EKOLOŠKA KRIZA I ZNAČAJ EKOLOŠKOG OBRAZOVANJA U REPUBLICI SRPSKOJ

1

Slobodan Trifković1 Cvijetin Živanović2
Nevladina organizacija ,,Centar za ekologiju i održivi razvoj,, Bijeljina
2

Agencija ,,Ekspertiza,, Bijeljina

Uvod: Neodrživost kvantitativnog modela rasta, tj. civilizacijskog modela, koji se zasniva na beskonačnom iscrpljivanju prirodnih resursa, inicira neophodnost za traženjem novih puteva društvenog razvoja i opstanka. Čovjek je konačno shvatio, da je pitanje dalje strategije opstanka izmjenjen odnos prema životnoj sredini u cilju smanjenja stepena ekološke krize. Ekološka kriza je samo nerazdvojni dio velikih civilizacijskih događaja, prije svega osnovnih pretpostavki modernog industrijskog društva i civilizacije (zapadne), prema kojoj proizvodnja materijalnih dobara postoji radi sticanja profita ili državne akumulacije, a ne u cilju zadovoljenja stvarnih ljudskih potreba. Posledice su poznate. Takav stil života izveo je čovjeka iz ravnoteže sa prirodom, čiji je on samo dio, a ona se može povratiti samo temeljnim sociokulturnim alternativama-ekološkim obrazovanjem. Ključne riječi: ekološka kriza, iscrpljivanje prirodnih resursa, životna sredina, ekološko obrazovanje

ENVIRONMENTAL CRISES AND THE IMPORTANCE OF ENVIRONMENTAL EDUCATION IN REPUBLIC OF SRPSKA
Abstrakt: Unsustaining quantitative model of growth, the model of civilization, which is based on the endless exhaustion of natural resources, initiate the necessity of finding new paths of social development and survival. The man was finally realized, that the question of further survival strategy is amended attitude toward environment in order to reduce the extent of the environmental crisis. Ecological crisis is only an inseparable part of the great civilization events. Modern industrial society and civilization (western), according to the production of material goods, exist in order to acquire a profit or state accumulation, not in order to meet real human needs. Consequences are well known. Such a lifestyle has brought a man out of balance with nature, which he is only part, and it can recover only the fundamental socio-cultural alternatives- environmental education. Key words: environmental crises, natural resources exhaustion, environment, environmental education

Uvod U ranijim periodima ljudske istorije nisu postojali ekološki problemi, ali je broj ljudi u pojedinim dijelovima svijeta bio neuporedivo manji, dakle životna sredina bila je manje ugrožena. Danas, kada se broj stanovnika na zemlji približava broju od sedam milijardi, a mnoga područja su već sada prenaseljena i ekološki iscrpljena odbacivanje ekološkog obrazovanja, značilo bi kulturno unazađenje i zanemarivanje smisla društvene odgovornosti koja vodi čovjeka u zločin protiv samog sebe i cjelokupnog biljnog i životinjskog svijeta. Ovo sagledavanje, ukazuje da je čovječanstvo odgovorno ne samo za proces ubrzanog uništavanja biljnih i životinjskih vrsta koji se sada odvija, nego i za proces uništavanja koji će tek uslediti i koji znači patnju i smrt za veliki broj ljudi, ako ne i za cjelokupno čovječanstvo. Krivica za ekspanziju ekološke krize ne može se pripisati samo povećanju broja stanovnika, nego i razvoju

