VALENCA I OKSIDACIONI BROJ VALENCA I OKSIDACIONI BROJ Valenca je broj veza koje neki atom može graditi sa atomima

vodonika (stvaran ili formalan broj kovalentnih veza koje gradi ili može graditi neki atom). Oksidacioni broj je stvarno ili formalno naelektrisanje neke čestice Valenca nije uvek isto što i oksidacioni broj: Na primer: Kiseonik je uvek dvovalentan (može da gradi dve kovalentne veze sa vodonikom jer ima dva nesparena elektrona) Ali, kiseonik može imati oksidacione brojeve 0(u elementarnom stanju), -1 u peroksidima, -2 u ostalim jedinjenjenjima O=O H-O H-O-O-H dvovalentan | oks. br. = 0 H dvovalentan dvovalentan oks.br.= -1 oks.br.= -2 Valenca se označava rimskim brojevima (I-VIII) Oksidacioni broj zapisujemo arapskim br.: +1, -2, -3..... Stvarno naelektrisanje čestica koje su stvarno naelektrisane to jest jona zapisuje se : 2-, -, +. 2+... (prvo broj pa vrsta naelektrisanja) Valenca i oksidacioni broj se koriste pri sredjivanju hemijskih formula. Stvarno naelektrisanje se uvek i obavezno piše u oznakama za JONE Na primer NaI2OII ili Na+12O-2 2+ jon kalcijuma Ca , oksidni jon O2-, sulfatni jon SO42-.... U sulfatnom jonu, na primer, sumpor je šestovalentan (+6), a kiseonik dvovalentan(-2), ali je naelektrisanje 2Uobičajeno ali nije uvek pravilo da elementi iz parnih grupa imaju parne oks. brojeve, a iz neparnih neparne oks.brojeve.

Kada neki element ima dva moguća oksidaciona stanja po staroj nomenklaturi mogu se koristiti i nastavci -o (niže oksidaciono stanje) i -i (više oksidaciono stanje) Na primer: fero-hlorid (gvoždje(II)-hlorid), feri-hlorid (gvoždje(III)-hlorid), merkuro-hlorid (živa(I)-hlorid) i merkuri-hlorid (živa(II)-hlorid)..... Za one elemente koji mogu imati različite oksidacione brojeve, odnosno valence u imenu nekog jedinjenja mora se navesti data valenca!!! Za one elemente koji imaju uvek isti oksidacioni broj VALENCA SE NE NAVODI! STRUKTURA ATOMA STRUKTURA ATOMA Atom se sastoji iz dva dela: jezgra i omotača. Jezgro čine protoni (elementarne čestice jediničnog pozitivnog naelektrisanja) i neutroni (elementarne čestice - nenaelektrisane). Protoni i neutroni su NUKLEONI. Simbol atoma npr. 816O sadrži brojeve koji se odnose na JEZGRO atoma. "Donji" broj je ATOMSKI ILI REDNI broj (Z) i odredjen je brojem /N/ protona : Z=N(p+). "Gornji" broj je ATOMSKA MASA ili MASENI BROJ (A) i odredjen je zbirom broja protona i neutrona to jest predstavlja ukupan broj nukleona u jezgru : A= N(p+) + N(n0)! Elektronski omotač čine elektroni. Elektroni su negativne elementarne čestice koje čine elektronski omotač oko jezgra i ostaju u atomu zbog privlačnih sila sa protonima. Atomi imaju jednak broj protona i elektrona, pozitivni joni(katjoni) sadrže "manjak" elektrona u odnosu na atome, a negativni joni (anjoni) sadrže "višak" elektrona u odnosu na atome! Neki elementi imaju različite atome u prirodi, ti atomi moraju imati isti redni broj, to znači isti broj protona i elektrona, a ono po čemu se razlikuju je broj neutrona - ovi atomi su IZOTOPI. Broj neutrona nije proizvoljan i ne može varirati u nekom atomu. Na primer kiseonik iz vazduha može biti sastavljen od atoma kiseonika sa rednim brojem 8 i masenim 16 i takodje od atoma sa rednim brojem 8 (naravno) i masenim 18. IZOBARI su atomi različitih elemenata koji se razlikuju po rednom, a istog su masenog broja - razlikovanje ovih atoma važno je za nuklearne fizičare i hemičare. Simbol atoma potiče od latinskog imena, a uz simbol obavezno se upisuje vrednost rednog i masenog broja. Redni broj je unikatni za odredjeni element. Na primer ugljenik uvek ima redni broj 6, a to znači da atom ugljenika sadrži 6 protona! Taj broj protona ne može se promeniti hemijskim reakcijama. Dokle god je redni broj 6 radi se o atomu ugljenika. Ukoliko se redni broj promeni dobija se atom nekog drugog elementa, a to je nuklearna reakcija. Maseni broj može imati različite vrednosti za isti element zbog postojanja izotopa. Pa tako vodonik koji ima redni broj 1, to jest 1 proton, ali postoje tri vrste atoma vodonika u odnosu na broj neutrona. Vodonik koji ima maseni broj 1 je protijum, sa rednim brojem dva deuterijum, a sa masenim brojem tri tricijum. Ta tri atoma vodonika imaju isti broj protona, a različiti broj neutrona. U prirodi se uvek nalazi najviše jednog od izotopa, ali su prisutni i

.67*10-24g. protona i neutrona svih atoma zajedno... a to je jedan jedini nukleon) i tim poredjenjem dobije se da je atom kiseonika 16 puta veće mase od 1/12 ugljenika C-12. što je zajedno 1+1+8=10 protona.. 37Cl sa zastupljenošću ω=32%).1327Al3+ (pozitivan jon koji sadrži manjak elektrona u odnosu na atom).67*10-24g! Ovo se može izračunati i na sledeći način: 1atom C xg 23 6*10 atoma C 12g x= (1*12)/(6*1023) g što je isti broj kao 12*1. elektrona i neutrona je suma broja elektrona. koji u sebi sadrži mnogo više od jednog molekula.67x10-24g. neki nemaju izotope (na primer natrijum. i 2-1=1neutron).) Masa protona je približno jednaka masi neutrona. Na+. sa zastupljenošću ω=68%.. Ugljenik ima ukupno 12 nukleona (6 protona + 6 neutrona) pa je masa jednog atoma jednaka 12*1. Neki elementi imaju više izotopa.ova zakonitost je poznata! ono što ne piše u zadatku a podrazumeva se je da ω1 + ω2 = 100% Tako se dobija sistem od dve jednačine sa dve nepoznate. Ako bismo računali masu atoma ugljenika (Z=6. fluor. Pb2+. Relativna atomska masa je broj koji pokazuje koliko je puta masa nekog atoma veća od jedne dvanaestine atoma ugljenikovog izotopa C-12. molekul je elektroneutralan pa sadrži isto toliko elektrona 10...023*1023 molekula) i u tom slučaju svi indeksi i koeficijenti se moraju čitati kao mol-molekuli ili mol-atomi! STRUKTURA JONA Katjoni mogu biti katjoni metala (Cu2+... formula H2O može predstavljati i 1 mol molekula.45. 1 elektron i nijedan neutron). H2O je jedan molekul vode i sadrži ukupno tri atoma. tako da na ukupnu masu atoma utiče masa jezgra... a da se u prirodi javljaju dva izotop hlora (35Cl i 37Cl) Ar*100%=35* ω1 + 37*ω2 . Broj protona. jer je atom elektroneutralan! 1 2 1 H (protijum koji ima 1 proton. A=12) trebalo bi da znamo vrednost mase nukleona (protona to jest neutrona) a ona se naziva unificirana jedinica mase (znači 1 proton ima masu u=1..(negativni jon koji sadrži višak elektrona u odnosu na atom). PRIMER: 1) Izračunaj vrednost relativne atomske mase hlora. (na primer 11H. pa kiseonik ima Ar=16 Ar može da se izračuna i tako što se poznaju zastupljenosti izotopa u prirodi i njihovi maseni brojevi: Ar*100% = A1*ω1 + A2*ω2 + . i uzeli tu dvanaestinu. 11H i 816O. a neutrona ima 0 + 0 + 8=8) O2 je JEDAN molekul kiseonika i sadrži 16protona. PRIMER: Odredi broj elementarnih čestica za sledeće čestice: 1123 Na... 16 elektrona i 16 neutrona (816O) * Kada se radi o raznim izračunavanjima i merljivim masama. isto toliko iznosi i masa neutrona). 919F...) koji se od atoma razlikuju po broju . 1 elektron. 816O2. Što se tiče broja elektrona . odavde se izračuna Ar=... to jest tačnije 6*1023 molekula (ili još tačnije 6. Ar*100%= 35*68% + 37*32%. kiseonika (koji ima 16 nukleona) sa dvanaestim delom atoma 12C (kao da ste atom ugljenika "iseckali" na dvanaest delova. (nema jedinicu!) 2) Izračunaj vrednosti zastpuljenosti izotopa hlora ako je poznato da je Ar=35.ostali izotopi u odredjenoj meri (tako da je ukupna zastupljenost svih atoma nekog elementa jednaka 100%).broj elektrona u atomu isti je kao broj protona. /poredi se masa jednog atoma npr. ako je poznato da se hlor u prirodi javlja u obliku dva izotopa (35Cl.. a masa elektrona je zanemarljivo mala u odnosu na mase protona i neutrona (nukleona).. Rešenje tog sistema daje vrednosti zastupljenosti! STRUKTURA MOLEKULA JEDAN molekul sadrži atome... 1 H (deutrerijum-sadrži 1 proton.

