P. 1
Reinzenjering Poslovnih Procesa (Seminarski Rad)

Reinzenjering Poslovnih Procesa (Seminarski Rad)

|Views: 1,047|Likes:
Published by Janko Grbić

More info:

Published by: Janko Grbić on Jan 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/24/2013

pdf

text

original

SEMINARSKI

RAD

REIN ENJERING POSLOVNIH PROCESA

Profesor: DR. Zvezdan uri

Student: Janko Grbi 3LV/0016/11

..................................................................... 8 PROIZVOD .............................. 9 SWOT ANALIZA PROIZVODA.............................................................................................................................................................. 9 SWOT ANALIZA PRIJATELJA ....................................................................................... 6 SWOT ANALIZA KOMPANIJE SWISSLION ........ 8 SWOT ANALIZA PREDUZE A MATIS IVANJICA..................10 KONKURENCIJA KAO KREATOR NOVOG POSLOVNOG OKRU ENJA ....................................................................11 PRIMER KONKURENCIJE ....................... 7 IDENTIFIKACIJA PROBLEMA ..................................................................................................... 4 TURISTI KI POTENCIJAL U OP TINI IVANJICA ± SWOT ANALIZA.............................................................. 15 LITERATURA .....SADR AJ: UVOD ................................................................................................. 5 SWOT ANALIZA IVANJI KOG TURIZMA ................................. 3 PROCENA KVALITETA TURIZMA U MORAVI KOM KRAJU NA OSNOVU SWOT ANALIZE ....................................................................................................................................... 3 POJAM I DEFINICIJA SWOT ANALIZE........................ 7 PREDLOG RE ENJA ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................16 2 .............12 ZAKLJU AK .....

iskustvo) vi imate u odnosu na druge? ‡ ta radite bolje u odnosu na ve inu drugih? ‡ ta drugi ljudi (i posebno va trener ) vide kao va u snagu? Razmotrite ovo iz va e li ne perspektive i iz ugla ljudi oko vas. obrazovanje. Na taj na in. predstavlja skra enicu od etiri engleske re i. SWOT analiza je dobila takav naziv zbog toga to je njena osnovna ideja da omogu i razvojno pona anje preduze a koje obezbe uje maksimalno kori enje ansi i sposobnosti i da na e na ina da minimizira slabosti i pretnje. poma e vam da razvijete svoju karijeru na na in da izvu ete najbolje prednosti va eg talenta. poku ajte napisati listu va ih karakteristika.Strengths . je to vam u kratkom vremenu mo e otvoriti prilike iz kojih mo ete izvu i prednosti. mogu nosti i prilika.Threats ± pretnje. ve tine.Opportunities ± mogu nosti . Snaga (Strengths): ‡ Koje prednosti (na primer. Slabosti (Weaknesses): ‡ ta mo ete unaprediti? ‡ ta trebate izbegavati? ‡ Koje stvari e ljudi oko vas najpre videti kao slabosti? Ponovo. Tako e vam poma e da otkrijete i razumete va e slabe strane. SWOT analiza omogu ava da se utvrdi gde se u sada njoj situaciji preduze e nalazi. 3 . tako da mo ete savladati i eliminisati opasnosti. Ako imate pote ko a sa ovim. Ne budite skromni.UVOD: POJAM I DEFINICIJA SWOT ANALIZE Pojam odnosno naziv SWOT analiza.snaga . Koriste i je u li nom kontekstu. Ono to SWOT Analizu ini posebno sna nom. koje su mu glavne prednosti i slabosti i kakve su mu anse i koje su prepreke da se stigne do planiranih ciljeva u budu nosti. Neke od njih e sigurno biti va a ja a strana. koje bi vas ina e uhvatili nepripremljene.Weaknesses ± slabosti . koje u prevodu zna e: . budite objektivni to je vi e mogu e. posmatrajte ovo iz li nog i ugla ljudi oko vas: Da li drugi ljudi vide slabosti koje vi ne vidite? Da li vas ostali sportisti nadama uju u klju nim momentima? Najbolje je da sada budete realni i suo ite se sa neprijatnom istinom to pre. SWOT analiza omogu ava prepoznavanje pozitivnih i negativnih faktora i daje mogu nost da se njih blagovremeno uti e. Ta nije.

