UNIVERZITET U BIHA U PEDAGO KI FAKULTET PRED KOLSKI ODGOJ

ORGANIZACIJSKI OBLICI RADA
Mentor:Prof.dr Ifet Mahmutovi Student:Sabina Im irovi

Biha 2011

UVOD

Organizacijski oblici rada temelje se na konstantnom zadovoljavanju dje Ije uro ene potrebe za kretanjem. Jedan dio organizacijskih oblika rada provodi se svakodnevno (npr. jutarnje tjelesno vje banje, sat tjelesne i zdravstvene kulture), a drugi dio povremeno (npr. etnje, priredbe, izleti).

1.1.SAT TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE Sat tjelesne i zdravstvene kulture je osnovni organizacijski oblik rada u tjelesnom i zdravstvenom odgojno ² obrazovnom podru ju. Sat tjelesne i zdravstvene kulture za mla u dobnu skupinu traje 25 minuta i ima ove dijelove i trajanje: uvodni dio sata traje 2 ² 3 minute, pripremni dio sata traje 5 ² 7 minuta, glavni dio sata traje 14 ² 16 minuta, zavr ni dio sata traje 2 ² 3 minute

y

y y y y y

y

y y y y

Sat tjelesne i zdravstvene kulture za srednju dobnu skupinu traje 30 minuta i ima ove dijelove i trajanje: uvodni dio sata traje 2 ² 4 minute, pripremni dio sata traje 6 ² 8 minuta, glavni dio sata traje 18 ² 20 minuta, zavr ni dio sata traje 2 ² 4 minute.

y

y y y y

Sat tjelesne i zdravstvene kulture za stariju dobnu skupinu traje 35 minuta i ima ove dijelove i trajanje: uvodni dio sata traje 2 ² 4 minute, pripremni dio sata traje 7 ² 9 minuta, glavni dio sata traje 20 ² 22 minute, zavr ni dio sata traje 2 ² 4 minute

1.2.Uvodni dio sata
Cilj je uvodnog dijela sata djecu pripremiti organizacijski, fiziolo ki i emotivno za daljni rad.U uvodnom dijelu sata moramo obratiti pa nju na antropolo ke,obrazovne i odgojne zadatke ovog dijela asa.

1.3.Pripremni dio sata
Cilj je pripremnog dijela sata da se primjenom odgovaraju ih op epripremnih vje bi organizam pripremi za pove ane fiziolo ke napore. y Antropolo ki zadaci y Obrazovni y Odgojni y Sadr aji za pripremni dio sata
y

1.4.Glavni dio sata
y

y y y y

Cilj je glavnog dijela sata da pomo u tjelesnih vje bi stvorimo najpovoljnije uvjete za ostvarenje postavljenih zada a. Antropolo ki zadaci utje u na razvoj aerobnih sposobnosti. Obrazovni zadaci usvajanju i usavr avanju razli itih motori kih znanja. Odgojni zadaci o ituju se u razvijanju pozitivnih osobina volje. Sadr aj i sredstva za glavni dio sata proistje e iz programa.

1.5.Zavr ni dio sata
Cilj je zavr nog dijela sata pribli iti sve fiziolo ke i psihi ke funkcije na onakve kakve su bile prije po etka sata. Antropolo ki zadaci ogledaju se na smirenju organizma . Obrazovni zadaci o ituju se u usvajanju i usavr avanju motori kih znanja. Odgojni zadaci razvijanje zdravstveno ² higijenskih navika.

2.Jutarnje tjelesno vje banje
Ovo je jedan od organizacionih oblika koje treba provoditi svakodnevno. y Jutarnje tjelesno vje banje se provodi odmah poslije ustajanja.
y

3.Mikropredah
Mikropredah je oblik aktivnog odmora koji se izvodi izme u dviju aktivnosti u tijeku rada. y Jedan od temeljnih ciljeva mikropredaha je da se uz pomo primjereno izabranih sadr aja intenzivira rad lokomotornog, di nog i krvo ilnog sustava.Traje od 3-5 minuta.
y

4.Priredbe
Priredbe su jedan od organizacijskih oblika kojima se mogu pokazati dostignu a i postignu a svih sudionika u odgojno ² obrazovnom procesu i tako omogu uju djeci da se osamostaljuju. y Mogu se odr avati tokom cijele godine.
y

5. etnje
Pod etnjom razumijemo vrijeme koje dijete provede hodaju i na istom zraku. y Prije etnje djecu treba pripremiti, pregledati odje u i obu u.
y

6.Izleti
Izleti su izuzetno vrijedan organizacijski oblik rada. y S djecom pred kolske dobi prakticiraju se poludnevni izleti. y Izleti se organiziraju u jesen, u prolje e i ljeti.
y

7. Zimovanje
Zimovanja su oblik organiziranoga vi ednevnog boravka u prirodi i to naj e e u planinama, dakle na snijegu. y Prednosti organiziranog zimovanja su vi estruke. y Cilj zimovanja je da se djeca odmore.
y

7.1.Organizacija zimovanja
Pripremanje i organizaciju zimovanja treba usmjeriti na: y pripremu zimovanja, y op e fizi ku pripremu djece, y organizaciju ivota i rada na zimovanju.
y

7.2.Sadr aji i aktivnosti na zimovanju
y y y y y y y y y y y

Na otvorenom se provode ovi sadr aji: prirodni oblici kretanja u snijegu sanjkanje igre na snijegu aktivnosti na ledu bez klizaljki klizanje na ledu hodanje na skijama skijanje snje no gradili te etnje i izleti natjecanje.

y y y y y y y y y

Aktivnosti u zatvorenom prostoru vezane su uz dio ¨slobodnog vremenaµ. elementarne igre tjelesne aktivnosti uz glazbu dje ji plesovi razli ite igre i zadaci u rukovanju, odijevanju, skidanju, spremanju opreme, odje e i obu e kvizovi znanja, npr. ¨Poznaje li zimsku opremu¨ likovno izra avanje crte ima, oblikovanjem papira, plastelina . maskenbal prikazivanje prigodnih dijapozitiva, dijafilmova, filmova, video ² kaseta.

8.Ljetovanje
Ljetovanje je organizirani vi ednevni boravak u prirodi u posebno povoljnim klimatskim uvjetima. y Ljetovanja su djeci vi estruko korisna . y Cilj ljetovanja ja da se djeca odmore u prirodi i unaprijede svoj antropolo ki status.
y

8.1.Organizacija ljetovanja
Pri izradi plana i programa treba brinuti o ovom: y konkretnim uvjetima, mjestu, ambijentu ljetovali ta y osigurati kontinuitet aktivnosti y treba izraditi dnevni raspored rada, y da u izradi planova i programa budemo realni y sudjelovanje svih korisnika
y

8.2.Sadr aji i aktivnosti na ljetovanju
Aktivnosti na otvorenim sportskim povr inama: y prirodni oblici kretanja (tr anje, skakanje, bacanje, puzanje, penjenje), y igre (elementarne, pojednostavljene mom adske, tafetne), y rekreativne aktivnosti, y natjecanje.
y

Sadr aji i aktivnosti u prirodi: y prirodni oblici kretanja ¨u prirodi¨, y igre (elementarne igre u prirodi), y terenske igre (uz kori tenje prirodnih prepreka i terena), y ¨orijentacijsko¨ pje a enje, y etnje, izleti.
y

Sadr aji i aktivnosti uz vodu i u vodi: y prirodni oblici kretanja u vodi, y igre u vodi, y obuka nepliva a.
y

Hvala na pa nji!!!!!!!!