Vrednost energije elektrona je kvantirana (odredjena) u odnosu na energetski nivo. Taj prostor naziva se ORBITALA. za elektrone se ne zna tačno mesto gde se u svakom trenutku nalaze. Svaki elektron ima odredjenu energiju i u principu važi da što je elektron dalje od jezgra to ima više energije. Na primer ukoliko je elektron na 2s podnivou.s. ali veću od onih elektrona koji su na primer na 3s podnivou! MAKSIMALAN BROJ elektrona na nekom nivou odredjuje se preko formule 2n2 (gde je n glavni kvantni broj) Tako na trećem nivou može maksimalno biti 2*32=18 elektrona.) koji se od atoma razlikuju po tome što imaju više elektrona od atoma i molekulski anjoni.podnivo).) Anjoni mogu biti anjoni nemetala (Cl-.s podnivo .. ali je celokupna čestica pozitivno naelektrisana (NH4+ . CH3-NH3+ metilamonijum jon.. petog. podnivoi s p d f vrednost za l= 0 1 2 3 Oba broja (i glavni kvantni i orbitalni kvantni broj) ulaze u izraz za energiju elektrona i odredjuju tu vrednost. d. dva elektrona koja oba pripadaju 3 nivou ne moraju imati istu vrednost energije.) STRUKTURA ELEKTRONSKOG OMOTAČA Elektrone u atomu drže privlačne sile sa pozitivnim jezgrom..2 elektrona. d. jer ukoliko pokušamo da odredimo mesto gde se nalaze moramo zbog njihove veličine (veoma mali i .10 elektrona i f podnivo .elektrona (manje e. Razlog tome je što su nivoi podeljeni na podnivoe (s. Tako da elektroni koji su oba sa 3p podnivoa imaju medjusobno istu vrednost energije. Na osnovu te vrednosti elektroni su rasporedjeni po energetskim nivoima. ali su te vrednosti bliže jedna drugoj nego energija tih elektrona u odnosu na energiju elektrona 2.od atoma) ili molekulski katjoni .14 elektrona. šesti i sedmi podnivo za najveći poznati atom sadrže po četiri podnivoa .. Elektroni svojim kretanjem zauzimaju odredjeni prostor. Br-.joni sastavljeni od atoma vezanih kao u molekuli. Svaki elektron ima odredjenu vrednost energije. HSO4-. 3p i 3d Četvrti. jer ukoliko je elektron na "nultom" podnivou (što je s podnivo) ima l=0.2s i 2p Treći sadrži tri podnivoa . drugog. d podnivo . f . p.... nivou ima n=4) Za svaki elektron koji pripada odredjenom podnivou ima odredjenu (kvantiranu) vrednost SPOREDNOG /ORBITALNOG.oznaka je 1s Drugi energetski nivo sadrži dva podnivoa .joni sastavljeni kao molekuli ali je čestica negativno naelektrisana (SO42-. taj elektron ima n=2. ako je na "prvom" podnivou ima l=1. p. AZIMUTSKOG/ KVANTNOG broja (l). Svaki podnivo može imati odredjen broj elektrona ..amonijum jon. Medjutim..) Za svaki elektron koji se nalazi na nekom nivou odredjen (kvantiran) je GLAVNI KVANTNI BROJ (n) i taj broj utiče na vrednost energije elektrona ( elektron koji pripada 4.6 elektrona. f. ili nekog drugog nivoa. p podnivo .. Medjutim.. Tako da energija elektrona zavisi od nivoa i podnivoa kome pripada! Prvi energetski nivo sadrži s podnivo . a l=0. peti.. Bez obzira na neke druge rasporede važi sledeće: Elektroni koji pripradaju višem nivu (na primer šestom) uvek imaju više energije od elektrona nižeg nivoa (na primer trećeg.3s. Najveći poznati atom ima 7 energetskih nivoa.

ali ti talasi im predaju energiju i elektroni počnu brže da se kreću. takodje izdužene osmice ili neki drugi oblik (d i f orbitale) Orbitale imaju iste ili slične oznake kao i podnivoi (1s. izgleda izdužene osmice (p .. Zbog svega navedenog mi govorimo o verovatnoći nalaženja elektrona u nekom prostoru: ORBITALA JE PROSTOR OKO JEZGRA U KOME JE VEROVATNOĆA NALAŽENJA ELEKTRONA NAJVEĆA! Atomske orbitale mogu biti sfernog oblika (s-orbitale).podnivo prima 10 elektrona.. Zbog toga ukoliko pokušamo da odredimo gde se nalaze menjamo im brzinu i pravac.. 2py i 2pz. 2p. d. Vrednosti magnetnog kvantnog broj Kretanje eletkrona oko sopstvene ose takodje odredjuje magnetna svojstva elektrona (pa i . oblika i usmerenosti. (na ovom nivou hemije nije vam potreban oblik i oznake ovih orbitala) Sl. 2px orbitala ima sver x ose u koordinatnom sistemu.orbitale) Svaka orbitala može maksimalno da primi dva elektrona! Pa je broj orbitala na nekom nivou dva puta manji od maksimalnog broja elektrona : n2! Kako 2p podnivo maksimalno prima 6 elektrona to znači da je na 2p podnivou "prisutno" tri orbitale . s p d f Sl2.. 2s. pa sadrži 5 orbitala različitih oznaka. I ova veličina je odredjena (kvantirana). pa otuda oznake 2px. veličine i energije.1 Oblik orbitala Orbitale se predstavljeju kao kvadratići (ili "kućice").sve su p orbitale. nešto kao te strelice kojima ih predstavljamo.. Nije svejedno ukoliko se elektron kreće po 2py ili 2px orbitali. sve su istog oblika.. Svaki elektron se kreće oko jezgra (ne obavezno po kružnicima!) ali i oko svoje ose.neuhvatljivi) da ih "gadjamo" odredjenim talasima. Recimo 2p orbitale možemo predstaviti kao: Elektrone u orbitalama predstavljamo kao strelice ( i ). Za razlikovanje tih elektrona koristi se MAGNETNI KVANTNi BROJ (m ili ml) (naziva se tako zato što su magnetna svojstva elektrona odredjena vrstom orbitale nekog podnivoa u kojoj se nalazi elektron) Magnetni broj ne zavisi od nivoa ili podnivoa. 2py smer y ose... ali su različito usmerene u prostoru. pa ne znamo gde bi kasnije bio (Hajzengergov princip neodredjenosti: za elektrone se ne može u isto vreme imati podatak i o položaju i o brzini). U oba slučaja elektroni staraju magnetno polje koje usmereno normalno na to kretanje.orbitale).