Pretnje (Threats): ‡ Sa kojim se preprekama suo avate? ‡ ta rade ljudi oko vas? ‡ Da li se va posao (ili zahtevi za stvari koje radite) menja? ‡ Da li promena tehnologije ugro ava va u poziciju? ‡ Da li vas neka od va ih slabosti ozbiljno ugro ava? Pravljenje ove analize esto mo e da vam osvetli put u pogledu onoga to treba u initi i kako prevazi i probleme. Bez obzira na razloge turisti kih kretanja.Mogu nosti (Opportunities): ‡ Gde vas ekaju dobre prilike? ‡ Koji su interesantni trendovi kojima stremite? Korisne prilike mogu proiste i iz: ‡ Promena u tehnologiji. neki zbog nau nih ili trgovinskih ciljeva. 4 .. ostacima drevnih civilizacija.Prilike . turisti tro e svoj novac na teritoriji koju pose uju i kao rezultat te potro nje nastaju odre eni ekonomski efekti na privrede. Tako e. tako i zemlje koju turisti pose uju. kako zemlje iz koje turisti dolaze.. kompaniji. tr i tu. Neki putuju zbog posete istorijskim mestima. avanture. razonode. kompaniji ‡ Promena u dr avnoj regulativi koje se odnose na polje va eg interesovanja ‡ Promena u socijalnim de avanjima ‡ Lokalnih doga aja Dobar na in za sagledavanje mogu nosti je gledanje va ih ja ih strana i videti da li se kroz njih mogu javiti odre ene prilike. mo ete pogledati va e slabosti i zapitati se da li vam se otvaraju mogu nosti tako to ete te slabosti eliminisati. arheolo kim iskopinama. prvo se u obzir moraju uzeti motivi usled kojih turisti putuju. neki zbog zabave. PROCENA KVALITETA TURIZMA U MORAVI KOM KRAJU NA OSNOVU SWOT ANALIZE Kada je u pitanju turizam i njegov zna aj za privredni razvoj odre ene op tine.

Tradicija. Lo a populaciona i starosna struktura kao i tradicija 2. Ubrzane aktivnosti konkurenata na razvoju turisti kih proizvoda 7. Nepostojanje decentralizovanog sistema odlu ivanja 6.. Konfiguracija terena i klima veoma pogodni za zimske i druge sportove 8. Postojanje donatorskih programa 4.TURISTI KI POTENCIJAL U OP TINI IVANJICA . Kulturno-istorijsko nasle e 6. Izvori pija e vode 7. zastareo vozni park. Migracija stanovni tva iz sela 2. Neograni ene mogu nosti proizvodnje zdrave hrane 10. O uvana ekolo ki zdrava ivotna sredina 9. Stara ar ija ± kulturno-istorijska prostorna celina od velikog zna aja 3. sportski.. Nedostatak sme tajnih kapaciteta 7.. Mogu nost plasmana zdrave hrane (robna marka ³Golija´) 8. Veliko interesovanje za Goliju. Nere en status imovine u op tini 5. Regionalno udru ivanje (klasteri) 5. Postojanje sme tajnih kapaciteta u ruralnim podru jima 11. Ulazak hotelskih brendova (Best Western) PRETNJE 1. Ne primenjivanje zakona i kaznene politike za divlje deponije i sl. Eksploatacija prirodnih resursa od strane JP ³Srbija ume´ bez nadoknade lokalnoj zajednici 4. iskustvo. Nepostojanje robne marke ³Golija´ 5. Povezivanje javnog i privatnog sektora 6..) 2. Nacionalne strategije (uskla enost prioriteta op tine sa prioritetima na drugim nivoima ) 2.. Slaba informisanost i nedostatak promotivnih aktivnosti 6. 4. vazdu na banja. Nedostatak i devastacija op te i turisti ke signalizacije 8. Izostanak interesa lokalnih i stranih ulaga a u turizam op tine 5 .SWOT SNAGA 1.. Ljudski resursi (srda nost ljudi koji primaju turiste) 4. kongresni i drugi vidovi turizma 7. Definisan strate ki prioritet SLABOST 1. Mogu nost organizovanja lova i ribolova 12. MOGU NOSTI 1. Postojanje umskih plodova i lekovitog bilja 13. Nerazvijena infrastruktura: lo a putna mre a. gostoprimstvo. Nastavak privatizacije (ubrzan) 3. seoski. Prirodni resursi (Golija park prirode. Promena vlasti (republi ka i lokalna) 3. 5. Ljudski resursi: neorganizovanost i needukovan kadar 3.

SWOT ANALIZA IVANJI KOG TURIZMA Metodolo ki postupak kojim se u konkretnoj situaciji procenjuje postoje e stanje u cilju izbora optimalnih strate kih opredeljenja naziva se SWOT analiza. Da se utvrde lokalne opcije i kapaciteti kao odgovor na spolja nja de avanja i 2. anse i pretnje. Mnogi spolja ni uticaji su izvan kontrole lokalne zajednice. Lokalne zajednice su pod velikim uticajem razli itih spolja nih faktora koji dolaze sa regionalnog. jer su one osnova za utvr ivanje polo aja lokalne zajednice u odnosu na konkurenciju. Dobre i lo e strane zavre uju posebnu pa nju. koje mogu dominantno uticati na izbor strate kih opredeljenja. Me utim. jer e se akcioni planovi zasnivati ili na dobrim stranama ili e nastojati da se isprave lo e strane lokalne zajednice. Procena unutra njih pogodnosti i ograni enja ima klju nu ulogu u strate kom planiranju. Interna analiza ima dve svrhe: 1. Prilikom jedne ovakve analize uticajni faktori se dele na unutra nje i spolja nje. 6 . pozitivne i negativne. dr avnog i me udr avnog nivoa. U tabeli su prikazane samo najbitnije snege i slabosti. Va no je da se uvide mogu nosti i rizici od spoljnih faktora koji su relevantni za strate ka opredeljenja. njihov uticaj na delovanje lokalne samouprave je va an inilac u strate kom planiranju tog delovanja i mora se uzeti u obzir. Da se identifikuju unutra nje dobre i lo e strane koje se mogu razmatrati u okviru strate kih mera.

Smatramo da je problem esta 7 . Visoko u e e u zadovoljenju tra nje na tr i tu konditorske industrije SCG 2. da razvije pozitivnu sliku u svesti potro a a o preduze u i njegovim proizvodima. 7. Primena standarda i SL tehnologija 3. koji su jo uvek dobro pozicionirani na tr i tu Srbije i Crne Gore 2. Te ka i neizvesna konkurentska utakmica sa ve afirmisanim brendovima 4. Swisslion treba da sa uva i dalje oja a poziciju lidera na tr i tu konditorskih proizvoda Srbije i Crne Gore. 6. Razvoj svesti potro a a o proizvodima i njihovom kvalitetu 5. Bogat asortiman 7. SLABOST iroka paleta proizvoda u ponudi i sli nost sa dosta konkurentskih proizvoda Nedovoljno izgra ena sopstvena robna marka Slabija informisanost potro a a o kompaniji i njenom proizvodnom programu esta promena ambala e Nedostatak stalnih promotivnih aktivnosti Nerazvijeni odnosi sa javno u Nepostojanje tr i ne tradicije 2. 4. Doma i potro a i preferiraju ino pakovanje bez obzira na kvalitet proizvoda 6. Povratak tradiciji i po tovanje verskih obi aja PRETNJE 1. MOGU NOSTI 1. Neaktivnost glavnih konkurenata u projektovanju. Postojanja nelojalnog pona anja konkurenata 3. Nere eni vlasni ki odnosi konkurenata 4. Dobra saradnja sa maloprodajnim objektima 3. programiranju i realizacija osmi ljenih i celovitih promotivnih aktivnosti 2. Sopstveni vozni park 1.SWOT ANALIZA KOMPANIJE ³SWISSLION´ SNAGA 1. Sve ve i uvoz 5. Lanac od 20 vlastitih prodavnica pod zajedni kim imenom µµSlatka ku a¶¶ 5. Reakcija konkurenata na promotivne napore IDENTIFIKACIJA PROBLEMA Osnovni problem je utvrditi ta preduze e Swisslion mora da uradi da bi uspe no konkurisalo globalnoj konkurenciji u narednih nekoliko godina. Politika prihvatljivih cena za kvalitetan proizvod 6. 3. Prisustvo konkurentskih proizvoda iz biv ih yu republika. Stabilna materijalna osnova 4. 5.

Mislimo da je uvo enje novih ekskluzivnih pakovanja. Iz tog razloga. dok ambala u ne bi trebalo menjati odre en vremenski period. kako bi postala prepoznatljiva i pozicionirala se u svesti kupaca. kako bi stvorilo svest potro a a o mix-u proizvoda i podsticalo interes za proizvode i njihovu kupovinu. Na svakom pakovanju treba. 8 . Shodno uo enim kulturolo kim razlikama izme u urbane i ruralne sredine. potrebno je izvr iti diferencijaciju pakovanja. Da bi se iza lo u susret ³novim doma icama´ na ambala i proizvoda kao to su Petit Beurre.promena ambala e i pakovanja. i iza lo u susret specifi nim i narastaju im eljama i perferencijama potro a a. jer su ovo proizvodi koji se lako mogu iskoristiti za pravljenje kola a i torti. Trenutni broj sopstvenih prodajnih objekata nije dovoljan. Preduze e treba da radi na pro irivanju na nove tr i ne segmente i pronala enja novih marketing kanala ocenjujemo kao najbolje. Izdvajamo kao nedostatak nepostojanje ekonomsko propagandnih aktivnosti i kontinuiranih PR aktivnosti. Bevita i Softi bi trebalo tampati recepte za brze poslastice. dok bi se u urbanim sredinama plasirala ambala a sa vi e varijacija (manje ve ih). to uti e na neprepoznatljivost proizvoda od strane potro a a. PREDLOG RE ENJA Pro irenje lanca ''Slatkih ku a'' i otkrivanje novih marketing kanala u ini e da se preduze e u vrsti svoju konkurentsku poziciju. PROIZVOD Kompletan proizvodni asortiman Swisslion-a ine proizvodi visokog kvaliteta i sa takvom politikom preduze e bi trebalo da nastavi u narednom periodu. Promotivne i nekontinuirane PR aktivnosti predstavljaju najve e slabosti preduze a. koji bi pratio svaki proizvod i svaku budu u aktivnost. preko kojeg bi se lako povezali proizvodi sa preduze em. ista i prepoznatljiv za titni znak. Ve a pakovanja bi se plasirala na ruralna podru ja. Pored toga potrebno je uvoditi nove proizvode. nepostojanje jedinstvenog za titnog znaka. na vidljivom mestu. preduze e treba da radi na razvijanju promotivnih aktivnosti. Tako e. U tu svrhu trebalo bi pro iriti postoje e linije proizvoda uvo enjem dijetalnih i vi e posnih proizvoda. kako bi se pro irila dubina i du ina mix-a. za bombonjere i sli ne proizvode dobar poslovni potez.

Inovacije 1. Jeftina radna snaga 8. Pristupa ne cene 4. Uvo enje novih na ina prodaje 6. Veliki asortiman 6. Vrhunska i kvalitetna usluga 5. Pro irenje asortimana 5.SWOT ANALIZA PREDUZE A MATIS IVANJICA SNAGA 1. Sopstveni vozni park 10. Nedovoljna zastupljenost sli nih proizvoda na lokalnom tr i tu 2. SLABOST Malo tr i te Nedostatak marketinga Ve ina lokala u zakupu Nedostatak kapitala Nedostatak promotivnih aktivnosti MOGU NOSTI 1. 3. 4. Stvaranje brenda 2. 3. PRETNJE Porast konkurencije Smanjenje kupovne mo i gra ana Pove anje zaliha Pove anje tro kova 9 . 2. 2. Reklamiranje u medijima 1. Obezbe en servis i garancija 9. 5. 4. Pove anje tra nje za proizvodima usled pove anja kupovne mo i 3. Pro irenje prodajnih kapaciteta 8. Kvalitet proizvoda 3. Stvaranje novih proizvoda 4. Sni enje tro kova 7. Dobra lokacija prodajnih objekata 7.

2. Ma tovit 7. 5. 2. Bolje radno mesto 1. 3. 4. 3. Stvaranje i izgradnja poslovnih kontakata 3. PRETNJE Nepo tovanje zakona Bolest Korupcija Lo a materijalna situacija SWOT ANALIZA PROIZVODA SNAGA SLABOST MOGU NOST PRETNJE 10 . Inteligentan 8. Snala ljiv 9. Konstantna nadogradnja sopstvene li nosti 2.SWOT ANALIZA PRIJATELJA SNAGA 1. Odgovoran Uporan Vredan Ambiciozan elja za sticanjem novih i nadogradnju starih saznanja 6. 4. Znanje stranih jezika 1. 2. Lepog fizi kog izgleda 10. 5. 3. 4. SLABOST Neiskustvo Samokriti nost Impulsivnost Sklon radu u poslednji as Lo e radno mesto MOGU NOST 1.

fleksibilne konkurencije. Navedeno je uslov za ostvarivanje uspeha. Pri tome su osnovni faktori konkurentnosti: cene. kvalitet. Preduze a koja podmiruju prikrivenu potrebu va eg kupca. u naj irem smislu. brzina. Preduzetni ki subjekti u potrazi su za saznanjima o pona anju i na inu dono enja odluka o kupovini. jer jedino kombinacija znanja o potrebama. novih socijalnih i ekolo kih ograni enja. a realizacija u mnogome zavisi od toga sa kojim znanjem o svojim krajnjim potro a ima preduzetnik raspola e. marketinga i menad menta. turbulentnost i porast neizvesnosti izazvan estim pojavama inovacija u svim oblastima poslovanja. partnerima) 11 . U uslovima brzih promena. Konkurencija je rival tvo izme u alternativnih firmi koje se obra aju istoj grupi kupaca. odnosno pru aju istu potro a ku korist ± Indirektna konkurencija 3. 4. konkurentima. globalnih poslovnih strategija. tr i no u e e i dobit. Preduze a su primorana da neprekidno prikupljaju informacije i o svom unutra njem okru enju. posedovanje klju nih kompetentnosti. informacija i inovacija i sl. produktivnost i efikasnost proizvodnje usluga. Morate obratiti pa nju na ta se najvi e tro i i ta to odvla i novac iz bud eta doma instva va e ciljne grupe 5. konkurencija se mo e podeliti u vi e grupa: 1. kvaliteta. Preduze a koja nude identi an proizvod ili uslugu ± direktna konkurencija 2. Preduze a koja podmiruju istu potrebu. estih tehnolo kih bumova. mo e se smatrati sve to mo e odvu i kupca do va eg proizvoda. ali pre svega o spolja njem okru enju (potro a ima. Danas je klju no da preduzetnik svojim poslovanjem ostvaruje konkurentsku prednost i to na dugoro noj osnovi. Po irini shvatanja. svaka poku avaju i na svoj na in da pove a prodaju. Bilo koja prepreka u va em poslovanju. prilago avanje okru enju itd. davanje garancija. imperativnosti znanja. ANALIZA KONKURENCIJE Savremeno tr i te karakteri e kompleksnost.KONKURENCIJA KAO KREATOR NOVOG POSLOVNOG OKRU ENJA DEFINISANJE KONKURENCIJE Pod konkurencijom. eljama i pona anju potro a a stvara temelj za ostvarivanje konkurentske prednosti i uspe no poslovanje. Firme koje uzimaju novac od va eg kupca. organizovanost nastupa na tr i tima. funkcionalnost. virtuelnih organizacija. Konkurencija podrazumeva da na tr i tu na kojem se nalazi neko preduze e postoje i druga preduze a koja se za pozicije na tr i tu mogu boriti na razli ite na ine.

Osnovna svrha je upoznavanje sa konkurentima i procena tr i ne pozicije. a na tre em Doma ica-Banini sa 5. potom Soko Nada tark sa 57.1%. Cilj analize konkurencije. kratkoro na ili dugoro na orijentacija. ta sve treba da znamo o konkuretnima: y Koji su njihovi ciljevi ± da li je to trenutna isplativost ulo enog. na prvom mestu se nalazi Bambi sa 76.3% i Banini sa 39. na drugom mestu je Jaffa Crvenka sa 8. Prema istra ivanju prisutnosti proizvo a a keksa i kola a u svesti potro a a MP panela tr i ta Jugoslavije i Srbije.u slu aju da podignemo ili spustimo cene.8 %. pove amo broj prodavaca itd.. 12 . Ovaj korak je veoma va an za biznis.Bambi sa 23. bolja usluga ili ni i tro kovi. koegzistencija ili agresivno osvajanje? Kakva je njihova strategija ± ni a cena. a osnovna svrha treba da bude upoznavanje sa konkurentima i procena tr i ne pozicije. sticanje ve eg udela na tr i tu. Najomiljenija marka keksa i kola a je Plazma. tako mo ete da budete najbolji! Tako e. Swisslion se u oba istra ivanja nije na ao u prvih pet proizvo a a. uvo enje novog proizvoda. mo ete da dobijete odgovor kako da preuzmete dobre poteze svojih konkurenata. Na kraju. kako e se konkurenti pona ati. da budete prvi. da ih nadmudrite. sa dugom tradicijom proizvodnje i ve izgra enom markom. Bitno je preduhitriti konkurente. i predvidite ta e va konkurent slede e uraditi. y y KONKURENCIJA PRIMER: Konditorskom proizvodnjom se u SCG bavi oko 17 preduze a. Koji su obrasci reagovanja . Ve ina doma ih proizvo a a je ve dobro pozicionirana u svesti potro a a.5%.1 %.3 %. ve i kvalitet.Analizu konkurencije treba razumeti kao kontinuirani proces preispitivanja sopstvenog mesta na odabranom tr i tu. a izbegnete njihove gre ke.

Fantasy * * * * Valentina. godine nalazio se na tre em mestu. koji je zbog svog bogatog sastava namenjen prvenstveno deci. Ovo je jo jedno preduze e sa dugom tradicijom. medeni poljupci Bombone Bombonjere Kra * Petit Beurre Batons. Naps. Osnovano je 1976. Volim te * * * Milka * * M-joy. ³Jaffa´ ± Crvenka je fabrika biskvita ija je osnovna delatnost proizvodnja kola a i ostalih proizvoda od testa. Ferero. Montelino. iza Swisslion-a i Soko-Nade. Lila Pause * * * * Milka okolada * * * * I love Milka.Milka. Potencijalnu konkurenciju ine i proizvo a i iz inostranstva. Milkins * * * Ferrero * * Pingui * * * * Kinder okolada. okoladne deserte.Swisslion Bevita Petit Beurre Linea oko banana oko biscuit Softi i Kondita okoladna doma ica okoladna Daria Crna okolada ajno Bajno i Ladz Q Medeni dukat. napolitanke. Po ostvarenom ukupnom prihodu 2002. Pionir Subotica. Kinder riegel * * * * Choko-Bons. Lada. godine. godine. postoji ve 85 godina. Kra . po ukupnoj ostvarenoj dobiti u 2002. Ronda Bananko * * Doma ica Dorina Zve evo * * Valisa * * * * Samo ti. 13 .tark. Kinder. Bajadere Flips tapi i i perece Kvikers * Vic tapi i Vic Jedan od najve ih konkurenata marke i konkurenata oblika proizvoda je Soko-Nada tark. Klaudia. slatki dukat. Najpoznatiji proizvod je Galeb okolada. Nestle. Baron. Samo ti. Seka. To su proizvo a i iz Evropske Unije i zemalja biv e Jugoslavije (Hrvatska) . Bambi iz Po arevca je koncern za promet i proizvodnju koji je nastao 1967. itd. Najpoznatiji proizvod Bambija je Bambi plazma keks. Soko-Nada tark je preduze e sa dugom tradicijom i jedno od vode ih u konditorskoj industriji Isto ne Evrope. Kinder Freude * * * Dorina Finesa. Bata. godini je na tre em mestu. U populaciji je najpoznatija sa proizvodnjom mle ne okolade ¶¶Najlep e elje¶¶. Proizvodi preko dve stotine proizvoda: okoladu. Bronhi. keks. Volim te. Minis. a po ostvarenoj dobiti na drugom mestu iza Swisslion-a. Slatka tajna Griote. koji polagano ulaze na na e tr i te. oko bananicama i okolodnim napolitankama. Polka * 505-. biskvite.

grickalica i sladoleda. Famoso. ona predstavlja nacin efikasne organizacije informacija i osetljivih karakteristika kao baza za izgradnju poslovne strategije i operativnih planova. a prete no brze hrane. Latentnu konkurenciju ine doma i proizvo a i kola a. Ona mo e da bude deo analitickog odlucivanja. generi ke konkurente ine i poslasti arnice. ene u urbanim sredinama su uglavnom zaposlene i nemaju dovoljno vremena da se posvete kuvanju pa se esto odlu uju za ovu opciju. kao to su Chipsy. Ali. SWOT analiza pre mo e da se defini e kao sveobuhvatan opis karakteristika. SWOT analiza ne daje nikakve specificne odgovore. nego to je analiza u pravom smislu te reci. Prednost Swisslion-a se ovde ogleda u injenici da je ovo preduze e i u vajcarskom vlasni tvu. jasna i efektivna. to mo e pozitivno da uti e na svest potro a a. pri emu se ne mo e znati stvarna uve ena koli ina. kod nas i dalje vlada mi ljenje da inostrane kompanije proizvode kvalitetnije proizvode. 14 . Na alost. To su uglavnom doma ice iz ruralnih i prigradskih naselja. kao ni predvideti ta an trenutak njihovog uvoza. Ovi proizvodi pristi u u na u zemlju nelegalnim kanalima. Frikom. Ledo. Mc Donald¶s. Tu spadaju doma i i strani proizvo a i. Generi ki konkurenti su svi proizvo a i koji se bave proizvodnjom hrane. PIK a ak. koje omogu avaju naru ivanje razli itih vrsta slatki a. Kod nas se najce ce koristi kao metoda pripreme i analize u svrhu dono enja strate kih planova. Pringles. Chipita. Florida Bell. picerije. Pri ovome treba imati u vidu da. Ona je relativno brza. Posebnu vrstu konkurenata ini nelegalni uvoz konditorskih proizvoda. Delta sladoled. Pizza Hut i sl. tako da ovi konkurenti predstavljaju ozbiljnu pretnju. pekare. ali kasnije nisu u mogucnosti ili nemaju sredstava da bilo ta promene u svom poslovanju i poziciji na tr i tu. Mnogi izvr e analizu svog preduzeca. kao i vecina analiza u oblasti menad menta. Pored toga. ZAKLJU AK : Najveca opasnost posle vr enja SWOT analize jeste nepreduzimanje ni ta to bi promenilo zatecene karakteristike i osobine.Zve evo i dr.

ivatourism.. Prof. i Kosti .. M. Filipovi .Literatura: 1. 1999. Beograd. Turisti ka organizacija op tine Ivanjica (http://www. V.org) 15 . Dr. 3. Fakultet organizacionih nauka. Zvezdan uri ± Rein enjering poslovnih procesa 2. Institut za menad ment. ³Marketing menad ment´.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->