1. Izracunati obim pravougaonika, ako je zbir kvadrata njegovih stranica 20, a povrsina 8. 2. Pokazi da je 108 + 4 27 − 192 = 10 3 3.

Neka su sredine stranica pravilnog sestougla tjemena novog sestougla. Odredo odnos njihovih povrsina. 4. Izracunati stranicu romba cija je povrsina 24 a zbir duzina dijagonala 14. 5. Krak jednakokrakog trougla je za 15% duzi od osnovice. Izracunaj obim trougla ako je krak 23cm. 6. U trouglu ABC, cija je stranica AB=16cm i visina hc = 8cm , upisan je pravougaonik PQRS tako da P, Q ∈ AB , R ∈ BC i S ∈ AC . Izracunaj obim pravougaonika ako je PQ = 12cm .