P. 1
Reinzenjering Poslovnih Procesa (Seminarski Rad)

Reinzenjering Poslovnih Procesa (Seminarski Rad)

|Views: 1,046|Likes:
Published by Janko Grbić

More info:

Published by: Janko Grbić on Jan 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/24/2013

pdf

text

original

SEMINARSKI

RAD

REIN ENJERING POSLOVNIH PROCESA

Profesor: DR. Zvezdan uri

Student: Janko Grbi 3LV/0016/11

....... 8 PROIZVOD ....................................................................................................................................................................................................................... 5 SWOT ANALIZA IVANJI KOG TURIZMA ............................................................................16 2 ..... 4 TURISTI KI POTENCIJAL U OP TINI IVANJICA ± SWOT ANALIZA................................................................12 ZAKLJU AK ................................................................................................................................ 3 PROCENA KVALITETA TURIZMA U MORAVI KOM KRAJU NA OSNOVU SWOT ANALIZE ................................................................................................................... 9 SWOT ANALIZA PROIZVODA........................................................................................SADR AJ: UVOD ....... 8 SWOT ANALIZA PREDUZE A MATIS IVANJICA............................................................ 7 PREDLOG RE ENJA ........................................................................................................................................................................................... 6 SWOT ANALIZA KOMPANIJE SWISSLION .... 7 IDENTIFIKACIJA PROBLEMA ...........................................................10 KONKURENCIJA KAO KREATOR NOVOG POSLOVNOG OKRU ENJA ............................................................ 3 POJAM I DEFINICIJA SWOT ANALIZE. 9 SWOT ANALIZA PRIJATELJA ................................................................................................................................................................................................. 15 LITERATURA ............................................................................................................11 PRIMER KONKURENCIJE .........

Tako e vam poma e da otkrijete i razumete va e slabe strane. koje u prevodu zna e: . tako da mo ete savladati i eliminisati opasnosti. Slabosti (Weaknesses): ‡ ta mo ete unaprediti? ‡ ta trebate izbegavati? ‡ Koje stvari e ljudi oko vas najpre videti kao slabosti? Ponovo. budite objektivni to je vi e mogu e. koje su mu glavne prednosti i slabosti i kakve su mu anse i koje su prepreke da se stigne do planiranih ciljeva u budu nosti. predstavlja skra enicu od etiri engleske re i. Snaga (Strengths): ‡ Koje prednosti (na primer. SWOT analiza omogu ava prepoznavanje pozitivnih i negativnih faktora i daje mogu nost da se njih blagovremeno uti e. Ta nije. Ono to SWOT Analizu ini posebno sna nom. koje bi vas ina e uhvatili nepripremljene. poku ajte napisati listu va ih karakteristika. obrazovanje.Opportunities ± mogu nosti . SWOT analiza omogu ava da se utvrdi gde se u sada njoj situaciji preduze e nalazi. je to vam u kratkom vremenu mo e otvoriti prilike iz kojih mo ete izvu i prednosti. Ne budite skromni. Neke od njih e sigurno biti va a ja a strana. poma e vam da razvijete svoju karijeru na na in da izvu ete najbolje prednosti va eg talenta. ve tine. Ako imate pote ko a sa ovim.Strengths . iskustvo) vi imate u odnosu na druge? ‡ ta radite bolje u odnosu na ve inu drugih? ‡ ta drugi ljudi (i posebno va trener ) vide kao va u snagu? Razmotrite ovo iz va e li ne perspektive i iz ugla ljudi oko vas. Koriste i je u li nom kontekstu.snaga .UVOD: POJAM I DEFINICIJA SWOT ANALIZE Pojam odnosno naziv SWOT analiza. SWOT analiza je dobila takav naziv zbog toga to je njena osnovna ideja da omogu i razvojno pona anje preduze a koje obezbe uje maksimalno kori enje ansi i sposobnosti i da na e na ina da minimizira slabosti i pretnje. 3 .Weaknesses ± slabosti .Threats ± pretnje. mogu nosti i prilika. posmatrajte ovo iz li nog i ugla ljudi oko vas: Da li drugi ljudi vide slabosti koje vi ne vidite? Da li vas ostali sportisti nadama uju u klju nim momentima? Najbolje je da sada budete realni i suo ite se sa neprijatnom istinom to pre. Na taj na in.

4 . Tako e.. kompaniji ‡ Promena u dr avnoj regulativi koje se odnose na polje va eg interesovanja ‡ Promena u socijalnim de avanjima ‡ Lokalnih doga aja Dobar na in za sagledavanje mogu nosti je gledanje va ih ja ih strana i videti da li se kroz njih mogu javiti odre ene prilike. neki zbog zabave. mo ete pogledati va e slabosti i zapitati se da li vam se otvaraju mogu nosti tako to ete te slabosti eliminisati. arheolo kim iskopinama. ostacima drevnih civilizacija. tako i zemlje koju turisti pose uju. tr i tu. razonode. neki zbog nau nih ili trgovinskih ciljeva.Mogu nosti (Opportunities): ‡ Gde vas ekaju dobre prilike? ‡ Koji su interesantni trendovi kojima stremite? Korisne prilike mogu proiste i iz: ‡ Promena u tehnologiji.Prilike . avanture. Bez obzira na razloge turisti kih kretanja. prvo se u obzir moraju uzeti motivi usled kojih turisti putuju. turisti tro e svoj novac na teritoriji koju pose uju i kao rezultat te potro nje nastaju odre eni ekonomski efekti na privrede. kompaniji. Pretnje (Threats): ‡ Sa kojim se preprekama suo avate? ‡ ta rade ljudi oko vas? ‡ Da li se va posao (ili zahtevi za stvari koje radite) menja? ‡ Da li promena tehnologije ugro ava va u poziciju? ‡ Da li vas neka od va ih slabosti ozbiljno ugro ava? Pravljenje ove analize esto mo e da vam osvetli put u pogledu onoga to treba u initi i kako prevazi i probleme. PROCENA KVALITETA TURIZMA U MORAVI KOM KRAJU NA OSNOVU SWOT ANALIZE Kada je u pitanju turizam i njegov zna aj za privredni razvoj odre ene op tine.. kako zemlje iz koje turisti dolaze. Neki putuju zbog posete istorijskim mestima.

Nastavak privatizacije (ubrzan) 3. O uvana ekolo ki zdrava ivotna sredina 9. Mogu nost plasmana zdrave hrane (robna marka ³Golija´) 8. Povezivanje javnog i privatnog sektora 6. Ubrzane aktivnosti konkurenata na razvoju turisti kih proizvoda 7.SWOT SNAGA 1. Tradicija. Ljudski resursi (srda nost ljudi koji primaju turiste) 4. Postojanje donatorskih programa 4. Ljudski resursi: neorganizovanost i needukovan kadar 3. Ne primenjivanje zakona i kaznene politike za divlje deponije i sl. Prirodni resursi (Golija park prirode. sportski. Nerazvijena infrastruktura: lo a putna mre a. Migracija stanovni tva iz sela 2. Nacionalne strategije (uskla enost prioriteta op tine sa prioritetima na drugim nivoima ) 2. Nere en status imovine u op tini 5. Nedostatak i devastacija op te i turisti ke signalizacije 8. iskustvo.. seoski. Izvori pija e vode 7. Postojanje sme tajnih kapaciteta u ruralnim podru jima 11. 4. 5. Postojanje umskih plodova i lekovitog bilja 13.) 2. Veliko interesovanje za Goliju. Kulturno-istorijsko nasle e 6. Nedostatak sme tajnih kapaciteta 7.. vazdu na banja. kongresni i drugi vidovi turizma 7.TURISTI KI POTENCIJAL U OP TINI IVANJICA . Stara ar ija ± kulturno-istorijska prostorna celina od velikog zna aja 3.. Eksploatacija prirodnih resursa od strane JP ³Srbija ume´ bez nadoknade lokalnoj zajednici 4. Regionalno udru ivanje (klasteri) 5. gostoprimstvo. MOGU NOSTI 1. Izostanak interesa lokalnih i stranih ulaga a u turizam op tine 5 . Neograni ene mogu nosti proizvodnje zdrave hrane 10.. Slaba informisanost i nedostatak promotivnih aktivnosti 6. Ulazak hotelskih brendova (Best Western) PRETNJE 1. Mogu nost organizovanja lova i ribolova 12. zastareo vozni park. Konfiguracija terena i klima veoma pogodni za zimske i druge sportove 8... Promena vlasti (republi ka i lokalna) 3. Nepostojanje robne marke ³Golija´ 5. Nepostojanje decentralizovanog sistema odlu ivanja 6. Lo a populaciona i starosna struktura kao i tradicija 2. Definisan strate ki prioritet SLABOST 1.

anse i pretnje. njihov uticaj na delovanje lokalne samouprave je va an inilac u strate kom planiranju tog delovanja i mora se uzeti u obzir.SWOT ANALIZA IVANJI KOG TURIZMA Metodolo ki postupak kojim se u konkretnoj situaciji procenjuje postoje e stanje u cilju izbora optimalnih strate kih opredeljenja naziva se SWOT analiza. jer e se akcioni planovi zasnivati ili na dobrim stranama ili e nastojati da se isprave lo e strane lokalne zajednice. Va no je da se uvide mogu nosti i rizici od spoljnih faktora koji su relevantni za strate ka opredeljenja. Me utim. Dobre i lo e strane zavre uju posebnu pa nju. Prilikom jedne ovakve analize uticajni faktori se dele na unutra nje i spolja nje. Procena unutra njih pogodnosti i ograni enja ima klju nu ulogu u strate kom planiranju. U tabeli su prikazane samo najbitnije snege i slabosti. Lokalne zajednice su pod velikim uticajem razli itih spolja nih faktora koji dolaze sa regionalnog. Da se identifikuju unutra nje dobre i lo e strane koje se mogu razmatrati u okviru strate kih mera. dr avnog i me udr avnog nivoa. koje mogu dominantno uticati na izbor strate kih opredeljenja. 6 . Interna analiza ima dve svrhe: 1. Mnogi spolja ni uticaji su izvan kontrole lokalne zajednice. jer su one osnova za utvr ivanje polo aja lokalne zajednice u odnosu na konkurenciju. pozitivne i negativne. Da se utvrde lokalne opcije i kapaciteti kao odgovor na spolja nja de avanja i 2.

5. MOGU NOSTI 1. Te ka i neizvesna konkurentska utakmica sa ve afirmisanim brendovima 4. programiranju i realizacija osmi ljenih i celovitih promotivnih aktivnosti 2. Smatramo da je problem esta 7 . Swisslion treba da sa uva i dalje oja a poziciju lidera na tr i tu konditorskih proizvoda Srbije i Crne Gore. Prisustvo konkurentskih proizvoda iz biv ih yu republika. Politika prihvatljivih cena za kvalitetan proizvod 6. Visoko u e e u zadovoljenju tra nje na tr i tu konditorske industrije SCG 2. Povratak tradiciji i po tovanje verskih obi aja PRETNJE 1. 6. Lanac od 20 vlastitih prodavnica pod zajedni kim imenom µµSlatka ku a¶¶ 5. 4. Neaktivnost glavnih konkurenata u projektovanju. Sopstveni vozni park 1. da razvije pozitivnu sliku u svesti potro a a o preduze u i njegovim proizvodima. Reakcija konkurenata na promotivne napore IDENTIFIKACIJA PROBLEMA Osnovni problem je utvrditi ta preduze e Swisslion mora da uradi da bi uspe no konkurisalo globalnoj konkurenciji u narednih nekoliko godina. 7. Dobra saradnja sa maloprodajnim objektima 3. SLABOST iroka paleta proizvoda u ponudi i sli nost sa dosta konkurentskih proizvoda Nedovoljno izgra ena sopstvena robna marka Slabija informisanost potro a a o kompaniji i njenom proizvodnom programu esta promena ambala e Nedostatak stalnih promotivnih aktivnosti Nerazvijeni odnosi sa javno u Nepostojanje tr i ne tradicije 2. Bogat asortiman 7. Sve ve i uvoz 5. Postojanja nelojalnog pona anja konkurenata 3. Stabilna materijalna osnova 4. 3. Nere eni vlasni ki odnosi konkurenata 4. Primena standarda i SL tehnologija 3.SWOT ANALIZA KOMPANIJE ³SWISSLION´ SNAGA 1. Doma i potro a i preferiraju ino pakovanje bez obzira na kvalitet proizvoda 6. Razvoj svesti potro a a o proizvodima i njihovom kvalitetu 5. koji su jo uvek dobro pozicionirani na tr i tu Srbije i Crne Gore 2.

potrebno je izvr iti diferencijaciju pakovanja. Trenutni broj sopstvenih prodajnih objekata nije dovoljan. koji bi pratio svaki proizvod i svaku budu u aktivnost. Da bi se iza lo u susret ³novim doma icama´ na ambala i proizvoda kao to su Petit Beurre. Mislimo da je uvo enje novih ekskluzivnih pakovanja. dok bi se u urbanim sredinama plasirala ambala a sa vi e varijacija (manje ve ih). i iza lo u susret specifi nim i narastaju im eljama i perferencijama potro a a. jer su ovo proizvodi koji se lako mogu iskoristiti za pravljenje kola a i torti. 8 . Shodno uo enim kulturolo kim razlikama izme u urbane i ruralne sredine. Bevita i Softi bi trebalo tampati recepte za brze poslastice. nepostojanje jedinstvenog za titnog znaka. za bombonjere i sli ne proizvode dobar poslovni potez. kako bi se pro irila dubina i du ina mix-a. PREDLOG RE ENJA Pro irenje lanca ''Slatkih ku a'' i otkrivanje novih marketing kanala u ini e da se preduze e u vrsti svoju konkurentsku poziciju. Pored toga potrebno je uvoditi nove proizvode. to uti e na neprepoznatljivost proizvoda od strane potro a a. kako bi postala prepoznatljiva i pozicionirala se u svesti kupaca. PROIZVOD Kompletan proizvodni asortiman Swisslion-a ine proizvodi visokog kvaliteta i sa takvom politikom preduze e bi trebalo da nastavi u narednom periodu. Iz tog razloga. Ve a pakovanja bi se plasirala na ruralna podru ja. U tu svrhu trebalo bi pro iriti postoje e linije proizvoda uvo enjem dijetalnih i vi e posnih proizvoda. dok ambala u ne bi trebalo menjati odre en vremenski period. Preduze e treba da radi na pro irivanju na nove tr i ne segmente i pronala enja novih marketing kanala ocenjujemo kao najbolje. Na svakom pakovanju treba. preduze e treba da radi na razvijanju promotivnih aktivnosti. Izdvajamo kao nedostatak nepostojanje ekonomsko propagandnih aktivnosti i kontinuiranih PR aktivnosti. preko kojeg bi se lako povezali proizvodi sa preduze em. na vidljivom mestu. kako bi stvorilo svest potro a a o mix-u proizvoda i podsticalo interes za proizvode i njihovu kupovinu. Tako e. ista i prepoznatljiv za titni znak.promena ambala e i pakovanja. Promotivne i nekontinuirane PR aktivnosti predstavljaju najve e slabosti preduze a.

Uvo enje novih na ina prodaje 6. 4. SLABOST Malo tr i te Nedostatak marketinga Ve ina lokala u zakupu Nedostatak kapitala Nedostatak promotivnih aktivnosti MOGU NOSTI 1. 4. Stvaranje brenda 2. Stvaranje novih proizvoda 4. 5. Reklamiranje u medijima 1. Obezbe en servis i garancija 9. Pro irenje prodajnih kapaciteta 8. Nedovoljna zastupljenost sli nih proizvoda na lokalnom tr i tu 2. Pristupa ne cene 4. Sni enje tro kova 7. Kvalitet proizvoda 3. 3. Vrhunska i kvalitetna usluga 5. 2. Inovacije 1. Pro irenje asortimana 5. Pove anje tra nje za proizvodima usled pove anja kupovne mo i 3. 2. Jeftina radna snaga 8. Dobra lokacija prodajnih objekata 7. Veliki asortiman 6. Sopstveni vozni park 10. PRETNJE Porast konkurencije Smanjenje kupovne mo i gra ana Pove anje zaliha Pove anje tro kova 9 . 3.SWOT ANALIZA PREDUZE A MATIS IVANJICA SNAGA 1.

4. SLABOST Neiskustvo Samokriti nost Impulsivnost Sklon radu u poslednji as Lo e radno mesto MOGU NOST 1. 3. Ma tovit 7. Bolje radno mesto 1. Lepog fizi kog izgleda 10. 3.SWOT ANALIZA PRIJATELJA SNAGA 1. 2. Inteligentan 8. 4. Konstantna nadogradnja sopstvene li nosti 2. Znanje stranih jezika 1. 2. 5. 3. Snala ljiv 9. Stvaranje i izgradnja poslovnih kontakata 3. 5. 4. 2. PRETNJE Nepo tovanje zakona Bolest Korupcija Lo a materijalna situacija SWOT ANALIZA PROIZVODA SNAGA SLABOST MOGU NOST PRETNJE 10 . Odgovoran Uporan Vredan Ambiciozan elja za sticanjem novih i nadogradnju starih saznanja 6.

kvaliteta.KONKURENCIJA KAO KREATOR NOVOG POSLOVNOG OKRU ENJA DEFINISANJE KONKURENCIJE Pod konkurencijom. funkcionalnost. produktivnost i efikasnost proizvodnje usluga. Po irini shvatanja. mo e se smatrati sve to mo e odvu i kupca do va eg proizvoda. jer jedino kombinacija znanja o potrebama. Bilo koja prepreka u va em poslovanju. turbulentnost i porast neizvesnosti izazvan estim pojavama inovacija u svim oblastima poslovanja. imperativnosti znanja. fleksibilne konkurencije. brzina. estih tehnolo kih bumova. Preduze a su primorana da neprekidno prikupljaju informacije i o svom unutra njem okru enju. Pri tome su osnovni faktori konkurentnosti: cene. a realizacija u mnogome zavisi od toga sa kojim znanjem o svojim krajnjim potro a ima preduzetnik raspola e. Morate obratiti pa nju na ta se najvi e tro i i ta to odvla i novac iz bud eta doma instva va e ciljne grupe 5. konkurencija se mo e podeliti u vi e grupa: 1. Preduze a koja podmiruju istu potrebu. partnerima) 11 . odnosno pru aju istu potro a ku korist ± Indirektna konkurencija 3. marketinga i menad menta. kvalitet. davanje garancija. eljama i pona anju potro a a stvara temelj za ostvarivanje konkurentske prednosti i uspe no poslovanje. Danas je klju no da preduzetnik svojim poslovanjem ostvaruje konkurentsku prednost i to na dugoro noj osnovi. Preduze a koja podmiruju prikrivenu potrebu va eg kupca. konkurentima. ali pre svega o spolja njem okru enju (potro a ima. prilago avanje okru enju itd. informacija i inovacija i sl. ANALIZA KONKURENCIJE Savremeno tr i te karakteri e kompleksnost. 4. virtuelnih organizacija. Konkurencija je rival tvo izme u alternativnih firmi koje se obra aju istoj grupi kupaca. tr i no u e e i dobit. u naj irem smislu. Preduze a koja nude identi an proizvod ili uslugu ± direktna konkurencija 2. Preduzetni ki subjekti u potrazi su za saznanjima o pona anju i na inu dono enja odluka o kupovini. globalnih poslovnih strategija. Firme koje uzimaju novac od va eg kupca. novih socijalnih i ekolo kih ograni enja. U uslovima brzih promena. posedovanje klju nih kompetentnosti. svaka poku avaju i na svoj na in da pove a prodaju. Navedeno je uslov za ostvarivanje uspeha. organizovanost nastupa na tr i tima. Konkurencija podrazumeva da na tr i tu na kojem se nalazi neko preduze e postoje i druga preduze a koja se za pozicije na tr i tu mogu boriti na razli ite na ine.

sa dugom tradicijom proizvodnje i ve izgra enom markom.1 %. tako mo ete da budete najbolji! Tako e. kako e se konkurenti pona ati.3% i Banini sa 39. Prema istra ivanju prisutnosti proizvo a a keksa i kola a u svesti potro a a MP panela tr i ta Jugoslavije i Srbije.5%.. da ih nadmudrite.u slu aju da podignemo ili spustimo cene. ta sve treba da znamo o konkuretnima: y Koji su njihovi ciljevi ± da li je to trenutna isplativost ulo enog. Koji su obrasci reagovanja . koegzistencija ili agresivno osvajanje? Kakva je njihova strategija ± ni a cena. Najomiljenija marka keksa i kola a je Plazma.Bambi sa 23. uvo enje novog proizvoda. da budete prvi. i predvidite ta e va konkurent slede e uraditi. ve i kvalitet. potom Soko Nada tark sa 57. pove amo broj prodavaca itd. Bitno je preduhitriti konkurente.Analizu konkurencije treba razumeti kao kontinuirani proces preispitivanja sopstvenog mesta na odabranom tr i tu. Ovaj korak je veoma va an za biznis. Osnovna svrha je upoznavanje sa konkurentima i procena tr i ne pozicije. na drugom mestu je Jaffa Crvenka sa 8. a na tre em Doma ica-Banini sa 5. a osnovna svrha treba da bude upoznavanje sa konkurentima i procena tr i ne pozicije. sticanje ve eg udela na tr i tu. Na kraju. a izbegnete njihove gre ke. y y KONKURENCIJA PRIMER: Konditorskom proizvodnjom se u SCG bavi oko 17 preduze a.1%.3 %.8 %. bolja usluga ili ni i tro kovi. Cilj analize konkurencije. Ve ina doma ih proizvo a a je ve dobro pozicionirana u svesti potro a a. na prvom mestu se nalazi Bambi sa 76. Swisslion se u oba istra ivanja nije na ao u prvih pet proizvo a a. kratkoro na ili dugoro na orijentacija. mo ete da dobijete odgovor kako da preuzmete dobre poteze svojih konkurenata. 12 .

U populaciji je najpoznatija sa proizvodnjom mle ne okolade ¶¶Najlep e elje¶¶. godine.Milka. po ukupnoj ostvarenoj dobiti u 2002. godine. koji polagano ulaze na na e tr i te. Slatka tajna Griote. Volim te. Baron. Montelino. Seka. 13 . postoji ve 85 godina. Milkins * * * Ferrero * * Pingui * * * * Kinder okolada. keks. Pionir Subotica. Ronda Bananko * * Doma ica Dorina Zve evo * * Valisa * * * * Samo ti. Najpoznatiji proizvod Bambija je Bambi plazma keks. Lada. Kinder riegel * * * * Choko-Bons. godine nalazio se na tre em mestu. Polka * 505-.tark. Klaudia. To su proizvo a i iz Evropske Unije i zemalja biv e Jugoslavije (Hrvatska) . Samo ti. Kinder. Kinder Freude * * * Dorina Finesa. slatki dukat. Proizvodi preko dve stotine proizvoda: okoladu. Potencijalnu konkurenciju ine i proizvo a i iz inostranstva. oko bananicama i okolodnim napolitankama. Bambi iz Po arevca je koncern za promet i proizvodnju koji je nastao 1967. Lila Pause * * * * Milka okolada * * * * I love Milka. godini je na tre em mestu. Osnovano je 1976. Nestle. koji je zbog svog bogatog sastava namenjen prvenstveno deci. ³Jaffa´ ± Crvenka je fabrika biskvita ija je osnovna delatnost proizvodnja kola a i ostalih proizvoda od testa. biskvite. Bata. Kra . Fantasy * * * * Valentina. Bajadere Flips tapi i i perece Kvikers * Vic tapi i Vic Jedan od najve ih konkurenata marke i konkurenata oblika proizvoda je Soko-Nada tark. Bronhi. Minis. a po ostvarenoj dobiti na drugom mestu iza Swisslion-a. iza Swisslion-a i Soko-Nade. Najpoznatiji proizvod je Galeb okolada. medeni poljupci Bombone Bombonjere Kra * Petit Beurre Batons.Swisslion Bevita Petit Beurre Linea oko banana oko biscuit Softi i Kondita okoladna doma ica okoladna Daria Crna okolada ajno Bajno i Ladz Q Medeni dukat. itd. Soko-Nada tark je preduze e sa dugom tradicijom i jedno od vode ih u konditorskoj industriji Isto ne Evrope. okoladne deserte. Naps. Ferero. Volim te * * * Milka * * M-joy. Po ostvarenom ukupnom prihodu 2002. Ovo je jo jedno preduze e sa dugom tradicijom. napolitanke.

tako da ovi konkurenti predstavljaju ozbiljnu pretnju. generi ke konkurente ine i poslasti arnice. Ledo. ona predstavlja nacin efikasne organizacije informacija i osetljivih karakteristika kao baza za izgradnju poslovne strategije i operativnih planova. PIK a ak. Prednost Swisslion-a se ovde ogleda u injenici da je ovo preduze e i u vajcarskom vlasni tvu. jasna i efektivna. Na alost. kao i vecina analiza u oblasti menad menta. kod nas i dalje vlada mi ljenje da inostrane kompanije proizvode kvalitetnije proizvode. Mnogi izvr e analizu svog preduzeca. SWOT analiza ne daje nikakve specificne odgovore. kao to su Chipsy. Mc Donald¶s. To su uglavnom doma ice iz ruralnih i prigradskih naselja. SWOT analiza pre mo e da se defini e kao sveobuhvatan opis karakteristika. Ovi proizvodi pristi u u na u zemlju nelegalnim kanalima. ene u urbanim sredinama su uglavnom zaposlene i nemaju dovoljno vremena da se posvete kuvanju pa se esto odlu uju za ovu opciju. pri emu se ne mo e znati stvarna uve ena koli ina. Delta sladoled. ZAKLJU AK : Najveca opasnost posle vr enja SWOT analize jeste nepreduzimanje ni ta to bi promenilo zatecene karakteristike i osobine. Generi ki konkurenti su svi proizvo a i koji se bave proizvodnjom hrane. picerije. Tu spadaju doma i i strani proizvo a i. Latentnu konkurenciju ine doma i proizvo a i kola a. Famoso. Pri ovome treba imati u vidu da. kao ni predvideti ta an trenutak njihovog uvoza. nego to je analiza u pravom smislu te reci. grickalica i sladoleda. Ali. pekare. Ona je relativno brza. 14 . Pored toga. a prete no brze hrane. Ona mo e da bude deo analitickog odlucivanja. to mo e pozitivno da uti e na svest potro a a. Kod nas se najce ce koristi kao metoda pripreme i analize u svrhu dono enja strate kih planova. Pringles. Frikom. Pizza Hut i sl. Posebnu vrstu konkurenata ini nelegalni uvoz konditorskih proizvoda. Chipita. Florida Bell. ali kasnije nisu u mogucnosti ili nemaju sredstava da bilo ta promene u svom poslovanju i poziciji na tr i tu. koje omogu avaju naru ivanje razli itih vrsta slatki a.Zve evo i dr.

ivatourism.Literatura: 1. Prof. V. Institut za menad ment. ³Marketing menad ment´. 3.org) 15 . Dr. i Kosti . Turisti ka organizacija op tine Ivanjica (http://www.. M. Filipovi .. Fakultet organizacionih nauka. Zvezdan uri ± Rein enjering poslovnih procesa 2. Beograd. 1999.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->