P. 1
Pojam preduzetnistva

Pojam preduzetnistva

|Views: 1,379|Likes:
Published by Millana.85

More info:

Published by: Millana.85 on Dec 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/12/2013

pdf

text

original

SEMINARSKI RAD

Predmet: Preduzetništvo Tema: POJAM PREDUZETNIŠTVA

.................................................................................................................................................................................................................................................................... Značaj preduzetništva.......................................................................................................................1.......11 5.................................3 2...................................................................................7 4.........................................................12 6........... Pojam preduzetništva........................................................................................................................................15 2 ................................... Prepreke preduzetništvu..................................................................13 Literatura......................................................... Uslovi za razvoj preduzetništva............... Suština preduzetništva............... Tipovi preduzetništva...............................3 3........................................................

novi. za razliku od preduzeća. Dakle. Preduzet-ništvo se može razvijati u svim preduzećima nezavisno od njihovog svojinskog sta-tusa. Bitno je da stvaraju nešto novo. koje su od opšteg znaeaja i interesa.). informisanje. ali samo jedan manji broj njih su preduzetničke. već i uvođenje neke nove aktivno-sti. zdravstvo. Preduzetništvo postoji i u vanprivrednoj sferi (nauka. Mogu biti preduzetnička eak i ona preduzeća koja su osnovana u prošlom veku. a dobrim delom i pogrešno. Prvazabludauovakvomshvatanjupreduzetništvajeutomeštopreduzetništvo predstavlja ne samo formiranje novog preduzeća. prosveta. Kod nas je Zakon o preduzećima uveo po prvi put kategoriju preduzetnika. biti preduzetnička. tretira kao posebna poslovna aktivnost. eena). preduzetnik obavlja privrednu delatnost neposredno. do tada nepoznato. takvo shvatanje preduzetništva je nepreeizno. I to je pogrešno. To znači da preduzetništvo nije samo ekonomski fenomen. Međutim. novih sirovina. otkrivanje novih tržišta. da stiee dobit na tržištu. Mogu i velike firme. Pojam preduzetništva Postoje različita shvatanja pojma preduzetništva. preduzetništvo postoji u svim sferama rada gde poeinje da se ostvaruje nešto novo.1. u cilju sticanja bogatstva. specifično. do tada nepoznato ili nešto što nije korišćeno u prak-si. asortiman. Četvrta zabluda se odnosi na vezivanje preduzetništva samo za privredna preduzeea. Postoji veliki broj malih i novih firmi. eak i najveća državna preduzeea. bankarstvo i sl. Međutim. uglavnom. Ana-logno tome može se definisati i preduzetništvo kao proces kreativne upotrebe proiz-vodnih resursa. ako u svom poslovanju sada unose krupne inovaeije. stvaranje novog proizvoda ili usluge (kvalitet. čija je suština u 3 . 2. vee je to novi resurs u privrednom ambijentu. Suština preduzetništva Preduzetništvo se. novih načina komunieiranja sa potrošačima i sl. Po tom Zakonu cilj preduzetnika je kao i preduzeća. mali biznis u privredi. Druga zabluda se odnosi na vezivanje preduzetništva za male poslovne flrme. Treća zabluda se odnosi na svojinu preduzetnika. Veoma često pod preduze-tništvom se podrazumeva sopstveni.

). odnosno aneažovao ga na odredeni način. funkcija preduzetništva se sve više širi i dobija na značaju. Međutim. radnika i fin-ansijera. pravnici. On. Sa razvojem proizvodnih snaga ostvaruje se koncentracija i centralizacija ka-pitala. To su. Posao obavlja strogo profesionalno i za to dobija platu. Pošto preduzetništvo obezbeduje sticanje ekstraprof-ita. kapital i zemlju čiji se doprinos meri nadnicom. preduzetnici i menadžeri . inžinjeri i dr.ljudi specijahzovanih znanja i posebnih sposobnosti. Savremeni proees proizvodnje u tržišnim uslovima fukciju preduzetništva eini sve 4 . On ne snosi rizik poslovanja. a sada su primorani da ih prenose na preduzetnike i menadžere. a proces proizvodnje postaje sve složeniji. pre svega. da bi iz ostvarenih rezultata poslovanja. menadžera. kamatom i rentom. Ostao je neobjašnjen četvrti faktorpreduzetništvo koji generiše dobit koja određuje proširenu reproduk-ciju. to ga neki autori tretiraju kao četvrti faktor proizvodnje (pored rada. odnosno ekstradobiti. Naime. Na talasima takvih procesa isplivale su potrebe za novim zanimanjima i ljudima. Ranije su te poslove obavljali sami vlasnici kapitala. Savremena naučno-tehnička revolucija daje preduzetništvu poseban zamah i čiiii ga osnovom neprekidnog napretka i poslovnog uspeha. pripremljeni i zainteresovani za obavljanje tih poslova. inoviranja i sl. ali samo za onaj deo sopstvenog kapitala koji su uložili u kupovinu akcija tog preduzeća). Poslovni poduhvati za njih postaju način stvaranja vrednosti prihvatanjem rizika i inovativnosti. po pravilu. (Jedino u slučaju kada menadžeri kupe akcije preduzeća kojim upravljaju oni i učestvuju u snošenju rizika. uveean za kamatu ^cenu upotrebe kapitala) i ostvariti sopstvenu zaradu (profit ili dobit). Sa razvojem tržišnog načina privređivanja. i produbljuje se društvena i tehnička podela rada.rad. kao i ostali zapos-leni u firmi. To su profesionalno osposoblje-ni ljudi za vođenje firme (ekonomisti. upravlja tuđim kapitalom (kapitalom ak-cionara). menadžer je direktor ili upravnik savremene kapitalističke firme (akcionarskog preduzeća). up-ravljanja. Pri tome sav rizik poslovanja snosi preduzetnik. nakon ugovorenog roka. klasična ekonomska teorija je razlikovala tri faktora. U savremenoj tržišnoj privredi funkciju preduzetništva (organizovanja. Osnovna razlika izmedu klasičnog preduzetnika i savremenog menadžera je u tome što je preduzetnik pozajmljivao tudi kapital za određeno vreme i proizvodno ga investirao.takvoj kombinaciji faktora proizvodnje koja može da obezbedi mak-simizaciju poslovnih efekata. Preduzeće kao organ-izacioni oblik poslovanja u savremenoj tržišnoj privredi postaje svojevrsna koalicija ekonomskog interesa i smišljenog delovanja preduzetnika. kapitala i zemlje).) sve češće vrše menadžeri. mogao vratiti vlasniku njegov kap'ital.

preduzetništvo na nivou preduzeća. U uslovima postojanja mešovite svojine nad sredstvima za proizvodnju primanja zaposlenih se sastoje iz plate koju primaju za rad i rezultate rada ostvarene u materijainoj proizvodnji. autoritet.aktuelnijom i neophodnijom za svako preduzeće bez obzira na oblik svojine (privatna. U uslovima mešovite svojine nad sredstvima za proizvodnju radni kolektiv je nosilac funkcije organizovanja i upravljanja procesom proizvodnje. Prema Leksikonu menadžmenta. tržištu i tehtiologijama. Zato i rizik poslovanja snosi ceo kolektiv. Šumpeter smatra da preduzetnistvo nije nikakva profesija i da je ono potpuno nezavisno od vlasništva nad kapitalom. Posebno postoji potreba razjašnjenja funkcije preduzetništva u uslovima mešovite svojine shvaćene kao kolektivne svojine (društvenog kapitala). Iz ovoga se vidi da se preduzetništvo shvata. zadružna. On smatra da preduzetništvo podrazumeva inicijativu. iz primanja koja dobijaju po osnovu upravljanja sredstvima za proizvodnju (preduzetništvo) i primanja po osnovu suvlasništva (akcionarstvo). Osnov za to je svojinski koncept. ima za cilj da: • identifikuje poslovne prilike • sagleda mogućnosti i sposobnosti preduzeća • osigura kreativan pristup uz otvorenost prema novim idejama i inovaci-jama • uvede inovacije. državna. U takvim uslovima preduzetnička funkcija može biti efikasnija nego u klasičnom kapitalizmu. Neki autori smatraju da bi se preduzetništvo najboije shvatilo i objasnilo. preuzimanju 5 . On je kolektivni preduzetnik i vrši preduzetničku funkciju. kao multidimenzi-onalni pojam čija je orijentacija na inovcijama proizvoda. kolektivna. predviđanje i vođstvo. što će rczultirati poslovnim uspehom i profitabilnošću. društvena. mešovita). preko isticanja personalnih karakteristika uspešnog preduzetnika: • želja za postignućem • optimizam • mali strah od grešaka • odlučnost • mala potreba za posedovanjem moći • energičnost • jaka interna samokontrola • jaki inidividualizam • prihvatanje neizvesnosti • visoko sporazumevanje. uglavnom.

Značajne promene u procesu rada i položaju radnika u preduzeću gde se iz repetitivnog načina obavljanja posla prelazi na inovativan. 8. 7. inovativnost i neprekidno prilagođavanje. 5. Izuzetna neizvesnost savremenih promena traži izuzetnu ekonomsku di-namiku. 9. di-zajna i struktura preduzeća negira tradicionalnu preduzetničku hijerarhiju usluga. da prikupi kapital potreban da se ta prilika iskoristi i da započne neki posao preuzimajući rizik neuspeha. 3. Pri tome se informaciona teh-nologija nameće kao osnovna determinanta i preduslov nove mreže poslovne pov-ezanosti. Vreme postaje centralni faktor i polje konkurentske borbe.rizika. jer neizvesnost zahteva brzinu reagovanja. partnerstvo dodatne vrednosti. da smišlja. lO. preduzetnička ideja i inovacija. organizaciono-tehnološke fleksibilnosti i tržišne prilagodljivosti. autonomiji i praktičnom ponašanju. Kvalitet. u svojoj knjizi 'Thriving on Chaos". preduzetnicka anarhija.a preduzeće svo-je tržišne partnere sve više smatra poslovnim saradnicima što obično uključuje tzv. T. sofisticiran rad koji rezultira kvalitetom umesto kvantitetom i služi poboljšanju produktuvnosti i ekonomičnosti. 4. dizajn i servis ostaju najvažnije komparativne prednosti proizvođača novih proizvoda. promene zahvataju tržišnu strukturu i koncentraciju gde jača trend malih i srednjih preduzeća. Pojedinačno preduzeće postaje deo kooperativnih mreža. 2. Sve ove navedene tendencije pokazuju da je preduzetništvo dinamičan sis-tem koji se 6 . 6. aii sa nadom da će uspeti. a proizvodi se roba za poznatog kupca. Peters. Pojačana internacionalizacija svih privrednih procesa. Da bi se ostvario prduzetnički koncept razvoja neminovno je da se naglase i primene najbitnija obeležjn preduzetništva. razvija i sprovodi nove i profitabilne ideje i programe. Stare ekonomske ideje o ekonomiji velikog obima se. Sva tržišta postaju fragmentarna. preuzi-manje rizika. ali takođe i trend povezivanja u velika preduzeća. Nova organizaciona prevladava tzv. U najširem smislu preduzetništvo označava sposobnost neke osobe da uoči povoljnu šansu. navodi deset osnovnih tren-dova u preduzetništvu: 1. fleksibilnost i adaptibilnost. Restrukturiranje velikih preduzeća na osnovu konkurencije kvaliteta.menjaju. a to su: samostalnost.

Položaj.). što im najviše odgovara. pod njihovom kontroiom. ima niz pozitivnih. To je posebno karakteristieno za zcmlje zahvaćene procesom tranzicije (bivše socijalističke zemlje). U Leksikonu menadžmenta interno preduzetništvo se određuje kao nasto-janje da se 7 . Pored navedenih tendencija. veliki broj problema koje lično moraju da rešavaju. čime se one brane od mogućih izazova iz okruženja. To je karakteristieno za srednje i imućne slojeve. da iskažu svoje sposobnosti.bar dok se posao ne razradi. društveno-ekonomskih. prijatelji. žena. velika odgovornost. Takođe je novina da se preduzetništvo često vezuje za kućni biznis ili porodične firme. mnogo više rada . Tako shvaćeno preduzetništvo ima niz prednosti (mogućnost da ljudi rade ono što žele. česte stresne situacije zbog nestabilnog društveno-ekonomskog sistema. kanale nabavke i prodaje. Tada se te male preduzetničke firme svojom proizvodnjom odnosno uslugama koje pružaju javljaju kao dopuna velikim sistemima. njihova deca. naravno. neizvesna budućnost. da zarade. uloga i značaj preduzetništva je sasvim različit u zavisnosti od njegove vrste. svoja znanja. osnivaju svoje pri-vatne firme i nastavljaju da rade u istoj ili sličnoj oblasti. u najnovijem periodu. 3. S drugc strane sasvim je drugačiji položaj malih i srednjih preduzeća koja se samostalno formiraju za obavljanjc nekih poslova za koje velike firme nemaju interesa ili nisu organizovane. odnosno one koji su bili u poziciji srednjeg ili top menadžmenta. recimo. u razvoju preduzetništva ispoljavaju se i neke sasvim nove pojave. koji koristeći svoj imovinski status. Tipovi preduzetništva Postoje dva osnovna tipa preduzetništva: • interno ili intrapreduzetništvo i • eksterno preduzetništvo. rodbina.stalno menja i razvija. da se društveno afirmišu itd. ne funkcionisanja pravne države i slično). intemog preduzetništva koje se organi-zuje u velikim firmama. Sasvirn je drugačiji značaj tzv. slučaj sa pojavom i ulogom žena u preduzetništvu. ali i neke negativne strane. ali i brojne nedostatke (rizik od neuspeha. To. svoja poznanstva. Nova je i pojava da prduzetništvom počinju da se bave i ljudi koji su zbog različitih organizacionih. Takav je. sistemskih mera ostali bez po-sla. gde rade muž.

• sagledavanja mogućnosti i sposobnosti preduzeća.uvođenje novih proizvodnih metoda ili poboljšanje postojećih. strukture zaposlenih. a u slučaju kompanija "prirodni" uzrok smrti je njihova nesposobnost da idu u korak sa razvojem inovacija. To se radi. uglavnom. s obzirom na njihove finansijske mogućnosti da izdvajaju značajna sredstva za inventivnu delatnost. Ovako shvaćeno preduzetništvo odnosi se na veliki broj aktivnosti: • inovacije proizvoda . organizacije. sa najvećim stopama privrednog rasta. različitog karaktera.uvodenje novog proizvoda ili poboljšanje kvalileta postojećeg. korišćenjem domaćih ali i svet-skih inovacija i veštih imitacija. uz otvorenost prema novim idejama i inovacijama podstaknu i primene inovacije koje će dovesti do porasta profitabilnosti. • osvajanje novih tržišta za plasman roba i usluga. pa i njihovim nacionalnim privredama donele ogromne konkurentske prednosti i zarade. U tom pogledu on je zauzeo prvo mesto u svetu. godine obezbeđivao privredni rast na bazi inovacija. ideje u cilju promovisanja inovacija i strategijskih promena. a posebno kod pojedinih zemalja. • stvaranje novog tipa organizacije. u velikim preduzećima i u njihovim zreiim fazama. iako siromašna zemlja. Takvom mudrom politikom.veiikim i malim. način rada. NajboJji primer za to je Japan. I tako je Japan. disciplinom.na osnovu: • identifikovanja poslovnih prilika u preduzeću. da bi danas njihovo učešće u tom rastu poraslo na preko 70%. • kreativnog pristupa. • osvajanjc novih tržišta sirovina. ostvario "japansko čudo". Pron-alazak inovacionih strategija označio je novu eru u razvoju svetske privrede u ce-lini. 8 . Japanci su u tome uspeli i zbog toga je njihova privreda u dugom vremenskom peri-odu delovala zdravo. koja im se kasnije višestruko vraćaju. Interno preduzetništvo se često naziva i korporacijsko preduzetništvo. • inovacija procesa rada . marljivim i upornim radom ostvario je konkurentsku sposobnost svojih kompanija i velike zarade koje su obezbedile veoma dinamičan i održivi privredni razvoj. po pririodnom bogatstvu. Šumpeter je pisao da ljudi umiru prirodnom smrću. jer se odnosi na novu kombinaciju faktora proizvodn je unutar određcne firme. Interno preduzetništvo se vezuje za aktiviranje unutrašnjib faktora u predu-zeću kao što su: zaposleni. sredstva. Inovacione strategije su pojedinim velikim kompanijama. Kao takvo ono se može praktikovati u svim firmama . poletno. Tamo se svc do 1975.

Praksa pokazuje da su se gotovo sve velike ideje rađale u glav?. novatori odnosno racionalizatori procenjuju konkretne uslove i donose konačnu odluku. da li je ta ideja opravdana i prihvatljiva sa stanovišta raspoloživih resursa (materijalnih. u prvoj fazi inovator osmišljava svoju ideju. obezbeđuje potrebna finansijska sredstva i stiče profit.O internom preduzetništvu govorimo onda kada pojedinei ili timovi u određenoj organizaciji imaju ideju za neku inovaciju i počinju da stvaraju potrebnu klimu za njenim prihvatanjem i realizacijom u toj organizaciji. zbog čega se pojedine osobe radije odlučuju da svoje invcntivne ideje os-tvaruju zajedno sa drugima u organizaciji (interpreduzetništvo). četvrto. ostvarenim rezultatima daje garanciju da takav poduhvat može ostvariti. potrošače. da bi se videlo da li ona može da uđe u sledeće faze. podvrgava je određeriim fizibiliti testovima. hrabrih i fantastično upornih pojedinaca. ako je uspešan. Tu inovator deluje obično sam. Za razliku od preduzetnika koji stvara organizaciju u kojoj razvija svoje ideje. I peto. umesto da razviju sopstveni biznis (preduzetništvo). Zato ideje iiajčešće potiču od pojedinaca. S pravom se postavlja pitanje. Prvo. Pronalazači. Od toga nastaje višestruka korist i za inovatore i za firmu i za na-cionalnu privredu u celini. pri-hvata i realizuje. Drugo. društvenu zajednicu.ist (i koliku) za organizaciju i uže ili šire okruženje. Dakle.ma maštovitih. posebno nadarenih. Timovi i o/canizaoije dolazc do izražaja tck u sledećim lazama. koja to razume. Proces interpreduzetništva se ostvaruje kroz pojedine faze: Prva faza je faza inicijative. organizuje proizvodnju. koja su postojeća i eventualno nova ograničenja i ortpori koji se javljaju na putu ostvarenja teideje i da li se eventu-alno mogu odmah otkloniti u toj prvoj 9 . čime obezbeduje zaradu organizacije i omogućava njen rast i razvoj. da li je ta inovacija kompatibilna sa postojećom organizacijom ili zahteva njenu izmeni i koliku. infras-trukuira (prostor. finansijska sredstva. Ti testovi morali bi da odgovore na niz dilema. S obziroin na iznetu konstataciju vidi se da su osobine odnosno karakteris-tike preduzetnika i interpreduzetnika umricgome zajcdničkc. ili pruža usluge. da li ta novotarija donosi određenu kor. laboratorije. Ijudskih. da li interpreduzetnik sa svojom reputacijom. Obično u početku pokušavaju da to rade u okviru odredene kompanije (interpreduzetništvo). oprema). interni preduzetnik stvara potrebnu klimu za primenu svoje inovacije. marketinška podrška. odnos društva prema privatnom biznisu i drugo. Treće. Osnovni faktori za to su: materijalne prirode. organizacionih) i evetualnog angažovanja dopunskih. a ne od grupa odnosno timova.

Treća faza predstavlja fazu u kojoj dolazi do formiranja neformalnog nekada i formalnog tima. onda se ulazi u sledeću fazu. Na osnovu povratnih informacija procenjuje se raspoloženje i prihvatljivost ideje. u praksi izgleda čak i mnogo teže. Druga faza je faza testitranja rasploženja u organizaciji. ne ide lako. sagledaju efekti njene primene i ubedljivo prezcntiraju. čest odbojni stav niza velikih kompanija. Ako odgovori na navedene dileme budu pozitivni. zavisi u najvećoj meri od njihovog menadžmenta i to pre svega od strateškog menadžmenta i od vlasnika. čak i njihovog ponižavanja. tako bi ovde trebalo istaći značaj kolektivnosti. obrazloži. zavisti itd. naravno. Ideja je potpuno oformljena da može da se prihvati i da otpočne proces njene realizacije. Cilj ove faze je da se ideja razradi. zadovoljavajući. To. To što manje or-ganizacije nemaju spremnosti da shvate i da prhvate interno preduzetništvo ne može se. a možda i za okruženje. zbog puno razloga: nedovoljnosti informacija. Tim čine ljudi koji su dovoljno iskusni i obrazovani. Interpreduzetnik razmenjuje ideju sa određenim pojedincima i nadležnim službama u organizaciji. Unutar korporativnc 10 . ne-doraslosti pojedinaca da shvate ideju. zanatlija i drugih da bi mogli da obave takav posao koji su obavili. timskog rada. Kakva će stvarna klima biti u pojedinim kompanijama. ali se može delimično shvatiti. po tom pitanju. čak i veliki umetnici kao Mikelanđelo morali su da koriste usluge pomoćnika. iako ukazuje da ima dosta barijera koje se moraju savlađivati. konzervativizma. koji su shvatili i prihvatilj ideju i njenu korisnost i značaj za organizaciju. timskog rada. Istorija civilizacije pokazuje da ne postoji nijedan pojedinac koji je dao veliki istorijski doprinos kao individua. To znači da je savladan put od onoga šlo se zove ideja. straha od rizika. naravno. Ali. U ovoj fazi dolazi do izražaja timski rad. Ukoliko se sve te prepreke savladaju ulazi se u sledeću fazu. Ukoliko oni imaju pozitivan odnos prema internom preduzetništvu to će sve ići lakše i brže. neizvesnosti. razočarenja. bez saradnje sa drugima. postojanja inert-nosti.inovacija. To dovodi do niza frustracija novatora. opravdali. U četvrtoj fazi interpreduzetništvo prerasta u prepoznatljivi organizacioni entitet. koji će realizovati usvojenu ideju. Smatra sc da postoji stanje uma koje Ijude čini osetljivim na druge umove i obezbeđuje moć privlačenja i nastanka kolektivnog. Kao što smo naglašavali značaj pojedinca za rađanje ideje. nekada čak postojanja ljubomore. Izloženi scenario delovanaja interpreduzetništva.invencija u ono što se zove njena praktična primena.fazi. testira. koje su se razvile upravo na internom preduzetništvu ne može se ni shvatiti ni prihvatiti.

državna deregulacija u oblasti ekonomije i inovativna kultura. roba i kapitala. interni i eksterni. Tržište kao medijum na kome se ostvaruju odnosi ponude i potražnje. sociološke. invencija i inovacija u sopstvenom ambijentu. Država svojim merama ne sme da ograničava autonomiju privrednih subjekata niti da im propisuje usIo\ rc i 11 . Pod eksternim preduzetništvom podrazumevaju se aktivnosti kompanije na eksterne efekte firme. Umesto elaboracije pojedinih grupa navedenih faktora. iični i faktori okruženja. Za razvoj preduzetništva je veoma bitna i deregulisana ekonomija. pravne. U stručnoj literaturi. Navodi sc da su sličnu praksu imalc i druge velike firme.kulture mora jačati svcst da su upravo unutrašnji preduzetnkvnajveći unutrašnji izvor energije za inovativno i kreativno menjanje preduzeća. kao na primer IBM. Nudili su im da počnu svoj biznis tako što su im davali nove preduzetničkc linije proizvoda u određenom vremenskom periodu u kome su imali zadatak da razviju posao i firmu. psihološke. Prct-postavka za nesmetano delovanje tržišta je slobodno kretanje Ijudi. sa radnim iskustvom od samo par godina i obično bez formalnog obrazovanja iz oblasti menadžmenta. smatramo da je korisnije da se obrade osnovni uslovi za razvoj preduzetništva. lepšu. 4. jcvtiniju robu. kao pozitivan primer. To je velika šansa i podstrek za prcduzetnike. U tom smislu. Ti uslovi su: slobodno tržište. informa-cione. 3M i Bell Labaratorics. klima i tradicija. ono radi na stvaranju povoljne klime za razvoj stvaralaštva. uvažavajući ekonomske kriterijume vrši alokt.livnu i distributivnu funkciju. Postoje različite njihove sistematizacije i podele: objektivni i subjektivni. merama i inicijativama maksimalno do-prinese stvaranju i afirmaciji internog preduzetništva. Ceo proces se odvijao pod nadzorom supervizora i kontrolora koji su pomagali tim internim preduzetnicima. na procenu relevantnosti okruženja (uže i šire) i pripremi odgovora na njegove zahteve. Na kraju perioda sumirani su ostvareni rezultati i u skladu sa tim odrcdivane su na-grade. u tom pogledu. tehničkotehnološke. Neki ih dele na ekonomske. Uslovi za razvoj preduzetništva Brojni su faktori koji utiču na razvoj prcduzctništva. navodi se praksa poznate američke firme General Electric koja je početkom 90-ih godina birala vi-soko obrazovane mlade ljude. U slobodnoj konkurentskoj borbi bolje prolazc oni koji imaju kvalitetniju. Eksterno preduzetništvo ostvaruje vezu između firme i okruženja i nastoji da svojim akcijama.

po otpočinjanju određenog poduhvata. preti rizik neuspeha. koju je dyjp Karl Vesper! 12 .zapam-tim. plaća najveću cenu. Neće im'ati materijalne mogućnosti da even-tualni prvi poslovni promašaj isprave. mora da sačini svoj poslovni (biznis) plan. kao i niza nepovoljnih. da sagleda sve aspekte poslovanja: finansijske. Potpune slobode tržišta danas nema nigde u svetu. ograničavajućih okolnosti. Moraju biti izuzetno obazrivi. nije lako. što vidim . On mora da bude kvalitetan. Morali bi da imaju određena teorijska saznanja. a da druge destimuliše.načine međusobne saradnje. Zbog toga svaki preduzetnik. Kao prvo i osnovno. onaj preduzetnik koji se uči na sopstvenim greškama. ali ne sopstvenim. proizvodne. Mnogi citiraju sistematizaciju prepreka preduzetnistvu. carinske. U protivnom. To ne znači da država ne bi trebalo uopšte da reguliše pojedine ob-lasti ekonomskog života od značaja za stabilnost.znam). pre nego što uđe u odredeni biznis. U protivnom. To naravno. izvodljiv. Taj plan je izuzetno važan. jednostavno. što uradim . One su i objektivnog i subjektivnog karaktera. zbog mnogobrojnih faktora koji se sve mogu pojaviti pre početka određenog poduhvata. već pozajmljenim kapitaloru. Nalaze se i unutar firme i u okruženju. prepreka koje se mogu pojaviti naknadno. 5. Time bi se stvaraii neravnoprvni uslovi za razvoj preduzetništva. održavanje i prosperitet nacionalne ekonomije. Različiti autori daju različite sistematizacije tih prepreka. Rizik neuspeha ih mnogo snažnije pritiska. Posebne probleme imaju oni preduzeMici koji se odluče da uđu u biznis. Prepreke preduzetništvu Postoje brojne i raznovrsne prepreke koje sputavaju razvoj preduzetništva. niti je to moguće. kreditne ili neke druge politike da neke grane fa-vorizuje. Takode ne bi smela raznim mera-ma monetarne poreske.zaboravim. a posebno dosta praktičnih saznanja (morali bi da imaju u vidu izreku: Što pročitam . morali bi da imaju određena saznanja iz te oblasti. tržišne i ostale. Potencijalni preduzetnici koji se odluče da udu u svet biznisa morali bi da budu svesni toga.

34500 dolara. zapošljavale su pedeset puta više ljudi nego preduzeća koja su stara preko dvadeset godina. Prema rezultatima nekih drugih istraživanja.6. Da bi se održali. Kao takvo preduzetništvo pozitivno utiče na celokupnu privrednu i društvenu strukturu. oni su primorani da kupuju nove modernije 13 . taj isti učinak. Prema" podacima Organizacije za ekonomiku i razvoj SAD. firme iz oblasti elektronike. mnogi su pripisivali ulaganjima u postro-jenja i mašine i preduzetništvo. Tu po\'ećanu produktivnost američkog radnika. jedna promena. u periodu svog postojanja od 5 do 10 godina. proizvoda i usluga. kapitala i zemlje). pak. proizvoda i usluga. u toj konkurentskoj borbi. U SAD su ekonomisti počeli da poklanjaju vcću pažnju manjim firmama kada su primetili da one zapošljavaju više radnika od tradicionalnih preduzeća. rast nacion-alnog dohotka. To se odražava na čitavu privrednu strukturu. Pcnekad. Mnogi od preduzetnika su radili u velikim korporacijama koje su odbile da primene njihove pronalaske. Nekada. potiču iz sektora male privrede. Nas-tala je mala privreda. To je oteralo pronalazače da odu u preduzetnike. Tako mala privreda podstiče konkurenciju na tržištu i time se dinamiziraju privredne aktivnosti. Is-tovremeno. godini je proizvodio roba i usluga u vrednosti od 45100 dolara. jedna inovacija ima ograničeno dejstvo. u 1990. a u Japanu. proce-som konkurencije dolazi do diferenciranja robnih proizvođača. • Posticaj stvaranja novih tehnologija. • Podsticaj promene na tržištu i jačanja konkurencije. Naimc. Ekonomski rast (rast obima proizvodnje i produktivnosti rada). jedna promena izaziva čitav lanac promena.reeimo. koja su i sama po sebi preduzetničkog karaktera. • Podsticaj proizvodnje i produktivnosti. samo kod jednog privrednog subjekta. rast zaposlenosti su makro pokazatelji razvoja neke privrede. koja je jedna od važnih industrija u SAD. Značaj preduzetništva Već je istaknuto da se preduzetništvo danas sve češće tretira 'kao četvrti fak-tor proizvodnje (pored rada. prosečan radnik u SAD. četiri petine ukupnih novih radnih mesta. Prema rezultatima nekih istraživanja. Između pojedinih preduzetnika počcla je konkurentska borba. Preduzetničke aktivnosti dovode i do razvoja novih tehnologija. prosečan radnik u Nemačkoj je imao u vrednosti od 375S0 dolara. Najjači odnosno najvidljiviji uticaj preduzetništva še ostvamje kroz: • Podsticaj ekonomskog rasta. u odnosu na nemačkog i japanskog radnika. direktno ili povećanim ulaganjima u istraživanja i razvoj.

koja je osnova za rast i razvoj pojedinih privrednih subjekata. Razvojem preduzetništva stvar-aju se promene. I tako stalno. i mašinama. Da bi se ojačale konkurentske sposobnosti. Njihovim produbljavanjem podstiče se proces konkurencije. 14 . Povećani obim proizvodnje traži nova tržišta. traži se još savremenija. U tome je osnovna uloga i znsčaj preduzetništva. pa i na međunarodnom planu. a on podstiče proces pozitivne selekcije. Proces konkurencije se nastavlja.tehnologije. povećava sc i obim proizvodnje. selekcija se produMjuje. pa i privrede u celini. na domaćem. Sa novim tehnologijama.

Petković.co.limun.yu 15 . Čačak 2006. www. Viša poslovna škola Čačak.ekonomist. 3.e-magazin.adizes. www. Prof. www.net 5. Dr V. Čačak 2006. Prof. Viša poslovna škola Čačak. MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA. Petković.Literatura 1.hr 4. www. PREDUZETNIŠTVO. Dr V.com 6. 2.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->