. pa redosled nije 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f14 6s2 6p6 6d10 6f14 7s2 7p6.1/2. pa se nakon toga popunjavaju nepopunjeni i preskočeni d ili f podnivoi"). s =+1/2.čitavog atoma). ). ne popunjava se taj podnivo već s podnivo sledećeg nivoa. Za drugi elektron važi n = 3. l = 1. s). l. Shematski prikaz elektronske konfiguracije . Tako da svaki elektron opisuju četiri kvantna broja (n. Pre toga mora da se napomene da redosled popunjavanja zavisi i od energije i od verovatnoće da se elektron nadje u sferi ili orbitala oblika osmice. 3p podnivo Za prvi elektron važi n = 3. Ovaj redosled poštuje porast energije elektrona u atomu! Redosled popunjavanja je nešto drugačiji (moglo bi se objasniti na sledeći način "svaki put kada dodje na red d podnivo nekog nivoa. U istom atomu ne postoje dva elektrona koji imaju istu kombinaciju sva četiri kvantna broja (čak i da se nalaze u istoj orbitali oni se kreću u suprotnim smerovima oko svoje ose) . Redosled popunjavanja je: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 6d10 7p6 Ovo je redosled za najveći do danas poznati atom. m = . m. Ukoliko se predstavlja elektronska konfiguracija atoma preko orbitala onda se crtaju kućice: Sl3. a u izraz za magnetni moment ulazi i četvrti kvantni broj koji se naziva SPINSKI KVANTNI BROJ (s) i može imati samo dva vrednosti s = +1/2 () ili s = -1/2 (#). s = .PAULIJEV PRINCIP ISKLJUČENJA. m =+1.izgradnja elektronskog omotača Na osnovu svega opisanog proizilazi REDOSLED ELEKTRONA u elektronskom omotaču i način zapisivanja tog redosleda. ELEKTRONSKA KONFIGURACIJA .1... l =1.

ima 18 elektrona: 1s22s22p63s23p6 Elementi čije se elektronske konfiguracije atoma završavaju sa f podnivoom nazivaju se f.elementi. Na primer: jon 16S2. 5s1 4d10. 6s15d5 Zato 24Cr nema konfiguraciju 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 već 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s13d5 Na sličan način i elementi sa 4s2 3d9. Elektronska konfiguracija tri puta pozitivnog jona aluminijuma bi bila elektronska konfiguracija sa 10 elektrona. Elementi sa d. a zatim se dodaju sledeći.aluminijum ima redni broj 13. da bi d-orbitale bile POLUPOPUNJENE (stabilnije su d5 konfiguracije od d4) Njihove konfiguracije su onda 4s13d5. jer se jedna grupa prostire na tri kolone. 5s14d5. Primeri: .valentni nivo ovih atoma je 4s 3d IZUZETAK Atomi d elemenata koji bi trebalo da imaju elektronske konfiguracije valentnih nivoa: na primer 4s23d4. 5s2 4d9. Za aluminijum je 3s23p1. ELEKTRONSKE KONFIGURACIJE ATOMA I JONA: Al .. a to znači da ima 13 protona. 5s24d4. U atomu je broj elektrona i protona isti. Ukoliko se atomu dovede odredjena količina energije njegova elektronska konfiguracija se može promeniti na različite načine.s-elementi itd. a to je VIIIb grupa). Ima 8 glavnih grupa i označavaju se sa Ia VIIIa (elementi iz ovih grupa završavaju se sa ns1 ili ns2 ili ns2np1 do 6) i 8 podgrupa (10 kolona u periodnom sistemu. Elementi čije se elektronske konfiguracije atoma završavaju sa s .. jer ovaj jon ima tri elektrona manje od atoma: 13 Al3+ 1s22s22p6 Negativni joni atoma imaju više elektrona od atoma za toliko koliko iznosi naelektrisanje datog jona. tako da u atomu aluminijuma ima 13 elektrona.podnivoom: 2 2 6 2 6 2 1 2 1 23V 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d . 6s2 5d9 prelaze u 4s1 3d10. to jest VALENTNI nivo. Elektronska konfiguracija atoma aluminijuma je prema tome: 13 13 Al 1s22s22p63s23p1 "Najvažniji" nivo u atomu je poslednji energetski nivo. Ovo je posledica HUNDOVOG PRAVILA: orbitale istog podnivoa popunjavaju se elektronima tako da spin bude maksimalan (sve strelice na gore). 6s25d4 nemaju takvu konfiguraciju već jedan elektron "prebacuju iz s u d. ali NIKADA ne mogu u tom atomu postojati dva elektrona sa istom kombinacijom sva četiri kvantna broja (u istoj orbitali dva elektrona istog spina)!!! VEZA IZMEDJU ELEKTRONSKE KONFIGURACIJE I POLOŽAJA U PERIDONOM SISTEMU ELEMENATA Periodni sistem elemenata ima 7 perioda (horizontale) koliko ima i nivoa! Grupa u periodnom sistemu (vertikale) ima 2x8.Podnivoi se popunjavaju elektronima tako da se u svaku orbitalu stavi po jedan elektron istog spina (sve strelice na gore). 6s15d10 Tako 29Cu nema konfiguraciju 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 već 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s13d10 Postoje i druga odstupanja ali to prevazilazi nivo ovog kursa.

nemetali da prime elektrone). 4s23d10 .. valentni nivo je 4s1 3d10 Drugo.inače su svi u podgrupama od Ib-VIIIb. Prvo.. zbir 12 .s-elementi mogu biti u Ia i IIa grupi: Na 1s22s22p63s1 .element je u VIIIb grupi.IIb grupa! f. valentnom nivou pa je u IIIa grupi. 2 2 6 2 6 2 10 1 31Ga 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p takodje ima tri elektrona na 4. 9 ili 10 . 2 2 6 2 1 13Al 1s 2s 2p 3s 3p ima tri valentna elektrona pa je u IIIa grupi.u Ia grupi jer ima jedan valentni elektron. ali NIKADA ne mogu u tom atomu postojati dva elektrona sa istom kombinacijom sva četiri kvantna broja (u istoj orbitali dva elektrona istog spina)!!! SVOJSTVA ATOMA: Energija jonizacije: Energija koju treba dovesti atomu (u gasovitom stanju) tako da izgubi najslabije vezan elektron. . zbir je 12.. od stabilnosti konfiguracije (popunjena.gde je zbir redom 8. 9 i 10. a zajedno se nazivaju RETKE ZEMLJE (retko se nalaze u prirodi i uglavnom su radioaktivni) Veza izmedju periodne i elektronske konfiguracije je uvek ista . a svi su u istoj grupi VIIIb grupi! To se naziva trijada elemenata VIIIb grupe. a cink je u IIb grupi. udaljenosti elektrona od jezgra.. kao zbir elektrona na valentnom nivou.).trebalo bi da bude u IIa grupi.elementi su izdvojeni u posebna dva reda oni elementi koji se završavaju sa 4f su LANTANOIDI oni elementi koji se završavaju sa 5f su AKTINOIDI. polupopunjena. većinom. Zavisi od težnje atoma (metali teže da izgube. ZAKLJUČAK: za d elemente : 8 ako je zbir 8. zbir je 11.kao što ima cink. a bakar je u Ib grupi. Be 1s22s2 . d-elementi: kod ovih elemenata je nešto drugačije . 4s13d10 . grupa se odredjuje. pozitivne ili negativne). zbir 11 . kao valentni nivo uzima se i s i d-podnivo na primer 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10 .osim kod: 4s23d6 ili 4s23d7 ili 4s23d8 . naelektrisanja čestica (neutralne.kao što ima bakar. ali pošto ima popunjen 1-nivo nalazi se u VIIIa grupi zajedno sa ostalima koji imaju 8 valentnih elektrona! p-elementi mogu biti od IIIa do VIIIa grupe: O 1s22s22p4 ima 6 valentnih elektrona pa je u VIa grupi.Ib grupa.NAJVIŠI NIVO PERIODA! Ukoliko se atomu dovede odredjena količina energije njegova elektronska konfiguracija se može promeniti na različite načine..u IIa grupi jer sadrži 2 valentna elektrona IZUZETAK: 2He 1s2 .

