Nacionalni okvirni kurikulum za pred kolski odgoj i obrazovanje te op e obvezno i srednjo kolsko obrazovanje

Razvoj dru tva temeljena na znanju i irenje globalizacijskih procesa naglasili su va nost obrazovanja za osobni i dru tveni razvoj. Republika je Hrvatska prepoznala potrebu preobrazbe kolskoga sustava prema novim zahtjevima vremena, pri emu osobitu va nost imaju promjene u podru ju nacionalnoga kurikuluma.

Hrvatska se obrazovna politika opredijelila za izradbu Nacionalnoga okvirnoga kurikuluma za pred kolski odgoj i obrazovanje te op e obvezno i srednjo kolsko obrazovanje koji omogu uje da se sve sastavnice sustava smisleno i skladno pove u u jednu me usobno povezanu cjelinu.

Izradbi Nacionalnoga okvirnoga kurikuluma prethodio je niz aktivnosti koje pokazuju trajno nastojanje hrvatske obrazovne politike za pobolj anjem kvalitete odgoja i obrazovanja. Temeljno obilje je Nacionalnoga okvirnoga kurikuluma je prelazak na kompetencijski sustav i u eni ka postignu a (ishode u enja) za razliku od (do)sada njega usmjerenoga na sadr aj.

U Nacionalnomu okvirnomu kurikulumu definirane su temeljne odgojno-obrazovne vrijednosti, zatim ciljevi odgoja i obrazovanja, na ela i ciljevi odgojno-obrazovnih podru ja, vrjednovanje u eni kih postignu a te vrjednovanje i samovrednovanje ostvarivanja nacionalnoga kurikuluma. Odre ena su o ekivana u eni ka postignu a za odgojno-obrazovna podru ja po ciklusima. Nazna ena je predmetna struktura svakog odgojno-obrazovnog podru ja.

Nacionalni okvirni kurikulum ini polazi te za izradbu nastavnih planova, odnosno definiranje optimalnoga optere enja u enika, te izradbu predmetnih kurikuluma temeljenih na razra enim postignu ima odgojno-obrazovnih podru ja.

Izradba kurikulumskih dokumenata, uklju uju i i Nacionalni okvirni kurikulum, predstavlja slo en i dugotrajan proces koji podrazumijeva trajno vrjednovanje i samovrednovanje odgojno-obrazovnoga tijeka onih koji u e i onih koji pou avaju te stalnu povezanost obrazovne politike sa znano u i odgojno-obrazovnom praksom.

Nacionalni okvirni kurikulum svima nam pokazuje o ekivani tijek odrastanja, odgoja i obrazovanja na e djece, u enika i mladih na putu ka znanju, kompetentnosti, uspjehu i konkurentnosti. Ta e o ekivanja biti ispunjena odgovornom, savjesnom i dosljednom primjenom ovoga dokumenta.