EKOLOŠKA KRIZA I ZNAČAJ EKOLOŠKOG OBRAZOVANJA U REPUBLICI SRPSKOJ

1

Slobodan Trifković1 Cvijetin Živanović2
Nevladina organizacija ,,Centar za ekologiju i održivi razvoj,, Bijeljina
2

Agencija ,,Ekspertiza,, Bijeljina

Uvod: Neodrživost kvantitativnog modela rasta, tj. civilizacijskog modela, koji se zasniva na beskonačnom iscrpljivanju prirodnih resursa, inicira neophodnost za traženjem novih puteva društvenog razvoja i opstanka. Čovjek je konačno shvatio, da je pitanje dalje strategije opstanka izmjenjen odnos prema životnoj sredini u cilju smanjenja stepena ekološke krize. Ekološka kriza je samo nerazdvojni dio velikih civilizacijskih događaja, prije svega osnovnih pretpostavki modernog industrijskog društva i civilizacije (zapadne), prema kojoj proizvodnja materijalnih dobara postoji radi sticanja profita ili državne akumulacije, a ne u cilju zadovoljenja stvarnih ljudskih potreba. Posledice su poznate. Takav stil života izveo je čovjeka iz ravnoteže sa prirodom, čiji je on samo dio, a ona se može povratiti samo temeljnim sociokulturnim alternativama-ekološkim obrazovanjem. Ključne riječi: ekološka kriza, iscrpljivanje prirodnih resursa, životna sredina, ekološko obrazovanje

ENVIRONMENTAL CRISES AND THE IMPORTANCE OF ENVIRONMENTAL EDUCATION IN REPUBLIC OF SRPSKA
Abstrakt: Unsustaining quantitative model of growth, the model of civilization, which is based on the endless exhaustion of natural resources, initiate the necessity of finding new paths of social development and survival. The man was finally realized, that the question of further survival strategy is amended attitude toward environment in order to reduce the extent of the environmental crisis. Ecological crisis is only an inseparable part of the great civilization events. Modern industrial society and civilization (western), according to the production of material goods, exist in order to acquire a profit or state accumulation, not in order to meet real human needs. Consequences are well known. Such a lifestyle has brought a man out of balance with nature, which he is only part, and it can recover only the fundamental socio-cultural alternatives- environmental education. Key words: environmental crises, natural resources exhaustion, environment, environmental education

Uvod U ranijim periodima ljudske istorije nisu postojali ekološki problemi, ali je broj ljudi u pojedinim dijelovima svijeta bio neuporedivo manji, dakle životna sredina bila je manje ugrožena. Danas, kada se broj stanovnika na zemlji približava broju od sedam milijardi, a mnoga područja su već sada prenaseljena i ekološki iscrpljena odbacivanje ekološkog obrazovanja, značilo bi kulturno unazađenje i zanemarivanje smisla društvene odgovornosti koja vodi čovjeka u zločin protiv samog sebe i cjelokupnog biljnog i životinjskog svijeta. Ovo sagledavanje, ukazuje da je čovječanstvo odgovorno ne samo za proces ubrzanog uništavanja biljnih i životinjskih vrsta koji se sada odvija, nego i za proces uništavanja koji će tek uslediti i koji znači patnju i smrt za veliki broj ljudi, ako ne i za cjelokupno čovječanstvo. Krivica za ekspanziju ekološke krize ne može se pripisati samo povećanju broja stanovnika, nego i razvoju

oštećenje biosfere i njenih eko-sistema. potrebno je cjelokupnu društvenu svijest staviti pod lupu kritike. saznanje o ugroženosti ravnoteže u prirodnoj sredini i o uticaju tog narušavanja na položaj i egzistenciju čovjeka. Zbog toga se čini paradoksalno to što. Razvoj ekološke svijesti. ali i čovjeka sa čovjekom u cilju smanjenja posledica dosadašnjeg agresivnog tehničko-tehnološkog progresa na račun biosfere. . a svu dosadašnju civilizacijsko-društvenu i tehničku tradiciju ne treba odbaciti kao krajnje neprijateljsku. Dakle. ne može se više posmatrati rezervoarom sposobnim da prihvati neželjene nusproizvode produkcije bez degradacije. čovjek je korisnik prirode.. čime se doprinosi razvoju odgovornosti prema kvalitetu životne sredine. nauke i politike. umjesto da je čuvar biosfere. S jedne strane. Sasvim sigurno. industrijalizacija omogućava povećanje stepena životnog standarda velikog broja ljudi u Republici Srpskoj. ekološku svijest ne čine samo saznanja o odnosu prirode i društva. uništavajući sve elemente eko-sistema i pretpostavke opstanka za mnoga bića. držeći se pravca koji je postavila zapadna kultura . Globalna okolina uz nepoštovanjem ekoloških zakonitosti.globalne promjene klime. . Osnovni elementi teorijski i empirijski stečene ekološke svijesti su ekološka etika i ekološka kultura. Ekološko obrazovanje U vremenu globalne ekološke krize ekološko obrazovanje u Republici Srpskoj se postavlja kao najvažniji zadatak ne samo jednog pokolenja. čime se doprinosi izmjeni globalne klime. 2. Pri tome. o narušavanju ekološke ravnoteže i potrebi zaštite životne sredine.otpad u nesavladivim količinama. Ekološkim obrazovanjem se stvara prostor za uzajamno približavanje čovjeka i prirode. tj. kao što je Republika Srpska. da se angažuju u zaštiti i da se ekološki opravdano odnose prema životnoj sredini u kojoj žive. nego predstavlja i dogradnju etičkih principa i formiranje novog sistema vrijednosti čovjeka u odnosu na prirodu i okruženje. 1. odnosno spremnost pojedinaca i društvenih grupa u Republici Srpskoj. pa i za samoga sebe. ukazuje na potrebu obrazovanja novih ljudi za novo vrijeme. U suštini. povećanju stepena prisustva toksičnih hemikalija u lancu ishrane i mogućnosti katastrofalnog konflikta. Dakle. Ekološko obrazovanje ne podrazumjeva samo upoznavanje prirodnih i društvenih nauka neophodnih za razumjevanje i rješavanje ekoloških problema i smanjenje stepena zagađivanja životne sredine. budući da najneposrednije utiče na stvaranje nove ekološke svijesti. ali ono što se smatra ključnim je rješavanje psihosomatskih poremećaja u koje smo zapali i koje se manifestuje kroz pojavu ekološke krize. koja čeličnom neizbježnošću vodi do destrukcije prirodne sredine. . potrebno je okrenuti obrazovni proces ponovo u humanom smjeru. U cilju uspješnog prevazilaženja nagomilanih ekoloških problema u Republici Srpskoj. čovjek je zloupotrebio društvenu odgovornost i postao najveća štetočina Planete. danas tragamo za rješenjem ekoloških problema.industrije. a ne njen neograničeni gospodar i neophodno je da . koja nam sada preti. Savremena ljudska civilizacija ušla je u treći milenijum sa globalnim ekološkim problemima: .iscrpljenost prirodnih resursa.. Umjesto čuvara pretvorio se u dželata. ali sa druge strane negativno utiče na kvalitet životne sredine i zdravlje ljudi. a ne prema ostvarivanju profita i odrediti granice preko kojih se nesmije preći. . može se govoriti o brojnim otvorenim pitanjima i problemima u kojima se nalaze male zemlje u razvoju. Ekološki problemi Sa ekološkog aspekta. neophodno je definisati razvoj sasvim nove ekološke kulture (ekološko ponašanje) i ekološke etike (ekološke svijesti) u okviru koncepta savremenog obrazovnog sistema.narušeno zdravlje ljudi itd. Uvođenjem ekoloških sadržaja unapređuje se promocija novih vrijednosti i povećava se stepen ekološke kulture i ekološke etike.modernizma. nego i savjest.

stvaranje novog ponašanja i životnog stila poželjnog za životnu sredinu. koji podrazumeva da se principi nove filozofije življenja i ekološke etike. . Na globalnom planu pripremljen je . Osnovni preduslov takvog novog odnosa prema prirodi. samo ako krenu od nas samih. kao i novoj filozofiji življenja i novom modelu pogleda na svijet. Uvođenjem ekološkog pristupa. novih etičko-kulturnih vrijednosti.vodi brigu o tome da ne uništi sopstvenu životnu sredinu. . . koje je kao osnovno čovjekovo pravo utvrđeno i prihvaćeno od strane međunarodne i naše zajednice. ograničenost prirodnih resursa i da se steknu konkretna saznanja o posljedicama čovjekovih aktivnosti na regionalnom i planetarnom nivou. . Ono se ne smije ograničiti na samo neke od društvenih slojeva. preko osnovnog i srednjeg do univerzitetskog i cjeloživotnog. ali će one biti smislene i autentične. Programom su definisani glavni ciljevi obrazovanja: .razvija partnerstvo svih relevantnih učesnika i koristi sve raspoložive resurse. S tim u vezi. kvalitetno sproveden program obrazovanja za zaštitu životne sredine ulazi među najvažnije zadatke svake države. za cjelokupno stanovništvo na Planeti.nastavi stručno osposobljavanje zaposlenih na pojedinim radnim mjestima u cilju smanjenja mogućnosti nastanka ugrožavanja životne sredine u procesu rada.razvijanje ekološke etike i ekološke kulture.stvori osećaj društvene odgovornosti za životnu sredinu od lokalne samouprave do državnog nivoa. . . Procjenjuje se ostvarivanje ekološke pismenosti na svim nivoima obrazovanja i kroz sve obrazovne oblasti.jačanje obrazovanja za žaštitu životne sredine za sve generacije.Međunarodni program ekološkog obrazovanja. .obuhvati sve stepene obrazovanja i vaspitanja.. U Republici Srpskoj razvoj programa ekološkog obrazovanja u budućnosti neophodno je da: . neophodno je ugraditi u sistem obrazovanja izborne predmete iz oblasti zaštite kvaliteta životne sredine u svim ciklusima. neophodne za aktivno učešće u zaštiti i unapređenju kvaliteta životne sredine..prepozna problem zaštite životne sredine kao svoj problem i preduzme odgovarajuće mjere usmjerene na osposobljavanje stanovništva za planski razvoj sredine sa svim njenim resursima i ljudskim tvorevinama. nove slobodne i odgovorne ličnosti. kako bi se shvatile čovjekove destruktivne moći. . Istorija ekološkog obrazovanja na međunarodnom nivou išla je paralelno sa razvojem ekološke kulture i etike. podrazumjeva favorizovanje novog stila života.unapređenje kvaliteta življenja. Ekološko obrazovanje. . . preko neformalnog do informalnog. pa i Republike Srpske. Promjene su potrebne. Program mjera Proces reforme obrazovanja u Republici Srpskoj je započeo i trenutno se sprovodi implementacija obrazovanja u svim obrazovnim ciklusima.nastavni planovi neophodo je da obuhvate problem u cjelosti uz naglašavanje istorijskog ili razvojnog pristupa.omogućavanje svakom pojedincu da dostigne svjesnost. . 3. nove filozofije življenja i novog modela razvoja je stvaranje novog programa ekološkog obrazovanja. .saznanja i shvatanja o životnoj sredini se moraju izlagati u svim nastavnim predmetima gdje je to moguće u cilju integralnog pristupa u procesu obrazovanja.obuhvati sve oblike obrazovanja i vaspitanja od formalnog. nego njegovi doživotni konzumenti neophodno je da budu pripadnici svih generacija stanovništva u Republici Srpskoj. a time i samog sebe. Osnovnu pretpostavku čini pravo čovjeka na život u zdravoj životnoj sredini.istražuje najkorisnije pristupe u vaspitanju i neposredno ih primeni. od predškolskog. . znanje i vještine.

Kako definisati kompetentnog nastavnika u sistemu eko-obrazovanja? Profesionalne kompetencije nastavnika su sistemi znanja. Na osnovu toga diferencirane su sledeće tri osnovne kategorije profesionalnih kompetencija nastavnika: .komunikacione kompetencije . nova filozofija življenja.programske kompetencije .pedagoške kompetencije . sposobnosti i motivacionih dispozicija koji obezbeđuju uspešnu realizaciju profesionalnih aktivnosti.Da bi se ovi ciljevi realizovali neophodna je temeljna priprema nacionalne strategije vaspitnoobrazovnog procesa na principima održivog razvoja. veština. nova orijentacija tehnološkog razvoja i mnogo bitinija promena institucionog razvoja-promjena društva. Profesionalne kompetencije nastavnika određene su delatnošću i socijalno-interaktivnim procesom koji vode.

svestan je sopstvenog ponašanja kontinuirano razvija komunikacione veštine. Obrazovanje i vaspitanje za opstanak. postavlja i menja ciljeve razgovora Interakciona uključenost: − Karakteristika koja opisuje kako osobe pristupaju u interakciji sa drugim ljudima. Florić O. Ekološka kultura je nezaobilazni element ekološke svjesti. kada važnost drugog pitanja dolazi do izražaja i počinje da se stvara sasvim drugačija društvena svijest. . da stanovništvo Planete mora napustiti stav da je prirodno bogastvo neiscrpno i da može neograničeno da se troši. već i na konkretnoj akciji učesnika u cilju traženja rješenja ekoloških problema u Republici Srpskoj.znanja. Novi Sad i Viša škola za vaspitače. budući da se ona ne temelji samo na određenim ličnim i kolektivnim ekološkim saznanjima. parafraziranjem).kontinuirano stiče znanja koja olakšavaju uvide u komunikacione situacije. upoznavanjem sa vrstama komunikacionih znakova. Sistematsko usvajanje komunikaciono adekvatnog ponašanja nastavnika započinje informisanjem o procesu komunikacije.. uvežbava i proverava razmenu poruka . 2002.ima očekivanja usklađena sa datom situacijom .Pedagoške kompetencije su: . . Savez pedagoških društava Vojvodine. Zadužbina Andrejević. 2001.spreman je da radi timski . − ume da upravlja razgovorom – reguliše svoju interakciju i kontroliše socijalnu situaciju.ma razvijenu empatiju . Potrebno je obučavati nastavnike komunikacionim veštinama i u toku inicijalnog obrazovanja za nastavni d..kontinuirano ovladava korišćenjem raznovrsnih sredstava komunikacionog procesa. u toku razgovora i govora u nastavi se više koncentrišu na verbalni sadržaj (tekst) i poslednje izgovorene reči.Obrazovanje i održivi razvoj. . usmereni su na površne aspekte komunikacije. mogućim značenjima u različitim kontekstima. Ustanovljavanjem ekološkog znanja stvoreni su uslovi u bliskoj budućnosti za uspostavljanje adekvatnog obrazovanja za zaštitu životne sredine sa ciljem kreiranja harmonije na relaciji čovjek-priroda-društvo-tehnika Literatura [1] Andevski M. − Nastavnici čija je interakciona uključenost niska. sposobnosti i motivacione dispozicije koje obezbeđuju da nastavnik ostvaruje vaspitne i obrazovne uloge. Zaključak Pitanje socijalnog okvira života imalo je prevagu nad pitanjem eko-sistema sve do sedamdesetih godina dvadesetog vijeka. . veštine. ali i saznajnim aktivnostima (zaključivanjem. Beograd. i kontinu. Knežević. sagledasocijaose i planira svoje angažovanje . Postaje jasno.najočigledniji oblik uspostavljanja i ostvarivanja socijalne interakcije. Sigurno jedan od najvažnijih elemenata ekološke svjesti je ekološko znanje. Komunikacione kompetencije su: . ponavljanjem ključnih iskaza sagovornika. kao neophodan preduslov za formiranje ekološke etike i dobre osnove za procjenu ugroženosti životne sredine.uspešan je u komunikaciji – postiže ciljeve razgovora i lične ciljeve . pravilima korišćenja znakova i oblikovanja poruka kao osnovnih jedinica komunikacije. − Programske kompetencije su: znanja. efikasniji su u dobijanju.prilagodljiv je i fleksibilan uključen je u razgovor – ispoljava uključenost spolja vidljivim ponašanjem (gestovima. [2] Brun G. veštine i razvijane sposobnosti koje obezbeđuju da nastavnik ostvaruje pre svega svoju obrazovnu ulogu (znanja i veštine područja za koje je nastavnik). Komunikacija je socijalni interaktivni proces prenošenja poruka znakovima.Visoko uključeni nastavnici su usmereni i skoncentrisani na značenje i važnost primljene poruke. usmerenošću pogleda). njihovim karakteristikama.Vršac.

..[3] Marković Ž. 2005... 2002.Mihajlo Pupin... [7] UNESCO-UNEP .Čovjek i radna sredina.. T.Global change... 2005.Ekološka kultura. zbornik radova ..Resursi i ekologija.Socijalna ekologija. .. Zrenjanin. Fakultet zaštite na radu. Niš. [5] Milotojević V.Ekološko obrazovanje i budućnost civilizacije. Paris. Beograd. 2005.. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.. D. International enviromental education programme. [6] Pavlović M. . peto prerađeno i dopunjeno izdanje. [4] Marković Ž. . D. . 1995.F... . Niš.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful