P. 1
Ekoloska Kriza i Znacaj Ekoloskog Obrazovanja

Ekoloska Kriza i Znacaj Ekoloskog Obrazovanja

|Views: 29|Likes:
Published by cybermcm

More info:

Published by: cybermcm on Jan 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/08/2012

pdf

text

original

EKOLOŠKA KRIZA I ZNAČAJ EKOLOŠKOG OBRAZOVANJA U REPUBLICI SRPSKOJ

1

Slobodan Trifković1 Cvijetin Živanović2
Nevladina organizacija ,,Centar za ekologiju i održivi razvoj,, Bijeljina
2

Agencija ,,Ekspertiza,, Bijeljina

Uvod: Neodrživost kvantitativnog modela rasta, tj. civilizacijskog modela, koji se zasniva na beskonačnom iscrpljivanju prirodnih resursa, inicira neophodnost za traženjem novih puteva društvenog razvoja i opstanka. Čovjek je konačno shvatio, da je pitanje dalje strategije opstanka izmjenjen odnos prema životnoj sredini u cilju smanjenja stepena ekološke krize. Ekološka kriza je samo nerazdvojni dio velikih civilizacijskih događaja, prije svega osnovnih pretpostavki modernog industrijskog društva i civilizacije (zapadne), prema kojoj proizvodnja materijalnih dobara postoji radi sticanja profita ili državne akumulacije, a ne u cilju zadovoljenja stvarnih ljudskih potreba. Posledice su poznate. Takav stil života izveo je čovjeka iz ravnoteže sa prirodom, čiji je on samo dio, a ona se može povratiti samo temeljnim sociokulturnim alternativama-ekološkim obrazovanjem. Ključne riječi: ekološka kriza, iscrpljivanje prirodnih resursa, životna sredina, ekološko obrazovanje

ENVIRONMENTAL CRISES AND THE IMPORTANCE OF ENVIRONMENTAL EDUCATION IN REPUBLIC OF SRPSKA
Abstrakt: Unsustaining quantitative model of growth, the model of civilization, which is based on the endless exhaustion of natural resources, initiate the necessity of finding new paths of social development and survival. The man was finally realized, that the question of further survival strategy is amended attitude toward environment in order to reduce the extent of the environmental crisis. Ecological crisis is only an inseparable part of the great civilization events. Modern industrial society and civilization (western), according to the production of material goods, exist in order to acquire a profit or state accumulation, not in order to meet real human needs. Consequences are well known. Such a lifestyle has brought a man out of balance with nature, which he is only part, and it can recover only the fundamental socio-cultural alternatives- environmental education. Key words: environmental crises, natural resources exhaustion, environment, environmental education

Uvod U ranijim periodima ljudske istorije nisu postojali ekološki problemi, ali je broj ljudi u pojedinim dijelovima svijeta bio neuporedivo manji, dakle životna sredina bila je manje ugrožena. Danas, kada se broj stanovnika na zemlji približava broju od sedam milijardi, a mnoga područja su već sada prenaseljena i ekološki iscrpljena odbacivanje ekološkog obrazovanja, značilo bi kulturno unazađenje i zanemarivanje smisla društvene odgovornosti koja vodi čovjeka u zločin protiv samog sebe i cjelokupnog biljnog i životinjskog svijeta. Ovo sagledavanje, ukazuje da je čovječanstvo odgovorno ne samo za proces ubrzanog uništavanja biljnih i životinjskih vrsta koji se sada odvija, nego i za proces uništavanja koji će tek uslediti i koji znači patnju i smrt za veliki broj ljudi, ako ne i za cjelokupno čovječanstvo. Krivica za ekspanziju ekološke krize ne može se pripisati samo povećanju broja stanovnika, nego i razvoju

