Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

PETAK, 16. 12. 2011.

Godina LXVIII • Broj 23.345

Ahmetovi} i Luka~ o navodima iz Kurte{ovog pisma

POLICIJA SAMO TREBA
Ambasador SAD-a u BiH sa studentima
Dobitnici najzna~ajnijih vojni~kih priznanja predla`u

RADITI SVOJ POSAO
NAKNADE UHAP[ENIM ZA ZLO^INE NISAM ZA[TITNICA BO[NJA^KE POLITIKE
2. str.

3. strana

Predsjednica Suda BiH Medd`ida Kreso

8. str.

Nacionalizam je propao koncept
Foto: Senad GUBELI]

4. strana

DANAS PRILOG

U @I@I
Dobitnici najzna~ajnijih vojni~kih priznanja predla`u

2

petak, 16. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

Monitoring-komitet PS-a Vije}a Evrope

Osuda politike dva HDZ-a
Upu}ena je kritika zbog zloupotrebe entitetskog glasanja, ali i zbog osporavanja izbora Slave Kuki}a za predsjedavaju}eg Vije}a ministara BiH
Dva HDZ-a su ju~er, na sastanku Monitoring-komiteta Parlamentarne skup{tine Vije}a Evrope (PSVE) u Parizu, do`ivjela veliku kritiku zbog svojih maksimalisti~kih zahtjeva u formiranju vlasti kao i zbog segregacije Hrvata u BiH, koju provode upravo te stranke, a odnose se na nejednak tretman Hrvata u zavisnosti od toga da li `ive u RS-u ili FBiH, izjavio je za Oslobo|enje Sa{a Magazinovi}, ~lan Pred sje dni{ tva SDP-a BiH i predsjedavaju}i Kluba poslanika SDP-a u Parlamentu BiH, koji je u~estvovao u radu ovog tijela. - Ovom re zo lu ci jom je upu}ena poruka da se o~ekuju imenovanja iz BiH, prije svega, za ~lanstvo u Venecijanskoj komisiji, a kasnije i za sudiju Suda za ljudska prava u Strasbourgu, ali i u mnogo drugih pozicija gdje BiH do sada nije bila zastupljena, kazao je Magazinovi}. U obra}anju ~lanovima Monitoring-komiteta, Magazinovi} je izrazio nadu da }e BiH vrlo

Ismet Godinjak: I u ratu smo pomagali jedni drugima

Naknade uhap{enim

za ratne zlo~ine
Nisu optu`eni zbog kafanske tu~e, nego zato {to su, kada je trebalo braniti BiH, bili na odgovornim funkcijama, obja{njava Ismet Godinjak
Savez udru`enja dobitnika najve}ih ratnih priznanja Zlatni ljiljan i Zlatna policijska zna~ka Kantona Sarajevo predlo`io je, a Koordinacija bora~kih organizacija Kantona prihvatila, da budu}i zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca KS-a sadr`i i stavke koje bi uhap{enim a osumnji~enim da su po~inili ratne zlo~ine omogu}ile pravo na finansijsku pomo} kako bi platili advokate. Nadalje, njihova porodica bi, predlo`eno je, imala pravo na mjese~na primanja od trenutka hap{enja osumnji~enog do izricanja pravomo}ne sudske presude. Za{to, pitamo Ismeta Godinjaka, predsjednika Saveza? obranu uhap{enih patriota. Godinjak misli i kako je, jo{ od ‘96. godine, na djelu poku{aj izjedna~avanja `rtve i agresora, da se ljudi optu`uju za stvari koje su van zdravog razuma. - Recimo, hap{enje Had`i}ana, onih iz civilnog i vojnog vrha, optu`enih za ratne zlo~ine u Silosu. Silos je, najprije, bio zatvor za Bo{njake, Hrvate, Srbe koji su kr{ili zakon. U Silosu niko nije ubijen! Naspram toga imate fakt da je u Had`i}ima nestalo na stotine civila Bo{njaka, za {ta su izre~ene samo dvije simboli~ne presude. Osim toga, uhap{enim treba pomo}i i zato {to mediji najavljuju hap{enja komande 5. korpusa, 1. korpusa... Ako ostanemo pasivni, a Tu`ila{tvo BiH nastavi ovim tempom, bojim se, sudskim postupcima falsifikovat }e se historija koja govori o tome {ta se zaista de{avalo u Sarajevu i BiH, cijeni Godinjak.

Slu~aj Vlajki
- Jasno je dat primjer potpredsjednika RS-a Emila Vlajkija, za koga dva HDZ-a apsolutno nisu imali nikakvu kritiku na na~in njegovog izbora, dokazuju}i time nejednak tretman svih ljudi. Postavlja se pitanje ako je sve uredu {to se de{ava u RS-u, a evidentno je da nije, da li to zna~i da su se oni na odre|en na~in odrekli Hrvata koji `ive u RS-u, rekao je Magazinovi}. Upu}ena je i kritika zbog zloupotrebe entitetskog glasanja, pored ostalog i nedavno kada je pu tem en ti tet skog gla sa nja osporen izbor Slave Kuki}a za predsjedavaju}eg Vije}a ministara BiH, iako je dobio nadpolovi~nu ve}inu glasova. Monitoring-komitet je usvojio Rezoluciju i Izvje{taj pod nazivom Funkcionisanje demokratskih institucija u Bosni i Hercegovini koji }e biti predmet i januarskog zasjedanja PSVE.

VRIJEDNOSTI U obra}anju ~lanovima Monitoring-komiteta, Magazinovi} je izrazio nadu da }e BiH vrlo brzo postati dr`ava u kojoj su dominantne evropske vrijednosti
brzo postati dr`ava u kojoj su dominantne evropske vrijednosti, one za koje se zala`e i Vije}e Evrope, saop}eno je iz SDP-a.

Sukob dva koncepta
Govore}i o politi~koj krizi u BiH, on je istakao da na sceni o~igledno imamo sukob dva politi~ka koncepta, jednog koji `eli dalje produbljivanje etni~kih podjela i drugog koji `eli da svi gra|ani u na{oj zemlji nastave `ivjeti zajedno, kao {to su `ivjeli stotinama godina, imaju}i jednake prilike i jednake {anse za `ivot dostojan ~ovjeka. U tom smislu je naglasio da, na nivou vrijednosti, u BiH trenutno imamo sukob izme|u 19. i 21. vijeka, te da se nada da }e budu}nost pobijediti pro{lost.
Dl. OMERAGI]

Skupa obrana
- Tu`ila{tvo BiH je, skoro pa po paritetu, po~elo podizati optu`nice na osnovu kojih se hapse pripadnici Armije BiH, MUPa i civilnih vlasti. Presude koje se osumnji~enim budu donosile }e na kraju pisati istinu o agresiji na BiH! Stoga nam je bitno da svi optu`eni imaju dovoljno novca da plate kvalitetne advokate, da im ti novci pomognu u prikupljanju korisnih dokaza koji bi pomogli njihovu obranu. Tro{kovi su|enja su skupi, a optu`eni pripadnici ARBiH u ve}ini slu~ajeva ne mogu sami finansirati svoju obranu. Napokon, nisu oni optu`eni zbog kafanske tu~e, nego zato {to su, kada je trebalo braniti BiH, bili na odgovornim funkcijama. Zato, kao dru{tvo, imamo obavezu pomo}i im da doka`u nevinost. Do kazi va njem da su ne vi ni, sa~uvat }emo obraz AR BiH, MUP-a, civilnih vlasti, misli Godinjak. Ljudska i svaka druga obaveza patriota koje `ive u BiH ili van nje je, misli on, novcem pomo}i

Sa{a Magazinovi}: Ko se odrekao Hrvata u RS-u?

Skup `ivot
Udru`enje ko jim pred sje da va, ali i Ko or di na ci ja bo ra~kih udru`enja KS-a, misli i kako bi poro dice uhap{enih trebalo da imaju redovna mjese~na prima nja! Jer, obja snit }e Godinjak, u trenutku hap{enja porodica uhap{enog ostaje bez novca. - U ratu smo u Sarajevu, koje je bilo bez struje, vode, ogrjeva, pomagali ranjene i porodice poginulih. Zato apelujemo na dru{tvo da na institucionalan na~in pomogne tim porodicama da pre`ive. Napokon, usvajanje na{ih prijedloga pomoglo bi optu`enom da se fokusira na obranu, ka`e Godinjak. Klubovi SDA, SDP-a BiH, SBB-a i nezavisni po sla ni ci u Skup {ti ni KS-a obe}ali su listom glasati za njihov prijedlog.
A. BE^IROVI]

V I J E S T I

KOM[I] U UN-u SA KI-MOONOM I RICE

Zapa`en anga`man BiH u Vije}u sigurnosti
Predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH @eljko Kom{i} susreo se u New Yorku s generalnim sekretarom UN-a Ban Ki-moonom, saop}eno je iz slu`be za odnose s javno{}u Predsjedni{tva BiH. Razgovarali su o rezultatima dvogodi{njeg ~lanstva BiH u Vije}u sigurnosti UN-a, procesu formiranja vlasti u BiH, pitanju saradnje i procesa evroatlantskih integracija u regiji zapadnog Balkana, kao i o razvoju doga|aja u Libiji i Siriji. Generalni sekretar UN-a ~estitao je i zahvalio Kom{i}u za uspje{an anga`man tokom ~lanstva BiH u VSUN-u i stalnoj misiji BiH pri UN-u te za izuzetno aktivan i politi~ki anga`man tokom rada u VSUN-u. Kom{i} je naglasio da je BiH uspje{no u~estvovala u radu VS-a te zahvalio na podr{ci koju je BiH imala od generalnog sekretara UN-a tokom njenog rada. Generalni sekretar je tako|er zahvalio BiH za hrabre, ali ispravne odluke iz oblasti me|unarodnih odnosa, koje su imale utjecaja i na unutra{nje odnose u BiH. Kom{i} je pozvao Ban Ki-moona da tokom naredne godine zvani~no posjeti BiH.

Kom{i} se sastao i sa {eficom stalne misije SAD-a pri UN-u Susan Rice. Kom{i} je zahvalio za podr{ku i saradnju koja je ukazana stalnoj misiji BiH pri UN-u tokom dvogodi{njeg ~lanstva BiH u VSUN-u. Rice je naglasila da je u Vije}u sigurnosti UN-a BiH bila najbolja saradnica i par tnerica SAD-u. Istakla je da ~lanstvo u VS-u donosi brojne izazove i da je svjesna da je BiH morala donijeti odluke o te{kim pitanjima, kao {to su Libija ili Palestina. ^estitala je na{oj zemlji za kontinuirano promoviranje ljudskih prava, za{titu civila, te je naglasila da se BiH pokazala i dokazala kao liderica u VSUN-u u pitanjima postkonfliktne rekonstrukcije i izgradnje mira.

OSLOBO\ENJE petak, 16. decembar/prosinac 2011.

U @I@I
Pratnja za Had`iomerovi}a

3

Ahmetovi} i Luka~ o navodima iz Kurte{ovog pisma

POLICIJA SAMO TREBA RADITI SVOJ POSAO
Ahmetovi}: O~ekujem kvalitetan plan aktivnosti federalnog MUP-a i dobru koordinaciju s kantonalnim policijama u prevazila`enju svih sigurnosnih prepreka koje stoje pred FBiH Luka~: Svi kapaciteti FUP-a su u funkciji osiguranja svih gra|ana FBiH
Pismo federalnog ministra unutra{njihposlovaPredragaKurte{a, nakon{to je objavljeno u pojedinimmedijima, dobili su ju~er i oni kojima je upu}eno. Navodima iz Kurte{ovog pismasagovorniciOslobo|enjaministarsigurnostiSadikAhmetovi} i direktorFederalneupravepolicijeDragan Luka~ nisu iznena|eni, jer, kakoka`u, i samiraspola`uoperativnim podacima o aktuelnojsigurnosnojsituaciji. Kurte{ je u pismuupu}enom i direktoru Direkcije za koordinacijupolicijskihtijela u BiH HimziSelimovi}u i direktoruObavje{tajno-sigurnosne slu`be BiH Almiru D`uvi te kantonalnimministrimaunutra{njih poslova i komesarima policije upozorio na lo{u ekonomsko-politi~kusituaciju i njenemogu}eposljedice i pozvao na ja~usaradnjuinstitucija u sigurnosno-obavje{tajnom lancu.

S obzirom na to da policijski komesar Kantona Sarajevo nije preduzeo mjere po zaklju~ku Vlade Kantona o nastavku pru`anja policijske za{titenovinaruBakiruHad`iomerovi}u do zavr{etka istra`nih radnji i procjene njegove sigurnosti, Vlada je novimzaklju~komopetzatra`ila od policijskog komesara primjenu~lana5. Zakona o unutra{njimposlovima KS-a, te od Nezavisnog odbora za izbor i reviziju cjelovitu informaciju o nedjelovanjupolicijskogkomesara po zaklju~ku Vlade od 29. 11. 2011. godine. Tako je Vlada KS-a reagirala na Kurte{ovo pismo. gurati razmjenu svih informacija izme|u svih policijskih agencija i tu`iteljstava u BiH. To je zna~ajannapredak. Koordinacijapolicijskihagencijatrenutnopostoji, sastancisvihdirektora i tu`iteljstva se odr`avaju mjese~no ili dvomjese~no. No, zagovornik sam daljeg unapre|ivanja svihoblasti u kojimapostojeeventualni propusti, navodi Ahmetovi}, dodav{ida je u tom smislupred BiH jo{ mnogo posla. - Mi se trebamo truditi da radimo na tome i, bez preuzimanja na sebe da dajemo bilo kakve politi~ke kvalifikacije o stanju u BiH, trebamosamoraditiposaokoji nam je dat u okvirima zakona, zaklju~io je dr`avni ministar sigurnosti. I direktor FUP-a Dragan Luka~ primio je Kurte{ovo pismo, te ga je proslijediosvimorganizacionimjedinicama i sektorima FUP-a. - Ocjene politi~ke situacije, iznesene u pismu, ne mogu komentirati. Ali, kad je rije~ o operativnomdjelovanju, svi kapaciteti kojima trenutnoraspola`e FUP u funkciji suosiguranja svih gra|ana FBiH, borbe protiv kriminala i svih negativnih pojava u dru{tvu. T ko}e biti i narea dnegodine, kazao je Luka~. Naglasio je dase saradnjaizme|u FUP-a i kantonalnih policija ve} odvija kroz redovnu koordinaciju federalnog i kantonalnih komesara.
S. [EHER^EHAJI]

Dragan Luka~: Redovna koordinacija

Predrag Kurte{: Lo{a situacija

Sadik Ahmetovi}: Vjeruje policijskim direktorima

Samostalnost policije
Ahmetovi},s kojim smo razgovaralinetomnakon{to mu je uru~eno pismo, kazao je kako je iznena|en i `alizbog~injenice da je ono, prijenego {to je stiglo onima kojima je upu}eno, objavljeno u pojedinim medijima. - Nisam sklon komunikaciji sa svojim kolegama putem pisama, ali svakako da dijelim odre|enu zabrinutostkoju je u pismunaveokolega Kurte{. O tome sam nedavno govorio javno na sesiji Kruga 99, ukazav{i na eventualne izazove koje proizvodiaktuelnapoliti~ko-ekonomska situacija, uzrokovananeformiranjem Vije}aministara BiH i neusvajanjem bud`etainstitucija BiH, kazao je Ahmetovi}. Nakon pisma, ka`e da

o~ekuje kvalitetan plan aktivnosti federalnog MUP-a i dobru koordinaciju s kantonalnimpolicijama“kako bi se napravioplanprevazila`enja svih sigurnosnih prepreka koje stojepredFBiH, {to }e biti i dio planaMinistarstvasigurnosti BiH kad je u pitanju FBiH“. - O~ekujem i kvalitetne pomake kad je rije~ o izmjenamafederalnog Zakona o unutra{njimposlovima te opredijeljenost i istrajnost gospodina Kurte{a da tim izmjenama bude zadr`anaoperativnasamostalnost u radupolicije, jer samotakose mogu na profesionalan i kvalitetan na~in prevazilaziti svi navedeni problemi, kategori~an je Ahmetovi}, koji dodaje kako vjeruje svim policijskimdirektorima u BiH, jer se radi“o profesionalcima koji }e sve ono na {to im ukazujemo kao na sigurnosne problemesavladatikakosigurnosna situacija ne bi bila dovedena u pitanje“. - Potpunouva`avaju}i~injenicu da se radi o doga|ajimakoje je te{kopreveniratiklasi~nimpolicijskimmeto-

Direktor Agencije za koordinaciju policijskih tijela BiH Himzo Selimovi} kazao je kako je ministar Kurte{ podsjetio “na neophodnost {to bolje saradnje organa za sprovo|enje zakona u cilju efikasnije komunikacije i odgovornosti po pitanju sigurnosnih prijetnji, a pogotovo njihove prevencije“: - Mislim da su rukovodioci policijskih agencija svjesni te`ine stanja u kojem se nalazimo i vlastite, ali i odgovornosti agencija kojima rukovode za odr`avanje {to boljeg sigurnosnog ambijenta. No, zna~ajnu ulogu u obezbje|enju {to boljeg ambijenta za `ivot i rad svih gra|ana imaju i drugi subjekti dru{tva. dama, smatram da to ne umanjuje obavezusvake od policijskihagencija u FBiH, ali i dr`avi BiH, da radi na iznala`enjumetoda, ali i ustanovljavanjuprocedurakojima}e se potencijalnimizvr{iocimaovakvih i sli~nih krivi~nih i drugihdjelamaksimalno smanjitiprostor za manevar, napisao je, uz ostalo, Kurte{. Zabrinutostbazira na “statisti~kimpokazateljimakojiukazuju na pogor{anjestanjasigurnosti, prijesvega,u smislupove}anja brojakrivi~nihdjela u odnosu na isti period pro{le godine, ali i zna~ajnomuznemirenjujavnostidoga|ajima poput teroristi~kog napada na Ambasadu SAD-a u Sarajevu, navija~kih nereda u Mostaru i Sarajevu, napada na predsjednika FBiH itd.” .

Selimovi}: Svjesni te`ine situacije

Bez komentara o politici
Ahmetovi} na pitanje o trenutnomnivoukoordinacijeme|upolicijskimtijelima u BiH, ka`e da je ona u uzlaznoj fazi. - Narednesedmice}e bititestiran server u okviru Direkcije za koordinacijupolicijskihtijela BiH koji}e osi-

NARODNA SKUP[TINA REPUBLIKE SRPSKE

BO@I]NI PRIJEM U PARLAMENTU BiH

Administraciji manje pla}e i u 2012.
Narodna skup{tina RS-a usvojila je ju~er po hitnom postupku Zakon o unutra{njem dugu entiteta, kojim se ure|uju postupak, na~in i rokovi utvr|ivanja i izmirivanja unutra{njeg duga prema fizi~kim i pravnim licima, u ukupnom iznosu do 1.557.500.000 KM. Zakonom je skra}en rok dospije}a obveznica emitovanih po osnovu op{tih obaveza sa 15 na 14 godina, dok je rok dospije}a obveznica emitovanih po osnovu materijalne i nematerijalne {tete nastale u periodu ratnih dejstava skra}en sa 14 na 13 godina. Po hitnom postupku usvojene su izmjene Zakona o platama zaposlenih u organima uprave RS-a kojim se do 31. decembra 2012. godine produ`ava rok primjene platnih koeficijenata. Predvi|eno je da platni koeficijent od 30 do 37 bude umanjen za 25 posto, koeficijent od 23 do 27 za 20 posto, od 17 do 22 bio bi umanjen za 15 posto, a koeficijent od ~etiri do 16 za 10 posto. Usvojenim Zakonom o sudovima RS-a predvi|eno je osnivanje novih sudova u Srebrenici, Loparama,

Srpcu, Brodu, [amcu, Kozarskoj Dubici, Nevesinju, Rogatici i Lakta{ima, koji bi po~eli sa radom kad se steknu materijalne i druge pretpostavke za rad. Poslanici su usvojili Zakon o unutra{njim poslovima kojim se ure|uju nadle`nost, djelokrug i osnovi organizacije i rukovo|enja u MUP-u RS-a. Usvojen je Zakon o za{titi potro{a~a u RS-u kojim se uskla|uje zakonska regulativa iz ove oblasti sa evropskim zakonodavstvom. Poslanici su usvojili program ure|enja spomen-podru~ja Donja Gradina. Programom je predvi|eno ure|enje centralnih objekata uprave, muzeja, istra`iva~kog centra i vjerskih objekata za Srbe, Jevreje i Rome u centralnom dijelu Memorijalnog kompleksa.

Blagdanska zdravica za politi~ki kompromis
Povodom bo`i}nog blagdana u Parlamentu Bosne i Hercegovine, sino} je prire|en prijem na kojem se u ime doma}ina i organizatora obratio dr. Dragan ^ovi}, dopredsjedavaju}i Doma naroda Parlamentarne skup{tine BiH. Radost dolaze}eg praznika podijelilo je oko hiljadu zvanica predstavnika dr`avnih i ni`ih organa vlasti, parlamentaraca, lidera politi~kih partija, vjerskih zajednica, javnog i kulturnog `ivota. - Iskazujem zahvalu svima koji ste prepoznali potrebu da se u ovo izazovno i bremenito vrijeme okupimo kako bismo podijelili radost kr{}anskog blagdana, kazao je Dragan ^ovi}. Uz podsje}anje da ove blagdane prati osobito ozra~je nestabilnosti i nesigurnosti i brige za budu}nost, izrazio je `elju da ovaj ~in bude nadahnu}e i izvor nove snage, ohrabrenje za `urno tra`enje prihvatljivih politi~kih rje{enja. I}i u susret politi~kom kompromisu zna~i biti racionalan, ali istodobno hrabar i odlu~an, zaklju~io je dopredsjedavaju}i Doma naroda Parlamenta BiH. Prijem je zapo~eo blagdanskom pjesmom u izvo|enju klape Trebi`at, a potom i intoniranjem himne BiH. Draganu ^ovi}u, dr. Bo`i Ljubi}u i Draganu Vranki}u po okon~anju govora prvi je ~estitao dr. Zlatko Lagumd`ija, H. A. a potom i visoki predstavnik Valentin Inzko.

4

DOGA\AJI

petak, 16. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

IZJAVA DANA

AMBASADOR SAD-a U BiH SA STUDENTIMA

I sad zamjeram svojim Bugojancima Hrvatima koji su oti{li iz Bugojna i ne vra}aju se. Groblja su nam prepuna. Gdje je obaveza prema na{im mrtvima?

Josip Kalaica,
bugojanski umirovljenik

Foto: S. GUBELI]

DOBAR LO[

ZAO

SULEJMAN TIHI]
Lider SDA pozvao je me|unarodnu zajednicu da kona~no preduzme odre|ene mjere kako bi za{titila Dejtonski mirovni sporazum i gra|ane BiH. Zatra`io je da se kona~no po~ne razlikovati ko {ta zastupa u BiH i da niko SDA i Sulejmana Tihi}a ne svrstava u isti ko{ sa onima koji razgra|uju BiH.

Nacionalizam je propao koncept
Integracija u Evropu je jedina mogu}a opcija za BiH, kazao je Moon, poru~iv{i pritom da secesija nije opcija
Am ba sa dor Sje di nje nih Ameri~kih Dr`ava u Bosni i Hercegovini Patrick Moon razgovarao je ju~er sa studentima i gra|anskim aktivistima o trenutnoj situaciji u zemlji, mladim ljudima, liderstvu i budu}nosti BiH. Moon je rekao da je ogromna koli~ina vremena i energije potro{ena nakon izbora odr`anih prije vi{e od 14 mjeseci na rasprave o pogre{nim temama i problemima povezanim sa starom politikom koja je suvi{e usmjerena nacionalisti~kim pitanjima, a ne na ona pi ta nja ko ja su gra|anima va`na: zaposlenje, ekonomski prosperitet, bolje obrazovanje, efikasnije javne usluge, pravosudni sistem koji slu`i gra|anima i {titi ih od svakodnevnog kriminala. Kao rezultat toga, 2011. godina je izgubljena za BiH. mlju pribli`e ~lanstvu u NATO i EU, kako bi BiH zauzela mjesto koje joj pripada, mjesto punopravnog ~lana EU, istakao je Moon. Ameri~ki ambasador je ocijenio da svakodnevni `ivot ne postaje bolji i plate ne prate rast cijena te da je {ansi za zaposlenje sve manje. Po njegovom mi{ljenju, politi~ki lideri ne ~ine dovoljno da pobolj{aju ekonomsku situaciju, iako su ekonomikciju vlasti, naglasio je Moon. Integracija u Evropu je jedina mogu}a opcija za BiH, kazao je Moon, poru~iv{i pritom da secesija nije opcija. - Ne postoje zasebni putevi za ulazak u NATO i EU za entitete. Bosna i Hercegovina u EU i NATO mora i}i kao suverena, jedinstvena dr`ava. Tome nema alternative, naglasio je Moon.

NERMIN NIK[I]
U razgovoru Nermina Nik{i}a, predsjednika Vlade FBiH, i Libora Krko{ke, novog direktora kancelarije Evropske banke za obnovu i razvoj, najavljene su mogu}e nove investicije u projektima infrastrukture, energetike i privatizacije. Posebno su navedeni projekti hidrocentrale Vranduk i zamjene blokova u termoelektranama Tuzla i Kakanj, o kojima se ve} du`e nije govorilo.

Problem retorike
On je ukazao i na problem retorike koja mora prestati. - Nacionalizam je propao koncept kad ga njegovi zagovornici koriste da dijele ljude po etni~kom, vjerskom ili nekom drugom identitetu. Ipak, odre|eni politi~ki lideri i dalje koriste nacionalisti~ke teme jer smatraju da je to lak{e negoli unaprijediti ekonomiju. Me|utim, nacionalisti~ke poruke niti hrane gladna usta niti otvaraju radna mjesta. Upravo suprotno, nacionalisti~kom retorikom se produbljuje nepovjerenje, nezadovoljstvo, te opstruira saradnja i odvra}aju strane investicije, kazao je Moon. Moon je poru~io svim gra|anima BiH koji `ele promjene da nisu sami. - Gra|ani ove zemlje moraju uraditi najte`i dio posla, a SAD i ostali predstavnici me|unarodne zajednice spremni su vam pomo}i da ostvarite va{e te`nje, rekao je zavr{iv{i obra}anje prisutnima ambasador Moon.
D. MOCNAJ

RENCO DAVIDDI
Zamjenik {efa delegacije EU u BiH Renco Daviddi upozorio je, na pres-konferenciji povodom obilje`avanja Dana Agencije za identifikacione dokumente (IDDEEA), da je Zakon o prebivali{tu i boravi{tu gra|ana BiH izuzetno zna~ajan i da parlamentarci treba {to prije da ga usaglase i usvoje.

DANIJELA MARTINOVI]
U razgovoru za Oslobo|enje, Danijela Martinovi}, predsjedavaju}a Komisije za ekonomske reforme i razvoj PSBiH, upozorila je da smo potpuno nepripremljeni za promjene koje }e nastupiti ulaskom Hrvatske u EU. Niti su uspostavljene potrebne dr`avne agencije, niti ima potrebnih sredstava, niti dobrih pregovora pa nam prijeti ostavljanje robe - na granici.

Sve te`i `ivot
- U vi{e navrata smo, mi u me|unarodnoj zajednici, pozivali politi~ke lidere na kompromis i na postizanje dogovora, te na stavljanje interesa gra|ana BiH iznad svojih li~nih i strana~kih interesa. Umjesto da se svi klju~ni politi~ki akteri udru`e kako bi donijeli zakone koji }e ih pribli`iti cilju, za koji tvrde da je njihov, mi smo svjedoci sve ve}ih ka{njenja. Umjesto da opredijeljenost za integraciju doka`u kroz djelovanje, svjedoci smo nerada. Oni nisu ispunili obaveze prema gra|anima da ovu ze-

PORUKA GRA\ANIMA Gra|ani ove zemlje moraju uraditi najte`i dio posla, a SAD i ostali predstavnici me|unarodne zajednice spremni su vam pomo}i
ja i zapo{ljavanje najva`nija pitanja za gra|ane. - Ulazak Hrvatske u EU 2013. predstavlja veliki izazov, ali i zna~ajnu priliku za BiH. [ta je BiH uradila da se pripremi za ~lanstvo Hrvatske u EU i za promjene koje }e uslijediti u pogledu prelaska granice EU za ljude i robu? [ta to zna~i za bh. poljoprivredu i na koji na~in }e se odraziti na izvoz? Ovo su stvarna pitanja koja zahtijevaju kvalitetne odgovore i rea-

VIJEST U

BROJU

milijarde KM iznosio je ukupan dug Federacije BiH 30. juna ove godine.

5,3

OSLOBO\ENJE petak, 16. decembar/prosinac 2011.

INTERVJU

5

Emir \iki}, predsjedavaju}i Odbora direktora Transparency Internationala BiH

Korupcija se, na`alost, isplati
Razgovarala: Mimi \UROVI] RUKAVINA

Najve}i problem le`i u ~injenici da gra|ani nemaju povjerenje u institucije. To i nije nikakvo iznena|enje kada pogledamo rezultate procesuiranja. U 2010. imali smo samo 11 osu|uju}ih presuda za krivi~na djela koja spadaju u korupciju, od toga sedam uslovnih. To je najgora mogu}a poruka
• Prema podacima TIBiH, koju vrstu korupcije gra|ani naj~e{}e prijavljuju? - Po logici stvari, gra|ani su najvi{e suo~eni sa tzv. administrativnom korupcijom, pa nju najvi{e i prijavljuju. Tokom pro{le godine najve}i broj prijava stigao je u vezi sa korupcijom prilikom zapo{ljavanja, prije svega, zapo{ljavanja u dr`avnoj slu`bi i javnim institucijama. Za raskrinkavanje politi~ke korupcije potrebne su informacije iznutra, od tzv. zvi`da~a. Najve}i problem le`i u ~injenici da gra|ani nemaju povjerenje u institucije. To i niobjavljen iako nama jo{ nije dostavljen. Na{ stav je bio da apsolutno nijedan razlog nije postojao da on bude povjerljive prirode. Kao generalni princip, javna dostupnost ovakvih informacija mora biti omogu}ena, radi se naprosto o elementarnom po{tovanju gra|ana ove zemlje. Ono {to je sada potrebno uraditi jeste da stru~na javnost na osnovu uvida u sadr`inu dokumenta iznese svoj stav o njemu.

• Na nedavnoj konferenci ji u Sa ra je vu u po vo du Me|unarodnog dana borbe protiv korupcije re~eno je da je politi~ka korupcija najprisutnija. Gdje jo{ ima korupcije? - Najkra}i i ujedno najta~niji odgovor bi bio apsolutno u svim sferama. Od sitne administrativne korupcije, u iznosima od 20, 30 KM, pa do one na najvi{im nivoima, koja se mje ri de se ti na ma mi li ona KM. Po se bno bih is ta kao oblasti zapo{ljavanja u javnim institucijama, oblast obrazovanja, prostornog planiranja, neizbje`nog finansiranja politi~kih partija. Ono {to je dodatni problem jeste da se ~ak zakoni i drugi propisi kreiraju na na~in da pogoduju privatnim interesima, kao {to to pokazuje i nedavni prijedlog Vlade RS-a da se op{tinsko zemlji{te prodaje direktnom pogodbom, {to prakti~no omogu}ava legalnu korupciju.

Potrebni zvi`da~i
• Postoji li uop{te u BiH borba protiv korupcije i ako postoji, ko je vodi? - Na`alost, ne. Sve {to je BiH do sada uradila na planu suzbijanja korupcije, a radi se o isklju~ivo formalnom napretku, ura|eno je pod ogromnim pritiskom ili ~ak nametanjem zakona od me|unarodne zajednice. Dakle, politi~ka volja nikada nije postojala kod doma}ih politi~kih struktura da se stvore uslovi da institucije imaju potrebni stepen nezavisnosti i odgovaraju}e resurse kako bi mogle da provode zakone i na takav na~in efikasno se bore protiv

korupcije. Pla{im se da }e i u narednom periodu te{ko biti o~ekivati da politi~ka elita u BiH sama od sebe krene prakti~no u obra~un sama sa sobom. Zna~ajnije rezultate na suzbijanju korupcije mo`emo o~ekivati isklju~ivo kao rezultat pritiska iz Bruxellesa. • [ta je neophodno uraditi u BiH kako bi borba protiv ko rup ci je pos ta la efi ka sna? - Potrebno je osigurati implementaciju zakona, bez obzira na to da li je u pitanju lider politi~ke partije ili obi~an gra|anin. Upra vo ono {to imamo priliku da vidimo da se de{ava u susjednoj Hrvatskoj, koja je napravila ogroman iskorak na suzbijanju korupcije, a {to je sigurno u velikoj mjeri osiguralo Hrvatskoj uspje{no zaklju~enje pregovora o pristupanju sa EU. Mi smo, na`alost, jako daleko od takve situacije. Ovdje su institucije za provo|enje zakona zarobljene politi~kim interesima, bez mogu}nosti da obavljaju svoj posao. Tako da je problem korupcije u tolikoj mjeri eskalirao da ozbiljno ugro`ava ukupno funkcionisanje institucija u BiH. • Ima li pomaka u percepciji bh. javnosti o korupciji? - Gra|ani i dalje vide korupciju kao sveprisutnu pojavu i kao jedan od najve}ih problema u zemlji. Posebno visok stepen nepovjerenja gra|ani imaju prema politi~kim partijama, karakteri{u}i ih ve} godinama kao najkorumpiraniji segment dru{tva. Nedavno objavljeni ovogodi{nji indeks percepcije korupcije TI pokazuje da je BiH pozicionirana na 91 - 94. mjesto od 183 zemlje, bez prakti~no ikakvog napretka u posljednjih nekoliko godina.

Pristup informacijama
• I od JP Elektroprivreda BiH ste tra`ili odre|ene informacije vezane za ugovor izme|u JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i Rudnap Group a.d. Beograd. Niste dobili sve {to ste tra`ili. Kako to komentari{ete? - Elektroprivreda je flagrantno prekr{ila Zakon o slobodi pristupa informaci jama. Napros to je odbila, bez ikakvog zakonskog upori{ta, da provede zakonski postupak u vezi s pristupom informacijama, uputiv{i nas na privatnu firmu, koja nema nikakve obaveze po Zakonu o slobodi pristupa informacijama. Naravno da }emo iskoristiti sva pravna sredstva da do informacija do|emo i u~inimo ih javno dostupnim. Iskustvo nas u~i da uvijek kada javne institucije nisu spremne da postupe po zakonu i u~ine informacije javno dostupnim, razlog je obi~no u ~injenici da su kr{eni i drugi zakoni osim Zakona o slobodi pristupa informa cija ma, a vidje}emo da li je to ovdje slu~aj. Mada informacije koje su do sada javno dostupne govore u prilog tezi da imamo razloga da sumnjamo u legalnost i opravdanost ovog ugovora.

PRITISAK IZ BRUXELLESA Zna~ajnije rezultate na suzbijanju korupcije mo`emo o~ekivati isklju~ivo kao rezultat pritiska iz Bruxellesa

NEPOVJERENJE U PARTIJE Posebno visok stepen nepovjerenja gra|ani imaju prema politi~kim partijama, karakteri{u}i ih ve} godinama kao najkorumpiraniji segment dru{tva

je nikakvo iznena|enje kada pogledamo rezultate institucija u procesuiranju korupcije. U 2010. imali smo samo 11 osu|uju}ih presuda za krivi~na djela koja spadaju u korupciju, od toga sedam uslovnih. To je najgora mogu}a poruka javnosti da se korupcija u BiH, na`alost, u potpunosti isplati. • TIBiH je tra`io od Vlade FBiH memorandum o geolo{kim istra`ivanjima nafte i plina u FBiH potpisan sa kompanijom Shell. Da li ste dobili taj dokument? - Memorandum je poslije zahtjeva TIBiH kona~no javno

Drinske mu~enice

VIJEST U OBJEKTIVU

Delegacija Vrhbosanske nadbiskupije sa kardinalom Vinkom Pulji}em na ~elu na godi{njicu stradanja drinskih mu~enica polo`ila je ju~er cvije}e na spomenobilje`je ~asnim sestrama koje su zbog na~ina stradanja 15. decembra prije 70 godina, progla{ene svetim u septembru ove godine. “Poruka sa obale Drine nije samo vjernicima katoli~ke vjeroispovijesti ve} i svim gra|anima koji po{tuju vrijednosti `ivota, koji se bore za istinu i pravdu“, kazao je Pulji}.
A. H.

Foto: D`. KRIJE[TORAC

6

DOGA\AJI
VIJESTI

petak, 16. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

Sastanak sindikata, Vlade i vladaju}e ve}ine u FBiH

Velika o~ekivanja,
Nema uvjeta za ukidanje supervizije
^lan Predsjedni{tva BiH Bakir Izetbegovi} primio je ambasadora Turske u BiH Ahmeta Jildiza. Razgovarano je o politi~koj situaciji u BiH i regiji, kao i nastavku uspje{ne saradnje dviju zemalja. Izetbegovi} se osvrnuo na posljednje zasjedanje PIC-a, izra ziv{i uvjerenje da nisu ste~eni uvjeti za ukidanje super vizije u distriktu Br~ko. Naveo je da je Skup{tina RS-a 1999. godine odbacila navode kona~ne arbitra`ne odluke i da tu odluku nije promijenila te da jo{ nije rije{eno snabdijevanje strujom, koeficijent raspodjele od PDV-a, predstavljanja distrikta u institucijama BiH itd.

malo rezultata
Savezsamostalnihsindikata BiH nezadovoljan jeprovo|enjemmjera zacrtanih u protokolu potpisanom sa federalnomVladom, a u koji su ugra|eni ciljevi iz sporazuma o formiranjuplatforme za uspostavu vlasti u FBiH (~ine je SDP, SDA, HSP i NSRB). Ovim dokumentima zacrtano je i rje{avanje niza ekonomsko-socijalnih problema u FBiH. Re~eno je to na ju~era{njem sastanku u Vladi FBiH kojim je predsjedavao premijer FBiH Nermin Nik{i} kojem su prisustvovali, osimsindikalistapredvo|enihpredsjednikomSSSBiHIsmetomBajramovi}em, ~elnici politi~kih partija platformeZlatkoLagumd`ija, Sulejman Tihi}, Mladen Ivankovi} Lijanovi} i ZvonkoJuri{i}, te predsjedavaju}i oba doma Parlamenta FBiH i {efovi poslani~kih klubova vladaju}e ve}ine.

Sindikati tra`e u~e{}e u NO dr`avnih preduze}a i u parlamentarnim komisijama

Podaci opet javni
Izjave o imovinskom stanju kandidata i izabranih zvani~nika ponovno su u~injene dostupnim javnosti putem slu`bene web stranice Centralne izborne komisije BiH - www.izbori.ba. Ovaj zaklju~ak utvrdila je ta dr`avna institucija na ju~era{njoj sjednici, a nakon {to je Sud BiH donio presudu kojom se tu`ba CIK-a BiH uva`ava, a rje{enje Agencije za za{titu li~nih podataka u BiH i prvostepeno rje{enje inspektora pomenute agencije poni{tavaju. U obrazlo`enju presude se, izme|u ostalog, navodi da je “objavljivanjem imovinskih kar tona jasno utvr|en legitimni cilj, a to je da bira~i, odnosno gra|ani saznaju ko su i {ta su kandidati i izabrani zvani~nici organa vlasti, na po~etku i na kraju mandata ostvarili u pogledu njihove imovine, kao i ~lanova njihovog porodi~nog doma}instva“. A. T.

Predstavnici sindikata tra`ili su da Vlada i Parlament ubrzaju dono{enje zakona o radu

Foto: S. GUBELI]

Iza zatvorenih vrata
Predstavnici sindikata na sastanku odr`anom iza zatvorenih vrata tra`ili su da Vlada i Parlament ubrzaju dono{enje zakona o radu, za{titi na radu, kontroli ugovora u procesuprivatizacije, koncesijama i drugihnabrojanih u protokolu koji su potpisali Vlada i Sindikat, saznaje Oslobo|enje. Odredbama protokola utvr|eno je i uklju~ivanjepredstavnikasindikata u nadzorne odbore dr`avnih preduze}ai uparlamentarnekomi-

sije, {to do danas nije realizirano. Sindikati su stoga zahtijevali da se taj dio protokola realizira. Iz Vlade im je re~enokako je zakon o konsolidaciji preduze}a u FBiH, kojim je predvi|eno u~e{}e predstavnika sindikata u NO, u parlamentarnoj proceduri i ve} je prihva}en u nacrtu. No, sa zahtjevom da sindikalistiu~estvuju u raduparlamentarnih komisija, predstavnici Parlamenta nisu se u potpunosti slo`ili. Ipak, zaklju~eno je da }e njihovo u~e{}ebitisvedeno na prisustvo bez prava odlu~ivanja {to }e se omo-

gu}iti izmjenama poslovnika o radu oba doma Parlamenta FBiH. Predstavnici Sindikata insistirali su i da se u kantonimakoji su zakazali u dosada{njim aktivnostima, aktivira dijalog sa predstavnicima vlasti, saop}eno je nakonsastanka. Predsjednici politi~kih stranaka koje ~ine platformu podr`ali su provo|enje protokola sa Sindikatom, a iz Vladeje nagla{enokako je ve}ina zakona koji bi omogu}ili provo|enje odredbi protokola ve} u parlamentarnoj proceduri, {to zna~i da je prakti~no za sporost u

njihovom usvajanju donekle kriva i spora parlamentarna procedura.

Restrikcije
Nijeizostao ni zahtjev da sindikalisti budu uklju~eni u dono{enje bud`eta FBiH za narednu godinu, a najvi{e, kako saznajemo, iz razloga {to se s obzirom na manjak prihoda i me|unarodnogfinansiranja, o~ekuju restrikcije u oblastima pla}a, ali i privrede. Ina~e, federalni bud`et je u prednacrtu, a trebao bi se na}ipredVladomnarednesedmice. S. [EHER^EHAJI]

Ministar finansija TK-a Mla|an Lazi}

Partneri sa sindikatima
Plata ministra iznosi 2.400, a poslanika 1.400 maraka plate spa{avaju likvidnost bud`eta TK-a Dva posto manje
na~in shvati na{a namjera da fiktivnim prihodima ne stvaramo nove obaveze, jer se mo`e desiti uru{avanje sistema finansiranja. Spremni smo sa sindikatima zajedni~ki pratiti prihode u 2012. i u svakom momentu, ako prihodi budu pokazivali pozitivnu sliku, nadoknaditi ono {to smo im uzeli, da se vratimo na staru osnovicu, kazao je ministar finansija, isti~u}i da plate iz bud`eta dobija oko 9.750 osoba, {to je oko 70 posto godi{njih sredstava.

BiH u NATO-u interes regiona
Ulazak BiH u NATO je za Albaniju od strate{kog interesa jer to predstavlja dodatni podstrek miru i stabilizaciji prilika u cijelom regionu Balkana, rekao je prilikom susreta s predsjedavaju}im Predstavni~kog doma Parlamenta BiH Denisom Be}irovi}em ministar vanjskih poslova Albanije Edmond Haxhinasto. Kada je rije~ o putu ka EU, ocijenjeno je da su Albanija i BiH pribli`no u istoj poziciji i izvjesno je da je pred njima prili~no dug put. Stoga se me|usobna saradnja u procesu neophodnih reformi name}e, re~eno je, kao prirodan proces koji mo`e pomo}i da se taj put prelazi i lak{e i br`e, saop}eno je iz Parlamenta BiH. “Uspostavom ambasada, zatim po~asnog konzulata BiH u Albaniji, kao i ukidanjem viznog re`ima, na~injeni su krupni koraci u boljem povezivanju dviju prijateljskih zemalja“, rekao je Be}irovi}.

Ministar finansija Tuzlanskog kantona Mla|an Lazi} ju~er je obznanio informacije o platama ministara u Vladi TK-a i poslanika u Skup{tini TK-a, odgovaraju}i tako na izjave ~elnika sindikata bud`etskih korisnika TK-a, koji su kazali da treba prepoloviti plate ministara i poslanika, jer iznose oko 4.000 KM. Lazi} je istakao da ministri imaju platu oko 2.400 KM, koliko u prosjeku zara|uju i vanredni profesori na Univerzitetu, dok profesionalni poslanici u Skup{tini TKa mjese~no primaju 1.400 KM plate, {to je, prema statistici Ministarstva finansija TK-a, na nivou prosjeka plata vi{ih asistenata na Univerzitetu.

Smanjenje plata
- Odlu~ili smo se oglasiti jer je i obaveza bud`eta da bude transparentan. Po{to se uveliko pri~a o ministarskim platama, mi nu-

dimo stvarne podatke, kazao je ministar Lazi}, napominju}i da je odluka o smanjenju plata bud`etskim korisnicima za novembar i decembar ove godine u iznosu od dva posto mjera ko ja mo`e spa si ti li kvi dnost bud`eta, koji je u dubokom minusu. - Ukupna situacija ide u pravcu da bud`et Kantona ne mo`e redovno ispunjavati svoje obaveze, te postoji realna opasnost da plata kasni dva ili tri mjeseca. Da bismo sprije~ili takav trend, odnosno omogu}ili da plata bude redovna, mislim da smo pravovremeno donijeli tu odluku i strategiju, jer po pojedincu se osjeti minimalni gubitak, a po zakonu velikih brojeva mo`emo spa si ti li kvi dnost bud`eta, objasnio je Lazi}, dodaju}i da Vlada `eli partnerski odnos sa sindikatima. - Mi `elimo da se na pravi

Dvije tre}ine
- To je bud`et svih gra|ana TKa. Ako znamo da 9.750 ljudi `ivi od dvije tre}ine bud`eta, a da je tre}ina ostavljena za ostalih pola miliona ljudi, onda je na nama i sindikatu posebna odgovornost. Ponavljam, ovo je bud`et svih gra|ana, zaklju~io je Lazi}.
A. [e.

Mla|an Lazi}: A da plate kasne?

OSLOBO\ENJE petak, 16. decembar/prosinac 2011.

DOGA\AJI
VIJESTI

7

Parlamentarna skup{tina BiH nije ispo{tovalal presudu o Mostarul

Odluka na OHR-u ili Ustavnom sudu
Interresorna radna grupa nije uspjela posti}i kompromis oko prijedloga kojim bi se realizirala presuda Ustavnog suda BiH
Neustavne odredbe Izbornog zakona BiH, koje se odnose na izbor vije}nika u Gradsko vije}e Mostara, u kona~nici }e morati otkloniti ili visoki predstavnik ValentinInzko,s obziromna to da je njegov prethodnik Paddy Ashdown 2004. proglasio Statut Grada Mostara (jo{ nije potvr|en u Gradskom vije}u), ili sam Ustavni sud BiH, koji je utvrdio nedostatke. Interresorna radna grupa, u okviru priprema izmjena i dopuna Izbornog zakona BiH, ni na ju~era{njoj sjednici nije uspjela posti}i kompromis oko prijedloga kojim bi se realizirala presuda Ustavnog suda BiH iako danas isti~e rok za njenu provedbu.

RTVFBiH prihvata Vidovi}ev poziv
Poslovodni odbor Federalne RTV uputio je pismo ministru prometa i veza BiH Rudi Vidovi}u povodom njegovog poku{aja da sazove sastanak predstavnika javnih emitera u BiH. Pored kritika na dosada{nji ministrov anga`man, u pismu se isti~e da “istinski cijene ovu inicijativu za okupljanje predstavnika javnih ser visa“. “Uz izra ze najiskrenijeg odobravanja ovog Va{eg poku{aja okupljanja predstavnika javnih emitera, dr`imo kako je mjesto sastanka, i to sa stajali{ta politi~ke neovisnosti javnih medija, zabrinjavaju}e problemati~no, jer Vi ste nam za mjesto sastanka nalo`ili kabinet ministra prometa i veza BiH“, ka`e se u pismu. Nagla{ava se da i dalje vjeruju kako ima prostora da “zajedni~ki uspijemo u izgradnji istinskog javnog ser visa u BiH“.

Podijeljeni strana~ki stavovi

Foto: S GUBELI]

Brojne zamjerke
A, svojom odlukom U 9/09 Ustavni sud BiH utvrdio je da odredbe ~lanova 19.2. stav 1. i 3. te 19.4. stav od 2. do 8. Izbornog zakona BiH nisu u skladu sa ~lanom II/4 Ustava BiH, u vezi sa ~lanom 25. Me|unarodnog pakta o gra|anskim i politi~kim pravima. Stoga je Parlamentarnoj skup{tini BiH nalo`eno da u roku od {est mjeseci (do 16. decembra 2011) izmijeni i dopuni neustavne odredbe Izbornog zakona BiH, {to nije u~injeno. Ustavni sud BiH u Mostaruje utvrdiobrojenelogi~nosti. Tako je utvr|eno da broj glasa~a u izbornim jedinicama ({est) u gradskim podru~jima Grada Mostara varira od 6.869 (Mostar - Jugoistok) do ~ak 29.522 (Mostar - Jugozapad), {to je nevjerovatna razlika od 400

PROBIJANJE ROKOVA PSBiH je nalo`eno da u roku od {est mjeseci (do 16. decembra 2011) izmijeni i dopuni neustavne odredbe Izbornog zakona BiH, {to nije u~injeno
procenata. Unato~ tome, svaka od {est izbornih jedinica bira po tri ~lana u Gradsko vije}e, tako da je vrijednost glasa u izbornoj jedinici 3 (Mostar - Jugoistok) ~etiri putave}a od vrijednostiglasa u izbornojjedinici5 (Mostar- Jugozapad). Tako|er, Ustavni sud BiH je ocijenio da stanovnici (biv{e) Centralne zone Mostara mogu birati samo 17 vije}nika, koji zastupaju gradsku izbornu jedinicu koja obuhvata cijelo podru~je grada. Za razliku od ostalih {est gradskih izbornih jedinica, oni nemaju mogu}nost da biraju i tri vije}nika koji bi zastupali njihovo podru~je u Gradskom vije}u. Kao posljedica na~ina na koji se uspostavljaju komisije Gradskog vije}a, Centralna zona je jedino podru~je grada koje nema svoje predstavnike u tim radnim tijelima Vije}a. koja bi birala jednog vije}nika. Preostalih 17 vije}nika i dalje bi se biralo iz {est izbornih jedinica, s tim {to bi do{lo do unutra{nje preraspodjele njihovog broja pa bi umjesto da sve biraju po tri, ubudu}e Mostar - Jugozapad birao najvi{e - {est vije}nika, Mostar Stari Grad i Mostar - Zapad po tri, Mostar - Sjever i Mostar - Jug po dva, a Mostar - Jugoistok jednog. Sli~na je bila i Petri}evadrugaopcija, s tim {to je predvi|ala zadr`avanje{estizbornihjedinica, a da se biv{a Centralna zona Mostara priklju~ionoj gradskog podru~ja2 (Mostar - Stari Grad), koja bi u tom slu~aju birala ~etiri vije}nika, dok bi raspored broja vije}nika iz ostalih pet ostao isti kao iz ranijeg prijedloga. A. TERZI]

Dodik ne `eli da pla}a RTV taksu
Predsjednik RS-a Milorad Dodik rekao je da na nivou BiH treba da se uspostavi javni radio-televizijski ser vis svih ili on ne treba ni da postoji. Ocijenio je da “nametnuti zakoni koji se ti~u Javnog radio-televizijskog ser visa BiH treba da budu preispitani“. Komentari{u}i otvoreno pismo koje mu je uputilo rukovodstvo BHRT-a, Dodik je rekao da rukovodstvo najprije treba da objasni kako je dovelo ovo preduze}e u gubitke i zbog ~ega promovi{u samo jednu politi~ku poziciju. On je konstatovao da je BHRT tokom proteklih godina rada pokazao da je neprijateljski usmjeren prema RS-u i nije `elio da bude objektivan. On je dodao da je dao nalog da se prou~i na koji na~in on mo`e li~no biti isklju~en iz pla}anja pretplate na BHRT.

Predlagana rje{enja
Prijedlog koji je dostavio ~lan Interresorne radne grupe Niko Lozan~i} podrazumijevao je da se svih 35 vije}nika u Gradsko vije}e Mostara bira u jednoj gradskoj izbornoj jedinici koja bi ~inila cijelo podru~je grada Mostara, umjesto dosada{njih {est (plus gradska). U opticaju su bila i dva prijedloga koja je dostavio zamjenik predsjedavaju}eg Interresorne radne grupe Branko Petri}. Prema jednom, uspostavila bi se nova, sedma izborna jedinica Centralne gradskezonekoja bi se sastojala od biv{e Centralne zone Mostara,

STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE

Odba~ena Bosi}eva inicijativa
Iz SDA ju~er suponovili da se jo{ nisustekliuvjeti za zakazivanjesastanka lidera vode}e {estorke, te da ne prihvataju najnoviju inicijativu Mladena Bosi}a, lidera SDS-a, koji je predlo`io da Predsjedni{tvo BiH treba imenovati kandidata za mandatara Vije}a ministara BiH.

Ni{ta novo od PIC-a
- Bez postizanja prethodne politi~kesaglasnostinijemogu}eizvr{itiizborVije}aministara BiH. Najbolji dokaz za to je imenovanje Slave Kuki}a za kandidata kada smo bez ikakvih rezultata izgubili vi{e od mjesec, izjavio je Senad [epi}, potpredsjednik SDA. Iz SDA podsje}ajuna to da je prijedlog predsjednika SDA Sulejmana Tihi}a, koji je sadr`avao etni~ki raspored rukovode}ih pozicija u

Senad [epi}: Ko~ni~ari bez kazne
Foto: D. ]UMUROVI]

dr`avnim institucijama, tada a priori odbijen. SDA je i ju~er najo{trije osudila antidejtonske i antiustavne izjave Milorada Dodika, te zaklju~ke HNS-a. Za SDA su o~ekivani zaklju~ci sa posljednje sjednice Upravnog odbora Vije}a za implementaciju mira (PIC), uz konstataciju da ni ovaj put nije re~eno ni{ta novo. - Ko~ni~arinapretka i reformskog puta BiH nisujasnonavedeni i prozvani, a izostalo je sankcioniranje onih politi~kih snaga koje uporno podrivaju i osoporavaju Dejtonski mirovni sporazum i Ustav BiH, kazao je [epi}. Od visokog predstavnika u BiH o~ekuju da u skladu sa zaklju~cima PIC-a osigura po{tivanje op{teg okvirnogsporazuma za mir, te sankcioni{eodgovorne za njegovona-

ru{avanje i nepo{tivanje. Ju~er je re~eno da je SDA u potpunosti opredijeljena za provo|enje svih odlukaUstavnogsuda BiH, ali ih brine to {to se na sjednici PIC-a raspravljalosamo o izbornomsistemu u Mostaru.

Pudari} u Vare{u
U sklopu posjete op}ini Vare{, gdje se susreo s na~elnikom Op}ine Hamdom Fati}em i saradnicima, potpredsjednik FBiH Svetozar Pudari} posjetio je i Pu~ku kuhinju Kruh sv. Ante u Vare{u, kojoj je uru~io vrijednu nov~anu donaciju. Donacijom od 6.500 KM bit }e podmirene mjese~ne potrebe kuhinje, odnosno osigurana dovoljna koli~ina `ive`nih namirnica da bi Pu~ka kuhinja u Vare{u mogla osigurati topao obrok za vi{e od 120 redovnih korisnika. Jedan dio korisnika kuhinje `ivi u okolnim selima i do njihovih domova obroci se redovno dopremaju uz pomo} dobrih ljudi, saop}eno je iz Pudari}evog kabineta.

Izbori u Srebrenici
U SDA se zala`u za izmjeneIzbornogzakona, ali da njimabudeobuhva}eno i Sarajevo, Banja Luka i drugeizbornejedinice. Ponovljeno je da se zala`u da lokalni izbori u Srebrenici2012. buduprovedeni po pravilima iz 2008. Iz SDA su naveli i razloge za{to jo{ nisu ispunjeni uslovi za ukidanje supervizije u Br~kom, a jedan od njih je da institucijedistriktanisudovoljnojake da se odupru postoje}oj korpupciji i kriminalu. M. \. R.

8

DOGA\AJI
VIJESTI

petak, 16. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

PREDSJEDNICA SUDA BiH MEDD@IDA KRESO

Nisam za{titnica
Maksumi} priznao krivicu
Enes Maksumi}, Azem Ibrovi} i Jusuf Hindi}, osumnji~eni za ratne zlo~ine nad Hrvatima na podru~ju Jablanice, pu{teni su da se brane sa slobode nakon saslu{anja u Tu`ila{tvu BiH. “Oni su saslu{ani i pu{teni da se brane sa slobode. Tu`ila{tvo BiH ide u pravcu podizanja optu`nice“, rekao je por tparol Tu`ila{tva BiH Boris Grube{i}. “Maksumi} je priznao da je po~inio ratne zlo~ine u logoru Jablanica, nakon ~ega je pu{ten iz pritvora, tako da }e se u nastavku istrage o zlo~inima po~injenim nad Hrvatima u Jablanici i Konjicu braniti sa slobode“, potvrdio je za Srnu njegov advokat Du{ko Tomi} i dodao da je on spreman da prihvati saradnju u ovom predmetu.

bo{nja~ke politike
Kontinuirani napadi na Sud BiH i mene kao predsjednicu sve vrijeme pra}eni su `estokom medijskom kampanjom usmjerenom na moju javnu diskreditaciju i potkopavanje ugleda institucije na ~ijem sam ~elu
Predsjednica Suda BiH Medd`ida Kreso ju~er se oglasila demantijem s obzirom na u~estale medijske napade na Sud BiH i nju kao predsjednicu ove institucije. za bila je javno upozoriti na manjkavosti dokumenta i sigurno da se mi{ljenje pojedinca, dato nakon odustajanja od potpisivanja protokola, nikako ne mo`e koristiti kao razlog za njegovo nepotpisivanje, ukoliko su svi bili uvjereni u njegovu ispravnost. Neprihvatljiva je tvrdnja da je izno{enje mi{ljenja pritisak na rad Tu`ila{tva Svjedoci smo da je u posljednju godinu po~elo periodi~no prebrojavanje optu`enih za ratne zlo~ine po nacionalnoj osnovi, te analiza nacionalne pripadnosti sudija Suda BiH koje, svima je poznato, imenuje VSTV, a ne predsjednik Suda BiH. Transparentnost rada Suda i objavljivanje podataka na web stranici dostucije na ~ijem sam ~elu. Posljednji primjer u nizu je emisija ‘Presing’ RTVRS-a, od 12. decembra 2011. godine, koja je tipi~an primjer pristrasnosti, politi~kog uticaja, neodgovornosti i novinarskog neprofesionalizma. Iako sam prvobitno pristala gostovati u emisiji ‘Presing’ uz uslov da i os, tali sagovornici budu kompetentni predstavnici pravosudnog sistema BiH, drago mi je {to se to nije desilo jer je emisija bila zasnovana na manipulaciji javnih podataka i neosnovanim zaklju~cima koji su imali samo jedan cilj – diskreditirati Sud BiH. No urednica emisije oti{la je korak dalje u poku{aju moje li~ne diskreditacije citiraju}i moje navodne izjave, koje ovim putem demantujem, i to: ‘Svi smo mi Ejup Gani}’, ‘Na{a se odbrana ne mo`e izjedna~iti sa njihovom agresijom’, ‘Dudakovi} nije zlo~inac, nego branitelj’ niti jednom ne navode}i izvore ovih informacija, gdje sam ja to izjavila, koje medijske ku}e su to objavile i kada. Javno i odgovorno tvrdim da je rije~ o notornim la`ima.

Manjkavost dokumenta

Su|enje Vlahovi}u bez javnosti
Ju~era{nji pretres u predmetu protiv optu`enog ratnog zlo~inca Veselina Vlahovi}a Batka odr`an je tek nakon isklju~enja javnosti, jer je to tra`ila svjedokinja S8. Tu`ilac Behaija Krnji} je objasnio da je rije~ o osobi ~ije je psihi~ko stanje te{ko i koja ne mo`e podnijeti da bude u istoj prostoriji s osobom za koju tvrdi da ju je silovala i maltretirala na izra zito brutalan na~in na okupiranoj Grbavici u ratnim mjesecima. Svjedokinja je iznijela i to da ono {to je do`ivjela ne zna njena porodica i zbog za{tite njene privatnosti novinari su napustili sudnicu. Novi pretres Veselinu Vlahovi}u Batku bi}e u ponedjeljak u 13 sati. E. K.

Skinuta oznaka tajnosti
U posljednjoj sedmici su|enja u Ha{kom tribunalu ove godine, ju~er je administrativnom sjednicom nastavljen glavni pretres protiv nekada{njih ~elnika policije bosanskih Srba Mi}e Stani{i}a i Stojana @upljanina. Na ro~i{tu se razmatrala odluka o saslu{anju dvojice dodatnih svjedoka optu`be, kojima }e se pobijati navodi izneseni tokom izvo|enja dokaza odbrane optu`enih, te nalog o promjeni oznake povjerljivosti na 95 dokaznih materijala koji su uvr{teni u spis. Sa tih }e dokumenata biti skinuta oznaka tajnosti i postat }e javni. Su|enje u predmetu protiv Stani{i}a i @upljanina, nekada{njeg ministra unutra{njih poslova RS-a i na~elnika CSB-a Banja Luka, bi}e nastavljeno 10. januara. J. F.

„Radi objektivnog informiranja javnosti, `elim ista}i sljede}e: Kao predsjednica Suda BiH, institucije koja ima primarnu nadle`nost za su|enje predmeta ratnih zlo~ina, du`nost mi je i obaveza voditi ra~una o svim pravnim segmentima koji imaju direktan uticaj na na{ rad. Stav koji sam iznijela, u vezi s potpisivanjem protokola izme|u tu`ila{tava BiH i Srbije, li~ni je stav i pravno mi{ljenje iza kojeg jo{ uvijek ~vrsto stojim. Uslijedio je medijski lin~ pojedinih medija koji su iskonstruisali tezu o tome kako sam zaustavila potpisivanje protokola, te je zatra`eno od VSTV-a da utvrdi moju ‘odgovornost’?! Ovakve optu`be NEPROFESIONALNO ne doprinose stvaranju atmosfere u kojoj se mo`e Emisija “Presing“ voditi demokratska rasRTVRS-a, od 12. prava. Na ovaj na~in }e decembra, tipi~an je se osujetiti akademska i primjer pristrasnosti, profesionalna zajednipoliti~kog uticaja, ca od davanja stru~nog mi{ljenja zbog bojazni neodgovornosti i da }e se sve izre~eno donovinarskog vesti u politi~ki kontekst i neprofesionalizma biti predmet utvr|ivanja odgovornosti za dato mi{ljenje. Stru~ni osvrt na tekst protokola dala sam ne samo kao predsjednica Suda ve} i kao osoba pozvana da BiH. @elim pojasniti svoj stav: reu~estvuje u svim procesima veza- gionalna saradnja je potrebna i nim za provo|enje reformi u pra- treba je podr`ati, sporazumi su nevosu|u (Strukturalni dijalog, Stra- ophodni i treba ih potpisati – ali istegija za rad na predmetima ratnih klju~ivo po{tuju}i sve ranije prezlo~ina i sl.). uzete obaveze po me|unaroMoralna i profesionalna obave- dnom pravu.

Medd`ida Kreso: Regionalna saradnja je potrebna

pnoj {irokoj javnosti – zloupotrebljava se na najgori na~in. Pravosna`ne presude redovan su predmet parlamentarnih rasprava. Sud BiH stavljen je u poziciju da svakih nekoliko mjeseci opravdava nacionalnu zastupljenost u presu|enim predmetima. Na`alost, du`na sam ponoviti da Sud ne bira optu`nice i predmete u nastojanju da se postigne nacionalni balans kod izre~enih presuda. Kontinuirani napadi na Sud BiH i mene kao predsjednicu sve vrijeme pra}eni su `estokom medijskom kampanjom usmjerenom na moju javnu diskreditaciju i potkopavanje ugleda institu-

Najve}a neistina
No najve}a neistina koja se kontinuirano poku{ava plasirati jeste prikazati me kao ‘za{titnika bo{nja~ke politike’ koji radi prema instrukcijama politi~kih mentora. Privilegovana sam {to se bavim poslom koji je potpuno nezavisan od politike i besmislene su tvrdnje da osobi koja je ~itav svoj radni vijek od 40 godina provela isklju~ivo u pravosu|u, trebaju politi~ki mentori po bilo kom osnovu“ ka`e se, uz os, talo, u demantiju.

[trajka invalida ne}e biti

Idu}e sedmice
podjela novca iz Fonda
Idu}e sedmice UO Fonda za rehabilitaciju i zapo{ljavanje invalida FBiH bi trebao odlu~iti o prijedlogu komisije za raspodjelu sredstava Fonda, najva`niji je zaklju~ak s ju~era{njeg sastanka premijera Vlade FBiH Nermina Nik{i}a i predsta vni ka pre du ze}a ko ja za po{ljavaju invalide sluhom i govorom. Dakle, njihovog {trajka u petak ne}e biti, rekao nam je odmah nakon sastanka predsje dnik {traj ka~kog odbo ra Mostarac Edin Vejzovi}, napo mi nju}i da je pre mi jer obe}ao ut vr|iva nje is ti ne o stanju u Fondu, platama, zapo{ljavanju i svemu ostalome na {to oni mjesecima ukazuju. Sastanku su prisustvovali i ministar rada i socijalne politike Vjekoslav ^amber, pomo}nik Dobrica Jonji}, kao i v.d. direktora Fon da Ivi ca Ma ri no vi}, a ^amber je, saznajemo od Jasne Karahasanovi}, direktorice Libraga, rekao da Ministarstvo
Vjeruju premijerovom obe}anju
Foto: S. GUBELI]

tra`i da Finansijska policija provjeri sva preduza}a koja su aplicirala na sredstva Fonda. “Kako to druga~ije shvatiti nego kao revan{ odluci Vlade o ulasku te policije u Fond“ ka`e Karahasano, vi}, dodaju}i: “Pozivam policiju

da odmah ve~eras u|e u preduze}e ~iji sam ja direktor. No, nisam sigurna da jo{ negdje ne}e biti posla za nju, posebno nakon izvje{taja Ureda revizora FBiH“ , isti~e sagovornica.
E. K.

OSLOBO\ENJE petak, 16. decembar/prosinac 2011.

OGLASI

9

10
TEOLOGIJA OSLOBO\ENJA

KOMENTARI

petak, 16. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

Zaboravljeni faku
I
Pi{e: D`evad HOD@I]

Ima li se u vidu ~injenica da }e tada i na taj na~in (kada do|e do potpune integracije teolo{kih fakulteta u javni obrazovni sektor) Univerzitet u Sarajevu biti ne jedini, ali jedan od rijetkih univerziteta u Evropi koji }e u svom sastavu imati i fakultet za islamske teolo{ke studije, onda pravno, organizaciono i obrazovno uklju~ivanje sarajevskih teolo{kih fakulteta u Univerzitet u Sarajevu dobija jo{ vi{e na svom specifi~nom obrazovnom, ali i civilizacijskom zna~aju

ako su Fakultet islamskih nauka i Katoli~ki bogoslovni fakultet, odnosno Vrhbosanska bogoslovija u Sarajevu pridru`ene ~lanice Univerziteta u Sarajevu, u nacrtu bud`eta Vlade Kantona Sarajevo ni za narednu godinu nije predvi|eno njihovo sufinanciranje u makar neznatnom iznosu. To, naravno, nije kona~na ~injenica, budu}i da je nacrt bud`eta Vlade Kantona Sarajevo jo{ uvijek u fazi javne rasprave i da }e Skup{tina Kantona Sarajevo ovaj prijedlog bud`eta razmatrati na sjednici predvi|enoj za kraj decembra, kada bi kantonalni bud`et za 2012. godinu trebalo da bude i usvojen. Imaju}i u vidu tu okolnost, jo{ preciznije, tu mogu}nost da se ovaj, najbla`e re~eno, propust ispravi, u ovoj prilici `elim skrenuti pa`nju na pitanja dru{tvenog zna~aja teolo{kih studija u Bosni i Hercegovini i statusa teolo{kih fakulteta unutar, ovdje u prvom redu, sistema visokog obrazovanja u glavnom gradu BiH i u Kantonu Sarajevo. Obrazovna djelatnost kojom se bave spomenuti teolo{ki fakulteti, Franjeva~ka

teologija u Sarajevu, kao i drugi teolo{ki fakulteti u Bosni i Hercegovini, ne predstavlja samo djelatnost od posebnog javnog interesa. Kada je rije~ o sarajevskim teolo{kim fakultetima, valjalo bi imati u vidu da bi njihov sada{nji status pridru`enih ~lanica Univerziteta u Sarajevu trebao predstavljati tek prvu fazu u procesu potpunog in te gri ra nja u ko jem (procesu) ovi fakulteti treba da postanu redovne i ravnopravne ~lanice Univerziteta u Sarajevu koji }e se tada i na taj na~in pri dru`iti dos ti gnu}ima i standardima moder ne obra zo vne tra di ci je najve}eg dijela evropskih i zapadnih zemalja u kojima su teolo{ki fakulteti ne samo sastavni dijelovi univerziteta nego su naj~e{}e predstavljali, uostalom, kao i kod nas, povijesne korijene visokog obrazovanja. S druge strane, teolo{ke studije i nauke, razvijaju}i se i djeluju}i unutar modernih univerziteta, prolazile su kroz svoje moderno sazrijevanje, u~e}i, u izravnom ili neizravnom dijalogu s prirodnim i dru{tvenim znanostima, slu{ati, a ne samo propovijedati. Po-

tpuno uklju~ivanje na{ih teolo{kih fakulteta u Univerzitet u Sarajevu tako|er }e dopri ni je ti ne po sre dni jem zbli`avanju na{ih teolo{kih studija sa znanstvenim i huma nis ti~kim stan dar di ma, ali i eti~kim i naj{irim dru{tvenim o~ekivanjima i izazovima s kojima se suo~avamo i s kojima }emo se suo~avati na lokalnom i globalnom planu u budu}nosti. S druge strane, to uklju~ivanje jo{ }e vi{e doprinijeti i neposrednijem zbli`avanju izme|u razli~itih teologija u njihovim glavnim i reprezentativnim in te le ktu al nim to ko vi ma, obrascima i likovima. Ima li se u vidu ~injenica da }e tada i na taj na~in (kada do|e do potpune integracije teolo{kih fakulteta u javni obrazovni sektor) Univerzitet u Sarajevu biti ne jedini, ali jedan od rijetkih univerziteta u Evropi koji }e u svom sastavu imati i fakultet za islamske teolo{ke studije, onda pravno, organizaciono i obrazovno uklju~ivanje sarajevskih teolo{kih fakulteta u Univerzitet u Sarajevu dobija jo{ vi{e na svom specifi~nom obrazovnom, ali i civilizacijskom zna~aju.

U tom pogledu zaista ne smijemo ostati zarobljeni u pre va zi|enim ide olo {kim matricama niti u provincijalnim vi di ci ma. Po se bno bi valjalo imati u vidu ulogu i zna~aj Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu u {irem bosanskohercegova~kom, ali i evrop skom kul tur nom i dru{tvenom kontekstu. Da naglasim, jednaku na~elnu va`nost i ravnopravan status svih teolo{kih fakulteta u Sarajevu i u BiH mora se u svakom pogledu imati u vidu, po{tovati i slijediti u svim pitanjima vezanim za status i polo`aj i drugih teolo{kih fakulteta. Ovdje skre}em doda tnu pa`nju na Fa kul tet islamskih nauka samo zato {to njegovu djelatnost i ulogu bolje poznajem i {to je njegovo zna~enje za afirmaciju evropskog obrasca bosanske tradicije islama iznimno i specifi~no va`no. Naime, pitanje islama u Evropi i integracije muslimana i muslimanskih zajednica u zemljama Evropske unije danas predstavlja jednu od najva`nijih i najdelikatnijih dru{tvenih tema u evropskim intelektualnim, kulturnim i politi~kim kru-

Dva koncepta
T
FOKUS
Pi{e: Esad HE]IMOVI] esad.hecimovic@oslobodjenje.ba

Dolazak socijaldemokrata na vlast u ove tri dr`ave pra}en je nagla{avanjem nacionalne dimenzije njihovih politika u interesu ve}inskih naroda u tim dr`avama. Tako je i u Hrvatskoj u slu~aju SDP-a, u Srbiji u slu~aju DS-a i njegovih koalicionih partnera i tako je, za sada, u koalicijama SDP-a u Federaciji, odnosno SNSD-a u RS-u

okom bilateralnog susreta sa dr`avnom sekretarkom SAD-a Hillary Clinton, prema saop{tenju Predsjedni{tva BiH, predsjedavaju}i @eljko Kom{i} je “krizu oko uspostavljanja vlasti jednostavno opisao kao sukob dva koncepta oko na~ina formiranja vlasti i funkcionisanja dr`ave“. Prema Kom{i}evom obrazlo`enju, “is klju~ivi etni~ki kon cept vlasti, koji je bio na vlasti dvadesetak godina, ne prihvata demokratsku ~injenicu da je na prethodnim izborima u BiH veliku podr{ku gra|ana dobila i sasvim druga~ija politika, koja BiH posmatra ne samo kao prost zbir naroda koji u njoj `ive nego, uz to, i kao dr`avu jednakih gra|ana“ . Dakle, prema Kom{i}evom obrazlo`enju, rije~ je o dva koncepta funkcionisanja vlasti i dr`ave - etni~kom i gra|anskom. To nije glavna linija razlikovanja ova dva koncepta, jer za takvu tvrdnju @eljko Kom{i} i njegova politi~ka partija nema ju po li ti~ki kre di bi li tet. Predsjedavaju}i Kom{i} se, osim po sje te Sta te De par -

tmentu, u Washingtonu sastao i sa predstavnicima Kongresa Bo{njaka Sjeverne Amerike (KBSA). Njegovi savjetnici za pitanja dijaspore i demobilisanih pripadnika Oru`anih snaga BiH (general Armije BiH @eljko Knez) i diplomatski savjetnik (Nerkez Arifhod`i}) posjetili su krajem novembra KBSA kako bi prisustvovali pro slavi 25. no vem bra u Chicagu. Hrvatski ~lan Predsje dni{ tva BiH tre nu tno je vjerovatno vi{e omiljen od bo{nja~ke dijaspore nego bo{nja~ki ~lan Predsjedni{tva. Takva situacija se mo`e razli~ito tuma~iti. Diplomate u Sarajevu su davno, tamo negdje 2006. godine, bo{nja~ke glasove za Kom{i}a tuma~ile kao izraz gra|anske orijentacije Bo{njaka, ali odavno tako vi{e ne govore. Depe{e ameri~ke ambasade u Sarajevu otkrile su stvarno razo~arenje pona{anjem @eljka Kom{i}a i njegovih savjetnika, od radne nediscipline do ulaska u orbitu bo{nja~kog nacionalizma. Na hrvatskoj strani, kritike da Kom{i} i njegovi savjetnici ne posje}uju ni zapadnu Hercego-

vinu, niti pokazuju bilo kakav interes za Hrvate u Republici Srpskoj ili nekim kantonima Fe de ra ci je BiH, po ja~ava ju uvjerenje onog zna~ajnog dijela Hrvata u BiH koji ne do`ivljava vlast u Federaciji BiH niti Kom{i}a kao svog predstavnika. Legitimitet svake dr`ave po~iva na njenom prihvatanju od gra|ana na njenom teritoriju. Kada neka dr`ava izgubi legitimnu podr{ku gra|ana koji `ive na odre|enom dijelu teritorija, ona postupno gubi i legalitet upravljanja na tom teritoriju. Kosovski slu~aj je samo posljednji primjer takvog razvoja. Sada imamo novu regionalnu situaciju, u kojoj su politi~ari reformisanih saveza komunista - sada SDP-ova na vlasti i u Hrvatskoj i u Federaciji BiH. U svom nastupnom govoru, Zoran Milanovi} je najavio da }e Hrvatska u odnosu prema BiH gledati “nacionalni interes“: “Kada govorim o regiji - tu prije svega mislim na susjednu Bosnu i Hercegovinu, u kojoj `ivi veliki broj Hrvata, dakle sunarodnjaka na {eg ve}in skog na ro da u Hrvatskoj i koja dijeli jako du-

ga~ku granicu sa Hrvatskom i koja - na`alost - 16 godina nakon Daytona jo{ nije funkcionalna dr`ava. Hrvatska od toga nema koristi. Gledat }emo nacionalni interes“, rekao je jasno novi hrvatski premijer. Nova {efica hrvatske diploma ti je za go va ra bu du}e ure|enje BiH kao kompromis izme|u etni~kog i gra|anskog, tako {to bi tri entiteta imala etni~ku ve}inu, a dva gra|anski koncept. “Mi zaista mislimo da Bosna i Hercegovina treba opstati kao dr`ava, mi zaista mislimo da Hrvati trebaju biti ravnopravni i smatramo da tabu-teme ne smiju postojati. Hrvatska nikada vi{e ne}e poku{ati - niti }e mo}i, niti }e htjeti - nametati Bosni i Hercegovini bilo kakvo rje{enje. Ono mora do}i iz Bosne i Hercegovine! Hrvatska pod ‘a‘ ne}e smetati i pod ‘b‘ apsolutno }e biti spremna sjesti za stol i otvoriti sve teme“, rekla je Vesna Pusi} poslije razgovora sa Phillipom Reekerom, zamjenikom po mo}ni ka ame ri~ke dr`avne sekretarke koji je ove sedmice ponovo boravio u regi ji. Ov dje se o~ita va tu ma~enje da sada u BiH imamo

OSLOBO\ENJE petak, 16. decembar/prosinac 2011.

KOMENTARI

11

ulteti Kroz maglu
OSVRT
govima. U tom kontekstu traga se za vjerodostojnim konceptima obrazovanja imama na evropskim visokoobrazovnim institucijama. Fakultet islamskih nauka u Sarajevu iz razumljivih razloga koje ovdje, nadam se, ne moram navo di ti, na la zi se u in ten zi vnom fokusu mnogih intelektualnih i politi~kih krugova iz Evrope, kao i u fokusu mnogih evrop skih uni ver zi te ta. O~eki va nja mno gih evrop skih uni ver zi te ta za su ra dnjom, posebno onih koji ve} ra de na osni va nju vlas ti tih fakulteta za islamske teolo{ke studije, potpuno prevazilazi or ga ni za cij ske, ka drov ske i fi nan cij ske mo gu}nos ti Fa kulteta islamskih nauka u Sarajevu. Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, i u bosanskohercegova~kim i u evropskim dru{tvenim razmjerima, ve}i je od samog sebe. Njegovo zanemarivanje (kao i zanemarivanje druga dva teolo{ka fakulteta) u obrazovnoj po li ti ci Kan to na Sa ra je vo predstavljalo bi notornu provin ci jal nu i u du go ro~ni joj per spe kti vi dru{ tve no opa snu i za Bosnu i Hercegovinu {te tnu ide olo {ku krat ko vi dnost.

do snova
Pi{e: Ajla TERZI]

K

na sceni dva koncepta - dominacije ve}inskog naroda ili ravnopravnosti tri naroda. Samo ameri~ka diplomatija ima aktivne kontakte u Beogradu, Zagrebu i Sarajevu koji joj omo gu}ava ju re alan uvid u stvarna kretanja u regionu. Jedna od va`nih promjena jeste da je dolazak socijaldemokrata na vlast u ove tri dr`ave pra}en nagla{avanjem nacionalne dimenzije njihovih politika u interesu ve}inskih naroda u tim dr`avama. Ta ko je i u Hrvat skoj u slu~aju SDP-a, u Srbiji u slu~aju DS-a i njegovih koalicionih partnera i tako je, za sada, u koalicijama SDP-a u Federaciji, odnosno SNSD-a u RS-u. Razlike postoje i one pokazuju da je BiH druga~ija od susjeda. Hrvatska i Srbi ja su na ci onal ne dr`ave ve}inskih naroda, dok BiH nije nacionalna dr`ava Bo{njaka. Stoga kada jedan politi~ar postane glasnogovornik tu|eg nacionalizma i na njemu osvaja glasove, najmanje {to mo`emo re}i jeste da upozorimo da ta politika nije vjerodostojan zagovornik deklariranih vrijednosti multietni~kog dru{tva. Iz takvog la`nog predstavljanja mogu da uslijede puno opasnije posljedice.

ao u bilo kojoj tranzicijskoj zemlji, uspjeh u dana{njoj Bosni i Hercegovini nije intelektualna kategorija, ve} se mjeri isklju~ivo materijalnim. Usu|ujem se re}i da ve}ini populacije uspjeh ne predstavlja, recimo, uspje{no polo`en kurs iz stranog jezika ve} kupovina novog mobitela. Ali ako BiH i jeste tranzicijska zemlja u kojoj su univerzalne vrijednosti devalvirane, kroz maglu koja je opjevana u sevdalinkama se ipak naziru individue koje popravljaju krvnu sliku ovog dru{tva. Jedan od ciljeva projekta Oslobo|enje i Nezavisne novine predstavljaju uspje{ne `ene jeste, dakle, da demonstriramo bh. javnosti da je vrlo lako na}i uspje{nih pedeset `ena ~iji }e lik i djelo biti popularisani kroz novinske tekstove. Sigurna sam da i vi, drage ~itateljke i ~itaoci, mo`ete da nabrojite ~itav niz uspje{nih `ena iz svoje bli`e ili dalje okoline, bez obzira da li ih znate kao `ene s kojima ste jesenas pravili pekmez ili one ~ijim ste odbranama doktorskih teza s ponosom prisustvovali. No, isto tako, cilj je mladim `enama, me|u kojima su mnoge nezaposlene, skrenuti pa`nju na nekoliko stranica u ovim dnevnim novinama gdje bi one mogle da prona|u motivaciju za svoje profesionalne i privatne inicijative. Budite sigurni da nijedna od ovdje predstavljenih osoba kroz `ivot nije pro{la lako, bez obzira na njeno mjesto ro|enja, porijeklo ili stepen obrazovanja. Kona~no, ne istorija ve} li~no iskustvo je najva`nija u~iteljica `ivota i samo treba biti hrabra i usuditi se. Biti hrabra usuditi se otvoriti vlastiti frizerski salon u doba recesije, biti hrabra odlu~iti se na studiranje daleko od ku}e, biti hrabra raditi u supermarketu od sedam do ~etiri i pri tome svoje malo dijete ostaviti na ~uvanje nepoznatim osobama, biti hrabra upisati srednju {kolu u ~etrdesetoj ili krenuti na ~asove umjetnosti u {ezdesetoj, biti hrabra iza}i u grad nakon {to te partner izvrije|a na Fejsbuku i biti hrabra re}i ono {to misli{ makar to bila i naoko najbanalnija stvar u tom trenutku. Ili ~ak biti hrabra sjesti sama u taksi. Koliko god ovo zadnje nekima bila svakodnevnica, mnoge su `ene odrasle i `ive u zazoru i od poznatog i od nepoznatog, jer je takav svjetonazor indirektan oblik kontrole, ~esto uslovljen i neznanjem, (patrijarhalnim) odgojem, ali i karakterom. A karakter je ipak sudbina. Nije mala stvar uzeti sudbinu u svoje ruke, ali ako se to desi, i najte`i trenuci mogu postati anegdota za ve~erom u dru{tvu bliskih ljudi i porodice i na{e sagovornice to ilustruju upravo svojim `ivotnim odlukama. A zadovoljstvo je redakcija Nezavisnih novina i Oslobo|enja jer su na{e sagovornice odlu~ile sa na{im novinarima da podijele svoje `ivotne i profesionalne pri~e. Pomenula sam druga~iji sistem vrijednosti {to, ipak, nije tako dramati~no. Jeste, `ivimo u vrijeme kada bi svi `eljeli da budu instant muzi~ki talenti i u doba ka-

Jedan od ciljeva projekta Oslobo|enje i Nezavisne novine predstavljaju uspje{ne `ene jeste, dakle, da demonstriramo bh. javnosti da je vrlo lako na}i uspje{nih pedeset `ena ~iji }e lik i djelo biti popularisani kroz novinske tekstove. Sigurna sam da i vi, drage ~itateljke i ~itaoci, mo`ete da nabrojite ~itav niz uspje{nih `ena iz svoje bli`e ili dalje okoline, bez obzira da li ih znate kao `ene s kojima ste jesenas pravili pekmez ili one ~ijim ste odbranama doktorskih teza s ponosom prisustvovali

da se ~ini da nemamo vremena ni za sebe a kamoli za druge. No, treba imati u vidu i to da je ovo doba novih medija i zahvaljuju}i, recimo, samo internetu, mogu}e je na}i stipendije, partnere, podr{ku a mo`da i sre}u. Kao osoba koja je svoje prve publicisti~ke tekstove po~ela da objavljuje po regionalnim publikacijama prije desetak godina i kao autorka tri knjige kod bosanskih, hrvatskih i srpskih izdava~a, moram ovom prilikom da istaknem va`nost ru{enja granica. Jer, kada sru{imo granice koje postoje u na{im glavama, sve druge - bilo dru{tvene, geografske, etni~ke i, kona~no, rodne - granice su trivijalne. Treba stati u kraj izolacionisti~koj politici koja je i previ{e {tete nanijela ovoj kompleksnoj dr`avi te politici ~ija je jedina posljedica paranoja i iskrivljena slika o funkcionisanju svijeta. Vrlo je indikativno da se ovaj projekat sprovodi pod pokroviteljstvom glavne urednice Oslobo|enja Vildane Selimbegovi} ~ija je biografija novinarke i aktivistkinje impresivna i zbog toga {to je `ena, ali i usprkos tome {to je `ena. Biti poslovnom `enom podrazumijeva i taktiziranje koje je konstantno pod lupom, jer je uspje{na `ena u ovom dijelu svijeta dru{tveno rizi~na grupa zbog emancipacije za koju se izborila. I ko god misli da je isto biti djevoj~ica u BiH i u ostatku Evrope, ili da to ~ak ima neke prednosti zbog zelenila i (jo{ uvijek) ~iste vode, neka zaviri u osnovne {kole po selima i prebroji djevoj~ice i dje~ake. Druga stvar koja je va`na u ovom kontekstu jeste dvosmislenost pojma uspje{na `ena. Postoje i mnogi od nas poznaju uspje{ne `ene na istaknutim funkcijama ~iji su privatni `ivoti daleko od idealnih. Omalova`avanje, obespravljivanje i nasilje u porodici nije rezervisano samo za ni`u stru~nu spremu, isto kao {to ni VSS ne zna~i nu`no i (samo)po{tovanje. Kona~no, uspjeh je vrlo subjektivna stvar: za mnoge je `ene najve}i uspjeh maj~instvo, za neke udaja a za neke fakultet i sve one imaju pravo. No jedno od najte`ih `ivotnih postignu}a je naprosto - biti svoja i izboriti se za svoj put. Naravno da ovo nije sve. U ovoj zemlji postoje `ene koje su morale na razli~ite na~ine da prilago|avaju `enstvenost da bi uspjele. Postoje `ene koje ne slave Osmi mart, ali koje ne daju na sebe. Postoje `ene koje moraju biti dvostruko, trostruko bolje od svojih kolega da bi bile relevantne. Postoje `ene kojima je svako govorio da ne}e uspjeti, a vidi gdje su danas. Postoje `ene koje svakodnevno vi|amo po trolejbuskim stajali{tima, za {alterima, blagajnama, tezgama, urgentnim slu`bama, `ene koje rade u kladionicama, buticima, nau~nim institucijama, novinskim redakcijama. Pri ~emu rade - ako su sretne. I svima njima je posve}en ovaj projekat banjalu~kih Nezavisnih novina i sarajevskog Oslobo|enja.

12

CRNA HRONIKA
Zbog nasilja u porodici, odnosno kontinuiranog psihi~kog i fizi~kog maltretiranja u protekla dva mjeseca, a koje je kulminiralo prije nekoliko dana, policija iz Pelagi}eva je Okru`nom tu`ila{tvu u Doboju dostavila prijavu protiv Z. P. On je, naime, u posljednjem napadu nevjen~anoj supruzi u iznajmljenoj ku}i nanio lake povrede, te je o svemu obavije{ten i Centar za socijalni rad.

petak, 16. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

Prijava zbog maltretiranja supruge

Poginuo traktorista

Milo{ Babi} (58) iz Banje Luke poginuo je u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila u srijedu u zaseoku Rupari kod Banje Luke. Do nesre}e je do{lo kada se prevrnuo traktor za ~ijim upravlja~em se nalazio Babi}, koji je tom prilikom zadobio smrtonosne povrede. Uvi|aj su obavili slu`benici CJB-a Banja Luka, a tijelo nastradalog je prevezeno na Novo groblje, gdje }e biti obavljena Dk. O. obdukcija.

Bosanska Dubica

Banjalu~ki sud nakon akcije Kubikus

63-godi{njaka ugu{io dim
[ezdesettrogodi{nji Marinko Mileti} iz Bosanske Dubice ugu{io se dimomprekju~erranoujutro u svojojku}i u seluDemirovac kod Bosanske Dubice. Uvi|ajem, koji su obavilipripadnici CJB-a Banja Luka i okru`na tu`iteljica, utvr|eno je da je Mileti} preminuo nesretnim slu~ajem, odnosno da ne postoji krivi~no djelo. Tu`iteljica je nalo`ila vanjski pregled tijela nastradalog tako da obdukcija ne}e biti obavljena, potvr|eno nam je ju~er u Okru`nomtu`ila{tvuBanjaLuka. Ina~e, Mileti} je na|en u ku}i u besvjesnom stanju, a preminuo je na putu ka Medicinskom centru u Bosanskoj Gradi{ci. Utvr|eno je da je dim, koji je Mileti}a ugu{io, nastao kada se zapalio kabl stolne lampe koja se nalazila u prostoriji u kojoj je spavao.
Dk. O.

Blokirana imovina
vrijedna 3,5 miliona KM
Dariju Brki}u zabranjeno raspolaganje stambenim i poslovnim prostorima, novcem, automobilima, dragocjenostima...
Dariju Brki}u, vlasniku caffe casina Kajak u Banjoj Luci, uhap{enom u akciji Kubikus, privremeno je oduzeta, odnosno blokirana imovina u vrijednosti od 3,5 miliona maraka, javila je Fena. Brki} je uhap{en nedavno zajedno s desetakosobaosumnji~enih za organizovanikriminal, odnosno organizovanje nedozvoljenih igara na sre}uputeminterneta, bez licence i odobrenjaUprave za igre na sre}u RS-a. Na taj na~in je, kako se sumnja, ostvarena imovinska korist u vi{emilionskim iznosima, te za milionski iznos o{te}en je bud`et RS-a. Iz MUP-a RS-a je potvr|eno da je Okru`ni sud Banja Luka na osnovu preliminarnog izvje{taja MUP-a RS-a, donio rje{enje na osnovu kojeg je odre|ena privremena mjera oduzimanja radi osiguranja, zabranaotu|enja ili raspolaganja nepokretnostima u vlasni{tvu Brki}a i njemu povezanih osoba. Radi se o stambenim i poslovnim prostorima, ukupne tr`i-

PRIJEDOR Prijava protiv direktora firme Elenart

Srbijanskog partnera
prevario za 70.000 eura
Protiv Bore Topi}a iz Prijedora, direktora preduze}a Elenart, slu`benici tamo{nje Stanice javne bezbjednosti podnijeli su Okru`nom tu`ila{tvu Banja Luka izvje{taj zbog poslovne prevare. Dosada{njom policijskom istragom, kakosaznajemo, utvr|eno je da je Topi} kao direktor preduze}a zaklju~io kompenzacionokupoprodajni ugovor sa preduze}em iz Srbije, ali nije ispo{tovao obavezepremaposlovnompartneru te ga je o{tetio za 71.050 eura.

Topi}je, kako se moglo~uti, u julu zaklju~io ugovor, a u avgustu aneks ugovora sa firmom Savkom iz Petrovoradina (Srbija), kojim se Savkom obavezao da }e za potrebe Elenarta isporu~iti jednu proizvodnu liniju za gotov parket. Zauzvrat je firma Elenart, po ugovoru, trebala firmi Savkom isporu~iti gotov parket u vrijednosti 71.050 KM, najkasnije u roku od 30 dana od fakturisanja te robe. Me|utim, firma Elenart nije ispo{tovala svoje obaveze. L. S.

Sa pretresa caffe casina Kajak

{ne vrijednosti oko 2,1 milion, novcu u iznosu od 260.000 KM, automobilima vrijednim 350.000, dragocjenostima oko 100.000, nov~animsredstvima na ra~unima u iznosu od 150.000 KM u valutnoj protuvrijedosti. Brki}u je blokirana imovina od 3,5 miliona imaju}i u vidu i privremeno oduzete ra~unare, ra~unarskuopremu, odnosnovisokotehnolo{kesoftverske programe, s tim da MUPRS-a nagla{ava da je i vrijednost oduzetih

kartica i bonova za internetigreTeksas holden poker u nominalnoj vrijednosti vi{e od milion maraka. U narednomperioduo~ekuje se postupanje Specijalnog tu`ila{tva i nadle`nog suda po ostalim prijedlozima MUP-a RS-a za blokadu, odnosno privremeno oduzimanje ostale imovine sumirane kroz preliminarni izvje{taj i njeno dostavljanje Agenciji za upravljanje imovinom u RS-u.

Okru`no tu`ila{tvo Banja Luka

Uhap{eni u akciji Kasko

saslu{ani i pu{teni
Istraga falsifikovanja dokumentacije pri registraciji vozila se nastavlja
Milan Kukrika (1967), Dragan Grmu{a (1971), Milenko Milojevi} (1975), Brankica E}im (1974) i Sa{a Ostoji} (1974), koji su uhap{eni u akciji banjalu~ke policije Kasko, nakon saslu{anja u Okru`nom tu`ila{tvu Banja Luka pu{teni su na slobodu. Iz banjalu~kogTu`ila{tva je potvr|eno da se istraga krivi~nih djela u vezi s falsifikovanjem dokumentacije pri registraciji vozilanastavlja, te navedeno da pritvor za ovu grupu, koja se tereti za desetine slu~ajeva falsifikovanja isprava, navo|enja na ovjeravanje neistinitog sadr`aja te utaju, nije ni zatra`en jer za takvo ne{to nije bilo osnova. Podsjetimo, zbogistihkrivi~nih djela saslu{an je i Darko Vukovi} (1975), koji je potomvra}enu pritvor KPZ-a Tunjice, gdje se nalazi zbog drugog predmeta. On se sumnji~i da je organizator ove grupe, koja je, prema policijskim informacijama, od 2009. do 2011. krivotvorila dokumentaciju za vozila, te ih prodavala u na{oj i susjednim zemljama. Podsje}amo, u akciji Kasko policija je oduzela osam vozila, od kojih su dva, mercedes i VW turan, ukradena u Francuskoj i Njema~koj.
L. S.

UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET POLITI^KIH NAUKA SARAJEVO

O B AVJE[TENJE
Na sjednici Nastavno-nau~nog vije}a Fakulteta, odr`anoj 8. 11. 2011. godine, donesena je odluka o poni{tenju dijela konkursa objavljenog 10. 8. 2010. godine za poziciju asistenta na predmet "Uvod u filozofiju" i konkursa objavljenog 19. 4. 2011. godine za poziciju vi{eg asistenta na predmet "Analiza politika". Sekretarijat

OSLOBO\ENJE petak, 16. decembar/prosinac 2011.

CRNA HRONIKA
Slu`be ni ci ma Po li cij ske stanice Isto~no Sarajevo u srijedu nave~er je pri jav lje no da je u Uli ci srpskih vladara, u apoteci "Matovi}", izvr{eno razbojni{tvo nad radnicom S. R. Prema izjavi uposlenice apo te ke, ne po zna ta mas ki ra na oso ba je u{la u obje kat i, uz pri je tnju no`em, ote la oko 900 KM. Po li ci ja je iz vr{i la uvi|aj i ra di na ras vje tljavanju ove plja~ke.

13

Oplja~kana apoteka “Matovi}”

Branko Mati} ostaje iza re{etaka

Osnovni sud distrikta Br~ko prihvatio je prijedlog Tu`ila{tva te odredio pritvor Branku Mati}u, osumnji~enom za ubistvo Ive Ze~evi}a. Mati} se, podsje}amo, tereti da je u svojoj ku}i, nakon sva|e, ubio Ze~evi}a, a potom ga prenio na njivu i zapalio tijelo, poku{avaju}i sakriti tragove zlo~ina. Me|utim, le{ je prona|en, a istraga je policiju brzo dovela do osumnji~enog.

Nova zapljena droge u Sarajevu

Inspektori FUP-a
zaplijenili 15 kg skanka
\or|o Vukovi} uhva}en kod Vije}nice sa 15 kg droge • Zatra`eno pritvaranje Roberta Dominikua i Besima Grapcija kod kojih su pripadnici SIPA na{li 12 kg skanka
Policajci Federalne uprave policije preksino} su uhapsili 63-godi{njeg \or|u Vukovi}a, nastanjenog na podru~ju Podgraba kod Pala, te zaplijenili 15 kilograma skanka. Tako su, nakon akcije SIPA izvedene u utorak, za samo dva danapolicijskeagencijeu Sarajevuzaplijenile 27 kilograma skanka i uhapsile ~etiri osobe.

vu trebao predati. Ju~er je uz izvje{taj predatKantonalnomtu`ila{tvu Sarajevo na daljepostupanje. Zaplijenjena materija preba~ena je u Centar za forenzi~ku i informati~ku podr{ku FUP-a, gdje je ustanovljeno da se radi o drogi sa visokim procentom THC-a, (tetrahidrocannabinola), ~ijim se prosje~nom koli~inom mjeri ja~ina droge).

Zatra`en pritvor
Ju~er je Dr`avno tu`ila{tvo zatra`ilo pritvaranje dvojice od tri osobe koje je u utorak uhapsila SIPA. Zbogmogu}nostibijega i uticaja na svjedoke pritvor je zatra`en za Roberta Dominikua (57) i Besima Grapcija (46), obojica iz Pe}i, dok je Asim Smajovi} (52) nakon saslu{anja pu{ten. Dominiku i Grapci su uhap{eni u blizini jedne slasti~arne u Novom Sarajevu dok su nosili torbe sa 12 paketa od po kilogram skanka. Osim droge, kod njih je na|ena i falsifikovana nov~anica od 500 eura. Dominiku i Grapci se sumnji~e da su kao pri pa dni ci or ga ni zo va ne grupe, koja je formirana radi prenosa droge iz Srbije u BiH, od tre}e osobe u Sarajevu, preuzeli 12 kg skanka, te tu drogu sakrivali u iznajmljenom stanu u gradu radi daljeg transporta u zemlje Evropske unije. D. PAVLOVI]

Po{iljka iz RS-a
Iz FUP-a saznajemo da su njihovi inspektori Odjela za borbu protiv zloupotrebe droga kod Vije}nice zaustavili WV kombi, kojim se iz pravca Pala dovezao \or|o Vukovi}, i zaplijenili 15 kg droge. Narkoti~ka sredstva su bila sakrivena u improviziranom bunkeru, odnosno duplom dnu kombija. Droga, raspore|ena u 15 pakovanja od po kilogram, bila je nami-

Droga prona|ena u duplom dnu kombija koji je vozio \or|o Vukovi}

jenjena daljnjoj rasprodaji na podru~ju Sarajeva, a dovezena je iz Republike Srpske, saop{teno je iz policije. Zaplijenjena narkoti~ka sredstva

bi u uli~noj rasprodaji dosegla cijenu od oko 75.000 KM, odnosno, ukoliko bi bila pripremana za prodajupojedina~nimkonzumentima, moglo bi biti spravljeno i do 15.000

paketi}a. \or|o Vukovi} je nakon hap{enja sproveden u sjedi{te FUP-a, gdje je ispitan o tome od koga je preuzeo drogu, te kome ju je u Saraje-

Vitez
Dr`avljanin Hrvatske Mate Mari} (79) preminuo je u bolnici Nova Bila kod Travnika usljed te{kih povreda koje je za do bio pre kju~er u saobra}ajnoj nesre}i na magistralnom putu u mjestu Divjak kod Viteza. Nesre}a se dogodila kada su se sudarili citroen i kamion MAN. Ci tro enom hrvat skih registracija upravljao je Mari}, a na mjestu suvoza~a nalazila se M. M, dok je kamion vozio D. A. Dk. O.

ZENICA Pritvoren osumnji~eni za ubistvo

Poginuo hrvatski dr`avljanin Usmrtio snahu jer mu
se nije svidjelo jelo?!

ISTO^NO SARAJEVO Prijava protiv policajca

Kaznu "naplatio" televizorom
Okru`nom tu`ila{tvu u Isto~nom Sarajevu policajci PS-a Isto~no Sarajevo podnijeli su prija vu pro tiv ko le ge El di na @. (1985), zbog sumnje da je po~inio kri vi~no djelo zloupotreba slu`benog polo`aja ili ovla{tenja. Eldin @. je osumnji~en da je od S. S, u zamjenu za nepisanje kazne za saobra}ajni prekr{aj, uzeo plazma-televizor panasonic, koji je o{te}eni platio 1.149 maraka, te dva skupocjena parfema. U prijavi se navodi da je S. S. u novembru 2010. rade}i u firmi Skuter, slu`beni pe`o 206 parkirao na trotoar u Spasovdanskoj ulici radi isporuke naru~ene robe. Nakon kra}eg zadr`avanja i prilikom uklju~enja na lokalni dio S. S. je zaustavio policajac Eldin @. i saop{tio mu da je nepravilno parkirao vozilo, za {ta je predvi|ena nov~ana kazna, te ga uputio u obli`nji kafi} da se dogovore. Eldin @. je predlo`io da mu S. S. za neispunjavanje prekr{ajnog naloga povoljno nabavi plazmu, za koju bi on dao manji dio novca. U prijavi S. S. se navodi da ga je policijski slu`benik ~esto zvao telefonom, nakon ~ega je, pla{e}i se da ne izgubi posao u svojoj firmi, S. S. oti{ao u Tr`ni centar Robot i kupio plazmu, koju je narednog dana predao policajcu Eldinu @. S. S. je, tako|e, izjavio da ga je policajac ucjenjivao u posljednjih nekoliko mjeseci ove godine te mu je kupio i dva parfema.
Dk. O. Kantonalni sud Zenica

Unkas Arnaut, sudija za prethodni postupak Kantonalnog suda u Zenici, odredio je pritvor Safetu Me{ki}u (1934), osumnji~enom da je prije tri dana hicima iz lova~ke pu{ke u dvori{tu porodi~ne ku}e u selu ^obe kod Maglaja usmrtio svoju snahu Fatimu Me{ki} (1968). Kako saznajemo, Me{ki} je pred tu`iocem Marijanom Juki}em i sudijom Arnautom priznao zlo~in

kojem je prethodila sva|a svekra i snahe. Starac je `enu ubio sa prozora u prizemlju porodi~ne ku}e dok je ona i{la prema {tali. Ispalio je tri hica od kojih su je dva pogodila. Fatima je preminula na putu do ambulante, a nezvani~no saznajemo da je do sva|e do{lo jer Me{ki} nije bio zadovoljan jelom koje je spremila njegova snaha (?!)
Mi. D.

14

TUZLANSKA KAPIJA
Sve~ana akademija povodom 35 godina postojanja Univerziteta

petak, 16. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

Ukratko...
Udru`enje Farm danas i sutra organizuje deseti Ekofest, sajam meda, vina i ljekovitog bilja. Dvodnevni sajamski program po~inje danas u devet sati u suterenu no vog tr`nog cen tra na Br~anskoj Malti. Organizatori isti~u da je glavni cilj promocija bosanskog sela. Tako|er, u sklopu sajma bi}eprodajni dio. Svi gra|ani su dobrodo{li, a ulaz je besplatan.

Po~inje Eko-fest

Oslonac op{teg
progresa i razvoja

Frizeri u akciji

Bosanskom kulturnom centru u Tuzli ju~er je u prisustvu nekoliko stotina profesora, studenata, predstavnika op}inske i kantonalne vlasti, i drugih gostiju, odr`ana sve~ana akademija na kojoj je obilje`eno 35 godina postojanja Univerziteta u Tuzli.

U

Kroz svoj rad i djelovanje Univerzitet je doprinio razvoju regije, te je dao brojne nau~nike i stru~njake iz razli~itih oblasti, istakao je premijer TK-a Sead ^au{evi}

Iskoraci u radu
Frizeri iz Tuzle, Gra~anice, Doboj-Istoka i Lukavca po~etkom sedmice su besplatno {i{ali korisnike usluga tuzlanskog Doma penzionera. Prema evidenciji, uslugu {i{anja koristilo je 160 penzionera, a neki su dobili i dodatni poklon - feniranje i ure|enje frizure. “Na ovaj na~in `elimo na na{e mla|e kolege, osim redovne edukacije, prenijeti iskustva iz humanitarnog rada, nadaju}i se da }e oni nastaviti na{im stopama i povremeno pru`iti usluge socijalno ugro`enim kategorijama stanovni{tva“ kazao je Enes Mus, ta~evi}, predsjednik Kluba frizera i kozmeti~ara Tuzla. Rektor Enver Halilovi} je u svom obra}anju kazao da se nastanak Univerziteta mo`e posmatrati sa tri aspekta: akademsko-nau~ne disciplinarnosti, integrisanosti organizacionih jedinica i prostornog plana i lokacije. Univerzitet su obilje`ila tri zna~ajna razdoblja, a jedno od njih je formiranje visokih i vi{ih {kola i fakulteta do 1976. godine, kada je i osnovana ova visoko{kolska ustanova. “Prve vi{e i visoke {kole bile su pri mar no te hni~ke i na u~no-nastavne provenijencije. Svrha nji ho vog nas tan ka bila je privredna potreba rudarstva, energetike i hemijske industrije tuzlanskog bazena. Osnivanjem Univerziteta do{lo je do ulaska u podru~je nau~no-obrazovne multidisciplinarnosti, {to mu je dalo novi kvalitet u dru{tvenoj zajednici“ , istakao je rektor. Me|u gostima na sve~anoj akademiji je bio i Damir Ma{i}, federalni ministar obrazovanja i nauke, koji je kazao da Vlada FBiH izuzetno cijeni napore akademske zajednice na stvaranju kva li te tni jeg obra zo va nja i nau~noistra`iva~kog rada ove visoko{kolske ustanove. “Univerzitet u posljednje vrijeme bilje`i iskorake u radu, re-

Rektor Halilovi} dodijelio plakete zlatnim studentima

Tuzlanski bend Nonsens nastupi}e u sklopu novogodi{njeg programa koji ispred Muzi~ke {kole organizuje udru`enje ma lo su tra.org. Bend je nastupio i u sklopu novogodi{nje predzabave, odr`ane u klubu Palma. “Bend je nastao ove godine, a po{to se ne mo`e svrstati u neki `anr, onda smo odlu~ili da se zove Nonsens. Ovi nastupi na novogodi{njim predzabavama poma`u nam da se opustimo i upoznamo publiku koja }e, vjerujem, do}i i u novogodi{njoj no}i“ kazala , nam je ~lanica benda Sanela Halilovi}, alias Sassja. Novinari i radnici u medijima iz Tuzlanskog kantona okupi}e se u subotu nave~er u ho te lu Tu zla, u sklo pu Prvog novinarskog bala. Organizator bala je BMG, a cilj je dru`enje predstavnika sedme sile. Tako|er, `elja organizatora je da ovakav vid dru`enja novinara postane tradicionalan.

Nonsens na novogodi{njim predzabavama

formi i kvaliteti koji su prepoznati u javnosti. Izuzetno cijenim Univerzitet koji ima dugogodi{nji obrazovni kontinuitet, te predstavlja va`nu instituciju u izgradnji obrazovne, istra`iva~ke, nau~ne, ali i duhovne kulture.

nau~nike, umjetnike i diplomate“, kazao je Ma{i}.

Potencijal
Premijer Tuzlanskog kantona Sead ^au{evi} je kazao da je Univerzitet kroz svoj rad i djelo-

MA[I] Trebamo i trebate biti ponosni, jer ste nauci, privredi, dr`avnoj upravi, kulturnim institucijama dali zna~ajne stru~njake, nau~nike, umjetnike i diplomate
Trebamo i trebate biti ponosni, jer ste nauci, privredi, dr`avnoj upravi, kulturnim institucijama da li zna~aj ne stru~nja ke, vanje zna~ajno doprinio razvoju ove regije. Prema njegovim rije~ima, sa 35 godina postojanja Uni ver zi tet je dao broj ne

nau~ni ke i stru~nja ke iz ra zli~itih oblasti. “Univerzitet u Tuzli je zapo~eo reformske procese u skladu sa zahtjevima koje je pred nas tada postavila me|unarodna zajednica. S obzirom na veliki kadrovski i nau~ni potencijal, koji se razvio u prethodnom periodu, Univerzitet danas predstavlja oslonac op{teg progresa i razvoja, i jedan od osnovnih elemenata na{e integracije u evropski prostor“ ka, zao je premijer ^au{evi}. Tokom ju~era{nje akademije rektor Halilovi} je dodijelio plakete zlatnim studentima, ali i pojedincima i institucijama, koje su doprinijele razvoju Univerziteta u proteklih 35 godina.

Novinarski bal

Najbolja fotografija Maje Top~agi}
U Ateljeu “Ismet Mujezinovi}“ u srijedu nave~er otvorena je izlo`ba turisti~kih fotografija Bosna i Hercegovina u hiljadu rije~i, koju su organizovali web portal vodic.ba i tuzlanska agencija Bosanska medijska grupa (BMG). Na izlo`bi su prezentirane najbolje fotografije, koje su pristigle na natje~aj, aktuelan proteklih nekoliko mjeseci. Najboljom je progla{ena fotografija pod nazivom Rafting autorice Maje Top~agi}.

Raport iz porodili{ta

U proteklih sedam dana na poro|ajnom odjelu Ginekolo{ko-aku{erske klinike Univerzitetsko-klini~kog centra u Tuzli ro|eno je 58 beba.

29 29

DJEVOJ^ICA DJE^AKA

DE@URNI TELEFONI
MUP VATROGASCI HITNA POMO] UKC TUZLA DOM ZDRAVLJA AUTOBUSKA STANICA 122, 250-011 123, 282-436 124,311-510 303-500 282-411 280-738

Pripremili
Almir [E]KANOVI] Samir KARI]

OSLOBO\ENJE petak, 16. decembar/prosinac 2011.

OGLASI

15

16

REGION
VIJESTI
Boris Tadi}, predsjednik Srbije
Predsjednik Srbije Boris Tadi} je kazao ju~er da Srbija za dobijanje kandidature za ~lanstvo u EU prije marta mora da ubijedi sunarodnjake na Kosovu da ne otvaraju vatru na KFOR.

petak, 16. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

Ne smije se pucati na KFOR
Srbija nikada nije dobila zahtjev da eksplicitno prizna Kosovo, ali neke ~lanice EU tra`e da se odrekne Rezolucije 1244, {to predstavlja implicitno priznanje nezavisnosti, kazao je Tadi}

Sanader uskoro slobodan
Dra`en Tripalo, glasnogovornik Vrhovnog suda, potvrdio je da je odluka donesena i da su `albe USKOK-a i odbrane odbijene. Sanader bi kroz nekoliko dana definitivno trebao iza}i na slobodu. - O sadr`aju odluke jo{ ne mo`emo govoriti, znat }emo o ~emu se radi kada ona bude proslije|ena na @upanijski sud. To }e se dogoditi najkasnije danas ujutro, rekao je glasnogovornik Tripalo. @upanijski sud je Vrhovnom sudu proslijedio `albe Sanaderovih odvjetnika i USKOK-a na odluku Optu`nog vije}a da ga se uz jam~evinu pusti na slobodu. Ina~e, advokati biv{eg hrvatskog premijera i predsjednika HDZ-a Ive Sanadera ocijenili su da je biv{i ~elnik Hypo banke za poslove s Hrvatskom Gunther Striedinger na ju~era{njem su|enju njihovom branjeniku potvrdio da je postojala osoba Eugen Laxa i da je taj ~ovjek uzimao proviziju od banke, a ne Sanader. Striedinger je na zagreba~kom @upanijskom sudu potvrdio vjerodostojnost bilje{ke po kojoj je Sanader u ~etiri oka obe}ao biv{em predsjedniku uprave Hypo banke Wolfgangu Kultereru da }e ta banka u Hrvatskoj imati povla{teni polo`aj i da }e za to biti ispla}ena provizija. Na ro~i{te nije do{ao Kulterer, koji je predlo`io da ga se ispita putem videoveze.

Ekstremisti
Tadi} je rekao da ni{ta ne zna~i ako neko uradi ne{to na mostu, a drugi ru{i temelje i stavlja eksploziv. - Ono {to je moje veliko osuje}enje jeste to {to kao predsjednik Srbije nemam operativan sistem, niti vojsku, ni policiju na Kosovu, niti dr`avne institucije kojima mogu da branim na{e stanovni{tvo. Ekstremisti napadima na vojnike KFOR-a mogu da poni{te sve {to je Srbija uradila prethodnih godina, rekao je predsjednik Srbije. On je apelovao na Srbe na Kosovu da, prije svega, ~uvaju svoje `ivote, ali i da stave pod kontrolu one me|u sobom koji su ekstremisti i "koji bi jo{ malo da ratuju". Tadi} je kazao da Srbija nije dobila status kandidata za EU 9. decembra isklju~ivo zbog toga {to nije `eljela da se odrekne Rezolucije 1244 Vije}a sigurnosti UN-a, kao i da je Srbiji su`en manevarski prostor u evropskim

O ruskom konvoju u Bruxellesu
Konvoj sa humanitarnom pomo}i iz Rusije, koji je od utorka zadr`an na Jarinju, nastavi}e kretanje danas ujutro ka Kosovskoj Mitrovici, kazao je ambasadaor Rusije u Srbiji Aleksandar Konuzin. Predstavnici Srba sa sjevera Kosova saglasili su se da tri d`ipa EULEX-a prate ruski humanitarni konvoj, rekao je na~elnik kosovskomitrova~kog okruga Radenko Nedeljkovi}. - O konvoju je razgovarano ju~er tokom samita Rusija - EU u Bruxellesu i EU je dala kompromisan prijedlog. Tokom dana smo razra|ivali prijedloge sa Moskvom, Beogradom, sa predstavnicima Srba na sjeveru Kosova i predstavnicima EU, rekao je Konuzin novinarima.

Danas bi trebao biti propu{ten konvoj sa ruskom humanitarnom pomo}i

integracijama zbog pitanja Kosova.

Rje{enja
On je ponovio da Srbija nikada ne}e pristatati ni na implicitno, niti na eksplicitno priznavanje Kosova. Da u to ne treba sumnjati, upu}uje i ~injenica da bi za priznavanje Kosova bio

potreban akt Vlade, Skup{tine i predsjednika Srbije. - Ni ko to, me|utim, ne}e u~initi, naglasio je Tadi}, ali se, rekao je, mora tragati za rje{enjima i to tako da se ne ide ispod crvenih linija. Tadi} je ponovio da Srbija nikada ne}e priznati nezavisnost Kosova.

\in|i}eva porodica tu`ila ^ovi}a i Ili}a
Tu`ilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljevi} potvrdio je ju~er da su majka i sestra ubijenog srbijanskog premijera Zorana \in|i}a podnijele prijave protiv Neboj{e ^ovi}a i Velimira Ili}a. Mila \in|i} i Gordana \in|i} - Filipovi} krivi~nom prijavom tra`e od tu`ila{tva da sprovede istragu protiv biv{eg potpredsjednika Vlade ^ovi}a i lidera Nove Srbije Velimira Ili}a, tvrde}i da su izvr{ili krivi~no djlo podstrekavanja na krivi~no djelo ubistva. U prijavi su, pored detaljnog opisa krivi~nog djela, navedeni prijedlozi dokaza koji treba da se izvedu, a me|u kojima je pismo Milorada Ulemeka Legije, osu|enog na 40 godina zatvora zbog ubistva \in|i}a, izvodi iz svjedo~enja pripadnika zemunskog kriminalnog klana, izvodi iz izjava tada aktuelnih politi~ara i drugi.

Veliki izazov pred novom vladom Hrvatske

Kako skresati devet milijardi kuna
Ovako veliko smanjivanje rashoda, prognoziraju neki analiti~ari, nemogu}e je bez drasti~nog rezanja pla}a i penzija u dr`avi
(Od na{e stalne dopisnice iz Zagreba)

Izgledi hrvatskog gospodarstva za slijede}u godinu posebno su lo{i, 2012. }e biti jako te{ka, `eli li Hrvatska dugoro~ni oporavak, to }e ovisiti o prora~unu koji donosi nova vlada u kojem bi trebalo u{tedjeti 9 milijardi kuna iz teku}ih rashoda. Ovo je ocjena guvernera Hrvatske narodne banke @eljka Rohatinskog izre~ena ju~er u Zagrebu na predstavljanju monetarne politike za sljede}u godinu.

Dobro prihva}en prijedlog d`amije
Predsjednik Slovenije Danilo Tuerk primio je ju~er muf tiju ljubljanskog Ned`ada Grabusa. Muf tija Grabus zahvalio je predsjedniku za dosad{nju podr{ku i potporu prilikom realizacije projekta izgradnje d`amije u Ljubljani. Upoznao je predsjednika o detaljima u vezi sa nedavno okon~anim konkursom za idejno i projektno rje{enje ljubljanske d`amije, kao i o samom projektu koji je izabran, saop}eno je iz Islamske zajednice u Sloveniji. Slo`ili su se da je prijedlog ljubljanske d`amije, nakon {to je predstavljen u javnosti, izuzetno dobro prihva}en.

Lo{a praksa
- Ako se sad ne u~ini ni{ta, stvari }e biti jo{ i gore. Ovako barem imamo {ansu da po~nemo mijenjati lo{u praksu koja traje godinama, rekao je guverner te nastavio: - Ako ne provedemo sna`nu fiskalnu konsolidaciju, ~eka nas ru{enje rejtinga, nemogu}nost zadu`ivanja pod relativno povoljnimuvjetima, pad deviznihrezervi, deprecijacija kune i duga recesija, istaknuo je Rohatinski. [tednja, dijeta ali financijska. Tako je mandatar nove hrvatske vlade Zoran Milanovi} slikovito najavio hrvatskim gra|anima {to ih ~eka u danima koji dolaze. Ta-

ko|er je najavio da se javnapotro{nja mora staviti pod kontrolu, a da se pritom ne{to i u{para, dok }e nova vlada, kako se pjesni~ki izrazio, gledati da ne sije~e „tamo gdje je `ivo tkivo, gdje ima prostora za rast, gdje ima sokova `ivota“ . Dosad se govorilo kako bi prora~unski deficit zemlje trebalo srezati za pet pa ~ak sedam milijardi kuna, no {to }e se, kako i koliko rezati, jo{ je nepoznato. Ovako veliko smanjivanje rashoda, prognoziraju neki analiti~ari, nemogu}e je bez rezanja pla}a i penzija. Problem nije visina pla}a u dr`avnom i javnom sektoru jer te pla}e, kako se tvrdi, i nisu tako spektakularne, nego ogroman broj takvih pla}a, to jest zaposlenih u dr`avnoj i lokalnoj administraciji kao i javnim slu`bama. Ono {to posebno zabrinjava jeste podatak da u dr`avnim slu`bama ima vi{e zaposlenih nego u proizvodnji, {to bi bilo neizdr`ivo i za dr`avu puno bogatiju od Hrvatske. Sli~na je pri~a i o mirovinama, stalno se govori o rezanju tzv. privilegiranih mirovina, me|u kojima dominiraju relativno visoke mirovine branitelja, ali smanjivanje ovih mirovina je istovremeno i veliko politi~ko pitanje, pa je do-

Rohatinski: Ako se sad ne u~ini ni{ta, stvari }e biti jo{ gore

sad promi{ljano s puno opreza. Predsjednik SDP-a i lider Kukuriku koalicije, 45-godi{nji Milanovi}}e bitinajmla|ihrvatskipremijer u povijestisuvremeneHrvatske, {to se ovih dana ~esto isti~e.

Sabor 22. decembra
Nagla{ava se i relativna mladost kompletne budu}e Vlade: svi ministri u prosjekuimaju48 godina, a najmla|i, koji }e voditi resor malog poduzetni{tva je 37godi{njak. Ipak, prostori za u{tedu }e biti u nadle`nosti 62- godi{njeg Slavka Lini}a, iskusnog politi~ara i budu}eg ministra financija kao i njegovog vr{njaka, budu}eg potpredsjednika Vlade i

ministra gospodarstva Radimira ^a~i}a. Nova vlada svoj dijetalni prora~un planira servirati ve} do kraja januara umjesto u martu, {to oslikava situaciju. Novi dr`avni prora~un mora biti socijalni i razvojni, citiraju mediji Milanovi}eve rije~i, dok se puno manji akcent stavlja na re~enicu koja slijedi,a ona glasi: te{ko}e bitiposti}i i jedno i drugo. Konstituiraju}a sjednica Sabora odr`at }e se 22. decembra. Istoga dana prisegnut }e novoizabrani zastupnici pa i budu}i premijer Zoran Milanovi}, a mjesec kasnije, 22. januara, bit }e odr`an referendum o pristupanju EU.
Jadranka DIZDAR

OSLOBO\ENJE petak, 16. decembar/prosinac 2011.

OGLASI

17

Broj: 14.1.-17814/11 Biha},13. 12. 2011. godine Na osnovu ~lana 5. Pravilnika o radu Dioni~kog dru{tva BH Telecom Sarajevo, ~lana 5. Uputstva o postupku zasnivanja radnog odnosa u Dioni~kom dru{tvu BH Telecom Sarajevo i Odluke Uprave Dru{tva, broj: 00.1-10.122136-6/11 od 23. 11. 2011. godine i 00.1-10.1-22894-6/11 od 29. 11. 2011. godine, direktor Direkcije Biha} Dioni~kog dru{tva BH Telecom Sarajevo raspisuje

J AV N I O G L A S
za prijem zaposlenika na odre|eno vrijeme i pripravnika u Direkciji Biha} na radna mjesta: 1. Voditelj Telecom centra, uslov V[S, Vi{a {kola tehni~kog ili dru{tvenog smjera, minimalno tri godine radnog iskustva, 1 (jedan) izvr{ilac u Slu`bi za prodaju i podr{ku, sa mjestom rada u Bosanskoj Krupi, na odre|eno vrijeme u trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci, uz probni rad u trajanju od 5 (pet) mjeseci. Voditelj Telecom centra obavlja slijede}e poslove: - Vr{i nadzor i organizuje rad u Telecom centru; - Brine o zalihama vrijednosnica i robe u Telecom centru, te materijalno odgovara za iste; - Sa~injava izvje{taje o prodaji i radu; - Koordinira i u~estvuje u rje{avanju reklamacija; - Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca u okviru stru~ne spreme. Voditelj Telecom centra je odgovoran: - Za materijalno i nov~ano poslovanje; - Za poslovanje Telecom centra u skladu sa zakonskim propisima; - Nadle`nom rukovodiocu za blagovremeno izvr{avanje preuzetih radnih zadataka. 2. Tehni~ar, uslov SSS, srednja tehni~ka, saobra}ajna, gra|evinska ili elektrotehni~ka {kola, minimalno 6 ({est) mjeseci radnog iskustva, 1 (jedan) izvr{ilac u Slu`bi za pravne poslove i ljudske resurse, sa mjestom rada u Biha}u, na odre|eno vrijeme u trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca. Tehni~ar obavlja slijede}e poslove: - Odr`ava, servisira i vr{i monta`u instalacija i ure|aja; - Provodi mjere HTZ i PPZ; - Vodi brigu o utro{ku dijelova i materijala; - Izvje{tava o stanju opreme i instalacija; - Ostale poslove po nalogu neposrednog rukovodioca, a u okviru stru~ne spreme. 3. Stru~ni saradnik za nabavke i skladi{tenje, uslov VSS, Ekonomski fakultet, 1 (jedan) izvr{ilac u Slu`bi za ekonomsko-finansijske poslove, pripravnik u trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci. Pored posebnih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i op}e uslove i to: - Da su dr`avljani Bosne i Hercegovine - Da su stariji od 18 godina Uz prijavu na oglas kandidati moraju dostaviti slijede}u dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju) - Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) - Izvod iz mati~ne knjige ro|enih - Diplomu o zavr{enoj {koli/fakultetu - Uvjerenje o prijavi kod zavoda za zapo{ljavanje (samo za pripravnika) - Potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu na sli~nim poslovima nakon zavr{ene {kole (izuzev za pripravnika) Oglas za podno{enje prijava ostaje otvoren 8 (osam) dana od zadnjeg dana objavljivanja u dnevnim listovima. Neblagovremene i nepotpune prijave se ne}e razmatrati. Prijave sa svim tra`enim dokumentima treba dostaviti putem po{te na slijede}u adresu: Dioni~ko dru{tvo BH TELECOM Sarajevo Direkcija Biha} Slu`ba za pravne poslove i ljudske resurse Sa naznakom “prijava na oglas – ne otvarati“ Ulica bosanska broj 5 77 000 Biha}

OBAVJE[TENJE / POZIV ZA PRIJAVU POTRA@IVANJA
U postupku likvidacije imovine Jugobanke a.d. Beograd New York Agency i Beogradske banke a.d. Beograd New York Agency U skladu sa stavom 62. ~lana XIII Zakona o bankama dr`ave New York (New York Banking Law), Nadzornik banaka dr`ave New York (Superintendent of Banks of the State of New York), kao upravnik Jugobanke a.d. Beograd New York Agency i Beogradske banke a.d. Beograd New York Agency je odredio 22. 7. 2011. godine kao datum po~etka roka za prijavu potra`ivanja protiv pomenutih agencija. Sva lica koja imaju potra`ivanja prema ovim agencijama po osnovu zaklju~enih pravnih poslova mogu podnijeti dokaz o potra`ivanju (Proof of Claim) i zahtijevati namirenje iz imovine agencije prema kojoj imaju potra`ivanje. Dokaz o potra`ivanju se podnosi na propisanim formularima sa odgovaraju}om prate}om dokumentacijom, u skladu sa uputstvima datim u samom formularu. Detaljnije informacije o dokazu o potra`ivanju i formulari su dostupni na web stranici http://www.nyjugobeoinfo.com ili pozivom na telefon 1-800-418-2290. Krajnji rok za prijavu potra`ivanja je 22. 1. 2012. godine (Bar Date). Sva eventualna potra`ivanja prema agencijama za koja ne bude podnesen dokaz o potra`ivanju u ovom roku smatrat }e se zastarjelim te povjerioci sa takvim potra`ivanjima ne}e biti namireni niti }e primiti dalje pozive za prijavu svojih potra`ivanja. Information on the Liquidations of Jugobanka A.D., Beograd New York Agency and Beogradska Banka A.D., Beograd New York Agency and a Proof of Claim form are available at http://www.nyjugo-beoinfo.com. The deadline to file a Proof of Claim for payment is January 22, 2012.

18

SVIJET

petak, 16. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu

Zategnuti odnosi Moskve i Washingtona

Mjere protiv ekstremista
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu odobrio je ~itav niz mjera protiv jevrejskih ekstremista, odgovornih za napade na Palestince, ali i na izraelske vojnike, nakon dva dana nasilja koje je {okiralo mnoge u Izraelu. Odnos prema tim radikalnim Izraelcima bit }e isti kao i prema osumnji~enim palestinskim ekstremistima, pritvarat }e se na du`e vrijeme bez optu`be i sudit }e im se u vojnim sudovima. Ako im se bude sudilo u vojnim sudovima, kazna }e ih sti}i mnogo br`e i bit }e o{trija, prenosi Fena. Izraelskim vojnicima dato je i ovla{tenje da hapse na Zapadnoj obali i istjeruju ultradesni~are. U me|uvremenu, osobe za koje se vjeruje da su jevrejski naseljenici ju~er su zapalile d`amiju na Zapadnoj obali nakon {to su izraelske snage poru{ile zgrade u njihovom naselju izgra|enom bez dozvole vlade.

Putin: Neke zapadne sile `ele skinuti Rusiju sa svjetske scene

Reuters

Putin optu`io SAD
za ubistvo Gadafija
HBRD "Hoteli Ilid`a" d.d. i ZU Lje~ili{te "Banja-Terme-Ilid`a" raspisuju

Pentagon ocijenio kao smije{ne Putinove optu`be za umije{anost u smrt biv{eg libijskog vo|e
Ruski premijer Vladimir Putin optu`io je ju~er specijalne snage SAD-a da su umije{ane u ubistvo svrgnutog libijskog lidera Muamera Gadafija, navodi AFP. Ruski premijer je, kako prenosi Interfaks, rekao da su Gadafija ubili iz stranih bespilotnih letjelica, uklju~uju}i ameri~ke. “Ko je to uradio? Bespilotne letjelice, uklju~uju}i ameri~ke. Nanijeli su udar po njegovom konvoju, zatim radiovezom preko specijalaca, koji nisu trebali da budu tamo na teritoriji, potjerali tzv. opozicionare i borce. I ubili ga bez su|enja i istrage“, rekao je Putin u godi{njem obra}anju putem TV tokom kojeg odgovara na pitanja gra|ana, prenosi Tanjug Putin je, tako|er, ocijenio da neprijateljski nastrojene snage na Zapadu, porede}i ga sa Gadafijem, `ele da skinu Rusiju sa svjetskescene: “Rusijuneki`ele da gurnu, da se ne mije{a, da ne ometa gazdovanje planetom“. Govore}i o pore|enju sa Gadafijem, koje je iznioameri~kisenatorJohnMcCain, ruskipremijerka`e da te izjavenisu na njegov ra~un i da je to re~eno na ra~un Rusije. “Sve do sada pla{e se na{eg nuklearnog potencijala i zato ona (Rusija) iritira. Osim toga, provodimo nezavisnu spoljnu politiku. To, naravno, nekome smeta“, dodao je ruski premijer, nagla{avaju}i da Rusija na Zapadu ima vi{e prijatelja nego neprijatelja. U me|uvremenu, portparol ameri~kog ministra odbrane Leona Panette odbacio

KONKURS
za popunu radnih mjesta 1. Direktor/ica prodaje 1 (jedan) izvr{ilac - VSS ekonomskog ili dru{tvenog smjera - aktivno poznavanje engleskog jezika - poznavanje rada na ra~unaru - najmanje 2 godine rukovode}eg iskustva na prodajnim poslovima - odli~na organizacija, sposobnost za dono{enje odluka i motivisanje saradnika - odli~ne pregovara~ke i interpersonalne vje{tine 2. Sales menager / referent/ica prodaje i marketinga 2 (dva) izvr{ioca - VSS ekonomskog ili dru{tvenog smjera - aktivno poznavanje engleskog jezika - poznavanje rada na ra~unaru - najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sli~nim poslovima - komunikativnost, samoinicijativnost, dobre organizacione sposobnosti Kandidati uz prijavu treba da prilo`e slijede}u dokumentaciju: - Biografiju; - Ovjerenu kopiju diplome o stru~noj spremi; - Uvjerenje o dr`avljanstvu. Prijave sa potrebnom dokumentacijom, kojima se dokazuje ispunjavanje uslova, dostaviti putem E-mail: uprava@hoteliilidza.ba ili dostaviti na adresu HBRD "Hoteli Ilid`a" d.d. Ilid`a, Ul. Hrasni~ka cesta br. 14; 71210 Ilid`a (sa naznakom za konkurs). Konkurs ostaje otvoren 7 dana od dana objavljivanja.

Izbori pravedni
Ruski premijer Vladimir Putin odbacio je ju~er optu`be opozicije da je njegova vladaju}a stranka Jedinstvena Rusija prevarama pobijedila na nedavno odr`anim parlamentarnim izborima, isti~u}i da rezultati odra`avaju mi{ljenje naroda, prenosi Srna. Putin je, tako|er, rekao da su protesti dozvoljeni ukoliko su miroljubivi i u okviru zakona. Putin je sugerisao da se ne}e povinovati zahtjevima demonstranata o ponavljanju izbora. Me|utim, on je pozitivno odgovorio na inicijativu za instalaciju kamera na glasa~kim mjestima za predsjedni~ke izbore zakazane za 4. mart. je ju~er kao smije{nu tvrdnju Putina da su ameri~ke snage umije{ane u ubistvo Gadafija. Panettin portparol John Kirby rekao je za AFP da je ubistvo Gadafija bilo veoma dobro javno dokumentovano sve okolnosti oko ubistva i ko je odgovoran za ubistvo. “Okolnosti govore same za sebe o sudbini pukovnika Gadafija. Nije bilo ameri~ke ~izme na kopnu u operaciji u Libiji. Sva na{a podr{ka je dolazila iz vazduha i sa mora“, rekao je portparol ameri~kog ministra odbrane.

Na osnovu ~lana 243. stav 2. Zakona o privrednim dru{tvima (Sl. novine FBiH broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 45/00, 2/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09 i 63/10), ~lana 37. Statuta ENERGOINVEST-Dalekovodizgradnja, d.d. - Sarajevo, te na zahtjev dioni~ara sa vi{e od 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa u vezi sa obavje{tenjem o sazivanju Skup{tine objavljenim 8.12.2011. g., Nadzorni odbor ENERGOINVEST-Dalekovodizgradnja, d.d. - Sarajevo

Presuda biv{em francuskom predsjedniku

IZMJENE DNEVNOG REDA SKUP[TINE SAZVANE ZA 29.12.2011. g. Na osnovu obavje{tenja o sazivanju Skup{tine dru{tva ENERGOINVEST-Dalekovodizgradnja d.d. Sarajevo u dnevnim novinama “Oslobo|enje” 8.12.2011. godine, dioni~ar sa vi{e od 5% ukupnog broja dionica je u zakonskom roku dostavio prijedlog za izmjenu dnevnog reda Skup{tine. Uz prijedlog izmjena dnevnog reda dioni~ar je dostavio i prijedlog odluke. Time se na dnevni red dodaju dvije nove ta~ke kako slijedi: - ta~ka 4. Dono{enje odluke o prestanku Dru{tva sa provo|enjem likvidacije i - ta~ka 5. Dono{enje odluke o izboru vanjskog revizora za postupak likvidacije. PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA Stojan Nikoli}, dipl. oec. s.r.

OBJAVLJU J E

Chiracu dvije godine uslovno za korupciju
Biv{i francuski predsjednik Jacques Chirac progla{en je ju~er krivim za pronevjeru javnog novca i zloupotrebu povjerenja te je uslovno osu|en na dvije godine zatvora. Presudom pariskog suda, Chirac je postao prvi osu|eni francuski predsjednik, nakon nacisti~kog saradnika, mar{ala Philippea Petaina 1945, prenosi Beta. Sudija je 79-godi{njeg Chiraca, koji je na funkciji predsjednika bio od 1995. do 2007, proglasio krivim za tro{enje novca poreskih obveznika na fiktivno zapo{ljavanje 21 pripadnika svoje stranke u vrijeme dok je bio gradona~elnik Pariza od 1977. do 1995. U to vrijeme, on je radio na stvaranju nove stranke desnog centra sa kojom je pobijedio na izborima. Biv{i predsjednik Francuske nije prisustvovao su|enju od 5. do 23. septembra, kao ni izricanju presude, zbog ozbiljnih i neizlje~ivih neurolo{kih smetnji. Za djela koja mu se stavljaju na teret mogao je da dobije kaznu od deset godina zatvora i nov~anu kaznu od 150.000 eura.

OSLOBO\ENJE petak, 16. decembar/prosinac 2011. Zvani~no okon~ane vojne operacije ameri~ke vojske

SVIJET
VIJESTI

19

Sigurnost Iraka u

rukama Ira~ana
Gotovo 150 mrtvih od trovanja alkoholom
Najmanje 143 ljudi umrlo je od trovanja alkoholnim pi}em ku}ne proizvodnje, a vi{e od 100 preba~eno je u bolnicu iz sela u neposrednoj blizini Kalkute. Me|u hospitalizovanim je i 12-godi{njak koji je popio alkohol misle}i da je voda, prenosi Mondo. Lokalni zvani~nik Narajana Svarup Nigam rekao je da je od utorka, kada je javljeno da je preminulo 102 lica, do ju~er broj umrlih porastao, kao i da je vi{e od sto lica hospitalizovano, od kojih je vi{e desetina te{ko oboljelo. Nigam je precizirao da su `rtve, uglavnom veoma siroma{ni seljaci i radnici koji ne mogu da kupe "markirana pi}a", konzumirale pi}e prepuno otrovnog metanola.

Ameri~ke trupe trebale bi napustiti Irak do 31. decembra, mada je Obama obe}ao da }e ta zemlja, koja se suo~ava sa neizvjesnom budu}no{}u, dalje imati civilnu podr{ku SAD-a
Od po~etka vojne invazije u Iraku slu`ilo oko 1,5 miliona Amerikanaca

Ameri~ka vojska je poslije goto vo de vet go di na zva ni~no okon~ala vojne operacije u Iraku i spakovala vojnu zastavu na ceremoniji kojoj je prisustvovao ameri~ki sekretar za odbranu Leon Panetta, na bagdadskom me|una ro dnom aero dromu.

koji bi mogao da nanese {tetu ameri~kim interesima i da padne pod uticaj susjednog Irana.

@rtve
Me|utim, Obama, koji je po stupanju na du`nost predsjednika poru~io da }e vratiti vojnike ku}ama, rekao je da SAD ostavljaju suveren i stabilan Irak, sa vladom koju je izabrao njegov narod i da dvije dr`ave grade novo partnerstvo. Oko 4.500 ameri~kih vojnika i vi{e od 100.000 Ira~ana poginulo je u ratu. Ranjeno je gotovo 30.000 Amerikanaca. SAD je rat u Iraku ko{tao oko trilion dolara. Od vojne invazije 2003. u Iraku je slu`ilo oko 1,5 miliona Amerikanaca. Zadnje borbene jedinice napustile su Irak jo{ u augustu pro{le godine. Mali kontingent od oko 200-tinjak vojnika ostat }e u Iraku kao savjetnici, a oko 15.000 osoba bazirano je u ameri~koj ambasadi u Bagdadu.

Po`rtvovanje
Ve}ina od preostalih 5.500 vojnika do sada je napustila Irak i odgovornost za sigurnost predata je ira~kim vlastima. Panetta je rekao veteranima da odlaze iz Iraka ponosni i da mogu da budu sigurni da je nakon devet godina njihovo po`rtvovanje pomoglo ira~kom narodu da se oslobodi tiranije. Ameri~ke trupe trebalo bi da napuste tu zemlju do 31. decembra, mada je predsjednik Sjedinjenih Dr`ava Barack Obama obe}ao da }e Irak, koji se suo~ava sa neizvjesnom budu}no{}u, i dalje imati civilnu

Sukobi u Siriji
Najmanje 27 pripadnika sirijske vojske i snaga sigurnosti ubijeno je ju~er u borbama s dezer terima u pokrajini Dera, na jugu zemlje, saop}io je Sirijski opservatorij za ljudska prava, prenosi Fena. Borbe su se vodile na tri lokacije na kontrolnim punktovima u ovoj pokrajini u kojoj je prije devet mjeseci po~ela pobuna protiv re`ima Ba{ara al-Asada, precizirao je Opser vatorij, ~ije je sjedi{te u Velikoj Britaniji. Opser vatorij je, tako|er, naveo da ima i civilnih `rtava me|u kojima je i jedna Ira~anka koju je ubio snajperist na periferiji Damaska. Od izbijanja protesta, ubijeno je vi{e od 5.000 ljudi, poka zuju podaci visoke povjerenice UN-a za ljudska prava Navy Pillay.

Ceremonija spu{tanja zastave SAD-a u Bagdadu

podr{ku Amerike. Obama je u srijedu u Fort Braggu u Sjevernoj Karolini salutirao trupama koje su se ve} vratile iz Iraka. "Rat u Iraku }e uskoro pripasti historiji, a va{a slu`ba pripada vje~nosti", rekao je Obama tom prilikom. Predsjednik SAD-a odao je priznanje ameri~kim vojnicima

koji napu{taju Irak i rekao da se gotovo devetogodi{nji sukob zavr{io ~asno, ne kona~nom bitkom, nego kona~nim mar{om ku}i, prenijela je agencija AP. Mada ve}ina ameri~kog javnog mni je nja podr`ava okon~anje rata, pojedini republi kan ci kri ti ko va li su po vla~enje, tvrde}i da predsjednik Obama ostavlja nestabilan Irak

Advokat belgijskog ubice iznio mogu}e razloge napada

Britanski dnevnik Daily Telegraph pi{e da je Belgijanac marokanskog porijekla Nordine Amrani(33) nedavnismrtonosninapad u Liegeu izvr{io jer je znao da }e, zbog novih prestupa, biti vra}en u zatvor, kao i zbog gnjeva prema dru{tvu, prenosi Srna. "Strahovao je od povratka u zatvor. Dva puta me zvao u ponedjeljak popodne i u utorakujutro", rekao je njegov advokat Jean-Francois Dister iz Liegea. Policija ga je tra`ila jer su sigurnosne kamere snimile njegov automobil na lokaciji gdje se desio "nemoralan ~in". List navodi da je Amrani, po{to je bio na uslovnoj slobodi i ima dosje u policiji, znao da }e policija iz-

Amrani strahovao od povratka u zatvor
Amranijev advokat odbacio mogu}nost da je motiv napada bio terorizam
vr{iti pretres njegovog stana i otkriti nove zalihe oru`ja. Belgijsko pravosu|e suo~ava se sa pitanjem za{to je Amrani oslobo|en 2010, dvije godine prije isteka kazne, iako je bio optu`en za posjedovanje oru`ja i narkotika. Amrani je oslobo|en u sklopu nagodbe i djelimi~no je po{te|en za nelegalnoskladi{tenjenaoru`anja i 9.500 metaka. Tu`ila{tvo je potvrdilo da je Amrani nakon napada izvr{io samoubistvo. On je prethodno bacio tri bombe i otvorio rafalnu paljbu iz automatske pu{ke na ljude koji su kupovali na tezgama postavljenim povodom bo`i}nih praznika. U napadu je poginulo pet ljudi, uklju~uju}i17-mjese~no dijete, a ranjeno ih je 125, nakon ~ega je Amrani izvr{io samoubistvo. On je prije napada ubio ~ista~icusvogsusjeda~iji je le{ tokom pretresa prona|en u Amranijevomstanu. Prijenego{to je krenuo u ubila~ki pohod, Amrani je sav novac sa svog bankovnog ra~una prebaciovjereniciPerrinBalonuz ljubavnu poruku. Amrani je ostao siro~e i odrastao je u hraniteljskim porodicama u Bruxellesu. Njegov advokat Abdelhadi Amrani, koja nije u rodbinskoj vezi sa napada~em, odbacila je mogu}nost da je motiv napada bio terorizam. Prema njenim rije~ima, Amrani se uop-

Po`ar na ruskom atomskom ledolomcu
U po`aru koji je u ~etvrtak izbio na atomskom ledolomcu u sibirskim vodama poginula su dva ~lana posade, no prema prvim informacijama nije do{lo do istjecanja radioaktivnih tvari, izvijestile su ruske vlasti, prenosi Fena. Tre}i ~lan posade ozlije|en je od udisanja dima na ledolomcu Vaygach koji se pred zoru zapalio na Karskom moru, nedaleko u{}a rijeke Jenisej, izvijestio je regionalni ogranak ruskog ministarstva za krizna stanja. Na svojoj internetskoj stranici ministarstvo je objavilo da je po`ar uga{en dva i pol sata nakon izbijanja te da nema opasnosti od radijacije.

Amrani: Bio na uslovnoj slobodi

{te nije osje}ao kao Marokanac, nije govorio arapski jezik i nije bio vjernik. "To je bio vapaj za pomo} napa}ene du{e. Otu|en od pravde i protiv dru{tva", zaklju~ila je Amrani.

20

OGLASI

petak, 16. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE petak, 16. decembar/prosinac 2011.

OGLASI

21

22

SVIJET FINANSIJA

petak, 16. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

BiH

EU

Strahovanja investitora zbog evropske krize

Niko ne zna kako
Glavna tema na tr`i{tu je potpuni, apsolutni neuspjeh Evropske unije da dogovori bilo kakvo rje{enje du`ni~ke krize
Stra ho va nja od es ka la ci je evropske du`ni~ke krize izazvala su u ovoj sedmici na Wall Streetu pad berzanskih indeksa tri dana zaredom, a o{tro su potonule i cijene sirovina, dok je kurs eura, prvi put od januara, zaronio ispod nivoa od 1,30 dolara. Na prodaju dionica i ostalih rizi~nih investicija ulaga~e je natjerao rast prinosa na italijanske obveznice na novi rekordan nivo od uvo|enja eura. Na ju~era{njoj aukciji prinosi na petogodi{nje obveznice dosegnuli su 6,47, dok su u novembru iznosili 6,3 posto.

}e ovo zavr{iti
Pomo} promociji
izvoza i razvoja MSP-a
Evropska unija finansirala je iz sredstava Instrumenta pretpristupne pomo}i (IPA) dva projekta vezana za promociju bh. izvoza te razvoj malih i srednjih preduze}a, ~iji su rezultati predstavljeni ju~er u sjedi{tu Delegacije Evropske unije u Sarajevu. Radi se o projektima “Podr{ka razvoju i promociji izvoza u BiH -EUEXPRO2“, vrijednog 1,4 miliona eura, i “Podr{ka politici malih i srednjih preduze}a i razvoju institucionalnih kapaciteta u BiH” vrijednog milion eura. , - Ono {to smo radili je pru`anje podr{ke za izgradnju kapaciteta i izrada strategija i u tome smo uspjeli, kazala je novinarima Natalia Dianiskova, {efica Sekcije operacija za dru{tveni razvoj, civilno dru{tvo i prekograni~nu saradnju u Delegaciji Evropske unije. Po njenim rije~ima, ono {to bi sada vlasti u BiH trebalo da u~ine je da odobre obje strategije da bi se moglo i}i s provedbom. Osnovni razlog za izradu ovih dokumenata je da se pomogne BiH na nje nom pu tu ka Evropskoj uniji. - Ovim strategijama se zapravo vr{i pribli`avanje zakonodavstva BiH zakonima Evropske unije, a, s druge strane, `eli se unaprijediti ekonomska situacija putem unapre|enja izvoza i politike malih i srednjih preduze}a, jer upravo ta preduze}a zapo{ljavaju najvi{e ljudi, kazala je Dianiskova. Potpredsjednik Vanjskotrgovinske komore BiH Amir Zuki} ocijenio je dana{nji doga|aj veoma va`nim za BiH, jer je kona~no zavr{en projekt izrade strategije izvoza 2012 - 2015. godine, prenosi Fena. Naveo je da je ovim dokumentom veoma ambiciozno planirano da se sada{nja pokrivenost uvoza izvozom s 56 do 58 posto pove}a na 85 posto 2015. godine. - Pred svim privrednim subjektima i kompletnom BiH je veoma va`an zadatak jer se radi o ekonomskom opstanku BiH, upozorava Zuki}. U tom smislu vo|ena su i odre|ena testiranja o mogu}nosti da se zadani cilj realizira i ocjena je da se radi o realnoj procjeni i veoma kvalitetno ura|enoj strategiji. - Me|utim, ono {to }e biti veoma va`no jeste da svi oni, koji su u strategiji spomenuti kao faktori njene realizacije, moraju ozbiljno shvatiti poruke o akcijama koje trebaju poduzeti, istakao je Zuki}.

Indeksi od po~etka sedmice u padu

Samit EU
“Glavna tema na tr`i{tu je potpu ni, ap so lu tni ne us pjeh Evropske unije da dogovori bilo kakvo rje{enje du`ni~ke krize. Njihovi sastanci na vrhu, pa i pro{losedmi~ni samit, nisu nas odveli nikuda. Tamo smo odakle smo i krenuli. Tro{kovi zadu`ivanja ~lanica eurozone i dalje }e rasti, a zbog toga }e pod pritiskom biti i tr`i{te dionica“, ka`e Jeffrey Sica, predsjednik fonda SICA Wealth Management. Ulaga~e je razo~aralo i to {to

Evropska centralna banka ne kupuje vi{e obveznica prezadu`enih ~lanica eurozone, kako bi pali prinosi. Zbog produbljivanja du`ni~ke krize, kurs eura potonuo je u srijedu na najni`i nivo u posljednjih 11 mjeseci, ispod 1,30 dolara.

SAD u vakuumu
“Evropski du`ni~ki problemi nisu rije{eni, pa se postavlja pitanje za{to bi ulaga~i kupovali eure? Problem je {to niko ne zna kako }e sve ovo zavr{iti, uklju~uju}i politi~are“ ka`e Ro, nald Simpson, direktor u firmi Action Economics. Premda ekonomija SAD-a stabilno raste, ulaga~i su jo{ pod

dojmom upozorenja ameri~ke centralne banke Feda, koja je u utorak poru~ila da nestabilnost finansijskih tr`i{ta predstavlja veliki rizik po ekonomiju. Tim vi{e, ka`u analiti~ari, {to eurozoni prijeti nova recesija, dok se rast ostalih najve}ih svjetskih ekonomija usporava. “Sve je jasnije da je svjetska privreda u opasnosti. Poslovanje se posvuda hladi. Trenutno se ~ini da SAD posluju u vakuumu, a to nije odr`ivo“, ka`e Bruce Bittles, strateg u firmi “Robert W. Baird“ Usporavanje . rasta najve}ih svjetskih ekonomija moglo bi izazvati slabljenje potra`nje, pa su stoga o{tro pale cijene sirovina.

Vrtoglavi pad cijene zlata
Cijene zlata su na zatvaranju evropskih berzi strmoglavo pale reaguju}i na naglo ja~anje dolara u odnosu na euro. Kotacije zlata za isporuke u februaru su u trgovanju na berzi Comex u New Yorku opale za 5,14 procenata na 1.577,00 dolara za finu uncu (31,1 gram) i na{le se ispod psiholo{ke granice od 1.600 dolara za uncu. Pritisak na kotacije zlata izvr{ili su pozitivni makroekonomski pokazatelji. Objavljeno je da su uvozne cijene u SAD-u u novembru porasle za 0,7 posto na mjese~nom nivou poslije pada od 0,6 posto u prethodnom mjesecu. Na godi{njem nivou uvozne cijene su minulog mjeseca porasle za 9,9 procenta. Analiti~ari upozoravaju da je na tr`i{tu zlata zavladao negativni trend. “Cijene zlata su opale na nov minimum, zna~ajno ni`i od opadaju}eg {estomjese~nog prosjeka od 1.619 dolara za uncu“, istakao je Jon Nadler, ekspert Kitco Metals Dealersa.

Intervju: Marija Perkovi}

@ene sude – moralno
Politi~ka ekonomija sloma 2012.

Socijalni slom BiH – za {est mjeseci
Ahmed Zild`i}

Lati}ev pucanj uprazno

OSLOBO\ENJE petak, 16. decembar/prosinac 2011.

OGLASI

23

24

BIZNIS I EKONOMIJA

petak, 16. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

Saradnja privatnih i javnih posrednika

Vanjskotrgovinska komora BiH

Klas dobio

priznanje
Prijedlog za izmjenu regulative
Foto: S. GUBELI]

za liderstvo
Predsjednik Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine Bruno Boji} uru~io je direktoru Klasa Harisu Kuskunovi}u priznanje Vanjskotrgovinske komore BiH za liderstvo u proizvodnji i plasmanu poljoprivrednoprehrambenih proizvoda u Bosni i Hercegovini i inostranstvu. Odluka o dodjeli priznanja donesena je u skladu sa Zakonom i Statutom Vanjskotrgovinske komore BiH, na prijedlog komora Federacije FBiH i Samostalnog sindikata PPDIVUT, te odlukom predsjednika VTK-a BiH, saop}eno je iz VTK-a BiH.

Na sve~anosti uprili~enoj povodom uru~enja priznanja, predsjednik Boji} je istakao da je kompanija Klas s tradicijom dugom 109 godina vode}i bh. proizvo|a~ u mlinsko-pekarskoj djelatnosti

Vru} krompir u
rukama javnih slu`bi
Nezaposleni imaju vi{e povjerenja u privatne agencije za posredovanje u zapo{ljavanju nego u javne slu`be
Gra|ani u BiH vi{e vjeruju privatnim nego javnim slu`bama za zapo{ljavanje, ka`e direktor banjalu~ke agencije za zapo{ljavanje Spektar Miroslav Vukajlovi}, te dodaje kako je zadatak javnih slu`bi je da vrate povjerenje nezaposlenih osoba. Razlog za{to nezaposleni vi{e vjeruju privatnim agencijama za posredovanje u zapo{ljavanju jeste to {to se ove agencije intenzivno bave nezaposlenim livcima, njihova uloga je proaktivna i u interesu im je da zapo{lja va ju lju de jer uslu gu na pla}uju od poslodavaca, pojasnio je Vukajlovi} tokom ju~era{nje konferencije Javno-privatno partnerstvo u oblasti zapo{ljavanja, koju je organizirala Agencija za rad i zapo{ljavanje BiH u Sarajevu. On isti~e kako se javne slu`be ipak ne mogu kriviti zbog velikog broja nezaposlenih, jer nemaju ni dovoljno mogu}nosti da stanje promijene, a nisu u poziciji da donose klju~ne odluke jer te odluke se donose na vi{im nivoima vlasti. “Javnim slu`bama je ba~en vru} krompir u ruke kako bi one bile krive za sve, ali prava odgovornost je na onima koji donose kona~ne odluke, iako sam iz privatnog sektora, znam da su njihove mogu}nosti ograni~ene“ , rekao je Vukajlovi}. Prema njegovim rije~ima, kako bi se uspostavila saradnja izme|u javnih i privatnih slu`bi za zapo{ljavanje, potrebno je uspostaviti zakonski okvir. Zbog toga su javne i privatne institucije tokom pro{le godine pripremile niz prijedloga za zakonodavna tijela entiteta i dr`ave kojima }e biti regulirane mogu}nosti privatnog sektora da u~estvuje u politikama na tr`i{tu rada. “Cilj je da se omogu}i kvalitetnije i br`e zapo{ljavanje armije nezaposlenih ljudi u BiH, da se pomogne poslodavcima da dobiju kvalitetne kadrove na brz i efikasan na~in, te da se kroz implementaciju aktivnih mjera na tr`i{tu pobolj{a konkurentnost“ , rekao je Vukajlovi}. Direktor Agencije za zapo{ljavanje BiH Adnan Deli} ka`e da u BiH djeluju 23 privatne agencije za zapo{ljavanje, od toga je jedna u RS-u, a ostale u FBiH, ali samo nekoliko njih se ozbiljno bavi posredovanjem u zapo{ljavanju.
J. Sa.

Priznanje direktoru Klasa uru~io predsjednik VTK-a BiH Bruno Boji}

Tradicija
Na sve~anosti uprili~enoj povo dom uru~enja pri zna nja, predsjednik Boji} je istakao da je kompanija Klas s tradicijom dugom 109 godina vode}i bh. proizvo|a~ u mlinsko-pekarskoj djelatnosti, te me|u vode}im proizvo|a~ima konditorskih proizvoda i tjestenina u BiH i regionu. Svoje proizvode, kako je naglasio Boji}, Klas izvozi u vi{e od 20 zemalja. Osim zemalja regiona i EU, proizvodi se prodaju i na tr`i{tima dalekih Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava i Australije. Najtra`eniji proizvodi u izvozu su bra{no, polugotovi duboko zamrznuti pekarski proizvodi

(jufka, krofna, somun, lisnata tijesta), te duboko zamrznuta malina. Da je Klas me|u vode}im bh. proizvo|a~ima i izvoznicima, govore i podaci da je vrijednost izvoza u 2010. godini iznosila oko 2,87 miliona eura, dok je za 11 mjeseci ove godine vrijednost ve} dosegla 2,84 miliona eura.

Kvalitet
Direktor Haris Kuskunovi} je rekao da je priznanje VTK-a BiH dokaz da je kompanija na pravom putu opslu`ivanja kupaca, kako u BiH tako i van njenih granica, jer kupci su sredi{te djelovanja kompanije. Bogato iskus-

tvo, savremen i automatiziran proces proizvodnje, te stroga primjena me|unarodno priznatih sustava upravljanja kvalitetom, garant su da Klas na tr`i{te plasira kvalitetnu i zdravstveno-higijenski ispravnu hranu. Ina~e, kompanija Klas, kako je kazano na sve~anosti, proizvodi vi{e od 100.000 tona hrane godi{nje, a upo{ljava oko 1.000 radnika. Klas raspola`e svojim mlinovima, pekarama opremljenim najsavremenijom tehnologijom, te ima 63 maloprodajna objekta {irom BiH i proizvodno-prodajne centre u skoro svim ve}im bh. gradovima, kao i 110 mini pekara, te deset Klas shopova.

@ene i poduzetni{tvo

Mre`a dobrog biznisa
Organizovanim biznisom u BiH se uspje{no bavi oko 700 `ena
Mre`a `ena u biznisu, formirana s ciljem pobolj- ulo`eno oko 824.460 KM (562.285 USD), {to je zna{anja ekonomske situacije u Bosni i Hercegovini, tno vi{e od bud`eta iz prve godine, pri ~emu se od ju~er je u Sarajevu prezentirala rezultate dosada{- USAID-a o~ekuje oko 90 posto tog iznosa. njeg rada i istra`ivanja provedenih me|u 646 Ovim povodom objavljena je i prigodna publikapoduzetnica. Tom cija Glas `ena u bizniprilikom je konstasu ~iji su sadr`aj i aktitovan zna~ajan dovnosti prezentirale Saprinos `enskog bimra Filipovi} - Had`iznisa (zasnovanog abdi}, direktorica Ageuglavnom na proincije za ravnopravnost zvodnji i obrtu) u spolova BiH, i Marijasna`enju ekonomna Dinek, direktorica skog statusa i raFondacije BH inicijativnopravnijeg u~eva `ena. {}a u glavnim ekoU tom kon tek stu nomskim razvojspomenut je i primjer nim tokovima. ~la ni ce ove mre`e Gru pu od oko Mersade Keserovi} iz 700 poduzetnica fi- Sa prezentacije `enskog biznisa u Sarajevu Zavidovi}a koja se na Foto: [. SULTANOVI] nancijski podr`ava ovogodi{njem sajmu Mikrokreditna organizacija MI-BOSPO. Direktori- u Grada~cu predstavila sa proizvodima doma}eg ca Nejira Nali} isti~e da je od 347.146 USD, sa ko- pekmeza. Svih 140 tegli kupio je jedan Austrijanac liko je `enski biznis u BiH podr`an u 2011. godi- koji je pokazao interes za uspostavljanje ~vr{}e sani, 72,30 posto obezbijedio USAID, a 27,70 proce- radnje u proizvodnji i izvozu doma}e hrane u nata je u~e{}e MI-BOSPO. Idu}e, 2012. godine bi}e idu}im godinama. H. A.

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
Kursna - te~ajna lista - broj 245 - 16. 12. 2011. godine.
Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/
Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek.valutu Srednji za devize Prodajni za devize

EMU Australija Kanada Hrvatska Ceska R Danska Maðarska Japan Litvanija Norveska Svedska Svicarska Turska V.Britanija SAD Rusija Srbija

978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941

EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD

1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100

1.955830 1.488926 1.447285 25.983091 0.076406 0.262498 0.645472 1.925904 0.565032 0.251168 0.215079 1.591176 0.797768 2.324347 1.498533 0.047049 1.930531

1.955830 1.492658 1.450912 26.048212 0.076597 0.263156 0.647090 1.930731 0.566448 0.251797 0.215618 1.595164 0.799767 2.330172 1.502289 0.047167 1.935369 USD BAM

1.955830 1.496390 1.454539 26.113333 0.076788 0.263814 0.648708 1.935558 0.567864 0.252426 0.216157 1.599152 0.801766 2.335997 1.506045 0.047285 1.940207 1.53658 2.313004

SDR (Special Drawing Rights) na dan 14. 12. 2011 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 14. 12. 2011 =

OSLOBO\ENJE petak, 16. decembar/prosinac 2011.

OGLASI

25

26

OGLASI

petak, 16. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE petak, 16. decembar/prosinac 2011. Analiza ASA auta
1.528,73 837,03
Dioni~ko dru{tvo

BIZNIS/BERZE
BIFX

27

763,58 1.731,86
Zvani~ni Promj. slu`beni kursa kurs (KM) (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice)

SASX-10 FIRS

941,78 826,27
Vrijednost (KM) Broj transakcija

SASX-30

BIRS

ERS10

Sarajevska berza/burza Kursna lista za 15. decembar/prosinac 2011.

KOTACIJA KOMPANIJA Bosnalijek d.d. Sarajevo KOTACIJA FONDOVA 8,02 -3,14 8,02 8,02 328 2.630,56 2

Homologacija je bila pozitivan pomak

Foto: A. KAJMOVI]

Izdato 15.000 potvrda za rabljena vozila
U uvozu rabljenih vozila dominiraju ona proizvedena od 2000. do 2002. godine
Kao ovla{teni uvoznik za Volkswagen koncern u BiH, ASA auto je od po~etka uvo|enja procesa pojedina~ne homologacije, od 1. januara do 12. decembra 2011, izdao 15.000 potvrda proizvo|a~a za uvezena rabljena vozila, rekao je na ju~er odr`anoj konferenciji za novinarerukovodilacSektora za homologaciju u ASA autu Emgijad Be{lija. Kako je re~eno, nakon {to je Vije}e ministara BiH 28. decembra pro{le godine donijelo izmjene i dopune Odluke o ograni~enju uvoza polovnih vozila, ~ime je u BiH uspostavljen sistem homologacije, ovla{teni zastupnici izdaju potvrdu proizvo|a~a, {to je ovjeren dokaz proizvo|a~a o uskla|enosti opreme i dijelova sa propisanim uslovima. "Kada su u pitanju potvrde koje izdaje ASA auto, ~ak 76 posto izdatih potvrda se odnosi na vozila iz Volkswagen putni~kog i privrednogprograma. Desetpostopotvrdaizdato je za Audi, devet posto za [kodu, te pet posto za Seatova vozila", naglasio je Be{lija. On je dodao da je, prema analizi homologacije koju je uradio ASA auto, kao jedan od ovla{tenih uvoznika, karakteristi~no da u uvozu rabljenih vozila dominiraju vozila proizvedena od 2000. do 2002. godine. "Ukupan broj uvezenih automobila proizvedenih u tom periodu je 9.095 komada", kazao je Be{lija. Prema provedenoj analizi, o~ito je da su kupcima rabljenih vozila u BiH interesantnija ona sa dizelskim agregatima od onih sa benzinskim motorima, te je odnos dizela{a i benzinaca devet naprema jedan. Be{lija je tako|er ovom prilikom istakao da je proces homologacije svakako pozitivan pomak. Ovom prilikom Be{lija je uru~io priznanja Autocentru Alfa iz Gradi{ke, Elvis tehni~kom pregledu iz Velike Kladu{e, Tehnounionu iz Sarajeva i Institutu za saobra}aj i komunikacije Sarajevo za uspje{nu dosada{nju saradnju.
A. Pe.

ZIF BIG Investiciona grupa dd Sarajevo ZIF CROBIH Fond dd Mostar ZIF Prof Plus dd Sarajevo KOTACIJA OBVEZNICA FBiH FBiH obveznice ratna potra`ivanja ser. D FBiH stara devizna {tednja serija E FBiH stara devizna {tednja serija F FBiH stara devizna {tednja serija M PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE BH Telecom d.d. Sarajevo JP Elektroprivreda BIH dd Sarajevo JP Elektroprivreda HZHB Mostar Fabrika duhana Sarajevo dd Sarajevo SEKUNDARNO SLOBODNO TR@I[TE Energopetrol dd Sarajevo Ljecili{te Slana banja d.d. Saniteks d.d. Velika Kladu{a

3,70 5,00 3,50

2,78 0,00 2,93

3,70 5,00 3,50

3,70 5,00 3,40

55 9.080 51.535

203,50 45.400,00 180.349,00

2 9 4

31,50 93,01 84,50 98,75

-2,48 1,01 0,60 0,05

31,50 93,01 84,50 98,75

31,50 4.539 93,01 7.753 84,50 90.000 98,75 4.200

1.429,78 7.211,07 76.050,00 4.147,50

1 1 2 2

17,99 18,45 42,79 50,01

0,78 1,76 0,00 -1,43

17,99 18,45 42,79 51,25

17,99 18,44 42,79 50,00

23 975 120 375

413,77 17.987,50 5.134,80 18.845,75

1 8 1 6

12,00 4,10 5,00

2,56 -4,65 2,04

12,00 4,10 5,00

12,00 4,10 5,00

300 100 670

3.600,00 410,00 3.350,00

2 1 2

Banjalu~ka berza Kursna lista za 15. decembar 2011.
Dioni~ko dru{tvo Srednji kurs (KM) Promj. kursa (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM)

BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA Nova banka a.d. Banja Luka RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik Telekom Srpske a.d. Banja Luka BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA PIF-ova ZIF Bors invest fond a.d. Banja Luka ZIF Euroinvestment fond a.d. Banja Luka ZIF Aktiva invest fond a.d. Banja Luka ZIF Jahorina Koin a.d. Pale ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka ZIF VB fond a.d. Banja Luka ZIF VIB fond a.d. Banja Luka ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka 4,1 8,5 3,96 3,35 4,65 3,9 4,5 5,21 0 0 0 0 -2,92 0 0 0 4,1 8,5 3,96 3,35 4,65 3,9 4,5 5,21 4,1 8,5 3,96 3,35 4,65 3,9 4,5 5,21 72 1.692 92 80 40 116 20 255 295,20 14.382,00 364,32 268,00 186,00 452,40 90,00 1.328,55 0,696 0,26 1,55 -2,11 12,55 -0,64 0,701 0,26 1,55 0,69 0,26 1,53 40.000 1.000 41.995 27.822,00 260,00 65.057,25

BH Telecom u Zenici organizovao dru`enje sa partnerima

Stabilan i siguran partner
BH Telecom, regionalna direkcija Zenica, u hotelu Internacional u Zenici uprili~iO je susret sa velikim korisnicima pod nazivom Dani BH Telecoma 2011. Tim povodom podijeljena su priznanja za predstavnike firmi velikih korisnika usluga. „BH Telecom je najve}a korporacija u Federaciji BiH, a sa stanovi{ta dobiti je tre}a na nivou dr`ave. U toj svojoj dru{tvenoj odgovornosti mi smo sigurno, stabilan i siguran partner, zajedno sa drugim dr`avnim korporacijama, dr`avnim, odnosno federalnim fondom i kantonalnim fondovima za finansiranje javnog zdravstva. Tako|er, stabilan smo poslovni partner federalnim i kantonalnim fondovima za finansiranje penzija, a to je ono {to sve nas na kraju radnog vijeka ~eka i u tom smislu, ispunjavaju}i svoju odgovornu funkciju, ponekad

SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE - TR@I[TE AKCIJA Palas a.d. Banja Luka 1 Posavina a.d. Srbac 0,55 Rudnik kre~njaka Integral Carmeuse a.d. Doboj 0,292 Terminali a.d. Doboj 0,2 Fabrika kre~a Carmeuse Integral a.d. Doboj 0,292 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 2 37 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 3 37,63 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 5 37,06 Republika Srpska - trezorski zapisi 4 98,3508 0 -1,79 -2,99 0 -2,99 -0,05 0 0,16 1 1 0,55 0,55 0,292 0,292 0,2 0,2 0,292 0,292 37 37 37,63 37,63 37,3 37 98,3508 98,3508 120 4.976 149 214 145 7.666 3.000 32.842 1.000 120,00 2.736,80 43,51 42,80 42,34 2.836,42 1.128,90 12.171,95 9.835.080,00

SASE: Dnevni promet 396.046,87 KM
Pokloni za dobitnike nagrada
Foto: M. TUNOVI]

izgleda da kaskamo za na{im konkurentima ~iji su vlasnici u drugim zemljama“ ka, zao je direktor BHT RD Zenica Fikret Brdarevi}. Mi. D.

Eco Line, Al-Shiddi i Sisecam Soda najbolji
U organizaciji Agencije za unapre|enje stranih investicija u BiH (FIPA) u Sarajevu je odr`ana tradicionalna manifestacija uru~enja plaketa najzna~ajnijim investitorima u BiH za 2010. u ~etiri kategorije. Eco Line d.o.o. Petrovo izabran je za najzna~ajnijeg investitora u kategoriji Greenfield (potpuno novo ulaganje), AlShiddi Group je izabran kao najzna~ajniji investitor u kategoriji Privatizacija/kupovina za privatizaciju hotela Bristol Sarajevo i za najzna~ajnijeg investitora u kategoriji Otvaranje novih radnih mjesta, dok je firma Sisecam Soda najzna~ajniji investitor u kategoriji Zajedni~ko ulaganje, saop}eno je iz FIPA.

Na Sarajevskoj berzi ju~er je ostvaren uku pan pro met od 396.046,87 KM (367.163,23 KM redovne berzanske trgovine i 28.883,64 KM prijavljenog vanberzanskog prometa). U sklopu 52 transakcije ukupno su prometovana 170.703 vrijednosna papira. Na sekundarnom slobodnom tr`i{tu najve}i dnevni promet ostvaren je dionicama emitenta Energopetrol d.d. Sarajevo u iznosu od 3.600,00 KM. Najve}i dnevni porast vrijednosti zabilje`ile su dionice emiten-

ta ZIF Prof plus d.d. Sarajevo od 2,93 posto, dok je najve}i dnevni pad registrirao emitent Lje~ili{te Slana banja d.d. od 4,65 posto. Na vanberzanskom tr`i{tu obavljene su transakcije dionicama emitenata Centrotrans-Eurolines d.d. Sarajevo, u okviru 7 transakcija prometovano je 516 dionica u vrijednosti od 22.853,64 KM, Centrotrans tranzit d.d. Sarajevo, u okviru 1 transakcije prometovane su 134 dionice u vrijednosti od 6.030,00 KM.

NAFTA

ZLATO

P[ENICA

105,46 3,16

$ 0,42 %

1.587,00 28,98

$ 0,01 %

641,00 580,75

$ 0,87 %

PLIN
$ 0,89 %

SREBRO
$ 0,16 %

KUKURUZ
$ 0,00 %

28

OGLASI

petak, 16. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE petak, 16. decembar/prosinac 2011.

SARAJEVSKA HRONIKA

29

Grasovih 126 godina postojanja i 126 miliona maraka gubitka

Promjena pravila igre
Grasov autobus proveo je nekolicinu zastupnika Skup{tine od minibuskog depoa u Vele{i}ima do hala u Remizi, a radnici sjednicu zakazanu za 26. decembar nazivaju sudbonosnom
Kako je i najavljeno, pred zgradu Kantona Sarajevo ju~er je do{ao autobus KJKP Gras, koji je tek nekolicinu zastupnika kantonalne Skup{tine poveo u obilazak najprije depoa minibuskog saobra}aja u Vele{i}ima, zatim trolejbuskog sektora, te na kraju kruga preduze}a u Remizi. O~ajno stanje voznog parka vlada u minibuskom depou, gdje se od radnika moglo ~uti kako se pokriva tek 40 posto potreba za ovim prevozom, jer od 44 kombija, uspijeva se osposobiti tek njih 25. Redovno obnavljanje parka je jedino rje{enje, jer je popravka skuplja od vrijednosti samog kombija. Uz to, uslovi rada najgori su u ovom depou, jer je radnicima davno poru~eno kako se ne isplati paliti grijanje zbog njih desetak, pa je tokom no}i nemogu}e raditi. - Vozila su preoptere}ena, na linijama gdje su saobra}ala dva ili tri, sada je ostao po jedan minibus. Sve ovo {to vidite va{e je vlasni{tvo, a sve {to odlu~ite mi }emo morati prihvatiti, poru~io je zastupnicima predsjednik Sindikata komunalne privrede Grasa Adnan Himzanija.

Stanje je najgore u minibuskom depou, ali i trolejbusi ~ekaju dijelove

Foto: A. KAJMOVI]

Nema reprize
U obilasku preduze}a bili su i predstavnici NO i Skup{tine Grasa, a zamjenik predsjednika Sindikata Amir Muminovi} u razgovoru sa njima istakao je kako svaki sektor Grasa ima procjene koliko novca je potrebno da se osposobi odre|eni broj vozila. - Kada bi se u trolejbuski sektor ulo`ilo 100.000 KM za rezervne dijelove, za deset dana imali bismo 11 vozila vi{e u prometu, istakao je Muminovi}. U trolejbuskom su sektoru istakli kako se rezervni dijelovi moraju nabavljati u kontinuitetu, da Gras nije televizija pa da mo`e reprizirati emisiju deset puta, da ne prevoze sme}e, ve} gra|ane... Zbog lo{ih guma na jednom je vozilu do{lo do eksplozije poklopca, a u hangarima je iza 17 sati nemogu}e raditi, jer sijalice ne rade. [ef

Samostalna zastupnica Mira Juri} ju~er nam je kazala kako je stanje u Grasu veoma lo{e, te da tematska sjednica nije trebala biti zakazana na Bo`i}. - Ne}u do}i na sjednicu, a nadam se da }e ostale Isusovo ro|enje prosvijetliti. Sjednica se priprema ve} godinu i onda se zaka`e na 26. decembar, istakla je Juri}.

Kud na Bo`i}

[ef Kluba zastupnika SDA u kantonalnoj Skup{tini Elmedin Konakovi} istakao je kako je zadovoljan posjetom Grasu, da zastupnici dijele stavove sa radnicima i da ne smije biti favorizovanja bilo koga u odnosu na javna preduze}a KS-a. - Pozivam vas da na sjednici javno, dokumentovano ka`ete ko je Gras doveo do ovakvog stanja. Svaki va{ prijedlog }emo podr`ati, izuzev onoga za jo{ jednim ga{enjem po`ara u vidu isplate 12. plate ili ne~eg sli~nog, poru~io je Konakovi}. Ned`ad Fazlija, predsjednik Kluba SDP-a, kazao je kako stvari u Grasu treba mijenjati sistemski, ali da je upitan prijedlog pove}anja kori{tenja kupona me|u bud`etskim korisnicima, jer “nikom ne treba narediti ~ime da se vozi“.

Bez ga{enja po`ara

autobuskog saobra}aja Adis [ehi}napomenuo je kako je u prometu 65 do 69 vozila, te da su u ovom voznom parku najve}i problem kvarovi na motorima i mjenja~ima. - U toku vo`nji dolazi do kvarova, a nismo u mogu}nosti imati rezervno vozilo koje bismo poslali na liniju, pojasnio je [ehi}.

[est miliona PDV-a
Direktor preduze}a Haris Kadi} kazao nam je kako garantuje pozitivno poslovanje Grasa u idu}oj godini, ukoliko im osniva~ pomogne u pobolj{anju prodaje kupona i omjeru subvencija, s tim da }e on-

da i tu`be radnika postati pro{lost. Uz 126 godina rada, Gras je stigao do 126 miliona KM gubitka. - Da dobijemo sad stotinu miliona KM donacije, opet }emo praviti gubitke ako ne rije{imo omjer subvencioniranih karti. Svi su nam ra~uni blokirani, ne mo`emo iza}i ni na jedan tender. Ako odemo pod ste~aj, Vladu ~eka problem te`ak 150 miliona KM, jer sada{njih hiljadu tu`bi radnika vrijedi 13,5 miliona, a mo`e ih biti jo{ toliko. Imamo godi{nji tro{ak od {est miliona KM za PDV po prodatim kuponima. Ne tra`imo da nam se on ukine, ve} da pove}amo prodaju, od ~ega }e i dr`ava imati koristi, napomenuo je Kadi}. Muminovi} je dodao kako Gras funkcioni{e po pravilimaigrekoju je nametnuoKanton, te da je za njegoveradniketematskasjednicasudbonosna. Tokom{etnje po krugupreduze}a, radnici su pozvani i da dojave ~lanovima Skup{tine preduze}a ko je progutaopareusmjeravane u preduze}e zadnjih godina, makar se radilo i o anonimnojdojavi. Stanje je najbolje u tramvajskom sektoru, gdje bi,uz redovnoservisiranje i zavr{etak 15 vozila ~ija je izrada u toku, potrebe gra|ana bile podmirene za 15 do 20 godina.
J. MILANOVI]

30

SARAJEVSKA HRONIKA

petak, 16. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

Odr`an peti Sajam zapo{ljavanja

Javni do~ek 2012. godine
Velika gu`va na ve}ini {tandova
Foto: S. GUBELI]

uz sarajevsku

Nina i Kiril
{kolu rocka

Sa fakultetom

U dje~ijem programu je predstava “Veseli ~as“, te paketi}i za 1.500 mali{ana
Grad Sarajevo sa partnerima je pri pre mio kva li te tan pro gram do~eka nove 2012. godine, koji }e, prema rije~ima dogradona~elnika i predsjednika IO za pripremu i organizaciju programa Igora Kamo~ajija, biti sigurno jedan od najboljih i najatraktivnijih u regionu. Ovogodi{nji slogan do~eka Nove godine je “@elim da ti ka`em {ta sanjam“. Iznos sredstava ostao je isti, a i ovogodi{nji do~ek sastoji se iz dva dijela, centralnog i dje~ijeg.

u trgovinu
Javna ustanova Slu`ba za zapo{ljavanje KS-a organizovala je peti Sajam zapo{ljavanja u Domu mladih na Skenderiji. Na Sajmu su mnogi vidjeli priliku za zaposlenje, {to se vidjelo i po velikoj gu`vi. Za svakim {tandom bilo je `ivo, kako su jedni odlazili i ostavljali prijave i biografije, tako su drugi dolazili. - U ponudi imamo 20 radnih mjesta, pet ekonomista i 15 trgovaca. Veoma smo zadovoljni posje}eno{}u na{eg {tanda i ima}emo u vidu sve prijave koje smo primili i za zaposlenje u budu}nosti. Prijave smo primili i od mladih i od starijih ljudi kojima je posao neophodan. Primijetila sam u nekoliko aplikacija da ima mnogo ljudi koji imaju zavr{ene fakultete, a predaju ~ak i na mjesto trgovca, {to je zaista tu`no, istakla je Svetlana Maksimovi}, PR Robot general tradinga. Iz sarajevskog Volkswagena su istakli kako u ponudi imaju pet radnih mjesta koje }e biti potrebno popuniti u dogledno vrijeme. Iz ove firme su kazali kako ova radna mjesta namjeravaju popuniti isklju~ivo iz prijava koje dobiju na Sajmu, te da se sve prijave arhiviraju za slu~aj da im nekad u budu}nosti zatreba jo{ radnika. Mnogo mladih koji su u potrazi za poslom je posjetilo Sajam sa nadom da }e neka od firmi u kojoj konkuri{u prepoznati njihov kvalitet i ba{ njih zaposliti. Jedna od njih je i Edita Muslija, koja je zavr{ila pravni fakultet. - Predala sam prijavu na {est mjesta i nadam se da }u imati sre}e. Ina~e, mislim da je ovo dobar na~in da svi podjednako imaju priliku da apliciraju na razna mjesta, kazala je Muslija.
M. PAMUK

Gratis ulaznice
- Dje~iji program ~init }e predstava “Veseli ~as” u produkciji Udru`enja Studio scena. Predstava je vesela igra akademskih glumaca i djece iz dje~ijeg hora Suncokreti. Grad }e osigurati novogodi{nje paketi}e za svu prisutnu djecu. Gratis ulaznice }e se dijeliti putem medijskih pokrovitelja, a dio }e biti podijeljen ustanovama koje se brinu o djeci bez roditeljskog staranja i djeci sa posebnim potrebama,
Program ispred BBI-ja po~inje u 21 sat

kazao je Kamo~aji, te dodao da }e za razliku od pro{logodi{njeg, kada je dje~iji program pratilo 300, ovogodi{nji pogledati 1.500 mali{ana.

Stari hitovi
Savjetnik gradona~elnika za kulturu Benjamin Isovi} istakao je da }e centralni program

5.000 KM za opravke u~ionica
Op}ina Centar kontinuirano poma`e rad osnovnih {kola, izdvajaju}i zna~ajna sredstva za unapre|enje uvjeta u kojima borave u~enici i gdje se odvija nastava. Jedan od {kolskih objekata koji pripada starom tipu gradnje, te iziskuje stalna ulaganja je i O[ “Mehmed-beg Kapetanovi} Ljubu{ak“ Za njihove . potrebe u 2011. godini iz bud`eta Op}ine izdvojeno je 5.000 KM, a novac je namijenjen za opravke u u~ionicama i toaletnim prostorijama. Ovu {kolu, koju trenutno poha|aju 382 u~enika, Op}ina poma`e od 2006. godine.

Podijeli snove na internetu
Promocija do~eka 2012. u Sarajevu bit }e promovisana uz aktivno u~e{}e lokalnih i regionalnih internet-portala, mikroblog alata Twittera i Facebooka. Na Facebook strani }e se zainteresovanima dnevno prenositi informacije u vezi sa organizacijom do~eka, postavljena je i aplikacija “Podijeli snove“ za sve one koji `ele svoje snove i `elje podijeliti sa prijateljima. Paralelno s aktivnostima na Facebooku, kreiran je i mikroblog na Twitteru, putem kojeg }e biti dostupna ova opcija. Na dan do~eka pripremljen je Twitter Zid na otvorenom, na velikom ekranu BBI centra, putem kojeg }e se poruke prenositi.

biti na platou ispred BBI-ja, s po~etkom u 21 sat. - Centralni program zapo~et }e nastupom mlade grupe Futavci, potom najnagra|enijeg ben da na pros to ru biv {e dr`ave Emir i Frozen Camels, iza njih su Le tu {tu ke, kla si~ni predstavnici sarajevske rock {kole, zatim bend Karne sa svojim osebujnim scenskim nastupom, te majstor starih hitova Ti fa sa bendom. U novu 2012. po sje ti oce }e uves ti Ni na Badri}, a nakon nje publiku }e do ranih jutarnjih sati zabavljati makedonska zvijezda Ki ril D`ajkovski, na glasio je Iso vi}. Iz Grada pozivaju gra|ane da do|u i proprate nastupe bendova od samog po~etka, jer svi su oni tu da zabave publiku od 21 sat pa do ranih jutarnjih sati.
M. PAMUK

U OBJEKTIVU

Pod pokroviteljstvom Op}ine No vi Grad, a u or ga ni za ci ji Hrvatskog kulturnog dru{tva Napredak povjereni{tvo Novo Sarajevo, povodom nastupaju}eg katoli~kog Bo`i}a u subotu }e se odr`ati Bo`i}ni koncert.

Bo`i}ni koncert

U programu u~estvuju: tambura{ki sastav Zlatne `ice, tambura{ki orkestar Lira i mje{oviti zbor Slovena~kog KD “Cankar“ Sarajevo. Koncert }e se odr`ati u multimedijalnom centru Op}ine Novi Grad u 18 sati, a ulaz za posjetioce je slobodan.

Snijeg za vikend
Ako vam se ~ini da jo{ nije stigla prava zima, te da sa ovogodi{njim decembrom ne{to nije uredu, sa~ekajte do vikenda, kada }e do}i do pada temperature. - U drugoj polovini mjeseca temperatura po~inje polako da pada, sti`e zahla|enje, tako da za vikend mo`emo o~ekivati i snijeg. Iako padavine ne}e biti obimne do Nove godine, moglo bi se nakupiti snijega, kazao je za Oslobo|enje @eljko Majstorovi}, klimatolog Hidrometeorolo{kog zavoda FBiH. U i{~ekivanju praznika i `elje za bijelim pokriva~em Sarajlije bi i ove go di ne mo gle do~ekati bijeli Bo`i} i Novu godinu. M. T.

Djeca iz vrti}a Sunce posjetila ~lana Predsjedni{tva BiH Bakira Izetbegovi}a

SARAJEVSKA HRONIKA 31 Vlada utvrdila prijedlog bud`eta za idu}u godinu 276-982
OSLOBO\ENJE petak, 16. decembar/prosinac 2011.
DE@URNI TELEFON

Nove
Iznos bud`eta za 2012. do 758.750.000 KM

VA@NIJI TELEFONI

smjene
kadrova
Du`nosti razrije{en direktor JU Apoteke Sarajevo Red`ad ^ati}, a poslije njega na redu Zlatar i Zuki}
Sarajevo Red`ada ^ati}a, a dnevnom redu su se trebale na}i i smjene ~elnika TVSA, direktora Emira Zlatara i izvr{nog direktora programa Amira Zuki}a. ^lanovi Vlade su utvrdili i prijedlog zakona o pla}ama i naknadama u organima vlasti KSa i prijedlog zakona o pru`anju besplatne pravne pomo}i, te zajedno sa prijedlogom bud`eta i ove akte uputili u skup{tinsku proceduru. Kako je Kolegij Skup{tine KS-a ju~er utvrdio dnevni red desete radne sjednice ovog tijela, 28. decembra zastupnici }e se izja{njavati o prijedlogu bud`eta i prijedlozima spomenutih zakona.
J. M.

Vlada Kantona Sarajevo utvrdila je prijedlog bud`eta Kantona Sarajevo za 2012. godinu do 758.750.000 KM. Od ovog iznosa, za teku}e izdatke, odnosno za pla}e, doprinose i tro{kove materijala i usluga, predvi|eno je 317.681.100 KM, za teku}e transfere 289.164.100 KM, kapitalne projekte 93.146.000 maraka, a za

otplate kredita 21.000.000 KM. U bud`etu za sljede}u godinu predvi|eno je i zadu`ivanje kod MMF-a od 35.000.000 KM. Sa prijedlogom bud`eta utvr|en je i prijedlog zakona o izvr{avanju bud`eta za sljede}u godinu. Kako nezvani~no saznajemo, ~la no vi Vla de ra zri je {i li su du`nosti direktora JU Apoteke

Manifestacija Oni su najbolji

Isklju~enja struje i vode
Zbog odr`avanja energetskih postrojenja bez struje }e ostati trafopodru~ja: od 8.30 do 15.30 sati Obho|a i Hotonj {kola, 12 do 13 Bla`uj kamenolom, Kamenja~a 5, Vrelo Bosne 2, Sam~ki hotel i Vrelo Bosne, od 8.30 do 15 Boljakov potok 4 i Rakovica ciglane, od 8.30 do 10 Breka 11, od 8.30 do 14 sati ^engi}Vila II, od 9 do 15 Donji Popovi}i, Mrakovo 1, 2 i 4, Podlugovi 2, 4, 5 i 6, Pofali}i 2, Popovi}i, Vrbovska, Ru|era Bo{kovi}a 2, U{ivak 3 i Vrbovska 2, od 10 do 11.30 sati Evlije ^elebije, od 8 do 16 Crnogorske brigade, od 11.30 do 13 Jekovac, a od 9 do 16 sati Milinkladska. Zbog opravke kvarova na mre`i danas }e od 9 do 16 sati do}i do poreme}aja u vodosnab di je va nju uli ca: Mu la Mustafe Ba{eskije, Josipa [tadlera, Despi}eva, Mehmeda Hand`i}a, Rus tem pa {i na, Humska i Osik.
sati, Br~ko svakim danom u 6.30, 14 i 15.35 sati, Banja Luka svaki dan u 9.15, 14.30 i 15.30 sati, Bijeljina svaki dan u 5 i 15 sati, Bosanski Brod svaki dan u 12.15 sati, Bosanska Dubica svaki dan u 14.30 sati, Hrenovica svaki dan u 6.30, kao i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Pale svaki dan u 6.30, 8, 10, 14 i 15 sati i svaki dan osim nedjelje u 6.30 sati, Zvornik svaki dan u 15.30 sati, Srebrenica svaki dan u 7.10 sati, Biha} svaki dan u 7.30, 13.30 i 22 sata, Bugojno svaki dan u 10, 14 i 19 sati, Gora`de svaki dan u 8, Grada~ac svaki dan u 8.30 i 17 sati, Novi Travnik svaki dan u 13 sati, Ora{je svaki dan u 6.30 sati (preko Tuzle), Olovo svaki dan u 5, 6.30, 7.10, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.30, 15.35, 16, 17, 18 i 20 sati, Sanski Most svaki dan u 15.30 sati, Te{anj svaki dan u 7 i 13.15 sati, Tuzla svaki dan u 5, 6.30, 8.30,

Mladim tehni~arima zaslu`ena priznanja
Udru`enje za nau~no-tehni~ki odgoj mladih u BiH organizovalo je ju~er u Op}ini Stari Grad manifestaciju pod nazivom Oni su najbolji, na kojoj su zaslu`nim pojedincima i institucijama dodijeljene nagrade za rezultate iz nau~no-tehni~kog odgoja ostvarene u 2010/2011. godini. Priznanja su uru~ena najboljim mladim tehni~arima BiH, uzornim mentorima, institucijama mladih tehni~ara BiH, osnovnim i srednjim {kolama u BiH, te aktivistima za trideset i vi{e godina rada u oblasti tehni~kog odgoja mladih. U kategoriji zaslu`nih pojedinaca, priznanje za razvoj tehni~ke kulture i nau~no-tehni~kog stvarala{tva mladih za 2010/2011. uru~eno je Ibrahimu Had`ibajri}u, na~elniku Op}ine Stari Grad. Predsjednik Udru`enja Muhamed Sulji} je kazao kako su nagra|eni mladi ljudi nosioci razvoja BiH u budu}nosti. - Kada vidim ove mlade ljude i ono {to oni sada znaju, s pravom mogu re}i da je budu}nost sa njima svijetla, naglasio je Sulji}. Ovo udru`enje je nepoliti~ka organizacija koja djeluje u oblasti tehni~ke kulture i nau~no-te-

MUP 122, 206-666, 207-777 Vatrogasci 123, 664-115 Hitna pomo} 124, 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222- 000 033/ 223-366, 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707, 220-435 Kanalizacija 203-059,668-259 Toplane 650-979, 650-956 Sarajevostan 276-690 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636, 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 592-095, 592-096, 592-097, 061/487-787 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebne usluge Mar tinovi} 061 191 010 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Uprava za inspekcijske poslove KS 770-156, od 8 do 14 sati, 061/252-252, od 14 do 22 sata Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 220-724 BIHAMK, pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS Pozivni centar 090 292 100

DE@URNE APOTEKE

Nagra|eni mladi ljudi, nosioci razvoja BiH u budu}nosti

hni~kog stvarala{tva mladih. Udru`enje okuplja u~enike osnovnih i srednjih {kola, kao i njihove nastavnike i mentore. Neki od osnovnih ciljeva Udru`enja su podsticanje i razvijanje vannastavnih tehni~kih djelatnosti mladih, te otkrivanje i razvoj talentirane djece. Pokrovitelj ove manifestacije je Ministarstvo obrazovanja i nauke FBiH, a suorganizator je Grad Sarajevo. E. G.
sati, Pariz petkom u 9 sati, Berlin ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Dortmund, Essen i Dusseldorf ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 8 sati, Frankfurt, Karlsruhe i Stuttgart svaki dan u 8 sati, Hamburg, Hanover i Kassel subotom u 17 sati, Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Be~ i Graz svaki dan u 8 sati, Beograd svaki dan u 6 sati, Ljubljana utorkom, ~etvrtkom i nedjeljom u 20.40 sati, Dubrovnik svaki dan u 7.15, 14.30, 22.30, Vela Luka utorkom, srijedom, petkom i subotom u 11 sati, Pula ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 6 sati, a petkom i subotom u 18 sati, Rijeka petkom i nedjeljom u 6 sati, Split svaki dan u 7.10 i 21 sat, Makarska svaki dan u 7.45 i 22.15 sati, Zagreb svakim danom u 6.30, 12.30 i 22 sata, HercegNovi svaki dan u 11 sati, Ulcinj svaki dan u 19

BA[^AR[IJA 272-300 MARINDVOR 714-280 NOVO SARAJEVO 713-831 ^ENGI]-VILA 721-620 ILID@A 762-180 DOBRINJA 766-380 ILIJA[ 428-810 HAD@I]I 428-220 VOGO[]A 424-250 INFORMACIJE O LIJEKOVIMA 223-399

PORODILI[TA

8 6

DJEVOJ^ICA DJE^AKA

VOZOVI
Polasci iz Sarajeva:
Zagreb 10.42 i 21.27, Budimpe{ta 6.55, Beograd 11.35, Plo~e 7.05 i 18.18, Zenica 4.36, 7.12, 11.52 i 19.30, Konjic 7.15, 15.40 i 19.10, Kakanj 15.37., Zenica 15.13, Doboj 17.00, Banja Luka 18.57, Novi Grad 20.30) Zagreb 6.39 i 18.05, Budimpe{ta 21.16, Beograd 17.35, Plo~e 10.22 i 20.59, Zenica 6.28, 9.23, 13.19 i 20.58, Konjic 6.40, 12.50 i 18.52, Kakanj 18.45., Zenica 05.50, Doboj 04.15, Banja Luka 02.18, Novi Grad 00.40)

11.25 i 21.40, Minhen 12.30, Ljubljana 13.45, Be~ 14.05 i 21.40, Zürich / Banja Luka 14.30, Budimpe{ta 14.35, Zagreb 15, Zagreb 15 i 22 Beograd 6.20 i 16.35, Banja Luka / Zürich 6.30, Zagreb 6.30, Be~ 7.25 i 14.55, Minhen 13.05, Istanbul 13.50, Ljubljana 14.15, Budimpe{ta 15.05, Zagreb 15.30, Ankona 17.55, Istanbul 18

Odlasci:

Dolasci u Sarajevo iz:

AVIONI Dolasci:

Istanbul 8.50 i 12.55, Ankona 10.25, Beograd

Antwerpen, Bruxselles, Liege, Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati, Rotterdam ~etvrtkom u 16 sati, Amsterdam iz Mostara utorkom u 8 sati, Amsterdam-via Biha} subotom u 8 sati, Amsterdam - preko Ora{ja srijedom i subotom u 8 sati, Amsterdam preko Bosanskog Broda utorkom u 8 sati, Den Hag utorkom u 8 sati, Utrecht subotom u 8

AUTOBUSI

10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.35, 16, 17 i 18 sati, Tuzla radnim danima u 9.30, Travnik svaki dan u 7.30, 9.15, 10, 13, 13.30, 14, 15.30, 17.30, 19 i 22 sata, Velika Kladu{a svaki dan osim subotom i nedjeljom u 15.30, Visoko svaki dan osim nedjelje i praznika u 5.45, 7, 10.30, 10.45, 12, 12.45, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Visoko svaki dan osim subote u 8. 5, 8.45, 1 13.45, 15.15 i 16.30 sati, Kakanj svaki dan osim nedjelje i praznika u 5.45, 7, 10.30, 12, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Kakanj svaki dan osim subote, nedjelje i praznika u 13.45 i 16.30 sati, Zenica svaki dan u 21 sat via Visoko i Kakanj, Zenica ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom u 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30 sati autoputem, Zenica svaki dan osim subotom, nedjeljom i praznikom u 5.30 sati, Zenica svakim danom u 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30 sati.

32

OGLASI

petak, 16. decembar/prosinac 2011

OSLOBO\ENJE

OGLASI

33

34

KULTURA

petak, 16. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

“[ta smo to u~inili?” u Kamernom teatru 55

Va`na je ljubav, briga, pa`nja..
Redatelj Dino Mustafi} kazao da je premijera u BiH - podvig!
U Kamernomteatru55 ve~eras}e u 20 sati biti odr`ana premijera predstave “[ta smo to u~inili”, prematekstuJoelaPommerata, a u re`iji Dine Mustafi}a. Povodom prve premijere u ovom teatru u umjetni~koj sezoni 2011/2012, ju~er je odr`ana konferencija za novinare, kojoj je uz Dragana Jovi~i}a, direktoraKamernogteatra55, redatelja Mustafi}a i dramaturginju @eljku Udovi~i} - Ple{tina, prisustvovao gotovo kompletan gluma~ki tim: JasnaDikli}, Tatjana[oji}, Gordana Boban, Maja Izetbegovi}, Senad Ba{i}, Amar Selimovi}, Boris Ler, MuhamedHad`ovi} i Sad`ida[eti}. DirektorJovi~i}podsjetio je da su prije 100 dana najavili ovu premijeru, i eto, “odr`ali obe}anje” a po, tom je iznio nekoliko interesantnih podataka vezanih za Kamerni teatar 55.

Diskriminacija!
- Na`alost, premijeri ne}e mo}iprisustvovatiAlbanac sa Kosova, kompozitor Trimor Dhomi, koji je radio muzi~ke aran`mane. Radidiskriminatorskihpravila i propisa Vlade BiH, zbog toga {to Albanci sa Kosova ne mogu ulaziti u na{u zemlju. To mi je potpuno neprihvatljivo, kao i svimmojim kolegama. Prije mjesec dana sam uputio dopis Vije}u ministara BiH, ali nisam dobio odgovor. To se ne doga|a prvi put. Albanci sa Kosova ne mogudo}i na na{efestivale, a mi Bosancitamoidemo, igramo predstave, ja sam tamore`irao. Osje}amu`asnu nelagodu da `ivim u zemljikojadiskriminirana{esusjede sa Balkana, rekao je Mustafi}. A redateljMustafi} je istakao da je rad na premijeri u ovimna{imokolnostima – podvig! - Nedopustivo je da teatarska ku}a ovog renomea i ugleda bude svedena na 1,3 premijere godi{nje. Samo fanatizmom, uporno{}u i stra{}u nekako smo uspjeli privestikraju ovu premijeru. Kako su propisi i zakoni nemo}ni da nam spase ono {to je na{euto~i{te i oazana{e emotivne stabilnosti, govori ovaj radikalan i o{tartekstJoelaPommerata. Imali smo otvorenu dramsku formu i onda smo u nju interpolirali na{a iskustva i sje}anja. Imali

Gore nego u ratu
- Od 1955. kada je osnovan Kamerni, ovo je 289. premijernapredstava. U zadnjih pet godinaura|eno je 16 premijera, dok je u ratnim godinama od 1992. do 1996. pripremljena~ak 41 premijera. Uz pomo} ljudi koji vole ovaj teatar i iz vlastitih sredstava u ovoj bud`etskoj 2011, uradili smo tri premijere. Sada imamo toliko sredstava da mo`emouraditi1,3 predstavegodi{nje, rekao je Jovi~i}.

smo vrlo zanimljiv proces, radili iz li~nog, vrlo emotivnog odnosa, spram onoga {to je univerzalna i vje~ita tema, a to je porodica i ljudske relacije. Jo{ jednom smo vidjeli koliko je za sretan, stabilan `ivot va`na relacija ljubav, briga, pa`nja i njega. Sve su to atributi koji i{~ezavaju iz ovakve globalne civilizacije, a u na{oj zemlji koja je obilje`ena tranzicijskimperiodom, u kojim su svi sistemi vrijednosti pobrisani, u kojima nemamo nikakvih eti~kih vertikala, postavlja se pitanjegdjetakodezorijentisanodru{tvo ide, gdje se kre}e. Preko mikro, porodi~nih pri~a uspjeli smo progovoriti i o dru{tvenom makroplanu. Tekst je nastao 2003. u Francuskoj i izveden je pod nazivom “[ta smo to u~inili” a ve} 2006. do`ivio je ,

promjene i igrao se pod nazivom “To dijete”. - Vratili smo se prvom naslovu `ele}i istaknuti na{u dru{tvenu okolnost i komunikaciju, zapravo govoriti o nama ovdje, a ne o Francuzima, rije~i su dramaturginje Udovi~i} – Ple{tina, koja isti~e da je tekst strukturiran u deset kratkih, sna`nih i {okantnihprizora- dramoletakojepovezujejedinozajedni~ka tema.

Roditelj i dijete
- Temarazotkriva i analizirajedan od fundamentalnih me|uljudskih odnosa: onaj roditelja i djeteta. T a ko|er, dokumentarno ishodi{te djela, kao i ~injenica da dramaturgija teksta doista sugerira, osim pisanerije~isame, i kori{tenjeostalih

modusa scenskog izri~aja: glazbe, pokreta, ali i zajedni~ke inventivnosti i improvizacije u procesu nastajanjapredstave– otvorilo je put ideji da u predstavuinkorporiramo i “dokumentarne dijelove”, rije~i, osobna razmi{ljanja glumaca koje oni kazuju isprovocirani scenskom situacijom kao svojevrsno sje}anje na budu}nost. Oko nove predstave Kamernog teatra55 okupljen je regionalni tim, tako da je scenografijuradioDragutin Broz, kostimografkinja je Vanja Popovi}, koreograf Marko Boldin, treneriakrobatikeAmsarHad`imuji} i AmarMuhi}, dok je videodizajn uradio Bojan Mustur. Muzi~ke aran`maneradio je TrimorDhomi, a na scenu }e iza}i violon~elistica Mr. SEKULI] Belma Ali}.

Predstavljanje dvojezi~ne knjige

Srce tako osje}ajno
Prihod od prodatih knjiga namijenjen je Udru`enju Obrazovanje gradi BiH za projekt opismenjavanja romske djece
Fondacija Publika, IK Publika i Udru`enje Obrazovanje gradi BiH organiziraju predstavljanje nove ilustrirane dvojezi~ne knjige "...le coeur si sensible / …srce tako osje}ajno" kojaobjedinjujetekstove o djeci Arthura Rimbauda, VictoraHugoa i CharlesaBaudelairea, odnosno djelo koje je oma` djeci u BiH i drugdje... Promocija }e se odr`ati danas, s po~etkom u 11 sati, u Me|unarodnoj frankofonoj {koli Sarajevo (CIFS), Ulica paromlinska 66. ti slobodno i potpuno pomireno s drugima u sada{njosti, to je u su{tinimisijasvakogpojedincakojojizdava~ i partneri ove zbirke `ele dati svoj doprinos." Zbirka "... le coeur si sensible/ … srce tako osje}ajno" po~etak je istoimenog projekta sociopedago{kog i kulturalnogkaraktera, kojirealizirajuFondacijaPublika i partnersko Udru`enje Obrazovanje gradi BiH i obuhva}a niz tematskihradionica~itanja, pisanja, prevo|enja i ilustriranja na nivou BiH, kao inatje~aj za ilustriranu originalnu pri~u za djecu. sustva dragih bi}a, navodi se u saop}enju organizatora predstavljanja i dodaje da "nositi se s bolnom pro{lo{}u i iz toga crpiti snagu, suo~avati se s budu}no{}u kad je nesigurna, i ~ak biti u stanju `ivjetavitiizme|u BiH i zemaljafrankofonije, pozdravljaju}itakonedavni ulazak BiH kao promatra~a u krug zemalja Me|unarodne organizacije frankofonije, navodi se u saop}enju. Knjiga je ~itateljima dostupna u knji`arama Svjetlost, "[ahinpa{i}" i Buybook, tako|ermo`e se naru~iti i putem interneta: info@publika.co.ba, a prihod od prodatihknjiga, ~ija je cijena 10 KM, namijenjen je Udru`enju Obrazovanje gradi BiH za projekt opismenjavanja An. [. romske djece.

Priznanje Fuadu Kova~u
Na prigodnoj sve~anosti u Beogradu 13. decembra uru~ene su nagrade likovnog i knji`evnog konkursa 4. me|unarodne likovne i pjesni~ke kolonije Kr~edin 2011. (Srbija). @iri za knji`evnu nagradu, kako je navedeno u saop}enju organizatora manifestacije (odr`ana je krajemjula u Kr~edinu i za ~etiridananjenatrajanjaokupilo se oko 150 umjetnika iz cijelog svijeta), na ~ijem je ~elu bio Radomir Andri}, ina~e predsjednik Udru`enja knji`evnika Srbije, od ukupno pristiglih 277 knji`evnih radova 122 autora iz cijelogsvijeta, nagradio je knji`evne radove 14 autora iz Bugarske, ^e{ke Republike, Makedonije, Crne Gore, Srbije, a me|u njima i pjesmu "Po~itelj od rije~i" bh. knji`evnika Fuada Kova~a. Nagra|ena pjesma knji`evnika Kova~a uvr{tena je u novu zbirku poezije pod nazivom "Dalje od plave vode", koja }e se iz {tampe pojaviti po~etkom sljede}e godine, navodi se u saop}enju Futur arta iz Sarajeva.

Istoimeni projekt
Na osnovu lirskih tekstova Rimbauda, Hugoa i Baudelairea, idejnitvorcizbirkenudejedan nov pogled na `ivotni put djece"siro~adi" koja su se na{la izme|u dva svijeta: mira i rata, bogatesredine i siroma{nesredine, obiteljskesre}e i od-

BiH i frankofonija
Na internacionalnomnivou, ovakva dvojezi~na i ilustrirana knjiga, po svojoj viziji, ciljevima, formi i sadr`aju tako|er predstavlja novi most koji autori projekta `ele pos-

Foto: S. GUBELI]

OSLOBO\ENJE petak, 16. decembar/prosinac 2011.
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON JAVNA USTANOVA OSNOVNA [KOLA "NOVI GRAD" TUZLA Dr. Ivana Ribara br. 17 Tel. 035/250-851; 250-852 Na osnovu ~lana 90. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ("Slu`bene novine TK", broj: 6/04 i 7/05), Odluke za utvr|ivanje uslova i kriterija za izbor i imenovanje direktora osnovne {kole koja ima status javne ustanove ("Slu`bene novine TK", broj: 8/10), ~lana 182. Pravila JU O[ "Novi Grad" Tuzla i Odluke [kolskog odbora broj: 1073/11 od 17. 11. 2011. godine, [kolski odbor JU O[ "Novi Grad" Tuzla raspisuje za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna {kola "Novi Grad" u Tuzli na period od 4 godine 1. Opis poslova Direktor {kole predla`e program odgojno-obrazovnog rada i poduzima odgovaraju}e mjere za njegovu realizaciju, izvr{ava odluke [kolskog odbora, odlu~uje o prijemu zaposlenika u radni odnos, odlu~uje o raspore|ivanju zaposlenika na poslove u skladu s op{tim aktima {kole, podnosi izvje{taj o uspjehu i postignutim rezultatima odgojno-obrazovnog rada, materijalnom poslovanju {kole na kraju godine [kolskom odboru, osniva~u, Pedago{kom zavodu i Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK, zastupa i predstavlja {kolu kao zakonski zastupnik, priprema, saziva i rukovodi sjednicama Nastavni~kog vije}a, analizira uspje{nost i efikasnost rada nastavnika i povremeno prisustvuje ~asovima, te obavlja i druge poslove utvr|ene zakonom i podzakonskim aktima. 2. Op{ti uslovi Kandidati za direktora {kole du`ni su ispunjavati slijede}e op{te uslove: a) da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, b) da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova direktora {kole, c) da nije pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine, d) da nije osu|ivan za krivi~no djelo, e) da nije ka`njavan iz oblasti privrednog prestupa i da mu nije izre~ena za{titna mjera zabrane vr{enja poslova nastavnika, pedagoga ili direktora {kole. 3. Posebni uslovi Pored op{tih uvjeta iz ta~ke 2, kandidat za direktora {kole mora ispunjavati i slijede}e posebne uslove: a) da posjeduje najmanje vi{u stru~nu spremu, b) da ima polo`en stru~ni ispit za samostalan rad na poslovima nastavnika ili pedagoga {kole, c) da ima najmanje pet godina radnog iskustva u nastavi ili pedago{ko-psiholo{kim poslovima poslije sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme, d) da ispunjava uslove za nastavnika ili pedagoga u {koli u kojoj konkuri{e za direktora, e) da ima program rada i razvoja {kole na period na koji se imenuje direktor, f) da nema funkciju u izvr{nim organima politi~ke partije ili organizacije koja je povezana sa politi~kom partijom, g) da nije ~lan upravnog, {kolskog i nadzornog odbora drugog regulisanog organa, a ukoliko jeste ~lan drugog upravnog, odnosno nadzornog organa, kandidat }e dostaviti ovjerenu izjavu da }e po kona~nom imenovanju odstupiti sa pozicije u roku od sedam dana od dana imenovanja, h) da nema privatni finansijski interes u JU O[ "Novi Grad" u Tuzli, i) da nije obavljao du`nost direktora {kole dva puta uzastopno u JU O[ "Novi Grad" Tuzla. 4. Potrebni dokumenti a) biografija, broj telefona i adresa boravka, b) uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), c) izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od 6 mjeseci), d) ljekarsko uvjerenje za obavljanje poslova direktora {kole (ne starije od 6 mjeseci), e) ovjerena izjava kandidata da nije pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine, f) ovjerena izjava kandidata da nije osu|ivan za krivi~no djelo, g) uvjerenje da nije ka`njavan iz oblasti privrednog prestupa i da mu nije izre~ena za{titna mjera zabrane vr{enja poslova nastavnika, pedagoga ili direktora {kole (ne starije od 3 mjeseca), h) ovjerena kopija uvjerenja o polo`enom stru~nom ispitu, i) potvrda o radnom iskustvu u nastavi ili na pedago{ko-psiholo{kim poslovima nakon sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme, j) program rada razvoja JU O[ "Novi Grad" Tuzla za period od 4 godine, k) ovjerena izjava kandidata da nema funkciju u izvr{nim organima politi~ke partije ili organizacije koja je povezana sa politi~kom partijom, l) ovjerena izjava kandidata da nije ~lan upravnog, {kolskog i nadzornog odbora drugog regulisanog organa, ukoliko jeste, ovjerena izjava kandidata da }e po kona~nom imenovanju odstupiti sa pozicije u roku od 7 dana od dana imenovanja, m) ovjerena izjava kandidata da nema privatne finansijske interese u JU O[ "Novi Grad" Tuzla, n) ovjerena izjava kandidata da nije obavljao du`nost direktora JU O[ "Novi Grad" Tuzla dva puta uzastopno. Konkurs ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. O organizaciji i rezultatima izbora kandidati }e biti obavije{teni putem po{te. Dokumentaciju poslati isklju~ivo po{tom, preporu~eno u zatvorenoj koverti sa naznakom: "Prijava za izbor i imenovanje direktora JU O[ "Novi Grad" Tuzla, NE OTVARAJ" na adresu Javna ustanova Osnovna {kola "Novi Grad" Tuzla, Ul. dr. Ivana Ribara br. 17, 75000 Tuzla. Predsjednik [kolskog odbora Asim D`afi} Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Unsko-sanski kanton Op}ina Sanski Most OP]INSKI NA^ELNIK Broj; 05-04-3-3209/11 Datum; 15.12.2011. god.

OGLASI

35

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH ("Sl. novine FBiH", br. 12/03 i 34/03) i ~lana 9. Pravila Javne ustanove "Narodna biblioteka" Sanski Most, op}inski na~elnik objavljuje za izbor i imenovanje ~lanova Upravnog odbora Javne ustanove "Narodna biblioteka" Sanski Most Objavljuje se javni konkurs za izbor i imenovanje ~lanova Upravnog odbora Ustanove od 3 (tri) ~lana. 1. Opis pozicije Upravni odbor Ustanove obavlja poslove utvr|ene Zakonom o ustanovama ("Sl. list RBiH", broj: 6/92, 8/93 i 13/04) i Pravilima Ustanove i to: - Donosi pravila biblioteke - Imenuje i razrje{ava direktora - Utvr|uje planove rada i razvoja - Utvr|uje godi{nji program rada - Donosi finansijski plan i usvaja godi{nji obra~un - Donosi op}i akt o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji poslova i druge op}e akte u skladu sa Zakonom i Pravilima Ustanove - Usmjerava, kontrolira i ocjenjuje rad direktora - Rje{ava sva pitanja odnosa sa osniva~em - Odgovara osniva~u za rezultate rada Ustanove - Odlu~uje o kori{tenju sredstava preko iznosa utvr|ena Pravilima Ustanove - Odlu~uje o prigovoru radnika na rje{enje kojim je drugi organ odre|en Pravilima Ustanove odlu~io o pravu, obavezi i odgovornosti radnika iz radnog odnosa - Podnosi osniva~u najmanje jedanput godi{nje izvje{taj o poslovanju Ustanove - Odlu~uje o popuni, reviziji i rashodovanju bibliote~ke gra|e - Odlu~uje o organiziranju odjeljenja i pokretnih biblioteka u sjedi{tu ili izvan sjedi{ta biblioteke - Utvr|uje na~in kori{tenja bibliote~ke gra|e - Utvr|uje na~in propagande i popularizacije knjige - Vr{i i druge poslove u skladu sa Zakonom i Pravilima Ustanove 2. Op}i uslovi da su dr`avljani Bosne i Hercegovine da su stariji od 18 godina da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije da se na njih ne odnosi ~lan IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine da nisu na funkciji u politi~koj stranci, u smislu ~l. 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima da nisu osu|ivani za krivi~no djelo ili privredni prijestup da nisu lica kojima je zabranjeno obavljanje javne funkcije da nisu izabrani slu`benici, nositelji izvr{nih funkcija ili savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa ("Sl. glasnik BiH", br. 16/2) da nemaju privatni interes u ustanovi u kojoj se kandiduju na poziciju upravnog odbora

JAVNI KONKURS

KONKURS

3. Posebni uslovi da imaju najmanje vi{u, odnosno visoku stru~nu spremu da imaju najmanje dvije godine radnog iskustva nakon sticanja stru~ne spreme da nisu stariji od 65 godina na dan imenovanja

4. Prijave kandidata treba da sadr`e: kra}u biografiju, adresu i kontakt-telefon dokaz o stru~noj spremi (ovjerenu kopiju diplome ili uvjerenje o diplomiranju) uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od 6 mjeseci) dokaz o radnom iskustvu uvjerenje da nisu osu|ivani za krivi~no djelo uvjerenje da se ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 3 mjeseca) ovjerene izjave na okolnosti iz ta~ke 2. alineja 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ovog oglasa

Dokumenti koji se prila`u moraju biti originali ili ovjerene kopije. 5. Ostale napomene Mandat ~lanova Upravnog odbora Ustanove traje ~etiri godine uz mogu}nost novog imenovanja. Sa kandidatima koji budu ispunjavali sve potrebne uslove iz javnog konkursa, bi}e obavljen intervju. Kandidati koje nakon intervjua preporu~i Komisija za izbor na pozicije u reguliranim organima, smatrat }e se da su najuspje{nije pro{li otvorenu konkurenciju. 1. Rok i podno{enje prijave Javni konkurs }e se objaviti u "Sl. novinama Federacije BiH" i u dnevnom listu Oslobo|enje, a krajnji rok za podno{enje prijava je 15 dana od dana objavljivanja u "Sl. novinama FBiH". Prijave sa tra`enom dokumentacijom mo`ete dostaviti li~no ili putem po{te preporu~eno sa naznakom "Prijava na konkurs" na adresu: Op}ina Sanski Most, Banjalu~ka 3 — Komisija za izbor na pozicije u reguliranim organima (NE OTVARAJ). Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. OP]INSKI NA^ELNIK Prim. dr. Mustafa Avdagi}

Dobro jutro uz na va{em ekranu!
Od 16.1.2006. godine imate priliku ~itati kompletno elektronsko izdanje dnevne novine "Oslobo|enje" u PDF formatu. Zainteresirani ~itatelji se mogu pretplatiti na online izdanje "Oslobo|enja" tako {to }e ispuniti registracioni obrazac na na{oj web-stranici. Nakon registracije pretplatnik mo`e odabrati na~in pla}anja, a direktno pla}anje kreditnom karticom vr{i se preko web-stranice www.kagi.com, na koju }e pretplatnik biti direktno usmjeren tokom registracije.

PO[TOVANI ^ITAOCI!

CIJENE PRETPLATE PDF IZDANJA LISTA OSLOBO\ENJE

6 MJESECI 12 MJESECI
UNICREDIT BANK
DD MOSTAR

UPLATE U BANKAMA U BOSNI I HERCEGOVINI:

60 KM 120 KM
KM KM

31 EUR 61 EUR

3383202250044019 1990490005630121

Broj ra~una

SPARKASSE BANK
DD SARAJEVO

Broj ra~una

Prilikom uplate u bilo kojoj banci u inostranstvu upi{ite oznaku S.W.I.F.T. Molimo Vas da na uplatnicama navedete period na koji `elite da se pretplatite.Nakon {to dobijemo potvrdu da ste uplatili odre|eni iznos za pretplatu, aktivira}emo va{ ra~un kako biste nesmetano mogli svakodnevno ~itati va{e Oslobo|enje. Ako `elite ubrzati proces aktivacije u slu~aju uplate u banci, na adresu pretplata@oslobodjenje.ba mo`ete poslati skeniranu uplatnicu. Aktivaciju nakon uplate kreditnom karticom mo`ete o~ekivati u roku od 24 sata.

UPLATE U BANKAMA U INOSTRANSTVU:

[aljite nam sva va{a pitanja u vezi sa elektronskom pretplatom na e-mail pretplata@oslobodjenje.ba

- UPLATA POSREDSTVOM: UNICREDIT BANK DD MOSTAR Prilikom uplate u inostranstvu upisati: UNICREDIT BANK DD MOSTAR, S.W.I.F.T. UNCRBA22XXX, BA393383204890493726 - OSLOBO\ENJE, a preko DEUTSCHE BANK AG, FRANKFURT AM MAIN, S.W.I.F.T.: DEUTDEFF

36

OGLASI
Broj: 046-0-Su-11-001 546 Bugojno, 15. 12. 2011. godine

petak, 16. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Kanton sredi{nja Bosna/Srednjobosanski kanton OP]INSKI SUD BUGOJNO

Na osnovu Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj: 12/03), ~lana 15. Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine (“Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/10 i 16/10), ~lana 24. Statuta JP Autoceste F BiH d.o.o. Mostar, Uredbe o vr{enju ovla{tenja organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim dru{tvima sa u~e{}em dr`avnog kapitala ("Slu`bene novine FBiH" broj 35/11) i Odluke Privremenog Nadzornog odbora JP Autoceste FBiH broj NO-1.01-3757-6/11 od 9. 11. 2011.godine, Privremeni Nadzorni odbor JP Autoceste F BiH d.o.o. Mostar, objavljuje:

Na temelju ~lanka 31. Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine FBiH broj: 38/05 i 22/06), i ~lanka 29. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Op}inskog suda Bugojno, predsjednica suda raspisuje: za prijem namje{tenika u radni odnos u Op}inski sud Bugojno VI[I REFERENT ZA IZVR[ENJE...............................................................1 (jedan) izvr{itelj na neodre|eno vrijeme. Opis poslova: Provodi sve ovrhe bez odgode onim redom kojim su predmeti dodijeljeni u rad, ako Zakonom nije druga~ije odre|eno, o svim izvr{nim radnjama sa~injava zapisnike koje predaje izvr{nom sudcu, odnosno stru~nom suradniku, uz koje prila`e eventualne potvrde o napla}enim iznosima za vrijeme provedbe izvr{nih radnji, obavlja sve radnje prinudnog izvr{enja i osiguranja prema odredbama Zakona o izvr{nom postupku {to podrazumijeva izlaske na lice mjesta, popisivanje i sa~injavanje odgovaraju}ih zapisnika, za svaku izvr{enu naplatu u novcu izdaje priznanicu u tri primjerka uz nazna~avanje napla}enog iznosa na ra~un odre|ene izvr{ne tra`bine i stavljanje datuma i potpisa, postupa po naredbama sudca u izvr{enju koje su date kroz CMS, bez odgode predaje u ra~unovodstvo suda sve vrijednosne papire, dragocjenosti i gotovinu koje mu je izvr{enik predao ili koje je sam oduzeo, osim ako navedene stvari nije uru~io tra`itelju izvr{enja, upu}uje stranke na uplate i kontrolira uplate stranaka u izvr{nom postupku, vodi odgovaraju}e evidencije, o izvr{nim predmetima, uplatama u vezi izvr{nih predmeta, daje obavijesti strankama o stanju predmeta, zakazanim ro~i{tima i obavljenim pojedinim izvr{nim radnjama, sa~injava izvje{}a o obavljenim zadacima, obavlja poslove u vezi a`uriranja predmeta izvr{enja, obavje{tava {efa ra~unovodstva i sudca u izvr{nom postupku o obavljenim uplatama i polo`enim depozitima stranaka u izvr{nom postupku, vr{i i druge poslove po nalogu {efa ra~unovodstva, sudca u izvr{nom postupku, tajnika i predsjednika suda. Kandidati moraju ispunjavati op}e i posebne uvjete utvr|ene Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji Op}inskog suda Bugojno sa Odjeljenjem u Jajcu, kako slijedi: Op}i uvjeti: - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, - da je punoljetan, - da ima op}u zdravstvenu sposobnost za vr{enje poslova radnog mjesta, - da ima vrstu i stupanj {kolske spreme potrebne za vr{enje poslova radnog mjesta prema Pravilniku o unutra{njoj organizaciji organa dr`avne slu`be, - da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao rezultat stegovne kazne na bilo kojoj razini vlasti u Federaciji BiH, odnosno u Bosni i Hercegovini, - da nije obuhva}en odredbom ~lanka IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine. Posebni uvjeti: - SSS, IV stupanj, gimnazija, ekonomska, upravna ili druga SSS dru{tvenog, organizacijskog ili tehni~kog smjera, najmanje 10 mjeseci radnog sta`a nakon stjecanja srednje {kolske spreme, stru~ni ispit za namje{tenike, poznavanje rada na ra~unaru. Radni odnos se zasniva na neodre|eno vrijeme. Izbor izme|u prijavljenih kandidata koji budu ispunjavali op}e i posebne uvjete oglasa izvr{it }e se testiranjem. Uz prijavu na oglas kandidat mora podnijeti sljede}e dokumente u originalu ili ovjerenoj fotokopiji: - Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) ili ovjerenu kopiju CIPS- ove osobne iskaznice, - Izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od 6 mjeseci), - Svjedo~anstvo ili diplomu o vrsti i stupnju {kolske spreme, ili ovjerene kopije (ne starije od 6 mjeseci), - Dokaz o poznavanju rada na ra~unaru, - Akt nadle`nog organa kojim se potvr|uje da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao rezultat stegovne kazne na bilo kojoj razini vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, odnosno Bosni i Hercegovini, - Izjavu ovjerenu od nadle`nog organa da nije obuhva}en odredbom ~lanka IX 1 Ustava Bosne i Hercegovine, - Uvjerenje o radnom sta`u u struci. Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. NAPOMENA: Izabrani kandidati su u obvezi dostaviti lije~ni~ko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, prije stupanja na rad. Prijave sa kratkim `ivotopisom i dokazima o ispunjavanju uvjeta se mogu dostaviti neposredno ili preporu~eno putem po{te na adresu OP]INSKI SUD BUGOJNO 307. motorizovane brigade broj 92 BUGOJNO Sa naznakom “prijava na javni oglas” Kandidati trebaju nazna~iti kontakt telefon u prijavi radi poziva na testiranje, a nakon utvr|ivanja formalne ispravnosti prijave. Nepravovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati. Predsjednica suda Katica Soldo

J AV N I O G L A S

ZA IZBOR I IMENOVANJE IZVR[NOG DIREKTORA JP AUTOCESTE FBIH D.O.O. MOSTAR Objavljuje se javni konkurs /natje~aj/ za izbor i imenovanje izvr{nog direktora Javnog preduze}a Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Mostar (u daljem tekstu: JP Autoceste FBiH). Imenovanje izvr{nog direktora JP Autoceste FBiH izvr{i}e se na period od ~etiri (4) godine na slijede}u poziciju: 1. Izvr{ni direktor za op{te, kadrovske i pravne poslove Za navedenu poziciju kandidati treba da ispunjavaju sljede}e uslove: 1. Kandidat za izvr{nog direktora treba da ispunjava slijede}e uslove: A. Op}i uslovi da su stariji od 18 godina, a da nisu stariji od 65 godina (prilo`iti dokaz: rodni list) da su dr`avljani Bosne i Hercegovine (prilo`iti dokaz: uvjerenje o dr`avljanstvu, ne starije od 6 mjeseci) da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti u Bosni i Hercegovini (na nivou dr`ave ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije (prilo`iti dokaz: izjava kandidata svojeru~no potpisana) da se na njih ne odnosi ~lan IX I Ustava Bosne i Hercegovine (prilo`iti dokaz: izjava kandidata svojeru~no potpisana) da nisu na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine i ~lana 12. Zakona o javnim preduze}ima (prilo`iti dokaz: izjava svojeru~no potpisana) da nisu osu|ivani za krivi~no djelo i privredni prestup nespojivo sa du`nosti u Upravi dru{tva pet godina od dana pravomo}nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne, te da im presudom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti u upravi dru{tva (prilo`iti dokaz: uvjerenje o neka`njavanju ne starije od tri (3) mjeseca izdano od nadle`nog Kantonalnog suda, Op}inskog suda i uvjerenje nadle`nog MUP-a) da nemaju privatni finansijski interes u preduze}u u kojem se kandiduju za direktora (prilo`iti dokaz: izjava kandidata svojeru~no potpisana) da nisu otpu{teni iz privrednog subjekta na osnovu povrede obaveza iz radnog odnosa u periodu od tri godine prije dana objavljivanja javnog konkursa (prilo`iti dokaz: izjava kandidata svojeru~no potpisana) da nisu izabrani zvani~nici, nosioci izvr{nih funkcija ili savjetnici izabranim du`nosnicima i nosiocima izvr{nih du`nosti u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH" broj 16/02, 44/03 i 12/04) i Zakona o sukobu interesa u organima Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH" broj: 70/08) (prilo`iti dokaz: izjava kandidata svojeru~no potpisana) da nisu ~lanovi nadzornog ili upravnog odbora u dru{tvu sa ve}inskim dr`avnim kapitalom ili institucije u BiH (prilo`iti dokaz: izjava kandidata svojeru~no potpisana). B. Posebni uslovi 1. visoka stru~na sprema diplomirani pravnik ili diplomirani ecc.; 2. da ima najmanje 5 godina radnog iskustva na istim i sli~nim poslovima od ~ega tri (3) godine na rukovodnim poslovima. Prilikom procjene kvalifikacije i iskustva svih kandidata uzet }e se u obzir i slijede}e: sposobnost prepoznavanja, zastupanja i za{tite interesa JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar, sposobnost za savjesno i odgovorno obavljanje du`nosti izvr{nog direktora, izra`ena inicijativnost i neovisnost u radu i dono{enju odluka, komunikacijske i organizacione sposobnosti, znanje i sposobnost razumijevanja poslovnih izvje{taja iz oblasti ekonomije i prava, poznavanje privrednog prava i ukupnog zakonodavstva na podru~ju djelovanja JP Autoceste FBiH, sposobnost upravljanja finansijskim, gra|evinskim, pravnim i ljudskim resursima, rezultati ostvareni tokom dosada{njeg rada (CV) 2. Izbor i imenovanje lica na tra`eno mjesto provodi Komisija imenovana Odlukom Nadzornog odbora uz saglasnost federalnog ministra prometa i komunikacija u skladu sa Statutom JP Autoceste FBiH Mostar d.o.o. Mostar. Kandidati koji budu stavljeni na listu za u`i izbor bi}e pozvani na intervju pred Komisijom. Podnosioci prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku od osam (8) dana od isteka roka podno{enje prijave ne}e biti uzeti u razmatranje u daljem procesu imenovanja. 3. Odluku izboru i imenovanju izvr{nog direktora za op{te, kadrovske i pravne poslove JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar donosi Nadzorni odbor JP Autoceste F BiH, uz prethodnu saglasnost Vlade Federacije BiH u skladu sa Uredbom o vr{enju ovlasti organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim dru{tvima sa u~e{}em dr`avnog kapitala ("Slu`bene novine Federacije BiH" broj: 35/11). 4. Pored navedenih dokaza kojima kandidati dokazuju ispunjavanje op}ih i posebnih uslova, prijava kandidata treba da sadr`i: - kra}u biografiju; - adresu; - kontakt-telefon. Uz prijavu kandidati trebaju dostaviti dokaze navedene pod ta~kom A. Op}i uvjeti, a za uslove navedene pod ta~kom B. Posebni uvjeti potrebno je dostaviti i • ovjerenu kopiju dokaza o stru~noj spremi (diploma); • potvrdu o ste~enom iskustvu i znanjima u skladu sa stru~nom spremom (original ili ovjerena kopija) Li~ni podaci o podnosiocima prijava su tajni i mogu se prikupljati i obra|ivati samo u skladu sa Zakonom o za{titi li~nih podataka BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj: 32/01). 5. Prijave sa svim tra`enim dokumentima treba dostaviti li~no ili po{tom preporu~eno sa naznakom »prijava na javni konkurs za izbor i imenovanje izvr{nog direktora za op{te, kadrovske i pravne poslove JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar - ne otvarati», na slijede}u adresu: JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Slu`ba za kadrovske poslove 88 000 Mostar Bra}e Feji}a bb Kontakt-telefon 036/512-300 Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati. 6. Konkurs za podno{enje prijava ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana posljednjeg objavljivanja u dnevnim novinama "Oslobo|enje“, "Dnevni avaz“ i "Slu`benim novinama Federacije BiH“.

JAVNI KONKURS/NATJE^AJ

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 202911 11 P Sarajevo, 8. 12. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Aida Bahtovi} u pravnoj stvari tu`itelja VOLKSBANK BH d.d. Sarajevo, Ul. fra An|ela Zvizdovi}a br. 1, protiv tu`enog Mirko Macura iz Prijedora, Hasana Hu{idi}a broj 7, Zdravko Torbi} iz Prijedora, Majora Milana Tepi}a 6, Gligo Vra~evi} iz Dervente, Vojvode Stepe Stepanovi}a 7, radi duga, vsp. 10.583,95 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH, objavljuje slijede}i

- dostava tu`be prvotu`enom Mirko Macura Dana, 11. 7. 2011. godine, tu`itelj je podnio tu`bu protiv tu`enih, radi duga, vsp. 10.583,95 KM. Tu`bom tra`i da sud donese presudu kojom su tu`eni Macura Mirko, Torbi} Zdravko, Vra~evi} Gligo du`ni solidarno isplatiti tu`iocu iznos od 7.670,86 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana podno{enja tu`be, pa do isplate, iznos 618,67 KM na ime obra~unate kamate na 27. 6. 2011. g., iznos 2.069,42 KM na ime obra~unate zatezne kamate na 27. 6. 2011. g., iznos od 225,00 KM na ime naknada za opomene, uz naknadu tro{kova parni~nog postupka i to takse na tu`bu u iznosu od 323,52 KM, takse na presudu u iznosu od 323,52 KM, a sve u roku od 30 dana od dana dono{enja presude, pod prijetnjom izvr{enja. Obavje{tava se tu`eni da je na osnovu ~lana 70. stav 1. ZPP-a du`an najkasnije u roku od 30 dana, od dana prijema tu`be, dostaviti sudu pisani

OGLAS

odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~lan 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Kad tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pisani odgovor na tu`bu u zakonskom roku, Sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPP-a). Ako stranka ili njen zastupnik u toku postupka ili prije isteka roka od {est mjeseci nakon pravomo}nog okon~anja postupka promijene adresu na koju se dostava obavlja, du`ni su o tome odmah obavijestiti sud, u suprotnom, sud }e odrediti da se dalje dostave u parnici obavljaju objavljivanjem pismena na oglasnoj plo~i suda, sve dok stranka ili njen zastupnik ne obavijeste sud o svojoj novoj adresi (~lan 352. ZPP-a). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj tabli suda, te se isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. SUDIJA Aida Bahtovi}, s.r.

OSLOBO\ENJE petak, 16. decembar/prosinac 2011.

SCENA
Utisci

37

SLAVNI GLUMAC (BIO) U SARAJEVU

Travolta utek'o!
Uzalud je na desetine novinara i snimatelja nekoliko sati ~ekalo Johna Travoltu ispred hotela Evropa
Dolazak Johna Travolte u Sarajevo izazvao je veliku pa`nju javnosti i pometnju me|u novinarima koji su ju~er poku{avali pro na}i sla vnog ho li vud skog glumca, koji je u bh. prijestolnicu do{ao iznenada. kon tog saznanja njih dvojica po~inju otvoreni rat u surovim vrletima planina Appalachian. Scenario je napisao Evan Daugherty, a reditelj je Steven Johnson. I ni{ta vi{e, jer od ranih jutarnjih sati novinari i fotoreporteri su uzaludopsjedali sve prilazehotelu. Slavni glumac im je na kraju, jednostavno, utek'o! Mnogi nisu krili razo~arenje zbog, po njima, sramotnog pona{anja holivudske zvijezde. Neki novinari su, naime, ~ekali punih osam sati na obe}anu izjavu ~ovjeka koji je uru~io Oscara Danisu T anovi}u! Nadali su se makar kojoj progovorenoj rije~i... Vrijeme je curilo - pola sata, sat, dva sata, ~etiri... osam kad je jedan od "logisti~ara" Travoltinog boravka u Sarajevu, iza{ao i rekao okupljenima da se spreme, jer zvijezda sti`e! ^ak su upaljeni i motori automobila koji su ga cijelo vrijeme ~ekali ispred ulaza u hotel. Opet ~ekanje, i opet "logisti~ar" izlazi. Sada poziva okupljene novinare unutra, "da orga-

Srpski vojnik
Ono {to je provjereno, jeste da se Travolta, koji je u Sarajevo stigao automobilom iz Zagreba, preksino} pojavio ispred hotela Evropa u Sarajevu oko 21.30 sati, gdje su ga ~ekali okupljeni novinari, {to ga ba{ nije razveselilo. Kako se saznalo, razlog dolaska proslavljenog glumca su pripreme za snimanje filma "Killing Seasons" (Sezonaubijanja) u kojemglumisrpskog vojnika. Snimanje bi trebalo po~eti 16. januara2012, a poredTravolteglavnu ulogutuma~iistotakoslavniRobert de Niro. De Niro glumi ameri~kog vojnog veterana, koji se sprijatelji sa srpskim vojnikom (Travolta) ne znaju}i da mu se `eli osvetiti. Na-

Sarajevo ne bi bilo to {to jeste, da se ne poigra i sa najslavnijm. Grad u kojem se ne samo za vrijeme SFF-a pojavljuju filmske zvijezde, na{alio se i sa Travoltom, a jo{ vi{e sa nama samima. Protest.ba smontirao je video u kojem Travolta svom kolegi pri~a o tome kako mu je bilo u BiH. Intervju po~inje sa: Svi znate, svi ste ve} ~uli, malobrojni su i vidjeli John Travolta, popularni \ontra, naletio je malo do Sarajeva. Mahala je brzo saznala da je \ontra sletio u Zagreb, pa se na putu prema Sarajevu zaustavio na Vla{i}u, gdje je ru~kio sud`ukice i jogurt. Preko na{ih dopisnika iz bliske budu}nosti dobili smo "ekskluzivni" videosnimak \ontrinih sarajevskih utisaka, koji dijelimo s vama! Na snimku se vidi popularni glumac kako svom prijatelju Crnom (Samuel Jackson) obja{njava "kto je to, {to je to Sarajevo danas rekti". Pa Travolta pri~a o zatvaranju Umjetni~ke galerije BiH, Zemaljskog muzeja, nepostojanju ministarstva za kulturu na nivou dr`ave, te o tome da se religija mije{a u sve, pa se zbog ramazana pomjera i datum odr`avanja Sarajevo Film Festivala; ali i o redukciji vode u gradu o kojem postoji na stotine izvora pitke vode.

John Travolta preksino} po dolasku u Sarajevo

Foto: Screenshot (Sense)

nizacija Travoltinog obra}anja novinarima bude jednostavnija i kvalitetnija".

Kao u filmu
Skepti~ni, novinari su poslu{ali, ali su se cijelo vrijeme okretali, motre}i na automobile! A onda u trenu, uz {kripu guma, automobili su nestali prema bo~nom ulazu u slasti~arnu hotela i izlazu iz gara`a. Nekoliko fotoreportera je pojurilo za njima, dok je ve}ina novinara ostala unutra. A "logisti~ar",

koji je cijelo vrijeme stajao kao da ~eka Travoltu da se pojavi iz Be~ke kafane, i da ga povede pred novinare, naprasno ska~e, ta~nije, preska~e novinare, umalo obara jednog fotoreportera i izlije}e van! Tada, kao u akcionim filmovima, svi tr~imo za njim, da vidimo {ta se de{ava, ali on nestaje u pravcu jednog od automobila iz pratnje. Po povratku u hotel pred nas izlazi jedan od hotelskih menad`era i govori: „Nematepotrebevi{e~ekati, Travolta je napustio hotel!“.

Ako koga jo{ zanima, Travolta je (bio) u Sarajevu da bi istra`ivao pozadinske informacije, mo`da i obi{ao pokoju eventualnu lokaciju za snimanje filma „Sezona ubijanja“. Nakon ovolikog skrivanja od novinara, postaje pomalo sumnjivo za{to je Travolta uop{te dolazio u Sarajevo kad se radnja filma de{ava u Americi! Osim ako surove vrleti planina Appalachian ne "odglume" brda oko Sarajeva!
N. SELIMOVI]

Nominacije zal Zlatni globusl
I dok je Sarajevo bilo u potrazi za Johnom Travoltom, "njegova" Angelina Jolie postigla je novi uspjeh. Njenredateljskiprvijenac "U zemlji krvi i meda" nominiran je za najbolji film na stranom jeziku za presti`nu holivudsku nagradu Zlatni globus. Najvi{enominacijaosvojili su filmovi "The Helo", "The Descendants" i "The Artist". Za najboljeg glumcatakmi~e se: GeorgeClooney za ulogu u filmu "The Descendants", Leonardo DiCaprio za ulogu u "J. Edgar", Michael Fassbender ("Shame"), RyanGosling("The Ides

U zemlji krvi i meda
of March"), te "na{" BradPitt za ulogu u filmu Moneyball. Za najboljuglumicunominirane su GlennClose("AlbertNobbs"), Viola Davis ("The Help"), Rooney Mara("The Girlwith the DragonT attoo", MerylStreep("The IronLady") i Tilda Swinton ("We Need to Talk About Kevin"). Za najboljeg reditelja takmi~e se WoodyAllen za ostvarenje"Midnight in Paris", George Clooney za film "The Ides of March", Michel Hazanavicius za "The Artist", Alexander Payne za "The Descendants" i Martin Scorsese za "Hugoa".

Foto: [. SULTANOVI]

NOVI BROJ

38

OGLASI
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine

petak, 16. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina

KANTON SARAJEVO Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i raseljena lica

CANTON SARAJEVO Ministry of Work, Social Policy, Displaced Persons and Refugees

U skladu sa Zakonom o osnovama socijalne za{tite, za{tite civilnih `rtava rata i za{tite porodice sa djecom („Slu`bene novine Federacije BiH“ br. 36/99, 54/04, 39/06 i 14/09) i Zakonom o socijalnoj za{titi, za{titi civilnih `rtava rata i za{titi porodica sa djecom („Slu`bene novine Kantona Sarajevo“ br. 16/02, 8/03, 2/06, 21/06 i 17/10) i Uredbom o kriterijima za finansiranje programa i projekata neprofitnih organizacija i udru`enja koja se finansiraju/sufinansiraju iz bud`eta Kantona Sarajevo broj: 02-05-29733-20.1/11 od 22. 11. 2011. godine, ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo ogla{ava za finansiranje/sufinansiranje rada i projekata udru`enja osoba sa invaliditetom i programa rada humanitarnih organizacija sredstvima bud`eta Kantona Sarajevo za 2012. godinu I. Predmet ovog javnog poziva je dodjela sredstava teku}ih grantova udru`enjima osoba sa invaliditetom i humanitarnim organizacijama, sredstvima bud`eta Kantona Sarajevo za 2012. godinu sa pozicije Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo. II. Na osnovu ovog javnog poziva vr{it }e se: A) Finansiranje/sufinansiranje rada i projekata udru`enja osoba sa invaliditetom kako slijedi: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Udru`enje slijepih Kantona Sarajevo, Udru`enje distrofi~ara Kantona Sarajevo, Udru`enje oboljelih od multiple skleroze Kantona Sarajevo, Udru`enje paraplegi~ara i oboljelih od dje~ije paralize Kantona Sarajevo, Udru`enje gluhih Kantona Sarajevo, Udru`enje - Unija civilnih `rtava rata Kantona Sarajevo, Udru`enje oboljelih od poliomyelitisa, povrede mozga i ki~mene mo`dine Kantona Sarajevo, Udru`enje oboljelih od cerebralne dje~ije paralize Kantona Sarajevo, Udru`enje za podr{ku osobama sa intelektualnim te{ko}ama na podru~ju Kantona Sarajevo „Oaza“, Udru`enje invalida rada Kantona Sarajevo, Udru`enje „@ena - `rtva rata“ Sarajevo, Nevladina organizacija altruista za pomo} osobama sa umanjenim sposobnostima „Svjetlo“ Sarajevo, Udru`enje - Pokret „Majke enklave Srebrenica i @epa“, Savez udru`enja penzionera u Kantonu Sarajevo, Udru`enje oboljelih od morbus crohna i ulceroznog colitisa. IV. Dokumentacija koja se treba dostaviti uz zahtjev: 1. Popunjen obrazac za aplikaciju za finansiranje/sufinansiranje projekta, koji sadr`i: naziv projekta, opis problema/potreba, kratak opis projekta, ciljevi, ciljne grupe, plan realizacije projekta, trajanje projekta, osoblje i bud`et; 2. Rje{enje o registraciji, 3. Uvjerenje o poreskoj registraciji — identifikacioni broj; 4. Uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama, 5. Uvjerenje o izmirenim porezima i doprinosima za zaposlenike (ukoliko ima zaposlenika); udru`enje koje nema uposlenih i neizmirenih obaveza mo`e dostaviti ovjerenu izjavu kod nadle`nog organa, da nema uposlenih i neizmirenih obaveza kojom to potvr|uje, 6. Bilans stanja i bilans uspjeha ovjereni od nadle`ne ustanove (Bilans stanja i bilans uspjeha dostaviti za 2010. godinu, a bilans stanja i bilans uspjeha za 2011. godinu do marta mjeseca 2012. godine), 7. Izvje{taj o utro{ku sredstava za projekte odobrene u prethodnoj godini (projekte finansirane iz redovnog poslovanja i posebno finansirane projekte), 8. Finansijski plan za 2012. godinu u okviru kojeg treba obuhvatiti sredstva za bruto pla}e zaposlenih ili na drugi na~in anga`ovanih lica, sa navedenom kadrovskom strukturom, sredstva za materijalne tro{kove za rad udru`enja, projekte i programe koji se planiraju realizovati iz sredstava za redovno poslovanje i posebno finansirane projekte i programe, tekstualno obrazlo`enje planiranih veli~ina, specifikacija ukupno potrebnih sredstava, 9. Finansijski izvje{taj za period 1. 1. do 30. 9. 2011. godine i plan prihoda i rashoda za period 1. 10. do 31. 12. 2011. godine. 10. Osim navedene dokumentacije udru`enja i humanitarne organizacije du`na su dostaviti dokaz o ispunjavanju ostalih op}ih kriterija, tj. dokaz o organiziranosti i broju ~lanova, broj lica koja u~estvuju u realizaciji projekta i programa, specifi~nost potreba ~lanova, rezultati i uspjesi na svim nivoima. V. Proceduru odobravanja iznosa sredstava udru`enjima osoba sa invaliditetom i humanitarnim organizacijama iz ta~ke II ovog javnog poziva provodi posebna komisija koju imenuje ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, uzimaju}i u obzir: opravdanost zahtjeva, prijedloge udru`enja osoba sa invaliditetom i humanitarnih organizacija iz ta~ke II ovog javnog poziva, do sada odobravana sredstva, kao i navedene kriterije (na osnovu dostavljene dokumentacije), procjene realnih potreba od Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo i mogu}nosti bud`eta. VI. Odobrena sredstva }e se dozna~avati udru`enjima i humanitarnim organizacijama u odgovaraju}im mjese~nim tran{ama ili na drugi pogodan na~in. VII. Sredstva odobrena po osnovu ovog javnog poziva se moraju iskoristiti namjenski, pri ~emu se korisnik sredstava mora pridr`avati va`e}ih zakonskih propisa. VIII. Svi aplikanti na javni poziv kojima sredstva budu odobrena, obavezni su nakon realizacije odobrenih sredstava Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo dostaviti detaljan izvje{taj o utro{ku odobrenih sredstava sa finansijskog i tehni~kog aspekta, sa kompletnom dokumentacijom. IX. Prijave na javni poziv se dostavljaju u zatvorenoj koverti na protokol Kantona Sarajevo ili po{tom na adresu: Kanton Sarajevo Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Reisa D`emaludina ^au{evi}a br. 1 71 000 Sarajevo (Prijava na javni poziv — ne otvaraj) X. Rok za podno{enje prijava po ovom javnom pozivu je 8 dana od dana objavljivanja. XI. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. XII. Javni poziv za sufinansiranje ostalih udru`enja iz oblasti rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica bit }e naknadno objavljen na osnovu sredstava predvi|enih u bud`etu Kantona Sarajevo za 2012. godinu. Broj: 13-14-29353 Sarajevo, 15. 12. 2011. godine MINISTRICA Memi} Velida, dipl. pravnik

J AV N I P O Z I V

B) Finansiranje/sufinansiranje programa rada humanitarnih organizacija kako slijedi: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Crveni kri` Kantona Sarajevo, Udru`enje humanitarna organizacija Merhamet MDD Sarajevo, Caritas Biskupske konferencije BiH, Srpsko humanitarno udru`enje “Dobrotvor” Sarajevo, Udru`enje “Crveni polumjesec” Sarajevo, Udru`enje Ilmijje.

III. Udru`enja osoba sa invaliditetom i humanitarne organizacije iz ta~ke II ovog javnog poziva podnose zahtjev za finansiranje/sufinansiranje rada, projekata i programa iz kojeg se vidi ispunjenost kriterija. Kriteriji za raspodjelu sredstava: Op}i kriteriji su: 1. Registracija udru`enja na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, 2. Realizacija projekata udru`enja koji su od interesa za gra|ane Kantona ili doprinose razvoju i afirmaciji Kantona i provode se na podru~ju Kantona, 3. Ekonomska i dru{tvena opravdanost projekta koje udru`enje predla`e i provodi, 4. Program rada za 2012. godinu sa obrazlo`enjem, 5. Finansijski plan za 2012. godinu, 6. Izvje{taj o urednom finansijskom poslovanju (bilans-stanja, bilans-uspjeha i narativni izvje{taj za 2011. godinu), 7. Finansijski izvje{taj o utro{ku sredstava za projekte odobrene u 2011. godini, 8. Organizovanost i broj ~lanova udru`enja, 9. Broj lica koji u~estvuju u realizaciji projekta, 10. Specifi~nost potreba ~lanova udru`enja, odnosno populacije koju zastupaju, 11. Rezultati i uspjesi na kantonalnom, federalnom, dr`avnom i me|unarodnom nivou, odnosno broj korisnika obuhva}enih projektom. Posebni kriteriji su: 1. Projekti obezbje|ivanja raznih pomagala pri zadovoljavanju svakodnevnih potreba lica sa invaliditetom, 2. Projekti pru`anja pomo}i od drugog lica (stara i iznemogla lica, lica sa invaliditetom i drugi kojima je ta pomo} potrebna), 3. Projekti za zadovoljavanje potreba ~lanova udru`enja sa posebnim tehnikama u oblasti komuniciranja i zadovoljavanje potreba iz oblasti informisanja, kulture i kori{tenja tekstova napisanih na crnom tisku, 4. Projekti za provo|enje posebnih oblika rehabilitacije i resocijalizacije lica sa invaliditetom, 5. Aktivnosti i uklju~ivanje {to ve}eg broja lica sa invaliditetom u rad udru`enja, 6. projekti i aktivnosti na realizaciji stimulativnih mjera zapo{ljavanja lica sa invaliditetom i pripadnika nacionalnih manjina, 7. Projekti za{tite i borbe protiv nasilja u porodici i nasilja na osnovu spola, 8. Programi besplatne pravne pomo}i ugro`enim kategorijama stanovni{tva, 9. Projekti i aktivnosti udru`enja koja se bave hroni~nim, neizlje~ivim, somatskim oboljenjima — autoimune i rijetke bolesti koje ostavljaju trajni invaliditet, a oboljeli su u stanju potrebe.

e-mail: radsocra@ks.gov.ba; www.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-089 Fax: + 387 (0) 33 562-090 Sarajevo, Reisa D`emaludina ^au{evi}a 1

OSLOBO\ENJE petak, 16. decembar/prosinac 2011.

POMO] U KU]I

39

Tvrdnje ameri~kih stru~njaka nakon obavljenih ispitivanja

NOVOSTI I PREPORUKE

Aplikacija za iPhone vra}a vid?
Dugim sjedenjem ispred ra~unara i zavla~enjem u televizor kvarimo vid, ali ako je ta~no ono {to stru~njaci najavljuju, mogu}e je da }e iPhone poni{titi sve {tetne efekte koje smo zaradili ispred ekrana
Aplikacija koja trenira mozak i sredovje~nim osobama pobolj{ava vid kao kada su bile 10 godina mla|e, bit }e dostupna za preuzimanje za nekoliko mjeseci, najavljuju programeri. Oni tvrde da kori{tenje ove aplikacije mo`e da smanji potrebu za nao~alama za ~itanje kod dalekovidih osoba, kao i da odgodi dan kada }e oni koji jo{ nemaju iskustva sa nao~alama morati da potra`e pomo} oftalmologa. Ispitivanja GlassesOff softvera pokazala su zapanjuju}e rezultate, jer su ljudi koji su ga koristili mogli da ~itaju dva reda ni`e na grafikonu za ispitivanje vida. Pored toga, vrijeme potrebno za ~itanje stranice novina je vi{e nego prepolovljeno, ka`u stru~njaci. O~ekuje se da }e GlassesOff biti dostupan po~etkom idu}e godine, najprije kao smartfon aplikacija, a zatim i kao verzija za ku}ne ra~unare.

Manje kafe sa mlijekom
Hroni~na izlo`enost laktozi (mlije~nom {e}eru) ubrzava razmno`avanje bakterija u ustima. Za njih, to je te~no gorivo potrebno za konverziju. Popularnost kafe sa mlijekom dovodi do porasta broja karijesa u posljednjih pet do sedam godina. Prema mi{ljenjima ljekara, karijes uglavnom iza ziva streptokokus mutans. Ova bakterija konver tuje {e}ere i ugljene hidrate u kiselinu. Kiselina korodira zubnu gle|, zbog ~ega se stvara karijes. Smatra se da je normalno piti 15 minuta {olju kafe sa mlijekom. Ali kada ~ovjek razvu~e ovo pi}e na sat ili vi{e, on ili ona ne}e uspjeti da izbjegnu probleme sa zubima jer }e bakterije biti ~vrsto fiksirane na zube. Kako bi se izbjegao ovaj problem, ljekari preporu~uju da se poslije svakog gutljaja kafe sa mlijekom popije gutljaj vode. Tako je mogu}e neutralisati kiselinu. @vake bez {e}era su, tako|er, rje{enje jer stimuli{u lu~enje pljuva~ke, koja ~isti usta i smanjuje kiselost.

GlassesOff je razvila ameri~ka kompanija i on podsti~e mozak da lak{e obradi ono {to je vi|eno. Malo je vjerovatno da }e softver u~initi da nam nao~ale postanu suvi{ne, ali mogu}e je da }e smanjiti vrijeme no{enja. Aplikacija }e biti napla}ivana oko 70 eura prva tri mjeseca, tokom kojih se od kupaca o~ekuje da je

koriste 15 minuta tri puta sedmi~no. Nakon toga }e davati malu mjese~nu naknadu za manje intenzivne obuke za odr`avanje o{trine vida.

LJEPOTA, KOZMETIKA

MODA, STIL, TRENDOVI

Vatra na stopalima
Pradini dizajneri bez sumnje i ovaj put opravdali su reputaciju modnih ~arobnjaka za cipele i stvorili jedinstvenu, avangardnu kolekciju obu}e za prolje}e/ljeto 2012. godine. Novu kolekciju ove modne ku}e, kada je o obu}i rije~, karakteri{e avangardan i jedinstven dizajn. Prolje}e i ljeto 2012. godine obilje`it }e vreli modeli, ocjena je ljubiteljki firmiranih cipela. Intenzivne boje, `enstvena linija obu}e i kao najupe~atljivija zavr{nica razigrani plamen i krila koja krase svaki model, garancija su da nas ~eka uzbudljivo i vatreno modno prolje}e.

Vitamin E protiv podo~njaka
Za uklanjanje podo~njaka uzmite malo vate ili pe{kiri}, natopite hladnom vodom i nje`no pritisnite na o~i. Te`i slu~ajevi zahtijevaju hladne vre}ice ~aja od kamilice. Kre me ko je su bo ga te vi ta mi nom E odli~no poma`u smanjenju tamnih kolutova. Komad krompira, krastavca, tikvice ili banane mo`e poslu`iti kao sjajno sredstvo protiv podo~njaka. Masa`a prstima mo`e biti jako korisna pri uklanjanju podo~njaka. Blago povla~ite prstima od unutra{njosti oka ka sljepoo~nicama, ali ne pretjerujte jer mo`ete izazvati pojavu dodatnih bora na nje`noj ko`i donjih kapaka. Odlazak u saunu, tako|er, veoma efikasno mo`e ukloniti podo~njake i nate~enost podru~ja oko o~iju.

Srne}i gula{ s makaronima
Potrebno:
1 kg srne}eg mesa od buta 1 kg crnog luka 1 crvena paprika 1 paradajz za~in 2 ka{ike ljutenice biber bosiljak pakovanje makarona

Priprema:

Meso isijecite na kocke, stavite u lonac u koji ste stavili ulje, za~in, bosiljak i ostavite da odstoji cijelu no} u firi`ideru. Luk isjeckajte i stavite da se dinsta, zatim dodajte meso i dinstajte uz dodavanje vode na sat vremena. Nakon toga papriku i paradajz isijecite na kockice i dodajte mesu te ostavite da se upr`i tako da se svi sastojci istope i sjedine. Po potrebi, dodajte jo{ malo vode. Na kraju dodajte dvije ka{ike ljutenice i biber po ukusu.

40

KORAK NAPRIJED
HP donira WebOS sistemski kod
Kompanija Hewlett-Packard donijela je odluku da donira WebOS sistemski kod open source programerima. Ovaj kod na kojem je baziran WebOS kompanija je dobila kupovinom softvera kada je kupila proizvo|a~a smart telefona Palm po cijeni od $1,2 milijarde u toku pro{le godine. HP je koristio ovaj kod da osna`i svoj opseg Touchpad tablet-kompjutera prije nego {to je proizvodna linija odba~ena. Zvani~ni predstavnik HP-a navodi da }e kompanija nastaviti da investira u projekt sa ciljem da pomogne druge proizvo|a~e, nagla{avaju}i da }e na ovaj na~in i oni biti u mogu}nosti da daju svoj doprinos.

petak, 16. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

FastPictureViewer 1.6
FastPictureViewer je pregleda~ slika koji je dizajniran za fotografe. Sada sa mo}nim alatima za pra}enje toka rada, ovaj softver omogu}ava da automatizujete du`nosti upravljanja kao {to su kopiranje, premje{tanje, brisanje, ~uvanje za web i drugo. Osnovne karakteristike ovog softvera su da je u pitanju najbr`i RAW pregleda~ ikada, softver koji omogu}ava zumiranje na 100 posto veli~ine fajla za brzu provjeru o{trine kao i softver koji podr`ava veliki broj razli~itih formata fajlova. Nova verzija omogu}ava da pojedina~no birate lokalizaciju tokom instaliranja i dodajete {est novih jezika postoje}em jezi~kom paketu.

Acer vjeruje u Wintel
Acerov predsjednik JT Wang za sljede}u godinu vidi tri glavne platforme na tr`i{tu ra~unala – Appleovu, Googleovu i Wintel (Windowsi i Intel). No, Wang smatra kako }e primat imati Wintel, dok bi Google trebao stagnirati, a Apple nazadovati. Sve ovo bi se trebalo dogoditi u dvije naredne godine, gdje bi ure|aji s Intelovim ~ipovima i s Windowsima bili glavni pokreta~ rasta tr`i{ta. Po~etak rapidnog rasta za Wintel, premaAceru, dogodit}e se sljede}egodine nakon {to cijene ultrabookova padnu u rang od 700 dolara. Acer }e u sljede}oj godini smanjiti ponudu ra~unala, no isporuke bi trebale porasti za 10 posto u odnosu na ovu godinu.

Objavljen X3: Albion Prelude
Na Steamu se pojavilaposljednjaekspanzija SF serijala X3: Terran Conflict pod nazivom X3: Albion Prelude koja se na spomenutomservisuprodaje za 9,99 eura. Prema rije~ima autora, X3: Albion Prelude predstavlja poveznicu izme|u starog i novog X svijeta koji tek treba biti napravljen. ^itav svijet igre prolazi kroz masivne promjene, s obzirom na to da je sva|a izme|u Zemljana i rasa u svemiru prerasla u otvoreni rat, a kako se ka`e u opisu, ovaj je scenarij ve}i od i~ega do sada vi|enog u ovom serijalu. Dodatne informacije o ovoj ekspanziji, kao i ~itavom serijalu, mo`ete na}i na slu`benim web stranicama.

Po~inje prodaja Galaxy Taba 10,1

Tu`ba Applea najbolja promocija
{to bismo ulo`ili u njega iz marketin{ke perspektive, rekao je Makgi. Foad Fadagi, telekomunikacioni analiti~ar, smatra da iako je me dij ska pa`nja ko ju je su|enje dobilo poma`e da se skrene pa`nja na konkurente iPada, nije siguran da }e to direktno pomo}i prodaji ure|aja. Makgi je izjavio da australijska verzija Galaxy Taba nije ograni~ena u tehni~kim karakteristikama, kao {to su se mnogi bojali da }e se desiti zbog Appleove tu`be zbog povrede patenata. Makgi je, tako|er, rekao da }e 7,7-in~na verzija Galaxy Taba biti na tr`i{tu do kraja godine, kao i da }e 8,9-in~na verzija biti u prodaji u prvom kvartalu idu}e godine.

Napredniji
Lansiranje Gmaila za iOS proteklo je ne takouspje{no. Naime, Google je u sveganekoliko sati nakon lansiranja zbogbugovapovukaoaplikaciju s App Storea, a korisnici su imalimorepritu`bi i nakon njihovog ispravljanja. No, Google konstantno unapre|uje svoju aplikaciju, a ovih dana lansirano je novoizdanje. U posljednjojverziji Gmaila za iOS mogu}e je prilago|avati potpise ispod poruka, dodana je mogu}nost postavljanja automatskih odgovora u slu~aju nedostupnosti, a novost su i ugnije`dene oznake poruka (labels). Tako|er, aplikacija ima novumelodiju za primitak novih poruka. Google je u ovu verziju uklju~io i mogu}nostcrtanja “za one situacije kada se rije~ima poruka ne mo`e prenijeti“. Aplikacija je besplatno dostupna s App Storea, a za rad zahtijeva iOS 4 ili noviji.

Gmail za iOS

Samsungov tablet sti`e u prodavnice do kraja sedmice, po{to je sud u Sydneyu pro{log petka odbio Appleovu `albu na odluku visokog suda kojom se ukida zabrana prodaje Galaxy Taba. Neki od mobilnih operatera, Vodafone prije svih, ve} su po~eli da pri hva ta ju narud`bine za novi ure|aj. Direktor Samsung Australije Tajler Makgi u jednom od posljednjih intervjua nije `elio da govori o tome koliku {tetu je Samsung pretrpio kao rezultat Appleove privremene zabrane na prodaju Galaxy Taba. Ali, na pitanje da li je sudski postupak - koji je Apple pokrenuo tvrde}i da je Samsung besramno kopirao iPad - bio

najbolji marketin{ki potez koji je Samsung mogao da smisli, Makgi je bez oklijevanja rekao da je to bio veliki podsticaj.

- Sigurno je da je medijska pa`nja napravila od Galaxy Taba 10,1 ure|aj koji svi poznaju i to posebno u odnosu na ono

Futuremark izbacio
Nakon godinu i po rada u potpunoj ti{ini, kompanija Futuremark lansirala je Powermark 1.0.0. Ovo je prva generacija benchmarka za testiranje baterija baziranom na PCMark7 softveru. Uz napredak laptopa, recenzenti su ~esto ostavljeni u dilemi po pitanju izbora softvera za benchmarking. Ukoliko `elite da testirate procesor, grafi~ku kartu ili ~ak cijeli sistem, izbor softvera je ogroman. Me|utim, izbor benchmark aplikacije za testiranje laptopova je uvijek izazov, koji benchmark je najbolji za testiranje baterije? Godinama jedino realno rje{enje je bilo kori{tenje MobileMark od BAPCoa, koji je isklju~ivo fokusiran na testiranje poslovnih aplikacija i nije bez kontroverzi. Futuremark izlazi sa novim benchmarkom, nakon 3DMarka kao referentnog za 3D

POWERMARK

Zakrpa
zaiTunes
Kompanija Apple je updateovala svoj iTunes na verziju 10.5.2 (Windows ili Mac), obezbje|uju}izakrpe za probleme sa iTunes Match servis i probleme vezane sa zvukomkoji su o~igledni kod reprodukcije nekih diskova. iTunesMatchservis, koji je predstavljen u viduverzije10.5.1 sredinom novembra, omogu}avakorisnicima da sebipriu{te bolji kvalitet fajlova preko iTunes kataloga za 24.99 dolara godi{nje. Na osnovumalogbrojakombinacijakoje su dostupne, obezbije|eni update je za sve one koji koriste Windows XP SP2 ili noviju verziju i samo za one koji koriste Mac OS X 10.5, Leopard, ili novije verzije.

Hibridni tablet
Asusplanirapredstavljanjemobilnog ra~unara koji kombinuje karakteristikenotebook sa onimaultrabook ra~unara. Navodi se da }e novi Asusov ra~unar odlikovati Windows 8 te da }e posjedovati i Intel~ip, zajedno sa obrtnimekranom. Ekran }e notebook pretvoriti u tablet PC u jednojmjerizahvaljuju}i Windows 8 mati~nom interfejsu osjetljivom na dodir. Ra~unar}e bitipredstavljen u tokuComputexT ia pei doga|aja naredne godine.

benchmark i PCMarka za benchmark kompletnog sistema - Powermark je PCMark7-bazirani

benchmark koji mjeri kompletne sistemske performanse notebook ra~unara.

OSLOBO\ENJE petak, 16. decembar/prosinac 2011.

OGLASI

41

42

OGLASI
Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina Canton Sarajevo Town Sarajevo Novi Grad Municipality Sarajevo Mayor of Municipality

petak, 16. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Sarajevo Grad Sarajevo Op}ina Novi Grad Sarajevo Op}inski na~elnik

"Tekstilpromet" Dru{tvo za promet robe na veliko i malo i vanjskotrgovinsko poslovanje d.d. Sarajevo, Teheranski trg 3 U skladu sa ~lanom 4. stav 1. i 2. ta~ka b. Pravilnika o sadr`aju, rokovima i na~inu objavljivanja izvje{taja emitenta, objavljujemo

GODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU
za 2010. godinu I - OP]I PODACI O EMITENTU - puna i skra}ena firma - adresa sjedi{ta - broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica - predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora - ~lanovi uprave II - PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA: - broj emitovanih vrijednosnih papira i nominalna cijena - vlasnici vi{e od 5% vrijednosnih papira dionica emitenta s pravom glasa III - PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA: Podaci iz bilansa stanja: AKTIVA f) Upisani a neupla}eni kapital g) Stalna sredstva h) Teku}a sredstva i) Gubitak iznad visine kapitala j) Ukupna aktiva PASIVA f) Kapital g) Upisani osnovni kapital h) Dugoro~ne obaveze i) Kratkoro~ne obaveze j) Ukupno pasiva Podaci iz bilansa uspjeha emitenta: f) Prihodi g) Rashodi h) Dobit/gubitak prije poreza i) Porez na dobit j) Neto dobit razdoblja/gubitak razdoblja IV - PODACI O VANJSKOM REVIZORU EMITENTA - firma i sjedi{te vanjskog revizora - zavr{no mi{ljenje vanjskog revizora o finansijskim izvje{tajima Direktor TEKSTILPROMET DD Teheranski trg 3, Sarajevo 033/464-724 Suljagi} Numo - predsjednik, Smaji} Enver - ~lan, Demir Amela - ~lan, Spahi} Muharem, direktor Broj dionica 3.034, po 50,00 KM Spahi} Ilijas

Na osnovu ~lana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj: 49/06), ~lana 37. i ~lana 81. Statuta Op}ine Novi Grad Sarajevo („Slu`bene novine Kantona Sarajevo“, broj: 30/09 - novi pre~i{}eni tekst) i u skladu sa Strategijom razvoja Op}ine Novi Grad Sarajevo do 2015. godine i Akcionim planom lokalnog ekonomskog razvoja (LER), op}inski na~elnik Op}ine Novi Grad Sarajevo upu}uje

gra|anima op}ine, nezaposlenim licima i po~etnicima u biznisu za prijavu na nagradni natje~aj „Najbolji biznis-plan“ A. Predmet poziva Op}ina Novi Grad Sarajevo radi partnerske provedbe projekta „Uvo|enje takmi~arske prakse za najbolji biznis-plan“, u cilju pobolj{anja poslovnog ambijenta, motivisanja i podizanja poduzetni~ke svijesti, poziva gra|ane, nezaposlena lica, po~etnike u biznisu sa podru~ja op}ine da dostave svoje razra|ene biznis-planove za pokretanje vlastitog biznisa, te na taj na~in u~estvuju u natje~aju. B. Cilj poziva Provo|enje takmi~arske prakse za najbolji biznis-plan na podru~ju op}ine Novi Grad Sarajevo, u skladu sa Strategijom razvoja Op}ine Novi Grad Sarajevo do 2015. godine i Akcionim planom lokalnog ekonomskog razvoja (LER) C. Kriteriji za odabir Na javni poziv za podr{ku start-up biznisima mogu aplicirati sva nezaposlena lica koja: - svoje zapo{ljavanje `ele rije{iti kroz pokretanje vlastitog biznisa - imaju ve} pripremljene i razra|ene biznis-planove - pro{li su neku od edukacija iz oblasti biznisa (prilo`iti dokaz o zavr{enoj edukaciji) ili se nalaze na listi prijavljenih za edukaciju iz oblasti biznisa u Biznis-centru Novi Grad Sarajevo - gra|ani su op}ine Novi Grad Sarajevo (prilo`iti kopiju li~ne karte). Stru~na komisija koju formira op}inski na~elnik izvr{i}e odabir tri najbolja biznis-plana, a cijeni}e kreativnost poslovne ideje, ekonomski vijek trajanja projekta, na~in organizacije poslovnog procesa i vo|enja biznisa, namjeru anga`ovanja ljudskih resursa (zapo{ljavanje/samozapo{ljavanje), aspekt ekolo{kog uticaja na okoli{... Za tri najbolja biznis-plana }e se dodijeliti nov~ane nagrade kako slijedi: - I nagrada .........................................................................................................................1.500,00KM - II nagrada ........................................................................................................................1.000,00KM - III nagrada ........................................................................................................................500,00KM, uz napomenu da se iste mogu upotrijebiti isklju~ivo u svrhu registracije vlastitog biznisa i/ili nabavku opreme, repromaterijala i sli~no. Rezultati javnog poziva bi}e objavljeni na zvani~noj web stranici Op}ine www.novigradsarajevo.ba D. Na~in apliciranja Forma obrasca/biznis-plana koja sadr`i sve neophodne informacije za prijavu po ovom javnom pozivu mo`e se preuzeti na op}inskoj web stranici www.novigradsarajevo.ba ili u Centru za razvoj biznisa Op}ine Novi Grad Sarajevo, u ulici Safeta Had`i}a bb, telefon 033 522 810, e-mail crb@novigradsarajevo.ba. Zainteresovani gra|ani trebaju dostaviti popunjen biznis-plan i popratnu dokumentaciju u roku od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama, neposredno (javiti se Jasminki Dudo, III sprat) ili putem po{te na adresu: Op}ina Novi Grad Sarajevo Bulevar Me{e Selimovi}a 97, Sarajevo sa naznakom za javni poziv gra|anima op}ine, nezaposlenim licima i po~etnicima u biznisu za prijavu na natje~aj „Najbolji biznis-plan“. Aplikacije sa nepotpunom dokumentacijom, kao i one podnesene izvan roka i utvr|ene forme, ne}e se razmatrati. Sve dodatne informacije vezane za ovaj javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom od 8 do 16h putem telefona 033 522 810 ili e-maila crb@novigradsarajevo.ba.

J AV N I P O Z I V

403.394 1.455.474 1.858.868 181.646 151.700 1.677.222 1.858.868 1.516.895 1.511.276 5.619 1.200 4.419 REV-HANI d.o.o. Isevi}a sokak 19, Sarajevo pozitivno Rukovodilac finansija i ra~unovodstva

UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET POLITI^KIH NAUKA SARAJEVO Na osnovu ~lanova 96. i 104. Zakona o visokom obrazovanju ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo" broj: 22/10) i Odluke Nastavno-nau~nog vije}a Fakulteta politi~kih nauka Sarajevo, broj: 02-01-1754-1/011. od 8. 12. 2011. g. dekan raspisuje

KONKURS
za izbor saradnika I 1. VI[I ASISTENT na nau~nu oblast politi~kih nauka ........................................................................................1 izvr{ilac Uslovi konkursa: Kandidati treba da ispunjavaju uvjete utvr|ene ~lanovima 96. i 100. Zakona o visokom obrazovanju ("Sl. novine Kantona Sarajevo", broj 22/10) i op{tim aktima Fakulteta politi~kih nauka u Sarajevu. Kandidati za prijavu na konkurs treba da prilo`e: - biografiju, - ovjerene kopije diploma o zavr{enom fakultetu politi~kih nauka, odsjek politologije i magistra nauka iz oblasti dru{tvenih nauka, - dokaz o objavljenim radovima u doma}im i stranim stru~nim ~asopisima i o u~e{}u u nau~noistra`iva~kim projektima, - dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika, - dokaz o poznavanju rada na ra~unaru. Prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa, kao i nepotpune i neblagovremene prijave, ne}e se razmatrati. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Prijave se podnose na adresu: Fakultet politi~kih nauka, Sarajevo, Skenderija 72. Sekretarijat

Dru{tvo za reviziju REV HANI d.o.o. SARAJEVO Dioni~arima "TEKSTILPROMET" d.d. Sarajevo

NEZAVISNO REVIZORSKO MI[LJENJE
1. Obavili smo reviziju Bilansa stanja dru{tva "TEKSTILPROMET" d.d. Sarajevo sa stanjem na dan, 31. 12. 2010. godine, te sa njim povezanih Bilansa uspjeha, Izvje{taja o nov~anim tokovima i Izvje{taja o promjenama na kapitalu na dan, 31. 12. 2010. godine. Ovi finansijski izvje{taji su odgovornost Uprave dru{tva "TEKSTILPROMET" d.d. Sarajevo. Na{a odgovornost je, na osnovu izvr{ene revizije, izraziti mi{ljenje na te finansijske izvje{taje. 2. Reviziju smo obavili u skladu sa Me|unarodnim revizijskim standardima. Ovi standardi zahtijevaju da planiramo i izvr{imo reviziju da bi dobili razumnu pouzdanost o tome da u finansijskim izvje{tajima nema zna~ajnog pogre{nog izno{enja ~injenica. Revizija uklju~uje ispitivanje, na bazi test-osnove, dokaza koji potkrepljuju iznose i napomene uz finansijske izvje{taje. Revizija tako|e podrazumijeva ocjenjivanje kori{tenih ra~unovodstvenih na~ela i zna~ajnih procjena od menad`menta, kao i ocjenjivanje cjelokupnog predstavljanja finansijskih izvje{taja. Vjerujemo da na{a revizija predstavlja razumnu osnovu za na{e mi{ljenje. 3. Po na{em mi{ljenju, prilo`eni finansijski izvje{taji prikazuju objektivno i realno u svim zna~ajnim stavkama finansijski polo`aj Dru{tva na dan, 31. decembra 2010. godine, te rezultate poslovanja, kao i promjene u nov~anom toku i vlasni~kom kapitalu za godinu koja je tada zavr{ila i sastavljeni su u skladu s Me|unarodnim finansijskim standardima izvje{tavanja. Sarajevo, 1. 12. 2011. godine Ovla{teni revizor REV-HANI d.o.o. Sarajevo

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 198841 11 P Sarajevo, 7. 12. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Aida Bahtovi}, u pravnoj stvari tu`itelja VOLKSBANK BH d.d. Sarajevo, ul. Fra An|ela Zvizdovi}a br. 1, protiv tu`enog Hrustem Kreki} i drugi, radi duga, vsp. 20.837,12 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH, objavljuje sljede}i

- dostava tu`be tre}etu`enom Demir D`enan Dana 1. 6. 2011. godine tu`itelj je podnio tu`bu protiv tu`enih, radi duga, vsp. 20.837,12 KM. Tu`bom tra`i da sud donese slijede}u presudu: Tu`eni Kreki} Hrustem, Rizvanovi} Ejub i Demir D`enan du`ni su solidarno isplatiti tu`iocu iznos od 13.683,94 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana podno{enja tu`be do dana isplate, iznos 1.875,79 KM na ime obra~unate kamate na dan 23. 5. 2011. g., iznos 4.580,39 KM na ime obra~unate zatezne kamate na dan 23. 5. 2011. g., iznos od 497,00 KM na ime naknade za opomene, uz naknadu tro{kova parni~nog postupka i to takse na tu`bu u iznosu od 619,11 KM, takse na presudu u iznosu od 619,11 KM, a sve u roku od 30 dana od dana dono{enja presude, pod prijetnjom izvr{enja. Obavje{tava se tu`eni da je na osnovu ~lana 70. stav 1. ZPP-a tu`eni du`an najkasnije u roku od 30 dana, od dana prijema tu`be, dostaviti sudu pisani odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakon-

OGLAS

skih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~lan 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Kad tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pisani odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPP-a). Ako stranka ili njen zastupnik u toku postupka ili prije isteka roka od {est mjeseci nakon pravomo}nog okon~anja postupka promijene adresu na koju se dostava obavlja, du`ni su o tome odmah obavijestiti sud, u suprotnom, sud }e odrediti da se dalje dostave u parnici obavljaju objavljivanjem pismena na oglasnoj plo~i suda, sve dok stranka ili njen zastupnik ne obavijeste sud o svojoj novoj adresi (~lan 352. ZPP-a). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana, od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj tabli suda, te se isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. SUDIJA Aida Bahtovi}, s.r.

Izet Halilovi}, dipl. ecc.

direktor Ilvana Halilovi}, dipl. ecc.

OSLOBO\ENJE petak, 16. decembar/prosinac 2011.

FELJTON
1653. 1773. 1775. 1835. 1838. 1885.
NA DANA[NJI DAN
Vo|a engleskih parlamentarista u gra|anskom ratu protiv monarhista Oliver Kromvel progla{en do`ivotnim lordom protektorom Engleske, [kotske i Irske. Nezadovoljna visokim uvoznim carinama i britanskom kolonijalnom vla{}u, grupa ameri~kih kolonista, maskirana u Indijance, pobacala u bostonskoj luci u more sanduke ~aja s jednog britanskog broda. Taj doga|aj, kasnije nazvan bostonska ~ajanka, nagovijestio je ameri~ki rat za nezavisnost zapo~et 1775. Ro|ena engleska knji`evnica D`ejn Ostin, ~ije je djelo po~etkom 20. vijeka svrstano me|u pisce “velike tradicije“. Smatra se naj~itanijim romanopiscem me|u autorima koji su stvarali prije viktorijanskog perioda (“Razbor i osje}anje“, “Gordost i predrasuda“, “Mensfildski park“, “Ema”, “Nortagentska opatija“, “Nagovaranje“). U velikom po`aru koji je zahvatio Njujork uni{teno 600 gra|evina.

43

Aziz Had`ihasanovi}: “Rezbarije i cjepanice“ (3)

“Ne odla`ite, ]opi}u!”
Budite se, humoristi! ]opi}u, zar vi ne vidite na{ega Don Kihota, koji ne misli da su vjetrenja~e ljudi vjetrenja~e...
^esta i po ne~emu uvijek originalna ]opi}eva djela za njegovog `ivota, poput psiholo{kog magne ta, pri vla~e spon ta no pa`nju i ~itala{tva i onih koji meritorno ocjenjuju literarne u~inke i vrijednosti. Tako se na primjeru upravo ovog rijetkog i neobi~nog masovnog interesovanja za stvarala{tvo Branka ]opi}a stvara posebna slika i o samom autoru, i o vremenu u kojem je `ivio i stvarao, i o njegovim savremenicima koji su pisali i prosu|ivali o toj neobi~noj masovnoj pozornosti u razdoblju od 1938. go di ne do onog tragi~nog pi{~evog smrtonosnog sunovrata sa Savskog mosta u Beogradu 26. marta 1984. godine. opire njoj i njoj podaje, sve do punog progledavanja i usvajanja revolucionarne borbene volje. To zna~i da je Branko ]opi} stvari posmatrao mnogo manje iz pti~ije perspektive, a mnogo vi{e, i ta~no govore}i, iz perspektive ~oveka koji je u njima. On je, ustvari, gledao i opisivao kako se ustajalost i zamra~enost uskome{avaju i rasvetljuju, kasmelosti, skoro o~ajno zavitlanih pronalazakakoji svi idu u dramsko, a dramatsko se survava u nesre}e i mrak – taj dijagram tera stalno skoro vertikalno u vis. Savest ljudi, otmena ~ove~nost u ljudima, s druge strane, ~ini napore, ~ini juri{e da zaseni, savlada, nadmo}a onaj fatalni dijagram. Imamo danasvrstuhumoristi~kereligijespasavanja ~oveka. Ali se ljudi i narodi, pri tome, sukobljavaju u namerama i u metodama, i stvaraju dalja raskr{}a. Haoti~ni smo. Ekstremi privla~e. Ljudi srljaju u perspektive ekstrema. Kulturni napori se ukr{taju sa raznovrsnim o~ajanjima. Ima danas ve} i humorno o~ajanje. Tragika ne imponuje, humor ne ube|uje. ^injenice se ostvaruju van istorije, van indukacija i dedukacija, van svih zakona polariteta. Hebrejska dr`ava je vaskrsnula; rasni ratovi po~inju kao ne{to novo; poezija, poetski koncepti prave se bez ikakvog u~e{}aprirode; u~eniljudi, nau~ni pronalaza~i, sre}ni su ~etiri hiljade metara duboko u mraku morskog dna; teatar ideu srednjevekovni mirakul, u Brehta, u incest gr~kih tragedija, u egzoti~no kombinovane ‘{inoazerije’ A narodne . zabave– slu{ajte ma koji, ma ~ijiradio – to je samoklaunerija i stonalnadreka. Pa tek nastane~udnozati{je u reklamama i kritikamau Parizu i Londonu. [ta se desilo? Minuo je na pozornicama ^ehov. [ta je to {to smo videli, {to nije ni potresna su{tina ni virtuozna forma, {to se slu{a kao tiha muzika, a zanosi, smirajemdi`e, nosi i odnosi gde vi{e nismo navikli da budemo, i ne umemovi{e da budemo... ^ehov, to je red i mir u haosu. @ivoti su {to suuvekbili, i {to }e uvekbiti: nedotegnuti, proma{eni, puni iluzija koje, da ne bi ovladale opasno, svetlucaju kao japanski lampioni u kesicama divnih boja.

Raspu}in

1916.

Buri su se, tokom Velike seobe, bje`e}i od britanske kolonijalne vlasti, sukobili sa plemenom Zulu i u bici na Krvavoj Rijeci ubili 3.000 pripadnika tog ju`noafri~kog plemena. U Sarajevu po~eo da izlazi knji`evni list Bosanska vila, koji je bio veoma cijenjen u bosanskim knji`evnim krugovima. Pokrenut kao ~asopis koji }e se baviti srpskom kulturnom ba{tinom, vremenom je prerastao u ugledni list u kojem su sara|ivali istaknuti pisci svih nacionalnosti, kao i knji`evnici izvan bosanskohercegova~kog kruga. Do 1887. ga je ure|ivao Nikola [umonja, a potom do zabrane 15. juna 1914. Nikola Ka{ikovi}.

Ubijen ruski monah i pustolov Grigorij Raspu}in, koji je, kao tobo`nji vidovnjak i ~udotvorac uspio da se nametne za osobu od povjerenja posljednjem ruskom caru Nikoli II i njegovoj `eni carici Aleksandri. Ubila ga je grupa oficira da bi spasila ugled monarhije.

Masovno interesovanje
Masovno interesovanje za ]opi}evu literaturu nije bilo ome|eno samo na sve jezike naroda biv{e zajedni~ke zemlje. Njegova literatura je u tom razdoblju prevedena na albanski, ~e{ki, poljski, ruski, francuski, holandski, ma|arski, njema~ki, rumunjski, italijanski, turski i kineski jezik. U tom istom vremenu analiziraju se, veoma ~esto i raznoliko, brojni motivi i umjetni~ki aspekti ]opi}evog djela. O tome, na primjer, bard beogradske literarne kritike Milan Bogdanovi}, ka`e i ovo (“Delije na Biha}u” Sarajevo, 1975, str. 259): , ” Branko ]opi} bi se mogao ... uzeti kao karakteristi~anprimer za proces tra`enja mirnijeg, objektivnijeg na~ina stvaranja, na {irem i razgranatijem planu. Branko ]opi}, pre svega, i nijepravshodno i isklju~ivo lirski temperament. Meni se ~ini da je u njegovoj stvarala~kojprirodivi{euslova za objektivizacijudo`ivljaja, dakle za umetni~ko davanje do`ivljenoga kroz o`ivljeni fakat negoli kroz lirski akcenat, koji ga sintetizuje kroz emociju i predajesamo kao sugestiju... Nije slu~ajno {to se ]opi}u de{avalo da po istom motivu napi{e i pesmu i novelu, ili da motiv jedne od svojihnajlirskijihpesama pretvori u filmski scenario...” Isti kriti~ar povodom pojave romana “Prolom” (ibid, str. 272) ispisuje i ovo: ” I doista, ovaj roman i nije u ... prvom redu delo o narodnoj revolucionarnoj borbi kao o ve} izvr{avanom ~inu, nego o narodu, o narodnoj, selja~koj sredini u koju negde upada, kao da je bauk banuo, nu`nost otpora, pomeraju}i se iz svih svojih dotada{njih osovina, ugiba i mesi,

1920. 1921. 1944. 1944.
Miler.

Artur Klark

U jednom od najte`ih zemljotresa u svijetu, u kineskoj provinciji Gansu poginulo je oko 180.000 ljudi.

Kao student Filozofskog fakulteta, Beograd, 1939.

RASKR[]A VLADAJU Danas humora, pravoga, umjetni~koga, ~istog humora, malo je i sasvim ga nema, ni kod nas, ni u svijetu. Situacije `ivota nisu ni humorne ni umjetni~ke, raskr{}a stoje i vladaju u svijetu
ko se pretvaraju u svesnost i kretanje. On je doista manje gledao {umu, a vi{e drve}e...” S druge strane, Isidora Sekuli} u traktatu “Tek dve-tri re~i o humoru” (ibid, str. 282/3) upozorava na jedan drugi, osebujni spisateljski motiv: ” Danas humora, pravoga, ... umetni~koga, ~istog humora, malo je i sasvim ga nema, ni kod nas, ni u svetu. Situacije `ivota nisu ni humorne ni umetni~ke, raskr{}a stoje i vladaju u svetu. Savremenici smo najstra{nijega rata, najsramnijihmu~enja iuni`enja~oveka, savremeniciupotrebljeneatomske bombe, i spremljenih bombi i raketa koje }e jo{ savr{enije istovremeno i pe}i i trovati ne`noga i tako i tako smrtnoga ~oveka. Dijagram snaga, odlu~nosti, drskih

Ro|en engleski pisac Artur ^arUmro francuski kompozitor Kamij Sen ls Klark, populaSans, klavirski virtuoz i dirigent, jedan rizator astronaod osniva~a dru{tva za njegovanje i unapre|enje franutike i autor cuske muzike (Societe Nationale de Musique). Njegov ~uvenih ogromni opus obuhvata muzi~ka djela svih vrsta nau~no-fantasme|u kojima su najpoznatije opera “Samson i Dalila“ ti~nih romana, i kompozicija za kamerni sastav “Karneval `ivotinja“. me|u kojima su Nijemci u Drugom svjetskom ratu pronajpoznatiji bili u Ardenima savezni~ke linije odbra“2001: odiseja u ne, iznenadiv{i ameri~ke snage i po~eli kontraofanzivu svemiru“, “3001: na zapadnom frontu. U borbama okon~anim njekona~na ma~kim porazom, saveznici izgubili 77.000 vojnika a odiseja“, “Kraj Nijemci 130.000. djetinjstva“.
U avionskoj nesre}i iznad Laman{a poginuo ameri~ki d`ez-muzi~ar Glen

1917.

1971. 1993.

Pakistanske trupe predale se indijskoj vojsci i Oslobodila~koj armiji Isto~nog Bengala. Time je okon~an indijsko-pakistanski sukob i sa~uvana nezavisnost novostvorene dr`ave Banglade{ koja je proklamovana u martu 1971. [est zemalja ~lanica Evropske unije (Velika Britanija, Njema~ka, Francuska, Italija, Holandija i Danska), uprkos protivljenju Gr~ke, priznali Biv{u Jugoslovensku Republiku Makedoniju.

Ahmed Sukarno

Tu`no, ali lijepo
Zajednica porodica i znanaca, kod ^ehova, sastavljena je od samih samo}a. Jedni druge ne razumeju, jedni drugima ne mogu pomo}i, ali niko nikome ne prebija ki~mu. Tu`no je, ali je lepo. Apsurdno je, ali je {aljivo. Drama polako klizi, drama {ap}e. @ivot se {ali sa protagonistima, ^ehov se {ali sa `ivotom. Pariz i London. Ka`u: muzika, poezija, ne, nema imena... A ime je umetnost, specifi~na umetnost humora. Poredak u haosu, ravnote`a. Ako se Kostja mora ubiti, Astrov mora svenuti kao lala. Kako to da nam danas godi taj zastareli humor! Kako to da humor Tomasa Mana ne ube|uje! Budite se, humoristi! ]opi}u, zar vi ne vidite na{ega Don Kihota, koji ne misli da su vetrenja~e ljudi vetrenja~e... Ne odla`ite, ]opi}u!” Tako je pisala `ovijalna Isidora Sekuli} 1955. godine.
(Sutra: Udar oluje vremena)

1995. 1997. 2002.
2003.

Vo|a borbe za nezavisnost Ahmed Sukarno Savjet bezbjednosti UN-a dao snagaizabran za prvog ma NATO-a ovla{}enje da preuzmu predsjednika Innadle`nost nad mirovnim operacijama u BiH. Time je donezije poslije okon~ana misija UNPROFOR-a i stvoreni pravni uslovi da NATO po~ne misiju nadgledanja provo|enja mira u stjecanja nezavisnosti zemlje od BiH (IFOR). Holandije.
Petnaest kosovskih Albanaca optu`enih za terorizam i pripadnost ilegalnoj organizaciji Oslobodila~ka vojska Kosova osu|eni u Pri{tini na kazne zatvora od ~etiri do 20 godina.

1949.

Knjiga “Rezbarije i cjepanice“ - ogled o vremenu i savremenicima Branka ]opi}a, koju Oslobo|enje feljtonizira, objavljena je u decembru 2011. u izdanju Rabica iz Sarajeva (033 659 938 i 659 846, e-malil:rabic.doo bih.net.ba). Dr. Aziz Had`ihasanovi}, novinar i publicista (dugogodi{nji glavni urednik Oslobo|enja), autor je vi{e knjiga i ogleda.

Pred Tribunalom u Hagu po~ela trodnevna rasprava o presudi biv{oj predsjednici RS-a Biljani Plav{i}, koja je priznala krivicu za zlo~ine protiv ~ovje~nosti tokom rata u BiH. Osu|ena je 27. februara 2003. na 11 godina zatvora i upu}ena na izdr`avanje kazne u {vedski zatvor Hinseberji. Nakon dvije tre}ine odslu`ene kazne pu{tena na slobodu 2009.

Havana

2001.

[vajcarski parlament prihvatio rezoluciju kojom se ubijanje Jermena u otomanskom carstvu tokom Prvog svjetskog rata izjedna~ava sa genocidom.

Prvi ameri~ki brod od 1962, kada su SAD uvele embargo protiv Kube, stigao je u luku u Havani, nose}i oko 500 tona smrznute hrane.

44

SPORT

petak, 16. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

Olimpijskoj selekciji BiH predstoji kontrolni me~ sa Poljskom

Musemi} razo~aran otkazima
Nakon {to se [unji}, Ani~i}, Grahovac, Stevanovi} i Marki} nisu odazvali pozivu, strateg na{ih olimpijaca istakao da su oni pokazali neozbiljnost, ne `ele}i suditi o tome da li su njihovi razlozi opravdani • Utakmica po~inje u petak (20.30 sati) Selektor fudbalske olimpijsko-mediteranOGOR^ENI SELEKTOR ske reprezentacije BiH Husref Musemi} raSelektor olimpijskog zo~aran je zbog otkaza Tonija [unji}a, Matima, u kojem su rina Ani~i}a, Sr|ana Grahovca, Miroslava Stevanovi}a i Tonija Marki}a, koji ne}e igra~i do 23 godine igrati u prijateljskoj utakmici protiv Polji koji predstavlja ske, u petak (20.30 sati) u turskoj Antalijedan od filtera za ji. S obzirom na to da je imao puno problema u igra~kom kadru, strateg na{ih olimA reprezentaciju, ogor~en pijaca naknadno je pozvao Slavka Brekaje. Ne mo`e da razumije la iz [irokog Brijega, Du{ka Sakana iz postupak onih koji su Borca i Neboj{u Peji}a iz dobojske Sloge. “Igra~i koji su otkazali nastup pokazali odlu~ili da izostanu u su neozbiljnost, {to je karakteristika balprovjeri sa selekcijom kanskog mentaliteta. [to se mene ti~e, ne koja }e naredne godine moraju se odazivati, ali ne znam {ta time biti jedan od doma}ina ho}e posti}i. U Antaliji su fantasti~ni uslovi za pripreme i hotelski smje{taj, a igrali Evropskog prvenstva
bi protiv kvalitetnog rivala kao {to je A reprezentacija Poljske, u kojoj ne}e igrati stranci. Razo~aran sam kao sportista, a ne bih ulazio u to da li su njihovi razlozi opravdani ili nisu“, rekao je Musemi}. Selektor olimpijskog tima, u kojem su igra~i do 23 godine i koji predstavlja jedan od filtera za A reprezentaciju, ogor~en je. Ne mo`e da razumije postupak onih koji su odlu~ili da izostanu u provjeri sa seValjda su se igra~i previ{e potro{ili u jakoj ligi: Husref Musemi}

lekcijom koja }e naredne godine biti jedan od doma}ina EP-a. “O~ito da sam rastao i sazrijevao u drugom vremenu. Utakmica protiv Poljske im je mogla pomo}i u karijeri jer nikad se ne zna ko }e je sve pratiti. Grahovac je naveo kao razlog izostanka da je povrije|en, dok je Marki} najprije rekao da }e i}i, pa onda

da ne}e. Valjda su imali naporno prvenstvo u jakoj ligi, u kojoj su se previ{e potro{ili. Deficitarni smo na stoperskim pozicijama, dok smo pokriveni na ostalim mjestima u timu. No, ko zna za{to je sve to dobro.“ Musemi} respektuje Poljsku i izjavio je da je u ovoj zemlji odigrano posljednje kolo jesenjeg dijela prvenstva prije nekoliko dana.

“Protivni~ki igra~i se nalaze u trena`nom procesu i vidje}emo kako }emo im se suprotstaviti. Ne volim gubiti ni kada se igra na dva gola. Poku{a}emo odigrati {to bolje, ali ne mogu da vjerujem da su igra~i toliko neozbiljni. Valjda je to mogu}e samo na brdovitom Balkanu“, istakao je Musemi}. Z. RA[IDOVI]

Menad`er Chelsea demantovao glasine

Svjetsko klupsko prvenstvo

Barca pobijedila Al-Sadd 4:0
David Villa, zbog slomljene zglobne kosti, pauzira {est mjeseci

Torres nije na prodaju
Menad`er Chelseajevih nogometa{a Andre Villas-Boas odbacio je medijska naga|anja o mogu}em transferu Fernanda Torresa u januarskom prelaznom roku. “To nije istina, `ao mi je. On nije dostupan ni za koju cijenu, to je sigurno“ rekao je Villas Boas. , Otkako je u januaru ove godine stigao na Stamford Bridge iz Liverpoola uz od{tetu od 50 miliona funti, {panski napada~ mu~i se s formom, a ove je sezone skupio tek {est premierliga{kih startova. Ukupno je u 11 prvenstvenih nastupa zabio tek dva gola, {to je svakako premalo za napada~a njegovog kalibra. Zato su ga iz ekipe izgurali kako Didier Drogba, tako i Daniel Sturridge. “Svi `ele vi{e igrati. Fernando se bori za mjesto s Drogbom koji je trenutno u dobrom nizu, a mi smo sigurni da }e on dobro reagirati kada }e biti pozvan i pokazati svoju kvalitetu. Pitanje je kada }emo ga vidjeti natrag. Ne znam ho}e li to biti prije ili kasnije, ali moramo donijeti najbolju odluku za mom~ad.” klupskimtakmi~enjima pod pokroviteljstvima UEFA, CONMEBOL, CONCACAF, AFC, CAF i OFC. Me|u 25 najboljih napada~a desetlje}a 18 je Evropljana, ~etiri Ju`noamerikanca, tri Afrikanca i jedan igra~ iz Centralne Amerike. IFFHS, najbolji golgeteri desetlje}a (2001-2010): 1. Ruud van Nistelrooy (Niz) 86 golova, 2. Thierry Henry (Fra) 85, 3. Didier Drogba (OB) 83, 4. Miroslav Klose (Njem) 81, 5. Samuel Eto’o (Kam) 79, 6. Flavio da Silva (Ang) 73, 7. Dimitar Berbatov (Bug) 71, 8. Raul Gonzalez ([pa) 71, 9. David Villa ([pa) 68, 10. Andrij [ev~enko (Ukr) 68.

U japanskoj Yokohami odigrana je i druga polufinalna utakmica Svjetskog klupskog prvenstva u kojoj je Barcelona rezultatom 4:0 pobijedila katarsku ekipu Al-Sadd SC i plasirala se u finale, gdje }e odmjeriti snage sa brazilskim Santosom. Barcelonino slavlje pomutila je povreda Davida Ville, koji je pokidao ligamente i slomio zglobnu kost. Na prvi gol ~ekalo se do 25. minute. Pedro je ubacio loptu u {esnaesterac, a golman i od-

brambeni igra~ Al-Sadda napravili su katastrofalnu gre{ku u petercu, nakon ~ega je desni bek Adriano bez problema poslao loptu u gol. Villa je u 33. minuti ponovo zatresao mre`u Al-Sadda, ali je sudija poni{tio gol zbog ofsajda napada~a Blaugrane. ^etiri minute poslije, Villa je morao napustiti utakmicu zbog povrede zgloba, zbog ~ega }e pauzirati nekoliko mjeseci, a u igru je u{ao ^ileanac Alexis Sanchez. Barcelona je povisila svoje vod-

stvo na 2:0 u 43. minuti. Na asistenciju Thiaga, Adriano je dao i svoj drugi gol na utakmici. Seydou Keita pove}ao je vodstvo Barcelone na 3:0 u 64. minuti na asistenciju Lionela Messija, a u 81. minuti kona~an rezultat postavio je Maxwell. Tre ba na po me nu ti da su igra~i Al-Sadda bili izrazito grubi, s obzirom na to da se, osim Ville, povrijedio i Sanchez. Finale izme|u FC Barcelone i Santosa igra se u nedjelju u 11.30 sati.

Van Nistelrooy

GOLGETER
Ruud van Nistelrooy (35) najbolji je golgeter posljednjeg desetlje}a (2001-2010) u izboru Instituta za nogometnu istoriju i statistiku (IFFHS). Prilikom izra~una IFFHS je ura~unao sve internacionalne golove postignute u reprezentativnom dresu, na Olimpijskim igrama i FIFA - Svjetskom klupskom prvenstvu, kao i kontinentalnim

DESETLJE]A Holandski fudbaler Malage

Atraktivan poku{aj Messija

Reuters

OSLOBO\ENJE petak, 16. decembar/prosinac 2011.

SPORT

45

EVROPSKA LIGA Hannover siguran protiv Vorskle

Atletico razbio Rennes,
pirova pobjeda Tottenhama
U naredni krug takmi~enja pro{li su PAOK, Rubin Kazan, Standard Liege, Hannover, PSV, Legia, Metalist, AZ Alkmaar, Brugge, Braga, Atletico Madrid i Udinese
Nakon utakmica posljednjeg kola grupne faze Evropske lige, u {esnaestinu finala ovog takmi~enja plasirali su se PAOK, Rubin Kazan, Standard Liege, Hannover, PSV, Legia, Metalist, AZ Al kma ar, Brug ge, Bra ga, Atletico Madrid i Udinese. U grupi A, fudbaleri Tottenhama zavr{ili su svoj evropski put uprkos uvjerljivoj pobjedi nad Shamrockom od 4:0. Strijelci za izabranike Harryja Redknappa bili su Pienaar u 29., Townsend u 38., Defoe u 45. i Kane u 90. minuti. U drugom me~u ove grupe snage su odmjerili PAOK i Rubin Kazan koji su odigrali nerije{eno 1:1. Gosti iz Kazana u 13. minuti ostali su sa igra~em manje jer je Ry`ikov dobio crveni kar ton, {to im je do da tno ote`alo posao. Doma}i su poveli u 16. minuti kada je Vieirinha je pogodio s bijele ta~ke, da bi gosti iz Rusije u 48. minuti izjedna~ili golom Valdeza za kona~nih 1:1. osam minuta kasnije Ya Konan udvostru~io prednost Nijemaca. Gosti su smanjili prednost doma}ih pred kraj prvog poluvremena, a precizan iz penala bio je Bezus. U nastavku susreta jo{ jedan gol u mre`i gostiju. Kona~nih 3:1 postavio je Sobiecha u 78. minuti me~a. Iz grupe C, ekipe PSV i Legije su i prije sino}njih me~eva bili sigurni sudionici drugog dijela Evropske lige. PSV je u Eindhovenu do{ao do pete pobjede, savladav{i Rapid sa 2:1. Golove za pobjedni~ki tim postigli su Manolev i Matavz, dok je jedini pogodak za goste postigao Pancu u 91. minuti.

GRUPA
1. PAOK 2. Rubin 3. Tottenham 4. Shamrock

A
6 3 3 0 6 3 2 1 6 3 1 2 6 0 0 6 REZULTATI 10:6 11:5 9:4 4:19 12 11 10 0

GRUPA
1. Standrad L. 2. Hannover 3. Kopenhagen 4. Vorskla

B

GRUPA
1. PSV 2. Legia 3. Hapoel TA 4. Rapid B.

C
16 9 7 3 2:0 2:1

PAOK - Rubin 1:1 (Vieirinha 16pen - Valdez 48) Shamrock - Tottenham 0:4 (Pienaar 29, Townsend 38, Defoe 45, Kane 90)

6 4 2 0 9:1 14 6 3 2 1 9:7 11 6 1 2 3 5:9 5 6 0 2 4 4:10 2 REZULTATI Copenhagen - Standard 0:1 (Batshuayi 31) Hannover- Vorskla 3:1 (Rausch 25, Ya Konan 33, Sobiech 78 - Bezus 45pen)

6 5 1 0 13:5 6 3 0 3 7:9 6 2 1 3 10:9 6 1 0 5 5:12 REZULTATI Hapoel Tel Aviv - Legia (Toama 34, Yadin 76) PSV - Rapid Bukure{t (Manolev 75, Matavz 79 - Pancu 90)

GRUPA
1. Metalist 2. Alkmaar 3. Austria 4. Malmö

G
6 4 2 0 6 1 5 0 6 2 2 2 6 0 1 5 REZULTATI 15:6 10:7 10:11 4:15 14 8 8 1 2:0 1:1

GRUPA
1. Brugge 2. Braga 3. Birmingham 4. Maribor

H
12:9 12:6 8:8 6:15 11 11 10 1 1:0 1:1

GRUPA
1.Atletico M. 2. Udinese 3. Celtic 4. Rennes

I

Austria - Malmo (Liendl 62, Barazite 80) AZ Alkmaar - Metalist (Maher 37 - Devic 37)

6 3 2 1 6 3 2 1 6 3 1 2 6 0 1 5 REZULTATI Birmingham - Maribor (Rooney 24) Brugge - Braga (Vleminckx 50 - Ewer ton 65)

6 4 1 1 11:4 13 6 2 3 1 6:7 9 6 1 3 2 6:7 6 6 0 3 3 5:10 3 REZULTATI Atletico Madrid - Rennes 3:1 (Falcao 38p., Dominguez 42, Turan 79 - Mandjeck 86) Udinese - Celtic 1:1 (Di Natale 45 - Hooper 29)

Trijumf Hapoela
Hapoel je u Tel Avivu sa 2:0 savladao Legiju, a vodstvo je Izraelcima donio Toama u 33. minuti, a sve dileme oko ove pirove pobjede Hapoela rije{io je Yadina u 74. minuti. AZ Alkmaar i Metalist su odigrali nerije{eno 1:1 u grupi G, {to je bilo dovoljno da se obje ekipe plasiraju u {esnaestinu finala EL. Maher je bio strijelac za doma}e, dok je pogodak za Metalist postigao Devi}. Be~ka Austrija je slavila nad Malmeom sa 2:0 golovima Liendla i Barazitea, ali to nije bilo dovoljno za prolazak dalje jer je Metalist imao bolju gol razliku. Brugge i Braga su podijelili bodove odigrav{i 1:1, tako da su zauzeli prva dva mjesta u grupi H. Birmingham je u utakmici iste grupe savladao Maribor sa 1:0 golom Rooneya i pobjedom se

Standard slavio u Kopenhagenu
Standard je savladao Kopenhagen u gostima sa 1:0, te tako potvrdio prvo mjesto grupe B. Standard je poveo nakon pola sata igre golom Batshuayia, {to }e se ispostaviti kao i kona~an rezultat. Hannover je na svom terenu savladao ekipu Vorskle rezultatom 3:1, mada im je za plasman dalje odgovarao i jedan bod. Vodstvo Hannoveru donio je Rausch u 25. minuti, da bi samo

PSV protiv Rapida potvrdio prolazak

Reuters

oprostio od Evropske lige. Atletico Madrid je bez ve}ih problema savladao Rennes rezultatom 3:1 i ovjerio prvo mjesto u grupi I sa 13 osvojenih bo-

dova. Prolazak dalje obezbijedili su i igra~i Udinesea kojima je i nerije{en rezultat protiv Celtica donio veliko slavlje (1:1). Gosti su poveli golom Hoopera

u 29. minuti, da bi Di Natale izjedna~io na kraju prvog poluvremena, {to je bio i kona~an ishod me~a.
A. K.

D

vorana “Juan Antonio Samaranch“ u Sarajevu. Gledalaca: 650. Sudije: Gerald Bauerfeind (Austrija) i Dejan Nikoli} (Slovenija). Strijelci: 1:0 - Lali} (35). 2:0 - Lali} (37), 2:1 - Chaibai (38). @uti kartoni: Novoselac, Kahved`i}, Lali}, [unji} (BiH), Morant (Belgija). Crveni karton: Canaris (Belgija) BiH: Omerbegovi}, Mulahmetovi}, Lali}, Novoselac, Rami}, Berak, [unji}, Kahved`i}, Vladisavljevi}, Matan, Novoselac, Vico. Selektor: Boro Matan. BELGIJA: Morant, Sababti, Chaibai, Hitou, Canaris, Tognini, Dujacquier, Rahou, Fosse, Dendane, Zougaghi, Achahbar. Selektor: Alain Dopchie. Malonogometna selekcija BiH pobijedila je Belgijurezultatom 2:1 u prvojutakmicikvalifikacija za plasman na Svjetsko prvenstvo koje se idu}e godine odr`ava na Tajlandu. U utakmici koja se igrala pred oko 650 gledalaca u dvorani Zetra u Sarajevu, oba gola za

Kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo u malom nogometu

BiH slavila nad Belgijom
Na{a selekcija je pobijedila rezultatom 2:1, a dvostruki strijelac za bh. haklere bio je kapiten Alen Lali}

Bh. tim pobjedom otvorio kvalifikacije

Foto: D. TORCHE

na{ tim postigao je kapiten reprezentacije Alen Lali}. Iako je bh. selekcija u prvom poluvremenu imala vi{e od igre, mre`e su ostale netaknute, te se na odmor se oti{lo kod rezultata 0:0. U drugomdijeluizabraniciBoreMatana su ubacili u brzinu vi{e i takva igra im se isplatila u 35. minuti, kada je gol Belgijanaca prvi put pogodiokapitenLali}. Dvadesetaksekundi kasnije vodstvo je mogao pove}ati Dra`en Novoselec, ali nijebio precizan kod izvo|enja penala. Me|utim, u 37. minuti Lali} po drugi put tresemre`uBelgijanaca i pove}avavodstvo na{e reprezentacije na 2:0. Belgijanci su uspjeli smanjiti rezultat preko Chibaija. U drugom susretu na{e grupe, [panija je o~ekivano savladala selekciju Norve{ke sa uvjerljivim rezultatom 8:0. Reprezentacija BiH svoj drugi susret kvalifikacija igra danas sa po~etkom u 17 sati.
A. K.

46

SPORT
EUROLIGA CSKA ostao stopostotan

petak, 16. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

Poznati parovi ~etvrtfinala Kupa BiH

Teletovi} sru{io i Nancy
Bh. reprezentativac je u prvom dijelu ubacio 22 poena, {to je bilo vi{e od cijele protivni~ke ekipe, dok je u nastavku susreta odigrao samo tri minute, a zatim dobio zaslu`en odmor
Nakon dva uzastopna euroliga{ka poraza Caja Laboral je svoju frustraciju izlije~ila na francuskom Nancyu, savladav{i ga s uvjerljivih 35 razlike (90:55). Ponovo je briljirao bh. reprezentativac Mirza Teletovi}, koji je u prvom dijelu sam zabio vi{e od cijele ekipe Nancya, dok je u nastavku odigrao tek uvodne tri minute i ostatak susreta zaslu`eno odmarao. Naime, Teletovi} je u prvih deset minuta sa svojih 14 poena odmah dao do znanja ko }e to biti gazda parketa, a u drugoj ~etvrtini dodao je jo{ osam poena, uz {ut 4-5 dvica, 4-9 trica, 23 slobodna bacanja, te tri skoka i jednom asistencijom. Moskovski CSKA zadr`ao je nepobjedivost u ovosezonskom izdanju Eurolige. Ruski je klub pred svojim navija~ima sru{io aktuelnog evropskog prvaka Panathinaikos s 91:75. Nenad Krsti} je sa 17 ko{eva i 12 skokova bio prvo ime kod Moskovljana, a pobjedom Unicaja je prekinula niz od ~etiri poraza u Euroligi, te je ujedno do{la na rub plasmana u Top 16. Zagreb je ovim porazom prakti~ki ispao iz takmi~enja, s obzirom na to da ima katastrofalnu ko{-razliku (138), ko ja se u slu~aju izje dna~enog omjera gleda kao uvjet za prolazak u narednu rundu. Real Madrid je savladao Partizan sa 101:83, a najbolji u kraljevskom dresu bio je Nikola Miroti} s 21 poenom i osam skokova, a odli~an je bio i Jaycee Carroll s 22 poena i tri skoka. Kod Partizana je najefikasniji sa 16 poena bio Milan Ma~van. Armani nije propustio {ansu da savlada Spirou (88:53), te da u posljednjem kolu tra`i pobjedu u Beogradu sa vi{e od pet poena razlike. Leon Rado{evi} je bio najbolji u milanskom sastavu sa 17 poena, ali se istakao i Bourousis sa 12 poena i 13 skokova.
A. MEHANOVI]

Izvu~eni su parovi ~etvrtfinala ko{arka{kog Kupa Bosne i Hercegovine, a aktuelni osvaja~ najmasovnijeg ko{arka{kog takmi~enja u na{oj zemlji [iroki Wwin ukoliko savlada Radnik iz Bijeljine (osmina finala) igra}e protiv OKK Sloboda. Sarajevska Bosna prolaz na Final Four tra`i}e preko Borca, u Mostaru }e snage odmjeriti doma}i Zrinjski i Igokea, dok }e u Mrkonji}-Gradu igrati Mladost i ^apljina. ^etvrtfinalni susreti na rasporedu su 27. i 28. decembra, a Final Four igra se 12. i 13. februara naredne godine. Parovi: Zrinjski - Igokea, Mladost - ^apljina, OKK Sloboda Radnik Bijeljina/[iroki, Borac Bosna.

Bosna protiv Borca

Mirza Teletovi}: Prava enigma za protivnike

odli~no ga je pratio i Viktor Hrjapa sa 16 poena, sedam skokova i ~etiri asistencije. Ian Vougioukas je sa 17 ko{eva bio najefikasniji kod Grka. U utakmici izme|u Galatasaraya i Olimpije pobjedu je odnijela turska ekipa i to, prije svega,

zbog bolje igre u drugom poluvremenu u kojem je gostima dopustila samo 24 poena, a krajnji rezultat bio je 80:59 za Galatasaray. Ko{arka{i Zagreba upisali su sedmi poraz u pretposljednjem kolu Eurolige, a u Areni je {panska Unicaja slavila s 82:67. Ovom

@enska ko{arka{ka regionalna liga

^elik pora`en od Partizana
Beogradska Partizan Galenika, ponajbolja ekipa na ex-yu prostorima, potvrdila epitet favorita i slavila u Zenici sa 87:61
Gradska arena u Zenici. Gledalaca: 1.500. Sudije: Bijedi}, Du{kaj i ^avara (svi BiH). Rezultat po ~etvrtinama: 19:17, 20:16, 19:23, 13:31. ^ELIK: ]orovi}, Veselovski 12, Vidovi} 5, Baji} 12, Bura 8, Tolikova 10, Risti} 19, Tavi}, Bejti} 5, Pa{i}, Rus, Solo. bTrener: Eldar Durmi}. PARTIZAN GALENIKA: Rado~aj 14, Beronja 6, Vu~kovi}, Radunovi} 2, Bu~evac, Anti} 6, Radi} 4, Pr}i} 2, [esni} 5, Gladden, Ivan~evi} 11, Dabovi} 37. Trener: Marina Maljkovi}. Ko{arka{ice beogradskog Partizan Galenike, ponajbolje ekipe na ex-yu prostorima, potvrdile su epitet favorita i do{le do pobjede u Zenici nad ^elikom rezultatom 87:61. Iako to rezultat ba{ i ne govori, do pobjede su do{le te`e od o~ekivanog, i to u fini{u, u posljednje tri minute me~a. Najzaslu`nija za pobjedu ekipe koja je u ovoj sezoni bez poraza u Regionalnoj ligi u kojoj u~estvuju klubovi iz Srbije, Slovenije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine je svakako fenomenalna Milica Dabovi} koja je ubacila 37 poena, uz nevjerovatan postotak {uta 79 posto (11/15 za dva i 4/4 za tri, te 3/4 sa linije slobodnih bacanja) uz pet asistencija, tri skoka i na njoj na~injenih sedam prekr{aja, {to je u kona~nici bio indeks korisnosti 45! Pratile su je Tamara Rado~aj sa 14 i Nata{a Ivan~evi} sa 11 poena. Kod ^elika Marina Risti} je dala 19, Monika Veselovski i Tamara Baji} po 12, a Ana Tolikova 10 uz devet skokova. U prvoj utakmici 11. kola Sloboda je u Bosanskom Novom do`ivjela i 11. poraz, i to od Hemofarma iz Vr{ca 60:67. Bolje

Konjuh do~ekuje Krivaju
U utakmicama 14. kola Premijer lige BiH za rukometa{e sastaju se: petak: Bosna Prevent - Gra~anica (19 sati), Konjuh - Krivaja (19), Leotar Sloga (19.30), Grada~ac - ^elik (19); subota: Gora`de - Maglaj (19), Prijedor - Zrinjski (19), Vogo{}a - Derventa (19).

Fenomenalna Milica Dabovi} donijela pobjedu gostima
Foto: M. TUNOVI]

od ostalih bile su Nata{a Kajtaz sa 20 i Kristina [urlan sa 19 poena. U subotu ^elik gostuje kod ekipe Radivoja Kora}a u Beogradu.
M. DAJI]

Danas polufinalni me~evi SP-a za rukometa{ice

Evropski okr{aji u Brazilu
Reprezentacija Francuske eliminisala branitelja titule svjetskog prvaka Rusiju Danska sru{ila veliki san Angole o prolasku u polufinale Norve{ka savladala Hrvatsku
Reprezentacije Danske i Francuske te Norve{ke i [panije plasirale su se u polufinale 20. svjetskog prvenstva za rukometa{ice u Brazilu. Obje polufinalne utakmice bi}e odigrane danas u gradu Sao Paolu. U prvom polufinalu sastaju se Francuska i Danska (17.15 sati), dok je drugi polufinalni duel izme|u Norve{ke i [panije na rasporedu u 20 sati. Finalni me~ igra se u nedjelju. Reprezentaciji Danske prvi put je uspjelo da se nakon {est godina kvalifikuje u polufinale `enskog svjetskog prvenstva. Dankinje su prokr~ile put u zavr{nicu SPa zahvaljuju}i pobjedi nad Angolom sa 28:23 u dramati~nom ~etvrtfinalu. Za prolaz u finale i borbu za zlato Danska }e morati pobijediti Francusku, koja je sa
Brazil pora`en od selekcije [panije
Reuters

Borac iznenadio Tatran

Rukometa{i Borca savladali su slova~ki Tatran Pre{ov rezultatom 35:31 u gostuju}oj utakmici 11. kola SEHA lige. Puleni trenera Borca Dragana Markovi}a vodili su na kraju prvog poluvremena sa 18:14. U nastavku igra~i bh. premijerliga{a ni{ta nisu prepu{tali slu~aju i na kraju su upisali pobjedu. Bio je ovo prvi poraz Tatran Pre{ova na doma}em terenu.

25:23 u bila bolja od dosada{njeg svjetskog prvaka Rusije u drugom ~etvrtfinalu. Klju~ eliminacije braniteljki titule svjetskog prvaka bila je ~vrsta odbrana Francuske, kao i strpljivost u napadu. Norve{ka, olimpijski i evropski prvak, poslije 2007. i 2009, tre}i put je zaredom u polufinalu SP-a i deveti put ukupno, nakon pobjede nad Hrvatskom u ~etvrtfinalu sa 30:25 (16:12). Norve{ka je tre}a evropska reprezentacija koja se kvalifikovala u polufinale SPa nakon Francuske i Danske, a u dvoboju za prolaz u finale igra}e sa [panijom, koja je pred 6.000 gledalaca u posljednjoj ~etvrtfinalnoj utakmici trijumfovala nad doma}om selekcijom Brazila sa 27:26 (19:17).
G. V.

OSLOBO\ENJE petak, 16. decembar/prosinac 2011.

OGLASI

47

48

OGLASI

petak, 16. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON JU OSNOVNA [KOLA O S T R O @ A C OSTRO@AC Broj: 610-722/11. Dana, 5. 12. 2011. godine. Tel.:037/531-159 - [kolski odborNa osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH („Sl. novine FBiH“, br. 34/03), ~lana 157. Zakona o osnovnom i op}em srednjem odgoju i obrazovanju (Sl. glasnik USK-a“ br. 5/04.) te na osnovu ~lana 112. Pravila JU O[ Ostro`ac Ostro`ac i Odluke [kolskog odbora 2. 12. 2011. godine, [kolski odbor na svojoj 26. redovnoj sjednici raspisuje:

Na osnovu ~lana 7. do 18. Pravilnika o radu JP Elektroprivreda BiH d.d. — Sarajevo, Odluke broj: 34-34524177/10. od 12.01.2011. godine i Odluke broj:01-0427696/2011.od 14.10.2011. godine o potrebi zapo{ljavanja novih zaposlenika, JP Elektroprivreda BiH d.d. — Sarajevo Podru`nica „Elektrodistribucija“, Sarajevo, raspisuje

OGLAS
Za izbor zaposlenika u radni odnos na neodre|eno vrijeme, na radno mjesto: 1. Stru~ni saradnik za obra~un i realizaciju.....................................................................................1 izvr{ilac u Centralnoj slu`bi obra~una i naplate u Odjeljenju obra~una Pored op{tih uslova utvr|enim zakonom, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove i to: Visoka stru~na sprema VII stepen — diplomirani ekonomista/ diplomirani in`enjer elektrotehnike — smjer energetika Poznavanje rada na ra~unaru- korisnik aplikacije Pasivno poznavanje jednog stranog jezika 2 godine radnog iskustva Mjesto rada Sarajevo 2. Referent za obra~un ....................................................................................................................1 izvr{ilac u Odjeljenju obra~una i naplate elektri~ne energije Novo Sarajevo Pored op{tih uslova utvr|enim zakonom, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove i to: Srednja stru~na sprema IV stepen — ekonomski tehni~ar/elektrotehni~ar, energetski Poznavanje rada na ra~unaru-korisnik aplikacije 1/2 godine radnog iskustva Mjesto rada Sarajevo Uz prijavu na Oglas kandidati su du`ni dostaviti: Diplomu o zavr{enom fakultetu (za ta~ku 1.) Diploma o {kolskoj spremi (za ta~ku 2.) Izvod iz mati~ne knjige ro|enih Uvjerenje o dr`avljanstvu Dokaz o poznavanju rada na ra~unaru (kao dokaz mo`e poslu`iti i svjedo~anstvo iz srednje {kole ili fakulteta iz kojeg se mo`e utvrditi da je kandidat imao predmet informatike) Dokaz o poznavanju stranog jezika za ta~ku 1.(kao dokaz mo`e poslu`iti i svjedo~anstvo iz srednje {kole ili fakulteta iz kojeg se mo`e utvrditi da je kandidat imao predmet stranog jezika) Uvjerenje o radnom iskustvu u struci Biografiju / li~ne i poslovne reference Prijavu mjesta prebivali{ta — CIPS, ne starija od 30 dana Dokumenti, koje kandidati prila`u uz prijavu, moraju biti originali ili kopije ovjerene od strane nadle`nog organa. Sa kandidatima koji u|u u u`i izbor mo`e se po potrebi obaviti usmeni intervju, radi neposrednog upoznavanja sa stru~nim i drugim karakteristikama kandidata. Svi prilo`eni dokumenti bi}e vra}eni kandidatima na njihov zahtjev, u roku od 30 dana od dana dostave obavijesti o izboru kandidata. Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Prijavu na Oglas dostaviti putem po{te ili li~no na adresu: JP Elektroprivreda BiH d.d. — Sarajevo Podru`nica „Elektrodistribucija“, Sarajevo ulica Zmaja od Bosne broj 49, sa naznakom „Prijava na Oglas“. Neblagovremene, neuredne ili nepotpune prijava ne}e se uzimati u razmatranje.

za imenovanje direktora JU O[ Ostro`ac Cazin na period od ~etiri godine. Opis pozicije direktora: a) Rukovodi radom {kole; b) Zastupa {kolu i odgovora za zakonitost rada {kole; c) Stara se o ostvarenju Nastavnog plana i programa {kole; d) Odlu~uje o raspore|ivanju radnog osoblja u {koli i vr{i ocjenjivanje njihovog rada, odlu~uje o pravima i obavezama radnika iz radnog odnosa, te u slu~aju ne ispunjavanja obaveza iz radnog odnosa izvje{tava Ministarstvo i Pedago{ki zavod; e) Podnosi [kolskom odboru izvje{taj o radu i rezultatima rada; f) izvr{ava odluke stru~nih organa i [kolskog odbora; g) Odlu~uje o pravima i obavezama radnika iz radnog odnosa; h) Informira [kolski odbor o financijskom poslovanju; i) Vr{i druge poslove u skladu sa Zakonom i Pravilima {kole. Imenovanje se vr{i na period od 4 (~etiri) godine. Svaki kandidat mora ispunjavati slijede}e uvjete: A) OP]E da je stariji od 18 godina, da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije, - da nije pod optu`bom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine (~lan IX Ustava Bosne i Hercegovine), - da nije osu|ivan za krivi~no djelo i privredni prijestup nespojiv s du`no{}u u ustanovi pet godina od pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne, - potvrdu da nije lice kojem je pravosna`nom presudom zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`noj instituciji u kojoj se kandidira (ne starija od 6. mjeseci), - da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH, - da nije ~lan zakonadavne, izvr{ne i sudske vlasti prema odredbama Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH / Sl. novine FBiH“ br.70/08), - da nema privatni ili financijski interes u ustanovi u kojoj se kandidira. B) POSEBNI: da kandidat ima vi{u ili visoku stru~nu spremu(VI ili VII stepen), te da ispunjava uvjete za nastavnika odgovaraju}e {kole, odnosno pedagoga ili psihologa i ima najmanje pet godina radnog iskustva u nastavi; sposobnost za savjesno, odlu~no i odgovorno obavljanje upra`njene pozicije; sposobnost nepristrasnosti dono{enje odluka.

K O N K U R S / N AT J E ^ A J

Uz prijavu, koja treba sadr`avati kra}u biografiju, adresu i kontakt-telefon, kandidat treba dostaviti: - uvjerenje o dr`avljanstvu, (ne starije od 6 mjeseci) - izvod iz mati~ne knjige ro|enih - uvjerenje da nije osu|ivan za krivi~no djelo, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne (izdato od nadle`nog MUP-a) - uvjerenje da nije ka`njavan za privredni prijestup (ne starije od 6 mjeseci), MUP-a USK-a, - uvjerenje da nije lice kojem je pravosna`nom presudom zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`noj instituciji u kojoj se kandidira (ne starije od 6 mjeseci, Op}inski sud) - uvjerenje o neka`njavanju (Kantonalni sud) - ovjerenu kopiju diplome o zavr{enom obrazovanju - uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu - uvjerenje o radnom sta`u u nastavi - ovjerena izjava kandidata da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije, da se na njega ne odnosi ~lan IX 1. Ustava BiH, da ne podlije`e odredbama Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH i Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH, da nema privatni ili finansijski interes u ustanovi u kojoj se kandidira. Krajnji rok za podno{enje prijave je 15 (petnaest) dana od dana zadnje objave oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.

Dobro jutro uz u Va{em domu!
SARAJEVO
Oslobo|enje, D`emala Bijedi}a 185, 71 000 Sarajevo, Tel/Fax 033/465 727

ZENICA

POSEBAN POPUST ZA PENZIONERE I RVI
DOBOJ
Dopisni{tvo Oslobo|enja, Doboj-Jug-Matuzi}i, 74 000 Doboj, Tel. 032/691 794, Fax 032/692 572

20

%
OSLOBO\ENJE

Dopisni{tvo Oslobo|enja, Bulevar Kulina bana 30-b, 72 000 Zenica, Tel. 032/ 242 342, Fax 032/243 612

NARUD@BENICA
Ime i prezime Ulica i broj Po{tanski broj Grad (op}ina)

Da, ovim se pretpla}ujem na Oslobo|enje od sljede}eg mogu}eg broja
Broj telefona/mobitela Broj li~ne karte Potpis
1 mjesec 3 mjeseca 9 mjeseci

TUZLA

Dopisni{tvo Oslobo|enja, Slatina 8, 75 000 Tuzla, Tel/Fax 035/210 426

MOSTAR

POSEBAN POPUST
ZA PLA]ANJE UNAPRIJED % pretplata do 6 mjeseci

Dopisni{tvo Oslobo|enja, Alekse [anti}a 4, 88 104 Mostar, Tel/Fax 036/581 139

6 mjeseci 12 mjeseci

10

20

%

pretplata do 12 mjeseci

TRANSAKCIJSKI RA^UNI: UniCredit bank d.d.: 3383202250044019, SPARKASSE bank DD Sarajevo: 1990490005630121, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka: 5715000000017279, POSTBANK BH DD Sarajevo: 1872000000045887 Narud`be mo`ete izvr{iti i putem na{e web stranice www.oslobodjenje.ba

OSLOBO\ENJE petak, 16. decembar/prosinac 2011.
NEKRETNINE ZAMJENA
MIJENJAM ili prodajem dvije ku}e i gara`u u ogra|enom prostoru Banja Luke i gara`u u ogra|enom prostoru veli~ine 410m2 u Centru Banjaluke za nekretnine u Sarajevu. Tel. 033/641-623 ili 063/948-440. MJENJAM dva stana 69m2 i 50m2. u Bijeljini za stan u Sarajevu. Tel. 061/440-887. IZDAJEM poslovni prostor Stari grad — manja kvadratura.Tel: 061/106-571. IZDAJEM nenamje{ten stan 75m2, na du`e vrijeme, 2 kupatila, 2 balkona, 2 lo|e, ul. Patriotske lige 46. Mob. 061/744-523. IZDAJEM garsonjeru opremljenu ul. Ohridska 3A N. Sar.Tel: 033/443-620. IZDAJEM trosoban stan Hrasno super lokacija 500KM zvati poslije 17h. Tel:033/443-031. IZDAJEM pos. prostor 125m2, centar, 86m2 i 76m2, centar. Mob. 061/573640. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru, cen. grij. bra~nom paru bez djece ili zaposlenima. Tel. 538-598 i 061/928-057. IZDAJEM namje{ten stan, privatna ku}a, poseban ulaz. Tel:062/255-827. IZDAJEM gara`u 15m2, Marin DvorTe{anjska ulica. Mob. 061/273-995. IZDAJEM dvosoban i trosoban namje{ten stan, u centru i dvosoban na Grbavici. Mob. 061/812-046. IZDAJEM pos. prostor 12m2, Ul. Patriotske lige, 150 KM. Tel. 033/211-975. IZDAJEM sobu kod [umarskog fakulteta studentici.Tel: 062/724-761. IZDAJEM jednosoban stan sa gara`om kod OHR.-a strancu ili poslovnom ~ovjeku. Tel. 061/323-347. IZDAJEM namje{tene stanove Otoka 64m2 I kat, Titova 100m2 VracaTranzit 73m2. Tel: 061/375-787. IZDAJEM povoljno dvosoban stan. Tel. 061/440-887. IZDAJEM namje{tenu trgovinsku radnju 40m2 za granap. Tel. 061/358-772. IZDAJEM dvoeta`ni namje{ten stan u privatnoj ku}i sa gara`om u blizini Centra grada. Tel: 061/812-046. IZDAJEM jednoiposoban polunamje{ten stan na Ko{evskom brdu. Tel. 033/665-243 i 062/812-055. IZDAJEM stan, ul. Donja Megara br. 30, blizu pivare. tel. 537-240. IZDAJEM tri poslovna prostora u pa pa gaj ci po vr{i ne od 20m2. tel. 061/141-676, 033/535-165. IZDAJEM sobu blizu medicinskog i gra|evinskog fakulteta. Tel. 033/205391. IZDAJEM ili prodajem jednosoban stan 39m2 potpunu namje{ten, veliki balkon 6m2, III sprat, lift, Dobrinja II, Ul. Emila Zole 4. Tel. 033/811-273. IZDAJEM prostor za nadogradnju noktiju, kozmeti~ki salon.Tel: 061/809319. IZDAJEM stan na Stupskom brdu, u blizini Penija. Tel. 033/470-741. STUDENT tra`i cimera, zasebna soba, kod Islam skog fa kul te ta. Mob. 061/958-368. IZDAJEM pos. prostor 60m2, ^ekalu{a 10. IZDAJEM ure|an poslovni prostor Radi}eva (strogi centar) pogodan za advokaturu, notara, ambulantu, zubarsku ordinaciju, predstavni{tva. Zasebno grijanje, priklju~ak za telefon, internet i kablovsku TV. Mob. 061/190012. IZDAJEM gara`u u Trnovskoj 4 Kova~i. Tel:204-678. IZDAJEM poslovni prostor od 18m2 u Centru grada. Tel:0637717-908 ili 033/214-151. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan kod Vje}nice 200KM. Tel:061/160439. CENTAR strogi ekskluzivan 52m2 dvosoban namje{ten lift novija gradnja. Tel. 0637229-600. IZDAJEM sobe za spavanje, no}enje 15KM na Ba{~ar{iji. Tel. 061/192059. IZDAJEM apartman ekstra sre|en i namje{ten za jednu osobu. Tel:061/205235. IZDAJEM prazan stan 67m2 I sprat Hrasno, ul. Antuna Branka [imi}a. Tel: 061/205-235. IZDAJEM dvosoban komforan stan, kab. cent. grij. Hrasno, P. Ribar. Mob. 061/809-336, 544-836. IZDAJEM ve}i jednosoban stan, luksuzno opremljen, novija gradnja, centar. Mob. 061/320-843. IZDAJEM gara`u, Aerodromsko naselje, A. [eremete. Mob. 061/847-959. IZDAJEM zasebnu sobu, zaposlenoj `eni, kod hotel Europa. Mob. 061/226049. IZDAJEM namje{ten troiposoban stan, 96m2, strogi centar, velika terasa, 800 KM. Mob. 063/639-691. IZDAJEM trosoban namje{ten stan, cen. grij. inter. blizu bolnice Ko{evo. Tel. 202-437, 061/226-493. POVOLJNO smje{taj za studente ili zaposlene, 150-200 KM, komplet usluga. Mob. 061/130-348. IZDAJEM komfornu sobu na Mejta{u, iznad pijace Markale, `enskoj osobi. Tel. 225-747, 063/947-075. IZDAJEM gara`u, privatna ku}a, na Grbavici I. Mob. 063/639-213. IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, Ko{evsko brdo, 350 KM, grijanje uklju~eno. Mob. 061/229-607. IZDAJEM dvosoban stan u Hrasnom. Tel. 643-515. PRODAJEM trosoban stan 71 m2 + dvije lo|e i balkon. 1950 km/m2. Ulica A.[a}irbegovi}a 82/3. Tel: 033/647525. MEJTA[,stan 32 m2, 2 sprat, 70 000 KM mob 065/633-825. PRODAJEM stan na Ilid`i-Pejton, 37 m2+balkon, drugi sprat. Cijena 1.500 KM po m2. Tel: 061/198-642. POLJINE zemlje sa vodom prilazom i strujom 10 duluma. Tel. 066/669-696. MALE[I]I prodajem dva duluma vo}nja ka uz put Me le {i}i Ili ja{. Tel:066/722-576. POVOLJNO prodajem stan u Hrasnici 54m2.Tel:062/229-672. PRODAJEM ku}u u izgradnji Vrelo Bosne sa svim papirima. Tel:062/225012. PRODAJEM dvosoban stan 44m2 kod Mu zi~ke {ko le. 78.000KM.Tel:033/442-998 i 062/139085. PRODAJEM dvosoban stan 53m2 Ko {ev sko brdo Bra}e Be gi}. Tel:033/442-998 i 062/139-085. PRODAJEM dvosoban stan Vraca ul. Do boj ska 1. sprat 75.000KM. Tel:062/139-085. STAN, Ciglane, 60m2, 73m2, 80m2. Mob. 061/299-911. STAN Centar, 66m2, ul. Patriotske lige, 77m2, Bolni~ka. Mob. 061/299-911. STAN na M. Dvoru, Kralja Tvrtka br. 14/3 od 77m2. treba manja opravka. Tel. 058/483-561. PRODAJEM povoljno dvoiposoban stan 65,20m2 I. Engela ^engi} vili2. Tel065/294-840. PRODAJEM 2,5 dunuma zemlje na autoputu Sarajevo — Bla`uj, uz samu cestu. Mob. 061/085-792. DOLAC Malta, Paromlinska dvosoban stan 63m2 sprat 6, u odli~nom stanju, dva bal ko na. vl.1/1 hi tno.Lo`ioni~ka trosoban stan 72m2 dvostran 19. sprat cijena 107.000 KM, hitno.Tel:061/139-592. KO[EVSKO brdo, Bra}e Begi}, prodajem dvosoban stan 53m2. Mob. 061/146-298. ^ENGI] Vila, 64m2, Otoka, 71m2 devastiran, Dobrinja, 55m2, 68m2, 88m2, Grbavica, 48m2, 73m2, 131m2, centar, 86m2, 120m2, Alipa{ino polje, 53m2, 64m2, 71m2, Novo Sarajevo, 32m2, Isto~no Sarajevo, 44m2, 60m2, 80m2, Pofali}i, 40m2. Mob. 061/375-787. PRODAJEM stan, ili mijenjam za Beograd, ul. Zagreba~ka 2D, drugi sprat, 64m2, CG, 2 balkona, podrum. Tel: 061/495-660. PRODAJEM trosoban stan u novogradnji na Stupu, ugrun}en, cijena 1m2 — 1.500 KM sa PDV-om. Mob. 061/548-023. CENTAR, dvosoban 65m2 i jednosoban 42m2, spojena sa ogra|enim balkonima 12m2, novogradnja sa eta`nim grijanjem, cijena po vi|enju i dogovoru. Mob. 061/352-112. NA BA[^AR[IJI prodajem poslovni prostor kod taxi {tanda, 35m2, glavna ulica, prizemlje. Mob. 061/745-525.

MALI OGLASI
PRODAJEM Kiseljak vikenciju sa 2200 oku}nice pod vo}em.Tel.033/647851 i 061/501-515. HRASNO dvosoban tan 58 m2 prvi kat ~etverokatnica mo`e i gara`a. Tel. 061/555-949. PRODAJEM 2 dunuma zemlje orani ca i vo}njak kod Had`i}a. Tel. 063/717908. PRODAJEM ili mijenjam ~etverosoban stan u centru, kod Vje~ne vatre, za jednosoban ili dvosoban uz doplatu, Centar. Mob. 061/252-663. BJELAVE 50m2, 1 kat, dvosoban, 2 strane, plin, fix. 95.000 KM. Mob. 061/148-810. STAN, ^obanija, 84m2, I kat. Mob. 061/299-911. STAN Centar, ul. M. Tita, 147m2 i 121m2. Mob. 061/299-911. DAL MATIN SKA — cen tar, stan 121m2/2.500KM, visoko prizemlje, mogu}a kombinacija stambeno poslovna. Tel. 033/221-533. STARI Grad kod Vodovoda 30m2, 4 sprat, mogu}nost pro{irenja za jo{ 30m2, 75.000 KM. Mob. 061/148-810. STARI Grad kod Po{te 50m2, kao nov i dozvola za pro{irenje za jo{ 50m2, 155.000 KM. Mob. 061/484-505. BRANILACA grada, kod BKC 80m2, 2 kat, renoviran. Mob. 061/484-505. STAN, Grbavica, 94m2, I kat, 68m2, ul. E. [ehovi}a. Mob. 061/299-911. KU]A, Kova~i, 150m2 + gara`a na 300m2 placa. Mob. 061/299-911. DOBRINJA IV, 76m2, troiposoban, renoviran, 1.350 KM/m2. Mob. 061/484505. DO BRI NJA, 89m2+ba {ta, 1.500 KM/m2. Mob. 061/148-810. CENTAR, Titova, 120m2, 4 kat, lift. Mob. 061/148-810. TITOVA 143m2, 3 kat, petosoban, pl. grijanje, 2.450 KM/m2. Mob. 061/148810. ALIPA[INO, trosoban, I kat, useljiv, bez ulaganja, 1.400KM7m2, mogu} poslovni. Mob. 061/350-448. NAMJE[TEN trosoban stan u privatnoj ku}i na Ilid`i pored Termaln rivijere.Tel: 061/319-589. ^ENGI] VILA Grada~a~ka dvosoban stan od 54m2 sa centralnim grijanjem, ci je na 1650m2 fiksno.Tel:061/893-105. PRO DA JEM plac 900m2 u Ned`ari}ima Branislava Nu{i}a.Tel. 061/191-521. PRODAJEM stan u Centru Sarajeva kdo BBI 130m2.eta`no.Tel:033/217-158 i 066/898-703. BREKA Himze Poljine 90m2. Tel: 061/205-235. OREBI] ku}a 130m2 +600m oku}ice. Tel:061/205-235. NEUM stan 55m2 Dalmatinska 1, Tiha luka, 30m od mora 55000 Eur.Tel. 061/205-235. ALIPA[INO polje Trg Nezavisnosti 75m2 II sprat. Tel: 061/205-235.

49

^ENGI] VILA, kvadrant 60m2 ul. Fetaha Be}irbegovi}a. 1.6.kat. Tel: 061/205-235. DANIJELA Ozme, 160m2, 2 kat. Mob. 061/484-505. CENTAR, kod pijace Markale, 111m2, 2 kat, 2.400 KM/m2. Mob. 061/148810. CENTAR u`i stan 52m2 dvosoban lift parking kvalitetan novija gradnja. Tel.0637229-600. PRODAJEM zemlju ili mjenjam na Trebevi}u. Tel:066/119-005. JOSIPA Vanca{a, 120m2, 3 kat, 2.400 KM/m2. Mob. 061/484-505. ALEKSE [anti}a, centar, 100m2, 2 kat, 2.200 KM/m2. Mob. 061/148-810. GRBAVICA, 94m2, troiposoban, 1 kat, renoviran. Mob. 061/148-810. KU]A, Bjelave, 160m2, nova, 230.000 KM. Mob. 061/148-810. KU]A, Skenderija, 200m2+500m2 zemlje, za investitore. Mob. 061/148810. RAJLOVAC, privredni objekti na 4.000m2 zemlje. Mob. 061/484-505. ZEMLJA, Ni{i}i, 5500m2, fik. 35.000 KM. Mob. 061/484-505. KU]A, Bjelave, 64m2+110m2 ba{te. Mob. 061/148-810. BA[^AR[IJA Kova~i novija gradja 73m2 dnevna 2 spava}e 2WC kuhinja. Tel. 00381638383253. POVOLJNO prodajem stan u Hrasnici. Tel: 062/229-677. BREKA, 52m2, sa ba{tom, prodajem-mijenjam za manji, uz dogovor. Mob. 061/183-433. PRODAJEM radnju u centru grada, vlasni{tvo, potpuno adaptirana, zagarantovan promet za sve mogu}e djelatnosti. Mo`e izdavanje na du`i period. Mob. 062/790-547. PRODAJEM pos. prostor 14m2, Ciglane i 56m2 centar. Mob. 061/573-640. PRODAJEM apartman u Neumu 46m2 i 46,50m2. Mob. 061/573-640. PRODAJEM vikend-ku}u 330m2, Jablani~ko jezero i ku}u u ]elebi}u 476m2, 171. Mob. 061/573-640. PRODAJEM gra|. zemlji{te 10.229, pored samog puta prema Kiseljaku. Mob. 061/573-640. PRODAJEM stan 110m2/fiksno 3.000 KM/m2, u strogom centru grada kod Katedrale, ul. Jeli}a. Mob. 061/200393. PRODAJEM 1.100m2 zemlje kod Had`i}a — Dupovci, sve komunalije i po mo}ni obje kti, po vo ljno. Mob. 061/319-206. PRODAJEM ku}u u Pofali}ima, 2 trosobna stana, radnja, sve 1/1, 140.000 eura. Mob. 063/318-796. PRODAJEM ku}u kod Fabrike duhana Pofali}i 2 trosoban stana radnja. Tel: 063/318-796. STAN 111m2 III kat M. Dvor vrazova. Tel:061/188-846. KU]U u nizu sa gara`om i ba{tom 129m2 Mus ta fe Bu su lajd`i}a. Tel:061/188-846.

POTRA@NJA
POTREBAN stan do 60m2, namje{ten, Grbavica-Otoka, na dvije godine. Mob. 061/031-330. AGENCIJI Palma potrebni stanovi u zgradi prazni i opremljeni za iznajmljivanje za provjerene i ozbiljne klijente kao i za prodaju poznatim kupcima. Tel: 061/145-853. AGENCIJI potrebni stanovi za izdava nje i pro da ju, li jen ti po zna ti.Tel:061/360-084. AGENCIJI potrebno vi{e stanova u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061/437732 i 061/214-306. POTREBNO vi{e stanova praznih namje{tenih za prodaju i izdavanje. Tel. 062/200-777 i 033/203-127. POTREBNO vi{e praznih i namje{tenih stanova i ku}a za iznajmljivanje.Tel: 061/214-306 i 061/437-732. POTREBAN stan za unajmljivanje garsonjera ili jednosoban u Centru ili Stari Grad. Tel: 061/589-092.

PONUDA
IZDAJEM poslovni prostor 43m2, [entada, pogodan za razne namjene. Mob. 061/344365.

IZDAJEM poslovni prostor 43m2, P.C. [entada, izlog staklo, prizemlje, centralno grijanje prva tri mjeseca popust 50%. Tel:061/344-365. NOVA Breka, izdajem luksuzno opremljen trosoban stan. Mob. 061/160609. IZDAJEM namje{tene stanove: ^engi} Vila, Vraca, trenzit — 73m2 i Titova — Centar 100m2. Mob. 065/294-840. IZDAJEM vikendicu na Jahorini, ekstra lokacija. Mob. 066/136-470. IZDAJEM dvosoban stan na Alipa{inom polju, B-faza, namje{ten. Tel: 061/842-989. GRBAVICA, dvosoban namje{ten stan, cen. gr. blind vrata, u zgradi, studentima-ostalim. Mob. 062/737-506. IZDAJEM namje{ten jednosoban stan, sa grijanjem, G. Breka. Mob. 061/203473.

PRODAJA
PRODAJEM ku}u na Butmiru, na ~etiri eta`e, 622m2, pogodno za tri porodice, sa velikim poslovnim prostorom i oku~nicom 600m2, papiri 1/1, hitno i povoljno. Mob. 066/854-161.

PRODAJEM poslovni prostor 62m2, u strogom centru, pogodan za ordinacije, kancelarije i sl. Mob. 061/344-365. TUZLA ku}a kod Jalske d`amije dvojna dva ulaza, dva dvosobna stana, dvije garsonjere, ~etiri gara`e 70m2 terasa, 550m2 ba {te, ci je na 500.000 KM.Tel. 070/232-507, Mob. 062/010842. MOJMILO, prodajem trosoban konforan stan, 83m2, cijena 1.500m2. Mob.062/153-267.

50

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
NEKRETNINE
TEA pe}, 2 KW, po vo ljno. Mob. 063/918-909. PRODAJEM pe} na ~vrsto gorivo Emo.Tel:065/236-325. PRODAJEM {iva}e ma{ine Bagat ru`a Singer i pfaff u koferu na 2. rate uz garanciju. Mob. 061/145-504. PRODAJEM knjige ljekovito bilje Zlatka Gurskija. Mob. 062/788-739. KOLEKCIJA 503 topografske karte BiH. 1:25.000. Najbolje dosada{nje karte VGI/JNA. Tel. 032/244-417. ATLAS, Britanica, cijena 100 KM. Mob. 061/274-450. TA PE] 4 za 150 KM 2 plinske kamin pe}i 300 KM. Tel: 534-992. PRODAJEM rakiju jabukova~u 50 stepeni na veliko 12 KM ~ista. tel. 061/249-631. AGREGAT za struju 4,5 kw lamborgi ni ben zin, pro fe si onal ni. Mob. 061/130-348. GRIL za pe~enje pili}a, plin, plata za ro{tilj-plin. Mob. 061/375-168. PRODAJEM pe~ za cen. grijanje na drva i ~umur, sa bojlerom, ja~ina 35kw. Mob. 061/182-128. NOVA mala kada unipromet komplet sve ima. Tel. 033/228-710. RADNA stolica povoljno. Tel. 061/926041. VE[ ma{ina stara 3 godina ispravna Bira 130KM. Tel:061/205-235. DAJEM instrukcije matematike i fizike. Tel:061/914-014. i 033/204-453. PRODAJEM novu cnru mu{ku torbu od prave ko`e nosi se prekoramena.Tel:061/709-772. PRODAJEMO prvoklasni doma}i med ka du lja ci je na Sa jam ska.Tel:061/713-410. IN VA LID SKA ko li ca ras klo pi va 100KM i plinska pe} na dimnjak 50KM. Tel.066/687-703. NOVE mu{ke duboke cipele, modernog dizajna, Italija, br. 42, povoljno, 20 KM. Mob. 061/709-772. PRODAJEM Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate. Mob. 061/323906. PRODAJEM Singer pleta~u ma{inu ili mijenjam za {iva~u ma{inu. Mob. Mob. 062/571-120.

petak, 16. decembar/prosinac 2011.
INSTRUKCIJE iz matematike osnovcima i srednjoskolcima. Sarajevo. Tel. 062/ 672- 858. TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu, original daljinski za sve TV aparate. Tel. 650-867, 061/188-410. PROF. francuskog, sudski tuma~, prevodi s ovjerom, instrukcije, maturski... Mob. 061/480-069. ENGLESKI poduka-instrukcije, za sve uzraste, mo`e dolazak ku}i, profesorica u mirovini. Mob. 061/139-768. VR[IM prevoz selidbe, veliki kombi. Tel. 062/226-665. MONTER centralnog grijanja radi instalacije za centralno grijanje. Tel: 061/552-556. IZRADA i monta`a namje{taja kuhinja, plakara polica. Tel.0627466-093. VODOINSTALATERSKA radnja radi adaptacije kupatila i opravke. Tel. 065/733-400. Kerami~arske usluge, moleraj postavljanje elektro instalacija i laminata. Tel: 062/466-093. Molerske usluge kre~enje stanova 1-sobni 120KM. Tel:062/073-760. KERAMI^AR. Tel: 061/811-793. KU CAM tek sto ve na ra~una ru. Tel:061/211-606. ZIDARSKO-tesarski radovi: zidanje, maltanje, {alovanje, betoniranje, povoljno. Mob. 062/134-827, 033/241-465. MOLERSKI radovi uredno kvalitetno.Tel: 062/127-525. NJEMA^KI advokata iz BiH zastupa u svim pra vnim stva ri ma u BiH.Tel.061/537-739. MOLERI-profesionalci nude usluge: gletovanje, moleraj, boje stolarija, tapete, radijatori, i sve drugo po dogovoru. Mob. 061/219-768, 033/456-979. SERVI SI RA NJE i umre`ava nje ra~unara, instalacija windowsa. Tel: 062/654-140. PREVOZ stvari, namje{taja i ostalog ve}im kombijem radna snaga, povoljno. Tel.066/687-703. DAJEM instrukcije iz matematike za sve {kole i fakultete. Tel. 061/534-231. PRI^AJTE engleski obuka i vje`be govornog engleskog u svim prilikama. Tel. 061/519-089. POPRAVLJAM TV svih modela profe si onal no i na va {oj adre si. Tel. 033/653-311, 062/199-199. OBAV LJAM po slo ve zi dar ske, kre~enje, malterisanje i ostalo po potrebi. Tel: 061/382-219. POVOLJNO i kvalitetno postavljam sve od rigipsa. Mob. 061/545-888. INSTRUKCIJE iz matematike, efikasno. Dolazak na adresu. Mob. 062/916472 i 062/391-715. TAPETAR, dekorater povoljno presvla~i namje{taj u radioni ili kod vas uz garanciju. Tel. 033/718-405, 061/156728 i 061/926-560. MOLERSKI radovi uz potpunu za{titu ljepljivim trakama i podnim najlonima. Mob. 061/606-441. INSTRUIRAM |ake i studente na Alipa{inom polju. Mob. 0617157-991. NJEMA^KI jezik, instrukcije i prevod, kucanje radova na ra~unaru. Tel. 523-998 i 061/863-559. VKV stolar vr{i opravke stolarije, tapaciranog namje{taja, roletni itd. Mob. 061/863-740. SERVIS ra~unara „AKI“ Grbavica instalacija, nadogradnja.Tel. 061/545375. STAKLARSKA radnja „Edo“, izvodi sve staklarske radove, te uramljuje i oprema slike, H. Kre{evljakovi}a. Tel. 033/221-902, 061/130-034. EFIKASNO i uspje{no, instrukcije iz matematike, dolazak na adresu. Mob. 062/916-472, 062/391-715. BRAVARSKI radovi, dolazim na adresu, ugradnja i popravka brava, gara`nih vra ta i blin di ra nih. Mob. 061/233-078. OBAV LJAM zi dar ske ra do ve, kre~enje i sve ostalo po potrebi. Tel: 061/382-219.

OSLOBO\ENJE
SJE]ANJE

ZAPOSLENJE
POTREBAN konobar sa poznavanjem engleskog jezika za rad u hotelu stalni radni odnos. Tel. 061/135-286 ili 063/999-199. POTREBNI radnici u auto-praonici na A. Polju. Mob. 061/172-518. ZAPO^NITE biznis proizvodnjom nekog od 50-tak alkoholnih pi}a, prva doma}a bro{ura. Tel. 032/244-417. SAMOZAPOSLENJE proizvodnjom eteri~nih ulja i stotinjak proizvoda, knjiga „Eteri~na ulja“. Tel. 032/244-417. ZAPO^NITE posao knjigom „Vodi~ malih biznisa sa 2.500 ideja“, knjigama DC-u. Tel. 032/244-417. POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju [vedske kozmetike, zarada minimalno 30%+kreditiranje+stimulacija, besplatno u~lanjenje. Mob. 063/036-955. POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju [vedske kozmetike, zarada minimalno 30%+kreditiranje+stimulacija, besplatno u~lanjenje. Mob. 062/940-550. ^UVALA bi i opslu`ivala iznemoglo lice. Tel. 0627569-444.

PRODAJA
KU]U u Pofali}ima ul.Humska sa 2 stana svaki po 100m2 i 2 poslovna prostora mo`e i pola ku}e. Tel. 061/188846. TROIPOSOBAN stan 78m2+parking mjesto III kat Taba{nica. Tel. 061/188846. STAN ~etvorosoban 117m2 II kat +parking mjesto M. Dvor Kotromani}a. Tel: 0617188-846. PRODAJEM-izdajem gara`u, Pofali}i, preko puta tramvajske stanice. Mob. 061/497-592. PRO DA JEM-iz da jem ga ra`u, Kranj~evi}eva ulica (za manje automobile). Mob. 0617188-270. PRODAJEM troiposoban stan 77m2 XIII kat ul. Kolodvorska kod Hitne pomo}i.Tel.061/188-846. PRODAJEM ku}u u izgradnji Vrelo Bosne sa svim papirima uredni.Tel. 062/225-012. NOVOGRADNJA ul. Parolinska ^engi} Vila stanovi. Tel. 062/264-379. PRO DA JEM je dno so ban stan 29m2/1sprat, et. grij. Logavina, 2.200 KM/m2. Mob. 061/702-881. STAN 35 m2 preko puta stadiona Ko {e vo na pro da ju 6sprat. Tel: 066/510-328. DVOSOBAN prizeman stan 67m2 za 85.000 KM ul. Avde Jabu~ice 39. Tel: 033/534-992. PRODAJEM jednosoban stan, ustakljena lo|a, 42m2, I. Andri}a 7/14. Tel. 033/524-809. BA[^AR[IJA, prodajem ku}u. Tel. 665-966 i 061/199-845. PRODAJEM stan na ^engi} Vili od 54 m2 na V spratu renoviran 061/370-207. PRODAJEM gara`u, Dobrinja, povoljno, N. Petrovi}a 10. Mob. 061/847959. PRODAJEM stan na Vi{njiku 32 m2 na prvom spra tu 73.000 KM. Tel.061/370-207. PRODAJEM stan kod Medicinskog fakulteta od 52 m2 na III spratu sa liftom. Tel.061/370-207. STAN na Grbavici od 94m2 na I spratu renoviran. Tel. 061/370-207. STAN na Vi{njiku od 50m2 na prvom spratu. 105.000 KM. Te. 061/370-207. STAN u Marcela [najdera (Ko{evo) od 69m2 na II spratu. Tel. 061/370-207. ILID@A-Lu`ani, tro so ban 69m2, ugra|ena kuhinja, plakari, grijanje, balkoni, 1.500 KM/m2. Mob. 061/398106. TRG Heroja, 36m2, IX kat, ul. Azize [a~irbegovi}, 50m2, XV sprat, A. Benca, 52m2, IX kat. Mob. 061/724-504. PRODAJEM stan 69m2, X sprat, A. polje, C faza. Mob. 061/537-152. PRODAJEM ku}u Kova~i Halilba{i}a Stari grad Sarajevo. Tel: 061/620-000. AERODROMSKO 54m2, [. pand`e, 1 sprat, komplet renoviran, 2 balkona+gara`a, 85.000 KM. Mob. 061/247177. PRODAJEM stan na Grbavici jednosoban 37m2 prvi sprat adaptiran cijena po dogovoru. Tel. 062/920-814. SOKOLOVI] kolonija, na tri eta`e, gara`a, ba{ta, 120.000 KM. Mob. Mob. 065/061-966. CENTAR, blizu Austrijske ambasade, troiposoban 84m2, VP, gara`a, 215.000 KM. Mob. 065/061-966. VRACA, ku}a sa 3 stana, pl. grij. 600m2 oku}nice, 110.000 KM. Mob. 065/061-966.

VOZILA
VOLVO S-80 2. ot 2001. 170.000 savr{eno stanje, registrovan do septembra 2012. 11.000 KM. Tel: 061/244-983. PRODAJEM XI BMW - pogon 4x4, 2003. god., mjenja~ automatik i manuelno na ameri~kim tablama. Cijena 12.500KM. Mob: 061/172-518. KARAVAN mercedes 123D, 1984. god. u odli~nom stanju, registrovan 5+2. Mob. 063/879-720 OPEL vectra, 2.2 DTI 130 ks. 2002, ful oprema koza, memori sjedista, nova bos pumpa, navigacija, alu felge, tempomat, registrovana do kraja juna. Hitno, 061/890-430. FIJAT DUKATO 2,5 d. kombi ispravan 1.200 KM. Tel. 066/687-703. RENAUL cady, 2002. god. pre{ao 119.000 km. Mob. 061/507-756. MAZDA 323 F, 2001. god. 1,6, 16V, ful oprema, metalik siva. Mob. 061/221668. LAN DRO VER du gi ben zi nac u odli~nom stanju-gara`iran 1973. za 15.000 KM sa rez. djelovima. Tel. 058/483-561. PRODAJEM [kodu Oktaviju, TOUR 1.9.TD(90, KS 2009.Tel. 061/101-899. TOYOTA Yaris 2008. produ`ena, 20.000 km, klima, 16.000 KM. Mob. 061/080-330. JUGO skala 55, godina 90. registrovan do 4/2012. cijena po dogovoru. Mob. 061/374-716. PRODAJEM Golfa dvicu 1990 godina 1600 kub. 59 ks. benzinca registrovan u oktobru. Tel. 033/536-765. i 061/134-544. PRO DA JEM XIBMW-po gon 4x4 2003 god.Tel:061/172-518. PRO DA JEM Nis san 1,6 Sanny odli~om stanju povoljno. registrovan do 27.9.2012. Tel: 061/275-666. PRODAJEM za golfa 2,3,4 alnaser altenator i za ostala vozila mo`e i monta`a. Tel. 033/531-996 i 062/693-470.

ABDULAH ARSLANAGI]
16. 12. 1998 - 16. 12. 2011.

dipl. ing. ma{instva

USLUGE
„VITALIS“, ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948

Supruga Bisera, k}erke Selena i Nadina sa porodicama
7716

IZNAJMLJUJEM stolice i stolove za razne namjene, cijena do 20kom — 1,5KM, a 20 stolica i vi{e — 1KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/563292. NUDIMO povoljno vo|enje svih knjigovodstvenih poslova za privredna dru{tva (proizvodnja, trgovina, usluge) i samostalne poduzetnike. Mob. 061/160-020. PROFESOR engleskog daje instukcije, cijena 1 ~as/10 KM, radim prevode. Mob: 061/654-941. POVOLJNO vr{im selidbe, prevoz robe kombi mercedesom. Radna snaga po dogovoru. Mob. 061/563-292. KOMBI mercedesom najpovoljnije vr{im selidbe i prevoz robe. Mob. 063/121-524. MOLERSKE usluge kre~enja, stnaova 1-sobni 120 KM2-sobni 200 KM 3-sobni 300 KM. Tel: 062/073-760 i 033/630-332. MATEMATIKA, instrukcije za sve {kole i fakultete. Mob. 061/800-259. ELEKTRI^ARSKE usluge: TEA pe}i, el. pe}i, bojleri, indikatori, lusteri, pla fo nje re, in sta la ci je, itd. Mob. 061/048-497. POSTAVLJANJE svih vrsta parketa sa ma{inskim obradama i lakiranjem. Mob. 061/827-492. NAJJEFTINIJE u gradu iznajmljujem stolice i stolove za sve prigode. Mob. 063/121-524. ELEKTRI^AR — vodoinstalater radi nove i popravlja stare instalacije (eko plastika, sanitarija, servis bojler, el. pe}i, indikatori, osigura~ke kutije, sklopke itd. Mob. 061/132-149. VODOINSTALATER vr{i opravke, ugradnja novih instalacija i novih sanitarija. Mob. 061/389-112. TAPETAR VK radi sve poslove, tapetarske struke, dolazi na adresu besplatno. Tel. 240-895, 062/909-306. TEPSER S.O.D. profesionalnim ma{inama ~istimo: namje{taj, unutra{njost auta, tepihe (rese), itisone i kamene podove (za{tita). Mob. Nib, 061/524461, 033/200-003. INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike i fizike, na Ilid`i, ~as 6 KM. Tel. 621-976. SERVIS zdravlja, uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, muhe, stjenice, komarce i mi{eve. Mob. 062/136-248 i Tel. 033/219-761.

SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob. 061/482-882.

„DOM VITALIS“, smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172-948.

KUPOVINA
KUPUJEM papire saobra}ajnu od kamp prikolice ili sli~nu rashodovanu Tel. 061/224 -104 KUPUJEM staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu obveznice, dionice, isplata i dolazak na adresu u FBiH i RS, prodajem certifikate povoljno za otkup stanova. Tel: 061/175-237. KUPUJEM nekretnine u Sarajevu ili posreduje uz 3% proviziju pri prodaji. Tel. 654-793. KUPUJEM deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice firmi, fondova, najbolje pla}am. Isplata i dolazak odmah. Mob. 061/264-364. KUPUJEM lomljeno zlato, dukate, {oravne i sve predmete od zlata, najbolje pla}am, isplata i dolazek odmah. Mob. 062/788-739. KUPUJEM stan na relaciji Ba{~ari{ja —Otoka jednoipsoban ikli dvosoban. Tel: 061/106-571. KUPUJEM suvenire sarajevske olimpijade, razglednice, nov~anice i ostalo. Tel. 033/456-505. KUPUJEM umjetni~ke slike, starih slikara ulje, akvarel i pastel. Tel: 062/969693. KUPUJEM mjenja~ konbija T2. Tel: 061/367-103. KUPUJEM staru deviznu {tednju Jugo i Privrednu banku, isplata odmah. Mob. 066/723-731. KUPUJEM stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Mob. 061/323-906. KUPUJEM umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove zidne, |epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033/456-505 i 061/214-405. KUPUJEM kuku za Audi 80-B4, 92. god. Mob. 063/121-524.

MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih-lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604.

OSTALO
PRODAJEM 20m2 mermera 3 milimetra debljine. Tel:061/382-219. PRODAJEM nova invalidska kolica, cjena po dogovoru. Zvati svakim danom 8 do - 13 sati, na 061/199 328. PRODAJEM izra|ene drvene bebestubi}i od bijelog bora za drvena gazi{ta. Tel. 061/224-704. PRODAJEM dviej TA pe}i ~etvorke sa postoljem 150KM. Tel. 062/483-037 ili 033/200-696. PRODAJEM 16 knjiga Ivo Andri} Novelova 300 KM. Tel. 532-497. PRODAJEM termoakumulacionu pe} trojku. Tel:063/864-775. ZI DNO ogle da lo 200x75. Mob. 066/973-852. PRODAJEM preparirano mladun~e TIGRA, cijena po dogovoru. Tel: 061/275-440. PRODAJEM {iva}u ma{inu Singer starina povoljno. Tel:061/909-320. PRODAJEM nov njema~ki kompresor 150 l, trofazni. Mob. 061/191-521. PRODAJA drva i uglja. Tel:061/247186 i 061/785-535. PRODAJEM vrata 80x200+50cm 2 kom.90x200+50 cm 1kom, i prozore. Mob: 061/869-396. PRODAJEM uvezane revije Bosna, Globus, nacional.Tel:524-973. PRODAJEM stomatolo{ki RTG aparat Kgenus Gotzen 2007. ispravan. Tel: 061/789-290.

ALU @ALUZINE 20KM/m2, trakaste zavjese 20KM/m2, ALU i PVC roletne, platnene roletne, tende, cijena sa ugradnjom. Tel. 033/211-484, 033/767-995 i 061/131-447.

MIKADO d.o.o., `aluzine trakaste i panelne zavjese, platnene, ALU i PVC vanjske roletne, harmonika i blindo vrata. Tel. 033/655-600, 062/170-248.

KIRBY dubinsko usisavanje usisavanje pranje i ispiranje svi vrsta tepiha namje{taja, auta pranje porala i generalna spremanja stanova i firmi, 1 sat/5 KM Tel. 061/350-688.

KOMBI prevoz: selidbe, klavire, kabaste stvari, radna snaga po dogovoru. Mob. 061/841-309.

POVOLJNO — vanjske roletne, aluminijske `aluzine, trakaste zavjese, harmonika vrata i PVC-re hau sto la ri ja. Mob. 061/214-303. ELEKTRI^AR vr{im izmjenu starih instalacija i monta`u nove satestom. 061/552-628 TAPETAR-dekorater povoljno presvla~i,popravlja i pravi novi namje{taj uz vas izbor 400 dezena mebla sa garancijom.033/718405, 061/156-728, 061/926-560 SA NI TET SKI pre voz pa ci je na ta BiH/EU rad medicinske sestre u kuci www.pa ra me dic.ba.061/227- 097, 063/844-444,

TEHNIKA
PRODAJA mobitela, novih i kori{tenih, najjeftinije cijene, www.pacomoby.ba. nokia, samsung, soni, ericsson, ig.htc.ap ple in pho ne.Mob. 062/695-695.

RAZNO
PO KLA NJAM `en ku nje ma~kog ov~ara sa pedigreom. Tel. 070/241-923 i 062/858-103.

OSLOBO\ENJE petak, 16. decembar/prosinac 2011.
POSLJEDNJI POZDRAV mom dragom drugu SJE]ANJE na na{eg dragog prijatelja SJE]ANJE na na{eg dragog

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

51

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga i dobra

ANKICA IBRULJ, ro|. GALOVI] ADNANA (TEUFIKA) RED@EPOVI]A
2009 — 2011.

ABDULAHU OSMANAGI]U
Njegovi veliki prijatelji Fiko [., Almasa
7710

BE]IRA HON\U
Va{a plemenitost, spremnost na pomo} svake vrste i dobronamjerni savjeti krasili su Vas, kao ~ovjeka, i takvog }emo Vas se sje}ati. Porodica Hasana Pa{i}a
7697

preminula 15. decembra 2011. u 87. godini. Sahrana }e se obaviti u petak, 16. decembra 2011. godine, u 14.30 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: k}erka Jasminka, unuci Vanja, Gordan, Vedran, Jelena i Zoran, praunuke Lana i Lea, zet Slavko [anti}, snahe Slavica i Belma, porodice Ibrulj, [anti}, Novakovi}, Hercog, Had`iali}, Omerovi}, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti, Ul. br~anska br. 14/VIII, Otoka.
000

SJE]ANJE Danas se navr{ava sedam tu`nih dana od smrti na{e drage bake

Ni{ta ne mo`e da zamijeni njegovu predanost porodici, vedrinu i dobrotu kojom nas je obasipao. Tetka Nad`a i ro|ak Hajdar
161

POSLJEDNJI POZDRAV dragoj baki

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

ANKICI IBRULJ
dr. sci. @ELJKE BJEL^I]
Hana, Vanja, Amila, Alina i Tea
7708

MILOJE (SREDE) NOVAKOVI]
preminuo 14. decembra 2011. u 73. godini. Sahrana }e se obaviti u subotu, 17. decembra 2011. godine, u 12.30 sati u Sarajevu na gradskom groblju Sveti arhangeli (kod pijace Ciglane). O`alo{}eni: supruga Nade`da, sinovi Mladen i Boris, sestre Milica i Milena, unuci Sara, Nikola i Filip, snahe Dragana i Danka, porodice Novakovi}, Bosilj~i}, Rudi}, Lak~evi}, Drljevi}, Lazarevi}, Kurte{, Pandur, Babi}, Furlan, Krekovi}, Nikoli} i Su{ac, te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji.

Porodice Selimi} i Omeragi}
165

POSLJEDNJI POZDRAV

[esnaestog decembra 2011. navr{avaju se 4 godine od smrti na{eg dragog i voljenog

Devetnaestog decembra 2011. navr{ava se godina od kada nije sa nama na{

teta DU[ANKI

RIZAHA (OSMANA) KURTALI]A
Sa ljubavlju i ponosom ~uvamo Te od zaborava. Tvoji: supruga Zekira, sin Riad, k}erka Naida, snaha Alija, zet Senad, unuka Danija
030

Ku}a `alosti: Trg heroja br. 22/III.
000

Tu`nim srcem obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

DRAGAN [ELEDA
1948 — 2010.

Pomen }e se odr`ati u subotu, 17. decembra 2011. godine, u 12 ~asova, na groblju Bare.

od Gagya sa porodicom
7714

SAVA (MARKA) VAGNER, ro|. MILJATOVI]
preminula u utorak, 13. decembra 2011, u 84. godini. Sahrana }e se obaviti 16. decembra 2011. godine u 13 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: unuke Bojana, Alisa, Vanja i Anja, unuci Sanjin, Neven, Boris i Mihael, praunu~ad Selma, Minea, Elvin i Arnela, snaha Sandra, porodice Vagner, Miljatovi}, Hasanovi}, Vra`alica, Rahmanovi}, Slovjak, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Ku}a `alosti, Ul. lati~ka br. 45.
000

Porodica
164

POSLJEDNJI SELAM

ALMASI (H. IBRAHIMA) BA[I], ro|. BEGI]
Biti majka, ono {to krasi dobre ljude, bila si i osta}e{. Imao sam ro|enu majku, a tebi, drugoj majci, neka je vje~ni rahmet. D`enaza polazi ispred d`amije u Mahali u petak, 16. decembra 2011. godine, u 13 sati (poslije d`uma-namaza), a ukopat }e se na mezarju u Mahali. Tvoj Sejica Jose Dinarevi} Marles - Slovenija 71370

52

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
SJE]ANJE

petak, 16. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

Danas se navr{ava sedam dana ispunjenih bolom i tugom od smrti na{e drage

ZAHVALNICA
U povodu smrti na{e drage i nikad nepre`aljene @eljke Bjel~i}, `elimo da izrazimo veliku zahvalnost svima onima koji nam u tim te{kim trenucima izrazi{e iskrenu su}ut i rije~i utjehe. Posebnu zahvalnost dugujemo osoblju Klinike za anesteziju i reanimaciju Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu sa prof. dr. Amirom Duri} na ~elu koji su u~inili sve da olak{aju posljednje trenutke `ivota na{e @eljke. Zahvaljujemo dr. Mirsadu Ali}u, mr. dr. Ned`adu Firdusu, prof. dr. Damiru Aganovi}u, mr. dr. Zlatanu Zvizdi}u na pa`nji i brizi koju iskaza{e u tim trenucima. Zahvalna obitelj
7708

dr. sci. @ELJKE BJEL^I]
S ljubavlju i po{tovanjem, tuguju}a obitelj

SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV

na na{e drage roditelje

mom prijatelju Batanu

STANISLAV DODIG
RIFET (SULJE) GODINJAK
1. 7. 1994 - 1. 7. 2011.

NAZIJA ARZIJA (SALIHA) GODINJAK
16. 12. 2008 - 16. 12. 2011.

Da vam Allah dragi d`ennet prelijepi daruje. S ljubavlju i po{tovanjem, Va{a djeca
157

od Almira Karamana sa porodicom i osoblja picerije Galija
7711

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

DU[ANKA PU[KAR, ro|. MARU[I]

MUNTA (SELIMA) KUTIN^I], ro|. HASETA
preselila na ahiret u ~etvrtak, 15. decembra 2011, u 85. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 16. decembra 2011. godine, u 13.30 sati na gradskom mezarju Bare. O`alo{}eni: sin Mirsad, k}eri Mirsada i Amira, zet Mehmed, snaha Ramiza, unuci Jasmin i Amar, unuke Anela i Emela, djeveri Meho i Alija, jetrve Dervi{a i D`emila, te porodice Kutin~i}, Haseta, Jahi}, Abaspahi}, Maci}, Tarahija, Karkelja, Daut, ^omaga, Bajraktarevi}, Zemani}, Be{i}, Podumljak, Ge`o, Agi}, Kara~i}, Hamzi}, Bekan, \ipa, Mujanovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 13.30 sati, Ul. Mraku{a 37. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

preminula 14. decembra 2011. u 81. godini. Sahrana }e se obaviti 17. decembra 2011. godine u 10.45 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: sin Davor, brat Manojlo, sestra Bosiljka, brati} Nenad, brati~ne Vesna i Gorana, sestri~na Ljiljana, sestri} Zoran, porodice Pu{kar, Maru{i}, Tadi}, Bracanovi}, Ajdi}, Linke{ i Kova~evi}, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti: Ul. Nedima Filipovi}a br. 13.
162

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dragoj i dobroj baki

na{oj dragoj baki i prabaki

ANKICI IBRULJ

ANKICI IBRULJ
Hvala na svoj ljubavi i dobroti koju si nam pru`ila.

POGREBNE USLUGE MARTINOVI] SARAJEVO
Kompletne pogrebne usluge za sve konfesije. Usluge obavljamo na svim gradskim grobljima, kao i na grobljima {irom BiH. Dovozimo umrle iz cijele Europe u roku 24 sata. Obavljamo ekshumacije i kremiranje. Vr{imo preuzimanje 0-24 svakim danom, sa uslugama na{e mrtva~nice. Kada Vam je najte`e, mi smo tu da Vam pomognemo! Tel. 00 387 33 468-380 Mob. 00 387 61 191-010
163

Unuci Gordan, Vedran, Zoran i snaha Slavica
7713

Tvoji: unuk Vanja [anti}, snaha Belma i tvoje voljene praunuke Lana i Lea
7713

OSLOBO\ENJE petak, 16. decembar/prosinac 2011.
TU@NO SJE]ANJE na na{eg dragog Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

53

ABDULAH (SMAILA) OSMANAGI]
GORDAN CICKO FETAHAGI]
16. 12. 2002 — 16. 12. 2011.

Mama Rina i sestra Leila sa porodicom
7705

preminuo 14. decembra 2011. u 78. godini. Komemoracija }e se obaviti u subotu, 17. decembra 2011. godine, u 12.15 sati u Komemorativnom centru na gradskom groblju Bare, a ukop nakon komemoracije. O`alo{}ene porodice Osmanagi}, Kapid`i}, Tanasijevi}, Balorda, Cicovi}, Pa{i}, Ba~evina, Vranac, Ferhatbegovi}, Pand`o, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije
7703

SJE]ANJE [esnaestog decembra 2011. navr{ava se devet tu`nih godina od smrti na{eg dragog tate

GORDANA CICKA FETAHAGI]A

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi

Tu`nim srcem javljamo rodbini i prijateljima da je na{a draga

ANTE (IVANA) [POLJARI]
Branka, Maja, Benjamin i Mido
7705

ANA [TAKA, ro|. ALAJBEGOVI]
preminula 13. decembra 2011. u 86. godini. Sahrana }e se obaviti 17. decembra 2011. godine u 11.30 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: sin Zlatko, snaha Azra, unuci Maja i Daniel, sestra Zlata, sestri}i Mladen i Stevo, te ostala rodbina i prijatelji
000

preminuo 14. decembra 2011. u 78. godini. Sahrana }e se obaviti u krugu porodice na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}ena porodica
000

Sedamnaestog decembra 2011. godine navr{ava se sedam dana od smrti mog supruga

DANILA (MILANA) VASKOVI]A

Navr{ava se 40 dana od smrti na{eg dragog supruga, oca, svekra, dede i prijatelja

TU@NO I NAJTU@NIJE SJE]ANJE na moje najmilije

SJE]ANJE

Oti{ao si prije sedam dana, a za mene je to vje~nost. Odmaraj u ti{ini novog doma. Uvijek mislim na tebe. Tvoja supruga Radmila U subotu, 17. decembra 2011. godine, posjeti}emo tvog grob u 12 sati.
7700

BE]IRA HON\E

Tvoj lik, tvoje po{tenje i dobrota ostaju da `ive sa nama kao najdra`e uspomene. Fatima, Sejo, Miki, Se{a, Hanna i Mira
7696

majka MAJDA MUJAGI]
16. 12. 2000 — 16. 12. 2011.

DERVI[ (HAMZE) MLA^O
16. 12. 1983 — 16. 12. 2011.

POSLJEDNJI SELAM na{em dragom i dobrom

Sedamnaestog decembra 2011. godine navr{ava se sedam dana od smrti svekra, dede i tate

S po{tovanjem,

sestra MERHIMA MUJAGI]
17. 11. 2002 — 17. 11. 2011.

porodica
020

DANILA VASKOVI]A

OSLOBO\ENJE
OGLASNA SLU@BA
Zelenih beretki 14 Tel. 205-938

HAMDI [I[I]U
Ponosni smo {to smo te imali, a beskrajno tu`ni {to smo te izgubili. Tvoji: snaha Sandra, unuci Marko i Aleksandar i sin Goran
7707 7701

brat MUSTAFA MUJAGI]
3. 10. 2005 — 3. 10. 2011.

Semin, Sadin, Alma i Sejo Nurki}

Vje~no o`alo{}eni sin i brat Muhamed
7690

54

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
POSLJEDNJI POZDRAV

petak, 16. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

[esnaestog decembra 2011. godine navr{ava se 6 mjeseci od kada nije sa nama na{ dragi

...za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

ARMIN HASANBEGOVI]

EDHEM (SALIHA) ORU^

Gorka je istina da tvoj `ivot nestade u trenu, a nama ostaje tuga i sje}anje. Tvoji: strina Suada, amid`a Sejo, \ina i Lela sa porodicama
7699

EDHEMU ORU^U
ocu na{eg direktora Maira

preselio na ahiret u srijedu, 14. decembra 2011, u 71. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 16. decembra 2011. godine, u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Hajrija, sinovi Mair i Adnan, sestra Munira, brat had`i Mehmed, snahe Selma, Smaila i Rasema, unu~ad Amar, Danis, Hena i Ela, sestri}i, brati}i, daid`i}i, te porodice Oru~, Boj~i}, Ra`anica, Zgodi}, Kapid`ija, Karagi}, Tuli}, Hastor, Zuko, Sadikovi}, Bihorac, Bosilj~i}, Gurda, Omerhod`i}, Balji}, Huskovi}, Smailhod`i}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati, Teheranski trg 9/VII. Prevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred ku}e `alosti, sa polaskom u 13.15 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

LUNA/TBWA SARAJEVO
7695

VELIJA (MEHMEDA) KUKURUZOVI]
preselio na ahiret u ~etvrtak, 15. decembra 2011, u 74. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 16. decembra 2011. godine, u 15 sati na mezarju Hambina Carina. O`alo{}eni: supruga Sadeta, sinovi Adnan i Mensud, snahe had`i Had`ira i Raha, brati}i Asim sa suprugom Remzom i djecom, Hamzo sa suprugom Zijadom i djecom, Hamo sa suprugom Ajkunom i djecom, Esad sa suprugom D`emilom i djecom, Remzo sa suprugom Senadom i djecom, Suad sa suprugom Arnelom i djecom, Samir sa suprugom Senadom i djecom, Senad i had`i Velija sa suprugom had`i Senadom i djecom, brati~na Semra sa suprugom Faikom i djecom, svastika Majda, {ura Ferhat Fehim, D`evlan Ibro, Osman, Semir, Hamo Salem, Re{ad, Salko, D`emo Senad, Enver i Remzo sa porodicama, Fatima Bilal sa porodicom, Zumra Holjan sa porodicom, Hurija Brutus sa porodicom, Semra Trnka sa porodicom, Vezira Agi} sa porodicom, Vejsil Ma{ni} sa porodicom, Fatima Veli} sa porodicom, Meliha Kurtovi} sa porodicom te porodice Kukuruzovi}, Biber, Tabakovi}, D`evlan, Su}eska, Agovi}, Torlo, Trnovac, Kol~i}, Golo{, Ba{i}, ^ustovi}, Ma{ni}, Brutus, Bilal, Sulji}, Elezovi}, Holjan, Kurtovi}, Veli} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15 sati u ku}i rahmetlije u Ulici @agri}i br. 25.
000

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{ dragi

[ERIF (DERVI[A) BAJRAKTAREVI]

...za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

preselio na ahiret u srijedu, 14. decembra 2011. godine. O`alo{}eni: supruga Nada, rodbina i prijatelji
000

RAMIZ ([ERFE) ]OSOVI]
preselio na ahiret u ~etvrtak, 15. decembra 2011, u 85. godini.

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

D`enaza }e se klanjati u petak, 16. decembra 2011. godine, poslije d`uma-namaza u haremu d`amije Hrasnica, a ukop }e se obaviti na mezarju Kova~i - Hrasnica. O`alo{}eni: k}erke Ziza, Zurijeta i Ifeta, unuci Edin, Mirsad, Nermin, Zijad, Muamer i Emir, unuke Azra i Alma, praunu~ad, {urjak [ahin sa porodicom, zetovi Kasim, Remzija, D`emo, Haris i Edis, snahe Sabina, Almira, Melka, Naima i Merima, sestri}i i sestri~ne, te porodice ]osovi}, Cviko, Sadikovi}, Begovi}, ^au{evi}, D`ihani}, Peljto, Le{o, Grbovi}, Kr{i}, Jahi}, Mili}, Mali{evi}, Adilovi}, Srna, Alihod`i}, Had`i}, Me{evi}, Hela}, Bulutovi}, Omerba{i}, Skorupan, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 13 sati, Ul. Mejdan 78, Hrasnica. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

BE]IR (DERVI[A) HEBIB
preselio na ahiret u petak, 9. decembra 2011, u 61. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 16. decembra 2011. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: porodica Hebib, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije
000

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

\ULA (EJUBA) HAMZI] ro|. ROGO
preselila na ahiret u ~etvrtak, 15. decembra 2011, u 73. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 16. decembra 2011. godine, u 14 sati na mezarju Durakovi}i - Delija{, Trnovo. O`alo{}eni: k}erka Suvada, unuci Aldin, Armin, Haris i Eldar, brat Mujo, snahe Ramiza i Safija, brati}i i brati~ne sa porodicama, sestri}i i sestri~ne sa porodicama, te porodice Hamzi}, Krila{evi}, Rogo, Busnov, Zolota, ]ati}, Babi}, Borovina, ^oko, Kalaba, Durakovi}, Sarajki}, Kolar, Bjelica, [abanovi}, Kozi}, [ehovi}, ^erkez, Katana, [orlija, Imamovi}, Ribica, Budnjo i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti, Ul. Ragiba D`inde br. 27.
000

SJE]ANJE na na{e drage i plemenite roditelje

OSMRTNICE, OGLASE, NATJE^AJE MO@ETE PREDATI U VA[EM GRADU

OSLOBO\ENJE BAHRIJU ^ORBAD@I], ro|. HAD@IHALILOVI]
16. 12. 2009 — 16. 12. 2011.

SULEJMANA ^ORBAD@I]A
6. 5. 1998 — 16. 12. 2011.
7688

DOO NOVOTEKS KISELJAK
Tel: 387/30/879-438

S ljubavlju i po{tovanjem, k}erka Aida, sin Admir, unuka Lamija, zet Zoran, snaha Nevzeta

OSLOBO\ENJE petak, 16. decembar/prosinac 2011.
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
[esnaestog decembra 2011. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od iznenadne smrti na{eg dragog brata
SJE]ANJE

55

na na{eg dragog

AVDO (OMER-bega) NI[I]
preselio na ahiret u subotu, 10. decembra 2011, u Njema~koj, u 80. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 16. decembra 2011. godine, u 13.30 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: k}erke Lejla i Sabina, sin Adem Atko, brat Mehmed, snaha Bo`ana, unu~ad i praunu~ad, brati}i i brati~ne, svastika [efika sa djecom, {ure Sulejman, had`i Fadil i Salem sa porodicama, te porodice Ni{i}, ^engi}, Omerbegovi}, He~o, Galijatovi}, Mu{inbegovi}, Kapid`i}, Pa{i}, Ranovi}, Grzadka, Sahm, Mujan, Kantard`i}, Hajdarevi}, Tuti}, Med`i}, Zeherovi}, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije iz Vogo{}e i Deutschlanda. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH Ku}a `alosti: Spasoja Blagov~anina br. 1/II, Vog{}a. 000

ATAUDINA ATE HEBIBA
JUNUZA JUKU HALILOVI]A
16. 12. 1998 — 16. 12. 2011.
7689

Uvijek }emo te se sje}ati s ljubavlju. Sestre Amira, Muzafera Zafra i Edina sa porodicama [esnaestog decembra 2011. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od iznenadne smrti na{eg voljenog supruga i oca

S ljubavlju i po{tovanjem, tvoji: Bera, Dado, Admir, Lidija, Mirjana i unu~ad Dario, Tony i Lara
120

ATAUDINA ATE HEBIBA

...za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

[esnaestog decembra 2011. navr{ava se 38 godina od preseljenja na ahiret na{e drage majke i nene

Uvijek }e{ biti u na{im srcima i mislima.

[EMSO (ARIFA) ]ATO
preselio na ahiret u srijedu, 14. decembra 2011, u 80. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 16. decembra 2011. godine, u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga ]amila, sinovi Halil, Halid i Abid, k}erka [emsa, snahe Fatima, Mevzeta i Azemina, zet Nermin, unu~ad Nedin, Halida, Arif, Harun, Alena, Haris i praunu~ad Sara, Rijad i Nejra, zet Mirza, snaha Arnesa, brati}i [erfo i Rasim, brati~ne [evka, Fahra i Mirsada, sestri~na Fahra i setri}i Asim i Enver sa porodicama, te porodice ]ato, D`anko, Begovi}, Herac, Muhi}, ^ovrk, Kora}, Oru~, @uni}, Mutap~i}, Muhi}, Dautovi}, Valjev~i}, Kurti}, Sinanovi}, Mehanovi}, Hajdarevi}, Smajevi}, Jusko, Kuli}, Fejzi}, [ahat, Ogle~evac, Str{evi}, Sadikovi}, Fazli}, Hota, Hani}, Hajvaz, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14 sati, Ul. bra}e Kova~evi} 22, Blatina. Prevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred fabrike Zrak - Bu~a Potok - sa polaskom u 13 sati, sa usputnim zaustavljanjem na autobuskim stajali{tima: Bu~a Potok, Otoka, Ned`ari}i i Stup. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

Tvoji najmiliji: supruga Antonija Zvonka i k}eri @enja i Sandra sa porodicama
7689

[esnaestog decembra 2011. godine navr{ava se {est tu`nih mjeseci od smrti na{e drage mame

NAZIFE DIZDAR, ro|. KAPI]
iz Mostara 16. 12. 1973 — 16. 12. 2011.

NADE TRIVANOVI]

S najljep{im uspomenama ~uvamo te u na{im srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari d`ennet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Porodica Dizdar
88104

S ljubavlju i po{tovanjem, Biljana i Tanja
7687

POSLJEDNJI POZDRAV

[esnaestog decembra 2011. godine navr{ava se ~etrdeset dana od smrti na{eg dragog i voljenog

mom dragom bratu i na{em amid`i

POSLJEDNJI POZDRAV

teti NATI

IRFANA SINANOVI]A
19. 1. 1953 — 4. 11. 2011.

AVDI NI[I]U
Brat Mehmed sa k}erkama Enisom i Belkisom i unu~adima
7671

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet.
S tugom i po{tovanjem, Unine prijateljice: Aida, Ceca, Djenana, Indira, Jasminka i Vesna
7693

S ljubavlju, tvoji najmiliji: majka Zejna, sestra Rabija, sin Admir, k}eri Alma i Amira, zetovi, snahe i unu~ad
030

56

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

petak, 16. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

Tu`nim srcem javljamo rodbini i prijateljima da je na{ dragi

MEHMED (RED@E) HANTALA[EVI]
iz Br~kog preselio na ahiret 3. decembra 2011. u Lillesandu - Norve{ka u 77. godini. D`enaza }e se klanjati u subotu, 17. decembra 2011. godine, u 14 sati ispred d`amije na Ivicima, a ukop }e se obaviti na gradskom mezarju Meraje u Br~kom. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH O`alo{}eni: supruga Bahrija, djeca Vasvija, Lejla i Adnan, unu~ad Emir, Emina, Edib, Selma, Ahmed, Belma i Emina, sestra Razija Selmanagi}, brat Muhamed, zetovi Mirza Lejli} i Mirza Be~i}, snahe Vildana i \emila, te mnogobrojna familija i prijatelji. Ku}a `alosti: Skendera Kulenovi}a 7, Br~ko.

7680

[esnaestog decembra 2011. navr{ava se deset godina od smrti na{e drage drugu

POSLJEDNJI POZDRAV

EMINE IMAMOVI], ro|. KITOVNICA

FEHIMU KRAJINI

S ljubavlju koju smrt ne prekida i tugom koju vrijeme ne lije~i, uvijek }e{ biti u na{im srcima i mislima. Suprug Ibrahim, k}erka Amira i zet D`evad
7676

od drugova i prijatelja sa redovnog dru`enja ponedjeljkom u 11 sati, u restoranu “Bistro” - kod Advije: Zeka, ^enga, Deda Advija, Suada, File, Slini} A., Muhamed, Amir N., Meho Ben|o, Pa{o H., Safa H., Asim V., Kiko
7631

IN MEMORIAM

TU@NO SJE]ANJE na drage roditelje

Osamnaestog decembra 2011. navr{ava }e se 12 tu`nih godina od kada nas je napustila na{a voljena majka, supruga i baka

[esnaestog decembra 2011. navr{avaju se dvije godine od kada nas je napustila na{a draga sestra, svastika i tetka

NIKOLINOVI]

MARIJA JURI[I], ro|. BABA
6. 1. 1938 - 18. 12. 1999.

“Tvoje su ruke uvijek bile {irom otvorene kada je trebao zagrljaj, Tvoje je srce uvijek razumjelo kada je trebalo razumijevanje, i bez rije~i, Tvoje su male stope otisnule siguran smjer u svjetliju stazu `ivota, Tvoja snaga i ljubav su me vodile i dale mi krila da letim...” Zauvijek Tvoji: suprug Vlatko, k}erka Vesna, sin Igor, snaha Lovorka, unuke Marta i Irma
7647

BORIVOJ
1997 - 2011.

VERA
1999 - 2011.

prof. KOSOVKA (BOGDANA) [KARICA, ro|. NOVAKOVI]
Hvala Ti za svu ljubav i dobrotu koju si nam podarila.
7563

S ljubavlju i po{tovanjem, njihova djeca: Risto, Zoran i Zorica sa porodicama

Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i sje}anjima. Tvoji: sestra Gordana Nadrljanski, zet Sava, sestri~ina Dragana sa suprugom Aaron Wall
001A

SJE]ANJE

SJE]ANJE

DANILO (MILANA) VASKOVI]

NURI - D@IHAN (SALEM) KEZMAN NURD@O
16. 12. 2006 - 16. 12. 2011.

[esnaestog decembra 2011. navr{ava se 5 godina otkako nije sa nama na{ dragi

U bici izme|u vremena i uspomena, godinama ve} ubjedljivu pobjedu odnosi neprolaznost uspomena. Najdra`i Nurd`o, uvijek }e{ biti me|u nama jednako zna~ajan i jednako voljen. Tvoji: Fadil, D`enana, Rebeka i Inga
88104

FUAD (HILMIJE) DEMIROVI]

Pro|e sedam dana tuge, a tuga je neprolazna. Po~ivaj u miru i odmaraj svoju dobru du{u. Voli te sestra Ljiljana i tvoji Mi{o, Robert i Monika
7643

Po dobrom }emo te pamtiti, s po{tovanjem i ljubavlju spominjati i nikad zaboraviti. Tvoji najmiliji: supruga Fatima, k}erke Amela i Aida sa porodicom
001A

OSLOBO\ENJE petak, 16. decembar/prosinac 2011.
VJE^NO SJE]ANJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
SJE]ANJE

57

Sedamnaestog decembra 2011. navr{ava se druga tu`na godina otkako nas je zauvijek napustio na{ dragi suprug, otac, djed, stric i svekar

na na{e drage roditelje i sestru

dipl. ing. {umarstva

MUHAREM HARE (HAMDIJE) KULENOVI]
15. 3. 1928 - 17. 12. 2009.

ZORKA [ERBI], ro|. BRKI]
2002 - 2011.

VELJKO [ERBI]
1976 - 2011.

RAJKA LU@ANIN, ro|. [ERBI]
2002 - 2011.

Sa velikim bolom i po{tovanjem, Tvoji najmiliji
142

Uvijek ste u na{im mislima. K}erke i sestre Mirjana [erbi} - Liki} i Branka Seka @ugi} sa porodicama
7651

SJE]ANJE

Sedamnaestog decembra 2011. godine navr{ava se ~etrdeset dana otkako je na ahiret preselila na{a draga

Sedamnaestog decembra 2011. godine navr{it }e se 40 dana od smrti mog dragog brata

KEMAL (MUHAREMA) BAJRAMOVI]
16. 12. 1995 - 16. 12. 2011.

FAJKA PELESI]

BRANKO (MILANA) KARNA

Dragi brate, tvoj dragi lik, dobrotu i plemenitost vje~no }emo nositi u na{im srcima.

@ivot nestaje u trenutku, a sje}anje na tebe ostaje dok `ive oni koji te vole. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji Halida i Edin sa porodicom
7637

Hatma-dova za mu{ke i `enske obavit }e se u Begovoj d`amiji u subotu, 17. decembra 2011. godine, u 12.20 sati. Porodica
7677

S ljubavlju i po{tovanjem, tvoj brat Zoran sa porodicom
7682

IN MEMORIAM

Devetnaestog decembra 2011. navr{it }e se dvije tu`ne godine od smrti moje drage majke

IN MEMORIAM 1931 - 2011.

Osamnaestog decembra 2011. navr{i}e se tri godine od smrti mog oca, djeda i supruga

dipl. ing.

MILENE JEVRI], ro|. BO@I] dr. [EVALA ZILD@I] IBLIZOVI]
1903 - 1978.

ANTUNA VUKSANA

dr. MUHAMED IBLIZOVI]
1903 - 1986.

S po{tovanjem, k}erka Marina s porodicom i supruga \ur|a
7666

Mila moja maj~ice, moj rumeni cvijetu, dala bih sve na svijetu da bar jo{ jednom ~ujem tvoj dragi i topli glas. K}erka Ljiljana
7660

[esnaestog decembra 2011. navr{avaju se dvije tu`ne godine od kada nas je napustila na{a draga

Mirza
7683

TU@NO SJE]ANJE

na na{u dragu kumu

Danas je {est tu`nih mjeseci

MILENU JEVRI], ro|. BO@I]
19. 12. 2009 - 19. 12. 2011.

RE[AD ([AHIDA) GRCI] RE[O

prof. KOSOVKA (BOGDANA) [KARICA, ro|. NOVAKOVI]

Du{o na{a, i poslije dvije godine bol zbog tvog odlaska je ogromna. Sa velikom ljubavlju, po{tovanjem i ponosom ~uvamo te u na{im srcima. Nikada ne}e nestati ljubav, ponos i sje}anje na tebe. Beskrajno nam nedostaje{. Vje~no o`alo{}eni: suprug Milan [karica, sestra i zet Gordana i Sava Nadrljanski, k}erke Branka i Borjana sa porodicama, sestri~ina Dragana sa suprugom
7632

S ljubavlju i po{tovanjem, porodice Guso i Krvavac
7678

Tevhid }e se prou~iti u subotu, 17. decembra 2011. godine, u 14 sati u d`amiji Nova mahala. Porodica
71140

58

PREDAH

petak, 16. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

HOROSKOP DANAS
OVAN
21. 3. - 20. 4.

Nemojte dozvoliti da vas neko optere}uje svojim pogre{nim idejama ili da ograni~ava va{ poslovni i dru{tveni uticaj. Na vama je da svojim saradnicima predlo`ite novo ili korisno rje{enje. Povremeno kao da gubite razum ili strpljenje pred jednom bliskom osobom, koja ~ini niz stvari koje vam se ne dopadaju. Djelujete suvi{e napeto u ne~ijoj blizini. Kontroli{ite svoju impulsivnu stranu prirode. Trenutak je da ubrzate neke poslovno-finansijske dogovore. Nepotrebno odla`ete situaciju koja po~inje da remeti nastavak poslovne saradnje. Postoje doga|aji na koje nemate veliki uticaj, neko drugi ima izvr{nu mo} i odre|uje pravila. Potrebno je da djelujete opu{tenije pred bliskom osobom zarad boljeg razumijevanja. Budite dovoljno promi{ljeni, opustite se. Va`no je da ostanete dosljedni u svojim namjerama, okolina ima dovoljno interesovanja da podr`i va{e poslovne ideje. Potrudite se da predstavite svoje ideje na pravom mjestu i na pravi na~in. Kontaktirajte osobu koja u vama poti~e kreativnu inspiraciju i emotivno zadovoljstvo. Na sre}u, nalazite se u prilici da spojite lijepo i korisno. Dobro dru{tvo djeluje pozitivno na va{e raspolo`enje i kreativno izra`avanje. Nema potrebe da se pona{ate lakomisleno u poslovnim susretima, jer informacije i obe}anja koja dobivate ne predstavljaju garanciju za dobitak. Ukoliko imate dobre ideje, provjerite njihov odjek u krugu saradnika. Potrudite se da djelujete dovoljno zanosno ili neodoljivo u dru{tvu bliske osobe. Zaista, uvijek postoji na~in da ostvarite ono {to `elite. Zra~ite pozitivnom energijom. Izbjegavajte zao{treni sukob sa saradnicima ili sa osobom koja vas obavezuje na odre|ene uslove. Ne mo`ete svima da ugodite, ali ne treba da zanemarite pozitivnu stranu partnerstva ili ulogu koju imaju odre|eni saradnici. Potrebna vam je ne~ija iskrena podr{ka ili osoba sa kojom mo`ete da izgradite osje}aj povjerenja i emotivne bliskosti. Razmislite o nekoj lak{oj dijeti, izbjegavajte nezdravu ishranu. Mimo svoje volje upetljali ste se u razli~ite poslovne situacije, a sada tra`ite dobar izlaz ili neko prakti~no rje{enje. Sa~uvajte prisebnost duha, svaki problem ima potencijalno dobro rje{enje pod uslovom da prihvatite ne~iji savjet i pozitivan uticaj. Izbjegavajte rivalske odnose ili iznenadne izlive ljubomore u susretu sa bliskom osobom. Prijat }e vam odmor ili relaksacija. Va{a poslovna strategija ne ostavlja dovoljno ubjedljiv utisak na odre|ene saradnike ili na jednu uticajnu osobu. Preostaje vam da prihvatite neko kompromisno rje{enje. Postupite po svojoj savjesti. Nema razloga da prikrivate svoje neraspolo`enje pred osobom koja vas dobro poznaje, potrebna vam je ne~ija iskrena podr{ka. Osjetit }ete psiholo{ko olak{anje nakon iskrenog razgovora. Dogovor sa jednom osobom vas obavezuje na odre|enu diskreciju. Me|utim vi imate druga~ije ideje, tako da odbijate sporednu ulogu u poslovno-finansijskoj saradnji. Dobro razmislite prije nego {to povu~ete novi potez. Ponekad pri`eljkujete i vi{e nego {to je mogu}e, korigujte svoje kriterije. Izbjegavajte razli~ite vidove pretjerivanja ili neumjerenost. Te{ko je priznati li~ni poraz pred saradnicima, ali na takav na~in dobivate novu priliku da ostvarite svoje namjere. Va{e ideje mo`da ne mogu da za`ive u stvarnosti, bez ne~ijeg prakti~nog usmjeravanja i podr{ke. Nemojte ignorisati ne~ije rije~i ili emotivno upozorenje, samo zato {to vam se ne dopada ono {to ~ujete. Usporite svoj ubrzani ritam, prijat }e vam relaksacija. Ako se previ{e u`ivljavate u ulogu de`urnog kriti~ara, potrebno je da se suo~ite i sa nekim negativnim reakcijama koje sti`u od va{ih saradnika. Ne mo`ete uvijek da uti~ete na ne~ije mi{ljenje ili pona{anje, prihvatite realne mogu}nosti. Izbjegavajte situacije koje djeluju suvi{e provokativno ili osobu koja ne odgovara va{im emotivnim afinitetima. Prijat }e vam neka omiljena zabava, opustite se. Ne budite suvi{e nametljivi, prepustite drugima da govore o va{im sposobnostima ili u va{u korist. Poka`ite velikodu{nost pred voljenom osobom. Izbjegavajte rivalski odnos ili ljubavne `aoke koje vas nepotrebno razdvajaju. ^ak i kada mislite druga~ije, to ne treba da vodi ka suprotstavljanju. Va`no je da osje}ate pozitivnu inspiraciju i kreativnu energiju. Ukoliko se va{a osje}anja nalaze ispred glasa razuma, sigurno da za to postoji i neki dobar razlog. Kontaktirajte osobu koja vas poti~e na dobro raspolo`enje, udru`ite svoje poslovne interese. Osje}ate poja~ani emotivni zanos u ne~ijoj blizini i prija vam nova uloga. Ponekad i one ~udesne `elje mogu da ostvare, va`no je da stvari nazovete pravim imenom. Nalazite se u sjajnoj psihofizi~koj formi.

BIK

21. 4. - 22. 5.

BLIZANCI

23. 5. - 22. 6.

RAK

23. 6. - 22. 7.

LAV

23. 7. - 22. 8.

DJEVICA

23. 8. - 22. 9.

VAGA

23. 9. - 22. 10.

[KORPIJA

OSLOBO\ENJE
Nezavisni BH dnevnik Web site: www.oslobodjenje.ba e-mail: redaction@oslobodjenje.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Sadat BEGI] DIREKTOR: Ned`ad [ADI] UREDNI[TVO: Esad HE]IMOVI], Branko MAJSTOROVI], Jelena MILANOVI], Daniel OMERAGI], Nada SALOM, Lejla SOFRAD@IJA i Josip VRI^KO PRODAJA: Fax: 465-727, Tel: 276-967, 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje.ba MARKETING: Meliha Hod`i} Fax: 472-901 Tel: 472-899, 468-161, 276-968, 276-988 e-mail: marketing@oslobodjenje.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900, 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902, fax: 468-090, modem: 468-018;

23. 10. - 22. 11.

STRIJELAC

23. 11. - 22. 12.

JARAC

23. 12. - 21. 1.

VODOLIJA

22. 1. - 19. 2.

RIBE

20. 2. - 20. 3.

RJE[ENJE: potpisati se, eb, imenica, raspolagati, irac, mlat, m, visina, njiva, ova, akti, inj, ja, ture, ela, takti~ari, mila, fazani, iji, kz, c, svod, aa, anja, cazin, pijaca, adil, k.

Uprava 234-718, fax: 461-007; Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903, Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937, Sarajevska hronika: 276-901, fax: 468-054, Kultura: 276-906, Sportska rubrika 276-908, Prilozi: 468-142 OGLASNA SLU@BA: Tel/fax: 205-938 e-mail: oglasnosg@oslobodjenje.ba UNICREDIT BANK DD, transakcijski ra~un broj: 3383202250044019, SPARKASSE BANK DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1990490005630121, VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1602000000317116, POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1872000000045887, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, filijala Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 5715000000017279 Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” Zorica Pand`i}, {ef DTP-a [tampa: Unioninvestplastika dd, Semizovac bb Prvi broj Oslobo|enja {tampan je 30. avgusta 1943. u Donjoj Trnovi, Oslobo|enje je 1963. godine Ukazom predsjednika Tita odlikovano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem, a 1976. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiHa. Oslobo|enje je 1989. godine progla{eno za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. U ratnoj 1992. godini Oslobo|enje je u Velikoj

Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. Oslobo|enje je od 1992. dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji), nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas), nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u izvje{tavanju pod najte`im uslovima" agencije Inter Press i Service, nagradu "za zajedni~ki rad novinara razli~itih nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" fondacije Alfons Komin (Barselona), nagradu "za borbu protiv ksenofobije" Kluba evropskih rektora, nagradu za ljudska prava "Saharov" Evropskog parlamenta, "Me|unarodnu nagradu za slobodu {tampe" Udru`enja turskih novinara, Medalju ~asti Fakulteta za novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD), Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno pero slobode" Me|unarodnog udru`enja novina (FIEJ), Nagradu “Premio Giornalistico Paolo Borsellino” koju listovima koji se bore za istinu dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD). Vije}e za {tampu u Bosni i Hercegovini Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH www.vzs.ba Za sve eventualne primjedbe na pisanje lista, obratite se VZ[ u BiH e-mail: info@vzs.ba, tel: +387 33 272 270 tel/fax: +387 33 272 271

Danas vjetrovito, poslije podne puha}e umjeren do jak, a uve~er jak jugozapadni vjetar. Prije podne prete`no sun~ano, poslije podne postepeno naobla~enje, a na zapadu i jugu ki{a. Minimalna temperatura od -2 do 6, maksimalna dnevna od 7 do 15°C. U no}i ki{a u svim predjelima, a u Hercegovini pljuskovi sa grmljavinom koji }e biti obilni. Narednih dana osjetno hladnije. Sutra obla~no sa susnje`icom i snijegom, u Hercegovini sa ki{om. Poslije podne prestanak padavina i smanjenje obla~nosti. U nedjelju umjereno obla~no, na jugu poslije podne sa ki{om. U Sarajevu prije podne sun~ano, popodne umjereno obla~no. Puha}e umjeren, jugozapadni vjetar. Minimalna temperatura 2, maksimalna dnevna 9° C.

Danas u zapadnoj i centralnoj Evropi obla~no sa ki{om, u brdsko-planinskim predjelima sa snijegom, uz umjeren do jak vjetar. U oblasti Sjevernog mora, Biskajskog zaliva i zapadnog Sredozemlja o~ekuju se udari vjetra do 120 km/h. Ki{a }e padati i na istoku kontinenta, dok }e prete`no sun~ano biti samo na jugoistoku Evrope. Maksimalna temperatura od 3 do 10, na jugu od 13 do 19°C. Na Balkanu danas prete`no sun~ano, a samo na istoku prije podne obla~no sa ki{om. Sredinom dana u zapadnim, a poslije podne i u centralnim predjelima naobla~enje, uz umjeren do jak jugozapadni i ju`ni vjetar. Maksimalna temperatura od 8 do 19°C. U no}i se obilna ki{a o~ekuje du` Jadranskog primorja i na sjeveru Hrvatske.

60

KULTURNI VODI^
Af fleck, Alan Alda... po~etak u 21 i 23.10 sat. od 9 do 16, a vikendom od 9 do 13 sati.

petak, 16. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

SARAJEVO

po~etak u 19 i 21 sat.

SUMRAK SAGA: PRASKOZORJE - I DIO
drama, fantazija, re`ija: Bill Condon, uloge: Kristen Stewart, Robert Pat tinson, Taylor Lautner... po~etak u 16.20 i 18.40 sati.

ZEMALJSKI
Muzej je otvoren za posjete u sljede}im terminima: utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom od 10 do 15 sati, a nedjeljom od 10 do 14 sati.

ZENICA

BANJA LUKA

BO[NJA^KI
Obilazak Instituta, stalne postavke galerije kao i zbirke ”Ismet Rizvi}’’ i ”Mersad Berber’’. Svakim danom izuzev nedjelje i ponedjeljka od 9 do 16 sati. Najava grupa na telefon: 033/279-800.

BESMRTNICI 3D
akcija, fantazija, re`ija: Tarsem Singh, uloge: Henry Cavill, Mickey Rourke, John Hurt, Freida Pinto... po~etak u 19.15 i 21.30 sati.

KINA KINA
MULTIPLEX EKRAN
SRETNA NOVA GODINA
romanti~na komedija, re`ija: Garry Marshall, uloge: Sarah Jessica Parker, Jessica Biel, Ashton Kutcher, Katherine Heigl... po~etak u 18 sati.

MULTIPLEX PALAS
PARANORMALNA AKTIVNOST 3
horor, re`ija: Henry Joost, Ariel Schulman, uloge: Katie Featherston, Sprague Grayden, Lauren Bit tner... po~etak u 15.15, 21 i 22.45 sati.

KINA
KINOTEKA
[APTA^ KONJIMA

OLIMPIJSKI
Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“. Otvorena za posjete od ponedjeljka do petka, od 9 do 15 sati, dok vikendom muzej ne radi.

POZORI[TA
KAMERNI
[TA SMO TO U^INILI
premijera, autor: J. Pommerat, re`ija: Dino Mustafi}, igraju: Jasna Dikli}, Tatjana [oji}, Sad`ida [eti}, Gordana Boban, Maja Izetbegovi}, Senad Ba{i}, Amar Selimovi}, Mirsad Tuka, Boris Ler, Muhamed Had`ovi}, po~etak u 20 sati

ART-KU]A SEVDAHA
Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati.

PARADA

TUZLA

MA^AK U ^IZMAMA 3D

Re`ija: Robert Redford Uloge: Robert Redford, Kristin Scott Thomas, Sam Niell, Dianne Wiest, Scarlett Johnasson... po~etak u 19 sati

SARTR
BUDU]NOST JE U JAJIMA
autor: Eugene Ionesco, re`ija: Eduard Miler, uloge:Mirela Lambi}, Sne`ana Ali~, Sonja Goronja, Sead Pandur, Alban Ukaj, Jasenko Pa{i}, po~etak u 20 sati. komedija, re`ija: Sr|an Dragojevi}, uloge: Milo{ Samolov, Nikola Kojo, Hristina Popovi}, Goran Navojec, Dejan A}imovi}, po~etak u 19.30 i 22 sata.

MEETING POINT
TAJNI @IVOT KU]NIH POMO]NICA
drama, re`ija: Tate Taylor, uloge: Emma Stone, Viola Davis, Octavia Spencer, Sissy Spacek... po~etak u 20 sati.

GALERIJE
ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA
Stalna postavka crte`a, skica, akvarela Ismeta Mujezinovi}a, stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 sati. animirana avantura, re`ija: Chris Miller, uloge: Antonio Banderas, Salma Hayek, Zach Galifianakis... po~etak u 14 sati.

MLADI
KOKO[KA
autor: Nikolaj Koljada, re`ija: Admir Glamo~ak, igraju: Mario Drma}, Alen Muratovi}, Sanin Milavi}, Mirza Tanovi}, Damir Kustura, po~etak u 20 sati.

MA^AK U ^IZMAMA 3D
animirana avantura, re`ija: Chris Miller, uloge: Antonio Banderas, Salma Hayek, Zach Galifianakis... po~etak u 16 i 17.45 sati.

CINEMA CITY
SRETNA NOVA GODINA
romanti~na komedija, re`ija: Garry Marshall, uloge: Sarah Jessica Parker, Jessica Biel, Ashton Kutcher, Katherine Heigl... po~etak u 15.50, 18.10, 20.30 i 22.50 sati.

GALERIJE
RAIFFEISEN GALERIJA
Izlo`ba radova mladog umjetnika Damira Avdi}a, koji je diplomirao na Akademij likovnih umjetnosti u Sarajevu, odsjek Slikarstvo. Galerija se nalazi u zgradi Centrale Raif feisen banke u ul. Zmaja od Bosne bb, a otvorena je za sve posjetioce radnim danima od 8 do 16 sati.

MOSTAR

BESMRTNICI 3D
akcija, fantazija, re`ija: Tarsem Singh, uloge: Henry Cavill, Mickey Rourke, John Hurt, Freida Pinto... po~etak u 16 sati.

ALVIN I VJEVERICE 3: BRODOLOM @IVOTA

NEMOGU]A MISIJA: PROTOKOL DUH
akcija, re`ija: Brad Bird, uloge: Tom Cruise, Jeremy Renner, Paula Pat ton... po~etak u 17.40, 20.20 i 23.00 sati.

NEMOGU]A MISIJA: PROTOKOL DUH

IGRA POBJEDNIKA
biografski, spor tski, re`ija: Bennett Miller, uloge: Brad Pitt, Robin Wright, Jonah Hill... po~etak u 17.30, 20.20 i 22.35 sati.

COLLEGIUM ARTISTICUM
Izlo`ba radova “Jeka stade konja oko dvora“ akademskog slikara, crta~a i grafi~ara Ragiba Lubovca, za posjete je otvorena do 24. decembra.

GALERIJE
CENTAR ZA KULTURU
Retrospektivna izlo`ba slika i bareljefa Kemala Kebe, umjetnika koji je od u Javuz sultan Selimovom mesd`idu, kod Starog mosta, imao atelje od 1987. do 1992. godine, u kojem je bila stalna prodajna izlo`ba njegovih radova.

akcija, re`ija: Brad Bird, uloge: Tom Cruise, Jeremy Renner, Paula Pat ton... po~etak u 14.30, 17, 18.30 i 20.30 sati.

CINEMA KOMUNISTO
dokumentarni, re`ija: Mila Turajli}, po~etak u 19.30 i 21.30 sati.

MA^AK U ^IZMAMA 3D

ATELJE ZEC
Stalna postavka djela slikara Safeta Zeca. Galerija je otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18, subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186.

BIHA]

NEPRIJATELJ
triler, re`ija: Dejan Ze~evi}, uloge: Aleksandar Stojkovi}, Vuk Kosti}, Tihomir Stani}, Marija Piki}, Ljubomir Bandovi}, Slavko [timac... po~etak u 16.30 i 20.45 sati.

GABRIJEL
animirana avantura, re`ija: Chris Miller, uloge: Antonio Banderas, Salma Hayek, Zach Galifianakis... po~etak u 15.25, 15.35 i 17.20 sati. Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati.

komedija, animirani, re`ija: Mike Mitchell, uloge: Justin Long, Mat thew Gray Gubler, Jesse McCar tney... po~etak u 16.30, 18.15 i 19.15 sati.

NEMOGU]A MISIJA: PROTOKOL DUH
akcija, re`ija: Brad Bird, uloge: Tom Cruise, Jeremy Renner, Paula Pat ton... po~etak u 16.45, 20 i 22.30 sati.

POZORI[TA
BOSANSKO NARODNO

MUZEJI
SARAJEVO
Brusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej 18781918, Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom od deset do 15 sati, dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati, subotom ne radi, dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati.

PLJA^KA S VRHA

KINA
UNA
PARANORMALNA AKTIVNOST 3
horor, re`ija: Henry Joost, Ariel Schulman, uloge: Katie Featherston, Sprague Grayden, Lauren Bit tner... po~etak u 18.30 i 21.15 sati.

OMLADINSKI HOR ZENICA
koncert, po~etak u 19.30 sati.

MUZEJI
SAVREMENE UMJETNOSTI RS
Izlo`ba slika i skulptura profesora Milivoja Unkovi}a, za posjete je otvorena do 17. decembra 2011. godine.

MUZEJI
GRADA ZENICE
Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke, etnolo{ka, arheolo{ka i historijska. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17 sati, a subotom po dogovoru (tokom ljeta). Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice, od 9 do 17 sati.

PLJA^KA S VRHA
komedija, re`ija: Brett Ratner, uloge: Eddie Murphy, Ben Stiller, Casey Af fleck, Alan Alda...

komedija, re`ija: Brett Ratner, uloge: Eddie Murphy, Ben Stiller, Casey

HISTORIJSKI
Muzej je otvoren za posjete radnim danima

Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena.milanovic@ oslobodjenje.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.

OSLOBO\ENJE petak, 16. decembar/prosinac 2011. Sjaj Pariza
15.55 BHT

TV PROGRAM

61

SE

RI

Ethan prosi Lorene, ra~unaju}i da }e preko nje do}i do dionica firme. Julien shvata Marcovu prevaru. Poku{ava dokazati krivicu Carialisa i pomo}i o{te}enim porodicama. Chris ga moli da ne inkriminira Tarinog oca. Hermione organizira susret Alfreda i Lorene koji zavr{ava sva|om. Ipak, on donosi napredak u odnosima izme|u Lorene i Hermione. ^ini se da je Alexia trudna, ali ona to opovrgava pred svojim prijateljicama. Philippe smiruje Alfreda i poku{ava preuzeti kontrolu nad cijelom situacijom. On otkriva Ethanu da je nasljednik dionica zapravo prvoro|eno Alexijino, a ne Alfredovo dijete.

JE

Sve }e biti dobro
16.05 FTV

80. [mit se prvi odmakne od Karmen koja ne zna {to bi mislila o tom poljupcu. Otmi~ari su do{li provjeriti kako je Ivana, pri|u joj i poku{aju ju probuditi, no ona ne reagira. Pani~no se pogledaju, prodrmaju ju, no ni{ta. Malo se smire kad joj opipaju puls, no i dalje ne znaju {to da rade. Slaven i Matko parkirali su auto ne{to dalje od ku}e u kojoj otmi~ari dr`e Ivanu. Nera daje Andrijani broj lije~nika koji privatno obavlja poba~aje. [mit i Karmen se dogovaraju da se on i Mihael podvrgnu DNK testu, radi utvr|ivanja o~instva. Jo`a pokazuje znakove bu|enja iz kome. Mila upravo dovr{ava ~itanje Bruninog (Amar Bukvi}) prvog ~lanka, ka`e mu da je prili~no brz, no ima jo{ stvari na kojima treba raditi.

Legenda o motoru
The World's Fastest Indian, 2005.

22.40 TV1/MRE@A

DRAMA

Re`ija: Roger Donaldson Uloge: Anthony Hopkins, Diane\ Ladd, Christopher Lawford

1960. krajnji jug, novozelandska provincija - Burt Monroe je zanesenjak koji preure|uje stari motor Indian iz 1920-ih. Burtova je najve}a `elja oti}i motorom na Speed Week u ameri~ki Salt Lake City te tamo postaviti brzinski rekord u svojoj kategoriji. Njegov je cilj ote`an sr~anom bole{}u, nedostatkom novca te stalnim podsmijehom okoline. No Burt je iskreni zanesenjak i ~ovjek koji ne odustaje tako lako...

Kraljica
21.05 HRT1
The queen, 2006.

FIL

M

Proba orkestra
00.20 FTV DRAMA
Re`ija: Federico Fellini Uloge: Balduin Baas, Clara Colosimo, Elizabeth Labi, Ronaldo Bonacchi, Ferdinando Villella Prova d'orchestra, 1978.

FIL

M

DRAMA
Re`ija: Stephen Frears Uloge: Helen Mirren, Michael Sheen, James Cromwell, Aley Jennings, Helen McCrory, Roger Allam

Predaj se, srce
20.05 TV1/MRE@A

Mert pravi plan kako da ponovo bude sa Bahar. No, mora se i dalje kriti. Rezultati Mertovog plana }e biti neugodno iznena|enje za Suzan. Bahar i Salih `ele `ivjeti u svojoj ku}i, a Emine je tu`na zbog toga. Bahar i Eren su nestali. Salih ih poku{ava prona}i. Prate}i tragove, Salih saznaje ne{to nevjerovatno.

Tony Blairnjegova supruga Cherie odlaze na audijenciju kraljici Elizabeti, na kojoj }e ga kraljica proglasiti premijerom. Prvo vatreno kr{tenje za Blaira dolazi ve} ~etiri mjeseca poslije: princeza Diana poginula je u Parizu, a kako }e je pokopati, bit }e uzrok prvog sukoba izme|u dvora i Vlade. Kraljica Elizabeta smatra da je princeza Diana nakon rastave prestala biti ~lan kraljevske obitelji, te da njezin pokop mora biti privatan, a Tony Blair smatra da }e to biti veliki izazov za britanski narod, koji je pokojnu Dianu smatrao svojom, narodnom princezom...

Vrlo ozbiljna politi~ka alegorija o poslijeratnoj Evropi, vi|ena iz perspektive TV ekipe koja prati probu orkestra u srednjovjekovnoj kapeli koja je istovremeno i mjesto na kome je sahranjeno vi{e papa. U toku proba, i pored razgovora koji muzi~ari vode o razlozima koji su ih privukli nekom instrumentu, oni dolaze u me|usobni konflikt, a jo{ ~e{}e, u konflikt sa dirigentom. Zaklju~ak filma je dvosmislena posveta ujediniteljskoj snazi umjetnosti.

Kad li{}e pada
20.05 HAYAT

Rolerica
21.00 OBN
Whip it, 2009.

FIL

Sljepo}a
23.30 BHT
Blindness, 2008.

FIL

M

M

156. Ned`a ka`e Fikret sve {to zna o Ferhunde i njenom bankovnom ra~unu. To izazove pravu pomutnju u ku}i, posebno kada se pojavi Tahsin sa novim saznanjima. D`em i Ned`a se sve vi{e zbli`avaju. Ferhunde svoju krivicu poku{ava sprati suzama, te Hajrije opet nasjedne na njene podvale

DRAMA/MISTERIJA/TRILER
Re`ija: Fernando Meirelles Uloge: Julianne Moore, Mark Ruffalo, Danny Glover, Gael García Bernal

KOMEDIJA/DRAMA
Re`ija: Drew Barrymore Uloge: Ellen Page, Sarah Kabel, Marcia Gay Harden, Juliette Lewis

Tajna Starog Mosta
17.25 FTV

Bliss i njena prijateljica Pash `ele pobje}i iz svojih `ivota. Pash to namjerava ostvariti odlaskom na fakultet u veliki grad, a Bliss ne zna {to da u~ini sa svojim `ivotom. Bliss razgovara s Maggie Mayhem, jednom od rolerica, koja preporu~i Bliss da i sama postane rolerica. Djevojka uskoro postane dio nemilosrdne ekipe rolera koja u natjecanjima pokazuje svoj talent i trud...

Suo~ene s misterioznom epidemijom sljepo}e, vlasti smjeste sve zara`ene u napu{tenu ustanovu za mentalno oboljele. Kako se broj pacijenata pove}ava iz dana u dan, prostor postaje premali i uvjeti po `ivot pogubni. Uskoro u njemu po~ne vladati nekontrolisani nered, a sve preuzimaju oni koji su najsnala`ljiviji i fizi~ki ja~i, uzimaju}i si za pravo da siluju, kradu i otimaju hranu. Jedina osoba koja u ovom haosu nije izgubila vid je mlada `ena, doktorova supruga, no ona to odlu~i zatajiti ne bi li to dobro iskoristila...

38. Raimundo i Sebastian `estoko se raspravljaju o Francisci. Iako se mladi} `elio izviniti, ~injenica da je stari prekr{io dogovor, te{ko mu je pala. Njih dvojica distanciraju se jedan od drugog. Tristan je ljubomoran, prvi put u `ivotu vidi da na svijetu ima jo{ mu{karaca. Pepa ga uvjerava da izme|u nje i doktora nema ni{ta, ali ga podsje}a da je upravo on zauzet, odnosno o`enjen. Predbacuje mu {to ne misli kako je njoj dok je Angustias u njegovoj blizini.

Slijepa pravda
23.30 NOVA
Blind Fury, 1989.

FIL

M

Kad je Hari sreo Sali
23.30 PINK KOMEDIJA
Re`ija: Rob Reiner Uloge: Billy Crystal, Meg Ryan, Carrie Fisher, Bruno Kirby, Steven Ford, Lisa Jane Persky, Michelle Nicastro When Harry Met Sally, 1989.

FIL

M

AKCIJA
Re`ija: Phillip Noyce Uloge: Rutger Hauer, Terry O'Quinn, Nick Cassavetes, Brandon Call, Paul James Vasquez

Nick Parker je ratni veteran koji je oslijepio u Vijetnamu. Ondje ga je prona{lo lokalno pleme uz koje je nau~io vje{to se koristiti ma~em. Nakon povratka u Ameriku, odlazi posjetiti ratnog prijatelja i sazna da se rastao od supruge. No niko ne zna da je prijatelj kockao u Las Vegasu i da ima goleme dugove...

Harry i Sally upoznali su se 1977. na ~ika{kom sveu~ili{tu, nakon {to su diplomirali. Kako je Sally putovala u New York, gdje }e se zaposliti, kao i on, povezla ga je svojim automobilom. On `eli raditi kao savjetnik specijaliziran za politi~ka pitanja, a ona }e biti novinarka. U New Yorku se pozdrave i ponovo se sretnu nakon pet godina na njujor{kom aerodromu...

62
BHT

TV PROGRAM
06.15 Gospo|a Barbara, igrana serija 07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Da sam oblak, igrana serija, 26. epizoda Dje~iji program: 10.00 Spretno - sretno, tv igra 10.25 Gladijatorska akademija 10.50 Pop Pixie 11.05 Sve }e biti dobro, igrana serija, 78. epizoda 12.00 Dnevnik 1 12.15 Larin izbor, igrana serija, 67. epizoda 13.05 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 49. epizoda

petak, 16. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade 09.10 Be Ha Teens (r) 09.15 Kineski moreplovac, animirana serija, 26/52 (r) 09.40 Frenderi u zemljama Evrope: Irska 09.50 Mi{ izdajnik, animirani film 10.00 BHT vijesti BHT arhiv … 10.15 Bio jednom jedan Dnevnik 10.35 Izgubljena ~ast, serija, 64/77 (r) 11.25 Sjaj Pariza, igrana serija, 24/80 (r) 12.00 BHT vijesti 12.15 Tre}a strana, informativni program (r) 13.15 Nebo, dokumentarni film (r) 13.45 Putevi zdravlja, magazin (r) 14.15 BHT vijesti 14.30 Odli~an, 5+, edukativna serija Program za djecu i mlade 14.35 Kineski moreplovac, animirana serija 15.00 Kako da ne, {kola engleskog jezika 15.30 Hronika regija: Krajina 15.55 Sjaj Pariza, igrana serija, 25/80 16.20 BH gastro kutak, kulinarski show 16.55 Mali nogomet: Kvalifikacije za SP 2012: Bosna i Hercegovina - Norve{ka, prijenos 18.45 Be Ha Teens, program za mlade 19.00 Dnevnik 1 Sport Vrijeme 19.35 Business News 19.40 Retrovizor, muzi~ki program 20.10 Izgubljena ~ast, igrana serija, 65/77 21.00 Dimenzija vi{e, program iz kulture 22.00 Dnevnik 2 22.30 Izbor najmenad`era BiH 2011 23.30 Sljepo}a, igrani film

FTV

06.01 06.30 07.00 07.05 09.00 09.10 10.10 10.40 11.00 11.10 11.20 11.30 12.00 12.20

RTRS

Muzi~ki program Info kanal Vijesti Jutarnji program Vijesti Larin izbor, serija (r) Mala TV U no}noj ba{ti, crtana serija Graditelj Bob, crtana serija Tomica i prijatelji, crtana serija Zagonetka ^ika Blagoje u svijetu igra~aka, program za djecu Dilajla i D`ulijus, crtana serija Dnevnik 1 Pe~at, politi~ki magazin (r)

06.05 Medvje|a ko`a, crtani film (r) 06.30 Ivan i Ivana, crtani film (r) 07.00 Najava programa 07.05 Grob na bre`uljku, crtani film 07.35 Majka Holi, crtani film 08.00 Flashbacks Music box 08.05 Ukradeni `ivoti, serija, 121. ep. (r) 09.00 Flashbacks - Music box 09.05 Zakon ljubavi, serija, 129. ep. (r) 10.00 Flashbacks - Music box 10.05 Junska no}, 11/124 11.00 Flashbacks - Music box 11.05 Superstars, dok. program (r)

TV1

06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Top Shop 08.50 Na velikom odmoru, program za djecu 09.00 Bumba, crtani film 09.13 Timmy, crtani film 09.23 Fifi, crtani film 09.35 Garfield, crtani film 09.45 Dragon ball Z, crtani film 10.15 Lijeni grad, crtani film 10.40 Bakugan, crtani film 11.08 Winx, crtani film 11.30 Tractor Tom, crtani film 11.45 Vijesti 11.59 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Suze Bosfora, serija 13.00 Miljenica, serija

HAYAT

06.00 Sestre, serija 07.10 ^arolija, dje~ja muzi~ka emisija 07.35 Udri mu{ki, jutarnji program 10.00 Put oko svijeta, reality emisija 10.40 Kupi.ba, emisija 11.00 Ljubav i mr`nja, serija 12.00 Info top, info - program 12.05 Vremenska prognoza 12.20 Porodi~ni obra~un, kviz 13.00 Brze pare, kviz 14.00 Info top, info - program 14.10 City, zabavna emisija

PINK

TV Bingo show

20.10

Ono kao ljubav

20.10

CSI: Las Vegas
21.05
12.00 Flashbacks Music box 12.05 Predaj se srce, 81. ep. (r) 13.00 Flashbacks Music box 13.05 Prijateljice, 10/12 (r) 14.00 Flashbacks Music box 14.05 Ukradeni `ivoti, 122. ep. 15.00 Flashbacks - Music box 15.05 Zakon ljubavi, 130. ep. 16.00 Junska no} (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Predaj se srce (r) 18.15 Flashbacks - Music box 18.20 Primera liga, najava kola 19.00 Najava Dnevnika 19.30 Dnevnik TV1 20.05 Predaj se, srce, 82. ep. 21.05 CSI: Las Vegas, 15. ep. 22.00 Dnevnik u 22 22.40 Legenda o motoru, film 00.15 Pono}ne vijesti 00.30 Alpinista Cliffhanger, film (r) 01.58 No}ni program

Bumba
14.00 14.20 15.30 16.30 17.50 17.54 17.55

09.00

Sestre

15.00

13.55 Odgovorite ljudima, dijalo{ka emisija (r) 15.10 Vijesti 15.20 Bumerang, igrana serija, 18. epizoda 16.05 Sve }e biti dobro, igrana serija, 79. epizoda 17.00 Federacija danas 17.25 Tajna Starog mosta, serija, 38. epizoda 18.20 Tajna Starog mosta, serija, 39. epizoda 19.15 Tomica i prijatelji, crtana serija Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 TV Bingo show 21.10 Da sam oblak, serija 22.05 Lud, zbunjen, normalan, serija 23.50 Dnevnik 3 Finansijske novosti 00.20 Proba orkestra, italijanski igrani film 01.30 Pod sretnom zvijezdom, serija 02.15 Dnevnik 3 (r)

13.10 Odgovor.no1 (r) 14.00 Mjesto zlo~ina 9, serija (r) 15.00 Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika 15.10 U fokusu 16.00 Reporta`a 16.23 Izvje{taj sa Banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.00 Ljubav u hladnom podneblju, serija 17.55 Banjalu~ka panorama 18.25 EU i mi, specijal Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.04 Sport 20.10 Ono kao ljubav, serija 21.10 Intervju 22.00 Najotka~enije reklame na svijetu 22.30 Dnevnik 3 Sport Finansijske novosti 22.50 Rio klub, zabavni program 00.00 U`ivo iz Bagdada, film 01.35 Ono kao ljubav, serija (r) 02.25 Dnevnik 2 (r) 02.50 U fokusu (r)

18.25 19.00 19.25 19.28 19.30 19.37 20.00 20.05 21.05 23.30 23.35 01.45 03.00 03.30

Muzi~ki program Bioclinica Kad li{}e pada, serija Druga istina, film 2. dio Biometeorolo{ka prognoza Sport centar Nepobjedive banzuke, zabavno-sportski TV show Nepobjedive banzuke, specijal Vijesti u 7 Vremenska prognoza Sport Stanje na putevima Horizonti Kolo sre}e Kad li{}e pada, serija Zvijezda mo`e{ biti ti, show u`ivo Sport centar Dunsmore, film Astro Num Caffe, u`ivo Reprizni program Vijesti u 7 Zvijezda mo`e{ biti ti, muzi~ki show

15.00 Sestre, serija 15.45 Kupi.ba 15.50 Info top, info - program 16.00 Mala nevjesta, serija 17.00 Tajna ljubav, serija 19.00 City, zabavna emisija 19.30 Info top, centralne vijesti 19.57 Vremenska prognoza 19.58 Za zdrav i lijep osmijeh 20.00 Naslije|e jedne dame, serija 21.00 Grand show, muzi~ki program 22.30 Paparazzo: Lov na poznate, zabavna emisija 23.30 Kad je Hari sreo Sali, film

06.05 Gerald Mc Boing, crtani film 06.25 Ma|ioni~ar, crtani film 06.50 Atomska Betty, crtani film 07.20 Mixmaster, crtani film 07.45 Johnny Test, crtani film 08.10 Oggy i `ohari, crtani film 08.35 Sonic Christmans, crtani film 08.50 Ukleta Marijana, meksi~ka telenovela 10.20 Odred za ~isto}u 10.50 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 11.50 Crime Time, crtani film 11.55 OBN Info, informativni program 12.15 Skrivena kamera, humoristi~ni program 13.10 Na{a mala klinika, doma}a humoristi~na serija 13.45 Ljubav-vjera-nada, turska serija 14.50 K}i mog bossa, igrani film 16.15 Ukleta Marijana, meksi~ka telenovela 17.05 Odred za ~isto}u 17.45 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 18.45 Crime Time, crtani film 18.50 OBN Info, informativni program 19.05 OBN Sport, sportski pregled 19.20 Poslovni svijet, tjedni biznis izvje{taj 20.00 Ljubav-vjera-nada, turska telenovela 21.00 Rolerica, igrani film 22.50 Vox populi 22.55 Red Carpet, showbiz magazine 00.10 OBN Info, informativni program 00.30 OBN Sport, sportski pregled 00.35 Vox populi 01.40 No}ni ~uvar, igrani film 03.30 UEFA Euroliga, sportski program 05.15 OBN Info, informativni program

OBN

Da sam oblak
21.10 FTV
Asije je obradovana time {to je Mustafa dobro i te no}i kad je planirala da bude sa svojim mu`em, ulazi i u Narininu sobu. Za trenutak se sa`alila nad Narin, a u naletu nje`nosti opazi na njenoj vjen~anici krv i ljutito vi~e. Harun ulazi u tom trenutku i vidjev{i sve, ho}e da ubije Mustafu. Dr Serdar je taj koji opet spa{ava Mustafu. Dr Serdar je jedini koji zdravo razmi{lja u svim tim doga|anjima i nastoji da u~ini sve da Narin bude mirna. Harun, me|utim, ne mo`e da podnese to sve i tako ne htiju}i na{kodi Narin. Radi Narininog i sva~ijeg mira dr Serdar poziva Narininog advokata iz Istanbula koji }e joj pomo}i oko situacije sa Mustafom.

SE

RI

JA

TV SA

07.00 Sarajevsko jutro,u`ivo 10.00 Vitaminix (r) 10.02 Bo u pokretu (r) 10.25 Medo Rupert (r) 10.35 Mala princeza (r) 11.00 Vijesti TVSA 11.05 Non-stop, 19/25 (r) 11.35 Podmladi moje tijelo, 4/8 (r) 13.00 Vijesti TVSA 13.15 Doma}i dok. program (r) 14.20 Pusti muziku (r) 16.00 Vijesti TVSA 16.05 Zimska olimpijada za `ivotinje 17.00 Dobre vibracije, u`ivo 18.15 Tarih, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Vitaminix 19.02 Bo u pokretu 19.25 Medo Rupert 19.35 Mala princeza 20.00 Mu}ke, 50. ep. 20.50 Vijesti TVSA 21.00 Rebus, politi~ki magazin, u`ivo 22.30 Merlin, 2/2 00.00 Svjetski putnik, film

TV TK

06.05 Iz dana u dan... 09.05 Zakon ljubavi, serija (r) 10.05 Junska no}, telenovela 10.55 Ukradeni `ivoti, serija (r) 11.55 Iz dana u dan... 12.00 Vijesti 15.00 Zakon ljubavi, serija 16.00 Dnevnik 1 17.15 Predaj se srce, serija (r) 18.15 Sport Klub, magazin 19.00 Dnevnik 2 20.05 Predaj se srce, telenovela 22.30 Vijesti 22.40 Dvije sestre za kralja, film 00.00 CSI: Las Vegas, serija 01.00 Junska no}, serija (r) 02.00 Dnevnik 2, repriza 02.30 Ukradeni `ivoti, serija 04.00 Hram {aolin, film 05.00 Skrivena kamera

MRE@A

07.05 Grob na bre`uljku, crtani film 07.35 Majka Holi, crtani film 08.05 Ukradeni `ivoti, serija, 121. ep. (r) 09.05 Zakon ljubavi, serija, 129. ep. (r) 10.05 Junska no}, serija, 11/124 14.05 Ukradeni `ivoti, serija, 122. ep. 15.05 Zakon ljubavi, serija, 130. ep. 16.00 Junska no}, serija, 11/124 (r) 17.15 Predaj se srce, serija, 81. ep. (r) 20.05 Predaj se srce, serija, 82. ep. 21.05 CSI: Las Vegas, serija, 15. ep. 22.40 Legenda o motoru, film

TV MOSTAR

07.05 Grob na bre`uljku, crtani film 07.35 Majka Holi, crtani film 08.05 Ukradeni `ivoti, serija 121. ep. (r) 09.05 Zakon ljubavi, serija 129. ep. (r) 10.05 Junska no}, serija ep. 11/124 14.05 Ukradeni `ivoti, serija 122. ep. 15.05 Zakon ljubavi, serija 130. ep. 16.00 Junska no}, serija ep. 11/124 (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Predaj se srce, serija 81. ep. (r) 18.15 Grad RTM-a 19.30 Dnevnik TV1 20.05 Predaj se srce, serija 82. ep. 21.05 Csi: Las Vegas, serija 15. ep. 22.00 Dnevnik u 22 22.40 Legenda o motoru, film

TV ZENICA

09.00 Dobro jutro 09.30 TV izlog 10.00 Zenica danas (r) 10.30 VOA (r) 11.00 Program za djecu 11.30 Frejzer 12.00 Iz dana u dan 12.05 Igrana serija (r) 13.00 Vijesti 13.05 Dokumentarni program 14.00 Iz dana u dan 15.00 Vijesti 15.10 Sponzoru{e (r) 16.05 Oni dolaze (r) 16.35 Paso{ za Ju`nu Ameriju (r) 17.00 Dokumentarni program 17.30 Dje~iji program 18.00 Frejzer 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki program 20.00 Mini sreija 21.10 Sfera, kulturni magazin 21.40 Snimak rukometne utakmice 23.00 Zenica danas (r) 23.30 Glas Amerike

TV KAKANJ

08.00 Sevdah i vrijeme 08.30 Frej`er, serija 09.00 Denis napast 09.20 TV Sahar 10.00 TV Liberty 10.30 Auto shop magazin 11.00 Melissa, mini serija 12.00 Vijesti 12.30 Frej`er, serija 13.30 Reporta`e sa zemlje mira 14.00 Moj grad 14.30 Mr. Bean 15.00 Melissa, mini serija 16.00 Tajne medicine 17.00 Flash vijesti 17.05 Amor latino, serija 18.00 Svijet uspje{nih 18.30 Crne knjige, serija 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Hutba 21.00 Put istine 22.00 Amor latino, serija 23.00 Glas Amerike

TV VOGO[]A

12.00 Hronika sedmice TV Jablanica (r) 12.30 Bonus, talkshow (r) 13.30 Program za djecu i mlade 14.30 Telenovela (r) 15.30 Majstori kuhinje 16.00 Otvoreni program, u`ivo 17.50 Crtani film 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 I.R.I.B. 20.00 Autovizija 20.30 Putopisi, dok. program 21.00 Telenovela 22.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.30 Info IC NTV IC Kakanj 23.00 Glas Amerike 23.30 Sense - Ha{ki tribunal 00.00 Otvoreni program (r)

TV USK

08.00 TV jutro 09.30 Program za djecu 10.00 Vijesti 10.05 Junska no} (r) 11.10 Dance, dance, serija 12.00 Vijesti 12.15 Sarajevdisanje, dok. program 12.45 Skica za portret 13.05 U fokusu (r) 14.30 Vijesti 14.45 Gradovi svijeta, dok. program 15.10 Turisti~ka razglednica 15.30 Istina (r) 16.00 Junska no} (r) 17.15 Predaj se srce, serija (r) 18.10 O nama 18.30 Grimove bajke 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.10 Najvoljenije `ene svijeta 20.40 Bonaventura 21.30 Dnevnik 2 21.50 Predaj se srce, serija 22.50 Igrani film

TV SLON

18.00 Crno i bijelo 18.15 Vremenska prognoza 18.17 Hit top 18.30 Vje`bajmo zajedno 18.38 @uta minuta 18.40 Horoskop 18.45 Intermeco 18.57 Reklame 19.00 Muzi~ki Salto 19.30 Sanjalica 19.33 Horoskop 19.37 Aforizmi 19.40 @uta minuta, zabavni program 19.42 Intermeco 19.57 Reklame 20.00 KVIZ Extra 20.15 Vremenska prognoza 20.17 Hit top 20.22 Vremeplov... 20.30 Pitajte, tra`imo odgovore 21.07 Reklame 21.10 Op~injeni, 156/208 22.00 Reklame 22.05 Extra jukebox time za mlade 23.00 Slon extra Info 23.15 Vremenska prognoza

TV BN

06.30 Jutarnji program 08.30 Serija 09.30 Pri~e o pjesmama 10.00 Novosti 10.05 Film 12.00 Novosti u podne 12.15 Puls (r) 14.00 Novosti 14.05 Bulevar 15.00 Jo{ jedan krug 15.30 Objektivom kroz Semberiju 16.00 Dnevnik 1 16.20 Anali, serija (r) 17.00 Serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring 19.00 Sport flash 19.30 Dnevnik 2 20.05 Selo gori, a baba se ~e{lja, serija 21.00 Bijela la|a, serija (r) 22.30 Dnevnik 3 23.00 Loto 23.10 Anali, serija 23.50 Knedle, film 01.20 Serija 01.55 Crveno

TV ATV

08.00 Jutarnji program 08.55 Vijesti 09.00 Bumba, crtani film 09.10 Mekanike u misiji, crtani film 10.15 Dragon Ball Z, crtani film 10.50 Lijeni grad 11.10 Bumba 11.45 Vijesti 12.00 Suze Bosfora, serija 13.00 Miljenica, serija 14.30 Vizita 15.25 Arena 15.30 Kad li{}e pada, serija 16.30 Druga istina, film 18.00 Nepobjedive Banzuke 18.25 Jesen sti`e dunjo moja 19.00 Vijesti 19.35 Arena 20.00 Kad li{}e pada 21.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, zabavni program 22.00 Ve~ernje vijesti 22.30 Zvijezda mo`e{ biti ti 23.35 Dunsmore, film

OSLOBO\ENJE petak, 16. decembar/prosinac 2011.
07.00 Dobro jutro, Hrvatska 08.58 ZABA - 90 sekundi (r) 09.00 Ludi od ljubavi 1, serija 09.51 Vijesti iz kulture (r) 10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.11 Na vodenome putu 5: Fjord Sognen Najve}i morski rukavac u Norve{koj 11.00 Kod Ane (r) 11.14 Sve }e biti dobro, serija (r) 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.18 TV kalendar (r) 12.35 Kad zavolim, vrijeme stane - serija 13.21 Dr. Oz, talk show 14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.14 Vrijeme sutra 14.17 Drugo mi{ljenje 14.47 Branitelji domovine 14.51 Alisa, slu{aj svoje srce - serija 15.35 Razaraju}i Afion, emisija pu~ke i predajne kulture 16.06 Skica za portret: Domenico Beccafumi - Bogorodica s djetetom 16.25 Hrvatska u`ivo 17.00 Vijesti 17.10 HAK - Promet info 17.20 Globalno sijelo 17.55 Putem europskih fondova 18.15 Iza ekrana 18.50 Odmori se, zaslu`io si 1 - serija (r) 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.03 ZABA - 90 sekundi 20.08 Istina o Stonehengeu 21.05 Kraljica, film 23.00 Dnevnik 3 23.20 Sport 23.23 Vrijeme 23.32 Vijesti iz kulture 23.41 Peti dan, talk show 00.32 Sretan Bo`i}, gospodine Lawrence, film 02.30 Srebrna linija, film (r)

TV PROGRAM
07.30 48 Gdansk, dok. program 08.00 Druga strana Srbije dok. program 08.30 Kontekst, talk-show 09.00 Aje program 16.30 Dogodilo se u Luxoru, dok. program 17.00 Sljede}a muzi~ka stanica - Tunis I dio, dok. program 17.30 Kontekst, talk-show 18.00 Vijesti 19.05 Usudi se i probaj - Montreal, dok. program 19.30 Poznavali smo Bin Ladena III dio 20.00 Vijesti 21.00 Vijesti 21.30 Kontekst, talk-show 22.00 Vijesti 23.05 Kontekst, talk-show 23.30 Usudi se i probaj Montreal, dok. program 00.00 Aje vijesti 01.00 Kontekst, talk-show 01.30 Poznavali smo Bin Ladena IIi dio, dok. program

63
S

HRT1

07.52 Mala TV TV vrti}: Gla~alo Zauvijek prijatelji: Lav, crtani film Tajni dnevnik patke Matilde: Veliko pospremanje 08.23 Connor na tajnom zadatku 3, serija za djecu (r) 08.45 [kolski sat: Vrijeme Puni krug 09.30 Crno proro~anstvo, serija za mlade (r) 09.55 Alisa, slu{aj svoje srce - serija (r) 10.39 Mariken, nizozemsko-belgijski film (r) 12.10 Val Gardena: Svjetski skija{ki kup superG, prijenos 13.11 Fotografija u Hrvatskoj (r) 13.24 Pola ure kulture (r) 13.50 Drugi format (r) 14.35 H2O Uz malo vode! 3, serija za mlade 15.00 Edgemont 5, serija za mlade 15.24 [kolski sat: Vrijeme (r) 15.54 Puni krug (r) 16.10 Rupert, crtana serija 16.20 Mala TV (r) TV vrti}: Gla~alo (r) Zauvijek prijatelji: Lav,crtani film (r) Tajni dnevnik patke Matilde: Veliko pospremanje (r) 16.49 Hej, Kitty - crtana serija 17.05 [apta~ psima 5 17.55 Obrtnik 100% poduzetnik 18.00 Regionalni dnevnik 18.20 @upanijska panorama 18.35 Briljanteen 19.15 Meteor i veliki kota~i, crtani film (r) 19.27 Koki, crtani film 19.34 Glazba, glazba... pop 20.00 Tina: U`ivo! (r) 21.04 Prljavi seksi novac, serija 21.52 Umorstva u Midsomeru 13, serija 23.28 Na rubu znanosti: Atlas 00.20 Svjetsko prvenstvo u rukometu _ Hrvatska-Brazil, snimka 01.20 Vrijeme je za jazz: Yuri Honig - “Wired paradise”, Me|unarodni dani jazza 2010. 02.18 Hitna slu`ba, serija (r)

HRT2

06.20 Bakugan, crtana serija 06.45 Jagodica Bobica, crtana serija 07.10 Roary, crtana serija 07.25 Bumba, crtana serija 07.40 Ptica trka~ica, crtana serija 08.05 TV izlog 08.30 Nate Berkus Show 09.15 Kad li{}e pada, serija (r) 10.10 Ljubav i kazna, serija (r) 11.10 Inspektor Rex, serija (r) 12.10 IN magazin (r) 13.00 Larin izbor, serija (r) 14.00 Teresa, serija 16.00 Inspektor Rex, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Kad li{}e pada, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Ljubav i kazna, serija, serija 21.00 Humanitarni koncert - @elim `ivot 23.30 Slijepa pravda, film 01.10 Divlja igra 3, film (r) 02.35 Rocket, igrani film 04.05 Ezo TV, tarot show 05.35 Nestali, serija (r)

NOVA

AL-JAZEERA B.

10.00 Vijesti 10.05 Razglednica: Sahalin, dok. program 10.35 Na skriveno te vodim mjesto, obrazovni pr. 11.00 Vijesti 11.05 Slagalica, kviz (r) 11.30 Srbija na vezi, program za dijasporu (r) 12.00 Dnevnik 12.30 [kolski program (r) 13.00 Trend setter, muzi~ki program (r) 14.00 Svijet zdravlja, dok. program 14.30 Poruke doline vjekova 2. dio (r) 15.10 Ovo je Srbija 16.00 Bijela la|a, serija 17.00 Dnevnik RT Vojvodina 17.20 [ta radite, bre, info 17.45 Beogradska hronika 18.25 Oko, info 19.00 Program za dijasporu 19.30 Dnevnik 20.05 Bijela la|a, serija 21.05 7 RTS dana 22.10 Trend setter, muzi~ki program 22.55 Povratak, dok. program 23.29 Evronet, dok. program 23.35 Dnevnik

RTS

11.55 Kalendar 12.00 Vijesti 12.05 Ucentar (r) 12.35 Muzika 13.00 Vijesti 13.05 Likovna umjetnost Cg 14.00 Vijesti 14 05 Replika (r) 15.00 Aktuelno 15.10 Fle{ sport (r) 15.20 Kalendar 15.30 Dnevnik 1 15.45 Ekolo{ka radionica 16.15 Muzika 16.45 Lajmet 17.00 Podgoricka hronika 17.30 Sat tv - aktuelno 18.00 Vijesti 18.05 Cg u`ivo 18.55 Program za djecu 19.20 Kalendar 19.30 Dnevnik 2 20.00 Sat tv 20.30 Zapis 21.00 Koncert 21.45 Kratke forme 22.00 Sat tv 22.30 U centar 22.55 Kalendar 23.00 Dnevnik 3 23.30 Sat tv 00.00 Crna Gora - u`ivo

RTCG

Bosna i PORT Hercegovina - Norve{ka
16.55 BHT

Izbor

SH

najmenad`era

OW

BiH 2011.
22.30 BHT

DISCOVERY

09.05 Vrhunsko graditeljstvo 10.00 Kako to rade? 10.30 U djeli}u sekunde 10.55 Pre`ivljavanje 11.50 Auta po mjeri 2008. 12.45 Peta brzina, 2. ep. 13.40 Ameri~ki ~operi 14.35 Prljavi poslovi 15.30 Opasan lov 16.25 Razotkrivanje mitova 17.20 Vrhunsko graditeljstvo 18.15 Pre`ivljavanje 19.10 Kako se pravi? 19.40 Kako to rade? 20.05 Razotkrivanje mitova 21.00 Fredi Flintof: Sam protiv svih 21.55 Superljudi Stena Lija 22.50 Usporen snimak 23.45 Razotkrivanje mitova, 2. ep.

N. GEOGRAPHIC

06.00 [apta~ psima 07.00 Ulovljeni 08.00 Posljednja lavica 09.00 Ulovljeni 10.00 Kralj gu{tera 11.00 Ponovna izgradnja Titanika 12.00 Ostrva 13.00 Posljednja lavica 14.00 Megastrukture 15.00 Ulovljeni 16.00 Snimljeno na safariju 17.00 Policajci sa Aljaske 18.00 [apta~ psima 19.00 Ostrva 20.00 [apta~ psima, 2. ep. 22.00 Policajci sa Aljaske 23.00 [apta~ psima, 2. ep.

08.30 Sanke, SK Kanada 09.00 Biatlon, SK Annecy, Francuska 10.15 Ski-skokovi, SK Harrachov, ^e{ka 11.50 Fudbal, Champions Club 12.00 Fudbal, UEFA L[, u`ivo, `reb 13.00 Fudbal, UEFA Europa League, u`ivo, `rijeb 13.30 Photo Finish 13.45 Nordijsko kombinovano skijanje, SK Seefeld, Austrija 14.30 Biatlon, SK Annecy, Francuska, u`ivo 15.45 Nordijsko kombinovano skijanje, SK Seefeld, Austrija, u`ivo 16.15 Ski-skokovi, SK Engelberg, [vajcarska 17.15 Alpsko skijanje, SK Val Gardena, Italija 18.15 Fudbal, Champions Club 18.30 Tractor pulling 19.00 STIHL timbersports 20.00 Boks 23.15 Poker 01.15 GTA Road to Dubai

EUROSPORT

03.30 Bilijar, York, UK Finals 05.30 Ski-skokovi, SK Harrachov, ^e{ka 07.15 Surf 07.30 Fudbal, Bundesliga 09.00 Fudbal, Bundesliga, pregled kola 10.00 Ski-skokovi, SK Harrachov, ^e{ka 12.00 Surf 12.15 Alpsko skijanje, SK Val Gardena, Italija, u`ivo 13.45 Ko{arka, Euroleague, pregled kola 14.15 Bilijar, Player Tour, u`ivo 20.00 Fudbal, Bundesliga, u`ivo 22.30 Strikeforce, USA, E. Fedor, Rusija - S. Antonio, USA 00.30 Fudbal, Bundesliga 01.45 Surf 02.00 Bilijar, Player Tour

EUROSPORT 2

09.00 Vijesti 09.15 Premier League News 09.30 Klupske TV 10.00 Euroleague: Olympiacos - Cantu 11.45 Copa del Rey: Ponferradina - Real Madrid 13.30 Euroleague: Armani Milan Spirou 15.15 Premier League Magazin 16.00 Ruska kosarka: Triumph Enisey, direktno 18.00 Pregled Euroleague 19.00 Vijesti 19.15 Premier League News 19.30 Euroleague: Real Madrid - Partizan 21.15 Portugalska liga: Benfica - Rio Ave, direktno 22.15 Najava Premier League 22.45 Pregled Euroleague 23.30 Vijesti 01.00 Premier League News 01.15 Euroelague najbolja utakmica 03.00 Belgijska liga: Cercle Brugge Gent

SPORT KLUB

08.00 Telemarketing 08.30 Pregled championship 09.00 Pregled {vajcarske liga 09.30 Pregled holandske lige 10.30 Pregled ruske lige 11.00 Pregled Premier League 12.00 Pregled portugalske lige 12.30 Pregled argentinske lige 13.30 FMM 14.00 Euroleague: Maccabi - Anadolu Efes 16.00 Copa del Rey: Mirandes Villareal 18.00 Euroleague Basketball: Olympiacos - Cantu 20.00 Premier League Magazin 20.30 Belgijska liga: Cercle Brugge Gent, direktno 22.30 Euroleague: Zagreb - Unicaja 00.00 Najava Premier League 00.30 Portugalska liga: Benfica - Rio Ave 02.15 Euroleague: Montepaschi Barcelona 04.00 Euroleague: Armani Milan - Spirou 05.30 Euroleague: Fenerbahce - Bilbao 07.00 Klupske TV

SPORT KLUB +

09.00 Italijanska liga: Bologna - Milan 11.00 Liga Evrope: Lazio - Sporting 13.00 Liga Evrope: Besiktas - Stoke 15.00 Omni Sport 15.30 Liga Evrope: Highlights 16.00 Magazin: Put u London

ARENASPORT 1

Ko{arka

20.00

17.00 Magazin: World Wide Sports 18.00 Box magazin 20.00 Ko{arka ABA: Crvena zvezda [iroki 22.00 Francuska liga: Preview 22.30 Italijanska liga: Preview 23.00 [panska liga: Preview 23.30 Liga {ampiona: Magazin 00.00 Poker WPT Series 7

VIASAT HISTORY

08.00 Umjetnost Rusije 09.00 Putovanja i otkri}a 10.00 Gerouov zakon 11.00 No} slomljenog stakla 12.00 Izgubljeni drevni gradovi 13.00 1066 14.00 Tajm tim godina X 15.00 Drugi svjetski rat u boji 16.00 Kako je umjetnost stvorila svijet 17.00 ^ovjekova istorija 18.00 Gerouov zakon 19.00 Po~etak rata 20.00 Premijera: Keltsko naslije|e 21.00 Kolonija 22.00 Dobrodo{li u osamdesete 23.00 Drugi svjetski rat u boji 00.00 Kako je umjetnost stvorila svijet 01.00 ^ovjekova istorija 02.00 Gerouov zakon 03.00 Po~etak rata

ANIMAL PLANET

11.20 Spa{avanje divljih `ivotinja 11.50 Veterinari novog kova sa Stivom Irvinom 12.45 Policija za `ivotinje 13.40 Planeta mutanata 14.30 @ivot majmuna 15.00 Dik i Dom u svijetu `ivotinja 15.30 Ro|eni lovci 16.00 Upoznajte divljinu 16.25 Sve o psima, ma~kama, ljubimcima 17.20 Nevaljali ljubimci 18.15 Veterinar sa pla`e Bondi 18.40 Psi, jedna rasa, jedna pri~a 19.10 Sve o psima, ma~kama, ljubimcima 20.05 Ratovi insekata 21.00 Borba za kitove 21.55 Divlje i bez cenzure 22.50 Nakon ujeda

UNIVERSAL

07.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 08.20 Ne{ Brid`is, serija 09.20 Zakon i red, serija 10.20 Ubistva u Midsommeru, serija 12.20 Dijagnoza: Ubistvo, serija 13.20 Urgentni centar, serija 14.20 Zakon i red, serija 15.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 16.20 Ne{ Brid`is, serija 17.20 Ubistva u Midsommeru, serija 19.20 Dijagnoza: Ubistvo, serija 20.20 Urgentni centar, serija 21.20 Misterije Hejvena, serija 23.20 Plave krvi, serija 00.20 Progovori, serija 02.20 McLeudove k}eri, serija 03.20 Doma}ice iz okruga Orand`, serija

TV1000

04.00 Grejslend, igrani film 06.00 Va{i prijatelji i susjedi, igrani film 07.40 Robin Hud, princ lopova, igrani film 10.00 F/X2, igrani film 12.00 Ksanadu, igrani film 14.00 Lud za mambom, igrani film 16.00 ^ist i trijezan, igrani film 18.00 Ukradena srca, igrani film 20.00 Zakletva, igrani film 22.00 Grejslend, igrani film 00.00 Slava, igrani film 02.00 Topla ~okolada, igrani film

FOX LIFE

08.20 Houp i Fejt, serija 08.45 Houp i Fejt, serija 09.10 Ljekar po narud`bi, serija 10.00 Serija 10.50 Sve ispo~etka, serija 11.40 Uvod u anatomiju, serija 12.30 Serija 13.35 Serija 14.05 Serija 14.40 Serija 14.57 Serija 15.22 Serija 15.42 Serija 16.25 Sve ispo~etka, serija 17.15 Houp i Fejt, serija 17.40 Houp i Fejt, serija 18.10 Ljekar po narud`bi, serija 19.05 Serija 20.05 Uvod u anatomiju, serija 21.00 Serija 22.00 O~ajne doma}ice, serija 23.00 Seks i grad, serija 23.30 Seks i grad, serija 00.00 Seks i grad, serija

FOX CRIME

10.10 Red i zakon, serija 10.55 Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere, serija 11.40 Bouns, serija 12.30 Pari{ki forenzi~ari, serija 13.20 Za{titnica svjedoka, serija 14.10 Alias, serija 15.00 Brojevi, serija 15.50 Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere, serija 16.40 Red i zakon, serija 17.30 Bouns, serija 18.20 Nepouzdani agenti, serija 19.10 Ovo nije moj `ivot, serija 20.00 Brojevi, serija 20.50 Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere, serija 21.40 Bouns, serija 22.30 Zlo~ina~ki umovi, serija 23.20 Put osvete, serija 00.10 Za{titnica svjedoka, serija

HBO

06.00 Kako presko~iti Bo`i}, film 07.35 Moje ime je Khan, film 10.15 Protiv svih pravila, film 11.40 Generacija samaca, film 13.00 Sje}anje na Titane, film 14.50 Genova, film 16.25 Tko je Clark Rockefeller?, film 17.55 Filmovi i zvijezde III, ep. 50, serija 18.20 Ponovno ti, film 20.05 Prosvjetljenje, serija. ep. 20.35 Obdaren III, serija 10. ep. 21.10 Okus krvi IV, serija 11. ep. 22.00 Krug od osam, film 23.20 Ucjepljivanje, film 01.05 Krvavo Valentinovo 3D, film 02.40 Rocknroll brod, film 04.50 Opusto{eni ratom 1861-2010, film

HBO COMEDY

10.00 Tre}i kamen~i} od sunca, serija 10.50 Bolje s tobom, serija 11.15 Svadbena torta, film 12.45 Moj ljubimac Marmaduke, film 14.15 Bernard, serija 14.45 Tre}i kamen~i} od sunca, serija 15.35 Perike, {ljokice i perje, film 17.10 Hollywood: Na snimanju VIII, serija 17.40 Moj ljubimac Marmaduke, film 19.05 Bernard, serija 19.35 Bolje s tobom, serija 20.00 Kako ne `ivjeti svoj `ivot II, serija 20.30 Robert Klein: Nepo{teno i neuravnote`eno, film 21.30 Murjaci s klupe, film 23.45 Bolje s tobom, serija (rep. 5. ep.) 01.35 Pogre{na adresa, film

Olimpijskoj selekciji BiH predstoji kontrolni me~ sa Poljskom

Husref Musemi} razo~aran otkazima
SVE^ANO OTVORENl SARAJEVO HOLIDAYl MARKETl

OSLOBO\ENJE
SARAJEVSKO IZDANJE
petak, 16. decembar/prosinac 2011.

44. strana

Blagdanska ~arolija u Sarajevu

Sakharov aktivistima arapskog prolje}a
Evropski parlament dodijelio je nagradu Sakharov za ljudska prava petorici aktivista arapskog prolje}a, uklju~uju}i i Tuni`anina Muhameda Buazizija, koji je pokrenuo pobune {irom regiona svojim samospaljivanjem. Samo dva dobitnika, koji dijele nagradu od 50.000 eura, pri sus tvova la su sve~anos ti odr`anoj u parlamentu u Strasbourgu. Buazizi, koji je bio prodava~ vo}a, dobio je posthumno nagradu za slobodu izra`avanja, dok su, prema rije~ima visokog predstavnika EU za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton, dvoje Sirijaca - Raza Zejtuneh i karikatirista Ali Farzat sprije~eni da prisustvuju dodjeli zbog „o~iglednih razloga“. Ostali dobitnici nagrade su Egip}anka Esma Mahfuz i libijski disident Ahmed al-Zubair Ahmed al-Sanusi. Predsjednik EP-a Jir`i Busek pozdravio je pet hrabrih `ena i mu{karaca koji predstavljaju arapsko prolje}e.

Zemlja ~uda

Foto: D. TORCHE

Djed Mraz je dio tradicije u cijelom svijetu, bio je i bi}e dio tradicije sve djece Sarajeva, naglasio je gradona~elnik Alija Behmen
Prvi put Sarajevo je dobilo svoju blagdansku bajku, rije~ je o pravoj maloj zemlji ~uda. Sve~ana muzika prethodila je paljenju svje}ica na jelki, a ve} oki}eni Trg oslobo|enja - Alije Izetbegovi}a stvarao je pravi novogodi{nji ugo|aj, {to je ozna~ilo po~etak praznika u na{em gradu. - Ovaj market sa svojim sadr`ajima mnogo nudi Sarajevu i svima onima koji ga posjete. @elim da svima, a posebno djeci, svi

ovi sadr`aji obogate prazni~ne dane. Nadam se da }e sajam postati tradicija u na{em gradu. Ne zaboravite, Djed Mraz je dio tradicije u cijelom svijetu, bio je i bi}e dio odrastanja sve djece Sarajeva, naglasio je gradona~elnik Alija Behmen. Sarajevo Holiday market je izvrsno mjesto za tradicionalne bosanskohercegova~ke rukotvorine i suvenire, te proizvode koje su izradile osobe sa invaliditetom, a koje }ete mo}i iskoristiti kao poklon za va{e najmilije. - Prezentiranjem svojih radova osobe sa invaliditetom dobit }e priliku da do|u do {ire grupe potencijalnih kupaca i da tako ostvare prihode. Aktivnosti tokom sarajevskog Holiday marketa }e omogu}iti posjetiocima da cijeli mjesec proslavljaju kulturne i religijske raznolikosti Sarajeva, ali i BiH, kazao

je Allan Reed, direktor USAID-a BiH. Da podsjetimo, sajam }e biti podijeljen u tri dijela: market u kojem }e svi zainteresovani imati priliku kupiti uglavnom ru~no ra|ene proizvode poput pletiva, koje }e raditi od 10 do 22 sata, drugi dio }e biti dje~iji paviljon gdje }e se odr`avati radionice za najmla|e od 16 do 20 sati, te Sarajevsko pivo Holiday Pub u sklopu kojeg }e svaku ve~er biti odr`an koncert koji }e zasigurno upotpuniti dru`enje mladih, od 22 do 23 sata. Iz Holiday marketa su nam objasnili kako su posebno `eljeli ista}i da smo se napokon pribli`ili svjetskim metropolama, kojima su ovakvi sajmovi ve} davno postali tradicija.
M. TATAREVI]

Maya Sar predstavlja BiH na Evroviziji
Bosnu i Hercegovinu }e na 57. Takmi~enju za pjesmu Evrovizije, u maju 2012. u Azerbejd`anu, predstavljati mlada i uspje{na kantautorica Maya Sar. Radio-televizija Bosne i Hercegovine (BHRT), punopravna ~lanica EBU-a, je na osnovu Pravila Takmi~enja za pjesmu Evrovizije 2012. odlu~ila da za predstavnicu BiH anga`uje umjetnicu koja je svojim autorskim umije}em, osebujnim muzi~kim stilom i talentom, za kratko vrijeme ostvarila vrhunske rezultate i postigla zna~ajne uspjehe na bh. i regionalnoj muzi~koj sceni. Maya Sar }e u Bakuu u maju 2012. godine pjevati vlastitu kompoziciju koju }e BHRT premijerno objaviti po~etkom naredne godine u programu BHT 1 i BH Radija 1. Zahvaljuju}i pobjedi azerbejd`anskog dueta Ell/Nikki sa pjesmom “Running Scared“, Eurosong 2012. bit }e odr`an u Bakuu 22, 24. i 26. maja.

POSLJEDNJE VIJESTI
POKU[AO SE UBITI BOMBOM - Almir Zlati} (18), u~enik ~etvrtog razreda, ju~er iza podneva aktivirao je ru~nu bombu u br~anskom kafi}u Di Nino u Ulici Vase Pelagi}a, u blizini Ekonomske {kole. Sre}om, ovaj mladi} nije povrije|en jer su ga drugovi izvukli iz kafi}a prije nego {to je do{lo do eksplozije. U eksploziji je o{te}ena unutra{njost kafi}a i jedan slot-aparat. Prema nezvani~nim informacijama, u~enik je poku{ao izvr{iti samoubistvo. D. P. [AKAL ODBACIO OPTU@BE - Ili~ Ramirez San~ez, u svijetu poznatiji kao Karlos [akal, izjasnio se ju~er na su|enju u Parizu da nije kriv po optu`nici za terorizam. San~ez, koji je ro|en u Venecueli, nekada je bio najtra`eniji me|unarodni kriminalac. Demantovao je da je bio umije{an u krvave bomba{ke napade u kojima je u Francuskoj poginulo 11, a ranjeno skoro 200 ljudi.
OLIMPIJCE ]E ^UVATI 13.500 VOJNIKA-Velika Britanija anga`ova}e 13.500 vojnika u obezbje|ivanju Olimpijskih igara u Londonu sljede}e godine, saop{tilo je ju~e Ministarstvo odbrane. Vojska }e anga`ovati specijalne jedinice i stru~njake za deminiranje, kao i jedinicu od 1.000 pripadnika “za slu~aj civilne uzbune povezane sa Olimpijskim igrama“. Olimpijski park u Stratfordu, u isto~nom dijelu Londona, bi}e za{ti}en raketama od napada iz vazduha.

Okon~ana misija OSCE-a u Hrvatskoj

Maloljetnici u ratu
Regionalna konferencija o temi Maloljetni dobrovoljci u odbrambeno-oslobodila~kom ratu i sada odr`ana je ju~er u Sarajevu, pod pokroviteljstvom federalnog Ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodila~kog rata u saradnji s Udru`enjem Maloljetni borci Armije BiH Ilid`a. Predstavnici Udru`enja Maloljetni borci Armije RBiH, Udruge Maloljetni dragovoljci domovinskog rata Hrvatske zajednice Herceg-

Foto: A. KAJMOVI]

Bosne i predstavnici Udruge maloljetnih dragovoljaca Domovinskog rata Hrvatske donijeli su odluku o potpisivanju sporazuma o me|udr`avnoj saradnji. Jedan od zaklju~aka konferencije je da predstavnici dva udru`enja nadle`nom tijelu, Parlamentu FBiH, upute prijedlog izmjena i dopuna Zakona o pravima boraca i ~lanova njihovih porodica u FBiH.
D. M.

Ju~era{njom odlukom Stalnog vije}a Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OSCE) o zatvaranju Ureda u Zagrebu, po isteku njegova mandata 31. decembra 2011, okon~ano je njihovo 15godi{nje prisustvo u Hrvatskoj. Odlukom o zatvaranju Ureda potvr|eni su napredak i konkretni rezultati koje je Hrvatska ostvarila u kontekstu dva podru~ja obuhva}enih mandatom Ureda - pra}enja su|enja za ratne zlo~ine i provedbe Programa stambenog zbrinjavanja povratnika, a koji su rezultirali pozitivnom ocjenom dr`ava sudionica OSCE-a o uspje{nom ispunjenju mandata Ureda. J. D.

SUBOTA,
SPORT

TRNJE I RU@E

Sevilla FC - Real Madrid

22.00 TV1 MRE@A NOGOMET [PANSKA PRIMERA LIGA

Muzi~ke emisije
Koliko god TV programi u nekim segmentima napredovali, u realizaciji muzi~kih emisija stagniraju. Odavno nema emisije u kojoj bi se javnosti predstavili novi mladi muzi~ari i koja bi imala relevantnu top-listu. ^ini se da niko ne mo`e zamjeniti Huseina Vladovi}a, koji je bio urednik i voditelj muzi~kih emisija poput legendarne “Zvjezdane pra{ine” na kojoj su generacije odrastale i upoznavale svijet rock muzike.

Sve u svemu
Osvje`enje na malim ekranima zasigurno je dnevni magazin BHT1 ”Sve u svemu”. Emisija se u`ivo realizira iz informativno-tehni~kih centara BHRT-a, {to je za svaku pohvalu, a teme su raznovrsne, od dru{tvenih fenomena, porodi~nih stvari, kulturnih zbivanja, neobi~nih sportova, lova, ribolova, zabave, dizajna... Ako ovako nastave, emisija bi mogla trajati godinama.

SPORT

Wolverhampton - Stoke, prenos
BHT1 15.54

PREPORU^UJEMO: TV AUKCIJA

Slika za Dugu

NOGOMET: ENGLESKA PREMIER LIGA

Val Gardena - Groeden: Spust (M), prenos

SPORT

12.10 BHT1 SKIJANJE: SVJETSKI KUP

NEDJELJA,
SPORT

Alta Badia: Veleslalom (M), prenos

10.25 BHT1 SKIJANJE: SVJETSKI KUP

PROGRAME koje objavljujemo u Anteni dobivamo od TV ku}a. Svaka izmjena ili neta~nost stvar je istih, a ne na{ega priloga.

Duga je centar za djecu bez roditeljskog staranja koji je osnovala grupa entuzijasta iz Njema~ke okupljenih u HO Schutzengel Gesucht prije dvanaest godina. Primarni cilj udru`enja je pru`iti uto~i{te i dom djeci do 6 godina starosti koja su privremeno ili trajno ostala bez roditeljske za{tite. Centar se finansira isklju~ivo sredstvima prikupljenim kroz humanitarne akcije i projekte kako u BiH, tako i u Njema~koj. Jedna od najve}ih i najzna~ajnijih akcija je Likovna kolonija za djecu centra Duga, koja egzistira deset godina. U po~etku su radovi sa aukcije javnosti prezentirani putem izlo`be u Gradskoj galeriji u Biha}u i jednom aukcijskom prodajom. Sada, zbog sve ve}eg broja u~esnika, organizuju se i prodajne izlo`be u Ambasadi SAD-a, Bo{nja~kom institutu i na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu. Ovom projektu medijsku podr{ku u proteklih 8 godina daje i RTV USK-a organizuju}i i emisije TV aukcije u decembru, tako da se i na ovaj na~in obezbje|uje novac. Od ovog decembra medijskoj podr{ci sa zadovoljstvom priklju~uje se i TV1 Mre`a koja }e u subotu, s po~etkom u 18.05, u`ivo emitovati aukciju gdje }e gledatelji dirketno, putem telefona, mo}i zvati i licitirati slike. Novac od prodaje radova isklju~ivo je namijenjen za osiguranje materijalnih uvjeta za nesmetan rad Centra.

3

LICE S NASLOVNICE
Emily Deschanel, zvijezda serije "Kosti"

Volim dobar

crni humor
U programu Fox Crime televizije jedna od gledanijih serija je "Kosti". Zvijezda ove serije je lijepa Emily Deschanel. Ova ameri~ka glumica i TV pro du cen ti ca tu ma~i ulogu dr. Temperance Bones Brennan. Ro|ena je u Los Angelesu i k}erka je snimatelja i re`isera Caleba Deschanela i glumice Mary Jo Deschanel. Ima mla|u ses tru Zooey, koja je tako|er glumica, ali i manekenka, tekstopisac i muzi~arka. Majka joj je irskog, a otac francuskog porijekla. [tavi{e, ona je praunuka Paula Deschanela, 11. predsjednika Francuske. Odrastala je po mnogim zemljama (Italija, Kanada, Francuska, Jugoslavija, Engleska i Ju`noafri~ka Republika). Prije nego {to je do{la u Hollywood, Deschanel je radila u restoranu kao hostesa. - Bila sam savr{ena u tom poslu. Katkad se pitam za{to sam uop{te pos ta la glu mi ca kad sam se tako voljela {epuriti po restoranima i laskati gostima, kazala je jedne prilike Emily, koja kod ljudi po se bno ci je ni ma lu dozu ironije. - Kod mene ku}i svi su sarkasti~ni. Volimo dobar crni humor. U {koli sam bila prava {treberica, ali s vremenom sam se pretvorila u labudicu i po~ela gleda ti svi jet pra vim o~ima, {ali se glumica. zu za ro|endan remen sa kop~om na kojoj je bilo ugravirano ~ovjek-legenda. - ^esto ga zezam na setu, {ta mogu kad se da zezati. Dobar je on de~ko, opi sa la je Des cha nel ko le gu glumca.Debi u igranom filmu imala je 1994. u "Napojnici od 2 miliona dolara". Njena idu}a va`nija uloga bila je u mi ni se ri ji "Ro se Red" iz 2002, ~iji je autor Step hen King. Na kon to ga se pojavila u "Studengori", "Alamu" i "Stazama slave" i bila je progla{ena za je dnu od "6 glumica na koje treba pripaziti" u In ter view Magazineu 2004. godine. Nakon {to je imala glavnu `en-

Sam svoj majstor
Najdra`i joj je hobi ples, a ako treba popraviti neki kvar u ku}i, uvijek je sama svoj majstor. Na fakultetu je treni ra la ka ra te i bi la odli~na u tom sportu, ali svega se u `ivotu, ka`e, brzo zasitila, pa i karatea. Svoj

dobar smisao za humor Emily je pokazala pokloniv{i kolegi Davidu Boreana-

4

GDJE SU, [TA RADE
MLA DI BH PJEVA^ EDIN TALOVI], koji je za svoj talent nagra|en i na olimpijadi scenskih umje tni ka WCO PA (World Championships of Performing Arts) u Hollywoodu, polako gradi karijeru. Ovaj 14godi{njak nedavno je bio specijalni gost Armina Muzaferije u prepunoj dvorani u Te{nju. I tamo{nja publika odli~no ga je prihvatila, a mnogi su se `eljeli slikati s njim. DAVID I VICTO RIA BEC KHAM SU ZA KUPOVINU {est bo`i}nih drvca i ukra sa po tro {i li 41.000 eura. Beckhamovi }e Bo`i} provesti u porodi~noj ku}i u Her tfor dshi reu. Za ukra{avanje svog doma su unajmili kompaniju Fortnum & Mason. Victoria je odlu~ila po tro {i ti ne {to vi {e nov ca ka ko bi ovaj Bo`i} bio poseban za njenu k}erku Harper, pi{e Sunday Mirror. - Victoria je `eljela samo najbolje kako bi sve bilo savr{eno. Ona je veoma uzbu|ena zbog Bo`i}a. Zna {ta `eli i bila je veoma odre|ena. Naru~ila je srebrene i staklene ukrase za svih {est bo`i}nih drvca, kao i za hodnike. Victoria `eli da se sve uradi za jedan dan. Slavni par u`iva u vrijeme blagdana, te `eli da da sve bude savr{eno za Bo`i}, koji je zapravo prvi za njihovu k}erku Harper, rekao je neimenovani izvor. SALMA HAYEK ISPRI^ALA JE kako joj je u Hollywoodu u po~etku bilo jako te{ko. Na ime, ~es to su je odbijali, a redatelji su joj redovito davali uloge prostitutki ili sprema~ica. - Uvjerena sam da su re di te lji ma bi le pri vla~nije plavu{e bez naglaska. Ljudi su me `alili jer se neuspje{no trudim. Govorili su mi da se udam i osnujem obitelj, ispri~ala je Salma. Da nas se ba vi glu mom, produkcijom i re`ijom. - Osamnaest godina radila sam na sebi kao glumici da bih stekla po{tovanje drugih. Putovanje je bilo te{ko, ali uspje{no, rekla je Salma.

sku ulogu u "Tihom vrisku", Deschanel je dobila ulogu dr. Temperance Brennan u Foxovoj seriji "Kosti", koja je zasnovana na stvarnoj forenzi~koj an tro po lo gi nji Kathy Reichs. Tu ulogu tuma~i ve} 6 godina. Za svoju izvedbu nominirana je za nagradu Satellite 2006. i Teen Choice Award 2007. Tako|er, dobila je i dvije uzastopne nagrade Ewwy (dodjeljuje ih Entertainment Weekly dobrim glumcima i serijama ko-

ji nisu nominirani za Emmy) za najbolju glavnu glumicu u kategoriji drame za 2009. i 2010. Od 3. sezone ona je koproducentica "Kostiju", a od sredine 4. postala je i producentica, zajedno s partnerom iz serije Davidom Boreanazom. Tokom 6. sezone trebala bi debitirati i kao re`iserka.

Prava `ivotinja
Po slje dnjih go di na njena briga za dobrobit `ivotinja potakla ju je da bude jedan od produce-

na ta do ku men tar ca "Kako sam postao slon". Deschanel je vegan i predano podr`ava akcije za prava `ivotinja. Diplomirala je dramu na programu obuke za profesionalne glumce u sklopu bostonskog univerziteta. Pro{legodine se udala za scenaristu i glumcaDavidaHornsbya na maloj privatnoj ceremoniji u Pacific Palisadesu. U septembru, Deschanel je rodila sina i dala mu ime Henry.
Priredila: Ja. D.

5

Porodi~ni sitkom na TV1 Mre`i

Kako ostati zauvijek mlad
Humoristi~ni porodi~ni sitkom u 28 epizoda "Zauvijek mlad", sa Aljo {om Vu~ko vi}em i Nadom Abrus u naslovnim ulogama, starta od 22. de cembra u programu TV1 Mre`e. Nova serija, iz 2010. godine, osim poznatih gluma~kih imena iz Srbije, ugostila je brojne umjetnike iz BiH i Hrvatske, te se u ostalim ulogama pojavljuju Gordana Jo{i}-Gajin, Haris Burina, Mirvad Kuri}, Zorana Be~i}, Marija Omaljev, Suzana Man~i}, Dragan Koji}, Mirsad Tuka, Ivan Nikoli}. U seriji se radi o Slavi{i i Sandri koji su u braku ve} 30 godina. Oboje su velike gluma~ke zvijezde, slavljene i

hvaljene na sve strane. On je u godinama i ima pani~an strah od starosti. Potvrdu da nije jo{ za staro gvo`|e tra`i u osvajanju uglavnom dosta mla|ih `ena. Ipak, kada se dogodi da mu se neka `ena otvoreno ponudi, on se prepadnut povla~i. Njegova supruga Sandra je prava dama. Ona je dominantna, energi~na, duhovita, lukava i ljubomorna. Za razliku od Slavi{e, ~vrsto stoji na zemlji. Uvjerena je da njihov zajedni~ki `ivot opstaje tolike godine samo zato {to se ona trudi. Sve Slavi{ine zavodni~ke akcije raskrinka. Utorkom se karta. Serija }e se emitovati od utorka do ~etvrtka u 21.05.

Specijalna emisija PINKBH

Za{to NATO u BiH?!
U petak, 23. decembra, na televiziji PINKBH emitirat }e se specijalna emisiju "Za{to NATO u BiH?!". Za{to BiH treba postati ~lanica NATO-a, osnovno je pitanje koje }e voditelj Aleksandar Hr{um postaviti gostima u emisiji koja po~inje u 21 sat. Me|u gostima }e biti komandant [taba NATO-a u BiH Gary E. Huffman, njegov zamjenik pukovnik dr. John Andreas, kao i dr. Majda Be}irevi}, savjetnica za istra`iva~ku metodologiju pri Atlantskoj inicijativi. Neka od pitanja emisije bit }e i: Gdje je BiH u procesu integracija u NATO-u? Kakvo je mi{ljenje stanovnika RS-a o ulasku BiH u NATO? Emisija }e se reprizirati u subotu, 24. decembra, u 15.10.

TVTK snimio novogodi{nji program

Tambura{i, tiho svirajte
“Tambura{i” tiho svi, rajte'' ekskluzivna je novogodi{njaemisijaTVTK, koja je okupila odabranu ekipu zvijezda balkanske estrade. Uz program TVTK-a u novogodi{njoj no}i gledaoci }e mo}i u`ivati uz hitove Halida Be{li}a, Donne Ares, Ned`ada Salkovi}a i grupu Legende uz pratnju tuzlanskog tambura{kog orkestra Zlatne strune. Hitovi koji su decenijama osvajali srca publike u novogodi{njoj no}i sigurno }e osvojiti i vas. Na{ popularni i svima dragiHalidBe{li}, za novogodi{njiprogramTVTK-a kazao je da je ovo jedan od najboljih show programa u kojima je u~estvovao. - Moj odnos s ovim ljudima i TVTK-om vi{e je nego poslovni, to je jedan prijateljski odnos, {to }e ljudi vjerovatno osjetiti kad budu gledali emisiju, a to je, po meni, i garancija za dobar uspjeh. Ivan Milinkovi}, pjeva~ grupe Legende, za ovaj novogdi{nji show je istakao: - Ova ve~er uz ovakve izvo|a~e osu|ena je na uspjeh! Duetska pjesma Halida Be{li}a i Legendi za kratko vrijeme postigla je izuzetan uspjeh i podstakla odgovorne uredni-

ke TVTK-a da naprave ovu emisiju. Saznali smo da je iz ove saradnje Halida i Legendi nastalo pravo prijateljstvo. ''Balkan Expres'' jo{ jedna je ekskluzivna novogodi{nja emisija TVTK-a koja je okupila mlade zvijezde Balkana, po-

pularnu hrvatsku glumicu i pjeva~icu Antoniju [olu, biv{u slovensku misicu i predstavnicu na Eurosongu Rebeku Dremelj, crnogorsku zvi jez du Bo ja na Marovi}a i mladu bh. zvijezdu Armina Muzaferiju. Uz pratnju Big

Brothers benda, svojim hitovima, te interpretacijama najve}ih doma}ih i svjetskih hitova, unijet }e raspolo`enje u va{e domove. Atraktivna Antonija [ola za Index.hr je ve} prenijela svoje utiske: - Super je bilo u Tuzli. Snimali smo prekrasni novogodi{nji program kakav se i u Hrvatskoj rijetko mo`e vidjeti i do`ivjeti. Ovo su samo neke od naznaka dijela izvrsnog cjelove~ernjeg programa TVTK-a, koje bi vas mogle opredijeliti da novogodi{nju no} provedete uz program ove televizije.

7

Dejana Talk Show

Dokumentarni film
Nakon premijernog emitovanja u kinima, film o Francisu Buebu, osniva~u Centra „Andre Malraux“, ra|en u koprodukciji s BHT1, prikazuje se u nedjelju u 22.15 i za TV gledatelje. Ovaj film je pri~a o zajedni~koj avanturi, portret ~ovjeka koji postoji zahvaljuju}i njegovom odnosu s drugima. Tog ~ovjeka ne}emo vidjeti, vidjet }emo {ta je uradio, {ta je zna~ilo oti}i u opkoljeno Sarajevo i do nije ti knjige, plo~e, filmove. [ta je zna~ilo i {ta zna~i ostati. [ta o tome ka`u oni, slavni ili ne, koji su nakon tog ludog i nu`nog poteza Francisa Bueba izgradili malo-pomalo Centar „Andre Malraux“ te probudili odre|enu ideju o kulturi me|u ljudima, svakim danom njihovih `ivota i smrti. Tu, u Sarajevu, u Evropi, ju~er i danas.

Kad je pravo Sarajevo, na{ otpor vrijeme za prvi seks?
U ne dje lju u 17.30 na TVOBN emitira se jo{ jedno izdanje „Dejana Talk Showa“. U ovoj emisiji govorimo o onoj vje~itoj dilemi roditelja i njihove djece, o pravom vremenu za prvo seksualno iskustvo. Da li mladi u pubertetu i adolescenti trebaju sami donositi takve odluke? Trebaju li se roditelji mije{ati u `elje i odluke svoje djece? Ko li ko su mladi kod nas seksualno edukovani? Da li je seks jo{ tabu-te ma u razgovoru ro di te lja i djece?

Strani dokumentarni program

Steve Jobs
Vjerovali ili ne, Steve Jobs nije izumio ni{ta. Nije bio ni in`injer, ni stru~njak za kompjutere, niti nau~nik. A, ipak, bez njega niko ne bi vidio Macintosh ni iMac. Niko ne bi slu{ao muziku na iPodu, niti pozivao koriste}i iPhone. Naravno, niko ne bi surfao koriste}i iPad. Jobs ni je di zaj ni rao svo je proizvode. Ali, prije svih ostalih, shvatio je da }e oni pro mi je ni ti na {e `ivote. Bio je vizionar, nevjerovatno karizmati~an {ef i imao je nevjerovatne komunikacijske vje {ti ne. Bio je i autoritativan, nemilosrdan i megalomanijak. Dokumentarni program o Steveu Jobsu emitirat }e se na BHT1 u srijedu u 20.55.

Murat Yildirim, zvijezda serija "Ljubav i kazna" i "Oluja"

Te{ko je igrati glavnu ulogu
Murat Yildirim jedan je od glumaca koji je privukao veliku pa`nju ljubitelja turskih serija. Ro|en je 1979. godine u Turskoj, u gradu Konja, odakle je oti{ao u Istanbul na studij. U toku studija posvetio se i glumi, te se priklju~io pozori{nom klubu na univerzitetu. Tako da se, umjesto da nastavi s in`injerstvom, okrenuo glumi. Godine 1999. prvi put je dobio ulogu u TV seriji, a uspjeh je do`ivio u seriji "Asi", koja je snimljena 2006. Gledatelji turskih serija u Bosni i Hercegovini imali su ga priliku gledati upravo u seriji "Asi", te u veoma popularnoj "Ljubav i kazna", u kojoj glumi Savasa. Yildirim u seriji "Ljubav i kazna" igra s lijepom turskom glumicom Nurgül Yeşilçay. U vezi s ulogom koju ima u seriji, Murat ka`e da je Savas vrlo osjetljiv mladi}, te da mu ponekad ote`ava to {to se boji da ne uradi ni{ta pogre{no. Poznati turski glumac ka`e da je te{ko igrati glavnu ulogu. - Cijela pri~a serije prelama se preko vas, pa je tako i va{a odgovornost mnogo ve}a, kazao je Murat za turske medije, te naglasio da `ivi sasvim normalan `ivot i da ne dozvoljava da popularnost utje~e na njega i njegovu porodicu. Mnogi su pisali o mogu}oj ljubavi izme|u Murata i Tube Bujukustun, koja je glumila u seriji "Asi". Me|utim, radi se samo o profesionalnoj glumi, {to pokazuju i sretni brakovi i Murata i Tube. Ono {to Murat u istupima u medijima posebno na gla {a va jes te njegova velika ljubav prema supruzi Burcin. Tako ka`e da mu je najte`e kada snima u drugim gradovima pa zbog toga mora biti daleko od supruge. Zbog toga kada ne radi, najvi{e vre me na pro vo di s njom. Ovaj zgodni glumac 2008. godine o`enio se Bur cin Ter zio glu, tako|er glumicom, s kojom je zajedno glumio i u seriji "Firtina", koja }e se od 26. decembra emitirati na TV1 Mre`i od ponedjeljka do petka u terminu od 17.15 sa ti. Bh. gle da oci ma Burcin je poznata i iz serije "Ezel", u kojoj je glumila Ramizovu k}erku. Za njihov brak Murat ka`e da je pozitivno to {to su oboje glumci. - Neki misle da nam je te{ko {to smo oboje glumci, ali ustvari je lak{e. Ona me najbolje razumije, a tako i ja nju. Da sam s osobom druge profesije, bilo bi mi te`e obja sni ti svo ju sre}u ili razo~arenje u vezi s poslom. Da sam se zaljubio, shvatio sam na setu kad smo ve} snimali. U jednoj sceni izjavio sam joj ljubav gledaju}i je ravno u o~i. No, to nije bila samo gluma, zaista sam to mislio, otkrio je popularni Murat.
A. [e}erovi}

"Oluja" (Firtina)
"Oluja" (Firtina), serija koja je svrstana u top 20 ikada snimljenih i emitovanih u Turskoj, donosi pravo osvje`enje na TV ekrane, jer osim ljubavnih, otkriva i `ivotne pri~e i situacije koje odi{u humorom. Naime, "Oluja" ima elemente komedije, {to je neuobi~ajeno za turske serije. Radnja ove serije i njeni interesantni likovi }e vas nasmijati, rasplakati, pokazati sve zaplete i intrige koji se mogu na}i na putu pravoj ljubavi, ali i dati vam priliku da pratite razvoj romanse izme|u glavnih likova. A glavnilikovi su zgodniseoskimladi} i tvrdoglava i lijepa Zeynep. Kako je obi~no zabranjeno vo}e najsla|e, tako se i njih dvoje zaljubljuju jedno u drugo. Alijev otac Hasan sanja o tome da postanebogati odgovara mu to {to je Ali zaljubljen u bogatudjevojku. Me|utim, majkalijepeZeynepEmine poku{ava sprije~iti njihovu vezu. Njoj se nimalo ne dopada ideja da se njena k}erka uda za siroma{nogradnika, te se svimsilamatrudi da razdvoji dvoje mladih, ba{ kao i Zeynepin brat Dursun. Njihova `elja je Zeynep udati za nekog vrijednog njihove porodice, poput zlatara Ramazana.

9

Subota
14.25 BHT
FILM

Skriveni dokazi

Biciklisti
12.45 FTV

Biciklisti, 1970. RATNI Re`ija: Puri{a \or|evi} Uloge: Mija Aleksi}, Milena Dravi}, Miodrag Petrovi} ^kalja, Ljubi{a Samard`i}, Jelisaveta Sabli}, Rade Markovi}, Dragomir ^umi}

Dr. Alex Leidhoff poku{ava ubijediti ~lanove Bundestaga da formiraju tim za otkriva nje ile gal ne trgo vi ne oru`jem. Tu je i njegova djevojka Ann Jankel sa prijateljicom Sophie Graf, koja iznenada umire. Kolmaar i njegova nova kolegica dr. Nadja Heron otkrivaju tragove rijetkog otrova u organizmu preminule. Izgleda da je i Alex Leidhoff imao motiv za po~injenje tog djela.

Mali grad u prvoj godini rata. Pri~a o mladoj kroja~ici, studentu, jednom izdajniku, o dvoje ~e{kih umjetnika u vje{tini hodanja biciklom po `ici, o njihovom priklju~enju partizanima, o osnivanju partizanske jedinice na biciklima. Rat je, svi ginu, djevojka ostaje sama. Tra`i zvonce za bicikl kojeg vi{e nema. Ubili su ga fa{isti.

Otok
17.05 TV1 / MRE@A

11. Na otoku svi prisustvu ju Kon to ma ri so vom sprovodu. Tokom ovog doga|aja zajednicu uznemirava posjeta policije koja istra`uje smrt stra`ara Grigorisa. Kroustalaki djeluje kao da `eli izjaviti neke stvari o predsjedniku Papadimitriou, ali se ne usu|uje to uraditi. Papadimitriouova tajna }e biti zakopana u sva~ijoj du{i, osim u Evgenijinom srcu. Oslobo|ena od tih demona, ona }e se predati ljubavi ovog jakog i hra brog ~o vje ka. An nin brak donosi radost objema porodicama, a posebno zaljubljenom paru. Anna sija od ljepote i sre}e, i tako zapo~inje svoj `ivot kao g|a. Vandoulakis. Ona u`iva u divljenju i prijatno{}u ostalih te nastavlja {armirati mu`a svojim `enstvenim trikovima.

Gospo|a Barbara
07.10 FTV

10

169. Santos ka`e Mariseli da je Barbara rekla da joj je bila saveznica. Barbara ka`e Facundu da ga ne}e ubiti, jer joj slu`i kao kurir. Gonzalo se ispri~a Antoniju, jer je dvaput naplatio isto i ka`e mu da nije ba{ sabran. Santos izbaci Mariselu iz Altamire. Antonio poljubi Ceclijiu i netko ih uslika. Encarnacion se razbjesni kad sazna da je Antonio predao zahtjev za zabranu susreta.

07.00 Ris, lane i jagnje, strani dokumentarni program 08.00 BHT vijesti 08.15 Tribunal 08.45 Josip Pejakovi}: U ime naroda (r) Program za djecu i mlade 09.15 Be Ha Teens (r) 09.20 Lijepo spavaj, Frank, drama 09.35 Pravi talasi, dokumentarni film 09.50 Dje~iji festivali 10.10 Courchevel: Svjetski kup u alpskom skijanju: Veleslalom (`), 1. utrka, prijenos 11.00 Govor ti{ine, emisija za osobe o{te}enog sluha i govora 12.00 BHT vijesti 12.10 Val Gardena Groeden: Svjetski kup u alpskom skijanju: Spust (m), prijenos 13.25 Courchevel: Svjetski kup u alpskom skijanju: Veleslalom (`), 2. utrka, prijenos 14.25 Skriveni dokazi, igrana serija 15.15 BHT vijesti 15.25 Engleska Premier liga, pregled 15.55 Nogomet, engleska Premier liga: Wolverhampton Wanderers Stoke City, prijenos Bijela hronika (u pauzi utakmice) 18.00 Nova avantura, magazin 19.00 Dnevnik 1 19.35 London Live, muzi~ki program 20.05 Umi{ljeni junaci, igrani film 22.00 BHT vijesti 22.15 Ljubavnice, igrana serija 23.10 Krimi roman, igrani film 01.40 Umi{ljeni junaci, igrani film (r) 03.30 Pregled programa za nedjelju

BHT 1

07.10 Gospo|a Barbara, igrana serija 08.00 Vijesti Dje~iji program 08.05 Gladijatorska akademija 08.30 Artur 08.55 Mala princeza, crtani film 09.10 Vragolasti Denis, crtani film 09.25 Kralj dinosaura 09.45 Frankina stopala 09.55 Moj veliki prijatelj 10.25 Spretno - sretno, vikend izdanje 11.25 Mozaik religija, vjerski program 12.00 Dnevnik 1

FTV

06.01 Dragulj u kruni, serija (r) 08.00 Vijesti Mala TV 08.15 Graditelj Bob, crtana serija 08.35 U no}noj ba{ti, crtana serija 09.30 Tomica i prijatelji, crtana serija 10.00 Mali dnevnik 10.30 Med i djetelina, crtana serija 10.55 Kralj dinosaurusa, crtana serija 11.25 Pad leta 29, serija 12.00 Dnevnik 1 12.15 Pravoslavlje manastir Rmanj, religijski program

RTRS

FILM
FILM FILM FILM

Predator
00.45 HRT1

Predator, 1987. AKCIJA Re`ija: John McTiernan Uloge: Arnold Schwarzenegger, Carl Weathers, Elpidia Carrillo, Bill Duke, Jesse Ventura, Sonny Landham, Richard Chaves, Kevin Peter Hall, R. G. Armstrong

Umi{ljeni junaci
20.05 BHT

Imaginary Heroes, 2004. DRAMA Re`ija: Dan Harris Uloge: Sigourney Weaver, Jeff Daniels, Emile Hirsch

Kralj dinosaura
09.25

Saga o Forsajtima
00.50

12.15 Sarajevska hronika 12.45 Biciklisti, film 14.20 Vijesti 14.30 Tajna Starog mosta, igrana serija 17.20 Legenda je ro|ena IP Man, film 19.10 Loto, prijenos izvla~enja 19.30 Dnevnik 2 20.10 Partizani, film
DRAMA Re`ija: Stole Jankovi}

U II svjetskom ratu, mlada Jevrejka, tra`e}i svoju rodbinu, prepoznaje u komandantu jevrejskog transporta druga iz djetinjstva, Austrijanca. Prilikom napada partizana na transport, Austrijanac je ranjen i samo zahvaljuju}i djevoj~inoj pomo}i uspijeva se spasiti. Djevoj~ino zauzimanje za njega izaziva nepovjerenje partizanskog komandanta prema njoj. U dramati~nim okolnostima Austrijanac uzalud poku{ava da prona|e Jevrejku, dok se ona sve vi{e vezuje za partizan

22.10 Lud, zbunjen, normalan, serija 23.30 Dnevnik 3 23.50 ^ista~, serija 01.30 Dnevnik 2 (r) 02.00 Pregled programa za nedjelju

12.40 Mogu}a misija, ruski dokumentarni film (r) 13.10 Na{ biznis, emisija o ciklusu (r) 14.05 Istinite pri~e - `ivot u SAD-u, ograda koja dijeli industrijski grad 15.05 Najotka~enije reklame na svijetu, zabavni program (r) 15.30 Ono kao ljubav, serija (r) 16.25 Akademija, emisija za mlade 17.00 Vijesti 17.10 Saga o Forsajtima, serija 18.10 Nikoljdanske suze, reporta`a 18.30 Balkanska odiseja ansambl "Kolo" 18.55 Ah, ta planeta! 19.30 Dnevnik 2 20.10 Samo pjesma zna 21.15 Herkul, serijski film 22.30 Dnevnik 3 22.45 Herkul, nastavak 23.00 Paskalijevo ostrvo, film 00.50 Saga o Forsajtima, serija (r) 01.45 Istinite pri~e - `ivot u SAD-u, ograda koja dijeli industrijski grad (r)

Ben, glava obitelji Travis, zaljubljen je u najstarijeg sina Matta, vrsnog pliva~a kojeg po njegovom mi{ljenju ~eka velika karijera. Benova `ena Sandy je vi{e vezana za najmla|eg sina Tima. K}erka Penny studira u drugom gradu i dolazi samo za praznike. Njihovu svakodnevnicu poremetit }e Mattovo samoubojstvo, koje Bena tjera u izolaciju od ostalih ~lanova obitelji. Svaki od ~lanova porodice pati od tragedija i trauma iz pro{losti koje rezultiraju disfunkcionalnim pona{anjem i otu|enosti.

Paskalijevo ostrvo
23.00 RTRS

Pascali's Island,1988. DRAMA Re`ija: James Dearden Uloge: Ben Kingsley, Charles Dance, Helen Mirren, Kevork Malikyan

Gr~ko ostrvo, 1908. godine. Ben Kingsli tuma~i lik sitnog birokrate i polu-{pijuna koji se povezuje sa pomalo sumnjivim mu{karcem i `enom. Zajedno smi{ljaju intrigantnu prevaru da bi izvr{ili plja~ku arheolo{kih nalaza. Lik Bena Kingslija nikad ne sumnja u ono {to radi ili ono {to mu je re~eno da uradi, ~ak i kad to zaprijeti da uni{ti sve do ~ega mu je stalo.

Zorro: Maskirani osvetnik
20.05 NOVA

The Mask of Zorro, 1998. AKCIJA Re`ija: Martin Campbell Uloge: Antonio Banderas, Anthony Hopkins, Catherine Zeta-Jones

Don Diego de la Vega je kao Zorro poveo Meksikance protiv {panjolske tiranije pod vodstvom nemilosrdnog Montera. No nakon {to ga otkriju i u|u u njegovu ku}u, ubiju njegovu `enu, njega zatvore te mu otmu k}er Elenu. Dvadeset godina poslije, Don Diego saznaje da se Montero vratio u Kaliforniju i da je njegova k}i Elena odrasla misle}i kako je Montereva k}i. U`asnut tom idejom Don Diego bje`i iz zatvora. ..

17. decembar 2011.
SERIJA

23.50 FTV

SERIJA

^ista~

Ljubavnice
22.15 BHT

12. Biv{i Williamov klijent i prikriveni narkoman koji radi za FBI, poziva Williama da pomogne njegovoj djevojci koja se odala drogi. Da problem bude ve}i, William saznaje da je nesretna djevojka k}erka mo}nog meksi~kog narko- dilera. Williamovov svijet se ru{i onog trenutka kada narko-dileri po~nu prijetiti Williamovoj porodici.

Dan je otkrio da je Katie imala aferu sa Jackom i odlu~uje da ranije krene za Australiju. Trudi je u vezi sa Lucasom, ali te{ko joj je da zaboravi Richarda. Siobhan pronalazi na~in da se izvu~e iz Tomove kontrole. Mark moli Jessicu da ga primi nazad, nakon {to sazna da je ona trudna.

Arnold Schwarzenegger u ovom znanstveno-fantasti~nom filmu na ~elu je grupe komandosa. Specijalac Dutch po nalogu CIA treba iz d`ungle spasiti zrakoplovce koje su zarobili gerilci. Komandosi uspiju osloboditi taoce, no tragaju}i za petoricom nestalih, prona|u njihova oguljena tijela. Izgleda da u d`ungli postoji ne{to, neko bi}e golom oku nevidljivo, koje ubija ljude masakriraju}i ih...
FILM

Teksa{ki rend`er
15.35 OBN

Texas Rangers, 2001. WESTERN Re`ija: Steve Miner Uloge: James Van Der Beek, Ashton Kutcher, Alfred Molina

Radnja filma odvija se 1875, deset godina poslije zavr{etka ameri~kog Gra|anskog rata. Tijekom rata, teksa{ki su se rend`eri razi{li kako bi se borili na strani Konfederacije. Potkraj rata, vojska Unije polako je zauzimala Teksas, koji se prvenstveno branio od plja~ki Indijanaca. Guverner Teksasa zamoli Leandera McNellyja da okupi skupinu rend`era kako bi suzbio razbojni{tvo du` meksi~ke granice. Ve}ina su rend`era mladi ljudi, uglavnom siro~ad i {a~ica veterana gra|anskoga rata. Njihova je glavna meta razbojnik King Fisher, koji krade stoku, pali farme, siluje, plja~ka i kr{i zakon na razli~ite na~ine.
FILM

06.05 Grob na bre`uljku, crtani film (r) 06.30 Majka Holi, crtani film (r) 07.00 Najava programa 07.05 Ljepotica i zvijer, crtani film 07.35 Snjeguljica i ru`ica, crtani film 08.05 Junska no}, serija 09.05 Junska no}, serija 10.05 Junska no}, serija 11.00 Music box 11.05 Junska no}, serija

TV1

06.25 Mali crveni traktor, crtani film 07.00 Fifi, crtani film 07.30 Bumba, crtani film 07.50 Graditelj Bob, crtani film 08.00 @ablja patrola, crtani film 08.30 Po{tujmo saobra}ajne znakove 08.37 Hlapi}eve nove zgode, crtani film, 6. ep. 08.53 Po{tujmo saobra}ajne znakove 09.00 Garfield, crtani film 10.00 Winx, crtani film 11.59 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Suze Bosfora, serija

HAYAT

06.00 Gle ko to govori 2, film 08.00 Sve za ljubav, zabavna emisija (r) 10.00 Mladi mu{ketiri, serija 11.00 Paparazzo lov na poznate, zabavna emisija (r) 12.00 Info top, inf. program 12.05 Vremenska prognoza 12.10 Gold Music, muzi~ka emisija 14.00 Info top, info-program 14.05 Vremenska prognoza

PINK

06.30 Gerald McBoing, crtani film 06.50 Ma|ioni~ar, crtani film 07.10 Atomska Betty, crtani film 07.30 Mixmaster, crtani film 07.50 Johnny Test, crtani film 08.10 Oggy i `ohari, crtani film 09.10 Bo`i}na Betty, dje~iji film 10.50 Princ iz Bel Aira, serija 11.20 TV Doktor, medicinski magazin 12.00 Lonci i poklopci, kulinarski show 13.00 Bakina kuhinja, kulinarski show

OBN

Sedma brzina
12.15

ZMBT
18.00

Kursad`ije
19.00

Lonci i poklopci
12.00

Pravedno ubojstvo
21.00 OBN

Righteous Kill, 2008. TRILER Re`ija: John Avnet Uloge: Robert De Niro, Al Pacino,50 Cent, Carla Gugino, Brian Dennehy

Robert de Niro i Al Pacino glume dvojicu detektiva koji prije mirovine moraju rije{iti svoj posljednji slu~aj. Njujork{ki detektivi Turk i Rooster pred krajem su policijske karijere. Prije nego {to predaju svoje zna~ke, moraju rije{iti jo{ jedan zlo~in — okrutno ubojstvo zloglasnog svodnika koje je povezano s jednim starim slu~ajem za kojeg su mislili da je rije{en...
FILM

Che: Part Two
22.35 HRT1

Che: Part Two, 2008. BIOGRAFSKI Re`ija: Steven Soderbergh Uloge: Benicio del Toro, Rodrigo Santoro, Demian Bichir

Nakon Castrove pobjede i okon~anja Kubanske revolucije, idealist Ernesto Che Guevara nema se namjeru smiriti ve} `eli pro{iriti revoluciju u druge ju`noameri~ke dr`ave. S tom namjerom 1966. dolazi u Boliviju. Ondje u {umama okuplja ljude, no okolnosti revoluciji nisu nimalo naklonjene...

12.00 Music box 12.15 Sedma brzina, emisija o automobilizmu 13.00 Music box 13.05 Legenda o motoru, film (r) 15.00 Music box 15.05 Kako vrijeme prolazi, serija 11. ep. (r) 16.50 Vijesti plus 17.05 Otok, serija 10. ep. 18.05 CSI: Las Vegas, serija 15. ep. (r) 18.05 Duga, humanitarna aukcija slika 19.30 Dnevnik TV1 20.05 Predaj se srce, serija . 21.00 CSI: New York, serija (r) 22.00 [panska primera liga: Sevilla F.C., Real Madrid 00.00 Pono}ne vijesti 00.20 Legenda o motoru, film 01.58 No}ni program

13.00 Autoklub, automagazin 13.30 Dokumentarni program 14.00 Idemo dalje, igrani film 16.08 Sport centar 16.13 Vremenska prognoza 16.15 Zvijezda mo`e{ biti ti, muzi~ki show 18.00 @enski razgovori, zabavni program 19.00 Vijesti u 7, informativni program 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Stanje na putevima 19.31 Biometeorolo{ka prognoza 19.33 Sport 19.38 Horizonti 20.00 S druge strane, informativni program 20.20 Zvijezda mo`e{ biti ti, nominacije 21.00 Sarajevo fight night, no} borila~kih vje{tina, direktan prijenos 22.30 Tu|a Amerika, igrani film 00.20 Sport centar 00.25 Astro Num Caffe, u`ivo

14.08 Porodi~ni obra~un, kviz 15.10 Put oko svijeta, reality emisija (r) 15.50 Info top, info-program 15.55 Vremenska prognoza 16.00 Mala nevjesta, serija 17.00 Show time, zabavna emisija 19.00 Kursad`ije, zabavna emisija 19.50 [opingholi~arke, reality emisija 21.00 Zvijezde granda, muzi~ki show 00.00 Playboy djevojka godine, reality emisija 01.00 Antitijelo, film
SF HOROR Re`ija: Christian McIntire

Za dvadeset ~etiri sata ostvarit }e se teroristi~ki plan o uni{tenju Washingtona. Znanstvenik i njegov tim poku{at }e deaktivirati bombu na specifi~an na~in. U}i }e u krvotok terorista i boriti se s njegovim imunolo{kim sustavom.

13.50 Ljubav-vjera-nada, serija 14.35 Diplomatski kod, talk show 15.05 Danas Kino Sutra OBN 15.35 Teksa{ki rend`er, film 17.00 Slatki Bo`i}, kulinarski show 17.30 Dejana: Nakon mraka, sjaj i svijetlost u o~ima, talk show 18.50 OBN Info 19.05 OBN Sport 19.20 Bakina kuhinja, kulinarski show 20.00 Ljubav-vjera-n ada, serija 21.00 Pravedno ubojstvo, film 22.50 Ubojstvo dolazi sa ki{om, film 00.45 Pravedno ubojstvo, igrani film 02.30 Ubojstvo dolazi sa ki{om, igrani film 04.25 Pravedno ubojstvo, igrani film (r) 04.30 Ubojstvo dolazi sa ki{om, igrani film (r) 06.20 ^uvari planeta, dokumentarni program

11

Subota
TV SA
08.00 Pr. za djecu 09.00 Bjekstvo sa ostrva {korpiona 10.00 Kike tike ta~ke 11.05 Autoshop magazin 11.35 Karika koja vi{e ne nedostaje 12.35 Tribunal 13.05 Vijesti TVSA 13.15 Rebus) 14.50 Mu}ke 16.00 Vijesti 16.05 Bisage Vehida Guni}a 16.25 Dinotopija 18.00 Za svaku bolest trava raste 18.15 Sarajevu s ljubavlju 18.30 Dnevnik 19.00 Kike tike ta~ke (r) 20.00 Mu}ke 21.15 Vijesti TVSA 21.20 Bliski susret, igrani film 22.50 Strijelac, igrani film 00.35 Mu}ke

TV TK

07.05 Iz dana u dan... 07.10 Vijesti 08.30 Majstor kuhinje 09.05 Kako vrijeme prolazi, serija (r) 10.30 Predaj se srce, serija (r) 12.00 Vijesti 16.00 Vijesti 16.45 Moj dom, magazin 17.05 Otok, serija 19.00 Dnevnik 20.05 Predaj se srce, serija 21.00 Freud: Tajna snova, dok. serija 22.00 Primera liga: Sevilla Real Madrid, prijenos 23.45 Vijesti 01.30 Dnevnik (r) 02.00 CSI Las Vegas, serija (r) 03.00 Apa~ osvetnik, film 05.00 Pop corn, skrivena kamera

MRE@A

07.05 Crtani filmovi 08.05 Junska no}, serija (r) 09.05 Junska no}, serija (r) 10.05 Junska no}, serija 11.05 Junska no}, serija (r) 13.05 Legenda o motoru, film (r) 15.05 Kako vrijeme prolazi, serija 11. ep. (r) 17.05 Otok, serija 10. ep. 18.05 CSI: Las Vegas, serija, 15. ep. (r) 18.05 Duga, humanitarna aukcija slika, u`ivo 20.05 Predaj se srce, serija 82. ep. 21.00 CSI: New York, serija 15. ep. (r) 22.00 [panska primera liga: Sevilla F.C., Real Madrid

TV MOSTAR

07.05 Crtani filmovi 08.05 Junska no}, serija 09.05 Junska no}, serija 10.05 Junska no}, serija 11.05 Junska no}, serija 12.00 Music box 13.05 Legenda o motoru, film 15.00 Music box 15.05 Kako vrijeme prolazi, serija16.50 Vijesti plus 17.05 Otok, serija 18.05 CSI: Las Vegas, serija 18.05 Duga, humanitarna aukcija slika 19.30 Dnevnik TV1 20.05 Predaj se srce 21.00 CSI: New York, serija 22.00 [panska primera liga: Sevilla F.C., Real Madrid

TV ZENICA

09.00 Najava programa 09.05 Pozdravna melodija 09.08 Odlika{i, dje~iji program 09.30 TV izlog 09.30 Animirani film 11.00 Selu u pohode (r) 12.00 Sponzoru{e (r) 15.00 Vijesti 15.10 Bonaventura (r) TV izlog 16.00 Kontakt program (r) 17.00 Oni dolaze (r) 17,30 Putopisi, reporta`a 18.00 Sfera (r) 19.00 Vijesti 20.00 Nije te{ko biti ja 21.00 Igrani film 23.00 Vijesti (r) 23.15 Igrani film

TV KAKANJ

09.20 Program TV Sahar 10.00 Te{anjska hronika 10.30 7 dana u vogo{}i 11.00 Bonaventura 12.00 Vijesti TV Sahar 12.30 Frej`er, serija 13.00 Puls 14.00 Link 14.30 Sikluk 16.00 Stvoreni za ubijanje 17.00 Flash vijesti 17.05 Put istine 18.00 Putovanja 18.30 Majstor kuhinje 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti 20.20 Nade bh sporta 21.00 Dom2 21.30 Reporta`e sa zemlje mira 22.00 Ekstremi slavnih 23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Greak night 00.00 Vijesti IC (r)

12

07.05 Razaraju}i Afion, emisija pu~ke i predajne kulture (r) 07.35 Hrvatska kronika BiH 07.50 Vijesti iz kulture (r) 07.55 Vijesti 08.00 Konjanici, film 10.00 Vijesti 10.10 Ku}ni ljubimci 10.45 To je Europa: Tople ku}e budu}nosti (r) 11.15 Normalan `ivot, emisija o obitelji 12.00 Dnevnik 12.15 TV kalendar (r) 12.30 Veterani mira, emisija za branitelje 13.17 Prizma, multinacionalni magazin 13.59 Duhovni izazovi, me|ureligijski magazin 14.30 Eko zona 14.55 Prirodni svijet 4, dok. serija 15.45 Pri~a o crvenom luku i kapuli 16.05 Euromagazin 16.30 Potro{a~ki kod 17.00 Vijesti 17.25 Reporteri: Povratak izgubljenih dje~aka 18.30 Lijepom na{om: Oto~ac 19.20 LOTO 7/39 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 19.59 Snow Queen Trophy vinjete 20.03 Ples sa zvijezdama 22.05 Vijesti 22.25 Vijesti iz kulture 22.35 Che: Part Two, film 00.45 Filmski maraton no} Predatora: Predator, film 02.30 Predator 2, film 04.15 Skica za portret 04.25 Reporteri: Povratak izgubljenih dje~aka (r) 05.25 Potro{a~ki kod (r)

HRT 1

07.05 Patak Frka, crtana serija 07.30 Djevoj~ica iz budu}nosti 2, serija za djecu 07.55 Mala TV (r) 08.25 Trolovi, crtana serija 08.50 ni DA ni NE: Djeca i vrhunski sport 09.50 Premijera tjedna: Kraljica, film (r) 11.35 4 zida

HRT 2

Patak Frka
07.05

12.05 Val Gardena: Svjetski skija{ki kup - Spust, prijenos 13.25 Hrabro i na rezultat, dok. film 14.10 Obrtnik i partner 14.40 Crtani film 14.55 Hokej, egzibicijska utakmica: Medve{~ak Dinamo, prijenos 17.30 KS automagazin 18.00 Beverly Hillbillies, film 19.30 Glazba, glazba... rock 20.00 Poker u Jalti 1945, dok. film 20.45 Veliki hakleri, film 22.35 Fringe na rubu 1, serija (r) 23.25 Fringe - na rubu 1, serija (r) 00.15 Advent u Dresdenu 01.30 No}ni glazbeni program: Glazbeni spotovi 04.40 Arenafest 1995. Show program Alen Vitasovi} 05.06 [ibenik Zagrebu Najbolje od ve~eri Dalmatinske {ansone, snimka koncerta 06.37 No}ni glazbeni program: Glazba, glazba... pop

06.45 I tako to…, serija 07.15 Smallville, serija 08.10 Bakugan, crtana serija (r) 08.35 Roary, crtana serija (r) 08.50 Peppa, crtana serija 09.05 Winx, crtana serija 09.30 Medvjedi}i koji su spasili Bo`i}, crtani film 09.55 Sretni patuljak, crtani film 10.40 Frikovi, serija 11.40 Larin izbor, serija (r) 13.40 Huk, igrani film 15.30 Slatki Bo`i}, kulinarski show 16.00 Provjereno, info-magazin (r) 17.00 Vijesti Nove TV 17.10 Supertalent, show (r) 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Zorro: Maskirani osvetnik, igrani film 22.35 Hollywoodski murjaci, igrani film 00.40 Krvavi zlo~in, film 02.10 Slijepa pravda, film (r) 03.40 Ezo TV, tarot show

NOVA

AL JAZEERA B.
08.00 Usudi se i probaj Montreal, dok. program (r) 08.30 Recite Aljazeeri, interview (r) 09.00 AJE program 16.30 Oni pobje|uju Ivica Kosteli}, interview (r) 17.00 Za stolom s teroristima Ameri~ko dvori{te, dok. program (r) 17.30 Recite Aljazeeri, interview (r) 18.00 Vijesti 19.05 48 Grenland, dok. program 19.30 Druga strana Srbije, dok. program 20.00 Vijesti 21.00 Vijesti 21.30 Arapsko prolje}e: Apsolutna mo}, 1. dio 22.00 Vijesti 23.05 Spa{avaju}i Soweto, dok. program (r) 23.30 Druga strana Srbije, dok. program (r) 00.00 AJE Vijesti 01.00 48 Grenland, dok. program (r)

11.00 11.05 11.30 12.15 12.40 13.00 13.14 13.15 13.25 13.30 14.05 14.50 15.00 15.47 15.50 17.00 18.00 18.30 19.00 19.17 19.30 20.05 21.05 22.00 22.30 23.00 23.30 00.00 00.35

RTS

Vijesti Gra|anin, info Knjiga utisaka Plava ptica, 10/12 UNHCR -povratak: Kosovo Dnevnik For{pan Sport plus Vrijeme Ikona: Borba za ikone, 4/7 Vi i Mira Adanja Polak Vijesti Tragom kompozitora Vijesti Nepobedivo srce, 9/15 (r) Petkazanje Medijska mre`a srpske dijaspore Kvadratura kruga Slagalica, kviz Vrijeme Dnevnik Nepobedivo srce, 10/15 TV lica... Ikona: Borba za ikone, 4/7 (r) Leti, leti, pjesmo moja mila Svijet sporta Duhovno lice Bjelorusije (r) Uvi|aj, info TV minijature

11.30 Muzika 12.00 Vijesti 12.05 Obrazovna emisija 12.35 Muzika 13.00 Jutarnji program 15.00 Zapis (r) 15.30 Dnevnik 1 15.45 Muzika 16.05 Mozaiku 16.35 7 TV dana 17.00 Agrosaznanje 18.00 Etno 18.35 Dokumentarna emisija 19.00 Program za djecu 19.20 Kalendar 19.30 Dnevnik 2 20.00 Sat TV 20.25 Sat TVblic biznis 20.30 Sat TV 20.45 Muzika 21.00 Agrosaznanje 22.00 Pe~at 22.30 Globus 23.00 Dnevnik 3 23.30 Sportska subota 23.45 Obrazovna emisija 00.15 Art magazin 00.45 Narodna muzika 01.30 Dnevnik 2 (r) 02.00 Dokumentarna emisija 02.25 Sat TV - blic biznis

RTCG

DISCOVERY

10.55 Nevjerovatna brzina 11.25 Nevjerovatna brzina 11.50 Borbene ma{ine i oru`ja sa Majkom Bruerom 12.45 Potraga za prirodnim gasom 13.40 Gra|evinske intervencije 14.35 Megagraditelji 15.30 U potrazi za zabavom 16.25 Kako se pravi? 16.55 Kako se to pravi 17.20 Ljudskih ruku djelo Azije 18.15 Ameri~ka luka 19.10 Velike selidbe 20.05 Kako se pravi?, 2. ep. 21.00 ^ovjek, `ena, divljina 21.55 Pre`ivljavanje 22.50 Pozadina avionskih nesre}a 23.45 Let iznad Aljaske

N. GEOGRAPHIC
06.00 Velik, ve}i, najve}i 07.00 Posljednja lavica 08.00 Ulovljeni 09.00 Misterija nacisti~kih blizanaca 10.00 Neuni{tivi 11.00 ]orkirani u inostranstvu 12.00 Istra`ivanje planete Zemlje 13.00 Grizlijev kazan 14.00 Delfinska vojska 15.00 Bekstvo 16.00 Policajci sa Aljaske 17.00 Drevne tajne 18.00 Prvi Isus? 19.00 Avionske nesre}e 20.00 Tabu, 2. ep. 22.00 Te{ka vremena 23.00 ]orkirani u inostranstvu 00.00 Avionske nesre}e

VIASAT HISTORY

09.00 ^ovjekova istorija 10.00 Gerouov zakon 11.00 Po~etak rata 12.00 Keltsko naslije|e 13.00 Kolonija 14.00 Dobrodo{li u osamdesete 15.00 Drugi svjetski rat u boji 16.00 Pravi Hamlet 17.00 Gra|evinska ~udesa: Zaboravljeni kineski grad 18.00 Gospodari rata 19.00 Carstvo mora 20.00 Germanska plemena 21.00 Zaboravljeni na~ini ishrane 22.00 Video je ubio radio 23.00 Drugi svjetski rat u boji 00.00 Pravi Hamlet 01.00 Gra|evinska ~udesa: Zaboravljeni kineski grad

ANIMAL PLANET

10.55 Veterinar sa pla`e Bondi 11.20 Veterinar sa pla`e Bondi 11.50 Brzina `ivota 12.45 @ivotinjsko carstvo, 2 epizode 13.40 Donald [ulc, stru~njak za otrove 14.35 Kraljice savane 15.30 Ta prelijepa Afrika 16.25 Migracija zebri 17.20 Kraljevstvo geparda, 2 epizode 18.15 Karina, 2 epizode 19.10 Sve o psima 20.05 Neverovatna lete}a ~eljust 21.00 Povratak velikih bijelih ajkula 21.55 Crni decembar

17. decembar 2011.
TV VOGO[]A
08.00 Info IC Kakanj (r) 08.30 Sa sevdahom u srcu, muzi~ki program 09.00 Program za djecu i mlade 10.00 I.R.I.B. (r) 10.30 Glas Amerike (r) 11.00 Telenovela (r) 15.00 Info IC Kakanj (r) 15.30 Majstori kuhinje 16.00 Dok. program 17.00 Sense (r) 17.30 Sa sevdahom u srcu 17.50 Crtani film 18.00 Sedam dana u Vogo{}i 18.30 SMS music 19.30 I.R.I.B. 20.00 Ritam regije Srebrenica 20.30 Cazinska hronika 21.00 Nije te{ko biti ja, revijalni program 22.00 Sportski program 23.30 Auto Shop Magazin 0

TV USK

08.00 Dance, dance, serija (r) 10.00 Vijesti 10.15 Dance, dance, serija 11.10 Alternatvna medicina 12.00 Vijesti 12.15 Inspektor Mors 13.50 Dok. program 14.30 Vijesti 14.45 Za svaku bolest trava raste 15.05 Kako vrijeme prolazi (r) 17.05 CSI: Las Vegas, serija 18.05 TV aukcija 19.00 Dnevnik 19.30 Muzi~ki program 20.05 Predaj se srce, serija 21.05 CSI New York, serija 22.00 [panska primera liga, prijenos, 1. poluvrijeme 22.50 Vijesti 23.00 [panska primera liga, prijenos utakmice, 2. poluvrijeme

TV SLON

13.02 Op~injeni, serija 15.40 Folk-top 10, muzi~ka emisija 16.35 Nije te{ko biti ja, zabavno muzi~ki program 17.25 SMS Centrala, muzi~ki program 18.00 Crno i bijelo, info-program, vikend izdanje 18.30 Vremenska prognoza 19.00 @ivot sa stilom, zabavni program 20.00 KVIZ Extra 20.30 [e}ernica, revijalni program 22.30 SMS centrala, muzi~ki program 23.00 Slon extra Info 23.08 Vremenska prognoza 23.10 @uta minuta, zabavni program 23.11 Hit top

TV BN

06.30 Jutarnji program 08.30 Serija 12.00 Emisija Helsin{kog odbora za lj.p. U RS 14.00 @ivot sa stilom 14.30 Paparaco (r) 15.00 Subotom u 3 16.00 Dnevnik 1 16.20 Subotom u 3.nastavak 17.55 Kao kod svoje kuce 19.30 Dnevnik 2 20.00 Vitafon 20.30 Nijesmo mi od ju~e, humoristi~ka serija 21.00 Foliranti, humoristi~ka serija 21.30 Tu|e sla|e 22.30 BN music stars 23.30 Dnevnik 3 23.50 Udar 1.dio, film

ATV

Ljudskih ruku djelo Azije
17.20 DISCOVERY

10.00 Sporti}, dje~iji program 10.30 Bumba 10.45 Pocoyo 11.00 Lijeni grad, dje~iji program 11.30 Sporti}, dje~iji program 11.55 Vijesti 12.00 Suze Bosfora, serija 13.00 Auto{op magazin 14.00 Idemo dalje, film 16.30 Fatalne `ene, dok. program 17.00 Stil 17.30 Crni Gruja I, serija 18.00 Kursad`ije 18.50 Arena, sportski program 19.00 ATV vijesti 19.35 Arena, sportski program 19.45 Cinema Magica hronike 20.00 48 sati svadba 21.00 Ja volim Srbiju 22.20 Sport centar

DOK. DOK. SERIJA FILM SERIJA FILM

Karina

18.15 ANIMAL PLANET

08.30 Biatlon, SK Annecy, Francuska 09.30 Ski-skokovi, SK Engelberg, [vajcarska 10.15 Alpsko skijanje, SK Courchevel, Francuska, u`ivo 11.00 Cross-country skijanje, SK Rogla, Slovenija, u`ivo 12.00 Biatlon, SK Annecy, Francuska, u`ivo 12.45 Cross-country skijanje, SK Rogla, Slovenija, u`ivo 14.00 Ski-skokovi, SK Engelberg, [vajcarska, u`ivo 15.30 Nordijsko kombinovano skijanje, SK Seefeld, Austrija, u`ivo 16.30 Biatlon, SK Annecy, Francuska 17.15 Snuker, Player Tour, u`ivo 22.00 Konji~ki sport 23.30 Sanke, SK Calgary, Kanada, u`ivo 00.30 Sanke, SK Calgary, Kanada 01.00 Sanke, SK Calgary, Kanada, u`ivo

EUROSPORT

03.30 05.30 07.15 07.30 09.00

EUROSPORT 2

09.30 10.30 12.00 12.15

Boks Bilijar, Player Tour Surf Fudbal, Bundesliga Sanke, SK Calgary, Kanada Alpsko skijanje, SK Val Gardena, Italija Freestyle skijanje Surf Alpsko skijanje, SK Val Gardena, Italija, u`ivo

Snowboard
21.00

13.30 Alpsko skijanje, SK Courchevel, Francuska, u`ivo 14.15 Bilijar, Player Tour, u`ivo 15.30 Fudbal, Bundesliga, u`ivo 17.30 Fudbal, Bundesliga, pregled kola 18.30 Fudbal, Bundesliga, u`ivo 21.00 Snowboard 22.00 Ekstremni sportovi 00.30 Fudbal, Bundesliga 01.45 Surf 02.00 Bilijar, Player Tour 02.45 Surf

06.30 Portugalska liga: Benfica - Rio Ave 09.30 Premier League Classic: Manchester City — Arsenal, 2009/2010 10.00 SK vijesti 10.15 Premier League - News 10.30 Euroelague Magazin 11.00 Euroleague Pregled 12.00 Fudbal Mondijal Magazin 12.30 Premier League Magazin 13.00 Premier League - Najava 13.30 [kotska liga: Aberdin Hibernians, direktno 16.00 Premier League: Newcastle Swansea, direktno 18.00 SK Vijesti 18.30 Premier League: Wigan - Chelsea, direktno 20.30 Premier League - Golovi 21.00 Euroelague Magazin 21.30 Portugalska liga: Porto Maritimo, direktno 23.30 Premier League: Blackburn - WBA

SPORT KLUB

08.00 Barca TV: Real Madrid Barcelona 10.00 Telemarketing 11.00 Belgijska liga: Cercle Brugge - Gent 13.45 Ruska ko{arka: Triumph Enisey 16.00 Premier League: Blackburn — WBA, direktno 18.00 FMM 18.30 Austrijska liga: Rapid - Admira, direktno 20.30 Premier League: Everton Norwich 22.15 Premier League: Wigan - Chelsea 00.15 [kotska liga: Aberdeen Hibernians 02.00 Premier League: Newcastle Swansea 03.45 Portugalska liga: Benfica Rio Ave 05.30 Premier League: Everton Norwich 07.15 Austrijska liga: Rapid Admira

SPORT KLUB +

09.00 Fudbal liga Evrope: Brugge - Braga 11.00 Rukomet Svjetsko prvenstvo (`): Polufinale 1 12.30 Rukomet Svjetsko prvenstvo (`): Polufinale 1 14.00 Motosport Mundial: Magazin 15.00 Omni Sport

ARENA SPORT 1

Misterije Hejvena
20.00 UNIVERSAL

Mumija

20.00 TV1000

Ko{arka
19.00

Uvod u anatomiju
20.05 FOX LIFE

16.00 Ko{arka Aba: Budu~nost Zlatorog Lasko prenos 18.00 Magazin Road to London 19.00 Ko{arka ABA: Cedevita - Partizan prenos 21.00 Francuska liga: Lyon - Evian prenos 23.00 Italijanska liga: Milan - Siena 00.00 Copasudamericana: Highlights 01.30 Box: Ward — Froch prenos

Da:bar
20.05 HBO

UNIVERSAL

06.00 Mre`a la`i, serija 08.00 Urgentni centar, serija 13.00 Vojnikova ljubavna pri~a, film15.00 Za ljubav treba rizikovati, film17.00 Dobra `ena, serija 18.00 Plave krvi, serija 19.00 Voker, teksa{ki rend`er, serija 20.00 Misterije Hejvena, serija 21.00 Ja u ljubav vjerujem, film 23.30 Progovori, serija 01.30 Supererupcija, film 03.30 Slika duha, serija 06.30 Za ljubav treba rizikovati, film

TV1000

04.00 Tihi pad, igrani film 06.00 Zakletva, igrani film 08.00 ^ist i trijezan, igrani film 10.00 Lud za mambom, igrani film 12.00 Ukradena srca, igrani film 14.00 Mrkli mrak, igrani film 16.00 Momci, igrani film 18.00 Ostanite s nama, igrani film 20.00 Mumija, igrani film 22.00 Tihi pad, igrani film 00.00 Nevaljale dame, igrani film 02.00 Slava, igrani film

FOX LIFE

11.40 Uvod u anatomiju, serija 12.30, serija 13.00 Serija 13.35 Serija 14.05, serija 14.40, serija 14.57 Serija 15.22 Serija 15.42, serija 16.25 Sve ispo~etka, serija 17.15 Houp i Fejt, serija 17.40 Houp i Fejt, serija 18.10 Ljekar po narud`bi, serija 19.05, serija 19.30, serija 20.05 Uvod u anatomiju, serija 21.00, serija 22.00 O~ajne doma}ice, serija 23.00 Seks i grad, serija 23.30 Seks i grad, serija 00.00 Seks i grad, serija 00.30 Seks i grad, serija 01.20 Sve ispo~etka, serija

FOX CRIME

10.10 [ark, serija 10.55 Distrikt, serija 11.40 Nestali, serija 12.30 Medijum, serija 13.20 Monk, serija 14.10 [ark, serija 15.00 Red i zakon, serija 15.50 Red i zakon, serija 16.40 Red i zakon, serija 17.30 Frikovi, serija 18.20 Monk, serija 19.10 Medijum, serija 20.00 Nestali, serija 20.50 An|eline o~i, serija 21.40 Kraljevi Bekstva, serija 22.30 Detektiv na Floridi, serija 23.15 Dekster, serija 00.10 Frikovi, serija 01.00 Frikovi, serija 01.45 An|eline o~i, serija 02.30 An|eline o~i, serija 03.15 [ark, serija

HBO

06.00 Male tajne, film 07.35 O ma~kama i psima: Osveta Kitty Galore, film 08.55 Slu~ajno, film 10.25 Upravo vjen~ani, film 12.00 Alvin i vjeverice 2, film 13.25 Amelia, film 15.15 Posebna veza, film 16.45 Privatni `ivoti Pippe Lee, film 18.20 Zamjena, film 20.05 Da:bar, film 21.40 TV Onion, film 23.10 Mamut, film 01.10 Kule u zraku, film 03.35 Osumnji~eni, film 05.15 Obitelj je obitelj je obitelj: Rosie O'Donnell, film

HBO COMEDY

08.00 Sredina II, serija 08.45 Miranda, serija 09.15 Miranda, serija 09.50 Trener, film 11.15 Julie i Julia, film 13.15 Figaro Fo, 14-26, film 13.35 Trezor, film 15.00 Tre}i kamen~i} od sunca, serija (rep. 5. ep.) 17.00 Trener, film 18.25 Filmovi i zvijezde III, serija 18.50 Mala crna knji`ica, film 20.35 Pogre{na adresa, film 22.00 Letite sa mnom, serija 23.00 Julie i Julia, film 01.00 Lovac na glave, film 02.50 Letite sa mnom, serija 03.20 Letite sa mnom, serija 03.50 Tre}i kamen~i} od sunca, serija (rep. 5. ep.)

13

14.30 BHT

DOK. SERIJA

Nedjelja
Skriveni dokazi
Judith Sommer spa{ava mladu Evu Brehm nakon saobra}ajne nesre}e. Zbog toga {to se dr. Sommer osje}a krivom za nesre}u, svakodnevno posje}uje Evu u bolnici. No, nakon maj~ine posjete, Eva Brehm pobjegne iz bolnice. Pod dejstvom lijekova, istr~ala je na cestu, ravno pod to~kove kamiona i umrla na licu mjesta. Sudski patolozi i njihov kolega Hoffer imaju zagonetan slu~aj.

Gurmanski izleti: Amsterdam
19.35 BHT

U Amsterdamu, metropoli s izgledom sela, prepli}u se staro i moderno, tradicionalne i alternativne kulture, vjera i mogu}nost zaposlenja. Njihov specijalitet je presovani sir. Tradicionalna holandska kuhinja je kombinacija novih jela sa svih strana svijeta i lokalnih tradicionalnih jela. Raznih lonaca, kotlet i kr~kanih jela.

Kako vrijeme prolazi
20.05 TV1 / MRE@A

12. Svi su {okirani vije{}u da je Berrin oteta. Ta vijest dolazi i do Alija. Ahmet je u potrazi za Berrin, te odlazi Hakanu. Carolin poku{ava sve kako bi se vratila u Tursku, me|utim nesvjesna ozbiljnosti Ekberove prijetnje, pravi veliku gre{ku. Me te je, zbog Ne ca ti ja, suo~en sa disciplinskom mjerom u {koli, ali ovoga puta ne}e sjediti skr{tenih ruku, iako }e to skupo platiti. Kona~no je poznat datum Alijevog i Cemilinog ro~i{ta. Me|utim, tu }e Cemile do`ivjeti ne{to potpuno neo~ekivano. Hakan, u pola no}i, prima obavijest. Da li }e zbog Berrin biti prisiljen da u|e u savez sa najve}im neprijateljem? Da li }e dva mladi}a koji vole istu djevojku uspjeti spasiti je dok ne bude prekasno?

Gospo|a Barbara
07.10 FTV

14

170. Marisela ka`e Genovevi da su uz Fidela Castella svi u opasnosti. Barbara, isfrustrirana, jer nije na{la El Sapa, naredi svojim ljudima da sve spale. Melesio upozori Santora i ka`e mu da se iskreno nada da nije prekasno da vrati svoje voljene kad pro|e ovaj bijes. Sapo i Facundo pu{taju {takore u pogone mlije~ne industrije. Gonzalo naredi inspekciji da pregledaju pogone.

06.30 Nova avantura, magazin (r) 07.30 TV Liberty 08.00 BHT Vijesti Program za djecu i mlade 08.15 ]up sa zlatom 1, animirani film 08.20 Sandokan, animirana serija 08.45 Memoari porodice Mili}, igrana serija 09.10 Dje~iji festivali 09.25 Courchevel: Svjetski kup u alpskom skijanju: Slalom (`), 1. utrka, prijenos 10.25 Alta Badia: Svjetski kup u alpskom skijanju: Veleslalom (m), 1. utrka, prijenos 11.20 Duhovni mostovi, emisija o religiji 12.10 BHT vijesti 12.25 Courchevel: Svjetski kup u alpskom skijanju: Slalom (`), 2. utrka, prijenos 13.25 Alta Badia: Svjetski kup u alpskom skijanju: Veleslalom (m), 2. utrka, prijenos 14.30 Skriveni dokazi, igrana serija 15.15 Izazovi poljoprivrede 16.00 BHT vijesti 16.15 Smanji gas!, emisija o saobra}aju 16.55 Mali nogomet: Kvalifikacije za SP 2012: BiH [panija, prijenos 18.30 Retrovizor, muzi~ki program 19.00 Dnevnik 1 19.35 Gurmanski izleti, strana dokumentarna serija 20.05 Novi `ivot, ameri~ko-britanski igrani film 21.45 BHT vijesti 22.00 BHT sport 22.15 Sarajevo, na{ otpor, dokumentarni film 23.10 Novi `ivot, ameri~ko-britanski igrani film (r) 00.45 Pregled programa za ponedjeljak

BHT 1

07.10 Gospo|a Barbara, igrana serija /12/ 08.00 Vijesti Dje~iji program 08.05 Gladijatorska akademija 08.30 Artur, crtani film 08.55 Tomica i prijatelji, crtani film 09.05 Mala princeza, crtani film 09.15 Kako to 09.30 Moj veliki prijatelj 09.45 U zmajevom gnijezdu 10.15 Program za djecu 10.45 Hayd u park, crtani film 11.15 Love Karavan

FTV

06.01 Dragulj u kruni, serija (r) 08.00 Vijesti Mala TV 08.10 Graditelj Bob, crtana serija 08.20 Tomica i prijatelji, crtana serija 08.30 U no}noj ba{ti, crtana serija 09.00 S Jahorine s ljubavlju, otvoreni program 11.00 Samo pjesma zna, muzi~ka emisija 12.00 Dnevnik 1 12.20 Snop 13.05 Ognji{ta, dokumentarni program 13.30 Vez, emisija etno muzike

RTRS

FILM
FILM FILM FILM

Bad Santa
23.05 HRT2

Bad Santa, 2003. KRIM. KOMEDIJA Re`ija: Terry Zwigoff Uloge: Billy Bob Thornton, Tony Cox, Brett Kelly, Lauren Graham, Lauren Tom, Bernie Mac, John Ritter

Novi `ivot
20.05 BHT

Away We Go, 2009. KOMEDIJA - DRAMA Re`ija: Sam Mendes Uloge: John Krasinski, Maya Rudolph, Allison Janney, Jeff Daniels

Tomica i prijatelji
08.55

Liga {ampiona
17.10

Burt i Verona o~ekuju prvo dijete. Mjesto u kojem `ive im postaje neodgovaraju}e, stoga kre}u na veliko putovanje - u potragu za novim domom. Tokom putovanja do`ivjet }e razne avanture, ostvariti nove i pobolj{ati stare odnose sa prijateljima i ~lanovima porodice. Neki od njih }e im i pomo}i da ostvare svoj san i na|u savr{en dom.

11.25 Sedmica, magazin iz kulture 12.00 Dnevnik 1 12.15 Zelena panorama, program za agrar 12.45 Legenda je ro|ena IP Man, film /12/ 14.40 Vijesti 14.50 Tajna Starog mosta, igrana serija /12/ 17.35 Hard Ball, igrani film 19.30 Dnevnik 2 20.10 Balkan Ekspres, jugoslovenski igrani film 21.55 Lud, zbunjen, normalan, serija 22.40 Paralele, vanjskopoliti~ki magazin 23.10 Dnevnik 3 23.30 Osvajanje slobode, igrani film 01.15 Dnevnik 2 (r) 01.45 Pregled programa za ponedjeljak

14.00 Nekad bilo 15.00 Tamo daleko, putopisni serijal 15.30 Robin Hud, serija 16.25 Poprokaut, muzi~ka emisija 17.00 Vijesti 17.10 Moj ro|ak sa sela, serija (r) 18.10 Koncert - etno grupa "Zora", 1. dio 18.35 Moskva, reporta`a 18.50 Magazin lige {ampiona 19.30 Dnevnik 2 Sport 20.10 Odgovor.no1 20.50 Vra}anje, film 22.30 Dnevnik 3 22.45 Sportski pregled 23.15 Poprokaut, muzi~ka emisija 23.40 Koncert: Partibrejkersi, 2. dio 00.30 Robin Hud, serija (r) 01.15 Vra}anje, film (r) 02.45 Dnevnik 2 (r) 03.20 S Jahorine s ljubavlju, otvoreni program (r) 05.20 Snop (r)

Grmalj - Dijamanti
23.20 MRE@A

Extra Large 2 - Diamonds, 1993 KOMEDIJA Re`ija: Alessandro Capone Uloge: Bud Spencer, Michael Winslow i Lou Bedford

Extra Large 2 je avantura u kojoj je glavni junak dobro poznat detektiv Jack Costello. Jack svojom domi{ljato{}u i lukavo{}u zajedno sa svojim partnerima uspijeva da stane na put lo{im momcima i spre~ava ih u njihovim namjerama. Na{ junak biva umije{an u zavjeru u kojoj treba da se likvidira kineski nau~nik, zatim poku{ava da na|e ubicu svog prijatelja Indijanca, bori se sa Nind`a ratnikom koji je umije{an u niz ubistava... Dodatnu dozu komike daje i Michael Winslow koji je partner glavnom junaku.

Spartak
20.00 HRT2

Spartacus, 1960. AKCIJA / AVANTURA Re`ija: Stanley Kubrick Uloge: Kirk Douglas, Laurence Olivier, Charles Loughton

Spartak je porijeklom Tra~anin kojeg su 80. g. prije Krista zarobile rimske legije i zatim je prodan kao rob. Pobjegao je iz ropstva, ponovno pristupio tra~kim ~etama, ali je uhva}en te prodan kao gladijator u Capui, gdje je zbog hrabrosti, snage i iznimne spretnosti, dobio slobodu i 73. g. pr. Kr. postao gladijatorski u~itelj. Iste je godine pobjegao sa skupinom robova i po~eo borbu protiv rimske vojske kako bi ve}inu gladijatora vratio u Galiju...

18. decembar 2011.
13.00 OBN
SERIJA SHOW

Telering

Princ iz Bel Aira
11.00 OBN

Presti`na novinarska nagrada koju je nedavno osvojio bila je jo{ ve}i podstrek Mati \akovi}u da jo{ vrednije poradi na va{oj {to boljoj informisanosti. U narednom }e periodu ugostiti jo{ presti`nije goste iz svijeta politike, dru{tva, kulture i sporta. Urednik i voditelj: Mato \akovi}

^ak ni dvadesetak godina nakon svoje premijere, kultna humoristi~ka serija "Princ iz Bel Aira" ne prestaje zabavljati i nasmijavati publiku, koja u istovremeno pou~noj pri~i o potrebi prevladavanja razli~itosti i uspostavljanja tolerancije nalazi i dosta materijala za razmi{ljanje...

Willie i Marcus partneri su koji tijekom bo`i}nih blagdana rade kao Djed Bo`i}njak i patuljak u velikim trgovinama. Me|utim, oni svake no}i, kako ostaju posljednji u centru, isklju~e alarmni ure|aj i oplja~kaju sve {to mogu. Jednoga dana u pri~u se neo~ekivano uplete nadglednik trgova~kog centra, kojemu je jasno da Willie i Marcus nisu nevina janjad, a potom se Willieju priklju~i i naivni dje~a~i}...
FILM

Hard Ball
17.35 FTV

Hard Ball. 2001. DRAMA Re`ija: Brian Robson Uloge: Keanu Reeves, Diane Lane, John Hawkes, Bryan Hearne

Conor je mladi} koji nema cilja u `ivotu te ~ija je jedina zanimacija pijan~enje, kockanje i gubljenje vremena. Polako i sigurno Conor putuje prema dnu. Uz sve to mu~e ga dugovi za koje kao da ne mari prepu{taju}i se vlastitoj propasti. Izlaz iz krajnje nezavidne situacije ukazuje mu se u obliku poslovne ponude. Nudi mu se posao trenera dje~ije baseball ekipe koji }e mu pomo}i u otpla}ivanju dugova.
FILM

06.05 Ljepotica i zvijer, crtani film (r) 06.30 Snjeguljica i ru`ica, crtani film (r) 07.00 Najava programa 07.05 Kristalna kugla, crtani film 07.35 Zlatokosa, crtani film 08.00 Music box 08.05 Prijateljice, serija 09.00 Music box 09.05 Prijateljice, serija 10.05 Prijateljice, serija 11.10 Junska no}, serija

TV1

Prijateljice
07.35

Urnebesna plja~ka
23.45 NOVA

Held Up, 1999. KOMEDIJA Re`ija: Steve Rash Uloge: Jamie Foxx, Nia Long, Barry Corbin, John Cullum

Zajedno sa zaru~nicom Rae Michael Dawson odlazi na put u Grand Canyon. Na putu Rae otkrije kako je njen zaru~nik potro{io 15.000 dolara na auto kojim se trenutno voze. Rae poludi kada shvati da je taj novac bio namijenjen njihovom budu}em domu. Uzrujana izlazi iz auta te odlu~i autostopom sti}i u Las Vegas. Stvari postanu jo{ gore kada Michaelu ukradu auto zbog koje se posva|ao sa zaru~nicom. On se uputi prema obli`njoj benzinskoj crpki u nadi da }e tamo mo}i pozvati pomo}. No tamo Michaela do~eka pi{tolj uperen u glavu.
FILM

Posljednji akcijski junak
21.05 OBN

Last Action Hero, 1993. AKCIJA Re`ija: John McTiernan Uloge: Arnold Schwarzenegger, F. Murray Abraham, Austin O'Brien

Jedanaestogodi{nji Danny Madigan je usamljeni dje~ak koji od tmurne svakodnevice bje`i u kino gledati akcijske filmove u kojima nastupa Jack Slater. Kada mu njegov najbolji prijatelj pokloni posebnu ulaznicu za najnoviji film o Slateru, Danny biva ~arolijom preba~en unutar Jackova svijeta, u kojem dobri uvijek pobje|uju...

12.00 Music box 12.20 Kapital, biznis magazin 13.05 Dobar, lo{, zao, talk show 14.00 Music box 14.05 Otok, serija 10. ep. (r) 15.05 CSI: New York, serija 15. ep. (r) 16.05 CSI: Las Vegas, serija 15. ep. (r) 17.00 Vijesti plus 17.20 Kako vrijeme prolazi, serija 19.30 Dnevnik TV1 20.05 Kako vrijeme prolazi, serija 12. ep. 21.30 [panska primera liga: Valencia C.F., Málaga C.F. 23.20 Grmalj, Dijamanti, film 00.50 Pono}ne vijesti 01.00 Krvavi mjesec, film 02.40 No}ni program

07.30 Moj dom 08.00 Pocoyo, crtani film 08.20 Miffy, crtani film, 6. ep. 08.30 Na velikom odmoru, program za djecu 08.40 Mali crveni traktor, crtani film, 4. ep. 08.50 Na velikom odmoru, program za djecu 09.00 Timmy, crtani film 09.10 Na velikom odmoru, program za djecu 09.20 Tractor Tom, crtani film 09.30 Na velikom odmoru, program za djecu 09.40 Garfield, crtani film 09.50 Na velikom odmoru, program za djecu 10.00 Lijeni grad, crtani film 10.30 Nepobjedive banzuke, zabavno -sportski TV show 12.15 Zvijezda mo`e{ biti ti, nominacije 12.49 Biometeorolo{ka prognoza 12.50 Legendarne zvijeri, dokumentarni program 13.45 Abe i Bruno, igrani film 15.40 Tu|a Amerika, igrani film 17.33 Sport centar 17.40 Otka~eni telefon Osmana D`ihe 17.58 Vremenska prognoza 18.00 Glam Blam, zabavni program 19.00 Vijesti u 7, informativni program 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Stanje na putevima 19.31 Biometeorolo{ka prognoza 19.40 Horizonti 20.00 Policajac s Petlovog Brda, serija, 9. ep. 21.00 Sport centar 21.05 Predsjednikov ~ovjek 2, igrani film 23.00 U zmajevom gnijezdu, igrani film 01.50 Astro Num

HAYAT

PINK
06.00 08.00 10.40

11.20 12.00 12.05 12.20

14.00 14.10

Caffe, u`ivo Stranac, film Naslije|e jedne dame, serija (r) Bra~ni sudija, zabavna emisija (r) Grand hit godine, muzi~ka emisija Info top, inf - program Vremenska prognoza Gold e xpress, muzi~ki program Info top, info - program Grand show, muzi~ki

08.00 Hary Scary, crtani film 08.20 Ma|ioni~ar, crtani film 08.40 Atomska Betty, crtani film 09.00 Mixmaster, crtani film 09.20 Johnny Test, crtani film 09.40 Oggy i `ohari, crtani film 09.45 Bumpy Badnja ve~e, dje~iji film 11.00 Princ iz Bel Aira, humoristi~na serija 11.30 Slatki Bo`i}, kulinarski show 12.00 Lonci i poklopci, kulinarski show 13.00 Telering, talk show

OBN

Dobar kom{ija
16.05

Oggy i `ohari
09.40

15.55 16.00 16.05

17.30

18.00

19.30 20.00

21.45 00.00

show (r) Info top, inf - program Vremenska prognoza Dobar kom{ija, zabavna emisija Svaka `ena je diva, zabavna emisija Sve za ljubav, zabavna emisija YU-GI-OH, crtani film 3 X DA, zabavna emisija Ju`nja~ka akcija 2, film ^ovjek u vatri, film

DRAMA / TRILER Re`ija: Élie Chouraqui

Biv{i agent CIA unajmljen je da {titi k}erku poznatog ameri~kog bogata{a.
02.00 Stranac, film (r)

14.05 Vox Specijal, talk show 14.45 Ljubav-vjeranada, serija 15.30 Exkluziv, zabavni program 16.15 Red Carpet (18), showbiz magazin 17.30 Dejana talk show, Tema: Kada je pravo vrijeme za prvi sex?, talk show 18.50 OBN Info 19.05 OBN Sport 19.20 Putujmo zajedno, turisti~ki magazin 20.00 Ljubav-vjeranada, serija 21.05 Ugovor, film 22.55 Pravedno ubojstvo, film 02.30 Ugovor, film 04.25 Pravedno ubojstvo, film 06.10 ^uvari planeta, dokumentarni program

15

Nedjelja
TV SA
08.00 Program za djecu 10.30 Podmladi mi tijelo 2.10 Pusti muziku (r) 13.00 Vijesti TVSA 13.10 Sarajevdisanje, dok. pr. (r) 13.45 Mu}ke 15.00 Bjekstvo sa ostrva {korpiona 15.30 Bjekstvo sa ostrva {korpiona 16.00 Vijesti TVSA 16.05 Tribunal 16.35 Tulpan, film 18.15 Sarajevu s ljubavljul 18.30 Dnevnik 19.00 Program za djecu 20.00 Heroji oslobodila~kog rata 21.00 Vijesti TVSA 21.05 Sarajevo art 21.50 Dajem ti svoje o~i, film 23.40 Dinotopija 01.10 Sarajevo art (r)

TV TK

07.00 Vijesti 07.10 Iz dana u dan 07.15 Moj dom, magazin 07.35 Za svaku bolest trava raste 08.45 Agro kanal 12.00 Vijesti 13.00 Sport Klub 13.30 Autoshop magazin 14.00 Hobit, film 16.00 Vijesti 18.00 Zelena trava, serija 18.30 Za svaku bolest trava raste 19.00 Dnevnik 20.05 Kako vrijeme prolazi, serija 21.30 Primera liga: Valencia - Malaga, prijenos 23.30 Vijesti 01.00 Dnevnik (r) 01.30 Sport Klub, magazin 02.00 Zelena, zelena trava, serija (r) 02.30 Kako vrijeme prolazi, serija (r)

MRE@A

07.05 Kristalna kugla, crtani film 07.35 Zlatokosa, crtani film 08.05 Prijateljice, serija 8. ep. (r) 09.05 Prijateljice, serija 9. ep. (r) 10.05 Prijateljice, serija 10. ep. (r) 14.05 Otok, serija, 10. ep. (r) 15.05 CSI: New York, serija 15. ep. (r) 17.20 Kako vrijeme prolazi, serija, 11. ep. (r) 20.05 Kako vrijeme prolazi, serija 12. ep. 21.30 [panska primera liga: Valencia C.F., Málaga C.F. 23.20 Grmalj, Dijamanti, film

TV MOSTAR

07.05 Kristalna kugla, crtani film, 07.35 Zlatokosa, crtani film 08.05 Prijateljice, serija 09.05 Prijateljice, serija 10.05 Prijateljice, serija 12.20 Kapital, biznis magazin 13.05 Dobar, lo{, zao, talk show 14.05 otok, serija 15.05 CSI: New York, serija 17.00 Vijesti plus 17.20 Kako vrijeme prolazi, serija 19.30 Dnevnik TV1 20.05 Kako vrijeme prolazi, serija 21.30 [panska primera liga: Valencia C.F., Málaga C.F. 23.20 Grmalj, dijamanti, film

TV ZENICA

09.05 Pozdravna melodija 09.08 Animirani film 09.30 TV izlog 10.30 TV Liberty (r) 11.00 Bonaventura (r) 12.00 Razglednica, reporta`a (r) 12.45 Za svaku bolest trava raste 13.00 Svijet uspje{nih (r) 13.30 Muzi~ki program 14.00 Put za Ejvonli, serija 15.00 Odlika{i (r) 16.00 Mini serija (r) 17.00 Opaka priroda, dok. program (r) 18.00 Autoshop 19.00 Pri~e za laku no} 20.00 Selu u pohode, dok. program 21.00 Igrani film 22.45 [ou na moj na~in, zabavni program (r)

TV KAKANJ

09.00 Denis napast 09.10 Vjerski program 09.20 Program TV Sahar 12.00 Vijesti TV Sahar 12.30 Frej`er, serija 13.00 Amor latino, serija 13.45 Amor latino, serija 14.30 Amor latino, serija 15.20 Amor latino, serija 16.10 Amor latino, serija 17.00 Odbojka, Premijer liga BiH18.30 Majstor kuhinje 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Info IC 20.35 Ritam srebrenice 21.00 Hankini svatovi, doma}i film 23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Odbojka, Premijer liga BiH

16

07.00 Pipi Duga ^arapa, crtana serija (r) 07.25 Mala TV (r) TV vrti}: Izgubljene stvari Brlog: Podolci Tajni dnevnik patke Matilde: Veliko pospremanje (r) 07.55 Vijesti iz kulture (r) 08.00 Vijesti 08.05 Prijatelji 3 09.00 Vesele trojke, crtana serija 09.25 Hamtaro, crtana serija (r) 09.48 TV kalendar (r) 10.00 Vijesti 10.10 Vrijeme danas 10.15 Poirot 2, serija 11.10 Opera box 11.40 manjinski MOZAIK 12.00 Dnevnik 12.25 Plodovi zemlje 13.20 Rijeka: More 13.50 @ivjeti zdravije 14.00 Nedjeljom u dva 14.57 Mir i dobro 15.23 Branitelji domovine, info - edukativni spot (r) 15.30 Biblija: David, mini-serija 17.00 Vijesti 17.15 Vrtlarica 17.50 Pjevaj moju pjesmu, glazbeni game show 19.20 LOTO 6/45 19.30 Dnevnik 19.53 Sport 19.56 Snow Queen Trophy vinjete 20.05 Sve u 7!, kviz 21.00 Loza, serija 21.50 Vijesti 22.05 Vijesti iz kulture 22.15 Oko globusa, vanjskopoliti~ki magazin 22.50 [etnja gradom: Taj divni Be~, dok. film 23.35 Nedjeljom u dva (r) 00.35 Poirot 2, serija (r) 01.30 Biblija: David, mini-serija (r) 03.00 Vrtlarica (r) 03.25 Lijepom na{om: Oto~ac (r)

HRT 1

07.00 Panorame turisti~kih sredi{ta Hrvatske 07.20 Najava programa 07.25 Marija Kuhar [o{a i Petrit Çeku u Samoboru 08.25 Zlatna kinoteka: Bijeli Bo`i}, film 10.25 Alta Badia: Svjetski skija{ki kup - veleslalom, prijenos 1. vo`nje

HRT 2

07.45 Winx, crtana serija 08.10 Ali Baba i pirati, crtani film 09.30 Automotiv Lifestyle 10.00 ZelenJava, magazin 10.30 Larin izbor, serija (r) 12.30 Gle tko to govori 2, igrani film 14.05 Hollywoodski murjaci, igrani film (r) 16.15 Zorro: Maskirani osvetnik, film (r)

NOVA

AL JAZEERA B.
08.00 Poznavali smo Bin Ladena, 3. dio (r) 08.30 Sljede}a muzi~ka stanica Tunis, 1. dio (r) 09.00 AJE program 16.30 Oni pobje|uju Ivica Kosteli}, interview (r) 17.00 Usudi se i probaj - Montreal, dok. program (r) 17.30 Poznavali smo Bin Ladena, 3. dio (r) 18.00 Vijesti 19.05 Dogodilo se u Luxoru, dok. program (r) 19.30 Za stolom s teroristima: Terorizam u raju, dok. program 20.00 Vijesti 21.00 Vijesti 21.30 Arapsko prolje}e Apsolutna mo}, 2. dio 22.00 Vijesti 23.05 Dogodilo se u Oklahomi, dok. program 23.30 Spa{avaju}i Soweto, dok. program 00.00 AJE Vijesti

Ko{arka
17.25

Larin izbor
10.30

10.58 Vukovar: Misa, prijenos 12.00 Biblija 12.15 Baby bonus 12.45 e-Hrvatska 13.20 Alta Badia: Svjetski skija{ki kup - veleslalom, prijenos 2. vo`nje 14.25 Ples sa zvijezdama (r) 16.40 Olimp 17.25 Ko{arka, ABA liga: Zagreb - Cibona, prijenos 19.15 Crtani film 19.30 Magazin nogometne lige prvaka 20.00 Spartak, film 23.05 Filmski boutique: Bad Santa, film 00.35 Svjetsko prvenstvo u rukometu snimka finala 02.05 No}ni glazbeni program: Glazbeni spotovi 04.51 No}ni glazbeni program: Gara`a Greenhouse Blues Band 05.22 No}ni glazbeni program: Glazbeni specijal - Flaming Lips specijal 05.47 No}ni glazbeni program: Glazba, glazba... rock

17.00 Vijesti Nove TV 17.10 Zorro: Maskirani osvetnik, igrani film (r) - nastavak 19.05 INA Plave vijesti 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Supertalent superfinale, u`ivo 22.30 Red Carpet, showbiz magazin 23.45 Urnebesna plja~ka, igrani film 01.35 Krvavi zlo~in, film (r) 03.05 Televizijska posla, serija

13.00 Dnevnik 13.14 For{pan 13.15 Sport plus 13.25 Vrijeme 13.30 Balkanskom ulicom 14.10 Vrijeme je za bebe 14.50 Gastronomad, 78/100 15.05 Vijesti 15.15 Sat 16.00 Vijesti 16.03 Cvat lipe na Balkanu, 7/13 17.00 Zadnja ku}a Srbija 17.30 [ljivik, 9/13 18.26 Najava dnevnika 2 18.27 Sasvim prirodno, reporta`a 19.00 Slagalica, kviz 19.17 Vrijeme 19.30 Dnevnik 20.05 Cvat lipe na Balkanu, 8/13 21.00 TV teatar: Karolina Nojber, igrani program 22.50 Bez vize, dok. program 23.20 [ljivik, 9/13 00.25 Dnevnik 00.40 Dozvolite...

RTS

10.00 Vijesti 10.05 Agrosaznanje (r) 11.00 Pogram za djecu 11.30 Sportska subota 12.00 Vijesti 12.05 Pe~at (r) 12.35 Muzika 13.00 Jutarnji program (r) 15.00 Ispeci pa reci 15.20 Kalendar 15.30 Dnevnik 1 15.45 Muzika 16.15 Art magazin (r) 16.50 Zabavna muzika 17.00 Pokreni se 17.30 Mostovi 18.05 Sat TV 18.30 Dokumentarna emisija 19.00 Program za djecu 19.20 Kalendar 19.30 Dnevnik 2 20.00 Sat TV 20.30 Sat TV blic biznis 21.00 Okvir 22.20 Sat TV 23.00 Dnevnik 3 23.15 Sport 23.20 Muzika 23.30 Sat TV 00.00 Pokreni se 00.30 Dokumentarna emisija

RTCG

DISCOVERY

09.35 U djeli}u Sekunde 10.00 Vrhunsko graditeljstvo 10.55 Nafta, znoj i naftne platforme 11.50 Prljavi poslovi 12.45 Opasan lov 13.40 Razotkrivanje mitova 14.35 Ameri~ki ~operi 15.30 Automobili 16.25 Mo}ni brodovi 17.20 Vodi~ iz bezizlaznih situacija, 2. ep. 18.15 ^udovi{ta iz rijeke 19.10 Strastveni ribolovci 20.05 Preprodavci automobila 20.35 Blago na otpadu 21.00 Let iznad Aljaske 21.55 Pre`ivljavanje udvoje 22.50 Ros Kemp: Borba za Amazon 23.45 Kako izvu}i `ivu glavu

N. GEOGRAPHIC

06.00 [apta~ psima 07.00 Tajne kraljevske kobre 08.00 Zona smrti 09.00 Drevne tajne 10.00 Te{ka vremena 11.00 [apta~ psima, 2 epizode 13.00 Ulovljeni, 2 epizode 15.00 Su|enje masonima 16.00 Tajne krsta 17.00 Nirnberg: Su|enje Hermanu Geringu, 2 epizode 19.00 Povjerljivo: Terorizam/protivterorizam: Ispitivanje Sadama 20.00 Legenda o svetom koplju 21.00 Drevni X fajlovi 22.00 Istra`ivanje planete Zemlje 23.00 Legenda o svetom koplju 00.00 Drevni X fajlovi

VIASAT HISTORY

09.00 Gra|evinska ~udesa: Zaboravljeni kineski grad 10.00 Gospodari rata 11.00 Carstvo mora 12.00 Germanska plemena 13.00 Zaboravljeni na~ini ishrane 14.00 Video je ubio radio 15.00 Drugi svjetski rat u boji 16.00 Kako je umjetnost stvorila svijet 17.00 Premijera: U tijelu Henrija VIII18.00 Izlazak iz sjenke: Pri~a o Ireni @olio Kiri i Frederiku @olio Kiri 19.00 [panski grip - zaboravljene `rtve 20.00 Bo Brumel - taj divni ~ovjek 21.30 Velike britanske vojskovo|e 22.00 Tijenamen 23.00 Drugi svjetski rat u boji 00.00 Kako je umjetnost stvorila svijet

ANIMAL PLANET

11.20 Veterinar sa pla`e Bondi 12.45 Paklene ma~ke 13.40 Sve o psima, ma~kama, Ljubimcima 14.35 Pas ili ma~ka 15.30 Najsla|i ameri~ki ljubimci 16.25 Veterinar sa sidnejske pla`e 16.50 Veterinar sa pla`e Bondi 17.20 @ivotinjsko carstvo, 2 epizode 18.15 Donald [ulc, stru~njak za otrove 19.10 Sve o psima 20.05 Ajkule napadaju 21.00 Brzina `ivota 21.55 Borba za kitove

18. decembar 2011.
TV VOGO[]A
08.30 Sa sevdahom u srcu 09.00 Pri~e za djecu 09.30 I.R.I.B. (r) 10.00 Religija u slu`bi `ivota 10.45 Svjetlo istine, vjerski program 11.30 Priroda i ljudi 12.00 Ritam regije Srebrenica (r) 12.30 Cazinska hronika (r) 13.00 Sportski program (r) 15.00 TV Zehra, revijalni program 16.00 Nije te{ko biti ja (r) 17.00 Cazinska hronika (r) 17.30 Priroda i ljudi 17.50 Crtani film 18.00 Sedam dana u Vogo{}i 18.30 SMS Music 19.30 I.R.I.B. 20.00 Luda osmorka, film 22.00 Sportski program 23.30 Zavidovi}ka hronika

TV USK

10.00 Vijesti 10.30 Romkinje za `ivot bez nasilja 11.10 Nauka borbe 12.00 Vijesti 12.15 Kraji{ka zemlja 13.00 Moje dijete 13.30 Vrata tajne 14.05 Otok, serija 14.55 Vijesti 15.00 CSI New York 16.00 Za svaku bolest trava raste 16.30 Nedjeljom zajedno, zabavno revijalni program 18.30 HIPPove pri~e 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 Kako vrijeme prolazi, serija 21.30 [panska primera liga, prijenos, 1. poluvrijeme 22.15 Vijesti 22.30 [panska primera liga, prijenos 2. poluvrijeme

TV SLON

13.02 Op~injeni, serija 14.50 „Pitajte, tra`imo odgovore“, info-program 15.20 Da sam ja neko, dok. program 16.00 [e}ernica, revijalni program 18.15 I{~ekivanje u vjeri, vjerski program 18.55 radost nam sti`e, vjerski program 19.30 Student, info-program 20.00 Kviz Extra 20.30 Heroji ulice, dokumentarni program 21.10 Prozor u svijet, dokumentarni program 22.00 TOP 7, muzi~ki program 23.00 Slon extra Info

TV BN

06.00 BN music 08.00 Zvuci zavi~aja 09.00 Zapisi pored puta 09.30 Serija 10.30 Selo 11.00 JV komerc: Cvr~ak na sat 12.00 Zvuci zavi~aja 13.00 BN music 14.00 Bez maske 14.30 Balkanske prevare (r) 15.00 Serija 16.00 Nedeljno popodne 19.30 Monitor 20.10 Balkanske prevare 20.45 Paparaco 21.15 Bela la|a, serija 22.00 Flert, film 23.30 Udar 2.dio, film

ATV

DOK. DOK. SERIJA FILM SERIJA SERIJA

^udovi{ta iz rijeke
18.15 DISCOVERY

07.00 Crtani filmovi 08.00 Jutarnji program 09.55 Vijesti 10.00 Dje~iji program 11.00 Gamboce 11.30 Ja volim Srbiju 11.55 Vijesti 12.00 Ja volim Srbiju 13.00 Legendarne zvijeri, dok. program 14.00 Abe i Bruno, film 15.40 Tu|a Amerika, film 18.00 Blef 18.50 Arena, sportski program 19.00 ATV vijesti 19.35 Arena, sportski program 20.00 48 sati svadba 21.00 Sport centar 21.05 Predsjednikov ~ovjek 14+, film 23.05 U zmajevom gnijezdu, film

Bo Brumel

20.00 VIASAT HISTORY

08.30 Ski-skokovi, SK Engelberg, [vajcarska 09.30 Alpsko skijanje, SK Courchevel, Francuska, u`ivo 10.30 Alpsko skijanje, SK Alta Badia, Italija, u`ivo 11.30 Cross-country skijanje, SK Rogla, Slovenija, u`ivo 12.30 Alpsko skijanje, SK Courchevel, Francuska, u`ivo 13.15 Ski-skokovi, SK Engelberg, [vajcarska 13.45 Ski-skokovi, SK Engelberg, [vajcarska, u`ivo 15.30 Biatlon, SK Annecy, Francuska, u`ivo 16.00 Nordijsko kombinovano skijanje, SK Seefeld, Austrija 16.45 Snuker, Player Tour 18.00 Boks 19.00 Snuker, Player Tour, u`ivo 22.00 Konji~ki sport 23.30 Ski-skokovi, SK Engelberg, [vajcarska 00.30 Snuker, Player Tour

EUROSPORT

07.15 Surf 07.30 Fudbal, Bundesliga 10.00 Cross-country skijanje, SK Rogla, Slovenija 11.00 Cross-country skijanje, SK Rogla, Slovenija, u`ivo 11.30 Watts 12.00 Nordijsko kombinovano skijanje, SK Seefeld, Austrija, u`ivo 12.45 Alpsko skijanje, SK Alta Badia, Italija 13.30 Alpsko skijanje, SK Alta Badia, Italija, u`ivo 14.30 Nordijsko kombinovano skijanje, SK Seefeld, Austrija, u`ivo 15.15 Watts 15.30 Fudbal, Bundesliga, u`ivo 19.30 Fudbal, Bundesliga, pregled kola 21.00 Freestyle skijanje 21.30 Snowboard 22.00 Ekstremni sportovi 00.30 Odbojka, Italijanska liga 01.45 Surf 02.00 Bilijar, Player Tour 02.45 Surf

EUROSPORT 2

07.00 Premier League - Golovi 07.30 SK Vijesti 08.00 Euroleague: Real Madrid Partizan 09.45 Premier League: Wigan Chelsea 11.30 Premier League Classic: Arsenal Chelsea 1996/19997. 12.00 Najava nedjelje 13.00 Premier League: QPR Manchester United, direktno 15.05 Premier League: Aston Villa — Liverpool, direktno 17.00 Premier League: Manchester City Arsenal, direktno 19.15 Premier League Golovi 19.45 SK Vijesti 20.15 Portugalska liga: Academica Sporting, direktno 22.15 Premier League: Tottenham - Sunderland

SPORT KLUB

09.00 Portugalska liga: Porto - Maritimo 11.00 Telemarketing 12.00 Premier League: Fulham - Bolton 14.00 Championship: Portsmouth Southampton, direktno 16.00 Premier League: Tottenham Sunderland, direktno 18.00 Belgijska liga: Anderlecht Lokeren, direktno 20.00 Premier League: Manchester City - Arsenal 22.00 Holandska liga: NAC - AZ 23.45 Premier League: Aston Villa Liverpool 01.15 Belgijska liga: Standard - Genk 03.00 Premier League: QPR Manchester United 04.45 Premier League: QPR Manchester United 06.15 Portugalska liga: Academica Sporting

SPORT KLUB +

09.00 Fudbal [panska liga: Sevilla - Real Madrid 11.00 Fudbal Copasudamericana: Highlights 12.15 Ko{arka Endesa liga: Unicaja Joventut prenos 14.30 Vijesti - Omni Sport 15.00 Fudbal Italijanska liga: Catania Palermo prenos

ARENA SPORT 1

Dobra `ena
22.00 UNIVERSAL

Mnogo buke ni oko ~ega
20.00 TV1000

Fudbal
20.30

Privatna praksa
22.00 FOX LIFE

17.00 Magazin Road to London 18.00 Ko{arka Aba: Olimpija Hemofarm prenos 20.30 Fudbal liga {ampiona: Magazin 21.00 Fudbal Francuska liga: PSG Lille, prenos 23.00 Rukomet Svjetsko prvenstvo (`): Finale 02.20 NFL: Baltimore San Diego, prenos

An|eline o~i
20.50 FOX CRIME

UNIVERSAL

08.30 Zakon i red, serija 10.30 Plave krvi, serija 11.30 Dobra `ena, serija 12.30 Supertanker, serija 14.30 Titanik, serija 16.30 Ja u ljubav vjerujem, serija 19.00 Voker, teksa{ki rend`er, serija 20.00 Misterije Hejvena, serija 21.00 Plave krvi, serija 22.00 Dobra `ena, serija 23.00 Istrebljenje, serija 01.00 Smoki i bandit, serija 03.00 Krug obmane, serija 05.00 Misterije Hejvena, serija

TV1000

04.00 Vrata raja, igrani film 07.30 Mumija, igrani film 09.30 Momci, igrani film 10.50 Mrkli mrak, igrani film 12.40 Ostanite s nama, igrani film 14.10 Pozajmljiva~i, igrani film 16.00 K-9, igrani film 18.00 Povratak u raj, igrani film 20.00 Mnogo buke ni oko ~ega, igrani film 21.50 Vrata raja, igrani film 01.20 Zrele koke, igrani film 02.45 Nevaljale dame, igrani film

FOX LIFE

15.45 Ni na karti, serija 16.25 Sve ispo~etka, serija 17.15 Houp i Fejt, serija 17.40 Houp i Fejt, serija 18.10 Ljekar po narud`bi, serija 19.02, serija 19.30, serija 20.05 Uvod u anatomiju, serija 21.00, serija 21.25, serija 22.00 Privatna praksa, serija 22.57, serija 00.00 Seks i grad, serija 00.30 Seks i grad, serija 01.20 Sve ispo~etka, serija 02.15, serija

FOX CRIME

10.10 [ark, serija 10.55 Distrikt, serija 11.40 Nestali, serija 12.30 Medijum, serija 13.20 Monk, serija 14.10 [ark, serija 15.00 Red i zakon, serija 15.50 Red i zakon, serija 16.40 Red i zakon, serija 17.30 Frikovi, serija 18.20 Monk, serija 19.10 Medijum, serija 20.00 Nestali, serija 20.50 An|eline o~i, serija 21.40 Brojevi, serija 22.30 zlo~ina~ki umovi, serija 23.20 Put osvete, serija 00.10 Put osvete, serija 01.00 Put osvete, serija 01.45 Put osvete, serija 02.30 Put osvete, serija 03.15 [ark, serija

HBO

06.00 Plja~ka u Brooklynu, film 07.25 Prijateljstvo!, film 09.10 Fenomen, film 11.10 Liga pravde: Kriza na dvije Zemlje, film 12.25 Prava ljubav, film 14.05 Jesse Stone: Tanak led, film 15.30 Jedi, moli, voli, film 17.50 Hollywood: Na snimanju VIII, ep. 52, serija 18.20 Dou{nik!, film 20.05 Green Hornet, film 22.05 Okus krvi IV, ep. 11, serija 22.55 Posljednja ku}a nalijevo, film 00.50 Klub, film 02.25 Jonah Hex, film 03.50 Ninja ubojica, film 05.30 Hollywood: Na snimanju VIII, ep. 52, serija

HBO COMEDY

08.00 Miranda, serija (rep. 4. ep.) 10.00 Laurina zvijezda i tajanstveni zmaj Nian, film 11.20 Prijateljice, film 12.50 Pisma Juliji, film 14.35 Tre}i kamen~i} od sunca, serija (rep. 5. ep.) 16.30 Ogledalo ima dva lica, film 18.35 Apartman za dvoje, film 20.10 Lovac na glave, film 22.00 Prosvjetljenje, serija 22.30 Obdaren III, serija 23.00 Pisma Juliji, film 00.45 ^arobnjakov u~enik, film 02.30 Prosvjetljenje, serija 03.00 Obdaren III, serija 03.30 Tre}i kamen~i} od sunca, serija (rep. 5. ep.).

17

20.05 BHT

SERIJA

Ponedjeljak
Izgubljena ~ast

Sjaj Pariza
17.00 BHT

Pismo iz Australije {okira i Kerima i sve ostale. Mukades poku{ava uklju~iti Ebe Nine i Fatmagul u ovu pri~u govore}i da su one ~itale pismo u tajnosti. Kerim nikada nije ~itao pisma od oca, ali ovo pismo svima mijenja sudbinu. Mustafa planira osvetu. Njegov prvi korak je razgovor sa Meltem, koja tako|er ima nerije{enih ra~una s Ja{aranovima. Munir planira kako da pridobije ponovo Mukades na svoju stranu i koristi Saliha za to...

Zahvaljuju}i nedostatku dokaza protiv Ciprianija, odnosno Carialisa, Julien gubi parnicu na sudu. Jedinim krivcem smatra se Tarin otac. Chris optu`uje svog brata da je izdao Tarinu porodicu. Lorene saznaje da je Alfred bio optu`en za silovanje svoje uposlenice. Hermione `eli znati je li Ethan spavao s Lorene i priprema mu klopku. Victor i Arthur prate Juliena do groblja, nadaju}i se tako da }e otkriti neku veliku tajnu.

Larin izbor
18.25 FTV

68. Lara se moli u obli`njoj crkvici za Zlajin povratak te tamo otkriva Vjeru. Dinko odlazi posjetiti Blanku i djecu i nailazi na hladan do~ek. On se razljuti, odvodi djecu iz Blankine ku}e i odlu~i ih preseliti u vilu Zlatarovih. Alen i Karmen dolaze urazumiti Vjeru, no ona se jo{ vi{e razljuti. Vjera je u seoskoj crkvici pobjegla pred Larom i popela se na kor, te prijeti svima da joj se ne pribli`avaju ina~e }e sko~iti sa Zlajom. O~ajna Lara gleda kako se Vjera sve vi{e pribli`ava rubu ograde. Jakov i Alen preuzimaju inicijativu, te ju Alen uspije odgovoriti od nauma. Spa{avanje Zlaje kod Lare pobudi divljenje, a u Nik{i ljubomoru i osje}aj kako mu Lara izmi~e...

Da sam oblak
20.45 FTV

18

28. Narin je na pragu samoubistva. Serdar je najzad uspio da se Mustafi odredi kazna koju zaslu`uje. Mustafa je u psihijatrijskoj bolnici i cijela porodica mu dolazi u posjetu. Svi su potreseni. Durije i Aslan-beg su jako `alosni {to sin nije u stanju prepoznati ih. Mustafa se ne sje}a nikoga zbog lijekova koje mu daju i pona{a se kao dijete. Od brige za svog sina Durije se razbolijeva. Dr. Serdara koji je dolazi pregledati moli da Narin ode posjetiti Mustafu jer je ona jedini lijek za njega.

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade (r) 09.10 Kineski moreplovac, animirana serija 09.35 Sandokan, animirana serija 10.00 BHT vijesti BHT arhiv … 10.15 Knji`evnost BiH: Alhamijado knji`evnost 10.50 Historijski gradovi: Daorson 11.15 Indexi: Muzi~ke ko~ije 11.30 Sjaj Pariza, igrana serija (r) 12.00 BHT vijesti 12.15 TV Liberty (r) 12.45 Sarajevo, na{ otpor, dokumentarni film 13.45 Gurmanski izleti, strana dok. serija, 14.15 BHT vijesti 14.25 Odli~an, 5+, edukativna serija Program za djecu i mlade 14.30 Kineski moreplovac, animirana serija 14.55 Bajke o `ivotinjama, obrazovna serija 15.05 Nema problema 15.30 Izgubljena ~ast, igrana serija (r) 16.30 Hronika regija: Sjeverna Bosna 17.00 Sjaj Pariza, igrana serija 17.30 BH gastro kutak, kulinarski show 18.00 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Be Ha Teens, program za mlade 19.00 Dnevnik 1 19.35 Business News 19.40 Retrovizor, muzi~ki program 20.05 Izgubljena ~ast, igrana serija 21.00 Josip Pejakovi}: U ime naroda 21.30 Global, emisija o zbivanjima u svijetu 22.00 Dnevnik 2 22.30 Nevidljivi, {panski dokumentarni film 00.15 Sve u svemu, dnevni magazin (r)

BHT 1

06.10 Gospo|a Barbara, igrana serija /12/ 07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Da sam oblak, igrana serija, Dje~iji program 10.00 Spretno-sretno, tv igra 10.25 Super {pijunke, crtani film 10.50 Pop Pixie, crtani film 11.00 Sve }e biti dobro, igrana serija 79. ep. 12.00 Dnevnik 1 12.15 Pod sretnom zvijezdom, serija 14.00 Dokumentarni program

FTV

06.01 06.30 07.00 07.06 09.00 09.10

RTRS

10.10 10.40 11.00 11.10 11.20 11.30 12.00

Muzi~ki program Info kanal Vijesti Jutarnji program Vijesti Zemlja, mo} planete, dokumentarni serijal (r) Mala TV U no}noj ba{ti, crtana serija Graditelj Bob, crtana serija Tomica i prijatelji, crtana serija Tomica i prijatelji 2, crtana serija Zagonetka Dilajla i D`ulijus, crtana serija Dnevnik 1

FILM
FILM FILM SERIJA

Otka~ena plavu{a
23.30 PINK

Clueless, 1995. ROMANTI^NA KOMEDIJA Re`ija: Amy Heckerling Uloge: Alicia Silverstone, Stacey Dash, Brittany Murphy, Paul Rudd, Donald Faison, Elisa Donovan

Sti}i pre svitanja
23.05 FTV

Sti}i pre svitanja, 1978. RATNI Re`ija: Aleksandar \or|evi} Uloge: Velimir Bata @ivojinovi}, Rado{ Baji}, Zlata Numanagi}

Spretno-sretno
10.00

Presing
21.10

14.30 Piplinzi, crtana serija 15.00 Vijesti 15.10 Bumerang, serija . 16.00 Sve }e biti dobro, igrana serija . 17.00 Federacija danas 17.25 Tajna Starog mosta, serija 18.25 Larin izbor, serija Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 60 minuta specijal: Banjalu~ki geto 20.45 Da sam oblak, serija 21.50 Medicinska istraga, serija 22.35 Dnevnik 3 23.05 Sti}i pre svitanja, film 00.40 Hayd u Park, program za mlade 01.10 Love Karavan 01.20 Pod sretnom zvijezdom, serija 02.10 Dnevnik 3 (r) 02.40 Pregled programa za utorak

12.20 Pregled za osobe sa o{te}enim sluhom 12.40 Intervju (r) 13.25 Ognji{ta, dokumentarni program (r) 13.50 Dragulj u kruni, serija (r) 15.00 Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika 15.10 U fokusu 15.55 Tribunal 16.23 Izvje{taj sa Banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.05 Larin izbor, serija 18.00 Dragulj u kruni, serija 19.10 ^ika Blagoje u svijetu igra~aka, program za djecu Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 Sport 20.10 Moj ro|ak sa sela, serija 21.10 Presing 22.30 Dnevnik 3 22.45 U prolazu, Dunja Simi} 23.15 Histeri~no sljepilo, film 01.05 Moj ro|ak sa sela, serija (r) 01.55 Dnevnik 2 (r)

Uo~i rata u Jugoslaviji, trideset i dvojica komunista pripremaju bjekstvo iz kaznionice u Sremskoj Mitrovici. Po~inju kopati tunel, ali to sporo ide zbog niza ote`avaju}ih okolnosti kao {to su prepreke, podzemne vode, premje{tanje u drugu zgradu, pojava izdajnika, te{ko komuniciranje sa pomaga~ima izvan zatvora. Najzad, uz pomo} ilegalke i grupe skojevaca uspijevaju pobje}i, prebacuju se u brda, da bi, zatim, sudjelovali u osnivanju Prvog fru{kogorskog odreda.

Dvostruka prevara
23.10 OBN

Beyond the City Limits, 2001. DRAMA Re`ija: Gigi Gaston Uloge: Jennifer Esposito, Alyson Hannigan,Freddy Rodriguez

Yuri i Serge dva su ruska gangstera koji planiraju oplja~kati kasino. Yurijeva djevojka Lexi ima prijateljicu Helenu koja `ivi s biv{im suprugom Torettom, pokvarenim policajcem. Lexi i Helena upoznaju Yurija i Toretta. Umjesto da izvedu plja~ku, njih dvojica se napiju, pa je na djevojkama da izvedu plja~ku. Naravno, bez njihovog znanja...

Tajna Starog Mosta
17.25 FTV

40. Angustias prezire Pepu i ne mo`e `ivjeti u njenoj blizini, jer joj otima mu`a. Zato tra`i od Felise da joj je skloni s puta. Felisa odlazi za Pepom u selo u namjeri da je zatu~e drvetom po glavi. Angustias odlazi kod doktora, ali on smatra da se ne radi o pretporo|ajnim simptomima, jer se dijete ne}e roditi za jo{ najmanje mjesec dana. Tako|er, smatra kako treba zvati babicu. Angustias vjeruje da bi ovo mogao biti trenutak pomirenja izme|u nje i Tristana.

19. decembar 2011.
SERIJA

20.05 TV1/MRE@A

SERIJA

Predaj se, srce

Dolina vukova
21.00 OBN

83. Harputlu je ve} na izmaku snage, jer sva doga|anja mora posmatrati iza re{etaka. Mert ucjenjuje Bahar Erenovim `ivotom. Bahar nema drugog izbora nego da sve krije od Saliha. Mert povjerava Erena ljudima koji ga odvode u nepoznatom smjeru. Ljubavna pri~a, zapo~eta na sve~anoj dodjeli diploma, donosi velika iznena|enja.

150. [ta }e u~initi zaprepa{teni Polat kada ugleda novog Iskenderovog savjetnika? Kakav je cilj upada u Polatov ured? Ko je ta osoba koja }e izbaviti Polata iz pritvora? Koji je Iskenderov novi plan pri ponovnom okupljanju predstavnika ~etiri porodice? Za{to }e Parmaksiz do}i u Istanbul?

Cher Horowitz je bogata, lijepa i popularna u~enica gimnazije na Beverly Hillsu, koja vrlo vje{to umije svakoga nagovoriti na ono {to `eli. Ali, ono {to joj nikako ne uspijeva je iznuditi bolju ocjenu od svoga profesora. Stoga ga zajedno sa svojom prijateljicom Dionne odlu~i poku{ati spojiti s jednom od njihovih profesorica. Istovremeno, dvije prijateljice pretvaraju novu u~enicu Tai u popularnu djevojku...
FILM

Slu~aj Lukona
22.40 MRE@A

The Lucona Affair, 1993 DRAMA Re`ija: Jack Gold Uloge: Manfred Andrae, Francois Clemenceau i Barbara Dumba

Rudi Valc vlasnik je kluba u koji zalaze politi~ari, sudije i ministri. Rudi se uvijek pobrine da se gospoda dobro zabave, dovodi im prostitutke i sve to snima. Novinar Hans Strasner prati politi~ka zbivanja i u jednom od svojih ~lanaka ocrnjuje ministre i ostale na vlasti. Rudi poku{ava da podmiti Hansa, na {ta ovaj ne pristaje. Koriste}i se svojim poznanstvima, Rudi uspijeva da do|e do novca za izgradnju fabrike za preradu urana i ubrzo uz pomo} italijanskog partnera naru~uje brod Lukona za dovoz urana sa istoka. Ali negdje u blizini Indije brod }e eksplodirati i potonuti. Ucjenama Rudi posti`e da naplati {tetu od osiguranja, ali Hans odlu~uje da raskrinka cijelu aferu...
FILM

06.05 Kristalna kugla, crtani film (r) 06.30 Zlatokosa, crtani film (r) 07.00 Najava programa 07.05 @eljezni ~ovjek, crtani film 07.35 Smrt je kum, crtani film 08.00 Music box 08.05 Ukradeni `ivoti, serija 09.00 Music box 09.05 Zakon ljubavi, serija 10.00 Music box 10.05 Junska no}, serija 11.00 Music box 11.05 Dobar, lo{, zao, talk show (r)

TV1

06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Top Shop 08.45 Na velikom odmoru, program za djecu 09.00 Bumba, crtani film 09.12 Timmy, crtani film 09.25 Fifi, crtani film 09.52 Garfield, crtani film 10.03 Dragon ball Z, crtani film, 61. ep. 10.17 Lijeni grad, crtani film 10.41 Bakugan, crtani film 11.06 Winx, crtani film, 11.35 Tractor Tom, crtani film 11.43 Bestseller 11.45 Vijesti

HAYAT

06.00 Sestre, serija (r) 07.00 ^arolija, dje~ja muzi~ka emisija 07.30 Udri mu{ki, jutarnji program 10.00 Put oko svijeta, reality emisija 10.40 Kupi.ba, emisija 11.00 Ljubav i mr`nja, serija 12.00 Info top, info - program 12.05 Vremenska prognoza 12.20 Porodi~ni ¸ obra~un, kviz

PINK

06.45 Hary Scary, crtani film 06.55 Ma|ioni~ar, crtani film 07.10 Atomska Betty, crtani film 07.35 Mixmaster, crtani film 08.00 Johnny Test, crtani film 08.25 Oggy i `ohari, crtani film 08.45 Ukleta Marijana, meksi~ka telenovela 10.15 Stol za 4, kulinarski show 10.45 Bilo jednom u Turskoj (16), serija 11.50 Crime Time, crtani film 11.55 OBN Info, info. program

OBN

Predaj se srce
12.05

Slu~ajevi X
21.00

AmiG Show
22.30

Crime time
11.50

Tarzan, ~ovjek majmun
22.25 NOVA

Tarzan the Ape Man, 1981., AVANTURA Re`ija: John Derek Uloge: Bo Derek, Richard Harris, John Phillip Law, Miles O'Keeffe

Jim Parker, njegova prelijepa k}i Jane i safari-fotograf Holt kre}u na ekspediciju u afri~ku divljinu u potragu za grobljem slonova. Umjesto groblja, nalaze Tarzana, ~ovjeka majmuna. Dok se Jane kupa, Tarzan je otme. Jim zaprijeti kralju d`ungle, no Tarzan vra}a Jane neozlije|enu i jako zaljubljenu u njega. Nakon toga ~lanove ekspedicije uhvate ~uvari groblja slonova. Tarzan spa{ava Jane od okrutnog poglavice, ali pleme ubije njezina oca. Jane odlu~i ostati u d`ungli sa voljenim Tarzanom.
SERIJA

Medicinska istraga
21.50 FTV

13. Epidemija malih boginja dovla~i NIH tim u Mon ta nu. Me|utim, sada je pitanje da li je ova bolest, za koju se mislilo da je iskorijenjena, posljedica terorizma ili prirode.

12.00 Music box 12.05 Predaj se srce, serija (r) 13.00 Music box 13.05 CSI: Las Vegas, serija (r) 14.05 Ukradeni `ivoti, serija 15.00 Music box 15.05 Zakon ljubavi, serija 16.00 Junska no}, serija 17.00 Vijesti plus 17.15 Predaj se srce, serija 18.15 Music box 18.20 Sport exkluziv 18.45 Primera liga, pregled kola 19.30 Dnevnik TV1 20.05 Predaj se srce, serija 21.05 CSI: New York, serija 22.00 Dnevnik u 22 22.40 Slu~aj Lukona, film 00.15 Pono}ne vijesti 00.30 Grmalj, Dijamanti, film (r) 01.58 No}ni program

11.59 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Suze Bosfora 12.56 Miljenica 14.00 S druge strane 14.20 Top shop 14.45 Bestseller 14.55 Vitafon 15.20 Kad li{}e pada, serija 16.10 Dunsmore, igrani film 17.50 Biometeorolo{ka prognoza 17.51 Sport centar 17.55 Nepobjedive banzuke, zabavno -sportski TV show 18.30 Recept za dobar `ivot 19.00 Vijesti u 7 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.32 Stanje na putevima 19.37 Horizonti 20.00 Kad li{}e pada 21.00 Slu~ajevi X 22.00 ZMBT, profil 22.20 Sport centar 22.25 Bonano, 1. dio 00.16 Astro Num Caffe, u`ivo Reprizni program Hayat TV-a 03.00 Vijesti u 7

13.00 Brze pare, kviz 14.00 Info top, info - program 14.20 City, zabavna emisija (r) 15.00 Sestre, serija 15.45 Kupi.ba 15.50 Info top, inf - program 16.00 Mala nevjesta, serija 18.00 Tajna ljubav, serija 19.00 City, zabavna emisija 19.30 Info top, centralne vijesti 19.57 Vremenska prognoza 19.58 Za zdrav i lijep osmijeh 20.00 Naslije|e jedne dame, serija 20.30 Vitezovi iz blata, reality emisija 21.00 Grand Narod pita, zabavno muzi~ka emisija 22.30 AmiG Show, zabavna emisija 23.30 Otka~ena plavu{a, film

12.05 Vox Populi 12.15 Skrivena kamera, humoristi~ni program 12.50 Na{a Mala Klinika, humoristi~na serija 13.45 Ljubav-vjeranada, serija 14.35 Dolina Vukova, serija 16.15 Ukleta Marijana, serija 17.05 Stol za 4, kulinarski show, nova sezona 17.45 Bilo jednom u Turskoj (16), serija 18.45 Crime Time, crtani film 18.50 OBN Info 19.05 OBN Sport 19.15 Finale, sportski pregled 20.00 Ljubav-vjera-nada (12), turska telenovela 21.00 Dolina vukova, serija 22.05 Vox populi 22.10 Telering, talk show 23.10 Dvostruka prijevera, film 00.55 Dolina vukova (16), serija sportski program

19

Ponedjeljak
TV SA
07.00 Sarajevsko jutro, u`ivo 10.00 Vitaminix (r) 11.02 Dje~iji program (r) 11.00 Vijesti TVSA 11.05 Non-stop(r) 11.35 Heroji oslobodila~kog rata (r) 13.00 Vijesti 13.10 Sarajevo art (r) 14.00 Merlin (r) 16.00 Vijesti 16.05 Liberty TV 17.00 Dobre vibracije, u`ivo 18.15 Tarih, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Dje~iji pr. 20.00 Sport magazin, u`ivo 20.50 Tarih, dok. serijal 21.00 Ve~ernje vijesti 21.30 Legenda o Bruce Lee-ju 22.15 Obaba, dok. film 23.55 Non-stop, 20/25

TV TK

06.05 Iz dana u dan... 09.05 Zakon ljubavi, serija (r) 10.05 Junska no}, serija 10.55 Ukradeni `ivoti, serija (r) 11.55 Iz dana u dan... 12.00 Vijesti 15.00 Zakon ljubavi, serija 16.00 Dnevnik 1 16.30 Sport 7 17.15 Predaj se srce, serija (r) 19.00 Dnevnik 2 20.05 Predaj se srce, serija 21.00 CSI: New York, serija 22.30 Vijesti 22.40 Slu~aj Lukona, film 00.05 Junska no}, serija (r) 01.00 Dnevnik 2 (r) 01.30 Ukradeni `ivoti, serija 03.00 Hobit, serija (r)

MRE@A

07.05 @eljezni ~ovjek, crtani film 07.35 Smrt je kum, crtani film 08.05 Ukradeni `ivoti, serija 122. ep. (r) 09.05 Zakon ljubavi, serija, 130. ep. (r) 10.05 Junska no}, serija, ep. 12/124 14.05 Ukradeni `ivoti, serija 123. ep.15.05 Zakon ljubavi, serija 131. ep. 16.00 Junska no}, serija ep. 12/124 (r) 17.15 Predaj se srce, serija 82. ep. (r) 20.05 Predaj se srce, serija 83. ep. 21.05 CSI: New York, serija 16. ep. 22.40 Slu~aj Lukona, film

TV MOSTAR

07.05 @eljezni ~ovjek, crtani film 07.35 Smrt je kum, crtani film 08.05 Ukradeni `ivoti, serija 09.05 Zakon ljubavi, serija 10.05 Junska no}, serija 14.05 Ukradeni `ivoti, serija 15.05 Zakon ljubavi, igrana serija 16.00 Junska no} serija 17.00 Vijesti plus 17.15 Predaj se srce, serija 18.15 Grad RTM-a 19.30 Dnevnik TV1 20.05 Predaj se srce, serija 21.05 CSI: New York, serija 22.00 Dnevnik u 22 22.40 Slu~aj Lukona, film

TV ZENICA

10.00 Zenica danas (r) 10.30 VOA (r) 11.00 Program za djecu 11.30 Frejzer, serija (r) 12.00 Iz dana u dan 12.05 Igrana serija 13.00 Vijesti 13.05 Mini serija (r) Iz dana u dan 14.05 Samo za smijeh 14.30 Sfera (r) 15.00 Vijesti 15.10 Sponzoru{e, serija (r) 16.00 Iz dana u dan 16.05 Selu u pohode (r) 16.45 Dokumentarni program 17.25 Program za djecu 18.01 ZE sport magazin 19.00 Zenica danas 20.00 Dok. pr. 21.05 Svijet uspje{nih 21.30 Sponzoru{e, serija 23.00 Zenica danas (r)

TV KAKANJ

09.20 Program TV Sahar 10.00 Vikend sa kejt, film 12.00 Vijesti TV Sahar 12.30 Frej`er, serija 13.00 Stvoreni za ubijanje 14.00 Ekstremi slavnih 15.00 Melissa, mini serija 16.00 Bonaventura 17.00 Flash vijesti 17.05 Amor latino, serija 18.00 Dom2 18.30 Crne knjige, serija 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Crne knjige, serija 21.00 IC sport 21.30 TV liberty 22.00 Amor latino, serija 23.00 Glas Amerike 23.30 Vijesti TV Sahar 00.00 Vijesti IC (r)

20

07.00 Dobro jutro, Hrvatska 07.05 Vijesti 07.10 Dobro jutro, Hrvatska 07.35 Vijesti 07.40 Dobro jutro, Hrvatska 08.35 Vijesti 08.40 Dobro jutro, Hrvatska 09.00 Ludi od ljubavi 1, serija 09.53 Vijesti iz kulture (r) 10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.10 Kanadski otoci Magdalen, dok. serija 11.00 Kod Ane 11.10 Sve }e biti dobro, serija 12.00 Dnevnik 12.17 TV kalendar (r) 12.29 @ivjeti zdravije 12.34 Kad zavolim, vrijeme stane, serija 13.20 Dr. Oz, talk show 14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.15 Tre}a dob, emisija za umirovljenike 14.45 Glas domovine 15.15 Ponos Ratkajevih, serija 16.05 Alisa, slu{aj svoje srce, serija 16.50 Hrvatska u`ivo 17.00 Vijesti 17.10 Hrvatska u`ivo 18.05 8. kat, talk show 18.50 Odmori se, zaslu`io si 1, serija 19.30 Dnevnik 19.53 Sport 19.56 Snow Queen Trophy vinjete 20.05 TV Bingo 20.30 Provodi i sprovodi, serija 21.05 @ivjeti zdravije 21.10 Puls Hrvatske 22.25 Svijet profita 23.00 Dnevnik 3 23.25 Vijesti iz kulture 23.30 Jascha Heifetz Bo`ji gusla~, dok. emisija 01.05 Dr. House 6, serija (r) 01.50 @ica 5, serija (r)

HRT 1

06.15 Kad zavolim, vrijeme stane, serija (r) 07.00 Pipi Duga ^arapa, crtana serija (r) 07.25 Gladijatorska akademija, crtana serija (r) 07.50 Mala TV 08.25 Connor na tajnom zadatku 3, serija za djecu (r) 08.50 [kolski sat 09.35 Crno proro~anstvo, serija za mlade 10.25 Alta Badia: Svjetski skija{ki kup slalom, prijenos 1. vo`nje 11.25 Pjevaj moju pjesmu, glazbeni game show (r) 13.25 Alta Badia: Svjetski skija{ki kup slalom, prijenos 2. vo`nje 14.25 H2O Uz malo vode! 3, serija za mlade 14.50 Edgemont 5, serija za mlade 15.15 [kolski sat 15.45 Ton i ton: Izazov u baletu i poezija u slici 16.00 Rupert, crtana serija 16.15 Mala TV (r) 16.50 Hej, Kitty crtana serija 17.05 [apta~ psima 5 18.00 Regionalni dnevnik 18.20 @upanijska panorama 18.35 Mijenjam svijet 19.05 Pipi Duga ^arapa, crtana serija (r) 19.30 Glazbeni specijal 20.00 @ivot ide dalje 3, serija 20.50 Dr. House 6, serija 21.35 CSI: Las Vegas 10, serija 22.20 CSI: Las Vegas 10, serija 23.10 @ica 5, serija 00.05 Putem europskih fondova (r) 00.20 Traumatologija

HRT 2

07.00 Jagodica Bobica, crtana serija 07.25 Bumba, crtana serija 07.40 Ptica trka~ica, crtana serija 08.05 TV izlog 08.20 Nate Berkus Show 09.15 Kad li{}e pada, serija (r) 10.10 Ljubav i kazna, serija (r) 11.10 Inspektor Rex, serija (r) 12.10 IN magazin (r) 13.00 Larin izbor, serija (r) 14.00 Teresa, serija 16.00 Inspektor Rex, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Kad li{}e pada, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Ljubav i kazna, serija 21.00 Larin izbor, serija 22.05 Ve~ernje vijesti 22.25 Tarzan, ~ovjek majmun, igrani film 00.25 Urnebesna plja~ka, igrani film (r) 02.05 Seinfeld, serija 02.30 Heroji, serija 03.15 Gle tko to govori 2, film (r) 04.40 Ezo TV, tarot show 05.40 Nate Berkus Show (r)

NOVA

AL JAZEERA B.
07.30 Usudi se i probaj Montreal, dok. program (r) 08.00 Poznavali smo Bin Ladena III dio, dok. program (r) 08.30 Dogodilo se u Luxoru, dok. program (r) 09.00 AJE program 16.30 Sljede}a muzi~ka stanica - Tunis, 1. dio, dok. program (r) 17.00 48 Grenland, dok. program (r) 17.30 Poznavali smo Bin Ladena, 3. dio, dok. program (r) 18.00 Vijesti 19.05 Sljede}a muzi~ka stanica: Tunis, 1. dio, dok. program (r) 19.30 Druga strana Srbije, dok. program (r) 20.00 Vijesti 21.00 Vijesti 21.30 Kontekst, talk-show 22.00 Vijesti 23.05 Kontekst, talk-show (r) 23.30 Za stolom s teroristima: Terorizam u raju, dok. program (r) 00.00 AJE Vijesti

09.55 Vijesti 10.00 Lov i ribolov 10.30 Eko karavan 11.05 Slagalica, kviz (r) 11.30 Srbija na vezi (r) 12.00 Dnevnik 12.15 Vrijeme 12.17 Rukometna fantazija, 8/10 12.30 Igraj fudbal, budi sre}an 13.00 [ljivik, 9/13 14.00 Bez vize (r) 14.30 Srpski isto~nici 15.10 Ovo je Srbija 16.00 Bela la|a, 70/80 (r) 17.00 Dnevnik RT Vojvodina 17.20 [ta radite, bre, info 17.45 Beogradska hronika 18.24 Najava dnevnika 2 18.25 Oko, info 19.00 Srbija na vezi 19.30 Dnevnik 20.05 Bela la|a, 71/80 (r) 21.00 Pesma bez granica 22.00 Vijesti 22.05 Kad porastem bi}u kengur, doma}i film 23.55 Dnevnik 00.10 Evronet 00.15 Jelen top deset

RTS

12.10 12.40 13.00 13.05 13.20 13.30 14.00 14.05 15.20 15.30 15.45 16.00 16.30 16.45 17.00 17.30 18.05 19.00 19.20 19.30 20.00 20.30 21.00 22.30 23.00 23.30 00.00 01.00 01.30

RTCG

Dok. emisija (r) Sat TV Vjesti Sat TV blic biznis Sat tv dijaspora Izvorna muzika Vijesti Okvir (r) Kalendar Dnevnik 1 Kratke forme Program za djecu Lajmet Kratke forme Hronika Podgorice Sat TV dijaspora i aktuelno Crna Gora, u`ivo Program za djecu Kalendar Dnevnik 2 Sat TV blic biznisdijaspora vijesti Sat TV Otvoreno U centar Dnevnik 3 Sat TV Crna Gora, u`ivo Obrazovna emisija Dnevnik 2

DISCOVERY

07.15 Opasan lov 08.10 Razotkrivanje mitova 09.05 Vrhunsko graditeljstvo 10.00 Kako to rade? 10.30 U djeli}u sekunde 10.55 Pre`ivljavanje 11.50 Auta po mjeri 2008. 12.45 Generalka 13.40 Ameri~ki ~operi 14.35 Prljavi poslovi 15.30 Opasan lov 16.25 Razotkrivanje mitova 17.20 Vrhunsko graditeljstvo 18.15 Pre`ivljavanje 19.10 Kako se pravi? 19.40 Kako to rade? 20.05 Pre`ivljavanje udvoje 21.00 Opasan lov 21.55 Ugalj 22.50 Bin Ladenov kraj 23.45 Razotkrivanje mitova

N. GEOGRAPHIC

06.00 [apta~ psima 07.00 Ulovljeni 08.00 Legenda o svetom koplju 09.00 Drevni X fajlovi 10.00 Snimljeno na safariju 11.00 Ponovna izgradnja Titanika 12.00 Ostrva 13.00 Legenda o svetom koplju 14.00 Megastrukture 15.00 Ulovljeni 16.00 Zmijski raj 17.00 Policajci sa Aljaske 18.00 [apta~ psima 19.00 Ostrva 20.00 Te{ka vremena: Bande protiv Boga 21.00 ]orkirani u inostranstvu 22.00 Policajci sa Aljaske 23.00 Te{ka vremena 00.00 ]orkirani u inostranstvu

VIASAT HISTORY

09.00 U tijelu Henrija VIII10.00 Izlazak iz sjenke: Pri~a o Ireni @olio Kiri i Frederiku @olio Kiri 11.00 [panski grip - zaboravljene `rtve 12.00 Bo Brumel - taj divni ~ovjek 13.30 Velike britanske vojskovo|e 14.00 Tijenamen 15.00 Drugi svjetski rat u boji 16.00 Najgori poslovi u istoriji 17.00 Drevni plasti~ni hirurzi 18.00 Pet ameri~kih giganata 19.00 Krakatau Posljednji dani 20.00 Zaboravljena ubistva 21.00 Indokina 22.00 Snimanje rata 23.00 Drugi svjetski rat u boji 00.00 Najgori poslovi u istoriji 01.00 Drevni plasti~ni hirurzi

ANIMAL PLANET

10.55 Veterinar sa pla`e Bondi 11.20 Spa{avanje divljih `ivotinja 11.50 Posljednja nada 12.45 Policija za `ivotinje 13.40 Ratovi insekata 14.30 @ivot majmuna 15.00 Dik i Dom u svijetu `ivotinja 15.30 @ivotinje i mi 16.00 @ivotinjski svet Krisa Hamfrija 16.25 Sve o psima, ma~kama, ljubimcima 17.20 Paklene ma~ke 18.15 Veterinar sa pla`e Bondi 18.40 Psi, jedna rasa, jedna pri~a 19.10 Sve o psima 20.05 Ratovi insekata 21.00 Zaljubljenici u ma~ke 21.55 Divlje i bez cenzure 22.50 Zastra{uju}i susreti sa `ivotinjama

19. decembar 2011.
TV VOGO[]A
08.00 Zavidovi}ka hronika 08.30 Sa sevdahom u srcu 09.00 Program za djecu 10.00 I.R.I.B. (r) 10.30 Ha{ki tribunal (r) 11.00 Info blok 12.00 Zavidovi}ka hronika (r) 12.30 Priroda i ljudi (r) 13.00 Auto Shop Magazin (r) 13.30 Program za djecu 14.30 Telenovela (r) 15.30 Majstori kuhinje 16.00 Otvoreni program, u`ivo 17.50 Crtani film 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 I.R.I.B. 20.00 TV Fiva 21.00 Telenovela 22.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.30 Te{anjska hronika 23.00 Glas Amerike

TV USK

08.00 TV jutro 09.30 Grimove bajke 10.00 Vijesti 10.05 Junska no}, serija 11.10 Dance, dance, serija 12.00 Vijesti 12.10 Tehnolo{ko znanje, dok. program2.40 Duhovni svijet (r) 13.10 Bosansko narodno pozori{te Zenica 14.30 Vijesti 14.45 Auto shop magazin (r) 15.30 Vrata tajne, serija (r) 16.00 Junska no} (r) 17.15 Predaj se srce (r) 18.30 Grimove bajke 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 Time out 21.05 Sport 21.30 Dnevnik 2 21.50 Predaj se srce, serija

TV SLON

16.02 Vijesti 16.15 Heroji ulice, dok. program 16.45 SMS centrala 17.20 TV Liberty 18.00 Crno i bijelo, info-program 18.15 Vremenska prognoza 18.30 Vje`bajmo zajedno 19.00 SMS Muzi~ki salto, muzi~ki program 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 KVIZ Extra 20.22 Vremeplov... 20.30 Zdravlje, emisija o zdravlju 21.10 Op~injeni, talijanska serija 157/208 22.05 Nije te{ko biti ja, zabavno muzi~ki program 23.00 Slon extra Info

TV BN

06.30 Jutarnji program 08.30 Serija 09.30 Pri~e o pjesmama 10.00 Novosti 10.05 Film 12.00 Novosti u podne 12.15 Kao kod svoje kuce (r) 14.00 Novosti 14.05 Film (r) 16.00 Dnevnik 1 16.20 Anali, serija 17.00 Serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring 19.00 BN sport 19.30 Dnevnik 2 20.05 Selo gori, a baba se ~eslja, serija 21.00 BN koktel 22.30 Dnevnik 3 23.00 Anali, serija 23.50 Va{e viso~ansatvo, film 01.20 Serija

ATV

DOK. DOK. FILM FILM SERIJA SERIJA

Pre`ivljavanje
18.15 DISCOVERY

09.25 Crtani fimovi 11.30 Necenzurisano 11.45 Vijesti 12.00 Suze Bosfora, serija 13.00 Miljenica, serija 14.30 Vizita 15.25 Arena, sportski program 15.30 Kad li{}e pada, serija 16.20 Dunsmore, film 17.50 Vizita 18.00 Nepobjedive Banzuke 18.25 Jesen sti`e dunjo moja, serija 19.00 ATV vijesti 19.35 Arena, sportski program 20.00 Kad li{}e pada, serija 21.00 Dosije 21.35 Crni Gruja I, serija 22.00 Ve~ernje vijesti 22.20 Sport centar 22.22 Bonano, film 23.35 Dosije

Veterinar sa pla`e Bondi
18.15 ANIMAL PLANET

08.30 Biatlon, SK Annecy, Francuska 10.30 Alpsko skijanje, SK Alta Badia, Italija, u`ivo 11.30 Ski-skokovi, SK Engelberg, [vajcarska 12.45 Biatlon, SK Annecy, Francuska 13.30 Alpsko skijanje, SK Alta Badia, Italija, u`ivo 14.15 Cross-country skijanje, SK Rogla, Slovenija 15.15 Tenis, US Open Men's Final 17.00 Tenis, Mats Point 17.30 Eurogoals 18.30 Ski-skokovi, SK Engelberg, [vajcarska 19.30 Snuker, Player Tour 20.45 Watts 20.55 All sports 21.00 Ke~eri 22.25 All sports 22.30 Konji~ki sport 23.30 Eurogoals 00.30 Snuker, Player Tour

EUROSPORT

07.15 Surf 07.30 Fudbal, Bundesliga 09.30 Ski-skokovi, SK Engelberg, [vajcarska 11.00 Ekstremni sportovi 12.30 Surf 12.45 Watts 13.00 Fudbal, Bundesliga, Hannover 96 Bayern Munich 14.00 Fudbal, Bundesliga, VFB Stuttgart Dortmund 15.15 Ski-skokovi, SK Engelberg, [vajcarska 16.30 Alpsko skijanje, SK Alta Badia, Italija 18.00 Fudbal, Bundesliga 18.30 Fudbal, Bundesliga, pregled kola 20.00 Watts 20.15 Fudbal, 2. Bundesliga, u`ivo 22.15 Alpsko skijanje, SK Alta Badia, Italija 23.00 Fudbal, Bundesliga, pregled kola 00.30 Fudbal, 2. Bundesliga 01.45 Surf 02.00 Freestyle skijanje

EUROSPORT 2

06.30 Euroelague Magazin 07.00 Powerboat Superstock -Detroit 07.30 TWS 09.30 Vijesti 10.00 Premier League: QPR - Manchester United 11.45 Premier League: Aston Villa Liverpool 13.30 Premier League: Tottenham Sunderland 15.30 Premier League: Manchester City Arsenal 17.15 Pregled belgijske lige 18.15 Vijesti 18.40 Premier League News 19.00 Interviju - Dan Tana 19.30 Pregled Premier League 20.45 Championship: Crystal Palace Birmingham, direktno 23.00 Pregled holandske lige 00.00 Vijesti 00.15 Premier League News 00.30 Pregled Premier League 01.30 Pregled argentinske lige

SPORT KLUB

08.00 Portugalska liga: Bnfica - Rio Ave 10.00 Telemarketing 11.00 Premier League: Backburn - WBA 12.45 Prmier League: Everton Norwich 14.30 [koska liga: Abereen Hiberians 16.15 Premir League: Fulham Bolto 18.00 Holandska liga: Feyenoord Twente 19.45 Premier League: Wolves - Stoke 21.30 Holandska liga: NAC - AZ 23.15 Premier League: Wigan - Chelsea 01.00 Championship: Crystal Palace Birmingham 02.45 Premier League: Newcastle Swansea 04.30 Premier League: QPR Manchester United 06.15 Premier League: Aston Villa Liverpool

SPORT KLUB +

09.00 Fudbal Grcka liga: Olympiacos — PAS Giannina 11.00 Italijanska liga, Multiprenos 13.00 Fudbal Španska liga: Racing Real Sociedad 15.00 Omni Sport 15.30 Arsenal TV 17.30 Odbojka Cev liga {ampiona: Magazin

ARENA SPORT 1

Smoki i bandit
17.20 UNIVERSAL

^etvrtak
22.30 TV1000

Poker
00.00

Kugar Taun
19.35 FOX LIFE

18.00 ESPN Documentary 20.00 Fudbal [panska liga: Highlights 21.00 Fudbal Italijanska liga: Highlights 22.00 Fudbal Francuska liga: Highlights 23.00 Fudbal: Gr~ka liga:Highlights 00.00 Poker WPT Series 7 02.30 NFL:San Francisco - Pittsburgh

Ovo nije moj `ivot
19.10 FOX CRIME

UNIVERSAL

06.20 McLeudove k}eri, serija 07.20 Ubistva u Midsommeru, serija 09.20 Slika duha, serija 11.20 Oteta: Bjegunac ljubavi, film 13.20 Bo`i} u oblacima, film 15.20 Ubistva u Midsommeru, serija 17.20 Smoki i bandit, film 19.20 Misterije Ostrva sjenki posljednji Bo`i}, film 21.20 Ujka Bak, film 23.20 No} dama, film 01.20 Istrebljenje, film 03.20 McLeudove k}eri, serija 04.15 Doma}ice iz okruga Orand`, serija

TV1000

04.00 ^etvrtak, igrani film 06.00 Mnogo buke ni oko ~ega, igrani film 08.00 K-9, igrani film 10.00 Pozajmljiva~i, igrani film 12.00 Povratak u raj, igrani film 14.00 Bijela palata, igrani film 16.00 U akciji, igrani film 17.30 Havana, igrani film 20.00 Soko i Snje{ko Bijeli}, igrani film 22.30 ^etvrtak, igrani film 00.00 Zagrij me, igrani film 02.00 Zrele koke, igrani film

FOX LIFE

12.02 Serija 12.30 Svita, serija 12.47 Svi gradona~elnikovi ljudi, serija 13.20 Mentalno, serija 14.12 O~ajne doma}ice, serija 15.00 Ludnica u Klivlendu, serija 15.35 Kugar Taun, serija 15.55, serija 16.25, serija 16.55, serija 17.20, serija 17.42 Kako sam upoznao va{u majku, serija 18.10 Ru`na Beti, serija 19.05 Ludnica u Klivlendu, serija 19.35 Kugar Taun, serija 20.00 O~ajne doma}ice, serija 20.55 Ni na karti, serija 22.00, serija 22.55 Kako sam upoznao va{u majku, serija 23.25 Mentalno, serija 00.25 Prava krv, serija

FOX CRIME

10.10 Red i zakon, serija 10.55 Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere, serija 11.40 Bouns, serija 12.30 Pari{ki forenzi~ari, serija 13.20 Za{titnica svjedoka, serija 14.10 Alias, serija 15.00 Brojevi, serija 15.50 Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere, serija 16.40 Red i zakon, serija 17.30 Bouns, serija 18.20 Nepouzdani agenti, serija 19.10 Ovo nije moj `ivot, serija 20.00 Brojevi, serija 20.50 Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere, serija 21.40 Bouns, serija 22.30 Dekster, serija 23.20 Put osvete, serija 00.10 Za{titnica svjedoka, serija

HBO

06.00 Prava ljubav, film 07.40 Jedi, moli, voli, film 10.00 Filmovi i zvijezde III, ep. 50, serija 10.30 Dou{nik!, film 12.15 Green Hornet, film 14.10 Hamlet, film 16.15 Cura na lo{em glasu, film 17.45 Karate Kid, film 20.05 Carstvo poroka, ep. 12, serija 21.05 Inkognito, film 22.35 Gitara, film 00.10 Prosvjetljenje, ep. 1, serija 00.40 Seks i grad 2, film 03.00 Strava u Ulici brijestova, film 04.35 Kojim putem ku}i?, film

HBO COMEDY

10.00 Tre}i kamen~i} od sunca, serija 10.50 Bolje s tobom, serija 11.15 [pijun iz susjedstva, film 12.50 Prljavi Joe, film 14.20 Figaro Fo, 1-13, film 14.40 Miranda, serija 15.10 Tre}i kamen~i} od sunca, serija 16.00 [pijun iz susjedstva, film 17.35 Mala trgovina u`asa, film 19.05 Miranda, serija 19.35 Bolje s tobom, serija 20.00 Kako ne `ivjeti svoj `ivot II, serija 20.30 ^arobnjakov u~enik, film 22.15 Dobro jutro, Vijetnam, film 00.15 Kako ne `ivjeti svoj `ivot II, serija (rep. 3. ep.) 01.45 Iron Man 2, film 03.50 Zec bez u{iju 2, film

21

20.05 BHT

SERIJA

Utorak
Izgubljena ~ast
Meltem napada Mustafu zbog toga {to svjedo~i protiv Fatmagul. Kerim obja{njava zbog ~ega se na{ao sa Vuralom. Ne znaju}i da u~estvuje u Munirovom planu, Mukades pristaje na Salihovu ideju. Meltem je poslu{ala oca i tra`i od Munira da joj organizuje posjetu Selimu. Fatmagul nastavlja sa terapijama. Erdoanu su `ivci pri kraju i on napada Selima. Advokat Kadir posje}uje Vurala u bolnici...

Sjaj Pariza
17.00 BHT

Philippe se ne `eli odre}i Marca tako lako, nudi mu jo{ jedan posao prije nego {to ovaj otputuje u Brazil. Chris govori Lorene da njegov otac, koji je radio s Ciprianijem, ne zna ni{ta o njenoj majci. Ali, Marc ka`e da je njena majka uzela novac od Alfreda u zamjenu za odlazak s bebom iz Pariza. Alexia i Hermione se slikaju za poznati ~asopis. Julien priznaje Tari da je posjetio grob svoje prave majke.

Larin izbor
18.25 FTV

69. Alen i Vjera tra`e pomo} u samostanu od sestre Domenike, dok Karmen bjesni zbog takve Alenove odluke. Nela obznani Nikol da je Jakov `iv, i ona se sre}e s njim na brodu. Prvotna sre}a kasnije dolazi na ku{nju kad Nikol dozna kako iza cijele pri~e stoji Dinko s kojim `ivi (i kojem je prodala dionice firme). Da bi Nikol bila pod kontrolom, Ton~i pristaje na neo~ekivani poziv na Dinkovu sve~anu ve~eru. O~ekuje sramo}enje, ali ni{ta ga ne pripremi kad mu Dinko prijetvorno ponudi oprost i ruku pomirenja. Nik{a zahtijeva od Lare da mu doka`e svoju vjernost.

Da sam oblak
21.00 FTV

22

29. Ser dar je ras trzan izme|u razmi{ljanja da je Mustafa zaslu`io da bude u takvoj bolnici i da se lije~i, ali i sa`aljenja koje osje}a zbog stanja u kojem je Durije. Doktor se bori sa svojom savje{}u. Mustafa je svakim danom sve odsutniji. Asije ne mo`e vi{e da odnese tu situaciju i pada na koljena pred Hatun. Moli opro{taj od nje i zbog djeteta koje nosi u stomaku moli da Narin ode do Mustafe. Kao rezultat svega pro`ivljenog, izme|u Haruna i Narin se situacija stra{no zakomplikuje, {to Narin dovodi do toga da poku{a samoubistvo.

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade (r) 09.10 Be Ha Teens 09.15 Kineski moreplovac, animirana serija 09.40 Bajke o `ivotinjama, obrazovna serija 10.00 BHT vijesti 10.15 Bio jednom jedan Dnevnik 10.30 Istorija civilizacije 11.00 Vu~ko sa trome|e, dokumentarni program 11.30 Sjaj Pariza, igrana serija (r) 12.00 BHT vijesti 12.15 Global, emisija o zbivanjima u svijetu (r) 12.45 BH gastro kutak, kulinarski show (r) 13.15 Dimenzija vi{e, program iz kulture (r) 14.15 BHT vijesti 14.25 Odli~an, 5+, edukativna serija Program za djecu i mlade 14.30 Kineski moreplovac, animirana serija 14.55 Japanske pri~e, animirana serija 15.05 Kako da ne, {kola engleskog jezika 15.30 Izgubljena ~ast, igrana serija (r) 16.30 Hronika regija: Banja Luka 17.00 Sjaj Pariza, igrana serija 17.30 Dru{tvo znanja, dokumentarna serija 18.00 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Be Ha Teens, program za mlade 19.00 Dnevnik 1 19.35 Business News 19.40 Retrovizor, muzi~ki program 20.05 Izgubljena ~ast, igrana serija 21.00 Crta, politi~ki magazin 22.00 Dnevnik 2 22.30 Ginko, strana dokumentarna serija, 2/3 23.45 Siroti{te, film 01.30 Sve u svemu, dnevni magazin (r)

BHT 1

6.10

FTV

07.00 09.00 09.05

10.00 10.25 10.50 11.00 12.00 12.15 13.10

Gospo|a Barbara, igrana serija Dobro jutro, jutarnji program Vijesti Da sam oblak, igrana serija Dje~iji program Spretno-sretno, TV igra Super {pijunke, crtani film Pop Pixie, crtani film Sve }e biti dobro, serija Dnevnik 1 Larin izbor, serija Pod sretnom zvijezdom, igrana serija

06.01 06.30 07.00 07.05 09.00 09.10

RTRS

10.10 10.40 11.00 11.10 11.15

11.25 12.00

Muzi~ki program Info kanal Vijesti Jutarnji program Vijesti Larin izbor, serija (r) Mala TV U no}noj ba{ti, crtana serija Piplinzi, crtana serija Tomica i prijatelji, crtana serija Zagonetka ^ika blagoje u svijet igra~aka, program za djecu (r) Dilajla i D`ulijus, crtana serija Dnevnik 1

FILM
FILM FILM FILM

Dodir bez opravdanja
22.00 FTV

The woodsman, 2004. DRAMA Re`ija: Nicole Kassell Uloge: Kevin Bacon, Kyra Sedgwick, David Alen Grier, Eve, Benjamin Bratt, Carlos Leon, Kevin Rice, Mos Def

Siroti{te
23.45 BHT

El orfanto, 2007. DRAMA/MISTERIJA/TRILER Re`ija: Juan Antonio Bayona Uloge: Belén Rueda, Fernando Cayo, Roger Príncep, Mabel Rivera

Pop Pixie
10.50

Larin izbor
17.05

Laura je najranije djetinjstvo provela u siroti{tu, za koje je ve`u lijepe uspomene. Sada udata `ena i majka, ona se vra}a u siroti{te, u kojem namjerava otvoriti dom za hendikepiranu djecu. Njen sedmogodi{nji sin Simon pri~a joj o nevidljivom prijatelju koji mu pravi dru{tvo. Laura misli da je to samo bujna dje~ija ma{ta, ali uskoro }e i sama primijetiti nezvanog gosta...

14.00 60 minuta specijal: Banjalu~ki geto 14.30 Piplinzi, crtana serija 15.00 Vijesti 15.10 Bumerang, igrana serija 16.00 Sve }e biti dobro, serija 17.00 Federacija danas 17.25 Tajna Starog mosta, serija 18.25 Larin izbor, igrana serija 19.30 Dnevnik 2 20.10 Loto, prijenos izvla~enja 20.30 Fudbal, nogomet i jo{ pone{to 21.00 Da sam oblak, serija 22.00 Dodir bez opravdanja, film 23.45 Dnevnik 3 00.15 Ha{ki dnevnik 00.45 Pod sretnom zvijezdom, serija 52. ep. 01.35 Dnevnik 3 (r) 02.05 Pregled programa za srijedu

12.20 Presing (r) 13.25 Tamo daleko, putopisni serijal (r) 13.50 Dragulj u kruni, serija (r) 15.00 Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika 15.10 U fokusu 15.55 Zdravlje je lijek Izvje{taj sa Banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.05 Larin izbor, serija 18.00 Dragulj u kruni, serija 19.10 ^ika Blagoje u svijetu igra~aka, program za djecu Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 Sport 20.10 S ljubavlju hrabrim srcima, donatorsko ve~e, direktan prenos 22.15 ^endon fabrika filmova, serija 22.30 Dnevnik 3 22.45 ^endon fabrika filmova, nastavak serije 23.05 Zabranjeni bez zabrane, dokumentarni film 00.05 Atlantis, film 01.30 S ljubavlju hrabrim srcima, donatorsko ve~e (r)

Hrabrost jedne princeze 1
22.40 MRE@A

Il coraggio di una principessa 1, 2006 DRAMA Re`ija: Maurizio Zaccaro Uloge: Stefania Rocca, Franco Castellano, Johannes Brandrup

Film prati `ivot istorijske li~nosti Mafalde od Savoje, princeze, k}erke italijanskog kralja Vitoria Emanuela III, koja je suprotno pri~i o Pepeljugi nakon odrastanja u izobilju nastavila da dijeli sudbinu obi~nih ljudi u ratna vremena, ~ak i u logoru. Ovaj film prikazuje propadanje plemstva u vrijeme rata, a sudbina same princeze Mafalde produkt je gre{aka u politi~koj strategiji.

Politist, adjectiv
23.30 HRT1

Politist, adjectiv, 2009. PSIHOLO[KA DRAMA Re`ija: Corneliu Porumboiu Uloge: Dragos Bucur, Vlad Ivanov, Irina Saulescu, Ion Stoica

Cristi, odnedavno sretno o`enjen, zaposlen je kao policijski istra`itelj u Bukure{tu. Ve} je neko vrijeme na zadatku da motri grupicu srednjo{kolaca koji mo`da raspar~avaju drogu. On uhvati jednoga od njih, Victora, no ispadne da se radi samo o lakim drogama. Njegov {ef ne dijeli mi{ljenje i dr`i da je to itekako ka`njivo. Pri tome se Cristi na|e u nedoumici: s jedne strane, `elio bi udovoljiti svom {efu ma kako o{tar bio, a s druge strane, ne bi `elio privesti mladi}a i tako mu upropastiti `ivot...

20. decembar 2011.
SERIJA

20.05 TV1/MRE@A

SERIJA

Predaj se, srce

Dolina vukova
21.00 OBN

84. Salih pronalazi Bahar u plamenu, te je suo~en s velikom boli. Vijesti dolaze i do zatvora, Harputlu je beznade`an. Jo{ traje potraga za Erenom. Salihov bol je jo{ ve}i zbog nestanka njegovog sina. Salih daje oglas u novine te dobija neo~ekivani telefonski poziv koji predstavlja tra~ak nade...

151.[ta }e u~initi izbezumljeni Iskender kada utekne od Parmaksiza? Da li }e Polat do}i do odgovora na svoja pitanja od Parmaksiza, koji je sada u njegovim rukama? Ko se sada nalazi na meti Mure i [eme? U kakvom }e biti stanju majka Nazife, koja treba da bude operisana u svoj ovoj zbrci?

Walter, pedofil osu|en na 12 godina zatvora, pri kraju izdr`avanja je svoje kazne. Pri izlasku iz zatvora, pronalazi posao u pilani, a smje{taj, ironi~no, u stanu preko puta {kole. Upoznaje Vicky sa kojom zapo~inje i vezu. Iako `eli zadr`ati svoju pro{lost za sebe, istina o njemu polako izlazi na vidjelo. Gradom po~inju kru`iti razli~ite pri~e od kojih mnoge i nisu istina, dok se on bori sam sa sobom...
FILM

Ku~ke iz Istvika
23.20 PINK

Craft, 1996. SF DRAMA Re`ija: Andrew Fleming Uloge: Robin Tunney, Fairuza Balk, Neve Campbell, Rachel True

Sarah, koja je tek doselila u Los Angeles, autsajder je na akademiji St. Benedict sve dok ne upozna Nancy, Bonnie i Rochelle. Nancy, Bonnie i Rochelle igraju se s misti~nim svijetom i kada primijete da Sarah posjeduje mo}i vje{tice, nagovorit }e je da se pridru`i njihovoj vje{ti~joj skupini. Kada im se pridru`i ~etvrta vje{tica, otkrit }e da mogu raditi magiju koju prije nisu mogle...
FILM

06.05 @eljezni ~ovjek, crtani film (r) 06.30 Smrt je kum, crtani film (r) 07.00 Najava programa 07.05 ^etiri brata od zanata, crtani film 07.35 @eljezna pe}, crtani film 08.00 Music box 08.05 Ukradeni `ivoti, serija (r) 09.00 Music box 09.05 Zakon ljubavi, serija (r) 10.00 Music box 10.05 Junska no}, serija 11.00 Music box

TV1

06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Top Shop 08.50 Na velikom odmoru, program za djecu 09.00 Bumba, crtani film 09.13 Timmy, crtani film 09.23 Fifi, crtani film 09.35 Garfield, crtani film 09.45 Dragon ball Z, crtani film 10.15 Lijeni grad, crtani film 10.40 Bakugan, crtani film 11.08 Winx, crtani film 11.30 Tractor Tom, crtani film 11.40 Bestseller 11.45 Vijesti 11.59 Biometeorolo{ka prognoza

HAYAT

06.00 Sestre, serija (r) 07.00 ^arolija, dje~ja muzi~ka emisija 07.30 Udri mu{ki, jutarnji program 10.00 Put oko svijeta, reality emisija 10.40 Kupi.ba, emisija 11.00 Ljubav i mr`nja, serija 12.00 Info top, info-program 12.15 Vremenska prognoza 12.20 Porodi~ni obra~un, kviz 13.00 Brze pare, kviz

PINK

06.45 Hary Scary, crtani film 06.55 Ma|ioni~ar, crtani film 07.10 Atomska Betty, crtani film 07.35 Mixmaster, crtani film 08.00 Johnny Test, crtani film 08.25 Oggy i `ohari, crtani film 08.55 Ukleta Marijana, meksi~ka telenovela 10.20 Stol za 4, kulinarski show 10.50 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 11.50 Crime Time, crtani film

OBN

Junska no}
16.00

Garfield
09.35

Udri mu{ki
07.30

Vox populi
12.05

@ivotinja
22.25 NOVA

Animal, 2002. KOMEDIJA Re`ija: Luke Greenfield Uloge: Rob Schneider, Colleen Haskell, John C. McGinley

[eprtljavi policijski ~inovnik Marvin Mange dobiva nove neo~ekivane fizi~ke sposobnosti kada ga iz nesre}e spasi ekscentri~ni dr. Wilder koji potajice zamijeni Marvinove dijelove tijela `ivotinjskima. Marvin se ne sje}a operacije i izgleda normalno, no nikad ne zna kakvo }e `ivotinjsko pona{anje iza}i na vidjelo. Nakon {to nju{kanjem otkrije krijum~ara droge postaje junak, no stvari se jo{ dodatno zakompliciraju kad upozna i zaljubi se u Riannu volonterku u `ivotinjskom skloni{tu.
FILM

Lanac zapovijedanja
22.10 OBN

Chain Of Command, 1994. AKCIJA Re`ija: David Worth Uloge: Michael Dudikoff, Todd Curtis and Keren Tishman

Biv{i agent Merrill Ross radi za ameri~ku naftnu kompaniju u Qumiru. Nakon katastrofe uzrokovane u naftnom postrojenju, Merril jedini pre`ivi, ali uskoro saznaje da njegovi {efovi kuju podle planove i shva}a da nikome ne mo`e vjerovati. U obra~unu protiv pla}enika koje predvodi Rawlings i {ef kompanije, Benjamin Brewster, Merill }e pokazati kako se bori biv{i specijalac...

11.05 Sport exkluziv (r) 11.35 Primera liga, pregled kola (r) 12.00 Music box 12.05 Predaj se srce, serija 83. ep. (r) 13.00 Music box 13.05 CSI: New York, serija 16. ep. (r) 14.00 Music box 14.05 Ukradeni `ivoti, serija 124. ep. 15.00 Music box 15.05 Zakon ljubavi, serija 132. ep. 16.00 Junska no}, serija, (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Predaj se srce, serija 83. ep. (r) 18.15 Music box 18.20 Kapital, biznis magazin (r) 19.30 Dnevnik TV1 20.05 Predaj se srce, serija 21.05 Prijateljice, serija 22.00 Dnevnik u 22 22.40 Hrabrost jedne princeze, film 00.15 Pono}ne vijesti 00.30 Slu~aj Lukona, film (r) 01.58 No}ni programiK

12.00 13.00 14.00 14.20 14.40 15.10 15.20 16.10 17.50 17.54 17.55 18.30 19.00 19.28 19.30 19.37 19.38 20.00 21.00

22.00 22.20 22.25 00.00

03.00

Suze Bosfora, serija Miljenica, 136. ep. ZMBT Profil Muzi~ki program Top Shop Bestseller Kad li{}e pada Bonano, 1. dio Biometeorolo{ka prognoza Sport centar Nepobjedive banzuke, TV show Recept za dobar `ivot Vijesti u 7 Vremenska prognoza Sport Stanje na putevima Horizonti Kad li{}e pada, 158. ep. Hayat production show, zabavno-muzi~ki program ZMBT, profil Sport centar Bonano, igrani film, 2. dio Astro Num Caffe, u`ivo Reprizni program Hayat TV-a Vijesti u 7

14.00 Info top, info - program 14.20 City, zabavna emisija 15.00 Sestre, serija 15.45 Kupi.ba 15.50 Info top, info-program 16.00 Mala nevjesta, serija 18.00 Tajna ljubav, serija 19.00 City, zabavna emisija 19.30 Info top, centralne vijesti 19.57 Vremenska prognoza 19.58 Za zdrav i lijep osmijeh 20.00 Naslije|e jedne dame, serija 20.30 Vitezovi iz blata, reality emisija 21.00 Hrabri ljudi, emisija 22.00 Multimilioner, kviz 23.20 Ku~ke iz Istvika, film 01.20 Gnjev zbog ~asti, film

11.55 OBN Info, informativni program 12.05 Vox Populi 12.15 Skrivena kamera, humoristi~ni program 12.50 Na{a mala klinika, doma}a humoristi~na serija 13.45 Ljubav-vjera-nada, turska serija 14.35 Dolina vukova, serija 16.15 Ukleta Marijana, serija 17.05 Stol za 4, kulinarski show, nova sezona 17.45 Bilo jednom u Turskoj, serija 18.45 Crime Time, crtani film 18.50 OBN Info 19.05 OBN Sport 19.15 TV Doktor, medicinski magazin 20.00 Ljubav-vjera-nada, turska telenovela 21.00 Dolina vukova, serija 22.05 Vox populi 22.10 Lanac zapovjedanja, film 23.55 Dolina vukova, serija 00.55 OBN Info 01.00 OBN Sport

23

Utorak
TV SA
07.00 Sarajevsko jutro, u`ivo 10.00 Dje~iji pr.(r) 11.00 Vijesti TVSA 11.05 Non-stop (r) 11.35 Podmladi moje tijelo (r) 13.00 Vijesti TVSA 13.15 Sport magazin (r) 14.05 Legenda o Bruce Lee-ju (r) 14.50 Mu}ke (r) 16.05 Vijesti TVSA 16.10 Specijalni efekti 17.00 Dobre vibracije, u`ivo 18.15 Tarih 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Dje~iji pr. 20.00 @ivot i zdravlje, u`ivo 20.50 Tarih, dok. serijal 21.00 Vijesti 21.30 Legenda o Bruce Lee-ju 22.15 Dobar `ivot/kurirska slu`ba, film 23.50 Non-stop

TV TK

06.05 Iz dana u dan... 09.05 Zakon ljubavi, serija (r) 10.05 Junska no}, serija 10.55 Ukradeni `ivoti, serija (r) 11.55 Iz dana u dan... 12.00 Vijesti 12.15 Sport 7, magazin 15.00 Zakon ljubavi, serija 16.00 Dnevnik 1 17.15 Predaj se srce, serija (r) 19.00 Dnevnik 2 20.05 Predaj se srce, serija 22.30 Vijesti 22.40 Hrabrost jedne princeze 1, film 00.00 Junska no}, serija (r)

MRE@A

07.05 ^etiri brata od zanata, crtani film 07.35 @eljezna pe}, crtani film 08.05 Ukradeni `ivoti, serija, 123. ep. (r) 09.05 Zakon ljubavi, serija 131. ep. (r) 10.05 Junska no}, serija, ep. 13/124 14.05 Ukradeni `ivoti, serija 124. ep. 15.05 Zakon ljubavi, serija 132. ep. 16.00 Junska no}, serija ep. 13/124 (r) 17.15 Predaj se srce, serija 83. ep. (r) 20.05 Predaj se srce, serija, 84. ep. 21.05 Prijateljice, serija ep. 11/12 22.40 Hrabrost jedne princeze, film

TV MOSTAR

07.05 ^etiri brata od zanata, crtani film 07.35 @eljezna pe}, crtani film 08.05 Ukradeni `ivoti, igran serija 09.05 Zakon ljubavi, serija (r) 10.05 Junska no}, serija (r) 14.05 Ukradeni `ivoti, serija (r) 15.05 Zakon ljubavi, serija (r) 16.00 Junska no}, serija 17.00 Vijesti plus 17.15 Predaj se srce, serija 18.15 Grad RTM-a 19.30 Dnevnik TV1 20.05 Predaj se srce, serija 21.05 Prijateljice, serija 22.00 Dnevnik u 22 22.40 Hrabrost jedne princeze, film

TV ZENICA

12.00 Iz dana u dan 12.05 Igrana serija 13.00 Vijesti 13.05 Muzi~ki program 14.00 Iz dana u dan... 14.30 Ze sport magazin (r) 15.00 Vijesti 15.05 Sponzoru{e, serija (r) 16.00 Iz dana u dan 16.05 Svijest uspje{nih (r) 16.40 Za svaku bolest trava raste (r) 16.30 Dok. program 17.30 Dje~iji program 17.50 Ze sport plus 18.00 Najava Zenice danas 18.01 Cris Angel 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki spotovi 20.00 Razglednica 21.05 TV Liberty 21.30 Sponzoru{e 23.00 Zenica danas (r) 23.30 Glas Amerike

TV KAKANJ

10.00 Na{a realnost 11.00 Melissa, mini serija 12.00 Vijesti TV Sahar 12.30 Frej`er, serija 13.00 IC sport 13.20 Ritam srebrenice 13.40 Hutba 14.00 Put istine 15.00 Melissa, mini serija 16.00 TV liberty 16.30 Majstor kuhinje 17.00 Flash vijesti 17.05 Amor latino, serija 18.00 Link 18.30 Crne knjige, serija 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Crne knjige, serija 21.00 Puls 22.00 Amor latino, serija 23.00 Glas Amerike 23.30 Vijesti TV Sahar 00.00 Vijesti IC

24

07.00 Dobro jutro, Hrvatska 07.05 Vijesti 07.10 Dobro jutro, Hrvatska 07.35 Vijesti 07.40 Dobro jutro, Hrvatska 08.35 Vijesti 08.40 Dobro jutro, Hrvatska 08.57 Ludi od ljubavi 1, serija 09.52 Vijesti iz kulture (r) 10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.10 Gdanjski zaljev, dok. serija 11.00 Kod Ane 11.10 Sve }e biti dobro, serija 12.00 Dnevnik 12.17 TV kalendar (r) 12.32 Kad zavolim, vrijeme stane, serija 13.20 Dr. Oz, talk show 14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.14 Vrijeme sutra 14.15 Me|u nama 14.40 Znanstvene vijesti 14.45 Znanstvena petica 15.15 Ponos Ratkajevih, serija 16.05 Alisa, slu{aj svoje srce, serija 16.50 Hrvatska u`ivo 17.00 Vijesti 17.10 Hrvatska u`ivo HAK - Promet info 18.05 8. kat, talk show 18.50 Odmori se, zaslu`io si 1, serija 19.30 Dnevnik 19.56 Snow Queen Trophy vinjete 20.05 Sve u 7!, kviz 21.00 To je Europa 21.30 U Europi: 1922. Berlin, dok. serija 22.10 Otvoreno 22.55 Dnevnik 3 23.20 Vijesti iz kulture 23.30 Ciklus europskog filma - suvremeni rumunjski film: Politist adjectiv 01.25 CSI: Las Vegas 10, serija (r) 02.10 CSI: Las Vegas 10, serija (r)

HRT 1

06.20 Kad zavolim, vrijeme stane, serija (r) 07.05 Pipi Duga ^arapa, crtana serija (r) 07.30 Gladijatorska akademija, crtana serija (r) 07.55 Mala TV 08.25 Connor na tajnom zadatku 3, serija za djecu (r) 08.50 [kolski sat

HRT 2

Rupert
16.05

09.35 Crno proro~anstvo, serija za mlade 10.00 Alisa, slu{aj svoje srce, serija (r) 10.45 Prizma, multinacionalni magazin (r) 11.30 Glas domovine (r) 11.55 Obrtnik i partner (r) 12.25 TV vijesti, film (r) 14.30 H2O Uz malo vode! 3, serija za mlade 14.55 Edgemont 5, serija za mlade 15.20 [kolski sat 15.55 Navrh jezika: Jezik u~imo od za~e}a (r) 16.05 Rupert, crtana serija 16.20 Mala TV (r) 16.50 Hej, Kitty, crtana serija 17.05 [apta~ psima 5 18.00 Regionalni dnevnik 18.20 @upanijska panorama 18.35 Generacija Y: Lijenost 19.05 Pipi Duga ^arapa, crtana serija (r) 20.00 Romeo i Julija, film 22.00 CSI: Las Vegas 10, serija 22.45 CSI: Las Vegas 10, serija 23.35 @ica 5, serija 00.30 Flachau: Svjetski skija{ki kup slalom, snimka

06.30 Bakugan, crtana serija 07.00 Dje~jih deset Bo`jih zapovjedi, crtana serija 07.25 Bumba, crtana serija 07.40 Ptica trka~ica, crtana serija 08.05 TV izlog 08.20 Nate Berkus Show, 09.15 Kad li{}e pada, serija (r) 10.10 Ljubav i kazna, serija (r) 11.10 Inspektor Rex, serija (r) 12.10 IN magazin (r) 13.00 Larin izbor, serija (r) 14.00 Teresa, serija 16.00 Inspektor Rex, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Kad li{}e pada, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Ljubav i kazna, serija 21.00 Larin izbor, serija 22.05 Ve~ernje vijesti 22.25 @ivotinja, igrani film 23.50 Tarzan, ~ovjek majmun, igrani film (r) 01.45 Seinfeld, serija 02.15 Heroji, serija 03.00 Seinfeld, serija (r)

NOVA

AL JAZEERA B.
07.00 Kontekst, talk-show (r) 07.30 48 Grenland, dok.program (r) 08.00 Sljede}a muzi~ka stanica Tunis, 1. dio 08.30 Kontekst (r) 09.00 AJE program 16.30 Dogodilo se u Luxoru, dok. program (r) 17.00 Druga strana Srbije (r) 17.30 Kontekst, talk-show (r) 18.00 Vijesti 19.05 Arapsko prolje}e: Apsolutna mo},1. dio 19.30 Arapsko prolje}e: Apsolutna mo}, 2. dio (r) 20.00 Vijesti 21.00 Vijesti 21.30 Kontekst, talk-show 22.00 Vijesti 23.05 Kontekst, talk-show (r) 23.30 Dogodilo se u Oklahomi, dok. program (r) 00.00 AJE Vijesti 01.00 Kontekst, talk-show (r) 01.30 Usudi se i probaj - Montreal, dok. program (r)

12.00 12.14 12.15 12.25 12.30

RTS

13.00 14.00 14.30 14.55

15.20 16.05 17.00 17.20 17.45 18.24 18.25 19.00 19.30 20.05 21.05 21.30 22.15 23.00 23.30 23.45 23.55 00.30

Dnevnik For{pan Sport plus Vrijeme Kad zazvoni: Poslije ki{e sija sunce Trezor Gra|anin, info (r) Nauka 2011: Zlatne ruke Istorija nauke: Mihajlo Petrovi} Alas, 6/15 Ovo je Srbija Bela la|a, 71/80 (r) Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre, info Beogradska hronika Najava dnevnika 2 Oko magazin, info Srbija na vezi Dnevnik Bela la|a, 72/80 (r) Za sva vremena Tabloid Vi i mira Adanja Polak (r) TV mre`a Dnevnik Evronet Bunt: Ksanaks u Moskvi Da ti ka`em Kamenko: Ta ja sam Fru{kogorac

12.05 12.30 13.30 14.00 14.05 15.20 15.30 15.45 16.00 16.30 16.45 17.00 17.30

RTCG

18.00 18.05 19.00 19.20 19.30 20.00 20.30 21.15 21.30 22.00

22.30 23.00 23.30 00.00 00.01

U centar (r) A tempo - muzika C sport (r) Vijesti Otvoreno (r) Kalendar Dnevnik 1 Muzika Sat TV Obrazovna emisija Lajmet Hronika Podgorice Sat TV dijaspora, aktuelno Vijesti Crna Gora, u`ivo Program za djecu Kalendar Dnevnik 2 Natura viva Veliki rat TV Koncert muzika Nvo sektor Sat TV dijaspora aktuelno U centar Dnevnik 3 Zabavna muzika Crna Gora, u`ivo Poetika montenegrina poezija 20. vijeka

DISCOVERY

07.15 Opasan lov 08.10 Razotkrivanje mitova 09.05 Vrhunsko graditeljstvo 10.00 Kako to rade? 10.30 U djeli}u sekunde 10.55 Pre`ivljavanje 11.50 Auta po mjeri 2008. 12.45 Trgovci automobilima 13.15 Trgovci automobilima 13.40 Ameri~ki ~operi 14.35 Prljavi poslovi 15.30 Opasan lov 16.25 Razotkrivanje mitova 17.20 Vrhunsko graditeljstvo 18.15 Pre`ivljavanje 19.10 Kako se pravi? 19.40 Kako to rade?, 2. ep. 21.00 @eljeli ste da znate 21.55 ^ari putovanja 22.50 U potrazi za zabavom 23.45 Razotkrivanje mitova

N. GEOGRAPHIC

06.00 [apta~ psima 07.00 Ulovljeni 08.00 Bande protiv Boga 09.00 ]orkirani u inostranstvu 10.00 Zmijski raj 11.00 Megastrukture 12.00 Kipar 13.00 Bande protiv Boga 14.00 Ostrvo Palma u Dubaiju 15.00 Ulovljeni 16.00 [arkvil 17.00 Policajci sa Aljaske 18.00 [apta~ psima 19.00 Galapagos 20.00 Velik, ve}i, najve}i 21.00 Udes automobila sa bebom 22.00 Policajci sa Aljaske 23.00 Velik, ve}i, najve}i 00.00 Udes automobila sa bebom

VIASAT HISTORY

08.00 Najgori poslovi u istoriji 09.00 Drevni plasti~ni hirurzi 10.00 Pet ameri~kih giganata 11.00 Krakatau: Posljednji dani 12.00 Zaboravljena ubistva 13.00 Sinatra - mra~na zvijezda 14.00 Snimanje rata 15.00 Nebeski put ~aja 16.00 Misterije istorije 17.00 Eksperimenti na sopstvenoj ko`i 18.00 Lovci na naciste 19.00 Dani katastrofe - teror na aerodromu 20.00 Ko si zapravo ti? 21.00 Indokina 22.00 Djeca mumije 23.00 Nebeski put ~aja 00.00 Misterije istorije 01.00 Eksperimenti na sopstvenoj ko`i

ANIMAL PLANET

10.55 Veterinar sa pla`e Bondi 11.20 Spa{avanje divljih `ivotinja 11.50 Policija za `ivotinje, 2 epizode 13.40 Ratovi Insekata 14.30 @ivot majmuna 15.00 Dik i Dom u svijetu `ivotinja 15.30 @ivotinje i mi 16.00 @ivotinjski svet Krisa Hamfrija 16.25 Sve o psima 17.20 Va{e prvo ku~e 18.15 Veterinar sa pla`e Bondi 18.40 Psi, jedna rasa, jedna pri~a 19.10 Sve o psima 20.05 Ratovi insekata 21.00 U lavljoj jazbini 21.55 Divlje i bez cenzure 22.50 Pre`ivio sam!

20. decembar 2011.
TV VOGO[]A
08.00 Te{anjska hronika (r) 08.30 Sa sevdahom u srcu 09.00 Program za djecu 10.00 I.R.I.B. (r) 10.30 VOA (r) 11.00 Info blok 12.00 Te{anjska hronika (r) 12.30 TV Fiva (r) 13.30 Program za djecu i mlade 14.30 Telenovela (r) 15.30 Majstori kuhinje 16.00 Otvoreni program, u`ivo 17.50 Crtani film 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 I.R.I.B. 20.00 Dok. program 21.00 Telenovela 22.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.30 Sedam dana u Maglaju 23.00 Glas Amerike 23.30 Istina, emisija o povratku

TV USK

08.00 TV jutro 09.30 Grimove bajke 10.00 Vijesti 10.05 Junska no}, serija 11.00 TV {kola, obrazovni program 12.00 Vijesti 12.10 Time out (r) 13.05 Dnce, dance, serija 14.00 Sport (r) 14.30 Vijesti 14.45 ^itaj BiH doma}a lektira 15.15 TV {kola (r) 16.00 Junska no} (r) 17.15 Predaj se srce, serija (r) 18.30 Grimove bajke 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 TV intervju 20.45 Tragovi sudbina 21.30 Dnevnik 2 21.50 Predaj se srce, serija 22.50 CSI: Las Vegas, serija 23.35 Monte Meleta, dok. film

TV SLON

16.02 Vijesti 16.15 Zdravlje, emisija o zdravlju 16.50 Prozor u svijet, dokumentarni program 17.20 SMS centrala, muzi~ki program 18.00 Crno i bijelo, info-program 18.15 Vremenska prognoza 18.30 Vje`bajmo zajedno 19.00 SMS Muzi~ki Salto, muzi~ki program 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 KVIZ Extra 20.20 Vremeplov... 20.30 Da sam ja neko, dok. program 21.10 Op~injeni, 158/208 22.05 Extra jukebox time 23.00 Slon extra info

TV BN

06.30 Jutarnji program 08.30 Serija 09.30 Pri~e o pjesmama 10.00 Novosti 10.05 Film 12.00 Novosti u podne 12.15 BN koktel (r) 14.00 Novosti 14.05 Film (r) 16.00 Dnevnik 1 16.20 Anali, serija (r) 17.00 Serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring 19.00 Sport flash 19.30 Dnevnik 2 20.05 Selo gori, a baba se ~e{lja, serija 21.00 Crno na bijelo 21.50 TV dokument 22.30 Dnevnik 3 23.00 Anali, serija 23.50 Dolazak, film 01.20 Serija

ATV

DOK. DOK. FILM FILM SERIJA SERIJA

^ari putovanja
21.55 DISCOVERY

09.10 Crtani filmovi 10.50 Lijeni grad 11.10 Bumba 11.30 Necenzurisano 11.45 Vijesti 12.00 Suze Bosfora, serija 13.00 Miljenica, serija 14.30 Vizita 15.25 Arena, sportski program 15.30 Kad li{}e pada, serija 16.20 Bonano, film 17.50 Vizita 18.00 Nepobjedive Banzuke 18.25 @ene, ljudi i ostali, serija 19.00 ATV vijesti 19.35 Arena, sportski program 20.00 Kad li{}e pada, serija 21.00 Jedan na jedan 22.00 Ve~ernje vijesti 22.20 Sport centar 22.22 Bonano, film 23.35 Jedan na jedan

Policajci sa Aljaske

22.00 N. GEOGRAPHIC

08.30 Olimpijski magazin 09.00 Eurogoals 10.00 Watts 11.00 Snuker, Player Tour 12.00 Biatlon, SK Annecy, Francuska 14.00 Tenis, US Open Men's Final 15.30 Tenis, Mats Point 16.00 Crashed ice

EUROSPORT

Tenis
15.30

17.00 Fudbal, UEFA L[, Classics Final 2011 18.00 Fudbal, UEFA L[, Classics Finals 2001 2011 19.00 Watts 20.00 Najja~i ~ovjek 21.00 Boks, International Contest, Cruiserweight, A. Alekseev, Rusija - D. Bruwer, USA 23.00 GTA Road to Dubai 23.15 Ples 01.15 Watts

03.30 Bilijar, Player Tour 05.30 Ekstremni sportovi 07.15 Surf 07.30 Fudbal, Bundesliga, pregled kola 08.30 Fudbal, 2. Bundesliga 09.30 Cross-country skijanje, SK Rogla, Slovenija 11.00 Ekstremni sportovi 12.30 Surf 12.45 Watts 13.00 Fudbal, Bundesliga, FC Augsburg Bayern Munich 14.00 Fudbal, Bundesliga, Dortmund Wolfsburg 15.00 Obaranje ruku 15.30 Stoni fudbal 16.00 Freestyle motocross 17.00 Ko{arka, Eurocup, u`ivo 18.45 Watts 19.00 Freestyle skijanje 20.00 Ko{arka, Eurocup, u`ivo 21.45 Bilijar, Player Tour 00.30 Fudbal, Bundesliga 01.45 Surf 02.00 Freestyle skijanje 02.45 Surf

EUROSPORT 2

07.45 European Dragracing Championship Germany 09.30 Vijesti 09.45 Premier League News 10.00 Holandska liga: NAC - AZ 12.00 Ruska ko{arka: Enisey - Spartak Primorje, direktno 13.45 Bayern TV: Bayern - Koln 15.30 Pregled Premier League 16.30 Pregled holandske lige 17.30 Pregled championship 18.00 Club World Cup: Al Sadd - Barcelona 18.30 Uskijavanje 19.00 Najava utorka studio Multi prenos: 20.00 Copa del Rey: Real Madrid Ponferradina, Espanyol - Celta, Sporting - Mallorca, direktno 20.45 Premiere League: Wolves Norwich, direktno 22.00 Copa del Rey: Sevilla - San Roque, direktno 00.00 Vijesti

SPORT KLUB

08.00 Premier League: Tottenham Sunderland 10.00 Telemarketing 11.00 Championship: Crystal Palace Birmingham 12.45 Premier League: Manchester City Arsenal 14.30 Pregled holandske lige 15.30 Pregled Championship 16.00 Pregled belgijske lige 17.00 Pregled Premier League 18.00 Ajax TV 18.30 Pregled Portugalske lige - Portugol 19.00 Championship: Cardiff Middlesbrough 21.00 Premier League: Blackburn Bolton, direktno 23.00 Copa del Rey: Real Madrid Ponferradina 00.45 Premiere League: Wolves - Norwich 02.30 Copa del Rey: Espanyol - Celta 04.15 Club World Cup: Al Sadd - arcelona 06.00 Copa del Rey: Sporting - Mallorca

SPORT KLUB +

09.00 Fudbal Francuska liga: PSG - Lille 11.00 Italijanska liga Cesena - Inter 13.00 [panska liga: Sevilla Real Madrid 15.00 Vijesti Omni Sport 15.30 Liverpool TV 18.00 Odbojka Cev liga {ampiona: Partizan - CAI Teruel prenos 20.30 Fudbal Nemacki Kup: Fortuna Düsseldorf - Borussia Dortmund 22.30 Rukomet Bundes liga: Lemgo - Berlin 00.00 Poker WPT Series 7 prenos

ARENA SPORT 1

Ptica na `ici
21.20 UNIVERSAL

Bez srca

20.00 TV1000

O~ajne doma}ice
20.00 FOX LIFE

Brojevi

20.00 FOX CRIME

[panska liga
13.00

UNIVERSAL

06.20 McLeudove k}eri, serija 07.20 Ubistva u Midsommeru, serija 09.20 Zasljepljuju}e veze, serija 11.20 Za ljubav treba rizikovati, film13.20 Misterije Ostrva sjenki posljednji Bo`i}, serija 15.20 Ubistva u Midsommeru, serija 17.20 Ujka Bak, film 19.20 Udaj se za mene, film 21.20 Ptica na `ici, film 23.30 Prodaja nevinosti, film 01.30 Supererupcija, film 03.30 McLeudove k}eri, serija 04.20 Doma}ice iz okruga Orand`, serija

TV1000

04.00 Bla`enstvo, igrani film 06.10 Soko i Snje{ko Bijeli}, igrani film 08.30 U akciji, igrani film 10.00 Bijela palata, igrani film 12.00 Havana, igrani film 14.20 Muza, igrani film 16.00 ^aura, igrani film 18.00 Hotel Oaza, igrani film 20.00 Bez srca, igrani film 22.00 Bla`enstvo, igrani film 00.10 Izme|u slatkica i ma~kica, igrani film 02.00 Zagrij me, igrani film

FOX LIFE

12.47 Svi gradona~elnikovi ljudi, serija 13.20 Najgora nedjelja mog `ivota, serija 13.52 Najgora nedjelja mog `ivota, serija 14.12 O~ajne doma}ice, serija 15.00 Ludnica u Klivlendu, serija 15.35 Kugar Taun, serija 17.42 Kako sam upoznao va{u majku, serija 18.10 Ru`na Beti, serija 19.05 Ludnica u Klivlendu, serija 19.35 Kugar Taun, serija 20.00 O~ajne doma}ice, serija 20.55 Seks i grad, serija 22.00 O~ajne doma}ice, serija 22.55 Kako sam upoznao va{u majku, serija 23.25 Najgora nedjelja mog `ivota, serija 23.57 Najgora nedjelja mog `ivota, serija 00.25 Prava krv, serija

FOX CRIME

10.55 Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere, serija 11.40 Bouns, serija 12.30 Pari{ki forenzi~ari, serija 13.20 Za{titnica svjedoka, serija 14.10 Alias, serija 15.00 Brojevi, serija 15.50 Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere, serija 16.40 Red i zakon, serija 17.30 Bouns, serija 18.20 Nepouzdani agenti, serija 19.10 Ovo nije moj `ivot, serija 20.00 Brojevi, serija 20.50 Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere, serija 21.40 Bouns, serija 22.30 Kraljevi Bekstva, serija 23.20 Put osvete, serija 00.10 Za{titnica svjedoka, serija

HBO

06.00 Karate Kid, film 08.20 Rastava na francuski na~in, film 10.20 Izvanredne mjere, film 12.05 Lady Gaga Presents: The Monster Ball Tour at Madison Square, filmGarden 14.05 Hellboy, film 16.05 Ti mi la`e{ najbolje, film 18.10 Hvala ti za ljubav, film 20.05 Dar od srca, film 21.35 Na rubu ludila, film 23.10 Carstvo poroka, ep. 1, serija 00.20 Carstvo poroka, ep. 2, serija 01.10 Carstvo poroka, ep. 3, serija 02.00 Carstvo poroka, ep. 4, serija 02.55 Legija, film 04.30 Izgubljena du{a, film

HBO COMEDY

10.00 Tre}i kamen~i} od sunca, 10.50 Bolje s tobom, serija 11.15 Obla~no s }uftama, film 12.45 Ljubav jedne `ene, film 14.30 Miranda, serija 15.05 Tre}i kamen~i} od sunca, serija 15.55 Obla~no s }uftama, film 17.25 I `ivjeli su sretno…, film 19.05 Miranda, serija 19.35 Bolje s tobom, serija 20.00 Kako ne `ivjeti svoj `ivot II, serija 20.30 Iron Man 2, film 22.30 Zec bez u{iju 2, film 00.35 Kako ne `ivjeti svoj `ivot II, serija 01.05 Letite sa mnom, serija 02.05 Nova faca, film 03.30 Ni na nebu, ni na zemlji, film

25

20.05 BHT

SERIJA

Srijeda
Izgubljena ~ast
Po~inje rat izme|u Kerima i Mustafe. Selim sve te`e podnosi zatvor. Naro~ito zbog toga {to je Meltem predala tu`bu za brakorazvodnu parnicu. Vural poku{ava pobje}i iz bolnice. Politi~ka karijera Turaner-bega je zavr{ena i on po~inje tajni rat protiv Ja{aranovih. Bi}e to te{ko vrijeme za Re{ata Ja{arana. Napetost izme|u Fatmagul i Kerima je sve ve}a. Kerim je ljubomoran kada Fatmagul govori o Mustafi...

Sjaj Pariza
17.00 BHT

Hermione misli da nije privla~na, nezadovoljna je svojim `ivotom i roditeljima. Lorene i Chris razgovaraju o tome kako je to imati brata ili sestru. Catherine poku{ava ponovo zavesti Philippea, ali to nije lako. Lorene moli Alexiju da joj pomogne bolje upoznati Hermione, ali sti~e utsak da je ni majka ne poznaje ba{ dobro. Hermione jo{ jednom stavlja do znanja Lorene da je nikad ne}e prihvatiti.

Larin izbor
18.25 FTV

70. Sestra Domenika pristaje na neko vrijeme pru`iti Alenu i Vjeri krov nad glavom. Iako je svjestan da je povrijedio Vjeru i da se treba iskupiti, Alen se osje}a pomalo ucijenjen od Vjere te ne prestaje razmi{ljati o Karmen, a ni ona o njemu. Dinkova ve~era s novinarima po|e po krivu nakon {to ga Nikol napadne zbog neiskrenosti i izdaje. Dinko iz osvete la`e novinaru da Nikol ima problema s alkoholom. Blanka shva}a da se Dinko ne brine za Luciju i Ivana te ga poku{ava osvijestiti, no on se ne obazire. Potaknuta Nik{inim rije~ima, Lara govori Jakovu kako vi{e nema slobodnog pristupa Zlaji, a jo{ manje njoj...

Da sam oblak
21.10 FTV

26

30. Narin odlazi kod Mustafe. Uprkos svoj ljutnji koju osje}a prema Mustafi, Narin pristaje da ode vidjeti Mustafu zbog bebe koju }e Asije roditi. Mustafa je u du{evnoj bolnici i ne prepoznaje nikog niti pokazuje ikakve osje}aje prema bilo kome. Narin je jedina koja ga mo`e vratiti u `ivot. Mustafa dolazi sebi kad vidi Narin. Harun se razbjesni kad sazna da je Narin oti{la u posjetu Mustafi i zbog toga je maltretira. Serdar saznaje za to, sva|a se sa Harunom i prijeti mu.

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade (r) 09.10 Be Ha Teens 09.15 Kineski moreplovac, animirana serija 09.40 Nema problema 10.00 BHT vijesti BHT arhiv … 10.15 Bio jednom jedan Dnevnik 10.30 Olimpijske planine: Jahorina 11.00 Poetski teatar: Mak Dizdar 11.30 Sjaj Pariza, igrana serija (r) 12.00 BHT vijesti 12.15 Crta, politi~ki magazin (r) 13.15 Ginko, strana dokumentarna serija, 2/3 (r) 14.30 BHT vijesti 14.45 Odli~an, 5+, edukativna serija Program za djecu i mlade 14.50 Kineski moreplovac, animirana serija 15.15 Robot Robi, animirana serija 15.30 Izgubljena ~ast, igrana serija (r) 16.30 Hronika regija: Hercegovina 17.00 Sjaj Pariza, igrana serija 17.30 Euroimpuls, magazin 18.00 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Be Ha Teens, program za mlade 19.00 Dnevnik 1 19.35 Business News 19.40 Retrovizor, muzi~ki program 20.05 Izgubljena ~ast, igrana serija, 20.55 Steve Jobs, strani dokumentarni program 21.50 Dnevnik 2 22.20 Soba 1408, ameri~ki igrani film 00.05 Sve u svemu, dnevni magazin (r)

BHT 1

06.10 Gospo|a Barbara, igrana serija /12/ 07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Da sam oblak, serija Dje~iji program 10.00 Spretno-sretno, TV igra 10.25 Super {pijunke, crtani film 10.50 Pop Pixie, crtani film 11.00 Sve }e biti dobro, serija 12.00 Dnevnik 1 12.15 Larin izbor, serija 13.10 Pod sretnom zvijezdom, serija

FTV

06.30 07.00 07.05 09.00 09.10

RTRS

10.10 10.40 11.00 11.10 11.20

11.30 12.00 12.20

Info kanal Vijesti Jutarnji program Vijesti Larin izbor, serija (r) Mala TV U no}noj ba{ti, crtana serija Piplinzi, crtana serija Tomica i prijatelji, crtana serija Zagonetka ^ika Blagoje u svijetu igra~aka, program za djecu (r) Dilajla i D`ulijus, crtana serija Dnevnik 1 Ah, ta planeta! (r)

FILM
FILM FILM FILM

Soba 1408
22.20 BHT

1408, 2007. TRILER/HOROR Re`ija: Mikael Håfström Uloge: John Cusack, Samuel L. Jackson, Mary McCormack, Tony Shalhoub

Optu`ena
23.15 PINK

Accused, 1988. KRIM. DRAMA Re`ija: Jonathan Kaplan Uloge: Kelly McGillis, Jodie Foster, Bernie Coulson, Leo Rossi

Film se temelji na istinitoj pri~i. Sarah Tobias odlazi u bar, gdje je siluju tri mu{karca. Okru`na tu`iteljica Katheryn Murphy `eli dokazati da iako je Sarah te ve~eri uzela drogu i pona{ala se provokativno, nije bilo razloga da je mu{karci brutalno napadnu te ih stoga treba kazniti…

Piplinzi
14.30

Tomica i prijatelji
11.00

14.00 Fudbal, nogomet i jo{ pone{to 14.30 Piplinzi, crtana serija 15.00 Vijesti 15.10 Bumerang, igrana serija 16.00 Sve }e biti dobro, igrana serija 17.00 Federacija danas 17.25 Tajna Starog mosta, serija 18.25 Larin izbor, serija Finansijske novosti 19.10 Super Loto 19.30 Dnevnik 2 20.10 CSI: Miami, serija 21.10 Da sam oblak, serija 22.10 [etnja sa zvijerima, dok. program 22.45 Dnevnik 3 23.15 Danas u Parlamentu 23.30 Sestra Jackie, igrana serija 00.00 Pod sretnom zvijezdom, serija 00.50 Dnevnik 3 (r) 01.20 Pregled programa za ~etvrtak

13.10 Akademija, emisija za mlade (r) 13.45 U prolazu (r) 13.50 Dragulj u kruni, serija (r) 15.00 Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika 15.10 U fokusu 15.50 Reporta`a Izvje{taj sa Banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.05 Larin izbor, serija 18.00 Dragulj u kruni, serija 19.10 ^ika Blagoje u svijetu igra~aka, program za djecu Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Izbor sportiste godine republike srpske, direktan prenos 21.25 Crni bombarder, mini serija 22.30 Dnevnik 3 Sport Finansijske novosti 22.45 Sjednica Narodne skup{tine Republike Srpske, pregled 23.00 Moja ku}a u Umbriji, film 00.50 Crni bombarder, serija (r)

Pajper

22.40 MRE@A

Piper, 2007. KOMEDIJA Re`ija: Carlo Vanzina Uloge: Massimo Ghini, Martina Stella, Maurizio Mattioli

Italija je 1965. bila prekrasna zemlja. Mra~ni period poslije rata je zavr{en, bogatstvo je promijenilo sva~iji `ivot, budu}nost se ~inila sjajnom… Prvi put, generacija adolescenata dobija status potro{a~a, dok se proizvo|a~i utrkuju da zadovolje novu publiku. Uskoro, mladi shvataju kolika je njihova mo} i po~inju da tra`e vi{e. @ele mjesta za izlaske koja su samo njihova, daleko od odraslog svijeta. Uskoro se otvaraju i prvi no}ni klubovi. Na kraju 1965. u Rimu kona~no se otvara dugo najavljivani Piper, klub za mlade i mlade u srcu svih doba. Od Olimpijade 1960. nijedan doga|aj nije izazvao toliko interesovanje...

Veteran
22.10 OBN

The Veteran, 2006. DRAMA Re`ija: Sidney J. Furie Uloge: Ally Sheedy, Bobby Hosea

Politi~ar u usponu Ray Watson vra}a se u Vijetnam 30 godina nakon pada Saigona, ali umjesto da smiri duhove, suo~ava se s Docom, gnjevnim suborcem kojeg je ostavio. Doc ga prisiljava da se vrati u stravi~ne doga|aje zasjede i zarobljeni{tva u koje su upali, dok vladini agenti tajno prislu{kuju njihov razgovor. Izgleda da pro{lost skriva vi{e tajni, a nijedan od njih dvojice nije kakvim se ~ini...

21. decembar 2011.
SERIJA

20.05 TV1/MRE@A

SERIJA

Predaj se, srce

Dolina vukova
21.00 OBN

85. Vo|e klanova donijele su odluku koja je promijenila Ezrin `ivot. Ezra je primorana da se uda za Davut-agu i ne zna kako da to izbjegne. Policija je za petama Mertu. Eren kao da je nestao s lica zemlje. Salih se susre}e s novim saznanjima u toku potrage za svojim sinom.

152. [ta }e uraditi Polat Alemdar i njegova ekipa, nakon {to se izvr{i upad u sve njihove prostorije i nakon {to im oduzmu oru`je? Kako }e se organizovati dok su pod budnim okom Iskenderovih ljudi? Kakav Polat kuje plan dok je pod Iskenderovom opsadom? Koja }e imena dodati Iskender Veliki u Parmaksizovu izjavu?

Pisac Mike Enslin, cini~an i skepti~an, u svojim knjigama opisuje provjeru natprirodnih fenomena u ukletim hotelima, grobljima i sli~nim mjestima, dokazuju}i da su takve pri~e izmi{ljene. Sad odlazi u Njujork kako bi proveo no} u zloglasnoj hotelskoj sobi 1408. Nakon serije samoubistava i ubistava, soba je nedostupna za goste. Gerald Olin, upravnik hotela, ga obavje{tava o smrti vi{e od 50 gostiju u ukletoj sobi...
FILM

Moja ku}a u Umbriji
23.00 RTRS

My House in Umbria, 2003. DRAMA Re`ija: Richard Loncraine Uloge: Maggie Smith, Emmy Clarke, Ronnie Barker

Emili Delahati gospo|a je u godinama, autorka brojnih ljubavnih romana koji su joj donijeli bogatstvo, ali ne i sre}u. Na putu do svog ljetovali{ta u Umbriji, Emili nastrada zajedno s ostalim putnicima voza od podmetnute bombe. Nakon kratkog oporavka, ona odlu~i pozvati pre`ivjele saputnike kod sebe na oporavak: penzionisanog generala, mladog Nijemca Helmuta i djevoj~icu Ejmi. Prijateljstva se ubrzo sklapaju, a Emili kona~no po~inje izlaziti iz ~ahure u koju se zatvorila. No, idilu prekida vijest o dolasku Ejminog oca Tomasa...
FILM

06.05 ^etiri brata od zanata, crtani film (r) 06.30 @eljezna pe}, crtani film (r) 07.00 Najava programa 07.05 Tom Tit i medvjed, crtani film 07.35 Cvilidreta, Viljenak, crtani film 08.00 Music box 08.05 Ukradeni `ivoti, serija (r) 09.00 Music box 09.05 Zakon ljubavi, serija (r) 10.00 Music box 10.05 Junska no}, serija 11.00 Music box 11.05 Kapital, biznis magazin (r)

TV1

06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Top Shop 08.50 Na velikom odmoru, program za djecu 09.00 Bumba, crtani film 09.13 Timmy, crtani film 09.23 Fifi, crtani film 09.35 Garfield, crtani film 09.45 Dragon ball Z, crtani film, 62. ep. 10.15 Lijeni grad, crtani film 10.40 Bakugan, crtani film 11.08 Winx, crtani film 11.30 Tractor Tom, crtani film 11.40 Bestseller 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza

HAYAT

06.00 Sestre, serija (r) 07.10 ^arolija, dje~ja muzi~ka emisija 07.30 Udri mu{ki, jutarnji program 10.00 Vitezovi iz blata, reality emisija (r) 10.40 Kupi.ba 11.00 Ljubav i mr`nja, serija 12.00 Info top, info - program 12.05 Vremenska prognoza 12.20 Porodi~ni obra~un, kviz 13.00 Brze pare, kviz 14.00 Info top, info - program

PINK

06.45 Hary Scary, crtani film 06.55 Ma|ioni~ar, crtani film 07.10 Atomska Betty, crtani film 07.35 Mixmaster, crtani film 08.00 Johnny Test, crtani film 08.25 Oggy i `ohari, crtani film 08.55 Ukleta Marijana (12), meksi~ka telenovela 10.20 Stol za 4, kulinarski show 10.50 Bilo jednom u Turskoj (16), turska serija 11.50 Crime Time, crtani film

OBN

Zakon ljubav
09.05

@ene s broja 13
21.00

Sestre
06.00

Johhny Test
08.00

Erin Brokovich
22.25 NOVA

Erin Brockovich, 2000., DRAMA Re`ija: Steven Soderbergh Uloge: Julia Roberts, Albert Finney, Conchata Ferrell, Jack Gill

Erin Brokovich na|e se u nov~anim problemima nakon nesre}e koju ona nije skrivila i zato {to njezin odvjetnik Ed Masry nije uspio rije{iti nagodbu. Bez novca, posla i izgleda, Erin moli Eda da je zaposli u svojoj odvjetni~koj tvrtki. Erin otkrije zata{kavanje slu~aja one~i{}ene vode zbog kojeg obolijeva cijela jedna zajednica. Svojom uporno{}u i sposobno{}u da na|e zajedni~ki jezik s mje{tanima, Erin dobiva njihovo povjerenje i okuplja 600 tu`itelja u zajedni~ku tu`bu...
FILM

Zakon mr`nje
00.45 HRT1

The last Hard men, 1976. VESTERN Re`ija: Andrew V.McLaglen Uloge: Charlton Heston, James Coburn, Barbara Hershey

Zloglasni kriminalac Zach Provo bje`i iz zatvora s jo{ nekoliko kriminalaca. Najva`nija mu je stvar nakon bijega osvetiti se ~ovjeku koji ga je poslao iza re{etaka Samu Burgadeu. Dr`e}i Burgadea odgovornim i za supruginu smrt, Provo otima njegovu k}er Susan...

12.00 Music box 12.05 Predaj se srce, serija (r) 13.00 Music box 13.05 Prijateljice, serija (r) 14.00 Music box 14.05 Ukradeni `ivoti, serija 15.00 Music box 15.05 Zakon ljubavi, serija 16.00 Junska no}, serija (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Predaj se srce, serija 84. ep. (r) 18.15 Music box 18.20 Sedma brzina, emisija o automobilizmu (r) 19.00 Najava Dnevnika 19.30 Dnevnik TV1 20.05 Predaj se srce, serija 21.05 Prijateljice, serija 22.00 Dnevnik u 22 22.40 Pajper, film 00.15 Pono}ne vijesti 00.30 Hrabrost jedne princeze 1/Il, film (r) 01.58 No}ni program

12.00 13.00 14.00 14.20 14.25 15.10 15.20 16.10 17.50 17.54 17.55 18.30 19.00 19.28 19.37 19.38 20.00 21.00 22.00 22.20 22.22 00.20

03.00

03.30 03.50

Suze Bosfora, serija Miljenica ZMBT, profil Bioclinica Top Shop Vitafon Kad li{}e pada, serija Bonano, 2. dio Biometeorolo{ka prognoza Sport centar Nepobjedive banzuke, TV show Recept za dobar `ivot Vijesti u 7 Vremenska prognoza Stanje na putevima Horizonti Kad li{}e pada, @ene s broja 13, serija ZMBT, profil Sport centar Bonano, 3. dio Astro Num Caffe, u`ivo Reprizni program Hayat TV-a Vijesti u 7, vrijeme, sport, informativna emisija ZMBT, profil @ene s broja 13, serija

14.10 City, zabavna emisija 15.00 Sestre, serija 15.45 Kupi.ba, emisija 15.50 Info top, inf - program 16.00 Mala nevjesta, serija 18.00 Tajna ljubav, serija 19.00 City, zabavna emisija 19.30 Info top, centralne vijesti 19.57 Biometerolo{ka prognoza 19.58 Za zdrav i lijep osmijeh 20.00 Naslije|e jedne dame, serija 20.30 Vitezovi iz blata, reality emisija 21.00 Bra~ni sudija, zabavna emisija 22.15 Grand parada, zabavno muzi~ki show 23.15 Optu`ena, film

11.55 OBN Info 12.15 Skrivena kamera, humoristi~ni program 12.50 Na{a mala klinika, humoristi~na serija 13.45 Ljubav-vjera-nada (12), serija 14.35 Dolina vukova, serija 16.15 Ukleta Marijana, serija 17.05 Stol za 4, kulinarski show, nova sezona 17.45 Bilo jednom u Turskoj (16), serija 18.45 Crime Time, crtani film 18.50 OBN Info 19.05 OBN Sport 19.20 Fe|a Presents, muzi~ki program 20.00 Ljubav-vjeranada, serija 21.00 Dolina vukova, serija 22.05 Vox populi 22.10 Veteran, film 23.50 Dolina vukova, serija 00.55 OBN Info 01.00 OBN Sport 01.05 Vox populi 01.10 Veteran, film 02.55 OBN Info 03.00 OBN Sport

27

Srijeda
TV SA
07.00 Sarajevsko jutro, u`ivo 10.00 Dje~iji program (r) 11.00 Vijesti 11.05 Non-stop (r) 11.35 Podmladi moje tijelo (r) 13.00 Vijesti 13.15 @ivot i zdravlje (r) 14.10 Legenda o Bruce Lee-ju (r) 15.00 Izu~avanje slomljenog srca, dok. program 16.00 Vijesti 16.05 Specijalni efekti 17.00 Dobre vibracije, u`ivo 18.15 Tarih, dok. serijal 18.30 Dnevnik 19.00 Dje~iji pr. 20.00 Sarajevdisanje 20.30 Sevdah 21.00 Ve~ernje vijesti 21.30 Legenda o Bruce Lee-ju 22.15 Obitelj Borgia, film 00.05 Non-stop

TV TK

06.05 Iz dana u dan... 09.05 Zakon ljubavi, serija (r) 10.05 Junska no}, serija 10.55 Ukradeni `ivoti, serija (r) 11.55 Iz dana u dan... 12.00 Vijesti 13.15 Liberty TV 15.00 Zakon ljubavi, serija 16.00 Dnevnik 1 17.15 Predaj se srce, serija (r) 19.00 Dnevnik 2 20.05 Predaj se srce, serija 21.00 Bu{ov mozak, film 22.30 Vijesti 22.40 Pajper, film 00.00 Junska no}, serija (r) 01.00 Dnevnik 2 (r) 01.30 Ukradeni `ivoti, serija 03.00 Bonaventura 03.45 Pop corn

MRE@A

07.05 Tom Tit i medvjed, crtani film 07.35 Cvilidreta, Viljenak, crtani film 08.05 Ukradeni `ivoti, serija 124. ep. (r) 09.05 Zakon ljubavi, serija 132. ep. (r) 10.05 Junska no}, serija ep. 14/124 14.05 Ukradeni `ivoti, serija 125. ep. 15.05 Zakon ljubavi, serija 133. ep. 16.00 Junska no}, serija, ep. 14/124 (r) 17.15 Predaj se srce, serija, 84. ep. (r) 20.05 Predaj se srce, serija, 85. ep. 21.05 Prijateljice, serija, ep. 12/12 22.40 Pajper, film

TV MOSTAR

07.35 Cvilidreta, Viljenak, crtani film 08.05 Ukradeni `ivoti, igrana serija, 124. ep. (r) 09.05 Zakon ljubavi, igrana serija, (r) 10.05 Junska no}, igrana serija 14/124 12.00 Music box 14.05 Ukradeni `ivoti, igrana serija 15.00 Music box 15.05 Zakon ljubavi, igrana serija 16.00 Junska no}, igrana serija (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Predaj se srce, serija (r) 18.15 Grad RTM-a 19.30 Dnevnik TV1 20.05 Predaj se srce, serija 21.05 Prijateljice, serija 22.00 Dnevnik u 22 22.40 Pajper, film

TV ZENICA

10.00 Zenica danas (r) 10.30 VOA (r) 11.00 P. za djecu 11.30 Frejzer (r) 12.00 Iz dana u dan 12.05 Igrana serija 13.00 Vijesti 13.05 Nije te{ko biti ja (r) 14.00 Iz dana u dan... 14.15 Bonaventura (r) 15.00 Vijesti 15.05 Sponzoru{e (r) 16.00 Iz dana u dan 16.05 Razglednica (r) 17.00 Dok. program 17.30 Dje~iji pr. 17.50 Ze sport plus 18.00 Najava Zenice danas 18.01 Cris Angel 19.00 Zenica danas 20.00 Sredinom 21.05 Putopisi 21.30 Sponzoru{e, serija 23.00 Zenica danas (r) 23.30 VOA

TV KAKANJ

10.00 Stvoreni za ubijanje 11.00 Melissa, mini serija 12.00 Vijesti TV Sahar 12.30 Frej`er, serija 13.00 Putovanja 14.00 Svijet uspje{nih 14.30 Legende bh sporta 15.00 Melissa, mini serija 16.00 Link 16.30 Majstor kuhinje 17.00 Flash vijesti 17.05 Amor latino 18.00 Reporta`e sa zemlje mira 18.30 Crne knjige, serija 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Crne knjige, serija 21.00 Autoshop mag. 21.30 M(r) Bean 22.00 Amor latino, serija 23.00 Glas Amerike 23.30 Vijesti

28

07.00 Dobro jutro, Hrvatska 07.05 Vijesti 07.10 Dobro jutro, Hrvatska 07.35 Vijesti 07.40 Dobro jutro, Hrvatska 08.35 Vijesti 08.40 Dobro jutro, Hrvatska 08.57 Ludi od ljubavi 1, serija 09.52 Vijesti iz kulture (r) 10.00 Vijesti 10.10 Zimska ~arolija, dok. serija 11.10 Sve }e biti dobro, serija 12.00 Dnevnik 12.17 TV kalendar (r) 12.32 Kad zavolim, vrijeme stane, serija 13.20 Dr. Oz, talk show 14.15 Rije~ i `ivot: [to je ostalo od Bo`i}a?, religijski program 14.45 Indeks, emisija o {kolstvu 15.15 Ponos Ratkajevih, serija 16.05 Alisa, slu{aj svoje srce, serija 16.50 Hrvatska u`ivo 17.00 Vijesti 17.10 Hrvatska u`ivo 18.00 8. kat: Sre}a u nesre}i, talk show 18.45 Odmori se, zaslu`io si, serija 19.20 LOTO 7/39 19.30 Dnevnik 19.53 Sport 19.56 Snow Queen Trophy vinjete 19.58 Vrijeme 20.05 Stipe u gostima 4, serija 20.45 Misija: Zajedno 21.40 Paralele 22.10 Otvoreno 22.55 Dnevnik 3 23.20 Vijesti iz kulture 23.25 Zavjet hrvatskog branitelja, dok. film 23.55 Drugi format 00.45 Zakon mr`nje, film (r) 02.20 @ica 5, serija (r) 03.15 CSI: Las Vegas 10, serija (r)

HRT 1

06.20 Kad zavolim, vrijeme stane, serija (r) 07.05 Pipi Duga ^arapa, crtana serija (r) 07.30 Gladijatorska akademija, crtana serija 07.55 Mala TV 08.25 Connor na tajnom zadatku 3, serija za djecu (r) 08.50 [kolski sat 09.35 Crno proro~anstvo, serija za mlade 10.00 Alisa, slu{aj svoje srce, serija (r) 10.45 Flicka, film 12.15 Reprizni program 12.40 Potro{a~ki kod (r) 13.10 Briljanteen (r) 13.50 H2O Uz malo vode! 3, serija za mlade 14.15 Edgemont 5, serija za mlade 14.40 [kolski sat 15.10 Izazovi: Lotte - kako biti dobar, film (r) 15.25 Flachau: Svjetski skija{ki kup slalom, prijenos 1. vo`nje 16.20 Rupert, crtana serija 16.35 Mala TV (r) 17.05 Hej, Kitty crtana serija 17.20 4 zida (r) 18.00 Regionalni dnevnik 18.20 @upanijska panorama 18.30 Flachau: Svjetski skija{ki kup slalom, prijenos 2. vo`nje 19.15 Pipi Duga ^arapa, crtana serija (r) 19.40 Glazba, glazba... {ansone 20.00 Gavin i Stacey 2, serija 20.30 Mobitel, film 22.05 CSI: Las Vegas 10, serija 22.55 @ica 5, serija 23.50 Hitna slu`ba 15, serija 00.35 Trava zelena 3, serija (r) 01.05 Bez traga 7, serija (r)

HRT 2

06.30 Bakugan, crtana serija 07.00 Dje~jih deset Bo`jih zapovjedi, crtana serija 07.25 Bumba, crtana serija 07.40 Ptica trka~ica, crtana serija 08.05 TV izlog 08.20 Nate Berkus Show, 09.15 Kad li{}e pada, serija (r) 10.10 Ljubav i kazna, serija (r) 11.10 Inspektor Rex, serija (r) 12.10 IN magazin (r) 13.00 Larin izbor, serija (r) 14.00 Teresa, serija 16.00 Inspektor Rex, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Kad li{}e pada, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Ljubav i kazna, serija 21.00 Larin izbor, serija 22.05 Ve~ernje vijesti 22.25 Erin Brokovich, igrani film 00.45 @ivotinja, igrani film (r) 02.05 Seinfeld, serija 02.30 Nestali, serija 03.15 Heroji, serija (r)

NOVA

AL JAZEERA B.
07.00 Kontekst, informativni talk-show (r) 07.30 Poznavali smo Bin Ladena, 3. dio (r) 08.00 48 Grenland, dok. program (r) 08.30 Kontekst, talk-show (r) 09.00 AJE program 16.30 Za stolom s teroristima: Terorizam u raju (r) 17.00 Poznavali smo Bin Ladena, 3. dio (r) 17.30 Kontekst, talk-show (r) 18.00 Vijesti 19.05 Hladni mir: Bez i~ije pomo}i, 1. dio 19.30 Sljede}a muzi~ka stanica Tunis, 2. dio 20.00 Vijesti 21.00 Vijesti 21.30 Kontekst, talk-show 22.00 Vijesti 23.05 Kontekst, talk-show (r) 23.30 Hladni mir: Bez i~ije pomo}i, 1. dio (r) 00.00 AJE Vijesti 01.00 Kontekst, info-talk-show (r) 01.30 Spa{avaju}i Soweto, dok. program (r)

11.30 12.00 12.15 12.30 13.00 14.00 14.30 15.10 16.00 17.00 17.20 17.45 18.24 18.25 18.40 19.30 20.05 21.05 22.00 22.25 22.55 23.25 23.55 00.10 00.15 00.30

RTS

Srbija na vezi (r) Dnevnik Vrijeme Matematika u srcu 2 (r) Veliki izazov, kviz (r) Medijska mre`a srpske dijaspore (r) Dunav zauvijek, (r) Ovo je Srbija Bela la|a (r) Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre, info Beogradska hronika Najava dnevnika 2 TV minijature Magazin Srbija na vezi Dnevnik Bela la|a (r) Koncert Ra{e Plaovi}a Dunav zauvijek Trag, dok. program (r) Mjera za muziku Oko, info Dnevnik Evronet TV minijature U svijetu

11.05 11.30 11.55 12.00 12.05 13.00 13.05 13.35 14.00 14.05 14.35 15.00 15.05 15.20 15.30 15.45 16.15 16.45 17.00 17.30 18.00 18.05 19.00 19.20 19.30 20.00 20.30 21.00 21.30 22.00 22.30 23.00 23.30 00.00

RTCG

Program za djecu Svi nasi festivali Klendar Vijesti U centar (r) Vijesti Likovna umjetnost Cg Sa koncertnih podijuma Vijesti Nau~no-obrazovni program (r) Narodna muzika Sat TV aktuelno Fle{ sport (r) Kalendar Dnevnik 1 Muzika Putevi `ivota Lajmet Hronika Podgorice Sat TV aktuelno Vijesti Crna Gora, u`ivo Program za djecu Kalendar Dnevnik 2 Profil Sat TV Koncert [krinja Stil U centar Dnevnik 3 Sport Crna Gora, u`ivo

DISCOVERY

08.10 Razotkrivanje mitova 09.05 Vrhunsko graditeljstvo 10.00 Kako to rade? 10.30 U djeli}u sekunde 10.55 Pre`ivljavanje 11.50 Auta po mjeri 2008. 12.45 Dodaj gas 13.40 Ameri~ki ~operi 14.35 Prljavi poslovi 15.30 Opasan lov 16.25 Razotkrivanje mitova 17.20 Vrhunsko graditeljstvo 18.15 Pre`ivljavanje 19.10 Kako se pravi? 19.40 Kako to rade? 20.05 Vrhunski vojnik 21.00 Ros Kemp 21.55 Majstori za oru`je 22.50 Pograni~na policija SAD 23.45 Razotkrivanje mitova 00.40 Vrhunski vojnik

N. GEOGRAPHIC

06.00 [apta~ psima 07.00 Pecanje ~udovi{ta: Riba vampir 08.00 Ledolomac 09.00 Udes automobila sa bebom 10.00 [arkvil 11.00 Megastrukture: Kopa~i dijamanata 12.00 Galapagos 13.00 Ledolomac 14.00 Megastrukture 15.00 Ulovljeni 16.00 Trupa iz mo~vare 17.00 Policajci sa Aljaske 18.00 [apta~ psima 19.00 Island 20.00 Isus: ^ovjek iz Nazareta 22.00 Policajci sa Aljaske 23.00 Isus: ^ovjek iz Nazareta

VIASAT HISTORY
10.00 Lovci na naciste 11.00 Dani katastrofe teror na aerodromu 12.00 Ko si zapravo ti? 13.00 Sinatra - mra~na zvijezda 14.00 Djeca mumije 15.00 Nebeski put ~aja 16.00 Vojini~ev kod: Najtajanstveniji rukopis na svijetu 17.00 Premijera: Izgubljen u Amazonu: Misterija pukovnika Persija Foseta 18.00 Lovci na naciste 19.00 Istorija rasizma 20.00 Ko si zapravo ti? 21.00 Aleksandrova najve}a bitka 22.00 Tajm tim godina X 23.00 Nebeski put ~aja 00.00 Vojini~ev kod najtajanstveniji rukopis na svijetu

ANIMAL PLANET

10.00 Policija za `ivotinje 10.55 Veterinar sa pla`e Bondi 11.20 Spa{avanje divljih `ivotinja 11.50 Policija za `ivotinje, Specijal 2009. Ekstremno Egzoti~no 12.45 Policija za `ivotinje 13.40 Ratovi insekata 14.30 @ivot majmuna 15.00 Dik i Dom u svijetu `ivotinja 15.30 @ivotinje i mi 16.00 Upoznajte divljinu 16.25 Sve o psima, 2 epizode 18.15 Veterinar sa pla`e Bondi 18.40 Psi, jedna rasa, jedna pri~a 19.10 Sve o psima 20.05 Ratovi insekata 21.00 Ta prelijepa Indija 21.55 Divlje i bez cenzure 22.50 Pre`ivio sam!

21. decembar 2011.
TV VOGO[]A
08.00 Sedam dana u Maglaju (r) 08.30 Sa sevdahom u srcu 09.00 Program za djecu 10.00 I.R.I.B. (r) 10.30 Glas Amerike (r) 11.00 Info blok 12.00 Sedam dana u Maglaju (r) 12.30 Na{a realnost sa Dritom Haziraj 13.30 Pr.za djecu 14.30 Telenovela (r) 15.30 Majstori kuhinje 16.00 Otvoreni program, u`ivo 17.50 Crtani film 18.00 Vogo{}anska hr. 18.30 SMS music 19.30 I.R.I.B. 20.00 Dok. pr. 21.00 Telenovela 22.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.30 Magazin Plus 23.00 Glas Amerike

TV USK

08.00 TV jutro 09.30 Grimove bajke 10.00 Vijesti 10.05 Junska no}, serija 11.10 Dance, dance, serija 12.00 Vijesti 12.10 Igrani film 13.50 Tragovi sudbina(r) 14.30 Vijesti 14.45 TV intervju (r) 15.30 Misti~na mjesta, dok. program 16.00 Junska no} (r) 17.15 Predaj se srce (r) 18.30 Eko kutak 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 TV aukcija 21.30 Dnevnik 2 21.50 Predaj se srce, serija 22.50 TV Liberti 23.25 Hitlerov portret zla, dok. film

TV SLON

16.02 Vijesti 16.15 Da sam ja neko, dok. program 16.45 Top 7, muzi~ki program 17.20 Student, info-program 18.00 Crno i bijelo, info-program 18.15 Vremenska prognoza 18.30 „Vje`bajmo zajedno“ sportsko, rekreativni program 19.00 Muzi~ki Salto, muzi~ki program 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 KVIZ Extra 20.22 Vremeplov... 20.30 Sredinom sedmice, info-program 21.10 Op~injeni, talijanska serija 159/208 22.05 Folk-top 10, muzi~ka emisija 23.00 Slon extra info

TV BN

06.30 Jutarnji program 08.30 Serija 09.30 Pri~e o pjesmama 10.00 Novosti 10.05 Film 12.00 Novosti u podne 12.15 Crno na bijelo (r) 13.15 Tv dokument (r) 14.00 Novosti 14.05 Film (r) 16.00 Dnevnik 1 16.20 Anali, serija (r) 17.00 Serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring 19.00 Sport flash 19.30 Dnevnik 2 20.05 Selo gori.a baba se ~e{lja, serija 21.00 Svijet uspje{nih 22.30 Dnevnik 3 23.00 Anali, serija 23.50 Osve}ena zemlja, film 01.20 Serija

ATV

DOK. DOK. FILM FILM SERIJA SERIJA

Ros Kemp

21.00 DISCOVERY

10.15 Dragon Ball Z 10.50 Lijeni grad 11.10 Bumba 11.30 Necenzurisano 11.45 Vijesti 12.00 Suze Bosfora, serija 13.00 Miljenica, serija 14.30 Vizita 15.25 Arena, sportski program 15.30 Kad li{}e pada, serija 16.30 Bonano, film 17.50 Vizita 18.00 Nepobjedive Banzuke 18.25 @ene, ljudi i ostali, serija 19.00 ATV vijesti 19.35 Arena, sportski program 20.00 Kad li{}e pada, serija 21.00 Amplituda 22.00 Ve~ernje Vijesti 22.20 Sport centar 22.22 Bonano, film 23.35 Amplituda

Sve o psima

16.25 ANIMAL PLANET

08.30 Watts 08.45 GTA Road to Dubai 09.00 FIA touring car 10.00 Watts 11.00 Eurogoals 12.00 Crashed ice 13.00 Olimpijske igre, Together To London 13.15 Atletika, S[ Daegu, Ju`na Koreja 14.30 Umjetni~ko klizanje 16.00 Crashed ice 17.00 Fudbal, UEFA L[: Classics Special Manchester 1998-1999 18.00 Fudbal, UEFA L[, Classics 2005 Final 19.00 Watts 19.45 Photo Finish 20.00 All sports 20.10 All sports 20.25 Polo 21.25 Konji~ki sport 22.25 Riders Club 22.40 Golf Club 22.45 Jedrenje 23.15 Yacht Club 23.20 All sports 23.30 Cirkus

EUROSPORT

03.30 Ko{arka, Eurocup 05.30 Ekstremni sportovi 07.15 Surf 07.30 Fudbal, Bundesliga 09.30 Freestyle skijanje 10.30 Ko{arka, Eurocup 12.30 Surf 12.45 GTA Road to Dubai 13.00 Fudbal, Bundesliga, Bayern Munich Dortmund

EUROSPORT 2

Bundesliga
13.00

15.00 Bilijar, Player Tour 17.00 Freestyle skijanje 18.00 Watts 18.15 GTA Road to Dubai 18.30 Tractor pulling 19.00 All sports 20.00 Ke~eri 21.30 Boks 23.00 Borila~ki sportovi 00.30 Fudbal, Bundesliga 02.00 Surf 02.15 Tractor pulling 02.45 Surf

07.00 Pentathlon European Championship UK 09.00 Sailing - 34. American Cup 09.30 Vijesti 09.45 Premier League News 10.00 Copa del Rey: Real Madrid Ponferradina 11.45 Ajax TV 12.00 Copa del Rey: Espanyol - Celta 13.30 Uskijavanje 14.15 Premier League: Blackburn - Bolton 16.00 Premier League Classic. Blackburn West Ham 16.30 KHL: AK Bars — Amur, direktno 18.45 Pregled portugalske lige - Portugol 19.30 Fudbal mondijal magazin 20.00 Vijesti 20.20 Premier League News 20.45 Premier League: Aston Villa Arsenal, direktno 22.45 Euroleague 00.15 Copa del Rey: Atletico Madrid Albacete 02.00 Premier League: Manchester City - Stoke

SPORT KLUB

8.00 Telemarketing 09.00 Premier League: Blackburn Bolton 10.45 Copa del Rey: Espanyol - Celta 12.30 Premiere League: Wolves - Norwich 14.15 Ruska ko{arka: Enisey - Spartak Primorje 16.00 Copa del Rey: Sevilla San Roque 18.15 Bayern TV: Bayern - Koln 20.00 Copa del Rey: Atletico Madrid Albacete, direktno 22.00 Copa del Rey: Athletic Bilbao Oviedo, direktno 00.00 Premier League: Fulham Manchester United 01.45 Euroleague: Panathinaikos Brose 03.15 Premier League: Aston Villa Arsenal 05.00 Euroleague: Unicaja - CSKA Moscow 06.30 Fudbal mondijal magazin 07.00 Euroleague: @algiris - Zagreb

SPORT KLUB +

09.00 Fudbal francuska liga: Nancy Marseille 11.00 Njema~ki kup: Bochum - Bayern München 13.00 Fudbal italijanska liga: Cagliari - Milan 15.00 Vijesti Omni Sport 15.30 Copa sudamericana: Universitad de Chile - LDU Quito

ARENA SPORT 1

Roditelji i djeca
21.30 UNIVERSAL

Lako}a

22.00 TV1000

Rukomet
22.30

Ru`na Beti
18.10 FOX LIFE

17.30 Odbojka, CEV liga {ampiona: Magazin 18.00 Odbojka CEV liga {ampiona: Crvena zvezda Dinamo Moscow 20.30 Odbojka CEV liga {ampiona:Tours Budvanska rivijera 22.30 Rukomet bundes liga Hamburg Magdeburg 00.00 Poker Wpt Series 7 01.00 Ko{arka NCAA: North Carolina Texas prenos

Bouns

17.30 FOX CRIME

UNIVERSAL

06.20 McLeudove k}eri, serija 07.20 Ubistva u Midsommeru, serija 09.20 Krug obmane, serija 11.20 Slika duha, serija 13.20 Udaj se za mene, serija 15.20 Ubistva u Midsommeru, serija 17.20 Ptica na `ici, film 19.30 Bo`i}ne prepravke, film 21.30 Roditelji i djeca, film 23.50 ^arobna mladost, film 01.50 No} dama, film 03.50 McLeudove k}eri, serija 04.50 Doma}ice iz okruga Orand`, serija

TV1000

04.00 Lako}a, igrani film 06.00 Bez srca, igrani film 08.00 ^aura, igrani film 10.00 Muza, igrani film 12.00 Hotel Oaza, igrani film 14.00 Prva liga, igrani film 16.00 ^aura: Povratak, igrani film 18.00 Ejs Ventura, {a{avi detektiv, igrani film 20.00 Robokap 2, igrani film 22.00 Lako}a, igrani film 00.00 Krem brule, igrani film 02.00 Izme|u slatkica i ma~kica, igrani film

FOX LIFE

12.02 Serija 12.30, serija 12.47 Svi gradona~elnikovi ljudi, serija 13.20 Svi vole Rejmonda, serija 14.12 O~ajne doma}ice, serija 15.00 Ludnica u Klivlendu, serija 15.55 Serija 16.25 Serija 16.45 O~ajne doma}ice, serija 17.42 Kako sam upoznao va{u majku, serija 18.10 Ru`na Beti, serija 19.05 Ludnica u Klivlendu, serija 20.00 O~ajne doma}ice, serija 20.55 Seks i grad, serija 21.57 Privatna praksa, serija 22.55 Kako sam upoznao va{u majku, serija 23.25 Svi vole Rejmonda, serija 00.25 Prava krv, serija 01.15 Seks i grad, serija 02.10 Reality show

FOX CRIME

08.35 Alias, serija 09.20 Brojevi, serija 10.10 Red i zakon, serija 10.55 Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere, serija 11.40 Bouns, serija 12.30 Pari{ki forenzi~ari, serija 13.20 Za{titnica svjedoka, serija 14.10 Alias, serija 15.00 Brojevi, serija 15.50 Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere, serija 16.40 Red i zakon, serija 17.30 Bouns, serija 18.20 Nepouzdani agenti, serija 19.10 Ovo nije moj `ivot, serija 20.00 Brojevi, serija 20.50 Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere, serija 21.40 Bouns, serija 22.30 Detektiv na Floridi, serija 23.20 Put osvete, serija

HBO

06.00 10 razloga za{to te mrzim, film 07.35 (500) dana ljubavi, film 09.10 63. dodjela nagrade Emmy (skra}ena snimka), film 11.15 Upravo vjen~ani, film 12.45 Moje ime je Khan, film 15.25 Pravi igra~i, film 17.35 Baaria, film 20.05 Green Hornet, film 22.05 Okus krvi IV, ep. 11, serija 22.55 Carstvo poroka, ep. 5, serija 23.45 Carstvo poroka, ep. 6, serija 00.45 Carstvo poroka, ep. 7, serija 01.35 Carstvo poroka, ep. 8, serija 02.25 Siro~e, film 04.25 Divlja vo`nja 2, film

HBO COMEDY

10.00 Tre}i kamen~i} od sunca, serija 10.50 Bolje s tobom, serija 11.15 Lovac na glave, film 13.05 Laurina zvijezda i tajanstveni zmaj Nian, film 14.25 Miranda, serija 14.55 Tre}i kamen~i} od sunca 15.45 Svadbena torta, film 17.15 Lovac na glave, film 19.05 Miranda, serija 19.35 Bolje s tobom, serija 20.00 Kako ne `ivjeti svoj `ivot III, serija 20.30 Nova faca, film 21.55 Ni na nebu, ni na zemlji, film 23.45 Kako ne `ivjeti svoj `ivot III, serija 00.15 Prosvjetljenje, serija 00.45 Obdaren III, serija 01.15 Julie i Julia, film 03.15 Apartman za dvoje, film

29

20.05 BHT

SERIJA

Cetvrtak
Izgubljena ~ast
17.00 BHT

Sjaj Pariza

Mukades se i dalje sastaje sa Salihom u tajnosti. Rahmi saznaje sve. Njegova reakcija }e biti nova prilika za Munira. Kerim ne `eli vi{e da slu{a o Mustafi, a Fatmagul mu ka`e da je ona njega slu{ala kada je govorio o Kristin. Kerim zaklju~uje da je Fatmagul bila ljubomorna, {to izaziva osmijeh na njegovom licu. Meltem dobija razvod. Munir posti`e svoj cilj, Mukades ne}e biti na zakazanom ro~i{tu...

Victor je tu`an {to Marc odlazi iz Pariza, jer u njemu vidi figuru oca. Tara je ogor~ena {to je njen otac optu`en za kriminalne radnje, a naro~ito je pogo|ena pri~ama da je Philippe odgovoran za njegov nestanak. Zato daje ostavku u firmi Carialis. Philippe nudi posao Julienu, a Chris poziva Taru da `ivi kod njega.

Larin izbor
18.25 FTV

71. Dinko je u nevjerici nakon {to mu je Nik{a priop}io da je Jakov `iv. Nik{a ga odvede na brod gdje Dinko na|e Larinu sliku i dokumente Krisa Vidi}a. Dinko je o~ajan jer shva}a da je Nik{a govorio istinu te tra`i pomo} odvjetnika koji mu govori da mo`e zavr{iti u zatvoru. Jakov tra`i od Lare priznanje da ga jo{ voli. O~ajna Lara je prisiljena lagati da joj Jakov vi{e ni{ta ne zna~i te je on shrvan. Lara odlazi s Nik{om te se njih dvoje napokon pomire. Jakov, o~ajan zbog Larinog odbijanja, pru`a Leili uto~i{te na jednu no}. Nela tra`i dokaze da Leila zaista nije trudna, te odlazi kod njene doktorice. Neline sumnje nisu potvr|ene, ali doktori~in odgovor ostavlja mjesta interpretaciji...

Tajna Starog Mosta
17.25 FTV

30

43. Don Anselmo ubje|uje Angustias da mu obe}a kako Pepa ne}e biti ubijena. Mlada `ena mu obe}ava kako je ne}e ona ubiti, izbjegava}i potpunu odgovornost. Pepa je i dalje u opasnosti. Alberto je zaljubljen i gotovo joj izjavljuje svoju ljubav, ali ga ona dr`i na distanci. Marques obavje{tava Franciscu da }e Soledad odvesti u Ameriku kad se vjen~aju, a Mercedes govori koji su mu pravi planovi s djevojkom. Otkriva se velika tajna, Juan nije mrtav.

07.00 Dobro jutro 09.10 Be Ha Teens 09.15 Kineski moreplovac, animirana serija 09.40 Robot Robi, animirana serija 10.00 BHT vijesti BHT arhiv … 10.15 Bio jednom jedan Dnevnik 10.30 Ivan Kalcina, mali koncert 10.45 Steve Jobs, strani dokumentarni program (r) 11.30 Sjaj Pariza, igrana serija (r) 12.00 BHT vijesti 12.15 Dru{tvo znanja, dokumentarna serija (r) 12.45 BH gastro kutak, kulinarski show (r) 13.15 Retrovizor, muzi~ki program 13.45 Euroimpuls, magazin (r) 14.15 BHT vijesti 14.30 Odli~an, 5+, edukativna serija Program za djecu i mlade 14.35 Kineski moreplovac, animirana serija 15.00 Frenderi u zemljama Evrope, animirana serija 15.10 Ambrin `ivot,drama 15.25 Vesela farma, animirani film 15.30 Izgubljena ~ast, igrana serija (r) 16.30 Hronika regija: Centralna Bosna 17.00 Sjaj Pariza, igrana serija 17.30 Putevi zdravlja, magazin 18.00 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Be Ha Teens, program za mlade 19.00 Dnevnik 1 19.35 Business News 19.40 Retrovizor, muzi~ki program 20.05 Izgubljena ~ast, 21.00 Tre}a strana, informativni program 22.00 Dnevnik 2 22.30 Policijska stanica 23.30 Nova avantura, magazin (r)

BHT 1

06.10 Gospo|a Barbara, igrana serija /12/ 07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Da sam oblak, igrana serija Dje~iji program 10.00 Spretno-sretno, TV igra 10.25 Super {pijunke, crtani film 10.50 Pop Pixie, crtani film 11.00 Sve }e biti dobro, serija 12.00 Dnevnik 1 12.15 Larin izbor, serija 70. ep. 13.10 Pod sretnom zvijezdom, serija

FTV

06.01 06.30 07.00 07.05 09.00 09.10

RTRS

10.10 10.40 11.00 11.10 11.20

11.30 12.00

Muzi~ki program Info kanal Vijesti Jutarnji program Vijesti Larin izbor, serija (r) Mala TV U no}noj ba{ti, crtana serija Piplinzi, crtana serija Tomica i prijatelji, crtana serija Zagonetka ^ika Blagoje u svijetu igra~aka, program za djecu (r) Dilajla i D`ulijus, crtana serija Dnevnik 1

FILM
FILM FILM FILM

Ponovo mrtav
23.45 PINK

Dead Again, 1991. DRAMA/MISTERIJA Re`ija: Kenneth Branagh Uloge: Kenneth Branagh, Andy Garcia, Emma Thompson

Vlad

23.15 FTV

Vlad, 2003. HORROR Re`ija: Michael D. Sellers Uloge: Billy Zane, Kam Heskin, Brad Dourif, Paul Popowich

U Rumuniji u 15. vijeku, Vlad je bio odgovoran za nezamislivo krvoproli}e koje je bilo po~etak pri~a o vampirima. Sada }e ~etvoro studenata, sa svojim profesorom iz Bukure{ta na ~elu, poku{ati da otkrije tajnu Vlad Drakula.

Sve }e biti dobro
16.00

Pe~at
20.10

Ponovo opsjednuta
22.40 MRE@A

14.00 Zelena panorama, program za agrar 14.30 Sedmica, magazin iz kulture 15.00 Vijesti 15.10 Bumerang, serija 16.00 Sve }e biti dobro, serija 17.00 Federacija danas 17.25 Tajna Starog mosta, igrana serija 18.25 Larin izbor, igrana serija. 19.30 Dnevnik 2 20.10 Odgovorite ljudima, dijalo{ka emisija 21.10 Da sam oblak, serija 22.10 Dokumentarni ~etvrtak: Ko je ubio Antu Markovi}a, dok. program 5. dio 22.45 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.15 Vlad, film /18/ 01.00 Pod sretnom zvijezdom, serija 01.50 Dnevnik 3 02.20 Pregled programa za petak

12.15 Nekad bilo (r) 13.15 Vez, emisija narodne muzike (r) 13.50 Dragulj u kruni, serija (r) 15.00 Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika 15.10 U fokusu 15.55 Budimo ljudi Izvje{taj sa Banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.05 Larin izbor, serija 18.00 Dragulj u kruni, serija 19.15 ^ika Blagoje u svijetu igra~aka, program za djecu Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Pe~at, politi~ki magazin 21.10 Ruski dokumentarni film 21.40 Mjesto zlo~ina 9, serija 22.30 Dnevnik 3 22.45 Sjednica Narodne skup{tine Republike Srpske, pregled 23.00 Stjuardese, serija 23.50 Malo ubistvo u porodici, serijski film 01.25 Mjesto zlo~ina 9, serija (r)

Repossessed, 1990. KOMEDIJA Re`ija: Bob Logan Uloge: Linda Blair, Ned Beatty, Leslie Nielsen, Anthony Starke

Pro{lo je neko vrijeme od kada je vele~asni Jebedaiah Mayii istjerao |avola iz malene Nancy Aglet, ali Nancy je sada odrasla i ima svoju porodicu, ali i dalje je domoni opsjedaju. Otac Mayii nevoljko pristaje da poku{a pomo}i, otac Luke Brophy dao je sve od sebe da pomogne Nancy, ~ak i televizijski voditelj Erners Weller planira da emituje istjerivanje |avola iz Nancy u`ivo na TV-u.

Malo zlo~est, malo dobar
10.45 HRT2

Naughty or nice, 2004. KOMEDIJA/DRAMA Re`ija: Eric Laneuville Uloge: George Lopez, James Kirk, Lisa Vidal, Bianca Collins

Hank Ramiro s ponosom nosi titulu najzlo~estijeg radijskog sportskog voditelja u Chicagu. Njegovi otrovni komentari utje~u na sportske karijere ~ika{kih nogometa{a, a {to su mu komentari ubojitiji, to mu je emisija slu{anija. Za vrijeme jedne emisije javi mu se petnaestogodi{nji Michael koji mu ka`e kako njegovi zli i zajedljivi komentari lo{e utje~u na ljude. Ramiro ne skriva da mu je ta dje~akova pretpostavka smije{na. Kad se javi sljede}i slu{atelj i Michaela proglasi narkomanom, nazovu Michaelovi roditelji i ka`u da je on te`ak sr~ani bolesnik ko-

22. decembar 2011.
SERIJA

20.05 TV1/MRE@A

SERIJA

Predaj se, srce

Dolina vukova
21.00 OBN

86. Salih je te{ko povrije|en. Davut misli da je Salih mrtav i zbog toga osje}a olak{anje. Salih je primoran da tra`i pomo} od Kenana. Zeynep je po~ela pripreme za vjen~anje. Ezra i dalje poku{ava izbje}i svoje vjen~anje sa Davutagom. Donosi odluku koja }e sve zaprepastiti...

153. Ko }e biti pobjednik u okr{aju koji se odvio u restoranu? Da li je Iskenderov ~ovjek Zeki, kojeg je Polat zarobio, podignut od strane Starih? [ta }e sve Zeki re}i Polatu? Kakve }e mu sve {okantne podatke dati? Kakav }e biti Polatov plan u vezi Zekija?

Mike Church detektiv je kojeg Grace uvla~i u svoj `ivot. Grace, naime, pati od amnezije te ~esto ima uznemiruju}e no}ne more. Kako bi se rije{ila amnezije, Grace odlazi kod Franklyna Madsona, misterioznog vlasnika du}ana antikviteta, koji se ujedno bavi i hipnozom. Dok je pod hipnozom, Grace tvrdi da je u pro{lom `ivotu bila Margaret Strauss, koncertna pijanistica, koju je ubio njen ljubomorni suprug...
FILM

Prljave male tajne
22.10 OBN

Relative Values, 2000. KOMEDIJA Re`ija: Eric Styles Uloge: Julie Andrews, William Baldwin, Jeanne Tripplehorn

Nigel, grof of Marshwooda, udvara se holivudskoj zvijezdi Mirandi Frayle, uznemiriv{i pritom njenu majku i njenu biv{u ljubav, holivudsku zvijezdu Dona Lucasa. Netom prije zaru~ni~ke zabave koja se treba odr`ati u Marshwoodu, Moxie, grofi~ina osobna slu`avka i najbolja prijateljica, otkriva da je Miranda njena otu|ena sestra. Crestwell, grofi~in batler, brzo smi{lja plan, ali pijani dolazak Lucasa u Marshwood uzrokuje totalni kaos...
FILM

06.05 Tom Tit i medvjed, crtani film (r) 06.30 Cvilidreta, Viljenak, crtani film (r) 07.00 Najava programa 07.05 Stari pas Sultan, crtani film 07.35 Hrabri mali kroja~, crtani film 08.00 Music box 08.05 Ukradeni `ivoti, serija (r) 09.00 Music box 09.05 Zakon ljubavi, serija . (r) 10.00 Music box 10.05 Junska no}, serija 11.00 Music box

TV1

06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Top Shop 08.50 Na velikom odmoru, program za djecu 09.00 Bumba, crtani film 09.13 Timmy, crtani film, 1. ep. 09.23 Fifi, crtani film, 49. ep. 09.35 Garfield, crtani film 09.45 Dragon ball Z, crtani film, 64. ep. 10.15 Lijeni grad, crtani film 10.40 Bakugan, crtani film 11.08 Winx, crtani film, 1. ep. 11.30 Tractor Tom, crtani film 11.45 Vijesti

HAYAT

06.00 Sestre, serija (r) 07.00 ^arolija, dje~ja zabavna emisija 07.35 Udri mu{ki, jutarnji program 10.00 Vitezovi iz blata, reality emisija (r) 10.40 Kupi.ba, emisija 11.00 Ljubav i mr`nja, serija 12.00 Info top, info - program 12.05 Vremenska prognoza 12.20 Porodi~ni obra~un, kviz 13.00 Brze pare, kviz

PINK

06.45 Hary Scary, crtani film 06.55 Ma|ioni~ar, crtani film 07.10 Atomska Betty, crtani film 07.35 Mixmaster, crtani film 08.00 Johnny Test, crtani film 08.25 Oggy i `ohari, crtani film 08.55 Ukleta Marijana, serija 10.20 Stol za 4, kulinarski show 10.50 Bilo jednom u Turskoj, serija 11.50 Crime Time, crtani film 11.55 OBN Info

OBN

Dnevnik TV1
19.30

Winx
11.08

Mala nevjesta
16.00

Crime Time
18.45

Ubojstvo u Greenwichu
23.25 NOVA

Murder in Greenwich, 2002. TRILER Re`ija: Tom McLoughlin Uloge: Christopher Meloni, Robert Forster, Maggie Grace

Tinejd`erica Martha Moxley 1974. godine seli u imu}ni dio Greenwicha u Connecticutu. Ve~er uo~i No}i vje{tica biva ubijena u stra`njem dvori{tu svoga doma i njezino ubojstvo ostaje nerije{eno. Dvadeset i dvije godine kasnije, pisac Mark Fuhrman, biv{i detektiv iz L.A., odlu~uje istra`iti taj slu~aj sa svojim partnerom Stephenom Weeksom, s ciljem pisanja knjige. Uz pomo} umirovljena detektiva Stevea Carrolla, koji je vodio istragu u sedamdesetima, otkrit }e mre`u satkanu od mo}i i novca, kojom se `eli zata{kati ubojstvo.
FILM

Predsjednik
23.50 HRT1

The Chairman, 1969. AKCIJA/DRAMA Re`ija: J. Lee Thompson Uloge: Gregory Peck, Anne Heywood, Arthur Hill, Alan Dobie, Conrad Yama

Kineske vlasti uspjele su otkriti novi enzim pomo}u kojeg je mogu}e uzgajati poljoprivredne kulture u svim vremenskim uvjetima. Boje}i se da bi Kina na taj na~in mogla ste}i kontrolu nad ostatkom svijeta, Amerikanci, u suradnji s Rusima, odlu~e u Kinu poslati Hathawaya, kako bi se dokopao formule. Hathaway je idealan ~ovjek jer je formulu razvio njegov nekada{nji suradnik...

11.05 Sedma brzina, emisija o automobilizmu (r) 12.00 Music box 12.05 Predaj se srce, serija (r) 13.00 Music box 13.05 Prijateljice, serija (r) 14.00 Music box 14.05 Ukradeni `ivoti, serija 15.00 Music box 15.05 Zakon ljubavi, serija 134. ep. 16.00 Junska no}, serija (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Predaj se srce, serija (r) 18.15 Music box 18.20 Superstars, dok. program 19.00 Najava Dnevnika 19.30 Dnevnik TV1 20.05 Predaj se srce, serija, 86. ep. 21.05 Ja biram goste, dijalo{ka emisija 22.00 Dnevnik u 22 22.40 Ponovo opsjednuta, film 00.15 Pono}ne vijesti 00.30 Pajper, film (r) 01.58 No}ni program

11.59 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Suze Bosfora, serija 13.00 Miljenica, serija 14.00 ZMBT, profil 14.20 Top Shop 15.10 Bestseller 15.20 Kad li{}e pada 16.10 Bonano, 3. dio 17.50 Biometeorolo{ka prognoza 17.54 Sport centar 17.55 Nepobjedive banzuke, TV show 18.30 Recept za dobar `ivot 19.00 Vijesti u 7 19.28 Vremenska prognoza 19.37 Stanje na putevima 19.38 Horizonti 20.00 Kad li{}e pada 21.00 Ispuni mi `elju 22.20 Sport centar 22.22 Bonano, 4. dio 00.20 Astro Num Caffe, u`ivo Reprizni program Hayat TV-a 03.00 Vijesti 03.30 Ispuni mi `elju 04.30 Nepobjedive banzuke, TV show 04.50 Muzi~ki program 06.10 Recept za dobar `ivot

14.00 Info top, info- program 14.20 City, zabavna emisija 15.00 Sestre, serija 15.45 Kupi.ba 15.50 Info top, inf - program 16.00 Mala nevjesta, serija 18.00 Tajna ljubav, serija 19.00 City, zabavna emisija 19.30 Info top, centralne vijesti 19.57 Vremenska prognoza 19.58 Za zdrav i lijep osmijeh 20.00 Naslije|e jedne dame, serija 20.30 Vitezovi iz blata, reality emisija 21.0 Zabranjeni forum, emisija 23.45 Ponovo mrtav, film

12.15 Skrivena kamera, humoristi~ni program 12.50 Na{a mala klinika, humoristi~na serija 13.45 Ljubav-vjeranada, serija 14.35 Dolina vukova, serija 16.15 Ukleta Marijana, serija 17.05 Stol za 4, kulinarski show, nova sezona 17.45 Bilo jednom u Turskoj, serija 18.45 Crime Time, crtani film 18.50 OBN Info 19.05 OBN Sport 19.20 Vox specijal, talk show 20.00 Ljubav-vjeranada, serija 21.00 Dolina vukova, serija 22.05 Vox populi 22.10 Prljave male tajne, film 23.55 Dolina vukova, serija 00.55 OBN Info 01.00 OBN Sport 01.05 Vox populi 01.10 Prljave male tajne, film 02.55 OBN Info 03.00 OBN Sport

31

Cetvrtak
TV SA
07.00 Sarajevsko jutro, u`ivo 10.05 Dje~iji program (r) 11.00 Vijesti TVSA 11.05 Non-stop, 22/25 (r) 11.35 Podmladi moje tijelo, 13.00 Vijesti 13.15 Sarajevdisanje 13.45 Sevdah (r) 14.20 Obitelj Borgia, film (r) 16.10 Vijesti TVSA 16.15 Spacijalni efekti 17.00 Dobre vibracije, u`ivo 18.15 Tarih 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Dje~iji program 20.00 Doma}i dok. program 21.00 Ve~ernje vijesti 21.30 Legenda o Bruce Lee-ju, 22.15 Pusti muziku 23.00 Sasvim osobno, film 00.40 Podmladi moje tijelo, 8/8

TV TK

06.05 Iz dana u dan... 09.05 Zakon ljubavi, serija (r) 10.05 Junska no}, serija 10.55 Ukradeni `ivoti, serija (r) 11.55 Iz dana u dan... 12.00 Vijesti 15.00 Zakon ljubavi, serija 16.00 Dnevnik 1 17.15 Predaj se srce, serija (r) 19.00 Dnevnik 2 20.05 Predaj se srce, turska telenovela 22.55 Vijesti 00.00 Junska no}, serija (r) 01.00 Dnevnik 2, repriza 01.30 Ukradeni `ivoti, serija

MRE@A

07.05 Stari pas Sultan, crtani film 07.35 Hrabri mali kroja~, crtani film 08.05 Ukradeni `ivoti, serija 125. ep. (r) 09.05 Zakon ljubavi, serija, 133. ep. (r) 10.05 Junska no}, serija, ep. 15/124 14.05 Ukradeni `ivoti, serija, 126. ep. 15.05 Zakon ljubavi, serija, 134. ep. 16.00 Junska no}, serija ep. 15/124 (r) 17.15 Predaj se srce, serija 85. ep. (r) 20.05 Predaj se srce, serija, 86. ep. 22.40 Ponovo opsjednuta, film

TV MOSTAR

07.05 Stari pas sultan, crtani film 07.35 Hrabri mali kroja~, crtani film 08.05 Ukradeni `ivoti, serija 09.05 Zakon ljubavi, serija (r) 10.05 Junska no}, serija, ep. 15/124 12.00 Music box 14.05 Ukradeni `ivoti, serija 15.00 Music box 15.05 Zakon ljubavi, serija 16.00 Junska no}, serija (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Predaj se srce, serija 85.ep. (r) 18.15 Grad RTM-a 19.30 Dnevnik TV1 20.05 Predaj se srce, serija 86. ep. 21.05 Ja biram goste, dijalo{ka emisija 22.00 Dnevnik u 22 22.40 Ponovo opsjednuta, film

TV ZENICA

10.30 VOA (r) 11.00 Program za djecu 11.30 Frejzer (r) 12.00 Iz dana u dan 12.05 Igrana serija 13.00 Vijesti 13.05 Selu u pohode (r) 14.00 Iz dana u dan... 14.30 Autoshop (r) 15.00 Vijesti 15.05 Sponzoru{e (r) 16.00 Iz dana u dan 16.05 Sredinom (r) 17.00 Discovery 17.30 Dje~iji program 17.50 Ze sport plus 18.00 Cris Angel 19.00 Zenica danas 20.00 Kontakt program 21.05 Oni dolaze 21.30 Sponzoru{e, serija 23.00 Zenica danas (r) 23.30 Glas Amerike

TV KAKANJ

09.20 Program TV Sahar 10.00 Sasvim obi~na pri~a 11.00 Melissa, mini serija 12.00 Vijesti TV Sahar 12.30 Frej`er, serija 13.00 Dom2 13.30 Muzeji 14.00 Bonaventura 15.00 Melissa, mini serija 16.00 Puls 17.00 Flash vijesti 17.05 Amor latino, serija 18.00 Autoshop magazin 18.30 Crne knjige, serija 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Crne knjige, serija 21.15 Zanimljive pri~e 21.25 Svijet uspje{nih 22.00 Amor latino, serija 23.00 Glas Amerike 23.30 Vijesti TV Sahar 00.00 Vijesti IC (r)

07.00 Dobro jutro, Hrvatska 07.05 Vijesti 07.10 Dobro jutro, Hrvatska 07.35 Vijesti 07.40 Dobro jutro, Hrvatska 08.35 Vijesti 08.40 Dobro jutro, Hrvatska 08.57 Ludi od ljubavi 1, serija 09.52 Vijesti iz kulture (r) 10.00 Vijesti 10.10 Ljeto na Grenlandu, dok. serija 11.00 Kod Ane 11.10 Sve }e biti dobro, serija 12.00 Dnevnik 12.17 TV kalendar (r) 12.32 Kad zavolim, vrijeme stane, serija 13.20 Dr. Oz, talk show 14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.15 Trenutak spoznaje 14.45 Hrvatska glagoljica - glagolja{i, dok. film 15.15 Ponos Ratkajevih, serija 16.05 Alisa, slu{aj svoje srce, serija 16.50 Hrvatska u`ivo 17.00 Vijesti 17.10 Hrvatska u`ivo 18.05 8. kat: Bo`i}na gozba, talk show 18.50 Odmori se, zaslu`io si, serija 19.30 Dnevnik 19.53 Sport 19.56 Snow Queen Trophy vinjete 20.05 Sve u 7!, kviz 21.00 Otvoreno 21.45 Pola ure kulture 22.15 Dnevnik 3 22.40 Vijesti iz kulture 22.45 Dubrova~ki prorok - Ru|er Josip Bo{kovi}, dok. film 23.50 Predsjednik, film (r) 01.25 CSI: Las Vegas 10, serija (r) 02.05 @ica 5, serija (r) 03.00 Zalagaonica, dok. serija (r)

HRT 1

32

Kad zavolim, vrijeme

06.20 Kad zavolim, vrijeme stane, serija (r) 07.05 Pipi Duga ^arapa, crtana serija (r) 07.30 Gladijatorska akademija, crtana serija (r) 07.55 Mala TV 08.25 Connor na tajnom zadatku 3, serija za djecu (r) 08.50 [kolski sat 09.35 Crno proro~anstvo, serija za mlade 10.00 Alisa, slu{aj svoje srce, serija (r) 10.45 Malo zlo~est, malo dobar, film 12.10 KS automagazin (r) 12.40 Oko globusa, vanjskopoliti~ki magazin 13.15 Mobitel, film 14.45 H2O Uz malo vode! 3, serija za mlade 15.10 Edgemont 5, serija za mlade 15.35 [kolski sat: Ja sam do{ao da imate `ivot u izobilju (r) 16.05 Kokice (r) 16.20 Mala TV (r) 16.50 Hej, Kitty crtana serija 17.05 [apta~ psima 5 18.00 Regionalni dnevnik 18.20 @upanijska panorama 18.35 Traumatologija (r) 19.05 Pipi Duga ^arapa, crtana serija (r) 19.30 Crtani film (r) 19.40 Glazba, glazba... jazz 20.10 Zalagaonica, dok. serija 20.35 Zalagaonica, dok. serija 21.00 Filmovi na{ih susjeda: Prije ki{e, film 22.50 CSI: Las Vegas 10, serija 23.35 @ica 5, serija 00.30 Retrovizor: Hitna slu`ba 15, serija 01.15 Retrovizor: Trava zelena 3, serija (r)

HRT 2

06.30 Bakugan, crtana serija 07.00 Dje~jih deset Bo`jih zapovjedi, crtana serija 07.25 Bumba, crtana serija 07.40 Ptica trka~ica, crtana serija 08.05 TV izlog 08.20 Nate Berkus Show 09.15 Kad li{}e pada, serija (r) 10.10 Ljubav i kazna, serija (r) 11.10 Inspektor Rex, serija (r) 12.10 IN magazin (r) 13.00 Larin izbor, serija (r) 14.00 Teresa, serija 15.00 Inspektor Rex, serija 6617.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Kad li{}e pada, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Ljubav i kazna, serija 21.00 Larin izbor, serija 22.05 Ve~ernje vijesti 22.25 Provjereno, informativni magazin 23.25 Ubojstvo u Greenwichu, igrani film, 01.00 Erin Brokovich, igrani film (r)

NOVA

AL JAZEERA B.
07.00 Kontekst, talk show (r) 07.30 Za stolom s teroristima Terorizam u raju (r) 08.00 Sljede}a muzi~ka stanica: Tunis, 2. dio (r) 08.30 Kontekst, talk show (r) 09.00 AJE program 16.30 Druga strana Srbije, 4. ep. 17.00 Usudi se i probaj - Montreal, dokumentarni program (r) 17.30 Kontekst, talk show (r) 18.00 Vijesti 19.05 48 Grenland, dok. program (r) 19.30 Za stolom s teroristima: Terorizam u raju (r) 20.00 Vijesti 21.00 Vijesti 21.30 Kontekst, talk-show 22.00 Vijesti 23.05 Kontekst, talk show (r) 23.30 Spa{avaju}i Soweto, dok. program (r) 00.00 AJE Vijesti 01.00 Kontekst, talk show (r) 01.30 Dogodilo se u Oklahomi, dok. pr. (r)

11.10 11.30 12.00 12.14 12.15 12.25 12.30

RTS

13.00 14.00 15.10 16.00 17.00 17.20 17.45 18.24 18.25 19.00 19.30 20.08 21.05 22.00 22.05 23.00 23.30 23.55 00.10 00.15

Slagalica, kviz (r) Za sva vremena (r) Dnevnik For{pan Sport plus Vrijeme Elektronsko u~enje i obrazovanje na daljinu, 1/2 (r) Trezor Magazin Srbija na vezi (r) Ovo je Srbija Bela la|a, 73/80 (r) Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre, info Beogradska hronika Najava dnevnika 2 Oko magazin, info Srbija na vezi Dnevnik Bela la|a, 74/80 (r) Veliki izazov, kviz Vijesti Da, mo`da, ne... @ivot i standardi Beokult Dnevnik Evronet Odbojka: PS, snimak

11.55 12.00 12.05 12.35 13.10 13.30 14.00 14.05 14.35 15.00 15.10 15.20 15.30 15.45 16.15 16.45 17.00 17.30 18.00 18.05 18.50 19.20 19.30 20.00 20.30 21.00 21.30 22.30 22.50 23.00 23.30 00.00

RTCG

Kalendar Vijesti Ucentar Obrazovni program Stil (r) Dokumentarna emisija Vijesti Obrazovna emisija (r) Etno Aktuelno Fle{ sport (r) Kalendar Dnevnik 1 Sat TV Ekolo{ka radionica Lajmet Podgori~ka hronika Sat TV Vijesti Cg u`ivo Program za djecu Kalendar Dnevnik 2 Sat TV Dokumentarni film Muzika raspolo`enja Replika U centar Kalendar Dnevnik 3 Stadion Crna Gora, u`ivo

DISCOVERY

Opasan lov 08.10 Razotkrivanje mitova 09.05 Vrhunsko graditeljstvo 10.00 Kako to rade? 10.30 U djeli}u sekunde 10.55 Pre`ivljavanje 11.50 Auta po mjeri 2008. 12.45 Automobili 13.40 Ameri~ki ~operi 14.35 Prljavi poslovi 15.30 Opasan lov 16.25 Razotkrivanje mitova 17.20 Vrhunsko graditeljstvo 18.15 Pre`ivljavanje 19.10 Kako se pravi? 19.40 Kako to rade? 20.05 U djeli}u sekunde, 2. ep. 21.00 Lov na sabljarke 21.55 Drvose~e iz mo~vare 22.50 Ukleta ku}a 23.45 Razotkrivanje mitova

N. GEOGRAPHIC

06.00 [apta~ psima 07.00 Pecanje ~udovi{ta: Demoni iz morskih dubina 08.00 Isus: ^ovjek iz Nazareta 10.00 Trupa iz mo~vare 11.00 Megastrukture 12.00 Island 13.00 Isus: ^ovjek iz Nazareta 15.00 Ulovljeni 16.00 @ivot sa velikim ma~kama 17.00 Policajci sa Aljaske 18.00 [apta~ psima 19.00 Zanzibar 20.00 Kraljica hijena 21.00 Pecanje ~udovi{ta: Teror na Himalajima 22.00 Policajci sa Aljaske 23.00 Kraljica hijena 00.00 Pecanje ~udovi{ta

VIASAT HISTORY

09.00 Izgubljen u Amazonu: Misterija pukovnika Persija Foseta 10.00 Lovci na naciste 11.00 Istorija rasizma 12.00 Ko si zapravo ti? 13.00 Aleksandrova najve}a bitka 14.00 Tajm tim godina X 15.00 Nebeski put ~aja 16.00 Umjetnost Rusije 17.00 Putovanja i otkri}a 18.00 Gerouov zakon 19.00 Projekat Mendela 20.00 Izgubljeni drevni gradovi 21.00 1066 22.00 Uskr{nje ostrvo: Povratak u pro{lost 23.00 Nebeski put ~aja 00.00 Umjetnost Rusije 01.00 Putovanja i otkri}a

ANIMAL PLANET
10.55 Veterinar sa pla`e Bondi 11.20 Spa{avanje divljih `ivotinja 11.50 SSPCA, 2 epizode 12.45 Policija za `ivotinje 13.40 Ratovi insekata 14.30 @ivot majmuna 15.00 Dik i Dom u svijetu `ivotinja 15.30 @ivotinje i mi 16.00 Upoznajte divljinu 16.25 Sve o psima 17.20 Extraordinary Dogs, 2 epizode 18.15 Veterinar sa sidnejske pla`e 18.40 Psi, jedna rasa, jedna pri~a 19.10 Sve o psima 20.05 Ratovi insekata 21.00 @ivotinjsko carstvo, 2 epizode 21.55 Divlje i bez cenzure 22.50 Pre`ivio sam!

22. decembar 2011.
TV VOGO[]A
07.00 Dok. program (r) 08.00 Magazin Plus (r) 08.30 Sa sevdahom u srcu 09.00 Pr. za djecu 10.00 I.R.I.B. (r) 10.30 VOA (r) 11.00 Info blok TV Vogo{}a 12.00 Magazin Plus (r) 12.30 Istina (r) 13.00 Liberty TV (r) 13.30 Program za djecu 14.30 Telenovela (r) 15.30 Majstori kuhinje 16.00 Otvoreni program, u`ivo 17.50 Crtani film 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 I.R.I.B. 20.00 Bonus 21.00 Telenovela 22.00 Vogo{}anska hr. (r) 22.30 Hronika sedmice TV

TV USK

08.00 TV jutro 09.30 Grimove bajke 10.00 Vijesti 10.05 Junska no} 11.10 Dance, dance, serija 12.00 Vijesti 12.10 Sto najve}ih otkri}a, dok. serijal 1.05 Divlja ostrva, doku. program 14.00 TV Liberty (r) 14.30 Vijesti 14.45 Biografije, dok. program 15.30 Kultura 16.00 Junska no}, serija (r) 17.15 Predaj se srce, serija 18.30 Grimove bajke 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 U fokusu, info. program 21.30 Dnevnik 2 21.50 Predaj se srce, serija 22.45 Najd`el Marvin, dok. program

TV SLON

16.02 Vijesti 16.15 Sredinom sedmice, info-program 16.45 Pitajte, tra`imo odgovore, info-program 17.15 @ivot sa stilom, zabavni program 18.00 Crno i bijelo, info-program 18.15 Vremenska prognoza 18.30 Vje`bajmo zajedno 19.00 Muzi~ki Salto, muzi~ki program 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 KVIZ Extra 20.22 Vremeplov... 20.30 Ko zna, zna, zabavno obrazovni program 21.10 Op~injeni, talijanska serija 160/208 22.05 Extra DJ, muzi~ka emisija za mlade 23.00 Slon extra Info

TV BN

06.30 Jutarnji program 08.30 Serija 09.30 Pri~e o pjesmama 10.00 Novosti 10.05 Film 12.00 Novosti u podne 12.15 Svijet uspje{nih (r) 14.00 Novosti 14.05 Film (r) 16.00 Dnevnik 1 16.20 Anali, serija (r) 17.00 Serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring 19.00 Sport flash 19.30 Dnevnik 2 20.05 Srlo gori, a baba se ~e{lja, serija 21.00 Puls 22.30 Dnevnik 3 23.00 Anali, serija 23.50 Rastureni dom, film 01.20 Serija

ATV

DOK. DOK. SERIJA FILM SERIJA SERIJA

Lov na sabljarke
21.00 DISCOVERY

10.50 Lijeni grad 11.10 Bumba 11.30 Necenzurisano 11.45 Vijesti 12.00 Suze Bosfora, serija 13.00 Miljenica, serija 14.30 Vizita 15.25 Arena, sportski program 15.30 Kad li{}e pada, serija 16.30 Bonano, film 17.50 Vizita 18.00 Nepobjedive banzuke 18.20 Poslovni kurs 19.00 ATV vijesti 19.35 Arena, sportski program 20.00 Kad li{}e pada, serija 21.00 Kursad`ije 22.00 Vijesti 22.20 Sport centar 22.22 Bonano, film 23.35 Kursad`ije

Ratovi insekata
20.05 ANIMAL PLANET

08.30 Photo Finish 08.45 Atletika, S[ Daegu, Ju`na Koreja 10.00 Olimpijske igre, Together To London 10.15 Watts 11.00 Cirkus 12.00 Crashed ice 13.00 Tenis, US Open Men's Final 14.00 Olimpijske igre, Together To London 14.15 Atletika, S[ Daegu, Ju`na Koreja 15.45 Photo Finish 16.00 Crashed ice 17.00 Fudbal, UEFA L[, Classics Finals 1993-2000 18.00 Fudbal, UEFA L[, Classics Season 2006-2007 19.00 Watts 20.00 Fight Club 23.00 Poker 00.00 All sports 00.05 Ke~eri

EUROSPORT

07.15 Surf 07.30 Fudbal, Bundesliga 09.30 Ameri~ki fudbal, NCAA, Notre Dame - Navy 11.45 Cross-country skijanje, SK Davos, [vajcarska 12.30 All sports 13.00 Fudbal, Bundesliga, Mainz Bayern Munich

EUROSPORT 2

Kuglanje
21.00

14.00 Fudbal, Bundesliga, Dortmund Schalke 04 15.00 Snowboard 18.00 Fudbal, Bundesliga 18.30 Futsal, [panska liga, u`ivo 20.00 Obaranje ruku 20.30 Stoni fudbal 21.00 Kuglanje 22.00 Freestyle motocross 23.00 Borila~ki sportovi 00.30 Fudbal, Bundesliga 02.00 Snowboard

06.30 Pregled holandske lige 08.30 Pregled Championship 09.00 Uskijavanje 09.15 Vijesti 09.30 Premier League News 10.00 TWS 11.00 Euroleague 12.45 Copa del Rey 14.30 Premier League: Wigan - Liverpool 16.15 Premier League Magazin 16.45 Euroleague 18.15 Vijesti 18.45 Premier League News 19.00 Premier League: Fulham Manchester United 21.00 Premier League: Tottenham Chelsea, direktno 23.00 NBA Action 23.30 Euroleague 01.00 Premier League News 01.15 Euroelague 02.45 Copa del Rey: Barcelona Hospitalet 04.30 Uskijavanje

SPORT KLUB

08.30 Copa del Rey: Atletico Madrid - Albacete 10.15 Telemarketing 11.00 Premier League: Manchester City Stoke 12.45 Copa del Rey: Rayo Vallecano Racing Santander 14.30 Euroleague: Zalgiris - Zagreb 16.15 Copa del Rey: Villarreal Mirandes 18.00 Premier League: Wigan - Liverpool 20.00 Euroleague: Cantu Fenerbahce, direktno 22.00 Euroleague: Bilbao - Caja Laboral 23.30 Copa del Rey: Valencia - Cadiz 01.15 Premier League: Tottenham Chelsea 03.00 Euroleague: Nancy Olympiacos 04.45 Copa del Rey: Barcelona Hospitalet 06.30 Euroleague: Partizan Armani

SPORT KLUB +

09.00 Fudbal Nemacki Kup: Hertha BSC Berlin - 1. FC Kaiserslautern 11.00 Fudbal Francuska liga: Saint Etienne PSG 13.00 Fudbal Italijanska liga: Udinese Juventus 15.00 Vijesti Omni Sport

ARENA SPORT 1

Ubistva u Midsommeru
15.20 UNIVERSAL

Stigmata
22.00 TV1000

Ko{arka
22.00

Seks i grad
20.55 FOX LIFE

16.00 Arsenal TV 17.30 Liverpool TV 20.15 Rukomet Seha liga: Metaloplastika Borac, prenos 22.00 Ko{arka ABA: Cedevita Partizan 00.00 Poker WPT Series 7 02.00 Ameri~ki Fudbal NCAA: Arizona State Boise State

Bjekstvo iz zatvora

18.20 FOX CRIME

UNIVERSAL

06.20 McLeudove k}eri, serija 07.20 Ubistva u Midsommeru, serija 09.20 Za ljubav treba rizikovati, film11.20 Zasljepljuju}e veze, serija 13.20 Bo`i}ne prepravke, serija 15.20 Ubistva u Midsommeru, serija 17.20 Roditelji i djeca, serija 19.40 Bo`i}ni an|eo, serija 21.40 ^arobnjak, serija 00.10 Divlji u srcu, serija 02.30 Uzbu|enje ubistva, film 04.20 McLeudove k}eri, serija 05.10 Doma}ice iz okruga Orand`, serija

TV1000

04.00 Stigmata, igrani film 06.00 Robokap 2, igrani film 08.00 ^aura: Povratak, igrani film 10.00 Prva liga, igrani film 12.00 Ejs Ventura, {a{avi detektiv, igrani film 14.00 Prva liga II, igrani film 16.00 Zami{ljeni zlo~ini, igrani film 18.00 Ejs Ventura, zov prirode, igrani film 20.00 Robokap 3., igrani film 22.00 Stigmata, igrani film 00.00 Djevojka i de~ko, igrani film 02.00 Krem brule, igrani film

FOX LIFE

12.47 Svi gradona~elnikovi ljudi, serija 13.20 Ulica sje}anja, serija 14.12 O~ajne doma}ice, serija 15.00 Ludnica u Klivlendu, serija 15.55 Serija 16.25, serija 16.47 Privatna praksa, serija 17.42 Kako sam upoznao va{u majku, serija 18.10 Ru`na Beti, serija 19.05 Ludnica u Klivlendu, serija 20.00 O~ajne doma}ice, serija 20.55 Seks i grad, serija 21.25 Seks i grad, serija 22.05, serija 22.55 Kako sam upoznao va{u majku, serija 23.25 Ulica sje}anja, serija 00.25, serija 01.15 Seks i grad, serija 01.45 Seks i grad, serija 02.10 Reality show

FOX CRIME

10.10 Red i zakon, serija 10.55 Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere, serija 11.40 Bouns, serija 12.30 Pari{ki forenzi~ari, serija 13.20 Za{titnica svjedoka, serija 14.10 Alias, serija 15.00 Brojevi, serija 15.50 Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere, serija 16.40 Red i zakon, serija 17.30 Bouns, serija 18.20 Bjekstvo iz zatvora, serija 19.10 Ovo nije moj `ivot, serija 20.00 Brojevi, serija 20.50 Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere, serija 21.40 Bouns, serija 22.30 Brojevi, serija 23.20 Put osvete, serija 00.10 Za{titnica svjedoka, serija

HBO

07.25 Green Hornet, film 09.20 Kako presko~iti Bo`i}, film 10.55 Hollywood: Na snimanju VIII, ep. 52, serija 11.25 Nevino osu|en, film 12.50 Europske filmske nagrade 2011., film 14.25 Gorko/slatko, film 16.10 Ponovno ti, film 17.55 Obdaren III, ep. 10, serija 18.30 Princeza, film 20.05 Komi~ari, film 22.30 Spa{avanje pelikana 895, film 23.10 Carstvo poroka, ep. 9, serija 00.00 Carstvo poroka, ep. 10, serija 00.55 Carstvo poroka, ep. 11, serija 01.55 Carstvo poroka, ep. 12, serija 03.00 Da:bar, film 04.35 Jonah Hex, film

HBO COMEDY

10.00 Tre}i kamen~i} od sunca, serija 10.50 Bolje s tobom, serija 11.15 Ludi provod u Rimu, film 12.45 Ogledalo ima dva lica, film 14.50 Miranda, serija 15.25 Tre}i kamen~i} od sunca, serija 16.15 Ludi provod u Rimu, film 17.50 Rover Dangerfield, film 19.05 Miranda, serija 19.35 Bolje s tobom, serija 20.00 Kako ne `ivjeti svoj `ivot III, serija 20.30 Julie i Julia, film 22.30 Apartman za dvoje, film 00.05 Kako ne `ivjeti svoj `ivot II, serija (rep. 5. ep.) 02.10 Rocknroll brod, film 04.20 Phillip Morris, volim te, film

33

20.05 BHT

SERIJA

Petak
Izgubljena ~ast
Fatmagul shvata da je pogrije{ila misle}i da Mustafa ne mo`e biti zloban i zlonamjeran. On dolazi u restoran i dovodi je u neugodan polo`aj. Merjem javlja Fatmagul da moraju preno}iti u Izmiru. Ja{aranovi su u panici zbog toga {to se nalaze na rubu bankrota. Napetost me|u njima je sve ve}a i oni po~inju da se sva|aju. Vurala prebacuju u zatvorsku ambulantu. Fatmagul ne govori Kerimu da ju je Mustafa posjetio.

Sjaj Pariza
17.00 BHT

Lorene nalazi staru sliku Marca Guerina. Po~inje sumnjati da je njena majka imala vezu s njim, a Tara joj obe}ava da }e sve provjeriti. Philippe je bijesan kad ~uje da Marc nije odletio u Rio, ali uvjerava Alfreda da }e sprije~iti Lorene da razgovara s njim. Catherine smatra da Valerie treba pa`nju i govori to pred Antoinom. Marc priznaje Lorene da je on njezin otac.

Sve }e biti dobro
16.00 FTV

84. Uznevjereni Mihael ka`e [mitu da `eli {to prije na testiranje DNA kako bi isklju~io mogu}nost da mu je on otac. Macanovi} se otrese na Nevenku jer je o~ekivao da }e potpuno izlije~iti njegovu k}er, `eli jednog dana nasljednika. Nevenka je jo{ u {oku od vijesti o raku. Jo`a razmi{lja o svim ljudima kojima je nanio zlo, Katarina jedva ~eka da krajem sedmice do|e ku}i. Kristina prizna Slavenu da joj je nedostajao. Macanovi} poku{ava razgovarati s Andrijanom, no ona ga cijelo vrijeme odbija od sebe. Vlado mora natrag u Karlovac, Zoran ne `eli opet izgubiti sestru sad kad ju je iznenada na{ao. Karmen neuspje{no poku{ava razgovarati s Nevenkom, [mit joj ka`e kako }e se Mihael sutra podvrgnuti analizi DNA...

Tajna Starog Mosta
17.25 FTV

34

44. Sebastian otkriva stara ljubavna pisma izme|u njegovog oca i Francisce. Kona~no izlazi na povr{inu razlog za toliku mr`nju. Mariana obavje{tava Juana da se Soledad udaje i koliko pati otkako njega nema. Nagovara ga da joj ka`e istinu. U me|uvremenu, Hipolito povjerava svom ocu da pravi pikantne slike. On ga bezuvjetno podr`ava.

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade (r) 09.10 Be Ha Teens 09.15 Kineski moreplovac, animirana serija 09.40 Frenderi u zemljama Evrope, animirana serija 09.50 Vesela farma, animirani film 10.00 BHT vijesti BHT arhiv … 10.15 Bio jednom jedan Dnevnik 10.30 Crni vrh, dokumentarni program 11.00 Muzeji i galerije: Ismet Mujezinovi} 11.30 Sjaj Pariza, igrana serija (r) 12.00 BHT vijesti 12.15 Tre}a strana, informativni program (r) 13.15 Retrovizor, muzi~ki program 13.45 Putevi zdravlja, magazin (r) 14.15 BHT vijesti 14.30 Odli~an, 5+, edukativna serija Program za djecu i mlade 14.35 Kineski moreplovac, animirana serija 15.00 Kako da ne, {kola engleskog jezika 15.25 No} amatera, animirani film 15.30 Izgubljena ~ast, igrana serija (r) 16.30 Hronika regija: Krajina 17.00 Sjaj Pariza 17.30 BH gastro kutak, kulinarski show 18.00 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Be Ha Teens, program za mlade 19.00 Dnevnik 1 19.35 Business News 19.40 Retrovizor, muzi~ki program 20.05 Izgubljena ~ast 21.00 Dimenzija vi{e, program iz kulture 22.00 Dnevnik 2 22.30 Ahil i kornja~a, japanski igrani film 00.30 Na{a stvar, film 02.10 Sve u svemu, dnevni magazin (r)

BHT 1

06.10 Gospo|a Barbara, igrana serija /12/ 07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Da sam oblak, igrana serija Dje~iji program 10.00 Spretno-sretno, TV igra 10.25 Gladijatorska akademija 10.50 Pop Pixie, crtani film 11.00 Sve }e biti dobro, serija 12.00 Dnevnik 1 12.15 Larin izbor, serija 13.10 Pod sretnom zvijezdom, serija

FTV

06.01 06.30 07.00 07.05 09.00 09.10

RTRS

10.10 10.40 11.00 11.10 11.20

11.30 12.00

Muzi~ki program Info kanal Vijesti Jutarnji program Vijesti Larin izbor, serija (r) Mala TV U no}noj ba{ti, crtana serija Piplinzi, crtana serija Tomica i prijatelji, crtana serija Zagonetka ^ika Blagoje u svijetu igra~aka, program za djecu (r) Dilajla i d`ulijus, crtana serija Dnevnik 1

FILM
FILM FILM FILM

Zapravo ljubav
20.05 HRT1

Love actually, 2003. KOMEDIJA/DRAMA Re`ija: Richard Curtis Uloge: Hugh Grant, Colin Firth, Liam Neeson, Emma Thompson, Bill Nighy, Keira Knightley, Alan Rickman

Ahil i kornja~a
22.30 BHT

Achilles And The Tortoise, 2008. KOMEDIJA Re`ija: Takeshi Kitano Uloge: Takeshi Kitano, Kanako Higuchi, Kumiko Asô, Aya Enjôji

Bumerang
15.10

Ono kao ljubav
20.10

Sin jedinac bogatog kolekcionara zaljubljen je u slikanje. Nakon {to ga pohvali o~ev prijatelj, poznati umjetnik, maleni dje~ak po~ne sanjariti o tome kako }e jednoga dana i sam postati slikar. Me|utim, nakon tragedije, Machisua ostaje bez roditelja. Ipak se uspijeva upisati u umjetni~ku {kolu. Poku{at }e svojom umjetno{}u pomjeriti granice nadahnu}a. Mo`e li Ahil susti}i kornja~u?

14.00 Odgovorite ljudima 15.00 Vijesti 15.10 Bumerang, serija 16.00 Sve }e biti dobro, serija 17.00 Federacija danas 17.25 Tajna Starog mosta, serija 19.30 Dnevnik 2 20.10 TV Bingo show, direktno izvla~enje 21.10 Da sam oblak, serija 22.10 Lud, zbunjen, normalan, humoristi~ka serija 23.20 Dnevnik 3 23.50 Sladak `ivot, film 01.35 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija . 02.25 Dnevnik 3 02.55 Pregled programa za subotu

12.20 Pe~at, politi~ki magazin (r) 13.10 Odgovor.no1 (r) 14.00 Mjesto zlo~ina 9, serija (r) 15.00 Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika 15.10 U fokusu 16.00 Reporta`a 16.23 Izvje{taj sa Banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.00 Ljubav u hladnom podneblju, serija 18.00 Banjalu~ka panorama 18.40 Koncert Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.04 Sport 20.10 Ono kao ljubav, serija 21.10 Intervju 22.00 Najotka~enije reklame na svijetu 22.30 Dnevnik 3 Sport Finansijske novosti 22.45 Sjednica Narodne skup{tine Republike Srpske, pregled 23.00 Rio klub, zabavni program 00.10 Klijenti iz L.A., film 01.40 Ono kao ljubav, serija (r)

Izbrisana sje}anja
22.10 OBN

Chrysalis, 2007. DRAMA Re`ija: Julien Leclercq Uloge: Albert Dupontel, Ryan Phillippe, Sarah Polley

Simon se nakon nekoliko minuta provedenih na onom svije tu bu di u bol ni ci, no iz sje}anja su mu izbrisane dvije godine `ivota. Ubrzo shva}a da je o`enjen za Annu te da je otrovan i vrlo vjerovatno odgovoran za smrt brata. Nedugo zatim podvrgnut je pretragama da bi se ponovno probudio u istoj bolnici dvije godine ranije. Simon je uvjeren da mo`e putovati kroz vrijeme {to nastoji iskoristiti kako bi istra`io bratovu smrt...

Mla|e je sla|e
22.20 HRT1

Prime, 2005. ROMANTI^NA KOMEDIJA Re`ija: Ben Younger Uloge: Meryl Streep, Uma Thurman, Bryan Greenberg

Rafi Gardet je lijepa, bogata i uspje{na umjetni~ka fotografkinja, `ivi u luksuznom stanu na Manhattanu i dolazi na redovite seanse kod dr. L. Metzger. Rafi se razvela i dr. Metzger je puna razumijevanja i velika je podr{ka svojoj pacijentici. Kad joj Rafi ispri~a da je upoznala privla~nog mladi}a, ali je problem {to je mla|i od nje, Lisa je uvjerava da razlika u godinama, niti ikakva druga, ne mogu stajati na putu `ivotnoj sre}i. Me|utim, Lisa }e otkriti da se radi o njezinom sinu Daveu...

23. decembar 2011.
SERIJA

20.05 TV1/MRE@A

SERIJA

Predaj se, srce

Bumerang
15.10 FTV

87. Harputlu je u bolnici i njegovo se stanje pobolj{ava. Salih je spreman na sve kako bi prona{ao svog sina. Siguran je da je zato~en kod Davuta. Salih kuje planove koji }e ga, sasvim slu~ajno, dovesti do susreta sa Ezrom. Rat izme|u dva klana iz Mardina }e u potpunosti utjecati na Salihov `ivot.

23. Mr{i} pri~a Poklepovi}u kako je i{ao na masa`u i zapravo zavr{io u javnoj ku}i i tamo vidio jednog ministra. Svakako o tome `eli napraviti prilog, a te{ki zadatak dobije Emil koga najvi{e brine kako }e se incognito pojaviti na tom mjestu. Skandalozni prilog koji je nakon mnogo peripetija uspio snimiti propadne jer je prisutan bio krivi ministar…

Novi britanski premijer, ne`enja David zaljubi se u asistenticu Natalie. Premijerova starija sestra Karen svjesna je da njezin mu` Harry ima vezu s mladom i zavodljivom Miom. Karenin prijatelj Daniel ostao je udovac, a njegov sin Sam `eli znati sve o ljubavi jer mu se svi|a djevoj~ica iz {kole. Pisac Jamie napusti djevojku kad je uhvati da ga vara te otputuje u Francusku kako bi pisao u miru, ali se zaljubi...
FILM

La dolce vita
23.50 FTV

La dolce vita,1960. KOMEDIJA Re`ija: Federico Fellini Uloge: Marcello Mastroianni, Anita Ekberg, Anouk Aimee

Mar~elo je novinar koji pi{e o socijalnim temama, pokrivaju}i doga|aje i li~nosti dobro poznate u krugovima oko Via Veneto. Njegova profesija ga tjera da `ivi `ivot sli~an kao i oni o kojima pi{e. Jednog dana, kad shvati koliko nizak mo`e biti `ivot u tim krugovima i kako je njegov prijatelj navodno sretan sa svojom porodicom, on po~inje da razmi{lja da li da se skrasi i o`eni svojom dugogodi{njom djevojkom. Ali, malo kasnije, on otkriva da nije sve onako kako izgleda...
FILM

06.05 Stari pas Sultan, crtani film (r) 06.30 Hrabri mali kroja~, crtani film (r) 07.00 Najava programa 07.05 Mali brat i sestra, crtani film 07.35 Zlatna guska, crtani film 08.00 Music box 08.05 Ukradeni `ivoti, serija (r) 09.00 Music box 09.05 Zakon ljubavi, serija (r) 10.00 Music box 10.05 Junska no}, serija 11.00 Music box 11.05 Superstars, dok. program (r) 12.00 Music box

TV1

06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Top Shop 08.50 Na velikom odmoru, program za djecu 09.00 Bumba, crtani film 09.13 Timmy, crtani film 09.23 Fifi, crtani film 09.35 Garfield, crtani film 09.45 Dragon ball Z, crtani film. 10.15 Lijeni grad, crtani film 10.40 Bakugan, crtani film 11.08 Winx, crtani film 11.30 Tractor Tom, crtani film 11.40 Bestseller 11.45 Vijesti 11.59 Biometeorolo{ka prognoza

HAYAT

06.00 Sestre, serija (r) 07.10 ^arolija, dje~ja muzi~ka emisija 07.35 Udri mu{ki, jutarnji program 10.00 Vitezovi i z blata, reality emisija (r) 10.40 Kupi.ba, emisija 11.00 Ljubav i mr`nja, serija 12.00 Info top, info - program 12.20 Porodi~ni obra~un,kviz 13.00 Brze pare, kviz 14.00 Info top, info - program 14.10 City, zabavna emisija

PINK

06.55 Ma|ioni~ar, crtani film 07.10 Atomska Betty, crtani film 07.35 Mixmaster, crtani film 08.00 Johnny Test, crtani film 08.25 Oggy i `ohari, crtani film 08.50 Ukleta Marijana, serija 10.20 Odred za ~isto}u 10.50 Bilo jednom u Turskoj, serija 11.50 Crime Time, crtani film 11.55 OBN Info 12.15 Skrivena kamera, humoristi~ni program 12.50 Na{a mala klinika,

OBN

CSI: Las Vegas
21.05

Vijesti u 7
19.00

Brze pare
12.20

Na{a mala klinika
12.50

Pre`ivjeti Bo`i}
23.30 PINK

Surviving Christmas, 2004. ROMANTI^NA KOMEDIJA Re`ija: Mike Mitchell Uloge: Ben Affleck, Christina Applegate, James Gandolfini

Pribli`ava se jo{ jedan Bo`i} i usamljeni Drew ne `eli ga ponovno provesti sam. Odlu~i se prisjetiti bo`i}nog slavlja u krugu obitelji, ali u ku}i u kojoj je stanovao kao dje~ak ne prona|e roditelje, ve} obitelj Valcos. Po{to ne `eli odustati od tradicionalne proslave, Drew odlu~i za Bo`i} unajmiti obitelj Valcos. Ba{ kad se Valcosi po~nu pitati je li obe}ani novac vrijedan toga da im iritantni gost blagdane pretvori u no}nu moru, ku}i sti`e njihova k}i Alicia, koja nema namjeru posvojiti novog brata...
FILM

Moja djevojka
15.00 NOVA

My Girl, 1991. DRAMA Re`ija: Howard Zieff Uloge: Macaulay Culkin, Anna Chlumsky, Dan Aykroyd

Vada Sultenfuss nikada nije upoznala majku koja je preminula pri porodu. Njen otac Harry privatni je pogrebnik. Mala Vada puno razmi{lja o smrti, i pati od hipohondrije, a njezin prijatelj Thomas od brojnih alergija. Kada Vadin otac zaposli privla~nu Shelly, Vada reagira ljubomorno, strahuju}i da }e dobiti ma}ehu. No, tragi~an }e doga|aj zauvijek promijeniti Vadin `ivot...

12.05 Predaj se srce, serija 86. ep. (r) 13.00 Music box 13.05 Ja biram goste, dijalo{ka emisija (r) 14.00 Music box 14.05 Ukradeni `ivoti, serija 127. ep. 15.00 Music box 15.05 Zakon ljubavi, serija 16.00 Junska no} serija (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Predaj se srce, serija (r) 18.15 Music box 18.20 Reporta`a TV1: George Jure Chuvalo u BiH 19.30 Dnevnik TV1 20.05 Predaj se srce, serija 21.05 CSI: Las Vegas, serija 22.00 Dnevnik u 22 22.40 Uvrnuti praznici, film 00.15 Pono}ne vijesti 00.30 Ponovo opsjednuta, film (r) 01.58 No}ni program

12.00 13.00 14.00 14.20 14.25 15.10 15.20 16.10 17.50 17.54 17.55

18.30

19.00 19.25 19.28 19.30 19.37 20.00 20.05 21.05 23.30 23.35 01.45

Suze Bosfora, serija Miljenica, 139. ep. Muzi~ki program Bioclinica Top Shop Vitafon Kad li{}e pada Bonano, 4. dio Biometeorolo{ka prognoza Sport centar Nepobjedive banzuke, TV show Nepobjedive banzuke, specijal Vijesti u 7 Vremenska prognoza Sport Stanje na putevima Horizonti Kolo sre}e Kad li{}e pada, serija, 161. ep. Zvijezda mo`e{ biti ti, show u`ivo Sport centar Otvori o~i, igrani film Astro Num Caffe, u`ivo Reprizni program Hayat TV-a

15.00 Sestre, serija 15.45 Kupi.ba 15.50 Info top, inf - program 16.00 Mala nevjesta, serija 18.00 Tajna ljubav, serija 19.00 City, zabavna emisija 19.30 Info top, centralne vijesti 19.57 Vremenska prognoza 19.58 Za zdrav i lijep osmijeh 20.00 Naslije|e jedne dame, serija 20.30 Vitezovi iz blata, reality emisija 21.00 Za{to NATO u BiH, emisija 21.30 Grand show, muzi~ki program 22.30 Paparazzo lov na poznate, zabavna emisija 23.30 Pre`ivjeti Bo`i}, film

13.45 14.35 16.15 17.05 17.45 18.45 18.50 19.05 19.20 20.00 21.05 22.05 22.10 23.55

00.55 01.00 01.05 01.10 02.55 03.00 03.05 04.55 05.00 05.05

serija Ljubav-vjera-nada (12), turska serija Prva ljubav, film Ukleta Marijana, serija Odred za ~isto}u Bilo jednom u Turskoj, serija Crime Time, crtani film OBN Info OBN Sport Poslovni svijet Ljubav-vjera-nada, serija Red Carpet, showbiz magazin Vox populi Izbrisana sje}anja, film Red Carpet, showbiz magazine OBN Info OBN Sport Vox populi Izbrisana sje}anja, film OBN Info OBN Sport UEFA Euro liga, sportski program OBN Info OBN Sport ^uvari planeta, dok. program

35

Petak
TV SA
07.00 Sarajevsko jutro, u`ivo 10.00 Program za djecu (r) 11.00 Vijesti 11.05 Non-stop, 23/25 (r) 11.35 Podmladi moje tijelo, 8/8 (r) 13.00 Vijesti 13.10 Doma}i dokumentarni program (r) 14.15 Legenda o Bruce Lee-ju, 4/50 (r) 15.05 Pusti muziku (r) 16.00 Vijesti 16.05 Simfonija svijeta prirode 17.00 Dobre vibracije, u`ivo 18.15 Tarih 18.30 Dnevnik 19.00 Program za djecu 20.00 Mu}ke, humoristi~ki program 20.50 Vijesti TVSA 21.00 Rebus, u`ivo 22.30 @ena mu{ketir, 1/2 00.00 Gorki slatki{, film

TV TK

06.05 Iz dana u dan... 09.05 Zakon ljubavi, serija (r) 10.05 Junska no}, serija 10.55 Ukradeni `ivoti, serija (r) 11.55 Iz dana u dan... 12.00 Vijesti 15.00 Zakon ljubavi, serija 16.00 Dnevnik 1 17.15 Predaj se srce, serija (r) 18.15 Sport Klub, magazin 19.00 Dnevnik 2 20.05 Predaj se srce, serija 22.30 Vijesti 22.40 Uvrnuti praznici, film 00.00 CSI: Las Vegas, serija 01.00 Junska no}, serija (r) 02.00 Dnevnik 2, repriza 02.30 Ukradeni `ivoti, serija 04.00 Apa~ osvetnik, film

MRE@A

07.05 Mali brat i sestra, crtani film 07.35 Zlatna guska, crtani film 08.05 Ukradeni `ivoti, serija 126. ep. (r) 09.05 Zakon ljubavi, serija, 134. ep. (r) 10.05 Junska no}, serija ep. 16/124 14.05 Ukradeni `ivoti, serija 127. ep. 15.05 Zakon ljubavi, serija 135. ep. 16.00 Junska no}, serija ep. 16/124 (r) 17.15 Predaj se srce, serija 86. ep. (r) 20.05 Predaj se srce, serija 87. ep. 21.05 CSI: Las Vegas, serija, 16. ep. 22.40 Uvrnuti praznici, film

TV MOSTAR

07.35 Zlatna guska, crtani film 08.05 Ukradeni `ivoti, igrana serija, 126. ep. (r) 09.05 Zakon ljubavi, igrana serija, 134. ep. (r) 10.05 Junska no}, serija, ep. 16/124 12.00 Music box 14.05 Ukradeni `ivoti, serija 127. ep. 15.00 Music box 15.05 Zakon ljubavi, serija 135. ep. 16.00 Junska no}, serija ep. 16/124 (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Predaj se srce, serija (r) 18.15 Grad RTM-a 19.30 Dnevnik TV1 20.05 Predaj se srce, serija 21.05 CSI: Las Vegas, serija 22.00 Dnevnik u 22 22.40 Uvrnuti praznici, igrani film

TV ZENICA

10.30 VOA (r) 11.00 Pr. djecu 11.30 Frejzer (r) 12.00 Iz dana u dan 12.05 Igrana serija (r) 13.00 Vijesti 13.05 Dokumentarni pr. 14.00 Iz dana u dan... 15.00 Vijesti 15.10 Sponzoru{e, serija (r) 16.00 Iz dana u dan 16.05 Oni dolaze (r) 16.35 Putopis: Paso{ za Ju`nu Ameriju (r) 17.00 Dok. pr. 17.30 Dje~iji pr. 17.50 Ze sport plus 18.00 Najava Zenice danas 18.01 Frejzer 19.00 Zenica danas 19.30 Muz. pr. 20.00 Mini sreija 21.10 Sfera, kult.mag. 21.40 Snimak rukometne utakmice 23.00 Zenica danas (r) 23.30 Glas Amerike

TV KAKANJ

09.10 Vjerski program 09.20 Program TV Sahar 10.00 TV liberty 10.30 Autoshop mag. 11.00 Melissa 12.00 Vijesti TV Sahar 12.30 Frej`er 13.30 Reporta`e sa zemlje mira 14.00 Moj grad 14.30 M(r) Bean 15.00 Melissa, mini serija 16.00 Tajne medicine 17.00 Flash vijesti 17.05 Amor latino 18.00 Svijet uspje{nih 18.30 Crne knjige 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Hutba 21.00 Put istine 22.00 Amor latino 23.00 Glas Amerike 23.30 Vijesti TV Sahar

36

07.10 Dobro jutro, Hrvatska 07.35 Vijesti 07.40 Dobro jutro, Hrvatska 08.35 Vijesti 08.40 Dobro jutro, Hrvatska 09.00 Ludi od ljubavi 1, serija 09.53 Vijesti iz kulture (r) 10.00 Vijesti 10.10 Na vodenome putu 5, dok. serija 11.00 Kod Ane 11.10 Sve }e biti dobro, serija 12.00 Dnevnik 12.17 TV kalendar (r) 12.32 Kad zavolim, vrijeme stane,serija 13.20 Dr. Oz, talk show 14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.14 Vrijeme sutra 14.15 Drugo mi{ljenje 14.43 Branitelji domovine, info - edukativni spot 14.45 Pod gri{kim majem, emisija pu~ke i predajne kulture 15.15 Ponos Ratkajevih, serija 16.05 Alisa, slu{aj svoje, srce, serija 16.50 Hrvatska u`ivo 17.00 Vijesti 17.10 Hrvatska u`ivo 17.35 Globalno sijelo 18.05 Putem europskih fondova 18.20 Iza ekrana 18.50 Odmori se, zaslu`io si, serija 19.30 Dnevnik 19.56 Snow Queen Trophy vinjete 20.05 Zapravo ljubav, film 22.20 Mla|e je sla|e, film 00.10 Dnevnik 3 00.35 Vijesti iz kulture 00.40 Peti dan, talk show 01.35 Filmski maraton: Hamlet, film 03.45 Filmski maraton; Tunika, film

HRT 1

06.20 Kad zavolim, vrijeme stane, serija (r) 07.05 Pipi Duga ^arapa, crtana serija (r) 07.30 Gladijatorska akademija, crtana serija (r) 07.55 Mala TV 08.25 Connor na tajnom zadatku 3, serija za djecu (r) 08.50 [kolski sat 09.35 Crno proro~anstvo, serija za mlade 10.00 Alisa, slu{aj svoje rce, serija (r) 10.45 Bo`i}na pri~a, film 12.05 Reprizni program 12.45 Dubrova~ki prorok - Ru|er Josip Bo{kovi}, dok. film (r) 13.45 Drugi format (r) 14.30 H2O Uz malo vode! 3, serija za mlade 14.55 Edgemont 5, erija za mlade 15.20 [kolski sat: Bo`i} (r) 15.50 Puni krug (r) 16.05 Rupert, crtana serija 16.20 Mala TV (r) 16.50 Hej, Kitty, crtana serija 17.05 Doctor Who 1, serija 18.00 Regionalni dnevnik 18.20 @upanijska panorama 18.35 Briljanteen 19.15 Crtani film 19.30 Glazba, glazba... Bo`i} 20.00 Parni valjak u Areni, snimka koncerta 21.50 Prljavi seksi novac 2, serija 22.40 Umorstva u Midsomeru 13, serija 00.20 Na rubu znanosti 01.05 Vrijeme je za jazz: No} velikih orkestara 02.05 Retrovizor: Hitna slu`ba 15, serija 02.50 Retrovizor: Trava zelena 3, serija (r)

HRT 2

06.55 Dje~jih deset bo`jih zapovijedi, crtana serija 07.25 Bumba, crtana serija 07.40 Ptica trka~ica, crtana serija 08.05 TV izlog 08.30 Nate Berkus Show, serija 09.15 Kad li{}e pada, serija (r) 10.10 Ljubav i kazna, serija (r) 11.10 Inspektor Rex, serija (r) 12.10 IN magazin (r) 13.00 Larin izbor, serija (r) 14.00 Inspektor Rex, serija 15.00 Moja djevojka, igrani film 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Kad li{}e pada, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Ljubav i kazna, serija 22.00 Utjeriva~ pravde, igrani film 23.50 Anakonda 3, igrani film 01.30 Gradska faca, igrani film 03.20 Ubojstvo u Greenwichu, igrani film

NOVA

AL JAZEERA B.
07.00 Kontekst, talk-show (r) 07.30 48 Grenland, dok. program (r) 08.00 Druga strana Srbije, dok. program (r) 08.30 Kontekst, talk-show (r) 09.00 AJE program 16.30 Hladni mir Bez i~ije pomo}i, 1. dio (r) 17.00 Sljede}a muzi~ka stanica — Tunis, 2. dio (r) 17.30 Kontekst, talk-show (r) 18.00 Vijesti 19.05 Usudi se i probaj Kingston, dok. program 19.30 Poznavali smo Bin Ladena, 4. dio 20.00 Vijesti 21.00 Vijesti 21.30 Recite Aljazeeri, interview 22.00 Vijesti 23.05 Recite Aljazeeri, interview (r) 23.30 Usudi se i probaj - Kingston, dok.program (r) 00.00 AJE Vijesti 01.00 Recite Aljazeeri, interview (r)

11.05 11.30 12.00 12.14 12.15 12.25 12.30 13.00

RTS

14.00 14.30 15.15 16.00 17.00 17.20 17.45 18.24 18.25 19.00 19.30 20.05 21.05 21.20 22.15 23.00 23.25

00.04

Slagalica, kviz (r) Srbija na vezi (r) Dnevnik For{pan Sport plus Vrijeme Novo groblje u Beogradu, 2/2 (r) Trend setter, muzi~ki program (r) Svijet z dravlja @ivot i standardi (r) Ovo je Srbija Bela la|a, 74/80 (r) Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre, info Beogradska hronika Najava dnevnika 2 Oko, info Srbija na vezi Dnevnik Bela la|a, 75/80 (r) 7 rts dana Bilo je to 1990, 1/2 Trend setter Dosje o... 5/5 Bgo Du{an Skovran, muzi~ki program Evronet (r)

12.00 12.05 12.35 13.00 13.05 14.00 14.05 15.00 15.10 15.20 15.30 15.45 16.15 16.45 17.00 17.30 18.00 18.05 18.55 19.20 19.30 20.00 20.30 21.00 21.45 22.00 22.30 22.55 23.00 23.30 00.00

RTCG

Vijesti U centar (r) Mzika Vijesti Likovna umjetnost Cg Vijesti Replika (r) Aktuelno Fle{ sport (r) Kalendar Dnevnik 1 Ekolo{ka radionica Muzika Lajmet Podgori~ka hronika Sat TV Vijesti CG u`ivo Program za djecu Kalendar Dnevnik 2 Sat TV Zapis Koncert Kratke forme Sat TV U centar Kalendar Dnevnik 3 Sat TV Crna Gora, u`ivo

DISCOVERY

09.05 Vrhunsko graditeljstvo 10.00 Kako to rade? 10.30 U djeli}u sekunde 10.55 Pre`ivljavanje 11.50 Auta po mjeri 2008. 12.45 Peta brzina, 2. ep. 13.40 Ameri~ki ~operi 14.35 Prljavi poslovi 15.30 Opasan lov 16.25 Razotkrivanje mitova 17.20 Vrhunsko graditeljstvo 18.15 Pre`ivljavanje 19.10 Kako se pravi? 19.40 Kako to rade? 20.05 Razotkrivanje mitova 21.00 Fredi Flintof: Sam protiv svih 21.55 Superljudi Stena Lija 22.50 Usporen snimak 23.45 Razotkrivanje Mitova

N. GEOGRAPHIC

06.00 [apta~ psima 07.00 Ulovljeni 08.00 Kraljica hijena 09.00 Pecanje ~udovi{ta 10.00 @ivot sa velikim ma~kama 11.00 Megastrukture 12.00 Zanzibar 13.00 Kraljica hijena 14.00 Megastrukture 15.00 Pecanje ~udovi{ta 16.00 Superriba 17.00 Policajci sa Aljaske 18.00 [apta~ psima 19.00 Divlja Rusija: Sibir 20.00 [apta~ psima, 2. ep. 22.00 Policajci sa Aljaske: Narkoracija 23.00 [apta~ psima, 2 ep.

VIASAT HISTORY

08.00 Umjetnost Rusije 09.00 Putovanja i otkri}a 10.00 Gerouov zakon 11.00 Projekat Mendela 12.00 Izgubljeni drevni gradovi 13.00 1066 14.00 Uskr{nje ostrvo: Povratak u pro{lost 15.00 Impresionisti 16.00 Kako je umjetnost stvorila svijet 17.00 Viktorijanska farma 18.00 Gerouov zakon 19.00 Zavo|enje u gradu: Kako je nastao {oping 20.00 Praistorijski astronomi 21.00 Kolonija 22.00 Pri~a o D`onu Vuu 23.00 Impresionisti 00.00 Kako je umjetnost stvorila svijet 01.00 Viktorijanska farma

ANIMAL PLANET

10.00 Policija za `ivotinje 10.55 Veterinar sa pla`e Bondi 11.20 Spa{avanje divljih `ivotinja 11.50 Veterinari novog kova sa Stivom Irvinom 12.45 Policija za `ivotinje 13.40 Ratovi insekata 14.30 @ivot majmuna 15.00 Dik i Dom u svijetu `ivotinja 15.30 @ivotinje i mi 16.00 Upoznajte divljinu 16.25 Sve o psima 17.20 Nevaljali ljubimci 18.15 Veterinar sa pla`e Bondi 18.40 Psi, jedna rasa, jedna pri~a 19.10 Sve o psima 20.05 Ratovi insekata 21.00 Borba za kitove 21.55 Divlje i bez cenzure 22.50 Ljudo`deri

23. decembar 2011.
TV VOGO[]A
08.00 Hronika sedmice TV Jablanica (r) 08.30 Sa sevdahom u srcu 09.00 Program za djecu i mlade 10.00 I.R.I.B. (r) 10.30 VOA (r) 11.00 Info blok 12.00 Hronika sedmice (r) 12.30 Bonus, talkshow (r) 13.30 Program za djecu i mlade 14.30 Telenovela (r) 15.30 Majstori kuhinje 16.00 Otvoreni pr., u`ivo 17.50 Crtani film 18.00 Vogo{}anska hr. 18.30 SMS music 19.30 I.R.I.B. 20.00 Autovizija 20.30 Putopisi, dok. pr.21.00 Telenovela 22.00 Vogo{}anska hr. (r) 22.30 Info IC Kakanj 23.00 Glas Amerike

TV USK

08.00 TV jutro 09.30 Grimove bajke 10.00 Vijesti 10.05 Junska no} (r) 11.10 Dance, dance, serija 12.00 Vijesti 12.15 Sarajevdisanje 12.45 Skica za portret 1.05 U fokusu (r) 14.30 Vijesti 14.45 Gradovi svijeta 15.10 Turisti~ka razglednica 15.30 Istina (r) 16.00 Junska no} (r) 17.15 Predaj se srce, serija (r) 18.10 O nama 18.30 Grimove bajke 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.10 Najvoljenije `ene svijeta 20.40 Dokumentarni program 21.30 Dnevnik 2 21.50 Predaj se srce, serija 22.50 Igrani film

TV SLON

16.02 Vijesti 16.15 Zoo hoby 16.40 TV Liberty 17.17 Ko zna, zna, zabavno, obrazovni program 18.00 Crno i bijelo, info-program 18.15 Vremenska prognoza 18.30 Vje`bajmo zajedno 18.44 @uta minuta, zabavni program 19.00 Muzi~ki Salto, muzi~ki program 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 KVIZ Extra 20.22 Vremeplov... 20.30 Pitajte, tra`imo odgovore 21.10 Op~injeni, talijanska serija 161/208 22.05 Extra jukebox time 23.00 Slon extra Info

TV BN

06.30 Jutarnji program 08.30 Serija 09.30 Pri~e o pjesmama 10.00 Novosti 10.05 Film 12.00 Novosti u podne 12.15 Puls (r) 14.00 Novosti 14.05 Bulevar 15.00 Jos jedan krug 15.30 Objektivom kroz Semberiju 16.00 Dnevnik 1 16.20 Anali, serija (r) 17.00 Serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring 19.00 Sport flash 19.30 Dnevnik 2 20.05 Selo gori.a baba se ~e{lja, serija 21.00 Bela la|a, serija (r) 22.30 Dnevnik 3 23.00 Loto 23.10 Anali, serija 23.50 Isporuka, film

ATV

DOK. DOK. FILM FILM SERIJA SERIJA

Prljavi poslovi
14.35 DISCOVERY

09.25 Crtani filmovi 10.50 Lijeni grad 11.10 Bumba 11.30 Necenzurisano 11.45 Vijesti 12.00 Suze Bosfora, serija 13.00 Miljenica, serija 14.30 Vizita 15.25 Arena, sportski program 15.30 Kad li{}e pada, serija 16.30 Bonano, film 17.50 Vizita 18.00 Nepobjedive Banzuke 18.25 @ene, ljudi i ostali, serija 18.52 High Tech 19.00 ATV vijesti 19.35 Arena, sportski program 20.00 Kad li{}e pada, serija 21.00 Zvijezda mo`e{ biti ti 22.00 Ve~ernje vijesti 22.30 Zvijezda mo`e{ biti ti 23.30 Sport centar 23.35 Otvori o~i, film

Kako je nastao {oping

19.00 VIASAT HISTORY

08.30 Tenis, US Open Men's Final 10.00 Watts 11.00 Cirkus 12.00 Crashed ice 13.00 Eurogoals 14.00 Biatlon, SK Östersund, [vedska 16.00 Crashed ice 17.00 Fudbal, UEFA L[, Classics Final 2008 18.00 Fudbal, UEFA L[, Classics Final 2009 19.00 Watts 20.00 Tractor pulling 20.30 Najja~i ~ovjek 21.30 Kuglanje 22.30 Watts 22.45 GTA Road to Dubai 23.00 Poker 01.00 Tractor pulling

EUROSPORT

07.30 Fudbal, Bundesliga 08.30 Fudbal, Bundesliga, pregled kola 09.30 Ameri~ki fudbal, German Bowl, Schwabisch Hall Unicorns - Kiel Baltic Hurricanes 11.30 Cross-country skijanje, SK Davos, [vajcarska 12.30 All sports

EUROSPORT 2

Tractor pulling
18.30

Najja~i ~ovjek
20.30

13.00 Fudbal, Bundesliga 15.00 Snowboard 16.30 Freestyle motocross 18.00 Fudbal, Bundesliga 18.30 Tractor pulling 19.00 All sports 19.30 Stoni fudbal 20.30 STIHL timbersports 21.00 Crashed ice 22.00 Sepaktakraw 23.00 Borila~ki sportovi 00.30 Snowboard 01.30 Freestyle motocross

09.00 Vijesti 09.15 Premier League News 09.30 Euroleague 11.00 Copa del Rey: Valencia - Cadiz 13.00 Skiing Rockfest, direktno 14.30 Pregled Premier League 15.30 NBA Action 16.10 Ruska ko{arka: Nizhniy Novograd Spartak, SPB direktno 18.00 Pregled Euroleague 19.00 Vijesti 19.15 Premier League News 19.30 Premier League: Tottenham Chelsea 21.15 Euroleague. Real Madrid - Partizan 23.00 Premier League Magazin 23.30 Najava Premier League 00.00 Pregled Euroleague 00.45 Vijesti 01.00 Premier League News 01.15 Ruska ko{arka: Nizhniy Novograd Spartak SPB 03.00 Pregled Premier League 04.00 Premier League Magazin

SPORT KLUB

08.00 Pregled Premier League 09.00 Telemarketing 09.00 Pregled Championshipa 09.30 Pregled holandske lige 10.30 Ajax TV: Episode 20 11.00 Pregled Premier League 12.00 Premier League Magazin 12.30 Pregled belgijske lige 13.30 FMM 14.00 Premier League: Fulham Manchester United 15.45 Copa del Rey: Barcelona Hospitalet 17.30 Premier League: Manchester City Stoke 19.15 Euroleague: Partizan - Armani 21.00 Pregled Euroleague 22.00 Ruska ko{arka: Novograd - Spartak SPB 23.30 Copa del Rey: Barcelona Hospitalet 01.15 Premier League: Aston Villa Arsenal 03.00 Copa del Rey: Valencia - Cadiz

SPORT KLUB +

09.00 Fudbal {panska liga: Valencia Malaga 11.00 Bundes liga: Magazin 11.30 Rukomet seha liga: Metaloplastika Borac 13.00 Italijanska liga: Siena Fiorentina 15.00 Omni Sport

ARENA SPORT 1

Bo`i} u oblacima
19.50 UNIVERSAL

Plavi somot
20.10 TV1000

Azovmash – Enisey
17.00

Ludnica u Klivlendu
19.35 FOX LIFE

15.30 Magazin: Put u London 16.00 Magazin: World Wide Sports 17.00 Ko{arka VTB liga: Azovmash — Enisey 19.00 Box magazin 20.00 Ko{arka aba: Hemofarm Cedevita 22.00 Fudbal - nemacki kup:Highlights 22.30 Odbojka CEV liga {ampiona: Magazin 00.00 Poker WPT Series 7 prenos

Zlo~ina~ke namjere

20.50 FOX CRIME

UNIVERSAL

06.20 McLeudove k}eri, serija 07.20 Ubistva u Midsommeru, serija 09.20 Oteta: Bjegunac ljubavi, film 11.20 Krug obmane, serija 13.20 Bo`i}ni an|eo, serija 15.20 Ubistva u Midsommeru, serija 17.20 ^arobnjak, film 19.50 Bo`i} u oblacima, film 21.50 Divlji u srcu, film 00.10 Robin Hud: Princ lopova, film 02.50 @ivot s neprijateljem, film 04.50 McLeudove k}eri, serija

TV1000

04.00 Do posljednjeg daha, igrani film 06.00 Robokap 3., igrani film 08.00 Zami{ljeni zlo~ini, igrani film 10.00 Prva liga II, igrani film 12.00 Ejs Ventura, zov prirode, igrani film 14.00 Prva liga III: Povratak u drugoliga{e, igrani film 16.00 Eni Hol, igrani film 18.00 Telma i Luiz, igrani film 20.10 Plavi somot, igrani film 22.10 Do posljednjeg daha, igrani film 00.00 Somot, igrani film 02.00 Djevojka i de~ko, igrani film

FOX LIFE

12.47 Svi gradona~elnikovi ljudi, serija 13.20 Kao slu~ajno, serija 14.12 O~ajne doma}ice, serija 15.00 Ludnica u Klivlendu, serija 15.35 Ludnica u Klivlendu, serija 15.55, serija 16.25, serija 16.45, serija 17.42 Kako sam upoznao va{u majku, serija 18.10 Ru`na Beti, serija 19.05 Ludnica u Klivlendu, serija 19.35 Ludnica u Klivlendu, serija 20.00 O~ajne doma}ice, serija 20.55 Seks i grad, serija 22.55 Kako sam upoznao va{u majku, serija 23.25 Kao slu~ajno, serija 23.50 Kao slu~ajno, serija 00.25 Serija 01.17 Seks i grad, serija

FOX CRIME

10.55 Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere, serija 11.40 Bouns, serija 12.30 Pari{ki forenzi~ari, serija 13.20 Za{titnica svjedoka, serija 14.10 Alias, serija 15.00 Brojevi, serija 15.50 Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere, serija 16.40 Red i zakon, serija 17.30 Bouns, serija 18.20 Bjekstvo iz zatvora, serija 19.10 Ovo nije moj `ivot, serija 20.00 Brojevi, serija 20.50 Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere, serija 21.40 Bouns, serija 22.30 zlo~ina~ki umovi, serija 23.20 Put osvete, serija 00.10 Za{titnica svjedoka, serija

HBO

06.00 Jack i Jill, film 07.20 Alvin i vjeverice 2, film 08.50 De~ki su se vratili, film 10.35 X-Men 2, film 12.45 Zamjena, film 14.30 Sudar titana, film 16.15 Sve o Steveu, film 17.55 Filmovi i zvijezde III, ep. 51, serija 18.20 Ramona i Beezus, film 20.05 Prosvjetljenje, ep. 2, serija 20.35 Kako uspjeti u Americi II, ep. 1, serija 21.10 Okus krvi IV, ep. 12, serija 22.10 Solist, film 00.05 Iz Pariza s ljubavlju, film 01.35 U vrtlogu igre, film 03.40 Tjelesni ~uvari i ubojice, film

HBO COMEDY

10.00 Tre}i kamen~i} od sunca, serija 10.50 Bolje s tobom, serija 11.15 Klinci su zakon, film 12.35 Dan zaljubljenih, film 14.40 Bernard, serija 15.10 Tre}i kamen~i} od sunca, serija 15.55 Klinci su zakon, film 17.15 Pod suncem Toskane, film 19.05 Bernard, serija 19.35 Bolje s tobom, serija 20.00 Kako ne `ivjeti svoj `ivot III, serija 20.30 Rocknroll brod, film 22.45 Phillip Morris, Volim te, film 00.20 Kako ne `ivjeti svoj `ivot III, serija 00.50 Bolje s tobom, serija (rep. 5. ep.) 02.40 Jacuzzi express, film

37

ENIGMATIKA

SEDMI^NI HOROSKOP
20. mart - 19. april 19. april - 21. maj 21. maj - 21. juni 21. juni - 22. juli

U komunikaciji sa kolegama padate u vatru i zbog najmanje sitnice. Rije{ili ste da usprkos zastojima provedete u djelo jedan projekat. Koji je znak naj{armantniji? Pa Ovan, naravno. Umijete kad ho}ete da budete neodoljivi. Ono {to se uvijek savjetuje osobama ro|enim u va{em znaku, jeste smirenost i izbjegavanje brzopletih odluka. Sve stvari, htjeli vi to ili ne, dolaze na svoje mjesto.

U harmoniji ste, prije svega, sa samim sobom. Znate {ta ho}ete i odlu~no grabite ka cilju. Mnogi Bikovi narednih dana donose mudre odluke. U poslovima vezanim za komunikaciju ne prenagljujte. Stalno vam se mota po glavi konflikt u vezi sa voljenom osobom. Pla{ite se da se taj nesporazum ne ponovi. Ukoliko niste dorasli situaciji, ne pravite se va`ni. Prave vrijednosti }e se kad-tad pokazati. Trenutno se valja u~iti strpljenju.
23. august - 22. septembar

Sve je u znaku para. Na momente }ete biti okupirani materijalnim vrijednostima do te mjere da ne}ete primijetiti su{tinski problem. Naoru`ajte se strpljenjem, jer su mogu}i zastoji. Sa Bikovima i Rakovima mogu}i su obra~uni. Ne prenagljujte sa davanjem izjava, jer se mo`ete kajati. Prija vam opu{tena atmosfera. Imajte na umu uticaj pojedinih planeta na mnogo stvari, od posla pa sve do zdravlja. Strpite se, situacija }e se iskristalisati.
22. septembar - 23. oktobar

Imate osje}aj da je situacija bezizlazna. Mo`da ste se preforsirali, pa otuda negativan pristup teku}im problemima. Po{to su stvari vezane za posao, va`no je shvatiti da ste dali sve od sebe. Ako ne ide, u igru su upletene vi{e sile. Veza u kojoj ste veoma je nestabilna. Niste zadovoljni njome ve} dugi niz godina. Poku{ajte da bolje organizujete vrijeme. Potreban vam je odmor od svega, posebno od situacija koje djeluju optere}uju}e.
23. oktobar - 22. novembar

22. juli - 23. august

Te{ko vam je da krenete sa radom, ali kad uhvatite zalet, nema te sile koja vas mo`e zaustaviti. Narednih dana ste motivisani za posao. Za sve tra`ite garanciju, pa i za ljubav. Vjerojatno ste pomije{ali lon~i}e, pa poku{avate da se osigurate tamo gdje niko nikada nije siguran. Ukoliko prevazi|ete inertnost i krenete u akciju, bit }ete zadovoljni i ispunjeni. Ne dozvolite lijenosti da pobijedi, akcija daje rezultate.
22. novembar - 21. decembar

Mnogi projekti su u zastoju. Po{to umijete da oslu{kujete doga|aje, osje}ate da treba biti strpljiv i sa~ekati povoljniji trenutak. Ovih dana o~ekujte puno strasti, nje`nosti, ali i suza. Veza je do{la do usijanja. Sre}u nalazite dru`e}i se sa srodnim du{ama. One vas ~ine sretnim, omogu}avaju vam da normalno funkcioni{ete. Ne budite nadmeni i ne pri~ajte o sebi vi{e nego {to to situacija nala`e.

Prekretnica na planu posla. Neke Vage }e ga promijeniti ili dopuniti, a neke planiraju da odu u mirovinu. U svakom slu~aju, promjene su neminovne. U vezi ste prili~no naivni. Ne razmi{ljate o tome da partner nije onakav kakav se predstavlja. Vage }e morati da se suo~e sa ovom ~injenicom. Izbjegavajte povr{nost i zapo~injanje poslova koje niste u stanju da odradite. Nervni sistem je na udaru.
20. januar - 18. februar

U poslove unosite ono ~ega imate u izobilju - intuiciju. Oslu{kuju}i unutra{nji glas, ne samo da ne grije{ite nego posti`ete i izuzetne rezultate. Veza je u ekspanziji. Po{to je plodnost poja~ana, imajte to na umu, kako ne bi do{lo do neplaniranih doga|aja. Spremite se za puno strasti i nje`nosti. Obuzdajte potro{a~ku groznicu. Poku{ajte da u{tedite ne{to za crne dane. Planirate putovanje, pa vam je novac neophodan.
18. februar - 20. mart

21. decembar - 20. januar

38

Dobivate priznanje. Vi{e bi vam odgovaralo da ono bude materijalne prirode, jer ste {vorc, ali }ete zahvaljuju}i pohvali bar nahraniti sujetu. Shvatili ste da ne mo`ete od partnera napraviti ono {to nije i {to ne mo`e da bude. Mijenjajte sebe, pa }e se i drugi promijeniti. Paradoksi su va{a slabost. Po{to niste u stanju da optimisti~ki gledate na situaciju, promijenite ugao posmatranja. Situacija nije dramati~na kao {to mislite.

Saradnici vas do`ivljavaju suvi{e direktno. Smeta im promjena u va{im stavovima. To je, uostalom, njihov problem, va`no je da ste zadovoljni. Telefonski poziv i kra}i put mogu obnoviti vezu. Promjena prija, makar i na nekoliko dana. Prihvatite poziv za izlazak - nemate {ta da izgubite. Budite istrajni u onom {to ste zapo~eli. To umijete, pa neka vas mali neuspjesi ne obeshrabre. Vi{e vjerujte sebi.

Poslovi koje po~injete narednih dana, urodit }e plodom tek krajem idu}eg mjeseca. Naoru`ajte se strpljenjem, jer dobitak je zagarantovan. Mnogi pripadnici ovog znaka u fazi su obnavljanja starih emotivnih veza. Sretni ste zbog povoljnog razvoja porodi~nih odnosa. Ne budite sujetni i ne vodite raspustan `ivot. Izbjegavajte pi}e i slatki{e - oni su atak na va{e krhko zdravlje.

Imate uspjeha u svim poslovima koji su vezani za kreativan rad. Ma{ta je od velike pomo}i. Poku{avate da pro{irite obim djelatnosti. Niste zadovoljni partnerom. Ma{tate o idealima kojih, na`alost, nema. Romani i filmovi su kompenzacija za neispunjenost, kao, uostalom, i sve vrste umjetnosti. Vi{i tipovi znaka u`ivaju u `ivotnim blagodatima, dok se ni`i mu~e sa problemima na nivou li~nosti.