P. 1
OBLIGACIJA

OBLIGACIJA

|Views: 1,052|Likes:
Published by Geda Gl

More info:

Published by: Geda Gl on Dec 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/18/2013

pdf

text

original

1.

UGOVOR O PRODAJI

1. POJAM UGOVORA O PRODAJI Ugovorom o prodaji obavezuje se jedna ugovorna strana (prodavac ) drugoj strani (kupcu) predati odredjenu stvar ili pribaviti neko pravo, a kupac se obavezuje prodavcu platiti cijenu. Ako prodavac prodaje neko pravo, a za vrsenje tog prava potreban je posjed stvari, obavezan je kupcu predati i tu stvar. Ugovor o prodaji predstavlja pravni osnov za prenos prava vlasnistva. Za sticanje prava vlasnistva na kupljenom predmetu pored pravnog osnova potreban je i valjan nacin sticanja, koji se ogleda u predaji predmeta ugovora. Kod pokretnih stvari nacin sticanja vlasnistva je tradicija, kod nekretnina upis u zemljisne knjige, kod trazbina notifikacija, a kod vrijednosnih papira predaja i dr, zavisno od objekta ugovora.

2. KARAKTERISTIKE UGOVORA O PRODAJI a ) konsenzualan ugovor, s obzirom da se smatra zakljucenim u trenutku postizanja saglasnosti ugovaraca o bitnim elementima: predmetu i cijeni. Za nastanak ugovora se ne trazi ispunjenje odredjene forme niti predaja predmeta ugovora. Predaja predmeta je akt izvrsenja ugovora. Isplata cijene se takodjer smatra aktom izvrsenja, a ne zakljucenja ugovora; b ) neformalan ugovor, izuzev kad se radi o prodaji nekretnina. U tom slucaju mora biti zakljucen u pismenoj formi; c ) dvostrano obavezan ugovor, jer iz ovog ugovora za obje strane nastaju prava i obaveze i to tako sto obavezi jedne strane odgovara pravo druge strane i obratno; d ) ekvivalentan, a rijetko aleatoran ugovor. Zakljucenjem ugovora ugovaraci znaju svoja prava i obaveze, tj. znaju sta jedan drugom trebaju dati kao ekvivalent za ono sto primaju. Ugovor o prodaji se moze zakljuciti i kao aleatoran, gdje je kupac obavezan platiti odredjeni pausalni iznos bez obzira koliko se dobiti kupljenih stvari za taj novac (vocnjak); e ) kauzalan ugovor, jer kauza tj. cilj obvezivanja postoji na strani prodavca i kupca. Kauza obvezivanja prodavca je da za prodati predmet dobije odredjenu kolicinu novca, a kauza kupca je da stekne pravo vlasnistva na kupljenom predmetu.

3. RIZIK PROPASTI ILI OSTECENJA STVARI Vrijeme zakljucenja ugovora o prodaji i vrijeme predaje predmeta ugovora je cesto odvojeno. Kad se ta dva momenta vremenski ne poklapaju, moguce je da od momenta zakljucenja ugovora do predaje stvari ista bude slucajno unistena ili znatnije ostecena. Pod slucajnom propascu ili ostecenjem stvari se podrazumijevaju oni slucajevi kad za propast ili ostecenje stvari nisu odgovorni ni kupac ni prodavac. Prodavac snosi rizik slucajne propasti ili ostecenja stvari sve dok je ne preda kupcu.Moguce je da predmet propadne ili bude ostecen uslijed vise sile za koji ne odgovara nijedna strana. Ako je u pitanju zamjernjiva stvar, prodavac se ne oslobadja obaveze, a ako je predmet ugovora individualno

1

odredjena stvar, prodavac se oslobadja svoje obaveze i nece biti duzan kupcu nabaviti drugu stvar. U tom slucaju, prodavac nema pravo traziti isplatu cijene od kupca.Ako individualno odredjena stvar slucajno bude ostecena prije predaje, kupac moze da bira, da li da ostane kod ugovora i zahtijeva snizenje cijene, ili da odustane od ugovora i ako je platio cijenu, da trazi njen povrat.Momentom predaje stvari kupcu, na njeg prelazi rizik slucajne propasti stvari. Ako ugovaraci nisu nista posebno ugovorili a prodatu stvar je potrebno transportovati, momentom predaje stvari prevoziocu, rizik propasti snosi kupac.Ako prodavac nije uspio predati stvar zbog tog sto se kupac nalazio u zakasnjenju u pogledu prijema stvari, tad rizik slucajne propasti prelazi na kupca u momentu kad je on dosao u zakasnjenje. Ponekad je prodavceva obaveza takve prirode da on ne moze izdvojiti dio stvari odredjenih po rodu, i tad je dovoljno da je prodavac izvrsio sve ptorebne radnje za preuzimanje stvari i da je o tome obavijestio kupca. Od tog momenta rizik propasti snosi kupac.Ova pravila su dispozitivne prirode i ugovaraci svoju odgovornost za slucajnu propast ili ostecenje stvari mogu i drugacije urediti.

4. BITNI ELEMENTI UGOVORA a ) Predmet ugovora o prodaji Predmet prodaje su stvari i prava. Da bi stvar bila predmet, ona mora biti u prometu, jer predmet prodaje ne mogu biti stvari koje nisu u prometu kao npr. parkovi ili rijeke. U slucaju prodaje stvari van prometa, ugovor je nistav. Predmet prodaje postoji u momentu zakljucenja ugovora. Izuzetak postoji u pogledu buduce stvari, a to je stvar koja u momentu zakljucenja ugovora ne postoji, ali se moze pretpostaviti da ce do vremena izvrsenja ugovora postojati. Buduca stvar se moze ugovoriti na dva nacina, prvo kao komutativan (ekvivalentan) ugovor i tad je kupac obavezan isplatiti cijeni samo ako stvar zaista i nastane (ugovor pod odgodnim uslovom). Drugo, prodaja kao aleatoran ugovor, gdje kupac kupuje buducu stvar bez obzira da li ce nastati i u kojoj kolicini. Kupac placa dogovorenu cijenu, bez obzira koliko ce stvari zaista i nastati (kupovina nade). Predmet prodaje moze biti i tudja stvar, tj. prodavac se moze obavezati kupcu da se mu nabaviti stvar koju on trenutno nema u vlasnistvu, ali ce je nabaviti do momenta izvrsenja ugovora. Ako mu to ne uspije, bit ce duzan kupcu naknaditi stetu zbog neispunjenja ugovora.Kupac ima pravo na naknadu stete ako je bio savjestan, tj. ako nije znao niti je morao znati da prodavac prodaje tudju stvar. Predmet ugovora o prodaji mogu biti i prava i to: stvarna prava, trazbena, autorska, prava industrijskog vlasnistva. Predmet prodaje ne mogu biti cisto licna prava (izdrzavanje), jer su ona vezana za licnost i ne mogu se dalje ustupati, pa ni prodavati trecim licima. Predmet prodaje ne mogu biti ni sporedna prava (hipoteka) jer ona dijele sudbinu glavnog prava. b ) Cijena Cijena je novcana naknada koju kupac placa prodavcu za stvar koju od njeg kupuje. Cijena mora biti izrazena u novcu, jer je ona novcani ekvivalent za prodati predmet ugovora. Cijena je protuvrijednost za ustupljenu stvar. Ako je ocigledno da cijena ne predstavlja ekvivalent, ostecena strana moze traziti

2

ponistenje ugovora zbog prekomjernog ostecenja ili zbog tog sto se radi o zelenaskom ugovoru.Cijena mora biti odredjena ili najmanje odrediva, a odredjena je ako je utvrdjena u jednom fiksnom iznosu.Kod ugovora o privredi, ugovor je valjan i bez odredjivanja cijene, jer je kupac duzan platiti cijenu koju je prodavac redovno naplacivao u vrijeme zakljucenja ugovora.Pravilo je da cijenu odredjuju ugovaraci, ali se moze to povjeriti i trecem licu, koje je ne smije odrediti protivno nacelu savjesnosti i postenja. Ako trece lice nece ili ne moze ugovoriti cijenu, a ugovaraci se naknadno ne sporazume, smatra se da je ugovorena razumna cijena. Razumna cijena je tekuca cijena u vrijeme zakljucenja ugovora, a ako se ne moze utvrditi onda je sud utvrdjuje prema okolnostima slucaja.Ako je ugovorom odredjivanje cijene ostavljenom na volju jednom ugovaracu, takva odredba ne proizvodi dejstvo i kupac je duzan platiti cijenu kao u slucaju kad cijena nije odredjena.Cijena moze biti propisana od nadleznog organa za odredjene vrste proizvoda, i tada kupac duguje propisanu a ne ugovorenu cijenu, ako je ugovorena veca od propisane.

5. OBAVEZE PRODAVCA

a ) Predaja predmeta prodaje Prodavac je duzan predati stvar koja je predmet ugovora i to u ispravnom stanju i zajedno s njenim pripacima, jer pripadak prati sudbinu glavne stvari.Ako nije nista ugovoreno, pravilo je da plodovi nastali prije roka predaje pripadaju prodavcu, a svi plodovi koji nastanu poslije moraju biti predani kupcu.Mora se razlikovati da li se radi o predaji pokretnih ili nepokretnih stvari.Kod pokretnih stvari najcesci nacin predaje je fakticka predaja, iz ruke u ruku. Predaja moze biti i simbolicna, gdje se ne vrsi predaja stvari, vec odredjeni predmeti koji simboliziraju sam akt predaje, a bez kojih je upotreba stvari nemoguca. Predaja kratkom rukom postoji u slucajevima kad kupac vec posjeduje kupljenu stvar, ali po nekom drugom osnovu.Kod constitutum possessorium prodavac ne vrsi predaju stvari kupcu, nego prodata stvar i dalje ostaje u njegovom posjedu po drugom pravnom poslu.U slucaju nepokretne stvari, pravo vlasnistva se stice upisom u zemljisnu knjigu.Kad se radi o prodaji prava, samim zakljucenjem ugovora se prenose prodata prava. Prijenos prava se realizira ugovorom o ustupanju (cesijom) zaodjevenom u ugovor o prodaji.Moze se desiti da prodavac jedno pravo proda istim licima. To pravo ne pripada prvom kupcu nego onom o kojem je duznik prvo obavijesten da mu je prodavac ustupio svoje pravo.Prodavac je duzan predati stvar kupcu u vrijeme i na mjesto predvidjeno uovorom. Ako vrijeme nije odredjeno, prodavac je duzan izvrsiti predaju stvari u razumnom roku poslije zakljucenja ugovora. Ako mjesto nije odredjeno ugovorom, primjenjuje se zakonsko dispozitivno pravilo po kojem se predaja stvari vrsi u mjestu prodavceva prebivalista. Ugovaraci su u pravilu svoje obaveze duzni istovremeno ispuniti. b ) Odgovornost za materijalne nedostatke Da bi prodavac odgovarao za postojanje materijalnog nedostatka, moraju se kumulativno ispuniti sljedeci uslovi: 1. 2. 3. 4. da postoji materijalni nedostatak da je taj nedostatak skriven da je on postojao u momentu prelaza rizika da je kupac blagovremeno o njemu obavijestio prodavca

3

tad je kupac duzan obavijestiti prodavca o nedostacima odmah. Kod ugovora o privredi. a kasnije se to pokaze neistinitim. Prodavac ce odgovarati za skriveni nedostatak bez obzira na savjesnost. bez obzira da li je ili nije znao za postojanje nedostatka. Nedostatak u momentu prelaza rizika U momentu predaje stvari prelazi i rizik za propast stvari. 2. ako su oni bili poznati kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati.5. kupac ce snositit posljedice svog propusta. te je potrebno da u tom momentu stvar ima nedostatak kako bi se kupac mogao obratiti prodavcu za zastitu svojih prava. 4. 5. . Nedostatak skriven Nedostatak je skriven kad ga kupac prema redovnom toku stvari i sa uobicajenom paznjom pri pregledu stvari nije mogao uociti. Materijalni nedostatak postoji ako: . ako prodavac izjavi da stvar nema nedostatke. bez odgadjanja.stvar nema potrebna svojstva za narocitu upotrebu ( u slucaju spora da li je stvar kupljena za narocitu upotrebu. Odgovornost prodavca za nedostatke stvari nije iskljucena ugovorom Ugovorna odredba o ogranicenju ili iskljucenju prodavceve odgovornosti bice nistava ako je tu odredbu prodavac nametnuo koristeci se svojim monopolskim polozajem ili je znao da stvar ima nedostatke a o tome kupca nije obavijestio. tj. Ako nije upotrijebio uobicajenu paznju. istu pregledati i o vidljivim nedostacima obavijestiti prodavca u roku od 8 dana od dana saznanja za njihovo postojanje. Ako su pregledu stvari prisutna oba ugovaraca.O skrivenim nedostacima kupac mora obavijestiti prodavca u roku od 8 dana od dana kad je nedostatak otkrio. Prodavac ne odgovara za nedostatke.stvar nema svojstva i odlike koje su izricito ili precutno ugovorene. teret dokaza je na kupcu). da ne odobrava izvrsenu isporuku. Prodavceva odgovornost se moze ugovorom i pojacati. . a kod ugovora o privredi bez odgadjanja.poziv prodavcu da pregleda stvar. kupac mora odmah obavijestiti prodavca o nedostacima. osim ako mu je taj nedostatak bio poznat ili mu nije mogao ostati nepoznat. 3.Ako je zbog nedostatka doslo do popravke stvari. Kod obligacione (gradjanske) prodaje kupac je duzan. onda odgovara kupcu i za nedostatke koje je ovaj mogao uociti obicnim pregledom.stvar nije jednaka uzorku ili modelu.opis nedostatka koji mora biti dovoljno konkretiziran. . zamjene dijelova i slicno. Kupac obavijestio prodavca o nedostatku Kupac je duzan obavijestiti prodavca u zakonom predvidjenom roku. rokovi pocinju teci od predaje popravljene stvari. Obavjestenje o nedostatku mora sadrzavati: .Ako je kupac blagovremeno i uredno obavijestio prodavca o nedostacima na prodatoj stvari moze: 4 . po prijemu stvari. tj. . isporuke druge stvari. . da ugovorom nije iskljucena odgovornost prodavca za materijalne nedostatke stvari. Kupceva mogucnost isticanja prigovora povodom skrivenih nedostataka ogranicena je objektivnim rokom od 6 mjeseci od predaje stvari.Prodavac ne odgovara za materijalne nedostatke na stvari kad je ta stvar prodata na prinudnoj javnoj prodaji. 1.stvar nema potrebna svojstva za redovnu upotrebu ili za promet. Prodavac nece odgovarati za nedostatke koji se pojave po proteku pola godine.namjeru kupca da ce se sluziti nekim od svojih prava. odnosno propisane. Ali.

prodavac kupcu odgovara po dvije osnove: samostalno. moraju se kumulativno ispuniti sljedece pretpostavke: . 5 . gubi pravo da raskine ugovor zbog nedostatka stvari. u svakom od ovih slucajeva ima i pravo na naknadu stete (steta moze biti na stvari. b ) ako je stvar propala ili ostecena zbog dogadjaja koji ne potjece od kupca niti od lica za koje on odgovara.da je prodavac kupcu predao garantni list proizvodjaca. sa proizvodjacem po osnovu garancije za ispravno funkcioniranje stvari. Pod stetom se podrazumijeva i izmakla korist.da se nedostatak na stvari pojavio u toku trajanja garantnog roka. i solidarno. Ali ako je izvrsena zamjena stvari ili je stvar bitnije popravljena. montaza ili prerada stvari i sl.zahtijevati od prodavca ispunjenje ugovora (tako sto je kupac ovlasten od prodavca zahtijevati uklanjanje nedostatka ili predaju druge stvari bez nedostatka ). . ). Garancija za ispravno funkcioniranje stvari postoji paralelno i nezavisno od prodavceve odgovornosti za materijalne nedostatke. ili ako iz okolnosti slucaja ocito proizlazi da prodavac ne moze ispuniti obavezu ni u naknadnom roku. e ) ako je ostecenje ili izmjena stvari bez znacaja. garantni rok tece iznova. ili u vezi sa stvari npr. garantni rok se produzava onoliko koliko je trajao taj popravak. Raskid ugovora djeluje ex tunc i svaka strana ima pravo traziti od druge vracanje datog). uskladistenje. izuzev u sljedecim slucajevima: a ) ako je stvar potpuno ili djelimicno propala ili ostecena zbog nedostatka koji opravdava raskid ugovora.izjaviti da raskida ugovor ( kupac koji zeli raskinuti ugovor obavezan je prodavcu ostaviti naknadni primjereni rok za ispunjenje. c ) ako je stvar propala ili ostecena uslijed obaveze kupca da istu pregleda. .zahtijevati od prodavca snizenje cijene (ako ugovaraci ne postignu saglasnost o snizenju cijene. . . Znaci. Da bi kupac mogao pozvati na odgovornost prodavca ili proizdvodjaca stvari. Kupac koji nije u mogucnosti vratiti stvar u stanju u kojem ju je primio. Garancija za ispravno funkcioniranje prodate stvari Prodavac i proizvodjac su odgovorni kupcu za ispravno funkcioniranje prodate stvari. to ce utvrditi sud onda). po osnovu odgovornosti za materijalne nedostatke. Cuvanje. Kupac moze ne ostaviti naknadni rok u slucaju ako mu je prodavac nakon obavijesti o nedostacima saopcio da nece ispuniti ugovor. koji nije odredjen ali nije ni dug.da je kupac pravilno upotrebljavao stvar. d ) ako je kupac potrosio ili izmijenio jedan dio stvari u toku njezine redovne upotrebe. U slucaju manjeg popravka.

ako je trece lice prije isteka tok roka pokrenulo spor. Cijena se mora sastojati u novcu ili barem u najvecem dijelu u novcu. a obuhvata pravo upotrebe predmeta.Kupac mora biti savjestan i ona se odredjuje prema tome da li je morao znati za nedostatak. Kupac koji je znao ili morao znati. Prije svega uznemiravanje kupca od strane treceg lica mora se zasnivati na nekom pravu tog treceg lica. OBAVEZE PRODAVCA 1. odnosno da je pravo treceg lica postojalo jos dok se stvar nalazila kod prodavca. Ali. 6. Odgovornost za pravne nedostatke se zove i zastita od evikcije. da bi se moglo govoriti o prodaji. ona mora biti slobodna od prava trecih lica. prodavac je duzan zastiti kupca od pravnog uznemiravanja trecih lica pod uslovom da kupac nije znao za postojanje tih prava. 2. da li je n znao ili ne o postojanju prava trecih lica nije od znacaja i on odgovara za pravne nedostatke.ali je potrebno sto prije moguce. Djelimicna evikcija postoji kad trece lice kupcu oduzme dio stvari ili ga svojim pretenzijama ogranicava u vrsenju vlasnickih ovlastenja na cijeloj stvari. prodavac odgovara za evikciju i kad je kupac obavijesten o postojanju nedostatka. tj.Kupac je duzan obavijestiti prodavca o uznemiravanju od strane trecih lica. Nesavjestan kupac koji je znao za mogucnost da mu stvar bude oduzeta ima pravo zahtijevati vracanje. Prodavac odgovara za obe evikcije. Savjesnost prodavca tj. pravo kupca se gasi tek istekom 6 mjeseci po pravosnazno okoncanom sporu. trece lice je pravnim aktom. U ovom slucaju preteze prodavceva nesavjesnost. Ako nista nije ugovoreno. Nesavjestan kupac nema pravo na naknadu stete.Prodavac nece odgovarati za pravne nedostatke ako je ugovorom takva odgovornost iskljucena.Pravo kupca po osnovi pravnih nedostataka gasi se istekom godine dana od dana saznanja za postojanje prava treceg. Ako na stvari postoji neko pravo treceg lica koje iskljcuuje.Pravni nedostatak mora postojati prije nego sto je kupac stekao vlasnistvo na stvari. ne uziva pravnu zastitu po osnovu evikcije. Da bi kupac kupljenu stvar mogao u potpunosti i nesmetano koristiti. jer bi se u protivnom prodavac neosnovano obogatio. Kupac je duzan cijenu isplatiti u ono vrijeme kad je to ugovorom odredjeno. dok savjestan ima. stvar ne smije imati pravne nedostatke. ali ako prodavcu nedostatak nije mogao ostati nepoznat. odnosno snizenje cijene. Kod potpune. niti je pristao da uzme stvar opterecenu tim pravom. Zako nne navodi rok u kojem je kupac duzan obavijestiti prodavca o postojanju pravnih nedostataka. ugovorna odredba o iskljucenju njegove odgovornosti ce biti nistava. a kupac pozvao prodavca da se u spor umijesa.Po svom obimu. Isplata cijene Kupceva glavna obaveza je isplata cijene kao novcane naknade za prodatu stvar. Treca lica mogu kupca uznemiravati sudskim i vansudskim putem. Preuzimanje stvari 6 . kupac je cijenu obavezan isplatiti odjednom i to prilikom prijema stvari. kupcu u potpunosti oduzelo kupljenu stvar. evikcija moze biti potpuna i djelimicna. umanjuje ili ogranicava kupcevo pravo.Da bi prodavac odgovarao kupcu za pravne nedostake moraju se ispuniti odredjene pretpostavke. ali mu je prodavac obecao da ce oni biti uklonjeni pa se to ne desi.Odgovornost za pravne nedostatke Pravo vlasnistva je stvarno pravo koje se zasniva povodom stvari.Medjutim. pravo plodouzivanja i pravo raspolaganja. Isto vazi za mjesto isplate cijene.

S prijemom obavijesti pocinje teci rok od mjesec dana do kada prodavac moze izjaviti da za sebe zeli kupiti stvar. Za vrijeme kupceve (povjerilacke) docnje. 7. ili do isteka roka. Prvi je 30 dana. Prodavcev interes je zasticen na taj nacin sto je kupac svoju specifikaciju obavezan dostaviti u odredjenom roku. U pitanju je obicno genericka stvar cija je vrsta i kolicina manje ili vise odredjena. Ako stvar nije predata kupcu u posjed. u kojem mora obavijestiti kupca da koristi svoje pravo prece kupovine i taj rok tece od dana saznanja o namjeravanoj prodaji (subjektivni rok). 3.Ako kupac ipak proda stvar trecem licu. Ali ako je trece lice nesavjesno. i zahtijevati da se njemu proda predmet u subjektivnom roku od 6 mjeseci. Autonomija volje ugovornih strana im ostavlja slobodu da ovo pravo ugovore i za neko trece lice. Drugi rok je 5 godina (objektivni rok).Ali ako je stvar po zakljucenju ugovora predata kupcu da bi je isprobao. Ugovor se smatra zakljucenim u momentu postignute saglasnosti prodavca i kupca o predmetu ugovora i njegovoj cijeni. Prodavac mora voditi racuna o dvije vrste rokova. ugovor ce btii valjan i trece lice ce ostati vlasnikom stvari. POSEBNE VRSTE UGOVORA O PRODAJI 1. ne obavijestivsi prodavca koji ima pravo prece kupovine. 2.mjeru i druge pojedinosti kupac moze naknadno odrediti. Kupovina na probu To je ugovor kod kojeg kupac uzima stvar pod uslovom da je isproba kako bi utvrdio da li ona odgovara njegovim potrebama. a kupac ce naknaditi stetu prodavcu.Pravo prestaje po proteku roka od 5 godina od zakljucenja ugovora. Prodavac se ne oslobadja obaveze predaje stvari. bez obzira radi li se o pokretnoj ili nepokretnoj stvari. jer u situaciji kad treba primiti prodavcevu stvar on istupa kao povjerilac. Prodaja sa specifikacijom Ugovorom o prodaji sa specifikacijom daje se kupcu pravo da detaljnije precizira svojstva stvari koju kupuje.Pravo prece kupovine moze nastati na osnovu ugovora. Ako je on savjestan tj. Ako kupac u utvrdjenom roku ne obavijesti prodavca ostajel i pri ugovoru. smatra se da je odustao. Prodaja s pravom prece kupovine Ugovorom o prodaji se moze obavezati kupac da u slucaju ponovne prodaje istog predmeta o tome obavijesti prodavca te da ga ponudi da kupi stvar pod istim uslovima pod kojima ju je ponudio trecem licu. nije znao o prodavcevom pravu. Opstanak ugovora zavisi od volje kupca. te ako vrati stvar nije obavezan navoditi razloge zasto odustaje od ugovora. sudbina tog ugovora zavisi od savjesnosti treceg lica. ali rizik slucajne propasti ili ostecenja snosi kupac.Kupac koji u predvidjenom roku ne izvrsi preuzimanje stvari. prodavac ima pravo zahtijevati ponistenje ugovora. dolazi u povjerilacku docnju.Ako kupac u odredjenom roku ne 7 . Rizik slucajne propasti stvari koja je predata kupcu radi probe snosi prodavac do momenta kad kupac izjavi da ostaje kod ugovora. pa nakon roka ne vrati stvar prodavcu. prodavac je duzan cuvati stvar paznjom dobrog domacina. zakona ili testamenta. Protekom ovih rokova pravo prece kupovine prestaje. ili objektivnom od 5 godina od prijenosa vlasnistva na trece lice. obaveza je prodavca da kupcu omoguci probu stvari. a oblik. odgovara prodavac. Pravo prece kupovine je pravo prodavca da jednostranom izjavom volje dovede do nastanka ugovora o prodaji i to pod istim uslovima pod kojim je kupac ponudio prodaju stvari trecem licu. smatra se da je ostao pri ugovoru.Za propast ili ostecenje stvari koja po zakljucenju ugovora nije predata kupcu.

prodavac moze jednostrano raskinuti ugovor i zahtijevati naknadu stete ili da sam obavi specifikaciju prema onom sto mu je vec poznato o kupcevim potrebama. moze traziti isplatu cijelog preostalog iznosa cijene. Ovaj ugovor se cesto naziva i prodaja na kredit. njihov broj i rokovi. smatra se da je nalogoprimac stvar kupio za sebe. pored stvari i cijene su:ukupan iznos svih obrocnih otplata.izvrsi specifikaciju. a sve do momenta dok mu kupac u cjelosti ne isplati ugovorenu cijenu. Ako kupac ne isplati cijenu. 6. Predmet razmjene mogu biti sve 8 . obavezuje se nalogoprimac da ce odredjenu pokretnu stvar. Prodajni nalog Ugovorom o prodajnom nalogu. iznos pojedinih otplata. prodajuci pokretnu stvar.Umjesto raskida ugovora. a kupac se obavezuje u odredjenim vremenskim razmacima isplatiti ugovorenu cijenu. Predmet ugovora moze biti samo pokretna stvar. Prodaja s obrocnim otplatama cijene Ugovorom o prodaji sa obrocnim otplatama cijene obavezuje se prodavac kupcu predati pokretnu stvar i to prije nego sto mu cijena bude potpuno isplacena. Prodajni nalog se ne moze opozvati. strane moraju vratiti ono sto su po osnovu ugovora primili. Prodaja sa zadrzavanjem prava vlasnistva Postoji kad prodavac. rizik snosi nalogodavac. Prodavac moze raskinuti ugovor kad kupac zakasni s isplatom samo jedne rate. Ako ne uradi nista od tog. Isplatom cijene kupac postaje i stvarni vlasnik stvari i to bez posebnog akta prodavca. sa kupcem ugovori zadrzavanje prava vlasnistva i poslije predaje stvari kupcu.a ugovoriti se moze i pravo prodavca da zadrzi pravo vlasnistva do isplate cjelokupne cijene. koje cine najmanje osminu cjelokupne prodajne cijene. to se radi bez ugovornih kamata i troskova. prodati u odredjenom roku za odredjenu cijenu ili ce je u istom roku vratiti nalogodavcu. ako nisu ugovorene vise od 4 rate. jer je on jos uvijek vlasnik stvari.Za punovaznost ugovora se trazi pismena forma. Vracanje stvari moze ostvariti vlasnickom tuzbom. U slucaju raskida ugovora. Moze zahtijevati ispunjenje ugovora ili izjaviti da raskida ugovor i zahtijevati naknadu stete. sa naknadnim rokom od 15 dana. 2. Za slucajnu propast ili ostecenje stvari. kupac postaje vlasnik u momentu prijema stvari. racunajuci i onu koja je izvrsena u casu zakljucenja ugovora. a kupac je obavezan isplatiti ugovorenu cijenu. Ako kupac ostatak cijene isplati odjednom.Rizik slucajne propasti stvari do trenutka predaje snosi prodavac. Ako nista nije ugovoreno. Predmet ugovora moze biti samo pokretna stvar. koju mu je predao nalogodavac. Prodavac moze raskinuti ugovor ako kupac dodje u zakasnjenje s pocetnom otplatom. Ako se slucajno osteti. a ona kupac. Bitni elementi ugovora. prodavac ima ista prava kao povjerilac prema duzniku koji se nalazi u docnji. 5.UGOVOR O RAZMJENI (ZAMJENI) Ugovorom o razmjeni obavezuje se svaki ugovarac prema svome saugovaracu da ce mu predati stvar koja se razmjenjuje tako da on stekne pravo vlasnistva na toj stvari. Ako stvar slucajno propadne. Ugovor mora sadrzavati odredbu da kupac moze odustati od ugovora ako to pismeno saopsti prodavcu u roku od 3 dana od potpisivanja isprave. kupac je duzan platiti prodavcu punu cijenu. prestaje i prodavcevo pravo vlasnistva na toj stvari. ali i nakon tog ako bi kupac zakasnio s najmanje dvije uzastopne otplate. 4.

Realna forma se javlja kad poklonodavac istovremeno sa obecanjem poklona. a potpisi ugovaraca ovjereni kod suda. te je po tome slican ugovoru o prodaji ili razmjeni.Ako se desi da jednoj ugovornoj strani stvar koju je primila po ugovoru. dolazi u duznicku docnju. tad takav ugovor mora biti zakljucen u pismenoj formi. POJAM Ugovor o poklonu je takav ugovor kojim jedna ugovorna strana (poklonodavac) predaje drugoj ugovornoj strani (poklonoprimac) u vlasnistvo odredjenu stvar ili drugo imovinsko pravo. preuzima obavezu izvrsiti nalozeno. i zakljucuje se obicnim sporazumom o bitnim elementima i bez posebne forme. Predmet moze biti i buduca stvar. dok je testament jednostrani pravni posao. Razlika je sto je ugovor o poklonu dvostrani pravni posao.UGOVOR O POKLONU 1. Poklon ne postoji ni u slucajevima kad poklonodavac ispunjava neku moralnu obavezu. 2. zna obaveza poklonodavca. takav ugovor je nistav. druga strana moze raskinuti ugovor i traziti naknadu stete.Ugovor o poklonu je dvostrano pravni posao. u pravilu.Ugovor o poklonu je jednostrano obvezan i dobrocin ugovor.Poklon je samostalan i kauzalan ugovor.a Ako duznik ni u naknadno ostavljenom roku ne ispuni svoju obavezu. 3. od cega zavisi i dejstvo samog poklona. Druga strana ima pravo zahtijevati predaju stvari i naknadu stete zbog zakasnjenje. Pismena forma se trazi u slucajevima kad poklonodavac ne preda odmah predmet.Odbijanje legata ili naslijedja se ne smatra poklonom. ali se od njih razlikuje po svojoj besplatnosti.Kod poklona s nalogom.Mjesovitim poklonom se obavezuju obje strane. ili se obavezuje prenijeti joj vlasnistvo na toj stvari. ukoliko se radi o poklonu nekretnina. jer se u vrijeme zakljucenja ugovora. poklonoprimac primajuci poklon s nalogom. kao i prenosiva prava. Sposobnost ugovaraca 9 . taj poklon predaje poklonoprimcu. bude oduzeta. Nase pravo zahtijeva ili pismenu ili realnu formu. tj. USLOVI ZA NASTANAK UGOVORA U POKLONU 1. i tad mora biti u pismenoj formi. Ugovor ce biti formalan kad se zamjenjuju nekretnine. Ugovor je neformalan i konsenzualan. KARAKTERISTIKE UGOVORA O POKLONU Ugovor o poklonu se najcesce uporedjuje sa testamentom. Medjutim. Ugovor o poklonu je komutativan ugovor. Ugovor o poklonu je osnov sticanja prava vlasnistva. odnosno na tom imovinskom pravu i to sve bez ikakve naknade. ali tako da je vrijednost uzajamnih davanja nejedna. Uzajamni poklon postoji kad poklonodavac daruje poklonoprimca pod uslovom da i ovaj njemu uzvrati poklon.koji podrazumijeva saglasnu izjavu volja oba saugovaraca. Samo je poklonodavac duzan izvrsiti ono sto je obecao. u njegovoj namjeri da daruje poklonoprimca. pa razlika predstavlja poklon. Od ovog pravila postoje izuzeci kod poklona s nalogom. nego samo obeca predati poklon. Poklon se daje tacno odredjenom licu pa ga mozemo svrstati u licne ugovore. ali ne moze neka radnja (facere) ili uzdrzavanje od radnje (non facere). a druga strana sve to prihvata. Davanje poklona se mora zasnivati na iskljucivoj volji poklonodavca. 3. Slicnost je u tom sto se vrsi ustupanje bez naknade. tad ona moze zahtijevati da joj se vrati stvar koju je ona predala ili zahtijevati naknadu stete. Strana koja ne preda stvar u vrijeme kad je na to bila obavezna. mjesovitog i uzajamnog poklona.Ugovor o poklonu je formalan ugovor. Ukoliko je poklon ucinjen iz nedopustenih pobuda.stvari koje se nalaze u promaetu.

Predmet poklona Predmet mogu biti sve stvari koje su u prometu. jer ostvarenom zaradom maloljetnik moze slobodno raspolagati. Moze biti i buduca stvar. jer se taj ugovor ne moze zasnovati u realnoj formi. OBAVEZE I ODGOVORNOST POKLONODAVCA Za poklonoprimca nastaje samo pravo. ali postoje izuzeci. koje on ima prema trecem licu. Ako poklonodavac ipak ucini poklon. Plodovi koje je stvar dala od momenta zakljucenja do njene predaje pripadaju poklonodavcu. niti zakonom zabranjeno ili se njegova priroda ne protivi prenosenju na drugog. povrede prava izdrzavanja ili povrede prava povjerilaca. vec o vracanju stvari po osnovu novog ugovora o poklonu zakljucenog izmedju istih lica. stvar se predaje s pripacima i plodovima koji su nastali poslije roka predaje.Predmet poklona moze biti i imovinsko pravo. Obaveza poklonodavca zavisi od tog da li se radi o ugovoru o poklonu kod kojeg se stvar odmah predaje (realni poklon) ili se predaja samo obecava (obecanje poklona). izjavom poklonodavcu raskinuti ugovor o poklonu i vratiti mu primljenu stvar. ukoliko smatra da je povrijedjen interes tog lica. 10 . takav ugovor zainteresirana lica (nasljednicni) mogu pobijati. 5. 3. OPOZIV I POBIJANJE POKLONA Jednom zakljucen i izvrsen ugovor o poklonu se ne moze opozvati. Poklon moze primiti i poslovno nesposobno lice. ukoliko on nije predat prilikom zakljucenja ugovora. Njegov zakonski zastupnik moze. 1.Potrebno je da poklonodavac ima potpunu poslovnu sposobnost i da moze slobodno raspolagati imovinom koju poklanja. ako ono nije vezano za licnost poklonodavca. Namjera da se poklon ucini 4. 2. Poklon se moze opozvati iz zakonom predvidjenih razloga i to: a ) opoziv poklona zbog nezahvalnosti poklonoprimca. a nema potpunu poslovnu sposobnost. Tako poklonodavac moze ugovorom na poklonoprimca prenijeti svoje potrazivanje. Pravo na opoziv mogu imati ugovaraci ili treca lica. Treca lica ugovor mogu pobijati zbog povrede nuznog nasljednog dijela. Poklonodavac ne odgovara za materijalne niti za pravne nedostatke poklonjene stvari. Razlozi ugovaraca mogu biti oni koji su nastali njihovom voljom (sporazumni ili jednostrani raskid) i oni koji su predvidjeni zakonom. Postoji izuzetak u slucajevima kad maloljetnik koji je navrsio 15 godina zasnuje radni odnos. odnosno u formi javne isprave. Osnovna obaveza poklonodavca je predaja predmeta poklona. Ugovor moze prestati poslije zakljucenja ali prije izvrsenja.Poklonodavac odgovara za neispunjenje ili zakasnjenje ispunjenja svoje obaveze samo ako je postupao s umisljajem ili u krajnjoj nepaznji. ne bi se moglo govoriti o sporazumnom raskidu.Ako nije posebno ugovoreno. Opoziv poklona od strane samih ugovaraca Ugovorne strane mogu saglasnim izjavama volja raskinuti ugovor o poklonu. Ako bi predmet vec bio predat u momentu zakljucenja ugovora. uz uslov da je ugovor zakljucen u pismenoj formi.

ugovor bi se mogao razdvojiti na dv a dijela. ali zauzvrat dobija novac ili drugu vrijednost i to na nacin da razlika izmedju vrijednosti dvije obaveze predstavlja poklon. Mjesoviti poklon (negotium mixtum cum donatione) Postoji kad poklonodavac poklanja poklonoprimcu odredjenu stvar ili pravo. a nema sredstava za ispunjenje povjeriocevih potrazivanja. Tuzba za pobijanje se podnosi u roku od 3 godine od dana preduzimanja pravne radnje koja se pobija. Pobijanje poklona od strane trecih lica a ) pobijanje ugovora o poklonu u slucaju povrede nuznog nasljednog dijela (kad je ukupna vrijednost testamentalnog raspolaganja i poklona veca od raspolozivog dijela. Ugovor o poklonu s nalogom (donatio sub modo) U ugovoru o poklonu. a drugi moze biti prodaja ili razmjena ili ugovor o dozivotnom izdrzavanju. kojom ce zahtijevati od poklonoprimca da izvrsi odredjenu radnju u korist poklonodavca ili nekog treceg lica. pa cak da tu vrijednost i nadmasi. poklonoprimac ce moze osloboditi nalozene duznosti vracanjem primljenog. Poklonoprimac se moze osloboditi obaveze vracanja poklona. te potom na svaki primijeniti propise koji se odnose na tu vrstu ugovora. teretni i besplatni.) 6. nagradni pokloni. Pobijanje se vrsi tuzbom ili prigovorom. Tako ce svaka strana morati vratiti ono sto je po osnovu takvog ugovora primila od druge strane. Kod mjesovitog poklona imamo dva ugovora i to je jedan uvijek poklon. c )pobijanje pravnih radnji poklonodavca (ako poklonodavac ucini poklon. 11 . Mjesoviti poklon se ne moze pobijati zbog prekomjernog ostecenja ali se moze opozvati iz razloga kao i svi drugi pokloni. 2. Ako je za izvrsenje naloga potrebno vise sredstava nego sto poklon vrijedi. VRSTE UGOVORA O POKLONU 1.b ) opoziv poklona zbog osiromasenja poklonodavca (ako nema sredstava da izdrzava lica koja je po zakonu duzan izdrzavati. ni pokloni ucinjeni iz zahvalnosti. smatra se da je preduzeo pravnu radnju na stetu povjerioca. ukoliko su srazmjerni materijalnim mogucnostima duznika. 2.da ne postoje druga lica koja imaju obavezu izdrzavanja poklonodavca i da je predmet poklona u imovini poklonoprimca) c ) opoziv poklona zbog razvoda ili ponistenja braka. Moguce je da vrijednost naloga dosegne vrijednost poklona. nasljednici mogu traziti vracanje poklona u roku od 3 godine od ostavioceve smrti) b ) pobijanje ugovora o poklonu zbog povrede zakonske obaveze izdrzavanja (lica koja bi poklonodavcevim postupcima bila ostecena imaju pravo traziti od poklonoprimca da on daje dopunu izdrzavanja). poklonodavac moze unijeti klauzulu o nalogu ili teretu. teorija jedinstva cijeli ugovor posmatra kao cjelinu. Predmet naloga mora biti moguc. ako on povjeriocu ispuni obavezu. poklona. Teorije: prema teoriji razdvajanja. Potrebno je da sam poklonoprimac nije dosao u situaciju da nema sredstava za izdrzavanje. Ne mogu se pobijati prigodni pokloni. i on ima pravo na pobijanje tih radnji tj. te dopusten pravom i moralom.

12 . predmet zajma su zamjenjive i potrosne stvari dok predmet zakupa mogu biti individualno odredjene i u vecini slucajeva. Uzajamni poklon Kod ovog poklona obje strane se uzajamno. Iz ovog se da zakljuciti da postoje dva ugovora o poklonu i da su oba medjusobno uslovljena. osnov stjecanja prava vlasnistva nad predatom stvari.UGOVOR O ZAKUPU 1. Ako se stvar daje samo na upotrebu. Ugovor o zakupu nije osnov stjecanja vlasnistva nad odredjenom stvari. za razliku od zakupa. jedna drugoj. a druga strana koja daje naknadu zove se zakupac. Zakup ima za predmet nepotrosnu stvar. kvaliteta i kvantiteta. On je ovlasten potrositi tu stvar i zamijeniti je drugom iste vrste. Ugovor o poklonu za slucaj smrti (donatio mortis causa) To je takav ugovor o poklonu koji je zakljucen pod odloznim uslovom. POJAM Ugovorom o zakupu obavezuje se jedna ugovorna strana predati drugoj strani odredjenu stvar na upotrebu. Tako je kupac duzan predmet vratiti. Zajmoprimac nije obavezan zajmodavcu vratiti istu pozajmljenu stvar. dok prodajna cijena se uvijek odredjuje u novcu. te svaka strana vraca ono sto je primila od druge. govori se o najmu. obavezuju uciniti poklon.prema teoriji apsorpcije pravni posao se smatra poklonom kad je poklonjeno vise od polovine vrijednosti ugovora. Nagradni poklon Kod ovog poklona poklonodavac je motiviran ranijim postupanjem poklonoprimca prema njemu. Zajam moze biti teretan i dobrocin. Upotreba obuhvata i uzivanje stvari (pribiranje plodova. dok kupac nije. dok prodavac na kupca prenosi pravo vlasnistva nad odredjenom stvari. U praksi je ponekad tesko odrediti o kojem ugovoru se radi. Ugovor o zakupu razlikujemo od ugovora o prodaji. a druga strana se obavezuje za to dati odredjenu naknadu. nepotrosne stvari. nego je to pravni institut koji omogucuje upotrebu i iskoristavanje odredjene stvari ili prava. Ugovor o zajmu je. Zakupnina moze biti novac ili druge zamjenjive stvari. dok prodaja ima i potrosnu i nepotrosnu. dok je zakup uvijek teretan. 4. Ovdje poklonodavac zeli nagraditi konkretno drzanje poklonoprimca. pretpostavlja se nevaljanost cijelog. 5. jer bi se u protivnom radilo o posluzi (posudbi). Strana koja se obavezuje predati odredjenu stvar oznacava se kao zakupodavac. i onda se mora istraziti volja ugovornih strana. bez prava pribiranja (civilnih ili prirodnih ) plodova. Zakupodavac ustupa odredjenu stvar zakupcu na upotrebu i iskoristavanje. Za njegovu valjanost trazi se forma javne isprave. a druga strana prima odredjenu protunaknadu za ustupljenu stvar. iskoristavanje stvari). Dakle. Ako besplatni dio ugovora bude doveden u pitanje. jer se predaja predmeta poklona odlaze do trenutka smrti poklonodavca. 4.Ugovorom o zakupu jedna strana dobija potreban predmet na upotrebu za odredjeno vrijeme. 3. Novcana naknada koju daje zakupac najcesce se naziva zakupnina. ako nije drugacije ugovoreno.

To je i imenovan ugovor. moze se ugovoriti mjesecno. moguce je da ugovor sklopljen na odredjeno vrijeme bude presutno produzen. i u pravilu se daju nepotrosne i nezamjenjive stvari. smatra se da je ugovor zakljucen na neodredjeno vrijeme. mora biti res in commercium. polugodisnje i godisnje placanje. Razlika je u tom sto zakupac uvijek placa odredjenu naknadu za koristenje stvari. OBAVEZE ZAKUPODAVCA 1. BITNI ELEMENTI UGOVORA O ZAKUPU 1. a ako to ne urade.Ugovor o posluzi za predmet ima upotrebu odredjene stvari i vracanje te iste. 2. To je teretan ugovor.Predmet ugovora moze biti i buduca. Zakupnina moze biti odredjena u fiksnom iznosu ili u alikvotnom dijelu. ali i tudja stvar. kako bi zakupac mogao koristiti i ubirati plodove koje daje zakupljena stvar ili pravo. Predmet zakupa Moze biti stvar ili neko imovinsko pravo. Duzinu trajanja zakupa odredjuju ugovaraci. Predmet zakupa mogu biti pokretne i nepokretne stvari. kvartalno. moze dati trecem licu u podzakup. Zakljucuje se za relativno duzi vremenski period. Pravo upotrebe ovog predmeta nastaje momentom zakljucenja ugovora. dok poslugoprimac ne daje nikakvu naknadu.Kad je u pitanju zakup na odredjeno v rijeme. Pravo na licencu.Ugovor o zakupu sa neodredjenim vremenom trajanja prestaje otkazom. Zakupnina Ako ugovaraci ne bi ugovorili zakupninu. 3. Odredjivanje visine zakupnine ugovorne strane mogu prepustiti trecem licu. ugovaraci unaprijed odredjuju period trajanja zakupa. Tako je posluga dobrocin.Zakupnina je imovinska vrijednost. Predmet mora biti moguc. pod odredjenim uslovima. 4.Kad se placa u obrocima. koja se najcesce odredjuje u novcu.Predmet moze biti i odredjeno imovinsko pravo. Tad se smatra da je zakljucen novi ugovor pod istim uslovima. Proizlazi da je zakup trajan ugovor. Iako zakupac nije vlasnik zakupljene stvari. kao i u zakupu. Trajanje zakupa Ugovor o zakupu se moze zakljuciti na odredjeno ili neodredjeno vrijeme. ali sada na neodredjeno vrijeme. i mora biti odredjen ili odrediv. 3. 2. KARAKTERISTIKE UGOVORA O ZAJMU Ugovor o zakupu je dvostrano obavezan i konsenzualan ugovor. a zakup teretan ugovor. jer je za njegovo zakljucenje dovoljno da su se ugovaraci dogovorili o bitnim sastojcima ugovora. Medjutim. on je. npr. ali ne mogu zahtijevati da tu visinu odredi sud. za razliku od zakupa stvari gdje zakupac stice pravo upotrebe momentom predaje predmeta zakupa. Predaja stvari 13 . ali nema zapreke da se odredi i u drugim stvarim. Ugovorne strane mogu dogovoriti da zakupnina bude isplacena odjedanput ili u obrocima. to ne bi bio ugovor o zakupu nego dobrocini ugovor.

koji se javljaju kao redovni prilikom upotrebe stvari. Manji troskovi. a i obavezan je zakupodavcu naknaditi svu stetu koju bi ovaj pretrpio.ali ima svakako pravo na snizenje zakupnine razmjerno ogranicenju upotrebe stvari zbog tih popravaka. 4. Zakupodavac ce odgovarati ako je znao za postojanje nedostatka i namjerno nije obavijestio zakupca o tome. znao za postojanje istih ili mu oni nisu mogli ostati nepoznati. Manji nedostaci se ne uzimaju u obzir. u casu zakljucenja ugovora. Sve to vazi za pokretne stvari.Odredbe o zakupodavcevoj odgovornosti ugovaraci mogu sporazumno ograniciti ili iskljuciti. ovaj se sa zahtjevom mora obratiti sudu radi prinudne predaje stvari. zakupac ne moze traziti da mu zakupodavac umjesto te stvari da drugu iste vrste.Ako se utvrdi da trecem licu pripada neko pravo koje sasvim iskljucuje 14 .Obaveza predaje stvari podrazumijeva poduzimanje takvih radnji kojima se zakupcu omogucava nesmetan posjed nad predmetom zakupa. ako je zakupodavac nametnuo odredbu o ogranicenju ili iskljucenju odgovornosti koristeci se svojim monopolskim polozajem. Ako nije ugovoreno moment predaje predmeta. Ako zakupodavac ne posjeduje stvar ili uopce nije vlasnik. zakupac ima odredjena prava prema zakupodavcu. zakupac ne moze dobiti stvar u posjed ni prinudnim putem. Tad zakupac nema pravo na naknadu stete. Za slucaj da stvar u momentu predaje nema potrebna svojstva. stetne posljedice snosi zakupac. 3. Nacin predaje stvari se odredjuje ugovorom. a zakupac bez nepotrebnog odgadjanja ne obavijesti zakupodavca. ili je to mjesto prebivalista zakupodavca. padaju na teret zakupca. zakupodavac je duzan cuvati i odrzavati stvar s paznjom dobrog domacina.Nistava je odredba ugovora kojom se ogranicava ili iskljucuje zakupodavceva odgovornost za nedostatke: ako je zakupodavac znao za nedostatke i namjerno propustio obavijestiti zakupca o njima.Ako nista nije ugovoreno.Zakupodavac odgovara za nedostatke bez obzira jel znao ili ne za to. Od momenta zakljucenja ugovora do predaje stvari. objektivna nemogucnost. zakupac moze raskinuti ugovor. a nekretnine se predaju u mjestu gdje se nalaze. mjesto predaje se odredjuje prema cilju odnosa. Odgovornost za pravne nedostatke Ako se ustanovi da trece lice ima valjan pravni osnov koji onemogucava zakupcu upotrebu i koristenje zakupljene stvari. a ako bi to zakupodavac odbio.Ako stvar bude potpuno unistena. zakupac je duzan o tom bez odlaganja obavijestiti zakupodavca. Vrijeme predaje se utvrdjuje ugovorm. zakupac ima pravo na raskid ugovora ili snizenje naknade. Ako je zakupac ostetio stvar svojom krivicom ili njegova pomocnika. Zakupodavac je obavezan izvrsiti popravku stvari u svim onim situacijama kad je do ostecenja doslo bez zakupceve krivice.Zakupodavac nece odgovarati za materijalne nedostatke kad je zakupac. Odgovornost za materijalne nedostatke Materijalni nedostatak na zakupljenoj stvari postoji u svim slucajevima kad nedostaci smetaju njenoj ugovorenoj upotrebi. zavisno od tog koja prava pripadaju trecem licu. ako je nedostatak takav da onemogucuje upotrebu zakupljene stvari. Ako se nedostatak pojavi. tzv. Odrzavanje stvari Ako je potrebno izvrsiti popravke zakupljene stvari.Zakupac ima pravo zahtijevati od zakupodavca predaju predmeta zakupa u posjed. tad zakupac ima pravo traziti odmah predaju predmeta zakupa. a u prvom redu zavisi od vrste stvari. 2.Za vrijeme popravke stvari. Teret dokazivanja postojanja nedostatka lezi na zakupcu. ili uzimajuci u obzir prirodu posla. bit ce duzan o svom trosku popraviti stvar. Umjesto tog moze zahtijevati naknadu stete od zakupodavca. a on se ne moze utvrditi ni prema namjeni.

ugovor o zakupu se raskida po zakonu. Ako je znao. i to onako kako je zgovorom odredjeno. To znaci da pribavilac ne moze od zakupca zahtijevati da mu ovaj preda zakupljenu stvar prije isteka vremena za koje je zakup zakljucen. a ne od momenta zakljucenja ugovora. i to najcesce tako sto ce predmet zakupa prodati trecem licu. on ima pravo izbora: raskinuti ugovor ili zahtijevati snizenje zakupnine.pravo zakupca na upotrebu stvari. OTUDJENJE ZAKUPLJENE STVARI Moze se desiti da zakupodavac zakupljenu stvar. duzan je zakupljenu stvar vratiti u ono stanje u kakvom je bila kad mu je predata u zakup. Placanje zakupnine Obaveza placanja zakupnine nastaje od momenta predaje predmeta zakupa. 5. za vrijeme trajanja zakupa otudji trecem licu. tada pribavilac stupa na mjesto zakupodavca. OBAVEZE ZAKUPCA 1. on stupa na mjesto zakupodavca. i svakako naknadu stete. bit ce obavezan zakupodavcu naknaditi cjelokupno nastalu stetu. a ako je trece lice prije isteka tog roka pokrenulo spor. izuzev onih ostecenja koja nastaju redovnom upotrebom stvari ili njezinom dotrajaloscu.Ako zakupodavac nije predao zakupcu zakupljenu stvar. 3. Zakupac odgovara za sva pogorsanja i kvarove na stvari. zakupodavac moze jednostrano raskinuti ugovor bez ostavljanja otkaznog roka. bez obzira sto je tu istu stvar vec dao zakupcu. jer je on vlasnik te stvari. a na takva potrazivanja zatezna kamaza tece od momenta aktiviranja suda.Pravo zakupca po osnovi pravnih nedostataka gasi se istekom roka od godine dana od dana saznanja za postojanje prava treceg. on moze ugovor jednostranom izjavom volje otkazati. 2.Potrazivanje zakupnine zastarjeva u roku od 3 godine. a zakupodavac je duzan naknaditi stetu zakupcu. Ako je zakupac izvrsio promjene na zakupljenoj stvari tokom trajanja ugovora. i takvo potrazivanje predstavlja povremeno potrazivanja.Zakupodavac moze otkazati ugovor o zakupu ako zakupac ne plati zakupninu ni u roku od 15 dana posto ga je zakupodavac pozvao na placanje. Zakupac je od momenta prijema stvari obavezan placati zakupninu bez obzira da li zakupljenu stvar koristi ili ne. tad je bitno jel pribavilac znao za postojanje ugovora o zakupu ili nije. a ako nije znao. Zakupodavac ima pravo zakupljenu stvar prodati. 6. zakupac mora zakupljenu stvar upotrebljavati kao dobar privrednik odnosno dobar domacin. Ali ce ugovor ostati na snazi ako zakupac isplati iznos duzne zakupnine prije nego sto mu otkaz bude saopcen. i otudji je trecem licu.Ako je to uradio.Ako zakupac povrijedi ovu obavezu i stvar ne koristi prema ugovoru.Ako se utvrdi da trece lice djelimicno ogranicava zakupca. Ako zakupac i poslije opomene ne uskladi svoje ponasanje. U ovom slucaju sudska odluka ima konstituttivni ucinak i djeluje od momenta njezine pravosnaznosti. onda zakupac nema pravo zahtijevati predaju 15 . ali uz pridrzavanje ugovorenog ili zakonskog otkaznog roka. Ako je ugovor zakljucen na neodredjeno vrijeme. u onakvom stanju u kakvom ju je primio. Upotreba stvari prema ugovoru Pored tog sto je stvar duzan upotrebljavati u skladu s ugovorom ili u skladu s njenom namjenom. pravo zakupca se gasi tek istekom sest mjeseci nakon pravosnazno okoncanog spora. a zakupac pozvao zakupodavca da se u spor umijesa. a prava i obaveze iz zakupnog odnosa nastaju izmedju tog treceg lica i zakupca. Vracanje predmeta zakupa Zakupac je zakupljenu stvar duzan vratiti neostecenju.

ali on moze biti i zakonom odredjeno. izuzev: ako je to zakonom ili ugovorom iskljuceno. U slucaju ostecenja zakupljene stvari od strane podzakupca. U slucaju unistenja stvari ugovor o zakupu prestaje bez obzira da li je ta stvar propala zbog djelovanja vise sile ili krivicom jednog od ugovaraca. 8. primijenit ce se mjesni obicaji. ako postoje. ugovor prestaje po sili zakona. Ako stvar propadne krivicom jedne ugovorne strane drugom ugovaracu pripada pravo na naknadu stete. onda on iznosi 8 dana. Zakupodavcu pripada i zahtjev za naknadu stete od zakupca. U slucaju nedozvoljenog davanja zakupljene stvari u podzakup. svoje pravo koje ima. Zakupac tu ima polozaj zakupodavca i moze izdati cijelu stvar ili njen dio u podzakup. ako bi davanjem stvari u podzakup zakupodavac pretrpio stetu. ako su zakupljene stvari opasne po zdravlje. ugovaraci su potpuno slobodni da odrede duzinu trajanja. moze prenijeti na trece lice. zakupodavac odgovara za preuzimaoceve obaveze iz zakupa prema zakupcu. i to tako sto ce se odrediti najduze trajanje zakupa. 2. PRESTANAK ZAKUPA 1.zakupljene stvari od pribavioca. zakupodavac moze jednostrano raskinuti glavni ugovor o zakupu. ako je davanje stvari u zakup uslovljeno zakupodavcevom saglasnoscu. Otkaz je jednostrana izjava volje kojom jedna strana prekida ugovorni odnos zakljucen na neodrejdeno vrijeme. PODZAKUP Zakupac. Tad se govori o podzakupu. Prestanak zakupa uslijed smrti jedne ugovorne strane Ugovor o zakupu je obligacioni ugovor i smrcu jedne ili obiju ugovornih strana njihova prava i obaveze prelaze na nasljednike. Njihova volje ima prednost nad zakonom. Ugovaraci mogu odrediti da se smrcu jednog ugovaraca smatra da ugovor prestaje postojati.Ako duzina otkaznog roka nije odredjena ni ugovorom ni zakonom. zakupac je duzan zakupodavcu naknaditi stetu. i to kao solidarni jemac. U svakom slucaju. ZOO dopusta zakupcu da moze dati stvar u podzakup. 7. Zakupac ima pravo traziti naknadu stete od zakupodavca.Zakupac moze otkazati ugovor o zakupu bez ostavljanja otkaznog roka. Prestanak zakupa protekom vremena Najcesce ugovaraci odredjuju trajanje ugovora. kao i vrijeme i nacin davanja otkaza. Ako se na osnovu tih pravila ne moze odrediti duzina otkaznog roka. a koje predstavlja pravo koristenja zakupljene stvari. 3. Prestanak zakupa zbog propasti stvari Ako je stvar u potpunosti unistena. Taj vremenski period se zove otkazni rok.Sto se tice otkaznog roka. i potreban je protek vremena od prijema otkaza do prestanka ugovornog odnosa. 16 .Ugovor o zakupu zakljucen na neodredjeno vrijeme prestaje sporazumom ugovaraca ili otkazom.

jer se obaveza zajmodavca sastoji u predaji odredjenog iznosa novca ili drugih zamjenjivih stvari. a druga strana se obavezuje da ce nakon izvjesnog vremena vratiti isti iznos novca ili istu kolicinu stvari iste vrste i kvalitete. govori se o dobrocinom (besplatnom) zajmu. tako da ce on sam voditi racuna o licnosti druge ugovorne strane. 17 . a ugovor o zajmu moze biti i teretan i dobrocin.UGOVOR O ZAJMU 1. Ugovor o zajmu moze biti i teretan i dobrocin. a predmet zakupa. i kolicine. Naknada kod ugovora o zajmu se oznacava kao kamata. KARAKTERISTIKE UGOVORA Ugovor o zajmu je konsenzualan ugovor. Ovaj ugovor moze biti licni i nelicni.. sto ugovor o zajmu svrstava u grupu komutativnih ugovora. sto znaci da je za njegov nastanak dovoljna saglasnost ugovaraca o bitnim sastojcima. radi se o teretnom zajmu. Kod ugovora u privredi naknada se daje i u slucaju kad nije ugovorena. kvaliteta. uz naknadu ili bez nje. Ugovor o zajmu je trajan. nezamjenjiva stvar. ODNOS S DRUGIM UGOVORIMA Ugovor o zajmu se razlikuje od ugovora o zakupu po tome sto on za zajmoprimca predstavlja osnov sticanja prava vlasnistva nad predmetom zajma (pozajmljenim stvarima).Od ugovora o posluzi ugovor o zajmu se razlikuje po stom sto je predmet zajma zamjenjiva. a neugovaranje naknade se smatra poklonom drugoj strani. Od ovih ugovora se razlikuje po tome sto je zajmoprimac. poslije odredjenog vremena. osnova sticanja prava vlasnistva nad predmetom ugovora. Ako je ugovoreno da zajmoprimac uz pozajmljeni predmet mora dati i naknadu. i poklonu.Naknada se nikada ne pretpostavlja i mora se posebno ugovoriti kad se radi o zajmu izmedju fizickih lica. a posluge nezamjenjiva stvar. jer je kao i ovi ugovori. a ne pravo vlasnistva. 3. a obaveza zajmoprimca da poslije izvjesnog vremena vrati isti iznos novca. razmjeni.Ugovor o zajmu je slican ugovorima o prodaji.To je dvostrano obvezni ugovor. obavezan vratiti zajmodavcu stvar iste vrste.5. kauzalan a cesto i adhezioni ugovor. POJAM I ZNACAJ Ugovorom o zajmu obavezuje se jedna strana da drugoj strani preda u vlasnistvo odredjeni iznos novca ili odredjenu kolicinu drugih zamjenjivih stvari. U slucaju da zajmoprimac vraca samo istu kolicinu novca ili pozajmljenih stvari. Licni se najcesce odnosi na besplatan ili prijateljski zajam.To je i teretan i dobrocin ugovor. samostalan. Predmet zajma je uvijek zamjenjiva stvar. odnosno istu kolicinu stvari iste vrste i kvaliteta. U vrijeme zakljucenja ugovora poznat je obim i medjusobni odnos ugovaraca.Ugovor o posluzi je uvijek dobrocin. dok je zakup uvijek teretan ugovor. najcesce. 2. Kod teretnog zajma zajmodavcu je bitno da uz glavnicu dobije i naknadu (kamatu). jednostavan. dok na predmetu zakupa zakupoprimac ima samo pravo upotrebe i iskoristavanja stvari.

a nazivaju se i generickim stvarima. zajam uz komisornu klauzulu. Predmet zajma Predmet ugovora o zajmu je najcesce novac. bankarska garancija ). ako duznik ne ispuni svoju obavezu po dospjelosti. kredit je strogo formalan ugovor i kao takav mora bit zakljucen u pismenoj formi. Pored novca tu moze biti i odredjena kolicina drugih zamjenjivih stvari. je nistava. a ne prilikom nastanka ugovora. krediti mogu biti unutrasnji i medjunarodni. jer povjerilac moze u dogovoru sa duznikom primiti nesto drugo a ne ono sto duznik zapravo duguje. kad se kredit daje s namjenom kupovine roba i usluga kod samog davaoca.Zajmodavac ne mora biti vlasnik stvari koja je predmet zajma u momentu zakljucenja ugovora. predmet zajma su zamjenjive stvari koje su u prometu odredjene po vrsti. VRSTE ZAJMA U odnosu na formu zajam moze biti realan. potrebno je da je zajmodavac svjestan nesklada izmedju vrijednosti uzajamnih obaveza i stanja u kojem je njegov ugovarac (stanje nuzde. Po svom predmetu zajam moze biti novcani i naturalni. odnosno predaje stvari zajmoprimcu. personalni kredit (koji se korisniku daje s obzirom na dobro poznavanje njegovih imovinskih prilika) i pokriveni kredit (koji su realno. U ulozi zajmodavca kod kredita se pojavljuje banka. Ugovor o kreditu se od zajma razlikuje po tome sto je predmet kredita iskljucivo novac. lombardni kredit (s pokricem u vidu plemenitih metala.Da bi postojao zelenaski ugovor o zajmu. Medjutim. razlikujemo dobrocine (besplatne ili lukrativne) i teretne (naplatne ili onerozne). rodu. Znaci.Vrste zajma s obezbjedjenjem je i tzv. odnosno dodatno obezbjedjeni). Prema izvorima sredstava. kojom se povjeriocu daje pravo da po dospjelosti duga postane vlasnikom zalozene stvari. a kod zajma to mogu biti i fizicka lica. broju. a prema ekonomskom kriteriju potrosni (konsumptivni) i proizvodni (produktivni). javni i privatni. a samo predmet – kod besplatnog zajma. Podvrste pokrivenih kredita su: hipotekarni kredit (kad pokrice postoji u formi hipotekarnog zalaganja nekretnina). lakomislenosti). Sto se tice subjektivnog uslova. Kredit je jedna vrsta namjenskog zajma. BITNI ELEMENTI UGOVORA O ZAJMU Bitni elementi ugovora o zajmu su: predmet i naknada – kod teretnog zajma. dok je predmet ugovora o zajmu novac ili zamjenjive stvari. Objektivni uslov pretpostavlja da izmedju obaveza ugovornih strana postoji jasno uocljiv nesrazmjer. nakon dospijeca obaveze. krediti mogu biti: blanko krediti (kad davalac kao pokrice ima samo obecanje korisnika da ce vratiti kredit). Prema postojanju ili nepostojanju naknade koja se duguje uz predmet zajma. srednjorocni (do 5 godina) i dugorocni (preko 5 godina). dragocjenosti ili hartija od vrijednosti) i jamstveni kredit (koji se daje uz jemstvo najcesce banke – tzv. Prema obezbjedjenju obaveze vracanja. neiskustva. a zajam je konsenzualan i neformalan. Klauzula kojom povjerilac stice pravo vlasnistva na zalozenoj stvari.Zatim. te da se svjesno koristi takvim njegovim polozajem. U tom slucaju dolazi do zamjene ispunjenja.Najpoznatija vrsta zajma je ona koja se temelji naugovoru o kreditu. ili investicioni krediti. 5. Prema namjeni krediti mogu biti: vezani krediti. nema smetnje da se duznik. koji se daju u svrhu izgradnje i opremanja investicionih objekata. s povjeriocem sporazumije da stvar predatu u zalog prepusti povjeriocu umjesto dugovanog novca. ali mora steci vlasnistvo nad predmetom zajma do momenta izvrsenja. konsenzualan ili strogo formalan (pismeni) ugovor. moraju se kumulativno ispuniti dva uslova: objektivni i subjektivni.Ako zajmoprimac nije 18 . mjeri. Prema trajanju zajam moze biti kratkorocni (do 1 ili 2 godine). Nasuprot njima stoje nezamjenjive stvari.4. Iz ovakvog odredjenja predmeta ugovora razlikujemo novcani i naturalni zajam.

ako zajmoprimac zna da je predmet tudja stvar. Kamata nije samo novcana naknada za pozajmljeno vec svaki visak iznad onog sto je zajmodavac dobio na ime zajma. a zajmodavac to nije znao. Ako se ugovori kamata.Ako bi zajmoprimac ili neko drugi ponudio dovoljno osiguranje. jer je savjestan sticalac. S druge strane. zajmodavac je duzan predati pozajmljene stvari kad to zajmoprimac zatrazi. radi se o ugovoru na neodredjeno vrijeme.Zajmodavac moze u 2 slucaja odbiti izvrsenje obaveze predaje ugovora. tad je on nesavjestan posjednik tudje stvari i na zahtjev vlasnika ce mu morati vratiti te stvari.Kad zajmoprimac primi predmet zajma. nego je njezino placanje. a ta propast nastupi bez zajmoprimceve krivice. tad je zajmodavac duzan predati zajmoprimcu predmet zajma. Tad je zajmoprimac duzan vratiti zajam po isteku primjerenog roka. pa duznik zakasni s ispunjenjem svoje obaveze.OBAVEZE UGOVORNIH STRANA Obaveze zajmodavca Predaja obecanih stvari U situaciji kad zajmodavac preda odredjenju stvar zajmoprimcu da je ovaj proda i naplacenu cijenu zadrzi kao zajam moze se desiti da stvar propadne kod zajmoprimca prije nego sto je on uspije prodati. Od ugovorne treba razlikovati zakonsku (zateznu) kamatu. Ako vrijeme predaje zajma ugovorom nije odredjeno. Pravo zajmoprimca da zahtijeva predaju odredjenih stvari zastarijeva za 3 mjeseca od dolaska zajmodavca u zakasnjenje.znao niti je morao znati da je predmet tudja stvar. i to zbog losih materijalnih prilika zajmoprimca. Drugi slucaj je kad su se nakon zakjucenja ugovora pogorsale materijalne prilike. tad ce on prijemom stvari postati i njihov vlasnik. ako vrijeme nije odredjeno ugovrom. 6. i tad se radi o zajmu zakljucenom na odredjeno vrijeme. pored predmeta vracanja zajma druga osnovna obaveza zajmoprimca. koju duguje duznik novcane obligacije koji je zakasnio s njenim ispunjenjem. Zakonska kamata je moguca kod svih ugovora kod kojih se na strani duznika javlja obaveza predaje odredjene sume novca. Nasuprot tome. To ce biti slucaj kad se pokaze da su materijalne prilike zajmoprimca bile takve da je neizvjesno hoce li on moci vratiti stvar. Kamata U pogledu zajmova zakljucenih u privredi zakonska je pretpostavka da zajmoprimac duguje kamatu i ako ona nije ugovorena. Kod zajma zakljucenog izmedju pojedinaca teretnost se mora izricito ugovoriti. tad ona nije sporedna obaveza. a u svakom slucaju za godinu dana od dana sklapanja ugovora.Zajmodavac je predmet zajma obavezan predati u ono vrijeme i na onom mjestu kako je to ugovorom odredjeno. Vrijeme trajanja zajma Vrijeme vracanja stvari najcesce se odredjuje ugovorom. Tada zajmodavac snosi rizik slucajne propasti stvari. tad on postaje vlasnikom i od tog momenta snosi rizik slucajne propasti stvari. Odgovornost za nedostatke stvari 19 . u vrijeme zakljucenja ugovora. koji ne moze biti kraci od dva mjeseca racunajuci od dana kad je zajmodavac trazio vracanje zajma.

Pobornici metalistickog principa naglasavaju vaznost uzimanja u obzir unutrasnje vrijednosti novca. Stoga vecina prihvata nominalisticki princi prema kojem je duznik duzan isplatiti onaj broj novcanih jedinica na koji obaveza glasi.revalvacija) pogoduje zajmodavcu. s tim sto je obavezan unaprijed o tome obavijestiti zajmodavca i eventualno mu naknaditi nastalu stetu.UGOVOR O POSLUZI 1.Nedostatak mora postojati u vrijeme predaje stvari zajmoprimcu.zajmodavac nije obavezan primiti djelimicno ispunjenje pa ni kad se radi o novcu. Tada promjene ne bi utjecale na visinu zajmodavcevog potrazivanja. a porast (deflacija. ali ako bi zajmodavac zbog tog pretrpio stetu. a ovaj se obavezuje po proteku vremena vratiti mu istu stvar. Ako je s naknadom.Nedostatak ovog principa je u tome sto se dovodi u pitanje povjerenje u nacionalnnu valutu. Protekom vremena.Nacin vracanja stvari moze biti u cjelini ili u dijelovima.Zajmoprimac moze odustati od vec zakljucenog ugovora o zajmu prije nego sto mu zajmodavac preda predmet zajma. imao bi pravo zahtijevati naknadu od zajmoprimca. Kod odgovornosti zajmodavca zbog nedostatka stvari razlikujemo da li je zajam s naknadom ili bez naknade. zajmoprimcu ce odgovarati za stetu prouzrokovanu materijalnim nedostatkom samo ako je znao za te nedostatke ili mu nisu mogli ostati nepoznati a o njima nije obavijestio zajmoprimca. Ako se radi o zajmu bez naknade. a to je sa stanovista drzavne politike nedopustivo.Ako ugovore u cjelini. 20 . sto znaci da mogu biti samo zamjenjive. Posluga se uglavnom zakljucuje medju prijateljima i zbog tog je besplatnost jedna od osnovnih karakteristika ovog ugovora.Zajmoprimac ima pravo vratiti zajam prije ugovorenog vremena. devalvacija) znaci favoriziranje zajmoprimca. koja se mjeri spram zlata. Problemi s tim se rjesavaju primjenom dva principa: metalistickog i nominalistickog. i to ugovor o zakupu. zajmodavac odgovara zajmoprimcu za svu pretrpljenu stetu bez obzira da li je znao ili ne za postojanje nedostatka. koji od zajmoprimca moze zahtijevati vise od onog sto mu je na ime zajma predao. Opadanje vrijednosti (inflacija. Obaveze zajmoprimca Vracanje predmeta zajma Osnovna obaveza je vracanje pozajmljenih stvari. Ako bi ugovaraci naknadno ugovorili naknadu takav dogovor bi bio valjan. ali to vise ne bi bila posluga nego drugi teretan ugovor. Placanje naknade ako je to ugovoreno ili zakonom propisano 6. POJAM Ugovorom o posluzi se obavezuje poslugodavac predati poslugoprimcu privremeno i bez naknade odredjenu stvar na koristenje. vrijednost novca neizbjezno raste ili opada.

niti se moze odrediti po svrsi ugovora. Ugovor o poklonu je slican posluzi po tome sto su oba ugovora dobrocina. ugovor o prodaji i razmjeni su osnov sticanja vlasnistva na predmetima tih ugovoa. Vrijeme trajanja posluge Vrijeme trajanja se odredjuje ugovorom. kauzalan i trajan. dovoljno je da je predmet ugovora odredjen ili odrediv. on je dobrocin. a zakup teretan posao. i vraca genericke stvari. tad je on dvostrano obvezan. dok kod posluge poslugoprimac ima samo pravo koristenja stvari i mora vratiti istu stvar. I predmet mogu biti pokretne i nepokretne stvari. Prema savremenom shvatanju posluga je konsenzualan ugovor i smatra se zakljucenim u onom momentu kad se ugovaraci sporazumiju o bitnim elementima ugovora. i ne moze biti buduca stvar.Predmet posluge mora biti u prometu.Bez obzira da li je realan ili konsenzualan. tad poslugodavac moze u svako doba zahtijevati povrat stvari. Za razliku od posluge. a razlika je u tome sto poklonoprimac ne mora vratiti primljenu stvar.Prema klasicnom shvatanju posluga je realan ugovor. 4. predmet posluge mogu biti i druge stvari ali je poslugoprimac duzan vratiti onu istu stvar koju je uzeo u poslugu. jer se smatra da je ugovor zakljucen tek kad poslugodavac preda stvar poslugoprimcu na koristenje. Ugovor o posluzi je slican i ugovoru o ostavi. Prema pravnim pravilima predmet posluge je mogla biti samo nepotrosna stvar. 3. jer se i ostavoprimac kao i poslugoprimac obavezuje vratiti onu istu stvar koju je primio na cuvanje. BITNI ELEMENTI Predmet posluge Predmet posluge je odredjena stvar koju poslugoprimac ima pravo koristiti odredjeno vrijeme i to bez ikakve naknade. Ako se ugovor o posluzi posmatra kao realan ugovor tad se u pravilu radi o jednostrano obaveznom ugovoru. ako se ugovor o posluzi posmatra kao konsenzualan. jer obaveza postoji i na strani poslugodavca – predaja stvari. jer on postaje vlasnikom primljene stvari. Ako nije odredjeno. S druge strane.Ako ugovor o posluzi posmatramo kao konsenzualan. a moze biti i buduca stvar. Kod zajma zajmoprimac postaje vlasnikom pozajmljenih stvari. Medjutim. KARAKTERISTIKE UGOVORA Ugovor o posluzi se razlikuje od zakupa po tome sto je posluga dobrocin. s obzirom da od vremena zakljucenja pa do vremena izvrsenja moze proci odredjeni vremenski period. i na strani poslugoprimca – vracanje stvari. Ali ostavoprimac nema pravo upotrebe primljene stvari. OBAVEZE POSLUGODAVCA Predaja stvari Odgovornost za stetu (poslugodavac odgovara isto kao i poklonodavac ) Naknada troskova 21 .2. mora biti moguc i odredjen.

nadje istu stvar. Moguce varijante predmeta ugovora o djelu su: . 7.Bez saglasnosti poslugodavca posudjenju stvar poslugoprimac ne smije dati trecem licu na koristenje.izrada neke stvari (sivenje odijela) . Ali.UGOVOR O DJELU 1. Vracanje stvari 6. OBAVEZE POSLUGOPRIMCA Cuvanje i upotreba stvari Rizik slucajne propasti ili ostecenja stvari snosi poslugodavac. Ali ako se desi da poslugoprimac.popravka neke stvari (atuomobila. a druga strana narucilac. Medjutim.izvrsenje fizickog rada (kopanje kanala). a ako to nije slucaj. .izvrsenje intelektualnog rada (drzanje predavanja).tv-a) . 22 . pod uslovom da je poslugodavac spreman vratiti mu ono sto je za stvar primio. Ako bi to ipak ucinio. poslugodavac moze jednostranom izjavom volje otkazati ugovor o posluzi i zahtijevati da mu poslugoprimac vrati stvar nazad.5. moguc i dopusten. bez obzira da li je isteklo vrijeme posluge ili ne. kao i drugi trajni ugovori. poslugodavac je ovlasten raskinuti ugovor i zahtijevati odmah povrat stvari. Predmet ugovora mora biti odredjen ili odrediv. prestaje otkazom. To pravo poslugodavac moze koristiti i kad je poslugoprimac predmet posluge dao trecem licu. Tako ako poslugoprimac ne cuva predmet ugovora kao dobar domacin. Poslugoprimac odgovara i za slucajnu propast ili ostecenje stvari i u onim slucajevima kad se nalazi u zakasnjenju s vracanjem stvari. a druga strana se obvezuje za to isplatiti naknadu. Troskovi redovnog odrzavanja stvari Ako poslugoprimac izgubi posudjenu stvar duzan je poslugodavcu naknaditi njenu vrijednost. bez njegovog odobrenja. PRESTANAK UGOVORA Ugovor o posluzi. POJAM Ugovor o djelu je takav ugovor kojim se jedna ugovorna strana obavezuje drugoj strani izraditi odredjeno djelo ili obaviti odredjeni posao. poslugoprimac ce se osloboditi odgovornosti za stetu ako dokaze da bi stvar koja je predmet posluge propala i da ju je on poslugodavcu na vrijeme vratio. ako poslugoprimac koristi stvar protivno ugovor ili svrsi stvari. odgovarat ce i za slucajnu propast ili ostecenje stvari koje bi se tom prilikom dogodilo. poslugoprimac nema pravo zadrzati stvar protivno voji poslugodavca i duzan mu je nadjenu stvar vratiti. ugovor je nistav. nakon naknade vrijednosti stvari. Ugovarac koji izradjuje djelo je izvodjac.

jer se tu poslodavac rukovodi radnikovim radom. a visinu naknade ugovaraci nisu odredili. jer je za njegov nastanak dovoljno da ugovorne strane postignu saglasnost o bitnim elementima. OBAVEZE IZVODJACA 1. onako kako je to ugovoreno. tad se radi o ugovoru o djelu. Zatim. a punomocnik u ime i za tudji racun. Razlika je u tome sto je predmet ugovora o djelu fakticki. ugovor se u sumnji smatra ugovorm o prodaji. 5. 23 . Ako vrijeme nije ugovoreno. komutativan (ekvivalentan) i trajan ugovor.Zajednociko svojstvo ugovora o djelu i ugovora o punomocstvu je to da se jedna strana obavezuje izvrsiti odredjenu radnju u korist druge.2. ali se moze izraziti i u drugim vrijednostima. izvodjac vise ne moze izvrsiti djelo. tad narucilac nije obavezan platiti visu cijenu od one koja je odredjena tom tarifom. Kod ugovora o radu naknada se odredjuje u pravilnim vremenskim razmacima (najcesce mjesecno) dok se kod ugovora o djelu odredjuje za cijelo djelo. tad narucilac nije obavezan isplatiti naknadu prije nego sto je pregledao i odobrio izvrseni rad. imenovan. odluku o tome donosi sud. i temeljna karakteristika je i njegova naplativost (teretnost). U stvarima. te je konsenzualan. ODNOS UGOVORA O DJELU I DRUGIH UGOVORA Prije svega se razlikuje od ugovora o radu. sto ga svrstava u kauzalne ugovore. OBILJEZJA UGOVORA O DJELU Ugovor o djelu je dvostrano obavezan. uz prethodno pribavljanje strucnog misljenja vjestaka. dok je kod ugovora o djelu izvodjac nezavisan od naruciova. gdje je naknada ustanovljena kao protuvrijednost za izvodjacev rad.Ako ne postoji obavezna tarifa. onda je izvodjac duzan izvrsiti djelo za ono vrijeme koje je razumno potrebno za takve poslove. tad se najcesce radi o prodaji ali ako se prasten pravi iskljucivo za odredjenu licnost. Ugovor o djelu je ponekad tesko razlikovati od ugovora o prodaji. Ako se to ne moze utvrditi. Ako je do nemogucnosti izvrsenja doslo nakon njegova dolaska u docnju. npr. kad izdvodjac daje svoj materijal. odnosno radnik se nalazi u odnosu zavisnosti prema poslodavcu. Naknadu je narucilac duzan isplatiti na onaj nacin i u ono vrijeme kako je to ugovorom utvrdjeno.To je. utvrdit ce je sud cijeneci pri tom posebno vrijednost rada. takodjer. Ako je naknada odredjena obaveznom tarifom. Ako se radi o serijskoj proizvodnji. ali ce na mjesto te primarne obaveze doci njegova sekundarna obaveza – naknada stete. a ugovor o punomocstvu pravni posao. 3. 4. Postoje dva kriterija za razlikovanje a to su pripadnost (vlasnistvo) materijala i izvodjacev rad. BITNI ELEMENTI UGOVORA O DJELU Naknada je drugi bitan element ugovora o djelu. idvodjac radnju vrsi u svoje ime i za svoje racun. Znaci. On spada u neformalne ugovore. Obaveza izvrsenja djela Izvodjac je obavezan izvrsiti djelo uredno i na vrijeme. pa i onda kad on tu nemogucnost nije skrivio. Izvodjac koji zakasni s izvrsenjem djela dolazi u duznicku docnju i snosi negativne posljedice te docnje. Naknada se obicno odredjuje u novcu. To je teretan i ekvivalentan (komutativan) ugovor. Cilj (causa) radi kojeg ugovaraci zele zakljuciti ugovor je jasno vidljiv. Ako povodom tog nije nista ugovoreno niti postoje utvrdjeni obicaji.

ako ona nije odredjena obaveznom tafirom ili drugim obaveznim aktom. te je duzan upozoriti narucioca i na nedostatke u vezi s njegovim nalogom. Ako zeli zadrzati prava koja mu pripadaju zbog mane stvari narucilac je obavezan sto prije. Isplata naknade vrsi se poslije izvrsenog posla i to nakon prijema djela. on odgovara za svoje propuste bez obzira na rokove. Ako prilikom pregleda otkrije nedostatke. Izvodjac moze 24 . narucilac ima pravo izbora da sam otkloni nedostatan na izvodjacev trosak. u slucaju spora. Ako naknada nije odredjena.Izvodjac. o njima je obavezan bez odlaganja obavijesitit izvodjaca. izuzev ako je on znao za te nedostatke a nije naruciocu skrenuo paznju na njih. Narucilac nije obavezan platiti veci iznos od onog koji je utvrdjen u tom aktu. U svakom slucaju nakon proteka roka od 2 godine od prijema posla narucilac se vise ne moze pozivati na nedostatke. a koje mogu biti znacajne za naruceno djelo ili za njegovo pravodobno izvrsenje a u protivnom ce odgovarati za stetu. Narucilac ima odredjena prava: zahtjev da izvodjac otkloni nedostatak.Ako trece lice nanese stetu prilikom obavljanja posla naruciocu. pravo na naknadu stete i dr. ugovor s fiksnim rokom). Medjutim. Uz to narucilac ima pravo zahtijevati i naknadu stete. Odgovornost za nedostatke izvrsenog djela Izvodjac obicno posjeduje specijalisticko znanje iz odredjene oblasti. Svakako ima pravo na naknadu stete. a najkasnije u roku od mjesec dana od otkrivanja. 2. Ne otkloni li ga u roku. bez opravdanog razloga. njegovi nasljednici nisu duzni zavrsiti zapoceti posao. koji se u momentu pregleda nisu mogli otkriti. onda za naknadu stete odgovaraju i trece lice i izvodjac posla. . ne pregleda izvrseni rad. obavijestiti izvodjaca.iz nekih drugih razloga koji su nastali ponasanjem narucioca.Moguce je da se poslije pregleda i primanja djela na njemu uoce nedostaci. . ako je izvodjac nesavjestan. Ako obavljeni posao ima takav nedostatak koji ga cini neupotrebljivim ili je posao obavljen suprotno od uslova. narucilac moze raskinuti ugovor ne trazeci prethodno otklanjanje nedostatka. Umre li izvodjac prije zavrsetka posla. Isplata naknade Naknada i njena visina najcesce se odredjuju ugovorom. u tolikom zakasnjenju sa zapocinjanjem ili zavrsavanjem posla tako da ga ocito nece zavrsiti u roku. a naknadno se pojave nedostaci koje nasljednici ne mogu otkloniti. zbog cega je doslo do produzenja vremena koje je potrebno za zavrsetak djela. narucilac ima pravo na naknadu stete od izvodjacevih nasljednika.U toku izvrsenja posla se moze pojaviti potreba za dodatnim radovima. a to je bilo ugovoreno. U tom slucaju izvodjac vise ne odgovara za nedostatke djela koji su se mogli opazitit obicnim pregledom. sto iziskuje povecanje obima posla i naknade. te na druge okolnosti za koje je znao ili je morao znati. da snizi izvodjacevu naknadu ili da raskine ugovor. ako je narucilac trazio izmjene djela.Izvodjac je duzan omoguciti naruciocu pregled i prijem uradjenog djela. Ako je izvodjac. 3.ako narucilac izvodjacu nije isplatio nuzan predujam. ipak. kod ovih poslova. Ugovor o djelu se moze zakljuciti s rokom kao bitnim elementom (tzv. Ako narucilac. Predaja predmeta posla 6.Ako djelo sadrzi manje nedostatke. OBAVEZE NARUCIOCA POSLA 1. narucilac moze raskinuti ugovor i zahtijevati naknadu stete. smatra se da je rad primljen. nece odgovarati za zakasnjenje u izradi djela i to: za zakasnjenje nastalo zbog tog sto mu narucilac nije pravodbno predao materijal. odluku o njenoj visini donijet ce sud. Medjutim. pravo na snizenje naknade. narucilac je duzan izvodjacu ostaviti primjeren rok za otklanjanje nedostatka. ali ova svoja prava ne moze ostvarivati sudskim putem nakon proteka jedne godine od ucinjene obavijesti. ako izvodjac umre poslije zavrsenog posla.

Ako narucilac ne izvrsi pregled i prijem predmeta ugovora.Kad se radi o raskidu ugovora. ali je u tom slucaju obavezan izvodjacu isplatiti ugovorenu naknadu. Narucilac posla ima pravo u svakom trenu prekinuti ugovor jednostrano. 3.prekoracenje proracuna mora biti neizbjezno. 8. 7. a dodje do slucajne propasti ili ostecenja stvari. izvodjac mu moze odrediti naknadni rok da ispuni svoju obavezu. . ugovaraci nemaju istu poziciju. Ukoliko rok bezuspjesno protekne. pada u povjerilacku docnju i snosi sve stetne posljedice te docnje. PRESTANAK UGOVORA O DJELU Izvrsenje posla je redovan nacin prestanka ugovora o djelu.Propascu stvari uslijed vise sile ili slucaja nastupa naknadna nemogucnost izvrsenja obaveze. .Smrt je uzrok prestanka ugovora ako je on zakljucen intuitu personae. On ima pravo traziti povecanje ugovorene naknade.on snosi i rizik slucajne propasti i u tom slucaju nije obavezan izvodjacu isplatiti naknadu za obavljeni rad.Izvodjac ne moze raskinuti ugovor bez odgovarajuce krivice narucioca. POJAM I KARAKTERISTIKE 25 . izvodjac ima pravo raskinuti ugovor i zahtijevati naknadu stete od narucioca. Narucila ponekad ne posjeduje potrebno znanje za pregled stvari. Ako je narucilac dao materijal za izradu stvari. Ako je materijal za izradu djela dao izvodjac. Isto je ako je narucilac u docnji s prijemom djela. ako su ispunjeni sljedeci uslovi: . Ako je narucilac pregledao i odobrio izvrseni rad. i u tom slucaju moze angazirati strucnjaka. i ako je o potrebi povecanja posla i troskova bez odlaganja obavijestio narucioca. Saradnja pri izvrsenju posla Ako narucilac ne saradjuje pri izvrsenju posla. a na to se obvezao ugovorom ili to proizlazi iz prirode posla.naknada mora biti ugovorena bez izricitog jemstva izvodjaca. Ugovor prestaje i protekom vremena kad je rok bitan element ugovora. Obaveza prijema posla Narucilac je obavezan izvrsiti pregled i prijem predmeta ugovora cim je to moguce i pri tom bez odlaganja obavijestiti izvodjaca o eventualnim nedostacima. 8.izvodjac mora o tome bez odlaganja obavijestiti narucioca. izvodjac nema pravo niti naknadu za materijal niti za svoj rad. RIZIK PROPASTI STVARI Rizik od slucajne propasti ili ostecenja stvari snosi ona strana koja je dala materijal za izradu djela u skladu sa opcim pravilom da stvar pripada vlasniku. sem ako nije u docnji. rizik slucajne propasti ili ostecenja stvari prelazi na njeg.UGOVOR O OSTAVI 1.traziti povecanje naknade ukoliko je radio u skladu sa ugovorm. 2.

mozemo vidjeti da se prodajom i razmjenom stice pravo vlasnistva na predmetu ugovora. zajmoprimac postaje vlasnikom pozajmljenih stvari i vraca druge stvari istog roda. Imovinska prava ne mogu biti predmetom ostave. izuzev ako bi doznao da je stvar ukradena. on je obavezan saopstiti sudu od koga je stvar primio na cuvanje i istovremeno obavijestiti ostavodavca o podignutoj tuzbi. neophodno je da se ugovaraci saglase oko individualnog vracanja tih stvari koje su date na cuvanje.Ugovorom o ostavi se obavezuje ostavoprimac d aprimi stvar od ostavodavca. Naknada Ostava je. On nema pravo upotrebe stvari koja se kod njeg nalazi. Vrijeme vracanja deponovane stvari se najcesce ugovara.Kod ugovora o zakupu i posluzi postoji obaveza vracanja iste stvari. u pravilu. javna skladista) ili ako se naknada mogla ocekivati s obzirom na okolnosti posla. a ne samo stvari iste vrste. 3.Kad uporedimo ostavu s prodajom i razmjenom. jer se ugovor smatra zakljucenim u onom momentu kad se ugovaraci sporazumiju o bitnim elementima. Ipak. Jednostrano obavezna je u onim slucajevima kad se radi o besplatnoj ostavi. Ugovor o ostavi je imenovan i konsenzualan ugovor. jer se on javlja samo kao drzalac stvari. Predmet ostave Predmet ostave su pokretne stvari. Kod ugovora o zajmu. postoji i ugovor o ostavi kod kojeg je moguce odstupanje od tog pravila. Ali ako se daju zamjenjive i potrosne stvari. Ugovor o ostavi moze biti jednostrano ili dvostrano obavezan. 2. 3. ako se ostavoprimac bavi primanjem stvari na cuvanje (npr. Predaja stvari nije uslov zakljucenja ugovora nego akt izvrsenja. da je cuva i da je vrati kad je ovaj zatrazi.Ugovor o prodaji i razmjeni su uvijek teretni. OBAVEZE OSTAVOPRIMCA 26 . Kod ostave s naknadom se radi o dvostrano obveznom i teretnom ugovoru. ali kod zakupa i posluge zakupac i poslugoprimac imaju pravo upotrebe predmeta. Tad se radi o nepravoj ostavi. 2. ostavoprimac je duzan stvar vratiti njemu. Vrijeme trajanja ostave Ugovor o ostavi moze biti zakljucen na odredjeno ili neodredjeno vrijeme.Kad se radi o vremenu vracanja predmeta kod besplatne ostave na neodredjeno vrijeme. ostavoprimac vraca istu stvar koju je primio na cuvanje. a ostava moze biti i teretna i dobrocina (besplatna). Isto tako. dok je ostavoprimac obavezan cuvati stvar bez prava upotrebe. Ostavoprimac ce imati pravo na naknadu i ako ona nije posebno ugovorena. Ako bi trece lice podiglo tuzbu zahtijevajuci vracanje stvari od ostavoprimca.Ugovor o ostavi je trajan. ostavoprimac je duzan vratiti stvar cim je ostavodavac zatrazi. tad se ostavoprimcu daje pravo da i on u svako doba moze odustati od ugovora i zahtijevati da ostavodavac primi stvar nazad.Ostavoprimac kojem je predata stvar ne postaje njezinim vlasnikom. Kad je ostavodavac dao tudju stvar na cuvanje. dok ostavoprimac ne postaje vlasnikom primljene stvari. Na cuvanje se mogu predati papiri u kojima su sadrzana odredjena imovinska prava. ali tad se ne cuva pravo nego papir koji svjedoci o postojanju prava. Ako vrijeme trajanja ugovora nije odredjeno. jer od vremena predaje do vracanja stvari protekne odredjeni duzi vremenski period. BITNI ELEMENTI 1. Nesporno je da se kao predmet ostave mogu javiti nezamljenjive i nepotrosne stvari. dobrocini ugovor i ostavoprimac nema pravo na naknadu. kvaliteta i kvantiteta. izuzev ako nije drugacije ugovoreno.

Cuvanje stvari podrazumijeva da je ostavoprimac duzan poduzimati potrebne mjere kako bi odrzao stvar u onakvom stanju u kakvom ju je i primio. da vrati predmet ugovora.POSEBNI SLUCAJEVI OSTAVE 1.ako se naknada mogla ocekivati s obzirom na okolnosti posla. takve stvari ugostitelj nije duzan primiti na 27 . Razlika je u tome sto ostavoprimac.1. Ostava u nuzdi Postoji u slucajevima kad jedno lice zapadne u nevolju. primiti na cuvanje stvari koje je njegov gost. besplatan ugovor. . na trazenje ostavodavca.Odbije li ugostitelj neopravdano prijem tih stvari. . dok je kod zajma kreditiranje zajmoprimca. OBAVEZE OSTAVODAVCA 1. stvar se vraca njegovim nasljednicima. Neprava ostava je slicna zajmu. Naknada stete Pravo na naknadu stete imaju i ostavodavac i ostavoprimac u zavisnosti od tog cijom je krivica steta nastala.Za cuvanje stvari ostavodavac ne duguje naknadu. Cuvanje stvari Ako je ostava bez naknade ostavoprimac je duzan povjerenu mu stvar cuvati kao svoju vlastitu. Isplata naknade Ugovor o ostavi je. 3. 3. duzan je cuvati stvar kao dobar privrednik. ali je obavezan naknaditi troskove cuvanja stvari. Vracanje stvari U slucaju smrti ostavodavca. kao ostavodavac. duguje potpunu naknadu stete koju gost pretrpi. ima obavezu u svakom trenu.ako se ostavilac bavi primanjem stvari na cuvanje kao svojim redovnim zanimanjem. Medjutim. te ih cuvati od svakog ostecenja ili nestanka i na trazenje gosta mu ih vratiti. Naknada troskova Ostavodavac je obavezan ostavoprimcu naknaditi opravdano ucinjene troskove radi cuvanja stvari. a ako je ostava uz naknadu. odgovara za nastalu stetu. u pravilu. pa ugrozeno lice ne moze slobodno izabrati ostavoprimca nego je primorano dati stvar na cuvanje licu koje mu se u tako iznimnim okolnostima prvo nadje pri ruci. Ugostiteljska ostava Ugostiteljskom ostavom obavezan je ugostitelj. Neprava ostava Kod neprave ostave (depositum irregulare) kao predmet ostave se javljaju zamjenjive stvari i ostavoprimac ih ima pravo potrositi. ali je obavezan ostavodavcu vratiti istu kolicinu stvari iste vrste. 4. 2. donio u ugostiteljski objekt. svrha ugovora o ostavi je cuvanje stvari. kao ostavoprimac. Primanje stvari Ostavoprimac koji ne poduzme potrebne radnje za primanje stvari. 2.ako je naknada ugovorena kao protucinidba za cuvanje stvari (teretan ugovor). 2. odnosno dobar domacin. Ali postoje i izuzeci: . 3. Zatim. 5. zbog koje nastaje ocita opasnost za njegovu imovinu.

ugovor ce biti ponisten. i tad se davalac javlja kao duznik (promitent). To je teretan ugovor.Ovaj ugovor se moze zakljuciti i kao ugovor u korist treceg lica. inace ce pravo na naknadu moci ostvariti samo pod uslovom da dokaze da je steta nastala krivicom ugostitelja ili lica za koja on odgovara.Odgovornost ugostitelja je iskljucena ako su stvari propale ili ostecene uslijed okolnosti koje se nisu mogle izbjeci ili otkloniti. odnosno lica za koja on odgovara.cuvanje ako ne raspolaze podesnim prostorijama za njihov smjestaj.a trece lice kao korisnik (beneficijar). ili ako njihovo cuvanje prelazi njegove mogucnosti. 9. a obaveza davaoca izdrzavanja da drugu stranu ili trece lice izdrzava do smrti i da je poslije smrti sahrani. 3.Gost kojem su nestale ili su mu ostecene stvari duzan je nestanak ili ostecenje prijaviti cim za to sazna.To je dvostrano obvezan ugovor. Pravo davaoca izdrzavanja da poslije smrti primaoca zahtijeva predaju predmeta ugovora moze se pojacati upisom tog prava u zemljisne knjige. 28 . jer je obaveza primaoca izdrzavanja da na davaoca prenese stvar ili pravo. Davalac izdrzavanja moze svoje pravo iz ugovora upisati u javnoj knjizi.Kod ovog ugovora ima elemenata aleatornosti. kao i pravno lice ukoliko preuzimanje obaveza iz ovog ugovora ne bi bilo protivno njegovom statutu. KARAKTERISTIKE UGOVORA Ugovor o dozivotnom izdrzavanju je formalan ugovor.UGOVOR O DOZIVOTNOM IZDRZAVANJU 1. Ako trece lice odbije korst koja je ugovorena za njeg. Davalac je uvijek i ugovorna strana. POJAM Ugovor o dozivotnom izdrzavanju je ugovor kojim se jedan ugovarac obavezuje dozivotno izdrzavati drugog ugovaraca ili neko trece lice. dok to primalac ne mora biti. Mora biti sastavljen u pismenom obliku i ovjeren od sudije. cime ugovor dobija apsolutno dejstvo. Primalac moze biti svako fizicko lice koje ima potpunu poslovnu sposobnost. tad se ugovor gasi. Ako nasljednici umrlog primaoca uspiju dokazati da je davalac znao ili morao znati da ce primalac izdrzavanja brzo umrijeti. SUBJEKTI UGOVORA Subjekti ugovora su davalac i primalac izdrzavanja. Kao davalac se moze pojaviti svako poslovno sposobno fizicko lice. njegov saugovarac kao stipulant (promisar). Ne prijavi li gost nastalu stetu cim za nju sazna. a drugi se ugovarac za to obavezuje ostaviti mu svu svoju imovinu ili jedan njezin dio. gost mora dokazati krivicu ugostitelja. 2. jer svaka ugovorna strana dobija odredjenu naknadu za ono sto daje ili cini drugoj strani. jer nije poznato koliko dugo ce davaoc izdrzavanja svoju obavezu izvrsavati. i ne moze biti pravno lice. pri cemu je sudija obavezan upozoriti ugovarace na posljedice ugovora.

2. Raskid ugovora zbog neizvrsenja obaveza 4. 5. POJAM Ugovorom o ortakluku uzajamno se obavezuju dva ili vise lica da udruze svoj rad i/ili imovinu radi postizanja odredjenog dopustenog zajednickog cilja. 4. PRESTANAK UGOVORA 1. ali ne i strana koja je samovoljno i zlonamjerno prouzrocila te odnose kako bi stvorila pretpostavke za raskid ugovora. Ortakluk je zajednica imovine i lica ali bez pravne sposobnosti. Obaveze prelaze na njegovog bracnog druga i potomke. i da su se odnosi izmedju njih tako poremetili da je zajednicki zivot za njih postao nepodnosljiv. Sporazumni raskid ugovora Ugovor moze prestati sporazumom. 3. Raskid ugovora zbog promijenjenih okolnosti Za slucaj da su se prilike poslije zakljucenja ugovora toliko promijenile da je ispunjenje ugovornih obaveza postalo znatno otezano. odnosno pokretna ili nepokretna stvar ili imovinsko pravo koje se moze prenositi.Ugovor u svojstvu davaoca izdrzavanja mogu zajedno zakljuciti vise lica (bracni drugovi) pri cemu oni primaocu odgovaraju solidarno za ispunjenje obaveza. I imaju pravo da traze naknadu od primaoca za ranije dato izdrzavanje. Raskid ugovora zbog nepodnosljivosti zajednickog zivota Obje ugovorne strane. 5. mogu zahtijevati raskid ugovora ako su kumulativno ispunjeni uslovi da su strane ugovore zajednicu zivota. Raskid ugovora moze traziti i ona strana koja je svojim ponasanjem prouzrokovala poremecaj odnosa. Smrt primaoca izdrzavanja 6. ako zakljuce da vise nemaju interesa takav ugovor odrzati na snazi. vodeci racuna o svim okolnostima.UGOVOR O ORTAKLUKU 1. sud ce na zahtjev jedne ili druge strane njihove odnose iznova urediti ili ih raskinuti. te autorska i pronalazacka prava. PREDMET UGOVORA Predmet moze biti cjelokupna imovina ili njen dio. 29 . Sto se tice imovinskih prava kao predmet ugovora se najcesce javljaju trazbena prava. ukoliko oni pristanu na to. 10. Smrt davaoca izdrzavanja Za slucaj smrti davaoca ugovor ne prestaje automatski.

ali nema pravo na udio u glavnici ortakluka. u slucaju sumnje. ODNOS UGOVORA O ORTAKLUKU S DRUGIM UGOVORIMA 1. ostecene ili oduzete stvari koje pripadaju imovini ortakluka. ali ne ulaze u imovinu. Ali ortaci mogu donijeti odluku o povecanju udjela. Ako se stvari unose samo na upotrebu. Ortak koji je u ortakluk ulozio samo rad ima pravo na dio dobiti ostvarene ortaklukom. Kod ugovora o ortakluku ortak je zainteresiran za poslovanje ortakluka te da se ostvari postavljeni cilj ugovora. ostali ortaci ga mogu iskljuciti. odgovara kao zakupodavac. odnosno nekretnine upisati u zemljisne knjige. jer se obavezuju ortaci jedna prema drugom na postizanje odredjenog cilja. on je zainteresiran da od zakupca primi zakupninu koja se sastoji u novcu. naziva se glavnicom ortakluka. Imovina ortakluka Imovinu ortakluka predstavljaju ortacki udjeli. 4. rad. Ako se stvar predaje u vlasnistvo. U imovinu ulaze i naknade za unistene. tad one postaju posjedom ortakluka. Sve to zajedno.Ugovor o ortakluku ima elemenata aleatornosti. KARAKTERISTIKE UGOVORA O ORTAKLUKU To je konsenzualan. Ortacki udjeli Kao udjeli se mogu javiti stvari. ili ako to ne ucini.Kada se u ortakluk unose stvari. tad ortak odgovara pod istim uslovima pod kojim prodavac odgovara za materijalne i pravne nedostatke prodate stvari. Pored ortackih udjela imovinu ortakluka predstavlja i imovina stecena u toku trajanja ortakluka. i trajan ugovor. zakljucen je ugovor o zajmu. neformalan. a ortak koji ne pristane na to moze istupiti iz ortakluka. smatraju se zajednickim vlasnistvom ortakluka.U nedostatku posebnog sporazuma o visini ortackih udjela pretpostavlja se da su njihovi udjeli jednaki. Nijedan od ortaka nije obavezan na naknadno povecanje ugovorenog doprinosa. koji su ortaci. Stvari koje se unose u imovinu ortakluka. 30 .2. Odnos prema ugovoru o zajmu Ako je ugovoreno saodlucivanje u upravljanju i ulaganju pozajmljenih sredstava tad se radi o ortakluku. Ortak odgovara za materijalne i pravne nedostatke na stvari. 2. ili druga dobra. tada je moguce te stvari unijeti kao vlasnistvo ortakluka ili ih samo ustupiti ortakluku na koristenje. IMOVINA ORTAKLUKA I ORTACKI UDJELI 1. 2. novac. Odnos prema ugovoru o zakupu Zakupodavca se u pravilu ne tice da li ce zakupac ostvariti dobit ili ne. izuzev ako je vrijednost njegovog rada procijenjena u novcu i ukljucena u glavnicu. Ne moze se biti clanom ortakluka bez bilo kakvog doprinosa. duzni unijeti u ortakluk. ortak. Takodjer je uzajaman. Ako se stvar predaje samo na upotrebu. Ako se stvari unose kao vlasnistvo ortakluka tad je potrebno te stvari i predati ortakluku. a ako je ugovarac ovlasten slobodno raspolagati primljenim novcem. prava. 3. Svi oni su duzni raditi na ostvarenju tog cilja. za nedostatke stvari. prema ugovoru.

6. istekom vremena. koja predstavljaju aktivu. osim ako dokaze da je steta nastala bez njegove krivice. POSLOVODSTVO I ZASTUPANJE ORTAKLUKOM Odluke se donose saglasnoscu svih ortaka. pod uslovom da otkaz nije dat u nevrijeme i da za to ima opravdan razlog. Ortak odgovara za stetu koju on nanese ortakluku. Stvari koje je ortak dao na upotrebu ortakluku vracaju mu se. 2. POSLJEDICE PRESTANKA ORTAKLUKA Nakon prestanka ortakluka slijedi dioba zajednicke imovine.. Obaveza snosenja gubitka i pravo na dobit (svaki ortak ima obavezu snosenja gubitka ortakluka. i on je obavezan ostalim ortacima naknaditi prouzrokovanu stetu). Za nenovcane uloge naknadjuje se vrijednost koju su imali u vrijeme ulaganja. Pored prava. te se starati o imovini ortakluka.nad imovinom.ortakluk se obavezno gasi. 3. pa ne sudjeluju ni u vracanju uloga po 31 . otkazom (svaki ortak moze otkazati ortakluk zasnovan na neodredjeno vrijeme. Pravilo je da ortak ne moze prebiti stetu sa nekom koristi koju je on doprinio ortakluku iz nekog drugog posla. bez saglasnosti ostalih. nemaju nikakvih prava na stvari koje pripadaju ortakluku. - - 8. otvaranjem stecaja (.ortakluk moze nastaviti postojati uz odobrenje stecajnog upravnika. Ugovor o ortakluku podrazumijeva odredjenu dozu povjerenja u druge ortake. smrcu jednog prestaje ugovor. smrcu ortaka (smrcu jednog njegov dio prelazi na njegove nasljednice. ali i pravo u podjeli dobiti ostvarene ortaklukom). u imovinu ortakluka ulaze i obaveze koje su zasnovane poslovanjem ortakluka a javljaju se kao pasiva ortakluka. moguca je kompenzacija stete sa koristi) 4. niti moze nekog primiti u ortakluk a niti preduzimati bilo kakav posao na stetu ortakluka. odlukom ortaka. ako je ortak istom radnjom prouzrokovao stetu i pridonio korist. ali ne u nevrijeme osim ako za to postoji vazan razlog.5. Ako se ortakluk sastoji od 2 lica. ali ako ga cini vise lica.ali bez ortaka nad cijom je imovinom otvoren stecaj). ali on nema pravo na naknadu za slucajnu propast stvari. smrcu jednog. 1. OBAVEZE I PRAVA ORTAKA Obaveza unosa ortackog udjela Obaveza lojalnosti (svaki ortak je obavezan doprinositi ostvarenju zajednickog cilja) Odgovornost za stetu ( ortak odgovara za stetu koju je pricinio svojom krivicom. Ortak kojem je povjereno upravljanje obavezan je voditi poslovne knjige. Ali. Ortaci koji su u ortakluk ulozili samo svoj rad. povjeriti vodjenje poslova ortakluka drugom licu. PRESTANAK ORTAKLUKA Ortakluk prestaje: izvrsenjem posla ili nemogucnoscu ostvarenja cilja. te zbog tog nijedan ortak ne moze. 7.Nakon podmirenja zajednickih dugova ortacima se vracaju ulozi. ostali ce nastaviti sa ortaklukom). Najprije se iz zajednicke imovine podmiruju dugovi ortakluka. kao i o svim prihodima i rashodima. Ortak je ovlasten na otkaz poslovodstva. Ali ako je nad imovinog jednog ortaka.

FACTORING Ugovorom o factoringu obvezuje se jedna ugovorna strana (klijent. factor i klijent. . Ali.funkciju osiguranja naplate. 32 . a ova druga strana (factor) obvezuje se da ta potrazivanja.S druge strane. i factor (najcesce banka) u ovom poslu nalazi svoj interes. 3. Prema Konvenciji. leasing. Prednost klijenta je u tome sto on za svoja jos nedospjela potrazivanja dobija odmah gotov novac. . 11. manji iznos novca od one vrijednosti koju je klijent ustupio factoru. 1. Da bi se radilo o finansiranju jednog posla putem factoringa. servisa ili uprave. Najpoznatiji medju njima su: factoring. izvlace odredjene prednosti. dijeli se izmedju ortaka prema njihovim udjelima u dobiti. Factor za sebe zadrzava odredjeni iznos i to na ime provizije za obavljene poslove. klijent factoru ustupa svoja odredjena potrazivanja.i to izmedju isporucioca (klijenta) i factora. consulting itd.funkciju usluge. koja ce factor u narednom periodu realizirati. menagement.UGOVOR O FACTORINGU 1. KARAKTERISTIKE FACTORINGA Predmet factoringa je otkup i ostvarivanje potrazivanja jednog preduzeca od factora. ali je to. UVOD Neimenovani ugovori su produkt novog vremena i zbog tog ovi ugovori jos uvijek nisu nasli svoju zakonsku regulativu. uz proviziju i naknadu troskova. nakon namirenja dugova i vracanja udjela. u svakom slucaju.toj osnovi. ugovor o factoringu zakljucuje se izmedju dviju ugovornih strana. naplati. kad uspije od klijentovog duznika (cesusa) naplatiti ustupljeno potrazivanje.funkciju finansiranja ili likvidnosti. 2. bitno je da postoji vremenska razlika izmedju onog dana kad je klijent dobio novac od factora i dana dospijeca potrazivanja koje je taj klijent ustupio factoru. Isporucilac prenosi ili ce prenijeti na factora potrazivanja nastala iz ugovora o prodaji robe ili vrsenju usluga zakljucenih izmedju isporucioca i njegovog kupca (duznika). komitent) da na drugu ugovornu stranu (factor) prenese jedan dio ili sva svoja potrazivanja (dospjela i/ili nedospjela) koja on ima prema trecim licima. Ono sto ostane od zajednicke imovine.Iz ovog pravnog posla obje ugovorne strane. Funkcija finansiranja ili likvidnosti Putem ove funkcije factora pribavlja klijentu momentalnu likvidnost i to tako sto on klijentu stavlja na raspolaganje odredjenu sumu novca. Osnovne funkcije factoringa mogu se svesti na sljedece: .

kao sto su factoring plativ po dospjelosti. usluge i del credere funkciju) ovog pravnog posla. veca kod pravog nego kod nepravog factoringa. To znaci. i to: prodavac robe (klijent). PRAVNA PRIRODA FACTORINGA U praksi ugovore o factoringu gotovo iskljucivo nalazimo u formi vec unaprijed odstampanih formulara. 2. ciljevi. mora odrediti i nacin obracuna naknade koju za sebe zadrzava factor. nego za naplativost trazbine jamci klijent. 3. otvoreni i zatvoreni nepravi factoring i dr. Kod pravog factoringa propisuje se predmet. i zadaci zajednickog djelovanja ugovornih strana. a sve za potrebe svojih klijenata. Pravi i nepravi factoring Osnovna podjela factoringa mogla bi se svesti na podjelu pravog i nepravog. Funkcija osiguranja naplate (del credere) Funkcija osiguranja naplate ili del credere znaci da factor preuzima na sebe rizik naplate prenesene trazbine. 33 . zatim da vrsti obracun poreza. Kod pravog factoringa klijent jamci factoru samo za postojanje trazbine. factor gubi pravo na regres prema klijentu. radi se o pravom factoringu. factor je najcesce ovlasten da ispituje trziste od interesa za njegove klijente. S obzirom na broj lica koja se javljaju kod medjunarodnog factoringa mozemo imati u pravilu 4 lica. kod nepravog factoringa klijent jamci i za postojanje i za naplativost potrazivanja. Kod medjunarodnog factoringa radi se o takvom poslu koji se obavlja izmedju subjekata koji dolaze iz razlicitih zemalja. 4. 5. Kod ovog factoringa rizik naplativosti nije na factoru nego ostaje kod klijenta. Ukoliko factor preuzima sve tri znacajne funkcije (finansiranje. del credere rizik. kad factor ne odgovara za naplativost potrazivanja. u slucaju duznikove nesposobnosti placanja trazbine. Pored tog. a ne za bonitet duznika. Ova naknada je. Funkcija usluge. Domaci i medjunarodni factoring Pod domacim factoringom podrazumijeva se takav factoring posao zakljucen izmedju lica (subjekata) koja dolaze iz iste zemlje. potrazivanje se vraca klijentu uz istovremeni povrat primljenog novca factora koji je eventualno primio klijent. U ovom ugovoru se. radi se o nepravom factoringu. za slucaj da se factor ne naplati iz ustupljenog potrazivanja. U suprotnom. Kad factor u potpunosti odgovara za tzv. Kod nepravog factoringa nema del credere funkcije.2. otvoreni i zatvoreni (skriveni) pravi factoring. po prirodi stvari. servisa ili uprave Ova funkcija dolazi do izrazaja tako sto factor na sebe preuzima vodjenje klijentovog knjigovodstva. pored ostalog. odnosno kvazi factoringa. Pravna teorija poznaje i druge vrste factoringa. Nasuprot tome. kupac u inostranstvu (duznik-cesus) i korespodentni factor u zemlji kupca (najcesce inostrana banka). Moze se reci da je ugovor o factoringu dugotrajan obligacioni odnos izmedju factora i klijenta koji oni zakljucuju u vidu jednog okvirnog ugovora. te vodjenje statisticke evidencije. onda se radi o pravnom factoringu. njegov factor (najcesce domaca banka). Dakle. VRSTE FACTORINGA 1.

Ovom pravu factora odgovara obaveza klijenta.MEDJUNARODNA PRODAJA ROBE 1. prilikom zakljucenja glavnog pravnog posla.4. Naime. koja ne postoji kod cesionog kredita. koja je usvojena 11. Kao factor najcesce se javlja banka. Cedent i cesus. a kod factoringa i pravne poslove. Ovo se ostvaruje putem tzv.Osnovno pravo factora sastoji se u pravu zahtijevanja isplate ugovorene provizije i troskova. globalne cesije. UVOD Medjunarodna prodaja robe regulirana je Konvencijom Ujedinjenih nacija o medjunarodnoj prodaji robe. ustupljeno potrazivanje vrati klijentu. 7. U osnovi svakog factoringa je cesija. 12. Ovakva zabrana poznata je pod imenom pactum de non cedendo. Ugovor o forfetingu je takav ugovor kod koga forfeter kupuje od svog komitenta nedospjelo novcano potrazivanje. tad ga on moze vratiti klijentu ili zahtijevati od klijenta da on (klijent ) sporazumno sa svojim duznikom otkloni ovu zabranu. ne vrsi funkciju upravljanja potrazivanjima. mogu dogovoriti da se potrazivanja proizasla iz takvog odnosa ne mogu dalje prenositi na treca lica. godine na diplomatskoj konferenciji u Becu. tj. RAZGRANICENJE FACTORINGA OD SLICNIH INSTITUTA Factoringu je veoma slican ugovor o forfetingu.cesionar) na regres prema prodavcu potrazivanja (klijentu-cedentu) ukoliko ne uspije naplatiti ustupljeno potrazivanje. naime.1980. jedna od osnovnih funkcija factoringa je del credere funkcija. Konvencijom o medjunarodnom factoringu odredjeno je da duznik mora biti obavijesten o prenosu potrazivanja. 6. i za razliku od factoringa. Kad factor primi potrazivanje koje je optereceno zabranom ustupanja. Kod ugovora o factoringu klijent (cedent) prenosi factoru (cesionaru) svoja postojeca ili buduca potrazivanja koja on ima prema cesusu. Kod cesionog kredita banka daje zajam cedentu putem fiducijarne cesije radi osiguranja. U tome ima odstupanja. PRAVA I OBAVEZE UGOVORNIH STRANA Osnovna klijentova obaveza sastoji se u tome da on potrazivanja koja ima prema svojim duznicima prenese na povjerioca.Factoring se razlikuje i od cesije. Kod ugovora o djelu poslenik obavlja fakticke.Za valjanost prenosa potrazivanja sa klijenta na factora nije od znacaja cinjenica je li o ovom prenosu duznik bio obavijesten ili nije. Factoring se razlikuje i od ugovora o djelu i ugovora o komisionu. Ovim ugovorom factor zadrzava za sebe pravo da. Od komisionog ugovora factoring se razlikuje po tome sto factor ne zakljucuje ugovor sa trecim licem i po tome sto factor sa ustupljenim potrazivanjem postupa u svoje ime i za svoj racun prema duzniku. uz iskljucenje prava forfetera (banka. pod odredjenim uslovima. ustupanje svih buducih potrazivanja iz jednog poslovnog odnosa ili ustupanje svih potrazivanja iz cjelokupnog poslovanja cedenta (klijenta) na cesionara (factora). te se iz tog razlogas 34 .Ovim ugovorom klijent se obavezuje sva svoja potrazivanja prenijeti na factora.

Naime. a drzavljanstvo. Konvencija se ne primjenjuje ni u onim slucajevima kad se radi o: prodaji na javnoj drazbi. cuvanje robe. prodaji brodova. . prometu vrijednosnim papirima i sredstvima placanja. U ovom slucaju se kod medjunarodne prodaje javlja konkurencija u odnosu na Konvenciju.zakljucenje ugovora. .oblast primjene i opce odredbe. IV dio: opce odredbe. tada UNIDROIT principi imaju prednost nad Lando principima.zavrsne odredbe. u slucajevima prinudnog izvrsenja. 2. 35 .prodaja robe. izuzev ako prodavac nije znao niti morao znati da kupac stvari kupuje u tu svrhu. sto je rijedak slucaj. samo rijetko ce se sukobiti sa Konvencijom. OBLAST PRIMJENE I OPCE ODREDBE Oblast primjene CIGS ogranicena je na ugovore o medjunarodnoj prodaji pokretnih stvari. III : . obaveze kupca. te gradjanski ili trgovacki karakter ugovaraca nije od znacaja. Smjernica zeli zadnjem prodavcu omoguciti pravo regresa protiv prethodnog dostavljaca robe. Pri tom je prvi dio opci. Konvencija i Lando principi Znacaj UNIDROIT i Lando principa za primjenu Konvencije je sporan. 2.cesto i naziva Becka konvencija. zadatak ovih propisa jeste da budu pomoc pri realizaciji jedinstvenog medjunarodnog prava. a treci i cetvrti obaveze ugovornih strana te posljedice povrede tih obaveza. 1. zajednicke odredbe za prodavceve i kupceve obaveze. drugi obuhvata pravila o zakljucenju ugovora. Ukoliko izmedju njih postoje odredjene razlike. Jos je izrazenija konkurencija u odnosu na Smejrnicu o suzbijanju kasnjenja placanja u privrednom prometu. obaveze prodavca. treba zakljuciti da EU smjernice nemaju prednost pred ovom Konvencijom. Smjernica o potrosackoj kupovini i garanciji za ispravno funkcionisanje. Pregled Konvencije: I dio: II dio: . elektricne energije. S druge strane. S jedne strane. ovakva pomocna funkcija se smatra vrlo problematicnom. CISG je podijeljen u 4 dijela. aviona. odgovornosti prodavca za smrt ili tjelesnu povredu koje bi roba prouzrokovala bilo kom licu. Sto se tice Konvencije o medjunarodnoj prodaji robe. Ona sadrzi materijalnopravne propise o zakljucivanju ugovora o prodaji izmedju subjekata koji imaju sjediste u dvije razlicite drzave. prelaz rizika.Konvencija se ne primjenjuje na ugovor o prodaji za privatne potrebe kupca. Konvencija i EU-smjernice Do sada su se Konvencija i EU smjernice doticale samo uzgredno.

kao ni dejstvo ugovora na vlasnistvo prodate robe. s tim da Konvencija regulira samo spoljne aspekte. Ali ovo pravilo se nece primjenjivati ako jedna od ugovornih strana ima svoje sjediste u drzavi ugovornici Konvencije koja je stavila rezervu . Prihvat ponude proizvodi dejstvo od momenta kad izjava o saglasnosti stigne ponudiocu. Autonomija volje ipak ima svoja ogranicenja i u Konvenciji. Prijedlog za zakljucenje ugovora predstavlja ponudu. ZAKLJUCENJE UGOVORA Ugovor nastaje postizanjem saglasnosti volja ugovaraca o bitnim sastojcima.ukazuje na namjeru ponudioca da se obaveze u slucaju prihvatanja. Pri zakljucenju ugovora o medjunarodnoj prodaji robe vrijedi pravilo neformalnosti ugovora. ciji centralni dio predstavlja definiranje pojma „bitnih povreda ugovornih obaveza“.Konvencijom se regulira samo zakljucenje ugovora o prodaji. ne isvrcuci se pri tom na probleme eventualnih mana volje. zastupanja itd. poslovne sposobnosti.Ponuda se moze povuci ili opozvati. 3. Opce odredbe Treci dio Konvencije – na pocetku ovog dijela nalaze se opce odredbe. zakljucenje ugovora putem posrednika. S druge strane ponuda se moze opozvati sve dok se ugovor ne zakljuci. Na ova pitanja primjenjuje se pravo drzave koje je mjerodavno za ugovor. osim ako lice koje cini takav prijedlog jasno ne ukaze na suprotno. trecim vidljive. Takav prijedlog smatra se kao poziv da se ucini ponuda. U tom slucaju se ugovor mora zakljuciti u pismenoj formi. Povreda ugovora koju cini jedna strana smatrace se bitnom ukoliko se njome prouzrokuje takva steta drugoj strani da je sustinski lisava onog sto je opravdano 36 . samo bitna povreda ugovora predstavlja osnov za raskid ugovora. a opozivom se okoncava dejstvo ponude. ako je taj prijedlog: dovoljno odredjen (tj. PRODAJA ROBE 1. koja je vec postala efektivna. Kad jedno lice uputi prijedlog neodredjenom broju lica tad se ne radi o ponudi. te obaveze prodavca i kupca koje proizlaze iz takvog ugovora. . relevantna sutnja 4.upucen jednom ili vise lica. Konvencijom se ne regulira punovaznost ugovora ili pojedinih ugovornih odredbi. Povuci se moze i neopoziva ponuda ako povlacenje stigne ponudjenom prije ili u isto vrijeme kad i ponuda. jer se pismena forma javlja kao konstitutivni element ugovora o prodaji. Naime. cak i kad je neopoziva. Cutanje ili necinjenje samo po sebi ne znaci prihvatanje. ako oznacava robu i izricito ili presutno utvrdjivanje kolicine i cijene ili sadrzi elemente za njihovo utvrdjivanje). Sudska praksa u vezi sa zakljucenjem ugovora: sloboda forme. Princip slobode ugovaranja Ugovornim stranama se ostavlja sloboda da pojedine odredbe Konvencije izmijene ili Konvenciju u potpunosti iskljuce. stekne pravno dejstvo. saglasnosti volje. Povlacenjem se sprijecava da ponuda. . prihvat uz izmjene.

. Bitna povreda ugovora a ) Nesaobaznost robe Nedostatak saobraznosti postoji u slucaju djelimicne isporuke. tako da je to pitanje prepusteno sudskim odlukama u svakom konkretnom slucaju.ne posjeduje kvalitete robe koje je prodavac kupcu predocio u vidu uzorka ili modela.Posebno o ogranicenjima javno. 4. 2. Teret dokazivanja postojanja okolnosti iz kojih proizlazi 'bitnost' povrede ugovorne obaveze je na ugovoru vjernoj strani. tad neispunjenje obaveze u tom roku predstavlja bitnu povredu ugovora koja daje pravo drugoj strani (kupcu) pravo da ugovor raskine. Po proteku roka od 2 godine po prijemu robe kupac gubi pravo da se pozove na nesaobraznost robe. Ako vrijeme ispunjenja ugovora predstavlja bitan sastojak ugovora.druga strana morala je predvidjeti posljedice povrede ugovora. . Ako prodavac nakon ostavljenog naknadnog roka izjavi da obavezu nece ispuniti ni u tom naknadnom roku. S druge strane teret dokazivanja 'nepredvidivosti' je na strani koja je povrijedila ugovornu obavezu. ako takav nacin ne postoji. Forma obavjestenja o nedostacima Konvencija nije regulirala u kakvoj formi mora biti izjavljena volja za raskid ugovora. Ostvarenje prava po osnovu povrede ugovorne obaveze prema Konvenciji moze zahtijevati ako se kumulativno ispune dvije pretpostavke: ugovoru vjeran ugovarac mora doci u poziciju da je za njega prestao postojati interes kojeg je imao prilikom zakljucenja ugovora. Uz raskid ugovora prodavac ima pravo i na naknadu stete. na nacin koji je podobam da sacuva i zastiti robu. 3. odnosno „razumno lice“ slicnih svojstava u slicnim okolnostima predvidjelo bi posljedice povrede ugovora. isporuka druge stvari i sl. c ) Neisplata cijene i nepreuzimanje robe kao povrede obaveza kupca Zakasnjenje u isplati cijene ili nepreuzimanje robe ne predstavlja bitnu povredu ugovora koja bi odmah davala pravo prodavcu da raskine ugovor. Smatra se da roba nije saobrazna ugovoru ukoliko: nije podobna za svrhe za koje se roba uobicajeno koristi. O raskidu ugovora kupac mora obavijestiti prodavca. . b ) Docnja Kad jedna ugovorna strana dodje u docnju druga strana moze pod odredjenim uslovima raskinuti ugovor. Prodavac nece odgovarati ukoliko je kupac u vrijeme zakljucenja ugovora znao za tu nesaobraznost ili mu ona nije mogla ostati nepoznata. izuzev ako takvu posljedicu nije predvidjela strana koja cini povredu niti bi je predvidjelo razumno lice istih svojstava u istim okolnostima. Medjutim.nije pakovana ili zasticena na nacin uobicajen za takvu robu ili.pravnog karaktera u drzavi uvoznici 37 .ocekivala od ugovora. To znaci da svaka docnja ne vodi raskidu ugovora. ako kupac ni po proteku naknadnog roka ne bi isplatio cijenu ili preuzeo robu tada bi to vec bio osnov za raskid ugovora. sto je najcesci slucaj kod ugovora s fiksnim rokom. isporuka manje ili vece kolicine od ugovorene. tad kupac moze raskinuti ugovor bez da ceka protek naknadnog roka. nije podobna za narocitu svrhu koja je prodavcu izricito ili precutno stavljena do znanja u vrijeme zakljucenja ugovora.

NAKNADA STETE I OSLOBADJANJE OD ODGOVORNOSTI 38 . garancija za pravne nedostatke (zastita od evikcije) i cuvanje robe. Preovladjuje misljenje da ogranicenja javno-pravnog karaktera ne mogu biti sastavnim dijelom ugovora o medjunarodnoj prodaji robe. Kupac ce se osloboditi svoje obaveze samo ako je gubitak ili ostecenje robe posljedica radnje ili propusta prodavca. duzan platiti cjelokupnu cijenu kad je na njeg presao rizik. U osnovne obaveze prodavca mozemo uvrstiti jos i odgovornost za saobraznost robe. 66 Konvencije. Ako je kupac obavezan preuzeti robu u mjestu koje je sjediste prodavca tad rizik prelazi na kupca u momentu kad on preuzme robu. Ako ugovorne strana ne odrede prelaz rizika. ili. raskinuti ugovor ili traziti naknadu stete. Pored ovih osnovnih. ili sniziti cijenu. ako je potrebno izvrsiti prevoz kupljene robe. ako su ugovaraci odredili da je prodavac duzan robu predati prevoziocu u odredjenom mjestu tad ce rizik preci na kupca kad prodavac preda robu prevoziocu u tom mjestu. Drugo. 5. Sporedne obaveze se mogu sastojati od npr. a ugovorne strane nisu nista posebno ugovorile. 66-70 Konvencije.Moze se desiti da postoje posebni prinudni propisi u drzavi iz koje dolazi kupac. tad ce rizik preci na kupca kad je roba predata prvom prevoziocu. Za robu koja je prodata u prevozu rizik prelazi na kupca u trenutku zakljucenja ugovora ili ako okonosti na to ukazuju. ako to kupac ne ucini blagovremeno u casu kad mu je roba stavljena na raspolaganje. u slucaju gubitka ili ostecenja robe. rizik prelazi na kupca u trenutku kad je roba predata prevoziocu kji je izdao dokumente kojim se potvrdjuje ugovor o prevozu. prije svega provjera saobraznosti primljene robe i davanje specifikacije robe. transporta i osiguranja robe. kupac je. izuzev u tri slucaja i to: ako takva ogranicenja postoje i u zemlji izvoznici ili ako je kupac ukazao prodavcu na postojanje ogranicenja ili ako su ogranicenja prodavcu bila poznata ili su mu morala biti poznata s obzirom na okonosti konkretnog slucaja. postoje i druge obaveze. U slucaju povrede ugovora od strane kupca prodavac moze zahtijevati izvrsenje ugovora. Prema odredbi cl. PRELAZ RIZIKA Najcesce ce same ugovorne strane odrediti prelaz rizika s jedne na drugu stranu i u tom slucaju volja ugovornih strana ima prednost. Osnovne obaveze prodavca su: isporuka robe. 6. raskinuti ugovor. predaja dokumenata i prenos vlasnistva. Prvo. koji stoga onemogucavaju u daljnjem stavljanju u promet robe koja mu je isporucena i to zbog tog sto ta roba ne zadovoljava uslove koji se takvim propisima zahtijevaju. Obaveze kupca Osnovne obaveze kupca su placanje cijene i preuzimanje isporuke robe. 2. Ako prodavac ne ispuni svoju obavezu tad kupac moze zahtijevati ispunjenje ugovora. U svakom slucaju kupac ima pravo i na naknadu stete. Obaveze prodavca Mozemo ih podijeliti na osnovne i sporedne. OBAVEZE UGOVORNIH STRANA 1. 7. tad se primjenjuju pravila iz cl.

sto je kod ovih ugovora cest slucaj. kupac moze raskinuti ugovor i kada ne moze vratiti primljenu robu u tri situacije: ako robu ne moze vratiti iz razloga za koji on ne odgovara. 8. Konvencije. predvidivom stetom se smatra pretrpljeni gubitak i izmakla dobit. 79. odnosno sprijeciti. nije mogla predvidjeti. Ako se radi o izgubljenoj dobiti u smislu da je jedna ugovorna strana mogla kupjenu robu dalje prodavati. njezina je obaveza da istu cuva. neovisno o krivnji. 74 Konvencije. Prema cl. izgubljena dobit se nadoknadjuje samo ako je drugi ugovarac. - 39 . strana koja nije ispunila svoju obavezu moze se osloboditi obaveze naknade stete ako je svoju ugovornu obavezu povrijedila uslijed okolnosti koje su izvan njenoj subjektivnog polja utjecaja. U slucaju da jedna ugovorna strana drzi u posjedu robu koja bi se trebala nalaziti kod drugog ugovaraca. koji su uslijed povrede nastali drugoj strani. Ipak. DEJSTVO RASKIDA UGOVORA I CUVANJE STVARI Kupac nema pravo da raskine ugovor ili da zahtijeva od prodavca da izvrsi zamjenu robe ako mu je nemoguce da vrati robu u sustinski istom stanju u kome ju je primio. ako je roba propala uslijed pregleda stvari ili ako je kupac robu potrosio ili preradio u toku njene normalne upotrebe prije nego sto je otkrio ili je morao otkriti nedostatak.Za stetu nastalu uslijed neispunjenja ugovornih obaveza strana koja je odgovorna za povredu ugovora odgovara po principu predvidivosti. razumno posmatrano. koji je povrijedio obavezu. Prema cl. a koje u vrijeme zakljucenja ugovora. imao u vidu (znao ili morao znati) mogucnost dalje prodaje. kao bi se sprijecio ili umanjio nastanak potencijalne stete.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->