Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

PETAK, 6. 1. 2012.

Godina LXVIII • Broj 23.366

Vjekoslav Bevanda, predsjedavaju}i Vije}a ministara BiH

Vije}e ministara ne}e biti ko~nica
5. strana

Bura zbog prometnog koridora

Predsjedni{tvo BiH

DR@AVNA VLADA ZA 20 DANA
4. strana

OTKRIVAMO Dok se ~eka bud`et za 2011.

Kroz Hercegovinu
u dogovoru s Bosnom
6-7. strana

Blokiran dr`avni trezor!

3. strana

Mustafa Abdel D`alil, {ef Nacionalnog prelaznog vije}a, upozorio

Da li je Senijad Ibri~i} u~estvovao u tu~i za Novu godinu?

LIBIJA PRED GRA\ANSKIM RATOM
18-19. strana

HASU HUSI]A UDARALI NEKI DRUGI IBRI^I]I?!

44. strana

DANAS PRILOG

U @I@I
Vlada FBiH zasjedala u Mostaru

2

petak, 6. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

Halid Genjac, predsjednik Glavnog odbora SDA

Otvoren put ka EU
Postignutim politi~kim sporazumom Bosni i Hercegovini se omogu}ava da u 2013. dobije kandidatski status
Zahvaljuju}i nedavno postignutom politi~kom sporazumu {est vode}ih stranaka, Bosni i Hercegovini je omogu}eno da za mjesec ostvari pretpostavke za stupanje na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridru`ivanju, podnese zahtjev za kandidatski status u EU, ove godine dobije upitnik, a 2013. i kandidatski status, rekao je Halid Genjac, predsjednik Glavnog odbora SDA, ju~er u Sarajevu.

Policija skinuta s dnevnog reda
Razmatranje nacrta zakona o unutarnjim poslovima FBiH odgo|eno za narednu sjednicu
Nacrt zakona o unutarnjim poslovima FBiH nije se na{ao ju~er pred ministrima na sjednici, kao ni prijedlozi izmjena i dopuna Zakona o porezu na dohodak iako su trebali biti razmatrani na sjednici Vlade FBiH u Mostaru. - Oba zakona su skinuta s dnevnog reda, jer Vlada nije zasjedala u punom kapacitetu. Nedostajali su dopremijeri Jerko Lijanovi} i Desnica Radivojevi} te jo{ neki ministri. Zbog toga je razmatranje tih zakona odgo|eno za sljede}u sjednicu. Nema nikakvoga spora, sve drugo su naga|anja, rekao je Erdal Trhulj, ministar energetike, rudarstva i industrije.

Nepovoljna pozicija
- Nije neskromno re}i da je SDA svojom realnom politikom, spremno{}u na razgovor i dogovor i svojim potencijalima da razgovara sa svim politi~kim subjektima u BiH dala klju~ni doprinos u postizanju ovog sporazuma, kazao je Genjac na konferenciji za novinare u SDA. Priznao je da SDA nije bila u povoljnoj poziciji, ali i istakao da su svi odustali od svojih po~etnih isklju~ivih zahtjeva pristav{i na ustupke. Isti~u}i zna~aj sporazuma za deblokadu bh. puta ka EU, Genjac je pojasnio da je usagla{en okvir za usvajanje zakona o dr`avnoj pomo}i po kojem se predvi|a vije}e za dr`avnu pomo} na dr`avnom nivou, dogovor oko zakona o popisu koji bi se kona~no mogao obaviti aprila 2013, te da je dogovoren obim ustavnih reformi u provedbi odluke u slu~aju Sejdi} - Finci.
Genjac: SDA dala klju~ni doprinos dogovoru
Foto: S. GUBELI]

Cijena struje
Govore}i o mogu}nosti pove}anja cijena struje za korisnike Elektroprivrede HZHB, Trhulj je kazao kako bi najbolje bilo da u BiH postoji samo jedno elektroprivredno poduze}e ili barem u Federaciji. - Na`alost, ovo {to imamo danas je na{a politi~ka realnost. Vlada }e sredinom mjeseca usvajati energetski bilans, izme|u ostaloga, i elektri~ne energije. T da }e FERK a morati obrazlo`iti jesu li opravdani zahtjevi za pove}anje cijena struje. To pitanje }e se uskoro na}i dnevnom redu Vlade, kazao je on. Vlada je razmatrala izvje{taj o implementaciji projekta plinifikacije Srednjobosanske `upanije koju kreditira Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) sa 17 milijuna eura. Kredit je operativan od sije~nja 2010, a u pro{loj je godini Jedinica za implementaciju radila na pripremi tenderske dokumentacije i provo|enju tendera u skladu sa pravilima EBRD-a. - Na tender za nabavku cijevi du`ine 37 kilometara stiglo je devet ponuda i nakon provedene procedure izabran je najpovoljniji ponu|a~ s kojim je sklopljen ugovor. To je kompanija Umran Celik Boru Sanayaii iz Istanbula s ponudom od 3,42 milijuna eura. Nakon raspisivanja tendera i provedene procedure, za izvo|a~e radova su odabrani Konzorcij Monter strojarske monta`e iz Zagreba i GP Put Sarajevo, a u toku su

Mostar
Poru~eno je da SDA ne}e prihvatiti nikakva rje{enja koja zna~e pogre{no tuma~enje odluke Ustavnog suda BiH o Gradu Mostaru i provo|enje te odluke na na~in koji bi omogu}io majorizaciju nad Bo{njacima u Mostaru. - To nije u skladu ni sa popisom stanovni{tva iz 1991. u Mostaru, niti to odluka Ustavnog suda BiH zahtijeva. Pomenuta odluka zahtijeva da se pretjerana nejednakost va`nosti bira~a i njihovog glasa smanji, ali to nipo{to ne zna~i princip jedan ~ovjek - jedan glas i ni u kom slu~aju ne zna~i omogu}avanje majorizacije u Mostaru, kazao je Genjac. sjednika SDP-a BiH @eljka Kom{i}a kojom kritikuje rad SDA, Genjac je poru~io da “biti u opoziciji, zna~i jednu politi~ku situaciju, a da je biti u vlasti, sasvim druga~ija situacija i pozicija, te da treba malo vremena da se te razlike uo~e“. Genjac je dodao da mu nije drago {to je Kom{i} to izjavio, pojasniv{i da SDA ne mo`e izbje}i odgovornost za neuspjehe za koje je objektivno odgovorna i kojih je bilo, ali da SDA ne prihvata odgovornost za najve}i broj neuspjeha nastalih zbog opstrukcija i blokada partnera u vlasti. Podsjetio je i na brojne uspjehe ~lanova Predsjedni{tva iz SDA. - Kad je Kom{i} ve} govorio o zaslugama i odgovornosti, mislim da je trebao re}i koji su njegovi konkretni rezultati u ovom mandatu. Kad iznesete svoje konkretne rezultate, onda imate pravo govoriti i o uspjesima i nesupjesima, odgovornostima i neodgovornostima drugih, u suprotnom je rije~ o ispraznoj demagogiji, poru~io je Genjac.
M. \UROVI] RUKAVINA

Erdal Trhulj: Nedostajali dopremijeri

aktivnosti oko potpisivanja ugovora, rekao je Trhulj. Vlada FBiH je podr`ala i zaklju~ke prema kojima se svim zaposlenim u FBiH od 1. sije~nja 2012. omogu}ava ovjeravanje zdravstvene knji`ice, s tim da do 31. sije~nja privredna dru{tva koja imaju dugovanja prema zavodima zdravstvenog osiguranja potpi{u sporazume o reprogramu dugovanja.

Penzije vojnicima
Tako|er, s ciljem za{tite osnovnih ljudskih prava otpu{tenih pripadnika OSBiH koji su ostvarili pravo na mirovinu, Vlada FBiH je donijela dvije odluke. - Rije~ je o odlukama o akontativnoj isplati dijela dobiti iz JP Elektroprivreda BiH (700.000 KM) i BH Telecom d.d. Sarajevo (700.000 KM) za 2011, kojima bi se osigurala isplata akontacije mirovina umirovljenim vojnicima OSBiH za prosinac 2011, te sije~anj i velja~u 2012. Radi se o najni`oj mirovini koju ispla}uje Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje u visini od 310 maraka, a rok za isplatu je 10. sije~nja ove godine, priop}eno je iz Vlade J. GUDELJ FBiH.

Kom{i}evi rezultati
Upitan da prokomentari{e nedavnu izjavu predsjedavaju}eg Predsjedni{tva BiH i potpred-

SDA insistira na depolitizaciji
Predsjednik GO SDA Halid Genjac pojasnio je ju~er u Sarajevu da je nacrt zakona o unutarnjim poslovima FBiH povu~en, jer tra`i jo{ dogovora i rje{enja prihvatljiva za sve. - SDA nikad ne}e dozvoliti ugro`avanje dostignutog stepena depolitizacije policije i sve }emo u~initi da se pobolj{a i pove}a operativna efikasnost policije. To je u interesu svih gra|ana i to je dugoro~ni interes. To nije pitanje za jedan mandat. Mi od ovih principa ne mo`emo odustati. Vjerujemo da }e dogovor na ovim principima sa na{im par tnerima biti mogu}. Uostalom, povla~enje tog nacrta sa sjednice Vlade FBiH zna~i ostavljanje vremena da se dogovorom rije{i to pitanje, kazao je Genjac. M. \. R.

V I J E S T I

BO@I]NE ^ESTITKE

Duhovni mir, sre}a i radost
^lan Predsjedni{tva BiH Neboj{a Radmanovi} ~estitao je patrijarhu srpskom Irineju, mitropolitima, episkopima, sve{tenstvu, mona{tvu, u Hristu |akonstvu te cjelokupnom pravoslavnom srpskom narodu Bo`i}. “Povodom velikog hri{}anskog praznika Hristovog ro|enja upu}ujem Vam najsrda~nije ~estitke. Svim vjernicima pravoslavne vjere `elim da Bo`i} do~ekaju u miru, zdravlju i porodi~noj sre}i“, re~eno je u Radmanovi}evoj ~estitki. U ~estitki se podsje}a da je u hri{}anskoj pravoslavnoj tradiciji Bo`i} simbol ra|anja, stvaranja i novog `ivota, zbog ~ega ovaj praznik mo`e poslu`iti svima kao moralni i `ivotni putokaz u prevladavanju svih dru{tvenih te{ko}a i biti novi podstrek za hrabrije hvatanje uko{tac sa svakodnevnim te{ko}ama i `ivotnim problemima, isti~e se u Radmanovi}evoj bo`i}noj ~estitki uz tradicionalni pozdrav Hristos se rodi! Predsjedavaju}i Vije}a ministara BiH Nikola [piri} po`elio je svim vjernicima da Bo`i} proslave u duhovnom miru, porodi~noj sre}i i radosti i da, njeguju}i svoje obi~aje i tradiciju, doprinose me|usobnom razumijevanju i uzajamnom po{tovanju.

Pravoslavcima u BiH Bo`i} su ~estitali i ministar vanjskih poslova BiH Sven Alkalaj, zamjenik predsjedavaju}eg Vije}a ministara i ministar sigurnosti BiH Sadik Ahmetovi}, predsjednik Federacije BiH @ivko Budimir, premijer Federacije BiH Nermin Nik{i}, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, potpredsjednik Republike Srpske Enes Suljkanovi}, predsjednik Vlade Republike Srpske Aleksandar D`ombi}, predsjednik HDZa BiH Dragan ^ovi}, gradona~elnik Mostara Ljubo Be{ili}, predsjednik Jevrejske zajednice BiH Jakob Finci, predsjednik Jevrejske op{tine u Sarajevu Boris Ko`emjakin i mnogi drugi.

OSLOBO\ENJE petak, 6. januar/sije~anj 2012.

U @I@I

3

OTKRIVAMO Dok se ~eka bud`et za 2011.

Blokiran dr`avni trezor!
Raspodjele sredstava sa jedinstvenog ra~una UIOBiH nije bilo ni u srijedu ni u ~etvrtak, i tako }e ostati sve dok se bud`et za 2011. ne objavi u Slu`benom glasniku BiH • U utorak, 10. januara, na naplatu dospijeva vanjski dug
Pra`njenje sa jedinstvenogra~una Uprave za indirektno oporezivanje BiH obustavljeno je i raspodjelasredstava se ne vr{inikome ve} dva dana - srijeda i ~etvrtak - ~ime je prakti~ki trezor BiH ostao zaklju~an. Tako}e, potvrdio je ju~er za Oslobo|enjeFuadKasumovi}, zamjenik ministra finansija i trezora BiH, ostati sve dok se u Slu`benom glasniku BiH i zvani~no ne objavi da je bud`et institucija i me|unarodnih obaveza za 2011. usvojen.

Bud`et za 2012.
Nacrt bud`eta institucija BiH i me|unarodnih obaveza za 2012. koji se nalazi u Vije}u ministara BiH „nema potrebe da se ponovno vra}a u Ministarstvo finansija i trezora BiH“, navodi Kasumovi}. - Dokument je izra|en u skladu sa zakonskim odredbama i Vije}e ministara BiH, sada{nje ili novo, du`no je da ga stavi kao ta~ku dnevnog reda, o njemu raspravlja i izjasni se. Svako ministarstvo, odnosno Vije}e mo`e staviti svoje primjedbe i tra`iti korekcije na predlo`ene stavke, naglasio je Kasumovi}. Vije}u ministara BiH predlo`en je bud`et za 2012. koji je utvr|en u iznosu od 1.087.000.000 KM, u okviru kojeg je i 97 miliona KM namijenjenih za vi{egodi{nje kapitalne investicije. trezora ne vr{inikome od prvogradnog dana ove godine. Oni to ne smiju ni da rade bez objavljenog bud`eta jer bi taj potez bio krivi~no djelo, tvrdi Kasumovi}. No, ako u narednim danima ne bude kona~no razrije{eno pitanje bud`eta za 2011. i ne stupi na snagu odluka o privremenom finansiranju za prva tri mjeseca ove godine, posljedice po BiH mogle bi biti
Institucije BiH: Sigurna samo pla}a

Nema (pravnog) osnova
A to {to je Vije}eministara BiH posljednjegdanastaregodine, u subotu, 31. decembra 2011, na telefonskoj sjednici donijelo odluku o privremenom finansiranju za prvi kvartal 2012. (januar - mart) „ne zna~i ni{ta“. - Odluka se ne mo`e primjenjivati jer nema bud`eta za 2011. i ne postoji pravni i zakonski osnov na koji bi se ona pozivala. T ko }e osa tati sve do kona~nog usvajanja bud`eta za 2011. Do tada}e se vr{itisamopla}anjeobaveza iz 2011. no, i to se mo`eraditisamo do 15. januara 2012. i uklju~uje isplatu pla}a bud`etskimkorisnicima za decembarpro{legodine. Kontaktirao sam sa UIOBiH i potvr|eno mi je da se pra`njenje sa jedinstvenog ra~una

katastrofalne. Naime, u utorak, 10. januara,na naplatudospijevavanjski dug koji se, kako navodi Kasumovi}, „ne}e mo}i niti smije platiti jer bi time onaj ko bi to potpisao po~inio krivi~no djelo“. Ministarstvo finansija i trezora BiH u skladu sa novonastalomsituacijom upozorilo je entitete (FBiH i RS), te sve ni`enivoevlasti(kantone, gradove i op}ine) da „ne smiju usvajatibud`ete za 2012,s obzirom na to da time kr{e zakonske odredbe, ve} da mogu samo donositi odluke o privremenomfinansiranju za prvi kvartal (januar - mart)“. - U slu~ajudono{enjabud`eta za 2012, nadle`na tu`ila{tva su du`na da reagiraju i sprije~ekr{enjezakona, upozorio je Kasumovi}. Ina~e, Zakonom o fiskalnom vije}u BiH, odnosno njegovim ~lanom12. jasno je propisano da ukoliko nije usvojen globalni fiskalni okvir,sve razinevlasti idu na privremeno finansiranje, a ako se isto ne desi ni do 31. marta, onda se bud`eti usvajaju u istovjetnom iznosu kao godinu ranije.

A u subotu, tj. sutra, isti~e rok od sedamdanakojim jePredstavni~ki, odnosno Dom naroda PSBiH obavezao Predsjedni{tvo BiH „da formalno sa~ini akt - zakon o bud`etu institucija BiH i me|unarodnih obaveza za 2011. koji }e (Kolegij)

DUG I(LI) KRIVI^NO DJELO Vanjski dug se, kako navodi Kasumovi}, “ne}e mo}i niti smije platiti jer bi time onaj ko bi to potpisao po~inio krivi~no djelo”
PSBiH uputiti na objavljivanje u Slu`beni glasnik BiH“ .

[ta `eli Predsjedni{tvo
Umjestotoga, Predsjedni{tvo BiH prvogradnogdana u novoj2012. (u srijedu) od Vije}a ministara BiH zatra`ilo je nacrt bud`eta za 2011. - Predsjedni{tvo BiH jo{ od marta2011. kod sebe ima nacrtbud`eta koji je dostavilo Vije}e ministara

BiH i nijejasno{ta oni zapravo`ele. Kao zvani~ni predlaga~ mogu da vr{ekorekcijekako god to `ele, ka`e Kasumovi}. Izvr{enje bud`eta za 2011. (zbir ~etiri odluke o privremenom finansiranju i zapo~eti projekti) koje je odobrio PSBiH (30. decembra Predstavni~ki, a 31. Dom naroda) utvr|eno je u iznosu od 1.008.000.000 KM. U Ministarstvu finansija i trezora BiH ka`u da }e poku{ati da taj iznos koriguju za jo{ 16,8 miliona KM zbog zakonske obaveze u skladu sa izmjenama i dopunama Zakona o slu`bi u Oru`anim snagama BiH. Naime, ova sredstva bi se trebala retroaktivno osigurati za pripadnike OSBiH koji su ostali bez profesionalne slu`be, a stekli su uvjete za penzioniranje. Ti pripadnici OSBiH su prije nekoliko dana, nakon okupljanja pred zgradom zajedni~kih institucija u Sarajevu, razgovarali sa predstavnicima SDA i SDP-a BiH i njima je do kona~nog rje{enja obe}ana akontacija od 310 KM.
Almir TERZI]

ISPRED AMBASADE HRVATSKE U SARAJEVU

TREBINJE

Zapalio se biv{i hosovac
Sakib Bali} (43) iz Konjica, biv{i pripadnik Hrvatskih odbrambenih snaga (HOS), ju~er se ispred zgrade Ambasade Republike Hrvatske i u blizini sjedi{ta FMUP-a u sarajevskoj Ulici Mehmeda Spahe polio benzinom i zapalio. Brzom inter vencijom pripadnika Federalne uprave policije vatra je uga{ena, a na mjesto doga|aja je stigla i ekipa Zavoda za hitnu medicinsku pomo} Kantona Sarajevo. Bali} je potom prevezen na Kliniku urgentne medicine KCUS-a, gdje su mu konstatovane opekotine nogu, zbog ~ega je hospitalizovan na Klinici za plasti~nu hirurgiju. Glasnogovornica KCUS-a Biljana Jandri} nam je rekla da je 43-godi{njak zadobio te{ke povrede - duboke opekotine obje noge. Nezvani~no se moglo ~uti da je Bali}, koji je, navodno, imao i psihi~ke probleme, tra`io neka svoja prava od Ambasade Republike Hrvatske u kojoj su nam ju~er rekli da se ne}e ogla{avati dok ne dobiju zvani~nu informaciju od sarajevske policije, koja je obavila uvi|aj. Mediji su ranije o Bali}u pisali da je tvrdio kako je tokom posljednjeg rata u BiH od-

Prijem za hrabre policajce
Na~elnik Op{tine Trebinje Dobroslav ]uk ju~er je organizovao prijem za dvojicu policijskih slu`benika PS-a Trebinje Safeta Mukanovi}a i Senida Ceri}a, koji su, kao {to smo pisali, u novogodi{njoj no}i, rizikuju}i svoje `ivote, uhapsili 16-godi{njaka koji je, pucaju}i iz automatske pu{ke u vrata ugostiteljskog objekta Galerija Veritas, ranio tri osobe. - Mo`da }e neko re}i radili su svoj posao i dobro su ga odradili, a ja ka`em uradili su ga profesionalno do per fekcije. Na profesionalan na~in su rije{ili problem koji je mogao dovesti do nezapam}ene tragedije u Trebinju, ka zao je na~elnik ]uk te ~es ti tao po li caj ci ma u ime Op {ti ne, gra|ana Trebinja i u svoje li~no ime na iska zanoj hrabrosti i visokom stepenu profesionalizma, a u prisustvu komandira PS-a Trebinje Miodraga Jankovi}a. U CJB-u Trebinje zamjenik na~elnika Centra Dragan Nosovi} je, tako|er, ju~er razgovarao sa policajcima Mukanovi}em i Ceri}em, te kazao da oni, iako su bili ispunjeni svi uslovi za upotrebu oru`ja, to nisu u~inili, ve} su, rizikuju}i vlastite `ivote, sa-

bio da kao pripadnik jedinice HOS-a, koja je poslana u ispomo} 9. brdskoj brigadi Armije RBiH, strijelja srpske civile u selu Ferhatlije kod Pazari}a, te da je nekoliko mjeseci proveo u zatvorima i logorima Armije RBiH. Bali} je medijima govorio da }e Tu`ila{tvu BiH ponuditi da svjedo~i i o drugim zlo~inima hosovaca nad Srbima. Dk. O.

vladali maloljetnika i sprije~ili da do|e do te`ih posljedica. Za iskazanu hrabrost Mukanovi}a i Ceri}a je, kako je saop}eno iz CJB-a Trebinje, pohvalio Gojko Vasi}, direktor policije RS-a, a na~elnik trebinjskog CJBa Goran Zubac je, poslije ju~era{njeg prijema, MUP-u RS-a uputio prijedlog za nagradu. Policajci Mukanovi} i Ceri} su opisali doga|aj i naglasili da su samo profesionalno radili svoj L. S. posao.

4

DOGA\AJI

petak, 6. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

IZJAVA DANA
@ao mi je {to do sporazuma o Vije}u ministara nije do{lo odmah poslije izbora, jer smo izgubili zna~ajno vrijeme za evropske integracije

Predsjedni{tvo BiH

Predsjedni{tvo BiH: Vanredna sjednica zbog mandatara

Dr`avna vlada

za 20 dana
Sadik Ahmetovi},
ministar sigurnosti BiH i potpresjednik BiH

Nakon potvrde iz SIPA, ~lanovi Predsjedni{tva ju~er su jednoglasno donijeli odluku: Vjekoslav Bevanda je predsjedavaju}i Vije}a ministara BiH

DOBAR LO[

ZAO

PARLAMENT BiH
Poslanici i delegati domova Parlamenta BiH odbijaju da njihova primanja van plate budu regulisana na osnovu Zakona o pla}ama i naknadama u institucijama BiH, jer bi izgubili pravo na pau{ale od 750 KM mjese~no, koje primaju jedini u regionu i morali bi dolaziti svaki dan na posao.

Predsjedni{tvo BiH ju~erposlijepodne je jednoglasno imenovalo Vjekoslava Bevandu za predsjedavaju}egVije}aministara BiHnakon {to je i Agencija za istrage i za{titu (SIPA) zavr{ila njegovu provjeru.

Potvrda poslanika
OdlukaPredsjedni{tva BiH bit }e dostavljena Komisiji za pripremu izboraVije}aministara BiH Predstavni~kogdomaParlamentarneskup{tine BiH na daljnju proceduru. Nakon {to se nadle`na komisija izjasni o predsjedavaju}em, bit }e zakazana sjednica Predstavni~kog domaPSBiH na kojojposlanicitrebajupotvrditiBevandinoimenovanje. Mi{ljenje nadle`ne komisije nijeobavezuju}e, a za potvr|ivanje imenovanja predsjedavaju}eg Vije}a ministara BiH u Predstavni~kom domu potrebna je ve}ina glasova dr`avnih poslanika koja uklju~ujenajmanjetre}inuglasova poslanika iz oba entiteta. Bevandu je kao kandidata za predsjedavaju}eg Vije}a ministara BiH predlo`ioHDZBiH29. decembra pro{le godine. Mo`e se o~ekivati da }e sjednica Predstavni~kogdomaPSBiHbitisazvanatokomidu}esedmice, a tome

AHMET DAVUTOLU
Ministar vanjskih poslova Turske Ahmet Davutolu, u govoru na konferenciji Od balkanskih ratova do balkanskog mira, poru~io da Balkan zaslu`uje mir, obja{njavaju}i da se budu}nost ne gradi na predrasudama pro{losti, ve} sa novom vizijom.

se nada iHalidGenjac, predsjednik GO SDA, koji dodaje da u tom slu~aju i Vije}e ministara mo`e bitiimenovano za najvi{e20-ak dana. - SDA }e biti spremna da kadrovskim rje{enjima maksimalno doprinese a`urnosti ovog procesa i tokom narednih sedam do deset dana rije{it }emo sva kadrovska pitanja, kazao je ju~er Genjac. On je potvrdioda }e SadikAhmetovi} najvjerovatnije ostati na ~elu Ministarstvasigurnosti BiH i naglasio da je Ahmetovi} do{ao na funkciju tek nakon isteka vi{e od polovinemandatapro{logsaziva,u trenutku kad je pitanjeliberalizacijeviznog re`ima i ispunjavanje 164 uslova bilo problemati~no, te da je najve}i dio tih poslova bio na Ministarstvu sigurnosti.

Sporazum SDA - SDP
- DolaskomministraAhmetovi}a ti uslovi su ispunjeni i ta pri~a je uspje{no zavr{ena. Ahmetovi} jeste mlad i nije imao iskustva, ali je nesporno da je imao ogromne zalsuge za liberalizaciju viznog re`ima, smatra Genjac. On, pak, nije mogao potvrditi {pekulacije da }e SDA za ministra odbrane postaviti Ned`ada AjFoto: Amer KAJMOVI]

HISTORIJSKI MUZEJ BiH
Poslije Umjetni~ke galerije BiH, hrabri uposlenici Historijskog muzeja BiH odlu~ili da privremeno zatvore vrata za posjetioce. Pla}e nisu primili od jula pro{le godine, a zbog lo{ih uslova izmje{taju i muzejsku gra|u u manje vla`ne dijelove, kao da ~uvaju svoju porodi~nu, a ne na{u zajedni~ku historiju.

nad`i}a, istakav{i da je to pitanjepotpuno otvoreno. Genjac je napomenuo da odranije postoji potpisan sporazum izme|u SDA i SDP-a BiH o raspodjeli bo{nja~kih pozicija u Vije}u ministara BiH. Po tom dokumentu, od tri pozicije ministara iz reda Bo{njaka, SDA pripadaju dvije, a SDP-u jedna. U ovoj podjeli SDPBiH prvi bira poziciju, a po sporazumu {estorke, jedno ministarsko mjesto iz reda ostalih pripalo je SDP-u. - Pretpostaviti je da }e SDP izabrati Ministarstvo vanjskih poslova, a mi kao drugibiramoMinistarstvosigurnosti, kazao je Genjac. Od tri pozicije zamjenika ministara iz redaBo{njakadvijepripadaju SDA, a jedna SDP-u. - Kod zamjeni~kih pozicija prva bira SDA i bira}emoprvomjestozamjenikaministrafinansija. Daljezavisi od toga {ta }e SDP birati, ka`e Genjac. On je ju~er potvrdio da je bilo zahtjeva iz SDP-a BiH da se Ministarstvosigurnostizamijeni za Ministarstvo prometa i komunikacija, ali je takva zamjena mogu}a samo obostranim pristankom.
M. \. R.

VIJEST U OBJEKTIVU

DENIS LASI]
Predsjednik Vlade HN@-a Denis Lasi} objasnio u razgovoru za Oslobo|enje da }e timskim radom ~lanova Vlade koji dolaze iz dva HDZ-a, SDP-a i SDA poku{ati finansijski konsolidovati @upaniju. Dugovanja su tako velika da }e to biti dugoro~an zadatak pa nema vremena za strana~ke sva|e.

Magla
Do|u nove godine, neke se stvari mijenjaju, a neke ne. Neke izgleda ne}e nikad. Takva jedna iz posljednje kategorije je magla - smog, s kojom/im Sarajevo kuburi, valjda, od kad postoji. Svako malo, u zimskom periodu, ovaj grad nekoliko dana biva zarobljen i sakriven velom guste magle, nimalo ugodnog mirisa. Sporno je samo da li je rije~ o ~istoj ili o magli oboga}enoj ne~isto}ama, poznatijoj kao smog. Upu}eni ka`u da nas samo druge vremenske pojave spasiti mogu. ^ekamo ki{u, snijeg i vjetar. D. M.

VIJEST U

BROJU

miliona eura ko{ta}e izgradnja mosta preko Save koji finansiraju Vlada Hrvatske i Vlada RS-a.

30

OSLOBO\ENJE petak, 6. januar/sije~anj 2012.

INTERVJU

5

Vjekoslav Bevanda, predsjedavaju}i Vije}a ministara BiH

Vije}e ministara vi{e ne}e biti ko~nica
Integracije EU }e biti prioritet U kreiranju prora~una BiH treba uva`iti stavove svih koji ~ine dr`avno Fiskalno vije}e Nenormalno je da se neko zadu`enje pla}a po cijeni kamate koja je vi{a od one koju smo imali s MMF-om
Razgovarala: Senita [EHER^EHAJI]

• Pretpostavljam da }e Vam jedan od prvih zadataka na novoj funkciji predsjedavaju}eg Vije}a ministara BiH biti da odr`ite sjednicu Fiskalnog vije}a BiH, kako bi bio utvr|en dokument globalnog fiskalnog okvira do 2014. godine. Na ~emu se takav dokument mora bazirati? - Tako je, to je, svakako, jedan od prvih zadataka. Tu, jednostavno, prvo treba ~uti stavove sve tri stra ne u tom pro ce su. Znamo da Fiskalno vije}e BiH ~ine dr`ava BiH i dva entiteta. Jednostavno, treba vidjeti kako kreirati realan prora~un institucija BiH. A, koliko vidim dosad, sav prijepor se vodi oko raspodjele prihoda od neizravnih poreza sa jedinstvenog ra~una Upra ve za neizravno oporezivanje BiH. Evo, to je to, iako ve} devet ili deset mjeseci, otkako nisam ministar u Vladi FBiH, nisam u tom filmu. Prije svega, moram vidjeti dokle se do{lo, kakvi su stavovi i uz uva`ava nje svih ko ji u~estvuju u tom procesu, treba donijeti dokument koji }e biti odr`iv.

MMF i zadu`enja
• Vjerovatno znate da je Fiskalno vije}e BiH nedavno utvrdilo global-

ni fiskalni okvir za 2012. godinu. - Da, ali nemam zasad nikakvog uvida. • Htjela sam, zapravo, pitati mo`e li i taj okvir trpjeti izmjene kad stupi na snagu novo Vije}e ministara BiH? - Pa, prvo bih trebao vidjeti taj okvir, prou~iti sve... ne bih govorio da ne{to treba mijenjati ili ne ako jo{ nisam u toj materiji. • Ukoliko od Vas, kao predsjedavaju}eg Fiskalnog vije}a BiH, to zatra`e entiteti, a s obzirom na veoma te{ku situaciju i velike dubioze u entitet skim bud`eti ma u pro{loj i ovoj godini, da li ste spremni donijeti odluku o pokretanju novog kruga pregovora s predstavnicima Me|unarodnog monetarnog fonda o no vom stand by aran`manu s na{om zemljom? - Ne}u `uri ti uop}e. Ali, ono {to ~ujem, ovako nezvani~no, a dobio sam i kreaciju federalnog prora~una za ovu godi nu, me ni je ne nor mal na stvar - a to sam nekoliko puta i u Parlamentu FBiH rekao - da se ne{to pla}a iznad ci je na ko je smo ima li u aran`ma nu s Me|una ro dnim mo ne tarnim fondom, Evropskom komisijom, grantom koji je propao i Svjetskom bankom koja nam je davala sredstva po ka-

PRVI ZADATAK Bit }e to suo~avanje sa te{kom ekonomskom situacijom, stavljanje realnih pokazatelja na stol i poku{aj povla~enja nekih sinergijskih poteza i dono{enje pravih odluka

mati od nula posto. Ja }u sigurno inicirati, jer sasvim normalna stvar je da dr`ava vodi pregovore i to po tpi su je, a da ne mo`e nijedan entitet to raditi. • Nedavno je ministar fi nan si ja BiH Dra gan Vranki} ocijenio da je BiH previ{e zadu`ena i da joj ne trebaju nova zadu`enje jer se ne koris te mno gi odo bre ni krediti. - Sad ska~emo s teme na temu. Zna~i, izdavanje tre zor skih za pi sa i ovo {to je u pro{loj godini Federacija BiH radila jeste zadu`enje. Trezorski zapis je kratkoro~ni vrijednosni papir, skupo su ga platili i moraju iskupiti svoj zapis, a sve to je ura|eno bez Parlamenta. Pre ma to me, {ta sad zna~i je li to no vo za du`enje po nula posto ili je po kamati od sedam posto. Smatram da ako se mora{ zadu`iti, onda gledaj da se jeftinije i povoljnije zadu`i{, ali su{tina je da su, recimo, sredstva Evropske komisije grant koji propada. • Kakav je Va{ stav o mogu}nosti pove}anja bud`eta institucija BiH u 2012? - O tome ne mogu govoriti dok ne u|em u tu materiju. O Vije}u ministara znam globalno kako funkcionira i koje ovlasti ima, ali o ciframa ne mogu govoriti jer jo{ nijednu ni-

sam vidio i bilo bi neodgovorno da unaprijed o tome govorim.

Prioriteti
• Imate li neki plan, s ob zi rom na to da Vas ~eka podno{enje ekspozea pred Predstavni~kim domom Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine? Da li razmi{ljate o tome i {ta }e Vam biti prioriteti? - Pod jedan, bit }e to suo~ava nje sa te {kom ekonomskom situacijom, stavljanje realnih pokazatelja na stol i poku{aj povla~enja nekih sinergijskih poteza i dono{enje pravih odluka. Drugi dio }e se odnositi na sve ono {to se odnosi na evropske integracije i obveze na{e zemlje na tom putu, koje stoje i u Mapi puta. Jednostavno, poku{at }u otko~iti sve ono za {to je u tom segmentu nadle`no Vije}e ministara kako bi bili pokrenuti procesi koji su sad u zastoju. Te dvije stvari su prioriteti svih prioriteta. • Od danas Vam te~e rok od 30 dana da kompletirate novi sastav Vije}a ministara BiH. Mo`ete li ispo{tovati taj rok? - Nadam se da mogu. • Da li }ete dozvoliti da u radu Vije}a ministara u~estvuju zamjenici ministara, {to je Va{ prethodnik ukinuo na po~etku mandata? - Nisam znao za to.

TAKORE]I... POHVALNO
Predsjednik RS-a Milorad Dodik uplatio je, povodom bo`i}nih praznika, 195.000 KM socijalno ugro`enim porodicama u Srebrenici i Bratuncu. Iz kabineta predsjednika je saop{teno da }e stotinu porodica kojima je potreban novac za lije~enje dobiti po 1.000 KM, dok je na ra~un stotinu socijalno ugro`enih porodica upla}eno po 500 KM. Iz bud`eta predsjednika RS-a po 1.000 KM dobi}e 28 porodica iz Srebrenice za nabavku ogrjeva i pe}i, a po 700 KM za nabavku ogrjeva dobi}e 24 porodice iz Bratunca.

6

DOGA\AJI
VIJESTI
Bura zbog prometnog koridora

petak, 6. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

Kroz Hercegovinu
Ne zaostajati za regionom
^lan Predsjedni{tva BiH Neboj{a Radmanovi} primio je u opro{tajnu posjetu ambasadora Kraljevine [panije u BiH Alexandra Enrikea Alvargonzalesa San Mar tina. Tokom susreta konstatirano je da su bilateralni odnosi BiH i [panije na visokom nivou, ali da je potrebno dalje ja~anje ekonomske saradnje. Razgovarano je i o unutra{njim prilikama u BiH. Radmanovi} je ambasadoru zahvalio za pomo} i podr{ku koju [panija pru`a BiH na evropskom putu te istakao da je veoma va`no da BiH ne zaostaje za drugim zemljama u regionu i da dobije kandidatski status u {to skorije vrijeme.

u dogovoru s Bosnom
O preciznom polo`aju koridora odlu~it }e struka i razgovori s predstavnicima Bosne i Hercegovine s kojima trebamo na}i optimalno rje{enje, ka`e ministar Komadina
(Od na{e stalne dopisnice iz Zagreba)

Prekr{eni zakoni
Agencija za za{titu li~nih podataka u BiH ulo`ila je Apelacionom odjeljenju Suda BiH zahtjev za preispitivanje presude Suda BiH kojom je uva`ena tu`ba Centralne izborne komisije BiH i poni{teno rje{enje Agencije i rje{enje inspektora Agencije, saop}eno je iz ove agencije. Zahtjev je ulo`en zbog povrede pravila postupka i zbog povrede zakona BiH. Povreda pravila postupka ogleda se u ~injenici da je Sud odlu~ivao izvan tu`benog zahtjeva i poni{tio rje{enje u cijelosti, mada su se i `alba i tu`ba odnosile samo na jednu ta~ku rje{enja. Nadalje, sud je prvo konstatovao da je ~injeni~no stanje druga~ije od onog utvr|enog u upravnom postupku pa je nakon toga, bez utvr|ivanja ~injeni~nog stanja, rije{io druga~ije. Tako|er, Agencija smatra da je presudom do{lo do povrede Zakona o za{titi li~nih podataka, Izbornog zakona BiH, kao i Zakona o slobodi pristupa informacijama u BiH.

Najava izgradnje prometnog koridora kroz Bosnu i Hercegovinu do Dubrovnika jedna je od hrvatskih top-tema. Samo jedna re~enica premijera Zorana Milanovi}a (SDP), izgovorena u okviru novogodi{njeg intervjua, ekspresno je lansirala ovu temu me|u udarne vijesti i na naslovnice visoko tira`nih novina. Premijer Milanovi} generalno je najavio razvojnu i optimisti~nu politiku Hrvatske prema BiH, s ciljem uspostave dobrih i stabilnih odnosa izme|u dvije susjedne, prijateljske dr`ave.

Politi~ka dimenzija
S kolegama iz BiH, kako je rekao, Vlada RH }e prije svega razgovarati o prometnom koridoru od sjevernog prema ju`nom dijelu Dubrova~ke `upanije. Interes je povezivanje Dubrovnika sa sjevernim dijelom @upanije i ostatkom

Hrvatske, to je bit, a pelje{ki most je posve druga pri~a, rekao je. Izgradnju autoceste do Dubrovnika kroz BiH komentirao je za Oslobo|enje ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Zlatko Komadina. Poja{njava da }e autocesta sigurno prolaziti i kroz susjednu BiH, stoga ovaj infrastrukturni projekt ima i politi~ku dimenziju, dok je trasa jo{ u fazi razmatranja. „Izgradnja autoceste do Dubrovnika nije samo prometno ve} i politi~ko pitanje, s obzirom na to da }e ta autocesta u svakom slu~aju prolaziti i teritorijem Bosne i Hercegovine, samo je pitanje da li sjevernom ili ju`nom trasom. O preciznom polo`aju koridora odlu~it }e struka i razgovori s predstavnicima Bosne i Hercegovine s kojima trebamo na}i optimalno rje{enje“, ka`e za Oslobo|enje Komadina. Za dubrova~ko-neretvanskog `upanaNikoluDobroslavi}atematiziranje trase je besmisleno jer

Zoran Milanovi}: Re~enica od koje je sve po~elo

Andro Vlahu{i}: Pozitivan pritisak na obje vlade

rje{enje ve} postoji. To je, podsje}a, autocesta kroz Dubrova~ko primorje, koja bi, u dogovoru s BiH, trebala pro}i koridor iznad Neuma, nastaviti preko Opuzena do Plo~a i spojiti se s autocestom od ZagrebapremaDubrovniku, sve to uz izgradnju pelje{kog mosta. „Smatramo to ispravnim zbog toga {to je to zacrtano prostornim planovima i ne vidimo nikakvog smisla da se tra`i nova trasa koja bi i{la obilazno preko Popovog polja“, ka`e nam Dobroslavi}. Nadalje, tvrdi da je to jedino rje{enje pri-

hvatljivo za Dubrova~ko-neretvansku `upaniju pa i za Republiku Hrvatsku: „Naravno da razumijemo da mo`da u susjednoj i prijateljskoj BiH postoji interes da autocesta pro|e teritorijem BiH kroz Popovo polje, to mo`emo prihvatiti kao njihov interes, ali smatram da je prioritet interes Hrvatske, odnosno Dubrova~ko-neretvanske `upanije po{tivanje prostornog plana @upanije koji je na snazi“. No prema stru~nom mi{ljenju profesora Prometnog fakulteta u

Dubrova~ki autoput podr`ava i EU

Cijena izme|u 5
Mo`da Hrvatskoj nije prioritet izgradnja mosta kod Gradi{ke, ali jeste Bosni i Hercegovini, a isto je i sa mostom na Savi i trebalo bi, ako zaista `elimo dobre odnose sa susjedima, razmi{ljati i o tome, ka`e Kupusovi}
Izgradnjaautoputa za Dubrovnik kroz BiH je interes Bosne i Hercegovine, tvrdi Namik Kupusovi}, koordinator za provedbu projekta autoputa na koridoru 5c iz dr`avnog Ministarstva za promet i komunikaciju, isti~u}i da je „koridor autoputa predvi|en u va`e}em prostornom planu FBiH za servisiranje podru~ja Neuma, Stoca, Ravnog, Ljubinja i Trebinja.“ „Naravno, uza sve mjere za{tite okoli{a“, napominje Kupusovi}, dodaju}i da „izgradnja te dionice predstavlja razvojni projekat za ove op}ine isto~ne Hercegovine.“ Pri~u o tom autoputu je lansirao Andro Vlahu{i}, gradona~elnik Dubrovnika, a odmah su je javno podr`ali i hrvatski premijer Zoran Milanovi}, kao i predsjedavaju}iVije}a ministara BiH Vjekoslav Bevanda. No, nisu je svi do~ekali ra{irenihruku, pa su ve} iznijete i tvrdnje o tome da to nije prioritet FBiH. Kupusovi} na to ka`e: “Mo`da ni Hrvatskoj nije prioritet

Stvaranje uslova za povratak Hrvata
Ministar za izbjeglice i raseljena lica RS-a Davor ^orda{ rekao je da }e pru`iti svaku vrstu podr{ke projektima koji su u interesu povratnika. ^orda{ je naglasio da }e, kao i do sada, pratiti realizaciju takvih projekata na terenu da bi raspolo`iva sredstva bila usmjerena za prioritetne ciljeve i da bi bio postignut najbolji rezultat. Ministra su ju~er u Banjoj Luci o aktivnostima s ciljem stvaranja boljih uslova za povratak Hrvata, dosada{njim rezultatima i planovima za naredni period upoznali `upnik iz Komu{ine Anto ]osi} i koordinator za povratak Hrvata u Tesli} Marijana ^utura. @upnik ]osi} posebno je naglasio zna~aj izgradnje Gospinog sveti{ta na brdu Kond`ilo te pozvao ministra da u mar tu posjeti Izrael, u organizaciji Vrhbosanske nadbiskupije, kada }e u Nazaretu biti postavljen mozaik Gospe Kond`ilske.

Namik Kupusovi}: Dobri odnosi sa susjedima

OSLOBO\ENJE petak, 6. januar/sije~anj 2012.

DOGA\AJI
VIJESTI

7

Prijemi kod Dodika
Predsjednik RS-a Milorad Dodik istakao je ju~er da u narednom periodu vi{e pa`nje treba posvetiti rje{ava nju sta tu snih pi ta nja vjer skih slu`benika. Tokom prijema za predstavnike vjerskih zajednica u RS-u, ocijenio je dobrom saradnju entitetskih organa i institucija sa ovim zajednicama. Dodik je, tokom prijema za predstavnike Akademije nauka i umje tnos ti RS-a, izra zio za dovolj stvo radom ove institucije i ~injenicom da je dobila nove prostorije, {to je omogu}ilo bolje uslove rada, saop{teno je iz kabineta predsjednika. Predsjednik RS-a prijeme je organizovao u okviru obilje`avanja 9. januara, Svetog arhi|akona Stefana - Dana i krsne slave Republike Srpske.

Neum: U sredi{tu problema

Zagrebu dr. Ivana Dadi}a, Hrvatskoj uop}e ne treba pelje{ki most.

Pelje{ki most nepotreban
„Ne vidim potrebu za tim mostom, to je preskupo, od tih polamilijarde eura Hrvatska mo`e gospodarski oplemeniti i Kor~ulu i Pelje{ac, pa i podru~je Dubrovnika. To je megalomanija, bahatost, igramo}ipojedinihprethodnihhrvatskih vlada, moramo racionalno rje{avati probleme“, komentira za Oslobo|enje. [to se ti~e trase, smatra da bi izgradnja budu}e autoceste kroz Popovo polje bila puno jeftinija, ali da se Hrvatska i BiH trebaju dogovoriti, uz formiranje zajedni~ke ekspertne skupine o onome {to je najracionalnije i najbolje za obje zemlje. „Bez kvalitetnog dogovora, nema ni kvalitetnih rje{enja. Sigurno

da ne mogu tamo biti dvije autoceste u budu}nosti, mora biti jedna, a ta jedna }e povezati i Hrvatsku i BiH sa Crnom Gorom, Albanijom, Makedonijom, Gr~kom…“, smatra dr. Dadi} i zaklju~uje: „Zato predla`em hrvatskoj Vladi prvenstveno da odustane od iz-

dok se ne rije{i problem prelaska preko BiH, odnosno dok Bosna i Hercegovina ne u|e u Europsku uniju, {to je hrvatski interes“. Osnovni hrvatski interes je da Bosna i Hercegovina u|e u Europsku uniju, ka`e za na{ list gradona~elnik Dubrovnika dr. Andro

BESMISLENO Smatramo to ispravnim zbog toga {to je to zacrtano prostornim planovima i ne vidimo nikakvog smisla da se tra`i nova trasa koja bi i{la obilazno preko Popovog polja, ka`e `upan Dobroslavi}
gradnje pelje{kog mosta, drugo, hitnugradnjudvijetrajektneluke za vezu prema Dubrovniku, koje bi mogle biti i besplatne da ljudi ne prelaze4 putagranicu oni kojine}e, a oni koji ho}e, mogu i dalje prelazitipreko BiH, {to bi se prakticiralo Vlahu{i} (HNS). O temi aktualnih pitanja o trasama autoceste komentira:

Hrvatsko pokroviteljstvo
„Mi sada iz Dubrovnika vr{imo pozitivni pritisak kako na hrvatsku

Vladu, tako i na novu Vladu u BiH da se dogovore, odnosno da Hrvatska i BiH na|u zajedni~ki koridor koji }e stvarno omogu}iti da se cijela BiH spu{ta na more, a ne samo na Plo~e i, s druge strane, kako da rije{imo akutni problem koji se danas zove Schengen, `ivot u Neumu, kako da se na|e kvalitetna zaobilaznica Neuma, koja }e Dubrovnik i dubrova~ko podru~je bez carinskih prepreka povezati s Hrvatskom“. Ina~e, dubrova~ki gra dona~elnik smatra kako glavni pokrovitelj ulaska Bosne i Hercegovine u Europsku uniju treba biti Hrvatska, te da Hrvatska treba u~initi sve u tom smislu jer je apsolutno strate{ki nacionalni interes RH da cjelovita BiH {to prije u|e u Uniju.
Jadranka DIZDAR

Rekordni prihodi
Uprava za indirek tno oporezivanje BiH je u 2011. godini prikupila rekordne bruto i neto prihode od uspostave ove institucije. Bruto prihodi su iznosili pet milijardi i 879 miliona KM, {to je za 6,3 posto vi{e u odnosu na 2010, a neto prihodi raspore|eni korisnicima iznosili su ~etiri milijarde i 996 miliona KM, {to je za ~etiri posto vi{e u odnosu na raspore|ene prihode u istom periodu 2010. Unato~ recesijskoj godini, ostvaren je zna~ajan rast prihoda od indirek tnih poreza, zahvaljuju}i brojnim mjerama koje je sa u`im timom saradnika preduzeo v.d. direktor UIO Miro D`akula, saop}eno je iz te porezne institucije. U ovoj godini u UIO o~ekuju dodatni pad prihoda od carina zbog daljeg ukidanja carina na uvoz proizvoda iz zemalja ~lanica Evropske unije.

500 i 600 miliona eura
Sporazum ~eka Vije}e ministara
Prema Kupusovi}u, ~im dobijemo Vije}e ministara BiH, formirat }e se tim za sporazum izme|u VMBiH i Vlade RH. “Njime bi bilo rije{eno planiranje dinamike izgradnje, odre|ivanje nadle`nosti i finansiranje“, isti~e Kupusovi}, dodaju}i da }e kona~nu rije~ dati nadle`ne vlasti obje zemlje kroz prihvatanje osnova za pregovore i kasnije ratifikaciju sporazuma. “To su, sa bh. strane, VM, Predsjedni{tvo BiH i Parlamentarna skup{tina BiH“, veli on. izgradnja mosta kod Gradi{ke, ali jeste Bosni i Hercegovini, a isto je i sa mostom na Savi i trebalo bi, ako zaista `elimo dobre odnose sa susjedima, razmi{ljati i o tome“. javodi od Italije(Trst) do Gr~ke, nije u evropskoj mre`i koridora. “Ima poku{aja da se tamo na|e, no, iako je to stvar op{teg interesa, o~ito da se ne poklapa se nekim pojedina~nim interesima“, nagla{ava Kupusovi}, napominju}i da ovajprojekatnije pao s neba. Jo{ ralo i dok je na ~elu Ministarstva prometa i komunikacija BiH bio Branko Doki}.

Nerealna predvi|anja
Prije dvije godine VMBiH je tra`io od tog ministarstva zanimljivzadatak, a uskoro je u Slu`benimnovinama BiH br.50 objavljena odluka VM-a o finansiranju izrade planersko-studijske dokumentacije za polo`aj trase kroz Popovopolje, do nivoautvr|ivanja trasekrozmultikriterijalnuanalizu vi{eidejnihrje{enja i prethodnestudije izvodljivosti. “Istovremeno je VM utvrdio i na~in dola`enja do 45 miliona

Ulasci i izlasci
Kupusovi}tvrdi da projekat, ako je ekonomski opravdan, ima preliminarnupodr{ku EU. Saznajemo, o njemu su ve} vo|eni razgovori s predstavnicima jednog pododboraEvropskekomisije. “Oni dajupodr{kukako se ne bi kompliciraliulasci i izlasci iz jedne u druguzemlju. EU ide za tim da olak{a komunikaciju i transport svojim gra|anima“, isti~e Kupusovi}. Kako se politike mijenjaju, svjedo~i i to da Jadransko-jonska cesta (JJC), za ~iju je izgradnju zainteresovano sedam zemalja, a ko-

INTERES BiH Izgradnja autoputa za Dubrovnik kroz BiH je interes Bosne i Hercegovine, tvrdi Namik Kupusovi}
1981. je JJC ucrtan u prostorni plan Hrvatske, napominje Kupusovi}, zaboravljaju}i da je, prema njemu, trasa trebalo da ide preko Biha}a za Split: “Tu|man je htio to provesti, ali nije imao ovdje s kim razgovarati i jedna je politika stavila, a druga je skinula“, obja{njava Kupusovi}. O cesti se razgovaeura, u pet godina, koliko bi trajala izrada ove, kao i dokumentacije vezane za jo{ neka sli~na pitanja iz te oblasti (grani~ni prelazi, mostovi, i dr). Dokumentacija za JJC bi ko{tala od 2 do 2,5 miliona eura“, otkrivaKupusovi}, obja{njavaju}i da se „projekat autoputa za Dubrovnik tretira kao zajedni~ki

projekat BiH i RH jer se ujedno radi i o priklju~cima za Ston (Pelje{ac), Zaton i Dubrovnik. Ve} su ranije iz Hrvatske dolazili signali o ovome. Logi~no je da trake budu u zale|u planine, s tim da se odvojci prave za ve}a naselja“, tvrdi Kupusovi}, {to je apsolutno ta~no i {to se u Hrvatskoj u dosada{njoj izgradnji autoputeva ve} i praktikovalo. Utoliko je ~udnije da su mnogi u BiH (slu~aj Po~itelj i Blagaj) zagovarali suprotnu praksu i za sada im nije uspjelo da je nametnu. Vlahu{i}evu tvrdnju o tome da bi dionica bila zavr{ena za tri godine, Kupusovi} smatra nerealnom: “Ovaj bi se projekat realizovao u fazama, prema potrebama pove}anja intenziteta prometa. To zna~i da bi se u prvoj fazi neke poddionice izvodile u tzv. poluprofilu dok prometna potra`nja ne postane zadovoljavaju}a. Preliminarne su procjene da bi ukupna cijena kompletnog autoputa, sa priklju~cima kroz RH za Dubrovnik, Zaton i Ston, iznosila izme|u 500 i 600 miliona eura.“
Edina KAMENICA

Prodaja pri~e o tre}em entitetu
Nakon sabora odr`anog u Travniku i izbora Drage D`ambasa za predsjednika stranke, Predsjedni{tvo HSS-NHIja je na prvoj konstituiraju}oj sjednici izabralo i ostale nove du`nosnike stranke. Vije}nik u OV Travnik u dva mandata Kri`an Mar tinovi} je novoizabrani glavni tajnik. - Na{a interesno-ciljna skupina su Hrvati koji `ive na podru~jima BiH u kojima su malobrojniji u odnosu na druge. Upravo kao stranka `elimo pomo}i u rje{avanju njihovih problema, a koje po na{em mi{ljenju HDZ i druge stranke sa hrvatskim predznakom ne vide takvim i nemaju osje}aj odgovornosti za njihovo rje{avanje. Njihov glavni interes je dobiti {to ve}i broj glasova politi~kom de ma go gi jom o tre}em en ti te tu i sli~no, isti~e Mar tinovi}. M. B.

8

DOGA\AJI
VIJESTI
Po~elal sanacija ul Raspoto~jul

petak, 6. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

jama na popravci
Be}irovi}ev poziv Mirzi
Predsjedavaju}i Predstavni~kog doma Parlamenta Bosne i Hercegovine Denis Be}irovi} pozvao je predsjednicu Nacionalne skup{tine Islamske Republike Pakistan Fehmidi Mirzu da posjeti BiH. “Uvjeren sam da bi razmjenom delegacija na najvi{em nivou i intenziviranjem bilateralnih susreta rukovodstava na{ih parlamenata doprinijeli boljoj i uspje{nijoj saradnji i na politi~kom i ekonomskom planu“, re~eno je u pozivnom pismu Be}irovi}a. Predlo`eno je, kako je re~eno u saop}enju Se kto ra za odno se s ja vno{}u Parlamentarne skup{tine BiH, da se diplomatskim putem odrede datumi i detalji posjete predsjednice Nacionalne skup{tine Islamske Republike Pakistan BiH.

Rudari dobro -

Poduze}e se sve poznate mjere za{tite da se sprije~i iznenadna pojava gorskog udara, ka`e rudarski inspektor Refik Kurba{i}
Poslije gorskog udara 30. decembra pro{le godine, u kojem je lak{e povrije|eno 11 rudara, ju~er je nakon detaljnog pregleda prostorija po~ela sanacija dijela jame Raspoto~je zeni~kog rudnika. „Devet rudara je poslije pregleda u Kantonalnoj bolnici Zenica u prijepodnevnim satima istog dana pu{teno ku}i, a dvojica su zadr`ana na promatranju. I oni su ve} sutradan pu{teni na ku}nu njegu (Elvis Zatagi} i MehrudinHibi},op.a). Svi se dobroosje}aju“ ka`edirektorze, ni~kog Rudnika Esad ]ivi}.

Utvr|en plan
Ono {to se desilo u jami, analizirao je [tab za spasavanje Rudnika Zenica u saradnji sa federalnim rudarskim inspektorom Refikom Kurba{i}em, koji za Oslobo|enje veli: “Utvr|en je plan sanacije prostorije 111 u kojoj je do{lo do gorskog udara. Sve }e se raditi po tom planu. Precizirano je da se u~ini sve kako bi se preduprijedile mogu}e pojave novog gorskog udara, odnosno kako bi se svele na minimalnu mjeru. Poduze}e se sve poznate mjere za{tite da se sprije~i iznenadna pojava gorskog udara, koliko se to u ovakvim prilikama mo`e“. ]ivi} ka`e da, prema grubim procjenama, {teta iznosi nekoliko desetina hiljada maraka. U Rudniku Zenica nagla{avaju da je sada najva`nije izvr{iti pripreme za sanaciju ugro`enog podru~ja u jami Raspoto~je. Proticanjem vremena, rast }e i dinamika radova, koja }e po sada{njoj procjeni trajati 20-ak dana. „Na preporuke federalnog rudarskog inspektora, radi}e se na izradi nove prostorije koja }e biti spo je na sa ugro`enim po -

Dogovor ili {trajk
Predsjednik Samostalnog sindikata dr`avnih slu`benika i namje{tenika u FBiH Salih Kru{~ica potvrdio je za Fenu da je pokretanje generalnog {trajka upozorenja bud`etskih korisnika, povodom najavljenog smanjenja pla}a, planirano za 16. januar, ali da ipak o~ekuje da }e Vlada FBiH do tada pristati na pregovore. “Najbitnije je re}i to da bi ovim smanjenjem mogli napraviti jo{ ve}u {tetu, jer bi nove tu`be radnika mogle biti oko 30 miliona KM, a smanjenjem osnovice za obra~un pla}a s 330 na 315 KM u{tedjeli bi svega 10-ak miliona KM”, kazao je Kru{~ica i dodao kako su to mala sredstva da bi se zakrpio bud`etski deficit. Kru{~ica ka`e da bi {trajk upozorenja, ukoliko do|e do toga, trajao najvi{e sedam dana iako postoji zakonska mogu}nost za du`i rok.

Jama u rudniku Raspoto~je detaljno pregledana

85 povreda na radu
Ukupan broj zaposlenih u RMU Zenica je 1.437, od ~ega je 160 zaposleno na odre|eno vrijeme, a 270 je invalida II kategorije. Od ovog broja oko 1.100 je jamskih radnika. U pro{loj godini bilo je 85 povreda na radu, od ~ega 22 te`e i 63 lak{e. Povreda sa smrtnim ishodom nije bilo. dru~jem. To novo rje{enje }e u znatnoj mjeri pove}ati sigurnost, jer }e time biti zaobi|en dio trusnog podru~ja u jami za koji se cijeni da bi se u njoj mogao desiti gorski udar“, obja{njava ]ivi}. Federalni inspektor Refik Kurba{i}, upore|uju}i stanje u rudnicima Federacije, kada je u pitanju opasnost od gorskog udara i drugih vidova nesre}a, isti~e: “Stanje u jami Raspoto~je Rudni ka mrkog uglja Ze ni ca je dosta lo{ije u odnosu na ostale rudnike. U nekoliko rudnika u FBiH (Bre za, Ka kanj, Bi la, \ur|evik; op. a) instalirana je najsavremenija metanometrijska oprema sposobna da sve ugro`avaju}e parametre u rudarskim jamama (temperatura, provjetravanje, vla`nost, metan) na vrijeme izmjeri i u slu~aju njihovih kriti~nih vrijednosti alarmira radnike u revirima“.

Esad ]ivi}: Nekoliko desetina hiljada KM {tete

Nove ma{ine
Sigurno je da je nesre}a u Rudniku Zenica poremetila novogodi{nje slavlje ovom kolektivu. Sve

pripreme za ulazak u 2012. bile su ponajprije optimisti~ne, jer po~etkom ove poslovne godine zeni~ki komorati imaju ambiciozne planove. Daleko od toga da je optimizam nestao. Sa nestrpljenjem se ~eka uklju~ivanje u proces proizvodnje nove dvije samohodne ma{ine za pravljenje rudarskih prostorija, od kojih je jedna ve} montirana i ~eka se njen sve~ani ulazak u jamu Raspoto~je, dok }e druga biti uvedena u Staru jamu koja }e uskoro biti pu{tena u rad nakon sanacije izvoznog okna. M. DAJI]

Vlada BPK-a Gora`de
Biblioteka u te{koj situaciji
Biblioteka za slijepa i slabovidna lica u BiH, kao i ostale institucije kulture od dr`avnog zna~aja, nalazi se u te{koj situaciji, a njen direktor Sakib Pleh isti~e da je osnovni problem u radu ove institucije nedostatak sredstava za repromaterijal. Biblioteka za slijepa i slabovidna lica jedina je gdje slijepe osobe mogu dobiti knjigu na brajevom pismu. Kako nagla{ava Pleh, ova institucija je specifi~na jer oni sami proizvode knjige (na CD i na brajevom pismu) i onda ih {alju slijepim osobama u BiH, ali i van njenih granica. Knji`ni fond Biblioteke bez naknade koristi 1.158 slijepih osoba {irom BiH, dr`ava biv{e Jugoslavije i {irom svijeta, gdje `ive osobe koje razumiju jezike ovog govornog podru~ja.

Koncesije za mini hidroelektrane
Vlada je dodijelila koncesije na rijeci Pra~i privrednom dru{tvu Elegija d.o.o. iz Sarajeva
Vlada BPK-a Gora`de ju~er je razmatrala i usvojila vi{e odluka o odobravanju sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata ministarstava ~ija je realizacija zapo~eta ili zavr{ena u pro{loj godini. Tako su podr{ku Vlade, izme|u ostalih, dobili projekti Kulturnoinformacionog centra Pra~a i RTVBPK-a Gora`de, udru`enja Omladinski savez iz Ustikoline i povratnika Zdravo, kom{ija, kao i program mjera za{tite stanovni{tva od zaraznih bolesti na podru~ju BPK-a u 2011. i projekat “Stavljanje u funkciju javno-zdravstvene laboratorije za kontrolu hrane“ Zavoda za javno zdravstvo BPK-a Gora`de. zaklju~ka kojim se nala`e svim pravnim licima koja se finansiraju/sufinasiraju iz bud`eta da prednost prilikom prijema u radni odnos imaju borci i ~lanovi njihovih porodica. Vlada je dodijelila koncesije za projektovanje, izgradnju, kori{tenje i prenos mini hidroelektrana Pra~a i Vra`alice na rijeci Pra~i privrednom dru{tvu Elegija d.o.o. iz Sarajeva. Ministar za privredu dobio je saglasnost za zaklju~enje ugovora o nabavci i isporuci 1 kW radiopredajnika radne frekvencije 91,1 MHz, antenskog sistema RDS i prate}e opreme sa privrednim dru{tvom MA&MA Comtel d.o.o. Sarajevo.

Prednost borcima
Vlada je primila k znanju informaciju Ministarstva za obrazovanje o na~inu ostvarivanja obaveznog zdravstvenog osiguranja redovnih u~enika u osnovnim i srednjim {kolama i redovnih studenata koji nisu osigurani po drugom osnovu, kao i informaciju Ministarstva za bora~ka pitanja o pripremi

Razvojni program
Nacrti bud`eta i zakona o izvr{enju bud`eta kantona za 2012, kao i plan razvojnih programa za 2012. sa listom potencijalnih projekata za finansiranje iz kreditnih sredstava Razvojne banke Federacije BiH u 2012, bi}e razmatrani u utorak, kada je Vlada zakazala nastavak sjednice. A. H.

OSLOBO\ENJE petak, 6. januar/sije~anj 2012.

DOGA\AJI
VIJESTI

9

KRIZA VLASTI U HERCEGBOSANSKOJ @UPANIJI

Obnovljene ku}e 12 povratnika
Livno: La`na briga o narodu

Novca za jo{ jednu pla}u,

slijede {trajkovi
Sindikati su zastupnicima u Skup{tini HB@-a poru~ili kako su krivi za postoje}e stanje u @upaniji, jer toleriraju bezvla{}e
Iako}e pla}eprora~unskimkorisnicima u Hercegbosanskoj `upaniji za prosinacpro{legodinebitiispla}ene na vrijeme, sindikati u ovoj `upaniji su ju~er pokrenuli proceduru stupanja u generalni {trajk. Koordinacija sindikata HB@-a, koju ~ine predstavnici sindikata srednjeg i osnovnog obrazovanja, djelatnika MUP-a te zdravstvenih djelatnika u Livnu jedonijelaodluku o pokretanjuzakonskeprocedure o stupanju u generalni {trajk. ma u Skup{tini HB@-a poru~ili ka- pla}e i naknade za prosinac2011.bit ko su krivi za postoje}e stanje u }e ispla}ene do polovineovogmje@upaniji, jer toleriraju bezvla{}e. seca. Isto vrijedi i za sve ostale ras- Postali ste taoci ambicija poje- hode i izdatke koji su nastali do 31. dinaca, a zaboravili ste interese prosinca 2011. Svi prihodi koji su onih koji su vas birali. Ozbiljno upla}eni u teku}ojgodinievidentishvatite upozorenje sindikata u rat }e se kao prihodi prora~unske HB@-u. Ako se u naj2012. godine i s njima }e kra}em mogu}em se mo}i raspolagati roku ne formira tek nakon donoPRIVREMENO nova vlast s pu{enja odluke o FINANCIRANJE nim legaliteprivremenom tom i legitifinanciranju, Dono{enje odluke o mitetom, bit privremenom financiranju stoji u pri}e pokrenuza prvo tromjese~je uvjet je op}enjuMite sve zakonistarstvafi nom dopu- za normalno funkcioniranje n a n c i j a svih tijela, institucija {tene sindiHB@-a. kalne aktiTa ko|er, i ustanova koje se vnosti, porunavodi se kako financiranju iz ~uju sindikati. se zbog nedoprora~una HB@-a S druge strane, no{enja odluke o iz Ministarstvafinanprivremenom financija HB@-a je izdano priciranju ne moguknji`itiniop}enje u kojemstoji da su u ovom ti pla}ati bilo kakve obveze koje bi trenutku svi transakcijski ra~uni teretile prora~unsku 2012. - Ne}e se mo}ivr{itiisplatapla}a @upanije likvidni. - To zna~i da su u prora~unu i naknada korisnicima prora~una, HB@-a za 2011. osigurana sredstva isplata socijalne pomo}i, potpora, za izmirenjeobvezanastalih i stvo- kao ni pla}anje obveza po ra~unirenih u toj godini. Prema tome, ma, poput elektri~ne energije, komunalija, telekomunikacija i sli~no. Od 1. sije~nja2012. nijedozvoljeno stvaranjeobveza za koje je potrebno osiguratisredstvaputemnarud`benica. Dono{enjeodluke o privremenom financiranju za prvo tromjese~je uvjet je za normalno funkcioniranje svih tijela, institucija i ustanova koje se financiranju iz prora~una HB@-a, poja{njavaju iz ovog ministarstva.

Povratnici u Jajce, njih 12, dobit }e danas klju~eve obnovljenih ku}a, najavljeno je iz te op}ine. Klju~eve }e vlasnicima simboli~no uru~iti ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Safet Halilovi} jer su stanovi obnovljeni u okviru projekta resornog ministarstva, vrijednog 300.000 KM. Obnova 12 povratni~kih ku}a je po sistemu klju~ u ruke. Op}ina Jajce, u skladu s obavezama iz ugovora, osigurala je, izme|u ostalog, neophodne saglasnosti i dozvole za projektnu dokumentaciju te sufinansirala 13.000 KM za dodatna dva stambena objekta. Nakon uru~enja klju~eva, ministar Halilovi} posjetit }e jednu od porodica koje su u okviru ovog projekta osigurale budu}i smje{taj.

Uhap{en Blagojevi}
Policijski slu`benici jedinice Grani~ne policije Bijeljina su ju~er ujutro na ulazu u BiH, na grani~nom prelazu Pavlovi}a most, li{ili slobode dr`avljanina Srbije Milorada Blagojevi}a (1963), nakon {to je utvr|eno da je Interpol Zagreb za njim raspisao potragu zbog postojanja osnova sumnje da je po~inio krivi~no djelo “ratni zlo~in protiv civilnog stanovni{tva“. On je u toku predat Sudu BiH na dalje postupanje, saop}eno je iz Grani~ne policije BiH. Direktor Veritasa Savo [trbac rekao je za Srnu da je protiv Blagojevi}a, @upanijski sud u Slavonskom Brodu otvorio istragu jo{ 1996., a na Interpolovoj potjernici se nalazi od 2006. Me|utim, [trbac nema podatke za koji konkretno ratni zlo~in se tereti uhap{eni. Blagojevi} se nalazi i na spiskovima 1.549 lica koja su procesuirana, odnosno koja su pod istragom, optu`ena ili osu|ena u Hrvatskoj zbog ratnih zlo~ina. Milorad (Nedeljka) Blagojevi} ro|en je 1963. u @ivinicama kod Tuzle, a od 1991. `ivio je u Novoj Gradi{ki. U Srbiju je u{ao 1995.

Imenovati mandatara
Zbog krize vlasti u HB@-u nije usvojenaodluka o privremenomfinanciranju @upanije. ^eka se da HDZ 1990 imenuje mandatara za sastav nove vlade HB@-a. - @upanijske organizacije dva HDZ-azajedno s vrhovimastranaka su trebalerije{itipitanjemandatara za sastav nove vlade HB@-a. Me|utim, to se o~ito jo{ nije dogodilo. Vjerujem da }e se na tragudogovora da HDZ 1990 imenujemandatara za sastav nove vlade HB@-a i ovo pitanje skinuti s dnevnog reda te da }e i ova `upanija napokon dobitivlast, rekao je dopredsjednik HDZ-a BiH Nikola Lovrinovi}.
J. GUDELJ

Taoci pojedinaca
- Koordinacijasindikata je tijekom cijele2011. upozoravalaparlamentarne stranke, kao i me|unarodne predstavnike, na krizu vlasti boje}i se scenarija koji se, na`alost, obistinio te u stvarnosti u @upaniji imamofinancijski, politi~ki i moralnislom. Dobronamjernaupozorenja sindikata su mnogi kvalificirali kao politi~ko lobiranje uvijek za nekudrugustranu,pritom bezobrazno kriju}i svoje privatne i grupne interese, prodaju}i nam svimapri~u o brizi za interesenaroda, navodi se u priop}enju sindikata u HB@-u. Tako|er, sindikati su zastupnici-

Muhidin Ba{i} danasl pred Sudom BiHl

Na~elnik OSA o krivnji za ratni zlo~in
ca122. lakebrigadeArmije BiH, tereti za silovanje`enehrvatskenacionalnosti. Optu`nica navodi da su 25. januara1994. Ba{i} i [ijak, zajedno sa jo{ dva neidentifikovana pripadnikaArmije BiH, prisilili na seksualniodnos`enukoja je bila u posjetisupruguzatvorenom u zatvoru u zgradi preduze}a [umarstvo u Vare{u. Ba{i}nijepritvoren, a Sud BiH mu je odrediomjerezabrane koje predvi|aju zabranu kontaktiranja sa potencijalnim svjedocima, sau~esnicima i `rtvom. Prijenekolikomjesecimediji su objavilislu`benuzabilje{kuSIPA o tome kako je direktor OSA Almir D`uvo od predsjedavaju}egPredsjedni{tva BiH @eljka Kom{i}a tra`io da poku{azaustavitiistragu protiv Ba{i}a. D`uvo je tom prilikom Kom{i}u kazao kako mu je Ba{i}priznao da je po~iniosilovanje, ali da je on, ipak, dobarmomak i da ima velikezasluge za procesuiranjeZijadaTurkovi}a. Kom{i} je odbio D`uvinu molbu da se zauzme za Ba{i}a. J. F.

Podr{ka talentima
Ministar nauke i tehnologije RS-a Jasmin Komi} rekao je ju~er da }e Ministarstvo na ~ijem je ~elu pru`iti maksimalnu podr{ku nau~noistra`iva~kom radu mladih ljudi iz ovog entiteta koji se {koluju na presti`nim svjetskim univerzitetima, sa `eljom da kroz promociju RS-a, nauke i znanja obezbijede sigurnu budu}nost zajednici. Tim povodom Komi} je primio mladog Prijedor~anina Milana Vru}ini}a koji je trenutno na doktorskom studiju na Cambridge univerzitetu u Velikoj Britaniji. “U narednim aktivnostima prioritet }e biti sve ono {to }e obezbijediti da na{i mladi ljudi studiraju, magistriraju i doktoriraju na presti`nim svjetskim univerzitetima, jer }e to biti na{ most prema evropskom istra`iva~kom prostoru i evropskoj i svjetskoj univerzitetskoj zajednici“, rekao je Komi} za Srnu.

Ba{i} i [ijak terete se za silovanje `ene hrvatske nacionalnosti u Vare{u
MuhidinBa{i}, na~elnikOdjela za organizovanikriminalObavje{tajno-sigurnosne agencije OSABiH, danas }e se pred Sudom Bosne i Hercegovine izjasniti o krivnjiza ratnizlo~inprotivcivilnogstanovni{tva, za {ta ga tereti Tu`ila{tvo BiH. Tu`ila{tvo BiH je podiglo, a Sud BiH potvrdio optu`nicu koja Ba{i}a, nekada{njeg na~elnika ratnog odjeljenja slu`be Dr`avne bezbjednosti Olovo, i Mirsada [ijaka, nekada{njeg vojnog policaj-

Ba{i} na Sudu BiH: Odre|ene mjere zabrane

10

KOMENTARI

petak, 6. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

[ta su nama Srbija i Hrvatska
FOKUS
Pi{e: Esad HE]IMOVI]
esad.hecimovic@oslobodjenje.ba

P

Vrijeme je za bo{nja~ku politiku koja }e graditi BiH u saradnji sa Srbijom i Hrvatskom, a ne protiv ili nasuprot susjedima. Nacionalnu politiku izdvajanja i razdvajanja Bo{njaka kao muslimana od drugih zaista simbolizira Bo{nja~ki kongres odr`an 27. septembra 1993. godine u Sarajevu. Ali, Bo{njaci vi{e nisu na mostu. Nema vi{e razumnog razloga zbog kojeg bi se bojali saradnje sa Srbijom i Hrvatskom, Srbima i Hrvatima

rva sce na u fil mu “Katyn“, koji je poljski re`iser Andrzej Wajda sni mio 2007, odvi ja se na jednom mostu, negdje u Poljskoj, sredinom septembra 1939. godine. Sa jedne stra ne mos ta bje`e uspa ni~ene porodice od progona koji su uslijedili nakon njema~ke invazije na Poljsku 1. septembra. Na sredini mosta se su sre}u sa oni ma ko ji bje`e od sovjetske invazije 17. septembra. Ovaj Wajdin film sam prvi put pogledao dvije godine kasnije, tokom boravka u Var{avi. Znao sam kako je taj mentalitet opsade, to osje}anje za ro blje nos ti izme|u dva neprijatelja, imalo sna`an uticaj na ratno formiranje bo{nja~kog identiteta devedesetih godina. Znam kako su se Bo{njaci povla~ili do rubnih granica identiteta kako bi opstali. Odlu~io sam da saznam vi{e. Za hva lju ju}i lju ba znos ti poljske ambasade u Sarajevu, dobio sam i knjigu “Katyn zlo~in bez kazne“, u kojoj se na la zi ko le kci ja 122 do ku menta, koja su zajedni~ki iz ruskih i poljskih arhiva izabra la tri vo de}a ame ri~ka, polj ska i rus ka is tra`iva~a masakra nad 22 hiljade poljskih oficira, vojnika, `andara i civila. @elio sam da vjerujem da }emo se i mi u BiH kretati tim poljsko-ruskim putem otvaranja arhiva, saznavanja istine i gra|enja uzajamno prihvatljivih tuma~enja istorij skih do ga|aja. Vje ro vao

U

sam da }e u sredi{tu tog novog i druga~ijeg tuma~enja bi ti stra da nje ci vil nog sta no vni{ tva, voj ni ka i ra tnih zarobljenika, bez obzira na stranu rata, etni~ku, vjersku ili vojnu pripadnost. toku 2009. godine saznali smo i za postoja nje ru dni~kih ja ma, pu nih pos mrtnih ostataka `rtava, uglavnom hrvatske i slovena~ke nacionalnosti. Masovna ubistva pora`enih su izvr{ili pripadnici pobjedni~ke, partizanske vojske. Mnogi me|u ubijenima su se vra}ali ka svojim domovima u BiH. Na{e jame u BiH, od Hercegovine do Krajine, i dalje ~uvaju tajne o zlo~inima jednih nad drugim kroz vi{e decenija XX stolje}a. Ali, kod nas i ta otkri}a su bila vi{e povod za ide olo {ka i me|una ci onal na su ko blja va nja, ne go za ozbiljno preispitivanje vlastite istorije. Sje tio sam se sce ne na mostu, ~itaju}i jo{ jedno Rijasetovo saop}enje u kojem se tvrdi da se “srpska i hrvatska politika prema Bo{njacima ni je pro mi je ni la“. Kao klju~ni ar gu ment za po re|enje poljske i bo{nja~ke sudbine, Rijasetova Slu`ba za odnose sa javno{}u navodi citat iz govora Alije Isakovi}a na Bo{nja~kom saboru 1993. godine, tvrde}i da je Isa ko vi} ta da ka zao da su Bo{njaci “uz Poljake jedini narod u Evropi s dva susjeda ko ji mu do go vor no ra de o

D

glavi“. U citatu pripisanom Isakovi}u se potom navodi: “Ako i do|e do prestanka rata, on }e se nastaviti na brojne druk~ije na~ine, no vim perfidijama, la`ima, podvalama i novim vidovima neprijateljstva. Na`alost, susjedi se ne biraju i valja biti realan. Mi ne}emo posezati za oblicima zla ko ji nam se nu de i ne}emo projicirati zlo nikakvim svo|enjem na ukupnost bi lo ko je na ci je i bi lo ~ije vjere. Na{i susjedi opsjednuti su isklju~ivo{}u i stoga bih volio da se u njima razvijaju svojstva sli~nija na{ima, nego nji ho va u na ma. Ho}u re}i, ako ne bi bilo Bo{njakaMuslimana, Srbi i Hrvati dobi li bi su sje de ka kve za slu`uju. Ovako, mi smo tu i nema te sile koja mo`e uni{titi na{ narod ni u ratnim ni u poluratnim ni u polumirnodopskim uslovima.” a li pos to ji ra zli ka izme|u srpskih i hrvat skih po li ti ka 1993. i 2012. godine? Na Balkanu se politike formuliraju na takav na~in da zavr{e masovnim ubistvima i pro go nom sta no vni{ tva. Ako su tako formulirane politike devedesetih dovele do najmanje 100 hiljada mrtvih i progona jo{ ve}eg broja ljudi, kako neko mo`e porediti dana{nje srpske i hrvatske politike u BiH i regionu sa ratnim politikama? Vrijeme je da se umjesto takve politike `rtve na drugi na~in promi{lja bo{nja~ko pitanje.

N

[ta su nama Srbija i Hrvatska, {ta su nama Srbi i Hrvati? Ne pos to je dvi je bli`e i va`ni je dr`ave za BiH od Srbije i Hrvatske i ne postoje dva bli`a i va`nija naroda za Bo{njake nego {to su Srbi i Hrva ti. Umjes to {to nas tavkom ratne politike afimiranja vjerskog identiteta gradimo saveze sa dalekim naro dima na Sre dnjem isto ku ili sa azijskim imigrantskim zajednicama u Evropi, trebamo se, u bogatstvu razli~itih identiteta koje posjedujemo, vra ti ti i svom sla ven skom identitetu kako bismo afirmisali sve one vrijednosti koje nas po ve zu ju sa Srbi ma i Hrvatima, sa Srbijom i Hrvatskom. Vri je me je za bo{ nja~ku politiku koja }e graditi BiH u saradnji sa Srbijom i Hrvatskom, a ne protiv ili na suprot susjedima. acionalnu politiku izdvajanja i razdvajanja Bo{ nja ka kao muslimana od drugih zaista simbolizira Bo{nja~ki kon gres odr`an 27. sep tem bra 1993. go di ne u Sarajevu. Ali, Bo{njaci vi{e ni su na mos tu. Ne ma vi {e razumnog razloga zbog kojeg bi se bojali saradnje sa Srbijom i Hrvatskom, Srbima i Hrvatima. Stoga je vrijeme za druga~iju politiku. Vrijeme je za bo{ nja~ku po li ti ku ko ja }e graditi druga~iji koncept nacije, koja ne}e biti zasnovana samo na etni~kim i vjerskim elementima identifikacije i pripadnosti.

Na{a jadikovka

S

ino} sam, kre}u}i se prema sigurnosti doma vlastitog, onako sav nikakav naletio na tipa koji rovari po za sme}e kanti. Naravno, k’o svaki pravi i originalni stanovnik mrtvograda, ne propustih priliku da, makar i perifernim vidom, primijetim tu aktivnost. I tip koji rovari, vlastitim, dobro utreniranim, do savr{enstva dovedenim perifernim vidom, “ofir’o“ je da sam ga “ofir’o“, pa je sav u nekakvoj neugodnosti, poku{ao da me eskivira. Ustva ri, po ku {ao je na pra vi ti ma ne var vje{t, ne bi li uspio u namjeri da nam se pogledi ne susretnu. I sam dobro istreniran, mogao sam posumnjati da je rije~ o sti du ne ka kvom. Vje{t i pre ka ljen, uspio je u naumu, taj ~ovjek o~ajni, ili je barem tako mislio. I ja isto. Po{to sam ga prestigao i u maniru modernog de~ka, ostavio desecima metara iza sebe, ne slute}i ni{ta, stadoh na trolejbusku stanicu. Me|utim, samo nekoliko desetaka sekundi nakon mog usidravanja, tip koji rovari po za sme}e kanti, ukaza se, opet, u sku~enom horizon-

tu grozno sivih ulica mrtvograda. Pozicija poznatija kao pat. Psihologija, gledam u pravcu iz kojeg mi treba do}i omiljeno prevozno sredstvo i nesre}e li velike, ba{ iz tog pravca dolazi tip. Osje}am da mu je neugodno, i meni je, jer {to mi bli`e prilazi, uo~avam da je tip, kako bi mi, iskusni stanovnici mrtvograda, rekli - s asfalta. Vidi mu se na ~ehri da je pitom, da se knjiga na~it’o i da u vakat dana{nji, garant nije podoban po raznim osnovama i da, logi~no je iz na{e perspekti ve, zbog sve ga ne ma “ni za ki fle“. Eeee, kako je samo brutalna logika na{a. On jadan, pogled fiksirao negdje u daljinu, kako je to opet samo nama znano, ono kao pro}i }u pored tebe, ali tebe kao da nema. Situacija je to poznata i primjenjiva u mnogim slu~ajevima `ivotnim, ovdje gdje mnoge ne `elimo, a sre}emo ih, mnoge vidimo, a vidjeti ih ne `elimo pa k’o kakve poete pogled {to dalje i dublje, da bi dojam pri mimoila`enju bio {to uvjerljiviji. Tip produ`i negdje ne{to, ja u trolu. Elem, kre}u}i se sutradan prema ne-

sigurnosti posla vlastitog, neke me ~udnovate misli napado{e. Kontam ‘vako ne{to, ako napi{em da je ~ovjek rovio po sme}u, to vam ga do|e nije vijest jerbo po sme}u sada rovi toliko mnogo ljudi da je to svakodnevnica. Jedna od prvih mudrosti na visoko{kolskoj obrazovnoj instituciji glasi otprilike ovako, da je pas ujeo ~ovjeka nije vijest, jer je to ne{to veoma mogu}e i o~ekivano, ali to da je ~ovjek ujeo psa, e, to vam je vijest i to vrhunska. Vo|en takvom logikom, dakle profesionalno-`urnalisti~kom, uvidjeh da nisam imao profesionalne sre}e jer da sam, recimo, naletio na nekog politi~ara, aktivnog, ne u penziji, kako {njuha i pretura po |ubretu, e, to bi bila vijest i to kakva. Da, da, mo`da bih i kakve slave, profesionalno gledaju}i, stekao, ovako ni{ta, mogu samo pisati osvrt, svojevrstan. Kontam ne{to, u haosu vlastitosti u kojoj se isprepli}e moje ja i ja za okolinu, kako bih fakat radije pisao vijesti i “uveseljavao“ mase, nego se “osvrtao“ uzaludno... Ili je sve ovo samo profesionalna dilema.

OSVRT

Pi{e: Dejan MOCNAJ
dejan.mocnaj@oslobodjenje.ba

Vidi mu se na ~ehri da je pitom, da se knjiga na~it’o i da, u vakat dana{nji, garant nije podoban po raznim osnovama i da, logi~no je iz na{e perspektive, zbog svega nema “ni za kifle“. Eeee, kako je samo brutalna logika na{a

OSLOBO\ENJE petak, 6. januar/sije~anj 2012.

DOGA\AJI

11

OSLOBO\ENJE I NEZAVISNE NOVINE PREDSTAVLJAJU USPJE[NE @ENE Snje`ana Popovi} Peji~i}, na~elnica Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma UKC-a Banja Luka

@ene daju stabilnost dru{tvu
Foto: V. STOJAKOVI]

Entuzijazam koji posjedujem uspjela sam prenijeti na mlade ljekare koji }e slijediti taj put. Ako iza sebe niste ostavili nekog ko }e nastaviti napredak, niste ni{ta u~inili, ka`e Snje`ana Popovi} - Peji~i}
u~inili. Mladi ljekari ove klinike su vrlo predani radu, vrijedni, spremni za sve izazove, iskrena je Snje`ana. Za sebe ka`e da je optimista u `ivotu, bez obzira na izazovekoje on nosi, predana je, posve}ena, odgovorna i perfekcionista, {to njoj li~no zna ponekad zasmetati. Ono {to je najva`nije, smatra se dobrom majkom i suprugom. Snje`ana cijeni sve profesije, ali za svoju, ljekarsku, ka`e da je specifi~na. - Ljekarnemaradnovrijeme. Doktori su humani, ~estitiljudi i vrlo su predanisvomeposlu i poslije mnogo godina radnog sta`a, kadaodeteku}i, vi i daljerazmi{ljate o svompacijentu, zaklju~ila je ona.

- Nikad u poslu nisam osjetila diskriminaciju u odnosu na svoje kolege, ali i pacijente. Ono {to je specifi~nostljekarskeprofesijejeste da se mi ne dijelimo na mu{karce i `ene, me|u nama nema antagonizma i neke protivrje~nosti, nego postoji sinergizam. Svi smo na istomzadatku- pomo}ibolesnom~ovjeku, a to je odgovoran posao. Zajedno radimo, sva svojaznanja i vje{tinekoristimo da bismo pomogli na{im pacijentima. Radimo u timu, ne osvr}u}i se ko je mu{karac, a ko `ena, pri~aSnje`anaPopovi}- Peji~i}, na~elnicaKlinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma UKC-a Banja Luka i profesor na Medicinskomfakultetu u BanjojLuci, `ena koja je uspje{na na svim poljima, od poslovnog do porodi~nog.

Pravilna ishrana presudna za zdravlje
• Stalno dobijamo informacije o porastu broja oboljelih od {e}erne bolesti u BiH, me|u kojim su i djeca. [ta je uzrok tome? - Razlog je rastu}a stopa gojaznosti, koja predstavljavelikiproblem. Neadekvatnaishrana, brza hrana, koju imamo na svakom uglu, ali i nedovoljna fizi~ka aktivnost, dovode do gojaznosti. Ono {to je dobra vijest jeste {to je to sve prevenibilno i potreban je samo zdrav stil `ivota, ali i edukacija jo{ od vrti}a i osnovnih {kola, kako bi djeca usvojilapravilnena~ineishrane i fizi~keaktivnosti, a sve u smislu prevencije nastanka {e}erne bolesti. • Kakve uslove za rad imaju ljekari u na{oj zemlji, a kakve pacijenti za lije~enje? - [to se ti~e RS-a, mislim da je stanje veoma dobro, da pacijenti imaju dobre uslove za lije~enje. Imamo dobru organizaciju Dijabetolo{ke zdravstvene slu`be, postignut je zna~ajan napredak u smislu dobre koordinacije izme|u tercernog, sekundranog i primarnog nivoa, {to jako dobro funkcioni{e. Bez organizacije zdravstvene slu`be, nema zna~ajnoga napretka. S obzirom na finansijsko stanje dru{tva, pacijenti imaju vrlo zadovoljavaju}u njegu. [to se ti~e ljekara, veoma su dobri i stru~ni, te rade u uslovima koji su srednjeg kvaliteta. U boljim uslovima, koji se obezbje|uju, bi}e jo{ bolji. • Mo`ete li nam kao ljekar re}i da li bh. gra|anivodera~una o kvalitetu`ivotakojim `ive i paze li na svoje zdravlje? - Uop{teno gledaju}i, oni koji su obrazovani i bolje situirani vode vi{e ra~una o svemu tome i neke stvari su im dostupnije. Nastojimo edukacijom, koja je najva`nija, pacijente koji su lo{ijeg imovinskog stanja informisati o dobroj ishrani, jer neki i ne znaju {ta je pravilna ishrana. Pravilna ishrana nije skupa, samo je treba primijeniti. U su{tini, koliki je stepen edukacije stanovni{tva, tolika je i `elja za kvalitetom i pridr`avanjem.

Princeza medicine
Ka`e da nikada nije pomislila da odustane od studija medicine i bavi se nekim drugim poslom. - Zavr{ila sam banjalu~ku gimnaziju i bila odli~an u~enik, svi su mi predmeti dobro i{li. Medicinuvolim iz dubinesvojedu{e i nikadani{tadrugo ne bih izabrala kao svojpoziv. Mislim da je to tolikozanimljivaoblast da ja i danas sa zadovoljstvom u~im i ~itam, jer medicina stalno napreduje i stalno se nalazim u edukativnomprocesu. Boljegpoziva od ovog, zaista, nema. Izabrala bih, upravo, oblastkojom se bavim. Imala sam {ansu, kao jedan od najboljih studenata, da izaberem specijalizaciju i subspecijalizaciju i izabrala sam internu medicinu, za koju se ka`e da je kraljica medicine, a ja opet za endokrinologiju, koju obo`avam, ka`em da je princeza medicine, ka`e Snje`ana Popovi} - Peji~i}.
Biljana SAVI] i Jasna FETAHOVI]

Blaga prednost
Istakla je da je mnogo `ena u medicini, te da su one te koje su posve}ene i sposobnije da se vi{edaju, a ono {to je najva`nije, uspjele su biti dobre majke, supruge, ali i izgraditi uspje{nu karijeru. Smatra da one daju stabilnost dru{tvu, jer su na pravi na~in stub porodice, a pri tome i uspje{ne u svom pozivu. Dru{tvo se mo`e osloniti na `enu, ka`e Snje`ana, i to `enama daje blagu prednost u odnosu na mu{karce. - Svojim najve}im uspjehom smatram to {to sam sve one prave`ivotnevrijednosti, koje su meniprenijelimojiroditelji, uspje{nouspjela da prenesemsvojojdjeci, a to je rad, znanje, moralan stav, odgovornost prema sebi i premadrugima. Imamdvijek}erke, jedna je zavr{ilaStomatolo{kifakultet u Be~u, gdjeradi kao asistent, druga je mla|a 10 godina, odli~na je u~enica Srednje medicinske {kole i namjerava da studira medicinu. Na neki na~in, porodi~na tradicija u tom nekom putuznanja se nastavlja. Najve}a`eljasvakogroditelja je da ga njegovo dijete, na neki na~in, nadma{i, kazala je Snje`ana. Ka`e da je potpunoostvarilasvoj`ivotnicilj, ima porodicu, koju je ostvarila na najboljimogu}i na~in, a ostvarila se i profesionalno, jer je u ovomposlu32 godine. Svojeznanje, trud i rad ulo`ila je u napredakKlinike, koja je ocijenjena kao dobra i uspje{na. - Entuzijazam koji posjedujem uspjela sam prenijeti na mladeljekarekoji}e slijediti taj put. Ako iza sebenisteostavilinekogmladog ko }e nastaviti taj napredak, niste ni{ta

Drugi o Snje`ani
Valentina Soldat - Stankovi}: “Snje`ana me od samog po~etka fascinira kao ~ovjek koji je uspio nekako paralelno da gradi nekoliko karijera - od akademske, stru~ne, do maj~inske i porodi~ne. U su{tini, jako je te{ko spojiti sve te uloge, a ona svaku od njih uspje{no obavlja. Na svim poljima je jednako uspje{na, {to je za `enu, u dana{nje vrijeme i na ovom na{em prostoru, jako te{ko posti}i. Osim njene predanosti stru~nom radu i posve}enosti pacijentima, fascinira me i njena stalna `elja za usavr{avanjem, novim saznanjima i predavanjima. Nama mladim ljekarima ona je uzor.” Daliborka Novakovi}, nadzorna sestra Centra za dijabetes: “Profesorica Popovi} - Peji~i} mi je pru`ila {ansu i mislim da je nisam iznevjerila, kao ni ona mene. Blisko sara|ujemo {est godina, saradnja nam je uspje{na, nadam se, na obostrano zadovoljstvo. Moram ista}i njenu nesebi~nost, jer nije `ena koja cilja na to da samo ona bude uspje{na. Podsti~e svog radnika, daje mu {ansu i mogu}nost, tako da je nama, sa druge strane, potrebna samo `elja za napredovanjem. Kad vidi da neko ima `elju da napreduje, u~i i edukuje se, ona je tu da mu nesebi~no pomogne.”

INTERVJU Prim. dr. Harun Drljevi}

Zastra{uju}i je broj oboljelih od raka plu}a u Zenici
Poslije formiranja Vije}a ministara BiH i nove vlade u Hrvatskoj

Status Hrvata - klju~ni politi~ki problem u BiH
Ratni vojni invalidi

Tu`i}emo Ministarstvo branitelja

12

CRNA HRONIKA
Dr`avljanke Turske M. A. i M. C. prijavile su MUPu KS-a da su ih napala~etiri nepoznata razbojnika i ukrala im torbe s dokumentima i novcem. Razbojnici su u Ulici hrasni~ka cesta, na podru~ju op}ine Ilid`a, uz prijetnju metalnom palicom i sprejem za omamljivanje, oplja~kali djevojke te pobjegli. O doga|aju je obavije{ten kantonalni tu`ilac u Sarajevu, a policija radi na otkrivanju razbojnika.

petak, 6. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

Oplja~kane dvije dr`avljanke Turske

Prijetio uku}anima i nasrnuo na suprugu

Policija iz Modri~e privela je P. P. zbog sumnje da je po~inio krivi~no djelo nasilje u porodici ili porodi~noj zajednici. Naime, on je prijetio uku}ani ma, a po tom htio izvr{iti samoubistvo. Po dolasku policije, u trenutku kada je supru ga osu mnji~enog predala automatsku pu{ku, on je fizi~ki nasrnuo na nju te je sproveden u Cen tar za men tal no zdravlje Modri~a.

SARAJEVO Su|enje za razbojni{tvo sa smrtnom posljedicom

^itani SMS-ovi s
mobitela ubijene
Na narednim ro~i{tima }e kao svjedoci biti saslu{ani optu`eni Nermin Had`ovi}, te Salem [alaka i Edin Krasni}
OBAVIJEST KORISNICIMA USLUGA BH TELECOMA
U Cjenovnik usluga u unutra{njem i me|unarodnom saobra}aju BH Telecoma od 6. februara 2012. godine dodaju se dva kratka broja operatora Telemach i to: 12730 - prijava smetnji (Telemach) i 1430 - Info centar (Telemach). Navedeni kratki brojevi uvr{teni se u grupu kratkih brojeva za podr{ku drugih operatora. Pozivi na kratke brojeve 12730 i 1430 tarifirat }e se po cijenama: • 0,048 KM po minuti (bez ura~unatog PDV-a) za pozive sa fiksnih telefonskih priklju~aka BH Telecoma, • 0,19 KM po minuti (bez ura~unatog PDV-a), za pozive sa mobilnih telefonskih priklju~aka BH Telecoma.
OP]INSKI SUD U GORA@DU Zemlji{noknji`ni ured Br. 045-0-DN-12-000 001 U Gora`du, 5. 1. 2012. godine Na osnovu ~l. 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH (Sl. novine FBiH, br. 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Gora`du najavljuje

^itanjem nekoliko SMS-ova s mobitela ubijene Zinete Krasni} (57), u Kantonalnom sudu Sarajevo je okon~ano izno{enje dokaza Kantonalnog tu`ila{tva Sarajevo na su|enju Nerminu Had`ovi}u (22), Salemu [alaki (23) i Edinu Krasni}u (41), koje optu`nica tereti za razbojni{tvo sa smrtnom posljedicom po~injeno pro{le godine u sarajevskom naselju Bu~a Potok.

Analiza mobitela
Vje{tak za telekomunikacije FMUP-a Samir Babi} prezentovao je svoj nalaz sa~injen nakon analize mobitela koji je bio u vlasni{tvu Krasni}eve, koja je ubijena tokom razbojni{tva u svojoj ku}i u no}i sa 13. na 14. mart. Babi} je tako, izme|u ostalog, rekao da je analizom utvr|eno da je u mobitelu koji je prona|en pored ubijene bilo 17 propu{tenih, 14 primljenih i 18 odlaznih poziva i odre|en broj SMSova. Neke od poruka su stigle kada Krasni}eva vi{e nije bila `iva. Me|u tim porukama je i ona sljede}eg sadr`aja: “@eno draga, {to se ne javlja{? Sekira{ me.“ Pored ove poruke, Babi} je prona{ao i onu koja glasi: “Zinka, {to to ne}e{ da se javi{ na telefon?“ Kantonalni tu`ilac Edin Muratbegovi} je nakon saslu{anja vje{taka Babi}a me|u dokaze prilo`io zapisnik o uvi|aju u kojem se navodi da su `rtvi ruke i noge bile vezane elektri~nim kablom, kao i to da su re{etke na prozoru od kupatila privatne ku}e u kojoj se dogodilo razbojSa uvi|aja u ku}i Zinete Krasni}

USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu broj 045-0-DN-12-000 001, po zahtjevu d.o.o. "LEPENICA-COMPANY" Gora`de u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja ulo`ak upisane su u P.L. br. 3465/01 K.O. Gora`de I, ozna~ene kao k.~. 3930/2 zv. Vitkovi}i, ku}a i zgrada 114 m2. Prema podacima iz katastra, posjednik nekretnine upisane u P.L. 3465/01 K.O. Gora`de I je d.d. "DISTRIBUTIVNI CENTAR GORA@DE" sa 1/1 dijela. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom, njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. [ef Zemlji{noknji`nog ureda Edin Halilovi}, dipl. pravnik

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 065 0 P 06-00 3632 Sarajevo, 23. 12. 2011. godine U pravnoj stvari tu`itelja RAIFFEISEN BANK DD BOSNA I HERCEGOVINA Sarajevo, Ul. Danijela Ozme br. 3, protiv prvotu`enog GLO\O (Meho) Mehudina iz Ilid`e, Ul. Josipa Slavenskog br. 5, drugotu`enog HURI] (Mustafa) IZET iz Sarajeva, Ul. gazija br. 29 i tre}etu`enog BOTI] (Milomir) SA[A iz Sarajeva, Ul. Husrefa Red`i}a br. 5, radi duga v.s.p. 14.098,43 KM na osnovu ~lana 348. ZPP-a (Sl. novine FBiH, br. 53/03), objavljuje slijede}i:

POZIV
Pozivaju se: - prvotu`eni GLO\O MEHUDINA iz Ilid`e, Ul. Josipa Slavenskog br. 5

- drugotu`eni HURI] IZET iz Sarajeva, Gazija br. 29 - tre}etu`eni BOTI] SA[A iz Sarajeva, Ul. Husrefa Red`i}a br. 5 da pristupi na PRIPREMNO RO^I[TE zakazano za SRIJEDU, 5. 4. 2012. godine, u 8.30 sati, soba br. 321/III u Op}inskom sudu Sarajevo, Ul. [enoina br. 1. Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. Ako na pripremno ro~i{te bez opravdanog razloga ne do|e tu`itelj, a bio je uredno obavije{ten, smatra}e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i, ~l. 79. i 80. ZPP-a. Ako na pripremno ro~i{te bez opravdanog razloga ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, ro~i{te }e se provesti u odsutnosti uredno obavije{tenog tu`enog. Ako na pripremno ro~i{te ne do|e uredno obavije{ten tu`ilac, a bude uredno obavije{ten, tu`ba }e se smatrati povu~enom. SUDIJA Hasi} Aida, s.r.

ni{tvo bile skinuti, te da je u ku}i izvr{ena djelimi~na premeta~ina. Muratbegovi} je Vije}u kojim predsjedava Adisa Zahiragi} ulo`io i fotodokumentaciju sa uvi|aja i obdukcije, te zapisnik o prepoznavanju [alake i Had`ovi}a, zapisnik o saslu{anju Had`ovi}a i druge dokaze Tu`ila{tva. Na sljede}em ro~i{tu koje je zakazano za po~etak februara advokati optu`enih }e po~eti saslu{anje svojih klijenata, a nakon toga }e odbrana iznositi svoje dokaze. Izme|u ostalog, razmatra}e se i to da li je sin ubijene u Holandiji podigao 7.000 eura iz ABS banke, te ih dao Zineti koja mu je bila u posjeti neposredno prije smrti.

Ugu{ila se
U optu`nici se navodi da je Krasni} rekao Had`ovi}u i [alaki da njegova strina Zineta Krasni} posjeduje ve}u koli~inu novca, te su se oni dogovorili da je oplja~kaju tako {to }e na silu

u}i u njenu ku}u. Kako bi to i u~inili, Krasni} je, kako se navodi, skinuo metalne re{etke sa prozora toaleta i razbio staklo. Nakon toga su Had`ovi} i [alaka, uz Krasni}evu pomo}, u{li u ku}u. I dok je Krasni} ostao vani da ~uva stra`u, Had`ovi} i [ala ka su Kra sni}evu, ko ja je pru`ala otpor, napali te su joj, kako bi je onemogu}ili da pozove policiju, ruke i noge svezali produ`nim kablom koju su na{li u ku}i. U usta su joj zagurali krpu preko koje su zakop~ali ko`ni kai{ sa metalnom tokom, iako su bili svjesni da zbog toga mo`e nastupiti smrt. Krasni}eva je usljed gu{enja preminula, a oni su ispremetali stvari i prona{li manju koli~inu novca i zlatnog te srebrenog nakita, koji su uzeli i podijelili sa Edinom Krasni}em. Kasnije se ustanovilo da vrijednost otetog nakita nije bila ve}a od 500 KM, a otkriveni su kada su u jednoj zlatari prodali ukradeni nakit za 400 KM.
Dk. O.

Potjernica zbog utaje poreza
Po na re dbi Op}in skog su da u [ro kom Bri je gu, za Ivanom Be gi}em (1964), nas ta nje nim u mjes tu Gra dac, op}ina Po su {je, ra spi sa na je po tjer ni ca. On se, pre ma infor ma ci ji iz MUP-a ZHK-a, su mnji~i za uta ju po re za. Iz po li ci je mo le gra|ane, ko ji ima ju in for ma ci je o bo-

rav ku ili kre ta nju Be gi}a, da oba vi jes te naj bli`u po li cij sku sta ni cu na bes pla tni tele fon ski broj 122.
L. S.

OSLOBO\ENJE petak, 6. januar/sije~anj 2012.

CRNA HRONIKA
Ljubica Gali} (74) iz Bugojna poginula je ju~er u saobra}ajnoj nesre}i kada je fordom (A57-M-782), u naselju Vrbanja, na magistralnom putu Bugojno Gonji Vakuf/Uskoplje, udario Senad D. iz Donjeg Vakufa, javila je Srna. Policiju je o nesre}i obavijestiovoza~forda, te su na mjestu nesre}e de`urni tu`ilac i policija izvr{ili uvi|aj, zbogkojeg je saobra}aj na toj dionici puta bio obustavljen nekoliko sati.

13

Fordom usmrtio staricu

Razbojni{tvo u apoteci “Matovi}“

Nepoznati napada~ u srijedu je izvr{io razbojni{tvo nad radnicom u apoteci “Matovi}“ u Ulici srpskih vladara, te uz prijetnju no`em oteo novac, saop{teno je iz CJBa Isto~no Sarajevo. Prema izjavi radnice, razbojnik je odnio oko 540 KM. Nakon prijave napada, po li ci ja je iz vr{i la uvi|aj, te radi na identifi ka ci ji i pro na las ku plja~ka{a.

SANSKI MOST Poginuo 23-godi{nji Safet Ponjevi}

Renoom sletio
sa ceste i udario

u betonski stub
Maloljetni suvoza~, koji je bio sa Ponjevi}em, lak{e povrije|en
Dvadesetrogodi{nji Safet Ponjevi} iz Sanskog Mosta preminuo je u Op}oj bolnici u Sanskom Mostu nakon saobra}ajne nesre}e koja se dogodila preksino} u naselju Podbrje`je. Ponjevi} je stradao kada je reno megan (E22-T-293), kojim je upravljao, sletio sa ceste i udario u betonski stub. Maloljetnik, koji je bio sa njim u automobilu, u ovom udesu je zadobio lak{e povrede. Nakon uvi|aja koji su izvr{ili tu`ilac Tu`ila{tva USK-a i policija, utvr|eno je da je voza~ renoa, uslijed neprilago|ene brzine uslovima i stanju ceste, izgubio kontrolu, sletio sa ceste te udario
Mjesto nesre}e u naselju Podbrje`je

u betonski stub niskonaponske mre`e. Sa te{kim povredama prevezen je u zdravstvenu ustano vu. Me|utim, lje kari mu, na`alost, nisu mogli pomo}i. Sead Ponjevi}, otac poginu-

log mladi}a, vlasnik je kamenoreza~ke radnje Bu`imske gazije, dok brat stradalog `ivi u inostranstvu, tako da }e d`enaza biti obavljena po njegovom dolasku. F. Be.

Razbojni{tvo u Banjoj Luci

Derventa

Kinezima oteli 9.000 KM
Napada~i supru`nike vezali i oplja~kali • Xu Faqiang zbog povreda zatra`io ljekarsku pomo}
Kineski dr`avljani Xu Faqiang (26) i njegova supruga Wang Yang (29), te brat 26-godi{njaka Xu Ju Quing oplja~kani su u srijedu nave~er u Ulici knjaza Milo{a u Banjoj Luci. Napala su ih dva maskirana razbojnika, naoru`ana pi{toljem, i od njih otela oko 9.000 ma ra ka, pot vr|eno je iz Okru`nog tu`ila{tva Banja Luka. Kako saznajemo iz policije, supru`nici Xu Faqiang i Wang Yang dr`e jednu prodavnicu. U srijedu nave~er vra}ali su se iz prodavnice, kada su ih na ulazu u dvori{te ku}e u Ulici knjaza Milo{a s le|a napali razbojnici maskirani fantomkama. Prisilili su ih da otklju~aju vrata stana, a potom ih ugurali unutra, te vezali selotejpom. Pretresom supru`nika razbojnici su prona{li i uzeli 9.000 KM. U jednom momentu u ku}u je u{ao Xu Ju Quing, te su napada~i i njega brzo savladali i svezali, te nakon toga pobjegli iz ku}e. Xu Faqiang, koji je u napadu zadobio povrede glave i tijela, hospitalizovan je na Klinici za neurologiju. Kako saznajemo, svjestan je i van `ivotne opasnosti. Ina~e, on je ju~er dovezen u prijemnu hirur{ku ambulantu,

Napao policajce
poka`e dokumente i potom poku{ao da napusti objekat. Kada su ga policajci sprije~ili u tome, Slaven M. im je po~eo psovati i pljuvati ih. Po{to je jednog policajca poku{ao i fizi~ki napasti, priveden je. Okru`nom tu`ila{ tvu Doboj bi}e po dne sen iz vje {taj o po ~inje nom kri vi~nom dje lu jer je na pao po li caj ca na du`nos ti.
D. P.

i zaradio prijavu
Slaven M. (28) iz Dervente uhap{en je u srijedu nakon {to je napravio incident u apoteci Pharma nova u Derventi, a potom se sukobio s policijom. Nakon {to je kupio neke lijekove, Slaven M. je parfemom po{pricao radnicu po licu. Vjerovatno ~uv{i sva|u apotekarke i Slavena M, patrola policije je u{la u objekat i poku{ala legitimisati 28-godi{njaka. Me|utim, Slaven M. je odbio da im

Uhva}eni provalnici u vozila
Razbojnici Kineze sa~ekali u dvori{tu

PRIJETNJE Kom{ije su ispri~ale da su im se supru`nici po`alili da im neko prijeti i da se ne osje}aju sigurno u Banjoj Luci
saop{teno je iz banjalu~ke bolnice. Kom{ije ovih Kineza ispri~ale su da na kon na pa da na supru`nike iz Kine one nisu ni iza{le iz ku}e. Kom{ije dodaju da su im se supru`nici po`alili da

im neko prijeti i da se ne osje}aju sigurno u Banjoj Luci. Pri~ali su da se boje da }e ih neko napasti i oplja~kati, te su namjeravali da zatvore prodavnicu i vrate se u Kinu. Po nalogu de`urnog tu`ioca Okru`nog tu`ila{tva Banja Luka, uvi|aj su obavili pripadnici CJB-a Ba nja Lu ka. De`ur ni tu`ilac je nalo`io da se preduzmu sve potrebne istra`ne radnje i mje re na pro na las ku po~inilaca i rasvjetljavanju ovog krivi~nog djela, navodi se u saop{tenju Tu`ila{tva.
D. P.

Banjalu~ka policija privela je u srijedu tri osobe te rasvijetlila osam te{kih kra|a po~injenih od 15. novembra pro{le do 3. januara ove godine. Uhap{eni su, kako saznajemo, Mla|en Vukeli} (1992), M. M. (1993), koji je bio maloljetan u vrijeme izvr{enja krivi~nih djela, te Neboj{a Mi tro vi} (1992). Na ime,

slu`benici PS Lazarevo su pretresli ku}e i druge prostorije koje koriste Vukeli} i Mitrovi}, te na{li pet auto CD playera i dvije aluminijske felge, za koje se sumnja da su ukradene. Nakon saslu{anja, oni su pu {te ni, a pro tiv njih }e tu`ila{tvu biti podnesen izL. S. vje{taj.

La`no prijavio paljevinu
Enes Kozi} iz Sarajeva osumnji~en je za la`no prijavljivanje izazivanja op}e opasnosti u Ulici Vi{egradska kapija. Kozi} je osumnji~en da je preksino} bacio dvije staklene fla{e sa zapaljivom te~no{}u na svoju ku}u i izazvao po`ar, te nakon toga policiji prijavio da su to uradile dvije nepoznate osobe. Tom prilikom zapalile su se vanjske drvene stepenice i dio krova. Uvi|ajem je utvr|eno da je po`ar izazvao Kozi}, pa je on saslu{an u svojstvu osumnji~enog za la`no prijavljivanje krivi~nog djela. Dk. O.

14

TUZLANSKA KAPIJA

petak, 6. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

Ukratko...
U ovogodi{njem bud`etu Op}ine Tuzla izdvojene su 772.000 maraka za funkcionisanje Centra za socijalni rad u Tuzli. Najve}i dio, ~ak 471.000, bi}e izdvojen za plate zaposlenika Centra. No, za razliku od ranijih godina, Op}ina je izdvojila i novac za volontere. Anga`man 62 volontera ko{ta}e 282.500 maraka. Cilj je da se podr{kom volonterskom radu ostvare {to bolji rezultati u sferi socijalne za{tite ugro`enih stanovnika.

Humanitarna akcija “Jedan slatki{, jedno dijete“

Za volontere 280.500 maraka

Prikupljena 1.044
novogodi{nja paketi}a
Paketi}i namijenjeni djeci iz socijalno ugro`enih porodica, djeci koja `ive i rade na ulici, te ~iji su roditelji korisnici stalne nov~ane pomo}i, ali i oboljeloj od celijakije i dijabetesa
To kom {es te hu ma ni tar ne akcije “Jedan slatki{, jedno dijete“ koju je proteklih sedmica, uz , u~e{}e 115 volontera iz cijele Tuzle, organizovalo udru`enje Zemlja djece, prikupljena su 1.044 novogodi{nja paketi}a.

Podjela
Akcija je, ba{ kao i proteklih godina, implementirana uz saglasnost Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, a u saradnji sa osnovnim i srednjim {kolama, velikim trgova~kim centrima i organizacijom Save the children Norway. Povodom zavr{etka akcije, ju~er je organizovana i preskonferencija, na kojoj su se obratili glavni koordinatori akcije Amir Ba{i} i Mirza ]atibu{i}, koji se pojavio u kostimu Djeda Mraza. “Paketi}i su, prije svega, bili namijenjeni djeci iz socijalno ugro`enih porodica, djeci koja `ive i rade na ulici, djeci ~iji su roditelji korisnici stalne nov~ane pomo}i Centra za socijalni rad Tuzla, te djeci oboljeloj od celijakije i dijabetesa uzrasta od dvije do 12 godina“, pojasnio je Ba{i}. Ina~e, volonteri su tokom cijelog dana boravili u tr`nim

Tambura{ki orkestar Sloboda odr`ao je svoj tradicionalni, 21. novogodi{nji koncert. Sala Narodnog pozori{ta Tuzla bila je mala da primi sve ljubitelje ove muzike, a oni koji su na vrijeme osigurali mjesta, mogli su u`ivati u vi{esatnom programu.

Tambura{i ponovo odu{evili

Kantonalni zna~aj sjeverne magistrale
Vlada Tuzlanskog kantona proglasila je dio sjeverne magistrale od Tenisa do Skvera saobra}ajnicom od zna~aja za Kanton. Kako je saop{teno iz Vlade TK-a, dono{enjem odluke Vlada `eli preuzeti ve}u dru{tvenu odgovornost, s obzirom na to da je najve}i dio te dionice devastiran zbog nekontrolisane eksploatacije slanice iz Rudnika soli Tuzla, koji je preduze}e od kantonalnog zna~aja. Nakon dono{enja ove odluke, Direkcija cesta TK-a, koja je u nadle`nosti Vlade, preuze}e brigu o rekonstrukciji i odr`avanju ceste od Tenisa do Skvera.

Amir Ba{i} i Mirza ]atibu{i} u kostimu Djeda Mraza

Ne trebaju im slatki{i?!
Ba{i} i ]atibu{i} su na konferenciji za novinare pohvalili centre za socijalni rad u Grada~cu i Gra~anici, koji su preuzeli paketi}e, te ih podijelili svojim korisnicima. - Za razliku od njih, ostali su odbili da u~estvuju u akciji i rekli da njima ne trebaju slatki{i. Ja to pripisujem ~isto nemarno{}u uposlenika centara za socijalni rad, kazao je Ba{i}. centrima, te gra|anima obja{njavali cilj akcije. Nakon kupovine u nekom od centara, gra|ani su u kutije ubacivali slatki{e. - Do sada smo 61 paket podijelili djeci oboljeloj od celijakije i dijabetesa, 95 djeci iz romskog naselja Poljice, 97 djeci iz kolektivnog centra Mihatovi}i, 98 djeci koja dolaze iz kategorije “Djeca ulice“... Partneri u realizaciji humanitarne akcije su bile osnovne {kole Sjenjak, Novi Grad, Centar, Tu{anj i Kreka, te Gradsko kulturno-umjetni~ko dru{tvo Bosna, u ~ijim prostorijama smo pakovali i skladi{tili slatki{e, kazao je Ba{i}, dodaju}i da je

ovogodi{nja akcija bila najmasovnija. Naime, pro{le godine je prikupljeno tek 750 paketi}a za najugro`eniju djecu.

Poziv
Tokom akcije, istakao je Ba{i}, desila se zanimljiva situacija. Gre{kom slu`benika u resornom ministarstvu, poziv je proslije|en svim srednjim i osnovnim {kolama u Tuzlanskom kantonu. “Mi smo sa mo mi sli li na op}inu Tuzla. Ali, zahvaljuju}i toj gre{ci javilo nam se jo{ 11 {kola, {to je nama jedan signal da akciju idu}e godine organizujemo na nivou Kantona“ ka, zao je Ba{i}.

VOLONTERI Tokom cijelog dana volonteri su boravili u tr`nim centrima, te gra|anima obja{njavali cilj akcije

Devet miliona za plate op}inara
Za plate zaposlenika Op}ine Tuzla u 2012. godini bi}e izdvojeno ne{to vi{e od devet mi li ona ma ra ka, dok je 1.800.000 maraka namijenjeno za naknade tro{kova zaposlenicima. U isto vrijeme, za plate zaposlenih u javnim preduze}ima, koja su u nadle`nosti Op}ine, potrebno je izdvojiti dva i po miliona maraka.

OKOMKAMERE

Raport iz porodili{ta

[minkanje grada
Radnici Javnog komunalnog preduze}a Komunalac ju~er su ~istili Klostersku, jednu od centralnih gradskih ulica. Prema najavama, nakon Klosterske, na redu su i ostale ulice, jer komunalci `ele iskoristiti lijepo vrijeme za dodatno {minkanje grada. Akcija za svaku pohvalu!

U proteklih sedam dana na poro|ajnom odjelu Ginekolo{ko-aku{erske klinike Univerzitetsko-klini~kog centra u Tuzli ro|eno je 77 beba.

39 38

DJEVOJ^ICA DJE^AKA

DE@URNI TELEFONI
MUP VATROGASCI HITNA POMO] UKC TUZLA DOM ZDRAVLJA AUTOBUSKA STANICA 122, 250-011 123, 282-436 124,311-510 303-500 282-411 280-738

Pripremili
Almir [E]KANOVI] Samir KARI]

OSLOBO\ENJE petak, 6. januar/sije~anj 2012.

OGLASI

15

16

REGION
VIJESTI

petak, 6. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

NEMA ZAOKRETA U POLITICI ZAGREBA PREMA BEOGRADU

Ostaje tu`ba za genocid
Povla~enje tu`bi za genocid treba tako uraditi da se ne ostavljaju nikakvi repovi i nikakav prostor za oponente, ka`e potpredsjednik SDSS-a Milorad Pupovac

Irinej: Srbi, ostanite na Kosovu
Patrijarh Irinej u bo`i}noj poslanici poru~io je Srbima sa Kosova i Metohije da istraju i ostanu na svojim ognji{tima. Irinej ka`e da je duhovni mir prili~no pomu}en strahom i brigom zbog zbivanja u svijetu, a posebno zbog tragi~nih zbivanja na Kosovu i Metohiji. - Na{im dragim vernicima, Srbima na Kosovu i Metohiji, preporu~ujemo da budu istrajni u svom neopravdanom stradanju i da ostanu na svojim ognji{tima uz svoju crkvu i uz svoje svetinje na zemlji svojih djedova i pradjedova, naveo je Irinej. - Crkva kao bri`na mati uvijek je s njima i uvijek }e biti s njima. Bez stradanja nema ni vaskrsenja, gospod nek nam svima bude mjerilo i u stradanjima, istakao je patrijarh Irinej.

Izja va hrvat ske mi nis tri ce vanjskih i evropskih poslova Vesne Pusi} da Hrvatska ne}e razmatrati povla~enje tu`be za ge no cid pro tiv Srbi je pred Me|unarodnim sudom pravde (ICJ) prije nego {to se rije{e pitanja nestalih, ratnih zlo~ina i oplja~kane imovine, ne predstavlja zaokret u hrvatskoj vanjskoj politici, a povla~enje tu`be i srbijanske protivtu`be mogu}e je ako se uspostavi povjerenje te se o tome postigne sporazum, pi{e ju~er beogradska {tampa, prenosi Fena.

Gra|ani i politika
Beogradski dnevnik Politika pi{e da, ako je suditi po izjavi ministrice Pusi}, nema bitnog zaokreta nakon dolaska na vlast u Hrvatskoj Socijaldemokratske partije, bar kada je rije~ o toj temi, te podsje}a da takav stav ve} mjesecima iznosi i hrvatski predsjednik Ivo Josipovi}. U izjavi tom listu, potpredsjednik Samostalne demokratske srpske stranke u Hrvatskoj Milorad Pupovac isti~e kako je neizbje`no rje{avanje pitanja koje je Pusi} spomenula te da se ne mo`e govoriti o promjeni u hrvatskoj vanjskoj politici. - Nema zaokreta jer se i do sada o tome razgovaralo. Povla~enje tih tu`bi treba tako u~initi da se ne ostavljaju nikakvi repovi, nikakav prostor za oponente, ka`e Pupovac. Dnevnik Press pi{e kako je ministrica Pusi} za taj list ponovila da povla~enje tu`be protiv Srbije ovisi o nekoliko va`nih uslova i da se to ne}e dogoditi tako brzo. Pusi} je, pi{e list, ocijenila da }e biti dosta protivljenja s obje strane da se sporna pitanja rije{e i da odr`avanje sukoba niskog intenziteta ne koristi gra|anima, ali koristi

Zurof: Sramotna {utnja u Hrvatskoj
Direktor Centra Simon Vizental Efraim Zurof smatra da je, zbog slu`enja mise u dva hrvatska grada za usta{kog vo|u Antu Paveli}a, do{lo vrijeme za proteste u Hrvatskoj, ali i u EU, SAD-u, Kanadi i Izraelu, te ostatku jevrejskog svijeta, jer je to minimum koji se duguje `rtvama tog masovnog ubice. Naime, krajem decembra u Zagrebu i Splitu slu`ene su mise u ~ast Paveli}a, povodom 51. godine od njegove smrti. - Zamislite memorijalne mise u dva najve}a njema~ka grada na godi{njicu smrti Adolfa Hitlera. Takva bi ceremonija uzrokovala bijes, zgra`avanje, te velike proteste, ne samo u Njema~koj, nego {irom svijeta. Nedavno se lokalni ekvivalent takvog scenarija dogodio u Hrvatskoj, ali protiv njega nije izre~ena ni rije~ protesta, napisao je Zurof u ~lanku Jerusalim post.

Pusi}: Povla~enje tu`be protiv Srbije ovisi o nekoliko va`nih uslova

politi~kim izborima. Dodaje se kako je u hrvatskom ministarstvu vanjskih i evropskih poslova za taj list potvr|en stav ministrice da za sada nema ni{ta od povla~enja tu`be protiv Srbije. - Ministrica je dala vrlo jasnu politi~ku ocjenu, {to zna~i da u ovom trenutku nema govora o povla~enju tu`be, prenosi list.

Dama{ka: Srbija nema ve}e {anse
Zastupnik Hrvatske pred Me|unarodnim sudom pravde u Haagu Mirjan Dama{ka ne sla`e se sa ocjenama da je prvostepena osu|uju}a presuda hrvatskim generalima Anti Gotovini i Mladenu Marka~u pove}ala izglede za uspjeh srbijanske kontratu`be za genocid. - Neke klju~ne ~injenice utvr|ene iz prvostepene presude zapravo ote`avaju uspjeh protivtu`be, rekao je profesor Dama{ka za zagreba~ki Ve~ernji list, online izdanje. Dama{ka je objasnio da je istina da Me|unarodni sud pravde nije vezan za te ~injenice, ali da se on za njima povodi. {to, kako ka`e, nije nemogu}e. Dodaje kako se pitanja, {to ih je Vesna Pusi} navela kao uslove za povla~enje tu`be, ne ti~u genocida. Dimitrijevi} ukazuje kako dogovor dviju zemalja o is to vre me nom po vla~enju tu`bi ometa ne samo nedostatak me|uso bnog po vje re nja nego i to {to se niko ne usu|uje preuzeti rizik, ne zbog ICJ-a, nego i zbog reakcije vlastitog javnog mnijenja. Hrvatska je u julu 1999. podnijela tu`bu protiv Srbije za genocid tokom Domovinskog rata, za koju se ICJ 18. novembra 2008. proglasio nadle`nim. Srbijanska Vlada je na tu tu`bu odgovorila podizanjem protivtu`be za genocid protiv Hrvatske pred istim sudom u januaru 2010.

Povjerenje
Srbi jan ski stru~njak za me|unarodno pravo Vojin Dimitrijevi} za dnevnik Danas ka`e da postoji mogu}nost da Srbija i Hrvatska uzajamno povuku tu`be, ali samo ako se uspostavi odnos povjerenja i postigne sporazum o tome. Srbija i Hrvatska bi se, smatra Dimitrijevi}, morale dogovoriti o svim spornim pitanjima te istovremeno povu}i tu`be

Analiti~ari predvi|aju stanje nakon izbora u Srbiji

Me|u nacistima i Slovenci
Njema~ki hakeri Anonimusi na internetu su objavili hiljade imena i elektronskih adresa osoba, navodno, povezanih sa neonacisti~kim pokretima. Me|u njima su i Slovenci. Da je spisak vjerodostojan, potvrdio je za dnevnik Delo jedan od otkrivenih Slovenaca koji je taj svoj ~in nazvao mladala~kom nepromi{ljeno{}u. U do sada objavljenim dokumentima, slovena~ka imena pojavljuju se u tri razli~ite datoteke od kojih prva sadr`i elek tronske adrese navodnih ~lanova organizacije Krv i ~ast, koja u ~itavom svijetu okuplja simpatizere nacionalsocijalizma i sadr`i 12 slovena~kih domena. U preostale dvije datoteke su pojedinci razotkriveni pod punim imenom sa punim ku}nim adresama, a poneki i sa telefonskim brojevima.

Na vlasti koalicija DS-a i SNS-a?
I vlast i opozicija imaju {anse da zauzmu ministarske fotelje ove godine, ali sigurno je da }e Srbiju voditi velika koalicija, ka`e Sr|an Bogosavljevi}, direktor Ipsos Strated`ik marketinga. U mogu}nost koalicije DS-a i SNS-a li~no sumnja, ali ni tu mogu}nost ne isklju~uje. Bogosavljevi} dodaje da se sa sigurno{}u mo`e re}i da }e DS imati nekoliko koalicionih partnera, {to }e smanjiti razliku u odnosu na SNS, koji ve} sada ima tri koaliciona partnera, a da je, po njegovom mi{ljenju, tako|er sigurno da }e manjinske stranke u}i u onu koaliciju koja bude imala vlast. Me|utim, on ne odbacuje sasvim mogu}nost da se dogodi situacija u kojoj }e kombinacija te dvije stranke biti jedino rje{enje. - To nije nemogu}e. Jer, LDP ni u jednoj kombinaciji ne}e i}i sa SNS-om, DSS ni u jednoj kombinaciji ne}e sa DS-om, radikali izgleda ne}e i}i ni sa jednima ni sa drugima. I kad imate tri stranke, koje prelaze cenzus, ali nijedna nema dovoljno poslanika da zajedno obezbijede 126, vrlo lako je mogu}e da do|emo do toga da nema druge kombinacije osim DS-a i SNS-a, navodi Bogosavljevi}. O savezu dvije najja~e stranke kao povoljnom rje{enju govore i mnogi strani analiti~ari, navodi Bogosavljevi}. To bi, po mi{ljenju stranih analiti~ara, zna~ilo da bi se mogla dogoditi situacija kao sa dvije Njema~ke, da Zapadna Njema~ka ne}e da ~uje da postoji Isto~na Njema~ka, ali da sjede u istim komitetima, da sara|uju, ~ak i da fudbalski timovi igraju me|usobno. Dakle, da nemaju problem dnevnog funkcionisanja.

Nikoli} i Tadi}: Da li je mogu}a situacija kao sa dvije Njema~ke

OSLOBO\ENJE petak, 6. januar/sije~anj 2012.

REGION
VIJESTI

17

Predsjednik Slovenije ispo{tovao volju naroda

Jankovi} predlo`en

za mandatara
da{nja rje{enja koja se odnose na zakonodavne referendume, da treba reformirati tr`i{te rada i javne uprave, te reformirati mirovinski sustav, ali da su mogu}e i promjene na podru~ju izbornog sustava, o ~emu }e biti potreban {irok konsenzus svih politi~kih stranaka.

Parlament o prijedlogu mora glasati u roku sedam dana, pri ~emu prilikom tajnog glasanja Jankovi} treba natpolovi~nu ve}inu od najmanje 46 glasova
Slovenski predsjednik Danilo Tuerk je ju~er za mandatara nove slovenske vlade predlo`io Zorana Jankovi}a, predsjednika stranke Pozitivna Slovenija, koja je na prijevremenim izborima 4. decembra pro{le godine osvojila 28,5 posto glasova i 28 mandata u parlamentu, koji broji 90 zastupnika.

Pet ciljeva kosovske vlade
Vlada Kosova u 2012. ima}e pet prioriteta, me|u kojima su borba protiv korpucije i organizovanog kriminala i okon~anje nadzirane nezavisnosti, ka`e Ha{im Ta~i. Na prvoj ovogodi{njoj sjednici Vlade, kosovski premijer je kazao da su prioriteti Vlade Kosova i pove}anje socijalnog blagostanja gra|ana, ostvarivanje evropske agende i pove}anje ekonomskog razvoja. Planom rada Vlade predvi|eno je ostvarivanje 41 strategije i priprema 86 zakonskih prijedloga. Zamjenica premijera i {efica pregovara~ke tima Kosova Edita Tahiri je informisala Vladu o pripremama za nastavak dijaloga sa Beogradom sredinom ovog mjeseca. Tahiri je kazala da ta~an datum nastavka razgovora jo{ nije utvr|en, a da }e se tokom sastanka razgovarati o temama o kojima nije postignuta saglasnost u prethodnim rundama, kao {to je pitanje predstavljanja Kosova na regionalnim skupovima, telekomunikacija i energije.

Me|usobno po{tovanje
Odgovaraju}i na novinarska pitanja vezana na neke javne izjave i sastanke ameri~kog veleposlanika u Sloveniji Josepha Mussomelija sa slovenskim politi~kim prvacima, na kojima im je navodno savjetovao formiranje velike koalicije u kojoj bi bila ve}ina stranaka, Tuerk je rekao da o~ekuje odgovaraju}u reakciju slovenskog MVP-a. - Izjave veleposlanika Mussomelija su neprimjerene i zna~e mije{anje u osjetljiva pitanja. U Sloveniji je na vlasti narod i njegovi izabrani predstavnici. Vladu ne sastavljaju strane diplomate, o{tro je rekao slovenski predsjednik Tuerk. Dodao je da u odnosima me|u dr`avama treba vrijediti na~elo me|usobnog po{tovanja, te da bi i slovenski politi~ari u komunikaciji s predstavnicima stranih dr`ava morali voditi ra~una o dostojanstvenom pona{anju.

Niz reformi
- Danas sam donio odluku da za mandatara za sastav nove vlade predlo`im predsjednika Pozitivne Slovenije Zorana Jankovi}a, rekao je Tuerk na konferenciji za novinare u predsjedni~koj palati u Ljubljani. Tuerk je dodao da je o svom prijedlogu ve} obavijestio predsjednika parlamenta. Parlament o prijedlogu mora glasati u roku sedam dana, pri ~emu prilikom tajnog glasanja Jankovi} treba natpolovi~nu ve}inu od najmanje 46 glasova. Tuerk je rekao da je za mandatara predlo`io Jankovi}a jer je njegova stranka na izborima osvojila najvi{e glasova i zastupni~kih mandata, ravnaju}i se po tradiciji po kojoj vladu nakon izbora formira relativni izborni pobjednik. Dodao je da je volju koju su bira~i izrazili na izborima, na ko-

Jankovi} i Tuerk: Potreban povijesni kompromis

jima je Jankovi}eva stranka dobila relativnu ve}inu, potrebno po{tovati i sve snage usmjeriti da {to prije do|e do formiranja kompetentne vlade.

sno savezni{tvo za reforme u koje }e, uz vladaju}u koaliciju, trebati uklju~iti i budu}u opoziciju. Naime, pojasnio je slovenski predsjednik, u sljede}em

VLADU NE SASTAVLJAJU SAD - Izjave veleposlanika SAD-a Mussomelija su neprimjerene i zna~e mije{anje u osjetljiva pitanja. U Sloveniji je na vlasti narod i njegovi izabrani predstavnici. Vladu ne sastavljaju strane diplomate, o{tro je rekao slovenski predsjednik Tuerk
Za uspje{no djelovanje budu}e vlade i parlamenta, dodao je, bit }e, osim toga, potreban povijesni kompromis, odnorazdoblju u Sloveniji je potrebno posti}i {iroku saglasnost o reformama. Tuerk je pri tome podsjetio da je potrebno promijeniti sa-

Zogaj se ubio
Svjedok na su|enju Fatmiru Ljimaju Agim Zogaj izvr{io je samoubistvo i na to niko nije uticao, zaklju~ile su njema~ke vlasti koje su vr{ile njegovu autopsiju. U pojedinim medijima su ranije iznesene tvrdnje da je Zogaj ubijen kako bi ga u{utkali optu`eni pripadnici OVK-a za ratne zlo~ine u selu Kle~ka. Njema~ke vlasti su, na zahtjev EULEX-a, poslale izvje{taj o autopsiji koji je stigao na Kosovo i o njemu }e biti rije~i 30. januara, kada treba da po~ne ponovno su|enje optu`enima za ratni zlo~in 1998. u Kle~koj, kod Lipljana. Zogaj je trebalo da bude klju~ni svjedok na su|enju biv{em komandantu OVK-a Fatmiru Ljimaju.

Te{ko do ujedinjenja dva IZ-a u Srbiji

Zukorli} odbio

Zilki}ev apel
Zilki} je vje{ta~ki proizveden da bih ja bio uklonjen sa ~ela Islamske zajednice, poru~io je Zukorli}
Glavni muftija Islamske zajednice u Srbiji Muamer Zukorli} odbio je poziv reisu-l-uleme Islamske zajednice Srbije Adema Zilki}a da se obojica povuku sa funkcija. - Poziv Adema Zilki}a da se po vu~em sa mjes ta gla vnog muftije Islamske zajednice u Srbiji, a on sa mjesta u Islamskoj zajednici Srbije, samo potvr|uje za{to je organizovana agresija na Islamsku zajednicu 2007, kazao je Zukorli}, prenosi Danas. mogu}e dok ja vodim IZ. Ovim de{avanjem samo se raskrinkava pozadina poku{aja cijepanja IZa. To je besmislica i Zilki} je posljednji ~ovjek koji mo`e bilo {ta da predla`e, izjavio je Zukorli}. On je, ina~e, ovih dana boravio u Turskoj i s ministrom inostranih poslova Ahmetom Davutoluom i ~elnikom Dijaneta (Uprave za vjerska pitanja) i vjerskim liderom turskih muslimana Mehmetom Gormezom razgovarao o inicijativi ove zemlje za ujedinjenje islamskih zajednica na teritoriji Srbije. Turska inicijativa i pregovori o ujedinjenju objavljeni su jesenas i o~ekivao se uspje{an zavr{etak do kraja 2011, ali se do{lo do, zasad, nepremostivih problema, pi{e dalje Danas. Mada je beogradska strana, u liZilki} je predlo`io Zukorli}u da se obojica povuku s funkcija

Policajci i carinici optu`eni za {verc
ku dva ministra Sulejmana Ugljanina i Rasima Ljaji}a, prvobitno prihvatilaturskiprijedlog~ija je su{tina ujedinjenje dvije vjerske organizacije ovda{njih muslimana, izbor novog vjerskog lidera, pri ~emu se za ~elnu funkciju ne bi kandidovali ni Zukorli} ni Zilki}, kao i zabranapoliti~kogdjelovanja budu}ejedinstveneislamskezajednice, ubrzo je do{lo do zatezanja, prijesvega oko sjedi{tabudu}eg IZa i polo`aja muftije Zukorli}a. je tra`eno da Zukorli}u ponudi funkciju van Srbije, koju ovaj ne bi mogao da odbije. Tu ideju, tvrdi se, odbijaju i Turska i Zukorli}, kome, navodno, ne pada na pamet da napusti Sand`ak. Mada je o~igledno da nikakav dogovor o ujedinjenju IZ-a u Srbiji i IZS-a nije trenutno mogu}, Turska ne odustaje, iako se nalazi u neprijatnoj situaciji, jer o~igledno te{ko mogu da na|u kompromis izme|u zahtjeva Beograda i stavova reisa Mustafe Ceri}a i muftije Zukorli}a. Turski zvani~nici odbijaju da govore o ovoj temi, a vjeruje se da prije izbora u Srbiji nije mogu} bitniji pomak u ujedinjenju dvije islamske zajednice. USKOK je, nakon provedene istrage pred @upanijskim sudom u Zagrebu, podigao pet optu`nica protiv 45 hrvatskih dr`avljana zbog zloupotrebe polo`aja i ovlasti, primanja i davanja mita, protivzakonitog posredovanja te podsticanja na zloupotrebu polo`aja i ovlasti i protivzakonito posredovanje. Optu`nicama se okrivljenicima stavlja na teret da su, od mar ta 2010. do maja 2011, na podru~ju Krapinsko-zagorske i Primorsko-goranske `upanije po~inili ve}i broj kaznenih djela. Od ukupnog broja okrivljenika 14 su carinski slu`benici, a ~etvorica policijski slu`benici. Me|u optu`enima je i dr`avni inspektor koji je nakon obavljenog gra|evinskog inspekcijskog nadzora na jednom gra|evinskom objektu u Opatiji primio novac kako bi dozvolio daljnje gra|evinske radove usprkos utvr|enim nepravilnostima, priop}io je USKOK.

Raskrinkan potez
- Zilki} je vje{ta~ki proizveden da bih ja bio uklonjen sa ~ela Islamske zajednice. Postojanje takve tvorevine koja se zove Islamska zajednica Srbije jeste rezultat re`imske aktivnosti. Re`im je nastojao da ovlada Islamskom zajednicom, a smatrali su da to nije

Turska ne odustaje
Beograd je, navodno, tra`io od Turske da Zukorli} ne samo ode sa vode}e funkcije u IZ-u ve} i iz javnog `ivota i iz Srbije. Od Turske

18

SVIJET
VIJESTI

petak, 6. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

Mustafa Abdel D`alil, {ef Nacionalnog prelaznog vije}a, upozorio

Meksiko: U tu~i ubijen 31 zatvorenik
Najmanje 31 zatvorenik je ubijen i 13 ih je povrije|eno u sukobu suparni~kih bandi u zatvoru na sjeveru Meksika, saop}ile su ju~er vlasti, prenosi Fena. "Tu~a izme|u zatvorenika naoru`anih no`evima i oru`jem ru~ne proizvodnje po~ela je u srijedu i trajala nekoliko sati", izjavio je por tparol guvernera savezne dr`ave Tamaulipas Gilermo Mar tinez. "Policajci i vojnici su opkolili zatvor Santa Amalia u Altamiri, u Meksi~kom zalivu, i uspjeli da ponovo uspostave kontrolu", dodao je on. U zatvoru, predvi|enom za 2.000 ljudi, ima vi{e od 3.000 zatvorenika. Santa Amalia se nalazi u podru~ju koje je popri{te rata izme|u suparni~kih narko-bandi Zaliv i Zetas, a ve}ina zatvorenika osu|ena je zbog trgovine drogom.

Rivalske milicije u Tripoliju i c

Libija pred gra|a
Paravojne formacije odbijaju da se rasformiraju i predaju oru`je, me|usobno se bore za uticaj u novoj Libiji i smatraju da moraju vr{iti oru`ani pritisak na Tripoli da bi osigurale u~e{}e u politi~koj vlasti
[ef Nacionalnog prelaznog vije}a Mustafa Abdel D`alil upozorio je da }e Libija skliznuti u gra|anski rat ukoliko se ne suzbije djelovanje paravojnih formacija i ne uspostavi kontrolu nad njima. Njegovo upozorenje uslijedilo je nakon oru`anog sukoba izme|u suprotstavljenih paravojnih formacija u Tripoliju, u kojem su poginule ~etiri osobe, prenosi Fena. formacijama i izlo`iti Libijce vojnoj konfrontaciji koju ne prihvatamo, ili }emo se podijeliti i izbit }e gra|anski rat. Ako nema sigurnosti, ne}e biti ni zakona, razvoja, a ni izbora. Ljudi uzimaju zakon u svoje ruke", kazao je D`alil u Bengaziju. Vi{e od dva mjeseca po{to je svrgnut i ubijen biv{i vo|a Muamer Gadafi, novi lideri Libije nisu uspjeli da uspostave vlast zbog toga {to vo|e suparni~kih paravojnih formacija odbijaju da predaju oru`je i odreknu se komandovanja. Paravojne formacije, ~iji pripadnici poti~u iz vi{e desetina razli~itih gradova i ideolo{kih tabora, devet mjeseci su se, uz pomo} vazdu{ne kampanje NATO-a, borile protiv Gadafijevih pristalica. Me|utim, one sada odbijaju da se rasformiraju i predaju oru`je, podsje}a Reuters i dodaje da se one me|usobno bore za uticaj u novoj Libiji i sma tra ju da mo ra ju vr{i ti oru`ani pritisak na Tripoli da bi osigurale svoje u~e{}e u politi~koj vlasti. Nacionalno prelazno vije}e je preduzelo korake u pravcu formiranja funkcionalne vojske i policije koje }e od paravojnih formacija preuzeti zadatak osiguravanja. D`alil je, me|utim, priznao da taj proces te~e sporo. "Nismo sigurni zato {to borci nisu predali oru`je iako im je data {ansa da to u~ine preko lokalnih vije}a. Odziv je do sada bio slab i ljudi ne `ele da predaju oru`je", kazao je {ef Nacionalnog prelaznog vije}a. Sve dok {ef NTC-a nije upozorio na opasnost od gra|anskog rata, nijedan zvani~nik nove administracije nije govorio niti htio da prizna da su rivalske milicije u Tripoliju i cijeloj ze-

EU: Embargo na iransku naftu
Ministri vanjskih poslova EU objavili su da se 27-~lani blok u principu saglasio s embargom na iransku naftu. Me|utim, kako su dodali, neophodno je vi{e vremena da bi se razmotrilo kada da po~ne primjena embarga, javio je Glas Amerike, dodaju}i da Francuska `eli da datum po~etka primjene embarga bude odre|en na sastanku 30. januara, prenosi Tanjug. EU je jedno od najve}ih tr`i{ta za iransku naftu, na koje otpada najve}i dio prihoda Teherana od izvoza. Zapad sankcijama pritiska Iran iz straha da ova zemlja poku{ava da napravi atomsku bombu pod izgovorom da razvija nuklearni program za koji uporno tvrdi da }e se koristiti isklju~ivo u civilne svrhe. U me|uvremenu, iranski zvani~nici poru~ili su da ih sankcije EU na uvoz nafte ne}e ugroziti, jer je potra`nja za iranskom naftom velika, pa se prodaja lako mo`e preusmjeriti ka drugim destinacijama, odnosno ka Aziji.

Dve te{ka izbora
"Pred nama su dva te{ka izbora. Ili }emo striktno rje{avati ove sukobe me|u paravojnim

Ne jenjava nasilje u Iraku

Stru~njaci ka`u da Breivik nije psihoti~an
Stru~njaci koji prate stanje norve{kog ubice Andersa Behringa Breivika ka`u kako on nije psihoti~an, {to je u suprotnosti s ocjenom psihijatara koje mu je dodijelio sud, objavio je BBC, prenosi Fena. Breivik priznaje napade od 22. jula u kojima je ubio 77 osoba. U prvom psihijatrijskom izvje{taju ka`e se da je on poreme}en i da 32-godi{nji Breivik `ivi u vlastitu svijetu iluzija u kojem su sve njegove misli i djela vo|eni njegovim iluzijama. Tim sastavljen od ~etvero psihijatara koji su u zatvoru promatrali Breivika ne sla`e se s tom ocjenom. Po njihovom izvje{taju, koji je predao dr`avni odvjetnik Svein Holden, Breivik nije psihoti~an, a nema ni {izofreniju te ne treba lijekove. Su|enje Breiviku treba po~eti 16. aprila, bez obzira na to prevlada li ocjena da je zdrav ili da nije.

Desetine mrtvih u napadima na {iite
Najmanje 68 ljudi je poginulo, a 136 je ranjeno u eksplozijama u ju`nom Iraku i glavnom gradu Bagdadu. Najprije je 24 ljudi poginulo u nizu eksplozija koje su pogodile dvije {iitske ~etvrti u Bagdadu, objavilo je ira~ko ministarstvo unutra{njih poslova, prenosi Index.hr. U tim je eksplozijama povrije|eno najmanje 66 ljudi. Jedna bomba je bila podmetnuta na motocikl, jedna uz rub ceste, dok su dvije bile automobili bombe. Nakon toga je uslijedio napad bomba{a samoubice na jugu zemlje, u gradu Nasiriji, u kojemu je poginulo najmanje 44 ljudi. I ovdje su meta bili {iiti koji su putovali na hodo~a{}e u sveti grad Karbalu. U tom napadu je ranjeno najmanje 70 ljudi. Unutra{nji nemiri i napadi poja~ali su se nakon {to su snage SAD-a napustile Irak. Vlada te zemlje je u krizi nakon {to je za sunitskim potpredsjednikom Tarikom al-Ha{emijem prije dvije sedmice raspisana potjernica zbog terorizma. Glavni sunitski blok zbog toga bojkotira rad parlamenta i optu`uje {iitskog premijera Nourija Malikija za monopoliziranje vlasti.

Serija eksplozija odjeknula je u ira~koj prijestolnici

Reuters

OSLOBO\ENJE petak, 6. januar/sije~anj 2012.

SVIJET
VIJESTI

19

Smrtonosno klizi{te na Filipinima
Najmanje 25 osoba je poginulo, a oko 100 se smatra nestalim u klizi{tu u ju`nom filipinskom selu Napnapan, u oblasti Kingking, gdje se nala zi jedno od najve}ih nera zvijenih nala zi{ta bakra i zlata u svijetu, prenosi Fena. Vladini zvani~nici ka`u da su slabljenje zemlji{ta iza zvale pukotine u planinama, nastale uslijed ranijih klizi{ta i ki{e koja je padala prethodnih sedmica. Lokalni stanovnici su ranije bili upozoreni da ne tragaju za zlatom u toj regiji, jer bi lako moglo do}i do klizanja zemlji{ta.

cijeloj zemlji su problem

anskim ratom
mlji problem. Dopisnik agencije Reuters iz Tripolija pi{e da je grad buntovni~ki zakrpljen feudalnim posjedima kojima vladaju rivalske milicije. Policije, osim saobra}ajne gotovo da nema, a slabo je prisustvo i nove vojske. Milicije vladaju gradom, ali prvenstveno no}u i nalaze se na punktovima i u objektima gdje su se ranije nalazile Gadafijeve sigurnosne snage. U Tripoliju djeluju dvije najve}e rivalske milicije. Jednu vodi islamista Abdel Hakim Belhad`, koji je dugo boravio u talibanskom kampu u Afganistanu, a drugu umjereniju, biv{i in`enjer elektronike Abdulah Naker. Ostale, manje grupe, ~ine borci iz poznatog antigadafijevskog upori{ta Zintana koji dr`e aerodrom, zatim borci iz Misrate, koji kontroli{u isto~na predgra|a, i Berberi, etni~ka manjina koja svoju teritoriju obilje`ava plavo-zeleno-`utim zastavama. Posebnu grupu ~ine i pobunjenici iz tradicionalnog antigadafijevskog isto~nog dijela zemlje oko Bengazija, koji su najbli`i Nacionalnom prelaznom vije}u i o~ekuju da }e ~initi najve}i dio nove regularne vojske, prenosi RTS.

Pomo} vladi
Vo|e svih milicija nude se da pomognu novoj prelaznoj vladi u stvaranju nove demokratske Libije. Naoru`ane grupe ne izazivaju ~esto sukobe, a do ~arki i ponekad `estokih okr{aja dolazi kada jedni drugi-

ma povrijede teritoriju, ili ukoliko ih rivali pretresaju dok prolaze kroz njihovu teritoriju. Reuters ocjenjuje da se problem mi li ci ja u Li bi ji na la zi na klju~nom raskr{}u poslije izbora novog na~elnika general{taba oru`anih snaga u utorak. Oru`ane grupe su do sada odbijale da predaju oru`je i svoje borce prepuste novoformiranoj vojsci, zato {to jo{ nema jasne komandne strukture. Imenovanjem novog na~elnik general{taba Jusefa al-Mangu{a, generala u penziji iz Misrate, NTC je postavio pred vo|e naoru`anih milicija izbor - ili }e prepustiti kontrolu nad zemljom novoj armiji, ili }e se otvoreno pobuniti protiv nove prelazne vlade.

KOMANDOVANJE Vi{e od dva mjeseca po{to je svrgnut i ubijen biv{i vo|a Muamer Gadafi, novi lideri Libije nisu uspjeli da uspostave vlast zbog toga {to vo|e suparni~kih paravojnih formacija odbijaju da predaju oru`je i odreknu se komandovanja

Sirija oslobodila 552 demonstranta
Vlasti u Siriji oslobodile su 552 zatvorenika koji su u~estvovali u protestima protiv re`ima predsjednika Ba{ara al-Asada, javili su ju~er mediji u ovoj zemlji, prenosi Fena. Oslobo|eni demonstranti su druga grupa politi~kih zatvorenika koja je oslobo|ena za sedmicu od kada se u Siriji nala ze posmatra~i Arapske lige. Prema sporazumu Arapske lige i Sirije, u poku{aju da prekinu nasilje u ovoj zemlji, postignut je dogovor da Damask pusti na slobodu politi~ke zatvorenike, primi posmatra~e Arapske lige i prekine upotrebu prekomjerne sile protiv demonstranata. U prvoj grupi oslobo|enih demonstranata, koji su pu{teni iz zatvora u utorak, bilo je 3.500 ljudi. Humanitarne organizacije tvrde da je u zatvorima ostalo vi{e od 25.000 osoba.

Su|enje biv{em egipatskom predsjedniku

Tu`ioci zatra`ili
Tu`ioci na su|enju Hosniju Mubaraku zatra`ili su ju~er smrtnu kaznu za biv{eg egipatskog predsjednika i druge optu`ene, uklju~uju}i i njegova dva sina i biv{eg ministra unutra{njih poslova, prenosi Fena. Mubarak je optu`en da je naredio ubijanje demonstranata tokom pobune kojom je zba~en s vlasti pro{log februara. Sudija je odgodio nastavak su|enja za 9. januar. "Tu`ba tra`i maksimalnu kaznu protiv Mubaraka i ostalih optu`enih, a to je smrt vje{anjem", rekao je za Reuters Mustava Katar, ~lan tima tu`ilaca tokom ju~era{njeg zasjedanja suda. Glavni tu`ilac Mustafa Sulejman rekao je da on smatra da je svrgnuti egi-

smrtnu kaznu za Mubaraka
patski predsjednik politi~ki i zakonski odgovoran zbog ubijanja demonstranata tokom 18 dana pobune kojom je zba~en njegov re`im pro{le godine. Tu`ilac je rekao i da Mubarak nije u~inio ni{ta da sprije~i ubijanja i da je znao za njih sa sastanaka sa svojim pomaga~ima, kao i preko regionalnih TV izvje{taja i njegovih slu`bi sigurnosti. Sulejman je rekao da je Mubarakov {ef sigurnosti, tako|er optu`en na su|enju, Habib alAdli odobrio upotrebu bojeve municije protiv demonstranata, a po Mubarakovom nare|enju. "On je odgovoran za ono {to se desilo i mora da snosi svu zakonsku i politi~ku odgovornost za to", rekao je tu`ilac.

Jo{ jedna optu`nica protiv Olmerta
Protiv biv{eg izraelskog premijera Ehuda Olmer ta podignuta je optu`nica zbog korupcije u takozvanoj aferi Holyland. Olmert je optu`en da je primio mito, kako bi promovisao gra|evinske projekte, uklju~uju}i i jedan luksuzan pod imenom Holyland, dok je bio gradona~elnik Jerusalema, a prije nego {to je postao premijer 2006, prenosi Tanjug. Olmer tu se ve} sudi zbog optu`bi da je nelegalno primio novac od jednog ameri~kog pristalice i da je duplo napla}ivao putovanja u inostranstvo prije nego {to je postao premijer.

Hosni Mubarak

20

OGLASI

petak, 6. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton Op}ina @ivinice Javna ustanova Prva osnovna {kola @ivinice Broj: 3/12 Datum: 6.12.2012. godine Na osnovu ~lana 72. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ("Slu`bene novine TK", broj: 6/04 i 7/05), Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK i Odluke [kolskog odbora JU Prva osnovna {kola @ivinice, raspisuje se

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE OP]INA FOJNICA OSNOVNA [OLA “MUHSIN RIZVI]" FOJNICA Dana, 4.1.2012. godine Na osnovu ~lana 57. Zakona o osnovnoj {koli (Slu`bene novine SBK, broj 11/01 i 17/04) i ~lana 73. Pravila Osnovne {kole “Muhsin Rizvi}" u Fojnici, Upravni odbor [kole na svojoj sjednici odr`anoj 29.12.2011. godine raspisuje

Kpopunu upra`njenih radnihR S O N K U mjesta za
1. 2. 3. 4. 5. 6. Nastavnik matematike..........................................................8 sati sedmi~no, na odre|eno vrijeme do 15.8.2012. godine, Nastavnik tjelesnog i zdravstvenog odgoja .........................................................12 sati sedmi~no, do 15.8.2012. godine, Nastavnik biologije............................................................12 sati sedmi~no, na odre|eno vrijeme do 15.8.2012. godine, Nastavnik hemije.................................................................2 sata sedmi~no, na odre|eno vrijeme do 15.8.2012. godine, Nastavnik informatike..........................................................9 sati sedmi~no, na odre|eno vrijeme do 15.8.2012. godine, Nastavnik razredne nastave za podru~nu {kolu Plo~ari Polje ............................................................na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenice sa bolovanja, a najkasnije do 15.8.2012. godine.

J AV popunu upra`njenih radnih mjesta R S NI KONKU za
1. nastavnik engleskog jezika i knji`evnosti. .... puna norma. .... 1 izvr{ilac. .... na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenice sa bolovanja, a najdu`e do 10.8.2012. godine, uklju~uju}i i pripadaju}i godi{nji odmor Uslovi koje kandidati moraju ispunjavati: a) op}i uslovi 1. da je dr`avljanin BiH, 2. da je stariji od 18 godina, 3. da je zdravstveno sposoban za obavljenje poslova nastavnika, stru~nog saradnika u {koli, 4. da nije pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine, 5. da nije osu|ivan za krivi~no djelo, 6. da nije ka`njavan iz oblasti privrednog prestupa i da mu nije izre~ena za{titna mjera zabrane vr{enja poslova nastavnika, stru~nog saradnika u {koli. b) posebni uslovi 1. odgovaraju}i stepen i profil stru~ne spreme, 2. polo`en stru~ni ispit za samostalan rad na poslovima nastavnika, stru~nog saradnika u {koli. Uz prijavu na javni konkurs, kandidati su obavezni prilo`iti dokaze o ispunjavanju op}ih i posebnih uslova i to: 1. prijavu na javni konkurs sa kra}om biografijom, adresom i kontakt-telefonom, 2. ovjerenu kopiju diplome ili uvjerenja o diplomiranju (ne starije od 6 mjeseci od dana ovjeravanja), 3. ovjerenu kopiju uvjerenja o polo`enom stru~nom ispitu za samostalan rad na poslovima nastavnika/profesora, stru~nog saradnika (ne starije od 6 mjeseci od dana ovjeravanja), 4. dokaz o ostvarenom radnom sta`u (uvjerenje izdato od ustanove obrazovanja i ovjerena kopija radne knji`ice kandidata - ne starija od 6 mjeseci od dana ovjeravanja), 5. dokaz o du`ini trajanja stru~nog osposobljavanja za samostalan rad u ustanovama odgoja i obrazovanja (navesti ta~an period trajanja osposobljavanja u svojstvu pripravnika), 6. dokaz o ostvarenom radnom sta`u izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stru~ne spreme i profila tra`enog konkursom (uvjerenje izdato od ustanove, institucije, organizacije i ovjerena kopija radne knji`ice kandidata - ne starija od 6 mjeseci od dana ovjeravanja), 7. izvod iz mati~ne knjige ro|enih ili uvjerenje o dr`avljanstvu ili ovjerena kopija li~ne karte (ne stariji od 6 mjeseci od dana ovjeravanja), 8. dokaz o vremenu provedenom na evidenciji Zavoda za zapo{ljavanje nakon sticanja stru~ne spreme tra`ene konkursom (uvjerenje izdato od Zavoda za zapo{ljavanje). Izabrani kandidat je du`an, u roku od 8 (osam) dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa, dostaviti: 1. ljekarsko uvjerenje kao dokaz da je zdravstveno sposoban za obavljenje poslova nastavnika, stru~nog saradnika u {koli; 2. ovjerenu izjavu kandidata da nije pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine; 3. da nije osu|ivan za krivi~no djelo; 4. ovjerenu izjavu kandidata da nije ka`njavan iz oblasti privrednog prestupa i da mu nije izre~ena za{titna mjera zabrane vr{enja poslova nastavnika, stru~nog saradnika. Ako se popuna upra`njenog radnog mjesta ne mo`e izvr{iti licima sa polo`enim stru~nim ispitom, primit }e se pripravnik. U cilju procjene profesionalnih karakteristika, iskazanih sposobnosti i kompetencija, sa svim kandidatima koji ispunjavaju formalnopravne uslove iz ovog konkursa bit }e obavljen intervju. Intervju se odnosi na teme iz oblasti odgoja i obrazovanja. Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa u ~etvrtak i petak, 19. i 20.1.2012. godine, obavit }e se intervju od 9 do 12 sati u prostorijama {kole. Kandidati koji ne pristupe intervjuu, gube pravo daljeg u~e{}a u konkursnoj proceduri. Rok za podno{enje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja javnog konkursa u ovom dnevnom listu. Prijave sa tra`enom dokumentacijom treba dostaviti neposredno ili putem po{te, u zatvorenoj koverti, sa naznakom “Prijava na javni konkurs za popunu upra`njenih radnih mjesta u JU Prva osnovna {kola @ivinice - NE OTVARAJ“, na adresu: JU Prva osnovna {kola @ivinice, Ulica II kraji{ke br. 19, 75270 @ivinice. Kandidati }e o ishodu javnog konkursa biti obavije{teni putem slu`bene web stranice {kole www.prvaosnovnazivinice.com i oglasne plo~e {kole. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.

Uz prijavu koja treba sadr`avati i kra}u biografiju, adresu i kontakt-telefon, kandidat prila`e dokumentaciju kojom dokazuje ispunjavanje uslova tra`enih konkursom, kako slijedi: - diploma - izvod iz mati~ne knjige ro|enih - uvjerenje o dr`avljanstvu Budu}i da se izbor kandidata vr{i primjenom odre|enih kriterija i njihovim vrednovanjem, kandidat uz prijavu dostavlja i dokaze o postojanju kriterija koji se vrednuju, odnosno akt kojim je progla{en tehnolo{kim vi{kom u osnovnoj {koli na podru~ju SBK/KSB i potvrdu o nepunoj nastavnoj normi u statusu lica sa stalnim radnim odnosom u osnovnoj {koli na podru~ju SBK/KSB (ako se nalazi u takvom statusu), uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu, podatak o du`ini ~ekanja na posao po sticanju stru~ne spreme, uvjerenje o prosje~noj ocjeni ostvarenoj na fakultetu tokom studija, te podatak o du`ini ste~enog radnog sta`a u obrazovanju i ku}nu listu (samo ako kandidat `ivi u porodici u kojoj niko nije zaposlen i nema stalni izvor prihoda). Kandidati koji budu primljeni konkursom trebat }e prilo`iti: uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak, uvjerenje o neka`njavanju i ljekarsko uvjerenje. Sa prijavljenim kandidatima }e biti obavljen razgovor, koji je obavezan, 16.1.2012. godine u 11 sati u O[ „Muhsin Rizvi}“ u Fojnici. Konkurs ostaje otvoren 8 dana ra~unaju}i od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Prijave sa dokumentima slati na adresu: Osnovna {kola “Muhsin Rizvi}“, Novo Naselje br. 7, 71270 Fojnica. O[ „Muhsin Rizvi}“ Fojnica

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON JU “DRUGA OSNOVNA [KOLA“ PRUSAC Tel.fax 030 271 162 BROJ 420/2012. Dana 5. 1. 2012. godine Na osnovu ~lana 73. Zakona o osnovnoj {koli SBK-a (Slu`bene novine SBK-a, 11/01) i ~lana 123. Pravila {kole, Upravni odbor je na svojoj sjednici odr`anoj 28.12.2011. godine donio

za popunu upra`njenih radnih mjesta 1. Nastavnik muzi~ke kulture - 6 ~asova sedmi~ne norme, na odre|eno vrijeme do povratka nastavnika sa funkcije. 2. Nastavnik fizike - 6 ~asova sedmi~ne norme, na odre|eno vrijeme do 10. 6. 2012. god. USLOVI: Pored op{tih uslova po Zakonu o osnovnoj {koli SBK-a, Plana i programa za osnovne {kole, uz prijavu, kandidati trebaju prilo`iti: - kra}a biografija - diploma o stru~noj spremi - izvod iz mati~ne knjige ro|enih - uvjerenje o dr`avljanstvu - uvjerenje o neka`njavanju Kandidati su du`ni dostaviti dokumentaciju po Pravilniku o popuni radnih mjesta: - dokaz o tehnolo{kom vi{ku - uvjerenje o radnom odnosu na neodre|eno vrijeme sa nepunom normom - potvrdu o du`ini radnog sta`a u obrazovanju - uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu - uvjerenje o ~ekanju na posao (zavod za zapo{ljavanje) - uvjerenje o socijalnim prilikama u porodici sa ku}nom listom, te dokazima za svakog ~lana sa ku}ne liste (ako nitko nije zaposlen) - uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih na fakultetu Sa svakim od kandidata bit }e obavljen intervju koji provodi konkursna komisija. Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave se ne}e razmatrati. Prijave sa dokumentacijom i brojem telefona dostaviti na adresu: JU „Druga osnovna {kola“ Prusac 70223 Prusac Direktor {kole Naim Helja

KONKURS

OSLOBO\ENJE petak, 6. januar/sije~anj 2012.

SVIJET FINANSIJA

21

Francuske banke se pripremaju za nove standarde

BiH

EU

Otkazi
Francuska banka Societe Generale ukinu}e vi{e od 1.500 radnih mjesta ove godine u svom odjeljenju za finansiranje i investicije, od kojih }e 880 biti u Francuskoj, saop{tila je banka.

hiljadama

radnika
Socijalne garancije
Smanjenjem radne snage Societe Generale slijedi put kojim su ve} po{li njeni francuski konkurenti BNP Paribas i Credit Agri co le u nas to ja nju da se suo~e sa pri vre dnim po re me}ajima i novom stro`ijom regulativom. Za 880 mjesta koja }e biti ukinuta u Francuskoj potpisan je ugovor sa sindikalnim organizacijama da se obezbijede mjere i socijalne garancije za zaposlene koji }e ostati bez posla i niko u Francuskoj ne}e biti primoran da ode, navela je uprava banke.

Societe Generale ukinu}e vi{e od 1.500 radnih mjesta ove godine u svom odjeljenju za finansiranje i investicije

Bez posla 880 radnika u Francuskoj i 700 u ostalim zemljama

Bazel III
Za 700 radnih mjesta, koliko }e ih biti ukinuto u njenim filijala-

ma, u svijetu nema takvih garancija. Tri velike francuske banke kotirane na berzi su preduzele mjere da smanje svoje tr`i{ne aktivnosti u pripremi za stupanje na snagu novih propisa Bazel III, kao i zbog te`ih uslova finansiranja, navodi AFP.

Banka BNP Paribas je sredinom novembra objavila da }e ukinuti 373 radna mjesta u Francuskoj i ukupno 1.400 mjesta u svim zemljama u kojima posluje. Credit Agricole }e zatvoriti 850 mjesta u Francuskoj i 2.350 ukupno.

Evropski porez na finansijske transakcije }e biti usvojen do kraja godine, izjavio je francuski ministar za evropske poslove Jean Leoneti. Ministar Leoneti je u izjavi za televizijsku stanicu LCI rekao da je taj porez na programu sljede}eg samita Evropske unije 30. januara. “To su odlu~ili predsjednik Francuske Nikolas Sarkozy i njema~ka kancelarka Angela Merkel i porez }e biti usvojen prije kraja 2012.“ kazao je Le, oneti, prenijela je agencija AFP. Leoneti je dodao da se Njema~ka i Francuska ve} sla`u oko primjene poreza na finansijsketransakcije, kao i da se nova italijanska vlada ne protivi njegovom uvo|enju. Tome se, od 27 ~lanica Evropske unije, protive jedino Velika Britanija i [vedska, naveo je on. Francuski ministar finansija Fransoa Baroen je pro{log mjeseca izjavio kako }e Francus-

Porez na transakcije

ka i Njema~ka predstaviti prijedlog poreza na finansijske transakcije 23. januara, uz nadu da }e on 2013. biti primijenjen {irom Evrope. Evropska komisija je u septembru iznijela prijedlog da 2014. bude uveden porez od 0,1 posto na trgovanje akcijama i 0,01 posto na trgovanje derivatima i drugimfinansijskimproizvodima, ~ime bi godi{nje bilo prikupljeno 55 milijardi eura za potrebe centralnih struktura EU i njenih 27 ~lanica. Pitanjefinansijskihtransakcija Pariz je uvrstio u dnevni red samita Grupe 20 najrazvijenijih zemalja svijeta u Kanu pro{log novembra, gdje je do~ekano bez entuzijazma. Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave, Narodna Republika Kina i Ruska Federacija nisu podr`ale taj prijedlog, pri ~emu je predsjednik Sarkozytadaobjavio da su podr{ku dali [panija, Argentina, Ju`noafri~ka Republika i Brazil.

Italijani i Grci masovno povla~e novac
Banke na mukama
Reuters je ovih dana izvijestio kako su Grci i Italijani po~eli povla~iti novac iz banaka i spremati ih u sefove. O razmjerima sumnji~avosti Grka i Italijana prema bankama mo`da najbolje svjedo~i izjava jednog bankara - da se iznajmljivanje sefova pove}alo pet puta. No sefovi, ~ini se, nisu jedino mjes to gdje gra|ani pre za du`enih dr`ava skrivaju svoj novac. Jedan ga je ~ovjek, izvje{tava Reuters, skrio ispod bazena za plivanje. Kako bi obrnule tren masovnog povla~enja novca, banke su zapo~ele rat kamatnim stopama, pa neke od njih nude kamatne stope do 7 posto na {tedne ra~une. Evrop ska cen tral na ban ka

Sefovi, du{eci, bazeni - svugdje se krije novac

(ECB) izvijestila je kako se bankarska aktivnost u bankama eurozone smanjila 17 posto pro{le se dmi ce. Te ku}i ra~uni,

oro~eni depoziti, svakodnevni novac i obratne repo-transakcije u bankama eurozone pale su na 79 sa 95 milijardi eura.

Papademos: Gr~ka pred bankrotom
Gr~ki premijer Lukas Papademos rekao je da }e se Gr~ka u martu suo~iti sa nekontrolisanim bankrotom zbog nepla}anja dugova. On je, tako|er, poru~io sindikatima da ukoliko ne prihvate zna~ajno smanjenje plata, me|unarodni finansijski zvani~nici ne}e vi{e u~estvova-

ti u ekonomskom spa{avanju zemlje. Gr~ka se izvukla donekle iz krize zahvaljuju}i pomo}i od 143 milijarde dolara od evropskih kolega i Me|unarodnog monetarnog fonda u martu 2010. Gr~ka trenutno pregovara o drugoj tran{i pomo}i od 169 milijardi dolara.

Evropska centralna banka (ECB) donijela je odluku o kreditiranju banaka eurozone, koje ne mogu na tr`i{tu da obezbijede dolare, u iznosu od 31 milijardu ameri~kih dolara sa razli~itim rokovima otplate, prenosi AFP. Na svomsajtucentralnafrankfurtska banka je objavila da je ECB odobrio da 12 banaka dobije pozajmicu od 6,15 milijardi USD na {est dana i da 34 preduze}a dobiju pozajmicu od 25,51 milijardu dolara na 84 dana. Kamatna stopa obje ove pozajmice iznosi 0,58 posto. Ove pozajmice su odobrene poslije isteka dvije pozajmice, prve od 1,35 milijardi dolara

ECB pozajmljuje dolare

zaklju~ene u oktobru 2011. i druge od 33 milijarde dolara odobrene u decembru pro{le godine. Ovi zahtjevi za kreditiranje od vi{e milijardi dolara su znak da se evropske banke nalaze u te{koj situaciji suo~ene sa fondovima ameri~kih banaka i drugim stranim investitorima koji ih primoravaju da na tr`i{tima do|u do dolara, {to je nesigurno i nepovoljno rje{enje. Ovakav tip posebnih pozajmica po~eo je da se praktikuje od izbijanja finansijske krize 2008. ECB je ponovo po~eo sa njihovom primjenom u augustu 2011, poslije vi{emjese~ne pauze.

22

BIZNIS I EKONOMIJA

petak, 6. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

TMD otvorio pogon u Srebrenici

Produ`ene trgovinske povlastice i za BiH

Neograni~en
pristup tr`i{tu EU
Sve~ano presijecanje vrpce
Foto: Srna

Povlastice podsti~u ekonomsku integraciju sa EU, ali i ekonomski napredak u regionu
Evrop ska uni ja po no vo je uspostavila specijalne izuzetne trgovinske povlastice koje se odnose na zemlje zapadnog Balka na do kra ja 2015. go di ne, uklju~uju}i i Kosovo, saop{teno je iz Delegacije EU u BiH. U saop{tenju se navodi i da }e ekonomije zapadnog Balkana od 1. januara 2012. nastaviti da u`iva ju po go dnost neo gra ni~enog bescarinskog pristupa tr`i{tu EU za gotovo sve proizvode koji dolaze iz ovih dr`ava i podru~ja.

Proizvodnja rezervnih
U Poto~arima kod Srebrenice ju~er je otvoren proizvodni pogon Tvornice motornih dijelova Sarajevo, u kojem }e u prvoj fazi biti zaposleno deset radnika, svi iz Poto~ara i Srebrenice. Proizvodit }e se rezervni autodijelovi za poznatog kupca. Jedan od deset radnika koji }e u novoj fabrici dobiti prvo zaposlenje je i Muamer Salihovi} iz Poto~ara. “Drago mi je {to }u u svom rodnom mjestu dobiti posao i raditi zajedno sa svojim drugovima” , izjavio je Salihovi}, prenosi Fena. Alija [kari}, direktor SAS Technika, rekao je da se na ovaj na~in `eli pomo}i ekonomskom oporavku Srebrenice. Za ovu godinu najavljeno je otvaranje oko 200 novih radnih mjesta u Srebrenici. Ovo je samo

AUTODIJELOVA

po~etak realizacije ambicioznog plana. “Mi smo najavili da }e biti po sla u ovoj go di ni. Ovo je po~etak realizacije tog plana i nadamo se da }e jo{ tri poznate firme uskoro po~eti realizaciju svojih projekata. Posao }e dobiti veliki broj Srebreni~ana” kazao , je zamjenik na~elnika Op}ine Srebrenica ]amil Durakovi}. Na sve~an na~in ju~er je obavljeno otvaranje ovog pogona i predstavnicima TMD-a uru~eni su klju~evi novog objekta ~iju izgradnju su finansirali UNDP i Op}ina Srebrenica. Proizvodnja u ovom pogonu po~et }e narednih dana, a ukoliko ne bude oscilacija na svjetskom tr`i{tu, do}i }e do pro{irenja proizvodnog asortimana i otvaranja novih radnih mjesta.

Olak{ice za SAD
Trgovinske povlastice prema BiH nedavno su ponovo uspostavile i SAD retroaktivnom obnovom primjene Generalnog sistema preferencijala (GSP). „Na ovaj na~in i Evropska unija i SAD daju mogu}nost slobodnog pristupa tr`i{tima tih zemalja za proizvode zemalja zapadnog Balkana, uklju~uju}i i BiH. To je od EU nastavak onoga {to smo imali i ranije, zna~i trgovinskih preferencijala koji podr`ava ju eko nom sko uklju~ivanje BiH u euroatlantske integracijske procese i to pospje{uje ekonomski napredak na{e zemlje, a u ovom slu~aju regiona u cje li ni“, ka zao je za Oslo bo|enje Duljko Hasi}, makroekonomski analiti~ar u Vanjskotrgovinskoj komori BiH. Posebne trgovinske povlasti-

[to bolje iskoristiti povla{teni trgovinski re`im

UniCredit Bank je s Diners Clubom BH d.o.o. unaprijedila poslovnu suradnju u segmentu prihvata platnih kartica, te je pored Diners Club kartica na svojim EFT POS terminalima omogu}ila i uslugu prihvata Discover kartica. Usluga prihvata Diners Club i Discover kartica na EFT POS terminalima UniCredit Bank omogu}ena je na svim prodajnimmjestima na podru~juBosne

UniCredit prihvata Diners Club i Discover kartice

i Hercegovine, s kojima Diners Club BH ima zaklju~en ugovor o prihvatu Diners Club i Discover kartice, kao bezgotovinskog sredstva pla}anja robe i usluga. Zahvaljuju}i najrasprostranjenijoj mre`i bankomata u BiH, klijentima vlasnicima Diners Club i Discover kartica je omogu}ena isplata gotovine na 223 bankomata UniCredit Bank {irom BiH, saop}ila je banka.

ce trebalo bi da omogu}e svim zemljama zapadnog Balkana da jo{ vi{e iskoriste povla{teni trgovinski re`im koji donosi vi{e pogodnosti od onoga {to je predvi|eno u Sporazumu o stabilizaciji i pridru`ivanju. EU je prvi put u 2000. uspostavila jedinstven neograni~en bescarinski pristup tr`i{tu EU za skoro sve proizvode koji dolaze iz regije zapadnog Balkana, odnosno za Albaniju, BiH, Hrvatsku, Makedoniju, Crnu Goru i Srbiju. Jedino su vino, {e}er, neki gove|i i riblji proizvodi u{li u EU pod preferencijalnim carinskim kvotama, kako je ugovoreno SSP-om.

Dva proizvoda u EU
Ina~e, zemlje EU najzna~ajniji su vanjskotrgovinski partner BiH, te ovakve odluke ohrabru-

ju privredu BiH da nastavi daljnju saradnju sa tr`i{tem EU. „BiH je i ranije imala preferencijalni status od zemalja EU, ali, na`alost, to nije u dovoljnoj mjeri iskori{teno. Tako i dalje proizvodi iz oblasti biljnog i animalnog porijekla nemaju neometan pristup tr`i{tu EU zbog rigorozne kontrole, te u ovom trenutku na tr`i{te EU plasiramo samo dva proizvoda iz ove oblasti, a to je sirova ko`a i svje`a riba“, naglasio je Hasi}. Sni`enje carina, prema novoj Uredbi o izmjenama i dopunama Uredbe Evropske komisije, usvojeno je 30. decembra, a primjenjiva}e se retroaktivno kako bi izvoznicima omogu}ilo naknadu za obaveze pla}ene u 2011. godini.
A. Pe.

Tra`i se lokacija za fabriku sa 400 radnika

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
Kursna - te~ajna lista - broj 002 - 6. 1. 2012. godine.
Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/
Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek.valutu Srednji za devize Prodajni za devize

EMU Australija Kanada Hrvatska Ceska R Danska Maðarska Japan Litvanija Norveska Svedska Svicarska Turska V.Britanija SAD Rusija Srbija

978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941

EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD

1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100

1.955830 1.561877 1.496235 25.898585 0.075285 0.262364 0.608187 1.977238 0.565032 0.253946 0.220542 1.600837 0.806673 2.359771 1.520372 0.047488 1.842781

1.955830 1.565791 1.499985 25.963494 0.075474 0.263022 0.609711 1.982193 0.566448 0.254582 0.221095 1.604849 0.808695 2.365685 1.524182 0.047607 1.847399 USD BAM

1.955830 1.569705 1.503735 26.028403 0.075663 0.263680 0.611235 1.987148 0.567864 0.255218 0.221648 1.608861 0.810717 2.371599 1.527992 0.047726 1.852017 1.53968 2.325717

Banka otpisala Travnik
Prevent }e, po svemu sude}i, odustati od namjere da proizvodnju ko`nih dijelova za autoindustriju iz Rumunije premjesti u Travnik, upozoreno je na posljednjoj sjednici Ekonomsko-socijalnog vije}a Federacije BiH. Vije}e je o tome informisala delegacija Udru`enja poslodavaca FBiH u kontekstu jedne od brojnih rasprava o bud`etu ovog entiteta za 2012. godinu i onoga {ta Vlada premijera Nermina Nik{i}a mo`e uraditi u stvaranju povoljnijeg ambijenta za privredne aktivnosti, posebno zapo{ljavanje. Fabrika sa 400 radnih mjesta trebalo je da bude locirana u Travniku u jednoj od industrijskih hala kombinata Borac na kojoj je bila hipoteka Union banke. Za vlasni{tvo nad tim prostorom, Prevent je trebalo da plati 1,1 milion, no kada je postupak pokrenut, Upravni odbor Union banke ne

Busova~a: Nova lokacija za ma{ine iz Rumunije?

SDR (Special Drawing Rights) na dan 04. 01. 2012 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 04. 01. 2012 =

prihvata pripremljenu odluku, ve} formira novu ponudu sa cijenom od tri miliona KM. To je ozbiljno razljutilo vlasnika Preventa Nijaza Hasotra, pa je bio digao ruke od te lokacije i investicije. Od Nihada Imamovi}a, predsjednika Udru`enja poslodavaca, ju~er smo saznali da }e narednih dana na poziv Asima Meki}a, op}inskog na~elnika Busova~e, predstavnici Preventa obi}i jednu od napu{tenih hala na podru~ju ove op}ine. Ukoliko bude odgovarala namjeni, pripreme za premje{tanje tvornice iz Rumunije mogle bi ubrzo po~eti. Iako su mu detalji u vezi sa ovim bili poznati, federalni ministar finansija Ante Krajina je na spomenutoj sjednici bio iznena|en pogre{nim rezonovanjem i razvojem doga|aja te obe}ao da }e „sve jo{ jednom provjeriti“. H. ARIFAGI]

OSLOBO\ENJE petak, 6. januar/sije~anj 2012.
1.523,87
BIFX

BIZNIS/BERZE
954,05
SASX-30
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON

23

791,13

SASX-10

BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA ZENICA-DOBOJ CANTON

Dukatova donacija povodom pravoslavnog Bo`i}a

OP]INA OLOVO OP]INSKI NA^ELNIK
Broj: 02-34-______/12. Datum, 5. 1. 2012. godine

OLOVO MUNICIPALITY MUNICIPALITY MAYOR

Na osnovu ~lana 28. Zakona o radu (“Sl. novine FBiH”, broj 43/99, 32/00 i 29/03), op}inski na~elnik Op}ine Olovo objavljuje

J AV N I K O N K U R S
za prijem volontera u Jedinstveni op}inski organ uprave op}ine Olovo U Jedinstveni op}inski organ uprave Op}ine Olovo za 2012. godinu, radi ukazane potrebe, vr{i se prijem volontera VSS — smjer geodetski: 1. Diplomirani in`injer geodezije ...........................................................................................................1 izvr{ilac Potrebni dokumenti (original ili ovjerene kopije — ne starije od tri mjeseca) uz prijavu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Uvjerenje o dr`avljanstvu, Izvod iz mati~ne knjige ro|enih Diploma ili uvjerenje fakulteta o zavr{enoj {koli Uvjerenje fakulteta o prosjeku ocjena nakon zavr{etka studija Uvjerenje Zavoda za zapo{ljavanje o du`ini trajanja nezaposlenosti nakon sticanja diplome Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak Izjava kandidata da nije obuhva}en ~lanom IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine

Donacija crkvenim institucijama i humanitarnim udru`enjima

Foto: [. SULTANOVI]

Za bogatiju
bo`i}nu trpezu
Dukat je povodom pravoslavnog Bo`i}a uprili~io veliku akciju darivanja mlijeka i mlije~nih proizvoda crkvenim institucijama i humanitarnim udru`enjima u Banjoj Luci, Sarajevu i Tuzli. “Na`alost, sve je vi{e gladnih, a mi se trudimo da im osiguramo dnevni obrok. Dukatova donacija }e doprinijeti tome da bo`i}na trpeza na{ih korisnika bude bogatija“ rekao je predsjednik srpskog huma, nitarnog dru{tva Dobrotvor iz Sarajeva Ratko Orozovi}. U okviru vlastitog humanitarnog projekta “Mlije~ni put dobrote“, Dukat se od 2007. godine brine za najugro`enije ~lanove dru{tva. “Smatramo va`nim obratiti pa`nju na socijalno ugro`ene, stoga ovakve akcije ve} godinama provodimo povodom blagdana i u vrijeme dana od vjerskog zna~aja“, istakla je voditeljica marketinga Dukat mljekare u BiH Antonela Bla{ki}.

Izabrani kandidat je du`an dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije zaklju~ivanja ugovora o volonterskom radu. U toku volonterskog rada, volonter ima pravo na naknadu koja }e biti regulisana ugovorom. Potrebne dokumente dostaviti najkasnije 15 dana od dana objave javnog konkursa na oglasnoj plo~i Op}ine Olovo i dnevnom listu “Oslobo|enje”, putem po{te ili li~no u Centar za usluge gra|anima Jedinstvenog op}inskog organa uprave Op}ine Olovo na adresu: OP]INA OLOVO Komisija za provo|enje postupka prijema volontera Ul. branilaca bb 71 340 - OLOVO sa naznakom za „Javni konkurs za prijem volontera u Jedinstveni op}inski organ uprave op}ine Olovo“ — NE OTVARAJ Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. OP]INSKI NA^ELNIK: Alija Had`iabdi}, dipl. oecc. Bosna i Hercegovina, Federacija BiH, ZDK, Op}ina Olovo, Branilaca Olova bb, 71 340 — Olovo Telefon: 032/829-540, Fax: 032/829-568, e-mail: op.olovo.privreda@bih.net.ba

Na osnovu odredbi ~lanova 241. i 242. stav 1. i ~lana 269. stav 10. Zakona o privrednim dru{tvima („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/099 i 23/09) i ~lana 42. Statuta Centrotrans - Eurolines, d.d. sa sjedi{tem u Sarajevu, Ul. Kurta Schorka br. 14, Nadzorni odbor na trinaestoj sjednici, odr`anoj 22.11.2011. godine, objavljuje

Sarajevska berza/burza Kursna lista za 5. januar/sije~anj 2011.
Dioni~ko dru{tvo Zvani~ni Promj. slu`beni kursa kurs (KM) (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM) Broj transakcija

o sazivanju Prve skup{tine dioni~ara Centrotrans - Eurolines, d.d. Sarajevo 1. Obavje{tavaju se dioni~ari Centrotrans - Eurolines, d.d. da }e se 26.1.2012. godine (~etvrtak) sa po~etkom u 11 sati u Sarajevu, u sali Edukacionog centra Centroservisa Dru{tva (Autobaza), Ul. Kurta Schorka br. 14, odr`ati Prva skup{tina Dru{tva. Odbor za glasanje u sastavu: Fejzi} Ismet, Kari} Hajrudin i ^utura Sakib i zamjenici Had`ovi} Dragan, Saliba{i} Fikret i Huseinba{i} Rifat, izabran je odlukom Nadzornog odbora, broj 1/14438/11, na sjednici od 22.12.2011. godine. 2. Za Skup{tinu se predla`e sljede}i: DNEVNI RED 1. Radna tijela: • Izbor predsjednika (prijedlog [a}iragi} Muhamed) i dva ovjeriva~a zapisnika (prijedlog: Bakula [imo i Fi{o Mujo sa zamjenom, Zec Sadijom i Hod`i} Nermanom) • Zapisni~ar na Skup{tini je Eki} Mirha, sekretar Dru{tva 2. Verifikacija zapisnika sa prethodne Skup{tine Dru{tva 3. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja sa planom investicija Dru{tva za 2012. godinu 4. Razmatranje i usvajanje izmjena i dopuna Statuta Dru{tva 5. Izbor i imenovanje Odbora za reviziju Dru{tva (prijedlog: Avdo Rapa, Mirsada ^ur~i} - Selimovi} i Mirsad Sir~o) i utvr|ivanje naknade ~lanovima Odbora za reviziju Dioni~ar ili grupa dioni~ara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa ima pravo predlo`iti izmjenu dnevnog reda i prijedlog odluka za uvr{tavanje na dnevni red Skup{tine, najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavje{tenja o sazivanju i odr`avanju Skup{tine. 3. Pravo u~e{}a u radu i odlu~ivanju Skup{tine ima dioni~ar koji se na listi dioni~ara kod Registra vrijednosnih papira nalazio 30 dana prije datuma odr`avanja Skup{tine, pod uslovom da je blagovremeno podnio prijavu. Pravo u~e{}a u radu i odlu~ivanju na Skup{tini dioni~ar mo`e ostvariti neposredno ili putem punomo}nika. Punomo} se mo`e dati samo jednoj fizi~koj osobi - punomo}niku koji }e ga zastupati na Skup{tini. Punomo} mora sadr`ati generalno ovla{tenje za zastupanje dioni~ara - vlastodavca na Skup{tini, uz obavezu i odgovornost punomo}nika da postupa sa naro~itom pa`njom i u najboljem interesu dioni~ara - vlastodavca i mora biti u pisanom obliku sa potpisom dioni~ara - vlastodavca i punomo}nika. Prijavu za u~e{}e u radu i odlu~ivanju Skup{tine dioni~ar ili punomo}nik dioni~ara podnosi u pisanom obliku, sa sadr`ajem utvr|enim u obrascu koji je dostupan u sjedi{tu Dru{tva, neposrednom predajom ili preporu~enom po{tom u mjestu sjedi{ta i mjestima sjedi{ta dijelova Dru{tva, u roku od 3 dana prije dana odr`avanja Skup{tine. Podnosiocu uredne prijave izdat }e se potvrda o prijavi za u~e{}e na Skup{tini koju je dioni~ar ili punomo}nik dioni~ara du`an uz predo~enje isprave za identifikaciju predati Odboru za glasanje najkasnije 30 minuta prije vremena utvr|enog za po~etak rada Skup{tine. Uz prijavu se obavezno prila`e fotokopija isprave o identifikaciji dioni~ara - punomo}nika (li~na karta ili paso{). 4. Uvid u materijale pripremljene za Skup{tinu ~lan ili punomo}nik ~lana Dru{tva mo`e ostvariti na sljede}im lokacijama Dru{tva: u Sekretarijatu na Autobazi Dru{tva Sarajevo, Ulica Kurta Schorka br. 14 tel: 033 770 812; na Autobazi Ulica Kurta Schorka br. 14, (prostorije saobra}aja) tel: 033 770 885; PJ Visoko tel: 032 735 - 768; PJ Olovo tel: 032 825 - 640; PJ Ilija{ tel: 033 400- 473. PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA dr. sc. [a}iragi} Muhamed, s.r.

O B A V J E [ T E NJ E

KOTACIJA KOMPANIJA Bosnalijek d.d. Sarajevo KOTACIJA FONDOVA ZIF BIG Investiciona grupa dd Sarajevo ZIF Bonus dd Sarajevo ZIF MI Group dd Sarajevo KOTACIJA OBVEZNICA FBiH FBiH stara devizna {tednja serija D FBiH stara devizna {tednja serija M FBiH stara devizna {tednja serija N FBiH stara devizna {tednja serija O FBiH stara devizna {tednja serija P PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE BH Telecom d.d. Sarajevo Fabrika duhana Sarajevo dd Sarajevo IK Banka dd Zenica Postbank BH d.d. Sarajevo SEKUNDARNO SLOBODNO TR@I[TE Hercegovina auto d.d. Mostar (HRCAR) [ume TK dd Kladanj Vodovod i kanalizacija d.d. Konjic 8,50 19,00 5,00 0,00 -9,52 13,64 8,50 19,00 5,00 8,50 54 19,00 90 5,00 25.500 459,00 1.710,00 127.500,00 1 1 2 18,50 45,12 67,00 23,99 0,00 -0,94 2,60 7,43 18,50 45,55 67,00 23,99 18,50 45,00 66,43 23,99 1.300 100 4.317 6 24.050,00 4.512,20 289.233,30 143,94 4 6 14 2 98,02 93,01 90,02 82,05 79,46 0,00 -4,11 0,01 -4,96 -4,84 98,02 93,01 90,02 82,05 79,46 98,02 93,01 90,02 82,05 79,46 5.437 2.100 3.750 10.805 3.331 5.329,35 1.953,21 3.375,75 8.865,50 2.646,81 1 1 1 2 1 3,88 5,10 4,01 -3,00 -0,97 -2,43 3,88 5,10 4,01 3,88 5,10 4,01 242 495 112 938,96 2.524,50 449,12 2 1 1 7,90 -1,37 7,90 7,90 82 647,80 3

NAFTA

ZLATO

P[ENICA

113,67 $
PLIN

0,03 %

1.599,50 $

0,82 %

708,00 $
KUKURUZ

0,84 %

SREBRO

3,03 $

2,13 %

16,54

$ 1,06 %

651,75 $

1,03 %

24

OGLASI

petak, 6. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE petak, 6. januar/sije~anj 2012.

OGLASI

25

26

SARAJEVSKA HRONIKA

petak, 6. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

Delegacija Op}ine Centar u Dje~ijem domu Egipat

Ilid`a tra`i rje{enje za lutalice

Predstavnici Op}ine Centar posjetili su Dje~iji dom Egipat i tom prilikom djeci - {ti}enicima ove ustanove uru~ili {kolski pribor, vo}e i mlijeko. Posjeta je realizovana zahvaljuju}i 500 maraka koje je izdvojila Op}ina Centar. Dje~iji dom

[kolski pribor, vo}e i mlijeko za mali{ane

slu`avke Malog Isusa. Djeca unutar skupine poma`u jedni drugima u svakodnevnim aktivnostima. Od najranijeg uzrasta {ti}enici Doma se mogu dru`iti sa vr{njacima koji dolaze iz svojih obitelji i poha|aju vrti} Srce koji djeluje u okviru

Rakovica: Podr{ka lokalne zajednice na~elniku i Op}inskom vije}u

Lokalni azil
Op}ina namjerava iskoristiti staru zgradu Zemljoradni~ke zadruge, koja ima i zemlju i kaveze
Potpisivanjem sporazuma o sufinansiranju izgradnje azila za `ivotinje u Pra~i, kantonalne vlati su napokon krenule u rje{avanje problema pasa lutalica na sarajevskim ulicama. Dogovoreno je da Op}ina Pra~a osigura lokaciju, neophodnu dokumentaciju i novac za gradnju objekta, dok }e Kanton Sarajevo i nje go ve op}ine fi nan si ra ti iznajmljivanje i odr`avanje skloni{ta. Za realizaciju ovog projekta po tre bno je obe zbi je di ti 942.000 KM, pa }e ministarstva privrede i prostornog ure|enja i za{tite okoli{a KS-a izdvojiti po 200.000 KM, Grad 100.000, a ostatak op}ine. Kako je planirano po~etkom marta, objekat bi trebao da se stavi u funkciju i primi pse iz dijelova grada gdje su gra|ani po ten ci jal no na ju gro`eniji.

u Rakovici
Egipat, ustanovu za za{titu djece izlo`ene nevolji, osnovao je 1890. godine prvi nadbiskup vrhbosanski dr. Josip Stadler, kao onu koja promi~e istinske vrednote, slu`i op}em dobru i opire se svemu {to se protivi dostojanstvu ~ovjeka. U Domu `ivi vi{e od 30 djece razli~itog uzrasta, a za njihov bo lji `ivot bri nu se ses tre Do ma. Ses tre po vre me no pru`aju pomo} na duhovnom ili materijalnom nivou porodicama, bez obzira na vjersku i nacionalnu pripadnost, pri rje{avanju brojnih problema kao {to su nedostatak hrane, nemogu}nost nabavke {kolskih knjiga i lijekova, kod nesporazuma u porodici...
S. Hu.

Prevencija
Op}ina Ilid`a se posljednji mjesec po~ela konkretno i na terenu baviti problemom pasa lutalica. Tako je ve} obavljeno sterilisanje i vakcinacija 40 `ivotinja, {to }e biti nastavljeno kao preventivne aktivnosti i za{tita stanovni{tva od mogu}ih zaraznih bolesti. Op}ina Ilid`a namjerava iskoristiti staru zgradu Zemljoradni~ke zadruge Ilid`a u Rakovici i napraviti azil za svoje podru~je, saznajemo od na~elnika Senaida Memi}a. - Svjesni smo opasnosti koja prijeti od pasa lutalica, jer je Ilid`a jedna od najugro`enijih op}ina u Kantonu. Pored velikog broja pasa koji se ovdje nalaze, ~esto se de{ava da se iz drugih op}ina `ivotinje dovoze i izbacuju na na{e podru~je. Zato je nu`no napraviti lokalni azil, kako bi se stanovni{tvo za {ti ti lo. Ra zma tra mo mo gu}nost da to bude u zgradi Zemljoradni~ke zadruge u Rakovici, koja se uz malo sredstava mo`e prilagoditi ovoj namjeni. Tu bi se uhva}eni psi smje{tali prije upu}ivanja u azil

u Pra~u, a o njima bi se brinuli radnici Zadruge, kazao je za Oslobo|enje Memi}.

Zadruga spremna
Predstavnici Op}ine Ilid`a su ve} obavili razgovore sa rukovodstvom Zadruge, koje je spremno u~estvovati u ovom projektu. Direktor Almir D`ankovi} smatra da posjeduju dobre smje{tajne, ali i kadrovske resurse. - Objekat je povr{ine 300 kvadrata, od tvrdog je materijala i nalazi se u dobrom stanju. Ima kompletnu infrastrukturu, razvedenu vodu i struju, a u njegovom sklopu su i ogra|ena ~etiri duluma zemlje. ^ak je djelimi~no osposobljen za ovu namjenu, jer ve} ima odre|eni broj kaveza. Na{i radnici kvalitetno mogu odgovoriti ovom zadatku, a i ja sam veterinar, pa mogu i stru~no pomo}i, kazao je D`ankovi}, dodaju}i da u potpunosti podr`ava inicijativu na~elnika Ilid`e i Op}inskog vije}a, koja }e doprinijeti da se kona~no rije{i problem lutalica. Direktor D`ankovi} vjeruje da ni okolnom stanovni{tvu azil ne}e smetati, po{to }e u njemu boraviti stotinjak pasa do slanja u centralni azil u Pra~i. To ne bi bio skup projekt i zgrada bi mogla da se stavi u funkciju u narednih petnaestak dana.
Z.TURKOVI]

Akademija za gra|ane

Ve}i kapaciteti
Po{to se procjenjuje da na teritoriji Kantona ima vi{e od 5.000 lutalica, jedan azil ~iji je kapacitet 500 `ivotinja ne mo`e rije{iti ovaj goru}i problem. Zato se ve} sada mora ra~unati na pro{irenje kapaciteta, kao i na preduzimanje odgovaraju}ih mjera (kastriranje i sterilisanje `ivotinja), kako se broj pasa ne bi dalje pove}avao. Iako }e u~estvovati u izgradnji novog azila,

Op}ina Stari Grad uklju~ena je u projekat Akademija za gra|ane, kojeg ve} drugu godinu u saradnji s lokalnim zajednicama realizira misija OSCEa u BiH. Projekat Akademija za gra|ane namijenjen je kako uposlenicima op}ina, tako i njihovim gra|anima. Cilj mu je da pove}a transparentnost rada lokalnih zajednica, ali i znanje gra|ana o poslovima koje obavljaju organi vlasti i javna preduze}a. U projektu }e mo}i u~estvovati svi zainteresirani gra|ani,

a potrebno je prijaviti se posredstvom javnog poziva koji }e uskoro biti raspisan. Planirano je da projekat traje dva mjeseca, odnosno da bude organizovano osam predavanja o radu lokalne zajednice. Na~elnik Ibrahim Had`ibajri} je istakao kako je Op}ina Stari Grad ve} odavno uvela praksu upoznavanja gra|ana o radu lokalne zajednice te dodao da jednom sedmi~no ima termin u kojem prima gra|ane, a svake sedmice posje}uje i mjesne zajednice.

Promovisan Praktikum iz dentalne

patologije i endodoncije
Uz podr{ku Ministarstva zdravstva KS-a, ju~er je promovisan Praktikum iz dentalne patologije i endodoncije, autora prof. dr. sci. Muhameda [eremeta, prim. dr. spec. Suade Krupalije Drinjak i dr. spec. Almira [eremeta. Recenzentice ovog zna~ajnog ud`benika su prim. dr. spec. Amra Ajanovi} i dr. spec. Behka Kurtovi}. Kako je istakla Krupalija - Drinjak, Praktikum je {tampan zahvaljuju}i Stomatolo{kom fakultetu i Stomatolo{koj komori FBiH. - Namijenjen je studentima za rad na pra-

Isklju~enja struje i vode
Zbog radova na odr`avanju energetskih postrojenja, bez struje }e ostati podru~ja koja se napajaju preko transformatorskih stanica: od 8.30 do 15.30 Zabr|e 1, od 9 do 15 sati Mi{evi}i 2, 5, Ilovice i Ma|ari-Ilovice. Zbog izvo|enja ra do va i opravke kvarova na vodovodnoj mre`i, od 9 do 16 sati do}i }e do poreme}aja u vodosnabdijevanju ulica: Avde Hume, Betanija, Put Famosa, Borak, Azi}i, Humska i Ajvaz-Dedina.

kti~nim vje`bama, precizirala je prim. dr. Krupalija Drinjak, te objasnila da je on usmjeren na pretklini~ki dio, tj. morfolo{ku obradu kaviteta na gipsanim modelima, te preparacije i ispune kaviteta na fantomskim modelima, gdje se studenti na njima vje`baju i upoznaju sa materijom koja je osnov za uspje{an klini~ki rad na pacijentima. Ministar zdravstva Zlatko Vukovi} podr`ao je izdavanje ovakvih ud`benika, te istakao da su oni odli~na podr{ka razvoju stomatolo{kih nauka uop{te.

OSLOBO\ENJE petak, 6. januar/sije~anj 2012.

SARAJEVSKA HRONIKA
DE@URNI TELEFON

27

BJELA[NICA Nagovje{taj odli~ne sezone

276-982

Najvi{e gostiju iz
Hrvatske i Crne Gore
U Mar{alu se tra`i soba vi{e • Za {est maraka uz Centrotrans-Eurolines do planine i nazad
Gotovo idealni uvjeti na olimpijskoj planini Bjela{nici u~inili su da po~etak sezone obilje`i veliki broj turista. Snje`ne padavine su do{le na vrijeme, staze za ski ja nje i sa njka nje li je po ure|ene i ve} pune skija{a, a me|u posjetiteljima preovladavaju djeca. Bjela{nica, koja je dobila nekoliko novih sadr`aja, o~ekuje mnogo ve}i broj gostiju nego {to je to bilo pro{lih godina. Menad`er hotela Mar{al Ernad Jakupovi} kazao nam je da je sezona sjajno po~ela, te da za Novu godinu nije bilo nijedne prazne sobe. Kako je istakao, razlog tome su vrhunska ponuda i idealni snje`ni uvjeti. Jakupovi} je napomenuo da je u ovom periodu te{ko na}i slobodan smje{taj, jer je ve} vi{e od 85 posto soba popunjeno, ali da vrijedi sa~ekati odlazak nekih gostiju i rezervisati sobu ili apartman u ovoj snje`noj idili.

VA@NIJI TELEFONI

Popust uz kartu
Kako bi svim gostima olak{ali odlazak i boravak na planini, hotel Mar{al i Centrotrans-Eurolines su potpisali ugovor kojim su omogu}ili organizovani prevoz na ovu olimpijsku ljepoticu. Cijena karte u jednom smjeru iznosit }e ~etiri, dok }e povratna biti {est maraka. Ova ponuda va`i od 5. januara do kraja zimske sezone. Uz prilo`enu kartu, gosti }e u hotelu Mar{al dobiti popust na osvje`avaju}e napitke od pet posto. Autobus }e saobra}ati svaki dan na relaciji Vije}nica - Bjela{nica, sa polaskom u devet i povratkom u 15.30 sati. Za djecu do pet godina prijevoz }e biti besplatan.
E. GODINJAK

Dogovor o cijeni
- Sezona je odli~na. Imamo puno gostiju. Ove godine su najbrojniji oni iz Hrvatske koji ostaju po sedam i vi{e dana. Obi~no su to velika organizovana dru{tva ili porodice sa djecom. Tako|er, imamo mnogo gostiju iz Crne Gore, naro~ito iz Ulcinja.
Staze spremne za skija{e
Foto: D`. KRIJE[TORAC

^esto kod nas borave i sportske ekipe, fudbaleri, bokseri, skija{i..., istakao je Jakupovi}. Cijene soba za period od 7. do 28. januara se kre}u od 65 KM po osobi za no}enje i doru~ak, 75 KM je polupansion, a 85 mara-

ka je cijena punog pansiona. Smje{taj u apartmanima je 85 KM po osobi za no}enje i doru~ak, 95 KM je polupansion, a 105 puni pansion. Za organizovane grupe gostiju mogu} je dogovor o cijeni boravka.

OKOM KAMERE

Ledenice

MUP 122, 206-666, 207-777 Vatrogasci 123, 664-115 Hitna pomo} 124, 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222- 000 033/ 223-366, 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707, 220-435 Kanalizacija 203-059,668-259 Toplane 650-979, 650-956 Sarajevostan 276-690 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636, 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 592-095, 592-096, 592-097, 061/487-787 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebne usluge Mar tinovi} 061 191 010 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Uprava za inspekcijske poslove KS 770-156, od 8 do 14 sati, 061/252-252, od 14 do 22 sata Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 580-999 BIHAMK, pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS Pozivni centar 090 292 100

PRIJETE
Iako su se upravitelji zgrada trudili da sa gra|evina u centru grada skinu {to vi{e snijega, sa rastom temperature na ve}ini objekata, naro~ito onih iz austrougarskog perioda, ponovo su postavljena upozorenja na ledenice. Tako je bilo i ju~er, dobar dio prolaznika i{ao je cestom umjesto trotoarom, a na nekim zgradama je ~ak, umjesto upozorenja, postavljena traka.
J. M.
Foto: D. TORCHE

DE@URNE APOTEKE

BA[^AR[IJA 272-300 MARINDVOR 714-280 NOVO SARAJEVO 713-831 ^ENGI]-VILA 721-620 ILID@A 762-180 DOBRINJA 766-380 ILIJA[ 428-810 HAD@I]I 428-220 VOGO[]A 424-250 INFORMACIJE O LIJEKOVIMA 223-399

PORODILI[TA

6 11
Beograd 11.25 i 21.40, Minhen 12.30, Ljubljana 13.45, Be~ 14.05 i 21.40, Zürich / Banja Luka 14.30, Budimpe{ta 14.35, Zagreb 15, Zagreb 15 i 22 Beograd 6.20 i 16.35, Banja Luka / Zürich 6.30, Zagreb 6.30, Be~ 7.25 i 14.55, Minhen 13.05, Istanbul 13.50, Ljubljana 14.15, Budimpe{ta 15.05, Zagreb 15.30, Ankona 17.55, Istanbul 18 Antwerpen, Bruxselles, Liege, Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati, Rotterdam ~etvrtkom u 16 sati, Amsterdam iz Mostara utorkom u 8 sati, Amsterdam-via Biha} subotom u 8 sati, Amsterdam - preko Ora{ja srijedom i subotom u 8 sati, Amsterdam preko Bosanskog Broda utorkom u 8 sati, Den

DJEVOJ^ICA DJE^AKA

VOZOVI
Polasci iz Sarajeva:
Zagreb 10.42 i 21.27, Budimpe{ta 6.55, Beograd 11.35, Plo~e 7.05 i 18.18, Zenica 4.36, 7.12, 11.52 i 19.30, Konjic 7.15, 15.40 i 19.10, Kakanj 15.37., Zenica 15.13, Doboj 17.00, Banja Luka 18.57, Novi Grad 20.30) Zagreb 6.39 i 18.05, Budimpe{ta 21.16, Beograd 17.35, Plo~e 10.22 i 20.59, Zenica 6.28, 9.23, 13.19 i 20.58, Konjic 6.40, 12.50 i 18.52, Kakanj 18.45., Zenica 05.50, Doboj 04.15, Banja Luka 02.18, Novi Grad 00.40)

Odlasci:

Dolasci u Sarajevo iz:

AUTOBUSI

AVIONI Dolasci:

Istanbul 8.50 i 12.55, Ankona 10.25,

Hag utorkom u 8 sati, Utrecht subotom u 8 sati, Pariz petkom u 9 sati, Berlin ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Dortmund, Essen i Dusseldorf ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 8 sati, Frankfurt, Karlsruhe i Stuttgart svaki dan u 8 sati, Hamburg, Hanover i Kassel subotom u 17 sati, Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Be~ i Graz svaki dan u 8 sati, Beograd svaki dan u 6 sati, Ljubljana utorkom, ~etvrtkom i nedjeljom u 20.40 sati, Dubrovnik svaki dan u 7.15, 14.30, 22.30, Vela Luka utorkom, srijedom, petkom i subotom u 11 sati, Pula ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 6 sati, a petkom i subotom u 18 sati, Rijeka petkom i nedjeljom u 6 sati, Split svaki dan u 7.10 i 21 sat, Makarska svaki dan u 7.45 i 22.15 sati, Zagreb svakim danom u 6.30, 12.30 i 22 sata, Herceg-

Novi svaki dan u 11 sati, Ulcinj svaki dan u 19 sati, Br~ko svakim danom u 6.30, 14 i 15.35 sati, Banja Luka svaki dan u 9.15, 14.30 i 15.30 sati, Bijeljina svaki dan u 5 i 15 sati, Bosanski Brod svaki dan u 12.15 sati, Bosanska Dubica svaki dan u 14.30 sati, Hrenovica svaki dan u 6.30, kao i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Pale svaki dan u 6.30, 8, 10, 14 i 15 sati i svaki dan osim nedjelje u 6.30 sati, Zvornik svaki dan u 15.30 sati, Srebrenica svaki dan u 7.10 sati, Biha} svaki dan u 7.30, 13.30 i 22 sata, Bugojno svaki dan u 10, 14 i 19 sati, Gora`de svaki dan u 8, Grada~ac svaki dan u 8.30 i 17 sati, Novi Travnik svaki dan u 13 sati, Ora{je svaki dan u 6.30 sati (preko Tuzle), Olovo svaki dan u 5, 6.30, 7. 0, 8.30, 9.30, 10.30, 1 1 1.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.30, 15.35, 16, 17, 18 i 20 sati, Sanski Most svaki dan u 15.30 sati, Te{anj svaki dan u 7 i 13.15 sati, Tuzla svaki dan

u 5, 6.30, 8.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.35, 16, 17 i 18 sati, Tuzla radnim danima u 9.30, Travnik svaki dan u 7.30, 9.15, 10, 13, 13.30, 14, 15.30, 17.30, 19 i 22 sata, Velika Kladu{a svaki dan osim subotom i nedjeljom u 15.30, Visoko svaki dan osim nedjelje i praznika u 5.45, 7, 10.30, 10.45, 12, 12.45, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Visoko svaki dan osim subote u 8.15, 8.45, 13.45, 15.15 i 16.30 sati, Kakanj svaki dan osim nedjelje i praznika u 5.45, 7, 10.30, 12, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Kakanj svaki dan osim subote, nedjelje i praznika u 13.45 i 16.30 sati, Zenica svaki dan u 21 sat via Visoko i Kakanj, Zenica ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom u 7.30, 9.30, 1 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30 1.30, sati autoputem, Zenica svaki dan osim subotom, nedjeljom i praznikom u 5.30 sati, Zenica svakim danom u 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30 sati.

28

SARAJEVSKA HRONIKA

petak, 6. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

Stacionarni saobra}aj u Kantonu Sarajevo

Novo preduze}e za
upravljanje parkinzima
U prijedlogu mjera Ministarstva saobra}aja je i aktivnija uloga pripadnika MUP-a u ka`njavanju nesavjesnih voza~a
^lanovi kantonalne Vlade nedavno su usvojili informaciju o stacionarnom saobra}aju u KS-u, koju je prezentovao ministar prometa i komunikacija Haris Luli}. Uz konstataciju da je centralni dio grada preoptere}en saobra}ajem, iznesen je podatak da je 37 do 40 posto parkiranih vozila ostavljeno na mjestima koja su saobra}ajnim znakom ili propisima zabranjena za te namjene, a ~ime je ugro`ena i bezbjednost pje{aka. Zakonska regulativa koja tretira saobra}aj u mirovanju je dosta zastarjela, a novi sadr`aji u pojedinim dijelovima grada stvorili su i druga~ije potrebe kada je rije~ o zonama i cijenama parkiranja.

Prihodi od januara do oktobra 2011.
Naplata Parkinzi Zakup Naljepnica Parkomat Pauk Ukupno KM 408.678,00 303.650,00 195.607,00 255.400,00 PDV 69.475,26 51.620,50 33.253,20 43.418,00 40 % 347.982,24 135.681,10 100.811,80 64.941,52 84.792,80 734.209,46 1.048.139,30 178.183,70

Mjesta sa najboljom naplatom u pro{loj godini
NAZIV Dom OS-a Bistrik I Evropa Mo{}anica Skenderija I Skenderija most Ko{evo Vije}nica II NAPLATA 142.089,40 97.521,00 60.089,00 38.183,00 79.436,00 46.402,00 47.202,00 46.247,00 ZAKUP 8.650,00 70.750,00 16.000,00 8.200,00 23.772,00 930,00

2.211.474,30 375.950,66

Parcele kod Pozori{ta
U sklopu informacije o saobra}aju u mirovanju, obra|ena je ta~ka o izgradnji gara`e kod Narodnog pozori{ta. Navedeno je kako se firma Centrotranstransport robe u junu 2011. obratila Ministarstvu sa zahtjevom da je uvede u posjed lokacije na kojoj je planirana gradnja, a u skladu sa ugovorom o koncesiji. U Ministarstvu isti~u kako je iz dokumentacije vidljivo da je koncesionar uveden u posjed jo{ 31. decembra 2010, te da je i tada znao ili morao znati za pravni status katastarskih ~estica na ovom podru~ju. U informaciji je nagla{eno kako Ministarstvo nije nadle`no za rje{ava nje imo vin sko pra vnih odnosa, ali da ostaje otvoreno za svaki vid saradnje i pomo}i investitoru. Sa druge strane, koncesionar je ve} tu`io Kanton zbog ovog projekta, a prvo ro~i{te zakazano je za 26. januar. O ovoj koncesiji }e biti govora i na narednoj sjednici kantonalne Skup{tine.

39 automata
Kada je rije~ o uli~nom parkiranju, u centralnoj gradskoj zoni raspolo`iva su 2.072 mjesta, a instalirano je 39 automata ili parkomata, od kojih 23 koristi solarnu energiju. Gradskim parkinzima upravljaKJKP Rad, a premava`e}oj odluci, 40 posto prihoda od naplateupla}uje se na ra~unKantonaSarajevo. U informaciji resornog ministarstva navodi se kako su prihodi u 2011. zna~ajno smanjeni u odnosu na prethodne godine, najvi{e zbog davanja koncesije za gradnju podzemne gara`e kod Narodnog pozori{ta. Sa druge strane, Ministarstvo je izdalo rje{enje za prostor ispred Zemaljskog muzeja od 80 mjesta i ru~nom naplatom. Kada je rije~ o javnim gara`ama, KJKP Rad upravlja onima na Ciglanama, Saraj-Polju i Dobrinji, dok je Ministarstvo u avgustu izradilo pilot-projekat monta`ne gara`e. Ona bi se trebala nalaziti na Ciglanama, ali dosad nisu izdate dozvole nadle`nih slu`bi Op}ine Centar. Kao prijedlog mjera koje bi pobolj{ale stanje ove oblasti, u informaciji Ministarstva navodi se da je potrebno urediti efikasniji sistem naplate i sankcionisanja nepropi-

Parkingom pred Domom OS-a upravlja KJKP Rad

Foto: D. ]UMUROVI]

sno parkiranih vozila kako bi Kanton iz tih sredstava sa potencijalnim partnerima gradio podzemne gara`e.

Izmjena propisa
- Smatramo da je potrebno organizovati posebno kantonalno preduze}e za upravljanje javnim parkinzima, gara`ama i paukslu`bom, te mu definisati obavezu izgradnje kapaciteta stacionarnog saobra}aja. Postoji mo-

gu}nost i formiranja fonda za izgradnju javnih gara`a. Izmjenom propisa treba stvoriti uslove da sav prihod od parkiranja bude usmjeren u rje{avanje problema u ovoj oblasti. Apelujemo na upravu policije MUP-a Kantona Sarajevo da aktivnije sankcioni{u nepropisno parkiranje, a da se dio tog novca iskoristi za stimulisanje radnika MUP-a, predlo`eno je ~lanovima Vlade iz resornog ministarstva.

Namjera Ministarstva prometa i komunikacija KS-a jeste i dono{enje odluke o ure|enju saobra}aja u mirovanju u Kantonu Sarajevo, {to je i planirano programom rada za 2012. godinu. Tako|er, predlo`ene su izmjene propisa iz oblasti gradnje, kako bi se investitorima nametnula obaveza da uz objekte grade i parkinge ili da u protivnom plate taksu, kao {to se to radi u Dubrovniku.
J. MILANOVI]

Bojnik i Osjek zasad bez poplava
Za razliku od nekoliko pro{lih godina, u ovoj stanovnici najugro`enijih podru~ja Ilid`e i Novog Grada, koja su redovno pogo|ena poplavama, zasad nisu imali problema. Dobrim dijelom za ovakvu situaciju zaslu`ni su nadle`ni koji su poduzeli aktivnosti na spre~avanju od poplava, ali i nedostatak ki{nih dana koji su uvijek donosili nevolje stanovnicima Bojnika i Osjeka. Tokom ju~era{nje posjete, uvjerili smo se da su rijeke ostale u koritima, a na cestama se na{la tek poneka lokva koja je smetala pje{acima. Mje{tani su izrazili nadu da se stanje ne}e mijenjati i da ne}e imati problema u narednom periodu, ali i da }e nadle`ni poduzeti jo{ neke korake kako bi se zauvijek osigurali od plavljenja desetina ku}a. S. Hu.

Kori{tenje javnih povr{ina u Starom Gradu

Na ulicama tek poneka lokva Napla}eno pola
Slu`ba za komunalne poslove i investicije Op}ine Stari Grad je tokom 2011. godine naplatila 509.824,70 KM za kori{tenje javnih povr{ina. Po podacima ove slu`be, naplata se odnosi za sve kategorije kori{tenja javnih povr{ina u op}ini Stari Grad. Radi se o ba{tama ispred ugostiteljskih objekata, slobodnostoje}im ljetnim ba{tama, kioscima, tezgama za novogodi{nje praznike, promocije, manifestacije, zabavni sadr`aji, kao i tezgama ispred trgovinskih i zanatskih radnji. Bud`etom za 2011. godinu planirani iznos naknade za zauzimanje javne povr{ine bio je 450.000 KM, {to je, po podacima Slu`be, i realizirano.

miliona KM

OSLOBO\ENJE petak, 6. januar/sije~anj 2012.

OGLASI

29

30

KULTURA

petak, 6. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

Institucije kulture od posebna zna~aja za dr`avu BiH

Kaputi, {alovi,

rukavice i...
Uposleni u Muzeju knji`evnosti BiH primili zadnju pla}u u rujnu

NUB-u BiH danas najavljeno je isklju~enje grijanja. Djelatnici Muzeja knji`evnosti i pozori{ne umjetnosti BiH vidjet }e u kom pravcu }e i}i. Vrata Kinoteke BiH ostaju otvorena kao Biblioteke za slijepa i slabovidna lica BiH

Danas, ta~no u 12 sati, isporu~itelj toplotne energije Unis energetika (ina~e opskrbljuje toplotnom energijom kampus na prostoru nekada{nje kasarne Mar{al Tito), zbog nagomilanog dugovanja u prethodnoj i teku}oj grijnoj sezoni Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci BiH }e obustaviti isporuku. Jednostavnije re~eno - isklju~it }e joj grijanje, {to je i navedeno u zvani~nom oba vje {te nju ko ji je NUBBiH primila.

Jedna od posljedica
Dugovanje za prethodnu i teku}u grijnu sezonu iznosi 80.000 KM, a po mo}ni ca di re kto ra NUBBiH Bedita Islamovi} }e kazati da to nije jedino dugova nje ko je je nas ta lo to kom pret ho dne go di ne u ko joj je NUB BiH uskra}ena za 410.000 KM od Ministartsva civilnih poslova. Dakle, onaj iznos na koji se ra~unalo, a izostao je. No, vrata ove kulturne institucije, saznajemo od pomo}nice direktora, ne}e biti zatvorena za korisnike. Ali }e zato: - Na{e ~itaonice biti studene i bi}e nemogu}e raditi, sjediti u takvim prostorima. Nemogu}e je u kaputima, kapama, {alovima, rukavicama ~itati, listati knjige, spremati ispite, istra`ivati i itd. i to je jedna od posljedica koja }e se nakon prestanka grijanja desiti. Zaposlenici }e, tako|er, u nekom reduciranom broju dolaziti na posao i smrzavati se zajedno sa korisnicima {to je, vjerujem, presedan na planeti Zemlji - ne postoji biblioteka u kojoj se sjedi u kaputima i ~ita, ka`e Islamovi}eva. Ako vrata ostaju otvorena za korisnike, ono na {to upozoravaju iz ove institucije jeste da se mogu desiti i te`e havarije, odnosno da }e do}i do smrzavanja zaostale vode u cijevima i “onda }e do}i do pucanja cijevi zbog kojih }e nastati i te`a o{te}enja i zgrade i kolekcija. Grijanje nije jedino dugovanje u koje je NUB neminovno morala u}i. Pitanje je trenutka kada }e ostali distributeri servisa i komunalija uskratiti svoje usluge zbog nepla}enih ra~una. Sve je moglo biti rije{eno sa tih 410.000 KM za prethodnu godinu, odnosno ovakvim usvajanjem bud`eta BiH za 2011. biblioteka je dovedena u beznade`nu situaciju. I ostale institucije. Ni za jednu od nas ne postoji nekakav alternativni izvor fi-

Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH: Studenti sjede u zimskim jaknama i spremaju ispite

Kaplan u Zemaljskom muzeju BiH
Federalni ministar kulture i sporta Salmir Kaplan i ministar obrazovanja i nauke Damir Ma{i}, danas }e uru~iti odluku federalne Vlade o finansijskoj podr{ci Zemaljskom muzeju BiH za re`ijske i tro{kove odr`avanja u toj kulturnoj instituciji. To je najavio ministar Kaplan u izjavi agenciji Fena, uz napomenu da }e on i ministar Ma{i} tokom dana{nje posjete Muzeju razgovarati s njenim menad`mentom i o pitanjima o kojima }e kasnije biti rije~i s drugim nivoima vlasti u vezi s rje{avanjem statusnih problema sedam kulturnih ustanova. - Pravo rje{enje treba posti}i u razgovorima s predstavnicima dr`avnog Ministarstva civilnih poslova, te Ministarstva kulture Republike Srpske, isti~e Kaplan i dodaje: - Da je problem do toga ho}e li federalna Vlada uplatiti predvi|eni novac ili ne, dosad bi bio rije{en, ali stvari su mnogo kompleksnije. Vezano za privremene mjere, koje mo`e Vlada FBiH poduzeti, dosad smo odreagovali sa 600.000 maraka prema svim tim institucijama, {to je najvi{e u posljednjih pet godina. To pokazuje da federalnu Vladu zanima njihov problem.
V.d. direktorica Kinoteke BiH Devleta Filipovi}: Te{ko je
Foto: D. TORCHE

nanciranja, mi smo u zna~ajnom di je lu oslo nje ni na taj grant“, ka`e Bedita Islamovi}. Ako }e NUBBiH danas ostati bez grijanja i vrata otvorenih za korisnike svojih usluga, jo{ jedna institucija od posebna zna~aja za dr`avu BiH dovedena je u situaciju da razmatra {to }e dalje. - Muzej knji`evnosti i pozori{ne umjetnosti se nalazi u vrlo te{koj situaciji {to se ti~e materijalne si-

tuacije, ali jo{ te`oj {to je i krajem 2011. godine direktorica oti{la u mirovinu. U ovoj situaciji smo ostali bez prvog ~ovjeka, bez sredstava za daljni rad i mogu}nosti kako dalje nastaviti. Sutra }e (danas, op. An. [.) cijeli kolektiv imati sastanak da vidimo u kom pravcu }e i}i Muzej knji`evnosti, saznajemo od zamjenice direktorice Aide Klju~i}, a ju~er je odr`an i sastanak stru~nih muzejskih djelatnika.

Poput uposlenika NUBBiH i uposlenici Muzeja knji`evnosti zadnju su pla}u primili u rujnu pro{le godine.

Opomene, dugovi
Pla}a za osmi mjesec 2011. zadnja je koju su primiliuposleniciBiblioteke za slijepa i slabovidna lica BiH, a od direktora Amira Pleha saznajemo da svoja vrata ne}e zatvarati. Na adresu ove institucije pris-

tigla je opomena za neizmirena dugovanja za grijanje i struju u iznosu od 10.000 KM. Jedan od najve}ih problema s kojim se suo~ava ova biblioteka je i nedostatak sredstava za nabavku repromaterijala. V.d. direktoricaKinoteke BiH DevletaFilipovi}kratkoka`e da }e uvijek biti neko ko }e otvoriti njihova vrata, jer ih ne}e zatvoriti bez obzira kakve okolnosti bile. A izuzetno An. [IMI] te{ke jesu.

OSLOBO\ENJE petak, 6. januar/sije~anj 2012. Objavljen dio programa 62. Berlinala

KULTURA

31

Promocija Historije muzike u BiH

Zamah

u 21.

stolje}u
Ovo dragocjeno izdanje rezultat je dugogodi{njeg istra`iva~kog rada prof. dr. Ivana ^avlovi}a
Ugledni bosanskohercegova~ki muzikolog, redovni profesor i dekan Muzi~ke akademije u Sarajevu prof. dr. Ivan ^avlovi} autor je izdanja epohalnog zna~aja za promi{ljanje kulturnog identiteta naroda u BiH prve cjelovite pisane historije muzike u na{oj zemlji. Ovo dragocjeno izdanje rezultat je dugogo di{ njeg ^a vlo vi}evog is tra`iva~kog rada, a realizirano je u okviru izdava~ke produkcije Instituta za muzikologiju Muzi~ke akademije u Sarajevu.
Naslovna strana knjige

Iz filma “Zbogom, moja kraljice“, francuskog reditelja Benoîta Jacquota

“Zbogom, moja kraljice”

otvara Festival
U Panorama programu 62. Berlinskog filmskog festivala bi}e prikazani filmovi dokazanih evropskih autora, kao i dva filma iz na{eg regiona
[ezdeset drugo izdanje Berlinala, jednog od najve}ih filmskih festivala u Evropi, otvori}e 9. februara historijska drama “Zbogom, moja kraljice“ (“Les Adieux à la reine“), francuskog reditelja Benoîta Jacquota (“Tosca“, “Villa Amalia“). Film prikazuje prve dane Francuske revolucije iz perspektive sluga u Versaju, a u ironi~nom tonu, tako|er vu~e precizne paralele sa sada{njo{}u. Glavne uloge u filmu koji je baziran na istoimenoj knjizi Chan tal Tho ma s tu ma~e me|unarodne zvijezde, kao {to su Diane Kruger (“Nemilosrdni gadovi“), Léa Seydoux (“Pono} u Parizu“) i Virginie Ledoyen (“Armija kriminala“). “Zbogom, moja kraljice“ je francusko-{panska koprodukcija i u~estvova}e u takmi~arskom dijelu ovogodi{njeg Berlinskog filmskog festivala. Par dana ranije, objavljen je i dio Panorama programa istog festivala, koji se odnosi na igrani film. U raznovrsnom izboru svjetskih produkcija, program }e otvoriti dva evropska filma: “Indignados“, Francuza Tonya

nom bibliografijom literature i izvora, indeksom imena i ostalim elementima metodolo{ke opreme koja je neophodna u radovima historiografskog tipa, autor vodi ~itaoce kroz faze razvoja muzi~ke kulture i umjetnosti na tlu BiH, gdje se pored faktografske obrade, sna`no problematizira specifi~ni dru{tveni kulturno-historijski kontekst. Muzi~ki `ivot, odnosno historija muzike u BiH prvih decenija 21. stolje}a je u znaku uspona, zaklju~ak je perspektiva prof.

Ivan ^avlovi} Na ovogodi{njem Berlinalu bi}e i “Parada“, srbijanskog reditelja Sr|ana Dragojevi}a

Gatlifa i “Elles“, poljske rediteljice Malgoske Szumowske. Prvi film govori, u specifi~noj igrano-dokumentarnoj formi, o skora{njim protestima u svijetu, kroz iskustva ilegalne imigrantkinje. “Elles“ s druge stra, ne, radikalno secira odnose izme|u spolova, sa Juliette Binoche u glavnoj ulozi. U Panoramu se ove godine vra}aju i neka dokazana imena, kao {to su tajvanski reditelj Hou Hsiao-Hsien (koji sa svo-

jim filmom “10+10” donosi presjek novih radova od deset renomiranih i deset reditelja debitanata), Volker Schlöndorff (“La mer à l’aube“), Cao Hamburger (“Xingu“) i Penek Ratanaruang (“Fon Tok Kuen Fah”). Iz regiona }e u Panorami biti prisutni filmovi srbijanskog reditelja Sr|ana Dragojevi}a “Parada“, i “@ena koja je brisala svoje suze“, makedonske rediteljice Teone Strugar Ni. S. Mitevske.

Promocija ovog izdanja bit }e odr`ana danas u 13 sati u amfiteatru Akademije nauka i umjetnosti BiH (Bistrik 7) u Sarajevu. Promotori }e biti akademik Muhamed Filipovi} iz Sarajeva, akademik Nik{a Gligo iz Zagreba i doc. dr. Mirna Mari} iz Pule. Povodom ovog izdanja, koje ima visoki nau~ni zna~aj, uvodne rije~i dat }e akademik Teodor Romani}, prof. dr. Faruk ^aklovica, rektor Univerziteta u Sarajevu, i doc. dr. Jasmina Talam, {efica Instituta za muzikologiju Muzi~ke akademije u Sarajevu. Knjiga ima 360 stranica, preko 80 slikovnih priloga, sa op{ir-

dr. Ivana ^avlovi}a u njegovoj knjizi: - Brojne institucije muzi~kog `ivota, muzi~ari specijaliziranih djelatnosti, potpora novog dru{tva, koja nije uvijek na odgovaraju}oj visini, daju zamah muzi~kom `ivotu koji, me|utim, jo{ nije dostigao vrijednosne okvire s kraja 80-ih godina 20. stolje}a. No imperativ vremena, odnosno globalizacije i uklju~ivanja u evropske tokove kulturnog i muzi~kog `ivota, name}u BiH nove kriterije razvoja muzi~kog `ivota, koji se prije svega odnose na kvalitativni nivo.
Mr. S.

Prikazuje se kontroverzni serijal Lordana Zafranovi}a

Testament `ivota Mar{ala
“Tito - posljednji svjedoci testamenta“, kontroverzni dokumentarni serijal Lordana Zafranovi}a, ~ije epizode smo nedavno mogli gledati unutar specijalnih projekcija u Meeting Pointu, zapo~eo je svoje emitovanje na Hrvatskoj televiziji u ponedjeljak. Snimanje serijala trajalo je ~ak 6 godina, uz u~e{}e velikog broja svjedoka, Titovih savremenika, rodbine i prijatelja. Kako ka`e sam reditelj, u serijalu je poku{ao prikazati Josipa Broza iz obje kti vnog ugla. “Ni sam imao pretenzija da i{ta dodajem ili oduzimam, nisam kvalificirao ni intervenirao, smatram da svaka stvarnost govori dovoljno sama za sebe i da ni{ta ne treba skrivati“, kazao je on. Sje}anja o`iv lje na u fil mu bude razli~ite emocije iz njihovog i Ti to vog bur nog pri va tnog i profesionalnog `ivota. Serija otkriva i neke nove, zanimljive ~injenice Titovog `ivota u turbulentnom razdoblju 20. stolje}a. Za serijal je snimlje no 13 epi zo da, u tra ja nju po 55 minuta.
Ni. S.

32

SCENA

petak, 6. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

SCENA

33

Kontroverzna odluka francuskog predsjednika Nicolasa Sarkozya

Orden Legije
~asti Salmi Hayek

U Sarajevsko pivo Holiday Pubu zabava ne prestaje

Kemal Monteno i Severina u bolnici

NESRETAN
ulazak u 2012.
Dvoje poznatih regionalnih pjeva~a je zavr{ilo u bolnici u danima nakon Nove godine. Kemal Monteno je primljen u srijedu u Klini~ki bolni~ki centar u Zagrebu, zbog nepotvr|enih zdravstvenih komplikacija, prenijeli su web portali. Naga|a se da da je Monteno u vrlo te{kom stanju zbog posljedica sr~anog udara, koji je pre`ivio prije nekoliko dana, a tako|er se pojavila i informacija da su uzrok boravku u bolnici i komplikacije sa bubrezima. Poznato je da je Monteno u~estvovao u novogodi{njem programu pomenute televizije, {to je uz brojne druge nastupe moglo dovesti do iscrpljenosti i pada imuniteta na{eg poznatog pjeva~a. Na drugom kraju Hrvatske, Severina je u splitskom rodili{tu provela no} na promatranju, zbog bla`ih komplikacija sa odmaklom trudno}om. Kako su saop{tili iz te zdravstvene ustanove, ona se ve} osje}a bolje i nakon primljene terapije bi trebala biti pu{tena ku}i. Podsje}amo, Severina sa srbijanskim biznismenomMilanomPopovi}em bebu o~ekuje krajem januara.

Predstavljeni su i rezultati dugogodi{njeg stvarala{tva

Odli~na zabava uz hitove ‘80. i ‘90.

RKUD Proleter je izveo repertoar tradicionalnih bh. pjesama

Mostar sevdah reunion 13. januara
Centralni objekat Sarajevo Holiday marketa je postao prepoznatljivo mjesto za dobar provod
Salma Hayek, slavna glumica meksi~kog porijekla, odlikovana je najvi{im francuskim odli~jem, ordenom Legije ~asti, {to je izazvalo velike kontroverze u Francuskoj. Uredbu o dodjeli ordena donio je li~no predsjednik Nicolas Sarkozy, {to je nai{lo na o{tru osudu javnosti, koja smatra da postoje mnogo zaslu`niji od Hayekove kojima je trebalo biti dodijeljeno priznanje, kao npr. francuski vojnici u Afganistanu. Poznata glumica, muza Roberta Rodrigueza i zvijezda njegovih hitova “El Mariachi“ i “Desperado“ ina~e je supruga Sarkozyevog , savjetnika, milijardera Francoisa Pinaulta. Nije nepoznat ni njen humanitarni rad u korist majki u zemljama u razvoju, te doprinos borbi protiv nasilja nad `enama. Hayekova nije prva osoba iz svijeta filma koja je primila odli~je koje je ustoli~io jo{ Francois Bonaparta. Prije nje ta ~ast je ukazana Ro ber tu de Ni ru, Clin tu Eastwoodu i Robertu Redfordu. Proteklih dana je bilo vrlo `ivo u Sarajevsko pivo Holiday Pubu, u okviru Sarajevo Holiday marketa, koji je posebno za prazni~nu sezonu otvoren na Trgu oslobo|enja - Alija Izetbegovi}. U utorak, 3. januara, na klupskoj pozornici, pred brojnim gostima nastupio je etablirani sarajevski sastav Zlaja Bacardi Bend, koji je izveo svoj repertoar bossa nova i jazz standarda, te doma}ih i stranih hitova iz ‘80. i ‘90. godina. Svirka je bila na vrhunskom nivou, a publika je u `ivoj svirci mogla u`ivati nekoliko sati. Dan kasnije posjetiocima Sarajevsko pivo Holiday Puba predstavili su se ~lanovi najstarije kulturno-umjetni~ke grupe u BiH, Gra|ansko kulturnoumjetni~ko dru{tvo Proleter iz Sarajeva, koje je osnovano jo{ u vrijeme austrougarske vladavine. Oni su izveli prekrasni repertoar tradicionalnih bosanskohercegova~kih pjesama, te predstavili elemente svog dugogodi{njeg kulturnoumjetni~kog stvarala{tva. Sino} je na programu Sarajevsko pivo Holiday Puba bio nastup Selama Tufek~i}a i benda, dok nas u narednom periodu ~ekaju dva doga|aja koji izazivaju velik interes Sarajlija. Naime, 13. januara }e se na pozornicu popeti ~lanovi grupe Mostar sevdah reunion, dok je za posljednju no} zabave u Pubu planirano dru`enje sa poznatim splitskim piscima i publicistima Borisom De`ulovi}em i Predragom Luci}em, uz muzi~ku podr{ku DJ ko`e.
Zlaja Bacardi bend je ponudio repertoar bossa nova i jazz standarda
FOTO: Vanja ]erimagi}

Lijepe vijesti za sarajevsku grupu Vrtlog

Pod okriljem
Croatia Recordsa
Poznati hrvatski izdava~ prepoznao je kvalitet novoosnovanog sarajevskog benda i ponudio mu ugovor koji bi mu trebao obezbijediti svijetlu budu}nost
Novoosnovana grupa Vrtlog iz Sarajeva je nakon premijere njihovog prvijenca „Pjesma plotuna“ prije nekoliko dana potpisala diskografski ugovor za izdava~ku ku}u Croatia Records, koja }e objaviti njihov prvi album. Singl i spot „Pjesma plotuna“ koji su javnosti predstav, ljeni krajem oktobra 2011. u Sarajevu, dobili su odli~ne kritike javnosti i poznatih imena na{e, ali i hrvatske muzi~ke scene. Osobenost ove grupe, nastale prije dvije godine, nije pro{la neopa`eno od publike u BiH. Njihovu perspektivu je prepoznala i kompanija Croatia Records, koja ih je kontaktirala i ponudila im ugovor koji }e im obezbijediti profesional no zas tu pa nje na mu zi~kom tr`i{tu. “Vrtlog po~inje `ivjeti svoj san. ^elnici Croatia Recordsa prepoznali su ljubav koju smo preto~ili u na{u muziku“ pono, sno je izjavio Kristijan Jalovi~i}, autor muzike i tekstova, gitarista i vo|a grupe. “Presretni smo. Idemo dalje“ do, dao je on.

Porodica Beckham na ro|endanu Davidove sestre Joanne

V

elika borba vodila se u protekloj godini na muzi~koj sceni. Sa jedne strane je nenametljivo stajala Britanka koja je vratila vjeru u klasi~no muziciranje i preokrenula ~itav pop/soul svijet naopako Adele. S druge strane okeana stajao je nadmeni mali dje~arac sa vrlo ~udnom frizurom i preuranjenim navalama adolescentskih hormona Justin Bieber.

Nepravedna borba `ene i dje~aka

Adele na vrhu svijeta
U samozatajnom britanskom uglu stajala je Adele, dok se u ameri~kom }o{ku ko~operio Justin Bieber. Bitka je mogla po~eti
objavljuju svoje rezultate. Billboard je vjerovatno najuglednije ime op}enito u muzi~kom svijetu, i upravo ova web stranica, uz suradnju sa Nielsen Soundscanom je nedavno prezentirala zvani~ne godi{nje izvje{taje o prodaji albuma u SAD-u.

Svud okolo ~ula se vriska
Oboje su bili vrlo popularni, njihovi koncerti su bili popunjeni tako da ni igla nije mogla na pod pasti, a CD-ovi su im rasprodavani u {estoznamenkastim ciframa. A sam Manitu zna koliko je njihovih pjesama skinuto nelegalno sa raznih internet-servera. Za Justinom su vri{tale djevoj~ice kojima je kod ku}e bilo dosadno, za Adele su vri{tale djevoj~ice zarobljene u tijelu odraslih `ena. Ali, samo jedno od njih dvoje je moglo iza}i kao pobjednik u toj mrtvoj utrci za profitom i {to ve}om prodajom. Sre}om, postoje kompanije koje to pomno bilje`e i po~etkom naredne godine

David i Victoria Beckham organizovali su zabavu iznena|enja za ro|endan Beckhamove sestre Joanne u njenom omiljenom japanskom restoranu Roka u Londonu. Iako joj je ro|endan tek u februaru, Beckhamovi nisu `eljeli propustiti priliku kada su imali dovoljno slobodnog vremena da Joanni prirede ro|endanski party. “Stigla sam u svoj omiljeni restoran i nisam mogla vjerovati da su svi moji najbli`i prijatelji i rodbina tu. Tako sam sretna!” napisala je , Joanne na svom Twitter profilu, uz fotografiju koja prikazuje porodicu na okupu i Davida kako sestri dr`i dva prsta iznad glave. “Sretan Bo`i} svima. Upravo sam na ro|endanskoj zabavi svoje sestrice Jo” napisao je s druge strane Beckham na Facebooku, o~ito pre, sretan zbog prilike da provodi vrijeme sa porodicom.

Sre}a neizmjerna

Rupe u grudima
Dakle, kada govorimo o 10 najprodavanijih izvo|a~a, dvoje spomenutih su na prva dva mjesta, samo je problem {to se tu njihovi putevi prili~no, rekli bismo duplo, razdvajaju. Bieber se morao zadovoljiti sa 3,4 miliona prodatih nosa~a zvuka, dok je Adelein novi album, “21” kupilo 6,7 miliona lju, di! Te{ko se prisjetiti tako goleme

razlike izme|u dva prvoplasirana na jednoj ovakvoj listi. Adele je, bez daljnjeg, ako ne najve}a zvijezda ({to vjerovatno i nije lo{a stvar), onda najve}a pjeva~ica na{eg doba. [to zbog svoje skromnosti, {to zbog raspona vokalne interpretacije, {to zbog globalne istinitosti i emotivne adekvatnosti svake njene rije~i, u svakoj njenoj pjesmi. Voljeli vi hard-rok, pop ili hip-hop. Pa nije uzalud preko 16 miliona ljudi na Youtubeu vidjelo obradu njene pjesme “Rolling in the Deep“ od grupe koja svira i pjeva dijametralno druga~iju muziku, Linkin Park. Ipak, svi mi imamo rupe u grudima i leptire u stomaku, koliko god to poku{avali prikriti.
N. SELIMOVI]

Kraljica svjetske muzi~ke scene

Princ sa ~udnom frizurom

34

OGLASI

petak, 6. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

JU SREDNJA MA[INSKO-SAOBRA]AJNA [KOLA Na osnovu Zakona o srednjo{kolskom odgoju i obrazovanju HNK-a, ~lan 96. i ~lana 36. Pravila JU Srednje ma{insko-saobra}ajne {kole, a na osnovu Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a broj 05-02-40-3232/12 od 4.1.2012. godine, [kolski odbor je na sjednici odr`anoj 4.1 2012. donio odluku o raspisivanju

K prijemN K U radni odnos O zaposlenika u R S A za
Na odre|eno vrijeme do 15.7.2012. godine 1. Profesor matematike......................................................................................................................1 izvr{ilac (5 ~asova) 2. Diplomirani ing. elektrotehnike ..................................................................................................1 izvr{ilac (11 ~asova) 3. Profesor fizike.................................................................................................................................1 izvr{ilac (9 ~asova) 4. Profesor bosanskog jezika i knji`evnosti .........................................................................................1 izvr{ilac (2 ~asa) Pored op}ih Zakonom predvi|enih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove predvi|ene Zakonom o srednjo{kolskom odgoju i obrazovanju i va`e}im Nastavnim planom i programom, a u skladu sa va`e}im Kolektivnim ugovorom za oblast srednjo{kolskog odgoja i obrazovanja HNK-a. Kandidati moraju prilo`iti originalna dokumenta ili ovjerene kopije: prijavu na konkurs, kra}u biografiju, diplomu - dokaz o stru~noj spremi, izvod iz mati~ne knjige ro|enih, uvjerenje o dr`avljanstvu, uvjerenje o neka`njavanju, uvjerenje o nevo|enju krivi~nog postupka, polo`en stru~ni ispit i druge relevantne dokumente za odre|ena radna mjesta. Kandidati koji zadovoljavaju uslove konkursa pristupit }e intervju i to: pisanom dijelu (metodike nastavnog rada i poznavanja pedago{ke dokumentacije), te poznavanje struke predvi|ene Nastavnim planom i programom i usmeni dio (razgovor sa komisijom). Napomena: Sedmi~na nastavna norma odre|uje se po~etkom {kolske godine u skladu sa potrebama {kole. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati. Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja. Prijave slati po{tom na adresu {kole JU Srednja ma{insko-saobra}ajna {kola [kolski odbor - prijava na konkurs Ul. Mile Budaka br. 26a 88000 MOSTAR

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INA BIHA] OP]INSKI NA^ELNIK Broj: 05/1-31-3-8411/11 Biha}, 5.1.2012. godine

O B AV I J E S T
Na javni konkurs za dodjelu neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta u dr`avnom vlasni{tvu na kori{tenje radi izgradnje dvojnog poslovnog objekta, koji se sastoji od dvije lamele, lamele 1. i lamele 2, objavljen 22.12.2011. godine, rok za podno{enje prijava produ`ava se za 15 dana od dana ove objave. Op}inski na~elnik mr. sci. Albin Musli}

Na osnovu ~lana 79. stav 3 ta~ka c) Statuta Dioni~kog dru{tva BH Telecom Sarajevo i Odluke Uprave Dioni~kog dru{tva BH Telecom Sarajevo br. 00.1 -2.1-26313-1/11 od 20. 12. 2011. godine i 00.1 -2.1-26313-3/11 od 5. 1. 2012. godine, Odluke generalnog direktora br. 00.1 -2.1-26313-2/11 od 21. 12. 2011. godine i 00.1 -2.1-26313-4/11 od 5. 1. 2012. godine, generalni direktor Dioni~kog dru{tva BH Telecom Sarajevo objavljuje

IZMJENE I DOPUNE
JAVN OG K ON K U R SA
za dodjelu stipendija redovnim studentima na visoko{kolskim institucijama u Federaciji Bosne i Hercegovine za akademsku 2011/2012. godinu I. U javnom konkursu za dodjelu stipendija redovnim studentima na visoko{kolskim institucijama u Federaciji Bosne i Hercegovine za akademsku 2011/2012. godinu, objavljenom u dnevnim listovima „Oslobo|enje“ i „Dnevni list“ 23. 12. 2011. godine u ta~ki I. u stavu 1. iza podta~ke: ’’5) Univerzitet D`emal Bijedi} u Mostaru’’ dodaje se podta~ka: JU O[ "MUSA ]AZIM ]ATI]" ZELINJA DONJA - GRADA^AC BROJ: 01/1-34-2/12. DATUM: 5.1.2012. GODINE TEL./FAX.: 035/829-800; 829-801 Na osnovu ~lana 72. Zakona o osnovnom obrazovanju (Sl. novine TK, broj: 6/04. i 7/05), Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK-a, odluke [kolskog odbora, JU O[ "Musa ]azim ]ati}" Zelinja Donja za {kolsku 2011/2012. godinu raspisuje 4. Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), 5. Uvjerenje o radnom i pripravni~kom sta`u u ustanovama obrazovanja na poslovima koji odgovaraju stru~noj spremi i kopiju radni~ke knji`ice, 6. Uvjerenje Zavoda za zapo{ljavanje o du`ini ~ekanja na posao nakon sticanja stru~ne spreme tra`ene konkursom, 7. Uvjerenje o u~e{}u u Armiji BiH, MUP-u, HVO-u, 8. Prijava sa kratkom biografijom, adresom i brojem telefona za kontakte. Ako se popuna upra`njenih radnih mjesta ne mo`e izvr{iti licima sa polo`enim stru~nim ispitom, primit }e se pripravnik. Rad se zasniva na odre|eno vrijeme, a najdu`e do 10.8.2012. godine sa pripadaju}im godi{njim odmorom. Ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i ovjerenu izjavu kandidata da nije pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine, da nije osu|ivan za krivi~no djelo, da nije ka`njavan iz oblasti privrednog prestupa i da mu nije izre~ena za{titna mjera zabrane vr{enja poslova nastavnika/profesora, izabrani kandidat }e dostaviti {koli u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa. Napomena: Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove utvr|ene konkursom obavit }e se razgovor (intervju). Intervju }e biti odr`an 19. januara 2012. godine od 9 do 13 sati. Kandidat koji ne pristupi intervjuu, gubi pravo daljeg u~e{}a u konkursnoj proceduri. Sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave javnog konkursa u sredstvima javnog informisanja li~no ili putem po{tanske slu`be, preporu~eno na adresu: JU O[ „Musa ]azim ]ati}“, 76259 Zelinja Donja, sa naznakom: „Javni konkurs za popunu upra`njenih radnih mjesta“. Prilo`eni dokumenti se ne vra}aju kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave se ne}e razmatrati. Direktor {kole Red`o Osmi} ’’6) Sveu~ili{te u Mostaru’’. II. U ostalom dijelu teksta gore navedeni konkurs ostaje neizmijenjen. III. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja izmjene i dopune javnog konkursa za dodjelu stipendija redovnim studentima na visoko{kolskim institucijama u Federaciji Bosne i Hercegovine za akademsku 2011/2012. godinu u dnevnim informativnim listovima.

KONKURS
za prijem zaposlenika u radni odnos 1. Nastavnik biologije.......................................1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme na 14 ~asova 2. Nastavnik tjelesnog i zdravstvenog odgoja .......1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme na 12 ~asova Uslovi koje kandidati moraju ispunjavati: a) op{ti uslovi - da je dr`avljanin BiH - da je stariji od 18 godina - da je zdravstveno sposoban za vr{enje poslova tog radnog mjesta - da kandidat nije osu|ivan za krivi~no djelo b) posebni uslovi - odgovaraju}i stepen stru~ne spreme, u skladu sa Zakonom, Nastavnim planom i programom, Pedago{kim standardima i polo`en stru~ni ispit Uz prijavu na konkurs, prilo`iti (original ili ovjerene kopije ne starije od 6 mjeseci od dana ovjeravanja): 1. Diploma o stru~noj spremi, 2. Uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu, 3. Izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od 6 mjeseci),

FIMA INTERNATIONAL d.o.o., Sarajevo Hamdije ^emerli}a 37, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina T: +387 33 710 840, F: +387 33 710 842 e: info@fima.ba, www.fima.ba

Shodno ~lanu 243. i 248. Zakona o tr`i{tu vrijednosnih papira (Sl. novine FBiH, broj 85/08) brokerska ku}a FIMA Int. d.o.o. Sarajevo, Hamdije ^emerli}a 37, 71000 Sarajevo, Global Markets Limited, Suite 23, Portland House, Glacis Road, Gibraltar daju:

OBAVIJEST
Brokerska ku}a FIMA Int. d.o.o. Sarajevo je 30.12.2011. godine na Sarajevskoj berziburzi d.d. Sarajevo posredovala u prodaji 25.677 ili 5,3280% redovnih dionica emitenta Krajinaputevi d.d. Biha} po cijeni 1,00 KM. Prodavac Global Markets Limited, Suite 23, Portland House, Glacis Road, Gibraltar, nije vi{e dioni~ar emitenta.

OSLOBO\ENJE petak, 6. januar/sije~anj 2012.

OGLASI

35

Na osnovu ~l. 88. Statuta Dioni~kog dru{tva BH Telecom Sarajevo i ta~ke II. Odluke Uprave Dru{tva, broj: 00.1-10.1-24631-4/11 od 20.12.2011. godine, generalni direktor Dioni~kog dru{tva BH TELECOM Sarajevo objavljuje

Na osnovu ~lana 42. Pravilnika o radu - prilog broj: 1. Organizacija rada BH Telecom d.d. Sarajevo i ta~ke II Odluke Uprave Dru{tva, broj: 00.1-1.2-23491-4/11. od 13. 12. 2011. godine, v.d. direktor Regionalne direkcije Travnik objavljuje

O G L A S
za zasnivanje radnog odnosa u Dioni~kom dru{tvu BH TELECOM Sarajevo, na radnom mjestu pod rednim brojem 11. Stru~ni saradnik za poreze u Izvr{noj direkciji za ekonomsko-finansijske poslove 1 (jedan) izvr{ilac na odre|eno vrijeme u trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci, uz probni rad u trajanju od 6 ({est) mjeseci. I. Kandidati za prijem u radni odnos moraju ispunjavati sljede}e op{te uslove: da ima op{tu zdravstvenu sposobnost za obavljanje tra`enih poslova, da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine.

OGLAS
za zasnivanje radnog odnosa na odre|eno vrijeme u trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci u Dioni~kom dru{tvu BH TELECOM Sarajevo, Regionalna direkcija Travnik u Slu`bi za pravne poslove i ljudske resurse: 1. na radnom mjestu 120. Mehani~ar za tehni~ku za{titu VKV - 1 (jedan) izvr{ilac, na odre|eno vrijeme u trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci uz probni rad u trajanju od 4 (~etiri) mjeseca.

I. Kandidat za prijem u radni odnos mora ispunjavati sljede}e uslove: - da ima op{tu zdravstvenu sposobnost za obavljanje tra`enih poslova, - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine. II. Pored navedenih op{tih uslova, kandidati moraju ispunjavati i sljede}e posebne uslove: - VKV - srednja stru~na sprema: zavr{ena srednja {kola, - da ima certifikat za obavljanje poslova tehni~ke za{tite, - da nije ka`njavan, - 10 mjeseci radnog iskustva na istim ili sli~nim poslovima nakon zavr{ene {kole. III. Uz prijavu na oglas potrebno je prilo`iti sljede}e dokumente (original ili ovjerenu fotokopiju): - diplomu o sticanju stru~ne spreme, biografiju sa adresom i kontakt-telefonom, izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od 6 mjeseci), uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), uvjerenje o op{toj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje tra`enih poslove (ne starije od 3 mjeseca) za kandidata koji bude izabran (ovaj dokaz se prila`e naknadno), potvrdu (uvjerenje) o radnom iskustvu, certifikat za obavljanje tehni~ke za{tite. IV. Oglas za podno{enje prijava ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu Oslobo|enje. Prijave sa svim tra`enim dokumentima treba dostaviti li~no ili po{tom na sljede}u adresu: DIONI^KO DRU[TVO BH TELECOM SARAJEVO Regionalna direkcija Travnik Sa naznakom: “prijava na oglas - ne otvarati“ Ulica Prnjavor 11 72270 TRAVNIK Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati.

II. Pored navedenih op{tih uslova, kandidati moraju ispunjavati i sljede}e posebne uslove: VSS, ekonomski fakultet, 1 godina radnog iskustva na sli~nim poslovima nakon sticanja VII. stepena stru~ne spreme.

III. Uz prijavu na oglas, potrebno je prilo`iti sljede}e dokumente (original ili ovjerenu fotokopiju): diplomu za tra`enu stru~nu spremu, biografiju sa adresom i kontakt-telefonom, izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od 6 mjeseci), uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), uvjerenje o op{toj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje tra`enih poslova (dostavit }e izabrani kandidat, ne starije od 3 mjeseca), potvrdu (uvjerenje) o poznavanju rada na ra~unaru (MS, Word, Excel), potvrdu (uvjerenje) o radnom iskustvu (ne izvod iz radne knji`ice).

IV. Oglas za podno{enje prijava ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana zadnjeg objavljivanja u dnevnim listovima. Sa kandidatima koji u|u u u`i izbor obavit }e se i intervju. Prijave sa svim tra`enim dokumentima treba dostaviti li~no ili po{tom na sljede}u adresu: DIONI^KO DRU[TVO BH TELECOM SARAJEVO Izvr{na direkcija za pravne poslove, upravljanje organizacijom i ljudskim resursima, sa naznakom: “Prijava na oglas - ne otvarati“ Ulica Obala Kulina bana broj 8 71000 Sarajevo Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati.

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

O B AV J E [ TAVA
sve zainteresirane da }e: 1. DR. AMILA MEHMEDOVI] braniti magistarski rad pod naslovom:

ENERGOINVEST, d.d. - SARAJEVO Ul. Hamdije ]emerli}a 2 Na osnovu odredbi ~lana 242. Zakona o privrednim dru{tvima (“Slu`bene novine FBiH”, broj: 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 84/08, 88/08 i 7/09 od 25.12.2008. godine), te Odluke Nadzornog odbora, broj: NO — 14/2011 od 22.12.2011. godine o sazivanju dvadeset tre}e Skup{tine dioni~ara, Energoinvest, d.d. — Sarajevo daje

"ANALIZA PARAMETARA UPALNOG SINDROMA KOD NEINFEKTIVNIH I INFEKTIVNIH HRONI^NIH OBOLJENJA JETRE"
u petak, 3. februara/velja~e 2012. godine, u 13 sati u Malom amfiteatru Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu (u krugu KCUS-a), Bolni~ka 25. Magistarski rad se mo`e pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

O B A V J E [ T E NJ E
O SAZIVANJU XXIII SKUP[TINE DIONI^ARA ENERGOINVEST, d.d. - SARAJEVO Dvadeset tre}a Skup{tina dioni~ara Energoinvest, d.d. - Sarajevo }e se odr`ati 2.2.2012. godine (~etvrtak) u Sarajevu, u prostorijama poslovne zgrade Energoinvest, d.d. — Sarajevo, Hamdije ]emerli}a 2, objekat A, sala I u prizemlju, sa po~etkom u 13 sati. Za dvadeset tre}u Skup{tinu dioni~ara Energoinvest,d.d. - Sarajevo, utvr|en je slijede}i

Dnevni red
1. Izbor radnih tijela Skup{tine dru{tva, i to: 1.1. Predsjednika XXIII Skup{tine 1.2. Ovjeriva~a zapisnika 2. Izbor ~lanova Odbora za reviziju Energoinvest, d.d. - Sarajevo Pravo u~e{}a u radu i odlu~ivanju Skup{tine imaju dioni~ari koji su se nalazili na listi dioni~ara kod Registra vrijednosnih papira u FBiH i to 30 dana prije dana odr`avanja Skup{tine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan. Dioni~ar ili grupa dioni~ara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica mogu pisano predlo`iti izmjenu dnevnog reda ili prijedloga odluka u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja ovog obavje{tenja. U radu i odlu~ivanju dvadeset tre}e Skup{tine dioni~ara Energoinvest, d.d. mogu u~estvovati svi dioni~ari u skladu sa zakonom, li~no ili putem punomo}nika po osnovu pisane i ovjerene punomo}i. Svi dioni~ari, odnosno punomo}nici dioni~ara, du`ni su dostaviti prijavu za u~e{}e u radu i odlu~ivanju dvadeset tre}e Skup{tine dioni~ara Energoinvest, d.d, najkasnije 3 (tri) dana prije njenog odr`avanja. Prijava se podnosi neposredno ili preporu~enom po{tom na gore nazna~enu adresu. Punomo}nici su du`ni prilo`iti punomo} uz prijavu za u~e{}e u radu i odlu~ivanju Skup{tine, najkasnije tri dana prije dana odre|enog za odr`avanje Skup{tine. Svim prijavljenim dioni~arima, odnosno punomo}nicima dioni~ara, bi}e izdata potvrda o prijavi, koju u~esnik obavezno predaje Odboru za glasanje najkasnije 30 minuta prije po~etka Skup{tine. Dioni~ar/punomo}nik je du`an Odboru za glasanje, odnosno ovla{tenoj osobi, predo~iti ispravu za osobnu identifikaciju, najkasnije 30 minuta prije vremena odre|enog za po~etak Skup{tine. Lista dioni~ara Energoinvest, d.d. i svi materijali koji se nalaze na dnevnom redu sa prijedlozima dostupni su dioni~arima u poslovnoj zgradi Energoinvest, d.d. - Sarajevo, Hamdije ]emerli}a br. 2, objekat A, sprat IV, soba 442 od 10 do 12 ~asova, prvi radni dan po objavljivanju ovog obavje{tenja. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 033/ 703 - 332. Nadzorni odbor

UNIVERZITET U SARAJEVU ELEKTROTEHNI^KI FAKULTET U SARAJEVU Zmaja od Bosne bb Sarajevo

O B AVJ E [T E N J E
NERMINA BA[I], dipl. ing. el.
branit }e magistarski rad pod naslovom

"Analiza saobra}aja u TK (telefonskoj) mre`i na bazi xDR zapisa"
10. februara 2012. godine (petak) sa po~etkom u 12 sati
u prostorijama Elektrotehni~kog fakulteta u Sarajevu sala S1 - prizemlje Pristup odbrani je slobodan. Magistarski rad mo`e se pregledati u prostorijama Elektrotehni~kog fakulteta u Sarajevu, svakog radnog dana od 10 do 13 sati, a najkasnije osam dana prije odbrane magistarskog rada.

36

OGLASI

petak, 6. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE petak, 6. januar/sije~anj 2012.

POMO] U KU]I

37

Iz Ameri~kog `urnala klini~ke ishrane

NOVOSTI I PREPORUKE

Crveno meso i rak bubrega
Veliki unos crvenog mesa mo`e da pove}a rizik od pojedinih tipova raka bubrega, pokazala je ameri~ka studija u kojoj je u~estvovalo nekoliko hiljada odraslih Amerikanaca
Studijaobjavljena u Ameri~kom `urnaluklini~keishraneukazuje da je 19 procenata ve}a {ansa da odrasla osoba srednjih godina oboli od raka bubrega ako jede vi{e crvenog mesa. Ve}i unos hemikalija konzumacijom pr`enog i mesa sa ro{tilja tako|er ima veze sa pove}anjem rizika od razvoja ove bolesti. Danijel Keri, rukovodilac istra`ivanja, istakao je da se nalazi uklapaju u preporuke Ameri~kog dru{tva za borbu protiv raka da se ograni~iunoscrvenog i prera|enog mesa i da se meso tretira na zdrazultata iskoristio podatke ranije studije ra|ene na oko 500.000 Amerikanacastarijih od 50 godina. Posmatrane su navike u ishrani ispitanika, uklju~uju}i i konzumaciju mesa. Prosje~an dnevni unos crvenog mesa ljudi uklju~enih u studiju bio je izme|u 57 i 85 grama. Pokazalo se da oni koji crveno meso jedu u koli~inama ve}im od prosje~nih, oko 113 grama, imaju 19 procenata ve}e {anse da obole od raka. “Crveno meso va`an je izvor `eljeza i proteina“ upozoravaju li, je~nici koji dodaju da je prehrana s ograni~enom koli~inom crvenog mesa dobra ideja. Stru~njaci navode da na razvoj bolestiipakmoguuticati i drugifaktori kao {to je cjelokupna ishrana, koli~inaunosavo}a i povr}a, na~in `ivota, pu{enje, godine, ali i druge bolesti kao {to su povi{enkrvnipritisak ili dijabetes.

Starije osobe sa pove}anim sadr`ajem odre|enih vitamina (B, C, D i E) i omega3 masnih kiselina u krvi imaju bolje mentalne sposobnosti i pam}enje od onih koje kozumiraju namirnice manje dijetetske vrijednosti, pokazali su rezultati istra`ivanja objavljenog u nau~nom ~asopisu Neurologija. Istra`ivanje je pokazalo i da su osobe ~iji je na~in ishrane bio bogat transmasnim kiselinama, koje se nalaze u ve}oj koli~ini i u mlije~nim i pr`enim proizvodi-

Zaboravni ste?

viji na~in, naprimjer, da se pe~e. Prethodna istra`ivanja veze izme|u unosa crvenog mesa i rakabubregaimala su razli~iterezultate, a Keri je kao provjerusvojihre-

ma, zabilje`ile lo{ije rezultate na saznajnim testovima, a i veli~ina njihovog mozga je bila manja. Nau~nici su do{li do tih rezultata obaviv{i istra`ivanje na 104 osobe starosti u prosjeku 87 godina koje su globalno imale zdrav na~in ishrane, ali njih sedam posto imalo je nedostatak vitamina B12, a 25 posto vitamina D. Tokom istra`ivanja su kori{teni biomarkeri za ispitivanje hranljivih sastojaka u krvi, a nekim u~esnicima je obavljeno i snimanje mozga (magnetna rezonanca) da bi se izmjerio njegov obim.

LJEPOTA, KOZMETIKA

MODA, STIL, TRENDOVI

Papu~e a la Cheryl Cole
Kreativna britanska pjeva~ica Cheryl Cole, koja je nedavno lansirala svoju liniju cipela za modni brend Stylist pick, pomalo je iznenadila javnost predstaviv{i ku}ne papu~e koje ko{taju ~ak 100 eura. Njihova paprena cijena djeluje jo{ neprimjerenije ako se uzme u obzir da ekskluzivne cipele iz kolekcije koja nosi ime biv{e ~lanice grupe Girls Aloud, ko{taju od 150 eura pa navi{e. Cheryl, vjerovatno svjesna da je to previ{e za takvu vrstu obu}e, poku{ala je da se opravda izjavom da svaka djevojka i `ena mora sebe da ~asti s vremena na vrijeme. Ostatak kolekcije, izme|u ostalog, ~ine ~izmice sa leopard printom za koje je inspiraciju prona{la u liku i djelu pjeva~ice Rijane, i cipele Your Royal Hotness, inspirisane Pipom Midlton, sestrom voj vot ki nje od Cambridgea, koja je svjetsku slavu stekla na vjen~anju stolje}a.

Da li su kreme efikasne?
Ako celulit izaziva pove}anje masnih naslaga, logi~no je da }e gubitak te`ine biti dobra strategija. Me|utim, kod nekih `ena sa gubitkom kilograma celulit mo`e da se pove}a. Pravilna ishrana i vje`banje, tako|er, mogu da pomognu u osloba|anju od celulita. Kreme na bazi retinola mogu da pomognu u borbi protiv celulita, jer retinol stimuli{e stvaranje debljeg sloja ko`e, koji pokriva grudvice. Neke studije sugeri{u pobolj{anje upotrebom krema sa metilksantinom, ali njihova djelotvornost jo{ je pod znakom pitanja. Biljne kreme koje sadr`e niz sastojaka kao {to su ginko biloba, slatka djetelina i jagor~evina uti~u na cirkulaciju i mogu da ubla`e problem. Razni tretmani i anticelulit masa`e mogu dijelom da neutrali{u izgled narand`ine kore, ali u ve}ini slu~ajeva celulit se vra}a poslije prestanka tretmana. Terapije laserima, radiotalasima, liposukcija i mezoterapija su veoma skupe, a njihov u~inak je samo privremen.

Pure}i rolat sa limunom i bademima
Potrebno:
800 g pure}ih grudi 150 g pr{ute isje~ene na kri{ke 100 g badema 4 kri{ke hljeba bez korice 2 limuna po veza bosiljka i per{una 2 dl povrtnog bujona iz kocke 2 dl bijelog vina 100 g maslaca maslinovo ulje, so i biber Hljeb izmrvite i izmiksajte zajedno sa bademima. Dodajte istruganu koru jednog limuna, procije|en limunov sok, 50 g maslaca, isjeckan per{un i bosiljak, posolite, pobiberite i sve sjedinite. Pure}e meso istanjite, nanesite pripremljeni fil, umotajte u rolat, uvijte ga u {nite pr{ute i uve`ite kanapom. Meso propr`ite sa svih strana na mje{avini maslaca i ulja da pr{uta lijepo porumeni. Prelijte vinom, sa~ekajte da alkohol ispari, dodajte 1 dl unaprijed pripremljenog povrtnog bujona iz kocke, komadi}e limuna i cijelu posudu ubacite u zagrijanu rernu i pecite 45 minuta na 200 stepeni. Pe~eno meso ostavite da pet minuta stoji u uga{enoj rerni, potom ga preru~ite na poslu`avnik, isijecite, prelijte sokom od pe~enja i slu`ite.

Priprema:

38

OGLASI
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton OP]INA GRADA^AC
H. K. Grada{~evi}a 54, 76250 Grada~ac, telefon 035-817-322, fax. 035-818-716, e.mail: opc.grad@bih.net.ba, www.gradacac.ba

petak, 6. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

Sarajevo, 5.1.2012. godine

Op}inski na~elnik Broj: 02-05-5/12. Grada~ac, 4.1.2012. godine Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj: 12/03. i 34/03.), ~lana 65. Zakona o zdravstvenoj za{titi ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 46/10.), i ~lana 38. Statuta Op}ine Grada~ac ("Slu`beni glasnik Op}ine Grada~ac", broj 4/2008.), op}inski na~elnik Op}ine Grada~ac raspisuje

Obavijest o sticanju dionica
U skladu sa ~lanom 248. Zakona o tr`i{tu vrijednosnih papira Federacije BiH (Slu`bene novine, br. 85/08), JP SPC 5 obo Balkan Emerging Frontiers Fund, reg. br. OG 236334, PO Box 101176, Governors Square, Suite 32134, Lime Tree Bay Avenue, Grand Cayman KYI-1002, Kajmanska ostrva, obavje{tava da je 30.12.2011. godine izvr{io kupovinu 25.677 dionica emitenta Krajinaputevi d.d. Biha}, {to ~ini preko 5% emitovanih redovnih dionica gore navedenog emitenta: Emitent: Krajinaputevi d.d. Biha} Vrsta dionica: Redovne Simbol: KRJPRK2 Ukupna koli~ina: 39.660 Procenat u~e{}a u emitentu: 8,23%

za izbor i imenovanje kandidata na pozicije u upravnim odborima 1. Upravni odbor JZU Dom zdravlja Grada~ac, Upravni odbor ima tri ~lana i ~ine ga predstavnici: - osniva~a - jedan ~lan, - stru~nih radnika zdravstvene ustanove - jedan ~lan, - kantonalnog ministarstva - jedan ~lan. 2. Upravni odbor JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko lije~enje "Ilid`a" Grada~ac, Upravni odbor ima tri ~lana i ~ine ga predstavnici: - osniva~a - jedan ~lan, - stru~nih radnika zdravstvene ustanove - jedan ~lan, - kantonalnog ministarstva - jedan ~lan. 3. Upravni odbor JZU "Apoteka" Grada~ac: Upravni odbor ima tri ~lana i ~ine ga predstavnici: - osniva~a - jedan ~lan, - stru~nih radnika zdravstvene ustanove - jedan ~lan, - kantonalnog ministarstva - jedan ~lan. I. Opis pozicija Djelokrug rada upravnog odbora propisan je ~lanom 65. Zakona o zdravstvenoj za{titi ("Slu`bene novine FBiH", broj 46/10.). Mandat Mandat Upravnog odbora traje ~etiri (4) godine od dana imenovanja, uz mogu}nost ponovnog imenovanja.

J AV N I O G L A S

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ps 168041 10 Ps Sarajevo, 29. 12. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija ]ato Edhem u pravnoj stvari tu`itelja VOLKSBANK BH d.d. Sarajevo, protiv tu`enih "RAINBOW PRINT" DOO SARAJEVO, FATIMA KARAMOVI], EDIN SINANOVI], radi duga v.sp. 20.933,55 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH, objavljuje sljede}i

II.

III. Naknada za rad ~lanova upravnih odbora Mjese~nu naknadu za rad predsjednika i ~lanova upravnih odbora zdravstvenih ustanova u vlasni{tvu Op}ine utvr|uje Op}insko vije}e na prijedlog op}inskog na~elnika. IV. Op}i uslovi Kandidati za ~lanove Upravnog odbora JZU Dom zdravlja Grada~ac, JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko lije~enje "Ilid`a" Grada~ac i JZU Apoteka Grada~ac, pored uslova iz Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji BiH ("Slu`beni glasnik Federacije BiH", broj 12/03. i 34/03.) du`ni su ispunjavati i sljede}e op}e uslove: - da su dr`avljani Bosne i Hercegovine, - da nisu mla|i od 18 godina i da na dan imenovanja nisu stariji od 65 godina, - da nemaju privatni - finansijski interes u zdravstvanoj ustanovi, u ~iji upravni odbor se kandiduju, - da nisu osu|ivani za krivi~no djelo nespojivo sa du`no{}u u upravnom odboru zdravstvene ustanove, odnosno zavoda, - da nisu direktori zdravstvene ustanove, druge javne ustanove i javnog preduze}a ~iji je osniva~ Op}ina Grada~ac, - da nisu ~lanovi ni u jednom upravnom, odnosno nadzornom odboru ustanove, zavoda, odnosno privrednog dru{tva sa ve}inskim dr`avnim kapitalom, - da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene javne pozicije, - da se na njih ne odnosi ~lan IX. 1. Ustava BiH. V. Posebni uslovi Pored op}ih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i sljede}e posebne uslove i kriterije: - kandidati predstavnici osniva~a i kandidati predstavnici kantonalnog ministarstva da imaju zavr{en VI ili VII stepen stru~ne spreme, kandidati iz reda stru~nih radnika zdravstvene ustanove da imaju zavr{en VII stepen stru~ne spreme, - da imaju najmanje jednu (1) godinu radnog iskustva nakon sticanja stru~ne spreme, - da imaju stru~no znanje iz djelatnosti zdravstvene ustanove, te da su upu}eni u sadr`aj i na~in njenog rada, - da imaju sposobnost upravljanja finansijskim sredstvima i ljudskim resursima, kao i sklonost timskom radu. Za sve kandidate koji u potpunosti ispunjavaju op}e i posebne uslove u postupku kona~nog izbora, uzet }e se u obzir i sljede}i kriteriji: - du`ina radnog iskustva, - ve}i stepen stru~ne spreme, - komunikacijske i organizacijske sposobnosti, - sposobnost nepristranog dono{enja odluka, - rezultati rada tokom karijere. VI. Potrebni dokumenti: Uz prijavu kandidata, koja treba da sadr`i: adresu, kontakt-telefon i naznaku za koji upravni odbor i za koju poziciju se prijavljuju (prijavni obrazac mo`ete preuzeti sa web stranice www.gradacac.ba ili na info-pultu u {alter-sali Op}ine), potrebno je dostaviti: - kra}u biografiju, - ovjerenu kopiju diplome, - ovjerenu kopiju CIPS li~ne karte, - dokaz o radnom iskustvu, nakon sticanja stru~ne spreme, - ovjerenu izjavu o ispunjavanju op}ih i posebnih uslova iz javnog oglasa, - druge dokaze o ispunjavanju posebnih uvjeta (preporuka ranijih neposrednih rukovodilaca i dr.). Dokumenti koji se prila`u uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene kopije. Kandidati koji u|u u u`i izbor du`ni su do roka koji }e biti unaprijed odre|en Komisiji za izbor dostaviti sljede}e: - uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivi~ni postupak, - uvjerenje da nisu osu|ivani za krivi~no djelo koje predstavlja smetnju za imenovanje na upra`njenu poziciju, odnosno da im odlukom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti na poziciji na koju se kandiduju u roku od 5 godina od dana izdr`avanja izvr{ene, zastarjele ili opro{tene kazne. Napomena: - kao dokaz o stru~noj spremi potrebno je dostaviti ovjerenu kopiju diplome, uvjerenja o diplomiranju se ne}e uzimati u obzir, - kandidat mo`e podnijeti prijavu samo na jednu poziciju u jednom upravnom odboru (predstavnik osniva~a, stru~nih radnika JZU ili predstavnik ministarstva), - prijave na pozicije u dva ili vi{e upravnih odbora vr{e se tako {to se za svaki upravni odbor dostavlja posebna prijava sa kompletnom tra`enom dokumentacijom. VII. Podno{enje prijava Prijave sa potrebnom dokumentacijom se dostavljaju li~no ili preporu~enom po{iljkom, sa naznakom na koverti za koji upravni odbor se kandiduju i naznakom "Ne otvaraj". Kandidati su du`ni u prijavi obavezno navesti za koju poziciju i koji upravni odbor se kandiduju. Prijave se dostavljaju na adresu: "Komisija za izbor upravnih odbora JZU u vlasni{tvu Op}ine Grada~ac" Op}ina Grada~ac, Ul. H. K. Grada{~evi}a 54, Grada~ac. Oglas za podno{enje prijava ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Prijave podnesene istekom roka, odnosno bez potpune tra`ene dokumentacije, odbaci}e se kao neblagovremene, odnosno nepotpune. Sa kandidatima koji u|u u u`i izbor Komisija }e obaviti intervju. Op}inski na~elnik mr. sc. Fadil Im{irovi}

OGLAS
Dana, 12. 11. 2010. godine, tu`itelj je podnio tu`bu protiv tu`enih "RAINBOW PRINT" DOO SARAJEVO, FATIMA KARAMOVI], EDIN SINANOVI], radi duga v.sp. 20.933,55 KM. Ovim putem se dostavlja tu`enom "RAINBOW PRINT" DOO SARAJEVO poziv za PRIPREMNO RO^I[TE zakazano za UTORAK, 17. 4. 2012. godine, u 10 sati soba broj 228/II i putem oglasne table suda. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra objavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj tabli suda. SUDIJA ]ATO EDHEM

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ps 168041 10 Ps Sarajevo, 29. 12. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija ]ato Edhem u pravnoj stvari tu`itelja VOLKSBANK BH d.d. Sarajevo, protiv tu`enih "RAINBOW PRINT" DOO SARAJEVO, FATIMA KARAMOVI], EDIN SINANOVI], radi duga v.sp. 20.933,55 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH, objavljuje sljede}i

OGLAS
Dana, 12. 11. 2010. godine, tu`itelj je podnio tu`bu protiv tu`enih "RAINBOW PRINT" DOO SARAJEVO, FATIMA KARAMOVI], EDIN SINANOVI], radi duga v.sp. 20.933,55 KM. Ovim putem se dostavlja tu`enom FATIMA KARAMOVI] poziv za PRIPREMNO RO^I[TE zakazano za UTORAK, 17. 4. 2012. godine, u 10 sati soba broj 228/II i putem oglasne table suda. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra objavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj tabli suda. SUDIJA ]ATO EDHEM

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 198930 11 P Sarajevo, 29. 12. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu, u pravnoj stvari tu`itelja VOLKSBANK BiH DD Sarajevo, Ul. fra An|ela Zvizdovi}a br. 1, protiv tu`enih 1. MARKOVI] KARANFILJKE iz Br~kog, Ul. Steve Cvjetkovi}a bb, 2. DOO "ELEKTRORAD" Br~ko, Ul. dr. Fridmana br. 17, 3. LJUBOJEVI] NADE iz Br~kog, Ul. klosterska br. 24. i 4. OSTOJI] ZORANA iz Br~kog, Ul. ili~ka br. 10, radi isplate duga, v.s.p. 19.770,51 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. ZPP-a

OB J AV L J U J E
Tu`bom od 2. 6. 2011. godine tu`itelj je predlo`io da sud nakon provedenog postupka donese presudu kojom }e solidarno obavezati tu`ene na isplatu iznosa od 15.005,15 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od podno{enja tu`be do isplate, iznosa od 1.323,19 KM na ime obra~unate kamate na 23. 5. 2011. godine, iznosa od 3.277,17 KM na ime obra~unate zatezne kamate na 23. 5. 2011. godine, iznosa od 165,00 KM na ime naknade za opomene, te tro{kova parni~nog postupka, a sve u roku od 30 dana. Tu`itelj je tako|e predlo`io da ukoliko tu`eni ne dostave odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud donese presudu zbog propu{tanja u skladu sa odredbama ~l. 182. ZPP-a. Ovim putem se tu`enom Ostoji} Zoranu iz Br~kog, Ul. ili~ka broj 10, dostavlja tu`ba na odgovor u smislu odredaba ~lana 62. stav 2. ZPP-a pa je tu`eni du`an da u skladu sa odredbama ~lana 70. i ~lana 71. ZPP-a, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, sudu dostavi pisani odgovor na tu`bu. Obavje{tava se tu`eni da se dostava tu`be smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. SUDIJA Amela Selimovi} - Fazlagi}, s. r.

OSLOBO\ENJE petak, 6. januar/sije~anj 2012.

KORAK NAPRIJED
Hakovanje GSM ure|aja
Gotovo 80 posto GSM ure|aja {irom svijeta ugro`eno je novim talasom sofisticiranih hakerskih napada, navodi su u novom istra`ivanju Security Research Labs. Testiranja vr{ena od ove firme ~ije se sjedi{te nalazi u Berlinu sprovedena su u vi{e od jedanaest zemalja, a rezultati su pokazali da sofisticirani sajber-kriminalci ne}e imati nimalo pote{ko}a da presretnu ili prate aktivnosti GSM ure|aja. Drugi stru~njaci na polju sigurnosti postavljaju pitanje toga da li je ovakva prijetnja zna~ajna usljed sofistikacije tehnika koje su neophodne za pokretanje GSM napada, budu}i da nije dostupna ve}ini pojedinaca.

39

Lenovo planira internet TV
Lenovo je obezbijedio uvid u planove koji se odnose na internet TV i njihov sopstveni cloud servis. Kineska verzija njihovog servisa nosi}e oznaku LeTV i, prema planovima, bi}e objavljena u toku prvog kvartala teku}e godine. Za sada nema vi{e objavljenih informacija, ali se promjena ovakve situacije o~ekuje u toku januara. Lenovo konstantno bilje`i rast i sada je jedan od najve}ih proizvo|a~a ra~unara na globalnom nivou, a iza sebe je ostavio kompanije Acer i Dell. Trenutno su sve snage usmjerene na tradicionalne ra~unare, smart telefone i naro~ito na liniju tableta koja bilje`i sve ve}u popularnost.

Android 4 i za Galaxy Tab
Kompanija Samsung uveliko razmi{lja o odluci da ne dozvoli Android 4 za Galaxy S i Galaxy Tab. Nakon {to je objavljeno da nijedan ure|aj ne}e biti updateovan usljed veli~ine Samsungovog TouchWiz interfejsa, kompanija je ponovo pokrenula diskusiju o tome da li da povu~e prethodnu odluku usljed velike potra`nje korisnika. Kada je Samsung objavio listu ure|aja koji }e primiti Android 4 do marta 2012. godine, popularni Galaxy S smart telefon i Galaxy Tab tablet nisu bili na toj listi, a nakon toga je objavljeno da ure|aji jednostavno nemaju dovoljno RAM-a i ROM-a i za TouchWiz interfejs i novi operativni sistem.

Galaxy M sa stilom
Novi Samsungov Galaxy M Style zami{ljen je kao mobitel razumne cijene s 4in~nim Super AMOLED ekranom, Bluetoothom 3.0 i WiFi-jem b/g/n. Prvo se pojavljuje u du}animaJu`neKoreje s cijenom oko 500 dolara, ~ime je jeftiniji od drugih Galaxya, ali je te{ko re}i da je i jeftin. Samsung je, kako bi smanjio cijenu, {krtario na kamerama - glavna ima tek 3 megapiksela, a prednja samo VGA rezolucije. Me|utim, u mobitel je ugra|en DMB TV prijemnik, ima 4 GB prostora za podatke/aplikacije, gigahercni jednojezgreni procesor i bateriju od 1,650 mAh. Operacijski sustav je Android 2.3 Gingerbread. Ako nekog slu~ajno zanimaju i dimenzije, one su 122,5 x 63 x 9,9 mm.

Usporen rast broja korisnika Facebooka

Popularnost ne opada

Statistiku spa{avaju

Brazil i Indija
U 1.001 danu, od 1. aprila 2009. pa sve do 28. decembra 2011. godine, Facebook je dodao 609 miliona korisnika, {to je ta~no 600.000 po danu i sedam korisnika svake sekunde. Ali, ta stopa rasta se sada su`ava, barem prema podacima sa Optim.al. Me|utim, i sajt za pra}enje dru{tvene mre`e AllFacebook je primijetio isto jo{ prije godinu. Facebookov sistem za testiranje i upravljanje je, tako|er, zabilje`io da je tempo rasta dru{tvene mre`e opao, sa sedam po sekundi koliko je bilo od aprila do novembra 2009, na 6,9 po sekundi od novembra 2009. do jula 2010. Stopa rasta je dostigla 8,4 korisnika po sekundi u periodu juli 2010 - mart 2011, da bi ponovo opala na sedam po sekundi u periodu mart 2011 - septembar 2011, a od septembra do decembra 2011. stopa rasta je pala ~ak na pet po sekundi. Facebook je dodao u 1.001 danu 97 miliona korisnika iz SAD-a, ali je u protekla tri mjeseca samo ~etiri posto korisnika iz ove zemlje, ameri~ki nalozi su sa-

Novi rekord Angry Birdsa
da 19,7 posto cjelokupne Facebook baze. Za to vrijeme, u Brazilu je vi|en najvi{i rast, 34,8 miliona korisnika je dodano u ovoj zemlji tokom ovog perioda ili 1.447 po satu. U Indiji je, tako|er, vi|en veliki rast sa skoro pet miliona novih korisnika u protekla tri mjeseca, odnosno 2.304 korisnika po satu. Sajt AllFacebook iznosi kao jedan od najvjerovatnijih razloga za usporavanje rasta - zasi}enje ovom dru{tvenom mre`om, a ve}ina internet-korisnika koji }e biti Facebook korisnici ve} ima nalog pa je tako rast ograni~en na nove internet-korisnike. Facebook je dodao za ovaj1.001 dan 97 miliona korisnika iz SAD-a, ali je u protekla tri mjeseca samo ~etiri posto korisnika iz ove zemlje. Iz kompanije Rovio su saop{tili da je postavljen novi rekord od 6,5 miliona preuzimanja igrice Angry Birds za samo jedan dan i to za Bo`i}. U pore|enju sa Bo`i}em 2010, kada je igrica Angry Birds preuzeta dva miliona puta, ove godine preuzeta je ~ak tri puta vi{e. Broj od 6,5 miliona preuzimanja igrice pokazuje da njena popularnost nije opala. Broj preuzimanja igrice je sli~an broju prodatih smartphonea i tableta u decembru. Iz kompanije Rovio su kazali da su veoma uzbu|eni jer je toliko ljudi preuzelo igricu i da toliku popularnost nisu o~ekivali. - Na veliku radost na{ih potro{a~a, imamo mnogo novih ideja za igricu planiranih za 2012. i nadamo se da }e im se dopasti, re~eno je iz ove kompanije, a prenosi venturebeat.com. Igrica ima tri verzije: Angry Birds, Angry Birds Seasons i Angry Birds Rio. Ukupno je za sedam dana preuzeto milijardu apli ka ci ja, pre ma na vo di ma kompanije Flurry.

HP - Omni27 i HPE h9 Phoenix
HP je predstavio dva nova stolna kompjutera u svojoj ponudi. Rije~ je o all-in-one modelu Omni27, te desktopu za igra~e Pavillion HPE h9 Phoenix. Omni27 ima ekran s dijagonalom od 27 in~a, neosjetljiv na dodir, s rezolucijom od 1.920 x 1.080 piksela i s LED pozadinskim osvjetljenjem. U po~etnoj konfiguraciji dobiva se 2,5-gigahercni procesor Core i52400S, integrirana grafika, 6 GB radne memorije, Beats zvuk, te dva USB 3.0 priklju~ka. Standardno je prisutan i HDMI ulaz, a opcionalno se mo`e dobiti TV tuner i Blu-ray pogon. Preporu~ena prodajna cijena po~etno opremljenog kompjutera za ameri~ko tr`i{te iznosi 1.200 dolara, a prodaja kre}e sljede}e sedmice. Drugi kompjuter je Pavillion HPE h9 Phoenix. Ovajstolnikompjuternamijenjen je igra~ima, a donosi AMD-ov procesor FX-8100s osam jezgri, isporu~uje se s 8 GB RAM-a, sa 160-gigabajtnim SSD-om, te grafikom Radeon HD 7670. Opcionalno se mo`e dobiti dodatni disk i vodeno hla|enje, a u ponudi je i mati~na plo~a s Intelovim ~ipsetom X79, uz procesor Core i7-3960X. Preporu~ena prodajna cijena po~etne konfiguracije za ameri~ko tr`i{te iznosi 1.150 dolara, a isporuke tako|er kre}u sljede}e sedmice.

Windows XP i dalje vode}i OS
Nakon vi{e od deset godina od po~etka prodaje, Windows XP je i da lje do mi nan tan, no Windows 7 nastavlja smanjivati razliku. Prema podacima za decembar kompanijeNetApplications, Windows XP je pro{lu godinuzavr{io s udjelom od 46,5posto, no iako je ta brojkaimpresivna za deset godina stari OS, predstavlja veliki pad u odnosu na godinu ranije, kada je imao udio od 58,9 posto. S druge strane, Windows 7, koji je prije godinu imao udio od 21,7, narastao je na 37 posto. Na tre}em mjestu je Windows Vista, ~iji udio je pao sa 12,6 na 8,4 posto. Od ostalih operativnih sistema, Appleov Mac OS X krajem pro{le godine dr`ao je gotovo {est posto tr`i{ta, dok je Linuxov udio bio oko 1,5 posto.

40

OGLASI
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON JAVNA USTANOVA OSNOVNA [KOLA "BANOVI]I" BANOVI]I

petak, 6. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

Na osnovu ~lana 130. Pravila {kole, te na osnovu Odluke [kolskog odbora broj: 06-627/2011. od 22.12.2011. i Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeni~ko-dobojskog kantona broj: 10-34-400-1/11 od 28.12.2011. godine, O[ „1. mart“Jelah, raspisuje

Broj: 6-61-611-1-50/12 Datum, 05. 01. 2012. godine Na osnovu ~lana 72. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ( „Sl. novine TK-a“, broj: 6/04 i 7/05 ) i na osnovu Odluke [kolskog odbora Javne ustanove Osnovna {kola „Banovi}i“ Banovi}i broj: 6-61-611-1-49/12 od 05. 01. 2012. godine, raspisuje se

Kpopunu upra`njenih U R S O N K radnih mjesta za
01. Nastavnik matematike — na 4 ~asa sedmi~no, na odre|eno vrijeme, do 15.08.2012. godine, 02. Nastavnik fizike - na 2 ~asa sedmi~no, na odre|eno vrijeme, do15.08.2012. godine 03. Nastavnik osnove tehnike - na 3 ~asa sedmi~no na odre|eno vrijeme, do 15.08.2012. godine. Za navedena radna mjesta pored op}ih uvjeta propisanih zakonom, kandidati u pogledu stru~ne spreme treba da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o osnovnoj {koli Ze-do kantona u skladu sa zahtjevima Nastavnih planova i programa za osnovnu {kolu. Uz prijavu kandidati su obavezni dostaviti sljede}a dokumenta (original ili ovjerenu kopiju) - Diplomu o zavr{enoj stru~noj spremi, - Izvod iz mati~ne knjige ro|enih, - Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci,) - Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 6 mjeseci). Prijem kandidata vr{it }e se primjenom kriterija o na~inu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa, a u skladu s tim izvr{it }e se bodovanje po slijede}im osnovama: - Stru~na sprema, - Stru~ni ispit, - ^ekanje na posao na zavodu za zapo{ljavanje, - Rad u ustanovama na poslovima nastavnika, - Prosjek ocjena ostvaren na visoko{kolskoj ustanovi. Za ostvarivanje bodova po navedenim kriterijima potrebno je obavezno dostaviti: uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu, potvrdu Zavoda za zapo{ljavanje, ovjerenu kopiju radni~ke knji`ice, potvrdu fakulteta o prosjeku ocjena. Prioritet prilikom izbora kandidata, a prije izvr{enog bodovanja, imaju kandidati u skladu sa ~lanom 15. Zakona o dopunskim pravima boraca i to: ratni vojni invalid, demobilisani branilac i ~lan porodice {ehida (ako nije stariji od 25 godina, ~l. 4 istog Zakona, Sl.novine br. 6/06). Za ostvarenje navedenih prava kandidati su obavezni dostaviti dokaz o pripadnosti odre|enoj kategoriji izdat od nadle`ne op}inske slu`be, potvrdu da se vodi na evidenciji nezaposlenih lica, kao i potvrdu (ako su bili u radnom odnosu), da isti nije prestao krivicom kandidata, kao i potvrdu kojom dokazuje da nije ostvarivao otpremninu po prestanku ugovora o radu kod prethodnog poslodavca. Dostaviti i ovjerenu kopiju radni~ke knji`ice. Pod istim uslovima, tj. prije bodovanja kandidata vr{it }e se izbor kandidata koji su progla{eni tehnolo{kim vi{kom, a u skladu sa navedenim Kriterijima za prijem u radni odnos. Obavezno prilo`iti valjanu dokumentaciju za ostvarivanje ovog prava. Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa bit }e obavljen intervju o kojem }e te biti obavije{teni telefonom, ukoliko kandidat ne pristupi zakazanom intervjuu, smatrat }e se da je odustao od konkursa/oglasa. Obavezno navesti kontakt-telefon putem kojeg }e kandidat biti obavije{ten o terminu dolaska na intervju. Po zavr{enom izboru, izabrani kandidat }e biti obavezan prije potpisivanja ugovora o radu dostaviti ljekarsko uvjerenje. NAPOMENA: Ukoliko se na konkurs ne prijave lica sa tra`enim uslovima prijem }e se izvr{iti po uputstvu za anga`ovanje nestru~nih nastavnika u redovnoj i instruktivnoj nastavi {kolske 2011/2012. godine broj: 10-34-15125/11. od 08.06.2011. godine. Kandidati koji ne ispunjavaju uslove propisane stru~ne spreme du`ni su dostaviti dodatne dokumente. Uvjerenje fakulteta o godini studija i uvjerenje o polo`enim ispitima. - Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja, - Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati, - Dokumentacija za kandidate se ne}e vra}ati, a istu, svi kandidati koji ne budu primljeni, mogu podi}i u upravi {kole u roku od 30 dana po okon~anju konkursnog postupka. Poslije tog roka {kola nema obavazeu ~uvanja dokumentacije. Prijave sa potpunom dokumentacijom dostaviti na adresu: Osnovna {kola „1. MART “, Ul. H.K. Grada{~evi}a bb, 74264 Jelah (Prijava na konkurs) ili li~no svakim radnim danom od 8.00 do 13.00 sati. DIREKTOR [KOLE Esad Gari}

J AVpopunu upra`njenih N K U R S N I K O radnih mjesta za
1. Nastavnik razredne nastave 1 izvr{ilac na punu normu na odre|eno vrijeme najdu`e do 10. 08. 2012. godine, uklju~uju}i i pripadaju}i godi{nji odmor, 2. Nastavnik engleskog jezika 1 izvr{ilac na punu normu na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenika sa bolovanja, a najdu`e do 10. 08. 2012. godine, uklju~uju}i i pripadaju}i godi{nji odmor, 3. Nastavnik engleskog jezika 1 izvr{ilac na 2 ~asa na odre|eno vrijeme najdu`e do 10. 08. 2012. godine, uklju~uju}i i pripadaju}i godi{nji odmor, 4. Nastavnik islamske vjeronauke 1 izvr{ilac na 4 ~asa na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenika sa bolovanja, a najdu`e do 10. 08. 2012. godine, uklju~uju}i i pripadaju}i godi{nji odmor, 5. Nastavnik islamske vjeronauke 1 izvr{ilac na 2 ~asa na odre|eno vrijeme najdu`e do 10. 08. 2012. godine, uklju~uju}i i pripadaju}i godi{nji odmor, 6. Nastavnik njema~kog jezika 1 izvr{ilac na 12 ~asova na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenika sa bolovanja, a najdu`e do 10. 08. 2012. godine, uklju~uju}i i pripadaju}i godi{nji odmor. Uslovi koje kandidati moraju ispunjavati: a) op}i uslovi - da je dr`avljanin BiH, - da je stariji od 18 godina, - da je zdravstveno sposoban za vr{enje poslova tog radnog mjesta, - da kandidat nije osu|ivan za krivi~no djelo. b) posebni uslovi - odgovaraju}i stepen stru~ne spreme, u skladu sa Zakonom, Nastavnim planom i programom i Pedago{kim standardima, - polo`en stru~ni ispit. Uz prijavu na konkurs sa ta~nom adresom, kontakt-telefonom i kra}om biografijom potrebno je prilo`iti dokumentaciju (original ili ovjerena kopija): - uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci), - izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od {est mjeseci), - diploma o stru~noj spremi, - uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu. Napomena: Kandidati koji konkuri{u na poslove nastavnika vjeronauke du`ni su dostaviti i saglasnost nadle`ne vjerske zajednice. Osim navedenog kandidati su du`ni prilo`iti i dokaze u originalu ili ovjerenoj kopiji koji slu`e kao osnov za bodovanje u skladu sa Kriterijima o bodovanju kandidata za prijem u radni odnos u osnovne i srednje {kole Tuzlanskog kantona, koje imaju status javne ustanove, broj: 10/1-34-23264/09 od 15. 12. 2009. godine i to: - uvjerenje ustanove obrazovanja o osposobljavanju ili ugovor o stru~nom osposobljavanju za samostalan odgojno-obrazovani rad (pripravnik), - uvjerenje o radnom sta`u u ustanovama obrazovanja na poslovima koji odgovaraju stru~noj spremi i profilu koji se tra`i konkursom, - uvjerenje o radnom sta`u u ustanovama obrazovanja na poslovima koji odgovaraju stru~noj spremi i profilu u skladu sa NPP-om, - uvjerenje o radnom sta`u ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stru~ne spreme i profila tra`enog konkursom, - kopija radne knji`ice (ovjerena kopija), - uvjerenje zavoda za zapo{ljavanje o du`ini ~ekanja na posao nakon sticanja stru~ne spreme tra`ene konkursom. Ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje od nadle`nog suda da kandidat nije osu|ivan za krivi~no djelo (ne starije od tri mjeseca) izabrani kandidat }e dostaviti {koli u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa. Ukoliko se popuna upra`njenog radnog mjesta ne izvr{i stru~nim licima primit }e se pripravnik. Napomena: Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove utvr|ene konkursom obavit }e se razgovor (intervju). Intervju }e biti odr`an 19. i 20. januara 2012. godine u vremenu od 9.00 sati do 14.00 sati u objektu centralne {kole u Banovi}ima. Kandidat koji ne pristupi intervjuu, gubi pravo daljnjeg u~e{}a u konkursnoj proceduri. Sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave javnog konkursa u sredstvima javnog informisanja li~no, ili putem po{te, preporu~eno na adresu: JU Osnovna {kola „Banovi}i“, Ulica Patriotske lige br. 8, 75290 Banovi}i sa naznakom: „Javni konkurs za popunu upra`njenih radnih mjesta u JU Osnovna {kola „Banovi}i“ Banovi}i. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. PREDSJEDNIK [KOLSKOG ODBORA (Lapandi} Ibrahim)

Dobro jutro uz

u Va{em domu!

POSEBAN POPUST
za pla}anje unaprijed

TUZLA

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton JU OSNOVNA [KOLA “HASAN KIKI]” GRA^ANICA Na osnovu ~lana 72. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Sl. novine TK-a“ broj 6/04 i 7/05), Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK-a broj: 10/1-34-14722/11 od 03. 08. 2011. godine i Saglasnosti broj: 10/1-34-299171/11 od 29. 12. 2011. godine i Odluke [kolskog odbora JU Osnovne {kole „Hasan Kiki}“ Gra~anica, raspisuje se

10 20%
%
ZENICA

pretplata do 6 mjeseci pretplata do 12 mjeseci

Dopisni{tvo Oslobo|enja, Slatina 8, 75 000 Tuzla, Tel/Fax 035/210 426

DOBOJ

Dopisni{tvo Oslobo|enja, Doboj-Jug-Matuzi}i, 74 000 Doboj, Tel. 032/691 794, Fax 032/692 572

SARAJEVO

JAV N I K O N KURS
ZA POPUNU UPRA@NJENIH RADNIH MJESTA 1. Klavir, 3 izvr{ioca, puna norma, na odre|eno radno vrijeme, a najdu`e do 10. 08. 2012. godine, uklju~uju}i i pripadaju}i godi{nji odmor, 2. Klavir, 1 izvr{ilac, 4 ~asa, na odre|eno radno vrijeme, a najdu`e do 10. 08. 2012. godine, uklju~uju}i i pripadaju}i godi{nji odmor, 3. Harmonika, 1 izvr{ilac, 18 ~asova, na odre|eno radno vrijeme, a najdu`e do 10. 08. 2012. godine, uklju~uju}i i pripadaju}i godi{nji odmor, 4. Gitara, 1 izvr{ilac, puna norma, na odre|eno radno vrijeme, a najdu`e do 10. 08. 2012. godine, uklju~uju}i i pripadaju}i godi{nji odmor, 5. Gitara, 1 izvr{ilac, 12 ~asova na odre|eno radno vrijeme, a najdu`e do 10. 08. 2012. godine, uklju~uju}i i pripadaju}i godi{nji odmor, 6. Skupno muziciranje, 1 izvr{ilac, 6 ~asova, na odre|eno radno vrijeme, a najdu`e do 10. 08. 2012. godine, uklju~uju}i i pripadaju}i godi{nji odmor, 7. Biologija, 1 izvr{ilac, 11 ~asova sedmi~no, na odre|eno radno vrijeme, a najdu`e do 10. 08. 2012. godine, uklju~uju}i i pripadaju}i godi{nji odmor, 8. Gra|ansko obrazovanje, 1 izvr{ilac, 6 ~asova sedmi~no, a najdu`e do 10. 08. 2012. godine, uklju~uju}i i pripadaju}i godi{nji odmor, 9. Bosanski jezik, 1 izvr{ilac, puna norma, a najdu`e do 10. 08. 2012. godine, uklju~uju}i i pripadaju}i godi{nji odmor, 10. Matematika, 1 izvr{ilac, puna norma, na odre|eno radno vrijeme, a najdu`e do 10. 08. 2012. godine uklju~uju}i i pripadaju}i godi{nji odmor, 11. Saradnik u razrednoj nastavi, 2 izvr{ioca, 1/2 radnog vremena, a najdu`e do 10. 08. 2012. godine, uklju~uju}i i pripadaju}i godi{nji odmor, 12. Bibliotekar, 1 izvr{ilac, 1/2 radnog vremena, na odre|eno radno vrijeme, a najdu`e do 10. 08. 2012. godine, uklju~uju}i i pripadaju}i godi{nji odmor. Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove utvr|ene konkursom obavit }e se razgovor (intervju) u ponedjeljak, 16. 01. 2012. godine u vremenu od 09.00 do 13.00 sati. Sadr`aj i uslovi javnog konkursa nalaze se na slu`benoj web stranice {kole www.oshasankikic.com.ba. Kandidati }e o ishodu javnog konkursa biti obavije{teni putem slu`bene stranice {kole.

Oslobo|enje, D`emala Bijedi}a 185, 71 000 Sarajevo, Tel/Fax 033/465 727 Dopisni{tvo Oslobo|enja, Bulevar Kulina bana 30-b, 72 000 Zenica, Tel. 032/ 242 342, Fax 032/243 612

MOSTAR

Dopisni{tvo Oslobo|enja, Alekse [anti}a 4, 88 104 Mostar Tel/Fax 036/581 139

NARUD@BENICA
Ime i prezime Ulica i broj Po{tanski broj Grad (op}ina)

20

%

POSEBAN POPUST ZA PENZIONERE I RVI
OSLOBO\ENJE

Da, ovim se pretpla}ujem na Oslobo|enje od sljede}eg mogu}eg broja
Broj telefona/mobitela Broj li~ne karte Potpis
1 mjesec 3 mjeseca 9 mjeseci

6 mjeseci 12 mjeseci

TRANSAKCIJSKI RA^UNI: UniCredit bank d.d.: 3383202250044019, SPARKASSE bank DD Sarajevo: 1990490005630121, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka: 5715000000017279, POSTBANK BH DD Sarajevo: 1872000000045887 Narud`be mo`ete izvr{iti i putem na{e web stranice www.oslobodjenje.ba

OSLOBO\ENJE petak, 6. januar/sije~anj 2012.

FELJTON
Krunisan Ha II, posljednji gleski 1066.gsaglo-saksonroldpretendengitanuoenentegleski an ski kralj. Po is godi ne kod Hestin u bici protiv na

41

Besim Avdagi}: O hrani i stanovni{tvu (12)

NA DANA[NJI DAN

Ograni~ene rezerve
Kao {to ~ovje~anstvo nema recept za spre~avanje elementarnih nepogoda i ekscesa, tako nema ni recept za rje{enje demografskog problema koji, tako|e, uti~e na rezerve hrane u svijetu
Mada je poljoprivredna proizvodnja u svijetu u vrijeme „zelene revolucije“ koju neki nazi, vaju i „hemijskom revolucijom“ , jer se bazirala na velikim mogu}nos ti ma agro he mi ka li ja, zna~ajno porasla i ~ak br`e rasla nego stanovni{tvo, to nije bilo dovoljno da nadoknadi ograni~ene rezerve hrane na Zemlji i alarmantno pove}anje stanovni{tva, posebno u budu}nosti. Uz savremene metode zemljoradnje, koje su pratile „zelenu revoluciju“ i primjena kvalitetnih sorti i hibrida, savremenih agrotehni~kih ma{ina i informati~kih tehnologija, bilo je potrebno i ne{to vi{e od ~etvrtog dijela hektara zemlje (jednog jutra) da bi se proizvela koli~ina hrane dovoljna za jednu osobu. A toga nije bilo i toga je sve manje. Naime, oko 1,3 milijarde ljudi, dva puta vi{e nego prije pola vijeka, `ivi u trusnim podru~jima kao {to su su{ne zone i plavna podru~ja, a na odre|enim lokalitetima sve ja~i i sve ~e{}i su olujni vjetrovi. cije u morskoj vodi, dok je ribolov i kori{tenje zasijanih povr{ina u {irem okru`enju nuklearke zabranjeno. Ispitivanja uticaja radioaktivnih materija na biljke i druge or ga ni zme po ka za la su da zra~enje nije podjednako uticalo na sve vrste. Utvrdili su da su prije propale one biljke koje su imale vi{e genetskog materijala. Jedno je, me|utim, sigurno: genetski materijal kod svih organizama je jednakog hemijskog sastava, pa se naravno genetska mografskog problema koji, tako|e, uti~e na rezerve hrane u svijetu, osim onih koje primjenjuju pojedine zemlje, Kina, na primjer. Uprkos mnogobrojnim skupovima, nema zajedni~kih, op{tesvjetskih rje{enja koja bi prihvatili svi i pokoravali im se. Istini za volju, oni su intenzivirani tih devedesetih godina pro{log vi je ka, kad su ra zli ke izme|u onih koji imaju i `ive u izobilju i onih koji nemaju i gladuju postale najve}e u istoriji ljud skog ro da, kad je svi jet „uhvatio“ po~etak sedme milijarde ljudi i kad su dotada{nje mjere postale nedovoljne za dalji rast poljoprivredne proizvodnje i ubla`avanje gladi.

Zanemarene preporuke
Ta ko su po~et kom ovog „zvjezdanog doba“ odr`ana dva samita: Svjetski samit o hrani u Rimu i Svjetski samit o odr`ivom razvoju u Johanesburgu, na kojima su postavljeni ciljevi velikog smanjenja broja ljudi koji `ive u siroma{tvu do 2015. godine, a Amerika i Evropa obavezale su se da }e znatno pove}ati pomo} siroma{nim zemljama. Sve zemlje su se isto tako slo`ile da otvore pregovore kako bi se pove}ao pristup farmera iz nerazvijenih zemalja tr`i{tu razvijenih na taj na~in {to bi se smanjile velike povlastice koje imaju proizvo|a~i hrane u Evropi i SAD-u. Ove preporuke ostale su samo na rije~i, a na djelu je nastavljena svjetska kontrola mo}nika nad proizvodnjom hrane zapo~eta „zelenom revolucijom“. Oblikovanje budu}nosti poljoprivrede svodilo se na podr`avanje pove}anja prinosa, posebno `itarica, primjenom kvalitetnijih sjemena i savremene agrohemije i agrotehnologije, kao i proizvodnju usjeva u kontrolisanim uslovima, bez zemlji{ta i proizvodnju neuobi~ajene hrane (proteini, alge, gljive, akvakulture, `abe, pu`evi, sinteti~ka hrana...). Pove}anjem ove vrste hrane trebao je da se uspori rast kalori~nosti ishrane. U toku „zelene revolucije“ od {ezdesetih do devedesetih godina pro{log stolje}a, u prosje~nom dnevnom obroku pove}ao se broj kalorija za 15 posto, ali je i tu odr`an raskorak izme|u siroma{nih i bogatih. U zemljama u razvoju, dnevna potro{nja kalorija u hrani pove}ala se sa 2.000 na 2.500, a u razvijenim zemljama sa 3.000 na 3.300 kalorija.
(Sutra: Biotehnolo{ka revolucija)

Opasnost po zdravlje
Nisu nezamarivi ni uticaji na obradiva zemlji{ta nuklearnih ekscesa koji dugotrajno kontaminiraju tlo i hranu sa tih podru~ja. Ilustracije radi, mlijeko i druge osnovne namirnice u dijelovima Ukrajine, po tvrdnjama Me|unarodne organizacije za za{titu `ivotne sredine Greenpeace, jo{ su kontaminirani radioaktivnim talogom iz ^ernobila od prije ~etvrt stolje}a. Utvr|eno je da su u mlijeku i mlije~nim proizvodima, gljivama i korjenastom povr}u otkriveni radioaktivni sastojci cezijuma 137, koji predstavlja dugoro~nu opasnost po zdravlje. Ovi rezultati su aktualizirani u svjetlu nedavne nuklearne katastrofe u Japanu, za koju mnogi stru~njaci tvrde da je gora od one ~ernobilske, po kojoj se utvr|ivao maksimum katastrofi~nosti od osloba|anja nuklearne energije iz ove vrste elektri~nih centrala. Radioaktivnost vode koja je iscurila u Tihi okean (11,5 miliona tona) je 7,5 miliona puta ve}a od dozvoljene. Eksperti navode da se za sada ne zna kakve }e biti dugoro~ne posljedice ovako pove}ane radija-

Stravi~ne posljedice nedavne nuklearne katastrofe u Japanu

o{te}enja javljaju i kod `ivotinja i ljudi. Kod biljaka se, primjera radi, o{te}anja izra`avaju u druga~ijoj boji ili obliku cvijeta, a kod `ivotinja druga~ijoj boji dlake. O{te}enja uti~u na vitalnost organizma i smanjuju sposobnost razmno`avanja. Ne ra~unaju}i ovaj posljednji ekolo{ki eksces, planeta ima oko 46 miliona kvadratnih kilometara obradive povr{ine, {to prema jednostavnoj ra~unici, u optimalnim uslovima, mo`e da podmiri ne samo potrebe sada{njeg broja stanovnika nego i oko 10 milijardi ljudi, {to je maksimalan broj koji bi Zemlja mogla podnijeti. Kao {to ~ovje~anstvo nema recept za spre~avanje elementarnih nepogoda i ekscesa, tako nema ni recept za rje{enje de-

Besim Avdagi} je novinar u penziji. Bio je stalni dopisnik Oslobo|enja iz Njema~ke. U svojim poznim godinama bavi se isklju~ivo feljtonistikom kojom tretira aktuelne naru{ene odnose izme|u prirode i ~ovjeka. U ovom feljtonu autor se bavi demografskom eksplozijom i globalnom pojavom gladi, trenutno najve}im problemom ~ovje~anstva.

prijesto, normanskog vojvode Vilijama Osvaja~a. U manastiru @i~a krunisan srpski kralj Stefan De~anski Nemanji}, sin kralja Milutina. Tokom vladavine do 1331. pobijedio Bugare kod Velbu`da (1330) i osigurao prevlast nad Makedonijom. Zbacio ga je s prijestola sin Du{an. Umro je pod nerazja{njenim okolnostima u zato~eni{tvu u Zve~anu. Podigao manastir Visoki De~ani. Kralj Ferdinand i kraljica Izabela pobjedonosno u{li u Granadu, po{to je njihova vojska porazila Boabdila, posljednjeg emira Granade. Time je okon~ana Rekonkvista — ponovno osvajanje Pirinejskog poluostrva koje je od 711. bilo pod arapskom vla{}u. Ro|en francuski pronalaza~ @ak Etjen Mongolfje koji je s bratom @ozefom Mi{elom 1783. konstruisao prvi balon napunjen zagrijanim vazduhom. Mirom u Konstantinopolju Turska predala Rusiji poluostrvo Krim i oblast Kuban. Umro ~e{ki slavista Jozef Dobrovski, otac slavistike, tvorac ~e{ke gramatike i gramatike staroslovenskog jezika, glavna li~nost ~e{kog narodnog preporoda (“Istorija ~e{kog jezika i knji`evnosti“, “Gramatika ~e{kog jezika“, “Gramatika staroslovenskog jezika“). Umro ~e{ki sve{tenik, biolog i botani~ar Gregor Mendel koji je prvi do{ao do jasnih i preciznih formulacija o preno{enju nasljednih osobina i time postavio temelje moderne genetike. Rezultate koji su potvr|eni 1900, izlo`io je 1865. u djelu “Eksperimenti s biljnim hibridima“. Po~ela Mojkova~ka bitka u Prvom svjetskom ratu u kojoj su Crnogorci, pod komandom serdara Janka Vukoti}a, odbili ofanzivu znatno ja~ih austrougarskih snaga i time omogu}ili srpskoj vojsci odstupnicu prema Jadranu. Umro Teodor Ruzvelt, predsjednik SADa ~ija je politika stvorila svjetsku silu od dotad izolacionisti~ke dr`ave. Du`nost predsjednika je preuzeo kao potpredsjednik SAD-a, poslije ubistva predsjednika Vilijama Mekinlija 1901. S proveo je plan za izgradnju Panamskog kanala, a za posredovanje u rusko-japanskom ratu 1905. dobio je 1906. Nobelovu nagradu za mir. Kralj Jugoslavije Aleksandar I Kara|or|evi} ukinuo Vidovdanski ustav, raspustio Narodnu skup{tinu i zaveo li~nu vlast u dr`avi. Predsjednik SAD-a Frenklin Ruzvelt je ugovorom u Kongresu definisao ameri~ki cilj o ~etiri slobode - slobodu govora, slobodu religije, slobodu od straha i slobodu od siroma{tva. Predsjednik Nacionalnog komiteta za oslobo|enje Jugoslavije i vrhovni komandant Narodno - oslobodila~ke vojske, mar{al Josip Broz Tito i {ef britanske vojne misije Ficroj Meklin sklopili sporazum o uspostavljanju vazduhoplovne baze kod Zadra za potrebe savezni~kog vazduhoplovstva u borbi protiv njema~kih snaga pred kraj Drugog svjetskog rata. Umro ameri~ki filmski re`iser Viktor Fleming koji je svjetsku slavu stekao filmom “Prohujalo sa vihorom“. Iranski {ah Reza Pahlavi po~eo bijelu revoluciju uvo|enjem agrarne reforme i prava glasa za `ene. Kruna svetog Stefana, prvog hri{}anskog kralja Ma|ara, koju su odnijeli Amerikanci poslije Drugog svjetskog rata, vra}ena u Ma|arsku. Umro ameri~ki truba~, pjeva~ i kompozitor D`on Birks - Dizi Gilespi, jedan od najboljih truba~a i improvizatora u istoriji d`eza. Odigrao presudnu ulogu u stvaranju bi-bap muzike. U provinciji [ansi na sjeveru Kine poginulo najmanje sto ljudi u eksploziji poslije sudara dva teretna voza natovarena tonama trinitrotoluola. Jake policijske snage razdvajale su dva skupa na Cetinju u Crnoj Gori gdje su Srpska pravoslavna crkva i samoproklamovana Crnogorska pravoslavna crkva odr`avale centralno bo`i}no slavlje na Badnji dan. Petnaestogodi{nji ^arls Bi{op poginuo kada se u avionu cesna-172 obru{io na zgradu Banke Amerike u centru grada Tampa na Floridi. U poruci koja je potom na|ena, izrazio je simpatije prema Osami bin Ladenu i podr`ao teroristi~ke napade na Njujork i Va{ington 11. septembra 2001. Iran pristao da, poslije 25 godina prekida, obnovi odnose sa Egiptom.

1322. 1492. 1745. 1810. 1829. 1884. 1916. 1919. 1929. 1941. 1945.

Hajnrih [liman

1822.

Ro|en njema~ki arheolog Hajnrih [liman koji je svoje cjelokupno bogatstvo ste~eno u mladosti trgovinom potro{io na arheolo{ka istra`ivanja. Otkrio 1868. Troju, koriste}i se podacima iz Homerovih spjevova “Ilijada“ i “Odiseja“, a potom i Mikenu, Orhomen i Itaku.

1993.

Rudolf Nurejev

1949. 1963. 1978.

Umro ruski baletski igra~ Rudolf Hametovi~ Nurejev, zvijezda svjetske baletske scene. Jedan od najve}ih igra~a 20. vijeka zatra`io je politi~ki azil u Parizu 1961, poslije ~ega je po~ela njegova svjetska karijera.

1993. 1995. 2000. 2002. 2004.

2001.

D`ord` Bu{

Na zajedni~koj sjednici oba doma ameri~kog Kongresa, D`ord` Bu{ potvr|en kao novi, 43. predsjednik SAD-a.

42

SPORT
Iskusni golman @elje ponovo na klupi

petak, 6. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

U

Premijer ligi BiH ne postoji bolji sagovornik od Adnana Gu{e, barem kada su u pitanju fudbalske teme. Naime, Gu{o obavlja ~ak tri funkcije - prvi golman @elje, zatim trener golmana tima sa Grbavice, te trener golmana u mladoj reprezentaciji BiH.

Adnan Gu{o ne planira

Bukvi} na golu
Sa Adna nom smo naj pri je po~eli o temi njegovog statusa u @eljezni~aru, misle}i na onaj golmanski, a saznali smo da on li~no ne namjerava stajati izme|u stativa i na prolje}e, urpkos ~injenici da je tokom jeseni bio jedan od najzaslu`nijih za seriju nepora`enosti plavog tima. Naravno, ne pita se samo on, ali otom-potom... “Ne planiram braniti na prolje}e“, priznao nam je Gu{o i dodao kako @eljo u zimskom prelaznom roku, barem {to se ti~e golmana, ne}e dovodi ti nikoga. “Imamo dvojicu kvalitetnih golmana Kari}a i Bukvi}a i u dogovoru sa Amarom Osimom odlu~i}emo ko }e na gol” ka`e , Gu{o, na trenutak se prebaciv{i u ulogu trenera. “Trebalo bi isforsirati Bukvi}a, mlad je, kvalitetan i mo`emo ga prodati, s tim {to bi ga mo`da na po~etku trebalo malo istrpjeti“, smatra trener golmana u @elji, koji je Bukvi}u trener i u mladoj reprezentaciji BiH. Malo je primjera u svijetu gdje je jedan golman trener svojoj rezervi... “To je sticaj okolnosti. Uostalom, Bukvi} je dva mjeseca bio povrije|en i nije bio pozivan u mladu reprezentaciju, a kada se napokon oporavio dobio je

braniti i na prolje}e
Golman, trener golmana u @elji i trener golmana u mladoj selekciji BiH o planovima na prolje}e: Bukvi} ima kvalitet, ali ga treba istrpjeti • Had`i} iz Zrinjskog najve}i potencijal

Pjani}, Zahirovi}, Be{i}...
Na{u U21 selekciju u ovoj godini o~ekuju ~etiri doma}e utakmice i to protiv San Marina, Bjelorusije, Gr~ke i Njema~ke. “Mo`emo dohvatiti drugo mjesto, s obzirom na to da nam svi konkurenti dolaze na noge. U bara` idu ~etiri najbolje drugoplasirane reprezentacije i s obzirom na to da smo kiksali protiv Kipra, mo`da }e nam biti potrebni bodovi u posljednjem kolu protiv Nijemaca, koji su ve} sada prvi. U tom slu~aju od A selekcije bismo zatra`ili Muhameda Be{i}a, Adnana Zahirovi}a, a vjerovatno i Miralema Pjani}a. S njima trojicom vjerujem da bismo mogli savladati Njema~ku i obezbijediti barem bara`“ , optimisti~an je Gu{o. osam prvenstvenih utakmica tokom jeseni, primiv{i tek jedan gol i to sa bijele ta~ke proJ. LIGATA tiv Vele`a.

Adnan Gu{o: Ako se samo on bude pitao, ne}e braniti na prolje}e

priliku da brani i zadovoljio je” , nagla{ava Gu{o, koji idealnim ~uvarem mre`e smatra visokog golmana, a takvih je u BiH, uz njega, jako malo... “Adnan Had`i} iz Zrinjskog je golman koji donekle ztadovoljava moje kriterije. Mlad je, visok je i mo`e napredovati. Volio bih ga jednog dana vidjeti u @elji, ali

to je trenutno nemogu}e, jer ima ugovor sa Zrinjskim.”

Unio sigurnost
Nakon malo razgovora o trenerskim temama nakratko smo se vratili Gu{inom golmanskom anga`manu, napominju}i kako su njegovi suigra~i isticali da je upravo on jedan od najzaslu`ni-

jih za seriju nepora`enosti... “Svi ka`u tako, ali poklopilo se vi {e fa kto ra. Mo`da sam unio sigurnost u zadnju liniju, pa se ekipa stabilzovala, ali ne bih rekao da sam ja klju~ni ~ovjek. Jesam, pomogao sam malo, ali svi imamo veliki udio u se ri ji ko ju smo napravili“, rije~i su Gu{e, koji je branio na

Bh. reprezentativac jo{ pamti vrijeme provedeno u Teplicama

D`eko i Skrtel se
Opro{taj od legende
Manchester City je lagano savladao Liverpool sa 3:0 i ostao na vrhu tabele, a osim ubje dlji vog tri jum fa gra|ana, me~ je obilje`io i verbalni duel izme|u na{eg reprezentativca Edina D`eke i slova~kog internacionalca, Martina Skrtela. Skrtel je dao zanimljiv intervju za slova~ke medije, obja{njavaju}i situaciju: “D`eko mi je upu tio ne ko li ko so~nih rije~i na ~e{kom jeziku, nakon ~ega sam ga upitao je li to nau~io u Teplicama“ rekao je Skrtel. Tokom ci, jelog me~a, D`eko i Skrtel su “vodili rat” na terenu, a sve rije~i su izgovorene na ~e{kom i slova~kom jeziku, tako da ih saigra~i i sudije nisu mogli razumjeti. Ipak, nakon me~a, D`eko i Skretel su pru`ili ruku jedan drugome i sve je zaboravljeno. “Verbalne razmirice nisu ni{ta posebno. U va`nim utakmicama, igra~i se ~esto koriste time, ali sve je to uredu. D`eki sam nakon me~a pru`io ruku.” dodao je slova~ki reprezentativac. Za nekoliko dana, City i Liverpool igraju me~ polufinala Liga kupa i bi}e zanimljivo ponovo pratiti duel izme|u D`eke i Skretela, ukoliko do njega do|e.

“vrije|ali“ na ~e{kom
FK Radnik Bijeljina
U Administrativnoj slu`bi Op {ti ne Bi je lji na ju~er je odr`an komemorativni skup povodom smrti legende bijeljinskog Fudbalskog kluba Radnik Ramiza Rame Durakovi}a, prenosi Srna. Komemoraciji su prisustvovali porodica, rodbina, kao i mnogobrojni prijatelji i saigra~i Durakovi}a. U ime uprave i ~lanova FK Ra dnik od Du rako vi}a se oprostio potpredsjednik Upravnog odbora ovog kluba @ivorad Mira`i} koji je istakao da je on, prije svega, bio dobar ~ovjek, a zatim i sjajan fudbaler. “Ramo je bio je sjajan ~ovjek, sjajan igra~, prijatelj i sagovornik. Kao fudbaler bio je nepredvidiv, strah i trepet za sve protivnike, a za na{ klub velika uzdanica“ rekao je Mira`i}. , Komemorativnom skupu prisustvovao je na~elnik Op{tine Bijeljina Mi}o Mi}i}, kao i mnogobrojna rodbina, prijatelji i ~lanovi FK Radnik. Ramiz Durakovi} je stradao prije nekoliko dana u Majevi~koj ulici u Bijeljini kada ga je udario voza~ ~iji su inicijali J. V.

D`eko i Skrtel vodili su rat na terenu
Reuters

OSLOBO\ENJE petak, 6. januar/sije~anj 2012. Admir Ra{~i} nastavlja karijeru u Novom Pazaru

SPORT

43

Safet Su{i} ostaje selektor na{e fudbalske reprezentacije

@elim odvesti

BiH na SP
Uo~i starta novog ciklusa ima}emo grupu od 20 do 25 kvalitetnih igra~a, {to nam daje nadu da ostvarimo cilj, izjavio je Su{i}
Safet Su{i} ostaje selektor fudbalske reprezentacije BiH. Kao {to smo ve} ranije pisali legendarni Pape predvodi}e na{ dr`avni tim u kva li fi ka ci ja ma za Svjetsko prvenstvo 2014. godine u Brazilu. Ovo je zvani~no potvr|eno nakon ju~era{njeg sastanka Su{i}a sa Komitetom za normalizaciju N/FSBiH, koji je pre dvo dio pred sje dnik Ivi ca Osim. „Postojala je velika `elja predsjednika Osima i svih ~lanova Komiteta za nastavkom zajedni~ke saradnje. I ja sam `elio nastaviti selektorski posao jer bi mi bilo te{ko oti}i poslije poraza od Portugala (bara` za EP, op.a). Poku{a}emo se plasirati na najja~e svjetsko takmi~enje. Tokom pro{lih kvalifikacija imao sam kontakte i odre|ene ponude, ali smatram da bi bilo {teta da prekinemo saradnju po{to smo na pravom putu da ostvarimo uspjeh“, izjavio je Su{i}. On smatra da BiH ima dobru ekipu kada je kompletna, kao i da }e u narednim kvalifikacijama za Mundijal nastupiti neki novi igra~i. „Zajedno sa pomo}nicima posmatra}u na{e internacionalce koji nastupaju u evropskim ligama. Nekoliko fudbalera iz mlade reprezentacije zanimljivi su najboljoj selekciji. Uo~i starta novog ciklusa ima}emo grupu od 20 do 25 kvalitetnih igra~a, {to nam daje nadu da ostvarimo cilj u kojem dosad nismo uspjeli, a to je odlazak na veliko takmi~enje.“ Su{i} je naglasio da postoji ponuda jedne agencije za igra-

Mogu} prijateljski me~ sa Brazilom 28. februara: Safet Su{i}

Admir Ra{~i} dogovorio saradnju sa Novim Pazarom na godinu i po

Izazov je igrati protiv Partizana i Zvezde
Za`elio sam se utakmica pred puno publike, {to je uz dobre uslove presudilo u izboru nove sredine, izjavio je Ra{~i}, koji }e u tandemu sa Dudi}em nastupati u timu Novog Pazara
Doskora{nji napada~ Olimpica Admir Ra{~i} nastavi}e karijeru u Novom Pazaru. On je dogovorio potpisivanje ugovora na godinu i po sa klubom koji se takmi~i u Jelen Superligi Srbije. Ra{~i} }e igrati u Novom Pazaru zajedno sa biv{im ~lanom premijerliga{a iz Gabele, GO[K-a Fe|om Dudi}em. „Imao sam nekoliko ponuda iz udaljenijih zemalja, ali sam odlu~io oti}i u Novi Pazar jer je ponuda zadovoljavaju}a. Odlazim u fudbalsku sredinu u kojoj Novopazarce prati 10.000 navija~a na doma}im utakmicama. Ova ekipa ima i podr{ku simpatizera na gostovanjima. Za`elio sam se utakmica pred puno publike, {to je uz dobre uslove presudilo u izboru nove sredine“, izjavio je Ra{~i}. On se raduje nastupima za Novi Pazar, ~ijem timu }e se priklju~iti 16. januara na prozivci kada po~inju pripreme za nastavak fudbalskog prvenstva Srbije. Ra{~i}ev novi klub zauzima 14. mjesto sa 11 bodova nakon 15 kola, a ispod njega su plasirani ~a~anski Borac i Metalac. „Srbijanska liga je ja~a od na{e. Izazov je igrati protiv Partizana i Crvene zvezde. Iza Novog Pazara su dvije ekipe na tabeli. S obzirom na to da dru{tvo najboljih napu{taju dva posljednjeplasirana tima, o~ekuje nas gr~evita borba za opstanak. Ovo je premijerni nastup Novog Pazara u elitnom takmi~enju Srbije i ako zadr`i sada{nji status, sigurno }e klupske ambicije biti ve}e u narednim godinama.“ Ra{~i}, koji je u dosada{njoj karijeri nosio dres @eljezni~ara, Sarajeva, slovenske Bele Krajine, norve{kog Sandefjorda i Olimpica, izrazio je zadovoljstvo {to }e sa njim igrati jo{ jedan na{ napada~ Dudi}. „Zajedno }emo se lak{e prilagoditi novoj sredini“ rekao je , Ra{~i}.
Z. R.

nje prijateljske utakmice sa peterostrukim svjetskim {ampionom Brazilom, u slobodnom terminu krajem februara u [vajcarskoj. „Prihvatili bismo ponudu Brazilaca, ali moramo sa~ekati da se oni izjasne o svojim `eljama. U narednih desetak dana bi}e poznato da li }emo odmjeriti snage sa ovom renomiranom reprezentacijom. Termin je 28. februara, no to nije bitno jer `elimo igrati protiv Brazila. Protivnik bi vjerovatno igrao u najboljem sastavu, s obzirom na to da ve}ina njegovih reprezentativaca igra u inostranstvu. Skoro je dogovoren kontrolni me~ sa Republikom Irskom 26. maja na gostovanju u ovoj zemlji. Nastoja}emo ugovoriti jo{ jednu ili dvije provjere krajem maja ili po~etkom juna“ izjavio je Su{i}. ,
Z. RA[IDOVI]

Suspendovani Dominkovi} i ^olakovi}
Komitet za normalizaciju N/FSBiH suspendovao je biv{e predsjednike Ilju Dominkovi}a i Sulejmana ^olakovi}a, koji su sklapanjem dvostrukih i {tetnih ugovora prouzrokovali podizanje sudskih tu`bi protiv Saveza. Njima dvojici zabranjen je rad i kandidovanje na bilo koje funkcije na svim nivoima N/FSBiH do okon~anja sudskih postupaka.

Ribery `ali za Reusom
Jedan od najboljih igra~a njema~kog nogometnog giganta Bayerna Franck Ribery izrazio je `aljenje odlaskom Marca Reusa u Borussiju Dortmund na kraju sezone. Mlada nadolaze}a zvijezda Reus, do kraja sezone jo{ ~lan Borussije Mönchengladbach, bio je i velika `elja Bayerna, ali je dortmundska mom~ad u srijedu objavila vijest da je potpisala ugovor s Nijemcem. Najtu`ni ji u ci je loj toj pri~i je mo`da i vezni igra~ Bayerna Ribery. “Zbilja velika {teta. Volio bih da se odlu~io za Bayern“, rekao je Ribery za TZ. Brani~ bavarskog tima Holger Badstuber tako|er nije bio zadovoljan propustom Bayerna u lovu na Reusa. “On je do nio svo ju odlu ku za koju je zasigurno imao i dobrih ra zlo ga. Je di no {to mi mo`emo u~ini ti je po {to va ti odlu ku. No, os ta je ~inje ni ca da je ve li ka {te ta {to ni je po tpi sao za Bayern“, re kao je Bad stu ber. Reus je ugovor s mom~adi iz Dortmunda potpisao do 2017, a Mönchen gla dbach }e kao kompenzaciju dobiti 17 miliona eura.

44

SPORT

petak, 6. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

S

enijad Ibri~i}, fudbaler Lokomotiva iz Moskve i reprezentativac BiH, na novogodi{njoj proslavi u svom kafi}u 17 u Sanskom Mostu, zajedno sa bra}om, brutalno je pretukao sugra|anina Hasu Husi}a, naslov je koji su svi internet-portali ju~er prenijeli. Tragom te informacije, saznali smo kako je cijela stvar malo preuveli~ana. Naime, u policiji tvrde da nemaju indicija kako je u tu~i u~estvovao bh. reprezentativac. “Desilo se ta gu`va u lokalu, nakon ~ega su ih izveli napolje i nastao je fizi~ki sukob u kojem je o{te}eni zadobio lak{e tjelesne ozljede. Prema izvje{taju nije ga udarao Ibri~i}, fudbaler, nego taj drugi, njegov ro|ak“, kazao nam je Ale [iljdedi}, portparol MUP-a Unsko-sanskog kantona. O{te}eni Haso Husi} ponovio nam je da su ga udarali njegova bra}a Mirhet i Hasib, ali i da ga je udario na kraju i Senijad Ibri~i}?! Na na{u opasku da policija nema takav podatak, Hasib je kazao da ga policija za to nije ni pitala. Ina~e, kafe-barom 17 upravlja Senijadov brat Smajo, a vodi se na njegovoj `eni. Prije nekoliko godina, na samom otvaranju kafi}a desila se tu~a, nakon koje je Senijad sa svojom bra}om dobio uslovnu osudu, a potvrdi li se da je zaista i udario “nogom u glavu“ Husi}a, taj uslov }e biti prekr{en, igrom slu~aja, na istom mjestu. O{te}eni Haso Husi} ne bi volio da se to desi, te `ali {to je sve zavr{ilo u medijima, jer se pla{i odmazde brojne bra}e Ibri~i}, ali dodaje da nije zaslu`io batine koje je F. BENDER dobio.

Da li je Senijad Ibri~i} u~estvovao u tu~i za Novu godinu?

Hasu Husi}a udarali neki drugi Ibri~i}i?!
O{te}eni Haso Husi} tvrdi da su ga udarali Senijadova bra}a Mirhet i Hasib, ali i da ga je na kraju udario i sam reprezentativac BiH, {to je policija demantovala Ve} osu|en na uslovnu kaznu

Senijad Ibri~i} nije u~estvovao u tu~i, tvrde iz policije

Prvi me~evi osmine finala Kupa kralja

Upravnom odboru FK Sarajevo dostavljen prijedlog kandidata

Dragan Jovi} novi trener?
Komisija Fudbalskog kluba Sarajevo u sastavu Dino Selimovi}, prof. dr. Munir Talovi} i Irfan Red`epagi} dostavila je Upravnom odboru prijedlog kandidata za novog{efastru~nog{tabako{evskog premijerliga{a. Niko od predstavnikaklubasino}nije`elio govoriti o novom treneru aktuelnog viceprvaka prije nego {to Upravni odbor potvrdi njegovo imenovanje. Prema na{im informacijama ubrzo bi se trebala odr`ati sjednica UO-a, a nije isklju~eno da se ona obavi telefonkomisija }e podnijeti detaljan izvje{taj o razgovorima sa svimkandidatima. Ipak, nezvani~no saznajemo da }ekormilobordotimapreuzeti trener Zvijezde Dragan Jovi}, za kojeg u rukovodstvu procjenjuju da je trenutno najbolje rje{enje. Podsjetimo, Jovi} je kao trener Zrinjskog osvojio {ampionsku titulu u sezoni2008/09. i naslovpobjednika Kupa BiH u sezoni 2007/08. OsimZrinjskog, vodio je Travnik, Posu{je i pomenutuZvijezdu iz Grada~ca. Z. R.

Igra~i Barcelone slave prvu ovogodi{nju pobjedu

Jovi} blizu preuzimanja bordo tima

Reuters

Ubjedljiv trijumf

ski. Sjednicu}e sazvatipredsjednik vlade ko{evskog premijerliga{a Amir Rizvanovi}. Na toj sjednici

Barcelone
Katalonski tim lako nadigrao Osasunu sa 4:0 i gotovo osigurao plasman u ~etvrtfinale
Fudbaleri Barcelone uspje{no su apsolvirali prvu slu`benu utakmicu na kon kratke bo`i}ne pauze. U prvom susretu osmine finala Kupa kralja savladali su Osasunu sa ubjedljivih 4:0 na Camp Nou. Za razliku od Reala dan ranije, koji je zaostatak 0:2 protiv Malage morao preokrenuti u drugom poluvremenu do pobjede od 3:2, Barcelona je ve} od ranog po~etka pokazala rivalu kako stvari stoje i ko je bolja ekipa. Dva puta u razmaku od samo {est minuta u prvom dijelu strijelac je bio Cesc Fabregas, dok je preostala dva gola za Katalonce zabio Lionel Messi u drugom poluvremenu i tako dokazao da je gripa iza njega. Najbolji fudbaler dana{njice zatresao je prvi put mre`u u 73. minuti, samo 14 minuta nakon {to je u{ao u igru kao zamjena za Pedra, dok je drugi gol zabio u prvoj minuti sudijske nadoknade. Barcelona je tako jednom nogom osigurala ~etvrtfinale, pa uzvrat do~ekuje mirno. Podsjetimo, pobjednik ovog susreta u ~etvrtfinalu ide na boljeg iz dvoboja Real - Malaga. U drugom odigranom susretu Sociedad je na doma}em terenu pobijedio Mallorcu sa 2:0 golovima Mikela Aranburua i Imanola Agirretxe. Prve utakmice osmine finala Kupa kralja: Sociedad - Mallorca 2:0 (Aranburu 17, Agirretxe 55), Barcelona - Osasuna 4:0 (Fabregas 14, 19, Messi 73, 90).

Eusebio ponovo primljen u bolnicu
VelikansvjetskognogometaEusebioponovo je u utoraknave~erprimljen u lisabonsku bolnicu Luz, svega tri dananakon{to je otpu{ten iz nje. Nekada{njisjajninapada~, koji}e ovajmjesecnapuniti70 godina, prvi put je zavr{io u bolnici nekoliko dana prije Bo`i}a zbog upale plu}a, a nakon komplikacija vezanih uz sr~anuaritmijuotpu{ten na staru godinu. Iako je tada izjavio novinarima da je 100 posto zdrav, tri dana kasnije je ponovo zavr{io u bolnici. Portugalski mediji pi{u da je u srijedu trebao i}i na redovnu kontrolu, ali se ve~er ranije sam prijavio u bolnicu zbog jakog ka{lja, a

lije~nici su ga odlu~ili zadr`ati kao mjeru opreza. Iz bolnice su samo kratko izvijestili da legendarni nogometa{ obavlja pretrage. Eusebio je najve}i dio blistavekarijere proveo u Benfici s kojom je 1962. postao evropski prvak. Za portugalsku reprezentacijupostigao je 41 pogodak u 64 utakmice.

Gomez `eli produ`iti ugovor s Bayernom
Napada~ minhenskog Bayerna i trenutno najbolji strijelac njema~kog prvenstva sa 16 golova Mario Gomez (26) najavio je kako `eli nastaviti karijeru u redovima aktuelnog kluba. “Osje}am se vrlo dobro ovdje. Nastavak saradnje se ~ini kao ne{to prirodno“ rekao je Gomez , tokom priprema za drugi dio sezone u Kataru. Aktuelnim ugovorom Gomez je vezan do kraja naredne sezone, a uprkos nekada{njim `eljama da se oku{a izvan Bundeslige, ~ini se da su se biv{em napada~u Stuttgarta prioriteti preokrenuli.

“Odlazak u inostranstvo vi{e mi nije prioritet. Rado }u ostati dio ove ekipe i vidjeti reakciju kluba“, dodao je najbolji bundesliga{ki strijelac iz pro{le sezone kojeg je Bayern Stuttgartu na ljeto 2009. godine platio 30 miliona eura.

OSLOBO\ENJE petak, 6. januar/sije~anj 2012.

SPORT

45

LIGA 13 Bosna lako protiv Brotnja

Hod`i}: Pobijedila je snaga kolektiva
Pokazali smo koliko smo jaki u tom segmentu igre i sasvim zaslu`eno smo slavili. Najbitnije je da smo se oporavili nakon pro{lih poraza u doma}em prvenstvu, rekao je mladi playmaker studenata • Trener Hamdo Frljak dosta rotirao ekipu i {ansu pru`io svima, a na kraju su se svi upisali u strijelce
Ko{arka{i Bosne su u 14. kolu Lige 13 o~ekivano slavili doma}u pobjedu protiv ekipe Brotnja (89:72). Gostuju}i igra~i nisu niti u jednom trenutku ozbiljnije zaprijetili studentima, koji su ostvarili 11. prvenstvenu pobjedu u ovoj sezoni. Trijumf nad hercegova~kom ekipom uslijedio je nakon dva poraza zaredom, {to }e dodatno podi}i samopouzdanje sarajevskom sastavu. “Dosta lako smo stigli do ove pobjede, a smatram da je presudila snaga kolektiva. Pokazali smo koliko smo jaki u tom segmentu igre i sasvim zaslu`eno smo slavili. Najbitnije je da smo se oporavili nakon pro{lih poraza u doma}em prvenstvu i sada ponovo `elimo napraviti veliku pobjedni~ku seriju“ rekao je mla, di playmaker studenata Dino Hod`i}, alu di ra ju}i na sjaj ni po~etni niz njegove ekipe od deset uzastopnih pobjeda. Trijumf protiv Brotnja mogao je biti jo{ uvjerljiviji, ali je trener Hamdo Frljak dosta rotirao ekipu i priliku dao mla|im igra~ima. Impresivno zvu~i podatak da se svih 12 ko{arka{a upisalo u strijelce. “Politka kluba je da se pru`i {ansa i mladim igra~ima, {to dosta dobro funkcioni{e do sada. Protiv Brotnja su svi dobili priliku i ugradili svoje poene u ovu pobjedu. To je jo{ jedan pokazatelj koliko smo jaki kao ekipa“ re, kao je Hod`i} koji je za samo 18 minuta provedenih na parketu postigao devet poena, a tome dodao po tri odbrambena skoka i asistencije.

Dino Hod`i}: Zaslu`eno slavlje

Foto: D. ]UMUROVI]

Spomenimo i to da je debi u dresu Bosne imao Armin Avdibegovi}, koji se sjajno uklopio u igru sarajevskog sastava, te je na najbolji mogu}i na~in kreirao

napade svog novog tima. U narednom kolu koje je na rasporedu 10. januara, studenti su slobodna ekipa.
A. MEHANOVI]

NBA Miami razbio Atlantu

ENDESA LIGA Real bolji od Barcelone

Chicago nastavio

sa pobjedama
NBA prvaci Dallas Mavericksi upisali su drugu uzastopnu pobjedu, ovog puta protiv Phoenix Sunsa, a Nijemac Dirk Nowitzki odigrao je svoju 1.000. utakmicu u najja~oj ligi svijeta
Ko{arka{i Miami Heata brzo su preboljeli doma}i poraz od Atlanta Hawksa, te su u no}i sa srijede na ~etvrtak razbili Indiana Pacerse sa 118:83. LeBron James je u odsustvu Dwaynea Wadea odigrao veliku utakmicu u kojoj je umalo ubilje`io triple-double. Za to su mu nedostajala samo dva skoka s ozbirom na to da je ubacio 33 ko{a i podijelio 13 asistencija. Chicago Bullsi su do{li do pete uzastopne pobjede slaviv{i u gostima protiv Detroit Pistonsa s 99:83. Petorica igra~a Bullsa bila su dvocifrena {to se poena ti~e. Boozer je ubacio 19, Rose 17, uz deset asistencija, te Noah 13 uz 11 skokova. NBA prvaci Dallas Mavericksi upisali su drugu uzastopnu pobjedu, ovog puta protiv Phoenix Sunsa, a Nijemac Dirk Nowitzki odigrao je svoju 1.000. utakmicu u najja~oj ligi svijeta. Slavili su ko{arka{i iz Teksasa sa 98:89 ponajvi{e zahvaljuju}i u~inku Nowitzkog koji je ubacio 20 ko{eva, imao {est skokova i sedam asistencija. Kod gostiju Steve Nash ubilje`io je double-double ubaciv{i 15 poena i podijeliv{i 12 asistencija. Los Angeles Clippersi bez ikakvih su problema bili bolji
Dobra forma: Mirza Teletovi}

Teletovi} upisao
double-double u~inak
Reprezentativac Bosne i Hercegovine i ponajbolji igra~ Caje Laboral briljirao je u 14. kolu Endesa lige. Njegov tim je nadigrao Fuenlabradu sa 61:51, a Teletovi} je ostvario double-double u~inak. Ubacio je 11 poena, te ostvario ~ak 15 skokova za ne{to vi{e od 33 minute provedene na parketu. Odli~an je bio i Milko Bjelica, koji je, tako|er, ostvario doubledouble u~inak od 15 poena i deset skokova, a najefikasniji je bio Brad Oleson sa 18 poena. Sino} je igran i ko{arka{i El Clasico, a za razliku od fudbala, ko{arka{i Reala su uspjeli savladati Barcelonu rezultatom 78:74. Osim vodstva 2:0, te samo nakratko 12:10, Barcelona je u ostatku utakmice uglavnom igrala podre|enu ulogu. Real Madrid je u jednom trenutku imao ~ak i 14 poena razlike, a samo ~etiri minute prije kraja do{ao je u situaciju da spa{ava, ~inilo se, sigurnu pobjedu. A. M.

Bek Indiana Pacersa Danny Granger u duelu sa Joelom Anthonyem i Reuters LeBronom Jamesom

Bav~i} ponovo odli~an
Jo{ jednu odli~nu utakmicu u dresu gr~kog KAOD-a odigrao je bh. reprezentativac Edin Bav~i}. Nakon {to je u pro{lom kolu progla{en za MVP-a, ju~er je u pobjedi svoje ekipe nad PAOK-om (93:72) ostvario doubledouble u~inak. Krilni centar na{e reprezentacije je za ne{to vi{e od 31 minute na parketu ubacio 19 poena, te je imao odli~nih 13 skokova, za ukupan indeks korisnosti - 30.

od Houston Rocketsa sa 117:89. Trojac Blake Griffin, Chris Paul i Chauncey Bullups ubacio je ve}i dio Clippersovih poena prije negoli su prakti~ki presjedili cijelu ~etvrtu ~etvrtinu. Griffin je predvodio strijelce sa 22 poena, slijedio je Paul sa 20 i deset asistencija, te Randy Foye koji se iskazao u posljednjoj dionici, kada su zvijezde sjedile na klupi, ubaciv{i 14 od svojih 16 poena.

Rezultati: Orlando - Washington 103:85, Toronto - Cleveland 92:77, Boston - New Jersey 89:70, Detroit - Chicago 83:99, Miami - Indiana 118:83, New York - Charlotte 110:118, Minnesota - Memphis 86:90, New Orleans - Philadelphia 93:101, Dallas - Phoenix 98:89, San Antonio - Golden State 101:95, Denver - Sacramento 110:83, Los Angeles Clippers - Houston 117:89.

46

SPORT
igra~a hokeja{kih klubova iz Sarajeva - Vukova i Medvjeda. Prva utakmica, kojom se ujedno i otvara turnir, na rasporedu je danas, 6. januara, sa po~etkom u 12 sati, izme|u gostuju}ih timova iz Slova~ke i Ma|arske. Na kraju pomenimo kako su organizatori pozvali sve gra|ane Sarajeva da prisustvuju pomenutim utakmicama, uz napomenu da je ulaz besplaJ. Li. tan.

petak, 6. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

Me|unarodni hokeja{ki turnir u Sarajevu

Slovaci i Ma|ari na otvaranju
Tokom vikenda }e se u Sarajevu, ta~nije u ledenom balonu Zetra, odr`ati Me|unarodni pozivni turnir u hokeju na ledu - Sarajevo 2012. Organizator turnira je Hokeja{ki savez FBiH, a nastupi}e i dva inostrana tima - Hokeja{ki klub iz slova~kog grada Hradoka, te HK Legions iz Ma|arske. Njih }e ugostiti HK Ilid`a 2010, te Ekipa iz Sarajeva, koja je sastavljena od najboljih

Iz Rukometnog kluba ^elik

Pripreme

po~inju 9. januara
Ima}emo i dvije-tri kontrolne utakmice, kazao je Ljubomir Miki Filipovi}, {ef struke rukometa{a ^elika
Rukometa{i ^elika kre}u sa pripremama 9. januara za drugi dio sezone. Cilj je na kraju zavr{iti me|u tri prvoplasirana i tako izboriti plasman u bara` za prvaka na{e zemlje te u Kupu BiH poku{ati izboriti polufinale te organizuju finalni turnir za osva ja~a naj ma so vni jeg ta kmi~enja 5. i 6. maja u zeni~koj Areni. “Period za pripreme je veoma mali. Prvenstvo po~inje 3. februara (^elik u Areni tada do~ekuje trebinjski Leotar, op.a.) i zato su svi na{i igra~i imali doma}i zadatak da i za vrijeme prvenstvene pauze ne prestaju sa pripremama. U ostatku priprema koje po~inju 9. januara }emo paralelno raditi i na “punjenju akumulatora’’, odnosno, fizi~koj pripremljenosti tima, ali i na radu s loptom. Ima}emo i dvije-tri kontrolne utakmice. Mo`da na par dana odemo i negdje van Zenice, ali o tom potom“ ka`e Ljubomir Miki , Filipovi}, {ef struke ^elika. On smatra kako bi u narednoj polusezoni trebali bljesnuti Mir-

Novogodi{nji turnir STK @eljezni~ar

Jan D`indo, Alenka Hase~i}, Filip Ljolji}, Elda [ehi} i Mirna Hozi}

Vra}a se na gol ^elika: Adnan [abanovi}

Elda [ehi} prva
Elda [ehi} je pobjednica tradicionalnog stonoteniskog Novogodi{njeg turnira u najmla|im starosnim kategorijama, koji je odr`an u organizaciji sarajevskog STK @eljezni~ar. Gosti na turniru sarajevskih plavih bili su vr{njaci i vr{njakinje iz STK Bosna. Igralo su po kombinovanom sistemu - svak sa svakim. Najmla|e nade dva sarajevska kluba prikazale su zavidan igra~ki kvalitet u vrlo zanimljivim me~evima u kojima je ~lanica @eljezni~ara Elda [ehi} dominirala i zaslu`eno osvojila prvo mjesto. Poredak ostalih: 2. Filip Ljolji} (@eljezni~ar), 3. Alenka Hase~i} (@eljezni~ar), 4. Mirna Hozi} (@eljezni~ar), 5. Daniel Miokovi} (Bosna), 6. Nadir [i{i} (Bosna), 7. Nedim Tabakovi} (Bosna), 8. Jan D`indo (Bosna). Nagrade takmi~arima predali su treneri Miroslav Remi} i Esad Kamberovi}. G. V.

za Derven~i}, Haso ]osi}, a {ansu }e imati i Ekinovi}, Be~i} i drugi. Uz standardne prvotimce (Begagi}, [arenac, Star~evi}, Duvnjak, Lu~i}, Kadi}, Begovi}) na sce nu se vra}a i gol man Adnan [abanovi}, {to je objektivno i najve}e poja~anje za narednu polusezonu.

Podsjetimo, stigao je i Andreas Dominikovi}, koji je igrao u Austriji i Njema~koj, a prije toga pet godina je branio boje jednog od najboljih bh. timova Izvi|a~a iz Ljubu{kog, potpisav{i ugovor na tri godine sa ^elikom.
Mi. D.

[kola skijanja na Smetovima za najmla|e

Rukometna reprezentacija Gr~ke u Solunu pobijedila je Kipar 31:13 (11:6) u kvalifikacijama za SP 2013. u [paniji. Revan{-susret igrat }e se 8. januara u Nikoziji. Selekcije Gr~ke i Kipra igraju u grupi 6 u kojoj se nalaze i rukometa{i BiH, koji su u dosada{njem toku kvalifikacija po-

Gr~ka deklasirala Kipar

Uslovi skromni,
Pet profesora tjelesnog odgoja radi sa 20 skija{kih po~etnika i ve} nakon ~etiri dana u prvoj smjeni ovladali su osnovnim vje{tinama
Kalendarska 2012. godina u Savezu dru{tava pedagoga fizi~ke kulture op}ine Zenica i Ze ni~ko-do boj skog kan to na po~ela je {kolom skijanja za najmla|e od 4. do 10. januara na Smetovima. U prvoj smjeni 20 mali{ana i djevoj~ica ve} su nau~ili osnovne vje{tine skijanja. Sa djecom svakodnevno radi pet profesora tjelesnog odgoja. “Uspjeli smo osposobiti ovu stazu na Smetovima koja zadovoljava kriterije za najmla|i uzrast. [kola skijanja je ura|ena i koncipirana za po~etnike. U prvoj smjeni radimo ve} ~etvrti dan i ja sam prezadovoljan, ve}ina mali{ana i djevoj~ica ve} je savladala osnovne vje{tine“, izja vio nam je Er min Zu ki}, predsjednik Dru{tva pedagoga fizi~ke kulture ZDK. Iako su uslovi na Smetovima skromni, rezultati su vi{e nego dobri. Najmla|a Iman, koja ima samo ~etiri godine, uspje{no je savladala prve korake na skijama. Kako se radi o najmla|em uzrastu, ve}ina roditelja je zajedno sa svojom djecom. Vi{e su

bijedili Kipar sa 38:20 i 32:26. Pobjednika grupe i putnika u bara` odlu~it }e susreti BiH i Gr~ke, koji se igraju 11. januara u Gora`du i ~etiri dana kasnije u Solunu. Rezultati: Kipar - BiH 20:38, BiH - Kipar 32:26, Gr~ka - Kipar 31:13. Poredak: 1. BiH 4 boda, 2. Gr~ka 2. 3. Kipar 0.

dobri rezultati

Slalom skija{a na Sljemenu za Svjetski kup

Austrijanac Marcel Hirscher pobjednik je slaloma Svjetskog kupa vo`enog ju~e na stazi Crveni spust na zagreba~kom Sljemenu u vremenu 1:51.84. Ovo je za Austrijanca bila druga ovosezonska pobjeda u slalomu, a do nje je do{ao nakon izvanredne prve vo`nje u kojoj je bio vode}i, da bi u drugoj sa~uvao prednost. Drugoplasirani je NijemacFelixNeureuther, koji je imao zaostatak 29 stotinki, dok je tre}i bio hrvatski skija{ Ivica Kosteli}, koji je zaostao za pobjednikom 48 stotinki. Rezultati: 1. Hirscher (Aus) 1:51.84, 2. Neureuther (Njem) +0.29, 3. Kosteli} (Hrv) +0.48, 4. Deville (Ita) +0.83, 5. Myhrer ([ve) +1.88, 6. Missillier (Fra) +1.95, 7. Hargin ([ve) +2.25, 8. Moelgg (Ita)

Hirscher pobjednik, Kosteli} tre}i

Na Smetovima iskusni instruktori u~e po~etnike prvim skija{kim potezima

Marcel Hirscher

Reuters

+2.26, 9. Byggmark ([ve) +2.27, 10. Gross (Ita) +2.37... Hirscher je sa sto novih bodova sko~io na prvo mjesto ukupnog poretka Svjetskog kupa. Ovaj Austrijanac ima 525 bodova, Aksel Lund Svindal je drugi sa 456, tre}i Ted Ligety ima 403, a ~etvrti Kosteli} 389 bodova.

nego zadovoljni radom profesora tje le snog od go ja, uje dno u~itelja skijanja. Majka najmla|e u~esnice {kole skijanja Amra Huseinspahi} zadovoljna je uslovima i onim {to je nau~ila njena djevoj~ica: “Iako uslovi na Smetovima nisu najbolji, zahvaljuju}i upornom radu i aktivnostima u~itelja skijanja, kod planinarskog doma osposobljena je staza na kojoj

djeca u~e prve skija{ke korake. Zadovoljna sam napretkom, moja Iman za samo tri dana samostalno je stala na skije i ve} se sama spu{ta niz stazu.“ Osim Smetova, Dru{tvo-udruga pedagoga fizi~ke kulture op}ine Zenica tokom raspusta organizova}e zimovanje djece na Pridolcima i Rostovu. Od vremenskih prilika zavisi}e i plan Mi. D. aktivnosti u prirodi.

OSLOBO\ENJE petak, 6. januar/sije~anj 2012.

OGLASI

47

POSLJEDNJI POZDRAVI, SJE]ANJA I SMRTOVNICE
za objavljivanje u dnevnim novinama Oslobo|enje mogu se predati u poslovnicama BH Po{ta {irom Bosne i Hercegovine

I U NAJTE@IM TRENUCIMA S VAMA - VA[E OSLOBO\ENJE
Naziv po{te Biha} Biha} Cazin Velika Kladu{a Adresa Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 07-19 07,30-15,30 09-19 08-16,30 07-19 07,30-15,30 07-19 07,30-15,30 07-19 07,30-15,30 07-16 07-14 07-19 07,30-15,30 07-16 07-14 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-18 08-18 08-20 08-18 08-18 08-18 08-18 08-18 07-20 08-16 07-20 08-16 08-16 08-15 07-20 08-15 08-15 07-20 07-20 08-15 07-20 09-20 Naziv po{te Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Ilid`a Had`i}i Vogo{}a Ilija{ Travnik Novi Travnik Bugojno Gornji Vakuf Fojnica Donji Vakuf Tuzla Tuzla Adresa Put `ivota bb Grbavi~ka 1 Behd`eta Muteveli}a bb D`emala Bijedi}a 37 Safet bega Ba{agi}a bb Zelene beretke 15 Trg solidarnosti 37 Safeta Had`i}a 107 Trg ZAVNOBIH-a 17 Bul. branilaca Dobrinje bb Rustempa{ina 13 Had`eli 116 Jo{ani~ka 32 29. februara 4 Prnjavor 11 Trg Zlatnih ljiljana bb Nugle II Javi} bb Doktora Raljevi}a bb Ul. 14. Septembra Aleja bosanskih vladara 29 Musala 2 Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 07-20 07-20 09-16 09-16 08-16 08-16 08-16 09-16 08-15 08-16 07-20 07-20 07-20 08-15 08-18 08-15 08-19 08-15 08-19 08-15 08-16 08-18 07-20 08-15 09-16 08-15 07-20 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07-15 08-15 Naziv po{te Tuzla Tuzla Tuzla Kalesija @ivinice Kladanj Banovi}i Lukavac Gra~anica Srebrenik Grada~ac Zenica Zenica Zenica Zavidovi}i Kakanj Maglaj Te{anj Visoko Vare{ Olovo Breza Br~ko Adresa A. Herljevi}a 10 Rudarska 37 Bosne Srebrne bb Oslobodilaca bb Mar{ala Tita bb Patriotske lige 1 Banovi}i Borisa Kidri}a bb M. Vehbi ef. [emsekadi}a Kulina bana bb H. kapetana Grada{~evi}a 23 Masarikova 46 Kralja Tvrtka I br. 2 Lond`a 83 Patriotske lige bb Zgo{}anska 44 S. Omerovi}a 8 Trg Alije Izetbegovi}a ^ar{ijska 75 Put mira 15 H. kapetana Grada{~evi}a bb Hasana Kjafije 6 Bulevar mira bb Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 08-16 08-15 08-15 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 07-17 08-15 07-17 07-17 07-20 07-20 08-20 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 08-16 08-16 07:30-16 08-17 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 -

Bosanska 3 Bosanskih Kraljeva Trg zlatnih ljiljana Ibrahima Mr`ljaka bb Bosanska Krupa Trg oslobo|enja 1 Bosanski Bosanska 115 Petrovac Sanski Most Banjalu~ka 2 Klju~ Kulina bana 11 Gora`de Ferida Dizdarevi}a 3 Ustikolina Ustikolina Pra~a Trg Kemala Hrve bb Mostar Tekija bb Mostar Bra}e Feji}a bb Mostar Mar{ala Tita 51a (Sj. logor) Konjic Mar{ala Tita bb Jablanica Pere Bili}a 24 Sarajevo Obala Kulina bana 8 Sarajevo Mar{ala Tita 12 Sarajevo ^emalu{a bb Sarajevo Patriotske lige 40 Sarajevo Livanjska 1 Sarajevo Vi{njik 40 Sarajevo Zmaja od Bosne 88

48

MALI OGLASI
NEKRETNINE
IZDAJEM pos. prostor 125m2, centar, 86m2 i 76m2, centar. Mob. 061/573640. IZDAJEM 3 poslovna prostora u Papagajci, povr{ine od 20m2. Mob. 061/141-676 i 033/535-165. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru, cen. grij. bra~nom paru bez djece ili zaposlenima. Tel. 538-598 i 061/928057. IZDAJEM gara`u 13m2 aerodrom naselje povoljno. Tel. 061/897-959. IZDAJEM namje{ten stan 80 ekstra kod Holidey Inna. Za strance. Tel. 061/897-959. IZDAJEM namje{ten stan, privatna ku}a, poseban ulaz. Tel:062/255-827. IZDAJEM poslovni prostor preko pu ta su da 36m2 [e no ina 6. Tel. 062/326-886. IZDAJEM pos. prostor 12m2, Ul. Patriotske lige, 150 KM. Tel. 033/211975. IZDAJEM ve}i jednosoban luksuzno opremljen stan, novija gradnja, centar, samcima. Mob. 061/320-843. IZDAJEM dva jednosobna polunamje{tena stana, na Bistriku, ul. Iza ba{}e 4. Mob. 061/103-258, 225-632. IZDAJEM ili prodajem jednosoban stan 39m2 potpunu namje{ten, veliki balkon 6m2, III sprat, lift, Dobrinja II, Ul. Emila Zole 4. Tel. 033/811-273. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan na Ko{evskom brdu priklju~ak za telefon. internet, kablovska. Tel.061/209911. IZDAJEM gara`u Centar Marin dvor cijena po vi|enju. Tel. 062/253-712. i 667-994. IZDAJEM prostor za nadogradnju noktiju, kozmeti~ki salon.Tel: 061/809319. IZDAJEM stan na Stupskom brdu, u blizini Penija. Tel. 033/470-741. STUDENT tra`i cimera, zasebna soba, kod Islamskog fakulteta. Mob. 061/958-368. IZDAJEM Alipa{ino polje dvosoban polunamje{ten. Tel. 033/711-666. KO[EVO marcela [najdera ve}i jednosoban stan I kat. Tel:033/711-665. CENTAR ul. Mejta{ 17m2 namje{tena garsonjera III kat 250Km. Tel. 061/150-519. IZDAJEM dvosoban stan, cen. grij. Otika, kod Merkatora, 400 KM. Mob. 061/905-212. JEDNOSOBAN stan, opremljen, priva tna ku}a, po se ban ulaz. Mob. 062/712-991. IZDAJEM jednosoban stan, sa gara`om, kod OHR-a, strancu ili pos. ~ovjeku, 450 KM. Mob. 061/323-347. IZDAJEM stan na Ba{~ar{iji, 45m2, adaptiran, pogodan za 2-3 studentice. Mob. 061/506-368. IZDAJEM namje{ten stan na Grbavici, 500 KM. Mob. 062/008-931. IZDAJEM sobu studentu (mu{karcu) kod medic. i gra|. fakulteta, nova Breka. Tel. 443-282, 062/147-525. IZ DA JEM je dno so ban stan na Ba{~ar{iji. Mob. 061/935-050. IZDAJEM jednokrevetnu sobu, iza Muzi~ke {kole. Mob. 061/869-654. IZDAJEM kroja~ku radnju, koplet iventar-repro materijal, Katedrala, S. Grad. Mob. 061/869-654. IZDAJEM jednosoban stan za studente Grbavica.Tel:065/895-964. IZDAJEM pos. prostor 60m2, ^ekalu{a 10. IZDAJEM ure|an poslovni prostor Radi}eva (strogi centar) pogodan za advokaturu, notara, ambulantu, zubarsku ordinaciju, predstavni{tva. Zasebno grijanje, priklju~ak za telefon, internet i kablovsku TV. Mob. 061/190-012. IZDAJEM gara`u u Trnovskoj 4 Kova~i. Tel:204-678. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan kod Vje}nice 200KM. IZDAJEM sobe za spavanje, no}enje 15KM na Ba{~ar{iji. Tel. 061/192059. IZDAJEM poslovni prostor 20m2 u centru grada.Tel:063/717-968. SERVIS ra~unara „AKI“ Grbavica instalacija, nadogradnja.Tel. 061/545375. IZDAJEM sprat ku}e famelijarnoj porodici ili studentima. Tel: 655-787 ili 061/778-245. IZDAJEM gara`u, Aerodromsko naselje, A. [eremete. Mob. 061/847-959. CENTAR, kod Italijanske ambasade, rezidencijalan stan 110m2+vrt, namje{ten, dogovor. Mob. 061/350-448. IZDAJEM komfornu sobu na Mejta{u, iznad pijace Markale, `enskoj osobi. Tel. 225-747, 063/947-075. IZDAJEM gara`u, privatna ku}a, na Grbavici I. Mob. 063/639-213. IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, Ko{evsko brdo, 350 KM, grijanje uklju~eno. Mob. 061/229-607. TROSOBAN 80m2, Breka, 2 sprat, 198.000 KM, dvostran, cen. balkon, I. Mujezinovi}a. Mob. 062/334-371. DAL MATIN SKA, 80m2, dvo eta`ni+gara`a, pl. eta`no, 1 sprat, trosoban, 260.000 KM. Mob. 062/334371. ADAPTIRAN stan 80m2, 219.000 KM. Mob. 062/334-371. POLJINE zemlji{te, 35 KM/m2. Mob. 061/170-254. POSLOVNI objekat u Rajlova~koj, sa mogu~no{}u nadogradnje, 1500m2 pos. prostora+cca 2000m2 oku}nice, cijena na upit. Mob. 064/4212354. PRODAJEM dvosoban stan na Dolac Malti 62/m2, lokacija odli~na. Tel. 062/722-350, zvati od 11 do 17 sati. PRODAJEM trosoban stan 71m2 + dvije lo|e i balkon, Hrasno. Tel: 033/647- 525. D@EMALA Bijedi}a, 15 sp. 73m2, 1.600 KM/m2, @rtava fa{izma, 55m2, 1.800 KM/m2, Vraca, ku}a sa tri stana+600m2 oku}nice, 110.000 KM. Mob. 061/177-556. PRODAJEM ku}u u izgradnji ulaz u Osjek sa svim pa pi ri ma.Tel:062/225-012. PRODAJEM stan 36m2 u Hrasnom Trg Heroja. Tel:065/021-556. PRODAJEM stan 45m2 u Hrasnom Trg Heroja. 93.000KM. Tel. 065/021556. PRODAJEM stan 71m2 u Hrasnom Azize [a}irbegovi}. Tel. 065/021-556. PRODAJEM poslovni prostor 80m2 na ~ar{iji Bravad`iluk.Tel. 065/021556. DVOSOBAN stan u Aleji Lipa 52m2 6 kat ima balkn djelimi~no adaptiran. Tel. 061/320-439. CENTAR, M. Irbina, 130m2, 3 sprat, 2.800 KM/m2, M. Dvor, 128m2, K. Tvrtka, 1 sprat, 2.800 KM. Mob. 062/383-064. PRODAJEM stan na Ilid`i Pejton 37,2+balkon 2 sprat. Tel: 061/198-642. POFALI]I, blizu FDS i OBN-a ku}a p+s. dva trosoban stana. Tel. 062/243329 i 061/437-719. PRODAJEM stanove: Dobrinja, III sprat, 54m2, 75.000 KM, Centar, PRODAJEM stan 71m2 u Hrasnom Alije [a}irbegovi}. Tel: 065/021-556. PRODAJEM stan 36m2 u Hrasnom, Trg Heroja 60.000 KM.Tel:065/021556. PRODAJEM stan Marin dvor 85m2 VIS prizemlje pogodan i za biznis 2.500/m2. Tel. 061/925-649.

petak, 6. januar/sije~anj 2012.
PRODAJEM stan, Ilid`a dvosoban stamb.zgrada, drugi sprat, eta`no grijanje.Tel: 061/865-011. PRO DA JEM ku}u u cen tru kod OHR-a, tri sprata, dvije gara`e, cen. grijanje. Mob. 062/337-925. PRODAJEM ku}u u izgradnji, ulaz u Osjek, sa svim pa pi ri ma. Mob. 062/225-012. BA[^AR[IJA, prodajem ku}u. Tel. 665-966, 061/199-845. PRO DA JEM ka me nu ku}u P+S, 80m2 sa oku}nicom 200m2, na Pelje{cu-Sre ser, 700m od mo ra. Tel. 035/275-165, 061/896-355. PRODAJEM stan 125m2, I sprat, pored Miljacke, 2.000 KM/m2, plin pred ulazom. Mob. 061/312-075. SKENDERIJA, jednosoban 34m2, i kat, eta`no, renoviran, povoljno. Mob. 061/350-448. PRODAJEM stan, Breka, H. Su{i}a, 48m2+70m2 ba{ta, prizemlje, 137.000 KM. Mob. 061/143-036. BA[^AR[IJA, ul. A{~iluk 90m2, 2 spr. 220.000 KM, Mojmilo, Olimpijska, 80m2, VP, 1.450 KM/m2. Tel. 062/383-064. PRODAJEM poslovni prostor 80m2 na ^ar{iji Bravad`iluk. Tel. 065/021556. STAN N. Saraj. E. [ehovi}a 67m2 2/5 soban. Tel. 061/299-911. STAN cent. P. lige 66m2 IVkat. Tel. 061/299-911. PALE ku}a 200m2-p+s+p pam. objekti namje{teno. Tel:057-225-787. PRODAJEM u Makarskoj trosoban stan 75m2 novogradnja 3 mokra ~vor.a Tel. 0038521611754 mob. 00385993121814. PRODAJE se stan Grbavica 57m2 dvoiposaban balkon, ul. Radni~ka kod Ma le zij ske am ba sa de. Tel. 062/649-370 i 063/556-886. PRODAJEM stan Vojni~ko polje 7 sprat lift, 67m2 adaptiran dvoiposoban. Tel. 061/072-845. NOVOGRADNJA u Centru grada na Skenderiji stanovi u zavr{noj fazi grdnje. Tel:061/072-845 i 063/556886. PRODAJEM povoljno stan u Hrasnici. Tel. 062/229-677. STAN Ciglane 79m2, 73m2, 60m2. Tel:061/299-911. STAN Centar ^obanija 84m2 I kat. Tel. 061/299-911. VI[E stanova u Centru A. Ugarske gradnje 147m2, 80m2. Tel. 061/299911.

OSLOBO\ENJE

STAN Centar Alipa{ina 80m2, 75m2. Tel. 061/299-911. STAN Otoka 3/5 odli~an. Tel:061/299911. KU]A S. grad Kova~i 150m2 gara`a na 300m2 placa. Tel.061/299-911. ^ENGI] V, 60m2, F. Be}irbegovi}a, 5 sprat, 1.850 KM/m2, Dobrinja V, Trg grada Prato, 77m2, 7 sprat, 105.000 KM. Mob. 062/383-064. ^ETVEROSOBAN stan, 109m2, renoviran, u epicentru, 1 sprat, eta`no grijanje. Tel. 033/201-221, 062/921419. PRODAJEM stan Jezero 35m2 6KM. Tel. 066/510-328. PRODAJEM stan 48m2 86.000 KM. lift, Isprat. Tel. 033/624-655. GRBAVICA II kat 54m2 dvosoban balkon. Tel. 061/325-840. VRACA, Dobojska, 1 sprat, 48m2, 62.000 KM, Pofali}i, novogradnja, 1 sprat,. 114.000 KM, Alipa{ino polje, 15 sprat, 56m2, 89.000 KM. Mob. 062/383-064. HRASNO VII sprat 54 sprat dvosoban stan. Tel. 061/325-840. ALIPA[INO C faza 67m2 trosoban balkon. 97.000 KM. Tel: 061/325840. ^ENGI] Vila VI sprat 54m2 dvosoban balkon. Tel. 061/325-840. D.MALTA trosoban stan 72m2 ul. Fojni~ko IV sprat 1.8000KM/m2. Tel. 061/701-044. DAL MATIN SKA — cen tar, stan 121m2, visoko prizemlje, mogu}a kombinacija stambeno poslovna. Tel. 033/221-533. STARI GRAD kod Vje}nice jednosoban stan 36m2. Tel:061/210-222. PRODAJEM povoljno dvosoban konfo ran stan 59m2 Ge te ova. Tel: 066/864-478. STAN na M. Dvoru, Kralja Tvrtka br. 14/3 od 77m2. treba manja opravka. Tel. 058/483-561. PRODAJEM povoljno dvoiposoban stan 65,20m2 I. Engela ^engi} vili2. Tel065/294-840. PRODAJEM 2,5 dunuma zemlje na autoputu Sarajevo — Bla`uj, uz samu cestu. Mob. 061/085-792. PRODAJEM stan 45m2 u Hrasnom Trg Heroja.Tel:065/021-556. CENTAR, dvosoban 65m2 i jednosoban 42m2, spojena sa ogra|enim balko ni ma 12m2, no vo gra dnja sa eta`nim grijanjem, cijena po vi|enju i dogovoru. Mob. 061/352-112.

POTRA@NJA
POTREBNA namje{tena garsonijera, sa centralnim grijanjem, zaposlenoj djevojci, Hrasno-Alipasino polje, 200 KM+rezije. Mob.063/162-407. POTREBAN dvosoban namje{ten stan, u Hrasnici, sa grijanjem, internet konekcijom i kablovskom, na period od 3-4 mjeseca. Tel. 033/225-431, 033/209-955. AGENCIJI potrebni stanovi za izdava nje i pro da ju, li jen ti po zna ti.Tel:061/360-084. POTREBAN stan na ~uvanje na podru~ju Sa ra je va i oko li ne. Tel. 066/999-012. POTREBNA garsonjera ili jednosoban namje{ten stan, u zgradi. Mob. 061/494-279. AGENCIJI potrebno vi{e stanova u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061/437732 i 061/214-306. POTREBNO vi{e stanova praznih namje{tenih za prodaju i izdavanje. Tel. 062/200-777 i 033/203-127. MIJENJAM dvosoban stan 53m2 u Hrasnom, za jednosoban, uz doplatu. Tel. 033/642-338. POTREBNO vi{e praznih i namje{tenih stanova i ku}a za iznajmljivanje.Tel: 061/214-306 i 061/437-732.

PONUDA
IZDAJEM poslovni prostor 43m2, [entada, pogodan za razne namjene. Mob. 061/344-365. 7543 DVOSOBAN stan 58m2, ul. Avde Smajlovi}a, Vraca, 2 sprat sa eta`nim grijanjem, telefonom i balkonom. Mob: 062/146-935. IZDAJEM namje{ten stan 60m2, ul. Porodice Ribara 97/2, Hrasno kod d`amije tel. 657-511 i Mob. 069-053. IZDAJEM povoljno studenticama ku}u, sa tri komforno namje{tene sobe i zajedni~kom kuhinjom i toaletom, centar grada. Mob. 061/206205. IZDAJEM dvosoban stan na Alipa{inom polju, B-faza, namje{ten. Tel: 061/842-989. NOVA Breka, izdajem luksuzno opremljen trosoban stan. Mob. 061/160609. IZDAJEM namje{ten jednosoban stan, sa grijanjem, G. Breka. Mob. 061/203-473. MANJA namje{tena soba, poseban ulaz, cen. grij. kupatilo, TV, zaseban ulaz, strogi centar, samcu, studentu. Mob. 061/217-897. IZDAJEM nenamje{ten stan 75m2, na du`e vrijeme, 2 kupatila, 2 balkona, 2 lo|e, ul. Patriotske lige 46. Mob. 061/744-523. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, Alipa{ino polje, B faza. Tel. 065/177684.

PRODAJA
PRODAJEM poslovni prostor 62m2, u strogom centru, pogodan za ordinacije, kancelarije i sli~no. Mob. 061/344-365. 7543

PRODAJEM jednosoban stan 36 m2 u blizini Vje}nice.Inf. 061/210-222. TUZLA- dvojna ku}a, dva dvosobna stana, dvije garsonjere, ~etiri gara`e, 75m2 tarasa, 550m2 ba{ta, vlastito centralno grijanje, kod Jalske d`amije, ul. Had`ica sokak 3, cijena 500.000 KM. Tel. 070/232-507, 062/010-842. ILIJA[, prodajem trosoban stan (82 m2).Tel. 061/106-410. POFALI]I, prodajem stan 57m2, Zahida Panjete 7D, II sprat. Tel: 063/971797. CENTAR, ^ekalu{a, 105m2, 1 sprat, gara`a, pl. eta`no, 225.000 KM. Mob: 062/334-371.

OSLOBO\ENJE petak, 6. januar/sije~anj 2012.
PRODAJEM 2 dunuma zemlje orani ca i vo}njak kod Had`i}a. Tel. 063/717-908. PRODAJEM ili mijenjam ~etverosoban stan u centru, kod Vje~ne vatre, za jednosoban ili dvosoban uz doplatu, Centar. Mob. 061/252-663. BJELAVE 50m2, 1 kat, dvosoban, 2 strane, plin, fix. 95.000 KM. Mob. 061/148-810. DAL MATIN SKA — cen tar, stan 121m2/2.500KM, visoko prizemlje, mogu}a kombinacija stambeno poslovna. Tel. 033/221-533. STARI Grad kod Vodovoda 30m2, 4 sprat, mogu}nost pro{irenja za jo{ 30m2, 75.000 KM. Mob. 061/148810. STARI Grad kod Po{te 50m2, kao nov i dozvola za pro{irenje za jo{ 50m2, 155.000 KM. Mob. 061/484-505. BRANILACA grada, kod BKC 80m2, 2 kat, renoviran. Mob. 061/484-505. CIGLANE, 80m2, full adaptiran, nova kuhinja, 10m2 balkon, 119.000 KM. Mob. 062/334-371. CENTAR, Dalmatinska, 80m2, dvoeta`ni, 1 sprat, gara`a, pl. et. grijanje, 260.000 KM. Mob. 062/334-371. AKCIJA stanova u novogradnji Stup, Tibra 2, od 26-91m2, od 22.12.do 29.12. najni`e cijene i najpovoljniji uvjeti pla~anja. Mob. 062/334-371. DOBRINJA IV, 76m2, troiposoban, re no vi ran, 1.350 KM/m2. Mob. 061/484-505. DO BRI NJA, 89m2+ba {ta, 1.500 KM/m2. Mob. 061/148-810. CENTAR, Titova, 120m2, 4 kat, lift. Mob. 061/148-810. TITOVA 143m2, 3 kat, petosoban, pl. grijanje, 2.450 KM/m2. Mob. 061/148810. PRO DA JEM plac 900m2 u Ned`ari}ima Branislava Nu{i}a.Tel. 061/191-521. DANIJELA Ozme, 160m2, 2 kat. Mob. 061/484-505. CENTAR, kod pijace Markale, 111m2, 2 kat, 2.400 KM/m2. Mob. 061/148810. JOSIPA Vanca{a, 120m2, 3 kat, 2.400 KM/m2. Mob. 061/484-505. ALEKSE [anti}a, centar, 100m2, 2 kat, 2.200 KM/m2. Mob. 061/148810. GRBAVICA, 94m2, troiposoban, 1 kat, renoviran. Mob. 061/148-810. KU]A, Bjelave, 160m2, nova, 230.000 KM. Mob. 061/148-810. KU]A, Skenderija, 200m2+500m2 zemlje, za investitore. Mob. 061/148810. RAJLOVAC, privredni objekti na 4.000m2 zemlje. Mob. 061/484-505. ZEMLJA, Ni{i}i, 5500m2, fik. 35.000 KM. Mob. 061/484-505. KU]A, Bjelave, 64m2+110m2 ba{te. Mob. 061/148-810. PRODAJEM pos. prostor 14m2, Ciglane i 56m2 centar. Mob. 061/573640. PRODAJEM apartman u Neumu 46m2 i 46,50m2. Mob. 061/573-640. PRODAJEM vikend-ku}u 330m2, Jablani~ko jezero i ku}u u ]elebi}u 476m2, 171. Mob. 061/573-640. PRODAJEM gra|. zemlji{te 10.229, pored samog puta prema Kiseljaku. Mob. 061/573-640. PRODAJEM stan 110m2/fiksno 3.000 KM/m2, u strogom centru grada kod Katedrale, ul. Jeli}a. Mob. 061/200393. PRODAJEM ku}u u Pofali}ima, 2 trosobna stana, radnja, sve 1/1, 140.000 eura. Mob. 063/318-796. PRODAJEM ku}u kod Fabrike duhana Pofali}i 2 trosoban stana radnja. Tel: 063/318-796. STAN 111m2 III kat M. Dvor vrazova. Tel:061/188-846. KU]U u nizu sa gara`om i ba{tom 129m2 Mus ta fe Bu su lajd`i}a. Tel:061/188-846. PRODAJEM ku}u, visoko prizemlje, sprat, oku~nice 450m2. Mob. 061/201700. KU]U u Pofali}ima ul.Humska sa 2 stana svaki po 100m2 i 2 poslovna pros to ra mo`e i po la ku}e. Tel. 061/188-846. TROIPOSOBAN stan 78m2+parking mjesto III kat Taba{nica. Tel. 061/188846. STAN ~etvorosoban 117m2 II kat +parking mjesto M. Dvor Kotromani}a. Tel: 061/188-846. PRODAJEM troiposoban stan 77m2 XIII kat ul. Kolodvorska kod Hitne pomo}i.Tel.061/188-846. NOVOGRADNJA ul. Parolinska ^engi} Vila stanovi. Tel. 062/264-379. BEOGRAD —Avala Ripanj, plac 9 ari 4500eura ili mijenjam za automobil.Tel:00381113919322. STAN 35 m2 preko puta stadiona Ko{evo na prodaju 6sprat. Tel: 066/510328. DVOSOBAN prizeman stan 67m2 za 85.000 KM ul. Avde Jabu~ice 39. Tel: 033/534-992. PRODAJEM jednosoban stan, ustakljena lo|a, 42m2, I. Andri}a 7/14. Tel. 033/524-809. BA[^AR[IJA, prodajem ku}u. Tel. 665-966 i 061/199-845. PRODAJEM stan na ^engi} Vili od 54 m2 na V spratu renoviran 061/370207. PRODAJEM gara`u u Kranj~evi}evoj preko puta Doma pisaca ispod Konzuma vlas. 1/1 uknji`eno. Tel. 061/869396. PRODAJEM gara`u, Dobrinja, povoljno, N. Petrovi}a 10. Mob. 061/847959. PRODAJEM stan na Vi{njiku 32 m2 na prvom spra tu 73.000 KM. Tel.061/370-207. PRODAJEM stan kod Medicinskog fakulteta od 52 m2 na III spratu sa liftom. Tel.061/370-207. STAN na Grbavici od 94m2 na I spratu renoviran. Tel. 061/370-207. STAN na Vi{njiku od 50m2 na prvom spratu. 105.000 KM. Te. 061/370-207. STAN u Marcela [najdera (Ko{evo) od 69m2 na II spratu. Tel. 061/370207. TRG Heroja, 36m2, IX kat, ul. Azize [a~irbegovi}, 50m2, XV sprat, A. Benca, 52m2, IX kat. Mob. 061/724504. PRODAJEM stan 69m2, X sprat, A. polje, C faza. Mob. 061/537-152. PRODAJEM ku}u Kova~i Halilba{i}a Stari grad Sarajevo. Tel: 061/620000. AERODROMSKO 54m2, [. pand`e, 1 sprat, komplet renoviran, 2 balkona+gara`a, 85.000 KM. Mob. 061/247177. PRODAJEM stan na Grbavici jednosoban 37m2 prvi sprat adaptiran cijena po dogovoru. Tel. 062/920-814. SOKOLOVI] kolonija, na tri eta`e, gara`a, ba{ta, 120.000 KM. Mob. Mob. 065/061-966. CENTAR, blizu Austrijske ambasade, tro ipo so ban 84m2, VP, ga ra`a, 215.000 KM. Mob. 065/061-966. VRACA, ku}a sa 3 stana, pl. grij. 600m2 oku}nice, 110.000 KM. Mob. 065/061-966. YUGO Florida, crvena, u dobrom stanju, registracija istekla, pre{la 46.000 km, cijena 600 KM, Mob. 061/510469. PRO DA JEM ka ra van Merce des 123D, 1984. god. u odli~nom stanju, registrovan 5+2. Mob. 063/879-720. PRODAJEM XI BMW - pogon 4x4, 2003. god., mjenja~ automatik i manuelno na ameri~kim tablama. Cijena 12.500KM. Mob: 061/172-518. RENAUL cady, 2002. god. pre{ao 119.000 km. Mob. 061/507-756. MAZDA 323 F, 2001. god. 1,6, 16V, ful oprema, metalik siva. Mob. 061/221668. PRODAJEM Alfu 146, Tvin Spurk, 2000 godina, nije registrovana, cijena 5.000 KM. Mob. 061/201-200. MER CE DES B kla se 180 CDI 2010.god. Tel:061/208-414. LAN DRO VER du gi ben zi nac u odli~nom stanju-gara`iran 1973. za 15.000 KM sa rez. djelovima. Tel. 058/483-561. PRODAJEM [kodu Oktaviju, TOUR 1.9.TD (90, KS 2009.Tel. 061/101899. PRODAJEM za golfa 2,3,4 alnaser, altenator i za ostala vozila, mo`e i monta`a. Tel. 531-996, 062/693-470. PRODAJEM Golfa dvicu 1990 godina 1600 kub. 59 ks. benzinca registrovan u oktobru. Tel. 033/536-765. i 061/134-544. PRO DA JEM XIBMW-po gon 4x4 2003 god.Tel:061/172-518. PRO DA JEM Nis san 1,6 Sanny odli~om stanju povoljno. registrovan do 27.9.2012. Tel: 061/275-666. TA PE] 4 za 150 KM 2 plinske kamin pe}i 300 KM. Tel: 534-992. PRODAJEM rakiju jabukova~u 50 stepeni na veliko 12 KM ~ista. tel. 061/249-631. PRODAJEM pe~ na centralno grijanje, sa bojlerom za san. vodu. Mob. 061/182-128. PRODAJEM skije Elan 180 Sa vezovima look. Tel.061/304-714. PRODAJEM dva albuma zna~ki. Tel. 062/326-072. PRODAJEM uvezane revije Bosna globus nacional Nin ljepota i zdravlje. Tel. 524-973. PRODAJEM podloge kese za stomu cijena povoljna i po dogovoru. Tel: 546-456.

MALI OGLASI
„DOM VITALIS“, smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172-948. AX MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih-lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604. 7446

49

MAJSTOR u ku}i, popravlja brave, postavlja garni{e, klupice, monta`a namje{taja i dr. Mob. 062/177-796. NJEMA^KI jezik, instrukcije i prevod, kucanje radova na ra~unaru. Tel. 523-998 i 061/863-559. STAKLARSKA radnja „Edo“, izvodi sve staklarske radove, te uramljuje i oprema slike, H. Kre{evljakovi}a. Tel. 033/221-902, 061/130-034. OBAV LJAM zi dar ske ra do ve, kre~enje i sve ostalo po potrebi. Tel: 061/382-219. ELEKTRI^AR — vodoinstalater, radi nove i popravlja stare instalacije (Eko plastika, sanitzerije, servis bojlera, el. pe}i, indikatora, osigura~ke kutije, sklopke itd). Mob. 061/132-149. IZNAJMLJUJEM stolice i stolove za razne namjene, cijena do 20kom — 1,5KM, a 20 stolica i vi{e — 1KM po ko ma du, (ku}na dos ta va). Mob. 061/563-292. TV popravljam, svih modela, profesionalno i na va{oj adresi. Mob. 062/199-199. KUCAM tekstove na ra~unaru. Mob. 061/211-606. PROFESOR engleskog daje instukcije, cijena 1 ~as/10 KM, radim prevode. Mob: 061/654-941. KOMBIJEM povoljno vr{m prevoz razne robe, selidbe ispomo} radne snage po dogovoru. Tel. 061/513-948. POVOLJNO vr{im selidbe, prevoz robe kombi mercedesom. Radna snaga po dogovoru. Mob. 061/563-292. KOMBI mercedesom najpovoljnije vr{im selidbe i prevoz robe. Mob. 063/121-524. ELEK TRI^AR SKE uslu ge: TEA pe}i, el. pe}i, bojleri, indikatori, lusteri, plafonjere, instalacije, itd. Mob. 061/048-497. NAJJEFTINIJE u gradu iznajmljujem stolice i stolove za sve prigode. Mob. 063/121-524. VODOINSTALATER vr{i opravke, ugradnja novih instalacija i novih sanitarija. Mob. 061/389-112. INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike i fizike, na Ilid`i, ~as 6 KM. Tel. 621-976. ^UVALA bi i opslu`ivala bolesno lice. Mob. 062/549-444. SERVIS zdravlja, uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, muhe, stjenice, komarce i mi{eve. Mob. 062/136-248 i Tel. 033/219-761. TELEFONIKO popravlja stare, nove, be`i~ne telefoni i izrada telefonskih instalacija. Tel. 033/233-880 i 061/141676. SERVIS kompjutera sistemi, nadogradnja, programi. Mob. BRU[ENJE, lakiranje parketa i podova bezpra{inskom ma{inom uz garanciju. Tel. 510-228 i Mob. 061/359500. VR[IM usluge prevoza svih vrsta roba, kao i selidbe iz Europe i BiH. Tel. 033/232-162, 061/266-764 i 061/108779. SERVIS kompjutera sistemi, nadogradnja, programi. Mob. 061/902688. PREKUCAVAM sve vrste materijala, brzo, kvalitetno, povoljno, kompjuterska obrada. Tel. 061/533-326. BRAVAR i varilac, profesionalna izrada i monta`a svih vrsta bravarskih radova. Mob. 061/141-659. KERAMI^AR ~isto i kvalitetno uz garanciju vr{i sve vrste kerami~kih radova. Mob. 061/930-315. VKV BRAVAR, popravljam brave, pravim gelendere i kovane ograde. Mob. 062/907-356. DAJEM instrukcije iz francuskog jezika, za sve nivoe znanja i prevodim sve vrste tekstova. Mob. 061/365-677. MATEMATIKU instruira dipl. ing. elektrotehnike, na kvalitetan i razumljiv na~in. Mob. 061/571-361.

POVOLJNO, vanjske roletne, aluminijske `aluzine, trakaste zavjese, harmonika vrata i PVCrehau stolarija. Mob. 061/214303. 230 ZUBNE proteze, izrada u toku dana poliranje popravka starih proteza dodatak zuba u protezu podlaganje zubnih proteza radimo i vikendom. Tel. 061/141-544. VODOINSTALATER opravlja i postavlja ~esme, vodokotli}e, sifone, penzinerima jeftinije. Mob. 061/205-803. TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu, original daljinski za sve TV aparate. Tel. 650-867, 061/188-410. KOMBI prevoz: selidbe, klavire, kabaste stvari, radna snaga po dogovoru. Mob. 061/841-309. INSTRUKCIJE iz matematike osnovcima i srednjoskolcima. Sarajevo. Tel. 062/672-858. ENGLESKI poduka-instrukcije, za sve uzraste, mo`e dolazak ku}i, profesorica u mirovini. Mob. 061/139-768. BRAVARSKI radovi, dolazim na adresu, ugradnja i popravka brava, gara`nih vrata i blindiranih. Mob. 061/233-078. ODR@AVALA bih par puta sedmi~no stan, starijoj osobi. Mob. 066/303-818. IZVODIM molersko-farbarske radove i fasade, cijena po dogovoru. Mob. 061/900-647. VR[IM prevoz selidbe, veliki kombi. Tel. 062/226-665. MONTER centralnog grijanja radi instalacije za centralno grijanje. Tel: 061/552-556. POVOLJNO i kvalitetno radimo centralno, eta`no grijanje, vr{im zamjenu konvektora, vr{im, zamjenu kovektora uz garanciju. Mob. 061/922-476 i 033/800-514. VODOINSTALATERSKA radnja radi adaptacije kupatila i opravke. Tel. 065/733-400. KERAMI^AR zvati na tel: 061/460606. ZIDARSKO-tesarski radovi: zidanje, maltanje, {alovanje, betoniranje, povoljno. Mob. 062/134-827, 033/241-465. PRI^AJTE engleski obuka i vje`be govornog engleskog u svim prilikama. Tel. 061/519-089. ^ISTIM i odr`avam stanove samo ozbiljne ponude. Tel. 062/970-325. VO DO IN STA LATER oprav lja i ugra|uje ~e sme, vo do ko tli}e. Tel.061/205-803. MATEMATIKA za sve {kole i fakulteta. Tel:061/800-259. OBAV LJAM po slo ve zi dar ske, kre~enje, malterisanje i ostalo po potrebi. Tel: 061/382-219. PROJEKTNA dokumentacija za potrebe legalizacije bespravno. Tel. 066/160-788. TAPETAR dekorater povoljno presvla~i namje{taj u radion. Tel:033/718405 i 061/156-728. SEERVIS svih tipova ve{ ma{ina i drugih ku}anskih aparata, dolazak besplatan. Tel: 061/551-035. POVOLJNO i kvalitetno postavljam sve od rigipsa. Mob. 061/545-888.

KUPOVINA
KUPUJEM serd`ade i }ilime, sarajevske i pirotske, stare vezove sa srmom, su ho zla ti ce, }a vrme. Mob. 061/159-507. KUPUJEM papire saobra}ajnu od kamp prikolice ili sli~nu rashodovanu Tel. 061/224 -104 KUPUJEM staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu obveznice, dionice, isplata i dolazak na adresu u FBiH i RS, prodajem certifikate povoljno za otkup stanova. Tel: 061/175-237. KUPUJEM nekretnine u Sarajevu ili posreduje uz 3% proviziju pri prodaji. Tel. 654-793. KUPUJEM deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice firmi, fondova, najbolje pla}am. Isplata i dolazak odmah. Mob. 061/264-364. KUPUJEM lomljeno zlato, dukate, {oravne i sve predmete od zlata, najbolje pla}am, isplata i dolazek odmah. Mob. 062/788-739. KUPUJEM suvenire sarajevske olimpijade, razglednice, nov~anice i ostalo. Tel. 033/456-505. KUPUJEM lomljeno zlato i dukate najbolje pla}am.Tel. 061/965-126. KUPUJEM lomljeno zubarsko zlato dukate i zlatne satove. Tel. 033/655-598 i 061/553-640. KUPUJEM mjenja~ konbija T2. Tel: 061/367-103. KUPUJEM staru deviznu {tednju Ju go i Pri vre dnu ban ku, is pla ta odmah. Mob. 066/723-731. KUPUJEM umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove zidne, |epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033/456-505 i 061/214-405. KUPUJEM kuku za Audi 80-B4, 92. god. Mob. 063/121-524.

OSTALO
ODLI^AN zimski poklon. Mini grijac za ruke na baterije. Pogodan za {etnju, skijanje, djecu kad idu u {kolu itd. Cijena 12 KM +38766/343-183. PRODAJEM 20m2 mermera 3 milimetra debljine. Tel:061/382-219. PRODAJEM nova invalidska kolica, cjena po dogovoru. Zvati svakim danom 8 do - 13 sati, na 061/199 328. PRODAJEM izra|ene drvene bebestubi}i od bijelog bora za drvena gazi{ta. Tel. 061/224-704. PRODAJEM TE-a pe} 2, povoljno. Tel:063/918-909. PRODAJEM 16 knjiga Ivo Andri} Novelova 300 KM. Tel. 532-497. PRODAJEM termoakumulacionu pe} trojku. Tel. 063/864-775. ZI DNO ogle da lo 200x75. Mob. 066/973-852. PRODAJEM preparirano mladun~e ti gra, ci je na po do go vo ru. Tel: 061/275-440. PRODAJEM crnu dugu bundu, od zeca, iz Njema~ke. Mob. 061/159-507. PRODAJEM Deutsches sprich-worter lexikon 5/1 50 KM. Tel:061/274450. PRODAJEM industrijske ma{ine za {ivanje i obradu Faf. Mob. 061/869654. PRODAJA drva i uglja. Tel:061/247186 i 061/785-535. PIJANINO Petrof, crni stilski. Tel. 033/544-883 i Mob. 066/280-174.

ZAPOSLENJE
HITNO potrebna radnica sa iskustvom za rad u cvje}ari, Sarajevo, Ali pa {i no po lje. Tel. 063/355350,062/607-796. POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju [vedske kozmetike, zarada minimalno 30%+kreditiranje+stimulacija. Mob. 063/036-955. POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju [vedske kozmetike, zarada minimalno 30%+kreditiranje+stimulacija. Mob. 062/940-550.

TEHNIKA
PRODAJEM TEA pe} 4 kw, sa postoljem, 150 KM. Mob. 062/483-037, 200-696. PRODAJA mobitela, novih i kori{tenih, najjeftinije cijene, www.pacomoby.ba. nokia, samsung, soni, ericsson, ig.htc.ap ple in pho ne.Mob. 062/695-695.

PRODAJEM nov njema~ki kompresor 150 l, trofazni. Mob. 061/191521. PRODAJEM vise}u kuhinju, vitrinu sa ormarom, kau~, fri`ider sa samrziva~em, i poklanjam dva tepiha. Tel. 062/352-885. PRODAJEM prozore. Mob: 061/869396. PRODAJEM uvezane revije Bosna, Globus, nacional.Tel:524-973. PRODAJEM stomatolo{ki RTG aparat Kgenus Gotzen 2007. ispravan. Tel: 061/789-290.

USLUGE
„VITALIS“, ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948. AX

VOZILA
PRODAJEM mercedes E220D u super stanju,gara`iran,redovno servisiran 061/477-357.

SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob. 061/482-882. AX

NUDIMO povoljno vo|enje svih knjigovodstvenih poslova za privredna dru{tva (proradnja, trgovina, usluge, samostalne poduzetnike. Tel. 061/160020.

50

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

petak, 6. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

Tu`nog srca javljamo rodbini i prijateljima da je na{a draga

Devetog januara 2012. navr{ava se pet godina od kada je prestalo da kuca plemenito srce na{eg dragog

POSLJEDNJI POZDRAV

dragoj prijateljici

DU[KA PRA@AK, ro|. SKOKI]

prim. dr. AHMEDA MULAOSMANOVI]A
specijalista fizijatrije i medicinske rehabilitacije

nakon duge i te{ke bolesti preminula 4. januara 2012. godine. Ispra}aj drage pokojnice obavit }e se 6. januara 2012. godine u 14 sati na groblju Sv. Josip. O`alo{}eni: majka Gordana, suprug Darko, sin Boris, porodice Pra`ak, Vasilina, ]ori}, [unji} i ostala rodbina i prijatelji. Ku}a `alosti: Ul. grbavi~ka br. 3/II.
000

LIDIJI (IVANDI]) ^OLI]
Po~ivaj u miru Bo`ijem, draga moja Lido. Tvoja Ljubica Pani} Zubac sa obitelji Gold Cost, Australia
86

Beskrajno smo tu`ni {to smo ga izgubili, ali i ponosni {to ga ljudi pamte kao dobrog i plemenitog ~ovjeka. S ljubavlju, tugom i po{tovanjem, Saliha Mulaosmanovi} sa djecom
030

POSLJEDNJI POZDRAV

TU@NO SJE]ANJE

na{em dragom

[estog januara 2012. navr{ava se osamnaest godina od smrti na{eg dragog

Drugog januara 2012. godine prestalo je da kuca plemenito srce na{eg prijatelja

SEADU ([A]IRA) BRODOVI]U

VLADE DRA[KOVI]A

Sa bolom u srcu ga se rado sje}aju,

S ljubavlju i po{tovanjem, porodice: Avdi}, Papa i Kozina
256

Duboko o`alo{}eni javljamo rodbini i prijateljima da je iznenada prestalo kucati plemenito srce na{em dragom

@ARKA (MIJATA) KULJANINA
S ljubavlju i po{tovanjem uvijek }emo ~uvati uspomenu na dragi i plemeniti lik. Supruga Stanislava, sin Zoran sa porodicom
55

njegovi drugovi iz bifea Sutjeska: Marko, Sejo, Eso, Ibro, Eso, Ilija, Mujo, Ivo, Bedrija, @arko, Eso Sal~in, Kremo, Hamid, Aldin, Dervi{a, Asmir, Nevza - bife “Beba“
252

[estog januara 2012. navr{ava se godina od smrti na{e drage majke i nane

DONALD DONA (SAFETA) GRBI]
1973 - 2012.

petog januara 2012. u 39. godini. Posljednji ispra}aj }e se obaviti u subotu, 7. januara 2012. godine, u 12.30 sati ispred Komemorativnog centra u Tuzli, a sahrana }e se obaviti na mezarju Kalebi}i. O`alo{}eni: majka Ana, supruga Kanita, k}erka Amela, sestra Subrina, ujko \uka, tetke Fikreta i Amira, punica Sabina, daid`a Zlatan, {ura Mirza, porodice Grbi}, \ukez, ^ehi}, Sara~evi}, Kalesi}, Jahi}, Marget, Crnki}, Omazi}, Mustafa, Smailagi}, Moranki}, Markovi}, Ibrad`i}, Sejrani}, Ljubimac, Musari, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije
000

SJE]ANJE

MILEVE MILE TE[I], ro|. BUMBULOVI]

Sinovi Mirko i Milan sa porodicama
96

POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJE

[EMSUDIN AGI]
6. 1. 1988 - 6. 1. 2012.

IRMI

KATA CVITANOVI], ro|. ZUBAC
6. 1. 1942 - 11. 6. 2008.

Sa nama u srcu i mislima. Hikmeta, Azra, Adi, Aida i Zain
97 52

“Jednom si nam rekla da to {to se rastajemo, ti i ja, ne zna~i da se rastaju na{a srca, jer moja du{a i tvoje tijelo postado{e toliko bliski da smo sada mi me|u njima suvi{ni“ Damir, Nejra, Ena, Anja, Dejan, Igor, Ado, Adi, Damir, Zlatan, Alem, Zlatan...
353

Obitelj

OSLOBO\ENJE petak, 6. januar/sije~anj 2012.
POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
POSLJEDNJI SELAM

51

k}erci na{e radne kolegice

ocu na{eg prijatelja

NEJRI HELA]

UPOSLENICI MIMSA I MERKURA
000

SJE]ANJE

koje ne blijedi na na{e drage roditelje

FIKRETU (HAMDE) DOBRA^I

MEHO SELIMOVI]

EMINA SELIMOVI], ro|. ALENDAR
KOLEKTIVI SARAJEVSKE PIVARE I KLASA
254 000

Hvala vam za pam}enje, za ljubav i brigu va{u. Sretni smo {to vas i danas i uvijek nosimo u srcima svojim! K}erka Jasna i sin D`evad

IN MEMORIAM

HAKIJA TURAJLI]
8. 1. 1993 - 8. 1. 2012.

Sa du`nim po{tovanjem i sjetom ~uvamo uspomenu na istaknutog rukovodioca Energoinvesta i predsjednika Vlade Republike Bosne i Hercegovine. Izra`avamo po{tovanje prema neprolaznosti djela koje }e zauvijek biti uzor narednim generacijama. Energoinvest, d.d. - Sarajevo Predstavnici Energoinvesta d.d. - Sarajevo }e u subotu, 7. januara 2012. godine, u 11 sati posjetiti mezar rahmetli Hakije Turajli}a ispred Alipa{ine d`amije, a u 11.30 sati mjesto pogibije u Kasindolskoj ulici.
001

52

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

petak, 6. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dragoj

IRMI

TOP LISTA NADREALISTA
87

Petog januara 2012. navr{ile su se ~etiri godine od kada je preminula na{a draga

SJE]ANJE

na na{e najmilije

VENCESLAVA [AGI, ro|. KRSTI]

Godine prolaze, a mi ostajemo neprekidno `alosni {to smo te izgubili. Tvoje dobrote i po`rtvovanja sje}aju se i mnogi prijatelji pri~aju}i o tebi kao o plemenitoj mami Slavi. Zahvalni smo svima koji te ne zaboravljaju. O`alo{}ena rodbina
93

6. 1. 1995 — 6. 1. 2012.
POSLJEDNJI POZDRAV

ZLATAN ]ATIBU[I]

28. 4. 2006 — 6. 1. 2012.

HEDIJA NA\A ]ATIBU[I]
Porodica

prim. dr. ABDURAHIM ]ATIBU[I]
23. 7. 2010 — 6. 1. 2012.
84

na{oj dragoj kolegici i dugogodi{njem nastavniku Muzi~ke akademije u Sarajevu
...za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) IN MEMORIAM

NEDI GOJKOVI] – KEPNIK

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Uz izraze dubokog sau~e{}a porodici. Kolektiv Muzi~ke akademije u Sarajevu
89

NEIRA (SUNE) HELA], ro|. HRVAT

ASAF D@EVLAN
6. 1. 1994 — 6. 1. 2012.

Alma, Azra, Bedra, Begajeta, Bera, Bosa, ^amil, D`enana, Enisa, Minka, Munevera, Nejra, Nijaz, Nisveta, Sevda, [efika, Mi{o, Safet i Smiljan
91

preselila na ahiret u ~etvrtak, 5. januara 2012, u 22. godini.
POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dragoj koleginici i prijateljici

D`enaza }e se obaviti u petak, 6. januara 2012. godine, u 14 sati na mezarju Ravne Bakije. O`alo{}eni: k}erka Lamija, suprug Alen, otac Suno, majka Nermina, brat Kerim, nana Nura, amid`e D`afer i Mevludin, tetke Enisa, Mahira, Amina i Ramiza, strine Nihada i Elma, tetci Muhamed, Jasmin i Sejo, ro|aci, rodice sa porodicama, te porodice Hrvat, Hela}, Kozadra, Cigura, Spahovi}, Bajraktarevi}, Mili}, [ari}, Keki}, Be{i}, Kadi}, [abanovi}, Pr{e{, Delihasanovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati, Orahov brijeg do br. 34, Vogo{}a.

POSLJEDNJI POZDRAV

k}erki na{eg dragog prijatelja

mr. ph. MARIJI VI[NJEVAC

IRMI ALJEVI]

Olga, Azra, Elena, Olgica i Marija
90

RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

Bojan Ker`an sa porodicom
71120

OSLOBO\ENJE petak, 6. januar/sije~anj 2012.
Sedmog januara 2012. godine navr{ava se 40 najtu`nijih dana od kada je na ahiret preselila na{a draga

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
SJE]ANJE

53

na na{e najmilije

KATKA (FETAHA) [ERTOVI], ro|. TOP^AGI]
iz Bosanske Krupe

Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet, a tvojoj du{i vje~ni rahmet. S velikom ljubavlju i po{tovanjem }emo ~uvati uspomenu na tebe i nikada te ne}emo zaboraviti. Tevhid }e se prou~iti u petak, 6. januara 2012. godine, u 15 sati i 30 minuta u Begovoj d`amiji u Sarajevu. Tvoji najmiliji: suprug Hamdija, k}erke Elvira i Amra, unuke Ehlimana i Almedina, zetovi Alojz i Goran, brat Muharem, sestre Nazifa i Zehra sa porodicama, kao i ostala mnogobrojna rodbina.
248

KASIM TATAREVI]

AJ[A TATAREVI]

S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na va{u dobrotu i plemenitost. Va{i: Zineta, Sefija, Arif, Mirsad, Mirsada, Jo`a, Ismet, Azra, Mersa, Ferid, Grega, Dervi{, Haris, Alma, Anja, Majda i Dino
251

IN MEMORIAM

S tugom u srcu opra{tamo se od na{eg dragog na na{e drage

SJE]ANJE

dr. ENISA HRASNICA, ro|. [TETI]
6. 1. 2007 — 6. 1. 2012.

MARLOVI] FIKRET (HAMDE) DOBRA^A

Sa puno ljubavi i po{tovanja, Nazifa Hrasnica, Kenan, Sanja, Nino i Selma Hasandedi}
80

Sestra [efika, zet Ahmed Pori~anin i njegovi Jasmina, Lejla, Azra, Amila i zet Edin ^opra Molimo dragog Allaha d`.{. da mu podari lijep d`ennet.
250

dr. AZRA, ro|. HAMZI]
1991 — 2012.

JOSIP
2002 — 2012.

[estog januara 2012. navr{ava se pet godina otkako nije sa nama na{a draga

S po{tovanjem, porodica
72

dr. ENISA HRASNICA, ro|. [TETI]

EMIRA @IGA

[estog januara 2012. navr{ava se 30 godina od smrti na{e mame

S ljubavlju i po{tovanjem, ~uvamo uspomenu na tebe. Suprug Mehmed, k}erke Selma i Alma, zet Pierre-Yves, unuk Began
81

U ovom te{kom momentu suosje}am u tuzi i bolu i nemam rije~i utjehe povodom prerane smrti Emire @iga, majke mog starijeg brata Irhada Dade Mu{i}a. Njegov brat Emir Mu{i}
88

ANKE MIHAJLOVI], ro|. LUJI]
6. 1. 1982 — 6. 1. 2012.

[estog januara 2012. godine navr{ava se 40 dana otkako nije sa nama na{ dragi

IN MEMORIAM

NED@AD D@OMBI]
10. 5. 1982 — 27. 11. 2011.

MENSIDA (MEHMEDA) D@AFERBEGOVI] RAJAK
6. 1. 2009 — 6. 1. 2012.

Ne postoji ni jedan dan u kojem nisi bila sa nama - u svim na{im radostima i tugama, Ti si nas ~uvala. Fila, Ljilja i Nena sa porodicama
71

OSLOBO\ENJE
OGLASNA SLU@BA
Zelenih beretki 14 Tel. 205-938

Tevhid }e se prou~iti u subotu, 7. januara 2012. godine, nakon podne-namaza u ku}i `alosti. O`alo{}ena porodica
79

Voljenoj majci, s ljubavlju, k}erka Alisa Rajak - ^olakovi}
249

54

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
... za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) [estog januara 2012. navr{ava se 20 godina od smrti

petak, 6. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

HASAN (MEHMEDA) BUKVA
MARIJE MO^EVI], ro|. SRZI]
6. 1. 1992 — 6. 1. 2012.

FIKRET (HAMDE) DOBRA^A

preselio na ahiret u ~etvrtak, 5. januara 2012, u 64. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 6. januara 2012. godine, u 14.30 sati na mezarju Ni{an Jar~edoli. O`alo{}eni: supruga Emira, sin Tarik, k}erka Aida, unuk Arslan, sestra [efika, brat Hikmet, zet Ahmed, snaha Mihrid`ana, sestri~ne Jasmina sa porodicom i Lejla, brati~ne Vildana i Selma sa porodicama, strine [evala i Selveta sa porodicama, amid`i}i i amid`i~ne, teti}i i teti~ne, daid`i}i i daid`i~na, njegovi Hajro i Mirsada, Nusret i Emina, te porodice Dobra~a, Osmankovi}, Komarica, Pori~anin, Katica, Prlja~a, Alagi}, ^au{evi}, [kamo, Burek, Jamakosmanovi}, Pustahija, Arnautovi}, Muratovi}, Bajramovi}, Lugoni}, Menzil, te ostali mnogobrojni prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u stanu rahmetlije u Ulici Hamdije Kre{evljakovi}a br. 61/I - (Papagajka).
002

preselio na ahiret u ~etvrtak, 5. januara 2012, u 80. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 7. januara 2012. godine, u 13 sati na mezarju Hambina carina - [iroka~a. O`alo{}eni: supruga Esma, sin Suad, k}erke Subha i Sabaheta, snaha Zlata, zetovi Osman i Matijas, unu~ad Haris, Melisa, Lena, Ilma i Lamija, brat Nazif sa porodicom, sestra Nazifa sa suprugom Nazifom i djecom, Sejdalija Bukva, svastika Dervi{a sa porodicom, {urjakinje Sevda i Duda, rodica Ferida Had`i}, ro|ak Salih Had`i} sa porodicom, ro|ak Rami} Abid sa porodicom, te porodice Bukva, Ke~o, ]ori}, Kadrovi}, Zemke, Had`i}, Novakovi}, Rami}, Krek, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu rahmetlije u 13 sati, Ul. Muhameda Had`ijahi}a 16/V. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

Oti{la si u 53. godini, prerano i tiho. Mi koji te volimo znamo koliko nam nedostaje{ i koliko je tu`o `ivjeti bez tebe. Draga Marija, bi}e{ uvijek sa nama u na{im srcima. Hvala ti na neizmjernoj ljubavi i pa`nji, nje`nosti i plemenitosti, koji si nam nesebi~no pru`ala cijelog svog `ivota. Sa ljubavlju, zauvijek tvoji: suprug ing. Vladimir, sin Sreten sa djecom, k}i Smiljka sa djecom, sestre Anka, Smilja i Matilda, zaova Branislava, te porodice Mo~evi}, Srzi}, Perica, Buljan, Mravi~i}, Kapor, Maravi} i Brki}
78

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

SJE]ANJE

EMIRA (HAJDE) @IGA

BRANIMIR BRANO LEKI]
6. 1. 2009 — 6. 1. 2012.

preselila na ahiret u ponedjeljak, 2. januara 2012, u Holandiji, u 55. godini.
IN MEMORIAM

D`enaza }e se obaviti u petak, 6. januara 2012. godine, u 13.30 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: sin Irhad, majka Fata, sestra Hida, zet Memo, sestri} Ensar, sestri~na Alma, tetke Refika i [uhra, teti} Abdulah, teti~na Azira, amid`inice Sena i Sejda, amid`i}i Mujo, Mirsad i Muhamed, amid`i~na Elvedina, snahe Aida, Elma i Sanja, zet Senad sa sinom Sidikom, te porodice @iga, Bakija, Olov~i}, Gibovi}, ]uturi}, Muratovi}, Ra{~i}, Had`i}, Mujkanovi}, Oru}, Sulejmanovi}, Maglajlija, Vesni}, Baljak, Crnki}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.30 sati u porodi~noj ku}i u Ulici Juki}eva br. 148.
002

S ljubavlju, supruga Meliha U nedjelju, 8. januara 2012. godine, u 12 sati posjetit }emo Branino po~ivali{te i polo`iti cvije}e. Sveta misa zadu{nica slu`it }e se u crkvi Sveti Josip na Marindvoru u utorak, 10. januara 2012. godine, u 18 sati.
82

ZORAN KOKE VUKI]EVI]
7. 1. 1994 — 7. 1. 2012

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

TU@NO SJE]ANJE

Svaki dan u kojem te nema ponovno u~imo stvari koje si ti tako dobro znala. U~imo se biti dobri, radovati se, dijeliti, voljeti se i `ivjeti kao da si tu sa nama.

U subotu, 7. januara 2012. godine, u 12 sati okupi}emo se na groblju Lav i polo`iti cvije}e. Majka Esma sa porodicom
8076

Danas se navr{ava godina od smrti supruge, majke i bake

IZET (FAJKE) @DRALOVI]

IN MEMORIAM

NADA DUGAND@I]
23. 7. 1946 — 6. 1. 2011.

preselio na ahiret u subotu, 31. decembra 2011, u 64. godini.

FATIMA M. O[TRO
6. II 2002 — 6. I 2012.

D`enaza }e se obaviti u petak, 6. januara 2012. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: sestra Jasmina, zet [eho, sestri}i Haris, Enes i Almir, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji, kom{ije i saborci Udru`enja RVI Op}ine Centar. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u d`amiji Hrasno. Ku}a `alosti: Nahorevska br. 101.
000 AX

NADE DUGAND@I]
Tu`an sam i mnogo mi nedostaje tvoja ljubav, dobrota i nesebi~nost. Tvoj suprug Vjekoslav
14

Sje}anje na humani i plemeniti nam lik na{e nezaboravne Fatime. Sa ljubavlju i velikom tugom sje}aju te se tvoje k}erke Danijela i Andreja, zet Miroslav i unuk Filip
74

Tvoji koji te ne zaboravljaju

OSLOBO\ENJE petak, 6. januar/sije~anj 2012.
POSLJEDNJI SELAM

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
POSLJEDNJI SELAM

55

ocu na{eg prijatelja

ocu na{eg zaposlenika

FIKRETU (HAMDE) DOBRA^I

Mujesira i Mujo Selimovi}
000

POSLJEDNJI SELAM

ocu na{eg prijatelja

FIKRETU (HAMDE) DOBRA^I

FIKRETU (HAMDE) DOBRA^I
MIMS GROUP
D`emo Peljto sa porodicom
000 000

TU@NO SJE]ANJE

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

na voljene roditelje

ANIKA JANKOVI], ro|. \INO
1920 — 2012.

EMIRA MANDI], ro|. KADI]
6. 7. 2011 — 6. 1. 2012.

DINKO MANDI]
9. 12. 2006 — 6. 1. 2012.

Sa neizmjernom ljubavlju i po{tovanjem, va{a k}erka Dijana sa porodicom
64

preminula 5. januara 2012. u 92. godini. Sahrana }e se obaviti na centralnom groblju u Osjeku 6. januara 2012. godine u 12 ~asova. Povorka polazi ispred ku}e `alosti u Ul. Osjek br. 175, u 12 ~asova. Molimo da se po `elji pokojnice na sahranu do|e bez cvije}a i vijenaca. O`alo{}eni: k}er Savi} Mara i zet Veljko, k}er Hrkalo Bojana i zet Bogoljub sa porodicom, sestra Staka Jankovi} sa porodicom, sestri} Branko Urta i svak Slavko sa porodicama, sestri~na Grgi} Mara sa porodicom, brati} \ino Relja, brati~na Kapetina Mara i Golijanin Spasa sa porodicom
090

[estog januara 2012. navr{ava se tu`na godina otkako nas je zauvijek napustio na{ voljeni suprug, otac i deda

POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJE

Sa tugom smo primili vijest da je 3. januara 2012. godine u Splitu preminula na{a

na dragog prijatelja

ENVER HAMZI]

MARIJA VI[NJEVAC
mr. pharm.

DRAGANA (MESUDA) FAZLAGI]A
6. 1. 1996 — 6. 1. 2012.

U svakom na{em danu je sje}anje, ponos i ljubav za tebe. Supruga Zlata sa djecom i unukama
73

Divna osoba i veliki prijatelj ostaje nam u trajnoj uspomeni. Njenom sinu Sa{i i rodbini upu}ujemo izraze dubokog sau~e{}a. Jasna, Faruk i Alma Dalagija
63

Sanja i ^usta
8051

56

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

petak, 6. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

MUNIRA \UR\EVI], ro|. BRATOVI]

SEAD ([A]IRA) BRODOVI]

preselila na ahiret u nedjelju, 1. januara 2012, u 77. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 7. januara 2012. godine, u 13 sati na bakijskom mezarju Faleti}i. O`alo{}eni: k}erka Selma, brat Ismet, sestre Sadija, Mali}a i Bilja, porodice \ur|evi}, Bratovi}, Haveri} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u ku}i `alosti u Ulici Bjelave br. 51.
002

preselio na ahiret u srijedu, 4. januara 2012, u 85. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 7. januara 2012. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Musema, sinovi Senad i Samir, snaha Melika, unuke Una i Hana, bra}a Nihad i Ismet sa porodicama, sestra Zinka sa porodicom, snaha Fata, brati} Miralem, {ure Safet i Nedim sa porodicama, svastika Razija sa porodicom, te porodice Brodovi}, Vranac, Bucalovi}, Avdi}, Dvor`ak, Had`agi} i ostala rodbina i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u ku}i `alosti u Ulici Emila Zole br. 10/II.
002

Uskoro se navr{avaju tri godine od smrti na{e supruge, majke i bake

S tugom u srcu javljamo rodbini i prijateljima u Sarajevu da nas je 3. januara 2012. godine nakon kratke i te{ke bolesti napustila na{a voljena

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

AMIRA BALJI], ro|. ARAPOVI]

prim. dr. JANJA PELCL, ro|. SI^ANICA
13. 10. 1941 - 17. 1. 2009.

MARIJA VI[NJEVAC
Posljednji ispra}aj obavi}e se u subotu, 7. januara 2012. godine, na mjesnom groblju u Supetru na Bra~u. Rastanak je stigao prebrzo i nismo stigli re}i sve {to smo `eljeli. Ostala je velika praznina u srcima i dani koji dolaze ne}e biti isti bez njezine vedrine i ljubavi koju nam je pru`ala. Sa{a, Mira, Rozana, Ines, Hrvoje i Nives
62

Sveta misa u pomen pokojnice odr`at }e se 6. januara (petak) u 11 sati u crkvi Sv. Ante na Bistriku. Obitelj: suprug Karlo, sinovi Ivan i Slaven, k}erka Ivona, snaha Zrinka, zet Tihomir, unu~ad Ana, Tihana, Ivan i Paola
67

preselila na ahiret u srijedu, 4. januara 2012, u 67. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 6. januara 2012. godine, u 14.30 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2. O`alo{}eni: suprug Mirzo, sinovi Amir i Mahir, snaha Valere, unu~ad D`enan i Anisa, sestra Tahira, zet Miro, sestri}i Mirsad, Mladen i Boris, sestri~ne Edina i Nermina, amid`inica Mina, snaha Dika sa k}erkama Adhom i Lejlom, te porodice Balji}, Arapovi}, Had`irovi}, Hod`i}, Brichaud, Hasanovi}, Hrustanovi}, Selak, Kari{ik, Berkovac, Drmala i mnogobrojne kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije ikindija-namaza u d`amiji Dol - Vratnik. Ku}a `alosti: Ispod grada br. 25.
000

[estog januara 2012. navr{avaju se 3 godine otkako je preselila na ahiret na{a draga mama, svekrva, majka i pramajka

SJE]ANJE SJE]ANJE

na na{e predivne roditelje na moje drage roditelje
2006 - 2012.

FATIMA (AVDE) ALAGI]
6. 6. 1926 - 6. 1. 2009.

ISMET (OMERA) ^USTOVI]
6. 1. 1982 - 6. 1. 2012.

HANIFA (ZUBEIRA) ^USTOVI], ro|. VRANI]
25. 6. 2007 - 6. 1. 2012.

prim. dr.

prim. dr. sci.

Voljenoj majci, s ljubavlju i po{tovanjem. Tvoji najdra`i: sinovi Enver i Enes sa porodicama
247

Sa velikom ljubavlju, sinovi Milifer i Plamenko sa porodicama
8050

NISVETU NINU AGANOVI], ro|. TERZI]

IRFANA AGANOVI]A

K}erka Amela sa porodicom
38

OSLOBO\ENJE petak, 6. januar/sije~anj 2012.
SJE]ANJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
IN MEMORIAM

57

na roditelje

ZIJAD ZIKA HAD@IALI]
1934 - 2011.

MUSTAFA D@UD@A
5. 11. 1990 - 6. 1. 2012.

FATIMA D@UD@A
6. 1. 1997 - 6. 1. 2012.

Sa puno ljubavi i po{tovanjem, djeca sa porodicama
020

Po~etkom avgusta pro{le godine u Holandiji je prestalo kucati njegovo veliko i napa}eno srce. Neumoljiva smrt je odnijela ~ovjeka kojeg smo neizmjerno voljeli, cijenili i po{tovali. Ovaj Te{njak je ve}i dio svog `ivota proveo u Tesli}u, gradu kome je posve}ivao sebe, ne {tede}i svoje znanje i sposobnost, o ~emu govore i danas brojna svjedo~anstva. Za svoje sugra|ane i prijatelje imao je uvijek rije~i utjehe i razumijevanja. Bio je ~ovjek sa velikim srcem. Sa {armom je rje{avao i najve}e probleme. I bio je uvijek tu, sve do nesre}nog rata koji ga je odveo daleko od zavi~aja. Bez njega nikad vi{e Tesli} ne}e biti isti. Ovom gradu je ostavio neizbrisiv trag u pogledu industrijskog i turisti~kog razvoja. Njegove ideje u oblastima u kojima je radio ~esto su bivale iznad vremena u kojem je `ivio. Znao ih je realizovati, preuzimaju}i na sebe odgovornost za njihovu opravdanost. Zemlja je smrtnim sjemenom posijana, ali smrt nije kraj, jer smrti zapravo i nema, i nema kraja, smr}u je samo obasjana staza uspona od gnijezda do zvijezda... Sahrana }e biti obavljena danas u mjestu Dordrehtu, daleko od grada kojeg je najvi{e volio. Zauvijek }e nam nedostajati... Njegovi iskreni prijatelji iz Tesli}a
040

Danas, 6. januara 2012, navr{ava se pet tu`nih godina od kada nije sa nama na{a draga mama i supruga

MILKA STOJANOVI], ro|. STOJ^I]
Puno, puno nam nedostaje{! Vole te tvoji: Rade, Sini{a i Ina
58

TU@NO SJE]ANJE

IN MEMORIAM

Osmog januara 2012. navr{it }e se godina otkako nije sa nama na{ dragi

povodom dvogodi{njice smrti moga brata

DRAGUTIN PU[KAR
Pro{le su najtu`nije dvije godine otkako se ugasio tvoj `ivot. @ivje}e{ u mome sje}anju, uvijek }u nositi toplinu tvog osmijeha. Tvoja plemenitost je bila moja snaga u najte`im trenucima. S ljubavlju i po{tovanjem, tvoj brat Nikola
7

AZRUDIN (MEHMEDA) PONDRO

DRAGAN FAZLAGI]
6. 1. 1996 - 6. 1. 2012. Uvijek si u na{im mislima i srcima... Nek ti Allah d`.{. podari vje~ni rahmet i d`ennetske ljepote. S ljubavlju, ponosom i po{tovanjem, majka Remzija i sestra Azra
33 50

S ljubavlju i po{tovanjem, porodica

POSLJEDNJI POZDRAV

TU@NO SJE]ANJE

na na{eg dragog

Sedmog januara 2012. godine navr{ava se 40 dana otkako smo ostali bez na{eg dragog brata

na{em profesoru, prijatelju i kolegi [estog januara 2012. godine navr{ava se 7 dana od smrti na{eg cijenjenog

prof. dr. HALID HRNJI]
Po znanju, dobroti i plemenitosti }emo te pamtiti i ~uvati uspomene na tebe. Kolege sa Katedre za konstruktivne sisteme
65

[UKRIJU KURTOVI]A
6. 1. 2002 - 6. 1. 2012.

prof. MILOSAVA (RISTA) MARI]A

Dragi brate, ostavio si nas tiho i iznenada.

S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na Tvoju dobrotu i plemenitost. Neizmjerno Te volimo. Ulfeta sa porodicom
35

S ponosom }emo te pominjati, po dobroti pamtiti, u srcu vje~no nositi i sa velikom prazninom bez tebe `ivjeti. Bra}a: Obrad, Vlastimir, Borislav, sestra Mara sa porodicama
243

58

PREDAH

petak, 6. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

HOROSKOP DANAS
OVAN
21. 3. - 20. 4.

Izbjegavajte pretjerano eksponiranje u dru{tvu saradnika. Nema potrebe da pri~ate o stvarima koje izazivaju negativnu reakciju, bolje je da prihvatite kompromisnu varijantu. Uostalom, uvijek postoji faktor promjene i iznena|enja. Partner se iskreno trudi, ali ne razumije najbolje sve va{e ideje. Polako gubite strpljenje u ponavljanju poznate pri~e. Izbjegavajte situacije koje vas dodatno zamaraju ili optere}uju. Trenutno ljubav i li~no zadovoljstvo ne idu u zajedni~koj kombinaciji. Potrebno je da se opredijelite za prakti~nija rje{enja. Iskustvo vas opominje da ne treba vjerovati osobi o kojoj va{i saradnici govore vi{e u negativnom kontekstu. Prihvatili ste pasivnu ulogu u odnosu prema voljenoj osobi, uskoro }ete za`aliti zbog svojih lo{ih procjena. Prijat }e vam neki vid psihofizi~ke relaksacije. Nema razloga da se povodite za la`nim utiscima ili da vas neko zavarava velikim obe}anjima. Provjeravajte nove informacije o poslovnim prilikama i potrudite se da za{titite svoje interese. Ukoliko vas iritira ne~ije prisustvo ili pona{anje, sa~uvajte prisebnost. Ne mo`ete re}i sve {to mislite, a da to ne izazove i odre|ene posljedice u zajedni~kom odnosu. Kontroli{ite impulsivnu stranu svoje prirode. Ukoliko se nalazite u nekoj osjetljivoj fazi, prepustite svojim saradnicima da obave te`i ili komplikovaniji dio posla. Morate imati dobru procjenu ko mo`e da vas zamijeni u va`nim pregovorima. Izbjegavajte brzopletost. U ljubavnom `ivotu nemojte dozvoliti svom partneru pretjeranu dozu samoljublja ili hirovito pona{anje. Sve ima svoju zdravu mjeru i granicu. Va`no je da se oslonite na svoj razum. Nemate dovoljno strpljenja za dodatne obaveze, ali postoje situacije koje zahtijevaju kreativno razmi{ljanje ili fazu inkubacije. Va`no je da na {to bolji na~in uskladite svoje `elje i mogu}nosti. Neko u vama pobu|uje emotivno interesovanje i dobro raspolo`enje. Ne budite nestrpljivi, imat }ete razloga za radost. Sa~ekajte da se neke situacije razjasne u skladu sa zajedni~kim potrebama. Komplikovana situacija u kojoj se nalazite proizlazi iz zajedni~kog poku{aja da se napravi pravilna dioba poslovnih i finansijskih interesa. Nema potrebe da ponavljate pri~u koja izaziva novo nerazumijevanje ili o{tro negodovanje u krugu saradnika. Razmislite na koji na~in treba da {armirate i da odobrovoljite svog partnera. U ve~ernjim satima prijat }e vam izlazak ili susret, kao poticaj za dobro raspolo`enje. Poku{avate da impresionirate okolinu svojim prepoznatljivim {armom i razli~itim sposobnostima. Ipak, sve {to ~inite podsje}a na klasi~no preuveli~avanje. Ne uspijevate da odredite svoje mjesto ili ulogu u poslovnim pregovorima. Nema razloga da kritikujete blisku osobu, bolje je da ozbiljnije analizirate svoje pona{anje, kao i propuste koje ste u~inili. Va`no je da imate jaku motivaciju i dobru volju. Iznenada umijete da zablistate u susretu sa saradnicima i da ponudite neko neo~ekivano dobro rje{enje. Imate dobre ideje i stalo vam je da ostvarite zajedni~ke interese. Sposobnost dobrog prilago|avanja na razli~ite uslove je nu`na za poslovni uspjeh. Godi vam ne~ija pa`nja, tako da upijate svaku rije~ koju izgovara bliska osoba. Nalazite se u sjajnoj psihofizi~koj formi. Trenutni polo`aj Mjeseca uti~e na va{u emotivnu osjetljivost ili na neke lo{e procjene u poslovno-finansijskoj saradnji. Budite razumni, trenutni neuspjeh treba da vas motivi{e na dodatnu upornost ili na `elju za prevazila`enjem li~nih slabosti. Ne~ija poruka mo`e da se tuma~i na razli~ite na~ine, a za vas je istinito prije svega ono {to vam je drago da ~ujete. @elite da promijenite poslovne okolnosti i ne obra}ate pa`nju na osobu koja vas zamara kritizerskom pri~om. Ne mo`ete svima da ugodite, ali sve {to ~inite sa pozitivnom tendencijom ostavlja dobar utisak na va{e saradnike. Oslobodite se nekih emotivnih ko~nica u skladu sa li~nim potrebama, poka`ite dobru volju i uprili~ite neku omiljenu zabavu udvoje. U`ivajte u lijepim stvarima, opustite se. Ukoliko vas privla~e izazovne ili nepoznate situacije, potrebno je da prihvatite i odre|eni stepen rizika u poslovnim pregovorima. Ponekad blic-procjena umije da zavara, obratite pa`nju na razli~ite komentare i na vrijeme zatra`ite ne~iji savjet. Susret sa jednom osobom za vas predstavlja emotivni vrhunac, ali, na`alost, taj vrhunac br`e i{~ezava i prolazi, nego {to biste to `eljeli. Ne uspijevate da predvidite ne~iji odgovor na zadatu temu ili da uspostavite dobar odnos sa saradnicima. Nema razloga da se pona{ate previ{e razmetljivo, ve} zatra`ite ne~iju moralnu ili materijalnu podr{ku. Partner vje{to ignori{e va{e ideje, poku{avate da shvatite zna~enje skrivenih motiva. Ponekad je te{ko sagledati kompletnu istinu i odgonetnuti ne~ije namjere.

BIK

21. 4. - 22. 5.

BLIZANCI

23. 5. - 22. 6.

RAK

23. 6. - 22. 7.

LAV

23. 7. - 22. 8.

DJEVICA

23. 8. - 22. 9.

VAGA

23. 9. - 22. 10.

[KORPIJA

OSLOBO\ENJE
Nezavisni BH dnevnik Web site: www.oslobodjenje.ba e-mail: redaction@oslobodjenje.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Sadat BEGI] DIREKTOR: Ned`ad [ADI] UREDNI[TVO: Esad HE]IMOVI], Branko MAJSTOROVI], Jelena MILANOVI], Daniel OMERAGI], Nada SALOM, Lejla SOFRAD@IJA i Josip VRI^KO PRODAJA: Fax: 465-727, Tel: 276-967, 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje.ba MARKETING: Meliha Hod`i} Fax: 472-901 Tel: 472-899, 468-161, 276-968, 276-988 e-mail: marketing@oslobodjenje.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900, 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902, fax: 468-090, modem: 468-018;

23. 10. - 22. 11.

STRIJELAC

23. 11. - 22. 12.

JARAC

23. 12. - 21. 1.

VODOLIJA

22. 1. - 19. 2.

RIBE

20. 2. - 20. 3.

RJE[ENJE: poraz, rtina, vedin, alamo, po, av, o, studiranje, monopolizam, otero, itaka, }in, strip, s, sorta, nina, on, tetka, am, pupoljak, rus, atovi, krit, rimini, ezil, asa, ukoliko, keks, slikar.

Uprava 234-718, fax: 461-007; Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903, Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937, Sarajevska hronika: 276-901, fax: 468-054, Kultura: 276-906, Sportska rubrika 276-908, Prilozi: 468-142 OGLASNA SLU@BA: Tel/fax: 205-938 e-mail: oglasnosg@oslobodjenje.ba UNICREDIT BANK DD, transakcijski ra~un broj: 3383202250044019, SPARKASSE BANK DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1990490005630121, VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1602000000317116, POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1872000000045887, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, filijala Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 5715000000017279 Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” Zorica Pand`i}, {ef DTP-a [tampa: Unioninvestplastika dd, Semizovac bb Prvi broj Oslobo|enja {tampan je 30. avgusta 1943. u Donjoj Trnovi, Oslobo|enje je 1963. godine Ukazom predsjednika Tita odlikovano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem, a 1976. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiHa. Oslobo|enje je 1989. godine progla{eno za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. U ratnoj 1992. godini Oslobo|enje je u Velikoj

Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. Oslobo|enje je od 1992. dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji), nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas), nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u izvje{tavanju pod najte`im uslovima" agencije Inter Press i Service, nagradu "za zajedni~ki rad novinara razli~itih nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" fondacije Alfons Komin (Barselona), nagradu "za borbu protiv ksenofobije" Kluba evropskih rektora, nagradu za ljudska prava "Saharov" Evropskog parlamenta, "Me|unarodnu nagradu za slobodu {tampe" Udru`enja turskih novinara, Medalju ~asti Fakulteta za novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD), Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno pero slobode" Me|unarodnog udru`enja novina (FIEJ), Nagradu “Premio Giornalistico Paolo Borsellino” koju listovima koji se bore za istinu dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD). Vije}e za {tampu u Bosni i Hercegovini Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH www.vzs.ba Za sve eventualne primjedbe na pisanje lista, obratite se VZ[ u BiH e-mail: info@vzs.ba, tel: +387 33 272 270 tel/fax: +387 33 272 271

Danas vjetrovito, puha}e umjeren do jak sjeverozapadni vjetar, u Hercegovini jaka i olujna bura. Tokom dana obla~no sa susnje`icom i snijegom. Minimalna temperatura od 0 do 4 stepena C, maksimalna dnevna od 2 do 7, na jugu do 10. Sutra hladno i vjetrovito, puha}e umjeren sjeverozapadni vjetar, u Hercegovini jaka bura. Tokom dana obla~no, prije podne sa slabim snijegom. Samo }e na sjeveru biti umjereno obla~no sa sun~anim periodima, a u Hercegovini vedro. U no}i novo naobla~enje sa snijegom. U nedjelju, ponedjeljak i utorak obla~no, povremeno sa snijegom, na sjeveru i susnje`icom, a na jugu prete`no sun~ano. U Sarajevu prije podne obla~no sa susnje`icom, popodne obla~no sa snijegom. Puha}e umjeren, sjeverozapadni vjetar. Minimalna temperatura 1, maksimalna dnevna 3.

Obla~no sa susnje`icom i snijegom danas }e biti u centralnoj Evropi, Isto~noevropskoj niziji, u zapadnim i centralnim predjelima Balkanskog poluostrva. Ki{a se o~ekuje na jugu Italije, u Gr~koj, na istoku Bugarske i Ukrajine, a jak vjetar u oblasti Sredozemlja, Sjevernog i Balti~kog mora. U [paniji, Portugalu, na sjeveru Italije i u [vedskoj bi}e prete`no sun~ano. Najhladniji glavni evropski grad bi}e Stokholm sa -3, a najtopliji Lisabon sa 17. Na Balkanu danas vjetrovito, puha}e umjeren do jak sjeverozapadni vjetar, du` Jadranskog primorja jaka i olujna bura. Tokom dana obla~no, u zapadnim i centralnim predjelima sa susnje`icom i snijegom. Ki{a se o~ekuje na istoku Bugarske, u Albaniji i Gr~koj, gdje }e biti i lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Samo }e Hrvatskoj, na sjeveru Srbije i Bosne, kao i u Hercegovini biti umjereno obla~no. Maksimalna temperatura od 2 do 10, na jugu do 15.

60

KULTURNI VODI^
MA^AK U ^IZMAMA 3D

petak, 6. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

SARAJEVO

MUZEJI
SARAJEVO
Brusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej 18781918, Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom od deset do 15 sati, dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati, subotom ne radi, dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati.

KINA
UNA
PLJA^KA S VRHA
komedija, re`ija: Brett Ratner, uloge: Eddie Murphy, Ben Stiller, Casey Af fleck, Alan Alda... po~etak u 19 i 21 sat.

BANJA LUKA

KINA
MEETING POINT
MA NIJE ON TAKAV

animirana avantura, re`ija: Chris Miller, uloge: Antonio Banderas, Salma Hayek, Zach Galifianakis... po~etak u 15.45, 17.20 i 19.15 sati.

TAJNI @IVOT KU]NIH POMO]NICA

KINA
MULTIPLEX PALAS
SHERLOCK HOLMES: IGRA SJENA
komedija, drama, re`ija: Tate Taylor, uloge: Emma Stone, Viola Davis, Octavia Spencer, Sissy Spacek po~etak u 18 i 20.45 sati. akcijska avantura, re`ija: Guy Ritchie, uloge: Robert Downey Jr., Jude Law, Jared Harris, Noomi Rapace... po~etak u 17 i 19.30 sati.

HISTORIJSKI
Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16, a vikendom od 9 do 13 sati.

MU[KARCI KOJI MRZE @ENE

ZEMALJSKI
Muzej je otvoren za posjete u sljede}im terminima: utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom od 10 do 15 sati, a nedjeljom od 10 do 14 sati.

BO[NJA^KI
triler, re`ija: David Fincher, uloge: Daniel Craig, Rooney Mara, Stellan Skarsgard, Robin Wright, Christopher Plummer, Joely Richardson, Embeth Davidtz, Goran Vi{nji}... po~etak u 14, 17 i 20 sati. Obilazak Bo{nja~kog instituta i nove postavke umjetni~kih djela ''U fokusu kolekcije'' svakim danom osim nedjelje i ponedjeljka, od 9 do 16 sati. Najava grupa na telefon: 033/279-800 i na mail info@bosnjackiinstitut.ba.

ZENICA

ALVIN I VJEVERICE 3: BRODOLOM @IVOTA
komedija, animirani, re`ija: Mike Mitchell, uloge: Justin Long, Mat thew Gray Gubler, Jesse McCar tney... po~etak u 13 i 15 sati.

triler, re`ija: Miroslav Petkovi}, uloge: Gordan Ki~i}, Dragan Bjelogrli}, Zoran Cvijanovi}... @anr: triler po~etak u 20 sati.

OLIMPIJSKI
Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“. Otvorena za posjete od ponedjeljka do petka, od 9 do 15 sati, dok vikendom muzej ne radi.

NAJMRA^NIJI SAT 3D
nau~na fantastika, horror, akcija, re`ija: Cris Gorak, uloge: Emile Hirsch, Olivia Thirbly, Max Minghella, Rachael Taylor... po~etak u 16 i 22.15 sati.

KRITERION
VU^JA TAJNA
po~etak u 18 sati.

BESMRTNICI 3D

UBIO SAM MAJKU
po~etak u 20.20 sati.

ART-KU]A SEVDAHA
Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati. akcija, fantazija, re`ija: Tarsem Singh, uloge: Henry Cavill, Mickey Rourke, John Hurt, Freida Pinto... po~etak u 21.20 sati.

KINA
MULTIPLEX EKRAN
CRNI SATI 3D
nau~na fantastika, horror, akcija, re`ija: Cris Gorak, uloge: Emile Hirsch, Olivia Thirbly, Max Minghella, Rachael Taylor... po~etak u 20 sati.

PARADA

KINOTEKA
MOJA STRANA SVIJETA
re`ija: Vlatko Filipovi}, uloge: Olivera Markovi}, Iva Marjanovi}, Radmila Radovanovi}, Jelena @igon, Faruk Begolli... po~etak u ponedjeljak, u 19 sati.

TUZLA

DUG
drama, triler, re`ija: John Madden, uloge: Helen Mirren, Sam Wor thington, Jessica Chastain, Jesper Christensen, Marton Csokas, Ciaran Hinds, Tom Wilkinson... po~etak u 14.30, 16.30, 18.30 i 20.30 sati.

CINEMA CITY
SHERLOCK HOLMES: IGRA SJENA

POZORI[TA
KAMERNI
KAMEN
autor: Marius von Mayenburg, re`ija: Dino Mustafi}, igraju: Jasna Dikli}, Dragan Jovi~i}, Gordana Boban, Zana Marjanovi}, Tatjana [oji}, Jelena Kordi}, po~etak u 20 sati.

komedija, re`ija: Sr|an Dragojevi}, uloge: Milo{ Samolov, Nikola Kojo, Hristina Popovi}, Goran Navojec, Dejan A}imovi}, po~etak u 18 sati.

GALERIJE
ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA
Stalna postavka crte`a, skica, akvarela Ismeta Mujezinovi}a, stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 sati.

NE ZNAM KAKO JOJ USPIJEVA
komedija, re`ija: Douglas McGrath, uloge: Sarah Jessica Parker, Pierce Brosnan, Kelsey Grammer, Christina Hendricks, Greg Kinnear... po~etak u 15, 17, 19 i 20.45 sati.

NEMOGU]A MISIJA: PROTOKOL DUH
akcija, re`ija: Brad Bird, uloge: Tom Cruise, Jeremy Renner, Paula Pat ton... po~etak u 22 sati.

akcijska avantura, re`ija: Guy Ritchie, uloge: Robert Downey Jr., Jude Law, Jared Harris, Noomi Rapace... po~etak u 12.10, 14.50, 17.50 i 20.30 sati.

GALERIJE
COLLEGIUM ARTISTICUM
Prva zajedni~ka izlo`ba ~lanova Udru`enja likovnih umjetnika Kantona Sarajevo pod nazivom SARAJEVSKI SALON. Izlo`ba }e biti otvorena do 14. januara.

MOSTAR

MUPPETI
mjuzikl, komedija, porodi~ni, re`ija: James Bobin, uloge: Jason Segal, Amy Adams, Chris Cooper... po~etak u 16 i 18 sati.

MUPPETI
mjuzikl, komedija, porodi~ni, re`ija: James Bobin, uloge: Jason Segal, Amy Adams, Chris Cooper... po~etak u 12, 17.45 i 20 sati.

ARTHUR BO@I] 3D

RAIFFEISEN GALERIJA
Izlo`ba radova mladog umjetnika Damira Avdi}a, koji je diplomirao na Akademij likovnih umjetnosti u Sarajevu, odsjek Slikarstvo. Galerija se nalazi u zgradi Centrale Raif feisen banke u ul. Zmaja od Bosne bb, a otvorena je za sve posjetioce radnim danima od 8 do 16 sati.

ALVIN I VJEVERICE 3

SRETNA NOVA GODINA
romanti~na komedija, re`ija: Garry Marshall, uloge: Sarah Jessica Parker, Jessica Biel, Ashton Kutcher, Robert De Niro, Hilary Swank... po~etak u 16, 20.15 i 22.30 sati.

avantura, animirani, re`ija: Sarah Smith, glasovi: James McAvoy, Jim Broadbent, Bill Nighy, Hugh Laurie... po~etak u 11.30 i 13.40 sati.

GALERIJE
CENTAR ZA KULTURU
Retrospektivna izlo`ba slika i bareljefa Kemala Kebe, umjetnika koji je od u Javuz sultan Selimovom mesd`idu, kod Starog mosta, imao atelje od 1987. do 1992. godine, u kojem je bila stalna prodajna izlo`ba njegovih radova. komedija, animirani, re`ija: Mike Mitchell, uloge: Justin Long, Mat thew Gray Gubler, Jesse McCar tney... po~etak u 14 sati.

MA^AK U ^IZMAMA 3D
animirana avantura, re`ija: Chris Miller, uloge: Antonio Banderas, Salma Hayek, Zach Galifianakis... po~etak u 14.15 sati.

ATELJE ZEC
Stalna postavka djela slikara Safeta Zeca. Galerija je otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18, subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186.

SRETNA NOVA GODINA
romanti~na komedija, re`ija: Garry Marshall, uloge: Sarah Jessica Parker, Jessica Biel, Ashton Kutcher, Katherine Heigl... po~etak u 12, 14.40, 17.30 i 20.10 sati.

GABRIJEL
Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati.

MUZEJI
GRADA ZENICE
Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke, etnolo{ka, arheolo{ka i historijska. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17 sati, a subotom po dogovoru (tokom ljeta). Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice, od 9 do 17 sati.

MUZEJI
SAVREMENE UMJETNOSTI
Izlo`ba Milivoja Unkovi}a za posjete je otvorena do 17. januara 2012.

NEMOGU]A MISIJA: PROTOKOL DUH
akcija, re`ija: Brad Bird, uloge: Tom Cruise, Jeremy Renner, Paula Pat ton... po~etak u 12.20, 15, 17.40 i 20.20 sati.

BIHA]

BLACKBOX
Izlo`ba fotografija pod nazivom Izlo`ba foto {kole 2011, za posjete je otvorena do 7. januara.

Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena.milanovic@ oslobodjenje.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.

OSLOBO\ENJE petak, 6. januar/sije~anj 2012. Taksistkinja
20.10 BHT

TV PROGRAM
RI JE

61

SE

3. U Marcellin taksi u|e stara dama Elvira i `eli da je odveze u hotel, {to dalje od njenog sina i snahe. G|a Elvira moli Marcellu da s njom provede popodne i pravi joj dru{tvo u {opingu. Mar cel la pris ta je i postaje joj prijateljica. Upoznaje je sa mamom, k}erkama i Robertom, ali je odvodi i na ispra}aj u penziju jednog od njenih kolega. G|a Elvira primje}uje da Marcella nije ravnodu{na prema Robertu. Savjetuje joj da ne zaboravi svoj ljubavni `ivot.

Sve }e biti dobro
16.10 FTV

94. Andrijana je zate~ena o~evom popu{tljivo{}u u vezi s njenim napu{tanjem {kole. Tin ne mo`e vjerovati da je Tamara ipak odlu~ila kupiti automobil. Slaven i Filip zaklju~uju kako ne mogu dalje ovako s bendom. Andrijana je zate~ena kad shvati da je Macanovi} poslao svog ~ovjeka, Ronija, koji mora paziti na to da ode u {kolu i ostane u njoj. Nakon jo{ jedne strastvene no}i, Zoran zaneseno po~ne crtati Milu. Ivani je dosta ugnjetavanja poslovo|e, `eli {to prije polo`iti ispite za medicinsku sestru. Jo`a i Niko se posva|aju oko toga koji }e Slavenu dati novce za novu gitaru, Niko uvrijedi Jo`u pri tome. Tamara je odu{evljena kad joj Dinko pokloni igra~kicu za retrovizor u novom autu. Andrijana je zaintirgirana Ronijevom strogom pa`njom u vezi s njom u {koli.

Plavi grom
Blue Thunder, 1983.

00.20 NOVA

AKCIJA

Re`ija: John Badham Uloge: Roy Scheider, Warren Oates, Candy Clark, Daniel Stern, Paul Roebling

Frank Murphy je pilot policije kojeg je {ef odabrao da testira eksperimentalni helikopter, Plavi grom. Murphy je zadivljen, helikopter mo`e da vidi kroz zidove, snimi {apat ili sravna cijeli gradski blok. No kada tu tehnologiju upotrijebi da snimi sastanak u kojemu se otkriva prava svrha Plavoga groma kao oru`ja za nezakonito pra}enje civila i kontroliranje okupljanja masa, on postane meta...

Mocart i kit
22.30 BHT
Mozart And The Whale, 2005,

FIL

M

Nestale
22.00 NOVA VESTERN
Re`ija: Ron Howard Uloge: Tommy Lee Jones, Cate Blanchett, Evan Rachel Wood, Aaron Eckhart, Val Kilmer, Eric Schweig The Missing, 2003.

FIL

M

KOMEDIJA / DRAMA
Re`ija: Petter Næss Uloge: Josh Hartnett, Radha Mitchell, Gary Cole, Sheila Kelley

Oluja

17.15 TV1 / MRE@A

5. Ali se posva|ao sa Ramazanom. Tamara je stigla u selo, i Ali je u novim nevoljama. Ali je poku{ava sakriti, ali igra skriva~a postaje opasna kada se pojavi Zeynep. S druge strane, Ali poku{ava smiriti Hasana i utje{iti ga da Sakine ne}e saznati za Tamaru. Ramazan i dalje ne odustaje od Zeynep. Dursun je u velikim kockarskim dugovima, i zbog toga su obje porodice u problemima. Zaljubljeni Hod`a i Besim postigli su d`entlmenski dogovor u vezi Iklime - onaj ko ne osvoji njeno srce dostojno }e se povu}i. Zeynep poku{ava omo}i Dursunu da se izvu~e iz dugova bez Alijevog znanja, a s druge strane, Ali i dalje poma`e Tamari.

Donald je dobro}udni taksist koji boluje od jedne vrste autizma. Njegov je `ivot jednostavan, sveden na rutinu. Voli ptice, brojeve i svoju autisti~ku grupu koju vodi. Jednog dana u grupu dolazi Isabelle, prekrasna djevojka koja mu okrene `ivot i srce naglava~ke. Njihova veza odmah }e se na}i pred velikim izazovom, prije svega zbog ote`ane komunikacije i nemogu}nosti da jedno drugom iska`u svoje osje}aje.

Tajanstvena sila
00.50 OBN HOROR
Re`ija: Brett Leonard Uloge: Jack Thompson, Matthew Le Nevez, Steve Bastoni Man Thing, 2005.

FIL

M

Maggie Gilkeson, ran~erica u Novom Meksiku, je radi{na mlada majka, koja je posve}ena odgoju dviju k}eri tinejd`erica Lilly i Dot. Ve} dulje vrijeme Maggie ima zahla|eni odnos sa svojim ocem, koji je napustio svoju obitelj. Otu|ena od oca Jonesa koji ju je ostavio kad je bila djevoj~ica, Maggie se na|e u situaciji da mora tra`iti pomo} upravo od njega. Naime, stariju k}er Lilly otela je banda, na ~ijem je ~elu Chidin kako bi je prodala u roblje u Meksiku. O~ajna Maggie se sada treba udru`iti sa svojim ocem te vratiti izgubljeno povjerenje, dok poku{avaju uloviti otmi~are prije nego {to pre|u granicu...

Dobra godina
20.00 HRT2 KOMEDIJA
Re`ija: Ridley Scott Uloge: Russell Crowe, Freddie Highmore, Albert Finney, Marion Cotillard, Tom Hollander A good year, 2006.

FIL

M

Tajna Starog Mosta
17.25 FTV

56. Tristan, don Anselmo, doktor Mendi bil i Fran cis ca uspijevaju sprije~iti Felisu koja se spremala ubiti Martina, te je upu}uju u sanatorij. Ona im govori da je sve to u~inila jer je Angustias to od nje tra`ila. Tristan tra`i obja{enjenje od svoje supruge, za koju Francisca `eli da i ona {to prije zavr{i u sanatoriju. Dogovaraju se da }e je poslati tamo ~im se oporavi od poro|aja. Sebastian `eli unajmiti jo{ vi{e ljudi za posao, Francisca mu nudi prijedlog iza kojeg se krije nesre}a za koju bi bio odgovoran upravo Sebastian.

Kyle Williams, gradski {erif obalnog gradi}a, zapo~inje istragu tajanstvenih i okrutnih umorstava. Iako mnogi optu`uju indijanskog aktivistu Renea LaRoquea za umorstva, Kyle je uvjeren da je po~initelj mnogo stra{niji od onoga {to ljudsko oko mo`e vidjeti. U istrazi mu poma`u njegov zamjenik i u~iteljica, te oni ubrzo otkrivaju zastra{uju}a indijanska proro~anstva koja upozoravaju na drevnu silu probu|enu u srcu mo~vare...

Crni pas
Black Dog, 1998.

FIL

22.40 TV1 / MRE@A AKCIJA / TRILER
Re`ija: Kevin Hooks Uloge: Patrick Swayze, Randy Travis, Meat Loaf Aday, Gabriel Casseus, Graham Beckel, Stephen Tobolowsky

M

Vino }e ti sa svakim gutljajem {aptati u ustima, govore}i potpunu istinu, re~enica je koju je Maximilianu davno rekao ujak Henry, jo{ dok je Max bio dje~ak, a ujak uzgajao vinograd i proizvodio savr{eno vino. Sada Max Skinner vi{e nije dje~ak na imanju u Francuskoj, nego burzovni "morski pas" u Londonu. Njegov dotada{nji na~in `ivota prekine vijesti da je kao jedini `ivi srodnik ujaka Henryja naslijedio imanje u Francuskoj, te da mora onamo otputovati...

Romanti~na komedija
23.30 PINK KOMEDIJA
Re`ija: Aaron Seltzer Uloge: Alyson Hannigan, Adam Campbell, Sophie Monk, Eddie Griffin, Meera Simhan Date Movie, 2006.

FIL

M

Kako bi sprije~io kreditne obveznike da uzmu ku}u njemu i njegovoj supruzi, biv{i zatvorenik Jack Crews kre}e u ponu|eni posao prevoza oru`ja iz Atlante u New Jersey u starom kamionu. U po~etku ni ne zna {to prevozi, a kad sazna, po~ne se susretati s nizom problema. Postane meta FBI-ja, a promatraju ga i poslodavac i neuravnote`eni voza~ kamiona Red (M. Loaf), koji mu na cesti po~inje namje{tati suparnike, kojih se Crews mora malo-pomalo rje{avati...

Julia Jones mlada je `ena u potrazi za mu{karcem iz snova s kojim bi se skrasila u braku. Svjesna da joj kila`a predstavlja velik problem kod upoznavanja i ostavljanja prvog dojma, odlu~i po svaku cijenu smr{avjeti i upoznati savr{enog mu{karca za sebe...

62
BHT

TV PROGRAM
06.15 Gospo|a Barbara, igrana serija 07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Da sam oblak, igrana serija, 41. epizoda Dje~iji program: 10.00 Pop Pixie 10.15 Super {pijunke 10.35 U zmajevom gnijezdu 11.05 Sve }e biti dobro, igrana serija, 93. epizoda 12.00 Dnevnik 1 12.15 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 64. i 65. epizoda 13.50 Parohija Sv. proroka Ilije u Maglaju, dok. program

petak, 6. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade (r) 09.10 Moko, mladi istra`iva~, animirana serija, 5/39 09.15 Kineski moreplovac, animirana serija 09.35 Frenderi u zemljama Evrope: Slova~ka 09.45 Zaljubljeni pas, animirani film 10.00 BHT vijesti 10.15 Ezel, serija, 5/142 11.00 Retrovizor, muzi~ki program 11.30 Sjaj Pariza, igrana serija, 39/80 (r) 12.00 BHT vijesti 12.15 Tre}a strana, info. program (r) 13.15 Expedition Peru}ica, dokumentarni film 13.45 Putevi zdravlja, magazin (r) 14.15 BHT vijesti 14.30 Odli~an, 5+, edukativna serija Program za djecu i mlade 14.35 Kineski moreplovac, animirana serija 15.00 Kako da ne, {kola engleskog jezika 15.30 Kristalna kugla, animirani film 15.35 Taksistkinja, igrana serija, 2/8 (r) 16.30 Hronika regija: Krajina 17.00 Sjaj Pariza, igrana serija, 40/80 17.25 BH gastro kutak, kulinarski show 18.00 Mostar Sevdah Reunion, koncert 18.45 Moko, mladi istra`iva~, animirana serija, 6/39 19.00 Dnevnik 1 Sport Vrijeme 19.35 Business News 19.40 Retrovizor, muzi~ki program 20.10 Taksistkinja, igrana serija, 3/8 21.00 Dimenzija vi{e, program iz kulture 22.00 Dnevnik 2 22.30 Mocart i kit, ameri~ki igrani film 00.00 Vasilisa, koncert

FTV

06.01 06.30 07.00 07.05 09.00 09.10 10.10 11.25 12.00 12.15 14.05 15.00

RTRS

Muzi~ki program Info kanal Vijesti Jutarnji program Vijesti Supruge i k}eri, serija (r) Mala TV Knjiga o d`ungli 2, crtani film Pravoslavlje: Hram Svetoga Vasilija Ostro{kog Dnevnik 1 Raspjevana kuhinja, zabavni program Zemljomorje, mini serija Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika

06.05 Duh u boci, crtani film (r) 06.30 Vjen~anje g-|e Fox, crtani film (r) 07.00 Najava programa 07.05 Voda `ivota, crtani film 07.35 Majka Holi, crtani film 08.00 Flashbacks/ Music box 08.05 Oluja, serija, 4. ep. (r) 09.00 Flashbacks/ Music box 09.05 Zakon ljubavi, serija, 144. ep. (r) 10.00 Flashbacks/Music box 10.05 Junska no}, serija, 26/124 11.00 Flashbacks/Music box 11.05 Superstars, (r)

TV1

06.30 Kad li{}e pada, 172. ep. 07.15 Mechanical animals, crtani film, 3. ep. 07.30 @ablja patrola, 5. ep. 07.55 Mali crveni traktor, crtani film, 5. ep. 08.05 Felix bebe, crtani film 08.30 Top Shop 08.50 Mechanical animals, crtani film, 4. ep. 09.00 Bumba, crtani film 09.13 Timmy, crtani film 09.23 Fifi, crtani film, 8. ep. 09.35 Garfield, crtani film 09.45 Dragon ball Z, crtani film, 75. ep. 10.15 Lijeni grad, crtani film 10.40 Bakugan, crtani film 11.08 Winx, crtani film, 8. ep. 11.30 Tractor Tom, crtani film 11.40 Bestseller

HAYAT

06.00 Sestre, serija (r) 07.10 ^arolija, dje~ja muzi~ka emisija 07.35 Udri mu{ki, jutarnji program 10.00 Sex i selo, humoristi~na serija (r) 10.40 Kupi.ba, emisija 11.00 Ljubav i mr`nja, serija 12.00 Info top, info - program 12.05 Vremenska prognoza 12.20 Porodi~ni obra~un,kviz 13.00 Brze pare, kviz 14.10 City, zabavna emisija

PINK

Mala princeza

15.05

Ono kao ljubav

20.10

CSI: Las Vegas

21.05

Zvijezda mo`e{ biti ti

21.05

Sestre

15.00

14.20 Putokazi tradicije: Zavala, dok. program 14.45 Izbor iz Novogodi{njeg programa 15.05 Mala princeza, crtana serija 15.15 Vijesti 15.25 Bumerang, igrana serija, 33. epizoda 16.10 Sve }e biti dobro, serija, 94. epizoda 17.00 Federacija danas 17.25 Tajna Starog Mosta, serija, 56. epizoda 18.15 Tajna Starog Mosta, serija, 57. epizoda 19.10 Mala princeza, crtana serija 19.20 Pingu Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Tv Bingo show 21.10 Da sam oblak, igrana serija, 42. epizoda 22.05 Crna krava, bijelo mlijeko, no}ni program 00.05 Dnevnik 3 Finansijske novosti 00.35 Pod sretnom zvijezdom, serija

15.10 Zemljomorje, mini serija 15.55 Bo`i}na poslanica 16.23 Izvje{taj sa Banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.00 Badnje ve~e, direktan prenos 18.00 Bo`i}ni TV Bingo Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.04 Sport 20.10 Ono kao ljubav, serija 21.00 Nojeva barka, mini serija 22.30 Dnevnik 3 Sport Finansijske novosti 22.45 Hram, dokumentarni film 23.45 Muzi~ki program 00.00 Bo`i}na liturgija iz Hrama Hrista spasitelja u Banjaluci, direktan prenos 02.00 Duhovna muzika

11.45 @ene na ivici, 5/8 12.45 Ja biram goste, dijalo{ka emisija (r) 14.00 Flashbacks/Music box 14.05 Kako vrijeme prolazi, serija, 4. ep. (r) 15.00 Flashbacks/Music box 15.05 Zakon ljubavi, 145. ep. 16.00 Junska no}, serija, 26/124 (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Oluja, serija, 5. ep. 18.15 TV Jedna, magazin za `ene 19.00 Najava Dnevnika 19.30 19.10 Hello Kitty, crtani film 19.30 Dnevnik TV1 20.05 Kako vrijeme prolazi, serija, 5. ep. 21.05 CSI: Las Vegas, serija, 18. ep. 22.00 Igra, serija, 13/64 22.25 Igra, serija, 14/64 22.40 Crni pas, film 00.15 Pono}ne vijesti 00.30 Podmetnuto dijete, film (r) 01.58 No}ni program

11.45 Vijesti 11.59 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Suze Bosfora, 61. ep. 13.00 Miljenica, 148. ep. 14.00 Muzi~ki program 14.20 Bioclinica 14.25 Top Shop 15.10 Vitafon 15.20 Kad li{}e pada, 172. ep. 16.10 Hajde da se volimo, igrani film 3.dio 17.50 Biometeorolo{ka prognoza 17.54 Sport centar 17.55 Nepobjedive banzuke 18.30 Nepobjedive banzuke, specijal 19.00 Vijesti u 7 19.25 Vremenska prognoza 19.28 Sport 19.30 Stanje na putevima 19.37 Horizonti 20.00 Kolo sre}e 20.05 Kad li{}e pada, 173. ep. 21.05 Zvijezda mo`e{ biti ti, show u`ivo 23.30 Sport centar 23.35 Prokletstvo kralja Tuta, igrani film, 2. dio

15.00 Sestre, serija 15.45 Kupi.ba 15.50 Info top, inf - program 16.00 Mala nevjesta, serija 18.00 Tajna ljubav, serija 19.00 Sex i selo, humoristi~na serija 19.30 Info top, centralne vijesti 19.57 Vremenska prognoza 19.58 Za zdrav i lijep osmijeh 20.00 Naslije|e jedne dame, serija 21.00 Grand show, muzi~ki program 22.30 Paparazzo lov na poznate, zabavna emisija 23.30 Californication, serija 00.00 Romanti~na komedija, film

06.20 Ma|ioni~ar, crtani film 07.40 Farhat, crtani film 08.00 Mixmaster, crtani film 08.20 Gladijatori, crtani film 08.40 Oggy i `ohari, crtani film 10.10 Bebe dinosauri, crtani film 10.20 Rony Olly Rony, crtani film 10.40 Casper Hunted Christmas, crtani film 10.55 Ukleta Marijana, meksi~ka telenovela 11.50 Crime Time, crtani film 11.55 OBN Info, informativni program 12.15 Skrivena kamera, humoristi~ni program 12.50 Na{a mala klinika, doma}a humoristi~na serija 13.45 Odmori, zaslu`io si, serija 14.35 Shrink, igrani film 16.00 Ukleta Marijana, meksi~ka telenovela 16.55 Na{a mala klinika, doma}a humoristi~na serija 17.45 Dejana talk show, talk show 18.45 Crime Time, crtani film 18.50 OBN Info, informativni program 19.05 OBN Sport, sportski pregled 19.20 Poslovni svijet, tjedni biznis izvje{taj 20.00 Odmori, zaslu`io si, serija 20.40 [to je mu{karac bez brkova, serija 21.45 Vox populi 21.50 Red Carpet, showbiz magazin 23.00 Sve za ljubav, film 00.20 OBN Info, informativni program 00.25 OBN Sport, sportski pregled 00.40 Vox populi 00.50 Tajanstvena sila, igrani film 02.20 Red Carpet, showbiz magazin

OBN

Bo`i}na liturgija
00.00 RTRS

TV SA

07.00 Sarajevsko jutro, u`ivo 10.02 Bo u pokretu (r) 10.25 Medo Rupert (r) 10.35 Mala princeza (r) 11.00 Vijesti 11.35 Privatni `ivot-remek djela, dok. program (r) 13.00 Vijesti 13.10 Doma}i dok. program 14.15 Legenda o Bruce Lee-ju (r) 15.05 Pusti muziku (r) 16.00 Vijesti 16.05 Dajana-posljednji dani jedne princeze, dok. program 17.00 Dobre vibracije, u`ivo 18.15 Put milosti - u susret pravoslavnom Bo`i}u 18.30 Dnevnik TVSA 19.02 Bo u pokretu 19.35 Mala princeza 20.00 Mu}ke 20.50 Vijesti 21.00 Rebus, politi~ki magazin, u`ivo 22.30 Zemljomorje, filmski program 00.00 Kovak box, film

TV TK

10.55 Ukradeni `ivoti, serija (r) 11.55 Iz dana u dan... 12.00 Vijesti 14.05 Kako vrijeme prolazi, turska serija (r) 15.05 Zakon ljubavi, serija 16.00 Dnevnik 1 17.15 Oluja, turska telenovela 18.00 Badnje ve~e, prijenos liturgijskog slavlja 19.00 Dnevnik 2 20.05 Kako vrijeme prolazi, turska serija 22.30 Vijesti 22.40 Film 00.00 CSI: Las Vegas, serija 01.00 Junska no}, turska serija (r) 02.00 Dnevnik 2, repriza 02.30 Ukradeni `ivoti, serija 04.00 Hram {aolin, film 05.00 Skrivena kamera

MRE@A

07.05 Voda `ivota, crtani film 07.35 Majka Holi, crtani film 08.05 Oluja, 4. ep. (r) 09.05 Zakon ljubavi, 144. ep. (r) 10.05 Junska no}, 26/124 14.05 Kako vrijeme prolazi, 4. ep. (r) 15.05 Zakon ljubavi, serija, 145. ep. 16.00 Junska no}, serija, 26/124 (r) 17.15 Oluja, 5. ep. 20.05 Kako vrijeme prolazi, 5. ep. 21.05 CSI: Las Vegas, serija, 18. ep. 22.40 Crni pas, film

TV MOSTAR

10.00 music box 10.05 Junska no}, 26/124 11.00 Music box 11.05 Superstars, 34. ep. (r) 11.45 @ene na ivici, 5/8 12.45 Ja biram goste, dijalo{ka emisija (r) 14.00 music box 14.05 Kako vrijeme prolazi, 4. ep. (r) 15.00 Music box 15.05 Zakon ljubavi, 145. ep. 16.00 Junska no}, 26/124 (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Oluja, 5. ep. 18.15 RTM grad 19.30 Dnevnik 20.05 Kako vrijeme prolazi, 5. Ep. 21.05 CSI: Las Vegas, 18. ep. 22.00 Igra, 13/64 22.25 Igra, 14/64 22.40 Crni pas, igrani film 00.15 Pono}ne vijesti 00.30 Podmetnuto dijete, igrani film (r) 01.58 No}ni program

TV ZENICA

12.00 Iz dana u dan 12.05 Igrana serija (r) 13.00 Vijesti 13.05 Dokumentarni program 14.00 Iz dana u dan... 15.00 Vijesti 15.10 Sponzoru{e, serija (r) 16.00 Iz dana u dan 16.05 Oni dolaze (r) 16.35 Putopis:Paso{ za Ju`nu Ameriku (r) 17.00 Dokumentarni program 17.30 Dje~iji program 17.50 Ze sport plus 18.00 Najava Zenice danas 18.01 Frejzer 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki program 20.00 Mini serija 21.10 Sfera, kulturni magazin 21.40 Snimak rukometne utakmice 23.00 Zenica danas (r) Ze sport plus Stanje na putevima vremenska prognoza 23.30 Glas Amerike

TV KAKANJ

12.00 Vijesti TV Sahar 12.30 Frej`er, serija 13.30 Reporta`e sa zemlje mira 14.00 Moj grad 14.30 M(r) Bean 15.00 Gradona~elnik, mini serija 16.00 Nauke o zemlji 17.00 Flash vijesti 17.05 Amor latino, serija 18.00 Svijet uspje{nih 18.30 Crne knjige, serija 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Hutba 21.00 Put istine 22.00 Amor latino, serija 23.00 Glas Amerike 23.30 Vijesti TV Sahar 00.00 Vijesti IC (r)

TV VOGO[]A

08.30 Sa sevdahom u srcu, muzi~ki program 09.00 Program za djecu i mlade 10.00 I.R.I.B. (r) 10.30 Glas Amerike (r) 11.00 Info blok 12.00 Hronika sedmice TV Jablanica (r) 12.30 Bonus, talkshow (r) 13.30 Program za djecu i mlade 14.30 Telenovela (r) 15.30 Majstori kuhinje 16.00 Otvoreni program, u`ivo 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 I.R.I.B. 20.00 Autovizija 20.30 Putopisi, dok. program 21.00 Telenovela 22.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.30 Info IC Kakanj 23.00 Glas Amerike 23.30 Ha{ki tribunal

TV USK

08.00 Tv jutro 09.30 Grimove bajke 10.00 Vijesti 10.05 Junska no} (r) 11.10 Dance, dance, serija 12.00 Vijesti 12.10 Sarajevdisanje, dok. program 12.45 Skica za portret 13.05 U fokusu (r) 14.30 Vijesti 14.51 Gradovi svijeta, dok. program 15.10 Turisti~ka razglednica 15.30 Istina, dok. program 16.00 Junska no} (r) 17.15 Skrivene palme, serija (r) 18.10 O nama 18.30 Grimove bajke 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.10 Najvoljenije `ene svijeta 20.40 Bonaventura 21.30 Dnevnik 2 21.50 Skrivene palme, serija 22.50 Igrani film

TV SLON

16.02 Vijesti 16.15 Zoo hoby, emisija o `ivotinjama 16.40 TV Liberty 17.17 Ko zna, zna, obrazovni program (r) 18.00 Crno i bijelo, informativni program 18.15 Vremenska prognoza 18.30 Vje`bajmo zajedno sportsko - rekreativni program 19.00 Muzi~ki salto, muzi~ki program 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 Kviz Extra 20.30 Pitajte - tra`imo odgovore, informativni program 21.10 Op~injeni, serija 171/208 22.05 Extra jukebox time, muzi~ka emisija za mlade 23.00 Slon extra info

TV BN

06.30 Jutarnji program 08.30 Serija 10.00 Novosti 10.05 Crtani film 12.00 Novosti u podne 12.15 Kumovi 14.00 Novosti 14.05 Muzi~ki {ou Vere Matovi} 15.05 Sa Kraji{nicima po Krajini 16.00 Dnevnik 1 16.20 Nekad i sad 17.00 Serija 18.00 Badnji dan u Srpskoj 18.30 Monitoring 18.50 Crni Gruja, serija 19.30 Dnevnik 2 20.05 Selo gori, a baba se ~e{lja, serija 21.00 Muzi~ki {ou Baja Mali Knind`a 22.10 Noz, film 00.20 Bozi~ni radio program

TV ATV

08.00 Jutarnji program 08.55 Vijesti 09.00 Bumba, crtani film 09.10 Timmy, crtani film 09.25 Fifi, crtani film 09.50 Dragon Ball Z, crtani film 10.50 Bakugan 11.10 Winx, crtani film 11.45 Vijesti 12.00 Suze Bosfora, serija 13.00 Miljenica 14.30 48 sati svadba 15.25 Arena 15.30 Kad li{}e pada, serija 16.30 Hajde da se volimo III, film 18.00 Sveti Georgije ubiva a`dahu, serija 18.52 High Tech 19.00 Vijesti 19.35 Arena, sportski program 20.00 Kad li{}e pada, serija 21.00 Sveti Georgije ubiva a`dahu, serija 22.00 Film 00.00 Stubovi zemlje, serija

OSLOBO\ENJE petak, 6. januar/sije~anj 2012.
07.00 Dobro jutro, Hrvatska 08.56 ZABA - 90 sekundi (r) 08.58 Ludi od ljubavi 1, serija 09.53 Vijesti iz kulture (r) 10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.14 Merkatska dinastija 2: Kad je Cvjetka srela Hanibala, dok.serija 10.37 Merkatska dinastija 2: Zajedno smo ja~i, dokumentarna serija 11.05 Sve }e biti dobro, serija (r) 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 TV kalendar (r) 12.31 Kad zavolim, vrijeme stane - serija 13.15 Dr. Oz, talk show 14.00 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.09 Vrijeme sutra 14.12 Drugo mi{ljenje 14.41 Zubanje u Dubici, emisija pu~ke i predajne kulture 15.14 Ponos Ratkajevih, Serija (r) 16.00 Alisa, slu{aj svoje srce - serija 16.50 Hrvatska u`ivo 17.00 Vijesti 17.10 Hrvatska u`ivo 17.58 HAK - Promet info 18.00 Iza ekrana 18.30 Putem europskih fondova 18.45 Odmori se, zaslu`io si 2 - Serija (r) 19.30 Dnevnik 19.52 Sport 19.56 Vrijeme 19.58 ZABA - 90 sekundi 20.02 Odabrao \elo H.: Deset najboljih fotografija, dok. film 20.58 Ciklus hrvatske kinoteke: @ivot sa stricem (r) 22.45 Dnevnik 3 23.05 Sport 23.08 Vrijeme sutra 23.12 Vijesti iz kulture 23.20 Na rubu znanosti: Priroda kao lije~nik 00.13 Filmski maraton: Usamljeni Jim, film 01.42 Filmski maraton: De~ki za povijest, film (r) 03.29 Dr. Oz, talk show (r)

TV PROGRAM
06.55 Bakugan, crtana serija 07.45 Neustra{ivi Scooby Doo, crtana serija 08.10 Ptica trka~ica, crtana serija 08.35 TV izlog 08.50 Nate Berkus Show 09.45 Kad li{}e pada, serija (r) 10.45 Ljubav i kazna, serija 11.45 Inspektor Rex, serija (r) 12.40 IN magazin (r) 13.15 Izgubljena ~ast, serija (r) 14.15 Oluja u raju, serija 16.00 Inspektor Rex, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Kad li{}e pada, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Ljubav i kazna, serija 22.00 Nestale, igrani film 00.20 Plavi grom, igrani film 02.00 Sahara, igrani film (r) 03.25 Pod prismotrom, film (r) 04.50 Ezo TV, tarot show

63
SE RI JA

HRT1

07.51 Mala TV: TV vrti}: Mrkva (r) Tajni dnevnik patke Matilde: Izbor za miss (r) 08.19 Bijeg lukavog lisca, serija za djecu (r) 08.45 Merlin 1, serija za djecu i mlade 09.28 Istrage Mladog Mjeseca, serija za mlade (r) 10.00 Alisa, slu{aj svoje srce - serija (r) 10.45 Obra~un na Crvenoj rijeci, ameri~ki film (r) 12.13 Mali crveni traktor, crtani film (r) 12.23 Bo`i}na pri~a, finski film (r) 13.43 Merlin 1, serija za djecu i mlade (r) 14.29 Ivo Gamulin Gianni & Dionne Warwick, snimka koncereta (r) 15.42 Operacija Stormbreaker, britansko-ameri~ko-n jema~ki film 17.13 Briljanteen 17.56 Obrtnik 100% poduzetnik 18.00 Regionalni dnevnik 18.20 @upanijska panorama 18.36 Skija{ki skokovi Bischofshofen, snimka 19.39 Glazba, glazba... klape 19.59 Ve~eras 20.00 Dobra godina, ameri~ki film (r) 21.56 Na rubu tame, ameri~ki film 23.55 Umorstva u Midsomeru 13, serija 01.26 Pepeo pepelu 2, serija 02.16 Retrovizor: Trava zelena 4, humoristi~na serija (r) 02.45 Retrovizor: Zavr{ni udarac 4, serija (r) 03.25 Vrijeme je za jazz: Asja Val~i} - Klaus Paier duo (r) 04.23 No}ni glazbeni program: Glazbeni spotovi 06.53 No}ni glazbeni program: Glazba, glazba... klape (r)

HRT2

NOVA

07.00 Kontekst, talk-show (r) 07.30 ^ad, (r) 08.00 Druga strana Srbije, ep. 6 (r) 08.30 Kontekst, talk-show (r) 09.00 AJE program 16. 30 Hladni mir - Vrijeme velikih izazova I dio, (r) 17.00 Sljede}a muzi~ka stanica - Siria II dio, dok. program (r) 17.30 Kontekst, talk-show (r) 18.00 Vijesti program 19.05 Usudi se i probaj Peking, dok. program 19.30 Historija revolucije Crni septembar, dok. program 20.00 Vijesti 21.00 Vijesti 21.30 Recite Aljazeeri, interview 22.00 Vijesti 23.05 Recite Aljazeeri, interview (r) 23. 30 Usudi se i probaj Peking, dok. program (r) 00. 00 AJE Vijesti 01. 00 Recite Aljazeeri, interview (r)

AL-JAZEERA B.

13.00 Trend setter (r) 14.00 Svijet zdravlja 14.30 @ivot i standardi, dok. program (r) 15.00 Ovo je Srbija 16.00 Selo gori, a baba se ~e{lja, 4/89 (r) 17.00 Dnevnik RT Vojvodina 17.20 [ta radite, bre, info 17.45 Beogradska hronika 18.24 Najava dnevnika 2 18.25 Sre}na nova 2012, info 19.00 Slagalica, kviz 19.17 Vrijeme 19.30 Dnevnik 20.05 Bo`i}na poslanica partijarha srpskog gospodina Irineja, info 20.15 Selo gori, a baba se ~e{lja, 5/89 (r) 21.00 7 RTS dana 21.15 Bilo je to 1990, 2/6 22.00 Trend setter 22.45 Posljednja odbrana: ^aplin u Valjevu 1942, dok. program 23.15 Muzi~ki program 23.30 Dnevnik 00.00 Pono}na bo`i}na liturgija, prenos iz hrama Sv. Save

RTS

10.15 Nau~no obrazovni program 11.00 Vijesti 11.05 Pogram za djecu 11.30 Svi na{i festivali 12.00 Vijesti 12.05 U centar (r) 12.35 Muzika 13.00 Vijesti 13.05 Likovna umjetnost 14.00 Vijesti 14 05 Replika (r) 15.00 Aktuelno 15.10 Fle{ sport (r) 15.30 Dnevnik 1 15.45 Ekolo{ka radionica 16.15 Muzika 17.00 Podgori~ka hronika 17 30 Sat TV - Aktuelno 18.00 Vijesti 18.05 CG u`ivo 19.00 Program za djecu 19.30 Dnevnik 2 20.00 Sat TV 20.30 Zapis 21.00 Koncert 21.45 Kratke forme 22.00 Sat TV 22.30 U centar 23.00 Dnevnik 3 23.30 Sat TV

RTCG

Sjaj Pariza
17.00 BHT

40. Hermione odlu~uje da sve svoje probleme rije{i upotrebom oru`ja. Catherinein svijet, koji je gradila tolike godine, se iznenada ru{i...

Sve }e SERIJ biti dobro A
16.10 FTV
94. Andrijana je zate~ena o~evom popu{tljivo{}u u vezi njenog napu{tanja {kole. Tin ne mo`e vjerovati da je Tamara ipak odlu~ila kupiti automobil. Slaven i Filip zaklju~uju kako ne mogu dalje ovako s bendom. Andrijana je zate~ena kad shvati da je Macanovi} poslao svog ~ovjeka, Ronija, koji mora paziti na to da ode u {kolu i ostane u njoj. Nakon jo{ jedne strastvene no}i, Zoran zaneseno po~ne crtati Milu. Ivani je dosta ugnjetavanja poslovo|e, `eli {to prije polo`iti ispite za medicinsku sestru. Jo`a i Niko se posva|aju oko toga koji }e Slavenu dati novce za novu gitaru, Niko uvrijedi Jo`u pri tom. Tamara je odu{evljena kad joj Dinko pokloni igra~kicu za retrovizor u novom autu.

DISCOVERY

06.00 Peta brzina 06.25 Prljavi poslovi 07.15 Opasan lov 08.10 Razotkrivanje mitova 09.05 Vrhunsko graditeljstvo 10.00 Kako to rade? 10.30 U djeli}u sekunde 10.55 Pre`ivljavanje 11.50 Generalka 12.45 Peta brzina - 2 epizode 13.40 Ameri~ki ~operi 14.35 Prljavi poslovi 15.30 Opasan lov 16.25 Razotkrivanje mitova 17.20 Vrhunsko graditeljstvo 18.15 Pre`ivljavanje 19.10 Kako se pravi? 19.40 Kako to rade? 20.05 Razotkrivanje mitova 21.00 Fredi Flintof 21.55 Superljudi Stena Lija 22.50 Usporen snimak 23.45 Razotkrivanje mitova

N. GEOGRAPHIC

13.00 Ulovljeni 14.00 Uni{tavanje najve}ih: Raketni nosa~i Space Shuttle 15.00 Skriveni svijet: Rijeka Jordan: Vode `ivota 16.00 Gepardi: Sami protiv svih 17.00 Mafija: Mafija, kakva mafija? 18.00 Istorijske zavjere: D`ej Edgar Huverove tajne 19.00 Uhva}eni na djelu: Neo~ekivani neprijatelji 20.00 ]orkirani u inostranstvu: Ostrvo terora 21.00 [apta~ psima: Tajson, D`es, Moli i Kuper 22.00 Mafija: Globalizacija 23.00 ]orkirani u inostranstvu: Ostrvo terora 00.00 [apta~ psima: Tajson, D`es, Moli i Kuper

08.30 Reli, Dakar 09.15 Tenis, ATP Doha, Katar, ~etvrtfinale 10.00 Tenis, WTA Brisbane, Australija, u`ivo, polufinale 11.45 Sanke, SK Koenigsee 13.00 Sanke, SK Koenigsee, u`ivo 14.00 Snuker, Players Tour, u`ivo 16.15 Ski-skokovi, Four Hills Bischofshofen, Austrija, u`ivo 18.15 Biatlon, SK Oberhof, u`ivo 19.30 Snuker, Players Tour, u`ivo 22.00 Ski-skokovi, Four Hills Bischofshofen, Austrija 23.00 Reli, Dakar 23.45 Snuker, Players Tour

EUROSPORT

05.30 Hokej, S[ U-20 Calgary, Kanada, za 3. mjesto 07.30 Ski-skokovi, Four Hills Bischofshofen, Austrija 08.00 Hokej, S[ U-20 Calgary, Kanada, finale 10.00 Sanke, SK Koenigsee, Njema~ka, u`ivo 11.00 Ski-skokovi, Four Hills Bischofshofen, Austrija 11.45 Watts 12.00 Tenis, WTA Brisbane, Australija, u`ivo, polufinale 13.30 Tenis, ATP Doha, Katar, ~etvrtfinale 14.30 Tenis, ATP Doha, Katar, u`ivo, polufinale 18.00 Snuker, Players Tour, u`ivo 19.30 Stoni fudbal 22.45 Tenis, ATP Doha, Katar, polufinale 00.30 Ski-skokovi, Four Hills Bischofshofen, Austrija 02.00 Tenis, ATP Doha, Katar, polufinale

EUROSPORT 2

06.30 ATP Brisbane 1/4 Finale, direktno 07.30 Copa del Rey: Cordoba - Espanyol 09.15 Vijesti 09.30 Premier League News 09.45 Copa del Rey: Valencia — Sevilla 11.30 Premier League Magazin 12.00 NBA Action 12.30 ATP Chennai 1/4 Finale, direktno 16.30 NBA Live 16.45 Fudbal mondijal magazin (New Year) 17.15 Interviju - Dan Tana 17.45 Najava Fa Cup 18.15 Vijesti 18.30 Premier League News 18.45 NBA Live 19.00 Ruska ko{arka: UNICS - Spartak SPB 20.45 Pregled Premier League 21.45 ATP Chennai 1/4 Finale 00.00 Hopman Cup: Czech/Danmark — USA/Bulgaria 04.30 ATP Brisbane 1/2 Finale, direktno

SPORT KLUB

06.30 ATP Brisbane 1/4 finale, direktno 07.30 Copa del Rey: Cordoba - Espanyol 09.15 Vijesti 09.30 Premier League News 09.45 Copa del Rey: Valencia - Sevilla 11.30 Premier League Magazin 12.00 NBA Action 12.30 ATP Chennai 1/4 finale, direktno 16.30 NBA Live 16.45 Fudbal mondijal magazin (New Year) 17.15 Interviju - Dan Tana 17.45 Najava Fa Cup 18.15 Vijesti 18.30 Premier League News 18.45 NBA Live 19.00 Ruska ko{arka: UNICS - Spartak SPB 20.45 Pregled Premier League 21.45 ATP Chennai 1/4 finale 00.00 Hopman Cup: Czech /Danmark - USA/ Bulgaria 04.30 ATP Brisbane 1/2 finale, direktno

SPORT KLUB +

09.00 Ko{arka, ABA liga: Hemofarm - Crvena Zvezda 11.00 Fudbal Gr~ka Liga: Olympiacos Atromitos 13.00 Liga {ampiona: Man. City - Bayern M 15.00 Omni Sport 15.30 Fudbal, MLS Liga: LA Galaxy - Houston 17.30 Magazin: Road to London 20.00 Fudbal Goalisimo 21.00 Italijanska Liga: Preview 21.30 [panska Liga: Preview 22.00 Ameri~ki fudbal NFL 00.00 Poker WPT Series 7 04.00 Ameri~ki Fudbal NCAA: Iowa - Oklahoma, prenos

ARENASPORT 1

VIASAT HISTORY

07.00 Ljeto ljubavi 08.00 Stopama Gustava Malera 09.00 Putovanja i otkri}a 10.00 Svijet novac: Bil Gejts - kako je {treber promijenio svijet 11.00 Istok-Zapad: putovanja iz sredi{ta Zemlje 12.00 Egipat 13.00 Tajni ratovi 14.00 Istina o... 15.00 Tajm tim godina X 16.00 Stopama ^ajkovskog 17.00 Apsolutna nula 18.00 Kamerman: `ivot i delo D`eka Kardifa 19.30 Svijet novac: Svijet po Guglu 20.00 Egipat 21.00 Kolonija 22.00 Igra sjenki 23.00 Tajm tim godina X 00.00 Stopama ^ajkovskog

ANIMAL PLANET

10.00 U posjeti `ivotinjama sa Mikejlom Strakan 10.55 Veterinar sa pla`e Bondi 11.20 Spa{avanje divljih `ivotinja 11.50 Veterinari novog kova sa Stivom Irvinom 12.45 Policija za `ivotinje 13.40 Ta prelijepa Afrika 14.30 @ivot majmuna 15.00 Dik i Dom u svijetu `ivotinja 15.30 @ivotinje i mi 16.00 Upoznajte divljinu 16.25 Sve o psima 17.20 Nevaljali ljubimci 18.15 Veterinar sa pla`e Bondi 18.40 Psi - jedna rasa, jedna pri~a 19.10 Sve o psima 20.05 Ta prelijepa Afrika 21.00 Borba za kitove 21.55 Divlje i bez cenzure 22.50 Ljudo`deri 23.45 Policija za `ivotinje

UNIVERSAL

07.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 08.20 Ne{ Brid`is, serija 09.20 Ubistva u Midsommeru, serija 11.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 12.20 Urgentni centar, serija 13.20 Frikovi, serija 14.20 Monk, serija 15.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 16.20 Ubistva u Midsommeru, serija 18.20 Urgentni centar, serija 19.20 Monk, serija 20.20 Frikovi, serija 21.20 Operacija Grejslend, film 23.50 Faktor straha, film 01.50 Ameri~ki odmetnici, film 03.50 McLeudove k}eri, serija 04.50 Doma}ice iz Okruga Orind`, serija

TV1000

04.00 Sve ili ni{ta, igrani film 06.10 ^etvrtak, igrani film 07.40 Havana, igrani film 10.00 Prva liga, igrani film 12.00 Prva liga II, igrani film 14.00 Zami{ljeni zlo~ini, igrani film 16.00 Momak ostaje na filmu, igrani film 18.00 Sve ili ni{ta, igrani film 20.10 Plavi somot, igrani film 22.10 Slu{kinjina pri~a, igrani film 00.00 Vru}e Evro-lezbejke, igrani film 02.00 Problem sa klinkama, igrani film

FOX LIFE

12.20 Razvedeni Gari, serija 13.20 Kao slu~ajno, serija 14.10 O~ajne doma}ice, serija 15.00 Sta`isti, serija 15.22 Sta`isti, serija 15.46 @ivot po D`imu, serija 16.40 Sve {to niste znali o ljubavi, serija 17.40 Rajlijev `ivot, serija 18.08 D`oi, serija 18.32 Rokerka Rita, reality show 19.04 Sta`isti, serija 20.00 O~ajne doma}ice, serija 20.56 Seks i grad, serija 22.00 Semafor, serija 22.52 Rajlijev `ivot, serija 23.28 Kao slu~ajno, serija 2 ep. 00.20 Serija 01.14 Seks i grad, serija 01.48 Seks i grad, serija 02.12 Semafor, serija 02.36 Semafor, serija

FOX CRIME

10.10 Put osvete, serija 10.55 Kasl, serija 11.40 Red i zakon, serija 12.30 Pariski forenzi~ari, serija 13.20 I{~ezla, serija 14.10, serija 15.00, serija 15.50 Za{titnica svjedoka, serija 16.40 Aerodrom, serija 17.30 Bjekstvo iz zatvora, serija 18.20 Lavirint zlo~ina, serija 19.10 Milosrdna Grejs, serija 20.00 Kasl, serija 20.55 Monk, serija 21.45 ^ika{ki Kodeks, serija 22.35 Put osvete, serija 23.25 Dekster, serija 00.15 Red i zakon, serija 01.05 Aerodrom, serija 01.50 Bjekstvo iz zatvora, serija 02.35 Lavirint zlo~ina, serija 03.20 Pariski forenzi~ari, serija

HBO

06.00Sherlock Holmes, film 08.05 Ondine, film 09.45 @enska prava ho}u!, film 11.35 Pri~a o prvaku, film 13.40 Superman i Batman: Dr`avni neprijatelji, film 14.50 @ivjeti glasno, film 16.20 Darovite ruke: @ivotna pri~a Bena Carsona, film 17.50 Filmovi i zvijezde IV, ep. 1, serija 18.15 Moj jedini, film 20.05 Prosvjetljenje, ep. 4, serija 20.35 Kako uspjeti u Americi II, ep. 3, serija 21.05 Protuudar, ep. 1, serija 21.55 Carstvo poroka II, ep. 1, serija 22.50 Otok Shutter, film 01.05 28 dana kasnije, film 02.55 Polarna no}, film 04.30 Seks i la`i u gradu grijeha, film

CINESTAR

09.00 Povratak, film 11.00 Vjetar, 1 film 13.15 Plan B, film 15.15 Iskupljenje, film 17.15 Vra`ja sre}a, film 19.15 Sve ostalo, film 21.15 Ali, film 00.15 Ubojstvo vrana, film 02.15 Sve za lovu, film

Safet Su{i} ostaje selektor na{e fudbalske reprezentacije

@elim odvesti BiH na SP

OSLOBO\ENJE
SARAJEVSKO IZDANJE
petak, 6. januar/sije~anj 2012.

43. strana

Na sarajevskom groblju Bare

Ispra}aj Irme Aljevi}
Prostor ispred kapele bio je mali da primi sve one koji su `eljeli odati posljednju po~ast 21-godi{njoj Sarajki
Vi{e stotina osoba ju~er je na posljednje po~ivali{te na sarajevskom groblju Bare ispratilo Irmu Aljevi}, studenticu Pravnog fakulteta u Sarajevu, koja je u nedjelju prona|ena mrtva u svojoj ku}i u sarajevskom naselju Bjelave. Prostor ispred kapele bio je mali da primi sve Irmine drugove iz {kole, sa Fakulteta, iz ulice, te sve prijatelje i poznanike njenih roditelja koji su `eljeli da odaju posljednju po~ast 21godi{njakinji koju je smrt otrgla od njih.

Nagra|eni Josipovi} i Tadi}
Srpsko nacionalno vije}e (SNV) Hrvatske dodijelilo je ju~er predsjedniku Hrvatske Ivi Josipovi}u i predsjedniku Srbije Borisu Tadi}u nagradu za unapre|enje hrvatsko-srpskih odnosa. Nagrada „Svetozar Pribi~evi}“ dodijeljena je na tradicionalnom bo`i}nom prijemu SNV-a u Zagrebu, kojem je prisustvovao hrvatski dr`avni vrh, uklju~uju}i i predsjednika Josipovi}a. Obojici predsjednika nagrada }e biti uru~ena prilikom prve posjete srbijanskog predsjednika Hrvatskoj. Tako|er, dodijeljena je i nagrada za antifa{izam „Gojko Nikoli{“ koju su podijelili biv{i par tizanski rukovodioci Josip Boljkovac i Rade Bulat. Zbog dodjele ove nagrade, ju~er je nekoliko desetina demonstranata odr`alo proteste. Boljkovac je nedavno bio pod istragom i uhap{en zbog sumnje da je po~inio ratni zlo~in nad civilima u maju 1945. na karlova~kom podru~ju.

Uvijek je `urila
Dok su prilazili da izraze sau~e{}e sarajevskom glumcu Harisu Aljevi}u Gigi i njegovoj supruzi, mnogi nisu krili suze i jecaje. Me|u njima i sportski radnik Samir Avdi}, muzi~ar Elvis J. Kurtovi}... Prijatelji }e Irmu Aljevi}, ka`u, pamtiti kao velikog borca, ali i pravog veseljaka sa kojim su proveli nezaboravne trenutke u {kolskim klupama i na mnogim dernecima. “Sje}am se da si mi rekla da sve u `ivotu {to se ru`no desi, desi se sa razlogom i da se sa tim treba boriti sa osmijehom. To je bio tvoj `ivotni moto“ rekao je jedan , od njenih prijatelja, dodaju}i da ga je uvijek podsje}ala na leptira koji nemirno lepr{a, nesebi~no daju}i ljubav i sre}u, ne tra`e}i ni{ta zauzvrat. Njena prijateljica rekla je da }e se “uvijek sje}ati njihovih susreta, jer to je sve {to sada ima“ . - Nikada nije imala mira, uvijek je negdje `urila. Znali smo ~ekati da svojim puntom do|e po nas i sjedne na trubu i trubi sve dok ne sjednemo u auto. I onda vozanje, smijanje i glupiranje satima. Pamti}u onaj njen pokret kada sa dvije ruke uhvati mjenja~ da ubaci u rikverc. Vo-

Be~ i govorila mi je da mi ne}e re}i datum kad ide, da ne bih plakala, nego }e me samo nazvati i re}i - evo me u Be~u. I evo oti{la si, samo ne u Be~ nego na neki bolji svijet, jer Bog sebi uzima samo najbolje, kazala je jedna od Irminih prijateljica.

Erupcija Etne
Najve}i i najaktivniji vulkan u Evropi Etna, ju~er je eruptirao prvi put ove godine. U`arena lava je bez problema rastopila snijeg koji je proteklih dana prekrio vrh planine. Vulkan je ju~er ujutro izbacivao pepeo u stubovima visokim i do 5.000 metara, a lava je vi|ena kako izlazi iz novog kratera na jugoisto~noj strani vrha okrenutoj ka nenaseljenoj oblasti Vale del Bove, saop}io je Institut za geofiziku i geologiju Katanije, prenosi Fena. Iako su povremene erupcije Etne redovna pojava, uzrokuju vrlo malu {tetu naseljenim podru~jima. Posljednja ve}a erupcija bila je 1992.

Grad bez boje
Posljednju po~ast Irmi Aljevi} pjesmom “Grad bez boje“ odao je i Dino [aran, frontmen benda Letu {tuke. Uzrok Irmine smrti nije utvr|en ni nakon obdukcije, koju je obavio vje{tak medicinske struke Nermin Sarajli}. ^ekaju se rezultati dodatnih toksikolo{kih i mikrobiolo{kih analiza, koje }e biti obavljene u Zagrebu. D. P.

Fotosi: [. SULTANOVI]

ljela sam njen optimizam, borbenost, hrabrost, snala`ljivost i onaj zarazni smijeh. Velika je tuga izgubiti nekog takvog. Neki dan smo pri~ali o njenom odlasku u

POSLJEDNJE VIJESTI
SANADER ODLAZI IZ ZAGREBA - Biv{i premijer Ivo Sanader dobio je od zagreba~kog @upanijskog suda dozvolu da napusti mjesto prebivali{ta. On }e otputovati u Split kako bi posjetio bolesnu majku. Su|enje Sanaderu se nastavlja 11. januara. TROJE POVRIJE\ENIH OD EKSPLOZIJE PLINSKE BOCE - Tri osobe su povrije|ene kada je reno 5, u koji je ugra|ena plinska boca, eksplodirao ju~e na grani~nom prelazu Karakaj izme|u BiH i Srbije. Povrije|ene su tri osobe iz Srbije koje su se nalazila u automobilu - dvije `ene i mu{karac i oni su prevezeni u Hitnu pomo} Doma zdravlja Zvornik. Nezgoda se dogodila na ulazu u grani~ni prelaz iz pravca Zvornika, a o~evici ka`u da su povrije|ena lica iz Loznice. O stepenu povreda ovih osoba ljekari nisu mogli dati vi{e informacija. TEKSAS: POLICIJA UPUCALA U^ENIKA - Teksa{ka policija usmrtila je petnaestogodi{njaka koji je donio pi{tolj u Cummings srednju {kolu u Brownsvilleu. Dje~ak je ubijen nakon {to je uperio pi{tolj u policajce, prenosi Telegraph. Neimenovani tinejd`er je donio pi{tolj u {kolu u osam ujutru, a {kolski radnici su pozvali policiju. Nakon {to su ga policajci sreli u hodniku, uperio je pi{tolj u njih, nakon ~ega su oni po~eli pucati. Dje~ak je upucan tri puta, a zatim su ga uputili u bolnicu gdje je konstatovana njegova smrt.

Narodno pozori{te: U susret pravoslavnom blagdanu

Odr`an Bo`i}ni koncert
Povodom najzna~ajnijeg pravoslavnog blagdana Bo`i}a, sino} je u Sarajevu u Narodnom pozori{tu u organizaciji Srpskog prosvjetnog-kulturnog dru{tva Prosvjeta odr`an, po drugi put nakon rata, Bo`i}ni koncert. Jednosatni program vodio je glumac Slaven Vidak, ~itaju}i, me|u ostalim, stihove Alekse [anti}a, koji dosad nisu ~itani na sarajevskoj pozornici. U prepunoj sali Narodnog pozori{ta prire|en je bogat muzi~ki program. Na repertoaru su se na{le kompozicije duhovnog karaktera, kao i neke koje pripadaju muzi~kim klasicima. Na koncertu je nastupio Modo Cantabile, mje{oviti vokalni ansambl SPKD-a Prosvjeta, kojim je dirigovao Daniel @ontar, a izveli su tri duhovne pje-

Orkanski vjetar u Evropi
Vjetar orkanske ja~ine i brzine u udarima vi{e od 120 kilometara na sat od srijede nave~er hara Poljskom, Slova~kom i ^e{kom. Poljaci su bili svjedoci scena kakve su gledali na televiziji jer orkanski vjetar lomi drve}e, ru{i semafore, prekida vodove i odnosi krovove, prenose agencije. U Slova~koj saobra}aj komplikuju pored vjetra i gusta me}ava, poledica i svje`i nanosi snijega. U ^e{koj su zbog poledica, snijega i orkanskog vjetra zatvoreni za saobra}aj neki putevi u planinskim oblastima, a saobra}aj je u kolapsu na sjevernim granicama zbog kolona kamiona koji po nevremenu i me}avi nisu u stanju da savladaju uzbrdice. Materijalna {teta }e biti naknadno procijenjena.

Foto: D. ]UMUROVI]

sme, te kompozicije Johana Sebastijana Baha, Dominika Skarletija, MilivojaMilojevi}a te StevanaMokranjca. Nastupio je i KUD Proleter koji je izvodio starogradske igre iz Sarajeva. Recitovana je i pjesma “Su-

mrak“ Ive Andri}a, koja je u Bosanskojviliiza{la1911. godine. Ulaznice za koncert prodavane su po simboli~nojcijeni od pet KM, a prihod je namijenjen stipendiranjuu~enika, ~lanova SPKD-a Prosvjeta.

OSLOBO\ENJE

SUBOTA,

TRNJE I RU@E
Nova godina je iza nas, novogodi{nji program je iza nas. Budimo iskreni, jedino {to je bilo vrijedno gledanja su filmovi. I to ne svi, naravno. FTV je, dodu{e sa debelim zaka{njenjem zbog prenosa do~eka sa Trga djece Sarajeva, prikazao odli~an triler "Na rubu tame", sa Melom Gibsonom koji istra`uje ubistvo svoje k}erke. TVSA, tako|er, slijedila je siguran put i nekad u sitne sate je pustila "Reservoir Dogse", Quentina Tarantina.

12.30 BHT SVJETSKI KUP U ALPSKOM SKIJANJU
SPORT

Adelboden: Veleslalom (m), 1. utrka, snimak Adelboden: Veleslalom (m), 2. utrka, prijenos Málaga CF - Atlético Madrid
22.00 TV1/MRE@A

SPORT

Dobri filmovi

13.25 BHT SVJETSKI KUP U ALPSKOM SKIJANJU
SPORT

[PANSKA PRIMERA LIGA

NEDJELJA,

Muzi~ki programi uz do~ek te iste nove godine su, s druge strane, postali ne{to {to se obavezno izbjegava. Uz Youtube, kome treba organizovano pjevanje ispred kamera? U tim izljevima lakih nota prednja~io je Pink, koji je organizovao, pazite samo naslova, "Grand narodno veselje". Huh, sre}a pa je i taj praznik iza nas.

Narodnja~ka ofanziva

10.25 BHT SVJETSKI KUP U ALPSKOM SKIJANJU
SPORT

Adelboden: Slalom (m), 1. utrka, prijenos Adelboden: Slalom (m), 2. utrka, prijenos Espanyol - FC Barcelona
21.30 TV1/MRE@A

SPORT

PREPORU^UJEMO

Prljavi poslovi

13.25 BHT SVJETSKI KUP U ALPSKOM SKIJANJU
SPORT

[PANSKA PRIMERA LIGA

Discovery Channel je po~eo prikazivanje potpuno nove sezone serijala "Prljavi poslovi", sa Mike Roweom. ^ovjek koji je renovirao kanalizaciju San Francisca, ~istio skelete `ivotinja, osjemenjavao }urke, pravio }umur i radio sve nezamislive poslove koje ne vidimo, ali zbog kojih svijet funkcioni{e kako treba, ponovo je na malim ekranima. Ovaj put, gleda}emo ga, izme|u ostalog, kako pravi vino i ~isti rezervoare gdje se sav taj proces odvija. Vino izgleda lijepo kad je fla{irano. Njegova proizvodnja - prljav posao.

UTORAK,
SPORT SPORT

Igokea - Radnik, prenos
20.10 RTRS

KO[ARKA, FINALE KUPA RS-a

Mladi Kraji{nik - Rudar S, snimak
22.45 RTRS

KO[ARKA, FINALE KUPA RS-a

PROGRAME koje objavljujemo u Anteni dobivamo od TV ku}a. Svaka izmjena ili neta~nost stvar je istih, a ne na{ega priloga.

3

LICE S NASLOVNICE
Elma Ko{treba, farmaceutski tehni~ar, novinar i model

Dijete TVSA
Iako je zavr{ila osnovnu {kolu sa odli~nim uspjehom, za sebe ka`e da nije {treber. Mada je zavr{ila srednju medicinsku {kolu, kao farmaceutski tehni~ar ne spravlja lijekove, niti lije~i ljude. Bez obzira na to {to je radila kao model, sve manje hoda pistama. Ali, zato je sebi odredila put u novinarstvu. Elma Ko{treba, jedan od najmla|ih ~lanova kolektiva Televizije Sarajevo, ve} neko vrijeme poma`e u realizaciji raznih emisija ove TV ku}e i polako postaje njeno prepoznatljivo lice. • Odakle `elja za novinarstvom? - Spontano. Mislim da je to najadekvatniji odgovor. Nisam od onih koji se mogu pohva li ti da su oduvijek znali {ta `ele biti kad porastu. Kao dijete sam `eljela studirati medicinu - to je ustvari osnovni razlog {to sam upisala srednju medicinsku {kolu. Smatram se `enom koja se uvijek vo di srcem, idem za onim {to mi je va`no u tom momentu. Medicina je bila samo `elja, koja se, na moju sre}u, nije ostvarila. Da jeste, sada bih bila samo jo{ jedan me|u mno{tvom studenata na Medicinskom fakultetu, a ljudi ne bi upoznali pravu Elmu. Novinarstvo mi je definitivno dalo prostora da se vi{e edukujem te iz gra|ujem kao li~nost. To je poziv kojim se u budu}nosti planiram baviti, prvenstveno zato {to me ispunjava. Ovo je zaista zahtjevan posao i ~ovjek se tre ba odre}i mno go ~ega, zato samo uporni i oni koji to istinski vole ostaju vjerni ovom pozivu. • Da li misli{ ostati na televiziji ili }e{ se oku{ati i u drugim medijima? Kakvi su ti planovi za pro fe si onal nu budu}nost? - Pa, planova imamzaistamno go. Ja sam tip osobe ~ije misli nikad ne miruju. Me|utim, kako jo{ uvijek studiram, primarni cilj mi je da diplomiram. Do tog trenutka je ostalo jako malo, zato sam se na to najvi{e fokusirala. Kada je u pitanju odabir medija, ja sam se, iskreno, ve} navikla na TV novinarstvo.

Jedna od najmla|ih novinarki na sarajevskoj kantonalnoj televiziji isti~e kako je novinarstvo izabrala srcem

4

U pravilu, ve}ina novinara }e kazati da treba pro}i printano i radionovinarstvo pa tek onda zaploviti vodama TV novinarstva. Do sada nisam radila za druge medije, {to ne zna~i da ne}u u budu}nosti. Volim u~iti i rado prihvatam sve ono {to }e podsta}i moj napredak, pomo}i mi u razvoju. • S obzirom na to da si jedna od najmla|ih novinarki na TVSA, pretpostavljam da dobija{ dosta korisnih savjeta od starijih kolega? - Ja se zaista osje}am kao dijete TVSA. Tu sam po~ela, tu sam mnogo togado`ivjela. Starijekolege su moju`elju i pomnoslu{anje uvijek isticale kao pozitivnu stranu. U mojoj izgradnji su apsolutno svi u~estvovali, jer su to sve novinari sa vi{egodinaiskustva. Moje je samo da prepoznam{ta mi se najvi{edopada kod njih i da uzmem od svakog pone{to. • Ima li nekih novina za 2012. koje nam priprema TVSA? - Novina }e biti, naravno. Jedno je sigurno, radit }emo jo{ vi{e i nuditi jo{ bolji program. • Ho}emo li tebe uskoro gledati u nekoj drugoj ulozi? - Ja se iskreno nadam da }ete me vidjeti i u drugom svjetlu, jer ideja zaista ne nedostaje. Bitno je samo imati mogu}nosti da se realizuju. Trenutno sam anga`irana na emisiji „Pusti muziku“ i povremeno na „Dobrim vibracijama“. Moram kazati da sam definitivno zadovoljna svojim napretkom. Ipak, nije mala stvar da vam poslije godinu rada povjere emisiju o kojoj }ete

GDJE SU, [TA RADE
Jes si ca Al ba (30) rekla je kako ne}e `uriti sa mr{avljenjem kako bi vratila besprijekornu liniju, nakon ro|enja druge k}erke u avgustu pro{le godine, ali ve} izgleda savr{eno. Novu godinu sa suprugom Cashom Warrenom te k}erkama Haven i Honor do~ekala je ljetu ju}i u Me ksi ku. U ru`i~as tom ku pa}em kostimu pokazala je zategnute trbu{ne mi{i}e i vitke noge. Kilograma koje je nakupila u trudno}i uspje{no se rije{ila i opet je prava seksimama. Ovo je, ina~e, prvi put nakon poro|aja da je pokazala tijelo.

Fotomodel
Dugo sam bila fotomodel, tako da i danas imam pozive za inozemstvo. Mnoge djevojke bi `eljele da im se pru`e takve mogu}nosti, npr. da odu u Dubai ili Milano, gdje bi radile kao modeli. Meni bi, prije svega, te{ko palo da odem iz voljenog Sarajeva. Uz to, vi{e mi odgovara da mi modeling bude hobi nego primarni posao. se sami brinuti. Naravno, kolege su bile tu da po mognu oko nekih stvari, ali za ve}inu sam se morala pobrinuti sama, posebno posljednji mjesec, koliko je kolegica Naida bila odsutna. Me|utim, i kolege su htjele da se oslobodim i da sama napredujem. Bilo je mnogo neprespavanih no}i, ali sam na kraju zaista zadovoljna i zahvalna na povjerenju i prilici koja mi je pru`ena. Dobila sam odli~ne kritike od vrsnih muzi~ara sa na{e scene. To me ispunjava i iskreno sam svima zahvalna. Tako|er, to mi je dalo prostora da

stvorim kontakte, tako da sada vi{e nije tako te{ko ugovoriti snimanja i biti u toku muzi~kih de{avanja. • Ima{ li vremena za privatni `ivot i u ~emu u`iva{ mi mo po sla, ima{ li neki hobi? - Za privatni `ivot nemam ba{ mnogo vremena. Najte`e mi pada {to malo vremena provodim sa dragim ljudima. Kada je rije~ o hobijima, mogu re}i da jako volim plesati i kao mala sam se ba vi la la ti no ameri~kim plesovima. Pli va nje me ta ko|er opu{ta i daje mi novu snagu.
N. SELIMOVIĆ

Grupa Burek, koju ~ine Neboj{a Shoba [eri}, Ermin Lelo, Muhamed Sheky Memi{evi}, Sale Krtoli} i Darko Jelisi}, ve} poznata imena sa bh. muzi~ke scene, sve~ano i ponosno najavljuje premijeru svog novog videospota “Zlatna ribica”, svojevrsni retro-disko nju primitivs uradak iz dalekog New Yorka. Posveta je to radu znamenitog pop-majstora Seida Memi}a Vajte koji sada `ivi u Hamburgu. Za sebe ka`u da su "grupa starih dripaca koji poku{avaju da obnove slavu pokreta zvanog “new primitives” koji je bio popularan u Jugoslaviji sredinom osamdesetih, ali folk & disco sa kraja sedamdesetih". Medijski mogul Rupert Murdoch digao je svoje poslovanje na no vu di men zi ju po~eo je koristiti Twitter. "Moja odluka za novu godinu je da ostanem skroman i da i dalje budem radoznao. I naravno, dijeta!", napisao je Murdoch u svom prvom tweetu. Da je odluka da pro{iri svoje komunikacijske kanale bila ispravna, pokazale su i statistike - Murdoch je nakon samo dva dana na Twitteru imao preko 47.000 pretplatnika! Murdoch je u 2011. bio pod ogromnim pritiscima, kako iz dr`avnog vrha, tako i finansijski, {to ga je primoralo da zatvori jedan od najve}ih tabloida na svijetu, News of the World.

Foto: Kre{imir MORIĆ

5

Na TV1 Mre`i

vrijeme prolazi” i dalje
Na zahtjev mnogobrojnih gledatelja, najgledanija turska serija svakim radnim danom u 20.05, a od 8. januara nastavci druge sezone
Ponuditi najbolje imperativ je svih TV ku}a ukoliko `ele svakim danom osvajati naklonost novih gledatelja. A pravi re cept je do bar sadr`aj i feedback gledatelja na osnovu ~ega jedna TV ku}a mo`e konstatovati da je tu zbog svoje publike. TV1 Mre`a je, nakon brojnih mailova pohvale, poziva i upita za intenzivnijim prikazivanjem na dru{ tve noj mre`i Fa ce bo ok, odlu~ila obradovati svoje gledatelje ~injenicom da }e kompletnu prvu sezonu najbolje turske se ri je svih vre me na „Kako vrijeme prolazi“ od 2. januara emitovati od po ne dje ljka do petka u prime time terminu od 20.05. A veliki interes publike i stalni rast broja fanova potvr|en je i izuzetnim kritikama i rezultatima koje je serija ostvarila u mati~noj zemlji. "Kako vrijeme prolazi" najgledanija je serija u historiji emitiranja u Turskoj. Ovu presti`nu titulu zavrijedila je u zemlji u kojoj je pro-

“Kako

dukcija serijskog progra ma na vrhun cu a konkurencija u svijetu trenutno bez premca. "Kako vrijeme prolazi" osvaja sve vi{e i srca gledatelja u BiH, koja je, za hva lju ju}i TV1 Mre`i, prva zemlja nakon Turske u kojoj se serija emituje. Zanimljiva i intenzivna porodi~na drama pokazala se kao hit i kod na{e publike {to svjedo~i porast gledanosti od nevjerovatnih sedam puta (706 posto) u terminu emitovanja, nedjeljom

u 20.05, u usporedbi s istim terminom u periodu prije emitovanja serije. A iz epizode u epizodu gledanost je rasla za prosje~no 20 posto. Osim radnim danima u 20.05, u 2012. godini vjerni gledatelji seri je re do vne epi zo de mogu i dalje pratiti nedjeljom u ustaljenom terminu od 20.05, kada ih uskoro o~ekuje i start druge sezone, koja je u Turskoj ponovila svoj status i nastavila ru{iti sve rekorde.

6

I Demi Moore u biografskom filmu o slavnoj porno-glumici

Lovelace
Zvjezdanoj gluma~koj postavi koju ~ine Amanda Seyfried, Sharon Stone, Adrien Brody, Eric Roberts, Peter Skarsgaard, Hank Azaria i James Franco pridru`ila se i Demi Moore, kako bi na velikom platnu ovjekovje~ili lik i djelo slavne Linde Lovelace, najpoznatije porno-glumice svih vremena. Demi Moore }e se nakon nekog vre me na opet po ja vi ti pred kamerama, ulogom aktivistice Glorije Steinem, `ene koja je pomagala Lindi u borbi protiv industrije filmova za odrasle. Linda Lovelace, iako }e zauvijek biti upam}ena kao zvijezda "Dubokog grla", najpoznatijeg i najuspje{nijeg porni}a svih vremena, bila je tek glumica u usponu koja je bila prisiljena glumiti u pomenutom filmu. U svojoj tu`bi koju je svojevremeno pokrenula protiv producenata filma, ona je iznijela i ~injenice koje ih okrivljuju, izme|u ostalog, i za zlostavljanje. Film "Lovelace" trenutno se snima u Los Angelesu, reditelji su Rob Epstein i Jeffrey Friedman, a u kinima }e se pojaviti u drugoj polovini 2012.

Agent Ethan Hunt na vrhu top-liste

Misija Box Office
Borba za {to ve}im profitom u ameri~kim kinima nije opala ni u novogodi{njem vikendu
Ve} drugu sedmicu zaredom, akcioni hit "Nemogu}a misija: Protokol Duh" na{ao je se na prvom mjestu najgle da ni jih fil mo va u Americi. Film u kojem jednu od uloga tuma~i i na{ Miraj Grbi}, a koji i mi imamo priliku gledati u doma}im kinima, ovog vikenda je zaradio 31,3 miliona dolara, {to je pove}alo njegovu kumulativnu dobit na 134,1 milion dolara. Posljednji put da je Tom Cruiseu po{lo za rukom da jedan njegov film zaradi vi{e od 100 miliona dolara, desilo

se 2006, sa tre}im nastavkom "Nemogu}e misi je". Ra me uz ra me ovom filmu nalazi se novi nastavak serijala o popularnom londonskom detektivu, "Sherlock Holmes: Igra sjenki", koji je zaradio 22,1 milion dolara, {to mu ukupnu zaradu di`e na 132,1 milion dolara. Na tre}em mjestu na{ao se Foxov "Alvin and the Chipmunks: Chipwrecked", sa zaradom od 18,3 miliona dolara i ukupnim profitom od 94,6 miliona dolara. U svojoj prvoj sedmici prikazivanja, novi film Ste-

vena Spielberga "War Horse", uspio je zaraditi tek 16,9 miliona, {to ga je dovelo na ~etvrtu poziciju. Listu zaokru`uje mra~ni triler Davida Finche ra "Mu {kar ci ko ji mrze `ene", sa Danielom Craigom u glavnoj ulozi, sa utr{kom od 16,1 milion dolara. Ovaj film je od po~etka pri ka zi va nja za ra dio 57,1 milion dolara.
Ni. S.

“Top Gear” na HTV-u

Vrhunska zabava uz vrhunske automobile

Jeremy Clarkson, James May i Richard Hammond su od obi~nog automobilskog TV showa izgradili emisiju kultnog statusa
Ako ne najbolja (u tome se ne mo`e bi ti objektivan), onda sigurno najlucidnija emisija ikada o automobilima i automobilskoj industriji, „Top Gear“ BBC-a napokon dolazi na male ekrane jedne od televizija regiona. Prikaziva}e se na drugom kanalu HTV-a ponedjeljkom od 20.45. roman bud`et, ne libe se oti}i u Vijetnam i poku{ati dosti}i ono {to ameri~koj vojsci nije uspjelo, do}i sa juga na sjever na polovnim motorima koje su kupili na ulici. Ili pre}i pola Ju`ne Amerike terenskim vozilima kupljenim preko interneta.

Misteriozni Stig
Kod njih ne postoji klasi~ni suhoparni test automobila. I ako se nekada desi da poslu{aju molbu jednog od gledalaca i u program uvrste obi~ni serijski automobil, isti taj gledalac nerijetko za`ali zbog svoje `elje. „Top Ge ar“ je, ta ko|er, po znat i po misterioznom testnom vo za~u pod na dim kom Stig, kojem se jo{ ne zna pravi identitet. On stavlja superautomobile (vrhunske klase) pod pra va op te re}enja, na po se bno di zaj ni ra noj sta zi na jednom od londonskih aerodroma.
N. SELIMOVI]

Lucidna putovanja
Po kre nu ta da vne 1977. godine, emisija je imala klasi~ni mozai~ni pristup, ali dolaskom trojca koji je vodi i dandanas, sve se promijenilo i „Top Gear“ je postao kultno {tivo za ljubitelje brzih auta, ali i onih koji aute smatraju tek prevoznim sredstvom. Jeremy Clarkson, James May i Richard Hammond su svojim nekonvencionalnim pristupom digli emisiju u sa mi vrh gle da nos ti BBC-jevih programa, a vrlo brzo su stekli i kultni status u cijelom svijetu. Njihovi testovi su neprevazi|eni - uz og-

9

Subota
17.05 TV1 / MRE@A
FILM

Otok

Kolja

22.15 RTRS

Kolya, 1996. KOMEDIJA Re`ija: Jan Sverak Uloge: Zdenek Sverak, Andrei Chalimon, Libuse Safrankova...

Violon~elistu Luku, starog ne`enju, finansijski problemi primoraju na fiktivni brak s nepoznatom Ruskinjom. Osim toliko `eljenog trabanta, Luka je tim brakom dobio i petogodi{njeg ruskog dje~aka, s kojim te{kom mukom izlazi na kraj. Dje~aka i starog ne`enju, koji se ni u ~emu ne razumiju, ~eka dug i zamr{en put prema razumijevanju i ljubavi…

Evgenijina djeca se te{ko prilago|avaju novom `ivotu na Spinalongi. Predsjednik se nalazi u te{koj situaciji, jer je zaljubljen u Evgeniju, ali razumije i po{tuje emotivno stanje njene djece, posebno Lefterisa, koji djeluje negativno i ne `eli biti dio njihove zajednice. Nastavlja se konflikt izme|u Papadimitrioua i dr. Kyritsisa, i to zbog u`asnih posljedica terapije, koje se svakim danom pogor{avaju. Evgenijin mu`, Vassilis, smeten zbog odlaska njegove djece, po~init }e samoubistvo. Dr. Kyritsis otkriva da Dimitris nema gubu ve} psorijazu. Sve ove godine bio je zato~en i odba~en bez razloga. To je velika gre{ka, koju Dimitirs odbija ispraviti. Njegova ljubav prema Elektri spre~ava ga da napusti otok, stoga tra`i od doktora da ~uva njegovu tajnu.

Gospo|a Barbara
06.30 FTV

10

188. Barbara bje`i s mjesta zlo~ina. Santos ostaje usred stravi~noga masakra, zavezan. Samo nekoliko trenutaka poslije, sti`e policija i inspektor Mortens ispituje Santosa i tvrdi da je bio sau~esnik. Santos ne razgovara o tome, ali brani Barbaru. Kao da odjednom svi `ele pomo}i Barbari na neki na~in. Barbara bje`i i upada u nekoliko kompliciranih situacija te na kraju sti`e u crkvu i ondje se skrije.

07.00 Govor ti{ine, emisija za osobe o{te}enog sluha i govora 08.00 BHT vijesti 08.10 Planina Atos, strani dokumentarni program 09.00 Bo`i}na liturgija, prijenos iz Saborne crkve Presvete Bogorodice u Sarajevu 11.05 Kamerni hor Muzi~ke akademije Univerziteta u Isto~nom Sarajevu 12.00 BHT vijesti 12.30 Adelboden: Svjetski kup u alpskom skijanju: Veleslalom (m), 1. utrka, snimak 13.25 Adelboden: Svjetski kup u alpskom skijanju: Veleslalom (M), 2. utrka, prijenos 14.30 Harvardska zvona, strani dokumentarni program 15.00 Boja Balkana, muzi~ki program 15.45 Obi~aji pravoslavnog Bo`i}a, dokumentarni program 16.10 BHT vijesti 16.20 Bijela hronika 16.30 Unajmite dijete, ameri~ki igrani film 18.00 Nova avantura, magazin 19.00 Dnevnik 1 19.35 Balkanika, muzi~ki program 20.05 Stara crkva, moja crkva, dokumentarni film 20.45 Ameri~ka navjesta, britansko-kanadski igrani film 22.25 BHT vijesti 22.40 Raspjevani plja~ka{i, ameri~ki igrani film 00.20 Unajmite dijete, ameri~ki igrani film 01.45 Ameri~ka nevjesta, britansko-kanadski igrani film (r) 03.20 Pregled programa za nedjelju

BHT 1

06.30 Gospo|a Barbara, igrana serija 08.05 Vijesti 08.10 Ro|enje Isusovo, animirani film 09.00 Bo`i}na liturgija, prijenos iz Saborne crkve Presvete Bogorodice u Sarajevu 11.05 Josif i raznobojni ogrta~, animirani film 11.50 Dnevnik 1 12.00 Sarajevska hronika 12.30 Nojeva barka, mini serija 1. dio 14.00 Prorok Josija i bitka kod Jerihona, animirani film

FTV

06.01 Nojeva barka, mini serija Muzi~ki program 08.00 Vijesti Mala TV 08.15 Tomica i prijatelji 08.45 Graditelj Bob, crtani film 09.00 Bo`i}na liturgija iz saborne crkve u beogradu, direktan prenos 11.00 Koncert Miroslava Ili}a 12.00 Dnevnik 1 12.15 Otvoreni bo`i}ni program 14.05 Zemljomorje, mini serija 15.30 Ono kao ljubav, serija (r)

RTRS

FILM
FILM FILM FILM

Posljednji samuraj
20.05 NOVA

The Last Samurai, 2003. AKCIJA Re`ija: Edward Zwick Uloge: Tom Cruise, Ken Watanabe, William Atherton, Chad Lindberg, Ray Godshall Sr.

Ameri~ka nevjesta
20.45 BHT

Eeasy Virtue, 2008. KOMEDIJA/MELODRAMA Re`ija: Stephan Elliott Uloge: Jessica Biel, Ben Barnes, Kristin Scott Thomas, Colin Firth

Gospo|a Barbara
06.30

Graditelj Bob
08.45

14.50 Vijesti 15.00 Parohijas s. Ilije u Maglaju, dokumentarni program 15.30 Tajna Starog Mosta, igrana serija 53. i 54. ep. 17.20 Super pas, igrani film 18.50 Piplinzi 19.10 Loto, prijenos izvla~enja 19.30 Dnevnik 2 20.10 [a{avi roditelji, igrani film 21.50 Dnevnik 3 22.10 Pariz, volim te, igrani film 00.20 Nojeva barka, kanadska mini serija 1. dio 01.40 Crna krava, bijelo mlijeko, no}ni program 03.50 Dnevnik 2 04.20 Pregled programa za nedjelju

16.15 Bo`ija djeca, dokumentarni film 16.40 Ermitra`, reporta`a 17.10 Bo`i} u vompki {umi, crtani film 18.15 Bo`i}ne pjesme na dar 18.35 Iz petrovog vremena, reporta`a 18.55 Pravoslavlje manastir dobri}evo (r) 19.30 Dnevnik 2 Sport 20.10 Samo pjesma zna, bo`i}na emisija narodne muzike 21.25 Koncert kubanjskog koza~kog hora 22.15 Kolja, film 00.10 Lov na ~ovjeka, film 02.05 Dnevnik 02.30 Zemljomorje, mini serija 05.30 Muzi~ki program

Mladi Englez se ludo zaljubi u zgodnu i glamuroznu Amerikanku. Impulsivno se vjen~aju i dolaze u njegov roditeljski aristokratski dom. Naizgled idili~ni svijet obitelji Whittaker iz temelja }e uzdrmati Johnova supruga, Amerikanka Larita, koja ne mari za englesku u{togljenost i okamenjenu tradiciju. Svekrva ne podnosi snahu, pa se rasplamsa rat. Na svekrvine manipulacije da je ocrni i izbaci, Larita odgovara svojim nekonvencionalnim metodama.

[a{avi roditelji
20.10 FTV

Relative strangers. 2006. KOMEDIJA Re`ija: Greg Gilenna Uloge: Danny DeVito, Kathy Bates, Ron Livingston, Neve Campbell

Dr. Richard Clayton ima sve {to ~ovjek mo`e po`eljeti: zaru~nicu koja ga voli, roditelje koji ga vole i daju mu podr{ku u svemu, te uspje{nu karijeru. Kad Richardu njegov ogor~eni brat ka`e da je usvojen, uspje{ni se stru~njak upu{ta u neumornu potragu za svojim pravim roditeljima. Richardovi se snovi o pronalasku roditelja pretvore u no}nu moru kada privatni detektiv otkrije da su njegovi pravi roditelji Frank i Agnes Manure, neugledni i neotesani radnici u lunaparku.

Savr{ena romansa
17.35 NOVA

Perfect Romance, 2004. KOMEDIJA Re`ija: Douglas Barr Uloge: Kathleen Quinlan, Lori Heuring, Henry Ian Cusick

U strahu da se njezina k}i Jenny nikada ne}e oporaviti od razvoda od neodgovornog supruga rokera, Tess uzima stvari u svoje ruke. Tess na internetu pronalazi stranicu za usamljena srca te objavljuje oglas u Jennyno ime. Nakon dva mjeseca razmjene e-mailova izme|u Tess, tj. Jenny, i profesora Petera Campbella, poziva u goste. Tek }e koju minutu prije njegova dolaska Tess sve priznati Jenny...

7. januar 2012.
FILM

Pariz, volim te
22.10 FTV

Paris je t'aime, 2006. DRAMA Re`ija: Bra}a Coen, Gus Van Sant, Aleksander Payne, Tom Tykwer Uloge: Steve Buscemi, Juliette Binoche, Willem Dafoe, Nick Nolte, Miranda Richardson, Elijah Wood

Omnibus od osamnaest kratkih pri~a na kojima je radilo dvadeset i dvoje re`isera. Svaki od njih je radio, za sebe karakteristi~nu pri~u posve}enu najrazli~itijim oblicima i vrstama ljubavi, ali i raznolikosti kvartova glavnog francuskog grada, Pariza. Steve Buscemi, u komediji bra}e Coen, dobije batine u pariskom metrou, jer ne slijedi francusko pravilo o kontaktu o~ima; Tom Tykwer je uposlio Natalie Portman koja se zaljubljuje u slijepca, a zatim telefonski prekida s njime. Tu je i ljubavna pri~a sa duhom Oscara Wildea; Elijah Wood kao vampir; te Gérard Depardieu u ulozi re`isera i glavnog glumca. Pri~e variraju od laganih do tragi~nih...

Kapetan Nathan Algren ~ovjek je bez cilja. Neko} bi `ivot dao za ~ast i svoju zemlju, ali nakon Gra|anskoga rata svijet se promijenio. Pragmati~nost je zamijenila hrabrost, a ~asti vi{e nema ni za lijek. U jednom sasvim drugom svijetu jedan drugi vojnik promatra kako njegov na~in `ivota propada. On je Katsumoto, posljednji vo|a drevne vrste ratnika, samuraja koji su `ivot posvetili slu`enju caru i domovini...
FILM

Trka sa vremenom
00.00 PINK

Out Of Time, 2003 DRAMA Re`ija: Carl Franklin Uloge: Denzel Washington, Eva Mendes, Sanaa Lathan, Dean Cain

Matthias Lee Whitlock mjesni je {ef policije ~iji se brak s kolegicom Alex nedavno raspao. Stoga se bez gri`nje savjesti upustio u strastvenu ljubavnu vezu s lijepom Ann Merai Harrison, suprugom svoga poznanika Chrisa. S druge strane, ni Ann ne shva}a svoj preljub kao grijeh, jer joj je suprug nasilnik koji je redovito tu~e. Jednog dana Ann zamoli Matthiasa da joj pomogne, jer joj je dijagnosticiran rak. Ann treba pove}u svotu novca za lije~enje koju Matthias ukrade od policije. U zamjenu Ann na njega prepi{e milionsku policu osiguranja...
FILM

06.05 Voda `ivota, crtani film (r) 06.30 Majka Holi, crtani film (r) 07.00 Najava programa 07.05 Snjeguljica 3, crtani film 07.35 Snjeguljica 4, crtani film 08.00 Music box 08.05 Junska no}, serija 09.00 Music box 09.05 Junska no}, serija (r) 10.00 Music box 10.05 Junska no}, serija (r) 11.00 Music box 11.05 Junska no}, serija (r)

TV1

06.25 Mali crveni traktor, crtani film 07.00 Fifi, crtani film, 3. ep. 07.30 Bumba, crtani film 07.50 Graditelj Bob, crtani film 08.00 @ablja patrola, crtani film, 21. ep. 08.30 Po{tujmo saobra}ajne znakove 08.37 Hlapi}eve nove zgode, crtani film, 9. ep. 08.53 Po{tujmo saobra}ajne znakove 09.00 Garfield, crtani film 10.00 Winx, crtani film 11.58 Biometeorolo{ka prognoza

HAYAT

06.00 Bo`i}na pri~a, animirani film 08.00 Sve za ljubav, reality emisija (r) 10.00 Mladi mu{ketiri, serija 11.00 Paparazzo lov na poznate, zabavna emisija (r) 12.00 Info top, inf - program 12.05 Vremenska prognoza 12.10 Gold Music, muzi~ka emisija 14.08 Porodi~ni obra~un, kviz 15.10 Grand hit, muzi~ka emisija

PINK

06.00 Hairy Scary, crtani film 06.15 Ma|ioni~ar, crtani film 06.40 Farhat, crtani film 07.05 Mixmaster, crtani film 07.30 Gladijatori, crtani film 07.55 Oggy i `ohari, crtani film 08.20 Inspector Gadet Saves Cristmas, crtani film 08.45 Bumpy it was night before Cristmans, crtani film

OBN

Junska no}
08.05

@enski razgovori
18.00

Kursad`ije
19.00

Dejana
17.30

Sponzoru{a
22.50 OBN

Hors de prix, 2006. KOMEDIJA Re`ija: Pierre Salvadori Uloge: Audrey Tautou, Gad Elmaleh, Marie-Christine Adam

Irene je mlada `ena koja voli `ivot na visokoj nozi te stoga uvijek lovi bogate mu{karce. Slave}i svoj ro|endan na francuskoj rivijeri sa svojim bogatim sponzorom, jedne ve~eri upoznaje mladi}a u baru, neznaju}i da je on ustvari siroma{ni barmen. Misle}i kako je bogat, pristaje oti}i provesti no} s njim u kraljevskom apartmanu. Saznav{i za njenu nevjeru, njen stariji de~ko je ostavlja te ona se upu{ta u vezu s barmenom, ali i dalje vodi `ivot na visokoj nozi...
FILM

Lov na ~ovjeka
00.10 RTRS

Manhunt, 2008 TRILER Re`ija: Laurent Jaoui Uloge: Franka Potente, Yvan Attal, Hanns Zischler...

Sergi Ja i Beate Klarsfeld su "lovci na naciste". Sami protiv svih, bez finansijskih sredstava, privla~e pa`nju politi~ara, pravnih sistema i javnog mnijenja nekoliko zemalja. Povedeni svojim opredeljenjem, uspjeli su da dovedu nekoliko glavnih nacisti~kih ratnih zlo~inaca pred lice pravde. Ovaj film fokusira se na jedan veliki slu~aj, lov na Klausa Petara, koji je nastavio aktivnosti nakon rata...

12.00 Music box 12.05 TV Jedna, magazin za `ene (r) 13.00 Music box 13.05 Crni pas, film (r) 15.00 Music box 15.05 Kako vrijeme prolazi, serija, 14. ep. (r) 16.50 Vijesti plus 17.05 Otok, serija, 13. ep. 18.05 CSI: Las Vegas, serija, 18. ep. (r) 19.00 Najava Dnevnika 19.10 Hello Kitty, crtani film 19.30 Dnevnik 20.05 CSI: New York, serija, 18. ep. (r) 21.00 CSI: Las Vegas, serija, 1. ep. 22.00 [panska Primera liga: Málaga C.F. Atlético Madrid 00.00 Pono}ne vijesti 00.20 Crni pas, film (r) 01.58 No}ni program

12.00 Suze Bosfora 13.00 Autoklub, automagazin 13.30 Svi na selo 14.00 Kad sam bio pacov, igrani film 15.50 Sport centar 15.55 Vremenska prognoza 16.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, muzi~ki show 18.00 @enski razgovori, zabavni program 19.00 Vijesti u 7 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Stanje na putevima 19.31 Biometeorolo{ka prognoza 19.33 Sport 19.38 Horizonti 20.00 S druge strane, info-program 20.20 Zvijezda mo`e{ biti ti, nominacije 22.20 ^uvar pla`e u zimskom periodu, igrani film 00.35 Astro Num Caffe, u`ivo Reprizni program Hayat TV-a 03.00 Vijesti u 7 03.30 S druge strane, info-program 03.50 Zvijezda mo`e{ biti ti, nominacije

15.50 Info top, info - program 15.55 Vremenska prognoza 16.00 Mala nevjesta, serija 17.00 Show time, zabavna emisija 19.00 Kursad`ije, zabavna emisija 20.00 [opingholi~arke, relity emisija 21.00 Zvijezde Granda, muzi~ki show 00.00 Trka sa vremenom, film 02.00 Trka kojota, film
AKCIJA Re`ija: Shimon Dotan

Nakon dana provedenih u mnogim opasnim misijama, veteranu CIA Pershingu Quinnu nije preostalo ni{ta od stare slave. Quinn krati dane alkoholom, no kada se u malom mjestu gdje radi kao {erif pojavi njegov biv{i partner Bosco, biv{i operativac mora se trgnuti iz letargije i jednom za svagda obra~unati sa zlikovcem.

10.50 Princ iz Bel Aira, humoristi~na serija 11.20 TV Doktor, medicinski magazin 12.00 Lonci i poklopci, kulinarski show 13.00 Bakina kuhinja, kulinarski show 13.50 Prosjaci i sinovi, serija 14.50 [ta je mu{karac bez brkova, serija 15.50 Sve za ljubav, igrani film 17.30 Dejana: Darovi `ivota, talk show 18.50 OBN Info, informativni program 19.05 OBN Sport, sportski pregled 19.20 Bakina kuhinja, kulinarski show 20.00 Prosjac i sinovi, serija 21.00 @ivot je lijep, igrani film 22.50 Sponzoru{a, igrani film 00.45 @ivot je lijep, igrani film (r) 02.30 Sponzoru{a, film

11

Subota
TV SA
08.00 Otvoreni program povodom Pravoslavnog Bo`i}a, u`ivo 09.00 Bo`i}na liturgija iz Saborne crkve u Sarajevu, prijenos 11.00 Otvoreni program povodom Pravoslavnog Bo`i}a 13.00 Vijesti 13.15 Rebus, politi~ki magazin 14.50 “Bo`i}ni koncert” povodom Pravoslavnog Bo`i}a, snimak 16.20 Dokumentarni program 18.00 Za svaku bolest trava raste 18.30 Dnevnik 19.00 Program za djecu 20.00 Mu}ke 21.30 Vijesti 21.40 Globus 22.10 La`na obe}anja, film 23.55 “Bo`i}ni koncert”

TV TK

07.05 Iz dana u dan... 07.10 Vijesti 08.30 Majstor kuhinje, kulinarski show 09.05 Kako vrijeme prolazi, turska serija (r) 10.30 Predaj se sre, serijska (r) 12.00 Vijesti 14.45 Sve~ani bo`i}ni koncert, snimak 16.00 Vijesti 17.05 Otok, gr~ka serija 19.00 Dnevnik 20.05 22.00 Primera liga: Malaga Atletico, prijenos 23.45 Vijesti 23.55 Biografije tajkuna: Neiman Marcus 01.00 Dnevnik, repriza 01.30 Praznik za ljubav, film 03.00 CSI Las Vegas, serija (r) 0.45 Otok, serija (r) 04.30 Pop corn, skrivena kamera

MRE@A

07.05 Snjeguljica 3, crtani film 07.35 Snjeguljica 4, crtani film 08.05 Junska no}, 22,23,24,25. ep. 13.05 Crni pas, film 15.05 Kako vrijeme prolazi, 14. ep. (r) 17.05 Otok, 13. ep. 18.05 CSI: Las Vegas, 18. ep. (r) 20.05 CSI: New York, 18. ep. (r) 21.00 CSI: Las Vegas, 1. ep. 22.00 [panska Primera liga: Málaga C.F.- Atlético Madrid

TV MOSTAR

07.35 Snjeguljica 4, crtani film 08.05 Junska no}, 22/124 09.00 Flashbacks 09.05 Junska no} 11.00 Music box 11.05 Junska no}, 25/124 12.00 Music box 12.05 TV jedna (r) 13.00 Music box 13.05 Crni pas, film (r) 15.05 Kako vrijeme prolazi, 14. ep. (r) 16.50 Vijesti plus 17.05 Otok, 13. ep. 18.05 CSI: Las Vegas, 18. ep. (r) 19.00 Najava Dnevnika 19.10 Hello Kitty 19.30 Dnevnik 20.05 CSI: New York (r) 21.00 CSI: Las Vegas. 22.00 [panska Primera liga: Málaga Atlético Madrid 00.00 Vijesti

TV ZENICA

07.05 Prenos Bo`i}ne ligurgije 09.08 Dje~iji program: Odlika{i 09.30 TV izlog 09.30 Animirani film 11.00 Selu u pohode (r) 12.00 Sponzoru{e (r) 15.00 Vijesti 15.10 Bonaventura (r) TV izlog 16.00 Kontakt program (r) 17.00 Oni dolaze (r) 17.30 Putopisi (r) 18.00 Sfera (r) 19.00 Vijesti 20.00 Nije te{ko biti ja 21.00 Igrani film 23.00 Vijesti (r) 23.15 Igrani film 01.00 Odjava

TV KAKANJ

08.30 Frej`er, serija 09.00 Denis napast 09.10 Vjerski program 09.20 TV Sahar 10.00 Te{anjska hronika 10.30 7 dana u Vogo{}i 11.00 Bonaventura 12.00 Vijesti 12.30 Frej`e 13.00 Puls 14.00 Link 14.30 Planeta zemlja 15.30 Te{ke ki{e, film 17.05 Put istine 18.00 Majstor kuhinje 18.30 Pozitivni format 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti 20.20 Legende bh sporta 21.00 Dom2 21.30 Reporta`e sa zemlje mira 22.00 Ekstremi slavnih 23.00 Autovizija 23.30 Svjedok prirode 00.00 Vijesti 00.10 Strah u srcu, film

12

08.00 Kinoteka - ciklus klasi~nog vesterna: Bijeli ratnik, film 09.25 Hrvatska glagoljica - glagolja{i, dok. film (r) 09.55 Vijesti iz kulture (r) 10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.10 HAK - Promet info 10.11 Ku}ni ljubimci 10.45 Azijske razglednice: Pozdrav iz Delhija, dokumentarna serija 11.15 Normalan `ivot, emisija o obitelji 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 TV kalendar (r) 12.30 Veterani mira, emisija za branitelje 13.15 Duhovni izazovi 13.45 Prizma 14.30 manjinski Mozaik: Na vrhovima prstiju 14.50 Eko zona 15.20 Prapo~eci `ivota: Osvaja~ki pohod, dokumentarna serija 16.25 Potro{a~ki kod 17.00 Vijesti 17.09 Vrijeme sutra 17.10 HAK - Promet info 17.20 Reporteri: Djeca Malog zmaja i Zemlja anarhije 18.25 Lijepom na{om: Vukovar 19.20 Loto 7/39 19.30 Dnevnik 20.01 Zvijezde pjevaju 21.50 Najmo}nije `ene svijeta: Coco Chanel, dokumentarna serija 22.45 Dnevnik 3 23.05 Sport 23.08 Vrijeme sutra 23.10 Vijesti iz kulture 23.15 Ve~ernja premijera: Milenijum: Mu{karci koji mrze `ene, {vedski film 01.45 Filmski maraton: Jednoruki ma~evalac, film 03.40 Fanny, film

HRT 1

07.05 Panorame turisti~kih sredi{ta Hrvatske 07.20 Najava programa 07.25 Opera box 07.55 Patak Frka, crtana serija (r) 08.20 Djevoj~ica iz budu}nosti 2, crtana serija 08.45 Mala Tv 09.25 Zagreb: Bo`i}na arhijerejska liturgija, prijenos iz hrama Preobra`enja Gospodnjeg 11.25 Trolovi, crtana serija 11.55 25' 12.25 Magazin EP 12.55 Adelboden: Svjetski skija{ki kup veleslalom, snimka 1. vo`nje 13.25 Adelboden: Svjetski skija{ki kup veleslalom, prijenos 2. vo`nje 14.15 Dobra godina, ameri~ki film 16.15 KS Automagazin 16.45 Mijenjam svijet: Akademija na ulici 17.15 4 zida 17.50 Osijek: Rukometni Croatia Cup: Hrvatska Slova~ka, prijenos 19.30 Glazba, glazba... evergreen 19.55 Ve~eras 20.00 Ciklus Michaela Moorea: Bowling for Columbine 22.05 Feniksov let, ameri~ki film 00.00 Ljubavnice 2, serija 00.45 Fringe na rubu 1, serija 01.40 Evgenij Kissin i Berlinska filharmonija pod ravnanjem Simona Rattlea 02.55 No}ni glazbeni program: Glazbeni spotovi 04.55 No}ni glazbeni program

HRT 2

06.45 TV izlog 07.00 I tako to…, serija 07.25 Borba bez milosti, igrani film 08.45 Bakugan, crtana serija (r) 09.10 Neustra{ivi Scooby Doo, crtana serija (r) 09.35 Winx, crtana serija 10.00 Mravlji `ivot, crtani film 10.30 Smallville, serija 11.30 Frikovi, serija 12.30 Junaci s planine, film 14.15 Zagrizi metak, igrani film 16.25 Provjereno, info - magazin (r) 17.00 Vijesti Nove TV 17.10 Provjereno, info - magazin (r) - nastavak 17.35 Savr{ena romansa, film 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Posljednji samuraj, film 22.45 Po{tar, film 01.10 Pisma s Iwo Jime, film 03.25 Junaci s planine, film (r) 05.05 Ezo TV, tarot show 06.35 Frikovi, serija (r)

NOVA

AL JAZEERA B.
07.00 Recite Aljazeeri, interview (r) 07.30 Sljede}a muzi~ka stanica Sirija II dio, (r) 08.00 Usudi se i probaj Palermo, dok. program 08.30 Recite Aljazeeri, interview (r) 09.00 AJE program 16.30 Historija revolucije Crni septembar, dok. program (r) 17.00 Za stolom s teroristima Povratak boraca za slobodu (r) 17.30 Recite Aljazeeri, interview (r) 18.00 Vijesti 19.05 48 Ramingining 19.30 Druga strana Srbije, ep. 7, dok. program 20.00 Vijesti 21.00 Vijesti 21.30 Oni pobje|uju Vladimir Grbi}, interview (r) 22.00 Vijesti 23.05 Spa{avaju}i Soweto (r) 23.30 Druga strana Srbije (r) 00.00 AJE Vijesti 01.00 48 Ramingining, dok. program (r) 01.30 Poznavali smo Idija Amina, dok. pr. (r)

11.00 Vijesti 11.05 Hronika Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema, info 12.10 Mozaik 12.40 Mali pola`ajnik, drama za decu 13.15 Dnevnik 13.29 For{pan 13.30 Sport plus 13.40 Vrijeme 14.10 Vi i Mira Adanja Polak 15.55 Vijesti 15.55 Nepobedivo srce, serija (r) 17.00 Petkazanje, dokumentarni program 18.00 Medijska mre`a srpske dijaspore 18.30 Kvadratura kruga 19.00 Slagalica, kviz 19.17 Vrijeme 19.30 Dnevnik 20.05 Nepobjedivo srce, 13/15 21.00 Zona Zamfirova, film 22.45 Vijesti 21.00 TV lica... 22.00 Ikona, 7/7 (r) 22.30 Leti, leti pjesmo moja mila 00.35 TV minijature

RTS

12.00 Vijesti 12.05 Bo`i}ni koncert 13.05 Ius, bo`ji sin, film (r) 14.00 Vijesti 14.05 Sa `eljom do snova, emisija za djecu 14.35 Zlatni vijek ikonostasa: Manastir Podvrh 15.00 Zapis (r) 15.30 Dnevnik 1 15.45 Muzika 16.05 Mozaiku 16.40 Heroina u sjenci mu`eva 17.20 Zlatni vijek ikonostasa manastir piva 243/07 17.40 7 TV dana 18.00 Isus, Bo`ji sin, 18.50 Program za djecu 19.20 Kalendar 19.30 Dnevnik 2 19.55 Ko{arka, ABA liga: Budu}nost Cedevita, prenos 21.40 Sat TV- proslava Bo`i}a 22.00 Agrosaznanje 23.00 Dnevnik 3 23.30 Sportska subota 23.45 Heroina u sjenci mu`eva, dok. program 00.25 Art magazin

RTCG

DISCOVERY

07.15 Peta brzina, 2 ep. 08.10 Megagraditelji 09.05 Mo}ni brodovi 10.00 Ljudskih ruku djelo - Azije 10.55 Nevjerovatna brzina 2 epizode 11.50 Velike selidbe 12.45 Potraga za prirodnim gasom 13.40 Bra}a iz mo~vare - 2 epizode 14.35 Megagraditelji 15.30 U potrazi za zabavom 16.25 Kako se pravi? 16.55 Kako se to pravi 17.20 Ljudskih ruku djelo - Azije 18.15 Vrhunsko graditeljstvo 19.10 Velike selidbe 20.05 Kako se pravi? - 2 epizode 21.00 ^ovjek, `ena, divljina 21.55 Pre`ivljavanje 22.50 Pozadina avionskih nesre}a 23.45 Obnova New Yorka

N. GEOGRAPHIC

12.00 Istra`ivanje planete Zemlje: Zemlja bez Mjeseca 13.00 Najopasnije `ivotinje na svijetu: Od pustinje do pa{njaka 14.00 Najopasnije `ivotinje na svijetu: Urbana d`ungla 15.00 Duh vikinga: Ro|eni osvaja~i - 1. dio 16.00 Duh vikinga: @rtve uspeha - 2. dio 17.00 Obrnuto istra`ivanje: 1. epizoda 18.00 Obrnuto istra`ivanje: epizoda 2 19.00 Avionske nesre}e: Panika na pisti 20.00 Tabu: Debljina 21.00 Tabu: Najdublja odanost 22.00 \avolja Biblija 23.00 ^ileanski rudari: @ivi zakopani 00.00 Tabu: Debljina 01.00 Tabu: Najdublja odanost

VIASAT HISTORY

07.00 Tajm tim godina X 08.00 Stopama ^ajkovskog 09.00 Apsolutna nula 10.00 Kamerman: @ivot i delo D`eka Kardifa 11.30 Svijet novac: Svijet po Guglu 12.00 Egipat 13.00 Kolonija 14.00 Igra sjenki 15.00 Tajm tim godina X 16.00 Rembrantovo “Optu`ujem” 18.00 Gospodari rata 19.00 Inuitska odiseja: Osvajanje Novog svijeta 20.00 ^ovjekova istorija 21.00 Zaboravljeni na~ini ishrane 22.00 Svijet po Lenonu 23.00 Tajm tim godina X 00.00 Rembrantovo “Optu`ujem”

ANIMAL PLANET

09.30 Veterinar sa pla`e Bondi 10.00 @ivot majmuna 10.25 @ivotinje i mi 10.55 Sve o psima 11.50 Ta prelijepa Indija 12.45 @ivotinjsko carstvo - 2 epizode 13.40 Donald [ulc - stru~njak za otrove 14.35 Slonovi - @ivot d`inova 15.30 U potrazi za vukovima 16.25 Odiseja u okeanu 17.20 Afri~ki d`in u lancu ishrane 18.15 Najezda `ivotinja 19.10 Sve o psima 20.05 Ta prelijepa Afrika 21.00 Porodica ajkula 21.55 ^ovjek kao plijen 22.50 Divlje i bez cenzure 23.45 Sve o psima

7. januar 2012.
TV VOGO[]A
08.00 Info IC Kakanj (r) 08.30 Sa sevdahom u srcu 09.00 Program za djecu i mlade 10.00 I.R.I.B. (r) 10.30 Glas Amerike (r) 11.00 Telenovela (r) 15.00 Info IC Kakanj (r) 15.30 Majstori kuhinje 16.00 Dok. program 17.00 Ha{ki tribunal (r) 17.30 Sa sevdahom u srcu 17.50 Crtani film 18.00 Sedam dana u Vogo{}i 18.30 SMS music 19.30 I.R.I.B. 20.00 Ritam regije Srebrenica 20.30 Cazinska hronika 21.00 Nije te{ko biti ja 22.00 Sportski program 23.30 Auto Shop Magazin 00.00 Biografije

TV USK

13.50 Bonaventura (r) 14.30 Vijesti 14.45 Za svaku bolest trava raste, dok. serijal 15.05 Kako vrijeme prolazi, serija (r) 17.05 Otok, serija CSI: Las Vegas, erija 18.05 HIPP ove pri~e (r) 18.15 ^iji su an|eli, 2/4 18.30 Duhovni svijet 19.00 Dnevnik 1. 19.30 Muzi~ki program 20.05 Hronika kraji{kih gradova 20.50 TV intermeco 21.05 CSI New York, serija 22.00 [panska Primera liga, prenos 22.45 Vijesti 23.45 Autoshop magazin

TV SLON

13.02 Op~injeni, talijanska serija15.40 Folk-top 10ja 16.35 Nije te{ko biti ja, zabavno muzi~ki program 17.25 SMS Centrala, muzi~ki program 18.00 Crno i bijelo, informativni program, vikend izdanje 18.30 Vremenska prognoza 18.45 EXTRA DJ, muzi~ka emisija 20.00 KVIZ Extra 20.30 [e}ernica, revijalni program 22.30 SMS centrala, muzi~ki program 23.00 Slon extra Info 23.15 Pregled programa za nedjelju

TV BN

06.30 Jutarnji program 09.00 Mir Boziji, Hristos se rodi! - prazni~ni program 18.50 Crni Gruja 2, serija 19.30 Dnevnik 2 20.00 Muzi~ki show: Sne`ana \uri{i} 21.00 TV drama: Andra i Ljubica 01.50 Filmski maraton

ATV

Nevjerovatna brzina
10.55 DISCOVERY

07.30 Bo`i}na poslanica 08.00 Bo`i}ni doru~ak 09.55 Vijesti 09.58 Vremenska prognoza 10.00 Dje~iji program 11.30 Danas je Bo`i} 11.55 Vijesti 12.00 Episkop Lipljanski13.00 Mejdan Simeuna \aka, film 14.30 @ikina dinastija, film 16.30 Ja volim Srbiju 18.00 Sveti Georgije ubiva a`dahu (4. ep.) 19.00 Vijesti 19.35 Arena 19.45 Cinema Magica hronike 20.00 48 sati svadba, zabavni program 21.00 Sveti Georgije ubiva a`dahu ( 5.ep.) 22.00 Boj na Kosovu, film 00.00 Stubovi zemlje, serija

DOK. DOK. SERIJA FILM SERIJA FILM

Rembrantovo “Optu`ujem”

16.00 VIASAT HISTORY

08.30 Reli, Dakar 09.15 Nordijsko kombinovano skijanje, SK Schonach, u`ivo 10.30 Alpsko skijanje, SK Adelboden, [vajcarska, u`ivo 11.30 Alpsko skijanje, SK Bad Kleinkirchheim, Austrija, u`ivo 13.00 Cross-country skijanje, SK Val di Fiemme, Italija, u`ivo 13.30 Alpsko skijanje, SK Adelboden, [vajcarska, u`ivo 14.30 Biatlon, SK Oberhof, u`ivo 15.45 Cross-country skijanje, SK Val di Fiemme, Italija, u`ivo 16.15 Snuker, Players Tour, u`ivo 22.00 Tenis, ATP Doha, Katar, finale 23.00 Reli, Dakar 23.45 Tenis, WTA Brisbane, Australija, finale 00.45 Borila~ki sportovi Total KO 01.15 Reli, Dakar

EUROSPORT

03.30 Tenis, WTA Brisbane, Australija, polufinale 07.30 Tenis, ATP Doha, Katar, polufinale 09.00 Ameri~ki fudbal 10.30 Ski-skokovi, Four Hills Bischofshofen, Austrija 11.30 Tenis, WTA Brisbane, Australija, u`ivo, finale 13.15 Watts 13.30 Nordijsko kombinovano skijanje, SK Schonach, Njema~ka, u`ivo 14.15 Snuker, Players Tour, u`ivo 16.00 Tenis, ATP Doha, Katar, u`ivo, finale 18.00 Odbojka, Italijanska liga 19.00 Freestyle skijanje 20.45 Stoni fudbal 22.45 Tenis, ATP Doha, Katar, finale 00.30 Cross-country skijanje, SK Val di Fiemme, Italija 02.00 Tenis, ATP Doha, Katar, finale

EUROSPORT 2

06.30 ATP Brisbane polufinale, direktno 08.45 NBA Live 09.15 Vijesti 09.30 Premier League News 09.45 Uskijavanje 10.15 Najava Fa Cup 10.45 Pregled Premier League 11.45 Real NBA 12.15 NBA Live 12.30 ATP Chennai polufinale, direktno 16.00 FA Cup: Fleetwood Blackpool, direktno 18.00 Vijesti 18.30 FA Cup: Bristol Rovers Aston Villa, direktno 20.20 NBA Action 20.50 NBA Live 21.15 Portugalska liga: Sporting Porto, direktno 23.15 Hopman Cup: Finale 04.00 Vijesti 04.15 NBA Live 04.30 ATP Brisbane finale, direktno

SPORT KLUB

08.00 Barca TV: Real Madrid Barcelona 10.00 Telemarketing 11.00 Belgijska liga: Cercle Brugge Gent 13.45 Ruska ko{arka: Triumph Enisey 16.00 Premier League: Blackburn - WBA, direktno 18.00 FMM 18.30 Austrijska liga: Rapid Admira, direktno 20.30 Premier League: Everton Norwich 22.15 Premier League: Wigan Chelsea 00.15 [kotska liga: Aberdeen Hibernians 02.00 Premier League: Newcastle Swansea 03.45 Portugalska liga: Benfica Rio Ave 05.30 Premier League: Everton Norwich 07.15 Austrijska liga: Rapid Admira

SPORT KLUB +

09.00 Ko{arka, ABA Liga: Maccabi La{ko 11.00 Road To London 13.00 Liga {ampiona: Best Of 2011/2012 Basel Manchester Utd 15.00 Vijesti Omni Sport 15.30 ESPN Documentary

ARENA SPORT 1

Monk

15.00 UNIVERSAL

@urba

20.00 TV1000

Cibona - Radni~ki
17.00

Alias

17.30 FOX CRIME

17.00 Ko{arka, ABA Liga: Cibona - Radni~ki 19.00 Italijanska Liga: Preview 19.30 [panska Liga: Preview 20.00 Francuska Liga: Highlights 20.45 Francuski Kup: St. Etienne Bordeaux 22.45 Fudbal Italijanska Liga: Siena - Lazio 02.00 Ameri~ki Fudbal NFL: Wild Card Prenos

Uli~ne borbe
20.05 HBO

UNIVERSAL

06.00 Ubistva u Midsommeru, serija 10.00 Urgentni centar, 6 epizoda, serija 15.00 Monk, serija 20.00 Misterije Hejvena, serija 21.00 Ejs Ventura: Detektiv za ku}ne ljubimce, film 23.00 Ja u ljubav vjerujem, film 01.30 Meteorska oluja, film 03.20 ^injenici i la`i: Dosjei o paranormalnom, serija 04.20 Zlo~ini pro{losti, film

TV1000

04.00 Inkognito, igrani film 06.00 Plavi somot, igrani film 08.00 Momak ostaje na filmu, igrani film 10.00 Prva liga II, igrani film 12.00 Prva liga III: povratak u drugoliga{e, igrani film 14.00 Slu{kinjina pri~a, igrani film 16.00 D`uvana Man, igrani film 18.00 Sjenke i magla, igrani film 20.00 Saturday Night Movie: @urba, igrani film 22.00 Inkognito, igrani film 00.00 Pune ruke posla 14, igrani film 02.00 Vru}e Evro-lezbejke, igrani film

FOX LIFE

08.20 Ket i Kim, serija 09.12 Ljekar po narud`bi, serija 10.00 Prva petorka, serija 10.48 Sve ispo~etka, serija 11.40 Uvod u anatomiju, serija 12.32 Malkolm u sredini, serija 14.44 Prva petorka, serija 15.32 Terra Nova, serija 16.24 Sve ispo~etka, serija 17.14 Ket i Kim, serija 18.08 Ljekar po narud`bi, serija 19.08 Prva petorka, serija 19.32 Prva petorka, serija 20.02 Uvod u anatomiju, serija 21.00 Udar groma, serija 21.52 O~ajne doma}ice, serija 22.52 Osveta, serija 23.50 Uvod u anatomiju, serija 00.38 Seks i grad, serija 01.12 Sve ispo~etka, serija

FOX CRIME

07.00 Medijum, serija 08.35 D`ordan, serija 09.20 Monk, serija 10.10 Distrikt, serija 10.55 An|elinine o~i, serija 11.40 Nestali, serija 12.30 Milosrdna Grejs, serija 3 epizode 15.00 Red i zakon, serija 15.50 Red i zakon, serija 16.40 Red i zakon, serija 17.30 Alias, serija 18.20 Alias, serija 19.10 D`ordan, serija 20.00 Serija 20.55 Kasl, serija 21.45 Kraljevi bjekstva, serija 22.35 Sat, serija 23.25 detektiv Na Floridi, serija 00.15 Ar~er animation 01.05 Red i zakon, serija 01.50 Dekster, serija 02.35 Dekster, serija 03.20 Dekster, serija

HBO

06.00 Ceine: U o~ima svijeta, film 08.00 Svadbena torta, film 09.30 Perike, {ljokice i perje, film 11.05 Hollywood: Na snimanju IX, ep. 1, serija 11.35 MaksimUm, film 13.10 Savr{eni spoj, film 14.50 Ramona i Beezus, film 16.35 Turist, film 18.20 Arthur 3: Rat dvaju svjetova, film 20.05 Uli~ne borbe, film 21.50 Dar od srca, film 23.15 Piranja 3D, film 00.45 Staten Island, film 02.20 Verso, film 04.00 Pijan od ljubavi, film 05.30 Filmovi i zvijezde IV, ep. 1, serija

CINESTAR

09.00 ^ovjek bez lica, igrani film 11.15 Dobrodo{li u [vicarsku, igrani film 13.15 Zauvijek prijateljice, igrani film 15.00 Dani nogometa, igrani film 17.15 Kobna {estaigra, igrani film 19.00 Lijepi Joe, igrani film 21.00 Hitler: Kona~ni pad, igrani film 23.45 Alpha dog, igrani film 02.00 Fatalna nesre}a, igrani film

13

Nedjelja
Kako vrijeme prolazi
20.05 TV1/MRE@A
FILM

^ekaj me, ja sigurno ne}u do}i
22.45 RTRS

^ekaj me, ja sigurno ne}u do}i, 2009. DRAMA Re`ija: Miroslav Mom~ilovi} Uloge: Mirjana Karanovi}, Petar Bo`ovi}, Milo{ Samolov, Gordan Ki~i}...

Alek je o~ajan jer ga je nakon trogodi{nje veze ostavila Teodora. Pati, bezvoljan je, pateti~an, stalno spominje samoubistvo, ne miri se s tim da je veza gotova. Ima svakodnevne ispade samosa`aljenja kod svog prijatelja Baneta. Uprkos Banetovim savjetima, Alek i dalje zove Teodoru koja se u me|uvremenu zaljubila u Nemanju. Problem je u tome {to se Nemanja nije zaljubio u nju, ve} u Marinu, nekoliko godina mla|u djevojku. Na`alost, Marinu jako privla~i Alekova "depresija"...

Aylin i Soner su na ve~eri gdje joj on nudi brak sa njegovim bratom, koji je ludo zaljubljen u Aylin i kojem je ostala godina `ivota. Aylin je shrvana i odlazi ku}i. Cemile je tje{i i saop{tava da porodica seli iz ku}e. Amine `eli provesti zadnju no} sa Ahemtom. On je odbija i govori da voli samo Berrin. Soner la`e bratu i saop{tava mu da se i on dopada Aylin. Ali nasilno izbacuje porodicu iz ku}e. Mete mu se suprostavlja i pali ku}u koja izgori. Mete bje`i, Inci ga pronalazi i odvodi ga svojoj ku}i.

Gospo|a Barbara
07.00 FTV

190. Marisela spa{ava majku i obje napu{taju mo~vare. An to nio oba vje {ta va Mortensa o odluci ministra unutarnjih poslova. Mujica prosi Federicu i ona pristaje. Barbara zamoli Juana Pri mi ta da o~is ti nje zin ~amac. Barbara i Marisela se jedan jedini put susre}u kao majka i k}i i razgovaraju o svemu, o svim temama o kojima nisu nikad razgovarale i poma`u jedna drugoj da se okupaju. Marisela zamoli Barbaru da ostane. Altagracia i Maria Nieves obavje{tavaju Melesija da su odredili datum vjen~anja. Antonio i Santos tra`e Mariselu.

14

07.00 Nova avantura, magazin (r) 08.00 BHT Vijesti 08.15 TV Liberty 08.45 Stara crkva, moja crkva, dokumentarni film (r) 09.30 Moko, mladi istra`iva~, animirana serija 09.35 Sandokan, animirana serija, 10.00 Memoari porodice Mili}, igrana serija, 9/20 10.25 Adelboden: Svjetski kup u alpskom skijanju: Slalom (m), 1. utrka, prijenos 11.30 Planinarski kutak, dokumentarni film (r) 12.00 BHT vijesti 12.15 Izazovi poljoprivrede 13.00 Samo za zabavu, revijalni program 13.25 Adelboden: Svjetski kup u alpskom skijanju: Slalom (m), 2. utrka, prijenos 14.30 Mojih posljednjih pet djevojaka, britanski igrani film 16.00 BHT vijesti 16.10 Smanji Gas!, emisija o saobra}aju 16.40 EURO 2012, magazin 17.10 ^asovi vo`nje, britanski igrani film 19.00 Dnevnik 1 19.35 Gurmanski izleti, strana dokumentarna serija, 16/26 20.05 Svijet je velik a spas je iza ugla, igrani film 22.00 BHT vijesti 22.15 BHT sport 22.30 Filip Noare, gospodin glumac, strani dokumentarni program 23.25 Mojih posljednjih pet djevojaka, britanski igrani film (r) 00.50 ^asovi vo`nje, britanski igrani film (r)

BHT 1

07.00 Gospo|a Barbara, igrana serija 08.00 Vijesti Dje~iji program 08.05 Artur 08.30 Vragolasi Denis, crtani film 08.45 Frankina stopala 09.00 Moj veliki prijatelj 09.15 Kralj dinosaura 09.35 Mala princeza 09.45 U zmajevom gnijezdu 10.10 Crvene kapice 10.35 Hayd u park 11.05 Love Karavan

FTV

Kralj dinosaura
09.15

11.25 Sedmica, magazin iz kulture 12.00 Dnevnik 1 12.15 Zelena panorama, program za agrar 12.45 Nojeva barka, mini serija 2. dio 14.20 Vijesti 14.30 Tajna Starog Mosta, igrana serija 55., 56. i 57. ep. 17.20 [a{avi roditelji, igrani film 18.55 Moj veliki prijatelj, crtana serija 19.30 Dnevnik 2 20.10 Lud, zbunjen normalan, igrana serija 22.10 Dnevnik 3 22.30 Pas koji je voleo vozove, igrani film 00.00 Nojeva barka, mini serija 01.20 Dnevnik 2 01.50 Pregled programa za ponedjeljak

06.01 Nojeva barka, mini serija (r) Muzi~ki program 08.00 Vijesti Mala TV 08.10 Tomica i prijatelji, crtana serija 08.20 Graditelj Bob, crtana serija 08.30 U no}noj ba{ti, crtana serija (r) 09.00 S Jahorine s ljubavlju, otvoreni program 10.45 Samo pjesma z na, bo`i}na emisija narodne muzike (r) 12.00 Dnevnik 1 12.15 Snop 13.00 Ognji{ta, veli~ani 13.30 Pri~aj ne{to narodno 14.00 Moj ro|ak sa sela, serija 15.00 Tamo daleko 15.30 Robin Hud, serija 16.30 Pravoslavlje, manastir Zavala 17.00 Vijesti 17.05 Vremenska prognoza 17.10 Kolja, film 19.30 Dnevnik 2 Sport 20.10 Aktuelni razgovor: Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske 21.25 Triptih o Srpskoj, dok. film 22.30 Dnevnik 3 22.45 ^ekaj me, ja sigurno ne}u do}i, film 00.15 Koncert 01.15 Aktuelni razgovor, Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske (r) 02.30 Dnevnik (r) 03.00 ^ekaj me, ja sigurno ne}u do}i, film (r) 04.30 Muzi~ki program 05.15 Snop (r)

RTRS

FILM
FILM FILM FILM

Veliko srce
00.00 PINK

Mighty Heart, 2007 DRAMA Re`ija: Michael Winterbottom Uloge: Dan Futterman, Angelina Jolie, Archie Panjabi, Mohammed Afzal, Mushtaq Khan, Daud Khan

^asovi vo`nje
17.10 BHT

Driving Lessons, 2006. DRAMA/KOMEDIJA Re`ija: Jeremy Brock Uloge: Julie Walters, Rupert Grint, Laura Linney, Tamsin Egerton

Sedamnaestogodi{njem Benu majka Lora je organizovala `ivot tako da u svakom trenutku ima ne{to da radi. Ben se raduje ljetnom raspustu jer }e kona~no nau~iti da vozi. @ele}i da zaradi za d`eparac, Ben }e po~eti da radi za Ivi Volton, stariju i pomalo ekscentri~nu glumicu. Ben je odu{evljen ~injenicom da je prona{ao nekoga ko ga podr`ava, ali Lora misli da Ivi zapravo ima lo{ uticaj na njenog sina. Ivi bi uskoro trebalo da putuje u Edinburg. Iako nema voza~ku dozvolu, Ben joj se ponudi kao voza~...

Vojni~ina
20.05 NOVA

Heartbreak Ridge, 1986., AKCIJA Re`ija: Clint Eastwood Uloge: Clint Eastwood, Marsha Mason, Everett McGill

Pred kraj njegove ordenjem ovjen~ane karijere, Highwayev se privatni `ivot raspada kada se vra}a u bazu u kojoj je po~eo vojnu karijeru kako bi svoje iskustvo prenio mladim marincima. Trpe}i smicalice i bore}i se za autoritet, Highwayevo iskustvo }e se pokazati od `ivotne va`nosti kada njegov neposlu{ni vod mora krenuti u rat.

Napad na policijsku stanicu
22.10 HRT2

Assault on precint 13, 1976. AKCIJA Re`ija: John Carpenter Uloge: Austin Stoker, Darwin Joston, Laurie Zimmer

Policijski poru~nik Bishop treba preuzeti nadzor nad policijskom stanicom koja se seli, u kojoj su jo{ samo jedan policajac i dvije slu`benice. U postaju sti`e autobus s trojicom opasnih zatvorenika, me|u kojima je i osu|enik na smrt Napoleon Wilson. Iznenada tamo upadne ~ovjek koji bje`i pred pripadnicima nemilosrdne bande Cholo, ~ijeg je jednog ~lana ubio, nakon {to je on ubio njegovu k}erkicu...

8. januar 2012.
FILM

Pas koji je voleo vozove
22.30 FTV

Pas Koji je voleo vozove, 1977. KOMEDIJA Re`ija: Goran Paskaljevi} Uloge: Svetlana Bojkovi}, Irfan Mensur, Bata @ivojinovi}, Pavle Vujisi}, Danilo Bata Stojkovi}, Ljiljana Jovanovi}

Djevojka Mika je u zatvoru zbog sitnog {verca i to ru{i njene snove o odlasku u Pariz. Za vrijeme transporta zatvorenika na prisilni rad uspjeva pobje}i {to ponovno aktualizira odlazak u Pariz. Bez novca i identiteta prisiljena je prihvatiti pomo} biv{eg filmskog kaskadera koji putuje provincijom u kaubojskoj opremi s konjem i magarcem izvode}i rodeoscene iz western-filmova. Na putu sre}u nezaposlenog mladi}a bez porodice koji besciljno luta tragaju}i za davno izgubljenim psom. Mladi} se ve`e uz Miku s kojom bje`i od kaskadera i odlazi u Beograd poma`u}i joj u nabavljanju la`nog paso{a kako bi kona~no vidjela Pariz.

Novinar Wall Street Journala Daniel Pearl trebao je 23. januara 2002. otputovati zrakoplovom od Karacija prema Dubaiju sa svojom trudnom `enom i novinarkom Mariane. Dan ranije, Daniel dogovara intervju s islamskim fundamentalisti~kim sve}enikom, no nikada se ne vrati s poslovnog razgovora. Mariane pokre}e istragu u koju se uklju~uju pakistanska policija, ameri~ka ambasada i FBI...
FILM

Otelo
21.05 OBN

O aka Othello, 2001. DRAMA Re`ija: Tim Blake Nelson Uloge: Josh Hartnett, Julia Stiles, Mekhi Phifer

Moderna adaptacija tragi~ne drame Williama Shakespeara smje{tena u srednju {kolu. Odin je uspje{ni igra~ srednjo{kolske ko{arka{ke mom~adi koji zadobije povjerenje i nagradu najboljeg igra~a od trenera {to izazove ljubomoru kod trenerova sina Huga Gouldinga. Hugo odlu~i prljavom igrom oduzeti slavu Odinu koriste}i se spletkama, ljubomorom i prevarom...
FILM

06.05 Snjeguljica 3, crtani film (r) 06.30 Snjeguljica 4, crtani film (r) 07.00 Najava programa 07.05 Ogrta~ od 1.000 boja, crtani film 07.35 Ljepotica i zvijer, crtani film 08.00 Music box 08.05 Junska no}, serija 09.00 Music box 09.05 Zauvijek mlad, serija, 5/28 (r) 09.35 Zauvijek mlad, serija, 6/28 (r) 10.00 Music box 10.05 Zauvijek mlad, serija, 7/28 (r) 10.35 Zauvijek mlad, serija, 8/28 (r) 11.00 Music box

TV1

CSI: Las Vegas
16.05

Rat me|u nevjestama
20.00 PINK

Bride Wars, 2009 KOMEDIJA Re`ija: Gary Winick Uloge: Kate Hudson, Anne Hathaway, Bryan Greenberg

Jo{ kao djevoj~ice, Liv i Emma sanjale su o svojim vjen~anjima i zajedno ih planirale do samih detalja. Danas, u 20-ima, obje su u potrazi za mu{karcima s kojima `ele provesti `ivote. Iako se njihove ceremonije razlikuju u puno sitnica, obje `ele izre}i sudbonosno "da“ u njujor{kom Plaza hotelu. Na nesre}u, administrativnom gre{kom njihova vjen~anja su zakazana istog dana...
FILM

Mackenna's Gold
20.00 HRT2

Mackenna's Gold, 1969. VESTERN Re`ija: J. Lee Thompson Uloge: Gregory Peck, Omar Sharif, Camilla Sparv, Telly Savalas

Prema legendi, u kanjonu Del Ori skriveno je zlato neprocjenjive vrijednosti. Za njim ve} stolje}ima tragaju pustolovi svih vrsta, no zlato im uporno izmi~e, donose}i nesre}u svima koji ga tra`e. Jednoga dana na {erifa MacKennu u pustinji zapuca ostarjeli indijanski vra~. [erif pogodi vra~a koji ubrzo umre ostaviv{i {erifu kartu koja pokazuje put do zlata. I sam nekada{nji lovac na legendarno zlato, MacKenna baca kartu u vatru, odlu~an u namjeri da se vi{e njime ne bavi, no ubrzo ga otme opasna banda predvo|ena Coloradom...

11.10 Connect, dokumentarni serijal 12.00 Music box 12.20 Kapital, biznis magazin 13.05 Dobar, lo{, zao, talk show 14.00 Music box 14.05 Otok, serija, 13. ep. (r) 15.00 Music box 15.05 CSI: New York, serija, 18. ep. (r) 16.00 Music box 16.05 CSI: Las Vegas, serija, 1. ep. (r) 17.00 Vijesti plus 17.20 Kako vrijeme prolazi, serija, 14. ep. (r) 19.00 Najava Dnevnika 19.10 Hello Kitty, crtani film 19.30 Dnevnik 20.05 Kako vrijeme prolazi, serija, 15. ep. 21.30 [panska Primera liga: R.C.D. Espanyol - F.C. Barcelona 23.20 Opasni heroj, film 00.50 Pono}ne vijesti 01.05 Grmalj: Misija kondor, film 02.40 No}ni program

07.30 Moj dom 08.00 Pocoyo, crtani film 08.20 Fifi, crtani film, 9. ep. 08.30 Na velikom odmoru, program za djecu 08.40 Mali crveni traktor, crtani film, 7. ep. 08.50 Na velikom odmoru, program za djecu 09.00 Timmy, crtani film 09.10 Na velikom odmoru, program za djecu 09.20 Tractor Tom, crtani film 09.30 Na velikom odmoru, program za djecu 09.40 Garfield, crtani film 09.50 Na velikom dmoru, program za djecu 10.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, nominacije 11.59 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Nepobjedive banzuke 14.00 Kad li{}e pada, serija, 168. ep. 14.50 Kad li{}e pada, 169. ep. 15.30 Kad li{}e pada, 170. ep. 16.10 Kad li{}e pada, 171.ep. 17.00 Kad li{}e pada, 172. ep. 17.55 Sport centar 17.58 Vremenska prognoza 18.00 Glam Blam, zabavni program 19.00 Vijesti u 7, informativni program 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Stanje na putevima 19.31 Biometeorolo{ka prognoza 19.33 Sport 19.40 Horizonti 20.00 Policajac s Petlovog Brda, serija, 10. ep. 21.00 Sport centar 21.00 Razaraju}i Harrya, igrani film 23.00 Drumski ratnik, grani film 01.00 Astro Num Caffe, u`ivo Reprizni program Hayat TV-a

HAYAT

06.00 Kod ku}e zapraznike, film
KOMEDIJA Rezija: Jodie Foster

PINK

Klaudija je samohrana majka, koja je upravo dobila otkaz i primorana je organizirati svoj `ivot na druga~iji na~in. Za blagdan odlazi doma kod svojih roditelja, dok njena k}er Kit odlazi kod svog de~ka za praznike. Na obiteljskom okupljanju o~ekuje je obitelj njene konzervativne sestre, te njen brat sa svojim novim `ivotnim partnerom.

08.00 Naslije|e jedne dame, serija (r) 10.40 Bra~ni sudija, zabavna reality emisija (r)

08.00 Hairy Scary, crtani film 08.20 Ma|ioni~ar, crtani film 08.40 Farhat, crtani film 09.00 Mixmaster, crtani film 09.20 Gladijatori, crtani film 09.40 Oggy i `ohari, crtani film 09.45 Scraf-a Christmans Tale, dje~iji film 11.00 Princ iz Bel Aira, humoristi~na serija 11.30 Princ iz Bel Aira, humoristi~na serija 12.00 Lonci i poklopci, kulinarski show

OBN

Sve za ljubav
18.00

Princ iz Bel Aira
11.00

12.00. Info top, informativni program 12.25 Gold express, muzi~ka emisija 14.00 Grand show, muzi~ko zabavni show (r) 15.50 Info top, informativni program 16.05 Dobar kom{ija, kola`na emisija 18.00 Sve za ljubav, reality emisija 20.00 Rat me|u nevjestama, film 22.00 Maksimalni rizik, film
AKCIJA Re`ija: Ringo Lam

Umirovljeni francuski vojnik Alain Moreau nije znao da ima brata, pogotovo blizanca, sve dok ga nije ugledao mrtvog na ulicama svoga rodnoga grada. Kako bi saznao ko je bio njegov brat i za{to je mrtav, Alain preuzima njegov identitet i slijedi trag skroz do New Yorka i zloglasne ~etvrti Mala Odessa. Alain ne sluti kako }e se uskoro na}i u situaciji iz koje nema povratka...

00.00 Veliko srce, film

13.00 Telering, talk show 14.00 Divan `ivot, igrani film 16.05 Exkluziv, zabavni program 16.50 Red Carpet, showbiz magazin 17.50 Dejana: Mu{ko-`enska prijateljstva: Istina ili mit?”, talk show 18.50 OBN Info, informativni program 19.05 OBN Sport, sportski pregled 19.20 Putujmo zajedno, turisti~ki magazin 20.00 Prosjaci i sinovi, serija 21.05 Otelo, igrani film 22.55 @ivot je lijep, igrani film (r) 02.30 Otelo, igrani film (r) 04.25 @ivot je lijep, film (r) 06.10 ^uvari planeta, dokumentarni program

15

Nedjelja
TV SA
07.00 Program za djecu 09.00 Dinotopija, program za mlade 10.30 Divlji zapad (r) 11.20 Pusti muziku (r) 12.10 Globu (r) 13.00 Vijesti 13.10 Sarajevdisanje (r) 13.45 Mu}ke (r) 15.15 Bjekstvo sa ostrva {korpiona (r) 15.40 Bjekstvo sa ostrva {korpiona (r) 16.05 Vijesti 16.05 Moj prijatelj Ma~uka, film 18.15 Sarajevu s ljubavlju 18.30 Dnevnik 19.00 Program za djecu 20.00 Heroji oslobod.rata 21.00 Vijesti 21.05 Sarajevo art 22.05 Nesvjesno, film 23.45 Dinotopija, program za mlade

TV TK

07.00 Vijesti 07.10 Iz dana u dan 07.15 Moj dom, magazin 07.35 Za svaku bolest trava raste 09.00 Agro kanal 12.00 Vijesti 13.00 Sport Klub, magazin 13.30 Auto shop magazin 14.00 Ciklus: Filmovi za sva vremena 16.00 Vijesti 18.00 Zelena trava 18.30 Za svaku bolest trava raste 19.00 Dnevnik 20.05 Kako vrijeme prolazi, serija 21.30 Primera liga: Espanyol - Barcelona, prijenos 23.15 Vijeti 01.00 Dnevnik, repriza 01.30 Sport Klub, magazin 02.00 Zelena, zelena trava, humoristi~ka serija (r)

MRE@A

07.05 Ogrta~ od hiljadu boja, crtani film 07.35 Ljepotica i zvijer, crtani film 08.05 Junska no}, 26. ep. 09.05 Zauvijek mlad, 5. i 6. ep. (r) 10.05 Zauvijek mlad, 7/28 (r) 10.35 Zauvijek mlad, 8/28 (r) 14.05 Otok, 13. ep. (r) 15.05 CSI: New York, 18. ep. (r) 17.20 Kako vrijeme prolazi, 14. ep. (r) 20.05 Kako vrijeme prolazi, 15. ep. 21.30 [panska Primera liga: R.C.D. Espanyol Barcelona 23.20 Opasni heroj, film

TV MOSTAR

08.05 Junska no}, 26. ep. 09.05 Zauvijek mlad, 5,6,7,8. ep. (r) 11.00 Music box 11.10 Connect, dok. serijal 12.00 Music box 12.20 Kapital, biznis magazin 13.05 Dobar, lo{, zao, talk show 14.00 Music box 14.05 Otok, 13. ep. (r) 15.05 CSI: New York, 18. ep. (r) 16.00 Music box 16.05 CSI: Las Vegas, 1. ep. (r) 17.00 Vijesti plus 17.20 Kako vrijeme prolazi, 14. ep. (r) 20.05 Kako vrijeme prolazi, 15. ep. 21.30 [panska Primera liga: Espanyol - Barcelona 23.20 Opasni heroj,film

TV ZENICA

09.05 Pozdravna melodija 09.08 Animirani film 9.30 TV izlog 10.30 TV Liberty (r) 11.00 Bonaventura (r) 12.00 Razglednica (r) 12.45 Za svaku bolest trava raste 13.00 Svijet uspje{nih (r) 13.30 Muzi~ki program 14.00 Put za Ejvonli, igrana serija 15.00 Odlika{i (r) 16.00 Bo`i}ni koncert 18.00 Autoshop 19.00 Dje~iji program: Pri~e za laku no} 20.00 Selu u pohode 21.00 Igrani film 22.45 Dokumnetarni program

TV KAKANJ

08.00 Sevdah i vrijeme 08.30 Frej`er, serija 09.00 Denis napast 09.20 Program TV Sahar 10.00 D`oni ~a~kalica, film 12.00 Vijesti TV Sahar 12.30 Frej`er, serija 13.00 Amor latino, serija (repriza zadnjih 5 epizoda) 17.00 Izdaja, film 18.30 Majstori kuhinje, kuharski show 19.00 Denis napast 19.15 Marketing 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Info IC 20.35 Ritam Srebrenice 20.45 Marketing 21.10 Savr{eno dijete, film 22.45 Marketing 23.00 Udar, film

16

06.10 Najava programa 06.15 Duhovni izazovi, me|ureligijski magazin (r) (r) 06.45 TV kalendar 07.00 Normalan `ivot, emisija o obitelji (r) 07.40 Globalno sijelo (r) 08.10 Zlatna kinoteka: Legenda o izgubljenom blagu, ameri~ko-talijanski film 09.55 Vijesti iz kulture (r) 10.00 Vijesti 10.04 Vrijeme danas 10.05 HAK - Promet info 10.06 ni DA ni NE: Gra|anski odgoj u {kolama 11.00 Poirot 2, serija 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 TV kalendar (r) 12.27 Ep reporta`a 12.30 Plodovi zemlje 13.25 Rijeka: More 14.00 Nedjeljom u dva 14.55 Mir i dobro 15.20 Devet mjeseci, ameri~ki film 17.00 Vijesti 17.15 Vrijeme sutra 17.16 HAK - Promet info 17.20 Vrtlarica 17.50 Pjevaj moju pjesmu 82'30" 19.20 Loto 6/45 19.25 Najava programa 19.30 Dnevnik 19.53 Sport 19.58 Vrijeme 20.00 Ve~eras 20.01 Sve u 7!, kviz 20.55 Loza, dramska serija 44' 21.45 Dnevnik 3 22.05 Sport 22.08 Vrijeme sutra 22.10 Vijesti iz kulture 22.15 Hotel Babylon 4, serija 23.15 Nedjeljom u dva (r) 00.10 Poirot 2, serija (r) 01.05 Hotel Babylon 4, serija 01.55 Reprizni program (r)

HRT 1

07.00 Panorame turisti~kih sredi{ta Hrvatske 07.55 Najava programa 08.00 Evgenij Kissin i Berlinska filharmonija pod ravnanjem Simona Rattlea (r) 09.00 Mala TV TV vrti}: Led Brlog: Galeb (r) Tajni dnevnik patke Matilde: Izbor za miss (r) 09.30 Vesele trojke, crtana serija 09.55 Hamtaro, crtana serija 10.25 Adelboden: Svjetski skija{ki kup - slalom, prijenos 1. vo`nje 10.57 Petru{evec: Misa, prijenos 12.00 Biblija 12.10 35' 12.50 Baby bonus 13.20 Crtani film 13.25 Adelboden: Svjetski skija{ki kup slalom, prijenos 2. vo`nje 14.50 Osijek: Rukometni Croatia Cup: Hrvatska [vedska, prijenos 16.30 Olimp sportska emisija 17.10 Hokej, Ebel liga: KHL Medve{~ak Zagreb - HK Acroni Jesenice, prijenos 19.55 Ve~eras 20.00 Mackenna's Gold, ameri~ki film 22.10 Filmski boutique: Napad na policijsku postaju, ameri~ki film 23.40 Glazbeni specijal 00.05 No}ni glazbeni program: Glazbeni spotovi 03.05 No}ni glazbeni program

HRT 2

07.30 TV izlog 07.45 I tako to…, serija 08.15 Teritorij Apa~a, film 09.30 Bakugan, crtana serija (r) 09.55 Neustra{ivi Scooby Doo, crtana serija (r) 10.20 Winx, crtana serija 10.45 Pljukanci, crtani film 12.05 Brza blagajna, erija 13.05 Televizijska posla, serija 14.05 Zagrizi metak, film (r) 16.20 Po{tar, igrani film (r) 17.00 Vijesti Nove TV 17.10 Po{tar, igrani film (r) - nastavak 19.10 INA plave vijesti 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Vojni~ina, igrani film 22.30 Red Carpet, showbiz magazin 23.35 Posljednji samuraj, film 02.15 Savr{ena romansa, film 03.45 Heroji, serija 05.15 Red Carpet, showbiz magazin (r)

NOVA

AL JAZEERA B.
07.00 48 Ramingining, dok. program (r) 07.30 Druga strana Srbije (r) 08.00 Historija revolucije Crni septembar, dok. program (r) 08.30 Sljede}a muzi~ka stanica Sirija II dio (r) 09.00 AJE program 16.30 Hladni mir Vrijeme velikih izazova I dio (r) 17.00 Oni pobje|uju Vladimir Grbi}, interview (r) 17.30 Historija revolucije Crni septembar (r) 18.00 Vijesti 19.05 Hladni mir Vrijeme velikih izazova I dio (r) 19.30 Bo`ija ko~ija I dio 20.00 Vijesti 21.00 Vijesti 21.30 Druga strana Srbije (r) 22.00 Vijesti 23.05 I glasnike ubijaju 23.30 Sudan - Historija podijeljene zemlje I dio 00.00 AJE Vijesti 01. 00 I glasnike ubijaju (r) 01.30 Bo`ija ko~ija I dio (r)

10.00 Vijesti 10.05 @ikina {arenica 11.00 Znanje-imanje, dok. program 12.00 Moj ljubimaca 12.35 Dnevnik 13.50 Sport plus 13.00 Vrijeme 13.05 Balkanskom ulicom 14.05 Vrijeme je za bebe 14.45 Gastronomad, 80/100 14.55 Vijesti 15.05 Sat 15.50 Vijesti 15.55 Cvat lipe na Balkanu, 10/13 (r) 16.55 Zadnja ku}a Srbija 17.25 [ljivik, muzi~ki program 18.26 Najava dnevnika 2 18.27 Sasvim prirodno, reporta`a 19.00 Slagalica, kviz 19.17 Vrijeme 19.30 Dnevnik 20.05 Cvat lipe na Balkanu, 11/13 21.00 Svira~, tv film 22.00 Bez vize, dok. program 22.30 Balkanskom ulicom 23.10 [ljivik, muzi~ki program 00.00 Dnevnik

RTS

11.40 Sportska subota 12.00 Vijesti 12.05 P~at (r) 12.35 Muzika 13.00 Isus, Bo`ji sin, (r) 13.50 Sat TV proslava Bo`i}a (r) 14.10 Sa `eljom do snova, emisija za djecu (r) 14.45 Muzika 15.20 Kalendar 15.30 Dnevnik 1 15.45 Art magazin 16.15 Pokreni se... 16.45 Heroina u sjenci mu`eva 2, dok. program 17.30 Muzika 18.00 Isus, Bo`ji sin, 3/3 18.50 Program za djecu 19.20 Kalendar 19.30 Dnevnik 2 20.00 Pivska svadba, 267/96 21.00 Okvir 22.30 Muzika 23.00 Dnevnik 3 23.15 Heroina u sjenci mu`eva, dok. serija 00.30 Pivska svadba, 267/96 01.30 Dnevnik 2

RTCG

DISCOVERY

08.10 Razotkrivanje mitova 09.05 U djeli}u sekunde - 2 epizode 10.00 Vrhunsko graditeljstvo 10.55 Nafta, znoj i naftne platforme 11.50 Prljavi poslovi 12.45 Opasan lov 13.40 Razotkrivanje mitova 14.35 Ameri~ki ~operi 15.30 Automobili 16.25 Mo}ni brodovi 17.20 Vodi~ iz bezizlaznih situacija - 2 epizode 18.15 ^udovi{ta iz rijeke 19.10 Strastveni ribolovci 20.05 Preprodavci automobila 20.35 Blago na otpadu 21.00 Let iznad Aljaske 21.55 Pre`ivljavanje udvoje 22.50 ^udo da sam `iv 23.45 Nevolje u Raju

N. GEOGRAPHIC

11.00 [apta~ psima: Vajper i Dizel 12.00 [apta~ psima: Delta i Dong-Dong 13.00 Praistorijski predatori: Ajkula ~udovi{te 14.00 Praistorijski predatori: Teror grabljivca 15.00 Kopneno ratovanje: Borbene ma{ine 16.00 Kopneno ratovanje: Vatrena mo} 17.00 Kopneno ratovanje: Ratni~ka oru`ja 18.00 Ratne ma{ine: Mitraljez 19.00 Neuni{tivi: Slobodan pad sa 4.500 metara 20.00 Apokalipsa: Hitlerov uspon: Vo|a 21.00 Hitlerovo tajno oru`je 22.00 Istra`ivanje planete Zemlje: Drevna morska ~udovi{ta 00.00 Hitlerovo tajno oru`je

VIASAT HISTORY

07.00 Tajm tim godina X 08.00 Rembrantovo “Optu`ujem” 10.00 Gospodari rata 11.00 Inuitska odiseja: osvajanje Novog svijeta 12.00 ^ovjekova istorija 13.00 Zaboravljeni na~ini ishrane 14.00 Svijet po Lenonu15.00 Tajm tim godina X 16.00 Duhovna muzika 17.00 Premijera: ^etiri vijeka teleskopa 18.00 Ohbergovi siro~i}i 19.00 Azijske monarhije 20.00 Londonska bolnica 21.00 @ivotinje koje su u{le u istoriju 22.00 Ko si zapravo ti? 23.00 Tajm tim godina X 00.00 Duhovna muzika

ANIMAL PLANET

08.10 Pandamonijum 09.05 Dik i Dom u svijetu `ivotinja 09.30 Veterinar sa pla`e Bondi 10.00 @ivot majmuna 10.25 @ivotinje i mi 10.55 Sve o psima 11.50 Ratovi insekata 12.45 Ratovi insekata 13.40 Ta prelijepa Indija 14.35 Zaljubljenici u ma~ke 15.30 Sve o psima 16.25 Veterinar sa pla`e Bondi - 2 epizode 17.20 Maksove velike potrage 18.15 U ~oporu 19.10 Sve o psima 20.05 Ta prelijepa Afrika 21.00 Ta prelijepa Indija 21.55 Borba za kitove 22.50 Divlje i bez cenzure 23.45 Sve o psima

8. januar 2012.
TV VOGO[]A
08.30 Sa sevdahom u srcu 09.00 Pri~e za djecu 09.30 I.R.I.B. (r) 10.00 Religija u slu`bi `ivota 10.45 Svjetlo istine 11.30 Priroda i ljudi 12.00 Ritam regije Srebrenica (r) 12.30 Cazinska hronika (r) 13.00 Sportski program (r) 15.00 TV Zehra 16.00 Nije te{ko biti ja (r) 17.00 Cazinska hronika (r) 17.30 Priroda i ljudi 17.50 Crtani film 18.00 Sedam dana u Vogo{}i 18.30 SMS Music 19.30 I.R.I.B. 20.00 Igrani film 22.00 Sportski program 23.30 Zavidovi}ka hronika 00.00 Priroda i ljudi

TV USK

11.10 Nauka borbe, 3/5 12.00 Vijesti 12.15 Kraji{ka zemlja 13.00 Moje djete, savjetovali{te za roditelje 13.30 Vrata tajne, serija 14.05 Otok, serija 14.55 Viesti 15.00 CSI: New York, serija (r) 16.00 Za svaku bolest trava raste (r) 16.30 Nedjeljom zajedno 18.30 HIPPove pri~e (r) 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 Kako vrijeme prolazi, serija 21.30 [panska Primera liga, prenos 23.15 Nedjeljom zajedno (r)

TV SLON

13.02 Op~injeni, 170. i 171. ep. 14.50 Pitajte, tra`imo odgovore, info-program 15.20 Da sam ja neko, dok. program 16.00 [e}ernica, revijalni program (r) 18.00 Vremenska prognoza 18.15 Zoo hoby, emisija o `ivotinjama 18.55 Ko zna, zna, zabavno, obrazovni program 19.30 Student, info-program 20.00 KVIZ Extra 20.30 Heroji ulice, dok. program 21.10 Prozor u svijet, dok. program 22.00 TOP 7 23.00 Slon extra Info 23.20 Pregled programa ponedjeljak

TV BN

07.30 Zvuci zavi~aja (r) 09.30 TV drama 09.30 Serija 10.30 Selo 11.00 Muzi~ki show Lepa Lukic 12.00 Zvuci zavi~aja 13.00 Muzi~ki show Sne`ana \uri{i} 14.00 Muzi~ki show Ana Bekuta 15.00 Serija 16.00 Nedeljno popodne 18.50 Crni Gruja 2, serija 19.30 Dnevnik 20.10 Balkanske prevare 20.45 Pozori{na predstava: Ercegovaca sa velikim E 21.40 Sve je za ljude, film 23.00 Sveti Georgije ubiva a`dahu, film 00.55 Filmski maraton

ATV

DOK. DOK. SERIJA FILM SERIJA FILM

Mo}ni brodovi
16.25 DISCOVERY

08.00 Jutarnji program 09.55 Vijesti 10.00 ^iji su an|eli, dje~iji program 10.30 Spori}, dje~iji program 11.00 Gamboce, crtani film 11.30 Ja volim Srbiju 11.55 Vijesti 12.00 Ja volim Srbiju 13.00 Kad li{}e pada, serija 14.00 Kad li{}e pada, serija 15.00 Kad li{}e pada 16.00 Kad li{}e pada 17.00 Kad li{}e pada 18.00 Sveti georgije ubiva a`dahu, serija 19.00 Vijesti 19.35 Arena 20.00 48 sati svadba, zabavni program 21.00 Sport centar 21.01 Razaraju}i Harry-a, film 23.00 Drumski ratnik, fim

Veterinar sa pla`e Bondi
16.25 ANIMAL PLANET

08.30 Reli, Dakar 09.15 Nordijsko kombinovano skijanje, SK Schonach, u`ivo 10.15 Alpsko skijanje, SK Adelboden, [vajcarska, u`ivo 11.30 Alpsko skijanje, SK Bad Kleinkirchheim, Austrija, u`ivo 12.45 Cross-country skijanje, SK Val di Fiemme, Italija, u`ivo 13.30 Biatlon, SK Oberhof, u`ivo 14.15 Cross-country skijanje, SK Val di Fiemme, Italija, u`ivo 15.30 Biatlon, SK Oberhof, u`ivo 16.15 Snuker, Players Tour, u`ivo 18.00 Biatlon, SK Oberhof 19.15 Cross-country skijanje, SK Val di Fiemme, Italija 20.00 Snuker, Players Tour, u`ivo 22.00 Biatlon, SK Oberhof 23.00 Reli, Dakar 23.45 Cross-country skijanje, SK Val di Fiemme, Italija

EUROSPORT

05.30 Tenis, WTA Brisbane, Australija, finale 07.30 Ski-skokovi, Four Hills Bischofshofen, Austrija 08.00 Tenis, ATP Doha, Katar, finale 10.00 Cross-country skijanje, SK Val di Fiemme, Italija 12.00 Nordijsko kombinovano skijanje, SK Schonach, Njema~ka 12.45 Nordijsko kombinovano skijanje, SK Schonach, Njema~ka, u`ivo 13.30 Alpsko skijanje, SK Adelboden, [vajcarska, u`ivo 14.15 Tenis, ATP Doha, Katar, finale 15.30 Futsal, [panska liga, OID Talavera Lobelle de Santiago 17.00 Stoni fudbal 19.00 Tenis, ATP Doha, Katar, finale 20.45 Odbojka, Italijanska liga 22.15 Cross-country skijanje, SK Val di Fiemme, Italija 00.30 Stoni fudbal 02.00 Snuker, Players Tour

EUROSPORT 2

06.30 Pregled Premier League 08.30 FA Cup: Swindon Wigan 10.15 ATP Brisbane finale 12.15 Portugalska liga: Sporting Porto 14.00 FA Cup: Manchester City Manchester United, direktno 16.00 NBA Live 16.30 FA Cup: Peterborough Sunderland, direktno 18.30 Novogodisnji miks 18.50 NBA Live 19.15 Portugalska liga: Leiria Benfica, direktno 21.15 ATP Chennai finale 23.00 FA Cup: Manchester City Manchester United 01.00 NBA: Oklahoma City San Antonio, direktno 03.30 NBA Live 03.45 Hopman Cup: Finale

SPORT KLUB

09.00 Portugalska liga: Porto Maritimo 11.00 Telemarketing 12.00 Premier League: Fulham Bolton 14.00 Championship: Portsmouth Southampton, direktno 16.00 Premier League: Tottenham Sunderland, direktno 18.00 Belgijska liga: Anderlecht Lokeren, direktno 20.00 Premier League: Manchester City Arsenal 22.00 Holandska liga: NAC - AZ 23.45 Premier League: Aston Villa Liverpool 01.15 Belgijska liga: Standard Genk 03.00 Premier League: QPR Manchester United 04.45 Premier League: QPR Manchester United 06.15 Portugalska liga: Academica Sporting

SPORT KLUB +

09.00 Ko{arka, [panskaLiga: R. Madrid - Granada 11.00 Motosport Mundial: Magazin 12.30 Ko{arka, Endesa Liga: Bilbao Basket Lagun, prenos 14.30 Omni Sport 15.00 Italijanska Liga: Atalanta - Milan, prenos

ARENA SPORT 1

Misterije Hejvena
20.00 UNIVERSAL

Te`ak izbor
20.00 TV1000

Partizan – Zagreb
17.00

Semafor

15.32 FOX LIFE

17.00 Ko{arka, ABA Liga: Partizan — Zagreb, prenos 19.00 Ameri~ki Fudbal NFL: Wild Card, prenos 22.00 Fudbal, Gr~ka Liga: Doxa Drama Olympiacos 00.00 [panska Liga: Espanyol Barcelona 03.00 Ameri~ki Fudbal NCAA: NIU Arkansas State, prenos

Unutra{nji vid
21.45 FOX CRIME

UNIVERSAL

06.00 Ubistva u Midsommeru, serija 10.00 Frikovi, serija 15.00 Ejs Ventura: Detektiv za ku}ne ljubimce, igrani film 17.00 Meteorska oluja, igrani film 19.00 Plave krvi, serija 20.00 Misterije Hejvena, serija 21.00 Ja u ljubav vjerujem, igrani film 23.30 Operacija Grejslend, igrani film 02.00 Panika na Ostrvu roka, igrani film 04.00 Vezane tajnom, igrani film

TV1000

04.00 Bijeli pijesak, igrani film 06.00 @urba, igrani film 08.00 D`uvana Man, igrani film 10.00 Prva liga III: povratak u drugoliga{e, igrani film 12.00 Sjenke i magla, igrani film 14.00 Muza, igrani film 16.00 Ogi Rouz, igrani film 18.00 Misti~na pica, igrani film 20.00 Sunday Night Movie Te`ak izbor 22.00 Bijeli pijesak, igrani film 00.00 Lezbejke iz snova, igrani film 02.00 Pune ruke posla 14, igrani film

FOX LIFE

08.20 Ket i Kim, serija 09.11 Ljekar po narud`bi, serija 10.00 Prva petorka, serija 10.24 Prva petorka, serija 10.48 Sve ispo~etka, serija 11.38 Uvod u anatomiju, serija 12.32 @ivot u autu, serija 13.02 Bratstva i sestrinstva, serija 13.54 Pepper Dennis, serija 14.42 Prva petorka, serija 15.32 Semafor, serija 16.24 Sve ispo~etka, serija 17.16 Ket i Kim, serija 18.04 Mentalno, serija 19.08 Prva petorka, serija 20.02 Uvod u anatomiju, serija 21.00 Privatna praksa, serija 22.56 Mentalno, serija 23.44 Ni na karti, serija 00.38 Seks i grad, serija 01.12 Sve ispo~etka, serija

FOX CRIME

07.00 Red i zakon, serija 07.50 Alias, serija 08.35 Alias, serija 09.20 Monk, serija 10.10 Distrikt, serija 10.55 An|elinine o~i, serija 11.40 Medijum, serija 2 epizode 13.20 Milosrdna Grejs, serija 2 epizode 15.00 Frikovi, serija 15.50 Frikovi, serija 2 epizode 17.30 Monk, serija 18.20 Monk, serija 19.10 Red i zakon, serija 20.00, serija 20.55 Zlo~ina~ki umovi, serija 21.45 Unutra{nji vid, serija 23.25 ^ika{ki kodeks, serija 00.15 Dekster, serija 01.05 An|elinine o~i, serija 01.50 An|elinine o~i, serija 02.35 Dekster, serija 03.20 Dekster, serija

HBO

06.00 Dr. Dolittle 5, film 07.25 Arthur 3: Rat dvaju svjetova, film 09.10 Posljednja pjesma, film 10.55 Mala trgovina u`asa, film 12.30 Koralina i tajna ogledala, film 14.10 Nije lako biti mama, film 15.40 Solist, film 17.35 Hollywood: Na snimanju IX, ep. 2, serija 18.05 Dozvola za male Fockere, film 19.40 Odgoj za po~etnike II, ep. 1, serija 20.05 Termin, film 21.40 Predatori, film 23.25 Protuudar, ep. 1, serija 00.15 Opasni prijelaz, film 02.10 Termin, film 03.45 Jednostavno savr{ena, film 05.30 Hollywood: Na snimanju IX, ep. 2, serija

CINESTAR

09.00 Sretan kraj, igrani film 11.30 Thunderbirds, igrani film 13.15 Ratnik divljine, igrani film 15.10 Oliver Twist, igrani film 17.30 Sjever, igrani film 19.30 Nestali 2 — Isku{enje, igrani film 21.15 Sanjaju}i Lhasu, igrani film 23.00 Tri sprovoda u Meksiku, igrani film 01.15 Sveta djevojka, igrani film

17

21.00 FTV

SERIJA

Ponedjeljak
Da sam oblak

Oluja

17.15 TV1/MRE@A

43. Serdar saznaje da Harun ho}e da odvede Narin u Soke, {to ga izbezumljuje. Osim toga, do`ivjet }e kao {amar te{ke rije~i od svoje majke, g|e Ind`i u vezi sa njegovom ljubavlju. Bahar se lijepo smjestila u vili, ali je Asije ne ostavlja na miru. Izme|u njih je stalno zategnuta situacija i sukob. I g|a Durije, zbog patnje koju je do`ivjela zbog Bahar, kreæe sa osvetom na svoj na~in, pa }e je u{utkati...

6. Ponovo dolazi do problema izme|u Alija i Zeynep. Ali je ljut jer je Zeynep lagala kako bi za{titila Ramazana, i ~ini se da ne}e tako lako prije}i preko toga. Ovakva situacija, naravno, odgovara Ramazanu. Ramazan nastavlja sa planom da napakosti Aliju, a kao svog sau~esnika poku{ava pridobiti i dobronamjernu Emine. Hasan je i dalje u velikim problemima zbog Tamare, te je smjesti u seoski hotel, a u hotelskoj sobi ih o~ekuje ne{to {to nisu mogli ni zamisliti...

Tajna Starog Mosta
17.25 FTV

58. Umjesto da ubije Pepu, kako je prvobitno namjeravala, Angustias zadaje sebi smrtni udarac kako bi za to bila optu`ena Pepa. Alberto joj ne daje nikakve {anse da }e pre`ivjeti. Pred sami kraj, ona od sve}enika tra`i da joj dovedu dijete kako bi se oprostila s njim jer `eli vidjeti Tristana, a kad joj on ipak do|e, ona umire proklinju}i ga. Tristan i Pepa razgovaraju o Martinu, za kojeg djevojka priznaje da joj je sin.

Sve }e biti dobro
16.00 FTV

18

95. Ku~era poziva zbunjenu Tamaru na pi}e. Jo`a ka`e Slavenu kako izgleda ni{ta od novca djeda Nike jer su mu blokirani ra~uni u Argentini. Nevenka dobija prijedlog da se prijavi za [mitovo mjesto predstojnice odjela. Tamara pobjegne Ku~eri koji je pita {to ima novo za vrijeme kad je putovao po svijetu. Ivana prili~no bu~no daje otkaz u supermarketu. Karmen obznanjuje Mihaelu kako sele iz hotela jer im je na{la stan. Andrijana na prijevaru pobjegne Roniju iz {kole. Ivana svjedo~i sceni kad u bolnici zatrepere svjetla. Matko na Nevenkinu preporuku dobija posao adaptacije Karmenina stana...

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade (r) 09.10 Kineski moreplovac, animirana serija 09.35 Sandokan, animirana serija 10.00 BHT vijesti 10.10 Ezel, igrana serija 11.10 Retrovizor, muzi~ki program 11.30 Sjaj Pariza, igrana serija, 40/80 (r) 12.00 BHT vijesti 12.15 TV Liberty (r) 12.45 Filip Noare, gospodin glumac, strani dok. program (r) 13.45 Gurmanski izleti, strana dok.serija, 16/26 (r) 14.15 BHT vijesti 14.25 Odli~an, 5+, edukativna serija Program za djecu i mlade 14.30 Kineski moreplovac, animirana serija 14.55 Bajke o `ivotinjama, obrazovna serija 15.05 Nema problema 15.30 Taksistkinja, igrana serija, 3/8 (r) 16.30 Hronika regija: Sjeverna Bosna 17.00 Sjaj Pariza, igrana serija, 41/80 17.30 BH gastro kutak, kulinarski show 18.00 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Moko, mladi istra`iva~, animirana serija, 19.00 Dnevnik 1 19.35 Business News 19.40 Retrovizor, muzi~ki program 20.05 Taksistkinja, igrana serija, 4/8 21.00 Josip Pejakovi}: U ime naroda 21.30 Global, emisija o zbivanjima u svijetu 22.00 Dnevnik 2 22.30 Posjetilac, igrani film 00.15 Sve u svemu, dnevni magazin (r) 01.00 Pregled programa za utorak

BHT 1

07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Da sam oblak, igrana serija 42. ep. Dje~iji program 10.00 Pop Pixie, crtani film 10.10 Super {pijunke, crtani film 10.25 X Man, crtani film 11.00 Sve }e biti dobro, igrana serija 12.00 Dnevnik 1 12.15 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija 66. i 67. ep. 14.00 Zelena panorama, program za agrar 14.30 Sedmica, magazin iz kulture

FTV

06.01 06.30 07.00 07.06

RTRS

09.00 09.10

12.00 12.15

13.00

14.00 15.00

Muzi~ki program Info kanal Vijesti Republika Srpska Glas koji se ~uje, otvoreni program Vijesti Republika Srpska Glas koji se ~uje, otvoreni program Dnevnik 1 Republika srpska Glas koji se ~uje, otvoreni program Sve~ana akademija povodom dana republike, direktan prenos Muzi~ki program Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika

FILM
FILM FILM FILM

Muzi~ka kutija
22.40 TV1/MRE@A

Music Box, 1989. TRILER/DRAMA Re`ija: Costa-Gavras Uloge: Jessica Lange, Armin Mueller-Stahl, Frederic Forrest, Donald Moffat, Lukas Haas

Posjetilac
22.30 BHT

Muukalainen, 2008. DRAMA Re`ija: J. P. Valkeapää Uloge: Vitali Bobrov, Emilia Ikäheimo, Pavel Liska

X Man
10.25

Dragulj u kruni
18.05

U dalekoj divljini Finske, na farmi okru`enoj gustom {umom, `ivi dje~ak s majkom. S vremena na vrijeme, dje~ak posje}uje oca, veoma nasilnog ~ovjeka, koji je u zatvoru. Jedan nemirni konj, zaklju~an u staji, dje~akov je jedini prijatelj. Miran i jednostavan `ivot promijenit }e stranac, koji se iznenada pojavljuje s porukom od dje~akovog oca i prostrelnom ranom od metka. Nevoljko, majka i sin nude strancu uto~i{te...

15.00 Vijesti 15.10 Bumerang, igrana serija 34. ep. 16.00 Sve }e biti dobro, igrana serija 95. ep. 17.25 Tajna Starog Mosta, igrana serija, 58. ep. 18.25 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija 19.30 Dnevnik 2 20.10 Dnevnik D 20.25 60 minuta specijal: Godi{njica 21.00 Da sam oblak, igrana serija, 43. ep. 22.00 Paralele, vanjskopoliti~ki magazin 22.35 Dnevnik 3 23.05 Zenica, igrani film 00.50 Hayd u park, program za mlade 01.20 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija 66. i 67. ep. 03.00 Dnevnik 3 (r)

15.10 Triptih o srpskoj, dok. film (r) 16.23 Izvje{taj sa banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.05 Supruge i k}eri, serija 18.05 Dragulj u kruni, serija 19.10 Miniskule, program za djecu 19.30 Dnevnik 2 20.20 Republika Srpska Glas koji se ~uje, multimedijalna projekcija na Banskom dvoru, direktan prenos 21.05 Moj ro|ak sa sela, serija 22.05 Te`ina lanaca, dok. film 22.30 Dnevnik 3 22.45 Te`ina lanaca, dokumentarni film 23.45 Koncert: Slobodan Trkulja 00.45 Moj ro|ak sa sela, serija (r) 01.35 Triptih o Srpskoj, dokumentarni film 02.35 Dnevnik 2 03.00 Te`ina lanaca, dokumentarni film 05.00 Koncert - Slobodan Trkulja (r)

Zenica
23.05 FTV

Zenica,1957, DRAMA Re`ija: Milo{ Stefanovi}, Jovan @ivanovi} Uloge: Rade Markovi}, Stole Aran|elovi}, Gordana Mileti}

Nagla industrijalizacija zemlje zahtijeva mnoga odricanja. Da bi nastavio sa izgradnjom prvih postrojenja u Zenici, mladi in`injer Bora spreman je da `rtvuje zajedni~ki `ivot sa `enom ~iji se snovi sukobljavaju sa stvarno{}u.

Aussie i Ted
13.20 HTV2

Aussie & Ted, 2009. PORODI^NI Re`ija: Shuki Levy Uloge: Alyssa Shafer, Leo Howard, Dean Cain, Amelia Brooks

Michael Brooks i njegova obitelj, supruga Kirstin, sin Eric i k}i Laney, `ive u San Franciscu. Imaju i psa, ljupkog australskog mje{anca, zvanog Aussie. Aussie se smatra ~lanom obitelji i smatra da ga od ostalih ~lanova razlikuje samo to {to hoda na ~etiri noge. U svemu drugome, isti je kao i svi oni. Najvi{e voli Laney, a ni ona se od njega ne razdvaja. Sve dok od mudre Kineskinje Mei Mei ne dobije dar pli{anog medvjedi}a. I dok siroti Aussie, koji osje}a da }e mu taj medvjedi} promijeniti `ivot, misli da je to obi~na punjena igra~ka, Laney vjeruje da je pli{ani medo ne{to posebno, da mu ~uje misli i da sja kad je voljen i sretan. Istina je, to nije obi~an medo...

9. januar 2012.
SERIJA

17.00 BHT

SERIJA

Sjaj Pariza

Pod sretnom zvijezdom
12.15 FTV

Hermione je van sebe nakon saznanja da su Lorene i ona sestre blizanke te da joj je Marc otac. U svom rastrojstvu, puca iz lova~ke pu{ke na Alfreda. Ethan, Chris i Lorene je sklanjaju u kafe. Alfred je pre`ivio, ali je u komi. Philippe dogovara sa ostalim prisutnim kakav iskaz }e dati policiji...

66. Svi su osupnuti vije{}u kako je Vedran herojskim podvigom spasio putnike. Nera poku{ava skrenuti pa`nju na sebe glume}i da je bolesna. Ena je ljutita na Kolari}a jer tra`i daljnje dru`enje s njom ne shva}aju}i kako ih je uhvatio Vlastin paparazzo...

Ma|arski imigrant Mike Laszlo postigao je velik uspjeh otkada je prije 50 godina do{ao u Ameriku. Posebno je ponosan na k}er Aaa koja je postala uspje{na odvjetnica. No nakon {to Rusi otkriju neke tajne dosjee, Mike sazna da je optu`en za ratne zlo~ine. Uvjeren da je rije~ o komunisti~kom planu da ga se diskreditira, Mike `eli da ga k}i brani na sudu.
FILM

13 Izazova
23.10 OBN

13 Beloved, 2006. KOMEDIJA Re`ija: Chukiat Sakveerakul Uloge: Krissada Terrence, Achita Sikamana, Sarunyu Wongkrachang

Tridesetogodi{nji mu{karac odlu~i sudjelovati u zagonetnom kvizu izazova koji nudi bogatu nagradu.Nov i vrlo tajanstven kviz nudi bogatu nov~anu nagradu. Sretni natjecatelji odabrani su me|u ljudima koji imaju probleme na poslu, s novcem, u obitelji i u ljubavi. Ako zavr{e 13 zadataka, osvojit }e bogatstvo kakvo nisu mogli ni zamisliti. Ali postoji i problem...
FILM

06.05 Ogrta~ od hiljadu boja, crtani film (r) 06.30 Ljepotica i zvijer, crtani film (r) 07.00 Najava programa 07.05 Grob na bre`uljku, crtani film 07.35 Tom Tit i medvjed, crtani film 08.00 Music box 08.05 Oluja, serija, 5. ep. (r) 09.00 Music box 09.05 Zakon ljubavi, serija, 145. ep. (r) 10.00 Music box 10.05 Junska no}, serija, 27/124 11.00 Music box 11.05 Dobar, lo{, zao, talk show (r) 12.00 Music box

TV1

CSI: New York
21.05

Jecaji u tami
00.00 PINK

Black Snake Moan, 2006 DRAMA Re`ija: Craig Brewer Uloge: Samuel L. Jackson, Christina Ricci, John Cothran Jr.

U Mississippiju, biv{eg blues glazbenika Lazarusa `ivot ne mazi. @ena ga je napustila, a uz cestu blizu farme pronalazi drogiranu i pretu~enu prostitutku i nimfomanku Rae. Odvodi je ku}i, lije~i je i pazi. Rae je ~itavog `ivota bila zlostavljana, a sve je po~elo jo{ od njezine rane mladosti. Lazarus je pa`ljiv prema djevojci, prema njoj se odnosi poput bri`nog oca. No Raein de~ko, koji je nedavno otpu{ten iz vojske, krivo protuma~i odnos Lazaursa i Rae pa se zaklinje da }e ga ubiti.
FILM

Razbija~
23.00 NOVA

Demolition Man, 1993. AKCIJA Re`ija: Marco Brambilla Uloge: Sylvester Stallone, Wesley Snipes, Sandra Bullock

Policijski detektiv John Spartan poku{ava uhititi psihopatskog kriminalca Simona Phoenixa koji u jednoj zgradi dr`i trideset talaca. U akciji je uni{tena cijela zgrada s taocima, a uhi}eni ubojica zakune se da je za njihovu smrt kriv policajac Spartan. Obojica su ka`njeni tako da su zale|eni. Godinama kasnije John i Simon se bude i odlede u budu}nosti.

12.05 @ene na ivici, 6/8 13.00 Music box 13.05 CSI: Las Vegas, 18. ep. (r) 14.00 Music box 14.05 Kako vrijeme prolazi, serija, 5. ep. (r) 15.00 Music box 15.05 Zakon ljubavi, serija, 146. ep. 16.00 Junska no}, 27/124 (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Oluja, serija, 6. ep. 18.15 Music box 18.20 Sport exkluziv 18.45 Primera liga, pregled kola 19.00 Najava Dnevnika 19.10 Hello Kitty, crtani film 19.30 Dnevnik 20.05 Kako vrijeme prolazi, serija, 6. ep. 21.05 CSI: New York, serija, 19. ep. 22.00 Igra, serija, 15/64 22.25 Igra, serija, 16/64 22.40 Muzi~ka kutija, film 00.15 Pono}ne vijesti 00.30 Opasni heroj, film (r) 01.58 No}ni program

06.30 Kad li{}e pada, 173. ep. 07.15 Mechanical animals, crtani film, 4. ep. 07.30 @ablja patrola, 6. ep. 07.55 Mali crveni traktor, crtani film 08.05 Felix bebe, crtani film 08.30 Top Shop 08.45 Mechanical animals, crtani film, 5. ep. 09.00 Bumba, crtani film 09.10 Timmy, crtani film, 09.30 Fifi, crtani film, 9. ep. 09.40 Garfield, crtani film 09.50 Dragon ball Z, crtani film, 76. ep. 10.15 Lijeni grad, crtani film 10.40 Bakugan, crtani film 11.05 Winx, crtani film, 9. ep. 11.35 Tractor Tom, crtani film 11.43 Bestseller 11.45 Vijesti 11.59 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Suze Bosfora, serija 13.00 Miljenica, 149. ep. 13.50 Bestseller 14.00 S druge strane 14.20 Bestseller 14.25 Top Shop 14.35 Bestseller 14.40 Vitafon 15.00 ^avka, igrani film 16.30 Kad li{}e pada, 172. ep. 17.25 Sport centar 17.30 Dobar dan svima, zabavni program 18.30 Recept za dobar `ivot 19.00 Vijesti u 7 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.32 Stanje na putevima 19.37 Horizonti 20.00 Kad li{}e pada, 173. ep. 21.00 Boxerski i MMA spektakl, sportski program 22.20 Sport centar 22.25 10, 5 igrani film 00.05 Astro Num Caffe, u`ivo Reprizni program Hayat TV-a

HAYAT

06.00 Sestre, serija (r) 07.00 Sex i selo, humoristi~na, serija (r) 07.30 [meker, film 10.00 Vitezovi iz balata, reality emisija 10.40 Kupi.ba, emisija 11.00 Ljubav i mr`nja, serija 12.00 Info top, info - program 12.05 Vremenska prognoza 12.20 Porodi~ni obra~un, kviz 13.00 Brze pare, kviz 14.05 Info top, informativni program

PINK

06.45 Hairy Scary, crtani film 06.55 Ma|ioni~ar, crtani film 07.10 Farhat, crtani film 07.35 Mixmaster, crtani film 08.00 Gladijatori, crtani film 08.25 Oggy i `ohari, crtani film 10.55 Ukleta Marijana, meksi~ka telenovela 11.50 Crime Time, crtani film 11.55 OBN Info, informativni program 12.05 Vox Populi 12.15 Skrivena kamera, humoristi~ni program

OBN

AmiG show
22.30

Telering
22.10

14.20 City, zabavna emisija 15.00 Sestre, serija 15.45 Kupi.ba 15.50 Info top, informativni program 16.00 Mala nevjesta, serija 18.00 Tajna ljubav, serija 19.00 Sex i selo, humoristi~na serija 19.30 Info top, centralne vijesti 19.57 Vremenska prognoza 19. 58 Za zdrav i lijep osmijeh 20.00 La`no prolje}e, serija 21.00 Grand narod pita, muzi~ko zabavna emisija 22.30 AmiG show, talk show 23.30 Californication, serija 00.00 Jecaj u tami, film

12.50 Na{a Mala Klinika, doma}a humoristi~na serija 13.45 Odmori, zaslu`io si, doma}a serija 14.35 Dolina Vukova, turska serija 16.15 Ukleta Marijana, meksi~ka telenovela 17.05 Na{a Mala Klinika, doma}a humoristi~na serija 17.45 Dejana talk show, talk show 18.50 OBN Info, informativni program 19.05 OBN Sport, sportski pregled 19.15 Finale, sportski pregled 20.00 Odmori zaslu`io si, doma}a serija 21.00 Dolina vukova, turska krimi serija 22.05 Vox populi 22.10 Telering, talk show 23.10 Trinaest izazova, igrani film 00.55 Dolina vukova, turska krimiserija 01.55 OBN Info, informativni program

19

Ponedjeljak
TV SA
07.00 Sarajevsko jutro u`ivo 10.00Program za djecu (r) 11.00 Vijesti TVSA 11.05 Non-stop, 19/25 (r) 11.35 Heroji oslobodila~kog rata (r) 12.00 Privatni `ivot-remek djela(r) 13.00 Vijesti 13.10 Sarajevo art 14.15 Zemljomorje, film 16.00 Vijesti TVSA 16.05 Liberty TV 17.00 Dobre vibracije, u`ivo 18.15 Tarih18.30 Dnevnik 19.00 Program za djecu 20.00 Sport magazin, u`ivo 20.50 Tarih 21.00 Ve~ernje vijesti 21.30 Legenda o Bruce Lee-ju 22.15 Henry V, film

TV TK

09.05 Oluja, serija (r) 10.05 Junska no}, turska telenovela 10.55 Zakon ljubavi, serija (r) 11.55 Iz dana u dn... 12.00 Vijesti 15.00 Zakon ljubavi, serija 16.00 Dnevnik 1 16.30 Sport 7, sportski magazin 17.15 Oluja, turska telenovela 19.00 Dnevnik 2 20.05 Junska no, turska telenovela 21.00 CSI: New York, serija 22.30 Vijesti 22.40 Muzi~ka kutija, film 00.05 Oluja, turska serija (r) 01.00 Dnevnik 2, repriza 01.30 Junska no} serija (r) 03.00 Filmovi za sva vremena: Pobijediti |avola

MRE@A

07.05 Grob na bre`uljku, crtani film 07.35 Tom Tit i medvjed, crtani film 08.05 Oluja, 5. ep. (r) 09.05 Zakon ljubavi, 145. ep. (r) 10.05 Junska no}, 27/124 14.05 Kako vrijeme prolazi, 5. ep. (r) 15.05 Zakon ljubavi, 146. ep. 16.00 Junska no}, 27/124 (r) 17.15 Oluja, 6. ep. 20.05 Kako vrijeme prolazi, 6. ep. 21.05 CSI: New York, 19. ep. 22.40 Music Box, film

TV MOSTAR

11.00 Music box 11.05 Dobar, lo{, zao, talk show (r) 12.00 Music box 12.05 @ene na ivici, 6/8 13.00 Music box 13.05 CSI: Las Vegas, 18. ep. (r) 14.00 Music box 14.05 Kako vrijeme prolazi, 5. ep. (r) 15.05 Zakon ljubavi, serija 16.00 Junska no}, 27/124 (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Oluja, 6. ep. 18.15 RTM grad 19.30 Dnevnik 20.05 Kako vrijeme prolazi, 6. ep. 21.05 CSI: New York, 19. ep. 22.40 Muzi~ka kutija, igrani film 00.15 Pono}ne Vijesti 00.30 Opasni heroj, film (r)

TV ZENICA

14.30 Sfera (r) 15.00 Vijesti 15.10 Igrana serija:Sponzoru{e (r) 16.00 Iz dana u dan 16.05 Selu u pohode (r) 16.45 Dokumentarni program 17.25 Program za djecu 18.00 Najava Zenice danas 18.01 ZE sport magazin 19.00 Zenica danas Ze sport plus Stanje na putevima vremenska prognoza 19.30 Muzi~ki spotovi 20.00 Dokumentarni program 21.05 Svijet uspje{nih Ze sport plus 21.30 Sponzoru{e, serija 23.00 Zenica danas (r) 23.30 Glas Amerike

TV KAKANJ

08.00 Info IC 08.30 Frej`er, serija 09.20 Program TV Sahar 10.00 Konjanik, film 12.00 Vijesti 12.30 Frej`er, serija 13.00 Koncert: @eljko Samard`i} 15.00 Crne knjige, serija 15.30 Pozitivni formati 16.00 Bonaventura 17.00 Flash vijesti 17.05 Amor latino, serija 18.00 Jusuf, serija 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Crne knjige, serija 21.00 IC sport 21.30 TV Liberty 22.00 Amor latino, serija 23.00 Glas Amerike 23.30 Vijesti

20

07.00 Dobro jutro, Hrvatska 08.55 ZABA - 90 sekundi (r) 08.57 Ludi od ljubavi 1, serija 09.53 Vijesti iz kulture (r) 10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.10 Merkatska dinastija 2, serija 11.10 Sve }e biti dobro, serija 12.00 Dnevnik 12.15 TV kalendar (r) 12.30 Kad zavolim, vrijeme stane serija 13.20 Dr. Oz, talk show 14.00 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.09 Vrijeme sutra 14.10 Tre}a dob, emisija za umirovljenike 14.40 Glas domovine 15.10 Ponos Ratkajevih, serija 16.00 Alisa, slu{aj svoje srce - serija 16.50 Hrvatska u`ivo 17.00 Vijesti 17.10 Hrvatska u`ivo 17.59 HAK - Promet info 18.00 8. kat: Sestre, talk-show 18.50 Odmori se, zaslu`io si 2 - Serija 19.30 Dnevnik 19.53 Sport 19.58 Vrijeme 20.00 ZABA - 90 sekundi 20.01 Ve~eras 20.05 TV Bingo 20.25 Tito - posljednji svjedoci testamenta, dokumentarna serija 21.23 Puls Hrvatske 22.25 Provodi i sprovodi, humoristi~na serija 23.05 Dnevnik 3 23.25 Sport 23.28 Vrijeme sutra 23.30 Vijesti iz kulture 23.40 Svijet profita 00.15 Chopinova umjetnost, dok. film 01.10 In medias res (r) 01.55 CSI: Miami 8, serija

HRT 1

07.30 Trolovi, animirana serija (r) 07.55 Mala Tv 08.25 Bijeg lukavog lisca, serija za djecu 08.50 Merlin 1, serija za djecu i mlade 09.35 Istrage Mladog Mjeseca, serija za mlade 10.00 Alisa, slu{aj svoje srce - serija 10.45 Glee 2, serija za mlade (r) 11.30 Plodovi zemlje (r) 12.20 4 zida (r) 12.50 KS Automagazin (r) 13.20 Aussie i Ted, ameri~ki film za djecu 14.45 20' 15.05 Mala Tv: (r) TV vrti}: Snjegovi} odlazi Brlog: Kornja~e (r) ^arobna plo~a: II razred, 3.epizoda 15.35 Merlin 1, serija (r) 16.20 Degrassi Novi nara{taj, serija za mlade 16.45 Obi~na klinka, serija 17.10 Doctor Who 1, serija 17.55 Obrtnik 100% poduzetnik 18.00 Regionalni dnevnik 18.20 @upanijska panorama 18.30 Glee, serija za mlade 19.15 Simpsoni 19, crtana serija 19.40 Glazba, glazba... pop 19.55 Ve~eras 20.00 In medias res 20.50 Top Gear 9, dokumentarna serija 52'21" 21.40 Dr. House 6, serija 22.25 Tra~erica 2, serija 23.10 CSI: Miami 8, serija 23.55 Kalifornikacija 3, serija 00.25 Pepeo pepelu 2, serija 01.10 Dva i pol mu{karca 6, humoristi~na serija (r) 01.35 Zavr{ni udarac 4, serija (r)

HRT 2

06.10 Teritorij Apa~a, igrani film (r) 07.15 Bakugan, crtana serija 07.40 Neustra{ivi Scooby Doo, crtana serija 08.05 Ptica trka~ica, crtana serija 08.30 TV izlog 08.45 Nate Berkus Show 09.40 TV izlog 09.55 Kad li{}e pada, serija (r) 10.50 Ljubav i kazna, serija (r) 12.40 Inspektor Rex, serija (r) 13.35 IN magazin (r) 14.15 Oluja u raju, serija 16.00 Inspektor Rex, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Kad li{}e pada, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Ljubav i kazna, serija 21.00 Izgubljena ~ast, serija 22.40 Ve~ernje vijesti 23.00 Razbija~, film 00.55 Vojni~ina, film 03.15 Seinfeld, serija 03.40 Nestali, serija 04.25 Ezo TV, tarot show

NOVA

AL JAZEERA B.
07.00 Bo`ija ko~ija I dio (r) 07.30 Usudi se i probaj Palermo, dok. program 08.00 Historija revolucije Crni septembar, (r) 08.30 Hladni mir Vrijeme velikih izazova I dio (r) 09.00 AJE program 16.30 Sljede}a muzi~ka stanica - Sirija II dio, dok. program (r) 17.00 48 Ramingining, dok. program (r) 17.30 Historija revolucije Crni septembar, dok. program (r) 18.00 Vijesti 19.05 Sljede}a muzi~ka stanica Sirija II dio (r) 19.30 Druga strana Srbije (r) 20.00 Vijesti 21.00 Vijesti 21.30 Kontekst, informativni talk-show 22.00 Vijesti 23.05 Kontekst, talk-show 23.30 Bo`ija ko~ija I dio, dok. program (r) 00.00 AJE Vijesti 01.00 Kontekst, informativni talk-show (r) 01.30 I glasnike ubijaju (r)

10.05 Lov i ribolov, reporta`a 10.35 Eko karavan 11.05 Slagalica, kviz (r) 11.30 Dnevnik 12.15 Rukometna fantazija, sportski program 1 12.30 Igraj fudbal, budi sre}an, sportski program 13.00 [ljivik, muzi~ki program 13.45 Rukometna fantazija, sportski program 14.00 Bez vize, dok. program 14.30 Srpski isto~nici, muzi~ki program 15.20 Ovo je Srbija 16.05 Selo gori, a baba se ~e{lja, serija 17.00 Dnevnik RT Vojvodina 17.20 [ta radite, bre 17.45 Beogradska hronika 19.00 Slagalica, kviz 19.30 Dnevnik 20.05 Selo gori, a baba se ~e{lja, serija 21.00 Pjesma bez granica, zabavni program 22.05 Upitnik, dok. program 23.05 Jelen top deset, muzi~ki program 23.55 Dnevnik 00.10 Evronet, dok. pr.

RTS

11.00 Vijesti 11.05 Program za djecu 11.30 Orazovna emisija 12.00 Vijesti 12.05 Dok. emisija (r) 12.40 Sat TV 13.00 Vijesti 13.05 Isus, Bo`ji sin, 3/3 (r) 14.00 Vijesti 14.05 Okvir (r) 15.20 Kalendar 15.30 Dnevnik 1 15.45 Kratke forme 16.00 Program za djecu 16.30 Lajmet 16.45 Kratke forme 17.00 Hronika Podgorice 17.30 Sat TV 18.05 Crna Gora, u`ivo 19.00 Program za djecu 19.20 Kalendar 19.30 Dnevnik 2 20.00 Sat TV blic biznis 20.30 Sat TV 21.00 Drama 22.00 Muzika 22.30 U centar 23.00 Dnevnik 3 23.30 Cg.sport 00.00 Crna Gora, u`ivo

RTCG

DISCOVERY

08.10 Razotkrivanje mitova 09.05 Vrhunsko graditeljstvo 10.00 Kako to rade? 10.30 U djeli}u sekunde 10.55 Pre`ivljavanje 11.50 Generalka 12.45 Grmljavina iz Kanzasa 13.40 Ameri~ki ~operi 14.35 Prljavi poslovi 15.30 Opasan lov 16.25 Razotkrivanje mitova 17.20 Vrhunsko graditeljstvo 18.15 Pre`ivljavanje 19.10 Kako se pravi? 19.40 Kako to rade? 20.05 Pre`ivljavanje udvoje 21.00 Prljavi poslovi 21.55 Potraga za prirodnim gasom 22.50 @eljeli ste da znate 23.45 Razotkrivanje mitova

N. GEOGRAPHIC

10.00 Gepardi: Sami protiv svih 11.00 Uni{tavanje najve}ih: Brzina 12.00 Apokalipsa: Hitlerov uspon: Vo|a 13.00 Hitlerovo tajno oru`je 14.00 In`enjerske veze 15.00 Istorijske zavjere 16.00 Darvinovo izgubljeno putovanje 17.00 Mafija: Globalizacija 18.00 Istorijske zavjere: Potraga za Hitlerom 19.00 Uhva}eni na djelu: Uhva}eni kamerom 20.00 Kokain 21.00 ]orkirani u inostranstvu: Neustra{ivi krijum~ar droge 22.00 Mafija: Velika izdaja 23.00 Kokain 00.00 ]orkirani u inostranstvu

VIASAT HISTORY

07.00 Tajm tim godina X 08.00 Duhovna muzika 09.00 ^etiri vijeka teleskopa 10.00 Ohbergovi siro~i}i 11.00 Azijske monarhije 12.00 Londonska bolnica 13.00 @ivotinje koje su u{le u istoriju 14.00 Ko si zapravo ti? 15.00 Tajm tim godina X 16.00 Varvari Terija D`onsa 17.00 Izgubljeni topovi Kraljice Elizabete 18.00 Lujza od Pruske - kraljica srca 19.00 Kada su Mavari vladali Evropom 20.00 Zaboravljena ubistva 21.00 Heroji, kult i kuhinja 22.00 Ko si zapravo ti? 23.00 Tajm tim godina X 00.00 Varvari Terija D`onsa

ANIMAL PLANET

10.55 Veterinar sa pla`e Bondi 11.20 Spa{avanje divljih `ivotinja 11.50 Posljednja nada 12.45 Policija za `ivotinje 13.40 Ta prelijepa Afrika 14.30 @ivot majmuna 15.00 Dik i Dom u svijetu `ivotinja 15.30 @ivotinje i mi 16.00 @ivotinjski svijet Krisa Hamfrija 16.25 Sve o psima 17.20 Paklene ma~ke 18.15 Veterinar sa pla`e Bondi 18.40 Psi - jedna rasa, jedna pri~a 19.10 Sve o psima 20.05 Ta prelijepa Afrika 21.00 Zaljubljenici u ma~ke 21.55 Divlje i bez cenzure 22.50 ^ovjek kao plijen 23.45 Policija za `ivotinje

9. januar 2012.
TV VOGO[]A
08.30 Sa sevdahom u srcu 09.00 Program za djecu i mlade 10.00 I.R.I.B. (r) 10.30 Ha{ki tribunal (r) 11.00 Info blok 12.30 Priroda i ljudi (r) 13.00 Auto Shop Magazin (r) 13.30 Program za djecu i mlade 14.30 Telenovela (r) 15.30 Majstori kuhinje 16.00 Otvoreni program, u`ivo 17.50 Crtani film 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 I.R.I.B. 20.00 Hronika op}ine Novi Grad 21.00 Telenovela 22.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.30 Te{anjska hronika 23.00 VoA 23.30 Liberty TV

TV USK

11.10 Dance, dance, serija 12.00 Vijesti 12.10 Tehnolo{ko znanje, 3/13 12.40 Duhovni svijet (r) 13.10 Bosansko narodno pozori{te Zenica, snimak 4.30 Vijesti 14.45 Auto shop magazin (r) 15.30 Vrata tajne, serija (r) 16.00 Junska no} (r) 17.15 Skrivena palma, serija (r) 18.20 HiPP ove pri~e (r) 18.30 Grimove bajke 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 Time out, program za mlade 21.05 Sport 21.30 Dnevnik 2 21.50 Skrivena palma, serija 22.45 Igrani film po izboru gledalaca

TV SLON

16.02 Vijesti 16.15 Heroji ulice, dok. program (r) 16.50 SMS centrala 17.20 TV Liberty 18.00 Crno i bijelo, info-program 18.15 Vremenska prognoza 18.30 Vje`bajmo zajedno 19.00 SMS Muzi~ki salto, muzi~ki program 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 Kviz Extra 20.22 Vremeplov... 20.30 Zdravlje, emisija o zdravlju 21.10 Op~injeni, 172/208 22.05 Nije te{ko biti ja, zabavni program 23.00 Slon extra Info 23.25 Pregled programa za utorak

TV BN

06.30 Jutarnji program 08.30 Serija 10.00 Novosti 09.50 Dokumentarni film 12.00 Novosti u podne 12.15 Nekad i sad, zabavni program 14.00 Novosti 14.05 Muzi~ki show Era Ojdani} 15.05 Muzi~ki show Baja Mali Knind`a 16.00 Dnevnik 1 16.20 Serija 17.00 Sretan ti ro|endan, Srpska 18.30 Crni Gruja 2, serija 19.00 Sport fles 19.30 Dnevnik 2 20.05 Selo gori, baba se ~e{lja, serija 21.00 BN koktel 22.30 Dnevnik 3 23.00 Anali, serija 23.50 Vratite se do pono}i, film

ATV

DOK. DOK. SERIJA SERIJA SERIJA FILM

Prljavi poslovi
21.00 DISCOVERY

08.00 Jutarnji program 08.55 Vijesti 09.00 Crtani filmovi 11.45 Vijesti 12.00 Suze Bosfora, serija 13.00 Miljenica, serija 14.00 TV {op 14.30 48 sati svadba, zabavni program 15.25 Arena, sportski program 15.30 Kad li{}e pada, serija 16.20 ^avka, film 18.00 Nepobjedive Banzuke 18.25. @ene, ljudi i ostali, serija 19.00 Vijesti 19.35 Arena 20.00 Kad li{}e pada 21.00 Tito i Dra`a, serija 21.30 Crni Gruja, serija 22.00 Ve~ernje vijesti 22.21 10.5, film (1. dio) 00.20 Tito i Dra`a, serija

Kokain

20.00 N. GEOGRAPHIC

08.30 Reli, Dakar 09.15 Cross-country skijanje, SK Val di Fiemme, Italija 11.00 Biatlon, SK 12.30 Snuker, Player Tour 14.00 Pikado 17.30 Cross-country skijanje, SK Val di Fiemme, Italija 18.15 Biatlon, SK 19.45 Snuker, Player Tour 20.45 All sports 21.00 Ke~eri 22.30 Borila~ki s portovi Total KO 23.00 Reli, Dakar 23.45 Pikado 00.45 Reli, Dakar

EUROSPORT

Ke~eri
21.00

03.30 Snuker, Players Tour 05.30 Tenis, ATP Doha, Katar, finale 07.30 Fudbal, Bundesliga, VFB Stuttgart Dortmund 08.30 Stoni fudbal 10.00 Ski-skokovi, Four Hills Oberstdorf, Njema~ka 11.30 Futsal, [panska liga 13.00 Tenis, WTA Brisbane, Australija, finale 14.00 Snuker, Players Tour 16.00 Ski-skokovi, Four Hills Oberstdorf, Njema~ka 17.00 Freestyle skijanje 18.30 Stoni fudbal 22.00 Strikeforce, A. Overeem, USA - F. Werdum, Brazil 23.00 Strikeforce, E. Fedor, Rusija - J. Terry, USA 00.30 Fudbal, Bundesliga, VFB Stuttgart Dortmund 02.00 Fudbal, Bundesliga, Bayern Munich - FC Koln

EUROSPORT 2

07.30 Euroelague Magazin 09.00 ATP Brisbane, finale 11.00 FA Cup: Manchester City Manchester United 12.45 ATP Chennai, finale 14.30 NBA Live 14.45 Pregled EBEL 15.00 Uskijavanje 15.30 Funny Premier League 16.00 NBA: Oklahoma City - San Antonio 17.45 Real NBA 18.15 Vijesti 18.30 Premier League News 18.45 ATP Chennai finale 20.45 FA Cup: Arsenal Leeds, direktno 22.45 NBA Live 23.00 Pregled Premier League 00.00 Vijesti 00.15 Premier League News 00.30 NBA Live 00.45 Ruska ko{arka: UNICS - Spartak SPB 02.15 Portugalska liga: Beira Mar Braga 04.00 Inside Grand Prix - Best off 04.30 Mobil 1 The Grid (Christmas)

SPORT KLUB

07.15 Copa del Rey: Albacete - Athletic 08.45 Telemarketing 09.00 Premier League: Tottenham - WBA 10.45 Copa del Rey: Alcorcon - Levante 12.30 Premier League: Wigan Sunderland 14.15 Copa del Rey: Mirandes - Racing 16.00 Premier League: Newcastle Manchester United 17.45 Portugalska liga: Sporting Porto 19.30 Premier League: Manchester United Liverpool 21.15 Portugalska liga: Beira Mar - Braga, direktno 23.15 FA Cup: Arsenal Leeds 01.00 Copa del Rey: Real Madrid Malaga 02.45 Premier League: Everton - Bolton 04.30 Copa del Rey: Sociedad Mallorca 06.15 FA Cup: Birmingham City Wolves

SPORT KLUB +

09.00 K{arka, ABA liga 11.00 Fudbal Nemacki Kup 13.00 Fudbal Liga {ampiona 15.00 Vesti Omni Sport 15.30 Fudbal Liga Evrope 18.00 ESPN Documentary 19.00 Americki fudbal NCAA 22.00 Americki fudbal NFL 00.0 Poker WPT Series 7 02.30 Ameri~ki fudbal NCAA, prenos

ARENA SPORT 1

Frikovi

20.20 UNIVERSAL

D`oi

18.08 FOX LIFE

Aerodrom

16.40 FOX CRIME

Igra `ivota
19.15 CINESTAR

Liga {ampiona
13.00

UNIVERSAL

07.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 08.20 Ne{ Brid`is, serija 09.20 Ubistva u Midsommeru, serija 11.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 12.20 Urgentni centar, serija 13.20 Frikovi, serija 14.20 Monk, serija 15.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 16.20 Ubistva u Midsommeru, serija 18.20 Urgentni centar, serija 19.20 Monk, serija 20.20 Frikovi, serija 21.20 Zakon i red: Zlo~ina~ke namjere, serija 23.20 Meteorska oluja, film 01.20 Medijum, serija 02.20 Ne{ Brid`is, serija 03.20 McLeudove k}eri, serija

TV1000

04.00 Bijeli pijesak, igrani film 06.00 @urba, igrani film 08.00 D`uvana Man, igrani film 10.00 Prva liga III: povratak u drugoliga{e, igrani film 12.00 Sjenke i magla, igrani film 14.00 Muza, igrani film 16.00 Ogi Rouz, igrani film 18.00 Misti~na pica, igrani film 20.00 Sunday Night Movie Te`ak izbor 22.00 Bijeli pijesak, igrani film 00.00 Lezbejke iz snova, igrani film 02.00 Pune ruke posla 14, igrani film

FOX LIFE

08.37 Mentalno, serija 09.32 Rajlijev `ivot, serija 09.56 Sve {to niste znali o ljubavi, serija 10.40 D`oi, serija 11.28 @ivot po D`imu, serija 12.20 Razvedeni Gari, serija 13.20 Mentalno, serija 14.12 O~ajne doma}ice, serija 15.00 Sta`isti, serija 15.24 Sta`isti, serija 15.46 @ivot po D`imu, serija 16.40 Sve {to niste znali o ljubavi, serija 17.40 Rajlijev `ivot, serija 18.08 D`oi, serija 18.32 Rokerka Rita, reality show 19.04 Sta`isti, serija 20.00 O~ajne doma}ice, serija 20.52 Ni na karti, serija 21.52 Terra Nova, serija 22.52 Rajlijev `ivot, serija 23.28 Ameri~ka horor pri~a, serija

FOX CRIME

07.50 I{~ezla, serija 08.35 Za{titnica svjedoka, serija 09.20 Milosrdna Grejs, serija 10.10 Put osvete, serija 10.55 Kasl, serija 11.40 Red i zakon, serija 12.30 Pariski forenzi~ari, serija 13.20 I{~ezla, serija 14.10 Monk, serija 15.00 ^ika{ki kodeks, serija 15.50 Za{titnica svjedoka, serija 16.40 Aerodrom, serija 17.30 Bjekstvo iz zatvora, serija 18.20 Lavirint zlo~ina, serija 19.10 Milosrdna Grejs, serija 20.00 Kasl, serija 20.55 Zlo~ina~ki umovi, serija 21.45 Dekster, serija 22.35 Put osvete, serija 23.25 Dekster, serija 00.15 Red i zakon, serija

HBO

07.55 Dozvola za male Fockere, film 09.30 Smrt na sprovodu, film 11.00 Odgoj za po~etnike II, ep. 1, serija 11.25 Obitelj ~udaka, film 13.10 Trezor, film 14.35 Green Hornet, film 16.30 Georgia O'Keeffe, film 18.00 Iron Man 2, film 20.05 Carstvo poroka II, ep. 2, serija 21.05 Komi~ari, film 23.30 Prosvjetljenje, ep. 4, serija 00.00 No} vje{tica 2, film 01.45 Jonah Hex, film 03.10 Tantra, film 04.30 Paranormalno 2, film

CINESTAR

11.00 Samoansko vjen~anje, igrani film 13.00 Gumball 300, igrani film 15.00 Kup, igrani film 17.15 Gumball 3000 3000, igrani film 19.15 Igra `ivota, igrani film 21.15 Boynton Beach club, igrani film 23.15 Odbjegli kauboji, igrani film 01.00 Sve o mojoj majci, igrani film

21

20.05 BHT

SERIJA

Utorak
Taksistkinja
5. Giancarlo je zaljubljen u Taniu, lijepu prostitutku iz Rusije. @eli je spasiti od makroa i pobje}i s njom u inostranstvo, ali njeni dokumenti i paso{ su kod njih. Marcella i Roberto mu `ele pomo}i da rije{i novonastali problem..

Oluja

17.15 TV1/MRE@A

7. Ali i Zeynep su razo~arani onime {to su ~uli jedno o drugom, te se u njihovu ljubav mije{aju inat, ljubomora i ponos koji im donose te{ke dane. S druge strane, Emine susre}e Tamaru, te joj ona postaje novi izazov kad je Hasan u pitanju. Ramazan uspijeva da privu~e Emine na svoju stranu, te postaje i partner u fabrici. Dok Zeynep jedva izlazi na kraj sa Ramazanom, Ali privla~i pa`nju djevojke koju je spasio od utapanja.

Da sam oblak
21.00 FTV

44. Narinina beba prerano dolazi na svijet, ali njena sre}a ne}e dugo trajati. Narin je sad ortak u imetku sa Aslanom Bulutom i njegovom porodicom. Iako je ovo {ok za porodicu Bulut, Mustafa je jako sretan zbog toga. Mustafa je svakako zadovoljan svime, samo ako }e ona uvijek biti pored njega. Harun je kona~no na ivici. Vi{e ne mo`e da podnese doga|aje koji se svakim danom odvijaju mimo njega. Odsje~no obavje{tava Narin da odlaze iz Guzelyurta. Narin odlazi posljednji put na radno mjesto da se oprosti sa svojim kolegicama. Harun saznaje za to, odlazi u fabriku i napada Narin. Zbog ovog stresa u fabrici Narin se pora|a prije vremena.

Tajna Starog Mosta
17.25 FTV

22

59. Tristan pita Pepu ko je dje~akov otac, ali mu ona to ne `eli otkriti, s obzirom da se radi o njegovom bratu. To bi ga slomilo. Emilia govori Tristanu da vjeruje u babicine rije~i. Po dolasku u ku}u, Pepa `eli vidjeti Martina, ali dje~ak odbija da razgovara s njom jer mu je Angustias pred smrt rekla da je ta `ena kriva {to je izgubio brata. Francisca jedina nudi pomo} Sebastianu nakon prijave o{te}enog radnika. Malo po malo ona osvaja Sebastianovo povjerenje i naklonost.

07.00 Dobro jutro 09.10 Moko, mladi istra`iva~, animirana serija 09.15 Kineski moreplovac, animirana serija 09.40 Bajke o `ivotinjama, obrazovna serija 10.00 BHT vijesti 10.10 Ezel, igrana serija 11.00 Retrovizor, muzi~ki program 11.30 Sjaj Pariza, igrana serija, 41/80 (r) 12.00 BHT vijesti 12.15 Global, emisija o zbivanjima u svijetu (r) 12.45 BH gastro kutak, kulinarski show (r) 13.15 Dimenzija vi{e, program iz kulture (r) 14.15 BHT vijesti 14.25 Odli~an, 5+, edukativna serija Program za djecu i mlade 14.30 Kineski moreplovac, animirana serija 14.55 Japanske pri~e, animirana serija 15.05 Words on the Streets, obrazovna serija, 1/10 15.30 Taksistkinja, igrana serija, 4/8 (r) 16.30 Hronika regija: Banja Luka 17.00 Sjaj Pariza, igrana serija, 42/80 17.30 Dru{tvo znanja, dokumentarna serija 18.00 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Moko, mladi istra`iva~, animirana serija, 8/39 19.00 Dnevnik 1 19.35 Business News 19.40 Retrovizor, muzi~ki program 20.05 Taksistkinja, igrana serija, 5/8 21.00 Crta, politi~ki magazin 22.00 Dnevnik 2 22.30 Djevojke i gangovi: Novo lice narkokartela, strani dokumentarni program 23.30 La Zona, igrani film

BHT 1

07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Da sam oblak, igrana serija 43. ep. Dje~iji program 10.00 Pop Pixie, crtani film 10.10 Super {pijunke, crtani film 10.25 Kako to 10.40 X Man, crtani film 11.00 Sve }e biti dobro, igrana serija 95. ep. 12.00 Dnevnik 1 12.15 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija 68. i 69. ep. 14.00 60 minuta specijal: Godi{njica

FTV

06.01 06.30 07.00 07.05 09.00 09.10

RTRS

10.05 10.25 10.35

11.00

12.00 12.15

Muzi~ki program Info kanal Vijesti Jutarnji program Vijesti Supruge i k}eri, serija (r) Mala TV Piplinzi, crtana serija Tomica i prijatelji, crtana serija U~ite engleski sa Ozmom, crtana serija Hladnokrvni `ivot, dokumentarni serijal Dnevnik 1 Madam Bovari, serija

FILM
FILM FILM FILM

Ruska ku}a
00.00 PINK

Russia House, 1990 DRAMA Re`ija: Fred Schepisi Uloge: Sean Connery, Michelle Pfeiffer, Roy Scheider, J.T. Walsh, Klaus Maria Brandauer

La zona
23.30 BHT

La zona, 2007. DRAMA/TRILER Re`ija: Rodrigo Plá Uloge: Daniel Giménez Cacho, Maribel Verdú, Alan Chávez

Pop Pixie
10.00

Madam Bovary
12.15

Tinejd`er Alejandro `ivi u La Zoni, sigurnom i privilegovanom uto~i{tu bogatih u centru Meksika, za{ti}en privatnim za{titarima. Na njegov ro|endan, troje problemati~nih tinejd`era provale u jednu bogata{ku ku}u. Starica je ubijena, ali je slu`avka uspjela pobje}i i pozvati policiju. Stanovnici La Zone ubrzo uvi|aju da je policija korumpirana i odlu~uju uzeti stvar u svoje ruke i sami kazniti okrutne provalnike...

15.00 Vijesti 15.10 Bumerang, igrana serija 35. ep. 16.00 Sve }e biti dobro, igrana serija 96. ep. 17.00 Federacija danas 17.25 Tajna Starog Mosta, igrana serija, 59. ep. 18.25 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija 19.30 Dnevnik 2 20.10 Loto, prijenos izvla~enja 20.30 Robna ku}a, dokumentarna serija 1. ep. 21.00 Da sam oblak, igrana serija 44. ep. 22.00 Dnevnik 3 22.30 2:22, film 00.10 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija 68. i 69. ep. 02.50 Pregled programa za srijedu

13.20 Tamo daleko, dok. program (r) 13.50 Dragulj u kruni, serija (r) 15.00 Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika 15.10 U fokusu 15.50 Zdravlje je lijek 16.30 Srpska danas 17.05 Supruge i k}eri, serija 18.05 Dragulj u kruni, serija 19.10 Miniskule, program za djecu 19.30 Dnevnik 2 Sport 20.10 Ko{arka, Finale Kupa RS - Igokea Radnik, direktan prenos 21.50 20 godina od stvaranja Republike Srpske, reporta`a 22.30 Dnevnik 3 22.45 Ko{arka, finale Kupa RS: Mladi Kraji{nik - Rudar sport, snimak 00.15 Madam Bovari, serija (r) 01.05 Hladnokrvni `ivot, dok. serija (r) 02.00 Dnevnik 2 (r) 02.25 U fokusu (r)

2:22

22.30 FTV

2:22, 2008. DRAMA Re`ija: Phillip Guzman Uloge: Mick Rossi, Val Kilmer, Robert Milano, Aaron Gallagher

Plan je bio jednostavan, ali posao nije. Grupa od ~etiri iskusna kriminalaca planiraju rutinsku plja~ku banke. Ali, kada stvari krenu u pogre{nom smjeru, prijateljstvo, odanost i povjerenje se u potpunosti preispituju.

Glup i gluplji
22.25 NOVA

Dumb &Dumber, 1994. KOMEDIJA Re`ija: Peter Farrelly Uloge:Jim Carrey, Jeff Daniels, Lauren Holly, Mike Starr

Lloyd i Harry su najbolji prijatelji iz grada Providence u Rhode Islandu. Harry se bavi {i{anjem i ure|ivanjem pasa, a Lloyd je voza~ limuzine. Jednog dana Lloyd susretne Mary te se zaljubi na prvi pogled. Mary namjerno ostavi aktovku na aerodromu i otputuje, a Lloyd uzima aktovku i odlu~uje da }e u~initi sve, da do|e do Aspena i vrati torbu prelijepoj Mary. Nakon putovanja kroz cijelu dr`avu i nakon razli~itih zgoda i nezgoda, sti`u u Aspen i po~inje potraga za Mary. No, tijekom sva|e u kojoj Harry poku{a baciti aktovku u obli`nje jezero, uvide da se u njoj nalazi velika koli~ina novca...

10. januar 2012.
SERIJA

17.00 BHT

SERIJA

Sjaj Pariza

Pod sretnom zvijezdom
12.15 FTV

Hermione je i dalje u {oku. Ethan planira bijeg sa njom, dok svi poku{avaju prona}i mjesto gdje su se sklonili. Nakon anonimnog telefonskog poziva, policija dolazi u kafe. Hermione se predaje. Namjerava se izjasniti krivom, branit }e je Lucien. Alfred je jo{ uvijek u komi...

68. Suzana i Kre{o objavljuju Zori i Egonu vijest da kupuju svoj stan. Martin je zbunjen zbog Eninog ~udnog pona{anja. Zora prizna Egonu da je zabrinuta {to }e Marta `ivjeti sa Suzanom i Kre{om jer bi mogla saznati istinu. Beti tra`i od Zlatka da joj prizna sve o svojim poslovima...

Tijekom knji`evne konferencije britanskom su izdava~u predane tri tajne bilje`nice, koje navodno sadr`e broje ruske vojne tajne. Britanska tajna slu`ba `eli provjeriti istinitost tih glasina i na zadatak po{alje izdava~a Barleya Blaira. Barley je ~ovjek koji se ne miri lako s autoritetima pa se ~esto sukobljava i sa svojim nadre|enima. To mu ne}e pomo}i kada shvati kako se upetljao u kompliciranu i opasnu igru...
FILM

Potreba za brzinom
22.10 OBN

Michel Vaillant, 2003. AKCIJA Re`ija: Louis-Pascal Couvelaire Uloge: Sagamore Stévenin, Peter Youngblood Hills, Diane Krug

Michel Vaillant je nepobjedivi voza~ rallyja i utrkuje se diljem svijeta. Uspjeh njega i njegova tima izaziva podjednako divljenje i ljubomoru suparnika. Ruth Wong, menad`erica suparni~kog tima Leader, odlu~na je da svom timu vrati staru slavu koju je ostvario njezin otac, a na putu do pobjede namjerava uni{titi Vaillanta...
FILM

06.05 Grob na bre`uljku, crtani film (r) 06.30 Tom Tit i medvjed, crtani film (r) 07.05 Zlatokosa, crtani film 07.35 @eljezna pe}, crtani film 08.00 Music box 08.05 Oluja, serija, 6. ep. (r) 09.00 Music box 09.05 Zakon ljubavi, serija, 146. ep. (r) 10.00 Music box 10.05 Junska no}, serija, 28/124 11.00 Music box 11.05 Sport exkluziv (r) 11.35 Primera liga, pregled kola (r) 12.00 Music box

TV1

Tri metra iznad neba
22.40 TV1/ MRE@A

@ene na ivici
12.05

Tre metri sopra il cielo, 2004. DRAMA Re`ija: Luka Lucini Uloge: Riccardo Scamarcio, Katy Louise Saunders, Mauro Meconi

Babi je dobra u~enica, Step je nasilnik; pripadnici su dva razli~ita sveta, ali se na kraju zaljubljuju jedno u drugo. Babi je neprepoznatljiva u o~ima roditelja. Step otkriva strane koje se ubrzo uklapaju u sliku opasnog tipa, a u stvari mi{i}i i nasilje kriju jednu traumu, jedan neodmr{eni ~vor koji baca mra~nu sjenku na Stepov porodi~ni `ivot i na mu~nu ljubavnu pri~u sa Babi.
FILM

Svi su ludi za Mary
20.50 HRT2

There's something about Mary, 1998. KOMEDIJA Re`ija: Bobby i Peter Farrelly Uloge: Cameron Diaz, Ben Stiller, Matt Dillon, Chris Elliott

Tedu se ostvari `ivotni san kad ga na maturalni ples pozove najljep{a djevojka na {koli, Mary Jensen, dirnuta njegovim zauzimanjem za njezinog mentalno zaostalog brata Warrena. Ve~er iz snova pretvara se u pakao kada Ted umjesto na plesu zavr{i u bolnici. Od neugodnog do`ivljaja pro{lo je 13 godina, a Ted, sada uspje{an pisac, i dalje razmi{lja o Mary. Na nagovor najboljeg prijatelj Doma unajmi privatnog detektiva koji joj ulazi u trag. Me|utim, detektiv Pat Healy i sam se zaljubi u Mary, pa la`e Tedu da se toliko poru`nila da ju vi{e nema smisla tra`iti. Me|utim, Ted slu{a svoje srce i kre}e put Floride u potrazi za Mary...

12.05 @ene na ivici, serija, 7/8 13.00 Music box 13.05 CSI: New York, serija, 19. ep. (r) 14.00 Music box 14.05 Kako vrijeme prolazi, serija, 6. ep. (r) 15.00 Music box 15.05 Zakon ljubavi, 147. ep. 16.00 Junska no}, 28/124 (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Oluja, serija, 7. ep. 18.15 Music box 18.20 Kapital, biznis magazin (r) 19.00 Najava Dnevnika 19.10 Hello Kitty, crtani film 19.30 Dnevnik 20.05 Kako vrijeme prolazi, serija, 7. ep. 21.05 Zauvijek mlad, 9, 10. ep. 22.20 Igra, serija, ep. 17/64 22.40 Tri metra iznad neba, film 00.15 Pono}ne vijesti 00.30 Muzi~ka kutija, film (r) 01.58 No}ni program

06.30 Kad li{}e pada, 174. ep. 07.15 Mechanical animals, crtani film, 5. ep. 07.30 @ablja patrola, 7. ep. 07.55 Mali crveni traktor, crtani film, 7. ep. 08.05 Felix bebe, crtani film 08.30 Top Shop 08.45 Mechanical animals, crtani film, 6. ep. 09.00 Bumba, crtani film 09.13 Timmy, crtani film 09.23 Fifi, crtani film, 10. ep. 09.40 Garfield, crtani film 09.52 Dragon ball Z, crtani film, 77. ep. 10.15 Lijeni grad, crtani film 10.42 Bakugan, crtani film 11.03 Winx, crtani film 11.35 Tractor Tom, crtani film 11.40 Bestseller 11.45 Vijesti 11.59 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Suze Bosfora, 64. ep. 13.00 Miljenica, 150. ep. 13.50 Bestseler 14.00 Muzi~ki program 14.20 Bestseler 14.25 Muzi~ki program 14.35 Top Shop 14.50 Bestseller 15.00 Nacionalna klasa, igrani film 16.30 Kad li{}e pada, 173. ep. 17.25 Sport centar 17.30 Dobar dan svima, zabavni program 18.30 Recept za dobar `ivot 19.00 Vijesti u 7 19.37 Stanje na putevima 19.38 Horizonti 20.00 Kad li{}e pada, 174. ep. 21.00 Hayat production show 22.00 ZMBT, profil 22.20 Sport centar 22.25 10, 5, igrani film 2. dio 00.05 Astro Num Caffe, u`ivo Reprizni program Hayat TV-a 03.00 Vijesti u 7

HAYAT

06.00 Sestre, serija (r) 07.00 Sex i selo, humoristi~na serija (r) 07.30 Balkanski {pijun, film 10.00 Vitezovi iz blata, reality emisija 10.40 Kupi.ba, emisija 11.00 Ljubav i mr`nja, serija 12.00 Info top, info - program 12.15 Vremenska prognoza 12.20 Porodi~ni obra~un, kviz 13.00 Brze pare, kviz

PINK

06.45 Hairy Scary, crtani film 06.55 Ma|ioni~ar, crtani film 07.10 Farhat, crtani film 07.35 Mixmaster, crtani film 08.00 Gladijatori, crtani film 08.25 Oggy i `ohari, crtani film 10.55 Ukleta Marijana, meksi~ka telenovela 11.50 Crime Time, crtani film 11.55 OBN Info, informativni program 12.05 Vox Populi 12.15 Skrivena kamera, humoristi~ni program

OBN

Brze pare
13.00

Vox populi
12.05

14.00 Info top, info - program 14.20 City, zabavna emisija 15.00 Sestre, serija 15.45 Kupi.ba 15.50 Info top, info - program 16.00 Mala nevjesta, serija 18.00 Tajna ljubav, serija 19.00 Sex i selo, humoristi~na serija 19.30 Info top, centralne vijesti 19.57 Vremenska prognoza 19.58 Za zdrav i lijep osmijeh 20.00 La`no prolje}e, serija 21.00 Hrabri ljudi, emisija 22.30 Multimilioner, kviz 23.30 Californication, serija 00.00 Ruska ku}a, film

12.50 Na{a mala klinika, doma}a humoristi~na serija 13.45 Odmori zaslu`io si, doma}a serija 14.35 Dolina vukova, turska krimi serija 16.15 Ukleta Marijana, meksi~ka telenovela 16.50 Na{a mala klinika, humoristi~na serija 17.50 Dejana talk show, talk show 18.45 Crime Time, crtani film 18.50 OBN Info, informativni program 19.05 OBN Sport, sportski pregled 19.15 TV Doktor, medicinski magazin 20.00 Odmori zaslu`io si, doma}a serija 21.00 Dolina vukova, turska krimi serija 22.05 Vox populi 22.10 Potreba za brzinom, igrani film 23.55 Dolina vukova, turska krimi serija 00.55 OBN Info, informativni program 01.00 OBN Sport, sportski pregled 01.05 Vox populi

23

Utorak
TV SA
07.00 Sarajevsko jutro, u`ivo 10.00 Program za djecu (r) 11.00 Vijesti TVSA 11.05 Privatni `ivot-remek djela, 7/18 (r) 13.00 Vijesti TVSA 13.15 Sport magazin (r) 14.05 Mu}ke, humoristi~ki program (r) 16.00 Vijesti TVSA 16.05 Dokumentarni program 17.00 Dobre vibracije, u`ivo 18.15 Tarih, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Program za djecu 20.00 @ivot i zdravlje, u`ivo 20.50 Tarih, dok. serijal 21.00 Ve~ernje vijesti 21.30 Legenda o Bruce Lee-ju, 12/50 22.15 Cigla, film 00.05 Privatni `ivot-remek djela, 8/18 01.00 @ivot i zdravlje (r)

TV TK

06.05 Iz dana u dan... 09.05 Oluja, serija (r) 10.05 Junska no}, turska telenovela 10.55 Zakon ljubavi, serija (r) 11.55 Iz dana u dan... 12.00 ijesti 12.15 Sport 7, magazin 15.00 Zakon ljubavi, serija 16.00 Dnevnik 1 17.15 Oluja, turska telenovela 19.00 Dnevnik 2 20.05 Junska no}, turska telenovla 22.30 Vijesti 22.40 Tri metra iznad neba, film 00.00 Oluja, turska serija (r) 01.00 Dnevnik 2, repriza 01.30 Junska no}, serija (r) 04.00 Skrivena kamera

MRE@A

07.05 Zlatokosa, crtani film 07.35 @eljezna pe}, crtani film 08.05 Oluja, 6. ep. (r) 09.05 Zakon ljubavi, 146. ep. (r) 10.05 Junska no}, 28/124 14.05 Kako vrijeme prolazi, 6. ep. (r) 15.05 Zakon ljubavi, 147. ep. 16.00 Junska no}, 28/124 (r) 17.15 Oluja, 7. ep. 20.05 Kako vrijeme prolazi, 7. ep. 21.05 Zauvijek mlad, ep. 9/28 21.35 Zauvijek mlad, ep. 10/28 22.40 Tri metra iznad neba, film

TV MOSTAR

10.05 Junska no}, 28/124 11.00 Music box 11.05 Sport exkluziv (r) 11.35 Primera liga, pregled kola (r) 12.00 Music box 12.05 @ene na ivici, 7/8 13.00 Music box 13.05 CSI: New York, 19. ep. (r) 14.00 Music box 14.05 Kako vrijeme prolazi, 6. ep. (r) 15.05 Zakon ljubavi, 147. ep. 16.00 Junska no}, 28/124 (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Oluja, 7. ep. 18.15 RTM grad 19.30 Dnevnik 20.05 Kako vrijeme prolazi, 7. ep. 21.05 Zauvijek mlad 22.40 Tri metra iznad neba, film

TV ZENICA

13.00 Vijesti 13.05 Muzi~ki program 14.00 Iz dana u dan... 14.30 Ze sport magazin (r) 15.00 Vijesti 15.05 Sponzoru{e, serija (r) 16.00 Iz dana u dan 16.05 Svijest uspje{nih (r) 16.40 Za svaku bolest trava raste 16.30 Dok. program 17.30 Dje~iji program 17.50 Ze sport plus 18.00 Najava Zenice danas 18.01 Cris Angel 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki spotovi 20.00 Razglednica 21.05 TV Liberty 21.30 Sponzoru{e 23.00 Zenica danas (r) Ze sport plus 23.30 Glas Amerike

TV KAKANJ

08.00 Sevdah i vrijeme 08.30 Frej`er, serija 09.20 Program TV Sahar 10.00 Na{a realnost 11.00 Jusuf, serija 12.00 Vijesti 12.30 Frej`er, serija 13.00 Put istine 14.00 Hutba 14.30 IC sport 15.00 Crne knjige, serija 15.30 Reporta`e sa zemlje mira 16.00 TV Liberty 16.30 Majstori kuhinje 17.00 Flash vijesti 17.05 Amor latino, serija 18.00 Jusuf, serija 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik ftv 20.00 Vijesti IC 20.20 Crne knjige, serija 21.00 Puls 22.00 Amor latino, serija 23.00 Glas Amerike 23.30 Vijesti TV Sahar

24

07.00 Dobro jutro, Hrvatska 08.55 ZABA - 90 sekundi (r) 08.57 Ludi od ljubavi 1, serija 09.54 Vijesti iz kulture (r) 10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.10 Merkatska dinastija 2: Novi odnos snaga, dok. serija 10.35 Merkatska dinastija 2: Te{ko}e odrastanja, dokumentarna serija 11.10 Sve }e biti dobro, serija 12.00 Dnevnik 12.15 TV kalendar (r) 12.30 Kad zavolim, vrijeme stane serija 13.20 Dr. Oz, talk show 14.00 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.09 Vrijeme sutra 14.10 Me|u nama 14.40 Znanstvena petica 15.10 Ponos Ratkajevih, serija 16.00 Alisa, slu{aj svoje srce - serija 16.50 Hrvatska u`ivo 17.00 Vijesti 17.10 Hrvatska u`ivo 17.59 HAK - Promet info 18.00 8. kat: Jesmo li monogamni?, talk-show 18.50 Odmori se, zaslu`io si 2 - serija 19.30 Dnevnik 20.00 ZABA - 90 sekundi 20.01 Ve~eras 20.02 Sve u 7!, kviz 20.55 To je Europa, dokumentarna serija 21.25 U Europi, dok. serija 22.05 Otvoreno 23.00 Dnevnik 3 23.20 Sport 23.23 Vrijeme sutra 23.25 Vijesti iz kulture 23.30 Ciklusi, dok.film 00.25 Ciklus europskog filma: L'Ennemi intime, film

HRT 1

07.55 Mala TV: TV vrti}: Ri`a (r) Ninin kutak: Lanci od papira Neli i Cezar, crtani film Danica i medvjedi}i (r) 08.25 Bijeg lukavog lisca, serija za djecu 08.50 Merlin 1, serija 09.35 Istrage Mladog Mjeseca, serija za mlade 10.00 Alisa, slu{aj svoje srce - serija 10.45 Glee 2, serija (r) 11.30 Na rubu znanosti (r) 12.20 Top Gear 9, dok. serija 13.10 Obrtnik i partner (r) 13.40 Velika kra|a vlaka, film 14.55 10' 15.05 Mala TV: (r) TV vrti}: Ri`a (r) Ninin kutak: Lanci od papira (r) Neli i Cezar, crtani film Danica i medvjedi}i (r) 15.35 Merlin 1, serija za mlade (r) 16.20 Degrassi Novi nara{taj, serija za mlade 16.45 Obi~na klinka, serija 17.10 Doctor Who 1, serija 17.55 Obrtnik 100% poduzetnik 18.00 Regionalni dnevnik 18.20 @upanijska panorama 18.30 Glee 2, serija za mlade 19.15 Simpsoni 19, crtana serija 19.40 Glazba, glazba... rock 19.55 Ve~eras 20.00 In medias res 20.50 Svi su ludi za Mary, film 22.50 Tra~erica 2, serija 23.40 CSI: Miami 8, serija 00.35 Bez odu{evljenja, molim! 7, serija

HRT 2

05.30 Oluja u raju, serija (r) 07.00 Bakugan, crtana serija 07.25 Shaggy i Scooby Doo, crtana serija 07.50 Ptica trka~ica, crtana serija 08.15 TV izlog 08.30 Nate Berkus Show 09.40 Kad li{}e pada, serija (r) 10.40 Ljubav i kazna, serija (r) 11.40 Inspektor Rex, serija (r) 12.35 IN magazin (r) 13.15 Izgubljena ~ast, serija (r) 14.15 Oluja u raju, serija 16.00 Inspektor Rex, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Kad li{}e pada, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Ljubav i kazna, serija 21.00 Izgubljena ~ast, serija 22.05 Ve~ernje vijesti 22.25 Glup i gluplji, film 00.20 Razbija~, film (r) 02.10 Seinfeld, serija 02.35 Nestali, serija 03.20 Sjene pro{losti, film 04.45 Ezo TV, tarot show

NOVA

AL JAZEERA B.
07.00 Kontekst, talk-show (r) 07.30 48 Ramingining (r) 08.00 Sljede}a muzi~ka stanica - Sirija II dio, dokumentarni program (r) 08.30 Kontekst, talk-show (r) 09.00 AJE program 16.30 Hladni mir Vrijeme velikih izazova I dio, dok. program (r) 17.00 Druga strana Srbije, ep. 7, (r) 17.30 Kontekst, informativni talk-show (r) 1 18.00 Vijesti 19.05 Historija revolucije Crni septembar (r) 19.30 Usudi se i probaj Palermo, dok. program (r) 20.00 Vijesti 21.30 Kontekst, talk-show 22.00 Vijesti 23.05 Kontekst, talk-show (r) 23.30 I glasnike ubijaju, dok. program (r) 00.00 AJE Vijesti 01.00 Kontekst, talk-show (r) 01.30 Usudi se i probaj Palermo, dok. program

10.00 Vijesti 10.05 Kvadratura kruga, ok. program (r) 10.35 Putopis: Francuska, reporta`a 2 11.00 Vijesti 11.05 Slagalica, kviz (r) 12.00 Dnevnik 12.30 Kad zazvoni, dje~iji program 13.00 Trezor: D`ez face-Du{ko Gojkovi} 14.00 Gra|anin, info (r) 14.30 Nau~ni program 15.10 Ovo je Srbija 16.00 Selo gori, a baba se ~e{lja, serija 17.00 Dnevnik RT Vojvodina 17.20 [ta radite, bre, info 17.45 Beogradska hronika 19.00 Slagalica, kviz 19.30 Dnevnik 20.05 Selo gori, a baba se ~e{lja, serija 21.00 Za sva vrijemena, program za dijasporu 21.30 Novi tabloid, zabavni program 22.15 [ta smo sve pre`ivjeli-Jelisaveta Kara|or|evi} 23.00 Tv mre`a, dok. pr.

RTS

12.00 Vijesti 12.05 U centar (r) 12.30 ATempo muzika 13.30 Cg sport (r) 14.00 Vijesti 14.05 Drama (r) 15.05 Muzika 15.20 Kalendar 15.30 Dnevnik 1 15.45 Muzika 16.00 Sat TV 16.30 Obrazovna emisija 17.00 Hronika Podgorice 17.30 Sat TV dijaspora 18.00 Vijesti 18.05 Crna Gora u`ivo 19.00 Program za djecu 19.20 Kalendar 19.30 Dnevnik 2 20.00 Natura viva 20.30 Koncert 21.30 Obrazovna emisija 22.00 Sat TV 22.30 U centar 23.00 Dnevnik 3 23.30 Zabavna muzika 00.00 Crna Gora u`ivo

RTCG

DISCOVERY

06.00 Peta brzina 06.25 Prljavi poslovi 07.15 Opasan lov 08.10 Razotkrivanje mitova 09.05 Vrhunsko graditeljstvo 10.00 Kako to rade? 10.30 U djeli}u sekunde 10.55 Pre`ivljavanje 11.50 Generalka 12.45 Trgovci automobilima - 2 epizode 13.40 Ameri~ki ~operi 14.35 Prljavi poslovi 15.30 Opasan lov 16.25 Razotkrivanje mitova 17.20 Vrhunsko graditeljstvo 18.15 Pre`ivljavanje 19.10 Kako se pravi? 19.40 Kako to rade? - 2 epizode 21.00 Fredi Flintof 21.55 ^ari putovanja 22.50 U potrazi za zabavom 23.45 Razotkrivanje mitova

N. GEOGRAPHIC

09.00 ]orkirani u inostranstvu 10.00 Darvinovo izgubljeno putovanje 11.00 Uni{tavanje najve}ih 12.00 Narko-biznis: Kokain 13.00 ]orkirani u inostranstvu 14.00 In`enjerske veze: Most otporan na zemljotrese 15.00 Istorijske zavjere: Amelija Erhart 16.00 [impanze 17.00 Mafija: Velika izdaja 18.00 Drugi svjetski rat: Agresija 19.00 Uhva}eni na djelu: Sirova priroda 20.00 Velik, ve}i, najve}i: Kula 21.00 Neuni{tivi: Izgubljeni na moru 22.00 Mafija: Kumovi 23.00 Velik, ve}i, najve}i: Kula 00.00 Neuni{tivi: Izgubljeni na moru

VIASAT HISTORY

07.00 Tajm tim godina X 08.00 Varvari Terija D`onsa 09.00 Izgubljeni topovi Kraljice Elizabete 10.00 Lujza od Pruske - kraljica srca 11.00 Kada su Mavari vladali Evropom 12.00 Zaboravljena ubistva 13.00 Heroji, kult i kuhinja 14.00 Ko si zapravo ti? 15.00 Tajm tim godina X 16.00 Misterije istorije 17.00 Eksperimenti na sopstvenoj ko`i 18.00 Lovci na naciste 19.00 Pozdrav 20.30 Svijet novac: Kako se obogatiti u recesiji 21.00 Drugi svjetski rat u boji 22.00 Piramide smrti 23.00 Tajm tim godina X 00.00 Misterije istorije

ANIMAL PLANET

10.55 Veterinar sa pla`e Bondi11.20 Spa{avanje divljih `ivotinja 11.50 Policija za `ivotinje - 2 epizode 13.40 Ta prelijepa Afrika 14.30 @ivot majmuna 15.00 Dik i Dom u svijetu `ivotinja 15.30 @ivotinje i mi 16.00 @ivotinjski svijet Krisa Hamfrija 16.25 Sve o psima 17.20 Najsla|i ameri~ki ljubimci 18.15 Veterinar sa pla`e Bondi 18.40 Psi - jedna rasa, jedna pri~a 19.10 Sve o psima 20.05 Ta prelijepa Afrika 21.00 Velika petorka 21.55 Divlje i bez cenzure 22.50 Pre`ivio sam! 23.45 Policija za `ivotinje

10. januar 2012.
TV VOGO[]A
08.30 Sa sevdahom u srcu 09.00 Program za djecu i mlade 10.00 I.R.I.B. (r) 10.30 Glas Amerike (r) 11.00 Info blok TV Vogo{}a 12.00 Te{anjska hronika (r) 12.30 Hronika op}ine Novi Grad (r) 13.30 Program za djecu i mlade 14.30 Telenovela (r) 15.30 Majstori kuhinje 16.00 Otvoreni program, u`ivo 17.50 Crtani film 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 I.R.I.B. 20.00 Dok. program 21.00 Telenovela 22.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.30 Sedam dana u Maglaju 23.00 Glas Amerike

TV USK

10.00 Vijesti 10.05 Junska no}, serija 11.00 TV {kola 12.00 Vijesti 12.10 Time out (r) 13.05 Dance, dance, serija 14.00 Sport (r) 14.30 Vijesti 14.45 ^itaj BiH 3/24 15.15 TV {kola (r) 16.00 Junska no}, serija (r) 17.15 Sklrivena palma, serija (r) 18.20 HiPP ove pri~e (r) 18.30 Grimove bajke, program za djecu 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 TV intervju 20.45 Tragovi sudbina, info-program 21.30 Dnevnik 2 21.50 Skrivena palma, serija 22.50 CSI: Las Vegas, serija

TV SLON

16.02 Vijesti 16.10 Zdravlje, emisija o zdravlju (r) 16.45 TV Liberty 17.15 SMS centrala, muzi~ki program 18.00 Crno i bijelo, info-program 18.15 Vremenska prognoza 18.30 Vje`bajmo zajedno 19.00 SMS Muzi~ki Salto 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 KVIZ Extra 20.20 Vremeplov... 20.30 Da sam ja neko, dokumentarni program 21.10 Op~injeni, 173/208 22.05 Extra jukebox time 23.00 Slon extra info 23.25 Pregled programa za srijedu

TV BN

06.30 Jutarnji program 08.30 Serija 10.00 Novosti 10.05 Film 12.00 Novosti u podne 12.15 BN koktel (r) 14.00 Novosti 14.05 Film 16.00 Dnevnik 1 16.20 Anali-r, serija 17.00 Serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Crni Gruja 2, serija 19.00 Sport fles 19.30 Dnevnik 2 20.05 Selo gori, baba se ~e{lja, serija 21.00 Crno na bijelo 21.50 Tv dokument 22.30 Dnevnik 3 23.00 Anali, serija 23.50 Formula 51, film 01.20 Serija

ATV

Vrhunsko graditeljstvo
17.20 DISCOVERY

08.00 Jutarnji program 08.55 Vijesti 09.00 Crtani film 11.45 Vijesti 12.00 Suze Bosfora, serija 13.00 Miljenica, serija 14.00 TV {op 14.30 48 sati svadba 15.25 Arena 15.30 Kad li{}e pada, serija 16.20 Nacionalna klasa, film 18.00 Nepobjedive Banzuke 18.25 @ene, ljudi i ostali, serija 19.00 Vijesti 20.00 Kad li{}e pada, serija 21.00 Jedan na jedan 22.00 Ve~ernje vijesti 22.20 Sport centar 22.22 10.5, film (2. dio) 00.20 Jedan na jedan

DOK. DOK. SERIJA SERIJA SERIJA FILM

Velik, ve}i, najve}i
20.00 N. GEOGRAPHIC

08.30 Reli, Dakar 09.15 Tenis, WTA Sydney, Australija 11.45 All sports 12.45 Cross-country skijanje, SK Val di Fiemme, Italija 14.30 Biatlon, SK 16.00 Tenis, WTA Sydney, Australija 17.00 Snuker, Player Tour 18.00 Fudbal 20.00 All sports 20.30 Fudbal 22.30 All sports 23.00 GTA Road to Dubai 23.15 Reli, Dakar 00.00 Fudbal 00.45 Reli, Dakar

EUROSPORT

03.30 Pikado 07.30 Fudbal, Bundesliga, Dortmund Wolfsburg 08.30 Stoni fudbal 10.00 Ski-skokovi, Four Hills Garmisch Partenkirchen, Njema~ka 11.30 Freestyle skijanje 13.00 Tenis, ATP Doha, Katar, finale

EUROSPORT 2

WTA Sydney
00.30

Biatlon, SK
14.30

14.00 Tenis, WTA Sydney, Australija 16.00 Ski-skokovi, Four Hills Garmisch Partenkirchen, Njema~ka 17.00 Stoni fudbal 18.00 Freestyle motocross 19.00 Pikado 23.00 Strikeforce, R. Bowling, USA B. Voelker, USA 00.30 Tenis, WTA Sydney, Australija

06.30 FA Cup: Birmingham Wolves 09.30 Vijesti 09.45 Premier League News 10.00 Portugalska liga: Beira Mar - Braga 11.30 NBA: Oklahoma City - San Antonio 13.15 NBA Live 13.30 Fudbal prijateljska: India - Bayern, direktno 15.30 FA Cup: Arsenal - Leeds 17.10 Pregled FA Cup 17.35 Uskijavanje 18.00 Vijesti 18.10 Premier League News 18.20 FA Cup: Chelsea Portsmouth 20.00 Copa del Rey: Mallorca Sociedad, direktno 22.00 Copa del Rey: Malaga Real Madrid, direktno 00.00 Real NBA 00.30 NBA Live 00.45 Carling Cup, polufinale: Crystal Palace Cardiff 02.30 Coppa Italia: Lazio - Verona

SPORT KLUB

08.00 Pregled Premier League 09.00 Copa del Rey: Barcelona Osasuna 11.00 Telemarketing 12.00 Copa del Rey: Cordoba Espanyol 13.45 Ruska ko{arka: Unics Spartak StP 15.30 Copa del Rey: Valencia Sevilla 17.15 Friendly: India Bayern 19.00 FA Cup: Manchester City Manchester United 21.00 Coppa Italia: Lazio - Verona, direktno 23.00 Copa del Rey: Mallorca Sociedad 00.45 Carling Cup: Crystal Palace Cardiff City 02.30 Copa del Rey: Malaga Real Madrid 04.15 EBEL: Medvescak SAPA 06.00 Premier League: Newcastle Manchester United

SPORT KLUB +

09.00 Ko{arka, Endesa liga 11.00 Fudbal, Njema~ki kup 13.00 Fudbal, Liga {ampiona 15.00 Vijesti Omni Sport 15.30 Arsenal TV: Fulham Arsenal 18.00 Box: KOTV Classics 19.00 Omni Sport: Review of the Year 20.30 Ko{arka, Endesa liga 22.30 ESPN Documentary 00.00 Poker WPT Series 7 02.30 Ameri~ki Fudbal NCAA, prenos

ARENA SPORT 1

Ljekar po narud`bi
21.20 UNIVERSAL

O~ajne doma}ice
20.00 FOX LIFE

Lavirint zlo~ina
18.20 FOX CRIME

Draga, smanjio sam djecu
20.05 HBO

KOTV Classics
18.00

UNIVERSAL

06.20 McLeudove k}eri, serija 07.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 08.20 Ne{ Brid`is, serija 09.20 Ubistva u Midsommeru, serija 11.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 12.20 Urgentni centar, serija 13.20 Frikovi, serija 14.20 Monk, serija 15.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 16.20 Ubistva u Midsommeru, film 18.20 Urgentni centar, serija 19.20 Monk, serija 20.20 Frikovi, serija 21.20 Ljekar po narud`bi, serija 22.20 Da li znate ko ste?, serija 23.20 Na}i sre}u, film 01.20 Medijum, serija 02.20 Ne{ Brid`is, serija 03.20 McLeudove k}eri, serija 04.15 ^injenice i la`i, serija

TV1000

04.00 Lako}a, igrani film 06.00 Te`ak izbor, igrani film 08.00 Ogi Rouz, igrani film 10.00 Muza, igrani film 12.00 Misti~na pica, igrani film 14.00 Bubamare, igrani film 16.00 ^ist i trezan, igrani film 18.00 Do`ivotna, igrani film 20.00 Soko i Snje{ko Bijeli}, igrani film 22.10 Lako}a, igrani film 00.00 Prljavi kodeks, igrani film 02.00 Lezbejke iz snova, igrani film

FOX LIFE

09.56 Sve {to niste znali o ljubavi 10.40 D`oi, serija 11.04 Rokerka Rita, reality 11.28 @ivot po D`imu, serija 12.20 Razvedeni Gari, serija 13.20 Najgora nedjelja mog `ivota, serija 14.14 O~ajne doma}ice, serija 15.00 Sta`isti, serija 15.46 @ivot po D`imu, serija 16.40 Sve {to niste znali o ljubavi 17.40 Rajlijev `ivot, serija 18.08 D`oi, serija 18.32 Rokerka Rita, reality 19.04 Sta`isti, serija 19.30 Uvijek je sun~ano u Filadelfiji?, serija 20.00 O~ajne doma}ice, serija 20.52 Udar groma, serija 21.52 O~ajne doma}ice, serija 22.52 Rajlijev `ivot, serija 23.28 Najgora nedjelja mog `ivota

FOX CRIME

07.50 I{~ezla, serija 08.35 Za{titnica svjedoka, serija 09.20 Milosrdna Grejs, serija 10.10 Put osvete, serija 10.55 Kasl, serija 11.40 Red i zakon, serija 12.30 Pariski forenzi~ari, serija 13.20 I{~ezla, serija 14.10 Kraljevi bjekstva 15.00 Sat, serija 15.50 Za{titnica svjedoka, serija 16.40 Aerodrom, serija 17.30 Bjekstvo iz zatvora 18.20 Lavirint zlo~ina, serija 19.10 Milosrdna Grejs, serija 20.00 Kasl, serija 20.55 Zlo~in, serija 22.35 Put osvete, serija 23.25 Dekster, serija 00.15 Red i zakon, serija 01.05 Aerodrom, serija 01.50 Bjekstvo iz zatvora, serija

HBO

06.00 Gren Hornet, film 08.00 Vrlo zapetljana pri~a, film 09.40 Europske filmske nagrade 2011., film 11.15 Kraljev govor, film 13.10 Sudar titana, film 14.55 Trener, film 16.20 Inkognito, film 17.55 Wall Street: Novac nikad ne spava, film 20.05 Draga, smanjio sam djecu, film 21.40 Iz Pariza s ljubavlju, film 23.10 Carstvo poroka II, ep. 2, serija 00.10 Kako uspjeti u Americi II, ep. 3, serija 00.40 Kletva 3, film 02.10 John Lennon: De~ko koji ne obe}ava, film 03.45 Uli~ne borbe, film 05.30 Hollywood: Na snimanju IX, ep. 2, serija

CINESTAR

11.00 Gumball 3000 - {est dana u svibnju, igrani film 12.45 Hamlet, igrani film 15.15 Gumball 3000 - Za poludjeti, igrani film 17.00 Jednog vedrog dana, igrani film 19.00 The super, igrani film 21.00 Tajanstvene du{e, igrani film 23.15 Zarobljeni u magli, igrani film 01.15 Avion za zabavu, igrani film

25

20.05 BHT

SERIJA

Srijeda
Taksistkinja
6. Marcella je razo~arana u svoje k}erke Moniku i Vitoriu. Monika je na putu da ponavlja razred, a Vittoriu je prona{la kako ple{e polugola na podijumu jedne diskoteke i to za sitan honorar. Ona shva}a da njena veza sa Robertom nema smisla i da se treba pobrinuti za svoje k}erke i posvetiti im malo vi{e pa`nje.

Oluja

17.15 TV1/MRE@A

8. Nakon duge razdvojenosti, po~inje se topiti led izme|u Alija i Zeynep. To je za neke lo{a vijest, a za neke uni{tenje iluzija. Zeynep se upoznaje sa Alijevom tajnom obo`avateljicom, no nema ba{ najbolji predosje}aj u vezi s tim. Iklima saznaje da ne postoji ni{ta izme|u Besima i Tamare. Odlu~uje da promijeni svoje pona{anje prema njima. Hod`a je veoma tu`an zbog toga. Hasan postaje `rtva vlastitih la`i...

Da sam oblak
21.10 FTV

44. Narinina beba prerano dolazi na svijet, ali njena sre}a ne}e dugo trajati. Narin je sad ortak u imetku sa Aslanom Bulutom i njegovom porodicom. Iako je ovo {ok za porodicu Bulut, Mustafa je jako sretan zbog toga. Mustafa je svakako zadovoljan svime, samo ako }e ona uvijek biti pored njega. Harun je kona~no na ivici. Vi{e ne mo`e da podnese doga|aje koji se svakim danom odvijaju mimo njega. Odsje~no obavje{tava Narin da odlaze iz Guzelyurta. Narin odlazi posljednji put na radno mjesto da se oprosti sa svojim kolegicama. Harun saznaje za to, odlazi u fabriku i napada Narin. Zbog ovog stresa u fabrici Narin se pora|a prije vremena.

Tajna Starog Mosta
17.25 FTV

26

60. Pepa `eli Martinu objasniti cijelu istinu, ali dje~ak bje`i jer misli kako mu je Angustias rekla na samrti da je ona lo{a osoba. Tristan odvozi trijelo svoje supruge u Asturiju i vodi dje~aka sa sobom, tamo }e biti u ku}i ro|aka. Pepa misli da je to u~inio kako bi ga sklonio od nje. Soledad je o~ajna zbog sekualne `rtve koju mora podnijeti kako bi spasila Juanov `ivot, iako zna da nema drugog izlaza. Raimundo skriva od svoje djece te{ku bolest, ali se povjerava sve}eniku.

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade (r) 09.10 Moko, mladi istra`iva~, animirana serija 09.15 Kineski moreplovac, animirana serija 09.40 Nema problema 10.00 BHT vijesti 10.10 Ezel, igrana serija 11.00 Retrovizor, muzi~ki program 11.30 Sjaj Pariza, igrana serija, 42/80 (r) 12.00 BHT vijesti 12.15 Crta, politi~ki magazin (r) 13.15 Djevojke i gangovi: Novo lice narkokartela, strani dokumentarni program (r) 14.15 BHT vijesti 14.30 Odli~an, 5+, edukativna serija Program za djecu i mlade 14.35 Kineski moreplovac, animirana serija 15.00 Robot Robi, animirana serija 15.15 Mala baktina, dokumentarni film 15.30 Taksistkinja, igrana serija, 5/8 (r) 16.30 Hronika regija: Hercegovina 17.00 Sjaj Pariza, igrana serija 17.30 Euroimpuls, magazin 18.00 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Moko, mladi istra`iva~, animirana serija 19.00 Dnevnik 1 19.35 Business News 19.40 Retrovizor, muzi~ki program 20.05 Taksistkinja, igrana serija 21.00 The Doha Debates 22.00 Dnevnik 2 22.30 Na dnevnom redu, informativni program 23.00 Vru}e loptice, ameri~ki igrani film 00.30 Sve u svemu, dnevni magazin (r) 01.15 Pregled programa za ~etvrtak

BHT 1

07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Da sam oblak, igrana serija 44. ep. Dje~iji program 10.50 Pop Pixie, crtani film 10.10 Super {pijunke, crtani film 10.25 Kako to 10.40 X Man, crtani film 11.00 Sve }e biti dobro, igrana serija 96. ep. 12.00 Dnevnik 1 12.15 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija 70. i 71. ep. 14.00 Robna ku}a, dok. serija 2. ep.

FTV

16.00

FILM

Sve }e biti dobro
14.30 Piplinzi, crtani film 15.00 Vijesti 15.10 Bumerang, igrana serija 36. ep. 16.00 Sve }e biti dobro, igrana serija 97. ep. 17.00 Federacija danas 17.25 Tajna Starog Mosta, igrana serija 60. ep. 18.25 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija 19.10 Super Loto, direktno izvla~enje 19.30 Dnevnik 2 20.10 CSI: Miami, igrana serija 13. ep. 21.10 Da sam oblak, igrana serija, 45. ep. 22.10 Fenomeni, izgubljeni arhivi, dokumentarni program, 3. ep. 23.10 Dnevnik 3 23.40 Sestra Jackie, igrana serija 00.10 Ljubavni slu~aj ili tragedija slu`benice PTT, igrani film 01.20 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija 70. i 71. ep. 03.00 Pregled programa za ~etvrtak

06.01 Muzi~ki program 06.30 Info kanal 07.00 Vijesti 07.05 Jutarnji program 09.00 Vijesti 09.10 Supruge i k}eri, serija (r) Mala TV 10.05 Piplinzi, crtana serija 10.25 Tomica i prijatelji, crtana serija 10.35 U~ite engleski sa Ozmom, program za djecu 11.00 Hladnokrvni `ivot, dok. serijal 12.00 Dnevnik 1 12.15 Madam Bovari, serija 13.20 Ognji{ta - Veli~ani, dok. program (r) 13.50 Dragulj u kruni, serija (r) 15.00 Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika 15.10 U fokusu 15.50 EU i mi 16.30 Srpska danas 17.05 Supruge i k}eri, serija 18.05 Dragulj u kruni, serija 19.10 Miniskule, program za djecu 19.30 Dnevnik 2 20.10 Nekad bilo 21.10 Jaguarov skok, mini serija 22.00 Sumorna ku}a, serija 22.30 Dnevnik 3 22.45 Kroz Pariz, film 00.05 Madam Bovari, serija (r) 00.55 Hladnokrvni `ivot, dokumentarni serijal (r) 01.45 Jaguarov skok, mini serija (r) 02.35 Sumorna ku}a, serija (r) 03.00 Dnevnik 2 (r) 03.25 U fokusu (r) 04.05 Nekad bilo (r)

RTRS

FILM
FILM FILM

Besani u Sijetlu
00.00 PINK

Sleepless In Seattle, 1993. KOMEDIJA Re`ija: Nora Ephron Uloge: Tom Hanks, Meg Ryan, Bill Pullman, Ross Malinger, Rosie O'Donnell

Vru}e loptice
23.00 BHT

Balls Of Fury, 2007. KOMEDIJA/AKCIJA Re`ija: Robert Ben Garant Uloge: Dan Fogler, Christopher Walken, George Lopez, Maggie Q

Randy, nekada vrhunski stonoteniser, vra}a se u igru uz pomo} FBI agenta, s namjerom da osveti o~evu smrt. Ilegalna takmi~enja organizirana u podzemlju nude i vi{e nego `estoku konkurenciju, a ni ulozi nisu bezna~ajani. Igra se na `ivot i smrt.

Kroz Pariz
22.45 RTRS

La traversée de Paris, 1956. DRAMA/KOMEDIJA Re`ija: Klod Otan Lara Uloge: Jean Gabin, Bourvil, Jeannette Batti

U vrijeme Drugog svjetskog rata u okupiranom Parizu, dva ~ovjeka - slikar i siroma{ni momak treba da no}u pre|u Pariz radi mesa na crnom tr`i{tu. Prolaze}i tamnim ulicama, nailaze na razne likove i avanture i na kraju bivaju uhap{eni od s njema~ke policije. Ovaj vi{eslojni film, fantasti~ne fotografije i kamere, uz odli~nu re`iju, film je o antijunacima, jednostavnim ljudskim `ivotima i ljudskim reakcijama na ratno okru`enje. Razumljivo je, u Francuskoj je veoma kriti~ki prihva}en u vrijeme kada je napravljen. Ovo ostvarenje je jedan od dragulja francuske kinematografije.

Nemoj prestati da sanja{
22.40 TV1/MRE@A

Non smettere di sognare, 2009. DRAMA Re`ija: Roberto Burchielli Uloge: Alessandra Mastronardi, Roberto Farnesi

Stela i njena sestra Ana `ive u \enovi sa svojim o~uhom Lui|ijem, pijanicom i nabusitim ~ovjekom. Stela radi u luci, iscrpljuju}i posao, koji je daleko od dje~ijih snova. Kao mala poha|ala je {kolu plesa u Milanu, ali sve se mijenja kada joj umire majka. Stela uve~e, radi dodatne zarade, radi kao plesa~ica u najpoznatijoj diskoteci u gradu u kojoj ima rivalku Alesiju. Audicija za presti`nu {kolu plesa je vra}a u Milano, ali ne prolazi audiciju. Ipak, novu {ansu pru`a joj Lorenco, poznati TV producent...

11. januar 2012.
SERIJA

17.00 BHT

SERIJA

Sjaj Pariza

CSI: Miami
20.10 FTV

Alfred se probudio iz kome, ali je njegovo stanje neizvjesno. Ethan predla`e Hermioni da se vjen~aju. Chris nudi Tari partnerstvo u kafeu, ona pristaje, ne znaju}i koliki su dugovi. Lorene poku{ava prona}i na~in da plati sebi studij. Lucien je nagovara da konkuri{e na natje~aju za stipendije fondacije Carialis...

13. Horatijev dugogodi{nji neprijatelj Memmo Fiero se na kon od slu`ene kazne vra}a u Miami kako bi preuzeo posao od ljudi koji su ga vodili dok je on bio u zatvoru.

Nakon suprugine smrti, Sam Baldwin ne razmi{lja o drugim `enama. Njegov sin Jonah smatra kako mu je `ena potrebna da bi mu se `ivot opet vratio u normalu. Stoga se Jonah javi se u radio show koji slu{a cijela Amerika. Samov glas i njegovu pri~u ~uje i Annie Reed, koja }e se uskoro udati za svog zaru~nika Waltera. No, Annie ne mo`e mirovati sve dok ne dozna je li Sam Baldwin pravi ~ovjek za nju...

Ljubavni slu~aj ili tragedija slu`benice PTT
00.10 FTV

Ljubavni slu~aj ili tragedija slu`benice PTT, 1967. DRAMA Re`ija: Du{an Makavejev Uloge: Eva Ras, Slobodan Aligrudi}, Ru`ica Soki}, Miodrag Andri}

Poslije mnogih avantura, mlada po{tanska slu`benica zapo~inje ljubavnu vezu sa ozbiljnim mladi}em. Ali, prilikom njegovog du`eg slu`benog odsustva, usamljena po{tarka podlije`e udvaranjima nasrtljivog kolege. Izme|u slu`benice koja je zatrudnjela i prevarenog mladi}a, po njegovom povratku, dolazi do o{trih sukoba koji se tragi~no zavr{avaju...
FILM

07.05 ^arobno zelje, crtani film 07.35 Smrt je kum, crtani film 08.00 Music box 08.05 Oluja, serija, 7. ep. (r) 09.00 Music box 09.05 Zakon ljubavi, serija, 147. ep. (r) 10.00 Music box 10.05 Junska no}, serija, 29/124 11.00 Music box 11.05 Kapital, biznis magazin (r) 12.00 Music box 12.05 @ene na ivici, serija, 8/8 13.00 Music box 13.05 Zauvijek mlad, serija, 9/28 (r)

TV1

Igra
22.20

Diler

22.10 OBN

Pusher 2, 2004. AKCIJA Re`ija: Nicolas Winding Refn Uloge: Mads Mikkelsen, Jesper Salomonsen, Leif Sylvester

Poku{avaju}i srediti svoj `ivot sin mafija{a upada u sve ve}e probleme. Tonny je upravo pu{ten iz zatvora i sada poku{ava vratiti samopo{tovanje i uklju~iti se u `ivot. No to mu ne}e ba{ po}i za rukom jer ga vani ~ekaju nerije{eni privatni problemi. Uz ve} postoje}e probleme, Tonny ponovno stupi u vezu s narko-bossom Milom, za kojega isporu~i veliku po{iljku heroina, {to }e dodatno zakomplicirati nesre|eni Tonnyjev `ivot...
FILM

Slomljena strijela
20.50 HRT2

Broken arrow, 1996. AKCIJA Re`ija: John Woo Uloge: John Travolta, Christian Slater, Samantha Mathis

Zrakoplovni major Will Deakins i zrakoplovni kapetan Riley Hale partneri su i prijatelji. Odlaze na probni let najmodernijim avionom koji nosi dva nuklearna projektila, ali Hale ne zna da je Deakins planirao otmicu projektila kako bi ih u suradnji s Prichettom prodao i obogatio se. Deakins izbaci Halea iz aviona nad pustinjom Utah, spusti projektile, potom se katapultira iz aviona, ostavljaju}i letjelicu da se uni{ti. Njegovi kompanjoni ga spremni ~ekaju...

13.35 Zauvijek mlad, serija, 10/28 (r) 14.00 Music box 14.05 Kako vrijeme prolazi, serija, 7. ep. (r) 15.00 Music box 15.05 Zakon ljubavi, serija, 148. ep. 16.00 Junska no}, serija, 29/124 (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Oluja, serija, 8. ep. 18.15 Music box 18.20 TV Jedna, magazin za `ene (r) 19.00 Najava Dnevnika 19.30 Dnevnik 20.05 Kako vrijeme prolazi, serija, 8. ep. 21.05 Zauvijek mlad, 11. i 12. ep. 22.20 Igra, serija, 18/64 22.40 Nemoj prestati da sanja{, film 00.15 Pono}ne vijesti 00.30 Tri metra iznad neba, film (r) 01.58 No}ni program

07.15 Mechanical animals, crtani film, 6. ep. 07.30 @ablja patrola, 8. ep. 07.55 Mali crveni traktor, crtani film, 8. ep. 08.05 Felix bebe, crtani film 08.30 Top Shop 08.45 Mechanical animals, crtani film, 7. ep. 09.00 Bumba, crtani film 09.13 Timmy, crtani film 09.23 Fifi, crtani film, 11. ep. 09.35 Garfield, crtani film 09.45 Dragon ball Z, crtani film, 78. ep. 10.15 Lijeni grad, crtani film 10.40 Bakugan, crtani film 11.08 Winx, crtani film, 11. ep. 11.30 Tractor Tom, crtani film 11.40 Bestseller 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Suze Bosfora, 65. ep. 13.00 Miljenica, 151. ep. 13.50 ZMBT profil 14.15 Bioclinica 14.20 Top Shop 14.35 Vitafon 15.00 Djevoja~ki most, film 16.30 Kad li{}e pada 17.25 Sport centar 17.30 Dobar dan svima, zabavni program 18.30 Recept za dobar `ivot 19.00 Vijesti u 7 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Horizonti 20.00 Kad li{}e pada 21.00 @ene s broja 13, serija 22.00 ZMBT, profil 22.27 Sport centar 22.30 Druga istina, 1. dio 00.15 Astro Num Caffe, u`ivo Reprizni program Hayat TV-a 03.00 Vijesti u 7, vrijeme, sport, informativna emisija

HAYAT

06.00 Sestre, serija (r) 07.10 ^arolija, dje~ja muzi~ka emisija 07.30 Miss, film 10.00 Vitezovi iz blata, reality emisija 10.40 Kupi.ba 11.00 Ljubav i mr`nja, serija 12.00 Info top, info - program 12.05 Vremenska prognoza 12.20 Porodi~ni obra~un, kviz 13.00 Brze pare, kviz 14.00 Info top, info - program

PINK

Sex i selo
19.00

14.10 City, zabavna emisija 15.00 Sestre, serija 15.45 Kupi.ba, emisija 15.50 Info top, inf - program 16.00 Mala nevjesta, serija 18.00 Tajna ljubav, serija 19.00 Sex i selo, humoristi~na serija 19.30 Info top, centralne vijesti 19.57 Biometerolo{ka prognoza 19.58 Za zdrav i lijep osmijeh 20.00 La`no prolje}e, serija 21.00 Bra~ni sudija, zabavna emisija 22.15 Grand parada, zabavno muzi~ki show 23.30 Californication, serija 00.00 Besani u Sijetlu, igrani film

06.15 Ma|ioni~ar, crtani film 06.40 Atomska Betty, crtani film 07.10 Mixmaster, crtani film 07.35 Gladijatori, crtani film 08.00 Oggy i `ohari, crtani film 08.20 Scraff-A Christmas Tale, crtani film 08.25 Dje~iji program 10.55 Ukleta Marijana, meksi~ka telenovela 11.50 Crime Time, crtani film 11.55 OBN Info, informativni program 12.15 Skrivena kamera, humoristi~ni program 12.50 Na{a mala klinika, doma}a humoristi~na serija 13.45 Odmori se, zaslu`io si, doma}a serija 14.35 Dolina vukova, turska kriminalisti~ka serija 16.15 Ukleta Marijana, meksi~ka telenovela 16.50 Na{a mala klinika, doma}a humoristi~na serija 17.45 Dejana, talk show 18.45 Crime Time, crtani film 18.50 OBN Info, informativni program 19.05 OBN Sport, sportski pregled 19.20 Fe|a Presents, muzi~ki program 20.00 Odmori se, zasli`io si, doma}a serija 21.00 Dolina vukova, turska kriminalisti~ka serija 22.05 Vox populi 22.10 Diler, igrani film 23.50 Dolina vukova, turska kriminalisti~ka serija 00.55 OBN Info, informativni program 01.00 OBN Sport, sportski pregled 01.05 Vox populi 01.10 Diler, igrani film 02.55 OBN Info

OBN

FILM

27

Srijeda
TV SA
07.00 Sarajevsko jutro, u`ivo 10.00 Crtani film (r) 11.00 Vijesti TVSA 11.35 Privatni `ivot-remek djela (r) 13.00 Vijesti 13.15 @ivot i zdravlje (r) 14.10 Legenda o Bruce Lee-ju (r) 15.00 Charles Darwin i drvo `ivota 16.00 Vijesti 16.05 Dokumentarni program 17.00 Dobre vibracije, u`ivo 18.15 Tarih, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Crtani filmovi 20.00 Sarajevdisanje 20.30 Sevdah 21.00 Ve~ernje vijesti 21.30 Legenda o Bruce Lee-ju, 13/50 22.15 Ukus mo}i, film 00.05 Privatni `ivot-remek djela,

TV TK

09.05 Oluja, serija (r) 10.05 Junska no}, turska telenovela 10.55 Zakon ljubavi, serija (r) 11.55 Iz dana u dan... 1.00 Vijesti 13.15 Liberty Tv, magazin 15.00 Zakon ljubavi, serija 16.00 Dnevnik 1 17.15 Oluja, turska telenovela 19.00 Dnevnik 2 20.05 Junska no}, tursa telenovela 21.00 Frojd, serijski film 22.30 Vijesti 22.40 Nemoj prestati da sanja{, film 00.00 Oluja, turska serija (r) 01.00 Dnevnik 2, repriza 01.30 Junska no},serija (r) 03.00 Bonaventura, magazin

MRE@A

07.05 ^arobno zelje, crtani film 07.35 Smrt je kum, crtani film 08.05 Oluja, 7. ep. (r) 09.05 Zakon ljubavi, 147. ep. (r) 10.05 Junska no}, 29/124 14.05 Kako vrijeme prolazi, 7. ep. (r) 15.05 Zakon ljubavi, 148. ep. 16.00 Junska no}, 29/124 (r) 17.15 Oluja, 8. ep. 20.05 Kako vrijeme prolazi, 8. ep. 21.05 Zauvijek mlad, 11/28 21.35 Zauvijek mlad, 12/28 22.40 Nemoj prestati da sanja{, film

TV MOSTAR

10.05 Junska no}, 29/124 11.00 Music box 11.05 Kapital (r) 12.00 Music box 12.05 @ene na ivici, 8/8 13.00 Music box 13.05 Zauvijek mlad, 9/28 (r) 13.35 Zauvijek mlad, 10/28 (r) 14.00 Music box 14.05 Kako vrijeme prolazi, 7. ep. (r) 15.05 Zakon ljubavi, 148. ep. 16.00 Junska no}, 29/124 (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Oluja, 8. ep. 18.15 RTM grad 19.30 Dnevnik 20.05 Kako vrijeme prolazi, 8. ep. 21.05 Zauvijek mlad, 11/28 22.40 Nemoj prestati da sanja{, film 00.15 Pono}ne vijesti

TV ZENICA

14.00 Iz dana u dan... 14.15 Bonaventura 15.00 Vijesti 15.05 Sponzoru{e, serija (r) 16.00 Iz dana u dan 16.05 Razglednica (r) 17.00 Dokumentarni program 17.30 Dje~iji program 17.50 Ze sport plus 18.00 Najava Zenice danas 18.01 Zabavni program: Cris Angel 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki spotovi 20.00 Sredinom 21.05 Putopisi 21.30 :Sponzoru{e 23.00 Zenica danas (r) ZE sport plus Stanje na putevima. vremenska progoza 23.30 VOA -Glas Amerike 00.00 Sredinom (r)

TV KAKANJ

08.00 Sevdah i vrijeme 08.30 Frej`er, serija 09.00 Denis napast 09.10 Vjerski program 09.20 Program TV Sahar 10.00 Stvoreni za ubijanje 11.00 Jusuf 12.00 Vijesti TV Sahar 12.30 Frej`er, 13.00 Svijet uspje{nih 14.30 Oluja 16.00 Link 16.30 Majstori kuhinje 17.00 Flash vijesti 17.05 Amor latino 18.00 Jusuf 18.30 Crne knjigea 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Crne knjige 21.00 Auto shop magazin 21.30 Pozitivni formati 22.00 Amor latino, serija 23.00 Glas Amerike

28

07.00 Dobro jutro, Hrvatska 08.53 ZABA - 90 sekundi (r) 08.55 Ludi od ljubavi 1, serija 09.54 Vijesti iz kulture (r) 10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.10 Merkatska dinastija 2: Kuma, dok. serija 10.35 Merkatska dinastija 2: Polja smrti, dok. serija 11.10 Sve }e biti dobro, serija 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 TV kalendar (r) 12.30 Kad zavolim, vrijeme stane serija 13.20 Dr. Oz, talk show 14.00 Vijesti 14.09 Vrijeme sutra 14.10 Rije~ i `ivot, religijska emisija 14.40 Alpe Dunav Jadran 15.10 Ponos Ratkajevih, serija 16.00 Alisa, slu{aj svoje srce - serija 16.50 Hrvatska u`ivo 17.00 Vijesti 17.10 Hrvatska u`ivo 17.59 HAK - Promet info 18.00 8. kat: Kad sve krene naopako, talk-show 18.45 Odmori se, zaslu`io si 2 - serija 19.20 Loto 7/39 19.30 Dnevnik 19.53 Sport 19.58 Vrijeme 20.00 ZABA - 90 sekundi 20.01 Ve~eras 20.02 Stipe u gostima 4, serija 20.40 Misija: Zajedno 21.30 Paralele 22.05 Otvoreno 23.00 Dnevnik 3 23.20 Sport 23.23 Vrijeme sutra 23.25 Vijesti iz kulture 23.35 Putem europskih fondova (r) 23.55 Drugi format 00.40 In medias res (r)

HRT 1

07.05 Hotel Zombi, crtana serija 07.30 Trolovi, animirana serija (r) 07.55 Mala Tv: TV vrti}: Kokosov orah (r) Ivanini snovi, crtani film Ema, drama za djecu (r) 08.25 Bijeg lukavog lisca, serija za djecu 08.50 Merlin 1, serija za djecu i mlade 09.35 Istrage Mladog Mjeseca, serija za mlade 10.00 Alisa, slu{aj svoje srce - serija 10.45 To je Europa: dokumentarna serija (r) 11.15 Briljanteen (r) 11.55 Reprizni program 13.25 Fia i klauni, norve{ki film za djecu 15.05 Mala Tv: (r) TV vrti}: Kokosov orah (r) Ivanini snovi, crtani film (r) Ema - hrvatska drama za djecu (r) 15.35 Merlin 1, serija za djecu i mlade (r) 16.20 Degrassi Novi nara{taj, serija za mlade 16.45 Obi~na klinka, serija za mlade 17.10 Doctor Who 1, serija 17.55 Obrtnik 100% poduzetnik 18.00 Regionalni dnevnik 18.20 @upanijska panorama 18.35 Vaterpolo prijateljska utakmica: Hrvatska - Ma|arska, prijenos 19.35 Glazba, glazba... 19.55 Ve~eras 20.00 In medias res 20.50 Slomljena strijela, ameri~ki film 22.40 Tra~erica 2, serija 23.25 CSI: Miami 8, serija

HRT 2

05.30 Oluja u raju, serija (r) 07.00 Bakugan, crtana serija 07.25 Shaggy i Scooby Doo, crtana serija 07.50 Ptica trka~ica, crtana serija 08.15 TV izlog 08.30 Nate Berkus Show 09.40 Kad li{}e pada, serija (r) 10.40 Ljubav i kazna, serija (r) 11.40 Inspektor Rex, serija (r) 12.35 IN magazin (r) 13.15 Izgubljena ~ast, serija 14.15 Oluja u raju, serija 16.00 Inspektor Rex, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Kad li{}e pada 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Ljubav i kazna, serija 21.00 Izgubljena ~ast, serija 22.05 Ve~ernje vijesti 22.25 Netko poput tebe, film 00.05 Glup i gluplji, film (r) 01.55 Seinfeld, serija 02.20 Nestali, serija 03.05 Dva paklena dana, film

NOVA

AL JAZEERA B.
07.00 Kontekst, talk-show (r) 07.30 Historija revolucije Crni septembar (r) 08.00 48 Ramingining (r) 08.30 Kontekst, informativni talk-show (r) 09.00 AJE program 16.30 Bo`ija ko~ija I dio, dok. program (r) 1 17.00 Historija revolucije Crni septembar, dok. program (r) 17.30 Kontekst, talk-show (r) 18.00 Vijesti 19.05 Hladni mir Vrijeme velikih izazova II dio, dok. program 19.30 Sljede}a muzi~ka stanica - Maroko I dio, dok. program 20.00 Vijesti 21.00 Vijesti 21.30 Kontekst, talk-show 22.00 Vijesti 23.05 Kontekst, talk-show (r) 23.30 Hladni mir Vrijeme velikih izazova II dio (r) 00.00 AJE Vijesti 01.00 Kontekst, talk-show (r) 01.30 Sudan Historija podijeljene zemlje I dio

10.00 10.05 11.00 11.05 12.00 12.15 12.30 13.00 14.00 14.30 15.10 16.00 17.00 17.20 17.45 18.25 19.00 19.30 20.05

RTS

20.55 22.00 22.30 23.00 23.40 23.55 00.30

Vijesti Trag, dok. program Vijesti Slagalica, kviz (r) Dnevnik Sport plus Srpska muzika 20. vijeka Veliki izazov, kviz (r) Program za dijasporu (r) Srpska kulturna ba{tina Ovo je Srbija Selo gori, a baba se ~e{lja, serija Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre, info Beogradska hronika Oko, info Slagalica, kviz Dnevnik Selo gori, a baba se ~e{lja, serija Muzi~ki program Srpska kulturna ba{tina na Kosovu Trag, dok. program Ad libitum, muzi~ki program Dnevnik Evronet, dok. program U sijvetu, dok. program

11.05 11.30 11.55 12.00 12.05 13.00 13.05 13.35 14.00 14.05 14.35 15.00 15.05 15.20 15.30 15.45 16.15 16.45 17.00 17.30 18.00 18.05 19.00 19.20 19.30 20.00 20.30 21.00 21.30 22.00 22.30 23.00 23.30 00.00

RTCG

Program za djecu Svi na{i festivali Klendar Vijesti U centar (r) Vijesti Likovna umjetnost Sa koncertnih podijuma Vijesti Nau~no obrazovni program (r) Narodna muzika Sat TV aktuelno Fle{ sport (r) Kalendar Dnevnik 1 Muzika Putevi `ivota Lajmet Hronika Podgorice Sat TV aktuelno Vijesti Crna Gora - u`ivo Program za djecu Kalendar Dnevnik 2 Profil Sat TV Koncert [krinja Stil U centar Dnevnik 3 Sport Crna Gora, u`ivo

DISCOVERY

06.00 Peta brzina 06.25 Prljavi poslovi 07.15 Opasan lov 08.10 Razotkrivanje mitova 09.05 Vrhunsko graditeljstvo 10.00 Kako to rade? 10.30 U djeli}u sekunde 10.55 Pre`ivljavanje 11.50 Generalka 12.45 Dodaj gas 13.40 Ameri~ki ~operi 14.35 Prljavi poslovi 15.30 Opasan lov 16.25 Razotkrivanje mitova 17.20 Vrhunsko graditeljstvo 18.15 Pre`ivljavanje 19.10 Kako se pravi? 19.40 Kako to rade? 20.05 Vodi~ iz bezizlaznih situacija - 2 epizode 21.00 Sam u divljini 21.55 Majstori za oru`je 22.50 Pograni~na policija SAD 23.45 Razotkrivanje mitova

N. GEOGRAPHIC

10.00 [impanze: Skoro kao ljudi 11.00 Uni{tavanje najve}ih: Tanker vojne mornarice 12.00 Velik, ve}i, najve}i: Kula 13.00 Neuni{tivi: Izgubljeni na moru 14.00 In`enjerske veze: Spejs {atl 15.00 Istorijske zavjere: Bostonski davitelj 16.00 Ro|eni divlji 17.00 Mafija: Kumovi 18.00 Drugi svjetski rat: @estoki poraz 19.00 Uhva}eni na djelu: Opasne igre 20.00 Apokalipsa: Hitlerov uspon: Prijetnja 21.00 Nacisti~ki odredi smrti 22.00 Iznutra: Tokijska mafija 23.00 Hitlerov uspon: Prijetnja 00.00 Nacisti~ki odredi smrti

VIASAT HISTORY

07.00 Tajm tim godina X 08.00 Misterije istorije 09.00 Eksperimenti na sopstvenoj ko`i 10.00 Lovci na naciste 11.00 Pozdrav 12.30 Kako se obogatiti u recesiji 13.00 Drugi svjetski rat u boji 14.00 Piramide smrti 15.00 Tajm tim godina X 16.00 Skrivena blaga afri~ke, australijske i indijske umjetnosti 17.00 [ta je zaista potopilo Meri Rouz 18.00 Lovci na naciste 19.00 Napad na London 20.30 Kro}enje tigra 21.00 Drugi svjetski rat u boji 22.00 Tutankamon 23.00 Tajm tim godina X 00.00 Skrivena blaga afri~ke, australijske i indijske umjetnosti 00.30 Misterije istorije

ANIMAL PLANET

10.55 Veterinar sa pla`e Bondi 11.20 Spa{avanje divljih `ivotinja 11.50 Policija za `ivotinje Specijal 2009. 12.45 Policija za `ivotinje 13.40 Ta prelijepa Afrika 14.30 @ivot majmuna 15.00 Dik i Dom u svijetu `ivotinja 15.30 @ivotinje i mi 16.00 Upoznajte divljinu 16.25 Sve o psima 17.20 Sve o psima 18.15 Veterinar sa pla`e Bondi 18.40 Psi jedna rasa, jedna pri~a 19.10 Sve o psima 20.05 Ta prelijepa Afrika 21.00 Priroda Francuske 21.55 Divlje i bez cenzure 22.50 Pre`ivio sam! 23.45 Policija za `ivotinje

11. januar 2012.
TV VOGO[]A
08.30 Sa sevdahom u srcu 09.00 Program za djecu i mlade 10.00 I.R.I.B. (r) 10.30 VOA (r) 11.00 Info blok 12.00 Sedam dana u Maglaju (r) 12.30 Na{a realnost sa Dritom Haziraj 13.30 Program za djecu i mlade 14.30 Telenovela (r) 15.30 Majstori kuhinje 16.00 Otvoreni program, u`ivo 17.50 Crtani film 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 I.R.I.B. 20.00 Dok. program 21.00 Telenovela 22.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.30 Magazin Plus 23.00 VOA 23.30 Criss Angel

TV USK

10.05 Junska no}, serija 11.10 Dance, dance, serija 12.00 Vijesti 12.10 Igrani film 13.50 Tragovi sudbina, info-program (r) 14.30 Vijesti 14.45 TV interju (r) 15.30 Misti~na mjesta, 12/13 16.00 Junska no}, serija (r) 17.15 Skrivena palma, serija (r) 18.10 Muzi~ki TV poster 18.20 HiPP ove pri~e (r) 18.30 Eko kutak 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 Istina, info-program 20.50 Kultura 21.30 Dnevnik 2 21.50 Skrivena palma, serija 22.50 TV Liberti 23.25 Izgubljena soba, serija 1/6

TV SLON

16.02 Vijesti 16.10 Da sam ja neko, dok. program 16.45 Top 7, muzi~ki program (r) 17.30 SMS centrala 17.50 Horoskop 17.56 Marketing 18.00 Crno i bijelo, info-program 18.15 Vremenska prognoza 18.30 Vje`bajmo zajedno 19.00 Muzi~ki Salto 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 Kviz Extra 20.22 Vremeplov... 20.30 Sredinom sedmice 21.10 Op~injeni, 174/208 22.05 Folk- top 10 23.00 Slon extra info 23.25 Pregled programa za ~etvrtak

TV BN

06.30 Jutarnji program 08.30 Serija 10.00 Novosti 10.05 Film 12.00 Novosti u podne 12.15 Dokumentarni program 14.00 Novosti 14.05 Film 16.00 Dnevnik 1 16.20 Anali, serija (r) 17.00 Serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Crni Gruja 2, serija 19.00 Sport fles 19.30 Dnevnik 2 20.05 Selo gori, baba se ~e{lja, serija 21.00 Stav i kontrastav 22.30 Dnevnik 3 23.00 Anali, serija 23.50 Va{e viso~antvo, film 01.20 Serija

ATV

DOK. DOK. SERIJA SERIJA SERIJA FILM

Sam u divljini
21.00 DISCOVERY

08.00 Jutarnji program 08.55 Vijesti 09.00 Crtani filmovi 11.45 Vijesti 12.00 Suze Bosfora, serija 13.00 Miljenica, serija 14.00 TV {op 14.30 48 sati svadba 15.30 Kad li{}e pada, serija 16.20 Djevoja~ki most, film 18.00 Nepobjedive Banzuke 18.25 @ene, ljudi i ostali, serija 19.00 Vijesti 20.00 Kad li{}e pada, serija 21.00 Amplituda 22.00 Ve~ernje Vijesti 22.20 Sport centar 22.22 Druga istina, film (1. dio) 00.20 Amplituda

Napad na London
19.00 VIASAT HISTORY

08.30 GTA Road to Dubai 08.45 All sports 09.00 Tenis, WTA Sydney, Australija, u`ivo, ~etvrtfinale 12.00 Fudbal 14.15 Biatlon, SK Nove Mesto, ^e{ka, u`ivo 15.45 Tenis, WTA Sydney, Australija, ~etvrtfinale

EUROSPORT

US PGA Tour
18.10

17.00 18.00 18.05 18.10 19.10 19.40 19.45 19.50 20.00 22.30 22.45 23.30

00.45

Pikado All sports Riders Club Golf, US PGA Tour Golf, European Tour Golf Club Yacht Club All sports Pikado Watts Reli, Dakar Biatlon, SK Nove Mesto, ^e{ka Reli, Dakar

03.30 Fudbal 05.30 Tenis, WTA Sydney, Australija 07.30 Fudbal, Bundesliga: Bayern Munich — Dortmund 08.30 Stoni fudbal 10.00 Ski-skokovi, Four Hills Innsbruck, Austrija 11.30 Freestyle skijanje SK Alpe d'Huez, Francuska, u`ivo 13.00 Snuker, Players Tour 14.00 Tenis, WTA Sydney, Australija, ~etvrtfinale 16.00 Ski-skokovi, Four Hills Innsbruck, Austrija 17.00 Freestyle skijanje 18.00 Stoni fudbal 20.00 Ke~eri 21.30 Boks, Bigger's Better 23.00 Strikeforce, J. Gurgel, Brazil J. Duarte, USA 00.30 Tenis, WTA Sydney, Australija, ~etvrtfinale

EUROSPORT 2

06.30 FA Cup: Chelsea Portsmouth 09.30 Vijesti 09.45 Premier League News 10.00 Coppa Italia: Lazio - Verona 11.45 Uskijavanje 12.15 ATP Championship Tour - Belgium 12.45 NBA Live 13.00 Barca TV: Espanyol - Barcelona 14.45 Pregled FA Cup 15.15 EBEL: Medvescak - Sapa 17.00 Coppa Italia: Udinese - Chievo, direktno 18.30 Carling Cup, polufinale: Crystal Palace - Cardiff 20.15 Vijesti 20.30 Premier League News 20.45 Carling Cup, polufinale: Manchester City Liverpool, direktno 22.45 NBA Live 23.00 Coppa Italia: Roma - Fiorentina 00.45 Pregled portugalske lige - Portugol 01.15 Premier League: Tottenham Everton 03.30 Copa del Rey: Sevilla - Valencia

SPORT KLUB

08.00 FA Cup: Fleetwood Blackpool 09.45 Friendly: India - Bayern 11.30 Telemarketing 12.30 FA Cup: Bristol Aston Villa 14.15 Carling Cup: Crystal Palace Cardiff City 16.00 KHL: SKA - Severstal, direktno 18.15 Pregled FA Cup 19.00 Copa del Rey: Malaga Real Madrid 20.45 Premier League: Tottenham Everton, direktno 22.45 Coppa Italia: Roma Fiorentina 00.30 Copa del Rey: Sevilla - Valencia 02.15 Coppa Italia: Udinese - Chievo 04.00 FMM 04.30 Pregled FA Cup 05.00 Carling Cup: Manchester City Liverpool 06.45 Barca TV: Espanyol Barcelona

SPORT KLUB +

09.00 Ko{arka, VTB: Lietuvos Rytas Spartak 11.00 Fdbal, Gr~ka liga: AEK Doxa Drama 13.00 Fudbal, Liga {ampiona: Best of 2011/2012 Plzen Barcelona 15.00 Vijesti Omni Sport 16.15 Fudbal, Gr~ka liga 18.30 Fudbal, Gr~ka liga 20.45 Ko{arka, Endesa liga 23.00 Fudbal Goalisimo 00.00 Poker Wpt Series 7 02.30 Ameri~ki fudbal NCAA, prenos

ARENA SPORT 1

Urgentni centar
18.20 UNIVERSAL

@ivot po D`imu
15.46 FOX LIFE

Za{titnica svjedoka

15.50 FOX CRIME

Gosford Park
19.00 CINESTAR

Plzen - Barcelona
13.00

UNIVERSAL

06.20 McLeudove k}eri, serija 07.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 08.20 Ne{ Brid`is, serija 09.20 Ubistva u Midsommeru, film 11.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 12.20 Urgentni centar, serija 13.20 Frikovi, serija 14.20 Monk, serija 15.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 16.20 Ubistva u Midsommeru, film 18.20 Urgentni centar, serija 19.20 Monk, serija 20.20 Frikovi, serija 21.20 Panika na Ostrvu roka, film 23.20 Megapirane, film 01.20 Medijum, serija 02.20 Ne{ Brid`is, serija 03.20 McLeudove k}eri, serija 04.15 ^injenici i la`i, serija

TV1000

04.00 Misterija Invud parka, igrani film 06.00 Mra~na polovina, igrani film 08.00 Ljudska priroda, igrani film 10.00 Lud za mambom, igrani film 12.00 Prona|eni raj, igrani film 14.00 Prijedlog, igrani film 16.00 Velika zvijerka, igrani film 17.30 Pri~a o seksu, igrani film 19.30 Vrata raja, igrani film 23.00 Misterija Invud parka, igrani film 00.50 Mlade, vla`ne i napaljene, igrani film 02.40 Ninfomanke (Hetero1.), igrani film

FOX LIFE

09.32 Rajlijev `ivot, serija 09.56 Sve {to niste znali o ljubavi 10.40 D`oi, serija 11.04 Rokerka Rita, reality show 11.28 @ivot po D`imu, serija 12.20 Razvedeni Gari, serija 13.20 Svi vole Rejmonda, serija 14.16 O~ajne doma}ice, serija 15.00 Sta`isti, serija 15.46 @ivot po D`imu, serija 16.40 Sve {to niste znali o ljubavi 17.40 Rajlijev `ivot 18.08 D`oi, serija 18.32 Rokerka Rita, reality show 19.04 Uvijek je sun~ano u Filadelfiji? 20.00 O~ajne doma}ice, serija 20.52 Privatna praksa, serija 22.52 Rajlijev `ivot, serija 23.28 Svi vole Rejmonda, serija 00.20 [apat duhova, serija

FOX CRIME

07.00 Pariski forenzi~ari, serija 07.50 I{~ezla, serija 08.35 Za{titnica svjedoka, serija 09.20 Milosrdna Grejs, serija 10.10 Put osvete, serija 10.55 Kasl, serija 11.40 Red i zakon, serija 12.30 Pariski forenzi~ari, serija 13.20 I{~ezla, serija 14.10 Unutra{nji vid, serija 15.50 Za{titnica svjedoka, serija 16.40 Aerodrom, serija 17.30 Bjekstvo iz zatvora, serija 18.20 Lavirint zlo~ina, serija 19.10 Milosrdna Grejs, serija 20.00 Kasl, serija 20.55 Nepoznati, serija 22.35 Put osvete, serija 23.25 Dekster, serija 00.15 Red i zakon, serija 01.05 Aerodrom, serija

HBO

06.00 ^udovi{ta danas, film 07.45 Batman: Tko se skriva ispod crvene kapulja~e?, film 09.00 Hachiko: Pri~a o psu, film 10.30 Zubi} vila, film 12.10 Filmovi i zvijezde IV, ep. 1, serija 12.35 Plan B, film 14.20 Misija na Mars, film 16.10 StreetDance 3D, film 17.50 Odgoj za po~etnike II, ep. 1, serija 18.15 No} i dan, film 20.05 Termin, film 21.40 Protuudar, ep. 1, serija 22.30 Otima~i, film 00.15 Duhovnjaci, film 01.45 Pakleni plan dru`ine ~udaka, film 03.30 Polarna no}, film 05.10 Protuudar, ep. 1, serija

CINESTAR

11.30 Legenda o tri mu{karca, igrani film 13.30 ^ovjek godine, igrani film 15.15 Intervencija, igrani film 17.00 Dobar ~ovjek u Africi, igrani film 19.00 Gosford Park, igrani film 21.30 Buka, igrani film 23.15 Underworld 2, igrani film 01.15 Raj na zemlji, igrani film

29

20.05 BHT

SERIJA

Cetvrtak
Taksistkinja

Oluja

17.15 TV1/MRE@A

7. Giancarlo `eli da Tania ode u Rusiju i saop{ti roditeljima da }e se udati i ostati `ivjeti u Italiji. Ona ga preklinje da odustane od te namjere. Ali, Giancarlova ljubav je velika i on je ~vrsto odlu~io. Marcella odustaje od svoje ljubavne veze sa Robertom. Ne `eli mu se javiti ni na telefon, jer je shvatila da su joj k}erke najva`nije...

9. Aliju je ve} dosta sva|e izme|u njegove i Zeynepine porodice, te pristaje na Nazinu ponudu da zajedno otputuju. Me|utim, Zeynep kao da predosje}a opasnost, ne ostavlja Alija samog ni na trenutak. Izme|u Iklime i Besima ne postoje vi{e nikakve prepreke. Besim joj prizna svoje namjere, ali dolazi do neo~ekivanog razvoja situacije. Kona~no izlaze na vidjelo sve Hasanove la`i, i on nema drugog izlaza osim da sve prizna...

Da sam oblak
21.10 FTV

46. Mustafa koji je u potjeri za Harunom ne mo`e da vjeruje o~ima u ono {to vidi. Harun je imao udes i auto je u plamenu. Mustafa je u panici, tra`i Narininu bebu, a Harun umire. Narin se raduje kad dobije dijete u naru~je, ali je i `alosna zbog vijesti o Harunovoj smrti. Narin ~eka jo{ jedan rat protiv `ivota, jer je sad povrh svega i udovica. Serdar pobje|uje u procesu koji vodi protiv Mustafe. Ovaj, me|utim, ne}e odustati tako lako.

Tajna Starog Mosta
17.25 FTV

30

61. Pepa odbija Albertov prijedlog za brak. Istrovremeno, ne usu|uje se re}i Emiliji da ne gaji nade, iako je jasno koliko je djevojka zaljubljena u doktora. Emilia ipak poziva na ples Alberta, koji otkriva da je Pepa prava Martinova majka. Alberto ponovo nudi Pepi brak, jer bi tako imala vi{e {ansi da dobije Martina. Emilia nagovara Sebastiana da se pomiri s ocem, {to bi bilo dobro i za porodicu i za posao.

07.00 Dobro jutro 09.10 Moko, mladi istra`iva~, animirana serija, 9/39 09.15 Kineski moreplovac, animirana serija 09.40 Robot Robi, animirana serija 10.00 BHT vijesti 10.10 Ezel, igrana serija 11.00 Retrovizor, muzi~ki program 11.30 Sjaj Pariza, igrana serija (r) 12.00 BHT vijesti 12.15 Dru{tvo znanja, dokumentarna serija (r) 12.45 BH gastro kutak, kulinarski show (r) 13.15 Na dnevnom redu, informativni program (r) 13.45 Euroimpuls, magazin (r) 14.15 BHT vijesti 14.30 Odli~an, 5+, edukativna serija Program za djecu i mlade 14.35 Kineski moreplovac, animirana serija 15.00 Frenderi u zemljama Evrope, animirana serija 15.10 Skrovi{te, drama 15.25 Veliko drijemanje, animirani film 15.30 Taksistkinja, igrana serija(r) 16.30 Hronika regija: Centralna Bosna 17.00 Sjaj Pariza, igrana serija 17.30 Putevi zdravlja, magazin 18.00 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Moko, mladi istra`iva~, animirana serija 19.00 Dnevnik 1 19.35 Business News 19.40 Retrovizor, muzi~ki program 20.05 Taksistkinja, igrana serija 21.00 Tre}a strana, informativni program 22.00 Dnevnik 2 22.30 Policijska stanica, igrana serija 23.30 Nova avantura, magazin

BHT 1

07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Da sam oblak, igrana serija 45. ep. Dje~iji program 10.50 Pop Pixie, crtani film 10.10 Super {pijunke, crtani film 10.25 Kako to 10.40 X Man, crtani film 11.00 Sve }e biti dobro, igrana serija 97. ep. 12.00 Dnevnik 1 12.15 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija 72. i 73. ep.

FTV

06.01 06.30 07.00 07.05 09.00 09.10

RTRS

10.05 10.25 10.35

11.05 12.00 12.15 13.20

Muzi~ki program Info kanal Vijesti Jutarnji program Vijesti Supruge i k}eri, serija (r) Mala TV Piplinzi, crtana serija Tomica i prijatelji, crtana serija U~ite engleski sa Ozmom, program za djecu Hladnokrvni `ivot, dok. serijal Dnevnik 1 Madam Bovari, serija Pri~aj ne{to narodno (r)

FILM
FILM FILM FILM

Let iznad kukavi~jeg gn
21.25 HRT1

One flew over the cuckoo's nest, 1975. DRAMA Redatelj: Milo{ Forman Uloge: Jack Nicholson, Louise Fletcher, William Redfield, Will Sampson, Brad Dourif

Kako sam sistematski uni{ten od idiota
23.15 FTV

Kako sam sistematski uni{ten od idiota, 1983. KOMEDIJA Re`ija: Slobodan [ijan Uloge: Danilo Bata Stojkovi}, Seka Sabli}, Svetislav Gonci}

Odgovorite ljudima
20.10

Pe~at
20.10

14.00 Fenomeni Izgubljeni arhivi, dok. program 15.00 Vijesti 15.10 Bumerang, igrana serija 37. ep. 16.00 Sve }e biti dobro, igrana serija 98. ep. 17.00 Federacija danas 17.25 Tajna Starog Mosta, igrana serija 61. ep. 18.25 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija 19.30 Dnevnik 2 20.10 Odgovorite ljudima, dijalo{ka emisija 21.10 Da sam oblak, igrana serija 46. ep. 22.10 Dokumentarni ~etvrtak: Ko je ubio Antu Markovi}a, dok. program 8. dio 22.45 Dnevnik 3 23.15 Kako sam sistematski uni{ten od idiota, igrani film /15/ 01.00 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija 72. i 73. ep. 02.0 Dnevnik 3 03.10 Pregled programa za petak

13.55 Dragulj u kruni, serija (r) 15.00 Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika 15.10 U fokusu 15.55 Pitajte, tra`imo odgovor 16.30 Srpska danas 17.05 Supruge i k}eri, serija 18.05 Dragulj u kruni, serija 19.10 Miniskule, program za djecu 19.30 Dnevnik 2 20.10 Pe~at, politi~ki magazin 21.10 Ruski dokumentarni film 21.40 Mjesto zlo~ina, serija 22.30 Dnevnik 3 22.45 Stjuardese, serija 23.30 Strah li~no, serija 00.20 Madam Bovari, serija (r) 01.10 Hladnokrvni `ivot, dok. serijal (r) 02.00 Dnevnik 2 (r) 02.25 U fokusu (r) 03.05 Pitajte, tra`imo odgovor (r) 03.30 Stjuardese, serija (r) 04.20 Strah li~no, serijski film (r) 05.10 Muzi~ki program

Pogibija gerilca Che Guevare sna`no je potresla i zaokupila Babija Papu{ku, besku}nika sa socijalne i kulturne margine, ali jo{ zakletog, ortodoksnog idealistu koji vjeruje u progres i stvaranje jednog boljeg svijeta. Tako Babi postaje Cheov "dvojnik"; sljedbenik, ali ne sa oru`jem u ruci, ve} kao pobornik tada omiljene legende. Njegova sudbina se prepli}e sa doga|ajima koji prethode burnoj 1968. godini, pa i samim studentskim nemirima u Beogradu...

De~ko koji obe}ava
07.35 PINK

De~ko koji obe}ava, 1981. KOMEDIJA Re`ija: Milo{ Radivojevi} Uloge: Aleksandar Ber~ek, Rade Markovi}, Dara D`oki}

Slobodan je uzoran mladi} kako od njega o~ekuju njegovi ugledni i situirani roditelji. Dobar je student, ima djevojku kojom }e da se o`eni jer je iz "prave" porodice, dok ga jednoga dana zaru~nica, u nastupu ljubomore, ne udari veslom po glavi…

Prste sebi, ona je jo{ mlada!
00.00 PINK

She's Out Of Control, 1989. KOMEDIJA Re`ija: Stan Dragoti Uloge: Tony Danza, Ami Dolenz, Catherine Hicks, Wallace Shawn

Kako uop}e mo`ete za{tititi svoju k}erku kada dje~aci razmi{ljaju o seksu 652 puta na dan! Doug Simpson `ivi sam sa dvije k}eri Katie i Bonnie. Katie je tek napunila 15 godina i kada joj otac ode na slu`beni put, ona odlazi u salon ljepote na kompletan tretman. Skida svoje proteze za zube i debele nao~ale. Bez njih pretvara se u prelijepu mladu djevojku i dje~aci po~inju stajati u red ispred njene ku}e poku{avaju}i zakazati sastanak. Ali Daoug se ne mo`e nikako pomiri sa tim da njegova "mala" k}erka ve} izlazi sa mu{karcima.

12. januar 2012.
SERIJA

17.00 BHT

SERIJA

Sjaj Pariza

Policijska stanica
22.30 BHT

Jade razgovara sa Alfredom, ali je o~ito da on ima amneziju. Marc saop{tava Loreni da namjerava napustiti Carialis i raditi kao slobodnjak. Alexia bezsupje{no poku{ava probuditi Alfredova sje}anja. Nakon {to je u sefu na{la i dovoljno novca, Valerie je opet postala rastro{na...

Prema anonimnoj dojavi, policija traga za krijum~arima cigareta. Akciju ugro`ava policajka Tina zbog osje}anja koje gaji prema Nadine. Sumnjivci su namjeravali pobje}i u Australiju. Druga istraga provale u butik vodi policiju do dje~aka koji je nezadovoljan o~evim pasivnim na~inom `ivota...

g gnijezda
Osu|en zbog silovanja, McMurphy je preba~en u psihijatrijsku bolnicu, gdje grupna terapija bolni~arke Ratched i velike doze lijekova, prvenstveno umiruju}ih sredstava, oduzimaju pacijentima individualnost i svaku `elju da i{ta promijene. McMurphy se s time ne miri i poku{ava povesti pobunu protiv strogih ~esto i besmislenih normi, no time dolazi u sukob s Ratched i sustavom koji ona predstavlja...
FILM

Kobra
23.20 NOVA

Cobra, 1986. AKCIJA Re`ija: George P. Cosmatos Uloge: Sylvester Stallone, Brigitte Nielsen, Reni Santoni

Marion Cobretti, zvani Kobra, nemilosrdan je poru~nik policije u Los Angelesu. Njegov partner je narednik Gonzalez. Cobretti i Gonzalez dio su policijskog odreda koji se bavi kriminalcima za koje se smatra da su previ{e nepredvidljivi za ostale policijske djelatnike. Njihova jedinica se ujedno smatra deponijem policajaca neprikladnih za odjel koji je sve vi{e pod politi~kim utjecajem. Novi slu~aj s kojim se susre}e Kobra je pucnjava u supermarketu koja se dogodila usred vala ubojstava iza kojih stoji tzv. no}ni kolja~...
FILM

06.30 Smrt je kum, crtani film (r) 07.00 Najava programa 07.05 Kristalna kugla, crtani film 07.35 Snjeguljica i ru`ica, crtani film 08.00 Music box 08.05 Oluja, serija, 8. ep. (r) 09.00 Music box 09.05 Zakon ljubavi, serija, 148. ep. (r) 10.00 Music box 10.05 Junska no},30/124 11.00 Music box 11.05 TV Jedna, magazin za `ene (r) 12.00 Music box 12.05 Tajna slu`ba, serija, 1/12 13.00 Music box

TV1

06.30 Kad li{}e pada, 176. ep. 07.15 Mechanical animals, crtani film, 7. ep. 07.30 @ablja patrola, 9. ep. 07.55 Mali crveni traktor, crtani film, 9. ep. 08.05 Felix bebe, crtani film 08.30 Top Shop 08.50 Mechanical animals, crtani film, 8. ep. 09.00 Bumba, crtani film 09.13 Timmy, crtani film 09.23 Fifi, crtani film, 12. ep. 09.35 Garfield, crtani film 09.45 Dragon ball Z, crtani film, 79. ep.

HAYAT

06.00 Sestre, serija (r) 07.00 Sex i selo, humoristi~na serija 07.35 De~ko koji obe}ava, film 10.00 Vitezovi iz blata, reality emisija 10.40 Kupi.ba, emisija 11.00 Ljubav i mr`nja, serija 12.00 Info top, info - program 12.05 Vremenska prognoza 12.20 Porodi~ni obra~un, kviz

PINK

06.45 Hairy Scary, crtani film 06.55 Ma|ioni~ar, crtani film 07.10 Farhat, crtani film 07.35 Mixmaster, crtani film 08.00 Gladijator, crtani film 08.25 Oggy i `ohari, crtani film 08.30 Dje~iji program 10.55 Ukleta Marijana, meksi~ka telenovela 11.50 Crime Time, crtani film 11.55 OBN Info, informativni program 12.15 Skrivena kamera, humoristi~ni program

OBN

Hello Kitty
19.10

Suze Bosfora
12.00

Mala nevjesta
16.00

Odmori se, zaslu`io si
13.45

Sjeverno lice
22.10 OBN

North Face, 2008. DRAMA Re`ija: Philipp Stölzl Uloge: Benno Fürmann, Florian Lukas, Johanna Wokalek

Avantura prema istinitoj pri~i o planinarima koji su odlu~ili uspeti se na neosvojivu planinu u Alpama.Planinari Toni Kurz i Andreas 'Andi' Hinterstoisser sanjaju o osvajanju zloglasne planine EigerNordwand budu}i da su mnogi raniji poku{aji zavr{ili smr}u. Na po~etku sve ide bez problema, me|utim vrijeme se iznenada preokre}e te se jedan od planinara ozlijedi. Tada zapo~inje dramati~na utrka s vremenom...

Svjedo~anstvo Taliesina Jonesa
13.30 HRT2

Testimony of Taliesin Jones, 2000. DRAMA Re`ija: Martin Duffy Uloge: John-Paul Macleod, Jonathan Pryce, Ian Bannen

Taliesin Jones `ivi s ocem i bratom na farmi u Walesu. Majka je napustila obitelj i `ivi u obli`njem gradi}u. Od njezina odlaska Taliesin se nada ~udu koje bi je vratilo i odlazi na satove k starom u~itelju Billyu Evansu. Billy je duboko religiozna osoba koja svojom vjerom poma`e ljudima. Kad jednom prilikom sudjeluje u iscjeljiteljskom uspjehu, Taliesin, osniva skupinu vr{njaka "The Believers"...

13.05 Zauvijek mlad, serija, ep. 11/28 (r) 13.35 Zauvijek mlad, serija, 12/28 (r) 14.00 Music box 14.05 Kako vrijeme prolazi, serija, 8. ep. (r) 15.00 Music box 15.05 Zakon ljubavi, serija, 149. ep. 16.00 Junska no}, serija, 30/124 (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Oluja, serija, 9. ep. 18.15 Music box 18.20 Superstars, 35. ep. 19.00 Najava Dnevnika 19.10 Hello Kitty, crtani film 19.30 Dnevnik 20.05 Kako vrijeme prolazi, serija, 9. ep. 21.05 Ja biram goste, dijalo{ka emisija 22.20 Igra, serija, 19/64 22.40 Grmalj: Gospodar sunca 2, film 00.15 Pono}ne vijesti 00.30 Nemoj prestati da sanja{, film (r) 01.58 No}ni program

10.15 Lijeni grad, crtani film 10.40 Bakugan, crtani film 11.08 Winx, crtani film 11.30 Tractor Tom, crtani film 11.45 Vijesti 11.59 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Suze Bosfora 13.00 Miljenica, 152. ep. 13.50 ZMBT profil 14.15 Top Shop 14.20 Bestseller 15.00 Bio jednom jedan Snje{ko, igrani film 16.30 Kad li{}e pada, 176. ep. 17.25 Sport centar 17.30 Dobar dan svima, zabavni program 18.30 Recept za dobar `ivot 19.00 Vijesti u 7 19.28 Vremenska prognoza 19.37 Stanje na putevima 19.38 Horizonti 20.00 Kad li{}e pada, 177. ep. 21.00 Ispuni mi `elju 22.20 Sport centar 22.22 Druga istina, 2. dio 00.20 Astro Num Caffe, u`ivo Reprizni program Hayat TV-a

13.00 Brze pare, kviz 14.00 Info top, informatini program 14.20 City, zabavna emisija 15.00 Sestre, serija 15.45 Kupi.ba 15.50 Info top, info - program 16.00 Mala nevjesta, serija 18.00 Tajna ljubav, serija 19.00 Sex i selo, humoristi~na emisija 19.30 Info top, centralne vijesti 19.57 Vremenska prognoza 19.58 Za zdrav i lijep osmijeh 20.00 La`no prolje}e, serija 21.00 Zabranjeni forum, emisija 23.30 Californication, serija 00.00 Prste sebi, ona je jo{ mlada!, film

12.50 Na{a mala klinika, doma}a humoristi~na serija 13.45 Odmori se, zaslu`io si, doma}a serija 14.35 Dolina vukova, turska krimi serija 16.15 Ukleta Marijana, meksi~ka telenovela 16.50 Na{a mala klinika, doma}a humoristi~na serija 17.45 Dejana, talk show 18.45 Crime Time, crtani film 18.50 OBN Info, informativni program 19.05 OBN Sport, sportski pregled 19.20 Vox specijal, talk show 20.00 Odmori se, zaslu`io si, doma}a serija 21.00 Dolina vukova, turska krimi serija 22.05 Vox populi 22.10 Sjeverno lice, igrani film 23.55 Dolina vukova, turska krimi serija 00.55 OBN Info, informativni program 01.00 OBN Sport, sportski pregled 01.05 Vox populi

FILM

31

Cetvrtak
TV SA
07.00 Sarajevsko jutro u`ivo 10.05 Program za djecu(r) 11.00 Vijesti 11.05 Privatni `ivot-remek djela(r) 13.00 Vijesti 13.15 Sarajevdisanje (r) 13.45 Sevdah (r) 14.20 Ukus mo}i, film (r) 16.10 Vijesti TVSA 16.15 Dokumentarni program 17.00 Dobre vibracije, u`ivo 18.15 Tarih 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Program za djecu 20.00 Doma}i dok. program 21.00 Ve~ernje vijesti 21.30 Legenda o Bruce Lee-ju, 22.15 Pusti muziku 23.00 Klju~evi od ku}e, film 00.45 Privatni `ivot-remek djela

TV TK

06.05 Iz dana u dan... 09.05 Oluja, serija (r) 10.05 Junska no}, turska telenovela 10.55 Zakon ljubavi, serija (r) 11.55 Iz dana u dan...12.00 Vijesti 15.00 Zakon ljubavi, serija 16.00 Dnevnik 1 17.15 Oluja, turska telenovela 19.00 Dnevnik 2 20.05 Junska no}, turska telenovela 22.55 Vijesti 00.00 Oluja, turska serija (r) 01.00 Dnevnik 2, repriza 01.30 Junska no}, serija (r)

MRE@A

07.05 Kristalna kugla, crtani film 07.35 Snjeguljica i ru`ica, crtani film 08.05 Oluja, 8. ep. (r) 09.05 Zakon ljubavi, 148. ep. (r) 10.05 Junska no}, 30/124 14.05 Kako vrijeme prolazi, 8. ep. (r) 15.05 Zakon ljubavi, 149. ep. 16.00 Junska no}, 30/124 (r) 17.15 Oluja, 9. ep. 20.05 Kako vrijeme prolazi, 9. ep. 22.40 Grmalj: Gospodar sunca, film

TV MOSTAR

08.05 Oluja, (r) 09.05 Zakon ljubavi, (r) 10.05 Junska no}, 30/124 11.00 Music box 11.05 TV jedna (r) 12.00 Music box 12.05 Tajna slu`ba, 1/12 13.00 Music box 13.05 Zauvijek mlad, 11/28 (r) 13.35 Zauvijek mlad, 12/28 (r) 14.00 Music box 14.05 Kako vrijeme prolazi, 8. ep. (r) 15.05 Zakon ljubavi, 149. ep. 16.00 Junska no}, 30/124 (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Oluja 18.15 RTM grad 19.30 Dnevnik 20.05 Kako vrijeme prolazi 22.40 Grmalj: Gospodar sunca, igrani film 00.15 Pono}ne vijesti

TV ZENICA

13.00 Vijesti 13.05 Selu u pohode (r) 14.00 Iz dana u dan... 14.30 Autoshop (r) 15.00 Vijesti 15.05 Sponzoru{e (r) 16.00 Iz dana u dan 16.05 Sredinom (r) 17.00 Discovery, dokumentarni program 17.30 Dje~iji program 17.50 Ze sport plus 18.00 Cris Angel, zabavni program 19.00 Zenica danas 20.00 Kontakt program 21.05 Oni dolaze 21.30 Sponzoru{e, serija 23.00 Zenica danas (r) 23.30 Glas Amerike

TV KAKANJ

09.00 Denis napast 09.10 Vjerski program 09.20 TV Sahar 10.00 Sasvim obi~na pri~a 11.00 Jusuf, serija 12.00 Vijesti TV Sahar 12.30 Frej`er, serija 13.00 Dom2 13.30 Muzeji 14.00 Bonaventura 15.00 Crne knjige, serija 15.30 Auto shop magazin 16.00 Puls 17.00 Flash vijesti 17.05 Amor latino, serija 18.00 Jusuf, serija 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Crne knjige, serija 21.15 Zanimljive pri~e 21.25 Svijet uspje{nih 22.00 Amor latino, serija 23.00 Glas Amerike

32

07.00 Dobro jutro, Hrvatska 08.53 ZABA - 90 sekundi (r) 08.55 Ludi od ljubavi 1, serija 09.54 Vijesti iz kulture (r) 10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.10 Svjetska blaga 2, dokumentarna serija 11.10 Sve }e biti dobro, serija 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 TV kalendar (r) 12.30 Kad zavolim, vrijeme stane serija 13.20 Dr. Oz, talk show 14.00 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.09 Vrijeme sutra 14.10 Trenutak spoznaje 14.40 Hrvatska kronika BiH (r) 14.55 Kulturna ba{tina 15.10 Ponos Ratkajevih, Serija 16.00 Alisa, slu{aj svoje srce - serija 16.50 Hrvatska u`ivo 17.00 Vijesti 17.10 Hrvatska u`ivo 17.59 HAK - Promet info 18.00 8. kat: Vikend drogiranje, talk-show 18.50 Odmori se, zaslu`io si 2 - Serija 19.30 Dnevnik 20.00 ZABA - 90 sekundi 20.01 Ve~eras 20.02 Sve u 7!, kviz 20.55 Pola ure kulture 21.25 Ciklus dobitnika Oscara: Let iznad kukavi~jeg gnijezda, film 23.50 Dnevnik 3 00.10 Sport 00.13 Vrijeme sutra 00.15 Vijesti iz kulture 00.25 Split Blues Festival 2011., snimka 01.40 In medias res (r) 02.25 Dr. House 6, serija (r) 03.10 Tra~erica 2, serija

HRT 1

07.55 Mala TV: TV vrti}: Tko je glavni (r) Baltazar: Tetke Pletke, crtani film (r) Mala princeza, crtani film 08.25 Bijeg lukavog lisca, serija za djecu 08.50 Merlin 1, serija za djecu i mlade 09.35 Istrage Mladog Mjeseca, serija za mlade 10.00 Alisa, slu{aj svoje srce - serija 10.45 Glee 2, serija (r) 11.30 Drugi format (r) 12.15 Paralele (r) 12.45 Reprizni program 13.30 Svjedo~anstvo Taliesina Jonesa, ameri~ko-britanski film za djecu 15.05 Mala Tv: (r) TV vrti}: Tko je glavni (r) Baltazar: Tetke Pletke (r) Mala princeza, crtani film (r) 15.35 Merlin 1, serija(r) 16.20 Degrassi Novi nara{taj, serija 16.45 Obi~na klinka, serija 17.10 Doctor Who 1, serija 17.55 Obrtnik 100% poduzetnik 18.00 Regionalni dnevnik 18.20 @upanijska panorama 18.30 Glee, serija 19.15 Simpsoni 19, serija 19.40 Glazba, glazba... 20.00 In medias res 20.50 Zalagaonica, dokumentarna serija 21.15 Zalagaonica, dokumentarna serija 21.40 Dr. House 6, serija 22.25 Tra~erica 2, serija 23.10 CSI: Miami 8, serija 23.55 Uvijek je sun~ano u Philadelphiji 5, humoristi~na serija 00.20 Pepeo pepelu 2, serija 01.05 Retrovizor: Dva i pol mu{karca 6, serija (r)

HRT 2

05.55 Oluja u raju, serija (r) 07.25 Shaggy i Scooby Doo, crtana serija 07.50 Ptica trka~ica, crtana serija 08.15 TV izlog 08.30 Nate Berkus Show 09.40 Kad li{}e pada, serija (r) 10.40 Ljubav i kazna, serija 11.40 Inspektor Rex, serija (r) 12.35 IN magazin (r) 13.15 Izgubljena ~ast, serija 14.15 Oluja u raju, serija 16.00 Inspektor Rex, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Kad li{}e pada, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Ljubav i kazna, serija 21.00 Izgubljena ~ast, serija 22.05 Ve~ernje vijesti 22.25 Provjereno, info - magazin 23.20 Kobra, igrani film 00.50 Dva paklena dana, igrani film (r) 02.30 CSI Prag, serija 04.00 Nestali, serija (r) 04.45 Ezo TV, tarot show 05.45 Seinfeld, serija

NOVA

AL JAZEERA B.
07.00 Kontekst, talk-show (r) 07.30 Bo`ija ko~ija I dio (r) 08.00 Sljede}a muzi~ka stanica Maroko I dio 08.30 Kontekst, talk-show (r) 09.00 AJE program 16.30 Druga strana Srbije, ep. 7, dokumentarni program (r) 17.00 Usudi se i probaj Palermo (r) 17.30 Kontekst, talk-show (r) 18.00 Vijesti 19.05 48 Ramingining, dok. program (r) 19.30 Bo`ija ko~ija I dio, dok. program (r) 20.00 Vijesti 21.30 Kontekst, talk-show 22 00 Vijesti 23.05 Kontekst, talk-show (r) 23.30 Sudan - Historija podijeljene zemlje I dio, dok. program 00.00 AJE Vijesti 01.00 Kontekst, talk-show (r) 01.30 I glasnike ubijaju, ep. 1, dokumentarni pr.

10.00 Vijesti 10.05 Sasvim prirodno, reporta`a 10.35 Moja lijepa Srbija, reporta`a 11.05 Slagalica, kviz (r) 12.00 Dnevnik 12.15 Sport plus 12.30 Srpska muzika 20. vijeka 13.00 Trezor: Fonoteka Radio Beograda 14.45 Gastronomad, zabavni program (r) 17.00 Dnevnik RT Vojvodina 17.20 [ta radite, bre, info 17.45 Beogradska hronika 18.25 Oko magazin 19.00 Slagalica, kviz 19.30 Dnevnik 20.05 Selo gori, a baba se ~e{lja, serija 21.00 Veliki izazov, kviz 22.00 Vijesti 22.05 Da, mo`da, ne, dokum. program 23.00 Mjesto za nas, dok. program 23.30 Beokult, emisija iz kulture 23.55 Dnevnik 00.10 Evronet, dok. program

RTS

11.00 11.05 11.30 11.55 12.00 12.05 12.35 13.10 13.30 14.00 14.05 14.35 15.00 15.10 15.20 15.30 15.45 16.15 16.45 17.00 17.30 18.00 18.05 18.50 19.20 19.30 20.00 20.30 21.00 21.30 22.30 22.50 23.00 23.30 00.00

RTCG

Vijesti Pogram za djecu Svi nasi festivali Kalendar Vijesti U centar Obrazovni program Stil (r) Dokumentarna emisija Vijesti Obrazovna emisija (r) Etno Aktuelno Fle{ sport (r) Kalendar Dnevnik 1 Sat TV Ekolo{ka radionica Lajmet Podgori~ka hronika Sat TV Vijesti Cg u`ivo Program za djecu Kalendar Dnevnik 2 Sat TV Dokumentarni film Muzika raspolo`enja Replika U centar Kalendar Dnevnik 3 Stadion Crna Gora u`ivo

DISCOVERY

07.15 Opasan lov 08.10 Razotkrivanje mitova 09.05 Vrhunsko graditeljstvo 10.00 Kako to rade? 10.30 U djeli}u sekunde 10.55 Pre`ivljavanje 11.50 Generalka 12.45 Automobili 13.40 Ameri~ki ~operi 14.35 Prljavi poslovi 15.30 Opasan lov 16.25 Razotkrivanje mitova 17.20 Vrhunsko graditeljstvo 18.15 Pre`ivljavanje 19.10 Kako se pravi? 19.40 Kako to rade? 20.05 U djeli}u sekunde - 2 epizode 21.00 Lov na sabljarke 21.55 Drvosje~e iz mo~vare 22.50 Ukleta ku}a 23.45 Razotkrivanje mitova

N. GEOGRAPHIC

11.00 Uni{tavanje najve}ih: Teretni kamion 12.00 Hitlerov uspon: Prijetnja 13.00 Nacisti~ki odredi smrti 14.00 In`enjerske veze: Bolidi formule 1 15.00 Istorijske zavjere: Romanovi 16.00 Naj~udniji dinosaurusi 17.00 Iznutra: Tokijska mafija 18.00 Drugi svjetski rat: [ok 19.00 Uhva}eni na djelu: Leopart protiv pitona 20.00 ^ovjek zvijer: Morsko ~udovi{te 21.00 Ulovljeni: Pecanje ~udovi{ta: D`inovske jegulje 22.00 Te{ka vremena: Borba iza re{etaka 23.00 ^ovjek zvijer: Morsko ~udovi{te 00.00 Pecanje ~udovi{ta: D`inovske jegulje

VIASAT HISTORY

07.00 Tajm tim godina X 08.00 Skrivena blaga afri~ke, australijske i indijske umjetnosti 09.00 [ta je zaista potopilo Meri Rouz 10.00 Lovci na naciste 11.00 7.7. 2005. - Napad na London 12.30 Prohorovka: Kro}enje tigra 13.00 Drugi svjetski rat u boji 14.00 Tutankamon: tajne de~aka kralja 15.00 Tajm tim godina X 16.00 Genije dizajna 17.00 @ivo oru`je 18.00 Premijera: Zvijezde srebrnog ekrana 19.00 Istok-Zapad: Putovanja iz sredi{ta Zemlje 20.00 Egipat 21.00 Tajni ratovi 22.00 Vrt Agate Kristi ubistvo i misterije u Devonu 23.00 Tajm tim godina X 00.00 Genije dizajna

ANIMAL PLANET

10.00 U posjeti `ivotinjama sa Mikejlom Strakan 10.55 Borba za zmije sa Brusom D`ord`om 11.20 Spa{avanje divljih `ivotinja 11.50 RSPCA - 2 epizode 12.45 Policija za `ivotinje 13.40 Ta prelijepa Afrika 14.30 @ivot majmuna 15.00 Dik i Dom u svijetu `ivotinja 15.30 @ivotinje i mi 16.00 Upoznajte divljinu 16.25 Sve o psima 17.20 Izuzetni psi 17.45 Izuzetni psi 18.15 Borba za zmije sa Brusom D`ord`om 18.40 Psi - jedna rasa, jedna pri~a 19.10 Sve o psima 20.05 Ta prelijepa Afrika 21.00 @ivotinjsko carstvo - 2 epizode 21.55 Divlje i bez cenzure 22.50 Pre`ivio sam! 23.45 Policija za `ivotinje

12. januar 2012.
TV VOGO[]A
08.30 Sa sevdahom u srcu 09.00 Program za djecu i mlade 10.00 I.R.I.B. (r) 10.30 VOA (r) 11.00 Info blok 12.00 Magazin Plus (r) 12.30 Istina (r) 13.00 Liberty TV (r) 13.30 Program za djecu i mlade 14.30 Telenovela (r) 15.30 Majstori kuhinje 16.00 Otvoreni program, u`ivo 17.50 Crtani film 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 I.R.I.B. 20.00 Bonus 21.00 Telenovela 22.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.30 Hronika sedmice TV Jablanica 23.00 VOA

TV USK

11.10 Dance, dance, serija 12.00 Vijesti 12.10 Velikani na{e pro{losti 13.05 Divlja ostrva, 6/8 14.00 TV liberty, informativni program (r) 14.30 Vijesti 14.45 Bigrafije, 15.30 Kultura 16.00 Junska no}, serija (r) 17.15 Skrivena palma, serija (r) 18.20 HiPP ove pri~e (r) 18.30 Grimove bajke 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 U fokusu, info-program 21.30 Dnevnik 2 21.50 Skrivena palma, serija 22.45 Najd`el Marvin, 6/7 23.30 Vrijeme je za jazz, muzi~ki program

TV SLON

16.02 Vijesti 16.15 Sredinom sedmice, info-program (r) 16.45 Pitajte, tra`imo odgovore, info-program 17.15 @ivot sa stilom, zabavni program 18.00 Crno i bijelo, info-program 18.15 Vremenska prognoza 18.30 Vje`bajmo zajedno 19.00 Muzi~ki Salto 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 Kviz Extra 20.22 Vremeplov... 20.30 Ko zna, zna, zabavni program 21.10 Op~injeni, 175/208 22.05 Extra DJ 23.00 Slon extra Info

TV BN

06.30 Jutarnji program 08.30 Serija 10.00 Novosti 10.05 Film 12.00 Novosti u podne 12.15 Stav i kontrastav (r) 14.00 Novosti 14.05 Film 16.00 Dnevnik 1 16.20 Anali, serija (r) 17.00 Serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Crni Gruja 2, serija 19.00 Sport fles 19.30 Dnevnik 2 20.05 Srlo gori, a baba se ~e{lja, serija 21.00 Puls 22.30 Dnevnik 3 23.00 Anali, serija 23.50 Kako se zavr{ilo ljeto, film 01.20 Serija

ATV

Razotkrivanje mitova
16.25 DISCOVERY

08.00 Jutarnji program 09.00 Crtani filmovi 11.45 Vijesti 12.00 Suze Bosfora, serija 13.00 Miljenica, serija 14.00 TV {op 14.30 48. sati svadba, zabavni program 15.30 Kad li{}e pada, serija 16.20 Bio jednom jedan Snje{ko, film 18.00 Nepobjedive Banzuke 18.25 @ene, ljudi i ostali, serija 19.00 Vijesti 20.00 Kad li{}e pada, serija 21.00 Kursad`ije, zabavni program 22.00 Vijesti 22.22 Druha istina, film (2. dio) 00.20 Kursad`ije, zabavni program

DOK. DOK. SERIJA FILM SERIJA SERIJA

Ta prelijepa Afrika
20.05 ANIMAL PLANET

08.30 Reli, Dakar 09.15 Biatlon, SK Nove Mesto, ^e{ka 10.30 Tenis, WTA Sydney, Australija, ~etvrtfinale 12.30 Reli, Dakar 13.15 Biatlon, SK Nove Mesto, ^e{ka 14.15 Biatlon, SK Nove Mesto, ^e{ka 15.45 Tenis, WTA Sydney, Australija, polufinale 16.45 Fudbal 20.00 Watts 20.15 Fudbal 22.15 Reli, Dakar 23.00 Poker 00.00 Watts 00.45 Reli, Dakar

EUROSPORT

Reli, Dakar
12.30

03.30 Pikado 05.30 Tenis, WTA Sydney, Australija, ~etvrtfinale 07.30 Fudbal, Bundesliga: Dortmund — Schalke 04 08.30 Stoni fudbal 10.00 Ski-skokovi, Four Hills Bischofshofen, Austrija 11.30 Freestyle motocross 12.30 Freestyle skijanje 13.45 GTA Road to Dubai 14.00 Tenis, WTA Sydney, Australija, polufinale 16.00 Ski-skokovi, Four Hills Bischofshofen, Austrija 17.30 Watts 18.30 Stand up paddle 19.00 Pikado 23.00 Obaranje ruku 23.30 Sepaktakraw 00.30 Strikeforce, B. Barnett, USA K. Kharitonov, Rusija 01.30 Tenis, WTA Sydney, Australija, polufinale

EUROSPORT 2

06.30 Copa del Rey: Espanyol - Cordoba 09.00 Vijesti 09.15 Premier League News 09.30 ATP Sydney, ~etvrtfinale, direktno 12.30 Copa del Rey: Sevilla - Valencia 14.15 Premier League: Tottenham Everton 16.00 NBA Live 16.15 KHL: SKA Severstal 18.00 Premier League Magazin 18.30 Vijesti 18.45 Premier League News 19.00 NBA Live 19.15 NBA Action 20.00 Copa del Rey: Athletic Bilbao Albacete, direktno 22.00 Copa del Rey: Osasuna Barcelona, direktno 00.00 Coppa Italia: Napoli - Cesena 01.45 Fudbal mondijal magazin 02.15 Vijesti 02.30 Premier League News 02.45 Premier League Magazin 03.15 NBA Live

SPORT KLUB

08.30 Copa del Rey: Levante Alcorcon 10.15 Copa del Rey: Espanyol Cordoba 12.00 FA Cup: Arsenal - Leeds 13.45 Copa del Rey: Mallorca Sociedad 15.30 Coppa Italia: Roma Fiorentina 17.15 ATP Sydney: Quarterfinals 21.00 Coppa Italia: Napoli Cesena, direktno 23.00 FMM 23.30 Copa del Rey: Athletic Bilbao Albacete 01.15 Carling Cup: Crystal Palace Cardiff City 03.00 Copa del Rey: Osasuna Barcelona 04.45 Portugalska liga: Beira Mar Braga 06.30 Coppa Italia: Lazio Verona 08.15 Copa del Rey: Malaga Real Madrid

SPORT KLUB +

09.00 Ko{arka, Gr~ka liga 11.00 Fudbal Gr~ka liga 13.00 Fudbal Liga {ampiona 15.00 Vijesti Omni Sport 15.30 Fudbal Liga {ampiona Finale 2011 18.00 Ko{arka, ABA Liga, prenos 20.00 Ko{arka, ABA Liga, prenos 22.00 Ameri~ki fudbal NFL 00.00 Poker WPT Series 7

ARENA SPORT 1

Voker, teksa{ki rend`er
15.20 UNIVERSAL

Dadli je zakon
14.00 TV1000

Uvod u anatomiju
20.56 FOX LIFE

Milosrdna Grejs
19.10 FOX CRIME

ABA Liga
18.00

UNIVERSAL

06.20 McLeudove k}eri, serija 07.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 08.20 Ne{ Brid`is, serija 09.20 Ubistva u Midsommeru, film 11.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 12.20 Urgentni centar, serija 13.20 Frikovi, serija 14.20 Monk, serija 15.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 16.20 Ubistva u Midsommeru, film 18.20 Urgentni centar, serija 19.20 Monk, serija 20.20 Frikovi, serija 21.20 Ejs Ventura: Zov prirode, film 23.20 Faktor straha, film 01.20 Medijum, serija 02.20 Ne{ Brid`is, serija 03.20 McLeudove k}eri, serija 04.15 ^injenici i la`i, serija

TV1000

04.00 Djeca, igrani film 05.20 Vrata raja, igrani film 08.50 Velika zvijerka, igrani film 10.20 Prijedlog, igrani film 12.10 Pri~a o seksu, igrani film 14.00 Dadli je zakon, igrani film 16.00 ^uvaj se lijepih otmi~arki, igrani film 18.00 Pacov, igrani film 20.00 Frid`ek, igrani film 22.00 Djeca, igrani film 00.00 Lezbijke uhva}ene na djelu, igrani film 02.00 Mlade, vla`ne i napaljene, igrani film

FOX LIFE

10.40 D`oi, serija 11.04 Rokerka Rita, reality show 11.28 @ivot po D`imu, serija 12.20 Razvedeni Gari, serija 13.20 Ulica sje}anja 14.16 O~ajne doma}ice 15.00 Uvijek je sun~ano u Filadelfiji?, serija 15.46 @ivot po D`imu, serija 16.40 Sve {to niste znali o ljubavi, serija 17.40 Rajlijev `ivot, serija 18.08 D`oi, serija 18.32 Rokerka Rita, reality show 19.04 Uvijek je sun~ano u Filadelfiji?, serija 20.00 O~ajne doma}ice, serija 20.56 Uvod u anatomiju, serija 22.04 Osveta, serija 22.52 Rajlijev `ivot, serija 23.28 Ulica sje}anja, serija 00.20 [apat duhova, serija

FOX CRIME

07.50 I{~ezla, serija 08.35 Za{titnica svjedoka, serija 09.20 Milosrdna Grejs, serija 10.10 Put osvete, serija 10.55 Kasl, serija 11.40 Red i zakon, serija 12.30 Pariski forenzi~ari, serija 13.20 Pisac i detektiv, serija 14.10 Nepoznati, serija 15.50 Za{titnica svjedoka, serija 16.40 Aerodrom, serija 17.30 Bjekstvo iz zatvora, serija 18.20 Lavirint zlo~ina, serija 19.10 Milosrdna Grejs, serija 20.00 Kasl, serija 20.55 Serija 21.45 Serija 22.35 Put osvete, serija 23.25 Dekster, serija 00.15 Red i zakon, serija 01.05 Aerodrom, serija 01.50 Bjekstvo iz zatvora, serija

HBO

06.00 StreetDance 3D, film 07.40 Odgoj za po~etnike II, ep. 1, serija 08.05 Ljubav jedne `ene, film 09.50 ^uvarica svoje sestre, film 11.40 Celine: U o~ima svijeta, film 13.45 Arthur 3: Rat dvaju svjetova, film 15.30 Dan zaljubljenih, film 17.35 Spa{avanje pelikana 895, film 18.15 Lovac na glave, film 20.05 Cyrus, film 21.35 Igra smrti, film 23.10 Telefonska govornica, film 00.30 Simon Konianski, film 02.10 Seks i la`i u gradu grijeha, film 03.40 Opasni prijelaz, film 05.30 Filmovi i zvijezde IV, ep. 1, serija

CINESTAR

11.00 Zig zag, igrani film 13.00 Malena ~udovi{ta, igrani film 15.00 Besmrtna ljubav, igrani film 17.15 Izgubljena mo}, igrani film 19.30 Rain, igrani film 21.15 Emile, igrani film 23.15 Izgubljeni grad, igrani film 02.00 @ivot je more, igrani film

33

21.10 FTV

SERIJA

Petak
Da sam oblak
47. Narin nastavlja sa borbom i sa `ivotom i sa svojim amid`om Asla nom. Aslan-beg je optu`en za smrt svog brata i izveden je na sud. Na su|enju }e mu pozliti. Kad to ~uje, Durije je te{ko i poku{ava da upozori Narin. Nakon Harunove smrti {ire se tra~evi u vezi sa Narin. Mustafa se obra~unava sa svakim ko govori Narin iza le|a i poku{ava joj pomo}i.

Oluja

17.15 TV1/MRE@A

10. Zeynep otkriva Nazin plan te {to prije `eli prona}i Alija i upozoriti ga. U selo dolaze stranci koji se raspituju za Besima, a to ne promi~e hod`i. Na taj na~in dvojica suparnika jedan o drugome saznaju nove detalje. Hasan se poku{ava izvu}i iz ionako te{ke situacije, ali donosi nevolje i sebi i svojoj okolini.

Tajna tarog Mosta
17.25 FTV

62. Emilia zamjera Pepi {to joj nije rekla za Albertovu bra~nu ponudu. Doktor daje Emiliji poklon, {to kod djevojke budi kakvu-takvu nadu, no Pepa joj savjetuje da bude malo zatvorena, jer ba{ to privla~i mu{karce. Francisca i Marques otvoreno razgovaraju, on ne}e odustati od vjen~anja s njenom k}erkom. Ona tra`i od Mauricija da joj pomogne i rije{i se Marquesa. Mauricio govori Juanu o Marquesovim namjerama prema Soledad, nakon ~ega mladi} odlazi da poravnaju ra~une.

Sve }e biti dobro
16.00 FTV

34

99. Matko potjera Sun~icu ku}i iz Mihaelova stana. Aleksandra otkriva Karmen kako je Kre{o otac njezina djeteta. Mila ponudi Kristini povratak u Kroniku, ona je neugodno zate~ena vije{}u da }e Kre{o postati otac. Matko zati~e razularenu situaciju na tulumu u svojoj ku}i i sve rastjera. Ku~era predla`e Dinku da se na|u i popri~aju o Tamari. Matko dobija ponudu za kupnju poslovnih prostora MABE gradnje. Kre{o poru~uje Aleksandri da planira biti dio `ivota njihova djeteta kad se rodi. Rizla vra}a dileru novce, no ovaj ga prisiljava da ipak obavi posao - izdila marihuanu. Matko i Nevenka se posva|aju usred bolnice oko razvoda...

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade (r) 09.10 Moko, mladi istra`iva~, animirana serija, 10/39 09.15 Kineski moreplovac, animirana serija, 45/52 09.40 Frenderi u zemljama Evrope, animirana serija 09.50 Veliko drijemanje, animirani film 10.00 BHT vijesti 10.10 Ezel, igrana serija, 10/142 11.00 Retrovizor, muzi~ki program 11.30 Sjaj Pariza, igrana serija, 44/80 (r) 12.00 BHT vijesti 12.15 Tre}a strana, informativni program (r) 13.15 Putevi zdravlja, magazin (r) 13.45 The Doha Debates (r) 14.45 BHT vijesti 15.00 Odli~an, 5+, edukativna serija 15.05 Kineski moreplovac, animirana serija, 46/52 15.30 Taksistkinja, igrana serija, 7/8 (r) 16.30 Hronika regija: Krajina 17.00 Sjaj Pariza, igrana serija, 45/80 17.30 BH gastro kutak, kulinarski show 18.00 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Moko, mladi istra`iva~, animirana serija, 11/39 19.00 Dnevnik 1 19.35 Business News 19.40 Retrovizor, muzi~ki program 20.05 Taksistkinja, igrana serija, 8/8 21.00 Dimenzija vi{e, program iz kulture 22.00 Dnevnik 2 22.30 Minin prvi put, ameri~ki igrani film 00.05 Maksimalna snaga, ameri~ki igrani film 01.45 Sve u svemu, dnevni magazin (r)

BHT 1

07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Da sam oblak, igrana serija 46. ep. Dje~iji program 10.50 Pop Pixie, crtani film 10.10 Super {pijunke, crtani film 10.25 Kako to 10.40 U zmajevom gnijezdu, crtani film 11.00 Sve }e biti dobro, serija 98. ep. 12.00 Dnevnik 1

FTV

06.01 Muzi~ki program 06.30 Info kanal 07.00 Vijesti 07.05 Jutarnji program 09.00 Vijesti 09.10 Supruge i k}eri, serija (r) Mala TV 10.05 Piplinzi, crtana serija 10.25 Tomica i prijatelji, crtana serija 10.35 U~ite engleski sa Ozmom, program za djecu 11.00 Hladnokrvni `ivot, dok. serijal 12.00 Dnevnik 1 12.15 Madam Bovari, serija

RTRS

FILM
FILM FILM FILM

Minin prvi put
22.30 BHT

Mini's First Time, 2006. KRIMI/DRAMA/KOMEDIJA Re`ija: Nick Guthe Uloge: Alec Baldwin, Nikki Reed, Carrie-Anne Moss, Jeff Goldblum, Luke Wilson

Maksimalna snaga
00.05 BHT

Drive, 1997. AKCIJA/AVANTURA/SF Re`ija: Steve Wang Uloge: Mark Dacascos, Kadeem Hardison, Brittany Murphy

TV Bingo show
20.10

Mjesto zlo~ina
14.05

12.15 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija 14.00 Odgovorite ljudima, dijalo{ka emisija 15.00 Vijesti 15.10 Bumerang, serija 38. ep. 16.00 Sve }e biti dobro, igrana serija 99. ep. 17.00 Federacija danas 17.25 Tajna Starog Mosta, igrana serija 19.30 Dnevnik 2 20.10 TV Bingo show, direktno izvla~enje 21.10 Da sam oblak, igrana serija, 47. ep. 22.10 Crna krava, bijelo mlijeko, no}ni program 00.20 Dnevnik 3 00.50 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija 74. i 75. ep. 02.30 Pregled programa za subotu

13.10 Pe~at, politi~ki magazin (r) 14.05 Mjesto zlo~ina, majami 9, serija (r) 15.00 Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika 15.10 U fokusu 15.55 Reporta`a 16.30 Srpska danas 17.05 Supruge i k}eri, serija 18.00 Banjalu~ka panorama 18.35 Bo`i}ni TV bingo 19.30 Dnevnik 2 20.04 Sport 20.10 Hit do hita 20.20 Intervju: Izraelski patrijarh 20.45 Samo pjesma zna, emisija narodne muzike, novogodi{nji specijal 21.55 Iz iksa u iks, serija 22.30 Dnevnik 3 Sport 22.45 Prsten Nibelunga, serijski film 01.45 Dnevnik 2 02.10 U fokusu 02.50 Intervju, izraelski patrijarh 03.20 Iz iksa u iks, serija

Toby Wong bje`i iz Hong Konga u Ameriku, putuju}i kao slijepi putnik brodom u San Francisco. Odmah po dolasku, Wonga na doku luke ~ekaju brojne pla}ene ubice, od kojih se spa{ava otimaju}i automobil nezaposlenog crnca Malika, prisiljavaju}i voza~a da mu pomogne na putu u Los Angeles. Wong je svima zanimljiva meta, jer je u njegovo tijelo ugra|en biolo{ki mikro~ip, koji mu omogu}uje natprirodne borila~ke sposobnosti, a jedan kupac iz Los Angelesa za ~ip mu nudi ~ak pet miliona dolara...

Trenutna pravda
23.50 NOVA

Instant Justice, 1986. AKCIJA Re`ija: Craig T. Rumar Uloge: Michael Paré, Tawny Kitaen, Liynda Bridges

Scott Youngblood besprijekorni je narednik marinaca, na ponos SAD-u i vojsci kojoj slu`i. Za boravka u veleposlanstvu u Parizu od svoje sestre Kim prima poziv u pomo} iz Madrida. Stigav{i u grad na tri dana, otkriva da je Kim ubijena nakon {to se spetljala s me|unarodnom bandom preprodava~a droge i bijelog roblja. Uz pomo} hromog ameri~kog fotografa i partijanerice ~iji su motivi upitni, ba{ kao i njezin moral, mora uvesti vlastitu trenutnu pravdu za ubojicu...

Crvena zemlja
07.35 PINK

Crvena zemlja, 1975. DRAMA Re`ija: Branimir Tori Jankovi} Uloge: Ljubi{a Samard`i}, Bata @ivojinovi} Du{an Jani}ijevi}

Poznati film Torija Jankovi}a govori o nezaboravnoj 1941. godini, kada partizani osloba|aju U`ice, ^a~ak i vode borbu za Kraljevo. Nijemci, u cilju odmazde, vr{e genocide strijeljaju}i {est hiljada gra|ana Kraljeva.

13. januar 2012.
SERIJA

17.00 BHT

SERIJA

Sjaj Pariza

Pod sretnom zvijezdom
12.15 FTV

Nakon {to je doktorica rekla Alexiji da bi neki {ok, mo`da, pokrenuo Alfredova sje}anja, ona mu, izme|u ostalog, saop{tava da nosi njegovo dijete. Ali, o~ekivane reakcije nema. Hermione i Lorene odlaze na maj~in grob. Tom Blanchard dolazi na mjesto Amaurya u Carialisu.

74. Egon poku{ava objasniti Mikiju za{to je poni{ten natje~aj. Nina dolazi kod Vlaste kako bi se obra~unala s njom. Zlatko je izvan sebe vidjev{i Enu i Marinu kako se ljube. Dina se za~udi saznav{i da je njezin novi de~ko {ef Franckove kancelarije. Nakon {to je saznala da je trudna, Suzana u {oku zove Beti.

Otka~enu tinejd`erku ne zanima dosadna {kolska svakodnevnica. Vrijeme ispunjava rade}i neobi~ne stvari prvi put. Na listi njenih pomalo ~udnih `elja, na}i }e se i ta da radi kao eskort-djevojka. Me|utim, kada se na jednom od sastanaka kao mu{terija pojavi njen o~uh, pri~a }e dobiti sasvim drugi smisao.

FILM

Pri~a iz Hrvatske
20.55 HRT1

Pri~a iz Hrvatske, 1991. DRAMA Redatelj: Krsto Papi} Uloge: Ivo Gregurevi}, Zoja Odak, Kristijan Ugrina, Maja Ru`i}

Nakon sloma hrvatskog prolje}a 1971. student Ilija Bari} mora napustiti zemlju zbog politi~kog uvjerenja. Njegov otac Luka gubi posao i mora na rad u Njema~ku. U me|uvremenu, odrasta Ilijin brat Ivan Bari}, s dvanaest godina svira u rock bandu i zaljubljen je u kolegicu iz razreda Marinu. Marinin otac druk~ijih je politi~kih uvjerenja i ova se dva roditeljska svijeta me|usobno ne podnose. Dolaze devedesete, propada komunizam, dolazi demokracija, a sukobi izme|u roditelja rasplamsavaju se i prenose na djecu...
FILM

06.05 Kristalna kugla, crtani film (r) 06.30 Snjeguljica i ru`ica, crtani film (r) 07.00 Najava programa 07.05 @eljezni ~ovjek, crtani film 07.35 ^etiri brata od zanata, crtani film 08.00 Music box 08.05 Oluja, serija, 9. ep. (r) 09.00 Music box 09.05 Zakon ljubavi, serija, 149. ep. (r) 10.00 Music box 10.05 Junska no}, serija, 31/124 11.00 Music box

TV1

06.30 Kad li{}e pada, 177. ep. 07.15 Mechanical animals, crtani film, 8. ep. 07.30 @ablja patrola, 10. ep. 07.55 Mali crveni traktor, crtani film, 10. ep. 08.05 Felix bebe, crtani film 08.30 Top Shop 08.50 Mechanical animals, crtani film, 9. ep. 09.00 Bumba, crtani film 09.13 Timmy, crtani film 09.23 Fifi, crtani film 09.35 Garfield, crtani film 09.45 Dragon ball Z, crtani film, 80. ep. 10.15 Lijeni grad, crtani

HAYAT

06.00 Sestre, serija (r) 07.10 Sex i selo, humoristi~na, serija (r) 07.35 Crvena zemlja, film 10.00 Sex i selo, humoristi~na serija (r) 10.40 Kupi.ba, emisija 11.00 Ljubav i mr`nja, serija 12.00 Info top, info - program 12.05 Vremenska prognoza 12.20 Porodi~ni obra~un, kviz 13.00 Brze pare, kviz 14.00 Info top, informativni program

PINK

06.45 Hairy Scary, crtani film 06.55 Ma|ioni~ar, crtani film 07.10 Farhat, crtani film 07.35 Mixmaster, crtani film 08.00 Gladijatori, crtani film 08.25 Oggy i `ohari, crtani film 08.30 Dje~iji program 10.55 Ukleta Marijana, meksi~ka telenovela 11.50 Crime Time, crtani film 11.55 OBN Info, informativni program 12.15 Skrivena kamera, humoristi~ni program

OBN

Zakon ljubavi
15.05

Bumba
09.00

Grand show
21.00

Red Carpet
22.10

Crveno usijanje
22.40 TV1/MRE@A

Red Heat, 1988. AKCIJA/KOMEDIJA Re`ija: Walter Hill Uloge: Arnold Schwarzenegger, James Belushi, Peter Boyle

Arnold Schwarzenegger je u ulozi ruskog policajca kojeg su poslali po ruskog narko-dilera koji je uspio da pobjegne u SAD, ali su ga tamo uhapsili i on ~eka da ga vrate u Rusiju. James Belushi je privremeni Schwarzeneggerov partner. Kad narko-diler uspije pobje}i iz zatvora, njih dvojica moraju ga prona}i...
FILM

Plja~ka
21.45 HRT2

The bank job, 2008. DRAMA Re`ija: Roger Donaldson Uloge: Jason Statham, Saffron Burrows, Stephen Campbell

Terryu Latheru, trgovcu automobilima, posao ne ide ba{ najbolje. Sve te`e je uzdr`avati obitelj. Martine, biv{a manekenka, koja je zaljubljena u Terrya, ima ideju: zna banku u kojoj alarm ne}e raditi nekoliko tjedana i ne}e biti te{ko probiti prolaz do trezora. Ono {to pre{u}uje jest pravi cilj: do}i do kompromitiraju}ih podataka ~lana kraljevske obitelji, kako bi izbjegla zatvorsku kaznu...

11.05 Superstars, dokumentarni program (r) 11.45 Tajna slu`ba, serija, 12.45 Ja biram goste, dijalo{ka emisija (r) 14.00 Music box 14.05 Kako vrijeme prolazi, serija, 9. ep. (r) 15.00 Music box 15.05 Zakon ljubavi, serija, 150. ep. 16.00 Junska no}, serija, 31/124 (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Oluja, serija, 10. ep. 18.15 TV Jedna, magazin za `ene 19.00 Najava Dnevnika 19.30 Dnevnik 20.05 Kako vrijeme prolazi, 10. ep. 21.05 CSI: Las Vegas, serija, 19. ep. 22.00 Igra, serija, 20/64 22.25 Igra, serija, 21/64 22.40 Crveno usijanje, film 00.15 Pono}ne vijesti 00.30 Grmallj: Gospodar sunca 2, film 01.58 No}ni program

10.40 11.08 11.30 11.40 11.45 11.59 12.00 13.00 13.50 14.10 14.20 14.30 15.00 16.30 17.25 17.30 19.00 19.25 19.28 19.30 19.37 20.00 20.05 21.05 23.30 23.35 01.45

film Bakugan, crtani film Winx, crtani film Tractor Tom, crtani film Bestseller Vijesti Biometeorolo{ka prognoza Suze Bosfora, serija Miljenica, 153. ep. Muzi~ki program Bioclinica Top Shop Vitafon Crni bombarder, film Kad li{}e pada Sport centar Dobar dan svima, zabavni program Vijesti u 7 Vremenska prognoza Sport Stanje na putevima Horizonti Kolo sre}e Kad li{}e pada Zvijezda mo`e{ biti ti, show u`ivo Sport centar O~uh, igrani film, 1. dio Astro Num Caffe, u`ivo Reprizni program Hayat TV-a

14.10 City, zabavna emisija 15.00 Sestre, serija 15.45 Kupi.ba 15.50 Info top, inf - program 16.00 Mala nevjesta, serija 18.00 Tajna ljubav, serija 19.00 Sex i selo, humoristi~na serija 19.30 Info top, centralne vijesti 19.57 Vremenska prognoza 19.58 Za zdrav i lijep osmijeh 20.00 La`no prolje}e, serija 21.00 Grand show, muzi~ki program 22.30 Paparazzo lov na poznate, zabavna emisija 23.30 Californication, serija 00.00 Ne mo`e{ pobje}i, film

12.50 Na{a mala klinika, doma}a humoristi~na serija 13.45 Odmori se, zaslu`io si, doma}a serija 14.35 Sjeverno lice, igrani film 16.15 Ukleta Marijana, meksi~ka telenovela 16.50 Na{a mala klinika, doma}a humoristi~na serija 17.45 Dejana, talk show 18.45 Crime Time, crtani film 18.50 OBN Info, informativni program 19.05 OBN Sport, sportski pregled 19.20 Poslovni svijet, tjedni biznis izvje{taj 20.00 Odmori se, zaslu`io si, doma}a serija 21.05 Ameri~ka pita na Horaldov i Kumarov na}in, igrani film 22.05 Vox populi 22.10 Red Carpet, showbiz magazin 23.55 Gospodari pakla, igrani film 00.55 OBN Info, informativni program 01.00 OBN Sport, sportski pregled

35

Petak
TV SA
07.00 Sarajevsko jutro u`ivo 10.00 Program za djecu (r) 11.00 Vijesti TVSA 11.35 Privatni `ivot-remek djela, 10/18 (r) 13.00 Vijesti TVSA 13.10 Doma}i dokumentarni program (r) 14.15 Legenda o Bruce Lee-ju (r) 15.05 Pusti muziku (r) 16.00 Vijesti 16.05 Dokumentarni program 17.00 Dobre vibracije, u`ivo 18.15 Tarih 18.30 Dnevnik 19.00 Program za djecu 20.00 Mu}ke 20.50 Vijesti TVSA 21.00 Rebus 22.30 Zemljomorje, filmski program, 2/2 00.00 Krvavo zlato, film 01.25 Dnevnik

TV TK

06.05 Iz dana u dan... 09.05 Oluja, serija (r) 10.05 Junska no}, turska telenovela 10.55 Zakon ljubavi, serija (r) 11.55 Iz dana u dan... 12.00 Vijesti 15.00 Zakon ljubavi, serija 16.00 Dnevnik 1 17.15 Oluja, turska telenovela 18.15 Sport Klub, magazin 19.00 Dnevnik 2 20.05 Junska no}, turska telenovela 22.30 Vijesti 22.40 Crveno usijanje, film 00.00 CSI: Las Vegas, serija 01.00 Oluja, turska serija (r) 02.00 Dnevnik 2, repriza 02.30 Junska no}, serija 04.00 Slijepi mi{, film

MRE@A

07.05 @eljezni ~ovjek, crtani film 07.35 ^etiri brata od zanata, crtani film 08.05 Oluja, 9. ep. (r 09.05 Zakon ljubavi, 149. ep. (r) 10.05 Junska no}, 31/124 14.05 Kako vrijeme prolazi, 9. ep. (r) 15.05 Zakon ljubavi, 150. ep. 16.00 Junska no}, 31/124 (r) 17.15 Oluja, 10. ep. 20.05 Kako vrijeme prolazi, 10. ep. 21.05 CSI: Las Vegas, 19. ep. 22.40 Crveno usijanje, film

TV MOSTAR

08.05 Oluja, 9. ep. (r) 09.05 Zakon ljubavi, 149. ep. (r) 10.05 Junska no}, 31/124 11.00 Music box 11.05 Superstars, 35. ep. (r) 11.45 Tajna slu`ba, 2/12 12.45 Ja biram goste (r) 14.00 Music box 14.05 Kako vrijeme prolazi, 9. ep. (r) 15.05 Zakon ljubavi, 150. ep. 16.00 Junska no}, 31/124 (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Oluja, 10. ep. 18.15 RTM grad 19.30 Dnevnik 20.05 Kako vrijeme prolazi, 10. ep. 21.05 CSI: Las Vegas, 19. ep. 22.00 Igra, 20/64 22.25 Igra, 21/64 22.40 Crveno usijanje, film 00.15 Pono}ne vijesti

TV ZENICA

14.00 Iz dana u dan... 15.00 Vijesti 15.10 Sponzoru{e, serija (r) 16.00 Iz dana u dan 16.05 Oni dolaze (r) 16.35 Putopis: Paso{ za Ju`nu Ameriku (r) 17.00 Dokumentarni program 17.30 Dje~iji program 17.50 Ze sport plus 18.00 Najava Zenice danas 18.01 Frejzer 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki program 20.00 Mini sreija 21.10 Sfera, kulturni magazin 21.40 Snimak rukometne utakmice 23.00 Zenica danas (r) Ze sport plus 23.30 Glas Amerike 00.00 Mini serija (r)

TV KAKANJ

08.00 Sevdah i vrijeme 08.30 Frej`er, serija 09.00 Denis napast 09.10 Vjerski program 09.20 TV Sahar 10.00 TV Liberty 10.30 Auto shop magazin 11.00 Jusuf, serija 12.00 Vijesti 12.30 Frej`er, serija 13.30 Reporta`e sa zemlje mira 14.00 Moj grad 14.30 Mr. Bean 15.00 Crne knjige, serija 15.30 Planeta zemlja 16.30 Svijet uspje{nih 17.00 Flash vijesti 17.05 Amor latino, serija 18.00 Jusuf, serija 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Hutba 21.00 Put istine 22.00 Amor latino, serija

36

07.00 Dobro jutro, Hrvatska 08.53 ZABA - 90 sekundi (r) 08.55 Ludi od ljubavi 1, serija 09.53 Vijesti iz kulture (r) 10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.10 Svjetska blaga 2, dokumentarna serija 11.10 Sve }e biti dobro, serija 12.00 Dnevnik 12.15 TV kalendar (r) 12.30 Kad zavolim, vrijeme stane serija 13.20 Dr. Oz, talk show 14.00 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.09 Vrijeme sutra 14.10 Drugo mi{ljenje 14.40 Ispod Li~ke Plje{evice, emisija pu~ke i predajne kulture 15.10 Ponos Ratkajevih, serija 16.00 Alisa, slu{aj svoje srce - serija 16.50 Hrvatska u`ivo 17.00 Vijesti 17.10 Hrvatska u`ivo 18.04 HAK - Promet info 18.05 Iza ekrana 18.35 Putem europskih fondova 18.50 Odmori se, zaslu`io si 2 - Serija 19.30 Dnevnik 19.53 Sport 19.58 Vrijeme 20.00 ZABA - 90 sekundi 20.01 Ve~eras 20.02 Odabrao \elo H.: Stvaranje umjetnog srca, dokumentarni film 20.55 Ciklus hrvatske kinoteke: Pri~a iz Hrvatske 22.35 Dnevnik 3 23.00 Vijesti iz kulture 23.10 Na rubu znanosti 00.00 Filmski maraton: Viking Erik, film 01.35 Filmski maraton: Tri boje: Plavo, film

HRT 1

07.30 Trolovi, animirana serija (r) 07.55 Mala TV: TV vrti}: Policajac Tugomir Tajni dnevnik patke Matilde: Lujzin savjet 08.25 Bijeg lukavog lisca, serija za djecu 08.50 Merlin 1, serija za djecu i mlade 09.35 Istrage Mladog Mjeseca, serija za mlade 10.00 Istrage Mladog Mjeseca, serija za mlade 10.25 Wengen: Svjetski skija{ki kup, superkombinacija spust, prijenos 11.45 Reprizni program 13.55 Wengen: Svjetski skija{ki kup, superkombinacija slalom, prijenos 15.05 Mala Tv: (r) TV vrti}: Policajac Tugomir Tajni dnevnik patke Matilde: Lujzin savjet (r) 15.35 Merlin 1, serija za djecu i mlade (r) 16.20 Degrassi High, serija za mlade 16.45 Obi~na klinka, serija za mlade 17.10 Briljanteen 17.55 Obrtnik 100% poduzetnik 18.00 Regionalni dnevnik 18.20 @upanijska panorama 18.30 Simpsoni 19, crtana serija 18.55 Ve~eras 19.00 Hokej, Ebel liga: KHL Medve{~ak Zagreb - EC Kac, prijenos 21.45 The Bank Job, britanskoameri~ki film 23.40 Umorstva u Midsomeru 13, serija 01.10 Crimini bianchi, serija

HRT 2

05.55 Oluja u raju, serija (r) 07.25 Shaggy i Scooby Doo, crtana serija 07.50 Ptica trka~ica, crtana serija 08.15 TV izlog 08.30 Nate Berkus Show 09.25 TV izlog 09.40 Kad li{}e pada, serija 10.40 Ljubav i kazna, serija 11.40 Inspektor Rex, serija (r) 12.35 IN magazin (R) 13.15 Izgubljena ~ast, serija 14.15 Oluja u raju, serija 16.00 Inspektor Rex, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Kad li{}e pada, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Ljubav i kazna, serija 22.15 Jesmo li gotovi?, film 23.50 Trenutna pravda, film 01.30 Kobra, igrani film 03.00 Pobjedni~ki tim, film 04.45 Ezo TV, tarot show 06.15 IN magazin (r)

NOVA

AL JAZEERA B.
07.00 Kontekst, talk-show (r) 07.30 48 Ramingining, dok. program (r) 08.00 Druga strana Srbije, ep. 7, dok. program (r) 08.30 Kontekst, talk-show (r) 09.00 AJE program 16.30 Hladni mir Vrijeme velikih izazova II dio, dok. program (r) 17.00 Sljede}a muzi~ka stanica - Maroko I dio, dok. program (r) 17.30 Kontekst, talk-show (r) 18.00 Vijesti 19.05 Usudi se i probaj Lima, dok. program 19.30 Historija revolucije Vjetrovi raja, dok. program 20.00 Vijesti 21.00 Vijesti 21.30 Kontekst, talk-show 22.00 Vijesti 23.05 Kontekst, talk-show 23.30 Usudi se i probaj Lima, dok. program (r) 00.00 AJE Vijesti 01.00 Kontekst, talk-show 01.30 Historija revolucije Vjetrovi raja (r)

10.00 Vijesti 10.05 Razglednica 10.35 Na skriveno te vodim mjesto 11.05 Slagalica, kviz (r) 12.00 Dnevnik 12.30 Srpska muzika 20. vijeka 13.00 Trend setter, muzi~ki program (r) 14.00 Svijet zdravlja 14.30 Mjesto za nas, dok. program (r) 15.10 Ovo je Srbija 16.00 Selo gori, a baba se ~e{lja, serija 17.00 Dnevnik RT Vojvodina 17.45 Beogradska hronika 18.25 Oko, info 19.00 Slagalica, kviz 19.30 Dnevnik 20.05 Selo gori, a baba se ~e{lja, serija 21.00 7 RTS dana 21.15 Bilo je to 1990, dok. program 22.05 Trend setter 22.50 Majstor Milijan, dok. program 23.24 Evronet, dok. program 23.30 Dnevnik

RTS

11.00 11.05 11.30 11.55 12.00 12.05 12.35 13.00 13.05 14.00 14.05 15.00 15.10 15.20 15.30 15.45 16.15 16.45 17.00 17.30 18.00 18.05 19.00 19.20 19.30 20.00 20.30 21.00 21.45 22.00 22.30 22.55 23.00 23.30 00.00

RTCG

Vijesti Program za djecu Si na{i festivali Kalendar Vijesti U centar (r) Muzika Vijesti Likovna umjetnost Cg Vijesti Replika (r) Aktuelno Fle{ sport (r) Kalendar Dnevnik 1 Ekolo{ka radionica Muzika Lajmet Podgori~ka hronika Sat TV Vijesti Cg u`ivo Program za djecu Kalendar Dnevnik 2 Sat TV Zapis Koncert Kratke forme Sat TV U centar Kalendar Dnevnik 3 Sat TV Crna Gora, u`ivo

DISCOVERY

07.15 Opasan lov 08.10 Razotkrivanje mitova 09.05 Vrhunsko graditeljstvo 10.00 Kako to rade? 10.30 U djeli}u sekunde 10.55 Pre`ivljavanje 11.50 Generalka 12.45 Peta brzina - 2 epizode 13.40 Ameri~ki ~operi 14.35 Prljavi poslovi 15.30 Opasan lov 16.25 Razotkrivanje mitova 17.20 Vrhunsko graditeljstvo 18.15 Pre`ivljavanje 19.10 Kako se pravi? 19.40 Kako to rade? 20.05 Razotkrivanje mitova 21.00 Fredi Flintof 21.55 Superljudi Stena Lija 22.50 Usporen snimak 23.45 Razotkrivanje mitova

N. GEOGRAPHIC

12.00 ^ovjek zvijer 13.00 Ulovljeni 14.00 In`enjerske veze 15.00 Istorijske zavjere: D`ej Edgar Huverove tajne 16.00 Havajski megavulkan 17.00 Te{ka vremena: Borba iza re{etaka 18.00 Apokalipsa: Drugi svjetski rat: Prekretnica 19.00 Uhva}eni na djelu: Bojno polje slonova 20.00 ]orkirani u inostranstvu: Fatalna zamka u Sao Paolu 21.00 [apta~ psima: Herbi, Bruno i Dizel, i Pedi 22.00 Te{ka vremena: Protest zatvorenika 23.00 ]orkirani u inostranstvu: Fatalna zamka u Sao Paolu 00.00 [apta~ psima: Herbi, Bruno i Dizel, i Pedi

VIASAT HISTORY

07.00 Tajm tim godina X 08.00 Genije dizajna 09.00 @ivo oru`je 10.00 Zvijezde srebrnog ekrana 11.00 Istok-Zapad: Putovanja iz sredi{ta Zemlje 12.00 Egipat 13.00 Tajni ratovi 14.00 Vrt Agate Kristi - ubistvo i misterije u Devonu 15.00 Tajm tim godina X 16.00 Problem sa Tolstojem 17.30 Velike britanske vojskovo|e 18.00 Vajat Erp 19.00 Silverado 20.00 Egipat 21.00 Kolonija 22.00 Dan kada je umro D`ems Din 23.00 Tajm tim godina X 00.00 Problem sa Tolstojem 01.30 Velike britanske vojskovo|e 02.00 Vajat Erp 03.00 Silverado 04.00 Egipat 05.00 Kolonija

ANIMAL PLANET

10.00 U posjeti `ivotinjama sa Mikejlom Strakan 10.55 Borba za zmije sa Brusom D`ord`om 11.20 Spa{avanje divljih `ivotinja 11.50 Veterinari novog kova sa Stivom Irvinom 12.45 Policija za `ivotinje 13.40 Ta prelijepa Afrika 14.30 @ivot majmuna 15.00 Dik i Dom u svijetu `ivotinja 15.30 @ivotinje i mi 16.00 Upoznajte divljinu 16.25 Sve o psima 17.20 Pas ili ma~ka 18.15 Borba za zmije sa Brusom D`ord`om 18.40 Psi - jedna rasa, jedna pri~a 19.10 Sve o psima 20.05 Ta prelijepa Afrika 21.00 Borba za kitove 21.55 Divlje i bez cenzure 22.50 Ljudo`deri 23.45 Policija za `ivotinje

13. januar 2012.
TV VOGO[]A
08.30 Sa sevdahom u srcu 09.00 Program za djecu i mlade 10.00 I.R.I.B. (r) 10.30 VOA (r) 11.00 Info blok 12.00 Hronika sedmice TV Jablanica (r) 12.30 Bonus (r) 13.30 Program za djecu i mlade 14.30 Telenovela (r) 15.30 Majstori kuhinje 16.00 Otvoreni program, u`ivo 17.50 Crtani film 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 I.R.I.B. 20.00 Autovizija 20.30 Putopisi 21.00 Telenovela 22.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.30 Info IC 23.00 VOA 23.30 Sense - Ha{ki tribunal

TV USK

11.10 Dance, dance,12.00 Vijesti 12.15 Sarajevdisanje 12.45 Skica za portret 13.05 U fokusu (r) 14.30 Vijesti 14.45 Gradovi svijeta 15.10 Turisti~k razglednica 15.30 Istina. Inf.dok. program (r) 16.00 Junska no} (r) 17.15 Skrivena palma (r) 18.10 O nama 18.20 HiPP ove pri~e (r) 18.30 Grimove bajke 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 Saop}enja 20.10 Najvoljenije `ene svijeta 20.40 21.30 Dnevnik 2 21.50 Skrivena palma, serija 22.50 Bonaventura 23.30 Igrani film

TV SLON

16.02 Vijesti 16.15 Zoo-hoby 16.40 TV Liberty 17.17 Ko zna, zna, zabavni program (r) 18.00 Crno i bijelo, info-program 18.15 Vremenska prognoza 18.30 Vje`bajmo zajedno 19.00 Muzi~ki Salto, muzi~ki program 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 KVIZ Extra 20.22 Vremeplov... 20.30 Pitajte, tra`imo odgovore 21.10 Op~injeni, 176/208 22.05 Extra jukebox time 23.00 Slon extra Info

TV BN

06.30 Jutarnji program 08.30 Serija 10.00 Novosti 10.05 Belo odijelo, film 11.30 Sa Kraji{nicima po Krajini 12.00 Novosti u podne 12.15 Kumovi 14.00 Novosti 14.05 Dokumentarni film 15.05 Muzi~ki show: Goca Lazarevi} 16.00 Dnevnik 1 16.20 Serija 17.00 Kumovi 18.30 Crni Gruja, serija 19.00 Sport fles 19.30 Dnevnik 2 20.05 Selo gori, baba se ~e{lja, serija 21.00 Sre}na Pravoslavna Nova godina 00.05 Muzi~ki izlog 02.00 Filmski maraton

ATV

DOK. DOK. SERIJA FILM SERIJA SERIJA

Peta brzina
12.45 DISCOVERY

08.00 Jutarnji program 08.55 Vijesti 09.00 Bumba 09.10 Timmy 09.25 Fifi 09.40 Garfild 09.50 Dragon Ball Z 10.15 Lijeni grad 10.50 Bakugan 11.10 Bumba 11.30 Graditelj Bob 11.45 Vijesti 12.00 Suze Bosfora, serija 13.00 Miljenica, serija 14.30 48 sati svadba 15.25 Arena 15.30 Kad li{}e pada, serija 16.30 Crni bombarder, film 18.00 Nepobjedive Banzuke 18.25 @ene, ljudi i ostali, serija 18.52 High Tech 19.00 ATV vijesti 19.35 Arena 20.00 Kad li{}e pada, serija 21.00 Novogodi{nji program

[apta~ psima

21.00 N. GEOGRAPHIC

08.30 Sanke, SK Koenigsee 09.00 Tenis, WTA Sydney, Australija, u`ivo, finale 10.45 Alpsko skijanje, SK Wengen, [vajcarska, u`ivo 12.00 Ski-skokovi, SK Tauplitz, Austrija, u`ivo 13.00 Biatlon, SK Nove Mesto, ^e{ka 14.30 Biatlon, SK Nove Mesto, ^e{ka, u`ivo 15.45 Alpsko skijanje, SK Wengen, [vajcarska 16.45 Tenis, WTA Sydney, Australija, finale 18.00 Konji~ki sport 18.30 Biatlon, SK Nove Mesto, ^e{ka 19.30 Pikado 23.00 Reli, Dakar 23.45 GTA Road to Dubai 00.00 Biatlon, SK Nove Mesto, ^e{ka 00.45 Reli, Dakar

EUROSPORT

03.30 Fudbal 05.30 Tenis, WTA Sydney, Australija, polufinale 09.00 Fudbal, Bundesliga: HSV Hamburg Nüremberg 10.00 Cross-country skijanje, SK Val di Fiemme, Italija 11.30 Skokovi u vodu sa stena 12.00 Stand up paddle 12.30 Freestyle skijanje 14.00 Tenis, WTA Sydney, Australija, finale 16.00 Ski-skokovi, SK Tauplitz, Austrija 17.00 Snowboard 19.00 Stand up paddle 20.00 Ski-skokovi, SK Tauplitz, Austrija 21.00 Tenis, WTA Sydney, Australija, finale 22.30 Strikeforce, L. Larkin, USA - N. Rossborough, USA 00.30 Tenis, WTA Sydney, Australija, finale 02.00 Ski-skokovi, SK Tauplitz, Austrija

EUROSPORT 2

06.30 ATP Sydney, polufinale, direktno 08.30 Premier League Magazin 09.00 Vijesti 09.15 Premier League News 09.30 Premier League: Tottenham - Everton 11.15 Portugol 11.45 Carling Cup, polufinale: Manchester City Liverpool 13.30 Fudbal mondijal magazin 14.00 Coppa Italia: Roma - Fiorentina 15.45 NBA Live 16.00 Pregled FA Cup 16.30 ATP Sydney, polufinale 18.30 Vijesti 18.45 Premier League News 19.00 NBA Live 19.15 EBEL: Sapa Olimpija, direktno 21.30 ATP Sydney, polufinale 23.15 Najava Premier League 23.45 NBA Action 00.15 Vijesti 00.30 Premier League News 00.45 NBA Live 01.00 Premier League Magazin

SPORT KLUB

10.00 Friendly: India - Bayern 11.45 Coppa Italia: Roma Fiorentina 13.30 Portugalska liga: Sporting Porto 15.15 Ajax TV 15.30 Pregled portugalske lige - PortuGol 16.00 Premier League Magazin 16.30 Premier League: Tottenham Everton 18.15 Copa del Rey: Sevilla Valencia 20.00 Carling Cup: Manchester City Liverpool 21.45 Copa del Rey: Levante Alcorcon 23.30 Pregled FA Cup 00.00 Najava Premier League 00.30 ATP Sydney: Semifinals 04.00 Copa del Rey: Espanyol Cordoba 05.45 Coppa Italia: Udinese Chievo 07.30 Copa del Rey: Athletic Bilbao Albacete

SPORT KLUB +

9.00

ARENA SPORT 1

Medijum

22.20 UNIVERSAL

11.00 13.00

15.00 15.30

Fudbal Gr~ka Liga:Levadaikos Aek Fubal Italijanska liga: Inter - Parma Fudbal Spanska Liga:Epanyol Barceloa Magazin- Football Greatest: Eusebio Fudbal Francuski Liga Kup Caen Olympique Marsille

Hana i njene sestre
20.10 TV1000

Espanyol - Barcelona
13.00

Seks i grad
20.56 FOX LIFE

17.30 Magazin- World Wide Sports 18.00 Magazin- Road To London 19.00 Am. fudbal Nfl Game Day 20.00 Magazin World Of Football 20.30 Francuska liga: Preview 21.00 Italijanska liga: Preview 21.30 [panska liga: Preview 22.00 Americki Fudbal Nfl Wild Card 00.00 Poker Wpt Series 7

Kasl

20.00 FOX CRIME

UNIVERSAL

07.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 08.20 Ne{ Brid`is, serija 09.20 Ubistva u Midsommeru, film 11.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 12.20 Urgentni centar, serija 13.20 Frikovi, serija 14.20 Monk, serija 15.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 16.20 Ubistva u Midsommeru, film 18.20 Urgentni centar, serija 19.20 Monk, serija 20.20 Frikovi, serija 21.20 Misterije Hejvena, serija 22.20 Medijum, serija 23.20 Ljekar po narud`bi, serija 00.20 Da li znate ko ste?, serija 01.20 Medijum, serija 02.20 Ne{ Brid`is, serija 03.20 McLeudove k}eri, serija

TV1000

04.00 Hana i njene sestre, igrani film 06.00 Frid`ek, igrani film 08.00 ^uvaj se lijepih otmi~arki, igrani film 10.00 Dadli je zakon, igrani film 12.00 Pacov, igrani film 14.00 Novine, igrani film 16.00 Samo Sinatra, igrani film 18.00 Telma i Luiz, igrani film 20.10 Hana i njene sestre, igrani film 22.00 Nekontrolisana mo}, igrani film 00.00 @ensko ve~e, igrani film 02.00 Lezbijke uhva}ene na djelu, igrani film

FOX LIFE

11.04 Rokerka Rita, reality show 11.28 @ivot po D`imu, serija 12.20 Razvedeni Gari, serija 13.20 Kao slu~ajno, serija 14.16 O~ajne doma}ice, serija 15.00 Uvijek je sun~ano u Filadelfiji?, serija 15.46 @ivot po D`imu, serija 16.40 Sve {to niste znali o ljubavi, serija 17.40 Rajlijev `ivot, serija 18.08 D`oi, serija 18.32 Rokerka Rita, reality show 19.04 Uvijek je sun~ano u Filadelfiji?, serija 20.00 O~ajne doma}ice, serija 20.56 Seks i grad, serija 22.00 Semafor, serija 22.52 Rajlijev `ivot, serija 23.28 Kao slu~ajno, serija

FOX CRIME

07.50 Pisac i detektiv, serija 08.35 Za{titnica svjedoka, serija 09.20 Milosrdna Grejs, serija 10.10 Put osvete, serija 10.55 Kasl, serija 11.40 Red i zakon, serija 12.30 Pariski forenzi~ari, serija 13.20 Pisac i detektiv, serija 14.10, serija 15.00, serija 15.50 Za{titnica svjedoka, serija 16.40 Aerodrom, serija 17.30 Bjekstvo iz zatvora, serija 18.22 Putnik, serija 19.10 Milosrdna Grejs, serija 20.00 Kasl, serija 20.55 Monk, serija 21.45 ^ika{ki kodeks, serija 22.35 Put osvete, serija 23.25 Dekster, serija 00.15 Red i zakon, serija 01.05 Aerodrom, serija

HBO

06.00 Arhur 3: Rat dvaju svjetova, film 07.40 Dan zaljubljenih, film 09.40 Lovac na glave, film 11.30 Starci, film 13.10 Buddenbrookovi 1, film 14.40 Buddenbrookovi 2, film 16.10 [umska dru`ina, film 17.40 Filmovi i zvijezde IV, ep. 2, serija 18.05 Brak je mrak 2, film 20.05 Prosvjetljenje, ep. 5, serija 20.35 Kako uspjeti u Americi II, ep. 4, serija 21.05 Protuudar, ep. 2, serija 21.55 Carstvo poroka II, ep. 2, serija 22.55 Klub, film 00.25 Obitelj Jones, film 02.00 Turnir smrti, film 03.35 Raketni trio, film 05.10 Betonski faraoni, film

CINESTAR

11.15 Istina o ljubavi, igrani film 13.00 Gideon, igrani film 15.00 Kobna {estaigra, igrani film 17.00 Gdje je lova, igrani film 19.00 Boynton Beach club, igrani film 21.00 Djevojka od milijun dolara, igrani film 23.30 Neslavni, igrani film 01.45 Laka djevojka, igrani film

37

ENIGMATIKA

SEDMI^NI HOROSKOP
20. mart - 19. april 19. april - 21. maj 21. maj - 21. juni 21. juni - 22. juli

Djelujete energi~no i aktivno u~estvujete u razli~itim doga|ajima na poslovnoj sceni. Umijete da ostvarite korisne ciljeve i imate veliki uticaj na saradnike. Dinamika poslovnih doga|aja name}e ubrzani tempo i zahtijeva sposobnost vje{tog prilago|avanja. Nalazite se u fazi emotivnog uzleta ili nove ljubavne inspiracije. Emotivni zanos u vama budi `elju za strasnim susretima. Ukoliko ste slobodni, o~ekuje vas susret iznena|enja.
22. juli - 23. august

Imate utisak da se nalazite ispred drugih i samouvjereno odbacujete razli~ite primjedbe koje nisu po va{oj volji. Pretjerano insistiranje na li~nim interesima skre}e pa`nju okoline i stvara dodatne probleme u poslovnoj saradnji. Emotivni zanos ponekad treba kontrolisati, obratite pa`nju na ne~ije komentare. Skloni ste ~estim promjenama raspolo`enja. Preuveli~avate svoje emotivne potrebe i ~esto vrlo subjektivno ocjenjujete partnerovo pona{anje.
23. august - 22. septembar

Djelujete aktivno na razli~itim stranama i umijete da prenesete stvarala~ki impuls ili kreativnu energiju na svoju okolinu. Blic-inteligencija ili sposobnost efikasnog prilago|avanja predstavljaju va{ glavni adut u poslovnim susretima. Vjerujete u svoje zavodni~ke sposobnosti, ali ne `elite da se vezujete za prolazne vrijednosti. Potrebno vam je ne~ije prisustvo i emotivna naklonost, kao dodatni poticaj za {ire kreativno izra`avanje.
22. septembar - 23. oktobar

Analizirate kompletnu situaciju na poslovnoj sceni sa razli~itih aspekata i procjenjujete svoje mogu}nosti. Stalo vam je da defini{ete prave vrijednosti i ostvarite svoje ciljeve. Obratite pa`nju na korisne informacije. Odgovorite na nove emotivne signale ili na ne~iju ljubavnu poruku. Poku{avate da predvidite ne~iju reakciju, ali spontanost u izra`avanju osje}anja djeluje pozitivno na va{ odnos sa bliskom osobom. Oslonite se na osje}anja.
23. oktobar - 22. novembar

Nalazite se u fazi kreativnog uspona i stalo vam je da pobolj{ate svoj poslovni ili dru{tveni status. Osmislite dobar plan i mudro sa~ekajte na zavr{nu fazu u poslovnim pregovorima. Emotivna inspiracija u vama pobu|uje neobi~ne ideje, zra~ite pozitivnom energijom i umijete da osvojite ne~iju pa`nju. U kombinaciji izra`ajne ma{te i zavodni~kih sposobnosti, djelujete veoma privla~no na okolinu.
22. novembar - 21. decembar

Suvi{e ste ponosni da progovorite o odre|enim problemima koji vas sputavaju i na takav na~in nepotrebno ote`avate svoj poslovni ili dru{tveni polo`aj. Ukoliko vam je stalo da o~uvate dobre poslovne veze i rejting, prihvatite mogu}nost sporazumnog dogovora. U ljubavnoj perspektivi nema potrebe da se zavaravate iluzijama i ne~ijim obe}anjima. Kao i do sada, sigurno je samo ono {to ~vrsto dr`ite u rukama.
21. decembar - 20. januar

Nalazite se u sjajnoj formi i imate zanimljive ideje. Po oprobanom receptu primjenjujete uspje{na pravila u poslovnofinansijskoj saradnji. Potreban vam je dobar poticaj ili neko ko bi vas podr`ao u odlu~uju}im situacijama. U odnosu sa voljenom osobom ponekad vam nedostaje po~etni zanos ili dovoljno hrabrosti da izrazite svoje emotivne namjere. Kolebljivost mo`e da vas navede na pogre{an emotivni izbor.
20. januar - 18. februar

Djelujete energi~no pred okolinom i poku{avate da uskladite razli~ite poslovne interese. Stalo vam je da sa~uvate dobar poslovni rejting, ali ne pristajete na ne~ije dodatno uslovljavanje. Odredite jasniju granicu izme|u svojih interesa i poslovnih standarda koje name}e grupa saradnika. U odnosu sa voljenom osobom postoje razli~ita interesovanja, ali stalo vam je da premostite ljubavni nesklad i da ostarite novu harmoniju.
18. februar - 20. mart

38

Nalazite se u stvarala~koj fazi i zagovarate ubrzani poslovni ritam u svom okru`enju. Zarad velikih ambicija povremeno umijete da prekora~ite osnovna pravila ili da energi~no provedete svoju volju, bez prethodne konsultacije sa saradnicima. Postoji osoba koja djeluje izazovno na va{e emotivno raspolo`enje, ali vi za sada morate da je trpite. Profiltrirajte svoje misli i osje}anja prije nego {to donesete novu odluku.

Anga`ovani ste na razli~itim stranama i budnim okom pratite doga|aje na poslovnoj sceni. Postavite listu prioriteta u dogovoru sa saradnicima, kako biste racionalnije koristili svoje znanje ili energiju. Korisne informacije mogu da vam olak{aju put do uspjeha. Zarad zajedni~ke sre}e, u~inite sve {to je potrebno da fascinirate blisku osobu. Nema razloga da odustajete od dobrih namjera, u`ivajte u situacijama koje vas emotivno zbli`avaju.

Djelujete promi{ljeno u razli~itim situacijama, stalo vam je da pridobijete ne~ije povjerenje ili naklonost u poslovnim krugovima. Informacije kojima raspola`ete ne predstavljaju pouzdane kriterije, ali bez velikih izazova nema ni poslovne afirmacije. Pri`eljkujete ve}u emotivnu slobodu ili priliku da ostvarite svoje ljubavne namjere, ali doga|aji ne idu u `eljenom pravcu. Te{ko vam je da uskladite ljubavni ritam sa bliskom osobom.

Osje}ate priliv kreativne energije i ne mo`ete da se pomirite sa prosje~nim rezultatima. Dobivate podr{ku u okolini i imponuje vam saznanje da saradnici imaju dovoljno povjerenja u va{e znanje ili profesionalne sposobnosti. U~inite sve {to je potrebno da uljep{ate svoj intimni `ivot i odnos sa bliskom osobom. Potrudite se da djelujete zanosno u razli~itim prilikama. Ljubavni zanos u vama budi novu energiju i neku skrivenu snagu.