kilodžul) Na primer: 2 2 6 1 11Na 1s 2s 2p 3s 2 2 6 2 7 17Cl 1s 2s 2p 3s 3p Atom natrijuma ima samo jedan valentni elektron.imaju MALE Ej i MALE Ae Izraziti nemetali .imaju VELIKE Ej i MALE Ae Elementi PSE . Afinitet prema elektronu menja se na isti način kao energija jonizacije iako ima suprotno značenje. a atom hlora njih sedam. Svi elektroni su na istom nivou. azot ima stabilnije p orbitale jer su polupopunjene. Medjutim.Na teži da otpusti elektrone pa treba manju energiju da otpusti elektron sa 3s i ima MANJU energiju jonizacije Na 1s22s22p63s1 2 2 6 2 6 1 19K 1s 2s 2p 3s 3p 4s 11 Oba imaju težnju da otpuste elektron.Energija jonizacije . ali je kod kalijuma elektron dalje od jezgra (slabije vezan) pa je atomu kalijuma potrebna manja energija da otpusti elektron i ima MANJU energiju jonizacije. Uopšteno se može reći da Ei u grupi opada a u periodi raste! 2 2 4 p orbitale kiseonika 8O 1s 2s 2p N 1s22s22p3 p orbitale azota Trebalo bi da kiseonik ima veću energiju jonizacije zbog veće težnje da primi a ne da otpusti elektrone ("bolji nemetal").imaju VELIKE Ej i VELIKE Ae Plemeniti gasovi . Izraziti metali . pa je energija jonizacije VEĆA za atom azota (teže je narušiti stabilnu konfiguraciju oduzimanjem elektrona) 7 Al2+ Al+ Veću energiju jonizacije ima Al2+ jer je teže oduzeti elektron (negativna čestica) dva puta pozitivnom jonu nego jedanput pozitivnom jonu! Afinitet prema elektronu (Ae ili Ea) je energija koju atom (u gasovitom stanju) otpušta (retko prima) kada primi elektron. U ovom slučaju "odlučuje" težnja atoma .Ej ili Ei (kJ . a u grupi opada.U periodni Ae raste.

Grade vrlo slabe kiseline.. Jasno je da neki elementi ne mogu biti svrstani ni u jednu od ove dve grupe i da su takođe uočljive značajne razlike između pojedinih manjih grupa unutar metala i nemetala. a Sb. U ovu grupu spadaju Be. Po. Ge. Se. Tako As. međutim. ovi elementi imaju više sličnosti sa nemetalima. zlato su klasični izuzeci) i imaju metalni sjaj (potiče od slobodnih elektrona u kristalnim rešetkama metakla .Periodni sistem elemenata čini 118 elemenata koji se međusobno razlikuju po fizičkim i hemijskim osobinama. U metaloide spadaju elementi B. Ovi elementi često reaguju i sa kiselinama i sa bazama. Druga grupa amfoternih elemenata pokazuje više sličnosti sa metalima. a metali bazne (anhidride baza) • boja i sjaj . Amfoterni elementi Elementi sredine PSE pokazuju i osobine nemetala i osobine metala.metali su dobri provodnici.v. Između svojih atoma mogu da grade kovalentne veze. Sa jačim bazama grade soli i ponašaju se kao kiseline. Bi. Hidroksidi su im amfoterni. Se. As. Poluprovodnici su. Al. koje se često ne rastvaraju u vodi. At. I između njih se uočavaju neke razlike. nasuprot nemetalima. Sn. Njihovi hidroksidi pokazuju osobine i kiselina i baza. cezijum. Si. I oni se mogu podeliti u dve grupe. metalna veza) • provodljivost toplote i elektriciteta . Pb. Ukoliko imaju više valenci. Ga. kao hemijski inertni ne ulaze u ove podele.Elementi istog skupa su obojeni istom bojom. Teško ili nikako se uspostavlja kovalentna veza između dva atoma jednog istog elementa. jedinjenja kod kojih je valenca manja pokazuju više sličnosti sa jedinjenjima metala. Te. ponekad je razlika između dva elementa iste grupe veća nego dva susedna elementa periode (primer). a metalni sjaj im se razlikuje u zavisnosti od alotropske modifikcije. Zbog toga se elementi prema svojim hemijskim i fizičkim osobinama svrstvaju u šire skupove. In. Sb. Plemeniti gasovi. I pored toga što pokazuju amfoteran karakter. Tl. kao i sa nekim nemetalima. Metali i nemetali Osnovna podela elemenata jeste ne metale i nemetale.gotovo svi metali su sivi (bakar. Podela je izvršena na osnovu nekoliko karakteristika: • hemijske osobine oksida . Nemetali . Si pokazuju mnogo srodnosti sa nemetalima.. Zn. Elementi ličnih osobina stqvljani su u iste grupe. Imaju metalni sjaj. Ge manje. a sa jačim kiselinama se ponašaju kao baze. Grade većinom jonska jedinjenja.nemetali grade kisele okside (anhidride kiselina).

Lantanoidi i aktionoidi su elementi koji imaju nepopunjene f orbitale. O. prema osobinama se može izdvojiti više grupa. Neki od njih (Mn. Rh. Rb. O. VI. Br. Prelazni metali su elementi grupa III. VII. Cl. V. Lantanoidi i aktionidi su podgrupe prelaznih metala jer imaju nepopunjene i d orbitale. S. halkogene (O. N. Mogu se deliti na više načina. Au. N. Metali Kako u metale spada većina elemenata PSE. Ba. Aktinoidi imaju nepopunjene 5f orbitale. Cr) koji mogu imati izrazito visoke oksidacione brojeve grade i kiseline. K. Ra) ili zemnoalkalni metali su takođe veoma reaktivni. C. Cl. Plemeniti metali (Cu. I. Svi imaju slične osobine kao i lantan. P). S. Pd) su oduvek bili naročito cenjeni zbog svoje male reaktivnosti. I. mada manje od alkalnih. Većina može da istisne vodonik iz kiselina. esto su sličnosti između elemenata iste periode veće od sličnosti unutar grupa. mada manje od alkalnih i zemnoalkalnih.U nemetale spadaju elementi H. Na osnovu hemijskih osobina dele se na halogene (H. Na. Grade jake kovalentne veze između svojih atoma. Neke alotropske modifikacije nemetala imaju metalni sjaj i joše neke osobine metala (grafit. Metali druge grupe (Mg. IV. Prema hidroksidima su dobili imena alkalni. Metali prve grupe (Li. a čvrsti su C. Kod lantanoida su to 4f. tečan je brom. Hidroksidi su ima slabije rastvorivi u vodi. F. I) . Njihovi hidroksidi mogu se dobiti reakcijom oksida i vode. Lantanoidi se nazivaju i retke zemlje. Ca. Grade slabe hidrokside koji se ne rastvaraju u vodi i koji se ne mogu dobiti reakcijom oksida metala i vode. Hidroksidi (alkalije) su im dobro rastvorivi u vodi. Ag. VIII. crni fosfor). Imaju nepopunjene d orbitale (3d. Oksidi su im kiseli. osim nekoliko njih koji se nazivaju i plemeniti metali. Prelazni metali grade i kovalentne veze. Ir. P. Cs. kao i neposrednom reakcijom metala i vode. F. S) i pnitogene (N. P. 4d. Osobine nekog aktinoida su slične osobinama aktinijuma i lantanoida neposredno iznad njega. većinom su trovalentni i izraziti su metali.najizrazitije nemetale. Fr) su najizrazitiji. 5d. Gasoviti elementi su F. Br. I i II b osim cinka. Cl. H. Pt. Sr. 6d) i više valenci. .