modernizma.industrije. koja čeličnom neizbježnošću vodi do destrukcije prirodne sredine. potrebno je cjelokupnu društvenu svijest staviti pod lupu kritike.iscrpljenost prirodnih resursa. čovjek je zloupotrebio društvenu odgovornost i postao najveća štetočina Planete. o narušavanju ekološke ravnoteže i potrebi zaštite životne sredine. ali ono što se smatra ključnim je rješavanje psihosomatskih poremećaja u koje smo zapali i koje se manifestuje kroz pojavu ekološke krize. uništavajući sve elemente eko-sistema i pretpostavke opstanka za mnoga bića. Ekološki problemi Sa ekološkog aspekta. kao što je Republika Srpska. ukazuje na potrebu obrazovanja novih ljudi za novo vrijeme. Ekološko obrazovanje U vremenu globalne ekološke krize ekološko obrazovanje u Republici Srpskoj se postavlja kao najvažniji zadatak ne samo jednog pokolenja. Savremena ljudska civilizacija ušla je u treći milenijum sa globalnim ekološkim problemima: . . ekološku svijest ne čine samo saznanja o odnosu prirode i društva.. . neophodno je definisati razvoj sasvim nove ekološke kulture (ekološko ponašanje) i ekološke etike (ekološke svijesti) u okviru koncepta savremenog obrazovnog sistema. Uvođenjem ekoloških sadržaja unapređuje se promocija novih vrijednosti i povećava se stepen ekološke kulture i ekološke etike. Sasvim sigurno. Umjesto čuvara pretvorio se u dželata. Osnovni elementi teorijski i empirijski stečene ekološke svijesti su ekološka etika i ekološka kultura. pa i za samoga sebe. umjesto da je čuvar biosfere. . a svu dosadašnju civilizacijsko-društvenu i tehničku tradiciju ne treba odbaciti kao krajnje neprijateljsku. Dakle. Pri tome. industrijalizacija omogućava povećanje stepena životnog standarda velikog broja ljudi u Republici Srpskoj. potrebno je okrenuti obrazovni proces ponovo u humanom smjeru. danas tragamo za rješenjem ekoloških problema. U suštini. odnosno spremnost pojedinaca i društvenih grupa u Republici Srpskoj.globalne promjene klime. ne može se više posmatrati rezervoarom sposobnim da prihvati neželjene nusproizvode produkcije bez degradacije. S jedne strane. U cilju uspješnog prevazilaženja nagomilanih ekoloških problema u Republici Srpskoj. čime se doprinosi izmjeni globalne klime. . 2. čovjek je korisnik prirode.otpad u nesavladivim količinama. a ne njen neograničeni gospodar i neophodno je da . nego i savjest. tj. Ekološko obrazovanje ne podrazumjeva samo upoznavanje prirodnih i društvenih nauka neophodnih za razumjevanje i rješavanje ekoloških problema i smanjenje stepena zagađivanja životne sredine. držeći se pravca koji je postavila zapadna kultura . koja nam sada preti. 1. Zbog toga se čini paradoksalno to što.oštećenje biosfere i njenih eko-sistema. Globalna okolina uz nepoštovanjem ekoloških zakonitosti. Dakle.. ali sa druge strane negativno utiče na kvalitet životne sredine i zdravlje ljudi. Ekološkim obrazovanjem se stvara prostor za uzajamno približavanje čovjeka i prirode. budući da najneposrednije utiče na stvaranje nove ekološke svijesti. nego predstavlja i dogradnju etičkih principa i formiranje novog sistema vrijednosti čovjeka u odnosu na prirodu i okruženje. da se angažuju u zaštiti i da se ekološki opravdano odnose prema životnoj sredini u kojoj žive. nauke i politike. čime se doprinosi razvoju odgovornosti prema kvalitetu životne sredine. a ne prema ostvarivanju profita i odrediti granice preko kojih se nesmije preći. Razvoj ekološke svijesti. može se govoriti o brojnim otvorenim pitanjima i problemima u kojima se nalaze male zemlje u razvoju. povećanju stepena prisustva toksičnih hemikalija u lancu ishrane i mogućnosti katastrofalnog konflikta.narušeno zdravlje ljudi itd. saznanje o ugroženosti ravnoteže u prirodnoj sredini i o uticaju tog narušavanja na položaj i egzistenciju čovjeka. ali i čovjeka sa čovjekom u cilju smanjenja posledica dosadašnjeg agresivnog tehničko-tehnološkog progresa na račun biosfere.

. neophodne za aktivno učešće u zaštiti i unapređenju kvaliteta životne sredine. novih etičko-kulturnih vrijednosti. preko neformalnog do informalnog. S tim u vezi. nove slobodne i odgovorne ličnosti.prepozna problem zaštite životne sredine kao svoj problem i preduzme odgovarajuće mjere usmjerene na osposobljavanje stanovništva za planski razvoj sredine sa svim njenim resursima i ljudskim tvorevinama. .omogućavanje svakom pojedincu da dostigne svjesnost. ograničenost prirodnih resursa i da se steknu konkretna saznanja o posljedicama čovjekovih aktivnosti na regionalnom i planetarnom nivou. samo ako krenu od nas samih. nego njegovi doživotni konzumenti neophodno je da budu pripadnici svih generacija stanovništva u Republici Srpskoj.obuhvati sve stepene obrazovanja i vaspitanja. U Republici Srpskoj razvoj programa ekološkog obrazovanja u budućnosti neophodno je da: . 3. Program mjera Proces reforme obrazovanja u Republici Srpskoj je započeo i trenutno se sprovodi implementacija obrazovanja u svim obrazovnim ciklusima. ali će one biti smislene i autentične. od predškolskog.. a time i samog sebe.stvaranje novog ponašanja i životnog stila poželjnog za životnu sredinu. podrazumjeva favorizovanje novog stila života.nastavni planovi neophodo je da obuhvate problem u cjelosti uz naglašavanje istorijskog ili razvojnog pristupa. Programom su definisani glavni ciljevi obrazovanja: . Istorija ekološkog obrazovanja na međunarodnom nivou išla je paralelno sa razvojem ekološke kulture i etike. . preko osnovnog i srednjeg do univerzitetskog i cjeloživotnog. . Ekološko obrazovanje.razvijanje ekološke etike i ekološke kulture. znanje i vještine. kao i novoj filozofiji življenja i novom modelu pogleda na svijet. koji podrazumeva da se principi nove filozofije življenja i ekološke etike. . za cjelokupno stanovništvo na Planeti. neophodno je ugraditi u sistem obrazovanja izborne predmete iz oblasti zaštite kvaliteta životne sredine u svim ciklusima. . . Osnovnu pretpostavku čini pravo čovjeka na život u zdravoj životnoj sredini.jačanje obrazovanja za žaštitu životne sredine za sve generacije. . . Procjenjuje se ostvarivanje ekološke pismenosti na svim nivoima obrazovanja i kroz sve obrazovne oblasti.Međunarodni program ekološkog obrazovanja. Uvođenjem ekološkog pristupa.nastavi stručno osposobljavanje zaposlenih na pojedinim radnim mjestima u cilju smanjenja mogućnosti nastanka ugrožavanja životne sredine u procesu rada. kako bi se shvatile čovjekove destruktivne moći. .obuhvati sve oblike obrazovanja i vaspitanja od formalnog.vodi brigu o tome da ne uništi sopstvenu životnu sredinu.istražuje najkorisnije pristupe u vaspitanju i neposredno ih primeni. Osnovni preduslov takvog novog odnosa prema prirodi..unapređenje kvaliteta življenja. nove filozofije življenja i novog modela razvoja je stvaranje novog programa ekološkog obrazovanja. Na globalnom planu pripremljen je . pa i Republike Srpske. koje je kao osnovno čovjekovo pravo utvrđeno i prihvaćeno od strane međunarodne i naše zajednice.saznanja i shvatanja o životnoj sredini se moraju izlagati u svim nastavnim predmetima gdje je to moguće u cilju integralnog pristupa u procesu obrazovanja.stvori osećaj društvene odgovornosti za životnu sredinu od lokalne samouprave do državnog nivoa. . . Promjene su potrebne. .razvija partnerstvo svih relevantnih učesnika i koristi sve raspoložive resurse. Ono se ne smije ograničiti na samo neke od društvenih slojeva. kvalitetno sproveden program obrazovanja za zaštitu životne sredine ulazi među najvažnije zadatke svake države.

Kako definisati kompetentnog nastavnika u sistemu eko-obrazovanja? Profesionalne kompetencije nastavnika su sistemi znanja.komunikacione kompetencije . nova orijentacija tehnološkog razvoja i mnogo bitinija promena institucionog razvoja-promjena društva.programske kompetencije .Da bi se ovi ciljevi realizovali neophodna je temeljna priprema nacionalne strategije vaspitnoobrazovnog procesa na principima održivog razvoja. nova filozofija življenja. sposobnosti i motivacionih dispozicija koji obezbeđuju uspešnu realizaciju profesionalnih aktivnosti.pedagoške kompetencije . veština. Profesionalne kompetencije nastavnika određene su delatnošću i socijalno-interaktivnim procesom koji vode. Na osnovu toga diferencirane su sledeće tri osnovne kategorije profesionalnih kompetencija nastavnika: .

sagledasocijaose i planira svoje angažovanje . Savez pedagoških društava Vojvodine.Vršac.Pedagoške kompetencije su: . [2] Brun G. usmerenošću pogleda). . − Programske kompetencije su: znanja.uspešan je u komunikaciji – postiže ciljeve razgovora i lične ciljeve . 2002.. . 2001. uvežbava i proverava razmenu poruka .najočigledniji oblik uspostavljanja i ostvarivanja socijalne interakcije. ponavljanjem ključnih iskaza sagovornika. da stanovništvo Planete mora napustiti stav da je prirodno bogastvo neiscrpno i da može neograničeno da se troši. njihovim karakteristikama. Komunikacione kompetencije su: . Ekološka kultura je nezaobilazni element ekološke svjesti. upoznavanjem sa vrstama komunikacionih znakova. Beograd. veštine i razvijane sposobnosti koje obezbeđuju da nastavnik ostvaruje pre svega svoju obrazovnu ulogu (znanja i veštine područja za koje je nastavnik). − ume da upravlja razgovorom – reguliše svoju interakciju i kontroliše socijalnu situaciju. veštine. Postaje jasno.kontinuirano stiče znanja koja olakšavaju uvide u komunikacione situacije. efikasniji su u dobijanju. Zadužbina Andrejević.kontinuirano ovladava korišćenjem raznovrsnih sredstava komunikacionog procesa. . − Nastavnici čija je interakciona uključenost niska. Obrazovanje i vaspitanje za opstanak. svestan je sopstvenog ponašanja kontinuirano razvija komunikacione veštine. ali i saznajnim aktivnostima (zaključivanjem. Potrebno je obučavati nastavnike komunikacionim veštinama i u toku inicijalnog obrazovanja za nastavni d. sposobnosti i motivacione dispozicije koje obezbeđuju da nastavnik ostvaruje vaspitne i obrazovne uloge.ima očekivanja usklađena sa datom situacijom . kada važnost drugog pitanja dolazi do izražaja i počinje da se stvara sasvim drugačija društvena svijest. kao neophodan preduslov za formiranje ekološke etike i dobre osnove za procjenu ugroženosti životne sredine..znanja. Florić O. mogućim značenjima u različitim kontekstima.Visoko uključeni nastavnici su usmereni i skoncentrisani na značenje i važnost primljene poruke. usmereni su na površne aspekte komunikacije.ma razvijenu empatiju . već i na konkretnoj akciji učesnika u cilju traženja rješenja ekoloških problema u Republici Srpskoj.prilagodljiv je i fleksibilan uključen je u razgovor – ispoljava uključenost spolja vidljivim ponašanjem (gestovima. . postavlja i menja ciljeve razgovora Interakciona uključenost: − Karakteristika koja opisuje kako osobe pristupaju u interakciji sa drugim ljudima. Knežević. budući da se ona ne temelji samo na određenim ličnim i kolektivnim ekološkim saznanjima. Novi Sad i Viša škola za vaspitače. Komunikacija je socijalni interaktivni proces prenošenja poruka znakovima.spreman je da radi timski .Obrazovanje i održivi razvoj. Sistematsko usvajanje komunikaciono adekvatnog ponašanja nastavnika započinje informisanjem o procesu komunikacije. Ustanovljavanjem ekološkog znanja stvoreni su uslovi u bliskoj budućnosti za uspostavljanje adekvatnog obrazovanja za zaštitu životne sredine sa ciljem kreiranja harmonije na relaciji čovjek-priroda-društvo-tehnika Literatura [1] Andevski M. i kontinu. u toku razgovora i govora u nastavi se više koncentrišu na verbalni sadržaj (tekst) i poslednje izgovorene reči. pravilima korišćenja znakova i oblikovanja poruka kao osnovnih jedinica komunikacije. Zaključak Pitanje socijalnog okvira života imalo je prevagu nad pitanjem eko-sistema sve do sedamdesetih godina dvadesetog vijeka. Sigurno jedan od najvažnijih elemenata ekološke svjesti je ekološko znanje. parafraziranjem).

. D.F. D. . Paris. 1995.Mihajlo Pupin. . .. International enviromental education programme... T...Ekološko obrazovanje i budućnost civilizacije..[3] Marković Ž.. [6] Pavlović M. Fakultet zaštite na radu.Socijalna ekologija. [5] Milotojević V. peto prerađeno i dopunjeno izdanje.Resursi i ekologija.. . Niš.. zbornik radova ..Čovjek i radna sredina.Ekološka kultura. Niš.. 2005. [4] Marković Ž... Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 2005.. 2005..Global change. [7] UNESCO-UNEP . Zrenjanin. Beograd. 2002.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->