P. 1
SOCIJALNA PATOLOGIJA

SOCIJALNA PATOLOGIJA

|Views: 784|Likes:
Published by skodilak170011

More info:

Published by: skodilak170011 on Dec 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/20/2013

pdf

text

original

SOCIJALNA PATOLOGIJA – IZ HRESTOMATIJE ŽRTVA KRIVIČNOG DJELA S POSEBNIM OBZIROM NA ŽRTVU NASILJA Sadašnju situaciju čovjeka u odnosu na problem

da postane žrtvom karakterizira: 1. Postoji izvanredno veliki potencijal mogućnosti da se strada i postane zrtvom 2. Nedostaju nam potrebna znanja o situacijama koje vode covjekovom stradanju , ulozi zrtve u tipicnim situacijama u kojima se strada 3. Postoji nedostatak adekvatne akcije 4. Nema odgovarajuce pravne zastite za zrtve koje stradaju 5. Drzava je monopolizirala pravo kaznjavanja 6. Znanstvena istrazivanja danas vec nude znatan broj spoznaja o pocinitelju krivicnog djela – istrazivanja zrtve su u velikom zaostatku U konceptu viktimologije naziru se neki temeljni pravci: 1. Viktimologija se stavlja u odnos spram kriminologije i u tom pogledu razlikuju se koncepcije: a) Koje odricu samostalnost viktimologiji,smatrajuci je samo dijelom kriminologije b) Viktimologija je samostalna, sa kriminologijom povezana, ali relativno autonomna znanost o zrtvi krivicnog djela 2. Viktimologija se moze razmatrati kao samostalna znanost o zrtvi, i to ne samo o zrtvi krivicnog djela, vec i o zrtvama koje stradaju od neke sile ili zahvata neovisno od vlastite volje, dakle i od nesrece i sl. Ovdje takodjer postoje dva aspekta prema kojima se i moze izvrsiti osnovno grupiranje problema: a) Sa krivicno-pravnog aspekta, pita se u kojoj mjeri krivicno zakonodavstvo vodi racuna o zrtvi b) Sa kriminoloskog aspekta zanimljivi su problemi tipologije zrtve, licnosti zrtve ostvarenog (ili buduceg) krivicnog djela U ovim koncpecijama viktimologije zrtva je svaka ona osoba koja trpi u svojim pravima od, protupravnog i svakog drugog nasilja ili nesretnog slucaja. VIKTIMOLOGIJA – je znanost o zrtvi, koja izucava licnost zrtve i mehanizam stradanja ljudi od krivicnih djela i nesretnih slucajeva sa svrhom njihova suzbijanja i sprecavanja. VIKTIMIZACIJA – postajanje zrtvom ili stradanje Oblici odnosa zrtve i pocinitelja: nesudjelujuca zrtva, latentno ili predisponirano ponasanje zrtve (unutrasnje, subjektivno spremne i izlozene osobe da postanu zrtve), provokativne i participirajuce zrtve. Rizik da se postane zrtva sastoji se od faktora: osobnih (bioloski i psiholoski), socijalnih i situiranih.

1

MALOLJETNICKA DELINKVENCIJA Definisanje pojma ''dijete'' i prava djeteta u medjunarodnim dokumentima Zenevska deklaracija o pravima djeteta (1924) Univerzalna deklaracija o pravima covjeka Deklaracija o pravima djeteta Konvencija o pravima djeteta Svjetska deklaracija o prezivljavanju, zastiti i razvoju djece

Tekst Konvencije o pravima djeteta podijeljenj je u tri dijela, sadrzi 54 clana kojima su obuhvacene razlicite grupe prava djeteta, od ekonomskih, socijalnih i kulturnih, do prava djeteta koje se nalazi u rizicnim situacijama (hendikepirano dijete i sl.) Pojam ''dijete'' definisan je u cl.1 Konvencije, koji glasi: ''Dijete je svako ljudsko bice mladje od 18 godina, osim ako se po zakonu koji se primjenjuje na dijete punoljetnost ne stjece ranije''. Clan 2. ima za cilj zastitu djeteta od bilo koje vrste diskriminacije ''bez obzira kojoj rasi, boji, spolu, jeziku, religiji, politickom ili drugom misljenju, nacionalno-etnickom ili drugom porijeklu, vlasnistvu, onesposobljenosti, rodjenu ili drugom statusu dijete ili njegovi roditelji ili zakonski staratelji pripadaju''. Clan 3. glasi: ''U svima akcijama u vezi sa djecom, bez obzira da li ih poduzimaju javne ili privatne drustvene dobrotvorne institucije, sudovi, upravne vlasti ili zakonska tijela, najbolji interes djeteta bice od prvenstvenog znacaja''. Clan 6. govori o obavezi drzave potpisinice na priznanje i obezbjedjenje prava svakog djeteta na zivot, prezivljavanje i razvoj. ''Drzave potpisnice priznaju da svako dijete ima urodjeno pravo na zivot'' – ''Drzave potpisnice ce do krajnjih mogucnosti osigurati prezivljavanje i razvoj djeteta'' Clanom 12. drzave potpisnice se obavezuju da ''ce osigurati djetetu koje je u stanju da oblikuje svoje vlastite stavove, da slobodno izrazava takve stavove po svim pitanjima koja se ticu djeteta, a stavovima ce se pridavati odgovarajuca vaznost u skladu sa uzrastom i zreloscu djeteta. U ovo svrhu dijete ce posebno dobiti priliku da bude saslusano''.

Prava djeteta koje je u sukobu sa zakonom, odnosno koje je izvrsilo neko zakonom kaznjivo djelo, posebno su naglasena clanovima 37 i 40 Konvencije. Pored odredbe da nijedna osoba mladja od 18 godina ne moze biti osudjena na smrtnu kaznu ili dozivotnu robiju, bez obzira na tezinu izvrsenog krivicnog djela, spomenutim clanovima naglasena je i obaveza svake zemlje potpisnice da sa maloljetnikom postupa humano i na covjeka dostojan nacin, uzimajuci u obzir starosnu dob i okolonosti izvrsenja prestupa. U clanu 40, pored obaveze da se kod djeteta koje je prekrsilo krivicni zakon uzmu u obzir njegova starost i pozeljnost djecije reintegracije i konstruktivne uloge u drustvu, precizirano je da su drzave potpisnice duzne obezbijediti da:

2

''Nijedno dijete nece biti objedjeno, optuzeno ili ocijenjeno kao prekrsilac krivicnog zakona zbog cinova ili propusta koji nisu bili zabranjeni nacionalnim ili medjunarodnim zakonom u vrijeme kada su bili pocinjeni'' Razliciti pristupi u definisanju neprihvatljivo ponasanje djeteta koje moze ispoljavati ili ispoljava drustveno

''Rizik'' (tal.risico-rizik) – smion poduhvat, stavljanje na kocku, narocita opasnost. U kontekstu pojma ''rizicno dijete'', rijec ''rizik'' upucuje na izlozenost djeteta razlicitim okolnostima svakodnevnog zivota koje su nepovoljne za njegov pravilan rast i razvoj. Te okolnosti se mogu kretati od nesredjenog i nepovoljnog porodicnog okruzenja djeteta, do nezadovoljavajucih uslova socijalnog, materijalnog i kulturnog stanja sire drustvene zajednice. U procjeni i izdvajanju populacije ''rizicne'' djece ili ''rizicnog'' djeteta treba poci od jednog cjelovitog, holistickog pristupa. Sama sintagma holisticki pristup krije u sebi smisao neologizma, novostvorene rijeci koja potice iz starogrckog jezika, i u srednjem rodu glasi HOLON, a u potrebljava se u znacenju sav, potpun, citav. U holistickom pristupu covjeku, narocito djetetu koje se procjenjuje kao rizicno, kljucno polaziste je da ono nije samo fizicko tijelo. Ono je HOLON – jedno potpuno bice koje se sastoji od razlicitih aspekata i dimenzija, od kojih su fizicka, psihicka i socijalna nosive.

''Odgojno zanemarno dijete'' – odgojna zanemarenost Termin ''odgojno zanemareno'' dijete, odnosi se na ono dijete koje ne uziva odgovarajuci drustveno primjeren nacin zbrinjavanja i odgajanja, kako od strane rodietlja, usvojioca ili staraoca, tako i od strane sire drustvene zajednice. Cl.13., stav 2, Zakona o osnovama socijalne zastite, zastite civilnih zrtava rata i zastite porodice sa djecom FBiH odgojno zanemarenim djetetom smatra ''dijete koje zbog nedovoljnog nadzora i brige roditelja, te negativno utjecaja sredine, narusava opsteprihvacene norme ponasanja''. ''Odgojno zapusteno dijete'' – odgojna zapustenost Odgojnom zapustenim djetetom treba smatrati svako dijete ciji su roditelji, staraoci ili usvojioci, odnosno drustvena zajednica, grubo zapustili njegovo zbrinjavanje i odgoj. Definisanje pojma odgojna zapustenost: 1. U prvom, najsirem znacenju, pod odgojnom zapustenoscu se smatraju svi oblici negativnog ponasanja mladih, te je moguce razlikovati najmanje tri grupe ili stupnja poimanja, sa razlicitim znacenje, u koje se moze ubrojati: odgojno zanemareno dijete, odgojno zapusteno dijete i delinkventno dijete 2. U drugom, uzem znacenju, odgojnom zapustenoscu oznacava se samo ono ponasanje koje prethodi delinkvenciji. 3. Po trecem shvatanju, odgojna zapustenost djeteta se smatra stanjem ciji je uzrok zaostajanje, nedovoljna razvijenost i nezrelost djeteta.

3

Cl.13., stav 3, Zakona o osnovama socijalne zastite, zastite civilnih zrtava rata i zastite porodice sa djecom FBiH odgojno zapustenim djetetom smatra ''dijete koje svojim ponasanjem narusava opsteprihvacene norme i vrsi prekrsaje ili krivicna djela'' ''Delinkventno dijete'' (maloljetni prestupnik) – Maloljetnicka delinkvencija (prestupnicko ponasanje) Standardna minimalna pravila UN za administraciju pravosudnog sistema za maloljetne prestupnike (Pekinska pravila), u clanu 2.2 definisu pojmove ''maloljetnik, ''prestup'' i ''maloljetni prestupnik'' na sljedeci nacin: 1. Maloljetnik je dijete ili mladja osoba koja se, prema doticnom pravnom sistemu moze u pogledu prestupa tretirati drugacije od ostalih 2. Prestup je svako ponasanje (postupanje ili ponasanje) koje je kaznjivo po doticnom pravnom sistemu 3. Maloljetni prestupnik je dijete ili mlada osoba za koju se tvrdi da je izvrsio/izvrsila ili za koga/koju je utvrdjeno da je izvrsio/izvrsila prestup Termin delinkvencija ima korijene u latinskoj rijeci delictum, kojom se oznacava krivicno djelo, zlocin, prestip, odnosno rijec delinkvent (lat.delinquere –pogrijesiti), sto znaci pocinitelj krivicnog djela, krivac, zlocinac, prestupnik. U sirem smislu delikt oznacava nedozvoljen cin, postupanje protivno pravu koje povlaci bilo obavezu nadoknade stete, bilo kaznu, bilo i jedno i drugo. U uzem smislu,u gradjanskom pravu, ovaj pojam oznacava namjerno nanosenje stete drugom, a u krivicnom pravu prestup kao vrstu krivicnih djela. Starosna dob, odnosno minimalni uzrast za krivicno odgovornost maloljetnika, je dob koju definise drzava. U zakonodavstvu FBiH razlikuju se dvije podgrupe maloljetnika: a) mladji maloljetnik od 14-16 godina b) stariji maloljetnik od 16-18 godina c) prelazna kategorija izmedju maloljetnisva i punoljetnistva, mladji punoljetnik 18-21 ''Delinkventno dijete (maloljetni prestupnik)'' je svako ljudsko bice mladje od 18 godina zivota, koje svojim ponasanjem krsi zakonom utvrdjene norme i cini krivicna djela, cija je posljedica izricanje specificnih zakonskih mjera, koje su prilagodjene dobnom uzrastu djeteta, odnosno njegovoj psihickoj i fizickoj zrelosti. U skladu s tim moze se reci da dijete nije delinkventno dok ga sud ne oglasi takvim. Termin ''maloljetnicka delinkvencija'' moze se svesti na dva shvatanja – sire i uze: 1. Po sirem shvatanju, maloljetnickom delinkvencijom se smatraju svi oblici poremecaja u ponasanju maloljetnika. 2. Po uzem shvatanju, maloljetnickom delinkvencijom se smatraju sva ona ponasanja mladih koja su inkriminisana vazecim krivicnim kodeksima ponasanja koja predstavljaju krivicna djela kao u slucaju kada ih izvrse odrasla lica.

4

a cesto i fizicki zlostavljana. za objekte i osoblje. kao nosioca javnih ovlastenja u porodici u kojoj je prisutno nasilje. stvarajuci uslove za lijecenje od ovih oblika zavisnostim osiguravajuci pri tom da ta sredstva stignu do mladih i da im zaista budu od koristi'' Intervencija CZSR. za pruzanje adekvatne medicinske i psiholoske brige. ali i kontrolu. gotovo uvijek odgojno zanemarena i zapustena. CZSR. odnosno organ starateljstva moze poduzeti sljedece mjere porodicno-pravne zastite:pruzanje pomoci roditeljima u sredjivanju njihovih prilika i odnosa. u cl. odnosno svih oblika drustveno neprihvatljivog ponasanja djece i mladih. Prevencija nasilja u porodici moze biti: primarna.Separovic: ''Delinkventno dijete je dijete izmedju sedam i sedamnaest godina starosti. zastite civilnih zrtava rata i zastite porodice sa djecom FBiH. na suzbijanju i sprecavanju drustveno neprihvatljivog ponasanja djece i ostalih pojedinaca. da se zastiti ono samo ili zajednica. pored ostalog obavlja i pruzanje usluga savjetodavnog rada u rjesavanju porodicnih i bracnih problema i poduzima mjere i akcije u saradnji sa mjesnim zajednicama i drugim tijelima. koja su pored psihickog zlostavljanja. nego da se izricanjem alternativnih mjera utice na maloljetnika da vise ne cini krivicna djela. koje prekrsi neku uredbu ili zakon i kome je izrecena presuda da mu je potreban: a) tretman ili nadzor da bi se kod njega preduprijedila daljnja nastajanja nezakonitog ili antisocijalnog ponasanja ili b) zatvaranje. oduzimanje roditeljskog prava i sl. sekundarna i tercijarna. CZSR je ovlasten i duzan poduzimati porodicno-pravne mjere i mjere socijalne zastite kada ocijeni da su interesi djeteta ugrozeni. Cilj alternativnih mjera je da se prema maloljetnom prestupniku ne pokrece krivicni postupak. 5 . Primarni oblik prevencije podrazumijeva podizanje i ocuvanje opstih uslova kvaliteta zivljenja porodice. kao svjedoci nasilja. oduzimanje roditelju/roditeljima prava da zive/zivi sa djetetom. smjestaja i drugih relevantnih usluga ukljucujuci sprecavanje upotrebe droga i alkohola. Uloga centra za socijalni rad u prevenciji maloljetnicke delinkvencije Centar za socijalni rad predstavlja na nivou lokalne zajednice jednu od kljucnih ustanova. porodice i drustvenih skupina. odvija se putem zastite djece u tim porodicama. odnosno sprecavanje djelovanja svih negativnih oklonosti i uticaja za koje se zna ili pretpostavlja da mogu biti uzrok nasilja u porodici. zauzima posebno mjesto. u cijem djelokrugu rada prevencija maloljetnicke delinkvencije. U slucajevima kada je interes djeteta ugrozen. odredjivanje stalnog nadzora nad vrsenjem roditeljskog prava. Zakon o osnovama socijalne zastite. definis eda CZSR. Rijadske smjernice u clanu 45 kao jedan od elementarnih uslova uspjesne prevencije navode: '' Vladine institucije treba da daju visoki prioritet planovima i programima za mlade i treba da obezbijede dovoljno finansijskih i drugih sredstava za efikasno pruzanje usluga. ishrane.46.

Medicina se bavi onim uzrocima samoubistava koji izviru iz karakteristika odredjenih bolesti. U medicinskom smislu samoubistvo je dugo posmatrano kao indikator ludila. One se ticu covjekove esenecije i egzistencije. Politicki aspekti upucuju na izucavanje uticaja odredjenih politickih ciljeva. Samoubistvo je dio moralnih principa. principa i ponasanja na pojavu samoubistva i njegovu upotrebu u politicke svrhe. visoke stope (preko 20 na sto hiljada). nauke ili antropologije. psihologije. ali je ovdje prije rijec o moralnom sudu. kao dio psiholoskih faktora samoubistava. kao i karakteristikama zajednica i socijalnog okruzenja u kojima se dogadjaju samoubistva. zdrastvenih stanja ili nasljednih faktora. Smatra se da je svaka osoba koja je izvrsila samoubistvo dusevno poremecena bar u vrijeme izvrsenja. obicajnih. Samoubistvo. osveta. Filozofska razmatranja samoubistva imaju razlicite aspekte i cesto se povezuju sa interesovanjima etike. rehabilitacija od strane grupe ili zajednice i sl. Socioloska istrazivanja obicno se bave uticajem drustvenih makro. U nekim slucajevima samoubistvo je posljedica snaznog pritiska kolektivne svijesti i neformalne socijalne kontrole i dio je odgovora na zahtjeve i potrebe zajednice. Motivi ovih samoubisatva su najcesce samokaznjavanje. 6 . podrazumijeva takvo samounistavajuce ponasanje koje prati jasna svijest o posljedicama i namjerama da se unisti sopstveni zivot. sudova i ponasanja. Samoubistvo je predmet bavljenja razlicitih nauka: etnografije. One predstavljaju statisticku mjeru koja oznacava ucestalost javljanja nekog dogadjaja u standardnoj jedinici populacije u datim vremenskim granicama.povezano sa idejom o smrti. Stope samoubistava racunaju se na sto hiljada stanovnika. pracenju i prikazivanju pojave samoubistva koriste se statisticke stope. sociologije. kao pojave. pokreta. srednje stope (16-20 na sto hiljada).AUTOAGRESIJE: SAMOUBISTVA I POKUSAJI SAMOUBISTAVA Magijska samoubistva – funkcija im je bila vjerovanje da se samoubistvom u odredjenim okolnostima unistava sopstveni neprijatelj. Ritualno samoubistvo – obred samozrtvovanja prisutan u kolektivnoj svijesti i obicajima primitivnih plemena. SAMOUBISTVO je samounistavajuce ponosanje sa smrtnim ishodom. mezo i mikro faktora na pojavu samoubistva. normativnih). odnosa prema prirodi i drugim ljudima i sl. Psiholoska istrazivanja najcesce su usmjerena ka ispitivanju psiholoskih karakteristika licnosti i psihosocijalnim mehanizmima koji pogoduju pojavi samoubistava. medicine i dr. kriminologije. Skala visine stope samoubistava: niske stope (8-16 na sto hiljada). U statistickim istrazivanjima. Dio izucavanja su i izvitoperenja i psihicke disfunkcije. kao drustvena devijacija. Sociologija se bavi izucavanjem odredjenih socijalnih karakteristika osoba koje su pocinile ili pokusale samoubistva. povezanih sa drugim vrstama principa i stavova (religijskih. nego o naucnom stavu. Nacuna istrazivanja pocinju relativno rano. antropologije.

7 . utice na stopu samoubistava. Njegovo istrazivanje pokazalo je da su glavni socijalni uzroci samoubistava oni koji dovode do socijalne izolacije. kao i poremecaje u sferi porodicnih i drustvenih odnosa. Sve drustvene tipove samoubistava podijelio je na: • Egoisticko samoubistvo. politicke i porodicne zajednice kojoj pojedinac pripada.Uzroci samoubistava: bracni status (razvod ili smrt bracnog partnera). Ono nastaje usljed nedovoljne individualizacije i intenzivnog altruizma u situaciji jake drustvene integracije. Drustvo kontrolise pojedinca putem sistema vrijednosti i normi. stope vanbracne djece. Druga znacajna pretpostavka ovih autora tice se stava da veca vjerovatnoca samoubistava zavivi od jacine relacionog sistema. klasne pripadnosti i klasne mobilnosti. Holbahova teorija je potvrdila vezu samoubistava sa porodicnom strukturom i religijskom pripadnoscu. maloljetnicku delinkvenciju i sl. Egoizam je stanjem u kojem se individualno ''ja'' pretjerano potvrdjuje pred drustvenim. Samoubistvo je uzrokovano frustracijama u licnosti. politicke i socijalne migracije uz prostornu i drustvenu mobilnost. Oni su posli od pretpostavke da je jedna od najvaznijih frustracija neupsjeh odrzavanja ili postizanja viseg polozaja u statusnoj hijerahiji. profesionalne karaktertistike. oni su dosli do saznanja da su samoubice imale probleme u vezi sa radom. drustveni uslovi zivota kod stanovnika urbanih naselja. ekonomske. Analizirajuci dalje odnos izmedju samoubistava i drustvenog statusa. Anomija se javlja u svakoj kriznoj situaciji. Neka znacajnja teorijska shvatanja samoubistava Dirkem je postavio hipotezu da opsta ucestalost samoubistva otkriva nesto osnovno u karakteristikama drustva. • Fatalisticki tip je posljedica pretjeranog normativnog ogranicenja ponasanja pojedinca. Sejnzbri smatra da je samoubistvo derivat drustvene dezorganizacije za koje je kao pokazatelje koristio razvode braka. a ne u spoljnoj sredini. Teorija o vezi drustvene i statusne integracije polazi od opste ideje da statusna integracija – obim povezanosti jednog statusa sa posjedovanjem nekih drugih. Alturisticko samoubistvo iz duznosti je specifican podtip i ima dvije varijante: neobavezno i misticko • Anomicko samoubistvo je najcesce proizvod poremecaja regulatorske funkcije koju drustvo vrsi u odnosu na pojedinca. obrazovni status. Po Henriju i Sortu.tako da prekomjerna individualnost prouzrokuje samoubistvo. dolazi do licne i drustvene dezorganizacije. samoubistvo i ubistvo su akti agresije. On je takodjer prvi stvorio tipologiju samoubistava na osnovu primarnih drustvenih uzroka. varira obrnuto srazmjernom stepenu integrisanosti religiozne. i cini ga u toj mjeri zavisnim da ignorise i ne cijeni sve ono sto se odnosi na pojedinca. koji rezultiraju iz frustracije. • Altruisticko samoubistvo se javlja u drustvima u kojima je moralni kodeks vrlo jak. usljed naglih i brzih promjena. sto je nezavisno od pojedinacnih slucajeva. U stanjima anomije kada drustvo postane nesposobno da vrsi regulatorsku funkciju.

drustvena zajednica ili odredjene drustvene grupe imaju pozitivan stav prema samoubistvu u odredjenim unaprijed definisanim uslovima. Presuicidalni sindrom cini skup simptoma karakteristicnih za dusevno stanje uoci samoubistva. Najznacajnije psiholoske i drustvene posljedice pokusaja samoubistva su: • promjene u zivotu vec bolesnih osoba: . odjeljenja za pruzanje pomoci u krizi i sl. obicajna i politicka samoubistva altruistickog tipa. ali cin nije dovrsen i smrt nije nastupila. Razlike izmedju samoubistava i pokusaja ispoljavaju se i u nacinima i sredstvima koja se tom prilikom koriste. dok se samoubistva najcesce izvrsavaju vjesanjem. Reakcija se izrazava etickim stavovima. On se najcesce ispoljava u vidu niza simptoma koji su medjusobno povezani: • progresivno stesnjenje – psihicko i socijalno ugrozavanje i osiromasenje medjuljudskih odnosa • samoagresivnost – nesposobnost usmjeravanja agresije ka spolja sto je povezano sa ogranicenoscu medjuljudskih odnosa u kojima je moguce izraziti agresiju • bjekstvo u irealnost – jacanje suicidalne fantazije Savremena prevencija podrazumijeva postojanje posebno organizovanih sluzbi za prihvatanje i tretman suicidalno ugrozenih poput centara za prevenciju samoubistva. Odobravanje je vezano za mitsko religijska. kulturnim normama i obrascima ponasanja.Pokusaji samoubistva Pokusaj samoubistva predstavlja cin u kome je postojala svjesna namjera unistenja sopstvenog zivota. preko religije i pravnih propisa. neodobravanje i prevencija.privremena hospitalizacija . vatrenim oruzjem i sl. 8 . ravnodusnost. skokovima sa visine.Samoubice su stimulisane na izvrsenje samoubistva kada je to u interesu zajednice ili grupe.stalna hospitalizacija • promjene u zivotu i sredini zdravih ljudi: privremeno izdvajanje iz situacije sukoba drustvena zajednica je spreman da pruzi materijalnu i moralnu pomoc nacin zivota i ljudski odnosi se mijenjaju pod uticajem pokusanog samoubistva promjene u drustvenoj izolaciji Drustvena reakcija na samoubistvo moze se u osnovi podijeliti na cetiri osnovna tipa: odobravanje. Kod pokusaja samoubistva biraju se bezopasniji i manje brutalni nacini i sredstva poput otrova ili lijekova.

Sva odredjenja ove devijacije imaju najmanje dviej zajednicke karakteristike: svijest o njenoj prisutnosti. R. 9 . prouzrokovano ponovljenim uzimanjem droge. koliko karakteristikama sveukupnog stanja i odnosa u nekom drustvo. a narkomaniju bolescu Epidemioloski model. koja je u svim savremenim drustvima u stalnom porastu. Toksikomanija – toksicni efekti uzimanja razlicitih psihoaktivnih supstanci na ljudski organizam. koji narkomana smatra bolesnom osobom. a droga prenosiocem i izazivacem infekcije. Po ovom modelu uzivalac droge smatra se domacinom bolesti. koje u razlicitoj mjeri odstupa od usvojenih socio-kulturnih normi neke drustvene zajednice. ZAVISNOST OD DROGE – stanje psihicke zavisnosti ili fizicke zavisnosti. na narkomaniju gleda kao na zaraznu bolest. devijantno ponasanje. Saderlenda. ali i uticaj sredstava masovne komunikacije. R. i stalne napore drustva na iznalazenju najefikasnijeg nacina da se uzimanje droge i njeno dalje sirenje sprijeci. polazi od stanovista da su za pojavu narkomanije kljucni socijalni i kulturni faktori. Prema definiciji SZO – DROGA je svaka supstanca koja unesena u organizam moze da modifikuje jednu ili vise funkcija. od droge. Po ovom modelu narkomanija se odredjuje kao drustveno neprihvatljivo. Socio-kulturni model. stetne za pojedinca i drustvo. negativan uticaj uzeg (porodica) i sireg socijalnog okruzenja na najmladju populaciju. Medju kljucnim faktorima koji mogu uticati na jedan broj mladih da posegnu za konzumiranjem psihoaktivnih supstanci su: sveukupna drustvno-ekonomska stvarnost prozeta posljedicama rata u kojoj zivi cjelokupna populacija BiH drustva. koje nastaje kod osobe koja periodicno ili stalno uzima drogu. cine dio drustva. Klaurada i L. NARKOMANIJA – je stanje periodicne ili hronicine intoksikacije.SOCIJALNI ASPEKTI NARKOMANIJE Uzimanje droga – svako uzimanje droga u nemedicinske svrhe/ ono uzimanje droga koje nije indikovano opste prihvacenim medicinskim razlozima. Olina. ili jedne i druge. toliko i posebnostima drustvenog polozaja mladih koji ziveci u njemu. koji s obzirom na nivo rasprostranjenosti i prisutnost stalnog porasta upotrebe psihoaktivnih supstanci. Mertona. kao i u socioloskim studijama u kojima se naglasava uticaj drustvenog reagovanja na razvoj i pojacane devijacije. medju kojima su najcesci: Medicinski model. - SOCIJALNI UZROCI NAKROMANIJE Pretpostavke za objasnjavanje drustvenih uzroka narkomanije mladih nalaze se u socioloskim teorijama E. U literaturi postoji vise modela definisanja narkomana i narkomanije. U okviru socijalnih determinanti narkomanija mladih je uslovljena.

koji je najcesce uzrok agresivnog i nekontrolisanog ponasanja. ali imaju stresogeno dejstvo i traumatske posljedice. uslovi stanovanja. odvijaju nezamjenjivi procesi odgoja i socijalizacije. Medju najcescima su: prevazilazenje dosade. socijalna iskljucenost.Uticaj socijalno-ekonomskih uslova i posljedica rata na pojavu narkomanije Za BiH drustvo karakteristicno je opste siromastvo. konzumenta nego i na njegovo cjelokupno socijalno okruzenje. ranjavanje. SOCIJALNE POSLJEDICE UPOTREBE DROGE Upotreba legalnih droga. Ucinak razlicitih traumatskih iskustava dozivljenih u ratu na dijete moze biti neposredan i posredan. uvijek sa sobom nosi niz negativnih socijalnih posljedica. cak i ubistva. Uticaj vrsnjaka i nacin provodjenja slobodnog vremena Slobodno vrijeme djece i mladih. zivot sa roditeljima koji su pod stresom od rata. buduce odrasle osobe. Jedna od posljedica upotrebe droga je i gubljenje gotovo svih moralnih normi i vrijednosti. sastav i velicina porodice. su obiljezja pojedinih porodica koja mogu biti uzrokom nekog od oblika drustveno neprihvatljivog ponasanja mladih. glad. te potreba za zabavom. Socijalno-ekonomski status porodice. ali i boravak na mjestima za okupljanje i razonodu. Posredan uticaj ratnog iskustva na dijete priustan je u razlicitim situacijama i okolnostima koje ne predstavljaju direktnu opasnost po zivot djeteta ili zivot njemu bliskih osoba. neodgovarajuce osnovno – skolsko obrazovanje. sirenje jaza izmedju bogatih i siromasnih. kvalitet i nacin odgoja i sl. Takve situacije i okolnosti su: separacija i izmjestanje od roditelja. od marihuane do heroina. raspad porodice. podijeljenost zemlje. korupcija i sl.Upotreba ilegalnih droga. koje su jos uvijek nedovoljno definisane sto dovodi do slabljenja razlicitih porodicnih funkcija. uticaj grupe vrsnjaka. pored oblikovanja njegove licnosti. kako za osobu koja je ovisnik. radoznalost. odnosno njegovo smisleno organizovanje i nacin provodjenja. najcesce na psihickom lanu. U nasim uslovima kao posebnost treba izvdvojiti poremecaj uhodanih drustvenih vrijednosti i sporo usvajanje novih vrijednosti. DRUSTVENA REAKCIJA NA NARKOMANIJU 10 . kao sto su: bombardovanje ili granatiranje. visoka stopa nezaposlenosti. medju koje spada i narkomanija. odnosno potreba za pripadanjem grupi i druzenjem. nacionalna netrepeljivost. osjecaj nesigurnost itd. muzikom. odnosi u porodici. krajnje siromastvo. Neposredan ucinak prisutan je u svim situacijama gdje je dijete bilo direktno izlozeno traumtizirajucem dogadjaju. sto se neminovno odrazava ne samo na pojedinca. Uticaj porodicnih prilika i odnosa Porodica je socijalna zajednica u kojoj se od samog rodjenja djeteta. cije posljedice nekad mogu dovesti i do cinjenja najtezih oblika zlocina. pored posljedica na psiho-fizicko zdravlje pojedinca. nasilna smrt jednog ili oba roditelja i sl. predstavlja bitan segment ukupne brige drustva za rast i razvoj zdrave. U literaturi postoji vise razlicitih shvatanja i teorijskih tumacenja zbog cega mladi bas u prostoru koji nazivamo slobodnim vremenom pocinju sa upotrebom droga. tako i za njeno socijalno okruzenje. zajednistva i povjerenja zasnovanog na neposrednom medjusobnom odnosu svih clanova. narocito alkohola. U porodici dijete razvija svoj identite. osjecaj pripadnosti.

uz uvođenje visokih. koja predstavlja naročit vid društvene reakcije na njihovu upotrebu. godine. uz razrađenio zakonodavstvo za ovaj društveni problem. zakonom određenih kazni za one članove društva koji drogu zloupotrebljavaju na bilo koji način. te načinu spriječavanja krinimalnog postupanja sa drogom. Liberalna politika polazi od podjele droga na lake i teške. i vecim dijelom. kako. na medjunarodnom. formirana sa osnovnim ciljem spriječavanja zloupotreba ilegalna trgovine drogom. na prvi pogled. Kao najhitnije organizacije na nivou EU u borbi protiv narkomanije izdvajaju se: 1. prema Konvenciji iz 1961. Politika Evropske unije prema drogama zasniva se na podjednakom odnosu prema svim drogama. uz ulaganje maksimum napora da se tržište ove dvije droge drži odvojeno. bez podjele na legalne i ilegalne droge. tako i na nacionalnom planu preko stavova mladih. Borba protiv narkomanije na nivou OUN odvija se. Konvencija o krivičnim prekršajima povezanim sa drogom za cilj ima da se saradnja i borba protiv ilegalnog trgovanja drogom na međunarodnom nivou učini što boljom i efikasnijom. te izuzetno razvijenu prevenciju i informisanje. Evropski centar za kontrolu droga (EMCDDA) sa sjedištem u Lisabonu 2. Samim tim. posebna pažnja se posvećuje prevenciji i liječenju od ovisnosti kako od ilegalnih psihoaktivnih supstanci. tako i od legalnih (alkohol i duhan). distribuciji i upotrebi droga. Smanjenje potraznje sredstava ovisnosti Politika prema drogama Politika prema drogama. Tako se. provođenje restriktivne politike zahtijeva stalno razvijanje i pronalaženje što efikasnijeg načina spriječavanja upotrebe droga. Osnovna karkteristika ove politike prema upotrebi droge je nekažnjavanje upotrebe lakih droga. list koke i kanabisa. U vezi s tim. prvenstveno. putem odgovornosti za međunarodnu kontrolu droga i putem donošenja različitih konvencija o proizvodnji.Drustvena reakcija na zloupotrebu droge i stalno sirenje ove drustvene devijacije krece se od provodjenja odredjene politike prema drogama. do stavova odraslih osoba. Zbog toga je društvo primorano da precizno odredi šta je u njemu dozvoljeno. kokain. EUROPOL – zajedničke policijske snage zemalja članica EU 11 . može se u većini država podijeliti na restriktivnu i liberalnu. mladih i NVO za borbu protiv narkomanije 3. senzionalistickog pristupa. Sve zemlje. članice EU imaju jasno usvojenu nacionalnu strategiju prema drogama. daju politici EU premadrogama obilježja restriktivnog karaktera. Različita tijela u okviru EU. morfij) klasifikuju kao droga i podliježu društvenoj kontroli. Dva su osnovna uzroka sirenja zloupotrebe droga: 1. Države potpisnice ove konvencije dužne su sa sankcionišu ilegalnu proizvodnju. Evropa protiv droge (EURAD) pokret sastavljen od roditelja. te opojna sredstva koja se dobijaju iz tih biljaka (heroin. o o Restriktivna politika polazi od stanovišta da sa porastom upotrebe droga dolazi do porasta kriminala i nasilja u društvu. Istom se konvencijom prirodne supstance. droga smije koristiti jedino za potrebe medicine i u naučne svrhe. kao što su opijum. Smanjenje dostupnosti psihoaktivnim supstancama. u stampanim medijima. a šta zabranjeno. prodaju i posjedovanje droge. odnosno ponuda droge 2. koji ne upotrebljavaju drogu i onih koji je upotrebljavaju.

koji direktno ne pogadja pojedinca i njegovu porodicu. u prvi plan stavlja odrzavanje veza i razmjenu c) odgovorni odnos. a 2002. Stavovi odraslih. Tulij) moguce je klasifikovati u sljedece tri kategorije: a) mladi koji kategoricno osudjuju upotrebu droge b) mladi koji se takodjer protive upotrebi droge. uz ostru odlucnu cenzuru. ili kao licni problem osobe koja upotrebljava drogu. Na nivou Kantona Sarajevo. ministarstva zdravstva i Ministarstva za socijalnu politiku. prodaju i preprodaju drogu • bolja informisanost mladih i roditelja o opasnostima upotrebe droga • stalna edukacija razlicitih profila strucnjaka • obuhvatiti posebnim programima prevencije rizicne grupe najmladje populacije Reakcije i stavovi clanova drustva prema narkomaniji Reakcija clanova neke drustvene zajednice na probleme zloupotrebe droge zavise od toga da li se pojava narkomanije dozivljava kao opsti socijalni problem.Politika BiH prema drogama na nacionalnom nivou gotovo da i ne postoji. ili se ne zele angazovati. Mlade a) b) c) koji upotrebljavaju drogu je veoma tesko klasificirati. rad. Stavove mladih koji ne upotrebljavaju drogu (Pelisije. posebno MUP-a. obiljezen je represivnim stavom. može se zaključiti da ovaj entitet vodi vrlo restriktivnu politiku prema drogama. dostupnih javnosti. skoro da toga i nisu svjesni. 12 . ali im se droga cini kao fatalnost mladi koji usljed razlicitih okolnosti. Kao prioriteti djelovanja namecu se : • veca efikasnost na sprecavanju trgovine drogama i kaznjavanju onih koji proizvode. ali istovremeno imaju i odredjenu kolicinu razumjevanja za one koji drogu upotrebljavaju c) mladi koji prihvataju mogucnost upotrebe droga. bez ikakvih ustupaka b) egalitarni odnos. nastoji da poveze naucni i logicki pristup kao i otvorenost. ali se i ovdje razlikuju: mladi koji su ubijedjene fanaticne pristalice upotrebe droge mladi koji nisu ubijedjene pristalice narkomanije. na osnovu raspoloženih podataka. odbacujuci potpuno neefikasni autoritarizam i obeshrabrenost d) indiferentna odnos je prisutan kod onih odraslih osoba koje ne shvataju problem narkomanije. U FBiH se. u velikoj mjeri zavise od situacija i licnosti. izbjeglice i raseljena lica.bez obzira da li su to roditelji ili nastavnici i sl. S tim u vezi moguce je razlikovati: a) autoritarni odnos. narkomanije i drugih ovisnosti. dobavljaju. pocinju sa upotrebom teskih droga. godine i na nivou FBiH donešen je Program prevencije alkoholizma.

koja alkoholizam opisuje i kao medicinski i kao socijalni problem i prema kojoj se alkoholičarima smatraju: osobe koje ekcesivno uživaju alkoholna pića i postepeno postaju zavisne od alkohola. Elementi medicinske definicije su: osoba koja ekcesivno uzima alkoholna pica. ovu prijetnju mediji prikazuju u lako prepoznatljivoj formi 3. koja je posljedica navike ili navikavanja.Moralna panika i senzacionalizam u medijima kao vid drustvene reakcije Pojam moralna panika je cesto prisutan u medijima. javlja se rekacija vlasti ili onih koji uticu na stvaranje javnog mnijenja 5. socijalna psihologija i sociologija devijantnosti. Neke jednostavne socio . odnosa sa drugim ljudima i poremećajima funkcionisanja čovjeka kao svjesnog i odgovornog ljudskog bića. Može istovremeno posmatrati kao medicinski i socijalni problem. naglo raste zabirnutost javnosti 4.kulturne definicije određuju alkoholizam kao: konzumiranje alkohola izvan tradicionalnih običaja i dijetetskih navika neke zajednice. stečena navikom.pogorsanje fizickog zdravlja. 13 . obrazovanje i druge djelatnosti. odnosno zdravstvo. pri čemu ispoljavaju bilo otvorene društvene poremećaje. koju karakteriše pretjerana nekontrolisana želja za pijenjem alkoholnih pića što za posljedicu ima psihička i fizička oštećenja. Alkoholizam je bolest zavisnosti. Druga medicinska definicija pod alkoholizmom podrazumijeva pojavu koja se manifestuje kao hronična progresivna bolest. Među brojnim definicijama alkoholičara. nesto ili neko definise se kao prijetnja vrijednostima i interesima 2. posljedice koje mogu biti: dusevni poremecaji. bilo manifestacije koje zahvataju njihovo tjelesno i duševno zdravlje. univerzalno je prihvaćena definicija svjetske zdravstvene organizacije. postepeno stvaranje zavisnosti usljed upotrebe alkohola. što neminovno vodi nizu nepovoljnih posljedica: pogoršanje psihičkog i fizičkog zdravlja. panika se povlaci ili rezultira drustvenim promjenama. socijalna zaštita. ALKOHOLIZAM Alkoholizam pripada onom tipu društvenih devijacija koji se izražava kroz izvitoperenje u zadovoljenju ljudskih potreba. a prije svega mentalnog zdravlja. njihove odnose sa drugim ljudima i njihovo dobro socijalno i ekonomsko ponašanje. što znači da se problemom alkoholizma bave različite naučne discipline i društvene djelatnosti: medicina posebno psihijatrija. Koenovo odredjenje moralne panike sadrzi sljedece kljucne elemente: 1. Alkoholizam sa medicinskog aspekta je vid poremećaja ukupnog. posebno u onim situacijama kada se u negativnoj konataciji stigmatizira odredjeni tip ljudskog ponasanja koje se treba odbaciti kao neprihvatljivo. poremecaji odnosa sa sredinom i oni vezani za socijalni i ekonomski polozaj.

Posebno su poznate teorije o nasljednosti alkoholnih sklonosti (urođeni alkoholizam). ne samo za tumačenje etiologije alkoholizma. 2. 2. Alkoholičar u ovoj fazi još uvijek ne pije sam. predstavlja početnu fazu alkoholizma. teorija depresivnosti. Jutarnje pijenje je kritični period u toku kojeg se stvara adikcija. Edwin Lemert je kao primjer za razvoj primarne i sekundarne devijavcije uzeo alkoholizam. Bio-fiziološke teorije objašnjavaju nastanak alkoholizma bio-fiziološkim procesima.Razvoj (faze) alkoholizma: 1. Ovu fazu prate: alkoholne amnezije (gubitak sjećanja za događaje u toku epizode pijenja) i racionalizacija odnosno pronalaženje opravdanja za pijenje. ali svejedno. Kompulzivno pijenje odnosno prisilno. nemogućnost apstinencije. Predtoksična faza odlikuje se povišenom tolerancijom prema alkoholusve redovnijim konzumiranjem alkohola. dolazi do pojave tremora i dr. 3. Pijenje u društvu koje prati postojanje društvene tolerancije. pojava trovanja i ono što je bitno pojedinac prihvata sebe kao alkoholičara i takvim ga etiketira i njegova sredina. zapuštanje u svakom pogledu. profesionalni problemi. gubitak kontrole u pogledu svih aspekata ponašanja. on govori o primarnoj i sekundarnoj alkoholičarskoj devijaciji koje imaju neke faze: 1. etiketiranja i potkulture. odsustvo izbora piće. Ovo je granična faza kojom se ulazi u hronični alkoholizam. Pad tolerancije je odlika ove faze. psihičko i socijalno propadanje.navikavanje na alkohol i sklonost ka alkoholu. postojanje psihičke i fizičke zavisnosti. Sociološke teorije polaze od tumačenja alkoholizma kao socijalnog problema uzrokovanog društvenim uzrocima. veoma česte amnezije. javljaju se ozbiljni lični. Među ovima se posebno izdvajaju: teorija frustracije. druga odlika je nemogućnost apstinencije (ne može da se uzdrži od pijenja). 3. kada čovjek ima neodoljivu potrebu za pićem i nije u stanju da voljno šprekine uzimanje alkohola. Ovu fazu karakteriše i teško fizičko. Psihološke teorije su veoma značajne. i činjenicom da pojedinac sebe ne smatra alkoholičarom niti ga kao takvog označava njegova sredina 2. Teorije alkoholizma 1. razvija se egocentrizam i sebičnost. već i za razvoj različitih modela. 14 . uspostavljanjem navika i početne psihičke zavisnosti. teorija niskog praga tolerancije na stresove i psihoanalitička teorija. porodični. nekontrolisano pijenje. traje od 1-3 god. Toksikomanska faza koju karakteriše: kompulzivno pijenje (nekontrolisano uzimanje alkohola). Za tumacenje uzroka i prirode alkoholizma posebno su relevantne: teorija anomije. pad tolerancije. ova faza traje do godinu dana. psiho-fizičkih poremećaja.

kulturne navike i obrasci života također mogu pogodovati pojavi alkoholizma. dobri. Ovaj tip alkoholičara pripada težim vidovima alkoholizma. ali je to prividno. pošto iza ovog tipa opijanja obično postoje psihičke smetnje i poremećaji koji se moraju razriješiti prije nego se započne sa liječenjem. Ipsilon alkoholičari ili dipsomani su periodični alkoholičari koji povremeno dobijaju želju za alkoholom i onda se danima opijaju sa nastupima amnezije smatralo se da je izlječenje ovog tipa lako postići.Ovaj tip je čestom povezan za određena zanimanja npr. 2. kao i po topme što se zavisnost uspostavlja postepeno i u nešto dužem roku u odnosu na druge droge.Tipovi alkoholičara 1. Faktori društvene sredine su odlučujući uzroci koji preovlađujuće utiču na pojavu alkoholizma. 15 . Toksikomanska upotreba alkohola – kod koje dolazi do ozbiljnih društvenih devijacija i poremećaja odnosa i ponašanja prije svega u porodici. samo se po sebi razumije da bez alkohola nema alkoholizma. stalno su pod uticajem alkohola i gotovo da nema triježnjenja. ovdje je riječ o kontinuiranoj. ali su pod dejstvom alkohola potpuno drugačiji i skloni agresijama i destrukciji. riječ je o socijalnim. jer je utvrđeno da su određeni tipovi ličnosti podložniji alkoholizmu. koja se razlikuje od drugih sredstava zavisnosti po tome što je njegova umjerena upotreba prihvatljiva kako legalno tako i društveno. Ličnost odnosno sam čovjek. 2. 3. Značajni uzroci alkoholizma 1. Delta alkoholičare karakteriše nepostojanje mogućnosti apstinencije. Alfa alkoholičari su situacioni alkoholičari koji piju od prilike do prilike. šoferi. dužoj upotrebi alkohola koja dovodi do fizičkih posljedica praćene često smrtnim ishodom. Gama alkoholičare prati početna povišena tolerancija.konobari. S druge strane. Alkohol je psihoaktivna supstanca. 5. ovi alkoholičari mogu biti prividno veoma mirni. Klinard izdvaja 2 karakteristična tipa alkoholičara: 1.je tip alkoholičara koji uzimanjem alkohola uspostavlja određene vrste socijalne komunikacije što znači da je alkohol jedno od sredstava za uspostavljanje odnosa sa drugim ljudima. Beta alkoholičari karakteriše ih uspostavljanje sve jače psihičke zavisnosti od alkohola. mornari. tako da se upotreba alkohola ponavlja. Javljaju se vrlo teški poremećaji odnosa sa okruženjem i te posljedice najviše snosi porodica. 3. smatra se također da društvena dostupnost i tolerancija prema upotrebi alkohola podstiču alkoholizam. koje stvaraju pogodno tlo za alkoholizam. je uzrok alkoholizma.. Alkohol ima neka fiziološka svojstva koja djeluju na bio-psihološke i fiziološke procese u organizmu. dijetetskim i običajnim navikama. moleri.. tolerantni ljudi. 2. Alkoholit. 4.

tolerancija prema umjerenom i socijalnom prihvatljivom uzimanju alkohola. Osnovna karakteristika ovog modela je pomjeranje fokusa sa pojedinca na porodicnu i socijalnu sredinu. potpuna prohibicija koja podrazumijeva zabranu i sankcionisanje kako prizvodnje i prometa tako i potrošnje i uzimanja alkohola. Osnovni ciljevi ovog tipa terapije su: potpuna apstinencija od alkohola. socijalno-psihološki model – reagovanja na alkoholizam skrece paznju javnosti na brojne drustvene. 16 . kompletan zdrastveni. nezainteresiranost i prenošenje problema na lični plan i pitanje ličnog izbora i odgovornosti. 3. Stabilizaciona faza traje godinu dana. ekonomske i psiholoske cinioce alkoholizma 3.Značajnije posljedice alkoholizma: 1. c. Uokviru ovog modela izdvajaju se tri tipična pristupa u strategijama tretmana alkoholičara: a. cjeloviti programi prevencije alkoholizma i razvijeni modeli tretmana alkoholičara. 5. terapija zasnovana na potpunoj apstinenciji. 2. Kada je riječ o modelima tretmana alkoholičara u osnovi se izdvajaju 3 najopštija: 1. b.podrazumijeva liječenje alkoholičara koje može biti dobrovoljno i obavezno. 2. 4. 5. 2. medicinski model . zdravstvene posljedice (psihičke i psihijatrijske) porodične posljedice: po pravilu je porodica žrtva alkoholizma profesionalne posljedice (neefikasnost na poslu. terapija kontrolisanog pijenja.maloljetnika i mladih. porodični (interakcijski ili ekosistemski) model – predstavlja poseban pristup u lijecenju i rehabilitaciji alkoholicara. ili gubitak posla) opšte socijalne posljedice (poremećaji odnosa sa okruženjem i sredinom) ekonomske posljedice Društvena reakcija na alkoholizam Društvena reakcija na alkoholizam kreće se između nekoliko karakterističnih tipova odnosa kao što su: 1. averzivna terapija. 4. kulturne. Intenzivna kombinovana porodicna terapija alkoholizma ima dvije faze: intenzivna faza i stabilizaciona faza. djelimična prohibicija koja obično limitira i sankcioniše promet i služenje alkohola u određeno vrijeme ili zabranu služenja i upotrebe alkohola određenim društenim grupama npr. Intenzivna faza traje sest nedelja i seanse traju oko tri sata svakim randim danom. psihicki i fizicki oporavak i uredjivanje porodicnih odnosa na funkcionalan nacin. 3.

Tolerancija – označava postepeno opadanje dejstva droge. Ovu zavisnost izazivaju samo dvije vrste droga: opijum i barbiturati.ZAVISNOST OD DROGA Zavisnost od droga podrazumijeva stanje psihicke ili fizicke. tako da ukoliko se naglo prekine uzimanje droga dolazi do apstinencijskog sindroma. halucinogenih droga. pa je zato potrebno stalno povećavati dozu droge da bi se postigli isti efekti. osjete. Sve droge uspostavljaju psihičku zavisnost i imaju posebno dejstvo na percepciju. su: 1. kontrolisane droge koje se upotrebljavljaju isključivo u medicinske svrhe i to po strogoj kontroli i proceduri 3. nemogućnost da se željeni efekti postignu ranijom količinom droge. Tolerancija postoji kod opijata. koje se javlja poslije povremenog ili stalnog uzimanja droge. Novije shvatanje eksperata SZO pod klinickim sindromom zavisnosti podrazumjevaju stanje psihicke i fizicke zavisnosti koje nastaje kod osoba koje kontinuirano uzimaju odredjene ili vise droga. amfetamina. barbiturata. osjećanja i raspoloženja. čija je proizvodnja zabranjena 2. pošto kao posljedica uzimanja droga dolazi do promjene metabolizma. 3. nekontrolisane droge koje ne podliježu kontroli. Psihička ovisnost – posebno stanje svijesti koje se sastoji u želji i potrebi nekih ljudi za efektima droge koje oni doživljavaju kao prijatna i donose im zadovoljstvo ili izmjenjen doživljaj stvarnosti. a ne postoji kod kokaina i kanabisa. zabranjene droge. tj. Prema dejstvu – teške i lake droge 17 . 2. sto ukljucuje zudnju za drogom i njeno ucestalo uzimanje kako bi se dozivjeli odgovarajuci psihicki efekti i izbjegli patnja i poremecaji izazvani lisavanjem droge. Prema porijeklu – prirodne i sintetičke droge 2. Osnovne karakteristike zavisnosti od droga Najznačajnije karakteristike ovisnosti o drogama. koje variraju prema vrsti droge. Fizička ovisnost – sastoji se u opštoj adaptaciji organizma na stalno prisustvo droga. S pravnog aspekta može se govoriti o tri grupe droga: 1. ili i jedne i druge zavisnosti od droge. jer ne predstavljaju veliku opasnost po zdravlje ili od zloupotrebe Droge se najčešće mogu klasifikovati na osnovu dva kriterija i to: 1.

 Umjetnici koji uzimaju drogu kao stimulaciju i pod dejstvom narkotika stvaraju  Najsiromašniji slojevi u nekim zemljama Bliskog i Dalekog Istoka. morfij) pa su tako postali zavisni od te droge. za određene društvene grupe kod kojih se upotreba droge javlja s vremena na vrijeme. Velike toksikomanije.karakteristični za mlade koji u određenim situacijama. obično predstavljaju nastavak epizodnih ili eksperimentalnih toksikomanija. tretman i spriječavanje recidivizma. Povratnička zavisnost. a posebno ljekari kojima je droga bila dostupna i nisu imali potrebe za ilegalnim tržištem. 3. rekreativnih i sličnih droga poput extasy. Kini. jer je to najmasovnija grupa. obično je praćena povećavanjem doza droga kod 4. Venecueli itd. Oni u pravilu uspijevaju normalno da funkcionišu. marihuane i 2. morfijum). pored redovnog uzimanja. 3. medikamentoznu zavisnost. LSD. 2. koje podrazumijevaju konzumiranje više droga u isto vrijeme Kliničke klasifikacije obično počivaju na poznavanju dinamike razvoja zavisnosti i posebno su korisne za prevenciju. Eksperimentatori  Primarni zavisnici . te kanabizam (zavisnost od hašiša i marihuane) i kokainsku zavisnost 2. morfinsku i heroinsku zavisnost. koji uzimaju hašiš ili opijum kao zamjenu za hranu i kako bi pobjegli od stvarnosti i svakodnevne bijede. pa se tako pod dejstvom grupe stvara zavisnost. eksperimentisanje sa različitim supstancama i načinima upotreba te veoma česti smrtni ishodi. s tim što postaju redovite i praćene su uzimanjem ograničenih količina droge.  Rekreativni-povremeni uživaoci droga – obično se vezuju za pripadnike određenih slojeva. Male toksikomanije. teizam. visoka zastupljenost politoksikomanije. Politoksikomanije.  Medicinsko osoblje. kao dio životnog stila ili prilikom nekih socijalnih događanja. nikotinizam. najčešće marihuanu. kafeizam i sl. najčešće iz radoznalosti ili društvenosti probaju jednom ili više puta ponuđenu drogu. Epizodne toksikomanije najčešće vezane za eksperimentalno uzimanje hašiša. Obilježja savremenog tipa zavisnika od droge su: visoka zastupljenost mladih. 3. koje obuhvataju opijumsku. koje se odnose na eteromanije. Prava zavisnost.Treba spomenuti i kliničko-farmakološku klasifikaciju droga koja izdvaja 3 tipične grupe: 1. kojih postoji toleracija (heroin. koja je kontinuirana i nastavlja se i u slučajevima povremenih tretman i liječenja. 18 . Tipologija narkomana 1. Savremeni tip zavisnika od droge predstavlja najveći problem. Klasični-stari narkomani  Liječeni pacijenti čija je bolest praćena teškim patnjama i bolovima i koji su prilikom liječenja redovno primali određene količine droge (npr. One obično sadrže sljedeće klasifikacione grupe: 1. Blage zavisnosti.

dolazi do halucinacija. regulisanje porodičnih odnosa) imaju odlučujuću ulogu. Ispitivanje i praćenje pojave bolesti zavisnosti treba biti obezbijeđeno na interdisciplinarnom i međuresorskom principu. bilo bi nerealno za očekivati da CSR obezbijede potpunu evidenciju o kretanju i karakteristikama takvih socijalnih problema. ali ne i fizička ovisnost i tolerancija. Za ove droge je karakteristično da njihova stalna upotreba dovodi do slabljenja euforičnog efekta koji se postiže na početku konzumiranja opijata. ULOGA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD U PREVENCIJI NARKOMANIJE Uloge CSR u prevenciji bolesti zavisnosti izviru iz pripode društvenih funkcija ovih ustanova koje predstavljaju središte institucionalnog sistema socijalne zaštite i koje imaju veoma značajna ovlaštenja u zaštiti djece. dok u nekim dijelovima društvene reakcije (podrška porodici. Realno CSR nemaju velike mogućnosti za učešće u opštoj prevenciji bolesti zavisnosti. halucinacije koje ponekad mogu biti zastrašujuće i osjećaj iracionalnosti. emocionalna labilnost. Na osnovu praćenja i proučavanja socijalnih potreba i socijalnih problema dolazi do promišljanja različitih programa. osjećanja povećane psihičke i fizičke moći. Ovisnost opijatskog tipa Opijati imaju opijatsko i analgetsko dejstvo pa zbog toga kod uživalaca droge izazivaju fizičku zavisnost i javlja se tolerancija. LSD i psilocibin. Ovisnost halucinogenog tipa U halucinohene droge spadaju meskalin. CSR u nekim segmentima prevencije ili bavljenja pojedinim slučajevima. Zbog toga je nužno stalno povećavati količinu droge kako bi se postigli isti efekti. ali mogu na specifičan način doprinositi ovim programima baveći se socijalnim razvojem zajednica. Ipak. 19 . kao što je npr. imaju prvenstveno pomožuću ulogu. poboljšanjem kvaliteta života porodica. Ovisnost kokainskog tipa Stalnom upotrebom kokaina razvija se psihička ovisnost. anksioznost. Ove droge se u organizam mogu unositi pušenjem. a time i odgovornost. Zbog svojih efekata ove droge se još nazivaju i psihodelične droge. iz čega proizilazi mogućnost praćenja i proučavanja socijalnih aspekta narkomanije. ali nažalost i želja za ponovnim uzimanjem droge 2. Posljedice uzimanja ovih droga su: vrlo teški psihički poremećaji u percepciji vremena i prostora. Efekti kokaina su stimulativni. socijalna integracija zavisnika. morfin i heroin. Prva od ovih uloga je praćenje i proučavanje socijalnih potreba građana i socijalnih problema na teritoriji na kojoj djeluju. Kao središnje ustanove socijalne zaštite u lokalnim zajednicama CSR imaju posebne uloge i ovlaštenja koja ih čine potencijalno značajnim akterom prevencije bolesti zavisnosti i zaštite zavisnika i njihovih porodica. ušmrkavanjem i injekcijama.Tipologija zavisnosti prema tipu droge 1. depresija. a u ovu vrstu droga spadaju opijum.. narkomanija.. a to znači da ne dolazi do opadanja efekata kokaina. podrškom porodicama da očuvaju svoju stabilnost i obavljaju svoje značajne društvene funkcije. maloljetnika i porodice. 3. Nakon prestanka djelovanja opijata nastaje umor. sadržaja i vidova društvene reakcije uključujući posebno preventivne.

jer ima seksualne odnose ne samo sa velikim brojem različitih partnera. osnaživanja i zaštite ciljnih grupa. a riječ je o različitim sadržajima i metodama odrške i pomoći porodicama i pojedincima koji se suočavaju sa različitim vidovima životnih kriza. njegovanju dobrosusjedskih odnosa. Rano otkrivanje rizičnih pojedinaca ili porodica te pravovremena podrška i pomoć smanjuju mogućnost pojave i širenja bolesti zavisnosti. interesa i motivisanja javnosti. Prostitucija je pružanje određenih seksualnih usluga drugim osobama koje mogu da budu različitog ili istog spola. Seksualni promiskuitet je druga bitna karakteristika prostitucije. već. CSR imaju i posredne uloge u posebnoj prevenciji. Ponašanje prostituke je ekstremno promiskuitetno. Prostitutka je žena koja javno i za novac ustupa svoje tijelo većem broju muškaraca. ličnih ili porodičnih problema.CSR mogu doprinositi podsticanju zdravih stilova života porodica. Veće mogućnosti uključivanja CSR postoje u opštoj prevenciji. PROSTITUCIJA Prostitucija je jedan od oblika devijantnog ponašanja žena prisutan u različitim klasnim istorijskim periodima razvoje ljudskog društva. socijalnih i humanitarnih aktivnosti kao i različitim kampanjama čiji je cilj jačanje osjetljivosti. koja bi se odnosila na aktivnost podrške. Ženska prostitucija je jedina koja je tokom vjekovnog postojanja postala organizovana. Ona ne bIra partnere. Bitan element u definisanju prostitucije je povezivanje svakog seksualnog odnosa sa novcem. takođe i sa nepoznatim ljudima. 20 . ne praveći izbor mrđu njima. porodica ili pojedinaca kod kojih postoje veći rizici pojave bolesti zavisnosti. zajednica i institucija za bavljenje problemima zavisnosti.

Prema određenim pravilima novac dobijen prostituisanjem samo neznatnim dijelom pripada djevojci. portirima hotela itd. one kojima je prostitucija postala jedino i isključivo zanimanje. Organizovana prostitucija – najčešći oblik organizovane prostitucije u savremenim društvima jesu javne kuće. 2. jer je u cjelosti uzimaju vlasnici javnih kuća na ime troškova za smještaj i izdržavanje. vodi računa o finansijskom poslovanju. obično žena – madam koja ima listu imena žena i telefonom zakazuje sastanke između njih i mušterija koji žele kontakt sa prostitutkom. koja prikriva organizovanje prostitucije. taksi – šoferima. Ovo je jedan savremeniji oblik prostitucije. Prostitutke po više od godinu dana ne dobivaju ništa od te zarade. odražavala se u različitim društvima i preživljavala raličite društvene promjene. Posrednička kuća obezbeđuje veću tajnost prostitutki. 1. Mnoge od ovih žena postale su kasnije profesionalne prostitutke. Ovim oblikom prostituisanja se uglavnom bave žene koje već imaju određena zanimanja. kontroliše ponašanje prostitutki. ali i društvenim pritiscima. odnosno. Zajedničko im je to što prostitutka mora da bude na ulici da bi našla mušterije. karakterističan za razvijena industrijska društva i promijenjenu društvenu reakciju prema segregacionisanoj prostituciji. Oblici prostitucije u savremenim društvima su vrlo različiti. imaju stalni posao. haljine i dr. a veći dio prisvaja kuća za različite usluge( medicinska njega. U organizaciji ovog oblika prostitucije glavnu ulogu ima posrednik. velika suma novca odlazi toj organizaciji. a neke među njima i automobil. ali se slobodnom vremenu bave prostitucijom. ili tajno u onim zemljama u kojima je prostitucija zakonom zabranjena. Javnom kućom obično rukovodi žana madam koja je i vlasnica.Oblici prostitucije Prostitucija je jedan od najstarijih oblika devijantnog ponašanja. Javne kuće ( bordeli) – jesu jedan od najstarijih načina na koji se prostitucija organizuje. ulična prostitucija obično seorganizuje. agencije za posredovanje (posredničke kuće). Neorganizovana prostitucija – najčešći i društveno najuočljiviji oblik neorganizovane prostitucije je ulična prostitucija. Glavna ličnost postaje makro ili podvodač. poslovne organizacije koje se nominalno bave nekom društveno priznatom djelatnosti. rublje. Drugi oblik organizovane prostitucije se ostvaruje putem posredničke kuće. uslivljeni tradicijom i kulturom pojedinih društava. 21 . koji utiču na oblike i raširenost prostitucije. a mušteriji veću anonimnost.) Ukoliko je kuća“ pod zaštitom“ neke kriminalne organizacije. ili javno pod kontrolom društva . djelimično zahvaljujući i prilagođavanju njenih oblika datim društvenim okolnostima. Mnogo je poznatiji po nazivu žena – call girls (djevojka na poziv). Kada u jednoj sredini postane relativno rasprostranjen oblik. Ona se brine o održavanju reda i discipline.Prostitutke nisu vezane ni između sebe ni sa drugima koji bi posredovali u prostituciji ili na neki drugi način bili sa njima u vezi (trajnija veza sa izdavačima namještenih soba. zaštita od policije.) Materijalno bogatije prostitutke imaju sopstveni stan.

Ovo je najveća grupa prostitutki. Postoji niska. kao što su odražavanje tajnosti. Pri tome ne treba zaboraviti da se radi o grupi evidentiranih prostituki koje se bave najčešće uličnom prostitucijom. zainteresovani su iz različitih razloga da ostanu u tajnosti i anonimnosti. profesionalnog odnosa prema kupcu. Ova se podjela zasniva na kriteriju ekonomske dobiti Klasifikacija prostitutki Najopštija klasifikacija prostitutki je prema načinu vršenja prostitucije: ulične prostitutke (nezavisne i organizovane) nezavisne prostitutke sa sopstvenim stanom i automobilom prostitutke u javnim kućama „žene na poziv“ i žene koje rade za poslovne i privredne organizacije. srednja i visoka prostitucija. zabrana ucjena. 22 . lošeg izgleda. Ispitivanja društvenog statusa prostitutki nisu vršena. anonimnosti. Više od polovine prostitutki. - Bavcon iznosi i drugu klasifikaciju: - devizne prostitutke među kojima se nalazi najviše „žena na poziv“ koje su povezane sa poslovnim. Broj prostitutki je teško odrediti. koji se zakonski bave dozvoljenim djelatnostima. da većina evidentiranih prostitutki vodi porijeklo iz siromašnih društvenih slojeva. kontrolom i eksploatisanjem prostitucije. emocionalno nevezivanje. a to su obično ulične. organizatori). obrazovanju. turističkim i hotelskim organizacijama kafanske prostitutke šoferske prostititke prostitutke koje nalaze mušterije u barakama u kojima žive sezonski radnici. Rasprostranjenost Prostitucija je u većini savremenih kultura zabranjena. organizovanje prostitucije preuzimaju jeftini hoteli. kontakta bez posrednika. koje čine samo manji dio prostitutki. plaćanja kući. podvodači. bez stana i bez sredstava za život. ali se posredno zaključuje – na osnovu podataka o mjestu rođanja. a u stvarnosti i oragnizovanjem. podaci se zasnivaju na samo onim registrovanim (najčešće kažnjenim) prostitutkama. većina ih ima samo osnovno školsko obrazovanje. odnosno radničkih i zemljoradničkih slojeva.Ponašanje žena mora da bude u skladu sa određenim pravilima. saloni za masažu i dr. ponašanje prostitutki izaziva društvenu reakciju snažnog neodobravanja.U društvima u kojima je prostitucija zabranjena . Broj registrovanih prostitutki je tačan i pouzdan i obuhvata one žene koje su zbog prostitucije kažnjene ili evidentirane u nekoj zdravstvenoj ustanovi ili službama socijalne zaštite. zanimanju. I svi ostali učesnici u prostituciji (mušterije. koje su u vrijeme ispitivanja živele u gradu rođeno je u selu. noćni barovi. javne prostitutke. Većina prostitutki je bez zanimanja. koje Bavcon opisuje kao „bezprizorne“. sklone alkoholizmu. makroi.

s jedne strane sprečava da stupe u odnose sa ženama izvan njihova svijeta. odnosno dužim odsustvovanjima od kuće (pomorci. Prva faza predstavlja period postepenog prelaženja promiskuitetnog ponašanja ka prvom činu prostituisanja. klijent. jednostavnost prostitucije 3. povremeno se prostituiše. djevojka stiče određana znanja potrebna za prostituciju.Osnovne karakteristike odnosa koji se stvara između prostitutke i mušterije čine prostituciju privlačnom za određene kategorije muškaraca: 1. ali je tipično da počinje u ranoj mladosti. vozači kamiona). Mušterije Prostitucija je kupoprodajni odnos u kome učestvuje dvoje: prodavac – prostituka i kupac – muškarac. kao i pripadanje grupama vršnjaka koji su očekivali i podsticali rane seksualne odnose.Proces formiranja prostitutke Razlozi su individualni ili društveni i u velikoj mjeri zavise od društvenih i kulturnih sredina. mušterija. komercijalna priroda i anonimnost prostitucije 2. sa muškarcem. Motivacija prostituisanja je ekonomska dobit. koje njihova devijantna aktivnost. Razvoj prostitutcije se objašnjava kao razvoj od promiskuitetnog ponašanja do komercijalizacije seksualnog odnosa. odsustvo svake odgovornosti 4. promjena partenera i tehnika i metoda seksualnog zadovoljenja Među mušterijama su češće muškarci čija su zanimanja povezana sa putovanjima. vojnici. kada društveno etiketirana osoba kao prostitutka i kada sebe smatra za prostitutku. Ova faza može da traje više godina. sezonski radnici. ali o sebi još ne misli kao o prostitutki. Druga faza – prelazna devijantnost. trgovački putnici. Za mnoge žene brak ili neka druga relativno stabilna zajednica prestanak promiskuitetnog ponašanja. djevojka od prodaje seksa čini zanimanje i svoj život organizuje u skladu sa tim. Poslednja faza – je profesionalizacija. znači i 23 . Javlja se u porodicama koje su bile jako popustljive i u kojima nije postojala ili je bila slaba kontrola. Mušterije prostitutki su i kriminalci.

Postoji opšte mišljenje da su odnosi među prostitutkama vrlo složeni. ulogi eksploatatora imaju i vlasnici tih kuća. da one nisu gore od drugih. Trgovci ženama (djevojkama. Prostituke najčešće smatraju da su svi ljudi pokvareni. stalnim pritiscima na prostitutku da prima što veći broj mušterija i uzimanjem velikog dijels njene zarade od prostitutisanja. neizbježno i sama po sebi predstavlja eksploataciju žena. usamljenost. kriminalci i ostali pripadnici podzemlja. Drugi tip referentne grupe je „dvostruki svijet“. posredničkim kućama za prostituciju.“ kupljena“ i bez obzira što se to odnosi na samo na datu seksualnu transakciju. jaka 24 . šminkanje. U javnim kućama. Posmatrana sa ovog stanovišta. ona je roba koja ima svoju tržišnu vrijednost. žargon kojim će se služiti u tim odnosima. privlačenje mušterija i poseban jezik. osjećaj praznine i besmislenosti življenja. a društvo se samo pretvara da prezire prostitutke. U samom činu prostituisanja žena je bukvalno“ korišćena“. Treća grupa pokazivala je znake alijenacije: apatiju. održavanje samo nužnih i ograničenih odnosa sa drugim prostitutkama. odvajanje identifikacija sa porodicom. U tom svijetu nastaju posebne subkulturne vrijednosti i norme pošanja. koja nameće prostitutkama stalnu borbu za veći broj kupaca. odsustvo ciljeva u životu. prenosi se i uči umijeće prostitutisanja. djecom). Eksploatacija se vrši primoravanjem na prostituciju. zbog same prirode prostitucije. u cilju prostitucije čine posebnu grupu posrednika koji se bave vrbovanjem i zavođenjem žena i njihovim odvođenjem u drugu zemlju u kojima postoji potreba za novim prostitutkama. Eksploatacija prostitutki Prostitucija. je „kontrakultura kriminalnog svijeta“ kojoj pripadaju prostitutke. povezani sa prostitucijom. Subkultura pomaže prostituki da nauči osnovna pravila ponašanja u odnosu na zahtjeve mušterija. navode i postiču ženu na prostituticiju već žive potpuno od zarade prostitutke. kao i ropstvo prostitucija je sistem koji ima svoje korijene u ekonomskom interesu i zasniva se na prinudi.Subkultura prostitucije Subkulturu prostitutki čini grupa u koju prostitutka stupa u različite društvene odnose sa svima onima koji su. odijevanje. posredno ili neposredno. Za uzvrat on preuzima ulogu zaštite prostitutki. dok su mu u stvarnosti one potrebne Prvi tip referentne grupe (subkulture prostitutki). posla od ostalog dijela života prostitutke. podvodači. Podvodači su oni posrednici u prostituciji koji ne samo da vrbuju. samo su manje licemjerne. stvara se poseban riječnik.

procjenjuje se da oko polovine prostitutki uzima drogu. u preprodaji da bude saučesnik ili da i sama bude izvršilac krivičnog djela. postaju prostituke. 25 . da ostvari institucionalnu kontrolu seksa. prostituka postaje alkoholičar pod uticajem sredine u kojoj radi i mušterija sa kojima je prinuđena da pije. Narkomanija je u velikom porastu zabilježena među prostitutkama. Alkoholizam je mnogo raširen među prostitutkama. koji se uzajamno uslovljavaju. djevojke pa i djevojčice. Mnoge prostitutke doživele su i u djetinjstvu i druge seksualne zloupotrebe. društveni sistem je ženu promorao da njen društveni položaja u znatnoj mjeri zavisi od seksa. pomaganju da se sakriju pokradene stvari. Uzroci prostitucije Jedan od osnovnih društvenih uzroka nastanka i održavanja prostitucije je u pokušajima društa da ograniči i kontroliša seksualni nagon. I žene iz drugih društvenih slojeva prihvataju prostituciju najčešće iz istog razloga. da učestvuje u prikrivanju kriminalaca. Polazi se od pretpostavke da je ulazak ma koje žene u profesiju prostitucije rezultat njene sopstvene životne istorije ili određenih psiholoških karakteristika njene ličnosti. uslovio je stvaranje prostitucije. Prostitutka može da bude pokretač kriminalne djelatnosti. Razlozi ulaska u profesiju Postoje brojni razlozi zbog kojih žene. obezbeđenju prokeracije i socijalizacije u okvirima tajnog društvenog odnosa – braka. Zarada nije motiv za ulazak u prostituciju samo za siromašne. tako što će seks podrediti određenim društvenim zahtjevima – održanju poretka. marginalne i neprivilegovane grupe žena. Brak kao institucija u kojoj ne mogu da se zadovolje sve ljudske i osećanja u vezi sa seksualnim nagonom. s tom razlikom što za njih zarada od prostituisanja predstavlja ili dopunski prihod.Povezanost prostitucije sa drugim oblicima devijantnog ponašanja Kriminal se povezuje sa prostitucijom na različite načine. Drugi. osnovni društveni uzroci prostitucije su postojanje klasnih razlika i društvene nejednakosti žena i muškaraca. Prostitucija se najčešće povezuje i sa kockanjem. U većini sličajeva. Ograničavajući učešće žene u drštvenoj podjeli rada i proizvodnji. privatni stanovi) i jedne i druge zabranjene usluge. Najčešći oblik je jedinstvena organizacija koja pruža na jednom mjestu (kockarnice.

sprečavanja trgovine ljudskim bićima ili onemogoćavanja da ukidanje kontrolisane prostitucije bude zamijenjeno tajnom prostitucijom. a etiketa prostitutke kažnjavanjem je i zvanično potvrđena. Uhapšena prostitutka teško može da nađe zaposlenje. Najčešći oblici reglementacije su dozvoljene javne kuće pod policijskim i zdravstvenim nadzorom i registracija prostitutki. suzbijanje i sprečavanje onih socijalnih i socijalno – psiholoških činilaca koji mogu da navedu žene na bavljenje prostitucijom 2. 26 . mjere kojima se djeluje na socijalne faktore – društveno ekonomske uslove 3. izdavanje posebnih dozvola koje su povezane sa obaveznom policijskom i zdavstvenom kontrolom. mjere za ograničavanje potražnje (programi mentalne higijene. program informisanja javnog mnenja. Najoštriji kritičari koje su nudili sistemi reglementacije i prhibicije su bili pristalice sistema abolicije – ukidanje svake zakonske regilacije prostitucije. s obzirom na veći rizik prostitutke da oboli od neke venerične bolesti i da bude izvor daljeg širenja bolesti. Sistem prohibicije prostitucije zabranjuje i goni odavanje prostituciji kao krivično djelo u ime interesa javnog morala. Prevencija prostitucije Sadržaj programa prevencije svakako će zavisiti i od specifičnih karakteristika prostitucije u određenoj društvenoj sredini. ali bi svaki program trebalo da obuhvati sljedeće opšte preventivne mjere: 1.) 4.Društvena reakcija Legalni status prostitucije Sistem reglementacije legalizije prostituciju propisivanjem posebnih pravila nadzora i obaveza prostitutki.itd. tj. Kažnjavanje prostitutki znači samo potvrđivanje njihovog negativnog društvenog tretmana i sprečavanje šansi za rehabilitaciju. porodica je odbacuje. gubi prijatelje.

ako je moguće za zanat ili zanimanje koje žele 5. formulisani su na sljedeći način: 1. nemaju stalno mjesto boravka ili samo povremeno odlaze u svoje mjesto prebivalista jer vecim dijelom godine lutaju od mjesta do mjesta. jer nije neminovno da postoji direktna povezanost izmedjuprosjacenja i skitnje. sigurno ni boraviste. 1996) Najopstija definicija prosjacenja podrazumijeva da je to takav vid drustvene devijacije koji se sastoji u sticanju materijalnih vrijednosti trazenjem od drugih lica bespovratno i bez protivusluga. Prosjacenje i skitnja se inace posmatraju kako jedinstvene pojave. Domaci autor je napravio razliku izmedju pojmovabesposlicara. ( Miljkovic. niti mjesto za opstanak. odala skitnji. pod skitnicama se podrazumijevaju ona lica koja su se.Rehabilitacija prostitutki Osnovni ciljevi rehabilitacije bez obzira na određene mjere. imajuci u vidu prekrsajno – pravne definicije ovih pojmova: Besposlicari . PROSJACENJE Drustveni i istrazivacki interes za ovu devijaciju raste zahvaljujuci cinjenici sto se kao devijanti javljaju djeca i sto prosjacenje postaje cest vid ozbiljne zloupotrebe djece. zahvaljujuci saznanju da su prosjaci veoma prostorno pokretljivi. u vidu zanata ili zanimanja. Neki autori. 27 . ali da sa druge strane nema prosijaka koji ne skitaju. stvaranje novog prijateljskog kruga koji će zamijeniti društvenu sredinu kojoj su pripadale. skitnice i prosijaka. fizička i moralna briga za ženu 3. medju kojima je Veksliar smatraju da se skitnice mogu izdvojiti kao poseban podtip. zaštita žene od štetnih uticaja njene sredine 2. pružanje novog shvatanja života – moralnog i duhovnog – uključujući želju za radom 4. sto znaci da nisu sve skitnice prosjaci. Stara definicija sa legalno – pravnog aspekta pod prosjacima podrazumijeva : one osobe koje nemaju ni zanimanje. prosjaci su ona lica koja se bave skupljanjem milostinje u novcu ili naturi radi licne koristi u vidu zanata ili zanimanja. u mjestu gdje sustalno nastanjeni ili van mjesta stalnog boravka. U klasicnoj pravnoj literaturi u Francuskoj pod prosjacima su se podrazumijevale : one osobe koje ne mogu dokazati da zive posteno i moralno. ni zanat. nalaženje zaposlenja 6. niti to mogu potvrditi osobe osobe dostojne vjerovanja. njihovo obrazovanje.su ona lica koja stalno ili povremeno nisu zaposlena u mjestu prebivalista niti pak zele stupe u ma kakav radni odnos i takvim nacinom zivota narusavaju javni red i mir.

starostii bolesti kao socijalnih rizika Socijalno-politicki. narkomani i dr) 5.) . 3. Drustveni uslovi • Socijalno-ekonomski uslovi (podjeljenost na bogate i siromasne) Profesionalni uslovi (nezaposlenost i odsustvo bilo kakvogradnog statusa) Socio-bioloski – poput invalidnosti. cakikod onih ljudi kojisu sposobni da rade • • • 2. Psihosocijalni uzroci povezani susa prethodnim. Socijalna izolacija – karakterise je postojanje subkulture prosjacenja. jer se direktno suprostavlja vrijednosti i znacenju ljudskog rada. Prostorna mobilnost – mijenjajumjesto boravka u potrazi za “poslom“. komuniciraju jedino sa sebi slicnima.Trazenje koje moze biti govornim putem ili gestom (ispruzena ruka i sl. Druge devijacije odnosise na situaciju u kojoj je prosjacenje prateca pojava druge devijacije (mnoge prostitutke postaju prosjaci u starosti.procesa i aktivnosti. medju kojima se posebno izdvajaju ratovi koje uvijek prati osiromasenje i prosjacenje. Problemi ili karakteristike licnosti takodjer su znacajni uzroci prosjacenja. Reprodukcija. Rasirenost • • • • • ZNACAJNI UZROCI PROSJACENJA 1.znaci da prosjaci zive na ivici drustva odnosno izvan uobicajenih drustvenih odnosa.Obiljezja ove def. a time i sticanju sredstava za zivot putem rada. Kljucna odlika prosjacenja kao devijacije jeste da ono dovodi u pitanje vrijednost ljudskog rada. Karakteristike prosjacenja: • Prosjacenje predstavlja nacin egzistencije.Odsustvo vracanja i bilo kakve protuusluge.su: .Sticanje materijalnih vrijednosti . 4.po pravilu u porodicama prosjaka iz generacije u generaciju prenose i reprodukuju isti nepovoljni drustveni uslovi zivota. rijec je o tme da neke osobine licnosti pogoduju njihovom opredjeljivanju za prosjacenje. s tim sto se oni preplicu sa neefikasnoscu ili odsustvom prave socijalne zastite nekih kategorija ljudi. Drustvena reakcija neadekvatan odnos politike prema pojavi prosjacenja 28 . Marginalizacija .cini prosjacenje postojanom pojavom i devijacijom.

mimike. moguce je razlikovati dva osnovna tipa prosjaka: 1. Indiferentnost ili nezainteresovanost drustva 2. Rene Kajoa smatra da je igra prvenstveno slobodna i dobrovoljna aktivnost. udruzujuse s ciljem izbjegavanja sankcija. u kriznojsituaciji prose b) Prosjaci iz navike – za njih postoji mogucnost da postanu profesionalni prosjaci 2. da su dio čovjekove kreacije i mašte i da zadovoljavaju čovjekove psihološke i socijalne potrebe. slobodom pokreta. izvor radosti i razonode. spontanošću i radošću. Profesionalni prosjaci – oni imaju odredjene tehnike i metode prosjacenja sto je rezultat obuke ili ucenja.njima prosjacenje nije stil zivota. pripadnošću. kockanje je dio igara. Među najznačajnijim opštim odlikama igara najčešće se navodi njihov dobrovoljni i slobodni karakter. maštu. pored ostalog. a igre bitna potreba covjeka. kako to je potreba za druženjem. tesko je doci preciznih kriterija kada kockanje izlazi iz okvira igre i postaje devijacija. Po nacinu ili obliku prosjacenja mogu se razlikovati tri osnovna tipa: 1.niti nacinegzistencije. socijalno ugrozeni prosjaci među kojima se izdvajaju dva podtipa: a) Slucajni prosjaci . duh i time postižu da igra postaje značajan činilac razvoja kulture i civilizacije. osim ukoliko se zanemari cinjenica da su sami prosjci prave zrtve nepovoljnih drustvenih okolnosti) 3. Grupno prosjacenje 3.TIPOVI PROSJAKA U odnosu na drustveni polozaj i stil zivota. represije i neugodnosti “zanata“ i kao obiljezje i dio supkulture prosjacenja. Sve igre imaju neka zajednička opšta obilježja kao što su. Neki historicari kulture i civilizacije tvrde da je igra starija od rada i da je covjek na nivou razvoja prvobitne svijesti najprije naucio da se igra pa onda da radi. DRUSTVENA REAKCIJA NA PROSJACENJE Postoji nekoliko tipova drustvene reakcije: 1. u kojoj ljudi stvaraju i razvijaju svoje potencijale. Siromasni. Prezir i odbacivanje (zasnovano je na moralnom sudjenju i izrazava se kroz odbojnost i prezir) 4. gesta i zvuka. zastupljena je podjela uloga i specificne metode prosjacenja. Individualno prosjacenje – svako za sebe prosi 2. 29 . Kolektivno prosjacenje – najcesce je organizovano. Sankcije KOCKANJE Tesko je dati preciznu definiciju kockanja jer je problem viseslojan. Tolerancija (indiferentnost i tolerancija su posljedica stava da je prosjacenje takav vid devijacija kod koje se ne pojavljuje zrtva.

Kokanje prate zadovoljstvo i fikcija. ona je dobrovoljna aktivnost Igra je izdvojena aktivnost – realizuje se u posebnom prostoru i posebnom vremenu Igra je propisana ljudska aktivnost – tj. Za razliku od kockarskih igara. Komercalizacija i profesionalizacija skoro svih takmičarskih igara dovele su do toga da one gube obilježja fikcije i zadovoljstva postaju način egzistencije velikog broja ljudi. dio su kulture primitivnih naroda) KOCKANJE I KOCKARSKE IGRE Kod kockarskih igara problem je što svijet igre prelazi u svijet realnosti. grupa cilj je da se protivnik nadigra pobijedi b) Alea igre – kokarske igre. pri čemu ishod zavisi od sreće c) Mimikry igre . Kokanje pripada tipu alea igara u kojima je najznačajnija činjenica sticanje materijalne koristi kao njihovog osnovnog cilja.On definiše suštinu igre kao aktivnost koja ima nekoliko karakterističnih elemenata: • • • • • • Igra je slobodna . Odlučujuća vrjednosna karakteristika kocke je to što ona negira vrijednost ljudskog rada. Obzirom da kockanje prati materijalna dobit što znači da ono nije ne produktivno i da kao takvo gubi neka opšta obilježja igara.igre prerušavanja (ritualni i vjerski obredi) d) Ilinix igre . karakteristika joj je neizvjesnost oko rezultata igre. jer se ovdje fikcija pretvara u posebnu realnost. zanos i strast. Druga bitna odlika kockanja po kojoj se razlikuje od kockarskih igara sastoji se u raznovrsnim negativnim posljedicama. to je masovna pojava koja ima sva obilježja socijalnog problema. ali je i njegova odlučujuća karakteristika materijalna dobit kao iljni rezultat. realnosti za sebe Rene razlikuje nekoliko karakterističnih tipova igara prema njihovim bitnim karakteristikama i društvenim funkcijama: a) Igre agona – nadmetanje pojedinaca. uživanje i zadovoljstvo čovjeka tj. materijanih vrijednosti. Mnoge kockarske igre su organizovane i uključuju veliki broj učesnika. odlučujuća su dva faktora : postojanje materijalne dobiti kao dominirajućeg cilja i uopšte učešća u igrama i negativne ekonomske i socijalne posljedice. u kome se igre javljaju samo kao sredstvo. 30 . putem različitih vidova kockarskih igara. kao posebnog tipa igara. Između kockarskih igara i kockanja postoji tanka nit razlikovanja koju čini materijlna dobit. prije svega novca. što je karakteristika takmičarskih igara Igra je neproduktivna – njen cilj je radost. uključujući i povezanost ove sa drugim tipovima devijacija.igra nije prinudna. gubljenju i dobijanju. neprofitna je Igra je fiktivna – pripada posebnoj realnosti.(religijsko mitski tip igara vezano je za društvene slojeve. Kokanje je dobrovoljno učešće u međusobnom prenošenju. od kockanja.uređena je određenim pravilima Igra je neizvjesna – njen tok i ishod se ne može predvidjeti unaprijed.

koja se sastoji u prenosenju materijalnih vrijednosti na osnovu dobitka ili gubitka u kockarskim igrama i mogucnosti da se stice mimo rada. ssastavni dio slobodnog vremena i druzenja i nacin realizacije potrebe covjeka za igrom. koji predstavlja zatvoren društveni krug u kome su sve vrijednosti i norme ponašanja podređene kockanju. samoidentifikacijom. UZROCI KOCKANJA Ekonomski faktori – vezani su za prirodu kockanja. posebne metode i sredstva. što mu omogućuje da u kockanju ima moć nad ostalim učesnicima i na taj način smanji na minimum rizik gubitka. DRUSTVENA REAKCIJA NA KOCKANJE Drustveni odnos prema kockanju krece se između tolerancije i sankcija s tim sto se ova dva pristupa mijesaju. podjelu poslova. Društveni odnosi kockara se svode skoro isključivo na odnose sa drugim učesnicima u kockanju. su ili pocetnici u kockanju ili naivne realne zrtve profesionalnih ili 31 . Profesionalci nastoje da se oslobode starsti . što sve skupa vodi stvaranju kockarske potkulture.u nekim zemljama kockanje je dio tradicije.KARAKTERISTIKE KOCKANJA I KOCKARA Profesionalni kockari – predstavljaju cest devijantni tip koji ima neke posebne karakteristike. profesionalizam u kockanju podrazumijeva takođe organizovanje. Socijalni cinioci su povezani sa ekonomskim izrazavaju se kroz realnu nemoc nekih drustvenih slojeva. jer to umanjuje sanse za uspjeh. Profesionalni kockar mora prije svega da odlicnopoznaje tehniku kockanja . Psiholoski uzroci – manifestuju se kroz potrebu za izazovom. Socijalni uzroci – odnosi se na cinjenicu da su kockarske igre dio svakodnevnog zivota covjeka. sankcijama podlijeze samo kockanje na javnom mjestu sto se najcesce oznacava kao prekrsaj protiv javnog reda i mira. Postoje snažni organizovani kokarski sindikati. Veoma su rijetki individualni profesionalni kockari. ali se u sustini i ne razlikuju od profesionalnih kockara.. ulaganja.. njegovih socijalnih odnosa i obicaja. takmicenjem. Kulturni uzroci . koja jednom tvorena utiče dalje na učvršćivanje kockanja kako dominantnog stila života i modela samoidentifikacije . Amateri kockari poluprofesionalnih kockara. planiranje. čiji je osnovni cilj udruživanje radi sticanja visokih profita. vrste. Poluprofesionalni kockari ne vezuju svoju egzistenciju jedino za dobit od kockanja. Ekonomski motivi javljaju se i kod kockara amatera i jos vise kod siromasnih drustvenih slojeva. U nekim drzavama. Kockar djeluje u posebnom kockarskom svijetu. pravila i sredstva igre. Kockarske igre postaju ne samo suština života nego i način egzistencije i sticanja sredstava i statusa.

Osim povezanosti sa kriminalom. Statistika o učestalostima pokazuju da su parafiličari. Nekrofilija – Seksualno općenje s lešom.) – izopačenost. Traženja seksualnog zadovoljavanja kroz opcesne tel. narocito sa njegovim organizovanim i profesionalizovanim vidovima.) . pozive odraslim 32 . postoje korelacije i direktne veze kockanja sa alkoholizmom. NEODREĐENE PARAFILIJE Koprofilija . a koje odstupa od manjeili više kulturno prihvaćenih seksualnih normi i pri čemu je kvalitet ili objekt seksualnog instinkta abnormalan. te također mogu biti jedan od aspekata duševnih poremećaja kao što je šizofrenija ili neki od poremećaja osobnosti.KOCKANJE I DRUGE DRUSTVENE DEVIJACIJE Kockanje kao devijacija je povezano sa kriminalom. Zoofilija – Seksualna intimnost sa životinjama.put Parafilije ili seksualne devijacije odnose se na bilo koje aberantno seksualno ponašanje koje je preferirano ili je došlo umjesto heteroseksualnog ponašanja.) – volim Perverzio (lat. ali su čak i ovdje muškarci brojniji. Telefonska skatologija osobama koje na to pristaju.Pribavljanje seksualnog zadovoljenja trljanjem ili milovanjem osobe koja ništa ne sluti ili to ne želi. samo se u mazohizmu može naći znatniji broj žena. prostitucijom i besposlicarenjem. gotovo uvijek muškarci. koje god seksualne orijentacije bili. fileo (grč. Parafilije su češće mnogostruke nego pojedinačne. Klizmafilija – Pribavljanje seksualnog uzbuđenja pomoću klistiranja koje izvodi druga osoba.via (lat. Postoje legalizovani vidovi kockanja u kojima je primarni interes da se ostvari dobit ukljucujuci i dobit drzave u vidu poreza. Froterizam . seksualna nastranost De. Parafilije predstavljaju grupu poremećaja kod kojih su seksualno privlačni neuobičajni objekti. PARAFILIJE Para (grč.Pribavljanje seksualnog zadovoljenja kroz baratanje fecesom.) – pogreška. prekoračenje. a seksualne aktivnosti neobične po svojoj prirodi...

a ne svakodnevno. rukavice. Transvestitski fetišizam ili transvestizam je izraz koji se primjenjuje na muškarca kojeg seksualno uzbuđuje oblačenje u žensku odjeću. po njegovu mišljenju. Drugi trebaju partnera koji će na sebe obući fetiš kao stimulans za snošaj. Incest – seksualni odnos između krvnih srodnika kojima je brak zabranjen. u djetinstvu. Fetišist. toaletni pribor. Sadizam – doživljavanje seksualnog zadovoljstva nanošenjem patnje seksualnom partneru. samo zbog činjenice što je muškarac. njuškajući ili naprosto gledajući objekat dok se samozadovoljavaju. pružajući tako zadovoljstvo mnogim seksualno konvencionalnim ljudima koji uživaju u vješto preoblačenju). Poremećaj obično počinje s adolescencijom. 33 . Pedofilija – doživljavanje seksualnog zadovoljstva odraslih osoba sa djecom. a ako je fetiš mogao zadobiti posebnu važnost. uglavnom se preoblače samo povremeno. Transvestizam obično počinje djelomičnim preodijevanjem u djetinstvu i adolescenciji. ponašanju i seksualnim odabirima. prozirne čarape. Neki kritičari vjeruju da transvestizam predstavlja za opterećenog muškarca utočište od odgovornosti koje u našem društvu treba nositi. Ekshibicionizam – doživljavanje seksualnog zadovoljstva pokazivanje sopstvenih genitalija nepoznatim osobama. iako sebe i dalje smatra muškarcem. Stoga se smatra da ženska odjeća ima za transvestite značenje koje je kompleksnije i uključuje više od samog seksualnog uzbuđenja. Transvetit također može uživati da se pojavljuje u društvu kao žena (neki muškarci preodjeveni u žene postaju izvođači u noćnim klubovima. koji su uvijek muškarci. Inače su muževniji po izgledu. gotovo uvijek muškarac. čak i ranije. u tajnosti milujući. Većina ih je oženjena. Fetišizam Fetišizam podrazumjeva oslanjanje na nežive predmete da bi se postiglo seksualno uzbuđenje. krznena odjeća. uobičajeni su izvor uzbuđenja fetišiste. ljubeći. Neki mogu provoditi svoj fetišizam sami. Mazohizam – doživljavanje seksualnog zadovoljstva kroz patnju i bol. Transvestizam – doživljavanje seksualnog zadovoljstva oblačući se u odjeću suprotnog spola. ima ponavljajuće i intezivne seksualne porive prema neživim objektima nazivanim fetišima.ODREĐENE PARAFILIJE Fetišizam – doživljavanje seksualnog zadovoljstva sa predmetima koji nemaju seksualno značenje. Psihoanalitički teoretičari opčenito smatraju da fetišizam i druge parafilije imaju neku vrstu obrambene funkcije. kao što je izbjegavanje kastracijske anksioznosti kod normalnih seksualnih kontakata. Lijepe cipele. Transvestiti.

zato što voajera uzbuđuje predpostavljati kako bi žena reagirala kad bi znala da je on posmatra. Na osnovu ove podjele možemo ih podijeliti na: Fiksirane nedozrele pedofile – posjeduju izrazitu sklonost prema djeci. Kadkad voajer mašta da ima seksualni kontakt s posmatranom osobom. Sam izraz pedofilija potiče od grčke riječi „PEDOS“ (dijete. ali to ostaje maštanje. Kod pedofila se radi o nastranoj ljubavi prema djeci pri čemu je seksualna aktivnost preferirana ili jedini način doživljavanja seksualnog zadovoljstva. Pod pojmom pedofil najčešće se podrazumijeva zlostavljač djece. Broj otvorenih pedofila žena u odnosu na muškarce je mnogo manji. teško se liječi i sklon je povratu. Psihološki profil tipičnog zlostavljača nije karakterističan. otvorenost i nevinost. Gledanje. gotovo uvijek muškarac. ne smeta mu naklonost prema djeci i čudi se što to drugima smeta. lični i karakterni profil može se donekle izdvojiti kao: zlostavljači su dominantni muškarci koji su stari između 35-40 godina. oni koji su već osuđivani po ovakvim optužbama imaju preko 30 godina. ne smatra osobito uzbudljivim posmatrati ženu koja se svlači baš za njega. Virenje im služi kao zamjensko zadovoljenje i možda im daje osjećaj nadmoći nad onim koje posmatraju. Veoma rijetko stupa u brak. sanja i fantazira o njima. U literaturi za takvu vrstu pedofila koristi se naziv „HEBEFILE“. punoljetna osoba koja se uključuje u bilo kakvu vrstu pedofilske aktivnosti sa osobama koje imaju pravni status djeteta. Ono što se treba znati jeste da postoji razlika između pedofila tj. Čini se da je važan elemenat opasnost. prosječne su inteligencije.Voajerizam (virenje) Voajerizam je značajno davanje prednosti pribavljanju seksualnog zadovoljenja kroz gledanje drugih kad nisu obučeni ili dok imaju seksualne odnose. voajeri su obično mladi. Istinski voajer. Nezainteresovan je za seksualni odnos sa odraslim osobama zato što je nesposoban naći seksualnog partnera. Međutim. Neki voajeri poseban užitak nalaze u potajnom posmatranju parova za vrijeme seksualnih odnosa. dječak) i „FILIJA“ (ljubav. u voajerizmu je kontakt između posmatrača i posmatranog rijedak. Voajer postiže orgazam samozadovoljenjem. Na djeci cijeni njihov izgled. Prema onome što znamo. Fiksirani pedofil se identificira sa djecom. postoje znatne razlike u načinu života. često nazivano virenjem. oni ne izgledaju da druge načine poremećeni. „prilaženju“ žrtvi – djetetu. prijateljstvo) i znači ljubav prema djeci preciznije seksualno sklonost prema djeci. 34 . Ipak. U seksualni odnos teško stupaju. submisivni i utrošeni od seksualnog kontakta sa drugima. neoženjeni. Seksualni odnos će se desiti samo ako je dijete dobro upoznao. pipati i milovati. Pedofilija Pedofilija ili seksualno zlostavljanje djece obuhvata bilo kakav seksualni odnos između djeteta i druge osobe. za vrijeme posmatranja ili kasnije sjećajući se onoga što je vidio. oni žele dirati. Evidencije pokazuju da je u porastu broj nasilnika adolescenata.

1. nisu u stanju uspostaviti kontakt sa okolinom. a neke od njih su: a) Sadistički pedofili ili myspoedi – bitnu povezanost između seksualnog zlostavljanja i fatalnog nasilja napad ovoh pedofila gotovo uvijek završava smrću žrtve. oralni. c) Naivni i neadekvatni pedofili – pate od nekog oblika mentalnog poremećaja koji ne omogućava razliku između dobrog i lošeg. Klinički psiholozi smatraju da je to osoba sa kojom je teško obaviti terapiju. Obično su žrtve djeca koju ne poznaju pa se ne služe zavođenjem nego im se prikradu na mjesta gdje se okupljaju. Željene seksualne radnje mogu biti: spolni odnos sa muškom žrtvom. Obično nakon seksualnog čina osjeća kajanje i ne može da shvati šta je učinio. analni odnos te vaginalna penetracija kod djevojčica. Djeca su samo jedna dostupna kategorija mogućih žrtava i nemaju poseban interes za djecu. a istovremeno i sami žele pažnju djeteta. Skloni su teškom seksualnom zlostavljanju. sklon je rastavi braka. sklon je heteroseksualnim odnosima. Postoje mnoge podvrste ovog pedofila. b) Moralno i seksualno nekritični pedofili – su oni pedofili koji zlostavljaju sve dostupne osobe. Oni djecu mame darovima i pažnjom. Njemu ne treba nikakav povod jer je on stalan i počinje još u adolescenciji. Perferencijski pedofili Ovo je vrlo opasan vid pedofila jer su za njih djeca izvor užitka. za okolinu bizarni. ne brine se o emocionalnom i tjelesnom stanju žrtve – djeteta. razlog biranja djece kao žrtve je njegova nemogućnost uspostavljanja odnosa sa okolinom. Nakon odnosa djeca završavaju smrću. obično su djevojčice njegov izbor i želi spolni odnos. Regresivni pedofil više voli djecu koja su mu strana i koja ne žive u njegovom susjedstvu. Najčešće eksperimentiraju sa djecom neke seksualne aktivnosti (maženje. Situacijski tip pedofila a) Regresivni tip pedofila – je onaj tip koji se okreće djeci kao objektima seksualnog zlostavljanja. 2. b) Zavodnički tip – to su osobe koje se djeci mogu udvarati duže vrijeme. Pedofil ucjenjivač – vidi dijete samo kao seksualni objekat. smatraju ih partnerima u postizanju seksualnog užitka. 35 . Ovaj tip doživljava dijete kao odraslu osobu. seksualni život.Regresivni pedofil – imao je normalno djetinstvo. Motiviran je seksualnom eksperimentiranju. Psiholozi smatraju da ovaj tip pedofila nije prošao razvojnu fazu s koje je kao dijete smatrao djecu poželjnom i atraktivnom. Služi se trikovima da privuče njihovu pažnju. Njegovi problemi su vezani za posao. Žrtvama ne nanose ozljede. lošim radnim navikama. odavanju alkoholu itd. Usamljeni su. privatni život. u početku biva dobar. ljubljenje) ali se ne upuštaju u seksualne odnose. odnos sa osobama iste starosne dobi. sa odraslima uspostavlja normalne odnose i normalne seksualne odnose. ljudi ga ne vole jer nije dobar čovjek.

Kćerka je vrlo često pasivna i poslušna te se ne suprotstavlja očevom zahtjevu. onečistiti. Posljedice zlostavljanja su: stid. U poznatom istraživanju seksualnih prekršitelja Gebhard i suradnici (1965. nedostatak samopouzdanja. izolacija. Nikada nemaju namjeru da ozlijede djecu. Spolni odnos dolazi nakon dugo vremena i preferira oralno – genitalni seksualni odnos. 36 . ovo se možda događa zato što inače obično majke štite kćeri od unutar obiteljske seksualne zloporabe. Incest spada u podvrstu pedofilije i definiše se kao seksualni odnos između bliskih srodnika. Očevi koji počine incest mogu biti seksualno frustrirani u braku. dosta je usamljen. averzija prema seksu koji je za njih uvijek bolan jer ništa drugo nisu osjetili. Očevo incestuozno ponašanje nije obično toliko povezano sa seksualnim nezadovoljstvom koliko pomankanjem zadovoljavajućeg emocionalnog odnosa sa suprugom. s prostitutkama ili u izvan bračnim vezama. naručito s obzirom na podređeni položaj žena u odnosu na muškarce. slaba povezanost s majkom te manje od dva bliska prijatelja u djetinjstvu. Incest Sama riječ “incest“ potiče od latinske riječi “incestares“ što znači okaljati. Nadalje. Čini se da je incest. Drugi faktori koji izlažu dijete opasnosti od ovog oblika incesta jesu: život s očuhom. jer ih vole. nakon smrti ili odlaska majke preuzimaju odgovornost na sebe. majka koja nije završila srednju školu. Za takve muškarce očigledno je pogodnije održati seksualni kontakt unutar obitelji. a ipak se osjećati sputani religioznim razlozima da potraže zadovoljene kroz samozadovoljavanje. nema nikakav kontakt sa vršnjacima. najčešći između brata i sestre. dok manja djeca vrlo često ne znaju zapravo objasniti šta im se dogodilo.c) Fiksirani tip pedofila – uglavnom bira muške žrtve. moralistični i fanatični u svojim religioznim uvjerenjima. kupuju im poklone i polako zaokupljaju njihovu pažnju. vjeruje se da je incest češći tamo gdje je majka odsutna ili onesposobljena. koja uključuje sve oblike sekusalnog kontakta. djetinjast u ponašanju. Važno je reći da prilikom ovakvih veza otac vrlo rijetko vrši fizičko nasilje nad djetetom. Sljedeći najčešći oblik je između oca i kćerke. nemogućnost bilo kakvog odnosa sa osobom suprotnog spola. pogodnija za dominaciju i manje kritična prema njegovim aktivnostima. nisko samopoštovanje. iako se čovjek pita kako zlorabljivane vlastitog djeteta može biti prihvatljivije od seksualnog odnosa sa drugom odrasom osobom koja nije supruga. gubitak kontrole nad vlastitim životom. Posebno su ugrožene djevojčice koje. Uglavnom bira djecu za seksualne partnere. jer su djeca manje zahtjevna od odraslih.) su pronašli da su većina očeva koji su imali odnose sa svojim kćerima bili skloni jakoj pobožnosti. Postoje i podaci da je struktura obitelji u kojoj se incest javlja obično patrijarhalna i tradicionalna.

a mazohist može potpuno zadovoljen time što mu je nanesen bol. udaranje ili drugačije nanošenje fizičkog bola i povreda. Za razliku od drugih parafilija neki sadisti i mazohisti su žene. hrane i medicinske njege. zamkom. kada je dijete prisiljeno gledati pornografske slike ili video kasete. a čak još rjeđa je opasnost od nasilnijeg seksualnog nasrtaja. Za druge partnere sadistička ili mazohistička djelatnost su uvod ili jedan vid seksualnog odnosa. Treba ih razlikovati od neseksualne zloupotrebe. rijetko postoje pokušaji stvanog kontakta sa tom nepoznatom osobom. Seksualni sadizam i seksualni mazohizam Značajna prednost pribavljanja ili povećavanja seksualnog zadovoljstva nanošenjem fizičkog bola ili psihičke patnje (npr: ponižavanje) ključna je osobina seksualnog sadizma. Jedna i druga mogu imati vrlo negatvine posljedice. kada postoji oralno – genitalni kontakt između odrasle osobe i djeteta. Neseksualna zloupotreba djece uključuje takve stvari. omaložavnaje djeteta. kao što su zanemarivanje djetetove fizičke i duševne dobrobiti. nepravedno kažnjavanje djeteta. 37 . Seksaulno zlostavljanje se događa kada je bilo ko manje zreo ili bespomoćan. Većina sadista i mazohista inače vode konvencionalan život i postoje pokazatelji da su po prihodima i obrazovnom statusu iznad prosjeka. Voajerizam i ekshibicionizam zajedno čine većinu svih seksualnih prekršaja na koju se usmjerava pozornost policije. ekshibicionisti su nedozreli u svojem pristupanju suprotnom spolu i imaju teškoće u interpersonalnim odnosima. Seksualna zloupotreba djece Pedofilija i incest su oblici seksualne zlouptrebe djece. iako se procenjuje da je više od 85% ljudi s ovim poremećajem isključivo ili prevladavajuće heteroseksualno. namjerno uskraćivanje odgovarujeg smještaja. Učestalost ekshibicionizma puno je veća kod muškaraca koje često lišavaju slobode zbog onoga što se pravno naziva nepristojnim ponašanjem. Oba ova poremećaja mogu se naći i u heteroseksualnim i homoseksualnim odnosima. Zbog prisilnosti potrebe. prisilom ili potkupljivanjem na seksualni doživljaj. kad miluje djetetove intimne djelove. a katkad se pojavljuju zajedno. Samo rijetko ekshibicionisti traže i fizički kontakt sa svojim nevoljnim pomatračem. Do seksualnog zlostavljanja dolazi kad odrasla osoba traži od djeteta da se svlači dok ona masturbira. očigledno je da su eksibicionisti pod tako jakom prisilom želje da u vrijeme čina obično nisu svjesni društvih i pravnih posljedica onoga što rade. Kao i kod voajerizma. naveden prijevarom. kada je dijete primorano skinuti se do gola i pozirati za pornografske fotografije ili je prisiljeno slušati prostačke riječi. Sadist može postići puni orgazmički užitak nanoseći bol svojem partneru.Ekshibicionizam Ekshibicionizam je značajna sklonost u postizanju seksualnog zadovoljenja kroz izlaganje spolovila nepoznatoj osobi. U večini slučajeva prisutna je želja da se šokira ili zbuni promatrač. pokazivanja se često mogu ponavljati i to čak na istom mjestu i u isto doba dana. kao što je silovanje. Uopšte.

U ovim slučajevima fizička sila se rijetko primjenjuje jer počinioc ne želi da povrijedi žrtvu. pa čak i penetraciju stranih predmeta u polni organ. u doba adolestencije zlostavljanje može dovesti do tinejdžerske trudnoće. 3. primjunjuje se izraz incest ili zlostavljanje djeteta unutar porodice. Zlostavljenje gotovo uvjek na razne načine našteti djetetu i uzrok je duboke i trajne boli koja može djelovati na sve aspekte života: tjelesne. kojoj slijede rođenje djeteta ili pobačaj. mokrenjem u krevet. strah zbog nanošenja ozljeda što težih što lakših ili čak strah od smrtne opasnosti. njenu ljubavnu sposobnost i doživotno traumatiziraju 6. 2. emocionalne i duhovne. Silovanje Silovanje je vid seksualne aktivnosti i način putem kojeg silovatelj zadovoljava svoje bolesne prohtjeve. već da zadovolji svoje potrebe.Kada se takvo što događa između članova porodice. Fizička nemogućnost da se obrani tjelesni integritet. Razlikuje se nakoliko vrsta silovanja i to: 1.Ovakvi su napadi brojniji od onih. neadekvatnosti i projekcije sopstvenih frustracija.između nepoznatih osoba. Poznaničko silovanje je između dvije osobe koje se poznaju . pokazivanjem ženi gdje je njeno mjesto.a možda i sastaju . 38 . tj. Oboje je vrlo traumatično. u omjeru tri prema jedan. Zavođenje koje prerasta u silovanje je napad koji izrasta iz prihvatljive seksualne situacije u kojoj žrtva odlučuje ili je odlučila da će se predhodno zaustaviti prije koitusa (spolnog čina). Etničko silovanje je najgori oblik ljudske izopačenosti. mržnje. Budući da je došlo do izdaje povjerenja. Silovanje dominacije je situacija u kojoj je osnovni motiv napadača dominacija superiornosti i moći nad žrtvom usljed sopstvenog neuspjeha u socijalnim i seksualnim komunikacijama. bilo kakva nemogućnost odbrane od seksa s prisilom bez svojevoljnog pristanka smatra se silovanjem. Silovanje u bijesu je seksualni napad obilježen visokim stepenom brutalnosti i javlja se kao sredstvo izražavanja bijesa. neuspjeha i strahova u životu. mnogi jako teško mogu ponovo nekome vjerovati. Žrtve silovanja mogu biti i žene i muškarci premda je žena kao žrtva silovanja daleko učestalija. Sadističko silovanje pojavljuje se kao pokušaj postizanja zadovoljstva ne iz seksualnog čina već iz tjelesnog mučenja i okrutnog povređivanja tijela žrtve. uništavaju individualnost žene. Žrtve ovog delikta obično se prisiljavaju na oralni seks. analni snošaj. 4. Tjelesni problemi koji prate zlostavljanje djece mogu biti: problemi sa spavanjem i jedenjem. 5. Ova silovanja više nego druga.

prikrivena senzitizacija. Do homoseksualnog ponašanja heteroseksualnih može doći u adolescenciji (fazi istraživanja svoje seksualnosti). homoseksualnost. kastracija. a to su:  Bihevioralni pristup (elektrošokovi. DSM III je uključivao razmatranje o disponirajućim faktorima za ego – distonu homoseksualnost. psihodinamske individualne i grupne terapije te psihoedukacijskog i farmakološkog tretmana koje se procjenjuju individualno za svaku osobu.MPA) 39 . a seksualno ponašanje promjenljivo. Radna grupa za nazivlje Američke psihijatriske udruge 1973. glumljenje averzivnog ponašanja. u dugotrajnoj izloženosti osobama istog spola (bez suprotnog). “hormonalna kastracija” . prevencija ponavljanja djela. DSM III je zauzeo stajalište da je homoseksualna osoba normalna iako su njega ili nju uvjerile predrasude društva u cjelini da je njegova – njezina seksualna orijentacija u osnovi devijantna. Ipak. trening empatije)  Biološki pristup (psihohirurgija. godine je pod pritiskom mnogih stručnjaka i posebno grupa homoseksualnih aktivista. emocionalna i duhovna privlačnost prema osobama istoga spola. preporučila svojem članstvu izbacivanje kategorije homoseksualnosti i zamjenjivanje poremećaja seksualne orijentacije. vikarijska senzitizacija. zatvoru itd. Terapija parafilija Preovladavajuće psiho-analitičko gledište o parafilijama je da one proizilaze iz poremećaja karaktera.kognitivne. Homoseksualna orijentacija i homoseksualno ponašanje nije isto.Homoseksualnost Homoseksualnost je fizička. seksualna želja ili djelovanje upravljeno prema pripadniku istoga spola bilo je navedeno kao seksualna devijacija. Seksualna orijentacija je urođena. Koristi se nekoliko tipova psihijatrijskih intervencija odnosno kombinacija više terapijskih tehnika: bihevioralno . seksualna. DSM (radna grupa za nazivlje) Od objavljivanja DSM – II 1968 – 1973 gododine. što je stariji naziv za poremećaj ličnosti. i s da su krajnje teške za liječenje s očekivanjem bilo kakve značajne uspješnosti. trening socijalnih vještina)  Kognitivni pristup (restrukturiranje kognitivnih distorzija. malo su doprinjeli uspješnoj terapiji ovih poremećaja. npr: u vojsci. Ego – distona homoseksualnost u DSM III Kao i za sve druge kategorije poremećaja. crkvi. Postoje tri vrste pristupa koje se koriste u liječenju parafilije. Iako su psihoanalitički pogledi imali uticaja na gledišta o uzrocima. DSM III je takodjer utvrdio homoseksualnost nije nenormalna.

odnosno da se ne razmišlja o njima. koji su za posljedice ponekad imali nenamjerne poprate pojave kao što su: gubitak razuma ili čak smrt.uglavnom povređivanje dijelova hipotalamusa u međumozgu. potiče se razvoj empatije za žrtvu. odnosno radi se na modifikaciji socijalno prihvatljivog seksualnog ponašanja. seksualna edukacija. 40 . U najranijim fazama bihevioralne terapije parafilije su usko posmatrane kao privlačnost neodgovarajućih objekata i aktivnosti. Primijenjuju se treninzi socijalnih vještina.bihevioralna terapija koristi se da se prekine naučeni lanac ponašanja i događaja koji prethode nepoželjnoj seksualnoj aktivnosti.Bihevioralni pristup Bihevioralni terapeuti dali su relativno malo pretpostavki o duboko ukorijenjenim nedostacima ličnostima parafiličarima i umjesto toga su se usmjerili na poseban obrazac nekonvencionalne seksualnosti pokušavajući razviti terapijske procedure za mijenjanje samo ovog vida pojedinčeva ponašanja. Kognitivni pristup Kognitivno . Identificiraju se trigeri (okidači) za impulse koji dovode do ponašanja koje uključuje parafiliju te načina da se ti stimulusi izbjegnu. prvenstveno je pokušala grupa hirurga u Njemačkkoj sa rezultatima koji su bili većinom negativni. Biološki pristup Psiho hirurgija.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->