P. 1
PADEZI u Srpskom Jeziku

PADEZI u Srpskom Jeziku

|Views: 2,377|Likes:
Published by Antal Franyó

More info:

Published by: Antal Franyó on Jan 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/17/2012

pdf

text

original

mala gramatika našeg govornog jezika, a ono što su nas učili u osnovnoj školi kada smo bežali sa časova

... a sada nam treba ...

1|P a g e

priloška odreba za mesto i logički subjekat.zbog. duţ. dativ -dare. s(a). unatoč. smer ili cilj kretanja i namenu. pored. Bilo me je strah u šumi. nominativ nomen. niţe. radi. protiv Moja sestra sutra ide frizeru. Marku je sestra bolesna. Popila sam šolju mleka.. nakon.bez. više. usprkos. U dvorištu škole nije bilo Ďaka. krajem.. poreklo ili genitus = rodjen . Svakog dana idem u grad. Dţejms Bond. Nisam bio u školi zbog bolesti. apozicija. Osnovna značenja genitiva su: posesivni ili prisvojni genitiv (označava čije je nešto. partitativni ili deoni genitiv (deo ili količina nečega sa prilozima: malo. objekt. On je bio učitelj u našoj školi. posredstvom. vreme..PADEŢI 1. do. nadomak. Okenuo se Ani i osmehnuo se. kraj. genitiv Čiji? genus = pol. kod. Dobija se na pitanja: kome? čemu? Upotrbljava se sa predlozima (pravac) i bez njih (namena. nešto. prema. atribut. protiv. odakle je nešto poteklo) Predlozi za genitiv: od. Kupio sam mami čokoladu. blizu. širom. pripadnost) U rečenici dativ je objekat. tokom. iz. Petar je pošao prema školi. Dobija se na pitanja: (od) koga? (od) čega? čiji? Upotrebljava se sa predlozima i bez njih. kome pripada). Drvena kapija je otvorena. nominare = ime. 2|P a g e . Zovem se Bond. pokraj. Juče sam ti dao pismo. Odjeknulo je kao bomba. Maja peva od sreće. Dajte mi malo šećera. datum = dati. pomoću. dosta. izmeĎu. blizu. mimo. 2. uoči. mnogo. za. ispod. atribut. imenovati – NAZIVNIK – Ko? Šta? Nominativ je nezavisan padeţ koji u rečenici moţe da stoji samostalno. preko. Marko je došao svojoj kući. pre. način. oko. Miš se sakrio u korenu hrasta. Iz kuće su izašle dve ţene. nasuprot. U rečenici u gnitiv je atribut. umest. posle. Ja sam krenuo ka svojoj kući. nasuprot. poviše. Lopta je pala pored linije. dato . Mišin tata je dobar kao hleb. ispred. uprkos. Uzeo joj je obe knjige.) ablativni genitiv (označava poreklo nečega. okolo.. i. 3. imenični deo predikata i priloška odredba za način sa veznicima kao i nego. iza. deo nečega i poreklo. imenični deo predikata. priloške odredbe (mero. Dobija se na pitanja: ko? šta?.DOPUNJIVAČ– od Koga? od Čega? Genitiv je zavisan padeţ koji označava pripadnost. osim. izvan. uzduţ. k.CILJNIK– Kome? Čemu? Dativ je zavisan padeţ koji znači pravac. usred. povodom. Predlozi za dativ: ka. nadohvat. unutar. Otac mog druga je advokat. usled. cilj) i logički subjekat. iznad. u. Nominativ uvek stoji bez predloga. Slična je zvezdama na nebu. U rečenici u nominativu su subjekat. uzrok.

skretanje paţnje.TRPNIK– Koga? Šta? Čega? Akuzativ je zavisan padeţ kojim se označava objekt radnje. Popeli su se uz planinu.MESNIK– Gde? O kome? O čemu? Lokativ je zavisan padeţ koji označava mesto na kome se nešto nalazi i objekat o kome se govori. sredstvo). Subotom uvek imam trening. za Putovali smo vozom. Moj roĎendan je u sredu. Dobija se na pitanja: gde? čime? o kome? o čemu? na kome? na čemu? po kome? po čemu? u kome? u čemu. druţe! Hej. instrumental . Uroše. za. o. Dobija se na pitanja: koga? šta? Upotrbljava se sa predlozima (pravac. po. Ispričao je priču kroz suze. Otišla je sa osmehom za njim. sine. Ana. akuzativ . Uz ovo jelo ne treba mi salata. Predlozi za akuzativ: kroz. Idem sa prijateljima u bioskop. Kuća je ličila na dvorac. “Oj…” Vokativ je nezavisan padeţ koji sluţi za dozivanje. nad. nad. pred. pod. U rečenici akuzativ je objekat. mimo Kupio sam mali skejt. Dobija se na pitanja: s kime? čime? Upotrebljava se se sa predlozima (društvo) i bez predloga (oruĎe. pri. pod. meĎu. trčati tako brzo. Avion je nestao je u oblaku. Hodala je brzim koracima. 7. Moj tata se bavi trgovinom.locus = mesto .accusarre = optuziti . meĎu. Prepoznao sam ga po koraku. Deca se igraju u dvorištu. po. način. vreme). obraćanje. na.. pred. sa. Svako jutro ustajem rano. vokativ - vocare = vikati. 3|P a g e . u Knjiga iz istorije leţi na stolu. vreme. Ivane. skolni noge sa stola.DOZIVAČ– “Ej. Lopta je pod stolom..instrumentum = sredstvo .4. nastavniče. o. Pri pisanju se odvaja zarezima. Uvek se upotrebljava sa predlozima. Farmacija je pri medicini.” . lokativ . Upotrebljava se bez predloga. Bio je u Americi godinama. u. mesto) i bez njih (objekat. priloška odredba (mesto. 5. Nemoj. Pročitao sam celu knjigu. Pokazao mi je dokaze o kraĎi. doĎi brzo! Dobar dan. uz. Sreo sam našeg učitelja juče. 6. niz. hoćemo li u grad? Pravi si heroj. pravac kretanja i mesto.ALATNIK– Sa kim? Sa čim? Instrumental je zavisan padeţ koji kazuje društvo i oruĎe ili sredstvo za rad. Predlozi za lokativ: na. dozivati . Predlozi za instrumental: s. uzrok) i logički subjekat. Oči su mi osetljive na svetlost.

GLAGOLSKA VREMENA 1 PREZENT – sadašnje vreme 2 PERFEKAT – prošlo vreme 3 FUTUR – buduće vreme 4|P a g e .

ljudi). plač. pantalone. cveće. deda. kamen. lišće. stonoga. drvo. broj i padeţ. srednji i ţenski rod) i broj (jednina i mnoţina). ☼ misaone (imenuju ono što se ne moţe opipati. bolest. nosila . gradova. ţirafa. rame (ramena). selo. slon. ►Imenice ženskog roda mama. leĎa. nešto što se zamišlja). tele. šestar. kabanica.. ime. pluća.. prsa. imenski deo predikata. prašina. gumica.. oko (oči). pekar. zebra. a u mnoţini drugi oblik (čovek . apozicija. ☼ glagolske (nastale od glagola i označavaju radnju. ►Imenice srednjeg roda dete. Prilom promene po padeţima lične zamenice mogu imati duţe naglašene oblike ili kraće nenaglašene oblike. jagnje. majka (majke). drţava. Zavisno od broja koji označava da li ima jedan objekat ili više njih imenice mogu da imaju: ☼ jedninu i ☼ mnoţinu. pero. avion. ► Imenice muškog roda otac. radost. ☼ zbirne (imena više predmeta ili bića skupa u neograničenom zbiru). čanče. Gramatičke kategorije imenice su rod. list (listovi). Po značenju imenice se dele na: ☼ vlastite (vlastita imena bića. Miloš. farmerke. a mogu da vrše sve sluţbe reči (subjekat. uho (uši). sreća. reka. učitelj. pridevi i brojevi. predmeta i stvari. predmet ili pojava. tj. ☼ zajedničke (imena bića. planina. stanje i zbivanje) i ☼ brojne imenice (nastale od brojeva pomoću sufiksa). objekat. pile. baka. ćebe. pevanje. imanje. Kragujevac. U rečenici imenice su samostalne reči. pištolj. oruţje. lekar (lekari). pustinja. lav. mač. merdevine. a vrše sluţbu subjekta ili objekta. veslo.. more. Aleksa.. suza. pevačica. . lekar. olovka. Zamenice Zamenice su promenljive vrste reči kojima zamenjuju imena bića. nastavnica. automobil. zamenjuju se imenice. smeh. Imeničke zamenice Imeničke zamenice u rečenicama zamenjuju imenice. učenje. novine. Postoje imenice koje u jednini imaju jedan. Dele se na imenične i pridevske zamenice. atribut i priloške odredbe). tigar. ► Imenice koje imaju samo mnoţinu usta. ☼ gradivne (imena pojmova koji označavaju neku materiju. makaze. polje. Lične imeničke zamenice imaju rod (muški.. dete (deca). 5|P a g e . kola. Po rodu imenice se dele na : ☼ imenice muškog. Imeničke zamenice se dele na lične i nelične imeničke zamenice. One su u rečenici samostalne reči.. ). pojava i predmeta sa zajedničkim osobinama). ► Jednina (mnoţina) imenica kuća (kuće). pile (pilići). graĎu). grudi. unuče. gaće. Neke imenice imaju samo jedninu a neke samo mnoţinu. jezero. ☼ imenice ţenskog i ☼ imenice srednjeg roda. sin. kiša.. vrata. mače..VRSTE REČI Imenice Imenice su promenljive vrste reči kojima se imenuje neko biće... rame (ramena). brat (braća).

nekakav. Prema značenju pridevi se dele na: ☼ opisne (označavaju osobinu imenice uz koju stoje. ova. svačija. kakvo je). se) ☼ upitne (ko?. a vrše sluţbu atributa ili imenskog dela predikata. lenj. ona) ☼ lična povratna zamenica (sebe.) 6|P a g e . ☼ gradivne (označavaju od čega je napravljena imenica uz koju stoje). svakakvo. tolika. čiji. njegov. nekakva. nikoje. onaj. oni. moje. nikakva. ona. ☼ pokazne (taj. ovo. mlad. onakva. Kao i pridevi slaţu se sa imenicom u rodu. vi. ţiv. čije je). vaše. tvoje. nečiji.) SE nije lična povratna zamenica. njeno. ☼ neodreĎene(nekolik. naš. nečija). Oni se slaţu sa imenicom uz koju stoje po rodu. nikoliko). moja. koje. toliki. vaša. svašta) Pridevske zamenice Pridevske zamenice zamenjuju prideve. nečije. ma čiji. čije). Vrste imeničkih zamenica: ☼ lične (ja. čija. Izvedeni pridevi nastaju od imenične osnove i korenskih prideva na koje se dodaju tvorbeni nastavci. nekakvo. ničije. tvoja. ☼ prisvojne (označavaju pripadnost imenice uz koju stoje nekome. odnosno imaju atributsku ili predikatsku funkciju. takav. ☼ vremenske (označavaju imenicu po vremenu) i ☼ mesne (pokazuju mesto). nikolik.. onoliki. mi. Pridevi Pridevi su promenljive vrste reči koje stoje uz imenicu i bliţe je odreĎuju. bilo čiji. njihova).. U rečenici pridevi nisu samostalne reči. naša. ono. onakvo). naše. toliko. on. smejati se. ničiji. njihovo. to. star. bled. koja. njihov. Neizvedeni ili korenski pridevi su jednoznačne reči i njih je u srpskom jeziku ima malo (beo. nikolika. nekoliko. lep. nikakvo. njen. nikakav. ničija. U rečenici nisu samostalne i imaju funkciju atributa ili imenskog dela predikata. ovakav. svačije. ta. takvo. broju i padeţu. Pridevi su najčešće izvedene reči. nekolika.). ovaj. crn.. njegovo.. njegova. one. svačiji. takva.. boju i padeţu. onakav. njena. koji god..Lična povratna zamenica ista je za sva lica i menja se samo po padeţima. odnosno označavaju neku od osobina imenice uz koju stoje. kakav. koliki. ona. ☼ opšte ili odreĎene (svakakav. ovakvo. Vrste pridevsih zamenica: ☼ prisvojne ili posesivne (moj. ništa) ☼ opšte ili odreĎene (svako. ☼ odnosno-upitne (koji. ono. svakakva. vaš. tvoj. U glagolima koji uz sebe imaju reč SE (igrati se. kolika koliko. nešto) ☼ odrične (niko. Ne upotrtebljava se u sluţbi subjekta i nema nominativ. nikoja. ovakva. šta?) ☼ neodreĎene (neko. ti. brz. onolika onoliko. ☼ odrične (nikoji. Nelične zamenice ne razlikuju lica i imaju samo jedan oblik koji se primenjuje za sva tri roda i oba broja.

NeodreĎeni vid: U mojoj zgradi svaki zid je beo.) Prema pridevskom vidu pridevi se dela na: ☼ odreĎene (svi pridevi) ☼ neodreĎene (opisni i gradivni pridevi) OdrĎeni pridevski vid označava nešto odreĎeno.manji . Neki mlad čovek je pisao pismo.najjači..najjasniji). banjalučki.) pišu se velikim slovom.iji. Ovaj oblik se gradi dodavanjem nastavaka . a razlika je samo u akcentu i duţini izgovora nastavka. Promena opisnih prideva po stepenu osobine koju označava naziva se komparacija Ako se pridevom iskazuje osobina nekog predmeta ili bića. Dobija se na pitanje koji? U muškom rodu odreĎeni vid prideva ima nastavak -u koji se u govoru dugo izgovra.gori . kaţemo da je pridev u svom osnovnom obliku koji se naziva pozitiv. a u slučaju kada pridev počinje slovom j.. Ovaj mladi čovek piše pismo. ono se piše dva puta.jasniji .najveći mali .. Rečica se uvek piše zajedno sa komparativom. Izuzeci komperacije prideva: dobar . NeodreĎeni vid: Obojiću sutra onaj beli zid tamo.najbolji zao . U srpskom jeziku postoji nekoliko prideva kod kojih se komparativ i superlativ ne grade po pravilima i oni spadaju u izuzetke. Oblici odreĎenog vida u ţenskom rodu završavaju se dugim a u jednini i dugim i u mnoţini. -ški. Majin. Ako se pridevom iskazuje da je osobina nekog bića ili predmeta jače izraţena u odnosu na istu osobinu nekog drugog bića ili predmeta sa kojim se poredi kaţemo da je pridev u obliku koji se naziva komparativ. kragujevački. Ovaj oblik se gradi dodavanjem rečce naj na komparativ prideva. niški. Ako se pridevom iskazuje da je osobina nekog bića ili predmeta najjače izraţena u odnosu na istu osobinu nekog drugog bića ili predmeta sa kojim se poredi kaţemo da je pridev u obliku koji se naziva superlativ. U ţenskom i srednjem rodu odreĎeni i neodreĎeni vid prideva imaju isti oblik. KOMPARACIJA PRIDEVA . NeodrĎeni pridevski vid imaju samo opisni i gradivni pridevi a dobija se odgovorom na pitanje kakav?. NeodreĎeni i odreţeni vid prideva se različito menjaju po padeţima. Ivanov. (jak . .najmanji 7|P a g e .bolji .. -ši na osnovni oblik prideva.najgori veliki . -čki pišu se malim slovom (srpski. jasan .Pridevi koji nastaju od vlastitih imena bića (Anino. fruškogorski.veći .jač . Pridevi nastali od vlastitih imena koji se završavaju na -ski.ji.

Zavisno od svršenosti radnje.prošlo vreme (glagolski oblik za izricanje radnje koja se dešavala u prošlosti. a ne kazuje se ništa o vremenu vršenja radnje. Oni nisu ni prelazni ni neprelazi glagoli.buduće vreme (glagolski oblik za izricanje radnje koja će se dešavati u budućnosti. ☼ perfekat . Zavisno od prelaznosti radnje na objekat glagoli se dele na: ☼ prelazne (uz sebe mogu imati imenicu u akuzativu bez predloga) i ☼ neprelazne (uz sebe ne mogu imati menicu u akuzativu bez predloga). ☼ imperfekat ☼ pluskvamperfekat ☼ aorist ☼ futur II ☼ imperativ i ☼ potencijal. ☼ trpni glagolski pridev. Zavisno od toga da li se menjaju po licima glagoli se dele na: ☼ nelične (ne menjaju se po licima) i ☼ lične (menjaju se po licima). Nelični glagolski oblici su: ☼ infinitiv (osnovni glagolski oblik koji se imenuje samo glagolska radnja. 8|P a g e . ☼ glagolski prilog prošli i ☼ glagolski prilog sadašnji. stanje u kome se neko ili nešto nalazi ili neko zbivanje u prirodi.sadašnje vreme (glagolski oblik koji iskazuje radnju koja se dešava u vremenu govorenja).+ Promena glagola naziva se KONJUGACIJA. posle trenutka govorenja). Lični glagolski oblici ☼ prezent . nazivaju se povratni glagoli. ☼ futur I . stanja ili zbivanja glagoli se dele na: ☼ svršene (označavaju završenu radnju) i ☼ nesvršene (označavaju radnju koja koš traje). pre trenutka govorenja).Glagoli Glagoli su promenljive vrste reči koje označavaju radnju. rodu i broju) ☼ radni glagolski pridev (glagolski oblik koji se koristi za graĎenje drugih glagolskih oblika ). Glagoli koji uz sebe imaju reč SE.

trojica. petore naočare Promena po rodu: dvoja usta. množina: prve 9|P a g e . Menjaju se po padeţima (jedan. troja. peto takmičenje Promena po podeţima: nominativ: prvi. srednj rod. Vrste glavnih brojeva: ☼ osnovni ( dva.. dvanestorica odbojkaša. srednji rod.ICA označavaju skup osoba muškog pola.Brojevi Brojevi su promenljive vrste reči koje označavaju koliko ima nečega i koje je nešto po redu. sto dvadeset učenika Promena po podeţima: nominativ: jedan.). osam jabuka. ženski rod: jedna. petora. Menjaju se samo po rodu. Na osnovu toga šta oni izraţavaju podeljeni su na više podvrsta. osmoro studenata. četvrti festival. ☼ brojne imenice na -ica (dvojica. dativ: prvom Promena po rodu: muški rod: prvi.) i ☼ brojni pridevi (dvoja. tri. troje makaze. dvoje mališana. Glavni brojevi Glavni brojevi su brojevi kojima se izraţava koliko nečega ima na broju. ni po padeţima. desetoro jagnjadi Brojne imenice na . Menjaju se samo po padeţima. prvi čas. trojica drugova Promena po podeţima: nominativ: dvojica. prvo Promena po broju: jednina: prva. pet. dativ: dvojici Brojni pridevi označavaju koliko ima predmeta koji su označeni imenicama koje uvek imaju mnoţinu. ☼ zbirni brojevi (dvoje. ni po broju. genitiv: jednog. druga nagrada. jedno Zbirni brojevi su brojevi koji označavaju skup osoba muškog i ţenskog pola ili skup mladih bića označen zbirnom imenicom. Ne menjaju se ni po rodu. dvojica dečaka. dvoja vrata. reĎe dva i tri. petoro). šest šoljica. troje... i veoma retko četiri) i po rodu (samo jedan i dva) tri dana. Menjaju se i po rodu i po broju i po padeţima.. genitiv: dvojice. dvoje pantalone Redni brojevi Redni brojevi označavaju koje je nešto po redu. Osnovni brojevi su brojevi koji označavaju koliko nekih pojmova ima. petorica.).... četvore farmerke. genitiv: prvog. dativ: jednom Promena po rodu: muški rod: jedan. petero dece. ženski rod: prva.

ovoliko. mnogo. sa. na. nekako. za. rano. mestu. koliko god. bilo gde. oko. stvari i pojava i utiču na padeţ reči uz koju stoje. kraj. Prema tome kako odreĎuju glagolsku radnju prilozi mogu biti: ☼ prilozi za vreme (upitni prilog KADA?) juče. desno. ☼ prilozi za količinu (upitni prilog KOLIKO?) malo. uzrok ili količinu vršenja radnje. izmeĎu. sutra.. ovde.. ka. krišom. ispred.. kad god. nekoliko. kroz. jutros.. nazad. (Uradićemo to radi istine. Jedino predlog radi moĎe stajati iza ovih reči. pod. lako. o. GDE?) levo. pozadi. ikako. nigde. način. blizu. onde. teško. tamo. ikoliko. u. ovako. dobro. iznad. Dativ: k.Predlozi Predlozi su su nepromenljive vrste reči koje izraţavaju odnos izmeĎu bića. napred. svakako. stoga Prilozi koji podsećaju na zamenice nazivaju se zamenički prilozi. količini ili uzroku. hladno. iza. uvek. na. onoliko. puno. unutra.) Predlozi se javljaju samo uz zavisne padeţe: Genitiv: od. onako. igde. 10 | P a g e . slučajno. ispred.. ☼ prilozi za mesto (upitni prilozi KUDA?... napolju. dole.. ovamo. sa.. svugde. iznad. Stoje uz glagole. Obično stoje ispred imenica ili imeničkih zamenica i utiču na njihov oblik. ispod. nikuda. svuda. Instrumental: s. bilo kako. onda. nikako. ispod. za. Stoje uz imenice i zamenice. tuda.. bilo kuda. ili Uradićemo to istine radi.. ikuda.. ☼ prilozi za uzrok (upitni prilog ZAŠTO?) zato. tada. bez. do. nad. negde. Lokativ: po. gore. tako. iz. brzo. sada. vreme. meĎu. onuda. pri. tu. kod. Akuzativ: uz. pored.prema. Prilozi su nepromenljive reči koje najčešće odreĎuju glagolsku radnju po vremenu. kasno. noćas. u. nekada.. ☼ prilozi za način (upitni prilog KAKO?) loše. načinu. večeras. ikada. niz. nekuda. nasuprot. toplo. hrabro. bilo kada. nikoliko. nikada. danas.. Prilozi Prilozi su nepromenljive vrste reči koje označavaju mesto. daleko.. onamo.

kukuriku.. mac. 11 | P a g e . li. li. kre-kre. marš. Veznike moţemo razvrstati u tri grupe: ☼ uzvici koji izražavaju osećanja: ih. ☼ uzvična rečca: ala ☼ povratna rečca: zar. mada. ej. ne ☼ upitne rečce: zar. već.. pa se povezuju naporednim ili zavisnim veznicima. iako. nesumnjivo. šmrc. Ďiha.. iš. naravno. šibe. zaista. ni. mijau. bum. škrip. šljic. da li ☼ modalne rečce: moţda. gle ☼ suprotne rečce: meĎutim. mljac. ako. oho. verovatno. sigurno. fiju. pa. ajs. upravo.joj. brrr. tap. cmok. da li ☼ pokazne rečce: evo. te. kuc. hajde ☼ rečce za isticanje: baš. Za njih ne vaţe pravila akcentovanja. šic. hm. ☼ uzvici za dozivanje i teranje: hej. eto. pi-pi. uf. naţalost. čim. a u isto vreme označavaju i kakva je to veza. pak ☼ zapovedne rečce: neka. čak. pih.. apčiha. Zavisni veznici su: jer.. definitivno. Rečenice i rečenični delovi mogu stajati u naporednom ili zavisnom odnosu. nipošto. krc. kao i veza izmeĎu rečenica. avajk. očito. aj. ura. ijuj. Naporedni veznici se dele na: ☼ sastavne: i. no. dţiv-dţiv. pst. buć.. au. izvesno.. uh. eno. da. ali. pljus. jao. o. Rečce se mogu se podeliti u više grupa: ☼ rečce za potvrĎivanje i odricanje: da. uglavnom. tek. av-av... ćiju-ći. dok. Veznici su nepromenljive reči koje povezuju rečenice i rečenične delove.. bar.Uzvici Uzvici su nepromenljive reči kili skupovi glasova kojima se izraţavaju osećanja ili se podrţavaju zvukovi iz prirode.. niti ☼ rastavne: ili ☼ suprotne: a. oj.. alo. mogu sadrţati neobičnu kombinaciju glasova i sami imaju vrednost cele račenice. Veznici Veznici su reči koje sluţe kao veze izmeĎu pojedinih reči u rečenici. nego. Rečce (male reči) Rečce su reči koje izraţavaju lični stav govornika prema onome što govori. valjda. ☼ uzvici koji podražavaju razne zvukove: tras. Rečce su nepromenljive reči koje označavaju lični stav govornika prema sadrţaju rečenice ili obeleţavaju neki logičan odnos u okviru rečenice. pis. oh.

način. Crveni telofon je opet zazvonio. Baka je unuku ispričala priču Pas juri mačku. Ona visoka devojčica peva. Uradio sam to bez napora. moja drugarica. IzaĎi napolje i igraj se. Objekat Sonja čita knjigu. Aleksa je Ani poklonio cveće. Majci je drago što sam dobro. a pored glagola u sluţbi predikata mogu biti imenice. U sluţbi subjekta najčešće su imenice i zamenice u nominativu ili skupovi reči sa imenicom u nominativu. Oni su juče bili nestašni. U sluţbi atributa najčešće su pridevi. Naoblačilo se i pada jaka kiša. Sluţbu apozicije obično vrši skup reči u kojem je imenica glavni član. zamenice. Reči koje označavaju radnju su glagoli. Boske dobro igra odbojku. našeg školskog trenera. je bele boje. lepo igra. Predikat Predikat je deo rečenice koji subjektu pripisuje neku radnju. pripadnost ili količinu onoga što znači imenica. Objekat Objekat je glagolska dopuna kojom se kazuje predmet na kojem se vrši radnja ili u vezi sa kojom se vrši radnja. Maja ima narukvicu od srebra. Reks. Na kopaoniku. danas nema snega. Nisam bio u školi zbog bolesti. Atribut Pili smo vodu iz bunara. Prijatelji stalno dolaze kod nas. Sutra ću kupiti skejt. Ivo. količina ili uzrok vršenja radnje iskazane predikatom. U sluţbi priloških odredbi najčešće su prilozi i imenice u nekom padeţu sa predlogom ili bez njih. U sluţbi objekta su najčešće imenice i zamenice. Apozicija Apozicija je dodatak imenici koji na drugi način (pomoću novih podataka) kazuje ono što znači imenica. Priloške odredbe Marko je bio u Nišu. Moje biciklu se nalazi iza kuće. Markov drug. najvišoj planini u Srbiji. Dobio sam loptu od Boţe. mesto. Priloške odredbe Priloške odredbe su glagolske dopune kojom se iskazuje vreme. Moj tata ima braon kosu Predikat Maja sluša rok muziku. nosilac stanja ili uzročnik zbivanja koji su u rečenici označeni predikatom. Torba učitelja je od koţe. Objekat moţe biti iskazan sa jednom rečju ili sa skupom reči. zamenice i imenice u nekom zavisnom padeţu. Olivera je moja učiteljica. On stalno priča o odbojci. Putovali smo juče šest sati. Atribut Atribut je dodatak imenici koji kazuje osobinu. a pored prideva u sluţbi atributa mogu biti brojevi. pridevi. Na prozoru vise bele zavese. Mama ih je pohvalila. Petica je najbolja ocena. 12 | P a g e . Marko je slomio prozor. Pobedili smo Partizan.DELOVI REČENICE: Subjekat Subjektom se iskazuje vršilac radnje. prilozi i brojevi. Apozicija Ana. Moja najbolja drugarica je Ana. Subjekat Marko je juče bio u Beogradu. Uţe sa broda se pokidalo. Nedin pas. Stalno razmišljam o izletu. stanje ili zbivanje. trenira fudbal. Isprljao sam prugastu košulju.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->