P. 1
Instrumentarij Za Uvid u Nastavu

Instrumentarij Za Uvid u Nastavu

|Views: 395|Likes:
Published by Semir Sejtanic

More info:

Published by: Semir Sejtanic on Dec 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/23/2014

pdf

text

original

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HNK GRAD MOSTAR JU IV OSNOVNA ŠKOLA SALKE ŠESTIĆA 23 TEL/ FAX 551463

TEL 554 225 e-mail IV osnovna @ yahho.com www.cetvrtamo.com

INSTRUMENT ZA EVALUACIJU NASTAVE I Opći podaci
Naziv škole: JU IV osnovna škola Datum:.15.3. 2011. god. Nastavnik/ca :Sanel Šamerić Stručna sprema: VS S Godine staţa:3 U obrazovanju: 3 Stručni ispit:a)položen;b)nije poloţen, Broj časova sedmično:a)redovne nastave: 14 b)dopunske ;c)dodatne ;d)sekcija 1 e) izborna 1 Razred: VI Odjeljenje: B Broj učenika: M 8 Ţ 8 svega :16 Učionica /kabinet:a)standardna b) ne odgovara c)specijalizirana Opremljenost učionice/kabineta:a) adekvatno opremljena b) djelimično opremljena; c) neopremljena Estetski izgled učionice/kabineta:a) prijatan, b)treba bolje osmisliti; c)ne poklanja se dovoljno paţnje Higijensko-zdrastvena situacija učenika i prostorije:a) primjerena; b) moţe zadovoljiti; c)ne zadovoljava

II Priprema
2.1.Predmet:Likovna kultura 2.2.
KONSTATACIJA OCJENA

1

2

3

4

Godišnji plan uraĎen po NPP Mjesečni plan uraĎen po NPP Postojeća administracija

5 X

Napomena . Stručno i studiozno uraĎen po GPP.

X

Kratak opis toka sata /opće konstatacije: Pismena priprema uspješna i zadovoljeni metodičko-didaktički uslovi.sata Postavljeni zadaci nast.8.konkretna kao primjer da ostali nastavnici mogu koristiti istu formu i način pripreme.2. c) video-rekorder. Nastavne metode:a) usmeno izlaganje. g) pribor za geometrijsku konstrukcijuf) chart tabla g)standardna tabla h)politička karta i)sportski rekvizitij) j)video-projektor 2. i) nastavni listići. g) crtanje. c)individualni.13.12.(laptop) e)grafoskop. b) grupni.11.Uspješna priprema i motivacija učenika. Oblici rada:a)frontalni. d) enciklopedijski riječnici. e) problemska.praktičnom radu:pastel. Artikulacija časa uspješna zadovoljene sve etape časa i u potpunosti u skladu sa pismenom pripremom koja je na školskoj oglasnoj tabli prezentirana kao stručna. c )heuritička. b) potrebna korekcije. b)specijalizirana učionica. g)video-kasete.Nakon prezentacije o suhim slikarskim tehnikama .Načini evaluacije -refleksija 2.14. i)dramatizacija-simulacija j)grafički radovi k) analitičko posmatranje l)građenje 2. e) dijaslike. f ) demonstracija. f) element film. d) ilustracija. d) mapa. Nastavna sredstva: a)reprodukcije b)crteţi. d) timska.Tip nastavnog sata: Obrada novog nastavnog sadržaja 2.kolaţ. sata a)obrazovni b)odgojni c)funkcionalni 4 X 5 X X Napomena X X 2. e) pisani radovi učenika. c)shema.flomasteri-drvene boje i imitacija vitraţa. e) dijafilm.internet h)edukativna literatura i)dječiji izvori 2. h) računarske diskete.Uspješna likovna realizacija nakon koje je uslijedila analiza i vrednovanje likovnog procesa.10. d) školski vrt. f)plazna ploča. h)metod laboratorijskih i praktičnih radova. b)CD player. Vrsta nastave: a) individualizirana. KONSTATACIJA OCJENA 1 2 3 Postavljeni cilj nast. d)računar. e)filskulturna sala 2. j) grafofolija.6. d) kombinirani e)rad u vrstama 2.Nastavna jedinica:Suhe slikarske tehnike 2.5. c) rad na tekstu. c)ne odgovaraju zahtjevima NPP. f)egzemplarna.7. l)prirodni materijal lj)modeli m)portfolio n)power point prezentacija nj)radni listovi o)likovno-tehnička sredstva 2.9. Izvori: a)udžbenik. UreĎaji i pomagala: a) TV. c) zbirka zadataka. f)radna sveska g). b) razgovor. b) priručnik.4.Instrumenti evaluacije:dječiji radovi a)urađeni i obrađeni po NPP. Objekat/mjesto realizacije nastavnog sata: a) standardna učionica.1. Evaluacija: 1. 2. c) biblioteka. b) programirana.djeca su pristupila nakon zajedničkih smjernica. . d)rad u parovima. III Praćenje nastavnog sata 3.

3.3. Metodička izvedba KONSTATACIJA OCJENA Pripremljenost nastavnika za nastavni sat Pripremljenost učenika za nastavni sat Predmetna i logička struktuiranost etapa nastavnog sata Adekvatnost i primjena odabranih oblika rada i vrsta nastave Adekvatnost i primjena odabranih nastavnih metoda i postupaka Adekvatnost i primjena nastavnih sredstava i pomagala Adekvatnost odabranog mjesta realizacije nastavnog sata Nastavna jedinica /sat realizirani u korelaciji sa predhodnim i sljedećim gradivom Nastavna jedinica /sat realizirani u korelaciji sa drugim predmetom Nastavnikovo praćenje cjelokupnog toka nastavnog sata Planirana nastavna jedinica/sat u cjelosti realizirana Nastavnik se u toku sata u cjelosti pridrţavao nastavne priprema Uspješnost u realizaciji i završetka nastavnog sata 1 2 3 4 5 X X Napomena X X X X X X X X X X 3.Pedagoško-psihološki pristup KONSTATACIJA OCJENA Nastavnik je cjelokupnom pripremom i realizacijom nast. satu Nastavnikovo poštivanje individualnim sposobnostima učenika Uspostavljena disciplina ugraĎen poz.razredni ugoĎaj 1 2 3 4 5 X X X X X X X Napomena .sata daje do znanja da vodi računa o sposobnostima i potrebama učenika Sposobnost nastavnika da stvori pozitivan razredni ugoĎaj i odrţi ga tokom cijelog sata Aktivnost učenika na satu Zasnovanost odnosa nastavnika i učenika na uzajamnom razumjevanju i poštovanju Ostvarenost nastavnikove pedagoške uloge na nast.2.

e) vještoj upotrebi nastavnih sredstava. 4 X 5 Napomena X X X X .Tehnička izvedba KONSTATACIJA OCJENA 1 2 3 Nast. sata duhovno.4.sata:a)sigurna i samouvjerena.5. d) uzbuĎivanju.Učenici su se u toku nast. -Psihološko dejstvo nastave na učenika se ispoljava se u :a) ţivahnom interesovanju. jedinici na stvarnosti i nauci Logičnost u izlaganju i obradi nastavnog gradiva Nastavnik uspješno vlada nast. c)dominantan/na. f)nesiguran. b) koncentriranoj pažnji. c)vedrom raspoloţenju. b)nenametljiv. emotivno i voljno obogatili.postupaka Nastavnikov spoljašni izgled Jezik. gradiva sa stvarnošćuprimjena Optimalnost u usvojenih činjenica na nast.sat realizovan u skladu sa postojećim uvjetima i uz njihovo pravilno korištenje Način upotrebe nast. gradivom Povezanost nast. e) konfuzan. dikcija i ton nastavnika Izraţavanje nastavnika Zapis na tabli bez pravopisnih grešaka. pregledan i prati organizaciju nastavnog sata. Naučna zasnovanost KONSTATACIJA OCJENA 1 2 3 4 Zasnovanost gradiva u nast. ali istekli nova znanja Ostvarena komunikacija sa učenicima:a)verbalna b)neverbalna X X X -Ponašanje nstavnika u toku nast.sredstava i nast.satu 5 X X X Napomena X X 3. 3. d) svrhovit.

Preporuke u cilju unapređenja:Moje impresije su obojene pozitivnim emocijama kao u proteklim a vjerujem i narednim uvidima.temeljit i veoma se trudi u radu sa djecom.Ocjenjivanje učenika KONSTATACIJA OCJENA 1 2 3 4 Raznovrsnost ocjenjivačkih aktivnosti 5 - Napomena Pohvale.6.Nastavnik Sanel je nenametljiv.3. Primjerenost ocjenjivačkih aktivnosti nast.Preporučujem nastavniku da stručno znanje i kreativne ideje podijeli sa nastavnicima razredne nastave što je on prihvatio i u narednom periodu će biti realizovana razmjena iskustva i znanja. primjetna kreativnost. d)razrednik/ca e)predmetni nastavnik/ca f)roditelj g)savjetnik/ca h) mentor Evaluator:/ica:Seada Kuštrić Nastavnik/ca :Sanel Šamerić __________________ ___________________ .Izostala primjena kriterija mada su vidni na zidu učionice.gradivu Primjerenost ocjenjivačkih aktivnosti sposobnostima učenika Nastavnikova pomoć učenicima da razvijaju sposobnost samoocjenjivanja Objektivnost i transparentnost u ocjenjivanju IV PREPORUKE - 4. uţivljavanje (empatija) i uţivanje u umjetnosti i estetici.mašta . direktorice c)pedagog.smjernice i sugestije upućivane djeci.Evidentna primjena savremenih metoda i ostvareno motivisanje djece .Preporučujem kontinirano učenje i praćenje svih savremenih metoda u radu sa djecom.Preporučujem ubuduće korištenje muzike u toku praktičnog rada .Akceptirati samoocjenjivanje i meĎusobno ocjenjivanje uz primjenu kriterija i ishoda na kojima se treba insistirati u cilju unapreĎenja rada sa djecom.1.Sloţili smo se nastavnik i ja da praktičan rad i likovno-muzički ugoĎaj su edukativnog i relaksirajućeg karaktera. b) pom. Času prisustvovali:a)direktorica.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->