neophodno je definisati razvoj sasvim nove ekološke kulture (ekološko ponašanje) i ekološke etike (ekološke svijesti) u okviru koncepta savremenog obrazovnog sistema. Uvođenjem ekoloških sadržaja unapređuje se promocija novih vrijednosti i povećava se stepen ekološke kulture i ekološke etike. Dakle. kao što je Republika Srpska. umjesto da je čuvar biosfere. danas tragamo za rješenjem ekoloških problema. ukazuje na potrebu obrazovanja novih ljudi za novo vrijeme. odnosno spremnost pojedinaca i društvenih grupa u Republici Srpskoj. potrebno je okrenuti obrazovni proces ponovo u humanom smjeru. S jedne strane. Zbog toga se čini paradoksalno to što. Ekološko obrazovanje U vremenu globalne ekološke krize ekološko obrazovanje u Republici Srpskoj se postavlja kao najvažniji zadatak ne samo jednog pokolenja. Ekološki problemi Sa ekološkog aspekta. nauke i politike. koja čeličnom neizbježnošću vodi do destrukcije prirodne sredine.globalne promjene klime. Umjesto čuvara pretvorio se u dželata. povećanju stepena prisustva toksičnih hemikalija u lancu ishrane i mogućnosti katastrofalnog konflikta. Sasvim sigurno. čovjek je zloupotrebio društvenu odgovornost i postao najveća štetočina Planete. budući da najneposrednije utiče na stvaranje nove ekološke svijesti. ali i čovjeka sa čovjekom u cilju smanjenja posledica dosadašnjeg agresivnog tehničko-tehnološkog progresa na račun biosfere. uništavajući sve elemente eko-sistema i pretpostavke opstanka za mnoga bića. tj. čovjek je korisnik prirode. Razvoj ekološke svijesti. a ne njen neograničeni gospodar i neophodno je da . . čime se doprinosi izmjeni globalne klime. nego predstavlja i dogradnju etičkih principa i formiranje novog sistema vrijednosti čovjeka u odnosu na prirodu i okruženje. nego i savjest. U suštini. .narušeno zdravlje ljudi itd. da se angažuju u zaštiti i da se ekološki opravdano odnose prema životnoj sredini u kojoj žive. Dakle. U cilju uspješnog prevazilaženja nagomilanih ekoloških problema u Republici Srpskoj. .oštećenje biosfere i njenih eko-sistema. 2.industrije. držeći se pravca koji je postavila zapadna kultura .otpad u nesavladivim količinama.. .modernizma. Pri tome. Globalna okolina uz nepoštovanjem ekoloških zakonitosti.. saznanje o ugroženosti ravnoteže u prirodnoj sredini i o uticaju tog narušavanja na položaj i egzistenciju čovjeka. 1. Osnovni elementi teorijski i empirijski stečene ekološke svijesti su ekološka etika i ekološka kultura. industrijalizacija omogućava povećanje stepena životnog standarda velikog broja ljudi u Republici Srpskoj. ali sa druge strane negativno utiče na kvalitet životne sredine i zdravlje ljudi.iscrpljenost prirodnih resursa. Ekološko obrazovanje ne podrazumjeva samo upoznavanje prirodnih i društvenih nauka neophodnih za razumjevanje i rješavanje ekoloških problema i smanjenje stepena zagađivanja životne sredine. potrebno je cjelokupnu društvenu svijest staviti pod lupu kritike. Savremena ljudska civilizacija ušla je u treći milenijum sa globalnim ekološkim problemima: . ali ono što se smatra ključnim je rješavanje psihosomatskih poremećaja u koje smo zapali i koje se manifestuje kroz pojavu ekološke krize. a ne prema ostvarivanju profita i odrediti granice preko kojih se nesmije preći. o narušavanju ekološke ravnoteže i potrebi zaštite životne sredine. a svu dosadašnju civilizacijsko-društvenu i tehničku tradiciju ne treba odbaciti kao krajnje neprijateljsku. može se govoriti o brojnim otvorenim pitanjima i problemima u kojima se nalaze male zemlje u razvoju. ekološku svijest ne čine samo saznanja o odnosu prirode i društva. ne može se više posmatrati rezervoarom sposobnim da prihvati neželjene nusproizvode produkcije bez degradacije. Ekološkim obrazovanjem se stvara prostor za uzajamno približavanje čovjeka i prirode. pa i za samoga sebe. čime se doprinosi razvoju odgovornosti prema kvalitetu životne sredine. koja nam sada preti.

