P. 1
266_Talesova teorema

266_Talesova teorema

|Views: 596|Likes:
Published by Marija Protic

More info:

Published by: Marija Protic on Jan 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/15/2013

pdf

text

original

Zavod za unapre ivanje obrazovanja i vaspitanja

AAutor NNastavni

rada: Tanja Radakovi , ´ Mihajlo Pupin´, Novi Sad.

predmet: predmet: 

T

:

Matematika Proporcinalnost du i, Talesova teorema 

UUzrast: UUzrast: PPotrebna

tehnologija: Prvi razred Ra unar i projektor
Kliknite ovde za unos prikaza asa u Word dokumentu!

Proporcionalnost du i i Talesova teorema .

a i b.k gde je k jedini na du . onda se ka e da su one proporcionalne. ako je k<0. tada koli nik m:n nazivamo razmerom du i a i b.gde je a= a b= b . dobija se negativna razmera suprotno usmerenih orijentisanih du i. ako je a:b=c:d.b. to ozna avamo a:b=m:n. i ako je a=mk. tj. Ako se radi o paralelnim orijentisanim du ima. takav da je a=kb. pod njihovom razmerom podrazumeva e se broj k. . Na taj na in. b=nk. Iz osobina vektora odavde sledi a:b= k .Definicija: Definicija Ako su date du i a. npr. Ako dva para du i imaju jednake razmere.

fizi ar. jedan od sedmorice helenskih mudraca.e. pre n. Takva orijentacija je omogu avala napredak od razlomljenih pojedina nih znanja prema celovitoj koncepciji nauke.). astronom i matemati ar.filozof. . izvanredna dovitljivost u re avanju geometrijskih problema i filozofska generalizacija iskustava. Tako Talesova otkri a u izra unavanju visine piramide pomo u njene senke vi e nemaju karakter pukih radnih pravila.Tales iz Mileta (oko 625-547. Pripisuju mu se dalekovidost u politi kim stvarima i svakodnevnim poslovima.

h : 2 = 147 : 2 2 h = 294 h = 147m h 2m . Kolika je visina piramide. ako tap visine 2 m baca senku du ine 2 m? Udaljenost tapa do piramide je 28.5m. a bo ne ivice su jednake me u sobom.Osnova Keopsove piramide je kvadrat ivice 233 m.

Talesova teorema : Ako paralelne prave a i b presecaju pravu p u ta kama A i B. a pravu q u ta kama A1 i B1. i ako je S zajedni ka ta ka pravih p i q.tada va i: p B A AA1 SA SA1 = = BB1 SB SB1 S A1 a B1 b q .

a b Prave p i q nisu paralelne pa je ova jednakost mogu a samo ako su leva i desna strana jednakosti nula vektori: SA1-kSB1=0 i SA-kSB=0. odnosno q SA1-kSB1=SA-kSB. SA1=kSB1 i SA=kSB => SA AA1 SA1 = k = SB = BB1 SB1 . p pa je AA1=kBB1 . odakle je AA1 = k . BB1 U ¨SAA1 va i: AA1=SA1-SA => S U ¨SBB1 va i: BB1=SB1-SB A1 B1 SA1-SA=k(SB1-SB).Dokaz: B A Vektori AA1 i BB1 su kolinearni.

prema Talesovoj teoremi SA SA` = SB SB1 S A` A1 B1 q Uzimaju i u obzir pretpostavku proizlazi SA1=SA`.-va i i obrnut stav: Teorema: Teorema Ako su poluprave Sp i Sq prese ene dvema pravim a i b tako da su odse ci Sp i Sq proporcionalni. odnosno a b . Tada prema prema aksiomi A14 (egzistencija para ta aka podudarnog sa zadatim) sledi A1=A`. = SB SB1 Ako nije a b. tada postoji prava a`. onda su prave a i b paralelne. Po pretpostavci je Tada je. p b a` B a A Dokaz: SA SA1 . Odatle sledi a`= a.

AC 15 Odavde je BE = . A D Iz AC : CD = BC : CE sledi AC : (AC-CD) = BC : (BC-CE). AD · BC 3 · 25 = =5. C 25 E B odnosno AC : AD = BC : BE .ZADACI ZA VE BANJE: BANJE: 1. BC = 25. ako je AC = 15. Na i du inu du i BE. U trouglu ABC du DE je paralelna sa AB. AD = 3.

C Neka je AD simetrala ugla CAB. tj. pa je trougao ACE jednakokrak. D Tada su jednaki uglovi: BAD i AEC. odnosno DC AE AC Na osnovu Talesove teoreme va i: BD : DC = AB : AC . . Simetrala unutra njeg ugla trougla ABC kod temena A deli naspramnu stranicu BC na odse ke proporcionalne ostalim dvema stranicama. a CE AD. Dokazati. AB : AC. Zato je AC = AE. E A B BD AB AB = = . DAC i ACE .2.

D E C Na osnovu Talesove teoreme va i: X Y F DE EY = DA AB B => 1 1 EY = AB = a 2 2 i 1 1 EX = CD = b 2 2 AE EX = AD DC A (a±b) pa je XY = EY ± EX = . Dat je trapez ABCD sa osnovicama AB = a i CD = b. Odrediti du inu odse ka koji dijagonale trapeza odsecaju na srednjoj liniji trapeza.3. 2 .

4. Dokazati da je AB² = AD·AF . q p E C BC ED AB AC = AD AE FC BE AF AC = AB AE A D B F AB AF = AD AB => AB² = AD·AF . Dat je trougao ABC. Prava q koja sadr i ta ku C i paralelna je pravoj BE se e pravu AB u ta ki F. . Prava p koja je paralelena stranici BC du i AB i AC redom u ta kama D i E.

BE = 9. Na i du inu du i AC. A D Iz AC : CD = BC : CE sledi ( AD + 4 ) : 4 = ( AD + 9 ) : AD C E B AD ( AD + 4 ) = 4 ( AD + 9 ) AD² + 4AD = 4AD + 36 AD² = 36 AD = 6 odakle je AC = AD + DC = 6 + 4 = 10.TEST ZADATAK U trouglu ABC du DE je paralelna sa AB. CD = 4. ako je AD = CE. .

zadaci: 884 a).DOMA I ZADATAK: Zbirka zadataka: strana 123. v). 889. . 891.

CE = 7.DOMA I ZADATAK (TEKST) 1. ako je AD = 6. b) Na i du inu du i BC. U trouglu ABC du DE je paralelna sa AB. CD = 4. . Prava koja sadr i presek dijagonala trapeza ABCD i paralelna je sa osnovicama a i b. Dokazati da simetrala spolja njeg ugla kod temena A trougla ABC deli stranicu BC u odnosu AB : AC ( AB  BC ). ako je AC = 12. se e krake AD i BC redom u ta kama M i N. 2. BC = 24. a) Na i du inu du i CE. Odrediti du inu MN. 3. CD =14.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->