P. 1
Instrumentarij Za Uvid u Nastavu

Instrumentarij Za Uvid u Nastavu

|Views: 396|Likes:
Published by Semir Sejtanic

More info:

Published by: Semir Sejtanic on Dec 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/23/2014

pdf

text

original

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HNK GRAD MOSTAR JU IV OSNOVNA ŠKOLA SALKE ŠESTIĆA 23 TEL/ FAX 551463

TEL 554 225 e-mail IV osnovna @ yahho.com www.cetvrtamo.com

INSTRUMENT ZA EVALUACIJU NASTAVE I Opći podaci
Naziv škole: JU IV osnovna škola Datum:.15.3. 2011. god. Nastavnik/ca :Sanel Šamerić Stručna sprema: VS S Godine staţa:3 U obrazovanju: 3 Stručni ispit:a)položen;b)nije poloţen, Broj časova sedmično:a)redovne nastave: 14 b)dopunske ;c)dodatne ;d)sekcija 1 e) izborna 1 Razred: VI Odjeljenje: B Broj učenika: M 8 Ţ 8 svega :16 Učionica /kabinet:a)standardna b) ne odgovara c)specijalizirana Opremljenost učionice/kabineta:a) adekvatno opremljena b) djelimično opremljena; c) neopremljena Estetski izgled učionice/kabineta:a) prijatan, b)treba bolje osmisliti; c)ne poklanja se dovoljno paţnje Higijensko-zdrastvena situacija učenika i prostorije:a) primjerena; b) moţe zadovoljiti; c)ne zadovoljava

II Priprema
2.1.Predmet:Likovna kultura 2.2.
KONSTATACIJA OCJENA

1

2

3

4

Godišnji plan uraĎen po NPP Mjesečni plan uraĎen po NPP Postojeća administracija

5 X

Napomena . Stručno i studiozno uraĎen po GPP.

X

b) grupni.11. 2. b) programirana. III Praćenje nastavnog sata 3. i)dramatizacija-simulacija j)grafički radovi k) analitičko posmatranje l)građenje 2. f)radna sveska g). c) zbirka zadataka.5. c)shema. UreĎaji i pomagala: a) TV. d) ilustracija. c) video-rekorder.Instrumenti evaluacije:dječiji radovi a)urađeni i obrađeni po NPP.internet h)edukativna literatura i)dječiji izvori 2. c)individualni.Tip nastavnog sata: Obrada novog nastavnog sadržaja 2.13. h)metod laboratorijskih i praktičnih radova. Oblici rada:a)frontalni.4.9.praktičnom radu:pastel.Nakon prezentacije o suhim slikarskim tehnikama . f ) demonstracija. e) dijafilm. d)računar. d)rad u parovima. f)plazna ploča.1. d) timska. d) školski vrt. f) element film. c) rad na tekstu. Nastavna sredstva: a)reprodukcije b)crteţi. j) grafofolija. e)filskulturna sala 2. d) enciklopedijski riječnici.6. b) potrebna korekcije. Artikulacija časa uspješna zadovoljene sve etape časa i u potpunosti u skladu sa pismenom pripremom koja je na školskoj oglasnoj tabli prezentirana kao stručna. sata a)obrazovni b)odgojni c)funkcionalni 4 X 5 X X Napomena X X 2. f)egzemplarna. Vrsta nastave: a) individualizirana. d) kombinirani e)rad u vrstama 2. e) problemska. i) nastavni listići.2. d) mapa.Uspješna priprema i motivacija učenika.10.konkretna kao primjer da ostali nastavnici mogu koristiti istu formu i način pripreme. l)prirodni materijal lj)modeli m)portfolio n)power point prezentacija nj)radni listovi o)likovno-tehnička sredstva 2.flomasteri-drvene boje i imitacija vitraţa. Evaluacija: 1. c) biblioteka. c )heuritička. Kratak opis toka sata /opće konstatacije: Pismena priprema uspješna i zadovoljeni metodičko-didaktički uslovi.Načini evaluacije -refleksija 2.7. b)CD player. b)specijalizirana učionica.Nastavna jedinica:Suhe slikarske tehnike 2.djeca su pristupila nakon zajedničkih smjernica. b) priručnik. Objekat/mjesto realizacije nastavnog sata: a) standardna učionica. c)ne odgovaraju zahtjevima NPP. h) računarske diskete. Izvori: a)udžbenik. b) razgovor. Nastavne metode:a) usmeno izlaganje. .14. e) pisani radovi učenika. g)video-kasete. g) pribor za geometrijsku konstrukcijuf) chart tabla g)standardna tabla h)politička karta i)sportski rekvizitij) j)video-projektor 2. KONSTATACIJA OCJENA 1 2 3 Postavljeni cilj nast.12. g) crtanje.(laptop) e)grafoskop.sata Postavljeni zadaci nast.8.kolaţ. e) dijaslike.Uspješna likovna realizacija nakon koje je uslijedila analiza i vrednovanje likovnog procesa.

razredni ugoĎaj 1 2 3 4 5 X X X X X X X Napomena .Pedagoško-psihološki pristup KONSTATACIJA OCJENA Nastavnik je cjelokupnom pripremom i realizacijom nast. satu Nastavnikovo poštivanje individualnim sposobnostima učenika Uspostavljena disciplina ugraĎen poz.3. Metodička izvedba KONSTATACIJA OCJENA Pripremljenost nastavnika za nastavni sat Pripremljenost učenika za nastavni sat Predmetna i logička struktuiranost etapa nastavnog sata Adekvatnost i primjena odabranih oblika rada i vrsta nastave Adekvatnost i primjena odabranih nastavnih metoda i postupaka Adekvatnost i primjena nastavnih sredstava i pomagala Adekvatnost odabranog mjesta realizacije nastavnog sata Nastavna jedinica /sat realizirani u korelaciji sa predhodnim i sljedećim gradivom Nastavna jedinica /sat realizirani u korelaciji sa drugim predmetom Nastavnikovo praćenje cjelokupnog toka nastavnog sata Planirana nastavna jedinica/sat u cjelosti realizirana Nastavnik se u toku sata u cjelosti pridrţavao nastavne priprema Uspješnost u realizaciji i završetka nastavnog sata 1 2 3 4 5 X X Napomena X X X X X X X X X X 3.sata daje do znanja da vodi računa o sposobnostima i potrebama učenika Sposobnost nastavnika da stvori pozitivan razredni ugoĎaj i odrţi ga tokom cijelog sata Aktivnost učenika na satu Zasnovanost odnosa nastavnika i učenika na uzajamnom razumjevanju i poštovanju Ostvarenost nastavnikove pedagoške uloge na nast.3.2.

gradivom Povezanost nast.sredstava i nast.postupaka Nastavnikov spoljašni izgled Jezik. b) koncentriranoj pažnji. sata duhovno. -Psihološko dejstvo nastave na učenika se ispoljava se u :a) ţivahnom interesovanju. gradiva sa stvarnošćuprimjena Optimalnost u usvojenih činjenica na nast. ali istekli nova znanja Ostvarena komunikacija sa učenicima:a)verbalna b)neverbalna X X X -Ponašanje nstavnika u toku nast. pregledan i prati organizaciju nastavnog sata. d) uzbuĎivanju. 4 X 5 Napomena X X X X .sata:a)sigurna i samouvjerena.satu 5 X X X Napomena X X 3. Naučna zasnovanost KONSTATACIJA OCJENA 1 2 3 4 Zasnovanost gradiva u nast. dikcija i ton nastavnika Izraţavanje nastavnika Zapis na tabli bez pravopisnih grešaka. e) vještoj upotrebi nastavnih sredstava.Tehnička izvedba KONSTATACIJA OCJENA 1 2 3 Nast. emotivno i voljno obogatili. 3. c)vedrom raspoloţenju.4. b)nenametljiv. f)nesiguran.sat realizovan u skladu sa postojećim uvjetima i uz njihovo pravilno korištenje Način upotrebe nast.Učenici su se u toku nast.5. jedinici na stvarnosti i nauci Logičnost u izlaganju i obradi nastavnog gradiva Nastavnik uspješno vlada nast. c)dominantan/na. e) konfuzan. d) svrhovit.

b) pom.1.Ocjenjivanje učenika KONSTATACIJA OCJENA 1 2 3 4 Raznovrsnost ocjenjivačkih aktivnosti 5 - Napomena Pohvale.smjernice i sugestije upućivane djeci.Evidentna primjena savremenih metoda i ostvareno motivisanje djece . direktorice c)pedagog. d)razrednik/ca e)predmetni nastavnik/ca f)roditelj g)savjetnik/ca h) mentor Evaluator:/ica:Seada Kuštrić Nastavnik/ca :Sanel Šamerić __________________ ___________________ .Preporučujem ubuduće korištenje muzike u toku praktičnog rada .Sloţili smo se nastavnik i ja da praktičan rad i likovno-muzički ugoĎaj su edukativnog i relaksirajućeg karaktera. Preporuke u cilju unapređenja:Moje impresije su obojene pozitivnim emocijama kao u proteklim a vjerujem i narednim uvidima. Času prisustvovali:a)direktorica.6.Preporučujem kontinirano učenje i praćenje svih savremenih metoda u radu sa djecom.Preporučujem nastavniku da stručno znanje i kreativne ideje podijeli sa nastavnicima razredne nastave što je on prihvatio i u narednom periodu će biti realizovana razmjena iskustva i znanja.Izostala primjena kriterija mada su vidni na zidu učionice. primjetna kreativnost.Nastavnik Sanel je nenametljiv.temeljit i veoma se trudi u radu sa djecom.mašta . Primjerenost ocjenjivačkih aktivnosti nast.3. uţivljavanje (empatija) i uţivanje u umjetnosti i estetici.gradivu Primjerenost ocjenjivačkih aktivnosti sposobnostima učenika Nastavnikova pomoć učenicima da razvijaju sposobnost samoocjenjivanja Objektivnost i transparentnost u ocjenjivanju IV PREPORUKE - 4.Akceptirati samoocjenjivanje i meĎusobno ocjenjivanje uz primjenu kriterija i ishoda na kojima se treba insistirati u cilju unapreĎenja rada sa djecom.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->