istražuje najkorisnije pristupe u vaspitanju i neposredno ih primeni. preko osnovnog i srednjeg do univerzitetskog i cjeloživotnog.saznanja i shvatanja o životnoj sredini se moraju izlagati u svim nastavnim predmetima gdje je to moguće u cilju integralnog pristupa u procesu obrazovanja.obuhvati sve stepene obrazovanja i vaspitanja. kvalitetno sproveden program obrazovanja za zaštitu životne sredine ulazi među najvažnije zadatke svake države. koje je kao osnovno čovjekovo pravo utvrđeno i prihvaćeno od strane međunarodne i naše zajednice. samo ako krenu od nas samih. . kako bi se shvatile čovjekove destruktivne moći. znanje i vještine. ograničenost prirodnih resursa i da se steknu konkretna saznanja o posljedicama čovjekovih aktivnosti na regionalnom i planetarnom nivou. neophodno je ugraditi u sistem obrazovanja izborne predmete iz oblasti zaštite kvaliteta životne sredine u svim ciklusima. od predškolskog. . S tim u vezi. ali će one biti smislene i autentične.stvaranje novog ponašanja i životnog stila poželjnog za životnu sredinu.unapređenje kvaliteta življenja. koji podrazumeva da se principi nove filozofije življenja i ekološke etike.nastavni planovi neophodo je da obuhvate problem u cjelosti uz naglašavanje istorijskog ili razvojnog pristupa. neophodne za aktivno učešće u zaštiti i unapređenju kvaliteta životne sredine. . U Republici Srpskoj razvoj programa ekološkog obrazovanja u budućnosti neophodno je da: . za cjelokupno stanovništvo na Planeti. . Ekološko obrazovanje. . Uvođenjem ekološkog pristupa.omogućavanje svakom pojedincu da dostigne svjesnost.stvori osećaj društvene odgovornosti za životnu sredinu od lokalne samouprave do državnog nivoa. .. preko neformalnog do informalnog. kao i novoj filozofiji življenja i novom modelu pogleda na svijet. 3. .jačanje obrazovanja za žaštitu životne sredine za sve generacije. . . Istorija ekološkog obrazovanja na međunarodnom nivou išla je paralelno sa razvojem ekološke kulture i etike. Na globalnom planu pripremljen je . Ono se ne smije ograničiti na samo neke od društvenih slojeva. pa i Republike Srpske. Program mjera Proces reforme obrazovanja u Republici Srpskoj je započeo i trenutno se sprovodi implementacija obrazovanja u svim obrazovnim ciklusima.razvija partnerstvo svih relevantnih učesnika i koristi sve raspoložive resurse. a time i samog sebe.razvijanje ekološke etike i ekološke kulture. . Osnovnu pretpostavku čini pravo čovjeka na život u zdravoj životnoj sredini. novih etičko-kulturnih vrijednosti. podrazumjeva favorizovanje novog stila života.vodi brigu o tome da ne uništi sopstvenu životnu sredinu. .Međunarodni program ekološkog obrazovanja. Procjenjuje se ostvarivanje ekološke pismenosti na svim nivoima obrazovanja i kroz sve obrazovne oblasti. Osnovni preduslov takvog novog odnosa prema prirodi. .obuhvati sve oblike obrazovanja i vaspitanja od formalnog. nego njegovi doživotni konzumenti neophodno je da budu pripadnici svih generacija stanovništva u Republici Srpskoj. Programom su definisani glavni ciljevi obrazovanja: .. nove slobodne i odgovorne ličnosti. nove filozofije življenja i novog modela razvoja je stvaranje novog programa ekološkog obrazovanja. Promjene su potrebne. .nastavi stručno osposobljavanje zaposlenih na pojedinim radnim mjestima u cilju smanjenja mogućnosti nastanka ugrožavanja životne sredine u procesu rada.prepozna problem zaštite životne sredine kao svoj problem i preduzme odgovarajuće mjere usmjerene na osposobljavanje stanovništva za planski razvoj sredine sa svim njenim resursima i ljudskim tvorevinama.

pedagoške kompetencije .komunikacione kompetencije .Da bi se ovi ciljevi realizovali neophodna je temeljna priprema nacionalne strategije vaspitnoobrazovnog procesa na principima održivog razvoja. Kako definisati kompetentnog nastavnika u sistemu eko-obrazovanja? Profesionalne kompetencije nastavnika su sistemi znanja. veština. nova filozofija življenja.programske kompetencije . nova orijentacija tehnološkog razvoja i mnogo bitinija promena institucionog razvoja-promjena društva. Na osnovu toga diferencirane su sledeće tri osnovne kategorije profesionalnih kompetencija nastavnika: . Profesionalne kompetencije nastavnika određene su delatnošću i socijalno-interaktivnim procesom koji vode. sposobnosti i motivacionih dispozicija koji obezbeđuju uspešnu realizaciju profesionalnih aktivnosti.

sposobnosti i motivacione dispozicije koje obezbeđuju da nastavnik ostvaruje vaspitne i obrazovne uloge. .znanja.kontinuirano stiče znanja koja olakšavaju uvide u komunikacione situacije. . − Nastavnici čija je interakciona uključenost niska. [2] Brun G. Zadužbina Andrejević. da stanovništvo Planete mora napustiti stav da je prirodno bogastvo neiscrpno i da može neograničeno da se troši. Obrazovanje i vaspitanje za opstanak. Novi Sad i Viša škola za vaspitače. i kontinu.Obrazovanje i održivi razvoj.Vršac.Visoko uključeni nastavnici su usmereni i skoncentrisani na značenje i važnost primljene poruke. 2002. 2001. veštine.Pedagoške kompetencije su: . kao neophodan preduslov za formiranje ekološke etike i dobre osnove za procjenu ugroženosti životne sredine. upoznavanjem sa vrstama komunikacionih znakova. . sagledasocijaose i planira svoje angažovanje . Florić O. usmerenošću pogleda). Zaključak Pitanje socijalnog okvira života imalo je prevagu nad pitanjem eko-sistema sve do sedamdesetih godina dvadesetog vijeka. ponavljanjem ključnih iskaza sagovornika. pravilima korišćenja znakova i oblikovanja poruka kao osnovnih jedinica komunikacije.najočigledniji oblik uspostavljanja i ostvarivanja socijalne interakcije.prilagodljiv je i fleksibilan uključen je u razgovor – ispoljava uključenost spolja vidljivim ponašanjem (gestovima.kontinuirano ovladava korišćenjem raznovrsnih sredstava komunikacionog procesa. usmereni su na površne aspekte komunikacije. svestan je sopstvenog ponašanja kontinuirano razvija komunikacione veštine. . efikasniji su u dobijanju. uvežbava i proverava razmenu poruka . već i na konkretnoj akciji učesnika u cilju traženja rješenja ekoloških problema u Republici Srpskoj. Komunikacione kompetencije su: . Ustanovljavanjem ekološkog znanja stvoreni su uslovi u bliskoj budućnosti za uspostavljanje adekvatnog obrazovanja za zaštitu životne sredine sa ciljem kreiranja harmonije na relaciji čovjek-priroda-društvo-tehnika Literatura [1] Andevski M. Postaje jasno. Knežević.. Komunikacija je socijalni interaktivni proces prenošenja poruka znakovima. postavlja i menja ciljeve razgovora Interakciona uključenost: − Karakteristika koja opisuje kako osobe pristupaju u interakciji sa drugim ljudima.ima očekivanja usklađena sa datom situacijom . Potrebno je obučavati nastavnike komunikacionim veštinama i u toku inicijalnog obrazovanja za nastavni d. parafraziranjem). kada važnost drugog pitanja dolazi do izražaja i počinje da se stvara sasvim drugačija društvena svijest. njihovim karakteristikama. − Programske kompetencije su: znanja.. Sistematsko usvajanje komunikaciono adekvatnog ponašanja nastavnika započinje informisanjem o procesu komunikacije. Sigurno jedan od najvažnijih elemenata ekološke svjesti je ekološko znanje. u toku razgovora i govora u nastavi se više koncentrišu na verbalni sadržaj (tekst) i poslednje izgovorene reči. Beograd.ma razvijenu empatiju .spreman je da radi timski . − ume da upravlja razgovorom – reguliše svoju interakciju i kontroliše socijalnu situaciju. Ekološka kultura je nezaobilazni element ekološke svjesti. ali i saznajnim aktivnostima (zaključivanjem. veštine i razvijane sposobnosti koje obezbeđuju da nastavnik ostvaruje pre svega svoju obrazovnu ulogu (znanja i veštine područja za koje je nastavnik). Savez pedagoških društava Vojvodine. mogućim značenjima u različitim kontekstima.uspešan je u komunikaciji – postiže ciljeve razgovora i lične ciljeve . budući da se ona ne temelji samo na određenim ličnim i kolektivnim ekološkim saznanjima.

.. 2005. D.F. 2002. Fakultet zaštite na radu. T.. peto prerađeno i dopunjeno izdanje.. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. . .. [5] Milotojević V.. 1995. Niš. 2005... Beograd. zbornik radova ... D. [6] Pavlović M. .Ekološka kultura.Socijalna ekologija. Paris. .Mihajlo Pupin..Čovjek i radna sredina.[3] Marković Ž. International enviromental education programme. .Global change.Ekološko obrazovanje i budućnost civilizacije. 2005.. [4] Marković Ž. Niš. Zrenjanin. [7] UNESCO-UNEP .Resursi i ekologija....

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful