mala gramatika našeg govornog jezika, a ono što su nas učili u osnovnoj školi kada smo bežali sa časova

... a sada nam treba ...

1|P a g e

Nominativ uvek stoji bez predloga. Kupio sam mami čokoladu. iza. 2. izvan. odakle je nešto poteklo) Predlozi za genitiv: od. partitativni ili deoni genitiv (deo ili količina nečega sa prilozima: malo. i. širom. Miš se sakrio u korenu hrasta. Dobija se na pitanja: ko? šta?. način. Dobija se na pitanja: (od) koga? (od) čega? čiji? Upotrebljava se sa predlozima i bez njih. Otac mog druga je advokat. blizu. Popila sam šolju mleka. pokraj. umest. priloške odredbe (mero. imenični deo predikata i priloška odredba za način sa veznicima kao i nego. 2|P a g e .PADEŢI 1. prema. ispred. nominare = ime. nasuprot.. Ja sam krenuo ka svojoj kući. imenovati – NAZIVNIK – Ko? Šta? Nominativ je nezavisan padeţ koji u rečenici moţe da stoji samostalno. genitiv Čiji? genus = pol. Marku je sestra bolesna. Odjeknulo je kao bomba. posle. iznad. povodom. posredstvom. Nisam bio u školi zbog bolesti. protiv. u. On je bio učitelj u našoj školi. Uzeo joj je obe knjige. Osnovna značenja genitiva su: posesivni ili prisvojni genitiv (označava čije je nešto. U rečenici u gnitiv je atribut.) ablativni genitiv (označava poreklo nečega.CILJNIK– Kome? Čemu? Dativ je zavisan padeţ koji znači pravac.. Dobija se na pitanja: kome? čemu? Upotrbljava se sa predlozima (pravac) i bez njih (namena. osim. nešto. poviše. pomoću. nadomak. poreklo ili genitus = rodjen . kome pripada). usprkos. pored. Drvena kapija je otvorena. Petar je pošao prema školi. Marko je došao svojoj kući. nakon. vreme. priloška odreba za mesto i logički subjekat. Dajte mi malo šećera. k. uoči. s(a). kod. izmeĎu. usled. pripadnost) U rečenici dativ je objekat.DOPUNJIVAČ– od Koga? od Čega? Genitiv je zavisan padeţ koji označava pripadnost. cilj) i logički subjekat. dato . uzrok. Okenuo se Ani i osmehnuo se. objekt. ispod. više. datum = dati. duţ. Mišin tata je dobar kao hleb. Bilo me je strah u šumi. atribut. Lopta je pala pored linije. deo nečega i poreklo. uprkos. dativ -dare.. pre. usred. okolo. blizu.. U rečenici u nominativu su subjekat. nadohvat. mimo. unatoč. nasuprot. smer ili cilj kretanja i namenu. dosta. 3. unutar. Slična je zvezdama na nebu. oko. za. uzduţ. Svakog dana idem u grad. tokom. Maja peva od sreće. apozicija. Iz kuće su izašle dve ţene. U dvorištu škole nije bilo Ďaka.zbog.bez. mnogo. imenični deo predikata. iz. kraj. niţe. radi. do. Juče sam ti dao pismo. Zovem se Bond. atribut. krajem. nominativ nomen. Predlozi za dativ: ka. Dţejms Bond. preko. protiv Moja sestra sutra ide frizeru.

Dobija se na pitanja: koga? šta? Upotrbljava se sa predlozima (pravac.. skolni noge sa stola. niz. nad. vreme. Otišla je sa osmehom za njim. sine. Prepoznao sam ga po koraku. o. Farmacija je pri medicini.TRPNIK– Koga? Šta? Čega? Akuzativ je zavisan padeţ kojim se označava objekt radnje.4. Uroše. Ana. Dobija se na pitanja: s kime? čime? Upotrebljava se se sa predlozima (društvo) i bez predloga (oruĎe. u. pred.” . pod. obraćanje.MESNIK– Gde? O kome? O čemu? Lokativ je zavisan padeţ koji označava mesto na kome se nešto nalazi i objekat o kome se govori. Predlozi za lokativ: na. “Oj…” Vokativ je nezavisan padeţ koji sluţi za dozivanje. Moj tata se bavi trgovinom.DOZIVAČ– “Ej. doĎi brzo! Dobar dan. meĎu. Avion je nestao je u oblaku. vreme). akuzativ . pri. Kuća je ličila na dvorac. trčati tako brzo. Pri pisanju se odvaja zarezima. po. 3|P a g e . 6. sredstvo). Subotom uvek imam trening. Uz ovo jelo ne treba mi salata. sa.instrumentum = sredstvo . Upotrebljava se bez predloga. pravac kretanja i mesto. uzrok) i logički subjekat. nastavniče. mimo Kupio sam mali skejt. za. Pročitao sam celu knjigu. Lopta je pod stolom. 7.locus = mesto . Dobija se na pitanja: gde? čime? o kome? o čemu? na kome? na čemu? po kome? po čemu? u kome? u čemu. Svako jutro ustajem rano. Oči su mi osetljive na svetlost. lokativ . Pokazao mi je dokaze o kraĎi. druţe! Hej. Deca se igraju u dvorištu. hoćemo li u grad? Pravi si heroj. skretanje paţnje.accusarre = optuziti . Ispričao je priču kroz suze. po. o. Ivane. Predlozi za akuzativ: kroz. 5. za Putovali smo vozom. uz. mesto) i bez njih (objekat. u Knjiga iz istorije leţi na stolu. na. Hodala je brzim koracima. dozivati . priloška odredba (mesto.ALATNIK– Sa kim? Sa čim? Instrumental je zavisan padeţ koji kazuje društvo i oruĎe ili sredstvo za rad. Idem sa prijateljima u bioskop. vokativ - vocare = vikati. pod. Nemoj. pred. Bio je u Americi godinama. Sreo sam našeg učitelja juče. Moj roĎendan je u sredu. način. nad. Predlozi za instrumental: s. Popeli su se uz planinu. U rečenici akuzativ je objekat. instrumental . meĎu. Uvek se upotrebljava sa predlozima..

GLAGOLSKA VREMENA 1 PREZENT – sadašnje vreme 2 PERFEKAT – prošlo vreme 3 FUTUR – buduće vreme 4|P a g e .

☼ gradivne (imena pojmova koji označavaju neku materiju. lišće.ljudi). ☼ imenice ţenskog i ☼ imenice srednjeg roda. automobil. Zavisno od broja koji označava da li ima jedan objekat ili više njih imenice mogu da imaju: ☼ jedninu i ☼ mnoţinu. pustinja. makaze.. selo. bolest. graĎu). deda. kabanica. stonoga. prašina. nastavnica.. apozicija. pištolj. imenski deo predikata.. vrata. drvo.. majka (majke). lav. Imeničke zamenice se dele na lične i nelične imeničke zamenice. Miloš. One su u rečenici samostalne reči. ţirafa. brat (braća). predmeta i stvari. ☼ misaone (imenuju ono što se ne moţe opipati. uho (uši). pile. lekar. prsa. pevačica. Kragujevac. ☼ zajedničke (imena bića. Po rodu imenice se dele na : ☼ imenice muškog. pile (pilići). veslo. pantalone.. ime. pekar. gumica. gradova. atribut i priloške odredbe). učitelj. kola. dete (deca). Postoje imenice koje u jednini imaju jedan. Aleksa. mače. predmet ili pojava. kiša. ćebe. pevanje. radost. pridevi i brojevi. ). zebra. ► Imenice koje imaju samo mnoţinu usta. more. cveće.. ►Imenice srednjeg roda dete. 5|P a g e . tele. reka. a vrše sluţbu subjekta ili objekta. ☼ zbirne (imena više predmeta ili bića skupa u neograničenom zbiru). ► Jednina (mnoţina) imenica kuća (kuće). Neke imenice imaju samo jedninu a neke samo mnoţinu. imanje. pojava i predmeta sa zajedničkim osobinama). baka. pluća. plač.. Dele se na imenične i pridevske zamenice. unuče.. grudi. nešto što se zamišlja). čanče. oruţje. jezero. . objekat. planina. ☼ glagolske (nastale od glagola i označavaju radnju. sin. smeh. a mogu da vrše sve sluţbe reči (subjekat. sreća. srednji i ţenski rod) i broj (jednina i mnoţina). zamenjuju se imenice. oko (oči)... leĎa. tigar. Zamenice Zamenice su promenljive vrste reči kojima zamenjuju imena bića. ► Imenice muškog roda otac. rame (ramena). Gramatičke kategorije imenice su rod. Imeničke zamenice Imeničke zamenice u rečenicama zamenjuju imenice. ►Imenice ženskog roda mama. gaće. drţava. pero. Prilom promene po padeţima lične zamenice mogu imati duţe naglašene oblike ili kraće nenaglašene oblike. broj i padeţ.VRSTE REČI Imenice Imenice su promenljive vrste reči kojima se imenuje neko biće. Po značenju imenice se dele na: ☼ vlastite (vlastita imena bića. jagnje. Lične imeničke zamenice imaju rod (muški.. list (listovi). polje. suza. lekar (lekari). stanje i zbivanje) i ☼ brojne imenice (nastale od brojeva pomoću sufiksa). učenje. tj. avion. merdevine. slon. a u mnoţini drugi oblik (čovek . novine. šestar. farmerke. nosila . U rečenici imenice su samostalne reči. olovka. mač. rame (ramena). kamen.

ničije. U rečenici nisu samostalne i imaju funkciju atributa ili imenskog dela predikata. vaš. nekoliko. ţiv. njihova). ☼ neodreĎene(nekolik. vaša. ovakav. nekolika. nikolik. kolika koliko.. nikolika. ono. onaj. svačiji. bilo čiji. ta.). Izvedeni pridevi nastaju od imenične osnove i korenskih prideva na koje se dodaju tvorbeni nastavci. nikoje. ☼ pokazne (taj. njihovo. njena. tvoje. moja. nečije. Prema značenju pridevi se dele na: ☼ opisne (označavaju osobinu imenice uz koju stoje. naše. nikakvo. nečiji. ☼ prisvojne (označavaju pripadnost imenice uz koju stoje nekome. odnosno imaju atributsku ili predikatsku funkciju. lenj. svačija. Oni se slaţu sa imenicom uz koju stoje po rodu. naša. takvo. ova. on. onakvo). Neizvedeni ili korenski pridevi su jednoznačne reči i njih je u srpskom jeziku ima malo (beo. Pridevi Pridevi su promenljive vrste reči koje stoje uz imenicu i bliţe je odreĎuju. smejati se. ništa) ☼ opšte ili odreĎene (svako. takav. one. svakakva. njihov. koji god. crn. kakav. svačije. Pridevi su najčešće izvedene reči. U rečenici pridevi nisu samostalne reči. lep. onolika onoliko.. čije je). ona) ☼ lična povratna zamenica (sebe. toliko. Ne upotrtebljava se u sluţbi subjekta i nema nominativ. njegovo.) 6|P a g e . se) ☼ upitne (ko?. mi. njeno. Kao i pridevi slaţu se sa imenicom u rodu. njegova. ma čiji. ovaj. čije). onakav. boju i padeţu... mlad. koje. Vrste imeničkih zamenica: ☼ lične (ja. Nelične zamenice ne razlikuju lica i imaju samo jedan oblik koji se primenjuje za sva tri roda i oba broja. ničiji. onakva. ti. ovo. takva. ovakvo.. toliki. nečija). nikoja. moje. nikoliko). odnosno označavaju neku od osobina imenice uz koju stoje.Lična povratna zamenica ista je za sva lica i menja se samo po padeţima. njegov.. a vrše sluţbu atributa ili imenskog dela predikata. nešto) ☼ odrične (niko. ☼ odnosno-upitne (koji. Vrste pridevsih zamenica: ☼ prisvojne ili posesivne (moj. vaše. ☼ opšte ili odreĎene (svakakav. nekakav. star. ☼ vremenske (označavaju imenicu po vremenu) i ☼ mesne (pokazuju mesto). U glagolima koji uz sebe imaju reč SE (igrati se. svakakvo. šta?) ☼ neodreĎene (neko. bled. čiji. ona. nikakva. čija. kakvo je). tvoj. ☼ odrične (nikoji. koliki. onoliki. oni. naš. nekakvo. brz. njen. tolika. koja. ničija. nekakva. ☼ gradivne (označavaju od čega je napravljena imenica uz koju stoje). nikakav. to. ona. broju i padeţu. ono.) SE nije lična povratna zamenica. vi. ovakva. svašta) Pridevske zamenice Pridevske zamenice zamenjuju prideve. tvoja.

U srpskom jeziku postoji nekoliko prideva kod kojih se komparativ i superlativ ne grade po pravilima i oni spadaju u izuzetke. U ţenskom i srednjem rodu odreĎeni i neodreĎeni vid prideva imaju isti oblik.jasniji .. Ivanov. Ako se pridevom iskazuje da je osobina nekog bića ili predmeta jače izraţena u odnosu na istu osobinu nekog drugog bića ili predmeta sa kojim se poredi kaţemo da je pridev u obliku koji se naziva komparativ. Neki mlad čovek je pisao pismo.najbolji zao . NeodrĎeni pridevski vid imaju samo opisni i gradivni pridevi a dobija se odgovorom na pitanje kakav?.najgori veliki . fruškogorski.najmanji 7|P a g e . Pridevi nastali od vlastitih imena koji se završavaju na -ski.iji. ono se piše dva puta. banjalučki. a u slučaju kada pridev počinje slovom j. -ški.) pišu se velikim slovom. Izuzeci komperacije prideva: dobar .gori . NeodreĎeni vid: Obojiću sutra onaj beli zid tamo. kragujevački.manji .ji.Pridevi koji nastaju od vlastitih imena bića (Anino.najveći mali . -ši na osnovni oblik prideva. a razlika je samo u akcentu i duţini izgovora nastavka. Ako se pridevom iskazuje da je osobina nekog bića ili predmeta najjače izraţena u odnosu na istu osobinu nekog drugog bića ili predmeta sa kojim se poredi kaţemo da je pridev u obliku koji se naziva superlativ. Majin.. . jasan .. Ovaj mladi čovek piše pismo.. (jak . Oblici odreĎenog vida u ţenskom rodu završavaju se dugim a u jednini i dugim i u mnoţini. kaţemo da je pridev u svom osnovnom obliku koji se naziva pozitiv. Ovaj oblik se gradi dodavanjem rečce naj na komparativ prideva. Ovaj oblik se gradi dodavanjem nastavaka . NeodreĎeni vid: U mojoj zgradi svaki zid je beo.najjasniji). NeodreĎeni i odreţeni vid prideva se različito menjaju po padeţima. -čki pišu se malim slovom (srpski.veći . Dobija se na pitanje koji? U muškom rodu odreĎeni vid prideva ima nastavak -u koji se u govoru dugo izgovra. Rečica se uvek piše zajedno sa komparativom.jač . KOMPARACIJA PRIDEVA . niški. Promena opisnih prideva po stepenu osobine koju označava naziva se komparacija Ako se pridevom iskazuje osobina nekog predmeta ili bića.bolji .najjači.) Prema pridevskom vidu pridevi se dela na: ☼ odreĎene (svi pridevi) ☼ neodreĎene (opisni i gradivni pridevi) OdrĎeni pridevski vid označava nešto odreĎeno.

Glagoli Glagoli su promenljive vrste reči koje označavaju radnju. stanje u kome se neko ili nešto nalazi ili neko zbivanje u prirodi. 8|P a g e . nazivaju se povratni glagoli. a ne kazuje se ništa o vremenu vršenja radnje. ☼ glagolski prilog prošli i ☼ glagolski prilog sadašnji. ☼ perfekat . rodu i broju) ☼ radni glagolski pridev (glagolski oblik koji se koristi za graĎenje drugih glagolskih oblika ). Zavisno od toga da li se menjaju po licima glagoli se dele na: ☼ nelične (ne menjaju se po licima) i ☼ lične (menjaju se po licima). ☼ trpni glagolski pridev. ☼ futur I . Oni nisu ni prelazni ni neprelazi glagoli. stanja ili zbivanja glagoli se dele na: ☼ svršene (označavaju završenu radnju) i ☼ nesvršene (označavaju radnju koja koš traje). Glagoli koji uz sebe imaju reč SE. posle trenutka govorenja).sadašnje vreme (glagolski oblik koji iskazuje radnju koja se dešava u vremenu govorenja).buduće vreme (glagolski oblik za izricanje radnje koja će se dešavati u budućnosti.+ Promena glagola naziva se KONJUGACIJA. pre trenutka govorenja). ☼ imperfekat ☼ pluskvamperfekat ☼ aorist ☼ futur II ☼ imperativ i ☼ potencijal. Zavisno od prelaznosti radnje na objekat glagoli se dele na: ☼ prelazne (uz sebe mogu imati imenicu u akuzativu bez predloga) i ☼ neprelazne (uz sebe ne mogu imati menicu u akuzativu bez predloga). Lični glagolski oblici ☼ prezent .prošlo vreme (glagolski oblik za izricanje radnje koja se dešavala u prošlosti. Zavisno od svršenosti radnje. Nelični glagolski oblici su: ☼ infinitiv (osnovni glagolski oblik koji se imenuje samo glagolska radnja.

pet. srednji rod. dvoje mališana.. dativ: dvojici Brojni pridevi označavaju koliko ima predmeta koji su označeni imenicama koje uvek imaju mnoţinu. tri. reĎe dva i tri.Brojevi Brojevi su promenljive vrste reči koje označavaju koliko ima nečega i koje je nešto po redu. ni po padeţima. množina: prve 9|P a g e . ☼ zbirni brojevi (dvoje. petora.. Menjaju se samo po padeţima. ženski rod: prva. Menjaju se i po rodu i po broju i po padeţima. sto dvadeset učenika Promena po podeţima: nominativ: jedan. Menjaju se samo po rodu. osmoro studenata.. petore naočare Promena po rodu: dvoja usta. šest šoljica. prvo Promena po broju: jednina: prva. dativ: prvom Promena po rodu: muški rod: prvi. četvore farmerke. dativ: jednom Promena po rodu: muški rod: jedan. Ne menjaju se ni po rodu. osam jabuka. dvanestorica odbojkaša. trojica.. četvrti festival. Vrste glavnih brojeva: ☼ osnovni ( dva. genitiv: jednog.. prvi čas. petorica. i veoma retko četiri) i po rodu (samo jedan i dva) tri dana. dvoja vrata. druga nagrada. troja.. Menjaju se po padeţima (jedan. dvoje pantalone Redni brojevi Redni brojevi označavaju koje je nešto po redu.ICA označavaju skup osoba muškog pola. ni po broju.). desetoro jagnjadi Brojne imenice na .. troje. Na osnovu toga šta oni izraţavaju podeljeni su na više podvrsta. Osnovni brojevi su brojevi koji označavaju koliko nekih pojmova ima. peto takmičenje Promena po podeţima: nominativ: prvi. ženski rod: jedna. jedno Zbirni brojevi su brojevi koji označavaju skup osoba muškog i ţenskog pola ili skup mladih bića označen zbirnom imenicom. dvojica dečaka. Glavni brojevi Glavni brojevi su brojevi kojima se izraţava koliko nečega ima na broju. srednj rod. genitiv: dvojice. petero dece.) i ☼ brojni pridevi (dvoja. genitiv: prvog.). trojica drugova Promena po podeţima: nominativ: dvojica. troje makaze. petoro). ☼ brojne imenice na -ica (dvojica.

svakako. pod. večeras.. Jedino predlog radi moĎe stajati iza ovih reči. ikada. nekuda. brzo. slučajno. uzrok ili količinu vršenja radnje. za. noćas. onuda. do. uvek. nigde.Predlozi Predlozi su su nepromenljive vrste reči koje izraţavaju odnos izmeĎu bića. nikada. Akuzativ: uz. igde. napolju. mnogo. danas. na. bilo gde. ikuda. pored. stoga Prilozi koji podsećaju na zamenice nazivaju se zamenički prilozi. bez.. svuda. sutra. iznad. nikuda. ispred. stvari i pojava i utiču na padeţ reči uz koju stoje. Stoje uz imenice i zamenice. ovako. rano. toplo.... teško. u. nekako. iznad. koliko god. jutros. Lokativ: po. oko. Instrumental: s.. ikako. iza. gore. Dativ: k. unutra. Prema tome kako odreĎuju glagolsku radnju prilozi mogu biti: ☼ prilozi za vreme (upitni prilog KADA?) juče. kad god. onamo. nekoliko.. bilo kuda. krišom. sa. način. dobro. za. pozadi. 10 | P a g e . nikako.. negde. na. ka.) Predlozi se javljaju samo uz zavisne padeţe: Genitiv: od. ovamo. u. blizu. onako. načinu.. izmeĎu. nad. pri. Stoje uz glagole. kasno. ikoliko.prema. nekada. napred. meĎu. tu. ovoliko. kraj. ispod. iz. kroz. hladno. sa.. količini ili uzroku. ili Uradićemo to istine radi.. GDE?) levo. tamo. desno. onda. bilo kako. tuda. dole. onde. Prilozi Prilozi su nepromenljive vrste reči koje označavaju mesto. ovde. Prilozi su nepromenljive reči koje najčešće odreĎuju glagolsku radnju po vremenu. kod. bilo kada. ispod. nasuprot. (Uradićemo to radi istine. lako. ☼ prilozi za mesto (upitni prilozi KUDA?. tada. tako. daleko.. sada. ☼ prilozi za količinu (upitni prilog KOLIKO?) malo. niz.. ☼ prilozi za način (upitni prilog KAKO?) loše. onoliko. mestu. puno. ☼ prilozi za uzrok (upitni prilog ZAŠTO?) zato. hrabro. o. nikoliko. svugde.. nazad. vreme. ispred. Obično stoje ispred imenica ili imeničkih zamenica i utiču na njihov oblik..

naravno. niti ☼ rastavne: ili ☼ suprotne: a.. kuc. mac. ☼ uzvici za dozivanje i teranje: hej. Veznici Veznici su reči koje sluţe kao veze izmeĎu pojedinih reči u rečenici. Zavisni veznici su: jer. mogu sadrţati neobičnu kombinaciju glasova i sami imaju vrednost cele račenice. Za njih ne vaţe pravila akcentovanja. krc. valjda. hajde ☼ rečce za isticanje: baš. pi-pi. ☼ uzvična rečca: ala ☼ povratna rečca: zar. pst. no.Uzvici Uzvici su nepromenljive reči kili skupovi glasova kojima se izraţavaju osećanja ili se podrţavaju zvukovi iz prirode. eto.. ni. dok. buć. uf. mijau. cmok.. čak. bum. oh. marš. oho. izvesno. jao. a u isto vreme označavaju i kakva je to veza. eno. hm... ne ☼ upitne rečce: zar. uglavnom. tap. li. šibe. sigurno.. o. da li ☼ modalne rečce: moţda. kukuriku. čim. ćiju-ći. brrr. alo. šic. ako. tek. avajk. da. ej. pih. mljac. nego. Veznici su nepromenljive reči koje povezuju rečenice i rečenične delove. gle ☼ suprotne rečce: meĎutim. Naporedni veznici se dele na: ☼ sastavne: i. nesumnjivo. ura. ☼ uzvici koji podražavaju razne zvukove: tras. kao i veza izmeĎu rečenica. zaista.. iako. ajs. definitivno. fiju. pa se povezuju naporednim ili zavisnim veznicima. Rečce su nepromenljive reči koje označavaju lični stav govornika prema sadrţaju rečenice ili obeleţavaju neki logičan odnos u okviru rečenice. au. šmrc. Rečenice i rečenični delovi mogu stajati u naporednom ili zavisnom odnosu. Ďiha. bar. ijuj. šljic. naţalost. da li ☼ pokazne rečce: evo. kre-kre. 11 | P a g e . već. pljus. upravo. iš. Rečce (male reči) Rečce su reči koje izraţavaju lični stav govornika prema onome što govori.. očito. verovatno. pis. dţiv-dţiv..joj. škrip. aj.. pak ☼ zapovedne rečce: neka. nipošto. mada. ali. Rečce se mogu se podeliti u više grupa: ☼ rečce za potvrĎivanje i odricanje: da. Veznike moţemo razvrstati u tri grupe: ☼ uzvici koji izražavaju osećanja: ih. te. pa. uh. av-av. oj. apčiha.. li..

U sluţbi atributa najčešće su pridevi. Apozicija Ana. Markov drug. Uradio sam to bez napora. 12 | P a g e . pridevi. našeg školskog trenera. nosilac stanja ili uzročnik zbivanja koji su u rečenici označeni predikatom. Priloške odredbe Priloške odredbe su glagolske dopune kojom se iskazuje vreme. Nisam bio u školi zbog bolesti. Reči koje označavaju radnju su glagoli. a pored glagola u sluţbi predikata mogu biti imenice. Objekat Objekat je glagolska dopuna kojom se kazuje predmet na kojem se vrši radnja ili u vezi sa kojom se vrši radnja. Subjekat Marko je juče bio u Beogradu. Maja ima narukvicu od srebra. Crveni telofon je opet zazvonio. Petica je najbolja ocena. Dobio sam loptu od Boţe. Oni su juče bili nestašni. lepo igra. Moje biciklu se nalazi iza kuće. Isprljao sam prugastu košulju. Apozicija Apozicija je dodatak imenici koji na drugi način (pomoću novih podataka) kazuje ono što znači imenica. Prijatelji stalno dolaze kod nas. Reks. Na kopaoniku. Torba učitelja je od koţe. Mama ih je pohvalila. Baka je unuku ispričala priču Pas juri mačku. Naoblačilo se i pada jaka kiša. Objekat Sonja čita knjigu. Sluţbu apozicije obično vrši skup reči u kojem je imenica glavni član. Predikat Predikat je deo rečenice koji subjektu pripisuje neku radnju. U sluţbi priloških odredbi najčešće su prilozi i imenice u nekom padeţu sa predlogom ili bez njih. mesto. Nedin pas. IzaĎi napolje i igraj se. Moja najbolja drugarica je Ana. Stalno razmišljam o izletu. Uţe sa broda se pokidalo. Priloške odredbe Marko je bio u Nišu. Atribut Pili smo vodu iz bunara. Aleksa je Ani poklonio cveće. prilozi i brojevi. U sluţbi objekta su najčešće imenice i zamenice. Olivera je moja učiteljica. trenira fudbal. moja drugarica. a pored prideva u sluţbi atributa mogu biti brojevi. Majci je drago što sam dobro. On stalno priča o odbojci.DELOVI REČENICE: Subjekat Subjektom se iskazuje vršilac radnje. Marko je slomio prozor. Ivo. Objekat moţe biti iskazan sa jednom rečju ili sa skupom reči. zamenice. danas nema snega. pripadnost ili količinu onoga što znači imenica. Sutra ću kupiti skejt. Atribut Atribut je dodatak imenici koji kazuje osobinu. najvišoj planini u Srbiji. Boske dobro igra odbojku. način. stanje ili zbivanje. U sluţbi subjekta najčešće su imenice i zamenice u nominativu ili skupovi reči sa imenicom u nominativu. Moj tata ima braon kosu Predikat Maja sluša rok muziku. količina ili uzrok vršenja radnje iskazane predikatom. Na prozoru vise bele zavese. Ona visoka devojčica peva. je bele boje. Pobedili smo Partizan. zamenice i imenice u nekom zavisnom padeţu. Putovali smo juče šest sati.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful