Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

UTORAK, 20. 12. 2011.

Godina LXVIII • Broj 23.349

Zatvoreni dan Ars Aevija

NEKA BUDE MRAK!
37. strana

Sindikat se izborio za novog ste~ajnog upravnika

Nagrade za srednjo{kolce FBiH

ZNANJEM U BUDU]NOST
9. strana

Krivaja mora opstati
3. strana

DANAS PRILOG

U Tu`ila{tvu BiH ponovno ispitan Mevlid Ja{arevi}

TRA@I SE SNAJPER
2. strana

U @I@I
U Tu`ila{tvu BiH ponovno ispitan Mevlid Ja{arevi}

2

utorak, 20. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

Premijer RS-a i ~lanovi Socijalnoekonomskog savjeta

}e na ulice

Radnici

Sarajevo, 28. oktobar: Ja{arevi} pred Ambasadom SAD-a

Tra`i se snajper
Ja{arevi} ni ju~er nije tu`iocima dao odgovor gdje se nalazi snajper, koji se vidi u videosnimci njegovog testamenta Posjetila ga supruga, o~ekuje majku iz Be~a
Mevlid Ja{arevi}, glavni osumnji~enik za teroristi~ki napad na Ambasadu Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava u Sarajevu, ju~er je ponovno saslu{an u Tu`ila{tvu Bosne i Hercegovine, potvrdio je njegov pravni zastupnik advokat Senad Dupovac. je i od koga Ja{arevi} kupio snajper i gdje se on sada nalazi. Ja{arevi} na to nije odgovorio, rekao je Dupovac po okon~anju saslu{anja njegovog klijenta. Dupovac je kazao i to da nije siguran koliko je Tu`ila{tvo zadovoljno dobijenim odgovorima, jer im je pitanje o nestalom snajperu sada prioritet za rje{avanje. Tu`ioci, naime, jo{ tragaju za snajperom koji se vidi na videosnim ku Ja {a re vi}evog tes ta menta, koji tokom istrage nije prona|en ni kod njega ni u njegovoj ku}i. Ja{arevi} je ranjen iz policijskog snajpera i uhap{en 28. oktobra, neposredno nakon {to je iz kala{njikova pucao na Ambasadu SAD-a u Sarajevu, nakon {to je pucao i ranio policajca anga`ovanog na osiguranju zgra de. Rje {e njem Su da Bosne i Hercegovine nalazi se u pritvoru.

Ranka Mi{i}: Ovo je ispit za sve nas

Zakonom o PIO RS-a, koji }e u NSRS-u biti ove sedmice, poo{travaju se uvjeti za odlazak u penziju, ~emu se o{tro protive i Unija poslodavaca i Savez sindikata
Vlada i predstavnici Socijalnoekonomskog savjeta RS-a ni nakon ju~era{njih razgovora nisu postigli dogovor o novom zakonu o penzijsko-invalidskom osiguranju u RS-u, uz napomenu da su sve opcije otvorene, od izmjena ili povla~enja zakona, pa do izlaska radnika na ulice. zna~ilouva`avanjestavovasocijalnih partnera, ali i mogu}nost odga|anjausvajanjazakona, kazala je nakonsastankapredsjednicaSavezasindikataRankaMi{i} i navela da }e branitisvojestavove. Ovo je ispit za sve nas, naglasila je ona. Razgovore je ocijenila te{kim, ali i izrazila razo~aranje pona{anjem, kako je navela, pojedinih socijalnih partnera prema onima koji te{ko rade i upla}uju novac u Fond PIO RS-a. PredsjednikUnijeposlodavaca u RS-u Ranko Mili} kazao je da ne}e govoriti{ta }e bitiako Vlada ne prihvatinjihoveprijedloge, jer }e konsultacije i usagla{avanjetrajati do zasjedanja NSRS-a. Poslodavci su protiv produ`enja sta`a, penalizacije, izdvajanja za profesionalnu rehabilitaciju invalida. Mili} je naglasio da su i poslodavci svjesni da Fond PIO mora da opstane, ali da sve to ne mo`e biti na teret poslodavaca, posebno o pitanju privremenih penzija. na penzionisanje bude 40 godina radnog sta`a bez obzira na godine `ivota, da radnik mo`e ostvariti pravo na penzijukadanavr{i65 godina i 15 godina radnog sta`a, da osiguranik `ena mo`e u penziju s 35 godina radnog sta`a bez obzira na godine `ivota, bez penalizacije, da se kao uvjet za starosnu penziju ne propisuje 45 godina penzijskog sta`a, da se penzija mo`e odre|ivati za najvi{e 40 godina penzijskog sta`a, da u Upravnom odboru Fonda Savez sindikata ima isti broj ~lanova kao Vlada, da se penzija ispla}uje u skladu sa rje{enjem, a ne prema prikupljenim sredstvima, te da RS mora da garantuje zara|ene penzije, a proizvedena prava da finansira iz poreza i drugih izvora umjesto iz doprinosa. Novi zakon o PIO za sada samo podr`avaju predstavnici Udru`enja penzionera RS-a. Vjerovatno je to i razlog za{to je novinare nakon ju~era{njeg sastanka izbjegao predsjednik ovog udru`enja Rade Rakulj, odlu~no odbiv{i da da izjavu.
G. KATANA

Poslodavci protiv
Zakonom o PIO RS-a, koji }e se predposlanicimaNarodneskup{tine RS-ana}i ove sedmice, poo{travaju se uvjeti za odlazak u penziju, ~emu se o{troprotive i Unijaposlodavaca i Savez sindikata, ali }e se razgovori nastaviti. Sada je Vlada na potezu, konstatovali su predstavnicisindikata i poslodavacakoji ne prihvatajuuvjet od 45 godina radnog sta`a za odlazak u penzijukako je izvr{navlast u RSu predvidjela ovim zakonom, kao i tzv.penalizacijukojazna~iumanjivanje penzije ukoliko se za nju neko ranije odlu~i. O ovim pitanjima, kategori~ni su i sindikat i poslodavci, nema pogodbe. - Sve opcije su u opticaju, i izmjene predlo`enog zakona, {to bi

Dobro raspolo`en
U Tu`ila{tvu Bosne i Hercegovine nisu ni potvrdili ni demantirali da je Ja{arevi} ju~er saslu{avan. Glasnogovornik Boris Grube{i} je kazao da Tu`ila{tvo nema praksu davati informacije o aktivnostima koje provodi i komentarisati ih. On je potvrdio da se istraga o teroristi~kom napadu na ameri~ku ambasadu u Sarajevu, koji se dogodio 28. oktobra, kada je Ja{arevi} iz automatskog naoru`anja pucao

Zahtjevi sindikata
Savez sindikata RS-a insistira na tome da osnovni uvjet za pravo

(NE)DJELA Tu`ioci su, prema rije~ima Dupovca, Ja{arevi}a ju~er ispitivali o njegovom {kolovanju, prethodnim djelima koja je po~inio, te o njegovom `ivotu u vehabijskoj zajednici u Gornjoj Mao~i
na zgradu Ambasade i ranio policajca, nastavlja. Dupovac je rekao da je Ja{arevi} tokom ju~era{njeg ispitivanja bio dobro raspolo`en, po{to ga je pro{le sedmice posjetila supruga, a Sud je odobrio da mu ove sedmice iz Be~a u posjetu do|e i majka. Tu`ioci su, prema rije~ima Dupovca, Ja{arevi}a ju~er ispitivali o njegovom {kolovanju, pret ho dnim dje li ma ko ja je po~inio, te o njegovom `ivotu u vehabijskoj zajednici u Gornjoj Mao~i. - Posebno ih je zanimalo gdje

Obe}anje prodavcu
U javnosti se nezvani~no moglo ~uti kako je Ja{arevi} na jednom od prethodnih ispitivanja tu`iocima kazao da je snajper, te jo{ dvije pu{ke, kupio od “Srbina ko jem je tom pri li kom obe}ao da nikada ne}e odati ko mu je prodao oru`je“. Ime i ostali podaci se ne pominju, a ni Ja{arevi} ni oni koji nude ove nezvani~ne informacije ne kriju da je nacionalnost prodavca va`na odrednica?! U pritvoru se, zbog sumnje da su povezani sa Ja{arevi}em i izvr{enjem napada na ameri~ku ambasadu, nalaze i Dino Pe~enkovi} i Munib Ahmedspahi}, koji su ga, kako je utvr|eno, kobnog dana dovezli u Sarajevo, te Emrah Fojnica, kojeg Tu`ila{tvo povezuje sa oru`jem prona|enim u Gornjoj Mao~i. Pritvor, koji im je odre|en 28. novembra, mo`e trajati do 28. januara 2012. godine.
J. FETAHOVI]

V I J E S T I

@ELJKO KOM[I]

SVEN ALKALAJ

Su}ut zbog Havelove smrti
Predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH @eljko Kom{i} uputio je telegram su}uti predsjedniku ^e{ke Republike Vaclavu Klausu povodom smrti Vaclava Havela. “S velikom tugom i pijetetom primili smo vijest da je preminula velika li~nost suvremenog svijeta Vaclav Havel, prvi predsjednik demokratske ^e{ke Republike, uva`eni pisac i veliki prijatelj moje zemlje BiH. U ime Predsjedni{tva i osobno ime, molim Vas da primite iskaze su}uti i solidarnosti s Vama, obitelji Havel i prijateljskim narodom ^e{ke. Uspomena na prijatelja Vaclava Havela bit }e trajno sa~uvana u na{oj zemlji“, ka`e se u telegramu.

Saosje}anje s Filipincima
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Sven Alkalaj uputio je telegram sau~e{}a dr`avnom sekretaru za vanjske poslove Republike Filipini Alber tu F. del Rosariu povodom velikih poplava koje su zadesile ovu zemlju i prouzrokovale gubitak velikog broja ljudskih `ivota. “S dubokom tugom i `alo{}u primio sam vijest o tragi~nim poplavama u Va{oj zemlji koje su prouzrokovale nemjerljive gubitke `ivota, ra zaranja i patnje. U ime Mi nis tar stva vanj skih po slova Bosne i Hercegovine i u svoje li~no ime, molim Vas da primite iskreno sau~e{}e.“

OSLOBO\ENJE utorak, 20. decembar/prosinac 2011.

U @I@I

3

SINDIKAT SE IZBORIO ZA NOVOG STE^AJNOG UPRAVNIKA

Krivaja mora opstati
Sad ve} biv{i ste~ajni upravnik Emin Bajramovi} najavio je otpu{tanje 800 radnika i blokirao ra~un Novi upravnik Muharem Hozi} Radnici zadovoljni, ne dolaze u Sarajevo
Nakon ju~era{nje odluke ste~ajnog sudije Rame Ljevakovi}a da razrije{i du`nosti EminaBajramovi}a iz Sarajeva,a za novogste~ajnogupravnikaKrivajeimenujeMuharemaHozi}a iz Bugojna, Sindikat zavidovi}kog drvoprera|iva~kogpreduze}aodustao je od najavljene blokade ceste i odlaska u Sarajevo. da je stalno prisutna borba za goli opstanak. - Kad je uveden ste~aj, ja sam rekao da se mo`erje{avati u hodu,ali da firma ne smijestati, jer joj je dnevni gubitak onda oko 100.000 KM. Sedam dana stojimo i gubimo 700.000 maraka i svi efektikoje smo ostvarilimogupasti u vodu ako se ne rije{i problem. U planovima i programimazanarednugodinucilj je da se ostvari 28,3 miliona KM, od ~ega je vi{e od 75 posto realizacije za inostranstvo. Ovo podrazumijeva da se moraanga`ovati i jedanbroj novihmladihljudikako bi procesproizvodnje tekao. Ste~aj je progla{en i svima je to jasno, ali mora ste~ajni upravnik pustiti da ono {to je zdravoradi, to mu zakon i nala`e. Svi na{ikupcitra`e da se ispo{tujegodi{njiugovor. Kod nas trenutno nema proizvodnje za lager, mi radimo samo ono {to je ugovoreno i {to }e se naplatiti, naglasio je D`indo. Kako ka`e, drvna industrija je resurs koji dr`avu mo`e izvu}i iz belaja. Krivaja je nosilacove industrije. Ima tradiciju, kvalitet, resurse, ljude, {umu, {to drugi u BiH nemaju.

Radosna vijest
- Ovim je ispunjen na{ zahtjev i nadamo se boljimdanima za Krivaju. Na zboruradnikaujutro }u (danas, op.ur) saop{titi ovu radosnu vijest i objasnitiradnicima,ali i gra|animakoji su najavili da }e nas do}ipodr`ati da nemavi{epotrebe za radikalnimpotezima, kazao je FeridBali}, predsjednik Sindikata PD Krivaja. Prema njegovim rije~ima, doju~era{nji ste~ajniupravnik na sastanku u federalnojVladi13. decembra je podniousmenoostavku,ali se ~ekalo pet dana da je dostavi u pisanoj formi u Op}inski sud Zenica. - Vrijeme nam je veomabitno. Ra~un je blokiran, sirovinanema, mi smo oti{li u petak kod ste~ajnogsudije i zamolili ga da urgentnotra`i da Bajramovi} podnese pisanu ostavku. Naime, sad ve} biv{i ste~ajni upravnik Emin Bajramovi} je u razgovoru sa nama rekao da namjerava odmah otpustiti 800 radnika, a to je kazao bez uvida u situaciju i bez ikakveanalize. I blokirao nam je odmahra~un, ~ime nas je dobrounazadio. Stavsindikata je da bilokoji ste~ajni upravnik mora imati prioritet da zadr`i1.300 radnika i nastavitiproizvodnju. Ko to ne potvrdi, ne}e u}i u Krivaju. A sa Muharemom Hozi}em iz Bugojna smo obavili razgovor i on je iskazaospremnost da zajedno sa nama i generalnimdirektoromSuadomD`indom iznese teret, gdje bi uz pomo} federalne Vlade i obe}anihsredstavaiznijeliprojekat bez otpu{tanja radnika, istakao je Bali}. Krivaja po svaku cijenu, stav je i svakog radnikaovognekada{njegdrvoprera|iva~koggiganta. Obi{li smo ju~erDobitnicentarNamje{taj IV, gdje su svi odreda rekli da su spremni boriti se za svoju firmu i pravo na rad. - Krivaja mora opstati, po cijenu `ivota ako je potrebno. Ovo je na{e, to je sve {to imamo. I zatotreba da se borimo. Ako treba i fizi~ki. Jer,

Malo dobro volje
- Na|ite mi drugi proizvod ovdje da imate siguranizvoz i naplatu. To je u ovoj eri krizeveomate{ko. A kod nas je skoro sve izvoz u inostranstvo i prihoddeviznihsredstava. Me|utim, niko ovdje ne ~ini da uzme te pare. Ni sirovina nije za{ti}ena u smislu da mi kao Krivaja imamogodi{njukoli~inuminimalno pet-{est hiljada kubika bukve. Od Krivaje se tra`i da avansira. Ko to mo`e da sad avansiradesetmiliona KM? Mi proizvedemo, a naplatimo za 60 do 90 dana. Samo je potrebnomalodobrevolje, a dr`ava treba da pomogne i izvoznicima, odgodama pla}anja, garancijama, a, prije svega, kontinuitetom isporuke i cijenom. Mi, kada ugovaramo sa ljudima vani, dogovaramo za godinu, a ako nam sko~i cijena za 10 posto, mi vi{enismokonkurentni, objasnio je D`indo. Krivaja je od Vlade Federacije dobila milion maraka, od Zeni~ko-dobojskog kantona 470.000 KM, a efekti su da je proizvedeno za oko dva mjeseca dva miliona maraka.
M. DAJI]

Ferid Bali}: Nema otpu{tanja

Jakub Alihod`i}: Najte`a situacija

Foto: M. TUNOVI]

mo`e se vratiti ’92. i ko }e onda odbraniti Krivaju i dr`avu? Mi smo svi ovdje bili kad je trebalo, mi smo branili i svoju dr`avu i Krivaju i opet smo ih spremnibraniti, rekao nam je Safet Muhi}. Poslovo|aJakubAlihod`i} je naglasiokako ve} dugotrajeneizvjesnost zaradnike. “U Krivaji radim ve} 30 godina i ovo je najte`a situacija u posljednjih pet godina. Protivnici Krivaje su biv{i generalni direktori koji su doveli do ove situacije. Ali, vjerujem da ima nade za firmu, a dokaztome su radnici, ali i na{ikup-

cikojenismoizgubili, unato~brojnimproblemima. Mi }emo u~initi sve {to je do nas, ali o~ekujemo i obe}anu pomo} federalne Vlade” dodao je Alihod`i}. , U Krivaji trenutno radi oko 800 ljudi, a plan je da se i preostalih500 vrati sa ~ekanja, pa ~ak u drugojpolovici2012. da se uposli i dodatnih 250-300 mladihljudi sa biroa. V.d. generalnog direktora PD Krivaja Suad D`indo objasnio nam je kako za svaki dan kada je ra~un blokiran ili firma ne radi, ona gubi oko 100.000 maraka, da su uspjeli vratiti dobar dio kupaca, ali

@IVKO BUDIMIR

SAFET HALILOVI]

NEVENKA SAVI]

SR\AN BLAGOV^ANIN

Pomaci u sjeni destrukcije
Godina na isteku je zasigurno razdoblje koje }e biti du`e vremena upam}eno kako po za~etku nekih pozitivnih promjena, ali i po destruktivnom djelovanju nekih od vode}ih politi~ara i politi~kih opcija u BiH, ocijenio je u razgovoru za Fenu predsjednik FBiH @ivko Budimir. “Pregovori oko formiranja vlasti u FBiH, okupljanje stranaka oko platforme, bojkot formiranja vlasti, strukturalni dijalog o pravosu|u, uspostavljanje Ureda specijalnog predstavnika EU u BiH, socijalni bunt i, napose, neformiranje VM su doga|aji koje mo`emo izdvojiti kao posebno zna~ajne u 2011“, navodi Budimir.

Jo{ 120.000 raseljenih
Ministar za ljudska prava i izbjeglice Safet Halilovi} smatra da je, zahvaljuju}i doma}im institucijama i me|unarodnim organizacijama, u BiH dosad ura|eno dosta na povratku izbjeglica i raseljenih osoba, ali i da je ostalo jo{ nerije{enih pitanja. Tako je nakon rata napravljeno 325.000 ku}a i stanova, a u te projekte potro{eno je mnogo novca. Me|utim, u Ministarstvu je jo{ oko 40.000 obitelji ili oko 120.000 osoba evidentirano kao tra`ioci povratka. U namjeri da im se to omogu}i, ura|ena je dr`avna strategija koju je usvojio parlament, a predvi|a da do 2014. to pitanje u cijelosti bude rije{eno.

Kratki koraci ka EU
Svi }e se slo`iti da u 2011. nije bilo konkretnih koraka u vezi s realizacijom prioritetnih pitanja za napredak ka narednim fazama procesa evropskih integracija, konstatovala je za Fenu direktorica Direkcije za evropske integracije BiH Nevenka Savi}. “Jo{ nije uspostavljena vlast na svim nivoima, imali smo utihnulu zakonodavnu aktivnost u pogledu integracija i probleme u programiranju pretpristupne pomo}i“, kazala je ona, komentiraju}i doga|anja u 2011. godini s aspekta evropskih integracija na{e zemlje. Naglasila je da je temelj procesa integracija efikasan mehanizam koordinacije unutar BiH.

Nemo} pred korupcijom
Godinu koja je na izmaku je obilje`ila potpuna blokada i zastoj na provo|enju antikorupcionih reformi u zemlji, ocijenio je u razgovoru za Fenu izvr{ni direktor Transparency Internationala BiH Sr|an Blagov~anin. “Pravosu|e, na`alost, ne uspijeva da procesuira slu~ajeve korupcije na zadovoljavaju}i na~in, posebno slu~ajeve tzv. visoke ili politi~ke korupcije, {to je u dobroj mjeri odraz op}e politi~ke krize u zemlji i nespremnosti vladaju}ih politi~kih par tija da preduzmu bilo kakve korake na suzbijanju korupcije“, upozorava Blagov~anin. Stoga se, smatra Blagov~anin, pred BiH nalaze ogromni izazovi u 2012. godini.

4

DOGA\AJI

utorak, 20. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

IZJAVA DANA
Ve}e uplitanje Turske bi sasvim sigurno dovelo do uslo`njavanja prilika u BiH

Sjednice Predsjedni{tva i Nacionalnog vije}a HDZ-a BiH

Usvojiti prora~un,

formirati Vije}e ministara

Izjave iz bo{nja~kih vjerskih i politi~kih krugova o Mostaru dodatno uslo`njavaju ionako te{ke politi~ke prilike u zemlji, ka`e glasnogovornik HDZ-a BiH Mi{o Relota

Du{anka Majki},
predsjednica Komisije za odbranu i sigurnost PSBiH Mostar: Dodatno ulje na vatru

DOBAR LO[

ZAO

GRADONA^ELNICI
U sklopu Sarajevo Holiday marketa gradona~elnici Sarajeva i Isto~nog Sarajeva Alija Behmen i Vinko Radovanovi} zajedni~ki otvorili vanrednu autobusku liniju za Jahorinu, koju je omogu}io USAID Sida Firma. Najavljeni su i drugi zajedni~ki projekti iz oblasti turizma.

Predsjedni{tvo i Nacionalno vije}e HDZ-a BiH pozivaju na `urno usvajanjeprora~unainstitucija BiH, te strategije za ekonomsku samoodr`ivost u svjetlunepovoljneekonomske situacije u Europi i svijetu, priop}eno je ju~er iz HDZ-a BiH.

Mostar i Inzko
Tako|er, Predsjedni{tvo i Nacionalno vije}e HDZ-a BiH pozivaju na `urnuuspostavuVije}aministara BiH i usvajanjepaketazakonabitnih za pribli`avanje na{e zemlje Europskoj uniji. - Najo{trije se osu|ujupoku{aji da se legitimni hrvatski predstavnici okarakteriziraju kao krivci za neformiranje novog Vije}a ministara BiH, te da se kao takvieliminiraju iz procesa formiranja vlasti na dr`avnoj razini, navodi se u priop}enju izdanomnakonsjednicaspomenutih tijela HDZ-a BiH. Glasnogovornik HDZ-a BiH Mi{o Relota je za Oslobo|enje rekao kako su Predsjedni{tvo i Nacionalno vije}e razmatrali i posljednje izjave iz vjerskih i politi~kih krugova bo{nja~koga naroda o izmjenama Statuta Grada Mostara te Izbornoga zakona BiH u dijelu koji se odnosina izborvije}nikaGradskog vije}a Mostara.

- Takve izjave dodatno uslo`njavajuionakote{kepoliti~keprilike u zemlji. Odlu~ili smo kako mi ne}emoote`avatipostoje}usituaciju, rekao je Relota. Iz HDZ-a BiH su ponovnopozvali i visokog predstavnika u BiH Valentina Inzka da ukine, kako navode, prijeporninalogkojim je proglasio legalnom vlast u Federaciji BiH

FRANJEVA^KA GALERIJA
U Franjeva~koj galeriji u [irokom prire|ena je neobi~na diplomska izlo`ba magistrica pobo`nog slikarstva Tihane Popinja~ i Ane Denona. Njihovom promocijom napravljen je i specifi~an iskorak i obznanjeno da ARS SACRA prerasta u prvi doktorski studij pobo`nog slikarstva uop}e.

NIJE DO HDZ-a Najo{trije se osu|uju poku{aji da se legitimni hrvatski predstavnici okarakteriziraju kao krivci za neformiranje novog Vije}a ministara BiH
~ime je doveden u pitanje ustavni poredak, funkcioniranje pravne dr`ave te ukupanlegalitet i legitimitet posljednjih op}ih izbora kao temelja demokracije. - Donositiprivremenesuspenzijeodlukadr`avnihinstitucija, poput Sredi{njeg izbornog povjerenstva BiH, zabrinjavaju}a je poruka svima i ovim ~inom je pravna dr`ava u BiH ba~ena na koljena. HDZBiH `eli da BiH bude demokratska, deFoto: [aban SULTANOVI]

centralizirana i pravna dr`ava koja }e funkcionirati na temeljimapune ustavne i stvarne jednakopravnosti Hrvata, Bo{njaka i Srba kao konstitutivnih naroda i svih njezinih gra|ana, u kojoj se vlast uspostavlja temeljem slobodnih i demokratskih izbora po{tuju}i ve}inski izborni legitimitet unutar sva tri konstitutivna naroda, stoji u priop}enju HDZ-a BiH.

Kanal na hrvatskom
Potpredsjednik HDZ-a BiH Marinko^avaraju~er je predsjednicu Predsjedni{tva HDZ-a BiH novinarima kazao kako je u na{oj zemlji potrebnoformiratijavni RTV kanal na hrvatskom jeziku. - S obzirom na to da je hrvatski narod, kada je u pitanju informiranje na materinjem jeziku, u najlo{ijojpoziciji, jednostavno se name}e problem formiranja kanala na hrvatskom jeziku. Naravno, HDZ kao strankakoja ima najve}uodgovornostpremahrvatskomenarodu u BiH, zbog kontinuirane podr{ke koju dobivamo na izborima, ima i odgovornost rije{iti ovaj problem koji je o~igledan. Potreban je javni medij i za hrvatski narod u BiH, rekao je ^avara.
Jurica GUDELJ

ZDRAVKO KRSMANOVI]
Iako su u oba entiteta na vlasti socijaldemokratske i socijalisti~ke partije, nikad nije bila ve}a nacionalna podijeljenost i nacionalna mr`nja, upozorio je Zdravko Krsmanovi}, predsjednik Nove socijalisti~ke partije. U takvom politi~kom ambijentu nema volje za promjene.

VIJEST U OBJEKTIVU
FUAD KASUMOVI]
Zamjenik ministra finansija i trezora BiH Fuad Kasumovi} uporno ponavlja da }e 1. januara biti zaklju~an trezor i da dr`ava ne}e mo}i kupiti ni olovku, niti platiti bilo kome bilo {ta, pa ni radnicima plate. Ne}e biti novca ni za entitete, ni za kantone, ni za op}ine, ali niko ne reaguje na njegova upozorenja.

Plava voda
Pomo}nica federalnog ministra poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva Hazima Had`ovi} i direktor JP Regionalni vodovod Plava voda iz Travnika Ernad Grani} u Sarajevu su potpisali aneks ugovora o koncesiji za kori{tenje vode izvori{ta Plava voda za javno snabdijevanje op}ina Travnik, Novi Travnik, Vitez, Busova~a i Zenica. Had`ovi} je istakla da je saglasnost dala Vlada FBiH, na prijedlog resornog ministarstva, jer je za nastavak aktivnosti bilo neophodno uskladiti ugovor sa Zakonom o koncesijama FBiH.

VIJEST U

BROJU

miliona KM izdvojeno je u FBiH za nevladine organizacije.

75

OSLOBO\ENJE utorak, 20. decembar/prosinac 2011.

INTERVJU
O dr`avljanstvu

5

[efik D`aferovi}, zastupnik SDA u Parlamentu BiH

Moramo raditi na
presudi iz Strasbourga
U izvje{taju smo jasno nazna~ili kako jo{ nije postignut stepen saglasnosti koji bi rezultirao predlaganjem amandmana na Ustav BiH, ka`e D`aferovi}, predsjedavaju}i Ustavnopravne komisije i Zajedni~ke komisije oba doma PSBiH za provedbu presude Sejdi} - Finci protiv BiH
Razgovarao: Almir TERZI]

• Pred Zastupni~kim domom na}i }e se izvje{taj o radu Privremene zajedni~ke komisije oba doma za provo|enje presude Evropskog suda za ljudska prava iz Strasbourga u predmetu Sejdi} - Finci protiv BiH. Komisija do sada nije uspjela posti}i rje{enje. Za{to? - Dosada{nji rad Komisijepokazao je nekoliko stvari - postoji prete`no mi{ljenje{ta bi implementacijapresude Evropskog suda trebala tretirati u okviruustavnereforme, a to su Predsjedni{tvo BiH i Dom naroda PSBiH. Kada je u pitanju Predsjedni{tvo BiH, postojedvijeopcije - da se zadr`isada{njineposredni(direktni) izbor~lanova, koji po Ustavu BiH imajuulogukolektivnog{efadr`ave. Druga varijanta posrednog (indirektnog) izborazahtijevala bi {iruustavnureformukoja bi uloguPredsjedni{tva BiH (predsjednika) definirala kao protokolarnu s tim {to bi se tada instrument {efa dr`ave morao institucionalnorije{itikrozVije}eministara - Vladu BiH.

je Parlamentarnoj skup{tini Vije}a Evrope odre|ene rezolucije u kojim se, izme|u ostalog, navodi i nezadovoljstvo neispunjavanjem presude. Zaprije}eno je da bi BiH, odnosno njena delegacija mogla biti isklju~ena iz rada PSa Vije}a Evrope. [ta je prijedlog Komisije Parlamentu BiH? - U izvje{taju smo jasno nazna~ilikako u dosada{njemradu nijepostignutodre|enstepensaglasnosti koji bi rezultirao utvr|ivanjem i predlaganjem amandmana na Ustav BiH. No, na{ prijedlog je da se nastavi sa radom i uz raspravu koja }e se obaviti na domovima, odnosno primjedbe, prijedloge i sugestijeo~ekujemo podr{ku oba doma PSBiH na tom putu. Nismopreciziralinikakvenove rokove.

Podr{ka Parlamenta
Postoji i prete`nomi{ljenjekakorije{iti pitanje Doma naroda PSBiH. Po jednoj opciji, to bi trebalo biti tijelokoje}e {tititivitalnenacionalne interese, u skladu sa aprilskim i butmirskim paketom, a, po drugoj, da se zadr`i sada{nji zakonodavni sistem tog tijela u punom kapacitetu. Postoji spremnost da se u Dom narodauklju~i i ~etvrti- klubostalihkoji bi se sastojao od predstavnika nacionalnih manjina i nacionalno neopredijeljenih. No, jo{ nemamopuni konsenzus oko pitanja u kojima imamoprete`nami{ljenja(na~inizbora ~lanova Predsjedni{tva i uloga Doma naroda PSBiH). • Monitoring-komitet predlo`io

KOMPROMIS Ono {to nije dobro jeste da se na va`nim pitanjima vr{i preglasavanje u Vije}u ministara BiH, ali i na komisijama, kao {to je ura|eno sa Bo{njacima oko Zakona o li~noj karti BiH
• Koliko je nu`no {to prije do}i do rje{enja, s obzirom na to da je presuda Evropskog suda za ljudska prava donesena prije dvije godine, odnosno to }e biti ta~no 22. decembra? - Naravno da je va`no ~im prije do}i do rje{enja. Samo se treba sjetiti da je presudadonesena u decem-

bru prije dvije godine i odgovor se sam name}e. Pro{le godine imali smo izbore i oni su na odre|en na~in optere}ivali postizanje rje{enja, a aktualnakomisijaformirana je tek 13. oktobra. Mi smo prema Domu ve} 1. decembrauputiliizvje{taj i sada o~ekujemo podr{ku kako bismo u narednom periodu, ali ~im prije okon~ali ovo pitanje. • Zastupni~ki dom je na posljednjoj sjednici odgodio izja{njavanje o izmjenama i dopunama Zakona o li~noj karti dr`avljana BiH s ciljem poku{aja usagla{avanja tog akta. Sporan je prijedlog SNSD-a, kojeg je preglasavanjem prihvatilo Vije}e ministara BiH da se u li~ne karte BiH ugradi entitetsko dr`avljanstvo. Za{to je to sporno? - Mi smo to pitanje ve} jednomrije{ili i to prije deset godina. Mislim da oni koji sada ponovno otvaraju, to rade s ciljem kako bi se proizvodiliproblemi. Sasvim je dovoljno da u li~nojkartistojidr`avljanstvo BiH, jer uvo|enjeentitetskogotvarabrojna pravna pitanja. Ono {to nije dobro jeste da se na va`nim pitanjima vr{ipreglasavanje u Vije}uministara BiH, ali i na komisijama kao {to je ura|eno sa Bo{njacima oko zakona o li~noj karti dr`avljana BiH. To su stvari do kojih moramo do}i kompromisom.

• Ustavni sud BiH, po apelaciji ~lana Predsjedni{tva BiH Bakira Izetbegovi}a, donio je odluku da ~lanovi 17. i 39. Zakona o dr`avljanstvu BiH nisu u skladu sa Ustavom BiH te da se u roku od {est mjeseci moraju promijeniti. Ho}e li se to u~initi na vrijeme kako od 1. januara 2013. vi{e od 500.000 bh. gra|ana sa dvojnim dr`avljanstvima ne bi ostalo bez paso{a BiH? - Ne radi se o tomeho}e li se - to se morau~initi. Evidentno je i iz presude Ustavnog suda BiH da je jasnoocijenjenokako su sada{nji ~lanovi 19. i 39. Zakona o dr`avljanstvu BiH u suprotnosti sa Ustavom BiH. O~ekujemstoga da Vije}eministara po hitnom postupku predlo`iizmjene i dopuneZakona o dr`avljanstvu BiH, a da ih PSBiH usvoji kako bi se ispo{tovala odluka Ustavnog suda BiH. PSBiH na ~iji prijedlog je i do{lo do skidanja sa sjednicednevnogreda te ta~ke s ciljem iznala`enja rje{enja. Menenikadaniko od tadanijekontaktirao. • Sporne su i odredbe izmjena Zakona o prebivali{tu i boravi{tu dr`avljana BiH. Upozorili ste kako bi njegovim usvajanjem brojne kategorije stanovni{tva, prvenstveno izbjegle i raseljene osobe, te osobe bez prebivali{ta mogle izgubiti prava u ovoj oblasti. I ovaj zakonski akt ocijenjen je va`nim za sigurnost BiH. Kako do}i do rje{enja? - Smatramkako je i sada{njimrje{enjima u toj oblasti institucijama omogu}eno da vr{e spre~avanje zloupotreba prebivali{ta, ali da se ti mehanizmiadekvatno ne koriste. Nisam, a vjerujem i da niko nije protiv pobolj{anja toga, ali na na~in kojim se ne}enaru{itizagarantiranaslobodakretanjaroba, usluga, ljudi i kapitala u okviru kojeg svakako spada i prebivali{te. Zakonska rje{enja koja su predlo`ena mogla bi u odre|enomsmislu to naru{iti. Kakva su zakonskarje{enjado{la, najbolje govori~injenica da je nakonodr`ane javne rasprave pristiglo vi{e amandmananego{to je biloizmjena u prvobitnom tekstu.

Bez naru{avanja prava
• Ministar civilnih poslova upozorio je da bi, ako se ne usvoje izmjene Zakona o li~noj karti BiH, mogao biti ugro`en bezvizni re`im za BiH. Koji su ondamogu}i kompromisi kako bi se usvojio ovaj zakonski akt? - Potrebno je na tomenastavitiraditi kako bi se do{lo do kompromisa. Sada je na potezu (pro{ireni) Kolegij Predstavni~kog doma

TAKORE]I... KONJUH
Na lokaciji Grab potok u op}ini Banovi}i ju~er je simboli~nim otvaranjem s radom po~ela Javna ustanova Za{ti}eni pejza` Konjuh. Ta ustanova upravlja}e za{ti}enim pejza`om, ~uvati izvorne prirodne vrijednosti i odr`ivo kori{tenje prirodnih i kulturnopovijesnih dobara, nadzirati provo|enje mjera za{tite i spre~avati sve aktivnosti koje nisu u skladu s ciljevima upravljanja. Za{ti}eni pejza` smje{ten je u centralnim dijelovima planine Konjuh. Ukupna povr{ina za{ti}enog pejza`a iznosi 8.016 hektara.

6

DOGA\AJI
VIJESTI

utorak, 20. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

Penzije iste, pove}anja daleko
Penzioneri ul Vladi FBiHl
Realno je o~ekivati dogovor oko pro{irenja liste penzionera korisnika subvencija za elektri~nu energiju, smatra Omer Omerefendi}
FederalnipremijerNerminNik{i} dao je ju~er ~vrste garancije penzionerima u FBiH da sada{nji nivo penzijane}ebitiugro`en, ali istovremeno je re~eno da od zahtjeva za pove}anjepenzija u prva tri mjeseca idu}e godine nema ni{ta.

Parlamentarci BiH u Bruxellesu
Predsjedavaju}i Zajedni~ke komisije za evropske integracije PSBiH Halid Genjac, prva zamjenica Vesna Krstovi} Spremo i ~lanovi Ognjen Tadi} i Mehmed Bradari}, sudjeluju na 13. interparlamentarnom sastanku Zajedni~ke komisije za evropske integracije PSBiH i delegacije Evropskog parlamenta za odnose s Albanijom, BiH, Srbijom, Crnom Gorom i Kosovom, koji se odr`ava u Bruxellesu. Na kraju dvodnevnog sastanka, Genjac i predsjedavaju}i delegacije Evropskog parlamenta za odnose s Albanijom, BiH, Srbijom, Crnom Gorom i Kosovom Eduard Kukan usvojit }e zajedni~ku izjavu, saop}eno je iz PSBiH.

Sporazum Vlade i penzionera
Penzioneri}e uskoronapraviti partnerski sporazum sa VladomFBiHkojine}epodrazumijevati priklju~enje nekim politi~kim strankama ili u~e{}e u vlasti. - To }e biti jednostavno jedan partnerski odnos penzionera s Vladom za dobivanje kvalitetnijih i povoljnijih prijedloga rje{enja koji se ti~u penzionera i penzionogsistema, poput pitanja promjene doprinosa, dono{enja novih propisa, poja{njava Omer Omerefendi}. On ka`e da se budu}i sporazumrazlikuje od postoje}eg protokola o saradnji koji Vlada FBiH ima sa sindikatom.

Strah od umanjenja
Na ju~era{njem sastanku razmatrani su raniji zahtjevi penzionera kojima su tra`ili pove}anje penzija, pro{irivanje liste korisnika subvencija za elektri~nu energiju, a najavljeno je i skoro potpisivanje sporazuma izme|u penzionera i Vlade FBiH o budu}em djelovanju. - Sastanak je bio veomakorektan. Vidjeli smo koje su realne mogu}nosti Vlade FBiH. Nas su uznemirili nekakvi prijedlozi o smanjivanju doprinosa i ispla}ivanje beneficiranih penzija iz doprinosa. Strahovali smo da se tako ne smanjepenzije. Definitivno smo se dogovorili da se, bez obzira na stanje, penzije moraju zadr`ati na sada{njojrazini. Federalnipremijer nam je ~vrstogarantovao da nemasmanjenjapenzija, kazao je OmerOmerefendi}, predsjednik Saveza udru`enja penzionera/umirovljenika u FBiH. Ali, prema Omerefendi}evim rije~ima, nema ni pove}anja, bar ne u prva tri mjeseca 2012. godine.

BiH 91 milion eura iz IPA
Evropska komisija usvojila je godi{nji program za BiH u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomo} (IPA) za koji je bud`etirano vi{e od 91 milion eura, kojima }e biti podr`ani reformski napori BiH na njenom putu u procesu evropskih integracija. U saop{tenju Evropske komisije navodi se da se program IPA 2011. temelji na prioritetima koje su zajedni~ki odredili EU i vlasti BiH, lokalni u~esnici i drugi donatori. Finansiranje }e biti fokusirano na pravosu|e i reformu policije, ja~anje institucija za pripremu BiH za mogu}i ulazak u EU i reformu obrazovanja. Tako|er, bi}e podr`ana izgradnja puteva, vodovodne i kanalizacione infrastrukture, te razvoj malih i srednjih preduze}a, poljoprivrede i trgovine sa susjednim zemljama i EU.

Omerefendi}: Realne mogu}nosti

Nik{i}: ^vrste garancije

- Nije ~vrsto obe}ano, ali je re~eno da }e se u~initi sve kako bi u drugom tromjese~ju idu}e godine do{lo do pove}anja penzija zavisno od prihoda bud`eta, ka`e Omerefendi}. Vlada FBiH u bud`etu za idu}u godinu nije planirala vra}anje duga federalnom Zavodu PIO/MIO. Penzioneri su tra`ili utvr|ivanje dinamike vra}anja duga od oko 180 miliona KM, ali ni{takonkretno nije dogovoreno. Podsjetimo da federalni Zavod PIO/MIO od ranije predla`e da se pomenuta cifra

vrati obro~no u tri dijela u tri naredne godine.

Dogovor idu}e godine
Na~elno je dogovoreno da ne bi trebalobitiproblema da se idu}egodine pro{iri lista korisnika subvencija za elektri~nuenergiju, te da obuhvati sve one penzionerekojiprimaju do 414 KM mjese~no, kao da se na listeuvrste i primaocizajam~enih penzija. Trenutno se subvencionira oko 50.000 penzionera, a pro{irenjem bi bilo obuhva}eno njih 70.000. Dogovoreno je da }e konkre-

tan dogovor o subvencijama biti po~etkom idu}e godine na sastankupredstavnikapenzionera sa ~elnicimaobjeelektroprivrede u FBiH i Vlade FBiH. - Realno je o~ekivati da }e ovo pro{irenjelistabitiprihva}eno, optimisti~an je Omerefendi}. Na sastanku po~etkom januara bi}e razgovora i oko reforme penzionog sistema. Ju~era{njem sastanku je prisustvovao Zijad Krnji}, direktor federalnog Zavoda PIO/MIO i predstavnici JP-a M. \. R. HZHB.

POZIV GRA\ANIMA SARAJEVA

Imate li stare fot
Kolekcionar @ivkovi}
Arhivu je jako va`no i samo evidentirati gra|ane koji imaju te fotografije, a arhivistkinja Almira Aliba{i} pominje kolekcionara @eljka @ivkovi}a, koji je ovoj ustanovi poklonio fotografije i razglednice vezane za `ivot porodice Despi}, pa smo tako i mi vidjeli fotos u~iteljice Lepe (Divne) Despi} i njene sestre Melanije.
Zaimovi}, Aliba{i} i Ko{ti}: Veliki istra`iva~ki poduhvat

Ako imate, odnesite ih u Istorijski arhiv grada, makar da ih tamo skeniraju, ili pozovite da neko do|e po njih

Seksualna eksploatacija
Seksualna eksploatacija s pozicije mo}i kao mogu}e koruptivno krivi~no djelo, bila je tema konferencije uprili~ene u organizaciji Udru`enja `ena sutkinja u BiH (U@SBiH) i uz potporu Me|unarodnog udru`enja `ena sutkinja (IAWJ) iz Washingtona i vlade Kraljevine Holandije. Predsjednica Udru`enja Adisa Zahiragi} navodi da i aktuelni zakonski okvir u BiH omogu}ava procesuiranje slu~ajeva seksualnog uznemiravanja, odnosno iznu|ivanja seksa s pozicije mo}i te da se radi o krivi~nim djelima - obljuba i zloupotreba polo`aja, sankcioniranim u svim krivi~nim zakonima u BiH. U uvodnom dijelu konferencije sudionicima su se obratili predsjednica Suda BiH Medd`ida Kreso, predsjednica Kantonalnog suda Sarajevo Begzada Gavrankapetanovi} - Salihagi} i ~lanica Koordinacionog odbora U@SBiH, sutkinja Minka Kreho.

Ema Ditmer je jedna od 563 u~iteljice i u~itelja koji su u Sarajevuradili od 1878. do 1918. godine u 22 osnovne {kole: mu{ke, `enske, dr`avne, privatne, konfesionalne. Istorijski arhiv Sarajeva ~uva dokumentacijusvih tih {kola, a od pomenutihprosvjetnihpionira ima i 50 fotografija. Ta institucija, ~ijava`nost sigurnonadilaziglavni bh. grad, pro{legodine je zapo~elaprojekat[kole i u~itelji u Sarajevu od 1878. do 1992, ~iji }e konkretan proizvod bitidesetakmonografija, a u kojima }e prekoistorijskegra|ekojuposjeduje ovaj, ali i drugi na{i arhivi, biti predstavljeno {kolstvo u gradu, kao i osobe koje su najvi{e doprinijeleobrazovanju (i odgoju) njegovih stanovnika. Mujo Ko{ti}, arhivist, koji je na ~elu posebnog tima za ovaj posao, obja{njava da po~inju od 1878. godine jednostavno zato {to je gra|a iz vilajetskog, arhiva [erif Osmanpa{e, izgorjela, tako da je sadanajstarija o~uvana iz austrougarskog

perioda. No, da bi se veliki istra`iva~kizahvat{to boljeobavio, IstorijskiarhivgradaSarajeva se oglasom obratio javnosti, pozivaju}i sve koji posjeduju stare fotografije s ovom tematikom da im se jave. Telefoni u Arhivu (033/223-281, 554-460, 061/216-051) u me|uvremenu su 16 puta zazvonili. “Zainteresovani su postavljaliraznapitanja, ali za sada je to bilo sve. No, oglas

nijedavnoiza{ao, i mi tek o~ekujemo njegove rezultate“, kazuje HarisZaimovi}, v. d. direktoraArhiva, a Ko{ti} obja{njava da oni, iz poznatih, finansijskih razloga, ne mogu otkupljivati fotografije i gra|u. “[to ne zna~i da jednom i ne}emo, nosvimaonimakojiposjedujufotografijeili dokumenta mi }emobitibeskrajnozahvalniukolikodopuste da ih skeniramo, a mi se obave-

zujemo na to da }emo ime vlasnikanavesti u monografiji. Nekoliko Sarajlija je obe}aloda }e ovihdana posjetiti Arhiv u Alipa{inoj 19, i mi unaprijed zahvaljujemo“, govori Ko{ti}, napominju}i da }e prvi tom, a odnosi se na vrijeme od 1878. do 1918, bitiposve}enosnovnimsarajevskim {kolama. Najstarija od njih je Gradskadjevoja~kau~iona, oformljena10. ok-

OSLOBO\ENJE utorak, 20. decembar/prosinac 2011.

DOGA\AJI
VIJESTI

7

Do kraja godine bogatija BiH

Zgrada Ambasade u Otavi
Prije ne{to vi{e od mjesec od Srbije preuzet i stan u Milanu, a 2012. slijede rezidencija u Be~u, te zgrade ambasada u Madridu, Oslu i Ankari
Vlasti BiH narednih dana, a najkasnije do kraja ove godine, od zvani~nika Republike Srbije preuzet }e zgradu Ambasade biv {e SFRJ u Ota vi, gla vnom gra du Ka na de, ra ni je pro ci je nje ne na 2,5 mi li ona ameri~kih dolara, a koja je u skladu sa raspodjelom imovine biv{e zajedni~ke dr`ave pripala na{oj zemlji. Do marta 2012. u posjed BiH bit }e upisana i rezidencija biv{e SFRJ u Be~u (Austrija), vrijedna 1,8 miliona dolara koja je raspodjelom imovine nekada{nje zajedni~ke zemlje pripala na{oj dr`avi. Ovaj objekat trenuta~no koristi Republika Hrvatska, sa kojom se o~ekuje dogovor o primopredaji u narednom periodu. Od Republike Srbije, najkasnije do po~etka augusta 2012, bit }e preuzete i zgrade ambasada u Madridu ([panija), ranije procijenjene vrijednosti 3,2 miliona dolara, Oslu (Norve{ka), vrijednosti 1,7 miliona dolara, te Ankari (Turska) utvr|enog iznosa, po procjeni, od 900.000 dolara. spodjele diplomatsko-konzularnih objekata nekada{nje zajedni~ke dr`ave. - Imam sa gla snost Vi je}a ministara BiH da podr`im da se u|e u prodaju objekata diplomatsko-konzularne mre`e biv{e SFRJ za koje je konstatirano kako ih niko ne}e (ima ih ukupno sedam). Planirana je, naime, prodaja objekta rezidencije u New Yorku (SAD) i zgra de Am ba sa de u Bon nu (Njema~ka). U Zagrebu }emo dogovoriti na~in na koji }emo to izvesti, odnosno ko }e nas u tom postupku zajedni~ki zastupati. U skladu sa Sporazumom o sukcesiji biv{e SFRJ, od prodaje BiH }e dobiti 15 posto, naglasio je Had`ikapetanovi}. Prema ranije utvr|enoj procjeni, rezidencija u New Yorku vrijedila je 1,8 miliona ameri~kih dolara, {to bi trenuta~no moglo biti znatno vi{e, dok je tada zgrada Ambasade u Bonu pro ci je nje na na 5,4 mi li ona dolara.
A. TERZI]

Umro Faik Dizdarevi}
U Lionu je u 83. godini preminuo novinar i diplomata Faik Dizdarevi}, antifa{ista i u~esnik Narodnooslobodila~ke borbe. Faik Dizdarevi} je kao novinar i urednik Tanjuga bio dugogodi{nji dopisnik iz Kaira, zatim direktor Radija i televizije Sarajevo i generalni sekretar Jugoslavenske radio-televizije. Bio je ambasador u Al`iru, Iranu i [paniji, gdje ga je zatekla agresija na Bosnu i Hercegovinu. Datum sahrane bit }e naknadno saop}en.

Podr{ka `rtvama ratnih zlo~ina
Predstavnici nadle`nih kantonalnih ministarstva, suda, tu`ila{tva i nevladinog sektora, ukupno 17 institucija, potpisali su u sjedi{tu ZDK-a protokol o me|usobnoj saradnji institucija i NVO-a u pru`anju podr{ke `rtvama i svjedocima u slu~ajevima ratnih zlo~ina, seksualnog nasilja i drugih oblika krivi~nih djela. Protokol predstavlja po~etak realizacije projekta Modeli podr{ke za `rtve i svjedoke ratnih zlo~ina kroz ja~anje kapaciteta i saradnje nevladinih organizacija i institucija, koji }e Udru`enje gra|ana Medica iz Zenice implementirati uz pomo} par tnera iz nevladinih organizacija, op}inskih i kantonalnih vlasti.

Plan preuzimanja
Ovo je za Oslobo|enje potvrdio Adnan Had`ikapetanovi}, sekretar Ministarstva vanjskih poslova BiH i ~lan Zajedni~ke radne komisije po pitanjima iz aneksa B Sporazuma o sukcesiji biv{e SFRJ. - Implementacija dogovora sa Republikom Srbijom o preuzimanju diplomatsko-konzularnih objekata biv{e SFRJ provodi se dosta dobrim tokom, odnosno u skladu sa ranije utvr|enim planom, naglasio je Had`ikapetanovi}. Naime, prije ne{to vi{e od mjesec vlasti BiH u svoj posjed dobile su i stan biv{e SFRJ u

Adnan Had`ikapetanovi}: Uskoro novi krug raspodjele

Milanu (Italija), procijenjen na 200.000 dolara. Ranije je u posjed BiH (po~etkom augusta) upisana i ku}a u Was hin gto nu (SAD) po ut vr|enoj procjeni (kada se radila) vrijedna 1,2 miliona dolara, te objekat rezidencije u Budimpe {ti (Ma|ar ska), vri je dan 600.000 dolara.

Od prodaje 15 posto
Oslobo|enje doznaje kako }e se u srijedu, 21. decembra, u Zagrebu odr`ati novi sastanak zajedni~ke radne komisije po pitanjima iz aneksa B Sporazuma o sukcesiji imovine biv{e SFRJ, na kojem }e se poku{ati dogovoriti termin narednog kruga ra-

tografije?
Dodikova op}a hajka na islam
Povodom izjave Milorada Dodika, predsjednika RS-a, u dnevniku RTRS-a, u kojoj aktivnosti IZ-a u BiH u pogledu za{tite vrijednosti islama i prava muslimana od vrije|anja naziva “korakom do izgradnje {erijatske dr`ave“, fetva-emin Vije}a za fetve Rijaseta IZ-a Enes Ljevakovi} oglasio se saop}enjem za javnost. On od Dodika tra`i da u “politi~kim igrama i obra~unima prestane sa zloupotrebom islamskih termina, posebno termina {erijat“. [erijat je moralni zakon muslimana i neodvojivi dio islama, pa je stavljanje ovog termina u neprimjeren kontekst kao inkriminiraju}eg elementa napad na islam i uvreda za muslimane, ka`e se u saop}enju, javlja MINA. “Umjesto da se istinski brine o po{tivanju demokratskih vrijednosti i za{titi ljudskih prava na podru~ju RS-a koja su gotovo svakodnevno ugro`ena, predsjednik RS-a nastavlja s kontinuiranom stigmatizacijom islama i muslimana, {to poprima karakter op}e hajke“, navodi se u saop}enju.

[kolska uspomena

Sestre Despi}

Foto: [aban Sultanovi}

tobra 1879, koja }e postati prva djevoja~kanarodna{kola. U~iteljica u njoj je bila, isti~e Ko{ti}, Olga Herman, supruga etnologa Koste Hermana, koja je radila tri godine u toj privatnoj{kolibesplatno. Potom slijedi Gradska dje~a~ka pu~ka u~iona (Prva dje~a~ka narodna osnovna {kola) iz 23. septembra 1880, u kojoj su prvi u~itelji bili MarkoGrivi} i LjubojeDlustru{. Za-

tim je 7. aprila1884. osnovanaDrugadje~a~kanarodnaosnovna{kola- ru`dija, s 50 u~enika i u~iteljima: Mehmedom Kre{evljakovi}em, OmeromKr{lakovi}em i Ibrahimbegom Repovcem. Nalazila se na Natkova~ima, a kasnije na Bentba{i. No, za{to smo spomenuli Emu Ditmer? Jedina je u~ila djecu i u AU periodu, i u vrijemeKraljevineJu-

goslavije,i u TitovojJugoslaviji. Karijeru je okon~ala u Franjeva~kojgimnaziji u Visokom. Umrla je 1989. u ManastirusrcaIsusova, u ^ardaku kod Modri~e, u dobi od 98godina. Od MujeKo{ti}asaznajemo: nakondolaskapartizana u Sarajevo, svi oni koji su ranijeradili u {kolstvubili su pozvani u zgradu tada{nje Narodne uzdanice, radi provjere. U~iteljicataman da u|e, zaustavi se

d`ipUDBE. Iz njega je iza{aoSlavkoRodi}, najmla|igeneralTitovearmije. “Gdje}ete, u~iteljice“, upitao je Rodi} `enu koja je i njega u Drvaru u~ila slova, i zahvaljuju}i tom susretu, Ditmer se odmah vratila ku}i. Opet, njenogbrata, jednog od petoricekoju je imala, iz istihrazloga je spasio\uroPucarStari. Jer, ko se ne sje}a svoje prve u~iteljice?
Edina KAMENICA

8

DOGA\AJI
VIJESTI

utorak, 20. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

Dom naroda FBiH o izmjeni Zakona o izvr{nom postupku

Bo{njaci insistiraju
@RS }e otpustiti 1.000 radnika
@eljeznice RS-a ve} du`e vremena ne mogu da izmiruju sve dospjele obaveze te se suo~avaju s konstantnom nelikvidno{}u, zbog ~ega je predlo`en plan otpu{tanja oko 1.000 radnika u tom javnom preduze}u. U planu kratkoro~nih mjera za otklanjanje te{kog stanja je otpu{tanje radnika, kojih je sada oko 3.600, navedeno kao neophodna mjera i trebala bi se okon~ati do jula 2012. Broj radnika treba u {to kra}em periodu svesti na oko 2.500, {to su evropski standardi za veli~inu `eljeznica kao {to je @RS. Sve dok se ne izvr{i smanjenje radne snage na ovaj broj, ne mo`e se o~ekivati ni konsolidacija @RS-a, navodi se u prijedlozima odluka za petu vanrednu sjednicu Skup{tine akcionara tog javnog preduze}a koje je dovedeno na rub propasti.

na glasanju
Izmjenom je predlo`eno ukidanje odredbe koja propisuje da organi vlasti u bud`etima moraju planirati najmanje pet posto za izvr{ne sudske presude
Pred delegatima Doma naroda Parlamenta FBiH danas, u nastavku prije desetak dana prekinute sjednice toga doma, na}i }e se, uz ostalo, prijedlog Kluba Bo{njaka o izmjenama i dopunama federalnog Zakona o izvr{nom postupku. Rasprava o ovoj zakonskoj izmjeni, koju je u ime Kluba Bo{njaka u Domu naroda FBiH predlo`io predsjednik Kluba Amir Zuki}, odgo|ena je za nastavak sjednice. Izmjenom se tra`i da se iz Zakona o izvr{nom postupku FBiH bri{e stav {est ~lana 137. koji imaju pravosna`ne sudske presude u kojima je dosu|ena isplata sredstava iz bud`eta svih nivoa vlasti. Zuki} je u ju~era{njoj izjavi za Oslobo|enje kazao kako Klub Bo{njaka ne odustaje od predlo`eneizmjeneZakona o izvr{nom mena federalnoj Vladi da se izjasni o toj izmjeni, ukoliko ona to ne u~ini do nastavka zasjedanja, to je njen problem, kazao je Zuki}. Premanjegovimrije~ima, razlog za ovakav prijedlog je lo{a finansijska situacija, slab priliv prihoda u bud`etima svih nivoa vlasti, te ~injenica da se ta situacija ne}e promijeniti ni sljede}e godine. - Ovu izmjenu treba podr`ati jer bismo time olak{ali planiranje bud`eta na svim nivoima vlasti u FBiH za narednu godinu, koje je ve} u toku. Treba naglasiti kako mi tom izmjenom zakona ne bismo sprije~ili isplatu sredstava iz bud`eta po pravosna`nim sudskim presudama. U tim situacijama, pokre}e se izvr{enje i sud blokira ra~une bud`eta iz kojeg se sredstva trebaju isplatiti, tako da se time ne ugro`ava ni~ije pravo na presu|ena sredstva, objasnio je Zuki}.

Mi{ljenje Vlade
Tim stavom propisana je obveza svim organima vlasti u FBiH da prilikom planiranja bud`eta moraju predvidjeti najmanje pet posto ukupnog iznosa bud`eta na posebnoj poziciji za izvr{enje pravosna`nih sudskih presuda. Ovaj stav objavljen je, zapravo, u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o izvr{nom postupku FBiH 2009. godine i od tada su svi organi vlasti u FBiH - federalni nivo, kantoni, gradovi i op}ine, dobili obvezu da planiraju procenat od najmanje pet posto kako bi osigurali isplatu svih potra`ivanja premagra|anima i pravnimosobama

Za bolje poslovno okru`enje
Vlada Unsko-sanskog kantona je s ~lanicom grupacije Svjetske banke - IFC potpisala sporazum o saradnji radi unapre|enja poslovnog okru`enja i privla~enja investicija. Pojednostavljivanje admi nis tra ti vnih pos tu pa ka i unapre|enje usluga, koje provodi Kanton, pomo}i }e da se smanje tro{kovi i rizici poslovanja, kazao je savjetnik premijera USK-a Haris Komi}, dodaju}i da je predvi|eno trajanje projekta devet mjeseci, ali je on mi{ljenja da }e se okon~ati i ranije. Projekt u USK-u finansiraju {vedska me|unarodna razvojna agencija SIDA, IFC i Vlada Kantona. U toku je njegova implementacija i u op}inama Tuzla, Srebrenik i Bosanska Krupa, a ranije je ve} ura|en u op}ini Biha}.

ISPLATA Treba naglasiti kako mi tom izmjenom zakona ne bismo sprije~ili isplatu sredstava iz bud`eta po pravosna`nim sudskim presudama
postupku. Taj klub }e, po rije~ima njegovog predsjednika, tra`iti da se delegati Doma naroda izjasne o predlo`enoj zakonskoj izmjeni kojom se stav {est ~lana 137. bri{e iz zakona. - Klub Bo{njaka }e insistirati da Dom naroda FBiH glasa o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvr{nom postupku. Mi smo u prvom dijelu sjednice Doma naroda odgodili glasanje kako bismo dali vre-

Zuki}: Ne}emo o{tetiti gra|ane

Lo{a finansijska situacija
On je naveo primjer USK-a ili ZDK-a, od ~ijih kantonalnih premijera je, kako ka`e, dobio zamolbu da predlo`i ovakvu izmjenu. Navodi i da ne vidi razlog da se tome protivi Vlada FBiH, “jer ni

federalni bud`et za narednu godinu nije u boljoj situaciji od ostalih“. Ina~e, stav {est ~lana 137. Zakona o izvr{nom postupku je pro{ao ocjenu ustavnosti na Ustavnom sudu FBiH, koji je presudom iz septembra ove godine utvrdio da ta odredba nije u nesaglasnosti sa Ustavom FBiH.
S. [EHER^EHAJI]

Fo~a

Dnevni boravak za mali{ane
Otvoren dnevni boravak za 49 djece sa smetnjama u psiho-fizi~kom razvoju
U Fo~i je otvoren dnevni boravak za djecu sa posebnim potrebama. Do 12 sati prostorija u Osnovnoj {koli “Veselin Masle{a” slu`i}e za nastavni proces specijalnog odjeljenja koje poha|a pet u~enika, a nakon toga kao dnevni boravak za svih 49 djece sa smetnjama u psiho-fizi~kom razvoju, koliko ih je registrovano na podru~ju op{tine Fo~a. - Do sada nismo imali adekvatne prostorije, tako da djeca nisu mogla da iska`u svoje znanje. Sada }e sa njima raditi i stru~ni kadar kao {to su defektolozi, psiholozi i pedagozi, istakao je Radoje Mileti}, direktor O[ “Veselin Masle{a“. Ure|enje dnevnog boravka finansirano je iz bud`eta Op{tine. - Op{tina Fo~a je u ovu prostoriju ulo`ila oko 10.000 KM, a u radu }e pomagati i UNICEF. Za svu dalju pomo}, stojimo na raspolaganju, rekao je Zdravko Krsmanovi}, na~elnik Op{tine Fo~a. U Fo~i postoje dva udru`enja koja okupljaju djecu sa smetnjama u psiho-fizi~kom razvoju. - Ovo je jedan veliki korak nabolje, a

Akcija mladih BiH i Crne Gore
U organizaciji Asocijacije za seksualno i reproduktivno zdravlje XY (BiH) i Omladinskog kulturnog centra - Juventas (Crna Gora) ju~er je predstavljen katalog projekta Aktivno uklju~enje mladih u proces postizanja socijalne kohezije u prekograni~nom regionu: Mladi u zajedni~koj akciji. “Op}i cilj projekta je pobolj{ati saradnju izme|u crnogorske i bh. mlade`i kroz razli~ite aktivnosti na rje{avanju problema koji su zajedni~ki za obje zemlje, a to je siroma{tvo, nezaposlenost, nedostatak ekonomske konkurentnosti regija, te lo{om perspektivom za mlade“, naglasila je Dajana Cvjetkovi}, asistentkinja projekta Asocijacije XY.

najpotrebnija nam je bila prostorija za okupljanje i dru`enje. Imamo djecu koja imaju te`e smetnje i koja `ive u porodicama te{kog finansijskog stanja i njima je najpotrebnija pomo} u hrani i higijeni, ka`e Je le na Vi lo ti}, pred sje dni ca Udru`enja Tra~ak nade. Centar za socijalni rad iz Fo~e poku{ava da zadovolji ve}inu potreba ove kategori-

je stanovni{tva. - Obilazimo djecu i u kontaktu smo sa njihovim porodicama, a kroz dodatak za pomo} i njegu drugog lica i uve}ani dje~iji dodatak pru`amo i finansijsku pomo}. A ovo je odli~an potez u cilju socijalizacije djece, rekla je Ivana Vukovi}, direktorica Centra za socijalni rad. Nakon sve~anog otvaranja, djeA.H. ci su podijeljeni paketi}i.

OSLOBO\ENJE utorak, 20. decembar/prosinac 2011.

DOGA\AJI
VIJESTI

9

Nagrade za srednjo{kolce FBiH

Protest prevoznika u TK-u
Samostalni sindikat saobra}aja najavio je za danas protest prevoznika radi suzbijanja nelegalnog prevoza u Tuzlanskom kantonu. U saop}enju se navodi da je na zajedni~koj sjednici Kantonalnog odbora Samostalnog sindikata saobra}aja i veza u BiH za TK i predstavnika Udru`enja poslodavaca TK-a, odr`anoj 8. decembra, raspravljano o nelegalnom prevozu na podru~ju Tuzlanskog kantona. Taj problem postoji ve} 15 godina, a rezultirao je ogromnom {tetom za legalne prevoznike, a samim tim i radnike u tim preduze}ima. Zbog toga je donesena jednoglasna odluka da se danas u 11.55 sati organizuju protesti zbog toleriranja nelegalnog rada, odnosno prevoza na podru~ju TK-a.

Znanjem u budu}nost
Ju~er je u Sarajevu uprili~ena sve~anost Znanjem u budu}nost 2011. na kojoj je nagra|eno 88 najboljihsrednjo{kolaca. Sve~anost je, po ~etvrti put, odr`ana u organizaciji Ministarstva obrazovanja i nauke FBiH. Prema rije~ima Damira Ma{i}a, ministraobrazovanja i naukeFBiH, razlika svih do sada i ovogodi{nje manifestacije je u tome{to su se prije nagrade dodjeljivale srednjo{kolcimakoji su osvajalitakmi~enja iz predmetamatematike, fizike i informatike, a ove godine nagra|eni su oni koji su osvajalitakmi~enja iz svih {kolskih predmeta.

Nagra|eni iz svih dijelova Federacije Bosne i Hercegovine Foto: D. ]UMUROVI]

Nagra|eno 88 najboljih Ove godine u konkurenciji bili svi nastavni predmeti

Mirsad Vatra~ porekao krivicu
Mirsad Vatra~, optu`en za ratni zlo~in protiv srpskog civilnog stanovni{tva 1992. godine u selu Serdari, u op{tini Kotor-Varo{, izjasnio se ju~er pred Sudom BiH da nije kriv. U optu`nici se navodi da je Vatra~ u svojstvu pripadnika Teritorijalne odbrane KotorVaro{, zajedno sa ostalim pripadnicima TO, 17. septembra 1992. u~estvovao u napadu na civilno stanovni{tvo srpske nacionalnosti ovog sela, kada je ubijeno 16 civila, me|u kojima i dvoje djece, dok su te{ko povrije|ena dva lica. Vatra~ se tereti i da je u~estvovao u paljenju vi{e porodi~nih ku}a i privrednih objekata, saop{teno je iz Suda BiH. Pred Sudom BiH je po~elo su|enje Fikretu Planin~i}u, Rasimu Li{an~i}u i Seadu Menzilu, koji se tako|er terete za ratne zlo~ine protiv srpskog civilnog stanovni{tva u selu Serdari.

Potrebna ve}a podr{ka
- Ove godine, da ne bismo pravili diskriminaciju ni me|u predmetima ni me|u djecom, odlu~ili smo se za nagra|ivanje svih predmeta. Imamo 88 nagra|enih iz svihdijelovaFBiHkoji}e danasprimiti ne samo diplome i priznanja nego i simboli~nanov~anasredstva kao podstrek za ono {to su uradili i {to }e raditi ubudu}e. Obrazovanje, kao ni mnogidrugisegmenti u BiH, nisu ni blizu idealnog, upravozato je na{ posao da svakegodine pobolj{avamo cjelokupan sistem. Moguse nadati da }e svakagodinakoja je prednamabitiboljanego prethodna, izjavio je Ma{i}. Jedna od nagra|enih Ajna Imbrahimkadi}, koja ide u drugi razredMje{ovitesrednje{kole„Stjepan

Nezaboravno iskustvo

Radi}“uUsori, rekla je da su za ovaj uspjehbilipotrebnivelika`elja, puno ulo`enog truda i malo znanja. - T kmi~ila sam se u oblasti maa tematike, osvojila sam prvo mjesto na federalnomtakmi~enju po hrvatskom planu i programu. Potrebna je podr{ka profesora, porodice i prijatelja. Mislim da mladima treba ve}a podr{ka od dr`ave i ostalih, kao i ve}ibrojinstitucija u kojima bi se mladiokupljali i razmjenjivaliiskustva. Svojubudu}nostvidimvezanu za matematiku, mo`da da budem profesorica, ali ima jo{ do toga, ka`e kroz smijeh Ajna. Amer Ajanovi}, koji ide u ~etvrti razredtursko-bosanskogkoled`a u Sarajevu, ka`e da je pro{le godine ostvariodrugomjesto u takmi~enju

iz fizike na federalnom nivou i tako se plasirao na me|unarodnu olimpijadu iz fizike, koja se odr`avala na Tajlandu. - Bilo je to nezaboravnoiskustvo i prilika da se mladi dru`e na tom takmi~enju. Upoznatidrugekulture i nacije je neprocjenjivo, a {to se ti~enauke, to je pregr{tnovihinformacija i izvora iz kojih mo`emo u~iti i napredovati. Ako odem negdje da se usavr{avam, planiram se vratiti, jer mladitrebajuostati u BiH, ko }e, ako mi ne}emo, odvesti ovu dr`avu u bolja vremena, istakao je Amer.

Oti}i i vratiti se
MladapijanisticaEminaHuski}, u~enica prvog razreda Srednje

muzi~ke {kole u Sarajevu, primila je nagradu za osvojeno prvo mjesto na federalnom takmi~enju. - Ove godine pobijedila sam u svojoj i starijoj kategoriji. Tako|er, 2009.sam osvojilaspecijalnunagradu na federalnom takmi~enju i specijalnu nagradu na natjecanju u Italiji. Ova godina ostat }e mi u sje}anju i po osvojenoj nagradi na takmi~enju u Beogradu. Mojeambicije i `elje su da budemvrhunska pijanistica i kompozitorica, nadam se da }u u tome uspjeti. Najve}a`elja je da poslijesrednje{kole odem negdje vani na studij, da mogu kvalitetno da se {kolujem. Voljela bih oti}i, ali bih se voljela i vratiti nakon zavr{enog studija, D. MOCNAJ ka`e Emina.

Danas presuda Srpku Pustivuku
Izricanje prvostepene presude pred Odjelom I za ratne zlo~ine Suda BiH u predmetu Srpko Pustivuk zakazano je za danas. U optu`nici se navodi da je Pustivuk 29. maja 1992, ili pribli`no tog datuma, zajedno s desetak naoru`anih vojnika Prve srpske ilija{ke brigade, do{ao do porodi~ne ku}e u selu Gornja Bio~a, op}ina Ilija{. Tom prilikom optu`eni Pustivuk je, navodno, zajedno s ostalim vojnicima, pucaju}i iz pje{adijskog naoru`anja, usmrtio jednog civila i te{ko ranio tri. Kako nadalje navodi optu`nica, on je zajedno s pripadnicima vojske tzv. srpske republike BiH i milicije u~estvovao u nezakonitom zatvaranju i li{enju slobode civila Bo{njaka u osnovnoj {koli u Gornjoj Bio~i, saop}eno je iz Suda BiH.

Sead ^au{evi}, premijer Tuzlanskog kantona

Novca nema, moramo smanjiti plate!
Odluka Vlade Tuzlanskog kantona da smanji plate bud`etskim korisnicima u iznosu od dva posto izazvala je o{tre reakcije ~elnika sindikata, koji su, nakon zajedni~kih sastanaka odr`anih sredinom pro{le sedmice, najavili proteste upozorenja i {trajk. - Nema potrebe za protestima. Nema novca i moramo smanjiti plate, odgovara premijer Tuzlanskog kantona Sead ^au{evi}, isti~u}i da je smanjenje od dva posto za novembar i decembar ove godine samo signal koji pokazuje te{ko stanje u bud`etu. „Javna administracija mora razumjeti da je situacija izuzetno te{ka. Najave za narednu godinu nisu optimisti~ne i mi }emo svakako morati tra`iti i druge na~ine u{teda. Sindikatima nudimo korektne razgovore. Sve }emo staviti na sto i pokazati koliko je te{ka situacija“, poru~io je ^au{evi}, dodaju}i da javna administracija ima obavezu da razumije izuzetno te{ku situaciju, jer je godinama imala stabilna primanja. - Jedno je jasno, novca nema, a mi smo odlu~ni da ne}emo diza ti kre di te ka ko bi smo is pla}ivali plate, zaklju~io je premijer Tuzlanskog kantona, isti~u}i da je politika u{teda primjetna u svim evropskim zemljama. A. [e.

10

KOMENTARI

utorak, 20. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

FOKUS

Rekvijem za Plave Vode A P
Pi{e: Muharem BAZDULJ
muharem.bazdulj@oslobodjenje.ba

Travni~ani i danas `ale za ru{enjem vezirskog Konaka i racionaliziraju taj gubitak tvrde}i da je, eto, ta odluka donesena nedemokratski. Kako je krenulo, za nekoliko decenija, mo`da }e se i Plava Voda pamtiti kao ne{to {to je bilo lijepo, a {to je uni{teno bez pravog razloga

ko je vjerovati agencijskoj vijesti, ju~er je u Sa ra je vu “po tpi san Aneks Ugovora o koncesiji za kori{tenje vode izvori{ta Plava Voda u Travniku za javno snabdijevanje op{tina Travnik, Novi Travnik, Vitez, Busova~a i Zenica. Potpisnici Aneksa su federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva Jerko Ivankovi} Lijanovi} i direktor Javnog preduze}a Regionalni vodovodi Plava Voda Travnik Ernad Grani}. Nakon potpisivanja Aneksa Ugovora, prezentiran je glavni projekat Regionalni sistem vodosnabdijevanja Plava Voda i klju~nih komponenti prate}e projektne dokumentacije.“ Ne pola`em u toj stvari nikakvo pravo na bilo kakvu objektivnost, ali Travni~ani su, ~ini mi se, ~udan svijet. Savr{eno je to “uhvatio“ Ivo Andri} u onoj sla vnoj par ti tu ri s po~et ka “Travni~ke hronike“ gdje ka`e da “nikad niko u Travniku nije ni pomislio da je to varo{ stvorena za obi~an `ivot i svagda{nje doga|aje. Nikad, ni poslednji balija ispod Vilenice. To osnovno ose}anje, da su oni odnekud druk~iji nego ostali svet, stvoreni i pozvani za ne{to bolje i vi{e, ulazilo je u svako ljudsko stvorenje sa hladnim vetrom sa Vla{i}a, sa reskom vodom iz [ume}a, sa ‘slatkim’ `itom prisojnih njiva oko Travnika, i nije ih nikad napu{talo, ni u snu ni u bedi ni na samrtnom ~asu.“ Postoji kod Travni~ana iz

T

moje generacije jedno iskustvo s kojim su se mnogi susretali, a koje redovno postaje povod za onaj (opet andri}evski!) pod smi jeh zbog tu|e ne upu}enosti. Naime, kad upoznate nekog i ka`ete da ste iz Travnika, jedan od tipskih odgovora va{eg novog poznanika ili poznanice bi}e taj da iako on ili ona nisu, eto, nikad ono ba{ bili u Travniku u smislu da su tu proveli neki ve}i vremenski period, ali da uvijek kad prolaze kroz Travnik svrate da “pojedu }evape na Plavim Vodama“ Ta redovna “pluralizacija“ . , ta gre{ka da se lokalitet kojem je ime Plava Voda nazove Plave Vode, nama Travni~anima je (bila) smije{na, vjerovatno na na~in na koji je Dalmatincima smije{na navada kontinentalaca da more zovu “voda“ (kao kad neko nekog na pla`i pita “Ho}e{ u vodu?“). a Plava Voda, te takozva ne Pla ve Vo de iz uspu tnih kva zi tu ris ti~kih prisje}anja su zapravo izvor [ume}a (“hladoviti i hu~ni izvor“), odnosno onaj lokalitet sa samog po~etka i sa samog kraja “Travni~ke hronike“ mjesto radnje prolo, ga i epiloga romana. Sjetio sam se tog tipi~nog lapsusa o “Plavim Vodama“ s nekom, ~ita ju}i agen cij sku vi jest o “potpisivanju Aneksa Ugovora“. To {to je potpisan aneks, po definiciji, naravno, zna~i da je ugovor ve} ranije potpisan. I da, cijela pri~a o “regionalnom vodovodu Plava Voda“ je

prili~no stara i datira zapravo jo{ od prije rata, a aktuelizirana je u godinama neposredno nakon rata. amtim da smo, najprije kao klinci, a kasnije i kao tinejd`eri, rogoborili lokalpatriotski protiv “prodavanja na{e vode Zeni~anima“ a najartikulisani, ja protestna ideja bila je da se napi{e grafit “Ko je prodo Plavu Vodu, za njim treba pustit vodu!“, ali ni od toga na kraju nije bilo ni{ta. Onda se nekoliko godina ~inilo da je cijela ideja (tzv. “projekat“) pala u zaborav, evo do ovog najnovijeg “aneksovanja“. Nje`nost koju sam osjetio za “Plave Vode“ rezultat je osje}anja (straha?) da, ako se ostvare planovi iz Ugovora i Aneksa Ugovora, ne}e vi{e biti putnika koji }e ba{ u Travniku da naprave pauzu za ru~ak, da pojedu }evape na “Plavim Vodama“ Ne}e vi{e biti one sil. ne vode, one pjene na slapovima i kad voda udari o zidove korita, onih vrba, one prijatne hladno}e i za najvrelijih augustovskih dana. Bi}e cijevi. Travni~ani i danas `ale za ru{enjem vezirskog Konaka i racionaliziraju taj gubitak tvrde}i da je, eto, ta odluka donesena nedemokratski. Kako je krenulo, za nekoliko decenija, mo`da }e se i Plava Voda pamtiti kao ne{to {to je bilo lijepo, a {to je uni{teno bez pravog razloga. Jer nije izvor [ume}a jedini izvor koji mo`e biti iskori{ten za vodosnabdijevanje. I nije

U

voda, ako ho}ete i u globalnim okvirima, resurs koji je danas jednako vrijedan kao u vremenima kad je prvi put planiran ovaj “regionalni vodovod“ . ^ak i u kontekstu eventualnog ekonomskog iskori{tavanja izvori{ta izvan turizma, racionalnije bi bilo razmi{ljati o fla{iranju vode ili nekom drugom na~inu koji ne bi uni{tio mo`da i najljep{i mikrolokalitet u Travniku, mjesto koje je prelijepo i kad ga ~ovjek vidi prvi put, bez ikakve autorefleksije, a naro~ito ako ga kontekstualizira u op{tu (kulturnu) istoriju i vlastito sentimentalno vaspitanje. epi lo gu “Tra vni~ke hronike“ Andri}, izme|u ostalog, suprotstavlja vje~nost ljudske svakodnevnice koju simbolizira i ta voda [ume}a sa prolazno{}u buke i bijesa istorije. Begovi iz neke tamo Bosne koji sjede uz Plavu Vodu ispratili su uspon i pad velikog Napoleona (“Bunaparte“), a ona ista voda svejednako te~e. Dvije stotine godina kasnije, nikakvog Napoleona na vidiku, a lokalni dripci i seoske jajare proda}e i du{u, a kamoli vodu, za trideset srebrenjaka. Kad begovi na kraju “Travni~ke hronike“ sjede “u dobroj pobedni~koj ti{ini“ ta se ti{ina ~uje kroz vje~ni , {um [ume}a. Dubina na{eg pada mjeri se apsolutno{}u ru`ne gubitni~ke ti{ine, ti{ine bez pozadinskog {uma, onakve kakva postoji samo na palana~kim grobljima.

REAGIRANJA

EFT po{tuje direktive

EU i zakone BiH
“Zemlja vukova”; Oslobo|enje, 18. decembar/prosinac 2011.
Hajdar Arifagi} u svom komentaru (“Zemlja vukova“, Oslobo|enje 18. 12. 2011) prenosi niz neistinitih tvrdnji o projektu izgradnje HE Ulog, iznetih od nevladine organizacije Centar za `ivotnu sredinu iz Banje Luke. Da nam je dozvolio pravo na komentar (broj ima), ukazali bismo mu da je: - Neta~no da “procjena uticaja na `ivotnu sredinu HE Ulog nije u skladu sa direktivama EU i va`e}im zakonima Bosne i Hercegovine“ Procena uticaja izgradnje . HE Ulog na `ivotnu sredinu, kao i ekolo{ka dozvola za projekat javnosti su javnosti dostupne na www.eft-ulog.net. Oba dokumenta apsolutno su ura|ena u skladu sa po me nu tim di re kti va ma EU i va`e}im zakonima Bosne i Hercegovine. - Neta~no da “…u~e{}e javnosti u izradi procjene uticaja na `ivotnu sredinu nije zadovoljavaju}e“. Javna rasprava o ovom projektu je odr`ana 12. 10. 2010. u Kalinoviku, kako nala`e relevantan zakon u Bosni i Hercegovini. Na ovoj su u~estvovali svi zainteresovani pojedinci i organizacije, uklju~uju}i i potpisnike dokumenta koje citira gospodin Arifagi}. Njihove primedbe u potpunosti su uvr{tene i razmatrane u ekolo{koj dozvoli. Vi{e od toga, predstavnici EFT-a su 21. 10. 2010. u Konjicu predstavili projekat (iako za to nije postojala zakonska obaveza) i detaljno se osvrnuli na sva pitanja eventualnog nizvodnog uticaja. Ovom sastanku su pored predstavnika Op{tine Konjic prisustvovali i ~lanovi ribolova~kih dru{tava iz Konjica i predstavnici Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta iz Sarajeva. Odgovori na sva pitanja o eventualnim nizvodnim uticajima tako|e se mogu prona}i na sajtu projekta, i to na http://www.eftulog.net/faq.html. Za kraj, mi nikada nismo tvrdili da izgradnja HE Ulog ne}e imati uticaj na okolinu. Na`alost, ne postoji energetski objekat ~ija izgradnja i funkcionisanje ne

Zahvalnost KCUS-u
“Angelina stala na noge”; Oslobo|enje, 12. novembar/studeni 2011.
Obra}amo vam se povodom teksta objavljenog u Oslobo|enju od 12. novembra 2011. godine. Ovim putem `elimo da iska`emo cijenjenje, respekt i zahvalnost Klinici za ortopediju i traumatologiju KCUS-a, a u pogledu po{tivanja prava pacijenta na odabir lije~enja, a vezano sa slu~aj Angeline Kerkez, pacijentice iz Biha}a. Hirur{ki tim predvo|en prof. dr. Ismetom Gavrankapetanovi}em, te dr. Elvirom Ba`darem i dr. Mehmedom Jamakosmanovi}em je jo{ jednom pokazao da ne zaostaju za evropskim vrhunskim hirurzima i ekspertima u pogledu hirur{kih zahvata bez upotrebe krvi kao {to je ugradnja zamjenskog kuka ili proteza koljena, {to doprinosi ne samo kvalitetnom lije~enju ve} i po{tivanju prava pacijenta na izbor lije~enja. S po{tovanjem,
Odbor za kontaktiranje s bolnicama, Jehovini svjedoci BiH

uti~e na okru`enje. Postoje, me|utim, energetski objekti koji se grade tako da te uticaje svedu na apsolutni minimum. HE Ulog je jedan od takvih objekata. Koliko nam je poznato, prvi je te vrste koji se u Bosni i Hercegovini gradi u skladu sa relevantnim direktivama EU o za{titi `ivotne sredine. To, naravno, ne}e biti dovoljno nekim nevladinim organizacijama.
Nenad SAVI], EFT Group

OSLOBO\ENJE utorak, 20. decembar/prosinac 2011. GOST OSLOBO\ENJA

KOMENTARI

11

Antipodi na{eg doba S
Pi{e: Hajrudin SOMUN

Vaclav Havel bio je jedan od filozofa dobra i boraca da se ono ovaploti u ljudima. Kao posljednji predsjednik ^ehoslova~ke i prvi svoje u`e ^e{ke Republike doprinio je mirnom razlazu ta dva slavenska naroda, za razliku od onih sa Balkana. Bilo je jo{ pisaca i intelektualaca koji su postajali visoki politi~ari, poput indijskog filozofa Radakri{nana, ali vjerovatno nijedan kao Havel nije toliko uspio da svoje ideje preto~i u javno djelovanje. A {ta da se ka`e o Kim Jong Ilu nego ono {to sam, prate}i {ta je sve radio do posljednjeg trena, obr}u}i uobi~ajenu izreku, rekao: Kakav sin, takav i otac

a mo je ne bo mo glo ure di ti da is tog da na na dva kra ja svijeta umru takva dva ~ovjeka kao Va clav Ha vel i Kim Jong Il. Valjda je narod mislio na njih kad je skovao izreku o razlici izme|u neba i zemlje. A po{to sam bio kod prvog prije koji dan vi{e od tri godine, a kod oca onog drugog prije gotovo tri decenije, i u mene su se izmije{ala sje}anja na ta dva an ti po da na {eg doba. Svijet nam je takav da se u njemu mo gu ro di ti i umri je ti ta kvi lju di. Mo`da nije za utjehu, ali i ranije civilizacije imale su ljude koji su ~inili njihove zvjezdane trenutke i tamne ponore, jer da nije tako, ne bi drevne vjere i filozofije govorile o vje~noj borbi izme|u dobra i zla. Vaclav Havel bio je jedan od filozofa dobra i boraca da se ono ovaploti u ljudima. Kao posljednji predsjednik ^ehoslova~ke i prvi svoje u`e ^e{ke Republike doprinio je mirnom razlazu ta dva slavenska naroda, za razliku od onih sa Balkana. Bilo je jo{ pisaca i intelektualaca koji su postajali visoki politi~ari, poput indijskog filozofa Radakri{nana, ali vjerovatno nijedan kao Havel nije toliko uspio da svoje ideje preto~i u javno djelovanje. Pratio sam Havelov `ivot, pa kao djeca kad `ele da sretnu i bar dotaknu neku svoju idealnu li~nost, `elio sam da se i meni to dogodi s njim. I dogodilo se, najprije posredno, pa onda neposredno. Kad je odustao da do|e u Budvu da bi primio priznanje Internacionalne lige humanista, rado sam prihvatio ponudu da odem u Prag da mu ga li~no predam. Kako ljudi koji dostignu vrhunac duha, pa ~ak i vlasti, mogu ostati skromni, tako mi se dojmio i Havel kad sam ga najzad sreo. Bio je slaba{nog tijela i usporenih pokreta, ali su mu sje}anja i rije~i bile tako jasne da su se odmah mogle staviti na papir. Rekao sam mu za je-

dan od povoda {to sam `elio da ga vidim. Ispri~ao sam kako nam je ba{ od njega u Sarajevo stigla jedna od prvih poruka podr{ke bosanskom narodu u otporu agresiji. Poruka je bila adresirana na Aliju Izetbegovi}a, pa smo se, obojica imaju}i posebno po{tovanje prema njenom autoru, namu~ili dok smo smislili odgovor. Bilo mi je nekako drago {to sam u tome u~estvovao, makar se nikad tome ne vidio trag, ali jo{ vi{e mi je bilo drago {to sam mu to mogao li~no ispri~ati. Rekao sam mu da su nam poruke Vaclava Havela i njemu sli~nih li~nosti koje su stizale u tenkovima oklopljeno Sarajevo davale jo{ ve}i moralni poticaj da se odupremo agresiji. Podsjetio sam ga na njegove rije~i u ameri~kom Kongresu, kada je rekao: “Jo{ smo daleko od te ‘familije ~ovjeka’ Jo{ uni{tavamo pla. netu koja nam je povjerena i njenu okolinu. Jo{ zatvaramo o~i pred rastu}im socijalnim, etni~kim i kulturnim konfliktima u svijetu.” A {ta da se ka`e o Kim Jong Ilu nego ono {to sam, prate}i {ta je sve radio do po slje dnjeg tre na, obr}u}i uobi~ajenu izreku, rekao: Kakav sin, takav i otac. Vidio sam mu, naime, oca koji je svom sinu ostavio u amanet jedan od najnapa}enijih naroda i jedinu zemlju u koju nikad vi{e nisam po`elio da se vratim. Sina je, javno je re~eno, trefio sr~ani udar dok se vozio vozom. I to je ve} napredak, po{to bi se ranije skupili astrolozi da smisle kakav }e mit ponuditi narodu o smrti njegovog “neusporedivog vo|e“. O njegovom ro|enju se misli da se dogo di lo u ne koj ba ra ci u si bir skom zbjegu, ne zna se ta~no ni godina, ali su kasnije djeca morala u~iti kako je Kim ro|en tog i tog dana na svetoj gori Paektu i da se u trenu ra|anja na nebu pojavila velika zvijezda, a prema zemlji se spustile dvije krasne duge. Za oca Kim Il Sunga da ka`em da sam za bo rav ka u nje go voj Ko re ji

uspio na prevaru da upadnem kod nje ga li~no, za je dno s ju go slo ven skom delegacijom, jer tamo “korespo njden ti“, ka ko su go vo ri li, ni su imali pristup. Kad su otkrili, njegovi me ljudi nisu mogli izbaciti, ali su mi kasnije rekli da nikada dok sam `iv ne smijem napisati ili re}i to {to sam tamo ~uo. A nije imalo bogzna {ta ni da se ~uje, nego ti takvi zatvoreni sistemi od svega {to okru`uje vladare prave famu i diskreciju. Da bolje shvatim prirodu takvih re`ima, meni je bilo va`nije {to sam zapazio kako saradnici “voljenog i uva`enog lidera“ za vrijeme razgovora bilje`ili svaku njegovu rije~ u teftere koje su dr`ali na skloplje nim ko lje ni ma, okre}u}i gla ve prema vo|i, kao lutke. Samo je jedan od njih prekrstio noge, ni{ta nije bilje`io, nego je ~ak i zijevnuo. Kasnije sam saznao da mu je sestra udata za tog “voljenog vo|u“, a da je {ura za to nagra|en polo`ajem ministra vanjskih poslova. Saznao sam za jo{ jednu finesu takvih sistema. Za vrijeme razgovora prevodilac je sjedio do samog Kim Il Sunga, na pove}oj stolici koja ga je ~inila jo{ viso~ijim. U sutra{njim novinama na slici s razgovara vi{e nije bilo prevodioca. Tako je bilo i na fotografijama koje su nam podijeljene. Tek sam pa`lji vi jim po sma tra njem otkrio da je prevodilac zajedno sa svojom stolicom izrezan, a ostaci slijepljeni. Naravno, da se ne bi vidjelo da neko kao obi~ni prevodilac tako visoko sjedi uz vo|u, pa da je jo{ i vi{i od njega. Sva{ta sam jo{ otkrio, a i kasnije saznavao o Sjevernoj Koreji {to mi je dalo za pravo da obrnem izreku Kakav otac, ta kav sin. Obo ji ca su do sa vr{enstva doveli doktrinu o azijskoj despotiji, koja se kasnije pro{irila i po isto~noj Evropi, onda je stigla i do Srednjeg istoka, na kojoj upravo ove godine, kao kule od karata, padaju njene kopije.

IN MEMORIAM

Umro je Dinko Omeragi}
U Sarajevu je u nedjelju, 18. decembra, nakon duge i te{ke bolesti preminuo novinar Dinko Omeragi}. Dinko Omeragi} rodio se 3. novembra 1945. godine u Isovi}a sokaku u sarajevskoj op}ini Stari Grad. U svijet novinarstva u{ao je prije pola vijeka kada je nagra|en na konkursu Malih novina Izmi{ljeni let na Mars. Nakon toga je darovan Zlatnim nalivperom kao jedan od deset najboljih Plavih reportera zagreba~kog nedjeljnika Plavi vjesnik. Imao je 17 godina kada je postao najmla|i dopisnik zagreba~kih Sportskih novosti i saradnik mnogih jugoslovenskih listova. Profesionalnu karijeru po~eo je u sarajevskim Ve~ernjim novinama. Osam godina bio je reporter i urednik unutra{njopoliti~ke i sportske rubrike u veoma ~itanom Nedjeljnom ilustrovanom listu Svijet. Zatim je, na poziv D`avida Husi}a, postao zamjenik a potom glavni i odgovorni urednik prvog YU tabloida AS. Omeragi}evu plodnu karijeru obilje`ilo je i vrijeme provedeno u popularnoj Uni, neobi~noj Arki i ratnom Oslobo|enju. Zapa`en je bio i kao radioreporter Sarajeva 202. Objavljivao je priloge i na televiziji, a sara|ivao je sa ve}inom zna~ajnih jugoslovenskih listova. 2009. godine objavljena mu je knjiga „Miroslav ]iro Bla`evi} - Preko trnja do zvijezda“, a 2010. je bio koautor knjige „Tito, lik i djelo“. Za visokoprofesionalan publicisti~ko-novinarski rad, pro`et humanim i eti~kim principima i na~elima, 2010. dodijeljena mu je Zlatna povelja Novinar - publicista desetlje}a Internacionalne lige humanista. Smrt ga je zatekla dok je pisao knjigu „Balerina i fudbaler“ o ~uvenoj balerini Suadi Kavazovi} - Mu{ovi} i njenom suprugu fudbalskom asu D`emaludinu Mu{ovi}u. Sahrana }e biti obavljena u utorak, 20. decembra, u 14.30 sati na gradskom groblju Vlakovo u Sarajevu.
N. V.

Imao je 17 godina kada je postao najmla|i dopisnik zagreba~kih Sportskih novosti i saradnik mnogih jugoslovenskih listova

12

CRNA HRONIKA
Sedamdesetpetogodi{nja `ena i njen 51-godi{nji sin povrije|eni su kada je eksplodirala plinska boca u njihovom stanu u stam be noj zgra di na Trgu Gojka [u{ka u [irokom Brijegu, saop{teno je iz policije. Usljed eksplozije majka i sin zadobili su povrede, te su vozilom Hitne pomo}i Doma zdravlja [iroki Brijeg prevezeni u SKB Mostar, gdje su hospitalizirani.

utorak, 20. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

Eksplodirala plinska boca

Vrije|ao policajce i polupao staklo

Mu{karac M. T, koji je pre kju~er po sli je saobra}ajne nesre}e na Palama, u pijanom stanju, fizi~ki napao drugog voza~a, priveden je u Policijsku stanicu, gdje je nastavio sa prekr{ajima. Naime, prvo je vrije|ao policajce, a onda polupao staklo na prozoru i polomio za{titnu dasku na radijatoru, te o{tetio i vrata u Policijskoj stanici Pale.

U Konotarima kod Banje Luke
OBAVIJEST KORISNICIMA USLUGA „TOPTIM“ I „MOJA PORODICA“ BH TELECOMA
Obavje{tavamo korisnike da }e 21.12.2011. godine u periodu od 00.01 do 05.00 sati do}i do prekida govornog saobra}aja za VPN korisnike BH Telecom mre`e („TopTim“ i „Moja porodica“), kao i prekida pru`anja NTS usluga, zbog izvo|enja neophodnih radova na pobolj{anju ovih usluga. Korisnicima usluga zahvaljujemo na razumijevanju. BH Telecom
OP]INSKI SUD U GORA@DU Zemlji{noknji`ni ured Br. 045-0-DN-11-000 305 U Gora`du, 19. 12. 2011. godine Na osnovu ~l. 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH (Sl. novine FBiH br. 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Gora`du najavljuje 307/04 K.O. Gora`de I je Dragolj Hamed, sin Vejsila, sa 1/3 dijela, Dragolj Osman, sin Vejsila, sa 1/6 dijela, Dragolj, ro|. ^eljo, Munevere sa 1/6 dijela, Dragolj Mehmeda, sin Vejsila, sa 1/12 dijela i Deljo Mevludina, sin [ahina, sa 1/4 dijela. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. [ef Zemlji{noknji`nog ureda Edin Halilovi}, dipl. pravnik

USPOSTAVLJANJE
ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 045-0-DN11-000 305, po zahtjevu D`oko Senije, k}i Murata, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja ulo`ak upisane su u P.L. br. 307/04 K.O. Gora`de I, ozna~ene kao k.~. 4.058 zv. ^ov~i}i, ku}a i zgrada 121 m2, dvori{te 371 m2 i vo}njak 3. klase 157 m2. Prema podacima iz katastra, posjednik nekretnina upisanih u P.L.

Prevrnuo se autobus
Sa mjesta nesre}e: Tri osobe lak{e povrije|ene

O B AVIJ E ST
AW Broker d.o.o. Sarajevo, u skladu sa ~lanom 243. i 248. Zakona o tr`i{tu vrijednosnih papira FBiH («Sl. novine FBiH broj: 85/08), obavje{tava da je 16.12.2011. izvr{io posredovanje u kupovini/prodaji emitenta Mlinpek d.d. Bugojno, oznaka MLPBRA, koli~ina 107.651, {to iznosi 38,2701 % po cijeni od 5,04 KM i to za klijente, kupac Mlinpek-@itar d.d. Jajce, Bravnice bb, 70101 Jajce, kojeg zastupa Bojani} Niko, prodavac Bojani} Franjo, II GARDISKA BB, 70101 Jajce. Nakon kupovine kupac je pove}ao procentualno u~e{}e koje sada iznosi 67,9545 % navedenog emitenta.

Dvije 16-godi{nje srednjo{kolke i jedan 20-godi{nji radnik povrije|eni su kada se ju~er ujutro u Konotarima kod Banje Luke prevrnuo autobus banjalu~kog pri va tnog pre du ze}a Central. B. ^. (21), D. B. (16), D. ^. (16) dovezeni su u prijemnu hirur{ku ambulantu u Klini~kom centru

Banja Luka privatnim vozilom u pratnji jednog od roditelja povrije|ene djece. Nakon ukazane pomo}i, povrije|eni su pu{teni ku}i, a de`urni ljekar Tatjana [utilovi} i glavni de`urni ljekar Neboj{a Trkulja precizirali su da je rije~ o lak{im povredama glave i tijela. Do udesa je do{lo u blizini

osnovne {kole u Konotarima, kada je voza~ Branislav [e{i} iz Gornje Piskavice na jednoj krivini, zbog snijega i bljuzgavice, izgubio kontrolu nad autobusom. Autobus se zanio te lijevom bo~nom stranom probio za{titnu ogradu i prevrnuo se u kanal pored ceste.
D. P.

Sretan epilog opasne avanture na Drini

OBAVJE[TENJE
JP „[ume TK“ d.d. Kladanj obavje{tava sve zainteresovane kupce da je na web stranicama: www.jpsumetk.ba i www.ekapija.ba i na oglasnim tablama Preduze}a objavljen oglas broj: 11989/11 od 16.9.2011. godine o prodaji roba {umskih drvnih sortimenata - putem pisanih ponuda (licitacija).

Grani~ari spasili dvojicu Francuza
Vladimir Kova~evi} i Predrag Santra~, pripadnici Jedinice grani~ne policije Bijeljina, u nedjelju popodne na rije~nom ostrvu Drine, lokalitet Partizana, spasili su francuske dr`avljane Juliena Hartmanna (27) i Floriana Nicola (22), koji su bez prethodne obuke krenuli na splavarenje Drinom. Mladi Francuzi obi{li su Trebinje, Vi{egrad.... a potom su u Bajinoj Ba{ti nabavili drveni splav, kojim su do{li do Zvornika, gdje im je policija pomogla da ga spuste u Drinu. Namjeravali su se splavom spustiti do u{}a u Savu, a potom oti}i u [abac. Francuzi, koji o~ito nisu bili spremni za ovaj poduhvat, imali su sre}e da su ostali `ivi. Naime, u mjestu Amajlije kod Bijeljine njihov splav je potonuo, nakon ~ega su se, mokri i promr-

Pripadnici GPBiH Bijeljina i francuski studenti

zli, jedva dokopali rije~nog ostrva na teritoriji Srbije. - Na tom su ostrvu bili nekoliko dana. U petak ih je zahvatila oluja i sre}a da je sve pro{lo dobro. Mi smo ih ugledali prilikom redovnog obilaska obale i ~uli da nas dozivaju. Na ta rije~na ostrva u ovo godi{nje doba i ribari rijetko dolaze, pa smo se iznenadili kada smo vidjeli te mladi}e. Vikali su help i rafting. Bili su od nas udaljeni oko 150 metara, pri~a nam grani~ni policajac

Predrag Santra~. Po{to Grani~na policija nije imala ~amac sa plitkim gazom, koji se ne bi nasukao na o{tre hridine koje vrebaju u Drini, Santra~ i Kova~evi} su takav ~amac uzeli od lokalnih ribara i na sigurno prevezli Francuze. Nakon {to su se najeli i ugrijali, dr`avljani Francuske su rekli da su studenti koji su u Bosnu i Hercegovinu do{li kako bi posjetili turisti~ke destinacije.
D. P.

OSLOBO\ENJE utorak, 20. decembar/prosinac 2011.

CRNA HRONIKA
U zaseoku Zvjezdan, op{tina Pelagi}evo, u nedjelju rano ujutro M. R. je izvr{io samoubistvo. Kako je potvr|eno iz Centra javne bezbjednosti Doboj, M. P. je sebi oduzeo `ivot hicem ispaljenim iz pi{tolja u ku}i u kojoj je sam `ivio. Uvi|aj su izvr{ili policijski slu`benici Policijske stanice Pelagi}evo i ljekar mrtvozornik Doma zdravlja Pelagi}evo.

13

Samoubistvo kod Pelagi}eva

Vozio sa 3,48 promila alkohola u krvi

Slavi{a B. R. (1977) iz Kne`eva preksino} je ka`njen sa 400 KM, dva kaznena boda i dva mjesecazabraneupravljanjaautomobilom nakon {to je policija ustanovila da je vozio pod dejstvom alkohola. Naime, policija je u Ulici Gavrila Principa zaustavila opel vektru, kojom je Slavi{a B. R. upravljao, te testiranjem utvrdila da ima 3,48 promila alkohola u krvi, {to spada u stanje L. S. te{ke opijenosti.

BANJA LUKA Pokradena zlatara Nela u Tr`nom centru Zenit

Nakit iznijeli
Provalnici sa krova skinuli ventilacioni propeler te`ak 200 kg, spustili se u TC, te kroz butik do{li do zlatare
Ve}a koli~ina zlatnog nakita, vrijednog oko 100.000 maraka, ukradena je tokom vikenda iz zlatare Nela, koja se nalazi u Tr`nom centru Zenit u Banjoj Luci. Za sada nepoznati provalnici u Tr`ni centar u{li su kroz ventilacioni otvor na vrhu zida obje kta. Pret ho dno su ne ka ko uklonili 200 kilograma te`ak ventilacioni propeler, a potom su se kroz cijevi uvukli u Tr`ni centar. Po ulasku su prvo kroz strop upali u butik Mans mania. Odatle su provalili u hodnik, a onda i u zlataru Nela i butik Nikola. Kada su u{li u zlataru, pokupili su nakit iz izloga i vitrina, a onda su ma{inom za sje~enje metala poku{ali da otvore sef, kako bi se dokopali i drugog nakita, ali u tome nisu uspjeli. O~ito je da su se lopovi zadovoljili plijenom koji su pokupi-

kroz ventilaciju
NEMA SNIMKA Kamera u zlatari ni{ta nije snimila, jer je so~ivo bilo prekriveno trakom, kao i senzori protivprovalnog alarma
li sa polica i vitrine, jer nisu otvarali kasu, u kojoj je bilo oko 150 KM dnevnog pazara. Potom su zlataru, ali i TC napustili istim putem kojim su i do{li kroz ventilaciju. Interesantno je da se nije aktivirao protivprovalni alarm jer su mu lopovi trakom prekrili senzore. Ni kamera u zlatari nije ni{ta snimila jer joj je so~ivo bilo prekriveno trakom. Pretpostavka je da su provalnici senzor i kamere onesposobili, vjerovatno, prije akcije. Tr`ni centar Zenit nalazi se 20ak metara od Okru`nog tu`ila{Uvi|aj u TC Zenit: Ukraden nakit vrijedan 100.000 KM

tva Banja Luka, no policajci koji obezbje|uju tu instituciju nisu primijetili ni{ta sumnjivo. Ni fizi~ko obezbje|enje u TC Zenit tokom nedjelje nije uo~ilo ni{ta sumnjivo, a po{to se nije oglasio alarm, da se zaklju~iti da iza svega stoje profesionalci.

Prema nekim izvorima, u obzir dolazi i banda kradljivaca Pink Panter, koja je pro{log ponedjeljka pokrala skupocjene satove iz butika Identiko u Ulici kneza Mihaila, u centru Beograda.
D. P.

BR^KO Nakon akcije Loma~

Udes na putu Pale - Podgrab

Sprije~en niz kra|a
planiranih za praznike
Trinaest osumnji~enih }e uz izvje{taje biti predato tu`ila{tvu • Na|eni droga i ukradene stvari
U policijskoj akciji Loma~, izvedenoj na podru~ju Br~ko distrikta, privedeno je ukupno 20 osoba, a 13 }e ih uz izvje{taje zbog kra|a, te{kih kra|a i neovla{tene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga biti predato tu`ila{tvu, potvrdio nam je ju~er Halid Emki}, portparol br~anske policije, uz napomenu da je u kona~nici pretreseno 26 lokacija. “Rasvijetljeno je 16 krivi~nih djela, zaplijenjeno je vi{e od kilogram marihuane, te prikupljeni dokazi da su osumnji~eni u prethodnom periodu distribuirali vi{e od 4,5 kg narkotika“, kazao nam je Emki}. Me|u rasvijetljenim krivi~nim djelima je, kako saznajemo, i provala u ku}u advokata Faruka Balijagi}a, iz koje su ukradeni LCD televizor, resiver i daljinski. Iako su ti ure|aji bili prodati, policija ih je prona{la, kao i ~etiri akumulatora za vozila, 12 mobitela i 11 nosa~a kartica. U akciji su zaplijenjene i tablete trodona i ekstazija te 55 metaka kalibra 7,62 mm. Tokom akcije je zadokumentovana kra|a vi{e stotina litara goriva iz kamiona i radnih ma{ina i identifikovano kome je prodato, na|ene dvije digitalne vage, kao i predmeti koji su kori{teni pri izvr{enju krivi~nih djela, a me|u kojima su i rukavice. Ukradene stvari prodavane su na podru~ju Br~kog,

Poginuo Huso Pljevljak
Pljevljak, koji je vozio pasat, stradao na mjestu, dok je njegova supruga Ai{a te{ko povrije|ena
Pedesetosmogodi{nji Huso Pljevljak, voza~ pasata, poginuo je, dok je njegova supruga Ai{a (56), koja se nalazila na mjestu suvoza~a, te{ko povrije|ena u saobra}ajnoj nesre}i koja se desila u nedjelju popodne na dionici magistralnog puta Pale Podgrab, u mjestu Sjetlina. Do nesre}e je do{lo kada je voza~ pasata, zbog neprilago|ene brzine uslovima i stanju puta, izgubio kontrolu nad upravlja~em, te je vozilo udarilo u drvenu ogradu i prevrnulo se na lijevu bo~nu stranu. Ai{a Pljevljak je u ovom udesu zadobila frakturu klju~ne kosti i povrede glave, te je prevezena u KUM bolnice Ko{evo. Uvi|aj su obavili pripadnici Policijske stanice za bezbjednost saobra}aja Isto~no Sarajevo. Od voza~a je uzeta krv kako bi se analizom utvrdilo da li je bio pod uticajem alkohola, a pasat je odvezen na tehni~ki pregled. Tokom vikenda na podru~ju koje pokriva CJB Isto~no Sarajevo registrovano je pet udesa - na Palama sa smrtno stradalom osobom, u Novom Gora`du i Palama sa lak{im tjelesnim povredama te na Sokocu i Palama sa manjom materijalnom {tetom. Iako je to redovna pojava, snje`ne nepogode za sada nisu prouzrokovalepove}anbrojudesa. Iz policije apeluju na voza~e da voze oprezno, smanje brzinu i obavezno posjeduju zimsku opremu. Prema statisti~kim pokazateljima, za 11 mjeseci 2011. godine u RS-u registrovano je 6.952 udesa, u kojima je poginulo 117 osoba, te`e povrije|eno 540, a lak{e 1.885 osoba. Broj poginulih i povrije|enih je pove}an u odnosu na isti period 2010. godine. Naime, broj poginulih je ve}i za 17 posto, broj te`e povrije|enih ve}i je za 7,1 posto, a vi{e je i lak{e povrije|enih i to za 9,7 posto.
D. P.

Sa privo|enja uhap{enih u policiju

Bijeljine, Tuzlanskog i Zeni~ko-dobojskog kantona, a privo|enjem E. S. (24), E. N. (26), A. [. (29), J. B. (26), S. J. (22), M. A. (27), I. Z. (20), A. ]. (24), E. H. (22), M. H. (21), H. M. (23), M. S. (19) i A. S. (20) sprije~eno je 10-ak provalnih kra|a koje su bile planirane za bo`i}ne i novogodi{nje praznike. U akciji Loma~, kako je istakao Emki}, policija distrikta sara|ivala je sa policijom RS-a i Tuzlanskog kantona, kao i sa MUP-om Hrvatske, gdje je uhap{ena osoba za koju postoje dokazi da je u Br~kom izvr{iL. S. la {est te{kih kra|a i kra|a.

14

OGLASI
«Malotona`na hemija» d.d. - u ste~aju 1. drinske brigade br. 3 Vitkovi}i - Gora`de ID broj: 245008610000

utorak, 20. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

Ste~ajni upravnik Broj: 45 0 St 014667 09 St Gora`de, 20.12.2011. godine Na osnovu ~lanova 101, 102 i 103 Zakona o ste~ajnom postupku (Sl. novine FBiH 29/03, 32/04), odluke Skup{tine povjerilaca odr`ane 29.11.2011. o uslovima i na~inu prodaje imovine ste~ajnog du`nika, ste~ajni upravnik objavljuje: Broj: 02-38-4178/11 Kladanj: 12.12.2011. godine

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton OP]INA KLADANJ OP]INSKI NA^ELNIK

Na osnovu ~lana 12. Odluke o utvr|ivanju na~ina, uslova i kriterija stipendiranja u~enika i studenata ("Slu`beni glasnik Op}ine Kladanj", broj: 6 /11), op}inski na~elnik Op}ine Kladanj raspisuje

OGLAS
o V javnoj prodaji imovine ste~ajnog du`nika metodom usmenog javnog nadmetanja Izla`e se prodaji imovina ste~ajnog du`nika «Malotona`na hemija» d.d. Vitkovi}i metodom usmenog javnog nadmetanja i to: A) NEKRETNINE KOJE SU PREDMET PRODAJE Predmet prodaje je imovina LOT sa ekonomskim dvori{tem (saobra}ajnice, platoi i zelene povr{ine). LOT ~ini slijede}a imovina: Upravna zgrada-zgrada razvoja i investicija, istra`na laboratorija, radionica MIRT slu`be, centralna laboratorija, ve{eraj i kupatilo, biv{i magacin NO-topovska {upa, autogara`a i ekonomsko dvori{te, broj zemlji{ta (parcele) 3900/32 povr{ine 244 m2 upravna zgrada i 398 m2 ekonomsko dvori{te, 3900/19 povr{ine 782 m2 privredna zgrada (istr. laboratorija i MIRT) i 6.142 m2 ekonomsko dvori{te, 3900/18 povr{ine 1.092 m2 centralna laboratorija i 5.111 m2 ekonomsko dvori{te. Ukupnu povr{inu u LOT 1 sa~injava 13.769 m2 i to: privredna zgrada sa 2.118 m2, te ekonomsko dvori{te sa 11.651 m2. 1. USLOVI PRODAJE a) Navedena imovina prodaje se kao cjelina kako je navedeno u oglasu, u fizi~kom stanju na dan prodaje. b) Prodaja imovine }e se odr`ati 23.1.2012. godine (ponedjeljak) u 11 ~asova u sjedi{tu ste~ajnog du`nika - Vitkovi}i bb. Usmeno javno nadmetanje odr`at }e se i ako na njemu u~estvuje samo jedan ponu|a~ koji ispunjava ostale uslove iz Zakona, pravo u~e{}a u nadmetanju imaju sva pravna i fizi~ka lica, ponu|ena cijena od 350.000 KM je po~etna cijena nadmetanja, ispod koje nije mogu}a prodaja, pove}anje cijene u toku javnog nadmetanja za imovinu }e biti najmanje 1.000,00 KM, a najvi{e 10.000,00 KM, na javnom nadmetanju mogu u~estvovati ponu|a~i koji izvr{e polog nov~anih sredstava (depozit) u visini 10% po~etne cijene imovine, uplatu izvr{iti na transakcijski ra~un ste~ajnog du`nika broj: 1325002009092423, otvoren u NLB Tuzlanskoj banci filijala Gora`de, ponu|a~ima koji na javnom nadmetanju nisu stekli status kupca i drugog ili tre}eg najboljeg ponu|a~a polo`eni novac }e se vratiti u roku od 5 dana od dana okon~anja javnog nadmetanja, sve tro{kove ovjere kupoprodajnog ugovora, pripadaju}e takse, tro{kove prenosa apsolutnih prava, PDV i ostale tro{kove, snosi kupac, imovina se prodaje po principu «vi|eno-kupljeno» te se naknadne reklamacije po bilo kom osnovu ne}e uva`iti, najpovoljniji ponu|a~ je du`an uplatiti iznos kupljene imovine u roku od 10 dana ra~unaju}i od dana prodaje, ako najpovoljniji ponu|a~ ne uplati ukupnu cijenu kupljene imovine u nazna~enom roku iz prethodnog stava, smatra se da je odustao, te gubi pravo na povrat garancije-depozita, a kupcem se progla{ava slijede}i najpovoljniji ponu|a~ koji je u~estvovao u postupku prodaje. Ako ni drugi po redu najbolji ponu|a~ ne uplati kupoprodajnu cijenu u propisanom roku, gubi pravo na povrat u~e{}adepozita i za kupca se progla{ava tre}i po redu najbolji-najpovoljniji ponu|a~, uplatnicu sa ponudom i naznakom imovine za ~iju kupovinu u~estvuje, ponu|a~ }e dostaviti najkasnije 15 minuta prije po~etka javnog nadmetanja. c) Imovina koja je predmet prodaje mo`e se pogledati i dobiti sve informacije svakim radnim danom od 8 do 16 sati u sjedi{tu «MTH» Vitkovi}i - u ste~aju, te na kontakt- telefone 061/202 758 i 061/ 526 883. Ste~ajni upravnik

za dodjelu stipendija redovnim u~enicima i studentima za {kolsku 2011/2012. I Raspisuje se konkurs za dodjelu stipendija redovnim u~enicima i studentima za {kolsku 2011/2012. i to kako slijedi: 1. - 2 (dva) u~enika generacije osnovnih {kola Kladanj i Stupari, - 1 u~enik generacije MS[ “Musa ]azim ]ati}“, - 11 (jedanaest) u~enika MS[ „Musa ]azim ]ati}“ Kladanj, - 2 (dva) izuzetno nadarena studenta, - 36 (trideset {est) redovnih studenata i to: I godina studija.............................................................................................................3 (tri) stipendije II godina studija.....................................................................................................7 (sedam) stipendija III godina studija....................................................................................................10 (deset) stipendija IV godina studija ...................................................................................................10 (deset) stipendija V godina studija ...........................................................................................................3 (tri) stipendije VI godina studija ..........................................................................................................3 (tri) stipendije I za: - 2 (dva) u~enika generacije osnovnih {kola Kladanj i Stupari za {kolsku 2009/2010. - 1 u~enik generacije MS[ “Musa ]azim ]ati}“ za {kolsku 2009/2010. II Pravo na u~estvovanje na konkursu imaju u~enici i studenti koji imaju stalno mjesto boravka na podru~ju op}ine Kladanj, status redovnog u~enika, odnosno studenta, a koji ne koriste stipendiju po drugom osnovu, a na osnovu prijave na konkurs, uz koju su prilo`eni originalni dokumenti, ovjerene kopije i ovjerene izjave u~enika, odnosno roditelja ili staratelja i studenata. III Op}i uslovi za dodjelu stipendija u~enicima i studentima su: 1. Da je dr`avljanin BiH; 2. Da ima prebivali{te na podru~ju op}ine Kladanj; 3. Da ima status redovnog u~enika JU MS[ „Musa ]azim ]ati}“ Kladanj, izuzev {kola koje nisu zastupljene u navedenoj ustanovi; 4. Da ima status redovnog studenta koji prvi put upisuje akademsku godinu. IV Stipendije se ne dodjeljuju kandidatima: - Koji se ve} stipendiraju iz drugih izvora, - Kandidati koji ponavljaju teku}u {kolsku, odnosno akademsku godinu (obnovljen upis na teku}u godinu studija). V Kriteriji za dodjelu stipendija su: - U~enik generacije; - Uspjeh u {koli; - Socijalno-ekonomska situacija; - Izuzetno nadaren student. VI Zainteresovani kandidati trebaju prilo`iti slijede}u dokumentaciju: - zahtjev - prijavu za odobravanje stipendije (zahtjev - prijava - Centar za pru`anje usluga gra|anima Op}ina Kladanj), - ovjerenu kopiju potvrde o prebivali{tu (potvrda - CIPS - ovjere vr{i Centar za pru`anje usluga gra|anima Op}ine Kladanj), - ovjerenu izjavu pod materijalnom i krivi~nom odgovorno{}u da ne prima stipendije iz drugih izvora (ovjere vr{i Centar za pru`anje usluga gra|anima Op}ine Kladanj), - potvrdu - uvjerenje o redovnom studiju (izdaje {kola i studentska slu`ba), - ovjerenu kopiju svjedod`be iz prethodne {kolske godine (prila`u u~enici srednjih {kola), - ovjerenu kopiju svjedod`aba od IV razreda srednje {kole (prila`u studenti prve godine studija), - potvrdu - uvjerenje sa ocjenama o polo`enim ispitima i izvedenom prosje~nom ocjenom (prila`u studenti druge i ostalih godina), - ovjerenu izjavu o zajedni~kom doma}instvu (mo`e dobiti punoljetni ~lan doma}instva u Centru za pru`anje usluga gra|anima Op}ine Kladanj), - potvrdu - uvjerenje o primanjima - prihodima ~lanova doma}instva u zadnja tri mjeseca ili druga adekvatna potvrda o imovnom stanju (izdaje poslodavac ili drugi organ koji vodi evidenciju o primanjima), - potvrdu o radnom statusu ~lanova doma}instva (izdaje Zavod za zapo{ljavanje, a ako se ne vodi na evidenciji, prila`e ovjerenu izjavu - {alter Centra za pru`anje usluga gra|anima Op}ine Kladanj), - potvrdu o {kolovanju ~lanova doma}instva (ukoliko su ~lanovi doma}instva u~enici ili studenti), - rodni list za ~lanove doma}instva mla|e od 6 godina, - uvjerenje o pripadnosti oru`anim snagama BiH izadaje odjel nadle`nog ministarstva), - ovjerenu kopiju prvostepenog ili revizionog rje{enja (posljednje rje{enje na snazi ) za ~lanove P[-PB i RVI, - uvjerenje - potvrda o statusu povratnika, - izvod iz mati~ne knjige umrlih (original ili ovjerenu kopiju prila`u u~enici i studenti bez jednog ili oba roditelja), - dokaz o postignutim posebnim priznanjima i rezultatima na op}inskom, kantonalnom i federalnom nivou, dokaz o poha|anju vannastavnih aktivnosti. VII Stipendije u~enicima generacije Osnovne {kole Kladanj i Stupari i u~enik generacije srednje {kole MS[ “Musa ]azim ]ati}" dodijelit }e se na osnovu zahtjeva - prijave za odobravanje stipendije, diplome, odnosno uvjerenja da je u~enik generacije i potvrde o prebivali{tu. VIII Izuzetno nadareni studenti su studenti koji imaju najmanje prosje~nu ocjenu 9,0 za prethodnu godinu studija, i dodijelit }e im se stipendija na osnovu zahtjeva za odobravanje stipendije, potvrde o prebivali{tu, potvrde o redovnom studiju i prosjeka ocjena. IX Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom (original ili ovjerena kopija - ne starija od {est mjeseci) dostavljaju se na adresu: Op}ina Kladanj Ul. kladanjskih brigada br. 1, op}inski na~elnik —Komisija za dodjelu stipendija. Rok za prijavu je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Op}inski na~elnik Fuad Imamovi}, dipl. ing.

KONKURS

-

-

OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA Zemlji{noknji`ni ured Broj: 042-0-DN-11-000 193 Zavidovi}i, 13. 12. 2011. godine Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine FBiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-11-000 193, a po zahtjevu Keserovi} Mustafe, sin Zajima iz Krivaje bb, op}ina Zavidovi}i, zastupanog po punomo}niku Keserovi} Sejadu iz Hajderovi}a bb, op}ina Zavidovi}i, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane: u posjedovni list broj 1072, katastarska op}ina Hajderovi}i, ozna~ene sa: - katastarska ~estica broj 1886/2 "Bioti}", {uma 4. klase povr{ine 1.297 m2 - katastarska ~estica broj 1887/2 "Bioti}", livada 4. klase povr{ine 2.193 m2 - katastarska ~estica broj 1922 "Jabuka", {uma 5. klase povr{ine 964 m2, oranica 7. klase povr{ine 2.109 m2 - katastarska ~estica broj 2107/2 "Stupovi", livada 5. klase povr{ine 229 m2 - katastarska ~estica broj 2128/1 "Luka", livada 2 klase povr{ine 1.801 m2 - katastarska ~estica broj 2128/2 "Luka", livada 2. klase povr{ine 1.991 m2 - katastarska ~estica broj 2141/1 "Strana", ku}a i zgrada povr{ine 135 m2, dvori{te povr{ine 385 m2 - katastarska ~estica broj 3857/2 "Deli}i-Mlin~i}", livada 5. klase povr{ine 680 m2 Prema podacima iz katastra, posjednik navedenih nekretnina je Keserovi} Mustafa Zajimov, Kova~i, Krivaja 107, sa dijelom 1/1, s napomenom pravo do`ivotnog plodou`ivanja bez naknade na k.~. 2141/1 u korist poklonodavca Keserovi} (Mustafa) Zajim i njegove supruge Keserovi} [ahe, kao i zabrana otu|enja i optere}enja bez izri~ite pismene saglasnosti, po Ugovoru OPU-IP 615/2010. u posjedovni list broj 1073, katastarska op}ina Hajderovi}i, ozna~ena sa: - katastarska ~estica broj 1887/3 "Bioti}", livada 4. klase povr{ine 120 m2 Prema podacima iz katastra, suposjednici navedene nekretnine su Keserovi} Mustafa Zajimov i Keserovi} Suvad Zajimov, Kova~i, Krivaja 107, sa dijelom 1/2. u posjedovni list broj 752, katastarska op}ina Donja Svinja{nica, ozna~ene sa: - katastarska ~estica broj 27/2 "Duge njive", pa{njak 4. klase povr{ine 92 m2 - katastarska ~estica broj 37/2 "Osoje", {uma 4. klase povr{ine 100 m2 Prema podacima iz katastra, posjednik navedenih nekretnina je Keserovi} Mustafa Zajimov, Kova~i, Krivaja 107, sa dijelom 1/1. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom, njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

OSLOBO\ENJE utorak, 20. decembar/prosinac 2011.

OGLASI

15

JU "UNIVERZITET U BIHA]U" BIHA] PEDAGO[KI FAKULTET Broj: 0315-2589/11 Datum: 19. 12. 2011. godine Na osnovu ~lanova 79. i 80. Zakona o visokom obrazovanju (“Sl. glasnik USK”, broj 8/09), ~lana 193. stav 2. i 3. i ~lana 194. stav 5. Statuta Univerziteta u Biha}u (Univerzitet u Biha}u, broj: 01-1914/09 od 27. 10. 2009. god.) i Odluke Senata Univerziteta u Biha}u, broj: 06-5665/2011 od 1. 12. 2011. godine, Pedago{ki fakultet Univerziteta u Biha}u raspisuje

Regionalni projekt „Trening iz oblasti javne nabave na zapadnom Balkanu i Turskoj“, a putem Agencije za javne nabavke, kao korisnika projekta EK, objavljuje

J AV N I P O Z I V
za kandidate za sudjelovanje u programu Obuka trenera (ToT) iz oblasti javne nabave - Faza II

Kza izbor K U R S/nau~no-nastavna zvanja J O N u odgovaraju}a N AT J E^ A
a01. Izbor u zvanje vanrednog profesora (napredovanje): Nau~na oblast Matematika, u`a nau~na oblast Algebra i metodika nastave matematika - 1 (jedan) izvr{ilac 02. Izbor u zvanje docenta: predmet Ra~unarstvo - 1 (jedan) izvr{ilac 03. Izbor u zvanje docenta: Oblast Lingvistika (Odsjek za engleski jezik i knji`evnost) - 1 (jedan) izvr{ilac 04. Izbor u zvanje asistenta: Predmet iz oblasti jezika (Odsjek za engleski jezik i knji`evnost) - 2 (dva) izvr{ioca Uslovi: Za poziciju 01: zavr{en stepen tre}eg ciklusa/doktorat nauka iz odgovaraju}e nau~ne oblasti; proveden najmanje 1 (jedan) izborni period u zvanju docenta; najmanje 5 (pet) nau~nih radova iz oblasti izbora objavljenih u priznatim publikacijama; objavljena knjiga iz oblasti izbora; originalni stru~ni uspjeh, kao {to je projekt, patent ili originalni metod, a sve nakon izbora u zvanje docenta, te uspje{no mentorstvo kandidatu za stepen drugog ciklusa, ra~unaju}i od dana prihvatanja izvje{taja o pozitivnoj ocjeni magistarskog rada. Za poziciju 02 i 03: nau~ni stepen doktora nauka iz odgovaraju}e nau~ne oblasti; najmanje 3 (tri) nau~na rada iz oblasti izbora, objavljena u priznatim publikacijama i pokazane nastavni~ke sposobnosti. Za poziciju 04: zavr{en odgovaraju}i univerzitetski stepen sa najmanje 240 ECTS bodova; ostvarena najni`a prosje~na ocjena u toku studija od 8 (osam), ili 3,5 (tri i po); poznavanje jednog svjetskog jezika, najmanje srednjeg nivoa. Ukoliko se na konkurs prijavi vi{e kandidata koji ispunjavaju uslove za izbor u zvanje za poziciju 04, prednost pri izboru utvr|uje se na osnovu slijede}ih kriterija: visina ukupne prosje~ne ocjene, visina prosje~ne ocjene iz oblasti na koju se kandidat bira, du`ina studiranja i smisao za istra`iva~ki rad. Prijavljivanje na konkurs: Za poziciju 01 a) Kandidati su uz prijavu na konkurs/natje~aj i biografiju (CV) obavezni dostaviti slijede}u dokumentaciju (original ili ovjerene kopije ne starije od {est mjeseci): 1. Diploma: Doktorska - zavr{en stepen tre}eg ciklusa/doktorat nauka iz odgovaraju}e nau~ne oblasti (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj od dr`ava nastaloj raspadom SFRJ nakon 6. 4. 1992. godine), 2. Spisak objavljenih nau~nih radova iz oblasti izbora objavljenih u priznatim publikacijama, 3. Dokaz o objavljenoj knjizi iz oblasti izbora, 4. Izvod iz mati~ne knjige ro|enih, 5. Uvjerenje o dr`avljanstvu. Za pozicije 02 i 03 Kandidati su uz prijavu na konkurs/natje~aj i biografiju (CV) obavezni dostaviti slijede}u dokumentaciju (original ili ovjerene kopije ne starije od {est mjeseci): 1. Diploma: Doktorska - nau~ni stepen doktora nauka iz odgovaraju}e nau~ne oblasti (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj od dr`ava nastaloj raspadom SFRJ nakon 6. 4. 1992. godine), 2. Spisak najmanje 3 (tri) nau~na rada iz oblasti izbora objavljena u priznatim publikacijama, 3. Izvod iz mati~ne knjige ro|enih, 4. Uvjerenje o dr`avljanstvu. Za poziciju 04 Kandidati su uz prijavu na konkurs/natje~aj i biografiju (CV) obavezni dostaviti slijede}u dokumentaciju (original ili ovjerene kopije ne starije od {est mjeseci): 1. Fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj od dr`ava nastaloj raspadom SFRJ nakon 6. 4. 1992. godine), 2. Uvjerenje o prosjeku ocjena tokom studija, 3. Izvod iz mati~ne knjige ro|enih, 4. Uvjerenje o dr`avljanstvu. Ogla{avanje i rok dostavljanja prijava: Prijavu na konkurs/natje~aj, odnosno sve tra`ene dokumente dostaviti u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja, putem po{te preporu~eno na adresu: JU "UNIVERZITET U BIHA]U" BIHA] PEDAGO[KI FAKULTET BIHA] @egar, Ul. Luke Marjanovi}a bb 77 000 Biha} sa naznakom zavisno od pozicije: "Prijava na konkurs za poziciju 01 / 02 / 03 / 04" Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. JU "UNIVERZITET U BIHA]U" BIHA] PEDAGO[KI FAKULTET Dekan dr. sc. Nijaz Skender, red. prof.

Agencija za javne nabave BiH ovime poziva zainteresirane osobe da podnesu aplikacije za sudjelovanje u ToT programu (Trening trenera) iz oblasti javnih nabava koji se temelji na Direktivama EU i doma}em zakonodavstvu iz oblasti javne nabave u BiH. Ovaj ToT Program je organiziran u sklopu projekta koji je financiran od Europske komisije pod nazivom "Trening iz oblasti javne nabave na zapadnom Balkanu i Turskoj", s ciljem uspostave u~inkovitog i odr`ivog "Nacionalnog sustava obuke iz oblasti javne nabave" u svakoj zemlji korisnici i utemeljen je na slijede}a tri stupa: 1) obuci i certificikaciji tima (15-25) nacionalnih trenera javne nabave u svakoj od osam zemalja korisnica obuhva}enih projektom, 2) razvoju nastavnog plana javne nabave (OECD / SIGMA modula prilago|enih lokalnom kontekstu), i 3) odabiru nacionalnih institucija za trening koje su kadre dugoro~no ugostiti aktivnosti treninga iz oblasti javne nabave. Kandidati }e pro}i ToT program te se osposobiti za dr`anje treninga koji se temelje na nastavnom planu (OECD / SIGMA modulima prilago|enih lokalnom kontekstu) uspostavljenom u okviru projekta. ToT program je intenzivan program u~enja koji zahtijeva visok stupanj motivacije i posve}enosti od kandidata za trenera kako bi im se omogu}ilo usvajanje edukativnih komponenti istog. To je zapravo vrsta stipendije koja otvara horizont za profesionalnu karijeru u podru~ju obuke iz oblasti javnih nabava za motivirane i predane kandidate. Edukativni ToT program se sastoji od: 5 tjedana edukacije u u~ionici u odgovaraju}im mjestima u zemlji, uklju~uju}i obuku kako se dr`e "treninzi" i "pismeni ispit" koji se zasniva na nau~enom sadr`aju (velja~a-srpanj 2012). uspje{nog dr`anja treninga, nakon polo`enog pismenog ispita, za oko 10 sesija (1,5 sati svaka) kao uvjet za akreditaciju kao nacionalnog trenera javne nabave (srpanj-studeni 2012.) Prva faza Tot programa je ve} bila organizirana u Torinu, Italija, za prvu skupinu od 40 slu`benika i stru~njaca iz oblasti javne nabave sa zapadnog Balkana i Turske, koji te~no govore engleski jezik, u razdoblju od 11. travnja 2011. do 15. srpnja 2011. Druga faza ToT programa (Faza II), predmet ovog oglasa, identi~na je Fazi I-ToT-a, me|utim, bit }e isporu~ena u zemljama korisnicama na njihovim slu`benim jezicima. Logisti~ke informacije: ToT radionice (licem-u-lice i pismeni ispiti) }e biti organizirane na slu`benim jezicima. Ako je neophodno, tuma~enje na licu mjesta }e biti osigurano. ToT radionice planiraju se organizirati u glavnom gradu s mogu}no{}u da se 1 od 5 radionica odr`i u drugom prikladnom mjestu. Svi tro{kove za sudjelovanje i gdje je prikladno, hotelski smje{taj i dnevnice, bit }e pokriveni od projekta kojeg financira Europska komisija. Kriteriji odabira kandidata: Fakultetska diploma (VSS) u poslovnoj administraciji, pravu, ekonomiji, financijama, informacionim tehnologijama, in`enjerstvu i drugim srodnim temama, Stru~na osposobljenost (indikator: ~lanstvo u profesionalnim udrugama, radno iskustvo, reference), Interpersonalne vje{tina (poha|anje soft-skills obuke, intervju od AJN), Minuli rad (osobne reference i uvjerenja poslodavaca), Predanost za isporuku treninga nakon zavr{etka ToT programa u trajanju od najmanje 2 godine nakon certifikacije (indikator: pismena suglasnost poslodavca i pismo motivacije potpisano od kandidata). Zainteresirani kandidati trebaju dostaviti svoje prijave putem e-po{te na adrese navedene kako slijedi do 30. prosinca 2011. godine. Prijave trenera koji su u pro{losti uspje{no zavr{ili sli~nu obuku se preporu~uju. Zahtjev treba sadr`avati sljede}e: - Kopiju `ivotopisa - Osobno motivacijsko pismo koje dokazuje interes za sudjelovanje u ToT programu - Pismo suglasnosti poslodavca za sudjelovanje kandidata u ToT programu - za razdoblja sudjelovanja u programu - i vr{enje obuke unutar zemlje, po stjecanju certifikata, za otprilike 10 dana godi{nje u naredne 2 godine. Kandidati trebaju poslati svoje prijave putem e-po{te: kontakt@javnenabavke.gov.ba ili putem po{te na adresu: Agencija za javne nabavke (Prijava za obuku trenera) La Benevolencije 8 71 000 Sarajevo

16

REGION
VIJESTI

utorak, 20. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

Njema~ka kancelarka posjetila Kosovo

Merkel opet postavila zahtjeve pred Srbiju
Srbija kao Irska
- Srbija ne mo`e produ`iti evropske in te gra ci je uko li ko ne ma po dr{ku gra|ana, a oni ne}e dati podr{ku ukoliko Srbija ne sa~uva svoje legitimne interese na Kosovu, izjavio je predsjednik Srbije Boris Tadi}. - Srbija nema iluzije da bi mogla da vrati Kosovo u dr`avni sistem Srbije na na~in na koji je to bilo prije 2000. godine, ali Srbija ne odustaje od pregovora i tra`enja odr`ivog rje{enja, rekao je Tadi} u inter vjuu najtira`nijem makedonskom listu Dnevnik. Predsjednik Srbije je istakao da podjela Kosova nije realno rje{enje, da je to Srbija predlo`ila jo{ 60-ih godina pro{log vijeka, a i mnogi Albanci su ga zagovarali, ali da sada nema dovoljnu podr{ku. Prema njegovom mi{ljenju, jedno od rje{enja je dvojni suverenitet, ali i neki model koji se bazira na me|unarodnom rje{enju, kao {to su irski model, Ju`ni Tirol ili onaj iz vremena dvije Njema~ke. Angela Merkel izjavila je ju~er u Pri{tini da o~ekuje od Srbije da za dobijanje kandidature uspostavi robnu razmjenu s Kosovom i da ukine paralelne strukture. - U direktnim smo kontaktima sa Beogradom i Srbiji smo jasno rekli da treba da uspostavi razumnurobnurazmjenu sa Kosovom, {to trenutno nije slu~aj, da se uspostavi kontrola prelaza i ukinu paralelne strukture, rekla je Merkel poslije susreta sa kosovskim premijerom Ha{imom Ta~ijem na pri{tinskom aerodromu.

Srbiji smo jasno rekli da treba da uspostavi razumnu robnu razmjenu sa Kosovom, da se uspostavi kontrola prelaza i ukinu paralelne strukture, rekla je Merkel

Mirno rje{enje
Ona je dodala da u Pri{tini ne `eli da govori o tome {ta Srbija treba da u~ini, ve} da je kosovskom premijeru prenijela {ta Pri{tina treba da uradi. Nezavisnost Kosova je, prema njenim rije~ima, bio veliki korak, a sada kosovska strana mora djelovati odgovorno u smislu mirnog rje{avanja svih problema. - Bitno je da kosovske vlasti sara|uju sa EULEX-om, i to ne samo na papiru, poru~ila je Merkel, koja je dobila uvjeravanja od Ta~ija da }e tako i biti. [to se ti~e situacije na sjeveru Kosova, potrebno je, kako je dodala, da se prije svega uspostave razumni oblici odnosa, a kada je rije~ o dijalogu Beograda i Pri{tine, Merkel je istakla da je potrebno primijeniti dogovore i navela kao primjer zajedni~ku carinsku kontrolu, u ~ijem provo|enju i kosovska strana treba da da svoj doprinos. - Vjerujemo da demokratsko Kosovopredstavljadobardoprinos miru u regionu, a budu}nost cijelog regiona je u EU, ponovila je Merkel i dodala da je sa Ta~ijem

UN o trgovini organima
Stalni predstavnik Rusije u Vije}u sigurnosti UN-a Vitalij ^urkin izjavio je da bi to tijelo sutra trebalo da glasa o nacrtu rezolucije o formiranju me|unarodnog mehanizma za istragu navoda o ilegalnoj trgovini ljudskim organima na Kosovu i Albaniji, koji bi bio odgovoran Vije}u. Ambasador Rusije, koja ovog mjeseca predsjedava Vije}em sigurnosti UNa, naveo je da su nacrt rezolucije sastavili prije nekoliko mjeseci Rusija i Srbija i da su u njemu konkretnije formulisane obaveze specijalnog predstavnika UN-a i misije EU.

Merkel: Njema~ki vojnici daju bitan doprinos miru u regionu

razgovarala kako se {to br`e mo`e do}i do tog cilja. Njema~ka kancelarka je podvukla da je va`no da Kosovopostanetransparentno i da uspostavi vladavinu prava. Ta~i je izjavio da je kosovskaVlada ve} puno u~inila u procesu evropskih integracija i obe}ao da

}e Pri{tina ispuniti sve zadatke koji se postave pred nju. - Kosovo je odlu~no da zaklju~i historijsko poglavlje konflikata. Budu}nost je va`an dio identiteta Kosova. Ne `elimo dozvoliti da nas historija dr`i kao taoce. Moramo biti dio EU i NATO-a, rekao je

Ta~i, dodaju}i da tre}ina stanovni{tva Kosova ve} `ivi u EU.

Po{tovati dogovor
Prema njegovim rije~ima, Kosovo je u dijalogu sa svim susjedima, pa tako i sa Srbijom, a dijalog, kako je podvukao, jedino je rje{enje za probleme, posebno u odnosima sa Srbijom. S tim u vezi Ta~i je rekao da se dogovori postignuti u dijalogu moraju ispo{tovati i pozvao Beograd da to u~ini. Ta~i je istakao da na sjeveru ne postoji konflikt dr`ave i gra|ana ve} zakona sa anarhijom. - Multietni~nost i evropsko Kosovo glavni su ciljevi Pri{tine, rekao je Ta~i poslije susreta sa njema~kom kancelarkom Merkel.

Jo{ puno problema
Merkel je doputovala u Pri{tinukako bi obi{lanjema~kevojnike u sastavu KFOR-a, koji, kako je rekla, daju bitan doprinos miru u regionu. Ona je podsjetila da se nedavnovidjelo da to u~e{}e u me|unarodnim snagama mo`e biti opasno, te da su posljednji incidenti pokazali da ima jo{ punoposla u rje{avanjuproblema i pobolj{anjuodnosa sa Srbijom.Ona se sastala i sakomandantomKFOR-anjema~kim generalomErhardomDrewsom, {efomEULEX-aXavieromde Marnhacom i izaslanikom EU na Kosovu Fernandom Gentilinijem.

Erhard Busek o polemici Bruxelles - Beograd

Makedonci na Kosovu formirali stranku
Makedonci su na Kosovu formirali politi~ku stranku i njena registracija o~ekuje se do kraja ove ili po~etkom naredne godine. Prva politi~ka stranka makedonske manjine na Kosovu zove se Demokratska par tija Makedonaca. - Kosovo je priznalo par tiju hrvatske manjine sa 400 osoba, Crnogoraca sa 550, za{to se to ne bi desilo i sa Makedoncima, kojih je na Kosovu vi{e od 3.000, rekao je Ismail Bojda, predsjednik Saveza Makedonaca islamske vjeroispovijesti sa podru~ja Gore na Kosovu. Bojda je rekao da se izbori na Kosovu o~ekuju u aprilu i da Makedonci po automatizmu mogu da dobiju jedno mjesto u kosovskom parlamentu. Makedonija je nezavisnost Kosova priznala po~etkom oktobra 2008. godine.

Tadi} ne mo`e sjediti na dvije stolice
Deset dana poslije odluke Bruxellesa da Srbiji odgodi dodjelu statusa kandidata, jo{ se polemi{e da li EU uslovljava Srbiju priznavanjem Kosova. Erhard Busek ocijenio je da su Kosovo i put ka EU dva nepovezana procesa, navode}i da srbijanski politi~ari o tome druga~ije govore u inostranstvu, a druga~ije kod ku}e. - Da~i} jedno pri~a danas, a ve} sutradan drugo. [to se ti~e Tadi}a, tu tako|er postoji problem. Gleda na EU, kao pravac, veoma usko. A onda, pri~a i kako ima razne opcije sa Kinom, Rusijom... Ne mo`e se sjediti na dvije stolice istovremeno, poru~io je koordinator Inicijative za saradnju u jugoisto~noj Evropi Erhard Busek u intervjuu za Blic, komentari{u}i izjave vode}ih srbijanskih politi~ara da je EU tra`ila od Srbije da prizna Kosovo. On je dodao da je i}i u Uniju jedna stvar, a druga je braniti srpske interese na Kosovu. - Mislim da bi srbijanske politi~are trebalo testirati na realnost. ^ini mi se da su obi~ni gra|ani daleko realniji i svjesni {ta se od njih tra`i, istakao je Busek.
Busek: Srbijanski politi~ari nedosljedni

Govore}i o ideji podjele Kosova, obja{njava kako se nije on za to zalagao ve} da je, kako ka`e, od njega zatra`eno da tu ideju predlo`i kako bi se pokrenula raspra-

va. Podjela Kosova, smatra Busek, ne bi bila dobar primjer za ostale zemlje u okru`enju, jer ona mo`e uticati na granice susjednih dr`ava.

OSLOBO\ENJE utorak, 20. decembar/prosinac 2011.

REGION
VIJESTI

17

U I[^EKIVANJU KONSTITUIRAJU]E SJEDNICE HRVATSKOG SABORA

Nova vlada smanjuje
broj politi~kih funkcija
(Od na{e stalne dopisnice iz Zagreba)

Konstituiraju}a sjednica novog Hrvatskog sabora odr`a}e se u ~etvrtak, 22. decembra, kada se o~ekuje i izglasavanje pet novih zakona. Me|u ostalim, mijenjaju se zakoni o Vladi, ustroju ministarstava, dr`avnim du`nosnicima, slu`benicima i namje{tenicima i sl. koji }e stupiti na snagu ve} slijede}eg dana, jer }e biti doneseni po urgentnoj proceduri.

U novom modelu izvr{ne vlasti planirano je ~ak 70 politi~kih funkcija manje nego {to ih je imala HDZ-ova vlada u odlasku

Opasnost od ekstremnih vehabija
Ministar unutra{njih poslova Srbije Ivica Da~i} najavio je ju~er da }e u Srbiji, prema preporukama ameri~kih par tnera, tokom novogodi{njih praznika biti povi{en nivo sigurnosti, posebno objekata za koje postoji procjena da mogu biti meta terorista. - Do sada su teroristi registrovali mete u SAD-u i zapadnoj Evropi, rekao je Da~i}, komentari{u}i opasnost od ekstremnih vehabija, dodav{i da ima podataka koji ukazuju na mogu}nost akcija i na podru~ju Srbije.

^etiri potpredsjednika
U novom modelu izvr{ne vlasti koji }e prakticirati budu}a vlada premijera Zorana Milanovi}a (SDP) planirano je ~ak 70 politi~kih funkcija manje nego {to ih je imala HDZ-ova vlada u odlasku. Predvi|a se ukidanje dr`avnih tajnika i uvo|enje pozicija pomo}nika ministara, formiraju se i tri nova ministarstva (graditeljstva, srednjeg i malog poduzetni{tva i socijalne skrbi), a ova reorganizacija ima za cilj bolju efikasnost i racionalizaciju tro{kova. U okviru uskoro biv{e vlade prebrojano je oko 200 ljudi koji su na svoje funkcije dovedeni po politi~koj liniji, dok }e u budu}oj vladi takvih du`nosnika biti ukupno 130. Desna ruka novog premijera }e biti Radimir ^a~i} (HNS). Vlada }e imati ukupno ~etiri potpredsjednika, 17 ministara, 20 zamjenika i 60 po-

Hitne izmjene zakona o Vladi, ustroju ministarstava, dr`avnim du`nosnicima

mo}nika ministara te jo{ 28 visokorangiranih du`nosnika. Prebrojavanje novih funkcija traje paralelno s odbrojavanjem dana do dolaska nove vlasti jer novu vladu Sabor treba izglasati u petak.

^etiri lije~nika
Istovremeno, odvija se i prebrojavanje kuna koje }e svakog mjeseca stizati na bankovne ra~une novih du`nosnika. Neslu`beno se naga|a da }e ministarske pla}e biti oko 18.000 kuna (2.500 eura), a zamjenici, pomo}nici ministara i {efovi sektora mjese~no

}e zara|ivati izme|u 11.000 i 16.000 kuna (od 1.500 do 2.000 eura). [to se ti~e edukacije, iako je novi premijer Milanovi} po profesiji pravnik, me|u novim ministrima su jo{ samo dva pravnika, plus jo{ ~etiri ekonomista, a sudbinu nacije u rukama }e imati i diplomirani in`enjeri arhitekture i elektrotehnike, profesor matematike i informatike, nekoliko sveu~ili{nih profesora iz raznih podru~ja, jedan diplomirani novinar te ~ak ~etiri lije~nika s titulom doktora medicine.
Jadranka DIZDAR

Makedonaca manje, a Albanaca vi{e
Broj etni~kih Makedonaca u Makedoniji u posljednjih sedam godina smanjen je za 12.559, a broj etni~kih Albanaca pove}an je za 31.013, podaci su makedonskog Dr`avnog zavoda za statistiku. Ovi podaci, koji se odnose na period od 2004. do 2010. godine proizilaze iz razlike izme|u ukupno novoro|ene djece i umrlih osoba. Kod Makedonaca broj umrlih znatno je ve}i od broja novoro|enih, dok je kod Albanaca obrnuto.

18

SVIJET
VIJESTI

utorak, 20. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

Operacija protiv PKK-a
U operaciji protiv pripadnika Radni~ke par tije Kurdistana (PKK) ubijeno je 20 kurdskih militanata. Operacija koja je po~ela u subotu odvija se na jugoistoku Anadolije u turskom gradu Dijarbakir. Prema informacijama, na podru~ju planine Gorese nalazi se oko 50 kurdskih militanata, koje je turska vojska opkolila. Operacija se odvija uz podr{ku vojnih aviona i helikoptera. Gradona~elnik grada Dijarbakir Mustafa Toprak izjavio je da se na planini nalaze pe}ine u kojoj se kriju teroristi, te da operacija traje uz velike mjere opreznosti, s obzirom na to da se na tom podru~ju nalaze i minska polja, kao i razne zamke postavljene od terorista. A. [.

Sjeverna Koreja

Preminuo Kim Jong-il
Kim Jong-un progla{en za velikog nasljednika • SAD pa`ljivo nadgledaju situaciju i u bliskom su kontaktu sa Japanom i Ju`nom Korejom • EU: Prilika za promjene u Sjevernoj Koreji
Sjevernokorejski diktator Kim Jong-il preminuo je u 70. godini u svom posebnom vozu pri obilasku zemlje, potvrdila je dr`avna televizija Sjeverne Koreje, prenosi Fena. Voditeljica odjevena u crno objavila je vijest o smrti Kim Jong-ila, dodaju}i kako je “dragi vo|a“ preminuo od iscrpljenosti u pomaganju narodu Sjeverne Koreje, posljednje komunisti~ke zemlje na svijetu. Kim Jong-il preminuo je u subotu u 8.30 sati u 70. godini, a nacionalna televizija Sjeverne Koreje objavila je njegovu smrt u nedjelju, prenijela je ju~er Fena. DailyMailprenosikako je umro od posljedica sr~anog udara.

Hap{enje novinara u Minsku
Policija je u glavnom gradu Bjelorusije Minsku uhapsila ju~er {est novinara koji su pratili protest grupe `ena pripadnica pokreta FEMEN ispred centrale KGB-a, prenosi Beta. Protestom je obilje`ena godi{njica predsjedni~kih izbora u ovoj zemlji. Nakon {to su obna`ile grudi na mjestu gdje je pro{le godine 50.000 ljudi osporavalo pobjedu Aleksandra Luka{enka, u~esnice protesta uspjele su da umaknu policiji, javio je fotorepor ter AFP-a, koji je zadr`an u policiji. Francuska agencija navodi da su fotorepor terima oduzeti svi snimci sa protesta i uni{teni, a privedeni novinari jo{ nisu optu`eni. Nakon pro{logodi{njih predsjedni~kih izbora, uhap{eno je vi{e od 700 osoba, kao i {est od devet kandidata na izborima. Grupa FEMEN u~estvuje u protestima na prostoru biv{ih sovjetskih republika, a ~lanice demonstrativno otkrivaju grudi na kojima su ~esto ispisane parole za koje se zala`u.

Prenos vlasti
Kim Jong-il je na vlast do{ao 1994. smr}u svog oca Kim il Sunga ili Velikog vo|e, a zadnjih godina zdravlje mu se pogor{alo. Prije tri godine do`ivio je i mo`dani udar, a zbog naru{enog zdravlja je zapo~eo prenos vlasti na svog sina Kim Jong-una. Kim Jong-un progla{en je za velikog nasljednika nakon smrti svog oca, javila je agencija KCNA, prenosi Srna. “Svi ~lanovi partije, vojske i cjelokupne javnosti moraju vjerno slijediti vodstvo druga Kim Jong-una i {tititi sna`nu i ujedinjenu frontu partije, vojske i na-

Kim Jong-il sa sinom Kim Jong-unom

Na ulicama Pjongjanga ljudi oplakuju smrt voljenog vo|e

Reuters

roda“, stoji u saop}enju dr`avne agencije. Sahrana Kim Jong-ila obavit }e se u Pjongjangu 28. decembra, a njegov sin Kim Jong-un bit }e na ~elu organizacionog komiteta sahrane, javila je agencija KCNA, prenosi BBC. Vlasti su proglasile 13-dnevnu `alost od 17. do 29. decembra. U susjednoj Ju`noj Koreji, vojska je stavljena u stanje pripravnosti, a vlada je najavila hitnu sjednicu Vije}a za nacionalnu sigurnost. Ina~e, odnosi izme|u dvije Koreje zategnuti su od primirja potpi-

sanog poslije Korejskog rata (19501953). Kina i Rusija, jedne od malobrojnih zemalja koje imaju diplomatske i ekonomske odnose sa Sjevernom Korejom, uputile su sau~e{}e zbog Kimove smrti.

Stabilnost
O smrti Kim Jong-ila obavije{ten je i Barack Obama, a SAD sada pa`ljivo nadgledaju situaciju u Sjevernoj Koreji te su u bliskom kontaktu sa svojim saveznicima Japanom i Ju`nom Korejom. Washington je istakao da se i dalje zala`e za stabil-

nost na Korejskom poluostrvu. Japan, nekada{nja kolonijalna sila u Koreji (1910-1945), najavio je hitan sastanak vlade i izrazio `aljenje zbog neo~ekivane smrti Kima. EU je saop{tila da pa`ljivo prati situaciju u Sjevernoj Koreji, dok vlasti u Berlinu ocjenjuju da smrt Kim Jong-ila predstavlja priliku za promjene u Sjevernoj Koreji. Britanski ministar vanjskih poslova William Hague uputio je izraze sau~e{}a, ali i dodao da bi smrt Kim Jong-ila mogla biti ta~ka preokreta za Sjevernu Koreju.

Spor Ankare i Pariza zbog zakona o genocidu nad Jermenima

Kampanja protiv Francuske
NATO nastavlja bombardovati talibane
NATO }e nastaviti sa bombardovanjem talibana uprkos protestima predsjednika Afganistana Hamida Karzaija, saop{tila je ta organizacija, prenosi Beta. Portparol NATO-a u toj zemlji Carsten Jacobsen je rekao da }e specijalne ameri~ke snage nastaviti i poja~ati bombardovanje pobunjenika u Afganistanu. Karzai je tra`io da strane trupe prestanu da napadaju ku}e civila u Afganistanu, dok predstavnici me|unarodne koalicije tvrde da je bombardovanje najsigurniji na~in da se uni{te talibani. Prema rije~ima Jacobsona, u bombardovanju afganistanskih pobunjenika civili ~ine manje od jedan posto poginulih.

Davutolu izjavio da treba istra`iti francuske zloupotrebe u Africi te je zaprijetio da }e Ankara po~eti da govori o toj istini svuda u svijetu

Ministar vanjskih poslova Turske Ahmet Davutolu izjavio je da }e njegova zemlja provesti kampanju na me|unarodnoj sceni protiv francuskog kolonijalizma, ukoliko parlament u Parizu usvoji zakon na osnovu koga }e se ka`njavati oni koji demantuju postojanje genocida nad Jermenima koji je prije skoro 100 godina izvr{en u Turskoj nad pripadnicima tog naroda, prenosi Fena. Ministar Davutolu je izjavio da treba istra`iti francuske zloupotrebe u Africi i zaprijetio je da }e Ankara po~eti da govori o toj istini svuda u svijetu ukoliko parlament u Parizu krajem sedmice usvoji prijedlog spornog zakona. Njime je predvi|ena kazna zatvora do godinu i nov~ana kazna do 45.000 eura ukoliko neko demantuje postojanje genocida nad Jermeni-

Ahmet Davutolu

ma, koji je izvr{en 1915. u vrijeme raspada Otomanske imperije. U me|uvremenu, Savez komora za robnu razmjenu Turske upozorio je da }e ukoliko taj zakon bude usvojen,

to izazvati velike ekonomske {tete. “Francuska rizikuje da se suo~i s bojkotom njenih proizvoda na turskom tr`i{tu“, isti~e se u saop{tenju Saveza. U Turskoj posluje 960 francuskih firmi i robna razmjena izme|u dvije zemlje je pro{le godine dostigla 15 milijardi eura. Jermeni tvrde da je tada ubijeno 1.500.000 pripadnika tog naroda i da je to bio genocid. U Ankari odbacuju te tvrdnje i ka`u da je mo`da stradalo nekoliko stotina hiljada Jermena, kao {to su u tada{njim gra|anskim nemirima, tako|er, ginuli i Grci pa i sami Turci. Ministar Davutolu je, kako prenosi Anatolia, izrazio spremnost Turske da otvori arhive kako bi histori~ari ispitali {ta se stvarno dogodilo prije skoro 100 godina na prostorima dana{nje Turske.

OSLOBO\ENJE utorak, 20. decembar/prosinac 2011.

SVIJET
VIJESTI

19

Novi sukobi i `rtve u Kairu

General Kato prijeti Hitlerovim pe}ima
Snage zla siju haos i zava|aju vojsku i narod, kazao je general Adel Emara i ~ak je pohvalio vojnike za suzdr`anost u odnosu prema demonstrantima
Surovo se obra~unavaju}i sa demonstrantima u Kairu, egipatskigeneralAbdelMoneimKatorekao je da ih "sve treba baciti u Hitlerove pe}i".

Izrael oslobodio 550 Palestinaca
Izrael je oslobodio 550 Palestinaca u drugoj fazi realizacije sporazuma s Hamasom kojim je u Izrael nakon pet godina zato~eni{tva u pojasu Gaze vra}en oteti izraelski vojnik Gilad Shalit, prenosi Fena. Dok su mnogi me|u 450 zatvorenika oslobo|enih u prvoj fazi 18. oktobra slu`ili do`ivotnu zatvorsku kaznu zbog u~estvovanja u smrtonosnim napadima, niko u drugoj grupi nije osu|en za ubistva. Gotovo svi zatvorenici su oti{li na Zapadnu obalu gdje su ih do~ekale hiljade Palestinaca u gradu Ramali. Iako je Hamas, koji upravlja Gazom, postigao dogovor s Izraelom, ve}ina ljudi u Ramali mahala je zastavama organizacije Fatah palestinskog predsjednika Mahmuda Abasa koja vlada Zapadnom obalom. U Ga zu su pod pratnjom me|unarodnog Crvenog kri`a do{la dva autobusa s 41 zatvorenikom koje su do~ekali ~lanovi porodice ma{u}i zastavama Hamasa.

Monstruozna izjava
Ova monstruozna izjava {okirala je i dobitnika Nobelove nagrade i jednog od pretendenata na mjesto predsjednika Egipta Mohameda el-Baradeija. "Ljudima kao {to je Kato je mjesto u zatvoru, a ne na vlasti", saop{tio je Baradei na dru{tvenoj mre`i Twitter. Kairo izgleda kao ratna zona. Najmanje tri demonstranta ubijena su ju~er u sukobima s vojskom u centru Kaira, ~ime je ~etverodnevni bilans poginulih dostigao najmanje14, saop{tilo je egipatsko ministarstvo zdravlja. Ljekar Ahmed Sad iz poljske bolnice na Trgu Tahrir u Kairu rekao je da je u ju~era{njim sukobima poginulo {estero ljudi i dodao da su svi oni ubijeni hicima iz vatrenog oru`ja, prenosi RTS. Sigurnosni izvori naveli su i da je jedna osoba umrla u pritvoru, a uzrok smrti nije preciziran. Sa druge strane, vojska je poru~ila da su sukobi dio zavjere protiv Egipta. General Adel Emara rekao je da snage zla siju haos i zava|aju vojsku i narod i ~ak pohvalio vojnike za suzdr`anost u odnosu prema demonstrantima. Javni tu`ilac pritvorio je 123 osobe, koje se terete da su pru`ale otpor vlastima, kamenovale vojsku i policiju i palile vladine zgrade, prenijela je egipatska dr`avna agencija MENA. U me|uvremenu, internetom je po~eo kru`iti snimak napada pripadnika sigurnosnih snaga na `enu, koji je izazvao negodovanja i kritikeprodemokratskogpokreta.

U ~etverodnevnim sukobima poginulo 14 osoba

Reuters

Islamisti pove}ali vodstvo
Dvije vode}e egipatske islamisti~ke stranke rekle su da su njihove dvije odvojene liste dobile oko tri ~etvrtine glasova u drugom krugu parlamentarnih izbora i tako pove}ale svoje vodstvo u izborima koji se provode u tri faze, javila je Hina. Izvor iz stranke Slobode i pravde (FJP) Muslimanskog bratstva rekao je da ta stranka na izborima odr`anima u srijedu i ~etvrtak osvaja oko 40 posto glasova za strana~ke liste na temelju rezultata iz ve}ine okruga. Glasnogovornik ultrakonzervativne stranke Salafi al-Nuur je rekao da je ta lista dobila oko 35 posto glasova. U prvom krugu izbora koji traju {est sedmica FJP je osvojio oko 37 posto glasova, a Nur oko 24 posto. Na snimku se vide policajci sa kacigama na glavama kako napadaju `enu u burki i vuku je po zemlji, udaraju}i je palicama i nogama. Prilikom povla~enja po zemlji, jedan od policajaca povukao joj je burkuiznadglavetako da se `enividibrushalter. Ovajsurovipostupak policije prema neidentifikovanoj `enibacio je u drugiplanuni{tenje stare biblioteke izgra|ene po nare|enjuNapoleona, u kojoj su najpoznatijeegipatskeknjige. Egipatskevlasti su na sve na~inepoku{ale da sprije~eizlazakspornogsnimka u javnost. Sigurnosne snage pretresle su ku}e i stanove u blizini Trga Tahrir, zaplijenjene su kamere i fotoaparati, dok je brojnim novinarima oduzeta oprema.

Sukobitraju od petka na TrguT ahrir i oko njega, koji je bio centar pobune kojom je u februaru s vlasti zba~en predsjednik Hosni Mubarak. Demonstrantitra`eodlazak vojske s vlasti i uspostavljanjecivilne administracije.

Prekomjerna sila
U me|uvremenu, generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon izjavio je da je izuzetno uznemiren zbog prekomjerne upotrebe sile protiv demonstranata, te je pozvao prelazne vlasti na uzdr`anost i po{tivanje ljudskih prava, uklju~uju}i pravo na mirne proteste. Dr`avni sekretar SAD-a Hillary Clinton saop{tila je da je duboko zabrinuta zbog nasilja na ulicama Kaira. Vladine snage pozvala je da po{tuju prava svih Egip}ana, a demonstrante da se suzdr`e od nasilja.

Blokada bolnica zbog norovirusa
Zdravstveni radnici Velike Britanije izdali su upozorenje u vezi sa ozbiljnom prijetnjom koju predstavlja norovirus, koji izaziva dijareju i povra}anje, zbog ~ega su zatvorena odjeljenja u osam bolnica. Vjeruje se da stotine kreveta u bolnicama nisu na raspolaganju pacijentima nakon {to su desetine odjeljenja zatvorene, a posjete ograni~ene jer su bolnice izolovale zara`ene pacijente, objavio je ju~er Daily Telegraph, prenosi Srna. Zimski virus povra}anja ili norovirus je veoma zarazan i mo`e biti smrtonosan kod starijih lica, veoma mladih ili bolesnih pacijenata.

20

OGLASI
U Sarajevu 20. 12. 2011.

utorak, 20. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

DIONI^KO DRU[TVO "STANDARD FURNITURE FACTORY" SARAJEVO Ul. D`emala Bijedi}a broj 182

Broj, 11.7.1. - 6.6.-11541-4 /11 Datum, 14.12.2011. god. Na osnovu ~lana 75. Statuta BH Telecom d.d. Sarajevo i ~lana 7. Uputstva o postupku za prodaju sredstava BH Telecom d.d. Sarajevo broj: 00.1-2.-1.-5593/08 od 18.3.2008. godine, kao i Odluke o na~inu i uslovima prodaje rashladne ma{ine putem pribavljanja pisanih ponuda broj: 11.7.1.-6.6.-11541-1/11 N.K. od 17.11.2011. godine, Dioni~ko dru{tvo BH Telecom Sarajevo Direkcija Sarajevo objavljuje:

Na osnovu ~lana 241. stav 2. i ~lana 242. stav 1. Zakona o privrednim dru{tvima ("Sl. novine FBiH“, br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/034, 68/05, 91/07 i 84/08) i na osnovu ~lanova 16. i 17. Statuta Dioni~kog dru{tva Standard Furniture Factory, objavljuje:

O B AV J E [ T E N J E
O SAZIVANJU I ODR@AVANJU III skup{tine Dioni~kog dru{tva Standard Furniture Factory d.d. III skup{tina Dioni~kog dru{tva Standard Furniture Factory zakazuje se za 10. 1. 2012. godine, u Sarajevu, u Ul. D`emala Bijedi}a broj 182, sa po~etkom u 14 ~asova. Za rad Skup{tine Dru{tva predla`e se sljede}i:

J AV N I P O Z I V
ZA PRODAJU RASHLADNE MA[INE Predmet poziva je prikupljanje i odabir najpovoljnije ponude za prodaju rashladne ma{ine, putem pribavljanja pisanih ponuda. Rashladna ma{ina: VEB Maschinenfabrik Halle tip: 5W8 100-33210 god. proizvodnje: 1985.
2. 3. 4. 5. 6. 1.

DNEVNI RED
UTVR\IVANJE KVORUMA ZA PUNOVA@NO ODLU^IVANJE SKUP[TINE I IZBOR RADNIH TIJELA: a) Izbor predsjednika b) Izbor zapisni~ara c) Izbor dva ovjeriva~a zapisnika USVAJANJE ZAPISNIKA SA I i II SKUP[TINE DIONI^KOG DRU[TVA "STANDARD FURNITURE FACTORY" SARAJEVO DONO[ENJE ODLUKE O RAZRJE[ENJU ^LANOVA NADZORNOG ODBORA DONO[ENJE ODLUKE O IMENOVANJU NOVIH ^LANOVA NADZORNOG ODBORA DONO[ENJE ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI STATUTA DRU[TVA DONO[ENJE ODLUKE O IZBORU VANJSKOG REVIZORA

Po~etna prodajna cijena 600,00 KM (bez PDV-a). Obaveza kupca je da izvr{i demonta`u i izno{enje rashladne ma{ine, kao i prate}ih ma{inskih instalacija: cjevovoda, spremnika rashladne te~nosti, el. instalacija, kao i ~i{}enje prostora. Dokumentacija sa uslovima za u~e{}e po predmetnom javnom pozivu se mo`e preuzeti na Protokolu Dioni~kog dru{tva BH Telecom Sarajevo Direkcija Sarajevo, Zmaja od Bosne 88, 71000 Sarajevo, od dana objave u dnevnim novinama, svakim radnim danom od 8 do 15.30 sati. Rashladna ma{ina mo`e se pogledati 23.12.2011. godine od 10 do 11 sati u zgradi TKC Dolac-Malta 88, Sarajevo. Rok za podno{enje ponuda je 30.12.2011. godine do 10 sati. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 033/ 651536. Direktor Kemal Avdagi}, dipl. ing. el.

Pravo u~e{}a u radu i odlu~ivanju Skup{tine Dioni~kog dru{tva dioni~ar mo`e ostvariti li~no ili putem punomo}nika, koji je du`an postupati u skladu sa uputama dioni~ara. Dioni~ar ili grupa dioni~ara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa ima pravo u roku od 8 (osam) dana po objavljivanju ovog obavje{tenja pisano predlo`iti izmjenu i dopunu dnevnog reda i prijedloga odluka sazvane Skup{tine. Skup{tini Dru{tva mogu prisustvovati dioni~ari ili punomo}nici dioni~ara koji su se prijavili Odboru za glasanje prije po~etka rada Skup{tine u roku utvr|enom Statutom, koji ne mo`e biti du`i od tri (3) dana odre|enog za odr`avanje Skup{tine. Prije po~etka rada Skup{tine dioni~ari ili punomo}nici su du`ni, u prostorijama gdje }e se odr`ati Skup{tina, prijaviti svoje u~e{}e u Skup{tini radi utvr|ivanja kvoruma za rad Skup{tine najkasnije 30 minuta prije po~etka rada Skup{tine. Skup{tina mo`e odlu~ivati ukoliko je na njoj zastupljeno vi{e od 50% dionica s pravom glasa. Pravo odlu~ivanja u Skup{tini ima dioni~ar koji se na listi dioni~ara kod Registra nalazio 30 dana prije datuma odr`avanja Skup{tine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan. Dioni~ar ili punomo}nik dioni~ara du`an je podnijeti prijavu za u~e{}e u radu i odlu~ivanju Skup{tine neposrednom predajom ili preporu~enom po{tom tri (3) dana prije odr`avanja Skup{tine. Prijava se podnosi u pisanom obliku sa sadr`ajem utvr|enim u obrascu koji je dostupan u sjedi{tu Dru{tva, a uz prijavu se obavezno prila`e fotokopija isprave za identifikaciju. U slu~aju da dioni~ara zastupa punomo}nik, isti mora imati propisno ovjerenu punomo}. Uvid u isprave i materijale za Skup{tinu dioni~ara mo`e se izvr{iti u Sarajevu, u Ulici D`emala Bijedi}a broj 182, svaki radni dan. Predsjednik Nadzornog odbora Standard Furniture Factory d.d. Sarajevo Miomira Nikoli}

OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA Zemlji{noknji`ni ured Broj: 042-0-DN-11-000 192 Zavidovi}i, 13. 12. 2011. godine Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine FBiH" broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima Broj: 042-0-DN-11-000 189 Zavidovi}i, 13. 12. 2011. godine

OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA Zemlji{noknji`ni ured

Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine FBiH" broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu broj: 042-0-DN-11-000 192, a po zahtjevu Bukvi} Izeta, sin Himze, iz Mahoja, op}ina Zavidovi}i, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane: u posjedovni list broj 1808, katastarska op}ina Mustajba{i}i, ozna~ene sa: - katastarska ~estica broj 846/3 "Dragovac", oranica 5. klase povr{ine 264 m2, livada 5. klase povr{ine 236 m2 - katastarska ~estica broj 846/4 "Dragovac", livada 5. klase povr{ine 40 m2 - katastarska ~estica broj 870/3 "Dragovac", vo}njak 3. klase povr{ine 30 m2 Prema podacima iz katastra, posjednik navedenih nekretnina je Bukvi} Izet Himzin, ^ardak, Mahoje bb, sa dijelom 1/1. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu broj: 042-0-DN-11-000189, a po zahtjevu Terzi} Kasima, sin Ejuba, iz Zavidovi}a, ]umurana 93, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana: u posjedovni list broj 1194, katastarska op}ina Zavidovi}i, ozna~ena sa: - katastarska ~estica broj 245 "]umurana", ku}a i zgrada povr{ine 134 m2, dvori{te povr{ine 116 m2 i gara`a povr{ine 14 m2. Prema podacima iz katastra, navedena nekretnina je upisana kao DRSV Terzi} Kasim Ejubov, Zavidovi}i, ]umurana 93, sa dijelom 1/1. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na toj nekretnini da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na toj nekretnini mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

OSLOBO\ENJE utorak, 20. decembar/prosinac 2011.

SVIJET FINANSIJA

21

Prognoze predsjednika Goldmana Sachsa

Deset stvari koje
nas ~ekaju u 2012.
Ne}e svi politi~ki i ekonomski rizici u narednoj godini biti negativni
Predsjednik ameri~ke investicione banke Goldman Sachs Jim O’Neill iznio je prognozu deset klju~nih stvari koje ~ekaju svijet na ekonomskom planu 2012. godine. • Evropa }e idu}e godine i dalje biti Evropa, a uz malo sre}e, mo`da ponovo postane dosadna kao prije (pogotovo nakon {to je Manchester United ispao iz Lige {ampiona).

BiH

EU

Italija

Te{anj nudi {est projekata
Jim O’Neill

• Ne{to }e se veliko uskoro dogoditi sa Italijom. Evropska monetarna unija (EMU) ne mo`e bez nje da pre`ivi, dok Italija ne mo`e da pre`ivi sa rekordnim prinosima na svoje desetogodi{nje obveznice koji se kre}u iznad sedam posto. Faza u koju je Evropa u{la u proteklih nekoliko nedjelja istovremeno je i u`asna i uzbudljiva. Na ulaga~ima je da odlu~e koju }e klasifikaciju od dvije ponu|ene izabrati. • Vjerovatnije je da }e euro idu}e godine dosti}i nivo od 1,10 dolara nego 1,50. • Jen }e pasti u odnosu na dolar. • Euro }e oja~ati u odnosu na

{vicarski franak i vjerovatnije je da }e biti na nivou od 1,40 nego na 1,00.

Kina bez promjene

• Ne}e svi politi~ki i ekonomski rizici u 2012. biti negativni. Ne postoji samo za SAD vjerovatno}a da }e iznenaditi podacima o rastu privrede nego i druge zemlje - poput zemalja BRIK (Brazil, Rusija, Indija i Kina). • Evropski BDP }e vjerovatno razo~arati. Goldman Sac-

hs nije uspio da postigne konsen zus oko pro gno ze, pa os tav lja mo gu}nost i za do bre vi jes ti. • S&P 500 }e idu}e godine i}i prema 1.400 bodova. • Sa Kinom ne}e biti prevelikih promjena. • Indonezija, Ju`na Koreja, Meksiko i Turska su zemlje koje imaju {to da ponude. Zajedno sa zemljama BRIKS postaja}e sve va`nije za ekonomiju i razvoj tr`i{ta.

Investicija u jug Srbije

Najve}i solarni park na svijetu
Kompanija Securum Equity Partners iz Luxembourga planira da sredinom 2013. godine na jugu Srbije po~ne izgradnju najve}eg solarnog parka u svijetu, vrijednog gotovo tri milijarde dolara. U Srbiji je energetski potencijal sun~evog zra~enja za tre}inu ve}i nego u srednjoj Evropi, a budu}a solarna elektrana }e biti dvostruko ve}a od najve}eg solarnog parka u svijetu u Kaliforniji, ~ija je snaga 500 megavata, prenose beogradski mediji. Planirano je da na jugu Srbije paneli ukupne instalisane snage 1.000 megavata budu postavljeni na oko 3.000 hektara. Menad`er ove kompanije za Srbiju Ivan Matejak rekao je za internet-portal ekapija.com da je u Srbiji intenzitet sun~eve radijacije me|u najve}ima u Evropi, a u pore|enju sa Njema~kom, koja je najnaprednija u svijetu u ovoj oblasti, potencijal Srbije je ve}i za gotovo 40 posto. Luksembur{ka kompanija planira da krene u realizaciju ovog projekta ve} od januara sljede}e godine, a 2013. bi trebalo da po~ne i izgradnja solarnog parka i njegovo priklju~enje na distributivni sistem, {to bi po fazama trajalo do 2015.

Op}ina Te{anj ne propu{ta niti jednu priliku za kori{tenje sredstava evropskih fondova IPA. U posljednja dva mjeseca predala je {est projektnih prijedloga na pozive iz programa IPA CBC Adriatic i IPA CBC HR-BiH. Prema rije~ima Ismara Alagi}a, savjetnika op}inskog na~elnika za pristup fondovima EU, prijedlozi za mogu}e finansiranje odnose se na razvoj preduzetni{tva, za{tite okoli{a, {irenje jedinstvene turisti~ke ponude i za{titu kulturnog naslije|a u pograni~nom podru~ju, kao i na energetsku efikasnost. Navedeni projekti su predati sa partnerima iz Italije, Gr~ke, Slovenije, Crne Gore i Albanije sa kojima, prema evropskom rasporedu, BiH mo`e pristupiti planiranim finansijskim sredstvima. Detaljnije rije~ je o projektima: Castle by Castle; Developing and clustering innovative SMEs in Adriatic region; Energy Efficiency in Adriatic region; Back2History - Bridge Empires’ Borders for Common Future / Na granicicarstava; IMPROving WASTE Management Capacities - IMPRO.WASTE i; Sustainable use of of energy. Ukupna vrijednost svih navedenih projekata je oko sedam miliona eura, dok je udio Op}ine Te{anj procijenjen na oko 800.000 eura. U slu~aju pozitivne ocjene donatora grantom bi bilo obuhva}eno 85 posto ukupne vrijednosti projekta. Zna~ajnu asistenciju u

kreiranju projekata pru`ila je i Agencija za razvoj op}ine Te{anj. Ova op}ina posti`e vidne rezultate u privrednom razvoju i zbog toga je za nju svaka finansijska podr{ka usmjerena prema privredi veoma zna~ajna. Ukoliko dobije tra`ena sredstva za te projekte, ona }e, kako nam je re~eno, biti utro{ena u podr{ku izvozu, razvoj poduzetni~ke zone, nastupe kompanija na me|unarodnim sajmovima i edukaciju privrednika. Bosna i Hercegovina u ovom trenutku ima pravo konkurisati na {est IPA fondova od ~ega se tri odnose na saradnju sa susjedima. Dr. Ismar Alagi} ovim povodom isti~e da je Te{anj u podjeli BiH na regije koju je napravila Evropska komisija sa jo{ 15 op}ina svrstan u regiju Centralna Bosna za koju je odre|ena skromna kvota od oko 400.000 eura. Istovremeno op}ine poput Pelagi}eva ili Donjih @abara iz kojih do sada gotovo nikad niko nije aplicirao ni sa jednim programom, imaju mogu}nost kori{tenja i po deset miliona eura. Uz to u pruistupu nekim fondovima zajedni~ke projekte mogu praviti samo sa partnerima iz Hrvatske. Nasuprot njima, op}ine u regijisjeveroisto~naBosnaimaju mogu}nost zajedni~ke aplikacije i sa op}inama iz Crne Gore, Srbije. To Te{njacima daje za pravo kada tvrde da su `rtve svojevrsne diskriminacije kreirane u Bruxellesu.
H. ARIFAGI]

Hrvati iz banaka povukli oko 100 miliona eura
Tokom novembra iz banaka u Hrvatskoj povu~eno je oko 715 mi li ona ku na (95,3 mi li ona eura) {tednje. Oko 320 miliona kuna (42,67 miliona eura) iz banaka su povukle kompanije, a skoro identi~an iznos finansijske institucije i dr`avne institucije. Iako “najnervozniji” gra|ani su iz banakaizvadili tek , 70 miliona kuna (9,33 miliona eura) depozita. Mada cifra od skoro stotinu miliona eura zvu~i mnogo, bankari poru~uju da je treba gledati kroz prizmu ukupne {tednje koja je krajem oktobra iznosila 279,7 milijardi kuna (37,3 milijarde eura), od ~ega je skoro 215 milijardi kuna (28,67 miliona eura) bila oro~ena {tednja, pi{e Poslovni dnevnik. Dnevnik isti~e da je iz dvije najve}e banke Privredne i Zagreba~ke, obje u vlasni{tvu italijanskih banaka, povu~eno 40 posto od ukupno povu~enih sredstava, dok su na desetine miliona kuna te{ke zahtjeve za razro~enjem morale izvr{iti i ostale banke.

“Svaki put kad bi ve~ernje vijesti zavr{ile pitanjem ho}e li euro propasti, ujutro su nam na {alterima stajali ljudi sa zahtjevom za raskidanje ugovora o {tednji. Kad bi vijesti bile pozitivne, {tednja bi se ve}im dijelom vratila” , citira se izjava jednog bankara o novembarskiim doga|ajima. Kolebanje {tednje nastalo je kao direktna posljedica nestabilnosti u Evropi i svakodnevne nervoze ho}e li Njema~ka i Francuska uspjeti da obezbijede budu}nost eura.

Njema~ka kancelarka Ange la Mer kel izja vi la je da Evropa mora da po{tuje nova pravila o stabilizaciji eura i usmjeri pa`nju na pokretanje ekonomskog rasta. Ve}ina evropskih lidera pristala je pro{le sedmice na poo{travanje fiskalnih regulativa radi smanjenja bud`etskih deficita u ~lanicama eurozone i ostatku EU. Nova pravila trebalo bi da budu usvojena u formi zakona do marta.

Moraju se po{tovati pravila

Merkel je u redovnom sedmi~nom obra}anju putem videoklipa na internetu ukazala na zna~aj realizacije dogovorenog. “U budu}nosti moramo, iznad svega, da po{tujemo ova pravila, a to ne}e uvijek biti lako” rekla je nje, ma~ka kancelarka. Ona je dodala da se “mora voditi ra~una o podsticanju rasta i investiranju u budu}nost” ali , uz {to je mogu}e manje oslanjanje na kredite.

22

BIZNIS I EKONOMIJA
VIJESTI

utorak, 20. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

INTERVJU Peter Kroyer, predsjednik Uprave ASA Holdinga

Neto plata 813 KM
Prosje~na ispla}ena mjese~na neto plata po zaposlenom ostvarena u BiH za oktobar iznosi 813 KM, {to pokazuje nominalni pad za 0,6 posto u odnosu na decembar 2010. Prosje~na mjese~na ispla}ena neto plata za oktobar ove godine u odnosu na isti mjesec pro{le nominalno je vi{a za 2,3 posto, objavila je Agencija za statistiku BiH. Prosje~na mjese~na bruto plata po zaposlenom ostvarena u BiH za oktobar ove godine iznosi 1.268 KM, {to pokazuje nominalni rast za 1,5 posto u odnosu na decembar 2010. Prosje~na mjese~na bruto plata za oktobar ove godine u odnosu na isti mjesec pro{le nominalno je vi{a za 4,5 posto.

Imamo investitora, ali nema strategije
U 2011. godini grupacija rasla br`e od tr`i{ta i imala pove}anje tr`i{nog u~e{}a u prodaji novih automobila sa 39 na 42 posto
Razgovarao: Jakub SALKI]

TE Kakanj ispunila plan proizvodnje
Termoelektrana Kakanj je u nedjelju poslije podne ispunila plan proizvodnje elek tri~ne energije za 2011. godinu. Kako je izjavio Hasan ^au{evi}, direktor TE Kakanj, proizvedeno je 2.158.540.000 kw/h elektri~ne energije. „Proizvodni uspjeh Termoelektrane Kakanj posljedica je izuzetne pogonske spremnosti raspolo`ivih kapaciteta, dobre produktivnosti i anga`ovanja svih zaposlenih. Ovo je pored 2008. godine rekordna poslijeratna proizvodnja, s tim da je ostvarena bez bloka 6, koji je od mar ta u revitalizaciji i trebao bi s radom po~eti u narednim danima“, rekao je ^au{evi}. Termoelektrana Kakanj ima 621 zaposlenika, a za sebe, kako je ^au{evi} rekao, ve`e oko 6.000 rudara iz pet rudnika mrkog uglja koji su tako|er ~lanice Koncerna EPBiH, prenosi Fena.

Najnovija de{avanja u euro zo ni za si gur no }e ima ti odre|enog uticaja na realni sektor privrede, kakve uticaje Vi o~ekujete? - Ve}ina kretanja u dana{njoj globalnoj ekonomiji su me|usobno povezana. Me|utim, ja ne vidim tako jaku vezu sa bh. ekonomijom kao sa drugima. Iskreno, mnogi ekonomski problemi u BiH su doma}i i ne proizlaze iz problema euro ili dolarzone. BiH ima mnogo neiskori{tenog potencijala u smislu ekonomskog razvoja. ASA i Prevent su veliki investitori, kako na nacionalnom, tako i na me|unarodnom nivou. Ovaj poslovni sistem pokazuje dugotrajnu predanost ekonomskom i dru{tvenom razvoju zemlje. Generalno, BiH ne nedostaju investitori ili investicije, ve} ekonomska strategija, koja }e omogu}iti investitorima da krenu br`e prema Bosni i Hercegovini. Zbog sve dublje ekonomske krize kupovna mo} gra|ana slabi, kako se s tim izboriti i zadr`ati, ili pove}ati, nivo prodaje automobila? - Znamo da je lak{e razviti svoje poslovanje u brzo rastu}em tr`i{tu. Ako rast tr`i{ta usporava, konkurencija je u porastu. Me|utim, siguran sam da je ASA vrlo konkurentna kompanija. U 2011. godini smo rasli br`e od tr`i{ta. Rezultat toga je pove}anje na{eg tr`i{nog u~e{}a u prodaji novih automobila sa 39 posto na 42 posto, u odnosu na

pro{lu godinu. To dokazuje ne samo da mo`emo tr`i{no rasti ve} da mo`emo rasti i iznad tr`i{ta. Na ASA ne gledam samo kao na tr`i{nog lidera, ve} lidera u razvoju ukupnog ekonomskog i dru{tvenog okru`enja, koji stvara nova radna mjesta i poslovne prilike u BiH. Kakav poslovni rezultat o~ekujete u Va{oj kompaniji na kraju ove godine? Pripremate li neki poseban plan za narednu godinu za koju mnogi ka`u da }e biti jedna od najte`ih? - Ova 2011. je bila veoma dobra godina za ASA grupaciju. Postavili smo novu strategiju temeljenu na zadovoljstvu kupaca, profitabilnom rastu i dru{tvenoj odgovornosti. Kao rezultat toga, na{e poslovanje je raslo za oko 13 posto. Trenutno smo jedna od najbr`e rastu}ih kompanija u BiH. Za sljede}u godinu i godine koje dolaze, nastavit }emo sa ovom strategijom. Neki analiti~ari prognoziraju da }e ekonomski rast u 2012. godini u Bosni i Hercegovini biti ispod 1,0 posto. Ali, jo{ jednom, mi smo postavili na{e ciljeve za dalji rast i razvoj poslovanja. Na{ sveobuhvatni portfolio u smislu proizvoda i usluga, kao i na{e organizacije su dobro pripremljeni za nastavak ASA-ine uspje{ne pri~e ne samo u 2012. godini ve} i izvan nje. Planirate li pokretati neke nove poslove ili nove projekte za narednu godinu, odnosno

{ta }ete novo ponuditi Va{im klijentima? - Konstantno tra`imo mogu}nosti i prilike za dalji razvoj poslovanja. Naravno, da }e prodaja automobila i u budu}nosti ostati na{ „core business“. Mi smo u 2011. godini s Moja Bankom kao jednom od vode}ih doma}ih banaka uspje{no u{li u polje bankarskog sektora. Na{e osiguravaju}e dru{tvo i leasing dodatno upotpunjuju set finansijskih usluga koje nudimo. Stoga, i u 2012. godini nastavljamo s razvijanjem na{e finansijske divizije. Pored toga, na{a marketin{ka agencija, Euromedia, i agencija za razvoj i implementaciju rje{enja u oblasti informacionih tehnologija Establish, namjeravaju upotpuniti svoju po-

nudu i usluge na tr`i{tu. Dakle, u narednim godinama vidjet }ete ASA kako razvija sve segmente svog poslovanja. Uvoz polovnih automobila u BiH u ovoj godini bilje`io je zna~ajan rast, {ta je razlog tome? - Zapravo, u usporedbi s prethodnim godinama broj uvezenih rabljenih automobila se nije zna~ajno pove}ao. Iako, ovo pitanje pokazuje da je automobil nezamjenjivo sredstvo u modernom svijetu. Naravno, da je najbolji automobil novi automobil. Uzimaju}i u obzir sve ove elemente, ASA grupacija nudi kupcima odli~ne proizvode i usluge koje im omogu}avaju zadovoljavanje potreba, te ih vodi tamo gdje `ele biti.

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
Kursna - te~ajna lista - broj 247 - 20. 12. 2011. godine.
Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/
Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek.valutu Srednji za devize Prodajni za devize

McDonald’s

Otvoren Drive-thru restoran
Prvi McDonald’s Drive-thru restoran u BiH otvoren je sino} u sa ra jev skom na se lju Ne d`ari}i. Restoran su sve~ano otvorili premijer Federacije BiH Nermin Nik{i} i ambasador Sjedinjenih Dr`ava u BiH Patrick Moon. Rije~ je o restoranu, koji omogu}ava kupcima da iz svog automobila, uz pomo} prilazne trake, kupe hamburger ili neki dru gi proi zvod iz McDo nald’sove ponude, koja }e biti identi~na onoj u restoranu u Titovoj ulici. Po vr{i na no vog res to ra na iznosi 500 kvadratnih metara i raspola`e sa oko 160 mjesta za

EMU 978 EUR 1 1.955830 Australija 036 AUD 1 1.490861 Kanada 124 CAD 1 1.444606 Hrvatska 191 HRK 100 25.957163 Ceska R 203 CZK 1 0.077137 Danska 208 DKK 1 0.262512 Maðarska 348 HUF 100 0.643387 Japan 392 JPY 100 1.921730 Litvanija 440 LTL 1 0.565032 Norveska 578 NOK 1 0.251816 Svedska 752 SEK 1 0.217017 Svicarska 756 CHF 1 1.600443 Turska 949 TRY 1 0.790175 V.Britanija 826 GBP 1 2.323102 SAD 840 USD 1 1.496235 Rusija 643 RUB 1 0.046715 Srbija 941 RSD 100 1.917334 SDR (Special Drawing Rights) na dan 16. 12. 2011 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 16. 12. 2011 =

1.955830 1.494597 1.448227 26.022219 0.077330 0.263170 0.644999 1.926546 0.566448 0.252447 0.217561 1.604454 0.792155 2.328924 1.499985 0.046832 1.922139 USD BAM

1.955830 1.498333 1.451848 26.087275 0.077523 0.263828 0.646611 1.931362 0.567864 0.253078 0.218105 1.608465 0.794135 2.334746 1.503735 0.046949 1.926944 1.53884 2.303811

Novi McDonald’s otvorili Nermin Nik{i} i Patrick Moon

Foto: A. KAJMOVI]

sjedenje, dok povr{ina okolnih kapaciteta, odnosno prilaza i prate}ih objekata, iznosi oko 1.500 kvadratnih metara.

Restoran }e zaposliti i 70 osoba ko je su ve} pro {le obu ku u McDonald’sovim restoranima u inostranstvu.

OSLOBO\ENJE utorak, 20. decembar/prosinac 2011.

BIZNIS I EKONOMIJA

23

Tr`i{te nekretnina u BiH

Samo pitaju, ne kupuju
Naredne godine agencije za promet nekretninama predvi|aju stagnaciju cijena
Posljednjih mjeseci potra`nja za nekretninama je, prema podacima agencija za nekretnine u BiH, porasla, ali je ve}inom sve ostalo na interesu, prodaja je slaba. „Prodaja nekretnina u ovoj godini bila je prili~no lo{a. Kriza oko eura u posljednje vrijeme rezultirala je pove}anom potra`njom, ali po{to je realizacija ostala na niskom nivou, mo`emo re}i da cjelokupan interes kupaca za nekretnine stagnira“ kazala je za Oslobo|enje Senka , Gatari} - Vasili}, vlasnica agencije za promet nekretninama Euroagent iz Banje Luke.

Stanovi da, ku}e ne
Prema njenim rije~ima, potencijalni kupci uglavnom tra`e stanove, ne{to slabije se tra`e parcele za izgradnju stambenih objekata. S druge strane, agencija za promet nekretninama Prostor iz Sarajeva u posljednje vrijeme zabilje`ila je ~ak 50 posto ve}i promet u odnosu na isti period pro{le godine. „Prometa je u posljednjim mjesecima bilo dosta, {to je naravno dobro. U kontaktu sa kolegama iz Hrvatske dobili smo informacije da je kriza na njihovom tr`i{tu nekretnina mnogo ve}a nego u BiH, a jedan od razloga je {to su hrvatski gra|ani, za razliku od na{ih, prezadu`eni raznim vrstama kredita“ ka, zao nam je Samir Mujagi} iz ove agencije. Kad je u pitanju prodaja stanova, uglavnom su najtra`eniji dvosobni

i trosobni stanovi od 45 do 75 kvadratnih metara. Senka Gatari} - Vasili} nam je kazala da se prosje~na cijena stana u Banjoj Luci u starogradnji kre}e od 1.300 do 1.800 KM, u zavisnosti od lokacije, kvadrature, spratnosti, dok se cijene kad je u pitanju nova gradnja kre}u od 1.700 do 2.500 KM. U Sarajevu se prosje~na cijena stana kre}e u zavisnosti od lokacija, pa je tako u centru grada od 2.500 do 3.000 KM, u Novom Sarajevu od 1.800 do 2.100 KM, te u novom Gradu od 1.400 do 1.700 KM. Kad su u pitanju prognoze za narednu godinu, prema prognozama agencija za promet nekretninama, cijene stanova ne}e se bitnije mijenjati. Pre ma Mu ja gi}evim ri je~ima, 2008. bila je godina sa nerealnim cijenama stanova te je kvadratni metar stana u centru Sarajeva ko{tao oko 4.000 KM, dok je sad isti taj kvadrat 2.500 KM, {to je, kako Mujagi} ka`e, realna cijena. „Li~no ne smatram da }e do}i do

promjene cijena nekretnina. Naime, tr`i{te je zasi}eno nekretninama, a zbog lo{e ekonomske situacije gra|ani }e te`e dolaziti i do kredita, slabija }e im biti kupovna mo} te se ni{ta bitnije u narednoj godini u ovoj oblasti ne bi trebalo dogoditi“, mi{ljenja je Gatari} - Vasili}.

Kako do kredita
^injenica je da je kriza eura uticala na sve ekonomije svijeta, pa tako i na na{u. Visina kamata na kredite direktno je vezana za cijene kapitala na me|unarodnom tr`i{tu te rizike poslovanja na doma}em. Kako su nam rekli bankari, inostrani kapital za plasiranje kredita }e poskupjeti, lo{a aktuelna situacija u BiH i sni`enje kreditnoj rejtinga, sve to }e neminovno utjecati na porast kamatnih stopa. Tako|er, banke }e poo{triti uslove te se do kredita ne}e lako dolaziti. Zbog toga se trgovci nekretninama u BiH ne nadaju ni u narednim mjesecima pove}anju prodaje.
A. Pe.

Ustikolina

Otvoren Centar za otkup vo}a
U Ustikolini je otvoren Centar za otkup vo}a i povr}a ~iju je izgradnju u iznosu od 350.000 KM finansirala vlada Kraljevine Holandije. Centar je izgra|en u okviru UNDPovog projekta „Lanci vrijednosti za zapo{ljavanje“, a na ovaj na~in poljoprivrednicima s podru~ja op}ine Fo~a – Ustikolina bit }e omogu}eno da vi{ak proizvoda skladi{te i prodaju po standardima koji va`e u Evropskoj uniji. - Ovo je jedan zaista va`an projekat i `elim da naglasim da }e lokalni proizvo|a~i biti u mogu}nosti da svoje proizvode izvoze na tr`i{te Evropske unije. Na taj na~in do}i }e i do razvoja ekonomije, ali i do otva ra nja no vih ra dnih mjes ta, odnosno boljeg zapo{ljavanja ljudi

Izgradnju Centra finansirala vlada Kraljevine Holandije

iz ovih krajeva istakao je ambasador Kraljevine Holandije NJ.E. Sweder van Voorst tot Voorst. Cilj projekta je pobolj{anje `ivotnog standarda ljudi, te razvoj poljopri vre de i pre hram be no-pre ra|iva~ke industrije u BiH, posebno u oblasti vo}a i povr}a te prerade mlije~nih proizvoda. - Osnovna svrha projekta je da pove`e malog proizvo|a~a s tr`i{tem kroz niz akcija i kroz uvezivanje s prera|iva~kim firmama poput kompanije Herbos iz Sarajeva s kojom }e ovaj centar sara|ivati. Prema na{im procjenama na ovaj na~in mo}i }e se otkupiti i do 10 puta vi{e vo}a i povr}a nego {to je to do sada bio slu~aj, kazao je voditelj projekta „Lanci vrijednosti za zapo{ljava-

nje“ Ismar ]eremida. - Komora ukupnog kapaciteta 250 tona daje nam mogu}nost i {ansu za bolju budu}nost i razvoj poljoprivredne proizvodnje na ovim pros to ri ma, izja vio je na~el nik op}ine Fo~a – Ustikolina Zijad Kunovac i dodao kako }e prema ugovoru vlasnik Centra biti Op}ina koja ima mogu}nost izdavanja objekta u zakup privrednim subjektima koji iska`u interes za otkup poljoprivrednih proizvoda. Uporedo s izgradnjom Centra radilo se i na edukaciji 23 poljoprivredna proizvo|a~a koji su dobili certifikate za Global Gap standard koji je preduslov za izvoz proizvoda na tr`i{te zemalja Evropske unije.
A. H.

24

BIZNIS/BERZE
1.520,00 834,97
BIRS BIFX

utorak, 20. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE
941,93 826,27
ERS10 SASX-30

Neta~no prenesena izjava Gottwalda Kranebittera

762,21 1.732,86
FIRS

SASX-10

Sarajevska berza/burza Kursna lista za 19. decembar/prosinac 2011.
Dioni~ko dru{tvo Zvani~ni Promj. slu`beni kursa kurs (KM) (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM) Broj transakcija

KOTACIJA KOMPANIJA Bosnalijek d.d. Sarajevo KOTACIJA FONDOVA 8,01 -2,99 8,40 8,00 3.976 31.860,40 10

Gottwald Kranebitter

Hypo banka ostaje u BiH
Polovinom 2012. godine po~e}e proces reprivatizacije banke, ali u obzir dolaze samo kvalitetni partneri
Web portali iz regiona prenijeli su ju~er vijest iz austrijskog ~asopisa Trend da austrijska Hypo Alpe-Adria-Bank sredinom 2012. zapo~inje prodaju svojih filijala u zemljama biv{e Jugoslavije. List je naveo da }e za balkanske filijale tra`iti milijardu i po eura, {to jedva da odgovara knjigovodstvenoj vrijednosti banaka. Kako je objavio Index.hr, predsjednik Uprave Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. International AG Gottwald Kranebitter je tom ~asopisurekao da }e bankapovu}i~etiri milijarde eura neaktivne imovine iz filijala u Hrvatskoj, Srbiji, Sloveniji, CrnojGori i BiH kako bi se olak{ala njihova prodaja. uzeti samo potencijalne kvalitetne partnere koji }e omogu}iti dugoro~no odr`ivo poslovanje. S time da moramo jo{ jednom naglasiti kako je teza da se Hypo povla~i iz Bosne i Hercegovine u potpunosti neto~na jer }e Hypo banka i pod potencijalnim novim vlasnikom nastaviti poslovati u BiH” kazala , nam je voditeljica Odjela korporativnih komunikacija Hypo banke u BiH Julijana Mikuli}-Jurkovi}.

ZIF BIG Investiciona grupa dd Sarajevo ZIF CROBIH Fond dd Mostar ZIF Herbos fond dd Mostar ZIF Prof Plus dd Sarajevo ZIF Prevent invest dd Sarajevo KOTACIJA OBVEZNICA FBiH FBiH obveznice ratna potra`ivanja ser. A FBiH obveznice ratna potra`ivanja ser. B FBiH obveznice ratna potra`ivanja ser. C FBiH obveznice ratna potra`ivanja ser. D FBiH stara devizna {tednja serija D FBiH stara devizna {tednja serija F FBiH stara devizna {tednja serija K FBiH stara devizna {tednja serija M FBiH stara devizna {tednja serija N FBiH stara devizna {tednja serija O FBiH stara devizna {tednja serija P PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE BH Telecom d.d. Sarajevo Energoinvest d.d. Sarajevo Fabrika duhana Sarajevo dd Sarajevo IK Banka dd Zenica JP Elektroprivreda BIH dd Sarajevo Postbank BH d.d. Sarajevo RMU Kamengrad dd Sanski Most [ipad komerc dd Sarajevo SEKUNDARNO SLOBODNO TR@I[TE Energopetrol dd Sarajevo JP Uborak dd Mostar Mlinpek d.d. Bugojno Modna konfekcija dd Sarajevo Mlinpek-@itar d.d. Jajce Trgovina BORAC d.d. Travnik Unigradnja d.d. Sarajevo

3,74 4,95 5,61 3,40 4,80

1,19 -1,00 0,62 0,00 -2,44

3,75 4,95 5,70 3,40 4,80

3,73 4,95 5,59 3,40 4,80

2.500 7.976 7.795 15.396 2.145

9.360,20 39.481,20 43.747,65 52.346,40 10.296,00

4 1 7 1 1

37,65 37,85 33,30 30,57 98,02 84,50 81,20 98,80 94,61 88,59 83,00

-4,66 -3,00 -4,64 -2,95 0,00 0,00 1,50 0,05 0,04 -0,46 0,00

37,65 37,85 33,30 30,57 98,02 84,50 82,00 98,80 94,61 89,00 83,00

37,65 37,85 33,30 30,57 98,01 84,50 81,00 98,77 94,61 88,50 83,00

138.515 142.623 125.350 125.350 16.979 26.003 11.146 6.300 3.750 4.755 509

52.150,90 53.982,81 41.741,55 38.319,50 16.642,73 21.972,54 9.050,46 6.223,14 3.547,88 4.212,62 422,47

1 1 1 1 2 1 2 3 1 2 1

18,00 3,56 49,02 62,50 18,44 22,33 62,00 1,96

0,00 -5,32 -0,85 0,00 2,33 1,50 -3,12 -0,46

18,00 3,56 49,03 62,51 18,44 22,66 62,00 2,00

18,00 3,56 49,00 62,50 18,44 22,00 62,00 1,92

322 400 45 620 100 60 500 2.058

5.796,00 1.424,00 2.205,84 38.750,20 1.844,00 1.339,80 31.000,00 4.027,97

6 3 5 3 2 2 2 5

BiH klju~no tr`i{te
Ona je dodala kako se namjere Hypo Alpe-Adria Bank u BiH najbolje ogledaju u ~injenici da ova banka ve} danas otvara dvije nove poslovne jedinice koje po~inju sa radom u Sarajevu, i to u naseljima Grbavica i Ciglane, ~ime banka nastavlja razvijati svoje poslovanje i strate{ko {irenje poslovne mre`e. “Bosna i Hercegovina je jedno od klju~nih tr`i{ta Hypo Grupe sa 16,5 posto tr`i{nog udjela u BiH i sa oko 400.000 klijenata ~iji broj kontinuirano raste. Me|u tri smo najve}e bankarske grupacije u zemlji i na{a pozicija lidera na tr`i{tu je stabilna“ kazala je Mi, J. Sa. kuli} Jurkovi}.

Pogre{na interpretacija
U Hypo Alpe-Adria-Bank u Bosni i Hercegovini ovim povodom su nam kazali da nema govora o povla~enju banke iz BiH, te su dodali da je izjava Gottwalda Kranebittera u potpunosti neta~no interpretirana. “Kranebitter je kazao ~injenicu poznatu od nacionalizacije banke 2009. godine od Republike Austrije od kada se komunicira budu}a reprivatizacija banke. Sukladno tome priprema procesa prodaje zapo~et }e sredinom 2012. godine, pri ~emu }e Hypo u obzir

12,00 0,00 80,00 0,00 1,80 0,00 30,00 0,00 1,10 0,00 6,34 -19,95 30,00 -14,29

12,00 80,00 1,80 30,00 1,10 6,34 30,00

12,00 80,00 1,80 30,00 1,10 6,34 30,00

300 31 302 3 182 235 99

3.600,00 2.480,00 543,60 90,00 200,20 1.489,90 2.970,00

1 1 2 1 1 2 1

Banjalu~ka berza Kursna lista za 19. decembar 2011.
Dioni~ko dru{tvo Srednji kurs (KM) Promj. kursa (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM)

BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA Hidroelektrane na Trebi{njici a.d. Trebinje Telekom Srpske a.d. Banja Luka BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA PIF-ova ZIF Euroinvestment fond a.d. Banja Luka ZIF Aktiva invest fond a.d. Banja Luka ZIF Polara invest fond a.d. Banja Luka ZIF VIB fond a.d. Banja Luka ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka 8,25 3,96(A) 4 4,5 5,33 -2,94 0 -16,49 0 0,95 8,25 3,96 4 4,5 5,37 8,25 3,96 4 4,5 5,3 2.477 40 20.446 20 302 20.435,25 158,40 81.784,00 90,00 1.608,44 0,45 1,54 0 -0,65 0,45 1,55 0,45 1,53 900 5.284 405,00 8.157,02

BBI otvara poslovnicu u Srebreniku
Bosna Bank International (BBI), jedina banka u BiH koja posluje po islamskim finansijskim principima, otvorit }e sutra svoju poslovnicu u Srebreniku. Poslovnica je smje{tena u Ulici 1. marta bb (Srebrenik) i to je ~etvrta poslovna jedinica ove banke u Tuzlanskomkantonu, a 18. u Bosni i Hercegovini. Po~etak rada poslovnice, simboli~nim presijecanjem vrpce ozvani~it }e Amer Bukvi}, direktor BBI-ja, i MehmedBajrektarevi}, na~elnikOp}ineSrebrenik, saop}eno je iz BBI banke.

SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE - TR@I[TE AKCIJA MPI Modri~a a.d. Modri~a Progres a.d. Doboj Progres a.d. Bijeljina Republika Srpska - stara devizna {tednja 3 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 1 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 2 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 3 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 4 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 5 0,1(A) 0,3(A) 0,4 90,71 38,8(A) 37,03 37,06 35,51 36,64 0 0 0 0,01 -0,51 0,08 -1,59 -2,71 -1,13 0,1 0,3 0,4 90,72 38,8 37,03 37,06 35,51 37,5 0,1 300.825 0,3 759 0,4 5.300 90,71 44.312 38,8 8.163 37,03 14.346 37,06 5.600 35,51 2.000 36,01 34.453 30.082,50 227,70 2.120,00 32.157,97 3.167,24 5.312,32 2.075,36 710,20 12.623,94

NLB Tuzlanska banka promijenila ime
NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla mijenja ime u NLB banka, odlu~eno je ju~er na sjednici Skup{tine dioni~ara banke. Almir [ahinpa{i}, direktor NLB Tuzlanske banke, povodom zvani~nog usvajanja odluke o promjeni imena banke, rekao je: “NLB Tuzlanska banka je uspje{no zavr{ila sve neophodnepredradnjesciljemefikasnijeorganizacije rada, unapre|enja i u~vr{}ivanja liderske pozicije u Tuzlanskom kantonu, kao i ja~anjupozicije u ostalimkantonimaFederacije BiH. Krajnji cilj je svakako klijentima i ubudu}e pru`ati jo{ kvalitetnije finansijske usluge, a promjena imena banke {alje jasnu poruku o na{oj`elji da poslovanjeznatnopro{irimo i u ostatku Federacije BiH“ .

NAFTA

ZLATO

104,03 3,06

$ 0,66 %

1.604,90 29,00

$ 0,44 %

593,25 595,50

P[ENICA
$ 1,63 %

PLIN

SREBRO
$ 2,24 %

KUKURUZ
$ 2,14 %

$ 2,01 %

OSLOBO\ENJE utorak, 20. decembar/prosinac 2011. Neprilike zbog padavina

SARAJEVSKA HRONIKA

25

Rad ~isti, Gras se bori sa kvarovima
Prvi ve}i snijeg ove sezone nije, kako su mnogi o~ekivali, izazvao probleme na gradskim uli ca ma. Ka ko sa zna je mo iz KJKP Rad, u jutarnjim satima nije bilo nikakvih problema u saobra}aju, njihove ekipe od 47 vozila i 150 radnika su cijelu no} bile na terenu i ~istile ulice prvog i drugog prioriteta.
Foto: S. GUBELI]

Ceste prohodne, ali manji udesi usporili odvijanje gradskog prevoza • Autobus se zaglavio u Kijevu, polusatni zastoj tramvaja

Foto: D. ]UMUROVI]

Voza~i oprezniji
- S obzirom na to da nije palo puno snijega, nismo imali problema da o~istimo ulice koje su prioritetne, u toku dana smo se posvetili ~i{}enju sporednih ulica, ali nismo zapostavili ni ove glavne, kazao je Ahmed \ipa, glasnogovornik ovog preduze}a, te dodao kako su ekipe cijeli dan ~istile ceste zbog snijega i ki{e, koji su i dalje padali. Iz Grasa su istakli kako su se tram vaj ski i tro lej bus ki sao bra}aj odvijali neometano i bez problema, s tim da su voza~i bili oprezniji, s obzirom na vremenske uslove. Zbog udesa dva putni~ka vozila na {inama kod BBI centra, ju~er od 8 do 8.25 sati tramvaj-

Ulice u centru grada o~i{}ene, kolovoz prohodan

ski saobra}aj nije bio u funkciji na relaciji Tehni~ka {kola Ba{~ar{ija.

Sve manje minibusa
Autobuski saobra}aj se odvijao bez ve}ih problema na terenu, osim linije za Trnovo, na kojoj je jedno zglobno vozilo zbog neprohodnosti saobra}ajnice

u ranim jutarnjim satima ostalo zaglavljeno u Kijevu. Ote`ani uslovi rada, usljed vremenskih padavina, naro~ito u padinskim dijelovima grada, prouzrokovali su i nekoliko kvarova na vozilima, tako da se mi ni bus ki sao bra}aj odvi jao smanjenim brojem vozila. - Nastoja}emo u {to kra}em

roku otkloniti nastale kvarove, a ote`avaju}a okolnost je i nedovoljan broj ispravnih vozila u rezervi. Ina~e, zbog snje`nih padavina kompletan saobra}aj odvija se usporeno, te tako i linije javnog gradskog prevoza, is ta kli su iz In for ma ti vne slu`be Grasa.
M. PAMUK

Otkupljen dom na Bijambarama

Osnovna {kola 6. mart

Opremanje muzeja

u {est mjeseci
Projekt ure|enja za{ti}enog podru~ja Ministarstvo kandidovalo kod IPA fondova
Premijer KS-a Fikret Musi} i na~elnik Ilija{a Nusret Ma{i} ju~er su potpisali ugovor o kupovini planinarskogdoma na Bijambarama, koji se nalazi u okviru za{ti}enogpejza`a, a koji}e se rekonstruisati i pretvoriti u izlo`benomuzejski prostor. Potpisivanju su prisustvovali i ministar prostornog ure|enja i za{tite okoli{a Abid Jusi} i direktor KJU za za{ti}enaprirodna podru~ja Osman Deli}. - Nabavka ove nekretnine izvr{it }e se po kupoprodajnoj cijeni od 130.000 KM, utvr|enoj na osnovu stru~nog nalaza, procjene i mi{ljenja sudskog vje{taka gra|evinske struke, istakla je pomo}nica ministra Zijada Krvavac. Kanton je tako postao vlasnik objektaplaninarskogdomapovr{iNa dvije linije neredovno saobra}anje vozila Grasa

Problemi |aka iz Mokrina
Kanton vlasnik doma, ali i okolnog pa{njaka
Foto: D. TORCHE

ne 91 kvadrat sa dvori{tem od 500 kvadrata, kao i okolnog pa{njaka povr{ine 1.329 kvadrata, ~ime je dosad raspolagala Op}ina Ilija{. Prema Jusi}evim rije~ima, Vlada i Skup{tina uvijek jednoglasno podr`avaju sve projekte iz oblasti za{tite okoli{a, {to je odli~no, te po ovompristupustojimorame uz rame sa najorganizovanijim i najrazvijenijim zemljama. "Ovaj projekt i ovo podru~je `elimopromovisatiprekomedijakakobismopotakli sve na{egra|ane, a posebno {kolsku djecu, da ovo

prirodnopodru~je na najboljina~in iskoriste", naglasio je Jusi}. Na~elnik Ma{i} je kazao da }e planinari iz PD Bijambare dobiti novi dom na ve} ranijeodre|enom lokalitetu. Kako je istaknuto, u sanaciju doma na Bijambarama treba se ulo`iti oko 100.000 KM u narednih {est mjeseci, kako bi se po~eo koristiti kao informativnoedukaciono-servisni punkt. - Dio novca je osiguran, a idejni projekt koji smo ve} izradili kandidirali smo kod evropskih IPA fondova, dodala je Krvavac.

O problemima u~enika had`i}kih naselja, koja zbog prevoza kasne na nastavu ve} smo pisali, a kako nam je ju~erkazaladirektorica O[ 6. mart \enana Alispahi}, stanje se neznatno popravilo. - Provjerila sam danas sa razrednicima, nekelinijegradskogprevoza su redovne, neke i dalje nisu. Najvi{e problema imaju u~enici koji koriste

linijuDrozgometva- Grivi}i- Mokrine, kojom bi trebaosaobra}atikombi. Tako|er, dobila sam informaciju da autobusi na liniji za Binje`evokasne, dok je sa ostalima sve uredu, kazala nam je Alispahi}. Podsje}amo, ovu {kolu poha|a 1.246 u~enika, do kojenekiimaju i do tri kilometrahodaukoliko ne do~ekaju vozila gradskog prevoza. J. M.

Prijem za penzionisane uposlenike

Besplatno u Cinema City
Ove sedmice po dvije ulaznice za projekcije multiplexa Cinema City dobile su na{e ~itateljke: Meliha Smaji{, Nerina Lokvan~i} i Edina Kadi}. Svi koji `ele do}i do besplatnih karti za najnovija ostvarenja iz svijeta filma, trebaju popuniti kupon sa na{ih strana i predati ga u oglasne slu`be ili na recepciju Oslobo|enja.

Isklju~enja struje
Zbog neophodnih radova na odr`avanju energetskih postrojenja, u navedenim terminima bez elektri~ne energije }e ostati podru~ja koja se napajaju preko sljede}ih transformatorskih jedinica: od 9 do 15 sati Vrbovska i Vrbovska 2, Vraca 1, Pazari} Vojna 1, Mahmutovac, Dobrinja 47 i Bolnica Jagomir, od 9 do 13 Patriotske lige 4, od 8.30 do 16 Milinkladska, od 8.30 do 15 Kr{ilovac, od 9 do 15.30 Careva, od 8.30 do 10 sati Brioni 1. Na~elnik D`evad Be}irevi} je ve} tradicionalno u velikoj sali Op}ine Centar organizovao dru`enje za 63 penzionisanauposlenika ove institucije. Krajem svake godine ovakav susret se organizuje u znak zahvalnosti nekada{njim uposlenicima Op}ine za njihovdoprinosradu i razvoju ove institucije. - Ove godine je pove}anbrojpenzionera u odnosu na prethodnu i nadam se da }e tradicijana{egdru`enja biti nastavljena, kazao je Be}irevi} i svima uru~io kalendar Op}ine za 2012. i prigodninov~anipoklon od po 200 KM. Zahvalnost Op}ini i na~elniku u ime penzionisanih uposlenika iskazao je uglednisarajevskiarhitektaBorislav Spasojevi}, po`eljev{i Be}irevi}u da i njeganekadnekona ovakav na~in obraduje pred Novu godinu.

26

SARAJEVSKA HRONIKA

utorak, 20. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

Polo`aj demobilisanih boraca

Pola godine Centra za zdravo starenje Novo Sarajevo

Uloga porodice najzna~ajnija je u borbi protiv PTSP-a

Osmijesi
Ljudima koji pate od PTSP-a mo`e se pomo}i tako {to se prvo treba u~iti o problemu i educirati sve one kojidolaze u kontakt sa bolesnicima, te pro{iritiesencijalnulistu lijekova. Saradnja sa porodicom je, tako|er, neophodna za pomo} pacijentima.

Unu~ad ja~a od PTSP-a
Stru~ni tim za implementaciju Programa pra}enja, prevencije i lije~enja demobilisanih boraca i ~lanova njihovih porodica oboljelih od posttraumatskog stresnog poreme}aja 2008 2012, odr`ao je okrugli sto za demobilisane borce izop}ineNoviGrad, uposlenike DZ Novi Grad i Centra za mentalno zdravlje, kao i uposlenike sektora bora~ko-invalidske za{tite ove op}ine. Temaje bilaPolo`ajdemobilisanih boraca u sistemu za{tite mentalnog zdravlja u KS-u.

sve govore
^lanovi Centra poprili~no su zdravi i fizi~ki i duhovno, a dosad gotovo niko nije tra`io bilo kakve lije~ni~ke intervencije, na{alio se Naka{
U prostorijama Centra za zdravo starenje Op}ine Novo Sarajevo ju~er je odr`ana prigodna sve~anost kojom je obilje`eno {est mjeseci rada ove ustanove. Tim povodomprisutnimgostima i ~lanovima Centra obratio se na~elnik Novog Sarajeva Ned`ad Kold`o, koji je naglasio da je Op}ina bila samo motor cijelog projekta, a da su volonteri i ~lanovi Udru`enja Partnerstvo za javno zdravlje BiH i Yanos public health iz Holandije bili pokreta~ka snaga koja je na koncu dovela do toga da Centar danas funkcioni{e na zavidnom nivou te da mo`e poslu`iti kao dobar primjer ostalim op}inama.

Nije mi ni do ~ega
- Prve simptome primijetio sam 1994. godine, kada je poginulo 11 kolega, me|u njima i moj najbolji drug. Ja sam mu vra}ao crijeva u stomak i od tada je to po~elo. Poslije rata sam po~eo raditi i bio malo bolje, ali imam nesanicu, ~ujemzvukove. Primampenziju jer ne mogu raditi, a volio bih da je ne primam, da sam dobro. Nekad mi nije ni do ~ega. Sada sam djed, imam dvoje unu~adi i oni mi u mnogome poma`u da se osje}am bolje. Najva`nija mi je porodica jer su oni premamenidobri, poma`u mi koliko mogu. Dnevno ispu{im pet kutijacigareta. I{ao sam kod psihologa, on mi dajene{to da crtam, ali nemam ja `ivaca za to, sa bolnim uzdahomispri~ao je JasminIbri{imovi}, demobilisaniborackojipati od PTSP-a.
M. PAMUK

Vrijeme ispunjeno zahvaljuju}i aktivnostima u Centru

Prosjek godina - 50
- Od 2007, kada je formiran ovaj stru~ni tim, napravili smo analizu stanjau vezi saposttraumatskimporeme}ajem kod ove populacije i ta analiza je pokazala da je od 1998. do 2008. biloukupno oko 3.200 demobilisanihboracakoji su imaliverifikovaniposttraumatskiporeme}aj i koji su se lije~ili. Od 2008. do 2010. godinenapravili smo analizu po kojoj smo utvrdili da imamo 1.046 ljudikojiimajuverifikovanPTSP i da je prosjek godina tih ljudi 50, da su to, uglavnom, mu{karci, te da je kod njihizra`enporastupotrebealkohola, istakla je NermanaMehi}- Basara, moderator projekta.

400 ~lanova
- Ponosan sam na ovo malo ~udo jer ono pokazuje da se sve mo`e kad se dovoljno `eli. Mi smo `eljeli ovaj centar i danas ga imamo, a dokaz da smo ispunili cilj su zadovoljstvo i osmijesi na

licima ovih ljudi. Ovaj objekat bi bez onih koji ovdje redovno dolaze bio lijep, ali pust i bez du{e, kazao je Kold`o. Rije~i hvale o Centru i njegovim bogatim aktivnostima imao je i Bakir Naka{, direktor Op}e bolnice, koji je kroz {alu kazao da su ~lanovi Centra poprili~no

zdravi i fizi~ki i duhovno te da do sada gotovo niko nije tra`io bilo kakve lije~ni~ke intervencije. Svaki dan sve vi{e korisnika prepoznaje mogu}nosti koje im ovaj centar pru`a, tako da je do sada registrovano njih oko 400. Jedna od njih je i Vahdeta Deronja, koja redovno dolazi u Centar ve} dva i po mjeseca.

Zavidne prijateljice
- Jako sam zadovoljna, osobito zbog vje`bi, jer nama starima je to itekako potrebno. Slavimo i sve vjerske i dr`avne praznike. Upoznala sam mnogo vr{njaka, dru`imo se, idemo na kafe, razgovaramo. Mogu re}i da je ova dob u kojoj se mi nalazimo puno ljep{a i ispunjenija zahvaljuju}i Centru. Imam neke prijateljice koje stanuju u drugim op}inama koje nemaju centar sli~an ovome i mogu vam re}i da mi zavide, ispri~ala nam je Deronja. E. G.

Humanitarna akcija

Danas zasjeda KO Sindikata osnovnog obrazovanja

Savjetnik ministra pla{i djecu?!

Od srca srcu
Praznici su prilika da najbli`e obradujemo lijepim poklonima. Ove godine ne zaboravite i bolesnu djecu, jer va{a pomo} mo`e i njih obradovati i izmamiti im osmijeh na lica, nagla{avaju iz Udru`enja Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH. Djeca lije~ena od raka nacrtala su prelijepe motive za novogodi{nje i bo`i}ne praznike, a cijena ~estitke je simboli~na i iznosi marku. Prihod od prodaje namijenjen je za izgradnjuroditeljskeku}e u kojoj}e boravitidjecaoboljela od raka i njihovi roditelji za vrijeme lije~enja, a koji dolaze izvan KS-a. ^lanovi Udru`enja, srednjo{kolci i studenti prodava}e ~estitke na ulicama i na info-pultovima. Narud`be bo`i}nih i novogodi{njih ~estitki mo`ete izvr{iti i na telefon i faks 033/215 416 i 062/599 344, ili online narud`bom na www.srcezadjecu.ba / na mail info@srcezadjecu.ba. Iz Udru`enja pozivaju pravna i fizi~ka lica da podr`e akciju i kupovinom ~estitki u~ine vi{e od obi~ne kupovine. Mr. B.

Na dana{njoj sjednici Kantonalnog odbora Sindikata osnovnog odgoja i obrazovanja na}i }e se i slu~aj mobinga, u kojem je jedna u~iteljica prijavila savjetnika resornog ministra. - Ministar ne}e da se o~ituje o ovom slu~aju, u~iteljica se u radu uvijek vi{estruko isticala, sada je od savjetnika dobila ocjenu dobar, a jo{ nije imao pravo da je ocjenjuje dok je `alba u toku. @alila se Prosvjetno-pedago{kom zavodu, a Sindikat }e najvjerovatnije zatra`iti da se taj savjetnik izuzme od stru~nog nadzora po {kolama, da ne ulazi na nastavu, jer prema informacijama koje imamo sa terena, on pla{i i djecu, kazao nam je predsjednik Sindikata Saudin Sivro.

Zabrana ulaska na nastavu

Prema Sivrinim rije~ima, prosvjetni savjetnik jednom je prijetio i njemu, pro{le godine u prostorijama Zavoda, a dosad je ve} promijenio i tri {kolska odbora.

- Odradi {ta treba i onda ga premjeste u drugu {kolu, zbog ~ega ga zovem ~ovjek od zadatka, naglasio je Sivro.
J. M.

OSLOBO\ENJE utorak, 20. decembar/prosinac 2011.

Ru{enje
u Nahorevskoj 5

SARAJEVSKA HRONIKA 27 Slu~aj preuzimaju inspektori Softi} i 276-982 Islambegovi}, koji }e danas iza}i na VA@NIJI TELEFONI teren, ka`e na~elnik Centra
DE@URNI TELEFON
MUP 122, 206-666, 207-777 Vatrogasci 123, 664-115 Hitna pomo} 124, 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222- 000 033/ 223-366, 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707, 220-435 Kanalizacija 203-059,668-259 Toplane 650-979, 650-956 Sarajevostan 276-690 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636, 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 592-095, 592-096, 592-097, 061/487-787 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebne usluge Mar tinovi} 061 191 010 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Uprava za inspekcijske poslove KS 770-156, od 8 do 14 sati, 061/252-252, od 14 do 22 sata Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 220-724 BIHAMK, pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS Pozivni centar 090 292 100

Disciplinski
postupak protiv
Kako je 2. decembrakamionfirme BH Bau blokirao ulaz u gradili{teNahorevskeulice5, gdje je njen vlasnik Bedro Hasanovi} po~eo bespravnogradnjuvelikogobjekta sa ~etiripodzemneeta`e, trajala je prepiskaOp}ine, policije i Tu`ila{tva o tome da li je u kvarukamiona bilo namjere ometanja slu`benog lica na du`nosti. Nakon {to je iz Tu`ila{tva stigla potvrda da je Op}ina Centar jedinanadle`na u ovompredmetu, inspektorica Alma Krzovi} - Suboti} trebala je dati rok investitoru da u roku tri dana skloni kamion pun gra|evinskog materijala sa ulaza u gradili{te, kako radnici KJKP Rad ne bi morali ru~no skidati dijelove zapo~ete gra|evine, ve} to

inspektorice
zavr{iti uz pomo} mehanizacije. - Krzovi}- Suboti} sam skinuo sa ovog slu~aja jer je tra`ila od mene da ja budeminspektor. Pokrenut je i disciplinskipostupakprotiv nje, a vidje}emo{ta }e on pokazati, kazao je ju~er za Oslobo|enje na~elnik Op}ine Centar D`evad Be}irevi}. Na~elnik je dodao kako su ovaj slu~ajpreuzela dva op}inskainspektora[efkaSofti} i MirzaIslambegovi}, koji }e danas iza}i na teren, narediti da se kamion ukloni kako bi mehanizacijaRadau{la na gradili{te. Podsje}amo, Op}insko vije}e Centrausvojilo je odlukupremakojoj se odobrava neograni~en iznos sredstava potrebnih za uklanjanje bespravnih objekata, uklju~uju}i i J. M. ovaj u Pionirskoj dolini.

Za vrijeme novogodi{njih praznika

Unificirane tezge u Ferhadiji
Op}ina Stari Grad ju~er je organizovala uru~enje klju~eva od novogodi{njih tezgi u Ulici Ferhadija. Od ove godine }e prvi put biti postavljene unificirane tezge, a time }e se rije{iti i dugogodi{nji problem bespravnog zauzimanja javnih povr{ina tokom novogodi{njih praznika. - Nove tezge }e sprije~iti i postavljanje najlona, kartonskih kutija i ostalog rugla na jednu od najprometnijih pje{a~kih zona u Sarajevu, naglasila je Amina Deljkovi}, pomo}nica na~elnika za obrazovanje, kulturu i sport Op}ine Stari Grad, te podsjetila na to kako su Op}ini u ovom projektu podr{ku pru`ile nevladine organizacije Zona unaprije|enog poslovanja i Sarajevo Navigator. grada nudi odli~nu priliku za kupovinu prazni~nih poklona, a najmla|ima zabavu. Moram naglasiti da kupovina pirotehni~kih sredstava ne}e biti mogu}a, dodala je Deljkovi}. U Ferhadiji }e tokom novogodi{njih praznika biti postavljeno 20, a ispred Ekonomskog fakulteta sedam tezgi. - Od 27 tezgi, njih 20 }e biti jednoobrazne i bit }e postavljene u Ferhadiji, pojasnila je Azra Kurtagi} - Haskovi}, pomo}nica na~elnika za komunalneposlove i investicije Op}ine Stari Grad. Postavljanje unificiranih tezgi, kao i organizovanje Sarajevo Holiday Marketa, zasigurno }e uljep{ati prazni~ne dane, a samim tim i stari dio Sarajeva.
E. G. Novi svaki dan u 11 sati, Ulcinj svaki dan u 19 sati, Br~ko svakim danom u 6.30, 14 i 15.35 sati, Banja Luka svaki dan u 9.15, 14.30 i 15.30 sati, Bijeljina svaki dan u 5 i 15 sati, Bosanski Brod svaki dan u 12.15 sati, Bosanska Dubica svaki dan u 14.30 sati, Hrenovica svaki dan u 6.30, kao i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Pale svaki dan u 6.30, 8, 10, 14 i 15 sati i svaki dan osim nedjelje u 6.30 sati, Zvornik svaki dan u 15.30 sati, Srebrenica svaki dan u 7.10 sati, Biha} svaki dan u 7.30, 13.30 i 22 sata, Bugojno svaki dan u 10, 14 i 19 sati, Gora`de svaki dan u 8, Grada~ac svaki dan u 8.30 i 17 sati, Novi Travnik svaki dan u 13 sati, Ora{je svaki dan u 6.30 sati (preko Tuzle), Olovo svaki dan u 5, 6.30, 7.10, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.30, 15.35, 16, 17, 18 i 20 sati, Sanski Most svaki dan u 15.30 sati, Te{anj svaki dan u 7 i 13.15

DE@URNE APOTEKE
BA[^AR[IJA 272-300 MARINDVOR 714-280 NOVO SARAJEVO 713-831 ^ENGI]-VILA 721-620 ILID@A 762-180 DOBRINJA 766-380 ILIJA[ 428-810 HAD@I]I 428-220 VOGO[]A 424-250 INFORMACIJE O LIJEKOVIMA 223-399

Nema vi{e postavljanja najlona ili kartonskih kutija

PORODILI[TA

- Jedan od rezultata ove saradnje svakako je i organizacija Sarajevo Holiday Marketa u koji je Op}ina od po~etka aktivno uklju~ena.
i 21.40, Minhen 12.30, Köln 13.20, Ljubljana 13.45, Copenhagen 13.55 i 19.40, Be~ 14.05 i 21.40, Budimpe{ta 14.35, Zagreb 15.30 i 22, Amsterdam 15.45

Ovakva manifestacija koja se prvi put odr`ava u Sarajevu i to na Trgu oslobo|enja - Alija Izetbegovi}, gra|anima i posjetiteljima
Hag utorkom u 8 sati, Utrecht subotom u 8 sati, Pariz petkom u 9 sati, Berlin ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Dortmund, Essen i Dusseldorf ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 8 sati, Frankfurt, Karlsruhe i Stuttgart svaki dan u 8 sati, Hamburg, Hanover i Kassel subotom u 17 sati, Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Be~ i Graz svaki dan u 8 sati, Beograd svaki dan u 6 sati, Ljubljana utorkom, ~etvrtkom i nedjeljom u 20.40 sati, Dubrovnik svaki dan u 7.15, 14.30, 22.30, Vela Luka utorkom, srijedom, petkom i subotom u 11 sati, Pula ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 6 sati, a petkom i subotom u 18 sati, Rijeka petkom i nedjeljom u 6 sati, Split svaki dan u 7.10 i 21 sat, Makarska svaki dan u 7.45 i 22.15 sati, Zagreb svakim danom u 6.30, 12.30 i 22 sata, Herceg-

5 4

DJEVOJ^ICA DJE^AKA

VOZOVI
Polasci iz Sarajeva:
Zagreb 10.42 i 21.27, Budimpe{ta 6.55, Beograd 11.35, Plo~e 7.05 i 18.18, Zenica 4.36, 7.12, 11.52 i 19.30, Konjic 7.15, 15.40 i 19.10, Kakanj 15.37., Zenica 15.13, Doboj 17.00, Banja Luka 18.57, Novi Grad 20.30)

Odlasci:
Beograd 6.20 i 16.35, Zagreb 6.30 i 16, Be~ 7.25 i 14.55, Amsterdam 8, Copenhagen 8.35 i 12, Minhen 13.05, Köln 14, Ljubljana 14.15, Budimpe{ta 15.05, Ankona 17.55, Istanbul 18

Dolasci u Sarajevo iz:
Zagreb 6.39 i 18.05, Budimpe{ta 21.16, Beograd 17.35, Plo~e 10.22 i 20.59, Zenica 6.28, 9.23, 13.19 i 20.58, Konjic 6.40, 12.50 i 18.52, Kakanj 18.45., Zenica 05.50, Doboj 04.15, Banja Luka 02.18, Novi Grad 00.40)

AUTOBUSI
Antwerpen, Bruxselles, Liege, Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati, Rotterdam ~etvrtkom u 16 sati, Amsterdam iz Mostara utorkom u 8 sati, Amsterdam-via Biha} subotom u 8 sati, Amsterdam - preko Ora{ja srijedom i subotom u 8 sati, Amsterdam preko Bosanskog Broda utorkom u 8 sati, Den

AVIONI Dolasci:
Istanbul 8.50, Ankona 10.25, Beograd 11.25

sati, Tuzla svaki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.35, 16, 17 i 18 sati, Tuzla radnim danima u 9.30, Travnik svaki dan u 7.30, 9. 5, 10, 13, 13.30, 14, 15.30, 17.30, 1 19 i 22 sata, Velika Kladu{a svaki dan osim subotom i nedjeljom u 15.30, Visoko svaki dan osim nedjelje i praznika u 5.45, 7, 10.30, 10.45, 12, 12.45, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Visoko svaki dan osimsubote u 8. 5, 8.45, 13.45, 15. 5 i 16.30 1 1 sati, Kakanj svaki dan osim nedjelje i praznika u 5.45, 7, 10.30, 12, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Kakanj svaki dan osim subote, nedjelje i praznika u 13.45 i 16.30 sati, Zenica svaki dan u 21 sat via Visoko i Kakanj, Zenicaponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom u 7 9.30, 11.30, 13.30, .30, 15.30, 17.30 i 19.30 sati autoputem, Zenica svaki dan osim subotom, nedjeljom i praznikom u 5.30 sati, Zenica svakim danom u 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30 sati.

28

KULTURA

utorak, 20. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

Uru~ena nagrada Glumac godine BH radija 1

Tek po~eo da ostavlja trag
Emir Fejzi} ovogodi{nji je dobitnik priznanja za gluma~ki anga`man, visoke profesionalne standarde, poseban dar i sklonost za radijsku igru
Emir Fejzi} ovogodi{nji je dobitnik priznanja Glumac godine, koje jedanaesti put dodjeljuje Re da kci ja dram skog i do ku mentarnog programa BH radija 1. Priznanje dodjeljuju radijski profesionalci, cijene}i gluma~ki anga`man, visoke profesionalne standarde, poseban dar i sklonost za radijsku igru. Priznanje mu je ju~er uru~ila direktorica Senada ]umurovi} u RTV domu u Sarajevu. - Ova nagrada mi mnogo zna~i iz dva razloga, ovo mi je prva profesionalna nagrada, veliko je zadovoljstvo da je neko primijetio moj rad i trud, a, s druge strane, neopisivo mi je drago na}i se u skupini velikih glumaca, koji su prije mene dobili istu nagradu. Previ{e sam uzbu|en, ispo~etka je bilo te{ko, zato {to nisam imao iskustva, niti znanja za rad sa mikrofonom, ali posljednja godina je u`ivanje, kada sam stekao sigurnost. Mnogo je te`e raditi na radiju nego u pozori{tu, jer na radiju je sve ogoljeno, imam samo mikrofon, govornu radnju i ~istu emociju, ako toga nema, onda ni{ta ne valja, rekao je nagra|eni glumac Fejzi}. je da bude nau~en. Emirovih uloga na Akademiji }u se sje}ati ~itav `ivot. Nije ni svjestan koliko je pomogao meni kao pedagogu da se razvijam i spoznajem kolike su granice studenata. Emir ih je ru{io. Nimalo me nije iznenadilo kad sam saznao da je glumac godine, rekao sam: znam, gospodo, Emir je glumac koji je tek po~eo da ostavlja trag. On }e ga sa svakim danom sve dublje ostavljati.

Gluma~ka posve}enost
Redateljica Selma Spahi}, koja je radila nekoliko predstava sa Fejzi}em, kazala je: - On je mladi glumac posebnog senzibiliteta, ranjivosti i emotivnosti i samopouzdanja u istoj osobi. Zaista sam sa zadovoljstvom radila sa njim kao glumcem koji ima toliku posve}enost teatru, a vjerujem i radiju. Emir Zametica primijetio je da Fejzi} pripada generaciji mladih glumaca koji tek dolaze: - Mislim da je ova nagrada odli~an podstrek i za ostale mlade glumce koji se sve ~e{}e pojavljuju u na{oj redakciji. Emirov uspjeh shvatam kao li~ni uspjeh, jer zajedno smo po~eli, radili smo na mojoj prvoj drami. Ovo je jako emotivno za mene. Radijska produkcija bogatija je za jednu novu, nesvakodnevnu gluma~ku osobnost, a priznanje koje su dodijelili Emiru Fejzi}u, mali je znak zahvalnosti uposlenika BH radija 1 za kreativno sau~esni{tvo.
Mr. SEKULI]

Mnogo je te`e raditi na radiju nego u pozori{tu

Foto: D`. KRIJE[TORAC

Pri~a zvukom
Emir Fejzi} je u svijet “pri~anja pri~a zvukom“ u{ao prije tri godine i za to vrijeme ostavio vidan trag u produkciji BH radija 1, igraju}i nekoliko vrlo razli~itih i zahtjevnih glavnih likova u radiodramama (Emir Zametica “Stubovi dru{tva“; Stiven Belber “Tape“; Edvard Ol bi “Zo olo {ka

pri~a“; Ljubica Ostoji} “Majkin ro|endan“), radiodramskim serijama (“Fantasti~ka bosanskohercegova~ka pri~a“; “Radio novele Hasana Kiki}a“) i interpretiraju}i prozu (Adin Ljuca, Adnan Repe{a, Hulio Kortasar). Urednik Miralem Ov~ina dodao je da su ovaj radijski prostor i mikrofoni zapamtili jako puno gluma~kih veli~ina: - Slu{ao sam s druge strane stakla Ade ma ^ej va na, Ines Fan~evi}, Reihana Demird`i}a, Uro{a Kravlja~u, iz plejade onih koji vi{e nisu sa nama, a radio sam sa velikim brojem glumaca, koji su ve} bili na{i glumci godine. Ovo govorim zato {to je prije tri godine do{la generacija glumaca, takore}i iz {kolskih klu-

Dosada{nji glumci godine
Dosada{nji dobitnici priznanja Glumac godine Dramskog i dokumentarnog programa BH radija 1 su: 2001. Edhem Husi}, 2002. Belma Lizde - Kurt, 2003. Izudin Bajrovi}, 2004. Semir Krivi}, 2005. Sanela Pepeljak, 2006. Nermin Tuli}, 2007. Alen Muratovi}, 2008. Gordana Boban, 2009. \or|e Jankovi} i 2010. Nada \urevska. pa, mladih, pametnih, entuzijasta i sa nevjerovatnom pozitivnom energijom. Emir je prvi me|u jednakima. Alen Muratovi}, koji je i sam bio Glumac godine 2007, a u ~ijoj klasi je Fejzi} zavr{io studij glume na ASU, govorio je o njegovom “zlatnom dobu“ na Akademiji: - Bio je zlatni student glume, to govore njegove ocjene i pamte profesori. Shvatio je vrlo brzo da }e radom i samo radom postati ono {to `eli u `ivotu. Sjedio je na predavanjima i kao sun|er upijao sve {to mu se govori. Po deset puta sam ga vi|ao da gleda istu predstavu, nije izlazio iz pozori{ta, u~io je od drugih, htio

Promotivno-dijalo{ka tribina “Knji`evna scena“

“Zavr{na rije~“ Zlatka Top~i}a
“Zavr{na rije~“, roman knji`evnika Zlatka Top~i}a, bit }e u sklopu programa promotivno-dijalo{ke tribine Dru{tva pi sa ca BiH pred stav ljen 21. de cem bra/prosinca 2011. s po~etkom u 19 sati u Domu pisaca. U razgovoru o Top~i}evu romanu, koji su objavili Europress Holding i Novi Liber iz Zagreba, pored autora, sudjelovat }e Sanja Goldstein, Dino Pobri}, En ver Ka zaz, Ali ja Pi ri}, Go ran Samard`i} i Adijata [a bi} - Ibri {i movi}, a urednica/voditeljica je Fa dila Nu ra Ha ver. U pogovoru prof. dr. Sanje Nik~evi} “Roman o ljubavi i kleveti“ zapisano je, na kraju, i slijede}e: “...No, proces }e na kraju razoriti i onaj njegov dragulj u grudima za kojeg nije ni znao koliko mu je stalo - razorit }e ljubav njegovog `ivota. Njegova }e supruga svjedo~iti protiv njega. Odrekav{i ga se, i ona }e izgubiti svoj `ivot koji je imala a da bi to mogla podnijeti - morala ga je zanijekati. A i on je do{ao do ruba: Uspio sam. Imam sina koji me vi{e ne treba i suprugu koja me vi{e ne voli. Vre menom po mi rio sam se sa `ivotom bez lju ba vi. Ni kog ni je bi lo bri ga. Izu zev {to sam zga`en kao bu ba i mrtav – `iv, sve ostalo je uglavnom uredu. Tako su oboje izgubili ono naoko malo {to su imali (jer nisu imali ni bogatstva, ni pozicije) ali je to upravo ono {to je za `ivot najva`nije. Ono temeljno. Top~i}ev rukopis je poseban i po tome {to - unato~ junacima kojima se sve otima, sve, pa i oni zadnji komadi}i sre}e uspijeva napisati djelo u kojem afirmira neke temeljne ljudske vrijednosti. Mo`da ba{ za to {to nam po ka zu je va`nost tih nekih malih oaza sre}e i mi se, nakon ~itanja, zamislimo i osmijehnemo na{im vlastitim.”
An. [.

IZDAJEM prazan stan u priva tnoj ku}i 45 m2.Tel. 061/572-742. IZDAJEM gara`u u ulici Himze Polovine preko puta ulaza u zgradu. Tel. 061/348-234. IZDAJEM namje{tenu garso nje ru pri va tna ku}a. Tel:442-219. IZDAJEM trosoban stan namje{ten zaseban ulaz. Tel: 061/ 7538-905. IZDAJEM gara`u 15 m2, Marin Dvor-Te{anjska ulica. Mob. 061/273-995. IZDAJEM gara`u 13 Aerodromsko naselje, povoljno ul. Akifa [eremete.Tel:061/897-959. IZDAJEM namje{ten stan 80 m2 ekstra povoljno za strance. Tel:061/897-959. IZDAJEM trosoban stan namje{ten. na ciglanama 580 KM. Tel. 061/218-001. IZDAJEM namje{ten apartman u strogom centru za jednu oso bu lux.cen tral no. Tel. 061/205-235. IZDAJEM kompeltno namje{ten stan Dobrinja dvosoban. Trg Sarajevske Olimpijade. Tel. 061/205-235. IZDAJEM poslovni prostor 60 m2 ul. ^eka lu {a. Tel. 061/205-235. IZDAJEM namje{ten jednosoban stan, sa grijanjem, G. Breka. Mob. 061/203-473. GRBAVICA, dvosoban namje{ten stan, cen. gr. blind vrata, u zgra di, stu den ti ma-os ta lim. Mob. 062/737-506. IZDAJEM dvosoban i trosoban namje{ten stan, u centru i dvoso ban na Grba vi ci. Mob. 061/812-046. IZDAJEM pos. prostor 12 m2, Ul. Patriotske lige, 150 KM. Tel. 033/211-975. IZDAJEM sobu kod [umarskog fakulteta studentici.Tel: 062/724-761. IZDAJEM jednosoban stan sa gara`om kod OHR.-a strancu ili po slo vnom ~o vje ku. Tel. 061/323-347. ALIPA[INO Polje ul. Semira Fra {te 39/X bal kon. Tel: 061/269-835. IZDAJEM povoljno dvosoban stan. Tel. 061/440-887.

IZDAJEM namje{tenu trgovinsku radnju 40 m2 za granap. Tel. 061/358-772. IZDAJEM dvoeta`ni namje{ten stan u privatnoj ku}i sa gara`om u blizini Centra grada. Tel: 061/812-046. IZDAJE se namje{ten dvosoban stan 200 KM. Tel:063/284-767. IZDAJEM jednoiposoban polunamje{ten stan na Ko{evskom brdu. Tel. 033/665-243 i 062/812-055. CENTAR strogi ekskluzivan 52 m2 dvosoban namje{ten lift novija gradnja. Tel. 0637229-600. IZDAJEM stan, ul. Donja Megara br. 30, blizu pivare. tel. 537-240. IZDAJEM tri poslovna prostora u papagajci povr{ine od 20 m2. tel. 061/141-676, 033/535-165. IZDAJEM namje{tene stanove Otoka 64 m2 I kat, Titova 100 m2 Vraca-Tranzit 73 m2. Tel: 061/375-787. IZDAJEM sobu blizu medicinskog i gra|evinskog fakulteta. Tel. 033/205-391. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan samcima Pofali}i.Tel: 0337648-788. IZDAJEM jednosobni stan naje{ten blizu centro-strogozaseban. Tel:603/284-767. IZDAJEM jednokrevetnu sobu poseban ulaz. Tel. 033/532-035 i 063/639-110. CENTAR strogi ekskluzivan stan 52 m2 tro so ban. Tel:063/229-600. IZDAJEM trosoban stan na Brci ul. J. novogradnja. Tel: 061/269-835. IZDAJEM na Ciglanama dvoso ban na mje {ten stan. Tel: 0617269-835. [VRAKINO kod Merkatora garsonjera 25 m2/c.g stanje dobro. Tel:061/269-835. IZDAJEM namje{ten stanove Centar Titova 46 m2, 400 KM. ci gla ne 55 m2 500 KM. Tel:061/269-835. IZDAJEM garsonjeru suterent 25 m2 kod Tv `enama.samcima 150 km. Tel.061/586-172. IZDAJEM 2. nenamje{tena stana 58 m2 sa bal ko nom, sa eta`nim gri ja njem Vra ca. Tel.033/481-069 i 062/146-935.

NEKRETNINE ZAMJENA
MIJENJAM ili prodajem dvije ku}e i gara`u, u centru Banja Luke, u ogra|enom prostoru, veli~ine 410 m2, za nekretnine u Sarajevu. Tel. 033/641-623 ili 063/948-440. MJENJAM dva stana 69 m2 i 50 m2. u Bijeljini za stan u Sarajevu. Tel. 061/440-887. ZAMJENA 38 m2 Grbavica II Kemala Kapetanovi}a jednosoban III kat. Tel. 061/7526-243. MIJENJAM jednosoban stan 41 m2 ure dni pa pi ri. Tel: 061/864-651.

AGENCIJI potrebni stanovi u zgradi za iznajmljivaje i prodaju. Tel:061/925-649. HITNO potrebno vi{e namje{tenih i praznih stanova za iznajmljivanje. Tel:061/214-306. AGENCIJI potrebno vi{e stanova u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061/437-732 i 061/214-306. POTREBNO vi{e stanova praznih namje{tenih za prodaju i izdavanje. Tel. 062/200-777 i 033/203-127. ZA poznatog kupca potra`uje se je dno so ban stan Grba vi caCentar. Tel:061/350-448. POTREBNO vi{e praznih i namje{tenih stanova i ku}a za iznajmljivanje.Tel: 061/214-306 i 061/437-732.

IZDAJEM namje{tene stanove: ^engi} Vila, Vraca, trenzit — 73 m2 i Titova — Centar 100 m2. Mob. 065/294-840. IZDAJEM jednosoban stan sa gara`om kod OHR-a strancu ili poslovnom ~ovjeku 500 KM. Tel:061/323-347. IZNAJMLJUJEM ve}i br. stanova ku}a i poslovnih prostora u Sarajevu. Tel:061/370-207. IZDAJEM vikendicu na Jahori ni, ek stra lo ka ci ja. Mob. 066/136-470. IZDAJEM dvosoban stan na Alipa{inom polju, B-faza, namje{ten. Tel: 061/842-989. IZDAJEM jednokrevetnu sobu studentu mu{karsku kod medi cin skog i gra|. fak. Tel. 033/443-282. i 062/147-525. IZDAJEM poslovni prostor Stari grad — manja kvadratura.Tel: 061/106-571. IZDAJEM nenamje{ten stan 75 m2, na du`e vrijeme, 2 kupatila, 2 balkona, 2 lo|e, ul. Pa tri ot ske li ge 46. Mob. 061/744-523. IZDAJEM garsonjeru opremljenu ul. Ohridska 3A N. Sar.Tel: 033/443-620. IZDAJEM garsonjeru u privatnoj ku}i poseban ulaz centralno gri ja nje. Tel. 206-322 i 061/864-413. IZDAJEM stan u privatnoj ku}i centralno grijanje. Tel. 206-322. 061/864-413. IZDAJEM namje{ten trosoban stan sa avlijom i gara`om 30 m2. Tel:033/612-526 i 061/396-013. IZ DA JEM je dno so ban stan opremljen poseban ulaz Gornji Kova~i}i. Tel.062/712-991.

IZDAJEM namje{ten stan kod pivare, Bistrik, centralno grijanje, ulaz poseban. Tel. 537-240. IZDAJEM namje{ten stan, soba, kuhinja, kupatilo, povoljno. ul. Megara 30 kod pivare, 500m, cijena povoljna. Tel. 537-240. IZDAJEM stan 70 m2 u ku}i, Alifakovac. Tel. 033/810-047. IZDAJEM poslovni prostor, 32 m2, Grbavica. Tel. 033/810-047 i 061/865-158. IZDAJEM trosoban stan Hrasno super lokacija 500 KM zvati poslije 17h. Tel:033/443-031. IZDAJEM apartman ekstra sre|en i namje{ten za jednu osobu. Tel:061/205-235. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan u Centru Sarajeva studenticama 500 KM. Tel: 061/869-067. IZDAJEM prazan stan 67 m2 I sprat Hrasno, ul. Antuna Branka [imi}a. Tel: 061/205-235. IZDAJEM pos. prostor 1000 m2, Butmirska cesta, Rajlovac prema Robotu izdavanje-prodaja 1000 m2, pogodno za proizvodnju, ugostiteljski objekat, H. Kre{evljakovi}a 120 m2. Mob. 066/995-944. IZDAJEM pos. prostor 125 m2, centar, 86 m2 i 76 m2, centar. Mob. 061/573-640. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru, cen. grij. bra~nom paru bez djece ili zaposlenima. Tel. 538-598 i 061/928-057. IZDAJEM sobu kod [umarskog fa kul te ta stu den ti ci. Tel:062/7724-761. IZDAJEM namje{ten stan, priva tna ku}a, po se ban ulaz. Tel:062/255-827.

NEKRETNINE POTRA@NJA
POTREBAN stan do 60 m2, namje{ten, Grbavica-Otoka, na dvije godine. Mob. 061/031-330. AGENCIJI Palma potrebni stanovi u zgradi prazni i opremljeni za iznajmljivanje za provjerene i ozbiljne klijente kao i za prodaju poznatim kupcima. Tel: 061/145-853. AGENCIJI potrebni stanovi za izdavanje i prodaju, lijenti poznati.Tel:061/360-084. AGENCIJI potrebno vi{e stanova u zgradi za prodaju i izdava nje. Tel. 062/200-777. i 033/203-127. POTREBAN stan za unajmljivanje garsonjera ili jednosoban u Centru ili Stari Grad. Tel: 061/589-092.

NEKRETNINE PONUDA
IZDAJEM poslovni prostor Pejton 100 m2 Ilid`a 1.300 KM. Slatina 190 m2 + park. Tel: 066/995-944. IZDAJEM poslovni prostor 43 m2, [entada, pogodan za razne namjene. Mob. 061/344-365. IZDAJEM poslovni prostor 43 m2, P.C. [entada, izlog staklo, prizemlje, centralno grijanje prva tri mjeseca popust 50%. Tel:061/344-365. MEJTA[ (neboder), izdajem namjesten stan 70 m2, 450 KM. Tel. 061/522-190. IZDAJEM dvosoban stan Tel 033/522-753. IZDAJEM gara`u na Grbavici 2 cijena povoljna. Tel. 033/613-507.

PROIZVODNJA I PRODAJA VRATA

vrata za Va{ dom

NAJVE]I IZBOR SOBNIH VRATA RAZLI^ITIH FURNIRA I DIZAJNA RENOMIRANIH PROIZVO\A^A
Sarajevo, Ilid`a, Lu`ansko polje 40 Tel: 033 622 111, 061 491 221 fax: 033 637 777 conturabh@bih.net.ba

NOVO! SVE VRSTE SUHE REZANE GRA\E ZA STOLARE
NOVA Breka, izdajem luksuzno

30

mali

Oglasi
IZDAJEM gara`u, Aerodromsko naselje, A. [eremete. Mob. 061/847-959. IZDAJEM zasebnu sobu, zaposlenoj `eni, kod hotel Europa. Mob. 061/226-049. IZDAJEM namje{ten troiposoban stan, 96 m2, strogi centar, velika terasa, 800 KM. Mob. 063/639-691. IZDAJEM trosoban namje{ten stan, cen. grij. inter. blizu bolni ce Ko {e vo. Tel. 202-437, 061/226-493. POVOLJNO smje{taj za studente ili zaposlene, 150-200 KM, kom plet uslu ga. Mob. 061/130-348. IZDAJEM komfornu sobu na Mejta{u, iznad pijace Markale, `enskoj osobi. Tel. 225-747, 063/947-075. IZDAJEM gara`u, privatna ku}a, na Grba vi ci I. Mob. 063/639-213. IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, Ko{evsko brdo, 350 KM, grijanje uklju~eno. Mob. 061/229-607. IZDAJEM dvosoban stan u Hrasnom. Tel. 643-515. TUZLA ku}a kod Jalske d`amije dvojna dva ulaza, dva dvosobna stana, dvije garsonjere, ~etiri gara`e 70 m2 terasa, 550 m2 ba {te, ci je na 500.000 KM.Tel. 070/232-507, mob. 062/010-842. PRODAJEM stan na Ciglanama ul. Husrefa Red`i}a adaptiran.Tel:069/819-136. BA[^AR[IJA, ul. A{~iluk 90 m2, 2spr.Mojmilo u Olimpijska 80 m2. Tel. 062/383-064. PRODAJE se novoizgradena vikend-ku}a sa prate~im objektima u Rje~ici- Reljevo, sa dva duluma zemlje i velikom ure de nom avli jom. Mob: 061/216 206. AERO DROM SKO na se lje Fran ca 1 eta`ni stan. Tel: 061/205-235. CENTAR Sepetarevac 21. apartman 30 m2 I sprat novogradnja.Tel. 061/205-235. CENTAR novogradnja 86 m2 I sprat 3000 KM m2. Tel. 061/205-235. BREKA Himze Poljine 90 m2. Tel: 061/205-235. STAN Vogo{}a ul. B. Kr{o 1 spr. 77 m2 + 2 balkona. Tel. 062/907-831. DVO IPO SO BAN STAN na Trgu Nezavisnosti 72 m2. Tel. 066/801-737. LOGAVINA 60 m2 namje{ten H.Kre{evljakovi}a 50 m2 povo ljno. S.Pa {a li}a. Tel. 066/995-944. PRODAJEM dvosoban stan 44 m2 kod muzi~ke {kole KM 78.000. Tel:0337442-998 i 062/139-085. PRODAJEM dvosoban stan 53m3 Ko{evsko brdo ul. Bra}e Be gi}. Tel:033/442-998 i 062/139-085. PRODAJEM dvosoban stan Vraca ul. Dobojska 1 sprat KM75.000. Tel:033/442-998 i 062/139-085. PRODAJEM ili mjejam vikendicu u Karauli kod Travnika 1/1 voda, struja 400 m2 zemlje.Tel: 030-513-299. PRODAJEM ~etvorosban stan, mo`e i namje{ten 77 m2 5kat, na Alipa{inom polju, balkon, cg. odmah useljiv. Tel:061/167-930. POSLOVNI PROSTOR 190 m2 kod porodili{ta Jezero i sa vi {e par kign mjes ta. Tel:061/570-254. POLJINE zemlje sa vodom prilazom i strujom 10 duluma. Tel. 066/669-696. MALE[I]I prodajem dva duluma vo}njaka uz put Mele{i}i Ilija{. Tel:066/722-576. BU]A POTOK Glasina~ka 16 pro da jem use lji vu ku}u. Tel:033/656-086. PRODAJEM stan 69 m2 A faza, A.Polje 3 sprat za 1.450 KM/1 m2.Tel:061/108-945. PRODAJEM poslovni prostor 84 m2 Do bri nja su te ren. Tel:0617605-851. POVOLJNO prodajem stan u Hrasnici 54 m2.Tel:062/229-677. PRODAJEM ku}u u izgradnji Vrelo Bosne sa svim papirima. Tel:062/225-012. PRODAJEM dvosoban stan 44 m2 kod Mu zi~ke {ko le. 78.000 KM.Tel:033/442-998 i 062/139-085. PRODAJEM dvosoban stan 53 m2 Ko{evsko brdo Bra}e Begi}. Tel:033/442-998 i 062/139-085. KU]U u Had`i}ima 8m,5x9 oku}nicom dvije vanjske gara`e. Tel. 033-420-319. i 521-187. PRODAJEM ku}u sa tri stana, 250 m2, ba{ta, gara`a, Alifakovac — megare. Tel. 033/810-047. SKENDERIJA jednosoban i 34 m2 I kat, eta`no, povoljno.Tel. 061/350-448. PRODAJEM stan ~etvorosoba, 106 m2, Grbavica, noviji. Tel. 033/810-047. PRODAJEM dvosoban stan 53 m2 Ko{evsko brdo Bra}e Begi}. Tel:033/442-998 i 062/139-085. PRODAJEM dvosoban stan Vraca ul. Dobojska 1. sprat 75.000 KM. Tel:062/139-085. STAN u Sarajevu 52 m2 mijenjam za Banja luku mo`e i prodaja. Tel. 033/542-668. PRODAJEM u Makarskoj trosoban stan novogradnja sa termi~kom izo la ci jom. Tel. 0038521611754. PRODAJEM povoljno 2soban konforan stan 59 m2 Geteova ul. Alipa{ina polje. Tel: 066/ 864-478. PRODAJEM dvoiposoban stan 74 m2 ul. Branilaca Sarajeva. Tel. 445-371 iza 15 sati. PRODAJA 51 m2 Grbavica II k. Kapetanovi}a dvosoban renovira. Tel:0337956-098. PRODAJEM stan ul. Franjeva~ka 62 m2 dvoiposoban. Tel. 062/055-445. DOBRINJA M. Krle`e odli~an tro ipo so ban 92 m2. Tel: 061/214-852. CIGLANE Husrefa Red`i}a 71 m2 + 2 terase. Tel. 061/214-856. GRBAVICA troiposoban stan 85 m2 renoviran sa gara`om. Tel. 061/964-797. i 033/617-742. PRODAJEM stan na Ilid`i Pejton 37,2 + balkon 2 sprat. Tel:061/198-642. PRODAJEM dvosoban stan 53 m2 Ko {ev sko brdo. Tel. 033/442-998. PRODAJEM dvosoban stan Vraca ul. Dobojska 1. sprat, 75.000. Tel: 033/442-998. i 062/139-085.

utorak, 20. decembar/prosinac 2011.
PRODAJEM dvosoban stan 44 m2 kod Muzi~ke {kole. Tel. 033/442-998 i 062/139-085. CENTAR stan kod pozori{ta 52 m2 ekslzivan centralno, lift. Tel. 063/229-600. PRO DA JEM stan 89 m2 1 sprat Me hme da Spa he 8.Tel:061/229-086. POFALI]I blizu fabrike duhana i OBN-a ku}a p + s. dva trosoban stana. Tel. 062/243-329 i 061/437-719. PRODAJEM zemlju u Doglodima Ilid`a 4 duluma mo`e i manje. Tel. 033/628-435. PRODAJEM dvosoban stan Vraca ul. Dobojska 1. sprat 75.000 KM. Tel:062/139-085. BREKA Himze Poljine 90 m2. Tel: 061/205-235. OREBI] ku}a 130 m2 + 600m oku}ice. Tel:061/205-235. NEUM stan 55 m2 Dalmatinska 1, Tiha luka, 30m od mora 55000 Eur.Tel. 061/205-235. ALIPA[INO polje Trg Nezavisnos ti 75 m2 II sprat. Tel: 061/205-235. ^ENGI] VILA, kvadrant 60 m2 ul. Fetaha Be}irbegovi}a. 1.6.kat. Tel: 061/205-235. PRO DA JEM u Sa ra je vu — Ba{~ar{ija ku}u 100 m2 sa dvori{tem 220 m2. Tel: 033/447-940. PRODAJEM trosoban stan u ulici Azize [a}irbegovi} 8273. Tel.033/647-525. PRODAJEM posl.prostor 85 m2 gara`a 14 m2 ^. vila. Tel. 061/223-119. PRODAJEM ku}u sa prate}im objektima 2.500 m2 ju`na strana. Tel. 061/144-607. PRODAJEM na ^obaniji od 84 m2 na II spratu sa dva blakona. Tel.061/370-207. PRODAJEM stan kdo Vojne bolnice od 86 m2 na I spratu. Tel:061/370-207. STAN na Grbavici od 94 m2 na I spratu. Tel. 061/370-207. STAN na ^engi} vili od 54 m2 na V sprtu re no vi ran. Tel. 061/370-207. STAN na Dobrinj od 76 m2 sa balknom na II spratu 95.000 KM. Tel. 0617370-207. ALIPA[INA ulica 80 m2 na I spratu sa balkonom 061/370-207. VIKENDICA sa gara`om i 2000 m2 ze mlje u Bu ho ti ni. Tel:061/188-846. KU]A sa 2 stana po 100 m2 i poslovna prostora Humska ku}a Alifakovac. Tel.061/188-846. PRODAJEM Kiseljak vikenci ju sa 2200 oku}ni ce pod vo}em.Tel.033/647-851 i 061/501-515. HRASNO dvosoban tan 58 m2 prvi kat ~etverokatnica mo`e i gara`a. Tel. 061/555-949. PRODAJEM 2 dunuma zemlje oranica i vo}njak kod Had`i}a. Tel. 063/717908. PRO DA JEM ga ra`u u kranj~evi}evoj ulici, preko puta doma pisaca, 12,50 m2, vl.1/1 — grunt. Mob. 061/869-396. STAN Centar, ul. M. Tita, 147 m2 i 121 m2. Mob. 061/299-911.

OSLOBO\ENJE

IZDAJEM stan A. polje A faza 42 m2 namje{ten samcima 200 KM. Tel. 061/586-172. IZDAJEM ili prodajem jednosoban stan 39 m2 potpunu namje{ten, veliki balkon 6 m2, III sprat, lift, Dobrinja II, Ul. Emila Zole 4. Tel. 033/811-273. IZDAJEM prostor za nadogradnju noktiju, kozmeti~ki salon.Tel: 061/809-319. IZDAJEM poslovni prostor 32 m2 Grbavica. Tel:033/810-047. i 061/865-158. IZDAJEM stan u ku}i Alifakovac, prazan. Tel: 033/810-047. IZDAJEM jednosoban potpuno nam j{e ten stan 39 m2. Tel:065-449-120. IZ DA JEM je dno so ban stan ulaz strogo poseban polunamje{ten i vi{e povoljno. BrekaHa mi da Be {i re vi}a 96. Tel:033/203-032 i 062/214-751. IZDAJEM gara`u u nizu gara`a u ulici Himze Polovine. peko puta ulaza u zgradu. Tel. 0617348-234. IZDAJEM stan na Stupskom brdu, u bli zi ni Pe ni ja. Tel. 033/470-741. STUDENT tra`i cimera, zasebna soba, kod Islamskog fakulteta. Mob. 061/958-368. CENTAR kod pozori{ta stan 52 m2 kvalitetan namje{ten parking ce.gr. Tel:063/229-600. IZDAJEM pos. prostor 60 m2, ^ekalu{a 10. IZ DA JEM ure|an po slo vni prostor Radi}eva (strogi centar) pogodan za advokaturu, notara, ambulantu, zubarsku ordinaciju, predstavni{tva. Zasebno grijanje, priklju~ak za telefon, internet i kablovsku TV. Mob. 061/190-012. IZDAJEM sobe za spavanje, no}enje 15 KM na Ba{~ar{iji. Tel. 061/192-059. IZDAJEM dvosoban komforan stan, kab. cent. grij. Hrasno, P. Ribar. Mob. 061/809-336, 544-836. IZDAJEM stan na Grbavici II Behd`eta Muteveli}a 53 m2 dvosoban namje{ten II kat lift, 350 KM.Tel.062/295-919. IZDAJEM ku}u isklju~ivo putem Agencije. Tel:062/461-492. IZ DA JEM ve}i je dno so ban stan, luksuzno opremljen, novija gra dnja, cen tar. Mob. 061/320-843.

NA ALIPA[INOM polju prodajem dvosoban stan V kat i kod Merkatora dvoiposoban VII kat. Tel.061/188-846. PRODAJEM u N. Sarajevu kod Hitne pomo}i ul. Kolodvorska troiposoban stan 77 m2 8 kat. Tel. 061/188-846. PRODAJEM povoljno dvoiposoban stan 65,20 m2 I. Engela ^engi} vili2. Tel065/294-840. CENTAR Patriotske lige u novijem objektu. prodajem stan 86 m2. Tel. 061/188-846. CENTAR u`i stan 52 m2 dvosoban lift parking kvalitetan novija gradnja. Tel.0637229-600. PRODAJEM zemlju ili mjenjam na Tre be vi}u. Tel:066/119-005. U STROGOM Centru prodajem stan 96 m2 I kat u zgradi od 3 stana. Tel.061/188-846. CENTAR M. dvor Vrazova stan 111 m2 III kat i ~etvorosoban Kotromani}a. Tel: 061/188-846. U STROGOM centru prodajem trosoban stan ul. Buka II kat i 78 m2 i troiposoban Taba{nica III kat + partkin. Tel. 061/188-846. U STAROM gradu prodajem ~etvorosban stan 2 ulaza velika lo|a I kat ul. Mulusina. Tel. 061/188-846. CENTAR u`i stan 52 m2 trosoban lift parking novija gradnja. Tel. 063/229-600. HRASNO pored Robota niske zgra de 43 m2/II eta`no. Tel:062/762-572. CIGLANE ul. A. Hangija 78 m2 I + balkon. cent. gr. ura|eno kupatilo i wc. Tel. 061/269-835. HITNO i povoljno na Ciglanama tro so ban stan 78 m2. Tel:062/762-572. STAN, ^obanija, 84 m2, I kat. Mob. 061/299-911. PRODAJEM poslovni prostor 62 m2, u strogom centru, pogodan za ordinacije, kancelarije i sl. Mob. 061/344-365. STAN na M. Dvoru, Kralja Tvrtka br. 14/3 od 77 m2. treba ma nja oprav ka. Tel. 058/483-561. DOLAC Malta, Paromlinska dvosoban stan 63 m2 sprat 6, u odli~nom stanju, dva balkona. vl.1/1 hitno.Lo`ioni~ka trosoban stan 72 m2 dvostran 19. sprat cije na 107.000 KM, hi tno.Tel:061/139-592. KO[EVSKO brdo, Bra}e Begi}, prodajem dvosoban stan 53 m2. Mob. 061/146-298. ^ENGI] Vila, 64 m2, Otoka, 71 m2 devastiran, Dobrinja, 55 m2, 68 m2, 88 m2, Grbavica, 48 m2, 73 m2, 131 m2, centar, 86 m2, 120 m2, Alipa{ino polje, 53 m2, 64 m2, 71 m2, Novo Sarajevo, 32 m2, Isto~no Sarajevo, 44 m2, 60 m2, 80 m2, Pofali}i, 40 m2. Mob. 061/375-787. PRO DA JEM stan, ili mi je njam za Beograd, ul. Zagreba~ka 2D, drugi sprat, 64 m2, CG, 2 balkona, podrum. Tel: 061/495-660. STAN, Ciglane, 60 m2, 73 m2, 80 m2. Mob. 061/299-911. STAN Centar, 66 m2, ul. Patriotske lige, 77 m2, Bolni~ka. Mob. 061/299-911.

NEKRETNINE PRODAJA
PRODAJEM stanove Vogo{}a 3 spr. 112 m2 adaptiran vogo{}a 77 m2 adaptiran =82.000 KM. Ko {ev sko brdo. Tel: 062/907-831. JEDNOIPOSOBAN dvosoban stan u Aleji Lipa 46 m2 i 52 m2 cijena 1000 eura. Tel. 061/320-439. STAN na Alipa{inom polju ul. Bosanska 6 sprat 53 m2/1600 KM. Tel. 065/819-136. STANOVI Novogradnja Pionirska dolina od 34 m2 do 67 m2 uknji`eni. Tel:062/619-361. GARSONJERA u Marsela [najdera 21 m2 2 kat adaptiran. Tel. 066/801-737. JEDNOSOBAN u Semira Fra{te 43 m2 adaptiran i 72 m2 na Trgu Nezavisnosti 4/5. Tel:061/320-439. PRODAJEM gara`u trajni objekat, pasa` Kemalbegova 2, predposljednja. Tel. 033/534111, zvati od 18 do 20 sati. STAN V. Po lje ul. Ha sa na Su}eske 7 spr.Tel: 061/320-439.

OSLOBO\ENJE utorak, 20. decembar/prosinac 2011.
PRODAJEM trosoban stan u novogradnji na Stupu, ugrun}en, cijena 1 m2 — 1.500 KM sa PDVom. Mob. 061/548-023. PRODAJEM zemlju Poljine, uz asvaltni put, 35 KM m2. Mob. 062/619-361, 061/170-254. CENTAR, dvosoban 65 m2 i jednosoban 42 m2, spojena sa ogra|enim balkonima 12 m2, novogradnja sa eta`nim grijanjem, cijena po vi|enju i dogovoru. Mob. 061/352-112. NA BA[^AR[IJI prodajem poslovni prostor kod taxi {tanda, 35 m2, glavna ulica, prizemlje. Mob. 061/745-525. PRODAJEM dvoeta`ni stan na Ilid`i, adaptiran, povoljno. Finansiranje bez banko, kamate, `iranata. Mob. 066/854-161. PRODAJEM dvoiposoban stan na Marijin dvoru, preko puta Unitika, idealan za ured ili ordinaciju, papiri 1/1, cijena povoljna. Tel. 064/404-0387. PRODAJEM ili mijenjam ~etverosoban stan u centru, kod Vje~ne vatre, za jednosoban ili dvosoban uz doplatu, Centar. Mob. 061/252-663. BJELAVE 50 m2, 1 kat, dvosoban, 2 strane, plin, fix. 95.000 KM. Mob. 061/148-810. SOKOLOVI] kolonija, dupleks ku}a 140 m2, ba{ta, 2 parking mjesta, eta`no grijanje, kompletno i kvalitetno ura|eno, 3 eta`e, 135.000 KM. Mob. 061/269-835. DALMATINSKA — centar, stan 121 m2/2.500 KM, visoko prizemlje, mo gu}a kom bi na ci ja stam be no po slo vna. Tel. 033/221-533. STARI Grad kod Vodovoda 30 m2, 4 sprat, mogu}nost pro{irenja za jo{ 30 m2, 75.000 KM. Mob. 061/148-810. STARI Grad kod Po{te 50 m2, kao nov i dozvola za pro{irenje za jo{ 50 m2, 155.000 KM. Mob. 061/484-505. BRANILACA grada, kod BKC 80 m2, 2 kat, renoviran. Mob. 061/484-505. STAN, Grbavica, 94 m2, I kat, 68 m2, ul. E. [ehovi}a. Mob. 061/299-911. KU]A, Kova~i, 150 m2 + gara`a na 300 m2 placa. Mob. 061/299-911. PRODAJEM ku}u na Butmiru, na ~etiri eta`e, 622 m2, pogodno za tri porodice, sa velikim poslovnim prostorom i oku~nicom 600 m2, papiri 1/1, hitno i povoljno. Mob. 066/854-161. DOBRINJA IV, 76 m2, troiposoban, renoviran, 1.350 KM m2. Mob. 061/484-505. DOBRINJA, 89 m2 + ba{ta, 1.500 KM m2. Mob. 061/148-810. CENTAR, Titova, 120 m2, 4 kat, lift. Mob. 061/148-810. TITOVA 143 m2, 3 kat, petosoban, pl. grijanje, 2.450 KM m2. Mob. 061/148-810. ^ENGI] V, 60 m2, 1.900 KM m2, Hrasno, D`. Bijedi}a 60 m2, 4 sprat, 60 m2, 2 balkona, 123.000 KM. Mob. 062/383-064. STAN u 3 nivoa, S. Kolonija + ba{ta, djelimi~no adaptiran, 120.000 KM. Mob. 061/177556, 065/061-966. DVOIPOSOBAN, Trg nezavisnosti 72 m2 + hobi soba, balkon, 108.000 KM. Mob. 061/320-439. TITOVA, 5 sprat, potkrovni, 68 m2, 180.000 KM. Mob. 065/819-136. KU]A, Doglodi, ul. Tre{nje, 100 m2, stan prostora + 90 m2 pos. prostora + 320 m2 oku}nice, 200.000 KM. Mob. 062/907-831. DOBRINJA, 35 m2, 1.500 KM m2, 65 m2, Dobrinja, 1.550 KM m2, Lu`ani 57 m2, 3 sprat, 90.000 KM. Mob. 061/177-556. PRODAJEM 2,5 dunuma zemlje na auto pu tu Sa ra je vo — Bla`uj, uz samu cestu. Mob. 061/085-792. GARSONJERA u M. [najdera 21 m2, 2 kat, garsonjera B. Begi}a 20 m2, jednoiposoban i dvo so ban Ale ja li pa. Mob. 066/801-737. DANIJELA Ozme, 160 m2, 2 kat. Mob. 061/484-505. CENTAR, kod pijace Markale, 111 m2, 2 kat, 2.400 KM m2. Mob. 061/148-810. JOSIPA Vanca{a, 120 m2, 3 kat, 2.400 KM m2. Mob. 061/484-505. ALEKSE [anti}a, centar, 100 m2, 2 kat, 2.200 KM m2. Mob. 061/148-810. GRBAVICA, 94 m2, troiposoban, 1 kat, renoviran. Mob. 061/148-810. KU]A, Bjelave, 160 m2, nova, 230.000 KM. Mob. 061/148-810. KU]A, Skenderija, 200 m2 + 500 m2 zemlje, za investitore. Mob. 061/148-810. RAJLOVAC, privredni objekti na 4.000 m2 zemlje. Mob. 061/484-505. ZEMLJA, Ni{i}i, 5500 m2, fik. 35.000 KM. Mob. 061/484-505. KU]A, Bjelave, 64 m2 + 110 m2 ba{te. Mob. 061/148-810. BA[^AR[IJA Kova~i novija gradja 73 m2 dnevna 2 spava}e 2WC kuhinja. Tel. 00381638383253. POVOLJNO prodajem stan u Hrasnici. Tel: 062/229-677. BREKA, 52 m2, sa ba{tom, prodajem-mijenjam za manji, uz dogovor. Mob. 061/183-433. PRODAJEM pos. prostor 26 m2, u poslovnoj zgradi Unipromet. Mob. 061/686-524. PRODAJEM radnju u centru gra da, vla sni{ tvo, po tpu no adaptirana, zagarantovan promet za sve mogu}e djelatnosti. Mo`e izdavanje na du`i period. Mob. 062/790-547. PRODAJEM pos. prostor 14 m2, Ciglane i 56 m2 centar. Mob. 061/573-640. PRODAJEM apartman u Neumu 46 m2 i 46,50 m2. Mob. 061/573-640. GRBAVICA, troiposoban stan 85 m2, renoviran, sa gara`om. Mob. 061/964-797 i 033/617-742. PRODAJEM vikend-ku}u 330 m2, Jablani~ko jezero i ku}u u ]elebi}u 476 m2, 171. Mob. 061/573-640. STAN 111 m2 III kat M. Dvor vrazova. Tel:061/188-846. RODAJEM gra|. zemlji{te 10.229, pored samog puta prema Kiseljaku. Mob. 061/573-640. PRODAJEM-mijenjam dvije ku}e, {talu, sedam ipo dunuma zemlje, uz cestu, Resnik-Pazari}. Mob. 062/281-668. PRODAJEM stan 110 m2/fiksno 3.000 KM m2, u strogom centru grada kod Katedrale, ul. Jeli}a. Mob. 061/200-393. PRODAJEM 1.100 m2 zemlje kod Had`i}a — Dupovci, sve komunalije i pomo}ni objekti, povoljno. Mob. 061/319-206. PRO DA JEM ku}u u Po fa li}ima, 2 trosobna stana, radnja, sve 1/1, 140.000 eura. Mob. 063/318-796. PRODAJEM ku}u kod Fabrike duhana Pofali}i 2 trosoban stana radnja. Tel: 063/318-796. ALIPA[INO polje Cfaza ul. Bosanska 56 m2 + balkon osmi sprat. Tel:061/072/845 i 063/556-886. KU]U u nizu sa gara`om i ba{tom 129 m2 Mustafe Busulajd`i}a. Tel:061/188-846. KU]U u Pofali}ima ul.Humska sa 2 stana svaki po 100 m2 i 2 poslovna prostora mo`e i pola ku}e. Tel. 061/188-846. TROIPOSOBAN stan 78 m2 + parking mjesto III kat Taba{nica. Tel. 061/188-846. STAN ~etvorosoban 117 m2 II kat + parking mjesto M. Dvor Kotromani}a. Tel: 0617188-846. PRODAJEM {umu, 5duluma ~eti nar put vo da stru ja. Tel:061/154-540. PRODAJEM-izdajem gara`u, Pofali}i, preko puta tramvajske stanice. Mob. 061/497-592. PRODAJEM-izdajem gara`u, Kranj~evi}eva ulica (za manje automobile). Mob. 0617188-270. PRODAJEM troiposoban stan 77 m2 XIII kat ul. Kolodvorska kod Hi tne po mo}i.Tel. 061/188-846. PRODAJEM ku}u u izgradnji Vrelo Bosne sa svim papirima uredni.Tel. 062/225-012. NOVOGRADNJA ul. Parolinska ^engi} Vila stanovi. Tel. 062/264-379. PRODAJEM jednosoban stan 29 m2/1sprat, et. grij. Logavina, 2.200 KM m2. Mob. 061/702-881. STAN 35 m2 preko puta stadiona Ko{evo na prodaju 6sprat. Tel: 066/510-328. DVOSOBAN prizeman stan 67 m2 za 85.000 KM ul. Avde Jabu~ice 39. Tel: 033/534-992. PRODAJEM jednosoban stan, ustakljena lo|a, 42 m2, I. Andri}a 7/14. Tel. 033/524-809. PRODAJEM povoljno dvosoban konforan stan 59 m2, ul. Geteova, Alipa{ino polje C faza. tel. 066/860-382. ALIPA[INO, trosoban, I kat, useljiv, bez ulaganja, 1.400 KM7 m2, mo gu} po slo vni. Mob. 061/350-448. PRODAJEM stan na ^engi} Vili od 54 m2 na V spratu renoviran 061/370-207. PRODAJEM gara`u, Dobrinja, povoljno, N. Petrovi}a 10. Mob. 061/847-959. NOVOGRADNJA, Pionirska dolina, vi{e trosobnih stanova 61-67 m2, dva lifta, gara`a. Mob. 062/649-370, 061/072-845. [IP, nova gradnja 48 m2 + balkon, 2 sprat, dvosoban, pl. gr. 105.000 KM, sa ku hi njom. Mob. 062/649-370, 066/160-788. KO[EVSKO brdo, dvosoban 58 m2, 2 balkona, 2 sprat, Juki}eva, vrlo povoljno. Mob. 061/072-845. MARIJIN Dvor, K. Tvrtka, 85 m2, trosoban, 4 sprat, 96.000 eura. Mob. 061/072-845, 063/556-886. JEDNOSOBAN 38 m2, Stari grad, Prijepolj~eva, 2 sprat, bal kon, 95.000 KM. Mob. 062/649-370, 066/160-788. STARI Grad, 31 m2, 3 sprat, jedno so ban, lift, adap ti ran, 95.000 KM. Mob. 062/649-370, 066/160-788. CIGLANE, A. Hangija, 80 m2, 2 sprat, balkon, adaptiran, mo`e sa namje{tajem. Mob. 061/072845, 062/649-370. CENTAR, O.K.Bana, preko puta Akademije lik. umjet. 150 m2, 1 sprat. Mob. 066/160-788, 062/649-370. NOVOGRADNJA, Mejta{, ul. Sepetarevac, 29 m2, garsonjera, pl. gr. 87.000 KM. Mob. 061/072-845. PRODAJEM stan na Vi{njiku 32 m2 na prvom spratu 73.000 KM. Tel.061/370-207. ILID@A-Lu`ani, trosoban 69 m2, ugra|ena kuhinja, plakari, grijanje, balkoni, 1.500 KM m2. Mob. 061/398-106.

mali
ZEMLJA na poljinama 5800 m2 65 KM m2 i ku}a u Centru na Drveniji. Tel. 062/721-333. ALIPA[INO C FAZA 67 m2 I sprat lijepo polo`aj i raspored cje na 100.000 fik sno. Tel. 061/749-305. PRODAJEM stan ~etverosoban. 106 m2 Grbavica. Tel. 033/810-047. PRODAJEM ku}u sa tri stana 250 m2 novija Alifakovac,gara`a.Tel. 033/810-047. PRODAJEM ku}u u izgradnji Vrelo bosne sa svim papirima. Tel. 062/225-042. ILIJA[ prodajem trosoban stan 82 m2 ci je na po do go vo ru. Tel.061/106-410. TROSOBAN stan u Centru Sarajeva Kaptol prvi sprat 73 m2. Tel. 033/209-708. PRODAJEM stan kod Medicinskog fakulteta od 52 m2 na III spra tu sa lif tom. Tel.061/370-207. STAN na Grbavici od 94 m2 na I spra tu re no vi ran. Tel. 061/370-207. STAN na Vi{njiku od 50 m2 na prvom spratu. 105.000 KM. Te. 061/370-207. STAN u Marcela [najdera (Ko{evo) od 69 m2 na II spratu. Tel. 061/370-207. TRG Heroja, 36 m2, IX kat, ul. Azize [a~irbegovi}, 50 m2, XV sprat, A. Benca, 52 m2, IX kat. Mob. 061/724-504.

Oglasi

31

PRODAJEM stan 69 m2, X sprat, A. polje, C faza. Mob. 061/537-152. PRODAJEM ku}u Kova~i Halilba{i}a Stari grad Sarajevo. Tel: 061/620-000. AERODROMSKO 54 m2, [. pand`e, 1 sprat, komplet renovi ran, 2 bal ko na + ga ra`a, 85.000 KM. Mob. 061/247-177. PRODAJEM stan na Grbavici jednosoban 37 m2 prvi sprat adaptiran cijena po dogovoru. Tel. 062/920-814. SOKOLOVI] kolonija, na tri eta`e, gara`a, ba{ta, 120.000 KM. Mob. Mob. 065/061-966. CENTAR, blizu Austrijske ambasade, troiposoban 84 m2, VP, ga ra`a, 215.000 KM. Mob. 065/061-966. VRACA, ku}a sa 3 stana, pl. grij. 600 m2 oku}nice, 110.000 KM. Mob. 065/061-966.

NAMJE[TAJ
PRODAJEM ugaonu se}iju na razvla~enje i sandukom za posteljinu 300 KM. Tel: 063/038669. PRODAJEM trpezarijski sto, 6 tapiciranih stolica, sve extra ura|eno, od ~isto drveta rezabo ra vnu. Tel. 033/613-116, 066/932-449. PRODAJEM od mikrofibera novu sobnu salonsku garnituru, trosjed, dvosjed i fotelju, 400 KM. Tel. 033/534-087 i 062/682-690.

OSLOBO\ENJE
Po{tovani ~itaoci,
Va{e male oglase, smrtovnice za va{e najmilije mo`ete predati na slijede}im lokacijama:

STR AXEL
Grbavi~ka do 14c Grbavica, Sarajevo

TC MERKUR Otoka
Duhanpromet d.o.o. Prodavnica br. 58

STR KIOSK DENI
Grada Bakua dd, Sarajevo

Zlatka Vukovi}
Opine 19, Mostar

STR ENKO
Bulevar branilaca Dobrinje bb Dobrinja kod Merkatora, Sarajevo

STR DM
Zmaja od Bosne bb, Sarajevo

STR KIOSK NANS STR PALMA
Trg heroja bb, Sarajevo Antuna Branka [imi}a bb, Sarajevo

STR KIOSK ANIDA STR MUMI
Jo{ani~ka 80, Sarajevo Grbavi~ka bb, Sarajevo

DOO ZEMIR COMPANY PJ-1 STR KIOSK DIDI
Zmaja od Bosne bb, Sarajevo Had`eli bb, Had`i}i

PLAN PLUS d.o.o. STR E&A SHOP
Alipa{ina bb, Sarajevo
OGLASN A SLU@B A:

M. Tarabara 15, Zenica

STR EMI
Lond`a bb, Zenica

(mali o gla smrtovn si, ice, sje }anja...) tel/fax: ++387(0 )33-20 5-938

MARS d.o.o.
Divjak bb, Vitez

NOVOTEKS d.o.o.
@rtava domovinskog rata bb, Kiseljak

32

mali

Oglasi

utorak, 20. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE utorak, 20. decembar/prosinac 2011.

mali

Oglasi

33

34

mali

Oglasi
TEHNIKA
KA RAVAN merce des 123D, 1984.g.u odli~nom stanju, registrovan.Tel:063/879-720. MAZDA 323 F, 2001. god. 1,6, 16V, ful oprema, metalik siva. Mob. 061/221-668. LANDROVER dugi benzinac u odli~nom sta nju-ga ra`iran 1973. za 15.000 KM sa rez. djelovima. Tel. 058/483-561. PRODAJEM [kodu Oktaviju, TOUR 1.9.TD(90, KS 2009.Tel. 061/101-899. ANELSISBH doo Sarajevo prodaje neispravno vozilo Toyota co rol la 1.6 2006.god.. Tel: 033/209-903. TOYOTA Yaris 2008. produ`ena, 20.000 km, kli ma, 16.000 KM. Mob. 061/080-330. PRODAJEM putni~ko vozilo SAB TIP 93 god. pr. 12/1999 i reno Tvingo pr. 8/2001. Tel: 061/223-119. FORD eskort, putni~ki, karavan 1996. pre{ao 53.000 KM nere gis tro van ga ra`iran. Tel: 061/925-312. PRODAJEM za golfa 2,3,4 alnaser altenator i za ostala vozila mo`e i monta`a. Tel. 033/531996 i 062/693-470. PRODAJEM Ford Fiestu 1,4 1993. god. registrovan januar 2012.cjena 2.650,00 KM. Tel. 061/350-156. FIAT sei~ento 1100 KB meta.sivi reg. do 6.XII.2011. ful opr. cd radio. Tel. 033/219-920. JUGO skala 55, godina 90. registrovan do 4/2012. cijena po dogovoru. Mob. 061/374-716. PRODAJEM Golfa dvicu 1990 godina 1600 kub. 59 ks. benzinca registrovan u oktobru. Tel. 033/536-765. i 061/134-544. PRODAJEM XIBMW-pogon 4x4 2003 god.Tel:061/172-518. PRODAJEM Nissan 1,6 Sanny odli~om stanju povoljno. registro van do 27.9.2012. Tel: 061/275-666. FIJAT DUKATO 2,5 d. kombi is pra van 1.200 KM. Tel. 066/687-703. ZIDNO ogledalo 200x75. Mob. 066/973-852. PRODAJEM preparirano mladun~e TIGRA, cijena po dogovoru. Tel: 061/275-440. PRODAJEM {iva}u ma{inu Singer starina povoljno. Tel: 061/909-320. PRO DA JEM nov nje ma~ki kompresor 150 l, trofazni. Mob. 061/191-521. PRO DA JA drva i uglja. Tel:061/247-186 i 061/785-535. PRODAJEM vrata 80x200 + 50cm 2 kom.90x200 + 50 cm 1kom, i pro zo re. Mob: 061/869-396. PRO DA JEM {i va}e ma {i ne Ba gat-Ru`a, Vi kto ria. Tel: 061/145-504. PRODAJEM ~etri zimske gume sa felgama u dobrom stanju. Tel: 061/204-966. PRODAJEM pelene za odrasle velike br. 3. Tel. 061/364-663. PLINSKO kuhalo dvije boce za butan. Tel. 062/967-026. PRODAJEM uvezane revije Bosna, Globus, nacional. Tel: 524-973. PRODAJEM stomatolo{ki RTG aparat Kgenus Gotzen 2007. ispravan. Tel: 061/789-290. BOCE za butan 10kg atestirane 2 kom. cijena 25 KM/kom. Tel: 062/967-026. PROTO^NI bojler Gorenjinadpultni sa slavinom. Tel: 062/967-026. SET PLINSKI bojler 18kw, ra di ja to ri li po vi ca. Tel. 062/530-157. PRODAJEM sadnice duda crvenog bagrema cvijetnu lozu, divlji keste. Tel. 062/006-768. PRO DA JEM sto ma to lo {ki RTG aparat X-genus Italija. Tel:0617789-290. PRODAJEM jeftino plinsku pe} na dimnjak Eminu 9KV sa sulunarima.Tel:062/326-972.

utorak, 20. decembar/prosinac 2011.
PRO DA JEM sto ma to lo {ki RTG aparat x-Genus Italija ispravan. Tel:061/789-290. PRODAJEMO prvoklasni doma}i med kadulja cijena Sajamska.Tel:061/713-410. PRODAJEM 100% efikasno sredstvo za trajno uni{tenje `ohara i `utih mrava u va{em stambenom ili poslovnom prostoru. Tel. 061/243-891. INVALIDSKA kolica rasklopiva 100 KM i plinska pe} na dimnjak 50 KM. Tel.066/687-703. PRODAJEM {iva}e ma{ine Bagat ru`a Singer i pfaff u koferu na 2. rate uz garanciju. Mob. 061/145-504. PRODAJEM knjige ljekovito bilje Zlatka Gurskija. Mob. 062/788-739. KOLEKCIJA 503 topografske karte BiH. 1:25.000. Najbolje dosada{nje karte VGI/JNA. Tel. 032/244-417. NOVA mala kada unipromet komplet sve ima. Tel. 033/228-710. RADNA stolica povoljno. Tel. 061/926-041. VE[ ma{ina stara 3 godina ispra vna Bi ra 130 KM. Tel: 061/205-235. KNJIGOVODSTVO za str.sur. szr i usluge cijena oko 130 KM. Tel:615-732. ATLAS, Britanica, cijena 100 KM. Mob. 061/274-450. TA PE] 4 za 150 KM 2 plinske kamin pe}i 300 KM. Tel: 534-992. PRODAJEM rakiju jabukova~u 50 stepeni na veliko 12 KM ~ista. tel. 061/249-631. AGREGAT za struju 4,5 kw lam bor gi ni ben zin, pro fe si onalni. Mob. 061/130-348. GRIL za pe~enje pili}a, plin, pla ta za ro {tilj-plin. Mob. 061/375-168. PRODAJEM pe~ za cen. grijanje na drva i ~umur, sa bojlerom, ja~ina 35kw. Mob. 061/182-128.

OSLOBO\ENJE

PRODAJEM Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate. Mob. 061/323-906. PRODAJEM Singer pleta~u ma{inu ili mijenjam za {iva~u ma{inu. Mob. 062/571-120.

PRODAJA mobitela, novih i kori{tenih, najjeftinije cijene, www.pacomoby.ba. nokia, samsung, soni, ericsson, ig.htc.apple inphone.Mob. 062/695-695. TEA pe}, 2 KW, povoljno. Mob. 063/918-909. PRODAJEM mali fri`ider Gorenje ispravan. Tel. 033/812-092. PRO DA JEM gra mo fon sa 100plo~a i video. Tel. 659-975. PRODAJEM pe} na ~vrsto gorivo Emo.Tel:065/236-325.

KUPOVINA
KUPUJEM papire saobra}ajnu od kamp prikolice ili sli~nu rashodovanu Tel. 061/224 -104 KUPUJEM staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu obveznice, dionice, isplata i dolazak na adresu u FBiH i RS, prodajem certifikate povoljno za otkup stanova. Tel: 061/175-237. KUPUJEM nekretnine u Sarajevu ili posreduje uz 3% proviziju pri prodaji. Tel. 654-793. KUPUJEM crijep Vinkovci sa ozna kom tri — troj ke. Tel. 033/534-087 i 062/682-690. KUPUJEM deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice firmi, fondova, najbolje pla}am. Isplata i do la zak odmah. Mob. 061/264-364. KUPUJEM lomljeno zlato, dukate, {oravne i sve predmete od zlata, najbolje pla}am, isplata i do la zek odmah. Mob. 062/788-739. KU PU JEM stan na re la ci ji Ba{~ari{ja —Otoka jednoipsoban ikli dvo so ban. Tel: 061/106-571. KUPUJEM suvenire sarajevske olimpijade, razglednice, nov~anice i ostalo. Tel. 033/456-505. KUPUJEM certifikate dionice, obveznice stare devizne {tedje ratne {tete i dr. dobro i odmah pla}am. Tel. 061/191-935. ZEMLJA kupujem u Tar~inu vi{e duluma. Tel:061/154-540. KUPUJEM umjetni~ke slike, starih slikara ulje, akvarel i pastel. Tel: 062/969-693. KUPUJEM mjenja~ konbija T2. Tel: 061/367-103. KUPUJEM staru deviznu {tednju Jugo i Privrednu banku, isplata odmah. Mob. 066/723-731. KU PU JEM sta re nje ma~ke marke i austrijske {ilinge. Mob. 061/323-906. KUPUJEM umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove zidne, |epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033/456-505 i 061/214-405. KUPUJEM kuku za Audi 80B4, 92. god. Mob. 063/121-524.

OSTALO
PRODAJEM jelike za bo`i}ne i no vo go di{ nje pra zni ke. Tel:061/382-219. PRODAJEM 20 m2 mermera 3 mi li me tra de blji ne. Tel: 061/382-219. PRODAJEM nova invalidska kolica, cjena po dogovoru. Zvati svakim danom 8 do - 13 sati, na 061/199 328. RASPRODAJA stolica fotelja, dvosjeda, stolova, korpi. Tel. 061/200-894 i 033/525-966. PRODAJEM izra|ene drvene bebe-stubi}i od bijelog bora za drvena gazi{ta. Tel. 061/224-704. PRODAJEM dvije TA pe}i ~etvorke sa postoljem 150 KM. Tel. 062/483-037 ili 033/200-696. PRODAJEM 16 knjiga Ivo Andri} Novelova 300 KM. Tel. 532-497. PRO DA JEM ter mo aku mu la ci onu pe} troj ku. Tel: 063/864-775.

VOZILA
PRODAJEM karavan Mercedes 123D, 1984. god. u odli~nom stanju, registrovan 5 + 2. Mob. 063/879-720. VOLVO S-80 2. ot 2001. 170.000 savr{eno stanje, registrovan do septembra 2012. 11.000 KM. Tel: 061/244-983. OPEL vectra, 2.2 DTI 130 ks. 2002, ful oprema koza, memori sjedista, nova bos pumpa, navigacija, alu felge, tempomat, registrovana do kraja juna. Hitno, 061/890-430. PRODAJEM XI BMW - pogon 4x4, 2003. god., mjenja~ automatik i manuelno na ameri~kim tablama. Cijena 12.500 KM. Mob: 061/172-518. RENAUL cady, 2002. god. pre{ao 119.000 km. Mob. 061/507-756.

ZAPOSLENJE
POTREBNI radnici u autopraonici na Alipa{inom Polju. Tel. 061/172-518. ZAPO^NITE biznis proizvodnjom nekog od 50-tak alkoholnih pi}a, prva doma}a bro{ura. Tel. 032/244-417. SAMOZAPOSLENJE proizvodnjom eteri~nih ulja i stotinjak proizvoda, knjiga „Eteri~na ulja“. Tel. 032/244-417. ZAPO^NITE posao knjigom „Vodi~ malih biznisa sa 2.500 ideja“, knjigama DC-u. Tel. 032/244-417.

OSLOBO\ENJE utorak, 20. decembar/prosinac 2011.
POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike, zarada minimalno 30% + krediti ra nje + sti mu la ci ja. Tel:070/235-236 i 061/225-424. POTREBAN VK trgovac za sarajevski kanton za prodaju pa pir ne kon fe kci je. Tel: 061/799-040. POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju [vedske kozmetike, zarada minimalno 30% + kreditiranje + stimulacija, bespla tno u~la nje nje. Mob. 063/036-955. POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju [vedske kozmetike, zarada minimalno 30% + kreditiranje + stimulacija, bespla tno u~la nje nje. Mob. 062/940-550. OZBILJNA `ena bi pazila stariji bra~ni par/`enu i odra`vala stan ku}u, protuusluga stanovanje. Tel:065/560-446. POTREBNA djevojka za ispomo} u doma}instvu Sarajevo. Tel:065/449-120. POTREBNI radnici u autopra oni ci na A. Po lju.Tel: 061/172-518. ^UVALA bi i opslu`ivala iznemoglo lice. Tel. 0627569-444. MAXIVI TA, ku}na nje ga i ~uvanje starih i bolesnih-lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604. POVOLJNO, vanjske roletne, aluminijske `aluzine, trakaste za vje se, har mo ni ka vra ta i PVC-re hau sto la ri ja. Mob. 061/214-303. KIRBY dubinsko usisavanje usisavanje pranje i ispiranje svi vrsta tepiha namje{taja, auta pranje porala i generalna spremanja stanova i firmi, 1 sat/5 KM Tel. 061/350-688. KA MI NE zi da mo {a mo tom ugradnja gusanih remonti grijanje.Tel. 061/154-540. Diplomirani el. uspje{no instruira matematiku za srednju {kolu i fakultet., dolazak ku}i. Tel. 061/812-801. PROF. francuskog, sudski tuma~, prevodi s ovjerom, instru kci je, ma tur ski... Mob. 061/480-069. ENGLESKI poduka-instrukcije, za sve uzraste, mo`e dolazak ku}i, profesorica u mirovini. Mob. 061/139-768. MAJSTOR u ku}i popravlja brave, klupice plafonjere, roletne. Tel:062/177-796. PROFESOR francuskog, sudski tuma~ prevodi s ovjerom instrukcije, motivacija. Tel: 061/480-069. KERAMI^AR. Tel: 061/811-793. „VITALIS“, ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948 SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob. 061/482-882. „DOM VITALIS“, smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172-948. OZBILJNA `ena ~istila bi stanove njegovala bolesnu `enu ~uvala djecu,samo ozbiljne ponude.Tel. 065/292-359. ALU @ALUZINE 20 KM m2, trakaste zavjese 20 KM m2, ALU i PVC roletne, platnene roletne, tende, cijena sa ugradnjom. Tel. 033/211-484, 033/767995 i 061/131-447. MIKADO d.o.o., `aluzine trakaste i panelne zavjese, platnene, ALU i PVC vanjske roletne, harmonika i blindo vrata. Tel. 033/655-600, 062/170-248. ENGLESKI za u~enike i odrasle instruktor provjereno uspje{an dolazim ku}i.Tel. 615-732. NJEMA^KI jezik instrukcije osnovcima i srednjo{kolcima. Tel:061/181-542. PRE VLA^IM kau~e i sve opravke dolazim na lice mjesta. Tel. 544-932 i 062/522-986. DAJEM instrukcije matematike i fizike. Tel:061/914-014. i 033/204-453. KOMBIJEM povoljno vr{im prevoz razne robe, selidbe. Tel. 061/513-948. EN GLES KI in stru kci je za u~enike i odrasle dva ~asa 15 KM. Tel. 0627381-987 INSTRUKCIJE iz matematike i fizike. Tel: 457-066. KERAMI^ARSKE USLUGE moleraj postavljanje laminata. Tel. 062/466-093. KERAMI^AR zvati na tel: 061/460-606. PROFESORICA francuskog i latinskog jezika. Tel.033/645-307. IZRADA i monta`a namje{taja kuhinja, plakara polica. Tel. 062/466-093. TAPETAR radim sve vrste namje{taja i opravke dolazim na lice mjesta. Tel. 544-932 i 062/522-986. PROFESOR engleskog sudski tuma~. prevodi, ovjerava. Tel. 033/465-958 i 062-612-399. INSTRUKCIJE iz engleskog i bosanskog za sve uzraste. Tel. 065/572-966. MATEMATIKA osnovcima srednjo{kolcima i studentima 15 KM-1h.Tel. 062/713-098. KERAMI^ARSKA usluge, mole raj pos ta va lja nje la mi na ta.Tel:062/466-093. PROFESORICA Dru{tvenog fakulteta daje instrukcije engleskog jezika isklju~ivo za osnovce. Tel: 062/827-496. PREVOZ stvari, namje{taja i ostalog ve}im kombijem radna snaga, povoljno. Tel. 066/687-703. KOMBI prevoz selidbe povoljno.Tel. 061/223-343. VR[IM prevoz selidbe, veliki kombi. Tel. 062/226-665. MONTER centralnog grijanja radi instalacije za centralno grijanje. Tel: 061/552-556. IZRADA i monta`a namje{taja ku hi nja, pla ka ra po li ca. Tel.0627466-093. Kerami~arske usluge, moleraj postavljanje elektro instalacija i laminata. Tel: 062/466-093. Molerske usluge kre~enje stanova 1-sobni 120 KM. Tel: 062/073-760. KERAMI^AR. Tel: 061/811-793. KUCAM tekstove na ra~unaru. Tel:061/211-606. ZIDARSKO-tesarski radovi: zidanje, maltanje, {alovanje, betoniranje, povoljno. Mob. 062/134-827, 033/241-465. MO LER SKI ra do vi ure dno kvalitetno.Tel: 062/127-525. NJEMA^KI advokata iz BiH zastupa u svim pravnim stvarima u BiH.Tel.061/537-739. MOLERI-profesionalci nude usluge: gletovanje, moleraj, boje stolarija, tapete, radijatori, i sve drugo po dogovoru. Mob. 061/219-768, 033/456-979. DAJEM instrukcije iz matematike za sve {kole i fakultete. Tel. 061/534-231. PRI^AJTE engleski obuka i vje`be govornog engleskog u svim prilikama. Tel. 061/519-089. POPRAVLJAM TV svih modela profesionalno i na va{oj adre si. Tel. 033/653-311, 062/199-199. OBAVLJAM poslove zidarske, kre~enje, malterisanje i ostalo po potrebi. Tel: 061/382-219. POVOLJNO i kvalitetno postavljam sve od rigipsa. Mob. 061/545-888. POVOLJNO i kvalitetno radim centralno, eta`no grijanje, plinske instalacije i vr{im zamjenu konvektora. Mob. 061/922476 i 033/800-514. MOLERSKI radovi uz potpunu za{titu ljepljivim trakama i po dnim naj lo ni ma. Mob. 061/606-441. INSTRUIRAM |ake i studente na Ali pa {i nom po lju. Mob. 0617157-991. VKV stolar vr{i opravke stolarije, tapaciranog namje{taja, roletni itd. Mob. 061/863-740. SERVIS ra~unara „AKI“ Grbavica instalacija, nadogradnja.Tel. 061/545-375. STAKLARSKA radnja „Edo“, izvodi sve staklarske radove, te uramljuje i oprema slike, H. Kre{evljakovi}a. Tel. 033/221902, 061/130-034. EFIKASNO i uspje{no, instrukcije iz matematike, dolazak na adresu. Mob. 062/916-472, 062/391-715. BRAVARSKI radovi, dolazim na adresu, ugradnja i popravka brava, gara`nih vrata i blindiranih. Mob. 061/233-078. OBAVLJAM zidarske radove, kre~enje i sve ostalo po potrebi. Tel: 061/382-219. POVOLJNO — vanjske roletne, aluminijske `aluzine, trakaste zavjese, harmonika vrata i PVC-rehau stolarija. Mob. 061/214-303. IZNAJMLJUJEM stolice i stolove za razne namjene, cijena do 20kom — 1,5 KM, a 20 stolica i vi{e — 1 KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/563-292. INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike i fizike, na Ilid`i, ~as 6 KM. Tel. 621-976.

mali
NUDIMO povoljno vo|enje svih knjigovodstvenih poslova za privredna dru{tva (proizvodnja, trgovina, usluge) i samostal ne po du ze tni ke. Mob. 061/160-020. PROFESOR engleskog daje instukcije, cijena 1 ~as/10 KM, radim prevode. Mob: 061/654-941. POVOLJNO vr{im selidbe, prevoz robe kombi mercedesom. Ra dna sna ga po do go vo ru. Mob. 061/563-292. KOMBI mercedesom najpovoljnije vr{im selidbe i prevoz robe. Mob. 063/121-524. MOLERSKE usluge kre~enja, stnaova 1-sobni 120 K m2-sobni 200 KM 3-sobni 300 KM. Tel: 062/073-760 i 033/630-332. MATEMATIKA, instrukcije za sve {ko le i fa kul te te. Mob. 061/800-259. ELEK TRI^AR SKE uslu ge: TEA pe}i, el. pe}i, bojleri, indikatori, lusteri, plafonjere, instalacije, itd. Mob. 061/048-497. POSTAVLJANJE svih vrsta parketa sa ma{inskim obradama i lakiranjem. Mob. 061/827-492. TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu, original daljinski za sve TV aparate. Tel. 650-867, 061/188-410. NAJJEFTINIJE u gradu iznajmljujem stolice i stolove za sve prigode. Mob. 063/121-524. ELEKTRI^AR — vodoinstalater radi nove i popravlja stare instalacije (eko plastika, sa ni ta ri ja, ser vis boj ler, el. pe}i, in di ka to ri, osi gu ra~ke ku ti je, sklop ke itd. Mob. 061/132-149. VO DO IN STA LATER vr{i opravke, ugradnja novih instalacija i novih sanitarija. Mob. 061/389-112. TAPETAR VK radi sve poslove, tapetarske struke, dolazi na adresu besplatno. Tel. 240-895, 062/909-306. TEPSER S.O.D. profesionalnim ma{inama ~istimo: namje{taj, unutra{njost auta, tepihe (rese), itisone i kamene podove (za{tita). Mob. Nib, 061/524461, 033/200-003.

Oglasi

35

SERVIS zdravlja, uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, muhe, stjenice, komarce i mi{eve. Mob. 062/136-248 i Tel. 033/219-761. TELEFONIKO popravlja stare, nove, be`i~ne telefoni i izrada telefonskih instalacija. Tel. 033/233-880 i 061/141-676. SERVIS kompjutera sistemi, nadogradnja, programi. Mob. BRU[ENJE, lakiranje parketa i podova bezpra{inskom ma{inom uz garanciju. Tel. 510-228 i Mob. 061/359-500. VR[IM usluge prevoza svih vrsta roba, kao i selidbe iz Europe i BiH. Tel. 033/232-162, 061/266-764 i 061/108-779. SERVIS kompjutera sistemi, nadogradnja, programi. Mob. 061/902-688. PREKUCAVAM sve vrste materijala, brzo, kvalitetno, povoljno, kompjuterska obrada. Tel. 061/533-326. BRAVAR i varilac, profesionalna izrada i monta`a svih vrsta bravarskih radova. Mob. 061/141-659. KERAMI^AR ~isto i kvalitetno uz garanciju vr{i sve vrste kerami~kih radova. Mob. 061/930315. KOMBI prevoz: selidbe, klavire, kabaste stvari, radna snaga po dogovoru. Mob. 061/841-309. VKV BRAVAR, popravljam brave, pravim gelendere i kovane ograde. Mob. 062/907-356. DAJEM instrukcije iz francuskog jezika, za sve nivoe znanja i prevodim sve vrste tekstova. Mob. 061/365-677. MATEMATIKU instruira dipl. ing. elektrotehnike, na kvalitetan i razumljiv na~in. Mob. 061/571-361.

USLUGE

RAZNO
PO KLA NJAM `en ku njema~kog ov~ara sa pedigreom. Tel. 070/241-923 i 062/858-103. KOLEKCIJA `eljezhice period 1990-1954.razne altae pribor sli ke pe~ate, knji ge. Tel:061/154-540. ZA EKO selo razne starine prodajem volovsko alati pribor na mje {taj knji ge. Tel. 061/154-540.

36

mali

Oglasi

utorak, 20. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

POSLJEDNJI POZDRAVI, SJE]ANJA I SMRTOVNICE
za objavljivanje u dnevnim novinama Oslobo|enje mogu se predati u poslovnicama BH Po{ta {irom Bosne i Hercegovine

I U NAJTE@IM TRENUCIMA S VAMA - VA[E OSLOBO\ENJE
Naziv po{te Biha} Biha} Cazin Velika Kladu{a Adresa Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 07-19 07,30-15,30 09-19 08-16,30 07-19 07,30-15,30 07-19 07,30-15,30 07-19 07,30-15,30 07-16 07-14 07-19 07,30-15,30 07-16 07-14 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-18 08-18 08-20 08-18 08-18 08-18 08-18 08-18 07-20 08-16 07-20 08-16 08-16 08-15 07-20 08-15 08-15 07-20 07-20 08-15 07-20 09-20 Naziv po{te Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Ilid`a Had`i}i Vogo{}a Ilija{ Travnik Novi Travnik Bugojno Gornji Vakuf Fojnica Donji Vakuf Tuzla Tuzla Adresa Put `ivota bb Grbavi~ka 1 Behd`eta Muteveli}a bb D`emala Bijedi}a 37 Safet bega Ba{agi}a bb Zelene beretke 15 Trg solidarnosti 37 Safeta Had`i}a 107 Trg ZAVNOBIH-a 17 Bul. branilaca Dobrinje bb Rustempa{ina 13 Had`eli 116 Jo{ani~ka 32 29. februara 4 Prnjavor 11 Trg Zlatnih ljiljana bb Nugle II Javi} bb Doktora Raljevi}a bb Ul. 14. Septembra Aleja bosanskih vladara 29 Musala 2 Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 07-20 07-20 09-16 09-16 08-16 08-16 08-16 09-16 08-15 08-16 07-20 07-20 07-20 08-15 08-18 08-15 08-19 08-15 08-19 08-15 08-16 08-18 07-20 08-15 09-16 08-15 07-20 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07-15 08-15 Naziv po{te Tuzla Tuzla Tuzla Kalesija @ivinice Kladanj Banovi}i Lukavac Gra~anica Srebrenik Grada~ac Zenica Zenica Zenica Zavidovi}i Kakanj Maglaj Te{anj Visoko Vare{ Olovo Breza Br~ko Adresa A. Herljevi}a 10 Rudarska 37 Bosne Srebrne bb Oslobodilaca bb Mar{ala Tita bb Patriotske lige 1 Banovi}i Borisa Kidri}a bb M. Vehbi ef. [emsekadi}a Kulina bana bb H. kapetana Grada{~evi}a 23 Masarikova 46 Kralja Tvrtka I br. 2 Lond`a 83 Patriotske lige bb Zgo{}anska 44 S. Omerovi}a 8 Trg Alije Izetbegovi}a ^ar{ijska 75 Put mira 15 H. kapetana Grada{~evi}a bb Hasana Kjafije 6 Bulevar mira bb Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 08-16 08-15 08-15 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 07-17 08-15 07-17 07-17 07-20 07-20 08-20 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 08-16 08-16 07:30-16 08-17 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 -

Bosanska 3 Bosanskih Kraljeva Trg zlatnih ljiljana Ibrahima Mr`ljaka bb Bosanska Krupa Trg oslobo|enja 1 Bosanski Bosanska 115 Petrovac Sanski Most Banjalu~ka 2 Klju~ Kulina bana 11 Gora`de Ferida Dizdarevi}a 3 Ustikolina Ustikolina Pra~a Trg Kemala Hrve bb Mostar Tekija bb Mostar Bra}e Feji}a bb Mostar Mar{ala Tita 51a (Sj. logor) Konjic Mar{ala Tita bb Jablanica Pere Bili}a 24 Sarajevo Obala Kulina bana 8 Sarajevo Mar{ala Tita 12 Sarajevo ^emalu{a bb Sarajevo Patriotske lige 40 Sarajevo Livanjska 1 Sarajevo Vi{njik 40 Sarajevo Zmaja od Bosne 88

OSLOBO\ENJE utorak, 20. decembar/prosinac 2011.

KULTURA

37

Zatvoreni dan Ars Aevija

U Meeting Pointu od 22. decembra

Ma nije
on takav
Na redovnom repertoaru kina Meeting Point od ~etvrtka, 22. decembra, bi}e film “Ma nije on takav“ reditelja Miroslava Petkovi}a. Uloge u filmu ostvarili su: Gordan Ki~i}, Dragan Bjelogrli}, Zoran Cvijanovi}, Iskra Brajovi}, Branka Pui}, Ivana Mihi}... Glavni junak filma Bo{ko je inteligentan, obrazovan, oprezan, {armantan, romanti~an i magi~no privla~an za `ene. Ostavlja utisak ~ovjeka u koga se mo`ete pouzdati. Sa druge strane, on je prevarant koji svoje manipulatorske metode naj~e{}e primjenjuje u gradskoj `eljeznici, udvaraju}i se isklju~ivo lijepim, usamljenim `enama i kada one zagrizu mamac, od njih izvla~i novac. Sve }e krenuti naopako kada stupi u vezu sa sestrom mo}nog tajkuna, koja }e zbog neuzvra}ene ljubavi sebi presje}i vene, a `ele}i da se osveti, brat }e u potjeru za Bo{kom poslati opasne tipove. Po slu`benoj du`nosti za njim kre}e i inspektor Gavri}, koji Bo{ka zbog raznih prevara poznaje odranije.

Neka bude mrak!
^ak 84 umjetnika (pisci, glumci, slikari, redatelji, muzi~ari, teatrolozi, likovni kriti~ari, pa i nau~nici, i samo jedan politi~ar) uputila su podr{ku projektu. “Zape~atili“ su to sino} potpisivanjem deklaracije o kapitalnom ekonomsko-razvojnom zna~aju i kolektivnom interesu Ars Aevija
Neka bude mrak!, rekao je redatelj Danis Tanovi}, ugasiv{i svjetlo u Art depou u Domu mladih Skenderija. Prethodno je obi{ao izlo`ene eksponate, gase}i za sobom jedno svjetlo za drugim, do potpunog mraka. Na taj simboli~an na~in dao je podr{ku projektu Ars Aevi. U protekla tri mjeseca javnog protesta/performansa Envera Had`iomerspahi}a, generalnog direktora, ~ak 84 umjetnika (pisci, glumci, slikari, redatelji, muzi~ari, teatrolozi, likovni kriti~ari, i samo jedan politi~ar), uputila su podr{ku ovom projektu. “Zape~atili“ su to sino} potpisivanjem deklaracije o kapitalnom ekonomsko-razvojnom zna~aju i kolektivnom interesu projekta Ars Aevi. hi}a trajala je 14 dana - izvodio je svoj performans “Flauta zove an|ele mudrosti da otvore vrata Kolekcije Ars Aevi“, sviraju}i na kultnim lokacijama sarajevskog Starog Grada (od 16. do 30. septembra). Druga faza bila su zaklju~ana vrata Kolekcije (od 7. do 27. oktobra), tre}a - Art depo Kolekcije (od 28. oktobra do 18. novembra), ~etvrta - izlo`be “Umjetnost svijeta u Sarajevu“ u Hanikahu i SING SING u Vije}nici (od 22. novembra do 4. decembra) i peta - Centar Skenderija (od 7. do 19. decembra). - Moja najdublja iskrena namjera je bila da kroz ova tri mjeseca i kroz rije~i mudrih ljudi u Sarajevu, gra|anima Sarajeva i na{im politi~kim djelatnicima pomognemo da shvate vrijednosti projekta Ars Aevija, aktuelne i dugoro~ne, i da na tom osnovu donose odluke o planiranju u bud`etu i o roko-

Izniklo iz ni~ega
- @ivimo, moj {kolski drug Enjo i ja, u vremenima gdje je iracionalno pobijedilo racionalno, `ivimo u vremenima u kojima je Enjo posve}en umjetnosti, posve}en ne~emu {to je za neke apsurd. @ivimo u vremenima u kojima se pojedinac bori protiv cijelog dru{tva, `ivimo u vremenima u kojima se pojedinac sam bori protiv sistema. Ars Aevi je ne{to {to bi trebalo upisati u sve knjige umjetnosti, duhovnosti, posve}enosti. Ars Aevi je ne{to {to je izniklo iz ni~ega. Poslije dvadeset godina Ars Aevi je gromada, pored te gromade prolaze dr`avnici, prolaze sistemi, prolaze stranke, prolaze neki neodgovorni ljudi i gledaju na tu gromadu sa nipoda{tavanjem, kazala je Jasna Dikli}. vima izgradnje. Ukoliko ovo ne bude dovoljno, mislim da pozovem i na{e internacionalne prijatelje: direktore muzeja savremene umjetnosti u svijetu, organizatore osniva~kih kolekcija i najzna~ajnije umjetnike, da se i oni pridru`e na{em protestu u narednim mjesecima. Njihove komentare objavili bismo u drugoj knjizi mudrosti, koja }e govoriti o zna~aju projekta. Iskreno se nadam da tu fazu podsje}anja i obja{njavanja zna~aja Ars Aevija ne}emo morati realizirati, rije~i su Envera Had`iomerspahi}a.

Supertalent

Eva Pili} petoplasirana

Tri mjeseca
Podsje}anja radi, prva faza protesta Envera Had`iomerspa-

Pobijedilo

Vratiti umjetnicima
Internacionalna faza protesta po~et }e 6. januara i trajat }e do 6. aprila 2012, kada se navr{avaju dvije decenije projekta Ars Aevi. - Ako i tada ne nai|emo na razumijevanje i ne postignemo dogovor o konkretnom programu izvedbe djelovanja na izgradnji muzeja Ars Aevi, moramo tra`iti drugi odgovor {ta }emo sa Kolekcijom Ars Aevi, a to zna~i, pretpostavljam, da je trebamo vratiti umjetnicima, dodaje Had`iomerspahi}. Susret potpisnika deklaracije Ars Aevi odr`an je sino} na Dan Kolekcije u Art depou na Skenderiji. Potpisivanjem deklaracije obilje`en je posljednji dan javnog protesta Ars Aevija u Sarajevu. A do tada, svi planirani tradicionalni sadr`aji programa Otvorenog dana Kolekcije Ars Aevi su Mr. SEKULI] otkazani.

kazali{te

Osamdeset i ~etiri glasa za svjetlo
Dejan Veki}, Adil Kulenovi}, Boris[iber, NerminTuli}, Bojan Zec Filipovi}, Damir Uzunovi}, Zoran Bibanovi}, Hidajet Repovac, BorisKo`emjakin, GradimirGojer, VefikHad`ismajlovi}, Ivan [traus, Nata{a Pelja - T boa ri, Petar Skert, Neboj{a [eri} [oba, Sr|a Hrisafovi}, Ivo Kom{i}, Zenit \ozi}, Lamija Tanovi}, Zijad Ljevakovi}, Danijel Premec, NelaHasanbegovi}, Besim Spahi}, NenaDimitrijevi}, Jovan Divjak, Mihajlo Atijas, Dean Jokanovi} Toumin, Asja Mandi}, Bojan Had`ihalilovi}, D`evdet Tuzli}, Kumjana Novakova, Dino [aran, Amir Vuk Zec, Albina Magerl, Alija Hafizovi} Haf, Adi ]orovi}, NenadDizdarevi}, Strajo Krsmanovi}, Edin Numankadi}, prof. Stjepan Ro{, Ognjenka Finci, Jusuf Had`ifejzovi}, SenadinMusabegovi}, MajaBajevi}, Edo Maajka, AhmedBuri}, Ferida Durakovi}, Vedrana Seksan, Ademir Kenovi}, Slavko Pervan, Anja Bogojevi}, Nermina Zild`o, Almin Zrno, Jerko Je{aDenegri, StrajoKrsmanovi}, Ilija [imi}, Slobodan Samard`i} Sam, Josip Bla`evi}, Ibrahim Spahi}, Mladen Jeli~i} Troka, Damir Nik{i}, Pe|a Kojevi}, Nenad Breki}, Zdravko Grebo, Budo Vukobrat, Nihad i Sead Kre{evljakovi}, Fadil Had`i}, Ranko Rihtman, Nenad Jurin, Miroslav [aranovi} (Indexi), Jasmin Durakovi}, Ekrem Dupanovi}, Alija Isovi}, Braco Dimitrijevi}, Dino Mustafi}...

sjena

U `estokoj konkurenciji za titulu supertalenta u tre}oj sezoni izborilo se kazali{te sjena Promenada klub koje je dobilo najvi{e glasova publike. Mlada Eva Pili} iz Uskoplja napustila je {ou u tre}em eliminacijskom postupku i to kao petoplasirana. Enis Be{lagi}, prema mnogima najduhovitiji ~lan `irija, rastu`io je mnoge odmah na po~etku emisije kada je najavio da vi{e ne}e sudjelovati u Supertalentu: - Kad ve} niko u Hrvatskoj ne `eli ponuditi ostavku, evo u~init }u to ja, rekao je Enis u svom simpati~nom stilu. Na samom kraju superfinala ostali su Borislav Vrani} i Promenada klub. @iri je konstatirao da su oba kandidata bila njihovi favoriti.

38

SCENA

utorak, 20. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE
Foto: D. TORCHE

Recesija stigla i Hollywood

Umjesto muzeja - kino
Ameri~ka Akademija filmskih nauka i umjetnosti (AMPAS), najpoznatija po dodjeli svojih godi{njih nagrada, popularno zvanih Oscar, odlu~ila je izmijeniti namjenu prostora koji je trebao biti filmski muzej svjetske klase i pretvoriti ga u otvoreno kino. Amfiteatar od 1.600 kvadratnih metara kupljen je 2005. godine sa namjerom da bude preure|en u muzej posve}en filmskoj umjetnosti, ali je zbog recesije njegova namjena preusmjerena u ne{to {to }e koristiti zajednici, kako je rekao Tom Sherak, predsjednik Akademije. Zbog lo{e ekonomske situacije, novac za izgradnju potpuno novog objekta nije mogao biti skupljen, a prodaja lokacije nije dolazila u obzir zbog pada cijena na tr`i{tu nekretnina. Novokino na otvorenombi}epriklju~enoPickfordcentru za filmske studije, u kojem se nalazifilmskaar-

Divanhana predstavila novi spot

Evo srcu mome radosti
Nova lokacija za muzej

hiva Akademije te vije}a za nauku i tehnologije. Akademija trenutno aktivnoskupljanovackako bi otvorilafilmskimuzej u biv{emprostoru May Co. lancatrgovina, koji je sada u vlasni{tvu Muzeja umjetnosti orkuga Los Angeles.

Selma Bajrami potvrdila glasine

Trudna sam!

Ju~er je u prepunoj sali art-kina Kriterionpredstavljenspot za novu pjesmubendaDivanhana “Evo srcu momeradosti“. Grupamuzi~ara sa Muzi~keakademije u Sarajevu, koja se prvi put okupila prije dvije godine i predstavilapublici, njeguje i na jedan nov na~in prezentira tradicionalnu muziku s Balkana. Slavnu sevdalinku “Evo srcu mome radosti“ nepoznatog autora obradili su zajedno sa priznatim klasi~nim gitaristom Sanelom Red`i}em i mladom sarajevskom umjetnicom Leilom ]ati}. U produkciji Zorana Mati}a i Du{ana Bauka pjesma je snimljena u studio 6 RTV Beograd. Videospot za spomenutu pjesmu je ra|en u produkciji ku}e Gotiva iz Sarajeva, sa producentom Murisom Beglerovi}em na ~elu. Spot koji inkorporira kadrove sa nekoliko lokacija iz BiH i Hrvatske na ju~era{njoj je promociji primljen sa odu{evljenjem kod prisutnih (koji su, dodu{e, mahom prijatelji pripadnika benda). Kako je naglasio Beglerovi}, videozapis

Videozapis za novu pjesmu popularnog benda sniman na lokacijama u BiH i Hrvatskoj

Veliko interesovanje za grupu sa Muzi~ke akademije u Sarajevu

je sniman pod ekstremnim uslovima i na niskim temperaturama. “Snimanje je zaistabilonaporno, snimali smo i vi{enego{to smo planirali, ali sve smo uspje{no realizovali prvenstveno zbog zalaganja ~lanova benda koji su zaista na snimanju davali i vi{e od svog maksimuma“, kazao je on.

^lanovi Divanhane za slijede}u godinu najavljuju nastavak anga`mana na o~uvanju tradicionalnemuzike s ovihprostora i nagla{avaju da je pjesma “Evo srcu mome radosti“ i spot za nju samo po~etak projekta koji tek treba da za`ivi u narednom periodu.
Ni. S.

Beckhamovi sele iz LA
Tuzlanska folk-pjeva~ica Selma Bajrami, koja je sretno zaljubljena u Mujukoji`ivi u Be~u, potvrdila je da je u drugom stanju: -T a~no je da sam trudna. O tome ne `elim puno da pri~am jer smatram da bar za sada o tome ne morampri~ati u javnosti i `elimdetalje zadr`ati za sebe. Sretna sam, ushi}eno je ispri~ala Bajrami. Nakon {to je pjeva~icu prije mjesec skupocjenim prstenom zaru~io njen budu}i suprug Mujo, koji `ivi i radi u Austriji, uskoro }e u svom rodnomgraduorganizirativjen~anje. Svadba }e se odr`ati 22. decembra u hotelu Tuzla, a bit }e oko 100 zvanica. - Nisam `eljela da od svoje svadbepravimcirkus. Pozvala sam samo one za koje smatram da su mi prijatelji, ka`e Bajrami.

Destinacija Pariz
Nakon {to mu je karijera u LA Galaxyu do{la u }orsokak, David Beckham i porodica `ele se po svaku cijenu vratiti u Evropu. Beckham u tu svrhu ve} du`e pregovara sa francuskim PSG-om, ali kri{om i sa nekim oto~kim klubovima. Kako navode prijatelji bliski slavnom paru, oboje su uzbu|eni zbog povratka na Stari kontinent, ~ak i Victoria, koja se ne tako davno protivila takvoj odluci. ^injenice koje govore u prilog takvom odvijanju stvari je i potraga za privatnim {kolama za njihovu djecu, me|u kojima prednost imaju one koje je poha|ao i sam Beckham. Victoriji se ovaj scenario svi|a jer mo`e lak{e uticati na ve}e prisustvo svog modnog brenda u Evropi, {to do sada nije bio slu~aj. ^ak i da Beckham potpi{e za pariski klub, to porodici ne bi stvaralo problem da se redovno vi|a. Jedino jo{ nije jasno kako }e na ovu situaciju reagovati njihovi novope~eni prijatelji, porodica Cruise - Holmes.

Zlatni globus

HBO-u najvi{e

nominacija
Kate Winslet. Odmah iza nje nalazi se serija “Carstvo poroka“ sa , Steveom Buscemijem u glavnoj ulozi, a nakonnjih tu su i TV filmovi“CinemaVerite“ i “Too Big to Fail“ svi sa po tri nominacije. , Pomenuta dva filma HBO }e prikazati u na{em dijelu svijeta u 2012. godini, dok je sama dodjelazlatnihglobusaplanirana za 15. januar. I nju tako|er mo`ete pratiti na HBO-u u direktnom prenosu od dva sata ujutro.

Ameri~ka TV mre`a i jedna od najve}ih produkcijskih kompanija u televizijskom svijetu HBO osvojila je najvi{e nominacija za Zlatniglobus ove godine, njih~ak 18. Mini serija “Mildred Pierce“, koju su sretnicikojiimajuneki od dodatnihpaketalokalnihkablovskih televizija, a koji uklju~uje HBO kanale, imali priliku gledati, predvodi listu sa ~ak 4 nominacije. U serijiglavneulogetuma~e Guy Pierce, Evan Rachel Wood i

David }e dobiti {ansu u novom klubu, a Victoria prostor za promociju svog brenda

OSLOBO\ENJE utorak, 20. decembar/prosinac 2011.
Na osnovu ~lana 104. Zakona o visokom obrazovanju (,,Slu`bene novine Kantona Sarajevo“, broj 22/10 Pre~i{}eni tekst), a u vezi sa Odlukom Senata, broj IUS-SENAT-11-1798/2011, Internacionalni univerzitet u Sarajevu (u daljem tekstu: IUS) raspisuje

OGLASI

39

KONKURS
za izbor u sva nau~no-nastavna / umjetni~ko-nastavna zvanja Izbor kandidata (akademskog osoblja) vr{it }e se u sva nau~no-nastavna/umjetni~ko-nastavna zvanja za nau~ne, odnosno umjetni~ke oblasti na sljede}im fakultetima IUS-a: Fakultet prirodnih i tehni~kih nauka Nastavnik Saradnik (docent, vanredni profesor, (asistenti, vi{i asistenti) redovni profesor) Biolo{ke nauke 1 2 Ma{instvo* 2 Elektrotehnika** 4 Matematika 1 1 Nau~na oblast Na osnovu ~lana 240. Zakona o tr`i{tu vrijednosnih papira (“Slu`bene novine Federacije BiH”, broj 85/08), «NAPRIJED INVEST« dru{tvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo objavljuje: Fond Adresa - sjedi{te Fonda Broj telefona i telefaksa E-mail adresa Broj u registru emitenata kod Komisije Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom "NAPRIJED" d.d. Sarajevo Sarajevo, Zmaja od Bosne br. 50 tel: 033/712-960; telefax:033/712-962 infonaprijedinvest@naprijedinvest.ba ZJP-031-04

Redni broj

1. 2. 3. 4.

Izvje{taj o doga|ajima koji su bitno uticali na poslovanje Fonda 1. Navesti doga|aj 2. Datum nastanka doga|aja 3. Kratki opis i razlog doga|aja Odluka o ponovnom sazivanju Skup{tine 16.12.2011. godine Na osnovu ~lana 269. stav 1. ta~ka 10. Zakona o privrednim dru{tvima (''Sl. novine FBiH'', br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09 i 63/10) i ~lana 50. Statuta Nadzorni odbor Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom ''NAPRIJED'' d.d. Sarajevo, na dvanaestoj sjednici odr`anoj 16.12.2011. godine donio je slijede}u ODLUKU I O ponovnom sazivanju III sjednice Skup{tine Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom ''NAPRIJED'' d.d. Sarajevo, koja }e se odr`ati 9.1.2012. godine sa po~etkom u 10 sati, u Sarajevu, u sjedi{tu Fonda u Ulici Zmaja od Bosne broj 50. II Za Skup{tinu Fonda predla`e se slijede}i dnevni red: 1. Izbor predsjednika Skup{tine; 2. Izbor dva ovjeriva~a zapisnika Skup{tine; 3. Dono{enje odluke o izmjenama i dopunama Statuta ZIF „NAPRIJED“ d.d. Sarajevo. Tarik Kari}, direktor Dru{tva, tel: 033/712-960

* U okviru nau~ne oblasti Ma{instvo prednost imaju kandidati kako slijedi: - 1 nastavnik sa odgovaraju}om diplomom iz oblasti Industrijskog in`injeringa; - 1 nastavnik sa odgovaraju}om diplomom iz oblasti Ma{instva. **U okviru nau~ne oblasti Elektrotehnika prednost imaju kandidati kako slijedi: - 2 nastavnika sa odgovaraju}om diplomom iz oblasti Informatike ili Programskog in`injeringa; - 2 nastavnika sa odgovaraju}om diplomom iz oblasti Elektronike ili Elektronskog in`injeringa Redni broj Fakultet menad`menta i javne uprave Nastavnik Saradnik (docent, vanredni profesor, (asistenti, vi{i asistenti) redovni profesor) Me|unarodni odnosi 1 Ekonomija 1 Nau~na oblast

1. 2.

* U okviru nau~ne oblasti Ekonomija prednost imaju kandidati kako slijedi: - 1 nastavnik sa odgovaraju}om diplomom iz oblasti Ekonomskog modeliranja, Ekonometrije i Statistike. Redni broj Fakultet umjetnosti i dru{tvenih nauka Nau~na/Umjetni~ka oblast Nastavnik (docent, vanredni profesor, redovni profesor) Vizualna umjetnost* 1 Politi~ke nauke i sociologija** 1 Saradnik (asistenti, vi{i asistenti) 1 4. Ime i prezime, kontakt-telefon osobe ovla{tene za davanje dodatnih informacija u vezi sa doga|ajem

1. 2.

* U okviru umjetni~ke oblasti Vizualna umjetnost prednost imaju kandidati kako slijedi: - 1 nastavnik sa odgovaraju}om diplomom iz oblasti Historije i sociologije umjetnosti - 1 saradnik sa odgovaraju}om diplomom iz oblasti Vizualnih umjetnosti i dizajna vizualnih komunikacija. ** U okviru nau~ne oblasti Politi~ke nauke i sociologija prednost imaju kandidati kako slijedi: - 1 nastavnik sa odgovaraju}om diplomom iz oblasti Psihologije. Uslovi: Kandidati za izbor u nau~no-nastavna, odnosno umjetni~ko-nastavna zvanja, pored op}ih uslova propisanih Zakonom o radu, minimalnih uslova za izbor u nau~no-nastavna / umjetni~ko-nastavna zvanja propisana ~lanom 96, odnosno ~lanom 97. Zakona o visokom obrazovanju („Slu`bene novine Kantona Sarajevo“, broj 22/10 - Pre~i{}eni tekst) i op}im aktima IUS-a, trebaju ispunjavati i sljede}e uslove: - Obavezno poznavanje engleskog jezika u pismu i govoru. Kandidati uz prijavu na konkurs obavezno prila`u slijede}e: 1. Biografiju / Curriculum Vitae sa bibliografijom; 2. Diplomu ili uvjerenje o diplomiranju o ste~enom nau~nom stepenu doktora nauka u datoj nau~noj oblasti, diplomu ili uvjerenje o diplomiranju o ste~enom stepenu magistra nauka, odnosno zavr{enom drugom ciklusu studija i/ili diplomu ili uvjerenje o diplomiranju dodiplomskog studija, odnosno zavr{enog prvog ciklusa studija, sa najmanje 240 ECTS bodova i prosje~nom ocjenom 8 ili 3,5 ( u zavisnosti da li se kandidat prijavljuje za izbor u zvanje redovnog profesora/vanrednog profesora/docenta, vi{eg asistenta ili asistenta); 3. Uvjerenje o postignutim ocjenama u toku dodiplomskog studija i prosje~noj ocjeni studija (za izbor u zvanje asistenta); 4. Rje{enje o nostrifikaciji diplome ili potvrda da je pokrenut proces nostrifikacije diplome (za kandidate koji su diplomu stekli u inostranstvu); 5. Objavljene nau~ne radove, kao i naznaku publikacije u kojoj su radovi objavljeni i relevantne baze podataka u kojoj su radovi citirani; 6. Objavljene knjige relevantne za izbor u akademsko zvanje; 7. Dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u umjetni~ko-nastavna zvanja za koja se prijavljuju; 8. Odluku o prethodnom izboru u akademsko zvanje (ukoliko je izvr{en izbor); 9. Odluka o imenovanju za mentora kod izrade doktorskih disertacija i magistarskih radova, odnosno drugi odgovaraju}i dokument kojim se dokazuje mentorstvo; 10. Potvrdu visoko{kolske ustanove o uspje{nom izvo|enju nastave na engleskom jeziku (za kandidate koji su ranije samostalno izvodili nastavu) ili dokaz o poznavanju engleskog jezika*; 11. Uvjerenje o dr`avljanstvu ili kopiju CIPS-ove li~ne karte (ne starije od 6 mjeseci) za kandidate koji su dr`avljani Bosne i Hercegovine, odnosno ovjerenu kopiju prve stranice paso{a za kandidate koji nisu dr`avljani Bosne i Hercegovine. *Nije potrebno za kandidate koji su stekli diplomu na visoko{kolskim ustanovama sa engleskog govornog podru~ja, odnosno kojima je engleski jezik maternji. Dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji. Kandidati su obavezni u prijavi nazna~iti jedno od zvanja za koje se prijavljuju, u suprotnom, takva prijava }e se smatrati neurednom i ne}e biti razmatrana. Kandidat koji nije ranije sudjelovao u realizaciji nastavnog procesa u visoko{kolskoj ustanovi obavezan je da pred studentima i Komisijom za pripremanje prijedloga za izbor u zvanja odr`i pristupno predavanje iz nau~ne oblasti, odnosno predmeta za koje je konkurisao. Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja zaklju~no sa 4. 1. 2012. godine. Prijave sa potrebnim dokumentima sa naznakom „PRIJAVA ZA KONKURS ZA IZBOR U AKADEMSKA ZVANJA, NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA“, te naznakom fakulteta i nau~ne, odnosno umjetni~ke oblasti za koju se kandidat prijavljuje dostaviti li~no ili preporu~enom po{tom u zatvorenoj koverti na adresu: Internacionalni univerzitet u Sarajevu, Hrasni~ka cesta 15, 71 210 Ilid`a, Sarajevo. Nepotpune i neblagovremene prijave se ne}e razmatrati. Konkursna dokumentacija se ne}e vra}ati.

NAPRIJED INVEST dru{tvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne br.50 Telefoni: +387-33-712-960 i 712-961; Fax: +387-33-712-962; E-mail: infonaprijedinvest@naprijedinvest.ba

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INA SANSKI MOST OP]INSKI NA^ELNIK Broj: 06-31-2318/11 Datum, 16. 12. 2011. godine Na osnovu ~lana 38. Statuta Op}ine Sanski Most (“Sl. glasnik Op}ine Sanski Most”, broj 4/08, 5/08, 5/09 i 2/10), op}inski na~elnik 16. 12. 2011. godine objavljuje

PONI[TENJE
PONOVNOG JAVNOG POZIVA Poni{tava se ponovni javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju nekretnina u vlasni{tvu Op}ine Sanski Most (zgrada biv{eg Dispanzera) broj 06-31-2318/11 koji je raspisao op}inski na~elnik Op}ine Sanski Most 2. 11. 2011. godine, a objavljen je u dnevnom listu Oslobo|enje 4. 11. 2011. godine. OP]INSKI NA^ELNIK prim. dr. Mustafa Avdagi}

40

POMO] U KU]I

utorak, 20. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

NOVOSTI I PREPORUKE

Nekoliko na~ina da vam plata traje mjesec

Kantarion lije~i svaku ranu
Kantarion sadr`i mje{ovite tanije, u kojima preovladava katehinski, smole, antocijan, crvenu boju hipericin, karotin, flavonoidne heterozide, holin, vitamin C i tragove alkaloida. Ima i fenolskih jedinjenja izra`enog antibakterijskog dejstva. Posebno bogatstvo kantariona je njegovo

Ne kasnite s pla}anjem

RA^UNA
Stvorite korisnu naviku pla}anja ra~una na vrijeme i u{tedjet }ete vi{e nego {to mislite
Novac vam izmi~e iz ruku kao sitan pijesak, imate osje}aj da nikada nemate dovoljno para, a plata traje desetak dana. Otkrivamo vam rupe kroz koje se novac naj~e{}e izvla~i. Svako od nas ima navike kojima nepotrebno tro{imo i rasipamo novac. Nosite svuda spisak sa sobom i izbjegavajte kupovinu kada ste tu`ni, veseli, impulsivni. Stvorite korisnu naviku pla}anja ra~una na vrijeme i u{tedjet }ete i vi{e nego {to mislite. Pu{enje ko{ta puno vi{e od novca koji izdvajate za kutiju cigareta. Ta nezdrava navika drasti~no pove}ava tro{kove `ivota i zdravstvenog osiguranja. Od namirnica i odje}e, pa sve do lijekova, mnogi kupuju odre|ene proizvode isklju~ivo zbog imena. Me|utim, proizvodi koji nisu markirani ne moraju biti ni{ta lo{ijeg kvaliteta. Ako ste spremni da budete fleksibilni, u{tedjet }ete mnogo novca na putovanja. Prije planiranja putovanja u obzir uzmite

etarsko ulje, koje miri{e na crnogori~na ulja. Ulje je provjereni lijek protiv crijevnih parazita. Kantarionovo ulje se spravlja sa 100 g cvjetova kantariona i litar ulja kukuruznih klica. Cvijet prelijte uljem, poklopite i dva sata dr`ite na vodenoj pari. Potom procijedite (da bude bistro), naspite u fla{u i dobro zatvorite. Koristi se za mazanje rana, posjekotina, opekotina i drugih ozljeda ili se uljem natopi gaza pa se kao obloga stavi na povrije|eno mjesto. Spolja se koristi protiv upala i za pospje{ivanje epitelizacije, protiv posjekotina, opekotina, hemoroida, za zarastanje rana i kao antiseptik, a iznutra za lije~enje jetre, gastritisa, ~ira `eluca i protiv proliva.

termine prije ili poslije sezone i potra`ite jeftinije letove. Ako `elite da {tedite, nau~ite da kuhate, zaobilazite restorane i pri ja te lje po zo vi te ku}i na ve~eru. Osim intimnije atmosfere, organizovanje ve~ere kod ku}e je dosta jeftinije. Umjesto svakodnevnog tro{enja novca na sendvi~e, na posao ponesite gotov ru~ak ili salate. Iako ste ugasili televizor, radio, klimu i kompjuter, va{i ure|aji tro{e struju sve dok im je uti~nica u struji. Od ukupne energije koju ku}ni aparati potro{e, 10 do 35 posto je tokom razdoblja dok su uga{eni.

MODA, STIL, TRENDOVI

LJEPOTA, KOZMETIKA

[al se ove zime nosi preko glave
Osim na klasi~ne {alove koji se na razne na~ine motaju oko vrata, ove zime }ete nailaziti i na zanimljive cjevaste primjerke. Takav {al se nosi na nekoliko na~ina, mo`e slobodno da pada oko vrata, ali najzanimljiviji }e biti preba~en preko glave, ~ine}i istovremeno pokriva~ za vrat i za glavu. Misoni je na pistu poslao odli~ne primjerke cjevastih {alova u pletenim varijantama, diskretnih, urbanih boja, poput boje bijele kafe, boje pijeska i raznih zemljanih nijansi. Barberi Prorsum i Fendi kolekcije ovakvih cjevastih primjeraka toliko su elegantne da ih slobodno mo`ete nositi za sve~ane prilike. Oni nisu od te{kih materijala poput vune, nego od satena ili svile, gdje za glamurozni luk mo`ete da priu{tite i crvenu boju. U situacijama gdje se to o~ekuje, jednostavno ih sklonite s glave i poigrajte se njihovim naborima oko vrata.

Burgundski biftek
Potrebno:
600 g june}eg buta 80 g suhog mesa 2 ~esna bijelog luka 400 g crvenog luka ka{ika bra{na 1-2 ka{ike putera 400 g {ampinjona 2 ka{ike ulja 3 ka{ike paradajz-pirea 500 ml crnog vina za~in od suhog povr}a ka{i~ica maj~ine du{ice list lovora so i biber

Retinol protiv bora
Problemi sa aknama, suhom ko`om i borama mogu da se rje{avaju i jednostavnim prirodnim metodama. Blagotvorni tretmani za va{u ko`u nalaze se svuda oko vas. Zelene biljke poput {pinata i zelene salate su prirodni antioksidanti. Za blistav ten ubacite ovo povr}e u jelovnik. Medom mo`ete da tretirate suhe, ispucale usne. On poma`e ranama da zacijele i da se ko`a hidrira. Osim toga, med ima antivirusna svojstva, pa je dobar i kao lijek. Kada tra`e najbolji proizvod za borbu protiv bora, `ene bi trebalo da pogledaju da li sadr`i retinola jer on poma`e ko`i da se podmladi. Manje pri~e telefonom. Dugi razgovori mobilnim telefonom mogu da dovedu do osipa du` cijele vilice i obraza. Imajte uvijek pri ruci maramice i antibakterijsko sredstvo kojim }ete o~istiti svoj telefon.

Priprema:
Meso isje}i na kocke velike oko 3 cm. Isjeckati suho meso na trakice. Isjeckati bijeli i crveni luk na polovine. Izmije{ati bra{no sa razmek{anim maslacem. O~istiti {ampinjone i po potrebi ih presje}i napola ili ~etvrtine. Zagrijati rernu na 180 stepeni. Zagrijati ulje u {erpi koja mo`e da se stavi u rernu. Hrskavo propr`iti suho meso i izvaditi je. Ispr`iti u istom ulju meso, iz vi{e puta. Vratiti meso u {erpu, dodati paradajzpire, vino, ~esnu bijelog luka, maj~inu du{icu i list lovora. Posoliti, pobiberiti, dodati za~in od suhog povr}a i naliti vodom. Pokriveno kr~kati oko 60 minuta u rerni. Dodati mesu crveni luk i mje{avinu maslaca i bra{na. Izmije{ati i kr~kati otklopljeno jo{ 60 minuta. Dodati {ampinjone i kr~kati daljih 30 minuta.

OSLOBO\ENJE utorak, 20. decembar/prosinac 2011.

KORAK NAPRIJED
Saradnja Zelde i Retro Studiosa
Kompanija Nintendo povjerila je Retro Studiosu neke od svojih najuspje{nijih fran{iza tokom godina, a me|u njima su i Metroid i Donkey Kong. Imaju}i u vidu koliko su zna~ajne te fran{ize, postoji mogu}nost da }e ovaj teksa{ki studio sara|ivati i na jo{ ve}em projektu. Dizajner kompanije Nintendo Shigeru Miyamoto poseban akcenat je stavio na Zelda seriju kao ta~ku potencijalne saradnje. On je naglasio da su ranije ve} sara|ivali sa Retrom kada je u pitanju Metroid Prime serija, te da kada je rije~ o nekoj drugoj fran{izi, Zelda ima najvi{e mogu}nosti da bude najvjerovatnija fran{iza za ovu saradnju.

41

Unapre|enje za Cloud Print
Googleova karakteristika za daljinsko {tampanje koja nosi naziv Cloud Print dobila je zna~ajno unapre|enje predstavljanjem Chrome 16 verzije, navodi se u zvani~nom saop{tenju kompanije. Cloud Print sada dolazi direktno integrisan u pretra`iva~ zajedno sa velikim brojem korisnih izmjena ovog servisa. Update pro{iruje Cloud Print ~ine}i ga sna`nijim alatom za koji Google navodi da ima vi{e od {est miliona povezanih {tampa~a i veliki broj Android i iOS aplikacija za podr{ku od njegovog predstavljanja u aprilu ove godine. Uz Chrome integraciju novi Cloud Print update omogu}ava i Print Preview opciju.

HP razmi{lja o rebrendiranju
Moving Brands predlo`io je remake oznakekompanijeHewlett-Packard, {to bi trebalo da donesezna~ajnepromjene. U planu je da novi logo odlikuju ~etiri linije pod uglom te }e biti daleko moderniji nego trenutni dizajn. Zasad nije poznato da li }e se ~elnicikompanijeHewlett-Packardslo`iti spredlo`enomizmjenom ili ne. Ono {to je o~iglednojeste~injenica da bi ova izmjena poslovne oznake kompanije bila u skladu sa ~injenicom da HP postepenopristupaozbiljnije dizajnu. Uprkos tome {to je o~igledno da je noviEnvydizajninspirisanApple MacBook Proom, on pokazuje da se kompanija fokusira na prepoznatljive oznake.

Facebook se oslanja na PHP jezik
Ukolikopogledate URL ve}inestranapopularnogFacebookservisa, sigurno}etenegdje vidjeti. php. Razlog tome je ~injenica da se Facebook u velikoj mjeri oslanja na PHP skripting jezik za razvoj web baziranih dijelova ovog sajta. Popularnost i jednostavnost PHP na~inili su ga lakim za upotrebu korisnicima i razvoj novih karakteristika. Nedostatakperformansi~iniupravljanje stotinama milijardi pregleda strana u tokujednogmjeseca,pa Facebookobezbje|uje unapre|enje. Najnoviji napor na ovompoljujesteHipHop VM, HHVM, PHP virtualnira~unarkojizna~ajnounapre|uje performanse dinami~kih strana.

Logitech H130 headset

Transcend StoreJet Cloud

Slu{alice

za duge
razgovore
Lagane slu{alice odli~ne ergonomije nose se iza glave i definitivno su udobnije od sli~nih modela
Headsetove ne koriste vi{e samo oni koji vole da se igraju i komuniciraju sa saigra~ima ve} i svi oni koji koriste neke od popularnih servisa za video i audiokomunikaciju. Na tr`i{tu je velika ponuda headsetova, pa kupci imaju dosta dilema oko izbora adekvatnog modela. Logitech je jedna od kompanija koja ima u svom programu inte re san tne he ad set mo de le, me|u kojima je jedan od najboljih H130. Kompaktne su i najvi{e }e odgovarati onima koji dugo pri~aju. Iako je u pitanju vjerovatno najpoznatija kompanija za proizvodnju ra~unarskih periferija, ovaj model, kao jedan od osnovnih, ima povoljnu cijenu.

Be`i~ni
Transcend je najavio izlazak novog StoreJet Cloud (Oblak) be`i~nog prenosivog ure|aja. Malih dimenzija, sa baterijom koja dugo traje, kapaciteta do 64 GB, prenosivi StoreJet Oblak zna~ajno pro{iruje prostor za skladi{tenje podataka na Apple iOS i ostalim Wi-Fi ure|ajima. Fotografije, dokumenti, e-knjige, muzika i filmovisada su dostupni preko posebne be`i~ne mre`e,

prenosivi ure|aj
~ime se obezbje|ujetolikoo~ekivano osloba|anje od kablova. StoreJet Oblak nudi rje{enje za ograni~eni kapacitet mobilnih ure|aja i predstavlja odli~nu alternativu za rastu}etro{kove i pokrivenost zahtjeva za internetskladi{tenje. Fizi~kim skladi{tenjemmediafajlovapomo}uflash tehnologijelagani i maleniStoreJet Oblak mo`e da omogu}i dodatnih 28 sati sadr`aja.

Novine iz Mozille

Dobar kvalitet
Slu{alice spadaju u modele koji se nose iza glave, tako da se fleksibilan plasti~ni dio naslanja na vrat. Ovo se pokazalo kao odli~no kada je ergonomi ja u pi ta nju, po {to ne ma umora poslije du`ih perioda no{enja. Same slu{alice se ka~e iza uha, a ina~e su postavljene spu`vom i vrlo udobne. Po{to je plasti~ni dio koji ih povezuje fleksibilan, odli~no }e odgovarati ve}em broju korisnika, jer nema pode{avanja obima kao kod kla si~nih slu {a li ca. Kvalitet izrade je dobar, a slu{alice djeluju atraktivno sa zaobljenim linijama i bijelom glossy plastikom. Kabl je dovoljno duga~ak, oko 1,5 metara, sa dva 3,5 mm konektora na kra-

ju, za mi kro fon i slu {a li ce odvojeno. Po{to je osnovni model u pitanju, nema nikakvih kontrola zvuka, {to je mo`da nepovoljno i pomalo neprakti~no. Mikrofon se nalazi na fleksibilnom postolju koje se rotira u osnovi, na samim slu{alicama. Postolje je fleksibilno i nije problem mikrofon postaviti u idealan polo`aj. Dobra stvar je to {to je u pitanju Noise-canceling model mikrofona, koji dobro filtrira pozadinske zvuke, tako da se dobija uvijek ~ist i jasan zvuk. Stereo-zvuk na slu{alicama je odli~an, neutralan, ali sa sasvim pristojnim basom. Slu{alice su

se pokazale odli~no kako za razgovore, tako i za slu{anje muzike i gledanje filmova.

Dopadljiv dizajn
Dizajn ovih slu{alica je dopadljiv, pa iako }e onima koji do sada nisu navikli na ovakve slu{alice trebati malo privikavanja, definitivno su udobnije od sli~nih modela. Kvalitet zvuka je odli~an, a mikrofon radi veoma dobro kod eliminisanja pozadinskih zvukova. Logitech H130 je odli~an headset koji }e odgovarati {irokom krugu korisnika, a zbog povoljne cijene zaslu`uje najbolju preporuku.

Firefox interfejs

za Android
Sigurno je da kompaniji Mozilla nikako nije bilo jednostavno odbaciti Android interfejs koji je koristila za mobilnu verziju Firefoxa. Zato su prije dva dana objavljene prve fotografije kako bi Firefox za Android mogao da izgleda u bliskoj budu}nosti. Na prvi pogled ~ini se da ne}e biti mnogo toga izmijenjenog. U okviru standardnog prozora pretra`iva~a tab za upravljanje bit }e pomjeren sa lijeve strane bara za lokaciju na desnu stranu, dok }e sam bar za lokaciju dobiti zaobljene ivice. Za razliku od toga, veliki broj Firefox specifi~nih strana, kao {to su add-on manager i podrazumijevana Start strana, bi}e zna~ajno izmijenjeni.

42

OGLASI
Broj: 0315-2588/11 Datum: 19. 12. 2011. godine

utorak, 20. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

JU "UNIVERZITET U BIHA]U" BIHA] PEDAGO[KI FAKULTET

Op}inski na~elnik Broj: 02-38-3261/11. Grada~ac, 13. 12. 2011. godine Na osnovu ~lanova 23. i 24. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji BiH ("Slu`bene novine FBiH", broj: 49/05), op}inski na~elnik Op}ine Grada~ac objavljuje:

Na osnovu ~lana 153. Statuta Univerziteta u Biha}u (Univerzitet u Biha}u, broj: 01-1914/09 od 27. 10. 2009. god.) i Odluke Senata Univerziteta u Biha}u, broj: 06-5669/2011 od 1. 12. 2011. godine, Pedago{ki fakultet Univerziteta u Biha}u raspisuje

KONKURS/NATJE^AJ
za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija na Pedago{kom fakultetu Univerziteta u Biha}u u akademskoj 2011/12. godini (Master studij) Plan upisa u prvu godinu II ciklusa studija Studijski odsjek Odsjek za bosanski jezik i knji`evnost Odsjek za engleski jezik i knji`evnost Odsjek za njema~ki jezik i knji`evnost Odsjek za matematiku-fiziku, smjer matematika-informatika Odsjek za razrednu nastavu Odsjek za pred{kolski odgoj Odsjek za tjelesni odgoj i sport Broj kandidata 20 20 20 20 20 20 20

J AV N I O G L A S
za prijem namje{tenika u radni odnos na neodre|eno vrijeme 1. 2. Vi{i referent za gra|anska stanja - jedan izvr{ilac, Vi{i referent za provjeru podataka u mati~nim evidencijama - jedan izvr{ilac.

Pored op}ih uslova predvi|enih ~lanom 24. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljede}e posebne uslove i to: 1. Za vi{eg referenta za gra|anska stanja: - SSS - IV stepen, dru{tvenog smjera, - najmanje 10 (deset) mjeseci radnog sta`a, - polo`en stru~ni ispit. Za vi{eg referenta za provjeru podataka u mati~nim evidencijama: - SSS - IV stepen, dru{tvenog smjera, - najmanje 10 (deset) mjeseci radnog sta`a, - polo`en stru~ni ispit.

2.

Postdiplomski studij se organizira u trajanju od jedne (1) godine (II semestra) i sti~e se zvanje magistar struke iz odre|ene oblasti. Na studij II ciklusa mogu konkurisati dr`avljani Bosne i Hercegovine, kao i strani dr`avljani koji ispunjavaju uvjete konkursa. Uslovi: zavr{en I ciklus studija u struci sa ostvarenih 240 ECTS bodova ili zavr{en VII stepen po starom nastavnom planu i programu. Prijavljivanje na konkurs: Kandidati su uz prijavu na konkurs/natje~aj i biografiju (CV) obavezni dostaviti slijede}u dokumentaciju (original ili ovjerene kopije ne starije od {est mjeseci): 1. Fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj od dr`ava nastaloj raspadom SFRJ nakon 6. 4. 1992. godine), 2. Uvjerenje o prosjeku ocjena tokom studija sa pregledom svih predmeta i ocjena, 3. Izvod iz mati~ne knjige ro|enih, 4. Uvjerenje o dr`avljanstvu. Ogla{avanje i rok dostavljanja prijava: Prijavu na konkurs/natje~aj, odnosno sve tra`ene dokumente dostaviti u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja, putem po{te preporu~eno na adresu: JU "UNIVERZITET U BIHA]U" BIHA] PEDAGO[KI FAKULTET BIHA] @egar, Ul. Luke Marjanovi}a bb 77 000 Biha} sa naznakom: "Prijava na konkurs za upis u prvu godinu II ciklusa studija - ak. 2011/12" Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.

Uz prijavu na javni oglas prila`u se sljede}i dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 1. svjedo~anstvo (diploma) o zavr{enoj stru~noj spremi, 2. uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) ili ovjerena kopija CIPS - li~ne karte, 3. uvjerenje o radnom sta`u nakon zavr{ene stru~ne spreme, 4. uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu, 5. ovjerena izjava kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno BiH, 6. ovjerena izjava kandidata da nije obuhva}en odredbom ~lana IX 1. Ustava BiH. Napomena: Izabrani kandidat }e biti du`an dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje o nevo|enju krivi~nog postupka prije zasnivanja radnog odnosa. Rok za podno{enje prijave na oglas je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti na adresu: Op}ina Grada~ac, Ul. H. k. Grada{~evi}a br. 54, 76250 Grada~ac, sa naznakom: "Javni oglas za prijem namje{tenika u radni odnos (navesti radno mjesto) u Op}ini Grada~ac". Op}inski na~elnik mr. sc. Fadil Im{irovi}

Na osnovu ~lana 23. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji BiH («Slu`bene novine Federacije BiH«, broj: 49/05), u skladu sa Pravilnikom o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutra{njoj organizaciji Slu`be za stru~ne i zajedni~ke poslove Vlade Unsko-sanskog kantona i kantonalnih organa uprave broj: 03/2-02-11544-15/06 od 7.12.2011.godine i Odluke Vlade Unsko-sanskog kantona, broj: 03-017-974/2011 od 30.11.2011. godine, po ovla{tenju Vlade Unsko-sanskog kantona, sekretar Vlade raspisuje:

“I — CRNI” d.o.o. CAZIN
77220 CAZIN Loji}ka bb Fax: 037/513-422, direktor 037/538-452, ra~unovodstvo 037/538-453, komercijala 037/538-455, Baucentar Pu{kari 037/516-491, 037/516-490, Prodavnica Loji}ka 037/516-268, veleprodaja i transport 037/514-162, komercijala i transport 061/799-290. Identifikacijski broj: 4263005760009, PDV broj: 263005760009 Registarski broj: 1-2738-00 Tr.ra~:1610350007480003 RZB Web: www.i-crni.ba E-mail: icrni@bih.net.ba

JAVNI OGLAS
Vi{i samostalni referent za ra~unovodstveno-materijalne poslove - vi{i samostalni referent - 1 izvr{ilac Opis poslova: 1. Pripremanje i analiza podataka i dokumenata koji su potrebni za izradu bud`eta 2. Vr{enje zaklju~nih knji`enja i izrada godi{njeg obra~una 3. Ra~unska obrada, kontiranje i knji`enje situacija po ugovorima 4. Knji`enje finansijskih dokumenata 5. Vo|enje evidencija stalnih sredstava Slu`be i njeno a`uriranje 6. Priprema naloge za pla}anje i vodi evidenciju o pla}anju 7. Prima ra~une-fakture, narud`benice i sl. 8. Vodi evidenciju o pla}anju za Slu`bu 9. Obavlja poslove korespondencije sa strankama Op}i uslovi: da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, da je punoljetan, da ima op}u zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, da ima vrstu i stepen {kolske spreme potrebne za obavljanje poslova radnog mjesta prema Pravilniku o unutra{njoj organizaciji organa dr`avne slu`be Posebni uslovi: VI stepen stru~ne spreme, VS[ ekonomskog smjera, 1 godina radnog iskustva, Polo`en stru~ni ispit. Uz prijavu na oglas kandidat mora podnijeti slijede}e dokumente originalne ili u ovjerenoj fotokopiji: Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), Izvod iz mati~ne knjige ro|enih, Uvjerenje o neka`njavanju (ne starije od 6 mjeseci), Svjedo~anstvo ili diplomu o vrsti i stepenu {kolske spreme, Izjavu podnosioca kojom se potvr|uje da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpu{tan iz organa dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno Bosni i Hercegovini (ovjerenu izjavu), Izjavu podnosioca da nije obuhva}en odredbom ~lana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine (ovjerenu izjavu), Dokaz o du`ini radnog sta`a. Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Napomena: Izabrani kandidat podlije`e obavezi probnog rada koji traje tri mjeseca. Izabrani kandidat je u obavezi dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije stupanja na rad. Prijavu sa kratkom biografijom i dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Slu`ba za stru~ne i zajedni~ke poslove Vlade USK-a i kantonalnih organa uprave 77000 Biha}, Ul. Alije \erzeleza br. 6 sa naznakom “Prijava na javni oglas”

Ministarstvo za gra|enje, prostorno ure|enje i za{titu okoline USK-a u suradnji sa "I - CRNI" d.o.o. Cazin upu}uje

POZIV
Za u~e{}e javnosti u postupku izdavanja okolinske dozvole za izgradnju poslovnog objekta benzinske pumpe investitora "I - CRNI" d.o.o. Cazin, na zemlji{tu ozna~enom kao k.~.br. 1277 K.O. Biha} grad, op}ina Biha}. 1. Predlo`ena aktivnost: izdavanje okolinske dozvole za izgradnju poslovnog objekta benzinske pumpe investitora "I - CRNI" d.o.o. Cazin. 2. Organ uprave odgovoran za dono{enje okolinske dozvole: Ministarstvo za gra|enje, prostorno ure|enje i za{titu okoline USK-a. 3. Tok postupka: a) Na~in u~e{}a javnosti: Dostava u pisanoj formi primjedbi, informacija, analiza ili mi{ljenja relevantnih za datu aktivnost, b) Organ uprave za dobijanje relevantne informacije, vr{enja uvida u dokumentaciju, podno{enje primjedbi, mi{ljenja i sugestija, kao i izradu nacrta okolinske dozvole: Ministarstvo za gra|enje, prostorno ure|enje i za{titu okoline Unsko-sanskog kantona, Alije \erzeleza 2, Biha}, i c) Rok za podno{enje primjedbi i pitanja: 30 dana od dana objavljivanja ovog poziva. Direktor: Aris Veli} dipl. ecc.

OSLOBO\ENJE utorak, 20. decembar/prosinac 2011.

FELJTON
NA DANA[NJI DAN
srpski car Ste Ne sin kralja Stefa De~anskog, Srbije 1355.Umro1346. krunaDu{an carafankraljmanji}, od 1331. U Skoplju nisan za Srba i Grka. U vrijeme njegove vladavine Srbija je bila na vrhuncu mo}i, prostirala se od Korintskog zaliva na jugu do Dunava na sjeveru i od Jadrana na zapadu do Egejskog mora na istoku. U Francuskoj prihva}en Gregorijanski kalendar. Ro|en njema~ki istori~ar Leopold fon Ranke, osniva~ moderne gra|anske istoriografije. Pored romansko-germanske, bavio se i istorijom jugoisto~ne Evrope, posebno istorijom Srba i Turaka, pri ~emu mu je savjetnik i saradnik bio Vuk Karad`i}. Njegovo djelo “Srpska revolucija“ (1829) smatra se jednom od najboljih knjiga o Prvom i Drugom srpskom ustanku. U Londonu po~ela mirovna konferencija Turske i balkanskih zemalja, poslije pobjede balkanskih saveznika i osvajanja gotovo svih turskih posjeda u Evropi. Konferencija je zavr{ena potpisivanjem Londonskog mirovnog ugovora 30. maja 1913, kojim se Turska odrekla evropskih provincija do linije Enos-Midija, ali su sukobi me|u balkanskim saveznicima oko razgrani~enja vodili u novi rat. Umro njema~ki general Erih Ludendorf, jedan od klju~nih njema~kih komandanata u Prvom svjetskom ratu. Smijenjen 1918. nakon neuspjelih ofanziva u prolje}e i ljeto te godine. Bio je poslanik nacionalsocijalisti~ke stranke u Rajhstagu (1924-28) i jedan je od ideologa kasnije nacisti~ke agresivne vojne doktrine i pobornik totalnog rata. Pod pritiskom radni~kih nemira i {trajkova, ostavku podnio {ef vladaju}e Poljske ujedinjene radni~ke partije Vladislav Gomulka. Naslijedio ga Edvard Gjerek. Predsjednik Pakistana Aga Mohamed Jahja Kan podnio ostavku poslije poraza pakistanskih trupa u ratu s Indijom u Isto~nom Pakistanu (Banglade{) i predao vlast Zulfikaru Ali Butu. U Madridu ubijen {panski premijer i blizak saradnik generala Franka Luis Karero Blanko, u eksploziji bombe aktivirane kad je nai{ao njegov automobil. U najte`oj mirnodopskoj nesre}i na moru, sudar filipinskog feribota “Dona Paz” i jednog tankera pre`ivjelo je samo 11 od 4.397 putnika i ~lanova posade feribota. Feribot “Dona Paz” je bio registrovan za prevoz najvi{e 1.500 ljudi. SAD po~ele invaziju Paname s 12.000 vojnika, kojima se pridru`ilo jo{ toliko ameri~kih vojnika stacioniranih u Panami, radi zbacivanja biv{eg ameri~kog {ti}enika premijera Manuela Antonija Norijege. [ef sovjetske diplomatije Eduard [evardnadze, klju~na li~nost sovjetskih reformi koje su dovele do okon~anja hladnog rata, podnio ostavku upozoriv{i parlament na opasnost uspostavljanja diktatorskog poretka u zemlji. Ameri~ki avion “Boing 757” sa 164 putnika i ~lana posade, koji je letio od Majamija ka kolumbijskom gradu Kali, sru{io se u planinama jugozapadne Kolumbije. Nesre}u je pre`ivjelo ~etvoro ljudi i jedan pas. Amerikanka nigerijskog porijekla Nkem ^ukvu rodila osmorke, {to je bio prvi takav poznat slu~aj. Najmanja beba umrla je sedam dana kasnije. Na osnovu optu`nice Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine, pripadnici mirovnih snaga u BiH (SFOR) uhapsili su general-potpukovnika Vojske RS-a Stanislava Gali}a, komandanta Sarajevsko-romanijskog korpusa od oktobra 1992. do penzionisanja u maju 1994. Gali}a je 5. decembra 2003. godine Ha{ki tribunal osudio na 20 godina zatvora zbog zlo~ina protiv ~ovje~nosti nad civilima u Sarajevu od 1992. do 1994. godine. Savjet bezbjednosti UN-a usvojio rezoluciju o slanju Me|unarodnih bezbjednosnih snaga za pomo} Afganistanu (ISAF) pod komandom Velike Britanije, kao podr{ku privremenoj antitalibanskoj vladi. U 95. godini umro biv{i predsjednik Senegala (1960-80) Leopold Sedar Sengor. Poznat i kao jedan od najzna~ajnijih frankofonskih pjesnika, Sengor je bio prvi Afrikanac koji je postao ~lan francuske Akademije nauka i umjetnosti. U Njema~koj je, na osnovu potjernice Interpola, uhap{ena vlasnica propale piramidalne “Dafiment banke“ Dafina Milanovi} i izru~ena Beogradu, gdje je optu`ena za pronevjeru oko 19 miliona njema~kih maraka.

43

Aziz Had`ihasanovi}: “Rezbarije i cjepanice“ (7)

Dobro znana Bosna
Ako ne{to ne bi trebalo da se dijeli, po principu politi~ke administracije, to je upravo literatura, jer ona je, ako je to doista, jedna i nedjeljiva u me|unarodnim omjerima po ~itavom svijetu (M. Krle`a)
Najistaknutija bosanskohercegova~ka literarna i kriti~arska imena – u razdoblju od masovnog ro|endanskog slavlja Branka ]opi}a (1975. - 60 godina od ro|enja), pa do onog surovog samoubila~kog kraja ovog rasnog pisca, pripovjeda~a, romansijera, pjesnika, dramati~ara, humoriste (1984) – dala su, svaki na svoj na~in, vi{e nego zapa`en prilog ljudskoj i umjetni~koj objektivizaciji zna~aja, osobenosti i veli~ine ovog autora.

1582. 1795.

D`on Stajnbek

1968.
Umro ameri~ki pisac D`on Stajnbek, dobitnik Nobelove nagrade za knji`evnost 1962. Postao slavan tridesetih godina 20. vijeka s romanima koji se bave posljedicama velike ekonomske krize i pobunom nekonformisti~ke mlade generacije (“Plodovi gnjeva“ “Zima na{eg nezadovoljstva“ “Is, to~no od raja“).

1912.

Po mjeri i pe~atu
I ro|endansko slavlje, i tragi~an kraj Branka ]opi}a bili su posebni povodi i inspiracije za izricanje raznih literarnih, moralnih, estetskih i drugih sudova o njegovom liku i djelu. Ivan Lovrenovi}, na primjer, u ~asopisu “Odjek” (br. 19, Sarajevo, 1984) objavljuje esej “Stare osnove i nove vertikale” gdje , ispisuje i ovo: ” Nije Andri}, nije [imi}, nisu ... [op i Dizdar i Kulenovi} i Selimovi}, kao ni ]opi} ni Samokovlija, nisu, dakle, oni veliki pisci i pjesnici; oni su to – kako Andri}ev primjer upravo eklatantno i uzorno pokazuje – ba{ po mjeri i pe~atu individualnosolipsisti~ke osvojenosti vlastitog duhovnog prostora i samo svojega stvarala~kog dara i umije}a. Tako, logi~no, dolazimo i do jednostavnota~nogaKrle`inog stava: ‘Ako ne{to ne bitrebalo da se dijeli, po principu politi~ke administracije, to jeupravoliteratura, jer ona je, ako je to doista, jedna i nedjeljiva u me|unarodnim omjerima po ~itavom svijetu’.” MidhatBegi}, u svomobimnom djelu “Raskr{}a” (Knj. III, “Svjetlost” Sarajevo, 1976, str. 213-264) , pi{e o pojmu Bosne u ]opi}evom djelu, pa ka`e; parafraziraju}i pripovijetku “Surova {kola”: ” Osje}ao je da sad na njemu, ... na njegovim ple}ima, le`i ~itava Bosna. Ta ro|ena, dobro znana Bosna, evo, sve jasnije izni~e i otkriva se iz tame, po bregovima se ve} razlijeva svjetlost sa ~istog jutarnjeg neba...” Risto Trifkovi} u svom ogledu “Panorama savremene bosanskohercegova~ke poezije” (Sarajevo, 1961, str. 5-23) naro~ito isti~e: ” I Branko ]opi}, ina~e po... znatiji i priznatiji kao pripovjeda~, romansijer i pisac za djecu, jedan od najplodnijih stvaralaca na{e novije literature, daje odu{ka svojim nagomilanim paSa svojim najdra`im ~itaocima

1937. 1970. 1971. 1973. 1987. 1989. 1990. 1995. 1998.

triotskim osje}anjima i pjesmama (zbirke ‘Ognjeno ra|anje domovine’, 1944. ‘Pjesme’, 1945. i ‘Ratnikovo prolje}e’, 1947), koje nose dah i duh na{e revolucionarne i oslobodila~ke borbe protiv okupatora, duh na{e ratne herojike. Tradicionalan, ]opi} u svojoj lirici produ`ava narodnu pjesmu a ponekad dose`e i do kvaliteta istinske patetike juna{tva i rodoljubivog zanosa, ostaju}i u tim okvirima...”

PODSMJEHIVANJE Ovaj pisac vje{ta pera kao od {ale je slikao stanja, nalazio karakteristi~ne detalje, sjetno se podsmjehuju}i ljudskoj sudbini
Husein Tahmi{~i} u “Uvinutom vremenu: Zapisu o novijoj poeziji naroda i narodnosti BiH” (Tre}i program Radio Sarajeva, br. 41, 1983) ovako opisuje poetsku osobenost Branka ]opi}a: ” ^italac }e lako uo~iti u kojoj ... mjeri su samovoljna i me|usobno razli~ita bila pjesni~ka isku{e nja Sken de ra Ku le no vi}a, Branka ]opi}a, Riste To{ovi}a i Vladimira ^erkeza, najizrazitijih pjesnika prve pjesni~ke generacije u na{oj novijoj poeziji.” Mak Dizdar, uz literarni lik Zije Dizdarevi}a, naro~ito apostrofira poetske i pripovjeda~ke domete Branka ]opi}a i Skendera Kulenovi}a. On konstatuje “Panorama savremene bosanskohercegova~ke proze” (Sarajevo, 1961, str. 5-42) , izuzetan zna~ajan prilog Zije Dizdarevi}a u razvoju moderne zavi~ajne pripovijetke i isti~e: ” Od ostalih pisaca, koji su ...

pred poslednji rat po~eli da objavljuju prozu, valja spomenuti prvenstveno Branka ]opi}a i Skendera Kulenovi}a...” D`emaludin Ali} (“Bosanskohercegova~ka pripovijetka dvadesetog stolje}a” “@ivot” Sarajevo, , , 1970, XXIX, br. 7-8, str. 3-19) o pripovijetci Branka ]opi}a rasu|uje: ” ...Me|uratne pripovijetke Branka ]opi}a izgledaju nam potpunijim i umjetni~ki uvjerljivijim od poslijeratnih, iako je ‘Ba{ta sljezove boje’ uspje{na pripovjeda~ka cjelina. U njegovim pripovjestima dominira liri~nost, sjetni humor, a ljudi, zemlja, vrijeme i sve drugo dobijaju magli~astu boju pod kojom sve izgleda brojgelovski groteskno i ~udno...

Artur Rubin{tajn

1982.
U 95. godini umro Artur Rubin{tajn, ameri~ki pijanista poljskog porijekla, jedan od naj~uvenijih u 20. vijeku, posebno poznat po interpretacijama [opena i novije {panske klavirske muzike.

Sjetno i liri~no
Nenad Radanovi} razmatra dimenziju liri~nosti u vrhunskoj bosanskohercegova~koj pripovijeci (“Ogledi” “Svjetlost” Sarajevo, , , 1976, str. 133-166). On napominje da je liri~nost kao “britka ironizacija” sastavni dio ovda{nje tradicije. Pa o tom fenomenu isti~e: ” ...Prisutna je u svim djelima, i bez nje ne bi mogao biti napisan ‘Grozdanin kikot’ Hamze Hume, ‘Dervi{ i smrt’Me{eSelimovi}a, cijela sjetna i liri~na proza Branka ]opi}a, Zije Dizdarevi}a, a, posebno, lirski treperavo pripovjeda~ko djelo Isaka Samokovlije...” A Miodrag Bogi~evi} u literarnoj analizi “Tendencije i dinamizam poslijeratne prozne knji`evnosti” (“Putevi” Banja Luka, , 1980, XXVI, br. 1, str. 29-44) posebno upozorava na tzv. “relikt neposrednih ratnih godina u literaturi” pa ka`e i ovo: , ” Ta kratkotrajna situacija ni... je bila ~ak ni bitna jer su se ve} u to vrijeme javila Andri}eva djela ‘Na Drini }uprija’ i ‘Travni~ka hronika’ {to nipo{to ne treba previdjeti, kao ni onaj prethodni kontinuitet kada su se u godinama narodnooslobodila~kog rata pojavile poema ‘Stojanka majka Kne`opoljka’ Skendera Kulenovi}a i pjesme Branka ]opi}a...
(Sutra: O kamenju na Krle`u)

1999.

Ante Markovi}

1991.
Predsjednik reformske vlade SFR Jugoslavije Ante Markovi} podnio ostavku, zbog opstrukcije reformskog programa savezne vlade koju su sprovodili republi~ki politi~ki lideri. Nakon njegove ostavke reforme su zaustavljene, a Jugoslavija se ubrzo raspala u krvavom ratu.

2001. 2001. 2002.

Knjiga “Rezbarije i cjepanice“ - ogled o vremenu i savremenicima Branka ]opi}a, koju Oslobo|enje feljtonizira, objavljena je u decembru 2011. u izdanju Rabica iz Sarajeva (033 659 938 i 659 846, e-malil:rabic.doo bih.net.ba). Dr. Aziz Had`ihasanovi}, novinar i publicista (dugogodi{nji glavni urednik Oslobo|enja), autor je vi{e knjiga i ogleda.

44

E

SPORT

utorak, 20. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

ngleski Stoke na{eg Asmira Begovi}a u {esnaestini finala Evropa lige igra}e protiv {panske Valencije. @rijeb je htio da ~ak trojica na{ih internacionalaca u Evropa ligi igraju duele protiv {panskih ekipa - Senad Lu~li} }e tako sa Lazijom igrati protiv Atletico Madrida, a Senijad Ibri~i} sa moskovskim Lokomotivom protiv Athletic Bilbaa.

Asmir Begovi}, golman Stokea, o `rijebu Evropa lige

Mo`emo izbaciti Valenciju
[panci imaju sjajan napad, a Soldado je izuzetno opasan i on }e nam biti najve}a prijetnja. Uz njega, ima tu jo{ dobrih igra~a i bi}e jako te{ko pro}i dalje, tvrdi Begovi} i dodaje da je Valencija favorit, ali...
laz dalje. Te{ko je re}i, idemo pobijediti, ali u dvije utakmice sve je mogu}e“ dodaje na{ reprezentati, vac, koji je izgubio mjesto me|u stativama u Premiershipu, s tim {to brani u utakmicama Evropske lige.

Atmosfera
Ipak, najte`i posao }e imati upravo Stoke, koji }e prolaz tra`iti protiv odli~ne Valencije, koja je bila tre}a u grupi Lige prvaka iza Chelsea i Bayer Leverkusena. “Super je za nas {to }emo imati priliku igrati protiv tako jakog tima kao {to je Valencija“ pomalo nas je , iznenadio odgovor Begovi}a da nam prokomentari{e duel protiv {i{mi{a... “Valencija je veliki klub i uvjeren sam da }e na{ stadion biti rasprodat za ovaj duel, a atmosfera kad igramo ku}i je sjajna. Upravo je to na{a {ansa u duelu protiv Valencije“ tvrdi Begovi}, koji jako dobro , poznaje {panski tim, ~ije je igre pratio u Ligi prvaka. “Imaju sjajan napad, a Soldado je izuzetno opasan i on }e nam biti najve}a prijetnja. Uz njega, ima tu jo{ jako dobrih igra~a i bi}e jako te{ko pro}i dalje. Odli~na su ekipa i vidje}emo na kraju ko }e se radovati. Da ne bude zabune, Valencija je favorit u duelu protiv Stokea, ali mi }emo dati sve od sebe za pro-

Dobra forma
“Nadam se povratku na gol u prvenstvenim utakmicama. Menad`er me malosklonio, jer sam bio stra{no umoran, a desilo se da sam primiomnogogolova u dva susreta (protivBoltona5, protivPortugala 6, op.a), ali vjerujem da }u se uskoro vratiti u tim. Ponovo sam u dobroj formi“ naglasio je Begovi}, koji je na , kraju ustvrdio da su neke utakmice Evropa lige mnogo ja~e od Lige prvaka, aludiraju}i na duele Porto ManchesterCity, Ajax- Manchester United, Lazio - Atletico Madrid, pa naposljetku i Stoke - Valencija. “Ne znam za{to govore kako je Evropa liga manje atraktivna. Ove sezone }e, ~ini mi se, biti mnogo te`e osvojiti Evropsku ligu“ kazao , je bh. reprezentativni golman J. LIGATA Asmir Begovi}.

Asmir Begovi}: @eli se vratiti na gol Stokea u Premiershipu

Bh. trener dobio anga`man

Lazio - Udinese 2:2, bh. reprezentativac strijelac

Kek poveo Nermina
Had`iahmetovi}a u Al-Ettihad
Nermin Had`iahmetovi}, biv{i trener ^elika, Sarajeva, Olimpika, Slobode, na{ao je anga`man u Saudijskoj Arabiji. Had`iahmetovi}a je anga`irao Matja` Kek, biv{i selektor slovenske reprezentacije. Osim Had`iahmetovi}a, uz Keka }e raditi jo{ Milan Miklavi~, Igor Panadi}, Elvir Memi} te Mersid Kvaki}, kao prevodilac u stru~nom {tabu renomiranog prvoliga{a iz Jeddaha. Transfer Keka u Arabiji realizirao je bh. menad`er Hasan Omerspahi}.
S. Si.

Messi postigao 55 golova u 2011.
Argentinski nogometni ~arobnjak Lionel Messi izjedna~io je rekord klupskog kolege Pedra po broju takmi~enja unutar jedne godine u kojima je postizao golove. Pedro je 2009. godine postizao barem po jedan pogodak u {panskom prvenstvu, kupu, superkupu, Ligi prvaka, Evropskom superkupu i Svjetskom klupskom prvenstvu. Isto je ponovio Messi ove godine sa izuzetkom da je postigao daleko vi{e golova od Pedra. Argentinac je u ovoj kalendarskoj godini na brojci 55. Jedini nogometa{ na svijetu koji je davao golove u vi{e takmi~enja u jednoj kalendarskoj godini je Kamerunac Samuel Eto’o koji je osim ovih navedenih (bez Svjetskog klupskog prven stva) za bi jao jo{ na afri~kom Kupu nacija i Svjetskom prvenstvu.
Senad Luli} slavi svoj tre}i gol ove sezone u Seriji A
Reuters

Luli} `ali za pobjedom
Posjetitelji portala Goal.com Luli}a proglasili za igra~a utakmice • Lijep je osje}aj zabiti na Olimpicu, kazao je bh. reprezentativac, kojem je to bio prvi gol u Rimu
Senad Luli} u utakmici protiv Udinesea, koja je zavr{ena rezultatom 2:2, postigao je vode}i gol za Lazio. Za na{eg internacionalca to je ujedno bio i tre}i gol u Seriji A, odnosno prvi na Olimpicu. Ipak, uprkos Luli}evog golu za vodstvo, Rimljani ipak nisu uspjeli slaviti, a bh. reprezentativac je bio jedan od najboljih igra~a svog tima, a navija~i portala Goal.com proglasili su ga za igra~a utakmice. “Na{ao sam se do 20 metara od gola. Vidio sam da nema nikoga pored mene i odlu~io sam se na udarac. Definitvno je bio lijep osje}aj zabiti na Olimpicu“, kazao je Luli} u izjavi za italijanske medije, naglasiv{i kako je zadovoljan svojim igrama, ali... “To nije toliko va`no, jer je va`nije da ekipa igra dobro. Uvijek dajem sve od sebe kada igram. Me|utim, najva`nije je da nismo izgubili, s tim {to ostaje `al {to smo izgubili dva boda. Oni su imali dva konkretna napada i zabili su dva gola. Kod rezultata 2:1 za nas, imali smo velike {anse, ali nismo uspjeli pogoditi i tako rije{iti me~. Ipak, ve} gledamo ka srijedi i novom me~u protiv Chieva“, rije~i su Luli}a, koji 2011. `eli zatvoriti pobjedom. “Me~ protiv Chieva je veoma va`an za nas. Prvenstvo je dugo i `elimo se boriti do kraja, a vje ru jem da ove se zo ne mo`emo mnogo toga posti}i“, zaklju~io je bh. reprezentativac.
J. Li.

OSLOBO\ENJE utorak, 20. decembar/prosinac 2011.
Boro Matan, selektor bh. malonogometa{a, obja{njava

SPORT

45

Sylvain Armand prestigao Su{i}a
Fran cus ki bra ni~ PSG-a Sylvain Armand (31) odigrao je u nedjelju u 18. kolu Le Championnata protiv Lillea 344. utakmicu u dresu pari{kog kluba u svim takmi~enjima, ~ime se probio na tre}e mjesto vje~ite liste igra~a s najvi{e nastupa za PSG, prestigav{i tako Safeta Su{i}a, koji je 343 nastupa sakupio izme|u 1982. i 1991. Rekorder prema broju nastupa za PSG je Jean-Marc Pilorget sa 435 nastupa izme|u 1975. i 1989, a slijedi ga Paul le Guen (345), kojeg }e Armand, ta ko|er, us ko ro na dma{iti. U redove PSG-a Armand je stigao 2004. iz Nantesa.

Od danas u Muzeju grada Sarajeva

Selektoru Matanu neki igra~i su odbili poslu{nost

Fotosi: [. SULTANOVI]

Nisam kriv!
Ako nekome treba `rtva, neka me smijene, ka`e Matan • Bez pravih pripremnih utakmica • Za{to su neki igra~i odbili igrati?
Takav je trenerski posao... Kada se pobje|uje, slava pripada igra~ima, ako rezultat izostane, krivac je - zna se - trener! ^ini se da je toga svjestan Boro Matan, selektor malonogometne reprezentacije BiH, koja je kvalifikacije za SP zavr{ila neslavno. Pri`eljkivali smo drugo mjesto, a zavr{ili tre}i u grupi, u kojoj je prva pozicija bila rezervirana za [pance. Nakon prespavane no}i Matan je ovako komentirao nastup na{e selekcije.
Delegacije @elje i Sarajeva: Na izlo`bi }e biti predstavljeni kroz istoriju

SPORT KAO KULTURA kroz jubilej velikana
U Muzeju Sarajeva danas }e biti otvorena izlo`ba “Sport kao kultura kroz jubilej velikana“, kojom }e se spustiti zavjesa na aktivnosti FK @eljezni~ar povodom proslave 90. ro|endana, te 65 godina FK Sarajevo. Ina~e, izlo`bu je organizovao Muzej grada Sarajeva i to uz pomo} marketing-slu`be FK @eljezni~ar sa direktorom marketinga Bulendom Bi{~evi}em na ~elu. Tako su ju~er izvr{ene i zavr{ne pripreme kojima su u ime fudbalskog kluba @eljezni~ar prisustvovali ~lan uprave D`emo Bisi}, direktor D`elaludin Muharemovi}, kao i njegov zamjenik Bi{~evi}, te delegacija FK Sarajevo koju su ~inili direktor Dino Selimovi} i ~lan uprave Fuad Muzurovi}. Sve~ano otvorenje zakazano je za danas u 19 sati, a izlo`ba }e za posjetitelje biti otvorena svaki radnim danom od 9 do 16 sati, te subotom od 9 do 15. Uz to, uprava Muzeja odlu~ila je da ulaz za posjetitelje bude besplatan.
J. Li.

Drugo mjesto samo san
“Nisam zadovoljan, jer sam o~ekivao da }emo izboriti to drugo mjesto. Pri`eljkivali smo i ostvarili pobjedu na startu protiv Belgije, ali nismo se oporavili do me~a sa Norve{kom. Da smo sa Norve`anima igrali posljednji susret, koji bi do~ekali odmorniji, siguran sam da bismo ostvarili pobjedu“, nagla{ava Matan. Da li je bilo bojkota, za{to su neki odbili igrati? “Bojkot je mo`da prete{ka rije~, ali ni ja ne znam za{to su ne ki odbi li igra ti. Re ci mo, D`enan ^eligija se nije pojavio. Pa onda Be}arevi} odradi trening, a onda na dan utakmice ka`e da ne mo`e igrati. I Slaven Novoselac se `alio na bolove, a na{a lije~ni~ka slu`ba je smatrala da mo`e nastupiti. Kahved`i} je nakon me~a sa Norve{kom napustio hotel. Nije se ni pozdravio, ni sa igra~ima,

Pri`eljkivali smo drugo mjesto, a zavr{ili tre}i u grupi

niti sa mojim asistentima. ^uo sam da je nekome od igra~a samo poslao sms kako vi{e nije mogao izdr`ati.” I onda {arenilo tokom intoniranja himne, jednima ruka na srcu, drugima pogled u pod (Vico, Berak)?! “Na`alost, ta gesta je izazvala razli~ite komentare. Umjesto da smo se bavili igrom, protivnikom, igra~i su bili optere}eni neva`nim stvarima.” Bilo je i prigovora da forsirate sina? “Moj sin je bio i ranije na popisu. Ivan ima 19 godina, igra u Uspinja~i, a znamo kakav renome ima taj klub. Igra u ja kom ta kmi~enju. Ivan je mo`da najmanje igrao. U do-

govoru sa ljudima iz Saveza planirali smo podmla|ivanje reprezentacije. @elio sam da imamo osam igra~a, dvije postave, plus dva vratara, a ostali da budu mla|i igra~i”.

Jasmin Mujki}, drugi strijelac Prve federalne lige

Debitanti protiv Belgije
Ima li Va{e krivice u neuspjehu? “Ja sam u ovaj posao u{ao ~ist. Vjerujte mi da sam na gubitku, jer kada sam sa reprezentacijom, moram na}i zamjenu za svoj posao. Moja je jedina gre{ka {to nisam insistirao na vi{e kvalitetnih utakmica, vi{e okupljanja. Nisam kriv, ali ako nekome treba `rtva, neka me smijene. Mi smo mogli, mo`da oti}i u bara`, ali bi se neke stvari sakrile. Recimo, da smo prije kvalifikacija imali jake utakmice, ne bi nam se desilo da nam neki igra~i debituju protiv Belgije i Norve{ke. Sve {to sam vama rekao, to }u napisati u izvje{taju, pa neka ljudi u Savezu procijene da li se moglo vi{e“, izjavio je na kraju Boro Matan.
S. SINANOVI]

Krenuo stopama Pjani}a, Muji}a...
Jasmin Mujki}, u svojoj debitantskoj (polu)sezoni u prvoj Federalnoj nogometnoj ligi samo u jesenjem dijelu postigao je 10 golova. Mujki} je ro|en u Vukovijama, gdje i po~eo karijeru. Iz Vukovija je oti{ao u Slaven iz @ivinica, a pro{lo ljeto je po ja~ao Brat stvo iz Gra~anice. Kako je Mujki} odigrao 13 utakmica, u~inkom je prezadovoljan. “Imao sam ponuda od nekih premijerliga{a, ali do ljeta `elim popraviti u~inak na listi strijelaca. Bilo je poziva iz inostranstva, ali ne `uri mi se” ka`e dvadeset, dvogodi{nji napada~. Mujki} je krenuo stopama svojih starijih kolega i “zemljaka“ Anela Pjani}a, Senada Muji}a, Almira [migalovi}a, koji su igra-

Jaha: ^eligija prijavljen
Murat Jaha, koordinator za mali nogomet, ovako je komentirao neke pojave tokom turnira. “Ta~no je da ide prijava disciplinskoj komisiji protiv ^eligije. [to se Kahved`i}a ti~e, on je morao oti}i zbog posla. Gestu nekih igra~a kod intoniranja himne ne bih komentirao, jer svako individualno reaguje. Da li }e biti novih prijava, stvar je selektora“, kazao je Jaha.

Jasmin Mujki}: Prvo ime Bratstva

li za @elju, Slobodu, Sarajevo... Pro{le godine je Mujki}, nastupaju}i za Slogu u drugoj ligi sjever postigao ~ak 30 golova.
S.Si.

46

SPORT

utorak, 20. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

Zbog divljanja navija~a

MUP Hrvatske potvrdio

Celticu prijeti nova kazna
[kotski nogometni klub Celtic najvjerovatnije o~ekuje nova kazna zbog pona{anja njegovih navija~a na utakmici Evropa lige u Udinama (Italija). To }e biti druga kazna za [kote u zadnja dva mjeseca. Naime, Celtic je nedavno ka`njen s 15.000 eura jer su njegovi navija~i na utakmici s Rennesom (Francuska) pjevali pjesme podr{ke Irskoj republikanskoj armadi (IRA), prenose mediji. Navija~i Celtica su isto ponovili u Udinama. Na teren

je ba~eno i nekoliko baklji, a jedan huligan je napao slu`benika doma}eg kluba (Udinese), te

ga je policija uhapsila. Kazna }e biti poznata 26. januara, saop{teno je iz UEFA.

Zdravko Mami} se javno hvalio da posjeduje zabranjenu evidenciju

Promjena na klupi Herthe

Istra`ne radnje

Skibbe mijenja Babbela
^elnici berlinske Herthe raskinuli su saradnju s 39-godi{njim trenerom Markusom Babbelomnakonnizalo{ihrezultata, a na tom mjestu }e ga zamijeniti Michael Skibbe, pi{u njema~kimediji. Babbel je imaougovor s klubom do kraja sezone te je najavio svoj odlazak na ljeto 2012. godine. Ipak, generalni direktorMichaelPreetz, nezadovoljanvi|enim predstavama, odlu~io je anga`ovatinovogtrenera tokom zimske pauze. Skibbe bi uskorotrebao da raskineugovor sa sada{njim poslodavcem, turskim Eskisehirsporomi da sa Herthompotpi{eugovor do ljeta2014. godine. Skibbeje ranijevodioBorussiju iz Dortmunda, BayerLeverkuzen, Eintracht i Galatasaray, a bio je i pomo}nikselektoraNjema~keRudijaVölleraod 2000. do 2004. godine.

protiv Mami}a
Krunoslav Borovec, glasnogovornik MUP-a Hrvatske, potvrdio je za portal Index.hr da je policija pokrenula istra`ne radnje nakon {to je Zdravko Mami}, izvr{ni dopredsjednik NK Dinamo, javno obznanio navodnu kaznenu evidenciju o istaknutim navija~ima Dinama. Mami} se javno hvalio posjedom i informacijama iz kaznene evidencije do kojih on sam nije mogao do}i na zakonit na~in. Borovec je ustvrdio: “Odmah nakon emisije Nedjeljom u 2, u dogovoru s nadle`nim odvjetni{tvom, pokrenuli smo istra`ne radnje kako bismo utvrdili tko je izvor informacija i je li osnovana sumnja na po~injenje kaznenog djela.“ DORH je morao postupiti po slu`benoj du`nosti i poslatiZdravkuMami}upoziv na razgovor, jer ustanovi li se da su strogopovjerljivipodacikoje je Mami}objavio u emisijiautenti~ni, nadle`neinstitucijedu`ne su ustanoviti kako je Mami} do istih do{ao. Borovec tvrdi da postoji mogu}nost curenja podataka, ali da su to elementi koji }e se utvrditi istragom. Niz zakona, od onog o policiji do onog o tajnosti podataka, jasno navodi da samo sud mo`e tra`iti podatke iz kaznene evidencije i ti se podaci vode u ministarstvu pravosu|a. Ima ih i policija, ali ih nije ovla{tena davati. Mogu ih ustupiti sudu na ovla{teni zahtjev.

Babbel dobio otkaz

FK Sarajevo ostaje bez {efa stru~nog {taba

Tra`i se nasljednik
Na osnovu Pravilnika o uzgoju, iskori{tavanju, sakupljanju i prometu sekundarnih {umskih proizvoda (Sl. novine FBiH, broj: 66/05 od 23.11.2005. godine), JP [ume TK d.d. Kladanj raspisuje

Pli{eka
Rukovodstvo FK Sarajevo od danas }e raditi na izboru novog {efa stru~nog {taba po{to dosada{nji strateg Jir`i Pli{ek gotovo sigurno ne}e vi{e obavljati ovu funkciju. Ovo nam je sino} rekao direktor bordo kluba Dino Selimovi}, koji }e na dana{njoj sjednici informisati Upravni odbor o razgovorima sa ~e{kim stru~njakom koji je predvodio tim sa Ko{eva u jesenjoj polusezoni. „Razgovarao sam sa Pli{ekom, koji se ne bi vra}ao iz ^e{ke u Sarajevo iz privatnihrazlogazbogzdravstvenihproblema u porodici, odnosno bolesti oca. On se ponudio da nam pomogne u organizaciji zimskih priprema. Danas sigurno ne}e biti izabran novi trener ~ije ime bi trebalo biti poznato do Nove godine. Imamo dovoljno vremena da na~inimo pravi izbor“ izjavio je Selimovi}. ,
Jir`i Pli{ek vi{e nije trener bordo tima

J AV N I P O Z I V
za sakupljanje i otkup sekundarnih {umskih proizvoda za 2012. godinu Pozivaju se otkupljiva~i sekundarnih {umskih proizvoda za sklapanje ugovora i izdavanje akreditacija za sakupljanje i otkup sekundarnih {umskih proizvoda u toku 2012. godine. Sekundarnim {umskim proizvodima smatraju se: ljekovito i aromatsko bilje, {umski proizvodi (pitomi kesten, orah, lje{njak, divlje jabuke i kru{ke, {ipak, borovnica, maline, drenjke, trnjine, jagode i dr.) gljive, pu`evi, li{ajevi, mahovine. Ugovor o sakupljanju i otkupu mogu sklopiti pravna lica ili udru`enja registrovana za otkup, preradu i promet sekundarnih {umskih proizvoda. Sakupljanje i otkup sekundarnih {umskih proizvoda mogu}e je samo uz striktno po{tivanje Pravilnika. Sakupljanje je mogu}e na podru~ju {uma i {umskih zemlji{ta kojima gospodari JP “[ume TK“ DD Kladanj, izuzev lokaliteta na kojima Dru{tvo izvodi radove iz okvira svoje djelatnosti i na podru~ju Za{ti}enog pejza`a „Konjuh“. Uslovi i na~in sakupljanja, kao i vrste koje se mogu sakupljati precizirat }e se ugovorom, a na osnovu odredbi Pravilnika. Javni poziv otvoren je 15 dana od dana objavljivanja. Uslovi za u~e{}e: - Izvod iz registra suda - Potvrda banke da ra~un kandidata nije blokiran na dan dostavljanja prijave na javni poziv Prijave za sklapanje ugovora slati na adresu: JP „[ume TK“ d.d. Kladanj, Ul. Fadila Kurtagi}a br. 1, 75280 Kladanj. Kontakt-osoba: Rustemovi} Mira, dipl. ing. {um. telefon: 035/621-287 Mezetovi} Mirza, dipl.ecc. telefon 035/621-282 Kontakt-telefon: 035/621-212 centrala Uprava JP „[ume TK“ dd Kladanj

Kao jedan od glavnihkandidata za Pli{ekovog nasljednika ako UO razrije{i du`nosti ~e{kog stru~njaka pominje se Husref Musemi}, selektor olimpijskomediteranske reprezentacije BiH i nekada{nji trener {ampionskog tima Sarajeva u sezoni 2006/07. „Ne bih naga|ao o imenima. Svaki trener koji bude izabran mora}e pristati na viziju i koncept rada Upravnog odbora“, naglasio je Selimovi}.
Z. R.

Vladavi} je jo{ igra~ Olimpica
Arbitra`na komisija Fudbalskog saveza Kantona Sarajevo odbila je zahtjev Admira Vladavi}a o sporazumnom raskidu ugovora sa Olimpicom. Kao razlog navedena je ~injenica da je najmla|i sarajevski premijerliga{ prema igra~u ispo{tovao obaveze propisane ugovorom. Podsjetimo, biv{i bh. reprezentativac potpisao je trogodi{nji ugovor sa vukovima u ljeto ove godine, da bi polovinom jesenjeg dijela sezone odlu~io napustiti tim sa Otoke. ‘’Ta~no je da je odbijen Vladavi}ev zahtjev, a to je za nas o~ekivanrasplet s obzirom na to da smo ispo{tovali potpisani ugovor. Me|utim, otvoreni smo za razgovor i nekada{nji bh. reprezentativac mo`e oti}i iz Olimpica uz odgovaraju}e obe{te}enje’’, rekao je direktor Olimpica Nermin Demirovi}.

OSLOBO\ENJE utorak, 20. decembar/prosinac 2011.

SPORT

47

Jo{ jedan sjajan vikend iza bh. ko{arka{a

Ikoni} i Teletovi} nastavili po starom
Briljirali su i Nemanja Gordi}, Aleksej Ne{ovi}, Kenan Bajramovi}, te Elmedin Kikanovi} • Svijetla budu}nost pred bh. ko{arkom
Bh. ko{arka{ki internacionalci u ovoj sezoni naprosto briljiraju. Tako je iza ve}ine njih jo{ jedan vikend sa sjajnim u~inkom, dok su pojedinci odigrali ponajbolje partije sezone. Posebno je odu{evio Goran Ikoni}, koji je bio prvo ime Pinara u 10. kolu turskog prvenstva. Njegova ekipa je do{la do tre}eg trijumfa u nizu, bh. reprezentativac ubacio je 20 poena. Recimo i to da je ovo Ikoni}u bila ~etvrta utakmica u nizu u kojoj je i{ao na 15 ili vi{e poena kada je doma}e prvenstvo u pitanju. partija Nemanje Gordi}a u ovoj sezoni, koji je postigao velikih 19 poena. Solidnu partiju u dresu Rome pru`io je i Nihad \edovi}, koji je ubacio deset poena, a njima dodao sedam skokova. \edovi}u je ovo bio {esti susret sa dvocifrenim u~inkom. Pa{ali} je kao i njegovi saigra~i pru`io blijedu partiju, a susret je zaklju~io sa ~etiri ko{a i dva skoka.

Briljirali u porazu
Iako je na parketu proveo samo 25 minuta, Elmedin Kikanovi} je u porazu Eniseya od Triumpha pru`io sasvim solidnu partiju. Postigao je 11 poena, te imao tri skoka. Svoju najbolju ovosezonsku partiju odigrao je Aleksej Ne{ovi}, ali je nje gov He mo farm do`ivio poraz od Olimpije. Ipak, to ne umanjuje u~inak bh. ko{arka{a, koji je ponovio 13 poena iz pro{log kola, ali je ovaj put dodao i pet skokova, te dvije asistencije. Ned`ad Sinanovi}, novope~eni reprezentativac BiH, u tijesnoj pobjedi Unicaje nad Juventutom ubacio je ~etiri ko{a i imao dva skoka. Od ostalih igra~a izdvoji}emo osam ko{eva i ~etiri skoka Nermina Buze u porazu Bosne od Igokee, te ~etiri poena i tri skoka Adnana Hod`i}a u dresu Tubingena.
A. MEHANOVI]

Prejak i za Barcu
Do tre}e pobjede u seriji stigla je i Caja Laboral, a veliku Barcelonu sru{io je ponajbolji bh. reprezentativac u ovoj sezoni Mirza Teletovi}. Ro|eni Jablani~anin nastavio je sa sjajnim brojkama, a ovaj put u statistici }e ostati zapisano njegovih 16 poena i sedam skokova. Roma je nastavila sa lo{im rezultatima, a tre}i poraz u nizu nanio im je Avelion na doma}em terenu. Za pobjedu rimske vu~ice nije bila ni dovoljna ni najbolja

RASPOLO@ENI BAJRAMOVI] Kapiten na{e reprezentacije Kenan Bajramovi} ponovo je bio standardno raspolo`en u pobjedi Banvita nad Turk Telekomom. Ubacio je 11 ko{eva, {to ga je postavilo me|u prva tri strijelca tima, koji je do{ao do {este pobjede zaredom
Kapiten na{e reprezentacije Kenan Bajramovi} ponovo je bio standardno raspolo`en u pobjedi Banvita nad Turk Telekomom. Ubacio je 11 ko{eva, {to ga je postavilo me|u prva tri strijelca tima,
Nezaustavljiv u ovoj sezoni: Mirza Teletovi}

koji je do{ao do {este pobjede zaredom. U duelu dvojice bh. ko{arka{a Muhameda Pa{ali}a i Edina Bav~i}a potonji je bio uspje-

{niji. KAOD je u potpunosti razbio Kavalu, a Bav~i} je ponovo i{ao preko deset poena. Ovaj put upisao ih je 13, a njima dodao i osam skokova. Sa druge strane,
BOSNA I HERCEGOVINA
A2 liga 5. kolo

Odigrano 5. kolo ko{arka{ke A2 lige Sjever

Travnik ostaje lider
U derbi-susretu ovog kola Travni~ani su odli~nom igrom savladali Od`ak sa 84:76 i ostvarili petu uzastopnu pobjedu
Sala O[ Travnik. Gledatelja 300. Sudije: D. Prlja~a, A. Gasal (Travnik) i M. ^abro (N. Travnik). Komesar: S. Pilavi} (Travnik). Pet li~nih gre{aka: Smajlovi} (Travnik), Omerba{i} (Od`ak). Rezultat: 84:76 (22:26, 23:19, 17:08, 22:23) TRAVNIK: Huseinspahi} 7, [eperovi}, Durmi} 2, [traki} 3, Jahi} 20, Had`ali}, Smajlovi} 9, Salkica, Perenda, Haselji} 22, Ja{i} 21, Jagodi}. Trener: F. Kara~ OD@AK: Hasanbegovi}, Mujanovi}, K. Omerba{i} 6, I.Topalovi} 14, D`. Emi} 10, Hod`i}-Mehi}, D`ananovi}, M. Topalovi} 11, Deli}, Kova~ 30, Fazli} 5, Z. Emi}.Trener: M. Jupi}. U derbi-susretu 5. kola A2 ko{arka{ke lige Sjever Travnik je odli~nom igrom savladao ko{ar-

1. Travnik 2. @ivinice 78 3. Biha} 4. Sloboda 5. Od`ak 6. Salinas Falcons 7. Grada~ac 8. Litva 9. Gradina K.T. 10. Srednjo{kolac 11. Zenica

5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4

5 4 4 3 3 2 2 1 1 0 0

0 +58 10 1 +79 9 0 +59 8 1 +149 7 1 +32 7 3 -34 7 3 -67 7 4 -74 6 3 -30 5 5 -96 5 4 -76 4

Ma|arskoj i Ukrajini Eurobasket 2015.
Evropska prvenstva za ko{arka{e i ko{arka{ice 2015. godine organizirat }e Ukrajina i Ma|arska. Nakon {to su zajedni~ku kandidaturu za mu{ki Eurobasket 2015. povukle Njema~ka, Francuska i Italija, jedini kandidat ostala je Ukrajina, kojoj je FibaEurope samo morala slu`beno dodijeliti doma}instvo. Oko doma}instva `enskog Eurobasketa bilo je ne{to vi{e neizvjesnosti, jer su u igri bili Bjelorusija i Ma|arska. Ipak, FibaEurope je odlu~ila da organizaciju dodijeli Ma|arskoj.

REZULTATI Travnik - Od`ak Salinas Falcons - Zenica @ivinice 78 - Litva Gradina Koteks-Trica - Srednjo{kolac Biha} - Grada~ac Sloboda slobodna

84:76 63:60 64:62 85:66 114:77

Ko{arka{i Travnika nastavili pobjedni~ki niz

ka{e Od`aka. To je peta pobjeda Travnika, ~ime je u~vrstio lidersku poziciju. Ina~e, utakmica je bila izuzetno zanimljiva, a tek u poslje-

dnjoj minuti Travnik je osigurao pobjedu protiv izuzetno {uterski kvalitetne ekipe Od`aka (osam trica u prvom dijelu me~a). No,

osim {uterskih kvaliteta, posebno za tri poena, Od`ak nije mnogo pokazao osim u posljednjih 5 minuta kada je poveo sa 71:73. U narednom kolu Travnik ima te{kogostovanje u Tuzli kod Slobode koja je jedini poraz zabilje`ila upravo od Od`aka u 4. kolu.
ENI news

Ko{arka{ki savez KS-a dobio sponzore
Ko{arka{ki savez Kantona Sarajevo dobio je i generalne sponzore za sezonu 2011/2012. Naime, u prostorijama KSKS ju~er su zvani~no potpisani sponzorski ugovori sa Edukacijskim fakultetom iz Travnika, Fakultetom za tehni~ke studije iz Kiseljaka, te sa Tiffanyem d.o.o. iz Sarajeva.

Vremeplov - Mercedes-Benz 600 Pullman

Limuzina u kojoj se vozio Tito
Test - Toyota Yaris 1.33 Dual VVT-i Sol

Urbaniji nego prije
Koncept - Volkswagen eT

Po{tar budu}nosti

48

SPORT

utorak, 20. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

Skandinavske rukometa{ice na svjetskom tronu

Slavlje rukometa{ica Norve{ke

Reuters

[panija osvojila prvu bronzu na svjetskim prvenstvima

Norve`anke, drugi put
Reprezentacija Norve{ke objedinila titulu aktuelnih svjetskih, evropskih i olimpijskih prvakinja • Drugi uzastopni poraz Francuskinja u finalima svjetskih prvenstava • Bronza [paniji
Dvanaest godina nakon osvajanja njihove prve titule svjetskog {ampiona, rukometa{ice Norve{ke ispisale su novo poglavlje u svjetskom rukometu, pobijediv{i Francusku sa 32:24 u finalu 20. SP-a u brazilskom gradu Sao Paulu. Norve`anke su ovim uspjehom postale aktuelne svjetske, evropske i olimpijske {ampionke, objediniv{i tako sve tri najzna~ajnije titule. dodala drugu presti`nu titulu na njihovoj ve} impresivnoj listi priznanja - dvostruki su svjetski prvak (1999, 2011.), jedanput olimpijski {ampion (2008.) i petorostruki evropski prvak (1998, 2004, 2006, 2008. i 2010.). Tek u trenucima kada su primale zlatne medalje, koje su im dodijelili predsjednik IHF-a dr. Hassan Moustafa i predsjednik Brazilskog rukometnog saveza Manoel Luiz Oliveira, Norve`anke su po~ele shvatati {ta su ostvarile. Ina~e, sam finalni okr{aj donio je `estok sudar dva sjajna tima koji su akcenat igre bacili, prije svega, na defanzivu i ~vrste odbrane. Francuska je bila bolja na otvaranju, ali je nakon toga potu~ena njenim glavnim oru`jem po{to je odbrana Norve{ke bila izuzetno pokretljiva i mobilna. Norve`anke su uspijevale blokirati francuski {ut, dok je golmanica Katrine Lunde Haraldsen na norve{kom golu izgledala poput velike stijene i bila nerje{iva engima za francuske reprezentativke. Kada se „norve{ki ekspres“ zahuktao i izjedna~io na 6:6, nakon toga bio je nezaustavljiv. U 27. minuti Norve`anke su vodile sa pet golova razlike (16:11), a po isteku prvog dijela me~a rezultat na semforu bio je 19:12 za Norve{ku. Francuskinje su u drugom poluvremenu pri`eljkivale ~udo, ali norve{ke rukometa{ice ni{ta nisu prepu{tale slu~aju. U 40. minuti vodile su sa 24:17. Sa tribina je po~ela da odjekuje pobjedni~ka pjesma navija~a Norve{ke. Bio je to nagovje{taj njihove pobjede, {to se na kraju i dogodilo.

Bronzane [panjolke
Drugi evropski tim koji se tako|e upisao u anale svjetskog rukometa bila je reprezentacija [panije, koja je u utakmici za tre}e mjesto i bronzu u utakmici odigranoj u Sao Paolu, stigla do svoje prve medalju osvojene na svjetskim prvenstvima, poraziv{i Dansku sa 24:18 (9:9). Uo~i ovih me~eva, odigrane su i utakmice za peto i sedmo mjesto. U susretu za peto mjesto, Brazil je sa 36:20 pobijedio Rusiju, koja je na SP-u branila titulu prvaka, dok je u me~u za sedmo mjesto reprezentacija Hrvatske bila bolja od afri~kog {ampiona Angole sa 32:29. G. V.

U najbolji tim SP-a 2011. izabrane su: golmanka: Chana Masson (Brazil), lijevo krilo: Emilia Turei (Rusija), lijevi bek: AndreaPenezi}(Hrvatska), srednji bek: Alison Pineau (Francuska), desni bek: Line Jörgensen (Danska), desno krilo: Carmen Martin ([panija), pivot: Heidi Löke (Norve{ka).

Najbolji tim

Kolekcija priznanja
Za Francuskinje je ovo bio drugi uzastopni poraz u finalnoj utakmici svjetskih prvenstva nakon 2009. godine, kada su izgubile od selekcije Rusije. Trijumfom u finalu SP-a, `enska reprezentacija Norve{ke je

Kona~niporedak20. svjetskogprvenstva u Brazilu: zlato: Norve{ka; srebro: Francuska; bronza: [panija, 4. Danska, 5. Brazil, 6. Rusija, 7. Hrvatska, 8. Angola, 9. [vedska, 10. Crna Gora, 11. Koreja, 12. Island, 13. Rumunija, 14. Japan, 15. Holandija, 16. Obala Slonova~e, 17. Njema~ka, 18. Tunis, 19. Kazahstan, 20. Urugvaj, 21. Kina, 22. Kuba, 23. Argentina, 24. Australija.

Poredak

TOP 8 u stonom tenisu

Portugal youth Open
Bosanskohercegova~ka stonoteniserka Emina Had`iahmetovi} osvojila je 3. mjesto na me|unarodnom Portugal youth Open turniru u Taviri. Na takmi~enju je u~estvovalo 16 dr`ava s vi{e od 100 stonoteni ser ki ju ni or skog uzras ta. Had`iahmetovi} je u polufinalu takmi~enja izgubila od Njemice Therese Kraft, saop{teno je iz Stonoteniskog saveza BiH.

WTA lista

Pobjednici Edin Konji} i Dragana Kerkez
Proteklog vikenda u Tuzli je odigran TOP 8 najboljih seniora i seniorki u stonom tenisu, a prvo mjesto kod seniora osvojio je Edin Konji} iz STK Mladost Zenica koji je pobijedio svih sedam ta kmi~ara, a kod se ni or ki prvo mjesto osvojila je Dragana Kerkez iz STK Kreka bez poraza, oboje s rezultatom 7:0. Kod seniora drugo mjesto osvojio je Fe|a Ja{arevi} iz STK Alad`a Sarajevo, a tre}e Mirza Dizdarevi} iz STK Mladost iz Zenice. Jedan od najbo ljih bh. sto no te ni se ra Sr|an Mili~evi} iz STK Vogo{}a nije nastupio na TOP 8 zbog povrede. Kod seniorki drugo mjesto osvojila je Sanja Milojica iz Prijedora, a tre}e je pripalo Ajli Kova~ iz @eljezni~ara Sarajevo. Organizator je najboljim takmi~arima uru~io pehare i diplome, a na turniru su bili prisutni i selektori mu{ke i `enske reprezentacije Vladimir Ivanek i Igor Mihailovi}.

Emini Had`iahmetovi} tre}e mjesto Tinji} i dalje
najbolje rangirana
Jasmina Tinji} i dalje je najbolje rangirana bh. teniserka na novoj ATP listi koja je objavljena u ponedjeljak. Nalazi se na 293. mjestu, {to je jedno mjesto bolje u odnosu na pro{losedmi~ni po re dak. Za je dno

ITF turnir u Antaliji

Kajtazovi} ostala bez titule
Bosanskohercegova~ka teniserka Jasmina Kajtazovi} nije uspjela osvojiti ITF turnir u turskoj Antaliji. U finalnom me~u 10.000 dolara vrijednog turnira Kajtazovi} je pora`ena od kvalifikantice Ruskinje Darije Salnikove (763. iga~ice na WTA listi) s 3:6, 1:6. Na najnovijoj WTA listi Kajtazovi} je rangirana na 742. poziciji, a novi bodovi osvojeni u Antaliji bi}e joj upisani naredne sedmice.

Jasmina Tinji} na 293. mjestu

Turnir za subkadete u stonom tenisu

Najbolji su Mihailovi} i Hase~i}
U Tuzli je u nedjelju odigran drugi turnir za subkadete i subkadetkinje (do 10 godina) u stonom tenisu, na kojem je prvo mjesto kod subkadeta osvojio Nikola Mihailovi} iz Banje Luke, a kod subkadetkinja prvo mjesto osvojila je igra~ica sarajevskog @eljezni~ara Alemka Hase~i}. Drugo mjesto kod subkadeta osvojio je Kenan Ja{arevi} iz Klju~a, tre}e Emir Muji~i} iz Banje Luke, a ~etvrto Aleksa Sibinovi} iz Borca Banja Luka. Drugo i tre}e mjesto pripalo je subkadetkinjama iz Ilija{a Amili Spahi} i Harisi Me{etovi}. Na prvenstvu je u~estvovalo vi{e od 70 subkadeta i subkadetkinja iz 16 klubova, saop{teno je iz Stonoteniskog saveza BiH.

mjesto napredovala je i Mervana Jugi} - Salki}, koja zauzima 332. poziciju sa 145 osvojenih bodova. Mervana je na listi parova na 101. mjestu sa 782 boda. Sandra Martinovi} je ostala na 585, dok je Ema Burgi} na 941. mjestu. Poredak me|u prvih deset teniserki ostao je nepromijenjen. Na prvom mjestu je Dankinja Caroline Wozniacki, a slijede je Petra Kvitova i Victoria Azarenka.

OSLOBO\ENJE utorak, 20. decembar/prosinac 2011. Svjetski skija{ki kup u Alta Badiji

SPORT
Otvoreno pismo [K-a Mostar

49

Hirscher trijumfovao Jo{ jedan

U SLALOMU
Austrijski skija{ Marcel Hirscher trijumfovao je na drugom slalomu sezone koji je u okviru Svjetskog kupa odr`an u italijanskoj Alta Badiji. Hirscher je do pobjede do{ao uku pnim vre me nom od 1:47.16 minuta, sa 56 stotinki prednosti u odnosu na doma}eg skija{a Giuliana Razzolija. Tre}e vrijeme imao je Nijemac Felix Neureuther, koji je bio samo ~etiri stotinke dalje. Od starta trke poveo je pobjednik prvog slaloma sezone Hrvat Ivica Kosteli}, da bi ga sa prve pozicije odmah potom pomjerio Hirscher. Do kraja prve runde upra vo njih dvo ji ca su se zadr`ala na ~elu, a pratio ih je Razzoli, koji je imao 45 stotinki slabije vrijeme od Austrijanca. U drugoj vo`nji, Neureuther, koji je bio ~etvrti u prvoj rundi, bio je najbolji prije nego {to su na red do{la najbolja trojica. I dok je Razzoli uspio da ga nadma{i, Kosteli} je izgubio mno-

katastrofalno

Drugi je stigao Giuliano Razzoli, dok je tre}e vrijeme imao Nijemac Felix Neureuther • Kosteli} na petom mjestu

lo{ potez
Mostarski {ahisti, ~lanovi Premijer lige BiH, prolaze ovih dana kroz najte`e trenutke u svojoj bogatoj historiji. Zbog toga su odlu~ili da se otvorenim pismom obrate javnosti, [ahovskom savezu FBiH, svim savezima kantona kao i svim klubovima u BiH: “[ahovskiklubMostar u jubilarnoj {esdesetogodi{njoj historiji postojanja prolazi kroz najte`e isku{enje. Klubkoji je kao premijerliga{postigaonajve}iuspjeh na ponosgradaMostara i cijele BiH, klubkoji se nalazime|udesetnajboljih u dr`avi i najozbiljni je kandidat za presti`no priznanje SportskogsavezaMostara za najbolju mu{ku seniorsku ekipu za 2011. godinu kao i za @ivotno djelo na{eg sekretara Omera Falad`i}a, umjesto ~estitke za svoja postignu}a, od Univerziteta D`emal Bijedi} dobio je sraman zahtjev za urgentnu dela`aciju! Ogor~eni smo pona{anjem vladaju}ih struktura Mostara koji ne ~ine ni{ta u iznala`enju adekvatnih prostorija za svakodnevne aktivnosti kluba. [ahovskomklubuMostaronemogu}en je povratak na prijeratnu adresu u Ulici Huse Masli}a, te je 1996. godine uz saglasnust tada{njih vlasti nastavio svoje aktivnosti na sada{njoj adresi. Svojim brojnim ~lanstvom i vanrednim naporom, obnovio je potpuno devstiran prostor, u koji su ulo`ena i znatna materijalna sredstva. Univerzitet “D`emal Bijedi}“ , koji tako|e oskudijeva s adekvatnim prostorom, a uz podr{ku gradskihvlastiurgentno`elidislocirati nas na nepoznatu adresu bez ikakve nadoknade. Sramota! Po na{em saznanju na stotine poslovnih prostora u vlasni{tvu Grada Mostara se ne koristi, ili su ustupljeni pojedincima i raznim novoformiranim udrugama, bez ikakve nadoknade. Da su po srijedidvostrukiar{ini i kriterijigradskihvlasti, za primjer je na{ susjed H[K Zrinjski, koji tako|e koristi gradskiprostor u centrugrada bez ikakve nadoknade, a sveukupna godi{nja aktivnost im se svodi na odr`avanje jednog do dva blagdanska turnira. Ponovo sramota. Na{e vapaje za pomo} jedino su prepoznali svi nama dostupni mediji i isti su pokazali visok stupanj profesionalnosti, te nam pru`aju bezrezervnu podr{ku. [ahisti Mostara su jedinstveni i odlu~ni da ne dozvole ga{enje kluba, te se nadaju da }e se izna}i razumno rje{enje. Upu}eni zahtjevi nadle`nim gradskim strukturama za dodjelu gradskog prostora nisu bili dovoljni. Sigurni smo da sada{nji gradona~elnik Ljubo Be{li}, te dokazani {ahovski djelatnik, Milan Jovi}i} i igra~i (Dumpor, Arapovi}, Bejtovi}, Koso, Vego i ostali) ne}e dozvoliti uru{avanje, istjerivanje na ulicu i dislociranje tako uspje{nog i uzornog {ahovskog kolektiva. Ukoliko se to desi, prijeti ga{enje kluba i njegov nestanak sa scene, ba{ pred konsolidaciju tima i priprema za nastup na Premijer ligi BiH u 2012. godini“ , stoji u saop{tenju koja je potpisao predjednik Ibrahim Bubalo.
@. M.

Marcel Hirscher vodi u ukupnom poretku

go vremena u drugom dijelu staze i bio je tek ~etvrti u tom trenutku. Na kraju, Hirscher je ponovo bio bez gre{ke i zaslu`eno je do{ao do pobjede, prve u slalomu ove sezone, po{to je prethodno slavio u veleslalomu. ^etvrto mjesto u Alta Badiji zauzeo je [ve|anin Andre Myhrer, dok je Kosteli} mo-

rao da se zadovolji petom pozicijom. S ovih 100 bodova Hirscher je preuzeo vodstvo u ukupnom poretku Svjetskog kupa, s devet bodova ispred Aksela Lunda Svindala, i na najbolji mogu}i na~in najavio novi obra~un najboljih slaloma{a svijeta, koji }e se u srijedu odr`ati u Flachauu.

Bosanski kulturni centar u Tuzli

izbor najboljih sportista TK-a
U Bosanskom kulturnom centru u Tuzli (BKC) ve~eras }e biti odr`an 18. izbor sportiste Tuzlanskog kantona. Organizator je Regionalni sportski savez, uz po kro vi telj stvo Mi nis tar stva obrazovanja, nauke, kulture i sporta u Vladi TK-a. “Vjerujem da `iri nije imao lak zadatak, ako ni zbog ~ega, onda makar zbog vaganja sportskih rezultata. [to se ti~e Vlade TK-a, mi smo spremni podr`ati ovaj izbor. Ukoliko se utvrdi da je on od zna~aja za Kanton, a jeste, onda nam je te`nja da dugi niz godina pokrijemo ovu manifestaciju, odnosno pomognemo njeno odr`avanje“, kazala je na ju~era{njoj konferenciji za medije ministrica obrazovanja, nauke, kulture i sporta Na|a Avdiba{i}-Vukadinovi}, koja je ove godine obna{ala du`nost i potpredsjednice Organizacionog odbora izbora sportiste. Ulogu

Ve~eras

Zavr{eno {ahovsko prvenstvo BPK-a Gora`de

Sa pres-konferencije uo~i izbora najboljih sportista TK-a

predsjednika dobio je premijer TK-a Sead ^au{evi}. “Nagrade }e biti podijeljene u 11 kategorija. Ogromna ve}ina nominovanih i nagra|enih su mladi sportisti, {to nas posebno ohrabruje. Ovo bi trebala biti i poruka svih sportskim klubo-

vima da je krajnje vrijeme da se okrenu mla|im nara{tajima“, kazao je Jadran Lasetovi}, generalni sekretar Regionalnog sportskog saveza TK-a, isti~u}i da je besplatan ulaz na ve~era{nju manifestaciju, koja po~inje u A. [e. 19.30 sati.

Zanimljiva nadmetanja na Pojedina~nom prvenstvu BPK-a Gora`de

Slavlje Efima Muratovi}a
Devetnaesto pojedina~no seniorskoprvenstvoBosanskopodrinjskog kantona Gora`de u {ahu odr`ano je u Gora`du u zajedni~kojorganizaciji{ahovskihklubova Gora`de i Vitkovi}i te Udru`enjapenzioneraop}ineGora`de. Nastupilo je 30 igra~a(me|u kojima dva FIDE majstora te jedanaest igra~a sa elo-rejtingom FIDE). Igralo se po {vajcarskom sistemu(FIDEvarijanta) 9 kola i tempo igre od 20 minuta po igra~u. Nakon veoma zanimljivih {ahovskih borbi prvo mjesto pripalo je FIDEmajstoruEfimuMuratovi}u sa 8 poena. Na drugom mjestu zavr{io je FIDEmajstorLazarStavnjak sa 7,5 poena, a na tre}em mjestu majstorskikandidatJasminSadikovi} sa 6,5 poena. ^etvrti je bio majstorski kandidat Bajro Obu}a, peti ElvisPe{tek, {estiMuhamed[a}irovi}, svi sa osvojenih 6 poena, itd. Najuspje{niji juniori bili su Emir Popovi} sa 5 i Edin Okovi} sa 4 poena. Sudijski dio posla obavio je Nijaz Obar~anin, dr`avni {ahovski S. K. sudija iz Gora`da.

Nowitzki i Neuner najbolji Nijemci
U nedjelju su u Baden-Badenu dodijeljene nagrade za najuspje{nije sportiste Njema~ke u protekloj godini. U mu{koj konkurenciji NBA ko{arka{ Dirk Nowitzki odnio je pobjedu ispred najmla|eg dvostrukog prvaka u Formuli 1 Sebastiana Vettela i stonotenisera Tima Bolla. Najboljom sporta{icom Nje-

ma~ke progla{ena je biatlonka Magdalena Neuner, koja je pretekla teniserku Andreu Petkovic i skija{icu Mary-Hölf Riesch. Najboljom ekipom, pomalo i iznena|uju}e, progla{ena je Borussia Dortmund, aktuelni prvak Bundeslige, ispred nacionalne re pre zen ta ci je i ve sla~kog osmerca.

50

MALI OGLASI
NEKRETNINE
IZDAJEM jednokrevetnu sobu studentu mu{karsku kod medicinskog i gra|. fak. Tel. 033/443-282. i 062/147525. IZDAJEM poslovni prostor Stari grad — manja kvadratura.Tel: 061/106-571. IZDAJEM nenamje{ten stan 75m2, na du`e vrijeme, 2 kupatila, 2 balkona, 2 lo|e, ul. Patriotske lige 46. Mob. 061/744-523. IZDAJEM garsonjeru opremljenu ul. Ohridska 3A N. Sar.Tel: 033/443-620. IZDAJEM garsonjeru u privatnoj ku}i poseban ulaz centralno grijanje. Tel. 206-322 i 061/864-413. IZDAJEM stan u privatnoj ku}i centralno grijanje. Tel. 206-322. 061/864413. IZDAJEM namje{ten trosoban stan sa avlijom i gara`om 30m2. Tel:033/612526 i 061/396-013. IZDAJEM jednosoban stan opremljen po se ban ulaz Gor nji Ko va~i}i. Tel.062/712-991. IZDAJEM namje{ten stan kod pivare, Bistrik, centralno grijanje, ulaz poseban. Tel. 537-240. IZDAJEM namje{ten stan, soba, kuhinja, kupatilo, povoljno. ul. Megara 30 kod pivare, 500m, cijena povoljna. Tel. 537-240. IZDAJEM stan 70m2 u ku}i, Alifakovac. Tel. 033/810-047. IZDAJEM poslovni prostor, 32m2, Grbavica. Tel. 033/810-047 i 061/865158. IZDAJEM gara`u na Grbavici 2 cijena povoljna. Tel. 033/613-507. IZDAJEM trosoban stan Hrasno super lokacija 500KM zvati poslije 17h. Tel:033/443-031. IZDAJEM apartman ekstra sre|en i namje{ten za jednu osobu. Tel:061/205235. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan u Cen tru Sa ra je va stu den ti ca ma 500KM.Tel: 061/869-067. IZDAJEM prazan stan 67m2 I sprat Hrasno, ul. Antuna Branka [imi}a. Tel: 061/205-235. IZDAJEM pos. prostor 1000m2, Butmirska cesta, Rajlovac prema Robotu izdavanje-prodaja 1000m2, pogodno za proizvodnju, ugostiteljski objekat, H. Kre {ev lja ko vi}a 120m2. Mob. 066/995-944. IZDAJEM pos. prostor 125m2, centar, 86m2 i 76m2, centar. Mob. 061/573640. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru, cen. grij. bra~nom paru bez djece ili zaposlenima. Tel. 538-598 i 061/928-057. IZDAJEM sobu kod [umarskog fakulteta studentici. Tel:0627724-761. IZDAJEM namje{ten stan, privatna ku}a, poseban ulaz. Tel:062/255-827. IZDAJEM prazan stan u privatnoj ku}i 45m2.Tel. 061/572-742. IZDAJEM gara`u u ulici Himze Polovine preko puta ulaza u zgradu. Tel. 061/348-234. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru privatna ku}a. Tel:442-219. IZDAJEM trosoban stan namje{ten zaseban ulaz. Tel:0617538-905. IZDAJEM gara`u 15m2, Marin DvorTe{anjska ulica. Mob. 061/273-995. IZDAJEM gara`u 13 Aerodromsko naselje, povoljno ul. Akifa [eremete.Tel:061/897-959. IZDAJEM namje{ten stan 80m2 ekstra povoljno za strance. Tel:061/897959. IZDAJEM trosoban stan namje{ten. na ciglanama 580KM. Tel. 061/218001. IZDAJEM namje{ten apartman u strogom centru za jednu osobu lux.centralno. Tel. 061/205-235. IZDAJEM kompeltno namje{ten stan Dobrinja dvosoban. Trg Sarajevske Olimpijade. Tel. 061/205-235. IZDAJEM poslovni prostor 60m2 ul. ^ekalu{a. Tel. 061/205-235. IZDAJEM namje{ten jednosoban stan, sa grijanjem, G. Breka. Mob. 061/203473.

utorak, 20. decembar/prosinac 2011.
CENTAR, O.K.Bana, preko puta Akademije lik. umjet. 150m2, 1 sprat. Mob. 066/160-788, 062/649-370. NOVOGRADNJA, Mejta{, ul. Sepetarevac, 29m2, garsonjera, pl. gr. 87.000 KM. Mob. 061/072-845. PRODAJEM stan na Vi{njiku 32 m2 na prvom spra tu 73.000 KM. Tel.061/370-207. ZE MLJA na po lji na ma 5800m2 65KM/m2 i ku}a u Centru na Drveniji. Tel. 062/721-333. ALIPA[INO C FAZA 67m2 I sprat lijepo polo`aj i raspored cjena 100.000 fiksno. Tel. 061/749-305. PRO DA JEM stan ~e tve ro so ban. 106m2Grbavica. Tel. 033/810-047. PRODAJEM ku}u sa tri stana 250m2 novija Alifakovac,gara`a.Tel. 033/810047. PRODAJEM ku}u u izgradnji Vrelo bosne sa svim papirima. Tel. 062/225042. ILIJA[ prodajem trosoban stan 82m2 cijena po dogovoru. Tel.061/106-410. TROSOBAN stan u Centru Sarajeva Kaptol prvi sprat 73m2. Tel. 033/209708. PRODAJEM stan kod Medicinskog fakulteta od 52 m2 na III spratu sa liftom. Tel.061/370-207. STAN na Grbavici od 94m2 na I spratu renoviran. Tel. 061/370-207. STAN na Vi{njiku od 50m2 na prvom spratu. 105.000 KM. Te. 061/370-207. STAN u Marcela [najdera (Ko{evo) od 69m2 na II spratu. Tel. 061/370-207. ILID@A-Lu`ani, tro so ban 69m2, ugra|ena kuhinja, plakari, grijanje, balkoni, 1.500 KM/m2. Mob. 061/398106. TRG Heroja, 36m2, IX kat, ul. Azize [a~irbegovi}, 50m2, XV sprat, A. Benca, 52m2, IX kat. Mob. 061/724-504. PRODAJEM stan 69m2, X sprat, A. polje, C faza. Mob. 061/537-152. PRODAJEM ku}u Kova~i Halilba{i}a Stari grad Sarajevo. Tel: 061/620-000. AERODROMSKO 54m2, [. pand`e, 1 sprat, komplet renoviran, 2 balkona+gara`a, 85.000 KM. Mob. 061/247177. PRODAJEM stan na Grbavici jednosoban 37m2 prvi sprat adaptiran cijena po dogovoru. Tel. 062/920-814. SOKOLOVI] kolonija, na tri eta`e, gara`a, ba{ta, 120.000 KM. Mob. Mob. 065/061-966. CENTAR, blizu Austrijske ambasade, troiposoban 84m2, VP, gara`a, 215.000 KM. Mob. 065/061-966. VRACA, ku}a sa 3 stana, pl. grij. 600m2 oku}nice, 110.000 KM. Mob. 065/061-966. PRODAJEM pe} na ~vrsto gorivo Emo.Tel:065/236-325.

OSLOBO\ENJE
KUPOVINA

PRODAJA
PRODAJEM stanove Vogo{}a 3 spr. 112m2 adaptiran vogo{}a 77m2 adaptiran =82.000KM. Ko{evsko brdo. Tel:062/907-831. JEDNOIPOSOBAN dvosoban stan u Aleji Lipa 46m2 i 52m2 cijena 1000 eura. Tel. 061/320-439. STAN na Alipa{inom polju ul. Bosanska 6 sprat 53m2/1600KM. Tel. 065/819-136. STANOVI Novogradnja Pionirska dolina od 34m2 do 67m2 uknji`eni. Tel:062/619-361. GARSONJERA u Marsela [najdera 21m2 2 kat adaptiran. Tel. 066/801737. JEDNOSOBAN u Semira Fra{te 43m2 adaptiran i 72m2 na Trgu Nezavisnosti 4/5.Tel:061/320-439. PRODAJEM gara`u trajni objekat, pasa` Kemalbegova 2, predposljednja. Tel. 033/534-111, zvati od 18 do 20 sati. TUZLA ku}a kod Jalske d`amije dvojna dva ulaza, dva dvosobna stana, dvije garsonjere, ~etiri gara`e 70m2 terasa, 550m2 ba {te, ci je na 500.000 KM.Tel. 070/232-507, mob. 062/010842. PRODAJEM stan na Ciglanama ul. Hu sre fa Red`i}a adap ti ran.Tel:069/819-136. BA[^AR[IJA, ul. A{~iluk 90m2, 2spr.Mojmilo u Olimpijska 80m2. Tel. 062/383-064. PRODAJE se novoizgradena vikendku}a sa prate~im objektima u Rje~iciReljevo, sa dva duluma zemlje i velikom uredenom avlijom. Mob: 061/216 206. PRO DA JEM-iz da jem ga ra`u, Kranj~evi}eva ulica (za manje automobile). Mob. 0617188-270. PRODAJEM troiposoban stan 77m2 XIII kat ul. Kolodvorska kod Hitne pomo}i.Tel.061/188-846. PRODAJEM ku}u u izgradnji Vrelo Bosne sa svim papirima uredni.Tel. 062/225-012. NOVOGRADNJA ul. Parolinska ^engi} Vila stanovi. Tel. 062/264-379. PRO DA JEM je dno so ban stan 29m2/1sprat, et. grij. Logavina, 2.200 KM/m2. Mob. 061/702-881. STAN 35 m2 preko puta stadiona Ko {e vo na pro da ju 6sprat. Tel: 066/510-328. DVOSOBAN prizeman stan 67m2 za 85.000 KM ul. Avde Jabu~ice 39. Tel: 033/534-992. PRODAJEM jednosoban stan, ustakljena lo|a, 42m2, I. Andri}a 7/14. Tel. 033/524-809. PRODAJEM povoljno dvosoban konforan stan 59m2, ul. Geteova, Alipa{ino polje C faza. tel. 066/860-382. ALIPA[INO, trosoban, I kat, useljiv, bez ulaganja, 1.400KM7m2, mogu} poslovni. Mob. 061/350-448. PRODAJEM stan na ^engi} Vili od 54 m2 na V spratu renoviran 061/370-207. PRODAJEM gara`u, Dobrinja, povoljno, N. Petrovi}a 10. Mob. 061/847959. NOVOGRADNJA, Pionirska dolina, vi{e trosobnih stanova 61-67m2, dva lif ta, ga ra`a. Mob. 062/649-370, 061/072-845. [IP, nova gradnja 48m2+balkon, 2 sprat, dvosoban, pl. gr. 105.000 KM, sa kuhinjom. Mob. 062/649-370, 066/160788. KO[EVSKO brdo, dvosoban 58m2, 2 balkona, 2 sprat, Juki}eva, vrlo povoljno. Mob. 061/072-845. MARIJIN Dvor, K. Tvrtka, 85m2, trosoban, 4 sprat, 96.000 eura. Mob. 061/072-845, 063/556-886. JEDNOSOBAN 38m2, Stari grad, Prijepolj~eva, 2 sprat, balkon, 95.000 KM. Mob. 062/649-370, 066/160-788. STARI Grad, 31m2, 3 sprat, jednosoban, lift, adaptiran, 95.000 KM. Mob. 062/649-370, 066/160-788. CIGLANE, A. Hangija, 80m2, 2 sprat, balkon, adaptiran, mo`e sa namje{tajem. Mob. 061/072-845, 062/649-370.

ZAMJENA
MIJENJAM ili prodajem dvije ku}e i gara`u, u centru Banja Luke, u ogra|enom prostoru, veli~ine 410m2, za nekretnine u Sarajevu. Tel. 033/641623 ili 063/948-440.

VOZILA
PRODAJEM XI BMW - pogon 4x4, 2003. god., mjenja~ automatik i manuelno na ameri~kim tablama. Cijena 12.500KM. Mob: 061/172-518. PRODAJEM karavan Mercedes 123D, 1984. god. u odli~nom stanju, registro van 5+2. Mob. 063/879-720. VOLVO S-80 2. ot 2001. 170.000 savr{eno stanje, registrovan do septembra 2012. 11.000 KM. Tel: 061/244-983. OPEL vectra, 2.2 DTI 130 ks. 2002, ful oprema koza, memori sjedista, nova bos pumpa, navigacija, alu felge, tempomat, registrovana do kraja juna. Hitno, 061/890-430. RENAUL cady, 2002. god. pre{ao 119.000 km. Mob. 061/507-756. MAZDA 323 F, 2001. god. 1,6, 16V, ful oprema, metalik siva. Mob. 061/221668. LAN DRO VER du gi ben zi nac u odli~nom stanju-gara`iran 1973. za 15.000 KM sa rez. djelovima. Tel. 058/483-561. PRODAJEM [kodu Oktaviju, TOUR 1.9.TD(90, KS 2009.Tel. 061/101-899. ANELSISBH doo Sarajevo prodaje neispravno vozilo Toyota corolla 1.6 2006.god.. Tel: 033/209-903. TOYOTA Yaris 2008. produ`ena, 20.000 km, klima, 16.000 KM. Mob. 061/080-330. PRODAJEM putni~ko vozilo SAB TIP 93 god. pr. 12/1999 i reno Tvingo pr. 8/2001. Tel:061/223-119. FORD eskort, putni~ki, karavan 1996. pre{ao 53.000KM neregistrovan gara`iran. Tel:061/925-312. PRODAJEM za golfa 2,3,4 alnaser altenator i za ostala vozila mo`e i monta`a. Tel. 033/531-996 i 062/693-470. PRODAJEM Ford Fiestu 1,4 1993. god. registrovan januar 2012.cjena 2.650,00KM. Tel. 061/350-156. FIAT sei~ento 1100 KB meta.sivi reg. do 6.XII.2011. ful opr. cd radio. Tel. 033/219-920. JUGO skala 55, godina 90. registrovan do 4/2012. cijena po dogovoru. Mob. 061/374-716. PRODAJEM Golfa dvicu 1990 godina 1600 kub. 59 ks. benzinca registrovan u oktobru. Tel. 033/536-765. i 061/134-544. PRO DA JEM XIBMW-po gon 4x4 2003 god.Tel:061/172-518. PRO DA JEM Nis san 1,6 Sanny odli~om stanju povoljno. registrovan do 27.9.2012. Tel: 061/275-666. FIJAT DUKATO 2,5 d. kombi ispravan 1.200 KM. Tel. 066/687-703.

KUPUJEM papire saobra}ajnu od kamp prikolice ili sli~nu rashodovanu Tel. 061/224 -104 KUPUJEM staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu obveznice, dionice, isplata i dolazak na adresu u FBiH i RS, prodajem certifikate povoljno za otkup stanova. Tel: 061/175-237. KUPUJEM nekretnine u Sarajevu ili posreduje uz 3% proviziju pri prodaji. Tel. 654-793. KUPUJEM crijep Vinkovci sa oznakom tri — trojke. Tel. 033/534-087 i 062/682-690. KUPUJEM deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice firmi, fondova, najbolje pla}am. Isplata i dolazak odmah. Mob. 061/264-364. KUPUJEM lomljeno zlato, dukate, {oravne i sve predmete od zlata, najbolje pla}am, isplata i dolazek odmah. Mob. 062/788-739. KUPUJEM stan na relaciji Ba{~ari{ja —Otoka jednoipsoban ikli dvosoban. Tel: 061/106-571. KUPUJEM suvenire sarajevske olimpijade, razglednice, nov~anice i ostalo. Tel. 033/456-505. KUPUJEM certifikate dionice, obveznice stare devizne {tedje ratne {tete i dr. do bro i odmah pla}am. Tel. 061/191-935. ZEMLJA kupujem u Tar~inu vi{e duluma. Tel:061/154-540. KUPUJEM umjetni~ke slike, starih slikara ulje, akvarel i pastel. Tel: 062/969693. KUPUJEM mjenja~ konbija T2. Tel: 061/367-103. KUPUJEM staru deviznu {tednju Jugo i Privrednu banku, isplata odmah. Mob. 066/723-731. KUPUJEM stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Mob. 061/323-906. KUPUJEM umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove zidne, |epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033/456-505 i 061/214-405. KUPUJEM kuku za Audi 80-B4, 92. god. Mob. 063/121-524.

MJENJAM dva stana 69m2 i 50m2. u Bijeljini za stan u Sarajevu. Tel. 061/440-887. ZAMJENA 38m2 Grbavica II Kemala Kapetanovi}a jednosoban III kat. Tel. 0617526-243. MIJENJAM jednosoban stan 41m2 uredni papiri. Tel:061/864-651.

POTRA@NJA
POTREBAN stan do 60m2, namje{ten, Grbavica-Otoka, na dvije godine. Mob. 061/031-330. AGENCIJI Palma potrebni stanovi u zgradi prazni i opremljeni za iznajmljivanje za provjerene i ozbiljne klijente kao i za prodaju poznatim kupcima. Tel: 061/145-853. AGENCIJI potrebni stanovi za izdava nje i pro da ju, li jen ti po zna ti.Tel:061/360-084. AGENCIJI potrebno vi{e stanova u zgradi za prodaju i izdavanje. Tel. 062/200-777. i 033/203-127. POTREBAN stan za unajmljivanje garsonjera ili jednosoban u Centru ili Stari Grad. Tel: 061/589-092. AGENCIJI potrebni stanovi u zgradi za iznajmljivaje i prodaju. Tel:061/925649. HITNO potrebno vi{e namje{tenih i praznih stanova za iznajmljivanje. Tel:061/214-306. AGENCIJI potrebno vi{e stanova u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061/437732 i 061/214-306. POTREBNO vi{e stanova praznih namje{tenih za prodaju i izdavanje. Tel. 062/200-777 i 033/203-127. ZA poznatog kupca potra`uje se jedno so ban stan Grba vi ca-Cen tar. Tel:061/350-448. POTREBNO vi{e praznih i namje{tenih stanova i ku}a za iznajmljivanje.Tel: 061/214-306 i 061/437-732.

ZAPOSLENJE
POTREBNI radnici u autopraonici na Alipa{inom Polju. Tel. 061/172-518. ZAPO^NITE biznis proizvodnjom nekog od 50-tak alkoholnih pi}a, prva doma}a bro{ura. Tel. 032/244-417. SAMOZAPOSLENJE proizvodnjom eteri~nih ulja i stotinjak proizvoda, knjiga „Eteri~na ulja“. Tel. 032/244-417. ZAPO^NITE posao knjigom „Vodi~ malih biznisa sa 2.500 ideja“, knjigama DC-u. Tel. 032/244-417. POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike, zarada minimalno 30% +kreditiranje+stimulacija. Tel:070/235-236 i 061/225-424. POTREBAN VK trgovac za sarajevski kanton za prodaju papirne konfekcije. Tel: 061/799-040. POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju [vedske kozmetike, zarada minimalno 30%+kreditiranje+stimulacija, besplatno u~lanjenje. Mob. 063/036-955. POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju [vedske kozmetike, zarada minimalno 30%+kreditiranje+stimulacija, besplatno u~lanjenje. Mob. 062/940-550. OZBILJNA `ena bi pazila stariji bra~ni par/`enu i odra`vala stan ku}u, protuusluga stanovanje. Tel:065/560446. POTREBNA djevojka za ispomo} u doma}instvu Sarajevo. Tel:065/449120. POTREBNI radnici u autopraonici na A. Polju.Tel: 061/172-518. ^UVALA bi i opslu`ivala iznemoglo lice. Tel. 0627569-444.

PONUDA
IZDAJEM poslovni prostor Pejton 100m2 Ilid`a 1.300 KM. Slatina 190m2 + park. Tel: 066/995-944. IZDAJEM poslovni prostor 43m2, [entada, pogodan za razne namjene. Mob. 061/344-365. IZDAJEM poslovni prostor 43m2, P.C. [entada, izlog staklo, prizemlje, centralno grijanje prva tri mjeseca popust 50%. Tel:061/344-365. MEJTA[ (neboder), izdajem namjesten stan 70m2, 450 KM. Tel. 061/522190. IZDAJEM dvosoban stan Tel 033/522753. NED@ARI]I, izdajem namjesten stan 55m2 u zgradi. Tel. 061/031-330. NOVA Breka, izdajem luksuzno opremljen trosoban stan. Mob. 061/160609. IZDAJEM namje{tene stanove: ^engi} Vila, Vraca, trenzit — 73m2 i Titova — Centar 100m2. Mob. 065/294-840. IZDAJEM jednosoban stan sa gara`om kod OHR-a strancu ili poslovnom ~ovjeku 500KM. Tel:061/323347. IZNAJMLJUJEM ve}i br. stanova ku}a i poslovnih prostora u Sarajevu. Tel:061/370-207. IZDAJEM vikendicu na Jahorini, ekstra lokacija. Mob. 066/136-470. IZDAJEM dvosoban stan na Alipa{inom polju, B-faza, namje{ten. Tel: 061/842-989.

NAMJE[TAJ
PRODAJEM ugaonu se}iju na razvla~enje i sandukom za posteljinu 300 KM. Tel: 063/038669. PRODAJEM trpezarijski sto, 6 tapiciranih stolica, sve extra ura|eno, od ~isto drveta rezaboravnu. Tel. 033/613116, 066/932-449. PRODAJEM od mikrofibera novu sobnu salonsku garnituru, trosjed, dvosjed i fotelju, 400KM. Tel. 033/534087 i 062/682-690.

OSTALO
PRODAJEM jelike za bo`i}ne i novogodi{nje praznike. Tel:061/382-219. PRODAJEM 20m2 mermera 3 milimetra debljine. Tel:061/382-219. PRODAJEM nova invalidska kolica, cjena po dogovoru. Zvati svakim danom 8 do - 13 sati, na 061/199 328. RASPRODAJA stolica fotelja, dvosjeda, stolova, korpi. Tel. 061/200-894 i 033/525-966. PRODAJEM izra|ene drvene bebestubi}i od bijelog bora za drvena gazi{ta. Tel. 061/224-704. PRODAJEM dviej TA pe}i ~etvorke sa postoljem 150KM. Tel. 062/483-037 ili 033/200-696. PRODAJEM 16 knjiga Ivo Andri} Novelova 300 KM. Tel. 532-497. PRODAJEM termoakumulacionu pe} trojku. Tel:063/864-775. ZI DNO ogle da lo 200x75. Mob. 066/973-852. PRODAJEM preparirano mladun~e TIGRA, cijena po dogovoru. Tel: 061/275-440.

TEHNIKA
PRODAJA mobitela, novih i kori{tenih, najjeftinije cijene, www.pacomoby.ba. nokia, samsung, soni, ericsson, ig.htc.ap ple in pho ne.Mob. 062/695-695. TEA pe}, 2 KW, po vo ljno. Mob. 063/918-909. PRODAJEM mali fri`ider Gorenje ispravan. Tel. 033/812-092. PRODAJEM gramofon sa 100plo~a i video. Tel. 659-975.

OSLOBO\ENJE utorak, 20. decembar/prosinac 2011.

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

51

U srijedu, 21. decembra 2011, navr{ava se najtu`nija i najte`a godina otkako sa nama nije na{ najdra`i

MIRZA BANJAC

Ni cijela godina nije i ne mo`e ubla`iti bol koju osje}amo otkako nisi sa nama. Sudbina te je okrutno odvojila od nas u najljep{em trenutku tvoje mladosti i onda kada je tek pred tobom stajao `ivot. Praznina koju si ostavio za sobom nikada ne}e i ne mo`e biti ispunjena. Tvoja dobrota, plemenitost, tvoj vedri lik i sve {to si iza sebe ostavio nastavit }e da postoje i `ive u nam sve dok i mi budemo `ivjeli. Neka te na nebeskim ti{inama vje~no prati na{a beskrajna ljubav koja je ja~a i od vremena i od zaborava. Hatma-dova }e se prou~iti i predati u srijedu, 21. decembra 2011. godine, u 12 sati na mezaru na gradskom groblju Vlakovo. Zauvijek neutje{ni: majka Jasminka, otac Jasenko, sestra Aida, zet Almir, sestri~na Nejira i djevojka Mirela
001

POSLJEDNJI POZDRAV

ocu na{ih kolega Daniela i Darke

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom bratu

na{em dragom

DINKI OMERAGI]U

Senad, Ligata, Didi, Amer, Hajdar, Lejla S., Jelena, Elma, Merima, Alema, Asaf, Jaca, Mirza I., Aldijana, Muhamed, Vildana, Dinka, Eso, Vri~ko, Selvedina, D`ejna, Emir K., Sanja \., Olja, D`evida, Mirela, Zijada, Nada, Mimi, Zoka, Angelina, Ramo, Edina, Enida, Mirsada
7801

DINKE[I

DINKI

USLUGE
„VITALIS“, ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948

POVOLJNO, vanjske roletne, aluminijske `aluzine, trakaste zavjese, harmonika vrata i PVC-rehau stolarija. Mob. 061/214-303. KIRBY dubinsko usisavanje usisavanje pranje i ispiranje svi vrsta tepiha namje{taja, auta pranje porala i generalna spremanja stanova i firmi, 1 sat/5 KM Tel. 061/350-688. KAMINE zidamo {amotom ugradnja gusanih remonti grijanje.Tel. 061/154540. Diplomirani el. uspje{no instruira matematiku za srednju {kolu i fakultet., dolazak ku}i. Tel. 061/812-801. PROF. francuskog, sudski tuma~, prevodi s ovjerom, instrukcije, maturski... Mob. 061/480-069. ENGLESKI poduka-instrukcije, za sve uzraste, mo`e dolazak ku}i, profesorica u mirovini. Mob. 061/139-768. MAJSTOR u ku}i popravlja brave, klu pi ce pla fo nje re, ro le tne. Tel:062/177-796. PROFESOR francuskog, sudski tuma~ prevodi s ovjerom instrukcije, motivacija. Tel: 061/480-069. KERAMI^AR. Tel: 061/811-793.

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{a draga mama, baka, sestra, tetka i punica

od sestara Sabine i Sadike s porodicama
7798

Danica, Rusmir i Samir
7798

JELICA (VLADIMIRA) BALABAN, ro|. DRAGI]EVI]
1925 — 2011. preminula 17. decembra 2011. godine.

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom strikanu

SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob. 061/482-882.

„DOM VITALIS“, smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172-948.

Sahrana }e se obaviti u naju`em krugu porodice 20. decembra 2011. godine. O`alo{}eni: sin Dragan, k}erke Draga i Slobodanka, brat Savo, sestra Dragica, unuci Vanja, Andrej, Maja i Bojan, zetovi Pepo, Sr|an i Duncan, snaha Mira, porodice Balaban, Dragi}evi}, [eparovi} i Tau{an, te ostala rodbina i prijatelji
000

ALU @ALUZINE 20KM/m2, trakaste zavjese 20KM/m2, ALU i PVC roletne, platnene roletne, tende, cijena sa ugradnjom. Tel. 033/211-484, 033/767-995 i 061/131-447.

DINKU OMERAGI]U

INSTRUKCIJE iz matematike i fizike. Tel: 457-066. KERAMI^ARSKE USLUGE moleraj postavljanje laminata. Tel. 062/466093. KERAMI^AR zvati na tel: 061/460606. PROFESORICA francuskog i latinskog jezika. Tel.033/645-307. IZRADA i monta`a namje{taja kuhinja, plakara polica. Tel. 062/466-093. TAPETAR radim sve vrste namje{taja i opravke dolazim na lice mjesta. Tel. 544-932 i 062/522-986. PROFESOR engleskog sudski tuma~. prevodi, ovjerava. Tel. 033/465-958 i 062-612-399.

INSTRUKCIJE iz engleskog i bosanskog za sve uzraste. Tel. 065/572-966. MATEMATIKA osnovcima srednjo{kolcima i studentima 15KM-1h.Tel. 062/713-098.

MIKADO d.o.o., `aluzine trakaste i panelne zavjese, platnene, ALU i PVC vanjske roletne, harmonika i blindo vrata. Tel. 033/655-600, 062/170-248. TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu, original daljinski za sve TV aparate. Tel. 650-867, 061/188-410. OZBILJNA `ena ~istila bi stanove njegovala bolesnu `enu ~uvala djecu,samo ozbiljne ponude.Tel. 065/292-359. MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih-lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319604.

ENGLESKI za u~enike i odrasle instruktor provjereno uspje{an dolazim ku}i.Tel. 615-732. NJEMA^KI jezik instrukcije osnovcima i srednjo{kolcima. Tel:061/181542. PREVLA^IM kau~e i sve opravke dolazim na lice mjesta. Tel. 544-932 i 062/522-986. DAJEM instrukcije matematike i fizike. Tel:061/914-014. i 033/204-453. KOMBIJEM povoljno vr{im prevoz razne robe, selidbe. Tel. 061/513-948. ENGLESKI instrukcije za u~enike i odrasle dva ~asa 15KM. Tel. 0627381987

Lejla, Zoka i Demijan
7798

RAZNO
PO KLA NJAM `en ku nje ma~kog ov~ara sa pedigreom. Tel. 070/241-923 i 062/858-103. KOLEKCIJA `eljezhice period 19901954.razne altae pribor slike pe~ate, knjige. Tel:061/154-540. ZA EKO selo razne starine prodajem volovsko alati pribor namje{taj knjige. Tel. 061/154-540.

OSLOBO\ENJE
OGLASNA SLU@BA
Zelenih beretki 14 Tel. 205-938

52

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

utorak, 20. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

Dvadesetog decembra navr{ava se 7 dana od smrti moje drage majke

SJE]ANJE

Dvadeset prvog decembra 2011. je godina od onog tu`nog dana kada je na posljednji put oti{ao na{ voljeni

JELENE JELE CRNOGORAC

MIRZA BANJAC

Obavje{tavam rodbinu i prijatelje da }emo se okupiti sutra (utorak) na grobnom mjestu Bare u 13 sati da jo{ jednom iska`emo ljubav i po{tovanje prema nikad pre`aljenoj, plemenitoj majci i baki. Brane Crnogorac sa porodicom
7791

Tu`ni smo {to nisi s nama, an|ele dragi. Nemo}ni da prihvatimo da vi{e nisi me|u nama, ~uvamo te u srcima. Tvoj vedri osmijeh, nesebi~nost, dobrota i mladost ja~i su od vremena {to nas dijeli. Tvoji: Martina, Mirela, David, Radmila i Perica Mijatovi}
001

SJE]ANJE

Sa tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{a draga

Godina je pro{la otkako nije sa nama na{ dragi

[EFIKA UZUNOVI], ro|. [E]IBOVI]

MIRZA BANJAC

preselila na ahiret u ponedjeljak,19. decembra 2011, u 93. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 20. decembra 2011. godine, u 14.15 sati, poslije ikindija-namaza u Seonici. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAHI O`alo{}eni: sinovi Sead i Seid, k}erke Devla, Badema i Senada, brat Ibrahim, sestra Rabija, zetovi [emsudin i Ahmed, nevjeste Senada i Sena, unu~ad Haris, Orhan, Nedim, Emil, Tarik, Ajdin, Nadija i Ajla, praunuci i praunuke, brati}i, sestri}i i sestri~ne, porodice Uzunovi}, [e}ibovi}, Dedi}, D`aji}, ]ukle, Erzumli}, Bristina, ^u}i}, D`u|a, Had`iselimovi}, Muli} te ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije
88400

Svima nam jako nedostaje{ i nosimo te u svojim srcima. Porodice: Mijatovi}, Vukovi}, Azeni}, ^ebi} i Pani}
001

Po{tovanom Profesoru, Velikom u~itelju i humanisti
POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

...za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

prof. dr. SRE]I [IMI]U

DINKI OMERAGI]U
divnom ~ovjeku i ocu mojih prijatelja Daniela i Darke. S puno po{tovanja, Edin Krehi} s porodicom
7799

SENIHA (IBRAHIMA) HURUZ, ro|. KARALIJA
preselila na ahiret u subotu, 17. decembra 2011, u 58. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 20. decembra 2011. godine, u 13 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: k}erke Sanela, Amela i Nejra, unuka Arbina, bra}a Nakib, Zijad i Nijaz, sestre Ha{a, Suvada i Hatid`a, brati}i, brati~ne, sestri}i, sestri~ne, te porodice Huruz, Karalija, Fejzi}, ^engi}, Me{i}, Divi}, Pleho, Krupalija, Tahmaz, Neradin, Pehlivan, Hubani}, Ismailovi}, ^olpa, Fako, Ban, Pivali}, Hod`i}, Begovi}, Kapi}, Dizdarevi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije podne-namaza (12.30 sati) u gradskoj d`amiji Hrasnica. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH

Acc. prof. dr. Senka Mesihovi} - Dinarevi} i kolektiv Pedijatrijske klinike KCU Sarajevo
001

POSLJEDNJI POZDRAV

majci radnog kolege Milada Dragi~evi}a

OSLOBO\ENJE
OGLASNA SLU@BA
Zelenih beretki 14 Tel. 205-938

ILINKA DRAGI^EVI]

Kolege iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine
000 001

OSLOBO\ENJE utorak, 20. decembar/prosinac 2011.

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

53

Sa dubokim `aljenjem izra`avamo sau~e{}e porodici i prijateljima u povodu smrti

akademika prof. dr. SRE]KA [IMI]A

Smr}u akademika prof. dr. Sre}ka [imi}a izgubili smo istaknutog nau~nog radnika, ranijeg direktora Ginekolo{ko-aku{erske klinike, medicinskog stru~njaka i vrsnog ginekologa, izuzetnih ljudskih vrijednosti i dobrote. KLINI^KI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU
001

[esnaestog decembra 2011. godine preminuo je uva`eni dugogodi{nji ~lan kolektiva Ginekolo{ko-aku{erske klinike Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu

akademik prof. dr. med. SRE]KO [IMI]

S po{tovanjem ga se sje}aju, uposlenici DISCIPLINE ZA GINEKOLOGIJU I PORODILJSTVO KLINI^KOG CENTRA UNIVERZITETA U SARAJEVU
001

POSLJEDNJI POZDRAV

akademiku prof. dr. SRE]KU [IMI]U
1929 — 2011.

na{em kolegi, u~itelju, prijatelju. Pravom profesionalcu u svojoj struci. Velikom humanisti i ~ovjeku. Kolektiv Odjeljenja za ginekologiju i aku{erstvo JU Op}a bolnica “Prim. dr. Abdulah Naka{”
7797

SJE]ANJE

U ovom svijetu sama sam predugo, lutam kao sjenka, `ivim od sje}anja, jer samo ona su mi ostala od kada si oti{ao, moj voljeni

MIRZA
Lijepe i sretne su bile godine provedene s tobom. Rije~i nisu dovoljne da bi iskazale bol i prazninu koju si ostavio u mom srcu. Ako te ikada budem zaboravila, bit }e to posljednji dan u mom `ivotu. VOLI TE TVOJA MIRELA!
001

54

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
U srijedu, 21. decembra 2011. godine, navr{i}e se sedam dana i {est mjeseci

utorak, 20. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi

otkako su preselili na ahiret

HAMDIJA (had`i RAGIBA) [I[I]

prof. dr. FUAD (had`i RAGIBA) [I[I]

SABAHUDIN DINKO OMERAGI]
preminuo 18. decembra 2011. u 67. godini. Sahrana }e se obaviti 20. decembra 2011. godine, u 14.30 sati na gradskom groblju Vlakovo.
7794

Tevhid }e se prou~iti u srijedu, 21. decembra 2011. godine, u 11 sati u ku}i `alosti, B. Begi} 32/II. Porodica [i{i}

Preminuo je 19. decembra 2011. u 94. godini na{ najdra`i

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

O`alo{}eni: supruga Vida, sinovi Daniel i Darko, unuci Denis i Dino, sestre Sadika i Sabina, brat Sead, {ura Vojo sa suprugom Slavkom, zetovi Safet i Mladen, snahe Alma, Danica i Vanja, te porodice Omeragi}, Vuji~i}, Avdi}, ]ati}, Matija{i} i Selimi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji. Ku}a `alosti, Ul. prijedorska br. 22, Aneks.
000

MUNIRA [LAKI, ro|. BAKIJA
RADISAV (JANKA) STANKOVI]
finansijski inspektor SDK u penziji

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom

preselila na ahiret u ponedjeljak, 19. decembra 2011, u 87. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 20. decembra 2011. godine, u 14.30 sati na mezarju Ravne Bakije.

Sahrana }e se obaviti 20. decembra u 14 sati, groblje Crn~a u Vi{egradu. Neutje{ni: supruga Milena, sin Petar, k}erka Zorica, snaha Mirjana, unuke Aleksandra i Ivana, zet Tim i ostala rodbina i prijatelji
001A

O`alo{}eni: sinovi Faik, Flamur i Hikmet, k}erke Flurija, Fehmija i Fatmira, snahe Drita i Aferdita, zet Naim, unu~ad Adrian, Arta, Ard`ent, Denis, Adi, Melisa i Vanesa, te porodice [laki, Bakija, Zhubi, Arlati, Bordoni}i i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u porodi~noj ku}i u Ulici Saburina br. 3.
000

SABAHUDINU DINKI OMERAGI]U

Porodica [anti}
7790

SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV

Tu`nim srcem obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga
POSLJEDNJI POZDRAV

gospodinu

dragom prijatelju

MILKA (DANE) KLA[NJA
VILDANA JUNUZOVI]
U utorak, 20. decembra 2011. godine, navr{ava se 6 mjeseci od iznenadne smrti na{e drage prijateljice. Draga Vildana, uvijek }e{ biti sa nama. Bo san sko herce go va~ki hor “Behar“ Melbourne
175

[ERIFU BAJRAKTARE VI]U

preminula 18. decembra 2011. u 76. godini. Sahrana }e se obaviti 20. decembra 2011. godine u 13 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: sin Miroslav Kalember, snaha Stana, unuk Goran, unuka Mia, sestra Anka, bra}a Du{an, Nikola i Milan, sestri~ne Danka i Dubravka sa porodicama, porodice Kalember, Kla{nja, Hasanba{i}, Muminovi}, Paripovi}, Luki}, @igi}, Drakuli} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije
000

DINKI OMERAGI]U

S tugom i po{tovanjem, Senada i Braco Had`agi}
7779

Ra{id i Nada Selimi}
7790

OSLOBO\ENJE utorak, 20. decembar/prosinac 2011.
POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
U petak, 16. decembra 2011. godine, iznenada je umro legendarni sarajevski ljekar

55

velikom ~ovjeku i dobrom prijatelju

akademik SRE]O (FRANJE) [IMI]
nosilac Hipokratove povelje na{e Komore

SRE]I [IMI]U
Martin Ragu`, Mirko Pulji}, Stjepan Kljui}, Salko Selimovi}, Bo`o Mati}, August Jan~ik, Nikica Gr`i}, Munir Kalajd`i}, Dubravko Horvat, Nuko Grebovi}, Marin Ivani{evi}, Goran @agovec, Ahmet @ili}, Husein ]uk
7784

Bio je jedan od najuglednijih ljekara koje smo ikad imali, za `ivota ve} je postao legenda, u zdravstvu i narodu. Izuzetno dobar i human ~ovjek, obljubljen od svih, ljekar od ogromnog povjerenja i po{tovanja, kako pacijenata tako i nas, kolega njegovih. Svoje golemo medicinsko znanje direktno je prenosio u praksu, blag u opho|enju sa ljudima i pacijentima, osje}ajan, skroman, bio je pun razumijevanja za sva~ije nevolje, a svojih pacijenata posebno. Maniri sportskog `ivljenja krasili su njegov dugi `ivotni vijek, pa je i u osmoj deceniji `ivota bio u~esnik na{ih “Ljekarskih veleslaloma”! Takvim `ivljenjem u~inio je da ga po dobroti i plemenitosti upamtimo, a i iskreno o`alimo. Neka mu je navijek slava i hvala {to je `ivio i radio s nama! Ljekarska-Lije~ni~ka komora Kantona Sarajevo
001

Prije sedam dana zauvijek nas je napustio na{ voljeni

POSLJEDNJI POZDRAV

ocu na{e kolegice Lejle Tur~ilo

ABDULAH OSMAN OSMANAGI]
25. 3. 1934 - 14. 12. 2011.

MIRSADU TUR^ILO

@ivi u na{oj ljubavi. Hanifa, Lada i Hana
7785

NASTAVNICI I UPOSLENICI FAKULTETA POLITI^KIH NAUKA UNIVERZITETA U SARAJEVU
001

Sa neizmjernom tugom i bolom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga majka, baka i prabaka

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

dragoj mami, baki i svekrvi

na{em drugu

DRAGICA (RUDE) GOTOVAC, ro|. TOMA[EK
udova Ivana

SRE]I [IMI]U

preminula 17. decembra 2011. u 90. godini. Sahrana mile nam pokojnice obavit }e se 20. decembra 2011. godine u 13.45 sati na gradskom groblju Bare u Sarajevu iz rimokatoli~ke kapele. O`alo{}eni: sinovi Dragan i Zlatko, snahe Ana i @eljka, unuke Daniela, Ivana i Aneta, praunuke Anabela i Emili, jetrva Nevenka i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti: Ul. hrasni~ka br. 2, Hrasno, Sarajevo.
000

DRAGICI GOTOVAC
od Zlatka, Anete i @eljke
7787

Gogi i Marinu iskreno sau~e{}e. Porodica Ugljen
7786

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

dragoj mami, svekrvi, baki i prabaki

TIHO SJE]ANJE

Zauvijek nas je napustila na{a draga kom{inica

FATIMA HUSKI] - teta Fatima
@ivjeli smo skupa pola stolje}a dijele}i zajedni~ke `ivotne radosti i tuge. Ti si nam bila uvijek oslonac i izvor dobrote i razumijevanja. Neka Ti je lahka bosanska zemljica. Stanari zgrade Behd`eta Muteveli}a (nekada Ravijojle Rave Jankovi}) br. 15-23, Grbavica II, u Sarajevu.
7789

DRAGICI GOTOVAC
od Dragana, Ane, Daniele, Ivane, Anabele i Emice
7787

SRE]KU [IMI]U
Milica i Ivo Cvitkovi}
7788

56

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
POSLJEDNJI POZDRAV

utorak, 20. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

na{em dragom drugu i prijatelju

MIRSAD (ASIMA) TUR^ILO
preselio na ahiret u subotu, 17. decembra 2011, u 66. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 20. decembra 2011. godine, u 13 sati na mezarju Ravne Bakije. O`alo{}eni: supruga Mediha, k}erke Lejla i Lamija, sestre Emina i Mirsada, brati} Asim i brati~na Jasmina sa porodicama, sestri}i Adnan, Admir i Faruk sa porodicama, sestri~na Enida sa porodicom, Marsela i Mirela sa porodicama, Nazif i Vahida sa porodicom, Ned`ad sa porodicom, Azra, Hikmeta sa porodicom, Marica i Goran, Rizah Mirvi} sa porodicom, Zlata D`irlo sa porodicom, te porodice Tur~ilo, [adi}, Korkman, Ferhatovi}, Sejdi}, Ba{i}, Baru~ija, Muslimovi}, Muratovi}, Kadri}, Kova~evi}, Serdarevi}, D`irlo, Musakadi}, Tankovi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u ku}i `alosti u Ulici d`amijska br. 6/II.
000

SRE]I [IMI]U
Nole, Boro i Bruno
7777

Dvadesetog decembra 2011. godine navr{ava se 6 najtu`nijih mjeseci otkako je na ahiret preselila na{a draga

SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV

na na{eg dragog supruga, tatu, punca, svekra i dedu

Danielovom i Darkinom ocu

VILDANA JUNUZOVI], ro|. TATARAGI]
Ne postoje rije~i koje mogu izraziti, niti vrijeme koje mo`e umanjiti ovu tugu i bol za tobom, na{a draga Vilo. Bolna praznina je ostala vje~no. Postoji{ i postoja}e{ zauvijek u na{im srcima, traje{ i traja}e{ kroz naljep{e uspomene koje s bolom podsje}aju na ono {to je tvojim odlaskom izgubljeno. Ponosni smo {to smo te imali i vje~no tu`ni {to smo te izgubili. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari sve d`ennetske ljepote i vje~ni rahmet tvojoj divnoj i plemenitoj du{i. O`alo{}ena porodica
7776

DINKI OMERAGI]U
Oslobo|enje d.o.o.
000

OMERA (MUSTAFE) KUKI]A
20. 12. 2008 — 20. 12. 2011.

S ljubavlju i po{tovanjem, porodica
7748

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dragoj teti

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

...za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

NED@AD (AHMETA) BA[I]
iz Gacka

JELI BALABAN
Njeni Filipovi}i
7782

MULIJA (MEHMEDA) PA[I], ro|. ZUKI]
preselila na ahiret u nedjelju, 18. decembra 2011, u 76. godini D`enaza }e se obaviti u utorak, 20. decembra 2011. godine, u 13 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: suprug Zuhdija, sin Ilijas, k}erka Amra, snaha Du{ka, zet Midhat, unuci Jan i Miran, bra}a Ferid i Rasim sa porodicama, brati}i i brati~ne, snahe Hajra, Izeta i Mirhunisa, Suada i Hakan sa porodicom, zaova [uhra, jetrva Hasna, Kozadra Maida sa porodicom, te porodice Pa{i}, Zuki}, Stankovi}, Kukavica, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije podne-namaza (12.30 sati) u d`amiji Bosanska - Alipa{ino Polje, C faza. Prevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred d`amije Kralj Fahd, sa polaskom u 12.15 sati. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

preselio na ahiret u petak, 16. decembra 2011, u 54. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 20. decembra 2011. godine, u 13 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Indira, sin Amar, k}erke Azra i Zehra, brat Taib, snaha Rusma, brati}i Eldar i Omar, amid`e Fazlija, Safet i Be}ir sa porodicama, tetke Rifeta, Zlatka i Ziba, daid`a Fazlija, te porodice Ba{i}, Hod`i}, Tunovi}, Sara~evi}, Sari}, Cviko, ^ustovi}, Kohni}, Osman~evi}, Opra{i}, ^orali}, Vilogorac, Vukoti}, Jugo, Talovi}, Huskovi}, D`ubur, Fazlagi}, Avdi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana ku}i rahmetlije u 13 sati, Stupsko Brdo 24. Prevoz do Vlakova i nazad obezbije|en iza zgrade Oslobo|enja - Stupsko Brdo, sa polaskom u 12 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

POSLJEDNJI POZDRAV

voljenom

akademiku prof. dr. SRE]KU [IMI]U

@ivotna privilegija i ~ast bila je biti va{ u~enik. S dubokim po{tovanjem i trajnom zahvalno{}u, Maja [lakovi}
7780

OSLOBO\ENJE utorak, 20. decembar/prosinac 2011.
TU@NO SJE]ANJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

57

Dvadesetog decembra navr{ava se sedam dana otkako nije sa nama moja draga

na na{e drage roditelje

RADONJA NASIHA (AHMETA i MUNEVERE) ALI], ro|. [AKI]

MATIJA
1976 — 2011.

i

DESANKA
2008 — 2011.
7709

Pamtit }emo te po dobroti i ljudskosti, spominjati s po{tovanjem i ljubavlju i nikada zaboraviti. Mojoj ljubavi od supruga Mirsada, bra}e Muhidina i Nasira. Tevhid }e se prou~iti u srijedu, 20. decembra, u ku}i `alosti, Josipa Vanca{a 17/II.
7772

Njihove k}erke: Du{ka, Nada i Slavica

POSLJEDNJI POZDRAV

tati na{eg Ognjena, prijatelja iz ko{arke

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

IN MEMORIAM

Danas je {esnaest godina od prerane smrti na{eg dragog supruga i oca

akademik prof. dr. SRE]O [IMI]

ZEJNA (MUJKANA) DELALI], ro|. KAPO

mr. ILIJA GAD@E
20. 12. 1995 — 20. 12. 2011.

Remzo, Igor, Sejo, Luca, Brano, Bili, Vje~o, Malaga i \usa
7773

preselila na ahiret u nedjelju, 18. decembra 2011, u 76. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 20. decembra 2011. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prevoz obezbije|en ispred ku}e `alosti iz Ulice reisa Fehima Spahe br. 194, sa polaskom u 12.15 sati, do groblja i nazad. O`alo{}eni: sinovi Hasan, Hamo, Hakija, Husnija i Ned`ad, k}erka Hatiba, snahe Muniba i Sena, zet Kasim, unu~ad Haris, Jasmin, Anela, Anel, Belmin i Belma, bra}a Ibro i Omer, sestra Fata, snaha Zejna, svak Osman, te porodice Delali}, Kapo, ^orbo, Pervan, [a~i}, [atara, D`aferovi}, Rok{a, \aku{i}, ^engi}, Ke~o, [esto, Banda, Sal~in, Vilogorac, Boj~i}, Kajmovi}, Ba{ali}, ^opra, Kuni}, ^au{evi}, \ipa, Vranovi}, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije podne-namaza (u 12.30 sati) u d`amiji Bakarevac.

U svakom na{em danu je sje}anje, ponos i ljubav za Tebe. Supruga Milena i sin Goran
7758

SJE]ANJE

Dvadesetog decembra 2011. navr{ava se devet godina otkako je na ahiret preselio

SJE]ANJE

FARUK (KJAZIMA) HALIMI]

S tugom i po{tovanjem, porodica
7764

000

JOVO PEDALO
20. XII 1995 — 20. XII 2011.

... za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) SJE]ANJE Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

S ljubavlju i po{tovanjem, porodica
7774

ISMET PA[AGI]
20. 12. 1993 — 20. 12. 2011.

SENIJA (HASANA) SINANOVI], ro|. ^USTA
preselila na ahiret u nedjelju, 18. decembra 2011, u 63. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 20. decembra 2011. godine, u 14 sati na mezarju Rakovica. O`alo{}eni: k}i Sedina, mu` Arif, sestre Zibija i Fatima, sestri}i i sestri~ne, brati}i i brati~ne, te porodice Sinanovi}, ^usta, Zuki}, Zahirovi}, Agi}, Kahvi}, Alihod`i}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 14 sati, Stanjevac 25, Rakovica. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

Dvadesetog decembra 2011. navr{ava se 12 godina od smrti na{eg dragog

S ljubavlju i po{tovanjem, porodica
7672

TEUFIKA FIKE BERBEROVI]A
iz Cazina

OBAVJE[TENJE
Ukoliko ste zainteresovani, sje}anja i smrtovnice mogu imati sliku u boji. Prilikom predaje oglasa naglasite to u na{oj Oglasnoj slu`bi. Cijena ostaje ista!

Sje}anje na Tebe, Tvoju ljubav, dobrotu i plemenitost koju si nam nesebi~o darivao ostat }e vje~no u nama. S ljubavlju i po{tovanjem, supruga Dervi{a Deda, sinovi Enver i Ekrem, snaha Seka, unuk Muhamed, unuke Emina, Sanja, Maida i zet Fikret
77220

58

PREDAH

utorak, 20. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

HOROSKOP DANAS
OVAN
Ovo ne}e biti lagan dan na poslu i velike su {anse da }e va{ trud pro}i neprimije}eno. Naravno, ne o~ekujete neka nezaslu`ena priznanja, ali vam smeta kada ih dobiju drugi koji su se manje potrudili. Nemojte ipak tro{iti energiju na zauzimanje za sebe. Ljubaznost i nje`nost otvaraju sva vrata, pa ako `elite ponovno osvojiti partnera ili prona}i novog, to su dvije klju~ne rije~i. Neko vas mo`e poku{ati nagovoriti da promijenite smjer, ali vi{e se radi o va{em strahu nego o stvarnom stanju. Radi se o tome da vas drugi poku{avaju jednostavno savjetovati, pa ne bi bilo lo{e da uzmete njihove rije~i u razmatranje. Ali, ipak, kona~nu odluku donesite sami. Ne treba vam poseban dru{tveni doga|aj da biste otkrili u`itak dru`enja, to mo`ete i kroz harmoni~ne intimnije odnose. Svaka rije~ koju izgovorite izazvat }e tu|i otpor i izazvati tu|e kritike. Me|utim, mo`ete biti i uspje{ni u raspravama ukoliko ideje iznesete te~no. Zbog toga, umjesto da raste frustriranost, prikupite sve informacije i krenite u obranu stavova. Velike su {anse da }ete se ponovno povezati s osobom koja vam je ne{to vi{e zna~ila u pro{losti. U`ivajte dok mo`ete i prepustite se ponovno otkrivenim ljubavnim osje}ajima. Dosta pametno bi bilo postavljati pitanja kako biste bili sigurni da su vas drugi razumjeli. Otvorena neslaganja slu`it }e svrsi pa nemojte bje`ati od rasprava. Ipak, razmislite o posljedicama rije~i. Dok branite stavove, to ne zna~i da imate pravo napadati drugu osobu ili njene stavove. Odvojite dovoljno vremena za ljubav i dru`enje s dragim osobama. Najva`nije je da se razveselite i prestanete optere}ivati rezultatom. Mo`da nemate dovoljno novaca za ono {to `elite, ali mo`da se radi i o tome kako mislite da ne zaslu`ujete ne{to lijepo. Vjerovatno ste trenutno mnogo stro`iji prema sebi nego {to to zaslu`ujete. Va`no je da se rije{ite samo negativnosti i shvatite kako zaslu`ujete najbolje u svakom pogledu. Morate prona}i ravnote`u izme|u misli i rije~i, te zaista slu{ati ono {to vam druga osoba govori. Danas }ete cijeli dan biti na emotivnoj klackalici. U jednom trenutku mislit }ete kako ne mo`ete ni{ta u~initi, a u sljede}em kako imate svu mo}. Dobro bi bilo vi{e se usredoto~iti na pozitivne stvari, odgurnuti se i dignuti visoko uvis. A kada dosegnete vrh, razmi{ljajte o ljepoti pogleda i igre, a ne nemogu}nosti da upravljate situacijom. Mo`ete glumiti kako ste dobro raspolo`eni i la`irati pozitivne osje}aje, ali puno bi bilo bolje da budete iskreni i prema sebi i prema drugima. Ne morate biti savr{eni da bi vas neko volio, dovoljno je da budete prirodni i svoji. Danas biste mogli patiti od kreativnih blokada. Rje{enje se krije u tome da nikud ne `urite. Strpite se i laganim tempom kreirajte plan djelovanja. Niste raspolo`eni za grupne aktivnosti. Vjerovatno je to samo reakcija na kompleksnost razli~itih ljudi ~iji pristup vam ne odgovara. Dajte sebi dopu{tenje da dan provedete u mirnom okru`enju, a ako je potrebno, i sami. Nemojte o~ekivati kako }e osoba koja vam se svi|a ~itati va{e misli. Ako `elite ne{to, tada to i trebate re}i, ali pripazite da to govorite u trenutku kada je druga strana raspolo`ena da vas saslu{a. Danas }e se dinamika poslovnog okru`enja promijeniti i odjednom }ete dobiti ulogu vo|e, bez obzira jeste li spremni na to ili ne. Nemogu}e se tom zadatku oduprijeti, pa nemojte ni poku{avati. Dajte sve od sebe da se poka`ete kao sposoban lider i svojim primjerom poka`ite drugima koliko trebaju biti vrijedni. Drugi na~in da se usre}ite je dobrotvorni rad. Mo`e pro}i jo{ nekoliko dana prije nego {to se po|u ostvarivati va{i planovi za veliki bijeg. Nemojte odustajati od planova za veliki odmor. Mo`da su ne{to te`e ostvarivi, ali upotrijebite sposobnosti i nastavite na njima insistirati. Nemojte se ustru~avati izre}i mi{ljenje i boriti se za javno dobro, jer }ete na taj na~in pridobiti simpatije i zaslu`iti divljenje. Dru`ite se, ovaj dan provedite u dru{tvu prijatelja. Ako imate partnera, danas bi se va{ slatki odnos naglo mogao pretvoriti u sporan. Mo`da prebrzo i nerazumljivo govorite o ne~emu {to je za vas va`no, pa partner ne mo`e vidjeti pravu sliku. Dakle, va`no je da preuzmete odgovornost i objasnite postupke, a tada i partnera poslu{ajte. Neobi~ni doga|aji, okru`enje i pona{anje mogu aktivirati va{e osjete, a na taj na~in vas otvoriti prema novim ljubavnim vezama. @elja za promjenom dosegla je vrhunac pa }e sve vrste ustaljenih odnosa postati problemati~ne. Stvari se ne odvijaju brzo kako `elite i osje}ate kao da gubite vrijeme. Nemojte gubiti strpljenje, jer je mnogo toga izvan va{e kontrole, pa se nemojte `ivcirati oko onoga {to ne mo`ete promijeniti. Neva`no koliko strasti osje}ali, morate dr`ati glavu visoko i nastaviti se boriti za svoja prava.
21. 3. - 20. 4.

BIK

21. 4. - 22. 5.

BLIZANCI

23. 5. - 22. 6.

RAK

23. 6. - 22. 7.

LAV

23. 7. - 22. 8.

DJEVICA

23. 8. - 22. 9.

VAGA

23. 9. - 22. 10.

[KORPIJA

OSLOBO\ENJE
Nezavisni BH dnevnik Web site: www.oslobodjenje.ba e-mail: redaction@oslobodjenje.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Sadat BEGI] DIREKTOR: Ned`ad [ADI] UREDNI[TVO: Esad HE]IMOVI], Branko MAJSTOROVI], Jelena MILANOVI], Daniel OMERAGI], Nada SALOM, Lejla SOFRAD@IJA i Josip VRI^KO PRODAJA: Fax: 465-727, Tel: 276-967, 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje.ba MARKETING: Meliha Hod`i} Fax: 472-901 Tel: 472-899, 468-161, 276-968, 276-988 e-mail: marketing@oslobodjenje.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900, 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902, fax: 468-090, modem: 468-018;

23. 10. - 22. 11.

STRIJELAC

23. 11. - 22. 12.

JARAC

23. 12. - 21. 1.

VODOLIJA

22. 1. - 19. 2.

RIBE

20. 2. - 20. 3.

RJE[ENJE: kobila, agaton, ratari, idal, melina, ak, ribnik, r, dileme, t, te, al, kendi{, k, bronza, iza, t, ardeni, an, as, dama, erg, l, senadin, a, iberi, alir, nauk, aceton, a{lama, tava.

Uprava 234-718, fax: 461-007; Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903, Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937, Sarajevska hronika: 276-901, fax: 468-054, Kultura: 276-906, Sportska rubrika 276-908, Prilozi: 468-142 OGLASNA SLU@BA: Tel/fax: 205-938 e-mail: oglasnosg@oslobodjenje.ba UNICREDIT BANK DD, transakcijski ra~un broj: 3383202250044019, SPARKASSE BANK DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1990490005630121, VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1602000000317116, POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1872000000045887, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, filijala Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 5715000000017279 Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” Zorica Pand`i}, {ef DTP-a [tampa: Unioninvestplastika dd, Semizovac bb Prvi broj Oslobo|enja {tampan je 30. avgusta 1943. u Donjoj Trnovi, Oslobo|enje je 1963. godine Ukazom predsjednika Tita odlikovano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem, a 1976. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiHa. Oslobo|enje je 1989. godine progla{eno za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. U ratnoj 1992. godini Oslobo|enje je u Velikoj

Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. Oslobo|enje je od 1992. dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji), nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas), nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u izvje{tavanju pod najte`im uslovima" agencije Inter Press i Service, nagradu "za zajedni~ki rad novinara razli~itih nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" fondacije Alfons Komin (Barselona), nagradu "za borbu protiv ksenofobije" Kluba evropskih rektora, nagradu za ljudska prava "Saharov" Evropskog parlamenta, "Me|unarodnu nagradu za slobodu {tampe" Udru`enja turskih novinara, Medalju ~asti Fakulteta za novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD), Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno pero slobode" Me|unarodnog udru`enja novina (FIEJ), Nagradu “Premio Giornalistico Paolo Borsellino” koju listovima koji se bore za istinu dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD). Vije}e za {tampu u Bosni i Hercegovini Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH www.vzs.ba Za sve eventualne primjedbe na pisanje lista, obratite se VZ[ u BiH e-mail: info@vzs.ba, tel: +387 33 272 270 tel/fax: +387 33 272 271

Danas obla~no sa snijegom, uz pove}anje visine snje`nog pokriva~a, a samo se na jugu o~ekuje ki{a. Poslije podne prestanak padavina i smanjenje obla~nosti. Puha}e slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, na jugu sjeveroisto~ni. Minimalna temperatura od -2 do 4, maksimalna dnevna od -1 do 6°C. Sutra obla~no, uve~er i u toku no}i sa slabim snijegom. U ~etvrtak vjetrovito, na planinama }e puhati umjeren do jak sjeveroisto~ni vjetar. Tokom dana obla~no sa snijegom, uz pove}anje visine snje`nog pokriva~a, a u Hercegovini umjereno obla~no. U Sarajevu prije podne obla~no sa snijegom, popodne promjenljivo obla~no, povremeno sa snijegom. Puha}e slab, sjeverozapadni vjetar. Minimalna temperatura -2, maksimalna dnevna -1° C.

Danas }e snijeg padati u oblasti Alpa, Njema~koj, Austriji i ^e{koj, kao i na centralnom Balkanu i evropskom dijelu Rusije. Ki{a se o~ekuje u zapadnim predjelima kontinenta i na jugu i istoku Balkanskog poluostrva. Jak vjetar puha}e u oblasti Sjevernog mora i zapadnog Mediterana. Prete`no sun~ano bi}e na jugu [panije i Italije. Maksimalna temperatura u ve}em dijelu Evrope od 0 do 7, na jugu Pirinejskog poluostrva do 15°C. Danas obla~no sa snijegom, na istoku i jugu Balkana sa ki{om. Poslije podne u sjevernim i zapadnim, uve~er i u centralnim predjelima prestanak padavina i smanjenje obla~nosti. Na Jadranskom i Jonskom moru puha}e umjeren do jak sjeverozapadni vjetar, na Egejskom jugozapadni. Samo }e u Hrvatskoj biti umjereno obla~no sa sun~anim periodima. Maksimalna temperatura od -1 do 5, u primorskim gradovima od 7 do 14°C.

60

KULTURNI VODI^
uloge: Antonio Banderas, Salma Hayek, Zach Galifianakis... po~etak u 15.25, 15.35 i 17.20 sati.

utorak, 20. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

SARAJEVO

ATELJE ZEC
Stalna postavka djela slikara Safeta Zeca. Galerija je otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18, subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186.

BIHA]

SEX, LA@I I DIVLJE GUSKE
autor: Woody Allen, re`ija: Lajla Kaik~ija, igraju: Lana Deli}, Nusmir Muharemovi}, An|ela Ili}, Sa{a Hand`i}, Selma Mehanovi}, Nerman Mahmutovi}, Adis Mehanovi}, po~etak u 19.30 sati.

PLJA^KA S VRHA

GABRIJEL
Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati. komedija, re`ija: Brett Ratner, uloge: Eddie Murphy, Ben Stiller, Casey Af fleck, Alan Alda... po~etak u 21 i 23.10 sat.

MUZEJI KINA
UNA
PARANORMALNA AKTIVNOST 3
horor, re`ija: Henry Joost, Ariel Schulman, uloge: Katie Featherston, Sprague Grayden, Lauren Bit tner... po~etak u 18.30 i 21.15 sati.

GRADA ZENICE
Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke, etnolo{ka, arheolo{ka i historijska. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17 sati, a subotom po dogovoru (tokom ljeta). Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice, od 9 do 17 sati.

MUZEJI
SARAJEVO
Brusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej 18781918, Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom od deset do 15 sati, dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati, subotom ne radi, dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati.

KINA
MEETING POINT
TAJNI @IVOT KU]NIH POMO]NICA

SUMRAK SAGA: PRASKOZORJE - I DIO
drama, fantazija, re`ija: Bill Condon, uloge: Kristen Stewart, Robert Pat tinson, Taylor Lautner... po~etak u 16.20 i 18.40 sati.

PLJA^KA S VRHA
komedija, re`ija: Brett Ratner, uloge: Eddie Murphy, Ben Stiller, Casey Af fleck, Alan Alda... po~etak u 19 i 21 sat.

BANJA LUKA

BESMRTNICI 3D
drama, re`ija: Tate Taylor, uloge: Emma Stone, Viola Davis, Octavia Spencer, Sissy Spacek... po~etak u 20 sati.

HISTORIJSKI
Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16, a vikendom od 9 do 13 sati.

ZENICA KINA
MULTIPLEX PALAS
PARANORMALNA AKTIVNOST 3

KINOTEKA
POSLJEDNJA BITKA
akcija, fantazija, re`ija: Tarsem Singh, uloge: Henry Cavill, Mickey Rourke, John Hurt, Freida Pinto... po~etak u 19.15 i 21.30 sati.

ZEMALJSKI
Muzej je otvoren za posjete u sljede}im terminima: utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom od 10 do 15 sati, a nedjeljom od 10 do 14 sati.

BO[NJA^KI
Obilazak Instituta, stalne postavke galerije kao i zbirke ”Ismet Rizvi}’’ i ”Mersad Berber’’. Svakim danom izuzev nedjelje i ponedjeljka od 9 do 16 sati. Najava grupa na telefon: 033/279-800.

KINA
MULTIPLEX EKRAN
SRETNA NOVA GODINA
romanti~na komedija, re`ija: Garry Marshall, uloge: Sarah Jessica Parker, Jessica Biel, Ashton Kutcher, Katherine Heigl... po~etak u 18 sati.

POZORI[TA
re`ija: Rod Lurie, uloge: Robert Redford, James Gandolfini, Mark Ruf falo, Steve Bur ton, Delroy Lindo, Paul Calderon... po~etak u 19 sati.

horor, re`ija: Henry Joost, Ariel Schulman, uloge: Katie Featherston, Sprague Grayden, Lauren Bit tner... po~etak u 15.15, 21 i 22.45 sati.

PARADA

KAMERNI
SVJEDOK
re`ija i adaptacija: Miki Trifunov, igraju: Boris Ler, Miki Trifunov i grupa Konvoj, po~etak u 20 sati.

OLIMPIJSKI
Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“. Otvorena za posjete od ponedjeljka do petka, od 9 do 15 sati, dok vikendom muzej ne radi.

MA^AK U ^IZMAMA 3D
animirana avantura, re`ija: Chris Miller, uloge: Antonio Banderas, Salma Hayek, Zach Galifianakis... po~etak u 14 sati.

KRITERION
BIJELA VRPCA
re`ija: Michael Haneke, po~etak u 20.20 sati.

NARODNO
PAL^ICA
kompozitor: Hans Christian Andersen, koreografija i re`ija: Nermina Damian, muzika sa CD-a: W. A. Mozart, scenograf: Boris ^istopoljski, kostimograf: Amna Kunovac-Zeki}, nastupaju: Belma ^e~o / Nata{a Pavlovi}, Ellina Stetsenko / Mia Pra{o, Aida Muj~inovi}-Palini} / Daniela Bibi}, Evgenij Gaponjko, Nikolina Petkovi}-Jalovi~i}, Mihail Mateescu, Hariz [abanovi} / Adrian Scrimint, Mia Pra{o / Selma Im{irevi}, Marcel Munteanu, Dajana Popovi}, Nad`a Pu{ilo, Adnan Haskovi}, Ansambl Baleta Narodnog pozori{ta, po~etak u 12 sati.

ART-KU]A SEVDAHA
Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati.

CINEMA CITY
SRETNA NOVA GODINA
romanti~na komedija, re`ija: Garry Marshall, uloge: Sarah Jessica Parker, Jessica Biel, Ashton Kutcher, Katherine Heigl... po~etak u 15.50, 18.10, 20.30 i 22.50 sati.

BESMRTNICI 3D
akcija, fantazija, re`ija: Tarsem Singh, uloge: Henry Cavill, Mickey Rourke, John Hurt, Freida Pinto... po~etak u 16 sati.

TUZLA

komedija, re`ija: Sr|an Dragojevi}, uloge: Milo{ Samolov, Nikola Kojo, Hristina Popovi}, Goran Navojec, Dejan A}imovi}, po~etak u 19.30 i 22 sata.

MA^AK U ^IZMAMA 3D
animirana avantura, re`ija: Chris Miller, uloge: Antonio Banderas, Salma Hayek, Zach Galifianakis... po~etak u 16 i 17.45 sati.

NEMOGU]A MISIJA: PROTOKOL DUH

NEMOGU]A MISIJA: PROTOKOL DUH

GALERIJE
ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA
Stalna postavka crte`a, skica, akvarela Ismeta Mujezinovi}a, stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 sati.

SARTR
RU[ENJE AJFELOVE KULE
akcija, re`ija: Brad Bird, uloge: Tom Cruise, Jeremy Renner, Paula Pat ton... po~etak u 17.40, 20.20 i 23.00 sati. MESS i SARTR, autor: Jeton Neziraj, re`ija: Kushtrim Bekteshi, igraju: Amar Selimovi}, Alban Ukaj, Adi Hrustemovi}, Alma Terzi}, Irma Alimanovi}, po~etak u 20 sati.

akcija, re`ija: Brad Bird, uloge: Tom Cruise, Jeremy Renner, Paula Pat ton... po~etak u 14.30, 17, 18.30 i 20.30 sati.

ALVIN I VJEVERICE 3: BRODOLOM @IVOTA
komedija, animirani, re`ija: Mike Mitchell, uloge: Justin Long, Mat thew Gray Gubler, Jesse McCar tney... po~etak u 16.30, 18.15 i 19.15 sati.

CINEMA KOMUNISTO

NEMOGU]A MISIJA: PROTOKOL DUH

MOSTAR
dokumentarni, re`ija: Mila Turajli}, po~etak u 19.30 i 21.30 sati.

IGRA POBJEDNIKA
biografski, spor tski, re`ija: Bennett Miller, uloge: Brad Pitt, Robin Wright, Jonah Hill... po~etak u 17.30, 20.20 i 22.35 sati.

GALERIJE
RAIFFEISEN GALERIJA
Izlo`ba radova mladog umjetnika Damira Avdi}a, koji je diplomirao na Akademij likovnih umjetnosti u Sarajevu, odsjek Slikarstvo. Galerija se nalazi u zgradi Centrale Raif feisen banke u ul. Zmaja od Bosne bb, a otvorena je za sve posjetioce radnim danima od 8 do 16 sati.

MA^AK U ^IZMAMA 3D

NEPRIJATELJ

GALERIJE
CENTAR ZA KULTURU
Retrospektivna izlo`ba slika i bareljefa Kemala Kebe, umjetnika koji je od u Javuz sultan Selimovom mesd`idu, kod Starog mosta, imao atelje od 1987. do 1992. godine, u kojem je bila stalna prodajna izlo`ba njegovih radova.

COLLEGIUM ARTISTICUM
animirana avantura, re`ija: Chris Miller, Izlo`ba radova “Jeka stade konja oko dvora“ akademskog slikara, crta~a i grafi~ara Ragiba Lubovca, za posjete je otvorena do 24. decembra.

triler, re`ija: Dejan Ze~evi}, uloge: Aleksandar Stojkovi}, Vuk Kosti}, Tihomir Stani}, Marija Piki}, Ljubomir Bandovi}, Slavko [timac... po~etak u 16.30 i 20.45 sati.

akcija, re`ija: Brad Bird, uloge: Tom Cruise, Jeremy Renner, Paula Pat ton... po~etak u 16.45, 20 i 22.30 sati.

POZORI[TA
BOSANSKO NARODNO

Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena.milanovic@ oslobodjenje.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.

OSLOBO\ENJE utorak, 20. decembar/prosinac 2011. Sjaj Pariza
17.00 BHT

TV PROGRAM

61

SE

RI

JE

Philippe se ne `eli odre}i Marca tako lako, nudi mu jo{ jedan posao prije nego {to ovaj otputuje u Brazil. Chris govori Lorene da njegov otac, koji je radio s Ciprianijem, ne zna ni{ta o njenoj majci. Ali, Marc ka`e da je njena majka uzela novac od Alfreda u zamjenu za odlazak s bebom iz Pariza. Alexia i Hermione se slikaju za poznati ~asopis. Julien priznaje Tari da je posjetio grob svoje prave majke.

Larin izbor
18.20 FTV

69. Alen i Vjera tra`e pomo} u samostanu od sestre Domenike, dok Karmen bjesni zbog takve Alenove odluke. Nela obznani Nikol da je Jakov `iv, i ona se sre}e s njim na brodu. Prvotna sre}a kasnije dolazi na ku{nju kad Nikol dozna kako iza cijele pri~e stoji Dinko s kojim `ivi (i kojem je prodala dionice firme). Da bi Nikol bila pod kontrolom, Ton~i pristaje na neo~ekivani poziv na Dinkovu sve~anu ve~eru. O~ekuje sramo}enje, ali ni{ta ga ne pripremi kad mu Dinko prijetvorno ponudi oprost i ruku pomirenja. Nik{a zahtijeva od Lare da mu doka`e svoju vjernost.

Dodir bez opravdanja
The woodsman, 2004.

22.05 FTV

DRAMA
Re`ija: Nicole Kassell Uloge: Kevin Bacon, Kyra Sedgwick, David Alen Grier, Eve, Benjamin Bratt, Carlos Leon

Walter, pedofil, pri kraju je izdr`avanja je svoje kazne. Pri izlasku iz zatvora, pronalazi posao u pilani, a smje{taj, ironi~no, u stanu preko puta {kole. Upoznaje Vicky sa kojom zapo~inje i vezu. Iako `eli zadr`ati svoju pro{lost za sebe, istina o njemu polako izlazi na vidjelo. Gradom po~inju kru`iti razli~ite pri~e od kojih mnoge i nisu istina, dok se on bori sam sa sobom, svojim bolesnim nagonom ali i nagonom za pre`ivljavanje i obezbje|enje vlastite egzistencije...

Predaj se, srce
20.05 TV1/MRE@A

Siroti{te
23.45 BHT
El orfanto, 2007.

FIL

M

Hrabrost jedne princeze 1
22.40 MRE@A
Il coraggio di una principessa 1, 2006

FIL

M

84. Salih pronalazi Bahar u plamenu, te je suo~en s velikom boli. Vijesti dolaze i do zatvora, Harputlu je beznade`an. Jo{ traje potraga za Erenom. Eren je odveden u Mardin. Salihov bol je jo{ ve}i zbog nestanka njegovog sina. Salih daje oglas u novine te dobija neo~ekivani telefonski poziv koji predstavlja tra~ak nade. Odmah odlazi u Mardin. Me|utim, Salih nije jedini koji tamo odlazi. Ezra, k}er vo|e jednog od najve}ih klanova, nalazi se na studiju u Istanbulu.

DRAMA/MISTERIJA/TRILER
Re`ija: Juan Antonio Bayona Uloge: Belén Rueda, Fernando Cayo, Roger Príncep, Mabel Rivera

DRAMA
Re`ija: Maurizio Zaccaro Uloge: Stefania Rocca, Franco Castellano, Johannes Brandrup, Hary Prinz

Laura je najranije djetinjstvo provela u siroti{tu, za koje je ve`u lijepe uspomene. Sada udata `ena i majka, ona se vra}a u siroti{te, u kojem namjerava otvoriti dom za hendikepiranu djecu. Njen sedmogodi{nji sin Simon pri~a joj o nevidljivom prijatelju koji mu pravi dru{tvo. Laura misli da je to samo bujna dje~ija ma{ta, ali uskoro }e i sama primijetiti nezvanog gosta...

Film prati `ivot istorijske li~nosti Mafalde od Savoje, princeze, k}erke italijanskog kralja Vitoria Emanuela III, koja je suprotno pri~i o Pepeljugi nakon odrastanja u izobilju nastavila da dijeli sudbinu obi~nih ljudi u ratna vremena, ~ak i u logoru. Ovaj film prikazuje propadanje plemstva u vrijeme rata, a sudbina same princeze Mafalde produkt je gre{aka u politi~koj strategiji.

TV vijesti
12.30 HRT2
Broadcast news, 1987.

FIL

M

Policijski pridjev
23.45 HRT1
Politist, adjectiv, 2009.

FIL

M

Izgubljena ~ast
20.05 BHT

KOMEDIJA/DRAMA
Re`ija: James L. Brooks Uloge: Holly Hunter, William Hurt, Albert Brooks, Robert Prosky, Joan Cusack, Jack Nicholson

Meltem napada Mustafu zbog toga {to svjedo~i protiv Fatmagul. Kerim obja{njava zbog ~ega se na{ao sa Vuralom. Ne znaju}i da u~estvuje u Munirovom planu, Mukades pristaje na Salihovu ideju. Meltem je poslu{ala oca i tra`i od Munira da joj organizuje posjetu Selimu. Fatmagul nastavlja sa terapijama. Erdoanu su `ivci pri kraju i on napada Selima. Advokat Kadir posje}uje Vurala u bolnici.

PSIHOLO[KA DRAMA
Re`ija: Corneliu Porumboiu Uloge: Dragos Bucur, Vlad Ivanov, Irina Saulescu, Ion Stoica, Cosmin Selesi, George Remes, Dan Cogalniceanu

Da sam oblak
21.10 FTV

Od malena, Jane je znala da }e biti televizijska novinarka. Ve} kao dijete sastavljala je vijesti, pisala tekstove na pisa}em stroju. Tom je bio darovito i popularno dijete, svjestan da svoj uspjeh mo`e, prije svega pripisati svom prikladnom izgledu. Aaron, potpuno suprotno, nije bio popularan i niko u njemu nije vidio kvalitete koje je imao. Kad u njihovu postaju na mjesto voditelja do|e Tom Grunick, zgodan, samopouzdan, sposoban, ali bez pravog `ara, Jane }e pasti na njegov {arm. Istodobno kako raste temperatura u odnosima izme|u Jane, Toma i Aarona, televizijska je mre`a odlu~ila skresati tro{kove i samo u njihovoj postaji sprema se nekoliko desetaka otkaza...

Psiholo{ka drama. Cristi, odnedavno sretno o`enjen, zaposlen je kao policijski istra`itelj u Bukure{tu. Ve} je neko vrijeme na zadatku da motri grupicu srednjo{kolaca koji mo`da raspar~avaju drogu u obli`njoj ~etvrti. On uhvati jednoga od njih, Victora, no ispadne da se radi samo o lakim drogama, marihuani i ha{i{u. Njegov {ef ne dijeli to mi{ljenje i dr`i da je to itekako ka`njivo. Pri tome se Cristi na|e u nedoumici: s jedne strane, `elio bi udovoljiti svom {efu ma kako o{tar bio, a s druge strane, ne bi `elio privesti mladi}a i tako mu upropastiti `ivot...

29. Serdar je rastrzan izme|u razmi{ljanja da je Mustafa zaslu`io da bude u takvoj bolnici i da se lije~i, ali i sa`aljenja koje osje}a zbog stanja u kojem je Durije. Doktor se bori sa svojom savje{}u. Mustafa je svakim danom sve odsutniji. Asije ne mo`e vi{e da odnese tu situaciju i pada na koljena pred Hatun. Moli opro{taj od nje i zbog djeteta koje nosi u stomaku moli da Narin ode do Mustafe.

Gnjev zbog ~asti
01.20 PINK
Rage Of Honor, 1987.

FIL

M

Ku~ke iz Istvika
23.20 PINK
Craft, 1996.

FIL

M

SF DRAMA
Re`ija: Andrew Fleming Uloge: Robin Tunney, Fairuza Balk, Neve Campbell, Rachel True, Skeet Ulrich, Christine Taylor

AKCIJA
Re`ija: Gordon Hessler Uloge: Shô Kosugi, Lewis van Bergen, Robin Evans

Shiro i Ray policijski su partneri, bore se protiv droge i glavnih dilera u gradu. Nakon {to su izdati od dou{nika, Raya ubijaju i Shiro kre}e u osvetni~ki pohod. Dokazi upu}uju na glavnog dilera u Singapuru.

Sarah, koja je tek doselila u Los Angeles, autsajder je na akademiji St. Benedict sve dok ne upozna jo{ tri dru{tvena izop}enika. Nancy, Bonnie i Rochelle nikada ne}e biti dio cool ekipe. No, zajedno sa Sarom, nau~it }e da i biti izop}enik ima svoju dra` i mo}...

62
BHT

TV PROGRAM
FTV
06.15 Gospo|a Barbara, igrana serija /12/ 07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Da sam oblak, serija Dje~iji program 10.00 Spretno - sretno, tv igra 10.25 Super {pijunke 10.50 Pop Pixie 11.05 Sve }e biti dobro, igrana serija 80. ep. 12.00 Dnevnik 1 12.15 Larin izbor, serija 13.10 Pod sretnom zvijezdom, serija 14.00 60 minuta specijal, Banjalu~ki geto 14.30 Djeca bez roditeljskog staranja: Hraniteljstvo, dok. program

utorak, 20. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade (r) 09.10 Be Ha Teens 09.15 Kineski moreplovac, animirana serija 09.40 Bajke o `ivotinjama, obrazovna serija 10.00 BHT vijesti 10.15 Bio jednom jedan Dnevnik 10.30 Istorija civilizacije: Neolit 11.00 Vu~ko sa trome|e, dok. program 11.30 Sjaj Pariza, serija 26/80 (r) 12.00 BHT vijesti 12.15 Global, emisija o zbivanjima u svijetu (r) 12.45 BH gastro kutak, kulinarski show (r) 13.15 Dimenzija vi{e, program iz kulture (r) 14.15 BHT vijesti 14.30 Odli~an, 5+, edukativna serija Program za djecu i mlade 14.35 Kineski moreplovac, animirana serija 14.55 Japanske pri~e, animirana serija 15.05 Kako da ne, {kola engleskog jezika 15.35 Izgubljena ~ast, serija 66/77 (r) 16.30 Hronika regija: Banja Luka 17.00 Sjaj Pariza, igrana serija 27/80 17.30 Dru{tvo znanja, dok. serija 18.00 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Be Ha Teens, program za mlade 19.00 Dnevnik 1 19.35 Business News 19.40 Retrovizor, muzi~ki program 20.05 Izgubljena ~ast, serija 21.00 Crta, politi~ki magazin 22.00 Dnevnik 2 22.30 Ginko, dok. serija 23.45 Siroti{te, film 01.30 Sve u svemu, dnevni magazin (r) 02.15 Pregled programa za srijedu

RTRS
06.01 06.30 07.00 07.05 09.00 09.10 10.10 10.40 11.00 11.10 11.15 11.25 12.00 12.20 13.25 Muzi~ki program Info kanal Vijesti Jutarnji program Vijesti Larin izbor, serija (r) Mala TV U no}noj ba{ti, crtana serija Piplinzi, crtana serija Tomica i prijatelji, crtana serija Zagonetka ^ika blagoje u svijet igra~aka, program za djecu (r) Dilajla i D`ulijus, crtana serija Dnevnik 1 Presing (r) Tamo daleko, putopisni serijal (r)

TV1
06.05 @eljezni ~ovjek, crtani film (r) 06.30 Smrt je kum, crtani film (r) 07.00 Najava programa 07.05 ^etiri brata od zanata, crtani film 07.35 @eljezna pe}, crtani film 08.00 Music box 08.05 Ukradeni `ivoti, serija 123. ep. (r) 09.00 Music box 09.05 Zakon ljubavi, serija 131. ep. (r) 10.00 Music box 10.05 Junska no}, serija ep. 13/124 11.00 Music box 11.05 Sport exkluziv (r) 11.35 Primera liga, pregled kola (r)

HAYAT
06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Top Shop 08.50 Na velikom odmoru, program za djecu 09.00 Bumba, crtani film 09.13 Timmy, crtani film 09.23 Fifi, crtani film, 47. ep. 09.35 Garfield, crtani film 09.45 Dragon ball Z, crtani film, 62. ep. 10.15 Lijeni grad, crtani film 10.40 Bakugan, crtani film 11.08 Winx, crtani film 11.30 Tractor Tom, crtani film 11.40 Bestseller 11.45 Vijesti 11.59 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Suze Bosfora, serija

PINK
06.00 Sestre, serija (r) 07.00 ^arolija, dje~ja muzi~ka emisija 07.30 Udri mu{ki, jutarnji program 10.00 Put oko svijeta, reality emisija 10.40 Kupi.ba, emisija 11.00 Ljubav i mr`nja, serija 12.00 Info top, info-program 12.15 Vremenska prognoza 12.20 Porodi~ni obra~un, kviz 13.00 Brze pare, kviz 14.00 Info top, info - program

OBN
06.05 Hairy Scary, crtani film 06.25 Ma|ioni~ar, crtani film 07.45 Atomska Betty, crtani film 07.05 Mixmaster, crtani film 08.25 Johnny Test, crtani film 08.45 Oggy i `ohari, crtani film 09.05 Sonic Christmans Blats, crtani film 09.30 Ukleta Marijana, serija 10.20 Bo`i}ni kola}i, kulinarski show 10.50 Bilo jednom u Turskoj, serija 11.50 Crime Time, crtani film 11.55 OBN Info, info - program 12.05 Vox Populi 12.15 Skrivena kamera, humoristi~ni program 12.50 Na{a mala klinika, serija 13.45 Ljubav-vjera-nada, serija 14.35 Dolina vukova, serija 16.15 Ukleta Marijana, serija 17.05 Bo`i}ni kola}i, kulinarski show 17.45 Bilo jednom u Turskoj (16), serija 18.45 Crime Time, crtani film 18.50 OBN Info, info - program 19.05 OBN Sport, sportski pregled 19.15 TV Doktor, medicinski magazin 20.00 Ljubav-vjera-nada, serija 21.00 Dolina vukova, serija 22.30 Lanac zapovjedanja, igrani film 00.00 Dolina vukova, serija 01.20 OBN Info info - program 01.50 Lanac zapovjedanja, film 03.40 OBN Sport, 03.55 UEFA Euro liga, sportski program

Pop Pixie
10.50
14.55 Tomica i prijatelji, crtana serija 15.10 Vijesti 15.20 Bumerang, serija 20. ep. 16.05 Sve }e biti dobro, igrana serija 81. ep. 17.00 Federacija danas 17.25 Tajna Starog Mosta, serija 41. ep. /12/ 18.20 Larin izbor, serija Crtani filmovi 19.10 Tomica i prijatelji 19.20 Pingu 19.30 Dnevnik 2 20.10 Loto, prijenos izvla~enja 20.30 Fudbal, nogomet i jo{ pone{to, dok. film 7. ep. 21.10 Da sam oblak, igrana serija 29. ep. 22.05 Dodir bez opravdanja, film /15/ 23.35 Dnevnik 3 00.05 Danas u Parlamentu 00.20 Ha{ki dnevnik 00.50 Pod sretnom zvijezdom, serija 01.35 Dnevnik 3 (r)

Larin izbor
17.05
13.50 Dragulj u kruni, serija (r) 15.00 Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika 15.10 U fokusu 15.55 Zdravlje je lijek Izvje{taj sa Banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.05 Larin izbor, serija 18.00 Dragulj u kruni, serija 19.10 ^ika Blagoje u svijetu igra~aka, program za djecu Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 Sport 20.10 S ljubavlju hrabrim srcima, donatorsko ve~e, direktan prenos 22.15 ^endon fabrika filmova, serija 22.30 Dnevnik 3 Sport Finansijske novosti 22.45 ^endon fabrika filmova, nastavak serije 23.05 Zabranjeni bez zabrane, dokumentarni film 00.05 Atlantis, film
PO MA LITI GA ^KI ZIN

Junska no}
16.00
12.00 Music box 12.05 Predaj se srce, serija 83. ep. (r) 13.00 Music box 13.05 CSI: New York, serija 16. ep. (r) 14.00 Music box 14.05 Ukradeni `ivoti, serija 15.00 Music box 15.05 Zakon ljubavi, serija 16.00 Junska no}, serija, 13/124 (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Predaj se srce, serija 83. ep. (r) 18.15 Music box 18.20 Kapital, biznis magazin (r) 19.30 Dnevnik TV1 20.05 Predaj se srce, serija 84. ep. 21.05 Prijateljice, serija ep. 11/12 22.00 Dnevnik u 22 22.40 Hrabrost jedne princeze, film 00.15 Pono}ne vijesti 00.30 Slu~aj Lukona, film (r) 01.58 No}ni program

Kad li{}e pada
20.00
13.00 14.00 14.20 14.40 15.10 15.20 16.10 17.50 17.54 17.55 18.30 19.00 19.28 19.30 19.37 19.38 20.00 21.00 22.00 22.20 22.25 00.00 03.00 Miljenica, 136. ep. ZMBT Profil Muzi~ki program Top Shop Bestseller Kad li{}e pada, 157. ep. Bonano, 1. dio Biometeorolo{ka prognoza Sport centar Nepobjedive banzuke, TV show Recept za dobar `ivot Vijesti u 7 Vremenska prognoza Sport Stanje na putevima Horizonti Kad li{}e pada, 158. ep. Hayat production show, zabavno-muzi~ki program ZMBT, profil Sport centar Bonano, igrani film, 2. dio Astro Num Caffe, u`ivo Reprizni program Hayat TV-a Vijesti u 7

Udri mu{ki
07.30
14.20 City, zabavna emisija 15.00 Sestre, serija 15.45 Kupi.ba 15.50 Info top, info-program 16.00 Mala nevjesta, serija 18.00 Tajna ljubav, serija 19.00 City, zabavna emisija 19.30 Info top, centralne vijesti 19.57 Vremenska prognoza 19.58 Za zdrav i lijep osmijeh 20.00 Naslije|e jedne dame, serija 20.30 Vitezovi iz blata, reality emisija 21.00 Hrabri ljudi, emisija 22.00 Multimilioner, kviz 23.20 Ku~ke iz Istvika, film 01.20 Gnjev zbog ~asti, film

Crta

21.00 BHT

TV SA

11.00 Vijesti TVSA 11.05 Non-stop, 20/25 (r) 11.35 Podmladi moje tijelo, 5/8 (r) 13.00 Vijesti TVSA 13.15 Sport magazin (r) 14.05 Legenda o Bruce Lee-ju, 1/50 (r) 14.50 Mu}ke, 2002. humoristi~ki program, 1/1 (r) 16.05 Vijesti TVSA 16.10 Specijalni efekti, 1/3 17.00 Dobre vibracije, u`ivo 18.15 Tarih, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Vitaminix 19.02 Bo u pokretu 19.25 Medo Rupert 19.35 Mala princeza 20.00 @ivot i zdravlje, u`ivo 20.50 Tarih, dok. serijal 21.00 Ve~ernje vijesti 21.30 Legenda o Bruce Lee-ju, serijski program, 2/50 22.15 Dobar `ivot/kurirska slu`ba, film 23.50 Non-stop, 21/25 00.20 Podmladi moje tijelo, 6/8 01.10 @ivot i zdravlje (r)

TV TK

06.05 Iz dana u dan... 09.05 Zakon ljubavi, serija (r) 10.05 Junska no}, serija 10.55 Ukradeni `ivoti, serija (r) 11.55 Iz dana u dan... 12.00 Vijesti 12.15 Sport 7, magazin 15.00 Zakon ljubavi, serija 16.00 Dnevnik 1 17.15 Predaj se srce, serija (r) 19.00 Dnevnik 2 20.05 Predaj se srce, serija 22.30 Vijesti 22.40 Hrabrost jedne princeze 1, film 00.00 Junska no}, serija (r)

MRE@A

07.05 ^etiri brata od zanata, crtani film 07.35 @eljezna pe}, crtani film 08.05 Ukradeni `ivoti, serija, 123. ep. (r) 09.05 Zakon ljubavi, serija 131. ep. (r) 10.05 Junska no}, serija, ep. 13/124 14.05 Ukradeni `ivoti, serija 124. ep. 15.05 Zakon ljubavi, serija 132. ep. 16.00 Junska no}, serija ep. 13/124 (r) 17.15 Predaj se srce, serija 83. ep. (r) 20.05 Predaj se srce, serija, 84. ep. 21.05 Prijateljice, serija ep. 11/12 22.40 Hrabrost jedne princeze, film

TV MOSTAR

07.05 ^etiri brata od zanata, crtani film 07.35 @eljezna pe}, crtani film 08.05 Ukradeni `ivoti, igran serija 09.05 Zakon ljubavi, serija (r) 10.05 Junska no}, serija (r) 14.05 Ukradeni `ivoti, serija (r) 15.05 Zakon ljubavi, serija (r) 16.00 Junska no}, serija 17.00 Vijesti plus 17.15 Predaj se srce, serija 18.15 Grad RTM-a 19.30 Dnevnik TV1 20.05 Predaj se srce, serija 21.05 Prijateljice, serija 22.00 Dnevnik u 22 22.40 Hrabrost jedne princeze, film

TV ZENICA

12.00 Iz dana u dan 12.05 Igrana serija 13.00 Vijesti 13.05 Muzi~ki program 14.00 Iz dana u dan... 14.30 Ze sport magazin (r) 15.00 Vijesti 15.05 Sponzoru{e, serija (r) 16.00 Iz dana u dan 16.05 Svijest uspje{nih (r) 16.40 Za svaku bolest trava raste (r) 16.30 Dok. program 17.30 Dje~iji program 17.50 Ze sport plus 18.00 Najava Zenice danas 18.01 Cris Angel 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki spotovi 20.00 Razglednica 21.05 TV Liberty 21.30 Sponzoru{e 23.00 Zenica danas (r) 23.30 Glas Amerike

TV KAKANJ

10.00 Na{a realnost 11.00 Melissa, mini serija 12.00 Vijesti TV Sahar 12.30 Frej`er, serija 13.00 IC sport 13.20 Ritam srebrenice 13.40 Hutba 14.00 Put istine 15.00 Melissa, mini serija 16.00 TV liberty 16.30 Majstor kuhinje 17.00 Flash vijesti 17.05 Amor latino, serija 18.00 Link 18.30 Crne knjige, serija 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Crne knjige, serija 21.00 Puls 22.00 Amor latino, serija 23.00 Glas Amerike 23.30 Vijesti TV Sahar 00.00 Vijesti IC

TV VOGO[]A

07.00 Hronika op}ine Novi Grad (r) 08.00 Te{anjska hronika (r) 08.30 Sa sevdahom u srcu 09.00 Program za djecu i mlade 10.00 I.R.I.B. (r) 10.30 VOA (r) 11.00 Info blok 12.00 Te{anjska hronika (r) 12.30 TV Fiva (r) 13.30 Program za djecu i mlade 14.30 Telenovela (r) 15.30 Majstori kuhinje 16.00 Otvoreni program, u`ivo 17.50 Crtani film 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 I.R.I.B. 20.00 Dok. program 21.00 Telenovela 22.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.30 Sedam dana u Maglaju 23.00 Glas Amerike 23.30 Istina, emisija o povratku

TV USK

08.00 TV jutro 09.30 Grimove bajke 10.00 Vijesti 10.05 Junska no}, serija 11.00 TV {kola, obrazovni program 12.00 Vijesti 12.10 Time out (r) 13.05 Dance, dance, serija 14.00 Sport (r) 14.30 Vijesti 14.45 ^itaj BiH doma}a lektira 15.15 TV {kola (r) 16.00 Junska no} (r) 17.15 Predaj se srce, serija (r) 18.30 Grimove bajke 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 TV intervju 20.45 Tragovi sudbina 21.30 Dnevnik 2 21.50 Predaj se srce, serija 22.50 CSI: Las Vegas, serija 23.35 Monte Meleta, dok. film

TV SLON

16.02 Vijesti 16.15 Zdravlje, emisija o zdravlju 16.50 Prozor u svijet, dokumentarni program 17.20 SMS centrala, muzi~ki program 18.00 Crno i bijelo, info-program 18.15 Vremenska prognoza 18.30 Vje`bajmo zajedno 19.00 SMS Muzi~ki Salto, muzi~ki program 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 KVIZ Extra 20.20 Vremeplov... 20.30 Da sam ja neko, dok. program 21.10 Op~injeni, 158/208 22.05 Extra jukebox time 23.00 Slon extra info

TV BN

06.30 Jutarnji program 08.30 Serija 09.30 Pri~e o pjesmama 10.00 Novosti 10.05 Film 12.00 Novosti u podne 12.15 BN koktel (r) 14.00 Novosti 14.05 Film (r) 16.00 Dnevnik 1 16.20 Anali, serija (r) 17.00 Serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring 19.00 Sport flash 19.30 Dnevnik 2 20.05 Selo gori, a baba se ~e{lja, serija 21.00 Crno na bijelo 21.50 TV dokument 22.30 Dnevnik 3 23.00 Anali, serija 23.50 Dolazak, film 01.20 Serija

TV ATV

09.10 Mekanike u misiji 09.25 Timmy 09.40 Fifi 09.50 Garfild 10.15 Dragon Ball Z 10.50 Lijeni grad 11.10 Bumba 11.30 Necenzurisano 11.45 Vijesti 12.00 Suze Bosfora, serija 13.00 Miljenica, serija 14.30 Vizita 15.25 Arena, sportski program 15.30 Kad li{}e pada, serija 16.20 Bonano, film 17.50 Vizita 18.00 Nepobjedive Banzuke 18.25 @ene, ljudi i ostali, serija 19.00 ATV vijesti 19.35 Arena, sportski program 20.00 Kad li{}e pada, serija 21.00 Jedan na jedan 22.00 Ve~ernje vijesti 22.20 Sport centar 22.22 Bonano, film 23.35 Jedan na jedan

OSLOBO\ENJE utorak, 20. decembar/prosinac 2011.
HRT1
07.00 Dobro jutro, Hrvatska 07.05 Vijesti 07.10 Dobro jutro, Hrvatska 07.35 Vijesti 07.40 Dobro jutro, Hrvatska 08.35 Vijesti 08.40 Dobro jutro, Hrvatska 08.57 Ludi od ljubavi 1, serija 09.52 Vijesti iz kulture (r) 10.00 Vijesti 10.11 Gdanjski zaljev, dok. serija 10.59 Kod Ane (r) 11.12 Sve }e biti dobro, serija 12.00 Dnevnik 12.16 TV kalendar (r) 12.31 Kad zavolim, vrijeme stane, serija 13.17 Dr. Oz, talk show 14.00 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.09 Me|u nama 14.45 Znanstvena petica 15.11 Ponos Ratkajevih, serija 16.00 Alisa, slu{aj svoje srce, serija 16.50 Hrvatska u`ivo 17.00 Vijesti 17.10 Hrvatska u`ivo 18.01 8. kat: Pobjegli iz grada, talk show 18.50 Odmori se, zaslu`io si 1. serija (r) 19.30 Dnevnik 20.08 Sve u 7!, kviz 21.04 To je Europa 21.35 U Europi: 1922. Berlin, dok. serija 22.15 Otvoreno 23.05 Dnevnik 3 23.34 Vijesti iz kulture 23.45 Ciklus europskog filma - Policijski, pridjev 01.35 CSI: Las Vegas 10, serija (r) 02.16 CSI: Las Vegas 10, serija (r) 02.59 @ica 5, serija (r) 04.00 Znanstvena petica (r) 04.25 Ludi od ljubavi 1, serija (r) 05.20 8. kat: Pobjegli iz grada, talk show (r)

TV PROGRAM
AL-JAZEERA B.
07.00 Kontekst, talk-show (r) 07.30 48 Grenland, dok.program (r) 08.00 Sljede}a muzi~ka stanica - Tunis, 1. dio 08.30 Kontekst (r) 09.00 AJE program 16.30 Dogodilo se u Luxoru, dok. program (r) 17.00 Druga strana Srbije (r) 17.30 Kontekst, talk-show (r) 18.00 Vijesti 19.05 Arapsko prolje}e: Apsolutna mo},1. dio 19.30 Arapsko prolje}e: Apsolutna mo}, 2. dio (r) 20.00 Vijesti 21.00 Vijesti 21.30 Kontekst, talk-show 22.00 Vijesti 23.05 Kontekst, talk-show (r) 23.30 Dogodilo se u Oklahomi, dok. program (r) 00.00 AJE Vijesti 01.00 Kontekst, talk-show (r) 01.30 Usudi se i probaj Montreal, dok. program (r)

63
SE RI JA

HRT2
06.25 Kad zavolim, vrijeme stane, serija (r) 07.08 Pipi Duga ^arapa, crtana serija (r) 07.33 Gladijatorska akademija, crtana serija 07.58 Mala TV 08.28 Connor na tajnom zadatku 3, serija za djecu (r) 08.50 [kolski sat 09.35 Crno proro~anstvo, serija za mlade (r) 10.00 Alisa, slu{aj svoje srce, serija (r) 10.45 Prizma, multinacionalni magazin (r) 11.29 Glas domovine (r) 12.00 Obrtnik i partner (r) 12.30 TV vijesti, film (r) 14.38 H2O Uz malo vode! 3, serija za mlade 15.02 Edgemont 5, serija za mlade 15.25 [kolski sat 16.00 Navrh jezika: Jezik u~imo od za~e}a (r) 16.10 Rupert, crtana serija 16.21 Mala TV (r) TV vrti}: Nahranimo `ivotinje (r) 16.51 Hej, Kitty, crtana serija 17.05 [apta~ psima 5 18.00 Regionalni dnevnik 18.22 @upanijska panorama 18.35 Generacija Y: Lijenost 19.04 Pipi Duga ^arapa, crtana serija (r) 19.30 Gara`a: Bruno Krajcar 20.00 Romeo i Julija, film (r) 22.05 CSI: Las Vegas 10, serija 22.55 CSI: Las Vegas 10, serija 23.45 @ica 5, serija 00.46 Flachau: Svjetski skija{ki kup - slalom, snimka 01.31 Retrovizor: Hitna slu`ba 15, serija (r) 02.13 Trava zelena 3, serija (r) 02.42 Bez traga 7, serija (r)

NOVA
06.30 Bakugan, crtana serija 07.00 Dje~jih deset Bo`jih zapovjedi, crtana serija 07.25 Bumba, crtana serija 07.40 Ptica trka~ica, crtana serija 08.05 TV izlog 08.20 Nate Berkus Show, 09.15 Kad li{}e pada, serija (r) 10.10 Ljubav i kazna, serija, serija (r) 11.10 Inspektor Rex, serija (r) 12.10 IN magazin (r) 13.00 Larin izbor, serija (r) 14.00 Teresa, serija 16.00 Inspektor Rex, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Kad li{}e pada, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Ljubav i kazna, serija 21.00 Larin izbor, serija 22.05 Ve~ernje vijesti 22.25 @ivotinja, film 23.50 Tarzan, ~ovjek majmun, igrani film (r) 01.45 Seinfeld, serija 02.15 Heroji, serija 03.00 Seinfeld, serija (r) 03.30 Heroji, serija 04.15 Ezo TV, tarot show

RTS
12.00 12.14 12.15 12.25 12.30 13.00 14.00 14.30 14.55 15.20 16.05 17.00 17.20 17.45 18.24 18.25 19.00 19.30 20.05 21.05 21.30 22.15 23.00 23.30 23.45 23.55 00.30 Dnevnik For{pan Sport plus Vrijeme Kad zazvoni: Poslije ki{e sija sunce Trezor Gra|anin, info (r) Nauka 2011: Zlatne ruke Istorija nauke: Mihajlo Petrovi} Alas, 6/15 Ovo je Srbija Bela la|a, 71/80 (r) Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre, info Beogradska hronika Najava dnevnika 2 Oko magazin, info Srbija na vezi Dnevnik Bela la|a, 72/80 (r) Za sva vremena Tabloid Vi i mira Adanja Polak (r) TV mre`a Dnevnik Evronet Bunt: Ksanaks u Moskvi Da ti ka`em Kamenko: Ta ja sam Fru{kogorac

RTCG
10.15 Nau~no obrazovni program 11.00 Vijesti 11.05 Pogram za djecu 11.30 Nau~no -obrazovni program 12.00 Vijesti 12.05 U centar (r) 13.30 CG Sport (r) 14.00 Vijesti 14.05 Otvoreno (r) 15.30 Dnevnik 1 15.45 Muzika 16.00 Sat tv 16.30 Obrazovna emisija 17.00 Hronika podgorice 17 30 Sat tv - dijaspora, aktuelno 18.00 Vijesti 18 05 Crna Gora u`ivo 19.00 Program za djecu 19.30 Dnevnik 2 19.55 Ko{arka - ABA liga: Budu}nost — Alba, direktno 21.40 Veliki rat tv arhiv 5 22.35 Sat tv 23.00 Dnevnik 3 23.30 NVO sektor 00.00 Crna Gora u`ivo

Sestre
15.00 PINK

Bumerang RIJA
15.20 FTV

SE

20. Anti{a o~ekuje dolazak brati}a iz Dalmacije, a Mr{i} svog ro|aka iz Australije. Emil bi s Mr{i}evim ro|akom koji se `eli kandidirati trebao napraviti politi~ki show. Dolazak Anti{ina brati}a Stipe pokrenut }e neobi~an slijed zbivanja na TV Bumerang.

EUROSPORT
08.30 09.00 10.00 11.00 12.00 14.00 15.30 16.00 17.00 Olimpijski magazin Eurogoals Watts Snuker, Player Tour Biatlon, SK Annecy, Francuska Tenis, US Open Men’s Final Tenis, Mats Point Crashed ice Fudbal, UEFA L[, Classics Final 2011

EUROSPORT 2
03.30 Bilijar, Player Tour 05.30 Ekstremni sportovi 07.15 Surf 07.30 Fudbal, Bundesliga, pregled kola 08.30 Fudbal, 2. Bundesliga 09.30 Cross-country skijanje, SK Rogla, Slovenija 11.00 Ekstremni sportovi 12.30 Surf 12.45 Watts 13.00 Fudbal, Bundesliga, FC Augsburg Bayern Munich 14.00 Fudbal, Bundesliga, Dortmund Wolfsburg 15.00 Obaranje ruku 15.30 Stoni fudbal 16.00 Freestyle motocross 17.00 Ko{arka, Eurocup, u`ivo 18.45 Watts 19.00 Freestyle skijanje 20.00 Ko{arka, Eurocup, u`ivo 21.45 Bilijar, Player Tour 00.30 Fudbal, Bundesliga 01.45 Surf 02.00 Freestyle skijanje 02.45 Surf

SPORT KLUB
07.45 European Dragracing Championship Germany 09.30 Vijesti 09.45 Premier League News 10.00 Holandska liga: NAC - AZ 12.00 Ruska ko{arka: Enisey - Spartak Primorje, direktno 13.45 Bayern TV: Bayern Koln 15.30 Pregled Premier League 16.30 Pregled holandske lige 17.30 Pregled championship 18.00 Club World Cup: Al Sadd - Barcelona 19.30 Uskijavanje 19.00 Najava utorka studio Multi prenos: 20.00 Copa del Rey: Real Madrid Ponferradina, Espanyol - Celta, Sporting - Mallorca, direktno 20.45 Premiere League: Wolves - Norwich, direktno 22.00 Copa del Rey: Sevilla - San Roque, direktno 00.00 Vijesti 00.15 Premier League News

SPORT KLUB +
08.00 Premier League: Tottenham Sunderland 10.00 Telemarketing 11.00 Championship: Crystal Palace Birmingham 12.45 Premier League: Manchester City Arsenal 14.30 Pregled holandske lige 15.30 Pregled Championship 16.00 Pregled belgijske lige 17.00 Pregled Premier League 18.00 Ajax TV 18.30 Pregled Portugalske lige - Portugol 19.00 Championship: Cardiff Middlesbrough 21.00 Premier League: Blackburn - Bolton, direktno 23.00 Copa del Rey: Real Madrid Ponferradina 00.45 Premiere League: Wolves - Norwich 02.30 Copa del Rey: Espanyol - Celta 04.15 Club World Cup: Al Sadd Barcelona 06.00 Copa del Rey: Sporting - Mallorca

ARENASPORT 1
09.00 Fudbal francuska liga: PSG Lille 11.00 Fudbal italijanska liga: Cesena - Inter 13.00 Fudbal {panska liga: Sevilla - Real Madrid 15.00 Vijesti - Omni Sport 15.30 NFL: San Francisco Pittsburgh

DISCOVERY

07.15 Opasan lov 08.10 Razotkrivanje mitova 09.05 Vrhunsko graditeljstvo 10.00 Kako to rade? 10.30 U djeli}u sekunde 10.55 Pre`ivljavanje 11.50 Auta po mjeri 2008. 12.45 Trgovci automobilima 13.15 Trgovci automobilima 13.40 Ameri~ki ~operi 14.35 Prljavi poslovi 15.30 Opasan lov 16.25 Razotkrivanje mitova 17.20 Vrhunsko graditeljstvo 18.15 Pre`ivljavanje 19.10 Kako se pravi? 19.40 Kako to rade?, 2. ep. 21.00 @eljeli ste da znate 21.55 ^ari putovanja 22.50 U potrazi za zabavom 23.45 Razotkrivanje mitova

N. GEOGRAPHIC

06.00 [apta~ psima 07.00 Ulovljeni 08.00 Bande protiv Boga 09.00 ]orkirani u inostranstvu 10.00 Zmijski raj 11.00 Megastrukture 12.00 Kipar 13.00 Bande protiv Boga 14.00 Ostrvo Palma u Dubaiju 15.00 Ulovljeni 16.00 [arkvil 17.00 Policajci sa Aljaske 18.00 [apta~ psima 19.00 Galapagos 20.00 Velik, ve}i, najve}i 21.00 Udes automobila sa bebom 22.00 Policajci sa Aljaske 23.00 Velik, ve}i, najve}i 00.00 Udes automobila sa bebom

Tenis
15.30
18.00 Fudbal, UEFA L[, Classics Finals 2001 2011 19.00 Watts 20.00 Najja~i ~ovjek 21.00 Boks, International Contest, Cruiserweight, A. Alekseev, Rusija - D. Bruwer, USA 23.00 GTA Road to Dubai 23.15 Ples 01.15 Watts

Odbojka
18.00
18.00 Odbojka cev Liga {ampiona: Partizan - CAI Teruel prenos 20.30 Fudbal Njema~ki kup: Fortuna Düsseldorf Borussia Dortmund prenos 22.30 Rukomet Bundes liga: Lemgo - Berlin 00.00 Poker WPT Series 7

VIASAT HISTORY

08.00 Najgori poslovi u istoriji 09.00 Drevni plasti~ni hirurzi 10.00 Pet ameri~kih giganata 11.00 Krakatau: Posljednji dani 12.00 Zaboravljena ubistva 13.00 Sinatra - mra~na zvijezda 14.00 Snimanje rata 15.00 Nebeski put ~aja 16.00 Misterije istorije 17.00 Eksperimenti na sopstvenoj ko`i 18.00 Lovci na naciste 19.00 Dani katastrofe - teror na aerodromu 20.00 Ko si zapravo ti? 21.00 Indokina 22.00 Djeca mumije 23.00 Nebeski put ~aja 00.00 Misterije istorije 01.00 Eksperimenti na sopstvenoj ko`i

ANIMAL PLANET

UNIVERSAL

10.55 Veterinar sa pla`e Bondi 11.20 Spa{avanje divljih `ivotinja 11.50 Policija za `ivotinje, 2 epizode 13.40 Ratovi Insekata 14.30 @ivot majmuna 15.00 Dik i Dom u svijetu `ivotinja 15.30 @ivotinje i mi 16.00 @ivotinjski svet Krisa Hamfrija 16.25 Sve o psima 17.20 Va{e prvo ku~e 18.15 Veterinar sa pla`e Bondi 18.40 Psi, jedna rasa, jedna pri~a 19.10 Sve o psima 20.05 Ratovi insekata 21.00 U lavljoj jazbini 21.55 Divlje i bez cenzure 22.50 Pre`ivio sam!

06.20 McLeudove k}eri, serija 07.20 Ubistva u Midsommeru, serija 09.20 Zasljepljuju}e veze, serija 11.20 Za ljubav treba rizikovati, film13.20 Misterije Ostrva sjenki posljednji Bo`i}, serija 15.20 Ubistva u Midsommeru, serija 17.20 Ujka Bak, serija 19.20 Udaj se za mene, serija 21.20 Ptica na `ici, serija 23.30 Prodaja nevinosti, serija 01.30 Supererupcija, film 03.30 McLeudove k}eri, serija 04.20 Doma}ice iz okruga Orand`, serija

TV1000

04.00 Bla`enstvo, igrani film 06.10 Soko i Snje{ko Bijeli}, igrani film 08.30 U akciji, igrani film 10.00 Bijela palata, igrani film 12.00 Havana, igrani film 14.20 Muza, igrani film 16.00 ^aura, igrani film 18.00 Hotel Oaza, igrani film 20.00 Bez srca, igrani film 22.00 Bla`enstvo, igrani film 00.10 Izme|u slatkica i ma~kica, igrani film 02.00 Zagrij me, igrani film

FOX LIFE

13.52 Najgora nedjelja mog `ivota, serija 14.12 O~ajne doma}ice, serija 15.00 Ludnica u Klivlendu, serija 15.35 Kugar Taun, serija 15.55, serija 16.25, serija 16.50, serija 17.42 Kako sam upoznao va{u majku, serija 18.10 Ru`na Beti, serija 19.05 Ludnica u Klivlendu, serija 19.35 Kugar Taun, serija 20.00 O~ajne doma}ice, serija 20.55 Seks i grad, serija 21.25 Seks i grad, serija 22.00 O~ajne doma}ice, serija 22.55 Kako sam upoznao va{u majku, serija 23.25 Najgora nedjelja mog `ivota, serija 23.57 Najgora nedjelja mog `ivota, serija 00.25 Prava krv, serija

FOX CRIME

10.55 Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere, serija 11.40 Bouns, serija 12.30 Pari{ki forenzi~ari, serija 13.20 Za{titnica svjedoka, serija 14.10 Alias, serija 15.00 Brojevi, serija 15.50 Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere, serija 16.40 Red i zakon, serija 17.30 Bouns, serija 18.20 Nepouzdani agenti, serija 19.10 Ovo nije moj `ivot, serija 20.00 Brojevi, serija 20.50 Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere, serija 21.40 Bouns, serija 22.30 Kraljevi Bekstva, serija 23.20 Put osvete, serija 00.10 Za{titnica svjedoka, serija

HBO

06.00 Karate Kid, film 08.20 Rastava na francuski na~in, film 10.20 Izvanredne mjere, film 12.05 Lady Gaga Presents: The Monster Ball Tour at Madison Square, filmGarden 14.05 Hellboy, film 16.05 Ti mi la`e{ najbolje, film 18.10 Hvala ti za ljubav, film 20.05 Dar od srca, film 21.35 Na rubu ludila, film 23.10 Carstvo poroka, ep. 1, serija 00.20 Carstvo poroka, ep. 2, serija 01.10 Carstvo poroka, ep. 3, serija 02.00 Carstvo poroka, ep. 4, serija 02.55 Legija, film 04.30 Izgubljena du{a, film

HBO COMEDY

10.00 Tre}i kamen~i} od sunca, 10.50 Bolje s tobom, serija 11.15 Obla~no s }uftama, film 12.45 Ljubav jedne `ene, film 14.30 Miranda, serija 15.05 Tre}i kamen~i} od sunca, serija 15.55 Obla~no s }uftama, film 17.25 I `ivjeli su sretno…, film 19.05 Miranda, serija 19.35 Bolje s tobom, serija 20.00 Kako ne `ivjeti svoj `ivot II, serija 20.30 Iron Man 2, film 22.30 Zec bez u{iju 2, film 00.35 Kako ne `ivjeti svoj `ivot II, serija 01.05 Letite sa mnom, serija 02.05 Nova faca, film 03.30 Ni na nebu, ni na zemlji, film

Asmir Begovi}, golman Stokea, o `rijebu Evropa lige

Mo`emo izbaciti Valenciju

OSLOBO\ENJE
SARAJEVSKO IZDANJE
utorak, 20. decembar/prosinac 2011.

44. strana

Tradicionalni novogodi{nji prijem u SDP-u BiH

Umro Vaso Radi}
Biv{i gradona~elnik Sarajeva Vaso Radi}, koji je tu du`nost obavljao od 1963. do 1965. godine, preminuo je ju~er u Sarajevu u 88. godini. Vaso Radi} je ro|en 1923. godine u Brezi. U~esnik je Narodnooslobodila~ke borbe od 1941. godine, kada je ranjen na Sutjesci. Nakon oslobo|enja Sarajeva obavljao je niz odgovornih politi~kih i drugih du`nosti. Za potpredsjednika NO sreza Sarajevo biran je 1956. godine, a od 1963. do 1965. godine bio je gradona~elnik Sarajeva. Tako|er je bio ministar u Vladi BiH, te jugoslavenski generalni konzul u Njema~koj. Zavr{io je Politi~ke nauke u Beogradu, a bavio se i publicistikom. Autor je knjige “Ljudi smo”, po kojoj je snimljen i film. Povodom smrti Vase Radi}a, predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH @eljko Kom{i} uputio je telegram su}uti obitelji Radi}.

Lagumd`ija: Okupljajmo se,

a ne dijelimo se u BiH
Socijaldemokratska partija BiH (SDPBiH) organizirala je sino}, u sjedi{tu stranke u Sarajevu, tradicionalni novogodi{nji prijem koji je okupio predstavnike politi~kih stranaka u Bosni i Hercegovini, diplomatskog kora, medija te prijatelje i simpatizere SDP-a BiH. - Hvala vam na iskrenim`eljama da {to prije dobijemo Vije}e ministara i iskreno se nadam da }e to biti {to prije, kazao je Lagumd`ija. Dodao je da ne `eli re}i da su politi~ki predstavnici blizu dogovora, jer svaki put kada to neko ka`e, stavovi su jo{ udaljeniji. - Ne}u re}i ni da smo se dogovorili kao {to su to neki ranije

Iskreno se nadam da }e dogovor biti {to prije postignut. [to se nas ti~e, to mo`e biti i do kraja ove godine. To su moje `elje za ovu i novu godinu, rekao je predsjednik SDP-a

izjavljivali jer to naprosto nije ta~no. Ali, iskreno se nadam da }e dogovor biti {to prije postignut. [to se nas ti~e, to mo`e biti i do kraja ove godine. To su moje `elje za ovu i novu godinu, rekao je. Pojasnio je da je cilj SDP-a otvoriti proces mirenja nacionalnog i gra|anskog u Bosni i Hercegovini. - @elim vam od sveg srca BiH u kojoj }emo se okupljati, a ne dijeliti, zaklju~io je novogodi{nju ~estitku predsjednik SDP-a BiH Zlatko Lagumd`ija. Doma}ini prijema, pored Lagumd`ije, bili su i ~lanovi Predsjedni{tva stranke i predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH @eljko Kom{i}.

Zima od ~etvrtka
Ove godine zima sti`e u ~etvrtak, 22. decembra, u rano jutro, ta~nije, u 6.30 sati. To je 355. dan u godini, do ~ijeg kraja ostaje jo{ devet dana. Zima }e trajati do 20. marta 2012, kada po~inje prolje}e. Astronomi ovaj dan nazivaju zimski solsticij, a u razli~itim kalendarskim godinama varira od 20. do 23. decembra. Po~etak zime se poklapa sa najni`im polo`ajem Sunca u odnosu na nebeski ekvator. Na dan zimskog solsticija na sjevernoj Zemljinoj polukugli po~inje zima, a ju`no od ekvatora ljeto. Istovremeno, u arkti~kim krajevima po~inje duga polarna no}, a na Antarktiku neprekidni dan. Prvi dan zime donosi nam najdu`u no} i najkra}i dan u toku kalendarske godine. 22. decembra u Sarajevu }e Sunce iza}i u 7.18 H. A. sati, a za}i }e u 16.12 sati.

POSLJEDNJE VIJESTI
BRITANIJA UKIDA 700 VISOKIH OFICIRA Ministarstvo odbrane Velike Britanije postalo je toliko preoptere}eno visokim oficirima i civilnim slu`benicima da }e morati da ukine 700 mjesta u naredne tri godine i jo{ 335 prije 2020, navodi se u tajnom dokumentu koji je objavio Gardian. Ministarstvo je najavilo smanjenje 60.000 vojnika i civilnih slu`benika u narednih sedam godina. 29 MRTVIH I 37 NESTALIH U RUSIJI - Dvadeset devet osoba je poginulo i 37 nestalo u nesre}i na ruskoj naftnoj platformi koja je u nedjelju ujutru potonula u Ohotskom moru, na ruskom Dalekom istoku, novi je bilans koji su ju~er saop}ile lokalne vlasti. Naftna platforma Kolska potonula je 200 kilometara od obale u trenutku kada se na njoj nalazilo 66 radnika. Spasioci su ju~er u blizini ostrva Sahalin prona{li 16 tijela. NAJHLADNIJE LJETO U AUSTRALIJI Neuobi~ajeni vremenski uslovi doprli su i do Australije, gdje je zabilje`en najhladniji po~etak ljetne sezone u proteklih nekoliko decenija. Ki{a i hladno vrijeme, uzrokovani uglavnom pojavom Njinja, zahvatili su ve}i dio australijske isto~ne obale. U Sidneju je zabilje`en najhladniji po~etak ljetne sezone od 1960.

Damask prihvatio mirovnu inicijativu Arapske lige

Posmatra~i uskoro u Siriji
Sirija je potpisala sporazum koji dopu{ta nadzor primjene inicijativeArapskeligekojom bi se zavr{ilo nasilje nad demonstrantima, prenosi BBC. Dosad je u neredima poginulo vi{e od 5.000 ljudi, a brojrastegotovo svakodnevno, pa je tako i ju~erubijeno{estcivila, prenosi Hina. Kako je obznanio sirijski ministar vanjskih poslova Valid Mualem, do dogovora je do{lo nakon {to je Arapska liga prihvatila neke amandmane na kojima je Sirija insistirala. “@elimo iza}i iz krize i izgraditi sigurnu, modernu Siriju, Siriju koja bi bila demokratski uzor“ rekao je Mualemdodaju}i , da }e Sirija strane promatra~e do~ekati s dobrodo{licom. Mualem je rekao kako je zadovoljan {to }e promatra~i na svoje o~i mo}i vidjeti kako su u

Referendum u Hrvatskoj 22. januara
Hrvatski predsjednik Ivo Josipovi} najavio je ju~er da }e se referendum o ulasku Hrvatske u EU odr`ati 22. januara idu}e godine, a od hrvatske diplomatije o~ekuje da se odmah nakon referenduma „rastr~i“ po Evropi i lobira za {to br`u ratifikaciju ugovora. Gostuju}i u emisiji Hrvatskog radija „S predsjednikom uz kavu“ Josipovi} je ocijenio kako je do 22. januara dovoljno vremena da se hrvatskim gra|anima po{alju bitne poruke {ta donosi ~lanstvo u EU. Predsjednik se sla`e da tokom pregovara~kog procesa javnost nije bila dovoljno informisana, ali i isti~e kako je sada kasno plakati, ve} da treba sve snage usmjeriti na dovr{etak pristupnog procesa.

U neredima od marta poginulo vi{e od 5.000 ljudi

Siriji prisutne naoru`ane teroristi~ke grupe, {to, kako je rekao, ne `ele priznati mnoge zemlje. Mualem je, tako|er, otkrio da je ratifikacijuplanaSiriji savjetovala i Rusija, njihov dugogodi{nji partner. Inicijativa uklju~uje povla~enje vojnih snaga iz urbanih dijelova zemlje i pu{tanje pritvorenika.

Promatra~ima }e biti zajam~eno kretanje uz vojno osiguranje, no ipak ne}e mo}i posje}ivati osjetljiva vojna podru~ja. Glavni tajnik Arapske lige Nabil al-Arabi rekao je da }e njegov pomo}nik predvoditi grupu koja }e otputovati u Siriju ove sedmicekako bi pripremila dolazak promatra~a.