PRIJEDLOG

IZVJEŠĆE O PROVEDBI NACIONALNOG PROGRAMA ZA MLADE OD 2009. DO 2013. GODINE ZA 2010. GODINU

Zagreb, srpanj 2011.

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

SADRŽAJ
1. 2. 3. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.1.4. 4.1.5. 4.1.6. 4.1.7. 4.2. UVOD............................................................................................... IZVJEŠĆE O PROVEDBI NACIONALNOG PROGRAMA ZA MLADE OD 2009. DO 2013. GODINE…………………….. ZAKLJUČAK……………………………………………………. PRIVITAK……………………………………………………….. ANALIZA PROVEDBE POJEDINIH MJERA OD STRANE TIJELA DRŽAVNE UPRAVE…………………………………… Obrazovanje i informatizacija……………………………………. Zapošljavanje i poduzetništvo……………………………………. Socijalna politika…………………………………………………. Zdravstvena zaštita i reproduktivno zdravlje…………………….. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu…………………………... Kultura mladih i slobodno vrijeme……………………………….. Mobilnost, informiranje i savjetovanje…………………………… 3 5 37 40 41 41 67 80 99 120 139 150 161 161 218 276

ANALIZA PROVEDBE MJERA I PREPORUKA JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE..... 4.2.1. Analiza provedbe pojedinih preporuka…………………………… 4.2.2. Analiza provedbe pojedinih mjera………………………………… 4.3. ZAPOŠLJAVANJE/OBRAZOVANJE MLADIH NEZAPOSLENIH OSOBA U OKVIRU NACIONALNOG PLANA ZA POTICANJE ZAPOŠLJAVANJE ZA 2009. i 2010. GODINU U 2010. GODINI ………………………………..…….. STATISTIČKO IZVJEŠĆE O POLOŽAJU MLADIH NA HRVATSKOM TRŽIŠTU RADA………………………………...

4.4.

286

2

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

1. UVOD
Nacionalni program za mlade od 2009. do 2013. godine (Narodne novine, br. 82/09) (u daljnjem tekstu: Nacionalni program) usvojen je od strane Vlade Republike Hrvatske na sjednici održanoj 2. srpnja 2009. godine. Nacionalni program je sveobuhvatan strateški dokument s ciljem unaprjeđenja ukupnih aktivnosti tijela državne uprave i javnih ustanova koje svojim djelokrugom i nadležnostima pridonose rješavanju potreba mladih te podizanju kvalitete njihova života. U svakom pojedinom području zacrtani su posebni ciljevi koji se žele ostvariti kroz predložene mjere i aktivnosti, a odnose se na mlade u dobi od 15 do 30 godina. Nacionalni program sadrži opsežnu analizu stanja, kao i specifične ciljeve za svako područje. Nacionalni program također za svaku pojedinu mjeru definira provedbene aktivnosti i suradnike u provedbi, izvore sredstava, potrebna sredstva, kao i pokazatelje provedbe. Sveukupno 7 područja djelovanja sadrži 53 mjere koje sadrže 160 provedbenih aktivnosti kako slijedi: 1. Obrazovanje i informatizacija (13 mjera i 27 aktivnosti), 2. Zapošljavanje i poduzetništvo (3 mjere i 16 aktivnosti), 3. Socijalna politika (6 mjera i 21 aktivnost), 4. Zdravstvena zaštita i reproduktivno zdravlje (8 mjera i 29 aktivnosti), 5. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu (7 mjera i 24 aktivnosti), 6. Kultura mladih i slobodno vrijeme (8 mjera i 21 aktivnost), 7. Mobilnost, informiranje i savjetovanje (8 mjera i 22 aktivnosti). Nacionalni program završnim je odrednicama jasno odredio koordinatore njegove provedbe, odnosno Savjet za mlade Vlade Republike Hrvatske i Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. Nacionalni program također definira preporuke jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za razvijanje lokalnih programa za mlade, provođenje Zakona o savjetima mladih, osiguranje dostupnosti obrazovanja mladima (besplatnim prijevozom, subvencioniranjem školarina i troškova stanovanja i slično), osiguravanje prostora za provođenje aktivnosti udruga mladih i za mlade, te sufinanciranje projekata i programa usmjerenih mladima, posebno Klubova mladih, Info-centara za mlade, Multifunkcijskih centara za mlade u makroregionalnim središtima, kao i savjetovališta za mlade u sveučilišnim centrima. Od usvajanja Nacionalnog programa Vlada Republike Hrvatske je usvojila jedno izvješće o njegovoj provedbi, odnosno za 2009. godinu. Sukladno navedenom izvješću u 2009. godini ukupno je 109 aktivnosti čiji su rokovi provedbe predviđeni za 2009. godinu, od koji je 97 aktivnosti (89%) provedeno ili se provodi kontinuirano, 3 (3%) su djelomično provedene, a 9 (8%) nije bilo moguće provesti. Sukladno Završnim odrednicama Nacionalnog programa sva tijela zadužena za provedbu mjera Nacionalnog programa obavezna su do 31. siječnja svake godine dostaviti Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti izvješća o provedbi mjera iz 3

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti svoje nadležnosti te je Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti temeljem zaprimljenih izvješća izradilo Izvješće o provedbi Nacionalnog programa za mlade od 2009. do 2013. godine za 2010. godinu. Navedeno Izvješće obuhvaća pregled provedbe najvažnijih provedenih aktivnosti u pojedinim područjima djelovanja, dok je analiza provedbe pojedinih mjera i njihovih provedbenih aktivnosti, kao i preporuka jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave sastavni dio privitka ovom Izvješću. Od 160 aktivnosti, 14 je provedeno u 2009. godini, a za 17 je zadan rok provedbe u narednom razdoblju (od 2011. do 2013. godine), te je ovim izvješćem obuhvaćeno 129 aktivnosti čiji su rokovi zadani u 2010. godini.

4

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

2. IZVJEŠĆE O PROVEDBI NACIONALNOG PROGRAMA ZA MLADE OD 2009. DO 2013. GODINE ZA 2009. GODINU
2.1. Obrazovanje i informatizacija
Izrađena je baza podataka ustanova na području svake županije koje imaju odobrenje za izvođenje formalnih programa te se kontinuirano vodi evidencija o programima neformalnog obrazovanja koje iste provode. Također, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske ažurira Katalog programa neformalnog obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo koje provode organizacije civilnog društva u Republici Hrvatskoj. U svrhu poticanja mladih na nastavak obrazovanja provodi se program „Dan karijera“ u okviru kojega se predstavljaju pojedina visoka učilišta i studijski programi kao i tvrtke koje zapošljavaju mlade stručnjake nakon diplomiranja te se škole potiču za nastavak provedbe navedenog programa. Nadalje, provedeno je vrednovanje novih studijskih programa na Nacionalnom vijeću za visoko obrazovanje. Sukladno Zakonu o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, br. 45/09) donesen je Pravilnik o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskih programa i reakreditaciju visokih učilišta. Hrvatski zavod za zapošljavanje kontinuirano je provodio profesionalno informiranje učenika završnih razreda srednjih škola, njihovih roditelja te stručnih suradnika škola o mogućnostima nastavka školovanja, potrebama tržišta rada, mogućnostima stipendiranja i ostalim područjima interesa mladih. Nadalje, Hrvatski zavod za zapošljavanje nudi mogućnost informiranja i putem računalnog programa Moj izbor te je tiskano i distribuirano 2.500 brošura za buduće studente o mogućnostima upisa na studij. Područne službe Zavoda su sukladno potrebama na regionalnom tržištu rada organizirale različite radionice na temu odabira zanimanja i sudjelovale u raznim manifestacijama za učenike završnih razreda srednjih škola: „Dani otvorenih vrata“, „Dani profesionalnog usmjeravanja“, „Smotra sveučilišta“, „Dani karijera“ i slično. Tijekom ožujka 2010. godine u 22 područne službe Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje održani su Sajmovi poslova. Na sajmovima su se provodile različite radionice namijenjene učenicima i studentima na temu odabira budućeg zanimanja, upoznavanja i pripreme za tržište rada i za razgovor s poslodavcem. U svrhu poticanja darovitih učenika Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa sufinancira i provodi sljedeće programe rada s darovitim mladima: - olimpijade: tri informatičke, astronomska, biološka, dvije matematičke, kemijska, geografska, filozofska i fizička. Nadalje, provedene su sljedeće aktivnosti: - projekt „Najljepši školski vrtovi“ u sklopu kojeg je raspisan natječaj koji je bio otvoren za sve osnovne i srednje škole i srodne odgojno - obrazovne ustanove za djecu i mlade, - XXXIII. Međunarodni festival tamburaške glazbe u Osijeku u organizaciji Hrvatskog tamburaškog saveza orkestara - 35. i 36. govornička škola - predavanja, seminari i stručno usavršavanje nastavnika u sklopu Centra izvrsnosti u organizaciji Hrvatskog društva glazbenih i plesnih pedagoga - projekti i sudjelovanja na natjecanjima: X. Natječaj i izložba „Tradicija i suvremenost“; Uhuli - hrvatski učitelji likovne izobrazbe; 26. Dani Ante Kovačića, Matica Hrvatska Zaprešić; projekt “500 najboljih“ u organizaciji Liber Libri; projekt „Mladi istraživači“, XV. Gimnazija Zagreb, projekt „Veliki i mali za Opatiju“ u 5

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti organizaciji Srednje glazbene škole u Opatiji i projekt ACSL (American Computer Science Ligue). Agencija za odgoj i obrazovanje je organizirala, koordinirala i financijski pratila natjecanja i smotre u 34 kategorije. Natjecanja i smotre tijekom 2010. godine provodila su se u 8 područja (jezično-umjetničko, prirodoslovno-matematičko, humanističko, tehničko, umjetničko, zdravstveno, ekološko područje i ostali programi) na školskoj, županijskoj i državnoj razini, a koja imaju za cilj predstaviti rezultate rada, znanja, vještina, sposobnosti i kompetencije učenika i njihovih mentora na određenom području te poticati i motivirati na sudjelovanje i međusobno natjecanje učenika. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa potiče rad s darovitim učenicima sufinancirajući provedbu projekata udruga koje djeluju u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja. Tijekom 2010. godine sufinancirana je provedba 14 projekata iz navedenog područja. Hrvatski zavod za zapošljavanje u suradnji sa školama kontinuirano provodi identifikaciju darovitih učenika te provodi savjetovanje učenika, a pojedine područne službe Zavoda provode sustavno praćenje nadarene djece. Sukladno natječaju za financijske potpore projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2010./2011. objavljen je 20. travnja 2010. godine sufinancirana je provedba 189 projekata u ukupnom iznosu od 7.140.000,00 kuna. U svrhu poticanja dostupnosti školskih prostora udrugama Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa na temelju očitovanja Agencije za odgoj i obrazovanje izdaje suglasnosti za provedbu projekata udruga u školama, a studentske udruge pri fakultetima/visokim učilištima provode svoje projekte u suglasnosti s matičnim fakultetima/visokim učilištima. Nacionalni portal za učenje na daljinu „Nikola Tesla“ (CARNet) je korišten od strane sveukupno 692.445 korisnika sa aktivnim elektroničkim identitetom u sustavu AAI@EduHr te 241 ustanove - članice akademske zajednice i 1.385 ustanova - članica iz sustava školstva. U svrhu podizanja razine informatičke pismenosti mladih omogućen je besplatan pristup internetu za ukupno 241 ustanova - članica akademske zajednice i 1385 ustanova članica iz sustava školstva te se kontinuirano provodi informiranje mladih o mogućnostima besplatnog i brzog pristupa internetu putem podjele letka za studente o CARNetovim uslugama te je podijeljeno 110.000 primjeraka brošure Nacionalnog CERT-a (Croatian national computer emergency response team) „Sigurnost na Internetu“. Kontinuirano je poticana suradnja obrazovnih ustanova s organizacijama civilnog društva te se u centrima nacionalnih organizacija provode programi za mlade. U skladu s navedenim u okviru Hrvatske zajednice tehničke kulture i njenih saveza organizirana su natjecanja mladih tehničara na školskoj i županijskoj razini. U Nacionalnom centru tehničke kulture održavaju se zimske škole tehničkih vještina i radionice robotike. Hrvatski savez informatičara provodi zimsku školu informatike, dane mladih informatičara Hrvatske, informatičku olimpijadu i kamp mladih informatičara. U svrhu razvoja i primjene interdisciplinarnog postupanja i provedbe međuresornih mjera radi suzbijanja nasilja i povećanja sigurnosti u odgojnoobrazovnim ustanovama tijekom 2009. godine tiskan je priručnik „Školski preventivni programi“ u 2.000 primjeraka i distribuiran u sve osnovne i srednje škole i učeničke domove u Republici Hrvatskoj. U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba i Ravnateljstva policije Ministarstva unutarnjih poslova, pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i Veleposlanstva Republike Francuske u Republici Hrvatskoj, u Maloj dvorani koncertne dvorane „Vatroslav Lisinski“ 21. svibnja 2010. godine održan stručni skup „Sport i nasilje u Europi“. Na stručnom

6

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti skupu je sudjelovalo 217 sudionika (učitelja i nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja iz osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova te predstavnika Ministarstva unutarnjih poslova). U suradnji s Ravnateljstvom policije Ministarstva unutarnjih poslova, Agencija za odgoj i obrazovanje u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa i Ministarstvom obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti te uz potporu Ujedinjenih naroda uključila se u studenom i prosincu 2010. godine u akciju prevencije obiteljskog nasilja „Živim život bez nasilja“. U svrhu razvoja i implementacije programa obrazovanja za održivi razvoj Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa je na temelju mišljenja Agencije za odgoj i obrazovanje preporučilo prilagodbu edukativnog paketa „Green packa“ Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva i primjenu istog u školama na području Republike Hrvatske. Edukativni paket „Green pack“ na jednom mjestu okuplja i sistematizira suvremeno znanje o zaštiti okoliša i održivom razvoju. Pojedini sadržaji paketa svojom složenošću i opsegom stručnih pojmova nadilaze razinu osnovne škole, ali najveći dio sadržaja primjeren je za korištenje u osnovnoškolskoj predmetnoj nastavi prirodoslovnog područja, geografiji, tehničkoj kulturi i drugim predmetima te u srednjoškolskoj nastavi. Također se provodi program GLOBE (Global Learning and Observations for Benefit the Environment - Cjelovito učenje i opažanje za dobrobit okoliša) koji je znanstvenoobrazovni program, namijenjen učenicima osnovnih i srednjih škola, koji u svom neposrednom okolišu obavljaju različita mjerenja, primjerena svojoj dobi i interesima te mogućnostima škole, te koji prikupljene podatke putem Interneta unose u jedinstvenu svjetsku bazu podataka. Na XIII. državnoj Smotri i natjecanju hrvatskih GLOBE škola, održanoj od 23. do 25. svibnja 2010. godine u Zadru, sudjelovali su predstavnici 52 GLOBE škole, od ukupno 113 koliko ih u Hrvatskoj ima taj status. U obveznoj kategoriji za sve sudionike, prezentaciji ostvarivanja Programa GLOBE u svojoj školi u protekloj godini, učenici 36 škola prikazali su svoj rad na plakatima, a njih 16 učinilo je to putem elektronskog medija GLOBE bloga. U kategoriji orijentacijsko GLOBE natjecanje tročlane ekipe učenika osnovnih i srednjih škola natjecali su se na orijentacijskoj stazi gdje su morali pokazati znanja i vještine orijentacije u prostoru uz pomoć zemljovida i kompasa, čitanje satelitskih snimaka i zemljovida, poznavanje i pravilnu primjenu GLOBE protokola te su na kraju trebali objasniti postupak pri elementarnim GLOBE mjerenjima i protumačiti dobivene rezultate. U kategoriji školskog projekta, koja nije obvezna kategorija GLOBE smotre, projekte je prijavilo 30 škola i to iz područja istraživanja atmosfere, istraživanje voda i istraživanje pokrova i tla. U okviru aktivnosti Twinning projekta CARDS 2004. „Jačanje kapaciteta i izrada smjernica za implementaciju Okvirne direktive o vodama“, u suradnji Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Agencije za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske te Federalnog ministarstva za okoliš, zaštitu prirode i nuklearnu sigurnost Savezne Republike Njemačke, izrađena je brošura „Voda u 21. stoljeću“, tiskana u 10.000 primjeraka. Svrha brošure je pružanje odgovarajućih informacija s područja zaštite okoliša, odnosno zaštite voda. U brošuri se kroz ovo, inače zahtjevno područje, zainteresiranim čitateljima približava tematika zaštite voda i održivog korištenja voda. Iako je brošura namijenjena prvenstveno za osnovnoškolsko obrazovanje u dobi između 12 i 14 godina, preporučuje se primjena za učenike i učenice koji pohađaju srednjoškolsko obrazovanje. U skladu s navedenim u sve osnovne i srednje škole dostavljeno je po 10 primjeraka navedene brošure namijenjene profesorima odgovarajućih predmeta (biologije, kemije i geografije) u svrhu korištenja u nastavnom programu te je omogućeno umnažanje materijala za potrebe nastave i preuzimanje brošure putem Internet stranice www.wfd-croatia.eu. U sklopu svih kulturnih djelatnosti Ministarstva kulture potiče se suradnja obrazovnih institucija i organizacija civilnog društva pri organizaciji edukacija, seminara, okruglih 7

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti stolova vezano uz temu održivog razvoja. U 2010. godini organizirano je 129 edukacija, seminara i okruglih stolova. Sukladno Pravilniku o kriterijima za sufinanciranje projekata odobrenih u okviru programa za kulturu Europske unije Kultura 2007. – 2013. (Narodne novine, br. 120/07), sufinancirani su u ukupnom iznosu od 370.000,00 kuna sljedeći projekti: Seas (BADCo.), Indijska dječja knjiga u Europi (KEL- ZAGREB), Umjetnost uvijek ima posljedice (WHW), Poduzetnički gradovi i njihove zajednice , Karneval, kralj Europe (Etnografski muzej, Zagreb), Baština bez granica (Udruga za očuvanje Dubrovnika), Dance Explorations Beyond Front, W-EST-WHERE (Hrvatski institut za pokret i ples/HIPP), Podzemni grad XXI (Labin Art Express), Europska mentorska i kazališna inicijativa (Sveučilište u Zagrebu, SC), Mladi cirkuski talenti (Mala performerska scena), Eurokaz (Eurokaz festival) i Umjetnost urbane intervencije (BLOK). Ministarstvo kulture sufinanciralo je također 6 informativnih publikacija koje šire informacije o održivom razvoju u ukupnom iznosu od 135.000,00 kuna. Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva je tijekom 2010. godine sredstvima Multilatelarnog fonda za provedbu Montrealskog protokola kroz projekt „Institucijsko osnaživanje u svrhu provedbe Montrealskog protokola u Republici Hrvatskoj“ doprinijelo širenju informacija o održivom razvoju sa sljedećim materijalima: - promidžbeni plakati na temu obilježavanja Dana zaštite ozonskog sloja koji su podijeljeni gradovima uključenima u obilježavanje Dana zaštite ozonskog sloja u okviru obilježavanja Europskog tjedna kretanja (Trogir, Delnice, Ogulin, Varaždin, Crikvenica, Vukovar, Labin, Ivanić Grad, Koprivnica, Sračinec, Zabok, Zagreb, Šibenik i Rijeka) te dostavljeni u 184 osnovne eko-škole (tiskani u 500 primjeraka), - jumbo-plakati s temom obilježavanja Dana zaštite ozonskog sloja koji su bili postavljeni na 30 lokacija diljem Republike Hrvatske, - tiskana je publikacija Agencije za zaštitu okoliša „Okoliš na dlanu I – 2010.“ (600 primjeraka na hrvatskom jeziku i 150 primjeraka na engleskom jeziku), - brošura „Životni grafikon ozona - veza s klimom“- prevedena s engleskog na hrvatski jezik i objavljena na internetskim stranicama Ministarstva (http://www.mzopu.hr/doc/Publikacije/Ozon_veza_s_klimom.pdf) i - prevedena brošura Programa Ujedinjenih naroda za okoliš „Youth Xchange“ te su izrađeni nacionalni primjeri dobre prakse. Agencija za odgoj i obrazovanje u prethodnom razdoblju izradila je udžbenike i priručnike „Zaštita potrošača“ u okviru modula građanski odgoj i obrazovanje za učenike i učitelje/nastavnike osnovnih i srednjih škola u svrhu razvoja i implementacije programa za zaštitu potrošača. U svrhu poticanja razvoja programa zdravstvenog odgoja s područja zaštite reproduktivnog zdravlja, smanjenja rizičnog ponašanja, štetnih navika i prevencije ovisnosti u Nacionalnom okvirnom kurikulumu su zdravstveni odgoj i obrazovanje predviđeni kao međupredmetni sadržaj, a u izradi tih programa sudjelovat će razni stručnjaci, među ostalim, i djelatnici zdravstvenih ustanova. U okviru natječaja za financijske potpore udrugama koje djeluju u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih u području zdravstvenoga odgoja sufinancirana je provedba projekata vezanih za reprodukcijsko zdravlje, prevenciju HIV/AIDS-a, hepatitisa, sprječavanje svih ovisnosti i zlouporabe droga te zdravu prehranu. Sukladno Akcijskom planu suzbijanja zlouporabe opojnih droga za 2009. - 2012. godinu i Provedbenom programu Akcijskog plana za 2009. godinu Ured za suzbijanje zlouporabe droga je u suradnji s nadležnim ministarstvima, kao i ostalim nadležnim tijelima i stručnjacima osnovao multidisciplinarnu stručnu radnu skupinu i izradio Nacionalni program prevencije ovisnosti za djecu i mlade u odgojno-obrazovnom sustavu, te djecu i 8

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti mlade koji su izvan sustava školovanja koji je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici održanoj 4. lipnja 2010. godine. Glavni ciljevi Nacionalnog programa su suzbijati i sprječavati pojavu svih oblika ovisnosti među djecom i mladima te rizično ponašanje djece i mladih vezano uz eksperimentiranje sa sredstvima ovisnosti, a najvažniji posebni ciljevi su ujednačavanje i izgradnja preventivnog sustava za djecu i mlade na nacionalnoj razini, unaprjeđenje cjelokupne preventivne strategije u Republici Hrvatskoj, kao i razvijanje jedinstvenih kriterija za evaluaciju preventivnih programa. Temeljem navedenog Nacionalnog programa sadržaji o ovisnostima integrirani su u redoviti i izborni školski program, dodatni rad te izvannastavne aktivnosti i to posebice putem Mjere 1. Osigurati provođenje programa prevencije ovisnosti u osnovnim i srednjim školama i drugim odgojno - obrazovnim ustanovama u okviru koje se u provedbenim aktivnostima između ostalog predviđa: - uvrstiti i provoditi teme o zaštiti zdravlja djece i usvajanja zdravih stilova života u program rada razrednika i - uvrstiti preventivne programe i uključiti prevenciju svih vrsta ovisnosti (droge, alkohol, pušenje) u godišnji plan rada škole. Navedenim Nacionalnim programom i njegovom dosljednom provedbom dodatno se planira poboljšati provedba preventivnih programa unutar odgojno - obrazovnog sustava te omogućiti svoj djeci i mladima u osnovnim i srednjim školama jednakomjernu dostupnost preventivnih intervencija tijekom školovanja. Kako bi se osigurala što kvalitetnija provedba navedenog Nacionalnog programa, od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa imenovani su županijski koordinatori i voditelji školskih preventivnih programa, a od strane Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi županijski koordinatori programa prevencije ovisnosti za djecu i mlade u sustavu socijalne skrbi. Ured za suzbijanje zlouporabe droga je u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa i Agencijom za odgoj i obrazovanje 20. listopada 2010. godine organizirao jednodnevnu konferenciju namijenjenu županijskim koordinatorima i voditeljima školskih preventivnih programa te županijskim koordinatorima „Program prevencije ovisnosti za djecu i mlade u sustavu socijalne skrbi“, čiji je glavni cilj bio predstaviti Nacionalni program prevencije ovisnosti za djecu i mlade u odgojno - obrazovnom sustavu, te djecu i mlade u sustavu socijalne skrbi za razdoblje od 2010. do 2014. godine, te dati smjernice za daljnji razvoj preventivnih programa. Nadalje, predstavnici Ureda sudjelovali su u predstavljanju projekta na edukacijama organiziranim na razini županija. Provedeno je uvođenje izbornih kolegija na visokim učilištima i fakultativnih predmeta u srednjim školama koji polaze od metodologije društveno korisnog učenja za mlade u cilju poticanja angažiranosti mladih u društvu, osiguranja vrednovanja volonterskog rada, uvođenja obrazovanje za civilno društvo i povezivanja sustava obrazovanja i društvene zajednice. Predstavnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja i Agencije za znanost i visoko obrazovanje, sudjelovali su na smotrama Sveučilišta u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu u razdoblju od prosinca 2010. godine do siječnja 2011. godine te dijelili brošure „Državna matura 2010./2011. i prijave za upis na studijske programe“ i ostale promotivne i informativne materijale vezane uz prijavu ispita državne mature i upisa na visoka učilišta.

9

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

2.2. Zapošljavanje i poduzetništvo
U svrhu osiguravanja mladim tražiteljima prvog zaposlenja prilagođenu podršku i mjere koje bi olakšale ulazak na tržište rada, Hrvatski zavod za zapošljavanje pruža usluge profesionalnog usmjeravanja, dodatnog usavršavanja te ranu i personaliziranu podršku različitim ciljnim skupinama korisnika. Jedna od značajki modela profesionalnog usmjeravanja jest preventivno djelovanje na usklađivanje ponude i potražnje na tržištu rada kroz pružanje stručne pomoći učenicima osnovnih i završnih razreda srednjih škola. Rad s učenicima predstavlja preventivno djelovanje na usklađivanje ponude i potražnje na tržištu rada kroz pružanje stručne pomoći učenicima. Profesionalno usmjeravanje učenika uključuje sljedeće aktivnosti: ispitivanje profesionalnih namjera učenika, profesionalno informiranje i profesionalno savjetovanje. Ankete o profesionalnim namjerama učenika završnih razreda srednje škole provode se svake godine na velikom broju učenika na području cijele Republike Hrvatske. U 2010. godini ukupno je anketirano 16.918 učenika srednje škole. Rezultati obrade Anketa na nacionalnoj razini biti će predstavljeni u 2011. godini relevantnim partnerima, a ukazivat će na trendove u profesionalnim namjerama učenika pri izboru budućeg zanimanja. Različitim oblicima usmenog (individualnog i grupnog) informiranja obuhvaćeno je 6.032 učenika srednje škole. Tijekom 2010. godine u svrhu informiranja studenata o aktivnostima Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje i drugim relevantnim informacijama o traženju posla tiskano je 1.350 letaka za studente. Također u suradnji s Ministarstvom znanosti obrazovanja i športa tiskano je i distribuirano 2.500 brošura za studente o mogućnostima upisa na studij. Tijekom 2010. godine ukupno je aktivnostima profesionalnog informiranja (individualnog i grupnog) obuhvaćeno 20.507 nezaposlenih osoba od čega je oko 3.930 mladih osoba do 24 godine. Pored aktivnosti profesionalnog informiranja, područne službe Zavoda provode individualno profesionalno savjetovanje nezaposlenih osoba koje uključuje psihologijsko testiranje, intervju te po potrebi liječnički pregled. Tijekom 2010. godine u aktivnosti individualnog psihologijskog savjetovanja (kojih je ukupno provedeno 7.867) uključeno je 7.603 nezaposlenih osoba od čega je oko 1.460 nezaposlenih osoba u dobi do 24 godine. Mlade nezaposlene osobe i tražitelji zaposlenja u cilju unapređenja razvoja vlastite karijere koriste i računalni program za profesionalno usmjeravanje „Moj izbor“. Tijekom 2010. godine računalni program za profesionalno usmjeravanje koristilo je 8.365 nezaposlenih osoba od čega 2.171 učenik srednje škole. Uz individualno savjetovanje, u cilju stjecanja znanja i vještina aktivnog traženje posla, nezaposlene osobe se upućuju na grupni oblik savjetovanja – radionice. Tri su standardizirane radionice koje se provode po područnim službama: „Kako napisati zamolbu i životopis?“, „Kako se predstaviti poslodavcu“ i „Metode samoprocjene“. Pored navedenih radionica, područne službe Zavoda su sukladno potrebama na regionalnom tržištu rada organizirale različite radionice: za maturante za sezonsko zapošljavanje, poticanje aktivnog traženja posla za dugotrajno nezaposlene, za studente i dr. U suradnji s pojedinim fakultetima savjetnici za profesionalno usmjeravanje održavaju radionice namijenjene studentima u usvajanju i unapređenju kompetencija za traženje zaposlenja. Slične radionice namijenjene mladima održavaju se i u okviru različitih drugih manifestacija, primjerice: „Dani otvorenih vrata“, „Dani profesionalnog usmjeravanja“, „Smotra sveučilišta“, „Dani karijera“, „Dojdi osmaš“ i sl. Tijekom 2010. godine u radionice je bilo uključeno ukupno 33.633 nezaposlene osobe od čega 10.258 mladih nezaposlenih osoba te 1.078 učenika srednjih škola. 10

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti U 2010. godini Hrvatski zavod za zapošljavanje je u sklopu IV komponente Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) „Razvoj ljudskih potencijala“ započeo s provedbom projekta „Usluge HZZ-a klijentima: Unaprjeđenje cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja i ICT podrška“. Opći cilj projekta je poduprijeti razvoj kapaciteta hrvatskih javnih institucija i relevantnih organizacija civilnog društva iz područja zapošljavanja. Svrha projekta jest podržati razvoj sustava cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja, čije usluge trebaju biti dostupne svim građanima Republike Hrvatske i zadovoljiti njihove potreba za informiranjem i savjetovanjem u području obrazovanja i izbora zanimanja, u skladu s politikom zapošljavanja i dobrom praksom Europske Unije. Nadalje, svrha projekta jest i razviti unaprjeđen ICT sustav Zavoda utemeljen na modelu integracije i razmjene podataka između ključnih dionika tržišta rada s ciljem pružanja boljih i kvalitetnijih usluga klijentima. Rad s učenicima predstavlja preventivno djelovanje na usklađivanje ponude i potražnje na tržištu rada kroz pružanje stručne pomoći učenicima. Profesionalno usmjeravanje učenika uključuje sljedeće aktivnosti: ispitivanje profesionalnih namjera učenika, profesionalno informiranje i profesionalno savjetovanje. Ankete o profesionalnim namjerama učenika završnih razreda srednje škole provode se svake godine na velikom broju učenika na području cijele Republike Hrvatske. U 2010. godini ukupno je anketirano 16.918 učenika srednje škole. Rezultati obrade Anketa na nacionalnoj razini biti će predstavljeni u 2011. godini relevantnim partnerima, a ukazivat će na trendove u profesionalnim namjerama učenika pri izboru budućeg zanimanja. Različitim oblicima usmenog (individualnog i grupnog) informiranja obuhvaćeno je 6.032 učenika srednje škole. Tijekom 2010. godine u svrhu informiranja studenata o aktivnostima Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje i drugim relevantnim informacijama o traženju posla tiskano je 1.350 letaka za studente. Također u suradnji s Ministarstvom znanosti obrazovanja i športa tiskano je i distribuirano 2.500 brošura za studente o mogućnostima upisa na studij. Aktivnosti profesionalnog usmjeravanja započinju ispitivanjem profesionalnih namjera učenika završnih razreda osnovnih i srednjih škola. Na temelju Ankete o profesionalnim namjerama učenika identificiraju se prioritetne skupine učenika kojima je potreban stručni savjet o daljnjem obrazovanju/zapošljavanju. Učenici kojima je potrebna profesionalna pomoć pri odabiru zanimanja, neuspješni učenici i oni kojima prijeti ispadanje iz školskog sustava uključeni su u aktivnosti profesionalnog savjetovanja. U 2010. godini ukupno je savjetovano 3.132 učenika srednje škole, od čega je 2.905 učenika završnih razreda srednjih škola savjetovano radi odabira studija, zbog neuspjeha u školi savjetovano je 104 učenika, a zbog zdravstvenih kontraindikacija za obavljanje budućeg zanimanja i ostalih razloga savjetovano je 49 učenika. Pri realizaciji obrazovanja u suradnji s jedinicama lokalne i područne samouprave od ukupnog broja uključenih osoba (119) u programe obrazovanja bilo je uključeno 58% (69) mladih do 29 godina starosti, od čega je zaposleno njih oko 15%. Programi obrazovanja bili su usmjereni na deficit u zanimanjima unutar određene županije, na stručna osposobljavanja za obavljanje određenih poslova kao i na različite programe za stjecanje i dopunjavanje znanja i vještina s ciljem povećanja usklađenosti kompetencija nezaposlenih osoba s trenutnim i prognoziranim potrebama na tržištu rada. Tako je, kao proteklih godina, najveći broj mladih osoba do 29 godina starosti bio uključen u programe informatičkog obrazovanja. Tijekom 2010. godine predstavnici Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje aktivno su sudjelovali u izradi Strategije učenja za poduzetništvo 2010. - 2014. koju je Vlada Republike Hrvatske usvojila 10. lipnja 2010. godine. Strategija je usmjerena na prihvaćanje poduzetništva kao društvene, nacionalne, gospodarske i odgojno-obrazovne vrijednosti. Učenje prakticiranja poduzetničkih znanja, vještina i sposobnosti i razvijanje poduzetničkih kompetencija implementirat će se kroz odgojno-obrazovne kurikulume na svim obrazovnim 11

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti razinama kroz formalno, neformalno i informalno obrazovanje i učenje. Tijekom 2010. godine područne službe Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje aktivno su sudjelovale na brojnim tribinama i okruglim stolovima na temu razvoja poduzetništva i poduzetničkih vještina. Održana su grupna profesionalna informiranja učenika završnih razreda srednjih škola na temu odabira karijere, sa sadržajima koja su ukazivala na potrebu cjeloživotnog učenja i obrazovanja za poduzetništvo, zatim radionice za učenike završnih razreda srednjih škola na temu odabira profesionalne karijere, s naglaskom na potrebu cjeloživotnog učenja i obrazovanja za poduzetništvo kao jednoj od ključnih kompetencija u odabiru profesionalne karijere. Kroz individualna savjetovanja učenika radilo se na osvješćivanju potrebe cjeloživotnog učenja i obrazovanja za poduzetništvo. Također u suradnji sa županijama, komorama i različitim udrugama na regionalnoj razini predstavnici Zavoda sudjelovali su u projektima osposobljavanja nezaposlenih osoba za poduzetništvo i razvoja poduzetničkog mišljenja nezaposlenih osoba kroz provedbu i organizacija različitih radionica. U okviru Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja 2009. i 2010. godini, tijekom 2010. godine bilo je 1.969 mladih nezaposlenih osoba uključeno u mjeru Financiranje obrazovanja za nepoznatog poslodavca. Tijekom provedbe mjere Sufinanciranje prvog zapošljavanja mladih osoba bez radnog staža 767 mladih nezaposlenih osoba je ostvarilo zaposlenje. U mjeru Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa koja s započela provoditi u svibnju 2010. do kraja godine bilo je uključeno 448 mladih osoba. Zaposlenje temeljem mjere Sufinanciranje zapošljavanja dugotrajni nezaposlenih osoba ostvarilo je 448 mladih osoba (Vidi Privitak 4.3. - dio izvješća o zapošljavanju mladih osoba u okviru Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja za 2010. godinu). U okviru Natječaja za financijske potpore projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja mladih u školskoj godini 2010./2011. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa sufinanciralo je provedbu dva projekta u sklopu kojih se provodi uključivanje mladih nezaposlenih osoba u obrazovanje prema potrebama tržišta rada. U okviru IPA, IV. komponente „Razvoj ljudskih potencijala“ Hrvatski zavod za zapošljavanje provodi projekt „Mladi na tržištu rada“. U okviru projekta provedena je i analiza položaja mladih na tržištu rada. Analitički izvještaj nalazi se u privitku. Cilj projekta je smanjenje nezaposlenosti mladih osoba na regionalnoj razini putem promoviranja i poticanja zapošljavanja mladih osoba na regionalnoj razini (uvažavajući partnerski pristup) kroz razvoj i provedbu aktivne politike tržišta rada. U sklopu aktivnosti: Osnaživanja kapaciteta lokalnih dionika za prepoznavanje i rješavanje problema mladih na tržištu rada identificirano je 8 županija u kojima je položaj mladih na tržištu rada najnepovoljniji u Hrvatskoj obzirom da je kriteriji za odabir bila analiza situacije na regionalnim tržištima rada za mlade (Vukovarsko-srijemska, Požeškoslavonska, Virovitičko-podravska, Koprivničko-križevačka, Međimurska, Splitskodalmatinska, Ličko-senjska i Šibensko-kninska županija). U navedenim županijama formirane su radne skupine sastavljene od relevantnih predstavnika javnog, privatnog i civilnog sektora koje su identificirale ključna pitanja i probleme mladih na tržištu rada i kroz redovite sastanke s projektnim timom izrađivale Akcijske planove za zapošljavanje mladih. Akcijski planovi će identificirati probleme, postaviti ciljeve, prioritete i mjere za rješavanje problema mladih na regionalnim tržištima rada te predložiti načine financiranja provedbe. Za lokalne dionike okupljene u radne skupine organizirane su edukacije vezane uz politiku zapošljavanja mladih, tržište rada, te primjere dobre prakse iz država članica Europske unije. U okviru aktivnosti Jačanje kapaciteta Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u pružanju bolje prilagođenih i usmjerenih usluga mladim nezaposlenim osobama u tijeku je 12

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti razvoj novog pristupa u radu savjetnika Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s nezaposlenim mladim osobama te se tijekom 2011. godine planiraju uvesti nove usluge za mlade: klubovi za zapošljavanje, radionice zasnovane na filmovima, društvene mreže, volontiranje, pregled pisanih dokumenata i edukacija savjetnika za zapošljavanje za učinkovito komuniciranje specijalisti za mlade. Hrvatski zavod za zapošljavanje jedan je od partnera u provedbi projekta „Razvoj strukovnog obrazovanja usmjerenog na tržište rada u Republici Hrvatskoj“. Nositelj navedenog projekta je Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva u suradnji s Njemačkim društvom za tehničku pomoć (Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, GmbH, GTZ). Projekt je započet 2006. godine u cilju prevladavanja problema u obrazovanju i zapošljavanju mladih u Republici Hrvatskoj. Hrvatski zavod za zapošljavanje od početka sudjeluje u provedbi projekta u području metodologije utvrđivanja potreba tržišta rada (obrtnička zanimanja), uspostavi modela lokalnih partnerstava u području profesionalnog usmjeravanja i upoznavanja s modelima rada Centara za informiranje i profesionalno savjetovanje. Hrvatski zavod za zapošljavanje kroz Anketu o profesionalnim namjerama učenika završnih razreda osnovnih i srednjih škola utvrđuje profesionalne namjere učenika. Rezultate Ankete koja se provodi na velikom broju učenika, Hrvatski zavod za zapošljavanje prosljeđuje relevantnim institucijama na regionalnim i na nacionalnoj razini. Namjere učenika za upis u pojedina zanimanja relevantne su za praćenje njihovih potreba i planiranja upisa i kvota za pojedina zanimanja. Iskazane namjere učenika također mogu ukazivati na potrebu promocije pojedinih deficitarnih zanimanja za koja ne postoji interes učenika. Hrvatski zavod za zapošljavanje kontinuirano pruža podršku obrazovnom sustavu kroz edukacije i informiranje stručnih suradnika škola i drugih dionika na tržištu rada u području profesionalnog usmjeravanja. U 2010. godini ukupno je provedeno 55 radionica na različite teme iz područja profesionalnog usmjeravanja u koje je uključeno 1.092 stručnih suradnika škola i drugih institucija. Osnivanje pilot centara za cjeloživotno profesionalno usmjeravanje predviđeno je u sklopu IV komponente Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) „Razvoj ljudskih potencijala“ provoditi projekt „Usluge Hrvatskog zavoda za zapošljavanje klijentima: Unaprjeđenje cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja i ICT podrška“. Opći cilj projekta je poduprijeti razvoj kapaciteta hrvatskih javnih institucija i relevantnih nevladinih partnera iz područja zapošljavanja. Kroz aktivnosti projekta usmjerene na unaprjeđenje cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja, 2011. godine osnovat će se sedam Centara za informiranje i savjetovanje o karijeri. Također planira se uspostava Nacionalnog foruma u području profesionalnoga usmjeravanja temeljenog na partnerstvu dionika na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te pregled i moguće izmjene zakonodavnog okvira u području profesionalnoga usmjeravanja. U svrhu poticanja poduzetništva mladih Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva provodi projekt „Dječji tjedan poduzetništva“, a u projekt je uključeno 4 vrtića i 4 osnovne škole. Posebna aktivnost u okviru Projekta „Obrazovanje za poduzetništvo“ je sufinanciranje učeničkih zadruga i učeničkih poduzeća u osnovnim i srednjim školama. Projekt je proveden u 61 školi. Studentski poduzetnički inkubatori pokrenuti su na: Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, Ekonomskom fakultetu u Splitu, Gospodarskom učilištu u Križevcima, Veleučilištu u Požegi i Visokoj tehničkoj školi u Bjelovaru. Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva provodilo je projekte poticanja malog i srednjeg poduzetništva, u kojima su sudjelovali i mladi te je tijekom 2010. godine dodijeljeno 515 potpora mladim poduzetnicima u ukupnom iznosu od 6.685.398,00 kuna. 13

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

Strategiju učenja za poduzetništvo „Poduzetna Hrvatska“ je Vlada Republike Hrvatske usvojila u lipnju 2010. godine te su sve područne službe Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje aktivno sudjelovale u provedbi mjera Akcijskog plana Strategije učenja za poduzetništvo „Poduzetna Hrvatska“. Predstavnici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje sudjelovali su na brojnim tribinama i okruglim stolovima na temu razvoja poduzetništva i poduzetničkih vještina. Održana su grupna profesionalna informiranja učenika završnih razreda srednjih škola na temu odabira karijere, sa sadržajima koja su ukazivala na potrebu cjeloživotnog učenja i obrazovanja za poduzetništvo. Organizirane su radionice za učenike završnih razreda srednjih škola na temu razvoja profesionalne karijere, s naglaskom na potrebu cjeloživotnog učenja i obrazovanja za poduzetništvo kao jednoj od ključnih kompetencija u odabiru budućeg zanimanja. Individualna savjetovanja učenika bila su usmjerena na osvješćivanje potrebe cjeloživotnog učenja i obrazovanja za poduzetništvo. Također u suradnji sa županijama, komorama i različitim udrugama na regionalnoj razini, predstavnici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje sudjelovali su u projektima osposobljavanja nezaposlenih osoba za poduzetništvo i razvoja poduzetničkog mišljenja nezaposlenih osoba kroz provedbu i organizaciju različitih radionica. Održan je okrugli stol „Mladi na tržištu rada“ u okviru kojeg su prezentacije o mogućnostima poduzetništva mladih imale vježbeničke tvrtke Ekonomske škole, Tehničke škole, Industrijsko obrtničke i Poljoprivredne škole iz Slavonskog Broda. Zavod je zajedno s Hrvatskom gospodarskom komorom i Veleučilištem u Požegi sudjelovao u pripremi projektne ideje za program predinkubacijskog centra pri veleučilištu u Požegi. Projektna ideja se razvijala u sklopu projekta Mladi na tržištu rada i biti će sastavni dio Akcijskog plana za zapošljavanje mladih. Kontinuirano se radi na umrežavanju s obrazovnim institucijama radi promoviranja poduzetničkih vještina za potrebe tržišta rada. U sklopu projekta „Zajedno prema novom kurikulumu“ komponente IV. Instrumenta predpristupne pomoći (IPA), gdje je nositelj projekta Tehnička škola Nikole Tesle Vukovar a partner na projektu je Ekonomska škola Vukovar, Zavod za zapošljavanje Područne službe Vukovar, kao član multidisciplinarnog tima, sudjelovao je u razdoblju tijekom 2010. godine na radionici „Izrada školskog kurikuluma“. U okviru navedenog projekta u tijeku 2011. godine planirane su još četiri radionice.

14

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

2.3. Socijalna politika
U svrhu prevencije nepohađanja i napuštanja škole putem poticanja nastavka obrazovanja stvoren je preduvjet za uvođenje evidencije i praćenje statističkih pokazatelja nepohađanja osnovne i srednje škole, kao i prekida obrazovanja, odnosno razvijena je eMatica (jedinstvena baza podataka osnovnih i srednjoškolskih ustanova, učenika, programa i drugih aktivnosti) koja je uspješno implementirana te se kontinuirano popunjava novim podacima. Vlada Republike Hrvatske je tijekom 2009. godine usvojila nekoliko prevencijskih strategija, odnosno na sjednici održanoj 8. lipnja 2009. godine usvojila je Program aktivnosti za prevenciju nasilja među mladima za 2009. godinu čije su se kontinuirane mjere provodile i tijekom 2010. godine. Navedeni Program aktivnosti sadrži mjere koje se odnose na utvrđivanje rizične skupine mladih za razvoj nasilničkog ponašanja. Na sjednici održanoj 3. kolovoza 2009. godine usvojila je također Nacionalnu strategiju prevencije poremećaja u ponašanju djece i mladih od 2009. do 2012. godine (Narodne novine, br. 98/09). Navedena Nacionalna strategija obuhvaća niz mjera koje se odnose na utvrđivanje rizičnih skupina i rizičnih čimbenika za razvoj poremećaja u ponašanju, među kojima je i napuštanje škole čije se mjere i aktivnosti kontinuirano provode. Na sjednici održanoj 04. lipnja 2010. godine Vlada Republike Hrvatske usvojila je Nacionalni program prevencije ovisnosti za djecu i mlade u odgojno-obrazovnom sustavu, te djecu i mlade koji su izvan sustava školovanja. Glavni ciljevi Nacionalnog programa su suzbijati i sprječavati pojavu svih oblika ovisnosti među djecom i mladima te rizično ponašanje djece i mladih vezano uz eksperimentiranje sa sredstvima ovisnosti, a najvažniji posebni ciljevi su ujednačavanje i izgradnja preventivnog sustava za djecu i mlade na nacionalnoj razini, unaprjeđenje cjelokupne preventivne strategije u Republici Hrvatskoj, kao i razvijanje jedinstvenih kriterija za evaluaciju preventivnih programa. U suradnji Agencije za odgoj i obrazovanje, Hrvatskog instituta za istraživanja mozga, Centra za krizna stanja i Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, a u svrhu provedbe aktivnosti koje su posebno usmjerene na rizične skupine djece i mladih održana su tri stručna skupa Depresija i suicidalno ponašanje djece i mladih u Zadru, Osijeku i Puli za stručne suradnike pedagoge, psihologe te odgajatelje učeničkih domova. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa je sukladno natječaju za financijske potpore projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2009./2010. sufinanciralo provedbu projekata koji, među ostalim, provode aktivnosti usmjerene mladima izloženim rizicima ranijeg napuštanja obrazovanja te mladima s teškoćama u razvoju koji su također izloženi navedenom riziku. Hrvatski zavod za zapošljavanje u suradnji sa školama kontinuirano provodi Anketu o profesionalnim namjerama u svrhu utvrđivanja rizičnih čimbenika za napuštanje škole kod učenika. Anketom se identificiraju prioritetne skupine učenika kojima je potrebna profesionalna pomoć pri odabiru zanimanja, odnosno daljnjeg obrazovanja - učenici sa zdravstvenim, socijalnim, psihofizičkim i drugim teškoćama. Nakon identifikacije prioritetnih skupina učenika istima se pruža profesionalna pomoć u odabiru zanimanja savjetovanje koje uključuje medicinsku i psihološku obradu. Rezultat savjetovanja je mišljenje o najprimjerenijem obliku obrazovanja/osposobljavanja. Uvođenje državne mature rezultiralo je izraženijom potrebom učenika srednjih škola za sve ranijim intervencijama u smislu profesionalnoga usmjeravanja, odnosno odabira zanimanja. Sukladno navedenom Hrvatski zavod za zapošljavanje započinje s provođenjem aktivnosti profesionalnog usmjeravanja učenika u trećem, a često ponovno i u četvrtom razredu srednjih škola. Sustav profesionalnog usmjeravanja koji provodi Hrvatski zavod za 15

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti zapošljavanje u suradnji sa školama, osobito kada je riječ o mladima, prema rezultatima istraživanja provedenog u rujnu 2009. godine od strane Europske zaklade za izobrazbu (European Training Foundation – ETF) ocijenjen je vrlo kvalitetnim upravo zbog pozitivnog djelovanja u cilju ranih intervencija i preventivnog djelovanja. Model suradnje Zavoda i obrazovnih institucija te rane intervencije koje Zavod provodi kroz aktivnosti profesionalnog usmjeravanja smatraju se ključnim za nizak stupanj napuštanja redovnog školovanja u Republici Hrvatskoj. Rezultati istraživanja objavljeni su u glasilu CEDEFOP-a (European Centre for the Development of Vocational Training) početkom 2010. godine. Posebna pozornost u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje pridaje se učenicima koji imaju otežan pristup tržištu rada – učenici s teškoćama u razvoju i zdravstvenim teškoćama. Sukladno Odluci o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u srednje škole Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, učenici s teškoćama imaju pravo na direktan upis u srednju školu. Nadalje, učenici s težim zdravstvenim smetnjama imaju pravo na prednost pri upisu, a učenici s osobito teškim zdravstvenim smetnjama mogu se upisivati izravno u određene programe prema nalazu i mišljenju stručnog tima za profesionalno usmjeravanje. Tijekom 2010. godine savjetnici za profesionalno usmjeravanje u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje ukupno su savjetovali 4.973 učenika osnovne škole s teškoćama u razvoju, odnosno učenika sa zdravstvenim smetnjama. U svrhu razvijanja sustava stipendiranja i kreditiranja učenika i studenata, kao i sustavnog informiranja o stipendijama i kreditima, stipendiranje učenika provode Ministarstvo turizma, Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva, Hrvatska obrtnička komora, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i poslodavci te se kontinuirano prati njihova uspješnost. U cilju unaprjeđenja životnog i kulturnog standarda učenika i studenata Vlada Republike Hrvatske osnovala je Nacionalnu Zakladu za potporu učeničkom i studentskom standardu, a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. Temeljem programskih smjernica rada Vlade Republike Hrvatske i mjere iz Programa gospodarskog oporavka - Izrada programa mjera za unaprjeđenje rezultata obrazovanja u području matematike te prirodnih i tehničkih znanosti, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa i Nacionalna zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu u 2010. godini donijeli su kriterije za stipendiranje učenica i učenika u srednjim školama čiji su programi s težištem na matematici, prirodnim i tehničkim znanostima. Tijekom 2010. godine u sustavu državnih stipendija bilo je oko 6.000 redovitih studenata sveučilišnih i stručnih studija koji su koristili neku od državnih stipendija (kategorija „A“ - za osobito nadarene studente, kategorija „B“ - za studente koji studiraju za deficitarna zanimanja i struke, kategorija „I“ - za studente s invaliditetom, kategorija „E“ - za studente koji imaju lošiji socijalni status, kategorija „G“ - za studente koji su do punoljetnosti bili u domovima za nezbrinutu djecu ili udomiteljskim obiteljima, kategorija „D1“ - za civilne žrtve rata i kategorija „P“ - za studente s invaliditetom koji pohađaju poslijediplomski studij. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa stipendije dodjeljuje svake godine na javnom natječaju koji se provodi u suradnji s visokim učilištima u Republici Hrvatskoj novih 2.500 državnih stipendija u navedenim kategorijama. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa je za studente s invaliditetom tijekom 2010. godini osiguralo 96 stipendija u „I“ kategoriji, 15 stipendija u „P“ kategoriji te subvencioniranje prijevoza za 103 studenta s invaliditetom na sveučilišnim i stručnim studijima, veleučilištima, visokim školama te na poslijediplomskim studijima u Republici Hrvatskoj. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa je osiguralo financijska sredstva u svrhu stipendiranje učenika i studenata pripadnika romske nacionalne manjine.

16

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa je u školskoj godini 2010./2011. sufinancirao provedbu 6 projekata usmjerenih mladima iz socijalno isključenih skupina. U svrhu provedbe stipendiranje učenika i studenata utrošeno je 42.651.700,00 kuna, 628.500,00 kuna u svrhu subvencija za prijevoz studentima s invaliditetom te 366.198,99 kuna u svrhu provedbe Projekta resocijalizacije ovisnika. Zaklada „Hrvatska za djecu“ dodijelila je tijekom 2010. godine 439 stipendija učenicima/cama te 1004 stipendija studentima/icama za razdoblje od 1. listopada 2009. do 31. srpnja 2010. godine. U navedenu svrhu sveukupno je utrošeno 1.694.500,00 kuna. U svrhu poticanja zapošljavanja mladih s invaliditetom, mladih s teškoćama, mladih iz socijalno isključenih skupina i mladih koji žive u manjim i izoliranim mjestima, a sukladno Nacionalnom planu za poticanje zapošljavanja u 2010. godini, provodi se mjera Sufinanciranje zapošljavanja posebnih skupina nezaposlenih osoba te su podaci o poticanju zapošljavanja mladih osoba iz socijalno isključenih skupina navedeni u privitku 4.3. Hrvatski zavod za zapošljavanje je tijekom 2010. godine u suradnji s URIHO-m (Ustanovom za rehabilitaciju hendikepiranih osoba profesionalnom rehabilitacijom i zapošljavanjem), Gradom Zagrebom i Fondom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom surađivao u realizaciji modela profesionalne rehabilitacije „Radnog centra“ u Zagrebu. Dvije skupine mladih nezaposlenih osoba s invaliditetom (39 osoba) su završile šestomjesečni postupak profesionalne rehabilitacije u Radnom centru, odnosno proces obnavljanja stručnih znanja i vještina, te provedbe radno socijalnih aktivnosti s ciljem povećanja zapošljivosti. Nadalje, u okviru IV. Komponente IPA programa Razvoj ljudskih potencijala Hrvatski zavod za zapošljavanje provodi projekt „Poticanje intenzivnijeg uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada“ u razdoblju od siječnja 2010. do ožujka 2011. godine. Opći cilj projekta je promicanje socijalne uključenosti osoba s invaliditetom i njihova integracija na tržište rada. U sklopu projekta je izrađena studija „Položaj i potrebe osoba s invaliditetom na tržištu rada“ čiji su zaključci i preporuke dali smjernice za izradu akcijskih planova za zapošljavanje osoba s invaliditetom u osam odabranih županija. Provedena je edukacija 89 savjetnika-posrednika na tržištu rada o zakonodavnom okviru u području zapošljavanja osoba s invaliditetom i učinkovitom radu s poslodavcima. Dovršena je izrada tri priručnika: priručnika za savjetnike na tržištu rada, priručnika namijenjenog poslodavcima te priručnika namijenjenog osobama s invaliditetom za aktivno traženje posla te je dovršena izrada jedinstvenog web portala namijenjenog osobama s invaliditetom, poslodavcima i široj javnosti te se planira provođenje javne kampanje s ciljem podizanja svijesti javnosti o potrebi i prednostima zapošljavanja osoba s invaliditetom. Hrvatski zavod za zapošljavanje sudjeluje i u radu radnih skupina te provodi aktivnosti ostalih projekata unutar programa IPA 2007. - 2009. godine, IV. Komponente kao što je primjerice projekt „Uključivanje učenika s teškoćama u obrazovanje za zapošljavanje“ čiji je nositelj Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, te projekt „Uspostava podrške u socijalnom uključivanju i zapošljavanju socijalno ugroženih i marginaliziranih skupina“ čiji je nositelj Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. Hrvatski zavod za zapošljavanje sudjelovao je u Projektu "Kontakt" čiji su nositelji udruga Igra i Forum za kvalitetno udomiteljstvo djece, a čiji je cilj unapređenje životnih vještina djece i mladih u institucionalnom tretmanu tj. mladih koji su izišli ili se pripremaju za izlazak iz ustanova i udomiteljskih obitelji. U okviru projekta tijekom 2010. godine organizirana su 4 regionalna susreta mladih i predstavnika institucija "Samostalni i uključeni mladi" te su izrađene su također brošure "Smjernice za zadovoljavanje potreba mladih izašlih iz sustava skrbi" te 2. nadopunjeno izdanje edukativne brošure "Katapult".

17

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti U sklopu Projekta resocijalizacije ovisnika o drogama koji su završili neki od programa odvikavanja od ovisnosti i rehabilitacije u terapijskoj zajednici ili zatvorskom sustavu te ovisnika koji su u izvanbolničkom tretmanu i duže vrijeme stabilno održavaju apstinenciju i pridržavaju se propisanog načina liječenja Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa financira troškove školarine srednjoškolskog obrazovanja i prekvalifikacije ovisnicima koji su uključeni u navedeni projekt. Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske je koordinator projekta. U školskoj godini 2010./2011. do kraja 2010. godine u Projekt resocijalizacije bilo je uključeno 60 korisnika. Hrvatski zavod za zapošljavanje također provodi aktivnosti profesionalnog usmjeravanja nezaposlenih osoba - liječenih ovisnika o drogama. U svrhu poticanja inicijativa usmjerenih na uvažavanje različitosti i jačanje socijalne integracije mladih iz socijalno marginaliziranih skupina Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti je sufinanciralo 40 projekata usmjerenih mladima s invaliditetom, a ukupno je odobreno 3.746.808,00 kuna u sklopu natječaja za prijavu projekata udruga koje se bave problemima i zadovoljavanjem potreba osoba s invaliditetom za financijsku potporu iz dijela prihoda od igara na sreću za 2010. godinu. Navedeno područje obuhvaćalo je 5 potpodručja: Uključivanje mladih osoba s invaliditetom u klubove mladih, kao i u skupine za samoizražavanje i samozastupanje; Poticanje mobilnosti mladih s invaliditetom; Kvalitetno organiziranje slobodnog vremena za mlade s invaliditetom; Priprema mladih osoba s invaliditetom za partnerske odnose, roditeljstvo i obiteljski život; Projekti usmjereni razvijanju multikulturalnosti, tolerancije, poštivanja različitosti i sudjelovanja mladih s invaliditetom u društvu. Pored navedenih projekata i u području osiguravanja usluge osobnog asistenta za osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta osigurana je financijska potpora za 2 projekta u ukupnom iznosu od 116.381,00 kuna. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa je u okviru Natječaja za financijske potpore projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2010./2011. sufinanciralo provedbu 68 projekata usmjerenih djeci i mladima s invaliditetom. U svrhu poticanja stambenog osamostaljivanja Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva provodi programa stambene gradnje u cilju provođenja mjera za zadovoljavanje stambenih potreba određenih skupina građana: Program Društveno poticane stanogradnje čije je provođenje regulirano Zakonom o društveno poticanoj stanogradnji (Narodne novine, broj: 109/01, 82/04, 76/07 i 38/09. Potrebno je istaknuti kako mladi nisu posebno izdvojena skupina čije se stambeno zbrinjavanje osigurava kroz navedeni program, međutim temeljem čl. 21. prvenstvo na kupnju stana, neovisno o načinu plaćanja, imaju građani koji prvi puta stječu stan u vlasništvo za potrebe svoga stanovanja. Program Društveno poticane stanogradnje provodi se izgradnjom stanova odnosno stambenih zgrada, organiziranom na način kojim se ostvaruje svrhovito korištenje javnih i drugih sredstava za pokriće troškova, osigurava povrat tih sredstava te omogućuje prodaja stanova uz obročnu otplatu pod pristupačnijim uvjetima od tržnih u pogledu kamata i rokova otplate. Jedinice lokalne samouprave na temelju provedene ankete utvrđuju liste prvenstva. Jedinica lokalne samouprave osigurava zemljište i snosi troškove opremanja tog zemljišta komunalnom infrastrukturom, a financijskim sredstvima Republike Hrvatske osigurava se pokriće troškova u dijelu koji odgovara visini 25% etalonske cijene građenja po m2 korisne površine stana. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji predviđa mogućnost da se javnim sredstvima potiče gradnja i rekonstrukcija (dogradnja i nadogradnja) zgrada i obiteljskih kuća kojima se osigurava fizičkim osobama novi stambeni prostor u propisanom standardu, veličini i cijeni koštanja stana. Za ostvarivanje ovog prava potrebno je da se osoba nalazi na listi prvenstva jedinice lokalne samouprave, posjeduje dokaz vlasništva odnosno dokaz da ima pravo graditi i zaključen ugovor s izvoditeljem 18

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti radova koji je registriran za obavljanje poslova građenja. Pojedine jedinice lokalne samouprave osnovale su vlastite neprofitne pravne osobe koje također obavljaju sve poslove iz Programa društveno poticane stanogradnje. Bitna je pretpostavka za osnivanje Agencije za neprofitne pravne osobe da je provedena anketa zainteresiranih građana Republike Hrvatske radi rješavanja njihovih stambenih potreba. Stoga je, kroz Program društveno poticane stanogradnje Republika Hrvatska uključena u osiguravanje stambenog smještaja mladih pod uvjetima povoljnijim od tržišnih. Dodatno, stambeno zbrinjavanje određenih skupina građana u nadležnosti je jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. U svrhu osamostaljivanja i stambenog zbrinjavanja mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi u Republici Hrvatskoj djeluje sveukupno 32 stambene zajednice te statistički podaci ukazuju da postojeći broj mjesta u stambenim zajednicama zadovoljava potrebe budući da je popunjeno ukupno 55 mjesta od 89 raspoloživih mjesta. Također, u svrhu razvoja i unapređenja izvansudske nagodbe i alternativnih sankcija za maloljetne počinitelje kaznenih djela u prethodnom razdoblju educirana je skupina od 15 edukatora za izvansudsku nagodbu te je 38 posrednika iz Centara za socijalnu skrb s područja cijele Republike Hrvatske završilo edukaciju, čime je osigurano proširenje izvansudske nagodbe i ustrojavanje novih službi. Službe za izvansudsku nagodbu ustrojene su u Zagrebu, Osijeku i Splitu. Također, tijekom 2010. godine u Osijeku je realiziran supervizijski susret za djelatnike koji su sudjelovali u edukaciji iz primjene metode izvansudske nagodbe u kaznenom postupku i imaju status edukatora i posrednika. Kriteriji i standardi za stručnjake - posrednike i medijatore izrađeni su po uzoru na austrijski i njemački model, uz edukaciju koju su provodili stručnjaci iz Austrije. Dodatno, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi je, u suradnji s nizozemskim stručnjacima, kroz nekoliko radnih skupina intenzivno provodilo aktivnosti predviđenih projektom „Improving the quality of alternative sanctions and educational measures for youth with behaviour disorders“ („Unapređenje kvalitete provedbe alternativnih sankcija i odgojnih mjera prema mladima s poremećajima u ponašanju“) u sklopu programa Matra Preaccession Projects Programme (MPAP). Tako je u suradnji sa konzultantima, djelatnicima Centara za socijalnu skrb i ostalim sudionicima provedbe projekta izrađena analiza alternativnih mjera kao osnova za unapređenje njihove provedbe. Provođenje projekta nastavlja se i tijekom 2011. godine budući da su planirane i edukacije na ovu temu. Redovito se ažurira popis ustanova u kojima se provode posebne obveze na području Republike Hrvatske te je tijekom 2010. godine izvršena njegova nadopuna. U provedbi posebnih obveza značajnu ulogu imaju organizacije civilnog društva, društva crvenog križa, ustanove socijalne skrbi, vjerske organizacije, a sve više i lokalna zajednica kroz svoje komunalne djelatnosti. Uvidom u popis vidljivo je povećanje broja mjesta predviđenih za izvršavanje ovih posebnih obveza. U svrhu proširenja mogućnosti za provedbu ove mjere, uz dosadašnje mogućnosti savjetovališnog rada, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi dodijelilo je financijsku potporu za provedbu dva projekta udruga usmjerenih djeci i mladima s poremećajima u ponašanju.

19

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

2.4. Zdravstvena zaštita i reproduktivno zdravlje
U svrhu unaprjeđenja tjelesnog i mentalnog zdravlja mladih tijekom 2010. godine Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi kontinuirano provodi edukacije o spolno prenosivim bolestima i HIV-u te kontinuirano djeluju Savjetovališta za dobrovoljno testiranje pri Zavodima za javno zdravstvo. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi je izradilo i objavilo Preporuke stručnih društava Hrvatskog liječničkog zbora o cijepljenju protiv Humanog papiloma virusa. Posebno izdvajamo da je Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 20. siječnja 2011. godine usvojila Nacionalni program prevencije samoubojstava kod djece i mladih, za razdoblje od 2011. do 2013. godine. S ciljem praćenja trendova te prikupljanja novih podataka u svrhu unapređenja rada višenamjenskih savjetovališta unutar zdravstvenog sustava pri službama školske medicine u svezi sa spolnim bolestima, bolestima ovisnosti, pomoći u kriznim situacijama, rizičnim ponašanjima, seksualnosti i reproduktivnog zdravlja proveden je tečaj trajnog usavršavanja „MOVE- kratka motivacijska intervencija / savjetodavni rad s mladima rizičnog ponašanja“ u Zagrebu od 25. - 27. studenog 2010. godine u suradnji Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Nadalje, održani su stručni skupovi Sekcije za humani papiloma virus Hrvatskog društva za spolno prenosive infekcije Hrvatskog liječničkog zbora u Zagrebu, Rijeci, Zadru, Čakovcu i Osijeku. Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti u svrhu pokretanja kontinuiranih edukacijskih programa i kampanje u javnim medijima radi promicanja i unapređivanja zdravih stilova života provelo je sljedeće aktivnosti: - putem 17 obiteljskih centara kontinuirano provodi medijske kampanje o promicanju i unaprjeđenju zdravlja i zdravih stilova života; - putem Poziva za prijavu projekata udruga koje se bave problemima i zadovoljavanjem potreba osoba s invaliditetom i udruga koje pridonose borbi protiv droga i svih oblika ovisnosti u Republici Hrvatskoj za financijsku potporu iz dijela prihoda od igara na sreću za 2010. godinu, osiguralo je financijsku potporu u iznosu od 5.167.011,00 kuna za 103 projekata udruga te je jedno od potpodručja natječaja unaprjeđenje i promicanje zdravih stilova života; - obilježilo je Međunarodni dan suzbijanja droga 26. lipnja tiskanjem letka „Biram život, drogu NE!“ u 135.000 primjeraka te je isti umetnut u Večernji list dana 26. lipnja 2010. godine. Letak sadrži informacije o najčešćim razlozima početka zlouporabe droga, znakovima koji ukazuju na mogući problem ovisnosti kao i vremenu kada su roditelji saznali o razvijanju ovisnosti kod djeteta i mlade osobe, adrese i kontakte centara za prevenciju ovisnosti i izvanbolničko liječenje ovisnosti. Posebno pozitivnim potrebno je istaknuti savjete za djecu i mlade i roditelje u svrhu prevencije ovisnosti. Navedeni letak također je distribuiran široj javnosti putem izložbenog štanda u organizaciji Ureda Vlade Republike Hrvatske za suzbijanje droga na Trgu Petra Preradovića u Zagrebu, dana 18. lipnja 2010. godine, kao i edukativno - promotivni materijali Obiteljskog centra Grada Zagreba; - povodom Mjeseca borbe protiv ovisnosti Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti je uputilo dopis preporuke svim udrugama koje sufinancira Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, a koje provode projekte koji se odnose na rad klubova mladih i projekte usmjerene prevenciji ovisnosti te regionalnim Info-centrima da prigodnim događanjima (predavanja, tribine, okrugli stolovi i slično) te pokretanjem edukacijskih programa i kampanja u javnim medijima obilježe Mjesec borbe protiv ovisnosti. Nadalje, dopis preporuke upućen je i svim županijskim obiteljskim centrima da u suradnji s Centrima za prevenciju i izvanbolničko liječenje 20

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti ovisnosti te klubovima za mlade, regionalnim Info-centrima za mlade u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku i udrugama usmjerenim prevenciji ovisnosti, a koje sufinancira Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, obilježe Mjesec borbe protiv ovisnosti. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske i Agencija za odgoj i obrazovanje organizirali su stručni skup „Prevencija u odgojno-obrazovnim ustanovama“ 22. listopada 2010. godine. Nadalje, u suradnji Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Ureda za suzbijanje droga Vlade Republike Hrvatske, Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Vukovarskosrijemske županije i Agencije za odgoj i obrazovanje održan je stručni skup „Prevencija ovisnosti u odgojno - obrazovnim ustanovama“ 3. ožujka 2010. godine. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Ured za suzbijanje droga Vlade Republike Hrvatske i Agencija za odgoj i obrazovanje pripremili su i objavili u elektronskom i tiskanom obliku 1.500 primjeraka priručnika i radnih materijala Školski preventivni programi. U okviru stručnog usavršavanja europskog projekta Unplugged - European Drug Addiction Prevention Trail Hrvatska je adaptirala i implementirala program Unplugged prevencija korištenja duhana, alkohola i drugih sredstava ovisnosti pod nazivom Imam stav. Projekt na međunarodnoj razini implementira Mentor Foundation International (Velika Britanija), a u Republici Hrvatskoj ga provodi Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje te uz podršku Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske. Program je nastao na inicijativu European Union Drug Abuse Prevention (EUDAP) i podražava ga European Center on Drugs and Drug Addiction (EMCDDA). Program je baziran na učenju životnih vještina i konceptu socijalnih utjecaja u cilju promicanja pozitivnog i zdravog ponašanja te prevencije korištenja sredstava ovisnosti (pušenje, korištenje alkohola i drugih sredstava ovisnosti) i provodi se pet godina u 7 europskih zemalja: Austriji, Belgiji, Njemačkoj, Grčkoj, Italiji, Španjolskoj i Švedskoj. Znanstvena evaluacija učinkovitosti programa pokazala je kako je program učinkovit u odgodi prvog uzimanja sredstava ovisnosti (pušenje, alkohol, druge droge) te smanjenju korištenja alkohola, duhana i kanabisa kod mladih uključenih u program. U Republici Hrvatskoj program je proveden u 15 škola s područja Zagreba i okolice u okviru kojeg je stručno usavršavanje završilo 64 učitelja, 14 stručnih suradnika - socijalnih pedagoga. U povodu obilježavanja Međunarodnog dana nepušenja, 31. svibnja Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske i Agencija za odgoj i obrazovanje pripremili su videospot „Ti odlučuješ“. Također, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa u suradnji s Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi te Uredom za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske uputilo je preporuke odgojno-obrazovnim ustanovama za prigodno obilježavanje međunarodnih dana odnosno mjeseci posvećenih suzbijanju različitih oblika ovisnosti. Ured za suzbijanje droga Vlade Republike Hrvatske je tijekom 2010. godine nastavio kontinuirano provođenje Programa aktivnosti medijske kampanje: - tiskani su i distribuirani edukativni i promidžbeni materijali namijenjeni roditeljima, djeci i mladima kojima je cilj bio upozoriti javnost na štetnosti zlouporabe droga i socijalno-zdravstvene posljedice ovisnosti (letci, brošure i ostali promotivni materijali: 2.600 primjeraka); - u suradnji sa Hrvatskim radijem izrađeni su radio jinglovi koji su se emitirali u mreži Hrvatskog radija (ukupno: 112 emitiranja). Pored navedenog, učestalo se u programu Hrvatskog radija emitiraju emisije na temu ovisnosti, a Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske je izradio i TV spot na temu ovisnosti koji se emitirao na Hrvatskoj radioteleviziji i RTL televiziji (ukupno: 29 emitiranja); 21

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti u suradnji sa Hrvatskim radijem i Hrvatskom radiotelevizijom emitirane su emisije o različitim aspektima problema ovisnosti i zlouporabe droga. U svim emisijama ukazivalo se na problem ovisnosti o drogama, raširenosti zlouporabe droga te se nastojalo informirati građane o svim značajnijim aktivnostima Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske, kao i o ostalim aktivnostima koje se provode s ciljem suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj. Cilj aktivnosti je bio senzibilizacija javnosti za problem ovisnosti o drogama i podizanje razine svijesti građana o navedenom problemu; - Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske je organizirao program za obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama koji je održan na Trgu Petra Preradovića u Zagrebu 18. lipnja 2010. godine. Na navedenom događanju su, uz prigodan glazbeno-scenski program, ministarstva, Ured za suzbijanje zlouporabe droga, udruge usmjerene suzbijanju zlouporabe droga, zatvorske ustanove i druge mjerodavne institucije predstavili svoj rad u području suzbijanja ovisnosti o drogama i dijelili edukativnopromotivne materijale s ciljem prevencije ovisnosti; - obilježavanje Mjeseca borbe protiv ovisnosti intenzivno se provodilo u razdoblju od 15. studenog do 15. prosinca 2010. godine nizom različitih aktivnosti od strane svih nadležnih tijela, ustanova i organizacija koje se bave suzbijanjem zlouporabe droge. U suradnji sa Hrvatskim radijem, Hrvatskom radiotelevizijom i RTL televizijom za vrijeme trajanja Mjeseca borbe protiv ovisnosti emitirani su preventivni jinglovi i emisije na temu zlouporabe droga i ovisnosti o drogama, tiskani su edukativnopromotivni materijali kao što su letci, brošure, plakati i majice s prigodnim natpisima. Isti su distribuirani odgojno - obrazovnim ustanovama, zdravstvenim ustanovama, udrugama te prigodom javnih manifestacija. Kao ostale značajne aktivnosti Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske mogu se izdvojiti: regionalne edukacije o Projektu resocijalizacije ovisnika, tematske sjednice županijskog povjerenstava Osječko - baranjske i Varaždinske županije na kojima su predstavljeni podaci o zlouporabi droga te Nacionalni program prevencije ovisnosti za djecu i mlade u odgojno - obrazovnom sustavu, te djecu i mlade u sustavu socijalne skrbi za razdoblje od 2010. do 2014. godine. Predstavljanje navedenog Nacionalnog programa stručnim suradnicima i voditeljima školskih preventivnih programa održano je u Vukovarsko - srijemskoj županiji koje je organizirano u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje. Nadalje, u Krapinsko - zagorskoj županiji organizirana je javna tribina na temu ovisnosti o drogama; - s ciljem prevencije ovisnosti i senzibiliziranja javnosti za problematiku ovisnosti i pružanja podrške resocijalizaciji ovisnika, u suradnji sa terapijskim zajednicama, 8. prosinca 2010. godine održani su performansi terapijskih zajednica (kazališne predstave, modne revije, glazbeno - literarni program) u Kazalištu Vidra u Zagrebu: - u suradnji sa županijskim povjerenstvima i organizacijama civilnog društva distribuirani su edukativni i promidžbeni materijali namijenjene roditeljima, djeci i mladima kojima je cilj upozoriti javnost na štetnosti zlouporabe droga. Ministarstvo unutarnjih poslova je na području cijele Republike Hrvatske provodilo predavanja u cilju ukazivanja na posljedice neodgovornog ponašanja u prometu, a u suradnji s predstavnicima moto udruga i auto-škola organiziralo predavanja o opasnostima vožnje mopeda i motocikla, kako bi se srednjoškolci senzibilizirali na problem stradavanja vozača i putnika mopeda i motocikla i promicalo poželjno ponašanje u prometu te kontinuirano provodili programi razvijanja prometne kulture i veće sigurnosti u prometu. Sa zainteresiranim auto - školama uspostavljena je kontinuirana suradnja te su predstavnici prometne policije održavali prigodna predavanja kandidatima za vozače. Na ovim
-

22

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti predavanjima polaznike auto - škola upoznali su sa stanjem sigurnosti prometa, najčešćim greškama zbog kojih se događaju prometne nesreće, načinu obavljanja nadzora prometa od strane policije, upozorili ih na posljedice koje mogu nastati zbog neodgovornog ponašanja u prometu i propagirali poželjno ponašanje u prometu. Provedene su kampanje „Vozači motocikla i mopeda u prometu“; „Vozači bicikla u prometu“, „Alkohol, droga, brzina, mladi vozači“, „Najranjiviji sudionici u prometu“ i „Djeca, sudionici u prometu“. Policijski službenici protueksplozijske zaštite održali su na području cijele Republike Hrvatske 236 predavanja za učenike osnovnih i srednjih škola na kojima je prisustvovalo 18.883 učenika u cilju osvješćivanja djece i mladih o opasnosti od zaostalih neeksplodiranih minsko eksplozivnih sredstava. Tijekom 2010. godine nastavljena je provedba inicijativa za rješavanje pitanja prehrane u srednjim školama te su daljnje aktivnosti na unaprjeđenju prehrane u srednjim školama, kao i izrada normativa hrane i jelovnika zacrtane u nacrtima Akcijskog plana za prevenciju i smanjenje prekomjerne tjelesne težine i Akcijskog plana za hranu i prehranu, odnosno navedena aktivnost je uvrštena u „Akcijski plan za prevenciju i smanjenje prekomjerne tjelesne težine“. Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa je tijekom 2010. godine preporučilo sljedeće projekte u svrhu razvijanja i poticanja posebnih obrazovnih programa usmjerenih očuvanju zdravlja te promicanju zdravijeg načina življenja: - predavanje o spolno odgovornom ponašanju u sklopu projekta „Znanje je užitak“ za učenike srednjih škola, - sufinancirana je izrada Internet stranice www.preventivni.hr koja je namijenjena učenicima, roditeljima i nastavnicima. Na stranici će biti promovirani zdravi stilovi života i dati primjeri pozitivne prakse u osnovnim i srednjim školama. - preporuka i sufinanciranje stručne literature „Važno je ne započeti“ autora Siniše Brlasa, u izdanju Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok, Virovitičko-podravske županije. Priručnik je namijenjen odgojno-obrazovnim djelatnicima, a bavi se temeljnim pojmovima psihologije ovisnosti. - preporuka i sufinanciranje priručnika i radnih materijala „Školski preventivni programi“ autora prof. dr. sc. Slavka Sakomana. Priručnik i radni materijali objavljeni su u suradnji Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske, Agencije za odgoj i obrazovanje i Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa u elektronskom i tiskanom obliku. - održan je stručni skup Djeca sa šećernom bolešću u odgojno-obrazovnim ustanovama u Zagrebu, 18. ožujka 2010. godine. Nadalje, upućeno je 5 preporuka Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa svim odgojno-obrazovnim institucijama za korištenje dodatnih sadržaja u promoviranju zdravijeg načina življenja. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa sustavno financijski potiče provedbu projekata koji su usmjereni promicanju zdravih načina života. Projekti se provode u školama i izvan njih, kao izvannastavne i/ili izvanškolske aktivnosti. Odlukom o financijskoj potpori projektima za školsku godinu 2010./2011. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa sufinancira provedbu 57 projekata, od kojih je 8 usmjereno promicanju zdravih načina života, 6 je usmjereno sprječavanju zlouporabe droga, a 13 projekata je usmjereno sprječavanju svih vrsta ovisnosti. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi sufinanciralo je 6 projekata udruga koji pridonose promicanju zdravih stilova života te 52 projekta koji pridonose borbi protiv droga i svih oblika ovisnosti u ukupnom iznosu od 4.836.208,76 kuna. S ciljem poticanja suradnje s organizacijama civilnog društva na provedbi programa prevencije ovisnosti i zaštite djece i mladih od zlouporabe droga, Ured za suzbijanje 23

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske je temeljem javnog natječaja dodijelio financijska sredstva udrugama koje provode programe i projekte prevencije ovisnosti za djecu i mlade i projekte resocijalizacije ovisnika, odnosno sufinanciran je 31 projekt udruga koje provode programe prevencije ovisnosti i/ili pružaju pomoć u resocijalizaciji liječenim ovisnicima za u ukupnom iznosu 810.000,00 kuna, od kojih je 19 projekata usmjerenih prevenciji ovisnosti dodijeljeno 398.000,00 kuna, za 12 projekata usmjerenih resocijalizaciji ovisnika 403.000,00 kuna, a u svrhu jednokratne financijske pomoći za putne troškove i kapitalna ulaganja za tri udruge je dodijeljeno 9.000,00 kuna. Financirane su udruge koje većinom provode programe usmjerene na rizične skupine djece i mladih te rano otkrivanje rizičnih skupina i razvijanje ciljanih preventivnih programa za te skupine, kao i na rano otkrivanje i tretman konzumenata droga kako bi se spriječilo da eksperimentiranje s drogama preraste u ovisnost, te preventivno-edukacijski programi/projekti usmjereni na učenike i njihove obitelji, nastavnike, učitelje, odgajatelje i ostale relevantne dionike u zajednici s ciljem podizanja razine znanja i svijesti učenika, roditelja, nastavnika te cjelokupne javnosti o štetnosti i utjecaju droga i ostalih sredstava ovisnosti. U području resocijalizacije ovisnika financirani su projekti usmjereni na resocijalizaciju ovisnika o drogama kao što su: pomoć ovisnicima pri doškolovanju, prekvalifikaciji te privremenom ili trajnom zapošljavanju, ali i drugi oblici društvene reintegracije liječenih ovisnika. U svrhu senzibilizacije mladih za zdravlje zajednice za doniranje organa i darivanje krvi provedeno je obilježavanje Nacionalnog dana darivanja i presađivanja organa i tkiva s ciljem podizanja svjesnosti javnosti o darivanju organa i tkiva nakon smrti u svrhu liječenja. Ostvarena je suradnja sa udrugama u cilju podizanja svjesnosti o darivanju organa i tkiva (tribine, podjela promotivnih materijala, donorskih kartica) te su postavljeni plakati „Darujem ti sebe“ u osnovnim i srednjim školama te domovima zdravlja na području Republike Hrvatske. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi je sudjelovalo u projektu Europske komisije, a vezano uz obilježavanja Europskog dana darivanja organa (EDD), pod nazivom „Razvoj smjernica za organizaciju Europskog dana darivanja organa“. Projekt je imao za cilj upoznati širu javnost sa važnošću darivanja organa poslije smrti u svrhu liječenja presađivanjem organa, te definirati smjernice te alat koji može pomoći zemljama u pripremi takvog događaja. Osnovni model obilježavanja Europskog dana darivanja organa imao je zadanu strukturu: stručni skup iz područja transplantacijske medicine, sportsko društveno događanje namijenjeno široj javnosti, koncert namijenjen mlađoj populaciji i vjerska svečanost namijenjena obiteljima darivatelja organa. Od provedenih aktivnosti ističu se sljedeće: - društvene aktivnosti namijenjene mlađoj populaciji poput likovnih radionica za djecu na temu darivanja i presađivanja organa, društvene igre, utrka „Novi život na dar“ i koncert „Svoje srce poklanjam Vama“; - u svrhu promidžbe tiskani su promotivni materijali: plakati, promotivna brošura „Odgovori na česta pitanja vezano uz darivanje organa“. Kreirani su plakati sa dva idejna rješenja; plakat „Dan kada Europa kuca cijelim srcem“ namijenjen široj populaciji te je postavljen u domovima zdravlja, ordinacijama primarne zdravstvene zaštite; plakat „Govoriš li donorski“ namijenjen je mlađoj populaciji te je postavljen u svim obrazovnim ustanovama, osnovnim i srednjim školama te fakultetima; - kreirana je facebook grupa „govorim donorski“, koja je imala veliki odjek među mladima - kroz razmjenu informacija, odgovore na upite, te povećani broj zahtjeva za donorskim karticama. U cilju poticanja vršnjačke edukacije u programima suzbijanja ovisnosti te programima spolnog obrazovanja Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi provelo je program „MEMOAIDS – II“. Edukacija vršnjaka u prevenciji HIV/AIDS-a za adolescente“ za učenike II. razreda srednjih škola u Republici Hrvatskoj. U školskoj godini 2009./2010. se 24

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti provodio u 15 srednjih škola, a završen je 30. lipnja 2010. godine. Educirano je 228 vršnjačkih edukatora, održano je 130 radionica vršnjačke edukacije te je na radionicama vršnjačke edukacije sudjelovalo 2.110 učenika. Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti je, sukladno natječaju za prijavu projekata udruga koje pridonose borbi protiv droga i svih drugih oblika ovisnosti u Republici Hrvatskoj za financijsku potporu iz dijela prihoda od igara na sreću za 2010. godinu, sufinanciralo 5 projekata udruga kojima se provode aktivnosti vršnjačke pomoći usmjerene prevenciji zlouporabe droga i svih drugih oblika ovisnosti kod mladih u ukupnom iznosu od 313.500,00 kuna.

25

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

2.5. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu
Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti u svrhu poticanja mladih na aktivno sudjelovanje mladih u društvu kontinuirano prikuplja podatke od jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i vodi evidenciju o osnovnim savjetima mladih sukladno Zakonu o savjetima mladih (Narodne novine, br. 23/07). Prema zaprimljenim podacima za 2010. godinu do sada je osnovano 14 županijskih savjeta, 76 gradskih i 87 općinskih savjeta za mlade, što je znatno povećanje u odnosu na prethodno razdoblje. Budući da je Ministarstvo u srpnju 2009. godine uputilo preporuku jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za provedbu Zakona, kao i aktivno uključivanje mladih u planiranje, donošenje i provedbu mjera prevencije nasilja među mladima te je u 2010. godini zatražilo podatke o provedbi Zakona o savjetima mladih od strane jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Ureda državne uprave svih županija na području Republike Hrvatske zamjetno je povećanje broja osnovanih gradskih i općinskih savjeta za mlade tijekom 2010. godine u odnosu na 2009. godinu budući da je tada bilo osnovano 48 gradskih i 55 općinskih savjeta za mlade, dok je 2008. godine bilo osnovano 11 županijskih, 35 gradskih i 34 općinska savjeta za mlade. Također, Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti je osnovalo Radnu skupinu za izradu prijedloga izmjena i dopuna Zakona o savjetima mladih. Radna skupina je izradila Analizu podataka prikupljenih temeljem Obrasca o provedbi Zakona o savjetima mladih te Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o savjetima mladih o kome je održana javna rasprava dana 14. lipnja 2011. godine. Oba navedena dokumenta dostupna su putem web stranice Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. Također tijekom 2011. godine provedene su konzultacije sa gradovima Osijekom, Čabrom i Cresom, općinama Lekenik i Semeljci i Osječko-baranjskom županijom. Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti kontinuirano potiče izradu regionalnih i lokalnih programa za mlade te je u 2009. godini uputilo preporuku svim regionalnim Info - centrima i klubovima mladih o davanju aktivnog doprinosa u promicanju, boljem razumijevanju i provedbi mjera Nacionalnog programa za mlade od 2009. do 2013. godine, kao i izradi lokalnih i regionalnih programa za mlade. Nadalje, u 2010. godini Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti je svim gradonačelnicima/gradonačelnicama i županima/županicama na području Republike Hrvatske uputilo preporuku za provedbu promicanja i unapređenje provedbe Nacionalnog programa za mlade od 2009. do 2013. godine, kao i izradu županijskih i gradskih programa za mlade. U poticanje izrade regionalnih i lokalnih programa za mlade aktivno se uključuju predstavnici županijskih obiteljskih centara te provode niz aktivnosti u suradnji sa jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te udrugama mladih i za mlade, savjetima mladih i ostalim zainteresiranim dionicima u lokalnoj zajednici. Nadalje, osigurana je dostupnost primjera regionalnih i lokalnih programa za mlade široj javnosti putem Internet stranice Ministarstva www.mobms.hr. Sukladno Zaključku koordinacije za društvene djelatnosti i ljudska prava Vlade Republike Hrvatske od 22. studenog 2005. godine, po prijedlogu Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske tijela državne uprave dužna su imenovati povjerenike za mlade. Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti je putem Internet stranice objavilo popis povjerenika za mlade te se potiče unapređenje suradnje s mladima te udrugama mladih i za mlade, kao i uključivanje u provedbu Nacionalnog programa za mlade od 2009. do 2013. godine u narednom razdoblju. 26

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti je 9. srpnja 2010. godine uputilo poziv svim gradonačelnicima/gradonačelnicama i županima/županicama na području Republike Hrvatske te svim obiteljskim centrima da prigodnim događanjima obilježe Međunarodni dan mladih 12. kolovoza i Međunarodnu godinu mladih koja se obilježava pod sloganom „Dijalog i međusobno razumijevanje“ od 12. kolovoza 2010. godine do 12. kolovoza 2011. godine temeljem Rezolucije A/RES/64/134 Ujedinjenih naroda, usvojene na Glavnoj skupštini 18. prosinca 2009. godine. Svrha obilježavanja Međunarodne godine mladih je unaprjeđenje sudjelovanja mladih u svim područjima društvenog života, a cilj je poticanje dijaloga i razumijevanja među generacijama te promicanje ideje mira, poštivanja ljudskih prava i sloboda te solidarnost sukladno proglasu Ujedinjenih naroda. Gore navedenim dopisom upućena je preporuka za provedbu suradnje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sa udrugama mladih i za mlade te Savjetima mladih i pružanje pune potpore u obilježavanju Međunarodnog dana mladih i Međunarodne godine mladih. Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti je sufinanciralo provedbu 103 projekta udruga koje su sukladno Pozivu za prijavu projekata udruga koje pridonose borbi protiv droga i svih drugih oblika ovisnosti u Republici Hrvatskoj za financijsku potporu iz dijela prihoda od igara na sreću za 2010. godinu obvezane na provedbu prigodnih aktivnosti povodom Međunarodnog dana mladih. Udruge koje provode projekte koji se odnose na rad klubova za mlade su ostvarivala prednost u financiranju ukoliko su u projektne aktivnosti uključivale i prigodne aktivnosti povodom obilježavanja Međunarodnog dana mladih. Nadalje, regionalni Info-centri su proveli niz edukativnoinformativnih i ostalih prigodnih aktivnosti povodom Međunarodnog dana mladih i Međunarodne godine mladih. Nadalje, Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti je povodom obilježavanja Međunarodnog dana mladih i Međunarodne godine mladih u suradnji sa Mrežom mladih Hrvatske tijekom 2010. godine provelo sljedeće aktivnosti: - natječaj za logotip Međunarodne godine mladih za prijavu radova mladih u dobi između 15 i 30 godina, - svečanost otvorenja Međunarodne godine mladih održana je 11. kolovoza 2010. godine u Novinarskom domu u Zagrebu i proglašenje pobjednika Natječaja za logotip Međunarodne godine mladih, - javna akcija povodom Međunarodnog dana mladih i Međunarodne godine mladih 12. kolovoza na Trgu Petra Preradovića u Zagrebu - glazbeni program povodom Međunarodnog dana mladih i Međunarodne godine mladih u sklopu Glazbenog ljeta u Grožnjanu, 13. kolovoza 2010. godine. Ciljevi gore navedenih aktivnosti usmjereni su na aktivno sudjelovanje u društvenopolitičkim procesima, senzibilizaciju javnosti o potrebama i aktivnostima mladih, osnaživanje, dijalog i razumijevanje među generacijama te promoviranje ideala mira, poštovanja ljudskih prava i sloboda te solidarnost. Osim navedenog, povodom obilježavanja Međunarodnog dana mladih, 12. kolovoza, Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti je uputilo čestitku svim mladima putem web stranice. U svrhu punopravnog uključivanja Republike Hrvatske u provedbu programa Europske Zajednice Mladi na djelu tijekom 2010. godine zaposleno je 5 osoba na puno radno vrijeme u Odjelu za program „Mladi na djelu“ Agencije za mobilnost i programe EU te osobe od kojih svaka 20% svojeg posla posvećuju poslovima provedbe programa „Mladi na djelu“: 3 osobe za financije, 2 osobe za računovodstvo, 1 osoba za pravne poslove, 1 osoba za administrativne poslove 1 osoba za odnose s javnošću. Nadalje, 20% poslova koje izvršava ravnatelj i voditelj Ureda ravnatelja se odnose na program „Mladi na djelu“. Djelatnici Odjela 27

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti za program „Mladi na djelu“ su tijekom 2010. godine pohađali edukacije organizirane s Europskom komisijom i drugim agencijama o ciljevima i prioritetima programa „Mladi na djelu“, akcijama programa „Mladi na djelu“ te provedbi specifičnog projektnog ciklusa dok su djelatnici financija i računovodstva pohađali edukacije o specifičnom sustavu financiranja projekata te njihove kontrole u okviru programa„Mladi na djelu“. Agenciji za mobilnost i programe EU tijekom 2010. godine održala je 4 Informativna dana (Zagreb, Zagreb, Osijek, Pula), 6 radionica (Rijeka, Zagreb 4 dana, Split), 30 promotivnih aktivnosti te Svečanu konferenciju koja obilježava punopravni ulazak Republike Hrvatske u programe EU. Također je održano 12 međunarodnih seminara i treninga za korisnike Programa (Finska, Nizozemska, Norveška, Latvija, Rumunjska, Njemačka, Francuska, Irska i Srbija) na kojima je sudjelovalo 23 korisnika. Natječaj za projekte (pilot-projekte) programa Mladi na djelu raspisan je 12. siječnja 2010. godine. Aktivnosti odobrene u navedenim rokovima odvijaju se tijekom 2010. i 2011. godine, a aktivnosti za koje su predlagači mogli poslati prijave su: Razmjene mladih, Inicijative mladih, Demokratski projekti mladih, Europska volonterska služba i Osposobljavanje i umrežavanje. Od ukupno 124 prijavljena projekta odabrano je 46 projekata. Sukladno navedenim projektima u okviru programa Mladi na djelu sudjelovalo je 337 sudionika iz Republike Hrvatske. Odobreno je 11 projekta Razmjena mladih, 17 projekata Inicijativa mladih, 3 Demokratska projekta mladih, 7 projekata Europske volonterske službe i 8 projekata Osposobljavanja i umrežavanja. Deklaracija o jamstvu izdana je 20. prosinca 2010. godine, te je Memorandum o razumijevanju potpisan i ratificiran 7. prosinca 2010. godine. Republika Hrvatska je punopravno pristupila programu „Mladi na djelu“ dana 1. siječnja 2011. godine. Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Europske unije i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu Mladi na djelu i akcijskom programu u području cjeloživotnog učenja (2007. – 2013.) usvojen je na sjednici Hrvatskog sabora u veljači 2011. godine. U svrhu podupiranja rada udruga mladih i za mlade u Republici Hrvatskoj Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti je definiralo sljedeća prioritetna područja za ostvarivanje financijske potpore za projekte usmjerene prevenciji ovisnosti (alkohol, droge, cigarete, klađenje i sl.) mladih tijekom 2010. godine: - prevencija ovisnosti kroz organizirano provođenje slobodnog vremena, neformalno obrazovanje, poticanje volonterstva, organiziranje edukacijskih seminara ili radionica; - prevencija ovisnosti kroz informiranje mladih; - projekti vršnjačke pomoći usmjereni prevenciji zlouporabe opojnih droga i svih drugih oblika ovisnosti kod mladih; - prevencija i tretman poremećaja u ponašanju s naglaskom na eksperimentiranje sa sredstvima ovisnosti; - promicanje i unapređivanje zdravih stilova života mladih s naglaskom na prevenciju ovisnosti; - edukacija edukatora mladih i programsko umrežavanje na području prevencije ovisnosti i zdravih stilova života uključujući i organizaciju regionalnih i nacionalnih konferencija. Tijekom provedbe natječaja za sufinanciranje projekata udruga koje pridonose borbi protiv droga i svih drugih oblika ovisnosti i udruga koje provode projekte koji se odnose na rad klubova za mlade prednost u financiranju su ostvarivale udruge koje su prijavile projekte koji je usklađeni s mjerama iz nacionalnih strategija, programa, politika, a vezano uz prioritetna područja aktivnosti raspisanih natječaja. Sukladno navedenom, gore navedene udruge koje su ostvarile financijsku potporu za provedbu projekata su, među ostalim,

28

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti provodile aktivnosti međunarodne suradnje, poticanja aktivnog sudjelovanja mladih u društvu i osnaživanja mladih za sudjelovanje u zajednici. U svrhu potpore provedbi programa udruga mladih i za mlade obiteljski centri su proveli niz aktivnosti te kao primjer dobre prakse izdvajamo Obiteljski centar Dubrovačkoneretvanske županije koji je održava redovite sastanke sa udrugama mladih te je u suradnji sa Odjelom za međugeneracijsku solidarnost, branitelje i obitelj Dubrovačko-neretvanske županije sudjelovao u formiranju Vijeća za mlade. Također, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske izdvaja sljedeće primjere projekata: - Centar za neformalnu edukaciju Osijek je, uz pomoć programa Europske unije „Europa za građane“, proveo projekt naslova „Život te zove, koliko daleko si spreman ići?“ (osigurano 52.242,00 EUR bespovratnih sredstava). Glavni je cilj projekta bilo povećanje uključenosti mladih ljudi u građanske obveze kako bi mogli utjecati na razvoj svoje lokalne zajednice. - Projekt „Europska unija DA ili NE?“ (osigurano 24.876,50 EUR bespovratnih sredstava) Zelene mreže Varaždinske županije i Mladinskog sveta mestne občine Ptuj, Slovenija, proveden je 2010. godine u sklopu programa Europske unije „Europa za građane“. Cilj projekta bila je razmjena iskustava i znanja mladih o Europskoj uniji putem debata. - Projekt „Susret mladih Malinska 2009.“ nositelja općine Malinska-Dubašnica, u partnerstvu sa općinama Großhabersdorf, Njemačka, Aixe-sur-Vienne, Francuska te Swięciechow, Poljska, proveden je u sklopu programa Europske unije „Europa za građane“. Organizirano je više radionica na kojima su mladi mogli pokazati poznavanje Europske unije i izraziti svoja mišljenja o problemima s kojima se narodi Europske unije svakodnevno susreću te o mogućnostima vlastitog angažmana u njihovu rješavanju. U svrhu potpore znanstvenim istraživanjima o mladima Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti je tijekom 2010. godine provodilo istraživanja potreba i interesa mladih putem obiteljskih centara. Jedno od provedenih istraživanja je i istraživanje „Potrebe, interesi i društvena uključenost mladih u lokalnoj zajednici“ provedeno od strane Obiteljskog centra Koprivničko-križevačke županije u suradnji sa Savjetom mladih Koprivničko-križevačke županije. U svrhu poticanja volonterstva među mladima Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti je u 2010. godini nastavilo sa sufinanciranjem Programa regionalnih volonterskih centara te potpisalo partnerski sporazum s četiri Regionalna volonterska centara u Republici Hrvatskoj: Volonterski centar Osijek, Volonterski centar Zagreb, Udrugom za razvoj civilnog društva SMART - Volonterski centar Rijeka i Udrugom Mi - Volonterski centar Split. Osnovne grupe aktivnosti Regionalnih volonterskih centara u 2010. godini bile su: - Promoviranje vrijednosti volontiranja - na području Republike Hrvatske u okviru ovog područja rada provedeno je: • 16 različitih promotivnih događanja/aktivnosti, uključujući i promotivne kampanje za obilježavanje 5. prosinca Međunarodnog dana volontera u koje je bilo uključeno 387 volontera. • 23 volonterske akcije u koje je bilo uključeno 723 volontera. • organizirane su dodjele volonterskih nagrada na lokalnoj razini. Dodijeljeno je 16 nagrada u različitim kategorijama: za pojedinca, organizatora volontiranja, doprinos poslovnog sektora, doprinos razvoju školskog volontiranja, zatim 48 priznanja i 60 zahvalnica. 29

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti promocija volonterstva u suradnji s akademskom zajednicom – održano je 11 prezentacija/rasprava na fakultetima u Splitu, Zagrebu, Rijeci i Osijeku. U promociji svi Regionalni volonterski centri koristili su različite promotivne materijale (letak, brošure, majice, kalendare, plakate, torbe, razglednice, priznanja, čestitke, reklamne zastavice, označivače stranica, stringove, vrećice, volonterske knjižice i sl.). • 232 objave/medijski nastupi (intervjui, TV i radio emisije, članci u novinama i internetske objave). • uspostavljanje Internet stranice svih Regionalnih volonterskih centara s bazom volontera, organizatora volontiranja i mogućnostima volontiranja. - Razmjena informacija o ponudi i potražnji volonterskog rada - kroz 4 Volonterske baze registrirano je 4.746 volontera, 248 organizatora volontiranja koji su iskazali interes za uključivanjem volontera. Kroz Volonterski Info servis primljeno je 612 upita za volonterima od 330 organizatora volontiranja. - Obrazovanje o upravljanju volonterima i obrazovanje građana o volontiranju - u Modularni edukacijski program za koordinatore volontera bilo je uključeno 81 organizator volontiranja iz organizacija civilnog društva, ustanova, jedinice lokalne/regionalne samouprave, tijela državne uprave. Kroz uspostavljene Mreže koordinatora volontera uključeno je 138 koordinatora volontera. Kroz edukacije za građane o volonterstvu obuhvaćeno je 408 građana različitih dobnih skupina. - Informacije i savjetovanje - pruženo je 193 sati tehničke podrške/konzultacija za 157 organizatora volontiranja. - Zagovaranje i zastupanje - kroz sudjelovanje pojedinačnih regionalnih volonterskih centara na ukupno 24 domaćih/međunarodnih stručnih skupova/konferencija/okruglih stolova te ispred Hrvatske mreže volonterskih centara na 9 domaća/međunarodna, stručna skupa/okrugla stola/konferencije Regionalni volonterski centri su sustavno radili na praćenju i zagovaranju javnih politika koje mogu imati utjecaj na razvoj volonterstva u Hrvatskoj. - Publikacije i istraživanja o volonterstvu - tijekom 2010. izdana je jedna nova publikacija i provedena su dva akcijska istraživanja o volonterstvu u Republici Hrvatskoj/Europi. Značajnu ulogu u promoviranju volonterstva imaju i obiteljski centri koji provode medijsko promoviranje volonterstva kroz gostovanja u emisijama namijenjenim mladima i podjelu letaka te aktivnosti u cilju poticanja razvoja volonterstva kao što su na primjer okrugli stolovi, seminari i radionice te aktivno uključuju volontere u provedbu aktivnosti obiteljskih centara. Nadalje, Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti u natječajima za projekte udruga usmjerene mladima prednost, među ostalim kriterijima, daje onim projektima koji uključuju mlade volontere te imaju razrađen sustav organiziranja volonterskog rada. Vezano uz promicanje volonterstva Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti je također putem sufinanciranja rada četiri regionalna Infocentra za mlade u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu u suradnji s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave informiralo mlade o mogućnostima i pravima koja proizlaze iz Zakona o volonterstvu te o aktivnostima koje provode volonterski centri i udruge mladih. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa je, u okviru natječaja za udruge u školskoj godini 2010./2011., sufinanciralo provedbu 4 projekta usmjerena odgoju i obrazovanju za volonterstvo. U organizaciji Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, Savjeta za razvoj civilnoga društva, Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva te projektnog tima TACSO 30 •

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti Hrvatska, tradicionalna konferencija Dani udruga održana je od 13. do 15. svibnja u Zadru. Dana 14. svibnja 2010. godine, održano je 5 paralelnih okruglih stolova, čija je svrha bila raspraviti aktualne teme od interesa za organizacije civilnog društva, kao i umrežavanje u svrhu što bolje iskoristivosti fondova Europske unije. Teme okruglih stolova bile su Važnost fondova Europske unije za podizanje razine socijalne uključenosti, Mogućnosti i izazovi poticanja razvoja volonterstva kroz fondove Europske unije. Važnost izmjena Zakona o pravu na pristup informacijama za suzbijanje korupcije, Održivi razvoj otoka i priobalja uz očuvanje biološke raznolikosti i Promicanje ljudskih prava u Republici Hrvatskoj: mogućnosti kroz Europske unije fondove. Na kraju Dana udruga održane su volonterske akcije s ciljem afirmiranja i promicanja vrijednosti volonterskog rada. U Domu za starije i nemoćne u Zadru sudionici su imali priliku izravno pridonijeti poboljšanju kvalitete života starijih i nemoćnih osoba kroz druženje i razgovor, ali su također imali prigodu uključiti se i u rad pučke kuhinje, te u predstavljanje rada Caritasa Zadarske nadbiskupije povodom Međunarodnog dana obitelji. Volonterski centar Zagreb dobio je potporu putem programa Europske komisije Europa za građane za 2010. godinu kojom je osiguran rad četiri glavna programska područja Volonterskog centra Zagreb, u većinskom iznosu od 65%. Putem programa promocije i zagovaranja nastoji se povećati prepoznavanje vrijednosti volontiranja u široj javnosti te povećati broj ljudi koji se odlučuju volontiranje ugraditi u svoj način života.

31

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

2.6. Kultura mladih i slobodno vrijeme
U svrhu osiguravanja sredstava za međunarodnu kulturnu suradnju organizacija civilnog društva s područja kulture mladih i za mlade U Kriterijima za vrednovanje programa Kulturnog vijeća za međunarodnu kulturnu suradnju i europske integracije istaknuto je da će se posebno vrednovati i poticati programi mladih. Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti je u svrhu osiguranja sufinanciranja rada klubova za mlade osiguralo financijsku potporu za 26 projekata udruga koji se odnose na rad klubova mladih u ukupnom iznosu od 800.000,00 kuna. Klubovi za mlade pružaju usluge neformalnog obrazovanja i organiziranja slobodnog vremena mladih najmanje 30 sati tjedno pod vodstvom mladih, a djeluju na području 13 županija (Istarska, Primorsko-goranska, Sisačko-moslavačka, Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska, Virovitičko-podravska, Brodsko-posavska, Vukovarsko-srijemska, Međimurska, Osječkobaranjska županija i Grad Zagreb). Kontinuirano se provodi evaluacija rada klubova mladih temeljem unutarnje analize izvješća i evaluacije rezultata provedenih projekata udruga koje obavljaju službenici Ministarstva. Nadalje, kontinuirano se pruža stručnu pomoć u provedbi projekata koji se odnose na rad klubova za mlade putem izrade stručnih mišljenja na programe, održavanje sastanaka s organizacijama civilnog društva koji se održavaju sukladno potrebama organizacija civilnog društva, odgovora na upite udruga te preporuka jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u svrhu osiguravanja prostora za rad koje se izrađuju za pojedinačne udruge na zamolbu udruge, a temeljem provedene evaluacije projekata udruge koje obavljaju službenici Ministarstva. Tijekom provedbe natječaja za prijavu projekata koji se odnose na rad klubova za mlade za dodjelu financijske potpore iz raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2010. godinu na poziciji Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti prednost u financiranju su ostvarivali klubovi za mlade koji kvalitetu aktivnosti usmjerenih mladima osiguravaju putem provedbe kontinuirane supervizije rada voditelja i izvoditelja aktivnosti. Nadalje, obiteljski centri su proveli niz aktivnosti te kao primjer dobre prakse izdvajamo Obiteljski centar Dubrovačko-neretvanske županije koji provodi superviziju rada kluba za mlade Udruge mladih Orlando. Prioriteti i kriteriji za financiranje sudjelovanja mladih umjetnika u nacionalnim i međunarodnim kulturnim projektima definirani su kroz Kriterije za sufinanciranje svake od kulturnih djelatnosti te stručnim mišljenjima nadležnih Kulturnih vijeća Ministarstva kulture u svrhu omogućavanja sudjelovanja mladih umjetnika u nacionalnim i međunarodnim kulturnim projektima i međunarodnim kulturnim razmjenama. Sufinancirano je sveukupno 80 programa sudjelovanja mladih umjetnika na međunarodnim natjecanjima i manifestacijama u ukupnom iznosu od 920.155,48 kuna. U svrhu razvijanja i osnaživanja školskog i sveučilišnog športa Hrvatski školski športski savez u 2010. godini sufinancirao je školska športska društva, a sredstva su se utrošila za nabavku neophodne športske opreme i rekvizita. U Republici Hrvatskoj osnovano je 1248 školskih športskih društava osnovano u osnovnim i srednjim školama, a u sklopu kojih se provode izvannastavne školske športske aktivnosti. U svrhu promicanja tjelesne aktivnosti mladih Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa za 2010. godinu provela je natječaj „Sufinanciranje športskih programa tijekom ljetnih i zimskih praznika“. Natječajem su se sufinancirali športsko-rekreacijski i edukacijski programi kojima je cilj uključivanje što većeg broj djece i mladih na rekreativno bavljenje športom tijekom školskih praznika. Sufinancirano je 36 športskih udruga. Hrvatski olimpijski odbor potiče razvoj športa u zajednici na način da dodjeljuje novčanu potporu športskim klubovima koji planski provode aktivnosti usmjerene na 32

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti zadržavanje postojećeg ili povećanje broja mladih športaša. Tim programom potiče se razvoj športa u zajednicama. U 2010. godini odobreno je 30 programskih zahtjeva. Projekt Hrvatskoga školskog saveza „Univerzalna športska škola“ provodio se tijekom 2010. godine u 258 Osnovnih škola kroz 283 odjeljenja, a ukupno je bilo uključeno 6.208 učenika od 1. – 4. razreda. Dan univerzalne športske škole u 2010. godini okupio je više od 350 učenika. Na manifestaciji su prisustvovali i proslavljeni športaši i umjetnici.

33

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

2.7. Mobilnost, informiranje i savjetovanje
U svrhu poticanja razvoja omladinskog turizma Ministarstvo turizma kroz Program poticanja djelovanja strukovnih udruga i drugih neprofitnih organizacija u području turizma u 2010. godini odobrilo je sredstva Hrvatskom ferijalnom i hostelskom savezu za projekte: „Hostelling international u Hrvatskoj“ (ciljevi projekta su bili: povećati kulturnu, turističku i obrazovnu mobilnost mladih kao i povećati broj hostela koji su u mreži Hostelling international, povećati broj hostela sa HI quality certifikatom, učiniti hostele prepoznatljivim u većoj mjeri i dostupnijima mladima iz Hrvatske i iz inozemstva promotivnim aktivnostima te izraditi elektronski i tiskani katalog omladinskog hostela u Hrvatskoj) i „Izvrsnost ponude hrvatskog hostelinga“ (ciljevi projekta su bili: provesti usavršavanje i edukaciju zaposlenika Hrvatskog ferijalnog i hostelskog saveza i volontera kroz tri edukativna ciklusa: dvodnevni seminar za zaposlenike Hrvatskog ferijalnog i hostelskog saveza, trodnevni međunarodni seminar HI-Quality i jačanje konkurentnosti hostelinga te seminar za mlade volontere. Ministarstvo turizma izradilo je Program subvencioniranja kamata unutar kreditnog programa „Poticaj za uspjeh“. Korisnici mogu biti poduzetnici i Hrvatski ferijalni i hostelski savez. Izrađeno je također rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (Narodne novine, br. 31/09). U svrhu podupiranja jačanja mreže međunarodnih skautskih/izviđačkih centara Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti je u 2010. godini osnovalo Stručnu radnu skupinu za izradu plana razvoja, standarda i kriterija za rad skautskih/izviđačkih centara u Republici Hrvatskoj. Članovima Stručne radne skupine imenovani su predstavnici tijela državne uprave, predstavnica jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, predstavnici organizacija civilnog društva i predstavnik znanstvene institucije. Stručna radna skupina, koja je u vremenu od 26. svibnja 2010. do 15. prosinca 2010. godine održala šest sastanaka, prikupila je potrebne podatke o izviđaštvu u Hrvatskoj i inozemstvu te je na osnovu njih izradila i usvojila Prijedlog Plana razvoja, standarda i kriterija za rad izviđačkih centara u Republici Hrvatskoj. Javna rasprava o prijedlogu plana održana je 27. travnja 2011. godine na kojoj je raspravljen navedeni materijal te je u tijeku prikupljanje prijedloga izmjena i dopuna materijala, kao i izrada završnog teksta koji će se po usuglašavanju uputiti Savjetu za mlade Vlade Republike Hrvatske na usvajanje. Nadalje, Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti je sufinanciralo 4 projekta udruga izviđača u sklopu Natječaja za financijsku potporu udrugama koje pridonose borbi protiv droga i svih drugih oblika ovisnosti u Republici Hrvatskoj za financijsku potporu iz dijela prihoda od igara na sreću za 2010. godinu. Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti podupire razvoj info-centara za mlade u Republici Hrvatskoj i osiguravanje kvalitetnog informiranja mladih kroz sufinanciranje i programski razvoj 4 regionalna info-centra u Osijeku, Rijeci Splitu i Zagrebu. Slijedom Poziva za prijavu prijedloga projekata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji se odnose na rad regionalnih Info-centara za mlade za dodjelu financijske potpore u 2010. godini Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti je osiguralo financijsku potporu za četiri projekta koji se odnose na rad regionalnih Info-centara za mlade u ukupnom iznosu od 440.000,00 kuna, odnosno 110.000,00 kuna po pojedinom projektu u suradnji s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i organizacijama civilnog društva (Regionalni informativni centar za mlade Osijek, Regionalni info-centar za mlade u Rijeci, Regionalni informativni centar za mlade INFO ZONA u Splitu i Regionalni info-centar za mlade Zagreb). Kriteriji i mjerila za suradnju s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za osiguravanje financijske potpore za rad regionalnih Info-centara za mlade (vidi: http://www.mobms.hr/media/2668/kriteriji%20za%20info%20centre.pdf) koje je, 34

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti temeljem prijedloga Stručne radne skupine za utvrđivanje uvjeta koje moraju ispunjavati projekti informativnih centara za mlade i način suradnje Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti s lokalnom i područnom (regionalnom) samoupravom i udrugama koje provode projekte informativnih centara za mlade, donijelo Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti u 2009. godini primjenjivali su se, uz suglasnost Zajednice informativnih centara za mlade u Hrvatskoj, i u 2010. godini. U svrhu njihova daljnjeg razvoja i razmjene iskustva s info-centrima iz drugih zemalja Europe Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti iz sredstava financijske potpore za provedbu projekta, koji se odnosi na rad regionalnih Info-centara za mlade, podmiruje 25% iznosa za članstvo svakom pojedinom regionalnom Info-centru (4) u Europskoj agenciji za informiranje i savjetovanje mladih (ERYICA), odnosno na taj način podmiruje cjelokupan iznos članarine organizacijama koje djeluju kroz Zajednicu informativnih centara za mlade u Hrvatskoj. Regionalni Info-centri za mlade pružaju usluge informiranja mladih u dobi od 15 do 30 godina, odnosno pružaju mladima raznovrsne informacije na jednom mjestu, omogućuju pristup informacijama, te pružaju mogućnost stjecanja vještina u pronalaženju informacija koje obuhvaćaju podatke o svim područjima značajnima za mlade sukladno područjima djelovanja obuhvaćenim Nacionalnim programom za mlade od 2009. do 2013. godine, kao i lokalnim i regionalnim programima za mlade. Njihov rad temelji se na suradnji s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijelima državne uprave, drugim udrugama, javnim institucijama, stručnim pojedincima, te na uključivanju volontera. Usluge informiranja se mladima pružaju bez naknade i to izravnim kontaktom u prostorima Info-centara, putem internet stranice, telefonom, elektroničkom poštom, uvidom u dokumentirane informacije (knjige, letke, video zapise i sl.) te kroz razne aktivnosti u organizaciji regionalnih Info-centara kao što su, primjerice, radionice i predavanja. Broj korisnika obuhvaćenih projektima regionalnih Info-centara za mlade: • Regionalni Info centar za mlade Zagreb Način pružanja usluge informiranja: - osobni dolazak: 169 posjeta - posjet internet stranici: 136.731 posjeta - sudjelovanje u organiziranim aktivnostima: u prosjeku 35 sudionika tjedno (ukupno 472 mladih) • Regionalni Informativni centar za mlade Osijek Način pružanja usluge informiranja: - osobni dolazak: 3.363 posjeta - posjet internet stranici: 155.278 posjeta - sudjelovanje u organiziranim aktivnostima: 405 sudionika - sudjelovanje u organiziranim aktivnostima drugih udruga ili organizacija u prostoru Info-centra: 7.362 sudionika - promocija (promotivni materijali, mediji, prisutnost djelatnika i volontera u javnosti): više tisuća • Regionalni Info centar za mlade (Rijeka) Način pružanja usluge informiranja: - osobni dolazak: 32 korisnika tjedno, a 100 mladih u grupnoj skupini aktivnosti - posjet internet stranici Udruge za mlade Korak ispred: 88.537 posjetitelja - profil Info-centra za mlade na društvenoj internet stranici Facebook: više od 300 osoba ili organizacija • Informativni centar za mlade INFO ZONA (Split) Način pružanja usluge informiranja: 35

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti osobni dolazak, posjet internet stranici, sudjelovanje u organiziranim aktivnostima: izravnim i neizravnim putem sudjelovalo je oko 15.000 korisnika. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa podržavalo je objavljivanje novih brojeva glasila koja su namijenjena studentskoj populaciji i sadržajno vezana uz problematiku koja zanima ovu grupaciju mladih, od strane studentskih udruga te studenata na visokim učilištima. Sukladno provedbi Državnog pedagoškog standarda za srednju školu Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa je u svrhu podupiranja uspostavljanja školskih stručnih timova odobrilo zapošljavanje 3 stručna suradnika u srednjim školama tijekom školske godine 2010./2011. te je izdano 19 suglasnosti za postojeća radna mjesta stručnih suradnika što ukupno iznosi 22 radna mjesta. U okviru stručnog usavršavanja stručnih suradnika škola na području savjetovanja učenika, 16 stručnih suradnika psihologa, voditelja Županijskih stručnih vijeća je uključeno u aktivnosti stručnog usavršavanja. Stručni suradnici psiholozi u osnovnim škola provode programe profesionalnog informiranja i usmjeravanja učenika 8. razreda i njihovih roditelja u svojem redovnom programu rada. Srednje škole u sve većem broju održavaju dane „Otvorenih vrata“ kako bi se učenici 8. razreda bolje informirali o pojedinoj željenoj školi. Učenici s teškoćama u razvoju ili drugim posebnim potrebama su upućeni na suradnju s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje - Službom za profesionalnu orijentaciju. Učenici završnih razreda srednje škole također su informirani od strane stručnorazvojnih službi o mogućnostima nastavka školovanja i/ili mogućnostima zapošljavanja te upućeni na sudjelovanje svih dogu svim događanjima koje priređuju institucije visokog školstva. U svrhu unapređenja rada višenamjenskih savjetovališta za mlade osnovana su Studentska savjetovališta pri Sveučilištima u Osijeku, Zagrebu, Puli, Rijeci i Zadru te se potiče provedba njihovih aktivnosti. U svrhu informiranja mladih Republike Hrvatske o europskim integracijama diljem Republike Hrvatske postoji 129 Euro info točaka koje se redovno opskrbljuju publikacijama Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija. Nadalje, održano je 87 predavanja „Upoznajmo EU“ za osnovne i srednje škole u 3 županije (Brodsko-posavska, Ličko-senjska i Bjelovarsko-bilogorska) te 17 predavanja tijekom obilježavanja Europskog tjedna 2010. godine i 3 predavanja u Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija. Navedenim aktivnostima je obuhvaćeno 3.000 učenika. Održane su: XI. Zimska škola europskih integracija održana od 29. studenog do 3. prosinca 2010. godine uz sudjelovanje 53 studenta te VIII. Ljetna škola europskih integracija održana od 2. - 6. lipnja 2010. godine uz sudjelovanje 40 učenika i nastavnika. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa je tijekom školske godine 2010./2011. sufinanciralo provedbu jednog projekta koji je usmjeren informiranju mladih o Europskoj uniji. -

36

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

3. ZAKLJUČAK
Od ukupno 160 aktivnosti Nacionalnog programa 14 je provedeno u 2009. godini, a za 17 je zadan rok provedbe u narednom razdoblju (od 2011. do 2013. godine), te je ovim izvješćem obuhvaćeno 129 aktivnosti čiji su rokovi zadani u 2010. godini. Od navedenih 129 aktivnosti 10 su provedene (8%), 93 se provodi kontinuirano (74%), 11 je djelomično provedeno (9%) te će se njihova provedba nastaviti u narednom razdoblju, a 11 (9%) nije bilo moguće provesti te će se također njihova provedba nastaviti u narednom razdoblju (Tablica 1. i Grafikon 1.).
Tablica 1. Analiza provedbe Nacionalnog programa za mlade od 2009. do 2013. godine za 2009. godinu
Područje djelovanja Ukupan broj aktivnosti Proveden a u 2009. godini Provest će se sukladno roku provedbe, odnosno u narednom razdoblju 3 0 0 5 Stanje provedbe aktivnosti Provedena Provodi se Djelomično u 2010. kontinuirano provedena godini te će se provedba nastaviti u narednom razdoblju 0 20 3 1 0 4 14 16 15 0 2 2 Nije bilo moguće provesti te će se provesti u narednom razdoblju 1 0 1 2

1. Obrazovanje i informatizacija 2. Zapošljavanje i poduzetništvo 3. Socijalna politika 4. Zdravstvena zaštita i reproduktivno zdravlje 5. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu 6. Kultura mladih i slobodno vrijeme 7. Mobilnost, informiranje i savjetovanje UKUPNO

27 16 21 29

0 1 2 1

24

1

3

4

10

2

4

21 22 160

5 4 14

6 0 17

0 1 10

6 12 93

1 1 11

3 4 11

37

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

Grafikon 1. Analiza provedbe Nacionalnog programa za mlade od 2009. do 2013. godine za 2010. godinu
Analiza provedbe aktivnosti Nacionalnog programa za mlade od 2009. do 2013. godine tijekom 2010. godine
9% 9% 8%

74%
Provedena u 2010. godini Provodi se kontinuirano Djelomično provedena te će se provedba nastaviti u narednom razdoblju Nije bilo moguće provesti te će se provesti u narednom razdoblju

Uvidom u 11 aktivnosti koje su djelomično provedene i 11 aktivnosti koje nije bilo moguće provesti, utvrđeno je da su provedene pripremne radnje za njihovu provedbu te će one biti provedene u narednom razdoblju, no pojedine aktivnosti nije bilo moguće provesti zbog nedostatka financijskih sredstava, kao i iz objektivnih razloga (nedostatak zahtjeva za korištenje prostora u vlasništvu Republike Hrvatske od strane organizacija civilnog društva). Tablica 2. Analiza planiranih/utrošenih financijskih sredstava prema područjima djelovanja Područje djelovanja Planirana sredstva Utrošena sredstva 1. Obrazovanje i informatizacija 2. Zapošljavanje i poduzetništvo 3. Socijalna politika 4. Zdravstvena zaštita i reproduktivno zdravlje 5. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu 6. Kultura mladih i slobodno vrijeme 7. Mobilnost, informiranje i savjetovanje UKUPNO
16.565.794,00 i sredstva redovne djelatnosti tijela državne uprave sredstva redovne djelatnosti tijela državne uprave 64.731.422,21 i sredstva redovne djelatnosti tijela državne uprave 9.239.922,88 i sredstva redovne djelatnosti tijela državne uprave 4.917.382,95 i sredstva redovne djelatnosti tijela državne uprave 6.290.240,00 i sredstva redovne djelatnosti tijela državne uprave 440.000,00 i sredstva redovne djelatnosti tijela državne uprave 102.184.762,04 i sredstva redovne djelatnosti tijela državne uprave 16.351.913,69 i sredstva redovne djelatnosti tijela državne uprave 43.562.810,99 i sredstva redovne djelatnosti tijela državne uprave 162.128.539,30

i sredstva redovne djelatnosti
tijela državne uprave 16.841.431,04 i sredstva redovne djelatnosti tijela državne uprave 5.156.874,15 i sredstva redovne djelatnosti tijela državne uprave 7.203.309,48 i sredstva redovne djelatnosti tijela državne uprave 711.650,00 i sredstva redovne djelatnosti tijela državne uprave 251.956.528,65 i sredstva redovne djelatnosti tijela državne uprave

38

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

Dodatno su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sukladno Nacionalnom programu provodile niz preporuka upućenih njima, kao i niz mjera Nacionalnog programa te su u svrhu provedbe preporuka planirale 433.946.534,36 kuna, a utrošile 471.008.927,93 kuna. U svrhu provedbe ostalih mjera jedinice lokalne samouprave su utrošile sredstva redovne djelatnosti, kao i dodatna sredstva, od kojih su neka osim u svrhu provedbe mjera usmjerenih mladima usmjerena djeci i cjelokupnoj zajednici.

39

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

4. PRIVITAK

40

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

4.1. ANALIZA PROVEDBE POJEDINIH MJERA OD STRANE TIJELA DRŽAVNE UPRAVE OBRAZOVANJE I INFORMATIZACIJA
Mjera 1. Uspostaviti sustav vrednovanja neformalnog obrazovanja Nositelj provedbe: MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA Rokovi provedbe: Aktivnost 1.: 2012. Aktivnost 2.: 2010.

Redni broj i naziv aktivnosti: 1. Kroz izradu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira definirati mogućnosti priznavanja stupnja znanja i vještina (razine, obujma i profila) stečenih neformalnim oblikom obrazovanja. Izgraditi sustav vrjednovanja znanja, vještina i kompetencija stečenih neformalnih oblikom učenja kroz izradu i uvođenje Hrvatskog kvalifikacijskog okvira. 2. Razviti sustav poticanja i nagrađivanja prosvjetnih djelatnika koji su aktivno uključeni u provedbu izvanškolskih aktivnosti koje se provode u školama na osnovi volontiranja, a koje su dio neformalnog obrazovanja, priznavanjem dodatnih školskih sati u tjednoj satnici, priznavanje bodova u postupku stjecanja zvanja mentora i/ili savjetnika ili sl. Provedba mjere: Aktivnosti 1. provest će se sukladno roku provedbe, odnosno u narednom razdoblju, te su izvršene pripremne radnje za njezinu provedbu. Aktivnost 2. nije provedena te će se njezina provedba nastaviti u narednom razdoblju. Suradnici u provedbi: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Agencija za obrazovanje odraslih, Agencija za odgoj i obrazovanje i organizacije civilnog društva usmjerene neformalnom obrazovanju. Indikatori provedbe: Aktivnost 2. Uslijed nedostatka financijskih sredstava aktivnost nije provedena tijekom 2010. godine te će se ista provesti u narednom razdoblju. Utrošena sredstva: /

41

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

Mjera 2. Uspostava jedinstvene baze podataka o mogućnostima obrazovanja na području svake županije Nositelj provedbe: MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA Rokovi provedbe: Aktivnost 1.: 2010. Aktivnost 2.: 2010. i kontinuirano

Redni broj i naziv aktivnosti: 1. Izraditi katalog institucija koje provode programe koji se odnose na neformalno obrazovanje te njegova distribucija odgojno-obrazovnim ustanovama. 2. Objaviti katalog na web-stranicama Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske uz kontinuirano primanje prijava novih projekata i programa za uvrštavanja u katalog. Provedba mjere: Aktivnosti 1. i 2. su djelomično provedene te će se njihova provedba nastaviti u narednom razdoblju. Suradnici u provedbi: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, pučka i otvorena učilišta, Agencija za odgoj i obrazovanje, Agencija za obrazovanje odraslih te organizacije civilnog društva usmjerene radu s mladima. Indikatori provedbe: Aktivnost 1. i 2. Izrađena je baza podataka ustanova koje imaju odobrenje za izvođenje formalnih programa te se kontinuirano provodi vođenje evidencija o programima neformalnog obrazovanja koje iste provode. Uslijed nedostatka financijskih sredstava aktivnost nije u potpunosti provedena tijekom 2010. godine te će se ista provesti u narednom razdoblju. Utrošena sredstva: Sredstva redovne djelatnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Izvješće dostavlja: URED ZA UDRUGE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE Indikatori provedbe: Aktivnost 1. Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske provodi ažuriranje Kataloga programa neformalnog obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo koje provode organizacije civilnog društva u Republici Hrvatskoj. Sukladno mjerama Nacionalne strategije za stvaranje povoljnog okruženja za razvoj civilnog društva, na sastanku Povjerenstva za praćenje provedbe mjera Operativnog plana Nacionalne strategije za stvaranje povoljnog okruženja za razvoj civilnog društva održanom 13. prosinca 2010. godine zaključeno je kako će Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva tijekom 2011. godine u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa te 42

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti Agencijom za odgoj i obrazovanje dogovoriti metodologiju i način osiguranja financijskih sredstava za ažuriranje navedenog Kataloga. Katalog bi trebalo pretvoriti u web bazu podataka te dopuniti postojećim informacijama pa bi kao takav predstavljao vrlo konkretan pokazatelj koji će doprinijeti vidljivosti neformalnog građanskog obrazovanja. Utrošena sredstva: Sredstva redovne djelatnosti Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Mjera 3. Poticati mlade na nastavak obrazovanja razvijanjem sustava pravodobnog informiranja i potpore zainteresiranima za nastavak školovanja te omogućavanjem horizontalne i vertikalne prohodnosti Nositelj provedbe: MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA Rokovi provedbe: Aktivnost 1. i 2.: 2009. i kontinuirano

Redni broj i naziv aktivnosti: 1. Odrediti obvezu održavanja prezentacijsko - obrazovnog programa za učenike trećeg i četvrtog razreda srednjih škola uz poticanje učenika za posjećivanje otvorenih dana sveučilišta. 2. Nastavak implementacije Bolonjskog procesa na visokim učilištima uz poticaj i potporu mladima za nastavak obrazovanja. Provedba mjere: Aktivnosti 1. i 2. provode se kontinuirano. Suradnici u provedbi: Državni zavod za statistiku, Hrvatski zavod za zapošljavanje i podružnice Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Uredi državne uprave u županijama (službe za društvene djelatnosti i obrazovanje), Gradski ured za obrazovanje i šport Grada Zagreba te Ustanove za znanstvenu djelatnost i visoko obrazovanje. Indikatori provedbe: Aktivnost 1. Organiziran je program „Dan karijera“ u sklopu kojega se predstavljaju pojedina visoka učilišta i studijski programi kao i tvrtke koje zapošljavaju mlade stručnjake nakon diplomiranja. Sukladno prijedlogu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa će uputiti naputak školama za nastavak provedbe gore navedenih aktivnosti u narednom razdoblju, a nadležne agencije će biti zadužene za provođenje nadzora nad provedbom navedenog programa. Aktivnost 2. Tijekom 2010. godine provedeno je vrednovanje novih studijskih programa na Nacionalnom vijeću za visoko obrazovanje. Na temelju članka 26. stavka 1. Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, br. 45/09) u veljači 2010. godine donesen je Pravilnik o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskih programa i reakreditaciju visokih učilišta. Sukladno članku 43

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti 27. navedenog Zakona svi postupci izdavanja dopusnica i vrednovanja visokih učilišta do stupanja na snagu navedenog Zakona dovršit će se prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, br. 123/03) i propisima donesenih na temelju istoga. Planirana sredstva: U svrhu provedbe Aktivnosti 2. planirano je 100.000,00 kuna. Utrošena sredstva: U svrhu provedbe Aktivnosti 1. utrošena su sredstva redovne djelatnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, a u svrhu provedbe Aktivnosti 2. utrošeno je 100.000,00 kuna. Izvješće dostavlja: HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE Indikatori provedbe: Aktivnost 1. Tijekom 2010. godine Hrvatski zavod za zapošljavanje kontinuirano je provodio profesionalno informiranje učenika završnih razreda srednjih škola, njihovih roditelja te stručnih suradnika škola. Najčešći sadržaj informiranja bio je o mogućnostima nastavka školovanja, potrebama tržišta rada, mogućnostima stipendiranja i slično. Ukupno je u 2010. godini usmeno informirano 9.660 učenika srednje škole od čega je grupno informirano 3.628 učenika, a individualno je informirano 6.032 učenika srednje škole. Također je tiskano oko 1.350 letaka namijenjenih učenicima. Pored navedenih aktivnosti, Hrvatski zavod za zapošljavanje nudi mogućnost informiranja i putem računalnog programa Moj izbor. Program je u upotrebi od 2007. godine, a trenutno je u primjeni treća verzija Programa koja sadrži 307 opisa zanimanja, ažurirane podatke o obrazovanju i zapošljavanju, te druge relevantne informacije o odabiru zanimanja i razvoju karijere. U 2010. godini Program se koristio na 88 licenciranih lokacija – u svim područnim službama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje, u osnovnim i srednjim školama te drugim institucijama na tržištu rada – ustanovama za obrazovanje odraslih i slično. U područnim službama Zavoda Program je koristilo ukupno 6.796 učenika. U suradnji s Ministarstvom znanosti obrazovanja i športa tiskano je i distribuirano 2.500 brošura za buduće studente o mogućnostima upisa na studij. Područne službe Zavoda su sukladno potrebama na regionalnom tržištu rada organizirale različite radionice na temu odabira zanimanja i sudjelovale u raznim manifestacijama za učenike završnih razreda srednjih škola: „Dani otvorenih vrata“, „Dani profesionalnog usmjeravanja“, „Smotra sveučilišta“, „Dani karijera“ i slično. Tijekom ožujka 2010. godine u 22 područne službe Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje održani su Sajmovi poslova. Cilj sajmova bio je na jednom mjestu okupiti nezaposlene osobe, učenike završnih razreda osnovnih i srednjih škola, studente, poslodavce, pružatelje obrazovnih usluga i druge relevantne dionike u području obrazovanja i zapošljavanja. Sajmove poslova ukupno je posjetilo preko 43.000 posjetitelja. Na sajmovima su se provodile različite radionice namijenjene učenicima i studentima na temu odabira budućeg zanimanja, upoznavanja i pripreme za tržište rada i za razgovor s poslodavcem. Učenici i studenti također su imali mogućnost informiranja i savjetovanja pomoću radionica i računalnog programa profesionalnog usmjeravanja Moj izbor. Ukupno je u programima sudjelovalo 376 učenika. 44

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

Utrošena sredstva: U svrhu provedbe Aktivnosti 1. utrošena su sredstva redovne djelatnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Mjera 4. Podupirati provođenje projekata i programa u svrhu praćenja darovitih učenika Nositelj provedbe: MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA Rokovi provedbe: Aktivnost 1.: kontinuirano Aktivnost 2.: 2009. i kontinuirano

Redni broj i naziv aktivnosti: 1. Podupirati rad s darovitim učenicima u odgojno-obrazovnim ustanovama. 2. Provoditi natječaj za financijske potpore projektima udruga u izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih. Provedba aktivnosti/mjere: Aktivnosti 1. i 2. se provode kontinuirano.

području

Suradnici u provedbi: Agencija za odgoj i obrazovanje, Visoka učilišta, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, Hrvatski zavod za zapošljavanje, organizacije civilnog društva usmjerene radu s mladima te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Indikatori provedbe: Aktivnost 1. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa je sufinanciralo 11 olimpijada i 11 programa vezanih uz rad s darovitim mladima. Organizirane su sljedeće olimpijade: - tri informatičke - astronomska - biološka - dvije matematičke - kemijska - geografska - filozofska - fizička Nadalje, provedene su sljedeće aktivnosti: - projekt „Najljepši školski vrtovi“ u sklopu kojeg je raspisan natječaj koji je bio otvoren za sve osnovne i srednje škole i srodne odgojno - obrazovne ustanove za djecu i mlade, - Hrvatski tamburaški savez orkestara održao je XXXIII. Međunarodni festival tamburaške glazbe u Osijeku, - održane su i sufinancirane 35. i 36. govornička škola i - Hrvatsko društvo glazbenih i plesnih pedagoga- pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa organiziralo je predavanja, seminare i stručno usavršavanje nastavnika u sklopu Centra izvrsnosti. 45

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti Sufinancirani su sljedeći projekti i sudjelovanja na natjecanjima: - Uhuli - hrvatski učitelji likovne izobrazbe – X. Natječaj i izložba „Tradicija i suvremenost“, - Matica Hrvatska Zaprešić - tradicionalna manifestacija 26. Dani Ante Kovačića, - projekt “500 najboljih“ u organizaciji Liber Libri, - projekt „Mladi istraživači“, XV. Gimnazija Zagreb, - projekt „Veliki i mali za Opatiju“ u organizaciji Srednje glazbene škole u Opatiji i - Projekt ACSL (American Computer Science Ligue). Agencija za odgoj i obrazovanje je organizirala, koordinirala i financijski pratila natjecanja i smotre u 34 kategorije. Natjecanja i smotre tijekom 2010. godine provodila su se u 8 područja (jezično - umjetničko, prirodoslovno - matematičko, humanističko, tehničko, umjetničko, zdravstveno, ekološko područje i ostali programi) na školskoj, županijskoj i državnoj razini, a koja imaju za cilj predstaviti rezultate rada, znanja, vještina, sposobnosti i kompetencije učenika i njihovih mentora na određenom području te poticati i motivirati na sudjelovanje i međusobno natjecanje učenika. Natjecanjima su bili obuhvaćeni učenici osnovnih škola, gimnazija, umjetničkih škola te učenici strukovnih škola iz općeobrazovnih predmeta. Tijekom 2010. godine je u natjecanjima i smotrama ukupno bilo obuhvaćeno 152.548 učenika iz osnovnih škola i 52.256 učenika iz srednjih škola. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa potiče rad s darovitim učenicima sufinancirajući provedbu projekata udruga koje djeluju u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja. Tijekom 2010. godine sufinancirana je provedba 14 projekata iz navedenog područja (detaljnije vidi Aktivnost 2. ove mjere). Aktivnost 2. Natječaj za financijske potpore projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2010./2011. objavljen je 20. travnja 2010. godine. Odluka o financijskoj potpori projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2010./2011. donesena je 29. listopada 2010. godine. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o financijskoj potpori projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2010./2011. donesena je 8. prosinca 2010. godine te je sufinancirana provedba 189 projekata. Planirana sredstva: U svrhu provedbe Aktivnosti 1. planirano je 1.449.588,00 kuna, a Aktivnosti 2.: 8.856.316,00 kuna iz Državnog proračuna i 5.770.890,00 iz dijela prihoda od igara na sreću. Utrošena sredstva: U svrhu provedbe Aktivnosti 1. utrošeno je 1.449.588,00 kuna te 500.000,00 kuna iz sredstava Agencije za odgoj i obrazovanje, a Aktivnosti 2.: 7.140.000,00 kuna. Sveukupno utrošena sredstva za provedbu mjere iznose 9.089.588,00 kuna. Izvješće dostavlja: HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE Indikatori provedbe: 46

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti Aktivnost 1. Hrvatski zavod za zapošljavanje u suradnji sa školama kontinuirano provodi identifikaciju darovitih učenika. Tijekom 2010. godine ukupno je savjetovano 90 učenika u svrhu identifikacije darovitosti. Savjetovanje darovitih učenika uključuje testiranje znanja, sposobnosti i interesa te psihologijski intervju, a rezultat savjetovanja je preporuka za najprimjereniji nastavak školovanja i daljnji profesionalni razvoj učenika. Također, u pojedinim područnim službama Zavoda tradicionalno se provodi sustavno praćenje nadarene djece. Utrošena sredstva: Sredstva redovne djelatnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Mjera 5. Poticati dostupnost školskih i prostora visokih učilišta onim udrugama koje učenicima i studentima nude neprofitne obrazovne, športske, izviđačke, kulturne, duhovne, informatičke programe, programe razvoja demokracije, civilnog društva, tolerancije, nenasilja, interkulturalnosti, programe nacionalnih manjina i sl. Nositelj provedbe: MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA Rokovi provedbe: Aktivnost 1.: 2009. i kontinuirano Redni broj i naziv aktivnosti: 1. Uputiti poziv osnivačima osnovnih i srednjih škola za besplatno ustupanje školskih prostora i prostora visokih učilišta udrugama za provođenje besplatnih aktivnosti slobodnog vremena učenika. Provedba mjere: Aktivnost 1. se provodi kontinuirano. Suradnici u provedbi: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, Savjet za razvoj civilnog društva te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Indikatori provedbe: Aktivnost 1. Udruge koje provode izvaninstitucionalne projekte i programe za djecu i mlade koriste školske prostore u dogovoru s ravnateljima škola, a temeljem suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za provedbu određenog projekta i/ili programa. Visoka učilišta samostalno donose odluke vezano za ustupanje svojih prostora udrugama koje provode projekte i/ili programe namijenjene mladima, studentima i studenticama. U načelu, studentske udruge pri fakultetima/visokim učilištima provode svoje projekte u suglasnosti s matičnim fakultetima /visokim učilištima. Planirana sredstva: Sredstva redovne djelatnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Utrošena sredstva: Sredstva redovne djelatnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

47

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti Mjera 6. Podizanje razine informatičke pismenosti mladih Nositelj provedbe: MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA Rokovi provedbe: Aktivnost 1.: 2010. i kontinuirano Aktivnost 2.: 2009. i kontinuirano

Redni broj i naziv aktivnosti: 1. Osigurati besplatne napredne informatičke tečajeve za mlade u smislu podizanja razine kvalitete informatičke pismenosti. 2. Širiti informacije o mogućnostima besplatnog i brzog pristupa internetu mladima u svim odgojno-obrazovnim ustanovama i visokim učilištima pa tako i onima u najudaljenijim krajevima Republike Hrvatske koristeći sve dostupne tehnološke mogućnosti. Provedba mjere: Aktivnosti 1. i 2. se provode kontinuirano. Suradnici u provedbi: Ustanove za informatičko obrazovanje, pučka i otvorena učilišta, srednje škole u Republici Hrvatskoj, sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj, studentski centri te učenički domovi. Indikatori provedbe: Aktivnost 1. Nacionalni portal za učenje na daljinu „Nikola Tesla“ (CARNet) je korišten od strane sveukupno 692.445 korisnika sa aktivnim elektroničkim identitetom u sustavu AAI@EduHr te 241 ustanove - članice akademske zajednice i 1.385 ustanova - članica iz sustava školstva. Tijekom 2010. godine zabilježeni su sljedeći podaci o broju posjeta navedenom portalu: - digitalni obrazovni sadržaji: 36.785, - ECDL (European Computer Driving Licence): 11.898 te - ostali sadržaji na portalu: 16.854. Nadalje, sukladno natječaju za sufinanciranje projekata udruga, sufinancirana je provedba četiri projekta u sklopu kojih se provode edukativne aktivnosti koje su besplatne za korisnike. Aktivnost 2. Distribuirano je 110.000 primjeraka brošure Nacionalnog CERT-a (Croatian national computer emergency response team) „Sigurnost na Internetu“ putem umetanja u dnevne novine te je tiskano dodatnih 6.000 primjeraka letka za studente o CARNetovim uslugama. Ukupno 241 ustanova - članica akademske zajednice i 1.385 ustanova članica iz sustava školstva omogućuju besplatan pristup internetu. Planirana sredstva: Sredstva redovne djelatnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

48

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti Utrošena sredstva: U svrhu provedbe Aktivnosti 1. utrošeno je 48.964,07 kuna, a Aktivnosti 2.: 3.462,62 kuna u svrhu tiska brošure i 1.476,00 kuna u svrhu tiska letka te sredstva redovne djelatnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Ukupno utrošena sredstva za provedbu mjere iznose 53.902,69 kuna, kao i sredstva redovne djelatnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Mjera 7. Poticati suradnju obrazovnih ustanova s nevladinim sektorom Nositelj provedbe: MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA Rokovi provedbe: Aktivnost 1. i 2.: 2009. i kontinuirano Redni broj i naziv aktivnosti: 1. Upotpuniti nastavne planove i programe fakultativnim predmetima koje bi izradile srednje škole u suradnji s udrugama. 2. Donošenje programa rada i plana djelatnosti za mlade koji se u centrima nacionalnih organizacija moraju provoditi. Provedba mjere: Aktivnosti 1. i 2. se provode kontinuirano. Suradnici u provedbi: Organizacije civilnog društva usmjerene radu s mladima. Indikatori provedbe: Aktivnost 1. Na temelju stavka 12. članka 27. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08, 86/09, 92/10 i 105/10) fakultativni dio nastavnog plana i programa donosi srednja škola, na koji ne treba suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa sufinancira projekte i programe udruga koje djeluju u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja te isti mogu postati dijelom školskoga kurikuluma. Aktivnost 2. U okviru Hrvatske zajednice tehničke kulture i njenih saveza organizirana su natjecanja mladih tehničara na školskoj i županijskoj razini. U Nacionalnom centru tehničke kulture održavaju se zimske škole tehničkih vještina i radionice robotike. Hrvatski savez informatičara provodi zimsku školu informatike, dane mladih informatičara Hrvatske, informatičku olimpijadu i kamp mladih informatičara. Utrošena sredstva: Sredstva redovne djelatnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

49

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

Mjera 8. Razvoj i primjena interdisciplinarnog postupanja i provedbe međusektornih mjera radi suzbijanja nasilja i povećanja sigurnosti u odgojno-obrazovnim ustanovama Nositelj provedbe: MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA Rok provedbe: Aktivnost 1.: 2009. i kontinuirano Redni broj i naziv aktivnosti: 1. Izrada školskih kurikuluma koji će uključivati programe interdisciplinarne i međuresorne edukacije odgojno obrazovnih djelatnika, učenika i roditelja s posebnim fokusom na vršnjačko nasilje, nasilje navijačkih skupina i pojavu ksenofobije i rasizma kod mladih. Provedba mjere: Aktivnost 1. se provodi kontinuirano. Suradnici u provedbi: Ministarstvo unutarnjih poslova, Agencija za odgoj i obrazovanje, Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi te organizacije civilnog društva usmjerene radu s mladima. Indikatori provedbe: Aktivnost 1. U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba i Ravnateljstva policije Ministarstva unutarnjih poslova, pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i Veleposlanstva Republike Francuske u Republici Hrvatskoj, u Maloj dvorani koncertne dvorane „Vatroslav Lisinski“ 21. svibnja 2010. godine održan je stručni skup „Sport i nasilje u Europi“. Na stručnom skupu je sudjelovalo 217 sudionika (učitelja i nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja iz osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova te predstavnika Ministarstva unutarnjih poslova). U suradnji s Ravnateljstvom policije Ministarstva unutarnjih poslova, Agencija za odgoj i obrazovanje u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa i Ministarstvom obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti te uz potporu Ujedinjenih naroda uključila se u studenom i prosincu 2010. godine u akciju prevencije obiteljskog nasilja „Živim život bez nasilja“. Utrošena sredstva: Sredstva redovne djelatnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Mjera 9. Razvoj i implementacija programa obrazovanja za održivi razvoj Nositelji provedbe: Aktivnosti 1., 2. i 3. MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA I MINISTARSTVO KULTURE Aktivnost 4. MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA Rokovi provedbe: Aktivnost 1., 2., 3. i 4.: 2009. i kontinuirano 50

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

Redni broj i naziv aktivnosti: 1. Preporuka Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa svim obrazovnim institucijama za provođenje programa obrazovanja za održivi razvoj. 2. Poticati suradnju obrazovnih institucija i nevladinog sektora pri organizaciji edukacija, seminara, okruglih stolova vezano uz temu održivog razvoja. 3. U sklopu natječaja za sufinanciranje projekata udruga, sufinancirati one koje se bave odgojem i obrazovanjem za održivi razvoj, posebice ukoliko imaju predviđene izrade informativnog materijala. 4. Izraditi informativne publikacije koje bi širile informacije o održivom razvoju. Provedba mjere: Aktivnosti 1., 2., 3 i 4. se provode kontinuirano. Suradnici u provedbi: Agencija za odgoj i obrazovanje, srednje škole u Republici Hrvatskoj, sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj te organizacije civilnog društva usmjerene radu s mladima. Izvješće dostavlja: MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA Indikatori provedbe: Aktivnost 1. Člankom 78. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju propisano je da se studiji se ustrojavaju prema studijskom programu koji donosi visoko učilište. Pravo na autonomiju sveučilišta zajamčeno je odredbom Ustava Republike Hrvatske koja na svim sastavnicama sveučilišta obuhvaća utvrđivanje studijskih programa i financijsku autonomiju u skladu s citiranim Zakonom, kao i druge vidove autonomije. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa je svim obrazovnim institucijama uputilo preporuku za provođenje programa obrazovanja za održivi razvoj te je isti zastupljen kroz sadržaje studijskih programa visokih učilišta. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa je na temelju mišljenja Agencije za odgoj i obrazovanje preporučilo je prilagodbu edukativnog paketa „Green packa“ Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. Edukativni paket „Green pack“ na jednom mjestu okuplja i sistematizira suvremeno znanje o zaštiti okoliša i održivom razvoju. Pojedini sadržaji paketa svojom složenošću i opsegom stručnih pojmova nadilaze razinu osnovne škole, ali najveći dio sadržaja primjeren je za korištenje u osnovnoškolskoj predmetnoj nastavi prirodoslovnog područja, geografiji, tehničkoj kulturi i drugim predmetima te u srednjoškolskoj nastavi. Kako u školama na području Republike Hrvatske ne postoji sličan edukativni materijal, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa potiče prilagodbu i primjenu paketa „Green pack“. Aktivnost 2. GLOBE (Global Learning and Observations for Benefit the Environment - Cjelovito učenje i opažanje za dobrobit okoliša) je znanstveno-obrazovni program, namijenjen učenicima osnovnih i srednjih škola, koji u svom neposrednom okolišu obavljaju različita mjerenja, primjerena svojoj dobi i interesima te mogućnostima škole, te koji prikupljene podatke putem Interneta unose u jedinstvenu svjetsku bazu podataka. Na XIII. državnoj Smotri i natjecanju hrvatskih GLOBE škola, održanoj od 23. do 25. svibnja 2010. u Zadru, 51

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti sudjelovali su predstavnici 52 GLOBE škole, od ukupno 113 koliko ih u Hrvatskoj ima taj status. U obveznoj kategoriji za sve sudionike, prezentaciji ostvarivanja Programa GLOBE u svojoj školi u protekloj godini, učenici 36 škola prikazali su svoj rad na plakatima, a njih 16 učinilo je to putem elektronskog medija GLOBE bloga. U kategoriji orijentacijsko GLOBE natjecanje tročlane ekipe učenika osnovnih i srednjih škola natjecali su se na orijentacijskoj stazi gdje su morali pokazati znanja i vještine orijentacije u prostoru uz pomoć zemljovida i kompasa, čitanje satelitskih snimaka i zemljovida, poznavanje i pravilnu primjenu GLOBE protokola te su na kraju trebali objasniti postupak pri elementarnim GLOBE mjerenjima i protumačiti dobivene rezultate. U kategoriji školskog projekta, koja nije obvezna kategorija GLOBE smotre, projekte je prijavilo 30 škola i to iz područja istraživanja atmosfere, istraživanje voda i istraživanje pokrova i tla. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa potiče suradnju obrazovnih institucija i organizacija civilnoga društva putem natječaja za projekte/programe udruga koje djeluju u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja mladih. U školskoj godini 2010./2011. je pružena podrška za provedbu 189 projekata. Aktivnost 3. Odlukom o financijskoj potpori sukladno Natječaju za financijske potpore projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2010./2011. sufinancirana je provedba 9 projekata. Aktivnost 4. U okviru aktivnosti Twinning projekta CARDS 2004. „Jačanje kapaciteta i izrada smjernica za implementaciju Okvirne direktive o vodama“, u suradnji Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Agencije za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske te Federalnog ministarstva za okoliš, zaštitu prirode i nuklearnu sigurnost Savezne Republike Njemačke, izrađena je brošura „Voda u 21. stoljeću“, tiskana u 10.000 primjeraka. Svrha brošure je pružanje odgovarajućih informacija s područja zaštite okoliša, odnosno zaštite voda. U brošuri se kroz ovo, inače zahtjevno područje, zainteresiranim čitateljima približava tematika zaštite voda i održivog korištenja voda. Iako je brošura namijenjena prvenstveno za osnovnoškolsko obrazovanje u dobi između 12 i 14 godina, preporučuje se primjena za učenike i učenice koji pohađaju srednjoškolsko obrazovanje. U skladu s navedenim u sve osnovne i srednje škole dostavljeno je po 10 primjeraka navedene brošure namijenjene profesorima odgovarajućih predmeta (biologije, kemije i geografije) u svrhu korištenja u nastavnom programu. Također je omogućeno umnažanje materijala za potrebe nastave i preuzimanje brošure putem Internet stranice www.wfd-croatia.eu. Planirana sredstva: U svrhu provedbe Aktivnosti 1. planirano je 50.000,00 kuna te sredstva redovne djelatnosti Agencije za odgoj i obrazovanje, a u svrhu provedbe Aktivnosti 3. planirano je 255.000,00 kuna. Utrošena sredstva: U svrhu provedbe Aktivnosti 1. odnosno za troškove školarine za diplomske studije utrošeno je 50.000,00 kuna i sredstva redovne djelatnosti Agencije za odgoj i obrazovanje; Aktivnosti 2. sredstva redovne djelatnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa; Aktivnosti 3.: 315.000,00 kuna već navedenih u Aktivnosti 2. Mjere 4. ovog područja, a Aktivnosti 4.: sredstva u okviru aktivnosti Twinning projekta CARDS 2004 „Jačanje 52

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti kapaciteta i izrada smjernica za implementaciju Okvirne direktive o vodama“ u nadležnosti Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva. Sveukupno je utrošeno 365.000,00 kuna, sredstva redovne djelatnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Agencije za odgoj i obrazovanje i sredstva Europske unije. Izvješće dostavlja: MINISTARSTVO KULTURE Indikatori provedbe: Aktivnost 2. U sklopu svih kulturnih djelatnosti Ministarstva kulture potiče se suradnja obrazovnih institucija i organizacija civilnog društva pri organizaciji edukacija, seminara, okruglih stolova vezano uz temu održivog razvoja. U 2010. godini organizirano je 129 edukacija, seminara i okruglih stolova. Aktivnost 3. Temeljem Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi, Pravilnikom o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi, Ministarstvo kulture sufinancira i kvalitetne projekte udruga koje se bave odgojem i obrazovanjem za održivi razvoj (Tablica 3.). Tablica 3.
Mladi 2010. Glazbeno-scenska djelatnost Glazbena škola Vatroslava Lisinskog, Bjelovar - 7. IPEW - Međunarodni udaraljkaški tjedan Artagent, Zagreb - koncerti 17 hrvatskih mladih pijanista u Zadru Dječje kazalište "Smješko", Zagreb - Humanitarna gostovanja u Republici Hrvatskoj Hrvatska glazbena mladež, Zagreb - HGM jazz orkestar - Jazz radionice - Međunarodni kulturni centar u Grožnjanu Hrvatski centar Assitej, Zagreb - 13. susret profesionalnih kazališta za djecu i mlade, Čakovec - 4. međ. susret prof. kazališta za djecu i mlade - EPIFEST, Čakovec - proslava Međ. dana kazališta za djecu i mlade Hrvatski centar UNIMA, Zagreb - proslava Svjetskog dana lutkarstva Hrvatsko društvo skladatelja, Zagreb - radionica za mlade dirigente i skladatelje Kazalište Mala scena, Zagreb - program gostovanja Koncertna direkcija Zagreb - 8. međ. natjecanje mladih violončelista "Antonio Janigro" Poreč 2010. Međunarodni centar za usluge u kulturi, Zagreb - 43. međunarodni festival kazališta lutaka - PIF Udruga "Mala opera", Zagreb

40.000,00 6.000,00 15.000,00 70.000,00 280.000,00 50.000,00 50.000,00 10.000,00 10.000,00 15.000,00 60.000,00 40.000,00 180.000,00

53

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
- gostovanje glazbene igre s pjevanjem "Mačak u čizmama" u Gospiću Gradsko kazalište Zorin dom, Karlovac - kazališna gostovanja za građanstvo i za djecu i mlade Dječje kazalište Branka Mihaljevića, Osijek - premijere u okviru Osječkog ljeta kulture 2010. - Osječko ljeto kulture: koncert Hrvatskog komornog orkestra sa solisticom Monikom Leskovar Hrvatska glazbena mladež, Osijek - XXI. memorijal "Franjo Krežma" Gradsko kazalište lutaka Split - Festival hrvatske drame za djecu MALI MARULIĆ - gostovanja u Republici Hrvatskoj - Natječaj za najbolji dramski tekst za lutkarsko i dramsko kazalište za djecu i mlade - premijera prvonagrađenog teksta Natječaja "Mali Marulić" Gradsko kazalište mladih Split - gostovanja u Republici Hrvatskoj Šibensko kazalište - 50.međunarodni dječji festival - dramska produkcija i profesionalizacija Šibenskog kazališta Kazalište Virovitica - gostovanja u Republici Hrvatskoj s predstavama za djecu Kazališna družina "Asser Savus" Vinkovci - 14. vukovarsko lutkarsko proljeće Pučko otvoreno učilište Samobor, Samobor - 7. natjecanje mladih glazbenih umjetnika "Ferdo Livadić" Hrvatski centar ITI - Međunarodna dramska kolonija "Od teksta do predstave", Motovun Istarsko narodno kazalište Gradsko kazalište Pula 15. MKFM Savez kulturno-umjetničkih društava grada Pule 16. PUF-Međunarodni kazališni festival ANNO DOMINI 2010. Kazalište Merlin Gostovanja u Republici Hrvatskoj UKUPNO Amaterizam Grad Slavonski Brod - U svijetu bajki Ivane Brlić Mažuranić Centar za tradicijska glazbala Hrvatske, Zagreb - radionice i predavanja o tradicijskih glazbalima za djecu i mlade Hrvatski centar Asittej, Zagreb - 12. susret profesionalno vođenih kazališta za djecu i mlade, Sisak 2010. Kazalište Tvornica lutaka, Zagreb - festival posvećen Vesni Parun: 7. zlarinsko ljeto Klasična gimnazija, Zagreb - dramska grupa "Gymnasium classicum" Lutkarsko kazalište"Za bregom", Zagreb - 10. seminar "Abeceda lutkarstva" Udruga ogulinski festival bajke, Ogulin - 5. ogulinski festival bajke Kazališna radionica "Malik" Rijeka - predstava "Mrav dobra srca" Dom kulture Kristalna kocka vedrine, Sisak 10.000,00 5.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 100.000,00 30.000,00 20.000,00 20.000,00 15.000,00 5.000,00 10.000,00 15.000,00 550.000,00 200.000,00 15.000,00 50.000,00 20.000,00 30.000,00 20.000,00 70.000,00 25.000,00 10.000,00 2.061.000,00

54

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
- 12. međunarodni festival dječjih kazališta Maslačak Kulturno-umjetničko društvo "Ivančice", Kutina - 8. festival dječjeg folklora Hrvatske Dramski studio mladih Hvar - predstava "Siročad" Glazbena mladež Split - 14. dani duhovne glazbe Cro Patria Hrvatsko narodno kazalište, Varaždin - predstave Kazališnog studija mladih Varaždinska županija, Varaždin - 53. glazbene svečanosti hrvatske mladeži Javna ustanova u kulturi Hrvatski dom Vukovar - kazalište za djecu i mlade UKUPNO Muzejsko-galerijska djelatnost Arheološki muzej Zadar Projekt – Međunarodni dan muzeja Galerija Klovićevi dvori Pedagoško-edukativni program Galerija likovnih umjetnosti Pedagoški program u 2010. godini Galerija umjetnina grada Slavonskog Broda 15. muzejska edukativna akcija i nagradna igra Gradski muzej Karlovac 15. muzejska edukativna akcija i nagradna igra Gradski muzej Korčula 15. akcija Sekcije za muzejsku pedagogiju Hrvatskog muzejskog društva: "Kotač" Gradski muzej Vukovar Pedagoške radionice Gradsko kulturno središte Metković 15. muzejska edukativna akcija, predavanja i radionice Hrvatski muzej naivne umjetnosti Međunarodni dan muzeja Pedagoško-edukativni program Hrvatski povijesni muzej Pedagoški program uz izložbu “Ostavština Jelačić u Hrvatskom povijesnom muzeju” Muzej i sklad – 15. muzejsko-pedagoška akcija i nagradna igra povodom Međunarodnog dana muzeja 18. svibnja 2010. Hrvatsko muzejsko društvo 15. muzejska edukativna nagradna igra povodom Međunarodnog dana muzeja 2010 Moderna galerija 10 škola 10 umjetnika Muzej Brodskog Posavlja 15. edukativna i nagradna igra Sekcije za muzejsku pedagogiju i kulturnu akciju Muzej Cetinske krajine Muzejsko-edukativna akcija povodom Međunarodnog dana muzeja Muzej Đakovštine Mali čuvari muzejskog blaga Muzej grada Koprivnice Malci muzealci Muzej grada Pakraca Obilježavanje Međunarodnog dana muzeja Muzej grada Zagreba Pedagoške radionice 25.000,00 10.000,00 25.000,00 40.000,00 10.000,00 45.000,00 10.000,00 270.000,00

10.000,00 30.000,00 10.000,00 6.000,00 4.000,00 6.000,00 10.000,00 3.000,00 15.000,00 10.000,00 30.000,00 10.000,00 15.000,00 15.000,00 8.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00

55

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Muzej hrvatskih arheoloških spomenika Idemo na teren! - nastavak Muzejsko-edukativna akcija za Međunarodni dan muzeja Muzej moderne i suvremene umjetnosti Video radionica, voditelj Dan Oki VJ-ing@MMSU Rijeka - multimedijalni program za Noć muzeja Muzej Prigorja Program vizualnih komunikacija - za pedagošku djelatnost Muzej suvremene umjetnosti Pedagoška djelatnost Muzej Triljskog kraja Obilježavanje Međunarodnog dana muzeja 18. svibnja Muzej za umjetnost i obrt Edukativna djelatnost Muzeji Hrvatskog zagorja - "Staro selo" Kumrovec Muzejsko pedagoški program Muzejsko-edukativna nagradna igra Radionice nematerijalne baštine Muzeji Hrvatskog zagorja - Muzej evolucije i nalazište pračovjeka "Hušnjakovo" 15. muzejsko-edukativna igra Dani Dragutina Gorjanovića-Krambergera XI. ljetna geološka škola Muzeji Hrvatskog zagorja - Muzej seljačkih buna Interaktivni vodič za djecu Muzeji Ivana Meštrovića 15. muzejska edukativna akcija hrvatskih muzeja Muzejsko-memorijalni centar Dražen Petrović Edukativni program za 2010. godinu Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Edukativna radionica Spomenička baština Rijeke Prirodoslovni muzej Dubrovnik Mala škola prirodoslovlja na otvorenom: istraživanje speleoloških objekata na primjeru špilje Šipun u Cavtatu Prirodoslovni muzej Rijeka Edukativni program Prirodoslovnog muzeja Rijeka - Mala škola prirodoslovlja, Prijatelji muzeja i projekt prirodoslovnih spoznajno-istraživačkih radionica Zavičajni muzej Poreštine Radionice Budimo kreatori mode iz doba Giostre - od ideje do realizacije Zavičajni muzej Stjepana Grubera Etnološke i arheološke radionice "Rukotvorstvo i zanati kroz prošlost" Zbirka umjetnina Ante i Wiltrude Topić Mimara - Muzej Mimara Pedagoško-edukativna djelatnost UKUPNO: Likovna umjetnost Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, Zagreb - 30. salon mladih - Transformacije stvarnosti - skupna izložba mladih umjetnika Studentski centar, Zagreb - program Galerije Studentskog centra ULUPUH - Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti - Nova imena - studenti Akademije dramske umjetnosti, izložba fotografija Akademija likovnih umjetnosti Izložbeni program Galerije Akademije likovnih umjetnosti u akad. god. 2009./10

15.000,00 20.000,00 3.000,00 5.000,00 10.000,00 15.000,00 5.000,00 15.000,00 8.000,00 10.000,00 12.000,00 10.000,00 10.000,00 15.000,00 25.000,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 10.000,00 5.000,00 15.000,00 7.000,00 477.000,00

100.000,00 5.000,00 30.000,00 5.000,00 20.000,00

56

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Dom za djecu „Vladimir Nazor“ 37. likovna kolonija ZILIK UKUPNO Književne akcije i manifestacije Dječje kazalište Branka Mihaljevića, Osijek - književni susreti u okviru Osječkog kulturnog ljeta Hrvatsko društvo književnika za djecu i mlade, Zagreb - Čitajmo u knjižnici Medveščak - Slova u gostima - Zagriz u Ogrizoviću Osnovna škola Mato Lovrak, Veliki Grđevac - Lovrakovi dani kulture Osnovna škola Vladimir Nazor, Postira - Nazorovi dani Pučko otvoreno učilište Sveti Ivan Zelina - smotra dječjeg kajkavskog pjesništva D. Domjanić Savez društava "Naša djeca", Zagreb - nagrada Grigor Vitez Udruga mladih "Akcija", Rijeka - laboratorij fantastike UKUPNO Programi knjižara Castropola, Pula - književne radionice s dječjim piscima Svijetla grada, Osijek - Dječji klub knjižare Nova UKUPNO Međunarodna kulturna suradnja Ansambl slobodnog plesa Liberdance, Zagreb - sudjelovanje na Kotorskom festivalu kazališta za djecu Hrvatska glazbena mladež, Zagreb - 65. Generalna skupština i Kongres Međunarodne organizacije GM, Tanzanija - razmjena mladih glazbenika sa Švedskom - razmjena mladih glazbenika sa Španjolskom - gostovanje Jazz orkestra u Španjolskoj - razmjena mladih glazbenika sa SAD - Svjetski zbor na Tenerifima - Europski jazz dijalozi mladih, Cipar - Muzički mostovi - stvaranje mreže među mladima u JIE - razmjena mladih glazbenika Hrvatska- Ukrajina - sudjelovanje predstavnika HGM u tijelima Jeunesses Musicales International - suradnja Hrvatska-Švedska, djevojački zbor "Perle" GKM Split Hrvatski centar ASSITEJ, Zagreb - 21 imaginate festival u V. Britaniji 14.310,00 16.294,00 19.470,00 7.388,00 30.000,00 9.000,00 5.847,00 50.000,00 50.000,00 8.380,00 12.884,00 30.000,00 4.100,00

30.000,00 190.000,00

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 8.000,00 15.000,00 5.000,00 25.000,00 7.000,00 80.000,00

30.000,00 10.000,00 40.000,00

57

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Hrvatski centar UNIMA, Zagreb - sastanak vijećnika i egzekutive Međunarodne UNIMA-e, Nizozemska - sudjelovanje L. Kroflin na festivalu lutkarskih kazališta u Bugarskoj - sudjelovanje L. Kroflin na lutkarskom festivalu u Sankt Petersburgu - sudjelovanje predstavnika UNIMA-e na međunarodnom festivalu Titirimund, Španjolska Hrvatski školski muzej, Zagreb - međunarodna izložba dječjeg likovnog stvaralaštva Kašmir promet, Zagreb - izložba poezije u knjižvnosti za djecu i mlade Udruga roditelja učenika glazbe i plesa Hrvatske, "Leopold Mozart", Zagreb - sudjelovanje Aljoše Jurinića na međ. Chopinovom pijanističkom natjecanju, Varšava Zagrebačko kazalište mladih, Zagreb - gostovanje predstave Šeprtlja na festivalu Hollawind, Italija - sudjelovanje na Svjetskom kongresu dramskih pedagoga, Brazil - sudjelovanje na Međ. plesnom festivalu mladih - Crna offca, bela vrana, VB Dječje kazalište Branka Mihaljevića, Osijek - gostovanje u Rusiji Kulturna alternativna mladež, Požega - Požeško podzemlje Gradsko kazalište lutaka Rijeka, Rijeka - sudjelovanje na 12. međunarodnom lutkarskom festivalu „Zlatna iskra“, Kragujevac - sudjelovanje na 15. međunarodnom lutkarskom festivalu za odrasle, Pečuh Gradsko kazalište mladih Split - uzvratno gostovanje Narodnog teatra Bitola, Split Dječje folklorno društvo "Sončece", Varaždin - međunarodni folklorni festival, Beč UKUPNO Nove medijske kulture 25 FPS - Udruga za audio-vizualna istraživanja Vizualna glazba, program audiovizualnih interakcija na 6-om 25 FPS festivalu Art radionica Lazareti, pogram Protuotrov Artenativa - udruga za promicanje umjetnosti i kulture Art metamedia 2010 Autonomni centar - ACT act.klub Festival slobodne glazbe - ACTFEST 2010 Slobodni festival 4 Autonomni kulturni centar Attack Antibiotik Attackova tvornica Festival alternativnog kazališnog izričaja FAKI 13 Program Autonomnog kulturnog centra - Attack! za 2010. godinu Bjelovarski klub mladih Bju: m Fiesta Domaći - udruga za kreativni razvoj Nepokoreni grad 2010 Drugo more Moje Tvoje Naše Refleks Zoom festival Gokul - Građanska organizacija za kulturu Predgrađe Supkulture 2010 30.000,00 180.000,00 30.000,00 50.000,00 20.000,00 25.000,00 50.000,00 20.000,00 20.000,00 30.000,00 12.000,00 50.000,00 80.000,00 30.000,00 60.000,00 25.000,00

11.860,00 3.922,00 7.323,00 9.778,00 5.000,00 10.000,00 4.500,00 7.695,00 10.500,00 17.345,00 30.000,00 10.000,00 15.000,00 15.000,00 12.500,00 5.000,00 433.096,00

58

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Koalicija udruga mladih Klub Kocka Kontejner | biro suvremene umjetničke prakse Ekstravagantna tijela - Mentalna higijena UradiSamARTLAB Kreativni veznik alternativnog razvoja kulture K.V.A.R.K. Klub kulture multimedijalni centar Mavena - 36 njezinih čuda Novomedijske radionice za djecu Multimedijalni institut Explicit music Kulturni i društveni centar MaMa P.O.I.N.T. – Promicanje obrazovanja, informiranja, novinarstva i tehnologija Culture Shock Festival Pučko otvoreno učilište Buje Kulturama - festival mladih Rebus, centar za edukaciju i kreativne inicijative "Koju igru igraš?" - interaktivni edukativni CD Restart Restart Media Centar Stub klub - klub mladih Kulturne aktivnosti Stub kluba 2010 Studio ARTLESS 8. Festival prvih Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar Edukultura SC Velesajam kulture 7 Udruga mladih „Akcija“ Festival kRIk (Kreativnost RIječke Kulture) 5: Start: VJ Udruga za poticanje kvalitetnog likovnog i općenito kulturnog razvoja “90 60 90“ Galerija Močvara Udruženje za razvoj kulture "URK" Močvara - Multimedijalni kulturni centar za mlade Močvarni laboratorij - Edukativni program kulturnog centra za mlade Močvara Velolučka Alternativna Kreativna Udruga Mladih Alterna Fest UKUPNO: Knjiga i nakladništvo Otkup knjiga (natječaj je otvoren do 15.11.2010.), 79 programa Potpora izdavanju knjiga, 25 programa Književne manifestacije, 17 programa Napomena: Iako ne raspisuje zasebne natječaje za programe djece i mladih, Ministarstvo kulture putem redovitih natječaja potpomaže niz knjiga i manifestacija namijenjenih djeci i mladima. U okviru Javnoga poziva za otkup knjiga za narodne knjižnice i potporu izdavanju knjiga otkupljuju se i sufinanciraju naslovi za djecu i mlade. Broj odobrenih (otkupljenih i sufinanciranih) naslova ovisi o tome prijavljuju li nakladnici te naslove na natječaj. U tablicama su navedeni iznosi odobrenih sredstava namijenih za financiranje knjiga za djecu i mlade te slikovnice. Ministarstvo kulture također sufinancira književne manifestacije kojima se stimuliraju i motiviraju mladi ljudi za kreativno djelovanje. U tim okvirima financiraju se književne nagrade za stvaralaštvo djece i mladih te književni, najčešće pjesnički, susreti. Kako je riječ o relativno velikom broju programa koji se sufinanciraju manjim iznosima, u tablicama je naveden ukupan broj financiranih 675.550,00 261.000,00 177.000,00

90.000,00 80.000,00 30.000,00 50.000,00 10.000,00 30.000,00 100.000,00 25.000,00 8.000,00 10.000,00 50.000,00 10.000,00 60.000,00 30.000,00 35.000,00 5.000,00 25.000,00 100.000,00 10.000,00 8.000,00 1.478.000,00

59

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
programa, kao i ukupan iznos kojim su ti programi sufinancirani. Osnovna djelatnost Hrvatska glazbena mladež Hrvatski centar ASSITEJ Hrvatsko društvo književnika za djecu i mlade UKUPNO: Sufinancirani projekti sukladno Pravilniku o sufinanciranju projekata odobrenih u okviru programa Kultura 2007- 2013 Seas (BADCo.) Indijska dječja knjiga u Europi (KEL- ZAGREB) Umjetnost uvijek ima posljedice (WHW) Poduzetnički gradovi i njihove zajednice + Karneval, kralj Europe (Etnografski muzej, Zagreb) Baština bez granica (Udruga za očuvanje Dubrovnika) Dance Explorations Beyond Front + W-EST-WHERE (Hrvatski institut za pokret i ples/HIPP) Podzemni grad XXI (Labin Art Express) Europska mentorska i kazališna inicijativa (Sveučilište u Zagrebu, SC) Mladi cirkuski talenti (Mala performerska scena) Eurokaz (Eurokaz festival) Umjetnost urbane intervencije (BLOK) UKUPNO: SVEUKUPNO: 230.000,00 80.000,00 40.000,00 350.000,00

370.000,00 6.862.646,00

Aktivnost 4. Ministarstvo kulture sufinanciralo je 6 informativnih publikacija koje šire informacije o održivom razvoju (Tablica 4.). Tablica 4.
Časopisi Komikaze, Komikaze Matica hrvatska Bizovac, Kvadrat Udruga za i kulturu mladih "parNas", Rijeka, Re Mentor d.o.o., Q strip UBIQ Meridijani Samobor, Meridijani UKUPNO: 10.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 30.000,00 35.000,00 135.000,00

Planirana sredstva: Planirana sredstva ovise o broju i kvaliteti prijavljenih programa na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine, broj: 47/90 i 38/09) te članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju javnih potreba u kulturi (Narodne novine, broj: 137/08, 57/09 i 62/09), kao i Kriterija Kulturnih vijeća. Utrošena sredstva: U svrhu provedbe aktivnosti 3. utrošeno je 6.862.646,00 kuna, a aktivnosti 4.: 135.000,00 kuna, odnosno sveukupno 6.997.646,00 kuna. 60

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

Izvješće dostavlja: MINISTARSTVO GRADITELJSTVA

ZAŠTITE

OKOLIŠA,

PROSTORNOG

UREĐENJA

I

Indikatori provedbe: Aktivnost 4. Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva je tijekom 2010. godine sredstvima Multilatelarnog fonda za provedbu Montrealskog protokola kroz projekt „Institucijsko osnaživanje u svrhu provedbe Montrealskog protokola u Republici Hrvatskoj“ doprinijelo širenju informacija o održivom razvoju sa sljedećim materijalima: - promidžbeni plakati na temu obilježavanja Dana zaštite ozonskog sloja su podijeljeni gradovima uključenima u obilježavanje Dana zaštite ozonskog sloja u okviru obilježavanja Europskog tjedna kretanja (Trogir, Delnice, Ogulin, Varaždin, Crikvenica, Vukovar, Labin, Ivanić Grad, Koprivnica, Sračinec, Zabok, Zagreb, Šibenik i Rijeka) te dostavljeni u 184 osnovne eko-škole (tiskani u 500 primjeraka), - jumbo-plakati s temom obilježavanja Dana zaštite ozonskog sloja su bili postavljeni na 30 lokacija diljem Republike Hrvatske, - tiskana publikacija Agencije za zaštitu okoliša „ Okoliš na dlanu I – 2010.“ (600 primjeraka na hrvatskom jeziku i 150 primjeraka na engleskom jeziku), - brošura „Životni grafikon ozona - veza s klimom“- prevedena s engleskog na hrvatski jezik i objavljena na internetskim stranicama Ministarstva (http://www.mzopu.hr/doc/Publikacije/Ozon_veza_s_klimom.pdf) i - prevedena brošura Programa Ujedinjenih naroda za okoliš „Youth Xchange“ te su izrađeni nacionalni primjeri dobre prakse. Planirana sredstva: U svrhu provedbe Aktivnosti 4. planirano je 34.000 kuna. Utrošena sredstva: U svrhu provedbe Aktivnosti 4. utrošeno je 34.000 kuna. U svrhu provedbe mjere sveukupno je utrošeno 7.081.646,00 kuna, sredstva redovne djelatnosti Ministarstva kulture, Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Agencije za odgoj i obrazovanje i sredstva Europske unije. Mjera 10. Razvoj i implementacija programa za zaštitu potrošača Nositelj provedbe: MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA Rokovi provedbe: Aktivnosti 1., 2. i 3.: 2009. i kontinuirano

Redni broj i naziv aktivnosti: 1. Preporuka Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa obrazovnim institucijama za provođenje programa zaštite potrošača. 2. Poticati suradnju obrazovnih institucija te organizacija civilnog društva pri organizaciji edukacija, seminara, okruglih stolova vezano uz temu za potrošačko obrazovanje.

61

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti 3. U sklopu natječaja za sufinanciranje projekata udruga, sufinancirati one koje se bave odgojem i obrazovanjem za zaštitu potrošača, posebice ukoliko imaju predviđene aktivnosti izrade informativnog materijala. Provedba mjere: Aktivnosti 1., 2. i 3. se kontinuirano provode. Suradnici u provedbi: Agencija za odgoj i obrazovanje, srednje škole u Republici Hrvatskoj, sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj te organizacije civilnog društva usmjerene radu s mladima. Indikatori provedbe: Aktivnost 1. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa nije dalo niti jednu preporuku za provođenje programa zaštite potrošača tijekom 2010. godine budući da nije zaprimilo niti jedan zahtjev za izdavanje preporuka. Agencija za odgoj i obrazovanje u prethodnom razdoblju izradila udžbenike i priručnike „Zaštita potrošača“ u okviru modula građanski odgoj i obrazovanje za učenike i učitelje/nastavnike osnovnih i srednjih škola. Aktivnost 2. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa potiče suradnju obrazovnih institucija i udruga putem natječaja za sufinanciranje projekata/ programa udruga koje djeluju u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja mladih. Aktivnost 3. Na Natječaju za financijske potpore udrugama za provedbu projekata u školskoj godini 2010./2011. nije bilo odobrenih projekata usmjerenih odgoju i obrazovanju djece i mladih za zaštitu potrošača. Utrošena sredstva: Sredstva redovne djelatnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Mjera 11. Poticati razvoj programa zdravstvenog odgoja s područja zaštite reproduktivnog zdravlja, smanjenja rizičnih ponašanja, štetnih navika i prevencije ovisnosti Nositelj provedbe: MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA Rokovi provedbe: Aktivnost 1.: 2009. i kontinuirano Aktivnost 2.: 2010. i kontinuirano

Redni broj i naziv aktivnosti: 1. Uključiti programe zdravstvenog odgoja u redovni srednjoškolski obrazovni program (sukladno rezultatima evaluacije eksperimentalnih programa) uz mogućnost suradnje sa zdravstvenim ustanovama i organizacijama civilnog društva. 2. Izraditi zdravstveno-odgojne publikacije (brošure, priručnike, letke). Provedba mjere: Aktivnosti 1. i 2. se kontinuirano provode. 62

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

Suradnici u provedbi: Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Hrvatski zavod za javno zdravstvo te organizacije civilnog društva usmjerene radu s mladima. Indikatori provedbe: Aktivnost 1. U okviru Natječaja za financijske potpore udrugama koje djeluju u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih u području zdravstvenoga odgoja sufinancirana je provedba projekata vezanih za reprodukcijsko zdravlje, prevenciju HIV/AIDS-a, hepatitisa, sprječavanje svih ovisnosti i zlouporabe droga te zdravu prehranu. Ukupno je sufinancirano 49 projekata. Aktivnost 2. U okviru provedbe projekata sufinanciranih od strane Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, pojedine udruge su izradile i podijelile zdravstveno-odgojne publikacije, letke i brošure. Utrošena sredstva: U svrhu provedbe Aktivnosti 1. utrošeno je 1.615.000,00 kuna već navedenih u Aktivnosti 2., Mjere 4. ovog područja, a Aktivnosti 2.: dio sredstava koja su navedena pod Aktivnosti 2., Mjere 4. ovog područja. Izvješće dostavlja: URED ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE Indikatori provedbe: Aktivnost 1. Sukladno Akcijskom planu suzbijanja zlouporabe opojnih droga za 2009.- 2012. godinu, Ured za suzbijanje zlouporabe droga u suradnji s mjerodavnim ministarstvima, ostalim nadležnim tijelima i stručnjacima osnovao je multidisciplinarnu stručnu radnu skupinu i izradio Nacionalni program prevencije ovisnosti za djecu i mlade u odgojnoobrazovnom sustavu, te djecu i mlade u sustavu socijalne skrbi za razdoblje od 2010. do 2014. godine, koji je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici održanoj 4. lipnja 2010. godine. Glavni ciljevi Nacionalnog programa su suzbijati i sprječavati pojavu svih oblika ovisnosti među djecom i mladima te rizično ponašanje djece i mladih vezano uz eksperimentiranje sa sredstvima ovisnosti, a najvažniji posebni ciljevi su ujednačavanje i izgradnja preventivnog sustava za djecu i mlade na nacionalnoj razini, unaprjeđenje cjelokupne preventivne strategije u Republici Hrvatskoj, kao i razvijanje jedinstvenih kriterija za evaluaciju preventivnih programa. Temeljem navedenog Nacionalnog programa sadržaji o ovisnostima integrirani su u redoviti i izborni školski program, dodatni rad te izvannastavne aktivnosti i to posebice putem Mjere 1. Osigurati provođenje programa prevencije ovisnosti u osnovnim i srednjim školama i drugim odgojno - obrazovnim ustanovama u okviru koje se u provedbenim aktivnostima između ostalog predviđa: - uvrstiti i provoditi teme o zaštiti zdravlja djece i usvajanja zdravih stilova života u program rada razrednika i - uvrstiti preventivne programe i uključiti prevenciju svih vrsta ovisnosti (droge, alkohol, pušenje) u godišnji plan rada škole. 63

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti Navedenim Nacionalnim programom i njegovom dosljednom provedbom dodatno se planira poboljšati provedba preventivnih programa unutar odgojnog- obrazovnog sustava te omogućiti svoj djeci i mladima u osnovnim i srednjim školama jednakomjernu dostupnost preventivnih intervencija tijekom školovanja. Kako bi se osigurala što kvalitetnija provedba navedenog Nacionalnog programa, od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa imenovani su županijski koordinatori i voditelji školskih preventivnih programa, a od strane Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi županijski koordinatori programa prevencije ovisnosti za djecu i mlade u sustavu socijalne skrbi. Ured je u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa i Agencijom za odgoj i obrazovanje 20. listopada 2010. godine organizirao jednodnevnu konferenciju namijenjenu županijskim koordinatorima i voditeljima školskih preventivnih programa te županijskim koordinatorima „Program prevencije ovisnosti za djecu i mlade u sustavu socijalne skrbi“, čiji je glavni cilj bio predstaviti Nacionalni program prevencije ovisnosti za djecu i mlade u odgojno - obrazovnom sustavu, te djecu i mlade u sustavu socijalne skrbi za razdoblje od 2010. do 2014. godine, te dati smjernice za daljnji razvoj preventivnih programa. Nadalje, predstavnici Ureda sudjelovali su u predstavljanju projekta na edukacijama organiziranim na razini županija. Aktivnost 2. Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske tiskao je 2.000 primjeraka letka namijenjenog mladima i roditeljima koji je distribuiran po školama i drugim odgojno - obrazovnim ustanovama u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje i Ministarstvom unutarnjih poslova te organizacijama civilnog društva. Planirana sredstva: U svrhu provedbe Aktivnosti 1. odnosno provedbe jednodnevne konferencije „Program prevencije ovisnosti za djecu i mlade u sustavu socijalne skrbi“ planirano je 4.400,00 kuna, kao i sredstva redovne djelatnosti Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske. U svrhu provedbe Aktivnosti 2. planirano je 22.386,00 kuna. Utrošena sredstva: U svrhu provedbe Aktivnosti 1. odnosno provedbe jednodnevne konferencije „Program prevencije ovisnosti za djecu i mlade u sustavu socijalne skrbi“ utrošeno je 4.391,00 kuna, kao i sredstva redovne djelatnosti Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske. U svrhu provedbe Aktivnosti 2. utrošeno je 22.386,00 kuna. Ukupno utrošena sredstva za provedbu mjere su 26.777,00 kuna, dio sredstava koja su navedena pod Aktivnosti 2., Mjere 4. ovog područja te sredstva redovne djelatnosti Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

64

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

Mjera 12. U planove i programe visokih učilišta i srednjih škola uvesti metodologiju društveno korisnog učenja („service learning“), kako bi se povećala angažiranost mladih u društvu, osiguralo vrednovanje volonterskog rada kroz sustav ocjenjivanja, uvelo obrazovanje za civilno društvo i ostvarila čvršća veza između obrazovanja i društvene zajednice. Nositelj provedbe: MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA Rokovi provedbe: Aktivnost 1.: 2010. i kontinuirano Aktivnost 2.: 2011. i kontinuirano

Redni broj i naziv aktivnosti: 1. Edukacija visokoškolskih i srednjoškolskih djelatnika putem radionica o provedbi programa društveno korisnog učenja preko studentskih i učeničkih volonterskih projekata u zajednici. 2. Uvođenje izbornih kolegija na visokim učilištima i fakultativnih predmeta u srednjim školama koji polaze od metodologije društveno korisnog učenja za mlade. Provedba mjere: Aktivnosti 1. se kontinuirano provodi. Aktivnost 2. će se provesti sukladno roku provedbe, odnosno u narednom razdoblju. Suradnici u provedbi: Sveučilišta u Republici Hrvatskoj, srednje škole u Republici Hrvatskoj te Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Indikatori provedbe: Aktivnost 1. Provedeno je uvođenje izbornih kolegija na visokim učilištima i fakultativnih predmeta u srednjim školama koji polaze od metodologije društveno korisnog učenja za mlade. Utrošena sredstva: U svrhu provedbe Aktivnosti 1. utrošeno je 50.000,00 kuna, već navedenih u Aktivnosti 1., Mjere 9. ovog područja. Mjera 13. Uspostaviti mehanizme suradnje roditelja i škole kojima bi se povezao obiteljski odgoj s odgojnom ulogom škole. Nositelj provedbe: MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA Rokovi provedbe: Aktivnost 1.: 2010. i kontinuirano Aktivnost 2.: 2011. i kontinuirano

65

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti Redni broj i naziv aktivnosti: 1. Odrediti obvezu održavanja dana otvorenih vrata u svim školama kako bi roditelji imali priliku upoznati nastavnike svoje djece i razmijeniti iskustva u obrazovanju, odgoju i razvoju svoje djece. 2. Osmisliti sustav koji bi omogućio roditeljima donošenje odluka o odgojnim programima koji ulaze u vrijednosni sustav obitelji (kao što je, primjerice, zdravstveni program). Provedba mjere: Aktivnosti 1. je djelomično provedena. Aktivnosti 2. će se provesti sukladno roku provedbe, odnosno u narednom razdoblju. Suradnici u provedbi: Srednje škole u Republici Hrvatskoj. Indikatori provedbe: Aktivnosti 1. Predstavnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja i Agencije za znanost i visoko obrazovanje, sudjelovali su na smotrama Sveučilišta u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu u razdoblju od prosinca 2010. do siječnja 2011. te posjetiteljima dijelili brošure „Državna matura 2010./2011. i prijave za upis na studijske programe“ i ostale promotivne i informativne materijale vezane uz prijavu ispita državne mature i upisa na visoka učilišta. Sukladno planovima rada srednje škole organiziraju dane otvorenih vrata. Utrošena sredstva: Sredstva redovne djelatnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

66

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

4.1.2. ZAPOŠLJAVANJE I PODUZETNIŠTVO
Mjera 1. Osigurati mladim tražiteljima prvog zaposlenja prilagođenu podršku i mjere koje bi olakšale ulazak na tržište rada, poput usluga profesionalnog usmjeravanja (profesionalnog informiranja i savjetovanja), dodatnog usavršavanja te rane i personalizirane podrške Nositelji provedbe: MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE Rokovi provedbe: Aktivnost 1.: 2009. i kontinuirano Aktivnosti 2., 3., 4., 5. i 6.: 2009. – 2010.

Redni broj i naziv aktivnosti: 1. Informirati mlade u završnim razredima srednjih škola i završnim godinama stručnih i sveučilišnih studija o načinima prijave u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. 2. Provoditi specifične programe profesionalnog informiranja i savjetovanja mladih nezaposlenih osoba za aktivnosti traženja posla na tržištu rada i planiranje razvoja karijere (individualni planovi). 3. Provoditi programe profesionalnog savjetovanja i financijskih potpora za uključivanje u stručno osposobljavanje ili zapošljavanje mladih koji su napustili sustav srednjoškolskog obrazovanja. 4. Financiranje uključivanja u obrazovanje mladih nezaposlenih osoba prema potrebama tržišta rada. 5. Sufinanciranje prvog zaposlenja za mlade bez radnog staža. 6. Sufinanciranje stručnog osposobljavanja i usavršavanja za novozaposlene mlade osobe koje se zapošljavaju u zanimanjima traženim na tržištu rada – u mjerama za dugotrajno nezaposlene. Provedba mjere: Aktivnosti 1., 2., 3., 4., 5. i 6. se provode kontinuirano. Suradnici u provedbi: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Izvješće dostavlja: HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE Indikatori provedbe: Aktivnost 1. Hrvatski zavod za zapošljavanje kontinuirano provodi aktivnosti informiranja učenika završnih razreda srednjih škola i studenata. Rad s učenicima predstavlja preventivno djelovanje na usklađivanje ponude i potražnje na tržištu rada kroz pružanje stručne pomoći učenicima. Profesionalno usmjeravanje učenika uključuje sljedeće aktivnosti: ispitivanje profesionalnih namjera učenika, profesionalno informiranje i profesionalno savjetovanje. Ankete o profesionalnim 67

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti namjerama učenika završnih razreda srednje škole provode se svake godine na velikom broju učenika na području cijele Republike Hrvatske. U 2010. godini ukupno je anketirano 16.918 učenika srednje škole. Rezultati obrade Anketa na nacionalnoj razini biti će predstavljeni u 2011. godini relevantnim partnerima, a ukazivat će na trendove u profesionalnim namjerama učenika pri izboru budućeg zanimanja. Različitim oblicima usmenog (individualnog i grupnog) informiranja obuhvaćeno je 6.032 učenika srednje škole. Tijekom 2010. godine u svrhu informiranja studenata o aktivnostima Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje i drugim relevantnim informacijama o traženju posla tiskano je 1.350 letaka za studente. Također u suradnji s Ministarstvom znanosti obrazovanja i športa tiskano je i distribuirano 2.500 brošura za studente o mogućnostima upisa na studij. Aktivnost 2. Tijekom 2010. godine ukupno je aktivnostima profesionalnog informiranja (individualnog i grupnog) obuhvaćeno 20.507 nezaposlenih osoba od čega je oko 3.930 mladih osoba do 24 godine. Pored aktivnosti profesionalnog informiranja, područne službe Zavoda provode individualno profesionalno savjetovanje nezaposlenih osoba koje uključuje psihologijsko testiranje, intervju te po potrebi liječnički pregled. Tijekom 2010. godine u aktivnosti individualnog psihologijskog savjetovanja (kojih je ukupno provedeno 7.867) uključeno je 7.603 nezaposlenih osoba od čega je oko 1.460 nezaposlenih osoba u dobi do 24 godine. Mlade nezaposlene osobe i tražitelji zaposlenja u cilju unapređenja razvoja vlastite karijere koriste i računalni program za profesionalno usmjeravanje „Moj izbor“. Tijekom 2010. godine računalni program za profesionalno usmjeravanje koristilo je 8.365 nezaposlenih osoba od čega 2.171 učenik srednje škole. Uz individualno savjetovanje, u cilju stjecanja znanja i vještina aktivnog traženja posla, nezaposlene osobe se upućuju na grupni oblik savjetovanja – radionice. Tri su standardizirane radionice koje se provode po područnim službama: „Kako napisati zamolbu i životopis?“, „Kako se predstaviti poslodavcu“ i „Metode samoprocjene“. Pored navedenih radionica, područne službe Zavoda su sukladno potrebama na regionalnom tržištu rada organizirale različite radionice: za maturante za sezonsko zapošljavanje, Poticanje aktivnog traženja posla za dugotrajno nezaposlene, za studente i dr. U suradnji s pojedinim fakultetima savjetnici za profesionalno usmjeravanje održavaju radionice namijenjene studentima u usvajanju i unapređenju kompetencija za traženje zaposlenja. Slične radionice namijenjene mladima održavaju se i u sklopu različitih drugih manifestacija, primjerice: „Dani otvorenih vrata“, „Dani profesionalnog usmjeravanja“, „Smotra sveučilišta“, „Dani karijera“, „Dojdi osmaš“ i sl. Tijekom 2010. godine u radionice je bilo uključeno ukupno 33.633 nezaposlene osobe od čega 10.258 mladih nezaposlenih osoba te 1.078 učenika srednjih škola. U 2010. godini Hrvatski zavod za zapošljavanje je u sklopu IV komponente Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) „Razvoj ljudskih potencijala“ započeo s provedbom projekta „Usluge Hrvatskog zavoda za zapošljavanje klijentima: Unaprjeđenje cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja i ICT podrška“. Opći cilj projekta je poduprijeti razvoj kapaciteta hrvatskih javnih institucija i relevantnih nevladinih partnera iz područja zapošljavanja. Svrha projekta jest podržati razvoj sustava cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja, čije usluge trebaju biti dostupne svim građanima Republike Hrvatske i zadovoljiti njihove potreba za informiranjem i savjetovanjem u području obrazovanja i izbora zanimanja, u skladu s politikom zapošljavanja i dobrom praksom Europske Unije. Nadalje, svrha projekta jest i razviti unaprjeđen ICT sustav Zavoda utemeljen na modelu integracije i razmjene podataka između ključnih dionika tržišta rada s 68

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti ciljem pružanja boljih i kvalitetnijih usluga klijentima. Kroz aktivnosti projekta usmjerene na unaprjeđenje cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja, osnovat će se sedam Centara za informiranje i savjetovanje o karijeri - CISOK (u Zagrebu, Osijeku, Koprivnici, Varaždinu, Slavonskom Brodu, Zadru i Šibeniku). Također planira se uspostava Nacionalnog foruma u području profesionalnoga usmjeravanja temeljenog na partnerstvu dionika na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, te pregled i moguće izmjene zakonodavnog okvira u području profesionalnoga usmjeravanja. Aktivnost 3. Prema rezultatima istraživanja provedenog u rujnu 2009. godine od strane Europske zaklade za izobrazbu (European Training Foundation – ETF) Hrvatski zavod za zapošljavanje ocijenjen je vrlo kvalitetnim upravo zbog pozitivnog djelovanja u cilju ranih intervencija i preventivnog djelovanja. Model suradnje Zavoda i obrazovnih institucija te rane intervencije koje Zavod provodi kroz aktivnosti profesionalnog usmjeravanja smatraju se ključnim za nizak stupanj napuštanja redovnog školovanja u Republici Hrvatskoj (rezultati istraživanja objavljeni su u glasilu CEDEFOP-a (European Centre for the Development of Vocational Training) početkom 2010. godine. Aktivnosti profesionalnog usmjeravanja započinju ispitivanjem profesionalnih namjera učenika završnih razreda osnovnih i srednjih škola. Na temelju Ankete o profesionalnim namjerama učenika identificiraju se prioritetne skupine učenika kojima je potreban stručni savjet o daljnjem obrazovanju/zapošljavanju. Na taj način profesionalno usmjeravanje djeluje kao alat politike zapošljavanja, odnosno preventiva kasnije dugotrajne nezaposlenosti. Tijekom 2010. godine ukupno je anketirano 16.918 učenika srednje škole, što čini oko 36% od ukupnog broja učenika završnih razreda srednjih škola u školskoj godini 2009./2010. Učenici kojima je potrebna profesionalna pomoć pri odabiru zanimanja, neuspješni učenici i oni kojima prijeti ispadanje iz školskog sustava uključeni su u aktivnosti profesionalnog savjetovanja. U 2010. godini ukupno je savjetovano 3.132 učenika srednje škole, od čega je 2.905 učenika završnih razreda srednjih škola savjetovano radi odabira studija, zbog neuspjeha u školi savjetovano je 104 učenika, a zbog zdravstvenih kontraindikacija za obavljanje budućeg zanimanja i ostalih razloga savjetovano je 49 učenika. U 2010. godini na poziv Europske mreže za cjeloživotno profesionalno usmjeravanje (European lifelong guidance policy network - ELGPN), predstavnici Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje pozvani su sudjelovati na sastanku ELGPN-a u Lisabonu, kao pripremi za uključivanje Republike Hrvatske u ELGPN. Europska mreža politika cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja (ELGPN) osnovana je od strane država članica EU 2007. godine, a cilj joj je pomoći državama članicama EU u uspostavi suradnje u području cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja, te predlaganje odgovarajućih struktura i mehanizama potpore u provedbi prioriteta identificiranih u Rezoluciji o cjeloživotnom profesionalnom usmjeravanju (2004, 2008). Republika Hrvatska je s obzirom na dosadašnje aktivnosti u razvoju sustava profesionalnog usmjeravanja pozvana da se uključi u rad Mreže u 2011. godini. Hrvatski zavod za zapošljavanje, kao glavni nositelj aktivnosti profesionalnog usmjeravanja u Republici Hrvatskoj imenovan je od strane Ministarstva gospodarstva rada i poduzetništva, te Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa koordinatorom aktivnosti u radu Mreže. Rad i aktivnosti Republike Hrvatske u ELGPN-u omogućit će daljnji razvoj sustava profesionalnog usmjeravanja u Republici Hrvatskoj, a time utjecaj na usklađivanje ponude i potražnje na tržištu rada.

69

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti Aktivnost 4. Pri realizaciji obrazovanja u suradnji s jedinicama lokalne i područne samouprave od ukupnog broja uključenih osoba (119) u programe obrazovanja bilo je uključeno 58% (69) mladih do 29 godina starosti, od čega je zaposleno njih oko 15%. Programi obrazovanja bili su usmjereni na deficit u zanimanjima unutar određene županije, na stručna osposobljavanja za obavljanje određenih poslova kao i na različite programe za stjecanje i dopunjavanje znanja i vještina s ciljem povećanja usklađenosti kompetencija nezaposlenih osoba s trenutnim i prognoziranim potrebama na tržištu rada. Tako je, kao proteklih godina, najveći broj mladih osoba do 29 godina starosti bio uključen u programe informatičkog obrazovanja. Tijekom 2010. godine predstavnici Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje aktivno su sudjelovali u izradi Strategije učenja za poduzetništvo 2010. - 2014. koju je Vlade Republike Hrvatske usvojila 10. lipnja 2010. godine. Strategija je usmjerena na prihvaćanje poduzetništva kao društvene, nacionalne, gospodarske i odgojno-obrazovne vrijednosti. Učenje prakticiranja poduzetničkih znanja, vještina i sposobnosti i razvijanje poduzetničkih kompetencija implementirat će se kroz odgojno-obrazovne kurikulume na svim obrazovnim razinama kroz formalno, neformalno i neformalno obrazovanje i učenje. Tijekom 2010. godine područne službe Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje aktivno su sudjelovale na brojnim tribinama i okruglim stolovima na temu razvoja poduzetništva i poduzetničkih vještina. Održana su grupna profesionalna informiranja učenika završnih razreda srednjih škola na temu odabira karijere, sa sadržajima koja su ukazivala na potrebu cjeloživotnog učenja i obrazovanja za poduzetništvo, zatim radionice za učenike završnih razreda srednjih škola na temu odabira profesionalne karijere, s naglaskom na potrebu cjeloživotnog učenja i obrazovanja za poduzetništvo kao jednoj od ključnih kompetencija u odabiru profesionalne karijere. Kroz individualna savjetovanja učenika radilo se na osvješćivanju potrebe cjeloživotnog učenja i obrazovanja za poduzetništvo. Također u suradnji sa županijama, komorama i različitim udrugama na regionalnoj razini predstavnici Zavoda sudjelovali su u projektima osposobljavanja nezaposlenih osoba za poduzetništvo i razvoja poduzetničkog mišljenja nezaposlenih osoba kroz provedbu i organizacija različitih radionica. Održan je okrugli stol „Mladi na tržištu rada“ u okviru kojeg su prezentacije o mogućnostima poduzetništva mladih imale vježbeničke tvrtke Ekonomske škole, Tehničke škole, Industrijsko obrtničke i Poljoprivredne škole iz Slavonskog Broda. U okviru Sajma poslova i Sajma izbora zanimanja održane su radionice „Kako odabrati zanimanje” za učenike na kojim je bilo govora i o poduzetničkim vještinama. Hrvatski zavod za zapošljavanje je zajedno s Hrvatskom gospodarskom komorom i Veleučilištem u Požegi sudjelovao u pripremi projektne ideje za program predinkubacijskog centra pri veleučilištu u Požegi. Projektna ideja se razvijala u sklopu projekta Mladi na tržištu rada i biti će sastavni dio Akcijskog plana za zapošljavanje mladih. Kontinuirano se radi na umrežavanju s obrazovnim institucijama (srednjim školama i učilištima na području županije) radi promoviranja poduzetničkih vještina za potrebe tržišta rada. U sklopu projekta „Zajedno prema novom kurikulumu“ IPA-e komponente IV., gdje je nositelj projekta Tehnička škola Nikole Tesle Vukovar a partner na projektu je Ekonomska škola Vukovar, Zavod za zapošljavanje PS Vukovar, kao član multidisciplinarnog tima, sudjelovao je u razdoblju od 25. - 29. studeni 2010. godine na radionici „Izrada školskog kurikuluma“. U okviru navedenog projekta u tijeku 2011. godine planirane su još četiri radionice. U okviru Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja 2009. i 2010. godini, tijekom 2010. bilo je 1.969 mladih nezaposlenih osoba uključeno u mjeru Financiranje obrazovanja za nepoznatog poslodavca

70

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti Aktivnost 5. Tijekom provedbe mjere Sufinanciranje prvog zapošljavanja mladih osoba bez radnog staža 767 mladih nezaposlenih osoba je ostvarilo zaposlenje. Aktivnost 6. U mjeru Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa koja s započela provoditi u svibnju 2010. do kraja godine bilo je uključeno 448 mladih osoba. Zaposlenje temeljem mjere Sufinanciranje zapošljavanja dugotrajni nezaposlenih osoba ostvarilo je 448 mladih osoba. (vidi Prilog 1.: dio izvješća o zapošljavanju mladih osoba u okviru Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja za 2010. godinu) Planirana sredstva: sredstva redovite djelatnosti Utrošena sredstva: U svrhu provedbe Aktivnosti 5. utrošeno je 20.303.404,35 kuna, u svrhu stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa utrošeno je 259.193,52 kuna, sufinanciranja zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih osoba 12.863.710,61 kuna te sredstva redovne djelatnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. U svrhu provedbe mjere sveukupno je utrošeno 33.426.308,48 kuna, kao i sredstva redovne djelatnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Izvješće dostavlja: MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA Indikatori provedbe: Aktivnost 4. U okviru Natječaja za financijske potpore projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja mladih u školskoj godini 2010./2011. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa sufinanciralo je provedbu dva projekta u sklopu kojih se provodi uključivanje mladih nezaposlenih osoba u obrazovanje prema potrebama tržišta rada. Planirana sredstva: sredstva redovite djelatnosti Utrošena sredstva: U svrhu provedbe Aktivnosti 4. utrošeno je 55.000,00 kuna, već navedenih u Aktivnosti 1., Mjere 9. ovog područja. Sveukupno je za provedbu mjere utrošeno 33.426.308,48 kuna, kao i sredstva redovne djelatnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Mjera 2. Razviti institucionalne preduvjete i kapacitete za analizu i predviđanje potreba tržišta rada za znanjima i vještinama (kompetencijama) na svim razinama Nositelji provedbe: MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE Rokovi provedbe: Aktivnost 1., 2., 3., 4., i 5.: 2009. – 2010. godina 71

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

Redni broj i naziv aktivnosti: 1. Izraditi metodologiju analize i prognoze pokazatelja o položaju mladih na lokalnom tržištu rada prema programu završenog obrazovanja. 2. Osigurati institucionalne preduvjete i kapacitete za provedbu i nacionalnu koordinaciju analize i prognoze pokazatelja o položaju mladih na lokalnom tržištu rada prema završenom obrazovanju u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. 3. Pružiti mladima informacije dobivene na temelju analize pokazatelja o položaju mladih na lokalnom tržištu rada prema sadržaju završenog obrazovanja te na temelju analize rezultat ankete poslodavac i podataka iz drugih izvora. 4. Započeti uspostavu sustava školskog/profesionalnog usmjeravanja u osnovnim, srednjim školama, visokom obrazovanju i obrazovanju odraslih. 5. Započeti osnivanje pilot centara za cjeloživotno profesionalno usmjeravanje i razvoj karijere namijenjenih učenicima, studentima, poslodavcima, nezaposlenima/tražiteljima posla. Provedba mjere: Aktivnosti 1., 2., 3., 4. i 5. se provode kontinuirano. Suradnici u provedbi: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora, Agencija za obrazovanje odraslih, sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj te srednje škole u Republici Hrvatskoj. Izvješće dostavlja: HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE Indikatori provedbe: Aktivnost 1. U okviru IPA, IV. komponenta: Razvoj ljudskih resursa Hrvatski zavod za zapošljavanje provodi projekt: Mladi na tržištu rada. U okviru projekta tijekom njegova trajanja (18 mjeseci s početkom primjene u siječnju 2010. godine) provedena je i analiza položaja mladih na tržištu rada. Analitički izvještaj nalazi se u privitku. Ukratko o Projektu: Ciljne skupine: Mlade nezaposlene osobe od 15 do 24 godine, lokalni dionici, savjetnici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Opći cilj projekta: Smanjenje nezaposlenosti mladih osoba na regionalnoj razini. Svrha projekta: Promovirati i poticati zapošljavanje mladih osoba na regionalnoj razini (uvažavajući partnerski pristup) kroz razvoj i provedbu aktivne politike tržišta rada. Aktivnosti: Faza 1: Osnažiti kapacitete lokalnih dionika da bi prepoznali i riješili probleme mladih na tržištu rada. Identificirano je 8 županija u kojima je položaj mladih na tržištu rada najnepovoljniji u Republici Hrvatskoj obzirom da je kriteriji za odabir bila analiza situacije na regionalnim tržištima rada za mlade: 1. Vukovarsko-srijemska 2. Požeško-slavonska 3. Virovitičko-podravska 4. Koprivničko-križevačka 72

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti Međimurska Splitsko-dalmatinska Ličko-senjska Šibensko-senjska U navedenim županijama formirane su radne skupine sastavljene od relevantnih lokalnih dionika (predstavnika javnog, privatnog i civilnog sektora) koje su identificirale ključna pitanja i probleme mladih na tržištu rada i kroz redovite sastanke s projektnim timom izrađivale akcijske planove za zapošljavanje mladih. Za lokalne dionike okupljene u radne skupine organizirane su edukacije vezane uz politiku zapošljavanja mladih, tržište rada, te primjere dobre prakse iz država članica EU. Radne skupine na regionalnoj razini tijekom 2010. izrađivale su Akcijske planove za zapošljavanje mladih. Akcijski planovi će identificirati probleme, postaviti ciljeve, prioritete i mjere za rješavanje problema mladih na regionalnim tržištima rada te predložiti načine financiranja provedbe te će biti dovršeni tijekom 2011. godine. Pri izradi akcijskih planova uzet će se u obzir već postojeći nacionalni i regionalni strateški okvir te relevantni podaci i analize. Mjere navedene u akcijskim planovima provodit će potencijalni korisnici na lokalnoj i regionalnoj razini. Korisnici (nositelji projekata) su osposobljeni za pripremu i provođenje projekata koji se tiču tržišta rada s posebnim naglaskom na zapošljavanje mladih, a s ciljem razvijanja vlastitih kapaciteta za sudjelovanje u provedbi aktivne politike zapošljavanja na lokalnoj razini. Faza 2: Jačanje kapaciteta Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u pružanju bolje prilagođenih i usmjerenih usluga mladim nezaposlenim osobama. U ovoj fazi u tijeku je razvoj novog pristupa u radu savjetnika Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s nezaposlenim mladim osobama. Na temelju analize postojećih aktivnosti procijenjeno je trenutno stanje i predložen set usluga Hrvatskog zavoda za zapošljavanje namijenjenih mladim nezaposlenim osobama koje će biti ciljane i temeljiti se na individualnom pristupu. Usluge za mlade koje se planiraju započeti s provedbom tijekom 2011. godine: • Klubovi za zapošljavanje - trotjedni grupni program rada s mladim nezaposlenim osobama tijekom kojega se uče sve vještine traženja posla, intenzivno osposobljavanje i praksa, a pod vodstvom obučenog stručnjaka (‘nema loše sreće’). Voditelji klubova su završili edukaciju u siječnju, a uskoro otvaramo prva dva pilot kluba za zapošljavanje u dvije područne službe Zavoda. • Radionice zasnovane na filmovima - Novi set od 10 modula za osposobljavanje usmjerene na praktične vještine za pronalazak posla. Radionice se provode uz pomoć filmova u kojima su prikazani mladi u situacijama u kojima se mladi znaju naći tijekom traženja posla. • Društvene mreže - Korištenje Facebook-a, Twittera i sličnih mreža je vrlo rasprostranjeno kod mladih osoba, te je važno znati kako potaknuti mlade osobe da ih iskoriste u traženju posla. Preko Klubova za zapošljavanje mladi mogu organizirati vlastite grupe na društvenim mrežama i tako ih koristiti kao oblik samopomoći/pomoći u traženju posla. Time se omogućava potpora vršnjaka, jednostavan način pružanja informacija, jednostavno uvođenje i eventualno proširenje usluge i Moderan imidž • Volontiranje - Jednostavan način stjecanja radnog iskustva što je od velike koristi za mlade, Zavod bi mogao zagovarati najbolju praksu i može potaknuti i pružiti potporu drugima u razvoju prakse volontiranja u Republici Hrvatskoj. • Pregled pisanih dokumenata – projektni tim će predložiti novi dizajn brošura i letaka i napraviti ih privlačnijima za mlade nezaposlene osobe, kao i novi set brošura za samopomoć. 73 5. 6. 7. 8.

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti Edukacija savjetnika za zapošljavanje za učinkovito komuniciranje – specijalisti za mlade - biti će provedena u ožujku 2011. godine za 56 savjetnika za zapošljavanje kako bi svaka područna služba Zavoda u Republici Hrvatskoj imala savjetnike specijaliste za mlade. Isto tako tijekom provedbe projekta u 2010. godini ispitane su mogućnosti za razvoj modela one-stop-shop-a Zavoda za pružanje usluga posredovanja pri zapošljavanju specijaliziranog za mlade osobe. Aktivnost 2. Tijekom 2010. godine nastavljene su aktivnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje u okviru projekta „Razvoj strukovnog obrazovanja usmjerenog na tržište rada u RH“. Nositelj projekta je Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva u suradnji s Njemačkim društvom za tehničku pomoć (die Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, GmbH, GTZ). Projekt je započet 2006. godine u cilju prevladavanja problema u obrazovanju i zapošljavanju mladih u Republici Hrvatskoj. Hrvatski zavod za zapošljavanje od početka sudjeluje u provedbi projekta u području metodologije utvrđivanja potreba tržišta rada (obrtnička zanimanja), uspostavi modela lokalnih partnerstava u području profesionalnog usmjeravanja i upoznavanja s modelima rada Centara za informiranje i profesionalno savjetovanje. Tijekom 2010. godine izrađeno je izvješće o strukovnom obrazovanju i tržištu rada za Zadarsku županiju te ostale aktivnosti predviđene planom projekta za 2010. godinu. U 2011. godini planirane su aktivnosti promocije tradicionalno muških zanimanja za djevojčice u svim područnim službama Zavoda, te daljnja implementacija novih eksperimentalnih programa u pilot školama, promocija deficitarnih zanimanja, promocija većeg uključivanja djevojaka u tradicionalno „muška“ zanimanja te razvoj lokalnih partnerstava u profesionalnom usmjeravanju učenika. Tijekom 2010. godine nastavljene su aktivnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje u okviru projekta. Izrađeno je izvješće o strukovnom obrazovanju i tržištu rada za Zadarsku županiju te ostale aktivnosti predviđene planom projekta za 2010. godinu. Također, u cilju promocije zanimanja traženih na tržištu rada, (tzv. deficitarna zanimanja) Hrvatski zavod za zapošljavanje u suradnji s područnim obrtničkim komorama provodi aktivnosti promidžbe deficitarnih zanimanja za učenike. Pored toga, Hrvatski zavod za zapošljavanje financira liječničke preglede za upis učenika u deficitarna zanimanja. U 2010. godini ukupno je financirano 1.288 liječničkih pregleda učenika za upis učenika u deficitarna zanimanja. Tijekom 2010. godine u cilju promocije i poticanja učenika za upis u deficitarna obrtnička zanimanja održane su brojne manifestacije u kojima su sudjelovali predstavnici Zavoda kao primjerice Kampanja Varaždinske županije za upis u prvi razred, Sajam obrtništva Zagreb, Računalo u školi, Sajam deficitarnih zanimanja – odaberi – dobar je posao. Također organizirani su: Sajam izbora zanimanja u Vukovaru, Otvoreni dani profesionalnog usmjeravanja za maturante u Vukovaru, Dani profesionalnog usmjeravanja u Bjelovaru, Dani karijera u Splitu i slično. U okviru Sajmova poslova koje organizira Hrvatski zavod za zapošljavanje također su prezentirana deficitarna zanimanja za učenike i mogućnosti upisa i stipendiranja. U 2011. godini planira se daljnja implementacija eksperimentalnih programa (automehaničar, wellness kuhar, instalater sustava vode, plina, grijanja i hlađenja) u pilot školama, promocija deficitarnih zanimanja, promocija većeg uključivanja djevojaka u tradicionalno „muška“ zanimanja te razvoj lokalnih partnerstava u profesionalnom usmjeravanju učenika. Hrvatski zavod za zapošljavanje kroz Anketu o profesionalnim namjerama učenika završnih razreda osnovnih i srednjih škola utvrđuje profesionalne namjere 74 •

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti učenika. Tijekom 2010. godine ukupno je anketirano 57.367 učenika, odnosno 40.449 učenika osnovne škole, te 16.918 učenika srednje škole, što čini 84% ukupne populacije učenika završnih razreda osnovne škole i 36% učenika završnih razreda srednje škole u školskoj godini 2009./2010. Rezultate Ankete koja se provodi na velikom broju učenika, Hrvatski zavod za zapošljavanje prosljeđuje relevantnim institucijama na regionalnim i na nacionalnoj razini. Namjere učenika za upis u pojedina zanimanja relevantne su za praćenje njihovih potreba i planiranja upisa i kvota za pojedina zanimanja. Iskazane namjere učenika također mogu ukazivati na potrebu promocije pojedinih deficitarnih zanimanja za koja ne postoji interes učenika. U 2010. godini Zavod je u suradnji s Nacionalnom zakladom za potporu učeničkom i studentskom standardu koja dodjeljuje stipendije učenicima i studentima sudjelovao u definiranju kriterija i izradi popisa programa studija –zanimanja s obzirom na potrebe regionalnog tržišta rada za koje će se dodjeljivati stipendije. Aktivnost 3. Hrvatski zavod za zapošljavanje redovito provodi aktivnosti informiranja učenika završnih razreda osnovnih i srednjih škola, studenata te mladih osoba kojima je potrebna pomoć u odabiru zanimanja, odnosno razvoja karijere. Tijekom 2010. godine u svrhu informiranja studenata o aktivnostima Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje i drugim relevantnim informacijama o traženju posla tiskano je 1.350 različitih letaka i brošura za studente. U suradnji s Ministarstvom znanosti obrazovanja i športa tiskano je i distribuirano 2.500 brošura za studente o mogućnostima upisa na studij. Također je u organizaciji Zavoda izrađeno i tiskano pet regionalnih brošura „Kamo nakon osnovne škole?“ za učenike završnih razreda osnovne škole o mogućnostima upisa u srednje škole u nakladi od 12.750 primjeraka tiskanih brošura i 27.440 primjeraka brošura na CD-u. Osim tiskanja letaka i brošura Hrvatski zavod za zapošljavanje sustavno i kontinuirano provodi individualno i grupno profesionalno informiranje. Profesionalno informiranje jest proces koji podrazumijeva pružanje informacija relevantnih za donošenje odluka o odabiru zvanja, zanimanja i područja rada. Tijekom 2010. godine ukupno je aktivnostima profesionalnog informiranja (individualnog i grupnog) obuhvaćeno 20.507 nezaposlenih osoba od čega je oko 3.930 mladih osoba do 24 godine (studenti i drugi). Sve navedene aktivnosti osiguravaju informiranje mladih i na temelju analize koja je izvršena temeljem rezultata Ankete poslodavaca koju Hrvatski zavod za zapošljavanje provodi svake godine. Aktivnost 4. Hrvatski zavod za zapošljavanje kontinuirano pruža podršku obrazovnom sustavu kroz edukacije i informiranja stručnih suradnika škola i drugih dionika na tržištu rada u području profesionalnog usmjeravanja. U 2010. godini ukupno je provedeno 55 radionica na različite teme iz područja profesionalnog usmjeravanja u koje je uključeno 1.092 stručnih suradnika škola i drugih institucija. Nadalje, u tijeku je priprema IPA projekta „Usluge Hrvatskog zavoda za zapošljavanje klijentima: Unaprjeđenje cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja i ICT podrška“ kojega je nositelj Hrvatski zavod za zapošljavanje. Svrha projekta jest podržati razvoj sustava cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja u Republici Hrvatskoj. Jedna od komponenti predloženog projekta jest 75

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti uspostava Nacionalnog foruma u području profesionalnog usmjeravanja koji će biti temeljen na partnerstvu dionika na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnim razinama. Također se planira pregled postojećeg zakonodavstva i prijedlozi njegova unapređenja za područje profesionalnoga usmjeravanja, upravljanja i razvoja karijere. Područne službe Zavoda također kontinuirano surađuju s fakultetima u području informiranja studenata o potrebama tržišta rada. Aktivnost 5. Osnivanje pilot centara za cjeloživotno profesionalno usmjeravanje predviđeno je u sklopu IV. komponente Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) „Razvoj ljudskih potencijala“ provoditi projekt „Usluge Hrvatskog zavoda za zapošljavanje klijentima: Unaprjeđenje cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja i ICT podrška“. Opći cilj projekta je poduprijeti razvoj kapaciteta hrvatskih javnih institucija i relevantnih nevladinih partnera iz područja zapošljavanja. Ugovorom o nabavi roba predviđena je nabava informatičke opreme za unaprjeđenje ICT sustava Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te nabava informatičke i uredske opreme, kao i namještaja za opremanje Centara za informiranje i savjetovanje o karijeri. Kroz aktivnosti projekta usmjerene na unaprjeđenje cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja, 2011. godine osnovat će se sedam Centara za informiranje i savjetovanje o karijeri – CISOK (u Zagrebu, Osijeku, Koprivnici, Varaždinu, Slavonskom Brodu, Zadru i Šibeniku). Također planira se uspostava Nacionalnog foruma u području profesionalnoga usmjeravanja temeljenog na partnerstvu dionika na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, te pregled i moguće izmjene zakonodavnog okvira u području profesionalnoga usmjeravanja. Planirana sredstva: Sredstva redovne djelatnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Utrošena sredstva: Sredstva redovne djelatnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Mjera 3. Poticati i subvencionirati zapošljavanje i poduzetništvo mladih Nositelj provedbe: MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA Rokovi provedbe: Aktivnost 1.: 2009. i kontinuirano Aktivnost 2.: 2010. i dalje kontinuirano Aktivnost 3.: 2009. Aktivnost 4.: 2010. Aktivnost 5.: 2010. i kontinuirano

Redni broj i naziv aktivnosti: 1. Promicati dostupne subvencije i olakšice za poslodavce koji zapošljavaju mlade kroz različite oblike informiranja i prilikom održavanja stručnih skupova, konferencija i okruglih stolova. 2. Ispitati potrebe i mogućnosti te osmisliti program koji bi potaknuo gospodarstvo na suradnju s obrazovnim institucijama odnosno osmisliti sustav volontiranja u institucijama i tvrtkama. 3. Uvesti porezne ili druge olakšice za zapošljavanje osoba do 29 godina. 76

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti 4. Ispitati potrebe i mogućnosti te osmisliti projekt makroregionalnog poduzetničkog inkubatora za mlade u Zagrebu, Rijeci, Osijeku i Splitu. 5. Subvencionirati pokretanje novih obrta/poduzeća kroz uspostavu jamstvenog fonda za mlade koji bi putem kreditiranja, subvencija i nepovratnih sredstava sufinancirao projekte mladih poduzetnika do 29 godina. Provedba mjere: Aktivnosti 1., 2. i 5. se provode kontinuirano. Aktivnosti 3. provedena u prethodnom razdoblju Aktivnost 4. je provedena. Suradnici u provedbi: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora, Hrvatska udruga poslodavaca, HAMAG i jedinice lokalne samouprave: Zagreb, Rijeka, Split i Osijek. Izvješće dostavlja: MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA Indikatori provedbe: Aktivnost 2. Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva provodi projekt „Dječji tjedan poduzetništva“ kroz program „Poduzetništvo i dječji vrtići“ i program „Poduzetništvo u osnovnim školama“, a u projekt je uključeno 4 vrtića i 4 osnovne škole. Posebna aktivnost u okviru Projekta „Obrazovanje za poduzetništvo“ je sufinanciranje učeničkih zadruga i učeničkih poduzeća u osnovnim i srednjim školama. Projekt je proveden u 61 školi. Prema raspoloživim podacima u Hrvatskoj djeluju 244 učeničke zadruge, a osnovana je i Hrvatska udruga učeničkih zadruga čije je smotre, sajmove i aktivnosti sufinanciralo Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva. Svi članovi zadruga volonterki provode aktivnosti. Aktivnost 4. Studentski poduzetnički inkubatori pokrenuti su na: Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, Ekonomskom fakultetu u Splitu, Gospodarskom učilištu u Križevcima, Veleučilištu u Požegi i Visokoj tehničkoj školi u Bjelovaru. Aktivnost 5. Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva provodilo je projekte poticanja malog i srednjeg poduzetništva, u kojima su sudjelovali i mladi te su tijekom 2010. godine dodijeljene potpore mladim poduzetnicima (do 30 godina starosti) 2010. godini. (Tablica 5.) Tablica 5.
Projekt Broj potpora Iznos dodijeljenih potpora

Konkurentnost i inovacije PG – Projekt GAZELE Poduzetništvo u kulturi Inovacijom do konkurentnosti – inovatori, fizičke osobe Inovacijom do konkurentnosti – subjekti malog gospodarstva

24 2 6 2 14

1.771.000,00 1.000.000,00 115.000,00 26.000,00 630.000,00 77

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti Obrazovanje u obrtništvu Obrazovanje u OBRTNIŠTVU – Aktivnost E – Poticaji izvođačima praktične nastave za obrtnička zanimanja Obrazovanje za poduzetništvo Obrazovanje za poduzetništvo – Aktivnost 1, 3 i 5 Poticanje razvoja obrta Dokvalifikacije i prekvalifikacije u obrtništvu Poduzetništvo mladih, početnika i osoba s invaliditetom Poduzetništvo mladih, početnika i osoba s invaliditetom Poduzetništvo žena Poduzetništvo žena Razvoj umjetničkih i tradicijskih obrta Očuvanje obrtničke tradicije Tradicijski obrti Umjetnički obrti UKUPNO
Izvor: Registar potpora, privremeni podaci do zaključenja analize potpora

13 13 1 1 53 53 244 244 142 142 38 1 35 2 515

167.000,00 167.000,00 27.600,00 27.600,00 91.798,00 91.798,00 2.407.500,00 2.407.500,00 1.346.000,00 1.346.000,00 874.500,00 30.000,00 814.500,00 30.000,00 6.685.398,00

Utrošena sredstva: U svrhu promidžbe poduzetništva djece i mladih utrošeno je 300.000,00 kuna, u svrhu sufinanciranje učeničkih zadruga i učeničkih poduzeća 722.000,00 kuna, a Aktivnosti 5.: 6.685.398,00 kuna. U svrhu provedbe mjere sveukupno je utrošeno 7.707.398,00 kuna. Izvješće dostavlja: HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE Indikatori provedbe: Aktivnost 1. Predstavnici Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje i u 2010. godini nastavili s aktivnostima izrade Akcijskog plana i strategije učenja za poduzetništvo „Poduzetna Hrvatska“. Strategija je od strane Vlade Republike Hrvatske prihvaćena u lipnju 2010. godine. Od lipnja 2010. godine sve područne službe Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje (22) aktivno su sudjelovale u provedbi mjera Akcijskog plana Strategije učenja za poduzetništvo „Poduzetna Hrvatska“. Predstavnici Zavoda sudjelovali su na brojnim tribinama i okruglim stolovima na temu razvoja poduzetništva i poduzetničkih vještina. Održana su grupna profesionalna informiranja učenika završnih razreda srednjih škola na temu odabira karijere, sa sadržajima koja su ukazivala na potrebu cjeloživotnog učenja i obrazovanja za poduzetništvo, organizirane su radionice za učenike završnih razreda srednjih škola na temu razvoja profesionalne karijere, s naglaskom na potrebu cjeloživotnog učenja i obrazovanja za poduzetništvo kao jednoj od ključnih kompetencija u odabiru budućeg zanimanja. Individualna savjetovanja učenika bila su usmjerena na osvješćivanje potrebe cjeloživotnog učenja i obrazovanja za poduzetništvo. Također u suradnji sa županijama, komorama i različitim udrugama na regionalnoj razini, predstavnici Zavoda sudjelovali su u projektima osposobljavanja nezaposlenih osoba 78

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti za poduzetništvo i razvoja poduzetničkog mišljenja nezaposlenih osoba kroz provedbu i organizacija različitih radionica. Održan je okrugli stol „Mladi na tržištu rada“ u okviru kojeg su prezentacije o mogućnostima poduzetništva mladih imale vježbeničke tvrtke Ekonomske škole, Tehničke škole, Industrijsko obrtničke i Poljoprivredne škole iz Slavonskog Broda. U okviru Sajma poslova i Sajma izbora zanimanja održane su radionice „Kako odabrati zanimanje” za učenike na kojima je bilo govora i o poduzetničkim vještinama. Zavod je zajedno s Hrvatskom gospodarskom komorom i Veleučilištem u Požegi sudjelovao u pripremi projektne ideje za program predinkubacijskog centra pri veleučilištu u Požegi. Projektna ideja se razvijala u sklopu projekta Mladi na tržištu rada i biti će sastavni dio Akcijskog plana za zapošljavanje mladih. Kontinuirano se radi na umrežavanju s obrazovnim institucijama (srednjim školama i učilištima na području županije) radi promoviranja poduzetničkih vještina za potrebe tržišta rada. U sklopu projekta „Zajedno prema novom kurikulumu“ komponente IV. IPA-e, gdje je nositelj projekta Tehnička škola Nikole Tesle Vukovar, a partner na projektu je Ekonomska škola Vukovar, Zavod za zapošljavanje Područna služba Vukovar, kao član multidisciplinarnog tima, sudjelovao je u razdoblju od 25. - 29. studeni 2010. godine na radionici „Izrada školskog kurikuluma“. U okviru navedenog projekta u tijeku 2011. godine planirane su još četiri radionice. Aktivnost 2. Predstavnici Zavoda sudjelovali su na konferenciji „Hrvatska u susret 2011. Europskoj godini volontiranja: Značaj i uloga koordinatora volontera“ i okruglom stolu pod nazivom „Vrednovanje volonterskog rada u sustavu visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj“ u svrhu upoznavanja s modelom volontiranja u različitim zemljama EU, raspravi i iznalaženju načina sveobuhvatnog implementiranja modela volontiranja u svakodnevnu praksu. Aktivnost 5. U okviru Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja 2009. i 2010. godine. Provedbom mjere Sufinanciranje samozapošljavanja dugotrajno nezaposlenih osoba bilo je uključeno 81 mlada osoba iz evidencije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Utrošena sredstva: U svrhu provedbe Aktivnosti 1. i 2. utrošena su sredstva redovne djelatnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a Aktivnosti 5.: 2.429.104,51 kuna Sveukupno je za provedbu mjere utrošeno 10.136.502,51 kuna, kao i sredstva redovne djelatnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

79

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

4.1.3.

SOCIJALNA POLITIKA

Mjera 1. Prevenirati nepohađanje i napuštanje škole poticanjem nastavka obrazovanja Nositelj provedbe: MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA Rokovi provedbe: Aktivnost 1.: 2009. Aktivnost 2.: 2009. – 2010. Aktivnost 3.: 2009. – 2010. Aktivnost 4.: kontinuirano

Redni broj i naziv aktivnosti: 1. Uvesti evidenciju i pratiti statističke pokazatelje nepohađanja osnovne i srednje škole, kao i prekida obrazovanja. 2. Provesti istraživanje kojim će se utvrditi objektivni, subjektivni i institucionalni uzroci nepohađanja i napuštanja škole među mladima u Republici Hrvatskoj. Utvrditi rizične skupine, rane znakove i rizične čimbenike za napuštanje škole. Utvrditi mladima prihvatljivije oblike stjecanja kvalifikacija za one koji su prekinuli školovanje. 3. Temeljem istraživanja razviti nacionalne prevencijske strategije, s naglaskom na strategije posebno usmjerene na rizične skupine i rizične čimbenike za pomoć mladima da ne napuste školu, da upišu srednju školu i za podršku tijekom školovanja. 4. Sufinancirati projekte organizacija civilnog društva koje razvijaju sustav programa za podršku mladima rizičnim za napuštanje škole koji uključuju individualne tutore, mentore i uzore starije/umirovljene osobe i osobe iz Romske zajednice. Provedba mjere: Aktivnost 1. je provedena u prethodnom razdoblju. Aktivnosti 2. nije bilo moguće provesti te će se provesti u narednom razdoblju Aktivnost 3. je djelomično provedena Aktivnost 4. se provodi kontinuirano. Suradnici u provedbi: Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Agencija za odgoj i obrazovanje, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Državni zavod za statistiku, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske te organizacije civilnog društva usmjerene radu s mladima. Indikatori provedbe: Aktivnost 2. Istraživanje kojim će se utvrditi objektivni, subjektivni i institucionalni uzorci napuštanja i nepohađanja škole među mladima će se provoditi nakon uvođenja metodologije praćenja svakog učenika po osobnom identifikacijskom broju (OIB-u). Aktivnost 3. U svrhu provedbe aktivnosti koje su posebno usmjerene na rizične skupine djece i mladih provedeno je sljedeće:

80

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti stručni skup Depresija i suicidalno ponašanje djece i mladih (Zadar, 16. travnja 2010. godine, Srednjoškolski đački dom Zadar, Zadar) održan u suradnji Agencije za odgoj i obrazovanje s Hrvatskim institutom za istraživanja mozga, Centrom za krizna stanja i Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi, stručni skup Depresija i suicidalno ponašanje djece i mladih (Osijek, 7. svibnja 2010. godine za stručne suradnike pedagoge i psihologe te odgajatelje, Srednjoškolski đački dom, Osijek) održan u suradnji Agencije za odgoj i obrazovanje s Hrvatskim institutom za istraživanja mozga, Centrom za krizna stanja i Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi i stručni skup Depresija i suicidalno ponašanje djece i mladih (Pula, 21. svibnja 2010. godine za stručne suradnike pedagoge i psihologe te odgajatelje učeničkih domova, Učenički dom Pula, Pula) održan u suradnji Agencije za odgoj i obrazovanje s Hrvatskim institutom za istraživanja mozga, Centrom za krizna stanja i Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi.

-

-

Aktivnost 4. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa je sukladno natječaju za financijske potpore projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2009./2010. sufinanciralo provedbu projekata koji, među ostalim, provode aktivnosti usmjerene mladima izloženim rizicima ranijeg napuštanja obrazovanja te mladima s teškoćama u razvoju koji su također izloženi navedenom riziku. Utrošena sredstva: U svrhu provedbe Aktivnosti 2. i 3. utrošena su sredstva redovne djelatnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, a Aktivnosti 4. dio sredstava već navedenih u Aktivnosti 2., Mjere 4. područja 1., kao i sredstva redovne djelatnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa . Izvješće dostavlja: MINISTARSTVO SOLIDARNOSTI Indikatori provedbe: Aktivnost 3. Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. kolovoza 2009. godine usvojila Nacionalnu strategiju prevencije poremećaja u ponašanju djece i mladih od 2009. do 2012. godine (Narodne novine, broj 98/09). Za koordinatore provedbe Nacionalne strategije prevencije poremećaja u ponašanju djece i mladih od 2009. do 2012. godine određeni su Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti i Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za prevenciju poremećaja u ponašanju djece i mladih. Navedena Nacionalna strategija obuhvaća niz mjera koje se odnose na utvrđivanje rizičnih skupina i rizičnih čimbenika za razvoj poremećaja u ponašanju, među kojima je i napuštanje škole, te se kontinuirano provodila tijekom 2010. godine. Utrošena sredstva: Sredstva redovne djelatnosti Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE

81

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti Izvješće dostavlja: HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE Indikatori provedbe: Aktivnost 2. Rizični čimbenici za napuštanje škole kod učenika utvrđuju se već dugi niz godina Anketom o profesionalnim namjerama koju provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje u suradnji sa školama. Anketom se identificiraju prioritetne skupine učenika kojima je potrebna profesionalna pomoć pri odabiru zanimanja, odnosno daljnjeg obrazovanja učenici sa zdravstvenim, socijalnim, psihofizičkim i drugim teškoćama. Nakon identifikacije prioritetnih skupina učenika istima se pruža profesionalna pomoć u odabiru zanimanja - savjetovanje koje uključuje medicinsku i psihološku obradu. Rezultat savjetovanja je mišljenje o najprimjerenijem obliku obrazovanja/osposobljavanja. Ankete o profesionalnim namjerama obrađuju se svake godine na razini područne službe, a u 2010. godini započeta je obrada Anketa na populaciji od 17.241 učenika u Republici Hrvatskoj. Aktivnost 3. Sustav profesionalnog usmjeravanja koji provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje u suradnji sa školama, osobito kada je riječ o mladima, prema rezultatima istraživanja provedenog u rujnu 2009. godine od strane Europske zaklade za izobrazbu (European Training Foundation – ETF) ocijenjen je vrlo kvalitetnim upravo zbog pozitivnog djelovanja u cilju ranih intervencija i preventivnog djelovanja. Model suradnje Zavoda i obrazovnih institucija te rane intervencije koje Zavod provodi kroz aktivnosti profesionalnog usmjeravanja smatraju se ključnim za nizak stupanj napuštanja redovnog školovanja u Republici Hrvatskoj. Rezultati istraživanja objavljeni su u glasilu CEDEFOP-a CEDEFOP-a (European Centre for the Development of Vocational Training) početkom 2010. godine. Već spomenuti projekt Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva „Strukovno obrazovanje usmjereno na tržište rada u Republici Hrvatskoj“ u kojemu je Hrvatski zavod za zapošljavanje jedan od partnera uključuje uspostavu modela lokalnih partnerstava u području profesionalnog usmjeravanja. Posebna pozornost u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje pridaje se učenicima koji imaju otežan pristup tržištu rada – učenici s teškoćama u razvoju i zdravstvenim teškoćama. Sukladno Odluci o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u srednje škole Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, učenici s teškoćama imaju pravo na direktan upis u srednju školu. Nadalje, prema istoj Odluci, učenici s težim zdravstvenim smetnjama imaju pravo na prednost pri upisu, što znači da se mogu upisati u odgovarajuću srednju školu s manjim brojem bodova i to do deset posto od bodova najniže rangiranog kandidata na ljestvici poretka učenika koji su ostvarili pravo upisa u tu školu odnosno program. Učenici s osobito teškim zdravstvenim smetnjama mogu se upisivati izravno u određene programe prema nalazu i mišljenju stručnog tima za profesionalno usmjeravanje. Uvođenje državne mature rezultiralo je izraženijom potrebom učenika srednjih škola za sve ranijim intervencijama u smislu profesionalnoga usmjeravanja, odnosno odabira zanimanja. Hrvatski zavod za zapošljavanje tako započinje s provođenjem aktivnosti profesionalnog usmjeravanja učenika već u trećem, a često opetovano i u četvrtom razredu srednjih škola. Tijekom 2010. godine savjetnici za profesionalno usmjeravanje u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje ukupno su savjetovali 4.973 učenika osnovne škole s teškoćama u razvoju, odnosno učenika sa zdravstvenim smetnjama.

82

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti U 2010. godini Hrvatski zavod za zapošljavanje je u suradnji s URIHO-m (Ustanovom za rehabilitaciju hendikepiranih osoba profesionalnom rehabilitacijom i zapošljavanjem), Gradom Zagrebom i Fondom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom surađivao u realizaciji modela profesionalne rehabilitacije „Radnog centra“ u Zagrebu. Tijekom 2010. godine dvije skupine mladih nezaposlenih osoba s invaliditetom (39 osoba) su završile šestomjesečni postupak profesionalne rehabilitacije u Radnom centru odnosno proces obnavljanja stručnih znanja i vještina, te provedbe radno socijalnih aktivnosti s ciljem povećanja zapošljivosti. Temeljem praćenja procesa rehabilitacije izvršena je procjena zapošljivosti korisnika Centra za koje se poslije završetka programa profesionalne rehabilitacije posredovalo pri zapošljavanju. Hrvatski zavod za zapošljavanje sudjelovao je u Projektu "Kontakt" čiji su nositelji udruga Igra i Forum za kvalitetno udomiteljstvo djece a čiji je cilj unapređenje životnih vještina djece i mladih u institucionalnom tretmanu tj. mladih koji su izišli ili se pripremaju za izlazak iz ustanova i udomiteljskih obitelji. U okviru projekta tijekom 2010. godine organizirana su 4 regionalna susreta mladih i predstavnika institucija "Samostalni i uključeni mladi" na kojima su sudjelovali predstavnici Zavoda. Izrađene su također brošure "Smjernice za zadovoljavanje potreba mladih izašlih iz sustava skrbi", te 2. nadopunjeno izdanja edukativne brošure "Katapult" u čijoj pripremi su aktivno sudjelovali i predstavnici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Utrošena sredstva: Sredstva redovne djelatnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Sveukupno su za provedbu mjere utrošena sredstva redovne djelatnosti sredstva redovne djelatnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Mjera 2. Razvijati sustav stipendiranja i kreditiranja učenika i studenata, kao i sustavno informiranje o stipendijama i kreditima Nositelj provedbe: MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA Rokovi provedbe: Aktivnosti 1., 2., 3., 4., 5. i 6.: kontinuirano

Redni broj i naziv aktivnosti: 1. Razviti sustav stipendiranja učenika koji uspješno pohađaju srednju školu i pratiti uspješnost tog sustava. 2. Razviti sustav stipendiranja i kreditiranja osoba na stručnim i sveučilišnim te poslijediplomskim studijima i pratiti uspješnost tog sustava. 3. Razviti programe stipendiranja učenika i studenata iz socijalno isključenih skupina, s invaliditetom te onih koji žive u izoliranim područjima te pratiti njihovu provedbu. 4. Upućivanje uputa stručno-pedagoškoj službi odgojno-obrazovnih ustanova o važnosti razvijanja dodatnih aktivnosti savjetovanja i pružanja posebne podrške učenicima i studentima iz socijalno isključenih skupina, s invaliditetom te onih koji žive u izoliranim područjima. Izvješćivanje nadležnih tijela državne uprave o takvim aktivnostima. 5. Osigurati materijalnu potporu za visokoškolsko obrazovanje mladima koji su, uslijed nedovoljne podrške obitelji, smješteni u institucije ili kod udomitelja. 83

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti 6. Potaknuti i financijski poduprijeti aktivnosti i projekte informiranja o mogućnostima obrazovanja i doškolovanja mladih iz socijalno isključenih skupina do kojih teže dopiru informacije. Provedba mjere: Aktivnosti 1., 2., 3., 4., 5. i 6. se provode kontinuirano. Suradnici u provedbi: Hrvatski zavod za zapošljavanje te strukovne udruge i udruge poslodavaca. Izvješće dostavlja: MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA Indikatori provedbe: Aktivnost 1. Stipendiranje učenika izravno provodi Ministarstvo turizma, Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva u suradnji s Hrvatskom obrtničkom komorom i Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa za pojedina zanimanja. Nadalje, stipendiranje provode i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i poslodavci te se kontinuirano prati uspješnost sustava stipendiranja. U cilju unaprjeđenja životnog i kulturnog standarda učenika i studenata Vlada Republike Hrvatske osnovala je Nacionalnu Zakladu za potporu učeničkom i studentskom standardu, a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. Temeljem programskih smjernica rada Vlade Republike Hrvatske i mjere iz Programa gospodarskog oporavka - Izrada programa mjera za unaprjeđenje rezultata obrazovanja u području matematike te prirodnih i tehničkih znanosti, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa i Nacionalna zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu u 2010. godini donijeli su kriterije za stipendiranje učenica i učenika u srednjim školama čiji su programi s težištem na matematici, prirodnim i tehničkim znanostima. Aktivnost 2. Tijekom 2010. godine u sustavu državnih stipendija bilo je oko 6.000 redovitih studenata sveučilišnih i stručnih studija koji su koristili neku od državnih stipendija (kategorija „A“ - za osobito nadarene studente, kategorija „B“ - za studente koji studiraju za deficitarna zanimanja i struke, kategorija „I“ - za studente s invaliditetom, kategorija „E“ - za studente koji imaju lošiji socijalni status, kategorija „G“ - za studente koji su do punoljetnosti bili u domovima za nezbrinutu djecu ili udomiteljskim obiteljima, kategorija „D1“ - za civilne žrtve rata i kategorija „P“ - za studente s invaliditetom koji pohađaju poslijediplomski studij). Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa stipendije dodjeljuje svake godine na javnom natječaju koji se provodi u suradnji s visokim učilištima u Republici Hrvatskoj novih 2.500 državnih stipendija u navedenim kategorijama. Aktivnost 3. Unutar sustava državnih stipendija redoviti studenti sveučilišnih i stručnih studija s invaliditetom mogu se natjecati za dodjelu stipendije u „I“ kategoriji te za kategoriju „P“ za studente poslijediplomskih studija. U 2010. godini bilo je ukupno 96 stipendista u „I“ kategoriji, a 15 studenata primalo je stipendiju u „P“ kategoriji koja podrazumijeva plaćanje školarine za poslijediplomski studij. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa je osiguralo subvencioniranje prijevoza za 103 studenta s invaliditetom na sveučilišnim i stručnim

84

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti studijima, veleučilištima, visokim školama te na poslijediplomskim studijima u Republici Hrvatskoj. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa je osiguralo financijska sredstva u svrhu stipendiranje učenika i studenata pripadnika romske nacionalne manjine. Nadalje, Uprava za nacionalne manjine provela je istraživanje o stipendiranju učenika i studenata pripadnika romske nacionalne manjine (vidi: Danilov, A., Basme C&T Ltd, Skopje: “Program stipendiranja Roma u Republici Hrvatskoj”) U sklopu Projekta resocijalizacije ovisnika o drogama koji su završili neki od programa odvikavanja od ovisnosti i rehabilitacije u terapijskoj zajednici ili zatvorskom sustavu te ovisnika koji su u izvanbolničkom tretmanu i duže vrijeme stabilno održavaju apstinenciju i pridržavaju se propisanog načina liječenja Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa financira troškove školarine srednjoškolskog obrazovanja i prekvalifikacije ovisnicima koji su uključeni u navedeni projekt. Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske je koordinator projekta. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa je u svrhu naknade troškova školovanja korisnika Projekta resocijalizacije ukupno utrošilo 366.198.99 kuna, a u svrhu: 20 školarina, 1 ciklus ECDL tečajeva u Zajednici „Susret“ (11 korisnika), 3 ciklusa tečajeva (osposobljavanje za računalnog operatera) u organizaciji penalnog sustava koji su održani u zatvorima i kaznionicama u Šibeniku, Puli i Glini (ukupno 34 korisnika). U školskoj godini 2009./2010. bilo je ukupno 60 korisnika Projekta resocijalizacije koji su se školovali ili prekvalificirali za zanimanje konobara, kuhara, mesara, prodavača, ekonomista, komercijalista, elektrozavarivača, dizajnera interijera i web dizajnera. U školskoj godini 2010./2011. do kraja 2010. godine u Projekt resocijalizacije bilo je uključeno 60 korisnika. Aktivnost 4. Ured za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu i Ured za studente s invaliditetom pri Sveučilištu J. J. Strossmayera u Osijeku razvili su niz aktivnosti u cilju pomoći studentima s invaliditetom te se iznimno u neke akcije uključuju i srednjoškolci završnih razreda kako bi ih upoznali s problematikom na fakultetskoj razini. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa je u sklopu provedbe Projekta resocijalizacije ovisnika o drogama obavijestilo odgojno-obrazovne ustanove o pravima i obvezama koje proizlaze iz projekta. Aktivnost 5. Materijalna potpora studentima koji su bili do punoljetnosti smješteni u domove za djecu ili udomiteljske obitelji osigurana je unutar sustava državnih stipendija odnosno putem dodjeljivanja državnih stipendija u kategoriji „G“. Aktivnost 6. Potaknuti i financijski poduprijeti aktivnosti i projekte informiranja o mogućnostima obrazovanja i doškolovanja mladih iz socijalno isključenih skupina do kojih teže dopiru informacije. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa je u školskoj godini 2010./2011. sufinancirao provedbu 6 projekata usmjerenih mladima iz socijalno isključenih skupina. Planirana sredstva: Sredstva redovne djelatnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa te u svrhu provedbe Aktivnosti 2. planirano 59.420.000,00 kuna, Aktivnosti 3.: 1.000.000,00 kuna u svrhu stipendija za studente s invaliditetom, a u svrhu subvencija za prijevoz studentima s invaliditetom: 640.000,00 kuna, a Aktivnosti 5.: 150.000,00 kuna. 85

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

Utrošena sredstva: U svrhu provedbe Aktivnosti 2. utrošeno je 40.301.700,00 kuna, a Aktivnosti 3.: 927.232,00 kuna za isplatu stipendija za studente s invaliditetom u 2010. godini za „I“ i „P“ kategorije, već navedenih u Aktivnosti 2., ove mjere. Nadalje, u svrhu provedbe Aktivnosti 3. dodatno je utrošeno 628.500,00 kuna u svrhu subvencija za prijevoz studentima s invaliditetom, 2.350.000,00 kuna u svrhu stipendiranje učenika i studenata pripadnika romske nacionalne manjine te 366.198,99 kuna u svrhu provedbe Projekta resocijalizacije ovisnika. U svrhu provedbe Aktivnosti 5. utrošeno je 143.856,00 kuna, već navedenih u Aktivnosti 2., ove mjere, a Aktivnosti 6.: 205.000,00 kuna iz dijela prihoda od igara na sreću, već navedenih u Aktivnosti 2., Mjere 4. područja 1. Ukupno utrošena sredstva iznose 44.573.630,99 kuna, kao i sredstva redovne djelatnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Izvješće dostavlja: ZAKLADA „HRVATSKA ZA DJECU“ Aktivnost 3. Zaklada "Hrvatska za djecu" raspisala je Javni natječaj za dodjelu 1000 stipendija redovitim studentima/cama javnih visokih učilišta u akademskoj godini 2010./2011. te 1000 stipendija učenicima/cama na redovitom srednjoškolskom školovanju u školskoj godini 2010./2011., ukoliko isti udovoljavaju propisanim kriterijima natječaja. Sukladno natječaju, pravo na stipendiju imali su kandidati/kinje koji temeljem bodovanja po kriterijima za dodjelu stipendija ostvare potrebni broj bodova. Kriteriji za dodjelu stipendija bili su: prosječan opći uspjeh u dosadašnjem školovanju, socijalni status, mjesto prebivališta, osvojene nagrade na državnim natjecanjima iz znanja, a dodatni kriterij za dodjelu stipendija je utvrđen status težeg invaliditeta kandidata/kinje prema posebnim propisima ili/i težeg invaliditeta roditelja kandidata/kinje. Način bodovanja detaljno je utvrđen Pravilnikom o vrstama, uvjetima i postupku za dodjelu potpora Zaklade "Hrvatska za djecu". Temeljem ocjene Povjerenstva za potpore Zaklade „Hrvatska za djecu“ Upravni odbor Zaklade donio je odluku o sklapanju ugovora o dodjeli stipendija sa 439 učenika/ca te sa 1004 studenata/tica. Budući da je zaprimljeno 9 izjava o odustajanju od stipendije te je tijekom ožujka 2011. godine bilo u tijeku zaprimanje upita o odustajanju od stipendija ukupan broj stipendiranih učenika/ca i studenata/tica će biti dostupan naknadno putem Internet stranice: http://www.mobms.hr/razno/zaklada-hrvatska-za-djecu.aspx. Utrošena sredstva: U svrhu provedbe Aktivnosti 3. utrošeno je 1.694.500,00 kuna iz dijela prihoda od igara na sreću. Izvješće dostavlja: MINISTARSTVO SOLIDARNOSTI OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE

Aktivnost 3. Kako je od školske godine 2009./2010. obvezno polaganje državne mature za učenike gimnazije i one učenike strukovnih škola koji žele nastaviti školovanje, a državna matura je prihvaćena kao zamjena za razredbeni ispit kod upisa na svim visokim učilištima u akademskoj godini 2010./2011, objavljen je Javni poziv za financiranje troškova pripremnih 86

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti tečajeva za polaganje ispita državne mature i upis na studijske programe u akademskoj godini 2010./2011. Pravo na povrat troškova jednog pripremnog tečaja za upis na visoko učilište u Republici Hrvatskoj mogla su ostvariti: djeca smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i djeca zatočenog ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, djeca hrvatskog ratnog i vojnog invalida iz Domovinskog rata te djeca dragovoljca iz Domovinskog rata. Pravo na povrat troškova pripremnih tečajeva u 2010. godini ostvarilo je 26 maturanata za što je Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti iz sredstava Državnog proračuna utrošilo 34.569,00 kuna. Ostvarenje prava na stipendiju tijekom redovitog srednjoškolskog obrazovanja, redovitog sveučilišnog i stručnog studija i prava na naknadu dijela troškova školarine poslijediplomskih studija na visokim učilištima ostvarila su djeca smrtno stradalih hrvatskih branitelja, djeca zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, djeca hrvatskog ratnog i vojnog invalida iz Domovinskog rata i djeca dragovoljca iz Domovinskog rata. Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti je temeljem Natječaja za dodjelu stipendija za školsku i akademsku 2009./2010. godinu, isplatilo 10.265 stipendija (6.484 učenicima srednjih škola, 3.764 studentima te dio naknade troškova za 17 kandidata na poslijediplomskom studiju) za što je iz sredstava Državnog proračuna utrošeno 63.721.400,00 kuna. Nadalje, temeljem Natječaja za dodjelu stipendija za školsku i akademsku godinu 2010./2011. pristiglo je 15.235 prijava, a uvjete za ostvarivanje prava na stipendiju ostvarilo je 10.527 kandidata (6.750 srednjoškolaca, 3.762 studenata i 15 polaznika postdiplomskih studija) za što je iz sredstava Državnog proračuna utrošeno 64.755.194,24 kuna. Utrošena sredstva: U svrhu provedbe Aktivnosti 3. utrošeno je 64.755.194,24 kuna iz dijela prihoda od igara na sreću i 34.569,00 kuna. Izvješće dostavlja: HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE Indikatori provedbe: Aktivnost 2. Hrvatski zavod za zapošljavanje sudjeluje kao jedan od partnera u projektu Nacionalne zaklade za pomoć učeničkom i studentskom standardu koja dodjeljuje stipendije studentima na sveučilišnom i poslijediplomskom studiju. Na temelju pokazatelja tržišta rada Hrvatski zavod za zapošljavanje predlaže kriterije i vrste programa za zanimanja koja su tražena na tržištu rada. Navedene informacije prosljeđuje svim relevantnim partnerima u području obrazovanja. Zavod kontinuirano provodi informiranje studenata o mogućnostima dobivanja stipendija. Jednako, savjetnici za profesionalno usmjeravanje Zavoda na temelju psihološke obrade donose stručna mišljenja za studente u svrhu dodjele stipendija. Aktivnost 3. Hrvatski zavod za zapošljavanje sudjeluje u Projektu resocijalizacije ovisnika o drogama koji su završili neki od programa odvikavanja od ovisnosti i rehabilitacije u terapijskoj zajednici ili zatvorskom sustavu, te ovisnika koji su u izvanbolničkom tretmanu i duže vrijeme stabilno održavaju apstinenciju i pridržavaju se propisanog načina liječenja. Nositelj ovog projekta je Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Vlade Republike 87

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti Hrvatske. Aktivnosti Zavoda u Projektu obuhvaćaju provedbu poticanja obrazovanja i zapošljavanja bivših ovisnika kroz aktivnosti profesionalnog usmjeravanja i subvencioniranja uključivanja korisnika Projekta u programe obrazovanja i zapošljavanja kao i intenzivnu suradnju s drugim mjerodavnim državnim tijelima, ustanovama i organizacijama civilnog društva uključenih u provedbu Projekta resocijalizacije. Tijekom 2010. godine u aktivnosti profesionalnog usmjeravanja uključeno je 68 nezaposlenih osoba – liječenih ovisnika o drogama. Tijekom godine provedeno je 140 profesionalnih informiranja i 114 profesionalnih savjetovanja za korisnike Projekta resocijalizacije. U 2010. godini za 51 korisnika izvršena je procjena radne sposobnosti, 34 korisnika Projekta su uključena u različite obrazovne programe dok su 22 liječena ovisnika bila uključena u radionice za stjecanje vještina aktivnog traženja posla. Nadalje, 9 korisnika Projekta resocijalizacije je zaposleno posredovanjem Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje dok ih je 9 uključeno u aktivnosti javnih radova. U 2010. godini Hrvatski zavod za zapošljavanje je u suradnji s URIHO-m (Ustanovom za rehabilitaciju hendikepiranih osoba profesionalnom rehabilitacijom i zapošljavanjem), Gradom Zagrebom i Fondom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom surađivao u realizaciji modela profesionalne rehabilitacije „Radnog centra“ u Zagrebu. Tijekom 2010. godine dvije skupine mladih nezaposlenih osoba s invaliditetom (39 osoba) su završile šestomjesečni postupak profesionalne rehabilitacije u Radnom centru odnosno proces obnavljanja stručnih znanja i vještina, te provedbe radno socijalnih aktivnosti s ciljem povećanja zapošljivosti. Temeljem praćenja procesa rehabilitacije izvršena je procjena zapošljivosti korisnika Centra za koje se poslije završetka programa profesionalne rehabilitacije posredovalo pri zapošljavanju. Aktivnost 4. Postojeći model profesionalnog usmjeravanja mladih koji se provodi u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje u suradnji sa školama, prema rezultatima istraživanja provedenog u rujnu 2009. godine od strane Europske zaklade za izobrazbu (European Training Foundation – ETF) ocijenjen je vrlo kvalitetnim upravo zbog pozitivnog djelovanja u cilju ranih intervencija i preventivnog djelovanja. Model suradnje Zavoda i obrazovnih institucija te rane intervencije koje Zavod provodi kroz aktivnosti profesionalnog usmjeravanja smatraju se ključnim za nizak stupanj napuštanja redovnog školovanja u Republici Hrvatskoj. Rezultati istraživanja bili su objavljeni u glasilu CEDEFOP-a (European Centre for the Development of Vocational Training) početkom 2010. godine. Tijekom 2010. godine predstavnici Zavoda su sudjelovali na različitim okruglim stolovima i radionicama o socijalnoj uključenosti osjetljivih skupina (primjerice PS Vukovar sudjelovao u radionici "Pravo na rad: osiguranje životne egzistencije osoba s invaliditetom", PS Virovitica organizirao okrugli stol "Profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje osoba s invaliditetom", PS Varaždin i PS Pula sudjelovala u edukaciji "Upoznajmo slijepe", PS Čakovec sudjelovao u edukaciji "Socijalno zadrugarstvo - nove mogućnosti za osobe s invaliditetom", PS Gospić je organizirao okrugli stol s temom „Obrazovanje i zapošljavanje osoba s invaliditetom“ za stručne suradnike obrazovnih i drugih institucija, predstavnici Središnje službe sudjelovali su na konferenciji o socijalnoj isključenosti u Republike Hrvatske u okviru projekta "Budućnost za sve II", XV. Hrvatskom simpoziju osoba s invaliditetom "Što ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju donosi osobama s invaliditetom" i drugi). Aktivnost 5.

88

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti Hrvatski zavod za zapošljavanje sudjelovao je u Projektu "Kontakt" čiji su nositelji udruga Igra i Forum za kvalitetno udomiteljstvo djece a čiji je cilj unapređenje životnih vještina djece i mladih u institucionalnom tretmanu tj. mladih koji su izišli ili se pripremaju za izlazak iz ustanova i udomiteljskih obitelji. U okviru projekta tijekom 2010. godine organizirana su 4 regionalna susreta mladih i predstavnika institucija "Samostalni i uključeni mladi" na kojima su sudjelovali predstavnici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Izrađene su također brošure "Smjernice za zadovoljavanje potreba mladih izašlih iz sustava skrbi", te 2. nadopunjena izdanja edukativne brošure "Katapult" u čijoj pripremi su aktivno sudjelovali i predstavnici Zavoda. Aktivnost 6. Na internetskim stranicama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje postavljene su dvije brošure koje se odnose na profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Brošure osiguravaju informacije o odluci o načinu ostvarivanja prava, zapošljavanju pod općim uvjetima, radnom odnosu osoba s invaliditetom, samozapošljavanju, te o kontaktima svih područnih službi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. U okviru IV Komponente IPA programa Razvoj ljudskih potencijala Hrvatski zavod za zapošljavanje provodi projekt „Poticanje intenzivnijeg uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada“ u razdoblju od siječnja 2010. do ožujka 2011. godine. Opći cilj projekta je promicanje socijalne uključenosti osoba s invaliditetom i njihova integracija na tržište rada. U sklopu projekta je izrađena studija „Položaj i potrebe osoba s invaliditetom na tržištu rada“ čiji su zaključci i preporuke dali smjernice za izradu akcijskih planova za zapošljavanje osoba s invaliditetom u osam odabranih županija. Provedena je edukacija 89 savjetnika-posrednika na tržištu rada o zakonodavnom okviru u području zapošljavanja osoba s invaliditetom i učinkovitom radu s poslodavcima. Dovršena je izrada tri priručnika: priručnika za savjetnike na tržištu rada, priručnika namijenjenog poslodavcima te priručnika namijenjenog osobama s invaliditetom za aktivno traženje posla. U sklopu treće komponente projekta, koju provodi Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom dovršena je izrada jedinstvenog web portala („sve na jednom mjestu“) namijenjenog osobama s invaliditetom, poslodavcima i široj javnosti te se planira provođenje javne kampanje s ciljem podizanja svijesti javnosti o potrebi i prednostima zapošljavanja osoba s invaliditetom. Hrvatski zavod za zapošljavanje sudjeluje i u radu radnih skupina drugih projekata unutar programa IPA 2007.-2009. godine, Komponenta IV kao što je primjerice projekt „Uključivanje učenika s teškoćama u obrazovanje za zapošljavanje“ čiji je nositelj Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, te projekt „Uspostava podrške u socijalnom uključivanju i zapošljavanju socijalno ugroženih i marginaliziranih skupina“ čiji je nositelj Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. Tijekom 2010. godine u okviru projekta „Uključivanje učenika s teškoćama u obrazovanje za zapošljavanje“ Hrvatski zavod za zapošljavanje sudjelovao je u provedbi informativnih radionica o financijskim i drugim oblicima potpore za poslodavce koji provode naukovanje, praktičnu nastavu i/ili zapošljavaju osobe s invaliditetom te su predstavnici Zavoda sudjelovali u radu radne skupine za harmonizaciju nacionalnog zakonodavstva s onim Europske unije u području obrazovanja učenika s teškoćama. Utrošena sredstva: Sredstva redovne djelatnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

89

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti Sveukupno je za provedbu mjere utrošeno 111.057.894,23 kuna, kao i sredstva redovne djelatnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Mjera 3. Istražiti učinke postojećih i razviti nove programe poticajnog zapošljavanja mladih s invaliditetom, mladih s teškoćama, mladih iz socijalno isključenih skupina i mladih koji žive u manjim i izoliranim mjestima Nositelj provedbe: MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA Rokovi provedbe: Aktivnost 1.: 2009. Aktivnost 2.: 2009. i kontinuirano Aktivnost 3.: 2010. i kontinuirano

Redni broj i naziv aktivnosti: 1. Provesti istraživanje/analizu prednosti i nedostataka, kao i učinkovitost postojećih programa zapošljavanja mladih iz socijalno isključenih skupina i mladih koji žive u manjim i izoliranim mjestima. 2. Osmisliti i provoditi programe poticajnog zapošljavanja, osobito one usmjerene na mlade iz socijalno isključenih skupina, mlade iz ratom pogođenih područja i mlade koji žive u manjim i izoliranim mjestima. 3. Organizirati edukacije koje će poticati poduzetništvo i samozapošljavanje mladih iz socijalno isključenih skupina i mladih koji žive u manjim i izoliranim mjestima. Provedba mjere: Aktivnost 1. je provedena u prethodnom razdoblju. Aktivnosti 2. i 3. se provode kontinuirano. Suradnici u provedbi: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi te organizacije civilnog društva usmjerene radu s mladima, kao i s mladima s invaliditetom, te zapošljavanju mladih. Izvješće dostavljaju: MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA i HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE Indikatori provedbe: Aktivnost 2. U okviru Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja u 2010. godini u mjeru Sufinanciranje zapošljavanja posebnih skupina nezaposlenih osoba bilo je uključeno 26 mladih nezaposlenih osoba. Također, podaci o zaposlenim i obrazovanim osobama liječenim ovisnicima do 29. godina starosti po mjerama iz Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja u 2010. godini po područnim službama, kao i ostali podaci o mladim osobama iz socijalno isključenih skupina nalaze se u prilogu 1. Aktivnost 3. U okviru Projekta resocijalizacije ovisnika o drogama koji su završili neki od programa odvikavanja od ovisnosti i rehabilitacije u terapijskoj zajednici ili zatvorskom 90

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti sustavu, te ovisnika koji su u izvanbolničkom tretmanu i duže vrijeme stabilno održavaju apstinenciju i pridržavaju se propisanog načina liječenja tijekom 2010. godine održane su regionalne edukacije u Opatiji za područje Ličko–senjske, Primorsko–goranske i Istarske županije, u Osijeku za područje Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Požeškoslavonske i Brodsko-posavske županije te u Zagrebu za područje Grada Zagreba, Zagrebačke, Karlovačke, Sisačko-moslavačke, Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničkokriževačke, Varaždinske, Međimurske i Krapinsko-zagorske županije. Predstavnici Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje sudjelovali su u navedenim regionalnim edukacijama koje potiču i informiraju o mogućnostima obrazovanja i zapošljavanja liječenih ovisnika o drogama. U okviru IPA, IV. komponenta: Razvoj ljudskih resursa Hrvatski zavod za zapošljavanje provodi projekt: Mladi na tržištu rada u trajanja od 18 mjeseci s početkom primjene 11. siječnja 2010. (detaljan opis Projekta nalazi se u izvješću u Području djelovanja Zapošljavanje i poduzetništvo, Mjera 2. Razviti institucionalne preduvjete i kapacitete za analizu i predviđanje potreba tržišta rada za znanjima i vještinama (kompetencijama) na svim razinama, Aktivnost 2.1. Izgraditi metodologiju analize i prognoze pokazatelja o položaju mladih na lokalnom tržištu rada prema programu završenog obrazovanja) Utrošena sredstva: U svrhu provedbe Aktivnosti 2. utrošeno je 721.266,51 kuna. U svrhu provedbe mjere sveukupno je utrošeno 721.266,51 kuna, kao i sredstva redovne djelatnosti Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Mjera 4. Poticati inicijative usmjerene na uvažavanje različitosti i jačanje socijalne integracije mladih iz socijalno marginaliziranih skupina, mladih s invaliditetom i teškoćama u razvoju, mladih u područjima pogođenim ratom, u ruralnim područjima, otocima i malim mjestima Nositelj provedbe: MINISTARSTVO SOLIDARNOSTI Rokovi provedbe: OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE

Aktivnost 1.: 2010. i kontinuirano Aktivnost 2.: 2009. i kontinuirano Aktivnost 3.: 2009. i kontinuirano

Redni broj i naziv aktivnosti: 1. Provođenje sustavnih istraživanja o mladima iz socijalno marginaliziranih skupina, mladih s invaliditetom i teškoćama u razvoju, sa svrhom osiguranja stručne podloge za koncipiranje i provođenje odgovarajuće socijalne politike prema mladima. 2. Putem natječaja financirati projekte udruga mladih s invaliditetom 3. U natječajima za financiranje projekata usmjerenih mladima prednost pružiti onima koji uključuju mlade iz socijalno marginaliziranih skupina, mladih u područjima pogođenim ratom, u ruralnim područjima, otocima i malim mjestima. Provedba mjere: Aktivnosti 1., 2. i 3. se provode kontinuirano. 91

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti Suradnici u provedbi: organizacije civilnog društva usmjerene radu s mladima, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske i Ured za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske. Indikatori provedbe: Aktivnost 1. Temeljem analize potreba mladih Obiteljski centar Grada Zagreba organizira i provodi radionice za mlade koji dio života provode u instituciji ili Dječjim domovima pod nazivom: „Priprema za samostalan život nakon duljeg boravka u odgojnoj instituciji“ te provodi individualno savjetovanje u savjetovalištu za mlade. Aktivnost 2. U svrhu provedbe navedene aktivnosti, kao jedno od prioritetnih područja aktivnosti za prijavu projekata na Natječaju za prijavu projekata udruga koje se bave problemima i zadovoljavanjem potreba osoba s invaliditetom i udruga koje pridonose borbi protiv droga i svih oblika ovisnosti u Republici Hrvatskoj za financijsku potporu iz dijela prihoda od igara na sreću za 2010. godinu bilo je definirano područje Projekti usmjereni mladima s invaliditetom. Navedeno područje obuhvaćalo je 5 potpodručja: 1. Uključivanje mladih osoba s invaliditetom u klubove mladih, kao i u skupine za samoizražavanje i samozastupanje; 2. Poticanje mobilnosti mladih s invaliditetom; 3. Kvalitetno organiziranje slobodnog vremena za mlade s invaliditetom; 4. Priprema mladih osoba s invaliditetom za partnerske odnose, roditeljstvo i obiteljski život; 5. Projekti usmjereni razvijanju multikulturalnosti, tolerancije, poštivanja različitosti i sudjelovanja mladih s invaliditetom u društvu. Navedeni poziv bio je objavljen 2. travnja 2010. godine. Sukladno Odluci o raspodjeli financijskih sredstava za projekte udruga koje se bave problemima i zadovoljavanjem potreba osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj iz raspoloživih financijskih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću za 2010. godinu osigurana je financijska potpora za 40 projekata usmjerenih mladima s invaliditetom, a ukupno je odobreno 3.746.808,00 kuna (Popis projekata koji su ostvarili financijsku potporu: http://www.mobms.hr/media/1656/rezultati%20za%20web.pdf). Pored navedenih projekata i u području Osiguravanje usluge osobnog asistenta za osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta osigurana je financijska potpora za 2 projekta Udruge studenata s tjelesnim invaliditetom "Korak" u ukupnom iznosu od 116.381,00 kuna, a kroz koje je usluga osigurana za 3 korisnika. Aktivnost 3. U natječajnim postupcima za financiranje projekata usmjerenih mladima članovi Stručnih radnih skupina su, osim glavnih pokazatelja o kvaliteti predloženoga projekta, troškovima i institucionalnoj sposobnosti udruge, uzeli u obzir i podatke o uključivanju mladih iz socijalno marginaliziranih skupina, mladih u područjima od posebne državne skrbi, u ruralnim područjima, malim mjestima i otocima te je zadovoljavanje nekog od gore navedenih kriterija uzeto kao prednost prilikom donošenja zajedničke ocjene i preporuke o sufinanciranju projekata.

92

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti Planirana sredstva: U svrhu provedbe Aktivnosti 2. planirano je 3.521.422,21 kuna iz dijela prihoda od igara na sreću. Utrošena sredstva: U svrhu provedbe Aktivnosti 2. utrošeno je 3.863.189,00 kuna iz dijela prihoda od igara na sreću. Izvješće dostavlja: MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA Indikatori provedbe: Aktivnost 2. U okviru Natječaja za financijske potpore projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2010./2011. sufinancirana je provedba 68 projekata usmjerenih djeci i mladima s invaliditetom. Aktivnost 3. Svi projekti izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja, a koji su usmjereni djeci i mladima kao dodatni oblik odgoja i obrazovanja, provode se u cilju nadopunjavanja znanja, vještina i kompetencija redovnog oblika obrazovanja. Sufinanciranjem provedbe projekata pridonosi se ne samo većim znanjima, već i organiziranom izvanškolskom provođenju vremena te se tijekom provedbe projekata koji su prilagođeni interesima, potrebama i sposobnostima djece i mladih pridonosi smanjenju rizika od napuštanja obrazovanja odnosno redovite nastave. Planirana sredstva: sredstva redovite djelatnosti Utrošena sredstva: U svrhu provedbe Aktivnosti 2. utrošeno je 2.790.000,00 kuna, već navedenih u Aktivnosti 2., Mjere 4. područja 1. Sveukupno utrošena sredstva za provedbu mjere iznose 3.863.189,00 kuna kao i dio sredstava navedenih u Aktivnosti 2., Mjere 4. područja 1.; Aktivnost 2., Mjere 4. područja 3.; Aktivnost 4., Mjere 6. područja 4.; Aktivnost 1., Mjere 4. područja 5. te Aktivnost 1., Mjere 3. područja 6. Mjera 5. Poticati stambeno osamostaljivanje i samostalni život mladih Nositelji provedbe: Aktivnost 1.: MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA Aktivnost 2.: MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI Rokovi provedbe: Aktivnost 1.: 2009. Aktivnost 2.: 2009. i kontinuirano

Redni broj i naziv aktivnosti:

93

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti 1. Donošenje strategije stanovanja koja će uključivati sveobuhvatno rješavanje pitanja stambenog zbrinjavanja mladih temeljem objektivnih pokazatelja o potrebama i najboljim mogućim modelima stambenog zbrinjavanja mladih. 2. Nastaviti s razvojem programa stambenog zbrinjavanja mladih koji napuštaju institucionalni smještaj za djecu bez roditeljske skrbi i povećati broj tih stambenih zajednica. Provedba mjere: Aktivnost 1. je djelomično provedena. Aktivnost 2. se provodi kontinuirano. Suradnici u provedbi: Jedinice lokalne samouprave. Izvješće dostavlja: MINISTARSTVO GRADITELJSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I

Aktivnost 1. Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva provodi program stambene gradnje u cilju provođenja mjera za zadovoljavanje stambenih potreba određenih skupina građana: Program Društveno poticane stanogradnje čije je provođenje regulirano Zakonom o društveno poticanoj stanogradnji (Narodne novine, broj: 109/01, 82/04, 76/07 i 38/09). Potrebno je istaknuti kako mladi nisu posebno izdvojena skupina čije se stambeno zbrinjavanje osigurava kroz navedeni program, međutim temeljem čl. 21. prvenstvo na kupnju stana, neovisno o načinu plaćanja, imaju građani koji prvi puta stječu stan u vlasništvo za potrebe svoga stanovanja. Program Društveno poticane stanogradnje provodi se izgradnjom stanova odnosno stambenih zgrada, organiziranom na način kojim se ostvaruje svrhovito korištenje javnih i drugih sredstava za pokriće troškova, osigurava povrat tih sredstava te omogućuje prodaja stanova uz obročnu otplatu pod pristupačnijim uvjetima od tržnih u pogledu kamata i rokova otplate. Jedinice lokalne samouprave na temelju provedene ankete utvrđuju liste prvenstva. Jedinica lokalne samouprave osigurava zemljište i snosi troškove opremanja tog zemljišta komunalnom infrastrukturom, a financijskim sredstvima Republike Hrvatske osigurava se pokriće troškova u dijelu koji odgovara visini 25% etalonske cijene građenja po m2 korisne površine stana. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji predviđa mogućnost da se javnim sredstvima potiče gradnja i rekonstrukcija (dogradnja i nadogradnja) zgrada i obiteljskih kuća kojima se osigurava fizičkim osobama novi stambeni prostor u propisanom standardu, veličini i cijeni koštanja stana. Za ostvarivanje ovog prava potrebno je da se osoba nalazi na listi prvenstva jedinice lokalne samouprave, posjeduje dokaz vlasništva odnosno dokaz da ima pravo graditi i zaključen ugovor s izvoditeljem radova koji je registriran za obavljanje poslova građenja. Pojedine jedinice lokalne samouprave osnovale su vlastite neprofitne pravne osobe koje također obavljaju sve poslove iz Programa društveno poticane stanogradnje. Bitna je pretpostavka za osnivanje Agencije za neprofitne pravne osobe da je provedena anketa zainteresiranih građana Republike Hrvatske radi rješavanja njihovih stambenih potreba. Stoga je, kroz Program društveno poticane stanogradnje Republika Hrvatska uključena u osiguranje stambenog smještaja mladih pod uvjetima povoljnijim od tržišnih donošenje Strategije socijalnog stanovanja nije ključno za rješavanje stambenog pitanja mladih obzirom da se isto trajno provodi kroz Program društveno poticane stanogradnje. 94

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti Nadalje, stambeno zbrinjavanje određenih skupina građana u nadležnosti je jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a Ministarstvo kroz Program društveno poticane stanogradnje, sukladno zakonskim obvezama, ispunjava potrebe stambenog zbrinjavanja mladih. Planirana sredstva: Sredstva redovne djelatnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. Utrošena sredstva: Sredstva redovne djelatnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. Izvješće dostavlja: MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI Indikatori provedbe: Aktivnost 2. U dječjim domovima čiji je osnivač Republika Hrvatska postoji ukupno 32 stambene zajednice ukupnog kapaciteta 89 mjesta, a popunjeno je ukupno 55 mjesta. Statistički podaci ukazuju da postojeći broj mjesta u stambenim zajednicama zadovoljava potrebe te trenutno nema potrebe za povećavanjem njihovog broja. Utrošena sredstva: Sredstva redovne djelatnosti Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi. Sveukupno su za provedbu mjere utrošena sredstva redovne djelatnosti Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva te Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi. Mjera 6. Razvijanje i organiziranje provedbe izvansudske nagodbe i alternativnih sankcija za maloljetne počinitelje kaznenih djela Nositelji provedbe: Aktivnost 1.: MINISTARSTVO PRAVOSUĐA Aktivnost 2.: MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI Aktivnost 3.: MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI Rokovi provedbe: Aktivnost 1., 2. i 3.: 2009. i kontinuirano

Redni broj i naziv aktivnosti: 1. Sustavno pratiti i podržavati razvoj i djelotvornu organizaciju službe za izvansudsku nagodbu za maloljetne počinitelje kaznenih djela dostupnu na području cijele Republike Hrvatske. 2. Sustavno pratiti i podržavati razvoj i djelotvornu provedbu izvaninstitucionalnih mjera prema maloljetnim počiniteljima kaznenih djela na području cijele Republike Hrvatske. 3. Osigurati uvjete za izvođenje posebnih obveza iz Zakona o sudovima za mladež, uključivanjem u komunalni rad i pohađanjem programa savjetovališta za mlade. 95

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

Provedba mjere: Aktivnost 1., 2. i 3. provode se kontinuirano. Suradnici u provedbi: Centri za socijalnu skrb te organizacije civilnog društva i ustanove usmjerene radu s mladima. Izvješće dostavlja: MINISTARSTVO PRAVOSUĐA Indikatori provedbe: Aktivnost 1. Do kraja 2008. godine educirana je skupina 15 edukatora za izvansudsku nagodbu, a u 2009. godini 38 posrednika iz Centara za socijalnu skrb s područja cijele Republike Hrvatske završilo je edukaciju, čime je osigurano proširenje izvansudske nagodbe i ustrojavanje novih službi. Ustrojene su Službe za izvan sudsku nagodbu u Zagrebu, Osijeku i Splitu. Tijekom 2010. godine u Centru za socijalnu skrb u Splitu broj službenika koji provode izvansudske nagodbe povećan je za jednog službenika. Aktivnost 2. Izvansudsku nagodbu provode Službe za izvansudsku nagodbu u Zagrebu, Splitu i Osijeku u predkaznenom i kaznenom postupku prema maloljetniku i mlađem punoljetniku. U Centru za socijalnu skrb u Splitu broj službenika koji rade izvansudsku nagodbu povećan je za jednog službenika u 2010. godini. Broj predmeta izvansudske nagodbe za maloljetne počinitelje kaznenih djela u 2010. godini je bio 176, od toga u Splitu 10, u Zagrebu 101, a Osijeku 65. Planirana sredstva: U svrhu provedbe aktivnosti planirana su sredstva redovne djelatnosti. Utrošena sredstva: U svrhu provedbe Aktivnosti 1. utrošena su sredstva redovne djelatnosti, a Aktivnosti 2.: 298.940,06 kuna. Izvješće dostavlja: MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI Indikatori provedbe: Aktivnost 2. Tijekom 2010. godine u Osijeku je realiziran supervizijski susret za djelatnike koji su sudjelovali u edukaciji iz primjene metode izvansudske nagodbe u kaznenom postupku i imaju status edukatora i posrednika. Kriteriji i standardi za stručnjake - posrednike i medijatore izrađeni su po uzoru na austrijski i njemački model, uz edukaciju koju su provodili stručnjaci iz Austrije. Navedeni kriteriji, kao i prikaz ovog projekta opisani su u knjizi „Model izvansudske nagodbe u kaznenom postupku prema maloljetnicima i mlađim punoljetnim osobama“ čiji su izdavači Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske i Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet. 96

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi je, u suradnji s nizozemskim stručnjacima, kroz nekoliko radnih skupina intenzivno provodilo aktivnosti predviđenih projektom „Improving the quality of alternative sanctions and educational measures for youth with behaviour disorders“ („Unapređenje kvalitete provedbe alternativnih sankcija i odgojnih mjera prema mladima s poremećajima u ponašanju“) u sklopu programa Matra Preaccession Projects Programme (MPAP). Tako je u suradnji sa konzultantima, djelatnicima Centara za socijalnu skrb i ostalim sudionicima provedbe projekta izrađena analiza alternativnih mjera kao osnova za unapređenje njihove provedbe. Provođenje projekta nastavlja se i tijekom 2011. godine budući da su planirane i edukacije na ovu temu. Redovito se ažurira popis ustanova u kojima se provode posebne obveze na području Republike Hrvatske te je tijekom 2010. godine izvršena njegova nadopuna. U provedbi posebnih obveza značajnu ulogu imaju organizacije civilnog društva, društva crvenog križa, ustanove socijalne skrbi, vjerske organizacije, a sve više i lokalna zajednica kroz svoje komunalne djelatnosti. Uvidom u popis vidljivo je povećanje broja mjesta predviđenih za izvršavanje ovih posebnih obveza. Aktivnost 3. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi putem redovitih godišnjih izvješća sustavno prati i podržava razvoj i provedbu izvaninstitucionalnih mjera prema maloljetnim počiniteljima kaznenih i prekršajnih djela. Budući da se podaci za 2010. godinu obrađuju prema podacima Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi navodi u 2009. godini od strane Općinskog državnog odvjetništva izrečeno je 1.730 izvaninstitucionalnih mjera, od strane Sudova za mladež 3.795 izvaninstitucionalnih mjera, dok je od strane Prekršajnog suda izrečeno 865 izvaninstitucionalnih mjera. Ukupan broj od 6.390 izrečenih izvaninstitucionalnim mjera potvrđuje orijentaciju svih nadležnih tijela da se prilikom izricanja mjera prioritet daje upravo ovim mjerama. Nadalje, prema djeci i maloljetnicima s poremećajima u ponašanju, a sukladno odredbama Obiteljskog zakona izrečeno je 5.090 izvaninstitucionalnih mjera, dok je sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi izrečeno 7.545 izvaninstitucionalnih mjera. Kao jedan od oblika izvaninstitucionalnih mjera, tijekom 2010. godine u ukupno 25 centara za socijalnu skrb provodio se program „Malih kreativnih socijalizacijskih skupina“ koje su namijenjene radu s djecom iz rizičnih obitelji te njihovim roditeljima. Tijekom 2010. godine djelovalo je ukupno 90 kreativnih socijalizacijskih skupina, od čega je 16 skupina bilo u Zagrebu, a preostale na ostalim područjima Republike Hrvatske. U radu je obuhvaćeno 1.650 djece. Kao doprinos realizaciji ove mjere uz dosadašnje mogućnosti savjetovališnog rada ističemo i rad dviju udruga kojima je Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi dodijelilo sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću predviđena za financijsku potporu udrugama koje se bave socijalnom i humanitarnom djelatnošću i to za: • projekt „SPLIT PUP - Sveobuhvatni psihosocijalni tretman djece i mladih s poremećajima u ponašanju“ Udruge „Sto Koluri“ i • projekt „Psihološki tretman mladih s poremećajima u ponašanju“ Udruge „Sunce“. U svrhu proširenja mogućnost provedbe ove mjere dogovorena je suradnja sa Ministarstvom obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti vezano uz provedbu posebne obveze uključivanja u savjetovališni rad kada je on izrečen od strane Općinskog državnog odvjetništva, a koje će provoditi Obiteljski centri. Planirana sredstva: Sredstva redovne djelatnosti Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi. 97

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti Utrošena sredstva: U svrhu provedbe supervizijskog susreta utrošeno je 2.200,00 kuna. U svrhu unapređenja kvalitete provedbe alternativnih sankcija i odgojnih mjera prema mladima s poremećajima u ponašanju“ utrošena su sredstva Matra Programme for European Cooperation (MATRA) u iznosu od 300.000,00 EUR. U svrhu provedbe izvaninstitucionalnih mjera (PBIN), nadzora nad izvršenjem roditeljske skrbi, malih kreativnih socijalizacijskih skupina, izvansudske nagodbe utrošeno je 44.892.281,50 kuna. U svrhu potpore udrugama koje se bave socijalnom i humanitarnom djelatnošću utrošeno je 798.970,00 kuna već navedenih u Aktivnosti 4., Mjere 6. područja 4. Sveukupno utrošena sredstva za provedbu mjere iznose 45.193.421,56 kuna i oko 2.220.000,00 kuna (EUR iz sredstava donacija), kao i sredstva redovne djelatnosti Ministarstva pravosuđa i Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.

98

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

4.1.4. ZDRAVSTVENA ZDRAVLJE

ZAŠTITA

I

REPRODUKTIVNO

Mjera 1. Unapređivanje tjelesnog i mentalnog zdravlja mladeži Nositelj provedbe: MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI Rokovi provedbe: Aktivnost 1. i 5.: 2010. Aktivnost 2., 4., 6. i 7.: 2011. Aktivnost 3.: 2009. i kontinuirano Aktivnost 8.: 2012.

Redni broj i naziv aktivnosti: 1. Izrada Smjernica za postupanje u svezi reproduktivnog zdravlja mladih (specificirano za djevojke i mladiće), s osobitim naglaskom na rano otkrivanje i pravovremeno liječenje spolno prenosivih bolesti i raka vrata maternice. 2. Proglašavanje Smjernica za postupanje obveznima za djelatnost službe školske medicine i ginekoloških ambulanti koje se bave adolescentima. Uspostavljanje sustava kontinuiranog i redovnog statističkog praćenja podataka iz navedene djelatnosti u Zavodu za javno zdravstvo. 3. Provoditi program prevencije i suzbijanja HIV/AIDS-a, hepatitisa i drugih zaraznih i spolno prenosivih bolesti. 4. Ustrojiti mobilne savjetodavne timove stručnjaka na ruralnim i teško dostupnim područjima. 5. Ustrojavanje sustava praćenja pokušaja samoubojstava i samoubojstava (ustrojavanje jedinstvene baze podataka) u sustavu zdravstva. 6. Donošenje Programa prevencije samoubojstava. 7. Donošenje zakonskog ili provedbenog propisa o provođenju mjere psihijatrijskoga čuvanja i liječenja za mlade za koje je nužna privremena institucionalizacija temeljem Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama i Zakona o sudovima za mladež. 8. Ustrojavanje specijaliziranih ustanova (ili posebnih odjela u postojećim ustanovama) za provođenje mjere psihijatrijskoga čuvanja i liječenja za mlade u makroregionalnim središtima. Provedba mjere: Aktivnost 1. i 5. su provedene. Aktivnosti 2., 4., 6., 7. i 8. će se provesti sukladno roku provedbe, odnosno u narednom razdoblju. Aktivnosti 3. se provodi kontinuirano. Suradnici u provedbi: Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo pravosuđa, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Državni zavod za statistiku, Hrvatski zavod za mentalno zdravlje, Hrvatsko društvo za školsku i sveučilišnu medicinu HLZ-a, Županijski zavodi za javno zdravstvo te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

99

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

Indikatori provedbe: Aktivnost 1. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi je izradilo i objavilo Preporuke stručnih društava Hrvatskog liječničkog zbora o cijepljenju protiv Humanog papiloma virusa. Cijepljenje protiv Humanog papiloma virusa uvedeno je u preporučena cijepljenja Godišnjeg programa cijepljenja Republike Hrvatske kao preporučena neobvezna cijepljenja. Aktivnost 3. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi kontinuirano provodi edukacije o spolno prenosivim bolestima i HIV-u te kontinuirano djeluju Savjetovališta za dobrovoljno testiranje pri Zavodima za javno zdravstvo. Aktivnost 5. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi je izradilo prijedlog Nacionalnog programa prevencije samoubojstava kod djece i mladih, za razdoblje od 2011. do 2013. godine te je isti usvojen na 104. sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 20. siječanj 2011. godine. Planirana sredstva: U svrhu provedbe Aktivnosti 3. planirano je 2.582.910,00 kuna. Utrošena sredstva: U svrhu provedbe Aktivnosti 3. utrošeno 2.479.169,00 kuna. Mjera 2. Osigurati rad višenamjenskih savjetovališta unutar zdravstvenog sustava, pri službama školske medicine, uz podršku obrazovnog sustava i kompetentnih organizacija civilnog društva. U svakoj županiji potrebno je odrediti jedinicu koja će biti centar podrške pružanja informacija, provođenja kvalitetnih programa u svezi spolnih bolesti, bolesti ovisnosti, pomoći u kriznim situacijama, rizičnim ponašanjima, problematike spola, seksualnosti i reproduktivnog zdravlja Nositelj provedbe: MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI Rokovi provedbe: Aktivnosti 1., 2. i 4.: 2009. i kontinuirano Aktivnost 3.: 2009.

Redni broj i naziv aktivnosti: 1. Unaprijediti znanje i vještine liječnika školske medicine za rad u savjetovalištu za reproduktivno zdravlje s učenicima osnovnih i srednjih škola i studentima. 2. Osposobiti školske liječnike za učinkovitije uočavanje problema i rješavanje problema u vezi s reproduktivnim zdravljem i mjerama prevencije u skladu s Nacionalnim programom prevencije raka vrata maternice. 3. Izrada stručnih kriterija i postupaka za rad s mladima u vezi sa spolno prenosivim infekcijama i kontracepcijom u Savjetovalištima za reproduktivno zdravlje pri Službama za školsku medicinu. 4. Nastaviti s osnivanjem Savjetovališta za reproduktivno zdravlje pri Službama za školsku medicinu. 100

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti Provedba mjere: Aktivnost 1., 2. i 4. se provode kontinuirano. Aktivnost 3. je djelomično provedena. Suradnici u provedbi: Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. Indikatori provedbe: Aktivnost 1.: Proveden tečaj trajnog usavršavanja „MOVE- kratka motivacijska intervencija / savjetodavni rad s mladima rizičnog ponašanja“ u Zagrebu od 25. - 27. studenog 2010. godine u suradnji Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Aktivnost 2.: Održani su stručni skupovi Sekcije za humani papiloma virus Hrvatskog društva za spolno prenosive infekcije Hrvatskog liječničkog zbora u Zagrebu, Rijeci, Zadru, Čakovcu i Osijeku. Aktivnost 3.: U svrhu unapređenja stručnih kriterija i postupanja u radu s mladima u vezi sa spolno prenosivim infekcijama i kontracepcijom Povjerenstvo za program razvoja centara za reproduktivno zdravlje djece i mladeži Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi izrađuje prijedlog. Aktivnost 4. Savjetovalište za planiranje obitelji i reproduktivno zdravlje ustrojena su u Zavodu za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ u Zagrebu te Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije u sklopu Službe za školsku medicinu. U savjetovalištima radi ginekolog i moguće je individualno cijepljenje protiv HPV infekcije. Planirana sredstva: Sredstva redovne djelatnosti Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi. Utrošena sredstva: Sredstva redovne djelatnosti Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi. Mjera 3. Inicirati pokretanje kontinuiranih edukacijskih programa i kampanja u javnim medijima, radi promicanja i unapređivanja zdravlja i zdravih stilova života mladih Nositelji provedbe: MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA URED ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE Rokovi provedbe: Aktivnost 1.: 2009. i kontinuirano Aktivnost 2.: kontinuirano 101

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

Redni broj i naziv aktivnosti: 1. Planiranje i provođenje medijske kampanje o promicanju i unapređivanju zdravlja i zdravih stilova života mladih, u obliku serije tematskih emisija po modelu kontakt emisija i parlaonica te poticanje projekata zdravstvenog odgoja kroz tiskane medije za mlade. 2. Provođenje kampanje suzbijanja ovisnosti: pušenje, alkohol i droga s osobitim naglaskom na obilježavanje međunarodnih dana i/ili mjeseca posvećenih suzbijanju različitih oblika ovisnosti. Provedba mjere: Aktivnosti 1. i 2. provode se kontinuirano. Suradnici u provedbi: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Agencija za odgoj i obrazovanje, Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga te organizacije civilnog društva usmjerene unapređivanja zdravlja i zdravih stilova života. Izvješće dostavlja: MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI Indikatori provedbe: Aktivnost 1. Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti putem 17 obiteljskih centara (Obiteljski centar Bjelovarsko-bilogorske županije, Obiteljski centar Dubrovačkoneretvanske županije, Obiteljski centar Istarske županije, Obiteljski centar Ličko-senjske županije, Obiteljski centar Krapinsko-zagorske županije, Obiteljski centar Koprivničkokriževačke županije, Obiteljski centar Karlovačke županije, Obiteljski centar Primorskogoranske županije, Obiteljski centar Požeško-slavonske županije, Obiteljski centar Sisačkomoslavačke županije, Obiteljski centar Splitsko-dalmatinske županije, Obiteljski centar Šibensko-kninske županije, Obiteljski centar Varaždinske županije, Obiteljski centar Virovitičko-podravske županije, Obiteljski centar Vukovarsko-srijemske županije, Obiteljski centar Grada Zagreba i Obiteljski centar Zadarsko-kninske županije) kontinuirano provodi medijske kampanje o promicanju i unaprjeđenju zdravlja i zdravih stilova života. Od navedenih aktivnosti ističemo sljedeće: Obiteljski centar Požeško- slavonske županije: - predavanje „Uspješno komuniciranje“, - tribina i radionica na temu “Tolerancija kao osobna vještina“ za roditelje i mlade, - radionica „Nenasilno rješavanje sukoba“ i - radionica „ Potrebe“ za djecu i mlade. Obiteljski centar Dubrovačko-neretvanske županije: - bezalkoholni „karaoka party“ u suradnji sa Odjelom za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, a koji su osmislili i promovirali učenici srednjih škola, - sudjelovanje na tribini o ovisnostima na području Dubrovačko-neretvanske županije i - distribucija letaka usmjerenih prevenciji ovisnosti.

102

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti Obiteljski centar Koprivničko-križevačke županije: - info štand „Sigurnost djece - odgovornost odraslih“ u sklopu Sajma mogućnosti u organizaciji Policijske uprave Koprivničko-križevačke županije i - distribucija letka “Rizična ponašanja djece i mladih“ te ostalih materijala kojima se promiču zdravi stilovi života među djecom i mladima. Obiteljski centar Bjelovarsko-bilogorske županije: - sudjelovanje u 2 radijske emisije za mlade na radio postaji Soundset Terezija: „Mladi i potrošačko društvo“ i „Prednosti i mane interneta“. Obiteljski centar Karlovačke županije: - sudjelovanje u emisiji Radio-savjetovalište na Hrvatskom Radio Karlovcu (svakih 14 dana kontinuirano), - sudjelovanje u radio emisijama Radio Slunja: emisija „Naša djeca“ o ovisnosti mladih i Radio Ogulina o alkoholizmu, - sudjelovanje u radio emisijama povodom Međunarodnog dana obitelji te vezano uz temu „Mladi i ovisnost“, - davanje izjava za intervjue za Karlovački tjednik i - sudjelovanje u emisijama TV 4 rijeke Karlovac. Obiteljski centar Zadarske županije: - organizacija sedam medijskih emisija s ciljem promicanja i unapređivanja zdravlja i zdravih stilova života djece i mladih. Obiteljski centar Krapinsko-zagorske županije - izrađeni informativno-edukativni letci koji su dijeljeni na svima provedenim edukativnim radionicama, tribinama, okruglim stolovima, javnim istupima te korisnicima obiteljskog centra, - u sklopu medijskih obilježavanja održano je 30 radio emisija i objavljeno je više tematskih članaka u tiskanim medijima te na internetskim portalima koji prate događanja u Krapinsko-zagorskoj županiji i na web stranicama obiteljskog centra, - preventivni program „ZNAM, HOĆU MOGU“ se provodi kontinuirano u osnovnim i srednjim školama u Krapinsko-zagorskoj županiji. Projekt se provodi u suradnji s Centrom za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, - održana promotivna i edukativna akcija na trgu županijskog središta u Krapini u svrhu obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama, 26. lipnja 2010. godine, - u sklopu aktivnosti povodom Mjeseca borbe protiv ovisnosti održano je 47 preventivno-edukativnih radionica, edukativno-informativna tribina i završna manifestacija „ZVUK JE DOBAR, ZVUK JE NAŠ PRIJATELJ“ u sklopu koje je održan koncert te podjela letaka s informativnim i edukativnim sadržajima i - radionice u sklopu Savjetovališta za mlade, Savjetovališta za roditelje, Savjetovališta za osobe s invaliditetom, Grupe podrške roditeljima djece s teškoćama u razvoju te na završnoj svečanosti IX Sportske igre učenika Krapinsko-zagorske županije. Obiteljski centar Ličko senjske županije: - predavanje za mlade i širu javnost „Poremećene uloge i patološki oblici ponašanja u obitelji alkoholičara“ povodom Mjeseca borbe protiv ovisnosti,

103

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti predavanje za učenike srednje škole „Izaberi život, a ne drogu“ povodom Mjeseca borbe protiv ovisnosti

Obiteljski centar Grada Zagreba - jednokratne radionice za mlade „Preuzimanje odgovornosti za vezu (brak) zajednički život“, - predstavljanje preventivnih aktivnosti obiteljskog centra usmjerenih prevenciji ovisnosti, - izrada edukativnih brošura i - radionice za mlade „Prevenirati, a ne krizirati“. Obiteljski centar Primorsko-goranske županije: - izrađeni i distribuirani leci, plakati i edukativne brošure te redovno sudjelovanje u radio-emisijama, - događanje “ Iskoristi dan", prezentacija „Ovisan o bojama“ za učenike povodom Mjeseca borbe protiv ovisnosti i - izložba plakata učenika “Drugi pogled na stvarnost“ povodom Međunarodnog dana borbe protiv zlouporabe droge. Obiteljski centar Varaždinske županije: - projekt „Ne, pušenju“ provođen je u 11 osnovnih škola te su održana predavanja za učenike, radionice, a nastavnici i stručni suradnici su educirani za primjenu programa sa svrhom prevencije pušenja, podijeljene su mentalne mape, letci za mlade i letci za roditelje te CD-i sa prezentacijom programa u svrhu pomoći voditeljima preventivnih programa u osnovnim i srednjim školama na području Varaždinske županije u izradi vlastitih programa, - predavanja za javnost u suradnji sa Caritasom Varaždinske biskupije te u suradnji sa Savjetom mladih Varaždinske županije, - predavanje za voditelje preventivnih programa u osnovnim i srednjim školama Varaždinske županije, - sudjelovanjem u radijskim emisijama te izradom članaka obilježen je Hrvatski dan nepušenja, - jednokratne radionice „Zdrava zajednica“ u cilju edukacije mladih o drogama, ovisnosti i štetnim posljedicama ovisnosti i - prigodne aktivnosti povodom Međunarodnog dana borbe protiv zlouporabe droga i Mjeseca borbe protiv ovisnosti. Obiteljski centar Virovitičko-podravske županije - akcija pod nazivom „Budi u Virki, budi svoj“ s ciljem promocije hobija i zdravih stilova života mladih provedena u suradnji sa u Zavodom za Javno zdravstvo Sveti Rok, Virovitica i Povjerenstvom za suzbijanje ovisnosti Virovitičko-podravske županije. Obiteljski centar Vukovarsko-srijemske županije: - održana predavanja za učenike osnovnih škola, - sudjelovanje na javnoj tribini u organizaciji Zdravstvene i veterinarske škole dr. A. Štampara, Vinkovci i - izrađene i distribuirane brošure „Ovisnosti među nama“ te jumbo-plakat.

104

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti Osim navedenog, Ministarstvo putem javnog natječaja sufinancira projekte udruga usmjerene prevenciji ovisnosti te su odobrena sredstva u iznosu od 5.167.011,00 kuna za 103 projekata udruga, te je jedno od potpodručja natječaja unaprjeđenje i promicanje zdravih stilova života (Vidi Mjeru 6. Aktivnost 4. ovog područja). Aktivnost 2. Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti je povodom Međunarodnog dana borbe protiv zlouporabe droga tiskalo letak „Biram život, drogu NE!“ u 135.000 primjeraka te je isti umetnut u Večernji list dana 26. lipnja 2010. godine. Letak sadrži informacije o najčešćim razlozima početka zlouporabe droga, znakovima koji ukazuju na mogući problem ovisnosti kao i vremenu kada su roditelji saznali o razvijanju ovisnosti kod djeteta i mlade osobe, adrese i kontakte centara za prevenciju ovisnosti i izvanbolničko liječenje ovisnosti. Posebno pozitivnim potrebno je istaknuti savjete za djecu i mlade i roditelje u svrhu prevencije ovisnosti. Međunarodni dana borbe protiv zlouporabe droga obilježen je sudjelovanjem predstavnika Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti i Obiteljskog centra Grada Zagreba na info-štandu postavljenom na Trgu Petra Preradovića u Zagrebu dana 18. lipnja 2010. godine u sklopu događanja u organizaciji Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske. Građanima su pružane informacije vezane uz prevenciju ovisnosti te su dijeljeni leci „Biram život, drogu NE!“ i edukativno - promotivni materijali Obiteljskog centra Grada Zagreba. Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti je povodom Mjeseca borbe protiv ovisnosti uputilo dopis preporuke: - svim udrugama koje sufinancira Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, a koje provode projekte koji se odnose na rad klubova mladih i projekte usmjerene prevenciji ovisnosti te regionalnim Info-centrima da prigodnim događanjima (predavanja, tribine, okrugli stolovi i slično) te pokretanjem edukacijskih programa i kampanja u javnim medijima obilježe Mjesec borbe protiv ovisnosti i - županijskim obiteljskim centrima da u suradnji s Centrima za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti te klubovima za mlade, regionalnim Info-centrima za mlade u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku i udrugama usmjerenim prevenciji ovisnosti, a koje sufinancira Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, obilježe Mjesec borbe protiv ovisnosti. Povodom Mjeseca borbe protiv ovisnosti obiteljski centri tiskali su i distribuirali niz stručno edukativnih materijala te proveli niz aktivnosti kako slijedi: Obiteljski centar Požeško - slavonske županije: - info-štandovi na dvije lokacije, - izrađeni, publicirani i distribuirani promidžbeni, informativni i edukativni letci obiteljskog centra, - tribina „Zajedno protiv ovisnosti“ u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Požeškoslavonske županije te Centrom za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti, - tribina „Zlouporaba droga i njezine štetne posljedice“ i - sudjelovanje u izradi tekstova za lokalne novine i te materijala za radio emisije. Obiteljski centar Koprivničko - križevačke županije: - radionice za srednjoškolce „Kvaliteta života mladih - mišljenje, očekivanja, odgovornosti“ u suradnji sa Centrom za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti 105

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije, Policijskom upravom Koprivničko-križevačke županije te Policijskom postajom Koprivnica. te povodom obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv zlouporabe droga: - predavanje „znati i živjeti zdravo“ u suradnji sa Centrom za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije, Policijskom upravom Koprivničko-križevačke županije te Policijskom postajom Koprivnica.
-

Obiteljski centar Bjelovarsko-bilogorske županije: - tribina „Ovisnosti modernog doba“ održana dana 15. prosinca 2010. godine na kojoj je predavač bila mr.sc. Bernardica Juretić uz sudjelovanje predstavnika i štićenika Zajednice „Susret“, a na kojoj je sudjelovalo 86 srednjoškolaca i njihovih nastavnika. Obiteljski centar Karlovačke županije: - predavanja „Mladi i ovisnost“ u 5 osnovnih škola i 1 srednjoj školi za 210 roditelja i 50 učenika, - parlaonica u Centru za mlade Grabrik „Mladi, ovisnost i nasilje“ za 20 sudionika i - okrugli stol u Ogulinu za 30 sudionika. Obiteljski centar Sisačko-moslavačke županije - sudjelovanje u radio emisiji na temu ovisnosti na Radio Sisku povodom Međunarodnog dana borbe protiv ovisnosti. Obiteljski centar Zadarske županije: - objavljeno devet članaka u pisanim medijima lokalne zajednice. Obiteljski centar Virovitičko-podravske županije - sudjelovanje u snimanju glazbene reklame za obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama, - promocija knjige „Važno je ne započeti; neki temeljni pojmovi psihologije ovisnosti“ povodom Međunarodnog dana borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama i - stručni članci objavljeni na Internet stranici obiteljskog centra. Aktivnosti provedene od strane udruga u sklopu provedbe projekata koji se odnose na rad klubova za mlade i projekata usmjerenih prevenciji ovisnosti, a za koje je financijsku potporu osiguralo Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti: - 29 udruga organiziralo je 63 predavanja u 23 grada i 4 općine te u 27 škola, - 18 udruga organiziralo je 22 javne tribine u 13 gradova, - 5 udruga organiziralo je 33 jave rasprave odnosno debate u 4 grada te u 26 škola, - 5 udruga organiziralo je 8 seminara odnosno edukacija u 5 gradova i u jednoj općini - 1 udruga je organizirala konferenciju, - 12 udruga je organiziralo 12 okruglih stolova u 6 gradova i 3 općine, - 29 udruga provelo je 81 radionicu u 13 gradova i 5 općina te u 27 škola, - 6 udruga sudjelovalo je u izradi 7 televizijskih emisija te je jedna udruga izradila 1 video spot, - 7 udruga sudjelovalo je u izradi 8 radio-emisija, - 8 udruga je sudjelovalo u izradi 13 članaka koji su objavljeni u regionalnim i lokalnim medijima te na Internet portalima za mlade, - 26 udruga je organiziralo distribuciju tiskanih materijala u 20 gradova i 3 općine, 106

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti 12 uduga je organiziralo 15 sportskih natjecanja odnosno događanja u 8 gradova i 2 općine i - 5 udruga je postavilo info-štandove u 7 gradova i 2 općine, - 4 udruge su organizirale prikazivanje je edukativnih dokumentarnih filmova, - 4 udruge su organizirale izložbe kreativnih radova, - 2 udruge su snimile i predstavile glazbeni CD i - 2 udruge su provodile savjetovanje vezano uz zlouporabu droga, a 1 udruga je pružala savjetovanja putem dežurnog telefona. Nadalje, udruge su objavljivale edukativne materijala na Internet stranici te je provođeno Online savjetovanje, provedeno je istraživanje na temu ovisnosti među mladima, snimljen je jedan dokumentarni film, održan je 2. Osječki festival zdravlja te postavljen interaktivni zdravi muzej, a održane su i sljedeće aktivnosti: - predstava za srednjoškolce, - koncert i glazbene večeri, - promicanje sportova i aktivnosti za mlade, - noćna akcija u suradnji s Policijskom postajom i - posjet zajednici liječenih ovisnika i stambenoj zajednici mladih. Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti je osiguralo financijsku potporu za rad regionalnih Info-centara za mlade koji pružaju mladima raznovrsne informacije na jednom mjestu, omogućuju pristup informacijama i pružaju mogućnost stjecanja vještina u njihovu pronalaženju. Niz informacija s ciljem zadovoljavanja potreba mladih pružaju putem svojih Internet stranica, osiguravanjem dostupnosti tiskanih materijala i literature, izravnim kontaktom u prostorima Info-centara, telefonom, elektroničkom poštom, uvidom u dokumentirane informacije (knjige, letke, video zapise i sl.) te provode niz aktivnosti sa ciljem promicanja zdravih stilova života. Povodom Mjeseca borbe protiv ovisnosti su provedene sljedeće aktivnosti: - regionalni Info-centar za mlade Osijek je održao 1 predavanje i 1 radionicu te organizirao postavljanje info-štanda - regionalni Info-centar za mlade Zagreb je održao 1 predavanje i 1 radionicu. Planirana sredstva: Sredstva redovne djelatnosti Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti i obiteljskih centara. Utrošena sredstva: Aktivnost 1.: sredstva redovne djelatnosti (za aktivnosti koje su realizirali obiteljski centri), Aktivnost 2.: troškovi kampanje za suzbijanje ovisnosti iznose 55.227,00 kuna, te sredstva redovne djelatnosti Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti i obiteljskih centara. Ukupno utrošena sredstva iznose 55.227,00 kao i sredstva redovne djelatnosti Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti i obiteljskih centara. -

107

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti Izvješće dostavlja: MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI Indikatori provedbe: Aktivnost 2. Provedeno je međunarodno istraživanje o zdravstvenom ponašanju učenika (Health Behaviour in School-aged Children) kao osnova za provođenje kampanja suzbijanja ovisnosti. Utrošena sredstva: Sredstva redovne djelatnosti Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. Izvješće dostavlja: MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA Indikatori provedbe: Aktivnost 1. Pojedine škole u suradnji s Hrvatskom radio televizijom tematiziraju područja koja se zatim obrađuju u okviru kontakt emisije „Parlaonica“ Hrvatske radio televizije. Aktivnost 2. U povodu obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama, 26. lipnja Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske i Agencija za odgoj i obrazovanje predstavili su aktivnosti koje se provode u svrhu prevencije zlouporabe droga iz svoje nadležnosti na Trgu Petra Preradovića u Zagrebu. U povodu obilježavanja Međunarodnog dana nepušenja, 31. svibnja Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske i Agencija za odgoj i obrazovanje pripremili su videospot „Ti odlučuješ“. Preuzimanje videospota omogućeno je s Internet stranice Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske i Agencije za odgoj i obrazovanje. Videospot je također bio prikazivan prije filmskih projekcija u dvoranama multipleks kina CineStar. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske i Agencija za odgoj i obrazovanje organizirali su stručni skup „Prevencija u odgojno-obrazovnim ustanovama“ 22. listopada 2010. godine. Na skupu je predstavljen Nacionalni program prevencije ovisnosti za djecu i mlade u odgojnoobrazovnom sustavu, te djecu i mlade u sustavu socijalne skrbi za razdoblje od 2010. do 2014. godine. Nadalje, u suradnji Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Ureda za suzbijanje droga Vlade Republike Hrvatske, Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Vukovarsko-srijemske županije i Agencije za odgoj i obrazovanje održan je stručni skup „Prevencija ovisnosti u odgojno-obrazovnim ustanovama“ 3. ožujka 2010. godine. Također, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa u suradnji s Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi te Uredom za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske uputilo je preporuke odgojno-obrazovnim ustanovama za prigodno obilježavanje međunarodnih dana odnosno mjeseci posvećenih suzbijanju različitih oblika ovisnosti. U okviru stručnog usavršavanja europskog projekta Unplugged - European Drug Addiction Prevention Trail Hrvatska je adaptirala i implementirala program Unplugged prevencija korištenja duhana, alkohola i drugih sredstava ovisnosti pod nazivom Imam stav. 108

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti Projekt na međunarodnoj razini implementira Mentor Foundation International (Velika Britanija), a u Republici Hrvatskoj ga provodi Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje te uz podršku Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske. Program je nastao na inicijativu European Union Drug Abuse Prevention (EUDAP) i podražava ga European Center on Drugs and Drug Addiction (EMCDDA). Program je baziran na učenju životnih vještina i konceptu socijalnih utjecaja u cilju promicanja pozitivnog i zdravog ponašanja te prevencije korištenja sredstava ovisnosti (pušenje, korištenje alkohola i drugih sredstava ovisnosti) i provodi se pet godina u 7 europskih zemalja: Austriji, Belgiji, Njemačkoj, Grčkoj, Italiji, Španjolskoj i Švedskoj. Znanstvena evaluacija učinkovitosti programa pokazala je kako je program učinkovit u odgodi prvog uzimanja sredstava ovisnosti (pušenje, alkohol, druge droge) te smanjenju korištenja alkohola, duhana i kanabisa kod mladih uključenih u program. U Republici Hrvatskoj program je proveden u 15 škola s područja Zagreba i okolice u okviru kojeg je stručno usavršavanje završilo 64 učitelja, 14 stručnih suradnika - socijalnih pedagoga. Završna konferencija u sklopu programa Imam stav održana je 17. studenoga 2010. godine. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Ured za suzbijanje droga Vlade Republike Hrvatske i Agencija za odgoj i obrazovanje pripremili su objavili u elektronskom i tiskanom obliku 1.500 primjeraka priručnika i radnih materijala Školski preventivni programi. Utrošena sredstva: Vidi Aktivnost 1., Mjere 6. područja 4. Izvješće dostavlja: URED ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE Indikatori provedbe: Aktivnost 1. Aktivnosti su se provodile u sklopu kampanje suzbijanja ovisnosti. Aktivnost 2. Tijekom 2010. godine nastavljeno je kontinuirano provođenje Programa aktivnosti medijske kampanje te su provedene sljedeće aktivnosti: - tiskani su i distribuirani edukativni i promidžbeni materijali namijenjeni roditeljima, djeci i mladima kojima je cilj bio upozoriti javnost na štetnosti zlouporabe droga i socijalno - zdravstvene posljedice ovisnosti (letci, brošure i ostali promotivni materijali - 2.600 primjeraka). - u suradnji sa Hrvatskim radijem izrađeni su radio jinglovi koji su se emitirali u mreži Hrvatskog radija (ukupno: 112 emitiranja). Pored navedenog, učestalo se u programu Hrvatskog radija emitiraju emisije na temu ovisnosti, a Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske je izradio i TV spot na temu ovisnosti koji se emitirao na Hrvatskoj radioteleviziji i RTL televiziji. (ukupno: 29 emitiranja). - u suradnji sa Hrvatskim radijem i Hrvatskom radiotelevizijom emitirane su emisije o različitim aspektima problema ovisnosti i zlouporabe droga. U svim emisijama ukazivalo se na problem ovisnosti o drogama, raširenosti zlouporabe droga te se nastojalo informirati građane o svim značajnijim aktivnostima Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske, kao i o ostalim aktivnostima koje se provode s ciljem suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj. Cilj aktivnosti je bio senzibilizacija javnosti za problem ovisnosti o drogama i podizanje razine svijesti građana o navedenom problemu. 109

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
-

-

-

-

Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske je organizirao program za obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama koji je održan na Trgu Petra Preradovića u Zagrebu 18. lipnja 2010. godine. Na navedenom događanju su, uz prigodan glazbeno-scenski program, ministarstva, Ured za suzbijanje zlouporabe droga, udruge usmjerene suzbijanju zlouporabe droga, zatvorske ustanove i druge mjerodavne institucije predstavili svoj rad u području suzbijanja ovisnosti o drogama i dijelili edukativnopromotivne materijale s ciljem prevencije ovisnosti. obilježavanje Mjeseca borbe protiv ovisnosti intenzivno se provodilo u razdoblju od 15. studenog do 15. prosinca 2010. godine nizom različitih aktivnosti od strane svih nadležnih tijela, ustanova i organizacija koje se bave suzbijanjem zlouporabe droge. U suradnji sa Hrvatskim radijem, Hrvatskom radiotelevizijom i RTL televizijom za vrijeme trajanja Mjeseca borbe protiv ovisnosti emitirani su preventivni jinglovi i emisije na temu zlouporabe droga i ovisnosti o drogama, tiskani su edukativnopromotivni materijali kao što su letci, brošure, plakati i majice s prigodnim natpisima. Isti su distribuirani odgojno - obrazovnim ustanovama, zdravstvenim ustanovama, udrugama te prigodom javnih manifestacija. Kao ostale značajne aktivnosti Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske mogu se izdvojiti: regionalne edukacije o Projektu resocijalizacije ovisnika, tematske sjednice županijskog povjerenstava Osječko - baranjske i Varaždinske županije na kojima su predstavljeni podaci o zlouporabi droga te Nacionalni program prevencije ovisnosti za djecu i mlade u odgojno - obrazovnom sustavu, te djecu i mlade u sustavu socijalne skrbi za razdoblje od 2010. do 2014. godine. Predstavljanje navedenog Nacionalnog programa stručnim suradnicima i voditeljima školskih preventivnih programa održano je u Vukovarsko - srijemskoj županiji koje je organizirano u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje. Nadalje, u Krapinsko - zagorskoj županiji organizirana je javna tribina na temu ovisnosti o drogama. s ciljem prevencije ovisnosti i senzibiliziranja javnosti za problematiku ovisnosti i pružanja podrške resocijalizaciji ovisnika, u suradnji sa terapijskim zajednicama, 8. prosinca 2010. godine održani su performansi terapijskih zajednica (kazališne predstave, modne revije, glazbeno - literarni program) u Kazalištu Vidra u Zagrebu. u suradnji sa županijskim povjerenstvima i organizacijama civilnog društva distribuirani su edukativni i promidžbeni materijali namijenjeni roditeljima, djeci i mladima kojima je cilj upozoriti javnost na štetnosti zlouporabe droga.

Utrošena sredstva: U svrhu provedbe Aktivnosti 2. planirano je 490.000,00 kuna. Utrošena sredstva: U svrhu provedbe Aktivnosti 2. utrošeno je 415.032,33 kuna. Sveukupno je za provedbu mjere utrošeno 470.259,33 kuna, kao i sredstva redovne djelatnosti Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa te Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske.

110

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

Mjera 4. Kontinuirano provoditi programe razvijanja prometne kulture i veće sigurnosti u prometu za mlade kroz posebne školske aktivnosti i kampanje radi smanjenja broja ozljeda i smrtnosti u prometu te programe za osvješćivanje mladih u pogledu opasnosti rukovanja oružjem i zaostalim minsko-eksplozivnim sredstvima Nositelj provedbe: MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA Rokovi provedbe: Aktivnosti 1., 2. i 3.: 2009. i kontinuirano Aktivnost 4.: /

Redni broj i naziv aktivnosti: 1. U srednjim školama organizirati predavanja (najmanje u trajanju jednog školskog sata) na kojem bi se učenicima skrenula pozornost na posljedice neodgovornog ponašanja u prometu. 2. U auto školama na zadnjem satu nastavnog predmeta „Prometni propisi i sigurna pravila” policijski službenik će održati predavanje na temu upoznavanja budućih vozača s posljedicama nepoštivanja prometnih propisa i s metodologijom rada policije u domeni prometa. 3. U sklopu provedbe preventivno-promidžbenih kampanja („Brzina“, „Mopedisti i motociklisti“, „Alkohol i droga“, „Pojas“ i sl.) posebna pozornost će se posvetiti mladim vozačima i mladim sudionicima u prometu. 4. Provesti program edukacije mladih o opasnostima rukovanja oružjem. Provedba mjere: Aktivnosti 1., 2., 3. i 4. se provode kontinuirano. Suradnici u provedbi: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi i Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Izvješće dostavlja: MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA Indikatori provedbe: Aktivnost 1. Predavanja u cilju ukazivanja na posljedice neodgovornog ponašanja u prometu su provedena na području cijele Republike Hrvatske, odnosno području svih policijskih uprava, sukladno mogućnostima i zainteresiranosti škola. Predavanja su održavana tijekom cijele školske godine, a najintenzivnije u drugom školskom polugodištu. Zajedno sa predstavnicima moto udruga i auto-škola, organizirana su predavanja o opasnostima vožnje mopeda i motocikla, kako bi se ova populacija senzibilizirala na problem stradavanja vozača i putnika mopeda i motocikla te promoviralo poželjno ponašanje u prometu. Aktivnost 2. Predavanja su provedena na području cijele Republike Hrvatske, odnosno području svih policijskih uprava, sukladno zainteresiranosti auto - škola. Predavanja su održavana tijekom cijele godine. 111

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti Sa zainteresiranim auto - školama uspostavljena je kontinuirana suradnja te su predstavnici prometne policije održavali kandidatima za vozače prigodna predavanja. Na ovim predavanjima polaznike auto - škola upoznali su sa stanjem sigurnosti prometa, najčešćim greškama zbog kojih se događaju prometne nesreće, načinu obavljanja nadzora prometa od strane policije, upozorili ih na posljedice koje mogu nastati zbog neodgovornog ponašanja u prometu i propagirali poželjno ponašanje u prometu. Aktivnost 3. Provedene su kampanje „Vozači motocikla i mopeda u prometu“; „Vozači bicikla u prometu“, Alkohol, droga, brzina, mladi vozači“, „Najranjiviji sudionici u prometu“ i „Djeca, sudionici u prometu“. Kampanje su provedene emitiranjem prigodnih televizijskih i radio spotova te oglašavanjem u tiskanim medijima, putem Interneta, jumbo plakatima te dijeljenjem promidžbenog materijala. Aktivnost 4. Policijski službenici protueksplozijske zaštite održali su na razini Republike Hrvatske 236 predavanja za učenike osnovnih i srednjih škola na kojima je prisustvovalo 18.883 učenika na temu opasnosti od zaostalih neeksplodiranih minsko eksplozivnih sredstava. Planirana sredstva: Sredstva redovne djelatnosti Ministarstva unutarnjih poslova. Utrošena sredstva: Sredstva za provođenje navedenih kampanja osigurana su iz financijskih sredstava Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa 2006.-2010. godine, kao i sredstva redovne djelatnosti Ministarstva unutarnjih poslova. Mjera 5. Unaprijediti i primijeniti programe pravilne prehrane u javnim ustanovama u skladu s nacionalnim strateškim dokumentima. Pristupiti izradi programa postupnog cjelovitog uvođenja pravilne prehrane u svim odgojnim, obrazovnim i zdravstvenim ustanovama za mlade Nositelji provedbe: Aktivnost 1. i 2.: MINISTARSTVO ZNANOSTI OBRAZOVANJA I ŠPORTA Aktivnost 3.: MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI Rokovi provedbe: Aktivnost 1., 2. i 3.: 2009.

Redni broj i naziv aktivnosti: 1. Izraditi normative za hranu u jelima, obrocima i jelovnicima u srednjim školama. 2. Utvrditi i primijeniti kriterije za postavljanje automata za hranu i piće u prostore odgojno-obrazovnih ustanova, športskih objekata i drugih ustanova u kojima borave mladi. 3. Izraditi i usvojiti smjernice za oglašavanje zdrave prehrane i pića, usmjerene mladima. Provedba mjere: Aktivnosti 1., 2. nisu provedene, te će se njihova provedba nastaviti u narednom razdoblju. 112

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti Aktivnost 3. je provedena. Suradnici u provedbi: Izvješće dostavlja: MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA Indikatori provedbe: Aktivnost 1. i 2. Provedba Aktivnosti će se nastaviti u narednom razdoblju budući da je potrebno usvojiti zakonske odredbe kojima bi bili propisani normativi za prehranu u srednjim školama te kriteriji za postavljanje automata za hranu i piće u ustanovama u kojima borave djeca i mladi. Aktivnost 3. Vlada Republike Hrvatske usvojila je, na sjednici održanoj 29. srpnja 2010. godine, „Akcijski plan za prevenciju i smanjenje prekomjerne tjelesne težine za razdoblje od 2010. do 2012. godine“. Akcijski plan će doprinjeti širenju znanja o važnosti zdrave prehrane radi prevencije pretilosti i drugih bolesti, a provodit će se u okviru redovnih školskih nastavnih programa, ali i posebnih tematskih radionica. Planirana sredstva: Sredstva redovne djelatnosti. Utrošena sredstva: Sredstva redovne djelatnosti. Mjera 6. Razvijati i poticati redovite i posebne obrazovne programe usmjerene očuvanju zdravlja te promicanju zdravijeg načina življenja Nositelji provedbe: Aktivnosti 1., 2. i 3.: MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI Aktivnost 4.: MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI URED ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE Rokovi provedbe : Aktivnost 1.: kontinuirano Aktivnost 2. i 3.: 2010. Aktivnost 4.: 2009. i kontinuirano Redni broj i naziv aktivnosti: 1. Preporuka Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa svim odgojno-obrazovnim institucijama za korištenje dodatnih sadržaja u promoviranju zdravijeg načina življenja. 113

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti 2. Podržati provedbu projekata udruga koje se bave promoviranjem zdravih načina življenja te propisati uvjete koje projekti moraju zadovoljiti kako bi se mogli provoditi u školama. 3. Pružanje financijske potpore projektima udruga koji pridonose promoviranju zdravih načina življenja putem redovnih natječaja za potporu projekata Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa te Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi. 4. Pružanje financijske potpore projektima udruga koji pridonose borbi protiv droga i svih oblika ovisnosti putem redovnih natječaja za potporu projekata. Provedba mjere: Aktivnosti 1. i 4. se provode kontinuirano. Aktivnosti 2. i 3. su provedene. Suradnici u provedbi: Hrvatski zavod za javno zdravstvo i organizacije civilnog društva usmjerene unapređivanju zdravlja i zdravih stilova života. Izvješće dostavlja: MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA Indikatori provedbe: Aktivnost 1. Upućeno je 5 preporuka Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa svim odgojnoobrazovnim institucijama za korištenje dodatnih sadržaja u promoviranju zdravijeg načina življenja. Tijekom 2010. godine Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa preporučilo je sljedeće projekte: - predavanje o spolno odgovornom ponašanju u sklopu projekta „Znanje je užitak“ za učenike srednjih škola, - sufinancirana je izrada Internet stranice www.preventivni.hr koja je namijenjena učenicima, roditeljima i nastavnicima. Na stranici će biti promovirani zdravi stilovi života i dati primjeri pozitivne prakse u osnovnim i srednjim školama. - podrška prilagodbi i primjeni projekta prevencije duhana, alkohola i drugih sredstava ovisnosti pod hrvatskim nazivom „Imam stav“. Projekt na međunarodnoj razini provodi Mentor Foundation International (Velika Britanija), a u Republici Hrvatskoj ga provodi Edukacijsko-rehabilitacijsko fakultet Sveučilišta u Zagrebu s Agencijom za odgoj i obrazovanje i podrškom Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske. - preporuka i sufinanciranje stručne literature „Važno je ne započeti“ autora Siniše Brlasa, u izdanju Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok, Virovitičko-podravske županije. Priručnik je namijenjen odgojno-obrazovnim djelatnicima, a bavi se temeljnim pojmovima psihologije ovisnosti. - preporuka i sufinanciranje priručnika i radnih materijala „Školski preventivni programi“ autora prof. dr. sc. Slavka Sakomana. Priručnik i radni materijali objavljeni su u suradnji Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske, Agencije za odgoj i obrazovanje i Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa u elektronskom i tiskanom obliku. - održan je stručni skup Djeca sa šećernom bolešću u odgojno-obrazovnim ustanovama u Zagrebu, 18. ožujka 2010. godine. 114

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

Aktivnost 2. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa sustavno financijski potiče provedbu projekata koji su usmjereni promicanju zdravih načina života. Projekti se provode u školama i izvan njih, kao izvannastavne i/ili izvanškolske aktivnosti. Tijekom 2010. godine sufinanciralo je 8 projekata koji su usmjereni promicanju zdravih načina života. Uvjeti koje udruge/njihovi projekti moraju zadovoljiti propisani su natječajem. Aktivnost 3. Odlukom o financijskoj potpori projektima za školsku godinu 2010./2011. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa sufinancira provedbu 57 projekata. Aktivnost 4. U školskoj godini 2010./2011. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa sufinancira provedbu 6 projekata koji su usmjereni sprječavanju zlouporabe droga i 13 koji su usmjereni sprječavanju svih vrsta ovisnosti. Planirana sredstva: Sredstva redovne djelatnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Utrošena sredstva: U svrhu provedbe Aktivnosti 1. utrošeno je 87.782,95 kuna, Aktivnosti 2.: 225.000,00 kuna, Aktivnosti 3.: 1.930.000,00 kuna, a Aktivnosti 4.: 516.000,00 kuna. Ukupno utrošena sredstva za provedbu mjere iznose 2.758.782,95 kuna, kao i sredstva redovne djelatnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Izvješće dostavlja: MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI Indikatori provedbe: Aktivnost 3. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi je sufinanciralo 6 projekata udruga koji pridonose promicanju zdravih načina življenja Aktivnost 4. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi je sufinanciralo 52 projekta koji pridonose borbi protiv droga i svih oblika ovisnosti Utrošena sredstva: U svrhu provedbe Aktivnosti 3. utrošeno je 229.400,00 kuna iz Državnog proračuna, a Aktivnosti 4.: 4.606.808,76 kuna iz dijela prihoda od igara na sreću. Izvješće dostavlja: MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI Indikatori provedbe: Aktivnost 4. 115

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti Poziv za prijavu projekata udruga koje se bave problemima i zadovoljavanjem potreba osoba s invaliditetom i udruga koje pridonose borbi protiv droga i svih oblika ovisnosti u Republici Hrvatskoj za financijsku potporu iz dijela prihoda od igara na sreću za 2010. godinu raspisan je 2. travnja 2010. godine. Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti osiguralo je financijsku potporu u iznosu od 5.167.011,00 kuna za 103 projekta udruga. Planirana sredstva: U svrhu provedbe Aktivnosti 4. planirano je 4.299.452,00kuna, kao i preostala sredstva iz 2009. godine u iznosu od 867.560,88 kuna, te su ukupno raspoloživa sredstva u 2010. godini iznosila 5.167.012,88 kuna. Utrošena sredstva: U svrhu provedbe Aktivnosti 4. utrošeno je 5.167.011,00 kuna iz dijela prihoda od igara na sreću, kao i sredstva redovne djelatnosti Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. Izvješće dostavlja: URED ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE Indikatori provedbe: Aktivnost 4. S ciljem poticanja suradnje s organizacijama civilnog društva na provedbi programa prevencije ovisnosti i zaštite djece i mladih od zlouporabe droga, Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske je temeljem javnog natječaja i sukladno odluci predstojnika Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske dodijelio financijska sredstva udrugama koje provode programe i projekte prevencije ovisnosti za djecu i mlade i projekte resocijalizacije ovisnika. Financirane su udruge koje većinom provode programe usmjerene na rizične skupine djece i mladih te rano otkrivanje rizičnih skupina i razvijanje ciljanih preventivnih programa za te skupine, kao i na rano otkrivanje i tretman konzumenata droga kako bi se spriječilo da eksperimentiranje s drogama preraste u ovisnost, te preventivno-edukacijski programi/projekti usmjereni na učenike i njihove obitelji, nastavnike, učitelje, odgajatelje i ostale relevantne dionike u zajednici s ciljem podizanja razine znanja i svijesti učenika, roditelja, nastavnika te cjelokupne javnosti o štetnosti i utjecaju droga i ostalih sredstava ovisnosti. U području resocijalizacije ovisnika financirani su projekti usmjereni na resocijalizaciju ovisnika o drogama kao što su: pomoć ovisnicima pri doškolovanju, prekvalifikaciji te privremenom ili trajnom zapošljavanju, ali i drugi oblici društvene reintegracije liječenih ovisnika. Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske je sufinancirao 31 projekt udruga koje provode programe prevencije ovisnosti i/ili pružaju pomoć u resocijalizaciji liječenim ovisnicima za u ukupnom iznosu 810.000,00 kuna, od kojih je 19 projekata usmjerenih prevenciji ovisnosti dodijeljeno 398.000,00 kuna, za 12 projekata usmjerenih resocijalizaciji ovisnika 403.000,00 kuna, a u svrhu jednokratne financijske pomoći za putne troškove i kapitalna ulaganja za tri udruge je dodijeljeno 9.000,00 kuna. S ciljem predstavljanja programa i projekata koji su se od strane organizacija civilnog društva provode u području prevencije ovisnosti i resocijalizacije ovisnika te definiranja prioriteta javnog natječaja za prijavu prijedloga projekata udruga za 2011. godinu i budućih oblika suradnje nadležnih državnih tijela i organizacija civilnog društva, održan je i sastanak Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske s nadležnim udrugama.

116

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti Planirana sredstva: U svrhu provedbe Aktivnosti 4. planirano je 1.000.000,00 kuna. Utrošena sredstva: U svrhu provedbe Aktivnosti 4. utrošeno je 810.000,00 kuna. Sveukupno utrošena sredstva za provedbu mjere iznose 13.347.002,71 kuna, kao i sredstva redovne djelatnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti i Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske. Mjera 7. Senzibilizacija mladih za zdravlje zajednice – doniranje organa i darivanje krvi Nositelj provedbe: MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI Rokovi provedbe: Aktivnost 1.: 2009. Aktivnost 2.: 2010. i kontinuirano

Redni broj i naziv aktivnosti: 1. Izraditi program kampanje za senzibilizaciju za doniranje organa i darivanje krvi, posebno usmjerenu na populaciju mladih. 2. Provođenje kampanje. Provedba mjere: Aktivnost 1. je provedena u prethodnom razdoblju. Aktivnost 2. se provodi kontinuirano. Suradnici u provedbi: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Hrvatski zavod za javno zdravstvo i organizacije civilnog društva usmjerene unaprjeđivanju zdravlja i zdravih stilova života. Indikatori provedbe: Aktivnost 2. Provedeno je obilježavanje Nacionalnog dana darivanja i presađivanja organa i tkiva u svrhu podizanja svjesnosti javnosti o darivanju organa i tkiva nakon smrti u svrhu liječenja. Ostvarena je suradnja sa udrugama građana u cilju podizanja svjesnosti o darivanju organa i tkiva (tribine, podjela promotivnih materijala, donorskih kartica) te su postavljeni plakati „Darujem ti sebe“ u osnovnim i srednjim školama te domovima zdravlja na području Republike Hrvatske. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi je sudjelovalo u projektu Europske komisije, a vezano uz obilježavanja Europskog dana darivanja organa (EDD), pod nazivom „Razvoj smjernica za organizaciju Europskog dana darivanja organa“. Projekt je imao za cilj upoznati širu javnost sa važnošću darivanja organa poslije smrti u svrhu liječenja presađivanjem organa, te definirati smjernice te alat koji može pomoći zemljama u pripremi takvog događaja. Osnovni model obilježavanja Europskog dana darivanja organa imao je zadanu strukturu: stručni skup iz područja transplantacijske medicine, sportsko društveno događanje namijenjeno široj javnosti, koncert namijenjen mlađoj populaciji, vjerska svečanost namijenjena obiteljima darivatelja organa. Od provedenih aktivnosti ističu se sljedeće: 117

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti − Društvene aktivnosti namijenjene mlađoj populaciji poput likovnih radionica za djecu na temu darivanja i presađivanja organa, društvene igre, utrka „Novi život na dar“; koncert „Svoje srce poklanjam Vama“ na kojem su kao izvođači nastupili Zadruga, Kino klub i Lana Jurčević. − U svrhu promidžbe tiskani su promotivni materijali: plakati, promotivna brošura „Odgovori na česta pitanja vezano uz darivanje organa“. Kreirani su plakati sa dva idejna rješenja; plakat „Dan kada Europa kuca cijelim srcem“namijenjen široj populaciji te je postavljen u domovima zdravlja, ordinacijama primarne zdravstvene zaštite; plakat „Govoriš li donorski“ namijenjen je mlađoj populaciji te je postavljen u svim obrazovnim ustanovama: osnovnim i srednjim školama te fakultetima. − Prilagođeno mlađoj populaciji, kreirana je facebook grupa „govorim donorski“, koja je dala veliki odjek među mladima - kroz razmjenu informacija, odgovore na upite, te povećani broj zahtjeva za donorskim karticama. Utrošena sredstva: Sredstva redovne djelatnosti Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi. Mjera 8. Poticati vršnjačku edukaciju („peer education“) u programima suzbijanja ovisnosti te programima spolnog obrazovanja Nositelj provedbe: MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI Rokovi provedbe: Aktivnost 1.: kontinuirano Aktivnost 2.: 2010. i kontinuirano

Redni broj i naziv aktivnosti: 1. Provoditi program edukacije za buduće vršnjačke edukatore u programima suzbijanja ovisnosti te programima spolnog obrazovanja. 2. Provoditi program vršnjačke edukacije za suzbijanje ovisnosti o drogama i spolno obrazovanje u srednjim školama. Provedba mjere: Aktivnosti 1. i 2. se provode kontinuirano. Suradnici u provedbi: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Vlade Republike Hrvatske, Hrvatski zavod za javno zdravstvo te organizacije civilnog društva usmjerene radu s mladima i unaprjeđivanju zdravlja i zdravih stilova života. Izvješće dostavlja: MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI Indikatori provedbe: Aktivnost 1. Program „MEMOAIDS-II. Edukacija vršnjaka u prevenciji HIV/AIDS-a za adolescente“ za učenike II. razreda srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2009./2010. se provodio u 15 srednjih škola, a završen je 30. lipnja 2010. godine. Educirano je 228 vršnjačkih edukatora, održano je 130 radionica vršnjačke edukacije te je na radionicama vršnjačke edukacije sudjelovalo 2.110 učenika. 118

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

Planirana sredstva: Sredstva redovne djelatnosti Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi. Utrošena sredstva: U svrhu provedbe Aktivnosti 1. utrošeno je 320.000,00 kuna. Izvješće dostavlja: MINISTARSTVO SOLIDARNOSTI OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE

Indikatori provedbe: Aktivnost 1. i 2. Sukladno Pozivu za prijavu projekata udruga koje se bave problemima i zadovoljavanjem potreba osoba s invaliditetom i udruga koje pridonose borbi protiv droga i svih drugih oblika ovisnosti u Republici Hrvatskoj za financijsku potporu iz dijela prihoda od igara na sreću za 2010. godinu sufinancirano je 5 projekata udruga kojima se provode aktivnosti vršnjačke pomoći usmjerene prevenciji zlouporabe opojnih droga i svih drugih oblika ovisnosti kod mladih u ukupnom iznosu od 313.500,00 kuna, koji su usmjereni i srednjoškolskoj populaciji. Planirana sredstva: Sredstva redovne djelatnosti Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. Utrošena sredstva: U svrhu provedbe Aktivnosti 1. utrošeno je 313.500,00 kuna, već navedenih u Aktivnosti 3., Mjere 6. ovog područja. Sveukupno je za provedbu mjere utrošeno 320.000,00 kuna.

119

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

4.1.5. AKTIVNO SUDJELOVANJE MLADIH U DRUŠTVU
Mjera 1. Provesti stručnu i javnu raspravu o interesu mladih za različite oblike političke participacije te, specifično, za glasovanje na lokalnim izborima sa 16 godina Nositelj provedbe: MINISTARSTVO OBITELJI BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI Rokovi provedbe: Aktivnost 1.: 2011. Aktivnost 2.: 2012.

Redni broj i naziv aktivnosti: 1. Ispitati interes mladih za uvođenje aktivnog prava glasa na lokalnim izborima s navršenih 16 godina. 2. Izraditi prijedloge različitih mogućnosti poticanja političke participacije mladih, kao i program edukacije/senzibilizacije mladih za političko sudjelovanje. Provedba mjere: Aktivnosti 1. i 2. će se provesti sukladno roku provedbe, odnosno u narednom razdoblju. Suradnici u provedbi: Središnje tijelo državne uprave nadležno za upravu, znanstvene ustanove, Savjeti mladih i organizacije civilnog društva usmjerene radu s mladima. Indikatori provedbe: / Utrošena sredstva: / Mjera 2. Poticanje mladih na aktivno sudjelovanje u društvu Nositelj provedbe: MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI Rokovi provedbe: Aktivnost 1.: 1.1.: 2009. 1.2. i 1.3.: 2010. Aktivnosti 2., 3. i 4.: 2009. i kontinuirano Aktivnost 5.: /

Redni broj i naziv aktivnosti: 1. Poticanje provedbe Zakona o savjetima mladih. 1.1. Vođenje evidencije osnovanih Savjeta mladih. 1.2. Izrada prijedloga potrebnih izmjena i dopuna Zakona.

120

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti 1.3. Izrada tumačenja Zakona u odnosu na osnivanje, izbor članova i djelovanje Savjeta mladih i izrada naputka za provedbu Zakona o savjetima mladih. Poticanje izrade regionalnih i lokalnih programa za mlade i osiguravanje dostupnosti regionalnih i lokalnih programa za mlade široj javnosti putem web-stranice. U ministarstvima i uredima Vlade odrediti odgovornu operativnu osobu, koja će imati zaduženje povjerenika za rad s mladima i suradnju s organizacijama civilnog društva mladih i za mlade. Poticanje provedbe edukacije povjerenika za mlade. Poticanje obilježavanja Međunarodnog dana mladih.

2. 3. 4. 5.

Provedba mjere: Aktivnost 1.1. provedena i provodi se kontinuirano. Aktivnosti 1.2. i 1.3. su djelomično provedene i njihova provedba se nastavlja u 2011. godini. Aktivnosti 2., 3. , 4. i 5. provode se kontinuirano. Suradnici u provedbi: Povjerenici za mlade u tijelima državne uprave, lokalna i regionalna (područna) samouprava, organizacije civilnog društva usmjerene radu s mladima i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Izvješće dostavlja: MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI Indikatori provedbe: Aktivnost 1.1. Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti kontinuirano prikuplja podatke od jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i vodi evidenciju o osnovnim savjetima mladih sukladno Zakonu o savjetima mladih (Narodne novine, br. 23/07). Prema zaprimljenim podacima za 2010. godinu do sada je osnovano 15 županijskih savjeta, 76 gradskih i 87 općinskih savjeta za mlade, što je znatno povećanje u odnosu na prethodno razdoblje. Budući da je Ministarstvo u srpnju 2009. godine uputilo preporuku jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za provedbu Zakona, kao i aktivno uključivanje mladih u planiranje, donošenje i provedbu mjera prevencije nasilja među mladima te zatražilo očitovanje o provedbi Zakonu o savjetima mladih od strane jedinica područne (regionalne) samouprave i Ureda državne uprave svih županija na području Republike Hrvatske zamjetno je povećanje broja osnovanih gradskih i općinskih savjeta za mlade tijekom 2010. godine u odnosu na 2009. godinu budući da je tada bilo osnovano 48 gradskih i 55 općinskih savjeta za mlade, dok je 2008. godine bilo osnovano 11 županijskih, 35 gradskih i 34 općinska savjeta za mlade. Aktivnost 1.2. i 1.3. Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti je u svrhu provedbe Aktivnost 1.2. i Aktivnost 1.3. osnovalo Radnu skupinu za izradu prijedloga izmjena i dopuna Zakona o savjetima mladih. Radna skupina je izradila Analizu podataka prikupljenih temeljem Obrasca o provedbi (http://www.mobms.hr/media/18544/analizaministarstvo%20obitelji_v2.doc) te Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o savjetima mladih 121

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti (http://www.mobms.hr/media/20041/normativni%20dio%20prijedlog%20zakona%20o%20iz mjenama%20i%20dopunama%20zakona%20o%20savjetima%20mladih.pdf) o kome je održana javna rasprava dana 14. lipnja 2011. godine. Oba navedena dokumenta dostupna su putem web stranice Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. Također tijekom 2011. godine provedene su konzultacije sa gradovima Osijekom, Čabrom i Cresom, općinama Lekenik i Semeljci i Osječko-baranjskom županijom. Aktivnost 2. Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti potiče izradu regionalnih i lokalnih programa za mlade te je u 2009. godini uputilo preporuku svim regionalnim Info- centrima i klubovima mladih o davanju aktivnog doprinosa u promicanju, boljem razumijevanju i provedbi mjera Nacionalnog programa za mlade od 2009. do 2013. godine, kao i izradi lokalnih i regionalnih programa za mlade. Nadalje, u 2010. godini Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti je svim gradonačelnicima/gradonačelnicama i županima/županicama na području Republike Hrvatske uputilo preporuku za provedbu promicanja i unapređenje provedbe Nacionalnog programa za mlade od 2009. do 2013. godine, kao i izradu županijskih i gradskih programa za mlade. Dostupnost primjera regionalnih i lokalnih programa za mlade osigurana je putem Internet stranice Ministarstva www.mobms.hr. Djelatnici obiteljskih centara aktivno pridonose poticanju izrade regionalnih i lokalnih programa za mlade te ističemo sljedeće aktivnosti: - istraživanje „Potrebe, interesi i društvena uključenost mladih u lokalnoj zajednici“ provedeno od strane Obiteljskog centra Koprivničko-križevačke županije u suradnji sa Savjetom mladih Koprivničko-križevačke županije u svrhu izrade izradu regionalnih i lokalnih programa za mlade te smjernica za provedbu aktivnosti Obiteljskog centra usmjerenih mladima, - predstavnici Obiteljskog centra Dubrovačko-neretvanske županije su u suradnji sa Upravnim odjelom za međugeneracijsku solidarnost, branitelje i obitelj i Dubrovačkoneretvanske županije započeli niz aktivnosti za izradu programa za mlade na području Dubrovačko-neretvanske županije te su okupljene udruge mladih sa područja cijele županije u svrhu aktivnog uključivanja mladih u osmišljavanje navedenog programa i - predstavnica Obiteljskog centra Splitsko- dalmatinske županije kontinuirano sudjeluje u izradi Akcijskog plana za zapošljavanje mladih u Splitsko-dalmatinskoj županiji od 2011. do 2014. godine. - održana radionica „Programi prevencije i podrške za mlade u Istarskoj županiji - što mogu učiniti mladi u svojoj zajednici?“ za predstavnike Savjeta mladih te stručnjake i aktiviste koji rade s mladima s ciljem poticanja suradnje i olakšavanja rada Savjeta mladih. Suroganizatori: Obiteljski centar Istarske županije i Vijeće mladih Istarske županije. - predstavljena publikacija „Mislim, djelujem, unapređujem: analiza politike za mlade Istarske županije“ u organizaciji Udruga ZUM s ciljem predstavljanja rezultata analize politike za mlade i poticanja mladih na aktivno sudjelovanje u društvu te poticanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na izradu lokalnih programa za mlade tijekom koje je moderatorica bila predstavnica Obiteljskog centra. - okrugli stol „Svi za mlade“ u suradnji Obiteljskog centra Šibensko-kninske županije i Grada Vodice u cilju poticanja međugeneracijskog razumijevanja radi što bolje integracije mladih u društveni život, promicanje ideje mira, poštivanja ljudskih prava i sloboda te solidarnosti a što zahtijeva senzibiliziranje društva prema interesima i potrebama mladih. 122

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
-

Obiteljski centar Primorsko-goranske županije provodi: redovne sastanke sa savjetima mladih, uključivanje predstavnika savjeta mladih (županije, gradova i općina) u radno tijelo „Portala za mlade“ u suradnji Obiteljskog centra Primorsko-goranske županije i Udruge za mlade „Korak ispred“ te kontinuirano surađuje sa savjetima mladih glede projekata vezanih za inicijative mladih.

Aktivnost 3. Sukladno Zaključku koordinacije za društvene djelatnosti i ljudska prava Vlade Republike Hrvatske od 22. studenog 2005. godine, po prijedlogu Savjeta tijela državne uprave dužna su imenovati povjerenike za mlade. Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti tijekom 2009. godine uputilo je zahtjev za ponovna imenovanja povjerenika za mlade te kontinuirano prikuplja podatke o izmjenama imenovanja te je tijekom 2010. godine objavljen popis povjerenika za mlade navedenih u Tablici 6. na Internet stranici Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. Tablica 6. Povjerenici za mlade Institucija Red. br. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Ministarstvo unutarnjih poslova Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Ministarstvo kulture Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Ministarstvo turizma Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija Ministarstvo uprave Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Ministarstvo financija Ministarstvo pravosuđa Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske Ured za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske Povjerenik za mlade Ante Delipetar, ravnatelj Uprave za pravne poslove i ljudske potencijale mr. sc. Marijana Mance Kowalsky, ravnateljica Uprave za međunarodnu suradnju i održivi razvoj Srećko Šestan, ravnatelj Uprave za izvedbene umjetnosti i audiovizualnu djelatnost Vesna Hrvoj Šic, dipl. politolog, ravnateljica Uprave za srednje obrazovanje mr. sc. Katarina Čop- Bajde, ravnateljica u Upravi za strateške infrastrukturne objekte Želimir Kramarić, ravnatelj Uprave za turističku politiku, tržište i međunarodnu suradnju dr. sc. Mario Nobilo, ravnatelj Uprave za multilateralne poslove Vesna Šiklić Odak, načelnica Sektora za ljudska prava Tatjana Katkić Stanić, ravnateljica Uprave za socijalnu skrb Tihana Kraljić, ravnateljica Uprave za malo gospodarstvo Marija Medić, samostalna upravna referentica u Tajništvu Ministarstva Tatijana Vučetić, državna tajnica dr. sc. Igor Vidačak, predstojnik Ureda za udruge Luka Mađerić, predstojnik Ureda za ljudska prava 123

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti 15. 16. Ured za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske mr. Milena Klajner, predstojnica Ureda za nacionalne manjine mr. krim. Dubravko Klarić, predstojnik Ureda za suzbijanje zlouporabe opojnih droga

Aktivnost 4. Povjerenici za mlade su imenovani u svim tijelima državne uprave te će se kontinuirano poticati njihova edukacija, kao i uključivanje u provedbu Nacionalnog programa za mlade od 2009. do 2013. godine u narednom razdoblju. Aktivnost 5. Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti je sufinanciralo provedbu 103 projekta udruga koje su sukladno Pozivu za prijavu projekata udruga koje pridonose borbi protiv droga i svih drugih oblika ovisnosti u Republici Hrvatskoj za financijsku potporu iz dijela prihoda od igara na sreću za 2010. godinu obvezane na provedbu prigodnih aktivnosti povodom Međunarodnog dana mladih. Također, Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti je sufinanciralo projekte klubova mladih koji su ostvarivali prednost u financiranju ukoliko su u projektne aktivnosti uključivali i prigodne aktivnosti povodom obilježavanja Međunarodnog dana mladih. Nadalje, regionalni Info-centri su proveli niz edukativno - informativnih i ostalih prigodnih aktivnosti povodom Međunarodnog dana mladih i Međunarodne godine mladih. Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti je 9. srpnja 2010. godine uputilo poziv svim gradonačelnicima/gradonačelnicama i županima/županicama na području Republike Hrvatske te svim obiteljskim centrima da prigodnim događanjima obilježe Međunarodni dan mladih 12. kolovoza i Međunarodnu godinu mladih koja se obilježava pod sloganom: „Dijalog i međusobno razumijevanje“ od 12. kolovoza 2010. godine do 12. kolovoza 2011. godine temeljem Rezolucije A/RES/64/134 Ujedinjenih naroda, usvojene na Glavnoj skupštini 18. prosinca 2009. godine. Svrha obilježavanja Međunarodne godine mladih unaprjeđenje sudjelovanja mladih u svim područjima društvenog života, a cilj je poticanje dijaloga i razumijevanja među generacijama te promicanje ideje mira, poštivanja ljudskih prava i sloboda te solidarnost sukladno proglasu Ujedinjenih naroda. Gore navedenim dopisom upućena je preporuka za provedbu suradnje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sa udrugama mladih i za mlade te Savjetima mladih i pružanje pune potpore u obilježavanju Međunarodnog dana mladih i Međunarodne godine mladih. Nadalje, Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti je povodom obilježavanja Međunarodnog dana mladih i Međunarodne godine mladih u suradnji sa Mrežom mladih Hrvatske tijekom 2010. godine provelo sljedeće aktivnosti: - natječaj za logotip Međunarodne godine mladih za prijavu radova mladih u dobi između 15 i 30 godina, - svečanost otvorenja Međunarodne godine mladih održana je 11. kolovoza 2010. godine u Novinarskom domu u Zagrebu i proglašenje pobjednika Natječaja za logotip Međunarodne godine mladih, - javna akcija povodom Međunarodnog dana mladih i Međunarodne godine mladih 12. kolovoza na Trgu Petra Preradovića u Zagrebu tijekom koje je provedeno sljedeće: • podjela promotivnih materijala Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Obiteljskog centra Grada Zagreba i Mreže mladih Hrvatske, • akcija „Da sam ja Ministar na jedan dan“ i referendumsko pitanje te • projekcija filmova o mladima. 124

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti glazbeni program povodom Međunarodnog dana mladih i Međunarodne godine mladih u sklopu Glazbenog ljeta u Grožnjanu, 13. kolovoza 2010. godine. Ciljevi gore navedenih aktivnosti su bili: - potaknuti mlade na aktivno sudjelovanje u društveno-političkim procesima, - senzibilizirati javnosti o potrebama i aktivnostima mladih, - osnažiti dijalog i razumijevanje među generacijama, - promovirati ideale mira, poštovanja ljudskih prava i sloboda te solidarnost.
-

Usto je u povodu obilježavanja Međunarodnog dana mladih, 12. kolovoza, Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti svim mladima uputilo čestitku putem web-stranice, a obiteljski centri su proveli sljedeće aktivnosti: Obiteljski centar Požeško- slavonske županije: - predavanje i radionica za mlade „Dijalog i međusobno razumijevanje“. Obiteljski centar Koprivničko-križevačke županije: - sudjelovanje u radio-emisiji „Mladi u Koprivničko- križevačkoj županiji“ na lokalnoj radio- postaji dana 12. kolovoza 2010. godine i - radionica „Dijalog i međusobno razumijevanje“. Obiteljski centar Bjelovarsko-bilogorske županije - provedena je promocija Dana mladih i podjela letaka Međunarodne godine mladih (izrađeni u suradnji sa Ministarstvom obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti) 12. kolovoza 2010. godine uz sudjelovanje 2 volontera, a obuhvaćeno je ukupno 150 bjelovarskih mladih i - obilježavanje Dana mladih i predstavljanje organizacija koje rade s mladima, radionice i glazbeni program provedeno je 13. kolovoza 2010. godine u suradnji s Bjelovarskim klubom mladih kao organizatorom, Udrugom mladih NUMI, Penjačkim klubom Bjelovar, Udrugom WIFI i bjelovarskim rock grupama, a sudjelovalo je 30tak mladih. Obiteljski centar Zadarske županije: - sudjelovanje u dvije radio emisije na Novom radiju i Hrvatskom radio Zadru s temom „Aktivno preuzimanje uloga mladih u društvu-položaj mladih u društvu“ i - objavljena dva članka u lokalnim tiskanim medijima. Obiteljski centar Istarske županije: - održana radionica „Programi prevencije i podrške za mlade u Istarskoj županiji - što mogu učiniti mladi u svojoj zajednici?“ povodom Međunarodnog dana mladih dana 12. kolovoza 2010. godine u Puli za predstavnike Savjeta mladih te stručnjake i aktiviste koji rade s mladima, s ciljem poticanja suradnje i olakšavanja rada Savjeta mladih u suorganizaciji Obiteljskog centra Istarske županije, Vijeća mladih Istarske županije te organizacija civilnog društva i - održana izložba fotografija mladih autorica na temu "Mladi" i koncert mladih izvođača iz Pule, a s ciljem obilježavanja Međunarodnog dana mladih dana 12. kolovoza 2010. godine u Puli i omogućavanja ponude pozitivnih kasnovečernjih sadržaja s besplatnim bezalkoholnim pićima u suorganizaciji Obiteljskog centra Istarske županije, Centar za mlade Pula te udruga: Institut, Casoni Vecchi, Metamedij i ZUM.

125

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti Obiteljski centar Krapinsko-zagorske županije: - održano 6 radijskih emisija na temu „Uloga mladih u suvremenom društvu“ te provedena najava Dana otvorenih vrata povodom Međunarodnog dana mladih putem radio emisija, pisanih i elektroničkih medija - danom otvorenih vrata obilježen je Međunarodni dan mladih uz sudjelovanje predstavnika udruga mladih Krapinsko-zagorske županije u cilju uspostavljanja suradnje te pružanje podrške u djelovanju i provođenju projekata Obiteljski centar Ličko senjske županije: - okrugli stol „Dijalog i razumijevanje“ s ciljem predstavljanja programskih aktivnosti, razmjene iskustava i uspostavljanja čvršće suradnje u provođenju zajedničkih aktivnosti. Sudjelovali su predstavnici udruga mladih i za mlade s područja Grada Senja i - edukativno – sportsko - zabavni susret mladih „Zajedničko druženje djece i mladih“ u cilju prigodnog obilježavanja Međunarodnog dana mladih, osnaživanja dijaloga i razumijevanja među mladima iz Francuske, Belgije, Mađarske, Slovačke i Hrvatske, kao i promicanja poštivanja ljudskih prava i tolerancije, uvažavanje različitosti te uspostavljanja prijateljstva i razmijene iskustva. Obiteljski centar Primorsko-goranske županije - promocija video materijala „Iskoristi dan“ i podjela promotivnih materijala te letka „Međunarodna godina mladih“. Obiteljski centar Varaždinske županije - radionica povodom obilježavanja Međunarodnog dana mladih u suradnji sa Caritasovim domom za starije osobe „Sv. Ivan Krstitelj“ u cilju isticanja mogućnosti i interesa mladih, poticanja komunikacije između mladih osoba i osoba starije životne dobi te poticanja dijaloga i razumijevanja između generacija. Obiteljski centar Vukovarsko-srijemske županije izradio je i distribuirao edukativnoinformativnog materijal o Međunarodnom danu mladih te je oglašen jambo plakat Planirana sredstva: U svrhu provedbe Aktivnosti 5. planirano je 36.637,55 kuna te sredstva redovne djelatnosti Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. Utrošena sredstva: U svrhu provedbe Aktivnosti 5. utrošeno je 36.637,55 kuna te sredstva redovne djelatnosti Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti i obiteljskih centara. U svrhu provedbe aktivnosti Obiteljskog centara Splitsko- dalmatinske županije utrošeno je 1.000,00 kuna (donacija od Grada Splita). Sveukupno utrošena sredstva za provedbu mjere iznose 37.637,55 kuna te sredstva redovne djelatnosti Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti te obiteljskih centara.

126

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

Mjera 3. Punopravno uključivanje Republike Hrvatske u provedbu programa Europske Zajednice „Mladi na djelu“ Nositelji provedbe: MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EU Rokovi provedbe: Aktivnost 1.: 2009./2010. Aktivnost 2.: 2009. i kontinuirano Aktivnost 3.: 2009. Aktivnost 4. , 5.1. i 5.2.: 2010. Aktivnost 6.: 2011.

Redni broj i naziv aktivnosti: 1. Zapošljavanje i osposobljavanje djelatnika u Agenciji za mobilnost i programe EU koji će raditi na Programu „Mladi na djelu”. 2. Organiziranje i sudjelovanje na seminarima, konferencijama i sastancima na kojima će udrugama, institucijama i ostalim potencijalnim korisnicima predstaviti Program i njegove specifične aktivnost. 3. Raspisivanje i provedba Natječaja za pilot-projekte. 4. Izdavanje Deklaracije o jamstvu. 5. Odluka o pokretanju postupka za sklapanje Memoranduma o razumijevanju. 5.1. Prijedlog Zakona o potvrđivanju MoU-a između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu Zajednice, s nacrtom konačnog prijedloga zakona. 5.2. Potpisivanje i ratifikacija Memoranduma o razumijevanju. 6. Punopravno pristupanje Republike Hrvatske Programu „Mladi na djelu". Provedba mjere: Aktivnost 2. se provodi kontinuirano. Aktivnost 3. je provedena u prethodnom razdoblju. Aktivnosti 1., 4., 5.1., 5.2 su provedene. Aktivnost 6. provest će se sukladno roku provedbe, odnosno u narednom razdoblju. Suradnici u provedbi: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa i Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU. Izvješće podnosi: AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EU Indikatori provedbe: Aktivnost 1. Tijekom 2010. godine zaposleno je 5 osoba na puno radno vrijeme u Odjelu za program „Mladi na djelu“ te osobe od kojih svaka 20% svojeg posla posvećuju poslovima provedbe programa „Mladi na djelu“: 3 osobe za financije, 2 osobe za računovodstvo, 1 osoba za pravne poslove, 1 osoba za administrativne poslove 1 osoba za odnose s javnošću. Nadalje, 127

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti 20% poslova koje izvršava ravnatelj i voditelj Ureda ravnatelja se odnose na program „Mladi na djelu. Djelatnici Odjela za program „Mladi na djelu“ su tijekom 2010. godine pohađali edukacije organizirane s Europskom komisijom i drugim agencijama o ciljevima i prioritetima programa „Mladi na djelu“, akcijama programa „Mladi na djelu“ te provedbi specifičnog projektnog ciklusa dok su djelatnici financija i računovodstva pohađali edukacije o specifičnom sustavu financiranja projekata te njihove kontrole u okviru programa„Mladi na djelu“. Aktivnost 2. Agenciji za mobilnost i programe EU tijekom 2010. godine održala je 4 Informativna dana (Zagreb, Zagreb, Osijek, Pula), 6 radionica (Rijeka, Zagreb 4 dana, Split), 30 promotivnih aktivnosti te Svečanu konferenciju koja obilježava punopravni ulazak Republike Hrvatske u programe EU. Također je održano 12 međunarodnih seminara i treninga za korisnike Programa (Finska, Nizozemska, Norveška, Latvija, Rumunjska, Njemačka, Francuska, Irska i Srbija) na kojima je sudjelovalo 23 korisnika. Aktivnost 3. Natječaj za projekte (pilot-projekte) programa Mladi na djelu raspisan je 12. siječnja 2010. godine, a potencijalnim korisnicima na raspolaganje su dana tri roka za prijavu –1. veljače, 1. travnja i 1. lipnja 2010. godine. Aktivnosti odobrene u navedenim rokovima odvijaju se tijekom 2010. i 2011. godine, a aktivnosti za koje su predlagači mogli poslati prijave su: Razmjene mladih, Inicijative mladih, Demokratski projekti mladih, Europska volonterska služba i Osposobljavanje i umrežavanje. Odobreno je 11 projekta Razmjena mladih, 17 projekata Inicijativa mladih, 3 Demokratska projekta mladih, 7 projekata Europske volonterske službe i 8 projekata Osposobljavanja i umrežavanja. Od ukupno 124 prijavljena projekta odabrano je 46 projekata. Sukladno navedenim projektima u okviru projekta programa Mladi na djelu sudjelovalo je 337 sudionika iz Republike Hrvatske. Aktivnost 4. Deklaracija o jamstvu izdana je 20. prosinca 2010. godine. Aktivnost 5. Memorandum o razumijevanju je potpisan i ratificiran 7. prosinca 2010. godine. Republika Hrvatska je punopravno pristupila programu „Mladi na djelu“ dana 1. siječnja 2011. godine. Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Europske unije i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu Mladi na djelu i akcijskom programu u području cjeloživotnog učenja (2007. – 2013.) usvojen je na sjednici Hrvatskog sabora u veljači 2011. godine. Planirana sredstva: U svrhu provedbe Aktivnosti 1., odnosno zapošljavanja planirano je 626.582,30 kuna (Državni proračun) i 197.868,10 kuna (IPA (Instrument for Pre-Accession assistance)) te edukacije planirano je 271.308,00 kuna (Državni proračun) i 60.139,00 kuna (IPA (Instrument for Pre-Accession assistance)). U svrhu provedbe Aktivnosti 2., planirano je 422.153,86 kuna (Državni proračun) i 106.649,39 kuna (IPA (Instrument for Pre-Accession 128

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti assistance)). U svrhu provedbe Aktivnosti 3., planirano je oko 3.232.682,60 kuna (436.849,00 EUR iz IPA (Instrument for Pre-Accession assistance) sredstava). Utrošena sredstva: U svrhu provedbe Aktivnosti 1., odnosno zapošljavanja utrošeno je 546.112,90 kuna (Državni proračun) i 172.456,71 kuna (IPA (Instrument for Pre-Accession assistance)) te edukacije utrošeno je 205.623,87 kuna (Državni proračun) i 28.823,26 kuna (IPA (Instrument for Pre-Accession assistance)). U svrhu provedbe Aktivnosti 2., utrošeno je 232.624,33 kuna (Državni proračun) i 80.971,83 kuna (IPA (Instrument for Pre-Accession assistance)). U svrhu provedbe Aktivnosti 3., utrošeno je oko 3.230.623,70 kuna (436.570,77 EUR iz IPA (Instrument for Pre-Accession assistance) sredstava). Ukupno utrošena sredstva za provedbu mjere iznose 4.497.236,60 kuna. Mjera 4. Podupirati rad udruga mladih i za mlade u Republici Hrvatskoj Nositelj provedbe: MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI Rokovi provedbe: Aktivnost 1.: 2010. i kontinuirano

Redni broj i naziv aktivnosti: 1. Osigurati financijsku potporu programima udruga mladih i za mlade usmjerenih međunarodnoj suradnji, aktivnom sudjelovanju, mobilnosti i programskom umrežavanju, organizaciji regionalnih i nacionalnih konferencija mladih, neformalnom obrazovanju mladih i za mlade (osposobljavanje voditelja za rad s mladima (izviđačkih voditelja i instruktora, animatora vjerskih zajednica mladih i sl.), strategijsko planiranje, osnaživanje za sudjelovanje u zajednici, osposobljavanje za poduzetništvo i samozapošljavanje, razvoj tolerancije i uključivanje mladih u humanitarne akcije), izdavanju omladinskih studentskih i informativnih glasila. Provedba mjere: Aktivnost 1. se provodi kontinuirano. Suradnici u provedbi: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske i Savjet za razvoj civilnog društva. Izvješće dostavlja: MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI Indikatori provedbe: Aktivnost 1. Prioritetna područja za ostvarivanje financijske potpore za projekte usmjerene prevenciji ovisnosti (alkohol, droge, cigarete, klađenje i sl.) mladih tijekom 2010. godine su bila: 129

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti prevencija ovisnosti kroz organizirano provođenje slobodnog vremena, neformalno obrazovanje, poticanje volonterstva, organiziranje edukacijskih seminara ili radionica; - prevencija ovisnosti kroz informiranje mladih; - projekti vršnjačke pomoći usmjereni prevenciji zlouporabe opojnih droga i svih drugih oblika ovisnosti kod mladih; - prevencija i tretman poremećaja u ponašanju s naglaskom na eksperimentiranje sa sredstvima ovisnosti; - promicanje i unapređivanje zdravih stilova života mladih s naglaskom na prevenciju ovisnosti; - edukacija edukatora mladih i programsko umrežavanje na području prevencije ovisnosti i zdravih stilova života uključujući i organizaciju regionalnih i nacionalnih konferencija. Tijekom provedbe natječaja za sufinanciranje projekata udruga koje pridonose borbi protiv droga i svih drugih oblika ovisnosti i udruga koje provode projekte koji se odnose na rad klubova za mlade prednost u financiranju su ostvarivale udruge koje su prijavile projekte koji je usklađeni s mjerama iz nacionalnih strategija, programa, politika, a vezano uz prioritetna područja aktivnosti raspisanih natječaja. Sukladno navedenom, gore navedene udruge koje su ostvarile financijsku potporu za provedbu projekata su, među ostalim, provodile aktivnosti međunarodne suradnje, poticanja aktivnog sudjelovanja mladih u društvu i osnaživanja mladih za sudjelovanje u zajednici. Neformalno obrazovanje mladih usmjereno gore navedenim prioritetima te poticanju mobilnosti mladih, osposobljavanju mladih za postizanje veće konkurentnosti na tržištu rada i samozapošljavanju kroz uključivanje u rad udruga usmjerenih mladima te su kontinuirano provodile udruge, regionalni Info-centri i obiteljski centri. Razvoj tolerancije i uključivanje mladih u humanitarne akcije je provođen putem poticanja volonterstva i posebnih aktivnosti koje su provodile udruge, regionalni volonterski centri i regionalni Info-centri koji su ostvarili financijsko potporu od Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti te obiteljski centri. U svrhu potpore provedbi programa udruga mladih i za mlade obiteljski centri su proveli niz aktivnosti te kao primjer dobre prakse izdvajamo Obiteljski centar Dubrovačkoneretvanske županije koji je održava redovite sastanke sa udrugama mladih te je u suradnji sa Odjelom za međugeneracijsku solidarnost, branitelje i obitelj Dubrovačko-neretvanske županije sudjelovao u formiranju Vijeća za mlade.
-

Planirana sredstva: U svrhu provedbe aktivnosti planirana su sredstva redovne djelatnosti te vidi aktivnost 4., mjere 6. područja 4.; aktivnost 5., mjere 2. područja 5.; aktivnost 3., mjere 3. područja 5.; mjeru 7. područja 5. i aktivnost 1., mjere 4. područja 7. Utrošena sredstva: U svrhu provedbe aktivnosti utrošena su sredstva redovne djelatnosti te vidi aktivnost 4., mjere 6. područja 4.; aktivnost 5., mjere 2. područja 5.; aktivnost 3., mjere 3. područja 5.; mjeru 7. područja 5. i aktivnost 1., mjere 4. područja 7. Izvješće dostavlja: AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EU Indikatori provedbe: Aktivnost 1. Vidi mjeru 3. aktivnost 3. područja 5. 130

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

Izvješće dostavlja: URED ZA UDRUGE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE Indikatori provedbe: Aktivnost 1. Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske izdvaja sljedeće primjere projekata: − Centar za neformalnu edukaciju Osijek je, uz pomoć programa Europske unije „Europa za građane“, proveo projekt naslova „Život te zove, koliko daleko si spreman ići?“ (osigurano 52.242,00 EUR bespovratnih sredstava). Glavni je cilj projekta bilo povećanje uključenosti mladih ljudi u građanske obveze kako bi mogli utjecati na razvoj svoje lokalne zajednice. − Projekt „Europska unija DA ili NE?“ (osigurano 24.876,50 EUR bespovratnih sredstava) Zelene mreže Varaždinske županije i Mladinskog sveta mestne občine Ptuj, Slovenija, proveden je 2010. godine u sklopu programa Europske unije „Europa za građane“. Cilj projekta bila je razmjena iskustava i znanja mladih o Europskoj uniji putem debata. − Projekt „Susret mladih Malinska 2009.“ nositelja: općine Malinska-Dubašnica, u partnerstvu sa općinama Großhabersdorf, Njemačka, Aixe-sur-Vienne, Francuska te Swięciechow, Poljska, proveden je u sklopu programa Europske unije „Europa za građane“. Organizirano je više radionica na kojima su mladi mogli pokazati poznavanje Europske unije i izraziti svoja mišljenja o problema s kojima se narodi Europske unije svakodnevno susreću te o mogućnostima vlastitog angažmana u njihovu rješavanju. Utrošena sredstva: Sredstva redovne djelatnosti Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske Mjera 5. Potaknuti dodjelu prostora za korištenje udrugama mladih i za mlade Nositelj provedbe: SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM Rokovi provedbe: Aktivnost 1., 2. i 4.: 2009. Aktivnost 3.: 2010.

Redni broj i naziv aktivnosti: 1. Izraditi kriterije za dodjelu prostora u vlasništvu središnje države na korištenje udrugama mladih i za mlade. 2. Odrediti konkretne prostore u državnom vlasništvu koji su adekvatni za programe mladih i za mlade. 3. Provesti javni natječaj za dodjelu prostora prema utvrđenim kriterijima. 4. Svim lokalnim i područnim (regionalnim) samoupravama dostaviti preporuku da podrže programe mladih i za mlade te u preporuci posebno istaknuti potrebu za dodjelom adekvatnih prostora. Provedba mjere: Aktivnost 1., 2., 3. i 4. nije bilo moguće provesti, te će se provedba nastaviti u narednom razdoblju. 131

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

Suradnici u provedbi: Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Ministarstvo kulture, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, Savjet za razvoj civilnog društva, lokalna i regionalna samouprava te organizacije civilnog društva usmjerene radu s mladima. Izvješće dostavlja: SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM Indikatori provedbe: Aktivnost 1., 2., 3. i 4. U 2010. godini Središnji državnog ureda za upravljanje državnom imovinom nije zaprimio niti jedan zahtjev, od niti jedne udruge mladih iz niti jedne jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a bez kojeg nije bilo moguće postupati. Izvješće dostavlja: URED ZA UDRUGE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE Indikatori provedbe: Aktivnost 1., 3. i 4. Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske daje stručna mišljenja na sve molbe za očitovanje koje pristignu iz Središnjeg ureda za upravljanje državnom imovinom vezano uz dodjelu prostora na korištenje udrugama mladih i za mlade. Ured Vlade Republike Hrvatske se zalaže za donošenje kriterija o dodjeli prostora u državnom vlasništvu, kao i za raspisivanje natječaja za dodjelu prostora organizacijama civilnoga društva. Planirana sredstva: Sredstva redovne djelatnosti Središnjeg državnog ureda za upravljanje državnom imovinom i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Utrošena sredstva: Sredstva redovne djelatnosti Središnjeg državnog ureda za upravljanje državnom imovinom i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Mjera 6. Potpora znanstvenim istraživanjima o mladima Nositelj provedbe: MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI Rok provedbe: Aktivnost 1.: 2009. i kontinuirano

Redni broj i naziv aktivnosti: 1. Provoditi istraživanja potreba i interesa mladih za različite društvene probleme i njihove motivacije za uključivanje u konkretne oblike rješavanja tih problema. Provedba mjere: Aktivnost 1. se provodi kontinuirano. 132

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti Suradnici u provedbi: znanstvene institucije i organizacije civilnog društva usmjerene radu s mladima. Indikatori provedbe: Aktivnost 1. Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti tijekom 2010. godine provodilo je istraživanja potreba i interesa mladih putem obiteljskih centara. Jedno od provedenih istraživanja je i istraživanje „ Potrebe, interesi i društvena uključenost mladih u lokalnoj zajednici“ provedeno od strane Obiteljskog centra Koprivničko-križevačke županije u suradnji sa Savjetom mladih Koprivničko-križevačke županije. Planirana sredstva: Sredstva redovne djelatnosti Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti i obiteljskih centara. Utrošena sredstva: U svrhu provedbe Aktivnosti 1. utrošena su sredstva redovne djelatnosti Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti te obiteljskih centara Sveukupno utrošena sredstva za provedbu mjere: sredstva redovne djelatnosti Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti te obiteljskih centara. Mjera 7. Poticanje volonterstva među mladima Nositelj mjere: MINISTARSTVO SOLIDARNOSTI Rokovi provedbe: OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE

Aktivnost 1. i 2.: 2009. i kontinuirano

Redni broj i naziv aktivnosti: 1. U natječajima za projekte udruga usmjerene mladima prednost dati onim projektima koji uključuju mlade volontere. 2. U suradnji s postojećim volonterskim centrima i udrugama mladih promicati volonterstvo među mladima na državnoj, županijskoj i lokalnoj razini te informirati mlade o mogućnostima i pravima koja proizlaze iz Zakona o volonterstvu. Provedba mjere: Aktivnosti 1. i 2. provode se kontinuirano. Suradnici u provedbi: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, Nacionalni odbor za razvoj volonterstva te organizacije civilnog društva usmjerene volonterstvu i/ili radu s mladima. Izvješće dostavlja: MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI 133

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti Indikatori provedbe: Aktivnost 1. Stupanj uključenosti volontera u projektne aktivnosti te postojanje sustava upravljanja volonterima u udruzi koji prijavljuje projekt su ocjenjivale Stručne radne skupine u obrascu za procjenu projekata udruga usmjerenih mladima, te je navedeni podatak uzet u obzir prilikom donošenja preporuke o sufinanciranju projekata. Aktivnost 2. Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti od 2009. godine razvija partnersku suradnju sa Regionalnim volonterskim centarima u Osijeku, Splitu, Rijeci i Zagrebu te sufinancira Program regionalnog volonterskog centra. Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti te drugi domaćih i međunarodnih izvori financirali su Regionalne volonterske centre u cilju uspostavljanja volonterske infrastrukture i razvoja volonterstva općenito u Republici Hrvatskoj. Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti u 2010. godini potpisalo je partnerski sporazum s četiri Regionalna volonterska centara u Republici Hrvatskoj: Volonterski centar Osijek, Volonterski centar Zagreb, Udruga za razvoj civilnog društva SMART – Volonterski centar Rijeka i Udruga Mi – Volonterski centar Split. Osnovne grupe aktivnosti Regionalnih volonterskih centarara u 2010. godini bile su: Promoviranje vrijednosti volontiranja - na području Republike Hrvatske u okviru ovog područja rada provedeno je: • 16 različitih promotivnih događanja/aktivnosti, uključujući i promotivne kampanje za obilježavanje 5. prosinca Međunarodnog dana volontera u koje je bilo uključeno 387 volontera. • 23 volonterske akcije u koje je bilo uključeno 723 volontera. • Organizirane su dodjele volonterskih nagrada na lokalnoj razini. Dodijeljeno je 16 nagrada u različitim kategorijama: za pojedinca, organizatora volontiranja, doprinos poslovnog sektora, doprinos razvoju školskog volontiranja, zatim 48 priznanja i 60 zahvalnica. • Promocija volonterstva u suradnji s akademskom zajednicom – održano je 11 prezentacija/rasprava na fakultetima u Splitu, Zagrebu, Rijeci i Osijeku. • U promociji svi RVC-i koristili su različite promotivne materijale (letak, brošure, majice, kalendare, plakate, torbe, razglednice, priznanja, čestitke, reklamne zastavice, označivače stranica, stringove, vrećice, volonterske knjižice i sl.). • 232 objave/medijski nastupi (intervjui, TV i radio emisije, članci u novinama i internetske objave). • Uspostavljene Internet stranice svih RVC-a s bazom volontera, organizatora volontiranja i mogućnostima volontiranja. Razmjena informacija o ponudi i potražnji volonterskog rada - kroz 4 Volonterske baze registrirano je 4.746 volontera, 248 organizatora volontiranja koji su iskazali interes za uključivanjem volontera. Kroz Volonterski Info servis primljeno je 612 upita za volonterima od 330 organizatora volontiranja. Obrazovanje o upravljanju volonterima i obrazovanje građana o volontiranju - u Modularni edukacijski program za koordinatore volontera bilo je uključeno 81 organizator volontiranja iz organizacija civilnog društva, ustanova, jedinice lokalne/regionalne samouprave, tijela državne uprave. Kroz uspostavljene Mreže 134

-

-

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti koordinatora volontera uključeno je 138 koordinatora volontera. Kroz edukacije za građane o volonterstvu obuhvaćeno je 408 građana različitih dobnih skupina. - Informacije i savjetovanje - pruženo je 193 sati tehničke podrške/konzultacija za 157 organizatora volontiranja. - Zagovaranje i zastupanje - kroz sudjelovanje pojedinačnih regionalnih volonterskih centara na ukupno 24 domaćih/međunarodnih stručnih skupova/konferencija/okruglih stolova te ispred Hrvatske mreže volonterskih centara na 9 domaća/međunarodna, stručna skupa/okrugla stola/konferencije RVC-i su sustavno radili na praćenju i zagovaranju javnih politika koje mogu imati utjecaj na razvoj volonterstva u Hrvatskoj. - Publikacije i istraživanja o volonterstvu - tijekom 2010. izdana je jedna nova publikacija i provedena su dva akcijska istraživanja o volonterstvu u Republici Hrvatskoj/Europi. Tijekom 2010. godine za rad četiri Regionalna volonterska centra Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti je utrošilo 600.000,00 kuna, ali navedeni Program provodi aktivnosti sveukupnog razvoja volonterstva i svih dobnih skupina, a ne isključivo mladih te se samo dio navedenih sredstava odnosi na aktivnosti usmjerene mladima. Posebno ističemo aktivnosti obiteljskih centara vezane uz volonterstvo, kao i aktivnosti u koje su uključeni volonteri: Obiteljski centar Splitsko- dalmatinske županije: - u sklopu programa „Prijatelj“ provedeno je ukupno 2560 sati volontiranja te su provedene sljedeće aktivnosti: • likovna grupa za djecu tijekom koje volonteri prate grupnu dinamiku te potiču interakciju između djece i • promicanje volonterstva koje se provodi putem aktivnog sudjelovanja volontera u obilježavanju značajnih datuma te promicanjem vrijednosti solidarnosti i međusobnog pomaganja među mladima. Obiteljski centar Dubrovačko-neretvanske županije: - volonterska akcija čišćenja prostora stare bolnice u Dubrovniku u svrhu uređenja prostorija za potrebe udruge mladih i udruga osoba sa invaliditetom u suradnji sa Odjelom za međugeneracijsku solidarnost, branitelje i obitelj Dubrovačkoneretvanske županije, Volonterskim centrom Dubrovnik i Udrugom mladih Orlando. Obiteljski centar Koprivničko-križevačke županije - uključivanje 30 volontera u provedbu projekta pomoći u učenju „Ti i ja zajedno“, - provedba informiranja mladih u srednjim školama o mogućnostima volontiranja i pravima koja proizlaze iz Zakona o volonterstvu i - podjela promotivnih letaka. Obiteljski centar Bjelovarsko-bilogorske županije - dvije početne edukacije za 11 volontera s kojima su potpisani ugovori o volontiranju u suradnji s Udrugom „Bjelovarski klub mladih“, - edukacija „Tehnike učenja“ održana u sklopu pripreme provedbe volonterskog programa Obiteljskog centra Bjelovarsko-bilogorske županije „Učimo zajedno“, - edukacije za volontere „Karakteristike djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom“ i „Komunikacija i organizacija slobodnog vremena“ u sklopu pripreme provedbe volonterskog programa „Budimo zajedno“ i 135

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti provedba aktivnosti „Ljetne dnevne igraonice“ u kojoj je sudjelovalo ukupno 7 volontera koji su ostvarili 157 sati volontiranja u sklopu programa „Praznici u Obiteljskom - Ljeto u Obiteljskom“ tijekom srpnja i kolovoza 2010. godine.

Obiteljski centar Istarske županije: - predstavljen program i primjeri dobre prakse uključivanja volontera i javna volonterska akcija "Želim proći" kojom se ukazalo na problem nepropisnog parkiranja kojim se otežava kretanje osobama s invaliditetom (ostavljanje letaka upozorenja ili zahvale na vozilima i performans). Ciljevi: informirati o mogućnostima volontiranja u Istarskoj županij, potaknuti mlade na volonterstvo, ukazati javnosti na problem parkiranja, obilježiti Međunarodni dan osoba s invaliditetom i Međunarodni dan volontera. Suorganizatori: Obiteljski centar Istarske županije, Crveni križ Pula, udruge Suncokret - Pula, ZUM, Metamedij, Casoni vecchi, Zelena Istra i - predstavljena Inicijativa za volonterski centar Istarske županije i mogućnosti volontiranja mladih u organizacijama okupljenima oko Inicijative. Suorganizatori: Obiteljski centar Istarske županije, udruga Sa(n)jam knjige i Inicijativa za volonterski centar Istarske županije. Obiteljski centar Grada Zagreba: - volonteri su aktivno sudjelovali u provedbi programa zajedničkih aktivnosti sa djecom i roditeljima te u pripremi i provedbi aktivnosti na događanjima povodom obilježavanja značajnih međunarodnih datuma. Obiteljski centar Primorsko-goranske županije: - uključivanje mladih volontera u programe i događanja koje provodi obiteljski centar te priprema volontera za provedbu aktivnosti, upoznavanje sa etičkim kodeksom i Zakonom o volontiranju, praćenje volontera, evaluacija volontera, radni sastanci sa volonterima i - sudjelovanje u svim aktivnostima u organizaciji Udruge SMART: sajam volontera, Izložba fotografija „Volonteri u akciji“, istupanje u medijima, sudjelovanje u aktivnostima naj-volontera godine i obilježavanje Međunarodnog dana volontera te sudjelovanje na sastancima koordinatora volontera. Obiteljski centar Varaždinske županije - izrađen i distribuiran letak čiji je cilj promocija i poticanje volonterstva i - projekt „Volontiranje“ u sklopu kojeg je veliki broj mladih ljudi pozvan da prisustvuje predavanjima na kojima će biti upoznat sa Zakonom o volonterstvu, Etičkim kodeksom volontera te predavanju komunikacija. Obiteljski centar Virovitičko-podravske županije - provedeno 5 programskih aktivnosti s ciljem poticanja razvoja volonterizma u lokalnoj zajednici: program „Moj prijatelj“ s ciljem poticanja inkluzije mladih s invaliditetom, „Tutorski centar“ s ciljem pomoći u učenju, „Mogu za 5“ s ciljem pomoći u učenju za djecu s teškoćama u razvoju, „Radionice emocionalne pismenosti“ s ciljem razvoja komunikacijskih, socijalnih i emocionalnih vještina djece predškolske dobi, a program „Aktivni nenasilnici“ bio je namijenjen mladima s ciljem širenja kulture nenasilja i - akcija pod nazivom „Postani volonter“ s ciljem prezentacije volonterskih programa za mlade.

136

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti Planirana sredstva: Sredstva redovne djelatnosti Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. Utrošena sredstva: U svrhu provedbe Aktivnosti 1. utrošena sredstva u iznosu od 600.000,00 kuna, kao i sredstva navedena u mjeri 4. područja 3.; mjeri 6. područja 4.; mjeri 3. područja 6. i mjeri 4. područja 7., a u svrhu provedbe Aktivnosti 2. utrošen je dio navedenih sredstava budući da je samo dio aktivnosti usmjeren isključivo mladima ili aktivnosti uključuju sve dobne skupine. U svrhu provedbe aktivnosti Obiteljskog centra Splitsko - dalmatinske županije utrošeno je 8.000,00 iz Državnog proračuna i 15.000,00 iz donacija te sredstva redovne djelatnosti obiteljskih centara. Izvješće dostavlja: URED ZA UDRUGE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE Indikatori provedbe: Aktivnost 2. U organizaciji Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, Savjeta za razvoj civilnoga društva, Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva te projektnog tima TACSO Hrvatska, tradicionalna konferencija Dani udruga održana je od 13. do 15. svibnja u Zadru. Dana 14. svibnja 2010. godine, održano je 5 paralelnih okruglih stolova, čija je svrha bila raspraviti aktualne teme od interesa za organizacije civilnog društva, kao i umrežavanje u svrhu što bolje iskoristivosti fondova Europske unije. Teme okruglih stolova bile su Važnost fondova Europske unije za podizanje razine socijalne uključenosti, Mogućnosti i izazovi poticanja razvoja volonterstva kroz fondove Europske unije. Važnost izmjena Zakona o pravu na pristup informacijama za suzbijanje korupcije, Održivi razvoj otoka i priobalja uz očuvanje biološke raznolikosti i Promicanje ljudskih prava u Republici Hrvatskoj: mogućnosti kroz Europske unije fondove. Na kraju Dana udruga održane su volonterske akcije s ciljem afirmiranja i promicanja vrijednosti volonterskog rada. U Domu za starije i nemoćne u Zadru sudionici su imali priliku izravno pridonijeti poboljšanju kvalitete života starijih i nemoćnih osoba kroz druženje i razgovor, ali su također imali prigodu uključiti se i u rad pučke kuhinje, te u predstavljanje rada Caritasa Zadarske nadbiskupije povodom Međunarodnog dana obitelji. Volonterski centar Zagreb dobio je potporu putem programa Europske komisije Europa za građane za 2010. godinu kojom je osiguran rad četiri glavna programska područja Volonterskog centra Zagreb, u većinskom iznosu od 65%. Putem programa promocije i zagovaranja nastoji se povećati prepoznavanje vrijednosti volontiranja u široj javnosti te povećati broj ljudi koji se odlučuju volontiranje ugraditi u svoj način života Planirana sredstva: Sredstva redovne djelatnosti Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Utrošena sredstva: Sredstva redovne djelatnosti Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

137

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti Izvješće dostavlja: MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA Indikatori provedbe: Aktivnost 1. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa je, u okviru natječaja za udruge u školskoj godini 2010./2011., sufinanciralo provedbu 4 projekta usmjerena odgoju i obrazovanju za volonterstvo. Planirana sredstva: Sredstva redovne djelatnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Utrošena sredstva: U svrhu provedbe Aktivnosti 1. utrošeno je 135.000,00 kuna, već navedenih u Aktivnosti 2., Mjere 4. područja 1. U svrhu provedbe mjere utrošena su sredstva u iznosu od 623.000,00 kuna, kao i sredstva redovne djelatnosti Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa te Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

138

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

4.1.6. KULTURA MLADIH I SLOBODNO VRIJEME
Mjera 1. Promoviranje neformalnog obrazovanja mladih u području kulture i umjetnosti Nositelj provedbe: MINISTARSTVO KULTURE Rokovi provedbe: Aktivnost 1.: 2010. Aktivnost 2.: 2011. Aktivnosti 3., 4. i 5.: 2011. i kontinuirano

Redni broj i naziv aktivnosti: 1. Osnivanje zaklade za neovisnu kulturu (radni prijedlog „Kultura Nova”). 2. Definiranje prioriteta za financiranje projekata neformalnog obrazovanja mladih u području izvaninstitucionalne kulture i umjetnosti. 3. Financiranje projekata i programa neformalnog obrazovanja mladih u području izvaninstitucionalne kulture i umjetnosti. 4. Financiranje neprofitnih kulturnih programa mladih i za mlade koje provode organizacije civilnog društva. 5. Višegodišnje institucionalne potpore za udruge mladih koje djeluju na području izvaninstitucionalne kulture i umjetnosti. Provedba mjere: Aktivnosti 1. djelomično provedena. Aktivnosti 2., 3., 4. i 5. će se provesti sukladno roku provedbe, odnosno u narednom razdoblju. Suradnici u provedbi: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa te organizacije civilnog društva (koje djeluju na području kulture mladih). Indikatori provedbe: Aktivnost 1. Tijekom 2010. godine izvršene su pripremne radnje za izradu Nacrta prijedloga Zakona o zakladi „Kultura nova“, Prijedlog zakona o Zakladi "Kultura nova" usvojen je od strane Vlade Republike Hrvatske na sjednici održanoj 28. travnja 2011. godine te je upućen u proceduru Hrvatskog sabora. Planirana sredstva: Sredstva redovne djelatnosti Ministarstva kulture. Utrošena sredstva: Sredstva redovne djelatnosti Ministarstva kulture.

139

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

Mjera 2. Osigurati sredstva za međunarodnu kulturnu suradnju organizacija civilnog društva s područja kulture mladih i za mlade, osobito sa zemljama regije i zemljama EU Nositelj provedbe: MINISTARSTVO KULTURE Rokovi provedbe: Aktivnosti 1. i 2.: 2009.

Redni broj i naziv aktivnosti: 1. U kriterije za dodjelu sredstava na području međunarodne kulturne suradnje uvrstiti one koji posebno potiču programe mladih i za mlade. Uvrstiti u natječaj za sufinanciranje javnih potreba u kulturi. 2. Osigurati sredstva za članstvo i rad organizacija koje djeluju na ovom području u međunarodnim mrežama. Uvrstiti u natječaj za sufinanciranje javnih potreba u kulturi. Utvrditi kriterije i unutar sredstava namijenjenih za financiranje međunarodne kulturne suradnje osigurati sredstva za sufinanciranje troškova članarina, kotizacija, sudjelovanja u skupovima i drugim aktivnostima međunarodnih mreža. Provedba mjere: Aktivnosti 1. i 2. su provedene u prethodnom razdoblju. Suradnici u provedbi: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske i organizacije civilnog društva s područja kulture usmjerene radu s mladima. Indikatori provedbe: Aktivnost 1. U Kriterijima za vrednovanje programa Kulturnog vijeća za međunarodnu kulturnu suradnju i europske integracije istaknuto je da će se posebno vrednovati i poticati programi mladih. Aktivnost 2. U okviru Ministarstva kulture formirana je radna skupina koja je napravila analizu stanja koja potvrđuje da Kulturna vijeća posebno vrednuju kvalitetne programe udruga za mlade i mladih. Planirana sredstva: Sredstva redovne djelatnosti Ministarstva kulture. Utrošena sredstva: Sredstva redovne djelatnosti Ministarstva kulture.

140

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

Mjera 3. Osigurati sufinanciranje rada postojećih klubova za mlade te poticati osnivanje novih klubova Nositelj provedbe: MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI Rokovi provedbe: Aktivnost 1.: 2009. i kontinuirano Aktivnost 2.: 2011. Aktivnost 3.: 2010. i kontinuirano

Redni broj i naziv aktivnosti: 1. Nastaviti s financiranjem rada klubove za mlade. Natječaj redovito provoditi na godišnjoj razini i sufinancirati klubove tijekom cijele godine. 2. Izraditi preporuke za osnivanje i upravljanje klubovima mladih i za mlade i objaviti ga na web-stranicama Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. 3. Kontinuirana supervizija i godišnja evaluacija rada klubova mladih. Provedba mjere: Aktivnost 1. i 3. se provode kontinuirano. Aktivnost 2. će se provesti sukladno roku provedbe, odnosno u narednom razdoblju. Suradnici u provedbi: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, organizacije civilnog društva usmjerene radu s mladima i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Indikatori provedbe: Aktivnost 1. Poziv za prijavu projekata koji se odnose na rad klubova za mlade za dodjelu financijske potpore iz raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2010. godinu na poziciji Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti raspisan je 10. svibnja 2010. godine, zatvoren 9. lipnja 2010. godine. Sukladno navedenom Pozivu osigurana je financijska potpora za 26 projekata udruga koji se odnose na rad klubova mladih u ukupnom iznosu od: 800.000,00 kuna. Klubovi za mlade pružaju usluge neformalnog obrazovanja i organiziranja slobodnog vremena mladih najmanje 30 sati tjedno pod vodstvom mladih, a djeluju na području 13 županija (Istarska, Primorsko-goranska, Sisačko-moslavačka, Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska, Virovitičko-podravska, Brodsko-posavska, Vukovarsko-srijemska, Međimurska, Osječko-baranjska županija i Grad Zagreb). Aktivnost 3. Kontinuirano se provodi evaluacija rada klubova mladih temeljem unutarnje analize izvješća i evaluacije rezultata provedenih projekata udruga koje obavljaju službenici Ministarstva. Nadalje, kontinuirano se pruža stručnu pomoć u provedbi projekata koji se odnose na rad klubova za mlade putem izrade stručnih mišljenja na programe, održavanje sastanaka s organizacijama civilnog društva koji se održavaju sukladno potrebama organizacija civilnog društva, odgovora na upite udruga te preporuka jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u svrhu osiguravanja prostora za rad koje se izrađuju za 141

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti pojedinačne udruge na zamolbu udruge, a temeljem provedene evaluacije projekata udruge koje obavljaju službenici Ministarstva. Tijekom provedbe natječaja za prijavu projekata koji se odnose na rad klubova za mlade za dodjelu financijske potpore iz raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2010. godinu na poziciji Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti prednost u financiranju su ostvarivali klubovi za mlade koji kvalitetu aktivnosti usmjerenih mladima osiguravaju putem provedbe kontinuirane supervizije rada voditelja i izvoditelja aktivnosti. Nadalje, obiteljski centri su proveli niz aktivnosti te kao primjer dobre prakse izdvajamo Obiteljski centar Dubrovačko-neretvanske županije koji provodi supervizija rada kluba za mlade Udruge mladih Orlando. Planirana sredstva: U svrhu provedbe Aktivnosti 1. planirano je 800.000,00 kuna. Utrošena sredstva: U svrhu provedbe Aktivnosti 1. utrošeno je 800.000,00 kuna. Mjera 4. Omogućiti sudjelovanje mladih umjetnika u nacionalnim i međunarodnim kulturnim projektima te u međunarodnim kulturnim razmjenama Nositelj provedbe: MINISTARSTVO KULTURE Rokovi provedbe: Aktivnost 1.: 2009. Aktivnost 2.: 2009. i kontinuirano

Redni broj i naziv aktivnosti: 1. Razmotriti mogućnost definiranja kriterija i prioriteta za financiranje sudjelovanja mladih umjetnika u nacionalnim i međunarodnim kulturnim projektima. 2. Nastaviti s financiranjem sudjelovanja mladih umjetnika na međunarodnim natjecanjima i manifestacijama. Provedba mjere: Aktivnost 1. je provedena u prethodnom razdoblju. Aktivnost 2. se provodi kontinuirano. Suradnici u provedbi: organizacije civilnog društva s područja kulture usmjerene radu s mladima Indikatori provedbe: Aktivnost 2. Sufinancirano je sveukupno 80 programa sudjelovanja mladih umjetnika na međunarodnim natjecanjima i manifestacijama u ukupnom iznosu od 920.155,48 kuna: - Akademija dramske umjetnosti: • Gostovanje ADU na The Second International Festival of Drama Schools u Kijevu, 15.000,00 kuna • Međunarodna glumačka radionica Zajedništvo s publikom, Hrvatska, Grožnjan, 10.500,00 kuna - Ansambl slobodnog plesa Liberdance, Zagreb 142

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti "Slike sa izložbe" i "Karneval životinja" - sudjelovanje na 18. Kotorskom festivalu kazališta, 14.310,00 kuna Bruno Vlahek: Sudjelovanje na pijanističkom natjecanju A. Skrjabin, Francuska, 4.764,00 kuna Danijel Detoni: Gostovanje Petre Kušan i Danijela Detonija, Republika Kosovo, 5.544,00 kuna Dječje kazalište "Ivana Brlić Mažuranić" Slavonski Brod: Gostovanje se predstavom "Postolar i vrag" na Međunarodnom festivalu, Egipat, 31.500,00 kuna Dječje kazalište Branka Mihaljevića u Osijeku: Završna priredba "ANNO 93", Austrija, 7.018,00 kuna Dom kulture Kristalna kocka vedrine: • 22. Susret mladih kazalištaraca , Francuska, 20.000,00 kuna • Sudjelovanje Plesnog studija na Festivalu Focus, Austrija, 5.574,00 kuna Gradsko kazalište lutaka Rijeka: • Sudjelovanje na 12. međunarodnom lutkarskom festivalu „Zlatna iskra“, Srbija, 5.794,51 kuna • Sudjelovanje na 15. međunarodnom lutkarskom festivalu za odrasle, Mađarska, 7.075,22 kuna Gradsko kazalište lutaka Split: • Sudjelovanje na 50. Festivalu MESS, Bosna i Hercegovina, 3.898,00 kuna Gradsko kazalište mladih Split: Sudjelovanje na 13. međunarodnom teatarskom festivalu, Makedonija, 12.500,00 kuna Hrvatska glazbena mladež, Zagreb • Europski jazz dijalozi mladih, Cipar, 50.000,00 kuna • Gostovanje HGM Jazz orkestra Zagreb u projektu Tallers Musicales d'Avinyo, Španjolska, 30.000,00 kuna • Gostovanje Kvinteta mali b, Jordan, 22.450,00 kuna • Jeunesses Musicales Youth Choir, Svjetski Zbor na Tenerifima, Španjolska, 5.847,00 kuna • Muzički mostovi, stvaranje mreže među mladima u JIE, 50.000,00 kuna • Razmjena mladih glazbenika Hrvatska - Španjolska, Turneja Marina Marasa i Petra, Španjolska, 7.388,00 kuna • Razmjena mladih glazbenika Hrvatska, Švedska, 17.200,00 kuna • Razmjena mladih glazbenika Hrvatska -SAD, MKC Grožnjan/String Internat. Music., Sjedinjene Američke Države, 9.000,00 kuna • Razmjena mladih glazbenika Hrvatska, Ukrajina, koncert violinista Marina Marasa, Ukrajina, 4.190,00 kuna • Suradnja Hrvatska-Švedska, djevojački zbor "Perle" Gradskog kazališta mladih Split, Švedska, 30.000,00 kuna • 65. Generalna skupština i Kongres Međunarodne organizacije GM, Tanzanija, 16.294,00 kuna • Sudjelovanje predstavnika HGM u tijelima Jeunesses Musicales International, 12.094,51 kuna Ivana Zahirović: Koncert nagrađenih u Carnegiu Hallu (putna karta po izvješću i obračunu), Sjedinjene Američke Države, 4.713,00 kuna Kazalište "Licem u lice" : • Lutkarski festival "Pierrot", Bugarska, 8.040,58 kuna Kazalište lutaka Zadar: Dani hrvatske kulture u BiH, Bosna i Hercegovina, 3.084,00 kuna Kazalište lutaka Zadar: Štipsko kulturno ljeto, Makedonija, 26.300,00 kuna 143

-

-

-

-

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
-

-

-

-

-

-

-

-

Kazalište Mala scena: • Međunarodno kazališno događanje u Barbican centru, Velika Britanija, 18.996,00 kuna • Gostovanje kazališta Mala scena, Italija, 2.850,00 kuna • Gostovanje predstave "Priča o oblaku" na Belfast Children's Festivalu i sudjelovanje Ivice Šimića na konferenciji u Washingtonu, Irska, 7.180,00 kuna • Projekt suradnje 6 zemalja Azije i Europe, Koreja (južna), 24.508,66 kuna • Projekt suradnje 7 zemalja Azije i Europe, 3.200,00 kuna Krešimir Bedek: • Koncert na Art-November International Festival of Arts, Ruska Federacija, 4.500,00 kuna • Koncert na Tallinn Chamber Music Festival 2010 (put), Estonija, 4.500,00 kuna • Koncert u organizaciji L'Associació Catalana de Compositoros, Španjolska, 3.500,00 kuna • Koncertni nastupi, Izrael, 5.000,00 kuna • Kulturna Alternativna Mladež Požege: Požeško podzemlje 2010. međunarodni programi, 10.000,00 kuna Mense medio d.o.o., Solin: • Gostovanje natjecatelja 3. Split Guitar Festivala na „International Bar Guitar Festivalu“, Crna Gora, 1.300,00 kuna • Gostovanje Petra Čulića na VII. European Classical Guitar Competition „Citta di Gorizia“, Italija, 2.700,00 kuna Mihael Paar, Samobor: Međunarodno natjecanje 'Concert Artist Guild', Sjedinjene Američke Države, 6.349,00 kuna Miran Vaupotić: • Gostovanje Roberta Belinića i Mirana Vaupotića , Ruska Federacija, 5.300,00 kuna • Koncertno gostovanje Roberta Belinića i Mirana Vaupotića, Ukrajina, 12.000,00 kuna • Sudjelovanje na „X Cadaqués Orchestra International Conducting Competition“, Španjolska, 5.300,00 kuna Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu: • S. Prokovjev: Ivan Grozni - Zajednički projekt triju akademija, 20.000,00 kuna Studentski teatar "Lero": • Gostovanje s predstavom M. Držića "Epitaphio", Mađarska, 5.440,00 kuna Studio za suvremeni ples: • Sudjelovanje na 1. Internacionalnom festivalu za mlade s predstavom SALE, Bosna i Hercegovina, 4.396,00 kuna Udruga roditelja učenika glazbe i plesa Hrvatske, "Leopold Mozart": • Sudjelovanje Aljoše Jurinića na međunarodnom Chopinovom pijanističkom natjecanju, Poljska, 4.500,00 kuna Umjetnička akademija u Osijeku: Prvi svjetski festival lutkarskih škola, Ruska Federacija, 10.000,00 kuna Zagrebačko kazalište mladih- učilište: Sudjelovanje dramskog pedagoga na Svjetskom kongresu dramskih pedagoga, Brazil, 10.500,00 kuna Zagrebačko kazalište Mladih:

144

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti GENERACIJA 91-95 - gostovanje na festivalu Wiener Festwochen, Austrija, 13.686,00 kuna • Predstava GENERACIJA 91-95 ili SAT HRVATSKE POVIJESTI gostuje na Međunarodnom teatarskom festivalu MESS, 7.100,00 kuna Grad Đakovo, Đakovo: • Međunarodni festival mladoga teatra, 20.000,00 kuna Muzej moderne i suvremene umjetnosti: • Pripremni radovi za 15. Biennale mladih Europe i Mediterana, Casablanca 2011., Maroko, 8.000,00 kuna Hrvatsko društvo književnika za djecu i mlade: Posjet Sajmu knjiga, Italija, 4.500,00 kuna Kašmir promet d.o.o.: International Poetry Exhibition - Izložba poezija u književnosti za djecu i mlade, 10.000,00 kuna Knjižnice Grada Zagreba: Posjet Sajmu dječje knjige, Italija, Bologna, 4.000,00 kuna Dječje folklorno društvo "Sončece": 8. Međunarodni folklorni festival, Austrija, 5.000,00 kuna Dom kulture Kristalna kocka vedrine: 20. Međunarodni festival kazališnih amatera, Mađarska, 6.760,00 kuna Hrvatski centar za dramski odgoj: Sudjelovanje hrvatskog predstavnika u radu tijela europskih dramskih susreta, EDERED, 5.000,00 kuna Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu: • Likovne radionice i izložba radova suvremenih finskih umjetnika, Finska, 15.000,00 kuna Andrea Petrlik Huseinović, Zagreb • Izložba u Galery K4 - 10th European Children’s Book Fair , Njemačka, 6.000,00 kuna • Prezentacija originalnih ilustracija na Sajmu dječje knjige, Italija, 3.504,00 kuna Hrvatski fotosavez: XV. Međunarodni fotografski doživljaj baštine 2010., Europa, Afrika, Amerika i Azija, 40.000,00 kuna Zlatan Vehabović: Izložba After the Fall (put i ata carnet), Sjedinjene Američke Države, 6.236,00 kuna Hrvatski centar ASSITEJ: 21. Imaginate festival, Velika Britanija, 4.100,00 kuna Hrvatski centar UNIMA: • Međunarodni festival lutkarskih kazališta "PUPET FAIR" - sudjelovanje Livije Kroflin, Bugarska, 2.390,00 kuna • Sudjelovanje 4 predstavnika na Sastanku vijećnika i egzekutive Međunarodne UNIMA-e, Nizozemska, 11.860,00 kuna • Sudjelovanje Livije Kroflin na Lutkarskom festivalu i sastanku IO UNIMA-e, Ruska Federacija, 4.535,00 kuna Hrvatski centar za dramski odgoj: • Sudjelovanje hrvatskih predstavnika na Kongresu IDEA-e, Brazil, 9.250,00 kuna • Sudjelovanje u radu IDEA-e, Grčka, 3.000,00 kuna Kazališni epicentar: • Konferencija o kazalištu za djecu i mlade, Hong Kong, 12.380,00 kuna • Pregled konferencijskiih dvorana i programa te festival danskog ASSITEJ-a, 6.546,00 kuna • Sastanak IO ASSITEJ International - sudjelovanje Ivice Šimića i Dore Jelačić Bužimski, Španjolska, 12.320,00 kuna 145

-

-

-

-

-

-

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti Sudjelovanje Ivice Šimića na konferenciji "Gradimo kuću", Irska, 4.695,00 kuna • Sudjelovanje u radu Izvršnog odbora, Ruanda, 31.560,00 kuna • Sudjelovanje Vedrane Klepica na Interplay Europe, Turska, 6.135,00 kuna Međunarodno violinističko natjecanje "Vaclav Huml": Kotizacija FMCIM i odlazak delegata Zlatka Stahuljaka na Skupštinu FMCIM, Kanada, 31.500,00 kuna Test! – teatar studentima: 8. Svjetski kongres IUTA-e: „Kazalište i pedagogija“, Velika Britanija, 8.000,00 kuna Hrvatski školski muzej: Međunarodna izložba dječjeg likovnog stvaralaštva, 5.000,00 kuna

-

Planirana sredstva: Sredstva redovne djelatnosti Ministarstva kulture. Utrošena sredstva: U svrhu provedbe Aktivnosti 2., kao i mjere utrošeno je 920.155,48 kuna. Mjera 5. Uključiti predstavnike udruga mladih, koje djeluju u kulturi, u rad kulturnih vijeća (na nacionalnoj, regionalnim i lokalnim razinama) Nositelj provedbe: MINISTARSTVO KULTURE Rok provedbe: Aktivnost 1.: 2009.

Redni broj i naziv aktivnosti: 1. Razmotriti mogućnost za izmjenama i dopunama Zakona o kulturnim vijećima kojima bi se omogućilo sudjelovanje predstavnika udruga mladih i za mlade, koje djeluju u kulturi, u rad kulturnih vijeća. Provedba mjere: Aktivnost 1. je provedena u prethodnom razdoblju. Suradnici u provedbi: kulturna vijeća, organizacije mladih i za mlade koje djeluju u kulturi i usmjerene su radu s mladima i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Utrošena sredstva: Sredstva redovne djelatnosti Ministarstva kulture. Mjera 6. Nastaviti razvijati i dodatno osnažiti školski i sveučilišni šport u skladu s interesima učenika i studenata. Nositelj provedbe: MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA Rokovi provedbe: Aktivnosti 1. i 2.: 2009. Aktivnost 3.: 2010. i kontinuirano Aktivnost 4.: / 146

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti Redni broj i naziv aktivnosti: 1. Provedba evaluacije rezultata rada institucionalnih aktera školskog i sveučilišnog športa u razdoblju od protekle 4 godine. 2. Objavljivanje rezultata evaluacije na web-stranicama ministarstva. 3. Na temelju rezultata evaluacije izraditi preporuke i mjera za osnaživanje i razvoj sveučilišnog i školskog športa. 4. Financirati projekte nabave športske opreme i športskih rekvizita školama za školska športska društva u kojima se potiče masovno bavljenje športom kroz športska društva. Provedba mjere: Aktivnost 1. je provedena u prethodnom razdoblju. Aktivnost 2. i 3. nisu provedene te će se njihova provedba nastaviti u narednom razdoblju. Aktivnost 4. se provodi kontinuirano. Suradnici u provedbi: Hrvatski školski športski savez, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, Hrvatski sveučilišni športski savez, županijski školski športski savezi, Školski športski savez Grada Zagreba, uredi državne uprave nadležni za šport i organizacije civilnog društva s područja športa usmjerene radu s mladima. Indikatori provedbe: Aktivnost 2. Obzirom da je provedbena aktivnost vezana za Nacionalno vijeće za šport, koje je s radom počelo krajem 2010. godine, ista se prenosi u 2011. godinu. Aktivnost 3. Na temelju Zakona o športu preporuke i mjere za osnaživanje i razvoj sveučilišnog i školskog športa daje Nacionalno vijeće za šport koje je s radom počelo krajem 2010. godine. S tim u svezi, ova provedbena aktivnost se prenosi u 2011. godinu. Aktivnost 4. U Republici Hrvatskoj osnovano je 1.248 školskih športskih društava u osnovnim i srednjim školama, a u okviru kojih se provode izvannastavne školske športske aktivnosti. Sredstvima iz Državnog proračuna Hrvatski školski športski savez u 2010. godini sufinancirao je školska športska društva, a sredstva su se utrošila za nabavku neophodne športske opreme i rekvizita. Planirana sredstva: U svrhu provedbe Aktivnosti 4. planirano je 1.390.240,00 kuna. Utrošena sredstva: U svrhu provedbe Aktivnosti 4. utrošeno je 1.390.240,00 kuna. Sveukupno je za provedbu mjere utrošeno 1.390.240,00 kuna.

147

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

Mjera 7. Iskoristiti postojeću i stvoriti novu infrastrukturu koja će služiti širokom pokretu „Šport za sve” Nositelj provedbe: MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA Rokovi provedbe: Aktivnost 1.: 2010. Aktivnost 2.: 2011.

Redni broj i naziv aktivnosti: 1. Provesti analizu stanja i potreba u županijama vezanim uz športske rekreacijske objekte. 2. Sukladno provedenoj analizi izraditi plan obnove i izgradnje športsko-rekreacijskih objekata. Provedba mjere: Aktivnost 1. nije provedena te će se provedba nastaviti u narednom razdoblju. Aktivnosti 2. će se provesti sukladno rokovima provedbe, odnosno u narednom razdoblju. Suradnici u provedbi: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, lokalna i regionalna samouprava i Hrvatski savez športske rekreacije „Šport za sve“. Indikatori provedbe: Aktivnost 1. Provedba aktivnosti je vezana za Nacionalno vijeće za šport koje je s radom počelo krajem 2010. godine. U 2011. godini raspisat će se javni natječaj vezan uz športsku infrastrukturu. Planirana sredstva: Sredstva redovne djelatnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Utrošena sredstva: Sredstva redovne djelatnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Mjera 8. Promovirati važnost tjelesne aktivnosti mladih Nositelj provedbe: MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA Rokovi provedbe: Aktivnost 1.: kontinuirano Aktivnost 2.: 2009. i kontinuirano

Redni broj i naziv aktivnosti: 1. Poticanje stručnih i znanstvenih projekata koji se bave tjelesnim aktivnostima mladih. 2. Financirati putem javnih natječaja projekte u športu s naglaskom na financiranje športskih udruga koje svojim projektima i djelovanjem potiču na masovno bavljenje rekreativnim športom mladih. 148

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

Provedba mjere: Aktivnosti 1. i 2. se kontinuirano provode. Suradnici u provedbi: Hrvatski olimpijski odbor, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, Agencija za odgoj i obrazovanje i organizacije civilnog društva s područja športa usmjerene radu s mladima. Indikatori provedbe: Aktivnost 1. Projekt Hrvatskoga školskog saveza „Univerzalna športska škola“ provodio se tijekom 2010. godine u 258 Osnovnih škola kroz 283 odjeljenja, a ukupno je bilo uključeno 6.208 učenika od 1. – 4. razreda. Dan univerzalne športske škole u 2010. godini okupio je više od 350 učenika. Na manifestaciji su prisustvovali i proslavljeni športaši i umjetnici. Aktivnost 2. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa za 2010. godinu provela je natječaj „Sufinanciranje športskih programa tijekom ljetnih i zimskih praznika“. Natječajem su se sufinancirali športsko-rekreacijski i edukacijski programi kojima je cilj uključivanje što većeg broj djece i mladih na rekreativno bavljenje športom tijekom školskih praznika. Sufinancirano je 36 športskih udruga. Hrvatski olimpijski odbor potiče razvoj športa u zajednici na način da dodjeljuje novčanu potporu športskim klubovima koji planski provode aktivnosti usmjerene na zadržavanje postojećeg ili povećanje broja mladih športaša. Tim programom potiče se razvoj športa u zajednicama. U 2010. godini odobreno je 30 programskih zahtjeva. Planirana sredstva: Sredstva redovne djelatnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. U svrhu provedbe Aktivnosti 1. planirano je 2.000.000,00 kuna, a u svrhu sufinanciranja športskih programa tijekom ljetnih i zimskih praznika 700.000,00 kuna. Hrvatski olimpijski odbor u svrhu potpore športskim klubovima planirao je 1.400.000,00 kuna. Utrošena sredstva: U svrhu provedbe Aktivnosti 1. utrošeno je 2.000.000,00 kuna, a u svrhu sufinanciranja športskih programa tijekom ljetnih i zimskih praznika 700.000,00 kuna. Hrvatski olimpijski odbor u svrhu potpore športskim klubovima utrošio je 1.392.914,00 kuna. Za provedbu mjere je sveukupno utrošeno 4.092.914 kuna.

149

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

4.1.7. MOBILNOST, INFORMIRANJE I SAVJETOVANJE
Mjera 1. Poticati razvoj omladinskog turizma Nositelj provedbe: MINISTARSTVO TURIZMA Rokovi provedbe: Aktivnosti 1. i 3.: 2009. i kontinuirano Aktivnost 2.: 2009.

Redni broj i naziv aktivnosti: 1. Sufinanciranje (u suradnji s lokalnom samoupravom) kapitalnih projekata izgradnje visoko standardiziranih i multifunkcionalnih omladinskih hostela u unutrašnjosti Hrvatske (Osijek, Vukovar, Varaždin, Plitvička jezera) i u Splitu. 2. Donošenje izmjena Zakona o boravišnoj pristojbi kojim bi se mladima, koji koriste usluge omladinskih hostela i izviđačkih centara, omogućilo umanjeno plaćanje boravišne pristojbe. 3. Katalogizacija i standardizacija kapaciteta objekata omladinskog turizma i pokretanje informativnih i promotivnih aktivnosti na domaćem i inozemnom tržištu. Provedba mjere: Aktivnosti 1. djelomično provedena Aktivnost 3. se provodi kontinuirano Aktivnost 2. je provedena u prethodnom razdoblju. Suradnici u provedbi: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom i organizacije civilnog društva i institucije čija djelatnost obuhvaća omladinski turizam. Izvješće dostavlja: MINISTARSTVO TURIZMA Indikatori provedbe: Aktivnost 1. Ministarstvo turizma izradilo je Program subvencioniranja kamata unutar kreditnog programa „Poticaj za uspjeh“. Korisnici mogu biti poduzetnici i Hrvatski ferijalni i hostelski savez. Izrađeno je također rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (Narodne novine, br. 31/09). Provedba programa je planirana u narednom razdoblju budući da zbog nedostatnih proračunskih sredstava nije započela provedba. Aktivnost 3. Ministarstvo turizma kroz Program poticanja djelovanja strukovnih udruga i drugih neprofitnih organizacija u području turizma u 2010. godini odobrilo je sredstva Hrvatskom ferijalnom i hostelskom savezu za projekte: „Hostelling international u Hrvatskoj“ (ciljevi projekta su bili: povećati kulturnu, turističku i obrazovnu mobilnost mladih, kao i povećati broj hostela koji su u mreži Hostelling international, povećati broj hostela sa HI quality certifikatom, učiniti hostele prepoznatljivim u većoj mjeri i dostupnijima mladima iz 150

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti Hrvatske i iz inozemstva promotivnim aktivnostima te izraditi elektronski i tiskani katalog omladinskog hostela u Hrvatskoj) i „Izvrsnost ponude hrvatskog hostelinga“ (ciljevi projekta su bili: provesti usavršavanje i edukaciju zaposlenika Hrvatskog ferijalnog i hostelskog saveza i volontera kroz tri edukativna ciklusa: - dvodnevni seminar za zaposlenike Hrvatskog ferijalnog i hostelskog saveza - za približno 60 zaposlenika, - trodnevni međunarodni seminar HI-Quality i jačanje konkurentnosti hostelinga - za približno 20 predstavnika iz Hrvatske i različitih nacionalnih hostelskih asocijacija, - seminar za mlade volontere- za približno 30 sudionika). Planirana sredstva: U svrhu provedbe Aktivnosti 1. i 3. Ministarstvo turizma nema unaprijed planiran iznos sredstava namijenjen projektima za mlade, već kroz svoje Programe sukladno pristiglim projektima dodjeljuje sredstva iz Državnog proračuna, dok provedba Aktivnosti 2. ne iziskuje posebna sredstva iz proračuna. Utrošena sredstva: U svrhu provedbe Aktivnost 3. utrošeno je 130.000,00 kuna. U svrhu provedbe mjere utrošeno je 130.000,00 kuna, kao i sredstva redovne djelatnosti Ministarstva turizma. Mjera 2. Izravno poduprijeti proširenje i standardizaciju povlastica za mlade i studente Nositelj provedbe: MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA Rokovi provedbe: Aktivnost 1.: 2010 i kontinuirano Aktivnosti 2. i 3.: 2009. i kontinuirano

Redni broj i naziv aktivnosti: 1. Financijska potpora izradi baze podataka i vodiča/adresara povlastica za mlade i studente. 2. Kreiranje združene iskaznice ISIC i IKS namijenjena svim redovitim studentima do 33 godina. 3. Kreiranje učeničke iskaznice EURO<26 za srednjoškolce. Provedba mjere: Aktivnosti 1., 2. i 3. nisu provedene te će se njihova provedba nastaviti u narednom razdoblju. Suradnici u provedbi: Ministarstvo turizma i organizacije civilnog društva i institucije čija djelatnost obuhvaća omladinski turizam. Indikatori provedbe: Aktivnost 1., 2. i 3. Aktivnosti 1., 2. i 3. nisu provedene uslijed nedostatka financijskih sredstava te će se njihova provedba nastaviti u narednom razdoblju. 151

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

Mjera 3. Poduprijeti jačanje mreže međunarodnih skautskih/izviđačkih centara. Nositelji provedbe: Aktivnost 1.: MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI Aktivnost 2.: MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA Rokovi provedbe: Aktivnost 1.: 2010. Aktivnost 2.: 2010. i kontinuirano

Redni broj i naziv aktivnosti: 1. Izrada plana razvoja, standarda i kriterija za rad skautskih/izviđačkih centara u Republici Hrvatskoj. 2. Putem natječaja pružati financijsku potporu projektima izviđačkih udruga koji se provode u međunarodnim skautskim/izviđačkim centrima. Provedba mjere: Aktivnosti 1. je provedena. Aktivnosti 2. se provodi kontinuirano. Suradnici u provedbi: Ministarstvo turizma, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te Savez izviđača Hrvatske i njegove članice. Izvješće dostavlja: MINISTARSTVO SOLIDARNOSTI OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE

Indikatori provedbe: Aktivnosti 1. Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti je u 2010. godini osnovalo Stručnu radnu skupinu za izradu plana razvoja, standarda i kriterija za rad skautskih/izviđačkih centara u Republici Hrvatskoj. Članovima Stručne radne skupine imenovani su predstavnici tijela državne uprave, predstavnica jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, predstavnici organizacija civilnog društva i predstavnik znanstvene institucije. Stručna radna skupina, koja je u vremenu od 26. svibnja 2010. do 15. prosinca 2010. godine održala šest sastanaka, prikupila je potrebne podatke o izviđaštvu u Hrvatskoj i inozemstvu te je na osnovu njih izradila i usvojila Prijedlog Plana razvoja, standarda i kriterija za rad izviđačkih centara u Republici Hrvatskoj. Javna rasprava o prijedlogu plana održana je 27. travnja 2011. godine na kojoj je raspravljen navedeni materijal te je u tijeku prikupljanje prijedloga izmjena i dopuna materijala kao i izrada završnog teksta koji će se po usuglašavanju uputiti Savjetu za mlade Vlade Republike Hrvatske na usvajanje. Aktivnosti 2. Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti je sufinanciralo 4 projekta udruga izviđača u sklopu Natječaja za financijsku potporu udrugama koje pridonose borbi protiv droga i svih drugih oblika ovisnosti u Republici Hrvatskoj za financijsku potporu 152

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti iz dijela prihoda od igara na sreću za 2010. godinu, od kojih se pojedini provode u izviđačkim centrima. Utrošena sredstva: U svrhu provedbe Aktivnosti 1. utrošeno je 8.650,00 kuna, a Aktivnosti 2.: 216.000,00 kuna već navedenih u Aktivnosti 4., Mjere 6. područja 4. Izvješće dostavlja: MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA Indikatori provedbe: Aktivnosti 2. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa je u školskoj godini 2010./2011. sufinanciralo provedbu pet projekata izviđačkih udruga. Utrošena sredstva: U svrhu provedbe Aktivnosti 2. utrošeno je 165.000,00 kuna, već navedenih u aktivnosti 2., Mjere 4. područja 1. Sveukupno utrošena sredstva za provedbu mjere iznose 8.650,00 kuna, kao i sredstva redovne djelatnosti Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti te Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Mjera 4. Podupirati razvoj info-centara za mlade u Republici Hrvatskoj i kvalitetnog informiranja mladih. Nositelj provedbe: MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI Rokovi provedbe: Aktivnosti 1., 3. i 4.: 2009. i kontinuirano Aktivnost 2.: 2010.

Redni broj i naziv aktivnosti: 1. Sufinanciranje rada četiri regionalna Info-centra za mlade u Zagrebu, Rijeci, Splitu i Osijeku (uključenih u Zajednicu informativnih centara za mlade) u suradnji s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. 2. Donošenje standarda i kriterija za rad Info-centara za mlade. 3. Kontinuirana supervizija i godišnja evaluacija rada Info-centara za mlade. 4. Pružanje potpore za članstvo u Europskoj agenciji za informiranje i savjetovanje mladih (ERYICA). Provedba mjere: Aktivnost 1., 3. i 4. se provode kontinuirano. Aktivnost 2. je provedena u prethodnom razdoblju. Suradnici u provedbi: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Ministarstvo kulture, Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija, Ured za

153

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske, lokalna i područna (regionalna) samouprava te organizacije civilnog društva koje se bave informiranjem. Indikatori provedbe: Aktivnost 1.: Slijedom Poziva za prijavu prijedloga projekata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji se odnose na rad regionalnih Info-centara za mlade za dodjelu financijske potpore u 2010. godini Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti je osiguralo financijsku potporu za četiri projekta koji se odnose na rad regionalnih Info-centara za mlade u ukupnom iznosu od 440.000,00 kuna, odnosno 110.000,00 kuna po pojedinom projektu u suradnji sa sljedećim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i organizacijama civilnog društva:

R. br

JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

NAZIV UDRUGE KOJA PROVODI PROJEKT

PODRUČJE DJELOVANJA

NAZIV INFO CENTRA

ODOBRENI IZNOS

1.

Grad Osijek
2.

PRONI centar za socijalno podučavanje Udruga za mlade „Korak ispred“ Koalicija udruga INFO ZONA Udruga za promicanje kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom „Zamisli“

Grad Rijeka
3.

Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska, Požeško-slavonska, Virovitičko-podravska i Brodsko-posavska županija Primorsko-goranska, Istarska, Karlovačka i Ličko-senjska županija Splitsko-dalmatinska, Zadarska, Šibensko-kninska i Dubrovačko-neretvanska županija Grad Zagreb, Zagrebačka, Sisačko-moslavačka i Bjelovarsko-bilogorska županija

Regionalni informativni centar za mlade Osijek Regionalni info-centar za mlade Regionalni informativni centar za mlade INFO ZONA

110.000,00

110.000,00

Grad Split
4.

110.000,00

Grad Zagreb

Regionalni info-centar za mlade Zagreb

110.000,00

Aktivnost 2.: Kriteriji i mjerila za suradnju s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za osiguravanje financijske potpore za rad regionalnih Info-centara za mlade (vidi: http://www.mobms.hr/media/2668/kriteriji%20za%20info%20centre.pdf) koje je, temeljem prijedloga Stručne radne skupine za utvrđivanje uvjeta koje moraju ispunjavati projekti informativnih centara za mlade i način suradnje Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti s lokalnom i područnom (regionalnom) samoupravom i udrugama koje provode projekte informativnih centara za mlade, donijelo Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti u 2009. godini primjenjivali su se, uz suglasnost Zajednice informativnih centara za mlade u Hrvatskoj, i u 2010. godini. Aktivnost 3.: Regionalni Info-centri za mlade pružaju usluge informiranja mladih u dobi od 15 do 30 godina. Info-centri pružaju mladima raznovrsne informacije na jednom mjestu, 154

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti omogućuju pristup informacijama, te pružaju mogućnost stjecanja vještina u pronalaženju informacija. Odnosno, nude informacije namijenjene mladima koje obuhvaćaju podatke o svim područjima značajnima za mlade sukladno područjima djelovanja obuhvaćenim Nacionalnim programom za mlade od 2009. do 2013. godine, kao i lokalnim i regionalnim programima za mlade. Njihov rad temelji se na suradnji s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijelima državne uprave, drugim udrugama, javnim institucijama, stručnim pojedincima, te na uključivanju volontera. Usluge informiranja se mladima pružaju bez naknade i to izravnim kontaktom u prostorima Info-centara, putem internet stranice, telefonom, elektroničkom poštom, uvidom u dokumentirane informacije (knjige, letke, video zapise i sl.) te kroz razne aktivnosti u organizaciji regionalnih Info-centara kao što su, primjerice, radionice i predavanja. Broj korisnika obuhvaćenih projektima regionalnih Info-centara za mlade: • Regionalni Info centar za mlade Zagreb Način pružanja usluge informiranja: - osobni dolazak: 169 posjeta - posjet internet stranici: 136.731 posjeta - sudjelovanje u organiziranim aktivnostima: u prosjeku 35 sudionika tjedno (ukupno 472 mladih) • Regionalni Informativni centar za mlade Osijek Način pružanja usluge informiranja: - osobni dolazak: 3.363 posjeta - posjet internet stranici: 155.278 posjeta - sudjelovanje u organiziranim aktivnostima: 405 sudionika - sudjelovanje u organiziranim aktivnostima drugih udruga ili organizacija u prostoru Info-centra: 7.362 sudionika - promocija (promotivni materijali, mediji, prisutnost djelatnika i volontera u javnosti): više tisuća • Regionalni Info centar za mlade (Rijeka) Način pružanja usluge informiranja: - osobni dolazak: 32 korisnika tjedno, a 100 mladih u grupnoj skupini aktivnosti - posjet internet stranici Udruge za mlade Korak ispred: 88.537 posjetitelja - profil Info-centra za mlade na društvenoj internet stranici Facebook: više od 300 osoba ili organizacija • Informativni centar za mlade INFO ZONA (Split) Način pružanja usluge informiranja: - osobni dolazak, posjet internet stranici, sudjelovanje u organiziranim aktivnostima: izravnim i neizravnim putem sudjelovalo je oko 15.000 korisnika. Evaluacija rada Info-centara za mlade se provodi putem analize završnih narativnih i financijskih izvješća koja su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave bila dužna dostaviti do 15. veljače 2011. godine sukladno članku 7. Ugovora o suradnji i financijskoj potpori u provedbi projekta jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji se odnosi na rad regionalnog Info-centra za mlade. Sukladno članku 8. gore navedenog Ugovora Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti zadržava pravo praćenja izvršenja projekta te preispitivanja troškova u bilo koje vrijeme trajanja financijske potpore ili nakon završetka projekta. 155

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

Aktivnost 4.: Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti je donijelo Kriterije i mjerila za suradnju s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za osiguravanje financijske potpore za rad regionalnih Info-centara za mlade u 2010. godini kojima je, između ostalog, određeno da se iz sredstava financijske potpore za provedbu projekta koji se odnosi na rad regionalnih Info-centara za mlade, može podmiriti 25% iznosa za članstvo u Europskoj agenciji za informiranje i savjetovanje mladih (ERYICA) te je navedeni iznos predviđen i na obrascu proračuna projekta. Sukladno navedenom, podmireni su troškovi članarine Zajednice informativnih centara u ERYICA-i. Planirana sredstva: U svrhu provedbe mjere planirana su sredstva redovne djelatnosti Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, a u svrhu provedbe Aktivnosti 1. dodatno je planirano 440.000,00 kuna. Utrošena sredstva: U svrhu provedbe Aktivnosti 1. utrošeno je 440.000,00 kuna. U svrhu provedbe mjere sveukupno je utrošeno 440.000,00 kuna, kao i sredstva redovne djelatnosti Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. Mjera 5. Podupirati omladinska i studentska informativna i obrazovna glasila na nacionalnoj i lokalnoj razini Nositelj provedbe: MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA Rok provedbe: Aktivnost 1.: 2009. i kontinuirano Redni broj i naziv aktivnosti: 1. Putem natječaja financirati projekte koji se odnose na izdavanje omladinskih studentskih i informativnih glasila. Provedba mjere: Aktivnost 1. se provodi kontinuirano. Suradnici u provedbi: Ministarstvo kulture, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske i organizacije civilnog društva usmjerene informiranju i radu s mladima. Indikatori provedbe: Aktivnost 1. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa podržavalo je objavljivanje novih brojeva glasila koja su namijenjena studentskoj populaciji i sadržajno vezana uz problematiku koja zanima ovu grupaciju mladih, od strane studentskih udruga te studenata na visokim učilištima. Planirana sredstva: Sredstva redovne djelatnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. 156

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

Utrošena sredstva: Sredstva za potporu izdavanja studentskih glasila osigurana su u Državnom proračunu u okviru redovne djelatnosti visokih učilišta (sveučilišta, veleučilišta i visokih škola), a koja su visoka učilišta doznačivala studentskim zborovima (za njihove materijalne troškove, za podružnice studentskih zborova, za rad studentskih udruga i projekte udruga i studenata te za međunarodnu studentsku suradnju). Točan iznos sredstava koja su utrošena isključivo na subvencioniranje studentskih listova i glasila vodi se na visokim učilištima, odnosno od strane studentskih zborova pojedinih sveučilišta, veleučilišta i visokih škola, koji su djelovali u 2010. godini. Mjera 6. Poticajnim mjerama poduprijeti uspostavljanje školskih stručnih timova (zapošljavanje cijelog stručnog tima u srednjim školama) Nositelj provedbe: MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA Rokovi provedbe: Aktivnosti 1. i 2.: 2009. i kontinuirano Aktivnost 3.: 2009.

Redni broj i naziv aktivnosti: 1. Ekipiranje stručno razvojnih službi u okviru srednjih škola u skladu s Državnim pedagoškim standardom za srednju školu. 2. Savjetodavni i preventivni rad djelatnika tima u svakoj srednjoj školi. 3. Donošenje jedinstvenog stručnog programa rada savjetovanja mladih u srednjim školama. Provedba mjere: Aktivnost 1. i 2. se provode kontinuirano. Aktivnost 3. je provedena u prethodnom razdoblju. Suradnici u provedbi: Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Ministarstvo unutarnjih poslova, obiteljski centri, centri za prevenciju ovisnosti, županijski timovi za krizne intervencije i organizacije civilnog društva usmjerene radu s mladima. Indikatori provedbe: Aktivnost 1. Tijekom 2010./2011. školske godine odobrena su 3 nova radna mjesta, a izdano je 19 suglasnosti za postojeća radna mjesta stručnih suradnika što ukupno iznosi 22 radna mjesta. Aktivnost 2. U okviru stručnog usavršavanja stručnih suradnika škola na području savjetovanja učenika 16 stručnih suradnika psihologa, voditelja Županijskih stručnih vijeća je uključeno u aktivnosti stručnog usavršavanja. Stručni suradnici psiholozi u osnovnim škola provode programe profesionalnog informiranja i usmjeravanja učenika 8. razreda i njihovih roditelja u svojem redovnom programu rada. Srednje škole u sve većem broju održavaju dane „Otvorenih vrata“ kako bi se 157

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti učenici 8. razreda bolje informirali o pojedinoj željenoj školi. Učenici s teškoćama u razvoju ili drugim posebnim potrebama su upućeni na suradnju s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje - Službom za profesionalnu orijentaciju. Učenici završnih razreda srednje škole također su informirani od strane stručnorazvojnih službi o mogućnostima nastavka školovanja i/ili mogućnostima zapošljavanja te upućeni na sudjelovanje u svim događanjima koje priređuju institucije visokog školstva. Planirana sredstva: Sredstva redovne djelatnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Utrošena sredstva: Sredstva redovne djelatnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Mjera 7. Izravno poduprijeti osnivanje višenamjenskih savjetovališta za mlade pri visokim učilištima Nositelj provedbe: MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA Rokovi provedbe: Aktivnost 1.: 2009. Aktivnost 2.: 2010. i kontinuirano

Redni broj i naziv aktivnosti: 1. Donošenje programa i standarda za otvaranje i rad višenamjenskih savjetovališta za mlade pri visokim učilištima. 2. Osnivanje višenamjenskih savjetovališta za mlade pri visokim učilištima. Provedba mjere: Aktivnost 1. je provedena u prethodnom razdoblju. Aktivnost 2. se provodi kontinuirano. Suradnici u provedbi: Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, obiteljski centri, organizacije civilnog društva s područja zaštite zdravlja, prevencije ovisnosti, unapređivanja življenja mladih, Info-centri za mlade, lokalna i područna samouprava i sveučilišta. Indikatori provedbe: Aktivnost 2. Studentska savjetovališta djeluju pri Sveučilištima u Osijeku, Zagrebu, Puli, Rijeci i Zadru. Planirana sredstva: U svrhu provedbe Aktivnosti 1. planirana su sredstva redovne djelatnosti sveučilišta, odnosno veleučilišta i visokih škola Utrošena sredstva: U svrhu provedbe aktivnosti 1. utrošena su sredstva redovne djelatnosti sveučilišta, odnosno veleučilišta i visokih škola 158

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti Mjera 8. Informiranje mladih Republike Hrvatske o europskim integracijama Nositelj provedbe: MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA Rokovi provedbe: Aktivnost 1.: 2009. Aktivnost 2.: 2010. i kontinuirano Aktivnost 3.: / Aktivnost 4.: /

Redni broj i naziv aktivnosti: 1. Provođenje programa „Europa u Hrvatskoj: Euro Info točke (Internet kiosk i info police)“. 2. Provođenje zimske škole o europskim integracijama. 3. Provođenje ljetne škola o europskim integracijama. 4. Provođenje programa LOGIN@EUROPE. Provedba mjere: Aktivnosti 1., 2. i 3. se provode kontinuirano. Aktivnost 4. nije bilo moguće provesti. Suradnici u provedbi: Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, obiteljski centri, organizacije civilnog društva s područja zaštite zdravlja, prevencije ovisnosti, unapređivanja življenja mladih, Info-centri za mlade, lokalna i područna samouprava te sveučilišta. Izvješće podnosi: MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA Indikatori provedbe: Aktivnost 1. Diljem Hrvatske postoji 129 Euro info točaka koje su redovno opskrbljene publikacijama Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija. Nadalje, održano je 87 predavanja „Upoznajmo EU“ za osnovne i srednje škole u 3 županije (Brodsko-posavska, Ličko-senjska i Bjelovarsko-bilogorska) te 17 predavanja tijekom obilježavanja Europskog tjedna 2010. godine i 3 predavanja u Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija. Navedenim aktivnostima je obuhvaćeno 3.000 učenika. Aktivnost 2. XI. Zimska škola europskih integracija održana je od 29. studenog do 3. prosinca 2010. godine uz sudjelovanje 53 studenta. Aktivnost 3. VIII. Ljetna škola europskih integracija održana je od 2. - 6. lipnja 2010. godine uz sudjelovanje 40 učenika i nastavnika. Aktivnost 4. Program LOGIN@EUROPE nije proveden zbog nedostatka financijskih sredstava. 159

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

Planirana sredstva: Sredstva redovne djelatnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa te Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija. Utrošena sredstva: U svrhu provedbe predavanja „Upoznajmo EU“ utrošeno je 25.000,00 kuna. U svrhu provedbe Aktivnosti 2. utrošeno je 18.000,00 kuna iz Državnog proračuna i 51.000,00 kuna iz donacija. U svrhu provedbe Aktivnosti 3. utrošeno je 39.000,00 kuna. Izvješće podnosi: MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA Indikatori provedbe: Aktivnost 2. U školskoj godini 2010./2011. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa sufinancira provedbu jednog projekta koji je usmjeren informiranju mladih o Europskoj uniji. Provedba projekta nije ograničena samo na zimske ili ljetne aktivnosti. Aktivnost 3. „Zimska škola europskih integracija“ održana 29. studenog - 3. prosinca 2010. godine u Begovom Razdolju, a organizira se jedanaestu godinu za redom u suradnji sa Zakladom Hanns Seidel, a namijenjena je studentima društvenih znanosti hrvatskih sveučilišta u cilju informiranja i edukacije o tematici europskih integracija. Utrošena sredstva: U svrhu provedbe Aktivnosti 2. utrošeno je 25.000,00 kuna iz dijela prihoda od igara na sreću, već navedenih u Aktivnosti 2., Mjere 4. područja 1. U svrhu provedbe mjere sveukupno je utrošeno 133.000,00 kuna.

160

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

4.2.

ANALIZA PROVEDBE MJERA I PREPORUKA JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

4.2.1. Analiza provedbe preporuka jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
Preporuka 1. Razvijanje i donošenje lokalnih, odnosno regionalnih programa za mlade u suradnji s udrugama mladih i za mlade te Savjetima mladih sukladno specifičnim interesima i potrebama mladih na određenom području.
Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave U tijeku je izrada lokalnog/ regionalnog programa za mlade Nije izrađen lokalni /regionalni program za mlade

Usvojen lokalni/regionalni program za mlade

Vrijeme izrade i naziv Bjelovarskobilogorska županija Grad Čazma

Suradnici u izradi

Planiran a sredstva

Utrošena sredstva

Gradski program djelovanja za mlade usvojen je 2005. godine.

Grad Zagreb

Savjet mladih Grada Čazme, Udruga mladih Čazma i Vijeće učenika Srednje škole Čazma predstavnici gradske uprave Grada Zagreba, članovi Savjeta mladih, organizacije civilnoga društva, predstavnici stručne javnosti i šire populacije

sredstva redovne djelatnosti

1.000,00

Savjet mladih Grada Čazme i Udruga mladih Čazma pokrenuli su inicijativu za izradu novog Gradskog programa djelovanja za mlade te je izrada istog u tijeku.

/

sredstva redovne djelatnosti

sredstva redovne djelatnosti

Povjerenstvo za izradu Gradskog programa za mlade je započelo s izradom. Gradskog programa za mlade. Prikupljeni su podaci o istraživanjima koja su zagrebački fakulteti, instituti, centri za društvena istraživanja i udruge mladih u posljednje dvije godine proveli o problemima i potrebama mladih u Gradu Zagrebu te je tijekom 2010. godine provedeno anketiranje mladih u Gradu Zagrebu o njihovim potrebama, interesima i

/

161

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
mladih. željama te se navedeni podaci koriste kao temelj za predlaganje mjera u svakom području. Priprema Lokalnog programa djelovanja za mlade (LPDM) započela je 2007. godine. U pripremu programa uključeni su mladi stručnjaci, civilne udruge i dr. koji su bili uključeni u pripremu nacrta teksta. Savjet za mlade saziva 2007. - 2009. godine nije prihvatio nacrt LPDM-a iz razloga što je smatrao da isti treba nadopuniti zahtjevima mladih iz manjih sredina. Tijekom 2009. godine zbog odsustva i pasivizacije dijela članova Savjeta, Savjet nije okončao postupak do donošenja, te trenutno novi saziv Savjeta mladih (mandat 2010. - 2012.) započeo je s radom na pripremi i donošenju lokalnog programa. Tijekom 2010. godine raspisan je javni poziv za sve zainteresirane za participaciju u izradi LPDM-a, te je preloženo Županu IŽ da imenuje radnu skupinu i nadležno tijelo ili agenciju za izradu LPDM-a. Savjet mladih Grada Umaga usvojio je program rada za 2011. godinu te pokrenuo inicijativu u svezi s donošenjem programa za mlade. Županijski savjet mladih, savjeti/vijeć a mladih jedinica lokalne samouprave / 10.000,00 sredstva redovne djelatnosti Realiziran je sastanak predstavnika svih vijeća s područja Županije. Evidentirana je problematika mladih na područjima jedinica lokalne samouprave. Izvršene su pripremne radnje za izradu Županijskog programa za mlade. / /

Brodskoposavska županija Dubrovačkoneretvanska županija Istarska županija

-

Grad Pula Grad Umag

Karlovačka županija Grad Karlovac Gradski program za mlade grada Karlovca – 2008.-2012. godine

Općina Draganić

Općinski program djelovanja za

sredstva redovne djelatnosti

sredstva redovne djelatnosti

/

162

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
mlade Općine Draganić – 2008.-2012. godine Koprivničkokriževačka županija Osnovani savjeti mladih s područja Koprivničko -križevačke županije, udruge mladih. Gradsko vijeće Grada Đurđevca Županijski savjet mladih Koprivničko križevačke županije, Savjet mladih Grada Koprivnice Gradski savjet mladih grada Križevaca/S avjet mladih Koprivničko -križevačke županije Osnovna škola Ferdinandov ac, Udruga mladih Ferdinandov ca Općina Virje sredstva redovne djelatnosti sredstva redovne djelatnosti Održana je radionica o izradi Županijskog programa za mlade te je njegova izrada u tijeku. /

Grad Đurđevac

-

-

Grad Koprivnica

-

-

Grad Križevci

sredstva redovne djelatnosti

25.000,00

Donošenje lokalnog programa za mlade Koprivničkokriževačke županije.

Općina Ferdinandovac

23.000,00

23.000,00

Standard djece školske dobi Školske aktivnosti Udruga mladih

Općina Virje Krapinskozagorska županija Grad Krapina Općina Kumrovec Općina Stubičke toplice

sredstva redovne djelatnosti

sredstva redovne djelatnosti

-

-

kontinuirano

sredstva redovne djelatnosti 20. travnja 2010. godine osnovan je Savjet /

sredstva redovne djelatnosti /

-

-

163

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
mladih Općine Stubičke Toplice Ličko-senjska županija Grad Gospić Vijeće mladih Grada Gospića, Društvo Naša djeca grada Gospića Savjet mladih Općine D. Lapac. NK Donji Lapac, SD Donji Lapac 15.000,00 kuna 14.543,14 kuna -

Općina Lapac

Donji

2.500,00

4.000,00

Općina Donji Lapac nema izrađen lokalni program za mlade ali intenzivno surađuje sa Savjetom mladih Općine Donji Lapac na okupljanju mladih te Nogometnim klubom Donji Lapac i Sportskim društvom Donji Lapac na način da financijski pomaže pri plaćanju prijevoza igrača na sportska natjecanja i plaćanja troškova natjecanja.

Općina Karlobag Međimurska županija

Regionalni program djelovanja za mlade Međimurske županije (2007. godina) Program djelovanja za mlade Grada Čakovca bit će izrađen tijekom 2011. godine.

Grad Čakovec Osječkobaranjska županija Požeškoslavonska županija Grad Kutjevo

Grad Pakrac

GRAD POŽEGADND, udruge mladih na području Grada Požege Savjet mladih grada Pakraca GRAD POŽEGA-

4.000,00

sredstva redovne djelatnosti

Osnovan je Forum mladih.

600,00

Grad Požega

5.000,00

sredstva redovne

U 2010. godini, nakon provedenih izbora konstituiran je po drugi put Savjet mladih u Gradu Pakracu koji radi u skladu sa svojim Statutu i Poslovnikom o radu. Izabran je Savjet mladih

164

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
DND, udruge mladih na području Grada Požege Primorsko-goranska županija Grad Kastav / / sredstva redovne djelatnosti djelatnosti

sredstva redovne djelatnosti

Općina Kostrena

Tijekom 2010. ostvarene su pripreme za izradu Programa djelovanja za mlade – Grada Kastva. Planirana je izrada Programa djelovanja za mlade Grada Kastva tijekom travnja 2011. te donošenje programa tijekom 2011. godine. Poticanje izrade regionalnih i lokalnih programa za mlade i osiguravanje dostupnosti regionalnih i lokalnih programa za mlade široj javnosti putem web-stranice. ZAPOŠLJAVANJE I PODUZETNIŠTVO: - Općina bi trebala poticati zapošljavanje osoba sa prebivalištem u Kostreni, te posebno pomoći mladima prilikom realizacije njihovih poduzetničkih ideja - Ukoliko je to moguće kreiranje svojevrsne baze podataka slobodnih radnih mjesta kako bi se imao uvid u stvarno stanje ponude i potražnje radnih mjesta u Općini Kostrena OBRAZOVANJE: - Organiziranje tribina sa ciljem upoznavanja mladih, prvenstveno polaznika završnih razreda osnovnih i srednjih škola, sa stvarnim potrebama i kretanjima na tržištu rada, sa posebnim naglaskom na deficitarna zanimanja - Poticanje stručnih usavršavanja i dodatnih obrazovanja radi stjecanja dodatnih vještina i povećanja konkurentnosti na tržištu rada SOCIJALNA POLITIKA: - Promjena modela kreditiranja srednjoškolaca i studenata u klasično stipendiranje bez obaveze povrata sredstava - Osmišljavanje projekta

/

165

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
društveno poticajne stanogradnje ili subvencioniranje kredita za mlade prilikom osiguravanja životnog prostora KULTURA MLADIH I SLOBODNO VRIJEME: - Svjesni činjenice da Općina Kostrena kao jednica lokalne samouprave ne može direktno utjecati na društveni život mladih ipak je nužno da ona stvori uvjete za postojanje istoga (komunalna infrastruktura u vidu izgradnje sportskih igrališta i sl., produženje radnog vremena ugostiteljskih objekata, organizacija raznih društvenih događanja orijentiranih na mlađu populaciju itd.) - Obavezno osmišljavanje modela po kojem bi mladi sa prebivalištem u Općini Kostrena imali pravo na povoljnije korištenje sportskih objekata AKTIVNO SUDJELOVANJE MLADIH U DRUŠTVU: - Poticanje razvoja civilnog društva i volonterskog rada kako bi se sve veći broj mladih aktivirao i uključio u društveno koristan rad na području Kostrene PREVENTIVNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA: - Organiziranje serija predavanja i tribina na temu ovisnosti s ciljem suzbijanja ovisnosti o drogama, alkoholu, cigaretama , kockanju i sl. - Edukacije mladih o zaštiti reproduktivnog zdravlja - Osnivanje i poticanje rada Savjetovališta za mlade i roditelje, gdje bi dobili savjete i pomoć uz stručno vodstvo SUDJELOVANJE U KREIRANJU POLITIKE ZA MLADE OPĆINE KOSTRENA - U skladu sa svojim

166

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
zakonskim obavezama očekujemo od Općinskog vijeća da prije donošenja odluka vezanih za mlade traži mišljenje Savjeta mladih Održavanje tematskih sjednica

-

PROGRAM 2010. GODINA Redovne sjednice Savjeta mladih i tiskanje letaka o djelovanju i informiranju o radu Savjeta mladih. Financiranje organizacije skupova sa rekreacijskim sadržajima. PRIJEDLOG PROGRAMA ZA 2011. GODINU: 1. Promjena modela kreditiranja nadarenih srednjoškolaca i studenata u stipendiranje. 2. Sufinanciranje pokazne karte za srednjoškolce i studente, te organiziranje sustava za pružanje dodatne usluge prijevoza u večernjim satima tijekom vikenda (naš prijedlog je subvencioniranje taksija) ili uvođenje noćne autobusne linije za Kostrenu i Bakar vikendom. 3. Podrška osnivanju savjetovališta za mlade 4. Povoljnije korištenje sportskih objekata u Kostreni za mlade sa prebivalištem u Općini. 5. Organizacija programa za mlade (koncerti, sportska natjecanja za rekreativce). 6. Pokretanje projekta izgradnje zgrade u kojoj bi se smjestile udruge civilnog društva. 7. Osnivanje kluba mladih Općine Kostrena. Organizacija susreta s ostalim savjetima mladih s područja Primorsko-goranske županije. Županijski program djelovanja za mlade tiskan je 14. prosinca 2005. godine. U suradnji s Upravnim odjelom za prosvjetu, kulturu i šport Sisačko – moslavačke županije u izradi programa

Sisačkomoslavačka županija

167

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
sudjelovale su nevladine udruge: PRONI centar za socijalno podučavanje Glina i Osijek, Koordinacija udruga mladih Sisak, Klub mladih Općine Lekenik, Klub mladih Glina, «Novi svijet» Sisak, IKS Petrinja i KCM Kutina. U pripremi je novi Program. Gradski program djelovanja za mlade usvojen je 25. lipnja 2006. godine. Prijedlog Gradskog programa djelovanja za mlade Grada Petrinje usvojen je od strane gradskog poglavarstva (kao prijedlog) još 2006. godine. U pripremi je donošenje Programa za mlade na području Grada Novske. Savjet mladih (osnovan 2008. god) ali nije pokazao poseban interes za uključivanje u život zajednice. Udruge mladih, i pored poticanja, također nisu iskazale veći aktivizam. Razlog tomu je mali broj (oko 30) i velike teritorijalne udaljenost što ih ograničava u okupljanju nakon povratka iz škole, koja je također u susjednom gradu Hrvatskoj Kostajnici. Vikendima tradicionalno izlaze u susjedni Bosanski Novi. Lokalni program za mlade Općina Sunja provodi kroz djelovanja Vijeća za prevenciju, sa razrađenim programima za kvalitetno provođenje slobodnog vremena mladih kroz programe kulture i športa, kroz mjere protiv maloljetničke delinkvencije, brigu za zdravlje mladih kroz programe športa, organizaciju javnih tribina i radionica. Potrebno je donošenje jedinstvenog lokalnog programa za mlade. U prosincu 2010. godine ponovljen je Javni poziv za osnivanje Savjeta mladih, no mladi se opet nisu uključili, nakon provedenog javnog poziva za prijavljivanje kandidata, u Savjet mladih. Mladi su uključeni u proces utjecanja na donošenje odluke

Grad Sisak Grad Petrinja

Grad Novska Općina Dvor

Općina Sunja

168

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
i uređenje pitanja od interesa za mlade u lokalnoj zajednici kroz djelovanje Komisije za mlade, informiranje i edukaciju, te Komisiju za šport i kulturu kao radnih tijela Općinskog vijeća Općine Sunja. Splitsko-dalmatinska županija SplitskoRegionalni dalmatinska program za županija mlade Savjet mladih Splitskodalmatinske županije, Sveučilište u Splitu Upravna tijela Grada Sinja i Savjet mladih sredstva redovne djelatnosti sredstva redovne djelatnosti / /

Grad Sinj

/

/

1.475,00 kuna

nije donesen lokalni program za mlade

Grad Solin Grad Stari Grad Grad Komiža Varaždinska županija Županijski program djelovanja za mlade Varaždinske županije (2009. godina) Savjet mladih Varaždinske županije i udruge mladih

14.000,00 kuna sredstva redovne djelatnosti

14.000,00 kuna 2.000,00 kuna 20.000,00 kuna

/

/

Virovitičkopodravska županija

Općina Gradina tijekom 2010. godine nije donosila lokalni program djelovanja za mlade. Krajem 2010.godine osnovan je Savjet mladih općine Mikleuš Savjet mladih Tijekom 2011. godine slijedi donošenje programa mladih u suradnji s istima.

Općina Gradina Općina Mikleuš

Grad Orahovica Grad Slatina

Udruga mladih “KRIK”, Gradsko vijeće mladih

Grad Slatina je kao sudionik Regionalne konferencije “Provedba Nacionalnog programa djelovanja za mlade na lokalnoj razini” održane u Kutini, a na temelju

169

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Grada Slatine, stručne službe Gradskog poglavarstva Grada Slatine, pedagozi i psiholozi srednje i osnovnih škola, predstavnici zdravstva, Udruženje klubova liječenih alkoholičara Slatina, Udruga stvaratelja u kulturi “KULT”, Mladež HDZ-a, Forum mladeži SDP-a te zainteresiran i pojedinci. Šibensko kninska županija Tomislav Ninić, savjetnik u upravnom odjelu za prosvjetu, znanost, kulturu i šport Živana Podrug, Pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Zadarska županija, Udruge mladih, športski klubovi i zajednice i zajednica tehničke kulture, Savjet mladih sredstva redovne djelatnosti 30 000,00 kuna zaključaka donesenih na radionici Virovitičkopodravske županije, s ciljem poticanja aktivnog sudjelovanja mladeži u društvenom i političkom životu, pokrenuo postupak donošenja Gradskog programa djelovanja za mlade na području Grada Slatine.

Grad Šibenik

Sredstva redovne djelatnosti

50.000,00 kuna

Zadarska županija

Sukladno Programu javnih potreba za 2010. godinu ostvarena je suradnja sa udrugama mladih na području cijele Zadarske

sredstva redovne djelatnosti

sredstva redovne djelatnosti

/

/

170

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
županije. Grada Zadra, udruge mladih i za mlade, škole, sveučilište, zdravstvene ustanove, ZJZ, ZZZ JLS Grad Benkovac, Savjet mladih Grada Benkovca

Grad Benkovac

Na području Grada Benkovca ne postoji niti jedna registrirana udruga mladih, tako da mladi svoje interese i želje mogu artikulirati kroz druge udruge koje u svojem programu imaju djelatnosti i aktivnosti za mlade. Najvažniji čimbenik u rješavanju problematike mladih na lokalnoj razini jest Savjet mladih Grada Benkovca, koji vrlo uspješno djeluje u lokalnoj zajednici od 2009. godine u skladu sa svojim Program rada za koji se osiguravaju sredstva u Proračunu Grada Benkovca. Krajem 2010. godine na prijedlog Savjeta mladih Grada

35.000,00 kn

16.500,00 kn

U pripremi je osnivanje Udruge koja će se baviti isključivo problematikom mladih, kao i osnivanje Kluba mladih u Benkovcu.

171

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Benkovca Gradsko vijeće je donijelo Lokalni program djelovanja za mlade na području Grada Benkovca 2009. – 2013. Općina Starigrad Na području Općine Starigrad ne postoji niti jedna registriran a udruga mladih, tako da mladi svoje interese i želje mogu artikulirati kroz udruge koje u svojem programu imaju djelatnosti i aktivnosti za mlade. Općina Starigrad raspisivala je Javni poziv za predlaganj e članova Savjeta mladih Općine Starigrad, međutim nije bilo predloženi h kandidata, zbog čega isti nije ni zaživio. U tijeku je izrada za novog

Grad Zadar

172

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
20.000,00 kn sredstva redovne djelatnosti 15.000,00 kn sredstva redovne djelatnosti četverogodišnjeg programa djelovanja za mlade. Konstituran je novi saziv Savjeta mladih Zagrebačke županije, te je u tijeku imenovanje novog Povjerenstva za izradu Lokalnog programa djelovanja, a čija izrada će biti bazirana na analizi problematike mladih u Zagrebačkoj županiji kroz studiju „Mladi između želja i mogućnosti“ –Položaj, problemi i potrebe mladih Zagrebačke županije“ ) Na području grada djeluje Savjet mladih. U suradnji sa udrugama mladih i stručnjacima, 25. travnja 2008. godine organizirana je jednodnevni seminar pod nazivom „Gorica potiče djelovanje mladih“. Navedeni seminar predstavio je okvir aktivnog povezivanja i suradnje mladih i stručnjaka, te predstavnika gradske vlasti. Tiskana je knjižica Programa djelovanja za mlade Grada Velike Gorice.

Zagrebačka županija

Stručna služba Skupštine, Odbor za mladež, Savjet mladih Zagrebačke županije, Upravni odjeli Zagrebačke županije, Mreža mladih Hrvatske

Grad Sv. Ivan Zelina Grad Gorica Velika Povjerenstvo za mlade Grada Velike Gorice je u 2008. godini pokrenulo inicijativu izrade Gradskog programa djelovanja za mlade. Savjet mladih Grada Velike Gorice Udruge mladih u Gradu Velikoj Gorici Osnovne i srednje škole Grada Velike Gorice Centar za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica Stručnjaci koji se bave mladima i rade sa mladima Ustanove kulture Općinsko vijeće, Savjet mladih.

10.000,00 sredstva redovne djelatnosti

sredstva redovne djelatnosti sredstva redovne djelatnosti

Općina Bistra

Savjet mladih osnovan je na sjednici Općinskog vijeća 08.09.2010., a konstituiran 21.09.2010.

sredstva redovne djelatnosti

sredstva redovne djelatnosti

Financijski plan i plan rada Savjeta mladih za 2011. godinu prihvaćen je na sjednici Općinskog vijeća 16. prosinca 2010. godine.

Općina Dubrava

sredstva redovne djelatnosti

3.000,00

Općina je za provedbu pod preporukom 1. jedan utrošila određena sredstva.

173

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

Sveukupno planirana sredstva za provedbu preporuke: 305.900,00 kuna i sredstva redovne djelatnosti Sveukupno utrošena sredstva za provedbu preporuke: 333.006,92 kuna

174

Preporuka 2. Osiguravanje uvjeta za dostupnost obrazovanja mladima (besplatnim prijevozom, subvencioniranjem školarina i troškova stanovanja i sl.) i razvoj programa stipendiranja studenata sa svog područja s ciljem zadržavanja mladih u lokalnoj zajednici.
Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Osiguravanje uvjeta za dostupnost obrazovanja mladima

Besplatan prijevoz/ Subvencioniranje troškova prijevoza

Subvencioniranje školarina

Subvencioniranje troškova školovanja

Razvoj programa stipendiranja studenata

Broj/ oblik

planirana sredstva

utrošena sredstva

planirana sredstva

utrošena sredstva

Broj/ oblik

planirana sredstva

utrošena sredstva

Broj/ status

planirana sredstva

utrošena sredstva

Bjelovarskobilogorska županija

sufinanciranje prijevoza za učenike

2.204.500,00

2.204.227,73

subvencija kamate za studentske kredite

50.000,00

48.070,25

stipendiranje studenata

1.600.000,00

1.596.500,00

UKUPAN IZNOS SREDSTAVA Planirano 1.650.000,00

UKUPAN IZNOS SREDSTAVA Utrošeno

Grad Čazma

subvencija kamate za studentske kredite

60.000,00

6.152.694,00

3.848.797,98 60.000,00

Brodskoposavska županija Grad Nova Gradiška Grad Slavonski Brod Općina Dragalić Općina Oriovac

subvencija za prijevoz (1550 učenika)

2.075.594,00

2.075.594,00

studentske stipendije (497 studenata) stipendiranje 33 studenta i 6 učenika 254.500,00 254.500,00

4.077.100,00

4.077.100,00

6.152.694,00

254.500,00

6.152.694,00 254.500,00

besplatan prijevoz za učenike i studente sufinanciranje prijevoza za 22 učenika subvencija prijevoza za 120 učenika srednjih škola sufinanciranje prijevoza

680.000,00

680.000,00

stipendiranje 112 studenata

1.560.000,00

1.560.000,00

2.240.000,00

14.100,00

14.051,00

14.100,00

2.240.000,00 14.051,00

550.000,00

528.586,00

550.000,00

528.586,00

Općina Sibinj

60.000,00

60.145,00

60.000,00

60.145,00

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Općine Rešetari, Cernik, Garčin, Staro Petrovo Selo, Vrpolje, Podcrkavlje, Gornji Bogićevci, Davor, Slavonski Šamac , Stara Gradiška, Okučani, Gornja Vrba, Oriovac i Dragalić Dubrovačkoneretvanska županija stipendirale su 292 studenta 1.686.600,00 1.686.600,00 1.686.600,00 1.686.600,00

stipendiranje darovitih učenika i studenata i stipendije za deficitarna zanimanja

532.000,00

532.000,00

Grad Dubrovnik

subvencija troškova prijevoza

1.001.100,00

sustav stipendiranja i kreditiranja studenata i sufinanciranje studentske prehrane

2.122.300,00

Grad Ploče

subvencija prijevoza, stipendiranje učenika i studenata

240.000,00

229.324,00

240.000,00

3.123.400,00 229.324,00

Općina Blato

stipendiranje učenika i studenata besplatan prijevoz, stipendije za učenike i studente 196.000,00 198.700,00

230.000,00

225.000,00

230.000,00

225.000,00

Općina Lastovo

196.000,00

198.700,00

Općina Lumbarda Grad Zagreb

stipendiranje učenika i studenata stipendiranje učenika i studenata stipendiranje učenika i studenata prijevoz učenika srednjih škola 1.400.000,00 1.347.251,57 stipendije za učenike i studente 28.100.000,00

66.500,00

66.500,00

27.973.194,06

28.100.000,00

27.973.194,06

Istarska županija Karlovačka županija

2.560.000,00

2.458.700,00

2.560.000,00

2.458.700,00

900.000,00

900.000,00

2.300.000,00 2.247.251,57

176

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Koprivničkokriževačka županija Grad Đurđevac

sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola besplatan prijevoz učenika osnovnih škola

75.000,00

64.974,57

stipendiranje učenika i studenata sufinanciranje 30 % cijene mjesečnih karata za prijevoz HŽ-a za učenike srednjih škola i studente 118.200,00 120.438,07 stipendiranje učenika i studenata

327.100,00

287.400,00

402.100,00

352.374,57 2.739.448,00 2.718.249,51 3.610.000,00 3.611.729,58 6.467.648,00

Grad Koprivnica

6.450.417,16 Grad Križevci subvencija prijevoza 140.000,00 stipendiranje učenika i kredititanje studenata učenički i studentski krediti sufinanciranje prijevoza učenika sufinanciranje prijevoza za učenike srednje škole 210.000,00 210.000,00 70.000,00 300.000,00

Općina Drnje

57.600,00

70.000,00

440.000,00 57.600,00

Općina Ferdinandovac Općina Kalinovac

stipendije za studente troškovi smještaja učenika u učeničke domove i bespovratna studentska pomoć 190.000,00 182.177,00

35.000,00

34.000,00

245.000,00 244.000,00

150.000,00

125.767,00

340.000,00

Općina Kloštar Podravski Općina Koprivnički Ivanec Općina Molve

sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola

73.000,00

72.600,00

73.000,00

307.944,00 72.600,00

kreditiranje studenata sufinanciranje prijevoza za učenike i studente sufinanciranje prijevoza sufinanciranje prijevoza za učenike i studente 15.000,00 125.500,00 319.473,02 krediti i pomoć za studente i učenike

100.000,00 497.500,00

100.000,00

Općina Novigrad Podravski Općina Novo Virje

3.876,00 124.009,60

15.000,00 125.500,00

816.973,02 3.876,00 124.009,60

177

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Općina Podravske Sesvete prijevoz za učenike srednjih i osnovnih škola 495.000,00 482.527,27 stipendije za studente 220.000,00 212.500,00 715.000,00

Općina Sveti Ivan Žabno Općina Virje sufinanciranje prijevoza učenika 309.600,00

stipendiranje i kreditiranje studenata sufinanciranje smještaja učenika i kreditiranje studenata i učenika

75.500,00

695.027,27 75.500,00

170.400,00

480.000,00 Krapinskozagorska županija Općina Kumrovec Ličko- senjska županija Grad Gospić sufinanciranje prijevoza za učenike sufinanciranje prijevoza učenika subvencija prijevoza za učenike SŠ 270.000,00 216.000,00 167.797,70 sufinanciranje troškova za đačkostudentski dom 84.115,00 84.111,18 stipendije i školarine 23.600,00 23.600,00

Subvencije prijevoza:

60.000,00

58.789,00

Školarine/pomoći studentima

50.000,00

34.568,00 stipendiranje 57 studenata 685.000,00 286.000,00

110.000,00 685.000,00 323.715,00 93.357,00 286.000,00

275.508,88 Grad Novalja 60.000,00 90 studentskih stipendija 38 stipendija za studente prijevoz srednjoškolaca i stipendiranje učenika i studenata sufinanciranje prijevoza učenika subvencija prijevoza za učenike SŠ subvencije i prijevoz učenika 120.000,00 47.053,80 400.000,00 192.000,00 450.000,00 510.000,00 192.000,00 462.000,00 492.000,00 400.000,00

Grad Otočac

300.000,00

Grad Senj

Općina Brinje

stipendiranje učenika i studenata stipendije za učenike i studente kupnja školskih knjiga i subvencije za srednjoškolce subvencija prijevoza i knjiga 55.848,39

30.000,00

25.200,00

30.000,00 72.253,80

Općina Karlobag Općina Lovinac

113.915,00

5.000,00

5.000,00

125.000,00 118.915,00 stipendije za studente 103.000,00 58.088,00

58.088,00

Općina Perušić Općina Plitvička jezera sufinanciranje prijevoza učenika . 279.071,78

145.000,00

158.848,39 145.000,00

10 stipendija za studente

90.000,00

85.000,00

90.000,00 364.071,78

178

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Općina Udbina Općina Vrhovine Međimurska županija Osječkobaranjska županija subvencija prijevoza za učenike prijevoz 15.000,00 stipendije za 2 učenika i 5 studenata 42.600,00 57.600,00 21.927,14

21.927,14

prijevoz učenika

11.908.409,00

11.908.409,00

potpore za poslijediplomski studij

300.000,00

299.913,89

stipendije za darovite učenike i studente i deficitarna zanimanja

2.302.700,00

2.197.900,00

14.511.109,00

Požeškoslavonska županija Grad Požega

stipendiranje studenata sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola 200.000,00 199.957,00 stipendiranje studenata 238.500,00

324.650,00 224.250,00 438.500,00

14.406.222,89 324.650,00

Grad Kutjevo

200.000,00

188.612,00

200.000,00

424.207,00 188.612,00

Grad Pleternica

390.000,00

370.888,00

390.000,00

370.888,00

Grad Lipik

stipendiranje učenika i studenata

183.600,00

183.600,00

Primorskogoranska županija Grad Delnice

troškovi prijevoza, troškovi smještaja učenika u domove i stipendije

273.000,00

273.000,00

Grad Kastav

prijevoz studenata i srednjoškolaca

240.000,00

238.783,81

stipendije

182.000,00

177.800,00

422.000,00

Grad Kraljevica

nagrade i stipendije nadarenim učenicima

98.000,00

93.920,00

98.000,00

416.583,81 93.920,00

179

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Grad Rijeka stipendije za darovite učenike i studente i stipendije za deficitarna zanimanja 1.429.530,00 1.429.530,00

Grad Vrbovsko

sufinanciranje izvan nastavnih aktivnosti s darovitim učenicima sufinanciranje prijevoza prijevoz učenicima i studentima sufinanciranje prijevoza učenika i studenata 90.000,00 152.427,03 273.000,00 krediti učenicima i studentima

10.500,00

6.079,99

10.500,00

6.079,99

Općina Dobrinj Općina Kostrena Općina Mošćenička Draga Općina Ravna Gora

stipendiranje 382.000,00

219.650,00

219.650,00

152.427,03

51.810,00

90.000,00

655.000,00 51.810,00

natječaj za dodjelu stipendija za učenike i studente

80.450,00

80.450,00

Općina Skrad

podupirati rad s darovitim učenicima u odgojno obrazovnim ustanovama sufinanciranje prijevoza srednjoškolcima i studentima prijevoz učenika osn. i sred šk. te sufinanciranje stud. prijevoza željeznicom 2.300.000,00 82.591,42

5.000,00

1.648,00

5.000,00

1.648,00

Općina Vrbnik

stipendiranje studenata

21.800,00

21.800,00

82.591,42

Sisačkomoslavačka županija

1.477.329,00

Smještaj učenika u učeničke domove

460.000,00

366.766,00

studentske stipendije

800.000,00

736.400,00

3.560.000,00

Grad Kutina

sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca, subvencioniranje školarine i stipendiranje studenata

300.000,00

2.580.495,00 300.000,00

180

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Grad Novska sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca subvencija prijevoza studenata subvencija željezničkog prijevoza za studente 280.000,00 280.000,00 studentske stipendije 400.000,00 400.000,00 680.000,00

680.000,00 Grad Petrinja 15.000,00 15.000,00 studentske stipendije stipendiranje učenika u deficitarnim zanimanjima 6.000,00 6.000,00 stipendiranje studenata 350.000,00 350.000,00 365.000,00 365.000,00 340.000,00 590.000,00 590.000,00 596.000,00

Grad Sisak

Općina Donji Kukuruzari Općina Dvor subvencija prijevoza srednjoškolaca sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola 80.000,00 65.000,00

stipendije za 10 studenata stipendiranje studenata

40.000,00 30.000,00

40.000,00 25.000,00

40.000,00 110.000,00

936.000,00 40.000,00

90.000,00 Općina Jasenovac 10.500,00 11.239,20 stipendiranje 10 učenika srednjih škola nagrade uspješnim učenicima i studentima 24.000,00 24.000,00 stipendije studentima 16.500,00 16.500,00 51.000,00

Općina Lekenik

11.000,00

11.000,00

11.000,00

51.739,20 11.000,00

Općina Majur

stipendiranje studenata i učenika stipendiranje učenika za deficitarna zanimanja stipendiranje učenika za deficitarna zanimanja 2.000,00 2.000,00

12.900,00

12.900,00

12.900,00

12.900,00

Općina Martinska Ves

2.000,00

2.000,00

Općina Sunja

8.500,00

3.500,00

8.500,00

3.500,00

Općina Topusko Splitskodalmatinska županija Grad Kaštela

stipendije

100.000,00

92.500,00

100.000,00

92.500,00

prijevoz učenika i studenata

1.600.000,00

1.590.292,00

knjige za učenike OŠ učeničke i studentske potpore i pomoć za kupnju knjiga

250.000,00

204.956,46

stipendiranje učenika i studenata

750.000,00

513.386,00

2.600.000,00 2.308.634,46 40.000,00

Grad Komiža

40.000,00

Grad Sinj

sufinanciranje prijevoza učenika i studenata

1.257.000,00

stipendiranje studenata

1.253.509,00

2.510.509,00

181

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Grad Solin subvencija za prijevoz učenika i studenata 1.280.000,00 1.233.710,00 potpora za kupnju udžbenika 254.000,00 253.800,00 stipendije darovitim i socijalo ugroženim učenicima i studentima 1.184.000,00 938.500,00 2.718.000,00

2.426.010,00 Grad Grad Stari besplatan prijevoz za učenike osnovnih škola 68.000,00 67.300,00 socijalne stipendije 55.000,00 52.200,00 123.000,00

119.500,00 Grad Vis Općina Postira subvencioniranje prijevoza subvencija prijevoza za učenike i studente subvencija prijevoza za učenike i studente besplatan prijevoz učenika besplatan prijevoz učenika prijevoz za učenike subvencioniranje prijevoza 380.000,00 24.000,00 10.000,00 25 stipendija stipendije 125.000,00 55.000,00 44.200,00 125.000,00 79.000,00 54.200,00 Općina Prgomet 35.000,00 20.000,00 jednokratna novčana pomoć studentima 2.000,00 1.500,00 37.000,00

Općina Primorski Dolac Šibenskokninska županija Grad Šibenik

67.119,00

21.500,00 67.119,00

380.000,00

stipendiranje i školarina studenata

400.000,00

400.000,00

780.000,00 780.000,00 stipendiranje studenata 600.000,00 600.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 34.700,00 40.000,00

2.900.000,00

2.900.000,00

Općina Kijevo Općina Kistanje Općina Pirovac Varaždinska županija

34.700,00 40.000,00

subvencioniranje školarine

2.000,00 Stipendiranje i kreditiranje učenika i studenata 2.000.000,00

2.000,00 2.000.000,00

Virovitičkopodravska županija Grad Orahovica Grad Slatina Grad Virovitica

sufinanciranje prijevoza sufinanciranje prijevoza učenika 7.000,00

985.000,00 8.635,84 učenički i studentski krediti 134.400,00 140.400,00 stipendije i školarine 12.000,00 12.000,00

stipendiranje 70 studenata

676.000,00 1.661.000,00 153.400,00 161.035,84 273.700,00

stipendiranje studenata sufinanciranje prijevoza učenika 22.000,00 19.983,00 stipendiranje studenata deficitarnih zanimanja

345.000,00 190.000,00

273.700,00 162.400,00

345.000,00 212.000,00

182.383,00

182

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Općina Čačinci sufinanciranje učenika u učeničkom domu, sufinanciranje prijevoza i stipendije 162.125,00 162.125,00

Općina Gradina Općina Lukač

sufinanciranje prijevoza za učenike sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola sufinanciranje troškova prijevoza 30.000,00

100.487,95

100.487,95

29.222,00

stipendiranje studenata

55.000,00

84.222,00 29.306,50 stipendiranje studenata stipendije 12.500,00 12.500,00 42.500,00 41.806,50 314.300,00

Općina Mikleuš Općina Pitomača Općina Sopje

327.000,00

314.300,00 108.000,00

327.000,00

subvencioniranje prijevoza sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola

90.000,00

stipendiranje studenata pomoć pri školovanju 20.500,00

198.000,00 Općina Suhopolje 56.861,15

Općina Voćin

potpora za 43 studenta i sredstva za sufinanciranje prijevoza i smještaj učenika SŠ

197.868,07

77.361,15 197.868,07

Vukovarskosrijemska županija

10.000.000,00 Sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca i studenata

10.069.121,00

Smještaj učenika u učeničke domove

573.300,00

573.000,00

185 studenatskih stipendija

1.833.000,00

1.833.000,00

12.406.300,00

12.475.121,00 2.076.011,80 troškovi smještaja i prehrane u đačkom domu 1.304.100,00 sufinanciranje stipendiranja učenika za deficitarna zanimanja stipendiranje učenika i studenata 315.000,00 55.000,00

Zadarska županija subvencija prijevoza za učenike SŠ Grad Benkovac 150.000,00

3.435.111,80 123.185,00 314.500,00 465.000,00

subvencija prijevoza učenika SŠ Grad Zadar Stipendiranje učenika srednjih škola i studenata 2.850.000,00 2.847.700,00 2.850.000,00

437.685,00 2.847.700,00

183

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Općina Lišane Ostrovičke Općina Starigrad Zagrebačka županija Sufinanciranje prijevoza učenika subvencija prijevoza učenika SŠ financiranje prijevoza osnovnoškolaca Subvencioniranje prijevoza srednjoškolaca 1.727.768,00 Zagrebačka županija financiranje prijevoza srednjoškolaca iz socijalno ugroženih obitelji 9.150.000,00 Grad Sveti Ivan Zelina sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca i studenata 972.155,00 8.877.162,49 197 stipendija za studente 2.000.000,00 1.924.621,20 50.000,00 29.835,00 50.000,00 29.835,00

120.000,00

121.897,00

stipendiranje studenata

70.000,00

69.000,00

190.000,00 190.897,00 27.650.587,20

27.650.587,20

28.150.000,00 Zagrebačka županija 1.727.768,00

28.150.000,00 1.727.768,00

1.727.768,00 11.150.000,00

10.801.783,69 972.155,00

Grad Velika Gorica

učeničke i studentske stipendije i jednokratna pomoć subvencija prijevoza osnovnoškolaca, srednjoškolaca i studenata 1.755.000,00 1.754.328,00

460.000,00

460.000,00

Općina Bistra

stipendiranje studenata

30.000,00

30.000,00

1.785.000,00

1.784.328,00 Općina Brckovljani subvencija prijevoza za 269 srednjoškolaca 372.983,32 subvencija za 111 studenata 111.000,00

Općina Dubrava Općina Dubravica

subvencija prijevoza za srednjoškolce subvencija prijevoza zasrednjoškolce i studente subvencija prijevoza 80.000,00

60.000,00

483.983,32 60.000,00

56.058,00

80.000,00

56.058,00

Općina Jakovlje

16.200,00

16.200,00

stipendiranje

90.000,00

89.800,00

106.200,00 106.000,00

184

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Općina Klinča Sela sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca i financiranje za učenike iz soc.ugroženih obitelji 230.000,00 210.338,20 230.000,00 210.338,20

Općina Pokupsko

subvencije prijevoza studenata i stipendije sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca besplatan prijevoz za srednjoškolce i studente 332.516,00 30.000,00

45.500,00

45.500,00

45.500,00

45.500,00

Općina Preseka

30.000,00

Općina Stupnik

332.516,00

332.516,00

332.516,00

UKUPNO

85.412.623,00

92.600.396,60

3.532.515,00

9.813.996,30

43.916.800,00

47.345.007,64

18.866.650,00

20.758.030,20

151.728.588,00

170.517.430,74

Sveukupno planirana sredstva za provedbu preporuke: 151.728.588,00 kuna Sveukupno utrošena sredstva za provedbu preporuke: 170.517.430,74 kuna

185

Preporuka 3. Osiguravanje odgovarajućih prostora za provođenje aktivnosti udruga mladih i za mlade, športskih, kulturnih obrazovnih i sličnih programa na dobrobit zajednice u kojoj mladi žive
Jedinica lokalne Indikatori provedbe i područne (regionalne) samouprave Bjelovarsko- bilogorska županija Bjelovarskom klubu mladih osiguran je odgovarajući Grad Bjelovar prostor u vlasništvu Grada Bjelovara, kao i prostori za održavanje športskih aktivnosti u sklopu školskih ustanova. Prostor u vlasništvu Grada Bjelovara osiguran je za rad Bjelovarskog kazališta u predstavama glume mladi glumci te Foto klubu Bjelovar. U Dječjem odmaralištu u Novom Vinodolskom u vlasništvu Grada Bjelovara pored ostalih skupina ljetuju i športske udruge čiji su članovi većinom mladi. Sufinancira se rad Glazbene mladeži. Grad Čazma omogućuje korištenje Gradske vijećnice Grad Čazma bez naknade svim udrugama mladih te se osigurava korištenje prostora Gradske knjižnice Slavka Kolara Čazma i prostora sportskih terena u Čazmi za provođenje aktivnosti za mlade. Centar za kulturu daje prostor kino dvorane bez naknade za organizaciju kino večeri za mlade, predstave i ostale sadržaje za mlade. Brodskoposavska županija Dubrovačkoneretvanska županija Istarska županija nama nekretnina u svom vlasništvu Istarska budući da se Sporazumom o razdiobi imovine županija nekretnine prepuštene općinama i gradovima koje osiguravaju prostore za rad udruga mladih. S obzirom na navedeno iz proračuna Istarske županije ne izdvajaju se sredstva za ove namjene. Osnovan je Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i Grad Zagreb mlade, a Grad Zagreb kao partner osigurava prostor te kontinuiranu financijsku podršku za rad Centra. Prostor i uvjete za provedbu programa za mlade Grad Zagreb osigurava i putem klubova /centara za kulturu koji obiluju programima kojima se potiče i razvija stvaralaštvo djece i mladih. U suradnji sa zagrebačkim školama Grad također organizira i provodi program Vikendom u športske dvorane. U Gradu Zagrebu postoji također iznimno aktivna suradnja između škola, športskih saveza i klubova. Krapinsko-zagorska županija Za rad udruga osiguran je prostor u Domu kulture u Općina Krapinske toplice Krapinskim Toplicama, bez plaćanja naknade za korištenje prostora. Općinska vijećnica (sastanci udruge mladih/savjeta Općina Kumrovec mladih i ostalih društava: KUD Kumrovec, band itd.) Planirana sredstva Utrošena sredstva

60.000,00

60.000,00

sredstva redovne djelatnosti

5.000,00

Na razini Istarske županije za ovu namjenu nisu osigurana sredstva u proračunu 253.168.376,36

-

252.777.532,92

6.500,00 15.500,00

6.129,00 15.232,00

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Športsko igralište i okoliš oko igrališta (redovno održavanje). Općina Lobor ima mogućnost osigurati mladima odgovarajući grijani prostor za provođenje svih aktivnosti udruga mladih. Osigurani prostori za korištenje u Osnovnoj školi Stubičke toplice i u vijećnici Općine Stubičke Toplice. - izgradnja igrališta s umjetnom travom za mlade i nabava opreme za dječje igralište -

Općina Lobor Općina Stubičke Toplice

180.000,00 319.500,00

186.157,00 309.440,35

Općina Zagorska sela Karlovačka županija Koprivničko- križevačka županija Grad Đurđevac Sufinancira slijedeće: Dom kulture Đurđevac, športsku dvoranu Đurđevac, zgrada „Borik“ za Odred izviđača te Društveni dom Peski i Društvene domove u selima. Grad Koprivnica Udrugama mladih na području Grada Koprivnice, osiguran je slijedeći prostor za provođenje aktivnosti: Dom mladih Koprivnica, prostor u Ulici Ante Starčevića 20, sportske dvorane i tereni osnovnih i srednjih škola te dvorane u vlasništvu Grada. Grad Križevci Grad je ustupio na korištenje prostor: udruzi KVARK, Tamburaškom orkestru, KUD-u Križevci, KUD-u Prigorje, KUD-u Veliki Raven, Plesnom centru Ritam, Odredu izviđača Kalnik i Zajednici tehničke kulture. Nogometno igralište Općina Ferdinandovac Teniski teren Društveni dom Ferdinandovac Športska dvorana Osnovne škole Ferdinandovac Prostor Knjižnice u Društvenom domu Općina Kalnik Osiguran i uređen prostor Općina Molve Mladi imaju omogućeno bavljenje športom kroz nogometni, košarkaški, ribolovni klub (mogućnost korištenja dvorane s teretanom i nogometni stadion). Uključivanje mladih u Dobrovoljno vatrogasno društvo i Kulturno-umjetničko društvo Molve. Omogućeno korištenje prostorija općine za sastanke Savjeta mladih.Mogućnost rekreacije na obližnjem jezeru. Športsko društvo “DRAVA” Novigrad Podravski Lovačka udruga “GOLUB” Novigrad Podravski Kulturno-umjetničko društvo “Ivan Vitez Trnski” Usluge bibliobusa. Mladima stoje na raspolaganju 3 društvena doma, Športsko rekreacijski centar „Karaula“ u Podravskim Sesvetama i Športski centar za mlade dat na upravljanje Nogometnom klubu „Drava“ Podravske Sesvete, sufinancirana je dogradnja svlačionice na nogometnom igralištu, te troškovi utroška energije i održavanje društvenih domova. kontinuirano

4.100.000,00

4.059.304,43

sredstva redovne djelatnosti sredstva redovne djelatnosti sredstva redovne djelatnosti sredstva redovne djelatnosti

sredstva redovne djelatnosti sredstva redovne djelatnosti 90.661,00 4.000,00

Općina Novigrad Podravski Podravske Sesvete

134.500,00

158.000,00

335.000,00

329.961,10

Općina Virje

sredstva redovne djelatnosti

sredstva redovne djelatnosti

Krapinsko-zagorska županija

187

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Grad Donja Stubica Grad Krapina Grad Zabok Za aktivnosti mladih u provođenju raznih programa osiguran prostor u Stub klubu, Donja Stubica, Toplička 5. kontinuirano provedeno plaćanje režija sredstva redovne djelatnosti sredstva redovne djelatnosti 1.300,000,00 plaćanje režija sredstva redovne djelatnosti 80.000,00 800.00,00

Udruga Mraz HGF - ishođena potvrda za glavni projekt, otkupljeno Općina Đurmanec zemljište, izvršene sve pripreme te potkraj godine započeta izgradnja dvodijelne školske sportske dvorane u Đurmancu; - novouređena stručna i financijska podrška novim i postojećim udrugama, prvenstveno se radi o sportskim udrugama mladih. Općina - za rad udruga osiguran je prostor u Domu kulture u Krapinske Krapinskim Toplicama, bez plaćanja naknade za Toplice korištenje prostora Općinska vijećnica (sastanci udruge mladih/savjeta Općina Kumrovec mladih i ostalih društava: KUD Kumrovec, band itd.) Športsko igralište i okoliša oko igrališta (redovno održavanje). Općina Lobor Općina Lobor ima mogućnost osigurati mladima odgovarajući grijani prostor za provođenje svih aktivnosti udruga mladih. Osigurani prostori za korištenje u Osnovnoj školi Općina Stubičke Toplice Stubičke toplice i u vijećnici Općine Stubičke Toplice. Općina Zagorska - izgradnja igrališta s umjetnom travom za mlade i sela nabava opreme za dječje igralište. Ličko-senjska županija Grad Gospić Financirano je saniranje zaštitne ograde i nadstrešnice na stadionu Balinovac, dodatna ulaganja na sportskim objektima (dvorana), projektna dokumentacija za stadion Balinovac, sanacija krovišta Dječjeg vrtića Pahuljica Gospić Općina Brinje Općina je financirala troškove školske športske dvorane. Općina Donji Lapac upravlja Društvenim domom gdje Općina Donji Lapac su smještene neke od udruga kao što je SD Donji Lapac u čijem sastavu je Fitnes klub. U društvenom domu postoji neiskorišteni prostor za udruge za koje Općina Donji Lapac također ne planira naplaćivati najam. Međimurska županija Osječkobaranjska županija Požeško-slavonska županija Grad Kutjevo Ustupanje gradskog prostora za održavanje kulturnih i obrazovnih programa, sastanke udruga mladih te ulaganje u sportski program, osobito u nogomet. Grad Lipik Prostor multikulturalnog centra dan na korištenje dvjema udrugama. Grad Pakrac 1. Surađivalo se u programima udruga za mlade: Mali most Grad Pleternica Rad s mladima kroz športsko i kulturno djelovanje.

120.000,00 sredstva redovne djelatnosti 22.000,00

86.000,00 sredstva redovne djelatnosti 21.361,00

sredstva redovne djelatnosti sredstva redovne djelatnosti 180.000,00 1.128.300,00

sredstva redovne djelatnosti sredstva redovne djelatnosti 186.157,00 1.223.593,00

15.000,00 sredstva redovne djelatnosti

sredstva redovne djelatnosti

-

-

125.000,00 sredstva redovne djelatnosti sredstva redovne djelatnosti 230.000,00

135.710,96 45.000,00 sredstva redovne djelatnosti 219.615,00

188

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Grad Požega Provedena je akcija „Medo za pojačalo“ za opremanje, sufinanciran je rad voditelja centra i režijskih troškova Multimedijalnog centra, uređenje igrališta u prigradskom naselju Golobrdci, klizalište uz restoran Sara-Babin vir u vrijeme zimskih školskih praznika (sufinanciranje cijene karte),uređenje športskog kompleksa uz Veličanku,uređenje Gradskog kazališta Požega (dodatna ulaganja na građevinskom objektu), uređenje Gradske knjižnice i čitaonice Požega (dodatna ulaganja na građevinskom objektu) i uređenje Glazbene škole. Primorsko-goranska županija Grad Delnice Sve udruge u Gradu Delnicama temeljem Odluke Grada imaju pravo bez naknade koristiti prostore u vlasništvu Grada i to za potrebe svih vrsta programa. Općina Dobrinj Korištenje domova i igrališta. Općina Kostrena Općina Kostrena financira korištenje sportskih objekata (Sportska dvorana „Kostrena“ i sportske terene NK „Pomorac“) sportskim klubovima na području Općine Kostrena Grada Kastav Grad Kastav u suradnji sa Savjetom mladih Grada Kastva te Udrugom Centar mladih Grada Kastva u procesu je pronalaženja adekvatnog prostora za djelovanje Savjeta mladih te Udruga mladih na području Grada Kastva. Trenutno Savjet mladih Grada Kastva te Udruga Centar mladih Grada Kastva koriste sve raspoložive prostore Grada Kastva. Sisačko-moslavačka županija Grad Sisak Klub mladih SKWHAT, Info centar za mlade Sisak i ostali objekti u kojima djeluju udruge mladih i za mlade, gradski su prostori koji su Odlukom Grada oslobođeni plaćanja najamnine i režijskih troškova. Grad Kutina Sredstva su utrošena za aktivnosti mladih tijekom godine – koncerti , troškovi prostora. Općina Dvor Udruga mladih NOKOZ- pružena mogućnost korištenja prostora Kluba žena Dvor. Udruga mladih CUBE11- uredili prostor u mjestu Stupnica. osiguran prostor za boravak mladih – montažna kuća - informatička učionica u sklopu Narodne knjižnice i čitaonice. Osiguran prostor za KUD «Martinčani». Donacije KUD-ovima. Prostor za provođenje aktivnosti udruga mladih i za mlade, športske, kulturne, obrazovne i slične programe je osiguran. Objekti su: Dom kulture Sunja, općinska vijećnica, Kino-kazališna dvorana „Sven Lasta“ Sunja, Osnovna škola Sunja, vatrogasni i društveni domovi, športski tereni. Organiziranje obrazovnog tečaja informatike. Organiziranje obrazovnog tečaja engleskog jezika. 2.135.000,00 1.528.340,70

655.000,00 958.000,00

342.378,82 958.000,00

50.000,00 4.000,00 4.000,00

50.000,00 4.000,00 2.000,00

Općina Jasenovac Općina Martinska ves Općina Sunja

62.000,00 navedeni prostor je u vlasništvu Općine Sunja te udruge, mladi nemaju troška oko korištenja istih 21.648,00 29.400,00

62.000,00

Općina Majur

21.648,00 29.400,00 - sredstva izdvojena

Splitsko-dalmatinska županija Grad Sinj Osigurani prostori za provedbu aktivnosti mladih.

189

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
ovisno o vremenu dodjele prostora 1.123.274,00

Grad Solin Grad Stari Grad

Grad Vis Grad Kaštela Grad Komiža Općina Postira Šibenskokninska županija

Kupnja zemljišta za izgradnju nove gradske športske školske dvorane. Grad Stari Grad osigurao je prostore za provođenje aktivnosti mladih na području Grada, a to su Dom kulture, u Dolu sv. Marije, Dom kulture u Dolu sv. Ane, Dom Matije Ivanića u Vrbanju, Hrvatski dom (Čitovnica) u Starome Gradu, Kazališna dvorana, Kompleks Mlin, Nogometno igralište «Doci» u Starome Gradu i Nogometno igralište u Vrbanju. Osigurani su prostori za 5 udruga Osigurana su sredstva za izgradnju sportske dvorane i uređenje igrališta Svi odgovarajući postojeći gradski prostori Sufinanciranje rada športskih amaterskih udruga/klubova. Osigurana su financijska sredstva za programsku djelatnost škole športa , programsku djelatnost športskih udruga, županijska športska natjecanja osnovnih i srednjih škola Šibensko-kninske županije, udruga mladih civilni sektor i županijska školska natjecanja U rujnu 2010. je objavljen poziv za financiranje Programa javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom obrazovanju, športu, kulturi i tehničkoj kulturi, te za civilni sektor. Udruzi mladih „Atlas“ Kistanje, Nogometnom klubu „Janjevo“, Udruzi „Novo Janjevo“, Udruzi „Korak“ Ivoševci, SKD “Prosvjeta“ pododbor „Kistanje“ i Šahovskom klubu „Kistanje“, Općina Kistanje u 2010. godini dodijelila je poslovne prostore u svom vlasništvu na besplatno korištenje te nogometno igralište također na besplatno korištenje. Također, Dom kulture - dvorana, na raspolaganju, bez plaćanja naknade za korištenje, svima kojima je potreban prostor za djelovanje, izložbe, koncerte, susrete, simpozije i sl.

1.124.000,00

Sredstva redovne djelatnosti 6.600.000,00 300.000,00 Sredstva redovne djelatnosti

85.383,00 6.473.371,28 288.500,00 1.750.000,00

Grad Šibenik

Sredstva redovne djelatnosti Sredstva redovne djelatnosti

5.470.000,00

Općina Kistanje

Prostori , nogometno igralište i sva druga malonogometna igrališta ,dani su na potpuno besplatno korištenje, s time što Općina Kistanje plaća i troškove električne energije, a udruge i sportska društva oslobođena su plaćanja i svih drugih komunalnih davanja-osim troškova telefona. 1.500,00

Virovitičkopodravska županija Grad Virovitica

Sufinanciranje sportske udruge VSMTI Virovitica Grad je omogućio korištenje prostora za rad udruga na području bivše vojarne u Virovitici (nefinancijska

Sredstva redovne djelatnosti 1.176.000,00

1.103.920,00

190

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
potpora – prostor). U gradu Virovitici trenutno je 2.100 sportaša u 16 sportskih udruga te 32 sportske udruge koje djeluju na području grada. Iako je broj aktivnih sportaša u opadanju, mlađe kategorije imaju porast od 8%. Tako je od ukupnog broja sportaša u gradu 68% onih koji su u mlađim kategorijama. Izgrađena je nova športska dvorana. Općina Gradina sudjeluje u financiranju obnove društvenih, vatrogasnih i domova kulture, kao i ulaganja u sportske objekte. Općina je financirala uređivanje Društvenog doma Turanovac. Općina pomaže rad športskih klubova, školskog športskog kluba koji okupljaju mlade, pomaže istima ne samo doznakom sredstava za redovan rad istih već i nabavkom potrebne opreme. Osiguran je prostor kino-dvorane za provođenje aktivnosti udruga mladih (projekcija filmova i glazbeno-scenskih događanja). Budući da je prostor Centra organizacija ciivlnog društva izgrađen i uređen ranije Grad Slatina je u 2010. godini snosio samo režijske troškove. Općina je osigurala sredstva za održavanje Škole nogometa. Djeca i mladi provode svoje slobodno vrijeme u športu tj. treniraju i natječu se na nivou Virovitičkopodravske županije i izvan nje kako u nogometu tako i u ribolovu. U okviru Kulturno umjetničke udruge Voćin uključeno je više od 20 djece osnovnoškolskog uzrasta Izgradnja/dogradnja škola i školsko-sportskih dvorana: -osigurani prostor za formalno i neformalno sastajanje Savjeta mladih Zagrebačke županije Grad osigurava dostupnost Gradske vijećnice i športske dvorane Grad Velika Gorica osigurava prostore za provođenje različitih aktivnosti udruga mladih. Unutar svih Društvenih domova na području Grada Velike Gorice, mladih mogu razvijati svoje inicijative, aktivnosti i ideje. Osiguran je prostor za rad svih udruga na području općine, te prostor za različite aktivnosti od promocija knjiga, izložbi amaterskih umjetnika i inovacija. Prostor se održava od strane općine Bistra, ali se ne naplaćuje njegovo ustupanje. Prostor u vlasništvu Općine (sala – Vijećnica, prostor «Dolarevo», Školsko – športska dvorana Sufinanciranje izgradnje školske športske dvorane. Osigurani prostori kino dvorane i vatrogasnog doma za djelovanje mladih. Daju se donacije sportskim i kulturnim društvima u kojima sudjeluju i mladi za provedbu njihovih

Općina Čačinci Općina Gradina Općina Lukač Općina Mikleuš

Sredstva redovne djelatnosti Sredstva redovne djelatnosti Sredstva redovne djelatnosti 110.200,00

1.013.384,00 94.778,03 142.374,00 107.710,00

Grad Orahovica Grad Slatina Općina Suhopolje Općina Voćin

bez plaćanja Sredstva redovne djelatnosti Sredstva redovne djelatnosti Sredstva redovne djelatnosti

bez plaćanja 50.486,24 13.288,28 115.800,00

Zagrebačka županija

16.623.152,00

15.599.083,00

Grad Sv. Ivan Zelina Grad Sv. Ivan Zelina

Sredstva redovne djelatnosti sredstva redovne djelatnosti

Sredstva redovne djelatnosti sredstva redovne djelatnosti sredstva redovne djelatnosti 30.000,00 166.050,82 sredstva redovne djelatnosti 401.498,93

Općina Bistra

sredstva redovne djelatnosti

Općina Dubrava Općina Dubravica Općina Jakovlje Općina Sela Klinča

sredstva redovne djelatnosti 200.000,00 sredstva redovne djelatnosti 470.500,00

191

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
sportskih i kulturnih programa, te sportskim klubovima pomažeu kod gradnje i održavanja njihovih sportskih objekata. Dodjela prostorija za djelovanje Savjeta mladih, za djelovanje športskih udruga , za djelovanje udrugakulturni programi. Općina Kravarsko posvećuje brigu mladima putem njihova uključenja u športska i kulturna zbivanja, npr. učlanjenjem u kulturne i športske udruge koje djeluju na području Općine Kravarsko: KUD „Vukomeričke gorice“, „Udruga žena“, DVD“ Kravarsko“ i LD „Vepar“. Sanacija dva društvena/mjesna doma radi potreba okupljanja mladih, te provođenje aktivnosti udruga. Osigurana dvorana i prostorije u zgradi Općine Stupnik.

Općina Ivanić

Kloštar

sredstva redovne djelatnosti 106.600,00

Općina Kravarsko

sredstva redovne djelatnosti 89.360,00

Općina Preseka Općina Stupnik

sredstva redovne djelatnosti sredstva redovne djelatnosti

84.000,00 sredstva redovne djelatnosti

Sveukupno planirana sredstva za provedbu preporuke: 271.060.876,36 kuna Sveukupno utrošena sredstva za provedbu preporuke: 278.779.928,29 kuna Preporuka 4.1. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje osnivanja i rada udruga, inicijativa i neformalnih grupa mladih na svojem području
Jedinica Indikatori provedbe lokalne i Iniciranje, podupiranje i/ili sufinanciranje se područne odnosilo na osnivanje i rad sljedećeg: (regionalne) samouprave Bjelovarsko- bilogorska županija Grad Bjelovar Grad Bjelovar podupire osnivanje i rad udruga mladih i njihovih projekata i programa. Planirana sredstva Utrošena sredstva

Brodskoposavska županija Dubrovačko-neretvanska županija Sufinanciranje udruga mladih. Grad Dubrovnik U 2010. godini Gradski ured za obrazovanje, kulturu i Grad Zagreb šport Grada Zagreba pružio je temeljem Natječaja za predlaganje programa ili projekata udruga mladih ili udruga za mlade Grada Zagreba za 2010. godinu financijsku potporu provedbi raznovrsnih projekata udruga mladih ili udruga za mlade u Gradu Zagrebu. Savjet mladih financijski je podupirao razne Istarska manifestacije za koje na razini Istarske župenije nisu županija osigurana sredstva iz drugih izvora kao što su Atletski klub Maraton 2006 koji je u Poreču organizirao atletski maraton za žene, mlade i baby, Zajednicu sportskih udruga Pazin za organizaciju promotivno-sportske manifestacije za mlade Street basket tour 2010. u Pazinu, Astronomsku udrugu Vidulini iz Kanfanara za projekt "Istra u svemiru", Udrugu ZUM Pula za

sredstva redovne djelatnosti -

sredstva redovne djelatnosti -

634.810,90 2.000.000,00

634.810,90 1.674.500,00

Sredstva za realizaciju su utrošena u okviru ukupnih sredstava za rad Savjeta mladih

Sredstva za realizaciju su utrošena u okviru ukupnih sredstava za rad Savjeta mladih

192

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
osnivanje Vijeća mladih Istarske županije, Hiperaktiv Pazin za organizaciju KUP-a Hrvatske u sportskom penjanju za mlađe kategorije, Maraton klub Umag za održani maraton u Piranskom zaljevu "Za obale prijateljstva" od Kanegre/HR do Portoroža/SLO, Obiteljski centar Istarske županije koji je u suradnji sa Centrom za mlade Pula, Udrugom Institut, ZUM, Metamedij i Casoni vecchi organizirao popratni program. Program je sadržavao Izložbu fotografija na temu "Mladi" autorica Marine Kelava iz Zagreba i Elen Cvitić iz Pule, koncert pulskih bendova u utvrdi Monteparadiso (Pula, Vidikovac) : Hombe, Dedeus, Radio aktiv, Kongo Soundsystem. Održana je i radionica za predstavnike savjeta mladih gradova i općina Istarske županije na temu "Program prevencije i podrške za mlade u Istarskoj županiji - Što mogu učiniti mladi u svojoj zajednici?". Povodom Dana Istarske županije u Pazinu realiziran je cjelodnevni Program koji je započeo u prijepodnevnim satima održavanjem okruglog stola na temu "Aktivizam i volonterstvo mladih" kako bi se ovu prigodu iskoristiti i za edukaciju mladih vezano za volonterstvo mladih u ustanovama, organizacijama civilnog društva i dr. , ali i aktivizam mladih koji se prvenstveno odnosi na političko djelovanje mladih i njihov angažman u političkom životu. Okruglom stolu nazočni su bili predstavnici udruga mladih, savjeta mladih, predstavnici klubova mladih u političkim strankama, gosti iz Vojvodine (predstavnici mladih iz Lige socijaldemokrata Vojvodine). U popodnevnim satima održan je košarkaški turnir na kojem su učestvovale ekipe: KK Zadar, KK Split, KK Benetton i KK Puris. U večernjim terminu održan je koncert za mlade na kojem su učestvovali: Kud Idioti, Šajeta, Nola, Belfast food, Carpe diem, De deus, Tatanka uz voditelja Dražena Turinu. -

Karlovačka županija Koprivničko- križevačka županija Grad Đurđevac Grad podupire rad Savjeta mladih, rad Kulturnoumjetničkog društva i rad Odreda izviđača „Picok“. Grad Koprivnica Grad Križevci Općina Kalnik Općina Molve Grad podupire rad i sufinancira programe i projekte udruga mladih i za mlade na području Grada. Gradski savjet mladih. Općina podupire rad udruge mladih Kalnik. Općina pomaže u razvoju i osnivanju udruga te daje određena sredstva temeljem dostavljenih financijskih planova, te i temeljem opravdanih zamolbi za financiranje. Udruge mladih – tekuće donacije. Kontinuirano kroz donacije udrugama.

55.000,00 2.480.860,00 sredstva redovne djelatnosti sredstva redovne djelatnosti sredstva redovne djelatnosti 5.000,00 sredstva redovne djelatnosti

55.000,00 2.480.860,00 25.000,00 sredstva redovne djelatnosti sredstva redovne djelatnosti 9.000,00 300.000,00

Općina Podravske Sesvete Općina Virje

193

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Krapinsko-zagorska županija Grad Krapina Osnovane udruge mladih u športu, kulturi, objavljen javni natječaj za financiranje istih te davanje poticaja osnivanju novih udruga - sufinanciranje općinske Lige malog nogometa; Općina Đurmanec - tehnička, stručna i financijska podrška novim i postojećim udrugama, prvenstveno se radi o sportskim udrugama mladih Općina - izabrani članovi Savjeta mladih – konstituirajuća Krapinske sjednica 27. siječnja 2010. godine. Toplice Trenutno 2 glavne skupine : Općina Kumrovec − Udruga mladih − Savjet mladih − Posebna donacija za aktivno djelovanje udruge mladih Ličko-senjska županija Općina Brinje Osnovan je Savjet mladih Općine Brinje. Općina Karlobag Sufinanciran je rad Hrvatskih katoličkih skauta Sv. Karlo Boromejski. Međimurska županija Osnovani su Klub mladih Belica i Klub mladih Općina Belica Gardinovec. Pružena podrška aktivnostima usmjerenih mladima na području očuvanja kulturne baštine i promocije zavičajne kulture. Poticanje aktivnosti mladih u civilnom sektoru kroz Osječkoprojekt "Festival mladih JUG 2" (sedmodnevni festival baranjska u sklopu Gradske četvrti Jug 2 koji su osmislile udruge, županija organizacije mladih i mladi okupljeni u sklopu neformalnog Saveza mladih Jug –a 2 koji djeluje na širem području grada Osijeka. Požeško-slavonska županija Grad Kutjevo Podupiranje osnivanja i djelovanja sastanaka Vetovačke udruge mladih,te donacije Kulturno umjetničkim društvima i Puhačkoj glazbi Kutjevo na području Grada Kutjeva. Grad Pakrac Posebno se u športu izdvajaju sredstva za sekcije „mladih“ – rukomet, nogomet, kuglanje Grad Petrinja SisačkoSustavna briga o osiguranju sredstava potrebnih za moslavačka redovan rad udruga u kulturi županija Kulturno – umjetnički amaterizam; FS „Petrinjčica“ i još 9 udruga u kulturi Financiranje javnih potreba u športu Grada Petrinje; a) Školski šport ŠŠD“Petrinia“ Srednja škola Udruga kineziologa Grada Petrinje Školski športski savez Grada Petrinje b) Športske udruge prema jakosnim skupinama 1. Jakosna skupina (4) 2. Jakosna skupina (8) 3. Jakosna skupina (10) 4. Jakosna skupina (9) koja se financirala po ukazanoj potrebi, te određena sredstva namijenjena i za financiranje novih športskih udruga Općina Subotica Mala Grad Sisak

sredstva redovne djelatnosti 10.000,00 0.00 sredstva redovne djelatnosti 5.000,00

sredstva redovne djelatnosti 13.000,00 29.000,00 sredstva redovne djelatnosti 5.000,00

/ 15.000,00 kuna sredstva redovne djelatnosti 10.000,00 21.000,00

/ 5.544, 84 kuna sredstva redovne djelatnosti 10.000,00 21.000,00

65.000,00

49.000,00

70.000,00 34.648,00 250.000,00 13.000,00 5.000,00 28.000,00 655.000,00 465.000,00 200.000,00 40.000,00

sredstva redovne djelatnosti 34.648,00 250.000,00 13.000,00 5.000,00 28.000,00 655.000,00 465.000,00 200.000,00 40.000,00

194

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Javni poziva za predlaganje godišnjih programa javnih potreba, u okviru kojih se osiguravaju financijska sredstva za projekte i programe udruga mladih Općina Dvor Udruga mladih NOKOZ Udruga mladih CUBE11 Općina Majur Financiranje rada udruge mladih “Mravi“ Općina Sunja U Općini Sunja osnivane su i rade udruge u športu i kulturi. udruge u kulturi promiču i prenose kulturu na mlade, a udruge u športu sve više svoj rad temelje na mladima i za mlade. Inicijativa i neformalnih skupina mladih nema. Nedostaje volja mladih za političkim djelovanjem, za uključivanjem u proces savjetovanja predstavničkog tijela.

48.500,00 4.000,00

48.500,00 4.000,00 2.000,00 3.000,00 Planirana sredstva i izdvojena sredstva su tekuće donacije udrugama, zajedno sa izvanrednim sredstvima prema zatraženim programima rada.

3.000,00

Grad Novska Grad Novska izvršio je izbor članova Savjeta mladih Grada Novske, a sudjelovao je u osnivanju Udruge mladih Novska.i Udruge novljanskih studenata Splitsko-dalmatinska županija Grad Sinj Osnovani su Sinjski kulturno urbani pokret i Sinjska umjetnička komuna

Grad Stari Grad Grad Komiža Općina Primorski Dolac Šibenskokninska županija

U Proračunu Grad Staroga Grada planirana su sredstva za rad športskih, kulturnih i ostalih udruga. Osnovane su udruga „Poklod“ i Moto klub „Garbin“ Osnovan Savjet mladih Na temelju poziva za financiranje javnih potreba u športu kulturi te civilni sektor osnovan je Savjet mladih te su osigurana financijska sredstva za sport te su izdvojena sredstva i za ostale aktivnosti Na temelju poziva za financiranje javnih potreba u športu kulturi te civilni sektor osnovan je Savjet mladih te su osigurana financijska sredstva za sport te su izdvojena sredstva i za ostale aktivnosti Općina Kistanje nije se protivila i podržavala je tijekom 2010.g.svaku inicijativu za osnivanje udruga i sportskih društava. Ustupljen su novi općinski prostor za rad udruge građana Varaždinska županija putem Savjeta mladih podupire rad udruga, organizira seminare za udruge s ciljem educiranja mladih o civilnom društvu, prijavi projekata, /

360.000,00

Grad Sinj nije izdvajao sredstva za osnivanje, a sukladno zahtjevima udruga osigurana su sredstva 353.892,27 15.000,00

Sredstva redovne djelatnosti Sredstva redovne djelatnosti / sredstva redovne djelatnosti sredstva redovne djelatnosti

1.671.000,00

Grad Šibenik

5.122.000,00

Općina Kistanje Općina Pirovac Varaždinska županija

sredstva redovne djelatnosti 20.000,00

195

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
itd. Virovitičkopodravska županija Županija je sufinancirala Udrugu prirodoslovaca „Omega 7“ i njihov projekt Mala škola prirodoslovlja – edukacija učenika (Podizanje razine operativnosti i funkcionalnosti znanja učenika OŠ I SŠ. Organiziranje slobodnog vremena djece za vrijeme praznika.); Udrugu za informatiku i naprednu tehnologiju Orahovica i projekt Informatika za limače – radionice (Naučiti djecu efikasnom korištenju računala i računalnih programa te ih potaknuti da koriste računala u svakodnevnom životu.) te Udrugu mladih „Krik“ Slatina s projektom Festival Open club (Obogatiti kulturni život grada i ponuditi edukativno kreativne sadržaje mladima Slatine) Gradski savjet mladih Grada Virovitice osnovan je Odlukom o osnivanju Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice (Službeni vjesnik Grada Virovitice, br. 12/07.). Odlukom o osnivanju Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice određeno je da Gradski savjet mladih broji 9 članova koji su izabrani putem javnog poziva i imenovani od Gradskog vijeća Grada Virovitice. Sufinancirane su udruge Društvo Naša djeca Čačinci, Udruge navijača, Nogometni i košarkaški klub i sve udruge u koje su uključeni mladi. Općina Gradina sufinancira udruge koje okupljaju mlade na području općine. U 2010.osnovan Savjet mladih općine Mikleuš. sredstva redovne djelatnosti 9.500,00

Grad Virovitica

8.500,00

1.198,02

Općina Čačinci Općina Gradina Općina Mikleuš Grad Orahovica

Grad podupire i sufinancira Udrugu za alternativnu kulturu K.L.U.B. i P.A.U.K. Grad Slatina Povodom Dana Grada 26.08.2010. godine Gradski savjet mladih Grada Slatine je pod pokroviteljstvom Grada organizirao rock koncert za mlade. Povodom Dana Državnosti 25. lipnja 2010. godine, Gradski savjet mladih Grada Slatine organizirao je biciklijadu pod nazivom "STOP NASILJU I ALKOHOLIZMU NA ULICAMA NAŠEGA GRADA", na relaciji Slatina Orahovica - Slatina na koju se odazvalo tridesetak sudionika mahom srednjoškolaca, članova Biciklističkog kluba grada Slatine i članova udruge "Krik". Zadarska županija Grad Benkovac Inicijativa za pokretanje udruga za mlade trebaju dati sami mladi, svatko u području svoga interesa. Takve udruge Grad Benkovac će podržati, na način da im osigura potrebne prostorne i financijske uvjete za rad. Također, Grad Benkovac stoji na raspolaganju u smislu potpore oko registracije udruga. Općina Starigrad Inicijativa za pokretanje udruga za mlade trebaju dati sami mladi, svatko u području svoga interesa. Takve udruge Općina Starigrad će podržati, na način da im osigura potrebne prostorne i financijske uvjete za rad sukladno svojim mogućnostima. Kontinuirano

sredstva redovne djelatnosti sredstva redovne djelatnosti sredstva redovne djelatnosti 8.000,00 5.000,00

387.040,00 218.902,47 sredstva redovne djelatnosti 8.000,00 5.000,00

sredstva redovne djelatnosti

sredstva redovne djelatnosti

sredstva redovne djelatnosti

sredstva redovne djelatnosti

Grad Zadar

sredstva redovne

sredstva redovne djelatnosti

196

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
djelatnosti Zagrebačka županija Grad Velika Gorica Sufinanciranje rada i projekata Udruga, grupa, klubova, radionica... Grad Velika Gorica svake godine objavljuje Javni poziv udrugama mladih za prijavu Programa udruga mladih. Svake godine, udruge mladih prijavljuju svoje programe te Povjerenstvo odlučuje o prihvaćanju/neprihvaćanju prijavljenih programa. Kriteriji izbora programa za financiranje, mijenjaju se ovisno o identificiranim potrebama te najčešće pokrivaju poticanje društvenog aktivizma mladih, slobodno vrijeme i kulturu mladih te umrežavanje i suradnju udruga mladih sa područja Grada Velike Gorice. Sufinanciranje redovnog rada udruga i njihovih projekata i to slijedećih: Udruga mladih Bistra, DVD Bistra, SD Bistra, 25. samostalna družina izviđača, skijaški klub Bistra, KUD Bistra, hrvački klub Bistra, ŽRK Bistra, Bistranjski potepuhi, Taekwando, Nebeski jahaći i OTK Willys. Sufinanciranje Udruga na području Općine u kojima sudjeluju mladi (Puhački orkestar Rozga, KUD Sv. Ana Rozga Limena glazba, KUD Pavao Štoos Dubravica) Sufinanciranje sportskih i kulturnih udruga Sufinanciranje rada i djelovanja športskih i kulturnih udruga. Sufinanciranje programa udruga: Nogometni klub „Kupa“ Pokupsko, Kajak kanu klub Pokupsko, Ski klub Pokupsko, Ekološka udruga „Vidra“ Pokupsko, KUD „Pokuplje“ Pokupsko, ŠRK „Šilj“ Pokupsko Osnivanje i rad udruga za promicanje kulturne baštine i seoskog turizma 574.000,00 sredstva redovne djelatnosti 548.925,00 129.000,00

Općina Bistra

935.200,00

916.680,00

Općina Dubravica Općina Jakovlje Općina Kloštar Ivanić Općina Pokupsko Općina Preseka

50.000,00 341.000,00 373.000,00 108.600,00

41.000,00 336.000,00 373.000,00 108.600,00

sredstva redovne djelatnosti

5.000,00

Sveukupno planirana sredstva za provedbu preporuke: 5.103.360,00 kuna Sveukupno utrošena sredstva za provedbu preporuke: 12.435.892,76 kuna Preporuka 4.2. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje organizacija civilnog društva i inicijativa mladih koje svojim djelovanjem potiču sudjelovanje mladih u društvenom odlučivanju te im nude informiranje i obrazovanje u tom području
Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Grad Zagreb Indikatori provedbe Planirana sredstva Nije planirano kao zasebna stavka, već u okviru Natječaja za mlade Utrošena sredstva 105.000,00

Istarska županija

Temeljem Natječaja za projekte udruga mladih ili udruga za mlade u 2010. godini financirani su projekti organizacija civilnog društva koji potiču sudjelovanje mladih u procesima društvenog odlučivanja te edukaciju mladih o navedenoj problematici (Centar za mirovne studije, DIM – udruga za građansko obrazovanje i društveni razvoj, FADE IN – Fantastično dobra institucija, Inicijativa mladih za ljudska prava, Mreža mladih Hrvatske, Udruga za unapređenje kvalitete življenja LET). U organizaciji Savjet mladih održan je okrugli stol na temu "Volonterstvo i aktivizam mladih" 25. rujna 2011. godine te su u raspravi iznesena slijedeća stajališta i zaključci:

197

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Mladi,. poput svojih starijih sugrađana imaju vrlo je dobro razvijena svijest o građanskim pravima, ali ne i o građanskim dužnostima. Veliki je debalans između opažanja važnosti građanskih prava u demokraciji i opažanja dužnosti građanskog djelovanja u demokraciji. Kod nas u mladih srednjoškolaca, prema recentnim istraživanjima : svijest o građanskim pravima; sloboda govora, pravo na privatnost, sloboda religije, pravo glasovanja na izborima, pravo demonstriranja, pravo na obrazovanje, pravo na socijalnu pomoć, sloboda udruživanja (grupe stranke), pravo na radi zaposlenje na zavidnoj su razini (ne idu ispod 86%). Svijest o građanskim dužnostima : poštovanje zakona, glasovanje na izborima, obrana prava manjina, protestiranje protiv loših zakona, sudjelovanje u javnim raspravama, biti tolerantan prema razlikama, boriti se za dobro zajednice, biti spreman na rad i zaposlenje, brinuti se za stare i bolesne, biti domoljub i braniti zemlju vrlo je niska osim kod posljednjeg. Npr. samo 9% mladih misli da treba ići na javnu raspravu. Istraživanja pokazuju da postoji znatna nekonzistentnost između opažanja važnosti građanskih prava u demokraciji i opažanja građanskih dužnosti u demokraciji. Primjerice 93% mladih misli kako je pravo glasovanja na izborima važno prvo u demokraciji , a samo 37% njih misli da je ovo pravo ujedno i građanska dužnost. Dok više od 97% misli da je pravo na socijalnu pomoć i zaštitu važno pravo u demokraciji, samo njih 41% vjeruje da je briga za stare i bolesne dužnost. Upravo se ta ravnoteža (balans) između svijesti o pravima i svijesti o dužnostima ne može uspostaviti bez primjerene edukacije za demokraciju i odgovorno građanstvo u društvu. To je zato što ta ravnoteža nije nešto što je čovjeku nužno dano rođenjem. Ta se ravnoteža može samo učiti i kultivirati procesima socijalizacije. Vrlo je rizično, a to istraživanja pokazuju kako je glavni faktor političke socijalizacije - masovni mediji gdje 57% informacija mladi dobivaju iz media, a tek onda roditelji i škola. Istovremeno nedovoljno je razvijeno volonterstvo, koje prema zaključcima sa okruglog stola: - omogućava stjecanje praktičnog rada, a time i znanja i izvan formalnog obrazovanja, - volonterstvom se stječu radne navike i kontakti, - volonterstvom je moguće ostvariti i formalne uvijete za polaganje određenih stručnih ispita koji za neophodni za određena zanimanja, - volonterstvo je neformalno obrazovanje, - volonterstvom se ostvaruju korisne stvari za društvo i zajednicu, - volonterstvom se stvara osjećaj korisnosti, a materijalna dobra se ostvaruju edukacijom. Uočena je nedovoljna informiranost mladih o tome gdje je moguće volontirati, pa je u tom smislu potrebno određena otvorenost javnog i civilnog sektora za prihvat mladih volontera. Zaključci okruglog stola: 1. Nema dovoljno volonterizma i aktivizma mladih, no to

Projekt ALL 4 EUROPE – CITIZENS FOR Planirano je da Europska komisija osigura 1.125.000,00 kuna, a Istarska županija 48.250,00 kn. U 2009. godini prihodovan je iznos od 551.709,90 kn koje doznačila

198

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
je izazov . Treba slijediti primjere dobre prakse. 2. Mladi trebaju preuzeti vlastitu odgovornost i nametnuti svoje stavove društvenoj zajednici. 3. Potrebno je definirati zajedničke ciljeve svih organizacija mladih. Istarska županija provodila je Projekt ALL 4 EUROPE – CITIZENS FOR EUROPE koji ima za cilj razmotriti pitanja kako približiti građanima i promovirati "Europski projekt" kako bi se građanima približili svi nivoi vlasti, pa tako i Eurospka Unija, što je osobito značajno u vrijeme kada se naša država nalazi u predpristupnom razdoblju. Sredstva za financiranje ovog projekta osigurana su iz Programa Europa za građane Europa for citizens'. Partneri su: iz RH Istarska županija i Zaklada za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva, Danska: Općina Vejle, Francuska: Asocijacija Agencije Lokalne demokracije (ALDA), Španjolska: Udruga lokalnih vlasti regije Aragon (ASAEL), Italija: Lokalna razvojna agencija Polesine (Consvipo), Malta: Udruga lokalnih vijeća, Bugarska: Balkan Assist Association, Slovačka: Centar za razvoj zajednice i Mreža građana središnje i istočne Europe. Projekt je ukupno vrijedan 250.000 EUR-a. Europska komisija, te je preostala sredstva prihodovati u 2010. godini. U 2009. godini ukupno je utrošeno u ovom projektu 590.424,,01 dok su se preostala plaćanja izvršila u 2010. godini. Projekt ALL 4 EUROPE – CITIZENS FOR Planirano je da Europska komisija osigura 1.125.000,00 kuna, a Istarska županija 48.250,00 kn. U 2009. godini prihodovan je iznos od 551.709,90 kn koje doznačila Europska komisija, te je preostala sredstva prihodovati u 2010. godini. U 2009. godini ukupno je utrošeno u ovom projektu 590.424,,01 dok su se preostala plaćanja izvršila u 2010. godini. 756.500,00

Koprivničko- križevačka županija Grad Đurđevac - KUD - Petar Preradović - Uključenje mladih u rad: - Udruga žena u Mjesnim odborima - Forum žena Grada Đurđevca - Zajednica sportskih udruga Gradsko vijeće Grada Koprivnice je na 22. sjednici održanoj 19. rujna 2007. godine donijelo Odluku o osnivanju Savjeta mladih Grada Koprivnice (Glasnik Grada Koprivnice, br. 5/07.). Na 23. sjednici, održanoj 23.10.2007., nakon provedenog izbora, Gradsko vijeće je imenovalo članove prvog saziva Savjeta mladih Grada Koprivnice (Glasnik Grada Koprivnice, br. 6/07.). Nakon isteka mandata prvog saziva, na 5. sjednici održanoj 27. listopada 2009. godine, Gradsko vijeće je imenovalo članove drugog saziva Savjeta mladih Grada Koprivnice (Glasnik Grada Koprivnice, br. 7/09.) Udruga KVARK, Udruga POINT Osnovan Općinski savjet mladih Općine Ferdinandovac. Kontinuirano kroz donacije udrugama. 756.500,00

Grad Koprivnica

63.300,00

34.488,78

Grad Križevci Općina Ferdinandovac Općina Virje

46.000,00 sredstva redovne djelatnosti sredstva redovne djelatnosti

7.000,00 sredstva redovne djelatnosti sredstva redovne djelatnosti

199

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Krapinskozagorska županija Grad Donja Stubica Grad Krapina Općina Kumrovec Požeškoslavonska županija Grad Kutjevo Grad Pakrac Stub Klub Donja Stubica, klub mladih Grad financijski kontinuirano podupire rad Kluba za mlade- Stub Klub Donja Stubica. KRIK SKA Evolviranje u plan i program te edukaciju vezano uz civilnu zaštitu i spašavanje, te u projekte vezane uz ekologiju i zaštitu prirodnih resursa. sredstva redovne djelatnosti sredstva redovne djelatnosti sredstva redovne djelatnosti sredstva redovne djelatnosti 40.000,00 sredstva redovne djelatnosti

Sisačkomoslavačka županija

Stručni rad s mlađim uzrastima, koji se odnosi na športske aktivnosti. 1. Grad potiče, nagrađivanjem darovitih učenika i njihovih mentora u povodu Dana grada, angažman mladih. 2. U suradnji s udrugama proisteklim iz Domovinskog rata, Grad nagrađuje književni učenički rad na temu Domovinski rat, potičući njihov osjećaj, ne samo lokalpatriotizma i domoljublja, već osjećaj za objektivnost i istinu. Grad Sisak Savjet mladih Grada Siska Općina Sunja Organizacije civilnog društva, odnosno udruge koja daje inicijativu mladima za sudjelovanje u društvenom odlučivanju nema Grad Kutina U 2010. godini ostvarena je značajna suradnja s mladima na organizaciji i sudjelovanju u tjednu demokracije. Svojom aktivnim sudjelovanjem doprinjeli su informacijskom i edukativnom ulogom u prdstavlljanju institucije EURO-INFO POLICE Sisačko-moslavačka županija, Ul. S. i A. Radić36, Sisak Narodna knjižnica i čitaonica, Rimska bb, Sisak Hrvatski dom, Matije Gupca 2, Petrinja Narodno sveučilište HK, V. Nazora 19, H. Kostajnica Hrvatski dom, S. i A. Radića 10, Glina EURO-INFO KABINETI U SREDNJIM ŠKOLAMA Euro-kabinet - Gimnazija Sisak Trg hrvatskih branitelja 1, 44 000 Sisak Tel: 548-560, E-mail: gimnazija-sisak@sk.htnet Euro-kabinet - Srednja škola Tina Ujevića - Kutina Mate Lovraka 3, 44 320 Kutina Tel: 683-080, E-mail: ss-kutina-501@skole.t-com.hr EURO-INFO TOČKE U SREDNJIM ŠKOLAMA Srednja škola Glina Frankopanska 30, 44 400 Glina Tel: 882-555, E-mail: ss-glina-501@skole.htnet.hr Srednja škola Novska Tina Ujevića 44, 44 330 Novska Tel: 600-045 E-mail: ss-novska-501@skole.htnet Srednja škola Petrinja Gundulićeva 2, 44 250 Petrinja Tel: 814-142, E-mail: ss-petrinja-501@skole.htnet.hr Srednja škola Ivana Trnskog – Hrvatska Kostajnica Hrvatskih branitelja 14, 44 430 Hrvatska Kostajnica

20.000,00 13.000,00

20.000,00 sredstva redovne djelatnosti

5.000,00

5.000,00

200

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Tel: 554-420, E-mail: ss-hrvatska-kostajnica501@skole.htnet.hr INFO centar za mlade Sisak Perivoj Viktorovac b.b. (Šumica) 44 000 Sisak tel./fax 044/880-826 mail: icm-sk@proni.hr Splitsko-dalmatinska županija Grad Sinj Grad Stari Grad Grad Komiža Šibenskokninska županija Grad Šibenik Općina Kistanje Virovitičko podravska županija – Sufinanciran je rad Udruge „Veranda“ – Savjetovalište za djecu i mladež - organizacija radionica i savjetovališta za mlade. Prevencija nepoželjnih oblika ponašanja, ovisnosti i nasilja te Društvo Naša djeca Slatina – Upoznajmo svoja prava i obveze – radionice za učenike. Sufinanciranje Udruge za pomoć mladima „Veranda“. Osnovan Savjet mladih. sredstva redovne djelatnosti 7.000,00 Osnovane su Udruga Srma Sinj i Udruga «Cjelovit život» Sinj. Rad i uključivanje u rad Crvenog križa, Gradskog društva otoka Hvara i u rad Dobrovoljnog vatrogasnog društva Stari Grad. Osnovana Udruga „Lavurat za poja“. Osnovan je Savjet mladih Šibensko-kninske županije. Osnovano je Dječje Gradsko vijeće i Savjet mladih Grada Šibenika. U 2010. godini Općina Kistanje je provodila aktivnosti u suradnji sa Organizacijom za građanske inicijative (OGI) iz Osijeka, Udrugom „MI“ iz Splita. 86.000,00 607.000,00 602.000,00 5.000,00 sredstva redovne djelatnosti sredstva redovne djelatnosti sredstva redovne djelatnosti 30,000 50.000,00 sredstva redovne djelatnosti

Grad Virovitica Općina Mikleuš

10.000,00 kuna sredstva redovne djelatnosti sredstva redovne djelatnosti sredstva redovne djelatnosti sredstva redovne djelatnosti sredstva redovne djelatnosti sredstva redovne djelatnosti 35.000,00

10.000,00 kuna sredstva redovne djelatnosti sredstva redovne djelatnosti sredstva redovne djelatnosti sredstva redovne djelatnosti sredstva redovne djelatnosti 21.000,00

Zadarska županija Grad Benkovac Potpora Grada u svim aktivnostima za mlade bilo da dolaze od udruga mladih ili Savjeta mladih Grada Benkovca. Općina Lišane Ostrovičke Općina Starigrad Iniciranje osnutka udruge za očuvanje tradicije i kulturne baštine „Naše ruke“, podupiranje rada kroz suradničku animaciju IPA IV lok. partner za zapošljavanje. Općina Starigrad će kao i do sada i u budućnosti, sukladno svojim mogućnostima, podupirati prijedloge i aktivnosti koje doprinose razvoju društvenog života mladih sa područja Općine Starigrad. Kontinuirano

Grad Zadar

Zagrebačka županija U suradnji sa Savjetom mladih Grada Velike Gorice i Grad Velika Gorica udruga mladih u mjesecu svibnju 2010. godine organizirani su i održani Dani mladih od 18. do 23. svibnja 2010. godine koji su pružili mnoštvo kulturnih i edukativnih sadržaja za mlade. Općina Stupnik Informativna udruga Stupnik

35.000,00

201

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

Sveukupno planirana sredstva za provedbu preporuke: 1.515.800,00 kuna Sveukupno utrošena sredstva za provedbu preporuke: 1.683.018,78 kuna Preporuka 4.3. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje uključivanja mladih i njihovih udruga u djelovanje jedinica lokalne samouprave, a osobito uključivanje mladih u donošenje svih odluka koje ih se neposredno tiču
Jedinica lokalne Indikatori provedbe i područne (regionalne) samouprave Bjelovarsko- bilogorska županija Savjet mladih Grada Bjelovara je tijekom 2010. Grad Bjelovar godine donio Plan rada Gradskog savjeta mladih za 2011. godinu te je predviđena suradnja s različitim udrugama mladih. Savjet mladih kao posredničko tijelo između Grad Zagreb populacije mladih i tijela gradske uprave prikuplja ideje, prijedloge i mišljenja mladih vezanih uz situaciju u gradu Zagrebu te zatim ukazuje nadležnim tijelima na probleme i potrebe mladih ljudi. Savjet mladih također aktivno surađuje s Gradskom skupštinom Grada Zagreba. U suradnji s nadležnim tijelima Grada Zagreba članovi Savjeta mladih sudjeluju također i u obilježavanju Međunarodnog dana mladih sukladno rezoluciji Ujedinjenih naroda. Savjet mladih i predstavnici Mreže mladih Hrvatske također su aktivno sudjelovali s gradskom upravom na izradi Gradskog programa za mlade. Istarska županija pokrenula je izradu Strategije do Istarska 2013. godine koja će činiti okosnicu razvoja u županija narednom razdoblju, te otvoriti perspektivu za kandidiranje projekata sufinanciranih od fondova Europske unije i državnih tijela (darovnice). Župan Istarske županije pružio je povjerenje predstavnicima Savjeta mladih da aktivno participiraju i zagovaraju svoju politiku usmjerenu na problematiku mladih kroz Partnerski odbor u kojem je aktivno sudjelovao član Savjeta Vili Rosanda. Ovu priliku iskoristili smo za definiranje nekoliko značajnih prioriteta mladih, što je obuhvaćeno prioritetom 2.7. Prioritet 2.7. Jačanje regionalne politike prema mladima MJERA: 2.7.2. Jačanje regionalne politike prema mladima izradom LPDM-a "Istra 2020" putem aktivne participacije mladih, SADRŽAJ MJERE: Mladi nemaju razvijen osjećaj važnosti svoje aktivne uloge u društvu, prisutno je nepovjerenje mladih prema političkom sustavu i institucijama vlasti, nedovoljna je uključenost u proces donošenja odluka, nedovoljan je aktivizam mladih, te je stoga potrebna njihova aktivna uključenost u izradu LPDM-a "Istra 2020". NOSITELJ: Istarska županija, JLS, Županijske agencije, Zaklada za razvoj civilnog društva, Planirana sredstva Utrošena sredstva

250.000,00

250.000,00

202

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Sveučilište. INDIKATORI: Broj mladih uključen u izradu LPDM-a, broj održanih radionica, izrađen LPDM "Istra 2020". PRIORITET: Strateški cilj II Razvoj ljudskih resursa i visoka kvaliteta života Prioritet 2.7. Jačanje regionalne politike prema mladima MJERA: 2.7.3. Podržavati mreže i udruge mladih CILJ MJERE: Putem udruga i mreža mladih promovirati i obrazovati mlade za aktivno sudjelovanje u demokratskom društvu, promovirati kulturu aktivnog građanstva, poboljšati suradnju civilnog i javnog sektora, poticati volonterstvo i aktivizam, podržati stvaralaštvo mladih, uključivanje mladih u aktivnosti u lokalnoj zajednici, educirati mlade u udrugama mladih, te ih poticati na suradnju, kako bi se otklonio sadašnji građanski deficiti koji se ogleda u nezainteresiranosti mladih da sudjeluju u društvenom životu. SADRŽAJ MJERE: Jačanje mreža i udruga mladih, aktiva mladih u udrugama, Vijeća mladih IŽ, Volonterskog centra, podržavanje njihovih aktivnosti, te osnivanje drugih oblika suradnje mladih. NOSITELJI: Istarska županija, JLS, VMIŽ, Zaklada za partnerstvo i razvoj civilnog društva, udruge mladih, mreže mladih, klubovi mladih INDIKATORI: Broj osnovanih udruga, mreža, klubova, broj uključenih mladih u udruge PRIORITET: Strateški cilj II Razvoj ljudskih resursa i visoka kvaliteta života Prioritet 2.7. Jačanje regionalne politike prema mladima MJERA: 2.7.4. Poticati osnivanje institucija i osuvremenjivanje postojećih u skladu s politikama mladih CILJ MJERE: Osnivanje novih institucija i osuvremenjivanje postojećih kako bi se unaprijedila briga o mladima koji se nisu uspjeli prilagoditi uvjetima modernog društva, SADRŽAJ MJERE: Osnivanje novih institucija koje će se sustavno baviti potrebama mladih, istraživanjem položaja mladih, demografskim mjerama, sadržajima za mlade, osnivanjem zaklada i fondacija za pomoć mladima, osuvremenjivanje postojećih institucija u skladu s potrebama mladih, naročito na digitalnom planu, planu razvoja novih tehnologija,. razvoja marketinga, izgradnjom prostora za nove aktivnosti mladih, nabavom opreme i sl. NOSITELJ: IŽ, JLS, obrazovne, socijalne, zdravstvene, kulturne i dr. institucije koje se bave problematikom mladih INDIKATORI: Broj novoosnovanih institucija, broj osuvremenjenih institucija, povećanje prostornih kapaciteta, povećanje količine opreme Uključivanjem ovih prioriteta i mjera u sadržaj Strategije razvoja Istarske županije do 2013. godine

203

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
otvara perspektive institucijama koje se bave problematikom mladih da mogu aplicirati na sredstva iz nacionalnih i međunarodnih izvora. Savjet mladih će također nastojati utjecati na Strategiju razvoja ljudskih potencijal na županijskoj razini kako bi se ostvarile mogućnosti udruga mladih, te institucija koje se bave mladima da putem apliciranja na sredstva iz nacionalnih i međunarodnih izvora osnaže svoje djelovanje u zajednici . Koprivničko - križevačka županija Grad Đurđevac - putem Savjeta mladih Grada Đurđevca - putem Odbora za sport i mlade Gradskog vijeća Grada Đurđevca Grad Koprivnica Osnovan je Savjet mladih, savjetodavno tijelo Gradskog vijeća, osnovano u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život i sudjelovanja u aktivnostima od interesa za mlade, Savjet mladih, predlaže Gradskom vijeću donošenje odluka, programa i drugih akata od značenja za unapređivanje položaja mladih na području Grada te daje mišljenje o navedenim aktima kada Savjet mladih nije predlagač te raspravlja o pitanjima iz djelokruga rada Gradskog vijeća koja su od interesa za mlade, Studentske udruge sudjeluju u utvrđivanju kriterija dodjele stipendija u svrhu donošenja Pravilnika o stipendiranju na području Grada Koprivnice. Grad Križevci Gradski savjet mladih Grada Križevaca Općina Molve Krapinskozagorska županija Općina Đurmanec Općina Kumrovec Općina Lobor Općina Stubičke Toplice Djelovanje Savjeta mladih koji održava povremene tribine i savjetovanja. Savjet mladih dječje gradsko vijeće održavanje zajedničkih sastanaka, forumi na webu, suradnja Sastanci koji prethode sjednicama vijeća Općina Lobor donijela je Odluku o osnivanju Savjeta mladih Općine Lobor (Službeni glasnik Krapinskozagorske županije, br. 26/10) Osnovan Savjet mladih Općine Stubičke Toplice

3.500,00 sredstva redovne djelatnosti

3.500,00 sredstva redovne djelatnosti

sredstva redovne djelatnosti sredstva redovne djelatnosti sredstva redovne djelatnosti sredstva redovne djelatnosti sredstva redovne djelatnosti sredstva redovne djelatnosti sredstva redovne djelatnosti sredstva redovne djelatnosti sredstva redovne djelatnosti sredstva

sredstva redovne djelatnosti sredstva redovne djelatnosti sredstva redovne djelatnosti sredstva redovne djelatnosti sredstva redovne djelatnosti sredstva redovne djelatnosti sredstva redovne djelatnosti sredstva redovne djelatnosti sredstva redovne djelatnosti

Ličko-senjska županija Općina Donji Intenzivan rad na poticanju mladih na osnivanju Lapac udruga koje okupljaju mlade Međimurska županija Općina Belica Savjet mladih kontinuirano djeluje od 2007. godine Požeško- slavonska županija Grad Pakrac Savjet mladih imenovao je svoje predstavnike u tijela

sredstva redovne

204

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
za prevenciju Grad Požega Sisačkomoslavačka županija Sudjelovanje članova Savjeta mladih u radu Vijeća za prevenciju kriminaliteta. Grad Petrinja Osnivanje Savjeta mladih Grada Petrinje (članovi su mlade osobe od 15 do 29 godina s prebivalištem na području Grada Petrinje, izabrani na osnovu javnog poziva za predlaganje kandidata za članove savjeta koje su registrirane udruge mladih, i udruge koje se bave mladima, Župa Sv Lovre, sportski klubovi i društva, kulturno umjetnička društva, političke stranke, srednja škola Petrinja predložili Gradskom vijeću Grada Petrinje. Ono je na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja donijelo odluku o izboru 9 članova, „Službeni vjesnik br.8, od 31. ožujka 2010. a izabrani su na dvije godine) kao savjetodavnog tijela koje djeluje pri lokalnoj samoupravi s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada Petrinje, čime je otvoren prostor aktivnog sudjelovanja mladih u životu zajednice i društveno političkim procesima, suradnja s tijelima jednica lokalne samouprave kao i sudjelovanje u procesu donošenja odluka o pitanjima bitnim za mlade te poboljšanja njihovog položaja Uključivanje mladih i njihovih udruga u djelovanje Gradskog vijeća Grada Petrinje, osobito njihovo uključivanje u donošenju svih odluka koje ih se neposredno tiču realiziraju se kroz zastupljenost njihovih predstavnika (članova savjeta) u Savjetu mladih, te ostalih udruga mladih i za mlade koje predlažu svoje programe i aktivnosti Savjetu mladih te ih on implantira u programe mladih i za mlade na lokalnom području (zajedničko kreiranje). Grad Sisak Član Savjeta mladih Grada Siska član je Povjerenstva za dodjelu stipendija; Član Savjeta mladih Grada Siska član je Povjerenstva za prevenciju Grada Siska (stanje sigurnosti na području grada). Općina Lekenik osnovan je savjet mladih općine Lekenik kao savjetodavno tijelo općinskog vijeća, te općina sufinancira njegov rad. Općina Sunja Formirana je Komisija za šport i kulturu te Komisija za mlade, informiranje i edukaciju kao radna tijela predstavničkog tijela koje u svom djelokrugu rada donose smjernice za poboljšanje uvjeta mladih u društvenom životu zajednice. Grad Kutina -uključili su se u razne projekta kao što je „Što je voda“, zatim „Alergija – kutinska svakodnevica“. Mladi su uključeni u donošenje odluka Grada Novske koje se neposredno tiču mladih putem Savjeta mladih i Udruge mladih. redovne djelatnosti sredstva redovne djelatnosti djelatnosti sredstva redovne djelatnosti

3.000,00 Troškovi se u proračunu ne vode posebno za navedene aktivnosti ali se podmiruju iz proračuna kroz troškove

3.000,00

Grad Novska

205

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
uredskog materijala, dodjelom na korištenje informatičke opreme i sl. Splitsko-dalmatinska županija Grad Sinj Suradnja s mladima u pojedinim programima gradonačelnika Grad Solin Iz redova udruga mladih osnovan je Savjet mladih, a isti je uključen u donošenje svih odluka koje se odnose na mlade Šibenskokninska županija Savjet mladih Šibensko-kninske županije Grad Šibenik Općina Kistanje Varaždinska županija Dječje Gradsko vijeće i Savjet mladih Grada Šibenika 2009.g. osnovan je Savjet mladih, međutim Savjet je neaktivan. Savjet mladih organizirao je prvu konferenciju savjeta mladih s područja Varaždinske županije kako bi se osnovani i funkcionalni savjeti međusobno upoznali i razmijenili iskustva. Pozvani si JLS-evi u kojima nisu osnovani savjeti kako bi im se pomoglo u istom. Sufinancirana je manifestacija „Volonterski dani“. Udruge mladih „Krik“ Slatina. Osnovan je Savjet mladih. U nazočnosti predsjednika Gradskog vijeća i voditelja Odsjeka za društvene djelatnosti i opće poslove,5. veljače 2010. godine, u prostorijama Gradske uprave Slatina održana je konstituirajuća sjednica Gradskog savjeta mladih, na kojoj je za predsjednika tajnim glasovanjem izabran Boris Cvetković, a njegova zamjenica je Ana Nemet. Gradski savjet mladih Grada Slatine na sjednici održanoj 18. ožujka 2010. godine, donio je Program rada Gradskog savjeta mladih Grada Slatine za 2010. godinu. Savjet mladih.

sredstva redovne djelatnosti sredstva redovne djelatnosti /

30.000,00 50.000,00 /

Virovitičko – podravska županija Općina Lukač Grad Slatina

sredstva redovne djelatnosti sredstva redovne djelatnosti sredstva redovne djelatnosti

3.000,00 sredstva redovne djelatnosti sredstva redovne djelatnosti

Općina Suhopolje Zadarska županija Grad Benkovac Kroz djelovanje udruga mladih, a posebno kroz Savjet mladih Grada Benkovca. Općina Lišane Ostrovičke Općina Starigrad MNK „Lišane“

Općina Starigrad svojim aktivnostima nastoji i nastojat će i u budućnosti pomagati mladima da se organiziraju i kroz svoje udruge uključe u djelovanje JLS – a odnosno Općine Starigrad u svakom slučaju više nego do sada. Kontinuirano

sredstva redovne djelatnosti sredstva redovne djelatnosti sredstva redovne djelatnosti

sredstva redovne djelatnosti sredstva redovne djelatnosti sredstva redovne djelatnosti

Grad Zadar

sredstva

sredstva redovne

206

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
redovne djelatnosti Zagrebačka županija Pozivanje predstavnika mladih na sjednice Županijske skupštine, suradnja Savjeta mladih i Odbora za mladež Županijske skupštine Zagrebačke županije te suradnja predstavnika mladih -Savjeta mladih s Upravnim odjelima Zagrebačke županije. Inicijativa -osnivanje Savjeta mladih Općine Dubravica (sredstva potrebna za rad Savjeta mladih). sredstva redovne djelatnosti djelatnosti sredstva redovne djelatnosti

Općina Dubravica

5.000,00

4.584,83

Sveukupno planirana sredstva za provedbu preporuke: 253.500,00 kuna Sveukupno utrošena sredstva za provedbu preporuke: 336.500,00 kuna Preporuka 4.4. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje programa i projekata udruga mladih i za mlade koji pridonose ciljevima Nacionalnog programa za mlade i pojedinog lokalnog programa za mlade
Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Brodskoposavska županija Indikatori provedbe Planirana sredstva 50.000,00 Utrošena sredstva 50.000,00

Grad Zagreb

Istarska županija

Brodsko-posavska županija i Hrvatska udruga poslodavaca nastavile su sa provedbom Programa usavršavanja managera PUMA. Seminare je tijekom 2010. pohađalo 120 polaznika do 29 godine starosti. Cilj edukacije je upoznavanje mladih s značajem managmenta u poduzetništvu. Temeljem Natječaja za projekte udruga mladih ili udruga za mlade u 2010. godini financirani su projekti organizacija civilnog društva koji svi načelno pridonose ciljevima Nacionalnog i lokalnog programa za mlade jer se uvjeti natječaja sadržajno oslanjaju na smjernice Nacionalnog programa za mlade i Gradskog programa za mlade. Na poziv ZUM-a pokrenuta je inicijativa mladi za mlade kojoj su se odazvali predstavnici političkih stranaka IDS-a, HNS-a, Savjeta mladih i Vijeća mladih Istarske županije. Na tri dosadašnja sastanka inicijative većina sudionika ukazala je na potrebu izrade sustavne politike za mlade. Mišljenje većine sudionika bilo je da je potrebno osnovati Odjel ili odsjek za mlade u Istarskoj županiji koji bi imao zadataka pratiti provedbu sustavne politike za mlade. Za narednu sjednicu inicijative analizirati će se najbolji način ustrojstva.

2.000.000,00

1.674.500,00

Za provedbu ove incijative, prema mišljenju Stručne službe IŽ nedostaju određene zakonske i financijske prepreke vezano za limit broja službenika i ograničene financijske kapacitete Županija, pa je predloženo da se ovo pitanje razmotri na nacionalnoj razini u smislu

207

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
iznalaženja financijskih mogućnosti i unificiranja sustava područne (regionalne) samouprave. sredstva redovne djelatnosti

Karlovačka županija

Županijski savjet mladih: Natječaj „Odskočna daska“ – za nova dramska, scenska, glazbeno-scenska djela mladih – autori starosne dobi od 15 do 29 godina - Županijski savjet mladih izradio je tekst natječaja – natječaj otvoren do 30 siječnja 2011. godine.

10.000,00

Koprivničkokriževačka županija Grad Đurđevac Grad Koprivnica Grad Križevci

Program rada Savjeta mladih Grada Đurđevca za 2010. godinu donesen je 22. ožujka 2010. godine usvojen na sjednici Gradskog vijeća 30. ožujka 2010. godine. Grad je, tijekom 2009. godine, podupirao udruge mladih s područja Grada i sufinancirao njihove programe.

3.000,00 sredstva redovne djelatnosti 7.000,00 sredstva redovne djelatnosti 10.000,00 sredstva redovne djelatnosti 100.00,00

3.000.00 sredstva redovne djelatnosti 4.000,00 sredstva redovne djelatnosti 7.894,00 sredstva redovne djelatnosti 100.00,00

Udruga P.O.I.N.T. – Culture Shock Festival Projekt edukacije i nadopune znanja. Općina Molve U vrijeme obilježavanja dana Općine Molve (15. kolovoza- Velika Gospa), mladi su uključeni u program obilježavanja dana Općine kao i u razna natjecanja. Općina Podravske 1. ulični nogometni turnir. Sesvete 2. nabava sportske opreme Krapinsko-zagorska županija Grad Krapina kontinuirano provedeno Savjet mladih Osječkobaranjska županija Sisačkomoslavačka županija Projekti predviđeni Programom rada i Financijskim planom županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije za 2010. godinu Sisačko-moslvačka županija − smotre i natjecanja učenika − športska natjecanja djece i mladeži − natjecanja i smotre učenika u tehničkoj kulturi − rad sa djecom i mladeži u tehničkoj kulturi − sredstva za rad programa udruga mladih − sredstva za rad učeničkih zadruga i eko škola − projekti za rad s nadarenim učenicima i studentima − sredstva za rad s nadarenim učenicima i studentima − programi koji promiču kulturu mladih Grad Petrinja Tjedan mladih Grada Petrinje od 12. - 18. kolovoza 2010. godine (Suradnja Savjeta mladih Grada Petrinje, Udruge mladih „Panj“iz Petrinje i Kluba mladih udruge IKS iz Petrinje). Program je uključivao radionicu „Politika za sve“ (na temu politike prema mladima), akciju „Reci što misliš“ (u kojoj su se anketirali građani i na taj način ispitivao njihov stav prema mladima u Petrinji), „Urban Knockout“ (prezentacija urbanih sportova grada Petrinje-skateboarding, parkour, breakdance, ulična

310.000,00 477.583,00 168.000,00 15.000,00 200.000,00 25.000,00 40.000,00 90.000,00 48.000,00

190.076,00 477.583,00 168.000, 00 15.000,00 147.210,00 22.000,00 37.000,00 22.000,00 33.900,00

208

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
samoobrana), dvije cjelodnevne radne akcije, snimanje i projekcija kratkometražnog filma o životu mladih u Petrinji, koncerte demo bendova iz Petrinje i Siska, te dvije tematske filmske večeri. Financiranje Ustanova u kulturi (POU Hrvatski dom, Petrinja); Obrazovanje i edukacija mladih kroz nekoliko vidova različitih programa; likovna radionica, informatička radionica, organizacija predavanja za prevenciju neprihvatljivih ponašanja i ovisnosti, edukativnih predavanja na određenu temu – prevencija i zaštita od određenih bolesti i sl. (POU Hrvatski dom, Petrinja, Savjetovalište za djecu, adolescente i obitelj u suradnji sa Srednjom školom Petrinja, umjetnicima koji djeluju na području grada Petrinje, Pop- rock školom , Petrinja i udrugama mladih i za mlade na području grada) Općina Dvor Udruga roditelja «Sretna djeca» - rad s nadarenima, Klub žena Dvor. Općina Sunja Nema, za očekivati je da bi osnivanjem Savjeta mladih došlo i do donošenja programa i nastanka projekata mladih i za mlade koji pridonose ciljevima Nacionalnog programa za mlade u Općini Sunja Grad Kutina Udruge civilnog društva koje okupljaju mlade sudjelovale su na SAJMU ZNANJA u okviru Tjedna cjeloživotnog učenja, gdje su predstavili svoje djelovanje i programsku orjentaciju, kao i u okviru Božičnog sajma. S ciljem informiranja i obrazovanja mladih na području grada, učenici SŠ Tina Ujevića , realizirali su radio emisiju na dan Ljudskih prava, u okviru koje su predstavili svoj boravak u obrazovnom edukacijskom centru u Sonenkerylu u Njemačkoj Aktivnosti Izviđačkog odreda „Paludina“ Novska – redovan rad Splitsko-dalmatinska županija Grad Sinj Omogućena je potpora darovitim učenicima i mentorima za postignuti uspjeh na županijskom i državnom natjecanju Šibensko – kninska Izdvojena su sredstva za program Savjeta mladih županija šibensko-kninske županije Grad Novska Grad Šibenik Virovitičkopodravska županija Općina Čačinci Grad Orahovica Grad Slatina Izdvojena su sredstva za program Dječjeg gradskog vijeća i program Savjeta mladih Grada Šibenika 2.473.200.00 2.473.200.00

4.000,00 4.000,00

4.000,00 2.000,00

11.500,00 Sredstva redovne djelatnosti Sredstva redovne djelatnosti Sredstva redovne djelatnosti

11.500,00 16.000,00 kn

30.000,00 kuna 40.000,00 kuna

Općina je sufinancirala koncert: Čačinci Urban fest. Inicirani , poduprijeti i sufinancirani su raznii događanja u koje su uključeni mladi Grad podupire rad Udruge INFOR za informatičku i naprednu tehnologiju, Orahovica kao i rad Savjeta mladih Grad Slatina je u 2010. godini sufinancirao organizaciju volonterskog kampa „Ruku pod ruku“ te organizaciju

sredstva redovne djelatnosti 20.000,00 7.000,00

49.872,68 20.000,00 7.000,00

209

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
„Volonterskih dana u Slatini“ Udruge mladih „KRIK“ Slatina Zadarska županija Sukladno Programu javnih potreba za 2010. godinu iz Proračuna Zadarske županije financirano je 97 udruga iz kulture, 118 športskih udruga i 16 udruga tehničke kulture, te programi iznad standarda za učenike srednjih škola (rad školskih klubova, natjecanja i smotre učenika, izvannastavni i izvanškolski programi, programi tradicijske baštine, medijska kultura, posebni programi, preventivni programi, volonteri Potpora svim udrugama, organizacija i pojedincima koji nude programe od interesa za mlade na području Grada Benkovca. Općina Starigrad pružit će potporu svim udrugama, organizacija i pojedincima koji nude programe od interesa za mlade na području Općine Starigrad. Kontinuirano

3.210.363,17

Grad Benkovac Općina Starigrad Grad Zadar

sredstva redovne djelatnosti sredstva redovne djelatnosti sredstva redovne djelatnosti 2.214.000,00

sredstva redovne djelatnosti sredstva redovne djelatnosti sredstva redovne djelatnosti 2.012.823,37

Zagrebačka županija

Općina Dubravica

Realizacija Programa javnih potreba u kulturi Zagrebačke županije za 2010. godinu – dio koji se odnosi na programe mladih i za mlade. Realizacija Programa javnih potreba u športu Zagrebačke županije za 2010. godinu – dio koji se odnosi na programe mladih i za mlade. Realizacija Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Zagrebačke županije za 2010. godinu – dio koji se odnosi na programe mladih i za mlade. Predstavničko tijelo Zagrebačke županije odobrilo je Program rada Savjeta mladih za 2010. godinu. Subvencije mladim poljoprivrednicima, educiranje mladih o Europskoj uniji s nagradnim putovanjima, izrada i tisak edukativne brošure „Smanji-oporabirecikliraj“. Sufinanciranje škole u prirodi učenika PŠ Dubravica, sufinanciranje škole plivanja učenika PŠ Dubravica, sufinanciranje školskog športskog kluba, sufinanciranje školskih natjecanja.

22.400,00

18.561,75

Sveukupno planirana sredstva za provedbu preporuke: 2.157.000,00 kuna Sveukupno utrošena sredstva za provedbu preporuke: 5.162.629,85 kuna Preporuka 4.5. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje programa i projekta kojima se ostvaruje suradnja s drugim udrugama mladih u Hrvatskoj i inozemstvu
Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Grad Zagreb Indikatori provedbe Planirana sredstva 1.300.000,00 Utrošena sredstva 1.105.377,01

S proračunske pozicije Međugradske i međunarodne suradnje financirani su različiti projekti udruga koji su bili usmjereni na razvoj suradnje s organizacijama civilnoga društva i ustanovama u Hrvatskoj i inozemstvu.

210

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Istarska županija Implementacija projekta I.C.E. Istria Communicating Europe započela je 1. kolovoza 2008., uz učešće slijedeći partnera: Udruga Suncokret, Pula, Udruga ZUM, Pula Udruga Informo, Buje, Asocijacija Agencija Lokalne Demokracije (ALDA). Odsjek je konstantno surađivao u implementaciji projekta i aktivnosti - pod vodstvom Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva te je bio uključen u implementaciji svih aktivnosti. Cilj projekta bio je širenje znanja i razumijevanja o Europskoj uniji i procesu Europskih integracija među hrvatskim građanima. Ciljne skupine projekta su građani, udruge mladih i savjeti mladih, srednjoškolci, studenti i jedinice lokalne samouprave. Realizirane aktivnosti su: web stranice projekta, radionica za udruge i savjete mladih radionica za studente Pulskog Sveučilišta „Juraj Dobrila“ - , EU programi za mlade i kako napisati EU projekta, radionice za učenike srednjih škola Istarske županije, TV spotovi, radio spotovi i posteri, reportaža o aktivnostima u sklopu radionica, reportaža „EU projekti u Istarskoj županiji, publikacija „ EU projekti u Istarskoj županiji“, istraživanje javnog mnijenja studijsko putovanje i Završna konferencija projekta. Projekt ICE Istria Communicating Europe Istarska županija je putem Zaklade za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva za realizaciju međunarodnog projekta koji je implementirala Zaklada. Cilj projekta je proširiti znanje o Europskoj uniji te općenito procesa europskih integracija među hrvatskim građanima. Ukupna vrijednosti projekta je 77.325,96 EURa iz programa Europa za građane Europe for Citizens. Partneri projekta su: Istarska županija, Odsjek za međunarodnu suradnju i EU integracije, udruga Sucokret, Pula, Zum Pula, Informo, Buje, Asocijacija Agencija Lokalne demokracije ALDA Strassbourg. Budući da Zaklada nema sredstava za vlastito učešće u projektu doznačeni iznos od u 2009. god. 225.000,00 kuna zapravo

211

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
predstavlja vlastito učešće u projektu. Projekt je okončan 2010. godine. Koprivničko- križevačka županija Grad Đurđevac Suradnja Savjeta mladih Grada Đurđevca u izradi Programa sa Savjetom mladih Koprivničko-križevačke županije (osnovano radno tijelo u sastavu Josip Patačko i Luka Cestar) Grad Koprivnica Grad podupire i sufinancira programe i projekte kojima se ostvaruje suradnja s drugim udrugama mladih u zemlji i inozemstvu Općina Molve Predstavnik iz Molvi imenovan je za realizaciju dijela programa Međunarodnog centra mladih. Krapinsko- zagorska županija Grad Krapina razni nastupi u kulturi, športu itd. u zemlji inozemstvu Grad Zabok Pisanje projekta „mladost je most“ – uspostavljanje kulturnog prekograničnog prostora mladih (Partneri: Grad Zabok, Mladinski center Brežice, Zagorski centar urbane kulture „Regenerator“ ZARA i općina Brežice. Zajednička suradnja Lige malog nogometa s ostalim JLS, pod pokroviteljstvom Općine. sredstva redovne djelatnosti sredstva redovne djelatnosti sredstva redovne djelatnosti sredstva redovne djelatnosti sredstva redovne djelatnosti sredstva redovne djelatnosti 8.000,00 sredstva redovne djelatnosti sredstva redovne djelatnosti sredstva redovne djelatnosti sredstva redovne djelatnosti sredstva redovne djelatnosti 3.000,00 7.400,00

Općina Đurmanec Općina Kumrovec

Suradnja s Slovenijom_B. ob Sotli (udruge mladih) + Fažana / bratimljenje gradova / 2 posjeta u godini na dane općina Požeško-slavonska županija Grad Kutjevo Sufinanciranje smještaja i odlaska na natjecanje omladine Gradskog vatrogasnog centra Kutjevo. Grad Pakrac Tijekom svih gradskih priredbi mladi, što pojedinačno, što putem svog djelovanja u udrugama uključuju se u realizaciju. Svake godine, u spomen humaniste i književnika Martina Kukučina, a temeljem sporazuma o prijateljstvu tri grada i općine iz TH s tri grada i općine Republike Slovačke, 50 djece odlazi na skijanje u Slovačku, a ljeti 50 djece iz Slovačke ljetuje u Hrvatskoj – Vir, odmaralište Cvrčak u vlasništvu GD HCK Pakrac. Grad Požega Požeško kulturno ljeto u organizaciji Turističke zajednice Grada Požege, uz sufinanciranje Grada Požege, te u suradnji sa Gradskim kazalištem Požega i kulturnim i glazbenim udrugama i sastavima s područja Grada Požege -Koncert Europskog omladinskog tamburaškog orkestra u organizaciji Požeškog tamburaškog orkestra uz nastup izvođača iz zemlje i inozemstva -18. Revija jednominutnog filma u organizaciji GFR Film video međunarodnog karaktera Sisačkomoslavačka županija Grad Petrinja Trodnevni program za vrijeme ljetnih dana u Petrinji „Get Wet“ party (Suradnja Savjeta mladih Grada Petrinje u suradnji s Ka-2, Građanskim odborom za ljudska prava iz Karlovca ).

4.000,00 37.010,00

11.000,00 sredstva redovne djelatnosti

45.000,00

45.000,00

7.400,00

7.400,00

212

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Tjedan mladih Grada Petrinje od 12. - 18. kolovoza 2010. godine gdje su učestvovali autoclub Dream Power Sisak iz Siska (cjelodnevni program, suradnja na regionalnoj/područnoj razini) te demo bendovi s područja Petrinje i Siska (sveukupno 5 demo bendova, suradnja na regionalnoj/ područnoj razini). Općina Sunja Suradnja sa drugim udrugama mladih u Hrvatskoj postoji kroz redovnu djelatnost udruga u kulturi i športu. Grad Kutina Prilikom organiziranja i provedbe programskih sadržaja Udruge za mlade Grad u suradnji sa svojim Ustanovama osigurava kvalitetan i adekvatan prostor za sva područja (kulturna , športska, obrazovna..). Projekt Udruge novljanskih studenata i Savjeta mladih Grad Novska Grada Novske – „Tko smo, što smo i odakle smo?“ (predstavljanje novljanske mladeži mladima iz drugih gradova u RH, mjesto provođenja projekta: Zagreb). Splitsko-dalmatinska županija Grad Sinj Razmjena učenika Hrvatska - Italija Grad Stari Grad Grad Stari Grad surađuje s gradovima prijatelja, Grad Samobor, Velke Opatovice, Češka Republika, Letovice, Češka Republika, Kunštat, Češka Republika Sentandre, Mađarska, i Paros, Grčka – mogućnost suradnje mladih organiziranih kroz udruge. (npr. NK Jadran, NK Sloga i NK Vrbanj gostuju kod gradova prijatelja na nogometnim turnirima i sl.) – Ostvarena je suradnja s mladima Herford, Voiron i organizirane posjete srednjoškolaca Realiziran je projekt : Međunarodni trojni susreti gradova prijatelja: Šibenik-Voiron-Herford-Bassano (posjet srednjoškolaca Voironu) Županija je uključila članove Savjeta mladih i Vijeća mladih (koji su ujedno članovi udruga) u rad Regionalne mreže mladih Skupštine europskih regija Sufinanciran je Europski parlament mladih – 23. zasjedanje održano u Virovitici Međunarodna suradnja srednjoškolaca Potpora inicijativama udruga mladih i Savjeta mladih Grada Benkovca. Potpora inicijativama udruga mladih i Savjeta mladih Općine Starigrad Kontinuirano sredstva redovne djelatnosti sredstva redovne djelatnosti sredstva redovne djelatnosti sredstva redovne djelatnosti sredstva redovne djelatnosti sredstva redovne djelatnosti sredstva redovne djelatnosti sredstva redovne djelatnosti 10.000,00 sredstva redovne djelatnosti 30.000,00 sredstva redovne djelatnosti 19.800,00 8.000,00 8.000,00

5.387,40

5.387,40

sredstva redovne djelatnosti sredstva redovne djelatnosti

17.433,00 sredstva redovne djelatnosti

Šibensko kninska županija Grad Šibenik Varaždinska županija Virovitičko podravska županija Zadarska županija Grad Benkovac

32.000,00 sredstva redovne djelatnosti sredstva redovne djelatnosti sredstva redovne djelatnosti 10.000,00

Općina Starigrad Grad Zadar Zagrebačka županija

Realizacija Programa javnih potreba u kulturi Zagrebačke županije za 2010. godinu – dio koji se odnosi na programe mladih i za mlade

213

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Općina Preseka Podupiranje rada udruge ŠRU «Klen» Preseka, udruge žena «Ruka mira», udruge «Život», udruge «Kaptol» Preseka. sredstva redovne djelatnosti 8.000,00

Sveukupno planirana sredstva za provedbu preporuke: 1.386.010,00 kuna Sveukupno utrošena sredstva za provedbu preporuke: 1.260.610,01 kuna Preporuka 4.6. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje omladinskih i studentskih informativnih i obrazovnih glasila na lokalnoj razini
Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Grad Zagreb Indikatori provedbe Planirana sredstva Nije planirano kao zasebna stavka, već u okviru Natječaja za mlade Utrošena sredstva 65.000,00

Istarska županija

Temeljem Natječaja za projekte udruga mladih ili udruga za mlade u 2010. godini financirani su projekti organizacija civilnog društva namijenjenih izdavanju studentskih i informativnih glasila za mlade (projekti sljedećih udruga: Attack, Centar za edukaciju i savjetovanje u obrazovanju, znanosti i inovacijama, Društvo športske rekreacije Aktivan život, Medijski informativni centar, Restart, Tempus fugit, Učilište Volonter, Medikus, Plavi telefon) Transparentno djelovanje Savjeta mladih Istarske županije je jedan od ciljeva, kao i informiranje građana o njegovom radu. Savjet mladih Istarske županije je na web stranicama Istarske županije u okviru informacija o tijelima Skupštine Istarske županije i na linku http://sites.google.com/site/savjetmladihistarskezupanije/ formirao svoju vlastitu stranicu na kojoj objavljuje interesantne informacije o svome radu. Treba također napomenuti da je Savjet mladih samostalno formirao svoj logo. Prilikom organiziranja određenih događanja Savjet redovito informira medije o svome radu.

Posebna studenta i omladinska glasila nisu financirana budući da nedostaju financijska sredstva za realizaciju.

Koprivničko-križevačka županija Grad Koprivnica Grad podupire glasila i školske listove osnovnih i srednjih škola koji izlaze periodično, a sredstva osigurava kroz materijalne troškove izvođenja izvannastavnih i slobodnih aktivnosti. Općina Molve Općina Molve izdaje „Molvarski meljin“ u kojem se objavljuju članci aktualnih sadržaja svih područja. Krapinsko-zagorska županija Općina Kumrovec kontinuirano Splitsko-dalmatinska županija Grad Stari Grad Udruga «Tartajun» Dol Šibenskokninska županija Osigurana su sredstva za tiskanje osnovnoškolskih i srednjoškolskih časopisa Grad Šibenik VirovitičkoOsigurana su sredstva za tiskanje osnovnoškolskih i srednjoškolskih časopisa Sufinanciranje izdavanja Studentskog vodiča – Izdavač

sredstva redovne djelatnosti sredstva redovne djelatnosti sredstva redovne djelatnosti 10.000,00 sredstva redovne djelatnosti sredstva redovne djelatnosti sredstva

sredstva redovne djelatnosti sredstva redovne djelatnosti 2.000,00

10.000,00 10,000.00 10.000,00 2.000,00

214

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
podravska županija Zadarska županija Grad Benkovac Općina Lišane Ostrovičke Općina Starigrad Studentski zbor Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici Izrada Riva on portal srednjih škola, financiranje školskih listova Potpora tiskanju školskog lista, te uključivanje mladih s njihovim prilozima u Benkovački list. Izrada WEB stranice Općine koja služi za natječaje te otvara mogućnost prezentacije Općina Starigrad će, sukladno svojim mogućnostima, podržati osnivanje obrazovnih glasila koja će doprinositi razvoju društvenog života mladih sa područja Općine Starigrad Kontinuirano Izrađena web-stranica Savjeta mladih Zagrebačke županije, redovito informiranje mladih provodilo se i putem webstranice Zagrebačke županije, Kronike Zagrebačke županije i putem elektronskih medija (radio i tv-emisije). redovne djelatnosti sredstva redovne djelatnosti sredstva redovne djelatnosti sredstva redovne djelatnosti sredstva redovne djelatnosti sredstva redovne djelatnosti 16.359,00 70.000,00 sredstva redovne djelatnosti sredstva redovne djelatnosti sredstva redovne djelatnosti sredstva redovne djelatnosti 16.359,00

Grad Zadar Zagrebačka županija

Sveukupno planirana sredstva za provedbu preporuke: 10.000,00 kuna Sveukupno utrošena sredstva za provedbu preporuke: 157.000,00 kuna Preporuka 4.7. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje projekata osnivanja i djelovanja Klubova mladih na lokalnoj razini, Info-centara za mlade na županijskoj i lokalnoj razini, Multifunkcijskih centara za mlade u makroregionalnim središtima, Savjetovališta za mlade u sveučilišnim centrima u suradnji sa sveučilištima i veleučilištima sukladno mjerama i aktivnostima ovog Nacionalnog programa za mlade
Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Grad Zagreb Indikatori provedbe Uz potporu Grada Zagreba i Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti u Gradu Zagrebu djeluje Informativni centar za mlade - projekt udruge za promicanje kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom “Zamisli”. Grad Zagreb pružio je također temeljem Natječaja za mlade financijsku potporu radu i provedbi programa sljedećih klubova za mlade: Klub mladeži Roma Hrvatske, Klub mladih tehničara Gornji grad, Platforma 9,81, kao i Udruga „Zamisli“ – Ured/klub za mlade s invaliditetom i Informativni centar za mlade. Planirana sredstva Temeljem ugovora o suradnji i financijskoj potpori jedinice lokalne i područne samouprave koji se odnosi rad regionalnog Info-centra za mlade u 2010. godini u tu namjenu osigurana su i utrošena sredstva u iznosu od 110.00,00 Utrošena sredstva Klubovi mladih Nije planirano kao zasebna stavka, već u okviru Natječaja za mlade 60.000,00

215

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Koprivničko-križevačka županija Grad Đurđevac Informatički klub „Portal“ Đurđevac Grad Koprivnica Pri Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnog društva postoji 5 regionalnih zaklada, za područje Grada i sjeverozapadnog dijela Hrvatske je program «JAKO», a dio njihovog djelovanja je i pružanje savjetovanja i informacija organizacijama civilnog društva putem Info-točke koja se nalazi u Domu mladih Koprivnica (regionalni voditelj Saša Lončarić jednom mjesečno dolazi u Dom savjetovati i informirati). Grad Križevci Klub kulture – multimedijalni kulturni centar i besplatni internet Udruga KVARK - Program JAKO, Studentski zbor Visokog gospodarskog učilišta Krapinsko-zagorska županija Općina Kumrovec kontinuirano Ličko-senjska županija Grad Gospić Besplatan bežični Internet (Wi-Fi zona) – Gs Online centar Klub Mladih tehničara Međimurska županija podrška aktivnostima Klubova mladih na području Međimurske županije Sisačko-moslavačka županija Grad Petrinja Savjetovalište za djecu, adolescente i obitelj (koje djeluje u okviru Puo Hrvatski dom, Petrinja u suradnji s Centrom za socijalnu skrb) ; nekoliko programa tijekom godine s naglaskom na prevenciju (Projekt nenasilja, međusobne tolerancije i uvažavanja različitosti) nepoželjnih ponašanja, kao što su nasilje, ovisnosti i sl. u suradnji sa svim osnovnim školama, Srednjom školom u Petrinji i Pop -rock školom iz Petrinje ( vidjeti pod d) drugi odjeljak). Grad Sisak Klub mladih SKWHAT Info centar za mlade Sisak M-klub, klub mladih Općina Martinska ves U procesu osnivanja odbojkaški klub Martinska Ves U postupku osnivanja Savjet mladih Općina Sunja U Općini Sunja u planu je unutarnje uređenje Kulturnog centra (Info centra) za mlade. Uz Narodnu knjižnicu i čitaonicu Sunja, igraonice za djecu, te informatičkog kuta za članove, u planu je opremanje velike površine namještajem i opremom za informatizaciju mladih, planiranje i održavanje radionica i edukativnih tribina za mlade. Sredstva su zatražena iz više izvora jer Općina Sunja nije u mogućnosti sama financirati projekt uređenja

3.000,00 sredstva redovne djelatnosti

3.000,00 sredstva redovne djelatnosti

sredstva redovne djelatnosti sredstva redovne djelatnosti 308.500,00 sredstva redovne djelatnosti

71.000,00

5.000,00

297.510,58 60.000,00

18.500,00 5.000,00 25.000,00

18.500,00 5.000,00 25.000,00

Udruga mladih Novska izdaje mjesečni list „Moral grada mog“-projekt se financira iz proračuna Grada Novske Splitsko-dalmatinska županija Grad Sinj Uglas Grad Stari Grad Centar za inicijativu mladih Stari Grad (CIMA) – Internet klub Šibensko – kninska županija Grad Šibenik Osnovan je Klub mladih GRAD NOVSKA

8.619,71

8.619,71

9.000,00 sredstva redovne

8.400,00 5.000,00

216

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
djelatnosti sredstva redovne djelatnosti sredstva redovne djelatnosti sredstva redovne djelatnosti sredstva redovne djelatnosti

Virovitičko – podravska županija Zadarska županija Grad Benkovac

Podupiranje Udruge „Veranda“ i projekta osnivanja Kluba mladih Virovitičko-podravske županije u Virovitici Grad Benkovac je u projektu budućeg Doma kulture Benkovac osigurao prostor za djelovanje Kluba mladih. Od Savjeta mladih i drugih pojedinaca i skupina mladih očekuje se inicijativa za osnivanjem Kluba mladih kao udruge Općina Starigrad će sukladno mogućnostima pružiti svu potrebnu pomoć inicijativama mladih, pojedinaca i skupina mladih za osnivanjem Klubova i udruga mladih sa njenog područja. Kontinuirano Osigurana financijska pomoć za Klubove

sredstva redovne djelatnosti sredstva redovne djelatnosti sredstva redovne djelatnosti sredstva redovne djelatnosti

Općina Starigrad

Grad Zadar Zagrebačka županija

23.000,00

23.000,00

Sveukupno planirana sredstva za provedbu preporuke: 430.500,00 kuna Sveukupno utrošena sredstva za provedbu preporuke: 504.910,58 kuna

Sveukupno planirana sredstva za provedbu svih preporuka: 433.946.534,36 kuna Sveukupno utrošena sredstva za provedbu svih preporuka: 471.008.927,93 kuna

217

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

4.2.2. Analiza provedbe pojedinih mjera od strane jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA I. OBRAZOVANJE I INFORMATIZACIJA Mjera 4. Podupirati provođenje projekata i programa u svrhu praćenja darovitih učenika Na području Grada Čazme pružena je financijska podrška nadarenim učenicima u obliku poklona, kupnje opreme, nagradnog izleta i sl.; organizacija prijama kod gradonačelnika za darovite učenike te promocija uspješnih učenika u lokalnim medijima. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: 5.000,00 kuna Mjera 6. Podizanje razine informatičke pismenosti mladih Organiziran je informatički tečaj u suradnji sa Centrom za kulturu. Dodatno, Grad Čazma sufinancira cijenu tečaja te je omogućeno korištenje interneta u Gradskoj knjižnici i u školama. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: 20.000,00 kuna Mjera 7. Poticati suradnju obrazovnih ustanova s nevladinim sektorom Udruge se uključuju u različite programe koji se provode u školi. Osnovano je Društvo naša djeca Čazma koja nudi niz programa za izvannastavne aktivnosti djece. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: sredstva redovne djelatnosti Mjera 9. Razvoj i implementacija programa obrazovanja za održivi razvoj Podrška organizaciji radionica ostalih oblika edukacija na temu održivog razvoja. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: sredstva redovne djelatnosti Mjera 10. Razvoj i implementacija programa za zaštitu potrošača Pruža se podrška organizaciji radionica ostalih oblika edukacija na temu zaštite potrošača, kao i financijska podrška udrugama za zaštitu potrošača, osobito programima koji se odnose na edukaciju mladih o toj temi uz izradu informativnog materijala. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: 2.000,00 kuna Mjera 11. Poticati razvoj programa zdravstvenog odgoja s područja zaštite reproduktivnog zdravlja, smanjenja rizičnih ponašanja, štetnih navika i prevencije ovisnosti Pruža se podrška programima zdravstvenog odgoja u srednjoj školi te potiče suradnja zdravstvenih i obrazovnih ustanova. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: sredstva redovne djelatnosti Mjera 13. Uspostaviti mehanizam suradnje roditelja i škole kojima bi se povezao obiteljski odgoj s odgojnom ulogom škole Pruža se podrška u aktivnom uključivanju i sudjelovanju lokalne samouprave u održavanju dana otvorenih vrata u školama. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: sredstva redovne djelatnosti

218

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
II. ZAPOŠLJAVANJE I PODUZETNIŠTVO Mjera 3. Poticati i subvencionirati zapošljavanje i poduzetništvo mladih Izrađena je analiza potreba za zapošljavanjem na području Grada Čazme te se osmišljavaju programi suradnje gospodarskih subjekata i Srednje škole Čazma. Redovito se provodi program volontiranja u Dječjem vrtiću «Pčelica» te povremeno u Gradskom društvu Crvenog križa Čazma. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: sredstva redovne djelatnosti III. SOCIJALNA POLITIKA Mjera 1. Prevenirati nepohađanje i napuštanje škole poticanjem nastavka obrazovanja Pruža se podrška projektima civilnog društva koji se odnose na podršku mladima sa ciljem prevencije izostanaka iz škole i napuštanja školovanja te poticanja nastavka obrazovanja. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: sredstva redovne djelatnosti IV. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I REPRODUKTIVNO ZDRAVLJE Mjera 1. Unapređivanje tjelesnog i mentalnog zdravlja mladeži Kontinuirano se provode radionice, edukacije, savjetovanja i slično s ciljem prevencije i suzbijanja zaraznih i spolno prenosivih bolesti. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: sredstva redovne djelatnosti Mjera 3. Inicirati pokretanje kontinuiranih edukacijskih programa i kampanja u javnim medijima, radi promicanja i unapređivanja zdravlja i zdravih stilova života mladih Potiču se mladi na zdravi život kroz medije, radionice i razne druge edukacije; Grad Čazma uključio se u projekt Čazma - zdravi grad kojim se promovira i zdravi život. Pruža se podrška, promocija i organizacija sadržaja za mlade kojima se suzbija ovisnost te sudjeluje u obilježavanju međunarodnih dana. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: 3.000,00 kuna Mjera 4. Kontinuirano provoditi programe razvijanja prometne kulture i veće sigurnosti u prometu za mlade kroz posebne školske aktivnosti i kampanje radi smanjenja broja ozljeda i smrtnosti u prometu te programe za osvješćivanje mladih u pogledu opasnosti rukovanja oružjem i zaostalim minsko-eksplozivnim sredstvima Pruža se podrška programima edukacije mladih o opasnostima rukovanja oružjem. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: sredstva redovne djelatnosti Mjera 6. Razvijati i poticati redovite i posebne obrazovne programe usmjerene očuvanju zdravlja te promicanju zdravijeg načina življenja Pruža se podrška projektima organizacija civilnog društva koji se odnose na borbu protiv ovisnosti. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: 1.000,00 kuna V. AKTIVNO SUDJELOVANJE MLADIH U DRUŠTVU Mjera 2. Poticanje mladih na aktivno sudjelovanje u društvu Potiču se mladi na aktivno uključivanje u rad Savjeta mladih Grada Čazme, provedena je edukacija članova Savjeta mladih Grada Čazme te se ažurira Programa djelovanja za mlade Grada Čazme. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: 2.000,00 kuna Mjera 4. Podupirati rad udruga mladih i za mlade u Republici Hrvatskoj Pruža se podrška programima mladih na području Grada Čazme koji su usmjerene na programe suradnje.

219

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: 5.000,00 kuna VI. KULTURA MLADIH I SLOBODNO VRIJEME Mjera 6. Nastaviti razvijati i dodatno osnažiti školski i sveučilišni šport u skladu s interesima učenika i studenata Sufinancira se ili financira nabavka športske opreme, rekvizita i rad športskih klubova. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: sredstva redovne djelatnosti Mjera 8. Promicati važnost tjelesne aktivnosti mladih Sufinancira se rad športskih udruga koje potiču masovno bavljenje športom. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: 400.000,00 kuna VII. MOBILNOST INFORMIRANJE I SAVJETOVANJE Mjera 5. Podupirati omladinska i studentska informativna i obrazovna glasila na nacionalnoj i lokalnoj razini. Potiču se mladi na novinarsko izražavanje u lokalnom glasilu «Čazmanski vjesnik» i potiču izvannastavne novinarske aktivnosti mladih u osnovnoj školi. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: sredstva redovne djelatnosti BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA I. OBRAZOVANJE I INFORMATIZACIJA Mjera 3. Poticati mlade na nastavak obrazovanja razvijanjem sustava pravodobnog informiranja i potpore zainteresiranim za nastavak školovanja te omogućavanjem horizontalne i vertikalne prohodnosti Savjet mladih Brodsko-posavske županije organizirao je tribinu pod nazivom «Državna matura i predstavljanje slavonskobrodskih fakulteta». Na tribinu se odazvalo više od 160 srednjoškolaca a cilj je bio upoznavanje srednjoškolaca s državnom maturom i mogućnostima daljnjeg školovanja u svojoj županiji. Tribina je održana 12. ožujka 2010. godine. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: sredstva redovne djelatnosti Mjera 4. Podupirati provođenje projekata i programa u svrhu praćenja darovitih učenika Odlukom o izvršenju Proračuna Brodsko-posavske županije za 2010. godinu financijski su se pratila natjecanja učenika 11 srednjih škola Brodsko-posavske županije. U natjecanjima je učestvovalo oko 900 učenika a provodila su se u natjecanjima znanja, sportskim i strukovnim znanjima. Savjet mladih organizirao je izložbu fotografija "Županija u slici". Izložba je postavljena u Kazališno koncertnoj dvorani "Ivana Brlić Mažuranić", 30. travnja 2010. godine. Cilj izložbe bio je omogućiti mladim ljudima da djeluju kreativno, te da fotografijama prikažu sredinu, kulturna obilježja i ljepotu kraja u kojem žive. Planirana sredstva: 94.000,00 kuna Utrošena sredstva: 94.000,00 kuna Mjera 6. Podizanje razine informatičke pismenosti mladih Brodsko-posavska županija je organizirala tečaj informatike za djecu iz višečlanih obitelji. Tečaj je uspješno prošlo 35 djece. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: 10.000,00 kuna

220

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Mjera 8. Razvoj i primjena interdisciplinarnog postupanja i provedbe međusektornih mjera radi suzbijanja nasilja i povećanja sigurnosti u odgojno-obrazovnim ustanovama Klasična gimnazija Fra Marijana Lanosovića i Industrijsko obrtnička škola Slavonski Brod u suradnji sa Savjetovalištem za žrtve obiteljskog nasilja provele su projekt pod nazivom «Prevencija nasilja u adolescenskim vezama». Projektom su obuhvaćeni maturanti tih škola, njih oko 280. Planirana sredstva: 23.000,00 kuna Utrošena sredstva: 23.000,00 kuna Mjera 11. Poticati razvoj programa zdravstvenog odgoja s područja zaštite reproduktivnog zdravlja, smanjenja rizičnih ponašanja, štetnih navika i prevencije ovisnosti Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije i Koordinacijsko tijelo za suzbijanja zlouporaba droga Grada Nove Gradiške organizirali su 15 predavanja za učenike srednjih škola i 10 predavanja za roditelje tih škola u svrhu prevencije ovisnosti. Planirana sredstva: 26.905,00 kuna Utrošena sredstva: 26.905,00 kuna II. ZAPOŠLJAVANJE I PODUZETNIŠTVO Mjera 1. Osigurati mladim tražiteljima prvog zaposlenja prilagođenu podršku i mjere koje bi olakšale ulazak na tržište rada, poput usluga profesionalnog usmjeravanja (profesionalnog informiranja i savjetovanja), dodatnog usavršavanja te rane i personalizirane podrške Grad Nova Gradiška provodi projekt Stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa sa 6 nezaposlenih mladih osoba bez radnog staža. Planirana sredstva: 138.600,00 kuna Utrošena sredstva: 138.600,00 kuna Mjera 3. Poticati i subvencionirati zapošljavanje i poduzetništvo mladih Hrvatska udruga poslodavaca i Brodsko-posavska županija nastavile su s Programom usavršavanja managera – PUMA i u 2010. godine. Seminare je tijekom 2010. godine pohađalo 120 polaznika do 29 godina starosti. Seminari su održavani sljedećim tematskim i terminskim rasporedom: 1. „Komunikacija u vrijeme krize“ - 28. siječnja 2010. godine - modul iz strateškog menadžmenta, pohađalo je 12 polaznika, 2. „Nacionalni poticaji i druge potpore te izvori financiranja za male i srednje poduzetnika“ - 26. veljače 2010. godine - modul iz područja financijskog menadžmenta, pohađalo je 13 polaznika, 3. „Upravljanje troškovima u vrijeme krize“- 26. ožujka 2010. godine - modul iz područja financijskog menadžmenta, pohađalo je 12 polaznika, 4. „Zakon o radu u praktičnoj primjeni“ - 29. travnja 2010. godine - modul iz područja radnog zakonodavstva, pohađalo je 14 polaznika, 5. „Internet marketing“ - 28. svibnja 2010. godine - modul iz područja marketinga, pohađalo je 13 polaznika, 6. „Zaštita na radu“ - 11. lipnja 2010. godine - modul iz područja zaštite na radu, pohađalo je 19 polaznika, 7. „Google AdWords“ - 30. rujna 2010. godine - modul iz područja marketinga, pohađalo je 13 polaznika, 8. „Aktualnosti Zakona o sudskom registru i Zakona o trgovačkim društvima“- 26. listopada 2010. godine - modul iz područja trgovačkog prava, pohađalo je 10 polaznika, 9. «Kako unaprijediti poslovanje primjenom ABC troškovne metode“-12. studeni 2010. godine modul iz područja kontrolinga, pohađalo je 14 polaznika. U okviru projekta „Lokalni projekti razvoja – Poduzetnik“, projekt „Poduzetništvo mladih“ koji se provodio od 2004. - 2007. godine kreditirano je 13 poduzetnika do 29 godina starosti, a od toga 11 obrta i 2 poduzeća koji su zaposlili 24 nova djelatnika. Projekt se od tada kontinuirano provodi tako da su sredstva za subvenciju kamata planirana i za 2011. godinu. Planirana sredstva: 145.143,34 kuna Utrošena sredstva: 145.143,34 kuna

221

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
III. SOCIJALNA POLITIKA Mjera 1. Prevenirati nepohađanje i napuštanje škole poticanjem nastavka obrazovanja Savjet mladih Brodsko-posavske županije organizirao je razmjenu i prodaju udžbenika te ostalih školskih potrepština u Slavonskom Brodu i u Novoj Gradiški. Akcija je provedena sa svrhom da se uz vrlo male troškove u kratkom vremenskom roku pomogne velikom broju mladih i njihovim roditeljima. U razmjeni je sudjelovalo oko 200 učenika i roditelja, a razmijenjeno je oko 500 udžbenika. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: sredstva redovne djelatnosti Mjera 4. Poticati inicijative usmjerene na uvažavanje različitosti i jačanje socijalne integracije mladih iz socijalno marginaliziranih skupina, mladih s invaliditetom i teškoćama u razvoju, mladih u područjima pogođenim ratom, u ruralnim područjima, otocima i malim mjestima Savjet mladih Brodsko-posavske županije odazvao se pozivu Pikado saveza Brodsko-posavske županije i učestvovao u humanitarnom turniru s ciljem prikupljanja financijskih sredstava za nepokretne članove Društva multiple skleroze. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: sredstva redovne djelatnosti IV. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I REPRODUKTIVNO ZDRAVLJE Mjera 1. Unapređivanje tjelesnog i mentalnog zdravlja mladeži Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije proveo je niz predavanja za maturante srednjih škola Grada Slavonskog Broda s temom prevencije i suzbijanja HIV/AIDS-a. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: sredstva redovne djelatnosti Mjera 3. Inicirati pokretanje kontinuiranih edukacijskih programa i kampanja u javnim medijima, radi promicanja i unapređivanja zdravlja i zdravih stilova života mladih Grad Nova Gradiška u sklopu obilježavanja Mjeseca borbe protiv ovisnosti održao je 3 sastanka Koordinacijskog tijela za suzbijanje zlouporaba droga i medijski ih popratio. U Mjesecu borbe protiv ovisnosti Grad Slavonski Brod organizirao je prezentacije rada udruga, sportskih klubova, projekcije filmova, tribine, predavanja, glazbene večeri, kroz mjesec dana organizirano je 14 programa. Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije je u sklopu Mjeseca borbe protiv ovisnosti redovito putem medija informirao javnost o programskim aktivnostima. Planirana sredstva: 18.000,00 kuna Utrošena sredstva: 18.000,00 kuna V. AKTIVNO SUDJELOVANJE MLADIH U DRUŠTVU Mjera 2. Poticanje mladih na aktivno sudjelovanje u društvu Savjet mladih Brodsko-posavske županije donio je Program rada za 2010. godinu. Provedeno je niz aktivnosti iz područja informiranja mladih o državnoj maturi i mogućnostima studiranja u Slavonskom Brodu, organizirane su izložbe fotografija, suradnja sa Savjetima mladih u ruralnim mjestima, organizirana je razmjena udžbenika, volonitranje u «Zlatnom cekinu», sudjelovali u projektu «Mladi na tržištu rada» i u projektima Savjeta za EU integracije. Savjet mladih Grada Nova Gradiška organizirao je niz radionica i koncert za mlade. Planirano: 50.040,00 kuna Utrošeno: 50.040,00 kuna Mjera 7. Poticanje volonterstva među mladima Savjet mladih Brodsko-posavske županije je tijekom rujna 2010. godine organizirao volonterski rad u Poliklinici «Zlatni cekin», ustanovi za rehabilitaciju i odgoj djece s teškoćama u razvoju u Slavonskom Brodu. Planirano: sredstva redovne djelatnosti Utrošeno: sredstva redovne djelatnosti

222

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

VI. KULTURA MLADIH I SLOBODNO VRIJEME Mjera 1. Promoviranje neformalnog obrazovanja mladih u području kulture i umjetnosti Grad Slavonski Brod je u 2010. godini financirao programe 3 udruge koje su se javile na natječaj. Potpora je pružena: Brodskom udruženju mladih i najmlađih, Udruzi «Paluba 7» i Satiričkom kazalištu mladih. Općina Sibinj je financirala udruge mladih u kulturi koje su provodile manifestacije i druženja. Program financiranja obuhvatio je 4 KUD-a: «Tomislav», «Slavonija», «Šokica», tamburaški i folklorni sastav. Planirano: 140.000,00 kuna Utrošeno: 128.000,00 kuna Mjera 6.. Nastaviti razvijati i dodatno osnažiti školski i sveučilišni šport u skladu s interesima učenika i studenata Sukladno Programu javnih potreba u športu za 2010. godinu Brodsko-posavska županija sufinancirala je program tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži koju objedinjava i koordinira Zajednica športskih udruga i saveza Brodsko-posavske županije. Grad Slavonski Brod je donio Odluku o besplatnom korištenju školskih športskih klubova koji okupljaju djecu i mlade. Školske športske dvorane koriste se radnim danima i subotom a prema rasporedu školskih športskih klubova. Planirano: 366.250,00 kuna Utrošeno: 361.979,00 kuna Mjera 7. Iskoristiti postojeću i stvoriti novu infrastrukturu koja će služiti širokom pokretu «šport za sve» Sukladno Programu rada za 2010. godinu Županijska skupština Brodsko-posavske županije razmatrala je i usvojila Informaciju o stanju i pravcima razvoja športa na području Brodsko-posavske županije, te na temelju relevantnih pokazatelja sugerirala mjere i prijedloge programa javnih potreba u športu. Planirano: sredstva redovne djelatnosti Utrošeno: sredstva redovne djelatnosti Mjera 8. Promicati važnost tjelesne aktivnosti mladih Sukladno Programu javnih potreba u športu za 2010. Brodsko-posavska županija sufinancirala je ukupno 24 programa športskih udruga mladih, studentskih športskih udruga, športskih udruga nacionalnih manjina. Grad Nova Gradiška je u svom Proračunu za 2010. osigurao sredstva za financiranje udruga mladih u športu. Sredstva su raspoređena temeljem javnog poziva. Grad Slavonski Brod je tijekom 2010. godine izdvojio sredstva za programe športskih klubova koji su namijenjeni masovnom uključivanju djece i mladih u šport. U športske programe uključeno je oko 3.580 djece i mladih. Općina Sibinj pratila je rad športskih klubova za mlade, organizaciju športskih turnira i natjecanja. Programom je obuhvaćeno 9 športskih klubova u 9 mjesnih odbora. Planirano: 3.304.000,00 kuna Utrošeno: 3.297.006,00 kuna VII. MOBILNOST INFORMIRANJE I SAVJETOVANJE Mjera 5. Podupirati omladinska i studentska informativna i obrazovna glasila na nacionalnoj i lokalnoj razini Grad Slavonski Brod financijski je pomogao mladima Grada prigodom obnovljenog izdavanja Lista omladine Broda (LOB). Organizirana je i promidžbena kampanja s ciljem prikupljanja sredstava a izašla su dva broja. Planirano: 2.000,00 kuna Utrošeno: 2.000,00 kuna Mjera 8. Informiranje mladih Republike Hrvatske o europskim integracijama Savjet za EU integracije Brodsko-posavske županije u suradnji sa Upravnim odjelom za razvoj i EU integracije Brodsko-posavske županije, organizirali su županijsko natjecanje pod nazivom «Govorite li europski?» za sve učenike s područja županije. Pobjednički tim Osnovne škole «Ivan Goran

223

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Kovačić» iz Slavonskog Broda osvojio je i 1. mjesto na državnom natjecanju te sudjelovao na europskom natjecanju u Bruxellesu. Povodom obilježavanja EU tjedna Upravni odjel za razvoj i EU integracije i Savjet za EU integracije organizirali su glazbeno-scenski program na Trgu Ivane Brlić Mažuranić u Slavonskom Brodu. Osim toga tijekom tjedna, organiziran je niz nastupa i kreativnih radionica za učenike osnovnih i srednjih škola, info štandova i sl. Upravni odjel za razvoj i EU integracije proveo je manifestaciju «Sigurno i vješto u prometu» u Slavonskom Brodu u sklopu obilježavanja Europskog tjedna kretanja koje se obilježavao pod geslom «Putuj pametnije živi bolje». Obilježen je i Europski dan bez automobila. Savjet za EU integracije Brodsko-posavske županije organizirao je natjecanje 2. i 3. razreda srednjih škola na temu borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti. Pobjednici natjecanja pod nazivom «Probudi savjest» bili su učenici Ekonomskobirotehničke škole iz Slavonskog Broda. Pobjednička ekipa nagrađena je odlaskom na Ljetnu školu europskih integracija od 2. do 6. lipnja 2010. u Valbadonu pokraj Pule. Planirano: 76.000,00 kuna Utrošeno: 76.000,00 kuna DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA III. SOCIJALNA POLITIKA Mjera 5. Poticati stambeno osamostaljivanje i samostalni život mladih Subvencioniranje kamata na stambene kredite mladima, jednokratne pomoći i najamnine mladim obiteljima te subvencija troškova za najam stana mladima. Planirano: 172.000,00 kuna Utrošeno: 1.067.412,00 kuna IV. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I REPRODUKTIVNO ZDRAVLJE Mjera 3. Inicirati pokretanje kontinuiranih edukacijskih programa i kampanja u javnim medijima, radi promicanja i unapređivanja zdravlja i zdravih stilova života mladih Natjecanje djece i mladih (pomladak i mladež Crvenog križa) te smanjenje konzumiranja alkohola kod djece i mladih. Planirano: sredstva redovne djelatnosti Utrošeno: 190.000,00 kuna Ostale mjere: Sufinanciranje troškova medicinski potpomognute oplodnje mladim bračnim parovima koji nemaju pravo na refundaciju od HZZO-a. Planirano: 27.000,00kuna Utrošeno: 27.000,00 kuna V. AKTIVNO SUDJELOVANJE MLADIH U DRUŠTVU Mjera 2. Poticanje mladih na aktivno sudjelovanje u društvu DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA - 2010 . godine donesena Odluka o osnivanju Županijskog Savjeta mladih, u ožujku 2011. godine održana konstituirajuća sjednica Županijskog savjeta mladih GRAD DUBROVNIK - 2007. godine donijeta je Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Dubrovnika - 2010. godine objavljen javni poziv za predlaganje članova Savjeta mladih na koji se nije javio dovoljan broj kandidata - 2011. godine ponovno objavljen javni poziv koji je još uvijek u tijeku Mjera 4. Podupirati rad udruga mladih i za mlade u Republici Hrvatskoj Osnovan Općinski Savjet mladih Općine Blato te sufinanciranje programa i projekata udruga mladih. Planirano: sredstva redovne djelatnosti Utrošeno: 645.310,90 kuna

224

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

VI. KULTURA MLADIH I SLOBODNO VRIJEME Mjera 1. Promicanje neformalnog obrazovanja mladih u području kulture i umjetnosti Financiranje neprofitnih kulturnih programa mladih i za mlade koje provode organizacije civilnog društva: KUD Klapa Amfora, Kazališni studio, Mali raspjevani Dubrovnik, Udruga mladih Orlando, Dubrovačka art udruga bez granica ''DART'', Eko-centar ''Zeleno sunce'', Ljetna škola filma Šipan, Dubrovački pjevački zbor ''Amorette', Foto klub ''Marin Getaldić'', Plesni studio Step 'n Jazz, Međunarodno gudačko natjecanje Rudolf Matz (u organizaciji Hrvatskog društva gudačkih pedagoga). Planirano: 388.000,00 kuna Utrošeno: 369.480,00 kuna Mjera 7. Iskoristiti postojeću i stvoriti novu infrastrukturu koja će služiti širokom pokretu «šport za sve» Sanacija športske dvorane i izgradnja malonogometnog igrališta koje je sufinancirao Grad Opuzen. Financiranje izgradnje športskih igrališta na području županije. Planirano: 600.000,00 kuna Utrošeno: 500.000,00 kuna Ostale mjere: Financiranje kulturnih i športskih udruga u kojima sudjeluju mladi te osiguranje prostora za rad i druženje te akcije i manifestacije za djecu i mlade. Planirano: 285.000,00 kuna Utrošeno: 396.938,22 kuna GRAD ZAGREB I. OBRAZOVANJE I INFORMATIZACIJA Mjera 3. Poticati mlade na nastavak obrazovanja razvijanjem sustava pravodobnog informiranja i potpore zainteresiranima za nastavak školovanja te omogućavanjem horizontalne i vertikalne prohodnosti Osigurana je financijska potpora za održavanje konferencija za podizanje kvalitete rada sveučilišta i implementacije Bolonjskog procesa: a) Međunarodna konferencija Kineziološkog fakulteta b) Međunarodni znanstveni skup Filozofskog fakulteta c) Međunarodni susret studenata geodezije Planirano i ostvareno: a)15.000,00 kn b) 17.600,00 kn c)19.526,00 kn Osiguravanje financijske podrške za dodjelu stipendija po navedenim kategorijama: a) učeničke i studentske stipendije b) stipendije za nagrađene učenike srednjih škola na međunarodnim natjecanjima c) stipendije za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja Planirano i ostvareno: a) 19.478.325,61 kuna b) 76.806,34 c) 5.412.100,00 Mjera 4. Podupirati provođenje projekata i programa u svrhu praćenja darovitih učenika Sufinanciranje projekata rada s darovitom djecom i mladima koje su provodile odgojno-obrazovne institucije u suradnji s organizacijama civilnog društva s proračunske pozicije Mjere povećanja sigurnosti, rad s darovitima i s djecom s posebnim potrebama.

225

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Provedeni su i projekti udruga mladih. Planirana sredstva: 3.000.000,00 kuna Utrošena sredstva: 2.377.151,87 kuna Mjera 5. Poticati dostupnost školskih i prostora visokih učilišta onim udrugama koje učenicima i studentima nude neprofitne obrazovne, športske, izviđačke, kulturne, duhovne, informatičke programe, programe razvoja demokracije, civilnog društva, tolerancije, nenasilja, interkulturalnosti, programe nacionalnih manjina i sl. Osiguranje prostora za provedbu programa za mlade. Planirana sredstva: nefinancijska potpora II. ZAPOŠLJAVANJE I PODUZETNIŠTVO Provođenje edukacije mladih o dostupnim subvencijama, mogućnostima volontiranja te ulasku na tržište rada. Temeljem Natječaja za predlaganje projekata udruga mladih/udruga za mlade Grada Zagreba u 2010. godini pružena je financijska podrška provedbi 5 projekata koji su se bavili problematikom zapošljavanja i poduzetništva mladih u Gradu Zagrebu. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: 47.000,00 kuna III. SOCIJALNA POLITIKA Mjera 1. Prevenirati nepohađanje i napuštanje škole poticanjem nastavka obrazovanja Temeljem Programa socijalnog značenja iz proračuna Grada Zagreba niz godina financiraju se različiti programi sporta, kulture, tehničke kulture i sociopedagoški programi koji okupljaju djecu i mlade sukladno njihovim željama i afinitetima. Planirana sredstva: 3.481.500,00 kuna Utrošena sredstva: 3.257.580,00 kuna Mjera 4. Poticati inicijative usmjerene na uvažavanje različitosti i jačanje socijalne integracije mladih iz socijalno marginaliziranih skupina, mladih s invaliditetom i teškoćama u razvoju, mladih u područjima pogođenim ratom, u ruralnim područjima, otocima i malim mjestima. Grad Zagreb pružio je u 2010. godini temeljem Natječaja za mlade financijsku podršku provedbi projekata usmjerenih na poboljšanje kvalitete života osoba s invaliditetom i osoba iz socijalno marginaliziranih skupina. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: 122.000,00 kn (u okviru Natječaja za mlade) IV. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I REPRODUKTIVNO ZDRAVLJE Mjera 1. Unapređivanje tjelesnog i mentalnog zdravlja mladeži Provođenje izvanbolničkog liječenja ovisnika kroz "drug-free" i supstitucijski program, individualno savjetovališni tretman, obiteljsko savjetovališni tretman, obiteljske psihoterapije i praćenje korisnika Pompidou upitnikom za potrebe Registra liječenih ovisnika. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: Ukupno utrošena sredstva za provedbu mjere u 2010: Financirano iz sredstva Ministarstva zdravstva i HZZO Provedba dijagnostičkog i terapeutskog rada sa psihotraumatiziranom djecom i njihovim roditeljima (zlostavljana i zanemarivana djeca) te s djecom koja su rizična za zlostavljanje i zanemarivanje: djecom s problemima u učenju, djecom s ADHD sindromom, djecom s kroničnim bolestima, prijevremeno rođenom djecom, djecom iz obitelji s narušenom dinamikom i rizičnim obiteljima, djecom čiji su roditelji pod intenzivnijim roditeljskim ili općim stresom. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: 1.900.000,00 kuna Sufinanciranje programa Centra za zaštitu mentalnog zdravlja. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti

226

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Utrošena sredstva: 150.000,00 kuna Besplatno cijepljenje učenica sedmih razreda protiv HPV-a. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: 771.218,10 kuna Mjera 2. Osigurati rad višenamjenskih savjetovališta unutar zdravstvenog sustava, pri službama školske medicine, uz podršku obrazovnog sustava i kompetentnih organizacija civilnog društva. U svakoj županiji potrebno je odrediti jedinicu koja će biti centar podrške pružanja informacija, provođenja kvalitetnih programa u svezi spolnih bolesti, bolesti ovisnosti, pomoći u kriznim situacijama, rizičnim ponašanjima, problematike spola, seksualnosti i reproduktivnog zdravlja. Grad Zagreb sufinancirao je provođenje slijedećih programa: Program „Spolno i reproduktivnog zdravlje“, Program „Poteškoće učenja i smetnje ponašanja“, Program „Pravilna prehrana i prevencija prekomjerne težine“, te Program „ Prevencije povreda i postupanje s ozlijeđenima“. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: 400.000,00 kuna Mjera 3. Inicirati pokretanje kontinuiranih edukacijskih programa i kampanja u javnim medijima, radi promicanja i unapređivanja zdravlja i zdravih stilova života mladih Grad Zagreb sufinancirao je individualni, grupni i obiteljski savjetovališni rad, te edukacije roditelja i nastavnika (osnovne i srednje škole). Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: 1066.666,67 kuna Mjera 6. Razvijati i poticati redovite i posebne obrazovne programe usmjerene očuvanju zdravlja te promicanju zdravijeg načina življenja. Grad Zagreb sufinancira 3 programa medijskog poticanja prevencije ovisnosti; 70 programa klubova liječenih alkoholičara, 23 program udruga i 6 programa ustanova. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: 1.239.000,00 kuna V. AKTIVNO SUDJELOVANJE MLADIH U DRUŠTVU Mjera 2. Poticanje mladih na aktivno sudjelovanje u društvu Grad Zagreb sufinancira razvoj lokalnih politika za mlade, suradnju s organizacijama civilnog društva. Odjel za mlade i stručno povjerenstvo u kojem sudjeluju predstavnici gradske uprave, članovi Savjeta mladih, organizacije civilnoga društva, predstavnici stručne javnosti i šire populacije mladih aktivno surađuju na izradi novog Gradskog programa za mlade. U suradnji s Mrežom mladih Hrvatske odjel za mlade organizirao je obilježavanje Međunarodnog dana mladih u Gradu Zagrebu. Planirana sredstva: 255.000,00 kuna Utrošena sredstva: 255.000,00 kuna Mjere 4. Podupirati rad udruga mladih i za mlade u Republici Hrvatskoj Grad Zagreb temeljem Natječaja za mlade pruža financijsku podršku provedbi projekata koji potiču aktivno sudjelovanje mladih u društvu, programskom umrežavanju, organizaciji nacionalnih i regionalnih konferencija te strategijskom planiranju. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: 105.000,00 kuna (u okviru Natječaja za mlade) VI. KULTURA MLADIH I SLOBODNO VRIJEME Mjera 3. Osigurati sufinanciranje rada postojećih klubova za mlade te poticati osnivanje novih Kontinuirano financiranje rada klubova i centara za kulturu, kao i Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade. Planirana sredstva: 33.745.376,00 kuna Utrošena sredstva: 33.468.465,50 kuna

227

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Mjera 6. Nastaviti razvijati i dodatno osnažiti školski i sveučilišni šport u skladu s interesima učenika i studenata Razvijanje školskog športa. Program športa djece i mladeži ponajprije se organizira kroz učeničke športske klubove u osnovnim i srednjim školama, a uz suradnju s gradskim športskim savezima. Sufinancira se i nabava športske opreme i športskih rekvizita. Planirana sredstva: 219.423.000,00 kuna Utrošena sredstva: 219.309.067,42 kuna VII. MOBILNOST INFORMIRANJE I SAVJETOVANJE Mjera 3. Poduprijeti jačanje mreže međunarodnih skautskih / izviđačkih centara Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport pružio je u 2010. godini financijsku potporu provedbi godišnjih programa 8 izviđačkih udruga. Neke od aktivnosti godišnjih programa provodile su se i međunarodnim skautskim centrima. Planirana sredstva: 800.000,00 kuna Utrošena sredstva: 492.000,00 kuna Mjera 4. Podupirati razvoj Info-centara za mlade u Republici Hrvatskoj i kvalitetnog informiranja mladih Grad Zagreb sufinancira rad Info-centara za mlade Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: 110.000,00 kuna Mjera 5. Podupirati omladinska i studentska informativna i obrazovna glasila na nacionalnoj i lokalnoj razini Temeljem Natječaja za projekte udruga mladih ili udruga za mlade u 2010. godini financirani su projekti organizacija civilnog društva namijenjenih izdavanju studentskih i informativnih glasila za mlade Grada Zagreba. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: 65.000,00 kuna ISTARSKA ŽUPANIJA I. OBRAZOVANJE I INFORMATIZACIJA Mjera 4. Podupirati provođenje projekata i programa u svrhu praćenja darovitih učenika Provođenje natječaja za financijske potpore projektima udruga u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih. Planirana sredstva: 196.000,00 kuna Utrošena sredstva: 173.100,00 kuna III. SOCIJALNA POLITIKA Mjera 1.Prevenirati nepohađanje i napuštanje škole poticanjem nastavka obrazovanja Provedena je pomoć u učenju, socijalizacijsko-kreativne radionice, program je koristilo 75 djece. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: 7.200,00 kuna Mjera 4. Poticati inicijative usmjerene na uvažavanje različitosti i jačanje socijalne integracije mladih iz socijalno marginaliziranih skupina, mladih s invaliditetom i teškoćama u razvoju, mladih u područjima pogođenim ratom, u ruralnim područjima, otocima i malim mjestima. Putem natječaja financirani su projekti udruga mladih s invaliditetom. Planirana sredstva: 42.150,00 kuna Utrošena sredstva: 20.075,20 kuna IV. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I REPRODUKTIVNO ZDRAVLJE Mjera 1.Unapređivanje tjelesnog i mentalnog zdravlja mladeži

228

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
U dogovoru s liječnikom specijalistom školske medicine, ginekologom te osnovnim i srednjim školama održani su roditeljski sastanci tijekom kojih je predstavljen program cijepljenja te važnost suzbijanja HPV virusa. Grad Umag je izvršio nabavu cjepiva koje je dostavljeno liječniku školske medicine (Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije) koji je proveo cijepljenje. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: 60.000,00 kuna Mjera 2. Osigurati rad višenamjenskih savjetovališta unutar zdravstvenog sustava, pri službama školske medicine, uz podršku obrazovnog sustava i kompetentnih organizacija civilnog društva. U svakoj županiji potrebno je odrediti jedinicu koja će biti centar podrške pružanja informacija, provođenja kvalitetnih programa u svezi spolnih bolesti, bolesti ovisnosti, pomoći u kriznim situacijama, rizičnim ponašanjima, problematike spola, seksualnosti i reproduktivnog zdravlja. Edukacija i informiranje mladih (4 sata tjedno) konzultacija i pregled ginekologa (3 sata tjedno), psihološko savjetovanje (2 sata tjedno), i to pri Službi za školsku medicinu Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije te ginekološkoj ordinaciji. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: 55.000,00 kuna Mjera 3. Inicirati pokretanje kontinuiranih edukacijskih programa i kampanja u javnim medijima, radi promicanja i unapređivanja zdravlja i zdravih stilova života mladih Održana tiskovna konferencija o aktivnostima Programa obilježavanja mjeseca borbe protiv ovisnosti, u okviru Programa rada Vijeća za komunalnu prevenciju Grada Pule, osigurana je uključenost zainteresiranih ciljanih skupina. Tijekom 2010. godine putem Gradskog savjetovališta za djecu, mlade i obitelj Grada Umaga, voditeljice su na lokalnoj radio postaji održale niz emisija posvećenih temama zdravog odrastanja, prevencije poremećaja u ponašanju i ovisnostima. Obilježavanje Mjeseca borbe protiv ovisnosti: - tiskanje letka s prigodnim programom koji je distribuiran odgojno-obrazovnim ustanovama, - radio emisija, - održana tiskovna konferencija, - održana prigodna predstava, - održano predavanje za javnost posvećeno novim vrstama ovisnosti. Ugošćavanje Ljetne škole unapređenja zdravlja i domaćinstvo ostalih edukativnih programa o zdravlju i zdravim stilovima. Poziv svim korisnicima proračunskih sredstava – projekti koji uključuju prevenciju ovisnosti za djecu i mlade (škola plivanja, filmski kamp, kamp za mlade-boćari, edukacijska predavanja) za uključivanje u prigodne aktivnosti. Planirana sredstva: 334.000,00 kuna Utrošena sredstva: sredstva redovne djelatnosti Mjera 7. Senzibilizacija mladih za zdravlje zajednice – doniranje organa i darivanje krvi Pomoć u oglašavanju i promociji akcija darivanja krvi. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: sredstva redovne djelatnosti V. AKTIVNO SUDJELOVANJE MLADIH U DRUŠTVU Mjera 2. Poticanje mladih na aktivno sudjelovanje u društvu Savjet mladih Istarske županije nastavio je održavati međunarodne kontakte koji su uspostavljeni još u mandatu ranijeg Savjeta mladih. S time u svezi predstavnici Savjeta mladih participirali su u slijedećim međunarodnim aktivnostima: - Predstavnici Savjet mladih predsjednik Luka Peruško i potpredsjednik Nenad Stefanović sudjelovali su na 4 susretu Youth Regional Networka /YRN) koja je održana u Krapinsko-zagorskoj županiji od 7 do 9. srpnja 2010. godine. Na navedenom radnom skupini sudjelovalo je 100- tinjak mladih predstavnika regionalnih savjeta mladih. Učenicima su predstavljeni projekti koje Skupština europskih regija provodi, a sudjelovali su i u radnim grupama koje su se bavile pitanjima participacije mladih u regionalnim politikama pod motom "Misli globalno - djeluje regionalno". Sve to na tragu Wiesbadenske rezolucije koja je

229

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
donesena prilikom prvog povijesnog susreta parlamenta SER-a i Komisije za mlade 23-25. studenog 2008. godine na kojoj su također prisustvovali predstavnici Savjeta mladih IŽ. Za podsjetiti je da je. Wiesbadenska rezolucija donesena nakon održanih pet Radnih skupina, svaka s fokusom na različita pitanja od važnosti za mlade. Radna skupina 1. raspravljala je na temu «Naša generacija, društvo koje stari i (i) migracije»; skupina 2. «Naše obrazovanje, zaposlenje, poduzetništvo među mladima», skupina 3. «Naše zajednice, vrijednosni sustav, globalna ekonomija»; skupina 4. «Naš svijet, prirodni izvori, moderan život»; te skupina 5. «Naša kultura, identitet i povezivanje». Zamjenik župana Istarske županije Vedran Grubišić i potpredsjednik Savjeta mladih Istarske županije Nenad Stefanović participirali su na Generalnoj Skupštini eurospkih regija u Istambulu Istanbul (TR), 10. – 14. Studeni 2010. U periodu od 10. do 14. studenog održana je Skupština europskih regija (Assembly of European Regions) u Istambulu. Istambul je ugostio 500 predstavnika iz 150 europski regija. Skupština europskih regija ( AER) najveća je nezavisna mreža regija iz cijele Europe. Okuplja više od 270 regija iz 33 zemlje i 16 međunarodnih organizacija. AER je politički glas svojih članica i forum međuregionalne suradnje, a od 2008. godine pod njegovim okriljem djeluje i Regionalna mreža mladih - platforma regionalnih organizacija mladih, savjeta i parlamenata iz cijele Europe. Skupština se u svom radu posvetila “Izazovima Europe 2020: Zahtjev za efektivniju politiku istraživanja i razvoja”. Glavne teme ticale su se interregionalne i teritorijalne suradnje, postizanju ciljeva međusobnim potpomaganjem i udruživanjem te temom financiranja i istraživanja. Odbori AER – a predstavili su ostvareni program u 2010. godini te plan djelovanja za nadolazeću godinu. Povodom Skupštine održani su i izbor novog upravnog odbora, a Michele Sabban, dopredsjednica Francuske regije Il- de – France, po drugi puta je izabrana za predsjednicu AER-a. Regije su se također okupile u svrhu usvajanja Deklaracije o inovaciji, istraživanju i razvoju, a sve kako bi ispunile visoke kriterije kompetitivnosti i održivog razvoja koje postavlja novo usvojena Strategija Europa 2020. AER ( Assembly of European regions) se ovim okupljanjem ponovno pokazao kao ključni motor u izgradnji novih modela rasta post – krizne Europe. Predsjednica AER-a, Michele Sabban, naglasila je da rad AER-a svoju pozornost usmjerava spram mehanizmima koji će omogućiti razvoj post – krizne Europe, a sve temeljeći na Strategiji Europa 2020 koja iznosi smjernice modela rasta sutrašnjice. Zajedničkim trudom rast može biti dinamičan, ali i održiv. Povodom okupljana, AER je održao i dodjelu nagrada za najbolje prakse regija u području “Innovation” i “Communicating Europe”. Nagrada u području “Komunikacije” dodijeljena je francuskoj regiji Rhone – Alpes za project “Potpore i informacijske kampanje za nositelje projekata u regiji Rhone – Alpes”. Nagrada u području inovacije podijeljena je u tri potkategorije: tehnologija, ekonomija i ljudi. Njemačka pokrajina Mecklenbug – Borpommern osvojila je nagradu u području tehnologije za projekt “Poduzetnički transfer tehnologije” kojime je potaknula stvaranje novih poduzetnika među svojim građanima. Švedska regija Uppsala, ovogodišnji je pobjednik na polju inovacije u ekonomiji, a svoje mjesto zaslužila je projektom “SUF – Resouce Centre” kojim nastoji spriječiti marginalizaciju obitelji s poteškoćama. U kategoriji “Ljudi” nagrada je dodijeljena finskoj regiji Tampere čiji je project “Demola” uključio preko 400 studenata u stvaranje inovativnih proizvoda i usluga. Po prvi puta u 25 godina postojanja AER-a, predstavnici YRN-a, mlada lica AER-a, dobili su priliku prisustvovati na generalnoj skupštini AER-a čime se pokazao značaj mladih u razvoju regija te značaj njihovog uključivanja u rad regija. Paralelno s generalnom skupštinom mladi su i sami dobili priliku da se sastanu te odluče o budućem djelovanju YRN-a. Jasno je da rast započinje na lokalnom nivou, a sve kroz udruživanje, dijalog, javno – privatno partnerstvo te kroz politiku istraživanja i razvoja. Najnovija istraživanja AER –a pokazala su da su regije te koje su u najboljem položaju da stvore pogodne uvjete za rast i razvoj. Inovativne ideje u samim regijama omogućuju pronalazak stvarnih prilika za poslovanje i projekte te rast kompetitivnosti područja. Regije su te koje su ključne u povezivanju subjekata istraživanja i razvoja: visokog obrazovanja, istraživanja te industrijske inovacije. Iz svega navedenog vidljiva je iznimna važnost za Istarsku županiju ne samo da bude član AER-a, već njen aktivan član, a time jedna od vodećih regija Europe koja će sudjelovati u kreiranju zajedničke budućnosti, te na taj način opstati u sveprisutnom procesu globalizacije. - Predstavnici Lige socijaldemokrata Vojvodine Ana Kandić, Miloš Udovičić I Nikola Jelavić participirali su na okruglom stolu u organizaciji Savjeta mladih Istarske županije koji je održan

230

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
povodm Dana Istarske županije 25. rujna 2010. godine u Pazinu na temu "Volunterizam I aktivizam mladih" - Zamjenik predsjednika Savjeta mladih Nenad Stefanović sudjelovao je na MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI „SUDJELOVANJE MLADIH I AKTIVNO GRAĐANSTVO“ 26. i 27. studenog 2010. Zagreb U organizaciji Mreže mladih Hrvatske i Mladinskog sveta Slovenije, 26. i 27. studenog u Zagrebu je održana međunarodna konferencija „Sudjelovanje mladih i aktivno građanstvo“. Okupilo se četrdesetak predstavnika organizacija mladih iz cijele Europe, među kojima i predstavnik Savjeta mladih Istarske županije Nenad Stefanović. Konferencija je održana u sklopu projekta „Youth Policy Backpack“ koji je namijenjen razmjeni znanja i iskustva u području politike za mlade na prostoru Europe. Rad konferencije tematski je bio razdijeljen u tri cjeline: aktivno građanstvo, strukturirani dijalog i co-management u praksi. Sudionici su izmijenili svoja iskustva te primjere dobre prakse na ovim poljima. Temom aktivno građanstvo nastojalo se još jednom je naglasiti važnost sudjelovanja mladih u lokalnom, regionalnom, nacionalnom te europskom razvoju. Važnost sudjelovanja mladih pokazana je već 2001. godine kada je usvojena Bijela knjiga o mladima, kao okvir europske suradnje na području mladih. Pozitivni trend uključivanja mladih u razvoj društva nastavio se sve do danas. Strukturirani dijalog i co-management nadovezani su na temu aktivizma mladih kao jedni od najboljih primjera sredstava i mehanizama namijenjenih poticanju rasta participacije mladih. Sudionici konferencije su zajednički pokušali pronaći rješenje poticanja daljnje participacije mladih u razvoju društva, koja u sadašnjem trenutku nije brojna. Mladi su često demotivirani kada je u pitanju sudjelovanje u izgradnji vlastitog društva, stoga je bilo bitno identificirati izvore demotivacije, pokušati na njih dati odgovarajuće rješenje, i stvoriti kvalitetnije, buduće uvijete za aktivno sudjelovanje. Predsjednik i zamjenik predsjednika Savjeta m mladih Luka Peruško i Nenad Stefanović sudjelovali su na Konferenciji Savjeta mladih Grada Zagreba na temu „Srednje i visoko obrazovanje“ 17., 18. i 19. prosinca 2010. Zagreb. U organizaciji Savjeta mladih grada Zagreba od 17do 19. prosinca 2010 god. u Zagrebu se održala konferencija savjeta mladih Hrvatske na temu „Srednje i visoko obrazovanje“. Pri otvaranju konferencije pozdravnim su se govorom nazočnima obratili Jasen Mesić (potpredsjednik Gradske skupštine grada Zagreba) i Ivica Lovrić (predsjednik gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport grada Zagreba), nadalje Želimir Janjić (državni tajnik) je govorio o srednjem obrazovanju te Luka Juroš (Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa) o visokom obrazovanju. Drugoga se dana u prijepodnevnim satima raspravljalo o srednjem obrazovanju, gosti su bili prof. Mihaela Dubravac-Šigir (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa) koja je govorila o načinu korištenja EU Fondova kroz razne programe u srednjem školstvu, te odgovarala na brojna pitanja postavljena od strane sudionika i Mihael Salopek ( predsjednik Vijeća učenika Grada Zagreba) koji nam je predstavio rad Vijeća. U poslijepodnevnim satima je bilo govora o visokom obrazovanju kada su govornici Luka Juroš, prof.dr.sc. Nada Čikeš i Ivan Bota iznijeli probleme i moguća rješenja problema koji se susreću u oblasti visokog obrazovanja. Nakon njihovog izlaganja je uslijedila rasprava o elementima povelje koji će biti uvršteni u program svakog Savjeta mladih koji je potpisao povelju. Neke od tema odnosno područja koja se spominju u povelji će se naći na dnevnom redu i u programu rada Savjeta mladih Istarske županije. Nakon dvosatne rasprave je uslijedilo donošenje povelje. Slijedećeg je dana, u nedjelju 19. prosinca, na završnom okupljanju u znak prihvaćanja potpisana je povelja od strane svih prisutnih Savjeta mladih, koji su nazočili konferenciji. Za Savjet mladih Istarske županije povelju je potpisao predsjednik Savjeta Luka Peruško uz prisustvo podpredsjednika Savjeta Nenada Stefanovića. "Zagrebačka povelja 2010 godine" rezultat je potrebe usuglašavanja stavova predstavnika Savjeta mladih o aktualnom stanju u sustavu srednjeg i visokog obrazovanja s ciljem poboljšanja istoga, te se u povelji navode slijedeći zaključci: − Uključivanje Savjeta mladih u konzultativne i operativne procese pri donošenju odluka, izradi i provedbi razvojnih strategija i programa za mlade;

231

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti − Informiranje civilnog sektora od strane Savjeta mladih o postojećim i budućim operativnim
programima u sustavu srednje i visokog obrazovanja,

− Informiranje obrazovnih ustanova o mogućnostima uključivanja u obrazovne projekte na
nacioanlnoj razini kao i u okviru Europske unije, − Apeliranje na nadležne institucije (Sveučilišta, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa) da upisne kvote na fakultete usklade sa potrebama društva i tržišta; − Zalaganje za odgovarajuću raspodjelu sredstava namijenjenih za financiranje srednjeg i visokog obrazovanja, − Rad na povezivanju i jačanju suradnje Savjeta mladih i Vijeća učenika i Studentskih zborova; − Organiziranje i provođenje edukacije o promjenama i trendovima u sustavu srednjeg obrazovanja od strane Savjeta mladih u suradnji s nadležnim državnim tijelima; − Ujednačavanje i provođenje edukacije o promjenama i trendovima u sustavu srednjeg obrazovanja od strane Savjeta mladih u suradnji s nadležnim državnim tijelima; − Ujednačavanje i ispitivanje kvalitete rada sustava obrazovanja; − Poticanje suradnje Savjeta mladih i Sveučilišta, te Veleučilišta u Republici Hrvatskoj u procesu provođenja edukacije o pisanju projekata za pretpristupne fondove Europske unije; − Ujednačavanje studentskih prava i standarda na nacionalnoj razini; − Definiranje željenih ishoda učenja te specifične i opće kompetencije studenata po završetku studija; − Vrednovanje provedbe Bolonjskog procesa na razini pojedinih sastavnica Sveučilišta i Veleučilišta odgovarajućim metodama; − Djelovanjem savjeta mladih poticati studentske aktivnosti; − Poticanje lokalne i regionalne samouprave na financiranje studentskih projekata; − Zalaganje za uvođenje obveze edukacije sveučilišnog kadra za kvalitetniju provedbu sustava obrazovanja; − Poticanje kvalitetnog razvoja Sveučilišta i Veleučilišta na lokalnim i regionalnim razinama; − Poticanje programa cjeloživotnog obrazovanja, mobilnosti i izvrsnosti; − Zalaganje za intenziviranje praktičnog dijela nastave u sustavu visokog obrazovanja. Program rada Savjeta mladih u Istarskoj županiji u 2010. godini provodio se u skladu s Programom rada Savjet mladih koje je prihvatila Skupština Istarske županije pa su se u skladu sa prihvaćenim Programom rada, te mogućnostima proračuna Istarske županije osiguravala i sredstva. Grad Pula Gradsko vijeće Grada Pule je dana 26. veljače 2010. donijelo odluku o osnivanju Gradskog savjeta mladih Pule, a dana 7. rujna na 4. sjednici Savjeta mladih donesen je program rada Savjeta mladih Grada Pule i plan izvršenja programa. Grad Umag Izbori te konstituiranje novog saziva Savjeta mladih Grada Umaga provedeni su tijekom 2010. godine. Savjet mladih Grada Umaga usvojio je program rada za 2011. godinu te pokrenuo inicijativu u svezi s donošenjem programa za mlade. Članovi Savjeta mladih Grada Umaga sudjelovali su na seminarima i sastancima na županijskoj razini. Članci na službenim internet stranicama Općine Motovun: www.motovun.hr, kojima se poziva mlade da sudjeluju u projektima i programima Općine (planirano 10.000,00 kuna a izdvojeno 615,00 kuna). Viša stručna suradnica za društvene djelatnosti zadužena je za rad s mladima i suradnju s udrugama i organizacijama civilnog društva koja vodi organizaciju projekata za mlade i u suradnji s njima, potiče i ostale udruge da provode projekte i uključe mlade, radi sa stipendistima i angažiranjem volontera u društvenim manifestacijama.. Mladima je tako dostupna pomoć u provođenju projekata, te potrebne informacije. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: sredstva redovne djelatnosti

232

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
VI. KULTURA MLADIH I SLOBODNO VRIJEME Mjera 3. Osigurati sufinanciranje rada postojećih klubova za mlade te poticati osnivanje novih klubova Poziv svim korisnicima proračunskih sredstava - godišnje sufinanciranje udruga, te po potrebi tijekom godine ukoliko se održava neka manifestacija. Planirana sredstva: 20.000,00 kuna Utrošena sredstva: 32.209,25 kuna Mjera 8. Promicati važnost tjelesne aktivnosti mladih Poticanje stručnih i znanstvenih projekata koji se bave tjelesnim aktivnostima mladih. Putem javnih natječaja se financiraju projekti u športu s naglaskom na financiranje športskih udruga koje svojim projektima i djelovanjem potiču na bavljenje rekreativnim športom mladih. Planirana sredstva: 148.000,00 kuna Utrošena sredstva: 90.000,00 kuna VII. MOBILNOST, INFORMIRANJE I SAVJETOVANJE Mjera 1. Poticati razvoj omladinskog turizma Financijska i logistička potpora Motovunskom film festivalu u okviru kojeg se održava eko kamp, koji svake godine poprima sve više standarde, te ugošćuje domaće mlade, ali i iz inozemstva. Planirana sredstva: 80.000,00 kuna Utrošena sredstva: 180.000,00 kuna KARLOVAČKA ŽUPANIJA III. SOCIJALNA POLITIKA Mjera 2. Razvijati sustav stipendiranja i kreditiranja učenika i studenata, kao i sustavno informiranje o stipendijama i kreditima. Odobreno 35 novih stipendija i to 20 studentskih i 15 učeničkih u kategorijama darovitih učenika i studenata, zatim deficitarnih zanimanja i prema socijalnom statusu. U 2010. ukupno 123 stipendista od toga 92 studenta i 31 učenik. Do sada sveukupno sklopljena 884 ugovora. Planirana sredstva: 900.000,00 kuna Utrošena sredstva: 880.800,00 kuna (Već navedeno u preporukama) Ostale mjere: Županija sufinancira natjecanja u znanju za učenike osnovnih i srednjih škola te su od ukupno 1.529 učenika sudionika natjecanja od kojih je državnom natjecanju nagrade osvojilo 39 učenika. Potiče se unapređenje Osnovnog i Srednjeg školstva, rad s djecom s tjelesnim invaliditetom predškolske dobi, sufinanciranje izgradnje uređenja i opremanja školskih objekata te sufinanciranje izgradnje i dogradnje školskih objekata. Planirana sredstva: 5.596.655,00 kuna Utrošena sredstva: 336.142.102,75 kuna Sveukupno planirana sredstva: 5.596.655,00 kuna Sveukupno utrošena sredstva: 336.142.102,75 kuna KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA I. OBRAZOVANJE I INFORMATIZACIJA Mjera 3. Poticati mlade na nastavak obrazovanja razvijanjem sustava pravodobnog informiranja i potpore zainteresiranima za nastavak školovanja te omogućavanjem horizontalne i vertikalne prohodnosti Grad Koprivnica stipendira studente s područja Grada Koprivnice koji studiraju na Sveučilišnom studiju u Koprivnici i redovne studente koji studiraju na drugim sveučilištima sukladno kriterijima utvrđenim Pravilnikom o stipendiranju učenika i studenata, Grad nagrađuje svoje uspješne stipendiste posebnim nagradama sukladno Odluci gradonačelnika o nagrađivanju uspješnih studenata u

233

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
godišnjem iznosu stipendije, Grad osigurava stipendije za učenike i studente po socijalno programu sukladno Odluci o socijalnom zbrinjavanju, sufinancira stipendiranje učenika deficitarnih zanimanja polaznike Obrtničke škole u Koprivnici u suradnji s Obrtničkom komorom. Također se sufinancira neformalno obrazovanje. Planirana sredstva: 3.827.795,00 kuna Utrošena sredstva: 3.818.915,61 kuna Mjera: 4. Podupirati provođenje projekata i programa u svrhu praćenja darovitih učenika Grad Koprivnica sufinancirao je program rada s darovitim učenicima u odgojno-obrazovnim ustanovama i nagrađivanje učenika i mentora sudionika županijskih i državnih natjecanja. Također, sufinancira projekte i programe udruga koje djeci i mladima omogućuju izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje. Planirana sredstva: 1.064.980,00 kuna Utrošena sredstva: 1.080.665,60 kuna Grad Križevci sufinancirao je rad s nadarenim učenicima, nagrade odličnim učenicima i nagrade za državna natjecanja. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: 56.700,00 kuna Općina Molve osigurava nagrade darovitim učenicima. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: sredstva redovne djelatnosti Mjera 5. Poticati dostupnost školskih i prostora visokih učilišta udrugama koje učenicima i studentima nude neprofitne obrazovne i druge programe Grad Koprivnica prostore osnovnih i srednjih škola na području Grada besplatno ustupa udrugama mladih i za mlade na korištenje. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: sredstva redovne djelatnosti Općina Gola 2010. godine je izgradila školsku športsku dvoranu. Planirana sredstva: 6.500,000,00 kuna Utrošena sredstva: 5.816.812,55 kuna Mjera 6. Podizanje razine informatičke pismenosti mladih Grad Koprivnica sufinancira program informatičkog opismenjavanja mladih (e-Kids). Računalna oprema besplatno dostupna mladima u Domu mladih i Knjižnici i čitaonici „Fran Galović“ Koprivnica. Planirana sredstva: 1.360,00 kuna Utrošena sredstva: 1.360,00 kuna Općina Virje Kontinuirano provodi programe us svrhu podizanja informatičke pismenosti mladih. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: sredstva redovne djelatnosti Mjera 7. Poticati suradnju obrazovnih ustanova s nevladinim sektorom Grad Koprivnica sufinancira programe udruga za djecu i mlade koji se provode u suradnji s odgojnoobrazovnim ustanovama. Planirana sredstva: 141.000,00 kuna Utrošena sredstva: 141.000,00 kuna Mjera 9. Razvoj i implementacija programa obrazovanja za održivi razvoj

234

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Grad Koprivnica sufinancira suradnju nevladinog sektora i odgojno-obrazovnih institucija u organiziranju edukacija, seminara i okruglih stolova povodom Dana Drave, Dana planeta Zemlje i Europskog tjedna kretanja. Sufinanciranje projekata i programa Odreda izviđača „Kamengrad“ i „Bijeli javor“, Ekološkog društva , Udruge Drava dokumentacijski centar i Eko škole. Planirana sredstva: 75.500,00 kuna Utrošena sredstva: 75.500,00 kuna Mjera 11. Poticati razvoj programa zdravstvenog odgoja s područja zaštite reproduktivnog zdravlja, smanjenja rizičnih ponašanja,štetnih navika i prevencije ovisnosti Grad Koprivnica sufinancira prevenciju karijesa kod koprivničke djece; prevenciju pretilosti; izrazimo se kreativno protiv pušenja; samopregled dojke za učenice završnih razreda srednjih škola; prevencija HPV-a kod učenica sedmih razreda osnovnih škola putem edukacije i procjepljivanja. Izrada brošura, letaka o štetnosti pušenja cigareta, pijenja alkoholnih pića i konzumiranja opojnih droga. Planirana sredstva: 33.860,00 kuna Utrošena sredstva: 33.860,00 kuna II. ZAPOŠLJAVANJE I PODUZETNIŠTVO Mjera 1. Osigurati mladim tražiteljima prvog zaposlenja prilagođenu podršku i mjere koje bi olakšale ulazak na tržište rada Grad Koprivnica u okviru programa javnih radova zapošljava i mlade dugotrajno nezaposlene osobe bez radnog staža. Planirana sredstva: 994.210,00 kuna Utrošena sredstva: 1.066.138,92 kuna Mjera 3. Poticati i subvencionirati zapošljavanje i poduzetništvo mladih Grad Koprivnica osigurava logističku podrška mladim poduzetnicima (edukacija, informiranje, komunikacija). Planirana sredstva: 860.000,00 kuna Utrošena sredstva: 860.000,00 kuna III. SOCIJALNA POLITIKA Mjera 2. Razvijati sustav stipendiranja i kreditiranja učenika i studenata, kao i sustavno informiranje o stipendijama i kreditima Grad Đurđevac osigurava stipendije za učenike i studente. Planirana sredstva: 327.100,00 kuna Utrošena sredstva: 287.400,00 kuna Grad Koprivnica učenicima koji na državnom natjecanju iz nekog nastavnog područja osvoje 1. mjesto osigurava izravno pravo na stipendiju za visokoškolstvo i stječu pravo na posebnu gradonačelnikovu nagradu. Također se dodjeljuje stipendija Grada Koprivnice putem javnog natječaja redovnim studentima, jednokratne potpora za poslijediplomski studij, te se prate gradski stipendisti u uspješnosti u studiranju kroz osiguranje gradonačelnikove nagrade najuspješnijima sa određenim prosjekom ocjena u visini sredstava koja odgovaraju iznosu jednogodišnje stipendije te se dodjeljuju stipendije Grada Koprivnice učenicima srednjih škola i redovnim studentima temeljem Odluke o socijalnom zbrinjavanju građana Grada Koprivnice. Planirana sredstva: 3.832.000,00 kuna Utrošena sredstva: 3.833.729,58 kuna Općina Podravske Sesvete prati uspješnost završetka pojedinih godina studija i stjecanje diplomskih zvanja. Planirana sredstva: 220.000,00 kuna Utrošena sredstva: 212.500,00 kuna Općina Virje

235

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Kontinuirano provodi razvoj stipendija (broj korisnika 32). Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: 150.000,00 kuna Općina Sv. Ivan Žabno Kontinuirano provodi razvoj stipendija. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: 75.500,00 kuna Mjera 3. Istražiti učinke postojećih programa i razviti nove programe poticajnog zapošljavanja mladih s invaliditetom, mladih s teškoćama, mladih iz socijalno isključenih skupina i mladih koji žive u manjim i izoliranim mjestima Grad Koprivnica potpomaže zapošljavanje u okviru programa javnih radova mladih osoba s invaliditetom i romske nacionalne manjine. Planirana sredstva: 350.000,00 kuna Utrošena sredstva: 350.000,00 kuna Mjera 4. Poticati inicijative usmjerene na uvažavanje različitosti i jačanje socijalne integracije mladih iz socijalno marginaliziranih skupina, mladih s invaliditetom i teškoćama u razvoju, mladih u područjima pogođenim ratom, u ruralnim područjima, otocima i malim mjestima. Grad Koprivnica sufinancira projekte i programe udruga osoba s invaliditetom koji se odnose na mlade te projekte i programe udruga za rad s romskom djecom i djecom iz rizičnih obitelji. Planirana sredstva: 146.000,00 kuna Utrošena sredstva: 146.000,00 kuna Grad Križevci sufinancirao je provođenje pomoći osobama s mentalnom retardacijom. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: 16.900,00 kuna Mjera 5. Poticati stambeno osamostaljivanje i samostalni život mladih Grad Koprivnica subvencionira podstanarske najamnine i dao je na korištenje dva stana Domu za djecu „Svitanje“ u svrhu smještaja u stambene zajednice djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Planirana sredstva: 360.000,00 kuna Utrošena sredstva: 330.554,32 kuna IV. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I REPRODUKTIVNO ZDRAVLJE Mjera 1.Unapređivanje tjelesnog i mentalnog zdravlja mladeži Grad Koprivnica sufinancira cijepljenje djevojčica, učenica sedmog razreda osnovne škole, protiv HPV virusa. Planirana sredstva: 160.000,00 kuna Utrošena sredstva: 155.283,87 kuna Općina Đelekovec je izradila Smjernice za postupanje u svezi reproduktivnog zdravlja mladih. Planirana sredstva: 30.000,00 kuna Utrošena sredstva: 23.688,00 kuna Općina Gola sufinancira cijepljenje djevojčica sedmih razreda Osnovne škole protiv HPV-a. Planirana sredstva: 21.056,00 kuna Utrošena sredstva: 21.056,00 kuna Općina Molve sufinancira cijepljenje protiv HPV-a. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: 39.480,00 kuna

236

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Mjera 3. Inicirati pokretanje kontinuiranih edukacijskih programa i kampanja u javnim medijima, radi promicanja i unapređivanja zdravlja i zdravih stilova života mladih Grad Koprivnica sufinancira program obilježavanja međunarodnih dana borbe protiv različitih ovisnosti. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: sredstva redovne djelatnosti Mjera 4. Kontinuirano provoditi programe razvijanja prometne kulture i veće sigurnosti u prometu za mlade kroz posebne školske aktivnosti i kampanje radi smanjenja broja ozljeda i smrtnosti u prometu te programe za osvješćivanje mladih u pogledu opasnosti rukovanja oružjem i zaostalim minsko-eksplozivnim sredstvima Auto škola Đurđevac u suradnji s Policijskom postajom Đurđevac provodi edukaciju mladih da u blizini škole obavljaju poslove upravljanja prometom na raskrižjima i drugim mjestima u cilju osiguravanja prijelaza djece preko pješačkih prijelaza. Planirana sredstva: 10.000,00 kuna Utrošena sredstva: 6.300,00 kuna Policijska uprava Koprivničko-križevačka provodi edukaciju mladih sudionika u prometu, ali i drugih radi zaštite mladih sudionika u prometu (Školska prometna jedinica). Autoklub Koprivnica provodi edukaciju mladih sudionika u prometu, ali i drugih radi zaštite mladih sudionika u prometu (Jedinica prometne mladeži). Planirana sredstva: 69.100,00 kuna Utrošena sredstva: 61.219,58 kuna Mjera 6. Razvijati i poticati redovite i posebne obrazovne programe usmjerene očuvanju zdravlja te promicanju zdravijeg načina življenja Grad Koprivnica sufinancira programe i projekte udruga građana koji promiču zdrav način prehrane, kretanje, boravak u prirodi te programe i projekte udruga za prevenciju ovisnosti i rehabilitaciju ovisnika. Planirana sredstva: 265.000,00 kuna Utrošena sredstva: 265.000,00 kuna Mjera 7. Senzibilizacija mladih za zdravlje zajednice – doniranje organa i darivanje krvi Grad Koprivnica preko Mladeži Gradskog društva Crvenog križa potiče dobrovoljno darivanje krvi. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: sredstva redovne djelatnosti Grad Križevci sufinancirao je provođenje rada s ovisnicima i aktivnosti u prevenciji i sprječavanju alkoholizma i ovisnosti. Planirana sredstva:sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: 12.250,00 kuna V. AKTIVNO SUDJELOVANJE MLADIH U DRUŠTVU Mjera 2. Poticanje mladih na aktivno sudjelovanje u društvu. Grad Đurđevac podupire provođenje Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Đurđevca i programa rada Savjeta mladih Grada Đurđevca za 2010. godinu. Planirana sredstva: 3.000,00 kuna Utrošena sredstva: 3.000,00 kuna Gradsko vijeće grada Koprivnice je donijelo Odluku o osnivanju Savjeta mladih te potiče provedbu Zakona o savjetima mladih i Odluke. U izradi je Županijski plan za mlade Koprivničko - križevačke županije. Dana 17. travnja 2010. godine Savjet mladih Grada Koprivnice i Udruga M:A:K, dočekali su četiri predstavnika Nezavisne omladinske organizacije Rume (NOOR) u Vojvodini. Naglašena je važnost

237

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
međukulturalne suradnje budući da doprinosi uspostavi tolerancije, razmjeni novih iskustva te stjecanju novih prijateljstva. U organizaciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Križevci, na području Koprivničko-križevačke županije, u Koprivnici, 30. ožujka 2010. godine održan je 4. Sajam poslova pod pokroviteljstvom Koprivničko-križevačke županije i Grada Koprivnice. Tom prilikom održan je i okrugli stol na temu „Mladi na tržištu rada" na kojem su sudjelovali između ostalih i članovi Savjeta mladih Koprivnice. Cilj okruglog stola bio je povećanje svijesti sudionika o trenutnom stanju mladih na tržištu rada, mogućnostima koje im se nude, problemima sa kojima se susreću mladi, te poticanje na daljnje aktivnosti. Dana 29. svibnja 2010. godine, na Sajmu održanom ispred «Doma mladih» Koprivnica organiziranom u sklopu MAKFEST-a 5, sudjelovali su predstavnici Savjeta mladih Grada Koprivnice. Savjet mladih Grada Koprivnice u prosincu 2010. godine, proveo je on-line anketu u svrhu ispitivanja javnog mnijenja radi artikuliranja i određivanja prioriteta mladih, u cilju donošenja Programa rada i financijskog plana Savjeta mladih Grada Koprivnice za 2010. godinu te na taj način sudjelovanja Savjeta mladih Grada Koprivnice u osmišljavanju društvenog i javnog života mladih u Gradu Koprivnici. Na web stranici Savjeta mladih Grada Koprivnice www.sm-kc.org bila su objavljena tri anketna upitnika, koja su sadržavala pitanja koja se odnose na slijedeće: - mladi o gradu, - obrazovanje (kuda poslije srednje škole), - spolnost. Dana 29. prosinca 2010. (srijeda) u 18 sati održana je svečana sjednica Općinskog savjeta mladih općine Sveti Petar Orehovec i županijskog savjeta Koprivničko-križevačke županije u prostorijama općinskog vijeća općine Sveti Petar Orehovec Planirana sredstva: 34.488,78 i sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: 63.300,00 sredstva redovne djelatnosti Općina Molve osnovala je Savjet mladih koji održava sastanke i tribine te objavljuje novosti i događanja na web stranici Općine. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: sredstva redovne djelatnosti Općina Virje sufinancira osnivanje Savjeta mladih i rad Savjeta. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: sredstva redovne djelatnosti Mjera 4. Podupirati rad udruga mladih i za mlade u Republici Hrvatskoj Grad Đurđevac osigurava financijsku potporu za programe udruga mladih na području Grad Đurđevca. Planirana sredstva: 78.000,00 kuna Utrošena sredstva: 78.000,00 kuna Grad Koprivnica kontinuirano sufinancira rad udruga mladih i za mlade. Planirana sredstva: 43.500,00 kuna Utrošena sredstva: 43.500,00 kuna Mjera 5. Potaknuti dodjelu prostora na korištenje udrugama mladih i za mlade Grad Đurđevac donio je kriterije za dodjelu prostora i financijska sredstva. Planirana sredstva: 318.600,00 kuna Utrošena sredstva: 306.443,35 kuna Grad Koprivnica omogućuje udrugama mladih i za mlade korištenje Doma mladih i drugih prostora u vlasništvu Grada Koprivnice radi provođenja programa.

238

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: sredstva redovne djelatnosti Općina Gornja Rijeka osigurava prostor za rad Općinskog savjeta mladih, udruge Potkalnički plemenitaši i udruge Paragliding klub Feniks. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: sredstva redovne djelatnosti Općina Molve daje prostor na korištenje Savjetu mladih i udrugama. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: sredstva redovne djelatnosti Općina Sv. Petar Orehovec je donijela Odluku o korištenju prostora za rad Općinskog savjeta mladih. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: sredstva redovne djelatnosti Mjera 7. Poticanje volonterstva među mladima Dodjela nagrade „Zlatno tele“ za naj volontera godine do 30 godina; Bodovanje volontiranja prigodom prijave na natječaj. Planirana sredstva: 3.000,00 kuna Utrošena sredstva: 3.000,00 kuna VI. KULTURA MLADIH I SLOBODNO VRIJEME Mjera 1.Promicanje neformalnog obrazovanja mladih u području kulture i umjetnosti Grad Koprivnica sufinancira programe i projekte udruga mladih i za mlade. Planirana sredstva: 492.000,00 kuna Utrošena sredstva: 492.000,00 kuna Mjera 3. Osiguranje sufinanciranja rada postojećih klubova za mlade te poticanje osnivanja novih klubova. Grad Đurđevac sufinancira program KUD-a „Petar Preradović“ iz Đurđevca. Planirana sredstva: 50.000,00 kuna Utrošena sredstva: 50.000,00 kuna Grad Križevci sufinancirao je Klub Kulture. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: 46.000,00 kuna Općina Gola sufinancira aktivnosti i praćenje rada klubova mladeži. Planirana sredstva: 4.000,00 kuna Utrošena sredstva: 4.000,00 kuna Općina Molve uključuje mlade u rad većine udruga na području općine. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: 1.075.421,83 kuna Mjera 7. Iskoristiti postojeću i stvoriti novu infrastrukturu koja će služiti širokom pokretu „Šport za sve“. Općina Gola sufinancira rad športskih udruga i održavanje športskih terena. Planirana sredstva: 281.000,00 kuna Utrošena sredstva: 259.000,00 kuna Općina Molve sufinancirala je nadogradnju športskog objekta ŠNK Repaš. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: sredstva redovne djelatnosti

239

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

Općina Podravske Sesvete sufinancira obnovu svlačionice na nogometnom igralištu Nogometnog kluba „Drava“ Podravske Sesvete. Planirana sredstva: 300.000,00 kuna Utrošena sredstva: 295.222,16 kuna Općina Sv. Petar Orehovec osigurava sredstva za poticanje rada športskih udruga. Planirana sredstva: 38.000,00 kuna Utrošena sredstva: 33.000,00 kuna Mjera 8. Promicanje važnosti tjelesne aktivnosti mladih Grad Đurđevac sufinancira projekt Zajednice sportskih udruga Grada Đurđevca (broji 18 udruga). Planirana sredstva: 680.000,00 kuna Utrošena sredstva: 680.000,00 kuna Grad Koprivnica sufinancira rad sportskih klubova, škola, i natjecanja u različitim sportovima, kao i rekreativne aktivnosti mladih. Planirana sredstva: 4.300.000,00 kuna Utrošena sredstva: 4.087.993,19 kuna Grad Križevci sufinancirao je programske aktivnosti članica, stručni rad, rad sportskih klubova, održavanje sportskih objekata i terena, sportske susrete i natjecanja, susrete izviđača - zborovanje, smotre, bdijenja i materijalne troškove. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: 1.515.800,00 kuna Općina Gola osigurava sredstva za poticanje rada športskih udruga. Planirana sredstva: 64.000,00 kuna Utrošena sredstva: 64.000,00 kuna VII. MOBILNOST INFORMIRANJE I SAVJETOVANJE Mjera 2. Izravno poduprijeti proširenje i standardizaciju povlastica za mlade i studente Grad Koprivnica subvencionira željeznički prijevoz za učenike i redovite studente te osigurava stipendije za učenike i studente. Planirana sredstva: 3.728.200,00 kuna Utrošena sredstva: 3.732.167,65 kuna Mjera 3. Poduprijeti jačanje mreže međunarodnih skautskih/izviđačkih centara Grad Koprivnica sufinancira aktivnosti odreda izviđača «Kamengrad» i «Bijeli javor». Planirana sredstva: 4.000,00 kuna Utrošena sredstva: 4.000,00 kuna Mjera 8.Informirati mlade Republike Hrvatske o europskim integracijama U Knjižnici «Fran Galović» Koprivnica postoji Internet kiosk i info točka. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: sredstva redovne djelatnosti KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA I. OBRAZOVANJE I INFORMATIZACIJA Mjera 4. Podupirati provođenje projekata i programa u svrhu praćenja darovitih učenika U Krapini i Đurmanecu se kontinuirano provodi nagrađivanje darovitih učenika Utrošena sredstva: 22.000,00 kuna i sredstva redovite djelatnosti

240

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Mjera 4. Poticati dostupnost školskih i prostora visokih učilišta onim udrugama koje učenicima i studentima nude neprofitne obrazovne, športske, izviđačke, kulturne, duhovne, informatičke programe, programe razvoja demokracije Općina Đurmanec je ovisno o programima i svojim mogućnostima stručno i financijski podupirala navedene aktivnosti. Utrošena sredstva: sredstva redovite djelatnosti III. SOCIJALNA POLITIKA Mjera 2. Razvijati sustav stipendiranja i kreditiranja učenika i studenata kao i sustavno informiranje o stipendijama i kreditima Učenicima i studentima grada Krapine dodijeljene su stipendije. Utrošena sredstva: 3.300.000,00 kuna Mjera 5. Poticati stambeno osamostaljivanje i samostalni život mladih Općina Đurmanec provodi program stambenog zbrinjavanja putem društveno poticane stanogradnje – POS na način da oslobađa od plaćanja do 30% cijene kvadrata stana, te osigurava niže kamatne stope na stambene kredite. Utrošena sredstva: sredstva redovite djelatnosti IV. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I REPRODUKTIVNO ZDRAVLJE Mjera 6. Razvijati i poticati redovite i posebne obrazovne programe usmjerene očuvanju zdravlja te promicanju zdravijeg načina življenja U suradnji sa Mrežom udruga Krapinsko-zagorske županije, Centrom za prevenciju ovisnosti Krapinsko-zagorske županije, Obiteljskim centrom Krapinsko-zagorske županije, Centrom za socijalnu skrb Donja Stubica, Klubovima liječenih alkoholičara i Policijskom upravom Krapinskozagorskom provedeni su projekti prevencije svih oblika ovisnosti kod mladih. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: 4.700,00 kuna Mjera 11. Poticati razvoj programa zdravstvenog odgoja s područja zaštite reproduktivnog zdravlja, smanjenja rizičnih ponašanja, štetnih navika i prevencije ovisnosti U Donjoj Stubici održana su predavanja, likovne kreativne radionice te je tiskan letak pod nazivom alkoholizam. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: sredstva redovne djelatnosti V. AKTIVNO SUDJELOVANJE MLADIH U DRUŠTVU Mjera 7. Poticanje volonterstva među mladima Obilježen je dan volontera te je održan međunarodni volonterski kamp. Također su prigodno obilježeni i Međunarodni dan mladih i Međunarodni dan mira te je održan sajam udruga Krapinskozagorske županije. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: 16.000,00 kuna Mjera 2. Poticanje mladih na aktivno sudjelovanje u društvu Općina Đurmanec udrugama mladih pomaže pri izradi programa za mlade te osigurava dostupnost programa za mlade široj javnosti putem web stranice Općine Đurmanec. Planirana sredstva: 12.000,00 kuna Utrošena sredstva: 12.000,00 kuna Mjera 2. Potaknuti dodjelu prostora na korištenje udrugama mladih i za mlade Općina Đurmanec financijski podupire uređenje prostora za korištenje udrugama mladih i za mlade općenito. Planirana sredstva: 11.000,00 kuna Utrošena sredstva: 11.000,00 kuna

241

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

Općina Kumrovec provodi sljedeće aktivnosti: Programi edukacije – pomoć u sufinanciranju za tečaj Stranog jezika (francuski). Pomoć Udruzi mladih – prikupljanje potpora za različite projekte Uključivanje ´Savjeta mladih´u razne rasprave s ciljem otkrivanja tematike razvojnih gospodarskih projekata, implementacija i prenamjena postojećih, podrške i zajedničkog razvitka. Planirana sredstva: 5.000,00 (sponzorstvo Francuske ambasade) Utrošena sredstva: 5.000,00 (sponzorstvo Francuske ambasade) VI. KULTURA MLADIH I SLOBODNO VRIJEME Mjera 1. Promicanje neformalnog obrazovanja mladih u području kulture i umjetnosti Organizirane su i provedene radionice moderne glazbe, kreativne i vokalno-instrumentalne radionice te sportske igre mladih i informiranje za aktivno građanstvo. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: 24.400,00 kuna Mjera 2. Nastaviti sufinanciranje rada postojećih klubova za mlade te poticati osnivanje novih klubova U Krapini se kontinuirano provodi sufinanciranje rada klubova za mlade Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: sredstva redovne djelatnosti Mjera 3. Osigurati sufinanciranje rada postojećih klubova za mlade te poticati osnivanje novih klubova Općina Đurmanec kontinuirano pruža tehničku i financijsku podršku radu udruga i klubova za mlade. Planirana sredstva: 2.000,00 kuna Utrošena sredstva: 2.000,00 kuna Mjera 7. Iskoristiti postojeću i stvoriti novu infrastrukturu koja će služiti širokom pokretu „Šport za sve“ Općina Đurmanec u suradnji sa klubovima za mlade i udrugama mladih kontinuirano provodi aktivnosti unapređenja postojeće i uređenja nove infrastrukture. Planirana sredstva: 10.000,00 kuna Utrošena sredstva: 10.000,00 kuna VII. MOBILNOST, INFORMIRANJE I SAVJETOVANJE Mjera 3. Poduprijeti jačanje mreže međunarodnih skautskih/ izviđačkih centara Općina Đurmanec surađuje u provođenju navedenih aktivnosti sukladno predloženim programima i ovisno o financijskim mogućnostima. Planirana sredstva: 1.000,00 kuna Utrošena sredstva: 1.000,00 kuna Ostale mjere: Povezivanje udruga i mladih preko portala www.zagor.info omogućuje protok informacija putem portala te je održana najava aktivnosti udruga s područja Krapinsko-zagorske županije na portalu. Zatim je omogućeno pružanje edukativnih i tehničkih usluga mladima i udrugama mladih te im je dostupan klupski i zabavni sadržaj kao i informacijski i kulturni centar. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: 113.000,00 kuna LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA I. OBRAZOVANJE I INFORMATIZACIJA Mjera 4. Podupirati provođenje projekata i programa u svrhu praćenja darovitih učenika Grad Gospić kontinuirano podupire rad s darovitim učenicima u odgojno-obrazovnim ustanovama.

242

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Planirana sredstva: 23.000,00 kuna Utrošena sredstva: 3.250,00 kuna Općina Brinje kontinuirano financira osnovnoškolska natjecanja. Planirana sredstva: 15.000,00 kuna Utrošena sredstva: 15.000,00 kuna Mjera 6. Podizanje razine informatičke pismenosti mladih Grad Otočac je u prostorima Narodne knjižnice uredio informatičku radionicu sa 12 kompjutora i osigurao besplatni pristup internetu cijeli dan. Također Gradska uprava Otočac financira školarinu za djelatnike koji su upisali doškolovanje. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: sredstva redovne djelatnosti Mjera 11. Poticati razvoj programa zdravstvenog odgoja s područja zaštite reproduktivnog zdravlja, smanjenja rizičnih ponašanja, štetnih navika i prevencije ovisnosti Grad Gospić kontinuirano podupire izradu zdravstveno-odgojnih publikacija (brošura, priručnika, letaka). Planirana sredstva: 5.000,00 kuna Utrošena sredstva: 3.690,00 kuna Mjera 13. Uspostaviti mehanizme suradnje roditelja i škole kojima bi se povezao obiteljski odgoj s odgojnom ulogom škole Grad Novalja u suradnji s Obiteljskim centrom Ličko-senjske županije kontinuirano provodi povezivanje i razmjenu iskustava u odgoju i obrazovanju djece rezultat čega je bolja komunikacija između roditelja, djece i institucija. Planirana sredstva: 24.500,00 kuna Utrošena sredstva: 24.500,00 kuna Grad Otočac u svrhu edukacije o odgovornom roditeljstvu održao je tečaj “Škola za roditelje“ Planirana sredstva: 8.000,00 kuna Utrošena sredstva: 8.000,00 kuna II. ZAPOŠLJAVANJE I PODUZETNIŠTVO Mjera 1. Osigurati mladim tražiteljima prvog zaposlenja prilagođenu podršku i mjere koje bi olakšale ulazak na tržište rada, poput usluga profesionalnog usmjeravanja (profesionalnog informiranja i savjetovanja), dodatnog usavršavanja te rane i personalizirane podrške Ličko-senjska županija kontinuirano provodi specifične programe profesionalnog informiranja i savjetovanja mladih nezaposlenih osoba za aktivnosti traženja posla na tržištu rada i planiranje razvoja karijere. Godine 2010. u programu je sudjelovalo 30 mladih od čega 5 poduzetnika početnika. Planirana sredstva: 180.000,00 kuna Utrošena sredstva: 180.000,00 kuna Mjera 3. Poticati i subvencionirati zapošljavanje i poduzetništvo mladih Županija promiče dostupne subvencije i olakšica za mlade kroz različite oblike informiranja i prilikom održavanja stručnih skupova, konferencija i okruglih stolova te subvencionira kamatne stope na poduzetničke kredite, uključujući i kredite mladima (prema projektima Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva – Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva i Lokalni projekti – mikrokreditiranje u čiju se provedbu uključila Ličko-senjska županija i dio jedinica lokalne samouprave). Sveukupno planirana sredstva: 250.000,00 kuna Sveukupno utrošena sredstva:cca 50.000,00 kuna Općina Plitvička jezera surađuje s poduzetnicima i s ostalim ustanovama na području općine i sa Zavodom za zapošljavanje, a u svezi zapošljavanja mladih.

243

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: sredstva redovne djelatnosti Grad Otočac je osigurao logističku podršku u realizaciji programa za zapošljavanje mladih. Nadalje, u svrhu društvenog angažmana nezaposlenih mladih osnovan je Multimedijalni centar za mlade i Studentski zbor. Također se potiče osnivanje i djelovanje klubova za mlade u gradu i mjesnim odborima koji rade na neprofitnoj osnovi. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: sredstva redovne djelatnosti III. SOCIJALNA POLITIKA Mjera 1. Prevenirati nepohađanje i napuštanje škole poticanjem nastavka obrazovanja Grad Otočac Osigurava materijalne uvjete i potporu za povratak u sustav formalnog obrazovanja za mlade koji su ga prekinuli. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: sredstva redovne djelatnosti Mjera 1. Poticati inicijative usmjerene na uvažavanje različitosti i jačanje socijalne integracije mladih iz socijalno marginaliziranih skupina , mladih s invaliditetom i teškoćama u razvoju, mladih u područjima pogođenim ratom, u ruralnim područjima, otocima i malim mjestima. Grad Otočac osigurava pomoć mladima s invaliditetom i teškoćama u razvoju kroz osiguravanje prijevoza za djecu s teškoćama u razvoju i pomoć u kretanju po školama. Planirana sredstva: 8.000,00 kuna Utrošena sredstva: 8.000,00 kuna IV. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I REPRODUKTIVNO ZDRAVLJE Mjera 3. Inicirati pokretanje kontinuiranih edukacijskih programa i kampanja u javnim medijima, radi promicanja i unapređivanja zdravlja i zdravih stilova života mladih Grad Gospić kontinuirano planira i provodi medijske kampanje o promicanju i unapređivanju zdravlja i zdravih stilova života mladih, u obliku serije tematskih emisija po modelu kontakt emisija i parlaonica te poticanje projekata zdravstvenog odgoja kroz tiskane medije za mlade. Planirana sredstva: 30.000,00 kuna Utrošena sredstva: 16.795,31 kuna Grad Otočac provodi program sveobuhvatnog pristupa zdravlju i promicanju zdravlja u školama. Program se provodio u obliku serije tematskih emisija po modelu kontakt emisija i parlaonica. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: sredstva redovne djelatnosti Mjera 6. Razvijati i poticati redovite i posebne obrazovne programe usmjerene očuvanju zdravlja te promicanju zdravijeg načina življenja Općina Plitvička jezera provodi kontinuiranu suradnju s Centrom za socijalnu skrb, Policijskom postajom, školama i drugim ustanovama te organizira predavanja za osnovne i srednju škole o ovisnostima, nasilju u obitelji i spolno prenosivim bolestima. Također vezano uz zdravstvenu zaštitu mladih, Općina ostvaruje stalnu suradnju sa zdravstvenim ustanovama. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: sredstva redovne djelatnosti Grad Novalja kontinuirano potiče razvijanje svijesti kod mladih i njihovih roditelja o važnosti suzbijanja ovisnosti i zlouporabi droga. U tu svrhu organizirano je predavanje dr. sc. Slavka Sakomana na temu „Uloga liječnika PZZ u suvremenom liječenju bolesti ovisnosti - suradnja svih službi“. Planirana sredstva: 5.000,00 kuna Utrošena sredstva: 5.000,00 kuna

244

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

V. AKTIVNO SUDJELOVANJE MLADIH U DRUŠTVU Mjera 2. Poticanje mladih na aktivno sudjelovanje u društvu Osnovan je Savjet mladih Ličko-senjske županije. Planirana sredstva: 8.000,00 kuna Utrošena sredstva: 8.000,00 kuna U gradu Otočcu izabrani su članovi Gradskog savjeta mladih. Mladima je omogućeno da preuzmu odgovornost u odlučivanju u sustavu odlučivanja lokalne samouprave o pitanjima financiranja udruga mladih i pitanja koja se tiču života mladih u Otočcu. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: sredstva redovne djelatnosti Osnovan je savjet mladih općine Brinje. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: sredstva redovne djelatnosti Na nivou škola kao i na nivou lokalne samouprave osigurava se sudjelovanje mladih u praćenju i odlučivanju pitanja koje se tiču života mladih na području općine Plitvička jezera. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: sredstva redovne djelatnosti Osnovan Savjet mladih Općine Karlobag. Mjera 5. Potaknuti dodjelu prostora na korištenje udrugama mladih i za mlade Grad Otočac je adaptirao prostor bivšeg „Doma armije“ za mlade i osnovao Multimedijalni centarostalo je još urediti okoliš pa da se prostori mogu dati u uporabu. Svake godine Grad ulaže velika sredstva za održavanje i izgradnju športskih objekata, športske udruge mladih koriste školske športske dvorane a za rad udruga koriste se i prostori Gradskog pučkog otvorenog učilišta Planirana sredstva: 4.000.000,00 kuna Utrošena sredstva: 4.000.000,00 kuna Općina Donji Lapac bez naknade osigurava prostorije kao i financijsku potporu za rad SD Donji Lapac tj. fitnes kluba te Nogometnog kluba Donji Lapac. Planirana sredstva: 2.500,00 kuna Utrošena sredstva: 4.000,00 kuna VI. KULTURA MLADIH I SLOBODNO VRIJEME Mjera 3. Osigurati sufinanciranje rada postojećih klubova za mlade te poticati osnivanje novih klubova Grad Gospić i u 2010. godini nastavlja s financiranjem rada klubove za mlade. Natječaj redovito provoditi na godišnjoj razini i sufinancirati klubove tijekom cijele godine. Planirana sredstva: 20.000,00 kuna Utrošena sredstva: 10.000,00 kuna Grad Otočac sufinancira potrebe mladih na planu kulturnih aktivnosti i ostalih oblika organiziranog korištenja slobodnog vremena. Sustavno je poticana kreativnost, te osposobljavanje za aktivno sudjelovanje u kulturnom životu Grada. Financirani su programi udruga koje djeluju na području kulture mladih i za mlade te kreativnog izražavanja mladih. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: sredstva redovne djelatnosti Mjera 8. Promicati važnost tjelesne aktivnosti mladih

245

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Grad Gospić kontinuirano putem javnih natječaja financira projekte u športu s naglaskom na financiranje športskih udruga koje svojim projektima i djelovanjem potiču na masovno bavljenje rekreativnim športom mladih. Planirana sredstva: 1.613.407,00 kuna Utrošena sredstva: 1.492.748,33 kuna Grad Otočac je izdvojio sredstva iz Gradskog proračuna za poticanje amaterskog sporta i sportske rekreacije te su uređeni i izgrađeni prostori za šport i rekreaciju. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: sredstva redovne djelatnosti Grad Novalja kontinuirano potiče uključivanje mladih u aktivnosti koje doprinose razvoju športa na području grada Novalje, osigurava uvjete u Gradskoj športskoj dvorani za aktivan rad športskih klubova poput taekwon-do i kluba odbojke Novalja. Planirana sredstva: 90.550,00 kuna Utrošena sredstva: 90.550,00 kuna Općina Brinje je financirala školu taekwondoa za učenike. Planirana sredstva: 30.000,00 kuna Utrošena sredstva: 30.000,00 kuna Općina Plitvička jezera financijski podupire održavanje prvenstva općine u malom nogometu za mlađi i stariji uzrast, prvenstvo općine u šahu, biljaru i pikadu te sufinanciranjem i nagrađivanjem potiče i ostala natjecanja mladih. Također je uređena biciklistička staza i šetnica. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: sredstva redovne djelatnosti Općina Vrhovine - osnovan je Sportski klub, planinarska udruga i Klub mladih informatičara. Planirana sredstva: 4.673,15 kuna Utrošena sredstva: 4.673,15 kuna VII. MOBILNOST, INFORMIRANJE I SAVJETOVANJE Mjera 5. Podupirati omladinska i studentska informativna i obrazovna glasila na nacionalnoj i lokalnoj razini Grad Gospić putem natječaja kontinuirano financira projekte koji se odnose na izdavanje omladinskih studentskih i informativnih glasila. Planirana sredstva: 18.000,00 kuna Utrošena sredstva: 17.202,15 kuna

Ostale mjere: U Otočcu su uspostavljeni školski stručni timovi u Osnovnoj i Srednjoj školi u cilju unapređenja rada s mladima na pozitivnim aspektima razvoja modernog društva uz poseban naglasak na zaštiti prirode i kulturnih dobara. Poticalo se otvaranje savjetovališta za mlade u cilju pomoći mladima u njihovom osobnom rastu, razvoju, sazrijevanju i prilagođavanju različitim životnim uvjetima kako bi se mladi osposobili za samostalno rješavanje aktualnih problema. Na Hrvatskom radio Otočcu održano je niz emisija u koje su bile uključene sve institucije s područja Grada i gdje se izravno upoznavala šira javnost o pozitivnim i negativnim pojavama na području Grada Otočca, (13 emisija činilo je jedan ciklus, što se ponavljalo ovisno o potrebama). Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: sredstva redovne djelatnosti MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

246

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

I. OBRAZOVANJE I INFORMATIZACIJA Mjera: 4. Podupirati provođenje projekata i programa u svrhu praćenja darovitih učenika Proveden projekt „Osnovne škole – centri izvrsnosti“. Utrošena sredstva: 1.000.000,00 kuna II. ZAPOŠLJAVANJE I PODUZETNIŠTVO Mjera 3. Poticati i subvencionirati zapošljavanje i poduzetništvo mladih Kroz provedbu programa javnih radova zaposlene su dvije osobe mlađe od 30 godina. Planirana sredstva: 54.000,00 kuna Utrošena sredstva: 53.360,00 kuna III. SOCIJALNA POLITIKA Mjera 5. Poticati stambeno osamostaljivanje i samostalni život mladih Sukladno Strategiji stanovanja koja uključuje rješavanje pitanja stambenog zbrinjavanja mladih temeljem objektivnih pokazateljima o potrebama i najboljim mogućim modelima stambenog zbrinjavanja mladih od 2009. - 2013. godine provedeno je: anketa o stambenim potrebama i smanjenje cijene stambenih prostora u vlasništvu Općine Domašinec. Provedba mjere ovisi o zainteresiranosti mladih obitelji. Utrošena sredstva se odnose na ulaganja u visini vrijednosti zemljišta u vlasništvu Općine Domašinec te komunalnu infrastrukturu kao udjel pri izgradnji u sklopu društveno poticane stanogradnje. IV. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I REPRODUKTIVNO ZDRAVLJE Mjera 1. Unapređivanje tjelesnog i mentalnog zdravlja Na području Međimurske županije Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije proveo je projekt primarne prevencije raka vrata maternice „Edukacijom i cijepljenjem protiv humanog papilloma virusa“ za roditelje i učenike 7. razreda svih osnovnih škola u Međimurju (doze cjepiva podmirili su roditelji, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i Međimurska županija). Na području Općine Mala Subotica i Općine Domašinec subvencionirano je cjepivo protiv humanog papilloma virusa. Pri Djelatnosti za školsku medicinu Zavoda za javno zdravstvo međimurske županije djeluje savjetovalište za zaštitu reproduktivnog zdravlja djece i mladih, a savjetovališni rad se obavlja i jednom tjedno u tri srednje škole u Međimurskoj županiji te savjetovalište za djecu i mlade u kojem je stalno zaposlen psiholog, a jednom tjedno u savjetovalištu radi i socijalna radnica i defektologinja za poremećaje u ponašanju. Savjetovališni rad obavlja se i putem SMS poruka i telefonom te elektroničkim putem (e-mail, Facebook). Svi učenici prvih razreda srednjih škola (oko 1.500 učenika) obuhvaćeni su predavanjem o spolno prenosivim bolestima i zaštiti od neželjene trudnoće, istim predavanjem obuhvaćeni su i učenici iz Učeničkog doma Graditeljske škole. Predavanjem o planiranju obitelji obuhvaćena je trećina maturanata (oko 300 učenika). Povodom 1. prosinca, Međunarodnog dana borbe protiv AIDS-a, održana su predavanja u srednjim školama za predstavnike učeničkog vijeća. Program prevencije pušenja i pijenja alkohola mladih proveden je u tri razreda za učenike 6., 7. i 8. razreda osnovne škole. Održane su sportske igre mladih edukatora iz 9 škola u Međimurskoj županiji pod nazivom: „I alkohol je droga, mi smo izabrali sport i zdravlje“. U 10 osnovnih škola provedena je edukacija roditelja i učenika 8. razreda na temu štetnosti sredstava ovisnosti. Dio gore navedenih aktivnosti proveden je u suradnji s udrugama Autonomni centar ACT i „Osmijeh“. Planirana sredstva: U svrhu ranog otkrivanja i pravovremenog liječenja spolno prenosivih bolesti i raka vrata maternice planirano je 169.000,00 kuna. Utrošena sredstva: U svrhu ranog otkrivanja i pravovremenog liječenja spolno prenosivih bolesti i raka vrata maternice utrošeno je 157.012,50 kuna.

247

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Mjera 2. Osigurati rad višenamjenskih savjetovališta unutar zdravstvenog sustava, pri službama školske medicine, uz podršku obrazovnog sustava i kompetentnih organizacija civilnog društva. U svakoj županiji potrebno je odrediti jedinicu koja će biti centar podrške pružanja informacija, provođenja kvalitetnih programa u svezi spolnih bolesti, bolesti ovisnosti, pomoći u kriznim situacijama, rizičnim ponašanjima, problematike spola, seksualnosti i reproduktivnog zdravlja. Savjetovalište za zaštitu reproduktivnog zdravlja djeluje u okviru Djelatnosti za školsku medicinu Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije, u radu istog sudjeluju tri tima školske medicine: liječnik specijalist školske medicine i medicinska sestra. Jednom tjedno organiziran je i savjetovališni rad u 3 srednje škole u Međimurskoj županiji. Mjera 3. Inicirati pokretanje kontinuiranih edukacijskih programa i kampanja u javnim medijima, radi promicanja i unapređivanja zdravlja i zdravih stilova života mladih Svi učenici 3. razreda osnovne škole (1.315) obuhvaćeni su predavanjem i radionicom o važnosti pravilne prehrane i tjelesne aktivnosti. Svi učenici 5. razreda (1.328) u okviru predavanja o pubertetu obuhvaćeni i predavanjem o pravilnim higijenskim navikama. Oko 150 učenika 7. i 8. razreda osposobljeno je da kao vršnjački edukatori predaju o štetnosti pušenja i pijenja alkohola. Oko 50 učenika srednjih škola također osposobljeno su kao vršnjački edukatori o štetnosti pušenja i pijenja alkohola. U suradnji s županijskom koordinatoricom Školskih preventivnih programa, Gimnazijom Čakovec i Županijskom ligom protiv raka Čakovec organizirano je obilježavanje Svjetskog dana nepušenja parlaonicom u kojoj su uz učenike Gimnazije Čakovec sudjelovali i stručnjaci iz područja zdravstva. Djelatnici odjela pulmologije Županijske bolnice Čakovec u isto vrijeme omogućili su svim zainteresiranim građanima obavljanje spirometrije. U suradnji s voditeljima Školskih preventivnih programa je organizirana tribina za roditelje i radionice za učenike na temu štetnosti svih vrsta ovisnosti. Susret učenika 7. i 8. razreda osnovnih škola, predstavnika Vijeća roditelja i voditelja Školskih preventivnih programa održan je u Područnoj školi Pušćine. Oko 50 učenika srednje škole educirano je za vršnjačke edukatore na temu zaštite reproduktivnog zdravlja. U okviru akcije Čakovec prijatelj djece i Grad Prelog prijatelj djece poticane su u okviru Dječjih foruma i Dječjih vijeća i rasprave o zdravstvenim temama u suradnji s djelatnicima osnovnih škola. Organizirana je javna tribina „Zaštitimo reproduktivno zdravlje mladih“ radi senzibiliziranja javnosti na problem spolno prenosivih infekcija. Proveden je projekt primarne prevencije raka vrata maternice: “Edukacijom i cijepljenjem protiv humanog papilloma virusa“ za roditelje i učenike 7. razreda svih osnovnih škola u Međimurju. Projekt je Zavod za javno zdravstvo proveo u suradnji s Međimurskom županijom i svim gradovima i općinama. U suradnji s udrugom ZORA za nenasilje i ljudska prava proveden je projekt prevencije spolno prenosivih infekcija „Širi znanje, a ne SPB“ u snimanju edukativnog filma za mlade „Ti i ja, educirajmo se zajedno“. To je film koji progovara o zaštiti reproduktivnog zdravlja mladih i razbijanju mitova i predrasuda u koje mladi često vjeruju i time dovode u opasnost svoje zdravlje. U provedbu projekta „Zajedno za bolje zdravlje djece i odraslih“ koji se provodi u školskoj godini 2010./2011. uključene su Djelatnost za javno zdravstvo i Djelatnost školske medicine Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije. Cilj projekta je promoviranje zdravog životnog stila kroz provođenje radionica o zdravoj prehrani i fizičkoj aktivnosti te procjena pokazatelja uhranjenosti te prehrambenih navika i navika kretanja za zaposlenike osnovnih škola, djecu 5. razreda i njihove roditelje. Nakon motivacijskih radionica slijedi intervencija od 15 tjedana tijekom koje se edukativni materijali šalju zaposlenicima škola i roditeljima djece 5. razreda e-mailom ili poštom. Djelatnost školske medicine za djecu 5. razreda održat će 2 radionice na temu zdrave prehrane. Po završetku programa slijedit će završna evaluacija. Program se provodi u suradnji s Kineziološkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu te Zavodom za javno zdravstvo iz Murske Sobote, a pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi. Edukacijske materijale o pravilnoj prehrani priprema Djelatnost za javno zdravstvo Međimurske županije, o tjelesnoj aktivnosti prof. kineziologije s Kineziološkog fakulteta Sveučilišta i Zagrebu, a recepte za pripremu zdravih obroka

248

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
uz navođenje nutritivnih i kalorijskih vrijednosti tih obroka pripremaju stručnjaci Zavoda za javno zdravstvo iz Murske Sobote. Trenutno se projekt provodi u 5 osnovnih škola u Međimurskoj županiji. Projektom će biti obuhvaćeno 236 zaposlenika osnovnih škola, te 237 djece 5. razreda te isto toliko njihovih roditelja. U četiri kontrolne škole će se samo provesti anketiranje zaposlenika škola te djece 5. razreda, kao i njihovih roditelja. Na području Općine Sveti Martin na Muri održan je program o zdravom načinu života koji je uključivao predavanja stručnog medicinskog osoblja. Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije u suradnji s Policijskom upravom Međimurskom proveli su projekt „Živim život bez nasilja“. U suradnji sa Savezom klubova liječenih alkoholičara Međimurja organizirana je javna tribina „Alkoholizam i nasilje – Što se sve događa iza zatvorenih vrata?“ Kontinuirano se provodi: savjetovališni rad usmjeren zaštiti mentalnog zdravlja djece i adolescenata, savjetodavni rad s obiteljima djece i mladih s poremećajem mentalnog zdravlja i s obiteljima eksperimentatora, savjetodavni i edukacijski rad s djelatnicima škola, testiranje na droge rizičnih skupina i pojedinaca, sudjelovanje u provođenju preventivnih programa u školama i unaprjeđenje prepoznavanja i ranog otkrivanja visoko rizične populacije. Planirana sredstva: U svrhu provedbe projekta „Zajedno za bolje zdravlje djece i odraslih“ planirano je 16.000,00 kuna. Utrošena sredstva: U svrhu provedbe projekta „Zajedno za bolje zdravlje djece i odraslih“ utrošeno je 16.000,00 kuna. VI. KULTURA MLADIH I SLOBODNO VRIJEME Mjera 7. Iskoristiti postojeću i stvoriti novu infrastrukturu koja će služiti širokom pokretu „Šport za sve“. Sukladno provedenoj analizi izrađen je plan obnove i izgradnje športsko-rekreacijskih objekata. Izgrađene su nove sportske dvorane te se osigurava optimalno korištenje postojećih sportskih objekata. Mjera 8 . Promovirati važnost tjelesne aktivnosti mladih Sufinanciranjem programa športskih udruga na području Općine Šenkovec i Općine Mala Subotica ostvareno je povećanje broja učenika i mladih koji se uključuju u športske aktivnosti. Planirana sredstva: 93.000,00 kuna Utrošena sredstva: 98.500,00 kuna Dodatne aktivnosti usmjerene mladima U svrhu promoviranja kulturnih vrijednosti putem provedbe aktivnosti za mlade u sklopu projekata na području Općine Šenkovec utrošeno je 19.000,00 kuna. Planirana sredstva: 13.000,00 kuna Utrošena sredstva: 19.000,00 kuna Na području Općina Mala Subotica u svrhu poticanja osnivanja i djelovanja savjeta mladih, uključivanja mladih u odlučivanje i rad lokalne zajednice, dodjele prostora za djelovanje udruga mladih i za mlade utrošeno je 23.000,00 kuna. Planirana sredstva: 23.000,00 kuna Utrošena sredstva: 23.000,00 kuna Sveukupno planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Sveukupno utrošena sredstva: 1.366.872,50 kuna OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA I. OBRAZOVANJE I INFORMATIZACIJA Mjera 1. Uspostaviti sustav vrednovanja neformalnog obrazovanja

249

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Županija sufinancira stjecanje osnova komunikacijskih vještina i odnosa s javnošću, stjecanje vještina i kompetencija za aktivnije sudjelovanje mladih u političkom životu zajednice. Planirana sredstva: 7.000,00 kuna Utrošena sredstva: 7.000,00 kuna II. ZAPOŠLJAVANJE I PODUZETNIŠTVO Mjera 3. Poticati i subvencionirati zapošljavanje i poduzetništvo mladih Županija potiče plaćanje subvencije kamate na poduzetničke kredite u Projektu "Lokalni projekti razvoja – Poduzetnik" za 2004. godinu i Projekt Poduzetništvo mladih. Provedba projekte je predviđena od 2005. do 2016. godine. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: 132.539,76 kuna Županija raspisuje natječaj za podnošenje prijava za dodjelu nagrada za najbolje poduzetničke ideje na području Osječko-baranjske županije. Planirana sredstva: 130.000,00 kuna Utrošena sredstva: 130.000,00 kuna Županija potiče animiranje mladih da se bave novim tehnologijama što je prilika mladim inovatorima i nositeljima poslovnih ideja da ispitaju tržišnu vrijednost svoje inovacije i započinjanje poslovanja. Motivira mlade da se bave poduzetništvom te potiče razvoj turizma u regiji. Planirana sredstva: 13.330,00 kuna Utrošena sredstva: 13.330,00 kuna III. SOCIJALNA POLITIKA Mjera 4. Poticati inicijative usmjerene na uvažavanje različitosti i jačanje socijalne integracije mladih iz socijalno marginaliziranih skupina, mladih s invaliditetom i teškoćama u razvoju, mladih u područjima pogođenim ratom, u ruralnim područjima, otocima i malim mjestima Financijski podržano realiziranje projekta „Program terapijskog i sportskog jahanja u 2010.“ , „Terapijsko jahanje za osobe s posebnim potrebama“ i „Proširimo naš svijet“. Planirana sredstva: 39.052,98. kuna Utrošena sredstva: 39.052,98 kuna Mjera 5. Poticati stambeno osamostaljivanje i samostalni život mladih Štićenicima uključenim u stambene zajednice u programu Inkluzije kroz tretmanske programe osigurano je ujednačavanje životnih šansi i reduciranje rizika od socijalne isključenosti. Planirana sredstva: 20.000,00 kuna Utrošena sredstva: 20.000,00 kuna IV. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I REPRODUKTIVNO ZDRAVLJE Mjera 6. Razvijati i poticati redovite i posebne obrazovne programe usmjerene očuvanju zdravlja te promicanju zdravijeg načina življenja Organizirano stanovanje za rehabilitirane ovisnike uz osiguranu stručnu pomoć korisnicima stambene zajednice. Kapacitet stambene zajednice je 12 osoba. Planirana sredstva: 10.000,00 kuna Utrošena sredstva: 10.000,00 kuna U Osječko-baranjskoj županiji održane su tribine kroz koje se nastojalo utjecati na smanjenje zdravstvenih i socijalnih posljedica zlouporabe droga, kao i ostalih ovisnosti, te prevencija i suzbijanje ovisnosti o drogama, alkoholu i pušenju među djecom i mladima. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: sredstva redovne djelatnosti V. AKTIVNO SUDJELOVANJE MLADIH U DRUŠTVU Mjera 2. Poticanje mladih na aktivno sudjelovanje u društvu

250

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Osječko-baranjska županija sufinancira donošenje Programa rada i Financijskog plana Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije za 2010. godinu. Planirana sredstva: 100.000,00 kuna Utrošena sredstva: 100.000,00 kuna Županija sufinancira brojne kulturne, sportske glazbene, duhovne, humanitarne, prezentacijske i natjecateljske aktivnosti kroz sedam dana festivala, potiče obilježavanje Međunarodnog dana mladih. Također, održana je javna tribina "Okrugli stol" u organizaciji Županijskog savjeta mladih Osječkobaranjske županije te se radi na poticanju izrade regionalnog programa za mlade i osiguravanje dostupnosti regionalnog programa za mlade široj javnosti putem web stranice. Ostale mjere: Poticanje kreativnosti mladih u društvu. Županija Osječko-baranjska je provela projekt „Najbolji maturantski slogan 2010“. Planirana sredstva: 126.000,00 kuna Utrošena sredstva: 126.000,00 kuna VI. KULTURA MLADIH I SLOBODNO VRIJEME Mjera 2. Osigurati sredstva za međunarodnu kulturnu suradnju organizacija civilnog društva s područja kulture mladih i za mlade, osobito sa zemljama regije i zemljama EU Usvojen je Strateški program Regionalne mreže mladih za 2009. – 2010. Provedba je započela u lipnju 2010. godine, te se radilo na upoznavanju mladih s temama na Drugi svjetski rat i Domovinski rat u Hrvatskoj. Planirana sredstva: 5.000,00 kuna Utrošena sredstva: 5.000,00 kuna Ostale mjere: Županija Osječko-baranjska podupire projekt "Secesijska baština" (međunarodna kulturna suradnja između III. Gimnazije u Osijeku, gimnazije Eisenstadta i Oberpullendorfa iz Austrije i Gimnazije iz 13. okruga Budimpešte - za koji je utrošeno 5.000,00 kuna). Sufinanciranje projekta "Učenička likovna inicijativa" (za koji je utrošeno 10.000,00 kuna). Proveden je projekt "Foto susret" u Donjem Miholjcu (za koji je utrošeno 3.000,00 kuna). Planirana sredstva: 8.000,00 kuna Utrošena sredstva: 18.000,00 kuna Mjera 4. Omogućiti sudjelovanje mladih umjetnika u nacionalnim i međunarodnim kulturnim projektima te u međunarodnim kulturnim razmjenama Provođenje projekta "Slavonska brucošijada" u svrhu promocije tamburaške glazbe među mladima te očuvanje kulturne baštine Slavonije i Baranje. Planirana sredstva: 4.045,50 kuna Utrošena sredstva: 4.045,50 kuna Mjera 8. Promicati važnost tjelesne aktivnosti mladih Provedeni projekti "Plešimo kroz studij" i "Širimo plesnu kulturu". Planirana sredstva: 9.000,00 kuna Utrošena sredstva: 9.000,00 kuna VII. MOBILNOST INFORMIRANJE I SAVJETOVANJE Ostale mjere: Županija Osječko-baranjska sufinancira Susret – konferenciju u sklopu projekta "Međunarodni susret mladih gradova prijatelja grada Osijeka". Svrha je upoznavanje gradova sudionika Susreta i predstavljanje projekta te uspostavljanje trajne suradnje s mladima gradova prijatelja grada Osijeka kroz projekt "Friends forever". Planirana sredstva: 3.820,00 kuna Utrošena sredstva: 3.820,00 kuna

251

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA II. ZAPOŠLJAVANJE I PODUZETNIŠTVO Mjera 1. Osigurati mladim tražiteljima prvog zaposlenja prilagođenu podršku i mjere koje bi olakšale ulazak na tržište rada, poput usluga profesionalnog usmjeravanja (profesionalnog informiranja i savjetovanja), dodatnog usavršavanja te rane i personalizirane podrške Požeško-slavonska županija potiče mlade na području Županije da nađu prvi posao i na taj način steknu uvjete za polaganje stručnih ispita te stjecanje radnih iskustava. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: 1.620,36 kuna III. SOCIJALNA POLITIKA Mjera 2. Razvijati sustav stipendiranja i kreditiranja učenika i studenata, kao i sustavno informiranje o stipendijama i kreditima. Požeško-slavonska županija ima razvijen sustav stipendiranja učenika i studenata. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: 324.650,00 kuna Grad Lipik osigurava stipendije za studente. Planirana sredstva: 183.600,00 kuna Utrošena sredstva: sredstva redovne djelatnosti Grad Požega razvijenim sustavom stipendiranja potiče korisnike stipendija socijalno ugroženih kategorija, kao i potpora stipendistima koji će steći zanimanja koja ulaze u deficitarna zanimanja na području Grada Požege. Planirana sredstva: 238.500,00 kuna Utrošena sredstva: 224.250,00 kuna IV. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I REPRODUKTIVNO ZDRAVLJE Mjera 1. Unapređivanje tjelesnog i mentalnog zdravlja mladeži Grad Lipik sufinancira prevenciju HPV infekcije. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: sredstva redovne djelatnosti Grad Pakrac sufinancirao je preventivna predavanja o HPV, spolnoj higijeni i zaštiti u osnovnoj školi – prevencija JPV-a. Planirana sredstva: 2.000,00 kuna Utrošena sredstva: 1.800,00 kuna Mjera 2. Osigurati rad višenamjenskih savjetovališta unutar zdravstvenog sustava, pri službama školske medicine, uz podršku obrazovnog sustava i kompetentnih organizacija civilnog društva. U svakoj županiji potrebno je odrediti jedinicu koja će biti centar podrške pružanja informacija, provođenja kvalitetnih programa u svezi spolnih bolesti, bolesti ovisnosti, pomoći u kriznim situacijama, rizičnim ponašanjima, problematike spola, seksualnosti i reproduktivnog zdravlja. Grad Pakrac sufinancira provođenje programa Testiranje na droge po suglasnosti roditelja, učenici Srednje škole Pakrac. Dva pozitivna nalaza – sve predviđene mjere poduzete. Planirana sredstva: 2.000,00 kuna Utrošena sredstva: 8.133,00 kuna Mjera 3. Inicirati pokretanje kontinuiranih edukacijskih programa i kampanja u javnim medijima, radi promicanja i unapređivanja zdravlja i zdravih stilova života mladih Grad Požega je u svibnju održao manifestaciju - Požega, zdravi grad, na kojoj su sudjelovali svi koji proizvode zdravu hranu, bave se športom i rekreacijom da bi živjeli zdravije. Navedena manifestacija se održava po osmi put u Gradu Požegi. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti

252

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Utrošena sredstva: sredstva redovne djelatnosti Mjera 4. Kontinuirano provoditi programe razvijanja prometne kulture i veće sigurnosti u prometu za mlade kroz posebne školske aktivnosti i kampanje radi smanjenja broja ozljeda i smrtnosti u prometu te programe za osvješćivanje mladih u pogledu opasnosti rukovanja oružjem i zaostalim minsko-eksplozivnim sredstvima U svibnju se u Požegi održava manifestacija – Dan motora koju organizira Udruga Dan motora uz sudjelovanje Prometne policije i žurne službe –Dobrovoljnog vatrogasnog društva Požega, Javne vatrogasne postrojbe Požega, Hitna služba Doma zdravlja, Gorska služba spašavanja. Motoristi su provezli vožnju spretnosti, izložili nove motore i old timere, te je organizirana izložba. Cilj je manifestacije pojačati svijest o sigurnosti u prometu, posebno vozača motocikla, te preventivno utjecati na smanjenje broj nesreća. Planirana sredstva: 5.000,00 kuna Utrošena sredstva: 5.000,00 kuna V. AKTIVNO SUDJELOVANJE MLADIH U DRUŠTVU Mjera 2. Poticanje mladih na aktivno sudjelovanje u društvu Osnovan je Savjet mladih na području Grada Požege 2008. godine, a u 2010. godini provedeni su ponovni izbori za Savjet mladih. Planirana sredstva: 5.000,00 kuna Utrošena sredstva: sredstva redovne djelatnosti VI. KULTURA MLADIH I SLOBODNO VRIJEME Mjera 3. Osigurati sufinanciranje rada postojećih klubova za mlade te poticati osnivanje novih klubova Požeško-slavonska županija sufinancira rad udruga i klubova mladih. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: 50.000,00 kuna Grad Požega kroz Program javnih potreba u kulturi i Program javnih potreba ostalih udruga i društava svake godine kontinuirano financira rad postojećih udruga i društava za mlade s područja Grada, kao što su: GG Trenkovi panduri, GFR Film video, Udruga Požeške mažoretkinje, Plesni studio Marine Mihelčić, Twirling klub, Plesni klub Boa, Plesna radionica Ilijane Lončar, Incerum, Požeški tamburaški orkestar, Društvo naša djeca, Športski tiplerski klub, Udruga uzgajivača malih životinja i druge. Planirana sredstva: 447.000,00 kuna Utrošena sredstva: 435.900,00 kuna Mjera 6. Nastaviti razvijati i dodatno osnažiti školski i sveučilišni šport u skladu s interesima učenika i studenata. Požeško-slavonska županija financiranjem potiče bavljenje športom. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: 60.000,00 kuna Športska društva s područja Grada Požege koja se bave radom s mladima učlanjene su u Požeški športski savez, putem kojeg podnose svoje zahtjeve za financiranje rada s mladima (Judo klub Judokan, ŠNK Slavonija, GD Sokol, RK Požega, BK Graciano, Taekwando, KK Požega i drugi). Osim kroz poziciju rad s mladima, isti se financira i kroz športske aktivnosti ostalih športskih društava u koje nisu uključeni samo mladi. U protekloj godini osiguran je semafor za ŠD Grabrik uz sufinanciranje Grada Požege. Planirana sredstva: 1.911.600,00 kuna Utrošena sredstva: 1.868.929,44 kuna PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

253

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
I. OBRAZOVANJE I INFORMATIZACIJA Mjera: 4. Podupirati provođenje projekata i programa u svrhu praćenja darovitih učenika Grad Rijeka godišnje dodjeljuje 165 stipendija za učenike 3. i 4. razreda srednjih škola i studente. Mjesečna stipendija za korisnike koji se školuju u Rijeci i Opatiji iznosi 850,00 kuna, dok za korisnike koji se školuju izvan Rijeke iznosi 1.100,00 kuna. I ove su godine financirana dva izvannastavna programa za darovite učenike osnovnih škola: program za likovno darovite učenike "Likovni istraživački atelje darovitih osnovnoškolca" (“LIADO”) i program za darovite učenike-matematičare "E-matematička učionica". Grad je sufinancirao učitelje za neposredan rad s učenicima te materijalne rashode. U školskoj 2008./2009. godini 65 prosvjetnih djelatnika riječkih osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova pripremalo je 56 učenika i 19 skupina učenika ekipno koji su osvojili jedno od prva tri mjesta na državnoj i međudržavnoj razini natjecanja, susreta i smotri u kategoriji: znanstveno i umjetničko područje. 33 prosvjetna djelatnika riječkih osnovnih i srednjih škola pripremali su oko 3.000 učenika i 260 skupina (ekipa) učenika, od kojih su mnogi osvojili jedno od prva tri mjesta na državnoj i međudržavnoj razini natjecanja, susreta i smotri iz sljedećih područja: sportska natjecanja, astronomija, elektronika, inventivnost, informatika i strojarske konstrukcije. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Agencija za odgoj i obrazovanje, Škola stvaralaštva “Novigradsko proljeće 2010.” i Osnovna škola Rivarela, Novigrad i u 2010. su organizirali 35. Školu dječjeg stvaralaštva - “Novigradsko proljeće” za darovite učenike osnovnih škola Republike Hrvatske u kojoj je sudjelovao 31 daroviti učenik iz 11 osnovnih škola Grada Rijeke. U svrhu unapređenja kvalitete života građana grada Rijeke, Grad Rijeka kontinuirano financira rad udruga na području grada Rijeke i šire. Naime, Grad Rijeka odnosno gradski odjeli svake godine financiraju i pružaju tehničku podršku udrugama za realizaciju raznih programa, projekata i aktivnosti koji su od općeg interesa za Grad Rijeku te koji ujedno doprinose unapređenju suradnje između Grada Rijeke i udruga kao i razvoju civilnoga društva. Utrošena sredstva: 2.527.690,00 kuna II. ZAPOŠLJAVANJE I PODUZETNIŠTVO Mjera: 3. Poticati i subvencionirati zapošljavanje i poduzetništvo mladih U Rijeci u prostoru Narodnog učilišta Rijeka 15. ožujka 2010. godine uspješno je održan treći po redu Sajam poslova u organizaciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Područne službe Rijeka, pod pokroviteljstvom Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke, a u suradnji sa partnerskim institucijama: HGK-Županijska komora Rijeka, HOK- obrtnička Komora Primorsko-goranske županije, HUP-Hrvatska udruga poslodavaca Regionalni ured Rijeka i Regionalna razvojna agencija Porin. Prema procjeni Područne službe Rijeka na Sajmu je nazočilo više od 3.000 posjetitelja, uglavnom nezaposlenih osoba, tražitelja zaposlenja te studenata završnih godina fakulteta. Također, u Regionalnoj razvojnoj agenciji Porin održan je seminar za početnike i mlade na temu upoznavanja poduzetničke okoline i novog poduzetničkog poduhvata. Na seminaru je sudjelovalo 19 polaznika. Prema dostupnim podacima o poslovanju poduzetnika, u inkubatorima posluju 4 poduzetnika, odnosno vlasnika tvrtki i obrta koji su mlađi od 30 godina. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: sredstva redovne djelatnosti III. SOCIJALNA POLITIKA Mjera: 5. Razvijati sustav stipendiranja i kreditiranja učenika i studenata, kao i sustavno informiranje o stipendijama i kreditima Općina Kostrena provodi sustav stipendiranja i kreditiranja učenika i studenata. Planirana sredstva: 380.000,00 kuna Utrošena sredstva: 380,000,00 kuna Mjera: 5. Poticati stambeno osamostaljivanje i samostalni život mladih Stambena zajednica „Tijanin dom“ kojom upravlja Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb ustupljena je Dječjem domu „Izvor“ na korištenje. S Domom je sklopljen Ugovor o besplatnom korištenju stambene zajednice za punoljetne štićenike. U svibnju 2010. godine po izboru stručnog tima Doma u istu su smještene dvije štićenice učenice završnih razreda srednje škole u Rijeci.

254

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Utrošena sredstva: 5.000,00 kuna IV. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I REPRODUKTIVNO ZDRAVLJE Mjera: 1. Unapređivanje tjelesnog i mentalnog zdravlja mladeži Primorsko-goranska županija provodi zdravstveno edukativne aktivnosti, ali i pružanje zdravstvenih (ginekoloških) i psiholoških savjetodavnih usluga. U program je bilo uključeno 7.269 korisnika. Hepatitis i moj dom Udruge liječenih i oboljelih od hepatitisa Hepatos provodi i aktivnosti senzibiliziranja javnosti, te sekundarne i tercijarne prevencije hepatitisa. U okviru programa omogućava se građanima besplatno testiranje na hepatitis. U programu je bilo uključeno ukupno 120 korisnika, od toga 82 mladih osoba, većinom muškoga spola. Smanjenje šteta - dnevni boravak za ovisnike i ostale rizične skupine program udruge Terra, provodi se putem sljedećih aktivnosti: zamjene igala u prostoru udruge, odlasci na mjesta gdje se okupljaju ovisnici, edukacije i druženja, čišćenja grada od prljavih igala i šprica, testiranja na spolno prenosive bolesti. U programu je sudjelovalo 745 korisnika, većina u dobi od 16 do 29 godina i muškog spola. Utrošena sredstva: 555.000,00 kuna Grad Rijeka Programom zaštite zdravlja pruža se viši zdravstveni standard građanima Rijeke od onog koji propisuje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. Program je najvećim dijelom usmjeren na preventivnu zdravstvenu zaštitu s ciljem smanjenja učestalosti bolesti u čijem nastanku i tijeku značajnu ulogu imaju različita za zdravlje rizična ponašanja. U okviru navedenog programa, u 2010. godini provedeni su i slijedeći projekti i programi prevencije i suzbijanja HIV/AIDS-a, hepatitisa i drugih zaraznih i spolno prenosivih bolesti: 1. Cijepljenjem i dodatnom edukacijom protiv infekcije s HPV-om – program Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije podrazumijeva: multidisciplinarno organizirana predavanja i radionice za učenike VII. razreda osnovne škole, njihove roditelje i prosvjetne djelatnike o očuvanju reproduktivnog zdravlja, o HPV-u i drugim spolno prenosivim bolestima, te značaju cijepljenja kao mjeri primarne prevencije raka vrata maternice; savjetovališni rad specijalista školske medicine i psihologa; cijepljenje učenica VII. razreda, uz pismeni pristanak roditelja, protiv HPV-a po shemi: 0-2-6; ciljani pregledi učenica prije cijepljenja. U program je bilo uključeno 2.035 korisnika, od toga ih je cijepljeno 108. 2. Centri za mlade – savjetovališta otvorenih vrata program Odjela školske medicine Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije provodi zdravstveno edukativne aktivnosti, ali i pružanje zdravstvenih (ginekoloških) i psiholoških savjetodavnih usluga. U program je bilo uključeno 7.269 korisnika. 3. Hepatitis i moj dom Udruge liječenih i oboljelih od hepatitisa Hepatos provodi i aktivnosti senzibiliziranja javnosti, te sekundarne i tercijarne prevencije hepatitisa. U okviru programa omogućava se građanima besplatno testiranje na hepatitis. U programu je bilo uključeno ukupno 120 korisnika, od toga 82 mladih osoba, većinom muškoga spola. 4. Smanjenje šteta - dnevni boravak za ovisnike i ostale rizične skupine program udruge Terra, provodi se putem sljedećih aktivnosti: zamjene igala u prostoru udruge, odlasci na mjesta gdje se okupljaju ovisnici, edukacije i druženja, čišćenja grada od prljavih igala i šprica, testiranja na SPB. U programu je sudjelovalo 745 korisnika, većina u dobi od 16 do 29 godina i muškog spola. Planirana sredstva: 555.000,00 kuna Utrošena sredstva: 555.000,00 kuna Grad Kraljevica je financijski podržao projekt psihološkog savjetovanja: Mali i veliki. Planirana sredstva: 20.000,00 kuna Utrošena sredstva: 20.000,00 kuna Mjera 4. Kontinuirano provoditi programe razvijanja prometne kulture i veće sigurnosti u prometu za mlade kroz posebne školske aktivnosti i kampanje radi smanjenja broja ozljeda i smrtnosti u

255

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
prometu te programe za osvješćivanje mladih u pogledu opasnosti rukovanja oružjem i zaostalim minsko-ekspozivnim. sredstvima U općini Dobrinj se u suradnji sa Domom mladih Rijeka i prometnom policijom Primorsko-goranskežupanije kontinuirano provodi Akcija „PRVI KORACI U PROMETU“ za učenike prvih razreda osnovnih škola. Utrošena sredstva: 25 kuna po učeniku V. AKTIVNO SUDJELOVANJE MLADIH U DRUŠTVU Mjera: 2. Poticanje mladih na aktivno sudjelovanje u društvu Savjet mladih Grada Rijeke osnovan je odlukom Gradskog vijeća Grada Rijeke od 31. svibnja 2007. godine. U okviru svoga djelokruga Savjet mladih raspravlja o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih, raspravlja o pitanjima iz djelokruga rada Gradskog vijeća koja su od interesa za mlade, predlaže Gradskom vijeću donošenje odluka, programa i drugih akata od značaja za unapređivanje položaja mladih, predlaže Gradskom vijeću raspravu o pojedinim pitanjima od značaja za mlade te način rješavanja navedenih pitanja, daje mišljenje Gradskom vijeću prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za mlade, sudjeluje u izradi i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade, izrađuje izvješća nadležnim tijelima o problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih, predlaže mjere za ostvarivanje i provedbu odluka i programa o skrbi za mlade, skrbi o informiranosti mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja mladih, potiče suradnju sa savjetima mladih općina, gradova i županija u Republici Hrvatskoj te suradnju i razmjenu iskustava s odgovarajućim tijelima drugim zemalja, predlaže Gradskom vijeću financijski plan radi ostvarivanja programa rada Savjeta mladih,obavlja i duge poslove od interesa za mlade. Članove Savjeta mladih Grada Rijeke u drugom mandatu Gradsko vijeće je izabralo na sjednici Gradskog vijeća održanoj 26. studenoga 2009. godine. U listopadu 2009. godine donesen je, u suradnji s Regionalnim infocentrom za mlade Lokalni program za mlade Grada Rijeke kojeg je u pdf formatu moguće pronaći na internet portalu www.rijeka.hr kao i na stranicama Regionalnog info centra Rijeka. Također, za 2010. godinu donesen je Akcijski plan programa za mlade Grada Rijeke te gradskim vijećnicima proslijeđeno izvješće o njegovoj provedbi. Utrošena sredstva: 17.434,75 kuna Općina Brod Moravice - osnovan je Savjet mladih. Planirana sredstva: 4.000,00 kuna Utrošena sredstva: 4.000,00 kuna Općina Kostrena - osnovan je Savjet mladih. Planirana sredstva: 10.000,00 kuna Utrošena sredstva: 10.000,00 kuna

Mjera: 5. Potaknuti dodjelu prostora na korištenje udrugama mladih i za mlade Općina Kostrena financira korištenje sportskih objekata (Sportska dvorana „Kostrena“ i sportske terene NK „Pomorac“) sportskim klubovima na području Općine Kostrena. Planirana sredstva: 958.000,00 kuna Utrošena sredstva: 958.000,00 kuna Grad Kraljevica kontinuirano osigurava prostore za rad udrugama mladih i za mlade. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: sredstva redovne djelatnosti VI. KULTURA MLADIH I SLOBODNO VRIJEME

256

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Mjera 3. Osigurati sufinanciranje rada postojećih klubova za mlade te poticati osnivanje novih klubova U 2010. godini, Grad Rijeka je ukupno sufinancirao programe, projekte i aktivnosti cca 600 udruga građana od čega veliki broj udruga mladih i za mlade u području kulture, sporta, obrazovanja, slobodnog vremena, civilne misije i sl. Izrađen je popis postojećih prostora u vlasništvu Grada Rijeke koji su namijenjeni za rad udruga u kulturi. Započela je također izrada projektne dokumentacije kao i građevinski radovi koji se odnose na konstruktivnu sanaciju prostora Haretere za potrebe Centra mladih. Nadalje, tijekom godine na javnim prostorima Grada kontinuirano se održavao raznolik kulturni program u čiju je organizaciju bilo uključeno velik broj udruga koje okupljaju mlade i kreativnih pojedinaca. Organizirano je korištenje sportskih prostora u vlasništvu Grada Rijeke za potrebe sportske rekreaciju mladih. Utrošena sredstva: 95.000,00 kuna Grad Kraljevica kontinuirano financijski podupire rad udruga mladih koje djeluju na području kulture, sporta i tehničke kulture. Planirana sredstva: 764.000,00 kuna Utrošena sredstva: 758.000,00 kuna Općina Brod Moravice Općina kontinuirano sufinancira brojne udruge koje se bave mladima na području sporta, kulture i brige o djeci: TSK „Budućnost“, KUD „Lipica“ i Društvo naša djeca Brod Moravice. Planirana sredstva: 74.000,00 kuna Utrošena sredstva: 74.000,00 kuna Mjera 6. Nastaviti razvijati i dodatno osnažiti školski i sveučilišni šport u skladu s interesima učenika i studenata U općini Dobrinj financirana je nabava športske opreme i športskih rekvizita za Osnovnu školu i športske udruge. Planirana sredstva: 585.000,00 kuna Utrošena sredstva: 272.904,58 kuna Mjera 7. Iskoristiti postojeću i stvoriti novu infrastrukturu koja će služiti širokom pokretu „Šport za sve Grad Kraljevica je investirao u Dom sporta Kraljevica i u ostale sportske objekte. Planirana sredstva: 434.000,00 kuna Utrošena sredstva: 405.482,49 kuna VII. MOBILNOST, INFORMIRANJE I SAVJETOVANJE Mjera 4. Podupirati razvoj info-centara za mlade u republici hrvatskoj i kvalitetnog informiranja mladih Grad Rijeka je u lipnju 2006. godine prvi osnovao Regionalni info-centar za mlade u sklopu pilotprojekta predviđenog mjerom 102. Nacionalnog programa djelovanja za mlade iz 2003. godine. Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti koje je financijski podržalo, u suradnji s Gradom Rijekom koje je ustupilo prostore, osnivači su Info-centra za mlade, a nositelj pilot-projekta je Udruga mladih "Korak ispred". Info centar za mlade Rijeka u siječnju 2011. godine podnio je Gradu Rijeci izvještaj provedenih aktivnosti u 2010. godini. U izvješću su sadržani slijedeći podaci: kratki opis ciljeva projekta, u kojoj je mjeri projekt realiziran, broj izvoditelja projekta, suradnja s drugim institucijama/udrugama, opis postignutih rezultata, kao i detaljno financijsko izvješće. Svaki je trošak opravdan računom i preslikama izvoda za bezgotovinska plaćanja te preslikama blagajničkih izvješća uz gotovinska plaćanja. Predstavnik Regionalnog info-centra Rijeka član je Upravnog odbora europske mreže za informiranje i savjetovanje mladih, zadužen za online informiranje mladih, član radne grupe projekta "Safety &

257

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
quality in online youth information" te član tročlanog odbora Joint coordination comitee partnerstva Vijeća Europe i ERYICA-e. Grad Rijeka pruža podršku Regionalnom Info-centru Rijeka i u sudjelovanju u ostalim aktivnostima Europske mreže za informiranje i savjetovanje mladih. Utrošena sredstva: 80.000,00 kuna SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA I. OBRAZOVANJE I INFORMATIZACIJA Sufinanciranje smotri i natjecanja učenika, športska natjecanja djece i mladeži, natjecanja i smotre učenika u tehničkoj kulturi, rad sa djecom i mladeži u tehničkoj kulturi, sredstva za rad programa udruga mladeži, sredstva za rad učeničkih zadruga i eko škola, projekti za rad s nadarenim učenicima i studentima, sredstva za rad s nadarenim učenicima i studentima, programi koji promiču kulturu mladih. Planirana sredstva: 1.373.583,00 kuna Utrošena sredstva: 1.112.769,00 kuna III. SOCIJALNA POLITIKA Potpora humanitarnim udrugama: Gradsko društvo Crvenog križa Petrinja (Zdravstveni programi; provođenje aktivnosti dobrovoljnog darivanja krvi, 9 akcija od kojih su 8 za građane, a jedna za učenika Srednje škole.Osposobljavanje za pružanje prve pomoći (osnovni program za pružanje prve pomoći, program osposobljavanja kandidata za vozače motornih vozila, osposobljavanje radnika za pružanje prve pomoći, kao i program za osposobljavanje ekipa prve pomoći za izvršavanje zadaća u slučaju velikih prirodnih, ekoloških i dr. nesreća, epidemija i oružanih sukoba). Tijekom 2010. godine opremljene su tri ekipe za slučaj elementarnih nepogoda uključujući i mlade. Rad s mladima i provođenje edukativnih programa koji obuhvaćaju odgoj za humanost, zdravstveni odgoj i razvijanje socijalne svijesti. Sudjelovanje mladeži Crvenog križa na županijskom natjecanju ekipa prve pomoći i pokazne vježbe koje se odvija na gradskom, županijskom i državnom nivou-počinje u veljači, a završava u Tjednu Crvenog križa.Provođenje zajedničkih akcija s Hrvatskim Crvenim križem i ostale aktivnosti.); Udruga invalida Sisačko-moslavačke županije „Mala kuća“, Udruga slijepih i Udruga mladih „Novi svijet“ Luščani. Financiranje ustanova POU Hrvatski dom, Petrinja, rad Savjetovališta za djecu, adolescente i obitelj Pri POU Hrvatski dom Petrinja (organizacija predavanja za prevenciju neprihvatljivih ponašanja i ovisnosti ). Planirana sredstva: 2.908.200,00 kuna Utrošena sredstva: 2.857.200,00 kuna V. AKTIVNO SUDJELOVANJE MLADIH U DRUŠTVU Usvojen je Program rada Savjeta mladih grada Siska, riješeno je pitanje prostora za rad udruga te sufinanciranje projekata mladih i za mlade. Odnosno, 20. travnja 2010. održana je osnivačka sjednica Savjeta mladih Grada Petrinje. Članovi Savjeta mladih: Marko Lokner, Boris Kajić, Jure Lovreković, Danijel Krizmanić, Ivana Marinić, Martina Dumbović, Lidija Jandrić i Tanja Miljević, uz odsustvo Danka Marinkovića, a za prvog je predsjednika Savjeta mladih Grada Petrinje jednoglasno izabran Jure Lovreković, član KUD-a "Mošćenica". Za potpredsjednicu Savjeta mladih Grada Petrinje izabrana je Lidija Jandrić, članica Udruge "Izvor" iz Čuntića. Koordinator između Gradskog vijeća i Savjeta mladih bit će potpredsjednik Gradskog vijeća, prof. Slavko Vučak. S obzirom da je konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Grada Petrinje održana 20. travnja 2010. godine, kada je usvojen i Poslovnik o radu Savjeta mladih Grada Petrinje (u kojem je naznačeno da Savjet donosi program rada za svaku kalendarsku godinu, te se podnosi Gradskom vijeću do 30.rujna tekuće godine za slijedeću kalendarsku godinu), za 2010. godinu nije mogao biti donesen program, stoga je glavni cilj Savjeta mladih bio putem sredstava lokalnog priopćavanja (Petrinjski radio, Web portal Petrinjskog radija, Web stranica Grada Petrinje, Petrinjski list i dr.) obavijestiti mlade da Savjet mladih postoji i djeluje na području našeg grada i upoznati ih s načinom rada Savjeta te njihovim

258

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
pravima i mogućnostima da se uključe svojim prijedlozima u kreiranju Plana i programa za mlade za 2011. godinu. Tijekom 2010. godine, osobito ljetnog razdoblja i Međunarodnog dana mladih, Savjet mladih je organizirao nekoliko događanja kao što su višednevni programi u organizaciji lokalnih udruga s područja Grada Petrinje, a i šire (Tjedan mladih grada Petrinje – u koji su uključene različite radionice vezane za sport, film, koncerte te uključivanje mladih u politička zbivanja ) Budući da Grad Petrinja osigurava financijska sredstva za rad savjeta mladih na temelju odobrenog programa rada savjeta, nužno je bilo pristupiti izradi programa rada savjeta za 2011. godinu, stoga je Savjet mladih putem svih lokalnih sredstava javnog priopćavanja pozvao sve mlade i udruge u kojima djeluju mladi (davši im prostora da zajednički učestvuju, doprinose i kreiraju ) da na vrijeme dostave svoje prijedloge planova aktivnosti i programa rada Savjetu kako bi Savjet mogao kvalitetno, razmotrivši i uzevši u obzir sve prijedloge i potrebe mladih na području Grada Petrinje, te uskladivši ih sa Nacionalnim programom za mlade 2009.-2013.godine donijeti Program za mlade za 2011.godinu. Tako je Savjet mladih je pripremio i usvojio Plan i program Savjeta mladih Grada Petrinje koji je proslijeđen Gradskom vijeću na odobravanje, te je ono donijelo Odluku o usvajanju na 14. sjednici , 20. prosinca 2010. godine (Odluka o usvajanju Plana i Programa mladih Grada Petrinje za 2011. godinu stupila je na snagu danom objave u „Službenom vjesniku“ Grada Petrinje, 20.prosinca 2010. godine). Osnovan je Savjet za mlade Općine Sunja, osigurana je dostupnost i pravovremenost informacija na web stranici Općine Sunja te je donesen lokalni program za mlade. U Općini Lekenik je 2009. godine osnovan Savjet mladih kao savjetodavno tijelo općinskog vijeća. Planirana sredstva: 61.500,00 kuna Utrošena sredstva: 61.500,00 kuna VI. KULTURA MLADIH I SLOBODNO VRIJEME Mjera 1. Promicanje neformalnog obrazovanja mladih u području kulture i umjetnosti Neprofitni projekti i programi mladih i za mlade koje provode organizacije civilnog društva. Obrazovanje i edukacija mladih kroz nekoliko vidova različitih programa: likovna radionica, informatička radionica (PUO Hrvatski dom, Petrinja, Savjetovalište za djecu, adolescente i obitelj u suradnji sa Srednjom školom Petrinja, umjetnicima koji djeluju na području grada Petrinje, Pop- rock školom Petrinja i udrugama mladih i za mlade na području grada). Planirana sredstva: 7.400,00 kuna Utrošena sredstva: 7.400,00 kuna Mjera 2. Osigurati sredstva za međunarodnu kulturnu suradnju organizacija civilnog društva s područja kulture mladih i za mlade, osobito sa zemljama regije i zemljama EU Obilježen je Tjedan mladih Grada Petrinje od 12. -18. kolovoza 2010. godine u suradnji Savjeta mladih Grada Petrinje, Udruge mladih „Panj“ iz Petrinje i Kluba mladih udruge IKS iz Petrinje. Program je uključivao više radionica od kojih su neke: „Urban Knockout“ (prezentacija urbanih sportova grada Petrinje-skateboarding, parkour, breakdance, ulična samoobrana), dvije cjelodnevne radne akcije, snimanje i projekcija kratkometražnog filma o životu mladih u Petrinji, koncerte demo bendova iz Petrinje i Siska, te dvije tematske filmske večeri, a izvođači programa i učesnici su bili iz Petrinje i Siska te je suradnja provedena na lokalnoj i regionalnoj razini. Planirana sredstva: 8.000,00 kuna Utrošena sredstva: 8.000,00 kuna Mjera 3. Osigurati sufinanciranje rada postojećih klubova za mlade te poticati osnivanje novih klubova Održan je trodnevni program za vrijeme ljetnih dana u Petrinji „Get Wet“ party (Suradnja Savjeta mladih Grada Petrinje u suradnji s Ka-2, Građanskim odborom za ljudska prava iz Karlovca). Planirana sredstva: 250.000,00 kuna Utrošena sredstva: 250.000,00 kuna

259

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Mjera 4. Omogućiti sudjelovanje mladih umjetnika u nacionalnim i međunarodnim kulturnim projektima te u međunarodnim kulturnim razmjenama Osiguravanje uvjeta za realizaciju programa međugradske, županijske i nacionalne kulturne suradnje od interesa za Grad Petrinju. Tekuće i investicijsko održavanje i sufinanciranje troškova korištenja i izgradnja športskih objekata. Provedena analiza stanja i potreba. Izrađen plan obnove i izgradnje športsko-rekreacijskog objekta. Planirana sredstva: 8.733.500,00 kuna Utrošena sredstva: 7.288.500,00 kuna VII. MOBILNOST, INFORMIRANJE I SAVJETOVANJE Mjera 4. Podupirati razvoj Info-centara za mlade u Republici Hrvatskoj i kvalitetnog informiranja mladih Osiguranje prostora i sufinanciranje rada Info-centra za mlade Sisak Planirana sredstva: 5.000,00 kuna Utrošena sredstva: 5.000,00 kuna SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA I. OBRAZOVANJE I INFORMATIZACIJA Mjera 6. Podizanje razine informatičke pismenosti mladih Godine 2010. omogućen je besplatan pristup internetu na Trgu kralja Tomislava u Gradu Sinju. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: sredstva redovne djelatnosti Mjera 2. Razvijati sustav stipendiranja i kreditiranja učenika i studenata, kao i sustavno informiranje o stipendijama i kreditima Grad Solin razvio je efikasan program stipendiranja učenika i studenata o čemu su postavljene obavijesti na web stranici grada. Planirana sredstva: 1.184.000,00 kuna Utrošena sredstva: 938.500,00 kuna Mjera 4. Podupiranje provođenja projekata i programa u svrhu praćenja darovitih učenika Provedeno je natjecanje u vrednovanju znanja učenika osnovnih škola s područja Grada Solina. Planirana sredstva: 10.000,00 kuna Utrošena sredstva: 10.000,00 kuna II. ZAPOŠLJAVANJE I PODUZETNIŠTVO Mjera 3. Poticati i subvencionirati zapošljavanje i poduzetništvo mladih Proveden je Program poticanja poduzetništva u Gradu Sinju za 2010. godinu te je omogućeno olakšano kreditiranje poduzetnika. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: 533.280,00 kuna III: SOCIJALNA POLITIKA Mjera 2. Razvijati sustav stipendiranja i kreditiranja učenika i studenata, kao i sustavno informiranje o stipendijama i kreditima. Grad Komiža osigurao je novčanu potporu za kupnju knjiga i druge troškove. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: 47.000,00 kuna IV. AKTIVNO SUDJELOVANJE MLADIH U DRUŠTVU Mjera 2. Poticanje mladih za aktivno sudjelovanje u društvu U Gradu Solinu proveden je Zakon o savjetima mladih i osnovan Savjet mladih Grada Solina. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: sredstva redovne djelatnosti

260

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

Mjera 2. Poticanje mladih za aktivno sudjelovanje u društvu Grad Komiža financirao je rad Savjeta mladih. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva:2.000,00 kuna V. KULTURA MLADIH I SLOBODNO VRIJEME Mjera 3. Osigurati sufinanciranje rada postojećih klubova za mlade te poticati osnivanje novih klubova Grad Solin sufinancirao je rad mlađih dobnih kategorija u deset športskih klubova. Planirana sredstva: 150.000,00 kuna Utrošena sredstva: 150.000,00 kuna ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA III. SOCIJALNA POLITIKA Šibensko-kninska županija i Grad Šibenik Mjera 2. Razvijati sustav stipendiranja i kreditiranja učenika i studenata, kao i sustavno informiranje o stipendijama i kreditima Šibensko- kninska županija i Grad Šibenik od 2010. godine kontinuirano provode natječaje za stipendiranje studenata o čemu je obavijest objavljena u medijima i na web stranicama navedenih tijela. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: 400.000,00 kuna (Šibensko-kninska županija) i 690.000,00 kuna (grad Šibenik), odnosno sveukupno 1.090.000,00 kuna Mjera 2. Sustav stipendiranja i kreditiranja učenika i studenata Općina Pirovac je u 2010. godini odvojila sredstva za stipendiranje studenata u suradnji sa Sveučilištem u Beču. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: 2.000,00 kuna IV. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I REPRODUKTIVNO ZDRAVLJE Mjera 7. Doniranje organa i darivanje krvi U 2010. godini Općina Pirovac organizirala je četiri redovne akcije davanja krvi. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: 7.000,00 kuna V. AKTIVNO SUDJELOVANJE MLADIH U DRUŠTVU Mjera 2. Poticanje mladih na aktivno sudjelovanje u društvu Grad Šibenik i Šibensko-kninska županija potiču izradu lokalnog programa za mlade kroz Savjet mladih u suradnji s udrugama mladih. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: 5.000,00 kuna (Šibensko-kninska županija) i 5.000,00 kuna (grad Šibenik), odnosno sveukupno 10.000,00 kuna Mjera 7. Poticanje volonterstva među mladima Od 2010. godine Grad Šibenik kontinuirano, putem svoje web stranice, objavljuje poziv za financiranje Programa javnih potreba, športu, kulturi i tehničkoj kulturi i civilni sektor, u udrugama koji se bave mladima, daje se prednost mladima volonterima. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: 20.000,00 kuna

261

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
VI. KULTURA MLADIH I SLOBODNO VRIJEME Mjera 6. Razvijati i dodatno osnažiti školski i sveučilišni sport u skladu s interesima učenika i studenata Grad Šibenik i Šibensko-kninska županija kontinuirano od 2010. godine izdvaja sredstva za školska sportska natjecanja koja se održavaju u svim školama i sportskim objektima. Planirana sredstva: sredstva redovite djelatnosti Utrošena sredstva: 50.000,00 kuna (grad Šibenik) i 200.000,00 kuna (Šibensko-kninska županija), odnosno sveukupno 250.000,00 kuna Mjera 8. Tjelesna aktivnost mladih Općina Pirovac je u 2010. godini sufinancirala program javnih potreba u sportu. Planirana sredstva: sredstva redovite djelatnosti Utrošena sredstva: 55.000,00 kuna VARAŽDINSKA ŽUPANIJA I. OBRAZOVANJE I INFORMATIZACIJA Mjera 3. Poticati mlade na nastavak obrazovanja razvijanjem sustava pravodobnog informiranja i potpore zainteresiranima za nastavak školovanja te omogućavanjem horizontalne i vertikalne prohodnosti Varaždinska županija kontinuirano određuje obvezu održavanja prezentacijsko-obrazovnog programa za učenike trećeg i četvrtog razreda srednjih škola uz poticanje učenika za posjećivanje otvorenih dana sveučilišta. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: sredstva redovne djelatnosti Mjera 4. Podupirati provođenje projekata i programa u svrhu praćenja darovitih učenika Varaždinska županija kontinuirano podupire rad s darovitim učenicima u odgojno-obrazovnim ustanovama. U 2010. godini poduprijet je rad Centara izvrsnosti iz različitih područja u suradnji s Upravnim odjelom za prosvjetu i školama. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: sredstva redovne djelatnosti Mjera 6. Podizanje razine informatičke pismenosti mladih Kontinuirano se održavaju besplatni napredni informatički tečajevi za mlade u smislu podizanja razine kvalitete informatičke pismenosti u suradnji s Centrom izvrsnosti iz informatike. Također se kontinuirano provodi i akcija Sigurniji internet za djecu. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: sredstva redovne djelatnosti II. ZAPOŠLJAVANJE I PODUZETNIŠTVO Mjera 3. Poticati i subvencionirati zapošljavanje i poduzetništvo mladih Županija kontinuirano subvencionira pokretanje novih obrta/poduzeća kroz uspostavu jamstvenog fonda za mlade koji bi putem kreditiranja, subvencija i nepovratnih sredstava sufinancirao projekte mladih poduzetnika do 29 godina. Planirani pokazatelj provedbe je broj otvorenih obrta/poduzeća mladih osoba. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: sredstva redovne djelatnosti III. SOCIJALNA POLITIKA Mjera 2. Razvijati sustav stipendiranja i kreditiranja učenika i studenata, kao i sustavno informiranje o stipendijama i kreditima Županija kontinuirano provodi mjere: 2.1. Razviti sustav stipendiranja učenika koji uspješno pohađaju srednju školu i pratiti uspješnost tog sustava.

262

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
2.2. Razviti sustav stipendiranja i kreditiranja osoba na stručnim i sveučilišnim te poslijediplomskim studijima i pratiti uspješnost tog sustava. 2.3. Razviti programe stipendiranja učenika i studenata iz socijalno isključenih skupina, onih s invaliditetom te onih koji žive u izoliranim područjima te pratiti njihovu provedbu. Planirani pokazatelji provedbe je broj učenika i studenata koji su završili školovanje. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: 2.000.000,00 kuna IV. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I REPRODUKTIVNO ZDRAVLJE Mjera 3. Inicirati pokretanje kontinuiranih edukacijskih programa i kampanja u javnim medijima, radi promicanja i unapređivanja zdravlja i zdravih stilova života mladih Osnovan je Savjet zdravlja o prevenciji ranog pijenja alkohola u suradnji s Upravnim odjelom za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb, Savjetom zdravlja i Zavodom za javno zdravstvo. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: sredstva redovne djelatnosti Mjera 5. Unaprijediti i primijeniti programe pravilne prehrane u javnim ustanovama u skladu s nacionalnim strateškim dokumentima. pristupiti izradi programa postupnog cjelovitog uvođenja pravilne prehrane u svim odgojnim, obrazovnim i zdravstvenim ustanovama za mlade. Kontinuirano se provodi program Zdrava županija – edukacija i kontrola prehrane u školama u suradnji s Upravnim odjelom za poljoprivredu i školama. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: sredstva redovne djelatnosti

Mjera 1. Unapređivanje tjelesnog i mentalnog zdravlja mladeži U suradnji s Upravnim odjelom za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb, osnovan je Centar za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnika. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: 75.000,00 kuna V. AKTIVNO SUDJELOVANJE MLADIH U DRUŠTVU Mjera 1. Provesti stručnu i javnu raspravu o interesu mladih za različite oblike političke participacije te, specifično, za glasovanje na lokalnim izborima sa 16 godina U suradnji sa Savjetom mladih organizirana je akcija SDemokracija za 5! Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: sredstva redovne djelatnosti Mjera 2. Poticanje mladih na aktivno sudjelovanje u društvu Mjera se provodi kontinuirano u suradnji sa Županijskim vijećem mladih Varaždinske županije i Savjetom mladih Varaždinske županije pri čemu su izrađeni programi za mlade u jedinicama lokalne samouprave. Županijski program djelovanja za mlade objavljen je na službenim stranicama Varaždinske županije. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: sredstva redovne djelatnosti Mjera 3. Punopravno uključivanje republike hrvatske u provedbu programa europske zajednice „Mladi na djelu“ U prosincu 2010. godine, u suradnji sa Savjetom mladih, Agencijom za mobilnost i Zakladom ZAMAH, organizirana je prezentacija programa „Mladi na djelu“. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: sredstva redovne djelatnosti

263

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Mjera 4. Podupirati rad udruga mladih i za mlade u Republici Hrvatskoj Županija kontinuirano podupire rad Udruge za promicanje i razvoj civilnog društva. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: 5.000,00 kuna VI. KULTURA MLADIH I SLOBODNO VRIJEME Mjera 3. Poduprijeti jačanje mreže međunarodnih skautskih / izviđačkih centara Županija je sufinancirala udruge iz područja očuvanja prirode i zaštite okoliša. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: 20.000,00 kuna Mjera 6. Nastaviti razvijati i dodatno osnažiti školski i sveučilišni šport u skladu s interesima učenika i studenata Županija je financirala rad Zajednice školskih sportskih klubova i nabavu športske opreme. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: 110.000,00 kuna Mjera 8. Promicati važnost tjelesne aktivnosti mladih Osnovana je Škola sporta. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: 50.000,00 kuna VII. MOBILNOST, INFORMIRANJE I SAVJETOVANJE Mjera 8. Informiranje mladih Republike Hrvatske o europskim integracijama Županija je izdvojila sredstva za obilježavanje Europskog tjedna u Varaždinskoj županiji te za Skupštinu europskih regija u svibnju 2010. godine. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: 60.000,00 kuna VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA I. OBRAZOVANJE I INFORMATIZACIJA Mjera 2. Razvijati sustav stipendiranja i kreditiranja učenika i studenata, kao i sustavno informiranje o stipendijama i kreditima Virovitičko-podravska županija kontinuirano stipendira studente. U 2010. godini je odobreno 70 stipendija, a cilj je povećanje visokoobrazovanog kadra. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: 676.000,00 kuna Općina Sopje je u 2010. godini sufinancirala stipendiranje studenata. Planirana sredstva: 108.000,00 kuna Utrošena sredstva: 108.000, 00 kuna Mjera 3. Poticati mlade na nastavak obrazovanja razvijanjem sustava pravodobnog informiranja i potpore zainteresiranima za nastavak školovanja te omogućavanjem horizontalne i vertikalne prohodnosti. Grad Virovitica od 2009. godine kontinuirano sufinancira održavanje priprema srednjoškolaca za državnu maturu. Na području Grada Virovitice nalaze se četiri srednjoškolske ustanove: Gimnazija Petra Preradovića Virovitica, Strukovna škola Virovitica, Tehnička škola Virovitica i Industrijskoobrtnička škola Virovitica. Slijedom toga velik je broj učenika koji su izrazili afinitet prema nastavku obrazovanja na nekoj od visokoškolskih institucija pa je Grad Virovitica, kako bi se poboljšao broj

264

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
upisanih na visokoškolske ustanove u suradnji sa Udrugom prirodoslovaca Omega7 organizirao pripreme za državnu maturu kako bi se učenici što bolje pripremili za polaganje državne mature. Također su izrađene smjernice za sustav priprema za prijemne ispite učenika srednjih škola s područja Grada Virovitice. Pripreme se održavaju iz 7 predmeta: hrvatskoga jezika, matematike, opće kulture, kemije, biologije i fizike u trajanju od 30 sati po predmetu u razdoblju siječanj - svibanj 2010. godine. Nastavu izvode srednjoškolski profesori, a Grad Virovitica je isto financirao u potpunosti. Planirana sredstva: 30.000,00 kuna Utrošena sredstva: 30.000,00 kuna Mjera 4. Podupirati provođenje projekata i programa u svrhu praćenja darovitih učenika. Grad Orahovica od 2009. godine kontinuirano novčano nagrađuje darovite učenike. Planirana sredstva: 76.000,00 kuna Utrošena sredstva: 75.683,43 kuna Općina Pitomača je u 2010. godini donio i proveo Odluku o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendije. Planirana sredstva: 327.000,00 kuna Utrošena sredstva: 314.300,00 kuna Mjera 5. Poticati dostupnost školskih i prostora visokih učilišta onim udrugama koje učenicima i studentima nude neprofitne, obrazovne, športske, izviđačke, kulturne, duhovne, informatičke programe, programe razvoja demokracije, civilnog društva, tolerancije, nenasilja, interkulturalnosti, programe nacionalnih manjina i sl. Na inicijativu Kluba mladih Općine Pitomača, a u suradnji s Općinom Pitomača i Osnovnom školom „Petar Preradović“ Pitomača, u školskoj godini 2010./2011. započele su besplatne instrukcije iz fizike i matematike iz gradiva 8. razreda. Rad se temelji na volontiranju stoga nije bilo materijalnih troškova. Planirana sredstva: volonterski doprinos Utrošena sredstva: volonterski doprinos Mladi mogu dobiti na korištenje prostore Općine Špišić Bukovica sukladno kriterijima za ostale udruge. III. SOCIJALNA POLITIKA Mjera 2. Razvijati sustav stipendiranja i kreditiranja učenika i studenata, kao i sustavno informiranje o stipendijama i kreditima. Grad Virovitica kontinuirano od 2004. godine stipendira studente i potiče mlade na nastavak obrazovanja na višem stupnju, a cilj je povećati broj visokoobrazovanog kadra na području Grada Virovitice. Sukladno Pravilniku o stipendiranju studenata Grada Virovitice (Službeni vjesnik Grada Virovitice br. 6/04) i Pravilniku o izmjeni i dopuni Pravilnika o stipendiranju studenata Grada Virovitice (Službeni vjesnik Grada Virovitice br. 16/08) nastavljena je potpora studentima s područja Grada Virovitice. Stipendije se dodjeljuju redovnim studentima od druge do završne godine studija studentima preddiplomskih i dodiplomskih te integriranih preddiplomskih i dodiplomskih studija prema Listi deficitarnih zanimanja na području Grada Virovitice prema dostavi područnog ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Od rujna 2009. Grad kontinuirano sufinancira prijevoz učenika srednjih škola. Od rujna 2009. odlukom Gradskog vijeća kontinuirano sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola s područja Grada Virovitice u visini 10% ukupnog troška prijevoza svih učenika. Planirana sredstva: 190.000,00 kuna (stipendije) i 22.000,0 kuna (prijevoz), sveukupno 212.000,00 kuna Utrošena sredstva: 162.400,00 kuna (stipendije) i 19.983,00 kuna (prijevoz), sveukupno 182.383,00 kuna Općina Gradina sufinancira cijene prijevoza učenicima srednje škole. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti

265

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Utrošena sredstva: 100.487,95 kuna U 2010. godini odlukom Općine Lukač o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola, sufinancira se 10% od osnovne cijene. Cilj je povećanje srednje obrazovanog kadra na području općine Lukač. Općina kontinuirano dodjeljuje studentske stipendije. Cilj je povećati broj visoko obrazovanog kadra na području općine Lukač. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: 29.222,00 kuna (prijevoz) i 55.000,00 kuna (stipendije), sveukupno 84.000,00 kuna Općina Mikleuš dodjeljuje stipendije do kraja školovanja uz uvjet redovnog upisa naredne godine studija. U 2010. godini Općina je stipendirala tri studenta do kraja srpnja s pojedinačnim mjesečnim iznosom 500,00 kuna, a od mjeseca listopada 2010. godine dva studenta. Planirana sredstva: 12.500,00 kuna Utrošena sredstva: 12.500,00 kuna Mjera: 5. Poticati stambeno osamostaljivanje i samostalni život mladih Grad Slatina je, u suradnji s Agencijom za platni promet i posredovanje nekretnina. donio strategiju socijalnog stanovanja. Za provedbu POS-a predložena je građevinska parcela u vlasništvu Grada Slatine, površine 1.226 m2, na kojoj je prema Urbanističkom planu uređenja Grada Slatine dozvoljena izgradnja više stambene zgrade, a koja je od strane APN-a ocijenjena kao vrlo povoljna s mogućnošću brze provedbe, zbog čistih imovinsko – pravnih odnosa, te stanja izgrađenosti okolne infrastrukture. Grad Slatina kao jedinica lokalne samouprave donijela je Odluku o kriterijima i mjerilima za kupnju stana iz Programa POS-a. Navedenom Odlukom određena je kvadratura na koju imaju pravo kupci stanova, zavisno od broja članova domaćinstva. Općina Suhopolje je Odlukom načelnice a na prijedlog komisije za pomoć pri školovanju donijela odluku o dodjeljivanju pomoći pri školovanju za 5 studenata u iznosu od 500,00 kuna mjesečno, a u svrhu povećanja visoko obrazovnog kadra na području općine Suhopolje. Planirana sredstva: 20.500,00 kuna Utrošena sredstva: 20.500,00 kuna V. AKTIVNO SUDJELOVANJE MLADIH U DRUŠTVU Mjera 2. Poticanje mladih na aktivno sudjelovanje u društvu Grad Virovitica kontinuirano od 2008. godine potiče aktivno uključivanje mladih u predlaganje i provedbu aktivnosti značajnih za mlade Grada Virovitice. Gradski savjet mladih Grada Virovitice osnovan je Odlukom o osnivanju Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice (Službeni vjesnik Grada Virovitice, br. 12/07).Gradski savjet mladih u svom prvom mandatu održao je 9. sjednica koje su uglavnom bile tematski vezane za razna područja, a sukladno programu rada koje je Savjet donio za 2008. i 2009. godinu. Navedene programe rada prihvatilo je i Gradsko vijeće Grada Virovitice. Planirana sredstva: 8.500,00 kuna Utrošena sredstva: 1.198,02 kuna Grad Orahovica provodi Zakon o savjetima mladih u svim jedinicama lokalne samouprave i podupire rad Savjeta mladih. Planirana sredstva: 5.000,00 kuna Utrošena sredstva: 5.000,00 kuna Općina Pitomača je u 2010. godini provela edukaciju predsjednika Savjeta mladih. Također je obilježen i Međunarodni dan mladih. Planirana sredstva: 1.000,00 kuna Utrošena sredstva: 1.000,00 kuna Grad Slatina je u nazočnosti predsjednika Gradskog vijeća i voditelja Odsjeka za društvene djelatnosti i opće poslove, 5. veljače 2010. godine, u prostorijama Gradske uprave Slatina održao konstituirajuću

266

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
sjednicu Gradskog savjeta mladih, na kojoj je za predsjednika tajnim glasovanjem izabran Boris Cvetković, a njegova zamjenica je Ana Nemet. Gradski savjet mladih Grada Slatine na sjednici održanoj 18. ožujka 2010. godine donio je Program rada Gradskog savjeta mladih Grada Slatine za 2010. godinu. Planirana sredstva: U Proračunu Grada Slatine za 2010. godinu nisu planirana sredstva za donošenje istog Općina Suhopolje je osnovala Savjet mladih. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: sredstva redovne djelatnosti Mjera 4. Podupirati rad udruga mladih i za mlade u Republici Hrvatskoj Virovitičko-podravska županija kontinuirano sufinancira rad udruga mladih i za mlade. Rezultati tog su vidljivi kroz inicijative, kontinuitet rada i osnivanje udruga i klubova mladih u Virovitičkopodravskoj županiji. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: 105.000,00 kuna Grad Virovitica kontinuirano od 2008. godine potiče aktivno uključivanje mladih u predlaganje i provedbu aktivnosti značajnih za mlade Grada Virovitice. Gradski savjet mladih Grada Virovitice osnovan je Odlukom o osnivanju Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice (Službeni vjesnik Grada Virovitice, br. 12/07).Gradski savjet mladih u svom prvom mandatu održao je 9. sjednica koje su uglavnom bile tematski vezane za razna područja, a sukladno programu rada koje je Savjet donio za 2008. i 2009. godine. Iste programe rada prihvatilo je i Gradsko vijeće Grada Virovitice. Planirana sredstva: 8.500,00 kuna Utrošena sredstva: 1.198,02 kuna Mjera: 5. Potaknuti dodjelu prostora za korištenje udrugama mladih i za mlade U 2010. godini Udruzi mladih „KRIK“ Slatina Grad Slatina je, za provođenje aktivnosti mladih i za mlade, dodijelio na korištenje dio prostora bivše vojarne. Planirana sredstva: Budući da se prostor uredio ranijih godina u Proračunu za 2010. godinu nisu bila planirana financijska sredstva. VI. KULTURA MLADIH I SLOBODNO VRIJEME Mjera 1. Promoviranje neformalnog obrazovanja mladih u području kulture i umjetnosti U 2010. godini je Općina Lukač financirala troškove prijevoza, natjecanja i gostovanja članovima kulturno-umjetničkog društva. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: 142.374,00 kuna Mjera 3. Osigurati sufinanciranje rada postojećih klubova za mlade te poticati osnivanje novih klubova Organiziranje udruga za mlade od interesa za mlade Grada Virovitice. Poticanje rada udruga za mlade kroz financijske i nefinancijske potpore. Planirana sredstva: 35.000,00 kuna Utrošena sredstva: 30.000,00 kuna Općina Gradina financira klubove mladih Općine Gradina. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: 218.902,47 kuna U 2010. godini održan je kontinuiteta rada osnovanih klubova za mlade na području Grada Orahovice. Planirana sredstva: 40.000,00 kuna Utrošena sredstva: 40.000,00 kuna

267

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
U 2010. godini Općina Pitomača je poticala osnivanje kluba mladih, donesena je odluka o financiranju rada udruga mladih (PING), te Savjeta mladih Općine Pitomača. Planirana sredstva: 7.120,00 kuna Utrošena sredstva: 9.120,00 kuna Grad Slatina je u 2010. godini sufinancirao organizaciju volonterskog kampa „Ruku pod ruku“ te organizaciju „Volonterskih dana u Slatini“ Udruge mladih „KRIK“ Slatina. Planirana sredstva: 7.000,00 kuna Utrošena sredstva: 7.000,00 kuna U 2010. godini Općina Voćin je financirala NK Voćin, ŠRU Pastrva Voćin. Planirana sredstva: 100.000,00 kuna Utrošena sredstva: 100.000,00 kuna Mjera 7.: Iskoristiti postojeću i stvoriti novu infrastrukturu koja će služiti širokom pokretu „šport za sve“ Grad Slatina je u 2010. godini izgradio parkiralište na ulazu u športsko-rekreacijski centar. Planirana sredstva: 73.800,00 kuna Utrošena sredstva: 73.800,00 kuna U 2010. godini izgrađena športska dvorana koju je sufinancirala Općina Voćin. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: 383.846,53 kuna

Mjera 8. Promovirati važnost tjelesne aktivnosti mladih Grad Virovitica kontinuirano potiče provedbu organiziranog slobodnog vremena izvanškolskih i izvannastavnih športskih aktivnosti. U gradu Virovitici trenutno je 2.100 sportaša u 16 sportskih udruga te 32 sportske udruge koje djeluju na području grada. Iako je broj aktivnih sportaša u opadanju, mlađe kategorije imaju porast od 8%. Tako je od ukupnog broja sportaša u gradu 68% onih koji su u mlađim kategorijama. Planirana sredstva: 1.156.000,00 kuna Utrošena sredstva: 1.083.920,00 kuna Općina Mikleuš sufinancira izgradnju športske dvorane kako bi se mladima omogućilo bavljenje sportom. Rok provedbe je tri godine. Planirana sredstva: 300.000,00 kuna Utrošena sredstva: 300.000,00 kuna Općina Suhopolje je u 2010. godini sufinancirala školu nogometa u cilju što većeg broja mladih u bavljenju športskim aktivnostima. Plaćeni su troškovi prijevoza i troškova prehrane na natjecanjima članovima škole nogometa. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: 13.288,28 kuna VII. MOBILNOST, INFORMIRANJE I SAVJETOVANJE Mjera 3. Poduprijeti jačanje mreže međunarodnih skautskih / izviđačkih centara Općina Pitomača je u 2010. godini financijska potpomognula izviđačke udruge sa područja općine Pitomača. Planirana sredstva: 4.000,00 kuna Utrošena sredstva: 4.000,00 kuna ZADARSKA ŽUPANIJA

268

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
I. OBRAZOVANJE I INFORMATIZACIJA Mjera 4. Podupirati provođenje projekata i programa u svrhu praćenja darovitih učenika Sukladno Programu javnih potreba Zadarska županija izdvaja sredstva za rad s darovitom djecom. Godine 2010. Zadarska županija raspisala je Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi, športu, tehničkoj kulturi i prosvjeti. Na temelju pristiglih prijava izrađen je Program javnih potreba kojim su raspoređena sredstva za projekte udruga u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih. Iz Proračuna Zadarske županije financirano je 97 udruga iz kulture, 118 športskih udruga i 16 udruga tehničke kulture, te programi iznadstandarda za učenike srednjih škola (rad školskih klubova, natjecanja i smotre učenika, izvannastavni i izvanškolski programi, programi tradicijske baštine, medijska kultura, posebni programi, preventivni programi, volonteri. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: 3.210.363,17 kuna Mjera 6. Podizanje razine informatičke pismenosti mladih Rivaon – Obrazovni portal srednjih škola Zadarske županije pokrenut je u rujnu 2000. godine. U rad portala uključeni su profesori iz 14 srednjih škola. Pored angažiranih profesora, u rad portala uključeni su i učenici, te je oformljena Učenička redakcija portala. Cilj Portala je: dostupnost podataka na Internetu o odgojnim i obrazovnim aktivnostima koje se provode u srednjim školama županije, te prisutnost tih podataka i izvan škole; potaknuti učenike na rad s Internetom, upoznavanje s novim tehnologijama i stjecanje novih znanja; potaknuti nastavnike na rad s Internetom, a s time i njihovo daljnje obrazovanje, međusobno upoznavanje i povezivanje kako bi pospješili procese odgoja i obrazovanja; omogućiti roditeljima i učenicima osnovnih škola uvid u potencijalne škole i zanimanja; saznavati o kulturnim, obrazovnim i zabavnim zbivanjima u svim gradovima Zadarske županije. Kako bi potaknula učeničku maštu i kreativnost redakcija RivaOn portala pokrenula je 4. natječaj digitalne fotografije učenika srednjih škola Zadarske županije, "Oko učenika“, na temu „Vrijeme“ te 1. Natječaj kratke priče na temu „Vrijeme“. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: 70.000,00 kuna Mjera 8. Razvoj i primjena interdisciplinarnog postupanja i provedbe međusektornih mjera radi suzbijanja nasilja i povećanja sigurnosti u odgojno obrazovnim ustanovama Na području Zadarske županije u suradnji sa školama, Županijskim timom za zdravlje kontinuirano se provode edukacije odgojno-obrazovnih djelatnika te sudjeluje u nizu programa s ciljem suzbijanja nasilja i povećanja sigurnosti u odgojno-obrazovnim ustanovama. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: sredstva redovne djelatnosti Mjera 11. Poticati razvoj programa zdravstvenog odgoja s područja zaštite reproduktivnog zdravlja, smanjenja rizičnih ponašanja, štetnih navika i prevencije ovisnosti Sukladno svojim godišnjim planovima i programima škole u suradnji sa zdravstvenim ustanovama i organizacijama civilnog društva u redovni srednjoškolski obrazovni program uključuju programe zdravstvenog odgoja. U 2010. godini tiskan je Zdravstveni priručnik – rokovnik „Planirajmo zdravlje“. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: sredstva redovne djelatnosti Mjera 13. Uspostaviti mehanizam suradnje roditelja i škole kojima bi se povezao obiteljski odgoj s odgojnom ulogom škole Mjera se provodi sukladno godišnjim planovima škola. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: sredstva redovne djelatnosti III. SOCIJALNA POLITIKA Mjera 2. Razvijati sustav stipendiranja i kreditiranja učenika i studenata, kao i sustavno informiranje o stipendijama i kreditima

269

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Zadarska županija sufinancira stipendije učenicima srednjih škola za deficitarna zanimanja. Grad Benkovac osigurava sredstva u svojem proračunu za stipendiranje učenika i studenata s ciljem osiguravanje potrebnog kadra na lokalnoj razini i zadržavanja mladih na svom području. Posebno se stipendira jedan dio zanatskih, obrtničkih zanimanja u skladu s potrebama lokalnog gospodarstva, pa su tako u suradnji sa Srednjom školom u Benkovcu otvorena i nova zanimanja prilagođena prvenstveno potrebama gospodarstva. Kod odobravanja stipendija posebno se potiču deficitarna zanimanja. Općina Starigrad osigurava sredstva u svojem proračunu za stipendiranje studenata sa područja Općine Starigrad. Grad Zadar stipendira učenike srednjih škola i studenata (330 učenika i studenata). Zadarska županija financira projekt „Podrška pri osamostaljivanje mladih sa socijalno rizičnim statusom“. Cilj Projekta je da se mladima, nakon napuštanja Doma, osigura određena materijalna stimulacija za uspješno uključivanje u društvenu zajednicu (osamostaljivanje, rješavanje stambenog pitanja, nastavak školovanja, zasnivanje obitelji). Grad Zadar je prije pet godina Domu za odgoj djece i mladeži Zadar dodijelio jedan gradski stan. Stan koriste mladi koji završavaju redovito srednjoškolsko obrazovanje i tretman u Domu. U stanu ostaju do dvije godine uz povremeni nadzor djelatnika Doma, nakon čega spremniji samostalno preuzimaju odgovornost za samostalan život. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: 3.318.937,40 kuna IV. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I REPRODUKTIVNO ZDRAVLJE Mjera 3. Inicirati pokretanje kontinuiranih edukacijskih programa i kampanja u javnim medijima, radi promicanja i unapređivanja zdravlja i zdravih stilova života mladih Obilježavanje Svjetskog dana zdravlja, Međunarodnog dana i Mjeseca borbe protiv ovisnosti, Svjetskog dana nepušenja i niza prigodnih aktivnosti u suradnji sa lokalnim medijima. Grad Zadar Provodi kontinuirano kampanju “Tu među nama“ kojom se jambo plakatima, city lightovima, B2 plakatima, prigodnim bedževima skreće pozornost na svu štetnost eksperimentiranja s opojnim sredstvima. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: 60.000,00 kuna Mjera 6. Razvijati i poticati redovite i posebne obrazovne programe usmjerene očuvanju zdravlja te promicanju zdravijeg načina življenja U području prevencije bolesti ovisnosti i za potrebe implementacije nacionalne strategije za suzbijanje zloporabe droga potpisan je trogodišnji Sporazum o partnerstvu za zdravlje između Grada Zadra i Zadarske županije o provođenje jedinstvenog školskog preventivnog programa u osnovnim školama Zadarske županije (36 osnovnih škola) pod nazivom Trening životnih vještina, kojeg provodi Zavod za javno zdravstvo Zadar. Zadarska županija u svom Proračunu osigurava sredstva za javno zdravstvene preventivne programe koji pridonose borbi protiv droga i svih oblika ovisnosti. Grad Zadar financira osam udruga građana i tri terapijske zajednice koje provode isto toliko programa prevencije, liječenja i rehabilitacije ovisnika (udruge: Nada, Porat, Cinaz, Zadar snova, Klub liječenih alkoholičara, Život, Zvuk; Terapijske zajednice: Novi svijet, Cenacolo, Re-To centar, Caritas, Crveni križ). Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: 630.000,00 kuna V. AKTIVNO SUDJELOVANJE MLADIH U DRUŠTVU Mjera 4. Podupirati rad udruga mladih i za mlade u Republici Hrvatskoj Grad Zadar je donio kriterije za dodjelu prostora i potpisan ugovor o korištenju prostora za svaku pojedinu udrugu. Sedam udruga koje se bave problematikom vezanu za mladež koristi prostore Grada Zadra Planirana sredstva: Programi udruga sufinanciraju se iz proračuna Grada Zadra, a u okviru tih sredstava udruge same pokrivaju i troškove tzv. hladnog pogona.

270

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Mjera 7. Poticanje volonterstva među mladima Grad Zadar je objavio natječaj za projekte udruga te dao prednost onim udrugama mladih i za mlade koji uključuju veći broj mladih volontera. Jačanje volonterskog centra koji djeluje pri Udruzi socijalnih radnika i Sveučilištu Zadar. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: 20.000,00 kuna VI. KULTURA MLADIH I SLOBODNO VRIJEME Mjera 6. Nastaviti razvijati i dodatno osnažiti školski i sveučilišni šport u skladu s interesima učenika i studenata Zadarska županija je tijekom 2010. godine financirala opremu za 14 ŠŠK srednjih škola. Također je opremila školske športske dvorane (Neviđane i Biograd). Zadarska županija je na temelju pristiglih prijava na javni poziv za predlaganje javnih potreba u športu za 2010. godinu financirala rad 118 športskih udruga. Iz Proračuna Grada Zadra financira se 150 klubova u koje je uključeno oko deset tisuća mladih u dobi od 4 do 29 godina. Pored toga sufinanciraju se i školska športska natjecanja i športske igre mladih. Planirana sredstva: kuna Utrošena sredstva: 18.577.975,00 kuna VII. MOBILNOST, INFORMIRANJE I SAVJETOVANJE Mjera 7. Izravno poduprijeti osnivanje višenamjenskih savjetovališta za mlade pri visokim učilištima. Iz proračuna Grada Zadra sufinancira se Studentsko savjetovalište, kao i Obiteljsko savjetovalište i Obiteljski centar. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: 90.000,00 kuna Mjera 8. Informiranje mladih Republike Hrvatske o europskim integracijama Svim aktivnostima vezanim za europske integracije koordinira Županijski savjet za europske integracije. Tijekom 2010. provodili su niz programa među kojima se ističe obilježavanje Europskog tjedna koji se održao od 26. travnja do 7. svibnja 2010. godine.Program se proveo u suradnji sa srednjim školama Planirana sredstva: sredstva redovite djelatnosti Utrošena sredstva: 100.000,00 kuna Sveukupno utrošena sredstva: 19.477.975,00 kuna ZAGREBAČKA ŽUPANIJA I. OBRAZOVANJE I INFORMATIZACIJA Mjera 4. Podupirati provođenje projekata i programa u svrhu praćenja darovitih učenika Financiranje sudjelovanja najboljih učenika srednjih škola Zagrebačke županije na Govorničkoj školi "Ivo Škarić" Hrvatskog filološkog društva – razvijanje govorničkog umijeća učenika (po 12 učenika na svakoj Govorničkoj školi – proljetna i jesenska). Osigurana su sredstva i provedena organizacija, u suradnji s ostalim sudionicima, za sudjelovanje oko 2.100 učenika na županijskim/međužupanijskim natjecanjima iz 33 predmeta, sukladno Katalogu natjecanja i smotri učenika i učenica osnovnih i srednjih škola u 2010. godini Planirana sredstva: 700.400,00 kuna Utrošena sredstva: 677.802,20 kuna Grad sv. Ivan Zelina podupire provođenje projekata i programa u svrhu praćenja darovitih učenika. Planirana sredstva: 10.00,00 kuna Utrošena sredstva: 8.850,00 kuna Mjera 5. Poticati dostupnost školskih prostora visokih učilišta onim udrugama koje učenicima i studentima nude neprofitne obrazovne, športske, izviđačke, kulturne, duhovne, informatičke

271

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
programe, programe razvoja demokracije, civilnog društva, tolerancije, nenasilja, interkulturalnosti, programe nacionalnih manjina i sl. Ustupanje školskog prostora za sportske aktivnosti (Sportske igre mladih i druge sportske manifestacije); sufinanciranje rada profesora tjelesne i zdravstvene kulture u provođenju sportskih programa izvan redovne nastave. Planirana sredstva: 6.000,00 kuna Utrošena sredstva: 6.000,00 kuna Mjera 8. Razvoj i primjena interdisciplinarnog postupanja i provedbe međusektornih mjera radi suzbijanja nasilja i povećanja sigurnosti u odgojno – obrazovnim ustanovama Financiranje programa udruga mladih Grada Velike Gorice. Planirana sredstva: 10.000,00 kuna Utrošena sredstva: 10.000,00 kuna Mjera 9. Razvoj i implementacija programa obrazovanja za održivi razvoj Aktivni status međunarodne Eko-škole u Zagrebačkoj županiji imaju: Osnovna škola Ljudevita Gaja, Zaprešić, Osnovna škola Antun Augustinčić, Zaprešić i Osnovna škola Klinča Sela. Škole koje utvrđuju status: Osnovna škola Ljubo Babić, Jastrebarsko, Osnovna škola Kardinala Alojzija Stepinca, Krašić i Osnovna škola Stjepan Radić, Božjakovina. Planirana sredstva: 15.000,00 kuna Utrošena sredstva: 15.000,00 kuna U općini Pokupsko provedeno je pošumljavanje deforestiranih predjela u suradnji s osnovnom školom, Hrvatskim šumama i Šumarskom savjetodavnom službom. Također je kroz Malu školu ribolova izvršena poduka o ribljim vrstama, njihovoj zaštiti i dozvoljenim načinima ribolova. Planirana sredstva: 15.400,00 kuna Utrošena sredstva: 15.400,00 kuna Mjera 11. Poticati razvoj programa zdravstvenog odgoja s područja zaštite reproduktivnog zdravlja, smanjenja rizičnih ponašanja, štetnih navika i prevencije ovisnosti U sklopu održavanja Tjedna spolnog zdravlja u Velikoj Gorici – srednje škole u Velikoj Gorici dijeljeni su letci, brošure te je održana tribina za srednjoškolce o odgovornom spolnom ponašanju mladih. Planirana sredstva: 3.000,00 kuna Utrošena sredstva: 3.000,00 kuna III. SOCIJALNA POLITIKA Mjera 4. Razvijati sustav stipendiranja i kreditiranja učenika i studenata, kao i sustavno informiranje o stipendijama i kreditima Općina Jakovlje kontinuirano provodi izradu evaluacije uspješnosti programa sitpendiranja. Planirana sredstva: 90.000,00 kuna Utrošena sredstva: 89.800,00 kuna Mjera 4. Poticati inicijative usmjerene na uvažavanje različitosti i jačanje socijalne integracije mladih iz socijalno marginaliziranih skupina, mladih s invaliditetom i teškoćama u razvoju, mladih u područjima pogođenim ratom, u ruralnim područjima, otocima i malim mjestima. Financiranje programa Udruge Hiron, Športskog društva osoba s tjelesnim invaliditetom Grada Velike Gorice, Udruge Suncokret. Utrošena sredstva: 75.000,00 kuna IV. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I REPRODUKTIVNO ZDRAVLJE Mjera 1. Unapređivanje tjelesnog i mentalnog zdravlja mladeži

272

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
U Velikoj Gorici je u prosincu 2010. godine prigodnim aktivnostima obilježen Tjedna spolnog zdravlja sa učenicima srednjih škola. Planirana sredstva: 3.000,00 kuna Utrošena sredstva: 3.000,00 kuna Mjera 3. Inicirati pokretanje kontinuiranih edukacijskih programa i kampanja u javnim medijima, radi promicanja i unapređivanja zdravlja i zdravih stilova života mladih U Velikoj Gorici su postavljani plakati i dijeljene promotivne majice u ugostiteljskim i trgovačkim objektima (natpis na majici - Tužit ću te mami i tati – Cuga je tuga) i naljepnica. Suradnja sa policijskom postajom Velika Gorica u lokalnoj zajednici. Organizacija dječjeg disca u Klubu 100 za djecu i mlade. Organizacija događaja u Klubu 100 „Besplatni bezalkoholni kokteli za sve“ uz nastup Luke Nižetića. Planirana sredstva: 40.000,00 kuna Utrošena sredstva: 40.000,00 kuna V. AKTIVNO SUDJELOVANJE MLADIH U DRUŠTVU Mjera 2. Poticanje mladih na aktivno sudjelovanje mladih u društvu Pozivanje predstavnika mladih na sjednice Županijske skupštine i sjednice Odbora za mladež te poticanje na predlaganje donošenja odluka vezanih za interese i potrebe mladih. U Velikoj Gorici je Međunarodni dan mladih obilježen aktivnostima Centra za socijalnu skrb Velika Gorica. U općini Klinča Sela je osnovan Savjet mladih. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: sredstva redovne djelatnosti

Mjera 4. Podupirati rad udruga mladih i za mlade u Republici Hrvatskoj U Proračunu Grada Velike Gorice za 2010. godinu planirana su sredstva za programe udruga mladih s područja Grada Velike Gorice. Povjerenstvo za mlade objavilo je javni poziv udrugama mladih te razmatralo predložene programe. Na području Grada Velike Gorice aktivno djeluje petnaestak udruga mladih koje svojim javnim djelovanjem nastoje promovirati različite kulturne, zabavne i društvene interese mladih. Potpora njihovim programima omogućava njihovu međusobnu suradnju, organizirano slobodno vrijeme putem sadržaja i aktivnosti koje sami osmišljavaju, promoviranje volonterskog rada te sudjelovanje u javnom životu. Planirana sredstva: 129.000,00 kuna Utrošena sredstva: 129.000,00 kuna Općina Preseka osigurava financijsku potporu programima udruga mladih. Planirana sredstva: 2.000,00 kuna Utrošena sredstva: 2.000,00 kuna Mjera 5. Potaknuti dodjelu prostora za korištenje udrugama mladih i za mlade Općina Klinča Sela je Savjetu mladih dodijelila prostor na korištenje. Planirana sredstva: sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: sredstva redovne djelatnosti VI. KULTURA MLADIH I SLOBODNO VRIJEME Mjera 1. Promicanje neformalnog obrazovanja mladih u području kulture i umjetnosti U općini Brckovljani uređen je stari dom u Lupoglavu koji koristi Kulturno-umjetničko društvo „Seljačka sloga“ te je uređen stari Dom dobrovoljnog vatrogasnog društva u Brckovljanima za Kulturno-umjetničko društvo „August Cesarec“. Utrošena sredstva u razdoblju 2009.-2010. godine: 770.000,00 kuna Utrošena sredstva u razdoblju 2008.-2010. godine: 370.000,00 kuna

273

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Općina Preseka potiče osnivanje udruga za pokretanje aktivnosti u području kulture i seoskog turizma. Planirana sredstva: 5.000,00 kuna Utrošena sredstva: 5.000,00 kuna Mjera 2. Osigurati sredstva za međunarodnu kulturnu suradnju organizacija civilnog društva s područja kulture mladih i za mlade, osobito sa zemljama regije i zemljama EU Međunarodna suradnja: Puhački orkestar Rozga – gostovanja u Italiji i Sloveniji Programi za mlade: Vrbovečka udruga mladih – VUM fest, Ogranak Matice hrvatske Buševec – 8. županijski susreti dječjih folklornh skupina, FA Turopolje – 13. Dječji folklorni susreti, Plesna grupa Burka – Plesopija, prostor plesne kreativnosti, Udruga likovnih stvaralaca Zaprešić i studenti Visoke škole A.B. Krčelić – Projekt "Oživimo povijest", Plesni klub Megablast – Plesne radionice i Udruga "Kali Sara" – Edukacijska škola "Poznavanje romskog jezika". Planirana sredstva: 72.500,00 kuna Utrošena sredstva: 72.500,00 kuna Mjera 3. Osigurati sufinanciranje rada postojećih klubova za mlade te poticati osnivanje novih klubova Osigurana je pomoć klubovima mladih tehničara pri osnovnim školama, organizaciji natjecanja, izložbi i sajmova, te sudjelovanje na natjecanjima (sve dobne skupine). Provođenje programa Kluba 100 u Pučkom otvorenom učilištu Velika Gorica. Klub 100 predstavlja urbano mjesto u Velikoj Gorici koji mladima pruža različite kulturalne i glazbene manifestacije. Planirana sredstva: 581.500,00 kuna Utrošena sredstva: 556.425,00 kuna Mjera 4. Omogućiti sudjelovanje mladih umjetnika u nacionalnim i međunarodnim kulturnim projektima te u međunarodnim kulturnim razmjenama Općina Preseka organizirala je sudjelovanje na manifestacijama udruge žena Ruka mira i sudjelovanje na natjecanjima – udruga ŠRU «Klen» Preseka. Planirana sredstva: 4.000,00 kuna Utrošena sredstva: 4.000,00 kuna Mjera 5. Uključiti predstavnike udruga mladih koje djeluju u kulturi u rad kulturnih vijeća (na nacionalnoj, regionalnim i lokalnim razinama) Općina Preseka u suradnji sa Udrugom ŽIVOT kontinuirano provodi očuvanje zaštićenog nepokretnog kulturnog dobra - spomenik 0. kategoije. Planirana sredstva: 2.000,00 kuna Utrošena sredstva: 2.000,00 kuna Mjera 6. Nastaviti razvijati i dodatno osnažiti školski i sveučilišni šport u skladu s interesima učenika i studenata Nabava športske opreme za učenike Gimnazije Velika Gorica za državno prvenstvo srednjih škola u košarci. Turopoljska trka u 3. mjesecu – sudjeluju djeca, mladi, sportaši i ostali građani (oko 800 djece i mladih sudjeluje) Jesenski kros za djecu i mlade (oko 500 djece i mladih sudjeluje). Navedenim manifestacijama potiče se građane na svakodnevno rekreativno bavljenje sportom. Planirana sredstva: 77.000,00 kuna Utrošena sredstva: 77.000,00 kuna Mjera 7. Iskoristiti postojeću i stvoriti novi infrastrukturu koja će služiti širokom pokretu „Šport za sve“

274

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Izgrađeno je rukometnog igrališta u Tedrovcu (ukupna površina 968 m²), nogometno igralište i atletska staza u Božjakovini (veličina igrališta 6.500m², atletske staze 3.000m²) i rukometno igralište u Hrebincu (veličina igrališta 22,00x44,00=968,00m²). Planirana sredstva: 4.594.000,00 kuna Utrošena sredstva: 4.594.000,00 kuna U općini Preseka se provodi obnova društvenih i mjesnih domova radi mogućnosti organiziranog okupljanja mladih. Planirana sredstva: 84.000,00 kuna Utrošena sredstva: 84.000,00 kuna Mjera 8. Promicati važnost tjelesne aktivnosti mladih Županijski školski športski savez Zagrebačke županije - organizacija i financiranje županijskih (i poluzavršnih) sportskih natjecanja učenika osnovne i srednje škole Zagrebačke županije. Zajednica športskih udruga i saveza Zagrebačke županije – organizacija velikih športski priredbi i manifestacija (za sve dobne skupine). Planirana sredstva: 1.357.000,00 kuna Utrošena sredstva: 1.270.350,00 kuna U općini Pokupsko financirani su programi Nogometnog kluba „Kupa“ Pokupsko, Košarkaškog kluba Pokupsko – ljetna škola kajaka, program SKI kluba Pokupsko - treninzi mladih skijaša. Planirana sredstva: 92.600,00 kuna Utrošena sredstva: 92.600,00 kuna Općina Stupnik financira redovne djelatnosti udruga Stupničke mažoretkinje i Kulturno-umjetničkog društva „Kraluš“ te osigurava donacije za nadarene športaše. Planirana sredstva: 435.000,00 kuna Utrošena sredstva: 435.000,00 kuna Mladi s područja općine Preseka kontinuirano organiziraju športska natjecanja – Nogometnog kluba «Preseka». Planirana sredstva: 2.000,00 kuna Utrošena sredstva: 2.000,00 kuna VII. MOBILNOST, INFORMIRANJE I SAVJETOVANJE Ostale mjere: Izrada web stranice za mlade, informiranje o aktivnostima mladih Zagrebačke županije kroz informativni bilten Zagrebačka kronika. Izvještavanje o sjednicama i radu Savjeta mladih i provedenim mjerama za mlade putem medija. Planirana sredstva: 16.359,00 kuna, kao i sredstva redovne djelatnosti Utrošena sredstva: 16.359,00 kuna, kao i sredstva redovne djelatnosti

275

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

4.3. ZAPOŠLJAVANJE/OBRAZOVANJE MLADIH NEZAPOSLENIH OSOBA U OKVIRU NACIONALNOG PLANA ZA POTICANJE ZAPOŠLJAVANJE ZA 2009. i 2010. GODINU U 2010. GODINI
U 2009. godini započeo je novi ciklus aktivnih mjera zapošljavanja u Republici Hrvatskoj na temelju zajedničkog memoranduma o prioritetima politike zapošljavanja (JAP) koji je Vlada Republike Hrvatske prihvatila na sjednici održanoj 24. travnja 2008. godine. Nacionalnim provedbenim planom za zapošljavanje (2009. – 2010.) utvrđena su osnovna načela državne politike zapošljavanja, kao i odgovornosti i definirane su zadaće nadležnih tijela državne uprave i javnih ustanova u provedbi Plana. Mjere iz nadležnosti Zavoda tijekom 2009 i 2010. godine bile su usmjerene na poticanje motivacije za zapošljavanje, sufinanciranje i financiranje obrazovanja i sufinanciranje zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih osoba i drugih skupina nezaposlenih kojima prijeti socijalna isključenost kao i skupinama kojima prijeti dugotrajna nezaposlenost zbog gubitka zaposlenja. Slijedom navedenog, intervencije u smislu motiviranja, obrazovanja i sufinanciranog zapošljavanja bile su usmjerene na, između ostalih skupina i na mlade osobe koje su ispale iz sustava srednjoškolskog obrazovanja i mlade osobe bez radnog staža. Prioritetom iz Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja Povećanje stope participacije mladih ljudi na tržištu rada razrađena je mjera „Osigurati mladim tražiteljima prvog zaposlenja prilagođenu podršku i mjere koje bi mogle olakšati ulazak na tržište rada, poput općenitog savjetovanja za zapošljavanje, savjetovanja koje je posebno usredotočeno na prve korake u traženju zaposlenja, dodatnog usavršavanja koje bi omogućilo lagan ulazak na tržište rada, rane i personalizirane podrške“. Hrvatski zavod za zapošljavanje u okviru aktivne politike zapošljavanja navedenu mjeru je provodio kroz dvije aktivnosti i to: „Obrazovanje prema potrebama tržišta rada“ i „Sufinanciranje zapošljavanja mladih osoba bez radnog staža“. U 2010. godini uvedena je nova mjera aktivne politike zapošljavanja - Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (stručno osposobljavanje za rad) koja je sastavni je dio Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja za 2009. i 2010. godinu i sadržana je u Programu gospodarskog oporavka Vlade Republike Hrvatske u poglavlju 7. Dinamiziranje tržišta rada u mjeri “Uvođenje sustava volontiranja, stažiranja, radne prakse i pripravništva kako bi mladi stekli prvo radno iskustvo“. Cilj mjere je mladim nezaposlenim osobama bez radnog iskustva i staža osigurati ulazak na tržište rada kroz stručno osposobljavanje za rad. Mladim osobama koje su dugotrajno nezaposlene, a završile su školovanje po programima srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja, kroz stručno osposobljavanje za rad osigurat će se stjecanje radnog iskustva čiji nedostatak im otežava pristup prvom zaposlenju te polaganju stručnih i majstorskih ispita. Osobe koje prema posebnom propisu trebaju položiti stručni ispit, odnosno obavezno imati odgovarajuće radno iskustvo, su osobe visoke stručne spreme, više stručne spreme (pravnici, liječnici, veterinari, stomatolozi, građevinari, arhitekti i dr; sve osobe koje u državnoj upravi moraju imati staž radi polaganja stručnog ispita), osobe srednje stručne spreme (medicinske sestre i sl.), odnosno osobe iz strukovnih škola koje polažu majstorski ispit. Prema članku 41. Zakona o radu propisano je koje osobe mogu biti uključene u stručno osposobljavanje za rad, a time su definirane ciljane skupinu za primjenu mjere. Ciljane skupine: 1. Nezaposlene osobe najmanje 6 mjeseci u evidenciji nezaposlenih, sa završenim fakultetom, prvim stupnjem fakulteta ili višom školom, bez radnog iskustva starosti do 29 godina života; 2. Nezaposlene osobe najmanje 6 mjeseci u evidenciji nezaposlenih, sa završenom srednjom školom u trogodišnjem ili četverogodišnjem trajanju, bez radnog iskustva, starosti do 25 godina života.

276

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Obrazovanje nezaposlenih iz evidencije nezaposlenih Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje provodilo se prema mjeri Financiranje obrazovanja nezaposlenih osoba prema potrebama tržišta rada, a jedna od ciljanih skupina bile su i mlade osobe do 29 godina starosti, bez obzira na dužinu prijave u evidenciju, razinu obrazovanja i radno iskustvo. Programi obrazovanja provodili su se prema Planu obrazovanja područnih službi Zavoda, a koji je usklađen na nacionalnoj razini i za koji su bila osigurana sredstva u Državnom proračunu za 2009. godinu. Uključivanje u programe obrazovanja bilo je dostupno pod istim uvjetima svim nezaposlenim osobama kod kojih je definirana potreba za daljnjim obrazovanjem s ciljem povećanja zapošljivosti ili motiviranosti za uključivanje u programe obrazovanja za deficitarna zanimanja i zanimanja tražena na tržištu rada. Programi obrazovanja usmjereni su prema djelatnostima u kojima je iskazan trajni deficit i gdje je naglasak na psihofizičkim sposobnostima osobe za rad u teškim uvjetima (brodogradnja, građevina) i za koje je uvjet srednjoškolska razina obrazovanja da bi osoba bila uključena u određeni program obrazovanja, pa je stoga očekivan visok obuhvat mladih osoba. Provedbena aktivnost nastavlja se u 2010. godini, uz osigurana sredstva od 46.000.000,00 kuna i uz prioritet djelovanja na mlade nezaposlene osobe koje nemaju završeno srednjoškolsko obrazovanje i stečena zanimanja. U 2010. godini, prema mjerama u nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje operativno je provođena mjera Sufinanciranje zapošljavanja prvog zapošljavanja mladih osoba bez radnog staža. Sufinanciranje zapošljavanja bilo je usmjereno na osobe do 25 godina života bez završenog srednjoškolskog obrazovanja i radnog staža i nezaposlene mlade osobe do 29 godina sa završenim zanimanjima po programima srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja, uz uvjet prijave na evidenciju nezaposlenih i da nisu bile zaposlene unazad 6 mjeseci. Subvencije u nadležnosti Zavoda su potpore za zapošljavanje i usklađene su sa Zakonom o državnim potporama (Narodne novine 140/05.) te imaju obilježja horizontalnih potpora, namijenjenih svim poduzetnicima, ali isključuju poduzetnike u teškoćama. Potpore za zapošljavanje iz nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje usklađene su s definicijama iz članka 40. Odluke o objavljivanju općih pravila o skupnim izuzećima u području državnih potpora koja su sadržana u Uredbi Komisije (EZ-a) BR.800/2008. Potpore za zapošljavanje mogu se dodijeliti profitnim poslodavcima koji ispunjavaju uvjete povećanog zapošljavanja unazad 12 mjeseci, ili su u istom razdoblju imali opravdano upražnjena radna mjesta zbog odlaska radnika u mirovinu, otkaza na vlastiti zahtjev radnika ili otkaza zbog skrivljenog ponašanja radnika. Izuzeće u dodjeli potpore za zapošljavanje radnika u nepovoljnom položaju poslodavcu koji ne ispunjava financijske i uvjete stupnja zaposlenosti primjenjuje se samo na novoregistrirane tvrtke i obrte. Prema navedenim zakonskim propisima, potpora za zapošljavanje ne smije prelaziti 50% godišnjeg troška rada sufinancirane osobe te je isto poštivano i u potporama koje dodjeljuje Zavod.
Prikaz zaposlenih/obrazovanih mladih osoba po dobi i mjerama iz NPPZ-a (2009. i 2010.) u 2010. godini Dob Mjera Sufinanciranje prvog zapošljavanja mladih osoba bez radnog staža Sufinanciranje zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih osoba Sufinanciranje zapošljavanja osoba iznad 50 godina Sufinanciranje zapošljavanja posebnih skupina nezaposlenih osoba Sufinanciranje samozapošljavanja dugotrajno nezaposlenih osoba 15-19 220 26 0 0 2 20-24 293 250 0 5 39 25-29 254 172 0 21 40 767 448 0 26 81 Ukupno

277

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Ukupno Sufinanciranje obrazovanja za poznatog poslodavca Ukupno Financiranje obrazovanja Sufinanciranje/financiranje zapošljavanja u javnom radu Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa Ukupno SVEUKUPNO 248 3 3 243 32 67 342 593 587 57 57 954 420 201 1575 2219 487 92 92 772 510 180 1462 2041 1322 152 152 1969 962 448 2379 4853

Iz tablice je vidljivo da u je programe obrazovanja prema potrebama tržišta rada bilo uključeno 4853 mladih osoba što čini 37,07% od ukupnog broja osoba uključenih u mjere tijekom 2010. godine. Od ukupnog broja 4853 mladih osoba uključenih u obrazovanje, najveći broj, 2219 osoba, pripada dobnoj skupini od 20 do 24 godine, zatim slijedi dobna skupina od 25 do 29 godina s obuhvatom od 2041 osoba, dok je najmanji obuhvat osoba iz dobne skupine 15 do 19 godina; 593 osoba. U 2010. godini, sufinancirano je zapošljavanje 767 mladih osoba bez radnog staža uglavnom podjednako raspoređenih po dobnim skupinama.
Prikaz zaposlenih/obrazovanih osoba po dobi i mjerama iz NPPZ-a (2009. - 2010.) u 2010. godini po područnim službama Zavoda Mjera Sufinanciranje prvog zapošljavanja mladih osoba bez radnog staža Sufinanciranje zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih osoba Sufinanciranje zapošljavanja osoba iznad 50 godina Sufinanciranje zapošljavanja posebnih skupina nezaposlenih osoba Sufinanciranje samozapošljavanja dugotrajno nezaposelnih osoba Sufinanciranje obrazovanja za poznatog poslodavca Financiranje obrazovanja Sufinanciranje/financiranje zapošljavanja u javnom radu Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa UKUPNO PODRUČNA SLUŽBA BJELOVAR Sufinanciranje prvog zapošljavanja mladih osoba bez radnog staža Sufinanciranje zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih osoba Sufinanciranje zapošljavanja osoba iznad 50 godina Sufinanciranje zapošljavanja posebnih skupina nezaposlenih osoba Sufinanciranje samozapošljavanja dugotrajno nezaposelnih osoba Sufinanciranje obrazovanja za poznatog poslodavca Financiranje obrazovanja Sufinanciranje/financiranje zapošljavanja u javnom radu Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog 15 - 19 4 1 20 - 24 3 3 25 - 29 2 3 Ukupno 9 7 0 0 3 1 16 5 1 28 26 1 4 42 39 14 105 20 19 6 37 30 14 95 15 9 2 5 7 4 6 32 21 11 2 33 18 19 6 3 11 95 74 29 228 61 29 0 2 7 39 57 40 21

278

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
odnosa UKUPNO PODRUČNA SLUŽBA ČAKOVEC Sufinanciranje prvog zapošljavanja mladih osoba bez radnog staža Sufinanciranje zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih osoba Sufinanciranje zapošljavanja osoba iznad 50 godina Sufinanciranje zapošljavanja posebnih skupina nezaposlenih osoba Sufinanciranje samozapošljavanja dugotrajno nezaposelnih osoba Sufinanciranje obrazovanja za poznatog poslodavca Financiranje obrazovanja Sufinanciranje/financiranje zapošljavanja u javnom radu Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa UKUPNO PODRUČNA SLUŽBA DUBROVNIK Sufinanciranje prvog zapošljavanja mladih osoba bez radnog staža Sufinanciranje zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih osoba Sufinanciranje zapošljavanja osoba iznad 50 godina Sufinanciranje zapošljavanja posebnih skupina nezaposlenih osoba Sufinanciranje samozapošljavanja dugotrajno nezaposelnih osoba Sufinanciranje obrazovanja za poznatog poslodavca Financiranje obrazovanja Sufinanciranje/financiranje zapošljavanja u javnom radu Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa UKUPNO PODRUČNA SLUŽBA GOSPIĆ Sufinanciranje prvog zapošljavanja mladih osoba bez radnog staža Sufinanciranje zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih osoba Sufinanciranje zapošljavanja osoba iznad 50 godina Sufinanciranje zapošljavanja posebnih skupina nezaposlenih osoba Sufinanciranje samozapošljavanja dugotrajno nezaposelnih osoba Sufinanciranje obrazovanja za poznatog poslodavca Financiranje obrazovanja Sufinanciranje/financiranje zapošljavanja u javnom radu Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa UKUPNO PODRUČNA SLUŽBA KARLOVAC Sufinanciranje prvog zapošljavanja mladih osoba bez radnog staža Sufinanciranje zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih osoba Sufinanciranje zapošljavanja osoba iznad 50 godina Sufinanciranje zapošljavanja posebnih skupina 38 3 114 10 6 104 6 5 2 1 10 30 6 3 13 1 56 2 1 2 1 1 11 1 19 4 1 13 9 27 9 13 7 5 6 22 5 5 2 2 1 2 5 17 31 17 14 8 61 14 9 2 1 23 14 18 69 41 21 7 256 19 11 0 2 1 0 61 13 3 110 3 3 0 1 1 0 37 10 7 62 23 18 0 2 2 0 41 30 31 147 45 11 0 1

279

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
nezaposlenih osoba Sufinanciranje samozapošljavanja dugotrajno nezaposelnih osoba Sufinanciranje obrazovanja za poznatog poslodavca Financiranje obrazovanja Sufinanciranje/financiranje zapošljavanja u javnom radu Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa UKUPNO PODRUČNA SLUŽBA KRAPINA Sufinanciranje prvog zapošljavanja mladih osoba bez radnog staža Sufinanciranje zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih osoba Sufinanciranje zapošljavanja osoba iznad 50 godina Sufinanciranje zapošljavanja posebnih skupina nezaposlenih osoba Sufinanciranje samozapošljavanja dugotrajno nezaposelnih osoba Sufinanciranje obrazovanja za poznatog poslodavca Financiranje obrazovanja Sufinanciranje/financiranje zapošljavanja u javnom radu Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa UKUPNO PODRUČNA SLUŽBA KRIŽEVCI Sufinanciranje prvog zapošljavanja mladih osoba bez radnog staža Sufinanciranje zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih osoba Sufinanciranje zapošljavanja osoba iznad 50 godina Sufinanciranje zapošljavanja posebnih skupina nezaposlenih osoba Sufinanciranje samozapošljavanja dugotrajno nezaposelnih osoba Sufinanciranje obrazovanja za poznatog poslodavca Financiranje obrazovanja Sufinanciranje/financiranje zapošljavanja u javnom radu Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa UKUPNO PODRUČNA SLUŽBA KUTINA Sufinanciranje prvog zapošljavanja mladih osoba bez radnog staža Sufinanciranje zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih osoba Sufinanciranje zapošljavanja osoba iznad 50 godina Sufinanciranje zapošljavanja posebnih skupina nezaposlenih osoba Sufinanciranje samozapošljavanja dugotrajno nezaposelnih osoba Sufinanciranje obrazovanja za poznatog poslodavca Financiranje obrazovanja Sufinanciranje/financiranje zapošljavanja u javnom radu Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

4 8 25 10 8 47 6 2 10 72 9 10 1

1 16 16 3 39 4 7 2

5 0 49 26 21 158 19 19 0 3 0

5

18 7 8

11 29 22 75 2

0 34 36 30 141 4 3 0 0

13 2 1

53

1

1

1 1 20 3 3 4 20 9 28 21 53 22 23 30 13 6

1 0 34 9 3 54 64 92 0 0

1 23 3 5

5 1 113 72 27

5 3 101 90 5

11 4 237 165 37

280

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
UKUPNO PODRUČNA SLUŽBA OSIJEK Sufinanciranje prvog zapošljavanja mladih osoba bez radnog staža Sufinanciranje zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih osoba Sufinanciranje zapošljavanja osoba iznad 50 godina Sufinanciranje zapošljavanja posebnih skupina nezaposlenih osoba Sufinanciranje samozapošljavanja dugotrajno nezaposelnih osoba Sufinanciranje obrazovanja za poznatog poslodavca Financiranje obrazovanja Sufinanciranje/financiranje zapošljavanja u javnom radu Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa UKUPNO PODRUČNA SLUŽBA POŽEGA Sufinanciranje prvog zapošljavanja mladih osoba bez radnog staža Sufinanciranje zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih osoba Sufinanciranje zapošljavanja osoba iznad 50 godina Sufinanciranje zapošljavanja posebnih skupina nezaposlenih osoba Sufinanciranje samozapošljavanja dugotrajno nezaposelnih osoba Sufinanciranje obrazovanja za poznatog poslodavca Financiranje obrazovanja Sufinanciranje/financiranje zapošljavanja u javnom radu Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa UKUPNO PODRUČNA SLUŽBA PULA Sufinanciranje prvog zapošljavanja mladih osoba bez radnog staža Sufinanciranje zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih osoba Sufinanciranje zapošljavanja osoba iznad 50 godina Sufinanciranje zapošljavanja posebnih skupina nezaposlenih osoba Sufinanciranje samozapošljavanja dugotrajno nezaposelnih osoba Sufinanciranje obrazovanja za poznatog poslodavca Financiranje obrazovanja Sufinanciranje/financiranje zapošljavanja u javnom radu Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa UKUPNO PODRUČNA SLUŽBA RIJEKA Sufinanciranje prvog zapošljavanja mladih osoba bez radnog staža Sufinanciranje zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih osoba Sufinanciranje zapošljavanja osoba iznad 50 godina Sufinanciranje zapošljavanja posebnih skupina nezaposlenih osoba 61 3 292 4 6 257 5 4 3 2 1 3 1 9 17 9 1 1 31 8 16 66 3 6 6 18 19 11 68 9 4 610 12 10 0 3 2 8 52 28 36 151 21 11 0 0 2 2 15 3 18 1 5 0 35 1 0 12 5 3 26 23 16 35 26 14 73 54 33 0 0 3 1 7 1 16 45 13 3 17 119 2 1 19 4 9 62 26 7 148 2 12 1 7 26 114 40 10 284 4 32 0 1

281

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Sufinanciranje samozapošljavanja dugotrajno nezaposelnih osoba Sufinanciranje obrazovanja za poznatog poslodavca Financiranje obrazovanja Sufinanciranje/financiranje zapošljavanja u javnom radu Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa UKUPNO PODRUČNA SLUŽBA SISAK Sufinanciranje prvog zapošljavanja mladih osoba bez radnog staža Sufinanciranje zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih osoba Sufinanciranje zapošljavanja osoba iznad 50 godina Sufinanciranje zapošljavanja posebnih skupina nezaposlenih osoba Sufinanciranje samozapošljavanja dugotrajno nezaposelnih osoba Sufinanciranje obrazovanja za poznatog poslodavca Financiranje obrazovanja Sufinanciranje/financiranje zapošljavanja u javnom radu Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa UKUPNO PODRUČNA SLUŽBA SLAVONSKI BROD Sufinanciranje prvog zapošljavanja mladih osoba bez radnog staža Sufinanciranje zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih osoba Sufinanciranje zapošljavanja osoba iznad 50 godina Sufinanciranje zapošljavanja posebnih skupina nezaposlenih osoba Sufinanciranje samozapošljavanja dugotrajno nezaposelnih osoba Sufinanciranje obrazovanja za poznatog poslodavca Financiranje obrazovanja Sufinanciranje/financiranje zapošljavanja u javnom radu Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa UKUPNO PODRUČNA SPLIT Sufinanciranje prvog zapošljavanja mladih osoba bez radnog staža Sufinanciranje zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih osoba Sufinanciranje zapošljavanja osoba iznad 50 godina Sufinanciranje zapošljavanja posebnih skupina nezaposlenih osoba Sufinanciranje samozapošljavanja dugotrajno nezaposelnih osoba Sufinanciranje obrazovanja za poznatog poslodavca Financiranje obrazovanja Sufinanciranje/financiranje zapošljavanja u javnom radu Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa 2 21 62 11 8 30 9 1 30 126 9 6 2 36 14 1 68 3 4 4 0 119 25 39 224 21 11 0 0 1 29 4 12 55 24 1 99 23 18 156 40 21 2 59 27 4 99 30 12 1 3 22 4 25 91 38 12 51 1 230 6 2 3 20 64 42 12 184 1 3 3 0 187 54 34 310 94 34 0 1 6 45 177 84 24 465 8 5 0 0 1 3 1 28 10 1 1 16 6 2 1 47 17 0

282

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
UKUPNO PODRUČNA SLUŽBA ŠIBENIK Sufinanciranje prvog zapošljavanja mladih osoba bez radnog staža Sufinanciranje zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih osoba Sufinanciranje zapošljavanja osoba iznad 50 godina Sufinanciranje zapošljavanja posebnih skupina nezaposlenih osoba Sufinanciranje samozapošljavanja dugotrajno nezaposelnih osoba Sufinanciranje obrazovanja za poznatog poslodavca Financiranje obrazovanja Sufinanciranje/financiranje zapošljavanja u javnom radu Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa UKUPNO PODURČNA SLUŽBA VARAŽDIN Sufinanciranje prvog zapošljavanja mladih osoba bez radnog staža Sufinanciranje zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih osoba Sufinanciranje zapošljavanja osoba iznad 50 godina Sufinanciranje zapošljavanja posebnih skupina nezaposlenih osoba Sufinanciranje samozapošljavanja dugotrajno nezaposelnih osoba Sufinanciranje obrazovanja za poznatog poslodavca Financiranje obrazovanja Sufinanciranje/financiranje zapošljavanja u javnom radu Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa UKUPNO PODRUČNA SLUŽBA VINKOVCI Sufinanciranje prvog zapošljavanja mladih osoba bez radnog staža Sufinanciranje zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih osoba Sufinanciranje zapošljavanja osoba iznad 50 godina Sufinanciranje zapošljavanja posebnih skupina nezaposlenih osoba Sufinanciranje samozapošljavanja dugotrajno nezaposelnih osoba Sufinanciranje obrazovanja za poznatog poslodavca Financiranje obrazovanja Sufinanciranje/financiranje zapošljavanja u javnom radu Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa UKUPNO PODRUČNA SLUŽBA VIROVITICA Sufinanciranje prvog zapošljavanja mladih osoba bez radnog staža Sufinanciranje zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih osoba Sufinanciranje zapošljavanja osoba iznad 50 godina Sufinanciranje zapošljavanja posebnih skupina nezaposlenih osoba 5 4 1 47 8 12 28 4 4 2 80 16 17 0 2 0 5 25 14 2 12 13 2 4 63 19 12 1 3 6 4 1 26 4 1 29 34 12 110 10 7 1 2 5 4 8 22 1 2 29 26 10 87 4 3 1 18 19 13 68 2 10 1 3 3 31 38 13 101 1 1 6 22 17 15 70 8 9 6 52 31 21 145 40 23 0 1 4 0 53 57 26 204 16 27 0 1 5 5 65 68 31 210 6 4 0 0

283

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Sufinanciranje samozapošljavanja dugotrajno nezaposelnih osoba Sufinanciranje obrazovanja za poznatog poslodavca Financiranje obrazovanja Sufinanciranje/financiranje zapošljavanja u javnom radu Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa UKUPNO PODRUČNA SLUŽBA VUKOVAR Sufinanciranje prvog zapošljavanja mladih osoba bez radnog staža Sufinanciranje zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih osoba Sufinanciranje zapošljavanja osoba iznad 50 godina Sufinanciranje zapošljavanja posebnih skupina nezaposlenih osoba Sufinanciranje samozapošljavanja dugotrajno nezaposelnih osoba Sufinanciranje obrazovanja za poznatog poslodavca Financiranje obrazovanja Sufinanciranje/financiranje zapošljavanja u javnom radu Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa UKUPNO PDORUČNA SLUŽBA ZADAR Sufinanciranje prvog zapošljavanja mladih osoba bez radnog staža Sufinanciranje zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih osoba Sufinanciranje zapošljavanja osoba iznad 50 godina Sufinanciranje zapošljavanja posebnih skupina nezaposlenih osoba Sufinanciranje samozapošljavanja dugotrajno nezaposelnih osoba Sufinanciranje obrazovanja za poznatog poslodavca Financiranje obrazovanja Sufinanciranje/financiranje zapošljavanja u javnom radu Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa UKUPNO PODRUČNA SLUŽBA ZAGREB 1 2 1 1 20 25 3 4 57 3 4 1 10 23 3 39 2 1 1 2 32 49 6 100 5 5 0 0 1 12 2 26 12 1 14 45 1 47 74 21 2 3 44 1 3 94 1 138 30 8 277 39 5 9 56 104 30 3 5 4 132 57 18 353 3 0 77 17 10 117 223 52 0 5 8 5 314 88 29 724

Prikaz zaposlenih i obrazovanih osoba liječenih ovisnika do 29. godina starosti po mjerama iz Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja u 2010. godini po područnim službama
Sufinanciranje prvog zapošljavanja mladih osoba bez radnog staža Sufinanciranje zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih osoba Sufinanciranje zapošljavanja posebnih skupina nezaposlenih osoba

Područna služba

Sufinanciranje obrazovanja za poznatog poslodavca

Financiranje obrazovanja

Javni radovi

Ukupno

Ukupno Zagreb Ukupno 0

Žene 0

Ukupno 0

Žene 0

Ukupno 0

Žene 0

Ukupno 0

Žene 0

Ukupno 2 2

Žene 1 1

Ukupno 0

žene 0

Ukupno 2 2

žene 1 1

284

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

Nadalje, po donošenju Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja (2009. – 2010.), područne službe Zavoda izvršile su ukupno 181 prezentaciju mjera, od čega 24 na temu mladih. Prosječan broj sudionika bio je do 30 osoba po skupu u svrhu informiranja poslodavaca o uvjetima ostvarivanja poticajnih sredstava, kao i promoviranja i poticanja zapošljavanja osoba koje su prepoznate kao teže zapošljive na tržištu rada. Prezentacije su održavane u prostorima zavodskih partera na lokalnoj razini te gostovanjem na radio i televizijskim emisijama. Prema uvjetima provedbe i osiguranim sredstvima ciljevi su postignuti i rezultati zadovoljavajući, a u 2011. započinje novi Nacionalni plan za poticanje zapošljavanja u 2011. i 2012. godini.

285

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

4.4. STATISTIČKO IZVJEŠĆE HRVATSKOM TRŽIŠTU RADA

O

POLOŽAJU

MLADIH

NA

Prema posljednjem popisu stanovništva provedenom 2001. godine (Državni zavod za statistiku) u Republici Hrvatskoj živi ukupno 898.728 mladih osoba u odbi od 15 do 29 godina života, od toga mladih od 15 – 19 godina života 298.60, od 20 – 24 godina života 305.631, te od 25 – 29 godina života njih 294.497. 1. STRUKTURA MLADIH NEZAPOSLENIH OSOBA U 2010. GODINI Mlade osobe karakterizira nedostatak radnog iskustva i to ih čini ranjivima na tržištu. Stope nezaposlenosti mladih su visoke, a gospodarsko stanje ne pogoduje postojećem položaju mladih na tržištu. Također, u odnosu na EU, mladi u Republici Hrvatskoj su u nepovoljnijem položaju od mladih u EU. Najveći udio mladih na regionalnoj razini 31. prosinca 2010. godini zastupljen je u Požeškoslavonskoj županiji gdje je od ukupno 6,092 nezaposlene osobe, 2,446 mladih odnosno 40,2%, zatim u Međimurskoj županiji gdje je udio mladih 38,4% kao i u Koprivničko-križevačkoj županiji. Najmanji udio mladih nezaposlenih na regionalnoj razini ima Zadarska županija gdje je od ukupno 11,497 nezaposlenih 3,247 mladih odnosno 28,4%, te Karlovačka županija gdje je udio mladih 26,4%. Na razini Republike Hrvatske na dan 31. prosinca 2010. od ukupno 319,845 nezaposlenih osoba mladih je bilo 105,418 odnosno 33%:

Graf 1: Mladi nezaposleni po županijama i spolu (31. prosinac 2010.)

286

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

Tablica 1. Prosječni broj nezaposlenih osoba u 2010. godini
Ukupno Ukupno Mladi 15 - 29 Od 15 do 19 Od 20 do 24 Od 25 do 29 302.425 97.023 15.811 40.007 41.205 Žene 165.620 50.421 6.757 20.130 23.534

U prosječnoj nezaposlenosti u 2010. godini, udio mladih čini 32,08%. Mlade pratimo prema dobnim skupinama od 15-19, 20-24 i 25-29 godina starosti. Tijekom 2010. najveći je broj mladih nezaposelnih u dobnoj skupini od 25-29 godina starosti i to njih 41,205 (42,4%) u prosječnom broju nezaposlenih mladih osoba od 97,023. Slijedi skupina mladih od 20-24 godine kojih je u nezaposlenosti tijekom 2010. prosječno bilo 40,007 (41,2%) i skupina u dobi od 1519 godina kojih je bilo 15,811 (16,2%).

Tablica 2: Prikaz prosječnog broja nezaposlenih mladih osoba po obrazovanju i spolu u 2010. godini
Obrazovanje Bez škole i nezavršena osnovna škola Osnovna škola SŠ za zanimanja do 3 god. i škola za KV i VKV radnike SŠ za zanimanja u trajanju od 4 i više godina i gimnazija Viša škola, I. stupanj fakulteta i stručni studij Fakulteti, akademije, magisterij, doktorat UKUPNO Ukupno mladi Ukupno 2.695 10.517 38.901 Žene 1.448 5.222 16.954 15 - 19 Ukupno 479 1.768 9.179 Žene 254 731 3.453 20 - 24 Ukupno 970 3.933 15.511 Žene 540 1.850 6.487 25 - 29 Ukupno 1.247 4.816 14.211 Žene 653 2.641 7.014

Prosjek 2010

33.114

19.027

4.384

2.318

16.440

9.133

12.291

7.577

5.096 6.701 97.024

3.302 4.469 50.421

1 0 15.811

1 0 6.757

1.906 1.249 40.007

1.227 893 20.130

3.189 5.452 41.205

2.074 3.577 23.534

Vezano uz obrazovnu strukturu mladih nezaposlenih osoba, najveći udio mladih nezaposlenih osoba ima završenu srednju školu za zanimanja u trajanju od 3 godine i škole za KV i VKV radnike (40,09%), te srednju školu za zanimanja u trajanju od 4 godine i više te gimnaziju (34,12%). Najmanje je nezaposlenih mladih osoba bez škole ili s nezavršenom osnovnom školom – njih 2,695 što čini 2,77% od ukupnog broja mladih nezaposlenih osoba. Po prirodi stvari, u evidenciji nema mladih u dobrnoj skupni od 15-19 godina sa završenim fakultetom i u toj dobnoj skupini najviše je mladih sa završenom srednjom školom za zanimanja u trajanju od 3 godine i škole za KV i VKV radnike, njih 9,179 od ukupno 15,811 osoba.

U dobnoj skupni od 20-24 godina starosti je 40,007 mladih osoba, a prevladavaju mladi sa završenom srednjom školom za zanimanja u trajanju od 4 godine i više te gimnazijom kojih je 16,440 što čini 41% mladih iz navedene dobne skupine. 287

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Mladih u dobnoj skupini od 24-29 godina ukupno ima 41,205, a prevladavaju mladi sa srednjom školom za zanimanja u trajanju od 3 godine i škole za KV i VKV radnike Nadalje, znatno je veći prosječan broj mladih nezaposlenih žena koje su završile višu razinu obrazovanja od muškaraca i to višu školu, prvi stupanj fakulteta je završilo prosječno 3,302 žena, od ukupno 5,096 što čini 64,7%. Također, fakultet, akademiju, magisterij ili doktorat ima završen prosječno 4,469 mladih nezaposlenih žena što čini 66,6% od ukupnog broja mladih nezaposlenih osoba s visokom naobrazbom.

Graf 2: Mladi nezaposleni prema trajanju nezaposlenosti i spolu

Podaci prikazuju da u odnosu na spol postoje značajne razlike između mladih nezaposlenih osoba prema spolu kada se radi o dužini boravka u evidenciji nezaposlenih osoba. U kratkotrajnoj nezaposlenosti do 6 mjeseci podjednako se nalaze i žene i muškarci, kao i u nezaposlenosti koja traje do 12 mjeseci. Značajnije razlike počinju u nezaposlenosti koja traje od godine dana na više i što je nezaposlenost dugotrajnija to je razlika među mladim nezaposlenim veća u odnosu na spol na način da je znatno više žena koje su u evidenciji nezaposlenih od 3 godine na više od muškaraca. Također, mladi se uglavnom zadržavaju u nezaposlenosti do godine dana i znatno manje ih ulazi u dugotrajnu nezaposlenost.

Tablica 3: Mladi nezaposleni prema statusu prije prijave u evidenciju nezaposlenih
Status prije prijave Nepoznato Drugi oblik rada Individualna poljoprivreda Neaktivnost Odsluženje vojnog roka Povratak s obrazovanja (mjere i aktivnosti HZZ-a) Povratak sa stručnog osposobljavanja za rad Radni odnos Redovno školovanje Sveukupan zbroj UKUPNO MLADI Ukupno Žene 468 150 36 25.947 179 1.537 346 54.579 22.176 105.418 347 91 23 14.008 10 554 278 27.510 11.230 54.051 15 - 19 Ukupno 0 8 7 3.787 14 141 37 3.401 10.060 17.455 Žene 0 4 5 1.607 0 39 31 1.442 4.309 7.437 20 - 24 Ukupno 6 57 15 11.582 118 714 240 23.402 7.897 44.031 Žene 4 30 10 5.972 8 206 190 11.103 4.426 21.949 25 - 29 Ukupno 462 85 14 10.578 47 682 69 27.776 4.219 43.932 Žene 343 57 8 6.429 2 309 57 14.965 2.495 24.665

288

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Najviše mladih je u 2010. godini ušlo u nezaposlenost nakon prekida radnog odnosa, njih 54,579 gdje prevladavaju mladi u dobnoj skupini od 25-29 godina starosti, a značajan broj po prestanku/završetku redovnog školovanja gdje dominiraju mladi u dobnoj skupini od 15-19 godina starosti, te iz neaktivnosti. 2. STRUKTURA ZAPOŠLJAVANJA MLADIH NEZAPOSLENIH OSOBA Tijekom 2010. godine zapošljavanje je ostvarilo ukupno 141,105 osoba iz evidencije nezaposlenih osoba. Od toga, zaposlenje je ostvarilo 67,046 mladih nezaposlenih što čini 47,5%, što je izvrstan rezultat za mlade osobe u odnosu na ostale skupine nezaposlenih u odnosu na životnu dob:

Tablica 4: Zaposleni s evidencije Zavoda temeljem ugovora o radu tijekom 2010. godine Nezaposlne osobe Ukupno Mladi 15 - 29 Od 15 do 19 Od 20 do 24 Od 25 do 29 Ukupno zaposlenih 141.105 67.046 8.420 28.107 30.519 Žene 76.260 33.929 3.454 13.714 16.761

Podaci o mladim zaposlenim osobama iz evidencije prema dobnim skupinama ukazuju da su se u najvećem postotku zapošljavali mladi u dobnoj skupini od 25-29 godina starosti, zatim mladi u dobnoj skupini od 20-24 godine.

Graf 3: Postotak zaposlenih mladih prema spolu

Gledano prema spolu mladih osoba, u dobnim skupinama mladih od 15-19 i 20-24 godine veći je udio zapošljavanja muškaraca, nego žena, dok u skupini mladih od 25-29 godina veći je udio mladih žena ostvarilo zapošljavanje negoli muškaraca.

289

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti Graf 4: Zaposleni mladi prema razini obrazovanja i spolu

Najveći udio u skupini mladih nezaposlenih osoba čine mladi u zanimanjima stečena po srednješkolskim programima u trajanu od 3 godine, a zatim 4 godine i gimnazijskim programima. U zapošljavanju je tijekom 2010. također zaposlen najveći udio mladih sa završenim navedenim obrazovnim programima tj. razinama obrazovanja. Gledano po spolu i završenim obrazovnim programami srednjih škola u trajanju od 3 godine, znatno je više mladih muškaraca koji su se zapošljavali od žena, dok se u odnosu na četverogodišnje srednješkolsko obrazovanje zaposlilo više žena. Žene također prednjače u zapošljavanju u skupini mladih s višim i visokim obrazovanjem. Slijedom navedenog, mladi muškarci s nižim razinama obrazovanja češće se zapošljavanju od žena s istom raznom obrazovanja, dok se žene s višim razinama obrazovanja zapošljavanju češće od muškaraca s istom razinom obrazovanja.

290

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti Graf 5: Zaposleni mladi prema najčešćim djelatnostima zaposlenja i spolu

Prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (2007. godina) tijekom 2010. najčešće djelatnosti u kojima su se mladi zapošljavali su prvo djelatnost trgovina, zatim ugostiteljstva, prerađivačke industirje, građevinarstva, obrazovanja, administrativnih djelatnosti, zdravstvenoj zaštiti te znanstvenoj i tehničkoj djelatnosti. U odnosu na spol, žene se češće zapošljavaju u djelatnosti trgovine, djelatnosti pružanja smještaja, obrazovanju i zdravstvenoj zaštiti, dok muškarci dominiraju u zapošljavanju u prerađivačkoj industriji i građevinarstvu.

Tablica 5: Zaposlene mlade osobe po spolu i prethodnome radnom iskustvu Bez Dob S radnim radnog Ukupno Spol iskustvom iskustva 15-19 2.941 5.479 8.420 Muškarci 1.739 3.227 4.966 Žene 1.202 2.252 3.454 20-24 22.175 5.932 28.107 Muškarci 11.664 2.729 14.393 Žene 10.511 3.203 13.714 25-29 26.515 4.004 30.519 Muškarci 12.141 1.617 13.758 Žene 14.374 2.387 16.761 Sveukupan zbroj 51.631 15.415 67.046
Predhodno radno iskustvo je važno za realizaciju novog zapošljavanja što pokazuje broj mladih koji su ostvarili zaposlenje u 2010. godini jer je 51,631 zaposlenih imalo predhodno radno iskustvo, dok 15,415 zaposlenih nije imalo predhodno radno iskustvo. Znači, od ukupno 67,046 zaposlenih mladih tijekom 2010. godine, čak 77% zaposlenih je imalo predhodno radno iskustvo.

291

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti Graf 6: Zaposlene mlade osobe po spolu i vrsti zaposlenja

Prema vrsti zaposlenja - ugovor o radu na određeno vrijeme ili neodređeno vrijeme tijekom 2010. godine mladi su se, neovisno o spolu i dobnoj skupini, zapošljavali pretežno temeljem ugovora o radu na određeno vrijeme.

Graf 7: Udio mladih u nezaposlenosti i u zapošljavanju

Na razini Hrvatske, ali i u svim županijama udio mladih u zapošljavanju je viši od njihova udjela u nezaposlenosti. Na razini Hrvatske, 47,5% od ukupno zaposlenih čine mladi, dok u nezaposlenosti njihov udio iznosi 33%. Slijedom navedenog, skoro polovica zaposlenih tijekom 2010. su mladi, s time da je podjednako važnan podatak da mladi čine i 1/3 nezaposlenih osoba.

292

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

3. ZAKLJUČAK
Od ukupnog prosječnog broja nezaposlenih u 2010. koji je iznosio 302.425, mladi čine 32,08%. Najveći udio mladih nezaposlenih osoba karakterizira završeno srednjoškolsko obrazovanje. Nadalje, veći je udio mladih nezaposlenih žena nego mladih nezaposlenih muškaraca. Najveći broj mladih nezaposlenih osoba živi na području Splitsko – dalmatinske županije. Zapošljavanje mladih tijekom 2010. godine karakterizirano je zapošljavanja mladih u djelatnostima trgovina na veliko i na malo; djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane kao i u prerađivačkoj industriji i građevinarstvu. Najveći udio zaposlenih mladih je imalo prethodno radno iskustvo te neovisno o doboj skupini mladih i spolu, dominira zapošljavanje temeljem ugovora o radu na određeno vrijeme.

293