Tim procesom nastaje jon Na+ i jon Cl.metali i smeše . Joni se redjaju pravilno u prostoru gradeći kristalne sisteme (osim kod amorfnih supstanci koji nemaju pravilnu strukuru).k. U jonskim supstancama (osim u gasovitom stanju) nikada nije jedan katjon povezan samo sa jednim anjonom. soli (sve. Zato je jonska veza mnogo jaka. Svi metali imaju metalnu vezu i kristalne sisteme.HEMIJSKA VEZA Elementarne supstance . osim žive koja ima slabu metalnu vezu i nije kristalna supstanca već tečnog agregatnog stanja. visokih temperatura ključanja i topljenja koje zavise od mase metala i broja uključenih elektrona u gradjenje veze (sa porastom mase rastu t... 3.. CaCl2. Ca(OH)2. NH4Cl. CaO. ali samo dva angažuje u gradjenje metalne veze pa je mekši nego što se očekuje.. Atomi metala rasporedjeni su pravilne sisteme (kocke. i zavisi od broja valentnih elektrona uključenih u njeno gradjenje.. atom hlora će u okolinu otpustiti višak energije Ae. hidroksidi alkalnih i zemnoalkalnih metala (NaOH. Metalne supstance su čvrstog agregatnog stanja (osim žive). Primeri supstanci koje sadrže jonsku vezu: 1. oksidi alkalnih i zemnoalkalnih metala (Na2O.. kao i sa porastom jačine veze) Jonske supstance Jonske supstance su sastavljene iz raznoimenih jona izmedju kojih postoji jonska veza (elektrostatičko privlačenje). CH3NH3+Cl-). i t. Na2SO4. npr. Pozitivni joni /KATJONI/ nastaju tako što atomi METALA otpuštaju elektrone Negativni joni /ANJONI/ nastaju tako što atomi NEMETALA primaju elektrone od atoma metala Kada joni nastanu izmedju njih se javlja privlačenje to jest JONSKA VEZA. a t. tetraedri) gradeći . sive boje (osim zlata i bakra). metalnog sjaja. jonskih supstanci velike (preko 1000 stepeni C) SVE SOLI IMAJU JONSKU VEZU!!! Neki joni (molekulski) nastaju tako što se H+ (jon vodonika) veže za neutralan molekul Na primer NH3 + H+ daju NH4+ (amonijum jon) Ili tako što molekul HCl (hlorovodonik) otpusti H+ i daje Cl-. Metalna veza je veoma jaka. i t.) Primer nastajanja jedne jonske supstance: 2 2 6 1 11Na 1s 2s 2p 3s teži da otpusti 1e i postane + 2 2 6 Na jon 1s 2s 2p 2 2 6 2 5 17Cl 1s 2s 2p 3s 3p teži da primi 1e i postane 2 2 6 2 6 Cl jon 1s 2s 2p 3s 3p Natrijum treba da dobije Ej da bi otpustio elektron. kristalne strukture (osim žive). već na jedan katjon dolazi više anjona i obrnuto. a kada ga otpusti i preda hloru. pri čemu su valentni elektroni pokretljivi.t.k. Nekada nisu svi valentni elektroni angažovani za gradjenje veze .metalne kristalne sisteme.t.koji se .na primer olovo ima četiri valentna elektrona.) 2.legure metala U ovim supstancama atomi su vezani metalnim vezama Metalna veza nastaje "preklapanjem" svih orbitala atoma metala.

pa HN.0) i tako dalje do H (2. KOVALENTNE SUPSTANCE UVEK SU SASTAVLJENE OD MOLEKULA (kovalentna supstanca je skup molekula) JEDAN molekul sadrži atome NEMETALA povezane kovalentnom vezom! Atomi udružuju NESPARENE elektrone u zajedničke parove: hlor ima 7 valenetnih elektrona (od toga tri para i jedan nesparen .to se vidi iz elektronske konfiguracije) azot ima 5 valentnih elektrona (od toga jedan par i tri nesparena elektrona). vodonik ima samo jedan nesparen elektron. C δ+=O δNajpolarnije veze gde su i delimična naelektrisanja su najjače izražena su H-F. Tako da je razmenjena energija Ae + Ep .H ima najmanju elektronegativnost od nemetala.. jer kao što je gore navedeno jonska veza ne postoji izmedju dva jona.. O=O. Na ovaj način svi atomi kada nagrade vezu imaju 8 elektrona i postižu OKTET (osim vodonika i njemu bliskih atoma koji imaju 2 elektrona i postižu DUBLET) Simboli sa tačkicama kao elektronima nazivaju se LUISOVI simboli. to jest sistem Na+ + Cl. U ovom primeru ukupan efekat je otpuštanje energije u okolinu.vektorska fizička veličina (μ) koja zavisi od dužine dipola (l . Ovakvo objašnjenje kovalentne veze preko nesparenih elektrona je najjednostavnija teorija kovalentne veze OKTETNA teorija. Ovo je pojednostavljeno objašnjenje. već postoje čitavi kristalni sistemi od velikog broja jona.energija privlačenja).. Hδ+-N δ-.privlače.NEPOLARNA JE VEZA! Npr. Ako atomi koji grade kovalentnu vezu imaju iste elektronegativnosti i isti su.. Veze u molekulima bilo da su jednostruke.rastojanje izmedju pozitivnog i negativnog kraja polarnog sistema) i naelektrisanja (u slučaju to je naelektrisanje jednog elektrona koji je "pobegao" od jednog atoma ka drugom) .Ej (gde je Ep . dvostruke ili trostruke veze mogu biti POLARNE i NEPOLARNE VEZE.5). a metali imaju manje elektronegativnosti od nemetala. onda je zajednički par privučen istom "snagom" od oba atoma i veza nema polova . sledi O (3... Ako jedan atom iz veze jače privlači elektrone onda su elektroni bliži tom atomu i taj atom je DELIMIČNO negativan. a drugi atom je DELIMIČNO (parcijalno) pozitivan Hδ+-Cl δ-. Svaka polarna veza ili bilo šta polarno opisuje se i ima DIPOLNI MOMENAT (jedinica je kulon metar Cm) .. H-H. pa H-O.ima manje energije (stabilniji) od sistema atom Na + atom Cl (manje stabilni). To zavisi od elektronegativnosti atoma koji je čine (elektronegativnost je sposobnost atoma da privuče zajednički elektronski par sebi) U pitanju je relativna sposobnost pa tako F ima najveću elektronegativnost (ocenjena koeficijentom 4). tim privlačenjem oni otpuštaju u okolinu još energije.1) . pa azot (3.

a preostale dve su se preklopile bočno slabijom vezom (π veza). Molekul koji ima NEPOLARNE veze UVEK JE NEPOLARAN! Molekul sa polarnim vezama . Pi veze mogu nastati preklapanjem dve p orbitale postavljene paralelno ili dve d orbitale slično postavljene.Što je dipolni momenat veći. Ukoliko je veza trostruka jedna veza je sigma.u izgleda kao da je C i pozitivan i negativan (on je prema H negativan jer ima veću elektronegativnost prema H. ili dve p orbitale koje su postavljene po istoj osi. jedne s sa jednom p orbitalom. ili tri jednostruke veze i jedan slobodan elektronski par na centralnom atomu . Ukoliko je veza jednostruka orbitale su se preklopile čeono (direktno) i tako nastaje JAKA SIGMA σ VEZA. Sigma veze mogu nastati preklapanjem: dve s orbitale. a veća je razlika izmedju njega i azota nego izmedju njega i vodonika. To se može tako shvatiti ili se može reći da HCN ima dve polarne veze različitih polarnosti to jest različitih dipolnih momenata. Molekul ima "savijenu". sigma sigma sigma pi Sigma veze mogu nastati i preklapanjem HIBRIDIZOVANIH ORBITALA (o tome kasnije) hibridizovane orbitale uvek grade sigma veze! POLARNOST MOLEKULA Molekul u celini bez obzira na polarnost veza može biti POLARAN MOLEKUL ili NEPOLARAN MOLEKUL.jer ne može biti i pozitivan i negativan u isto vreme.zavisi od geometrije Geometrija molekula: Molekul ima linearnu strukuru u slučaju da ima samo jednu vezu (jednostruku ili dvostruku ili trostruku) ili da ima 1 jednostruku i 1 trostruku ili da ima dve dvostruke veze: H-H Hδ+-ClδO=O O δ-=C δ+=O δU HCN .ugljenik je u ovom molekulu pozitivan . Ukoliko je veza dvostruka dve orbitale (jedna veza) su preklopljene čeono (sigma vezom). veza je kraća i polarnija!!! Vektor dipolnog momenta usmeren je od pozitivnog ka negativnog atoma! Molekuli nastaju stvaranjem zajedničkih parova izmedju atoma pri čemu se orbitale u "kojima su bili" elektroni PREKLAPAJU i tako nastaju molekulske orbitale. dve su pi veze. a prema azotu je pozitivan jer ima manju elektronegativnost od azota). Polarnost molekula zavisi od GEOMETRIJSKOG RASPOREDA ATOMA U PROSTORU. medjutim . odnosno piramidalnu strukturu ako ima samo jednostruke veze dve jednostruke veze i dva slobodna elektronska para na centralnom atomu.

.. neki molekuli imaju u jednom delu planarnu strukturu.Molekul ima tetraedarsku strukturu (četiri jednostruke veze) Molekul ima planarnu strukturu . ..kada atom ima tri veze (dve jednostruke i jednu dvostruku) ili dve veze (jedna dvostruka. a drugom tetraedarski raspored atoma: Osim ovih molekulskih geometrija postoje i neke druge. jedna jednostruka i jedan slobodan par) Naravno.

negativan pol se nalazi na atomu kiseonika. KOVALENTNE SUPSTANCE .k. ovaj molekul ima četiri polarne veze ali se svi dipolni momenti poništavaju i molekul je u celini NEPOLARAN. ovde se dipolni momenti ne poništavaju pa molekul ima dipolni momenat. i t.t. U molekulima su veze kovalentne polarne ili nepolarne.mogu biti gasovitog. a pozitivan pol kod atoma vodonika.U odnosu na geometriju polarnost se odredjuje na sledeći način: primer 1. To izgleda kao: zato se polarni molekuli nazivaju DIPOLI (dva pola) primer 4. a izmedju molekula su MEDJUMOLEKULSKE VEZE! Kada zagrejemo neku kovalentnu supstancu da ispari tada se raskidaju medjumolekulske veze. Zbog toga t. zavise od medjumolekulskih veza! . i molekul je POLARAN molekul . tečnog i čvrstog stanja.

ali se naziva koordinaciono kovalentna veza da bi se naglasilo da je nastala drugačije od "običnih" kovalentnih veza. vodonična..023x1023atoma (to jest ako se zaokruži 6x1023 atoma) Avogadrov broj je konstanta koja pokazuje "da u 1mol supstance ima 6x1023čestica" NA = 6x1023 1/mol.) MOL. kovalentna (polarna. Može biti intermolekulska (izmedju dva molekula) ili intramolekulska (unutar jednog molekula) Primeri vodonične veze: Jedan molekul mora sadržavati vezu O-H ili F-H ili N-H.. Vodonična veza je jedina medjumolekulska veza koja se predstavlja crtom (isprekidanom). varijante Van der Valsovih veza tipa intereakcija izmedju nepolarnih i polarnih molekula. Supstance koje imaju vodoničnu vezu ključaju na višim temperaturama od onih kovalentnih supstanci koje nemaju vodoničnu vezu. onda azot svojim slobodnim elektronskim parom prihvata H+ i oni formiraju zajednički elektronski par . jonska. jer je preovladala jonska veza i to pozitivno naelektrisanje koje nosi amonijum jon. Tako da molekulski jon (liči na molekul ali je u celini jon) NH4+ ima tri polarne kovalentne veze i jednu koordinaciono kovalentnu vezu. Tako da su moguće sve kombinacije. U jonu NH4+ koji nastaje tako što NH3 (koji ima tri polarne kovalentne veze) prima H+ od kiseline. MOLARNA ZAPREMINA. Van der Valsova. Ostale medjumolekulske veze su Van der Valsova veza : veza izmedju nepolarnih molekula. SiO2. koordinaciono kovalentna.metalna. nepolarna). Molarna masa je odnos mase supstance i njene količine ("molarna masa pokazuje koliko grama neke supstance ima u jednom molu te supstance") Molarna zapremina predstavlja odnos zapremine supstance i njene količine ("molarna zapremina pokazuje koliko dm3 zauzima 1mol nekog gasa") i sve to pri odredjenoj temperaturi i pritisku. Iako ovaj jon ima N vezano za H u ovoj soli nema vodonične veze. AVOGADROV BROJ Mol je ona količina supstance koja u sebi sadrži toliko čestica koliko ima atoma u 12g ugljenikovog izotopa C-12. .jon.3 kPa. dipol-dipol interakcije (dva polarna molekula se povezuju ali ne sadrže O..koji tada postaje isti kao i bilo koja polarna kovalentna veza. Ova veza je deset puta slabija od kovalentne veze... a neke veze imaju udeo i jonske i kovalentne veze (AlCl3. a u tih 12g ugljenika 12C ima 6. Sumiranje : veze izmedju čestica mogu biti .4dm3/mol pri 0°C i 101.. Neki atomi grade samo jonske veze (izraziti metali sa nemetalima).NAJJAČA medjumolekulska veza je vodonična veza. N ili F vezane za H pa ta veza liči na vodoničnu ali nije vodonična) * Da se vratimo na so NH4Cl . Vm=22. MOLARNA MASA. Kako H+ uopšte nema elektrona.. pa je osnovna veza u ovoj soli JONSKA VEZA.ova so ima dve vrste čestica NH4+ jon i Cl. N ili F. a drugi delimično negativan O.

N.Avogadrov broj. V-zapremina. Grupe neorganskih jedinjenja Sva neorganska jedinjenja mogu se podelitiu nekoliko grupa prema njihovim hemijksim osobinama . to se dobija iz jednačine idealnog gasnog stanja: pV=nRT p-pritisak u kPa. onda se sve u formuli odnosi na atome! Ukoliko je n(mol) količina molekula. Oksidi Oksidi nastaju reakcijom nemetala ili metala (i njihovih oksida nižih oksidacionih brojeva) sa kiseonikom: 4Na + O2 -> 2Na2O S + O2 -> SO2 2CO + O2 -> 2CO2 Oksidi (SO2.4dm3/mol. CaCO3 + 2HCl -> CaCl2 + H2O + CO2 . ali se posmatra broj atoma indeksi u formuli (H2 . i obrnuto". Zbog toga je 1g vode isto što i 1cm3 (to jest 1ml). V-zapremina u dm3. n .314 kPadm3/(molK)gasna konstanta.) čije kiseline nisu postojane izvan vodenog rastvora mogu se dobiti i reakcijom soli kiseline čiji su anhidrid i jače kiseline. M-molarna masa. kiseline.količina supstance (mol). onda se sve u formulama odnosi namolekule.4dm3/mol. Ukoliko se zna gustina tečne supstnce.. * mol molekula je količina supstance koja se koristi za supstance izgradjene kao molekuli (H2 . Njena vrednost se menja sa promenom pritiska i temperature.masa supstance. CO2. R = 8. Vm-molarna zapremina Ukoliko se koriste ove formule mora se voditi računa da ukoliko je n (mol) količina atoma. T-temperatura u kelvinima (K) °C + 273 = K (razlika izmedju Celzijusove i Kelvinove skale je 273 stepena) Jednačina idealnog gasnog stanja može da se iskoristi ukoliko uslovi nisu normalni a traži se količina supstance ili masa ili zapremina gasa! Avogadrov zakon: Isti broj molekula dva različita gasa pri istim uslovima (pritisak i tepmperatura) zauzimaju istu zapreminu!!! Tečne supstance: Voda ima gustinu 1g/cm3 (na 4°C) ili bluzu 1g/cm3 na temperaturama od 0 do 100 stepeni Celzijusa.. "može se iz grama dobiti cm3. m . potreban je podatak o gustini. Za ostale supstance: ukoliko je zadata masa.1 mol molekula vodonika) * mol atom je količina supstance koja može uvek da se koristi.na okside.2 mol atoma vodonika) Molarna zapremina nije uvek 22. baze (hidrokside) i soli.3 kPa onda Vm=22. NA .broj molekula. a traži se zapremina. Ako je temperatura 0°C i pritisak 101.

Tako se u kiseloj sredini ponašaju kao baze.). NO. 2Al(OH)3 + 3H2SO4 -> Al2(SO4)3 + 6H2O A u baznoj sredini se ponašaju kao kiseline i stvaraju svoje soli. • • • • metal + nemetal: 2Na + Cl2 -> 2NaCl metal + kiselina: Mg + 2HCl -> MgCl2 + H2 metal + so: Mg + FeSO4 -> MgSO4 + Fe anhidrid baze + anhidrid kiseline: CaO + CO2 -> CaCO3 . lantanoida) i baze koje se ne rastvaraju u vodi (prelazni metali). NH4Cl. Na+ + OH. te osim neutralnih (Na2SO4. Kiseline Kiseline su. Soli nastaju na još mnogo načina. CaO + H2O -> Ca(OH)2 Amfoterni oksidi obično ne reaguju s vodom.. reakcijom anhidrida baza sa vodom (takođe oksidi alklanih i zemnoalklanih metala.+ H+ + Cl.Kiseonične kiseline nastaju reakcijom kiselog oksida i vode. Kiseli okisidi su svi većinom oksidi nemetala i reaguju s vodom gradeći kiseline: P2O5 + 3H2O -> 2H3PO4 Od baznih oksida sa vodom reaguju oksidi alkalnih i zemnoalkalnih metala. Teorije kiselina i baza). neorganska jedinjenja kiselog karaktera.Oksidi se prema osobinama mogu podeliti na kisele (anhidride kiselina). N2O. bazne (anhidride baza) i amfoterne (anhidridi amfoternih jedinjenja) okside. baznost ili neutralnost) zavise od disocijacije soli (v. baze koje se slabije rastvaraju u vodi (baze ostalih zemnoalkalnih metala... mogu nastati i kisele (NaHCO3. Mnogi od pobrojanih važne su reakcije u neorganskoj hemiji.+ H2O H+ + OH. H3AlO3 + 3NaOH -> Na3AlO3 + 3H2O Soli Soli su neorganska jedinjenja koja mogu nastati u reakciji neutralizacije. H2 + F2 -> 2HF Kiseline mogu nastati i reakcijom jače kiseline na so slabije (ukoliko je slabija kiselina postojana). Mogu biti kiseonične ili bezkiseonične. niti amfoternih jedinjenja (CO. baze alkalnih metala. lanatanoida) ili reakcijom soli metala i jače baze (nerastvorne baze se samo tako i mogu dobiti). Neki oksidi nisu anhidridi niti kiselina..). Ca(HSO4)2) odnosno bazne soli (Ca(OH)Cl. niti baza. Amfoterna jedinjenja Amfoterna jedinjenja pokazuju u zavisnosti od uslova osobine i kiselina i baza.. uopšteno. a bezkiseonične reakcijom nemetala i vodonika.-> Na+ + Cl.. Mogu nastati reakcijom reaktivnih metala (alkalnih i reaktivnijih zemnoalkalnih. premda stvarne osobine (kiselost. barijumhidroksid).-> H2O Neutralizacija ne mora biti potpuna.). FeS + 2HCl -> FeCl2 + H2S Baze Baze su neorganska jedinjenja baznog karaktera. Ba + 2H2O -> Ba(OH)2 + H2 FeCl3 + 3NaOH -> 3NaCl + Fe(OH)3 Dele se na alkalije (dobro se rastvaraju u vodi. Cu(OH)Cl. stvaraju soli sa kiselinama. lantanoida i aktinoida) sa vodom.

Ako broj atoma vodika i kisika na lijevoj strani ne odgovara njihovom broju na desnoj strani. Napiše se prijelaz elektrona d. Ukupna promjena oksidacijskog broja oksidiranih atoma mora biti jednaka ukupnoj promjeni oksidacijskog broja reduciranih atoma a. Izjednače se naboji na lijevoj i desnoj strani parcijalnih reakcija na način da:  u kiselom mediju dodamo H+ ione na onu stranu na kojoj su napisani elektroni (Primjer 1. Parcijalne reakcije se svedu na isti prijelaz elektrona i zbroje 3. uravnotežimo ih dodatkom molekula vode f. Odrede se stupnjevi oksidacije pojedinih elemenata b. Napišu se redoks parovi. odnosno raščlani se reakcija na parcijalne reakcije oksidacije i redukcije c. Na lijevoj strani jednadžbe pišemo formule tvari koje stupaju u kemijsku reakciju (reaktante).) e.. Moraju biti poznati svi reaktanti i produkti kemijske reakcije 2.ione na stranu suprotnu od one na kojoj su napisani elektroni (Primjer 2. sc Kemijsko-tehnološki Slobodan fakultet u Brinić Splitu Generalić Eni Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu Kemijsku reakciju možemo ukratko prikazati kemijskom jednadžbom.)  u lužnatom mediju dodamo OH. a na desnoj formule tvari koje nastaju kemijskom reakcijom (produkte). Zbroj električnih naboja na lijevoj strani jednadžbe mora biti jednak zbroju električnih naboja na desnoj strani jednadžbe . IZJEDNAČAVANJE KEMIJSKIH JEDNADŽBI dr. OSNOVNA PRAVILA ZA SASTAVLJANJE JEDNADŽBE KEMIJSKE REAKCIJE 1.• • • • • • anhidrid baze + kiselina: FeO + 2HCl -> FeCl2 + H2O baza + anhidrid kiseline: Ca(OH)2 + CO2 -> CaCO3 + H2O so + nemetal: 2NaBr + Cl2 -> 2NaCl + Br2 so + kiselina: 2NaCl + H2SO4 -> Na2SO4 + 2HCl so + so: K2SO4 + CaCl2 -> 2KCl + CaSO4 so + baza: Na2CO3 + Ca(OH)2 -> 2NaOH + CaCO3 .. Izjednačavanje kemijske jednadžbe je određivanje vrijednosti stehiometrijskih koeficijenata reaktanata i produkata u kemijskoj jednadžbi.

+ 6e2Cr+33+ d) Izjednače se naboji na lijevoj i desnoj strani parcijalnih reakcija Suma naboja na lijevoj strani parcijalne reakcije oksidacije je 0. Ukoliko nije došlo do promjene stupnja oksidacije prijeđe se na 3. korak a) Odrede se stupnjevi oksidacije pojedinih elemenata. O: Te+4O-22 H+16Te+6O-26 + 2e. 1. R: Cr+62O-272.2 = 0). odnosno 2H+ iona. korak Napišu se svi reaktanti i produkti kemijske reakcije. Broj pojedinih atoma na lijevoj strani jednadžbe mora biti jednak njihovom broju na desnoj strani jednadžbe Primjer 1.: Oksidacijom telurij(IV)-oksida s dikromatom u nitratnoj kiselini nastaje teluratna kiselina. O: Te+4O-22 H+16Te+6O-26 + 2e- Krom se reducirao i iz stupnja oksidacije +6 prešao u stupanj oksidacije +3.4. U našem primjeru vidimo da se telurij oksidirao. korak.+ 2H+ . tako ćemo na desnu stranu dodati 2 pozitivna naboja (2 . a na desnoj strani imamo ukupno 2 negativna naboja (-2). Imamo prijelaz od 3 elektrona za svaki atom kroma. a krom reducirao. što ukupno iznosi 6 elektrona (2 * 3 = 6). TeO2 + Cr2O722. Kako se u kiselom mediju naboji izjednačavaju dodavanjem H+ iona na stranu na kojoj su napisani elektroni. Te+4O-22 + Cr+62O-272H+16Te+6O-26 + Cr+33+ H6TeO6 + Cr3+ b) Napišu se redoks parovi parcijalnih reakcija oksidacije i redukcije Oksidacija: Te+4O-22 Redukcija: Cr+62O-272H+16Te+6O-26 2Cr+33+ c) Napiše se prijelaz elektrona parcijalnih reakcija oksidacije i redukcije Telurij se oksidirao od stanja +4 do stanja +6 i imamo prijelaz od 2 elektrona.

+ 6e. 3TeO2 + Cr2O72. R: Cr+62O-272. R: Cr+62O-272.+ 6e. O: Te+4O-22 + 4H2O H+16Te+6O-26 + 2e.+ 5H2O + 8H+ 3. korak Provjeri se je li zbroj električnih naboja na lijevoj strani jednadžbe jednak zbroju električnih naboja na desnoj strani jednadžbe. a na desnoj 6 atoma kisika pa ćemo dodati na lijevu stranu 4 molekule vode.+ 6H+ 2Cr3+ + 7H2O 3H6TeO6 + 2Cr3+ + .+ 6e. da bi i lijeva strana imala višak od 6 pozitivnih naboja.+ 2H+ Kod parcijalne reakcije redukcije imamo na lijevoj strani 7 atoma kisika. a kod redukcije prijelaz od 6 elektrona (3 po svakom atomu kroma) parcijalnu reakciju oksidacije pomnožimo sa 3 kako bi prijelaz elektrona bio isti (6).Kako na lijevoj strani parcijalne reakcije redukcije imamo višak od 8 negativnih naboja (-8).+ 14H+ 2Cr+33+ e) Provjerimo da li je broj atoma vodika ili kisika na lijevoj strani jednak njihovom broju na desnoj strani Kod parcijalne reakcije oksidacije na lijevoj strani imamo 2 atoma kisika. a na desnoj strani višak od 6 pozitivnih naboja (+6) to ćemo.+ 5H2O + 8H+ NABOJ + LIJEVO 8*1=8 3H6TeO6 + 2Cr3+ DESNO 2*3=6 3H6TeO6 + 6e. O: Te+4O-22 + 4H2O H+16Te+6O-26 + 2e.+ 2H+ | *3 Zbroje se sve parcijalne reakcije oksidacije i redukcije.+ 14H+ 2Cr+33+ + 7H2O f) Parcijalne reakcije svedu se na isti prijelaz elektrona i zbroje Kako kod reakcije oksidacije imamo prijelaz od 2 elektrona. pa ćemo na desnu stranu dodati 7 molekula vode. odnosno 14H+ iona. a na desnoj niti jedan.+ 14H+ 3TeO2 + Cr2O72. dodati 14 pozitivnih naboja (14 . O: R: 3TeO2 + 12H2O Cr2O72.8 = 6).

korak Provjeri se je li broj pojedinih atoma na lijevoj strani jednadžbe jednak njihovom broju na desnoj strani jednadžbe.+ IO3CrO42.+ 5H2O + 8H+ 3H6TeO6 + 2Cr3+ Primjer 2. 3TeO2 + Cr2O72. 4.UKUPNO 2 6+ 0 6+ Suma naboja na lijevoj strani jednadžbe (8 pozitivnih + 2 negativna naboja) odgovara sumi naboja na desnoj strani jednadžbe (6 pozitivnih naboja). Cr(OH)4.: Laboratorijski se kromat može dobiti oksidacijom kromita s jodatom u lužnatom mediju.+ I2 . Konačno se dobije uravnotežena jednadžba dobivanja teluratne kiseline: 3TeO2 + Cr2O72. 1.+ 5H2O + 8H+ ELEMENT Te Cr O H LIJEVO 3 2 3 * 2 + 7 + 5 = 18 5 * 2 + 8 = 18 3H6TeO6 + 2Cr3+ DESNO 3 2 3 * 6 = 18 3 * 6 = 18 Broj pojedinih atoma na lijevoj strani jednadžbe odgovara sumi tih atoma na desnoj strani jednadžbe. korak Napišu se svi reaktanti i produkti kemijske reakcije.

R: 2I+5O-23. odnosno 4OH.+ I02 b) Napišu se redoks parovi parcijalnih reakcija oksidacije i redukcije O: Cr+3(O-2H+1)4R: 2I+5O-23I02 Cr+6O-242- c) Napiše se prijelaz elektrona parcijalnih reakcija oksidacije i redukcije Krom se oksidirao od stanja +3 do stanja +6 i imamo prijelaz od 3 elektrona. korak a) Odrede se stupnjevi oksidacije pojedinih elemenata.iona. odnosno 12OH.iona. a na desnoj 4 atoma kisika pa ćemo dodati na desnu stranu 4 molekule vode. Cr+3(O-2H+1)4.+ 3e- Kako na lijevoj strani parcijalne reakcije redukcije imamo 12 negativnih naboja (2 * 1 + 10). a na desnoj strani imamo 5 negativnih naboja (2+3).2. O: Cr+3(O-2H+1)4. a jod reducirao. Kako se u lužnatom mediju naboji izjednačavaju dodavanjem OH.+ 3e- Jod se reducirao i iz stupnja oksidacije +5 prešao u elementarno stanje (stupanj oksidacije 0).+ 10eI02 d) Izjednače se naboji na lijevoj i desnoj strani parcijalnih reakcija Na lijevoj strani parcijalne reakcije oksidacije imamo 1 negativni naboj. a na desnoj strani nemamo ni jednu nabijenu česticu (0). na desnu stranu ćemo dodati 12 negativnih naboja.+ 4OHCr+6O-242. Vidimo da se krom oksidirao. na lijevu stranu ćemo dodati 4 negativna naboja. Imamo prijelaz od 5 elektrona za svaki atom joda što ukupno iznosi 10 elektrona (2 * 5 = 10). .iona na suprotnu stranu od one na kojoj su napisani elektroni.+ 10eI02 + 12OH- e) Provjerimo da li je broj atoma vodika ili kisika na lijevoj strani jednak njihovom broju na desnoj strani Kod parcijalne reakcije oksidacije na lijevoj strani imamo 8 atoma kisika. O: Cr+3(O-2H+1)4Cr+6O-242.+ I+5O-23Cr+6O-242. R: 2I+5O-23.

korak Provjeri se je li zbroj električnih naboja na lijevoj strani jednadžbe jednak zbroju električnih naboja na desnoj strani jednadžbe.+ 4OH3.+ 4OH- Cr+6O-242.+ 6H2O Cr+6O-242.+ 4OHR: 2I+5O-23.+ 10e.O: Cr+3(O-2H+1)4.+ 4H2O Kod parcijalne reakcije redukcije imamo na lijevoj strani imamo 6 atoma kisika.+ 40OH6IO3.+ 3e.+ 4H2O | *10 I02 + 12OH.+ 18H2O 10Cr(OH)4.+ 3I2 + 22H2O DESNO 0 10 * 2 = 20 2010CrO42. a na desnoj 12 atoma kisika pa ćemo dodati na lijevu stranu 6 molekula vode. a parcijalnu reakciju redukcije pomnožimo sa 3 kako bi prijelaz elektrona bio isti (30).+ 40H2O 3I2 + 36OH10CrO42.+ 6IO3.+ 30e.+ 3e.+ 30e.+ 3I2 + 22H2O + Suma naboja na lijevoj strani jednadžbe (20 negativnih naboja) odgovara sumi naboja na desnoj strani jednadžbe (20 negativnih naboja). korak Provjeri se je li broj pojedinih atoma na lijevoj strani jednadžbe jednak njihovom broju na desnoj strani jednadžbe. R: 2I+5O-23. O: R: 10Cr(OH)4.+ 6IO3.| *3 Zbroje se sve parcijalne reakcije oksidacije i redukcije. a kod redukcije prijelaz od ukupno 10 elektrona (5 po svakom atomu joda) parcijalnu reakciju oksidacije pomnožimo sa 10. 10Cr(OH)4. O: Cr+3(O-2H+1)4.+ 6H2O I02 + 12OH- f) Parcijalne reakcije svedu se na isti prijelaz elektrona i zbroje Kako kod reakcije oksidacije imamo prijelaz od 3 elektrona.+ 4OHNABOJ + UKUPNO LIJEVO 0 10 + 6 + 4 = 20 2010CrO42.+ 10e. 4. .

Konačno se dobije uravnotežena reakcija dobivanja kromata: 10Cr(OH)4.+ 3I2 + 22H2O DESNO 10 3*2=6 10 * 4 + 22 = 62 22 * 2 = 44 10 * 4 + 6 * 3 + 4 = 62 10 * 4 + 4 = 44 Broj pojedinih atoma na lijevoj strani jednadžbe odgovara sumi tih atoma na desnoj strani jednadžbe.+ 4OH10CrO42.+ 4OHELEMENT Cr I O H LIJEVO 10 6 10CrO42.+ 3I2 + 22H2O .+ 6IO3.+ 6IO3.10Cr(OH)4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful