Tehnički fakultet Bor - Univerziteta u Beogradu Zavod za zaštitu zdravlja ''TIMOK'' Zaječar Centar za poljoprivredna i tehnološka istraživanja-Zaječar

Društvo mladih istraživača Bor

ZBORNIK RADOVA PROCEEDINGS

EkoIst '06
EKOLOŠKA ISTINA ECOLOGICAL TRUTH
Urednik / Editor Milan Trumić
Hotel ZDRAVLJAK - Sokobanja 04 – 07. 06. 2006. Srbija i Crna Gora

IZDAVAČ/PUBLISHER TEHNIČKI FAKULTET U BORU-UNIVERZITETA U BEOGRADU TECHNICAL FACULTY BOR- UNIVERSITY OF BELGRADE ZA IZDAVAČA / FOR THE PUBLISHER DEKAN / DEAN : Prof. Dr ZVONIMIR D. STANKOVIĆ GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK / EDITOR-IN-CHIEF Prof. Dr MILAN TRUMIĆ CIP – Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије

НАУЧНО-стручни скуп о природним вредностима и заштити животне средине (13 ; 2005 ; Бор) Ekološka istina, Eco Ist' 06 : zbornik Radova / [XIV naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine] [i] [XIX dani preventivne medicine Timočke krajine], 04-07. 06. 2006, Sokobanja = Ecological Truth : proceedings / [14th Scientific and professional Conference on Natural Resources and Environmental Protection] [and] [19th Days of Preventive Medicine of the Timok region] ; urednik, editor Milan Trumić. - Bor : Tehnički fakultet Univerziteta u Beogradu, 2006 (Bor : Grafomed). - 640 str. : ilustr. ; 25 cm Na vrhu nasl. Str. : Zavod za zaštitu zdravlja ''TIMOK'', Zaječar [i] Centar za poljoprivredna i tehnološka istraživanja, Zaječar [i] Društvo mladih istraživača, Bor. - Radovi na srp. i engl. jeziku. -Tiraž 350. - Napomene uz tekst. - Bibliografija uz svaki rad. - Registar. ISBN 86-80987-37-9 1. Дани превентивне медицине Тимочке крајине (19 ; 2006 ; Бор) а) Животна средина - Заштита - Зборници b) Здравље - Заштита - Зборници COBISS. SR-ID 122339596

Bor, maja 2006.

Sponzor/ Sponsor: Ministarstvo za nauku i zaštitu životne sredine Republike Srbije The Minisrty for Science and Environmental Protection of the Republic of Serbia

EkoIst ' 06 XIV NAUČNO-STRUČNI SKUP O PRIRODNIM VREDNOSTIMA I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE 14th SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL CONFERENCE ON NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENTAL PROTECTION 1. Zaštita i očuvanje prirodnih vrednosti / Protection and preservation of natural resources 2. Tehnologije, reciklaža otpada i stanje životne sredine / Technologies, wastes recycling and the environment 3. Ishrana i zdravlje / Nutrition and health 4. Poljoprivreda / Agriculture 5. Urbana ekologija / Urban ecology 6. Vodosnabdevanje i zaštita voda / Water supply and protection 7. Ekološki menadžment (pravo, ekonomija i standardizacija) / Ecological management (Law, economy, standardization) 8. Ekološka etika, ekološko vaspitanje, NVO i životna sredina / Ecological ethics, ecological education, NGO and the environment 9. Održivi turizam / Sustainable tourism XIX DANI PREVENTIVNE MEDICINE TIMOČKE KRAJINE 19th DAYS OF PREVENTIVE MEDICINE OF THE TIMOK REGION 1. Socio-ekonomski model zdravlja u teoriji i praksi / Socio-ecological health model in theory and practice 2. Sprečavanje i suzbijanje masovnih poremećaja zdravlja–savremeni dometi / Prevention and eradication of massive health disorders- The latest developments 3. Mikrobi i ljudi (preplitanje makro i mikro sredine u svim oblastima života) / Microbes and people (interweaving of macro and micro environment in all spheres of life 4. Demografski procesi / Demographic processes POSEBNE SESIJE /SPECIAL SESSIONS 1. Naučno–istraživački projekti / Scientific and research projects 2. Nacionalni i lokalni ekološki planovi / National and local ecological action plans 3. Naučni podmladak / Scientific youth

OKRUGLI STO / ROUND TABLE NAUČNI ODBOR / SCIENTIFIC COMMITTEE Predsednik/President Prof. Dr Stevan Stanković — Geografski fakultet, Beograd — S&M Zamenik Predsednika/Vice President Prof. Dr Dragana Nikić— Medicinski fakultet, Niš — S&M Članovi/Members Prof. Dr Zvonimir D. Stanković — Tehnički fakultet, Bor — S&M Dr. Predrag Jakšić — Prirodno matemat. fakultet, Kos. Mitrovica — S&M Prof. Dr Hans Rudolf Pfajfer — Univerzitet u Lozani, Šwiss Prof. Dr Jacques Yvon — ENSG INPL Nancy, FrancE Prof. Dr Peter Fečko — VŠB–TU Ostrava, Czech Republik Prof. Dr Edita Virčikova — TU Košice, Slovak Republik Prof. Dr Ivica Radović — Biološki fakultet, Beograd — S&M Prof. Dr Miodrag Miljković — Tehnički fakultet, Bor — S&M Prof. Dr Milan Antonijević — Tehnički fakultet, Bor — S&M Prof. Dr Zoran S. Marković — Tehnički fakultet, Bor — S&M Prof. Dr Milan Trumić — Tehnički fakultet, Bor — S&M Prof. Dr Dragana Vujanović — Farmaceutski fakultet, Beograd — S&M Dr sci. Petar Paunović — Zavod za zaštitu zdravlja, Zaječar — S&M Dr sci. Miodrag Todorović — Zavod za zaštitu zdravlja, Zaječar — S&M Dr sci. Siniša Milutinović — CZPITI., Zaječar — S&M Prof. Dr Miloje Čobeljić — Vojno–medicinska akademija, Beograd — S&M Prof. Dr Slobodanka Stanković — INEP, Zemun — S&M Prof. Dr Tibor Halaši — Prirodno matemat. fakultet, Novi Sad — S&M Doc. Dr Nenad Stavretović — Šumarski fakultet, Beograd — S&M ORGANIZACIONI ODBOR / ORGANIZING COMMITTEE Predsednik/President Prof. Dr Milan Trumić — Tehnički fakultet, Bor Zamenik Predsednika/Vice President Doc. Dr Grozdanka Bogdanović — Tehnički fakultet, Bor Članovi/Members Dragan Ranđelović, spec — DMI Bor Ivona Pacić — DMI Bor Mr Miroslava Marić — Centar za poljop. i tehnol. istraž., Zaječar Valentina Aleksić, dipl.ing — Centar za poljop. i tehnol. istraž., Zaječar Mr sc med Predrag Marušić — Zavod za zaštitu zdravlja, Zaječar Dr med. Dijana Miljković — Zavod za zaštitu zdravlja, Zaječar

EkoIst' 06, Ekološka Istina / Ecological Truth, 04 – 07. 06. 2006. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja

SADRŽAJ / CONTENTS
PLENARNO PREDAVANJE PLENARY LECTURE Dr Ljubinka Rajaković ARSEN I ARSENOVA JEDINJENJA -UKLANJANJE ARSENA IZ VODE11 E1 Zaštita i očuvanje prirodnih vrednosti PROTECTION AND PRESERVATION OF NATURAL RESOURCES Predrag Jakšić RASPROSTRANJENJE KARBONATNIH STENA NA BALKANSKOM POLUOSTRVU DISTRIBUTION OF CARBONATE ROCKS ON BALKAN PENINSULA 13 Mihajlo Stanković NOVI TAKSONI U SPECIJSKOM DIVERZITETU REZERVATA ZASAVICA NEW TAXONS IN THE SPECIES DIVERSITY OF THE WILDLIFE NATURE RESERVE OF ZASAVICA 18 Dejan Stojanović, Srećko Ćurčić& Zoran Nikolić, Momić Branko& Pašić Olgica DIVERZITET ENTOMOFAUNE NACIONALNOG PARKA FRUŠKA GORA ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE DIVERSITY OF ENTOMOFAUNA IN NATIONAL PARK FRUŠKA GORA CONSERVATION AND PROTECTION OF THE NATURE 24 dr Mihailo Ratknić, mr Svetlana Bilibajkić, Dragana Ranđelović, dipl. ing. ODRŽIVO KORIŠĆENJE OBNOVLJIVIH BILJNIH RESURSA SUSTAINABLE USE OF RENEWABLE VEGETATION RESOURCES Vera Đorđević, Novica Ranđelović, Danijela Avramović, Ana Lilić PRILOG VEGETACIJI LESKOVIKA THE SUPPLEMENT TO VEGETATION OF LESKOVIK Zorica Stojanović, Dragan Veličković, Danijela Avramović, Violeta Milosavljević, Bojka Blagojević, Novica Ranđelović ISTRAŽIVANJE SELENA U BILJNIM VRSTAMA JUGOISTOČNE SRBIJE THE RESEARCH OF SELENIUM IN HERB SPECIES OF SOUTHEAST SERBIA Slobodanka Stanković, Dragan Marković, Ana Čučulović, Snežana Dragović1 137 Cs – RADIOAKTIVNA REZIDUA U BIOINDIKATORIMA SRBIJE 137 Cs – RADIOACTIVE RESIDUE IN BIOINDICATORS OF SERBIA Žika Reh, Sandra Čokić PROMENE U SASTAVU FAUNE ROTIFERA BORSKOG JEZERA OD 1994. DO 2005. GODINE CHANGES IN ROTIFER FAUNA OF BOR LAKE BETWEEN 1994. AND 2005. 39 29 1 3

34

44

48

I

EkoIst' 06, Ekološka Istina / Ecological Truth, 04 – 07. 06. 2006. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Aleksandra Grozdanović PREGLED EVROPSKIH PROGRAMA U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE REVIEW OF EUROPEAN ENVIRONMENTAL POLICY PROGRAMS 53 Aleksandra Grozdanović TRANSEKT METODA ( POLLARD, 1977) U LEPIDOPTEROLOŠKIM ISTRAŽIVANJIMA THE TRANSECT METHOD IN LEPIDOPTEROLOGICAL RESEARCH Slobodan Gligorijević, Dejan Živković ODREĐIVANJE SADRŽAJA OLOVA U VRSTAMA RODA ACHILLEA L.U TOPLIČKOM KRAJU 62 Milorad Kličković Dragan Pavićević Dragan Nešić UGROŽENOST I ZAŠTITA HADŽI PRODANOVE PEĆINE Dragan Nešić, Dragan Pavićević, Boško Milovanović ZAŠTITA SPELEOLOŠKIH I BIOSPELEOLOŠKIH VREDNOSTI DUBOČKE PEĆINE-GAURA MARE PROTECTION OF SPELEOLOGICAL AND BIOSPELEOLOGICAL VALUES OF THE DUBOČKA CAVE – GAURA MARE Dragan Nešić, Dragan Pavićević, Milica Mijatović PEĆINSKI SISTEM JEZAVA NOVI ZAŠTIĆENI OBJEKAT U GEONASLEĐU SRBIJE THE CAVE SYSTEM JEZAVA – NEW PROTECTED OBJECT IN GEOLOGICAL HERITAGE OF SERBIA E2. Tehnologije i stanje životne sredine TECHNOLOGIES AND STATE OF THE ENVIRONMENT Petar Rakin, Dmitrij Strebkov, Dejan Rakin, Goran Vulićević BIOGORIVA KAO IZUZETNI DOPRINOS ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE BIOFUELS AS EXCEPTIONAL CONTRIBUTION TO THE ENVIROMENT Saša Stojadinović, Radoje Pantović, Miodrag Žikić KONTROLA INTENZITETA SEIZMIČKIH TALASA UZROKOVANIH MINIRANJEM IZRADOM ZAŠTITNIH EKRANA CONTROL OF THE BLASTING INDUCED SEISMIC WAVES INTENSITY BY THE CONSTRUCTION OF REFLECTIVE SCREENS Vesna Radojičić, Miroslava Nikolić EFIKASNOST MERA U SMANJENJU ZAGAĐENJA OKOLINE DUVANSKIM DIMOM EFFICIENCY OF MEASURES FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION OF TOBACCO SMOKE 68

58

74

79 85

87

94

100

II

EkoIst' 06, Ekološka Istina / Ecological Truth, 04 – 07. 06. 2006. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Viša Tasić, Dragan R. Milivojević, Novica Milošević, RAZMEŠTANJE MERNIH STANICA ZA KONTROLU KVALITETA VAZDUHA THE ALLOCATION OF MONITORING STATIONS FOR AIR QUALITY CONTROL 105 Miodrag Žikić, Radoje Pantović, Saša Stojadinović i Zoran Aleksov ZAŠTITA OKOLINE OD HAVARIJSKOG IZLIVANJA U FABRICI SUMPORNE KISELINE U BORU ENVIRONMENTAL PROTECTION FROM HAZARDOUS SPILLAGE IN SULPHURIC ACID FACTORY IN BOR Milan I. Čekerevac, Miloš Simičić, Petar Rakin, Ljiljana Nikolić – Bujanović, Dejan Rakin NOVO EKOLOŠKO DEZINFEKCIONO SREDSTVO NOVEL ECOLOGICALLY FRIENDLY DISINFECTANT Daniela Urošević, Ljubiša Obradović, Dejan Ilić RECIKLAŽA AMBALAŽNOG STAKLENOG LOMA RECYCLING CONTAINER GLASS CULLET Ljubiša Andrić, Milan Petrov, Vladan Milošević, Dejan Todorović PRIMENA MIKRONIZIRANIH NEMETALIČNIH MINERALNIH SIROVINA U ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE APPLICATION OF MICRONIZED NON METALIC MINERAL RAW MATERIALS IN ENVIRONMENTAL PROTECTION Maja Đorđević, Milan Trumić RECIKLAŽA NOVINSKOG PAPIRA DEINKING SISTEMOM RECYCLING NEWPRINT DEINKING SYSTEM Milan Trumić, Snežana Bajić RECIKLAŽA PAPIRA PRIMENOM FLOTACIJSKIH KONCENTRACIJE RECYCLING PAPER USING DEINKING FLOTATION PROCESS METODA 135

110

115

120

124

130

Sanja Bugarinović, Milan Trumić, Goran Trumić FLOTACIJSKA SEPARACIJA PVC IZ PVC/PET PLASTIČNE MEŠAVINE FLOTATION SEPARATION OF PVC FROM PVC/PET PLASTICS MIXTURE Nenad Vušović, Igor Svrkota UTICAJ PODZEMNE EKSPLOATACIJE UGLJA NA POVRŠINU TERENA INFLUENCE OF UNDERGROUND COAL MINING TO GROUND SURFACE Nenad Vušović, Igor Svrkota OŠTEĆENJE OBJEKATA NA PODRUČJU SELA SLADAJA OD UTICAJA PODZEMNE EKSPLOATACIJE UGLJA DAMAGES ON STRUCTURAL OBJECTS IN SLADAJA VILLAGE DUE TO UNDERGROUND COAL MINING

141

146

151

III

EkoIst' 06, Ekološka Istina / Ecological Truth, 04 – 07. 06. 2006. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Ružica Lekovski, Saša Stepanović, Radmilo Rajković ODREĐIVANJE ZONE SANITARNE ZAŠTITE OKO POVRŠINSKOG KOPA “GRAČANICA” – GACKO B&H DETERMINATION OF SANITARY PROTECTION ZONE ARAUND THE “GRAČANICA” – GACKO OPEN PIT B&H 156 G. D. Bogdanović, M. M. Antonijević, S. M. Šerbula i S. M. Milić MOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA PEPELA NASTALOG SAGOREVANJEM FOSILNIH GORIVA I ČVRSTOG OTPADA USING ASH FROM COMBUSTION OF FUEL AND SOLID WASTE Draško Stanković, Biserka Trumić PROMENA TEHNOLOGIJE IZRADE KATALIZATORA U CILJU SMANJENJA EMISIJE AZOTNIH OKSIDA U VAZDUHU CHANGE OF TECHNOLOGY FOR CATALYSTS DESIGN FOR THE PURPOSE OF LOWER NITROGEN OXIDES EMISSIONS Biserka Trumić, Draško Stanković RECIKLAŽA ISTROŠENIH KATALIZATORSKIH MREŽA RECYCLING OF SPENT CATALYST NETS Dr Milanče Mitovski, dipl. inž. maš., Aleksandra Mitovski, dipl. inž. met UTICAJ ENERGETIKE NA ŽIVOTNU SREDINU BORSKE OPŠTINE ENERGETICS IMPACT ON ENVIRONMENT IN BOR MUNICIPALITY Petar Rakin, Dejan Čikara, Marko Rakin REFORMISANA FOSILNA GORIVA − JEDINI OPRAVDANI PRAVAC U NJIHOVOM DALJEM KORIŠĆENJU REFORMED FOSSIL FUELS − ONLY SUSTAINABLE DIRECTION IN THEIRS FURTHER CONSUMPTION Milan I. Čekerevac, Miloš Simičić, Ljiljana N. Nikolić – Bujanović, Negica Popović, Petar M. Rakin RAZVOJ PRIMENE ELEKTROHEMIJSKI AKTIVIRANE VODE DEVELOPMENT OF ELECTROCHEMICALY ACTIVATED WATER APPLICATION Dejan Rakin, Blagoje Petrovski, Marko Rakin, Goran Vulićević PEPEO TERMOELEKTRANA KAO KORISNA SIROVINA ASH FROM THERMO POWER PLANT AS USEFUL RAW MATERIAL Dejan Čikara, Nikola Bajić, Marko Rakin BAZALTNA VLAKNA – EKOLOŠKA ALTERNATIVA STAKLENIM VLAKNIMA BASALT FIBERS – THE ECOLOGICAL ALTERNATIVE TO GLASS FIBERS Goran Đorđević, Borivoje Pantović GORIVI MATERJAL KAO UTICAJNI ELEMENTI ZA NASTANAK I RAZVOJ ŠUMSKIH POŽARA

161

166

170

174

179

184

189

194

199

IV

EkoIst' 06, Ekološka Istina / Ecological Truth, 04 – 07. 06. 2006. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Radoje Pantović, Miodrag Žikić, Dejan Tanikić, Igor Svrkota KORIŠĆENJE VEŠTAČKIH NEURONSKIH MREŽA ZA PROGNOZIRANJE SLEGANJA POTKOPANOG TERENA USING OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS IN PREDICTION OF UNDERMINED AREA SUBSIDENCE 205 Dr Marina Ilić UTICAJ UPRAVLJANJA OTPADOM NA EMISIJU GASOVA SA EFEKTOM STAKLENE BAŠTE WASTE MANAGEMENT IMPACT ON GREENHOUSE GASES EMISSIONS Jovica Sokolović, Rodoljub Stanojlović, Zoran S. Marković, Zoran Štirbanović EKOLOŠKI I EKONOMSKI ASPEKTI TRETIRANJA FINIH KLASA UGLJA THE ECOLOGY AND ECONOMY ASPECTS OF FINE CLASS OF COAL TREATMENTS Prof. dr Zvonimir D. Stanković NEKA ISKUSTVA U PRIMENI SOLARNE TEHNOLOGIJE PRI GRADNJI PRIVATNIH KUĆA E3 Ishrana i zdravlje NUTRITION AND HEALTH Profesor dr Nedeljko Jokić, Docent dr Branko Tešanović, mr Sreten Mitrović ISHRANA, ZDRAVLJE I PROFIT FOOD, HEALTH AND PROFIT Veroslava Stanković,Nađa Vasiljević , Andrijana Ćulafić, Jelena Gligorijević 4 DEPRESIJA I ISHRANA Bogdanović Jelena, Milosavljević Ivan, Miletić Milan,Blagojević Bojka, Marina Miladinović, Ljiljana Stoičić2 ISHRANA I ZDRAVLJE E4. Poljoprivreda AGRICULTURE Miodrag Jelić, Jelena Milivojević, Olivera Nikolić, Nadica Savić STUDIJA O KVALITETU ZEMLJIŠTA NA PODRUČJU KRAGUJEVCA I OKOLINE STUDY ABOUT SOIL QUALITY IN KRAGUJEVAC AND SURROUNDING Slavko Mijović, Ljubomir Pejović, Tatjana Popović UTICAJ NAVODNJAVANJA OROŠAVANJEM I PRIMJENA NPK DJUBRIVA NA PRINOS, KVALITET I VEGETATIVNI POTENCIJAL VRANCA INFLUENCE OF FERTILIZING, BY NPK FERTILIZERS, AND IRRIGATION TO THE YIELD AND QUALITY OF GRAPE VRANAC

210

215

221 222

225

229

234

239

241

246

V

EkoIst' 06, Ekološka Istina / Ecological Truth, 04 – 07. 06. 2006. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Milena Cvetkovska (student), Milovan Vuković, Vladimir Cvetkovski NITRIFIKACIONE BAKTERIJE I KRUŽENJE AZOTA U PRIRODI THE NITRIFICATION BACTERIA AND NITROGEN CYCLE 251 Biljana Ristić, Dragan Marković, Valentina Živanović KOLIČINE ADSORBOVANOG OLOVA U ZEMLJIŠTU IZ INDUSTRIJSKIH OTPADNIH VODA A QUANTITIES OF INDUSTRIAL WASTE WATER LEAD ADSORBATED IN SOIL Živka Đukić, Siniša Milutinović,Slavica Kodžopeljić,Slavica Dželatović NOVE LINIJE U SELEKCIJI LJUTIH PAPRIKA NEW LINES IN HOT PEPPER BREEDING Miroslava Marić, Siniša Milutinović, Valentina Aleksić SISTEMATSKA KONTROLA PLODNOSTI ZEMLJIŠTA NA PODRUČJU ZAJEČARSKOG OKRUGA SYSTEM OF SOIL FERTILITY CONTROL IN TIMOK REGION Slavica Kodžopeljić,Živka Đukić, Siniša Milutinović,Slavica Dželatović UTICAJ NASTIRANJA MALČ FOLIJOM NA GAJENJE RAZLIČITIH GENOTIPOVA PARADAJZA MULCHING INFUENCE ON GROVING OF DIFERENT TOMATO HIBRIDS Slobodan Milenković i Snežana Tanasković BILJNI EKSTRAKTI I HEMIJSKI NEAKTIVNA JEDINJENJA U ZAŠTITI BILJA Miroslava Marić, Milan Antonijević, Siniša Milutinović FITOREMEDIJACIJA ZEMLJIŠTA OŠTEĆENOG NANOSIMA PIRITNE JALOVINE PHYTOREMEDIATION OF SOILS DAMEGED BY PYRITE BARREN SOIL Nada Milošević, Branislava Tintor, Jordana Ralev, Gorica Cvijanović MIKROBIOLOŠKA SVOJSTVA RITSKE CRNICE I DEPOSOLA NA LOKALITETU MOKRIN MICROBIOLOGICAL PROPERTIES OF HUMOGLEY AND DIPOSOLE SOIL AT LOCALITY MOKRIN Radmila Trajković, Miroslava Krsmanović, Ljubomir Šunić, KLIJANJE SEMENA I RASTENJE BILJAKA PAPRIKE U PRISUSTVU OTPADNIH VODA REKE TOPLICE SEED GERMINATION AND GROWT OF PEPPER IN THE PRESENCE OF LIQUID WASTE FROM TOPLICA RIVER Aleksandra Stanojković, Radmila Pivić, Dušica Delić, Ljiljana Kostić-Kravljanac MOGUĆNOSTI ALTERNATIVNE ZAŠTITE BILJA PRIMENOM BILJNIH EKSTRAKATA U ZAŠTIĆENIM PROSTORIMA THE POSSIBILITIES OF PLANT PROTECTION USING PLANT EXTRACTS IN PROTECTED SPACES

256

260

263

269 272

280

285

290

294

VI

EkoIst' 06, Ekološka Istina / Ecological Truth, 04 – 07. 06. 2006. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Mr Olivera Nikolić, dr Snežana Živanović – Katić, dr Jelena Milivojević, dr Miodrag Jelić AKUMULACIJA AZOTA U BILJKAMA PŠENICE U USLOVIMA NEUTRALNE I KISELE REAKCIJE ZEMLJIŠTA NITROGEN ACCUMULATION IN PLANTS OF WHEAT IN CONDITIONS OF NEUTRAL AND ACID SOIL REACTION 299 E5 Urbana ekologija URBAN ECOLOGY Goran Stojanović IZVORI BUKE U ŽIVOTNOJ SREDINI ENVIRONMENTAL NOISE SOURCES Goran Stojanović KONTROLA BUKE U ŽIVOTNOJ SREDINI ENVIRONMENT NOISE CONTROL Nenad Stavretović ZUBACA (Cynodon dactylon (L.) Pers.) I MOGUCNOSTI NJENE PRIMENE Suzana Manjasek, Nenad Stavretović FORMIRANJE ALPINUMA U ZELENIM POVRŠINAMA Nenad Stavretović, Vaskrsija Janjić Elizabet Paunović PRISUTNOST BILJNE VRSTE AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA L. U ZELENIM POVRSINAMABEOGRADA PRESENCE OF PLANT SPECIES AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA L. IN THE GREEN SPACES OF BELGRADE Dragana Ranđelović, dipl.ing. pejz.arh. POTREBA SPECIFIČNIH MERA ODRŽAVANJA ZELENIH POVRŠINA U BORU NEED OF SPECIFIC MANTAINANCE MEASURES FOR GREEN AREAS IN BOR Ninoslav Pavlović, Milan Trumić ISPITIVANJE SASTAVA KOMUNALNOG ČVRSTOG OTPADA U RURALNOJ SREDINI RESEARCHING COMPOSITION OF MUNICIPAL SOLID WASTE IN RURAL ENVIRONMENT Mr Stanimir Živanović, dipl.inž.1, Mr Milan Stepanović, dipl.inž.2 PROCENA RASPROSTIRANJA POLUTANATA NASTALIH U POŽARIMA ZAPALJIVIH TEČNIH MATERIJA AN ESTIMATE OF THE DIFFUSION OF POLLUTANTS PRODUCED IN FIRES CAUSED BY INFLAMMABLE LIQUID SUBSTANCES 305

307

312 317 321

325

330

335

340

VII

hem.dr Jasmiina Radosavljević dipl..ing. 04 – 07.građ.geol. dipl. Branka Brebanović. MINI HIDROELEKTRANE -’’ZELENA’’ STRUJA ZA KORISNIKE – MINI HYDRO POWER PLANTS -’’GREEN’’ POWER FOR USERS – 344 349 354 359 361 366 371 376 381 384 VIII .dipl. Branislav Jerinkić. PRIMENA ENZIMSKO BAKTERIJSKIH PREPARATA PRI TRETMANU OCEDNIH VODA SANITARNIH DEPONIJA APPLICATION OF ENZIMATIC BACTERIAL PREPARATION IN THE TREATMENT OF THE DRAINAGE WATER AT THE SANITARY LANDFILL Biljana Sikirić.ing. OPTIMIZACIJA TRETMANA OTPADNIH VODA INDUSTRIJE PIVA PRIMENOM ENZIMSKO BAKTERIJSKIH PREPARATA OPTIMIZATION OF THE TREATMENT OF A WASTEWATER COMING FROM BEER INDUSTRY BY ENZIMATIC BACTERIAL PREPARATION Branislav Jerinkic.dipl.geol. Dragan Čakmak UTICAJ ĐUBRENJA NA KVALITET PODZEMNIH VODA IZVORIŠTA “LIVADE” I “TRNOVČE” INFLUENCE OF FERTILIYATION ON QUALITY OF GROUND WATER SOURCE “LIVADE” AND “TRNOVCE" Merita Borota.inž. Doc.dipl. i Milenko Brzak. mr Jasna Piperski. Jovan Brzak. student. ANALIZA TRETMANA KOMUNALNOG ČVRSTOG OTPADA SYSTEM ANALYSIS TRETMAN COMUNAL WASTE E6 Vodosnabdevanje i zaštita voda WATER SUPLY AND PROTECTION Dipl. Dažđa Danijel UTICAJ INDUSTRIJSKE ZONE NA ŽIVOTNU SREDINU I ZDRAVLJE STANOVNIKA PANČEVA THE INFLUENCE ON ECOLOGY AND HEALTH OF PANČEVO TOWN IHABITANTS FROM THE INDUSTRIAL ZONE Jelena Gavrilović. Sc. DEFINICIJE I KLASIFIKACIJE MEDICINSKOG OTPADA DEFINITIONS AND CLASSIFITIONS MEDICAL WASTE Jelena Gavrilović. Doc. Radmila Pivić.dipl.dr Jasmiina Radosavljević dipl.oec.EkoIst' 06.EKO BOMBE UNSHUTDOWN AND UNPROPERLY SHUTDOWN WELLS . bio. Miodrag Damnjanović MINERALNI I TERMOMINERALNI IZVORI TOPLIČKOG PODRUČJA MINERAL AND THERMOMINERAL SPRING ON THE AREA OF TOPLICA DISTRICT Dušan Vučetić. 06.ing.. 2006. dipl. student.inž.inž. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Milica Pavlović.geol.EKO BOMBS Dr Paolo Maggioni. NELIKVIDIRANI I NEPRAVILNO LIKVIDIRANI BUNARI . B. Ekološka Istina / Ecological Truth.

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT CONCEPT Mihailo Đokić. Titomir Obradović.dr Nenad Stavretović. Danijela Avramović NAMETI NA EMISIJE ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA THE IMPOST IN POLLUTED MATERIALS Radmilo Nikolić Bistrica Nikodijević EKOMENADŽMENT I KONCEPT ODRŽIVOG RAZVOJA ECO .građ. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Merita Borota. Gordana Mrdak. 04 – 07.EkoIst' 06.inž. Radmila Trajković EKO-MENADŽMENT U FUNKCIJI ODRŽIVOG RAZVOJA POLJOPRIVREDE ECO-MANAGEMENT WITH THE FUNCTION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE Mišel Atanasov. 06.inž.. Dragoslav Gusković INFORMATIČKA ETIKA I PROFIL EKOLOŠKOG KOMPJUTERSKOG KRIMINALA INFORMATIC ETHICS AND PROFILE OF ECOLOGICAL COMPUTER CRIMINALITY Dragan Spasić. dipl. dipl. ekonomija i standardizacija) ECOLOGICAL MANAGEMENT Mr Gordana Mrdak EKOLOŠKI MENADŽMENT U FUNKCIJI ODRŽIVOG RAZVOJA PREDUZEĆA ECOLOGICAL MANAGEMENT WITH THE FUNCTION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ENTERPRISE Gordana Bogdanović-Dušanović. NASIPI I ODBRANA OD VISOKIH VODA EMBRKMENTS AND DEFENSE OF HIGH LEVEL OF WATER SURFACE 389 Žika Reh UTICAJ SKROBA NA KVALITET AKTIVNOG MULJA U UREĐAJU ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA U SUBOTICI 394 Bojana Burger. biolog PROBLEMI OBEZBEĐIVANJA OPTIMALNE KONCENTRACIJE KISEONIKA I POSLEDIČNA SLIKA AKTIVNOG MULJA NA UREĐAJU ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA U SUBOTICI PROBLEMS OF PROVIDING THE OPTIMAL OXYGEN CONCENTRATION AND THE STATUS OF ACTIVATED SLUDGE IN THE WASTEWATER TREATMENT PLANT OF TOWN SUBOTICA E7 Ekološki manadžment (pravo. STRATEŠKA PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU NA PRIMERU POVRŠINSKE EKSPLOATACIJE KREČNJAKA STRATEGIC ENVIRONMENT ASSESMENT ON THE BASIS OPEN PIT MANING OF LIMESTONE 398 403 405 409 413 419 424 429 IX . Ekološka Istina / Ecological Truth. dipl. Doc. 2006.

Biljana Malović . Ruža Halaši. Dipl Ing Toplica Marjanović. ECOLOGICAL EDUCATION. Teodora Sandić. 04 – 07. Snežana Kalamković. Ekološka Istina / Ecological Truth. Toplica Marjanović OD ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE KA ODRŽIVOM RAZVOJU FROM ENVIRONMENTAL PROTECTION TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT Dragan Ranđelović. 2006. ekološko vaspitanje. Milutun Crevar EKOLOŠKO EDUKOVANJE ZAPOSLENIH U GRADSKOJ TRŽNICI ECOLOGICAL EDUCATION OF EMPLYED IN CYTI MARKET Dragan Ranđelović. Društvo mladih istraživača Bor ULOGA EKOLOŠKIH NVO U IMPLEMENTACIJI ARHUSKE KONVENCIJE U SRBIJI ROLE OF ENVIRONMENTAL NGO`S ON AARHUS CONVENTION IMPLEMENTATION IN SERBIA NGO AND THE 457 459 452 463 466 471 476 481 X . ENVIRONMENT Violeta Cvetković EKO – PATROLE U PARAĆINU Dr Nebojša Dimitrijević -Zavod za zaštitu zdravlja Kraljevo PROCENA POTREBA RAZVOJA EKOLOŠKIH NEVLADINIH ORGANIZACIJA U SRBIJI NEEDS ASSESSMENT ENVIRONMENTAL NGO IN SERBIA Petar Rakin. 06. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Miodarag Miljković ISTRAŽIVANJE ELEMENATA VAŽNIH ZA ŽIVOTNA OSIGURANJA RESEARCH OF THE LIFE INSURANCE ELEMENTS 437 Miodrag Miljković SOCIJALNO EKONOMSKI I EKOLOŠKI PROBLEMI NA PODRUČJIMA RUDNIKA U ZATVARANJU SOCIAL. spec MBA. BAZA PODATAKA O STANJU VODNIH RESURSA U FUNKCIJI POVEĆANJA INFORMISANJA I VEĆEG UČEŠĆA JAVNOSTI U UPRAVLJANJU VODAMA DATABASE ABOUT WATER IN TERMS OF ENHANCING ACCESS TO INFORMATION AND PUBLIC PARTICIPATION IN ENVIRONMENTAL DECISION MAKING E8 Ekološka etika.EkoIst' 06. nvo i životna sredina ECOLOGICAL ETHICS. ECONOMICAL AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS ON THE AREA OF MINE IN CLOSING 445 Ing Mladen Dumitrašković. Radojica Mojsijev ŽIVOTNA SREDINA I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA THE ENVIRONMENT AND THE DEVELOPMENT OF A CIVIL SOCIETY Tibor Halaši.

Ruža Halasi. Radoje Pantović. Danijela Nastić ALKOHOL KAO FAKTOR RIZIKA SUICIDALNOG PONAŠANJA ADOLESCENATA I MERE PREVENCIJE ALCOHOL AS A RISK FACTOR IN ADOLESCENT SUICIDAL BEHAVIOR AND PREVENTION 489 496 501 507 512 517 519 524 531 537 542 XI . Sanja Mihajlović EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA KARDIOVASKULARNIH OBOLJENJA NA TERITORIJI POMORAVSKOG OKRUGA EPIDEMIOLOGICAL SITUATION ON CARDIOVASCULAR DISEASE IN THE REGION OF POMORAVLJE DISTRICT Sanja Kocić. Ranđelović TRADICIONALNA NARODNA MEDICINA U FITOTERAPIJI STRESA TRADITIONAL FOLK MEDICINE IN STRESS PHYTOTHERAPY Radmila Jovanović. Dejan Jeremić.EkoIst' 06. Ekološka Istina / Ecological Truth. Jeremić. Novica Ranđelović. N. Ž. Stanković TURISTIČKA KLASIFIKACIJA PLANINA SRBIJE TOURIST CLASSIFICATION OF SERBIAN M0UNTAINS Mr Gordana Mrdak ODRŽIVI TURIZAM KAO FAKTOR RAZVOJA SUSTAINABLE TOURISM AS A FACTOR OF DEVELOPMENT Ličina Reka. Dragan Spasić. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja E9 Održivi turizam SUSTAINABLE TOURSM 487 Stevan M. Salija Adrović LAĐEVAC LADEVAC Danijela Avramović. 2006. Sandra Martinović GVOŽDJE U VODI ZA PIĆE I ANEMIJA IRON IN DRINKING WATER & ANEMIA Goran Čukić DVOVALENTNA I VIŠEVALENTNA LOGIKA U EPIDEMIOLOGIJI BIVALENT AND MULTIVALENT LOGIC IN EPIDEMIOLOGY B. Vesna Andrejević. Dragana Radovanović. Nataša Stamenković TURISTIČKI POTENCIJALI OPŠTINE SOKOBANJA TOURISM POTENTIALS OF COMMUNITY SOKOBANJA Marija Ignjatović PRAVNI OKVIRI ODRŽIVOG RAZVOJA TURIZMA LEGAL FRAMES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TURISM P1234 Demografski procesi u srbiji DEMOGRAPHIC PROCESSES IN SERBIA Liljana Sokolova Djokić. Živorad Jeremić. 04 – 07. Bogdanović. 06. Goran Čukić.

Dragan Ranđelović PRISTUP INFORMACIJAMA I UČEŠĆE JAVNOSTI U ODLUČIVANJU O ŽIVOTNOJ SREDINI Iva Stanković.100 GODINA KASNIJE GETTING MARRIED IN TIMOČKA KRAJINA – 100 YEARS LETER PS123 Naučni podmladak SCIENTIFIC YOUTH Toplica Marjanović. DO 2003. 04 – 07. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Goran Čukić EPIDEMIOLOGIJA I VIŠEVALENTNA LOGIKA (“Utopijski”. dr Dragana Nikić. Mariola Stojanović.EkoIst' 06. Svetlana Stević. Miodrag Todorović SKLAPANJE BRAKA U TIMOČKOJ KRAJINI . Prof. Prof. Ekološka Istina / Ecological Truth. Nemanja Čičkovasti PROJEKAT HIDROEKOLOŠKIH ISPITIVANJA CRNOG TIMOKA I NJEGOVIH PRITOKA 2005. idealni postupak ustanovljavanja “nužne istinitosti” ) EPIDEMIOLOGY AND MULTIVALENT LOGICS («Utopia». Mariola Stojanović. Svetlana Stević. dr Dragana Nikić. DEGREE OPENING MAGNETIC FIELD EARTH INFLUENCE HERE ELECTROMAGNETIC IMMUNITY IN PERIOD JUN-AUGUST 2005. Milan Trumić UPRAVLJANJE KOMUNALNIM OTPADOM U SRBIJI – STANJE I PERSPEKTIVE MUNICIPAL WASTE MANAGEMENT IN SERBIA – STATE AND PERSPECTIVE 556 562 566 571 575 577 582 583 585 XII . Aleksandra Stanković PROCENA UTICAJA SPOLJAŠNJEG AEROZAGAĐENJA NA ZDRAVLJE ESTIMATING THE HEALTH IMPACTS OF AMBIENT AIR POLLUTION Dragan Bogdanović. 2006. 06.2003 Žan Disterlo STEPEN OTVARANJA MAGNETNOG POLJA ZEMLJE UTICAJEM NA ELEKROMAGNETNI IMUNITET U PERIODU JUN-AVGUST 2005. GODINE THE EFFECT OF BLACK SMOKE AIR POLLUTION ON TOTAL MORTALITY IN NIS DURING THE PERIOD 2001 . GODINE THE PROJECT OF HYDROECOLOGICAL RESEARCHES OF THE RIVER CRNI TIMOK AND HIS TRIBUTARIES IN 2005. Aleksandra Stanković UTICAJ ČAĐI U SPOLJAŠNJEM VAZDUHU NA UKUPNI MORTALITET U NIŠU U PERIODU OD 2001. ideal seeing of coming to: «necessary truth») 548 Dragan Bogdanović. OS Okrugli sto ROUND TABLE (Radovi po pozivu) Marina Ilić.

06. 2006. 04 – 07. Dr Dragoljub Todić. Zoran Štirbanović MOGUĆNOST PRERADE TEHNOGENE OTPADNE SIROVINETOPIONIČKE ŠLJAKE RB-BOR BEZ OSTATKA POSSIBILITY FOR TREATING WASTE MATERIAL-SMELTING SLAG FROM BOR COPPER MINE WITHOUT RESIDUE INDEX AUTORA AUTHORS’ INDEX 607 617 XIII . Daniela Dodić IZRADA LOKALNOG PLANA UPRAVLJANJA KOMUNALNIM OTPADOM UZ PRIMENU ARHUSKE KONVENCIJE ELABORATION OF THE LOCAL COMMUNAL WASTE MANAGEMENT PLAN THROUGH IMPLEMENTATION OF THE AARHUS CONVENTION 597 Rodoljub Stanojlović. Ekološka Istina / Ecological Truth. Grozdanka Bogdanović. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Zorica Isoski. Jovica Sokolović.EkoIst' 06.

5 do 5000 µg/L. U radu su razmatrane i predložene dve tehnološke linije postrojenja za uklanjanje arsena iz vode: linije u kojoj se ostvaruje uklanjanje arsena iz vode za piće i linije u kojoj se uklanja arsen iz otpada koji nastaje u toku prečišćavanja vode. zemljištu. otpadni materijali. u Obrovcu. stenama. sa kojima se razmatra i obrađena. gde su oksidacioni uslovi usled prisustva vazdušnog kiseonika. postrojenje Arsen i arsenova jedinjenja i uklanjanje arsena iz vode Arsen je rasprostranjen u prirodi. stabilni su petovalentni oblici arsena.8-1. prečišćavanje. dok je na Paliću pored arsena predviđeno i uklanjanje gvožđa čije koncentracije su takođe iznad MDV (0.bg. 04.2]. u stenama od 500 do 2500 µg/kg) [1. 2006. 06. ugrožava zdravlje ljudi i životinja. čime je predviđeno sveobuhvatno rešavanje prečišćavanje vode u cilju dobijanja vode za piće. arsen-pentoksid As2O5 (+5). dimetil arsenove kiseline (DMAA) i arsenošećera. Hemija arsena je izuzetno složena.ac. jak) zbog njegove reaktivnosti sa metalima. Opseg koncentracija u kojima se može naći u prirodi je širok (u prirodnim vodama od 0. Beograd e-mail: ljubinka@grf. U površinskim vodama (rekama. morima). obrada. jezerima. Najvažnija neorganska arsenova jedinjenja su: arsin H3As (-3).3 mg/L). 3 . odnosno integrisani sistemi koji obuhvataju efikasne i ekološki prihvatljive tehnologije. dok u umereno redukcionim uslovima dominira trovalentni arsen [1-3]. otpadna voda. Naziv arsen potiče od grčke reči arsen (muški. – 07. prirodnim vodama i organizmima. voda za piće. Ključne reči: arsen. Ovim sistemima. već se moraju primeniti kombinacije metoda i postupaka. otpadne vode. arsen-trisulfid As2S3 (+3) i kiseline: arsenasta kiselina H3AsO3 (+3) i arsenova kiselina H3AsO4 (+5). Zastupljen je u neorganskim i organskim jedinjenjima u valentnim stanjima –3. Organski oblici arsena se pretežno nalaze u hrani (na primer u školjkama i ljuskarima) i to kao monometil arsenove kiseline (MMAA). U radu je dat konkretan predlog rešavanja obrade vode u Obrovcu i na Paliću koja sadrži visoke (oko 100 μg/L) koncentracije arsena.yu IZVOD: Ispitivanje sadržaja i ponašanja arsena u raznim vrstama voda i uopšte u životnoj sredini od velikog je značaja za hemiju i zaštitu životne sredine. predviđeno je pored uklanjanja amonijaka i uklanjanje amonijaka. arsen-trihlorid AsCl3 (+3).EkoIst' 06. +3 i +5.5 mg/L). Relativno je mobilan i ima ga u tragovima u svim materijalima. Ekološka Istina / Ecological Truth. Arsen je metaloid sa izrazitim svojstvima nemetala. U organizam arsen dospeva vodom ili preko lanca ishrane. Voda koja sadrži arsen u različitim oblicima ne može se prečistiti samo konvencionalnim postupcima za prečišćavanje vode. čak i u niskim koncentracijama.352. U organizam arsen dospeva vodom ili preko lanca ishrane. Ispitivanje sadržaja i ponašanja arsena u raznim vrstama voda i uopšte u životnoj sredini od velikog je značaja za hemiju i zaštitu životne sredine. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja ARSEN I ARSENOVA JEDINJENJA -UKLANJANJE ARSENA IZ VODEDr Ljubinka Rajaković Tehnološko-metalurški fakultet. Arsen je stabilan u različitim oblicima pojedinih valentnih stanja. arsen-trioksid As2O3 (+3). 0. gde su izmerene koncentracije iznad MDV (1. nalazi se u atmosferi. Prisustvo arsena u životnoj sredini.

Postrojenja za obradu voda kod kojih nije potrebno taloženje čestica. prirodni zeleni mineral koji je bogat gvožđem i ima jonoizmenjivačka svojstva. 04. Oksidacioni procesi koji se koriste u tehnologiji uklanjaju gvožđa i mangana dovode do nastanka taloga hidroksida koji istovremeno precipitacijom i adsorpcijom smanjuju koncentraciju arsena u vodi. 06. posebno mangan-dioksidom. Oksidacija gvožđa (i mangana) se veoma često koristi u obradi podzemnih voda. 2006. a manje efikasnim za jedinjenja As(III).EkoIst' 06. jonsku izmenu (najčešće anjonska izmena). Glaukonit ima zrnast oblik. kao što je prikazano na slici 1. koji obuhvataju kombinaciju postupaka (koagulaciju i filtraciju. poboljšanu koagulaciju. Uklanjanje arsena na ovaj način obuhvata oksidaciju. odnosno aglomerizuju rastvorene koloidne ili suspendovane materije i talože usled gravitacije ili se uklanjaju filtracijom. a njega može da zameni i takozvani zeleni pesak. gvožđe(III)-sulfatom ili gvožđe(III)-hloridom pokazalo se efikasnim za jedinjenja As(V). direktnu filtraciju. Koagulanti menjaju površinsko naelektrisanje čestica. Aktivna komponenta zelenog peska je glaukonit. Uklanjanje arsena pri oksidaciji i precipitaciji gvožđa je efikasnije od uklanjanja arsena uz oksidaciju i precipitaciju mangana. postupci i tehnologije. Jedinjenja arsena u jonskom 4 . Ekološka Istina / Ecological Truth. koagulaciju i mikrofiltraciju. Kombinacija koagulacija/filtracija predstavlja obradu vode tokom koje se ukrupnjavaju. membransku filtraciju i alternativne procese (posebno filtracija na manganiziranom pesku). koje imaju male dimenzije nazivaju se direktnim filtracionim postrojenjima. filtraciju i sorpciju. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Za uklanjanje arsena iz vode u cilju dobijanja vode za piće primenjuju se različiti procesi. jonsku izmenu i adsorpciju.4]. usled čega dolazi do ukrupnjavanja i mešanja čestica i izdvajanja u obliku taloga. Osnovna je podela na: procese taloženja. pomešan je sa peskom i ima karakterističnu zelenu boju. Kombinacija postupaka oksidacije gvožđa i filtracije daje dobre rezultate u uklanjanju arsena iz vode. omekšavanje krečom ili poboljšano omekšavanje krečom). – 07. Uklanjanje arsena i njegovih jedinjenja postupkom koagulacije/filtracije sa klasičnim koagulanima: aluminijum-sulfatom. kao što je prikazano na slici 2. Za filtarsku ispunu se najčešće koristi manganizirani pesak. As(III). Predlog postupka za uklanjanje As iz sirove vode iz podzemnih izvorišta u okolini Palića Za vodu koja se koristi kao izvor vode za piće u okolini Palića predložena je tehnologija koja obuhava postupke i procese: oksidacije gvožđa. potrebno je prethodno oksidovati As(III) u As(V) [3. procese adsorpcije (posebno na aktivnom aluminijum-oksidu i gvožđe(III)hidroksidu. Za vode kod kojih je prisutan samo trovalentni arsen. Kroz pesak se propušta kalijum-permanganat sve dok se zrna peska ne prekriju slojem manganovih oksida. Predlog postupka za uklanjanje As iz sirove vode iz podzemnih izvorišta u okolini Obrovca Za vodu koja se koristi kao izvor vode za piće u Obrovcu predložena je tehnologija koja predstavlja kombinaciju postupaka koagulacije i filtracije.

U predloženim postupcima za uklanjanje arsena iz sirove podzemne vode u Obrovcu i na Paliću osnovni otpad od prečišćavanja je otpadna voda koja nastaje pranjem filtra. ali i čvrsti i/ili tečni otpad koji sadrži povećan sadržaj arsena. Voda od pranja filtra se najčešće ispušta u kanalizaciju ili se obrađuje nekim od klasičnih mehaničkih postupaka za odvajanje mulja od nadmuljne vode. ili se iz mulja voda prethodno uklanja nekim od poznatih postupaka dehidratacije. Postupci obrade otpadne vode i mulja iz procesa prečišćavanja Na predloženim pilot modelima voda od pranja filtara se obrađuje dodatnim taloženjem. 06. Ekološka Istina / Ecological Truth. Karakteristike tečnog i/ili čvrstog otpada koji nastaju uklanjanjem as iz podzemne vode Količina otpada koji nastaje tokom procesa koagulacije/filtracije zavisi od koncentracije suspendovanih materija i od izbora koagulanta. Istovremeno se redukovani Mn(II) oslobađa sa površine. u procesu koagulacije. mora regenerisati zbog ograničenog oksidacionog i adsorpcionog kapaciteta. a izdvojeni mulj dalje obraditi. Nadmuljna voda se može vratiti na početak procesa. Znači na jedan deo dodatog gvožđe(III)-hlorida nastaje 0. 2006. Kod oba predložena postupka koncentracija suspendovanih materija u sirovoj vodi je ispod maksimalne dozvoljene koncentracije (MDK) za vodu za piće.EkoIst' 06. odnosno onih parametara koji smanjuju kapacitet filtera. Voda od pranja filtra predstavlja tečni otpad velike zapremine. odnosno da je sadržaj suve materije manji od 1 %. sa sadržajem suspendovanih materija ispod 1 %. U istoj studiji utvrđeno je da mulj iz taložnika nakon koagulacije sa gvožđe(III)-hloridom ima visok sadržaj vode. Učestalost regeneracije zavisi od kvaliteta influenta. Nakon primene bilo kog od navedenih postupaka za uklanjanje As iz vode dobija se voda koja zadovoljava zahteve kvaliteta vode za piće. Zeleni pesak se.54. nekim od postupaka dehidratacije. 1: 0. vezujući se za površinu zelenog peska. Ispuštanje u kanalizaciju se preporučuje za postrojenja manja od 500 L/s [4. kao i drugi materijali koji se koriste u obradi vode. Količine otpadnih voda od pranja filtra su oko 1-2 % od instaliranog proticaja. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja obliku (što zavisi od pH sredine) jonskom izmenom se izmenjuju sa OH--jonima.54 delova taloga. 04. Na manganiziranim površinama dolazi do oksidacije As(III) u As(V) pri čemu se As(V) adsorbuje na površinu zrna. – 07. Takav mulj se može ispustiti u kanalizaciju.5]. Regeneracija se izvodi ratvorom KMnO4. Analize kvaliteta vode u konkretnim slučajevima pokazale bi i potvrdile da li kvalitet vode zadovoljava propise lokalnog komunalnog preduzeća o kvalitetu otpadnih voda koje se mogu ispustiti u kanalizaciju. 5 . U studiji koja se bavi analizom najefikasnijeg postupka za obradu voda i uklanjanje arsena [4] utvrđeno je da je optimalan odnos količine dodatog gvožđe(III)-hlorida i taloga. Nadmuljna voda vraća se na početak procesa prečišćavanja.

mehaničko izdajanje vode. LITERATURA 1. Količina mulja koja nastaje obradom vode je jedan od najznačajnijih faktora pri izboru procesa za obradu mulja. Obezvodnjavanje mulja se postiže prirodnim isparavanjem vode. Lj. Mnogi procesi. Negativni aspekti polja su: neprijatni miris (moraju biti udaljena od naselja) i zauzimajnje velikih površina.Rajaković. Blagojević. Chemical Industry and Chemical Engineering Quaterly. Otpad predstavlja otpadnu vodu od pranja filtra i otpadni mulj. Mehaničko izdvajanje vode izvodi se u centrifugama i na filter presama. ne odgovaraju velikim sistemima zbog zauzimanja velikih površina slobodnog zemljišta [6]. Lagune su. koji su pogodni za male sisteme. Prateći. 7-8. ZAKLJUČAK Svaki tehnološki proces primenjen u postupku prečišćavanja vode za piće. M. U ovom radu predložen je postupak za obradu vode i uklanjanje arsena u Obrovcu i na Paliću.Rajaković. kao i polja za sušenje. 2. Predloženo je rešenje otpada koji sadrži povećane koncentracije arsena. 06. visok procenat suvih materija u oceđenom mulju. praćen je izdvajanjem otpada u kojima je povećan sadržaj zagađivača. a nadmuljna voda se izdvaja na prelivu. Lagune predstavljaju bazene projektovane za skupljanje. 2006.Vukašinović-Pešić.EkoIst' 06. Lj. Đikanović. Primena ovih postupaka zahteva velike investicione i operativne troškove. Prednosti polja za sušenje mulja su: niska cena. zadržavanje i obezvodnjavanje mulja u određenom vremenskom periodu. characteristics and distribution of arsenic in the environment. neminovni zadatak u projektovanju postrojenja za prečišćavanje vode za piće je obrada obogaćenog otpada.Ind.V. Ispod peska su drenažne cevi.Z. 04.Rajaković.V.N. Source.. Sprega konvencionalnih i savremenih metoda za obradu vode od ultra čistih do otpadnih.L. Razmotrena je i efikasnost postupaka obrade otpadne vode i postupka obrade i odlaganja mulja. Navedeni postupci spadaju u dehidratacione postupke obrade mulja. Hem. Gravitacioni zgušnjivač je objekat sličan taložniku u kome se sirovi mulj dovodi u centar tanka gde se mulj gravitaciono kreće prema dnu tanka. V. 11 (1) (2005) 44-48 V. a posebna prednost je što nema potrebe za visokokvalifikovanom radnom snagom. što nije ekonomski opravdano u malim postrojenjima. Preko sloja peska nanosi se sloj mulja i pušta se da se suši. ovim postupcima se smanjenje zapremnina vode u mulju i povećava sadržaj suve materije. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Postupci obrade mulja U postrojenjima za prečišćavanje vode primenjuju se sledeći postupci za obradu mulja: gravitaciono zgušnjavanje. N. Najčešće korišćena polja za sušenje mulja su peščana polja. jednostavan i jeftin metod za dehidrataciju mulja. (2003) 307-317 6 . Ekološka Istina / Ecological Truth. – 07. polja za sušenje mulja i lagune.

Water Pollut. December. K. 6. R-00-028. US EPA. EPA 600/R-5/001.. Babić B.. EkoIst' 06. 4.. Beograd. Ekološka Istina / Ecological Truth. Đukić A. February. 2005. J. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja S. 50. 2006. Prečišćavanje otpadnih voda. (1978) 493-506 US EPA. 06. EPA 815. – 07. 04.Y.K. Ljubisavljević D. 2004.Chen.Gupta. Control Fed. Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu.. 5. 7 .3. 2000.

Faza 4: laboratorijska analiza kvaliteta nadmuljne vode i mulja 7 As. Ekološka Istina / Ecological Truth. NO2. analizu pranje filtra NEdezinfikovanom preciscenom vodom (backwash) na full-scale postrojenju pranje filtra vodom (backwash) rezervoar ciste vode Faza 1 Oksidacija (hlor ili ozon) Dodavanje flokulanta FeCl3 boja. pH. KMnO4. boja. alkalnost. As. 2006.NO3 postojeci potisni cevovod ka naselju za k l ca de lju o ik m pr ilot p elektromagnetni merac protoka EkoIst' 06. pH 5 Talozenje Mulj na dalji tretman pH. 04. As. Faza3: tretman otpadnih voda iz tehnoloskog procesa preciscavanja 4. pH Mesto uzorkovanja vode i parametri za hem. Fe. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja 8 1 BRZO MESANJE KONTAKT TANK FILTRACIJA elektromagnetni merac protoka 3 Faza 2 nadmuljna voda na tretman 4 As. pH. Tehnološka shema pilot modela postrojenja za preradu vode za piće u Obrovcu Figure 1. Faza2: uklanjanje arsena hemijskom precipitacijom 3.LEGENDA: TEHNOLOSKA SHEMA OT MODELA POSTROJENJA ZA PRERADU VODE ZA PICE U OBROVCU (VOJVODINA) 1 As. 06. Process scheme for pilot scale tretment plant for As removal for Obrovac . pH Mesto uzorkovanja mulja i parametri za hem. Faza1: bioloska nitrifikacija amonijaka 2. pH Slika 1. analizu 1. mutnoca. amonijak. Temp. – 07. As 6 voda Filter presa (laboratorija) muljna pogaca Faza 3 U laboratoriji 7 As. alkalnost. amonijak.. rastvoreni kiseonik. KMnO4.rastvoreni kiseonik.

amonijak. 2006. pH Mesto uzorkovanja mulja i parametri za hem. pH Mesto uzorkovanja vode i parametri za hem. mutnoca. Fe. alkalnost. boja. 04. Faza: sorpcija As na sorbentskoj smesi 3. pH. As. analizu 7 7 As. Temp. alkalnost. KMnO4. amonijak. alkalnost. Process scheme for pilot scale tretment plant for As removal for Palić .rastvoreni kiseonik. pH As. – 07. KMnO4. KMnO4.NO2. amonijak. pH.NO3 Faza 2 boja. As. analizu Slika 2 Tehnološka shema pilot modela postrojenja za preradu vode za piće na Paliću Figure 2.. Faza: deferizacija 2.NO3 postojeci potisni cevovod ka naselju k ca ju o t ikl il l pr za p de o m elektromagnetni merac protoka 1 OZONIRANJE U KONTAKT TANKU 2 regeneracija adsorbensa pranje filtra (backwash) sirovom vodom samo na pilot modelu FILTRACIJA (ispuna od manganiziranog peska) SORPCIJA (na sorbentskoj smesi) elektromagnetni merac protoka 3 Faza 3 4 5 Mulj na dalji tretman nadmuljna voda nazad na tretman voda od pranja filtra EkoIst' 06. NO2. rastvoreni kiseonik. Faza: tretman otpadnih voda iz procesa preciscavanja 4. pH. Ekološka Istina / Ecological Truth.TEHNOLOSKA SHEMA PILOT MODELA POSTROJENJA ZA PRERADU VODE ZA PICE NA PALICU (VOJVODINA) 1. As 6 voda Filter presa (laboratorija) muljna pogaca Faza 4 U laboratoriji 1 As. Faza: Laboratorijski rad: obezvodnjavanje mulja u presi i analiza kvaliteta izdvojene vode i muljne pogace Faza 1 boja. As. 06. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja 9 pranje kontakt bazena As. rastvoreni kiseonik. pH Talozenje pH.

E1 ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODNIH VREDNOSTI PROTECTION AND PRESERVATION OF NATURAL RESOURCES .

especially in speleological objects. Based on relict wildlife positioned in the carbonate rock regions. Ovom teorijom možemo objasniti poreklo i genezu živog sveta Balkanskog poluostrva. Karbonatne platforme su dobrim delom pozicionirane na dijabaz-rožnačkoj formaciji (ofiolitskoj zoni). Najvažniji predstavnici karbonatnih stena magmatskog porekla su kalciti. Kosovska Mitrovica e-mail: pjaksic@Eunet. U ovom radu razmatrano je geografsko rasprostranjenje sedimentnih karbonatnih stena na Balkanskom poluostrvu i njegove biogeografske implikacije. 06. naročito u speleološkim objektima. možemo razviti biogeografski koncept usidrenih terana. Using that theory we can explain origin and genesis of wildlife on the Balkan peninsula. ABSTRACT: Data has been collected on carbonate rocks distribution in Balkan peninsula countries. Istaknuta je razlika u rasprostranjenju holokarsta i merokarsta. glina. Dat je integralni kartografski prikaz rasprostranjenja karbonatnih stena na Balkanskom poluostrvu. Uočeno je i da se pojedine geotektonske jedinice i pojedini terani odlikuju skoro potpunim odsustvom karbonatnih stena. Ključne reči: Karbonatne stene. Najvažniji gradivni konstituent karbonatnih sedimentnih stena je kalcijum-karbonat (CaCO3). Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja RASPROSTRANJENJE KARBONATNIH STENA NA BALKANSKOM POLUOSTRVU DISTRIBUTION OF CARBONATE ROCKS ON BALKAN PENINSULA Predrag Jakšić Prirodno-matematički fakultet. Key words: Carbonate rocks. Balkansko poluostrvo. Vrlo rano su vršena kartiranja područja u kojima su karbonatne stene osnovna geološka podloga. It has been noticed that certain geotectonic units and certain terranes are characterized by almost complete lack of carbonate rocks. Uočena je pravilnost u pravcu pružanja krečnjačkih serija koja se podudara sa pravcem pružanja geotektonskih jedinica. dolomiti. Difference has been emphasized between holokarst and merokarst distribution. UVOD Karbonatne stene mogu biti sedimentne i magmatske. Na osnovu reliktnog živog sveta pozicioniranim na prostoru karbonatnih stena. Balkan peninsula.yu IZVOD: Sakupljeni su podaci o rasprostranjenju karbonatnih stena u pojedinim državama Balkanskog poluostrva. Karbonatne sedimentne stene su izgrađene od karbonatnih minerala. Carbonate platforms are in a better part positioned on the diabase formation (ophiolite belts). Više od jednog veka traju intenzivna naučna istraživanja sedimentnih karbonatnih stena na prostoru Balkanskog poluostrva. 04. – 07. ankeritski i sideritski karbonati. we can develop biogeographical concept of anchored terranes. Najvažniji predstavnici sedimentnih karbonatnih stena su krečnjaci i dolomiti. Regularity has been noticed in the directions of karst series extension coinciding with the direction of geotectonic units extension. U okviru pojedinih 13 .EkoIst' 06. Karbonatne sedimentne stene su u narodnom govoru označene kao krečnjak a oblici reljefa formiranog od njih označeni su kao kras ili karst. Integral cartographic account has been given for carbonate rocks in the Balkan peninsula. 2006. pored njega javljaju se i magnezijum-karbonat. gvož|e i drugi elementi. Ekološka Istina / Ecological Truth.

METOD Sakupljeni kartografski podaci (literaturni izvori su navedeni u popisu literature) su preneti na kartu-matricu razmere 1: 2 750 000 (Europa. 3. Zato smo učinili napor da parcijalne rezultate na nacionalnim nivoima sakupimo i objedinimo. karbonatne stene uglavnom odsustvuju i na prostoru pojedinih krustalnih megablokova (terana). Pravac pružanja krečnjačkih serija na celom poluostrvu se u potpunosti podudara sa pravcem pružanja geološko-tektonskih jedinica. kako su to istakli Mladenović i Stefanović (1991). Ekološka Istina / Ecological Truth. Karbonatna platforma jugozapadne Srbije. tj. U rasprostranjenju karbonatnih stena na Balkanskom poluostrvu uočavamo pravilnost uzrokovanu geološko-tektonskom istorijom poluostrva. 04. – 07. a u ovom radu je prikazana u umanjenoj srazmeri.EkoIst' 06. 06. Miročka karbonatna platforma. Karbonatne platforme u zapadnom delu Srbije prostiru se u ofiolitskom pojasu. Takve karbonatne platforme su. koji su kao takvi samostalno egzistirali tokom paleozoika i mezozoika 14 . do danas ne postoji integralni prikaz rasprostranjenja karbonatnih stena na Balkanskom poluostrvu. Karbonatne stene na Balkanskom poluostrvu uglavnom odsustvuju u geotektonskim jedinicama Mezijske platforme i Srpsko-Makedonske mase. I u Srbiji postoji više radova a najpotpuniju kartu je izradio Gavrilović (1976). krečnjaci istočnih delova Balkanskog poluostrva su najvećim delom tokom miocena još uvek bili pod vodom Vlaškog mora. Bern. Jadarska karbonatna platforma. Cvijić (1921) je istakao da ovi krečjaci imaju osobine mladog karsta. ISBN 3-259-01156-0. REZULTATI I DISKUSIJA Originalna karta je dimenzija 48 x 58 cm. Sandžačka karbonatna platforma. politische Blatt Süd. Albanije i Grčke su taloženi od mezozoika pa sve do kenozoika. Pokazalo se da to nije bilo ni malo lako i traganje se odužilo čak na tri godine. Krečnjaci Dinarida. 5. primera radi. 2006. što se konstatuje pore|enjem sa kartom Zagorcheva (1998). Suprotno tome. Šta možemo saznati analizom ove karte? 1. Kűmmerly + Frey. Switzerland). Pored toga. Severoistočni deo ofiolitskog pojasa pripada šavnoj zoni (suture zone) a jugozapadni deo pripada navlaci ili šarijažu (nappes zone). širok i plitak basen u kome se talože biolititni. debljina serije ide i preko 4 km i ove su površine označene kao holokarst. Kučajsko-tupižnička karbonatna platforma. Ovi krečnjaci pripadaju uglavnom baremskom katu sprudnih krečnjaka i zbog mladosti na njima nema elemenata paleokarsta. na dijabaz-rožnačkoj formaciji i Drina – Ivanjica teran ih deli na severoistočni deo sa Jadarskom karbonatnom platformm i jugozapadni deo sa Karbonatnom platformom jugozapadne Srbije i Sandžačkom karbonatnom platformom. u skladu sa modelom basena karbonatne platforme. i druge. 4. 2. oolitski. peletski i mikritski krečnjaci. stromatolitski. Slično tome i u drugim zemljama su ranije ili kasnije ura|ene ovakve karte. Karbonatne stene na Balkanskom poluostrvu leže na karbonatnim platformama. Prema navodima Vasića i saradnika (1998) karbonatna platforma predstavlja dugačak. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja država Balkanskog poluostrva dati su kartografski prikazi rasprostranjenja ovih stena. Međutim.

ordovicijuma i sulura iz Karpato-balknanida i Dinarida.. Société de Biospéologie.. (Gavrilović. Ljubljana. na zasebnom listu dimenzija 48 x 58 cm je prioritetni zadatak. Imajući u vidu činjenicu jasne razgraničenosti rasprostranjenja karbonatnih stena na karbonatne platforme. Acta carsologica. 1994. In. Gavrilović. 2. 5. Georeferenciranje i publikovanje ove karte u razmeri 1: 2 700 000. LITERATURA 1. Dinarski karst je Ri|anović (1971) podelio na osnovu litoloških i hidrogeoloških osobina stena. II: 5-22. Belgrade. 3. Time će biti omogućeno pore|enje ove karte sa drugim kartama i izrada lejera u GIS tehnologiji. terane i tektonske jedinice sa jedne strane i činjenicu da te jedinice poseduju originalnu reliktnu floru i faunu možemo na osnovu ova dva polazna elementa razviti teoriju kojom bi smo objasnili poreklo i genezu živog sveta Balkanskog poluostrva. Karst in Turkish Thrace: Compatibility between Geological History and Karst Type. 2006.. 7. of Szeged.. 38-39: 17-23. karbonatne stene kambrijuma. Sofia. Turkish Journal of Earth Sciences. 1985). Osnov te rejonaizacije mogla bi biti starost karbonatnih stena.. krečnjaci devonske starosti Savinjskih Alpa i kod Valjeva. Physical geography. XXXII: 33-47. Angelova.. particularites des habitats et adaptations des especes. Elementi paleokrasa na teritoriji Jugoslavije. Moulis – Bucarest. – 07. K. 3. čija je osnova tako|e bazirana na starosti. D. 1976. Angelova (2003) je dala podelu karsta u Bugarskoj. C. Šta su naredni zadaci u kompletiranju ove karte? 1. Univerzitet u Beogradu. 2002. Ovu biogeografsku teoriju bi najprikladnije bilo nazvati Konceptom usidrenih terana. 15 . Takvo odsustvo uočavamo na prostoru terana Drina-Ivanjica blok. Beograd. paleozojske mase Jakupice u Makedoniji. 04. et Decu. Juberthie. kao manjih delova pojedinih geotektonskih jedinica. Memoires of the Serbian Geographical Society. itd. Ranovac – Vlasina – Osogovo teran.. Far Com Publ. 6. nije nam poznato da je ovakva podela ura|ena i u ostalim zemljama Balkanskog poluostrva. 2005. Karamata i Vujanović (2000) su istakli da su terani imali različiti razvoj i poreklo sa različitih delova oboda Tetisa. 2005. 1994.. 4. V. Na takvoj karti bile bi razdvojene najstarije karbonatne stene proterozojske starosti kod Prokuplja i u osnovi Karpato-balkanida. Acta carsologica.. i dr.EkoIst' 06. – Juberthie. D. I. Karst types in Bulgaria. 13: 1-28. D. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja (Karamata et al. Acta climatologica et chorologica. 8. Anonymous. Bolner-Takacs. The Karst of Serbia. C. 28(1): 27-37. Institut za geografiju. human impact and protection of Hungarian Karst. 1994).. Structure et diversite du domaine souterrain. Ovakvim pristupom mogao bi biti objašnjen heterogeni sastav živoga sveta Balkanskog poluostrva. Homolje teran. M. et Decu. itd. 14: 73-90. V. 32(1): 9-18. Geography of Bulgaria. (éditeurs) Encyclopedia biospeleologica. Jedan od narednih zadataka mogla bi biti i rejonizacija karbonatnih stena Balkanskog poluostrva.. Ekmekçi. 2. 1985. PMF. Socio-economic geography. Ljubljana. 1999. Univ. Ekološka Istina / Ecological Truth. Međutim. Zbornik radova. 06. Gavrilović. Paleokarst features and other climatic relicts in Hungarian caves. 2003. Bárány-Kevei. U Crnoj Gori je karst podeljen prema pripadnosti sinklinorijumu ili antiklinorijumu. Genetic Types.

T.6pages 16 . L. Sedimentološke odlike krečnjaka. Prir. A. Geo-and mining hazards workshop.. Hanover. 9. Istraživanje speleoloških objekata Crne Gore. Simpozij o zaštiti prirode u našem kršu. C.. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja 9. Str. Dimitrijević. 221-231. Germany. Karamata. B... Glas CCCLIII SANU. Značaj karstnih terena za vodosnabdevanje u SR Makedoniji. M. Zagorchev. S. 20. 1980. Bulletin T. Int.-matemat. Racovita.. Lascu.: 35-43. Editura Sport – Turism. Ofiolitske zone Jugoslavije: postanak i značaj za objašnjenje geološkog razvoja našeg područja.. Krstić.. 04. Karamata.. Rhodope contraversies. Grubin.. 19.pdf 14. Papadopolou-Vrynioti. pp.-14.. Dimitrijević. Geohazards in Albania. Ljubljana. Titograd.bgr. V. 2006. I.. 1971. D. M. Correlation of Paleozoic units of the Dinarides and the northern part of the Vardar zone. 06. L. Ri|anović.-14. N. Odelj. 1980. Ekološka Istina / Ecological Truth.. 13.EkoIst' 06. S. Acta carsologica. i Stefanović. URL: http://www. Rasprostranjenost i geografske značajke vode na Dinarskom kršu.. 2004. The role of epikarst in the morphogenesis of the carstic forms in Greece and specially of the carstic hollow forms. 243-270. Konomi. Speleogenesis and Evolution of Karst Aquifer 1(3). Negrea.. Vasić. Kekić.: 71-78. LXII(4): 41-50. 1988. Sedmi Jugoslovenski speleološki kongres. pp. Karamata. Chemical Weathering of Limestones and Dolomites in A Cave Environment. and Metall.. 1984. M. Herceg-Novi. N. In: Geodynamic evolution of the Pannonian basin. Symp. Beograd. Nauka.. Terranes between the Adriatic and the Carpatho-Balkan arc. 10. Filipović. 33(1): 219235. & Hoxha.... S. of the Dinarides and the Vardar zone. Herceg-Novi.de/b114/geo_mining_hazards/albanien. Zagreb. 2000. 1991. 12.. Zupan Hajna. Episodes. J.. CVIII de l Academie Serbe des Sciences et des Arts. Sedmi Jugoslovenski speleološki kongres. knj. X 1976. 11.. 2003... Lješević. – 07. 35: 47-68. pp. Beograd. Ophiolites as indicators of the geodynamic evolution of the Pannonian basin. 2002. URL: http://www. Belgrade. Proc. 17.info. Geol. Speleološki atlas Srbije. Knežević. K. 52: 95-110. 1994. Banja Luka. 15. 9. M. 16. M. N. I. 1998. X 1976. Mladenović. and Vujanović. N. Bucuresti. pp. 1998. Albanian Geological Survey. Orghidan.speleogenesis. Pesteri din Romania. Beograd. Gh. Titograd. 21. 21(3): 159-166. Kašanin-Grubin. Serbian academz of sciences and arts. 18..

2006. bosniensis. Viola elatior. Rana temporaria. Viola elatior.Orobanche luteum. Zeuneriana amplipennis. With these three new taxons among the amphibia and reptiles. In 2005 the following taxons had been found: Thelypteris palustris.godine kada joj je određen status Specijalnog rezervata prirode I kategorije. Coluber caspius and Vipera berus ssp. Zeune-riana amplipennis. Ekološka Istina / Ecological Truth.al. in Peri-Panonian Serbia. MATERIJAL I METODE RADA Prikupljanje uzoraka obavljeno je standardnim metodama koje se primenjuju tokom botaničkih i zooloških istraživanja.Tokom dosadašnjih istraživanja ispostavilo se da je Zasavica za poje-dine taksone danas jedino stanište u Srbiji i jedno od nekoliko preostalih staništa u Evropi.EkoIst' 06.et. pronađeni su sledeći novi taksoni: Thelypteris palu-stris.W. their overall diversity amounts to 27 taxons with an overall count of 3 present endemic taxons. – 07.e.. a plant that was held to be extinct.od čega 670 ha je u II režimu zaštite. The discovery of the endemic taxon Zeuneriana amplipennis (Br.1996) Prostor Zasavice zaštićen je zbog velikog broja retkih biljnih i životinjskih taksona koji nisu samo od nacionalnog već i od međunarodnog značaja. Nalaz endemičnog taksona Zeuneriana amplipennis (Br.sakupljanje biljaka iz vode grabuljama ili 17 . Sa ova 3 nova taksona kod vodozemaca i gmi-zavaca.) u rezervatu je dokaz da je ova vrsta još prisutna u posavini tj u Peripanonskoj Srbiji. njihov ukupan diverzitet iznosi 27 taksona sa ukupno 3 prisutna endemska taksona. 04.W. Rana temporaria. Ovaj rad ima za cilj da prikaže nove taksone koji su pronađeni u rezervatu tokom istraživanja u 2005-oj godini. 06. diverzitet ABSTRACT: Zasavica is the only habitat of the Aldrovanda vesiculosa plant in Serbia. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja NOVI TAKSONI U SPECIJSKOM DIVERZITETU REZERVATA ZASAVICA NEW TAXONS IN THE SPECIES DIVERSITY OF THE WILDLIFE NATURE RESERVE OF ZASAVICA Mihajlo Stanković Specijalni rezervat prirode Zasavica e-mail: zasavica@zasavica org. Craspedacusta sowerbyi. Pronađeni novi taksoni predstavljaju ne samo nove taksone za rezervat nego i za ceo region severne Mačve. Uzorkovanje botaničkog materijala podrazumevalo je pre-gled staništa.Zasavica.glasnik RS 19/97) Zaštićen je prostor od 1875 ha. bosniensis.Zasavica. diversity UVOD Zasavica kao močvarno područje zaštićeno je 1997. Key words: new taxons.yu REZIME: Zasavica je jedino stanište biljke Aldrovanda vesiculosa u Srbiji.za koju se do sad verovalo da je iščezla. Ključne reči: novi taksoni.. Coluber caspius i Vipera berus ssp. (Sl. Orobanche luteum. Craspedacusta sowerbyi. Cephalanthera alba. The taxons that had been newly discovered do not only represent new taxons at the Wildlife Reserve but also ones for the entire region of northern Macva. Cephalanthera alba. (Branković.) at the Wldlife Reserve is proof that this species is still present in Posavina. i. U toku 2005 god.

al.1) Rod Aldrovanda zajedno sa rodom Utricularia pripada karnivo-rnim hidrofitnim vrstama Evrope. a potom Crnogorac 1890 god za Blatsko jezero. U mnogim zemljama Evrope je nestala. kada je u plavnoj zoni Zasa-vice kod Vizitorskog centra pronađena Aldrovanda vesiculosa L.(1989). Gajić& Karadžić.et. (1999).(1990). (Breckpor. (1991). – 07.(1998). Droseraceae. (Slika br. Invertebrata sakupljane su standardnom opremom za sakupljanje akvati-čnih i terestričnih vrsta.EkoIst' 06.(1987).(1950). Prve podatke o prisustvu aldrovande navodi Josif Pančić 1884 i Jurišić 1889 god. iz Fam. god. I 18 . u stajaćim i spo-rotekućim plitkim vodama bogate vegetaciom i koje naginju distrofiji. U toku poslednjeg interglacijala sa promenom kli-me koja postaje znatno toplija. Aldrovanda je reliktna vrsta pore-klom iz tercijara (eocena) našta ukazuju nalazi semenki i polena u mno-gim tresetištima širom Evrope i koja naseljava pretežno tople stajaće vode tropskog pojasa. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja iskopavanjem na kopnu i potom je deo materijala herbarizovan i deponovan u rezervatski herbar a deo materijala se u vidu mokrog preparata čuva u rezervatskoj zbirci. a kod Vertebrata-Amphibia i Reptilia.al. 06. 04. za okolinu Beograda-Makiš. posle-dnji put zabeležena je na Obedskoj bari Đurašin 1913 god. Ekološka Istina / Ecological Truth. Radovanović &Martino. 2006. Slika 1 Pictures 1 Ovo je submerzno-flota-antna karnivorna biljka koja pliva ispod površine vode. Prikupljeni materijal se čuva u 70% etanolu i u rezervatskoj zbirci.Krunić et.dok je kod vodozemaca i gmizavaca korišćena standardna herpetološka oprema. Robert.Krunić. tako da se nalazi na Svetskoj i Evropskoj crvenoj listi flore. REZULTATI SA DISKUSIJOM Zasavica iz godine u godinu iznenađuje istraživače svojom tajnovitošću i otkrivajući deo po deo svog skrivenog prirodnog blaga. Pravo otkriće dogodilo se u septembru mesecu 2005. Determinacija je obavljena prema sledećoj literaturi: biljni materijal: Javorka.2005) Disjunktnog je areala i veoma retka. Tokom zooloških istraživanja novi taksoni su pronađeni kod sledećih grupa organizama:kod Invertebrata-Cnidaria i Hexapoda.(1979). (1975). (1967) Harri & Born.(1981). zoološki materijal: Adamović. Silvio.Janković&Stevanović. Đurović. aldrovanda se ponovo vraća u Južnu Evropu iz ekvatorijalnog pojasa gde se sklonila pred nadolazećom glacijacijom.

(1991). – 07. Raste u šumi ili na mestima gde je nekad bila šuma tzv. (Slika br. 04. Subborealna-cirkumpo-larna vrsta (Gajić & Karadžić. Tise i njihovih pritoka u južnom delu Panonske nizije. Entomološka istraživanja su pokazala prisustvo endemične vrste zrikavca Zeuneriana amplipennis (Br. Razlog njenog iščezavanja je isušivanje bara i močvara. Areal ove vrste je Evroazija sa istočnim granicama na Uralu. iskrčevinama.)Simk. Makiš i dr. zatim masovno zara-stanje i širenje trstika tj. iz Fam. pojedinačno ili u manjim grupama. Rod Orobanche obuhvata veći broj bezhlo-rofilnih parazitskih vrsta koje se razvijaju na korenu raznih biljaka. lipe sa kostrikom. pronađena je Orabanche luteum L. Zabreške livade. (1999) Zasavica kao novo i jedino stanište ove vrste u našoj flori obogaćuje diverzitet u globalnim Svetskim okvirima. 2006. smanjenje vodenog ogledala (kao kod Obedske bare). (Janković & Stevanović. Orobanchaceae. u Fruškoj gori je re-tka biljka. Slika 2 Pictures 2 U aluvijumu Save. Kako u Sremu tako i ovde u Mačvi stanište ljubičice Viola elatior je u rano proleće pod vodom i da se u njhovoj neposrednoj blizini uvek nalaze šibljaci. Isušivanjem močvara i prevođenjem mezofilnih livada u kulture (obradive 19 .W. Obilazeći poplavne šume uz Zasavicu pronađena je vrsta Thelypteris palustris Schott. Dunava.) zatim u Pančevačkom ritu na aluvijalnoj ravni Dunava. Ova subsrednje-evro-pska vrsta prema Flori Srbije (1986) je nalažena na Fruškoj gori a prema Flori Srema (1991) naseljava šume hrasta lužnjaka. Od 1960-te godine endemični zrikavac se nalazi na skoro svim močvarnim terenima donjeg toka Save (Obedska bara. Kasnije u periodu 1900. pronađena je ljubičica Viola persicifolia (=syn Viola elatior Fr. Ova orhideja ima iskidan areal. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja za njom su tragali mnogi bota-ničari tako da je u Crvenoj knjizi flore Srbije I određena kao vrsta za koju se pretpostavljalo da je iščezla. 1987) U staroj hrastovoj šumi kakav je očuvani fragment na potesu Staniševac. Grabo-vačke šume. Kavkazu i u Sibiru. Pre-dstavlja indikatorsku vrstu za livadske zajednice nastale antropogenim putem tj.EkoIst' 06.2) Ova vrsta je opisana 1882. godine na osnovu pronađenih primeraka na močvarnim mestima duž Save kod Zemuna i Beograda. Na Bataru je pronađena orhideja Cephalanthera alba (Cr. Ovaj endemični zrikavac očigledno je karakterstičan samo za močvarna staništa u najjužnijem delu Panonske nizije i predstavlja endemičnu vrstu u Srbiji.). godine razni domaći i strani istraživači nalaze ga pored Save i Dunava ali i u Banatu. Ekološka Istina / Ecological Truth. aktivnim i intenzivnim čovekovim delovanjem. Thelypteridaceae. ima diferenciralni karakter za floru njenog zapadnog regiona gde se nalazi u fazi spontanog izumiranja. iz Fam. Pripada subpontsko-submediteranskom flornom elementu i naseljava obodni deo ravnog Srema.Na istom lokalitetu (Bataru) gde je pronađena orhideja. a prema Međunarodnoj IUCN kategorizaciji ima status ranjive vrste u opasnosti od iščezavanja (EN/VU).-1951. 06. U flori Sre-ma prvi put je zabeležena 80-ih godina XX veka na Fruškoj gori (između Karlovčića i Aša-nje).Violaceae ) inače vrlo retka u našoj flori i uvršćena je na spisak vrsta za Crvenu knjigu flore Srbije II. Naredne godine 1883 Josif Pančić ga nalazi kod Makiša. Koja se nalazi na listi prirodnih retko-sti u Srbiji a prema IUCN kategorizavciji ima status ranjiva vrsta. (Butorac. iz Fam.

Poplavne šume uz 20 .bosniensis (Boettger. Tipična staništa su mu šikare i travnate livade mezofilnog karaktera što znači da imaju hidrološku sezonsku dinamiku a površinske vode efemerni (periodični) karakter. Na svim ispitivanim staništima endemski zrikavac je imao malu brojnost. bosniensis (Boettger. Većina poznatih knidarija su morski orga-nizmi a samo mali broj su slatkovodne. mo-čvarna područja.(Slika br. Druga novootkrivena zmija Coluber caspius nađena je na kontaktu ruba šume sa njivom na delu Batara koji je obrastao stoletnom hrastovom šumom. iz Fam. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja površine) nestala su mnoga staništa ove vrste. 1990). zatim prostor Dinarida i nekih planina Srbije.1889) utvrđena je na jednom lokalitetuBataru. ZAKLJUČAK Nalazom vrste Aldrovanda vesiculosa Zasavica je postala značajno stanište ne samo od nacionalnog već i od Međunarodnog značaja. 1967). 04. 06. Naseljava vlažne livade. Na prostoru rezervata Vipera berus ssp.4) koja na području Srbije i Crne gore ima endemski karakter (YUSEND). Ispitivanja kvaliteta vode Zasavice pokazuju da se i dalje kreće u granicama I na II i II klase odnosno oligo-β mezosaprobnog karaktera. status ugrožene vrste (EN) i naseljava panonski (Vojvodinu) i peripanonski pojas Srbije i severne Bosne.EkoIst' 06. U fauni kičmenjaka novi taksoni su pronađeni među vodozemcima i gmizavcima.4 Pictures 4 bioma. Aktivna je uglavnom noću.Lokaliteti na Zasavici su ujedno i najzapadniji nalazi ove vrste u Srbiji (Adamović.3 Pictures 3 vrsta slatkovodne knidarije sa meduzoidnim oblikom. 1889) (Slika br. Pronađeni preostali novi biljni taksoni predstavljaju ne samo nove taksone za rezervat nego i za ceo region severne Mačve. koja predstavlja ostatak nekadašnjeg hrastovog kompleksa u ovom delu Mačve.Tako da je ovim nalazom Zasavica uvršćena u uži izbor za nominaciju novog IPA područja (International Plant Association). Prva novootkrivena zmija pripada podvrsti Vipera berus ssp. Ekološka Istina / Ecological Truth. Ovo je jedni na otrovna vrsta zmije u Vojvodini i Mačvi. 2006. Oliudiidae gde pripada i vrsta poznatija kao slatkovodna meduza . Klasa Hydrozoa ima predstavnike i u kopnenim vodama a samo podred Limnomeduse ima slatkovodne predsta-vnike. Uhvaćeni primerak pripada crnoj formi karakterističnom za melanizam a koju beležimo i na području Specijalnog rezervata prirode Obedska bara.al. Da se radi o čistoj vodi po-tvrđuje i novootkrivena knidarija.3).(Krunić et. U Srbiji živi jedna Slika . Tako da je do sada ukupno zabeleženo oko 650 taksona vaskularne flore za područje rezervata Zasavica. Ovde pripada Craspedacusta sowerbyi Lan. Nalaz ove meduze u Zasavici je ujedno i prvi podatak za region Mačve. kao stanovnik silvea Slika . u delu stoletne hrastove šume. – 07. Od vodozemaca pronađena je deseta vrsta žabe Rana temporaria L. prezimljava ukopana u mulju.

V. Mladinska knjiga. Janković.(2005): Aldrovanda vesiculosa: description. što je 38% od ukupnog diverziteta herpetofaune Srbije i Crne gore.što nesumljivo dokazuje da je ova vrsta još prisutna u posavini tj na prostoru Peripanonske Srbije.Pocrnjić.V.(str. 2006.V.(1967):Zeuneriana amphipennis (Br.34. Tako sada na Zasavici imamo ukupno tri endemska taksona (Trirurus dobrogicus. Zemaljski muzej BiH.C. (str. N. Naravno istraživanju nikad kraja. Akadémiai kiadó. Zbornik radova PMF.Pavkov.Garovnikov..(1991):Flora ravnog Srema sa posebnim osvrtom na Obedsku baru. Iste te poplavne šume stanište su retke ljubičice Viola elation čiji je ovo prvi nalaz za područje Mačve.433) 9.Budakov.268.(1987): Ređe biljke u flori Srema. Javorka...Mijović.L. 04. – 07..(1972): Közép-Európa délkeleti részének flórája képekben.E..1995). Biološki fakultet i Ekolibri Beograd 7. Zavod za zaštitu prirode Srbije.distribution..-iščezli takson u Srbiji u Stevanović.T.(1996): Predlog za zaštitu dobra "Zasavica" kao Specijalni rezervat prirode. Budapest 21 .. Buturac.S. LITERATURA 1.Ž.Novi Sad.(1979): Vodozemci Bosne i Hercegovine (ključ za određivanje).(1981):Fauna Evrope.Borm.G.M. Saltaloria).D. Breckpot. Stevanović.D..N.. Biološki fakultet.Mikeš. i ko zna šta će se u narednom periodu još otkriti u i oko Zasavice ali i šire.Mitrovica (str.V (1999): Aldrovanda vesiculosa L.B.53-54) 5. Novi Sad (str.V. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Zasavicu predstavljaju značajno stanište za vrstu Thelypteris palustris Schott čija su staništa sve više ugrožena i nestaju na teritoriji Vojvodine usled isušivanja poplavnih autohtonih šuma ili zamenom prirodnih šuma kulturama vrbe i euroameričke topole. Sarajevo 6.Belgium 4.Novi Sad 3.B.ecology and cultivation.. bosnica i Vipera berus bosniensis). Harry.. 2005) Pojedini taksoni vodozemaca i gmizavaca se nalaze na preliminarnom spisku vrsta za "Crvenu listu kičmenjaka Srbije" (Džukić. 305-307) 10.M. ukupan diverzitet vodozemaca i gmizavaca rezervata Zasavica sada iznosi 27 taksona. Zaštita prirode br.139-147) 2. (Stanković.Habjan-Mikeš. Branković..308..B. Lacerta agilis ssp.serija biologija 17.jer mnogi podaci koji su vezani za rezervat su ujedno i prvi zvanični podaci za Severnu Mačvu.Karadžić..Ljubljana. Zavod za zaštitu prirode Srbije Beograd.Z. Nalaz endemične vrste Zeuneriana amplipennis (Br. Ekološka Istina / Ecological Truth.W) endemični zrikavac u Srbiji (Tettigonidae. Gajić.. Sekulć.Stojšić.. Adamović. Sr. Csapody.) u zoni rezervata predstavlja značajan nalaz posle duge pauze od preko 30 god. 06.Stanković. Otkrivanjem novih taksona vodozemaca i gmizavaca.Beograd.Kovačev.Vuković..EkoIst' 06.. Carnivorous Plant Newsletter 26. Svi ovi podatci ukazuju da Specijalni reze-rvat prirode Zasavica po broju registrovanih taksona vodozemaca i gmizavaca nadma-šuje neke slične zaštićene objekte u okolini. Beograd (str.Puzović.G..G.W. Đurović.S.M.Lj.priručnik za raspoznavanje životinjskih vrsta.(1999): Crvena knjiga flore Srbije-I ščezli i krajnje ugroženi taksoni. Džukić. koja je još za mnoge vrste „bela“ mrlja na karti distribucije vrsta.73.D.320) 8.(1995): Biodiverzitet Jugoslavije sa pregledom vrsta od međnarodnog značaja Diverzitet vodozemaca (Amphibia) i gmizavaca (Reptilia) Jugoslavije sa pregledom vrsta od međunarodnog značaja.

Z.M. SANU. Naučno – popularni spisi..Vidović.Banja Luka 22 . knjiga 1. Academie Verlag... M. Robert.J.D. Ekološka Istina / Ecological Truth. (1987): Gewoll-und Rupfungskunde.(1989):Zoologija invertebrata. Stanković.M.Italia 16.Martino. Berlin 15.Horvatović..M...Firenze.M.(1950):Zmije Balkanskog poluostrva. 2006. Beograd 14. Naučna knjiga.(1998):Serpenti. Službeni glasnik RS 19/97-Životinjske vrste zaštićene kao prirodna retkost Srbije 17. I Simpozijum biologa Republike Srpske. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja 11. 04. 06.M.Giunti Gruppo Editoiale.EkoIst' 06.V. – 07.Pujin.V.Šapkarev. Brajković. Krunić.Petrović.A. Radovanović.K.. Silvio.(2005):Vodozemci i gmizavci Specijalnog rezervata prirode Zasavica.(1990):Sistematika invertebrata sa praktikumom I deo. Beograd 12.Stevanović.B.Naučna knjiga Beograd 13. Institut za ekologiju i biogeografiju. Krunić..

04. Ekološka Istina / Ecological Truth. 06. – 07. 2006. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja 23 .EkoIst' 06.

Biološki fakultet. Značajan deo istraživanja u biocenozama Nacionalnog Parka Fruška gora baziran je na istraživanju entomofaune šumskih i livadskih ekosistema. istraženost faune insekata je sasvim nedovoljna za aktuelne potrebe naučno zasnovane valorizacije karakteristika i stanja pri koncipiranju mera zaštite. bazirana na istraživanju entomofaune šumskih i livadskih ekosistema su esencijalno značajna za bliže upoznavanje i rasvetljavanje faunističkog sastava i taksonomskog položaja mnogih vrsta. – 07. Sremska Kamenica Srbija i Crna Gora. Sveukupni rezultat je razvoj kompleksnih. biogeografskih. and in combination with taking an active part in programs related with an ecotouristic offer. 24 . ukupnih saznanja o proučavanim grupama i spoznaja osnovnih ekoloških. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja DIVERZITET ENTOMOFAUNE NACIONALNOG PARKA FRUŠKA GORA . Momić Branko1& Pašić Olgica1 1 Nacionalni park Fruška Gora. The introduction may be provided from own resources. Inventarisanje diverziteta entomofaune je prva faza u konzistentnom pristupu njegovog očuvanja. Beograd Srbija i Crna Gora IZVOD: Istraživanja u biocenozama Nacionalnog Parka Fruška gora.co. based on research of entomofauna in forest and meadow ekosystems.ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE DIVERSITY OF ENTOMOFAUNA IN NATIONAL PARK FRUŠKA GORA CONSERVATION AND PROTECTION OF THE NATURE Dejan Stojanović1. ABSTRACT: The biocenotic research in National Park Fruška Gora. koje koriste dobijene podatke i obrađuju njihove vrednosti. dejanstojanovic021@yahoo. ali i drugih okolnosti. Recording the diversity of entomofauna is the first phasis in a consistent approach to its preservation. Zbog obimnosti grupe. 2006. are crutial for better knowledge of faunistic structure and taxonomic pozition for many species. monitoringu i međusobnoj interakciji obavljenih istraživanja.EkoIst' 06. 06. Key words: Diversity. Due to group volume.uk. Introdukcija korisnih insekata može se obezbediti iz sopstvenih potencijala. Entomofauna. Introdukcija autohtonih korisnih insekata može povratiti ravnotežu biocenoze. Ekološka Istina / Ecological Truth. necessary for making a protection measures concept. evolutivnih zakonitosti. Ključne reči: Diverzitet. 2 Institut za zoologiju. Fruška gora UVOD Faunistička istraživanja su osnova mnoštva naučnih disciplina. a u sadejstvu sa uzimanjem aktivnog učešća u programima vezanim za ekoturističku ponudu. as well as to other circumstances. Fruška gora. Srećko Ćurčić2& Zoran Nikolić2. Entomofauna. the exploring of fauna of insects is absolutely unsufficient for actual purposes of scientifically based valorisation of characteristics and conditions. 04. The introduction of autochthonous useful insects may recover the biocenosis balance.

04. Nalaz Carposinide. koji sadrže reprezentativne primerke glavnih prirodnih regiona. REZULTATI RADA Nacionalni park Fruška Gora prema dominirajućem i osnovnom fenomenu možemo.). Šid.520ha. 2005). Bačka Palanka. na Fruškoj gori prvi je nalaz ove vrste na prostoru bivše Jugoslavije (Stojanović. 1992). što je veoma značajno za utvrđivanje politike zaštite i definisanje kriterijuma za procenu «ekoloških kapaciteta» (Minjević. Izveštajno-prognozna služba zaštite bilja prati dinamiku populacije onih vrsta sovica koje su u prošlosti pravile štetu i daje prognozu pojave tih vrsta. glasnik RS«. Sremska Mitrovica. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Fruška gora je «panonsko ostrvo» uzdignuto usred ravnice. specifičnosti istorijskog razvoja. kako bi se blagovremeno zapazilo povećanje brojnosti i na vreme počelo sa obavljanjem preventivnih mera u cilju sprečavanja prenamnoženja. 06. 2006. S obzirom da su ekološki uslovi promenljivi.-Sch. Beočin. Irig i Inđija. Stojanović D. 1985). 1993).) (Stojanović. stvaranjem povoljnih ekoloških uslova može doći do prenamnoženja i štetnosti određenih vrsta.EkoIst' 06. pojava i krajolika. 2002). uslovno svrstati u floristički. Detaljno je istražena fauna Syrphidae Fruške gore (Vujić&Glumac.) Slika 2. 25 . geomorfološke znamenitosti i staništa. Prema klasifikaciji Međunarodne organizacije za zaštitu prirode (IUCN) određeno je kao druga kategorija – nacionalni park po kojoj su nacionalni parkovi relativno veliki prostori. Izolovanost. mogu biti štetne u poljoprivredi (Vajgand. Tomić i dr. 2006) po prvi put su zabeležene za faunu Srbije u Nacionalnom parku Fruška gora.. Postojeća granica Nacionalnog parka Fruška gora utvrđena je Zakonom o nacionalnim parkovima (»Sl. 66/91). daju ovom području izuzetan značaj. 1994) i fauna Culicidae Fruške gore (Božičić. Jedan od prvih istraživača Fruške gore bio je lepidopterolog Miloš Rogulja (Jakšić. U Nacionalnom parku Fruška gora zabeleženo je oko 200 sovica. Sremski Karlovci. gde biljne i životinjske vrste. Pojedine vrste sovica. 39/93. 2002. Područje Nacionalnog parka Fruška gora nalazi se na teritorijama opština: Petrovaradin. bogatstvo životinjskog i biljnog sveta. Ekološka Istina / Ecological Truth. Zečević. Površina nacionalnog parka iznosi 25. imaju posebni naučni. a bez zaštitne zone između 19°12' i 20°03' istočne dužine i između 45°06' i 45°15' severne širine. okruženo agrobiocenozama. 2005) i Schrankia taenialis (Hbn. (Stojanović. A. 2002. 2006). br. jer u njemu dominiraju šumski i travnati prostori. Jakšić. 1988. Vrste Cryphia amasina (Drau. ako se prenamnože u stadijumu gusenice. Nacionalni park sa zaštitnom zonom nalazi se između 19°12' i 20°16' istočne dužine i između 45°04' i 45°16' severne širine. i dr. Oni sadrže jedan ili više celovitih ekosistema koji nisu materijalno izmenjeni ljudskom eksplotacijom i prisutnošću. obrazovni i rekreacioni značaj (Beer.) Slika 1. br. Podaci o entomološkim istraživanjima na ovim prostorima su brojni (Vasić. Nacionalni park Fruška gora je prirodno dobro od izuzetnog značaja za Republiku Srbiju (Zakon o zaštiti životne sredine »Službeni glasnik RS«. 2000) i šumarstvu (Stojanović. Carposina scirrhosella (Her. – 07. 2004 i 2005).

Scarabaeidae. Takodje. 2003). 2006).)(Orig. Ekološka Istina / Ecological Truth. 2003. Potrebno je iskoristiti postojeća iskustva iz šumarske entomologije i najnovija dostignuća primenjene entomologije. 2002). Istraživanja faune Cerambycidae (Coleoptera) u Nacionalnom parku Fruška gora zabeležila su oko 125 vrsta. – 07. treba iskoristiti poznavanje raspoloživih mogućnosti bioloških resursa i njihovog potencijalnog iskorišćavanja (Glavendekić. a u sadejstvu sa uzimanjem aktivnog učešća u programima vezanim za ekoturističku ponudu (Stojanović. bojom i životnim formama kreiraju modne 26 . ali i zbog favorizovanja nekih neselektivnih i manje selektivnih metoda zaštite. U Nacionalnom parku Fruška gora zabeleženo je 100 vrsta dnevnih leptira (Jakšić.-Sch. 2005). 1988). 2006. od ovog broja 9 vrsta je novozabeleženo za faunu Srbije (Pil&Stojanović. Elateridae ali i drugih grupa. Prelepe insekatske forme posmatraju nas sa panoa bilbordova. Šumski ekosistemi su stabilniji ukoliko su odnosi između pripadnika živog sveta kompleksniji i komplikovaniji posebno u mešovitim šumama koje su sastavljene od većeg broja vrsta drveća. Takođe vršena su i opsežna istraživanja faune Carabidae. izazvane prenamnoženjem insekata štetnih po šumarstvo ili poljoprivredu.) (Orig. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Slika 1. Jakšić. Stepen promena biljnih zajednica je u direktnoj korelaciji sa stepenom promena u populacijama vrsta dnevnih leptira (Jakšić.Carposina (Her. Rezultati ovih istraživanja su u pripremi ili štampi. naslovnih stranica svetskih magazina. 06. Schrankia taenialis (Hbn. 2003). Cleridae.EkoIst' 06. postala je veoma atraktivna u svim svojim primenljivim oblicima koji se mogu dragoceno upotrebiti. izučavaju se u prestižnim dizajn centrima. jedna je od sigurnih metoda zaštite kojoj je poklonjeno nedovoljno pažnje iz razloga nepoznavanja ravnotežnih stanja u biocenozama i njihovih činilaca. Entomologija.) scirrhosella Slika 2. 04. Bogatstvo i diverzitet faune dnevnih leptira treba posmatrati i kao svojevrstan indikator stanja životne sredine (Jakšić. Curculionidae. ZAKLJUČAK Savremeni čovek crpi nepresušnu stvaralačku energiju iz autentičnih resursa majke prirode.fotografija) Introdukcija autohtonih korisnih insekata koji mogu povratiti ravnotežu biocenoze iz potencijalne neravnoteže. zaokupljuju maštu umetnika i svojim nesvakidašnjim oblicima. kao nauka koja se bavi proučavanjem insekata. Introdukcija korisnih insekata može se obezbediti iz sopstvenih potencijala.

Zadužbina Andrejević. Posebna izdanja 1. Stojanović D. Archives of Biological Sciences. Matica srpska. Zbog obimnosti grupe. (1994): Problemi i iskustva u procjenjivanju ekoloških kapaciteta nacionalnih parkova u funkciji razvoja i prostorne organizacije. Beer. M. 5. Inventarisanje diverziteta entomofaune je prva faza u konzistentnom pristupu njegovog očuvanja. 7. 17-19. 57. 2006). Prirodni resursi – osnova turizma. 1-130 Jakšić. (1985): Komarci Fruške gore (Diptera. Božičić. Culicidae). 32-42 Pil. 44. 2006. Zakonska regulativa u oblasti zaštite ovog segmenta biodiverziteta nije primerena sadašnjim potrebama i mogućnostima (Radović&Ćetković. bazirana na istraživanju entomofaune šumskih i livadskih ekosistema imaju esencijalni značaj za bliže upoznavanje i rasvetljavanje faunističkog sastava i taksonomskog položaja mnogih vrsta. 6. P. Entomofaunistička istraživanja motivišu i razvoj ekoturizma. Jakšić. (1988): Privremene karte rasprostranjenosti dnevnih leptira Jugoslavije (Lepidoptera. 06. 1995).2006. predeo Fruške gore je bitan jer predstavlja teritoriju sa očuvanim diverzitetom faune i značajan refugijum za mnoge životinjske vrste. B. 2. Stojanović. P. 85-99. 3. usled obilja nesvakidašnjih kompleksnih informacija ali i vizuelnog impresarija. Zagreb. a samo 2% od preostalih šuma je zaštićeno. str. 4. stanje istraženosti faune insekata je sasvim nedovoljno za aktuelne potrebe naučno zasnovane valorizacije karakteristika i stanja pri koncipiranju mera zaštite. A. Đ. 4. N. Neophodnost ovakvih istraživanja proizilazi iz činjenice da je Republika Srbija potpisnica mnogih konvencija kojima su preuzete obaveze zaštite očuvanja retkih i endemičnih vrsta i njihovih staništa. i dr. 2001). 27-28 8. Rogulja collection of Rhopalocera (Lepidoptera) from the former state of Yugoslavia. 23-25. 1-136 Glavendekić. Beograd. Entomologist's Gazette. Vol. Belgrade. S obzirom da je u Srbiji deta1jno proučeno samo oko 10% grupa invertebrate. – 07. pp..04. Novi Sad. Istraživanja u biocenozama Nacionalnog Parka Fruška gora. (2002): Mrazovci (Lepidoptera: Geometridae) u hrastovim šumama Srbije. Beograd. (1993): The M. s posebnim osvrtom na kategoriju nacionalnih parkova. Biblioteka Dissertatio. O posebnom značaju govori i činjenica da celokupna teritorija Srbije predstavlja jedan od najznačajnijih refugijuma i centara diverziteta retkih i endemičnih vrsta na teritoriji Evrope (Radović i dr. Beograd. Ekološka Istina / Ecological Truth. stvara se u čoveku obilje kreativne snage neophodne intelektu. 1-215str. (2006): Prezentacija prirodnih i kulturnih vrednosti Nacionalnog parka Fruška gora. D. Rhopalocera).. Ekoturizam daje značajan doprinos očuvanju biodiverziteta. Jakšić. 1-198str Minjević. Jugoslavensko entomološko društvo.. 133str. Beograd. U susretu čoveka i prelepih dragulja iz sveta insekata. Monografije Fruške gore. septembra 1992. pp. 04.EkoIst' 06. Zbornik radova sa naučno-stručnog skupa «Zaštita prirode i turizam u nacionalnim parkovima SR Jugoslavije. No. Vol. Zavod za zaštitu prirode Srbije. Fruške gore. P. LITERATURA 1. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja trendove. (2005): New longhorn beetles (Coleoptera: Cerambycidae) from Serbia. Kolašin. što je veoma značajno za zaštićena prirodna dobra u našoj zemlji. (Stojanović. Konferencija sa međunarodnim učešćem. ali i drugih okolnosti. (2003): Crvena knjiga dnevnih leptira Srbije. 27 . Budući da je sa teritorije Evrope nestalo 56% šumskog pokrivača.

143-146 10. (2000): Fauna sovica (Noctuidae. (2005): The first finding of the species Carposina Scirrhosella.. str. Vol. 2. 139str. str. VI. Beograd.2006. M. Odeljenje hemijskih i bioloških nauka..2006. Vol. Beograd 12. I. pp.04. (2002): Fauna zemljomerki (Lepidoptera. Radović. u: Lakušić. sa posebnim osvrtom na dinamiku populacije pojedinih vrsta. 21. (2006): An overview of species of genus Schrankia (Lepidoptera: Noctuidae) with a new species for the fauna of Serbia recorded in National Park Fruška Gora. Stojanović. D. Stojanović. Geometridae) Srbije. Glumac. D. D. 165-293 str. «Biodiverzitet i novi milenijum. Predlog turističke maršrute kroz Nacionalni park Fruška gora sa entomološki značajnim lokalitetima. Narodni muzej Zaječar. Beograd.. Acta Entomologica Serbica. Archives of Biological Sciences. (2005): New longhorn beetles (Coleoptera: Cerambycidae) from Serbia and Montenegro.EkoIst' 06. No. (2006): Entomofauna kao prirodni resurs i značajna osnova razvoja turizma u okviru zaštićenih prirodnih dobara II. pp. (2001): Diverzitet faune insekata Jugoslavije. 57. «Entomohouse» kao potencijal turističke ponude u okviru NP «Fruška gora». I. (2002): Fauna sovica (Lepidoptera: Noctuidae) Srbije. – 07.. Zečević. Vol. Zbornik radova o fauni Srbije. Bryophilinae). (2005): Some rare longhorn beetles (Coleoptera: Cerambycidae) without protection on the national level found on mt. Magistarska teza. D. VI. 4. No. A. Odeljenje hemijskih i bioloških nauka. Noctuidae. 11 (No. Srpska akademija nauka i umetnosti. u: Stevanović. Vajgand. (1994): Fauna osolikih muva (Diptera: Syrphidae) Fruške gore. Vol. D. 2004/2005. (1995): Diverzitet entomofaune (Insecta) Jugoslavije. VII Savetovanje o zaštiti bilja.1). a species new for the fauna of Serbia. Stojanović. 1-125str. Monografije Fruške gore. Lepidoptera) u Somboru. Matica srpska. Archives of Biological Sciences. K. sa pregledom vrsta od međunarodnog značaja. Pil. knj. Novi Sad. pp. Ekološka Istina / Ecological Truth. Otisak iz zbornika radova o fauni Srbije. 59-78 str. N. Beograd str. Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Novom Sadu. 06. 29-30 14. in press. D. 111-122 19. D. 04. Stojanović. Belgrade. V.04. 1931) (Lepidoptera. 1-307str. Stojanović. Beograd. Belgrade. D. HerrichSchäffer. 2006. Konferencija sa međunarodnim učešćem. 137-142 11. 140 15.. (2006): Entomofauna kao prirodni resurs i značajna osnova razvoja turizma u okviru zaštićenih prirodnih dobara I. No. (2005): Prilog poznavanju štetnih sovica Nacionalnog parka Fruška gora. 2006.. Vol. S. i dr. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja 9. 57. 137str. 2. Tomić. DŠIP «Bakar» Bor. i dr. D. Stojanović. D. 73-164 20. Biološki fakultet i Ekolibri. 22. Pil. Copromorphoidea). (2005): Finding in the Fruška Gora National Park of Cryphia Amasina (Draudt. eds. i dr. 15-18 novembar 2005. Fruška Gora. A. N. 9/10 (1/2). Vasić. Biodiverzitet Jugoslavije sa pregledom vrsta od međunarodnog značaja. Vasić V. Beograd. 18. 57. Stojanović. i dr. Ćetković. Prirodni resursi – osnova turizma. 28 .. pp. 17-19. Vujić. 17. Beograd. Društvo ekologa Srbije i Zavod za zaštitu prirode Srbije. Srpska akademija nauka i umetnosti. 17-19. 13. Zaječar. Serbia. Archives of Biological Sciences. 1-81 23. D. (2002): Fauna leptira Timočke krajine (Istočna Srbija). 16. Acta entomologica Serbica. Prirodni resursi – osnova turizma. Stojanović. Konferencija sa međunarodnim učešćem. Belgrade. Radović. Soko Banja. 1854 (Lepidoptera. knj. Zbornik plenarnih referata i rezimea. ed.

Rapid wanishing of forests calls for urgent attempts to stop degradation and devastation of present forest ecosystems. – 07. pri čemu se favoriziju vrste koje daju veće prinose i u potpunosti podmiruju potrebe drvne industrije. Ekosistem predstavlja kompleksnost živih organizama i ima svoju VREDNOST SAM PO SEBI. vegetation resources UVOD Savremeno korišćenje ekosistema počiva na principima korišćenja prirodnih resursa i razvijeno je iz antropocentrične filozofije. Ključne reči:održivi razvoj. Realisation of objectives for researches on sustainable development of vegetation resources makes basics for implementation of European standards and models and strategic frame for menagement of renewable natural resources on sustainable development principles. This paper defines basic criterias for making metodology for sustainable use of natural resources. Zaštita životne sredine aktuelna je samo ako je nametnuta od strane društva. šumski ekosistemi. 2006. mr Svetlana Bilibajkić. Dragana Ranđelović. Istraživanje održivog razvoja značajno je u kontekstu utvrđivanja Strategije održivog razvoja Republike Srbije. Uvažava se način na koji priroda stvara i održava ekosisteme.Alternativa ovakvom pristupu je ekocentično (ili biocentrično) korišćenje resursa postavljeno na principima prirodi bliskog gazdovanja. Ekološka Istina / Ecological Truth. ing. dipl. što bi doprinelo daljem radu na definisanju Nacionalne strategije održivog korićenja resursa. forest ecosystems. U ovom radu definisani su osnovni kriterijumi za izradu metodologije održivog korišćenja prirodnih resursa. Exploring of sustainable development is important in context of defining a Strategy of sustainable development of Serbia. Cilj istraživanja održivog razvoja je da se definiše stanje prirodnih resursa. Ove ekološke paradigme razmatraju na drugi način potrebe ljudi i njihov odnos prema prirodi. 06. odrede prioriteti aktivnosti za zaustavljanje nepovoljnih uticaja i zatim odrede mere za unapređenje stanja. Realizacijom ciljeva istraživanja održivog korišćenja biljnih resursa postavljaju se osnove za implemetacije evropskih standarda i modela i stvaranje strateškog okvira za upravljanje obnovljivim resursima na načelima održivog razvoja.EkoIst' 06. 29 . Key words: sustainable development. Institut za šumarstvo. Beograd IZVOD: Savremeno kretanje u korišćenju obnovljivih prirodnih resursa izaziva strah da se mogu očuvati sadašnji prirodni ekosistemi u pogledu biodiverziteta i sposobnosti da se prilagode predstojećim klimatskim i drugim promenama. Površine se očiste čistim sečama i izvrši se pošumljavanje sečina. 04. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja ODRŽIVO KORIŠĆENJE OBNOVLJIVIH BILJNIH RESURSA SUSTAINABLE USE OF RENEWABLE VEGETATION RESOURCES dr Mihailo Ratknić. Dugoročni cilj industrijskog šumarstva je pretvaranje prirodnih šuma u plantaže drveća. biljni resursi ABSTRACT: Actual tendency in using of renewable natural resources causes the fear that biodiversity and adaptation to following climate and other changes of present ecosystems can't be preserved. Brzina nestajanja šuma zahteva hitno preduzimanje mera na zaustavljanju degradacije i devastacije postojećih šumskih ekosistema.

istraživanjima toka razvoja. kao i zaštitu preostalih prirodnih šuma od degradacije i devastacije. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja EKOCENTRIČNI PRISTUP KORIŠĆENJU PRIRODNIH RESURSA U novije vreme. i . biodiverzitetu i biomasi. povećanje i poboljšanje produkcije drvne mase i drugih produkata i usluga. . Prema ovom konceptu. Politika u korišćenju ekosistema treba da obezbedi proširenje šumskog areala na površine koje se ne koriste u druge svrhe (razgraničenje poljoprivrednog i šumskog zemljišta).EkoIst' 06.fizičko-geografske karakteristike prostora.trenutna upotrebna vrednost zemljišta. ekocentrični (ili biocentrični) pristup korišćenju resursa postavljen na principima prirodi bliskog gazdovanja. održava i obnavlja funkcionisanje prirodnih ekosistema uz istovremeno korišćenje svih dobara i usluga za obezbeđenje potreba ljudi na postojanim i trajnim osnovama.Mora postojati razlog za procenu upotrebne vrednosti zemljišta. . kada raste svest o posledicama ugrožavanja životne sredine i potrebi njenog očuvanja i zaštite. . Johanesburgu i Beču. Ekocentrični koncept štiti.Ostvarenje ovih ciljeva zasnovano je na ekološkim. – 07.socio-demografska struktura. Ovi principi se mogu definisati na sledeći način: . 04. razvijen je tzv. ali ne na način industrijskog korišćenja. 06. prilikom uklanjanja.Analiza i rezultati moraju se bazirati na: . tako da obezbeđuju ekonomske potrebe društva.Izveštaj mora biti saopšten terminologijom koja će biti svima u potpunosti razumljiva. Ovaj koncept insistira na zaštiti preostalih starih prirodnih šuma kao poslednjeg utočišta biljnih vrsta.Neslaganja sa iznetim zaključcima mogu se uvek očekivati. Prednost se daje ekološkim procesima u ekosistemima. 2006.u prirodnim ekosistemima nema nepoželjnih vrsta.Bitni podaci kojima se mora raspolagati su: . 30 . . svako stablo ili produkt procenjuju se sa stanovišta funkcionisanja ekosistema. kao i drugih vrsta organizama. definisali smo osnovne kriterijume za izradu metodologije održivog korišćenja prirodnih resursa. uključujući i ljude. na primer. Čovek odatle nema pravo da ga uništava samo zbog svojih interesa. OSNOVNI KRITERIJUMI ZA IZRADU METODOLOGIJE ODRŽIVOG KORIŠĆENJA PRIRODNIH RESURSA Smatrajući da u celini (objedinjeno) definišu održivo korišćenje prirodnih resursa. Ekološka Istina / Ecological Truth. vodi. socio-demografskim i ekonomskim kriterijumima. a ne ljudi na osnovu svojih predstava o tome. . Ekosistem pripada svim vrstama koje tamo žive. Priroda sama nastavlja dalji razvoj i postojanost ekosistema. i da su u skladu sa rezolucijama donetim u Riju.kvalitetnim podacima i njihovim međusobnim odnosima. poboljšanje stanja degradiranih i devastiranih šuma i šikara. Integralni deo je briga o zemljištu. U šumarstvu. sem vrsta unetih od strane čoveka. i . .Procena upotrebne vrednosti zemljišta zahteva multidisciplinaran tim straživača.

geološke. modernizacija i revitalizacija agro-kompleksa.Potrebno je obraditi orografske. . predlog mera za ublažavanje postojećeg zagađenja. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja METODOLOGIJA ODRŽIVOG KORIŠĆENJA PRIRODNIH RESURSA Metodologija razvijena u ovom radu bazira na poznatoj ekološkoj maksimi “Razmišljaj globalno. Formirati katastar zagađivača. Izraditi mape flore. seoski. radi lokalno” i usredsređena je na manje teritorijalne celine (područja). veličina naselja. a koji se mogu formulisati u nekoliko opštih programskih zadataka: zaštita sredine. 31 .utvrđivanje biodiverziteta područja i izdvajanje prioritetnih staništa i vrsta i njihova zaštita . Svi podaci će biti obrađeni u digitalnom obliku. beskičmenjaka i kičmenjaka. Aktivnosti istraživanja se realizuju kroz: . turizma (lovni. pregled institucionalne osnove života (tradicionalni oblici.saobraćaj. uticaj urbane sredine). Težište u metodologiji je dato na korišćenju prirodnih resursa brdsko planinskih područja. npr. formirati spisak staništa u području istraživanja na osnovu Paleoarktik klasifikacije staništa (1996). bazirano na Rezoluciji br. definisati zone u kojima deluju zagađenja i tip zagađenja. . izradu grafičkih računskih analiza. markentiške analize i analize komercijalizacije ponuda prostora ali strogo u funkciji očuvanja prirodnih resursa i zaštite sredine. U istraživanjima se primenjuje višeslojna uporedna analiza prostora primenom tehnologije geografskog informacionog sistema (GIS-a). jačanje sekundarnih delatnosti. Ekološka Istina / Ecological Truth. što omogućava inkorporiranje u jedinstven Geografski Informacioni Sistem (GIS). Potrebno je izgraditi model ugroženosti prirodnih sistema i modela pogodnosti prostora za određene delatnosti. 06. modela i kartografskog prikaza. a na osnovu analize satelitskih snimaka visoke rezolucije. (primenom principa održivog razvoja) stavljanje svih ovih programskih zadataka u međusobnu vezu. šuma. pedološke i fitocenološke karakteristike područja.ekološke karakteristike područja . Prostorni modeli će se koristiti za predviđanje direktnih i indirektnih posledica pre donošenja konačne odluke o korišćenju prostora što treba da spreči promašaje u korišćenju većeg nivoa. pašnjaka i livada). sportski. korišćenja biljaka na zaštićenim područjima (mere. identifikovati prioritetna staništa za zaštitu na nacionalnom i evropskom nivou. Na ovaj način vršiće se multidisciplinarna interpretacija koja treba da pruži odgovore na najkompleksnija pitanja iz oblasti korišćenja resursa. naučne i edukativne delatnosti i sl.Detaljno se analiziraju sociodemografske karakteristike područja. aktivnosti i sinhronizacija primene.Identifikaciju prioritetnih staništa po stepenu zaštite vršiti na osnovu elemenata Projekta EMERALD/Natura 2000. – 07. 4 (1996). sa konkretnom analizom postojećih resursa i optimizacijom svih procesa. bazirane na Projektu Natura 2000). Analizom se omogućava otkrivanje osetljivosti (ranjivosti) prostora.EkoIst' 06. Treba izvršiti digitalizaciju prostornih podataka. 04. Istraživanja se sastoje iz niza podprogramskih aktivnosti koji su u interaktivnom odnosu.privreda. optimalno korišćenje prirodnih resursa (voda. socijalna struktura i broj domaćinstava. komunalna infrastruktura i opšti uslovi za život. 2006. domaća radinost. planiranje. klimatske.socio-demografske karakteristike područja .).

Da bi se donela odluka o optimalnoj nameni površina neophodno je izvršiti detaljnu eklošku. drvnoj zapremini i zapreminskom prirastu i dr. To se između ostalog može postići razvojem organske poljoprivredne proizvodnje. starosna struktura. Pored toga. sociodemografskih i ekonomskih parametara optimalnog korišćenja zemljišnog prostora. Primenu optimalnih uzgojnih mera predvideti u svakom izdvojenom tipu šume. Zbog toga je neophodno proučavanje postojećih vodnih resursa (koji su uglavnom u brdsko-planinskom području).vodnih resursa .Shvaćena je kao multifunkcionalna delatnost. podelu područja po tipovima sastojina. ekonomsku i finansijsku analizu zemljišnog prostora. pre svega za očuvanje kvaliteta vode. Održavanja i povećanja ekoloških.Voda sve više postaje deficitarna i time postaje ograničavajući faktor za razvoj. Stvaranja strateškog okvira za održivo upravljanje obnovljivim resursima na načelima održivog razvoja i dosadašnjem stepenu istraženosti postojećih prirodnih resursa.resursa šuma i šumskih područja . . 04. što predpostavlja i lokalne autonomije nad prirodnim resursima. .Analizirati područje pod šumama i šumskim sastojinama. revitalizaciju sela. klimatskih. Zaštite životne sredine. 4. Osnovna delatnost je razgraničenje poljoprivrednog i šumskog zemljišta treba da počiva na sintezi ekoloških. 2. i primena odgovarajućih mera i radova za njihovu zaštitu.poljopivredne proizvodnje . 06. određivanje prioritetnih aktivnosti za zaustavljanje nepovoljnih uticaja kao i dalje mere za unapređenje stanja. socijalne i duhovne funkcije i vrednosti prirodnih ekosistema koje se postižu: uspostavljanjem. širenjem i odgovarajućim 32 . koja treba da stvori uslove da poljoprivredna domaćinstva na bolji način valorizuju svoju proizvodnju. zdravstveno stanje. realizacijom ciljeva istraživanja održivog korišćenja biljnih resursa postavljaju se osnove za: 1. Neophodna je i zaštita izvorišta vode.Valorizacija prirodnih vrednosti treba da omogući zapošljavanje. socijalno-kulturnih i ekonomskih doprinosa korišćenja biljnih resursa.valorizacije prirodnih resursa .EkoIst' 06. 3. ZAKLJUČAK Prikazana metodologija omogućava utvrđivanje stanje prirodnih resursa. . stvaranje novog tipa domaćinstava u ruralnim područjima. Implemetacije evropskih standarda i modela i izradu metodologije registrovanja obnovljivih biljnih resursa. socio-demografsku. Sprovesti identifikaciju površina za pošumljavanje.Koje su šume najzastupljenije. Svetska asocijacija za planinska područja ukazuje da revitalizaciju brdskoplaninskih područja najuspešnije mogu izvesti zemljoradničke zadruge. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja . bioloških. Locirati sve izvore i vrela koja se mogu koristiti kao voda za piće i formirati zone zaštite po stepenu prioriteta. Ekološka Istina / Ecological Truth. primena mera nege. kakvo je njihovo stanje. – 07. njihova mala preduzeća i individualni seoski proizvođači. 2006.

M. – 07. 06. R. VUČKOVIĆ. očuvanjem genofonda. J... LITERATURA 1.. International Conference in Muncachevo. M. Da se očuva i unapredi biodiverzitet.. 04. Natural Forests in the Temperate Zones of Europe.EkoIst' 06. Poljoprivredni fakultet. Transcarpathia. KOPRIVICA M. (2002): Ekonomija prirodnih resursa i životne sredine. MIHOV. Ekološka Istina / Ecological Truth. očuvanjem šuma u reprezentativnim ekološkim sistemima i predelima. (2006): Održivo korišenje obnivljivih biljnih resursa Pešterske visoravni. Podrške i unapređenja nacionalnih programa pošumljavanja i rekultivacije degradiranih staništa. 4. Kragujevac 33 . PMF. očuvanjem i gazdovanjem divljači. Da se stvore uslovi za uspostavljanje elemenata organske poljoprivredne proizvodnje. 7. 6. ACEVSKI. 3. (2003): Sustainable utilisation of forest resources in the Balcan: Problems and possibilities. upravljanjem zaštićenim područjima i zajednicama. M. PEŠIĆ. Ukraine. uz održavanje i obogaćivanje biodiverziteta staništa. kako bi se smanjio pritisak na postojeće šumske ekosisteme. SANU. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja 5. Beograd RATKNIĆ M. I.. 2006. osnivanja novih i unapređenje postojećih šuma različitih namena. Prvi jugoslovenski skup o GIS tehnologijama. Da koncept planiranja trajnog gazdovanja obnovljivim biljnim resursima bude zasnovan na kriterijumu – očuvanju kvaliteta životne sredine. Beograd RATKNIĆ. 8. (1996): Optimalno korišćenje prostora na primeru razgraničenja poljoprivrednog i šumskog zemljišta i korišćenje površina u šumarstvu. 2. što znači da ekonomsko korišćenje obnovljivih biljnih resursa ne sme da umanji brojne ekološke funkcije. merama podrške i obezbeđenja održivog korišćenja bioloških resursa i očuvanjem biodiverziteta. RATKNIĆ.

There are 17 associations which are processed. and many of them are relic and endemic. ipak on u odnosu na Ozren i Devicu predstavlja posebnu celinu u geomorfološkom smislu i izdiže se u obliku gromade na zapadu ovog planinskog lanca koji čine Devica. among bush associations ArtemisioAmygdaletum nanae. the herb associations of forests and pastures of Leskovik near Aleksinac are represented. a prema rodopskoj masi Centralne Srbije. Na tom. Osanička reka. ispod koje se nalaze dolomiti i crveni peščari. U radu je prikazano 5 reliktnih šumskih asocijacija. Niš 2 Prirodno-matematički fakultet. it is represented 5 relic forest associations. 1 asocijacija žbunaste vegetacije i četiri livadsko pašnjačke asocijacije.Aceri monspesullani. In the paper. 1924). bliže na terenima Karpatsko-balkanskog planinskog sistema ili na područje Karpatske i Balkanske Srbije. the bigest area is occupied by association Carpinio orientalis.Coryletum colurne. Na ovoj geološkoj podlozi razvili su se sledeći tipovi zemljišta: planinska rendzina. Ključne reči: asocijacije. dok na istoku i jugu njegovi visovi se nastavljaju na Ozren i Svrljiške planine. Ekološka Istina / Ecological Truth. Niš IZVOD: U radu su prikazane biljne zajednice šuma i pašnjaka Leskovika kraj Aleksinca. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja PRILOG VEGETACIJI LESKOVIKA THE SUPPLEMENT TO VEGETATION OF LESKOVIK Vera Đorđević1. Leskovik. a od pašnjačkih asocijacija Seslerietum nitido-rigidae. Ana Lilić2 1 Fakultet zaštite na radu. 06. Leskovik (1174 m) se strmo spušta na zapadu u aleksinačko polje ka Južnoj Moravi. Geološku podlogu čine krečnjaci donje krede. 4 šumske asocijacije savremenog tipa. vegetation UVOD Zadnjih godina naša istraživanja usmerena su ka proučavanju prirode Istočne Srbije. 04. 2006. 34 . Ukupno je obrađeno 17 asocijacija od kojih su mnoge reliktne i endemične. 4 modern type forest associations.Aceri monspessulani. Resava. Leskovik.Coryletum colurnae. na severu u Sokobanjsku kotlinu. vegetacija ABSTRACT: In the paper. Novica Ranđelović2. Tupižnica). Iako mnogi naučnici Leskovik smatraju „jugu pomereno produženje Ozrena“ (Cvijić.EkoIst' 06. Among relic associations. – 07. and among pasture associations Seslerietum nitido-rigidae. Key words: associacion. Nastavljajući taj posao obreli smo se na Leskovik koji se nalazi u rubnom delu ovog krečnjačkog područja. smeđe šumska zemljišta i crvenkasto ruda zemljišta. po mišljenju mnogih istraživača najinteresantnijem i najrazuđenijem području bavili smo se istraživanjem zaštićenih prirodnih dobara kao i flore i vegetacije pojedinih prirodnih objekata (Vratna. 3 impoverished relic associations. Ozren i Leskovik. 3 osiromašene reliktne zajednice. Od reliktnih zajednica najveće površine zauzima asocijacija Carpinio orientalis. Danijela Avramović1. Zamna. 1 association of bush vegetation and 4 meadowpastures associations. od žbunastih asocijacija Artemisio-Amygdaletum nanae.

04. Tako je nastala raznorodna vegetacija koju možemo podeliti u pet grupa zajednica: • reliktne šumske zajednice • osiromašene relikte šumske zajednice • šumske zajedice savremenog tipa • žbunaste zajednice i • livadsko-pašnjačke zajendice. na strmim ekspozicijama razvija se zajendica Crpinetum orientalis moesiacum colurnetosum u kojoj dominira. – 07. a zatim i vegetacijski. cerris. BILJNE ZAJEDNICE LESKOVIKA Leskovik je vrlo bogat floristički što su pokazala naša prethodna istraživanja (N. 06. u okolini sela Lipovca u čijem se okrilju nalazi i manastir Sveti Stevan. Od prvobitne potencijalne šumske vegetacije malo šta je ostalo neizmenjeno. kanjonima i uvalama Leskovika. Reliktne šumske zajednice. nalazi se serija reliktnih biljnih zajednica koje odozdo naviše čine jedan prirodni niz. belograbić (Carpinus orientalis) i mečja leska (Corylus colurna).EkoIst' 06. 2006.Colurnetum mixtum) sa brojnim vrstama roda Quercus: Q. Razbacane su po Leskoviku na raznim nadmorskim visinama i ekspozicijama često između reliktnih biljnih zajednica i zajednica savremenog tipa. Čovek je nastojao da što više uzme. Najniže delove obrasta zajdnica hrastova i mečje leske (Querco. Q. U klisurama i kanjonima lipovačkog amfiteatra često se sreće i reliktna zajednica Syringo-Prunetum machalebi. Ova serija se završava zajednicom Carpinio orientalisAceri monspe-ssulaniCoryletum colurnae koja se dodiruje sa osiromašenim i zajednicama savremenog tipa. Ranđelović et al. a što manje pruži Leskoviku. U klisurama. Ekološka Istina / Ecological Truth. S obzirom da je okružen naseljenim mestima (Lipovac. Treći član ove serije je zajendica Syringo-MonspessuloColurnetum u kojom dominiraju jorgovan (Syringa vulgaris). Crna bara) vegetacija je jako antropogeno izmenjena. Odmah iznad nje nastavlja se niz zajednicom FraxinoColurnetum mixtum. Ova zajednica se razvija na strmim krečnjačkim Detalj iz reliktnih šumskih zajednica Leskovika stenama. Osiromašene reliktne zajednice. maklen (Acer monspessulanum) i mečja leska (Corylus colurna). Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Klima ovo područja je umerenokontinentalna sa jakim uticajima stepske i nešto manjim uticajima mediteranske klime. zajendica u kojoj dominira crni jasen (Fraxinus ornus) i mečja leska (Corylus colurna). Na 35 . zajednica u kojoj dominira jorgovan (Syringa vulgaris) i rašeljka (Prunus machaleb). petreae i brojna stara stabla mečje leske (Corylus colurna). 2006). Resnik. frainetto i Q. Na nadmorskim visinama od 400 do 700 m.

Waldsteinia geoides. Ova zajendica je u dodiru sa planinskom bukvom. U ovoj zajednici dominira bukva (Fagus moesiaca) sa brojnim vrstama zeljaste flore. uslovljena nagibom. a danas na površinama koje su bez šume usled neaktivnosti čoveka obradive površine obrastaju u šikare. Galanthus nivalis i dr. na strmim terenima sreće se osiromašena reliktna zajendica Fagetum montanum moesiacum colurnetosum. Vekovima je čovek na ovim prostorima stvarao pašnjake radi napasanja svojih stada. 04. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja nadmorskim visinama od 800 do 950 m. Ekološka Istina / Ecological Truth. Na nadmorskim visinama od 400 do 600 m. Inače. u kojoj dominira bukva (Fagus moesiaca) i mečja leska (Corylus colurna). na veoma strmim južnim ekspozicijama. Na severnim ekspozicijama od 500 do 1100 m nadmorske visine razvija se šumska zajednica mezijske bukve (Fagetum montanum moesiacum). među kojim su najznačajnije: Erythronium dens-canis. divlji bademić smo i ranije konstantovali u Istočnoj Srbiji samo na Rtnju i Šljivovičkom visu. Središnji deo planine na južnim. Na nadmorskim visinama od 900 do 1100 m raste zajednica jorgovana (Syringetum vulgaris) na južnim ekspozicijama i degradiranom zemljišu iz koga vire komadi krečnjačkih stena. Jovanović (1954) je na Rtnju opisao asocijaciju Artemisio-Amygdaletum nanae koja je i na Leskoviku razvijena na nadmorskoj visini od 900 do 1100 m. Hepatica triloba. na južnim ekspozicijama. sa skeletoidnom podlogom raste zajednica belograbića (Carpinetum orientalis moesiacum calcicolum). rasprostranjenja je osiromašena biljna zajendica Orno-Quercetum bupescentis syringetosum u kojoj dominiraju crni jasen (Fraxinus ornus). Najniže terene. S obzirom da je vegetacija jako antopogeno uticana to se na Leskoviku sreće veliki broj sastojina žbunastih vrsta. ekspozicijom i degradiranom podlogom. medunac (Quercus pubescens) i jorgovan (Syringa vulgaris). a šikare će se vremenom pretvoriti u šume. Žbunasta vegetacija. Ovu vegetaciju je proučavao Diklić (1962) Detalj iz zajednice Artemisiogde je opisao četiri biljne zajendicine: GalioAmygdaletum nanae 36 . Posebno mesto u ovom nizu zauzima žbunasta vegetacija koju gradi bademić (Amygdalus nana). Ova zajednica je trajni stadijum. Na severnim ekspozicijama. krčio šume. Na nadmorskim visinama od 600 do 900 m na zapadnim ekspozicijama sreću se sastojine hrasta kitnjaka (Qercetum montanum moesiacum). Livadsko-pašnjačka vegetacija. Na Leskoviku na različitim nadmorskim visinama sreću se livade i pašnjaci u zonama različitih šumskih zajendica. U ovoj zajendici smo sreli i planinski likovac Daphne mezereum. glog (Crataegus monogyna) i dren (Cornus mas). – 07. 06. od kojih izdvajamo: trnjinu (Prunus spinposa). odmah iznad reliktnih zajendica obrasta šuma bužura i hrasta (Paeonio-Quercetum). na manjim nagibima sa veoma lepim cvetovima božura (Paeonia decora). 2006.EkoIst' 06. a u njima dominira planinska vlasulja (Festuca montana). koja raste na nadmorskim visinama od 400 do 700 m. Šumska vegetacija savremenog tipa. zapadnim i severnim ekspozicijama obrastao je šumskom vegetacijom monodominantnog ili dvodominantnog tipa.

Minuartia verna. Hypericum rumelicum i dr. na plitkom zemljištu sa matičnim supstratom. Briza media. Rhinanthus rumelicus. Festuca panciciana. Na nadmorskim visinama od 700 do 800 m u pojasu hrastovih šuma raste zajednica RhinanthoDanthoniatum alpinae. Knjiga I. Na nadmorskim visinama od 1000 do 1150 m na degradiranim površinama razvija se pašnjačka zajednica Potentillo-Caricetum humilis sa sledećim biljnim vrstama: Artemisia camphorata. Thymus marschalianus. grandis. Vegetacija je jako antropogeno izmenjena i u velikoj meri degradirana. Devici i Ozrenu. Sedum ochroleucum. treba zaštititi kao prirodno dobro. Sideritis montana. Cvijić.EkoIst' 06. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Festucetum vallesiacae (livada crvenog broća i vlasulje). (1924): Geomorfologija. Najznačajnije vrste na ovim prostorima su: Crocus adami. Tu su pogodne uslove za život našle vrste krečnjačkih kamenjara Galium purpureum. Trifolium dalmaticum. Cirsium afrum i dr. najznačajnije vrste ove zajendice su: Danthonia alpina. 37 . pa taj deo planine zajedno sa manastirom Sveti Stevan i okruženjem. J. tri osiromašeno-reliktne. koja se razvija na nadmorskim visinama od 500 do 700 m. četiri savremenog tipa. Beograd. Cerastium banaticum. Thymus pannonicus. Polygala major i dr. Trifolium montanum. ZAKLJUČAK Leskovik je zapadni deo Balkanskog planinskog sistema koji pripada grupi sokobanjskih planina: Rtnju. Filipendula vulgaris. Polygala comosa. Sedum acre. jedne žbunaste i četiri pašnjačko-livadskih zajendica. LITERATURA 1. Brachypodium pinnatum. Ekološka Istina / Ecological Truth. Najznačajnije su reliktne biljne zajednice u okolini Lipovca. alpinae Na nadmorskim visinama od 1050 do 1174 m. Orchis ustulata. ali se osnovni tipovi prepoznaju. Poa badensis. a sastoji se od sedamnaest asocijacija i to pet reliktnih. Centaurea triumfetii. Pulsatilla vulgaris ssp. 2006. Vegetacija Leskovika u Istočnoj Srbiji je vrlo razuđena. Acinos hungaricus. na vrshu Leskovika ispred bukove šume raste zajedinica češljica (Seslerietum nitido-rigidae). 04. 06. Satureja kitaibelii. Hypochaeris maculata. Tragopogon balcanicus. Veratrum nigrum i Detalj iz zajednice Rhinantho-Danthonietum dr. Carex humilis. Pedicularis comosa. Artemisia camphorata. Cytisus leucanthus. – 07. Lunum catharticum.

Posebna izdanja. Niš. (1935): Geologija Istočne Srbije. 6. Beograd. (1956): Tipovi pašnjaka i livada na Rtnju. Zbornik radova Instituta za ekologiju i biogeografiju SANU. 8 Simpozijum o flori jugoditočne Srbije i susednih područja. SANU. Beograd. 04. Ekološka Istina / Ecological Truth. Avramović D. Đorđević. B. Zbornig radova. Diklić. – 07. Šumarstvo br. (2006): Prilog flori Leskovika. R.. Jovanović. Knjiga 6. Beograd.EkoIst' 06. (1962): Prilog poznavanju šumskih i livadskih fitocenoza Ozrena. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja 2. 2. Jovanović. 06. 5. br. 6. (in press) 38 . 2006. V. Knjiga 1. 3. V.. Petković. Device i Lesko-vika kod Sokobanje. Lilić. N. Beograd. A. Serija B. Ranđelović. Knjiga 18. (1954): Šibljak.asocijacija Artemisio-Amygdaletum nanae na Rtnju. N. Glasnik prirodnjačkog muzeja. 4..

• sekundarni indikatori fakultativni akumulatori (50-100 mg/kg) i • biljke koje ne akumulirauju selen (žitarice i trave). A. kao i iz podloge na kojoj rastu ove biljne vrste. Prihvaćeno je da je optimalna dnevna doza selena količine 1 μg/kg telesne težine. Danijela Avramović1. U današnje vreme poznato je da je selen neophodan za život. životinje i biljke. A. najviše akumulira (5. parent supstrata UVOD Selen je važan element za živa bića: ljude. Niš 2 Zdravlje-Actavis company 3 Prirodno-matematički fakultet. angustifolius. angustifolius. rodovi Astragalus i Silene. vesicarius) and genus Silene (S. Bojka Blagojević1. supina).EkoIst' 06. Violeta Milosavljević1. matični supstrat ABSTRACT: In the paper. and also from base where this herb species grow. onobrychis. Dragan Veličković2. 2006. Stoneya. genus Astragalus and Silene. A.obligatni akumulatori (od 1000-20000 mg/kg). it is analyzed the quantity of selen in herb species of genus Astragalus (A. A. It is established that all herb species are phytocumulative and the species Silene supina accumulates the most (5. Niš IZVOD: U radu je analizirana količina selena u biljnim vrstama roda Astragalus (A. Selen je najpre proučavan samo zbog njegovih toksičnih efekata. Cinopsis. et al.19 ppm). Biljke koje su gajene na zemljištu bogatom selenom mogu se podeliti u 3 grupe (Jović V. O njegovom prisustvu kod ljudi i životinja ima mnogo radova. Cinopsis. Atriplex. U primarne indikatore spadaju rodovi: Astragalus. suprotno tome. a mnogi. Ekološka Istina / Ecological Truth. Aster. onobrychis. Nedostatak 39 . 06. a dnevna minimalna količina za normalno funkcionisanje ćelija sisara je 10-8 M. Astragalus. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja ISTRAŽIVANJE SELENA U BILJNIM VRSTAMA JUGOISTOČNE SRBIJE THE RESEARCH OF SELENIUM IN HERB SPECIES OF SOUTHEAST SERBIA Zorica Stojanović1. U literaturi se kao fitoakumulatori od biljaka pominju vrste sledećih rodova: Astragalus. Key words: Selenium. Novica Ranđelović3 1 Fakultet zaštite na radu. 04. – 07. Xylorhiza. Po mnogima on je esencijalni element i ima veliki značaj za metabolizam biljaka. Istraživanja su pokazala da je selen prisutan samo kod nekih biljaka i da neke biljne vrste mogu biti akumulatori selena tzv.19 ppm). ali pre nekoliko dekada uključen u grupu osnovnih oligoelemenata. Količine koje prevazilaze 500 μg po danu izazivaju toksične efekte. supina). Ključne reči: selen. 1975): • primarni indikatori. Atriplex i dr. misle da nije bitan za biljne vrste. ali je malo radova o njegovom prisustvu u biljkama. fitoakumulatori. vesicarius) i roda Silene (S. a u sekundarne indikatore neke vrste rodova: Aster. Xylorhiza i dr. Utvrđeno je da su sve biljne vrste fitoakumulatori selena s tim što vrsta Silene supina. Silene.

Rezultati ispitivanja u veterini. Astragalus onobrychis sa Ploče u podnožju Suve planine u blizini Kunovice i Silene supina sa Rudina planine iz zajednice Astragalo-Silenetum supinae sa trijaskih mermera na vrhu planine. 06. (Salonen. kardiomiopatija. Sistematske studije u vezi odluke o upotrebi selena pokazuju razlike između različitih regiona. – 07. izuzev optimalnog može da izazove teška oštećenja u zdravlju kod čoveka i životinja. ubrzo je primećen napredak u zdravlju domaćih životinja pa sve do kasnijeg nestanka simptoma pomenutih bolesti (Thompsin 1977. Ekološka Istina / Ecological Truth. Čovekova opredeljenost za lokalne pašnjake domaćih biljojedih životinja je razlog za pojavu nekih bolesti životinja i ljudske populacije u nekim oblastima (Koivistoinen i Huttunen. S druge strane nivo selena u hrani. 40 . Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja selena u zemlji.sa Rudina planine iz zajednice Edriantho-Anthylletum aureae na samom vrhu planine uz samu granicu. jajnika i prostate (Shrauzer 1992). MATERIJAL I METODE RADA Materijal za ova istraživanja sakupljen je: Astragalus angustifolius sa Rudina planine u okolini Bosilegrada iz zajednice Astragalo-Silenetum supinae na vrhu planine kod osmatračnice iznad mahale Sušica uz samu granicu. u kabinetu HMD i čuvan u kesama od hartije. Na osnovu prethodnog istraživanja može se zaključiti da selen treba da ima esencijalnu ulogu u zdravlju čoveka. 1986. svinja i goveda ili dijareje kod živine. Materijal je samleven i pomoću vodenice za kafu. što je primećeno u nekim regionima. Ovu količinu selena čovek i životinje mogu dobiti koristeći hranu koja je bogata selenom a to su razne žitarice i lukovi. samim tim i hrana je sa nedostatkom selena. 1987. Uloženo je dosta truda da se ovaj problem i istraživanja vezana za ovu temu progresivno unapređuju. kao i zapažanja kod domaćih životinja ukazuju na činjenice da ukoliko je selen deficitaran u zemljištu. Materijal je sušen u hladu. Kashin-Beckova bolest. grudi. 1985). a sve to je glavni uzrok gore pomenutih poremećaja. pluća. vertikularna dilatacija. srčana aritmija. degenerativno skupljanje pigmenata u neuronima. Dubois i Belleville 1988). Danas je dobro poznato da nedostatak selena doprinosi razvoju nekoliko ozbiljnih bolesti kao što su: Keshanska bolest. 04. kao i u podlozi (zemljištu i mineralnom suprstratu). Visoki nivo selena u ishrani (normalna ishrana sa primenom selenovih jedinjenja) izaziva značajno umanjenje bolova kod pacijenata sa leukemijom i malignošću creva. 1986).EkoIst' 06. samim tim i u hrani dovodi do nedovoljne sinteze glutation peroksidaze. polineuritis i td. eksudativna artropatija. nernva moždana lipofunkcionoza. 2006. Treba napomenuti da tretman selenom značajno umanjuje bol kod mnogih ozbiljnih bolesti modernog doba kao što su maligna i kardiovaskularna oboljenja. Astragalus vesicarius. debelog creva. Novi Zeland je prva zemlja u kojoj je selen korišćen kao dodatak stočnoj hrani. Dugo se verovalo da nedostatak nekih osnovnih oligoelemenata dovodi do mišićne distrofije kod ovaca. Ovim radom je analizirana količina selena u biljnom materijalu vrsta rodova Astragalus i Silene.

Sadržaj selena u podlozi koju čine dolomitisani mermeri iznosi: za zemljište 2. Kao gas nosioc korišćen je argon sa protokom od 400 ml/min.88 Sadržaj Se [%] 0. A.294 Sadržaj Se [ppm] 0. onobrychis i A. Podloga. koja se stavi u erlenmajer i dodaje 20 ml rastvora hlorovodonične (HCl) i azotne (HNO3) kiseline (2:1) i ostavi 24 h u digestor poklopljeno sahatnim staklom.257 0. kao i u podlozi (zemljištu i matičnom suprstratu).5 % hlorovodoničnom kiselinom (HCl).stena Odvaga [mg] 5080 5090 5060 5010 2100 2120 Razblaženje 1 4 1 10 1 1 Apsorbanca 0.000021 0. 2006.000283 0.07 ppm a za matičnu podlogu 1.21 2. Sutradan se kuva na tihoj vatri 30 min (max. Astragalus angustifolius L. na zemljištu sa baznom reakcijom dobijeni rezultati su prikazani u narednoj tabeli (Tabela 1.219 0.099 0. 06. Inače sve vrste rastu na planinskoj crnici čija je reakcija bazna (od 7. – 07.88 ppm.).64 5.308 0. a najmanje je kod vrste Astragalus onobrichys (0. Analizom selena u ukupnom materijalu istraživanih vrsta biljaka koje rastu na krečnjačkoj geološkoj podlozi na Rudina planini (dolomitisani mermeri).83 ppm). što znači da je matična podloga siromašna 41 . Silene supina M.19 2. Astragalus vesicarius L.07 1. Dobije se bistri rastvor. Pripremanje zemljišta i stena za određivanje selena vrši se: usitnjavanjem zemlje 1-2 g. Ovako pripremljen rastvor analizira se metodom atomske spektrofotometrije (AAS) na atomskom apsorberu Pye Unicom SP 9 uz upotrebu hidridne jedinice PU 9060.000064 0. pa Astragalus vesicarius sa (0.281 0.21 ppm). Sadržaj selena u biljnom materijalu Rudina planine (original) Naziv uzorka Astragalus onobrichys L.64 ppm). Sutradan se zagreva u peščanom kupatilu. 190oC). Ovaj postupak urađen je na Anatomskom spektrofotometru Zdravlje-Actavis company.00). dodaje mu se 1 ml sirćetne kiseline (C2H5COOH) i vodonik peroksid (H2O2) i kuva sve dotle dok se zapremina ne smanji na 2 ml (do pojave belih para). 04. koga ohladimo i prenesemo u normalan sud sa 10 ml i dopunimo sa 1. a zatim se sipa 10 ml koncentrovane azotne kiseline HNO3.EkoIst' 06.B. Kvarcne ćelije T-obika. Ekološka Istina / Ecological Truth.000188 Ukupna količina selena u istraživanim biljnim vrstama najveća je kod vrste Silene supina (5.17 do 8.19 ppm). i ostavi da stoji preko noći da na običnoj temperaturi reaguje. vesicarius i roda vrste Silene supina. a zatim dolazi Astragalus angustifolius (2.83 0. Kad se ohladi prenese se u normalan sud od 50 ml i dopuni sa 10 % hlorovodoničnom kiselinom. dužine 120 mm.000519 0. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Priprema biljnog materijala za određivanje selena vršena je na sledeći način: 5 g suvog materijala ubaci se u balon po Kjeldalu. REZULTATI RADA I DISKUSIJA Ovim radom je analizirana količina selena u biljnom materijalu vrsta Astragalus angustifolius.000207 0.zemlja Podloga. Tabela 1. zagrevana je stehiometrijskim plamenom vazduh/acetilen.

stenama i zemljištu. Diklić N. Može se predpostaviti da ova hranljiva vrednost potiče u mleku i mlečnim proizvodima između ostalog od selena koji mu daje zdravstvenu vrednost i poseban kvalitet.. (A. (1972. Scientific meeting.. Poznato je da vrste roda Astragalus L. utvrđeno je da količina selena u biljnim vrstama mala i da se kreće u granicama od 0. Josifović). A. Biljne vrste nemaju potrebe za selenom (ili to do sada nije otkriveno). Prisutan je u lancima ishrane: zemljište-biljke-biljojedi-svaštojedi-čovek. Radulović M.19 ppm. Aster. Beograd. pripadaju leptirnjačama koje osim sposobnosti akumuliranja azota imaju i sposobnost akumuliranja selena.21 do 5.. Blagojević S. a od životinjske hrane selen se najviše nalazi u mesu. A. ali su mnoge od njih dobri akumulatori selena. onobrychis. onobrichys. odakle selen prilikom raspadanjem biljaka dospeva u zemljište. ZAKLJUČAK Slen je neophodan oligoelemenat za životinje i čoveka.EkoIst' 06. 04. 2006. (1975.07 ppm. vesicarius i A. Volume LXXVIII. one iz podloge korenovim sistemom putem metabolitičkih procesa uzimaju selen preko različitih jedinjenja i deponuju ga u svom telu. Najbolji akumulatori su Silene supina 5. tj. Jakovljević M. Belgrade. Najpoznatiji rodovi koji imaju sposobnost akumulacije su: Astragalus. 42 . angustifolius i A. – 07. Book 6. može biti toksičan.83 ppm. Ispitivane biljne vrste na količine selena u našem eksperimentu bile su tri iz roda Astragalus (A. Glavni izvori selena su: biljne vrste iz familija Poaceae (cerealije). kao i stimulativan zavisno od doze koja se unosi. SANU.19 ppm i Astragalus angustifolius 2. U prirodi se selen nalazi u svim biotopima: vodi.): Rod Astragalus L. Silene i dr. 06. angustifolius). vesicarius) i jedna vrsta iz roda Silene (Silene supina). i Perović N. Eksperimentalnim istraživanjem sadržaja selna. Ekološka Istina / Ecological Truth. LITERATURA 1. Flora SR Srbije IV tom (urednik M. Atriplex. zatim kontinentalna klima u kojoj se vrši slabija akumulacija selena i dr. Department of natural and mathematics sciences. jer ih rado konzumiraju koze.): The content of Selenium in the of Zeta Valley (Montenegro). poznato je da mleko i mlečni proizvodi od koza imaju visoku hranljivu vrednost kao zdrava hrana. Alliaceae (crni i beli luk). Dobijeni rezultati ukazuju na vrlo nizak sadržaj selena u zemljištu i ispitivanim biljnim vrstama od kojih se kao najbolji hiperakumulator pokazala vrsta Silene supina sa 5. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja selenom a zemljište je bogatije jer se u njemu selen deponuje iz podloge i humusnog materijala.19 ppm i Astragalus angustifolius sa 2. Ove biljke su poznate u narodi pod imenom kozinac. 2. Iz ovoga se može zaključiti da pomenute biljne vrste pripadaju zelenim fitoakumulatorima. Poznato je da dozvoljena doza za čoveka iznosi 500 ppm. Razloge za ovako slabu akumulativnost možemo tražiti na više strana: pre svega u geološkoj podlozi koja je veoma siromašna selenom.

) Stoj. Department of natural and mathematics sciences.): The selenium content in Astragalus onobrychis L. 2006. var. (Leguminosae). 4. SANU. Йорданов Д. Флора НР Бьлгария том III. Volume LXXVIII. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja 3. Miladinović D. Jović V.EkoIst' 06. Belgrade. Ekološka Istina / Ecological Truth. (1966.): Род Silene L. 04. 43 . chlorocarpus (Gris.). (1975.. Scientific meeting. 06. Book 6. et Stef.. и Панов П. – 07. Ranđelović N. i Đermatović V. БАН София. (Silene supina M.B.

04. because of the possible radiation body burden for the inhabitants. to get some insight about the contamination level of the environment where sample was growing. Snežana Dragović1 1 Institut za primenu nuklearne energije – INEP. bioindikatori. Ana Čučulović1. godine) interesovalo nas je da li su nivoi aktivnosti mahovina izrazito visoki i da li poslednje izmerene aktivnosti odgovaraju onima koje bi trebalo da imaju na osnovu fizičkog vremena poluraspada 137 Cs. uzimajući u obzir da su u zemljama Evropske zajednice norme za dozvoljene nivoe prirodnih i veštačkih radionuklida liberalnije nego u našoj zemlji. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja 137 Cs – RADIOAKTIVNA REZIDUA U BIOINDIKATORIMA SRBIJE 137 Cs – RADIOACTIVE RESIDUE IN BIOINDICATORS OF SERBIA Slobodanka Stanković1. Ovo pitanje je posebno značajno kada se radi o uvoznim namirnicama. – 07. All the bioindicators samples are still contaminated by 137 Cs which is very adversely especially for the woodland fruits – edible mushrooms. Ministarstvo za zdravlje Republike Srbije. Key words: 137Cs. 2006. Na osnovu modifikovane jednačine za radioaktivni raspad: (2) At = Ao exp (-t/t1/2) 44 . Ključne reči: 137Cs. The heavy metal contents were determined in only one sample of mosses. It was noticed that 137Cs activity levels decreased with time much faster than it should be refered to the physical half life of this radionuclide in the all samples analysed.co. Svi ispitivani uzorci bioindikatora još uvek sadrže 137Cs.EkoIst' 06. Ekološka Istina / Ecological Truth. kontroliše ovaj deo radiološke zaštite stanovništva. Kod svih analiziranih uzoraka uočeno je znatno brže opadanje nivoa aktivnosti 137Cs nego što iznosi fizičko vreme poluraspada ovog radionuklida. Beograd IZVOD: U radu su prikazani rezultati kontaminacije bioindikatora (mahovina i jestivih gljiva) radiocezijumom-137. heavy metals UVOD Pri stalnoj kontroli uzoraka biosfere. bioindicators. devetnaest godina posle akcidenta nuklearne elektrane u Černobilju. Analizirajući uzorke bioindikatora na prisustvo 137Cs devetnaest godina posle akcidenta u Černobilju (uzorci su sakupljeni i mereni 2005. Beograd – Zemun e-mail: anas@inep.yu 2 Fakultet za fizičku hemiju. Sadržaj teških metala određen je samo u jednom uzorku mahovina da bi se dobio uvid u nivo zagađenja lokaliteta iz kojeg uzorak potiče. posebno hrane. teški metali ABSTRACT: Some results for the radioactive contamination by 137Cs of the bioindicators species (mosses and edible mushrooms) nineteen years after the accident at the nuclear power plant in Chernobyl are presented in this paper. nameće se problem radijacionog opterećenja stanovništva. uz saradnju svih institucija koje rade na kontroli radioaktivnosti. Dragan Marković2. što je posebno nepovoljno zbog mogućeg radijacionog rizika stanovništva. 06. Pravilnikom o granicama radioaktivne kontaminacije životne sredine i o načinu sprovođenja dekontaminacije (1) regulisani su dozvoljeni nivoi radionuklida i u međuvremenu donete i preporuke za pojedine vrste hrane.

Tabela 1. Ao početna aktivnost. tokom 2005. godine.40 Gvožđe 8703 Hrom < 5. Nivoi aktivnosti 137Cs svih uzoraka mereni su u Marinelli posudama od 1L. t1/2 vreme poluraspada radionuklida i ako se uzme u razmatranje da su se prvobitne radioaktivnosti mahovina (neposredno posle akcidenta u Černobilju) nalazile u intervalu od 1000 do 10000 Bq/kg 137Cs (3). 04.65 KeV-a i relativne efikasnosti 34% na 1. korišćenjem HPGe-gamaspektrometra sa 8192 kanala. korišćenjem standardizovanog EPA postupka. trebalo bi da se današnje vrednosti nalaze u opsegu od 650 do 6500 Bq/kg.33 MeV-a za 60Co. mnogim biološkim i fizičkohemijskim faktorima koji regulišu usvajanje radionuklida u biljkama. 2006.47 Nikal 30. Nivo aktivnosti 137Cs u mahovinama 137 Cs (Bq/kg) Lokacija Lepenski vir 377 Đavolja varoš 331 Niška Banja 68 Prateći nivoe aktivnosti 137Cs sa lokaliteta arheološkog nalazišta Lepenski vir i poredeći rezultate sa prethodnim (4) jasno je da nivo aktivnosti radiocezijuma . što navodi na zaključak da novih radiokontaminacija posle akcidenta nuklearne elektrane u Černobilju u ispitivanom regionu nije bilo. – 07. Sadržaj teških metala i arsena u uzorku mahovine sa lokacije Đavolja varoš Teški metali mg/kg Olovo 100. 06.137 u ispitivanim uzorcima mahovine opada u funkciji vremena.20 45 . Tabela 2. što nije slučaj. Sadašnje izmerene vrednosti su znatno niže zahvaljujući biološkom vremenu poluraspada. REZULTATI I DISKUSIJA U tabeli 1 prikazani su rezultati kontaminacije radiocezijumom .26 Bakar 79. Teški metali određeni su metodom atomske apsorpcione spektrofotometrije. rezolucije 1.75 Kadmijum 1.0 Arsen 5.137 mahovina sakupljenih sa različitih lokaliteta. Prema monitoringu svih naših izmerenih uzoraka mahovina i lišaja poslednjih godina nivoi aktivnosti 137Cs iznose samo nekoliko stotina bekerela po kilogramu.EkoIst' 06. MATERIJAL I METODE Uzorci mahovina i jestivih gljiva sakupljeni su metodom slučajnog uzorka na teritoriji naše republike. Ekološka Istina / Ecological Truth.45 Cink 57. što je potvrđeno i u ovom radu. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja gde je: At aktivnost radionuklida posle vremena t.

sasvim je razumljiva kontaminacija bioindikatora.47 mg/kg) i cinka (57. Tasić. bakra (79. Podaci iz tabele ukazuju na izrazito visok sadržaj gvožđa (8. Pri konzumiranju ovih šumskih plodova mora se voditi računa koliko su oni zastupljeni u ishrani i ne bi ih trebalo koristiti bez prethodne provere nivoa aktivnosti 137Cs u njima. a u napuštenom rudniku 1 – 4 x 102 mg/kg. 06.EkoIst' 06. A.rujnica Rujnica u salamuri 2±1 Broj ispitivanih uzoraka 25 5 19 11 67 5 3 1 1 1 1 14 4 46 . Nivo aktivnosti 137Cs u uzorcima jestivih gljiva 137 Cs (Bq/kg) Uzorak Boletus edulis . 04.4 x 105.2 x 10-3mg/m3 (6). a u napuštenom rudniku 1 – 3 x 102 i za Pb na šumskom zemljištu 1 – 2 x 102. Kako deo ponetog materijala padavinama dospeva na površinu zemlje. sa saradnicima je određujući koncentracije teških metala u šumskom zemljištu i napuštenim rudnicima na Kopaoniku dobila sledeće rezultate (5) : za Fe na šumskom zemljištu : 4 .vrganj Vrganj svež 12 ± 1 Vrganj u salamuri 4 ±2 Suvi vrganj 105 ± 5 Smrznuti vrganj 15 ± 3 Cantharellus cibarius – lisičarka Lisičarka sveža 116 ± 3 Lisičarka u salamuri 4±2 Suva lisičarka 245 ± 52 Morchella conica – smrčak Smrčak svež 35 Smrčak zamrznut 71 Calocybe s gambosa-đurđ. U tabeli 3 prikazani su rezultati kontaminacije radiocezijumom -137 jestivih gljiva. Ovako visoke vrednosti gvožđa. olova.. a u napuštenom rudniku: 1 . za Zn na šumskom zemljištu 1 – 2 x 102. gde postoje aktivna i napuštena rudarska okna za rude pomenutih metala i blizinom Rafinerije – Trepča u Kosovskoj Mitrovici odakle se olovo do Kopaonika prenosi vetrovima. 2006.. koji se nalazi u intervalu od 1 x 10-4 do 5.5 x 104. Ova peporuka je posebno značajna u visokoplaninskim ekosistemima. Ekološka Istina / Ecological Truth. cinka i bakra mogle bi se objasniti blizinom Kopaonika. Podaci iz tabele 3 ukazuju na kontaminaciju jestivih gljiva cezijumom-137. D. pri čemu se ne mogu zanemariti ni podaci za sadržaj olova (100. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Uzorak mahovine sa lokaliteta Đavolja varoš poslužio je i kao bioindikator zagađenosti vazduha i zemljišta teškim metalima (tabela 2). gde su šumski plodovi više zastupljeni u ishrani stanovništva nego u urbanim sredinama.26 mg/kg). a u napuštenom rudniku 1 – 12 x 103. gde ga usvajaju biljke. M. Marković.703 g/kg). za Cu na šumskom zemljištu 6 – 8 x 104. Tabela 3. 1 Tuber aestivum-tartuf 2 Cratarellus cornicopioides – crna truba Crna truba suva 97 ± 13 Lactarius deliciosus. sa saradnicima je odredio sadržaj olova u uzorcima vazduha na Kopaoniku. lisičarka. posebno kada se radi o sušenim uzorcima (vrganj.45 mg/kg).. crna truba). kao što su mahovine. – 07.

Vukelić. Stanković. Novović. Veselinović. Zbornik radova – Priroda Kopaonika – zaštita i korišćenje. LITERATURA 1.. 87-90. D.. Z. Stanković. 6. Marković. Zbornik radova . 2006. S...Priroda Kopaonika – zaštita i korišćenje. Službeni list SRJ. Ekološka istina 1998... Beograd. I.. Ekološka istina 2004. Radioaktivnost 137Cs u bioindikatorskim vrstama opada znatno brže nego što iznosi fizičko vreme poluraspada ovog radionuklida. Sadržaj teških metala u uzorcima lebdećih čestica na Kopaoniku.EkoIst' 06.. A.... Pantelić.. 32-37. 2. Tasić. Sadržaj teških metala u mahovinama sa lokaliteta Đavolja varoš je povećan zbog uticaja Kopaonika (sa aktivnim i napuštenim rudarskim oknima) i rudarsko topioničarskog kompleksa – Trepča. Sitzungberichte der Akademie der Wissenschaften zu Wien. Komparativno ispitivanje radioaktivnosti bioindikatora Srbije i Crne Gore..9. Tripković. 1905. Bioindikatori radiozadađenja istočne Srbije. E.. 47 . M. 101-108. S. konstatovano je prisustvo 137Cs kao rezidue najviše zastupljene u ispitivanim uzorcima mahovina i gljiva u odnosu na druge radionuklide. 06. Ekološka Istina / Ecological Truth.D.. A. Vukmirović. M. Meyer. – 07. Vukmirović. D. D. Stanković.. S. Pravilnik o granicama radioaktivne kontaminacije životne sredine i o načinu sprovođenja dekontaminacije. Marković. G. sakupljenih i merenih devetnaest godina kasnije. N. Miočinović. Fizičke i hemijske metode karakterizacije aerosola u atmosferi Kopaonika. 109-112. 2-5. Dragović.. Z. S. 5. 3. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja ZAKLJUČAK Iako je od akcidenta u Černobilju prošlo dvadeset godina. 1990. br. 1990.. u svim uzorcima bioindikatora. M. von Schweidler.. Beograd. A.. 1999. Čučulović. 4. 04.

The dominant zooplankton species was also changed. Borsko jezero ABSTRACT: Lack of information about Bor Lake water biology is a main factor which detains serious research and protection programs. Nešto detaljnija ispitivanja započeta su 1993. submerzne ukorenjene biljke koja se invazivno širi. Ova biljka je normalan stanovnik voda Evrope i ekološki je vrlo tolerantna. Reh et Bobić. pri čemu je publikovan samo deo rezultata (Reh et Čokić. It caused an increase in number of rotifer species in summer 2005. 1995). 06. It is necessary to establish a regular biomonitoring and prohibit all unskilled activities in order to protect this reservoir. godine. AND 2005. Da bi se sprovodila zaštita Borskog jezera. 48 . – 07.EkoIst' 06.) koja je najverovatnije antropogenim dejstvom dospela u akumulaciju. tokom 2005. 1995. fauna Rotifera. Ovaj projekat je završen 1995. Međutim.yu IZVOD: Oskudnost informacija o biologiji Borskog jezera predstavlja glavni ograničavajući faktor za ozbiljnija istraživanja i zaštitu. ne postoji nijedna monografija posvećena biologiji Borskog jezera koja bi sistematizovala podatke i predstavljala osnov za dalja istraživanja i zaštitu. Ključne reči: zooplankton. Sandra Čokić2 JKP„Vodovod i kanalizacija“ Subotica reh@eunet. Bor Lake UVOD Literaturni podaci o biologiji Borskog jezera su malobrojni. 1979). 04. godine. godine u okviru projekta "Ekološka istraživanja borskog područja" (potprojekat "Biomonitoring Borskog jezera"). 1 Žika Reh1. During 2005 presence of macrovegetation was noted (the species Myriophyllum spicatum L. što se na faunu Rotifera odrazilo povećanjem broja taksona u letnjoj sezoni i promenom dominantne vrste u zooplanktonu.). which was probably introduced by human activity. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja PROMENE U SASTAVU FAUNE ROTIFERA BORSKOG JEZERA OD 1994. do 2005. 2006. Newroth et Wile. godine evidentirana je pojava makrovegetacije (vrste Myriophyllum spicatum L. pri čemu joj razmnožavanje iz fragmenata omogućava laku distribuciju (Aiken. Tokom 2005. koji je obuhvatao kompleksna hidroekološka ispitivanja. In a period between 1994 and 2005 research of rotifer fauna of Bor Lake was done. Ukupno je konstatovano 42 taksona iz 21 roda. neophodno je uspostaviti redovan biomonitoring i sprečiti sve neplanske i nestručne intervencije.yu 2 JP „Palić-Ludaš“ Subotica sandraco@eunet. Ekološka Istina / Ecological Truth. DO 2005. Pored činjenice da je biomonitoring ove akumulacije sprovođen sporadično. Altogether 42 taxa from 21 genera were noted. godine došlo je do ekspanzije vrste Myriophyllum spicatum L. Istraživanja faune Rotifera Borskog jezera sprovedena su od 1994. GODINE CHANGES IN ROTIFER FAUNA OF BOR LAKE BETWEEN 1994. uglavnom u okviru rutinskih analiza kvaliteta vode.. fauna Rotifera. Makrovegetacija Borskog jezera je od formiranja akumulacije krajem pedesetih godina dvatesetog veka bila vrlo siromašna. Keywords: zooplankton.

Keratella i Lecane (po 4). Epiphanes. godine.12. a zatim rodovima Colurella. Kellicottia. Reh et al. Polyarthra i Trichocerca (po 3 taksona). Najveći broj taksona pripadao je rodovima Notholca. (Reh et Bobić. Brachionus. – 07. 1996. 1978. do 2005. 1987). Euchlanis i Synchaeta konstatovano je po 2 taksona. i zimu 2000. 06. 1995). godine (po 5). 49 . Identifikacija taksona je urađena standardnim ključevima (Koste. 1999/2000. 2006. godine (19). Gledano po sezonama najveći broj taksona je zabeležen u proleće 1999. i 2003/2004. a kalibracija dimenzija urađena mikrometarskim predmetnim staklom. Živković. kao i u leto 2005. 1995. 04. Poređenjem broja taksona u letnjem aspektu može se videti da se broj taksona postepeno povećavao i maksimalan broj je konstatovan u leto 2005 godine (14 taksona) što je više nego dvostruko od onog u leto 1994. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Fauna Rotifera okoline Bora je do sada slabo proučena (Reh et Bobić. godine na 3 lokaliteta na Borskom jezeru i to: Crnovrški zaliv. Iz rodova Filinia. Kutikova 1971. Reh. Čokić et Bobić. (6 taksona). dok su rodovi Asplanchna. godine . godine na sastav faune Rotifera. kao i da se utvrdi eventualni uticaj intenzivnog rasta makrovegetacije u Borskom jezeru tokom 2005. MATERIJAL I METODE Materijal je prikupljan u sezonskim intervalima tokom 1994/95.EkoIst' 06. REZULTATI I DISKUSIJA Ispitivanjem faune Rotifera Borskog jezera od 1994. a najmanji u proleće 1995. godini zabeležno je 24 taksona dok je u 1994/1995. konstatovano je ukupno 42 taksona iz 21 roda. Bobić. 1997. u 2003/2004. Uzorci su pregledani binokularnim svetlosnom mikroskopom i fotografisani digitalnom kamerom. broj taksona bio najmanji . Hexarthra. Scaridium. Ekološka Istina / Ecological Truth. Uzorci planktona su prikupljeni sa površine (do 3 m dubine) planktonskom mrežicom od mlinske svile promera 50 μm i konzervirani 4% formalinom. Ova grupu čini oko 2000 vrsta mikroskopskih pseudocelomata koji naseljavaju različite tipove voda i vlažnih staništa (Nogrady. Merenja su rađena uz pomoć standardnog softvera. 1997. 1998. Lepadella. godine (26). Cephalodella. Cilj istraživanja bio je da se ispita sastav faune Rotifera i utvrde potencijalne promene u kvalitativnom i relativnom kvantitativnom sastavu u proteklih 11 godina. Rotaria. 1993) i često su dominantna grupa u zooplanktonu i mikrozooperifitonu. Najveći broj taksona konstatovan je tokom 1999/2000. plaža kod Auto-kampa i plaža kod hotela „Jezero“. Testudinella i Trichotria bili zastupljeni sa po jednim identifikovanim taksonom. 2000). Monommata. Analiziran je kvalitativni i relativni kvantitativni sastav i izračunat indeks sličnosti po Sørensen-u.

pri čemu su najveće razlike u kvalitativnom sastavu kada se porede leto 1994. Fauna Rotifera se više 50 . godine u zooplanktonu dominirale vrste Keratella cochlearis Gosse i Polyarthra vulgaris Carlin. do 1999. godine. nije konstatovana. 06. Slika 1 – Dominantne vrste u borskom jezeru od 1994. i 2003.EkoIst' 06. a tokom 1999/00 i 2003/04. 04. vrsta koja se tokom 1994. do 2004. C-Kellicottia longispina) i u leto 2005 (D-Filinia longiseta) Indeks sličnosti (Grafik 2) pokazuje da se fauna Rotifera Borskog jezera najviše promenila u periodu od 1994. do 2005. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja 16 14 12 10 8 6 4 2 0 14 10 6 11 Leto '94 Leto '99 Leto '03 Leto '05 Grafik 1 – Broj konstatovanih taksona Rotifera u Borskom jezeru u ispitivanom periodu Istraživanja faune Rotifera Borskog jezera su pokazala da su od 1994. godine. U leto 2005. i 1995. 2006. javljala pojedinačno. godine. dominantna je bila Filinia longiseta Ehrenberg. – 07. godine (A-Keratella cochlearis i B-Polyarthra vulgaris. Ekološka Istina / Ecological Truth.

godine. 51 . uključujući čišćenje taložnika i redovno mehaničko uklanjanje makrovegetacije.2 0. uspostavljanje redovnog biomonitoringa. do 2005. Zbornik radova "Naša ekološka istina". Plant Sci. Ekološka Istina / Ecological Truth. VIII Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine. 06. M. 0. 2. pa su u Borskom jezeru ranije sporadično konstatovani. 2006.1 2005 2003 1999 2003 1994 1999 0 Grafik 2 – Indeks sličnosti po Sørensen-u kvalitativnog sastava faune Rotifera Borskog jezera u ispitivanom periodu ZAKLJUČAK Oskudnost informacija o biologiji Borskog jezera predstavlja glavni ograničavajući faktor za ozbiljnija istraživanja i zaštitu. (1979): The biology of Canadian weeds. s obzirom na prisustvo makrovegetacije. – 07. Razlog tome je činjenica da se mnogi fitofilni taksoni u planktonu javljaju pojedinačno i ređe. Wile I. 432-8. 04. Aiken SG. bili zastupljeni u većem broju u istoj sezoni. Za sprečavanje dalje degradacije i eutrofizacije Borskog jezera neophodano je preduzeti niz mera. budući da se u svetu primena herbicida za suzbijanje vrste Myriophyllum spicatum nije pokazala posebno efikasnom. tj. Canadian J. YU).25). 34. Međutim ako se sastav u 2005. dok su u leto 2005. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja promenila od 2003. LITERATURA 1.EkoIst' 06.3 0. godine nego od 1999 do 2003. Myriophyllum spicatum L. Za utvrđivanje uzroka promena u ovoj veštačkoj akumulaciji neophodna su kompleksna i sistematka hidroekološka istraživanja. bacanje organskog otpada). Newroth PR. Neophodno je sprečiti sve neplanske i nestručne intervencije i prekomeran dotok organske materije u jezero (hranjenje ribe. 59:201-215 Bobić. Time se objašnjava i povećanje broja konstatovanih taksona u leto 2005. godini uporedi sa prethodnim godinama vidi se da je većina vrsta konstatovana i ranije i indeks sličnosti je relativno ujednačen (0.2-0. (2000): Prilog poznavanju zooplanktona i mikrozooperifitona srednjeg i donjeg dela sliva Crnog Timoka (Istočna Srbija. godine.

225-59 12. (1995): Zooplankton kao indikator stepena eutrofizacije vode Borskog jezera (1993). SPB Academic Publishing. Čokić. Bobić. SANU Odeljenje prirodno-matematičkih nauka. Zbornik radova "Naša ekološka istina". 4. (1987): Fauna Rotatoria jugoslovenskog dela Dunava i voda njegovog plavnog područja kod Apatina. V naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine. 1: Biology. Čokić S.” broj 1. The Hague 7. Ž. Koste. M. Bobić. M. W.. IV naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine. Reh Ž. III naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine. (1971): Kolovratki (Rotatoria). nauka SSSR..P. str. Bucuresti. Guides to the Identification of the Microinvertebrates of the Continental Waters of the World. Rudescu. 104: 3742. Ecology and Systematics. Bobić. Bobić. Romine. S. Berlin-Stuttgart 5. Kutikova. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja 3. 183-7 11. L. Zbornik radova "Naša ekološka istina". 7-115. (1996): Preliminarna istraživanja zooplanktona akumulacije "Stol". (1978): Rotatoria . Ekološka Istina / Ecological Truth.die Rädertiere Mitteleuropas. Romine II. Fauna SSSR. Akad. (1995): Zooplankton kao indikator stepena saprobnosti vode Borskog jezera . 06.P. Zbornik radova "Naša ekološka istina". Reh. M. Borntreager. L. I-II Band.. (1993): Rotifera. Knjiga IV. Th. Gebr. (1960): Rotatoria. Vol. A. II. 8. Lenjingrad 6. (1998): Fauna Rotatoria u obraštaju termomineralnih izvorišta Brestvačke Banje. VI naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine. B. V naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine. 304-7. Reh Ž. Živković. 549-54. Ž. 9. Beograd 52 . 04. Ž.EkoIst' 06. Reh. – 07. 2006. (1997): Preliminarna hidrobiološka istraživanja Brestovačke reke. M. Ekološki klub DMI Bor 10. Fauna R. Jovanović. Reh. str. (1997): Letnji aspekt faune Rotatoria u obraštaju termomineralnih izvora Brestovačke Banje i Banjskog potoka. Zbornik radova "Naša ekološka istina". 126-31. Zbornik radova "Naša ekološka istina". Zbornik radova Ekološke škole “Borsko jezero 1993/94.. Nogrady. Zbornik radova o fauni SR Srbije. 1-1192 13. Academiei R.

uredbe. Od tada. osnovni trend u politici zaštite životne sredine i očuvanja biodiverziteta u Evropi je stvaranje mreže zaštićenih područja u kojima se sprovodi monitoring kvaliteta životne sredine kao i aktivna zaštita ugroženih organskih vrsta. natural habitats and ecosystems. 2006. Beč. environment. biodiverzitet. Ključne reči: zaštita. 06. regionalnom i lokalnom nivou kao i formiranjem različitih međunarodnih i nacionalnih struktura koje se bave ovom problematikom. establishing national and international legal layouts of nature conservation and also a networks of protected sites with databases of species and habitats in aim to provide more effective management and conservation of nature. godine.grozdanovic@gmail. ecological network. monitoring ABSTRACT: Basic trends of environment policy in Europe are developing biodiversity strategy and action plans. active conservation of species. biodiversity. Bon. 1979. Time je uspostavljena pravna osnova aktivne zaštite životne 53 . UNEP (United Nations Environmental Program). Sledeći značajan korak u oblasti zakonodavstva koje se tiče zaštite životne sredine je Konferencija UN o životnoj sredini i razvoju (Rio de Ženeriro. ugovori na međunarodnom. 04. 1979.com IZVOD: Pored donošenja i sprovođenja akcionih planova i programa zaštite pojedinih organskih vrsta. Konvencija o zaštiti evropske divljači i prirodnih staništa. krajem 80-ih godina XX veka. ekološka mreža. Na taj način. UNEP je aktivno učestvovao u razvoju više značajnih međunarodnih ugovora. Key words: coneservation. kao što su: Konvencija o zaštiti migratornih vrsta divljih životinja. deklaracije. nacionalnom. monitoring UVOD Koncept zaštite životne sredine se u Evropi eksplicitno prvi put pominje na Konferenciji Ujedinjenih Nacija (UN) o životnoj stredini u Štokhlomu. Takođe su usvojene i Konvencija o biodiverzitetu i Okvirna konvencija UN o klimatskom promenama. Bečka konvencija o zaštiti ozonskog omotača. 1992) na kojoj je zaključena Deklaracija o životnoj sredini i razvoju u kojoj su dati osnovni principi za upravljanje aktivnostima koje mogu da omoguće održivi razvoj i Agenda 21 u kojoj je data globalna strategija održivog razvoja. – 07. Bern. Na taj način se stvara multidimenzionalna mreža različitog nivoa i stepena zaštite što vodi svrsishodnijem i efikasnijem očuvanju biodiverziteta. započinje svesniji i aktivniji pristup problematici zaštite životne sredine donošenjem raznih pravnih dokumenata kao što su konvencije. životna sredina. tipova staništa i ekosistema i zaštite sa zakonodavno-pravnog aspekta. 1985 sa Montrealskim protokolom iz 1987 itd. 1972. kada je formiran Program Ujedinjenih Nacija za životnu sredinu.EkoIst' 06. Ekološka Istina / Ecological Truth. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja PREGLED EVROPSKIH PROGRAMA U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE REVIEW OF EUROPEAN ENVIRONMENTAL POLICY PROGRAMS Aleksandra Grozdanović e-mail: aleksandra.

Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja sredine na evropskom i globalnom nivou. Bonska konvencija o zaštiti migratornih vrsta divljih životinja (Bon. 2006. Svaka država članica Evropske Unije u obavezi je da na svojoj teritoriji oformi NATURA 2000 mrežu što predstavlja značajan i dugotrajan postupak. Na taj način je omogućena dostupnost. 1971). navedenih u dodacima pomenutih Direktiva na osnovu čega se identifikuju potencijalna NATURA 2000 područja. OSNOVNI PROGRAMI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE NATURA 2000 NATURA 2000 predstavlja mrežu zaštićenih područja zemalja članica Evropske Unije zasnovanu na Direktivi o pticama. 1979) i Bernska konvencija o zaštiti evropske divljači i prirodnih staništa (Bern. staništa i ekosistema kao i biodiverziteta u celini. 04. Navedena područja su značajna u cilju zaštite ugroženih tipova staništa i vrsta od značaja za očuvanje biodiverziteta na teritoriji Evropske Unije.godine (EEC/79/409 directive. 06. Na evropskom nivou postoji nekoliko osnovnih programa politike zaštite životne sredine. promene statusa ugroženih vrsta. Posebno zaštićena područja (Special Protection Areas. pa Evropska Komisija predlaže da se postupak sprovede u tri osnovne faze: 1. tzv. Pored pomenutih Direktiva. To su NATURA 2000. Posebna područja zaštite (Special Areas of Conservation.godine (EEC/92/43 directive. 1979). efikasnost i univerzalnost informacija o biodiverzitetu na čitavoj teritoriji Evrope. SPAs) dok Direktiva o staništima proglašava tzv. ekoloških mreža. Upravo Posebno zaštićena područja i Posebna područja zaštite čine mrežu zaštićenih područja NATURA 2000. Uspostavljanjem sistema monitoringa moguće je utvrditi kakvo je stanje i osnovni trendovi biodiverziteta određenih ciljnih organizama ili biodiverziteta u celini. Emerald ili Smaragdna mreža i Sveevropska mreža (PEEN). po različitim kriterijumima.EkoIst' 06. U tu svrhu se na evropskom nivou donose i sprovode različiti strateški i akcioni planovi zašite raznih tipova staništa i/ili pojedinih grupa organizama. koja se do današnjih dana razvija i usavršava u cilju očuvanja biodiverziteta. Iran. Kriterijumi koji se koriste za 54 . Habitats Directive). od lokalnog do globalnog. Birds Directive) i Direktivi o staništima iz 1992. Direktiva o pticama proglašava. Ekološka Istina / Ecological Truth.Priprema nacionalnih lista potencijalnih NATURA 2000 područja Ova faza obuhvata naučnu procenu ugroženosti vrsta i tipova staništa na nacionalnom nivou. – 07. Pojam očuvanja biodiverziteta sa pravnog aspekta neraskidivo je povezan sa pojmom monitoringa koji omogućava dobijanje relevantnih informacija o kvalitetu životne sredine a time i primenu metoda zaštite na različitom nivou. mere koje je neophodno preduzeti u cilju zaštite kao i identifikaciju osnovnih antropogenih faktora koji ugrožavaju biodiverzitet.tj. zakonodavno-pravni okvir mreže NATURA 2000 čine tri međunarodna dokumenta: Ramsarska konvencija o močvarnim područjima od međunarodnog značaja naročito kao staništa ptica močvarica (Ramsar. SACs). iz 1979. uspostavlja mreža područja od značaja za zaštitu po različitim kriterijumima i vrši standardizacija i usaglašavanje različitih sistema klasifikacija i baza podataka pre svega ugroženih vrsta.

Proglašavanje Posebnog područja zaštite (Special Areas of Conservation. 2006. SAC) Svako SCI područje identifikovano u prethodnoj fazi se mora proglasiti Posebnim područjem zaštite u roku od šest godina od strane zemlje članice.EkoIst' 06. Nakon završene procene se vrši identifikacija SCI područja. Cilj formiranja ovog sistema je upravo u stvaranju referentne baze podataka za NATURA 2000 mrežu i njoj slične Smaragdne mreže Bernske konvencije (Emerald network). staništima i područjima i na taj način čini osnovu Direktive o pticama i Direktive o staništima NATURA 2000 mreže. 3. – 07. Kriterijumi na osnovu kojih se vrši procena su takođe brojni i obuhvataju veličinu područja. U propisanom roku se uspostavljaju i prilagođavaju mere zaštite i/ili administrativne procedure neophodne za zaštitu. Smaragdna mreža (EMERALD network) EMERALD mreža obuhvata Područja od posebne važnosti za zaštitu (Areas of Special Conservation Interest. Svaki tip staništa se dalje deli na više podtipova. 06. NATURA 2000 mreža zaštićenih područja obavezuje svaku državu članicu Evropske Unije da na datom području na svojoj teritoriji obezbedi adekvatan status zaštite ugroženih vrsta i tipova staništa koji se nalaze u dodacima Direktive o pticama i Direktive o staništima što uključuje adekvatno upravljanje ovim područjima. Izbor Područja od evropskog značaja (Sites of Community Interest. EUNIS) koji sadrži podatke o vrstama.000 područja na teritoriji Evrope i više od 5. Svaka antropogena aktivnost koja direktno ili indirektno ugrožava vrste ili staništa obuhvaćena Direktivama se mora zabraniti ili prilagoditi datom NATURA 2000 području kao i području koje se nalazi u neposrednoj blizini. Ekološka Istina / Ecological Truth. Postupak proglašavanja Posebno zaštićenih područja (SPA) Direktive o pticama je nešto drugačiji od proglašenja SAC područja. važnost područja kao dela migracionog puta itd. 04. 2. svaki sa posebnim kodom. Ovaj sistem sadrži podatke o oko 60. Ovaj pan-evropski sistem klasifikacije staništa. uključujući i migratorne vrste i direktno se ugrađuju u NATURA 2000 mrežu zaštićenih područja.200 vrsta staništa. 64. ASCI) čije uspostavljanje opisuje Bernska konvencija i koja je obavezna za sve drzave potpisnice ove konvencije. Pri tome se prvo zaštićuju najugroženija područja. postoji deset osnovnih tipova staništa. razvoju indikatora i kreiranju izveštaja o stanju životne sredine. koji je u korelaciji sa Palearktičkim sistemom klasifikacije staništa zamenjuje nekadašnji CORINE sistem klasifikacije. veličinu i gustinu populacija ugrožene vrste itd. U neposrednoj vezi sa NATURA 2000 mrežom zaštićenih područja je i Evropski Informacioni Sistem o Prirodi (European Nature Information System. jedinstvenost područja u datom biogeografskom regionu. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja proglašenje potencijalnih područja su brojni i uključuju postojeći status zaštite područja. 55 . Po EUNIS sistemu klasifikacije staništa. SCI) U drugoj fazi se vrši procena predloženih NATURA 2000 područja od strane Evropske Komisije i zemlje članice. Na nivou Evropske Unije. sa tendencijom postojanja jedinstvenog sistema na evropskoj teritoriji u budućnosti. monitoring i upravljanje NATURA 2000 područja. Posebno zaštićena područja (SPA) se proglašavaju u cilju zaštite retkih i ugroženih vrsta ptica.000 taksona.

kao i prelazne zone i područja obnove. dok je karta Sveevropske mreže za Jugoistočnu Evropu u izradi.EkoIst' 06. uspostavlja monitoring sistem i formira mreža zaštićenih područja. da bi danas postala moćan instrument politike očuvanja biodiverziteta. pa se kao neke od mera donose različiti akcioni programi zaštite ugroženih vrsta. Osnovni programi politike zaštite životne sredine su NATURA 2000 mreža. čime se postavlja osnova za uspostavljanje ove mreže. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja EMERALD mreža je veoma slična NATURA 2000 mreži i u korelaciji je sa njom a takođe je povezana sa EUNIS bazom podataka.500. Sveevropska ekološka mreža (PEEN) Sveevropska ekološka mreža (Pan European Ecological Network) obuhvata područja određenog stepena zaštite i dodaje dimenziju funkcionalnosti i rasporeda zaštićenih područja u prostoru. 56 . Na teritoriji Državne zajednice Srbije i Crne Gore je sproveden pilot projekat Uspostavljanje EMERALD mreže u Srbiji i Crnoj Gori. Predviđeno je da PEEN mreža bude formirana do 2008. Razvijanje EMERALD mreže na nivou Jugoistočne Evrope se vrši nizom pilot projekata čiji je cilj razvijanje baze podataka koja sadrži informacije o najmanje 10% područja buduće ekološke mreže. Cilj postojanja ove mreže je dugoročno očuvanje ekosistema. u početku sporo i manjeviše efikasno. Podaci o ASCI područjima se unose u posebnu bazu podataka koja je kompatibilna sa bazom podataka NATURA 2000 mreže. U korelaciji sa pojačanom ekološkom svešću i brzim razvojem informacionih tehnologija. Na evropskom nivou postoji tendencija formiranja jedinstvene baze podataka ugroženih vrsta. formiraju nacionalne Crvene liste i Crvene knjige ugroženih vrsta flore i faune. PEEN mreža i EUNIS baza podataka. staništa i ekosistema i podataka o zaštićenim područjima. kako na evropskom. čime bi se značajno povećao procenat površine zaštićenih područja u Evropi.U okviru projekata se određuju biogeografski regioni. Karta Sveevropske ekološke mreže za srednju i istočnu Evropu urađena je u razmeri 1:2. tako i na globalnom nivou. 2006. ZAKLJUČAK Zakonodavno-pravna regulativa u oblasti zaštite životne sredine u Evropi počela je da se uspostavlja početkom 70-ih godina XX veka. 04. staništa i ekosistema. sa manjim stepenom zaštite od središnjeg jezgra. 06. PEEN mreža predviđa postojanje središnjeg jezgra. EMERALD mreža. staništa i vrsta od značaja za zaštitu na evropskom nivou. vrste i tipovi staništa u okviru svakog regiona i priprema se proširenje liste vrsta i staništa kojima Bernska konvencija daje prioritet u zaštiti na evropskom nivou. prepoznat je značaj očuvanja i zaštite biodiverziteta. 20 vrsta biljaka i 146 tipova staništa uključenih u Bernsku konvenciju. predložena je lista sa 61 EMERALD područjem u Srbiji. pri čemu je utvrđeno da je na teritoriji Srbije prisutno 156 vrsta životinja. godine. Prema ovom projektu. kako međusobno. tako i sa aktivnostima u sektorima privrede kao što su poljoprivreda.000 . Ekološka Istina / Ecological Truth. potom koridora koji povezuju jezgra i omogućavaju migraciju i disperziju vrsta. – 07. koje bi činila NATURA 2000 i EMERALD područja. Ove ekološke mreže se uslovljavaju.

Beograd. Introduction to the EUNIS Database. Ekološka Istina / Ecological Truth.jsp Anonymous.html 5. 2006.European Environment Agency. www. Internet izvori 1.org/application/resources. Uprava za zaštitu životne okoline.biodiversity.. 04.int/activities/Natura_2000/index_html Anonymous.eunis. 57 .eu.EkoIst' 06. – 07. (2001): Zaštita životne sredine u međunarodnom i unutrašnjem pravu: izbor najznačajnijih međunarodnih i unutrašnjih izvora prava.eionet. 06.Requirements and Outlook“. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja energetika. One se takođe dopunjuju i prožimaju čime se stvara osnova za formiranje jedinstvene pan-evropske mreže u budućnosti.ees. Workshop “National Monitoring of Nature and biological Diversity in Lithuania. Anonymous. European Centre on Biological Diversity.unece.teaminitiative. D. LITERATURA Todić. Beograd.eu.. www. eds (1995): Biodiverzitet Jugoslavije sa pregledom vrsta od međunarodnog značaja. 4. 2. 2005. www. 2006. From national biodiversity monitoring to EU reporting. Supporting the European Union NATURA 2000 network. Stevanović V. Vasić V. eds. Biološki fakultet i Ecolibri. Ministarstvo zdravlja i zaštite životne okoline Republike Srbije. www. Vukasović V. 3. 2003.org/env/procedings/welcome. saobraćaj i turizam čime se ispunjavaju osnovni principi Agende 21 o održivom razvoju.html Romao C. 2003.. The “Environment for Europe“ Process.int/introduction.

com IZVOD: Metod transekta (Pollard. kao i posredni zaključak o diverzitetu biljnog pokrivača i mikroklimatskim promenama određenog područja. fiksirana je.1977) are a way of monitoring qualitative and quantitative composition of communities different tipes of animals. Na taj način se monitoringom strukture populacija leptira određenog područja može izvesti neposredni zaključak o diverzitetu. – 07. butterflies. Najcešće se bira deonica (transekt šetnja) koja odslikava različita staništa nekog područja i koja predstavlja reprezentativni uzorak i način upravljanja antropogeno izmenjenih staništa. BC) iz Dorseta. METOD TRANSEKTA Transekt se uspostavlja tako što se na području na kome se vrši monitoring odabere deonica 1-2 km dužine koja se može preći za 45-60 min hoda. 04. 1977) U LEPIDOPTEROLOŠKIM ISTRAŽIVANJIMA THE TRANSECT METHOD IN LEPIDOPTEROLOGICAL RESEARCH Aleksandra Grozdanović e-mail: aleksandra. leptiri. 1977) predstavlja široko rasprostranjen metod monitoringa kvalitativnog i kvantitativnog sastava zajednica različitih grupa životinja. 06. 1977) predstavlja metodu dugoročnog monitoringa populacija leptira određenog područja koji se bazira na kontinuiranom praćenju i registrovanju diverziteta i gustine populacija leptira nekog područja tokom vegetacijske sezone (od aprila do septembra) iz godine u godinu na tačno određen način. sakupljaju i obrađuju u cilju dobijanja relevantnih podataka o strukturi zajednica leptira na nivou veće geografske teritorije. sastavu i gustini populacija leptira. Transekt se deli na nekoliko 58 . a kao vrste sa kratkim životnim ciklusom predstavljaju osetljive indikatore kvaliteta životne sredine. Ekološka Istina / Ecological Truth. This work describes method developed by British Conservation. U radu je opisana tehnika monitoringa leptira razvijena od strane British Conservation-a Ključne reči: metod transekta.EkoIst' 06. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja TRANSEKT METODA ( POLLARD. 2006. Key words: transect method. monitoring UVOD Metod transekta (Pollard. Velike Britanije je razvila metodu transekta u cilju monitoringa strukture zajednica leptira. Ova metoda predstavlja modifikovanu verziju Pollardove metode transekta (1977) i sastoji se od nekoliko standardnih obrazaca pomoću kojih se podaci dobijeni na terenu standardizuju. Jednom uspostavljena deonica se ne menja tj.grozdanovic@gmail. čime se omogućava dobijanje relevantnih podataka o promenama strukture zajednica leptira. “Društvo za zaštitu leptira“ (Butterfly Conservation. monitoring ABSTRACT: Transect method (Pollard. Leptiri predstavljaju grupu insekata koja je pogodna za indikaciju ekoloških uslova staništa jer zahtevaju prisustvo hranidbene biljke/biljaka gusenica i adulta pa su stoga veoma osetljivi na promene mikroklimatskih uslova.

broj sekcija. geografske koordinate područja.EkoIst' 06. širina transekta. i tzv. godina uspostavljanja transekta. Zaglavlje TR4a i TR4b obrasca sa osnovnim podacima o transektu Table 2. B3 oznacava stanište obalskih litica i podlitica. registruje se kvalitativni i kvantitativni sastav zajednica leptira na rastojanju od 5m samo sa jedne strane transekt linije. najcešće u razmeri 1:10000–1:25000 na kojoj se obeležavaju sekcije transekta. tipovi staništa. geografske koordinate. od aprila do septembra. B3. kodovi staništa. 2006. – 07. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja sekcija (5-15). U okviru svake sekcije se registruju vrste leptira na rastojanju od 2. TR6). sekundarna staništa i vegetacija U okviru svake sekcije se detaljno opisuje tip staništa prema EUNIS sistemu klasifikacije staništa (European Nature Information System) modifikovanom za potrebe monitoringa leptira.1 . B3. Svake sedmice se upisuju podaci u odgovarajući obrazac (TR5. Za transekt se opisuje dominantni tip staništa i vegetacije koji su prisutni na istraživanom području. Header of TR4a and TR4b data form with basic details of transect Monitoring se vrši u toku vegetacijske sezone. tzv. Deo TR4a obrasca sa tipom staništa i načina korišćenja zemljišta Table 1. Svaki tip staništa se dalje može deliti na podtipove npr. Svaki tip staništa prema ovom sistemu klasifikacije poseduje svoj kod izražen u vidu latiničnog slova i broja npr. Part of TR4a data form with habitat type and habitat managment Za svaki obrazac se upisuje ime lokacije. područja istraživanja.2 itd. tokom 26 sedmica. 04. 06. status područja u sistemu zaštite. dužina. antropogene aktivnosti na području. priblizno iste dužine pri čemu svaka sekcija reprezentuje određeni tip staništa ili način upravljanja. Ekološka Istina / Ecological Truth. primarno stanište i vegetacija. podaci o vlasniku zemljišta i podaci o licu koje je vršilo monitoring. pri 59 . TR4b) Tabela 2. razmera kao i jasno obeležena okolna staništa i obližnji topografski orijentiri (TR4a. a potom.5m sa svake strane transekt linije i 5m napred. Tabela 1. Ukoliko se monitoring vrši duž ivice šume ili litice. Takođe se koristi i mapa područja. tj.

2006. Tabela 3. Tabela 4. standardizaciji podataka kao i kontinuiranom praćenju kvalitativnog i kvantitativnog sastava zajednica leptira i biljnih zajednica mogu sprovesti programi zaštite ugroženih vrsta i staništa. u zavisnosti od vegetacijske sezone. 04. Ekološka Istina / Ecological Truth. TR8 data form with annual summary records of butterfly species Na taj način se. do poslednje sedmice. kao i promene načina korišćenja zemljišta i modifikacija ili 60 .EkoIst' 06. monitoring moze početi i ranije. donositi odgovarajuće zakonske regulative u oblasti zaštite životne sredine i biodiverziteta. TR8 obrazac sa godišnjim podacima o registrovanim vrstama leptira Table 4. TR9) koji pokazuju kvalitativni i kvantitativni sastav zajednica leptira ispitivanog područja. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja čemu prva sedmica počinje 1-og aprila. – 07. od 23-eg do 29-og septembra. TR5 data form with weekly records of butterfly species Po završetku monitoringa. Naravno. Tada se prva sedmica monitoringa obeležava -1 a prva sedmica oktobra 27-a itd. prikupljeni podaci se upisuju u tzv. TR5 obrazac sa sedmičnim podacima o registrovanim vrstama leptira Table 3. 06. sumarne godišnje obrasce (TR8. u drugoj polovini marta i završiti se u prvoj polovini oktobra. druga 8-og itd. zahvaljujući postojanju jedinstvenog metoda rada.

zahvaljujuci primeni jedinstvenih obrazaca. Zavod za zaštitu prirode Srbije. 2006. pri čemu postoji i sistem za klasifikaciju koji svakoj antropogenoj aktivnosti daje odgovarajući kod (M1-M12). Beograd. – 07. Monitoring leptira pomoću transekt metode mogu vrsiti osobe razlicitih profila. ekonomskim i socijalnim statusom kao i naučno-tehnološkim mogućnostima svake države ponaosob. 2006. Research into Farmland Butterflies. (2003): Crvena knjiga dnevnih leptira Srbije (Lepidoptera: Hesperioidea i Papilionoidea). isušivanje (M12) itd. od strucnih lica do volontera. standardizaciji . Internet izvori 1. www.butterfly-conservation. kao i uspostavljanje adekvatnih programa zaštite. ovaj metod treba prilagoditi geografskom području koje se istražuje. paljenje vegetacije (M2). P.org/conbio/mfb/recording_forms.EkoIst' 06. seča (M3). u periodu 10-17h. opisuje se i način korišćenja zemljišta svake sekcije duž transekt linije (antropogene aktivnosti 10m sa svake strane transekt linije). Ekološka Istina / Ecological Truth. potrebno je samo da u odgovarajućim rubrikama unese latinske (i eventualno srpske) nazive vrsta koje su predmet monitoringa. moguće je porediti dobijene rezultate na nivou čitave teritorije Evrope. Takodje treba voditi računa i o klimatskim uslovima. osunčanost manja od 40% i vetar jači od 5 stepeni po Boforovoj skali. LITERATURA Jakšić. 04. Prezentirani obrasci su dostupni na sajtu (web-adresa je navedena u literaturi) tako da ih svako može koristiti. đubrenje (M6). vec i drugih grupa životinja određenog geografskog područja. obrasci budu pravilno popunjeni i da rezultati monitoringa budu relevantni. Naravno.html 61 . što ovoj metodi daje univerzalnost i mogućnost zaštite biodiverziteta na globalnom nivou. ZAKLJUČAK Metod transekta omogućava kontinuirano praćenje strukture populacija leptira određenog područja iz godine u godinu kao i fluktuacije u brojnosti i sastavu vrsta što ima za cilj održavanje diverziteta i stabilnosti ove grupe insekata. tako da za svaku sekciju postoji dominantna aktivnost npr. Takođe. pa se monitoring ne obavlja ukoliko je temperatura niza od 13°C. Pored osnovnih podataka o staništu. gaženje (M1). a i šire. tj. Neophodno je da bez obzira na status lica koje vrsi monitoring. sto je uslovljeno stručnošću i iskustvom lica koja vrše monitoring. Anonymous. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja obustavljanje određenih antropogenih aktivnosti koje negativno utiču na biodiverzitet u celini. 06. što bi uz odgovarajuću saradnju sa zakonodavnim strukturama dovelo do očuvanja biodiverziteta ove grupe insekata i poboljšanje kvaliteta životne sredine u celini. što je direktno uslovljeno stanjem istraženosti faune date grupe životinja. British Coservation (BC) predlaže da se monitoring obavlja u toku dana. Dati metod se može primeniti na proučavanje i zaštitu biodiverziteta ne samo leptira. Na teritoriji Srbije bi trebalo uspostaviti adekvatan sistem monitoringa faune leptira.

biolog Dejan Živković 1 Prirodno-matematički fakultet Kosovska Mitrovica 2 Osnovna škola Prokuplje IZVOD: Toplička oblast predstavlja posebnu reljefno razuđenu i geomorfološki heterogenu sredinu . od čega je 6 najzastupljenijih bilo predmet našeg istraživanja: A. Hemijski sastav.EkoIst' 06. fiziološki aktivna jedinjenja i ukupan kvalitet ne zavise samo od specijsko-genotipskih odlika. A. Since the urban industrial environment in touw of Prokuplje and surrroundings has been exposed to different contaminants for many decades. Zbog specifičnih ekoloških uslova floristički sastav ovog područja je od izuzetnog značaja. ABSTRACT: Toplica region represents a special relief scatter geomorphological environment. A. Toplički kraj. but olso upon ecological factors as well upon presence of poluted substance in them. Achillea L. Naime. Pošto je urbano-industrijska sredina grada Prokuplja i okoline već više decenija izložena dejstvu raznovrsnih zagađivača postaje potrebno da se izvrši analiza pojedinih teških metala u biljkama roda Achillea L. crithmifolia.colina. genus Achillea L. Achillea L. A. u zagađenoj i nezagađenoj (kontrolnoj) sredini. 2Dipl. n. ) javlja se bezbroj mikroklima. Key words: Lead. Klimatski i pedološki uslovi naročito pogoduju raznovrsnosti lekovitih biljaka. genus Achillea L. Dr Slobodan Gligorijević. Chemical structure. physiologically active compounds and entre quality do not depend only upon species-genotips forms. 04.setacea. nobilis. A.. od oboda Velikog i Malog Jastrepca na severu do južnih planinaskih masiva Pasjače. Sokolovice i Radana. (1) Ukupni ekološki uslovi pogoduju raznovrsnosti lekovitih biljaka između ostalog i većeg broja vrsta iz roda Achillea L.v. između ostalog veđeg broja roda Achillea L. in polluted and non-polluted (control) area. A. – 07. Ključne reči: Olovo. Toplica region. 2006. UVOD Toplički kraj se prostire od istočnih oboda visokog i srednjeg Kopaonika na zapadu do ušća reke Toplice u Južnu Moravu na istoku. millefolium. there are many micro-climates.genotipskih oblika ekoloških faktora ekotoksikološke ispravnosti 62 . već i od ekoloških faktora kao i prisustva zagađujućih materija u njima.U TOPLIČKOM KRAJU 1 Prof. Vidojevice. clypeolata.Usled znatnih visinskih razlika (200 do 2017 m. beside of others. Climatic and land conditions and particulary conveient for different kinds of medicinal plants and. Ekološka Istina / Ecological Truth. Due to the remarkable altitude differences.. (2) Hemijski sastav i fiziološki aktivna jedinjenja kao i kvalitet zdrastvene ispravnosti u biljkama zavise od sledećih činilaca: • • • specijsko . for big number of species. it is necessary to do the analyses of some heavy metals in plants. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja ODREĐIVANJE SADRŽAJA OLOVA U VRSTAMA RODA ACHILLEA L. 06. ukupan sliv reke Toplice sa svim pritokama predstavljaju njen realan geografski prostor površine blizu 3000 km2. Na ovom prostoru je registrovano 12 vrsta iz roda Achillea L.

dok je za određivanje sadržaja teških metala sakupljan koren i list + cvast u odnosu : 5 g. nadzemnog dela po uzorku.U proseku nadzemni deo prelazi MDK za lekovite biljne sirovine u urbanoindustrijskoj sredini . Na osnovu toga prišli smo posmatranju dva problema zagađene i kontrolne (čiste ) sredine u cilju određivanja sadržaja olova ( Pb) u različitim vrstama iz roda Achillea L.colina LOKALITETI Zagađena(urbano. 3. koja su sakupljana na području urbano-industrijske sredine grada Prokuplja i kontrolne sredine brdskoplaninskog južnog masiva. 2. 5. Iz tih razloga potrebno je da se izvrše ekotoksiloške analize koje bi ukazale na stepen zagađenosti zemljišta.EkoIst' 06.millefolium A.nobilis A. 2.industrijska) sredina Fabrika Obojenih Metala Feldspat(brdo Sokolica) Kanaliz. 6. Biljni materijal je sakupljan tokom vegetacione sezone 2004 godine.clypeolata A.uliv u rekuToplicu(gradsko jezgro) Fabrika “FIAZ” Železnička stanica Obala Stražavačke reke (Prokuplje) Kontrolna sredina Selište Brdo Umac (Trnava) Oštra čuka Beli Kamen Dobrotić Rastovnica Tabelarni pregled sadržaja u vrstama iz roda Achillea ukazuje na sledeće parametre: 1. 3. – 07. Maksimalno dozvoljene koncentracije (MDK) za olovo u lekovitim biljnim sirovinama (čaj) prema pravilniku iznosi 5µg odnosno u preparatima 2 µg po gramu uzorka. Ekološka Istina / Ecological Truth. (3) REZULTATI RADA Istraživanja su obuhvatila ukupno 6 vrsta iz roda Achillea L. dok je u brdsko-planinskom području (kontrolna sredina) znatno niža i ukazuje na čistu sredinu. sintetičkih toksikanata i gasnih polutanata. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Poznato je da je urbano industrijska sredina grada Prokuplja i okoline više decenija izložena dejstvu raznovrsnih zagađivača: teških metala.U većini vrsta sadržaj olova je znatno veći u korenu nego u listovima i cvastima.crithmifolia A. (5) Tabela 1: Uzimani uzorci vrsta roda Achillea L.Postoji upadljiva razlika u sadržaju olova u zagađenoj i kontrolnoj (čistoj) sredini. 1. 2006. 04.setacea A. u zagađenoj i nezagađenoj (kontrolnoj) sredini R.B. pesticida. Metoda određivanja olova ( Pb) vršena je Atomsko-apsorpcionom spektrofotometrijom pomoću atomsko-apsorpcionog spektrofotometra (AAS). vode. 06. Materijal je herbarizovan i determinisan (4) . hrane i lekovitih biljnih sirovina u Topličkom kraju. VRSTE A.sa različitih lokaliteta. 63 . 4. korena i 100 g.

26 1.26 4. pri čemu je neretko prisutna hibridizacija. Najveća količina zabeležena je u korenu vrste A. Ove razlike govore u prilog tome da je na teritoriji grada Prokuplja zemljište kontaminirano različitom koncentracijom teških metala ali isto tako i njegovim prisustvom u vazduhu.millefolium i 1. poliploidija i polimorfizam. vrsta 1. Takođe postoji razlika u sadržaju olova u korenu i nadzemnom delu kod istih vrsta.01 8. no A. 06.05 4. – 07. na lokaciji Stražavačke reke u Prokuplju.66µg/gr. (izraženo u µg/gr. A.71 1.25 0. Ekološka Istina / Ecological Truth.89µg/gr.85 1.25 1.98 7.84 1.89 1.millefolium sa lokacije fabrike obojenih metala .21 9. A.24 21.setacea 6. Kod istih vrsta je zabeležena i najveća razlika u sadžaju olova u listovima i cvastima 22. A. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Tabela 2: Sadržaj olova (Pb) u biljnim vrstama roda Achllea L.crthmifolia 5.millefolium 2. 2006.66 4. dok je najmanja količina zabeležena kod vrste A.79 2.clypeolata 3. Vrste iz roda Achillea koje rastu na proučavanom području su genetički jako srodne.98 µg/gr kod A. uzorka) uzorak r.55 3.colina 5. 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 ille fo A.25 2. liu cl yp m eo la ta A.47 Grafikon 1: Grafički prikaz sadržaja olova (Pb) u vrstama roda Achillea L.02 24.01 3. To znači da njihova otpornost i usvajanje olova zavise pre svega od sledećih faktora: vrste i genotipa. 04.06 4. a co lin a koren list+cvast Na osnovu tabelarnog i grafičkog prikaza može se videti da postoji značajna razlika u sadržaju olova u različitim vrstama sa različitih lokacija u Prokuplju i okolini. 78.63 Kontrolna (čista) sredina koren list+cvast 3.colina UKUPNO (srednja vrednost) Zagađena sredina koren list+cvast 78.97 2.96 22.19 29.24 5.02µg/gr.colina. fizičkog i hemijskog sastava A. A. kod A. A. A.17 0. bi lis cr th m if A. (6) Ako se tome dodaju i vrlo specifični mikroklimatski faktori onda se može govoriti o čitavom spektru ekobioformi. m 64 .br.89 6. u zagađenoj (urbano-industrijskoj) sredini.EkoIst' 06.nobilis 4. o lia se ta ce A.

m 65 . 2006. što isključuje njihovu eventualnu eksploataciju i plantažiranje. da se tada pojavljuju upadljive razlike u mehanizmima detoksikacije što je povezano sa njihovim genetičko-specijskom odlikama. mikroklimatskih uslova. izlučivanje helata preko korena. sve vrste u kontrolnoj sredini odgovaraju standardima njihove upotrebne vrednosti. ili stoji u korelaciji.5 3 2. To ukazuje da su višegodišnje biljke sa pdručija grada Prokuplja kontaminirane povišenom količinom olova. Ekološka Istina / Ecological Truth. kontinuiteta zagađivanja vazduha i zemljišta. U odnosu na MDK za lekovite biljne sirovine.5 4 3. – 07. Zapravo. A. bez obzira na vrstu zabeležene su niske koncentracije olova. Grafikon 2: Grafički prikaz sadržaja olova (Pb) u vrstama roda Achillea L. kompleksovanja i rastvorljivosti u zemljištu. foliu cl yp m eo la ta A. Dakle. Činjenica je da je područje grada Prokuplja i dalje izloženo emisijama zagađujućih materija. Ovde treba uzeti i folijarno usvajanje iz vazduha koje je takođe manje izraženo. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja zemljišta. u kontrolnoj sredini (brdsko-planinsko područje) 4. a co lin a koren list+cvast Odnos između sadržaja u vrstama roda Achillea u brdsko-planinskom području u odnosu na koren i nadzemni deo manje je izražen.5 1 0.To upravo ukazuje da kada se te iste vrste nađu u zagađenom području. 06.5 2 1. To ukazuje da su mehanizmi detoksikacije na nivou korena izraženi i da se samo manja količina olova distribuira u listovima i cvastima. naročito u nadzemnom delu.EkoIst' 06. sposobnosti uspostavljanja pH redoks-potencijala u rizosferi od strane boljaka. već i od mehanizama detoksikacije date vrste. Razlike sadržaja olova u korenu i nadzemnom delu jasno ukazuju na tu zavisnost. mehanizma detoksikacije. na ovim lokalitetima. Postojeće srednje vrednosti za koren i nadzemni deo prelaze MDK za lekovite biljne sirovine. o lia se ta ce A. 04. koncentracije olova u jonskom obliku.5 0 ille A. cr bilis th m if A. razlike u sadržaju olova ne zavise samo od njegovog prisustva u zemljištu ili vazduhu. bez obzira na drastično smanjenje industrijskih aktivnosti. no A.

u zavisnosti od MDK za lekovite biljne sirovine (list+cvast) 25 20 15 10 5 0 1 2 3 4 5 6 zagadjena sredina kontrolna sredina ZAKLJUČAK Istraživanja prisutnosti teških metala (olova) u biljnom materijalu na području Toplice počela su da se sprovode tek poslednjih godina. Već prvi rezultati ukazuju na činjenicu da postoji velika razlika u stepenu zagađenosri urbano-idustrijske sredine grada Prokuplja i brdsko-planinskog područja. – 07. da brdsko-planinska područja Toplice predstavljaju značajan ekološki resurs Srbije. 66 . 06. ali i ukazuje na njihovu ukupnu ekonomsku vrednost. To se može sagledati na dva aspekta: prvi. Ekološka Istina / Ecological Truth. da je stepen zagađenja na urbanom području i dalje prisutan sa povećanom tendencijom i drugog. Lekovite biljke ovog područja.EkoIst' 06. 04. istraživanja sadržaja olova i drugih teških metala u njima upotpunjuje ukupne statističke analize zagađenosti Topličkog kraja. Isto tako. između ostalih rod Achillea predstavljaju veliki ekološki i ekonomski potencijal. 2006. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Grafikon 3: Odnos sadržaja olova u zagađenoj i nezagađenoj sredini (srednja vrednost) 30 25 20 15 10 5 0 koren list+cvast koren list+cvast Zagađena sredina Kontrolna (čista) sredina Grafikon 4: Odnos sadržaja olova u vrstama roda Achillea L.

The Chemical Rubber Co.Hiesey. 3 rd ed. 131.M. N.A. Kiev. Holodnogo (1984): Kariologičeskoe i citogenetičeskoe issledovanie roda Tisjačelistnikov. Analitical Methods for Atomic Spectroscopy (1990): Furr. Press.Dudka (1991):Trace metal contents of Taraxacum officinale as convenient evironmental indicator. 06. A. W. 67 . 90-110. Institut botaniki im.G.Nobs (1970): Bot. Beograd. Environmental Geochemistry and Healt 13 (2) 108-13. 8995. USA. 04.Kabata-Pendias.Gar.Gajić.Naukova Dumka. ed. M. 15-19. Ekonomika. Niš. Flora Srbije VII TOM (1975): M. Crc. Florida. Handbook of Laboratori Safeti. – 07. 2006. Ekološka Istina / Ecological Truth.245-259. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja LITERATURA [1] [2] [3] [4] [5] [6] M. SANU.. rod Achillea L.EkoIst' 06. Akademia nauk ukrainskoi SSR.Stanojević (1996): Toplička kotlina i njen južni obod. S. K.

and the new act on protection will be issued by the municipality of Ivanjica. 2006. Ćurčić & Ćurčić. Posebna vrednost ovog objekta je njena kompozitnost sa više suženja i velikih proširenja odlika pećinskih dvorana. Previously demolished memorial church. 68 . Revizijom pećina je vrednovana kao prorodno dobro od velikog značaja – II kategorija. godine. of which the most important species is Duvalius (s. Pećina je najugroženiji speleološki objekat u Srbiji. diskordantno preko paleozojskih škriljaca i filitomikašista zone Drinsko-Ivanjički paleozoik. Ekološka Istina / Ecological Truth. troglobiontska trehina. 04. HadžiProdanova pećina je složene morfologije sa više bočnih kanala u različitim nivoima po čemu odgovara tipu složene razgranate pećine. It is developed in senon limestone that lay over the Palaeozoic metamorphites.EkoIst' 06. str. cavernicolous fauna. U pećini postoji velika kolonija u kojoj su registrovane četiri vrste slepih miševa. str. 06. Following the revision. Ćurčić & Ćurčić. built as a tribute to the riot of Hadži Prodan. the cave is valued as a natural asset of prime significance – Category II. revision OSNOVNE FIZIČKE KARAKTERISTIKE HadžiProdanova pećina nalazi se u selu Raščići 7 km severno od Ivanjice pored magistralnog puta Ivanjica-Guča. pećinska fauna. Duvalius (s. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja UGROŽENOST I ZAŠTITA HADŽI PRODANOVE PEĆINE Milorad Kličković1 Dragan Pavićević1 Dragan Nešić2 Zavod za zaštitu prirode Srbije Beograd1. zaštita. 2000 (Carabidae. Radna jedinica Niš2 IZVOD: HadžiProdanova pećina u selu Raščići kod Ivanjice zaštićena je 1974. 2000 (Carabidae. Trechinae). Key words: HadžiProdanova cave. The revision of its protection status was realised in 2005. and with a total length of 345 m. 2002). Pećina je kompozitan razgranat objekat sa više bočnih kanala. a troglobiont trechine and a stenoendemic species of the cave. dok je podno pećinskog ulaza dolina Rašćanske reke. This cave is a habitat of various representatives of the arthropod fauna. tako da će novi akt o zaštiti doneti Opština Ivanjica Ključne reči: HadžiProdanova pećina. stenoendemit pećine. kao i znatne naslage pećinske sige. Revizija zaštite obavljena je 2005. The cave is a composite branched object with several side channels. protection. – 07. Trechinae). Pećina je stanište različitih predstavnika artropodske faune od kojih je najznačajniji.) starovlahi Gueorguiev. Razvijena je u senonskim krečnjacima koji leže preko paleozojskih metamorfita. ukupne dužine 345 m. Ukupna dužina istraženih kanala Hadži Prodanove pećine iznosi 345 m (Љешевић М.. was rebuilt in front of the cave. There is a large colony of bats in the cave. godine. Ulaz u HadžiProdanovu pećinu je u okviru odseka Vratnjanskog krša. revizija ABSTRACT: The Hadži Prodanova cave in the village of Raščići near Ivanjica has been protected since 1974. Ispred pećine je obnovljena ranije porušena spomen crkva u čast HadžiProdanove bune. with four recorded species. Pećina je formirana u masivnim i bankovitim krečnjacima senonske starosti (gornja kreda) koji su taloženi zajedno sa konglomeratima. Pripada geotektonskoj jedinici Unutrašnjih Dinarida. This cave is the most threatened speleological object in Serbia. Reljef neposredne okoline pećine odgovara erozivno-strukturnom odseku Vratnjanskog krša od koga se prema severu prostire prostrana skrašćena površ.) starovlahi Gueorguiev.

69 . prof. Ekipa Zavoda posetila je pomenutu pećinu decembra 2002. Autori u radu uopšte ne pominju ko je i kada sakupio primerke nove vrste kao ni ostali artropodski materijal. pomenuta ekipa je biospeleološki istražila i jedanaest pećina u zapadnoj Srbiji. 2000). Trechinae ) (Gueorguiev et al. godine i u njoj postavila klopke za sakupljanje kavernikolne artropodske faune. 1924). Rene Žanela. organizovao je 1923. Nema podataka u literaturi da je sakupljeni materijal naučno obrađen. pod rukovodstvom poznatog francuskog stručnjaka za pećinske tvrdokrilce. još jedanput smo. A.EkoIst' 06. Dugačkom galerijom i Zadnjom dvoranom.Jedna od njih bila je i Hadži Prodanova pećina kod Ivanjice ( ŽANEL & STANKOVIĆ. Južni bočni kanal. Diptera. Genetski. Posebno je impresivna Centralna dvorana koja je složena podzemna šupljina dužine 65 m i visine do 20 m. Tom prilikom pored devet pećina u istočnoj Srbiji. zatim suženje na kraju ovog kanala. Orthoptera. U Beogradu ekipi se priključio naš istaknuti biolog. ARTROPODSKA FAUNA Speleološki institut iz Kluža (Rumunija). aprila 2005. – 07. Za pomenutu pećinu navode da je puna slepih miševa te zbog toga puna guana po kome. 2000 godine opisana je nova vrsta troglobiontske trehine iz roda Duvalius Delarouzee. citiram.usled nagiba prema ulazu podložna je uticaju spoljašnje temperature i zbog toga nepovoljna za predstavnike kavernikolne faune. 1859 ( Carabidae. “gamiže čitav kortež guanobija“. Iz Hadži Prodanove pećine. dok su u višem nivou kanala očuvane travertinske kade i više grupa stalaktita i stalagmita. Siniša Stanković. 06. Acarina i Oligochaeta (ŽANEL & STANKOVIĆ. Od sakupljene faune navode. Trichoptera. 04. Thysanura. Cela pećina odgovara dobro razvijenom erozionom podzemnom sistemu u masivnim krečnjacima. 1963). Collembola. Ekološka Istina / Ecological Truth. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja U okviru pećine mogu se izdvojiti morfološke celine ulaza sa Ulaznim kanalom. završen citat. Myriapoda. pećina je suvi vrelski pravac nekadašnjeg podzemnog toka koji je iz zaleđe ili podine Vratnjanskog krša naneo alogeni šljunak koji je istaložen u Ulaznom kanalu. godine posetili Hadži Prodanovu pećinu i tom prilikom sakupili dodatni biološki materijal. Po njihovoj proceni. Kao značajna vrednosti pećine ističu se velike naslage podne sige u nižem nivou kanala čija moćnost je 1-2 m. Pored Žanela. Centralna dvorana. godine i u njima smo pronašli interesantan biološki materijal. Istočni viseći kanal i viši nivo kanala sa Visokim kanalom. Vinkler iz Beča (tvrdokrilci). Lepidoptera. Šapui iz Švajcarske (račići) i francuz Magdelein (tvrdokrilci) (Pretner. Između ove dvorane i Ulaznog kanala nalazi se delimično prošireno suženje u amorfnoj sigi odlika pećinskog mleka. u ekipi su bili poznati stručnjaci za različite grupe kavernikolnih beskičmenjaka kao A. Coleoptera. Klopke smo pokupili aprila meseca 2003. 1924). 2006. godine biospeleološku eskurziju po pećinama Srbije. prof. U okviru revizije zaštićenih objekata. Podno platoa ispred pećinskog ulaza na dolinskoj strani Rašćanske reke nalazi se kraški izvor koji je spušteni nivo kraške cirkulacije po vrelskom pravcu sistema Hadži Prodanove pećine. Araneida.

Novi Sad) na determinaciji kosaca (Opilionida). 2000). 1839 Trogloksena i guanobna vrsta rasprostranjena u zapadnoj. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Ovom prilikom pomenućemo samo one predstavnike artropodske faune koje smo mi sakupili a ne navode se u gore citiranom radu. poznata u Srbiji samo iz ivanjičkog.EkoIst' 06. pogotovu onim sa većim kolonijama slepih miševa . KULTURNO-ISTORIJKE ODLIKE HadžiProdanova pećina je dobila ime po Hadži Prodanu Gligorijeviću. OPILIONIDA Mitostoma cancellatum (Roewer. 06. pogotovu onim sa kolonijama slepih miševa. Vrlo je česta u podzemnim objektima Srbije. 2006. Pre toga zvala se Šljepaja. Aleochara ( Xenochara ) funebris Wollaston. zlatiborskog kraja i sa planine Tare. Dr. D. Sigurno da najveću biološku vrednost ove pećine predstavlja njen stenoendemit. godine. Ivi Karamanu (PMF. 1802) Trogloksena vrsta sa holarktičkim arealom (LOEBL & SMETANA. Ekološka Istina / Ecological Truth. 1864 Ova trogloksena i guanobna vrsta ima palearktičko rasprostranjenje (LOEBL & SMETANA. 2004 ).L. Na Balkanskom poluostrvu isključivo se sreće u pećinama i jamama. 1917) Retka troglokseno – troglofilna vrsta. bio je i vođa bune koja je ugušena 1815. Departman za Biologiju i Ekologiju. Kod nas. HadžiProdan Gligorijević. ACAROMORPHA Ixodes ( Eschatocephalus) vespertilionis C. starivlahi kao i naravno velika kolonija slepih miševa. 2004). do sada je bila poznata samo iz dve pećine u jugozapadnoj Srbiji (Nonveje et al. 04.. Hadži Prodanova pećina ima bogatu faunu koja zaslužuje da na adekvatan način bude zaštićena. – 07. istočnoj i jugoistočnoj Evropi (LOEBL & SMETANA. vojvoda Prvog srpskog ustanka. Sedište bune bilo je ispred pećine. Bosne (okolina Sarajeva) i Crne Gore (planina Durmitor). U slavu 70 . 2004).. Atheta (Alaobia) spelaea Erichson. iako dosta devastirana. COLEOPTERA Familia STAPHYLINIDAE Quedius ( Microsaurus) mesomelinus mesomelinus (Marsham. Želimo da se zahvalimo kolegi. Vrlo česta u pećinama i jamama Srbije. Iz priloženog spiska može se videti da.Koch. centralnoj. 1844 Krupna vrsta krpelja koja se hrani krvlju slepih miševa i isključivo se sreće po pećinama gde postoje veće kolonije pomenutih životinjica.

za lomljenje nakita. Ekološka Istina / Ecological Truth. Godine 1975. na terenu koji pogoduje razvoju raznih vidova ljudske delatnosti. ubijani. a time i dalje devastiranje pećine. koji je proširen. stakla od razbijenih flaša i drugog otpadnog materijala. Vršeno je lomljenje. Nakon toga broj posetilaca je značajno smanjen. što je doprinelo da ova pećina postane veoma ugrožena. naročito teretnog saobraćaja koji je ovde relativno gust. 04. Slepi miševi su uznemiravani. Spoljašnji Spoljni ugrožavajući činioci su regionalni put Ivanjica – Guča i kamenolom. kroz velik ulazni otvor pećine ulaze u njenu unutrašnjost. oštećivanje. Mašine. iznošeni i ugrožavani paljenjem guma. Unutrašnji Glavni i veći deo pećine bio je odvojen od Ulaznog kanala uskim prolazom. pre svega od paljenja guma a dobrom delom i spolja od izduvnih gasova. ubijanje i uznemiravanje slepih miševa. izgorelih i neizgorelih guma. Osim toga pećina je vrlo pristupačna i najvećim delom lako prohodna. Pre nekoliko godina organi opštine Ivanjica i Turističke organizacije Ivanjica. Većina. samim tim i vrlo posećivana. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja bune 1911. štetni uticaji na HadžiProdanovu pećinu se mogu razvrstati na unutrašnje i spoljne. Postala je pristupačnija za nedobronamerne posetioce. Ugrožavajući. Pomenuti put prolazi desetak metara ispred ulaza u pećinu. 2006. Godine 2002. započeti su radovi na ponovnoj izgradnji crkvice. godine.EkoIst' 06. Proširivanjem pećina je postala prohodnija ali su narušene njene prvobitne morfološke odlike i mikroklimatske karakteristike većeg dela pećine iza suženja. za osvetljavanje. Za vreme revizije izgradnja crkvice je bila u toku. Prašina i izduvni gasovi kroz prostrani ulaz HadžiProdanove pećine nesmetano ulaze u 71 . Izduvni gasovi. 06. drobilice. Glavni ugrožavajući faktor prirodnog dobra HadžiProdanova pećina i šireg područja oko nje je aktivni kamenolom sa donje strane regionalnog puta. – 07. Vršeno je i uklanjanje većih količina guana čime je ugrožena guanofilna fauna. čak i iznošenje nakita iz pećine. Ipak put predstavlja ugrožavajući faktor manjeg stepena. Kamenolom zahvata veliki deo doline Rašćanske reke istočno i jugoistočno od pećine i deo odseka Vratnjanskog krša prema pomenutoj dolini. Rezultat tih poseta u pećini su ostaci mnoštva drvenih motki. Tu su i vibracije proizvedene odvijanjem teretnog saobraćaja. godine plato ispred pećine je poravnat i na njemu je sagrađena spomencrkvica. postavili su na ulaz pećine metalnu kapiju sa mogućnošću zaključavanja. Proizvodni proces u kamenolomu proizvodi i velike količine prašine i visok nivo buke. mlinovi i transportna mehanizacija ispuštaju veliku količini izduvnih gasova. Drvene motke služile su kao baklje. UGROŽENOST HADŽI PRODANOVE PEĆINA HadžiProdanova pećina se nalazi u neposrednoj blizini gradskog naselja Ivanjica i pored samog regionalnog puta Ivanjica – Guča. malobrojnog pećini nakita u je prekrivena skramom čađi koja potiče. Međutim iza kapije ostala je devastirana i oštećena pećina. a završena je krajem 2005. u nameri da pećinu urede za turističke posete. od prekomerne upotrebe eksploziva u kamenolomu crkvica je srušena. Količina je tim veća što se uglavnom radi o naizgled loše održavanoj mehanizaciji sa pogonskim dizel motorima.

što pretpostavlja "ograničeno i strogo kontrolisano korišćenje prirodnih bogatstava dok se aktivnosti u prostoru mogu vršiti u meri koja omogućava unapređenje stanja i prezentaciju prirodnog dobra bez posledica po njegove primarne vrednosti ''. Ekološka Istina / Ecological Truth. U zaključku. Pećina je vrednovana saglasno Zakonu o zaštiti životne sredine (Sl. Od neprilagođenog. Predloženo je sprovođenje režima II stepna zaštite. Drugo mesto se nalazi zapadno od ulaza u pećinu pored bočnog makadamskog puta gde se otkopavaju koluvijalne naslage sipara. J. Za staraoca je predložena Turistička organizacija Ivanjice. zajedno sa opštinskim vlastima planira da uz pomoć privrednih organizacija opštine uredi deo pećine za turističke posete. LITERATURA 1. and Ed. Prvo se nalazi pedesetak metara od pećine uz put. Tu se stalo sa eksploatacijom. Nepovoljano deluju na unutrašnjost pećine. Groombridge (Comp. 2006.EkoIst' 06. godine Rešenjem Opštine Ivanjica. Boravak ispred pećine i u delu ulaznog kanala je neprijatan zbog buke. 72 . i uznemiravaju faunu slepih miševa. 06. 30/92) prema propisanim kriterijumima. zasad najugroženiji u Srbiji. Svakodnevna miniranja proizvode seizmičke udare koji zahvataju zonu pećine. Napredovanje kamenoloma na istok prati i temeljno krčenje šumske i žbinaste vegetacije. a nastavkom bi se sigurno vrlo brzo ušlo u pećinu. 1996 IUCN Red List of Threatened Animals. godine srušila se spomen-crkva ispred pećine. – 07. glasnik RS br. ukupne površine 7. prekomernog miniranja 1975. br. Revizijom koju po standardnoj proceduri sprovodi Zavod za zaštitu prirode Srbije pored rezultata istraživanja koji su potvrdili ili podigli vrednost pećine. Zaštitom je obuhvaćen prostor neposredno oko ulaza u pećinu i deo prostora u zaleđu pećine. Na mestu eksploatacije je ostao ''ožiljak'' u masivu i zaravan pored puta. Međutim prisustvo opisane artropodske faune i kolonije slepih miševa. prirodno dobro II kategorije i donošenje novog akta o zaštiti je u nadležnosti opštine Ivanjica.47 hektara. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja njenu unutrašnjost gde se talože na vlažnim zidovima. prema Guči. opredelili su autore da pristupe novom vrednovanju pećine i određivanje kategorije. i pećina kao podzemni erozivni oblik. Intezivno se razmišljalo o skidanju zaštite. kao i kulturno-istorijski momenat vezan za pećinu. Radom kamenoloma direktno se fizički ugrožava reljef neposredne okoline pećine. glasnik RS.12. & B. konstatovan je vrlo veliki stepen oštećenja devastacije i ugroženosti. I na kraju kamenolom ruži ambijentalni izgled okoline. Eksploatacijom kamena se prešlo i sa gornje strane puta i na dva mesta načet je neposredni stenski masiv Vratnjanskog krša u kome je razvijena HadžiProdanova pećina. ZAŠTITA HADŽI PRODANOVE PEĆINE Hadži Prodanova pećina zaštićena je 1974. Zaravan se sada koristi za privremeno deponovanje kamena.) 1997. The IUCN Species Survival Commision. Staralac. 04. Pećina je vrednovana kao prirodno dobro od velikog značaja tj. Baillie. može se reći da je Hadži Prodanova pećina veoma ugrožen speleološki objekat. 66/91 i 135/04) i Pravilniku o kategorizaciji zaštićenih prirodnih dobara (Sl.

D. pp. – 07. K. Staphylinidae. P..137. S. B. Brković T. Zavod za zaštitu prirode Srbije. & Smetana. 71-92. Band 5. 52. B. Zaštita prirode. 381. (1960): Reljef sliva Goliske Moravice – geomorfološka studija. Beograd. Stenstrup: Apollo Books. Posebna izdanja SAN. Quedini). knj. Lješević M. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja 2. Vol. pp. 2006. Posebna izdanja Geografskog instituta “Jovan Cvijić” SANU. (1914): HadžiProdanova pećina u selu Raščići kod Ivanjice. 1-128. Cvijić J.. Krefeld. Sofia.W. HydrophiloideaHisteroidea-Staphylinoidea. H. 06. Biol. sv. Ršumović R. Lobel. (1998): SPELEOLOŠKI ATLAS SRBIJE.. 8. SSSXXIX. Savezvi geološki zavod. (1974) : Die Käfer Mitteleuropas. Harde. P. M. 1832 utvrđene na teritoriji Srbije (Coleoptera. 6. Sérié Tranteeva – pp. (1994) : Résultats des recherches biospéléologiques en Bulgarie de 1971 à 1994 et liste des animaux de cavernicoles bulgares. G. 04. V.. Glas srpske kraljevske akademije. Arch. (2002): Hadži Prodanova pećina. 12. 52/1. 10. Geografski institut. i dr. knj. Goecke & Evers. (1924): Prilog poznavanju pećinske faune i pećina u Srbiji. DCL. i dr. CXIII. Žanel. B. Beograd. & Pavićević.. Brković T. 52. Beograd. from soutwestern Serbia. L 34-17.. Prvi razred 50.A. Đurović P. S. Duvalius (Neoduvalius) starivlahi (Coleoptera: Carabidae: Trechini).3-4. 16. 7. Popović. 9. & Stanković. 107-270. 3. Sci. A. 5. fiziku i geo nauke. 227-230. Ćurčić. Beograd. (2000): Troglofilne i trogloksene vrste roda Quedius Stephens. (2000) : A new troglobiotic groundbeetle. SANU.. 29-46. str. Beron. Nonveje. Freude. & Ćurčić. Belgrade. Beograd 4. G. 1977: OGK 1:100 000 Tumač lista Ivanjica.-Editions de la Fédération bulgare de Spéléologie. 1. & Lohse. Beograd. M. Odeljenje za matematiku. 1976: OGK 1:100 000 list Ivanjica. Posebna izdanja knj. Glasnik Srpskog geografskog društva. Geografski i Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu. L 34-17. 73 . knj.EkoIst' 06. I. knj. Zbornik radova odbora za kras i speleologiju VII. 942 11. i dr. (91-107). (2004): Catalogue of Palearctic Coleoptera. Beograd. R. Ekološka Istina / Ecological Truth. Beograd. Gueorguiev. Savezvi geološki zavod. 2. 13.

i dr. Ova niska planinska celina oivičena dolinama reka disecirana je fluvijalnim procesom. Dunavom. Pripada tipu rečnih tunelskih pećina koja je teško prohodna od ponorskog do vrelskog dela. The research revealed that this is a very important object with interesting hydrographic features and diverse arthropod fauna. Ekološka Istina / Ecological Truth. Boško Milovanović Zavod za zaštitu prirode Srbije IZVOD: U radu su prikazani osnovni rezultati speleoloških i biospeleoloških istraživanja Dubočke pećine-Gaura Mare. – 07. 06. dva kratkokrilca (Staphylinidae) i jedna klambida (Clambidae) koji su po prvi put registrovani za faunu Srbije. Ovaj prostor se ponekad izdvaja i kao Severni Kučaj ili na zapadu kao Golubačke planine. godine). vrednosti ABSTRACT: The basic results of speleological and biospeleological research of the cave Dubočka – Gaura Mare are presented in this paper. odnosno rečnim dolinama koje na severu usecaju direktne pritoke Dunava. two rove beetles (Staphylinidae) and one clambid (Clambidae) that represent the first records for the fauna of Serbia. 1951. desnih pritoka Peka. U pećini su pronađena tri insekta. zaštita. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja ZAŠTITA SPELEOLOŠKIH I BIOSPELEOLOŠKIH VREDNOSTI DUBOČKE PEĆINE-GAURA MARE PROTECTION OF SPELEOLOGICAL AND BIOSPELEOLOGICAL VALUES OF THE DUBOČKA CAVE – GAURA MARE Dragan Nešić. Na osnovu najnovijih istraživanja. Zlokolica-Mandić M. a na jugu pritoke Peka. assets UVOD Dubočka pećina-Gaura Mare predstavlja periodično hidrološki aktivan. This cave is among the first protected caves in Serbia (since 1949). Zapadno od dolina Dubočke reke i Ševice. POLOŽAJ I OPŠTE KARAKTERISTIKE PREDELA Predeo šire okoline Dubočke pećine odgovara niskoj planinskoj celini oivičenoj dolinom Peka na jugu. 1895 a. protection. Three insects were found in the cave. Dragan Pavićević. Glinoviti i Rusaljkin kanal. Lazarević R. Ključne reči: Dubočka pećina-Gaura Mare. cavernicolous fauna. horizontalan. Ovom prilikom pominjemo samo naše najznačajnije nalaze. prema Rakobarskom basenu izdvaja se sistem krečnjačkih uzvišenja koji se izdižu sa prostrane skrašćene površi.EkoIst' 06. Ova 74 . we will only refer to our most important findings. kavernikolna fauna. izrađena je studija o Dubočkoj pećiniGaura Mare sa predlogom akta o zaštiti ovog prirodnog dobra (Grupa autora 2005.. 2003). Ova pećina pripada grupi relativno dobro istraženih speleoloških objekata. Jedna je od prvih zaštićenih pećina u Srbiji (1949.2001. kao i potonjih novijih istraživanja (Jovanović B. Herewith. vijugav i relativno razgranat podzemni oblik karstnog reljefa. Key words: Dubočka cave – Gaura Mare.). čiji početak istraživanja datira na nastanak naučne speleologije u Srbiji (Cvijić J.b). dolinom Porečke reke na istoku. 04. Osnovne morfološke celine Dubočke pećine su Glavni kanal. 2006. odnosno Đerdapskom klisurom na severu i Braničevskim pobrđem na zapadu. Ona su pokazala da se radi o veoma značajnom objektu sa interesantnim hidrografskim karakteristikama i raznovrsnom artropodskom faunom.

2001) i više kraćih bočnih kanala.2001). kao i viši nivo ovog kanala sa kojim je povezan odsekom visine 7 m. dok je visina 2-8 m. Sporednim morfološkim celinama pripadaju dva duža bočna kanalska sistema Glinoviti i Rusaljkin kanal (Lazarević R. pećinski sistem se odlikuje vrlo složenom sekundarnom morfologijom vezanom za više proširenja tipa dvorana. Osnovna morfološka celina Dubočke pećine je glavni kanal. upravna usečenost u odnosu na sekundarne pukotine. GENETSKE I HIDROGRAFSKE ODLIKE DUBOČKE PEĆINE-GAURA MARE Dubočka pećina-Gaura Mare je nastala u zoni osamljenog i fluvio krasa prostora morfološke celine Dubočke rudine (514 m) i sliva Ponorske reke desne pritoke Dubočke reke. Drugu grupu uzvišenja ili prostornih celina čine Brsanj (559 m).5 (L). primarna predisponiranost po rasedu. sekundarnih erozivno-strukturnih oblika. Glinoviti kanal predstavlja sistem bočnih kanala ukupne dužine 590 m (Lazarević R. Kapufjeci (621 m). Ovaj sistem kanala se nalazi oko 590 m uzvodno od velikog vrelskog ulaza.2001). Rakobarski vis (691 m). što je i osnovni pravac ovog kanala. S obzirom na znatnu dužinu pećine. stalaktitima i stalagmitima. posebno su složeni morfogenetski odnosi u pećini čija tumačenja zadiru u više starijih i novijih speleogenetskih teorija. odnosno rasednoj ravni približno meridijanskog pravca. Veliki Vrteć (631 m) i Mali Vrteć (584 m). U odnosu na glavni kanal ovaj sistem započinje visećim ulazom r. Prema istoku ovi sistemi uzvišenja prelaze u jedinstveno ''visoko'' razvođe između sliva Dunava i Peka sa značajnijim vrhovima na ovom razvođu Čoka Poljčin (726 m).EkoIst' 06.... 04. što je posebno naglašeno posle spojeva sa Glinovitim i Rusaljkinim kanalom.. Osnovnu morfološku celinu čini Glinoviti kanal od koga se odvaja više bočnih pećinsko-jamskih kanala. Ukoliko se detaljnije analiziraju. Istočno od doline Dubočke reke prostire se sistem meridijanski izduženih razvođa između dolina desnih pritoka Peka. U ulaznom delu širina kanala je 1-5 m. 3 m koji je erozijom podsečeni deo stare peskovitoglinovite plavine nataložene iz pravca Glinovitog kanala.2003) i složenim sedimentološkim odnosima u pećini vezanim za klastičnu i hemijsku sedimentaciju. Šomrda (803 m) i drugi. odnosno kanalska sistema i više manjih sporednih i manje značajnih kanala.010 m (Lazarević R. Koeficijenat bočnog razvitka ovog kanala iznosi 1. MORFOLOŠKE. Tatarski vis (753 m). Vojinovo (708 m). odnosno ponora Ponorske reke do velikog i grandioznog ulaza u vrelskom delu na dužini od 1. Ulmu (565 m) i Dubočka rudina (514 m). Za razliku od jednostavne opšte morfologije. – 07. Dublje u unutrašnjosti kanala deponovane su značajnije naslage sige pretstavljene zidnim salivima. što je blisko dužini koju je izneo J. U blizini ulaza u 75 . ovaj speleološki objekat se odlikuje relativno jednostavnom opštom morfologijom u kojoj se izdvaja jedan glavni pećinski kanal. Ovo je složeni sistem kanala koji se sastoji iz više kanala i dvorana u različitim nivoima povezanih odsecima ili jamskim kanalima. Ekološka Istina / Ecological Truth. Prvoj grupi uzvišenja pripadaju Đula Lokva (546 m). 06. i dr. Opšta odlika mu je značajno smanjenje dimenzija u uzvodnom pravcu. 2006. Cvijić (1895a. Ruđina (545 m). dva duža bočna kanala. složenom opštom strukturnom osnovom pećine (Zlokolica-Mandić M. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja krečnjačka uzvišenja su u vidu morfološki individualisanih celina ili su delovi kraške površi. Šunderski vrh (691 m). Glavni kanal se prostire od ponorskog ulaza.b) od 960 m.v.

stvoriti bar približnu sliku o diverzitetu artropodske faune u Dubočkoj pećini. U tom periodu se džinovski lonci ispunjavaju vodom. periodska i stalno vlažna. 06. severoistok .5 m. Od izvorišta. Sliv i tok Ponorske reke se mogu podeliti na tri celine (Lazarević R 2001). na delu do glavnog ponora. do mesta ponora. Rusaljkin kanal je drugi veliki bočni sistem ponorskih kanala ka glavnom pećinskom kanalu Dubočke pećine. odnosno 155 m nizvodno od ponorskog ulaza u vrhu slepe doline Ponorskog potoka. Ovaj kanal je deo bočno-vertikalne divergencije Glinovitog kanala. urezanih u stenovito dno pećine. Ovaj sistem kanala čini složeni Rusaljkin kanal od koga se odvaja više bočnih dotočnih kanala. – 07.jug. u kojima se stvaraju manje lokve. drugu. U savremenim uslovima ovaj kanal je pokriven peskovito-glinovitim rečnim nanosom čija je debljina procenjena na 2-3 m. Suva zona obuhvata čitav Glinoviti kanal. (1895). u kojem se na svega nekoliko mesta pojavljuju prokapne vode. 2001). Generalni pravac oticanja je sever. posetili smo pomenutu pećinu avgusta 2005 godine i u nju postavili klopke za sakupljanje kavernikolne artropodske faune. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja kanal na visini od 3 m nalazi se i viseći podni saliv. Ovaj viseći saliv je pokazatelj starije faze zasipanja i ekshumacije Glinovitog kanala. Takođe. Ukupna dužina sistema sa bočnim kanalima je 472 m (Lazarević R.EkoIst' 06. OPILIONIDA Familia NEMASTOMATIDAE Paranemastoma silli (Herman. Ekološka Istina / Ecological Truth. koje lokalno stanovništvo naziva Bejka. od ponora do izvora ispred pećine. meandarski kanal dužine 50 m.1km. a prosečan pad toka je oko 20 m/km. Ulaz u ovaj sistem se nalazi u glavnom kanalu oko 855 m uzvodno od velikog vrelskog ulaza. treću. 1871) 76 . u podzemnom slivu Ponorske reke su razvijene sve tri hidrografske zone: suva. Od Glinovitog kanala odvaja se bočni.5 i 2. Ova reka izvire iz periodskog vrela ispod Kornjecela na nadmorskoj visini od oko 500m n. imajući pri tom u vidu i veličinu objekta. U prelaznoj hidrografskoj zoni se nalazi Glavni kanal Dubočke pećine. Bočni kanal je na spojevima sa Glinovitim kanalom niži za 0. 04.. bili smo prinuđeni da postavljene klopke pokupimo već krajem oktobra iste godine što je nedovoljno da bi se sakupio reprezentativan uzorak na osnovu koga bi mogli. ARTROPODSKA FAUNA DUBOČKE PEĆINE U okviru revizije zaštićenih objekata. jugozapad. od izvora ispred pećine do ušća u Valja Mare. površinski sliv Ponorske reke. dužina toka je 4. kroz koji periodično (u vlažnom delu godine) protiče Ponorska reka. Zbog toga se naši rezultati mogu smatrati preliminarnim. takođe periodski. Voda u ovim pećinskim jezercima je bistra. Glavnu hidrografsku osobenost Dubočke pećine i njene neposredne okoline čini Ponorska reka. postoji veći broj utoleglica. formirajući podzemna jezera koja mogu dostići dubinu od 4 metra i čineći prolaz Glavnim kanalom praktično nemogućim. podzemni tok i sliv. Zbog kratkog roka koji nam je dat za izradu studije. 2006. sa stalnim vodotokom. Prvu celinu čini periodski tok Ponorske reke. Prema Cvijić J.v.

Rumuniji i istočnoj Srbiji. 1914 Vrsta sa širokim rasprostranjenjem u Evropi (LOEBL & SMETANA. DIPLOPODA Familia POLYDESMIDAE Brachydesmus troglobius Daday. 2004). 2004 ).M. sve do istočnog i zapadnog Sibira (LOEBL & SMETANA. Familia CLAMBIDAE Clambus nigrellus Reitter.) monticola Kiesenwetter. Ivi Karamanu sa Departmana za Biologiju i Ekologiju P.) badia Erichson. Slobodanu Makarovu sa Biološkog fakulteta u Beogradu (Diplopoda). – 07. da bi se daljim istraživanjima Dubočke pećine. 06. Hrvatskoj. U Srbiji smo je isključivo pronalazili u pećinama i jamama. 77 .str. 2006. Nova vrsta za faunu Srbije. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja - Troglofilna vrsta rasprostranjena u Karpatima ( Rumunija. Sasvim je realno očekivati . Ukrajina) dok je u Srbiji pronađena u pećinama severno od Kučajskih planina. 04.F. Ekološka Istina / Ecological Truth. 2004). Nova vrsta za faunu Srbije. 1847 -Trogloksena vrsta koju srećemo u celoj Evropi (LOEBL & SMETANA. str. Nova vrsta ѕa faunu Srbije. 1837 Rasprostranjena je u celoj Evropi . Ocalea (s. COLEOPTERA Familia STAPHYLINIDAE Lesteva (s. U Srbiji smo je nalazili i u pećinama i jamama ali i van njih u detritusu. – a u Novom Sadu ( Opilionida ) kao i Momčilu Popoviću iz Zemuna (Staphylinidae). dr. pronašli novi značajni predstavnice artropodske kavernikolne faune. Želimo da se zahvalimo sledećim kolegama na pomoći oko determinacije dela materijala: Prof. Sloveniji. ispod kamenja i slično.EkoIst' 06. prof. 1889 Troglobiontska vrsta rasprostranjena u Mađarskoj.dr. Ovo je treća vrsta klambusa koja je pronađena u Srbiji i kao prethodne dve pronađena je u pećini. Mađarska.

K. pripadaju insektima. i dr. Beograd. Zbornik radova Geografskog instituta SAN. A.A. (1895): Pećine i podzemna hidrografija u istočnoj Srbiji. 203-323. I. u ovom delu istočne Srbije. (1967): Die Kaefer Mitteleuropas. Simpozijum o zaštiti karsta. (2004): Catalogue of Palearctic Coleoptera. 310. 3. G. ZLOKOLICA-MANDIĆ M. 2. Goecke & Evers. SANU i dr. & SMETANA. HARDE. str. Band 3. 06. 7-67. 2006. prvo ponovljeno izdanje 1989. Beograd. Sabrana dela Jovana Cvijića. 135-141. knj. Despotovac 2000. Beograd. pp. str. estetsko-ambijentalnih vrednosti i morfološkog i faunističkog značaja. 04. knj. & LOHSE. geografska monografija. str. 10. 1. Ova pećina je jedan od retkih speleoloških objekata. JOVANOVIĆ B. 8. str. MZ Duboka. Beograd.734 m. 78 .. W. SANU i dr. Band 7. GRUPA AUTORA (2005): Dubočka pećina-Gaura Mare – studija zaštite. Stenstrup: Apollo Books.. CVIJIĆ J. Zavod za zaštitu prirode Srbije je preporučio da se za staraoca Spomenika prirode "Dubočka pećina" odredi MZ Duboka.EkoIst' 06.. tako i predeonog lika okoline u kojoj se posebno izdvajaju grandiozni ulaz u pećinu i atraktivan vodopad u neposrednoj blizini. str. CVIJIĆ J. Srbije 4. FREUDE. Te se vrednosti zasnivaju na izuzetnoj predeonoj raznolikosti i očuvanosti kako unutrašnjosti pećine. LAZAREVIĆ R. Ekološka Istina / Ecological Truth. (1895a): Karst. Dubočka pećina-Gaura Mare ima svojstvo prirodnog dobra od velikog značaja. i predložena je za zaštitu kao Spomenik prirode nad kojim će biti uspostavljen režim zaštite drugog stepena. Hydrophiloidea-Histeroidea-Staphylinoidea. ASAK. Zbog prisustva i izraženosti pomenutih primarnih prirodnih obeležja. 942. Beograd. Zavod za zaštitu prirode. (1895): Pećine i podzemna hidrografija u istočnoj Srbiji. 8. Sabrana dela Jovana Cvijića. LOEBL. 2. 135-163. Vol. 9. koji svi.. Beograd.. Na osnovu konsultacija sa organima Opštine Kučevo i MZ Duboka. u ovom slučaju. (2003): Novija istraživanja Dubočke pećine. 1-80. 6. 7. & LOHSE. Srpsko geografsko društvo. G. SO Kučevo. H. str. Goecke & Evers. SANU i dr. 4. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja VREDNOSTI I ZAŠTITA Dubočka pećina – Gaura Mare ima izražene estetsko-ambijentalne vrednosti. Krefeld.A. sa pažnje vrednom dužinom od 2. (1951): Velika pećina kod Duboke–prilog morfologiji i hidrologiji krasa istočne Srbije. LITERATURA 1. prvo ponovljeno izdanje 1989. 7. Krefeld.W. pp. CVIJIĆ J. – 07. 5. FREUDE. pp. drugo ponovljeno izdanje 1991.364. Sigurno je da najveću biološku vrednost pećine predstavlja otkriće četiri nova taksona za faunu Srbije. 7. knj. (2001): Dubočka pećina. H. knj. Sabrana dela Jovana Cvijića. 7-67.. (1971): Die Kaefer Mitteleuropas. HARDE.

Beograd IZVOD: U radu su najopštije prikazani rezultati novih speleoloških. With this proposition. The results show that this cave system is a significant and valuable subterranean form of a fluvio-karst relief with diverse cavernicolous arthropod fauna and fossil fauna from Pleistocene and Holocene. Na osnovu utvrđenih vrednosti pristupilo se izradi studije o zaštiti ovog podzemnog oblika reljefa.. taphonomy. Dragan Pavićević1. dok je pećinski sistem Samar ranije zaštićen rešenjem iz 1955. nešto detaljnije u novije vreme (Група аутора. 06. Ovim predlogom po prvi put se pećinski sistem Jezave stavlja pod zaštitu. Nešić D. Niš 2 Zavod za zaštitu prirode Srbije. 2006. 1998. 1976). 2006). Ekološka Istina / Ecological Truth. Key words: Jezava. zaštita ABSTRACT: The general results of the new speleological.. cave system.EkoIst' 06. A study on protection of this subterranean relief form is being realised according to its determined values.NOVI ZAŠTIĆENI OBJEKAT U GEONASLEĐU SRBIJE THE CAVE SYSTEM JEZAVA – NEW PROTECTED OBJECT IN GEOLOGICAL HERITAGE OF SERBIA Dragan Nešić1. biospeleoloških i paleontoloških istraživanja pećinskog sistema Jezava. implementirani su i rezultati biospeleoloških istraživanja. Milica Mijatović2 1 Zavod za zaštitu prirode Srbije. Ključne reči: Jezava. godine. što je rezultiralo izradom studije sa predlogom akta o zaštiti ovog prirodnog dobra (Група аутора. tafonomija.2005).. godine. Neposredno u blizini ovog sistema je poznati pećinski sistem Samar za koji je vezan eksperiment višemesečnog boravka Milutina Veljkovića 1969/70. POLOŽAJ I OPŠTE ODLIKE PREDELA Pećinski sistem Jezava je usečen u severni deo osamljenog krečnjačkog bloka na kome se izdiže krečnjačka glavica Ravnište (609 m). Ovi rezultati su pokazali da je ovaj pećinski sistem značajan i vredan podzemni oblik fluvio-kraškog reljefa sa raznovrsnom kavernikolnom artropodskom faunom i fosilnom faunom iz pleistocena i holocena. – 07. Pećinski sistem Jezava ranije je uzgredno istraživan (Petrović J.2001. the Jezava cave system is put under protection regime for the first time. Ovaj blok je u sklopu razbijenog istočnog krečnjačkog krila Kurilovske antiklinale. Mijatović M. Rezultati novih istraživanja dali su osnovu za izdvajanje pećinskog sistema kao značajnog i vrednog podzemnog oblika fluvio-kraškog reljefa. biospelological and paleontological research of the cave system Jezava are presented in this paper. U pomenutoj studiji. protection UVOD Pećinski sistem Jezava nalazi se u severoistočnom delu Kalafata (839 m) nedaleko od sela Kopajkošara u istočnoj Srbiji. Ovim predlogom Jezava se prvi put stavlja pod zaštitu. troglobionti. Neposredni predeoni okvir sistema 79 . 04. po čemu je ovo prirodno dobro novi zaštićeni objekat u okviru geonasleđa Srbije.1956. pećinski sistem. representing a newly protected object within the geological heritage of Serbia. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja PEĆINSKI SISTEM JEZAVA . troglobionts.

desne direktne pritoke Južne Morave. Na dolinskim stranama ove reke nalazi se selo Kopajkošara. Ova udolina je delimično pokrivena jezerskim sedimentima srednje miocene starosti. Zbeg je ranije smatran posebnim speleološkim objektom (Petrović J.EkoIst' 06. dok je nivo vrela Jezave na 480 m n.. 04. Od spoja otoka vrela i Jasike nastaje Kopajska reka. Novija istraživanja su pokazala da je ovaj objekat morfološki deo sistema Jezave (Nežić D. Toplik je hipotermalno kraško vrelo.3-0. Morfološku osnovu sistema čini glavni kanal koji je podzemni nastavak ponornice Jezave i više bočnih kanala posebno izraženi u vrelskom delu sistema gde glavni kanal diverguje po pravcu kanala Zbega i Obilaznog kanala.. Duž glavnog kanala izdvajaju se i dva jamska dela sa odlikama prostranih dvorana.2001). MORFOLOŠKE I GENETSKE ODLIKE PEĆINSKOG SISTEMA JEZAVA Pećinski sistem Jezava je podzemni fluvio-kraški oblik tunelskog tipa. Do Kopajkošare je najlakše doći iz Svrljiga putem sa odvajanjem za ovo selo kod mesta Vetrilo. 06. dok je dužina Zbega 211 m i Obilaznog kanala 120 m. Ovo potonje vrelo je u okviru hidrogenetskog sistema Samara sa ponornicama Sudvek i Žljebura.1976).. Prema iznetim odlikama ovo je predeo osamljenog fluviokrasa i delimično ekshumiranog paleokrasa. Glavna odlika ovog kanala ali i bočnih kanala su male dimenzije sa prečnikom 2-3 m i više suženja gde je visina 0. Ovaj podzemni oblik je prohodan svojim najvećim delom. Vrelo Jezave je sifonsko-prelivnog tipa. Ukupna dužina glavnog kanala. iznosi 504 m. U ovim stenama. Prema iznetim odlikama Jezava je klasičan fluvio-kraški tunelski sistem nastao skrašćavanjem istoimene ponornice u uslovima osamljenog krasa krečnjačkog bloka Ravništa. što daje ukupnu dubinu sistema od 50 m. – 07. Žljebura i Jezava. Po pravcima divergencije Jezava ima čak pet suvih ulaza iznad vrela na padini vrelskog obluka Bigar. Krečnjačke glavice oko Kopajkošare su humovi ekshumiranog kupastog paleokrasa. 2006. Ekološka Istina / Ecological Truth. bez neprohodnih delova..v. jedne od sastavnica Toponičke reke. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja osim krečnjačke prečage Ravništa čini i slepa dolina ponornice Jezave i vrelski obluk Bigar na kome su vrelo Jezava. što sa više kraćih kanala daje ukupnu dužinu sistema od 903 m (Nešić D. osim na vrelskom sifonu i srednjem suženju. Toplik i Ripalo. Predeo dolina Kopajske reke i Jasike odgovara delimično ekshumiranom regionalnom Ozrenskom rovu ili Kopajsko-vlasinskoj udolini. za sada bez utvrđenih hidroloških odnosa prema vrelu Jezave i Ripala. koje je od vrelskog obluka udaljeno 100-200 m. delimično i u krečnjacima svoje slepe i alogene doline usecaju ponornice Samar. Istočno od vrelskog obluka nalazi se normalna dolina ponornice Jasike. Kopajska reka je leva pritoka Bele reke.v.5 m. Glavni kanal započinje na krečnjačkoj prečazi slepe doline i reversnog raseda severnog dela glavice Ravnište. Prostrani svodasti ponorski ulaz u sistem je na oko 530 m n. dok su dva ulaza u Zbeg nešto više na padini ponorskog obluka. odnosno tranzitnog tipa alogenih voda istoimene ponornice.. Odgovara pećinskom sistemu jer je razvijen u više nivoa i divergentnih pravaca sa pojedinim delovima jamskih kanala.2001). Zapadno od krečnjačkog pojasa nalaze se crveni permski peščari u okviru jezgra Kurilovske antiklinale. Sukcesija ovog skrašćavanja se odvijala od normalne fluvijalne faze kada je 80 . Iznad ovog vrela nalaze se tri suva pećinska ulaza u okviru Obilaznog kanala.

u pećinskom sistemu Jezava. Dosadašnjim istraživanjem u sistemu nisu pronađene starije generacije kraških šupljina tako da se ovaj podzemni oblik za sada genetski deklariše kao vadozni tip podzemnog sistema nastao probijanjem. Pri tome treba imati u vidu da je broj predstavnika troglofilne a naročito troglobiontske artropodske faune. dr. dok je broj predstavnika troglofilne a pogotovu troglobiontske faune bio znatno manji. do poniranjem Jezave sa uspostavljem morfogenetskog odnosa pećinskog sistema. rod Haasea predstavljen je sa najmanje petnaest vrsta. nije bio poznat ni jedan predstavnik kavernikolne artropodske faune. dok ćemo ovom prilikom pomenuti samo troglobionte koji predstavljaju i naše najznačajnije nalaze. pronašli i u susednom pećinskom sistemu Samar. Haasea lacusnigri (Gulička. Mi smo u okviru Predloga za zaštitu pećinskog sistema Jezava. CEUCA(1992) navodi za Balkansko poluostrvo deset vrsta i dve podvrste. OPILIONIDA Familia NEMASTOMATIDAE Paranemastoma (Buresiolla) bureschi (Roewer. 1899. Makarov. Najznačajniji morfogenetski nivo sistem je nivo glavnog kanala sa posebno složenim horizontalno-vertikalnom divergencijama u vrelskom delu sistema i vertikalnom sukcesijom u ponorskom delu.. Crne Gore i Makedonije navode se samo dve vrste. DIPLOPODA Familia HAASIDAE Haasea n. 1926) Troglobiontska vrsta sa disjunktnim arealom na balkanskom poluostrvu: zapadni delovi Stare planine u Bugarskoj (područje Sofije. a u pregledu diplopodske faune Srbije. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja reka Jezava usekla plitku dolinu. što je retka pojava u prirodi.EkoIst' 06. Slobodan Makarov (Biološki 81 . 04. 2006. Materijal je determinisao stručnjak za diplopode. čiji morfološki tragovi mogu da se uoče na krečnjačkoj prečazi. sp. Troklogsena i troglofilna artropodska fauna pećinskog sistema Jezava biće predmet jednog posebnog rada. U centralnoj. – 07. 2004). Ekološka Istina / Ecological Truth. sve do početka naših istraživanja. u objektima mladje geološke starosti. u pomenutom sistemu. istočnoj i jugoistočnoj Evropi. Sa pomenuta tri izlaska nismo bili u mogućnosti da pokrijemo ceo objekat tako da se i naši rezultati mogu smatrati preliminarnim. godine. 06. kolega prof. relativno mali. i završena oktobra iste godine. u koji svakako spada pećinski sistem Jezava. nastavljena maja 2005. 1968) i Haasea plasana (Verhoeff. I pored te činjenice. u klopkama za sakupljanje kavernikolne artropodske faune pronašli pet adultnih primeraka (dva mužijaka i tri ženke) kao i tri juvenilne jedinke troglobiontske diplopode. otkrili smo značajan broj predstavnika epigejske i trogloksene artropodske faune. Naša istraživanja. započeta su novembra 2004. Vrace i Loveča) i Srbije (Kalafat i Odorovačko polje kod Dimitrovgrada). Ovu vrstu smo pored pećinskog sistema Jezava. ARTROPODSKA FAUNA Iz pećinskog sistema Jezava.

Capreolus capreolus (Linnaeus). falange srne. odnosno pećinskim nakitom ali zato je vredna sa obiljem erozione morfologije. FOSILNA FAUNA Materijal prikupljen sa površinskog sloja u pećini Jezava sadrži ostatke 10 različitih vrsta sisara: Erinaceus cocnolor Martin. 04.n. Jezava se nalazi u blizini sela. Posebna vrednost ovog sistema je vertikalna sukcesija i horizontalna divergencija glavnog.) bureschi. Posebno je zanimljiva divergencija na glavnom kanalu gde se u nivou podzemnog pećinskog korita bifurkacijom odvaja sistem kanala Zbega. Sus sp. Najveću. Homo sapiens Linnaeus. Felis cf. Zglobne površine nekih kostiju se potpuno poklapaju. 06. Ursus spelaeus Rossenmüler & Heinroth. npr. Nalazi ove dve troglobiontske vrste u oba objekta mogu dovesti u sumnju ovo mišljenje. dok je Obilazni kanal viseći dao glavnog kanala. catus Linnaeus. Ekološka Istina / Ecological Truth. oko 1000 godina p. VREDNOSTI I ZAŠTITA Sa 903 metara istraženih podzemnih kanala Jezava je relativno kratak pećinski sistem. Vrlo je verovatno da su oba objekta ako ne na neki drugi način. Ovis/Capra Linnaeus i jedne ptice roda Anas Linnaeus.(B. Vrste koje su određene nisu tipični stanovnici pećina. dok je otkrićem nove vrste gujinog češlja iz roda Haasea. Vrlo je verovatno da bi dalja istraživanja u pećinskom sistemu Samar 82 . 2006. kao i komad grnčarije koji je daleko stariji. potpuno nezavisni jedan od drugog. Lepus europaeus Pallas. Ovakav materijal nije pretrpeo transport. koji su nesumnjivo transportovani iz dubljih slojeva. što se vidi i na osnovu izgleda površine kostiju. proširen je areal ove vrste u istočnoj Srbiji. tako da pojava ostataka domaćih vrsta nije neobična. U okviru sliva Kopajske reke sa tunelskim sistemom Samara. metapodijalne kosti zeca i kosti ekstremiteta lisice. Najniži genetski nivo je u okviru vertikalne sukcesije i stalne podzemne cirkulacije ponornice i vrela Jezave. Njihovi ostaci su dospeli u pećinu kao ostaci plena mesoždera ili čoveka. Na osnovu geomorfoloških istrazivanja zaključeno je da su dva. P. Najviši genetski nivo odgovara fragmentima bočnih kanala koji su erozijom i salamanjem znatno uništeni. tunelskog kanala. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja fakultet u Beogradu).Novim nalazom kosca. Canis cf. Linnaeus. Ovu novu vrstu pronašli smo i u susednom pećinskom sistemu Samar. Jezava čini predeonu celinu jedinstvenu u okviru fluvio-krasa Srbije. Pećina je oskudna sa sigom. ima nalaz gore dve pomenute troglobiontske vrste. Vulpes vulpes Linnaeus. onda sigurno povezani sistemom mikrokaverni jedan sa drugim što je sasvim dovoljno da komunikacija sitnih artropoda bude ostvarena. Ostaci lisice. što pokazuje da su poreklom od iste jedinke. posebno herbivorne vrste.EkoIst' 06. ne samo biološku vrednost. psa i vuka su relativno česti u pećinama Srbije. Jezava i Samar. Ostaci su subfosili holocenske starosti. izuzev fosilnih ostataka pećinskog medveda. Tako su u okviru sistema izdvojena čak tri genetska nivoa od kojih je najznačajniji nivo glavnog kanala. Interesantan je nalazak ljudske vilice čija starost datira iz srednjeg veka. Kosti su pronađene cele i na gomilama.e. i utvrdio da se radi o predstavniku roda Haasea i to o novoj vrsti za nauku. u neposrednoj blizini locirana pećinska sistema. fauna Srbije obogaćena sa još jednim troglobiontom koji predstavljaju prave retkosti u podzemnim objektima Srbije. familiaris Linnaeus. – 07.

Ovo sa drugim vrednostima (Banje Topilo.137..(1998): Спелеолошки атлас Србије. Br. pre svega predstavnika troglobiontske artropodske faune. J. ГРУПА АУТОРА.. Посебно издање Географског института ''Јован Цвијић'' САНУ и др. 9. sa Popšičkom pećinom.-Editions de la Fédération bulgare de Spéléologie. tako i starijih epoha ovog dela istočne Srbije. IX. and the Republic of Macedonia. 1-306. D. 1-440 6. 10.. 2006. 04. Magistarski rad u rukopisu. ĆURČIĆ. T.Књ.10: 411-429.. M. Београд 4. Pećinski sistem Jezava se štiti u sklopu održivog razvoja i trenutnih mogućnosti lokalne sredine. B.) čini prostor Kalafata turistički vrlo interesantnim. 1-65. Na ovim osnovama donošenje akta o zaštiti u nadležnosti je lokalne samouprave. NEŠIĆ.Verein. S. str. Zaštita prirode. a izrada studije zaštite. Monographs. Innsbruck. P. Vol. NEŠIĆ. Suppl. Vojnoizdavački zavod. zatim sa sistemom Cerjanske pećine.(1998): Посебни део – пећине и јаме. str. 837-841. u ovom slučaju SO Svrljig. PETROVIĆ. 6. odnosno predloga zaštite je u nadležnosti Zavoda za zaštitu prirode Srbije.(2005): Speleological discoveries of mammal remains from caves in Eastern Serbia. стр. Belgrade-Kotor. Preseedings of the International conference and field seminars ''Water resources and environmental problems in karst''. T. 52. 17-21. J. E. Geographical Institute “Jovan Cvijić”. Materijal holocenske starosti nema veći paleontološki značaj. Belgrade. 8.(2001): Kraška morfolgija u slivu Toponičke reke. Vol. PETROVIĆ. pp.. Завод за заштиту природе Србије. Sérié Tranteeva – pp. 7. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja dovela do novih značajnih otkrića. MIJATOVIĆ. izletište Kamenički vis i dr..2003). 1-511. – 07. str. 5. Popšička banjica. Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu.(2003): The situation and possibilities of speleotourism in Serbia. 06. MAKAROV. V. 3. 83 . Belgrade. Montenegro. У Ђуровић П.(2004): The Diplopods ofSerbia.(2006): Пећински систем Језава – студија заштите. The development and potentials of ecotourism on Balkan Peninsula. Ниш. nat. 2. CEUCA. l`Ecologie et la Zoogeographie les Diplopodes de la Region Balkanique. Sofia. M.(1956): Pećina Samar u selu Kopajkošari (Istočna Srbija) –prethodna istraživanja. Ova pećina zajedno sa pećinskim sistemom Samar. Ber. D. (1994) : Résultats des recherches biospéléologiques en Bulgarie de 1971 à 1994 et liste des animaux de cavernicoles bulgares. Ekološka Istina / Ecological Truth. 107-270.EkoIst' 06.-med. ali je dragocen za proučavanje tafonomskih procesa koji pomažu u rekonstrukciji čitavog ekosistema kako pleistocena.(1976): Jame i pećine SR Srbije. Beograd. Beograd. Kravljanskom jamom i drugim podzemnim kraškim oblicima reljefa na Kalafatu čini jedinstveni predeoni okvir za formiranje speleološkog parka kao osnove za nastanak i razvoj speleološkog ekoturizma (Nešić D. Za staraoca nad ovim prirodnim dobrom predloženo je JP ''Srbijašume''. Vidrište. Izradom studije zaštite i donošenjem rešenja o zaštiti pećinski sistem Jezava se po prvi put štiti kao vredno prirodno dobro u okviru geo nasleđa Srbije. LITERATURA BERON. Beograd. 1. стр.(1992): Quelques Aspects sur la Faunistique. 79-83. P. Institute of Zoology. II. TOMIĆ. ГРУПА АУТОРА.

E2 TEHNOLOGIJE I STANJE ŽIVOTNE SREDINE TECHNOLOGIES AND STATE OF THE ENVIRONMENT .

04.5 kW electric powers and 10 kW heat power for domestic uses. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja BIOGORIVA KAO IZUZETNI DOPRINOS ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE BIOFUELS AS EXCEPTIONAL CONTRIBUTION TO THE ENVIROMENT Petar Rakin1. koji 87 . e-mail: viesh@dol. Za rešavanje nastalih problema nastoje se pronaći novi energetski izvori. Prema tome prerada biljne biomase iz otpada. i specijalno sađenih vrsta drveta u cilju dobijanja tečnog i gasovitog goriva.EkoIst' 06. for the commercialization of the invention. mogućnošću njihovog obnavljanja i ekološke benignosti: smanjivanjem izdvajanja štetnih materija pri proizvodnji biogoriva-sumpordioksida. azota i ugljendioksida.The subject development has been taken as main task of contracted cooperation with the IHIS Holding Corp. Key words: fast pyrolisis. energetske i ekonomske probleme povezane sa postepenim iscrpljivanjem izvora fosilnih goriva i rastom njihove cene. biogorivo. Dmitrij Strebkov2. toplotne i električne energije i obezbeđivanje seoskih potrošača. biomasa. biomass. Dejan Rakin1. 2006. Snabdevanje energijom dela potrošača iz tih regija u svetu se vrši dizel ili benzinskim agregatima. 06. – 07. Goran Vulićević1 1 IHIS – Holding a.yu 2 Sveruski institut za elektrifikaciju poljoprivrede VIESH. Ruska Federacija. biofuels Tehnički progres je stvorio ekološke. Dobijanje kvalitetnog biogoriva omogućeno je postojanjem zaliha otpada i biomase. SUMMARY: Very good results of R/D work of VIESH on fast pyrolisis of biomass is the base of development of the devices for production of biofuels. naročito u teško dostupnim i energetsko deficitnim reonima zemlje postaje aktuelni zahtev.. pre svega obnovljivi i to kao nova goriva na bazi korišćenja sirovina biljnog porekla u vidu tečnih i gasovitih goriva. Predviđena su dva pravca rada na razvoju primene uređaja za korišćenje energije biomase brzom pirolizom: • proizvodnja biogoriva uređajem snage 100 kW i • proizvodnja električne energije (3. a takođe i iz brzorastućih biljnih vrsta.d. Ekološka Istina / Ecological Truth. Beograd e-mail: ihis@eunet. Ključne reči: brza piroliza.5 kW električne snage) i toplote (10 kW toplote) u uređajima za kućnu upotrebu. Two directions for the use of devices in development have been foreseen: • production of biofuels with 100 kW device • production of electric energy and heat with small devices of 3. Moskva.ru IZVOD: Na bazi vrlo dobrih rezultata istraživanja i razvoja na brzoj pirolizi biomase u Sveruskom naučno-istraživačkom institutu za elektrifikaciju poljoprivrede u Moskvi (VIESH) predviđen je i ugovoren zajednički rad na komercijalizaciji postignutih rezultata u razvoju sa IHIS Holdingom u Beogradu. Using biomass of different origin it can get biofuel in 50-70% of used weight of biomas.

1 prikazana je osnovna šema stupnjeva procesa pirolize biljne biomase. 2006. Među savremenim tehnologijama energetskog korišćenja biljnih biomasa. među kojima su osnovni-ekologija i nedovoljna efikasnost preobražavanja i korišćenja energije sirovina. To se najbolje rešava prethodnom preradom biomase u tečni ili gasoviti oblik. Ekološka Istina / Ecological Truth. pri tome dolazi do razlaganja organskih sastojaka uz formiranje lakših jedinjenja. pirolizu. prvonastala parna faza se zagreva na višim temperaturama od 1. najuniverzalnija je termohemijska (piroliza) konverzija. gasifikaciju.EkoIst' 06. ekološki neopasno tvrdo. tečno i gasovito gorivo iz praktično bilo koje sirovine koje sadrže organske komponente. Šema stupnjeva procesa pirolize biljne biomase Slika 2. seoska gazdinstva imaju mogućnost pokrivanja značajnog dela troškova. koja u obliku pare i aerosola prelaze u parni oblik. Primena biomase u prirodnom čvrstom vidu povezana je sa nizom problema. U prvoj fazi izmlevenja i očišćenja od stranih primesa biljne sirovine se zagrevaju do temperatura u oblasti od 400-850 ºC. Korišćenjem efikasnih tehnologija prerade proizvedenih energetskih sirovina u goriva više vrednosti. što ne dozvoljava da se problem razreši elektrifikacijom pravljenjem autonomnih postrojenja tradicionalnih elektrostanica. Tečna ili gasovita goriva proizvedena iz biomase su više univerzalna i biološki prihvatljiva sa većim sadržajem energije u odnosu na sirovinu iz koje su proizvedena. 06. ZAGREVANJE 400…850 °С 900…1500 °С HLAĐENJE 100…25 °С Pirolitički gas Biljna biomasa Gasoviti / parni produkti pirolize Ugljenisani ostatak Biogorivo Slika 1. Grafički prikaz procesa pirolize Za dobijanje većeg učešća gasnog oblika.200 ºC da bi se formirala jedinjenja sa manjim 88 . za deo sopstvenih energetskih izvora: kako tradicionalno biljnih otpada.000-1. tako i novih-biomasom specijalnih biljnih vrsta. tečnih i gasovitih goriva iz različitih vidova biomase obuhvataju različite procese: direktno sagorevanje. Troškovi transporta tečnog goriva dostižu i do 80% od cene potrebne energije. – 07. zavisno od temperature i vremena trajanja obrade sirovine. povezanih sa proizvodnjom goriva i elektroenergije. Termohemijske tehnologije dobijanja čvrstih. brzu pirolizu i sintezu. Preko nje je moguće dobiti kvalitetno. U tehnologiji pirolize odnos tečne i gasovite forme se može menjati u širokom opsegu. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja rade na bazi goriva koje se dovozi iz daleka. 04. Pri tome utrošci energije za sam termohemijski proces ne prelaze više od 5-10% od dobijenih energetskih proizvoda. Na sl.

Najveći nedostatak biogoriva u odnosu na dizel gorivo je: .praktično ne sadrži sumpor . Biogorivo iz drvenih opiljaka je slično kotlovskom. 04.tečno gorivo – tamna braon tečnost koja sadrži niz hemijskih jedinjenja različitih molekulskih težina. Po fizičkim osobinama on je sličan drvenom uglju i može se koristiti kao gorivo ili sirovina za proizvodnju različitih materijala.nekondenzovani gas (metan+etilen+propan+butilen).2 je dat grafički prikaz gore navedenog procesa na temperaturama od 450-1. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja molekulima:prvenstveno voda. Primena za motorna goriva se ograničava na dodavanje dizelnom gorivu u maksimalnoj količini do 20%.nedovoljno visoki toplotni sadržaj zbog visokog sadržaja vode i kiseonika. gde kao posledica hlađenja nastaje podela proizvoda pirolize na tečno gorivo.visoka gustina .2 gr/l. biogorivo u odnosu na bilo koje gorivo sa ugljenikom. ima prednosti u odnosu na derivate nafte: . ugljenmonoksid. nego što se to prvobitno pretpostavljalo. Gustina je do 1. 89 . . Najpostojaniji produkti termohemijskog tretmana (čija je osnova dugački polimer-lignin) ostaju u čvrstom ostatku.200 ºC. koje dobija naziv „bio nafta“ i gasovito gorivo-pirolizni gas. .sadržaj azota po pravilu je manji nego u nafti Čak i mali dodatak biogoriva dizel gorivu (5%) značajno snižava količinu i štetnost izduvnih gasova kod motora sa unutrašnjim sagorevanjem. Poslednjih dvadesetak godina se u razvijenim zemljama dosta intenzivno radi na razvoju pirolitičkih tehnologija. U tabeli 1 dat je tabelarni prikaz uporednih fizičko-hemijskih svojstava biogoriva i dizelgoriva. Ekološka Istina / Ecological Truth. vodonik i metan. – 07. Na dalje vrela gasnoparna smesa se vodi u kondenzator. Na sl. zadatak se neočekivano pokazao tehnički komplikovanijim. Ovakvo tečno biogorivo može se koristiti kao kotlovsko gorivo. Kako se fizičko-hemijska svojstva proizvoda pirolize značajno razlikuju od svojstava derivata nafte. što obezbeđuje maksimalnu fleksibilnost energetskih procesa na bazi korišćenja goriva u raznim agregatskim stanjima. Dobrim delom razlog takvim istraživanjima su nastojanja da se dobije ekološka alternativa gorivu motora sa unutrašnjim sagorevanjem.EkoIst' 06. kojima se pri umerenim temperaturama (450-550 ºC) dobija i 70 do 80% tečnog goriva u odnosu na težinu suve materije koja ulazi u proces. . Pri izmeni temperature u reaktoru u oblasti 450-1. sa toplotnim sadržajem od 22 M joul/kg.tvrdi ostatak (do 8%). Međutim. 06.200 ºC može se menjati težinski odnos tečnog i gasovitog goriva za dva reda veličine.vodenu paru niskog pritiska. 2006. Sirovina biljnog porekla pri pirolizi se razlaže na sastojke: .

Ekološka Istina / Ecological Truth. loma od elektrouređaja.5 13 1 1. . ulazi: . Eksperimenti u svetu u razvoju i proizvodnji mini TE snage do 500 kVA i mikro-TE snage 5-30 kVA su orijentisani na korišćenje dizel i benzinskih motora sa unutrašnjim sagorevanjem. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Tabela 1.3.500 k. 04.4 U samom VIESH (Sveruski naučnoistraživački institut za elektrifikaciju poljoprivrede) razvijen je eksperimentalni uređaj za pirolizu biljnih otpadaka sa seoskih gazdinstava. U sklop uređaja za pirolizu sl. gasovitog do 700 kg/dan pri srednjem sadržaju toplote od 5.2 Sumpor – 0.5 Vodonik 5. Tabela 2 Sirovina Temperatura Biogorivo Gas Ugalj Voda Nepoznati 0 proizvodi zagrevanja С Drvena strugotina 550 Treset 650 Otpad od kafe 600 60 5 18 22 72 60 6 8 8 11 13.5 – 7. Takve TE mogu biti adaptirane 90 .5 1 Zagrevanje sirovine u komori za prethodno odstranjivanje vlage i u reaktoru za pirolizu se vrši direktnim kontaktom materijala sa metalnom površinom.prijemnik tečnog proizvoda Perspektivno se predviđa korišćenje tehnologije „brze pirolize“ za autonomno snabdevanje toplotnom i električnom energijom(mini-i mikro-TE).EkoIst' 06.kal/kg. otpadaka prehrambenih proizvoda i niskokaloričnih fosilnih goriva (treset. Biogorivo Dizel gorivo Toplotni sadržaj J/kg 15–20 42 Lepljivost 3-9 (80 °С) 2-4 (20 °С) Sadržaj vlage % težinski 15-30 0. u sastavu kojih se nalazi modul za preradu otpada biljnog porekla i otpadaka drveta u njegovoj obradi u tečno i gasovito gorivo i dizelgenerator. .reaktor pirolize. 06. – 07. stepena usitnjenosti i temperaturnog režima) iznosi 240 kg/dan tečnog goriva.prijemni uređaj za odstranjivanje čvrstog ostatka. .deo za čišćenje gasificiranih produkata.05 Alkalni metali (ppm) 5-100 <1 Elementarni sastav.uređaj za punjenje. % Ugljovodonik 55 – 58 86. drvenih opiljaka. .0 12. .kondenzator za razdvajanje gasificiranih produkata na tečnu i gasnu frakciju.).8 Kiseonik 35 – 40 0. U tabeli 2 je dat tabelarni prikaz količine dobijenih sastojaka procentualno u odnosu na težinu sirovine. mrki ugalj i dr. 2006.3 Azot 0 – 0. Uređaj je ispitan sa gore navedenim sirovinama i njegova proizvodnost (zavisno od vlažnosti ulaznog materijala.

Takav način ne zahteva suštinske promene u konstrukciji motora. 2006. Slika 3. Sklop uređaja za pirolizu Na sl. Pored toga očuvana je mogućnost brzog prelaska na 91 . 06. – 07. Sav gas proizveden pirolizom ulazi u motor sa unutrašnjim sagorevanjem (gas-generator) elektro-generatorskog agregata. u kojem se zapaljivanje gasno-vazdušne smeše vrši „zapaljivom“količinom tečnog dizel goriva. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja za rad sa gasnim i tečnim biogorivom koje se dobija pri pirolizi otpadaka biljnog porekla. Ekološka Istina / Ecological Truth. Slika 4. 04.EkoIst' 06.4 data je šema jedne mikro –TE koja ima modul pirolize i dizelgeneratorni (benzo-generatorni) agregat. Šema mikro –TE koja ima modul pirolize Adaptacija dizelmotora za rad sa gasnim gorivom može se izvesti njegovim prevođenjem na gasno-dizelni proces.

Pored električne energije dobija se i kogeneracija toplotne energije za razne potrebe.34 38.EkoIst' 06. IHIS Holding i VIESH su potpisali ugovor o saradnji na komercijalizaciji postupka brze pirolize otpada biljnog porekla i drugih organskih proizvoda niskog sadržaja toplote u tečna i gasovita biogoriva. 2006. INOVACIONNЫE I INVESTICIONNЫE PROEKTЫ VIЭSH. Biogorivo tečnog i gasovitog sastava može se koristiti i u motorima sa unutrašnjim sagorevanjem ali kao dodatak fosilnim gorivima. 3. Moskva 2005. tečnog i gasovitog goriva. LITERATURA 1. VIЭSH.S. koje u odnosu na fosilno dobija naziv „biogorivo“. Technology and equipment for renewable energy utilization.P. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja režim napajanja gasnim gorivom u običnom dizel-režimu.7). D. Dokazana je mogućnost da se istim postupom koriste i otpadi koji sadrže ugljenik različitog porekla. preko lomova kutija raznih uređaja do niskokaloričnih ugljeva i treseta. počev od drvenih opiljaka. Resursы. U VIESH počeli su radovi za izradu tipova mini –TE električne snage u oblasti 30-100 kVA sa modulom pirolize proizvodnosti 0. Moscow. 92 .“Zapaljiva“količina tečnog goriva iznosi 10-20% u zavisnosti od režima rada motora. P. Strebkov. 2005.5 puta pri očuvanju energetskih parametara. Eksperimenti sa korišćenjem gasno-dizel motora u transportne svrhe pokazali su značajno poboljšanje ekoloških i eksploatacionih pokazatelja: dvostruko smanjenje izbacivanja čađi sniženje glasnosti rada povećanje klipnih resursa za 1. stor. U kojoj meri i kojom brzinom će se realizovati izrada prototipa uređaja i kasnije njegova implementacija u serijsku proizvodnju u mnogome će zavisiti od mogućnosti obezbeđenja finansijskih sredstava za realizaciju ovog inovacionog projekta. 04.7-2 t biljnih sirovina na dan (sl. Integracija modula za proizvodnju gasnog goriva i dizel generatora u jedan energetski sistem obezbeđuje povećanje energoefikasnosti ciklusa pretvaranja energije biljne biomase (za 20%) i saobrazno sniženje cene goriva i električne energije za preduzeća. str. VOZOBNOVLЯEMAЯ ЭNERGETIKA: Strategiя. – 07. Najekonomičnija primena je za mini i mikro – TE (termoelektrane)kada se svo gorivo (bez kondenzacije) koristi u gas-dizel elektrogeneratorima. Ekološka Istina / Ecological Truth. pp.34-38. Bezrukih. 47-55. Tehnologii. 06. u količini čak do 70 i 80% težinskih u odnosu na ulaznu sirovinu. ZAKLJUČAK Dosadašnjim istraživanjima u svetu i u VIESH-u dokazana je mogućnost korišćenja velike količine otpada biljnog porekla sa poljoprivrednih gazdinstava u energetske svrhe. Moskva 2005. Metodom brze pirolize moguće je dobijanje čvrstog. 2.

god. Zlatibor.EkoIst' 06.Garche. P. 06. – 07. CANU. D. 2006.april 2006.Rakin. J. Savetovanje Alternativni izvori energije i mogućnosti njihove primene u SCG. Kompleksnoe ispolьzovanie biomassы. Regenerativna goriva i vodonik.Rakin. S. Oktobra 2005. P. drevesnыh i rastitelьnыh othodov pri ih pererabotke v židkoe toplivo i gaz v эnergobalanse selьhozpredpriяtiй ENERGETIKA 2006. Budva 5. 04. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja 4.Strebkov. Ekološka Istina / Ecological Truth. 93 .

– 07. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja KONTROLA INTENZITETA SEIZMIČKIH TALASA UZROKOVANIH MINIRANJEM IZRADOM ZAŠTITNIH EKRANA CONTROL OF THE BLASTING INDUCED SEISMIC WAVES INTENSITY BY THE CONSTRUCTION OF REFLECTIVE SCREENS Saša Stojadinović. Tehnički fakultet u Boru sstojadinovic@tf. Various methods of quake control are applied in order to prevent damage. Ključne reči: Seizmički talas. Pri nailasku talasa na prepreku u vidu diskontinuiteta u sredini kroz koju se prostire dolazi do delimične refleksije i delimične refrakcije talasa na prepreci. Ekran u suštini pretstavlja veštački diskontinuitet u strukturi tla između minskog polja i objekta koji treba zaštititi. u cilju provere efikasnosti ekrana izrađen model na kojem je izvršeno eksperimentalno istraživanje i utvrđen koeficijent prigušenja ekrana. kontrola ABSTRACT: Blasting on the open pit mines induces seismic wave that can damage the nearbz structures. Da bi se sprečilo oštećenje objekata primenjuju se različiti načini kontrole potresa počev od smanjenja količine eksploziva koja se detonira u jednom vremenskom intervalu sve do izrade reflektujućih zaštitnih ekrana. Key words: Seismic wave. Ekološka Istina / Ecological Truth. DIMENZIJE ZAŠTITNOG EKRANA Osnovni problem koji treba rešiti kod primene ekrana za zaštitu objekata su minimalno rastojanje ekrana od minskog polja i potrebna dubina ekrana. screen. 04. 2006. Radoje Pantović. Da bi se sprečilo oštećenje objekata primenjuju se različiti načini kontrole potresa počev od smanjenja količine eksploziva koja se detonira u jednom vremenskom intervalu sve do izrade reflektujućih zaštitnih ekrana. Miodrag Žikić Univerzitet u Beogradu.EkoIst' 06. 06. ekran. One of these measures is the reflective screen. Na Tehničkom fakultetu u Boru je.ac. Rejli talas je 94 . control UVOD Miniranje na površinskim kopovima uzrokuje pojavu seizmičkih talasa koji mogu ugroziti objekte koji se nalaze u neposrednoj blizini minskog polja. Nosilac najveće količine energije i uzročnik najkompleksnijih pomeranja tla je Rejli talas.bor. Sam ekran može biti pukotinskog tipa ili u obliku pojasa rastresenog materijala. Ova karakteristika talasa bila je osnov ideje za kontrolu potresa uzrokovanih miniranjem na površinskim kopovima izradom ekrana. A model for the determination of the dumping coefficient was made on the Technical facultz at Bor. Samim tim što se jedan deo talasa reflektuje sa površine prepreke energija i intenzitet refraktovanog talasa slabe u odnosu na početni pa samim tim opadaju i efekti koje on izaziva u sredini kroz koju se prostire.yu IZVOD: Miniranje na površinskim kopovima uzrokuje pojavu seizmičkih talasa koji mogu ugroziti objekte koji se nalaze u neposrednoj blizini minskog polja.

7) gde su: R – rastojanje tačke pojavljivanja Rejli talasa na površini od tačke iniciranja eksplozivnog punjenja (m) Cp –brzina prostiranja primarnog talasa (m/s) Cs – brzina prostiranja sekundarnog talasa (m/s) hr – dubina tačke iniciranja (m) Budući da se Rejli talas pojavljuje na površini tek na rastojanju R od tačke iniciranja eksplozivnog punjenja ovo rastojanje može predstavljati minimalno rastojanje za izradu ekrana. Rejli talas se kreće neposredno uz površinu tla. Ukoliko se analizira ova činjenica. Međutim. Sam model se sastoji od dva betonska bloka dimenzija 1000 X 500 X 300 mm. S obzirom na to da je Rejli talas kompleksne prirode. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja površinski talas i najsporiji je od svih tipova seizmičkih talasa. 2006. Rejli talas je moguće predstaviti zbirom harmonijskih talasa Prema tome. pored laboratorije za mehaniku stena i tla. (m). Sa porastom dubine njegova energija opada i na dubini od jedne njegove talasne dužine praktično je jednaka nuli. 04. (6. dolazi se do zaključka da dubina ekrana treba da bude najmanje jednaka jednoj talasnoj dužini Rejli talasa. određivanje njegove talasne dužine nije moguće. ISPITIVANJA NA MODELU Model Zbog visokih troškova izrade ekrana u realnim uslovima za potrebe provere njihove efikasnosti izrađen je model. – 07. 06. U prvom bloku je izrađena bušotina prečnika 8 mm i dubine 120 mm (3) 95 . moguće je definisati dominantni harmonik u Rejli talasu i odrediti njegovu frekvenciju.EkoIst' 06. Model je izrađen u dvorišnom prostoru Rudarske zgrade Tehničkog fakulteta u Boru. Na površini terena uzrokuje eliptična kretanja čestica i najveći intenzitet ima na samoj površini. a na osnovu nje i dominantnu talasnu dužinu Rejli talasa. Ekološka Istina / Ecological Truth. Da bi se ovo ostvarilo neophodno je imati seizmički zapis Rejli talasa i na njemu izvršiti Furijeovu (Fourie) analizu (FFT-Fast Fourie Transformation). [1] Rastojanje od tačke iniciranja eksplozivnog punjenja do tačke pojavljivanja Rejli talasa na površini dato je izrazom: R= Cp ⋅ h r 2 C 2 − Cs p . Sa povećanjem dubine njegova energija i pomeranja koja on uzrokuje opadaju i na dubini od jedne njegove talasne dužine su praktično jednaki nuli. Za potrebe provere efikasnosti ekrana kao mere za kontrolu potresa i zaštitu objekata na Tehničkom fakultetu u Boru je izrađen model i na njemu je izvršeno eksperimentalno istraživanje.

04.5 g. – 07. Na posebnom bloku je izrađen ekran pukotinskog tipa dubine 300 mm. iznad barutnog punjenja. „Krušik“. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja R4 500 1 200 100 2 100 3 100 4 100 5 1000 Slika 1. Za iniciranje barutnog punjenja u patronu su. Valjevo (slika 7).EkoIst' 06. 06. na rastojanju od 50 mm su ugrađene merne tačke 250 50 50 R4 500 1 2 1000 Slika 2. Prva merna tačka ugrađena je na rastojanju od 200 mm od centra bušotine a ostalih četiri na međusobnim rastojanjima od po 100 mm. Izrada pukotinskog ekrana celom visinom modela je bila neophodna jer ne postoji mogućnost modeliranja talasne dužine generisanog seizmičkog talasa. 96 . 2006. Izgled i dimenzije prvog bloka modela Na pravilnim rastojanjima od bušotine su u model ugrađene merne tačke kako bi se utvrdio zakon kretanja seizmičkog talasa. ugrađivane zapaljive glavice elektrodetonatora normalne osetljivosti proizvedene u H. Ekološka Istina / Ecological Truth. K. Prečnik patrone je bio 7 mm a dužina patrone sa zapaljivom glavicom 60 mm. Ekran je izrađen na rastojanju od 250 mm od centra bušotine i sa obe njegove strane. Izgled i dimenzije drugog bloka modela Eksplozivno punjenje Eksplozivno punjenje kojim je generisan seizmički talas je bila patrona sa barutnim punjenjem mase 0.

Vrednosti dobijene merenjima su statistički obrađene. Primenom konvertora jedinica proračunate su brzina oscilovanja.30 0.833 Na osnovu svih vrednosti brzina oscilovanja dobijenih merenjima na mernim tačkama izvršena je regresiona analiza i konstruisan je grafik zavisnosti brzine oscilovanja od redukovane dužine u logaritamskoj podeli (slika 3). 04.60 0.8x 2 -3. pomeranje i ubrzanje u posmatranim tačkama i na osnovu tih podataka određen je zakon oscilovanja.360 26. Ekološka Istina / Ecological Truth.8(D R )− 3. – 07. Tabela 1.260 DR 8. U bušotini su detonirana eksplozivna punjenja i na svakoj mernoj tački je izvršena serija merenja.Br. opremljen akcelerometrom Type 4332 i integratorom ZR 0020. Opis eksperimenta U prvom delu eksperimenta određivan je zakon oscilovanja talasa.416 17.0005 2 0. Zavisnost brzine oscilovanja od redukovane dužine Na osnovu grafika određeni su koeficijenti karakteristike tla k i koeficijent regresije n na osnovu kojih je definisan zakon oscilovanja u obliku: Vmax = k (D R )− n = 6691. danske firme Brüel&Kjær.EkoIst' 06. 2006.0005 3 0.50 0. Rezultati ispitivanja na I bloku modela d Q R.605 0.0005 5 V (mm/s) 7. (6) 97 .944 0. 10 V (mm/s) 1 y = 6691.0005 4 0.888 22.975 1. (m) (kg) 0.20 0.710 2. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Instrumentacija Za merenje intenziteta potresa korišćen je Impulse Precision Sound Level Meter Type 2204. (mm/s).40 0.0279 R = 0.347 0.0005 1 0. 06.0279 .1 1 10 Dr 100 Slika 3.944 13.

772 mm/s.772 Naravno.0279 ⎛ 0. ovde se treba ograditi i reći da se radi o eksperimentalnom istraživanju u. 06. idealnim uslovima. (%) 1.45 . (%). Pošto je količina eksplozivnog punjenja 0. bez slojeva i diskontinuiteta u vidu pukotinskog sistema.8⎜ ⎜ 0. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Nakon određivanja zakona oscilovanja i seizmičkih karakteristika betona započelo je ispitivanje na II bloku modela. Na prvi pogled je očigledno da je vrednost brzine oscilovanja izmerene na mernoj tački 2 drugog bloka manja od brzine oscilovanja izmerene na istoj mernoj tački prvog bloka. Na osnovu poznatog zakona oscilovanja prognozirana je maksimalna brzina oscilovanja u mernoj tački 2. 2006. Sredina kroz koju se seizmički talas prostire je homogena.0005 ⎟ ⎝ ⎠ −3. koeficijent prigušenja ekrana je 2. 04. Ekran je pukotinskog tipa i u potpunosti razdvaja ogledni blok na dve celine.45 %. Eksplozivno punjenje je takođe bilo barutno punjenje mase 0. U drugom bloku je celom njegovom visinom i širinom izrađen ekran pukotinskog tipa na rastojanju od 250 mm od centra bušotine i sa obe njegove strane.3 ⎞ ⎟ = 6691. skoro.577 β = ln ⋅ 100 = 37. Pri iniciranju punjenja mereni su intenziteti potresa. Međutim.0279 = 2. Ekološka Istina / Ecological Truth.577 (mm/s) Izmerena vrednost brzine oscilovanja (dobijena na osnovu srednje vrednosti podataka očitanih sa instrumenta) je 1. to jest brzine oscilovanja. sa obe strane ekrana. V gde su: (7) β – koeficijent prigušenja (%) Vmax – maksimalna brzina oscilovanja u mernoj tački 2 prognozirana na osnovu zakona oscilovanja (mm/s) V – izmerena brzina oscilovanja u mernoj tački 2 (mm/s). U ovom slučaju koeficijent prigušenja je 37. U realnoj sredini ovakvi uslovi su skoro nemogući.8⎜ ⎜ Q⎟ ⎠ ⎝ −3.5 g a rastojanje tačke od bušotine 300 mm maksimalna brzina oscilovanja je: ⎛ d ⎞ ⎟ Vmax = 6691. na rastojanju od 50 mm su ugrađene merne tačke (slika 2). Koeficijent prigušenja ekrana računat je kao odnos brzina oscilovanja izmerenih na mernim tačkama 2 prvog i drugog bloka kao: V β = ln max ⋅ 100 . KOEFICIJENT PRIGUŠENJA Nakon obrade i sređivanja rezultata bilo je moguće odrediti koeficijent prigušenja ekrana. Prema tome. eksperiment dokazuje hipotezu da ekran može delovati kao absorber seizmičkog talasa i da može smanjiti njegov intenzitet.EkoIst' 06. – 07.5 g. 98 .

Ekološka Istina / Ecological Truth. Beograd. Eksplozivi Bušenje Miniranje 1/87.6.McKenna. 1988. L. M. Vol.G. Seizmički efekti od miniranja“. C. Siskind. International journal of rock mechanics and mining science & Geomechanics abstract. Office of surface mining reclamation and reinforcement. 04. Dowding. 25. „Comparative study of structure response to coalmine blasting“.M. Contract No. 1987. 2003. K. 2006. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja LITERATURA 1. Martell. D. 99 .H. 2.T. „Modelling of blasting vibrations“. C. – 07. No.EkoIst' 06. Jurij Ivanetić. Hinzen.E.A. CTO-12103. Rudeks. Aimone-Martin. 3. 06.

ali i okoline. CO ABSTRACT: Since September 2005. nicotine. The efforts of smokers and environmental protection are already included but there are some doubts about possible application. For that. 04. Key words:ETS(environmental tobacco smoke).5 milijardi komada. Ključne reči: ETS (ambijentalni dim). a dnevna potrošnja cigareta u svetu iznosi oko 16. Pod pritiskom Svetske Zdravstvene organizacije i antipušačkog lobija. već i količine CO koje cigarete po kategorijama mogu da emituju. kao i rezultata zabeleženih u svetu. Stoga ovaj rad ima za cilj da objedinjavanjem svih mera i rezultata dobijenim u ispitivanjima koja su vršena na teritoriji SCG. koja se koriste za zaštitu poljoprivrednih kultura ili za čišćenje raznih površina i predmeta. CO UVOD Jedan od najvećih problema savremenog sveta je zagađenje životne sredine. Ovo iz razloga što. environmental. Kao najveći zagađivači pominju se izduvni gasovi vozila. procesi sagorevanja prirodnih i sintetičkih materijala i slično (9). Ovo je posledica nesagledavanja ukupnih mera koje treba preduzeti u cilju smanjenja zagađenja okoline duvanskim dimom. kao i mogućnosti njegovog smanjenja sa tehnološkog i zdravstvenog aspekta.EkoIst' 06. više od ¼ svetske populacije konzumira cigarete ( oko 1. koje bi mogle da garantuju i tačnost rezultata. TAR. prema najnovijim podacima. Ekološka Istina / Ecological Truth. Međutim. the new Tobacco Low is on. niti odgovarajućih institucija koje bi nadgledale poštovanje zakona. 2006. isparenja hemijskih sredstava. Our opinion is that this results from inappropriate interpretation of all necessary measured that have to be carry out. Zakonom se ograničavaju ne samo količine tar-a i nikotina. protection. This should unable proper approach and connecting of all the measures in environmental protection regarding tobacco smoke in aur country. okolina.godine počeo je da važi novi Zakon o duvanu. industrijska postrojenja. 06. nastala je i potreba ispitivanja doprinosa duvanskog dima zagađenju okoline. zaštita. Kao rezultat sagorevanja materijala u cigareti javljaju se dve struje duvanskog dima: 100 . – 07. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja EFIKASNOST MERA U SMANJENJU ZAGAĐENJA OKOLINE DUVANSKIM DIMOM EFFICIENCY OF MEASURES FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION OF TOBACCO SMOKE Vesna Radojičić. Actually there is the luck of propriety labs and government boards and commissions which will enable obtaining and carry out of adequate measures. Miroslava Nikolić Poljoprivredni fakultet. nikotin. the aim of this work is to presented results from domestic and worldwide researches on the issue of possible lower contamination of environmental by tobacco smoke. primenu ovog zakona ne prati i postojanje odgovarajućih laboratorija.7 milijardi). koji jednim delom predviđa zaštitu i aktivnih i pasivnih pušača. ukaže na mogućnost smanjenja učešća duvanskog dima u zagađenju okoline. Zemun IZVOD: Od septembra 2005. TAR.

u novije vreme sve veća pažnja se poklanja i trećoj vrsti dima. Koncentracija komponenata ETS-a je veća u zatvorenom prostoru. već njegove komponente deluju na čoveka zajedno sa svim ostalim potencijalnim zagađivačima životne sredine. Koncentracija nikotina u okolini se relativno brzo smanjuje.godine je na osnovu prethodnih rezultata doneta odluka o prestanku pušenja na javnom mestu. Pri tome. ne postoji siguran nivo izlaganja sastojcima duvanskog dima. se formira od sporedne struje dima (sa zapaljenog kraja cigarete) i takozvanog povratnog dima. ambijentalnom dimu (duvanski dim u okolini. Brzina smanjivanja koncentracije respiratornih čestica i ugljovodonika je između oksida ugljenika i nikotina. Medicinskog aspekta 101 . 2006. 1992. Mere se mogu preduzimati sa: 1. a sve u cilju zaštite zdravlja pasivnih pušača. Koncentracija gasnih komponentata. 2. nameštaj.nastaje u periodu povlačenja i prolazi ceo konus cigarete prema ustima pušača. Zakonodavno-pravnog aspekta 2. 06. 04. štetne supstance su još uvek prisutne. vlažnost. koji ima najveći uticaj na zagađenje životne sredine. koji pušač izbaci nakon inhaliranja. od kojih su najmanje 43 poznati kancerogeni za ljude i životinje(2). Glavna struja dima . Pored glavne i sporedne struje dima. 1991. izlazi neposredno iz zone žarenja i sa površine cigarete u atmosferu. garderoba). Sadrži preko 4000 štetnih supstanci. environmental tobacco smoke-ETS). automatski utiču i na smanjenje stepena zagađenosti okoline njime. Tehnološkog aspekta u proizvodnji 3. kao što su CO i CO2 smanjuju se eksponencijalno. Važno je napomenuti da ETS nije nikada izolovano prisutan u ambijentu. Sporedna struja dima . Ambijentalni dim (ETS). tzv. Na fizička i hemijska svojstva ETS-a utiču različiti faktori u zavisnosti od toga da li se formira u otvorenom ili zatvorenom prostoru (4). Koncentracije različitih komponenata duvanskog dima u okolini se različitom brzinom smanjuju. Čak i ako se izdvoje pušači od nepušača ili koristi ventilacioni sistem u cilju smanjenja količine dima. Drugim rečima.EkoIst' 06. jer ga površina okoline apsorbuje (zidovi.nastaje u periodu tinjanja. što u prvom redu zavisi od toga da li je cirkulacija vazduha u toj prostoriji prirodna (lagana) ili postoji ventilacija. Mere za smanjenje štetnosti duvanskog dima Sve mere koje se preduzimaju u cilju smanjenja štetnosti duvanskog dima. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja 1.godine Kanadski centar za Zaštitu zdravlja je na osnovu ispitivanja klasifikovao ambijentalni dim u grupu najopasnijih uzročnika kancerogenih oboljenja (2). broj prisutnih osoba). mora se uzeti u obzir da se koncentracije komponenata povećavaju u zavisnosti od broja pušača i od uslova okolnog vazduha (temperatura sobe. Pravci kretanja duvanskog dima u okolini (prostoriji) prate cirkulaciju vazduha u toj prostoriji. – 07. Ekološka Istina / Ecological Truth.

Međutim. 04. a istovremeno da bude manje štetna po zdravlje. količine TAR-a i nikotina se smanjuju i do 40%. Ovim se upozorava javnost na opasnost od pušenja i pomaže pušačima da izaberu marku cigareta sa nižim sadržajem štetnih materija (7). kao i na prikazu sadržaja nikotina i TAR-a izraženim u miligramima.EkoIst' 06. 2006. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja 1.godine dr Ernest Wynder je formirao grupu za izradu manje rizične cigarete (4). jer smanjenje količine materijala utrošenog za punjenje cigarete dovodi i do smanjenja količine formiranog dima (3).Upotreba rekonstituisanog duvana ili duvanske folije (3). 2. nikotina i CO određuju standardnim analitičkim tehnikama. U dimu cigarete sa primenom rekonstituisanog duvana. ali je veoma važno da poruka o štetnosti bude vidljiva na kutiji cigareta. koje uključuju upotrebu mašina za pušenje.Upotreba ekspandovanog duvana . koja bi trebala da zadovolji pušača u količini nikotina i osnovnim pušačkim svojstvima. U tu svrhu. 2. – 07. benzopirena 28% a cijanovodonika čak 50% (10). Još 1968. smanjenje količione fenola iznosi 17%. odnosno manje čestične faze pri sagorevanju (tabela 1). Za svakog pušača režimi pušenja su pojedinačni. čija su dostignuća dovela do proizvodnje «laganih» cigareta sa smanjenim sadržajem štetnih komponenata u duvanskom dimu (9). Brojnim ispitivanjima ustanovljeno je da primena ekspandovanog duvana redukuje TAR od 32-42%. 06. 102 . važno je napomenuti da se nivoi sadržaja TAR-a.pre svega utiče na povećanje moći punjenja cigarete. Informacija mora biti jasno uočljiva na pozadini paklice i trebalo bi da zauzme oko 25% stranice na pakovanju. vršena su brojna ispitivanja i preduzete su pojedine tehnološke mere: 1. a količine štetnih materija moraju biti određene Standardnim metodama koje objavljuje Međunarodna Organizacija za Standarde – ISO (6). kod nas i u svetu. Mere koje se preduzimaju sa zakonodavno-pravnog aspekta Mere koje se preduzimaju sa zakonodavno-pravnog aspekta baziraju se na etiketiranju sadržaja nikotina. Mere koje se preduzimaju sa tehnološkog aspekta i aspekta proizvodnje Sa ciljem smanjenja štetnosti duvanskog dima preduzete su i odgovarajuće tehnološke mere. Tržišta duvana se razlikuju po načinu etiketiranja brendova. Ekološka Istina / Ecological Truth. s tim što ne postoje standardi i propisi o njihovim dozvoljenim količinama po kategorijama cigareta. U SCG je etiketiranje zasnovano na štampanju poruke u vidu upozorenja o štetnosti pušenja na paklicama cigareta. te tako sadržaji komponeti navedeni na paklicama cigareta ne moraju predstavljati količine koje pojedini pušač unese iz svake cigarete (8). čiji su parametri podešeni prema prosečnim performansama individualnog pušenja.Izbor odgovarajućih sorti duvana Prilikom izrade mešavine za cigarete potrebno je odabrati sorte koje formiraju manje dima. kao i nikotin od 5359% 3. TAR-a i CO na paklicama cigareta.

49 23.51 26. Prema brojnim istraživanjima mnogih naučnika. Primenom navedenih mera dolazi do znatnog smanjenja količine štetnih sastojaka duvanskog dima.33 22. u zavisnosti od ustanove ili želje pacijenata. 06.flue cured AC.EkoIst' 06. Tehnološka dostignuća dovela su do proizvodnje laganih cigareta sa 10mg TAR-a. koja se postiže: perforacijom cigaret papira. 5. već sporadično. tako i pasivnih pušača. – 07.5 12. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Tabela 1. 2006.6 7.4 SC 0. ispod 1mg nikotina i 10mg CO(8). Perforacijom može da se redukuje do 30% produkcije čestične faze. sintetičke smole. Primarni cilj ovih mera je prestanak pušenja i prevencija njegovog započinjanja. ZAKLJUČAK Na osnovu izloženog pregleda rezultata mera. u cilju smanjenja štetnosti duvanskog dima.7 2. 04. Kao rezultat dejstva antipušačkog lobija navodi se to da je 25% tvrdokornih pušača smanjilo dnevni unos cigareta za više od polovine. a time i učešća u kontaminaciji životne sredine njime. pušač koji puši 20 cigareta dnevno.1 AC 3. zeoliti). perforacijom ovoja filtera i perforacijom korka. Ekološka Istina / Ecological Truth.Filtracija .air cured SC-sun cured MS-glavna struja dima SS. udahne dim više od 70 hiljada puta godišnje(1). 3. može se zaključiti sledeće: 103 .6 12.67 35. koja podrazumeva dodavanje posebnih materijala filterima (aktivni ugalj. Svako dalje povećanje efikasnosti filtra može se ostvariti ventilacijom filtera – perforacijom korka i ovoja filtera ili selektivnom filtracijom (5). Prema istraživanjima Medicinskog Instituta (IOM-a). Mere koje se preduzimaju sa medicinskog aspekta zasnovane su na zaštiti zdravlja kako aktivnih.9 13. kao i svetskih zdravstvenih organizacija ustavljeno je da duvanski dim sadrži oko 4800 jedinjenja od kojih su 60 izuzetno kancerogena.Modifikacija papirnih elemenanata cigarete. a 17% ove populacije je zauvek ostavilo pušenje.sporedna struja dima FC 3. Konstituenti glavne i sporedne struje dima za osnovne tipove duvana MS Nikotin% TAR(mg) CO(mg) SS Nikotin% TAR(mg) FC.7 4.42 26.Filtracijom se zadržava još 30% čestične faze.Mere koje se preduzimaju sa medicinskog aspekta Bolesti izazvane pušenjem duvana predstavljaju jedan od vodećih rizika za zdravlje stanovništva. U našoj zemlji mere sa medicinskog aspekta se ne primenjuju organizovano.96 27.3 8.

Canadion Centre for Occupational Health and Safetly: Environmental Tobacco Smoke (ETS). 2003.: Fifty years of research on cigarette smoke formation and delivery. and Mc Rae. 1977. 1986. Mere koje se preduzimaju sa zakonodavno pravnog aspekta podrazumevaju upozorenje pušača na štetnost duvanskog dima.W. Mere koje se preduzimaju sa medicinskog aspekta zasnovane su na zaštiti zdravlja kako aktivnih. one i primenjuju sve pomenute mere za proizvodnju takozvane "sigurne" cigarete. 104 .T. 1982. Ekološka Istina / Ecological Truth. 2000. Personal Communication with Luk Joossens. R.Geneva. 7. 5. 1. 8.pp. Rec. 324.. Wynder. LITERATURA American Compagne for Tobacco-Free: Sleeping with a killer. Suština ovih mera zasnovana je na etiketiranju sadržaja TAR-a. 2. October. Moric. General Information and Health Effects. H. Haltev. 2006. T.Adv. 113-32.G. nicc Consultatnt and Who Expert on European Tobacco Control Activities. D. D. 06.Sci. Hoffman..D.EkoIst' 06. Obzirom da domaće fabrike prate savremene trendove proizvodnje. 4. 6. 2. 2004. 22.: Effect of tobacco reconstitution and expansion processes on smoke composition. 04.: Reduction of Technorigenicity of Cigarette Smoke. and Newton. A Review Acs. Mere koje se preduzimaju sa tehnološkog aspekta i aspekta proizvodnje zasnovane su na smanjenju štetnih sastojaka duvanskog dima. 201. 4. A. Najbolji efekat smanjenja štetnosti duvanskog dima za aktivne i pasivne pušače. 1996.Tob.: Selective filtration of tobacco smoke components. Roemer R.553-87. as amended. 9. D. Rec.Tob. JUS-60143 (SOR/DORS). Tobacco Products Information Regulations.Symp. and Ho. 3. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja 1.Sci. 1978. E. Jenkins. a time i njegovog uticaja na zagađenje životne sredine postiže se kombinacijom svih pomenutih mera.L. Walgate R. 1999.Adv. – 07.A. JAMA 192.: Nature. 3. tako i pasivnih pušača. 337-92.: Legislative Action to Combat the World Smoking Epidemic. Primarni cilj ovih mera je prestanak pušenja i prevencija njegovog započinjanja. 10. 88-94..M. nikotina i CO na paklicama cigareta. 1965. World Health Organization.

proračuna orijentacionih vrednosti polja koncentracija štetnih materija. timely inform citizens. medicines and geographic point of view. medicinske i geografske tačke gledišta. – 07. vazduh. Prema podacima iz literature [1]. Merne stanice moraju da se nalaze na otkrivenoj lokaciji koja se provetrava sa svih strana.yu IZVOD:Razmeštanje stacionarnih stanica za kontrolu kvaliteta vazduha treba da omogući dobijanje objektivne slike o zagađenju atmosferskog vazduha. The monitoring network should provide general characterization of air pollution caused by turbulent diffusion of polutants.EkoIst' 06. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja RAZMEŠTANJE MERNIH STANICA ZA KONTROLU KVALITETA VAZDUHA THE ALLOCATION OF MONITORING STATIONS FOR AIR QUALITY CONTROL Viša Tasić1. Milivojević. On the bases on data collected during card analyses town area should be separated on appropriate regions. minimalni broj mernih stanica iznosi od 15 do 20. Na osnovu analize ovih karata izvršila bi se rejonizacija grada. određivanje metode praćenja. This will allow us to detect pollution sources of the biggest ecological. monitoring. Treba formirati tematske karate koje odražavaju stanje životne sredine posmatrane oblsti. measuring station UVOD Elementarni principi razmeštanja mernih mesta pri planiranju mreže meteoroloških stanica važeći su i pri planiranju stacionarne monitoring mreže zagađenja atmosferskog vazduha: izbor objekata praćenja. microclimatic and architecture features of town area has to be explored to find optimal solution for allocation of monitoring stations. Appropriate thematic cards should be made to present state of living environment. Mreža stanica treba da omogući karakterizaciju opšteg zagađenja vazdušnog basena grada. uslovljenu turbulentnom difuzijom primesa. Ekološka Istina / Ecological Truth. Novica Milošević. a koja se na zaprašuje (travnjak. Key words: living environment. 06. kako bi se građanstvo pravovremeno informisalo i izvršila kontrola zagađivača. Institut za bakar Bor. određivanje obima rada svake stacionarne stanice. otkrivanje nepovoljnih dejstava životne sredine na čoveka. Izdvajanje najzagađenijih i najčistijih rejona jedan je od preduslova potrebnih za preciziranje mernih mesta. With that aim ecological. Ključne reči: životna sredina. and control of all air polluters. 04. U tom cilju moraju se proučiti ekološke. mikroklimatske i arhitekturne osobine grada da bi se na bazi primene postojećih metoda došlo do optimalnog rešenja za razmeštaj stanica za monitoring aerozagađenja. meteoroloških osobina oblasti. ko i da odražavaju karakteristično stanje vazdušne sredine oblasti u kojima se nalaze. i odredili bi se izvori najveće opasnosti sa ekološke. asfalt. tvrdo zemljište).co. visa@ibb-bor. Dragan R. monitoring. 2006. za grad sa brojem stanovnika preko 2 miliona. air. merna stanica ABSTRACT: The allocation of fixed stations for air quality should provide objective view on air pollution. kao i podataka o zagađenju u proteklom periodu. Položaj mernih mesta određuje se na osnovu proučavanja prostornog plana grada (oblasti). Razmeštanje stanica za praćenje zagađenja po neteritorijalnom principu otežava izradu polja koncentracija pomoću 105 .

Nedostatak ovakvog pristupa ogleda se u mogućem nereprezentativnom razmeštanju stanica u odnosu na izvore zagađenja (emitere).) kao i razmatranje konkretnih rešenja koja su već bila prihvaćena pri rešavanju sličnih problema.EkoIst' 06. Srednja kvadratna greška interpolacije može se izračunati na osnovu izraza 2. 06. Sistematski pristup izboru mesta za razmeštanje opreme za praćenje kvaliteta vazduha uključuje tri glavna elementa: razmatranje zadataka postavljenih monitoring sistemu.5[f (n ) + f (n + l)] (3) 106 . Za određivanje prosečne koncentracije zagađujućih materija može se primeniti gusta ravnomerno raspoređena mreža mernih stanica. METOD LINEARNE INTERPOLACIJE Određivanje neophodnog broja mernih mesta može se izvršiti polazeći od zadate greške pri određivanju parametara zagađenja metodom linearne interpolacije. to jest. geografsko.25).25) i one sa velikom zagađenošću (pomenuti odnos veći od 0. E = ( x / l)b(l − x ) + (1 − ( x / l))b( x ) − ( x / l)(1 − ( x / l))b(l) (2) gde je b(l) strukturna funkcija parametra koji se razmatra: b(l) = [f (n ) − f (n + l)]2 . Sa stanovišta razmeštaja mernih mesta gradovi mogu da se podele na one sa slabom zagađenošću vazduha (kada je odnos prosečne koncentracije zagađivača prema 24-časovnoj vrednosti GVI –granična vrednost imisije. topografsko i dr. a f (n + x ) odstupanje parametra u tački x kroz koju se vrši interpolacija. Kada se ova vrednost primeni u izrazima 1 i 2 dobija se: f (n + (l / 2)) = 0. Takva mreža podrazumeva razmeštaj stanica u čvorovima mreže na svaka 2 km. Nepoznata vrednost posmatranog parametra u tački koja se nalazi između dve susedne tačke sa poznatim vrednostima na osnovu metode linearne interpolacije nalazi se prema izrazu 1. – 07. Za gradove sa slabom zagađenošću rastojanje između mernih mesta koje se predlaže može biti od 10 -15 kilometara. 2006. Srednja kvadratna greška interpolacije E ima maksimalnu vrednost za x = l / 2 . Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja matematičkih modela. manji od 0. dok se merna mesta u ravnicama predviđaju na 10-20 kvadratnih kilometara. dok kod gradova sa velikom zagađenošću vazduha rastojanja između mernih mesta moraju biti smanjena na 2-3 kilometra. Ekološka Istina / Ecological Truth. jedna merna stanica na 4 km2. U literaturi [2] predviđa se razmeštaj mernih mesta u naseljima sa složenim reljefom i znatnim brojem izvora izbacivanja zagađujućih materija na površini od 5 do 10 kvadratnih kilometara. 04. f (n + x ) = (1 − ( x / l))f (n ) + ( x / l)f (n + l) (1) pri čemu je f (n ) i f (n + l) odstupanje parametra koji se razmatra u tački n i n+l. razmatranje fizičkog okruženja sistema (meteorološko.

Čvorovima mreže daje se informacioni sadržaj prema sledećim kriterijumima: 2. Pri zadatoj grešci interpolacije u slučaju grada sa velikim koncentracijama zagađujućih supstanci u vazduhu rastojanja između mernih stanica biće znatno manja nego u slučaju grada sa manjim koncentracijama zagađujućih supstanci u vazduhu. Cm. gde je Q skup svih čvorova mreže koji čine klaster t . Rad modela izrađenog na osnovu ovog algoritma sastoji se iz sledećih etapa: 1. Određivanje klastera. Ako se poznaje prostorno-vremenska raspodela koncentracije zagađujuće materije. C 0 vrednost praga. U skladu sa odabranim kriterijumom optimizacije primenjuju se adekvatni algoritmi. Obično se za grešku interpolacije uzima 20% GVI. M skup svih tačaka mreže. Za svaku posmatranu situaciju određuje se klaster kao skup svih čvorova mreže kod kojih je došlo do premašenja praga koncentracije: Q t = (Μ / C m. Za razmeštanje stanica po kriterujumu b) primenjuje se Nolov algoritam. čime se pruža mogućnost sprečavanja opasnih situacija i reagovanja na pojavu istih. OPTIMIZACIJA BROJA MERNIH MESTA Pri optimizaciji mreže monitoringa mogu se izdvojiti tri osnovna kriterijuma: a) razmeštanje mernih stanica po kriterujumu najtačnije procene koncentracije zagađujućih materija na celom gradskom području. b) razmeštanje mernih stanica koje omogućuje detekvovanje premašenja graničnih vrednosti. Zatim se prema izrazu 4 određuje greška linearne interpolacije kao funkcija rastojanja između mernih mesta. Nakon izračunavanja maksimalnog rastojanja između mernih mesta može se odrediti njihov potreban broj. Ekološka Istina / Ecological Truth. 3. 04. Pre svega treba odrediti strukturnu funkciju posmatranog parametra b(l ) . c) razmeštanje mernih stanica kojim se ostvaruje poboljšanje reprezentativnosti podataka pri promeni parametara izvora izbacivanja. Što je ovaj korak kraći. 107 . Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja E = b(l / 2) − 0.25b(l) (4) Na osnovu izraza 3 i 4 može se odrediti maksimalno moguće rastojanje između mernih mesta za kontrolu kvaliteta vazduha pri zadatoj tačnosti. teritorija koja se posmatra deli se na deonice u vidu mreže sa ukupnim brojem ćelija N . t ≥ C 0 ) . m indeks tačke mreže.t koncentracija na m -tom čvoru mreže u vremenskom periodu t . Vremenski korak obnavljanja prostorne raspodele koncentracije zavisi od vremenskog koraka prikupljanja ulaznih podataka. 2006. Dodela informacionog sadržaja tačkama rešetke.EkoIst' 06. 06. U ovoj etapi vrši se ispitivanje svih karakterističnih situacija. t indeks karakteristične situacije. – 07. Definisanje ulaza. može se razmatrati više karakterističnih situacija pri proračunu.

Izbor narednih mernih mesta. za preostale čvorove mreže preračunavaju se nove doze i nova efektivnost (puna doza ostaje nepromenjena). predmet interesovanja su zone sa najvišim nivoom zagađenja. m∈Q t ∑ (A t ) ∑ t 4. mreža stacionarnih stanica za kontrolu mora da se bude ravnomerno raspoređena po celoj teritoriji posmatrane oblasti. sastavljena od skupa svih klastera koji sadrže izabranu tačku. S druge strane. 2006. Ekološka Istina / Ecological Truth. Funkcionalne zone obično nemaju jasne granice i mogu uticati jedna na drugu. 06. Za normalizaciju različitih doza koje su čvorovi dobili neophodno je odrediti potpunu dozu. Za postavljanje stanice za merenje bira se čvor mreže sa maksimalnom efektivnošću. – 07. Doza dobijena za m . zelena zona. 04. Pa ipak. kako bi se odredili vremenski periodi kada nivo zagađenja prelazi dozvoljene vrednosti. • Efektivnost. Svakom čvoru mreže koji pripada određenom klasteru dodeljuje se odgovarajući nivo koncentracije. Pokušaj da se zadovolje prethodno navedeni zahtevi dovodi do grupisanja mernih mesta na bazi njihove pripadnosti funkcionalnim zonama grada (industrijska. Iz tog razloga merne stanice za kontrolu aerozagađenja moraju se stacionirati u blizini zona sa najvišim nivoom zagađenja. primena zonsko-funkcionalnog pristupa za razmeštanje stacionarnih stanica za kontrolu pokazuje se kao svrsishodna. uzimajući u obzir meteorološke i klimatske uslove. Radi poređenja informacionog sadržaja različitih čvorova. zona centra grada i dr. zona autoputeva. t ) . Na taj način svaki klaster određen u konkretnoj situaciji karakteriše se zonom doziranja At = (Cm. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja • Zona doziranja. Ponovo se bira čvor sa najboljom efektivnošću i proces se nastavlja sve dotle dok suma pokazatelja efektivnosti ne postane niža od unapred zadate vrednosti. 5. Svi klasteri koji sadrže izabranu tačku uklanjaju se iz memorije. ZONSKO-FUNKCIONALNA METODA RAZMEŠTAJA MERNIH MESTA Radi procene stanja zagađenja vazdušnog basena i prognoze njegovih promena. to jest kompleksnu dozu za sve teritorije koja se određuje kao: A = At t. kao i preduzeća koja izbacuju zagađujuće materije. 108 .EkoIst' 06.). a sve to u cilju definisanja preporuka za smanjenje izbacivanja i odgovarajućih mera dejstva (po potrebi). Takvoj se stanici daje zona uticaja. potrebno je odrediti veličinu koja predstavlja normalizovanu dozu koju je čvor dobio: E m = S m / A Izbor čvora za postavljanje stanice za merenje. U radu [3] razmatrana su osnovna načela za raspoređivanje mernih mesta za kontrolu kvaliteta vazduha u okviru funkcionalnih zona u gradovima.ti čvor mreže u svim ∑ m∈Q t posmatranim sistuacijama iznosi Sm = • Potpuna doza. stambena. u cilju određivanja skupa tačaka na kojima treba postaviti merna mesta.

1980. str. Kako su ulaganja u formiranje i održavanje monitoring mreže znatna. 109 . 2006.M.1989. Moskva1980. Broj 13. 33-66. 82-86. Ekološka Istina / Ecological Truth. Moskva. Tr. Artemov V. Moskva.CVGMO. Hidrometeoizdat. Uputstvo za kontrolu kvaliteta atmosferskog vazduha u gradovima. 06. LITERATURA 1. Medicina. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja ZAKLJUČAK Određivanje potrebnog broja mernih mesta u distribuiranoj mreži monitoringa kvaliteta vazduha zavisi prvenstveno od zahteva koje ta mreža treba da zadovolji. 2.EkoIst' 06. 04. Pristup pri oceni zagađenja atmosferskog vazduha u gradovima. uvek se teži postizanju zadovoljavajuće pokrivenosti teritorije sa što manjim brojem mernih mesta. – 07. 3. U radu je prikazano nekoliko najčešće korišćenih pristupa za optimizaciju broja mernih mesta pri formiranju mreže monitoringa vazdušnog basena u gradovima. str. Meteorološki potencijal i klimatske osobenosti zagađenja vazduha u gradovima.

Proces neutralizacije predstavlja tretiranje izlivene kiseline jakom bazom (Na2CO3 ili CaCO3) tako da se na kraju reakcije dobije so (koja je u smislu kiselosti 110 .yu 2 Fabrika sumporne kiseline u Boru IZVOD: U ovom radu je opisan sistem i procedura zaštite okoline od havarijskog izlivanja kiseline. iz postrojenja za proizvodnju i skladištenje u Fabrici sumporne kiseline u Boru. oslobađa se velika količina gasova koji u sebi sadrže znatne količine sumpora. – 07. pre svega vodotokova. 2006. Radoje Pantović1. Ukupni kapacitet svih rezervoara iznosi 28 300 t. SISTEM ZAŠTITE I pored sve predostrožnosti u fabričkim postrojenjima i skladištima su moguća havarijska izlivanja sumporne kiseline. odakle se dalje vrši njena distribucija železničkim i kamionskim cisternama. The system is primerely designed to protect rivers and it is illustrated on the example of hazardous spillage from the May 17th. Ključne reči: Fabrika sumporne kiseline. S obzirom da sada Topionica radi sa smanjenim kapacitetom u pogonu je samo Fabrika sumporne kiseline K-2. 2005.ac. Ona preuzima topioničke gasove od kojih izdvaja sumpor i od njega proizvodi sumpornu kiselinu. Proizvedena visoko-koncentrovana (96%) kiselina se deponuje u fabričke rezervoare. zatim K-2 i na kraju K-3.bor. Da bi se eventualno izlivena kiselina prihvatila i efikasno neutralisala predviđeni su objekti i odgovarajuća procedura. 06. 2005. Saša Stojadinović1 i Zoran Aleksov2 1 Tehnički fakultet u Boru. Ekološka Istina / Ecological Truth. Tako je najpre izgrađena Fabrika K-1 (''kontaktna 1''). The final product of the Sulphuric acid factory in Bor is highly concentrated sulphuric acid. pa je to uslovilo da se još u fazi projektovanja predvidi sistem i procedura zaštite okoline. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja ZAŠTITA OKOLINE OD HAVARIJSKOG IZLIVANJA U FABRICI SUMPORNE KISELINE U BORU ENVIRONMENTAL PROTECTION FROM HAZARDOUS SPILLAGE IN SULPHURIC ACID FACTORY IN BOR Miodrag Žikić1. That was the reason why the system and procedure of environmental protection were implemented in the phase of factory design. što je ilustrovano na primeru incidenta koji se desio 17. zaštita okoline APSTRACT: This paper presents the system and the procedure for environmental protection from the hazardous spillage of sulphuric acid from the facilities for the production and storage in the Sulphuric acid factory in Bor. Krajnji proizvod Fabrike je visoko-koncentrovana sumporna kiselina. Da bi se smanjilo zagađenje životne sredine i valorizovao sumpor sagrađena je Fabrika sumporne kiseline. Key words: Sulphuric acid factory. havarija. koja neposredno ugrožavaju ljude i okolinu. u borskoj topionici. environmental protection UVOD U procesu pirometalurškog dobijanja bakra. Sa promenom kapaciteta Topionice menjali su se i kapaciteti postrojenja za preradu topioničkih gasova. 05.EkoIst' 06. godine. e-mail: mzikic@tf. 04. hazard.

onda se ona sliva prema najnižoj tački. Elektoliza i drugi) kao i atmosferske vode koje se sakupljaju po obodu borskog površinskog kopa. se sabirnim kanalima dovodi do zatvorene šahte a iz nje pumpom prebacuje u neki od praznih rezervoara. U proseku zalihe baze iznose oko 35t. Zahvaljujući toj adaptaciji oticanje iz šahte može da se prekine a kiselina koja se skupi u nju može da se prepumpa u skladišni rezervoar koji je prazan. oni su postavljeni od onog dela tehnološke linije gde se prvi put pojavljuje kiselina pa sve do skladišta. Na taj način se sprečava nekontrolisano izlivanje kiseline i moguće ugrožavanje okoline. Iz šahte se tečnost takođe gravitacijski uliva u veliki vodosabirnik (malo jezero) koji se nalazi pored starog Pogona drobljenja. eventualno izlivena sumporna kiselina. Nivo i količina vode u vodosabirniku su promenljivi. odnosno neutralizacija terena. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja neutralna) voda i ugljen dioksid. U vodosabirnik se stalno ulivaju vode iz svih okolnih pogona (Topionica. Između puta i kosine je depresija (udubljenje). Ako se kao baza upotrebi natrijum-karbonat reakcija se odvija po formuli: H2SO4 + Na2CO3 → Na2SO4 + H2O + CO2. 04. gde se izlivaju niz kosinu pored puta za selo Oštrelj. 111 . 06. Šahta je na dnu povezana sa kolektorom za gradske otpadne vode. 2006. i dalje. Sistem kanala je tako povezan da se sva tečnost na kraju dovodi do sabirne šahte. Sa stanovišta zaštite važnu ulogu ima veliki vodosabirnik. što podrazumeva mogućnost njenog zatvaranja u odnosu na dalje oticanje i ugradnju odgovarajuće pumpe. jer se u njemu razblažuje onaj deo izlivene kiseline koji nije neutralisan. U takvim slučajevima se vrši njena neposredna neutralizacija na terenu. pre svega. borsku reku i nastavljaju da teku prema selu Slatina. zaštitni-drenažni kanali oko pumpnih postrojenja i skladišnih rezervoara. u čijem središtu je šahta (vertikalna betonska cev) u koju se uliva voda. Što se zaštitnih objekata tiče. Da bi neutralizacija mogla da se izvrši Fabrika uvek raspolaže određenom količinom baze upakovane u džakove od 50 kilograma. – 07. Položaj Fabrike u odnosu na prirodne vodotokove je takav da je nemoguće da izlivena sumporna kiselina neposredno dospe u njih. Trenutno se sabirna šahta adaptira. Vode iz vodosabirnika se pumpama potiskuju u cevovod i prebacuju na ivicu gradske deponije.EkoIst' 06. razblaženje kiseline se vrši do te mere da ona ne predstavlja nikakvu opasnost za okolinu. Pojam tečnost podrazumeva eventualno prolivenu sumpornu kiselinu ili uobičajene atmosferske i druge vode. Znači. Ukoliko dođe do izlivanja sumporne kiseline na teren oko Fabrike na kome ne postoje odvodni kanali. Potisni vod te pumpe je priključen na sistem za punjenje skladišnih rezervoara. 1 Reakcija je maseno ujednačena što znači da je za potpuno neutralisanje određene količine kiseline potrebna ista količina sode. tu se ''zaviri'' i ponire u teren ako je on porozan (nebetoniran). odnosno ispod starog Odlagališta za topioničku šljaku. Ekološka Istina / Ecological Truth. Zbog velike količine vode u njemu. kao posledica havarije. kroz koje se tečnost gravitacijski kreće. To su. Smešane vode iz vodosabirnika i iz gradskog kolektora se zajedno izlivaju u tzv. Kada se izvrši sanacija havarije i njenih posledica šahta se ponovno otvara i tok otpadnih voda je ustaljen. što zavisi od odnosa količine vode koja dolazi i one koja se ispumpava.

-ispod cevovoda na mestu kvara -oko dimnjaka -u skladišnu šahtu 18 džakova 20 džakova 20 džakova Ukupno 58 džakova 900 kg 1 000 kg 1 000 kg 2 900 kg 112 . -Mlazom vode je opran deo cevovoda i noseće konstrukcije. koga su radnici delimično sakupili u plastičnu burad. Zahvaljujući tome relativno mala površina terena je bila ugrožena kiselinom. pri njegovom prosipanju u šahtu dodato je još sode.5 t kiseline (zapreminska masa kiseline je 1. preneli i prosuli u zbirnu šahtu na skladištu. Zbog konfiguracije terena kiselina nije mogla nikud da otekne. kiselina je isticala i razlivala se na okolni teren. zbog toga što je rastvor vode (kojom je vršeno polivanje) i sode ređi. – 07. U kojoj meri je on neutralisan nije moguće pouzdano utvrditi. pa može dublje da prodre u teren u odnosu na gušću kiselinu. Ovo poniranje je bilo relativno malo (mala dubina) zbog toga što je koncentrovana kiselina gusta uljasta tečnost. Količina prosute sode je određena na bazi iskustva. a onda je prskan teren na koji je kiselina isticala uz dodavanje sode. Ekološka Istina / Ecological Truth. Da bi se u potpunosti neutralisala eventualna kiselost sakupljenog taloga. dogodila se 17. radi neutralizacije prosute kiseline. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja PRIMER Havarija-kvar na cevovodu za transport kiseline od postrojenja da skladišta. a u ovom slučaju to je bilo prema topioičkom betonskom dimnjaku.83 t/m3). Na spoju između dve cevi u cevovodu ''probio'' je zaptivač. odnosno terena. Deo izlivene kiseline je prodro u teren i tu se zadržao. Zbog toga je ona procenjena na oko 3 m3 ili 5. Pravac kojim je tekla diktiralo je mesto havarije i konfiguracija terena. Nakon što je kvar primećen preduzete su uobičajene mere. Procena količine sumporne kiseline koja je nekontrolisano iscurela Tačna količina iscurele kiseline nije mogla precizno da se odredi. već se ''zavirila'' i delimično ponirala u teren. koje podrazumevaju sledeće: -Najpre je isključena pumpa koja potiskuje kiselinu kroz cevovod. 2006. Procenjuje se da je neutrlizacija ostvarena sa oko 80 %. 06. po sledećem rasporedu. 2005. 05. Količina sode koja je upotrebljena za neutralizaciju: Po podacima iz Fabrike za neutralizaciju je ukupno upotrebljeno 58 džakova. vode i zaostale kiseline i sode). što je doprinelo da i neutralizacija bude efikasnija. u Fabrici sumporne kiseline. odnosno 2 900 kg sode. Kako je cevovod podignut na čelične stubove. zbog načina na koji se evidentira njena količina u Fabrici i na skladištu.EkoIst' 06. pa je sumporna kiselina počela nekontrolisano da ističe. -Nakon izvršene neutralizacije po terenu je ostao talog (mešavina soli. -Zatim je postavljeno crevo za dovod vode i dopremljeni su džakovi sa ''sodom'' (natrijumkarbonatom Na2CO3). pa je intenzitet izlivanja u značajnoj meri smanjen. 04. godine. zbog čega je pritisak u cevovodu pao na nulu.

što praktično nije moguće.5 m = 9 000 m3 ili 9 000 000 kg. 06. to bi bio: 9 000 m3 vode / 3 m3 kiseline = 3 000-ti deo. 4 3 c-U vodosabirnik je direktno dospela sva količina isurele kiseline (hipoteza): Pod uslovom da je sva količina istekle kiseline (bez neutralizacije) direktno dospela u vodosabirnik. 04. opredeljena na sledeći načina: -prosečna dužina -prosečna širina -prosečna dubina Količina vode u vodosabirniku: V = 120 m * 30 m * 2. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Procena količine vode u vodosabirniku Zbog nepravilnog oblika vodosabirnika i promenljivog nivoa vode. nije moguće precizno odrediti njenu količinu. On se procenjuje na 10% od proračunske količine kiseline koja nije neutralisana. 9 000 000 kg vode / 210 kg kiseline = 42 857-ti deo. Kiselost vode u vodosabirniku kao posledica kvara 120. 5 113 . Izvršena procena potrebnih veličina i količine vode. u vreme kvara.0 m 2. b-U vodosabirnik je dospelo 210 kg kiseline: Imajući u vidu opisani postupak neutralizacije. u konkretnom slučaju. 2006. odnosno na povećanje kiselosti u borskoj reci. njen udeo-deo u ukupnoj količini vode je: 9 000 000 kg vode / 2 100 kg kiseline = 4 286-ti deo.0 m 30.5 m 2 Na bazi podataka koji su prethodno evidentirani i procenjeni može da se odredi u kojoj meri je iscurela kiselina uticala na kiselost vode u vodosabirniku. – 07.EkoIst' 06. po varijantama: a-U vodosabirnik je dospeo deo iscurele kiseline koji proračunski nije neutralisan: -nekontrolisano isteklo 5 000 kg kiseline -za neutralizaciju upotrebljeno 2 900 kg sode -nije neutralisano 2 100 kg kiseline Ako je sva preostala kiselina direktno dospela u vodosabirnik. realno je da samo neznatni deo kiseline eventualno nije neutralizovan. Ekološka Istina / Ecological Truth.

Kako su u procesu proizvodnje i skladištenja mogući kvarovi i havarije.EkoIst' 06. u njenim postrojenjima se eliminiše sumpor iz topioničkih gasova i tako smanjuje zagađenje okoline. 2005. koja predstavlja opasnost za ljude i okolinu. Rad ukazuje da realno ne postoji mogućnost da Fabrika značajno ugrozi okolinu. 04. kiselost prelivene vode je zanemarljiva i ne ugrožava vodotok u koji se uliva. odnosno havarija. Na primeru kvara koji se desio 17. 114 . Zahvaljujući postupku neutralizacije i vodosabirniku. 05. to ne bi značajno povećalo kiselost vode u njemu. Ekološka Istina / Ecological Truth. Fabrika ima i objekte i postupke za njihovu sanaciju. godine pokazano je da i u slučaju nekontrolisanog isticanja kiseline. čak i u slučaju kvarova. – 07. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Ova analiza pokazuje da se i u slučaju najnepovoljnije varijante kiselost vode u vodosabirniku neznatno povećava. 2006. Naprotiv. 06. ona ne može neposredno da ugrozi vodotokove. odnosno da je sva količina istekle kiseline dospela u vodosabirnik. Proračun je opredelio da čak i u slučaju da neutralizacija nije izvršena. ZAKLJUČAK Fabrika sumporne kiseline u Boru je specifična po tome što proizvodi visokokoncentrovanu sumpornu kiselinu.

Ipak. 04. Ključne reči: ekološko dezinfekciono sredstvo. koje se zasniva na sinergetskom delovanju koloidnog srebra i vodonikperoksida. Starting solution was anolyte. UVOD Moderne tehnologije za obradu vode za piće. transportu i kontroli doziranja. koje se danas masovno primenjuju. Key words: ecologically friendly disinfectant. production process. zračenje. kod udaljenih i individualnih potrošača standardne tehnologije hlorisanja ne mogu da se primene jednostavno i ekonomično. 06. based on the synergism of colloidal silver and hydrogen peroxide. mehanizam fizičko-hemijskih reakcija koje se dešavaju u postupku dobijanja i diskutovan mehanizam antiseptičkog delovanja ekološki prihvatljivog univerzalnog dezinfekcionog sredstva. IZVOD: Prikazan je originalni tehnološki postupak proizvodnje. mechanism of physical-chemical reactions in that process and mechanism of antiseptic affect of the ecologically friendly disinfectant. Ljiljana Nikolić – Bujanović. is shown. Takođe. U seoskim sredinama.5·10-4 M). U pokušaju da se obezbede sigurne. safety of application. germicide effect. germicidnost. postupak dobijanja. High germicide effect and safety of the ecologically friendly disinfectant was proved in relevant institution. razmatra se primena novih fizičkih tehnologija – ultrafiltarcija. bezbednost upotrebe. među kojima su primena jonskog ili elementarnog srebra. ozonizacija i primena vodonikperoksida. Dejan Rakin 1 IHIS – Holding A. i utvrđena visoka germicidnost i bezbednost upotrebe ovog ekološki prihvatljivog dezinfekcionog sredstva. – 07. VMA. zamrzavanje. UV zračenje. MMA. odgovarajuće. Petar Rakin. efikasne i dostupne alternative za obradu – dezinfekciju – vode za piće. pre svega zbog sporednih proizvoda dezinfekcije koji štete zdravlju. zasnivaju se na primeni elementarnog hlora ili njegovih jedinjenja i doprinele su dramatičnom poboljšanju ljudskog zdravlja. Batajnički put 23. Čekerevac.d. Kao polazni rastvor upotrebljen je anolit nastao u procesu elektrohemijske aktivacije elektrolizom veoma razblaženog rastvora kalijumnatrijumtartarata u demineralizovanoj vodi (5.5·10-4 M in demineralized water (5.5·10-4 M). zagrevanje i ultrazvuk– i hemijskih tehnologija. a mogu da dovedu i do teških oboljenja. 11080 Beograd e-mail: ihis@eunet. tako da se po pravilu primenjuju za velike i srednje potrošače. tehnologije bazirane na dezinfekciji vode hlorom zahtevaju posebne tehničkotehnološke uslove za primenu u smislu bezbednosti pri upotrebi. SUMMARY: The original technological process of production. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja NOVO EKOLOŠKO DEZINFEKCIONO SREDSTVO NOVEL ECOLOGICALLY FRIENDLY DISINFECTANT Milan I.yu.EkoIst' 06. u skorašnjem vremenu njihova bezbednost i primena dovedeni su u sumnju. 2006. Proverom bezinfekcionog dejstvai bezbednosti upotrebe u referentnoj ustanovi.. 115 . Ekološka Istina / Ecological Truth. obtained in process of electrochemical activation by electrolysis of very diluted solution of KNa-tartarate(5. reversna osmoza. Miloš Simičić.

[2]. dok se u ljudima nalazi u značajnijoj količini u kostima. telo apsorbuje samo veoma mali deo [3]. otrovno za živa bića. pa i lečenja. – 07. Ekološka Istina / Ecological Truth. kontrolne. nadzorne. zbog reakcije sa jedinjenjima koja obezbeđuju proces disanja i utiču na proces relikacije DNK. Međutim zbog jakog oksidacionog dejstva srebro značajno utiče na metabolizama i reprodukciju mikroorganizama.[8]: u vodi. a posedovaće odgovarajuću efikasnost i jednostavnost upotrebe. Srebro je u malim količinama prisutno u prirodnom okruženju. Srebro je posebno efektivan bakteriostat [9] (sprečava rast ili razmnožavanje bakterija). [4]. nije propisala bilo kakva uputstava u pogledu prisustva srebra u vodi. biljkama i namirnicama za ishranu. kao teški metal. Četiri glavne klase mikroorganizama bitne za dezinfekciju vode su: bakterije. prisustvo srebra u vodi ispod 100 ppb nije štetno po ljudsko zdravlje. koja će biti manje agresivna po okolinu i zdravlje ljudi. Zato Svetska zdravstvena organizacija. Kao privremenu meru. dijareju. postoji potreba da se i u oblasti sterilizacije i dezinfekcije u industriji. Srebrni joni kontrolišu rast bakterija putem tri glavna mehanizma: 116 . 2006. Prema prihvaćenim normativima. jer nije utvrđeno da je ono štetno kada se unosi u malim količinama. agencije kao što su Američka agencija za zaštitu okoline (USEPA) i Svetska zdravstvena organizacija (WHO) su nametnule kao gornju granicu maksimalnog nivoa zagađivača koji potiču od dezinfekcionih sporednih proizvoda – 100 μg/l.1 ppm.EkoIst' 06. merena u milijarditim delovima (ppb). Sve do skoro. Francuska i Nemačka su stavile van zakona bilo koju količinu hloramina u dezinfekcionom sredstvu vode za piće. jer ako se proguta. Zdravstveni rizici koji potiču od vode (tabela 1) uključuju koleru. morskim životinjama. čak i pri dugotrajnom unošenju. Srebro nije posebno opasno po ljudsko zdravlje. medicini i domaćinstvu uvedu u upotrebu nova sredstva. tifusnu groznicu. protozoe. pokazano je da prisustvo srebra u vodi u veoma malim koncentracijama. odnosno da je relativno bezopasno. crevne crve. virusi i crevne gliste. može da ima trajno baktericidno. posebno kao sekundarnog dezinfekcionog sredstva vode za piće i za druge oblasti dezinfekcije. [7]. virucidno i fungicidno dejstvo. kao primarno ili sekundarno dezinfekciono dejstvo. USEPA (Agencija za zaštitu okoline SAD). Međutim. shistosomijazu i legionarsku bolest. 04. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Pored toga. trahom. U tom smislu primena dezinfekcionog sredstva dobijenog elektrohemijskim putem – anodnim rastvaranjem srebra – pokazuje se kao efikasna i održiva u oblastima tehnologije tretmana voda.[1]. WHO. 06.[5]. tehnike prečišćavanja vode pomoću srebra nisu šire prihvatane zbog bržih metoda kao što je hlorisanje i shvatanja da je srebro. [6]. poljoprivredi. jer su uzročnici pojave oboljenja. Srebro fiziološki nije potrebno ni biljkama ni životinjama za obavljanje životnih funkcija. 1 Dezinfekcione i zdravstvene osobine koloidnog srebra Dezinfekcija je proces kontrole nivoa mikroorganizama i drugih štetnih uključaka koji predstavljaju rizik po zdravlje ljudi.

Kada su u rastvoru prisutni joni drugih kiselina. citrata. pri čemu nastaju Ag+. hidroperoksil radikal (•OOH). Eksperimentalni deo 1.EkoIst' 06. Naime. tako da se uspostavlja dinamička ravnoteža između hidratisanih jona srebra i hidroksida. jer u kiselim rastvorima imamo vodonične jone koji reaguju sa hidroksidima srebra. 2. Ove reakcije su povratne. H2O → 1/2O2 + 2H+ + 2e postoji verovatnoća da se odvija niz međuprocesa i paralelnih procesa u kojima nastaje niz kiseoničnih vrsta: slobodni radikali uključujući superoksid anjon radikal (O2 . 06. izraz koji je opšte prihvaćen u oblastima primene srebra za dezinfekciju. azot monoksid radikali (NO•). Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Uklanjaju atome vodonika iz sulfuril grupa (-SH) u bakterijama i virusima. Ag+ +2H2O AgOH + [H+(H2O)n] Ag2+ +3H2O Ag(OH)2 + 2[H+(H2O)n] n – broj molekula vode vezanih za proton (3 – 15). acetata. pored osnovne elektrohemijske reakcije anodnog izdvajanja kiseonika iz vode. razvijen je specufičan postupak za dobijanje ekološkog dezinfekcionog sredstva ECOCUTE® [11]. 04. Ag2+ i Ag3+ (nestabilan) joni. 2006. Elektrohemijski generisano koloidno srebro sadrži 90% srebra u jonskom obliku i 10% srebra u atomskom u obliku grozdova (klastera). Koloidno srebro je suspenzija veoma sitnih čestica srebra u vodi u rastvoru koji sadrži jone srebra. Atomi sumpora se tada spajaju i blokiraju disanje ćelije i prenos elektrona.•). Menjaju bakterijsku membranu putem enzimskih mehanizama. Ekološka Istina / Ecological Truth. Obzirom da je rastvorljivost hidroksida srebra mala potrebno je da u rastvoru budu prisutni anjoni kiselina koji mogu da stabilizuju srebro u jonskom obliku. Dobijanje ekološkog dezinfekcionog sredstva U IHIS Holdingu A.D. koji se zasniva na anodnom rastvaranju srebra u kiseloj elektrohemijski aktiviranoj vodi. – 07. Najefikasnije baktericidno dejstvo srebro ispoljava u jonskom obliku.[10]. Inhibiraju repliciranje DNK ometanjem odmotavanja DNK. Atomski mikro grozdovi (klasteri) srebra nađeni u koloidnom rastvoru imaju dimenzije između 10-3 i 10-2 μm (10-9 i 10-8 m). Pokazalo se da je najpogodniji oblik srebra za primenu „koloidno srebro“. Ovi joni u kiselim rastvorima reaguju sa vodom i daju odgovarajuće hidrokside. srebrni joni sa njima grade komplekse koji ih stabilizuju u jonskom obliku. Elektrohemijskim putem generisano koloidno srebro dobija se anodnim rastvaranjem srebra u vodenim rastvorima soli ili organskih kiselina. 117 . hidroksil radikal (•OH). 3. najčešće organskih: tartarata.

a posebno superoksid anjon radikal. Provera dezinfekcione efikasnosti Rezultati provere dezinfekcione aktivnosti ekološkog dezinfekcionog sredstva (VMA. 3 – 50 mg/kg srebra u jonskom ili elementarnom obliku – koloidnog srebra.00 10.00 Vreme. dejstvo [13].00 12. pri I = 32 A. O3. ubija sve vegetativne oblike ispitivanih grampozitivnih i gramnegativnih bakterija i sve blastospore Candida albicans posle 2. Ovako dobijena elektrohemijski aktivirana kisela voda. H2O2 su jaka oksidaciona sredstva. baktericidno i virucidno. da bi se sprečila difuzija hloridnih jona. koristi se kao elektrolit u kome se vrši elektrohemijsko anodno rastvaranje srebra. Takva voda može da utiče na određene biohemijske procese u mikroorganizmima. pri konstantnoj jačini struje.00 4.00 Slika 1 Promena napona na elektrolizeru sa vremenom. Rezultati i diskusija Na slici 1 prikazan je tipičan dijagram promene vrednosti napona na ćeliji za elektrolizu sa vremenom. sa dodatkom kalijumnatrijumtartarata (5. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja atomski kiseonik (1O ) i vodonik peroksid (H2O2).EkoIst' 06. pa se zato koristi termin aktivirana voda. Elektroliza je izvođena galvanostatskom metodom.5·10-4 M). Završna priprema dezinfekcionog sredstva je dodavanje određene količine 30% H2O2 u rastvor koloidnog srebra. u kome je izvođena elektroliza. i sve bacile Mycobacterium smaegmatisa posle 5 118 . min 8. 06.00 6. OH•. Merenje koncentracije srebra vršeno je putem kalibrisane jon-selektivne Ag2S elektrode u spregu sa zasićenom kalomelskom elektrodom sa dvostrukom posudom. u preporučenoj koncentraciji i pri temperaturi okoline od 21°C. sve spore Aspergillus sp. Elektrolizer.00 2. a katoda od elektrolitičkog bakra. Dobijeni elektrolit sadrži. je zatvorenog tipa. Sve ove vrste radikala i molekula. V 100 50 0 0. 04. Ekološka Istina / Ecological Truth. 250 200 150 Napon.5 minuta.99% Ag. HO2. 2006. O2•. Anoda je bila od titana – kakva se koriste za hlor-alkalnu elektrolizu. prema potrebi.[12]. Beograd) su pokazali da ekološko dezinfekciono sredstvo. čistoće 99. tako da mogu da su veoma aktivni u različitim procesima oksidacije. kao membrana korišćen je separator DARAK za starterske olovne akumulatore. – 07. odnosno da ispoljava dezinfekciono.

J. u membranskoj ćeliji za elektrolizu. B.. and Reuse.. Boca Raton. (1991). P. J. 15. F. [10] Hoare. Rakin P. MECHANISM OF BIOLOGICAL ACTION. Bakhir. Lev.htm.1997. Po efikasnosti i brzini ubijanja patogenih mikroorganizama ovo sredstvo je slično drugim sredstvima za dezinfekciju koja se nalaze na tržištu. K. H. O. ZAKLJUČAK Razvojem originalnog tehnološkog postupka dobijanja ekološki prihvatljivog dezinfekcionog sredstva. 1968. CRC Press. FL. [11] V. Patentna prijava u Zavodu za zaštitu intelektualne svojine SCG broj P-309/03. Proverom kvaliteta ekološkog univerzalnog dezinfekcionog sredstva u referentnoj ustanovi. 2006. kao što su Sanosil® i Aseptosyl® [14]. Disposal. Third Edition.. The electrochemistry of oxygen. a zasnivaju se na dezinfekcionoj aktivnosti koloidnog srebra. [8] Batarseh. Méndez... 2003. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja minuta i sve spore B. REFERENCE [1] Laubusch.). U. World Health Organization. Office of Water. Interscience Publishers.. (1971). Inc. [7] [CRC] (1997).M. [4] Pedahzur. Water Disinfection. Sci. 119 .I. 06.org/eddb/water/current. pp 123-129.EkoIst' 06. 6630172 [9] Simičić M. Microbiocidal composition containing potassium sodium tartarate.89.. E. Tech. subtilisa posle 30 minuta. New York: McGrawHill Book Company. 04. P. 5-6. [2] Solsona. Inc. može efikasno da se koristi kao elektrolit za dobijanje rastvora koloidnog srebra putem anodnog rastvaranja. R. Pokazano je da anolit dobijen elektrolizom veoma razblaženih rastvora tartarata kalijuma i natrijuma. I. pokazano je da se na relativno jednostavan način mogu proizvoditi efikasna i bezbedna dezinfekciona sredstva. ELECTROCHEMICALLY ACTIVATED WATER: ANOMALOUS PROPERTIES. potvrđeno je njegovo jako dezinfekciono i sterilizaciono dejstvo na standardne sojeve grampozitivnih i gramnegativnih bakterija.S. V. Guidelines for Drinking-Water Quality. blastospore i spore. [5] [UNICEF] United Nations Children’s Fund (2004). PAHO/CEPIS/PUB/03. Environmental Protection Agency. koje u sebi ne sadrži sastojke štetne po okolinu i živa bića i ispitivanjem njegove germicidnosti.childinfo. Wat. Moscow. – 07. VNIIIMT AO NPO “Ekran”. Water Statistics (Online)... New York: McGraw-Hill. Lima.. (1995). Water Quality and Treatment (3rd ed. [12] Prospekti i internet prikazi. Wastewater Engineering: Treatment. Shuval. 31.J. [3] [USEPA] United States Environmental Protection Agency (2001). [WHO] World Health Organization. 2004 from: www. US Pat. Fattal. 2nd Edition. (1993). The Interaction of Silver Ions and Hydrogen Peroxide in the Inactivation of Escherichia-Coli: A Preliminary Evaluation of a New Long Acting Residual Drinking Water Disinfectant. The Handbook of Trace Elements. New York.. VMA. Retrieved Oct. Drinking water standards.Popović N. Ekološka Istina / Ecological Truth. [6] Metcalf & Eddy. Prilutsky.C. Geneva... Washington D.

soda . 2. prenatrpanost odlagališta na kojima se odlaže otpad predstavlja veliki problem . UVOD Recikliranje i ponovna upotreba sekundarnih sirovina jedan su od imperativa modernog društva. 1.Glass containers belong to those types of containers that can be completely recycled and after recycling and processing can be used as raw material. krečnjak. and about that.Staklena ambalaža se može u potpunosti reciklirati. a nakon recikliranja i prerade upotrebljava se kao sirovina. 2006. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja RECIKLAŽA AMBALAŽNOG STAKLENOG LOMA RECYCLING CONTAINER GLASS CULLET Daniela Urošević1. koristeći reciklirano staklo trošimo 30% manje energije.zato je potrebno korišćene materijale ponovo vratiti u proizvodni proces i od njih izraditi nove proizvode. Ekološka Istina / Ecological Truth. Smanjuje se emisija štetnih gasova u atmosferu za oko 20%.(zatvara se kružni tok proizvoda). glass cullet. raw material. ABSTRACT: Glas as material.U svetu se godišnje odloži preko 28 milijardi staklenih boca i posuda. 04. 06. dolomit ). Mogućnost recikliranja ambalažnog staklenog loma i njegova ponovna upotreba u proizvodnji staklene ambalaže ima određene prednosti. dobija 1 tona novog recikliranog stakla istog kvaliteta. Ljubiša Obradović1. KRUŽNI TOK STAKLENE AMBALAŽE Staklo je materijal koji se u potpunosti može reciklirati. recycling. In the text is explanation of priority packaging glass cullet as raw material. package. Ključne reči: prikupljanje . temperatura topljenja je niža nego pri proizvodnji novog stakla. Prirodni izvori su iscrpivi. i po tome . uz dodatak energije. utvrđuje tehnologija proizvoda koji se mogu dobiti reciklažom ove sirovine. Zato se ulažu veliki napori za recikliranjem ambalažnog stakla. way of collecting. 4. ambalaža . is widely used in production of containers for many industrial branches. Rasterećuju se komunalne deponije . jer se time doprinosi ukuonoj borbi za smanjenje otpada i zaštitu životne sredine. način na koji se klasifikuje i prikuplja. Key words: collecting.EkoIst' 06. stakleni lom. reciklaža. Dejan Ilić2 1 Institut za bakar Bor. Smanjuje se potrošnja energije . establish tehnology of products which could be get. zahvaljujući svojim fizičko-hemijskim osobinama ima široku primenu u proizvodnji staklene ambalaže za mnoge industrijske grane. kao sirovine. 120 .što znači da se od 1 tone staklenog loma. kojih u prirodi ima u ograničenim količinama. Smanjuje se upotreba osnovnih sirovina za proizvodnju stakla (pesak. by recycling of this.2FOD Bor IZVOD: Staklo kao materijal. U radu se objašnjavaju prednosti ambalažnog staklenog otpada. due to its physical and chemical characteristics. 3. – 07.

Ekološka Istina / Ecological Truth. 121 .EkoIst' 06. – 07. ne smeju odlagati zajedno sa ambalažnim staklom u iste kontejnere. 06. minisortirnice . Pri tome treba voditi računa da se prozorsko staklo. smeđi kontejneri za odlaganje smeđe obojene staklene ambalaže i neobojeni za odlaganje bele staklene ambalaže.zelenu zeleni). i zato je neophodno izvršiti sortiranje staklenog loma po boji. za smeđu smeđi. Poželjno je u svakoj regiji imati jedno ovakvo mesto.. 2006.).. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Slika 1. laboratorijsko staklo. Kružni tok nepovratne staklene ambalaže Odlaganje staklenog loma Za odlaganje staklenog loma koriste se specijalni spremnici (kontejneri. a zatim ručno sortiranje (odvajanje) po bojama. metal. Svaki kontejner je predviđen za odlaganje određenog staklenog loma i to: zeleno obojeni kontejneri za odlaganje zeleno obojene staklene ambalaže. Za proizvodnju nove staklene ambalaže može se koristiti samo jednobojni stakleni lom (za belu staklenu ambalažu beli.zemlja. odvozi se kamionima do organizovanog sabirnog mesta.). 04. Prerada stakla Prikupljeno staklo. u kojima se vrši odstranjivanje grubih nečistoća iz stakla (kamen. zato što ona nemaju odgovarajući hemijski sastav koji zahteva proizvodnja ambalažnog stakla.To su tzv.

topi se se u pećima za belo staklo i obojeno staklo na temperaturi od 16000C. Ekološka Istina / Ecological Truth.EkoIst' 06. -Poboljšati odvajanje po bojama. Sika. 04. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Dalja prerada stakla podrazumeva drobljenje stakla u drobilicama koje su za to predviđene u cilju smanjenja zapremine staklenog loma. 2006. koji su takođe sastavni deo prerade staklenog loma.2.. nemetali. Mini sortirnica Usitnjavanjem i prosejavanjem. 06. Istopljena smesa oblikuje se u stakleni proizvod u mašinama za oblikovanje. dobijaju se stakleni granulati.).. Da bi se dobili što kvalitetniji proizvodi od recikliranog ambalažnog stakla treba raditi na sledećem: -Popraviti čistoću primljenog nečistog ambalažnog staklenog loma. – 07. Proizvodi od recikliranog staklenog loma Reciklirano ambalažno staklo se isključivo koristi za proizvodnju novih staklenih boca i tegli.U smesi osnovnih sirovina može se dodati 70% staklenog loma za obojeno staklo i oko 40% staklenog loma za belo staklo (u najvećoj meri zavisi od kvaliteta recikliranog staklenog loma.koji se separiraju po bojama i kao takvi koriste za proizvodnju staklene ambalaže. Stakleni lom u kome su prisutne nečistoće (metali. proizvodnju staklenih vlakana za izolaciju. 122 .. -Povećati kvalitet očišćenog ambalažnog staklenog loma. Homogenizirana smesa staklenih granulata i osnovne sirovine za proizvodnju staklene ambalaže.) može se upotrebiti za: pripremu asfalta.

Ekološka Istina / Ecological Truth.hrpsor. – 07. manje je opterećenje deponija te se na taj način štiti okolina. Staklena ambalaža i okoliš. Vraćanjem ambalažnog stakla koje se ne može više upotrebiti u proces proizvodnje kao stakleni lom. 2. 06.ambalaza.org. 04.com www. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja ZAKLJUČAK Za staklo se može reći da je ekološki najpodobniji ambalažni materijal. što zahtijeva unapređenje celog sastava «gospodarenja» otpadom i osavremenjivanju postrojenja za prečišćavanje staklenog loma.unija-nova. Tehnološka primena staklenog loma uslovljena je njegovim određenim kvalitetom. Hriberski Leskovar www.EkoIst' 06. 2006. 3. koji se nakon upotrebe može potpuno reciklirati i to neograničeni broj puta. LITERATURA 1. štede se primarne sirovine.hr VETROPACK STRAŽA-Dragutin Špiljak www. 4.recikliranje-stakla.A. a da se ne gubi na kvalitetu.wasteonline. smanjena je potrošnja energije.uk 123 . 5.hr www.hr www.

Recently. 04. 124 . a koji su nezamenljivi u proizvodnji i obradi mnogih definitivnih proizvoda. Key words: environmental protection. 06. mikronizacija. Nemetalične mineralne sirovine u obliku praha. Vladan Milošević. Sirovinska baza. 11000 Beograd. Ključne reči: životna sredina. 2006. a time i nesmetani rad rudarske proizvodnje. micronized nonmetalic mineral raw materials are significant potential in elimination of harmful effects of environmental pollution. magnezita. Danas međutim. Dejan Todorović Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina. Ekološka Istina / Ecological Truth. known as fillers. sirovina za cementnu i građevinsku industriju i dr. Milan Petrov.andric@itnms. Ta zastupljenost se. koje su vrlo često osnovni materijal u proizvodnji mnogih proizvoda. high developed industry requires large amounts of quality micronized mineral raw materials. – 07. which means that these minerals may be the crucial factors in prevention of the same pollution. ne odražava i u proizvodnji. Micronized. a naročito poslednjih deset godina. nonmetalic mineral raw materials. are offten. od kojih naročito treba naglasiti privredno nedovoljno razvijena područja. Sve se ovo odrazilo na kvalitet i obim proizvodnje. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja PRIMENA MIKRONIZIRANIH NEMETALIČNIH MINERALNIH SIROVINA U ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE APPLICATION OF MICRONIZED NON METALIC MINERAL RAW MATERIALS IN ENVIRONMENTAL PROTECTION Ljubiša Andrić.yu IZVOD: Današnja visoko razvijena industrija traži ogromne količine kvalitetnih mikroniziranih mineralnih sirovina. The powder nonmetalic minerals. izgrađeni pogoni prerađivačke industrije nisu uložili dovoljno sredstava za osiguranje dovoljnih rezervi kvalitetne sirovine. U tabeli 1 dat je pregled nemetaličnih mineralnih sirovina u Srbiji. nemetalične mineralne sirovine. iako nedovoljno istražena. are unreplaceable in production and processing of many final products. the basic materials for production of different products. Već dugi niz godina postoji proizvodnja kvarcnog peska. međutim.EkoIst' 06. koja za sobom nosi određenu tradiciju. nazivaju se puniocima. kao i pregled nemetaličnih mineralnih sirovina koje su nedovoljno istražene ili su kod nas nepoznate. 1 UVOD Nemetalične mineralne sirovine su zastupljene u svim područjima Srbije. e-mail: lj. keramičko-vatrostalnih glina.ac. ABSTRACT: Today. nonmetalic mineral raw materials. ali isto tako i jedan od presudnih faktora u sprečavanju tog istog zagađenja. micronization. Mikronizirane nemetalične mineralne sirovine predstavljaju značajan potencijal u saniranju štetnih posledica zagađenja životne sredine. Među njima veoma su značajne mikronizirane nemetalične mineralne sirovine. je dala osnov dugogodišnjoj proizvodnji. koja je orjentisana na dostupnija i od ranije poznata ležišta.

) i njihova primena će permanentno rasti u skladu sa potrebama čovečanstva. za hranom [1]. ilitske. feldspatoidi. mineralne sirovine Amfibol-azbesti Beli boksit Brom Dijamant Flogopit Fosforiti Kamena so Kalijumove i mag. 125 . porculanski kamen. zeolit. treset i dr.). Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Tabela 1. glina za keramičku industriju) rešava na taj način što se kombinuju sirovine iz više ležišta da bi se dobila optimalna ulazna sirovina. vatrostalne. apatiti. montmorionitske. i u pripremi za eksploataciju Apatit (metafosforit) Barit Bentoniti Cementni. – 07.EkoIst' 06. • se brojne nemetalične mineralne sirovine uspešno koriste u zaštiti životne sredine (krečnjaci-kreč. 2006. posebno nerazvijenog dela sveta. koriste u brojnim oblastima poljoprivrede (ratarstvo. bariti i dr. • proizvodnja i potrošnja novih i netradicionalnih nemetaličnih mineralnih sirovina raste. što se kod pojedinih nemetala (npr. glaukonit. krečnjaci. poludrago i ukrasno kamenje Granati Grafit Jod Krovni škriljci Perlit Piezooptički kvarc Prirodni mineralni pigmenti Sileks Stene za petrolurgiju Stene za staklo i keramiku Vermikulit Vulkanska šljaka Za svetsku mineralnu ekonomiju nemetaličnih mineralnih sirovina. • se veći broj nemetaličnih mineralnih sirovina. a takođe i za jedan broj nemetala kao što su magneziti. u sirovom ili prerađenom stanju (fosforiti. Pregled nemetaličnih mineralnih sirovina u Srbiji Nemetalične mineralne sirovine van eksploatacije Nemetalične mineralne sirovine u (stalnoj/povremenoj) eksploat. poligorskitske i sepiolitske gline. Ekološka Istina / Ecological Truth. ribarstvo i dr.soli Korund i šmirgla Optički fluorit Optički kalcit Pirofilit Plovućac Samorodni sumpor Stroncijanit i celestin Vulkanski pepeo Al-silikati-alunit Alunit Borati Drago. u okviru kojih su najkarakterističnije: brucit. keramičke. laporci Dijatomit Dolomiti Ekspandirajuće gline Feldspati Gips i anhidrit Hrizotil-azbest Kaolini Keramičke i vatrostalne gline Krečnjaci Kreda (jezerska) Kvarcni pesak Liskuni (muskovit) Nedovoljno nemetalične sirovine istražene mineralne Nepoznate nemetal. dijatomiti). što je naročito karakteristično za tehnički i arhitektonski kamen. olivinski livački peskovi. ali zahteva dodatne napore u sferi istraživanja i pripreme mineralnih sirovina (mikronizirajuće mlevenje). peskove. cementne sirovine. stočarstvo. K-soli. različite vrste glina. različite vrste glina (kaolinske. glaukonit. fluoriti. sitnoljuspasti muskovit. bentonitske. kvarcni i glaukonitski peskovi. karakteristično je da: • proizvodnja i potrošnja većeg broja nemetaličnih mineralnih sirovina permanentno raste. 06. 04.) • savremene tehnologije zahtevaju sve kvalitetnije nemetalične mineralne sirovine. voćarstvo.

obrazovanjem pepelišta. [2-6]. Prilikom mikronizirajućeg mlevenja nemetaličnih mineralnih sirovina. emitovanjem štetnih materija u atmosferu. Primera radi. plastičnost. Međutim. već pre svega na racionalno trošenje električne energije. Navedeni parametri kvaliteta proizvoda mikronizirajućeg mlevenja zavise od fizičko-mehaničkih. a posebno nemetalične mineralne sirovine imaju tržišnu vrednost. kao što su: struktura. abrazivnost. otpornost. itd. vodene tokove i tlo.EkoIst' 06. hemijska sredstva u poljoprivredi. oblik čestica. sagorevanje uglja u zimskom periodu. optička svojstva. Odgovarajućom primenom različitih 126 . tj. To se lepo može ilustrovati na primeru termoelektrana. lepljivost i sl. trošnost. smanjenje potrošnje električne energije za zagrevanje stambenih i radnih prostorija. 2006. tvrdina. U modernom svetu u direktne zagađivače životne sredine spadaju: nuklearne i termoelektrane. motori sa unutrašnjim sagorevanjem. hemijskih i mineraloških osobina polaznih sirovina. Danas se naročita pažnja poklanja učinku mlinova za mikronizirajuće mlevenje. premeštanjem toka reka. ceni koštanja mikroniziranog proizvoda. posebna pažnja se poklanja sledećim osnovnim parametrima kvaliteta proizvoda: procentualnom sadržaju pojedinih klasa krupnoće. prerađivačka industrija. drobljenjem i standardnim mlevenjem. uglavnom. 04. tekstura.000 evra. Proces mikronizirajućeg mlevenja se. DIREKTNI ZAGAĐIVAČI ŽIVOTNE SREDINE Nemetalične mineralne sirovine ili industrijski minerali kako se nazivaju u industrijskim zemljama. specifičnoj površini. iskorišćenja bar dela ''jalovine'' (koja najčešće to i nije) iz ležišta uglja. predstavljaju značajan potencijal u saniranju štetnih posledica zagađenja životne sredine. – 07. primenjuje za mlevenje mineralnih sirovina koje su prethodno već usitnjavane. površinsku aktivnost. ratna dejstva. srednjem prečniku čestice i hemijskim i mineraloškim karakteristikama. prosečni troškovi rekultivacije jednog hektara pepelišta procenjuje se na oko 10. rekultivaciju i revitalizaciju jalovišta. u poslednje vreme sve mikronizirane mineralne sirovine. 06. orošavanje pepelišta. smanjenje gubitaka u transportu energije. šupljikavost. Kompleksan pristup problemu zagađenja izazvanog proizvodnjom električne energije u termoelektranama ne svodi se samo na redovno održavanje i zamenu filtera. neophodno je spomenuti i ostale veoma važne parametre: zapreminsku masu. Ekološka Istina / Ecological Truth. pri čemu je najbitnije sledeće: smanjenje specifične potrošnje električne energije u industriji (po jedinici proizvoda). Pored ekoloških efekata nisu zanemarljivi ni ekonomski efekti. kao osnovnog parametra kvaliteta proizvoda mikronizorajućeg mlevenja. dok se iskorišćenjem bar dela nemetaličnih mineralnih sirovina iz ležišta uglja može ostvariti prihod od nekoliko stotina hiljada evra. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja MIKRONIZIRAJUĆE MLEVENJE NEMETALIČNIH MINERALNIH SIROVINA Proces mikronizirajućeg mlevenja ima namenu da samelje mineralnu sirovinu do čestica krupnoće za prahove i tako je pripremi za direktnu primenu ili za dalju tehnološku preradu. ali isto tako i jedan od presudnih faktora u sprečavanju tog istog zagađenja. formiranjem velikih odlagališta jalovine. Proizvodnja električne energije u termoelektranama narušava i zagađuje životnu sredinu na nekoliko načina: degradiranjem obradivog zemljišta. Pored krupnoće. homogenizaciju sposobnost lebdenja. elestičnost. kao i produkata sagorevanja uglja. pogotovu ako je mineralna sirovina male vrednosti. rušenjem naselja.

čuvanje i pakovanje namirnica. već pre svega preventiva svih vidova zagađenja. prehrambenoj industriji (prečišćavanje raznih tečnosti.). 04. fosfati. talk-magnezit. 2006. stočarstvu (ishrana. šljaka i dr. održavanje vlažnosti zemljišta. jer pružaju mogućnost ublažavanja postojećih ekoloških problema. Treba naglasiti da naša zemlja raspolaže značajnom sirovinskom bazom za dobar deo navedenih sirovina. opoka i dr. 06. siliciti (dijatomit. paligoritske i sepiolitske gline. adsorpciji pesticida iz zemljišta. trepel. 127 . pepeli termoelektrana. Ekološka Istina / Ecological Truth. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja mikroniziranih nemetaličnih mineralnih sirovina može se u velikoj meri uticati na smanjenje štetnog dejstva privrednog razvoja na životnu sredinu. Bolje termoizolacione osobine materijala sa sobom povlače smanjenje potrošnje uglja u termoelektranama. i smanjenje degradacije obradivog zemljišta. koje se koriste pre svega kao adsorbenti štetnih materija. • Primenom nemetaličnih mineralnih sirovina u građevinskoj industriji postiže se nekoliko ciljeva: proizvodnjom termoizolacionih građevinskih elemenata. U poljoprivredi se koriste sledeće nemetalične mineralne sirovine: karbonatne stene. a o ekonomskim efektima i da ne pričamo. visokokalijske magmatske stene. siliciti. ukoliko se na nivou države usvoji i sprovodi kompleksan pristup zaštiti životne sredine. • Kao adsorbenti različitih štetnih materija koriste se zeoliti. higijenske prostirke za stoku i dr. ali bez uštede električne energije. Pod kompleksnim pristupom zaštite životne sredine podrazumeva se ne samo saniranje narušene životne sredine. – 07.). glaukonit. rekultivaciji). treset-vivijaniti. kad god je to moguće. vermikulit i zeolit. prečišćavanje voda. • U poljoprivredi : ratarstvu (za kalcinisanje i popravljanje strukture zemljišta. pljoprivredno-hemijskoj industriji (kao punila pesticida). poljoprivredi i kao adsorbent štetnih materija. Proizvodnja klasičnih građevinskih elemenata je sličnog efekta.EkoIst' 06. bentoniti. tako i od tehnogenih mineralnih sirovina (raznih pepela. Jasno je da je sprečavanje narušavanja i zagađenja životne sredine. PRIMENA NEMETALIČNIH MINERALNIH SIROVINA U ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE Najveći značaj za kompleksnu zaštitu životne sredine imaju nemetalične mineralne sirovine i to u: građevinskoj industriji. sepiolitske gline. manje površine pod jalovištem i pepelištem. Principijelna šema procesa mikronizacije ekoloških mineralnih sirovina prikazana je na slici 1. mnogo jeftinije nego uklanjanje njihovih posledica. kako od prirodnih (jalovina iz ležišta ugljeva). postižu se maksimalni efekti-uštede električne energije. Korišćenjem jalovinskih materijala i tehnogenih sirovina u cementnoj industriji moguće je postići skoro bezotpadnu tehnologiju. transport). prizvodnji stočne hrane i koncentrata.) U poslednjih desetak godina velika pažnja posvećena je upravo mikroniziranim nemetaličnim mineralnim sirovinama.

preradi i izučavanju njihove primene posveti odgovarajuća pažnja. obrazovni rad i zakonsku regularivu koja omogućava investiciona ulaganja u ovu oblast. ^eljusna drobilica 5. 04. Ma{ina za pakovanje 29. U svetu se proizvodnji nemetaličnih mineralnih sirovina (industrijskih minerala) poklanja velika pažnja. Mlin sa kuglama 19.EkoIst' 06. Pu`ni transporter 13. Pu`ni transporter 27. Transportna traka 9. Ventilator 18 23 Slika 1. Principijelna šema procesa mikronizacije ekoloških mineralnih sirovina ZAKLJUČAK Nemetalične mineralne sirovine ili industrijski minerali kako se nazivaju u razvijenim industrijskim zemljama (kojima pripadaju i ekološke mineralne sirovine o kojima je ovde bilo reči) predstavljaju značajan ekonomski potencijal ako se njihovom istraživanju. Transportna traka 15. recikliranju otpada. Prijemni bunker 3. eksploataciji. Ukupna svetska proizvodnja ovih sirovina iznosi oko 25 milijardi tona godišnje. Vazdu{ni separator 26. Elevator 14. kao i primenu svih dostignuća savremenih informacionih tehnologija. Transportna traka 8. Vilju{kar 14 21. Mlin sa kuglama 24. Pu`ni transporter 28. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja 2 1 [EMA TEHNOLO[KOG PROCESA POSTROJENJA ZA MIKRONIZACIJU EKOLO[KIH MINERALNIH SIROVINA Prilog 1. Drobilica sa ~eki}ima 7. Vibracioni dodava~ 11. Pu`ni transporter 23. zatim razvoju biotehnologija i jednim delom na novim materijalima. 128 . 06. Trakasti dodava~ 18. Bunker 16. Vazdu{ni separator 22. Klatni dodava~ 4. Vibraciono sito 17. 3 4 14 16 29 30 20 19 21 24 5 6 9 7 10 8 33 LEGENDA 1. U industrijski razvijenim zemljama primenjuju se najsavremenije metode obuke kadrova uz primenu sofisticirane opreme za istraživanja. Nama ostaje da ulažemo napore da se u ovoj oblasti što više približimo industrijski razvijenim zemljama a to možemo ostvariti kroz istraživački rad. Pu`ni transporter 32. Elevator 25. Istraživanja koja su vršena u Institutu za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina poslednjih nekoliko godina dala su rezultate koji se mogu primeniti u praksi. Vre}asti filter 30. – 07. Pu`ni transporter Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 25 27 31 11 13 15 12 22 26 28 32 17 31. Elevator 20. pripremi ekoloških mineralnih sirovina u sprezi sa prečišćavanjem otpadnih voda. Rezultati koji se ostvaruju su u skladu sa uloženim sredstvima u ovu oblast. Nepokretna re{etka 2. Transportna traka 6. Proto~ni bunker 10. Ekološka Istina / Ecological Truth. U Evropi je najveći deo kapaciteta u ljudstvu i laboratorijama angažovan na valorizaciji tehnogenih mineralnih sirovina. Transpotrna traka 33. 2006. Rotaciona su{ara 12.

Rudarsko-geološki fakultet. Beograd. – 07. Milan Petrov: ''''Istraživanje kinetike suve mikronizacije kalcita u ultra centrifugalnim mlinovima sa perifernom putanjom usitnjavanja''. Beograd. Božidar Branković.: ''Domaće nemetalične mineralne sirovine za primenu u privredi''.god. 2002. Siniša Milošević. Beograd. †Slobodan Golubović. 1993. 1998.EkoIst' 06. 1990. Ljubiša Andrić: ''Istraživanje kinetike suve mikronizacije liskuna u ultra centrifugalnim mlinovima sa perifernom putanjom usitnjavanja''. 2002. Beograd. Nedeljko Magdalinović: ''Usitnjavanje i klasiranje''.god. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja LITERATURA [1] [2] [2] [3] [4] [5] [6] [7] Strategija industrijskog razvoja Srbije do 2010. 129 . 2006. Magistarska teza. Jantar grupa. 04. 1993. Univerzitet u Beogradu. Rudarsko-geološki fakultet. Univerzitet u Beogradu. Nadežda Ćalić: ''Teorijski osnovi pripreme mineralnih sirovina''. s. Beograd. Beograd. Nauka. Projekat: ''Izrada baze podataka o ležištima ekoloških mineralnih sirovina Srbije sa mogućnošću primene''. Arhiva ITNMS. Magistarska teza. Rudarskogeološki fakultet. 2002. Ljubiša Andrić i dr. ITNMS. Ljubiša Andrić. 1999.. Ljubiša Andrić. Velimir Antanacković: ''Pokretna postrojenja za recikliranje građevinskog otpadnog materijala''. Ekološka Istina / Ecological Truth. 06. Beograd. ITNMS.5-8.

reciklaža. Materijal i metod rada U istraživanjima su korišćene dnevne novine iseckane na rezanca radi reprezentativnosti uzorka. posebno ako su one hidrofilne. često dodatkom deinking hemikalija. especially if they are hydrophilic. often in the presence of deinking chemicals. 130 . Wash deinking involves rinsing the pulp.yu IZVOD: Pranje i flotacija su dva najsličnija načina za uklanjanje mastila sa površine papira. Pranje i flotacija se obično koriste u kombinaciji da bi se selektivno otklonile čestice to tipu i veličini. Flotation deinking involves removing ink and other contaminants by bubbling air through the pulp in the presence of deinking chemicals. and subsequently dewatering it.ac. Pranje podrazumeva ispiranje pulpe. typically in the size range of 10μm to 250μm. Ovaj metod je najboji za uklanjanje hidrofobnih čestica. This method is best for removing hydrophobic particles. deinking flotacija ABSTRACT: Wash deinking and flotation deinking are the two most common ways of removing ink from recycled fibers. Za reciklažu istih je korišćen hemijski deinking postupak. Čestice boje se tako skupljaju i flotiraju na površinu gde se izdvajaju u obliku pene2. Flotation removes somewhat larger particles than washing. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja RECIKLAŽA NOVINSKOG PAPIRA DEINKING SISTEMOM RECYCLING NEWPRINT DEINKING SYSTEM Maja Đorđević. Topljivi sapuni natrijuma prevode se u netopljive sapune kalcijuma u skladu sa uspešnim skupljanjem čestica mastila.Deinking flotacija obuhvata uklanjanje mastila i drugih nečistoca uvođenjem vazduha u pulpu uz prisustvo deinking hemikalija. Osnovni princip hemijskog deinkinga uključuje aktivnost disperganata koji odvajaju hidrofobne čestice mastila i kolektora koji doprinose pripajanju mehurića vazduha za čestice mastila. Key words: Newspaper. recycling. This method is most efficient at removing very small (below 30μm) particles. U analizi je korišćeno 11g uzorka-novina.bor. u opsegu od 10μm do 250μm. which will preferentially attach themselves to the bubbles. koje će se pripojiti za vazdušne mehuriće. Flotacijom se uklanjaju nešto veće čestice nego pranjem papira. i njihovim odvođenjem iz sistema. in order to remove a broad range of particle types and sizes. Neki flotacioni sistemi mogu ukloniti i čestice do 500μm. The two are often used in combination. Ovaj metod je najefikasniji pri uklanjanju veoma malih čestica (ispod 30μm). – 07. Some flotation systems can even remove particles up to 500 μm in diameter. da bi nastali mikroprecipitati mastila i sapuna koji će se udružiti s mehurićima vazduha. Ključne reči: novine.EkoIst' 06. 04. deinking flotation UVOD Proces koji preovladava u reciklaži starog papira je deinking flotacija. 2006. Milan Trumić Univerzitet u Beogradu. 06. dodate su hemikalije za deinking (1%NaOH. Kao kolektori koriste se sapuni masnih kiselina dugog lanca. Tehnički fakultet u Boru e-mail: mtrumic@tf. Ekološka Istina / Ecological Truth.

Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja 1%Na2SiO3. Tehnološka šema flotiranja data je na slici 1. Tako pripremljen uzorak ostavljen je da ostoji 24 časa. prema standardu Tappi T 4523.Šematski prikaz toka reciklaže Sheet made from the foam Rezultati rada Belina belog odnosno neštampanog papira je 45.81%. 2006. kojim je određivano osvetljenje. Opiti su rađeni na temperaturi pulpe od 20ºC.0.5% čvrstog u flotaciji. Nakon tog vremenskog perioda pulpa se razblažuje na 0. Ekološka Istina / Ecological Truth. Kontrola ph vrednosti vršena je pomoću ph-metra. 0.-conc. Posebno je izvršeno pripremanje tečne faze: voda. 10.3. za adsorpciju anjonskih kolektora kao i oleinska kiselina. odnosno. kojim je određivan broj crnih tačaka mastila po jedinici površine.5% vreme-time 3min vreme-time 17min Temp.EkoIst' 06. enhancement and analysis software)4.4%površ. Tada je usledilo dodavanje reagenasa i kondicioniranje 3min. oleinska kiselina-oleic acid penušač-froter Kondicioniranje Flotacija-Flotation Pulping konc. uz dodatak 100ml vode.5% Dezintegracija Desitegration vreme-time 15min Temp. Svi eksperimenti flotiranja vršeni su u laboratorijskoj flotacijskoj mašini tipa Denver DR-12. tip Sentix 50. 20ºC 0. kako bi vlakna celuloze nabubrela i time olakšala uklanjanje mastila. Broj obrtaja rotora je 1250 min-1. Gustina pulpe je 5% čvrstog u pripremi i 0. Sa tako pripremljenom tečnom fazom prelivena je čvrsta faza nakon čega je usledilo petnaestominutno mešanje u mešalici.058‰ 131 .Rezultati istraživanja prikazani su u tabeli 1 voda-water 1%NaOH 1%Na2SiO3 Uzorak-Sample 11g novina 11g newspapers voda-water konc. – 07. vodeno staklo i natrijum hidroksid radi podešavanja ph vrednosti na 8. 12.18.-surface active subst. aktivne sups.2 l engleskog proizvođača. Belina je merena pomoću svetlomera. penušač) i voda. 04. procenat odbijanja plave svetlosti od uzoraka na talasnoj dužini 452nm. Da bi se izmerila belina pulpe. tipa MA 5705 Iskra Kranj sa kombinovanom elektrodom. kolektor-oleinska kiselina. zapremine ćelije 2. Flotiranje je 17min.5.25 2006 MeeSoft (Advanced image editing. Za baždarenje ph-metra korišćen je puferski rastvor čija ph vrednost na temperaturi 25ºC iznosi 9. 20ºC List načinjen od vlakanca nakon reciklaže Sheet made from fibers after the recycling process List načinjen od pene Slika 1 . Joni kalcijuma se koriste kao aktivator. 06. Da bi se odredila zaprljanost papira vršena je analiza uzoraka pomoću Image Analyzer-a Version1.-conc.5% čvrstog.4%površinsko aktivne supstance. a zaprljanost 0. Temperatura pulpe je 20ºC. ista se filtrira na filter papiru a isfiltrirana masa suši 8h na 50ºC.1.

98 40.5 primenom Image Analyzera 6a ) nakon dezintegracije 7a ) nakon dezintegracije 6b) nakon flotacije 7b)nakon flotacije 6c) jalovina 132 .‰ 0.44 45.3 12.12 4a ) nakon dezintegracije 5a) nakon dezintegracije 4b) nakon flotacije 5b) nakon flotacije 4c) jalovina Slika 4-uzorci eksperimenata nakon dezintegracije(a) i flotacije(b) pri ph=8. 1 2 3 Ph vrednost pulpe 8. 2006.1 Maseno iskorišćenje Im. – 07. Ekološka Istina / Ecological Truth.86 44.50 Zaprljanje nakon dezintegracije .uzorak neštampanog papira primenom Image Analyzera Tabela 1 -Rezultati laboratorijskih listova nakon dezintegracije i flotacije Belina nakon dezintegracije B.423 2.506 2.043 0.% 41. 06.5 Slika 5-uzorci eksperimenata nakon dezintegracije(a) i flotacije(b) pri ph=8. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Slika 3.107 0.81 Zaprljanje nakon flotacije .‰ 2.EkoIst' 06.% 94.379 Belina nakon flotacije B.81 41.040 Slika 2-uzorak neštampanog papira Opit br.% 44. 04.5 10.24 90.00 85.

44 41.81 45.1 Slika 9-uzorci eksperimenata nakon dezintegracije(a) i flotacije(b) pri ph=12.1 primenom Image Analyzera Na grafiku 1 data je promena beline u odnosu na promenu ph vrednosti. Grafik 1-grafički prikaz beline u zavisnosti od ph vrednosti %.81 44.3 opit br3-ph=12.50 opit br2-ph=10. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Slika 6-uzorci eksperimenata nakon dezintegracije(a) i flotacije(b) pri ph=10.81 45. 06.3 primenom Image Analyzera 8a ) nakon dezintegracije 9a ) nakon dezintegracije 8b) nakon flotacije 9b)nakon flotacije 8c) jalovina Slika 8-uzorci eksperimenata nakon dezintegracije(a) i flotacije(b) pri ph=12.81 45.5 belina neštampanog papira-edge brightness belina nakon dezintegracije-brightness after pulping belina nakon flotacije-brightness after flotation ZAKLJUČAK Iz tabele 1 se može videti da sa porastom ph vrednosti dolazi do smanjivanja masenog iskorišćenja za 5%. Ekološka Istina / Ecological Truth. 2006. 04. – 07.EkoIst' 06. Belina uzoraka nakon dezintegracije sa porastom ph vrednosti se neznatno menja.3 Slika 7-uzorci eksperimenata nakon dezintegracije(a) i flotacije(b) pri ph=10.86 44. Efikasnost deinking flotacije često je asocijacija na 133 .98 40.81 41.1 45.belina-brightnes 48 46 44 42 40 38 36 opit br1-ph=8. a zaprljanje istih je približno isto što ukazuje na reprezentativnost uzoraka.

odnosno manji je gubitak beline ali je zaprljanje veće što se moglo i vuzuelno uočiti.86% a belina početnog neštampanog papira 45. Finalna belina posle flotacije je uzeta kao merilo deinking flotacije.040‰.logicnet.dk/ 134 . – 07. University of Zagreb 3. The Effect of Electrohydraulic Discharge on Flotation Deinking Efficiency 2.81%. odnosno veća efikasnost-veća belina. Zaprljanje ovako dobijenog papira je 0.12%. Žutilo papira se može otkloniti beljenjem vlakana dodatkom hemikalija za izbeljivanje što nije bila tema ovog rada.81%.043‰.T 452 4. pri ph vrednosti 8. bolja belina uzorka.08% ali je zaprljanje manje u odnosu na neštampani papir i iznosi 0. LITERATURA 1. pa je gubitak beline 2. Chemical deinking of prints obtained by non-impact printing. Ekološka Istina / Ecological Truth.058‰.12%. obojenja papira nema negativni efekat na finalnu belinu.EkoIst' 06.5 belina nakon flotacije iznosila je 44. U ovom opitu je primećeno blago žutilo papira koje je rezultat izlaganja vlakana visokoj alkalnoj sredini. paper and paperboard (directional reflectance at 457 nm) . Uprkos pojavi žutila u ovom opitu je zabeležena i najveća vrednost beline što sugeriše da pojava žućenja. a zaprljanje neštampanog papira je 0.107‰. http://meesoft. 06.3 gubitak beline je 3. U opitu br1. 04. a zaprnjanje manje u odnosu na neštampani papir i iznosi 0. U opitu br2 pri ph vrednosti 10. U prvom opitu se postiglo najveće maseno iskorišćenje. 2006. međutim dobijena je vrednost tražene beline neštampanog papira. U ovom opitu maseno iskorišćenje je najmanje i iznosi 85. Brightness of pulp. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja određivanje beline.Faculty of Graphic Arts.1 belina dobijenog i neštampanog papira je ista i iznosi 45. U opitu br3 pri ph vrednosti 12.

Takozvana "deinking" flotacija je danas . 135 . 5. svi radni uslovi korišćeni u eksperimentima bili su tipični radni uslovi. sa štampom urađenom na laserskom štampaču. Drugi deo eksperimenata sastojao se od četiri serije opita flotiranja. flotacijski proces. odmastiljavanje ABSTRACT: Because of changed printing technologies and increased recycling quotas in the paper industry. 2006. preraditi. usledilo je njihovo mešanje. u svetu. deinking UVOD Reciklirati znači nalaziti. U cilju predstavljanja uspeha uklanjanja mastila sa prerađenog papira . Eksperimenti su se sastojali iz dva dela. 19210 Bor IZVOD: Zbog izmenjene tehnologije štampanja i povećanja upotrebe recikliranih proizvoda u industriji papira . prodati i na kraju iskoristiti materiju. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja RECIKLAŽA PAPIRA PRIMENOM FLOTACIJSKIH METODA KONCENTRACIJE RECYCLING PAPER USING DEINKING FLOTATION PROCESS Milan Trumić. Ovaj rad se usredsređuje na uklanjanje mastila flotacijom.5 i od 2% u trećoj i četvrtoj seriji eksperimenata flotiranja i pH 8. 4). 04.5 i 10. sakupiti. Prvi deo bio je priprema pulpe za flotiranje koja se odvijala 24 sata pre flotiranja. The focus of this paper will be the deinking flotation process. u našoj zemlji nije izučavan. Proces koji bez sumnje vlada u reciklaži starog papira . 12. dominantni proces koji se koristi za uklanjanje tonera sa prerađenog papira. 6). 2. koju bi inače bacili kao nekorisnu. flotation deinking is the dominating process worldwide for the removal of printing inks from recovered paper. Sadržaj čvrstog u pulpi u ovoj fazi eksperimenata bio je 9%(1. veličine A4. tzv. Key words: Paper recycling. Ključne reči: Reciklaža papira. 3.5 i 10. Ekološka Istina / Ecological Truth. all operating conditions used in experiments were to be typical operating conditions. u industriji papira.. 06. particularly in the last few years. 4). – 07. značaj flotiranja tonera raste naročito u proteklih nekoliko godina. Nakon usitnjavanja čvrste faze i zagrevanja tečne (2. Usvojen je sadržaj čvrstog od 1% u prvoj i drugoj seriji eksperimenata i pH 8. 2. In intention to represent the success of removal inks from the recovered paper. zatvara se krug reciklaže. PRIKAZ REZULTATA ISTRAŽIVANJA Uzorak koji je upotrebljen za laboratorijske eksperimente flotiranja je list hartije. Vraćanjem reciklirane materije na ponovno korišćenje. 3. in the paper industry. Today. flotation process. "deinking" flotacija. Snežana Bajić Tehnički Fakultet u Boru V. 2. vodonik peroksida i vodenog stakla(1. Tečna faza pripremnog eksperimenta sastojala se od vode. Podešavanje pH pulpe postizano je uz pomoć natrijum hidroksida.5(1. 4).J. demands on flotation deinking have increased considerably.EkoIst' 06. Ovaj rad predstavlja početak izučavanja ove tehnologije prerade otpadnog papira na našim prostorima.

1. Na slikama 2. došlo se do zaključka.2. 06. Slike uzoraka eksperimenta 2. vrednost odbijene svetlosti. 4.1. prikazani su uzorci eksperimenta flotiranja sa manjim sadržajem čvrstog i manjim pH vrednostima. b) Jalovina 2.a Na narednim slikama prikazani su uzorci eksperimenata flotiranja sa većim sadržajem čvrstog i manjim pH vrednostima. c) Koncentrat Slika 2. 9). koncentrata tj. a) Ulaz 2.EkoIst' 06. i jalovine odnosno odbačenog tonera. da postoje bitne razlike između oporavljenog papira dobijenog u serijama ponaosob. Ekološka Istina / Ecological Truth. 8. kojim je određivano osvetljenje. i pomoću svetlomera. sa primenom "image analyzer". slikani su i u ovom radu biće prikazani samo tipični uzorci. kojim je određivan broj crnih tačaka tonera po jedinici površine papira. pri temperaturi pulpe od 30 0 C(2. 3) i kalcijum hlorida (2).1.5 nakon 10 minuta flotiranja 2.2. b) Jalovina 2. 2. 2. U opitima flotiranja određena je kinetika flotiranja pri promeni pH i sadržaju čvrstog u toku flotiranja.2. – 07. nakon isteka desetog vremena flotiranja. vizuelnim putem. nakon isteka drugog minuta flotiranja. Sa promenom vrednosti pH i sadržaja čvrste faze u pulpi tokom eksperimenata flotiranja. očišćenog papira. Ovi eksperimenti dali su najbolje rezultate po pitanju osvetljenja i zaprljanosti i imali su najviše vrednosti efikasnosti uklanjanja. 04. Vreme kondicioniranja je obično 2 min.1. Analiza uzoraka svih serija vršena je pomoću "image analizer"-a(10). međutim iskorišćenje mase papira u ovim eksperimentima je najniže. Slike uzoraka eksperimenta flotiranja sa 1% čvrstog i pH 8. Uzorci ulaza. Dati 136 .1.2. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Zatim sledi razblaženje pulpe na 1-2 % čvrstog (1. odnosno.(7) Svi eksperimenti flotiranja vršeni su u laboratorijskoj flotacijskoj mašini tipa "Denver DR−12". a) Ulaz 2. 4) i dodavanje kolektora (2.1. 2006. nakon čega se dodaje penušač i tada počinje flotiranje. c) Koncentrat Slika 2.

5 nakon 2 minuta flotiranja 2. Slike uzoraka eksperimenta flotiranja sa 2% čvrstog i pH 8. a) Ulaz 2.EkoIst' 06. sa primenom "image analyzer". dao je daleko lošije rezultate od ostalih.4. c) Koncentrat Slika 2.3.5 nakon 10 minuta flotiranja 137 .4.3.3. b) Jalovina 2. 06.5. b) Jalovina 2. Slike uzoraka eksperimenta 2. Slike uzoraka eksperimenta flotiranja sa 2% čvrstog i pH 10.5. c) Koncentrat Slika 2.5. Manje su vrednosti osvetljenja. Vrednosti zaprljanosti i osvetljenja prečišćenog papira su pod datim uslovima flotiranja najniže.4. a) Ulaz 2.3.5. b) Jalovina 2. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja uslovi doveli su do znatno manjih vrednosti zaprljanosti u odnosu na prethodno navedene eksperimente. do većeg iskorišćenja mase papira i do veoma bliskih vrednosti efikasnosti uklanjanja u odnosu na prethodno navedeni eksperiment. 04. c) Koncentrat Slika 2. – 07. 2006.a Naredni eksperiment čiji su uzorci prikazani na slici 2. 2. a) Ulaz 2.4.5. Ekološka Istina / Ecological Truth. 2. sa vremenom flotiranja od 2 minuta.3.

sa primenom "image analyzer".6.10. 06. 04. a) Ulaz 2. Uticaj promene vrednosti pH i sadržaja čvrstog na osvetljenje 7 6 ZAPRLJANOST (‰) 5 4 3 2 1 0 0 2 5 10 VREME FLOTIRANJA (m in) EFIKASNOST UKLANJANJA (%)i 100. – 07.9. b) Jalovina 2.00 20.00 0.6.00 40.8.00 80. Uticaj promene vrednosti pH i sadržaja čvrstog na iskorišćenje mase papira Slika 2. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja 2.EkoIst' 06. Uticaj promene pH vrednosti i sadržaja na efolastmp uklanjanja tonera 138 .00 2 5 10 VREME FLOTIRANJA (MIN) I II III IV U I II III IV Slika 2.6.7. Uticaj promene vrednosti pH i sadržaja čvrstog na zaprljanost Slika 2. 2006. Ekološka Istina / Ecological Truth.a 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 5 VREME FLOTIRANJA (min) I SERIJA II SERIJA III SERIJA IV SERIJA 10 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 0 5 VREME FLOTIRANJA (MIN) I SERIJA II SERIJA III SERIJA IV SERIJ ISKORIŠĆENJE MASE (%) OSVETLJENJE (%) 10 Slika 2. Slike uzoraka eksperimenta 2.5.6.00 60. c) Koncentrat Slika 2.

Izvorni znanstveni rad. Jimmy Pauck i profesor Jeremy Marsh. Ovaj rad je pokazao da se bolji rezultati uklanjanja čestica tonera postižu pri vrednosti pH 8. 04. i iznosi 82. Bolanča. Daniel Haynes "Evaluation Of Deinking Chemicals Based On Ink Removal And Water Quality Using Lock Cycle Testing" . dala ja neočekivane rezultate u pogledu iskorišćenja papira i u pogledu kvaliteta istog. Najveće iskorišćenje mase postiglo se pri radnim uslovima druge serije. Postignuti rezultati ne trebaju se posmatrati kao krajnji ali ukazuju na mogućnost reciklaže papira primenom flotacijskih metoda koncentracije. Email:Danny. ali je niži kvalitet po pitanju osvetljenja i zaprljanosti. broj i količina mehurića vazduha. Najlošiji rezultati po pitanju kvaliteta dobijeni su pri višim vrednostima pH i većem sadržaju čvrstog. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja ZAKLJUČAK Laboratorijska istraživanja primene flotacijske koncentracije u uklanjanju tonera sa visoko kvalitetnog papira. Daniel Haynes. kako pokazuju rezultati istraživanja. Z. 5. temperatura ali i tip flotacione ćelije. dok su konačni rezultati po isteku desetog minuta flotiranja najbolji u eksperimentima rađenim sa 1% čvrstog u toku flotiranja papira.5. "The role of sodium silicate in the flotation deinking of newsprint at Mondi Merebank ". dolazi do formiranja agregata tonera i do njihovog efikasnijeg uklanjanja. uočava se manji gubitak mase papira.5 i sadržaju čvrstog od 2% u prvih dva minuta flotiranja. Shodno prethodnim konstatacijama štampani već upotrebljen papir predstavlja jeftinu sirovinu za dobijanje visokokvalitetnog novog papira. Posmatranjem rezultata laboratorijskih eksperimenata sa većim sadržajem čvrste faze od 2 %. Uz nastavak istraživanja proces flotacijske koncentracije može se primeniti na datu sirovinu i u industrijskim uslovima. Najbolje osvetljenje koncentrata postiglo se pri sadržaju čvrstog u toku flotiranja od 1 % i pH 8. I. Recycled Fiber Chemicals Division Marietta. njene osobine kao što su veličina. Pri povećanju pH vrednosti već nakon pH 9 uočava se deprimiranje čestica tonera."Kemijski deinking otisaka iz non-impact tiska". Bolanča. Inc. Za uspeh odabranog "deinking" procesa izuzetno su važne upotrebljene hemijske supstance. njihova koncentracija. veće je iskorišćenje mase. 18-03-2003 .EkoIst' 06. Gubitak čvrste faze mora biti što je moguće niži radi ekonomične prerade flotacijom. Između petog i desetog minuta flotiranja može se uočiti zanemarljiv gubitak mase papira. nakon isteka desetog minuta flotiranja. D. Eka Chemicals. "Seven Years of Mill Surveys for Newsprint Deinking " Eka Chemicals 1775 West Oak Commons Court Marietta. 3. TAPPSA Journal R. ali je i kvalitet koncentrata niži. GA 30062 USA R. – 07. Sa porastom pH vrednosti. Agić.genchem. GA 30062. 2.82 %. a znatno uklanjanje tonera. ostaju čestice tonera koje su povezane sa vlaknima celuloze i čine tonervlakno agregate. Ekološka Istina / Ecological Truth. pH vrednost.com 139 .haynes@ekachem. U toku izvođenja eksperimenata. U flotacijskoj pulpi. 4. LITERATURA 1.com www. 2006. primećeno je da sa povećanjem koncentracije kalcijumovih jona u pulpi. 06.

Fiber Research Consultants. MeeSoft. Ekološka Istina / Ecological Truth.edu. Wisconsin 7. Image Analyzer. – 07.D. Michael Vinther. 8. Ph. 06. David Bormett. http://meesoft. Professor Richard Venditti. 140 . Madison.EkoIst' 06.dk. Forest Products Laboratory1 . "A better insight could help flotation technology take off". Roland McKinney. Raleigh NC 27695-8005. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja 6. "Flotation Deinking of Copy Paper" . Franc¸ois Julien Saint Amand. Said Abubakr. USDA Forest Service. verzija 1.logicnet. 04. "Pilot testing and recycling evaluation of newly developed environmentally benign pressure sensitive adhesives". 1998 10. Email: richard_venditti@ncsu.21 2004. Odeljenje Za Nauku O Šumama i Papirima. International Journal of Mineral Processing . 2006. 2004 9. "Hydrodynamics of deinking flotation".

Goran Trumić Univerzitet u Beogradu.ac. flotation separation of PVC (polyvinyl chloride) from polyethylene terephthalate(PET) was investigated. Slika 1.flotacijska separacija ABSTRACT: In this paper. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja FLOTACIJSKA SEPARACIJA PVC IZ PVC/PET PLASTIČNE MEŠAVINE FLOTATION SEPARATION OF PVC FROM PVC/PET PLASTICS MIXTURE Sanja Bugarinović. It is demonstrated that using this technology 95-100% recovery of PET and PVC can be achieved in separate products from a variety of PVC/PET mixtures.yu IZVOD: U ovom radu. natrijum hidroksid( NaOH). can be separation by froth flotation. which are not possible to be separation by gravitational methods (because they have almost the same density). Proizvodnja plastike 1934-2000 141 . Key words: flotation. 06. Ključne reči: flotacija. Pokazano je da koristeći ovu tehnologiju 95-100% iskorišćenja PET i PVC se može dobiti u razdvojenim proizvodima iz raznovrsnih PVC/PET mešavina. Plastics.EkoIst' 06. Ekološka Istina / Ecological Truth.flotation separation UVOD Rastući interes za reciklažu raznih vrsta otpada dovodi do potrebe za njihovom separacijom. 04. koje je nemoguće razdvojiti metodama gravitacijskog razdvajanja (zbog približnih gustina). 2006.bor. mogu se razdvojiti flotacijom. Milan Trumić. Bor e-mail:mtrumic@tf. Plastike. – 07. Utvrđeno je da je jak alkalni rastvor. sposoban da razori hidrofobnost polietilen tereftalata (PET) pri čemu na hidrofobnost polivinil hlorida (PVC) neznatno utiče.flotacijska separacija polivinil hlorida (PVC) od polietilen tereftalata (PET) je ispitivana. Tehnički fakultet u Boru. It was found that strongly alkaline solutions of sodium hydroxide(NaOH) are able to destroy the hydrophobicity of polyethylene terephthalate (PET) whereas the hydrophobicity of polyvinyl chloride (PVC) remains only slightly affected by these solutions.

U sledećoj tabeli date su karakteristike navedenih vrsta plastike. njihova gustina je uglavnom veća od 2 g/cm3 i oblik je izometrijski.4 g/cm3.1 Veličina čestica plastike koje mogu biti flotirane je veća od veličine čestica (zrna) kod flotacije minerala i uglja. pa se javlja kao jedna od mogućnosti separacije i flotacija. Najveća razlika između flotacije minerala i plastike je ta.EkoIst' 06. njihovim oblikom i gustinom. da jedna od njih postane hidrofilna.1 mm. Korišćeni PET je bio od pivskih boca(flaša). 142 . dolazi do snižavanja flotacionog efekta i čak do zaustavljanja flotiranja. površinu plastike čine organske čestice sa malom energijom. Gama flotacija -selektivno kvašenje plastike nekom adsorbcionom hemikalijom -flotacijom posle selektivnog kvašenje dobijenog fizičkom procedurom -selektivna modifikacija površine plastike hemijskom metodom 1 Sledeća značajna razlika između flotacije minerala i plastike je hidrodinamika flotacione sredine sa veličinom čestica plastike. mehurići vazduha imaju afinitet ka površini u flotacionoj sredini. Na hidrofobnim česticama se adheruju mehurići. 04. do kojih dolazi zbog različitih fizičkih osobina plastike i ruda. potrebno je selektivno promeniti površinske osobine jedne vrste. kod plastike je oblik flotacionih čestica pločast sa odstupanjem do 0. Ekološka Istina / Ecological Truth. da dok minerali imaju površinu sa velikom reaktivnošću. a pri tome imaju gustinu veću od gustine vode. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Pri separaciji plastike. kao što je:mala zapreminska gustina. Dok je flotaciona veličina mineralnih zrna ispod 0. mala površinska energija itd.2.3 MATERIJAL I METOD Za eksperiment je korišćen uzorak plastike: PVC(polivinil hlorid) i PET (polietilentereftalat). tj. ne postoji mogućnost razdvajanja primenom gravitacionih metoda. Flotacija je jedna od separacionih metoda koje se koriste uglavnom kod pripreme ruda.1 mm. 06. 2006. Ako želimo da pomoću flotacije odvojimo pojedine vrste plastike. Flotacija je zasnovana na separaciji materijala sa različitim površinskim osobinama-na njihovoj hidrofilnosti i hidrofobnosti tj.2 Kod flotacije plastike. Ova selektivna hidrofilizacija (kvašenje vodom) se može postići na različite načine:[2] -flotacija tečnošću sa specifičnom vrednošću površinskog napona. na njihovoj različitoj reakciji na kvašenje. Plastike kod kojih je razlika u gustini minimalna. – 07. Turbulencija tečnosti u flotacionoj ćeliji prouzrokuje cepanje već adherovanih mehurića sa površine plastike.pri čemu su ostale dimenzije do 1 cm i gustina do 1. koja se razlikuje po gustini. u poređenju sa flotacijom ruda. ima puno razlika. koja je prikazana visokom energijom. poznate su različite mogućnosti njihove gravitacione separacije. Plastika je prirodno hidrofobna. zbog čega se povećava primarna gustina agregatnog mehurića. a u zadnje vreme nalazi primenu i kod separacije raznih vrsta otpada.tzv. tj. a PVC od folije za oblaganje jogurtskih boca. pri čemu dolazi do nastanka agregatnih čestica –mehurića.

Na narednim slikama prikazani su polazni uzorci obe vrste plastike za laboratorijski eksperiment.3-1. Uzorci plastike(13 grama od svake vrste) pomešani su sa 173 ml 4% i 8% rastvora NaOH pomoću laboratorijske mešalice i zagrevani 30 min. sušio i odvajao prema boji nakon čega je i izmeren. Ekološka Istina / Ecological Truth.Uzorak PET Slika broj 3. 2006. Flotacija se odvijala na temperaturi od 20oC i flotacioni rastvor je činila voda sa dodatkom penušača Dawfroth (D-250). 06. Nakon toga se proizvod sa penom ili bez pene uzimao.4 % i 8% vodeni rastvor -Penušač Dawfroth 250 PVC 1.Uzorak PVC 143 .3 l sa brojem obrtaja mešalice od 1200 min-1. Slika 2.41 braon Hemikalije upotrebljene za flotacijski test uključuju: -NaOH. – 07. zapremine ćelije 1. Priprema uzoraka je imala za cilj čišćenje plastike od nečistoća (pre svega lepka i etiketa). 1: Properties of used plastics Plastika PET Gustina[g/cm3] Boja 1.EkoIst' 06. Uzorak je pregledan na situ veličine 1 mm i detaljno opran tekućom vodom da se odstrani nečistoća od eventualno zaostalih papirnih etiketa. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Tabela broj 1:Karakteristike korišćene plastike Tab.41 plavo-bela Za ovaj eksperiment korišćena je plastika ručno iseckana na pločice veličine 5x5 mm. Temperatura rastvora NaOH se menjala u zavisnosti od plastike od 20-60oC. Za flotacijske eksperimente korišćena je flotacijska laboratorijska mašina tipa Denver D12 . 04.3-1. prao. Proces flotiranja je trajao 5 min.

– 07.46 99.31 75. menja se i oblik pločica PET plastike.EkoIst' 06.Uticaj temperature je značajan jer sa njenim porastom opada i flotabilnost PET plastike. Iskorišćenje PVC je visoko (iznad 95% na sve tri temperature) dok za PET opada sa porastom temperature 8% rastvora . a iskorišćenje PET iznosi 98. Na temperaturi od 200C .00 50 8. Iskorišćenje u plivajućemproizvodu[% ] Iskorišćenje u plivajućemproizvodu[ ] % 100 100 98. Iz ovog proizilazi da priprema ispitivane plastike u rastvorima NaOH ne utiče na flotabilnost PVC. one se deformišu i zadobijaju sferičan oblik.70 98. 06.70%. Bitno je napomenuti da sa porastom temperature rastvora NaOH.46 %.23%.08 97. tj.07 40 60 0 20 40 60 0 20 temperatura 4% rastvora NaOH PVC PET temperatura 8% rastvora NaOH PVC PET Slika 4. dok je značajno snižava kod PET plastike.23 6. Razlika u koncentraciji rastvora NaOH ima najveći uticaj na flotaciju PET na temperaturi od 600C.23 96. što znači da ih je lako flotirati.99 98. Kod više temperature u prisustvu NaOH dolazi do hidrolize površine PET i samim tim do stvaranja karboksilnih vrsta u njegovom sastavu usled čega dolazi do hidrofilizacije površine. Ekološka Istina / Ecological Truth. potrebno je obezbediti selektivnu hidrofilizaciju jedne vrste. iskorišćenje PVC je visoko i iznosi 99. bez zagrevanja rastvora. Na 20 0C iskorišćenje PVC iznosi 97. Uticaj temperature 4% rastvora NaOH na korišćenje (plivajući proizvod) Slika 5. Na slici broj 4 prikazani su rezultati uticaja temperature 4% rastvora NaOH na iskorišćenje. 04.92 . U ovom slučaju modifikacija je izvedena na PET plastici primenom hemijskih sredstava i promenom temperature. Na 400C sadržaj PET iznosi 8. a na 600C samo 0. a za PET 93.92%.Pre selektivne flotacije pojedine vrste plastike. dok je za PVC iskorišćenje 98%.31%.00 50 98.4%.23%.4 93. dok PVC zadržava visoku flotabilnost. Ova pojava se najbolje može uočiti na uzorcima PET prilikom tretiranja na temperaturi od 600C. Iskorišćenje PET opada sa povećanjem temperature rastvora i do odvajanja PET od PVC plastike dolazi na temperaturi od 600C na kojoj je iskorišćenje za PET 6. 144 0. Na slici broj 5 prikazani su rezultati uticaja temperature 8% rastvora NaOH na iskorišćenje. 2006. Uticaj temperature 8% rastvora NaOH na iskorišenje (plivajući proizvod) Korišćeni uzorci su prirodno hidrofobni. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja REZULTATI RADA I DISKUSIJA Dobijeni su sledeći rezulatati pri postojećim navedenim uslovima rada.

P.Thesis.PVC i PET. Tomáš Bakalár : Flotačná separácia PET zo zmesi odpadových plastov PET. [3] Martin Sisol.Fraunholcz:Plastics flotation.:A review of plastics recycling and the flotation of plastics. Oblik i veličina čestica. Shen. TU v Košiciach. R.Conversation and Recycling. ekológie.Značajan uticaj će imati ispitivanje ekonomske efektivnosti separacionog procesa. The Nedherlands 1997.. Fakulta Baníctva. 06.D. 04. Rezultati laboratorijskih testova su podloga za testove industrijskih načina separacije pojedinih vrsta plastike. – 07.Ph. riadenia a geotechnológií 145 . pokazao je da efekat depresivnog delovanja na PET plastiku zavisi od temperature i koncentracije rastvora NaOH i da on raste sa porastomi i koncentracije i temperature rastvora NaOH.1999 [2] N. PVC a PS .Delft University of Tehnology. kao i hidrodinamičke osobine flotacione sredine su od značaja za dalja ispitivanja flotabilnosti plastike. Forssberg. E. LITERATURA [1] H.Pugh. Ekološka Istina / Ecological Truth.EkoIst' 06. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja ZAKLJUČAK Eksperiment koji je imao za cilj ispitivanje flotabilnosti dve vrste plastike. 2006. Ľubica Kozáková . Resources.

kao što su degradacije površine terena i oštećenja objekata u zoni uticaja rudarskih radova. and structural objects inside this area are endangered. deformacije površine terena. pogotovo kada nastupe štetne posledice na okolni teren i objekte u zoni uticaja rudarskih radova. Oštećenja zemljine površine mogu bitno uticati na ekonomičnost i sigurnost dalje eksploatacije ležišta. and these processes might strongly affect economy of the mines and production safety. zavisno od primenjene metode. 06. dolazi do pojave manjih ili većih deformacija krovine i površine terena iznad otkopanih delova. Ključne reči: podzemna eksploatacija uglja. na osnovu dostupne dokumentacije iz JP PEU Resavica. dubine i geometrije ležišta. u rudarstvu sve naglašenije postavlja pitanje rezervi svih mineralnih sirovina. svaki rezultat ispitivanja koji doprinosi ekonomičnosti rada u procesu eksploatacije tih sirovina osnovni je cilj istraživanja u oblasti rudarske nauke. a meračka opažanja su nepravovremena i nesistematska. Damages on structural objects and ground surface inside influence area are the responsibility of the mines. Igor Svrkota Tehnički fakultet u Boru Univerziteta u Beogradu IZVOD: Pri podzemnom načinu otkopavanja ugljenih slojeva. depending on applied mining method and seam depth and geometry. U radu se daje kritički osvrt na dosadašnji način prognoze uticaja podzemnog otkopavanja na površinu terena na našim rudnicima uglja. 04. roof strata and ground surface above mining works suffer specific deformations. Nedovoljno poznavanje ovih uslova može znatno otežati eksploataciju. uticaja podzemne eksploatacije na površinu terena. a s druge strane. s jedne strane prirodno-geoloških uslova eksploatacije mineralnih sirovina. ground degradation. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja UTICAJ PODZEMNE EKSPLOATACIJE UGLJA NA POVRŠINU TERENA INFLUENCE OF UNDERGROUND COAL MINING TO GROUND SURFACE Nenad Vušović. degradacija stenskog masiva. Ekološka Istina / Ecological Truth. based on available data gained from JP PEU Resavica Coal Company. UVOD U vreme kada se iz decenije u deceniju. ABSTRACT: As a consequence of underground coal mining. jer domet uticaja otkopanih prostora može biti znatan. 2006. u našim rudnicima uglja sa podzemnom eksploatacijom su česti baš takvi slučajevi: geološka i geomehanička istraživanja nedostaju ili su neadekvatna i nepotpuna. Posledice koje nastaju. Svakodnevna rudarska praksa potvrđuje potrebu i značaj poznavanja. Deformacije zemljine površine mogu degradirati zemljište iznad otkopanih prostora i izazvanih oštećenja na objektima infrastrukture područja. – 07. Uprkos tome.EkoIst' 06. Influence area at the ground surface is usually significant. obično se proglašavaju "višom silom". iz godine u godinu. 146 . Key words: underground coal mining. surface deformations. This paper provides the critical review of former predictions of ground movement process in Serbian underground coal mines.

Ekološka Istina / Ecological Truth. Sva ova praćenja neophodno je dopuniti kontinuiranim meračkim opažanjima. UTICAJ DOSADAŠNJE EKSPLOATACIJE UGLJA NA POMERANJE POTKOPANOG TERENA I OŠTEĆENJA OBJEKATA U cilju prognoze uticaja podzemnog otkopavanja ugljenih slojeva. dakle. – 07. Odgovor na pitanje uticaja podzemne eksploatacije uglja na površinu terena pružaju odgovarajuća terenska merenja u dužem vremenskom periodu. 04. do konačne rekultivacije zemljišta. metodama sa zarušavanjem krovine. iskorišćenje i osiromašenje koje će se pri usvojenoj otkopnoj metodi realizovati. Istraživanja su.EkoIst' 06. nastaviti u toku radova na otkopavanju i nakon njihovog završetka. što se postiže detaljnim inženjerskogeološkim kartiranjem. 2006. Slika 1. na žalost. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Ova istraživanja se najčešće smatraju krajnje sporednom aktivnošću u procesu kako projektovanja tako i eksploatacije. fizičko mehaničke i strukturne karakteristike krovine. koji su rezultat promena u toku eksploatacije ležišta. Do 147 . vrstu i stanje objekata na zemljinoj površi koji će deformacijama biti ugroženi ili će pri ugrožavanju izazvati stvaranje novih problema u rudniku. Za određivanje ovih granica potrebno je utvrditi tačnu geometriju ležišta. potrebno je odrediti granice uticaja podzemnih radova na površinu terena još u fazi projektovanja rudnika ili izdavanja koncesije. Kontinuirano praćenje procesa pomeranja potkopanog terena i oštećenja objekata u zoni uticaja rudarskih radova zahteva i nameće formiranje baze podataka koja bi se stalno dopunjavala novim podacima. Primećuju se u većoj meri tek pošto nastupe problemi i kada je. 06. Izolinije uleganja u zoni uticaja rudarskih radova Teorijska proučavanja ovih pojava najviše se odnose na iznalaženje optimalnih metoda za prognozne proračune geometrijskih karakteristika procesa pomeranja. kao i raznovrsnim geomehaničkim ispitivanjima "in situ". Njih je potrebno organizovati pre razvoja rudarskih radova. metodu otkopavanja. merenjima i osmatranjima. usmerena na stalno praćenje rudarskih radova. njihov pozitivan efekat ograničen.

148 . od kojih je sa manjim ili većim uspehom. Analizu uticaja eksploatacije uglja na objekte na površini terena. plastična ili kao stohastička sredina. 06. U novije vreme. U cilju definisanja uslova za dalju eksploataciju uglja urađen je niz rudarskih projekata i studija. Uvidom u postojeću dokumentaciju i prospekcijom na terenu ustanovili smo da postoji čitav niz pitanja koja su sa teorijskog i praktičnog aspekta izučavanja procesa pomeranja potkopanog terena još uvek zamagljena. urađen prognozni proračun uticaja otkopavanja na površinu terena i deformacije objekata u zoni uticaja rudarskih radova. Blok dijagram ulegnuća ANALIZA UTICAJA DOSADAŠNJE EKSPLOATACIJE UGLJA U JP ZA PEU RESAVICA Analiza uticaja dosadašnje eksploatacije uglja u JP za PEU Resavica sprovedena je postupkom sagledavanja celokupnog procesa stvaranja deficita masa rudarskim radovima i odziva okolnog stenskog masiva sa posledicama na objekte na površini terena na području RMU „Soko“ Sokobanja i rudnika uglja Resavskomoravskog ugljenog basena ispod sela Sladaja. najveću pažnju istraživača i realne rezultate proračuna omogućuje pristup masivu kao radnoj sredini izdeljenoj pukotinama. u okviru kojih je.EkoIst' 06. privremeno ili trajnije. u smislu da se potkopani masiv posmatra kao elastična. kao njegov sastavni deo. Slika 2. 04. korišćeno samo dvadeset. u kome se pomeranje masiva odvija kao stohastički proces. – 07. Istraživanja koja su do sada sprovedena imala su sledeće ciljeve: Definisanje uslova za dalju eksploataciju uglja. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja sada je registrovano oko sto takvih metoda. Ekološka Istina / Ecological Truth. U projektima i studijama usvojene su pretpostavke o geometrijskim karakteristikama sloja i tehnološkim parametrima otkopne metode i na osnovu njih prognozirane maksimalne vrednosti deformacija koje će se javiti na površini terena. 2006. U osnovi ovih metoda postoje različiti pristupi.

Granični uglovi sračunati su pomoću empirijskih formula i oni su uzeti za prognozni proračun uleganja i deformacija na površini terena. Rudarski projekti obuhvatili su i zahtev za meračkim praćenjem razvoja deformacija u zoni uticaja rudarskih radova na površini terena. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Granice uticaja podzemnih rudarskih radova na površinu terena. Sračunate su vrednosti ostvarenih nagiba i dilatacija. – 07. već su ta merenja obavljena najverovatnije na ličnu inicijativu meračke službe rudnika. 149 . Naime. proračunom su obuhvaćena samo vertikalna pomeranja. po pružanju i padu sloja. jer se ne vidi da li je otkopavanje u tom delu sloja završeno ili ne. 2006. odnosno uleganja površine terena. Zato je neophodno da se postavljena mreža za opažanje dopuni novim reperima. ako se granični uglovi mogu dobiti iz podataka izvršenih merenja na samom rudniku. postavljanje određenog broja profilnih linija sa reperima. Naime. onda je jedino pravilno da se i uzmu za prognozni proračun na tom ležištu. Takođe. U delu projekta koji se odnosio na zahtev za meračkim opažanjem procesa pomeranja terena i oštećenja objekata u zoni uticaja rudarskih radova nisu predviđene metode merenja. Za potpunije sagledavanje procesa pomeranja bilo je potrebno sračunati parametre deformacija koje će se javiti na površini terena i objektima koji se nalaze u zoni uticaja rudarskih radova. kao ni predračunske vrednosti cene koštanja oštećenih objekata i merama njihove sanacije. pa se ne zna da li je nulto merenje izvršeno pre početka otkopavanja. 06. kao i pojedine zone uticaja. Ekološka Istina / Ecological Truth. što nedvosmisleno ukazuje na činjenicu da nije bilo pravilnog pristupa pri projektovanju mreže za opažanje (tačno određivanje položaja i rasporeda profilnih linija i repera na njima). zahtevana tačnost merenja. periodičnost merenja i način obrade rezultata. pa se ni uglovi ne mogu odrediti iz rezultata merenja.EkoIst' 06. ili su merenja započeta kada je proces otkopavanja već uveliko bio u toku. Analizom dostupne dokumentacije utvrđeno je sledeće: U tehničkom delu projekta uticaja eksploatacije na deformaciju površine terena i objekata nije data potpuna prognoza deformacije površine terena i objekata. da se poveća tačnost merenja i postavi standard u smislu obrade rezultata merenja. U tom cilju na površini terena realizovano je. ZAHVALNOST Ovaj rad je nastao kao rezultat istraživanja u okviru projekta 6638A koji se finansira od strane Ministarstva za nauku i zaštitu životne sredine Republike Srbije. odnosno ako meračka opažanja na rudniku nisu vršena. određene su odgovarajućim uglovnim parametrima. Granični uglovi se računaju samo ako je to jedini način da se do njih dođe. na pomenutim lokalitetima rudnika. Samo uleganje nije dovoljno za sagledavanje procesa pomeranja. Cilj ovih merenja bio je da se iz merenih podataka sračunaju vrednosti uleganja i deformacija i odredi granica uticaja rudarskih radova na površini terena. dok deformacije koje se mogu javiti na prirodnim i tehničkim objektima nisu obuhvaćene. To je gruba greška. a ne uglovi dobijeni na samom rudniku iz rezultata izvršenih merenja. ali se one ne mogu uporediti sa prognoznim. nije dato vreme početka otkopavanja. da se jasno definiše periodičnost merenja. 04. Ono ukazuje na degradaciju površine terena koji je zahvaćen uticajem rudarskih radova.

Zbog toga postojeće mreže za opažanje procesa pomeranja treba dopuniti novim reperima po profilnim linijama a obim merenja postepeno prilagoditi intenzitetu procesa pomeranja.: Uticaj otkopavanja na površinu terena i zaštita prirodnih i veštačkih objekata. Jugoslovensko savetovanje sa medunarodnim učešćem rudarstvo i zaštita životne sredine. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja ZAKLJUČAK Da bi se u svakom trenutku poznavalo stanje procesa pomeranja masiva i oštećenja objekata potrebno je sistematski pratiti parametre vezane za uzrok otkopavanje. Bulatović. Patarić M. 04. Beograd.. RGF Beograd. 1994. Stojanović A. 2. D. 06..EkoIst' 06. Ekološka Istina / Ecological Truth. a donekle i kapacitet rudničkog mereništva. Osnovni cilj je da se po jednom minimalnom programu merenja dobije efekat maksimum. i pratiti parametre vezane za posledicu merenja na površini. Ðordević. jer to uslovljavaju pre svega veoma nepogodni terenski uslovi za merenje.. 1996. Z. odnosno vršiti merenja u jami. Analizirajući stanja na našim rudnicima sa podzemnom eksploatacijom uglja možemo zaključiti da je to normativno nesređena problematika. – 07. 2006. LITERATURA 1. A. Pomeranje potkopanog terena i zaštita objekata od rudarskih radova. 150 . Ganić. koja se rešava od slučaja do slučaja i nije postavljena kao redovan zadatak rudničkih mereništva..

a takva situacija javila se i na području sela Sladaja. Igor Svrkota Tehnički fakultet u Boru Univerziteta u Beogradu IZVOD: Kao posledica podzemne eksploatacije uglja. Key words: damages on structural objects.moravskog ugljenog basena. urađena je najpre studija. This process is an inevitable escort of underground mining. Ukoliko se na potkopanom terenu nalaze građevinski objekti. deformacije terena utiču na njihovu stabilnost i može doći do njihovog oštećenja ili rušenja. underground coal mining. kao posledica otkopavanja dela ležišta „Strmosten“ u severnom delu Resavsko – moravskog ugljenog basena. Obzirom da se znatan deo rezervi uglja ležišta „Strmosten“ nalazio u zaštitnom stubu sela Sladaja.godine. Otkopavanje ovog dela ležišta «Strmosten» otpočelo je 01. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja OŠTEĆENJE OBJEKATA NA PODRUČJU SELA SLADAJA OD UTICAJA PODZEMNE EKSPLOATACIJE UGLJA DAMAGES ON STRUCTURAL OBJECTS IN SLADAJA VILLAGE DUE TO UNDERGROUND COAL MINING Nenad Vušović. odnosno JP PEU Resavica. UVOD Selo Sladaja se nalazi na severozapadnom delu ležišta uglja „Strmosten“. U tom smislu. sve do današnjih dana. a prve promene na objektima primećene su krajem 1979. Ova pojava je stalni pratilac podzemne eksploatacije.EkoIst' 06. a zatim i Dopunski rudarski projekat eksploatacije ležišta u zaštitnom stubu sela Sladaja.03. Ključne reči: oštećenje objekata. Sladaja village was in the area of influence of „Strmosten“ mine. ground movement process affects their stability. 04. POSTUPAK PROGNOZE I PRAĆENJA OŠTEĆENJA OBJEKATA Na osnovu postojećeg razmeštaja površinskih objekata i očekivanih narušavanja potkopanog terena u vidu uleganja i horizontalnih pomeranja. It also provides the methodology of dealing with this process from the aspect of coal mines. – 07. This paper considers the chronology of ground movement process and damaging of structural objects in this area. iznad rudarskih radova.1979. odlučeno je da se ove rezerve otkopaju. 2006. U zoni uticaja eksploatacije ovog ležišta nalazilo se oko 200 objekata. If the structural objects are situated in such areas. Od tada. traju problemi koje rudnik. where the brown coal from Resavsko – moravski coal field was extracted. ABSTRACT: Deformations of ground surface occur as a consequence of underground coal mining. a zatim se predlaže i način kako da rudnik u najvećoj mogućoj meri umanji štetne posledice podzemne eksploatacije. ima sa vlasnicima objekata u zoni uticaja podzemnih radova. javljaju se deformacije na površini terena. mine surveying. moguće je prognozirati stepen ugroženosti i očekivana oštećenja objekata. U radu se razmatra dosadašnji tok procesa pomeranja terena i oštećenja objekata na ovom području. a da se istovremeno prate pomeranja potkopanog terena i eventualna oštećenja objekata. Ponašanje objekata u zoni uticaja rudarskih radova i razvoj deformacija na njima neophodno je pratiti meračkim 151 . Ekološka Istina / Ecological Truth. koji je najseverniji deo Resavsko . 06.godine. meračka opažanja. podzemna eksploatacija uglja.

Od trenutka kada se objekat nađe u zoni uticaja rudarskih radova. Opažanje stabilnosti objekata u zoni uticaja rudarskih radova mora se vršiti u skladu sa određenim programom merenja. 2006. Ako je prognoznim proračunom utvrđeno da će usled otkopavanja ležišta doći do opasnog oštećenja objekata u zoni uticaja rudarskih radova. onda se pristupa praćenju pomeranja i deformacije objekata u okviru zone uticaja rudarskih radova u cilju pravičnog i blagovremenog obeštećenja vlasnika objekata. prati merenjima približavanje uticaja rudarskih radova na objekte (slika 1).krivine Slika 1. nastaju i problemi imovinsko-pravnih odnosa i obeštećenja vlasnika. shodno napredovanju otkopavanja otkup zemljišta zajedno sa objektima ili preseljenje značajnih objekata van zone uticaja rudarskih radova. Pravilo je da se svi podaci o objektu registruju pre početka otkopavanja. 04. Zbog toga se o svakom objektu mora voditi odgovarajuća dokumentacija u vidu elaborata. da se na svakom objektu postave reperi za opažanje i snimi njihovo nulto stanje pre početka otkopavanja. a kada se oni nađu u zoni uticaja rudarskih radova. Moguća stanja objekta od uticaja procesa pomeranja terena 152 . – 07. merenjima na samim objektima prati se razvoj deformacija i stanje svakog objekta posebno. Kasnije se periodično. Ekološka Istina / Ecological Truth. (a) Uticaj procesa verikalnih uleganja (b) Uticaj procesa horizontalnih pomeranja (c) Uticaj promene nagiba (d) Uticaj zakrivljenosti terena . pored problema geometrijskokonstruktivne stabilnosti objekta.EkoIst' 06. Kada se ne očekuju oštećenja koja će ugroziti funkcionalnost objekta. u zavisnosti od dinamike rudarskih radova. koji mora biti sadržan u projektu opažanja ili posebnom programu merenja. Merenja na objektima sastoje se iz ugradnje repera na objektima i njihovom periodičnom opažanju od trenutka kada je objekat zahvaćen procesom pomeranja. 06. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja opažanjima na samim objektima. vrši se.

preko periodičnih merenja u toku procesa. dok ne prođe faza intenzivnih oštećenja. pomeranje (P). podu. Konačne promene na objektu po završetku procesa pomeranja. 04. Iskustva iz prakse pokazuju da su slučajevi. odnosi se na popravke po završetku otkopavanja i smirivanja procesa. međuspratnih konstrukcija. Sve se 153 . za svaki objekat posebno. Potrebno je i detaljno opisivati pojave na zidovima. Poželjno je da se pojave većih oštećenja na objektima registruju i fotografisanjem. koji se vrše u cilju održavanja. – 07. vezani za složene i dugotrajne sudske procese. Neophodni su predmer i predračun. dilatacije (D) i poluprečnik krivine (R). vratima i prozorima. tavanicama. sa fotografijama saniranog objekta. vertikalnih preseka. Građani podnose tužbu. do završne sanacije na kraju: Stanje objekta pre početka procesa oštećenja na njemu: plan. manje reparature vrata i prozora. Ovako izrađen elaborat. Posebno treba ukazati na pojavu pukotina sa njihovom klasifikacijom po širini. kao i vizuelnih zapažanja o stanju pojedinih detalja na zgradi. fotografije fasada (slika 2). pre nego što je proces zahvatio objekat. do nekog momenta u kome se razmatra stanje objekta. 2006. nagib (N). pri čemu objekat ne gubi funkcionalnost: saniranje pukotina. pregradama. sa kojima se rudnik sve češće sreće pri obeštećenju građana. Ne poštuje se redosled predviđen elaboratom od podnošenja zahteva do konačnog obeštećenja. sprata. završni dokument je zapisnik o izvedenim radovima. skica osnove. treba da posluži za dobijanje jasne slike o objektu. zidova. Ukoliko to radi rudnik. Vrše se i redovne opravke. Pod tekućim sanacijama podrazumevamo preventivne zahvate na pojedinim objektima. 06. Vrši se ocena stanja objekta iz upoređenja konačnih opažanja geometrijskih konstruktivnih parametara sa nultim stanjem. što bi bio sastavni deo zapisnika periodičnog merenja. rudnik se postupno tretira kao “štetnik”. koji postupno izlaze iz okvira tehničkog problema i dobijaju smisao običnih građanskih parnica. počev od nultog stanja pre početka otkopavanja. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Elaborat treba da sadrži sve podatke o objektu i intervencijama na njemu. Otkopavanje ležišta ispod objekata i naseljenih mesta podrazumeva otkup degradiranog zemljišta i pravično obeštećenje vlasnika oštećenih objekata od strane rudnika. zahvaćenim procesom pomeranja i eventualnim oštećenjima. Umesto da se ceo problem rešava u okviru samog rudnika kako je predviđeno. kao i da u sporu. Ekološka Istina / Ecological Truth. koji pri tome može da nastane između vlasnika objekta i rudnika. počev od nultog. pruži materijalnu podlogu za blagovremenu intervenciju ili pravično obeštećenje vlasnika. Ovo stanje mora biti dokumentovano i obrađeno kao nulto merenje. koji će poslužiti za obeštećenje vlasnika objekata u slučaju da te opravke vlasnik vrši u sopstvenoj režiji. Promene na objektu u toku procesa. Ove promene odnose se na uleganje repera i promene dužina između njih. opis temelja.EkoIst' 06. Završna sanacija. u svakom momentu. tavanice i krova. nastaje sudski spor u kome učestvuju kao veštaci lica koja po matičnosti svoje struke ne poznaju ovu problematiku. što daje negativan smisao pri rešavanju ove problematike. To je delimično posledica i toga što se rudarskim merenjima ne posvećuje potrebna pažnja i što se povremeno ne vrši zvanično razmatranje situacije i komuniciranje sa građanima. malterisanje i slični radovi. Tekuće sanacije. U posebnim tabelama prate se parametri: uleganje (U).

građevinska služba rudnika konstatuje stepen oštećenja. S druge strane. kontinuirano vrši sistematska merenja kojima se prostorno i vremenski prati proces pomeranja i približavanje pojedinim objektima. a šteta se sporazumno.EkoIst' 06. Problem bi se rešavao sporazumno. Pravna služba zahteva stručno mišljenje Službe rudarskih merenja. još uvek nisu doneseni propisi kojima se kod nas regulišu veličine dozvoljenih specifičnih 154 . u zoni uticaja rudarskih radova. Njima se prostorno i vremenski prati proces pomeranja i približavanje pojedinim objektima. ili odlukom suda. Ako su konstatovane štetne deformacije. a kada se oni nađu u zoni uticaja rudarskih radova prati se ponašanje objekata i oštećenja koja nastaju na njima. Sanacija objekta oštećenog pomeranjem potkopanog terena Obeštećenje vlasnika oštećenih objekata od strane rudnika. Cilj ovih merenja je da se na osnovu njih u svakom momentu pruži materijalna podloga za blagovremenu intervenciju na objektima ili pravično obeštećenje vlasnika. 04. 06. U tom smislu obaveza rudnika je da se na površini terena. ZAKLJUČAK Obaveza rudnika je da se na površini terena. preko pravne službe. vršilo bi se sporazumno na osnovu podnetih zahteva pravnoj službi rudnika. u vidu pravične nadoknade. u zoni uticaja rudarskih radova od početka otkopavanja. Pojave oštećenja na objektima Slika 3. od početka otkopavanja. ako su zahtevi podneti u vidu sudskih tužbi. Ekološka Istina / Ecological Truth. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja ovo može izbeći ako se pre otkopavanja utvrdi postupak obeštećenja i ako se rudnik pridržava svih pravila iz tog postupka. priznaje vlasniku. – 07. kontinuirano vrše sistematska merenja. Cilj ovih merenja je da se na osnovu njih u svakom momentu pruži materijalna podloga za blagovremenu intervenciju na objektima ili pravično obeštećenje vlasnika objekta. Oštećeni građanin bi podnosio zahtev za obeštećenje pravnoj službi rudnika. 2006. Na kraju. u smislu da li je objekat u zoni uticaja rudarskih radova i kakve su deformacije konstatovane merenjem na objektu. Slika 2. a kada se oni nađu u zoni uticaja rudarskih radova prati se ponašanje objekata i oštećenja koja pri tome nastaju na njemu. treba istaći činjenicu da ne raspolažemo sopstvenim opažanjima o ponašanju i oštećenjima građevinskih objekata na našim terenima.

: Pomeranje potkopanog terena i zaštita objekata od rudarskih radova. RGF Beograd.EkoIst' 06. 2006. RGF. Beograd. Resavica. Dopunski rudarski projekat eksploatacije ležišta u zaštitnom stubu sela Sladaja. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja deformacija izazvanih podzemnom eksploatacijom ležišta uglja. Ekološka Istina / Ecological Truth. – 07. Patarić M. Stojanović A. 1978.god. LITERATURA 1. 04. Sve ovo ukazuje na činjenicu da se obaveza rudnika mora iskazati kroz odgovarajuću zakonsku regulativu. god. 1984. 155 . 06. ZAHVALNOST Ovaj rad je nastao kao rezultat istraživanja u okviru projekta 6638A koji se finansira od strane Ministarstva za nauku i zaštitu životne sredine Republike Srbije. 2.

wind velocity and frequency as well as the estimation of health harmfulness to the population of Gacko area. odnosno sprečavanje daljih rudarskih aktivnosti u formiranoj zoni. Determination of sanitary protection around the “Gracanica” – Gacko open pit has got an aim protection of further surroundings pollution zone and health protection of the population.e. brzini i čestini vetra iz određenog pravca kao i proceni štetnosti na zdravlje stanovništva područja Gacka.EkoIst' 06. . 2006. environmental protection. concentration of heavy and other metals in the air. type and area layout of polluting substances.5 km2 Zapadnog eksploatacionog polja u neposrednoj blizini Termoelektrane Gacko i udaljen je oko 2. – 07. 06. Radmilo Rajković1 1 Institut za bakar Bor. Sa početkom površinske eksploatacije uglja došlo je do narušavanja kvaliteta životne sredine. Određivanje zone sanitarne zaštite oko površinskog kopa “Gračanica” – Gacko ima za cilj zaštitu od daljeg zagađivanja okoline i zaštitu zdravlja stanovništva. prevention of further mining activities in the formed zone. Ključne reči: Zona sanitarne zaštite. životna srenina ABSTRACT: Ecological zoning around open pit is carried out for an estimation of the influence of the coal mining at the “Gracanica” – Gacko based on the following parametar’s: type and size of environment pollution source. a zatim poremećen je režim površinskih i podzemnih voda. na jugu rekom Mušnicom i na severu zaštitnim obodnim kanalima. Sa istoka kop je ograničen rekom Gračanicom. Površinski kop “Gračanica” smešten je na ravnom prostoru od 3. Uticaj eksploatacije uglja u Gatačkom polju na životnu sredinu u sušnom periodu manifestuje se emisijom prašine i gasova. vrsti i prostornom rasporedu zagađujućih materija. Key words: Sanitary protection araund. UVOD Rudnik uglja“ Gacko ” nalazi se u Gatačkom polju u B&H u međuplaninskoj depresiji na nadmorskoj visini 940 m i predstavlja površ blagog pada od ulaska reke Mušnice u polje na istoku do ušća Gojkovića potoka u reku Mušnicu na zapadu. 2 JK za PE.O Beograd. Centar za površinsku eksploataciju D. Ekološka Istina / Ecological Truth. količini. Izgradnjom termoelektrane kvalitet životne sredine se još više narušavao. Prvo su degradirane površine. Korita ovih vodotokova su regulisana.5 km od Gacka. i. 156 . vrši se ekološko zoniranje oko površinskog kopa na osnovu sledećih parametara: vrsti i veličini izvora zagađivanja životne okoline. Kop je podeljen na dva eksploataciona polja: Polje“A ” i Polje “B”. IZVOD: U cilju procene štetnih uticaja eksploatacije uglja površinskim kopom “Gračanica” – Gacko na okolinu. Saša Stepanović2.O. contamination. quantity. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja ODREĐIVANJE ZONE SANITARNE ZAŠTITE OKO POVRŠINSKOG KOPA “GRAČANICA” – GACKO B&H DETERMINATION OF SANITARY PROTECTION ZONE ARAUND THE “GRAČANICA” – GACKO OPEN PIT B&H Ružica Lekovski1. 04. koncentracije štetnosti u vazduhu. zagađenje. Jugozapadno od kopa formirano je odlagalište jalovine. naročito na to su uticala pepelišta. na zapadu Gojkovića potokom.

7 5. 2006.00C).5 . bof 6 4 4 4 4 4 4 5 5 4 3 2 3 3 4 3 Sr.5 .50C).8 5. Povremeno u jesenjem i zimskom periodu ima pojava snažnih udara olujnih vetrova.10.4 5.8 .5.7. koja se i pored primene mera za njihovo suzbijanje. jač.4 3.4 5.3 3.10.7.5.10.7. čija brzina dostiže i do 150 km/h. Pravci jačine vetra na području Gacka Ppravac C N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW Čestina pravca 335 10 64 93 158 74 21 31 25 5 5 72 51 69 5 60 14 Jačina bof 57 239 404 596 258 85 115 118 23 20 247 131 204 15 234 48 vetra.7.30C).4 Određivanje zone sanitarne zaštite oko površinskog kopa i spoljašnjeg odlagališta jalovine Radom unutar površinskog kopa na otkrivanju otkrivke (jalovine) i dobijanju uglja kao i odlaganju jalovine i pepela nastaju aerozagađenja. od čega su 2 klimatološke i 5 kišomerne stanice.5 .4 . – 07. Na osnovu podataka merenja temperature vazduha dobijeni su sledeći karakteristični podaci: srednja godišnja temperatura vazduha (+8. koja su locirana pored kopa.3. Tabela 1.5 .4 .4 .5 .5.4 .7.10.7 8. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Klimatski parametri potrebni za određivanje zone sanitarne zaštite Klima šireg područja Gacka je kontinentalno planinska sa dugim hladnim i snežnim zimama u periodu od novembra do aprila sa temperaturama do -300 i kratkim letima sa temperaturom do +300. 04. Zagađenju zemljišta oko kopa doprinose i aerozagađenja sa spoljašnjih odlagališta.4 5. Sr.10. maksimalna srednja godišnja temperatura vazduha (+9. ne mogu zadržati unutar atmosfere kopa.90C).10. Na području Gacka dolazi i do pojave obilnih kiša u kratkom vremenskom periodu i ugrožavanja površinskog kopa.10.10.10.4 1. jač.13.0 . Ekološka Istina / Ecological Truth.4 5. već se šire izvan kopa i imisijom iz vazduha dovode do ugrožavanja ekosistema na užem ili širem prostoru oko kopa.90C).vetra.0 .80C).4 8. minimalna srednja mesečna temperatura (-1.4 3.5.EkoIst' 06. apsolutna minimalna temperatura (-29. maksimalna srednja mesečna temperatura (+18.4 5.4 3.5 .vetra.6 . 157 . 06. m/s 10. U tabeli 1 date su čestine. jačine i pravci vetrova na području Gacka.10.5 .7.7.4 5.5 . apsolutna maksimalna temperatura (+35. Meteorološki podaci se registruju na 7 stanica.7.

Ekološka Istina / Ecological Truth. Ws . a u tabeli 3. Na slici 1.(mg/m3). 06. (m). Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Određivanje zone sanitarne zaštite oko površinskog kopa i spoljašnjeg odlagališta jalovine predstavlja meru zaštite i ima za cilj određivanje pojasa zemljišta u okolini kopa i odlagališta. CMDK . L . koordinate poligona zone sanitarne zaštite. Emisija prašine pri kretanju nestacionarne opreme u površinskom kopu može biti određena neposredno merenjem emisije prašine ili neposrednim merenjem koncentracije prašine na radnim mestima u kabinama opreme i na osnovu korelacionih formula prognozirati moguću emisiju prašine od koje deo dospeva i do kabina mašina. koji će absorbovati negativne zdravstvene faktore životne sredine. – 07.emisija linijskih izvora (zbir svih emitera).bezdimenzioni koeficijent koji karakteriše turbulentnost toka vazdušne struje u površinskom kopu zavisno od položaja puta i brzine vetra (ψ=0. Co .kopa.( m). Određivanje zone sanitarne zaštite oko kopa je izvršeno za projektovanu konačnu konturu kopa prema Dopunskom rudarskom projektu površinskog kopa Gračanica – Gacko do kraja eksploatacije – Projekat zatvaranja kopa.EkoIst' 06. zatim srednje brzine vetra. štetnosti na osi smera duvanja vetra (širina sanitarne zone oko kopa sa odlagalištima). K eksperimentalni koeficijent koji zavisi od šeme provetravanja kopa i položaja izvora (za linijski izvor ). (mg/s). Dobijene emisije prašine služe za određivanje ukupnog bilansa stvaranja prašine u kopu. Širina zone sanitarne zaštite na pojedinim pravcima prikazana je u tabeli 2.045 Ws+0. 158 . dužine linijskog izvora i drugih faktora primenom formule : X= K ⋅ Σ ⋅ q1 .prirodni fon koncentracije prašine. Ekološko zoniranje oko površinskog kopa i spoljašnjeg odlagališta jalovine može da se izvrši na osnovu odnosa ukupne emisije štetnosti pri radu stacionarne i mobilne opreme i podizanjem već nataložene prašine putem vetra u atmosferu kopa i na odlagalištu u sušnom periodu čije delovanje je neprekidno.22). ψ .dužina linijskog izvora. (m/s). Σq .( mg/m3). 04. Za proračun je uzeta prognozirana vrednost emisije prašine od 3000 mg/s posle primene mera za suzbijanje stvaranja prašine (polivanje puteva) u površinskom kopu. Merenje koncentracije prašine na radnim mestima za ocenu radnih uslova vrši se u letnjem i zimskom periodu.maksimalna dozvoljena koncentracija prašine. 2006.srednja brzina vetra. prikazana je zona oko povr. m ψ ⋅ L p (C MDK − C o ) ⋅ Ws gde su: X – domet (rastojanje) od linijskog izvora (ivice kopa).

519 0.15 0. S.EkoIst' 06.519 0.4 4.358 0.4 6.7 6.15 X (m) 39 48 36 55 116 101 89 59 52 48 52 127 168 146 89 112 U pravcu S SSW SW WSW WSW WNW NW NNW N NNE NE ENE E ESE SE SSE Tabela 3.15 0.15 0. Širina zone sanitarne zaštite na pravcima vetrova Pravac vetra N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW Brzina vetra Ws (m/s) 12.4 K 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Σq 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 ψ 0. 2006.9 8.15 0.7 6.7 4.7 8.358 L (m) 1700 2400 3250 2100 1000 1150 1300 1500 1700 2400 3250 2100 1000 1150 1300 1500 CMDK Co 0. b.358 0. Ekološka Istina / Ecological Truth.4 2.15 0.519 0.5 4.7 6.3 6.673 0. O D L A G A L I Š T E Slika 1.15 0.15 0. O D L A G A L I Š T E GR AN ICA ZO NE SANI TARN E ZA ŠT ITE I. Koordinate poligona zone sanitarne zaštite R.15 0. – 07.15 0.519 0.15 0.519 0.358 0.7 4. J A S I K E Z.15 0. Zona sanitarne zaštite oko PK Gračanica” 159 .9 6. O.15 0.15 0.15 0.911 0. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Tabela 2.7 6.673 0. 06.519 0. S.519 0. 04.225 0.15 0.7 6.519 0. tačke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Y 6539578 6539194 6539347 6539496 6539859 6540149 6540079 6539979 6539990 6540750 6541201 6541839 6542181 6542381 6541831 6541725 6542068 6541255 6540404 6540123 6539826 6539578 X 4782247 4781896 4781386 4780881 4780663 4780479 4780300 4779403 4778724 4778415 4777960 4777762 4777922 4778377 4778732 4779125 4779900 4781311 4781798 4782183 4782334 4782247 SEVERNO SPOLJAŠNJE MALO ODLAGALIŠTE U N U T R A Š NJ E O D L A G A L I Š T E SEVERNO SPOLJAŠNJE ODLAGALIŠTE KLZ 1000 KLZ 900 U N U T R A Š NJ E O D L A G A L I Š T E P O D K A S E T A U N U T R G A A Š L E E NJ T Š I A L O D S.

O. 2005. 2006. 04. – 07. Po završenoj eksploataciji i zapunjavanju otkopanog prostora površinskog kopa treba preduzeti meliorativne i biološke mere u zoni zaštite. rudnik od vlasnika može otkupiti ili samo blokirati zbog čega vlasnici imaju pravo na nadoknadu štete zbog izgubljene dobiti. Primenom mera omogućava se ponovna poljoprivredna proizvodnja i nesmetani život ljudi. 160 . Ekološka Istina / Ecological Truth. već predstavlja zonu ugrožavanja životne okoline usled rada na dobijanju uglja. Centar za površinsku eksploataciju D. Jugoslovenski komitet za površinsku eksploataciju.O. 06. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Sanitarna zaštitna zona se ne može smatrati kao rezervna teritorija rudnika za proširenje rudarske aktivnosti. U ovoj zoni nije dozvoljeno stanovanje ljudi i poljoprivredna proizvodnja sve dok traje proizvodnja uglja. Zemljište u zoni sanitarne zaštite. ZAKLJUČAK Pomoću date formule u ovom radu može se još u toku projektovanja konačne granice površinskog kopa i prognozirane vrednosti emisije prašine (mg/s) odrediti širina zone sanitarne zaštite oko budućeg kopa. odnosno zemljište oko kopa i odlagališta koje se smatra ugroženim aerozagađenjem. LITERATURA 1.EkoIst' 06. Beograd. KNJIGA VI–TEHNIČKI PROJEKAT REKULTIVACIJE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE u okviru Dopunskog rudarskog projekta površinskog kopa “Gračanica” – Gacko do kraja eksploatacije – Projekat zatvaranja kopa.

čvrst otpad ABSTRACT: Ashes resulting from the combustion of fuels and solid waste can contain mobile compounds that may give rise to significant pollution on disposal or during use. sagorevanje. i dr. solid waste UVOD Uzroci degradacije životne sirovine su mnogobrojni i raznovrsni. 04. D. vitrification. karbonati. 161 .). Also. aluminijuma. Ekološka Istina / Ecological Truth. nepovoljno utiče na kvalitet goriva i produkata koji se dobijaju njegovom preradom. – 07. M. M. 2006. Key words: ash. dobijanje građevinskih materijala. drva. and ect. goriva. incluison within clay-based bricks or asphalt. 06. U Srbiji nastaje više od 6 miliona tona godišnje elektrofilterskog pepela6. Pri sagorevanju ili gasifikaciji. Procenjena produkcija pepela u svetu iz uglja prelazi 550 Mt/god3. Ukupna količina nastalog pepela je velika. Pored toga. this work presents some of the immobilization processes (clinker production. magnezijuma. organske toksične supstance i dr.2. self-hardening in the presence of water. Pri sagorevanju ili gasifikaciji goriva nastaju značajne količine industrijskog otpada – pepela. prikazane su i mogućnosti korišćenja pepela u cilju dobijanja korisnih komponenti. poljoprivrednih ostataka i treseta. Pošto u pepelu se nalaze razni polutanti. Velike količine pepela se mogu dobiti sagorevanjem uglja. sulfata ili organskih jedinjenja. kao što su teški metali. Milić Tehnički fakultet Bor. focussing on associated pollution. Takođe. disposal and uses of ashes. Univerzitet u Beogradu IZVOD: U radu su prikazane karakteristike pepela nastalog sagorevanjem goriva i čvrstog otpada. M. Takođe. S. date su metode imobilizacije pepela (korišćenje u proizvodnji cementa. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja MOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA PEPELA NASTALOG SAGOREVANJEM FOSILNIH GORIVA I ČVRSTOG OTPADA USING ASH FROM COMBUSTION OF FUEL AND SOLID WASTE G. vitrifikacija. kalijuma. DISKUSIJA Pepeo nastao sagorevanjem goriva može sadržavati različite komponente koje mogu zagađivati okolinu pri odlaganju ili za vreme korišćenja pepela. U 2000 godini procenjena količina letećeg pepela stvorena spaljivanjem gradskog čvrstog otpada u USA. fosfati i sulfidi gvožđa. Antonijević. M. kalcijuma. sumpor koji se u gorivima javlja u obliku sulfida. natrijuma i drugih elemenata. Japanu i Evropskoj uniji je bila približno 25 Mt/god4. Mineralni deo goriva čine uglavnom: silikati. Ključne reči: pepeo. combustion.EkoIst' 06. Prilikom sagorevanja ili gasifikacije goriva mineralni deo prelazi u pepeo. Šerbula i S. U Evropskoj uniji količina pepela stvorena spaljivanjem otpada je približno 2Mt/god5. Bogdanović. Zbog štetnog uticaja na čovekovu okolinu postoji težnja da se što veća količina pepela upotrebi. ponašanje tih polutanata prilikom korišćenja pepela je jako značajno.). kao i spaljivanjem čvrstog komunalnog otpada1. fuel. This paper will consider amounts. regulacija pH..

Th i Ra. 0C F Cl Se SeO2 Hg As2O3 As MoO3 Zn Sb2O3 B2O3 CoO Mn Cu Ni Co Cr2O3 Mo -188. One se mogu sa vodom izlužiti i u vodenim rastvorima se mogu naći komponente koje su u pepelu prisutne. P i S7-9. Mo. F. Bi. Na. Ali. Sm. takođe elementi koji su prisutni u pepelu u relativno niskoj koncentraciji (As. kao što su policiklični aromatični ugljovodonici. Retki elementi kao Eu.I As. Sc i Sm prisutni u nekim pepelima mogu biti podložni luženju11. ali je poznato da pepeli najčešće sadrže perzistentna opasna organska jedinjenja nazvana kao perzistentni organske polutanti (POP). Pb Sb. Li. Zr Slika 1. 04. Pepeo uglja može sadržavati povećane količine radioaktivnih elemenata kao U. Fe. Mn. Pepeo nastao spaljivanjem gradskog komunalnog otpada može sadržati slične komponetne12. Mg. Sr Klasa III Jako isparljiva Klasa II Srednje isparljiva Eu. Te. hlorovani dioksini. Pb. Elementi u letećem pepelu u funkciji isparljivosti14 162 . Cu.1 217 317 357 465 613 795 907 1555 1800 1800 1960 2570 2730 2870 3000-4000 4660 Hg Br. kao što su: Ba. Ni. W i Zn) mogu u značajnoj količini biti prisutni u lužnim rastvorima10. Tačka isparavanja. Sagorevanjem čvrstih goriva nastaje pepeo vrlo različitog sastava. V. Mo. Ovo može biti jako nepovoljno kada se takvi pepeli koriste kao materijali u građevinarstvu jer može dolaziti do veće izloženosti radioaktivnom zračenju1. 06. Zn Ba. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja sulfidni i organski sumpor se oksidišu dajući sumpor dioksid. 2006. Pepeli često sadrže znatne količine organskih jedinjenja.34. Ga. – 07. Mn. Cd. Be. Ga. Be.13. Ni. metilsulfati. Br. Sn.Cu. Cr Cs. isti je slučaj i sa sagorevanjem čvrstog otpada.F Klasa I Teško isparljiva B. Na slici 1 je prikazana raspodela elemenata u funkciji isparljivosti.Cl. Lako isparljive frakcije se i najčešće nalaze u letećem pepelu. dok sulfatni sumpor zaostaje u pepelu. Th.1 . K. Ca. u pepelu se mogu naći relativno velike količine mobilnih neorganskih komponenati. B. U zavisnosti od nastanka (porekla) goriva i čvrstog otpada. Cl. Cd. Ge.EkoIst' 06. Se. Co. Ti. Co. La.Se. Rb Sc. Ekološka Istina / Ecological Truth. Bi. benozofurani12. polihlorovani bifenili. Hf. Prirodu ovih jedinjenja je ponekad teško saznati. Sb. Cr.

Rudarska proizvodnja metala i njihova količina u pepelu dobijenom sagorevanjem fosilnih goriva1 Prisustvo u pepelu. Ekstrakciju prisutnih metala u pepelu. 163 . dobijenog sagorevanjem fosilnih goriva. U tabeli 2 su prikazane neke najčešće primenjivane metode imobilizacije pepela. Solidifikacija/stabilizacija je još jedan u svetu prihvaćen i aktuelan način za imobilizaciju otpada koji sadrži teške metale. i njihove količine koje su zastupljenje u pepelu dobijenom sagorevanjem fosilnih goriva. vazduh. U tabeli 1 su prikazane količine nekih elemenata koje se dobijaju preradom ruda. u SAD. – 07. može se obezbediti dobar deo tih elemenata. 2006. Upoređujući to sa sadržajem tih elemenata u primarnim rudama i količinama koje se dobijaju preradom ruda. elektrodijalizom. datira iz pedesetih godina prošlog veka. Element Rudarska proizvodnja. kao i drugih elemenata. 06. za proizvodnju đubriva za cveće. kao i na zemljište. 103 t/god 103 t/god (2002) As 36 18 Cd 16 3. itd. Početak upotrebe pepela. Krajnji proizvod tretmana je čvrst monolitni material koji u zavisnosti od karakteristika izluživanja može biti korisno upotrebljen ili odložen na siguran način. hidrometalurškim i biohidrometalurškim postupcima. Takođe. što je izazvalo veliko interesovanje i podstaklo rad na daljem istraživanju mogućnosti šire primene6. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Veliki broj elemenata koji se može naći u pepelima mogu biti zastupljeni u značajnim količinama. može se vršiti primenom magnetnih i elektromagnetnih metoda. kao punilac za asfaltne i bitumenske mase. i predstavlja mešanje materijala sa vezivima i reagensima radi smanjenja izluživanja.4 Co 48 70 Cr 3920 34 Cu 13600 55 Mo 123 17 Ni 1340 570 Pb 2910 85 V 60 350 Zn 8360 260 Deponovanje pepela (stvaranje deponija) može imati negativan uticaj na podzemne vode usled rastvaranja prisutnih mineralnih komponenata u pepelu. može se videti da potencijalnim korišćenjem pepela. Težnja je da se sve veća količina pepela upotrebi za korisne svrhe. za proizvodnju blokova na bazi pepela i kreča. Ekstrakcija sa CO2 i organskim jedinjenjima može se koristiti za izdvajanje organskih zagađujućih jedinjenja prisutnih u pepelu. 04. za proizvodnju keramičkih elemenata. Tabela 1. kao što su poliaromatični ugljovodonici.EkoIst' 06. Ekološka Istina / Ecological Truth. kao i pirometalurškim. benzofurani i hlorovani dioksini15. i to kao građevinskog materijala. biljni i životinjski svet. izvršena ispitivanja osobina elektrofilterskog pepela su pokazala da se pepeo može upotrebiti i za sledeće namene: kao mineralni dodatak betonu i cementu.

M. Waste Management 23 (2003) 859–870.. Fuel 80 (2001) 801–813.. 06. kao i za dobijanje korisnih komponenti koje se nalaze u pepelu. 04. dobijenog spaljivanjem komunalnog čvrstog otpada. MSW fly ash stabilized with coal ash for geotechnical application. S. Extraction of soluble major and trace elements from fly ash in open and closed leaching systems. A. Plana. Ekološka Istina / Ecological Truth. 4. Hazard. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Tabela 2. – 07. U Japanu je razvijeno postrojenje za luženje pepela iz komunalnog otpada. Walstrom... The behaviour of ashes and heavy metals during the co-combustion of sewage sludges in a fluidised bed. 35(2002)117–128.Conserv. Lapa.M.god.. Gulyurtlu. uses and treatments of combustion ashes: a review. Disposal.. Razvijene su metode za imobilizaciju pepela. bila veoma uspešna u poslednjih nekoliko godina. ZAKLJUČAK Iz izloženog materijala se vidi značaj korišćenja pepela nastalog sagorevanjem fosilnih goriva i čvrstog otpada.EkoIst' 06. Kamon. Umana. Y.U. Conservation and Recycling 43 (2005) 313–336. prvenstveno metala. 3. Recycl. Standard 2. Beli Potok. Mroueh. X. J. T. Ilić. Osnovi upravljanja čvrstim otpadom.. Querol. P. F. 2006. Dobijanje vanadijuma iz pepela nastalih sagorevanjem teških ulja je komercijalizovano u Egiptu. Alastuey. H. Lopes.. L. U Belgiji postoji slična tehnologija koja koristi rastvore nakon luženja pepela. Deponovanje netretiranog letećeg pepela dobijenog sagorevanjem je zabranjeno od 1998. M. Reijnders.. Cabrita. A. P. By-products and recycled materials in earth construction in Finland – an assessment of applicability.. REFERENCE 1.. I. 2.. a u Holandiji je upotreba grubog pepela. Metode imobilizacije pepela1 METODE IMOBILIZACIJE Korišćenje pepela u proizvodnji cementa Regulacija pH vodenih rastvora sistema i zemljišta Prirodno izluživanje Imobilizacija koriščenjem pepela za dobijanje betona Koriščenje pepela za dobijanje asfalta i građevinskog materijala (opeke) Vitrifikacija Dobijanje veštačkog kamena Sinterovanje Dobijanje stakla Reakcije sa fosfatima U svetu se razvijaju mnogobrojni procesi za korišćenje pepela u korisne svrhe1. Resour. J. Ekstrakcija germanijuma iz pepela uglja je rađena u Rusiji i Kini.. Lopez-Soler. Mater. Beograd (1998) 164 .. M. J. P.. Katsumi.. 5. Resources. I. 78 (2000) 265–283.. pa na dalje.. Oliveira. 6. Abelha. Sano.

Springer Verlag (2003) 14.. Metcalf.. 165 . 06.Wheatley. S. C. G. H. Sun. H. Persistent organic pollutants. Wang. 679 (1994) 319–328. Fiedler.extraction process on heavy metal behaviour in municipal solid waste incinerator fly ash. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja 7. 11. Status of trace element emission in a coal combustion process: a review.. S. Lin. W. Scarlett.. Nugteren.. Int. Environ... S. P. Z. Chromatogr.. 8. Rong. S. Chiang. Cheeseman. Properties. S... X. McEntee. J... Zhang. 2006. Z. Hansen. R. C.. Conserv. Hydrometallurgy 62 (2001)73–81. R. H. M. Yamasaki. Yu. S. Hills. K. J. B. Moghaddan. 40 (2003) 13–25. 12.. Fuel Processing Technology 85 (2003) 215– 237. Sollars.. 12.EkoIst' 06. Resour. Y. Chemosphere 55 (2004) 743-749.... Berlin. D.. 15. 27 (2001) 393–398. Polycyclic aromatic hydrocarbons in solid residues from waste incineration. K. microstructure and leaching of sintered sewage sludge ash. Hill.. Recycl. Improvement of environmental quality of coal fly ash by applying forced leaching. Abbas.. Janssen-Jurkovicova. Kimura. W. 9. M. Ekološka Istina / Ecological Truth.. Waste Management 33 (2003) 291–305. C. F. Chuguang. Rare earth element content in various waste ashes and the potential risk to Japanese soils. D. Release of salt from municipal solid waste combustion residues. – 07. Fuel 80 (2001) 873–877. A. Effects of a water . Z. 13.. K. Steenari. J. Minghou.. B.. H. 10. H. Carbon dioxide supercritical fluid extraction of incinerator fly ash with a reactive solvent modifier. K. Germany. Changdong. 04. Sadhra.. J..

ABSTRACT: Spun nets which have been used as catalysts for the last one hundred years in the production of nitrogen acid. Ključne reči: platina. Od početka prošlog veka pa do današnjih dana proizvodnja azotne kiseline se stalno tehnički razvijala i usavršavala tako da su prvobitna postrojenja zamenjena savremenijim. najveći broj industrijskih postrojenja za proizvodnju azotne kiseline koristi platinske katalizatore sa 1024 otvora na cm2 i žicom debljine 0. absorbovanjem dobijenog gasa u vodi. industrijska postrojenja za proizvodnju azotne kiseline u zavisnosti od primenjenog pritiska mogu se podeliti u dva tipa : 1. moraju se zameniti pletenim mrežama. unazad sto godina. – 07. Proizvodnja azotne kiseline se odvija prevođenjem gasne smeše amonijakvazduh. u svetu. eksploziva. 2006. katalizator. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja PROMENA TEHNOLOGIJE IZRADE KATALIZATORA U CILJU SMANJENJA EMISIJE AZOTNIH OKSIDA U VAZDUHU CHANGE OF TECHNOLOGY FOR CATALYSTS DESIGN FOR THE PURPOSE OF LOWER NITROGEN OXIDES EMISSIONS Draško Stanković. davne 1909.06 mm i brojem otvora 1054 na cm2. Ekološka Istina / Ecological Truth.yu IZVOD: Tkane mreže. woven nets. Danas. Patentom Karla Kaisera. Promena tehnologije izrade katalizatorskih mreža dovodi do povećanja efikasnosti oksidacije amonijaka uz istovremeno smanjenje emisije azotnih oksida u vazduhu. pletene mrežepletene katalizatorske mreže.EkoIst' 06. do sada primenjivane kao katalizatori u procesu proizvodnje azotne kiseline. jednostadijumski koji se izvodi pod srednjim ( 4-6 atm ) ili visokim ( 7-14 atm) pritiskom dvostadijumski.076 mm. godine započeta je proizvodnja katalizatora na bazi platine sa debljinom žice od 0. 06. preko katalizatora. Biserka Trumić Institut za bakar. 04. Key words: platinum. now have to be replaced by woven nets. 2. na temperaturi između 800 i 900°C i pritiscima između 1-14 atmosfera i dalje. U svetu. Changing the technology for catalysts manufacture will result in higher amonium oxidation and lower emissions of nitrogen oxides into the atmosphere. azotna kiselina nalazi primenu u proizvodnji veštaških đubriva. plastike i drugih hemikalija. Ukupna hemijska reakcija procesa proizvodnje azotne kiseline može se opisati sledećim hemijskim jednačinama: 166 . Bor e-mail: trumic@sezampro. sa oksidacijom amonijaka na srednjem pritisku i apsorcijom gasa u vodi na visokom pritisku.06 ili 0. modernijim. catalyst. UVOD Danas.

U današnjim uslovima brojni su pritisci na industriju veštačkih đubriva po pitanju očuvanja životne sredine u smislu smanjenja unošenja đubriva u zemlju kao i smanjenja emisije azotnih oksida u vazduhu. Njegova potrošnja u industrijskom postrojenju u jednoj kampanji iznosi oko 25 kg finih mreža sastava PtRh10 ili Rh5Pd5 legure. a vek trajanja je 50-300 dana. 167 . Međutim. 04. Ekološka Istina / Ecological Truth. A neispunjeni zahtevi doveli bi do pada industrijske proizvodnje đubriva. moraju da zadovolje stroge zahteve u pogledu mehaničkih karakteristika mreža. za povećanje efikasnosti oksidacije amonijaka i smanjenja emisije azotnih gasova u vazduhu. Međutim. mnogi smatraju da njegova promena predstavlja oblast potencijalnog poboljšanja efikasnosti procesa katalitičke oksidacije i smanjenja emisije azotnih oksida u vazduhu. Razvoj i usavršavanje tkanih mreža obeležio je ceo prošli vek. u promeni tehnologije izrade katalizatorskih mreža. sasvim su ispunjavali stroge zahteve industrijskih postrojenja za proizvodnju azotne kiseline. s druge strane. Katalizatori. Katalizatori u obliku finih tkanih mreža. 2006. dizajn katalizatora skoro da se nije menjao. Na samom početku ideje o razvoju i proizvodnji pletenih katalizatorskih mreža bilo je govora samo u okviru laboratorijskih uslova. Verovalo se da je jedina alternativa. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja 4 NH3 + 5 O2 = 4 NO + 6 H2O 2 NO + O2 = 2 NO2 3 NO2 + H2O = 2 HNO3 + NO (1) (2) (3) Oksidacija amonijaka odvija se na površini katalizatora i veoma je brz proces. ali znatno bi se izgubilo na mehaničkim osobinama. tkački razboji zahtevali su legure odgovarajućih mehaničkih karakteristika i potrebu za velikim rezervama žice za svoj start kao i opsluživanje u toku rada. s jedne strane. Smanjenje sadržaja Rh u katalizatorima. ZAŠTO RAZVIJATI NOVE MREŽE? Od samog početka proizvodnje azotne kiseline pa do današnjih dana. S tim u vezi. Rh i Pd moramo priznati predstavlja veliko finansijsko ulaganje i investiciju. – 07. Broj mreža u reaktoru uslovljen je pritiskom u postrojenju i maksimalan broj istih iznosi 36. 06.EkoIst' 06. uviđalo se da tkane mreže imaju nedostatake. znatno bi smanjilo cenu koštanja. u samom procesu tkanja mreža vrlo malo šta može da se menja. Naime. Ovako visoke cene platinskih metala opominju proizvođače azotne kiseline na što racionalnije korišćenje katalizatorskih mreža. kako je ranije napomenuto. U cilju postizanja što veće efikasnosti hemijskog procesa vreme kontakta između gasa i katalizatora je veoma kratko i reda veličine je 10-4 sec. s obzirom da tkanje zahteva veliku količinu metala i duge vremenske periode izrade. Jedan od glavnih troškova proizvodnje azotne kiseline predstavljaju katalizatori. Pri sadašnjim cenama za Pt. što je veoma nepovoljno kako za proizvođače tako i za potrošače katalizatorskih mreža.

Rezultati su bili ohrabrujući. pokazali su se vrlo teškim zbog čestog kidanja žice. Svaka permutacija dala je poboljšane performanse postrojenja Korišćenjem stečenih iskustava. Za probu. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja PRVE PLETENE KATALIZATORSKE MREŽE Na samom početku. Načinjeni su dodatni napori u proizvodnji pletenih katalizatorskih mreža. Slika 1. pokušaji proizvodnje pletenih katalizatorskih mreža. održavajući na taj način masu šarže konstantnom. 168 . koji je predstavljen na slici 1. Ohrabreni prethodnim uspehom izvedeni su dodatni testovi sa katalizatorskim mrežama na pilot postrojenju kako na srednjim tako i pri visokim pritiscima. koriišćeno je 16 pletenih i 4 tkane mreže. Uprkos naporima proizvedena je dovoljna količina pletenih katalizatorskih mreža za probne testove. zbog ograničene količine pletenih mreža kojim se raspolagalo. Ekološka Istina / Ecological Truth. 2006. Pletena katalizatorska mreža Primenom pletenih katalizatorskih mreža povećana je efikasnost oksidacije amonijka za 3% kao i smanjenje emisije azotnih oksida u odnosu na tkane. Mesta zatamnjenja na novim mrežama bila su znatno manja u odnosu na već korišćene mreže. tako da su četiri pletene mreže služile za zamenu jedne tkane mreže. na prvoj mašini za pletenje. Bila je to je kružna mašina prečnika šest inča.EkoIst' 06. sa jednostrukim ulazom. verovalo se da tekstilna mašina za pletenje sasvim odgovara zahtevima izrade takve tkaknine. bio je 75% manje mase u odnosu na komercijalnu tkanu mrežu. – 07. Rezultati skening elektronske mikroskopije su pokazali veoma dobro razvijenu trodimenzionalnu strukturu pletenih mreža u poređenju sa dotad korišćenim tkanim mrežama. koristeći različite kombinacije pletenuh i tkanih katalizatorskih mreža. Prvi probni testovi izvedeni su u razvojnom reaktoru za oksidaciju amonijaka pri visokom pritisku. 06. Testovi su bili ograničeni. Pleteni katalizator u obliku fine mreže. 04. Prva iskustva u proizvodnji pletenih katalizatora ukazivala su na to da isti bili manje mase u poređenju sa tkanim. međutim pletena mreža koja bi imala 1:1 maseni odnos sa tkanom mrežom nije se mogla proizvesti.

U cilju prevazilaženja problema koji su bili prisutni u procesu pletenja. kružna mašina sa jednostrukim ulazom morala je da pretrpi izmene u dizajnu u cilju poboljšanja pletenja mreža. 04. Cilj je bio postignut. ispletena je mreža težine 590 g/m2. usled jakih izduženja metalnoj žici dodata je polietilenska osnova (pređa). Išlo se dalje u razvoju i usavršavanju mašine za pletenje. 2006. To je znatno smanjilo uvijanje žice. Ispletena je mreža ekvivalentne težine sa tkanom mrežom korišćenjem žice različitog prečnika od legura na bazi platine. U cilju smanjenja sila trenja ispitivano je nekoliko vrsta maziva i upotrebljeno je najbolje među njima. Po završetku pletenja. žica nije odolevala velikim deformacijama kojima je bila izlagana. pa je dolazilo do kidanja iste. upleteni poliestar bi se uklanjao. Uprkos dobrim osobinama. Ekološka Istina / Ecological Truth. i moguće je bilo započeti pletenje mreže. 06. odnosno bilo kakave promene standardnog sastava katalizatora mogu biti razmatrane 169 . Ispitivanja korišćenih pletenih katalizatorskih mreža skening elektronskom mikroskopijom pokazala su odličan razvoj površine čak i na mestima potencijalnog maskiranja ZAKLJUČAK Razvoj tehnologije za pletenje katalizatorskih mreža ima dosta prednosti kako za proizvođače pletenih katalizatora tako i za proizvođače azotne kiseline. odmah nakon što bi i vrlo mala količina žice odgovarajućeg prečnika i mehaničkih karakteristika bila na raspolaganju. Koristeći glavu mašine sa 370 igala. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Ovaj sistem sa jednostrukim ulazom smanjio je potrebu za velikim zalihama žice tokom izrade tkanine. kao i velikog površinskog trenja u samom procesu pletenja.EkoIst' 06. – 07. S toga je ovo istraživanje ispunilo očekivanja u : • povećanju oksidacije amonijaka • smanjenju emisije azotnih oksida u vazduhu • smanjenju stvaranja Rh-oksida • postizanju veće dodirne površine za katalizu • jačini tkanine. dajući joj potporu i smanjujući trenje na iglama. odnosno većoj otpornosti na kidanje u odnosu na tkane mreže • velikom izboru legura. Usled male zatezne čvrstoće žice.

with the basic aim of removal a part of non-precious blenders and mechanical impurities and preparation of materials for chemical refinery for recovery the high purity platinum metals. 2006. povećanom pritisku.06-0. – 07.7 Nakon određenog vremena upotrebe katalizatorskih mrežica dolazi do gubitaka platinskih metala.9% 170 . u toku procesa dolazi do promene kristalne strukture legure. ABSTRACT: This work presents a possibility of introduction the method of pyrometallurgical treatment of spent catalyst nets. 06. Bor e-mail: trumic@sezampro. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja RECIKLAŽA ISTROŠENIH KATALIZATORSKIH MREŽA RECYCLING OF SPENT CATALYST NETS Biserka Trumić. Tehnološka šema regeneracije i rafinacije katalizatorskih mrežica sadrži:10-14 • prevođenje platinskih metala u rastvorni oblik • odvajanje platinskih metala od neplemenitih metala • odvajanje platinskih metala jedne od drugih • prečišćavanje tehnički dobijenih metala do čistoće 99.45 g/t proizvedene azotne kiseline. na temperaturi 1073-1173 K i pritisku jedne od deset atmosfera. sa osnovnim ciljem uklanjanja neplemenitih primesa i mehaničkih nečistoća i priprema materijala za dalji postupak rafinacije u cilju dobijanja plemenitih metala visoke čistoće. i to prvenstveno u površinskim slojevima.2 Danas se kao katalizator za oksidaciju amonijaka koristi legura platine sa 10% Rh. prisustvu kiseonika.3-5 Katalizator od legure platine sa 10% Rh koristi se u obliku fine mreže.9 Ustvari.2 do 0. 04. Draško Stanković Institut za bakar. katalizator se jednom do dva puta godišnje izuzima iz procesa i šalje na regeneraciju i rafinaciju.6 Pri proizvodnji azotne kiseline katalizatori su izloženi rigoroznim uslovima: visokoj temperaturi. Osim poremećaja u odnosu Pt-Rh katalizatorske mrežice su kontaminirane neplemenitim metalima.EkoIst' 06. strujanju gasova. u prisustvu katalizatora.1. u višku vazduha. Iz datih razloga. sa 1024 (32x32) otvora na 1 cm2.yu IZVOD: Ovaj rad pokazuje mogućnost uvođenja pirometalurškog tretmana kao postupka reciklaže istrošenih katalizatorskih mreža. UVOD Proces dobijanja azotne kiseline sastoji se u oksidaciji amonijaka. Zamenom čiste platine sa legurom PtRh10 postiže se bolje iskorišćenje katalizatora i njegovo manje odnošenje gasnom strujom. Ekološka Istina / Ecological Truth. Ovi gubici u proseku iznose 0.08 mm. Debljina žica je 0.8. U početku je ovaj katalizator bio od čiste platine. Prečnik mreža je 1270-3960 mm.

dobro iskorišćenje metala (98%). CILJ ISPITIVANJA U cilju ispitivanja mogućnosti uvođenja postupka pirometalurškog pretapanja korišćenih katalizatora kao polazna sirovina korišćene su istrošene katalizatorske mrežice PtRh iz Lukavca. U tom slučaju postupak bi bio primenljiv i ekonomski opravdan. odnosno do gubitka platinskih metala. uvećanje x28 x28 Slika 1. Pri tome ne bi smelo doći do porasta ukupnih gubitaka platinskih metala. pri katalitičkom dejstvu dolazi do promena u kristalnoj strukturi legure. U toj destrukciji kristalne strukture i to prvenstveno u površinskim slojevima najbolje svedoče fotografije na slici 1. Goražda i Kutine. – 07. 2006. trošne su. 171 . Deo mrezica koji se nalazio ispod čeličnih obruča za zatezanje. Ekološka Istina / Ecological Truth. čiji je osnovni zadatak otklanjanje neplemenitih metala i mehaničkih nečistoća i dobijanje platinskih metala visoke čistoće. ali je relativno dug i ima dosta povratnih rastvora koji se moraju ponovo prerađivati. bez ikakve čvrstoće i plastičnosti.99%. Mikrofotografije dveju mrežica snimljenih pomoću elektronskog mikroskopa pre i posle upotrebe Ove stare katalizatorske mrežice se veoma lako kidaju. U radu se ispituje mogućnost uvođenja postupka pirometalurškog pretapanja istrošenih katalizatorskih mrežica. uvećanje b) PtRh mrežica posle upotrebe. Nakon određenog vremena korišćenja u procesu oksidacije amonijaka ove katalizatorske mrežice bivaju istrošene. 06. Pored istrošenih mrežica ima i dosta finog praha koji je nastao oksidacijom metala. Naime. što govori o rigoroznim uslovima pri katalitičkoj oksidaciji amonijaka. znači koji nije izložen dejstvu visoke temperature i visokog pritiska vrlo je malo promenjen u pogledu jačine i kristalne strukture. 04.EkoIst' 06. a) PtRh mrežica pre upotrebe. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Razrađeni hemijski postupak daje visoku čistoću platine i rodijuma: > 99.

jednim delom isparavaju. kako su zahtevi za čistoćom dobijenog metala strogi. koja približno za leguru Pt sa 10% rodijuma iznosi oko 2073 K. U izlivenom metalu (leguri) utvrđen je povišen sadržaj rodijuma. za vreme procesa dolazi do zaprljanja katalizatorskih mreža neplemenitim metalima i raznim mehaničkim nečistoćama. propisanom režimu bez pojave bilo kakvih anomalija. ljuspanja. Sadržaj primesa nakon pretapanja iznosi do 2. cilj pirometalurškog pretapanja je uklanjanje ovih neplemenitih primesa i dobijanje metala pogodnog za dalju proizvodnju. Ba. Pri plastičnoj preradi nije bilo kidanja. Međutim. Na temperaturi topljenja. Al. kao što je napred navedeno u katalizatorskim mrežicama prisutne su i nemetalne primese i mehaničke nečistoće. i prelaze u metalno stanje. čija je temperatura topljenja znatno viša od navedene temperature. – 07. Si. Ustaljena tehnološka kontrola procesa prerade i merenja zatezne čvrstoće i izduženja žice. 06.7-2%. 04. Ni. 2006. uključujući u sve to i kiseonik koji je mogao biti vezan za rodijum i platinu. Po jednoj šarži topljeno je 0. Kontaminacija mreže nastaje usled upotrebe nečistih reaktanta. Pirometalurška prerada starih katalizatorskih mreža ima za cilj uklanjanje neplemenitih metala i drugih mehaničkih primesa uz veoma mali gubitak plemenitih metala (dobro iskorišćenje metala) i dobijanje legure visoke čistoće koja će da posluži kao polazna sirovina za rafinaciju ili proizvodnju novih mrežica. Po osnovi gubitka nemetalnih uključaka i isparljivih metala. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Osim poremećenog odnosa Pt-Rh u korist rodijuma.7-1 kg. Mg. što je logično. Osim poremećenog odnosa Pt i Rh. Osim nečistoća u reaktantima. Najznačajnije među njima su: Fe. Dobijeni metal je korišćen u redovnoj proizvodnji katalizatora u Institutu za bakar Bor uz praćenje celog toka procesa do finalnog proizvoda. zaprljanje mogu izazvati i reakcioni proizvodi. 172 . Dodavanjem čiste platine. Navedene primese koje se javljaju u obliku oksida. Izliveni komadi legure PtRh10 su valjani i izvlačeni do završne dimenzije žice ∅0. disociraju (raspadaju se). prisutni oksidi Pt i Rh. u procesu ostaju neistopljeni. Stare mrežice su pre topljenja ispresovane (briketirane) u komade fi30x10 do 35 m. Pirometalurškim tretmanom istrošenih katalizatora PtRh10 dobijen je materijal zadovoljavajućeg kvaliteta kao sirovina za proizvodnju katalizatorskih mrežica. s obzirom da se platina više troši u procesu katalize. EKSPERIMENTALNI DEO Pretapanje starih mrežica vršeno je u srednje frekventnoj indukcionoj peći uz dodatak boraksa kao topitelja. pri topljenju je ostvaren gubitak u masi mrežica u iznosu od 0. perutanja niti pak drugih grešaka koje karakterišu preradu nekvalitetnih sirovina. oko 14% Rh. odnosno usled taloženja raznih nečistoća. Ca.06 mm. Cr.EkoIst' 06. izvršena je korekcija sadržaja Rh u leguri i smanjena na 10%Rh i tako stvorena početna šarža za topljenje. Ekološka Istina / Ecological Truth.5% što je u dozvoljenim granicama. pokazali su približno iste rezultate kao i u slučaju kad su se prerađivale šarže od rafinisanih metala. u odnosu na platinu. Proces topljenja i livenja odvijao se po ustaljenom. Mn. a drugi deo oksida.

Pratt. No 10 (1988) 466. 3. 109. Trimm. M. No 56(1979)472. 2006. kao pripremne faze u ukupnom ciklusu njihove prerade. Schroder. 1984. Wiadomosci Shemiczne. Szustakovwski. J. S. B.(3). koji se koriste pri proizvodnji azotne kiseline. W. L. Rdzawski. Journal of Catalust. Prace Naukowe ITNiNM Politechniki Wroclawskiej. J. Zabreski. 4. Platinum Metals Rev. Z. Journal of Materials Processing Technologu 53 (1995) 319-329. Kozlowski. McCabe. K. Busbu. kod kojih se u upotrebi katalizatori sa 90% Pt i 10% Rh. M. Nikiel. 27.Smith. J. Kozlowski. koja će.67. između ostalog. G. No 3(1984)104. 173 . Ciura.D. W. McCable and G. B. J. R. M. D.(formerlu Roczniki Chemii). U sklopu toga. Goraždu i Kutini. J. R. No 2(1986)54. Rezultati pispitivanja ukazuju na jedan od puteva moguće reciklaže i racionalizacije postojećeg procesa prerade starih katalizatora. L. Rdzawski. potrebno je sprovesti dopunska istraživanja. Z. 06. J. No 29 (1975) 637. G. Smith. Z. G. Platinum Metals Review. R. D. 53 (1995) 319-329. 14. 28. Polish Journal of Chemistru. Acres. Pielaszek. Skowronski. 10. Isto tako biće neophodno da se sagledaju i efekti uključivanja procesa pretapanja mrežica u već ustaljeni ciklus hidrometalurške rafinacije katalizatora (izrada tankih limova od pretopljene predlegure i njihovo rastvaranje i dalja rafinacija do čistih metala Pt i Rh). LITERATURA 1. 12. Ekološka Istina / Ecological Truth. A. 2. Pielaszek. Ciura. koja proizilaze iz činjenice da se pri topljenju odstranjuje dobar deo nečistoća i time olakšava proces klasične rafinacije. Realno je oćekivati da se i po toj osnovi postignu odgovarajuća poboljšanja. obuhvatiti i rezultate višestrukog korišćenja ovako proizvedenih katalizatora u industriji. Platinum Metals Review. No 1(1980)14. 1983. Nikiel. K. No 54(1980)2283. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja ZAKLJUČAK Problematika regeneracije i ponovnog korišćenja metala iz istrošenih platinskih katalizatora. D. Przemusl Chemicznu. A. No 60(1979)430. B. Za ispitivanje su korišćene stare mrežice (skrap) iz fabrika azotne kiseline u Lukavcu. Pszonicka. Smith. 11. Pszonicka. (1) 19. 13. J. Ciura. posebno su ispitivani efekti uvođenja procesa pretapanja starih katalizatorskih mrežica. Jarwakowicz. vol. A. Journal of Materials Processing Technolo. 6. K.W. Da bi se bliže utvrdilo. Journal of Catalust. 04.. A. u kojoj se meri odlivci od pretopljenih starih mrežica mogu koristiti u šaržama za proizvodnju novih katalizatora. predstavljala je osnovnu tematiku rada. McCabe. kao i preradu starih katalizatora iz drugih fabrika azotne kiseline. L. – 07. 5. Platinum Metals Review.. 8. Platinum Metals Review. L. No 39. Seria Konferencje No 21(1994)19. Rdzawki. Nikel. 7. No 1(1988)11. 9. Platinum Metals Rev. B. A.EkoIst' 06.

waste energy and energy of the waste materials.19 tekvivalent nafte/USD). energy consumption. Key words: Energy. With using these energoresources. The possibilitys are existing in use of the geothermal. Kod nas se gotovo 60% električne energije troši u domaćinstvima i to veliki deo za zagrevanje prostora. UVOD U Evropskoj uniji sada se proizvodi 6000 kWh električne energije godišnje po stanovniku. maš. 2Aleksandra Mitovski. u Norveškoj ispod 10 kilograma. što svakako ne umanjuje i efekte zaštite okoline i to mora biti strateški program na svim nivoima.EkoIst' 06. potrošnja energije. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja UTICAJ ENERGETIKE NA ŽIVOTNU SREDINU BORSKE OPŠTINE ENERGETICS IMPACT ON ENVIRONMENT IN BOR MUNICIPALITY 1 Dr Milanče Mitovski. 2006. sekundarna energija. Racionalno gazdovanje energenata i njihova supstitucija sa obnovljivim izvorima energije ima ekonomsko opravdanje. dipl. met 1 RTB-Bor 1 Tehnički fakultet Bor u Boru IZVOD: Energija je pokretač svih funkcija i aktivnosti živih bića i kretanja materija na Zemlji. to set a economic efficiency. 9-18. a proces sagorevanja goriva je najveći zagađivač životne i radne sredine. Prema tome. Beograd. U odnosu na svetski prosek (0. ilustruje i podatak da je kod nas specifična potrošnja goriva 20 kilograma po kvadratnom metru godišnje. inž. a u Srbiji 4000 kWh po stanovniku. S druge strane. ABSTRACT: The bigest part of pollutions Environment stokes from differently production processes and energy consumption in the economy all fields. prosečna evropska porodica potroši 4000 kWh godišnje. Kuća površine u osnovi od 60 m2 u Švedskoj troši za zagrevanje zimi dve tone uglja dok je našoj kući iste veličine potrebno zimi bar osam tona Mitovski. šta je energija. hydroeneretic source biomass. dipl.54 tekvivalent 2 nafte/USD) . ne koristeći baš električnu energiju za zagrevanje prostora. Ključne reči: energija. 06. tako i u ostalim delatnostima.. 04. efficiency. monografija str. na pitanje. Optimalno upravljanje energetskim sistemima u metalurgiji. i dr. gorivo. solar.. srpska industrija ima tri puta veći energetski intenzitet (0. Energenti čine i do 50% troškova kako u domaćinstvima. Ekološka Istina / Ecological Truth. ali to troše racionalno. 2006. 2 174 . fuel. može se odgovoriti: “energija je sposobnost vršenja rada”. osim Norveške i Švedske koje imaju dosta električne energije. troškovi. Ipak razvijene zemlje Evrope troše mnogo više energije od nas (gotovo tri puta više po stanovniku). – 07. winde energy. With reduce consumption of the fuel it reduces pollutions of the Environment. inž. M. efikasnost. JINA. expenses. na primer. a takvoj porodici u Srbiji treba 6000 kWh električne energije. dok je. mainly from the combstion fuels. Koliko smo do sada brinuli o potrošnji energije. exept reduce pollution Environment. wast energy.

65% Mazut 0. Drveni ugalj 0. Pri njegovom sagorevanju se oslobađa oko 400 hiljade tona ugljendioksida.97% 66. 1. 3 U istoj godini samo iz topionice bakra u atmosferu je ispušten SO2. mazut u Topionici. godini svedeno na ekvivalentni ugalj po modelu dr M.81% Koks 0. za pogon motornih vozila i ogrevno drvo za tehnološke potrebe Topionice i pojedina domaćinstva za potrebe toplifikacije.141 kWth/t). – 07. Domaćinstvo je snabdeveno sa svim uobičajenim aparatima. kao komponenta gasovitih produkata 3 metalurgije bakra.EkoIst' 06. drveni i retortni ugalj. Ekološka Istina / Ecological Truth. Potrošnja svih energenata. vodovoda i kanalizacije Bora. Potrošnja energije u domaćinstvima ovde je predstavljena tročlanim domaćinstvom.710 teu. godišnje troši gorivo.87% Benzin 2. uređajima i nameštajem.54% TNG 0. u količini od oko 112 hiljade tona ili 38 miliona m n SO2 u gasovitom agregatnom stanju 175 . Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Potrošnja energije u Borskoj opštini U Boru i njegovoj okolini za potrebe industrije i stanovništva troše se sve vrste energenata: električna energija (ona ne zagađuje okolinu. dizel i ostala tečna goriva u industriji. 3.09% Ele ktrična energija 52.19% Slika 1. koja troše električnu energiju. ugalj se troši u Topionici. bar što se tiče Bora sa aspekta njene proizvodnje). Krečani Zagrađe. svedenih na ekvivalentni ugalj. sl. 06.41 teu. Mitovskog Potrošnja energije u stambenim jedinicama u Boru Van privreda i domaćinstva u Boru godišnje troše oko 41.48%. u količini od 154 hiljade tona.299. Procena je da se.688. Instalisana snaga svih uređaja. Stan je dobro termički izolovan i samo je istočna strana slobodna i nalazi se na drugom spratu stambene višespratnice. 04.65% Ugalj u Topionici 15. na teriotoriji opštine Bor. Učešće energenata u njihovoj ukupnoj potrošnji u opštini Bor u 2000. Termoelektrani i Krečani u Zagrađu.07% Ugalj 16. koje živi u dvosobnom stanu korisne površine 55m2.16% Drvo 4. od toga privreda troši 83. priključen na sisteme daljinskog grejanja. iznosi 252. svedeno na ekvivalentni ugalj (koji ima donju toplotnu moć od 8.123 W. 2006. uključujući i električnu energiju. iznosi 13. Termoelektrani i pojedinim domaćinstvima za potrebe toplifikacije.12% Die sel i lož ulje 6. kao i TNG u TIR-u.200 tona sumpordioksida 3 i oko 300 tona ugljenmonoksida.

je 3.0368 €/kWh).19 €/(m2×mesec). Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja ♠ Ostvarena cena električne energije u 2005. Potrošnja “zimi” (X-III) -1. ♠ Ukupni godišnji troškovi za komunalije.14% i ostale komunalije i PDV 17. energije NTA.15 € (od toga: pijaća voda 2.316 kWh ili 9.587 MWth/a.51 €/teu). (www. aparati za domaćinstvo 24%.14%). 06. ♠ Dnevni troškovi za komunalije i električnu energiju su 129. po svim osnovama.sr.036 kWh/dan). u posmatranom periodu.76%. Srednja angažovana snaga.org/ ulaz 12. topla voda 15%. statserb. TPV[m3] i TG[MWh] 35 30 25 20 15 10 5 0 JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC Mesec u 2005. PV.695 MWh (ili ekvivalentni ugalj 2. 2006. grejanje 36.170.0591 din/kWh (0. m3 Viša tarifa el.07 €/m3 ili ukupno električna i toplotna energija 4 (za toplifikaciju i pripremu tople potrošne vode) 19.763 kWh i “leti” (IV-IX) 1. energije VTA.05% i troškovi električne energije sa TV taksom i PDV 22. ♠ Mesečni troškovi za komunalije i električnu energiju 5 sa TV taksom sa PDV iznose 71. 40 El. 2006.085 kWh/dan (VT 6. gas i druga goriva plaća 17% svih troškova domaćinstva u 2004. Ekološka Istina / Ecological Truth.208 kWh i NT 1. godini. od toga: komunalije 0. VTA.108 kWh ukupno 3.821 teu). m3 Topla potrošna voda TPV. PDV (18%)=15.23 din/dan =1.14%. kWh/10 Slika 2. godini.13 €/MWh (ili 161. gov. zajednčko svetlo 1.56 €/dan.34% i bonus –4.499 kWh.kWh/10 Niža tarifa el. MWh Pijaća voda PV. – 07. što košta 455.91%. topla voda 21. yu) 176 .792 kWth i toplote za grejanje stana 13.54%. električnu energiju i TV taksu iznose 47. niža tarifa (NT) 7. Potrošnja tople potrošne i pijaće vode. energija El=VTA+NTA. angažovana snaga/taksa 16. ♠ Godišnja potrošnja tople potrošne vode je 20 m3/članu domaćinstva ili 0.25 din/kWth.07%. godini Toplota za grejanje TG.74 din=568. 04. električne i toplotne energije u stanu od 55 m2 u Boru 4 Raspodela potrošnje energije u domaćinstvima razvijenih zemalja je: grejanje 40%.endom. kWh/10 El.055 3 m /(člana·dan). NTA[kWh/10]. to jest 23. električnu energiju.47 din/(m2×mesec) ili 0.) 5 Prosečno domaćinstvo u Srbiji za stanovanje. Topla voda košta 2.EkoIst' 06. a ostvareni su troškovi toplote 1.86 €/(m2×mesec). frižideri i zamrzivači 7% i rasveta 6% (izvor: http://www. hlađenje 8%. ostvarena je u iznosu od 420 W.od toga: viša tarifa (VT) 60.33%.12%.049 i NT 3.67 €/(m2×mesec) i električna energija sa TV taksom 0. Potrošnja električne energije iznosi VT 2. 04. vodu. a za njenu pripremu utrošena je toplota 2.60 €.

– 07. Ovo treba da bude strateški cilj države. Ekološka Istina / Ecological Truth. U školama edukovati đake iz oblasti racionalnog gazdovanja energijom. • 5. a s druge strane. iz oblasti korišćenja energije. osim smanjenja gubitaka toplote. Racionalno gazdovanje energijom je stalan zadatak. među ostalim merama. •8. koja su izvan svakodnevne politike. veća potrošnja goriva za iste efekte grejanja.11 kWth. •• Usvajanje novi pravilnik o uslovima proizvodnje. Ovi nedostaci utiču na nepovoljan rad SDG. Ova mera. •7. sniženja poreza i slično. Stimulisanje racionalnije gazdovanje energijom. Poboljšanje energetske korisnosti procesa i mašina. novembra 2001. •10. •2. •4. Za poboljšanje i ekonomičniji rad SDG. pokazao je i izvesne tehničkotehnološke nedostatke. Donošenje odluka. 2006. Realizacijom ove ideje uticaće na smanjenje potrošnje primarne energije a time i treba očekivati manji stepen zagađivanja životne sredine i troškova za obezbeđenje energenata.EkoIst' 06. 06. mogu biti: •• poboljšanje stepena efikasnosti SDG sa sadašnjih 50 na oko 75% i više. čime bi se smanjila potrošnja toplotne energije i više od 30%. Zamena klasične sijalice sa fluoroscentnim. nepovoljan prenos toplote. •11. kao i privrednog prostora. •3. koji je usvojen kao skupštinski materijal na sednici Skupštine opštine Bor. •6. ugradnja 177 . godine. neracionalno trošenje energije. pored drugih perfonmansi. Smanjenje korišćenja fosilnih goriva može da se obezbedi korišćenjem raspoloživih izvora energije: geotermalni izvori. energija vetra. visokotemperaturske toplote procesa topljenja i konvertovanja u topionici i peći u delovima prerade RTB-Bor). 04. •12. sa svim osobenostima. Ova oblast detaljnije je prezentirana u Termoenergetsko-ekonomskom akcionom programu (TEAP). poveriti isključivo kvalifikovanim licima. Kod kupovine novih agregata voditi računa o njegovoj instalisanoj snazi i energetske efikasnosti. •• stimulisanje vlasnika stanova i individualnih zgrada.17kWeh). a ako se proizvodi električna energija 1. Tamo gde je moguće uvek električnu energiju zameniti drugom vrstom goriva. putem kredita. da poboljšaju stanje termoizolacije. održane 13. od strane države. produžiće vek eksploataciije SDG i smanjiće ulaganja sredstava za održavanje. a kod kotlovskih postrojenja sa sadašnjih oko 60% na više od 80%. Maksimalno korišćenje sekundarne (otpadne) toplote tehnoloških procesa za proizvodnju energije koja bi mogla da se koristi za opštu potrošnju (niskotemperaturske otpadne toplote u proizvodnji sumporne kiseline. veće zagađenje okoline itd. Mere za poboljšanje rada sistema daljinskog grejanja (SDG). U dosadašnjem radu SDG u Boru. •• kvalitetnije izvođenje termo i hidro izolacije razvodne mreže. Sa agregatima da rukuju kvalifikovani i edukovani operatori. •9. distribucije i obaveze distributera i korisnika toplote i njegovo strogo primenjivanje. jer je ekvivalent energije električne energije dosta niži u odnosu na ostale energente (primer: od 1 kg uglja donje toplotne moći 14 MJ/kg dobija se toplotna energija 3. kao što je urađeno u Skandinavskim zemljama. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Mere za poboljšanje (ne)efikasnosti energetskog sistema •1.

ekonomskih.3 t CO2 i ostalih zagađivača vazduha kao što su oksidi azota (NOx). Da bi se postojeće stanje u energetici. 04. a uglavnom manje ili više sve aktivnosti utiču na poboljšanje kvaliteta životne sredine. gradnje i edukaciju kadrova za rad energetskih postrojenja. ispitivanje. 178 . sekundarna (otpadna) energija u metalurškim pogonima RTB-Bor i šire. • informisanje i przentiranje programa racionalnijeg gazdovanja energijom i time problematiku približiti širem krugu zainteresovanih. Za realizaciju ove aktivnosti potrebno je da se: • uključi svetska i domaća nauka i praksa iz navedenih oblast. • prikupljanje informacija o mogućnostima korišćenju obnovljivih izvora energije u Boru. Dobro je poznato da je CO2 jedan od glavnih uzročnika globalnog otopljavanja atmosfere Zemlje kroz efekat “staklene bašte”. takođe. zatim realizacija može biti sa manjim i velikim investicionim ulaganjima. ugljenmonoksid. negativno utiče na životnu sredinu.5 puta više energije nego evropska “bela tehnika” koju njihovi vlasnici menjaju na 5 do 8 godina. tehničko-tehnoloških mera. kao što su krediti. Realizacija navedenih aktivnosti mogu biti kratkoročne i dugoročne. teško da ćemo moći zameniti makar naše kućne aparate koji troše 2. a sumpordioksid negativno deluje na ljude. 2006.EkoIst' 06. Zbog toga u tekstu su navedene posledice korišćenja energije na narušavanje željenog kvaliteta životne sredine i mogućnosti i aktivnosti za smanjenje potrošnje fosilnih energoresursa sa alternativnim izvorima energije. u Boru i zemlji. veoma je interesantan i ekološki efekat koji se može ostvariti smanjenjem potrošnje goriva. odnosno da bi država sprovela svoju politiku racionalnog korišćenja energije. sumpordioksid i poletina. ali i neke finansijske inicijative. Bez toga. a kamo li pratiti svetski trend razvoja kućnih aparata. ona će morati da preduzme niz institucionalnih. predstavlja glavni faktor koji narušava željeni i potrebni kvalitet životne sredine Bora i okoline. 06. ekološku prihvatljivost. energetska valorizacija komunalnog i drugog otpada. koji pre svega uzima u obzir što manju potrošnju energije. Prilokom sagorevanja 1t uglja. razne olakšice. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja minihidroelektrana na hidroakumulacijama. – 07. Umesto zaključka Energetika u Boru. energija biomase. Pored finansijskih efekata. • uključivanje Agencije za energetsku efikasnost Srbije u problematici korišćenja energoresursa u cilju smanjenja zagađivanja životne sredine. porezi i slično. izrada elaborata. na primer.5÷3. solarna energija. skupa sa tehnološkim procesima. nizak nivo buke i razvoja integrisanog komunikacionog modula za povezivanje aparata u kućni sistem. zakonskih. projektovanje. poboljšalo. za potrebe toplifikacije i pripreme tople potrošne vode oslobađa se oko 2. Ekološka Istina / Ecological Truth. • obezbeđenje sredstava za snimanje. Poletina sa gasovitim produktima sadrži veliki broj elemenata koji. na primer. ekosisteme i materijalna dobra.

a navodnjavanje. navedeni problem ovim nije i konačno opisan. Najveće zlo leži u činjenici da 179 . vodonik.d. Pri njihovom radu produkti sagorevanja bivaju izbačeni u okolni vazduh i sa njim dospevaju u respiratorne organe ljudi koji se kreću ulicama ili čak obitavaju u svojim domovima.ac. Every 11. Sva komercijalna đubriva se prave od prirodnog gasa. – 07. već dugo kod niza energetičara izaziva zabrinutost za sudbinu naše planete i stimuliše nastojanja da se istraživanjima pronađu odgovarajuća rešenja. much more suitable for use.tmf. Ekološka Istina / Ecological Truth. žetva i transport se vrše mašinama koje se pogone nafta. termohemijska konverzija SUMMARY: World consumption of energy for production of one joule of food is ten joules. marko@elab. Naime dizel motori. watering. a oko trećine svetske nafte dolazi sa izvorišta koja slabe stopom od oko 4% godišnje. Key words: Regenerative fossil fuel. izuzetno pogubno je delovanje izduvnih gasova motora SUS na okolinu.. Beograd. natural or liquid gases.yu. Dejan Čikara. e-mail: ihis@eunet. Vlade razvijenih zemalja sveta ulažu značajna sredstva sa ciljem da se dođe do novih izvora energije koji bi ublažili danas akutne. Hydrogen. imaju izražen problem sa povećanom emisijom čestica čađi. sa globalno – energetskog stanovišta. koji se odlikuju ekonomičnošću i velikim obrtnim momentom. Sagorevanje fosilnih goriva stvara ogromne ekološke probleme sa nesagledivim posledicama. Due to that. 2006. 2 Tehnološko metalurški fakultet. Thermochemical conversion UVOD Situacija u svetu. Marko Rakin2 IHIS – Holding a. Beograd. Stoga. Iako već prilično ozbiljan. Ključne reči: regenerativno gorivo. gde proces njihove razgradnje traje od šest meseci do godinu dana. 04.5 days the world consume one billion of crude oil. Ove sitne čestice sa lakoćom ulaze u naše disajne organe i završavaju u plućima. jedini opravdani pravac u njihovom daljem korišćenju je reformisanje ovih goriva. globalne energetske probleme. harvesting and transportation are done by machines driven by crude oil. odnosno proizvodnja energetskih prenosilaca koji su u ekološkom smislu mnogo pogodniji za korišćenje. The pesticides are produced from crude oil derivates. a njihov broj stalno raste. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja REFORMISANA FOSILNA GORIVA − JEDINI OPRAVDANI PRAVAC U NJIHOVOM DALJEM KORIŠĆENJU REFORMED FOSSIL FUELS − ONLY SUSTAINABLE DIRECTION IN THEIRS FURTHER CONSUMPTION Petar Rakin1. prirodni ili tečni gas. from the ecological point of view.EkoIst' 06. Pesticidi se prave od derivata nafte. All commercial fertilizers are produced from the nature gas. preparation of ground.yu 1 IZVOD: Svet troši 10 džula energije ugljovodonika da bi proizveo jedan džul energije hrane. All over the world there are more than 600 million vehicles driven by crude oil motors. Na zemlji se svakih 11. but their number permanently increases. but one third of oil are coming from resources which are diminishing yearly by rate of 4%.5 dana utroši milijarda barela nafte. Combustion of fossil fuels produces huge problems with unrecognizable consequences. Kada su u pitanju fosilna goriva. priprema zemljišta. only direction in their further use is reforming of this fuel.bg. 06. and production of energy carriers which are. U svetu radi oko 600 miliona vozila sa motorima koji troše naftu.

ne može biti rešenje za samoodrživo snabdevanje. ne proizvodi nikakvu štetnu emisiju ili zagađenje. Reformisano ili regenerativno gorivo je naziv za fosilno gorivo koje je posebno tretirano radi smanjenja štetnih sastojaka i povećanja korisnih ili fosilno gorivo kojem je dodata izvesna količina 6 Putnički automobili. gorivih spregova. Sredstva za istraživanja u oblasti fuzije. zatim smanjenje emisije štetnih gasova. Ekološki problemi u eksploataciji tečnih fosilnih goriva postaju sve ozbiljniji jer je dokazano da je povećanje kancera u gradskim sredinama u korelativnoj vezi sa emisijom čađi. jedinjenja koje se koristi kao antidetonator motornih benzina. na globalnom planu. Ali činjenica da njegovo korišćenje. 2006. Naravno. Uvođenjem etilestara kao aditiva za povećanje oktanskog broja benzina ovo zagađenje je drastično smanjeno. Koliko brzo nam takva rešenja trebaju pokazuje pregled činjenica datih u apstraktu ovog rada. npr. Dugoročni cilj u energetskoj ekonomiji budućnosti je korišćenje energije na mnogo efikasniji način nego do sada. posebno biljni svet ima olovo do čije emisije dolazi razgradnjom tetraetilolova. ali i permanentno usavršavanje konvencionalnih motora sa unutrašnjim sagorevanjem i stalno povećanje korišćenja reformisanih goriva u srednjoročnom periodu. U energetskim scenarijima on je samo sredstvo za postizanje cilja. 06. Ekološka Istina / Ecological Truth. izazvane emisijom dimnih gasova.. 04. Još uvek se obnovivim izvorima energije ne posvećuje dužna pažnja. samoodrživa mobilnost je moguća samo korišćenjem goriva dobijenih iz obnovljivih izvora energije. Razlog za primenu vodonika u budućnosti je njegova velika efikasnost u procesima gde je on prenosnik energije kao što je to slučaj u primeni gorivih spregova za proizvodnju struje. ili nuklearne energije uopšte. vodonik je samo prenosnik. 6 Na duge staze. sumpor dioksida i oksida azota i obezbeđenje značajnog procenta obnovljivih izvora u snabdevanju energijom. – 07. Pored čađi veoma opasno dejstvo po okolinu. ni obimom sredstava koja se ulažu u dalji razvoj. Pored toksičnih. međutim nisu zadovoljni ni postignutim rezultatima. a ne i izvor energije jer je za njegovu proizvodnju potrebno utrošiti energiju. Rešenje ovog pitanja podrazumeva uvođenje novih tehnologija za pogon vozila. u 99 % slučajeva. a rešavanje pogona putničkog saobraćaja u Evropskoj zajednici leži skoro isključivo na nafti. odnosno oksida azota i sumpora. Pored povećanja efikasnosti i smanjenja emisije štetnih gasova kod konvencionalnih vozila. fundamentalni ekološki pomak će predstavljati i izbegavanje klimatskih konsekvenci koje su. sam po sebi. su i na dalje veća nego ona koja se izdvajaju za istraživanje obnovivih izvora energije. Danas se za proizvodnju električne energije i toplote koristi široka paleta primarnih čvrstih fosilnih goriva. 180 . Stoga. njih odlikuju kancerogena i mutagena dejstva i kao takve. kao krajnjeg prenosnika energije. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja sitne čestice čađi za sebe vezuju otrove koji su formirani u cilindrima pod izuzetno visokim pritiscima i temperaturama.EkoIst' 06. posebno u razvijenim zemljama. koriste derivate nafte kao gorivo. Skretanje pažnje sa ovog problema vrhunski je nemar koji se plaća ljudskim patnjama i životima. a to je jedino realno i blisko rešenje. čini ga idealnim gorivom. posebno ugljen monoksida. REFORMISANA GORIVA Zagovornici primene obnovivih izvora energije. ove supstance predstavljaju ekstremnu opasnost po zdravlje.

što u mnogome olakšava primenu regenerisanih goriva. vetar. ravnoteža hemijske reakcije je pomerena u pravcu veće koncentracije vodonika u dobijenom gasu. ali je verovatno povezan sa procesom izdvajanja CO2 za vreme gasifikacije. nego eksperimenti pokazuju da se tada povećava i sadržaj CO2 u dobijenom gasu. i u ovom sektoru potrošnje potrebna su samoodrživa rešenja za srednjoročni i dugoročni period. Absorbent se u posebnom stupnju procesa regeneriše i vraća u procesni reaktor. geotermalna energija. u grubom. Poseban doprinos razvoju regenerativnih goriva dale nemačke istraživačke organizacije. Ova poslednja su posebno pogodna za primenu u transportnim sredstvima. Sa obzirom na malu količinu dodatka u fosilnom gorivu klasični motori ne moraju da trpe naknadne prepravke. Isprobavani su razni prirodni materijali (minerali) pogodni za proces absorpcije. mogu podeliti na ekstrativne. Pri tome redukcija sadržaja tera ne izaziva snižavanje energije hemijske veze. a zatim i Evropski Savet. fermentacione i termohemijske kao i elektrolitičku proizvodnju vodonika. Oni su patentno zaštitili svoj AER proces. odnosno toplotna moć goriva ostaje nepromenjena. Proizvodne tehnologije se. 04. Zbog toga su Evropski parlament 2003. Biomase podmiruju danas različite energetske potrebe uključujući proizvodnju toplote i električne energije. Egzotermna reakcija absorpcije CO2 obezbeđuje dovoljnu toplotu za odvijanje procesa gasifikacije. Već danas se može konstatovati značajni pomak u povećanju korišćenja obnovivih izvora za proizvodnju industrijske toplote i električne energije. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja biogoriva. a da pri tome zadovoljavaju zahteve u pogledu mehaničke . 2004. tečnog i gasovitog goriva za korišćenje u kogeneracionim pogonima i za proizvodnju goriva za transportne potrebe. Pronađen niz tehnoloških procesa konverzije biomase u energente i proizvodnje električne energije iz obnovivih izvora. 06. bez obzira na nisku temperaturu gasifikacije. Oni moraju da raspolažu sa dovoljnim kapacitetom absorpcije i brzinom reakcije. hemijske i toplotne stabilnosti. Kod konvencionalnih postupaka gasifikacije niska temperatura ne samo da doprinosi formiranju tera. godine doneli Direktivu o Promovisanju biogoriva ili drugih obnovivih goriva za potrebe transporta. Jedno od značajnih dostignuća je uvođenje AER procesa 7 kao postupka za dobijanje gasa sa izuzetno malom količinom tera. Iz ovoga je jasno da proizvodnja regenerativnih goriva još uvek nije uzela maha.) zajedno doprinose oko 3%. Iste godine Nemačka je smanjila takse za mineralna goriva proporcionalno sadržaju biogoriva u korišćenim fosilnim gorivima. gde i mali dodatak biogoriva (5-20%) značajno doprinosi smanjenju štetnog sastava u izduvnim gasovima motora sa unutrašnjim sagorevanjem. Ovaj postupak je razvijen za proizvodnju gasa u reaktoru pomoću termohemijske konverzije ugljeničnih goriva. Kao posledica. odnosno njegovo Odelenje za transformaciju i akumulaciju energije. 2006. Ekološka Istina / Ecological Truth. odnosno proces absorpcijom forsirane rekombinacije. – 07. Hemizam redukcije tera nije u potpunosti objašnjen. Svi ostali obnovivi energetski izvori (hidroenergija. Biomasa danas učestvuje sa oko 11% (45 EJ/a) u svetskoj potrošnji primarne energije (420 EJ/a). Institut za istraživanje solarne energije i vodonika (ZSW) iz Štutgarta. godine. koje je locirano u Ulmu.EkoIst' 06. Međutim. sunce i dr. zatim proizvodnju čistog. Naučne organizacije su široko uključene u istraživanja postupaka za proizvodnju regenerativnih goriva koja se lako transportuju i stokiraju. Osnovna premisa ovih procesa je prisustvo absorbenta za CO2 koji ga odstranjuje iz proizvedenog gasa. 7 AER − Absorption-Enhanced Reforming (absorpcijom potpomognut reforming) 181 .

– 07. a potom električna energija. 04. snabdevanje gasom za gorive ćelije. CO i CO2 za dalju proizvodnju goriva. bogat na vodoniku. Ovaj proces nudi pogodnost da se dobija čist CO2 koji može biti korišćen ili lagerovan. 3. U procesu gasifikacije drveta. snage 4 KW. više nije problem. što je komplementarno sa razvojem i usavršavanjem samih spregova. Proces je kontinualan i ostvaruje se pomoću dva gasna fluidizaciona reaktora. Proces AER je inovativni pristup termohemijskoj konverziji. U oba slučaja CO2 se može izdvojiti i lagerovati u geološkim formacijama nastalim posle eksploatacije fosilnih depoa ili vode. Težište je na ostvarenju potpuno automatskog upravljanja radom sistema. Rezultati projekta AER-GAS−EZ. mora biti očišćen od CO i CO2 jer oni predstavljaju otrov za katalizatore u gorivim spregovima.EkoIst' 06. i sl. etanol propan. Ugljenični ostaci iz gasifikacije sagorevaju proizvodeći toplotu potrebnu za regeneraciju absorbenta. a drugi za regeneraciju absorbenta. skoro bez emisije štetnih gasova. gorivi spregovi danas imaju veliki značaj. 06. Podešavanjem reakcionih parametara i sadržaja absorbenta. dobijena gasna smeša može biti podešena na optimalni sadržaj H2. Ekološka Istina / Ecological Truth. Pri tome može biti proizveden čak i čist CO2 gas. gde je energent prirodni gas i koji sadrži sistem za proizvodnju gasa bogatog na vodoniku na licu mesta. termohemijska konverzija biomase i metode CO2 odvajanja. Pri reformingu ugljovodonika i alkohola u reaktorima sa čvrstim ležištem. vodonika. ugalj se može gasifikovati konvencionalnim načinom koji se nastavlja konverzijom CO. 2006. Institut ZWS ima veliko iskustvo u reformaciji prirodnog gasa i viših ugljovodonika (metanol. Reforming prirodnog gasa parom može biti put za decentrolizovanu proizvodnju toplote i električne energije po kućama. pogotovo za nedostupna područja do kojih je teško ili nemoguće distribuirati električnu energiju. u reaktoru sa fluidizacionim slojem snage 100KW. obnoviva goriva i reforming goriva. NOVI TEHNOLOŠKI PRISTUPI Sadašnji istraživačko-razvojni procesi u ovoj oblasti se usmeravaju na sledeće teme: 1. u prisustvu CO2 absorbenta. odnosno pojedini delovi Sibira u Rusiji. Alternativno. gasifikacijom lignita po AER postupku može se dobiti vodonik. a eksperimenti se vrše i u velikim obimima. Konverzija biomase sa koncentracijom H2 više od 70%vol. Reformisanju se mogu podvrći i gasovita fosilna goriva. 182 . kao što su Severne teritorije i Jukon u Kanadi. ZWS je konstruisao „kućnu elektranu“ na bazi modula gorivog sprega. AER procesom se kao proizvod dobija suvi gas sa preko 95%vol. 2. Vodonik koji se ne iskoristi u gorivom spregu može biti upotrebljen kao energent za proces reformacije. Iz ugljeničnih fosilnih goriva uspešno se proizvodi gas za gorive spregove. dobija se čak do 75% zapremine vodonika.) kao i u tretmanu i finom čišćenju CO iz reformisanog gasa. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Dalja prednost AER procesa je da se finalni proizvod – vodonikom bogat sintetski gas sa smanjenim sadržajem CO i CO2 i otpadni gas bogat sa CO2 proizvode u zasebnim reaktorima. Zatim. Proizvedeni gas. su takvi da će se uskoro probe vršiti na MW-tnom obimu. jedan za termo hemijsku konverziju. Zatim. 4. prema naučno-tehničkim izveštajima uključenih organizacija. Zatim.

REFERENCE 1. REGENERATIVNA GORIVA I VODONIK ENERGIJA 2006. 2006. Sledeći cilj koji treba da se ostvari u ovoj godini je izrada kompaktnog sistema sa usavršenom proizvodnjom gasa i stepenom iskorišćenja od 35%. M.com ERGEBNISSE 2004 Zentrum fuer Sonnenenergie und Wasserstoff Farschung (ZSW) Februar 2005.. 2. obračunato na električnu energiju. Čikara D. FROM THE WILDERNESS. Stutgart. dobiju energenti koji bi bili baza za postepenu zamenu motornih benzina i dizel goriva. – 07. Germany 183 . Ekološka Istina / Ecological Truth. Garche J. odnosno njihovo korišćenje za proizvodnju energetskih prenosioca koji su u eksploataciji mnogo manje opasni po čovekovu okolinu. 04. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Već sada se može postići ukupna efikasnost. 3. Ova neminovnost nije uslovljena samo problemom „staklene bašte“ i zagađenjem vazduha i vode. 06. regeneracijom fosilnih goriva. mart 2006. www.EkoIst' 06. Ovi energenti će se najverovatnije bazirati na vodoniku kao ekološki prijateljskom gorivu.fromthewilderness. Zlatibor. Rakin P. ZAKLJUČAK Sa gledišta ekologije očigledna je neophodnost reformisanja fosilnih goriva. Ruppert C. koje pogađa ekonomije svih zemalja sveta. od 30%. Nove tehnologije treba da omoguće da se po povoljnim cenama.. već i brzim iscrpljivanjem postojećih izvora nafte.

kojoj je zbog povećanja električne provodljivosti dodata mala količina KNa-tartarata (5. the both types of activated water may find application in various fields by the development of preparations where it is used as basic row material. koja voda u osnovnom stanju nema. kao što su:ekološki prihvatljiva dezinfekcija i sterilizacija . The electrochemically activated water is obtained in process of electrolysis of much diluted solutions of KNa-tartarate (5. ECOLIFE® i ALKALNA VODA ZA PIĆE (PROXIMA®).d. osobine. – 07. Batajnički put 23. on the basis of application of activated water. 2006. or in the phase of development.d. Zbog svojih specifičnih osobina obe ove vode mogu naći primenu u različitim oblastima razvojem niza proizvoda u kojima se ona koristi kao polazna sirovina.5·10-4 M). production process. (PROXIMA®) Key words: electrochemically activated water. razvijeni su ili su u razvoju niz postupaka za proizvodnju preparata na bazi aktivirane vode.5·10-4 M). e-mail: ihis@eunet. U IHIS Holdingu a. 11080 Beograd. Elektrohemijski aktivirana voda dobija se elektrolizom veoma razblaženih rastvora demineralizovane vode u membranskim ćelijama. pored osnovne elektrohemijske reakcije anodnog izdvajanja kiseonika iz vode. UVOD U stručnoj literaturi [1] mogu se naći dva osnovna tretmana vode pomoću kojih se menjaju njena osnovna svojstva i pomoću kojih ona dobija neke nove osobine. such as: ecologically friendly disinfectant – ECOCUTE®. nutritive drinks ECA WATER (CORONA PLUS®).ECOCUTE®. nutritivni napici ECA VODA (CORONA PLUS®). Ključne reči: elektrohemijski aktivirana voda. a number of production processes are developed. Miloš Simičić. a drugi je fizičko-hemijsko „aktiviranje“ vode putem elektrolize. postoji verovatnoća da se odvija niz međuprocesa 184 .yu. Pri dobijanju kisele aktivirane vode.EkoIst' 06. Rakin IHIS – Holding A. sredstvo za odmašćivanje PROMAX®. Ljiljana N. primena.d. a dok se neke osobine vode pojačavaju.. In the process of electrolysis the two types of activated water is obtained: the alkaline one and the acid one. Ekološka Istina / Ecological Truth. In IHIS Holding A. veoma razblaženih vodenih rastvora u membranskim ćelijama dobijaju se dva tipa aktivirane vode. Petar M. Nikolić – Bujanović. Negica Popović. SUMMARY: The basic properties of electrochemically activated water and its applications in different fields are presented. Jedan postupak je izmena fizičkih osobina vode putem primene jakih magnetnih ili elektromagnetnih polja. As the consequence of its unique properties. postupak dobijanja. U procesu elektrolize dobijaju se dva tipa aktivirane vode: alkalna i kisela. alkalna ili redukciona i kisela ili oksidaciona. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja RAZVOJ PRIMENE ELEKTROHEMIJSKI AKTIVIRANE VODE DEVELOPMENT OF ELECTROCHEMICALY ACTIVATED WATER APPLICATION Milan I. application. IZVOD: Prikazane su osobine elektrohemijski aktivirane vode i mogućnosti njene primene u različitim oblastima ljudske delatnosti. U IHIS Holdingu odabran je drugi. Čekerevac1. CORONA BOREALIS®. fizičko-hemijski pristup. CORONA BOREALIS®. fizičko-hemijske aktivacije. degreasing device – PROMAX®. 06. properties. U procesu elektrolize. 04. ECOLIFE® and ALKALINE DRINKING WATER.

Na.8). H. ukoliko u ishrani nema dovoljno navedenih metala. U oblasti hortikulture (staklene bašte) primena elektrohemijski aktivirane vode obezbeđuje niz povoljnosti: ubrzan rast biljaka.EkoIst' 06. Mg) u krv. Retrieved Oct. Ljudska krv ima blago alkalnu sredinu (pH≈7. OH•. i njihovo lako uklanjanje. 2004 from: www. jer izaziva koagulaciju i taloženje organskih i neorganskih zagađivača u vodi. N. Fattal. Pedahzur. 04. virusa i drugih bioloških zagađivača u različitim medicinskim i zubarskim primenama. prisustvo povećane količine vodonika ili kiseonika. [UNICEF] United Nations Children’s Fund (2004). 15. Da bi ćelije mogle normalno da razmenjuju materiju sa okolnom (krv) potrebno je da se ta razlika pH vrednosti stalno održava. B. The efficacy of long-lasting residual drinking water disinfectants based on hydrogen peroxide and silver.childinfo. a posebno superoksid anjon radikal. S. azot monoksid radikali (NO•). – 07. Katzenelson. zbog posledica metabolizma u njima. pa se zato koristi termin aktivirana voda. Alkalna voda ima veliku koncentraciju vodonika u različitim oblicima i hidroksilne jone pa tako predstavlja jako redukcionu sredinu. hidroksil radikal (•OH). azot monoksid radikali (NO•).htm. a to su: smanjenje broja molekula vode u klasteru. Barnea. HO2. Zato je uzimanje alkalne vode blagotvorno. atomski kiseonik (1O ) i vodonik peroksid (H2O2). dok je u ćelijama sredina blago kisela (pH≈6. Redukciona (alkalna) aktivirana voda ima povećani sadržaj vodonika u različitoj formi. D. preradi hrane i domaćinstvu.[1] Elektrohemijski aktivirana voda poseduje neke nove osobine koje je razlikuju od obične. inače nastupa smrt ćelija. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja i paralelnih procesa u kojima nastaje niz kiseoničnih vrsta: slobodni radikali uključujući superoksid anjon radikal (O2-•). Shuval. Istraživanja su pokazala da alkalna voda za piće ima blagotvorno dejstvo na životinjski i ljudski organizam. O3. prisustvo slobodnih radikala uključujući superoksid anjon radikal (O2-•). tako da predstavlja blagotvorni napitak za organizam. Ekološka Istina / Ecological Truth. Ulitzur.[2]8 Sve ove vrste radikala i molekula. povećan prinos. Lev. i može uspešno da se koristi kao dezinfekciono sredstvo. organizam je prinuđen da se stalno bori da održi alkalnost krvi putem „ubacivanja“ katjona alkalnih i zemnoalkalnih metala (K. poboljšan razvoj korena.org/eddb/water/current. Takva voda ima značajne i visoko blagotvorne uticaje na biljke. hidroperoksil radikal (•OOH). Water Statistics (Online). Obzirom da osnovna hrana koju unosimo u organizam u najvećoj meri pri razlaganju proizvodi kiselu sredinu i da proizvodi metabolizma isto tako imaju kiselu reakciju. O2•. životinje i ljude.I. hidroksil radikal (•OH). 185 . prisustvo vodoničnih ili hidroksilnih jona u znatno većim koncentracijama. Slično se može reći i za alkalnu vodu koja nastaje pri elektrohemijskom izdvajanju vodonika na katodi. Tako. hidroperoksil radikal (•OOH).4). O. tako da mogu da su veoma aktivni u različitim procesima oksidacije. tada ih organizam povlači iz kostiju. 06. i razlaže opasne toksične supstance na bezopasne komponente. Elektrolizirana voda može da se smatra i „strukturno uređenom vodom“ čija je sposobnost da prenosi hranljivu materiju i prodire u ćelijske strukture značajno poboljšana. 2006. atomski kiseonik (1O ) i vodonik peroksid (H2O2). jer pomaže organizmima u stalnoj „borbi“ za održavanje alkalnosti krvi. R. Oksidaciona (kisela) aktivirana voda ima povećani sadržaj kiseonika i kiseoničnih radikala tako da može da se primeni za ubijanje bakterija. Water Science & Technology 42 No 1-2(2000)293–298. Ca. kao i za ostale oblasti dezinfekcije u poljoprivredi. H2O2 su jaka oksidaciona sredstva.

čija je ona osnovna sirovina. Eksperimentalni deo Dobijanje elektrohemijski aktivirane vode U IHIS Holdingu A. Na kraju se vrši provera kvaliteta. PROMAX je sam katolit. Elektroliza se vrši stalnom strujom od I=32 A do vrednosti pH≈3 u anodnom delu reaktora i pH≈10. PROMAX i ALKALNA VODA ZA PIĆE. pH=10. zbog povećanja električne provodljivosti. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja smanjenu potrebu za pesticidima i đubrivima. domaćinstvo i druge. anodna (kisela voda) i katodna (alakalna voda). slika 1: • • • • Demineralizacija pijaće vode i dodavanje soli za provodljivost.[3] koji se zasniva na elektrolizi demineralizovane vode u koju je dodata mala količina KNa-tartarata (5. Anodno rastvaranje srebra u kiseloj aktiviranoj vodi. koji se koristi kao ekološki odmašćivač u raznim oblastima kao što su mašinska industrija. što je posebno značajno za proizvodnju zdrave hrane. – 07.5 u katodnom. razvijen je originalan postupak ekološkog dobijanja elektrohemijski aktivirane vode. Ekološka Istina / Ecological Truth. Posle propuštanja vode koz aparat za demineralizaciju vrsi se kontrola provodljivosti vode i umešavanje soli u rezervoaru za umešavanje elektrolita. 2006. 04. Katolit se u daljoj proizvodnji koristi kao osnova za dva preparata.5. Tehnološki postupak proizvodnje elektrohemijski aktivirane vode i proizvoda izvedenih od nje sastoji se iz četiri faze. Rezultati i diskusija Osvajanjem proizvodnje elektrohemijski aktivirane vode u IHIS Holdingu otvorile su se mogućnosti razvoja i proizvodnje niza proizvoda. očuvanje vode kroz ponovnu upotrebu i smanjeno ispuštanje pesticida u otpadnoj vodi. Elektrohemijska aktivacija demineralizovane vode.Tako pripremljen elektrolit uliva se u elektrohemijski reaktor (membranska ćelija) za dobijanje elektrohemijski aktivirane kisele i alkalne vode. prehrambena industrija.5·10-4 M). Po završenoj elektrolizi katolit i anolit se prema potrebi dorađuju do konačnog željenog proizvoda po odgovarajućoj recepturi i tehnološkom postupku. 06. Umešavanje odgovarajućih komponenti (zavisno od proizvoda) i skladištenje.D. priprema za isporuku i pakovanje proizvoda.EkoIst' 06. So vinske kiseline odabrana je zato da bi se izbeglo nastajanje hlora i njegovih kiseoničnih jedinjenja pri elektrolizi na anodi i to je glavna prednost ovog postupka u odnosu na široko rasprostranjenu upotrebu natrijumhlorida za poboljšanje provodljivosti. 186 .

restoranima (dezinfekcija posuđa. pranje salate i drugog svežeg povrća koje se ne može izlagati visokoj temperaturi). dezinfekcija mesa u klanicama.EkoIst' 06. dezinfekcija staklene i plastične ambalaže. industriji (dezinfekcija postrojenja za obradu mesnih i mlečnih prerađevina. lečenje različitih bolesti). Anolit bez dodataka. u anolitu se vrši elektrohemijsko rastvaranje srebra (99. posuđa i inventara. Ovako dobijen preparat se može koristiti u medicini za spoljnu upotrebu. (dezinfekcija hirurških instrumenata.99%) do željene koncentracije. pranje ruku.5. dezinfekcija zemljišta. 04. jer je dezinfekciono i antiseptičko dejstvo srebra odavno poznato. – 07. ECA VODA je kisela voda pH=3 koja se koriosti kao sredstvo za dezinfekciju jer ubija viruse. 2006. koristi se kao nitritivno sredstvo jer balgotvorno deluje na okrepljenje organizma. plesni. koristi katolit kao osnovu u koji se dodaju odgovarajuće soli da bi se postigao kvalitet vode za piće. posteljine. za osobe sa niskim krvnim pritiskom. Ekološka Istina / Ecological Truth. dezinfekcija jaja u ljusci). 187 . 06.i takođe može služiti kao dezinfekciono sredstvo.0) i niskomineralne izvorske vode u koji su dodati oligoelementi i vitamini. CORONA BOREALIS je mešavina anolita (pH 4. produžavanje veka trajanja voća i povrća od berbe do potrošača. Slika 1 Blok šema proizvodnje elektrohemijski aktivirane vode i Tako je dobijen proizvod ECOLIFE koji se skladišti i čuva zaštićeno od svetlo. u malim količinama (permanentno 520 ml/dan) kao sredstvo za usporeno starenje.5 – 5. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja ALKALNA VODA ZA PIĆE (PROXIMA®) pH=8. produžavanje veka trajanja mesnih i mlečnih proizvoda). poljoprivredi (zaštita bilja. bacile i bakterije i može se koristiti: u medicini. U reaktoru za anodno rastvaranje srebra.

domaćinstvu. 2nd Edition. Barnea. Takođe ubija i sve blastospore C. 2004 from: www. J. poljoprivrede. Clin Microbiol Rey. Water Statistics (Online). Zbog jakog dezinfekcionog dejstva i ekološke bezbednosti ECOCUTE se može koristiti u oblastima medicine.org/eddb/water/current. N. Prilutsky. Ovo sredstvo ima izuzetna dezinfekciona svojstva. proizvoda. Lima. J. J. 06. B.5 minuta. – 07. Office of Water. Lev. Primena preparata na bazi aktivirane vode i koloidnog srebra ima perspektivu u svakodnevnoj primeni za dezinfekciju vode u manjim naseljima. usamljenim domaćinstvima.htm. Moscow. [WHO] World Health Organization. ekološki prihvatljivih. Antiseptics and disinfectants: activity. jer ubija vegetativne oblike mnogih gram pozitivnih i gram negativnih bakterija. S tim u vezi IHIS očekuje uključenje i drugih kompetentnih institucija da bi se omogućila što bolja verifikacija kvaliteta navedenih proizvoda. Washington D. New York. Méndez. javnim ustanovama i za dezinfekciju postrojenja za preradu vode. 15. R. Geneva. PAHO/CEPIS/PUB/03. Detaljniji postupak dobijanja ECOCUTE prikazan je u radu „Novo ekološko dezinfekciono sredstvo“. Ulitzur. 12(1)(1999)147-179. G. Shuval.I. F. Retrieved Oct.childinfo. kao i same vode za piće. Koreja. Pedahzur. The efficacy of long-lasting residual drinking water disinfectants based on hydrogen peroxide and silver. The electrochemistry of oxygen. Katzenelson. Water Disinfection. O. a time šira primena i komercijalizacija takvih. Dezinfekciona i nutritivna svojstva ovakvih. i sve bacile Mycobacterium smegmatisa posle 5 minuta i sve spore B. ELECTROCHEMICALLY ACTIVATED WATER: ANOMALOUS PROPERTIES. action and resistance. N.1997. A. Subtilisa posle 30 minuta.. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja ECOCUTE je univerzalno ekološko dezinfekciono sredstvo. jer su potvrđena dezinfekciona svojstva u ispitivanjima u SAD i Izraelu. 188 .. SAD. 04.[USEPA] United States Environmental Protection Agency (2001).I. u svetu već uveliko primenjenih. REFERENCE V. Bakhir. World Health Organization. Drinking water standards. MECHANISM OF BIOLOGICAL ACTION. Russel. V. 1968. P. Interscience Publishers.M. P. D. albicans posle 2. Simičić. Patentna prijava u Zavodu za zaštitu intelektualne svojine SCG broj P-309/03. Ekološka Istina / Ecological Truth. M. [5-8] ZAKLJUČAK U IHIS Holding–u osvojena je lepeza proizvoda na bazi elektrohemijski aktivirane vode. Treba naglasi da primena ovih preparata u oblasti dezinfekcije ima velikog značaja u smanjivanju potrošnje ekološki neprihvatljivih sredstava na bazi hlora ili drugih po pravilu agresivnih jedinjenja. Rusija i druge zemlje bivšeg SSSR-a) i postoji dosta potvrda o njihovom povoljnom dejstvu na ljudski organizam. Environmental Protection Agency. koje se dobija dodavanjem određene količine vodonik peroksida u anolitni rastvor koloidnog srebra.89. Popović. Primena dijetetskih i nutritivnih proizvoda na bazi elektrohemijski aktivirane vode u svetu je dosta odomaćena (Japan. Hoare. McDonnell. 2006. S. [UNICEF] United Nations Children’s Fund (2004).EkoIst' 06.S. P. VNIIIMT AO NPO “Ekran”. Fattal. 2003. Solsona. 1993. U. Guidelines for Drinking-Water Quality. preparata u svetu su odavno poznata. sve spore Aspergillus sp.. D.C. Rakin. H. Water Science & Technology 42 No 1-2(2000)293–298.

d. Marko Rakin2. Postupak omogućuje odvajanje nesagorelog uglja. Ključne reči: tretman pepela mokrim postupkom. – 07. tako da se povećava efikasnost korišćenja goriva za termoelektrane. Ovde je opisano funkcionisanje postrojenja za tretman pepela kojim se isti dobija sa 30% vlage tako da se lako može transportovati na deponije trakastim transporterima. so that those fractions find their further use. Ogromna finansijska sredstva su predviđena za transformaciju sistema odpepeljavanja i transporta pepela. This paper describes functioning of the equipment for the treatment of the fossil fuel power plant ashes with 30% of moisture. a jači vetrovi formiraju prave prašnjave zavese koje padaju na okolno zemljište i naselja. Goran Vulićević1 1 IHIS – Holding a. Ovako postrojenje omogućuje separciju pepela i zgure po granulometrijskom sastavu. pepeo se vodenim mlazom sakuplja iz gorionika i iz prostora ispod elektrofiltera. At the end such ashes can be transported to the depoes by belt conveyers.ac. Blagoje Petrovski1. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja PEPEO TERMOELEKTRANA KAO KORISNA SIROVINA ASH FROM THERMO POWER PLANT AS USEFUL RAW MATERIAL Dejan Rakin1.yu 2 Tehnološko metalurški fakultet. a jedan deo se drenažnim pumpama vraća u proces. Karnegijeva 4.. Jedan od razloga je način kako se vrši odpepeljavanje kotlovskih postrojenja i elektrofiltera na TE. fosilna goriva. Na samim deponijama ogromna količina vode se sliva u okolno zemljište. prljajući vodu u koju se sliva sa određenom količinom mikročestica pepela i drugih kontaminata.. pepeo se pri sušenju formira u rastresite slojeve sprašene materije. fosil fuel. vibrating separators UVOD Pepeo termoelektrana danas se kod nas tretira kao „opasni otpad“.EkoIst' 06. This type of plant allows separation of ash and slag by granulometric composition. 189 . što je pogodno i ekonomski isplatljivo rešenje. 04. 11080 Beograd. koja se lako prenosi i slabijim vetrovima. Na samim deponijama. marko@elab. Isto tako velika sredstva su predviđena za sanaciju samih deponija da one ne bi bile izvor kontaminacije životne sredine u okruženju. 11120 Beograd. Key words: ash treatment by wet method. The procedure allows separation of unburned coal. Da bi se ovakvo stanje saniralo EPS predviđa značajne promene u procesu odpepeljavanja i načinu transporta pepela na deponije. Takva vodena mešavina sa 10-20 puta većom količinom vode u odnosu na težinu pepela se specijalnim pumpama transportuje kroz cevovode do deponija. e-mail: ihis@eunet.bg. 2006. Voda koja se sliva nalazi put ili do izvorišta ili do vodotokova. this way the efficiency of use of fuel is increased in the thermo power plants.tmf. tako da te frakcije nalaze svoje dalje primene. Ekološka Istina / Ecological Truth. oscilirajući separatori SUMMARY: The main disadvantage in ash treatment by wet method in thermo power plants using fossil fuel is the huge ammount of water in the ash transported which is a large ecological problem. 06. Naime.yu IZVOD: Osnovni nedostatak kod tretmana pepela mokrim postupkom kod termoelektrana koje koriste fosilna goriva je ogromna količina vode koja za transport na deponije znači veliki ekološki problem. Batajnički put 23.

ODVODNJAVANJE VLAŽNOG PEPELA Na sl. podloge za puteve. koji ne dozvoljavaju stvaranje deponija pepela. 1 prikazano je postrojenje sa MAB-uređajima za odstranjivanje vode iz pepela. da bi se on mogao transportovati trakastim transporterima. predstavlja u stvari izvor dodatnih prihoda. 06. razvijen od firme Schanenberg. da postrojenje Schanenberg-a može vršiti i separaciju nesagorelih ostataka uglja iz pepela. – 07. nego bi se isplatila i eksploatacija već postojećih starih deponija pepela. To je uslovilo. sirovine za cementare i drugo. Ekološka Istina / Ecological Truth. Ovakav tretman pepela. transformiše u frakcije za razne primene kao na primer. sa kojima bi se animirali potencijalni privatni investitori u pogone za tretman pepela. zakonski propisi u SR Nemačkoj. Da bi se frakcija namenjena za ubacivanje u podloge za puteve smela koristiti.EkoIst' 06. Naravno sve ovo zahteva još dodatne analize i proračune. umesto da predstavlja izdatak za termoelektrane. 04. Odvodnjavanje kotlovskog pepela iz vlažnog odpepeljivača sa MAB-uređaja za odvodnjavanje vlažnog pepela Mnogo puta je preostala vlažnost grubog pepela odbačenog iz vlažnog odpepeljivača tako visok da je transport pomoću trakastog ili sličnog transportera nemoguć. Naime. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja IHIS Holding u saradnji sa firmom Schanenberg iz SR Nemačke predlaže potpuno drugačiji sistem odpepeljavanja i transporta pepela. kojim se pepeo koji se kod nas deklariše kao „opasan otpad“. Predviđa se da se do jeseni EPS-u predoče materijali koji će pokazati opravdanost rada po novom sistemu tretmana pepela. Kada smo sa nemačkim stručnjacima obišli neke deponije pepela na području Kolubarskih ugljenokopa. vlasnike termoelektrana primoravaju da pepeo prihvataju i sortiraju u frakcije koje mogu naći odgovarajuće primene. ispostavilo se ne samo da se isplati montaža nove opreme na termoelektranama za odpepeljavanje. 190 . Na taj način pomenuta firma je razradila postupak. 2006. ona ne sme sadržati nesagorelo gorivo više od 5%. Slika 1. Verovatno će i sam EPS razmatrati novi način tretmana pepela u odnosu na već projektovani sistem za termoelektrane u Obrenovcu.

transport vlažnog pepela iz postrojenja za kvašenje (vlaženje) pepela. 3). Vraćanje nazad sloja pepela na trakastom transporteru Slika 3. Kod transporta vlažnog pepela iz mokrog odpepeljivača pomoću trakastih transportera pod nagibom bez primene MAB tehnike. 06. klasiranje i sortiranje materijala tj. gde nastaje izuzetno fini pepeo. Izlivanje vode iz pepela pod dejstvom pritiska u kontejneru 191 . Slika 2. Mogućnost primene Postrojenja ove vrste se primenjuju kada se traži odvodnjavanje. Sa ovakvom instalacijom smanjiće se preostali sadržaj vlage pepela iz komore za sagorevanje sa 50 % na manje od 30%. To je posebno problematično kod sagorevanja siromašnog na azotne okside . To je posebno važno kod daljeg korišćenja pepela pošto se u mnogim slučajevima dalja mogućnost primene mora sertificirati. – 07. Ekološka Istina / Ecological Truth. 2). Taj pepeo nosi ogromnu količinu površinski vezane vode što doprinosi problemima u daljem transportu ili u skladištenju. često dolazi do povratnog kretanja pepela (vraćanje pepela nazad) (sl. Vruć pepeo koji ispada iz ložišta gde se sagoreva kameni ili mrki ugalj. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja MAB-odvodnjavanje vlažnog pepela pomaže smnanjivanje preostale vlažnosti tako da je dalji transport bez problema. Povratni tok pepela izaziva skupe radove čišćenja duž čitavog transportnog puta (sl. Ovo omogućava bez problema dalji transport trakastim transporterom pod nagibom većim od 20 stepeni uz minimalno korisćenje ekonomične transportne tehnike da se na primer napuni silos. Odvodnjavanje. Primenom MAB odvodnjavanja vlažnog (kvašenog) pepela može se postići bitno poboljšanje. 04.EkoIst' 06. U cilju postizanja visoke pogonske sigurnosti ovde je nastala potreba za inovacionim rešenjima. gasi se u vlažnom odpepeljivaču. 2006. klasiranje i sortiranje pepela iz komora za sagorevanje konvencionalnih elektrana na ugalj Već mnogo godina kod mokrog odpepeljavanja kotlovskih postrojenja postoji problem povezan sa daljim transportom ili skladištenjem u bunkere.

Shema postrojenja za redukovanje preostale vlage u grubom pepelu REFERENCE I LITERATURA Schauenburg MAB GmbH je u poslednjih 30 godina projektovao. Iz pretovarnog silosa se bez problema mogu puniti kamioni. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Utovar U tovarnim silosima tj.Oscilirajuci (odvajac vode) Predajna spuštaljka (klizač) Pumpna kada MAB. 04. 192 . 06. Često se mora odstraniti prolazni silos jer nije moguće skladištenje. 13.oscilirajući odvajač vode (sl. naravno uz zamenu habajućih delova.odvodnjavača vlažnog pepela. Iz elektrane se odvodi značajno manje vode.Potisna pumpa Motor pumpe PA. 5. 10. 9. MOGUĆNOSTI SEPARACIJE PEPELA Preostala vlažnost grubog pepela može se smanjiti u zavisnosti od gustine pepela na 25 do 30 %. Otklonjeno je prljanje u ovom području kao i obrazovanje zamrznutih površina tokom zimskog perioda. Prednosti Transport trakastim transporterima do utovarnog silosa bez prljanja. 2006. U zimskim mesecima se stvaraju opasna zaleđena klizišta. 2. Kod pražnjenja u turnusima dolazi do značajnog zagađenja okoline punjačke stanice i transportnih puteva zbog izlivanja zaprljane vode.deo Vodeni ciklon (hidrociklon) Klizač otpada (odvod) Konstrukcija skladišta Kompletni cevni sistem (cevovod) Upravljački orman Plovak Vod za obilazni transport Slika 4. 1. Za ovu tehniku biće upotrebljen MAB. MAB. 12. 4). kontejnerima nastaje često problem njihovog pražnjenja nakon dužeg zadržavanja pepela u kontejneru. 6. 8. Ekološka Istina / Ecological Truth. 7. 4. 11. Ovde navedeni problemi izazivaju troškove koji se mogu izbeći uvođenjem MAB . izradio i montirao oko 1500 oscilirajućih odvajača vode (SEW). Iz iskustva trajnost postrojenja je preko 20 godina.EkoIst' 06. – 07. 3.

VEAG 8. Beograd. Komitenti: 1. 193 . Ovde se može reći da je veća potražnja za odvodnjavanjem vlažnog pepela. Projekat tretmana pepela TE Nikola Tesla. VEAG Mesto ugradnje: Braunschweig Manheim KW-Standinger Grosskrotzenburg KW-Heyden. – 07. GKM 3. april 2006.god. Zlatibor. 06. 2. Energoprojekat. 04.god. Petershagen KW-Altbach. Obrenovac. Neckarwerke AG 6. 2006. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Na problematici odvajanja vode iz pepela uspešno funkcioniše preko 10 postrojenja a u fazi projektovanja oko 15. Tretman pepela u termoelektranama na fosilna goriva uz maksimalno smanjenje vlažnosti zbog transporta na deponije Energetika 2006. Preussen-Elektra 4.EkoIst' 06. Ekološka Istina / Ecological Truth. Deizisau bei Stuttgart. Block I i II KW-Lippendorf-probno postrojenje (10 meseci) KW-Lippendorf (Block R i S) KW-Boxberg-probno postrojenje (od jula 2000) LITERATURA 1. VEAG 7. Sa tehničkim mogućnostima koje pružaju ova postrojenja nudi se sve veća mogućnost korišćenja grubog pepela. BKB 2. 2005. Preussen-Elektra 5.

mehanička svojstva vlakana SUMMARY: Production of stone. Marko Rakin2 1 IHIS – Holding a. 06. Beograd e-mail: ihis@eunet. bazalta i kaolina se intenzivno razvija u svetu. 2.yu. U radu je dat prikaz mogućnosti zamene različitih tipova bezalkalnih staklenih vlakana.ac. 2006. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja BAZALTNA VLAKNA – EKOLOŠKA ALTERNATIVA STAKLENIM VLAKNIMA BASALT FIBERS – THE ECOLOGICAL ALTERNATIVE TO GLASS FIBERS Dejan Čikara1. ali se ne koristi više godina. 2 Tehnološko metalurški fakultet. noncarcinogenic.tmf. they replace glass fibers their toxicity has affect both. In this papir the presentation of the possibilities of replacement of the different types of nonalcaline glass fibers with the basalt fibers is given. Thermal conductivity of fibers.yu IZVOD: Proizvodnja vlakana na bazi kamena. nekancerogeni i kao takvi ekološki prijateljski. Ovi materijali su netoksični. treba naglasiti da proizvodi od bazalta nisu ni toksični ni kancerogeni i da su tehnologije za njegovu preradu ekološki čiste. Ova vlakna takođe imaju nekristalnu – staklastu strukturu ali i značajno bolja mehanička svojstva od staklenih vlakana. Ideja da se u Srbiji uspostavi industrijska proizvodnja ovog novog i atraktivnog proizvoda zasnovana je na sledećim parametrima: Srbija poseduje značajne istražene rezerve kvalitetnog bazalta (cca.bg. for production of basalt fibers. and frendly from the ecological point of view.U tom smislu oni potiskuju iz upotrebe staklena vlakna čija se toksičnost odražava kako na zaposlene u pogonima tako i prirodno okruženje. These fibers also have noncristalineglass structure and much better mechanical properties then glass fibers. Ključne reči: bazaltna vlakna toplotna provodljivost vlakana. These materials are nontoxic. Due to that. miliona tona) Moguće je uspostaviti proizvodnju bazaltnih vlakana na tehnološkoj opremi za bezalkalna staklena vlakna. As the base raw materials. – 07. marko@elab. Beograd. olivin or andesit basalts are used. 194 . 04. Key words: Basalt fibers.EkoIst' 06. Serbija has large quantity of these rocks.d. Nikola Bajić1.. koja postoji u preduzeću ISV Etex u Baljevcu na Ibru. Ona mogu u potpunosti da eliminišu neke do sada primenjivane materijale kao što su bezalkalna staklena vlakna ili azbestna vlakna. basalt and kaolin base fibers is intensively developed in the world. on employees and the environment. Kao sirovina za izradu bazaltnih vlakana koriste se olivinski ili andezitni bazalti kojih u Srbiji ima u značajnim količinama. Ekološka Istina / Ecological Truth. vlaknima dobijenim od bazaltnih stena. Pored svojstava samog materijala koja definišu njegovu primenu. Mechanical properties of fibers UVOD Bazaltna vlakna dobijeni tehnološkom preradom bazaltnih stena mogu se svrstati u grupu potpuno novih proizvoda na našem tržištu.

. Bazaltni agregat(-5. Pri zagrevanju izmerena vrednost 2600-2630 1150-1170 230-250 205-220 200 4.31 100/90 195 .22% Fizičko-mehanička svojstva bazalta koji će se vlakana data su u tabeli 1.. sa širokim domenom primene. odnosno kroz proizvodnju bazaltnih vlakana. kako u termodinamičkom tako i u hemijskom i strukturnom smislu...10 11. u Centru za savremenu keramiku i nanomaterijale univerziteta Queens u Kingstonu.18% FeO+Fe2O3………………. Postoji veliki interes da se bazalt. koja se nalaze na padinama Kopaonika.26% FeO+Fe2O3………………. Kao polazna sirovina za proizvodnju vlakana koristiće se bazalt sa lokaliteta Donje Jarinje (Raška) i Vrelo (Brus – Kuršumlija).000 tona. 9% Ostalo……………………. iz ležišta Donje Jarinje i Vrelo. a u radu su korišćeni i rezultati dobijeni od Zavoda za izolacione materijale iz Irpina. 2006. REZULTATI ISTRAŽIVANJA Istraživanja svojstava bazalta i mogućnosti njegove prerade obavljena su najvećim delom. – 07..55% Al2O3………………………. Poseban interes su pokazalo preduzeće FIAZ iz Prokuplja koje bi trošilo oko 1000 tona vlakana godišnje. Ekološka Istina / Ecological Truth. 06. valorizuje kroz više oblike prerade. nekancerogeni i ekološki prijateljski materijal.. TiO2 i dr.). homogenizacije rastopa i izvlačenja vlakana su vrlo složeni. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Bazaltno vlakno je netoksičan. MgO. Kanada. kao osnovni repromaterijal za svoju proizvodnju.EkoIst' 06.000 odnosno 1. izuzetno dobrih mehaničkih i tehnoloških svojstava.… 5% Ostalo(CaO.. Ukrajina. VRELO SiO2………………………46% Al2O3…………………….08 0.19% koristiti za proizvodnju bazaltnih Tabela 1. čije istražene rezerve iznose 700. 04. grade B) % upijanje vode % prionljivost agregata % Proces izrade vlakana sadrži sledeće operacije: • priprema šarže za topljenje • topljenje bazalta • izvlačenje vlakana • završna obrada vlakana Procesi topljenja.030.+2) korišćen za topljenje i izvlačenje vlakana imao je sledeći sastav: DONJE JARINJE SiO2…………………………. Pregled fizičko–mehaničkih svojstava bazalta svojstvo jedinica mere gustina kg/m3 o temperatura topljenja C čvrstoća na pritisak u suvom stanju MPa čvrstoća na pritisk u vodozasićenom stanju MPa čvrstoća na pritisak posle smrzavanja MPa otpornost na habanje struganjem (Böhme) cm3/50cm2 otpornost na habanje (Los Angeles.

Ekološka Istina / Ecological Truth. a već na 10700C na površini uzorka se pojavljivala staklasta faza. je relativno spor. a koji su u vezi sa složenim hemijskim i minerološkim sastavom bazalta. Primećeno je da iznad 9000 C bazalt počinje da menja boju. Bazaltna vlakna odlikuju se sledećim svojstvima: • visoka zatezna čvrstoća • visoka vrednost modula elastičnosti i posledično visoka žilavost 196 . ne samo na parametre tehnološkog postupka. smanjenje temperture vodi povećanju oksidacionog broja i stvaranju viših oksida. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja bazalta mogu se zapaziti interesantni fenomeni koji mogu imati uticaja. Ovo se postiže odvajanjem zone homogenizacije od zone izvlačenja u samoj peći. Stoga je. Obrnuto. Zagrevanjem iznad 11500 C. Zbog toga se u polaznu šaržu dodaju aditivi koji olakšavaju rad i podižu kvalitet dobojenih vlakana. Ovo je u saglasnosti sa opštom zakonitošću po kojoj. prema kojoj bi oksidacija FeO trebalo da se odigrava samo do Fe3O4. – 07. 06. a rastop homogenizuje može se pristupiti procesu izvlačenja. Ova promena boje izazvana je izmenama u hemijskom sastavu. bazalt menja agregatno stanje i prelazi u rastop. Ovo otstupanje verovatno je vezano za druge fenomene koji utiču na ravnotežu sistema. odnosno viskozitet rastopa. Temperatura na kojoj se odvija hemijska reakcija bliska je temperaturi početka topljenja. Može se ubrzati dodatkom aditiva koji smanjuj viskozitet i povećanjem temperature. sa porastom temperature. proces izdvajanja gasova. Daljim zagrevanjem. Početna siva ili tamno siva boja postaje smeđe crvena. radi potpune degazacije rastopa. Obzirom da je rastop bazalta veoma viskozna tečnost. produžava vreme potrebno za njegovu homogenizaciju i podiže temperaturu očvršćavanja. Naime. raste stabilnost jedinjenja sa prostijom strukturom. dolazilo je do pojava veće količine tečne faze sa jakim bubrenjem komada. Daljim zagrevanjem. U protivnom gasni mehurići bi zaostali u masi i onemogućili kontinualni tok procesa proizvodnje vlakana. u skladu sa potrebama njihove dalje primene. dolazi do disocijacije oksida Fe2O3 izdvajanjem kiseonika koje je praćeno smanjenjem oksidacionog broja železa. iznad 10700 C. 2006. 04. reakcija termičke disocijacije odvija se u čvrstom stanju i kiseonik koji se pritom izdvaja teži da procesom difuzije ode u pećnu atmosferu. Ovaj fenomen nije potpuno u skladu sa hemijskom ravnotežom u sistemu Fe–O. odnosno prelaskom nižih oksida gvožđa u Fe2O3 po reakcijama: 6FeO + O2 = 2Fe3O4 4Fe3O4 + O2 = 6Fe2O3 Hemijski sastav bazalta pokazuje da ova stena sadrži gvožđe u obliku Fe(II) i Fe(III) oksida pa se u temperaturnom intervalu 900 – 10000 C odigrava proces oksidacije nižih oksida pri čemu se kiseonik uzima iz pećne atmosfere. Sa aspekta tehnološke prerade bazalta od izuzetne važnosti je fenomen izdvajanja kiseonika koji prati termičko razlaganje gvožđe (III) oksida. potrebno držati rastop na temperaturi izvlačenja oko 20 minuta. Visok sadržaj oksida gvožđa u polaznoj sirovini veoma je nepoželjan jer rastopu daje tamnu boju. Proces izvlačenja vlakana je najvažnija faza proizvodnje i mnogi parametri utiču na njegovu stabilnost i kvalitet dobijenog proizvoda. Ovo bubrenje je posledica pritiska izdvojenog kiseonika koji teži da se difuzijom izdvoji iz bazaltnog agregata. Osim toga vlakna se podvrgavaju različitim vidovima završne obrade.EkoIst' 06. Tek kada se razvijeni gasovi u potpunosti izdvoje. na temperaturama. na 11000C. već i na sam izbor moguće tehnologije prerade bazalta. koji se odvija difuzijom. na navedenim temperaturama.

bazaltno platno 197 .70 72-75 5. 04.15 % modul elastičnosti GPa 84-90 koef. bazaltna vlakna ne samo da mogu da zamene staklena u mnogim domenima primene.038 hidroskopnost % 0. visokotemperaturni izolacioni materijali. 06. sečeno bazaltno vlakno Slika 1. Tabela 2.4 -60 +500 600 0.0 a.031-0. već se njihova upotreba širi i na oblasti u kojima su dosad azbestna ili mineralna vlakna. 2006. Zbog svojih svojstava. c. – 07. Neki proizvodi od bazaltnih vlakana dati su na slikama 1a. dat je uporedni pregled svojstava bazaltnih i staklenih vlakana.04 5.0 Stakleno vlakno 2540 3450-3800 4. armiranje betona itd.0 o radna temperatura C -200 +900 o temperatura sinterovanja C 1050 toplotna provodljivost W/m°C 0. Azbest je veoma kancerogen material. termičkog širenja ppm/oC 8. pa čak i čelik bili apsolutno dominantni. Tipične oblasti primene ovih vlakana su: proizvodnja bazaltnog rovinga i mata. frikcioni materijali za spojnice i kočnice. a kvarcni pesak. kompoziti sa poliestarskim i epoksidnim smolama.EkoIst' 06. izaziva zagađenje okoline istvara rizik da zaposleni zbog prisustva kvarcne prašine u pogonu obole od silikoze. Ekološka Istina / Ecological Truth.034-0. U tabeli 2.Uporedni pregled svojstava bazaltnih i staklenih vlakana Osobina vlakna Jedinica mere Bazaltno vlakno gustina kg/m3 2600-2650 zatezna čvrstoća MPa 4000-4300 izduženje 3. koji je osnovna sirovina za proizvodnju staklenih vlakana. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja • • • • • dobra otpornost na zamor otpornost na dejstvo alkalija i kiselina mala hidroskopnost netoksičnost i nekancerogenost bez rizika po okolinu Odlična mehanička i druga svojstva i činjenica da su bazaltna vlakna prijateljski materijal u ekološkom smislu doprinosi tome da bazalt istiskuje alternativne materijale kao što su staklena ili azbestna vlakna. 1b i 1c.5–1. bazaltno vlakno b.0–20.

mat i tkani materijali. Potražnja za bazaltnim vlaknima opravdava ideju da se bazaltna ruda sa lokaliteta Vrelo i Donje Jarinje. prepregs. rods etc. MOGUĆNOSTI IZRADE KONSTRUKIVNIH ELEMENATA OTPORNIH NA HABANJE PRERADOM DOMAĆIH BAZALTA. roving. 2. 2006. ULTIMATE MECHANICAL PROPERTIES OF BASALT FILAMENTS. Vladimir Kovačić. a u velikoj meri su istisnila iz upotrebe azbestna vlakna. koristi za više stepene prerade kojima bi se proizvodili: bazaltna vlakna. – 07. Čikara Deana.EkoIst' 06. 225-229. tubes. 4. 66(4). Čikara D. ISTRAŽIVANJE PARAMETARA TEHNOLOŠKOG PROCESA PROIZVODNJE BAZALTNOG STAKLA. http://www. kao netoksični. Text. nekancerogeni i ekološki prijateljski materijal. Studja izvodljivosti. 2. Jiri Militky. 1996 AKETOMA – Basalt fabrics. Beograd 205. 06. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja ZAKLJUČAK 1. se danas u svetu široko primenjuju kao zamena za bezalkalna staklena vlakna. i dr. YUCOMAT. Ekološka Istina / Ecological Truth. Bazaltna vlakna. 2004. 04. Hercegnovi. Čikara Dejan. Projekat IR 2056. Res.. REFERENCE 1.com 198 . U tu svrhu mogle bi da se iskoriste postojeće tehnološke linije koje su locirane u nekoliko fabrika vlakan u Srbiji. 3.laseroptronix. J.

najčešće nastaju iz prizemnih požara naročito u četinarskim šumama. Novica Stepanović 2 DP "Litas" Požarevac IZVOD: Gorivi materjal u šumi kao i njegove karakteristike utiču na pojavu i razvoj šumskih požara a samim tim i na ekološko ugrožavanje šuma od požara. Ključne reči: Gorivi materjal. srednje i jake. Prema vrsti i intenzitetu šumski požari se dele na: slabe. 04. Ekološka Istina / Ecological Truth. Poznavanje njegovih karakteristika utiče i na efikasnu zaštitu šuma od požara . To su najčešće "tinjajući" požari koji šumskoj vegetaciji mogu naneti velike štete. što je prikazano na slici 1. Razni faktori i elementi utiču na razvoj šumskih požara na njegove vrste i oblike . Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja GORIVI MATERJAL KAO UTICAJNI ELEMENTI ZA NASTANAK I RAZVOJ ŠUMSKIH POŽARA 1 Mr Goran Đorđević. Vrste i oblici šumskih požara Požari koji nastaju u šumskim područjima mogu biti: • • • podzemni prizemni visoki Kod podzemnih požara najčešće gori treset i humus ispod šumske organske prostirke.Poznavanje ovih karakteristika utiče na efikasnu zaštitu šuma od požara a samim tim i smanjenju ekoloških i ekonomskih šteta koje prouzrokuju šumski požari. a jedan od najznačajnijih uticajnih faktora je i gorivi materjal u šumi. šumski požar UVOD Šumski požari nanose velike štete kako ekonomske tako i ekološke. 2Borivoje Pantović 1 SUP Požarevac. žbunje i suvo drveće. 199 . Prizemni požari su vrsta najčešćih šumskih požara naročito u listopadnim šumama. Kod prizemnih požara vatra zahvata najčešće suvu travu. Visoki požari ili požari krošnji drveća. Ovi požari se brzo šire i često prelaze u visoke požare zahvatajući krošnje drveća.EkoIst' 06. 2006. Napredovanje podzemnih šumskih požara je sporo i teško se otkrivaju. brzo se šire i teško se gase. Javljaju se u raznim oblicima i vrstama i imaju različite karakteristike. Visoki požari su najčešće praćeni jakim vetrom. 06. – 07.

homogeni gorivi materjal. Ekološka Istina / Ecological Truth. nepravilni Slika 2. smera vetra i sl. heterogeni gorivi materjal). slab. 06. U zavisnosti od delovanja navedenih faktora karakterišu se tri oblika šumskih požara.prikazano na slici 2. – 07. Oblici šumskih požara: 1) Kružni 2) Eliptični 3) Nepravilni 200 . 2006. Karakteristika vetra ( jak. 3. četinari.izlomljen ). bez vetra. Oblici šumskih požara mogu biti različiti a najčešće zavisi od: Oblika terena ( ravan. Klasifikacija požara prema vrsti i intenzitetu 1.). Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Slab Srednji Jak Prizemni Visoki Podzemni Slika 1. eliptični. 2. kružni.strm. 04. Vrsti gorivog materjala (lišćari.EkoIst' 06.

Eliptični oblik šumskih požara se javlja kada je teren strm. Na slici 3. voskovi. gustini.konfiguracija i sastav terena i klimatski uslovi. prikazani su sastavni delovi šumskog požara. alkaloidi. lišajevi i trava. koja zajedno sa vazduhom stvaraju zapaljivu smešu. kiseonik i azot. pektini. stepenu raspadanja vlažnosti. Delovi šumskog požara: 1. Prilikom izbora opreme i sredstava za gašenje šumskih požara i odrerivanja plana gašenja važnu ulogu ima i poznavanje delova šumskih požara. data je šema sagorevanja drveta. sadržaju smole. rep 2. vetar slabe jačine a gorivi materjal heterogen. panjevi. požar na repu se najlakše gasi. mahovina. boje. šumska prostirka. proteini. grmlje. bočne strane 3. tanini. što je vrlo značajno prilikom izbora opreme i taktike gašenja. – 07. koje istovremeno utiču i na razlike u njihovom sagorevanju. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Kružni požari se najčešće javljaju kada je teren ravan. skrob. Sagorevanje drveta na vazduhu sprovodi se predhodnim sušenjem. 2006. ugljeni hidrati a sporedni smole. Svaka od navedenih gorivih materija odlikuju se posebnim specifičnostima u pogledu ponašanja prema paljenju i gorenju. gorenje je intenzivno i nanosi najveće štete. terpeni. užareni komadi drveta Požar se najbrže širi u čelu pod uticajem vetra ili uz pomoć strujanja toplog vazduha uz padinu. Razlike kod ovih zapaljivih materijala svode se u osnovi na razlike u strukturi. granje. oboreno drveće. 201 .U odnosu na druge delove požara. Slika 3. mlada šuma. Na slici 4. masti. šikara. Gorivi materijal Gorivi materijal u šumi sačinjava sav biljni pokrivač i to: zrelo drveće. kada nema vetra i kada je gorivi materjal homogen. Ekološka Istina / Ecological Truth. ulja. Elementi koji utiču na nastanak i razvoj šumskih požara su:gorivi materjal. glukoza. mineralne materije i voda. raslojavanjem i sublimacijom isparavajućih materijala. podmladak. Požar čela se širi veoma brzo. vodonik. Suzbijanje i gašenje čela požara je najteže i ključ je uspeha svake akcije gašenja.EkoIst' 06. čelo 5. šiblje. Glavni organski sastojci su: celuloza. 06. U neorganske materije spadaju: ugljenik. 04. Gorivi materijal u šumi sastoji se od neorganskih i organskih elemenata. prsti 4.

zona pretežnog gorenja plamenom. svojstvena je za drvo hrasta. 202 . Na početku prvog stadijuma drvo se zagreva do temperature 1100 C.zona razlaganja 4. lišća.EkoIst' 06. Taj proces dostiže svoj maksimum na temperaturi od 2750-3000 C. drvo se ugljeniše i na 5000 C sagorevanje uglja na površini već protiče znatnom brzinom. bukve.zona gorenja uglja 5. Temperatura paljenja od 2700-2750 C.zona sušenja i zagrevanja 2. – 07. U daljem toku toplota sagorevanja uglja može dostići i 10000 C. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Slika 4. lignit i druge materije.Gorivi materjal u šumi razvrstava se u tri grupe: -sitni gorivi materjal -krupni gorivi materjal -zeleni gorivi materjal. kao i isparavanjem produkata raspadanja. osušene trave. 2006. praćeno je ubrzanim procesom razlaganja sa izdvajanjem toplote. Daljim povećanjem temperature. Na temperaturi koja je viša od 2000 C počinju da se razlažu celuloza. U šumi se nalazi razni tipovi gorivog materijala koji se veoma značajni. 06. koji predstavlja drugi stadijum. Ekološka Istina / Ecological Truth. grančica i td. a požar se obično razvija kao površinski. lako pali i brzo gori. Šema sagorevanja suve grančice 1. što je praćeno postepenim isparavanjem vlage i smole. jove i bora. Na temperaturi od 4000-4500 C proces razlaganja drveta i izdvajanje zapaljivih gasova se završava. Sitni gorivi materijal obično se nalazi na zemlji i sastoji se od uginulih biljaka. jer odreruju intezitet i ponašanje požara. Brzina izdvajanja gasnih produkta na ovoj temperaturi postaje jednaka brzini njihovog mogućeg difuznog sagorevanja i oni se pale. Na temperaturi 1500-2000 C kao produkti razlaganja pojavljuju se nezapaljivi elementi: voda i ugljen-dioksid. Na temperaturi od 1100-1150 C. dolazi do intezivnog isparavanja kapilarne i apsorbovane vode i do izvesnog razlaganja drveta i promene njegove boje. Ovaj materijal se brzo suši. dok se drvo jele pali na 2900 C.zona isparavanja 3. 04.

grančice. sastoji se iz više slojeva izmešane leževine od krupnih grana.) za Zaječarski okrug.3 Napomena: Podaci korišćeni u tabeli uzeti su iz knjige evidencija teritorijalnih vatrogasnih jedinica za period (1992-1999 g. BROJ POŽARA LISTOPADNA ŠUMA IETINARSKA ŠUMA TRAVA NISKO RASTINJE 545 64. Iz tabele 3 se jasno vidi da je pored niskog rastinja najčešći požari bili listopadnih šuma 24. i po pravilu teško se gasi.(starost) 85-113 g. zatim četinarskih šuma 6.1% i ostali požari drugih gorivih materjala 5. Ekološka Istina / Ecological Truth. 04.Masa suvih organskih odpadaka listopadne šume u kg/ha .5 51 6. žbunje. trupaca i debala raznih veličina. i 2. Praćenjem šumskih požara. Zeleni gorivi materijal sačinjava vegetacija koja raste: lišće. 203 . Ovaj gorivi materijal je zapaljiv kada se osuši. Tabela 1.5%.1 I OSTALO 850 % 100 209 24. 2006. Ukupan broj požara u zavisnosti od vrste vegetacije za period (1992-1999) u Zaječarskom okrugu.(starost) 3560 4100 6220 Tabela 2. panjeva. 06. – 07. date su količine sitnogorivog materijala u kg/ha u četinarskoj i listopadnoj šumi a u zavisnosti od starosti šume. Ovaj materijal je karakterističan po tome što zadržava veliku vlažnost i retko se pali bez prisustva sitno gorećeg materijala. Masa suvih organskih odpadaka četinarske šume u kg/ha.(starost) 45-68 g. Kada se upali ovaj materijal ima tendenciju da dugo gori i tinja. Tabela 3.u periodu(1992-1999) uočeno je da su najčešći požari bili sitno gorivog materjala(trava i sitnog rastinja). Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja U tabeli 1.tabela 3.1 45 5. zelena trava. Borova šuma Borova šuma Smrekova šuma 40-60 g.3%. manje biljke kao i stabla. Vrsta Starost šume u godinama šume manje od 30 30-60 60-90 4104 4106 Bukva Smreka 5258 3946 3376 Bor 3397 3491 90-130 3988 3276 4229 Krupni gorivi materijal ili sporogoreći materijal.EkoIst' 06. koji su se dogodili na području Zaječarskog okruga.

a kasnije zahvataju i ostali gorivi materijal u šumi. izrade planova sprečavanja i gašenja šumskih požara i slično. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Može se zaključiti da je sitnogoreći materijal pod odrerenim uslovima daleko podložniji paljenju od bilo kog drugog gorivog materijala u šumi. – 07. Ekološka Istina / Ecological Truth. Ovo iz razloga što požari najčešće nastaju kod sitnogorećeg materijala. 2006. određivanje opreme i sredstava za gašenje. Vrsta i oblizi požara u najvećoj meri zavise od ovog elementa i samo dobro poznavanje karakteristika gorivog materjala u šumi može da utiče na pravovremenu i efikasnu zaštitu šuma od požara. a to je posebno značajno prilikom odrerivanja mera za zaštitu šuma. 04.EkoIst' 06. 06. 204 . Jedan od najvažnijih faktora je gorivi materjal u šumi koji utiče na nastanak i razvoj šumskih požara. ZAKLJUČAK Da bi borba sa šumskim požarima bila uspešna potrebno je poznavati sve elemente koji utiču na pojavu i razvoj šumskih požara.

includes analyses of land subsidence processes at Soko and Rembas coal mines.ac yu IZVOD: U okviru istraživačkog projekta br. pojava vertikalnih i znatno manjih. pan@tf. usled podzemnog otkopavanja uglja i zarušavanja krovinskih stena. izvrše istraživanja sleganja potkopanog terena. This paper provides the analysis of possibility for application of artificial neural networks (ANN) in subsidence prediction. raslojavanje i manje-više intenzivno zarušavanja krovine. kao što su: raspucavanje ugljenog sloja ispred otkopa i slabljenje njegovih fizičko-mehaničkih karakteristika.bor. Za otkopavanje moćnog ugljenog sloja u jami rudnika Soko primenjena je stubna metoda otkopavanja sa prečnim otkopima i zarušavanjem krovnog uglja a u jamama rudnika Rembas primenjuje se stubna «G» metoda sa dobijanjem krovnog uglja i zarušavanjem krovine. predviđeno je da se. 04. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja KORIŠĆENJE VEŠTAČKIH NEURONSKIH MREŽA ZA PROGNOZIRANJE SLEGANJA POTKOPANOG TERENA USING OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS IN PREDICTION OF UNDERMINED AREA SUBSIDENCE Radoje Pantović. kojeg finansiraju Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije i Javno preduzeće za podzemnu eksploataciju uglja Resavica. što se ogleda kroz promene. Problem sleganja površine terena i oštećenja objekata. Sleganje terena usled uticaja podzemne eksploatacije uglja predstavlja složen geomehanički proces. underground coal mines. 6638A. U ovom radu analizirana je mogućnost primene veštačkih neuronskih mreže za izradu pouzdanog modela prognoze parametara procesa sleganja potkopanog terena Ključne reči: sleganje terena. 205 . povećanje vodopropusnosti višeležećih stena uz pojavu lokalnih i opšteg levka depresije.EkoIst' 06. Miodrag Žikić. neuronske mreže. Ekološka Istina / Ecological Truth. – 07. podzemni rudnici uglja ABSTRACT: Year two of Research project No 6638A. difficult for mathematic determination and modeling. Sve ove promene praćene su oštećenjima i promenama u osnovnim strukturama konstrukcije objekata na površini. Land subsidence in undermined areas is a complex geomechanical process. Dejan Tanikić. supported by Serbian Ministry of Science and Environment Protection and JP PEU Resavica Coal Company. kako zbog velikog broja uticajnih faktora. Key words: subsidence. u drugoj istraživačkoj godini. Igor Svrkota Tehnički fakultet u Boru. tako i zbog nepoznatih težina relacija izmedju parametara i faktora sleganja. formiranje raseda i pukotina iz otkopnog prostora vertikalno ili koso nagore do površine terena. kojeg je veoma teško matematički opisati i modelirati. između ostalog. neural networks. 2006. 06. iznad otkopnih polja podzemnih rudnika uglja Soko i Rembas. UVOD Pod uticajem podzemnog otkopavanja uglja dolazi do pojave odgovarajućih geomehaničkih procesa u krovinskim stenama. propadanje i sleganje na površini terena. due to numerous influence factors and unknown relations between them. horizontalnih pokreta i deformacija na površini terena (slika 1). posebno je izražen kod rudnika „Soko“ i „Rembas“.

neuron se „pali“. Na slici 2 prikazana je šema funkcionisanja biološkog neurona. Teško je utvrditi sve uticajne parametre. empirijske metode bazirane su na vezi između podataka merenja tačaka na površini i odgovarajućih geometrijskih parametara otkopavanja. 2006. Princip primene ovih metoda je da se izabere funkcija uticaja za svaki rudnik. Metode prognoznog proračuna bazirane na funkcijama uticaja i sedam pretpostavki koje pojednostavljuju proračun i čine metode generalno primenljivim. koja prima i spaja signale različitih neurona preko ulaznih veza – dendrita.EkoIst' 06. produkujući izlazni signal duž aksona. a zatim se odrede koeficijenti kako bi se omogućilo da oblik krive uleganja bude približan stvarnom. Kada neuron primi pobuđujući ulaz. Zbog velikog broja faktora koji utiču na ponašanje masiva iznad otkopanog prostora. Potrebno je imati podatke o dinamici otkopavanja i pomeranju tačaka na površini terena. Razvijeno je tri grupe metode za prognozni proračun uleganja površine terena. Neuron je jednostavna procesna jedinica. 206 . Ekološka Istina / Ecological Truth. pamćenja i rešavanja problema. one su u direktnoj zavisnosti i rezultati su validni samo za prostor na kome su vršena merenja. on šalje električni impuls duž svog aksona. Kako su sve ove metode bazirane na podacima merenja iz određenih rudarskih basena. Pri korišćenju ovih metoda. U svakom slučaju mnogo je lakše doći do tih podataka nego odrediti sve uticajne faktore potrebne za ranije pomenute metode proračuna uleganja. Treću grupu čine matematičko . kao što su metoda konačnih elemenata. BIOLOŠKA OSNOVA NEURONSKIH MREŽA Ljudski mozak je vrlo kompleksan sistem koji se odlikuje sposobnošću razmišljanja. 06. – 07. odnosno podatke o uzroku uleganja i podatke o posledicama otkopavanja. a još teže utvrditi «specifičnu težinu» uticaja svakog od tih parametara na proces. Svaki signal koji preko dendrita udje u neuron prenosi se preko sinapsi ili sinaptičkih čvorova. Sinapse konvertuju aktivaciju iz aksona u električni puls koji pobuđuje ili inhibira aktivaciju povezanog neurona. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Poznavanje procesa pomeranja površine terena i prognoza uleganja omogućava efikasno saniranje šteta nastalih kao posledica otkopavanja i ima pozitivan ekonomski efekat. preko koga se spajaju sa dendritima ostalih neurona. ali je teško izračunati koeficijente u jednačinama funkcija uticaja. koji je znatno veći u poređenju sa njegovim inhibitornim ulazom. Ove metode su jednostavne i efikasne. Alternativa gore pomenutim metodama je prognoza uleganja primenom veštačkih neuronskih mreža. Prve. metod konačne razlike ili metod graničnog elementa. problem se obično rešava numeričkim metodama. prognoza posledica otkopavanja je težak zadatak. 04. Kada je spojni ulazni signal dovoljno jak.fizički modeli prognoznog proračuna.

težinom) i na ovaj način predstavlja se jačina sinapse. neuron prima signal od drugih neurona. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja sinapsa jezgro akson teloćelije dendriti Slika 1. Pri rodjenju čovek ima oko 100 biliona neurona u mozgu. 2006. povezani su međusobno vezama. Sleganje izlomljene krovine iznad otkopanog sloja uglja [2] Slika 2. Da bi se razlikovale veličine koje se odnose na različite nivoe. Efekat svakog signala može se aproksimirati množenjem signala nekim brojem (tzv. što uslovljava neurohemijske procese. koji. Svaki od neurona povezan je sa odgovarajućim aksonima (izlaznim vezama) sa oko 1000 drugih neurona. procesna jedinica proizvodi odgovarajući odziv. koji su u mreži predstavljeni kao promenljive sa vrednostima trenutnih signala. 207 . 06. a preko međusobnih veza i ostalih neurona. Svaki od ovih nivoa ima svoju matricu težina W. Kroz veze. Veze su definisane svojim težinama. Medjutim na ponašanje mozga utiče oko 100 triliona sinaptičkih čvorova.EkoIst' 06. Ukoliko vrednost aktivacije premaši određeni prag. Neuroni primaju ulazne signale od okruženja ili drugih neurona preko sinapsi ili veza koje mogu biti eksitacione ili inhibitorne. Do sada razvijene neuronske mreže daleko manje su razvijene od mozga. bias vektor b i vektor izlaznih veličina y. Ekološka Istina / Ecological Truth. Šematski prikaz biološkog neurona [3] VEŠTAČKE NEURONSKE MREŽE Veštačke neuronske mreže se sastoje od određenog broja veoma jednostavnih elemenata – neurona. Svaki neuron poseduje sopstveni potencijal. uz svaku veličinu stavlja se oznaka u eksponentu koja govori o kom nivou neurona je reč. uslovljava aktiviranje neurona pomoću akcionog potencijala – neuronskog impulsa. – 07. kada pređe odgovarajući prag. Neuronska mreža može biti sastavljena od više nivoa neurona. Na slici 3 data je neuronska mreža sa dva nivoa neurona. “Otežani” signali se sumiraju i formiraju ukupnu aktivaciju. 04. Svaka od 1000 veza sadrži sinaptičke čvorove preko kojih se menja tok elektriciteta.

.1s2.11. jer se mreža može obučavati i smo sa jednim skrivenim nivoom. Preliminarna istraživanja omogućila su sledeće zaključke: prvo. 06. . Kao optimalna. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Ulaz iw1. Ekološka Istina / Ecological Truth. visok 4 m i prosečne dubine 325 m.1x+b1)+b2) Slika 3. . . 2006.1S1. – 07. dug 400 m. izabrana je mreža sa dva skrivena nivoa. y2S2 Σ b1S1 1 a1S1 f1 y1S1 lw2. Prikazani su uporedni rezultati prognoze uleganja primenom veštačkih neuronskih mreža sa rezultatima prognoznog proračuna primenom stohastičke metode i primenom prognoznog modela rudnika uglja Velenje. . . a rezultati su lošiji sa tri ili više skrivena nivoa. primena neuronskih mreža je pogodna za različite dužine i dubine otkopa. 04. y22 .EkoIst' 06. Na slici 4 prikazani su rezultati prognoze uleganja nastalog kao posledica otkopa koji je širok 350 m.1 Nivo neurona 2 a21 y21 x1 Σ b11 1 f1 Σ b21 1 f2 x2 x3 . xR iw1. Obučavanje i testiranje neuronske mreže bazirano je na raspoloživim podacima. Ulazne veličine čine parametri otkopavanja i koordinate tačaka. dalje. Neuronska mreža sa dva nivoa [1] UPOREĐENJE SA KLASIČNIM METODAMA PROGNOZE Praktična primenljivost neuronskih mreža pokazana je u realnim uslovima otkopanih delova ležišta i uleganja površine terena u Rudniku Velenje [4]. dok su izlazne veličine uleganja tačaka na površini.1f1(IW1. Konačno.1x+b1) y2 = f2(LW2. Testiranje obučene neuronske mreže izvršeno je na različitim primerima otkopa.1y1+b2) y2 = f2(LW2. . koji sadrže po 40 neurona. . pogodnije je koristiti jednostavniju mrežu ulazno – izlaznih parova. 208 . Za istraživanje je korišćena neuronska mreža sa više nivoa bez povratne sprege.11.1 Nivo neurona 1 a11 y11 lw2.s1 Σ b2S2 1 a2S2 f2 y1 = f1(IW1.R Σ b12 1 a 1 2 f1 . y 1 2 Σ b22 1 a22 f2 . efikasnost prognoze je proverena i na osnovu stvarnih rezultata merenja uleganja na prostoru rudnika.

LITERATURA 1. Salah Akeil. 3. nakon što je uspešno obučena. metode zasnovane na funkciji uticaja i modelske metode prognoznog proračuna uleganja. Comparative study on ground vibrations prediction by statistical and neural networks approaches at Tunçbilek. Goran Turk. Primena veštačkih neuronskih mreža za određivanje tehnoloških parametara procesa obrade rezanjem. jer je najčešće veoma teško odrediti koji parametri utiču na uleganje.EkoIst' 06. To je. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Uleganja terena Razlika uleganja Prognoza na bazi neuronske mreže Stohastička metoda Slika 4: Uleganje dobijeno primenom veštačke neuronske mreže i stohastičke metode ZAKLJUČAK Za prognozu uleganja površine terena doskora su se koristile samo empirijske metode. prednost. Magistarski rad. Computers & Geosciences 29 (2003) 627–637. Report MMSL 02-021(TR). Niš. A thesis submitted to the Graduate school of applied and natural sciences of Middle East Technical University. 209 . Interstate Technical Group on Abandoned Underground Mines. Rezultat dobijen primenom veštačke neuronske mreže ne zavisi od geoloških ili geomehaničkih uslova u krovini. Tomaž Ambrožič. Kao alternativa postojećim metodama za prognozni proračun uleganja površine terena mogu se koristiti i veštačke neuronske mreže.S. Na primeru rudnika Velenje [4] pokazano je korišćenje neuronskih mreža sa više nivoa bez povratne sprege. Prediction of subsidence due to underground mining by artificial neural networks. Marc C. 2006. Ekološka Istina / Ecological Truth. 2004. Primenljivost veštačke neuronske mreža. Dejan Tanikić. 06. 2. za prognozni proračun uleganja verifikovana je na različitim modelima uleganja i dokazana upoređenjem sa stvarnim otkopima i podacima merenja na profilnim linijama. Mašinski fakultet. Technology Transfer to the U. Bétournay. 2004. naravno. 4. a još je teže utvrditi veličinu njihovog uticaja. Underground Mining and Its Surface Effects. 04. – 07.

Our country ratified the UN Framework Convention on Climate Change.5% of CO2 emissions are associated with solid waste disposal. 11000 Beograd. Oko jedne trećine emisije CH4 stvorene ljudskim aktivnostima u EU.5% CO2 emisije vezuje se za odlaganje čvrstog otpada. Naša zemlja je ratifikovala Okvirnu konvenciju UN o klimatskim promenama. Greenhouse gas emissions from the waste management sector present about 4 % of total greenhouse gas emissions.otpadni fluidi za hladjenje (CFC gasovi). koji se oslobadja truljenjem biodegradabilnog otpada. In contrast. insineracija (CO2 i N2O se oslobadjaju u atmosferu). tretman otpada od električnih i elektronskih uredjaja . incineration (CO2 and N2O are released to atmosphere). UVOD Ljudske aktivnosti povećavaju koncentraciju gasova sa efektom staklene bašte u atmosferi. which can be recovered to energy. Politika upravljanja otpadom doprineti dostizanju ovog cilja. 2006. only 1% of N2O emissions and less than 0. 210 . Waste management policy will play a part in achieving this objective. and it is expected that Serbia will sign the Kyoto protocol soon. 06. Emisija gasova sa efektom staklene bašte iz sektora otpada predstavlja 4% od ukupne emisije gasova sa efektom staklene bašte. About a third of anthropogenic emissions of CH4 in the EU can be attributed to this source. Svi ovi gasovi nastaju u toku upravljanja i odlaganja otpada. this amounts to a reduction on 1990 emissions of 8% in the period 2008-2012. Studentski trg 12/V. godine treba smanjiti za 8% u periodu od 2008-2012. može se pripisati ovom izvoru. electronic and electric waste treatment – cooling fluids (CFC gases). To će dovesti do značajnog zagrevanja Zemljine površine i promenama klime sa tim u vezi u nekoliko sledećih decenija. Ovi gasovi nastaju pri sledećim aktivnostima: odlaganje otpada na deponije (razlaganjem organskog otpada nastaje CO2 i CH4. koji se može pretvoriti u energiju. The developed countries have agreed under the UN Framework Convention on Climate Change (the Kyoto protocol) to reduce emissions of greenhouse gases.EkoIst' 06. 04. For the EU. ABSTRACT: The impact of solid waste management on the global warming equivalence of European greenhouse gas emissions comes mostly from CH4 released as biodegradable wastes decay under the airless (anaerobic) conditions in landfills. In the National Waste Management Strategy the activities and measures for reduction of greenhouse gas emissions were established. These gases are coming from the following activities: landfilling of waste (decay of biodegradable waste release CO2 and CH4. Suprotno. Srbija i Crna Gora IZVOD: Uticaj upravljanja otpadom na globalno zagrevanje najviše potiče od CH4. samo 1 % NO2 emeisije i manje od 0. Razvijene zemlje su se saglasile u Okvirnoj konvenciji UN o klimatskim promenama (Kjoto protokol) da smanje emisije gasova sa efektom staklene bašte. Ekološka Istina / Ecological Truth. – 07. U Nacionalnoj strategiji upravljanja otpadom utvrdjene su mere i aktivnosti upravljanja otpaodm koje utiču na smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte. Za EU to znači da emisije iz 1990. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja UTICAJ UPRAVLJANJA OTPADOM NA EMISIJU GASOVA SA EFEKTOM STAKLENE BAŠTE WASTE MANAGEMENT IMPACT ON GREENHOUSE GASES EMISSIONS 1 Dr Marina Ilić Institut za opštu i fizičku hemiju. pod anaerobnim uslovima u deponiji. a očekuje se da uskoro potpiše i Kjoto protokol. Gasovi sa efektm staklene bašte koji najviše doprinose globalnom zagrevanju su ugljendioksid (CO2). metan (CH4) i azotsuboksid (N2O).

pod anaerobnim uslovima u deponiji. a očekuje se da uskoro potpiše i Kjoto protokol. Razvijene zemlje su se saglasile u Okvirnoj konvenciji UN o klimatskim promenama (Kjoto protokol) da smanje emisije gasova sa efektom staklene bašte. samo 1 %NO2 emisije i manje od 0. Oko jedne trećine emisije CH4 stvorene ljudskim aktivnostima u EU. Emisija gasova sa efektom staklene bašte iz sektora otpada predstavlja 4% od ukupne emisije gasova sa efektom staklene bašte. i dalje smanjenje na 50% do 2005. Ovi gasovi nastaju pri sledećim aktivnostima: Odlaganje otpada na deponije (razlaganjem organskog otpada nastaje CO2 i CH4. 04. – 07.otpadni fluidi za hladjenje (CFC gasovi).5% CO2 emisije vezuje se za odlaganje čvrstog otpada. PROBLEMI UPRAVLJANJA OTPADOM U SRBIJI Osnovni problemi upravljanja otpadom u Srbiji odnose se na: Nedostatak sortiranja otpada i reciklaže 211 . procenjeno je da ukupne emisije treba da budu smanjene za oko 8% od sadašnjeg nivoa. Direktiva 2002/96 o otpadu od električne i elektronske opreme Uklanjanje i tretman CFC gasova (proizvođači električne opreme moraju uspostaviti sistem za iskorišćenje i tretman otpada) itd. da bi se koncentracija CH4 stabilizovala na današnjem nivou. Oko je procentualno mnogo manje smanjenje nego ono koje je potrebno da se stabilizuje koncentracija ostala dva gasa sa efektom staklene bašte: CO2 i N2O. Suprotno. godine). Direktiva 2000/76/EC o spaljivanju otpada Ograničenje emisije gasova prilikom sagorevanja otpada (granične vrednosti emisije iz postrojenja u atmosferu (Aneks V). 06. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Uticaj upravljanja otpadom na globalno zagrevanje najviše potiče od CH4. 2006. godine. Naša zemlja je ratifikovala Okvirnu konvenciju UN o klimatskim promenama. godine treba smanjiti za 8% u periodu od 2008-2012. godini. Za EU to znači da emisije iz 1990.EkoIst' 06. koji se može pretvoriti u energiju Insineracija (CO2 i N2O se oslobadjaju u atmosferu) Tretman otpada od električnih i elektronskih uredjaja . odnosno na 25% do 2010. Zakonodavstvo EU vezano za emisiju gasova sa efektom staklene bašte iz otpada: Direktiva 99/31/EC o deponijama Zabrana odlaganja biodegradabilnog otpada na deponije (smanjenje količine biorazgradljivog otpada koji će se deponovati u 2002. Atmosferska postojanost CH4 je relativno kratka (12 godina). uslovi za odlaganje otpada od prečišćavanja gasova). Iz tih razloga se često smatra da će smanjenje količine CH4 emitovane iz deponija imati najveći potencijal za smanjenje ukupnog uticaja upravljanja otpadom na klimatske promene. Politika upravljanja otpadom doprineti dostizanju ovog cilja. granične vrednosti za koinsineraciju (Aneks II). koji se oslobadja truljenjem biodegradabilnog otpada. Ekološka Istina / Ecological Truth. godini na 75% od ukupne količine biorazgradljivog otpada nastalog u 1993. može se pripisati ovom izvoru.

8 kg/dnevno. Komunalni i industrijski otpad se odlažu zajedno. se vrlo retko primenjuje. Ekološka Istina / Ecological Truth. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Nepravilno odlaganje otpada Veliki broj divljih smetlišta Nedostatak sanitarnih deponija Nedovoljno znanje i motivacija stanovništva i učešća javnosti Nedovoljna kvalifikovanost zaposlenih koji rukuju otpadom u oblasti zaštite životne sredine Nedostatak zakonodavstva u skladu sa EU standardima Nedostatak ekonomskih instrumenata – taksi i podsticajnih mera. klime. Odnos komponenti je različit i zavisi od: kvaliteta usluga. načina života. Specifični problemi: Nedostatak monitoringa emisije CH4 iz deponija i smetlišta Nedostatak pouzdanih procena količina biogasa nastalih u deponijama i smetlištima Nedostatak razvijanja sistema mera za sakupljanje i iskorišćenje biogasa nastalog u deponijama i smetlištima Nedostatak studija o isplativosti iskorišćenja metana iz deponija. Ne postoji sistem za sakupljanje gasova iz deponije. Merenje otpada se obavlja jedino na beogradskoj deponiji u Vinči. 2006. 04. Procenjena količina otpada po stanovniku je u proseku 0. Postoji 170 organizovanih odlagališta i veliki broj divljih odlagališta. MERE ZA SMANJENJE EMISIJE GASOVA SA EFEKTOM STAKLENE BAŠTE Mere za ograničavanje uticaja emisije CH4 koji nastaje razlaganjem otpada uključuju: Smanjenje nastajanja otpada Izbor metoda za tretman otpada – Reciklaža – Kompostiranje – Insineracija 212 . Nedostaje monitoring i kontrola (procednih voda. Najčešći problemi na postojećim deponijama/smetlištima odnose se na nedostatak ograde oko deponije za sprečavanje pristupa ljudima i životinjama. demografskih uslova itd. Dnevno pokrivanje odloženog otpada. 06. što obezbedjuje anaerobno razlaganje. – 07. biogasa). Sastav otpada je jedan od glavnih indikatora za izbor načina tretmana. Oko 60 % populacije je pokriveno organizovanim sakupljanjem komunalnog otpada. osim pojedinačnih slučajeva. Ne postoji drenažni sistem za sakupljanje procednih voda na deponijama/smetlištima što vodi do kontaminacije površinskih i podzemnih voda. Ne postoji organizovan sistem reciklaže.Jedina metoda tretmana otpada je odlaganje otpada na deponije ili neuredjena odlagališta – smetlišta.EkoIst' 06.

Kompostiranje Opcija za organske materijale kao što su ostaci od hrane i baštenski otpad – oslobadja nešto CO2 prilikom transporta i pretvaranja u kompost. Nacionalnom strategijom upravljanja otpadom planirana je izgradnja postrojenja za insineraciju komunalnog otpada u skladu sa EU standardima. Nacionalnom strategijom upravljanja otpadom planirana je izgradnja: sakupljačkih stanica za kabasti/opasan otpad iz domaćinstava sabirnih centara za reciklabilne materijale i reciklažne stanice postrojenja za prijem i preradu iskorišćenih ulja. auto-guma. Insineracija Insineracijom se oslobadja i CO2 i N2O (gas staklene bašte koji je 310 puta jači od CO2). 04. baterija i akumulatora i električnih i elektronskih dobara postrojenja za tretman ambalažnog otpada postrojenja za tretman kanalizacionog mulja. Ekološka Istina / Ecological Truth. već i na društvo u celini. – 07. Nacionalnom strategijom upravljanja otpadom planirana je izgradnja regionalnih centara za tretman biodegradabilnog otpada (kompostiranje ili anaerobna digestija). Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja – Odlaganje na deponije Sakupljanje i iskorišćenje biogasa iz deponija/smetlišta Iskorišćenje metana iz deponija za – Proizvodnju električne energije – Direktno snabdevanje gasom. Reciklaža je prioritet u hijerarhiji upravljanja otpadom. Deo ugljenika koji je sadržan u organskim materijalima se vraća u zemljište i stoga se ne ispušta u atmosferu. Metan je 21 put jači gas staklene bašte nego 213 . Odlaganje na deponije Najčešća praksa upravljanja otpadom i ima za rezultat oslobadjanje metana iz anaerobnog razlaganja organskih materijala.EkoIst' 06. To je ekološki i ekonomski efikasna mera koja ima pozitivan efekat ne samo na životnu sredinu i klimu. 2006. Reciklaža Reciklaža i iskorišćenje korisnih komponenata iz otpada predstavlja korist za životnu sredinu jer se ne koriste prirodne resursi i smanjuje se otpad. 06.a to vodi smanjenju emisije CH4. Deo energije koja se oslobodi za vreme insineracije može biti iskorišćen za druge procese što ima za rezultat kompenzaciju emisije gasova staklene bašte kroz smanjenje korišćenja fosilnog goriva.

ZAKLJUČAK Upravljanje otpadom U Srbiji nije na zadovoljavajućem nivou i neophodne su velike investicije za implementaciju Nacionalne strategije upravljanja otpadom. 06. 2005 Waste Management Options and Climate Change. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja CO2. Implementacija Nacionalne strategije upravljanja otpadom će doprineti smanjenju emisije gasova sa efektom staklene bašte poreklom od upravljanja otpadom u Srbiji. – 07.EkoIst' 06. Razvoj okvirne nacionalne strategije i nacionalnog akcionog plana reagovanja na problem emisija gasova sa efektom staklene bašte u Srbiji i Crnoj Gori. 2006. Metan iz deponija je takodje izvor energije i na nekim deponijama se sakuplja i koristi. 2. 2001 214 . Mnogi materijali na deponiji se ne razlažu u potpunosti i ugljenik koji zaostaje je zarobljen u deponiji i ne ispušta se u atmosferu. 04. Ekološka Istina / Ecological Truth. LITERATURA 1. AEA Trechnology. Regionalni Centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu. Nacionalnom strategijom upravljanja otpadom planirana je izgradnja regionalnih sanitarnih deponija u skladu sa EU standardima i sanacija i rekultivacija postojećih smetlišta.

a da samim tim i preko 40 % rovne sirovine ima ograničenu primenu. The classes over 0.EkoIst' 06. IZVOD: Rudnik antracita "Vrška Čuka" Avramica raspolaže visokovrednom sirovinom. Sličan slučaj 215 . Therefore. stepena oksidacije ispitivanih minerala. enabled flotation process and gave possitive technological results. rezultati kinetike flotiranja potvrđuju negativan uticaj oksidacije na iskorišćenje uglja. Zoran Štirbanović Tehnički fakultet u Boru Univerziteta u Beogradu. flotation concentration cann`t be used. consequently abouth 40 % of this highly valuable raw material is not utilised. as an integrated mining company is disposing with a high-guality raw material and a modern technology of raw coal separation. flotabilnosti. kao korisne komponente u procesu flotiranja. Oxidation kinetics and effect of oxidation on hydrophobicity of fresh surfaces of coal. naprotiv. nakon dužeg odstojavanja uzoraka. UVOD Rudarstvo je jedna od najstarijih veština kojima je čovek ovladao. korišćene su metode elektrokinetičkih merenja.5+0) mm predviđen je tehnološki proces flotacijske koncentracije. neočekivano loši rezultati su dobijeni u opitima flotiranja uglja.5 mm has been proposed process of flotation concentration. Ova pojava navodi na razmišljanje o mogućoj površinskoj oksidaciji uglja.5 mm are treated by gravity concentration process with magnetic suspensions. Prisutan efekat sekundarne oksidacije uglja inicirao je istraživanja primene atricije pre procesa flotacije. Imajući u vidu da tehnološki proces flotacijske koncentracije nije u funkciji. S obzirom na prirodnu flotabilnost antracitskog uglja. The results of coal flotation are lower than the results who's expected in the coal flotation in consideration on the natural flotability of coal. Za proučavanje kinetike oksidacije i uticaja oksidacije na hidrofobnost. nameće se potreba valorizacije fine klase uglja. microflotation and standard flotation studies. whereas the fine classes below 0. Rovni ugalj klase krupnoće +0. Results from all electrochemical tests confirme negatively effect of oxidation on the coal recovery and also the final effect of coal flotation process. coal-pyrite and alumo-silicate minerals has been investigated through electrokinetic. 06. uslovila je značajno povećanje efikasnosti flotiranja uglja. – 07. 04. as a preparation phase before flotation. ostvaren u XX veku. Zoran S. kao pripremna faza pre procesa flotiranja. Ekološka Istina / Ecological Truth. Takođe.Veliki tehnološki napredak. The slight decreased in the coal flotation recovery may be explained by surface coal oxidation.5 mm tretira se u uređaju za gravitacijsku separaciju u suspenziji. Ni danas potreba za sirovinama nije smanjena. The pretretment with attrition. Rezultati ovih merenja pružaju mogućnost određivanja zavisnosti između zeta potencijala. Rodoljub Stanojlović. Marković. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja EKOLOŠKI I EKONOMSKI ASPEKTI TRETIRANJA FINIH KLASA UGLJA THE ECOLOGY AND ECONOMY ASPECTS OF FINE CLASS OF COAL TREATMENTS Jovica Sokolović. Velikom broju materijala dobijenih iz prirode nije pronađena odgovarajuća zamena. kao i savremenom tehnologijom za separaciju uglja. baziran je na korišćenju ogromnih količina prirodnih resursa. 2006. a za tretiranje klase krupnoće (-0. Atricija. ABSTRACT: The Anthracite mine "Vrška Čuka" Avramica.

EkoIst' 06. Otpadne sirovine treba smatrati sirovinama koje su ravnopravne prirodnim. zbog nedomaćinskog odnosa prema ovim resursima. veštačkih masa i dr.Zato se danas čine ubrzani napori za iznalaženje novih energetskih izvora. poveća proizvodnja uglja i u svim situacijama gde je to moguće. Bez obzira na to što je za njihovo nastajanje utrošen rad i energija. Danas se ugalj u energetici razvijenih evropskih zemalja smatra marginalnim izvorom – „prljavim“ i ekonomski nerenatbilnim. Kao značajno prirodno blago. Ugalj – prirodna nužnost ili izgubljena perspektiva: Setimo se situacije sa ugljem – do pronalaska nafte. 2006. da se u svetu. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja je i sa fosilnim gorivima. Zato je i razumljivo što se čovek ubrzo suočio sa problemima koje je 216 . pokušava da od sunca otrgne deo energije. Početkom 18-og veka. Ovakav scenario moguć je i sa naftom. usled čega će biti prekinut i civilizacijski progres na kome počiva savremeno drustvo. Prerada uglja u funkciji zaštite životne sredine: Naš odnos prema zaštiti životne sredine i prirodi koja nas okružuje je neprihvatljiv. preko utvrđivanja kvalitetnih svojstava. U nameri da se ukupna nastojanja u istraživanjima ugljeva (od iznalaženja novih ležišta i rezervi. a u nekim elementima i nezamenljivu ulogu u životu savremenog čoveka. u proizvodnji lekova. početkom XVIII veka Evropa je bila više nego zabrinuta zbog raznih prognoza o skorom nestanku uglja kao resursa. suočene sa problemom sve većeg iscrpljivanja pojedinih prirodnih sirovina. Možda im treba dati i prioritet u istraživanjima radi njihove prerade i šire primene. ali i snositi posledice. sada ozbiljniji pokušaji. čovek ga poznaje i koristi još od vremena pre nove ere. Ekološka Istina / Ecological Truth. onda iz ekoloških razloga. boja eksploziva. hidroenergiju i druge izvore. smatran je osnovom ekonomskog blagostanja. Od trenutka kada je nafta počela da igra ključnu. jer još uvek nisu pronađeni izvori energije koji bi mogli da supstituišu njihovo korišćenje. on postaje preko tečnih derivata i glavna sirovina u hemijskoj industriji. Sve ovo navodi na činjenicu da bi trebalo da se u uglju potraži izgubljena perspektiva. kada englezi pronalaze postupak za proizvodnju koksa iz uglja nastaje prekretnica u korišćenju ove sirovine. još dugo oslanjati na korišćenje prirodnih resursa. do pitanja prerade i šire upotrebe ugljeva) još više pospeše. Zato se ponovno vraćanje na ugalj kao sigurniji izvor energije nameće kao prirodna nužnost. nafta zameni ugljem. zbog mogućih ekoloških šteta. učine ponovni. – 07. Ne treba zaobići ni činjenicu da najrazvijenije industrijske zemlje. 06. neohodno je. nastoji da po svaku cenu eksploatiše radioaktivne materije. ako ni zbog čega drugog. Međutim. kao efikasnijeg izvora energije. one za njihovog proizvođača imaju negativnu vrednost. uživati blagodeti njihove eksploatacije. 04. samim tim i naša zamlja. pa i kod nas. Milijarde tona uglja pod zemljom najverovatnije nikada neće doživeti da ugledaju svetlost dana zbog jednostavne činjenice da je ugalj kao izvor energije tehnološki i ekonomski prevazidjen. da se rezerve uglja aktiviraju. nastao je i civilizacijski strah da će izvor crnog zlata jednog dana presušiti. menjaju odnos i prema otpadnim sirovinama. Čovek se ponovo vraća uglju. Pretpostavlja se da će svet. domaćinstvu i proizvodnji elektro energije. On ne samo da je izvor toplote u industriji.

Kvantitativni i kvalitativni bilansi finih klasa prvenstveno zavise od starosti ugljeva. a kod drugih radi poboljšanja kvaliteta i proširenja mogućnosti primene u različite svrhe.3985 Pod akt. a samim tim iziskuju i znatna finansijska sredstva za održavanje takvih deponija.0000 19.7097 Pod ind. Valorizacija uglja iz finih klasa rovne sirovine.9893 273.obj.0 mm. nastalim sagorevanjem neseparisanih ugljeva.0158 32. koji se ogleda u prevođenju vanbilansnih sirovina upotrebnoj vrednosti ili proširenju mogućnosti njihove primene.1746 1. U tabeli 1 dat je prikaz rasploživog zemljišta pod jalovištem u aktivnim rudnicima uglja sa podzemnom eksploatacijom u Srbiji.4893 486.7603 Danas se pod starim jalovištem nalazi 19.7657 57.9431 67. a veći deo kod većine rudnika uglja predstavljaju aktivna odlagališta jalovine (30. Nesporno je da velike količine deponija jalovine narušavaju ekološku ravnotežu sredine. radi njihovog prevođenja u proizvod sa upotrebnom vrednošću. Shodno predhodnim konstatacijama i kod mlađih i kod starijih ugljeva postoji opravdanost separacije. ima i ekološki značaj širih razmera: od sprečavanja degradacije zemljišta različitim deponijama. manastir Manasija. 2006. – 07.2830 8. Svet se sve više suočava sa problemom energenata i zaštitom životne sredine.3392 22. Studenica i dr.0000 8.2500 1.6400 3.7743 2.40 ha obradivog zemljišta. velike količine otpadnih voda i mulja javljaju se kao nezaobilazni elementi u tehnološkom lancu eksploatacije i prerade uglja.8065 6.4700 0. Danas ona postaje veoma složena obaveza. ha 0. Tabela 1. a najmanje učešće fine klase se zapaža kod najmlađih ugljeva lignita (kod nas kod rudnika Štavalj).6500 6. kod prvih. Zaštita životne sredine je usko povezana sa nastankom rudarenja i razvojem rudnika uglja u Srbiji. Ekološka i ekonomska opravdanost prerade finih klasa uglja: Pod finim klasama rovnog uglja podrazumevaju se klase krupnoće ispod l. Važno je 217 . 06.3742 4.0000 3.7000 3.2931 92.2400 0. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja sam izazvao.2315 23.6499 6.3928 12. Pored problema jalovine.4908 108. Mnogi rudnici su iz tih razloga izvršili rekultivaciju degradiranog zemljišta-starih jalovišta pošumljavanjem. ha 2. Aktivna jalovišta u rudnicima uglja sa podzemnom eksploatacijom u Srbiji Rudnici 1 2 3 4 5 6 7 8 Vrška Čuka Ibarski rudnici Rembas Bogovina Soko Jasenovac Lubnica Štavalj Ukupno Ukupno ha 41. Ekološka Istina / Ecological Truth.obj ha 7.7556 79.5700 99.7100 3.5600 6. Ne manje značajan je i ekonomski efekat separacije ugljeva pre korišćenja.7000 1. Resavska pećina.0608 1.7815 Pod inf.8845 8.8991 9.EkoIst' 06.). zagađenosti zemljišta i vode pepelom. ha 10. Dosadašnja iskustva u rudnicima uglja pokazala su da je prisutan problem deponija jalovine. načina eksploatacije kao i daljeg tretmana uglja.8853 35. objekata i spomenika kulture (Soko banja.0000 29.2130 18.05 ha). jal. pored ekonomskog značaja.8000 30.0501 Ostalo ha 20. Ibarskih rudnika i Rembasa).5917 2.9423 12.8000 31. Ravanica.7430 158.8093 Pod starim jal.2300 2. jer svi rudnici uglja nalaze se u živopisnim predelima i najčešće u blizini značajnijih turističkih prostora. do smanjenja aerozagađenosti.5000 53. Posebno je izražena velika zastupljenost finih klasa kod kvalitetnijih starijih ugljeva (u našoj zemlji kod rudnika Vrške Čuke.6110 13. 04.

a u isto vreme obezbedi prihvatljivu cenu energija na svetskom tržištu. Podaci iz literature za procese desulfurizacije uglja. čije količine i kvalitet nisu ekonomski zanemarljive. okreću se zaštiti životne sredine. da je najekonomičnija opcija u procesima desulfurizacije uglja. Projektom je predviđeno da se fina klasa (-0. blaga zakonska regulativa.5+0) mm otsejane kao nus proizvod pre procesa separacije. Cena koštanja procesa desulfurizacije uglja Proces desulfurazacije uglja Mikrobiološki procesi Meyer-ov proces Batelle-ov proces MCL proces TRW . pre svega flotacijom. Različitim tehnikama. zato što uslovi pod kojima se ovi procesi odvijaju i primenjene analitičke metode su vrlo različiti. 2006. teško se mogu porediti. Od samog početka eksploatacije i prerade uglja.5+0) mm rovnog uglja tretira flotacijskom koncentracijom. Tokom sedamdesetih godina zahtevi za zaštitom životne sredine u razvijenim zemljama nametnuli su potrebu za desulfurizacijom uglja.Grawimelt proces Kennecott oxygen proces luženja Kolonska flotacija Cena (US$/t) 10-14 20 20 54 45-60 22 27 Dosadašnja saznanja pokazuju da bi industrija uglja mogla da ispuni zahteve za zaštitom životne sredine. ekološka nebriga i ograničena mogućnost ulaganja u nove tehnologije. da u ovim zemljama egzistiraju stare tehnologije koje su u razvijenom svetu davno usavršene ili zamenjene novim.EkoIst' 06. navedeni proizvod se danas deponuje u novoizgrađene bazane za taloženje. kako bi se flotiranjem povećalo iskorišćenje uglja. ova relativno visokovredna nusproduktna sekundarna sirovina. tehnologijama i kontrolisanim procesima mogu se manje ili više uspešno odstraniti svi nosioci sumpora iz uglja. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja napomenuti da danas. Mogućnost prerade finih klasa uglja u rudniku uglja Vrška Čuka: Poslednjih godina sa promenom vlasništva nad svojinom i razvojem ekološke svesti. U tabeli 2 prikazani su rezultati uporedne analize cene koštanja mikrobiloških procesa desulfurizacije uglja sa drugim metodama koje egzistiraju u ovoj oblasti. pa su u tom pravcu vršena mnoga istraživanja. Ekološka Istina / Ecological Truth. Kako tehnoška linija za flotacijsku koncentraciju nije u funkciji. samostalna primena mikrobioloških procesa luženja ili pak integrisanje istih sa konvencionalnim procesima koncentrisanja uglja. učinili. pored postojećih rezervi uglja u prirodnim ležištima. 04. odnosno reciklaži i na taj način menjaju odnos prema otpadnim sirovinama. Rudnik antracita “Vrška Čuka”. – 07. Tabela 2. cenu i efikasnost. Izgleda da su u malo razvijenim i nerazvijenim zemljama. 218 . 06. nastaju značajne količine fine klase uglja krupnoće (-0. poseduje rezerve sekundarnih sirovina na koje se ozbiljno računa u budućnosti ovog rudnika. rudnici uglja sve više obraćaju pažnju na ekonomiju poslovanja. predstavlja pravi izazov za istraživače.

Ova pojava navodi na razmišljanje o mogućoj površinskoj oksidaciji čestica uglja u vlažnoj sredini u prisustvu vazduha. Ostvareni rezultati istraživanja. a s obzirom na kapacitet eksploatacije od 10000 tona/godišnje. 219 . Iz tih razloga opravdano se nameće potreba valorizacije uglja iz ovih klasa krupnoće. 04. 2006. kako u iskorišćenju tako i kvalitetu koncentrata uglja. Krajnji cilj je bio aktiviranje procesne linije za valorizaciju finih klasa uglja. Ova merenja su pokazala da je pH rastvora značajan parametar u određivanju površinskih osobina čvrste faze u procesu flotiranja uglja. Prema najnovijim podacima rudnik uglja ”Vrška Čuka” raspolaže i sa oko 500 tona istaložene fine klase rovnog uglja (-0. 06.40%. Polazeći od činjenice da se objasne sve uočene pojave. flotabilnosti i vremena oksidacije potvrđena je rezultatima kinetike flotiranja uglja u periodu od 60 dana odstojavanja. sa značajnim sadržajem korisne komponente. a posebno trend opadanja istih u funkciji vremena oksidacije. ali da promene iskorišćenja i kvaliteta koncentrata korisne komponente. može uspostaviti korelacija između zeta potencijala. Ekološka Istina / Ecological Truth.5+0) mm sa prosečnim sadržajem pepela od 32. potvrđuje negativan efekat površinske oksidacije u procesu flotiranja uglja. neočekivano su pokazali lošu flotabilnost uglja. Za rovni ugalj rudnika “Vrška Čuka” karakteristično je to da je u rovnoj sirovini sadržano preko 40 % ove klase krupnoće. – 07.Dokazano je da je ponašanje oksidisanog uglja za vreme flotacije različito od neoksidisanog i da efikasnost flotacije zavisi od stepena oksidacije površine minerala. svakodnevno nastaje do 15 tona nusproduktne fine klase uglja. . . odavno je prisutno u naučnoj i stručnoj literaturi. Pored raspoloživih zaliha istaložene fine klase uglja. prirodne flotabilnosti i brzine oksidacije samih minerala. tako i sa ekološkog aspekta prerade i valorizacije uglja. Dosadašnja saznanja o flotaciji oksidisanih ugljeva pokazuju da se eksperimentalnim ispitivanjima fizičko-hemijskih parametara i pojava na granicama faza koje su od bitnog značaja za procese flotiranja uglja. Izučavanje problema uticaja oksidacije uglja u procesima flotiranja. pokazuju da kinetika flotiranja uglja ima skoro identičan trend.Merenje zeta potencijala i flotabilnosti svežih i čistih površina uglja i minerala piritne i alumo-silikatne jalovine smatra se efikasnom metodom za utvrđivanje površinskih karakteristika neoksidisanih i oksidisanih minerala. dobijenih u eksperimentima nakon dužeg odstojavanja uzoraka. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Zbog lošeg kvaliteta rovnih ugljeva. s obzirom na prirodnu flotabilnost antracitskog uglja. kao i da se svi pokazatelji hidrofobnosti minerala kvalitativno i kvantitativno menjaju sa stepenom oksidisanosti površine. koje ekonomski i ekološki opterećuju proizvođača. prema savremenim istraživanjima ima fundamentalan značaj u nauci o flotaciji. Prikazani rezultati istraživanja nedvosmisleno ukazuju na sledeće: . koje predstavljaju posledice procesa oksidacije na površinama minerala. Rezultati laboratorijskih eksperimenata flotiranja.Dobijena zavisnost između potencijala. a posebno sa aspekta praktične primene i unapređenja procesa flotiranja uglja. Navedene činjenice opravdavaju da se ova problematika razmatra kako sa aspekta ekonomije.EkoIst' 06. izvršena su istraživanja pojava na graničnim površinama u procesu flotiranja uglja. na deponijama rudnika stvorene su zalihe ugljeva. nemogućnosti ili ograničene mogućnosti njihove primene. Ovakva veza. Proučavanje elektrokinetskog potencijala predstavlja plodno polje za razumevanje i objašnjavanje pojava na površinama minerala u procesu flotiranja uglja.

Stanojlović. 2000. pp. 32.5+0) mm of raw coal in anthracite mine "Vrška Čuka". primena tehnološkog procesa flotiranja iz tehnoekonomskih razloga dovodi se u pitanje. D. R. 607-612. Borsko jezero. Perić. R. 33.15 % i kao takav apsolutno odgovara zahtevima tržišta. Pad iskorišćenja za oko 20 %. Oktobarsko savetovanje. 4. Proceedings of 37th IOC. Sokolović. D. 04. Jasno se zapaža slabija efikasnost flotiranja na uzorcima koji su stajali 20 i više dana. Prisutan efekat sekundarne oksidacije uglja inicirao je istraživanja primene atricije pulpe pre procesa flotacije. str. Stanojlović. Mogućnost valorizacije fine klase rovnog uglja (-0. koja u velikoj meri smanjuje efikasnost procesa flotiranja i dovodi u pitanje tehno-ekonomsku opravdanost samog tehnološkog procesa. Milanović. 6th Conference on Environment and Mineral Processing.EkoIst' 06. J. D. Antić. 2001. Stanojlović.. ima negativan uticaj ne efikasnost flotiranja. Mala masena i organska iskorišćenja uglja (oko 50 %). Marković. Sadržaj pepela u dobijenom koncentratu iznosi 8. – 07. dobija se koncentrat uglja u masi od oko 67 %. 2006. ali u svakom slučaju ukazuju na postojanje ekonomske opravdanosti valorizacije uglja iz ispitivane sirovine. Stanojlović. Bez primene procesa atricije u gustim sredinama na finoj klasi rovnog uglja (0. J. ukazuje na slabiju efikasnost i kinetiku flotiranja Moguća pojava površinske oksidacije fine klase uglja. kao i kvalitet koncentrata uz potrošnju kolektora ekonomski neopravdavaju valorizaciju iz ovog materijala. registrovan kroz povećanje sadržaja pepela za oko 8 %. Influence of oxidation on the efficience flotation of the fine class from coal waste. 2005. uslovila je neophodnu potrebu rešavanja tog problema.5+0) mm Rudnika "Vrška Čuka" Avramica". 392-397. Oktobarsko savetovanje rudara i metalurga. Atricija u trajanju od 0. pa se rešavanju ove problematike mora posvetiti posebna pažnja kako u laboratorijskim tako i u industrijskim uslovima flotiranja uglja. Possibility for coal valorization from fine class (-0. R. Perić. Ekološka Istina / Ecological Truth. 2002. Czech Republic. Sokolović. 3. J.5+0) mm deponovanoj u taložniku. Poboljšanje tehnologije separacije fine klase rovnog uglja za prečišćavanje pijaće vode. Postignute rezultate ne trebamo smatrati kao krajnje mogućnosti ovog tehnološkog procesa. 2. Donji Milanovac. D. Bor. LITERATURA 1. svi rezultati upućuju na jedan osnovni zaključak: Oksidacija. Sokolović. 06. Flotiranjem u trajanju od 210 sekundi. Ostvareni tehnološki rezultati u potpunosti opravdavaju primenu atricije pre procesa flotiranja. Na kraju izvršenih ispitivanja. kao i pad kvaliteta koncentrata uglja. Z. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja - Najbolji rezultati su dobijeni pri nultom vremenu oksidacije. J.5 do 1 minute povećava iskorišćenje uglja za oko 40 % i omogućava višestruko smanjenje potrošnje kolektora od 5 kg/t na 1 kg/t. Sokolović. Serbia and Montenegro. 220 .S. R. kao nezaobilazna pojava u procesima tretiranja uglja.

Tehnički fakultet u Boru SUMARY: Pri gradnji privatne kuće tipa ’’Odisej’’. 2006. – 07. po projektu firme ’’Naš stan’’ Beograd. Ekološka Istina / Ecological Truth. dr Zvonimir D. trombovanog zida i solarnih kolektora. sagledani efekti ugradnje. Nedostatak sredstava uslovio je faznu gradnju pa su mogli da budu. 06. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja NEKA ISKUSTVA U PRIMENI SOLARNE TEHNOLOGIJE PRI GRADNJI PRIVATNIH KUĆA Prof.EkoIst' 06. 04. On podrazumeva bogatu pojačanu ugradnju izolacionih materijala i zahvatanje toplote preko staklenika. Stanković Univerzitet u Beogradu. u pogledu izdataka za grejanje na godišnjem nivou. sticajem okolnosti. korišćen je sistem pasivne solarne tehnologije. 221 . izolacije staklenika i solarnog kolektora.

E3 ISHRANA I ZDRAVLJE NUTRITION AND HEALTH .

moramo postaviti pitanje: Preti li smrt od hrane koju jedemo? Može li se zaustaviti trend proizvodnje smrtonosne hrane koja je uzrok mnogih teških bolesti. programira i razvija na dugoročnim osnovama. to samo možemo da naslutimo. kao da bi ona bila neka usrećiteljica. posledice mogu da budu nesagledive. a naročito pred kraj prošlog veka. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja ISHRANA. 06. ZDRAVLJE I PROFIT FOOD. Dolazi vreme da se ne plašimo gladi koliko se plašimo od pogubnih bolesti koje može da prouzrokuje nefunkcionalna hrana. Danas. bolest ABSTRACT: We must think about our future when we talk about food and we need to consider its quality and development. decenijama ukazuju. možda. – 07. zdravlje. Docent dr Branko Tešanović. a šta nas još čeka. profit.EkoIst' 06. mr Sreten Mitrović Vojna akademija. Naučna istraživanja i laboratorijski nalazi..profitu. usled stvaranja profita po svaku cenu. koji imaju morbogeni karakter.stomak: hoće li. GDE SMO DANAS Danas smo stigli do apsurda. nego je još ljudi slave. Svojevremeno je hrvatski akademik Vladimir Stipetić knjigom "Prijeti li glad . profit. Već je stvoren užasan svet u kojem se sve potčinjava novcu . do kraja ovog veka smrtonosna hrana zameniti oružanu silu i međusobne sukobe ljudskog roda uopšte? Hoće li funkcionisati "humanitarna pomoć"? Ali ko kome i kako pomaže? Možda smo nekad odbacivali tezu iz jednog apokrifnog pisma: "Bedan je čovečiji život kada ga kao lagani povetarac prožima nezajažljiva požuda za novcem. 2006. na opasnosti od ishrane i tova stoke. Neka da Bog da se svi lekari bez izuzetka slože da leče ovu bolest. živine i riba u ribnjacima. Beograd. Do toga 225 .svjetska prehrambena i jugoslovenska kriza i jugoslovenska agrarna politika" uzburkao javnost. koja je gora od svakog ludila. Da li se već današnja ishrana može nazvati "Rat čoveka (zbog profita) protiv sebe"? Ako se nastavi i intezivira nerazuman trend ugrožavanja faune i flore.". In our counrty mass use of biological defective food has influence on health and working capacity of people. Treba uvažiti činjenicu da je i kod nas masovno korišćenje bioloških defektnih prehrambenih proizvoda. Nije dosta što je ova bolest već nanela toliko zla. sickness UVOD Кomercijalizacija života ne poznaje humanost. 04. e – mail: brate@verat. zagađenja vode i prirode u celini.net IZVOD: Ako se budućnost hrane i ishrane ne unapređuje. što sve prolazi kroz čudesnu ljudsku "Fabriku" . nažalost. Only in that way we can avoid bad consequences. HEALTH AND PROFIT Profesor dr Nedeljko Jokić. Ekološka Istina / Ecological Truth. koji ispoljava negativne uticaje na zdravlje i radnu sposobnost čoveka Ključne reči: ishrana. Key words: food. health..

stručnjaka i naučnih institucija . koje čovek stvara za svoje dobro. u kome se nalaze krvne pločice sa puno zloćudnog priona. jer se nehumano hrani. neslućenih tehničko-tehnoloških dostignuća. kupovati vazduh? POSLEDICE NEHUMANOG HRANJENJENJA KRAVA Nehumanim hranjenjem krava muzara bolest se širi i usložnjava. Njima je Darije ponudio zlato. koja je dobila taj naziv. koji su imali običaj da kada njihovi roditelji umru. gde nastaju rupe i mozak izgleda kao sunđer. mi pijemo nezdravo mleko. novi lek protiv raka. potencijalnog uzročnika prionskih bolesti. a da i ne obliže. da bi sutra doveli u pitanje opstanak života na našoj planeti? Da li su postavljena pitanja umesna? Mogu li se postaviti pitanja o ugrožavanju kvaliteta življenja i opstanku života na ovoj uplašenoj planeti koju jedino čovek kao svesno biće ugrožava? Putem medija svakodnevno možemo zapaziti: upozorenje naučnika. U današnje vreme savremene civilizacije. zatim piju mleko. mleko. Potom je pozvao Indijce iz plemena Halitija. jaganjce. hemija ugrožava sve poljoprivredne kulture. ljudi hrane prerađenim leševima njihovih roditelja. U vezi s tim da li tehničko-tehnološki razvoj i nauka uopšte.profit po svaku cenu. žlezdani organi životinja ne preporučuju se za ishranu. Istorija konstatuje: persijski car Darije pozvao je Grke u posetu i pitao ih da li bi pojeli svoje roditelje kad umru. kada umru. 04. Ekološka Istina / Ecological Truth. pod atestom je zdravo mleko. 2006. nema povoljan biohemijski sastav. genetska manipulacija donosi nove bolesti i prouzrokuje degeneraciju. niti je zdravo. jaja i proizvode njihove prerade. vodi . vraćamo se u Darijevo vreme. neznanja. Ali. itd. sida neizlečiva. živinu. hranila se prirodno i gajila svoje mladunce majčinski. koje muzara daje oko 40 litara dnevno. Današnje mleko. koje posle prerade ili u presnom stanju čovek jede i pije. jedu i njihovo meso. ribu. Kupujemo vodu za piće (pa pijemo mrtvu vodu). odbačenih loših običaja i sl. jer se danas testovima ne može dokazati prisustvo priona. Grci su se zgrozili i nije postojala cena za koju bi uradili tako nešto gnusno.tove. Haliti su se na to zgrozili i pobegli. – 07. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja dovodi novac i samo novac . to mleko je bilo ukusnije i zdravo mleko. religije. jer su površinske i podzemne žive vode skoro u celosti zagađene na celoj planeti. jer je bolest zahvatila mozak. bakterije neotporne na antibiotike. koliko sutra. Da li ćemo. Ne treba mnogo pameti ali kad čovek uporedi kravu muzaru.EkoIst' 06.izvoru života. meso. biljnim kulturama. Istina to se radi: stoci koju ljudi neguju . soja buša. junad. spale ili zakopaju . kulture. i posle telenja odmah se njeno mladunče odvaja.crveno meso izaziva rak. ovce.ne unosimo u organizam potrebne punovredne belančevine. supstanca lektin iz žita ugrožava zdravlje. njihova tela pojedu. To je bilo vreme običaja. 06.sahrane. Opet nažalost! To postaje vapaj za prolšosti. a ako ih ne jedemo . radi samo za juče i danas. samo da dozvole da se njihovi roditelji. koja je davala 3-5 litara mleka dnevno. Ko 226 . zabluda tog drevnog vremena. Usled toga. nevolja je u tome što se ova teška bolest (BSE) ne može testom otkriti kod mladih muzara. nego kod starijih od tri godine. Bolest bovine spongiform encephalophatie (BSE). Telad. jaja i proizvodi njihove prerade ugrožavaju zdravlje.

stavlja u ogromne kazane sa sonom kiselinom i ključa ta smrdljiva zagađena masa puna bolesti. Svakodnevni je BSE udarna informacija u Nemačkoj. Sada je poznato da se prioni ne mogu uništiti ni na 1000 ºC. a isti su toliko prerađeni da se ne mogu prepoznati. To se "oplemenjuje" vestačkim aromama. nego naprotiv visoka temperatura ove degenerisane prione čini još opasnijim. Ishrana stoke prerađenim leševima funkcioniše u neprekidnom kružnom lancu: krava se hrani prerađenim leševima. dinstanje u bilo kojem termičkom uređaju. prerađjuju je u "stočnu hranu" i hrani druga i tako se tragedija širi u neprekidnom lancu. preko stočnog brašna. da ovaj proces proizvodnje stočnog brašna nije dovoljan za uništavanje svih uzročnika bolesti iz leševa. a i u drugim zemljama sveta.000 mrtvih u Evropi. čovek prisiljava da postanu kanibali. U većini zemalja koje su zahvaćene BSE-om inficiranih ljudi u svetu je jako mnogo jer inkubacija je до 40 godina. U Nemačkoj se 2003. Ekološka Istina / Ecological Truth. 2006. niti se proveravalo. Pored priona. sredstva za umirenje i drugo. sa oko 300.To znači kuvanje. godine biti strašna epidemija BSE. Nije se znalo. Tragična. bez rashladnog sistema. štitne žlezde). To ljudsko zlo preuzima se velikim dizalicama. pitanje je koliko je stvarno stoke zahvaćeno ovom infekcijom (neki podaci ukazuju da se radi o ogromnom broju stoke u Nemačkoj i preko 500. Možemo samo da zamislimo šta čovek jede. flašira. u prometu su prerađani prehrambeni proizvodi lepo dizajnirani. godine trošilo više od 1.000 u Engleskoj). Međutim. stokiraju se na određeni prostor. 04. dizajnerski usavrši. Oko 98 odsto životinja hranjeno životinjskim leševima i potencijalni su prenosnici uzročnika teških bolesti. Sve uginule životinje. pečenje.000 do 500. ne može da uništi. 06. Pre nego što takvo meso stigne na porodičnu – ugostiteljsku trpezu. na nesagledivu nesreću ljudskog roda kao svesnog bića. može svaka ćelija da prođe 20 puta svoju smrt. da PH (kiselost) ne bude iznad 7. Tako se zlo "može" unositi u ljudski organizam. pa se nesmetano pri jedenju mesa unose u organizam. sve u cilju da životinja u što kraćem roku naraste. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja će možda već za 10 godina dobiti prionsku bolest. Bilo bi nade. hladi se. Samlevene životinje se u ogromnim autoklavima kuvaju na temperaturi od 121 stepen C pod pritiskom od tri atmosfere i potom nastavlja i završava prerada do dobijanja "stočnog brašna" (brašna od uginule bolesne stoke). sa naznačenim sirovinskim i biohemijskim sadržajem. – 07. Dok se ulažu ogromni napori i brige timova za naučna istraživanja.4. zalepi se etiketa sa atestom. Potom se dodaje natrijum hidroksid. te bilo koji izvor energije. Eksperti procenjuju da će do 2010. bez obzira na bolest. koji se u najvećim mukama razara i nestaje. i ide u kuhinju na termičku obradu. kad ona ugine. ne može se pouzdano znati. da se poveća randmam i ostvari visok profit.500 tona hormona. Alchajmerovu ili KrojcfeldJakovljevu bolest ili je već ima. Medicinari kažu da se prioni mogu preneti transfuzijom krvi ili transplatacijom organa.000 goveda. to meso sadrži antibiotike. 227 .EkoIst' 06. s druge strane. dok se ne razloži.20. gde zaudara neizdrživ smrad i caruju glodari. a u Engleskoj 200. hormone (rasta. ali istinita konstatacija: životinje koje nikad u životu nisu jele meso. ako bi bila istina da je trenutno u Nemačkoj zaraženo 15 .

Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja UMESTO ZAKLJUČKA Ova tragična istina ide nepoznatim putevima života bogatih i siromašnih. 2006. Branko Tešanović. Ekološka Istina / Ecological Truth.EkoIst' 06. Beograd. humanih i nehumanih ljudi. Krug. državne. 228 . 06. humanitarne organizacije? LITERATURA: 1. 04. naučnici su upozoravali i upozoravaju. – 07. političke. A šta rade vlasti razvijenih i nerazvijenih zemalja. 2005. Sreten Mitrović: Ishrana u vanrednim okolnostima. Za sve naučna istraživanja znaju.

nutrition. While the exact etiology of depression is unknown. Tačna etiologija depresije nije poznata. which are precursors to neurotransmitters. npr. ali se smatra da na pojavu utiču nekoliko faktora: genetika. 04. Ekološka Istina / Ecological Truth. Petnaest procenata ukupne svetske populacije je u jednom periodu života patilo od ovog problema i bilo prinuđeno da se obrati za lekarsku pomoć(1). Mnoge studije su pokazale da se epizode depresije 5-6 puta češće javljaju 6 meseci posle nekog događaja. aminokiseline. Medicinski fakultet u Beogradu 3 Institut za higijenu. Stresne situacije mogu da doprinesu pojavi depresije. Ključne reči:depresija. medikamentoznom i psihoterapijom se uspešno leči.) Studije koje su sprovođene u porodicama. both in the onset.. 06. (3) 229 . including daily mood swings The nutritional treatment of depression includes dietary modifications. life/event sensitization and biochemical changes. and duration of depression. Nutrition. Jelena Gligorijević 4 1 Viša medicinska škola u Beogradu 2 Institut za higijenu. težini i trajanju depresije.net IZVOD: Depresija je najčešća psihijatrijska bolest koja se sreće u medicini. mineral UVOD Depresija je najčešći psihijatrijski poremećaj. 2006. Dietary modification and vitamin and mineral supplementation in some cases reduce the symptoms of depression or result in an improvement in general well-being. amino acid. however. Andrijana Ćulafić 3. These include genetics. minerali ABSTRACT:Depression is one of the most frequent psychological problems encountered in medical practice. a 60% ukupnih samoubistava izvrše osobe obolele od depresije(2) Iako su simptomi depresija prepoznatlji. uključujući i dnevne varijacije raspoloženja. Ishrana. vitamini. razvoda ili gubitka posla. Nutritivna terapija depresije obuhvata promenu režima ishrane. suplementacija vitaminima i mineralima u mnogim slučajevima dovode do ublaženja simptoma depresije ili do poboljšanja opšteg zdravstvenog stanja. ishrana. mnogi faktori mogu da doprinesu pojavi ove bolesti. preosetljivost na životne situacije i biohemijske promene. numerous factors appear to contribute. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja DEPRESIJA I ISHRANA Veroslava Stanković 1. and supplementation with specific amino acids. severity. socijalni status. među blizancima i usvojenicima pokazale su da depresija može biti nasledna. kao i suplementacija specifičnim aminokiselinama koje su prekusori neurotransmitera. VMA Beograd 4 Klinički centar Srbije Beograd e-mail: dr_vera@verat.EkoIst' 06. supportive treatment with vitamins and minerals.ranog gubitka roditelja. ipak se samo nad trećinom pacijenata sprovede adekvatni tretman(2) Tačna etiologija depresija nije poznata. can play a key role. vitamin. može da ima ključnu ulogu i u pojavi. dodatak vitamina i minerala. međutim. Faktori koji mogu dovesti do depresije su: genetika. Key words: depression. biohemijske promene i spoljašnji uticaji(stres. Promena načina ishrane .Nađa Vasiljević 2. Mortalitet je 4 puta veći kod osoba sa depresijom nego u opštoj populaciji. – 07..

kada je prisutna. Studije su pokazale da ovaj suplement ima antidepresivni efekat. – 07.11). zaboravnost. kao suplement se koristi D. Dnevna doza folne kiseline kod ovih pacijenata je 0. D-fenilalanin je oblik koji se normalno ne nalazi u organizmu i hrani. Vitamini i minerali Deficit vitamina i minerala može dovesti do pojave depresije. Međutim. I 230 . Pošto se najveća količina unetog L-fenilalanin konvertuje u L-tirozin. Čak i kada deficit nije dijagnostikovan. prirodna forma fenilalanina. L-fenilalanin. Smanjenje PEA javlja se kod pacijenata sa depresijom(7). suplementaciju specifičnim aminokiselinama koji su prekusori neurotransmitera.L-fenilalanin. SUPLEMENTI I DIJETOTERAPIJA U TRETMANU DEPRESIJE Aminokiseline Nutritivni tretman depresije podrazumeva promenu režima ishrane. grupi hemijskih jedinjenja koje su neophodne u neurotransmisiji: norepinefrin. acetil-holin i epinefrin(4).10. Deficit vitamina B12 takođe može da se manifestuje depresijom(15). poslednjih godina kao uzrok depresije se navodi nepravilna ishrana i sledstveno tome deficit aminokiselina.EkoIst' 06. Dijetoterapija se koristi zajedno sa medikamentoznom i psihoterapijom. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Sve biohemijske teorije su zasnovane na biogenim aminima. dopamin. 04.L-fenilalaninom može da se koristi kao alternativa antidepresivima. u velikom broju slučajeva dovodi do remisije bolesti. Kod pacijenata intravensko davanje B12 dovodi do drastičnog poboljšanja simptoma(16). pojedinih minerala i vitamina. L-tirozin je prekusor norepinefrinu i zato može da ima značajnu ulogu kod pacijenata koji ne reaguju na medikamente osim amfetamina. Preporučeni dnevni unos piridoksina je 50mg/dan Deficit folne kiseline se javlja kod porermećene ishrane. Međutim.4-1mg/dan. 2006. Povoljna terapija je i suplementacija Ltriptofanom. se u organizmu konvertuje u Ltirozin. a u drugim do opšteg poboljšanja zdravstvenog stanja. i oni imaju ozbiljnije simptome u odnosu na pacijente sa normalnom vrednošću folata u serumu(14). metaboliše se u feniletilamin (PEA). malapsorpcije i hroničnoe dijareje. fizičkog i fiziološkog stresa. 06. insomnija.9. Psihijatrijski simptomi kao što su depresija. a simptomi se gube pri suplementaciji ovog vitamina(8. anoreksija. supstancu sličnu amfetaminu. Piridoksin (B6) je kofaktor za enzim koji konvertuje L-triptofan u serotonin i L-tirozin u norepinefrin. hiperiritabilnost. apatija i ankcioznost javljaju se u nedostatku ovog vitamina(13). Studije su pokazale da deficit piridoksina može dovesti do pojave depresije. alkoholizma. kao i suplementaciju vitaminima i mineralima. suplementacija vitaminima će kod određenog broja pacijenataa dovesti do poboljšanja. suplementacija L-tirozinom i D. Korekcijom deficita. Promene u načinu ishrane i suplementacija u nekim slučajevima dovela je do ublažavanja simptoma depresija. koja se nalazi u mozgu i utiče na poboljšanje raspoloženja. što je potvrđeno u brojnim studijama(5. Kod velikog broja pacijenata sa depresijom javlja se nizak nivo serumskog folata. a u manjoj količini u PEA.6). serotonin. Ekološka Istina / Ecological Truth.

EkoIst' 06. Na početku terapije trebalo bi izbegavati i živinsko meso. Posle oporavka nivo magnezijuma se značajno povišava(22).primenu određene dijete. alkohol. U dijeti bi trebalo izbegavati kafu. nerafinisana ulja bogata ω-3 masnim kiselinama. anksioznosti i poremećaja sna. Kliničke studije su pokazale da je najefikasniji ekstrakt koji sadrži 0. veštačke boje. 2006. meso. šećer. Zbog ove njegove uloge vitamin C može biti korisan za pacijente koji boluju od depresije a imaju nizak nivo seratonina. 04. a izvor proteina su tofu. – 07. Simptomi nedostatka magnezija su nespecifični. Deficit magnezijuma može da dovede do velikog broja fizioloških poremećaja. Može da se javi smanjenu koncetraciju. insomnija(20). Mnoge studije su pokazale da deficit ω-3 masnih kiselina povećava mogućnost pojave depresije.5mg/kg telesne mase(tm). 06. pasulj. naročito norepinefrina(25). u periodu od tri nedelje došlo je do smanjenja depresivnih. Značajna uticaj magnezijuma na raspoloženje ogleda se u njegovoj primeni u sprečavanju psihičkih tegoba u PMS-u(23). tj. Ekološka Istina / Ecological Truth. a holesterol mora da bude zastupljen u količini manjoj od 300mg. Dnevni unos masti je 30% od ukupnog dnevnog energetskog unosa. Dnevni unos proteina se prilagođava aktivnosti pacijenata. Skrob podiže nivo serotonina u mozgu i na taj način utiče na poboljšanje raspoloženja. Rađena je studija u kojoj su pacijenti dnevo dobijali 1 gr askorbinske kiseline. uključujući i depresiju. supstance koje imaju antidepresivnu i antivirusnu funkciju(24). mlečnu proizvode. Kod pacijenata sa depresijom je značajno niži nivo serumskog magnezijuma u odnosu na opštu populaciju(21). Kantarion sadrži hipericin i pseudohipericin. masnom morskom ribom.3% hipericina u 300mg rastvora. agresivna i nasilna količinu proteina trebalo bi smanjiti na 0. ali povećava sinaptički nivo biogenih amina. smanuje raspoloživost serotoninskih receptora. svežim semenkama. konzervisanu hranu. gubitak pamćenja. Mnoge studije su pokazale da ekstrakt kantariona ima iste ili čak i bolje efekte od klasične antidepresivne terapije(26. Osnovni izvor masti bi trebalo da budu masne ribe. Ishrana bi trebalo da bude siromašna rafinisanim ugljenim 231 . kao i u zemljama EU u tretmanu depresije.27). Kantarion inhibira MAO-A i MAO-B. i proteinima poreklom iz soje. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja oralnom primenom 1mg/dan u toku 2 dana ovog vitamina dovodi do ublažavanja simptoma(17) Vitamin C katališe hidroksilaciju triptofana u serotonin(18). bezrazložan strah. maničnih i paranoidnih simptoma(19). jaja i posnu ribe. Ako je osoba hiperaktivna. prodovi mora. Fitoterapija Kantarion(Hypericum perforatum) se primenjuje u Nemačkoj. DIJETOTERAPIJA Mnogi dijetoterapeuti kao jedan od lekova predlažu promenu režima ishrane. cigare. Ishrana bi trebalo da bude bogata zelenim povrćem. Ako je hipoaktivna količina se povećava na 1. Dnevna potreba ugljenih hidrata trebalo bi u potpunosti da bude zadovoljen složenim ugljenim hidratima.0gr/kg tm. žitaricama i pasuljem koji su dobro skuvani. svežim voćem.

19:6136. p 563. ceralije. 17. Effect of pyridoxine hydrochloride (vitamin B6) upon depression associated with oral contraceptives. 2nd ed. Ananth J.EkoIst' 06. New York: Raven Press. Am J Psychiatry 1980. et al. The role of ascorbic acid in the oxidation of tryptophan to 5hydroxytryptophan. Comprehensive neurology. Lancet 1980.92:208-11. In: Sierles FS. Goldberg IK. Vitamin B6 status of depressed and obsessive-compulsive patients. riba. editor. 1994. 15. Burton JR. 1991. 04. Psychosomatics 1975. New York: J.49:1373.. 3. Sabelli HC. 5.1:897-904. Tyrosine treatment of depression. Hawkins WW. 2. Behavioral science for medical students. Psychopathology. 10. Nutr Rep Int 1983. Lancet 1973. 12. Na osnovu piramide ishrane dnevni obrok pacijenta obolelog od depresije bi trebalo da sadrži namirnice u sledećoj količini: Povrće: 3-5 porcije Voće: 2-4 porcije(porcija=1/2 šolje ili 1 voćka) Hleb. et al.14:343-8. Russ CS. žitarice 6-11(porcija=1 parče hleba ili ¾ šolje ceralija) Mleko i mlečni proizvodi: 2-3.21:9269. Neurobiological basis for psychiatric disorders.27:867-73. Geagea K. J Clin Psychiatry 1986. El-Mallakh RS. 232 . 11. 3-4 za decu. Azuma J. editor. 06. editor. Psychosomatics 1980. Gelenberg AJ. In: Stoudemire A. Response of a psychiatric patient to vitamin B12 therapy. Ekološka Istina / Ecological Truth.36:1105-12. Low B6 levels in depressed outpatients. 18. sa čestim manjim obrocima može da kod nekih pacijenata dovede do ublažavanja simptoma bolesti. L-tyrosine in depression. et al. et al. Postgrad Med 1996. Hector M. In: Rosenberg RN. 13. S Afr Med J 1975. Adams PW. Freeman PS. Folate deficiency in psychiatric practice. Stewart JW.B. Ann NY Acad Sci 1961. Science 1948. 6. Risby ED. 1993. Lippincott Co. An experiment on human vitamin B6 deprivation. 7. 14. Apparent deficiency of vitamin B6 in typical individuals who commonly serve as normal controls.35:343-4. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja hidratima. Ghadirian AM. et al. 1 parče sira) Meso.108:284-6. et al.47:66-70. 2 jaja. Clinical studies on the phenylethylamine hypothesis of affective disorder: urine and blood phenylacetic acid and phenylalanine dietary supplements.2:364. What are the psychiatric manifestations of vitamin B12 deficiency? J Am Geriatr Soc 1988.137:622-3. Clues to depression in primary practice. Mood disorders. Cyanocobalamin in postpartum psychosis.leguminoze: 2-3porcije(porcija=85gr bezmasnog mesa. Dis Nerv Syst 1975.jaja. Cooper JR. et al. Daynes G. et al. Biol Psychiatry 1984. Folic acid deficiency and depression. Rush AJ. 2006.16:112-5. 4. – 07. Howard JS III. p 253.100:85. 9. p 198. Barsky J. et al. Baltimore: Williams and Wilkins. et al. živina. 16. et al. 8. Res Commun Chem Pathol Pharmacol 1976. trudnice i dojilje(porcija= šolja mleka 250ml. 11/4 šolje leguminoze) LITERATURA 1. Clinical psychiatry for medical students.

Frizel D. Zeitschrift Phytother 1993. Spasmophilia caused by magnesium deficit.14:255-64. 24. Flichman JC.7(Suppl 1):S63-4. et al.9:333. Milner G.11:500-2. St. Psychosomatics 1970. Magnesium deficiency in depression and chronic pain. Plasma magnesium and calcium in depression. 23. Obstet Gynecol 1991. Effects of Hypericum extract on the expression of serotonin receptors. Holzl J.EkoIst' 06.2:67-71. criteria-based review. 04. Shealy CN. et al. Ernst E. 06. Oral magnesium successfully relieves premenstrual mood changes. 22. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja 19. 21. Constituents and mechanism of action of St.78:177-81. Br J Psychiatry 1963. et al. Facchinetti F. J Geriatr Psychiatry Neurol 1994.115:1375-7. Magnesium Trace Elem 1990. Rossol R. Muller WE. Ascorbic acid in chronic psychiatric patients: a controlled trial. Br J Psychiatry 1969. John's wort. an antidepressant? A systemic.55:643. 20. John's wort. 233 . 25. Planta Med 1989. – 07. Ekološka Istina / Ecological Truth. et al. 27. Phytomedicine 1995.109:294-9. 26. 2006. Freyre AV. Investigations about antidepressive and mood changing effects of Hypericum perforatum. Holzl J.

čoveku je osnovna briga bila da pronađe dovoljno hrane za sebe i svoj podmladak. Big gratitude we indebted to pupils and teachers primary school “ Teacher Tassa “ from Nis. pupils. osnovna škola. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja ISHRANA I ZDRAVLJE Bogdanović Jelena. With evolution human comdoration.ac. razvijala su se i obogaćivala znanja iz veoma različitih oblasti ishrane. Marina Miladinović. science. genetics. agronomija. odnosno omogućuje disanje. 234 . Ključne reči: čovek. 06. Istorijski posmatrano. UVOD Ishrana je osnovna odlika života. veterina.Blagojević Bojka1. Savremena nauka o ishrani predstavlja sintezu znanja iz veoma različitih oblasti kao npr. History observer (watch).EkoIst' 06. Diet and health ABSTRACT: Diet means elementary distinction (characteristic) of life. veterinary. primary school. biohemija. nastavnici. dok zdravstveni aspekt ishrane pripada medicinskoj nauci.[2] Hranom organizam se snabdeva potrebnim gradivnim materijalom za izgradnju novih tkiva u toku rasta i razvoja ploda. as with progress science. puberteta do odraslog doba. mikrobiologija. Veliku zahvalnost dugujemo učenicima i nastavnicima Osnovne škole Učitelj Tasa iz Niša. Ove funkcije se obavljaju uz stalno prisustvo tzv. phusiology. annex. technique and technology. Od ishrane prvenstveno zavisi zdravlje. are unfurl and enrich knowledges from very diferent district (field) like: biology. anketa. Čovek je jedino svesno biće u biosferi. Ekološka Istina / Ecological Truth. zaštitnih materija. length and quality of human life. who are participate in annex which carry out in his scool. biologija. epidemiology and other. radna i reproduktivna sposobnost. until hugienic (sanitary. chemistry. genetika. mikrobiology. Ima zadatak da obezbedi energiju koja služi za održavanje života. učenici. hemija. witch search trough milleniums for knowledges about his self and about his encirclement and about his encirclement and he conclude that diet has a big significanse (importance).yu REZIME: Ishrana predstavlja osnovnu odliku života. Gradivni materijal se koristi i za stalnu obnovu tkiva u organizmu. Hrana je neophodna svim živim bićima. koje traga kroz milenijume za saznanjima o sebi i svom okruženju i zaključuje da ishrana ima veliki značaj. teachers. From diet in the first place dedend health. toxicology. agronomy. biochemistry. fiziologija. toksikologija. to man is elementary care (concern) was to found inafe food for his self and for his young generation. 2006. Energija je potrebna za kretanje tela i mehanički rad koji obavlja čovek.znrfak. kao i sa napredkom nauke. tehnike i tehnologije. Sa razvojem ljudskog društva. dužina i kvalitet ljudskog života. health) asdect of diet belong to medical science. Men is only consciously creature in biosphere. – 07. Miletić Milan. worked and reproduction ability. epidemiologija i dr. Key words: man. 04. cirkulaciju i rad srca i ostalih organa u telu.ni. Ljiljana Stoičić2 1 Fakultet Zaštite na radu u Nišu 2 Osnovna škola Učitelj Tasa u Nišu e-mail: bb@znrfak. ima višestruku i značajnu ulugu. koji su učestvovali u anketi sprovedenoj u njihovoj školi. kao i u toku rasta i razvoja dece počevši od detinjstva. Milosavljević Ivan.

Prava rešenje su čajevi i pravilna ishrana. Oštećenja organizma kao posledica nepravilne ishrane ne javljaju se samo kod pojedinca. kao u periodu koji nazivamo adoilescencija ili odrastanje. Ukoliko želite da promenite način ishrane. već često imaju i masovni karakter. kao posledica nehigijenskog rukovanja životnim namirnicama. nisu potrebne dramatične promene. Preventiva ima veliki značaj i ne zahteva nikakvo žrtvovanje. pa utiču na opštu vitalnu sposobnost i radni potencijal čitavih naroda. manje se radi i javljaju se ekonomski gubici. 04.[2]. U tom slučaju kao posledica javlja se prekomerno nagomilavanje energetskih rezervi i gojaznosti.EkoIst' 06. Gojaznost je praćena mnogim štetnim posledicama. To sve dovodi do opadanja radne i vitalne sposobnosti. aditivima. gradivnih i zaštitnih materija za posledicu ima nemogućnost da obezbedi pravilan rast. Trovanja hranom Bolesti i poremećaji mogu nastati i zbog upotrebe hrane koja je kontaminirana. puni ste energije i izgledate bolje. koje smanjuju radnu sposobnos i skraćuju životni vek ljudi. Male promene mogu dovesti do znacajnih rezutata. odnosno na opštu otpornost organizma prema bolestima. a to znači . već samo malo savesnosti i poštovanja pravila prirode. POSLEDICE NEPOTPUNE I NEPRAVILNE ISHRANE Nepotpuna i nepravilna ishrana u pogledu energetskih. Hraniti se zdravo znači jesti širok dijapazon vrsta hrane. 235 . parazitima. virusima. kaoi i trovanje otrovnim biljkama i otrovnim životinjama). Zbog smanjene radne sposobnosti. Ekološka Istina / Ecological Truth. gljivicama. Posledice nepovoljno utiču na zdravstveno stanje.godine i obično se završava oko 15. pa i naglih promena energije. Oštećenje zdravlja nastaje i kada je ishrana preobilna. 2006. pročistite organizam od već unetih štetnih materija. harmoničan razvoj i dobru fizičku i psihičku funkciju organizma. Hrana može biti kontaminirana: biološki (bakterijama. U određenim periodima zivota potrebna je posebna pažnja vezana za ishranu. konzervansima i dr. već je potrebno da prestanete jesti omiljenu hranu. pesticidima. hemijski (solima teških metala. – 07. Gotovo sve ove promene mogu biti prouzrokovane vrstom i načinom ishrane.godine zivota. Kod mnogih devojaka period adolescencije počinje već od 10. Pri zdravoj ishrani težite da se osećate bolje. fizički (radioaktivna kontaminacija).). ZNAČAJ ZDRAVE ISHRANE Ishrana je deo celokupnog zdravlja svakoga od nas. visine. maksimum dostiže oko 12. raspo reda masnog tkiva. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Zaštitne materije se obezbeđuju iz hrane i imaju ulogu da regenerišu i omogućavaju mnoge vitalne procese u organizmu čoveka. ali jesti u adekvatnim kolicinama.čaj od koprive. Ovaj veoma važan period rasta i razvoja karakteriše se sa naglim i čestim promenama težine. Saveti zdrave ishrane: jutarnji napitak za pročišćavanje organizma .ostavite cigarete i alkohol. 06.godine.

5 do 2l hladne. Ekološka Istina / Ecological Truth. Naša ciljna grupa bili su osnovci od V-og do VIII-og razreda navedene škole. 04.5% 9 ispitanika ili 31% U zimskom periodu 9 ispitanika ili 45% 6 ispitanika ili 30% 1 ispitanik ili 5% 4 ispitanika ili 20% ili 5 ispitanika ili 26. Da li često piješ čaj? Razred i odeljenje V3 VI5 VII2 VIII3 Ukupno Razred i odeljenje V3 VI5 VII2 VIII3 Ukupno Razred i odeljenje V3 VI5 VII2 VIII3 Odgovor Da 21 ispitanik ili 91. vodu sa česme zameniti biljnim čajevima (žalfija.6% ili Tabela 2. Uživajte u širokom izboru zdrave hrane. Da li tvoji ukućani piju čaj? Tabela 3. jake začine zameniti lekovitim i začinskim biljem.3% 2 ispitanika ili 14. čaj od lavande ili korena valerijane.8% 236 . pijte 1. sveže vode tokom dana.4% 7 ispitanika ili 24.5% 1 ispitanik ili 5. DA LI SE KOD NAS PIJU ČAJEVI I KOLIKO ČESTO? Izvršili smo anketu u osnovnoj školi “Učitelj Tasa” u Nišu u cilju saznanja koliko učenici ove škole znaju o značaju primene čajeva.3 Odgovor Ne 2 ispitanika ili 8. izbegavajte so i slanu hranu. jedite hranu koja sadrzi gvožđe.7% U letnjem periodu 19 ispitanika 47. budite fizički aktivni.3% Odgovor Da 20 ispitanika ili 87% 10 ispitanika ili 62.7% 58 ispitanika ili 77. matičnjak): jesti što više voća.7% 12 ispitanika ili 85..3% 16 ispitanika ili 100% 22 ispitanika ili 100% 14 ispitanika ili 100% 73 ispitanika ili 97. 06. kantarion.EkoIst' 06. Kada najčešće piješ čaj? Kada si prehlađen 12 ispitanika ili 41.5% 6 ispitanika ili 27. pijte umerene količine alkoholnih pića.3% 17 ispitanika ili 22.3% 4 ispitanika 10% ili 3 ispitanika ili 15. izbegavajte slatkiše i slatka pića.7% 2 ispitanika ili 2. 2006.5% 16 ispitanika ili 72.5% 16 ispitanika 40% Kao napitak u konzumiranju zdrave hrane ili 10 ispitanika 52. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja bokvice ili nane. jedite manje masnoća. neposredno pre spavanja popiti čaj od matičnjaka.3% 1 ispitanik ili 2. jedite hranu bogatu kalcijumom. Broj ispitanika je 75. povrća i žitarica.7% Odgovor Ne 3 ispitanika ili 13% 6 ispitanika ili 37. – 07. Tabela 1.1% 1 ispitanik ili 3. jedite dosta žitarica.

9% 18 ispitanika 50% ili 4 ispitanika 23.1% 2 ispitanika ili 14. U koje svrhe još primenjuješ čaj? Razred i odeljenje V3 VI5 VII2 VIII3 Za ispiranje grla 4 ispitanika ili 6 ispitanika ili 37. – 07.4% 5 ispitanika 7. Koja je svrha primene čajeva? VI5 VII2 ili 9 ispitanika 25% VIII3 ili 10 ispitanika 43.6%.4% dalo je netačan odgovor. Koja materija je neophodna za proizvodnju čaja? Tačan odgovor na ovo pitanje dali su: učenici V3. Koji čaj najradije piješ? Po analizi ankete. ili ili ili ili ili 19 ispitanika ili 12 ispitanika 82.3% ili 7 ispitanika 17.EkoIst' 06. čajevi koji se najviše piju su: Razred i odeljenje V3 Nana Kamilica Majčina dušica Voćni čaj 21 ispitanik 32.6% 70. Ekološka Istina / Ecological Truth.9% ili ili ili 13 ispitanika ili 13 ispitanika 27.5% 17. 04.4% ili 4 ispitanika 8. dok učenici VII2 nisu 100% dali tačan odgovor.6% 1 ispitanik ili 7.75% ili 5 ispitanika ili 31.3% Razred i odeljenje Lečenje bolesti Preventiva Napitak V3 Tabela 5.1% 22% ili 5 ispitanika 10. Da li si učestvovao-la u sakupljanju lekovitog bilja? Razred i odeljenje Odgovor Da Odgovor Ne ili 8 ispitanika ili 17 ispitanika 50% 77.5% 10 ispitanika 15.5% ili 7 ispitanika 30. 2006. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Tabela 4.1% V3 7 ispitanika 30. 237 .4% Za očiju ispiranje 3 ispitanika ili 18.5% VI5 ili 8 ispitanika 50% ili 9 ispitanika 25% VII2 ili 5 ispitanika 22.4% ili 6 ispitanika 26.3% ili 2 ispitanika 3.4% ili 6 ispitanika 10. VI5 I VIII3 (100%).9% VII2 ili 20 ispitanika 33.2% ili 4 ispitanika ili 10.9% VIII3 ili 13 ispitanika 33.3% Tabela 7. Tačan odgovor dalo je 14 učenika ili 63.7% Tabela 6.4% 13.4% 16 ispitanika 69. 06.6% 1 ispitanik 4.1% VIII3 ili 7 ispitanika 50% ili 7 ispitanika 50% 7.3% 14 ispitanika 21.6% ili 1 ispitanik ili 5. a 8 učenika ili 36.7% VI5 ili 11 ispitanika 22.3% ili 4 ispitanika 10.3% 3 ispitanika 13.25% 3 ispitanika ili 3 ispitanika ili 21.3% Za čišćenje kože 1 ispitanik lica 4.3% ili 8.

Poželjno je povremeno piti čaj od zdravca. Niš. žitarice u svim oblicima.Ulažite ishranom u svoje zdravlje. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja ZAKLJUČAK Čovek je vekovima koristio lekovite biljke kao hranu i kao lek. 1995. – 07.htm [4] www. 06.Pravilna ishrana.. žalfije. 04. zeleni čaj. Ishrana predstavlja osnovnu odliku čoveka. [3] www. Ekološka Istina / Ecological Truth.htm 238 .ZDRAVA ISHRANA. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Higijena sa zdravstvenim vaspitanjem. Kao animaciju osnovaca da razmišljaju na pravilnu ishranu i konzumiranje čajeva umesto gaziranih napitaka načinili smo na taj način što smo ih uključili u ovaj rad učešćem u anketi. Pod pravilnom ishranom podrazumeva se sveža hrana . Beograd. voće i povrće bogato vitaminima C i E.EkoIst' 06. [2] Nikolić M. 2006. Postujte pravila prirode! Odreknite se svojih loših navika! LITERATURA [1] Blagojević B. 2003. Zagađena životna sredina i lekovite biljke. Ima veliki značaj i neophodna je svim živim bićima. i saradnici. Fakultet Zaštite na radu..

E4 POLJOPRIVREDA AGRICULTURE .

2006. ANALIZA SADAŠNJEG STANJA PLODNOSTI I ZAGAĐENOSTI ZEMLJIŠTA Načini i vrste zagađenja zemljišta na području Kragujevca i okoline su brojni.EkoIst' 06. Univerzitet u Prištini sa sedištem u Lešku 2 IZIUP "Srbija" Beograd. heavy metals. sadržaja nitrata i mobilnog aluminijuma. Ključne reči: Mobilni aluminijum. Nadica Savić1 1 Poljoprivredni fakultet. pesticidima i radionukleidima). zemljište. pojedinih teških metala i radionukleida 137Cs. Zadaci zaštite zemljišta od prisustva različitih degradacionih procesa i zagađenja su veoma složeni i u većini slučajeva zahtevaju multidisciplinarni pristup. pseudoglej (epiglejno zemljište) i aluvijalni nanosi u dolinama reka i rečica (Jelić et al. pobrđima i samo delom aluvijalnim ravnima. content of nitrate and mobile aluminium. Analizom stanja plodnosti i zagađenosti zemljišta na ovom području ustanovljeno je prisustvo degradacionih procesa vezanih za povećanje zemljišne kiseloosti. što je bitno uticalo na formiranje raznih tipova zemljišta i njihovu strukturu. kao i stepen i uzroci njegovog zagađenja na području grada Kragujevca i okoline. ABSTRACT: This paper deals with soil quality. zagađenost. kao i povećanje sadržaja pojedinih teških metala i radionukleida 137Cs. 2002. prisutne posledice koje proističu iz veoma izražene degradacije zemljišta i odsustva njegove zaštite od ovih negativnih procesa (Jelić et al.c. as well as degree and ceases of its pollution in Kragujevac and surrounding. soil. teški metali.c). fertility. Analyzes of fertility and soil pollution showed out presence of dedegradation processes binded to increasing of soil acidity. Oni se dešavaju putem primene različitih agrotehničkih mera (kontaminacija teškim metalima. 2003). Analizom stanja plodnosti i zagađenosti zemljišta na području Kragujevca i okoline utvrđeni su pojedini ekološki problemi vezani za povećanje kiselosti zemljišta. Geološki sastav podloge je veoma raznovrstan. pollution.. Olivera Nikolić2. It was founded increasing of content of some heavy metals and radioactive nucleotide 137 Cs. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja STUDIJA O KVALITETU ZEMLJIŠTA NA PODRUČJU KRAGUJEVCA I OKOLINE STUDY ABOUT SOIL QUALITY IN KRAGUJEVAC AND SURROUNDING Miodrag Jelić1. Jelena Milivojević2. 06. sadržaja mobilnog aluminijuma. 2003. Centar za strna žita Kragujevac IZVOD: U radu je dat prikaz kvaliteta zemljišta. Najzastupljeniji tipovi zemljišta su: gajnjača (eutrični kambisol). Krstić et al. smanica (vertisol). Otuda su. Jelić et al. Key words: Al mobile. plodnost.. 04.. pojedinim opasnim materijama iz različitih 241 . UVOD Područje Kragujevca i okoline predstavljeno je zatalasanim zemljištima. 2003.. – 07. Ekološka Istina / Ecological Truth.

11 5.97 – 4.. đubrenjem i zaštitom uzgajanih poljoprivrednih biljaka u cilju postizanja maksimalno mogućih prinosa proizvođači su podsticali degradacione procese svojih zemljišta i doveli do smanjenja njegove efektivne plodnosti i produktivne sposobnosti.37 4.40 – 24.42 4. 1990) Ispitivani parametar pH u H2O pH u KCl Sadržaj humusa (%) Ukupan N (%) NH4. registrovana godišnja potrošnja azotnih đubriva na ovim zemljištima preko 3000 tona. 2002. Jelić et al.. čemu doprinosi i sve prisutniji deficit vlage u zemljištu (Jelić et al.c). Azotna mineralna đubriva su najviše korišćena hemijska sredstva na zemljištima Kragujevca i okoline.12 – 0.52 – 13..3 – 103.) Dubina uzimanja uzoraka zemljišta (cm) 0 . 04. Nekontrolisanom obradom.4 88.50 0.1570 17. 2002).13 – 23.0000 tona). – 07..33 – 4.63 2.21 – 1.02 0.10 – 2.07 1. Jelić et al. akumulacije nitrata u zemljištu i biljkama. 242 .) Pristupačni K2O (mg/100 g zem.25 – 9.37 – 2. čije posledice su znatno smanjenje njegove plodnosti (Jelić. 06. 2003. uništavanja i seče šuma.6 – 330. 2006. 1996.09 – 0.6 103. 1990. 1990.05 5. Veinović et al.2 76.13 Na zemljištima ovoga područja godišnje se upotrebe velike količine đubriva (preko 5.38 203.8 0..8 – 152.84 5. Osim toga.EkoIst' 06. Jelić et al.76 – 2.00 1.0 – 249.62 – 17.97 – 6. aerozagađenja.77 159.11 – 0. 2003. Živanović et al. kao i akumulacija štetnih i opasnih materija. Tabela 1.6. acidifikacije i drugi oblici kontaminacije zemljišta.. 2003.90 .7 2.) Ukupni K2O (mg/100 g zem. Jelić et al.39 0. Jelić et al..N (ppm) NH4 + NO3.22 189.b.b). 2003.14 8. Plodnost zemljišta tipa Vertisol Table 1.83 1440 .6 – 119.16 13. P2O5 (mg/100 g zem. Tako je.) Pristupačni P2O5 (mg/100 g zem. Jelić.7 – 285.20 20 – 40 40 – 60 5.a.5.15 – 4.. Ekološka Istina / Ecological Truth. Soil fertility of Vertisol type (Jelić. Višegodišnja i nekontrolisana primena naročito azotnih đubriva u velikim količinama dovela je do povećanja kiselosti zemljišta.33 – 26. kontinuirano su prisutni razni oblici erozionih pojava. zatim je povećana i mobilnost Al u zemljištima. Smanjenju plodnosti ovih zemljišta doprinelo je i smanjenje sadržaja pojedinih biogenih elemenata.1 0.N (ppm) Ukup. neadekvatno korišćenje zemljišta izgradnjom naselja i industrijskih postrojenja na najplodnijim zemljištima (Bojić et al. 2003.1570 20.33 1330 . 2004).58 .47 – 4.20 – 9. što doprinosi većoj ili manjoj degradaciji zemljišta ovoga područja (Jelić. 2003.33 1390 – 1700 23.48 4. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja bioindustrijskih izvora..

Ekološka Istina / Ecological Truth. 2004).0-310. 243 . Content of hevy metals in the studied soil in Kragujevac's region – mg/kg (Jelić et al. april 5.1 8.8 2.3+3.3 Prosek 7. naročito na zemljištima pod prirodnim lavadama (Jelić et al.1 3.0-18.0 2.22 Opasnost od zagađenja zemljišta Kragujevca i okoline radioaktivnim elementima je realna od prisustva značajnije količine veštačkog radionukleida cezijuma (137Cs).6+9. U ispitivanim zemljištima na ovom području zabeležen je visok sadržaj aktivnog Mn i Fe.5+1.05 0. Content of mobile Al in the vertisol soil type crop wheat in dependence on application of different N. Sadržaj teških metala u zemljištima Kragujevca i okoline (srednja vrednost.7 5. – 07.1 21.1+4.8-10.5 55.1 0.1 10.1 3.4 0.0 14.7-99.9 2.3 9.4-3.08+0.02+0.3+24. 2006.8 2.3+1.6 0.2 0.8 0. Sadržaj mobilnog Al u zemljištu tipa Vertisol pod usevom pšenice u zavisnosti od primene različitih doza N.0-6.5+1.0 317.5+25.5 260.EkoIst' 06..7+3.0-286.7-350.19 5.3 3. april 11.9-135.7 22.2 0.3 0.5+2.1 140.8 1.1 15.0 4.6 225.5 17.1-11.4+104.21 Uzgajana biljna vrsta.8 4. april 4.04+0.7 11.2+41. Tabela 3. 06.4 0.2+77.8 1.2 12.0+68.08 0. standardna devijacija i rang) Table 3.2 0.9-11.8 13.doses and the time of taking samples – mg/100 g of soil (Jelić.5 0.1-7.8 2.4 Opasne materije u zemljištima Kragujevca i okoline u obliku teških metala.4-5.4+1.7+2.9-496.0-0. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Tabela 2. N = 14 Pšenično Kukuruzište Zasad šljive polje 75+47.3 0.3+2.07+0.9-7.8 0.4 187.02-0.9 66.0 17.5 9.4-110.6 3.6 14.0-7.5+1.9 8.9 0.1+77.04 0.1 1. sa sadržajem od 50 do 350 Bq/kg (Krstić et al. 04.5 3.1 0. april 6.6+1.7-16.0-0.1+81.2 Zasad jabuke 44.8 127..5 15.06 0.0 0.đubriva i vremena uzimanja uzoraka zemljišta.8 210..1-218.12+0.0 62. 2004) Element Livada Fe Mn Zn Cu Pb Cd 133.6 192.7-32. Table 2.2 4.0+54.0510.0 154.6+3.4-174. 1996) Vreme uzimanja Doze azota (kg/ha) Prosek uzoraka 60 250 2.5 9.5 2.0-0.9-3. prirodnih i veštačkih radionukleida pokazuju tendenciju povećanja.005-0.2+0. 2004).3-6.9 59.2 3.0 5.3-12.

U cilju sprečavanja daljih degradacionih procesa i zagađenja zemljišta potrbno je primeniti određene meliorativne mere.. N.59 0. 2.56 0. – 07. Ekološka Istina / Ecological Truth. 06.15 0. (2002): Nove tehnologije u proizvodnji strnih žita. S. kao i zaustaviti dalji proces degradacije zasnivanjem poljoprivredne proizvodnje na ekološkim principima i uvođenju sistematske kontrole plodnosti zemljišta i primene đubriva. Pešić. 2. S. fosfatizacija i humifikacija. Doktorska disertacija.EkoIst' 06. (1996): Proučavanje mineralne ishrane pšenice gajene na zemljištu lesivirane smonice. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Tabela 4. preći na upotrebu ekoloških energenata i kontrolu primene hemijskih zaštitnih sredstava i njihovu zamenu sa efikasnim biološkim preparatima. sadašnjim i budućim ekološkim planovima na nivou Kragujevca i okoline. Jelić. 6.. Zbornik radova "Zimska škola za agronome". Kisela i zemljišta zagađena teškim metalima neophodno je kalcifikovati krečnim materijalima a na zemljištima sa niskim sadržajem pristupačnog fosfora primeniti meliorativno fosforna đubriva (fosfatizacija).. Poljoprivredni fakultet. Zemun. đubriva). 3. ZAKLJUČAK Zemljišta Kragujevca i okoline nalaze se u manjem ili većem stepenu u procesu degradacije.83 0. Bojić. Jelić.31 V (cm year-1) G G korektn homogena a 0. Coch (Bq/m2) G G korektna homogen a 9300 11000 10400 11100 CoNp (Bq/m2) G G korektna homogen a 16700 14200 9500 8600 D (cm2year-1) G G korektna homogen a 0. Milovanović. kao i povećanjem sadržaja pojedinih teških metala i radionukleida 137Cs.. LITERATURA 1. vol.15 0.26 MERE I MOGUĆNOSTI SANACIJE DEGRADIRANIH ZEMLJIŠTA Obradiva zemljišta Kragujevca i okoline mogu se očuvati.. 45-54. (1990): Uticaj višegodišnjeg đubrenja na promene nekih osobina zemljišta tipa smonica u lesiviranju. Magistarski rad. M. M. M. Jelić. M. 244 . Poljoprivredni fakultet. (2003): Energetska efikasnost u Kragujevcu i okolini. Stojanović. R. 04. koja je uslovljena povećanjem kiselosti. EKO CENTAR Kragujevac. M.00 0. 1-121. Lukić. sadržaja nitrata i mobilnog Al. kao što su kalcifikacija. U cilju sprečavanja i zaustavljanja zagađenja iz vazduha (aerozagađenja) i primenjenih hemijih preparata (pesticida. Veinović. kao i obavezno uvođenje sistematske kontrole plodnosti zemljišta i kontrole celokupne poljoprivredne proizvodnje. 2006. Zemun. 1-61. 4. Vertikalna raspodela 137Cs u zemljištu (fitovane vrednosti konstanti) Table 4. U: Studija o pročlim. Obzirom na prisutne izvore zagađenja neophodno je uraditi analize zemljišta na sadržaj neorganskih i organskih zagađivača i utvrđene vrednosti uporediti sa MDK (maksimalno dozvoljene količine). Vertical profile of 137Cs in soil (fitting of values constants) Lokacija 1. 9-21.

G. Nikolić.. Pešić. Jelić. 04. O. Dugalić. 8. 83-91.. 181-184. U: Studija o pročlim. Živanović. J. Jelić. sadašnjim i budućim ekološkim planovima na nivou Kragujevca i okoline. Jelić.EkoIst' 06. Jelić. Ekološka Istina / Ecological Truth. M. Veinović. M. 245 .. D. D. organskog i krečnog đubriva na produktivne i morfološke osobine zrna jarih strnih žita gajenih na kiselom zemljištu. M. S. S.. U: Studija o pročlim.. S. (2003. Milivojević. Živanović. 7. S. 9.. Lomović. Internacionalna konferencija TEMPO. vol.. J. 21-28. S. R. Nikolić. Lukić. Dugalić. Stojanović.Katić. Simpozijum "Ekologija i proizvodnja zdravstveno bezbedne hrane u braničevskom okrugu". Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja 5. 53-66. No 1... 11. Stojanović. S. (2002): Uticaj mineralnog. Jelić. Čačak. Jelić... Zbornik radova "Zimska škola za agronome". N. 6. M.. G. EKO CENTAR Kragujevac.. (2003): Vertikalna raspodela 137Cs u tlu.. 10. J.. Zemljište i biljka.. Živanović. Nikezić. (2004): Mobile aluminium in some serbian acid soils and its toxic effect on wheat and maize plants. J. G... 53. EKO CENTAR Kragujevac.c): Zagađenje zemljišta u Kragujevcu i okolini. M. Živanović.. sadašnjim i budućim ekološkim planovima na nivou Kragujevca i okoline.. 7. Stevanović.b): Uticaj višegodišnjeg đubrenja na promene najvažnijih hemijskih osobina kiselog vertisola i prinose ozime pšenice. 06.. Dugalić.a): Tehnologija proizvodnje strnih žita za uslove kiselih zemljišta. N. Petrovac. Stojanović. S. Bojić. (2003.HP 2002. 23-38. – 07.. O. (2003. G. Milivojević. 207-213. Trifunović.. 13-20. Dugalić. M. Krstić. vol. (2003): Zagađenje vazduha u Kragujevcu i okolini. M. Zbornik radova: XXII Simpozijum JDZZ. No 7. 2006. S.

EkoIst' 06, Ekološka Istina / Ecological Truth, 04. – 07. 06. 2006. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja

UTICAJ NAVODNJAVANJA OROŠAVANJEM I PRIMJENA NPK DJUBRIVA NA PRINOS, KVALITET I VEGETATIVNI POTENCIJAL VRANCA INFLUENCE OF FERTILIZING, BY NPK FERTILIZERS, AND IRRIGATION TO THE YIELD AND QUALITY OF GRAPE VRANAC
Slavko Mijović, Ljubomir Pejović, Tatjana Popović Biotehnical Institute, Podgorica, Serbia and Montenegro
IZVOD: U periodu 1999-2002. godine ispitivan je prinos, kvalitet groždja i vegetativni potencijal vranca u uslovima navodnjavanja na plitko obradjenom zemljištu i na zemljištu pod travom, sa i bez djubrenja NPK djubrivima. Na osnovu dobijenih rezultata može se reći da su prinosi groždja i vegetativni potencijal bili veći kada je primijenjeno NPK djubrenje, bez obzira na način iskorišćavanja zemljišta. Medjutim, svi parametri imaju veće vrijednosti na parcelama koje su bile plitko i često obradjivane. Sadržaj šećera i kiselina u širi bio je isti bez obzira na način korišćenja i primjenu NPK djubriva. ABASTRACT: In the period 1999-2002. the yield, quality of grapes and vegetative potential of Vranac variety were studied in the conditions of irrigation by flooding with application of two manners of soil maintenance, shallow cultivation and overgrowing with grass, with and without applying NPK fertilisers. On the bases of the results obtained, we can state that the yield of grapes and vegetative potential (rankenss of vine) were higher in the conditions of applying NPK fertilisers not with standing the manner of soil maintenance. Otherwise these parameters had higher values on the plots maintained by shallow more frequent cultivation. Content of sugar and acids in the must was almost the same regardless the way of soil maintenance and application of NPK fertilisers. Key words: irrigation, manner of soil maintenance, fertilisation, yield, sugar, acids, vegetative potential.

INTRODUCTION Using the shallow soils for intensive agricultural production is related to a number of problems, especially in the conditions of Mediterranean climatewhich prevails in agroecological conditons Podgorica. Considering unfavourable distribution of rainfall in our environment, it is impossible to imagine successful vineyard growing without irrigation, while classical cultivation of land in vineyard has been substituted more and more with maintenance of very surface of the soil by applying herbicides or overgrowing with grass. The aim of this paper was to state yield, qualty of grapes and vegetative potential of autochthonous wine grape variety Vranac in the conditions of irrigation by flooding, and soil maintenance in two ways (shallow more frequent cultivation and overgrowing with grass) with and without applying NPK fertilisers.

246

EkoIst' 06, Ekološka Istina / Ecological Truth, 04. – 07. 06. 2006. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja

MATERIAL AND METHOD OF WORK The researches were conducted on the experimental plantation owned by Agricultural Institute in Podgorica-Montenegro. Experimental vineyard was establish with variety Vranac on therootstock Kobber 5 BB. The spacing between vines is 2,5x 1 m. The stem is shaped with two sprouts spreading horizontally on the spalire, 60 cm high. Mixed pruning was applied. The trail including different manners of soil maintenance, irrigation and fertilisation of vineyards is put under split-split-plot system. The basic plot covered 100 m2. It includes: three ways of soil maintenance, two ways of irrigation and five combinations of fertilisation (total of 300 trail plots). The experimental vineyard was established on cement-brown Mediterranean soil which was created on quarternalny fluvial-glacial stony pebbly sediments of various composition and great mightiness. An average depth of the profile is about 60 cm. The soil contains 35-60% of skeleton and there is up to 50% of sand in the fine soil. The soil without carbonate is with acid to low acid reaction. In the surface layer there is enough quantity of humus (3-4%), and average quantity of potassium (15-20 mg K2O) while it is very poor in easy approachable phosphorus (1-2 mg P2O5). The climate is characterised by: relatively high average air temperatures (15,5 C), hot summers and mild winters, a great amount of rainfall (1650 mm) with very unfavourable distribution over the year. In the period June-August 10% of annual quantity of rain falls, so that there is always lack of water for the vines at that time. This paper shows the results of studying yields, qualty of grapes and vegetative potential of Vranac variety in the conditions of irrigation by flooding with or without applying NPK fertilisers. Irrigation by flooding was applied 2-3 times depeding on the year, and quantity of irrigation water was determined depending on retention capacity of soil. The irrigation was applied when the moinsture in the soil would drop to 18% (point of fading is about 12,5%). Shallow cultivation was carried out by milling machine and cultivator, 3-4 times a year depending on weed growth and with manual supplementary cutlivation of the surface below the vines which cannot be reached by machine. Overgrowing with grass was carried out by sawing, grass growing in the parks (Trifolium repens, Lolium perene, Fesenta rubra, Poa pretense), but later on spontaneous vegetaion prevailed, so that composition of grass growing was indentical to those growing on natural with grass overgrown surfaces. The grass was cut 2-3 times a year and left in mulch. Fertilisation was applied every year in eraly spring by its distribution and registered by standard methods. The yield of grapes taken from 6 experimental vines of each repetition was determined by wieghing. Sugar content was determined by must meter and total acids were the first factor was manner of soil maintenance and application of fertiliser was the second factor.

247

EkoIst' 06, Ekološka Istina / Ecological Truth, 04. – 07. 06. 2006. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja

RESULTS AND DISCUSSION Yield of grapes On the bases of 5 year results, presentade in Table 1, an average yield of grape per vine was 3,11 kg on the plots where more grequent shallow cultivation was applited without application of fertilisers i.e. 4,22 on the plots where NPK fertiliser were applied. Table 1. - Average yield of grapes (kg/vine) for the period 1999-2002.
Ord./numb 1 2 Irrigation Flooding g Manner of soil maintenance Shallow cultivation Overgrowing with grass Fertilisation O* 3.11 2.93 2.99 NPK 4.22 3.81 3.71

O* - without NPK fertilizers

On the plots overgrown with grass without applying fertilisers, an average yield of grapes per vine was 2,93 kg, i.e. 3.81 kg with application of NPK fertilisers. On the average, regardless the way of soil maintenance, on the plots were NPK fertilisers were applied, the yields of grapes pere vine were: 2.99 kg without NPK fertilisers and 3.71 with application of NPK fertilisers. In the eralier reseaches conducted by Ulicevic et al (1972, 1987), it was stated that yields of grapes on the plots wich have been under the grass cover permanently throught the years, in the conditions of irrigation and fertilisation with NPK fertilisers, did not importantly vary neither compared to those on the barren uncultivated plots nor the those wich were either shallow or normally cultivated. Content of sugar and acids in the must In the conditions of irrigation by flooding in both variants of soil maintenance in the vineyard (shallow cultivation and overgrowing with grass), on the plots without applying fertilisers, somewhat higher content of sugar in the must was noted down (18.70% and 19.50%), compared to the plots where NPK fertilisers were applied (18.63% and 18.40%). Table 2. - Average content of sugar in the must (%) in the period 1999/2002.
Ord./numb. 1 2 Irrigation Flooding g Manner of soil maintenance Shallow cultivation Overgrowing with grass Fertilisation O* 18.70 19.50 18.90 NPK 18.63 18.40 18.20

O* - without applying NPK fertilizers

248

EkoIst' 06, Ekološka Istina / Ecological Truth, 04. – 07. 06. 2006. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja

However Scienza et Valenti (1984) stated that in the Italian environment, depressive impact of overgrowing with grass, on the content of sugar in the must of Italian reasling. The content of acids (Table 3.) in the must and surfaces maintained by shallow more frequent cultivation in the conditions without application of fertukusers amounted 6.50 g/l while on the plots where NPK fertilisers were applied it amounted 6.60 g/l. Table 3. - Average content of acids in the must (g/l) for the period 1999/2002
Ord./num b. 1 2. Irrigation Flooding g Manner of soil maintenance Shallow cultivation Overgrowing with grass Fertilisation O* 6.50 6.70 6.40 NPK 6.60 6.58 6.51

O* - without application NPK fertilizers

On the plots overgrown with grass, in the conditions without applying fertilisers, the content of acids, amounted 6.70 g/l, and in the conditions of appllyng NPK fertilisers it amounted 6.58 g/l. On the bases of data on conent of sugar and acids in the must on the plots with and without applying NPK, we can state that these parameters varied negligibly regardless the way of soil cultivation. Vegetative potential (average green mass pruned from the vine) From the data shown in the table 4. it comes out that the green mass taken off the vine by pruning was bigger on the plots on which NPK was applied regrdless the way of soil maintenance. Table 4.- An average mass pruned from the vine (g) for the period 1999/2002.
Ord./num b. 1 2 Irrigation Flooding g Manner of soil maintenance Shallow cultivation Overgrowing with grass Fertilisation O* 574 593 580 NPK 724 711 712

O* - without application of NPK fertilizers

Generally speaking, rankeness of vine was bigger on the plots with shallow soil cultivation in the conditions with and without application of NPK fertilisers compared to same conditions on the plots being ovegrown with grass. Nikov (1972), Rangelov (1972), Ulicevic ett al. (1983, 1987) obtained similar results. CONCLUSION On the bases of the tresults obatined the following can be concluded:

249

EkoIst' 06, Ekološka Istina / Ecological Truth, 04. – 07. 06. 2006. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja

Under conditions of irrigation by flooding, somewath higher yield of grapes per vine was achieved on the shallow cultivated plots fertilised by NPK fertilisers compared to the plots overgrown with grass. An average content of sugar and acids in the must on shallow cultivated non fertilised plots, was somewhat lower than on the plots overgrown with grass, while on those fertilised by NPK fertiliser was higher. Vegetative potential i.e. green mass pruned from the vine was bigger on shallow cultivated plots with and without applying NPK fertilisers compared to the plots overgrown with grass. Generally speaking, the yield of grapes as weell as vegetative potential, was higher in the conditions of irrigation and application of NPK fertilisers regardless the wayx of soil maintenance. Otherwise these parameters had higher values on the plots maintained by shallow more frewuent cultivation. The content of sugar and acids in the must was nearly eyual regardless the way of soil mantenance and application of NPK fertilisers. REFERENCES
1. 2. 3. 4. Nikov, M. (1972): A fertilisation de la vigne, soumise a une non culture, continue per deshebage chimique 3. Coll. Eur. Medit. Cong. Alim. Plante Cult, Budapest. Brangelov, B. (1972): Značenie na počvoobrabotkatana lozata, Lozarstvo i vinarstvo. Go. XXI, No 2. Sofija. Scienza, A.; Valenti, L. (1984): Effeti del inerbimento sulla produttivita e qualita del Riesling I e Moscato C. in Valle Versa (Pavia) Vignevini, No 1-2:27-32. Ulićević, M., Marković,M. (1972): Addition to the knowledge on manner of soil maintenance, fertilisation and irrigation of vinezards on annual cucly of vine development. Agriculture and forestry, 18,2. Titograd. Ulićević, M.,Pejović, Lj. (1983): Some results of 12 years trail with fertilisation on the vineyards in the vicinity of Titograd in interaction with manner of soil maintenance and irrigation Agriculture and forestry, XXX, 1. 47-56, Titograd. Ulićević, M., Pejović, Lj., Jerković, D.(1987): Some results of 15 years of trails with manner of soil maintenance. 50 years universary of Agricultural Institute - Titograd, Collection of papers, pgs. 125-144. Titograd. Mijović S., Tatjana Popović (2002): Uticaj mineralnih i organskih djubriva na prinos i kvalitet groždja sorte Vranac. XIV Savjetovanje vinogradara i vinara Srbije, br.390-393. Vršac.

5.

6.

7.

250

EkoIst' 06, Ekološka Istina / Ecological Truth, 04. – 07. 06. 2006. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja

NITRIFIKACIONE BAKTERIJE I KRUŽENJE AZOTA U PRIRODI THE NITRIFICATION BACTERIA AND NITROGEN CYCLE
Milena Cvetkovska1 (student), Milovan Vuković2, Vladimir Cvetkovski3 Univerzitet u Beogradu, Hemijski fakultet (grupa za biohemiju )1, Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru2, Institut za bakar, Bor3
IZVOD: Za celokupni život na planeti zemlji neophodna su jedinjenja azota, t.j. proteini i nukleonske kiseline. Vazduh koji je sastavljen 79 % procenata od azota (N2), osnovni je izvor azota. Ali većina organizama ne može koristiti azot u molekularnom obliku. Sve zelene biljke imaju potrebu za azotom u “fiksirajućem” obliku t.j. u vidu jedinjenja kao što su nitratni joni (NO3−), amonijak (NH3) i urea (NH2)2CO. Životinje obezbeđuju potrebu za jedinjenjima azota (i sve ostalo) iz biljaka (ili životinje koje se hrane biljem). Četiri su osnovna procesa koja su osnova kruženja azota u biosferi: azotofiksacija, deaminacija, nitrifikacija i denitrifikacija. Mikroorganizmi imaju osnovnu ulogu u svim ovim procesima. Ključne reči: azot, bakterije, azotofiksacija, nitrifikacija, deaminiacija, život ABSTRACT: All life requires nitrogen-compounds, e.g., proteins and nucleic acids. Air, which is 79% nitrogen gas (N2), is the major reservoir of nitrogen. But most organisms cannot use nitrogen in this form. Plants must secure their nitrogen in "fixed" form, i.e., incorporated in compounds such as: nitrate ions (NO3−), ammonia (NH3) and urea (NH2)2CO. Animals secure their nitrogen (and all other) compounds from plants (or animals that have fed on plants). Four processes participate in the cycling of nitrogen through the biosphere: nitrogen fixation, decay, nitrifacition, denitrification. Microorganisms play major roles in all four of these processes. Key words: nitrogen, nitrogen fixation, nitrifacition, decay, life

UVOD Za celokupni život na planeti zemlji neophodna su jedinjenja azota, t.j. proteini i nukleonske kiseline. Vazduh koji sadrži 79 % procenata azota (N2), osnovni je izvor azota. Ali većina organizama ne može koristiti azot u molekularnom obliku. Sve zelene biljke imaju potrebu za azotom u “fiksirajućoj” formi t.j. u obliku jedinjenja kao što su nitratni joni (NO3−), amonijak (NH3) i urea (NH2)2CO. Životinje obezbeđuju potrebu za jedinjenjima azota (i sve ostalo) iz biljaka (ili životinje koje se hrane biljem). KRUŽENJE AZOTA U PRIRODI Azot je veoma važan biogen element jer ulazi u sastav mnogih organskih materija kao što su aminokiseline, proteini, nukleinske kiseline i sl. Kruženje azota u prirodi je veoma složeno, i ono se odvija u koncentričnim krugovima. Kao i kod ugljenika, vreme zadržavanja azota varira od sredine do sredine. U atmosferi i u sedimentima azot se zadržava 107 godina, u zemljištu oko 2.000 godina, a u terestričnoj biomasi najkraće – oko 50 godina1.

251

EkoIst' 06, Ekološka Istina / Ecological Truth, 04. – 07. 06. 2006. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja

Da bi biljke mogle da koriste azot, neophodni su posrednici koji azot iz atmosfere prevode u nitrate ili amonijak. Atmosfera je najveći rezervoar azota, sa ukupnom masom azota od 3,8 x 1021 grama. Od toga se svake godine oko 3 x 1014 grama azota biološki reciklira, što čini manje od milionitog dela od ukupno dostupnog azota! Atmosferski azot, kao što je poznato, biljke ne mogu direktno da usvajaju, već se preko posrednika azot prevodi u odgovarajuće oblike. KRUŽENJE AZOTA U BIOSFERI Četiri su osnovna procesa za kruženja azota u biosferi2: • azotofiksacija • deaminacija • nitrifikacija i • denitrifikacija

Slika 2. Kruženje azota kroz biosferu Na slici 2. prikazana je pojednostavljena šema kruženje azota kroz biosferu, koja prikazuje osnovnu ulogu mikroorganizama u svim ovim procesima. Azotofiksacija Molekuli azota (N2) su veoma stabilni. Za raskidanje veza atoma i sjedinjavanje sa drugim atomima potreban je znatan utrošak energije. Tri procesa su odgovorna za azotofiksaciju u biosferi: • • • atmosferska fiksacija pomoću svetlosti industrijska fiksacija i biološka fiksacija samostalno pomoću izvesnih mikroorganizama ili u simbiozi sa biljkama.

252

EkoIst' 06, Ekološka Istina / Ecological Truth, 04. – 07. 06. 2006. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja

Atmosferska fiksacija Ogromna količina svetlosne energije razgrađuje molekule azota, omogućavajući njihovim atomima sjedinjavanje sa kiseonikom iz vazduha formirajući azotove okside. Ove okside rastvara kiša, formirajući nitrate, koji dospevaju na zemljinu površinu. Industrijska fiksacija Haber je 1908 god. pronašao hemijski proces za dobijanje amonijaka (NH3) iz reakcije gasova azota i vodonika: N2 + 3H2 → 2NH3 koja se odvija pri ekstremnim procesnim uslovima, na temperaturi od 600 C0 i pritisku 200 atm, uz pomoć katalizatora. Kao reagenti za proces se koriste atmosferski azot i vodonik (koji se dobija iz prirodnog gasa ili petrolejuma) Amonijak može direktno da se korsisti kao veštačko đubrivo, ali se veći deo dalje procesira u ureu (NH2)2CO i amonijum nitrat (NH4NO3). Biološka fiksacija Nađeno je da u prirodi izvesne bakterije imaju sposobnost da fiksiraju azot3. • neke vrste žive u simbiozi sa mahunastim biljkama (na primer, u soji, detelini) • neke u simbiozi sa biljkama različitih od mahunastih (na primer, jovovina) • neke azotofiksirajuće bakterije žive slobodno u zemlji • azotofiksirajuće cijano bakterije su bitne za održavanje đubrivosti (plodnosti zemljišta) kao što su vlažna pirinčana polja Biološka azotofiksacija je rezultat kompleksne aktivnosti niza enzima kao i značajne potrošnje ATP. Premda je amonijak prvi stabilan proizvod, on se brzo integriše u proteine i druga organska jedinjenja azota. Biološka fiksacija azota predstavlja redukcioni proces prevođenja gasa azota (N2) iz vazduha u formu amonijaka (NH3). Ovo je vitalan ekološki proces jer sve zelene biljke imaju potrebe za azotom u obliku amonijaka ili nitrata koji im je neophodan za sintezu aminokiselina sopstvenih proteina, a biljni proteini predstavljaju isključivi izvor proteina za životinje. Jedini organizmi koji mogu obaviti ovu redukcionu reakciju na našoj planeti su upravo neke vrste bakterija i Cyanobacteria, tako da je celokupan život na našoj planeti praktično direktno, odnosno indirektno zavistan od ove njihove aktvnosti. Najveći deo neorganskog azota na našoj planeti egzistira u vidu gasa (N2) i kao takav je neupotrebljiv za biljke. Praktišno možemo reći da azotofiksirajući oblici prokariota obezbeđuju kariku između neizmernog bogatstva azota kao gasa u atmosferi i ostalog živog sveta na našoj planeti. Azot koji se fiksira u obliku amonijaka ili amonijuma predstavlja osnovni materijal za hemoautotrofne nitrifikatorske bakterije. Nitrati koji se obrazuju aktivnošću nitrifikatorskih bakterija takođe mogu biti korišćeni od strane biljaka. Baketrije koje mogu vršiti fiksaciju azota su veoma mnogo proučavane, posebno sa aspekta njihovog značaja za poljoprivredu. Već je duži period vremena poznato da mahunarke (pasulj, lucerka, grašak, detelina, grahorica) predstavljaju

253

EkoIst' 06, Ekološka Istina / Ecological Truth, 04. – 07. 06. 2006. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja

znašajne kulture u ratiranju useva na poljoprivrednim površinama jer poboljšavaju plodnost zemljišta. Razlog za ovo nalazi se u tome što na nodusima korena mahunarki žive bakterije iz roda Rhizobitom Ove bakterije koriste šećere koje produkuju biljke u procesu fotosinteze a za uzvrat ih snabdevaju amonijakom. (-160 Kcal/Mol) N2 → 2N 2N + 3H2 → 2NH3 (13 Kcal/Mol) bakterije Azotobacter, Beijerinckia, Clastridium, Rhizobium, Cyanobacteria Asimilacija azota se odnosi ne deo ciklusa u kojem se amonijak ugrađuje u organske molekule opšte formule R−NH2, kao što su nukleinske kiseline. Deaminacija Deaminizacija se, s druge strane, odnosi na proces u kojem se organski molekuli koji sadrže azot razgrađuju, stvarajući tako amonijak. Proteini sintetizovani od strane biljaka kao i hidrokarbonati, koji se unose sa hranom, u toku metabolizma transformišu se u nus produkte, organska jedinjenja azota koja se najvećim delom vraćaju prirodi kao fertilizeri. Krajnja korist ovih materija su mikroorganizmi deaminacije, koji razlažu molekule sadržani u fertilizerima i izumrle organizme prevodeći ih u amonijak. Nitrifikacija Nitrifikujuće bakterije su hemoautotrofni oblici koji oksiduju amonijak (NH3) ili amonijum (NH4+) u nitrite (NO2−), odnosno nitrite u nitrate (NO3−). Ove bakterije imaju primarnu ulogu u ciklusu kruženja azota na našoj planeti. NH4+ + 3/2O2 → NO2− + H2O + 2H+ amonijum nitrit 65 Kcal/Mol bakterija Nitrosomonas NO2 + 1/2O2 → NO3− nitrit nitrat 17 Kcal/Mol bakterija Nitrobacter Denitrifikacija Tri predhodna procesa, koji se odigravaju u prirodi, zasnivaju se na prenosu azota iz atmosfere u ekosisteme. Denitrifikacionim procesom redukuju se nitrati do elementarnog azota, vraćajući azot na taj način u atmosferu. Ovaj proces je takođe katalizovan od strane mikroorganizama. Oni žive duboko u zemlji i vodenim

254

EkoIst' 06, Ekološka Istina / Ecological Truth, 04. – 07. 06. 2006. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja

sedimentima u kojima u kojima vladaju anaerobni uslovi. Oni koriste nitrate, kao alternativni agens kiseoniku, u ulozi akceptora kiseonika u njihovoj respiraciji. Denitrifikacija se može smatrati specijalnim slučajem opšteg procesa poznatog kao redukcija nitrata. Naime, reakcije redukcije nitrata do krajnjeg produkta, azota, teku u nizu: NO3− → NO2− → NO → N2O → N2 Konačno, moguć je sled reakcija u smeru ponovnog stvaranja amonijaka, polazeći od nitrata. Taj proces, poznat kao nitratna amonifikacija, NO3− → NO2− → NH3 POREMEĆAJ RAVNOTEŽE KRUŽENJA AZOTA Poremećaj ravnoteže kruženja azota u prirodi dovodi se u vezi sa sve većom azotofiksacijom. Poljoprivreda sada može biti odgovorna za generisanje jedne polovine azotofiksacije na zemlji usled: • velike proizvodnje veštačkih đubriva procesom industrijske fiksacije • porasta poljoprivrednih površina pod sojom, detelinom i drugim kulturama Što predstavlja značajan uticaj na prirodni cikuls azota. Da li denitrofikatori mogu da uravnoteže ciklus azota? Verovatno ne. Prisutni su primeri, povećanja sadržaja azota u ekosistemu. Jedan nepovoljan primer je, zagađenost jezera i reka od rastvaranja azotnih đubriva iz zemlje i susednih farmi. Treba izneti i činjenicu da ova uspešna nastojanja na porastu fiksacije azota mogu da poremete globalni balans azota. Naime, godišnja fiksacija azota je već veća za 50% u odnosu na predindustrijski nivo od 150 miliona tona godišnje (1850 god.). Potencijalna akumulacija viška fiksiranog azota izaziva bojazan zbog zagađenja voda nitratima i mikrobiološke prozvodnje gasa N2O. Ovaj gas, prema atmosferolozima, može uticati na tanjenje zaštitnog ozonskog sloja. LITERATURA
1) 2) 3) M. Vuković, Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet uBoru, 2005. http//users.rcn.com/jkimball.ma.ultranet/BiologyPages/E/Eubacteria.html#Nitrifying bacteria I. Radović, B. Petrov, Raznovrsnost života, Zavod za udžbemike Beograd, 1998.

255

EkoIst' 06, Ekološka Istina / Ecological Truth, 04. – 07. 06. 2006. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja

KOLIČINE ADSORBOVANOG OLOVA U ZEMLJIŠTU IZ INDUSTRIJSKIH OTPADNIH VODA A QUANTITIES OF INDUSTRIAL WASTE WATER LEAD ADSORBATED IN SOIL
Biljana Ristić1, Dragan Marković1, Valentina Živanović2,
e-mail: zivanovicv@yahoo.com; visapoljskola@beotel.net 2

Fakultet za Fizičku- hemiju, Beograd,Studentski trg. br.2 Viša poljoprivredno prehrambena škola Prokuplje, Ćirila i Metodija 1

1

IZVOD: U našoj zemlji se u poslednjih nekoliko godina vrše analize radi utvrđivanja raspodele teških metala u obradivim zemljištima kao i eksperimenti proučavanja porekla metala u zemljištu i utvrđivanja uslova pristupačnosti teških metala za biljke. Ispitivanjem su pokazani podaci o pristupačnom sadržaju olova u zemljištu (onom koje biljka-paprika adsorbuje) iz otpadnih voda Topličkog kraja .Kontrolno zemljište je ‚‚lesivizirani černozem’’ uzorkovano u Lukovskoj banji. Ključne reči: Voda,zagađenje,olovo,zemljište,merenje. ABSTRACT: During last years we analise distribution of heavy metals in agricultural soils.Reason for this is to find their descent in soil as well as accessibility for plants. In this work we represented a approachable quantities of lead in soil from Toplica region. Key words: Water, pollution,lead,soil, measurements

UVOD Životna sredina je pored neorganskih zagađivača izložena i organskim zagađivačima. Voda i zemljište su u većoj meri izloženi delovanju organskog zagađivača od vazduha ali je izložena i sama atmosfera. Glavna izvorišta organskog zagađenja vode jesu: urbani otpaci, industija pre svega ona prehrambena, zatim poljoprivreda, stočarstvo... Glavna konponenta organskog zagađenja su biljne i životinjske masti, fekalije, ostaci voća i povrća, kao i otpadne vode fabrika celuloze i papira, šećera i piva, mesnatih i mlečnih proizvoda, slatkiša, i dr. Danas proizvodnja hrane dovodi do značajnih izmena u biosferi Zemlje i , uz prateće aktivnosti, značajno utiče na povećanje zagađenja i izmenu fizičkohemijskih karakteristika zemljišta. ZAGAĐENJE ZEMLJIŠTA OLOVOM Hemija zemljišta se bavi proučavanjem međudejstva čvrste, tečne i gasovite faze putem hemijskih reakcija, a s tim i promenama, koje nastaju u rezultatu pedogenetskog procesa u prošlosti i ljudske aktivnosti (poljoprivredne hemizacije) u sadašnjosti. Zemljište se sastoji iz dve osnovne grupe materija: minerala i organske komponente. Iz ovog razloga se savremena hemija zemljišta bavi biohemijskim procesima: sintezom i transformacijom organske supstance, kruženjem ugljenika, azota, fosfora i drugih makro- i mikro- elemenata.

256

EkoIst' 06, Ekološka Istina / Ecological Truth, 04. – 07. 06. 2006. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja

Olovo koje je toksično, kao i njegova jedinjenja, imaju sposobnost akumulacije u biljkama i organizmima. Toksično dejstvo se ispoljava blokiranjem enzimskog sistema i inhibicije biohemijskih reakcija, jer Pb2+ jon gradi sa sulfhidridnim grupama enzima stabilne merkaptide. Na zagađivanje životne sredine najviše utiče olovo primenjeno kroz aditive benzinu. Nije mnogo poznato o hemiji olova u zemljištu. Glavni izvor zagađivanja zemljišta olovom je sagorevanje benzina, a olovo se nalazi u rastvorljivom halogenom obliku (PbClBr). Kasnije nastaju u zemljištu relativno rastvorljiva jedinjenja kao PbCO3, Pb3(PO4)2 i u manjoj meri nerastvoran PbSO4. Zbog formiranja ovakvih jedinjenja i zbog adsorpcije dvovalentnog katjona (Pb2+), kretanje olova u zemljištu je većinom malo. Pri zakiseljavanju alkalnih zemljišta dolazi do oslobađanja prethodno vezanog olova, posebno ako je ono bilo u obliku jedinjenja – PbCO3. Kontrolno zemljište je uzeto iz Lukovske banje i odgovara tipu zemlje lesivizirani černozem na osnovu pedološke karte i agrohemijskih parametara koji su određeni još ranije. Zbog topografskog položaja ovog tipa zemljišta relativno je visok nivo podzemnih voda i veliki je broj oscilovanja nivoa vode u zemljištu. U njemu se najviše primećuje migracija. Uticaj poplava i podzemnih voda je najveći na sadržaj karbonata, tako da mogu, u zavisnosti od njihovog uticaja nastati prostori koji sadrže i koji ne sadrže karbonate. Sadržaj karbonata se kreće od 0-17%, pH od 6,0- 8,5 u zavisnosti od sadržaja karbonata a sadržaj humusa varira od 3-6%. U ovom tipu zemljišta sadržaj lako pristupačnog fosfora veoma varira jer zavisi od prirode nanosa. REZULTATI RADA Cilj ovog rada je da se odrede količine olova koje je adsorbovalo zemljište iz otpadnih voda uzetih sa šest lokacija Topličkog okruga . Zemljište je raspoređeno u šest eksperimentalnih parcela i zalivano otpadnim vodama da bi se pratila akumulacija Pb kako u zemljištu tako i u paprici koja je u periodu od semena do ploda (šest meseci) polivana ovim vodama.Uzorci vode:1 – Lukovska banja, 2 – Šik, Kopaonik(Kuršumlija), 3 – Hissar, Prokuplje, 4 – FOM, Prokuplje,5 – Deponija, Prokuplje, 6 – Berilje, Prokuplje. Polivanje je vršeno svakog dana sa oko 150ml konzervirane otpadne vode a polivanje je završeno kada su se pojavili plodovi veličine oraha. Od 90 zasađenih korena paprike samo je mali broj uspeo da se razvije do ploda ( 2 ) ostali su uzorci propadali još u samom procesu razvoja, na listovima su se javljale crvenkasto-mrke pege,tj. nekroza. Sadržaj pristupačnih teških metala iz uzorka zemljišta se određuje iz rastvora, obično vodenog, a ako ima nerastvornih suspenzija onda se deluje odgovarajućim ekstragensima. Određivanje olova vršeno je AAS-om (atomska apsorpciona spekrometrija) pomoću plamena. Za određivanje ukupnog metala u biljci i zemljištu primenjena je metoda razaranja ’’mokrim putem’’ dok je pristupačan sadržaj metala u zemljištu određivan posle ekstrakcije smešom kompleksona III i kalijumhlorida. U zemljištu su određeni agrohemijski parametri, ukupan i pristupačan sadržaja olova. Voda je ispitivana hemijski i na ukupan sadržaj olova, a delovi biljke su ispitivani na ukupan sadržaj olova.

257

2 ). Agrohemijski parametri u ispitivanom zemljištu lesivizirani černozem Lokacija 1. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Agrohemijske parametri određeni su na sledeći način: fosfor i humus spekrofotometrijski odnosno volumetrijski . atomskomapsorpcionom spektrofotometrijom. Tabela 1. Pripremljen uzorak ( 20g ) zemlje se odmeri u plastičnoj boci. Jedan gram uzorka se prelije sa 20cm3 koncentrovane azotne kiseline i lagano zagreva. pH u 1 M KCl 7. nalije sa 50cm3 rastvora smeše KCl i Na2EDTA (0. 2.63 8.60 43.1 7. Radi izdvajanja metala koji su vezani za silikate. 06. 2 i 3. 6.EkoIst' 06.18 4. vazdušno suv uzorak odmeri i prenese u balon za mokro spaljivanje.21 3. 2006. 04.83 3.56 4.70 4.50 47. Nakon ovog dela pripreme uzorak se profiltrira i u filtratu se odredi sadržaj Pb AAS. Nakon ove digestije uzorak se ohladi i uz što manju količinu perhlorne kiseline isperu se zidovi suda. Za određivanje sadržaja metala u zemljištu. 3. Kvantittativa apsorpciona spektrohemijska analiza Pb izvodi se metodom AAS. mnogo je značajnije odrediti za biljke pristupačan sadržaj metala.2. Nakon ovog spaljivanja uzorak se ohladi i pažljivo mu se doda 10 cm3 60% perhlorne kiseline.53 Humus (%) 4. 4.88 K2O (g/100g) 125 120 135 148 142 125 258 . Ekološka Istina / Ecological Truth.25 P2O5 (g/100g) 48.1 M KCl i 0.05 M Na2EDTApH= 6.1 7.36 3. Ako je potrebno dobiti opšti uvid o sadržaju Pb u zemljištu potrebno je odrediti ukupan sadržaj. Digestija se nastavi sve do pojave gustih belih para od perhlorne kiseline.87 46.sadržaj kalijuma plameno fotometrijski. Postupak se sastoji u tome da se predhodno pripremi.25 7. nedostatak ili višak. zemlji i biljci atomskom apsorpcionom spekrometotometrijom.3 Rezultati ispitivanja dati su u tabelama 1. radi oksidacije organske materije. potrebno je prvo prevođenje metala u rastvor.76 7. 5. Određivanje pristupačnog sadržaja Pb vrši se ekstrakcijom sa smešom KCl i Na2EDTA.32 42.13 4. – 07. koji se nalaze u zemljištu. postavi na mućkalicu i mućka 2h.2 7. a ako je potreban uvid u potencijalnu opasnost od njihovog nepovoljnog dejstva na živi svet.58 45. Prevođenje metala iz zemljišta u ispitivani rastvor može da se izvede postupkom spaljivanja sa smešom perhlorne i azotne kiseline. CaCO3 pomoću kalcimetra a određivanje Pb (217nm) u vodi . uzorku se doda 10cm3 konc.32 4. Po završetku digestije uzorak se ohladi i profiltrira i uz ispiranje toplom vodom prenese u normalni sud od 25cm.hlorovodonične kiseline i ista količina perhlorne kiseline a zatim se nastavi digestija oko 15 minuta do dehidratacije silikata.0 7.3 CaCO3 (%) 4.

devij. ’’Fizičkohemijski osnovi zaštite životne sredine’’.A.029 0.010 0.289±0.Ukupan i pristupačan sadržaj Pb u zemljištu (mg/kg) Lokacija Ukupan sadr. D.94±1. D.43 6 18.024 0.002 6 0.002 3 0.006 0.025±0.Savin.EkoIst' 06.011±0.026 0.007±0.31±1. ’’Stanja i procesi u životnoj sredini’’.Pb (srednja vred.62±2.022 0.30 4 49. R. 04. knjiga II.56±1.002 4 0.A.56 3.025 0.96 Tabela 3.012 0.) Pristupača n sadr. Ekološka Istina / Ecological Truth.012 0. Univerzitet u Beogradu.028 0.008 0.Treba pretpostaviti da zagađenje zemljišta olovom ne potiče od industrijskih otpadnih voda sa datih lokacija već najverovatnije od atmosferskog i olova prirodno sadržanog na datim lokacijama.009 0. knjiga I.Đarmati.288 0.Marković. Sadržaj olova u vodi (mg/kg) Broj uzoraka 1 2 3 4 5 Sr. 2. D.96 5. Zrenjanin.01 5. 3.019 0. I. 2006.38±2.002 5 0.024 0.012 0.31 1 15.026 0. Veselinović.007 0. LITERATURA 1. . Š.Veselinocić. ’’Uloga elemenata u ishrani biljaka’’. Beograd. 1996 A. D. – 07.002 ZAKLJUČAK Na osnovu podataka u tabelama može se zaključiti da količine olova pronađene u zemljištu ne koreliraju u značajnijoj meri sa sadržajem pronađenim u zemljištu.25±1. Fizičko-hemijski fakultet.020 0.288 0.290 0.61 5 27. Novi Sad. 1983.A. ’’Upoređivanje vrednosti biljci dostupnog Pb i Cd u zemljištu određenih korišćenjem različitih vrsta ekstragenasa’’. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Tabela 2.289 0.56 5.008 0.022±0.vr.33 2 13. 1 0.030 0. Bez obzira na uzroke sadržaj je značajno visok što se manifestuje na biljkama gajenim na datim lokacijama.21 5.i stand. 2004.006 0.56±2. Kastori. Bioekološki centar.31 3 11.030 0.029 0.Marković. 259 .002 2 0.024 0. S.02 4.029±0.290 0.023 0.Pb i standardna devijacija 0 13.Gržetić.92 5. 06. Matica Srpska-Odeljenje za prirodne nauke.

) kao i mnogi drugi autori ukazuju na značaj proučavanja i uključivanja domaćih populacija u procese selekcije. deo ovog procesa je i prikupljanje domaćih populacija ljutih paprika.Za stvaranje novih sorti (Gvozdenović i saradnici.1994. U našoj zemlji gaje se raznovrsne sorte i hibridi (domaće i strane) i prinosi su zadovoljavajući.Međutim u uslovima Timočke krajine prinosi paprike opadaju .otpornost na patogene i surovije uslove klime. U Centru za poljoprivredna i tehnološka istraživanja u Zaječaru posebna pažnja u selekciji povrća posvećena je paprici.EkoIst' 06.Slavica Dželatović1 1 Institut za istraživanja u poljoprivredi SRBIJA. 04. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja NOVE LINIJE U SELEKCIJI LJUTIH PAPRIKA NEW LINES IN HOT PEPPER BREEDING Živka Đukić1. 06.Odabrane linije ispitivane su u sortnim ogledima 2004 i 2005 260 . In local test new lines hot pepper were better than standards in productive qualities and productive areas with extreme climate (low level of relative air moisture and high temperatures). Ključne reči: Selekcija.Nove linije su u sortnim ogledima pokazivale znatniju ranostasnost.veće prinose. Slavica Kodžopeljić1. 2006. ljuta paprika. Ekološka Istina / Ecological Truth. Cilj ovih istraživanja bio je proučavanje domaćih populacija i izdvajanje novih linija kao i prikaz dosadašnjih rezultata.Kao rezultat ovog rada 2003god. koji će odgovarati određenim namenama.tako i po mnogostrukim oblicima njenog korišćenja.Nove sorte i hibridi treba da budu aklimatizovane određenim agroekološkim uslovima gajenja. hot pepper. e-mail:czpiti@ptt. Zaječar.priznata je sorta Mina.hladna proleća i suva leta-suša koje možemo ublažiti ali ne i eliminisati.a jedan od uzroka ove pojave su ekološki uslovi.As a result of perennial plant breeding work with peppers.Prednost ovih linija je u izraženoj adaptiranosti na stresne klimatske uslove tipične za ovaj region.yu IZVOD: Paprika je jedna od najvažnijih povrtarskih kultura i to kako po površinama koje zauzima.Raznovrsnost njene upotrebe u svežem stanju i za prerađivanje iziskuje stvaranje novih sorti i hibrida. Key words: breeding. izdvojene su dve nove linije ljute paprike. U predhodnom periodu metodom pedigrea izdvojene su dve linije L ZA-10 i L ZA-12. oblika. linije ABSTRACT: Papper is one of the most important vegetable cropss in terms of both acreage and variety of uses. boje i kvaliteta. – 07. koje su već prilagođene ovim uslovima. Siniša Milutinović1. Iz bogatog asortimana domaćih populacija nakon ispitivanja i upoređivanja sa standardnom sortom Žutom ljutom feferonom i Minom. lines UVOD Paprika je jedna od najzastupljenijih povrtarskih vrsta u našoj zemlji. odgovarajućeg tipa. Mina new pepper cultivar was affirmed in 2003. by National cultivar commission. in Agricultural and technological research Center in Zaječar were created new and promising cultivar and lines hot pepper.Centar za poljoprivredna i tehnološka istraživanja.

EkoIst' 06.Rezultati su upoređivani sa standardnom sortom Žutom ljutom feferonom i Minom.1.kolika je dužina ploda i kod L ZA-10. u tipu feferone.. 2004. dužini vegetacionog perioda i prinosima kod sorte Mine i linija L ZA10 i L ZA-12 u poređenju sa standardom Žutom ljutom feferonom.vred.za L ZA-40. Linija L ZA-12 spada u grupu srednje ranih sorti. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja godine na oglednom polju Centra u Zaječaru. Dužina vegetacije od nicanja do tehnološke zrelosti je 75 dana.. Linija L ZA-10 je takođe rana sorta u tipu feferone.kao i između redova.dok su linije L ZA-10 i L ZA-12 visočije i njihova visina iznosi oko 50cm.Ogled je postavljen po slučajnom blok sistemu u tri ponavljanja.Boja ploda Mine i L ZA-10 je u tehnološkoj zrelosti ćilibarnožuta.prikaz u tabeli 1. 2005. (Mean value) 79 93 86 96 84 90 101 95 98 99 89 94 dо fiziоlоš. 2005. 261 . Tabela.Dužina vegetacionog perioda Table 1.sa dužinom vegetacije do tehnološke zrelosti od 92-100 dana i 120-125 dana do fiziološke zrelosti. zrеlоsti (to technological maturity) Srednja. Mina je vrlo rana sorta ljute paprike u tipu feferone. razmak u redu 30cm. a od nicanja do fiziološke zrelosti oko 100 dana. morfološke karakteristike i dužina vegetacionog perioda.. 04. dok je boja ploda L ZA-12 svetlo zelena.. (Mean value) 126 127 127 139 130 136 142 132 140 141 131 138 Stablo Mine u uslovima otvorenog polja visoko je oko 35cm. odnosno oko 60cm.U fiziološkoj zrelosti su crvene boje sa izrazitom ljutinom.. – 07. 2004.vred. Sorta Mina kao i linije L ZA-10 i L ZA-12 odlikuju se visokom rodnošću što može da se vidi iz podataka u tabeli 2. zrеlоsti (to physiologichal maturity) Srednja.Ekspeimentalni materijal je zasađen na dobro pripremljenom zemljištu u optimalnom roku.Dužina redova je bila 10 metara. REZULTATI RADA Ovim istraživanjima izdvajamo rezultate o morfološkim karakteristikama biljaka i plodova. Ispitivani su prinos. Growing season duration Brој dаnа (Days) Sоrta (Variety) Mina Žuta ljuta feferona L ZA-10 L ZA-12 dо tеhnоlоš. Dužina vegetacije od nicanja do tehnološke zrelosti je 80-82 dana. 06. Dužina ploda kod Mine iznosi oko 10cm. 2006. dok kod L ZA-12 iznosi oko 14cm. Ekološka Istina / Ecological Truth.do fiziološke zrelosti 100-105 dana.Sva potrebna merenja i analize urađena su u fazi fiziološke zrelosti ploda. za L ZA-12.

912 13.Odlikuju se visokim stepenom tolerantnosti na zeleno uvenuće.kao i na uslove vazdušne suše kada je česta pojava aborativnosti cvetova. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Tabela. Prinosi su uvek veći od standarda Žute ljute feferone. (1994): Oplemenjivanje paprike na prinos i dužinu vegetacije. 2005.646 14. tako da i u ekstremnim uslovima klime daju stabilne prinose.100 L ZA-12 14.D.J. LITERATURA 1.730 Žuta ljuta feferona 9. pogodne za preradu u domaćinsvu (kišeljenje). 262 . Đ. Bugarski. Jovićević. Ekološka Istina / Ecological Truth.840 L ZA-10 14. 2006. 04. Savremena poljoprivreda. Yield of physiologically mature fruit sorta variety godina years 2004. – 07.Naročito su pogodne za preradu u domaćinstvima (kišeljenje). Gvozdenović. 06. Srednja vrednost Mina 16. spadaju u rane do srdnje rane sorte.285 14.490 Obe linije kao i sorta Mina pogodne su za sve vidove prerade i potrošnje.900 13. D. ZAKLJUČAK Nova sorta Mina kao i nove linije L ZA-10 i L ZA-12 imaju visok genetički potencijal za prinos.EkoIst' 06.2.820 15. Takač. 79-84..Prinos fiziološki zrelog ploda u kg/ha Table 2.A.200 8.090 12. 2.... Pogodne su za gajenje na otvorenom polju..480 8. Černiševski.

zemljište predstavlja jednu od žrtava tehnološkog razvoja čovečanstva. 234 ha of arable and 322 samples in 122 registered husbandries were analyzed. za registrovana poljoprivredna gazdinstva. 2001). and weakly carbonated. i oni određuju njegove proizvodne osobine i prisustvo materija koje za biljku. chemical analysis UVOD Plodnost zemljišta je rezultat pedogenetskih procesa u zemljištu (Škorić.EkoIst' 06. Drugi veoma bitan faktor stanja plodnosti zemljišta je način njegovog korišćenja. Uvođenje sistema kontrole plodnosti zemljišta predstavlja savremeni pristup planiranju. ali i samom poljoprivrednom biljnom proizvodnjom. sistematska kontola plodnosti. hemijske analize ABSTRACT: In this paper shown the investigations results of soil fertility control for soil from one to five cadastral class. 263 . jer se u savremenoj poljoprivrednoj proizvodnji koristi veoma veliki broj organskih i neorganskih jedinjenja koji mogu biti štetni za biljku. odnosno čoveka. povrtarskih i voćarskih kultura. Valentina Aleksić Institut "Srbija" Beograd. The obtained results shown that soil in Timok region are acid to weakly acid reaction. Key words: soil. slabo karbonatna i sa srednjim sadržajem ukupnog azota. – 07. za registrovana poljoprivredna gazdinstva. 1986). Ekološka Istina / Ecological Truth. jer mineralna đubriva zauzimaju značajno mesto u strukturi cene koštanja ratarskih. siromašna po sadržaju fosfora i kalijuma. saobraćaja. 04. system of soil fertility control. Analizom je obuhvaćeno 234 hektara obradivog zemljišta. Zbog činjenice da se degradacija zemljišta odvija na globalnom planu pod uticajem industrije. moramo štiti zemljište od svih degradacionih procesa i agenasa. na području Timočkog regiona. with average content of humus and nitrogen. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja SISTEMATSKA KONTROLA PLODNOSTI ZEMLJIŠTA NA PODRUČJU ZAJEČARSKOG OKRUGA SYSTEM OF SOIL FERTILITY CONTROL IN TIMOK REGION Miroslava Marić. programiranju i vođenju biljne proizvodnje kao i očuvanju zemljišta kao prirodnog resursa. Racionalnom primenom mineralnih đubriva mogu se ostvariti povoljni ekonomski efekti. srednje snabdevena humusom. Rezultati analiza pokazuju da su zemljišta Zaječarskog regiona kisele do slabo kisele reakcije. šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije je pružilo podršku sprovođenju sistematske kontrole plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta od I do V katastarske klase. Osim toga. Siniša Milutinović. Zbog svega napred navedenog. Na osnovu rezultata izršene kontrole plodnosti zemljišta daje se preporuka koje biljke gajiti i kako racionalno primeniti đubriva u cilju dobijanja optimanih prinosa (Stevanović i sar. Za područje Zaječarskog regiona kontrolu sprovodi Centar za poljoprivrena i tehnološka istraživanja u Zaječaru. 2006. Centar za poljoprivredna i tehnološka istraživanja Zaječar IZVOD: U radu su prikazani rezultati sistematske kontrole plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta od I do V katastarske klase. njen proizvod i krajnjeg korisnika mogu biti štetni. a ukupno je analizirano 322 uzorka za 122 registrovana domaćinstva. poor in content of phosphor and potassium. for registered husbandry in Timok region. Ključne reči: Zemljište. 06.. Ministarstvo poljoprivrede.

mere nege i čitav niz agrotehničkih mera. Zbog toga je neophodno. Savremene (konzervacijske) sisteme obrade zemljišta treba integrisati u adekvatne sisteme biljne proizvodnje. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Pojedini elementi neophodni biljkama se nalaze u zemljištu u nedovoljnoj koncentarciji.m2) 46.34. odnosno uneti adekvatne izmene u plodosmenu. đubrenje. Nakon laboratorijskog rada podaci su unešeni u bazu podataka i obrađeni statistički i grafički (Sekulić i sar. Ekološka Istina / Ecological Truth. 1991. 06. godine izvršena je kontrola plodnosti zemljišta za 322 uzorka zemljišta kod 122 registrovana poljoprivreda domaćinstva. u pristupu biljnoj proizvodnji zasnovanoj na konceptu održivog razvoja i ukaže na moguće aspekte primene savremenih sistema obrade zemljišta. Pregled analiziranih površina i donetih uzoraka po opštinama prikazan je u tabeli 1.50 41.96. a sve u cilju zaštite i očuvanja zemljišta kao prirodnog resursa..53. Bogdanović i sar. 1966). 2006.15 5. ili u obliku koji nije pristupačan biljkama.88 84.67. u toku 2005. 2001). – 07. čime se ishrana biljaka dovodi na optimalni nivo (Ubavić i sar. Cilj ovog rada je i da se na osnovu pregleda proučavanja anticipira moguća promena u načinu korišćenja i očuvanja zemljišnog resursa.22. Broj donetih uzoraka i analiziranih površina zemljišta Zaječarskog regiona Opština Boljevac Bor Knjaževac Sokobanja Zaječar UKUPNO Površina (ha..70. REZULTATI Na području Zaječarskog i Borskog okruga.64 234. Tabela 1.. đubrenjem uneti nove količine tih elemenata. MATERIJAL I METODE RADA Za potrebe utvrđivanja stanja plodnosti zemljišta uzorci zemljišta su uzeti iz oraničnog sloja na dubini 0 – 30 cm. CaCO3 (%) – volumetrijski. 04. humus (%) – permanganometrijski. tačno određenih oblika. U uzorcima zemljišta je nakon sušenja i mlevenja izvršeno određivanje osnovnih hemijskih osobina primenom sledećih metoda: pH u 1N HCl – elektrohemijski. sadržaj P2O5 i K2O (mg/100g) – AL-metodom po Egner-Riehm-u (Jakovljević i sar.EkoIst' 06.a.41 55.58 Broj registrovanih gazdinstava 24 12 55 4 27 122 Broj uzoraka 51 36 164 10 71 332 264 . regulisati pH vrednost zemljišta. 1999). po utvrđivanju njihovih vrednosti..

04 8..02 K2O (mg/100g) Min-Max 1.22 4.18 1. najveći broj analiziranih uzoraka je kisele (41.06-1.92 Reakcija zemljišta (pH) ima značaja za tumačenje rezultata analize zemljišta u kontroli plodnosti i za upotrebu đubriva.10 P2O5 (mg/100g) Min-Max 1. 2001).45 4.74 0. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Agrohemijskim analizama uzoraka zemljišta utvrđena je kiselost.10 0.14 Avg 0.31 0.00 1. sadržaj lakopristupačnog fosfora i kalijuma. a gubici mineralnih oblika ovog elementa. Primena krečnog materijala. time i smanjena biološka fiksacija i mineralizacija organskog azota. Kisela zemljišta stvaraju niz poteškoća u poljoprivredi.92 18.20 CaCO3 (%) Min-Max 0. Ona uslovljava tok transformacije unetih đubriva i utiče na dinamiku hranljivih materija u zemljištu.60-6.40 2. slabo karbonatna i sa srednjim sadržajem ukupnog azota.EkoIst' 06.29-8.70 0.76 1.79 3. Kao što se iz tabele 3 može videti. Na osnovu dobijenih vrednosti data je preporuka za đubrenje i buduće korišćenje zemljišta.08-0. srednje snabdevena humusom.12 0.98 Humus (%) Min-Max 0.80-7.29-4.19-47.16 0. – 07.69 4.76 11.40-6. Kalcizacijom se popravljaju pomenute nepovoljne osobine.81 7. posebno kiselost i adsorptivni kompleks.40 1.22 0. 06.20-220. vrlo često dovodi do izmene odnosa pristupačnih oblika elemenata. karbonata i ukupnog azota. za svaku parcelu.71 18.08-2.13-0.19 0.25-5. 04.14 0.98-125.36-3.21 5. maksimalne i minimalne vrednosti pokazatelja plodnosti zemljišta.98 4. posebno u proizvodnji kvalitetne i biološki visokovredne hrane.95 2.14 17.83 2.51 Avg 12.18 12.40-45.61%) reakcije.36-13.41 Avg 0.86 5. sadržaj humusa.99%) do slabo kisele (29.86 0. Rezultati analiza pokazuju da su zemljišta Zaječarskog regiona kisele do slabo kisele reakcije.13 Avg 12. 2006. U tabeli 2 prikazane su srednje.78 12. kao mere popravke kiselih zemljišta. denitrifikacijom i ispiranjem.94 0.20-402.98 N (%) Min-Max 0.50-6.00 1.35 6.04 5.55 4.30-6.31 1.95-4.20-7.92 0.74 2.00 1. Veliki problem uspešne biljne proizvodnje na kiselim zemljištima predstavlja i uzdržana mikrobiološka aktivnost.41 3.45 5.30 0.82-1. 265 .20 1.83 3.00-70. Rezultati hemijskih analiza zemljišta (po opštinama) Opština Avg Boljevac Bor Knjaževac Sokobanja Zaječar UKUPNO Opština Avg Boljevac Bor Knjaževac Sokobanja Zaječar UKUPNO 2.18-6.15 0. Tabela 2.14 0.06-0.40 2. posebno mikroelemenata (Žarković i sar. Na osnovu pH (nKCl) vrši se utvrđivanje potrebe za kalcifikacijom.16 0.30-86.54 0.00 1.00 1.60 0. Ekološka Istina / Ecological Truth.72 1.60-50.20-89.80-6.59-7. siromašna po sadržaju fosfora i kalijuma.52 2.12-4.07-0.04-5.20 0.16 0.65 pH Min-Max 4.00-290.12-4.28-127. su izraženiji.00 1.19 6.94 1.

51-6.EkoIst' 06. Slična je situacija i sa snabdevenošću zemljišta kalijumom – više od polovine ukupno ispitanih uzoraka (55.79 15. a s druge strane. koji su direktno pristupačni za biljke.99 Neutralna (pH 6.63 8. a sadržaj azota u zemljištu je srednji (73.18 14. 04. Tabela 4. Ekološka Istina / Ecological Truth. Grupisanje zemljišta po sadržaju fosfora i kalijuma Namena Klase snabdevenosti zemljišta fosforom i kalijumom Siromašno Srednje snabdeveno Dobro snabdeveno (0-10 mg/100g (10-20 mg/100g (>20 mg/100g P2O5/K2O) P2O5/K2O) P2O5/K2O) P2O5 K2O P2O5 K2O P2O5 K2O 0. Određivanje sadržaja ovih elemenata i nihovo grupisanje predstavlja osnovu za primenu fosfornih i kalijumovih đubriva.03 6.59 6.42 Bašte Oranice Voćnjaci i vinogradi UKUPNO Humus je.18% ispitivanih uzoraka). čak 64.17 Alkalna (pH > 7.04 29.18% zemljišta dobro snabdeveno ovim elementom.20 3.61 0. pored drugih funkcija koje vrši u zemljištu. Po sadržaju fosfora.66 19.42% uzoraka pripada grupi siromašnih zemljišta.37 3.02 Kisela (pH 4.63 40.42 55. dok je samo 17.26 6.20 41. 266 .30 3.30 0.21 4.89 14.83 18. Po sadržaju karbonata.74 24. 2006.21 Grupisanje zemljišta prema sadržaju fosfora i kalijuma je od neposrednog značaja za praksu đubrenja.50) Bašte Oranice Voćnjaci i vinogradi UKUPNO 2.49% uzoraka). izvor hranljivih materija i značajan faktor za očuvanje hranljivih materija u pristupačnom obliku. ispitivana zemljišta su slabo karbonatna (95.51-5.75 17.50) 0. u zavisnosti od gajene kulture.44 17.80 11. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Tabela 3: Grupisanje zemljišta prema pH vrednosti u n HCl pH vrednosti u n HCl (procentualni udeo) Namena Jako kisela (pH < 4.92 5.8%) je siromašno u ovom elementu.40 29. Zbog toga je neophopdan unos ovih hranljivih elemenata.91 46.72 0.91 26. i data je preporuka za korišćenje mineralnih i organskih đubriva.20) 5.51-6.61 Slabo kisela (pH 5.50) 0.14 13.91 1. zemljišta Timočkog regiona u najvećem procentu (80.13 9.29 5.30 23. 06.12%) spadaju u grupu srednjeg sadržaja humusa.07 64. Po sadržaju humusa (tabela 5). Njegovom mineralizacijom u zemljišni rastvor prelaze hranljivi elementi. iz zemljišnog rastvora se hranljivi elementi adsorbuju na humusne koloide i tu ostaju u pristupačnom obliku i postepeno se koriste od strane biljaka. – 07.20) 0.

(5–10) 1. 267 . (> 0.76 24.2) 0. ZAKLJUČAK Rezultati izvršenih analiza zemljišta pokazuju da su zemljišta Zaječarskog regiona slabo kisele reakcije.14 Slabo karbon.10 95. Priručnik za ispitivanje zemljišta. mikroelemenata. Bogdanović M. mikrobiološke aktivnosti i svega ostalog što zemljište čini plodnim i pogodnim za intenzivnu biljnu proizvodnju uz održivo povećanje plodnosti i zaštite zemljišta kao prirodnog resursa. 04. Jakovljević M.. kiselosti zemljišta.90 5.73 UKUPNO Srednji (1. Gordana Ralev (2001): Informatički koncept kontrole plodnosti zemljišta i upotreba đubriva.1) 0.41 11. LITERATURA 1.12 6.5) Bašte Oranice Voćnjaci i vinogradi 0.27 3. slabo do srednje karbonatna i sa srednjim sadržajem humusa. 3. siromašna u kalijumu i fosforu. Seminar Sprovođenje kontrole plodnosti zemljišta u Srbiji. Određivanje karbonata ima poseban značaj za višegodišnje zasade. (0. 2006.52 22. (> 10) 0. Vrnjačka Banja. zasnivaju na principima ekološke poljoprivrede.12 Visok (>4. ishrane biljaka i fertilizacije u ostvarenju visoke produkcije biljne proizvodnje kod nas a i u svetu danas se. S toga je u budućem periodu neophodno nastaviti sa sistematskom kontrolom plodnosti zemljišta svih obradivih površina na području Timočkog regiona. 06.11 8.71 Jako karbon.60 6.20 1.01 54.30 16. (0 – 5) 6. Savremena razmatranja problematike zemljišta. (1966): Hemijske metode ispitivanja zemljišta. a time na stvaranje određenih uslova za mineralizaciju organskih materija stajnjaka. na primer fosfora.0) 3. Svojim prisustvom utiče na reakciju zemljišta.51 2. CaCO3 i azota Sadržaj humusa (%) Namena Nizak (<1. 2.71 6.51 2. zbog pojave hloroze i inaktivacije mikroelemenata. Kragujevac.60 1.2) 5.92 20.. Zbornik radova X Kongresa JDPZ. U tom sistemu višegodišnja istraživanja su od nesumljivog značaja za praćenje promena u sadržaju biogenih elemenata. Blagojević S.EkoIst' 06.18 Sadržaj CaCO3 (%) Srednje karbon.02 Kalcijum karbonat ima značaja za primenu organskih i mineralnih đubriva. 53-81 Sekulić P.1–0.0) 2. U tom domenu upotrebe đubriva i traženju odgovora kako đubrenje utiče na prinos gajenih biljaka i koji je njegov uticaj na kvalitet prinosa i produktivna svojstva zemljišta.5–4.33 64. Gavrić M.48 Sadržaj azota (%) Srednje obezb. uglavnom. Racz Z.07 73.02 2. rešavaju kroz „Sistem kontrole plodnosti zemljišta“. JDPZ...59 80. – 07.02 2. Ekološka Istina / Ecological Truth.49 Dobro obezb. Velikonja N. uglavnom. odnosno zaoranih biljnih ostataka. Beograd.42 50. (1991): Hemijske metode u kontroli plodnosti zemljišta. ovi principi se u praksi. Grupisanje zemljišta po sadržaju humusa. U primeni mineralnih đubriva prisustvo kalcijum karbonata uslovljava izbor odgovarajućih oblika hranljivih materija. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Tabela 5..11 Siro mašna (<0.00 18. 83-88.

Blagojević S. Novi Sad..osnova za izbor asortimana đubriva. 2006. Vesna Mrvić (2001): Stanje agrohemijske plodnosti zemljišta u severnom delu teritorije centralne Srbije. Škorić A. 48-52. 06. Marinković Lj. Protić N. Stevanović S. 7. 5. 21-32. 268 . (2001): Agrohemijska svojstva karbonatnog černozema posle višegodišnje primene mineralnih i organskih đubriva. Sveučilišteb u Zagrebu. 31.. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja 4. Vrnjačka Banja.. razvoj i sistematika tla. str. Kongresa JDPZ.. Ubavić M. Stevanović D. Zbornik radova XXXIII Seminara Agronoma. Zbornik radova X. (1999): Sistem kontrole plodnosti zemljišta .EkoIst' 06. Zagreb. 04. Sekulić P. Žarković Branka. – 07. Zbornik radova X. 6. Vrnjačka Banja. sv.. (1986): Postanak. 44-47. Darinka Bogdanović. Ekološka Istina / Ecological Truth. Kongresa JDPZ.

pored smanjenog broja mera nege. Ekološka Istina / Ecological Truth.isparavanje vode što utiče na povoljan vodno-vazdušni režim zemljišta.a krastavaca 20%). komponente prinosa. – 07.EkoIst' 06. which will take naturients and water from soil..Vazduh iznad ovakvog zemljišta je suvlji a smanjena relativna vlažnost vazduha sprečava širenje nekih oboljenja (gljivičnih).Evidentirane su bitne razlike u prinosu između istih hibrida koji su gajeni u dva različita sistema gajenja. Zaječar. 04. Ključne reči: Nastiranje. UVOD Jedna od specijalnih agrotehničkih mera u proizvodnji povrća je nastiranje. Key words: Mulching.omogućuje se ranija proizvodnja.metalne ploče i polietilenska-pe folija različite boje. posebno crnom pe folijom.). preclude development of vermin and weeds. 2006.yu IZVOD: U radu je ispitivan uticaj nastiranja zemljišta malč folijom na gajenje različitih genotipova paradajza na otvorenom polju.debljine i dužine trajanja).treset. (Branka Lazić i saradnici.fizička i biološka svojstva) zemljišta.1979. Posmatrano je 11 u proizvodnji najzastupljenijih hibrida.Centar za poljoprivredna i tehnološka istraživanja. sprečava razvoj korova što sve utiče na brži rast i razvoj biljke. Eleven leader tomato hybrids weere observed in this study. a kod većine kultura povećava se prinos (kod paradajza za oko 70%.2002.malčovanje zemljišta nekim materijalom(slama. kao i bez nastiranja. Primenom malč folije za nastiranje sprečava se nastanak pokorice.sprečava nastanak pokorice. e-mail:czpiti@ptt. In purpose of irrigation was used drop by drop system. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja UTICAJ NASTIRANJA MALČ FOLIJOM NA GAJENJE RAZLIČITIH GENOTIPOVA PARADAJZA MULCHING INFUENCE ON GROVING OF DIFERENT TOMATO HIBRIDS Slavica Kodžopeljić1. Hybrids were grown with mulch material (black plastic cover) and without mulching. Nastiranjem zemljišta. a samim tim i intenzivniji metabolizam.razvoj patogena i korova koji uzimaju biljkama hranljive elemente i vlagu iz zemljišta.Analizirane su komponente prinosa paradajza.drvena strugotina.).Nastiranje utiče pozitivno na strukturu (hemijska. (Lazić B.Zdravković.Živka Đukić1. ABSTRACT: In this study were observed mulching influence on groving on tomato genotypes on the open field.Damjanović i J.tomato hybrids.pleva. hibridi paradajza. (M.specijalni papir-mulch paper. 269 . It is observed differents between parametars in yeld cmponents between some hybrids growing in to different systems and between different genotypes with same growing systems.Slavica Dželatović1 1 Institut za istraživanja u poljoprivredi SRBIJA. koji su gajeni uz upotrebu pe folije kao nastirke. Korišćen je sistem kap po kap za navodnjavanje.). Siniša Milutinović1.yield components.2004. 06. Aplication on mulch materials prevent producing of soil sheel.2001.Bilke imaju bolju oblistalost i povećanu transpiraciju. kao i između različitih genotipova u istim sistemima gajenja.). Upotrebom malč materijala značajno se povećava prinos paradajza ističu (Wittwer i Honma.

Big Beef. REZULTATI RADA U ogledu svi hibridi paradajza su se međusobno znatno razlikovali. uz upotrebu pe folije kao nastirke (crna folija debljine 15 mikrona).70 Bez zastirke (without mulch) 5.90 23.30 17.razlike su uočene i na habitusu biljaka i po ostvarenom prinosu plodova.Momirović.58 11.a konačan prinos po jedinici površine dobijen je preračunavanjem.20 14.što je prikazano u tabeli 1. Tabela 1.EkoIst' 06.). (N.50 8.a rastojanje u redu iznosilo je 60cm. Ekološka Istina / Ecological Truth.Pet hibrida je storeno u Centru za povrtarsvo u Smederevskoj Palanci (Lido. Ogled je postavljen na oglednom polju Centra u Zaječaru. 2006. po šest biljaka je zasađeno u dva različita sistema gajenja. 06.Nastiranje je obavljeno odmah nakon rasađivanja. – 07.Fantom). Prosečan prinos hibrida paradajza u t po hektaru Tab.još uvek se slabije u praksi koristi ova mera. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Na našem regionu u proizvodnji paradajza na otvorenom polju i pored ovih prednosti u nastiranju zemljišta.80 7.dok tri hibrida potiču iz inostranstva (Amati.80 17.Rezultati ovog ogleda su pokazali da je značajno povećan prinos hibrida paradajza.U toku vegetacije primenjene su standardne mere nege i zaštite zasada paradajza.30 18. 04. Average yield of tomato hybrids in t per hectare HIBRID (hzbrids) ATINA NADA ZL.00 18.Od svakog hibrida.Atina.uspešnu kontrolu korova.1.80 17.83 11.).Glavna prednost crne folije odnosi se na uštedu vode (do 50%).80 10..70 270 .tri hibrida su poreklom iz privatne domaće firme (Kazanova.20 8.Prednosti upotrebe malč folije u proizvodnji paradajza su imale potvrdu i u vrednostima merenih parametra.Zlatni Jubilej.Monro).Luna.Fenomen. kao i bez nastiranja.Nada.JUBILEJ FENOMEN LUNA KAZANOVA BIG BEEF AMATI MONRO LIDO FANTOM Na foliji (on plastic) 9.60 10. Nakon svake berbe plodova paradajza izvršena su merenja prinosa u zavisnosti od broja ostvarenih biljaka na oglednoj parceli.66 9.20 5.90 12.Biljke su zasađene na međusobno rastojanje od 100cm.Svi hibridi su ostvarili značajno više prinose na crnoj malč foliji u odnosu na drugu varijantu bez nastiranja zemljišta.60 10.2004.47 11.Svaki red zasebno bio je obezbeđen fertigacionom trakom tipa Queen Gil. a samim tim i komercijalni efekat proizvodnje i time potvrdili pozitivan efekat primene pe folije.76 7. bolje fitosanitarne uslove i na usmerenu emisiju ugljendioksida iz zemljišta u zonu fotosintetske površine (efekat dimnjaka).Odabrano je 11 u proizvodnji najzastupljenijih hibrida paradajza.Sve biljke vođene su na jedno stablo u špalirnom sistemu uz kanap.

(1979):Greenhouses Tomatoes.70t/ha). i Zdravković J.28 (2):106-108.Michigan State University Press. Rahman A.zaključuje da se upotrebom plastične folije dobija najviši prinos.R (1993):A no-tillage tomato production system using hairy vetch andsubterranean clover mulches. Na osnovu iznetih rezultata istraživanja. and Honma S. 2004. 2.225.).Novi Sad: Poljoprivredni fakultet.50t/ha).2001. 2006. 271 . 3. (2004):Škola gajenja povrća.Do sličnih zaključaka su došli (A. 5. (2001):Povrtarstvo. 6.EkoIst' 06.18.80t/ha).H. a bez zasirke Atina (5. Prosečne vrednosti prinosa odabranih hibrida paradajza ostvarene upotrebom crne malč folije bile su više od prinosa u drugoj varijanti gajenja.2002.212.30t/ha). Baki A.Science.Novi Sad.Michigan.83t/ha). ali nije utvrđen uticaj zastirke na pojedine hibride paradajza.Najniži prosečan prinos na pe foliji ostvarila je Atina (9. 4.70t/ha) . – 07.Novi Sad. (2002): Poljoprivredni kalendar 2002.kao i najbolji kvalitet plodova paradajza. ZAKLJUČAK Problematikom nastiranja zemljišta u proizvodnji bavili su se mnogi zašta postoje brojni literaturni podaci. Momirović N. Lazić B.Rahman. Ekološka Istina / Ecological Truth. i Monro (18. (2004):Poljoprivredni kalendar 2004.Teasdale. bez nastiranja.R.koji takođe ističu brojne prednosti crnih malč folija. dok su najviši prinos imali na pe foliji Fantom (23. Wittwer S. 7.1998.2004.Hort.140.Beograd. Damjanović M.). a bez zastirke Fantom (17.1998.Tako (A. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Nakon obrade podataka srednje vrednosti prinosa paradajza bile su rangirane i grupisane. and Teasdale J. i sar.Lettuce and Cucumber.1993. (1998):AVRDC-ARC RESEARCH REPORT.i Lido (10. 04.20t/ha). 06. i Nada (5.Baki J.253. može se potvrditi pozitivan efekat primene plastične folije i ima opravdanja za njenom upotrebom u savremenoj proizvodnji paradajza LITERATURA 1. Lazić B.Bangladesh.

kaolin. započeta su istraživanja uz pomoć vodećih kompanija u preradi mineralnih materija za različite privredne potrebe. kaolin clay. kao korektivnim aplikacijama u slučaju da unapred preduzete mere. ulje belog luka. Key words: ecologically safe. Poznavajući ranija iskustva u primeni minerala kao repelentnih prašiva. horticultural oils and soaps. In other words. lakoj primeni i lakom uklanjanju sa površine plodova (39). 2006. koji je rezultirao novim pristupom u kontroli većeg broja štetnih agenasa. godine korišćena su prašiva od talka. Increased requirements as regards eco-toxicity reduction and resistance development in economically important pests have resulted in new solutions to pest number control. poljoprivredna ulja i sapuni. Protection is based on the forecast-infornation service sources along with optimized terms for pesticide application. repellents and antifeedants use. tačnije repelenti. capsiacin. – 07. Ekološka Istina / Ecological Truth.com 2 Agronomski fakultet Čačak IZVOD: U poljoprivrednoj proizvodnji upotreba konvencionalnih pesticida je značajno redukovana. garlic oil. Ubrzo su i istraživanja i zaprašivanja prekinuta zbog sporednih efekata koje su uzrokovali primenjivani materijali. koriste se od 30-ih godina XX veka (Annonimus. uslovili su iznalaženje novih pristupa u suzbijanju i kontroli brojnosti. inertnih materijala (kaolin). Povećani zahtevi u smanjenju eko-toksičnosti i razvoj rezistentnosti kod ekonomski značajnih štetočina. a prvi preparat Surround Crop Protectant je prepoznatljiv po lakoj pripremi. microbial pesticides and inert material (caolin clay). Zaštita se zasniva na podacima prognozno-izveštajne službe i njenim optimalnim terminima za aplikaciju pesticida. through care taken of crops. spinosad ABSTRACT: Today's market production in agriculture tends to virtually minimize the use of conventional pesticides. Saradnja se odvijala kroz istraživačko razvojni program. Za zaprašivanje useva tokom 1928. Međutim. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja BILJNI EKSTRAKTI I HEMIJSKI NEAKTIVNA JEDINJENJA U ZAŠTITI BILJA 1 Slobodan Milenković1 i Snežana Tanasković2 Centar za voćarstvo i vinogradarstvo Čačak . 04. sintetisanih preparata na bazi biljnih alkaloida sa poznatim insekticidnim delovanjem. have diminished pests number to be below the economical level of insect injury. kroz negu useva i primenu repelenata i preparata koji smanjuju unočenje hrane kod insekata nisu smanjile brojnost štetočine ispod ekonomskog praga štetnosti. synthetic chemicals based on plant extracts with well-known insecticide effects. sloboento@yahoo. 272 . mikrobnih pesticida. capsyacin. as the corrective applications unless the previously taken measures. 2001). Ključne reči: ekološki-bezbedan. it refers to the application of horticultural oils and soaps. spinosad UVOD Hemijski neaktivna jedinjenja kao insekticidi. To znači upotrebu poljoprivrednih ulja i sapuna.EkoIst' 06. Čitava tehnologija je prepoznatljiva po zaštićenom imenu HPF Technology. 06. ranih 90-ih godina XX veka javila se potreba za razvojem materije manje toksičnosti koja bi mogla biti primenjivana u većem broju useva. liskuna i kaolina.

Efikasnost raste smanjenjem čestica na idealnu veličini od 1-2 μm. bentonita i atapulgita uz dodatak okvašivača. Opšte je poznato da biljke ivičnih redova uz puteve budu prekrivene prljavom putnom prašinom i kao takve su osetljivije na napad fitofagnih pauka i vaši. Početak 60-ih godina XX veka predstavlja period potpune nezainteresovanosti za inertne materijale zbog prizvodnje jeftinih i efikasnih sintetičkih pesticida. dolazi do idukovanog gubitka vode iz insekatskog tela i uginuća usled isušivanja. Garlic Barrier Ag. Danas se najčešće u zaštiti bilja i prevenciji biljnih bolesti koristi Bordovska čorba. Međutim. koja obezbeđuje prijemčivost i prolaz kroz insekatsku kutikulu. Insekti je ne lociraju (19). Relativna vlažnosti od 100 % uzrokuje pojavu neinfektivnosti primenjih čestica. Kraj XX veka karekteriše iskoristljivost osnovnih. godine pokazala su da su krupne čestice (dijamant.EkoIst' 06. Oprskana biljka hraniteljka maskirana je svojom reflektivnom belom površinom od mineralnog nanosa. smrtnosti insekata. smatralo se da inertna prašiva redukuju fotosintezu i iniciraju pojavu štetočina. unos inertnih čestica u sistem za varanje i blokada rada prednjeg dela mesenterona je verovatni uzrok smrtnosti kod Diabrotica undecimpunctata howardii Barber (35) i Rhagoletis completa Cresson (6). nativnih sastojaka različitih biljaka iz čovekovog neposrednog okruženja u produkciji biorazgradivih nefitotoksičnih kompatibilnih insekatskih repelenata poput SunSprey. Takođe. koja predstavljan mešavinu kreča i bakra. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Niz istraživanja u biološkim laboratorijama sveta usmerena su ka iznalaženju načina da se primena hemijskih pesticida zameni sredstvima za biološko suzbijanje (40). … DELOVANJE HEMIJSKI NEAKTIVNIH JEDINJENJA I KAOLINA NA INSEKTE I PATOGENE Istraživanja od 1920 . Međutim. praktično. kvarc) ili mekane porozne čestice (silicijim ili aluminijum oksida) najefikasniji insekticidi među mineralima (1. 06. Ranija istraživanja. Čestice prašine koje potiču iz otvorenih rudarskih jama ili kamenoloma smanjuju biljnu produkciju i povećavaju stepen infestacije vašima i infekcije patogenim gljivama (11). Zadovoljavajući rezultati su postignuti samo u repelentnosti vaši i lisnih stenica kao vektora viroza. 7. 42). Folijarna primena kaolina uslovila je fitotoksičnost oštećenjem kutikule lista i povećanjem gubitka vode (10). Evidentna je visoka indirektna zavisnost efikasnosti ovih čestica tj. ″Bela kupanja″ sredstvima na bazi minerala takođe su primenjivana i u prevenciji insekatskog prenosa virusnih oboljenja biljaka. od relativne vlažnosti. jer prašina inhibira razviće njihovih bioregulatora (8). 9). 273 . 24). Nezavisno od toga da li je delovanje ostvareno epikutikularnom abrazijom ili remećenjem kutikularne strukture (1. Pripremljeni su tako da se mogu koristiti u folijarnoj aplikaciji ili tretmanu podloge oko same biljke (23. u obliku CuSO4.1960. Success. HPW. ″Bela kupanja″ se najčešće sastoje od kaolinita. … ili mikrobnih preparata: Bonide. 17. bio je uslovljen neodgovarajućim formulacijama. 2006. Ekološka Istina / Ecological Truth. Te formulacije sadržavale su. Novodor. čestice obložene sintetičkom pesticidnom komponentom ili mikrobnim agensom (38. 9). – 07. izostanak očekivanih efekata primene inertnih čestica. 04. Naturalis.

dok je za suzbijanje štetotočina primenja doza najvažniji faktor efikasnosti (43). dok je repelentnost za štetočinu obezbeđena intenzivnijim nanosom kaolina. a kod zimske forme Cacopsylla pyricola (L. i drugih ekonomski značajnih POLJOPRIVREDNA ULJA I SAPUNI Komercijalni insekticidni sapuni i ulja koriste se vrlo uspešno na suzbijanju insekata mekog tela. Istraživanja (37) su pokazala da formulacija SunSprey poljoprivrednog ulja na suzbijanju Bemisia argentifolii Bellows&Perring uzrokuje smrtnost različitih razvojnih stadijuma. Ekološka Istina / Ecological Truth. U poljskim uslovima.) ostvaruje redukciju ovipozicije. 15) pokazuju da hidrofilne i hidrofobne čestice nanetog kaolina smanjuju pojavu Erwinia amylovora na cvetovima i povređenim granama.m. 45). Ne pokazuju efikasnost na suzbijanju štetočina čvršće kutukule i pokretljivijih insekata. 04. HPW je istovremeno i antitranspirant i vrlo je pogodan za tretitanje rasada po prenosu na 274 . SunSprey 6E Plus pokazuje visoku ovicidnu efikasnost na suzbijanju Psylla buxi (L. Na taj način dobijen je sprej koji pokriva biljnu površinu neškodljivom vrlo tankom protektivnom barijerom .75%. Trogodišnja istraživanja (34) ukazuju na značajno smanjenje infektivnog potencijala Diplocarpon maculatum (Atk) Jorstad (sin. Istraživanja u staklari i polju (12. na koje kaolin ne deluje. – 07. Poljoprivredna ulja i sapuni imaju širok spektar insekticidnog i akaricidnog delovanja (44. ekstrakt ljute paprike formulisan sa tzv.21 dan. "food-grade" voskom. pri tretiranju jaja. uzročnika crne pegavosti lista kruške i dunje. SunSprey 6E Plus i Poly-Sul. 14. Najzanimljivija su možda istraživanja koji ukazuju na veću značajnost frekventnosti tretmana u odnosu na dozu kod kontrole biljnih bolesti. 2006. dok je infekcija lista bila zanemarljiva. Na taj način ostvarena je prevencija mikoza (29). Ova hipoteza obezbeđuje opravdanost preporuke češće primene jačih doza radi efikasnije zaštite od Conotrachelus nenuphar Herbst. Cacopsylla pyri L. Fabrea maculata Atk).) i Eulecanium cerasorum (Cocerell). uzročnik čađave krastovosti (Venturia inequalis ) nije gubio vitalnost u tretmanu hidrofilnom frakcijom kaolina. 13. ostvarenu kroz repelentnost delovanja ulja (44).EkoIst' 06. U drugoj polovini vegetacije mogu se primenjivati fungicidi radi zaštite ploda i lista i smanjenja infektivnog unosa spora Venturia inequalis. To je mineral koji menja pH biljne površine u uslovima promenljive vlažnosti. pri čemu padavine ne uslovljavaju ponovnu aplikaciju pre ovog perioda. Na tržištu se mogu naći: SunSprey. U suzbijanju Psylla buxi poljoprivredno ulje utiče na smanjenje vitalnosti položenih jaja do 95% pri prolećnoj aplikaciji. BOTANIČKI INSEKTICIDI Ljuta paprika(HPW . 06.repelentom. U istim uslovima potpono je redukovan uzročnik pepelnice (Podosphera leucotricha) i to na plodu. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja koja su imala za cilj kontrolu bakterioza i mikoza kroz folijarnu aplikaciju. Oni oštećuju insekatsku kutikulu i moraju imati direktan kontakt sa insektom da bi ostvarili svoje delovanje. capsiacin.Hot Papper Wax) je insekatski repelent čija je a. od 50 . Postojani čestični film smanjuje razvoj gljiva. tako da sastav preparata obezbeđuje njegovu perzistentnost 14 . uglavnom su se zasnivala na upotrebi natrijum karbonata.

Neemark. Prosper TKO je formulacija zasnovana na mešavini capsiacina i "garlic oil". Azatin EC ili Turplex. Formulacija sadrži 99.3 % ekstrakta belog luka.28 dana da se populacija štetočina drže pod kontrolom. Vodeni ekstrakti mogu biti formulisani i u vidu sapuna. bolje ukorenjenosti i obraslosti korena korenovim dlačicama. Na tržištu se mogu naći preparati (22): Agroneem. zavisno od useva. RD-Repelin. …) koji se hrane na lišću. Amvac Aza 3%. Margosan-O. Ecosidae. Meliaceae) je zimzelena drvenasta biljka. pauci. ptice. cvetu. Amazin 3%. povećane otpornosti na sres.5. Biljka sebe štiti od niza insekata zahvaljujući prisustvu velikog broja alkaloida koji ispoljavaju insekticidno dejstvo (2). (fam. Aza-direct. plodu i biljnim izdancima. repelent za insekte. Juss. DELOVANJE NIMA NA INSEKTE I PATOGENE Nim (neem) . Garlic Barrier i Garlic Extract. a time i u oblike povoljnije za upotrebu i transport. 04. prašiva. Ecozin 3%. Poboljšano delovanje HPW nakon korišćenja ROOTStm (organski biostimulant) posledica je ukupno boljeg kondicionog stanja tretirane biljke. ekstrahovanog da zadrži sva svoja pesticidna delovanja. Dobru efikasnost HPW pokazuje na suzbijanju fitofaga mekanog tela (vaši. Nemesis. sličnog belom luku. Najjednostavniji insekticid je sirovi ekstrakt. NeemAzal. tzv. a odbija i suzbija parazite minimizirajući štete na gajenoj biljci. – 07. TKO je specijalna mešavina fermentisane sucrose. Na tržištu se nalazi kao: Garlic Barrier Ag.metamorfozu. tropskih i suptropskih regija Afrike. Azadirachta indica je po svom habitusu i fiziologiji vrlo slična biljnoj vrsti Melia azedarach. a 2-5 tretmana u sezoni. biljnih ekstrakta i kompleksa karbohidrata koji jačaju biljni habitus stvarajući zaštitnu film barijeru koja blokira insekte i parazite pri čemu ne utiče na populaciju korisnih insekata. Formulisanjem ekstrakti se prevode u toksikološka i ekotoksikološka bolja rešenja. "Garlic oil" je sistemik. a po delovanju označen je kao ekdizon bloker ("ecdyson-blocker"). njene oslobođenosti slobodnoh radikala. aficid i larvicid (Culicidae). ali ne utiče na miris i ukus upotrebljivih biljnih delova. Wellgro. 275 . Neemquard. "Garlic oil" ima fungicidno delovanje. Primenjen na biljnoj površini. Ornazin. "garlic oil". Pripadaju istoj familiji. ali ova druga je neupotrebljiva za ekstrakciju botaničkih insekticida zbog visokog sadržaja tetranitroterpenoida – meliatoksina (meliatoxin-a) koji je tosičan za sisare (2). zbog svog specifičnog mirisa. on blokira produkciju i ekskreciju ekdisona (ecdysona) kod insekata i praktično prekida jedan od osnovnih životnih procesa . 2006. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja stalno mesto. 06. Capsyacin pokazuje izuzetnu efikasnost aplikovan po upotrebi bio-preparata ROOTStm. severno-istočne Azije i Australije (36). Neemix 4. Potpuno je razgradiv. Strukturno. insekticid je. (beli luk) je godinama unazad bio korišćen kao insekatski repelent. sprečava neke insekte čak i da stupe u kontakt sa biljkom hraniteljkom.Azadirachta indica A. azadirahtin je sličan insekatskom hormonu ekdizonu (ecdyson-u). Odbijanje ili redukcija ishrane registrovano je i kod nematoda. šumske indijske odlasti Dekan. kvašljivi praškovi ili koncentrati za emulziju. zečeve i jelene. pa se mogu naći formulisani kao granule. adulticid tj.EkoIst' 06. ali se tek krajem XX veka nalazi na tržištu u primenljivoj formi. Ekološka Istina / Ecological Truth. Allium sativum L. su dovoljni sa aplikativnim razmacima 21. akaricid.

odlaganjem ishrane. godine ukazuju da je efikasnost azadirahtina u suzbijanju ove štetočine visoko zavisna od 276 . Primenjivan u kombinaciji sa Paecilomyces fumosoroseus (Deuteromycotina. larvi ili lutaka. a za imaga kao repelent. Lectier) jakom nekrozom lista već i pri slučajnom zanošenju (16). Trogodišnja istraživanja u polju (32) ukazuju na nestalni i izostali efekat larvicidnog delovanja i mada je smanjenje štete statistički značajno. odlaganjem ovipozicije. ono je biološki neprihvatljivo zbog još uvek visokog broja oštećenja. 2006. Hemijsko suzbijanje je značajno otežano i činjenicom da B. Azadirahtin je pokazao dobru efikasnost u suzbijanju štetnih muva Haematobia irritans L. blokadom mehanizma gutanja. Kod cveća fitotoksičnost se manifestuje uvenućem lista i cveta. dakle pokazao kao blag antifidant za larve. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Insekticidno delovanje (18) nim limonoida uslovljeno je načinom ekstrakcije (vodeni ili alkoholni ekstrakt) i koncentracijom (2). od svega nekoliko ppm. blokadom presvlačenja kod larvi. 06. Ova poljska istraživanja takođe nisu registrovala stabilni negativni uticaj na razviće i smrtnost larvi. što je uslovljeno polivoltnošću štetočine. Lukas. Comise. vetra i padavina jer se nije ispoljavala razlika u delovanju dve kocentracije . fumosoroseus i azadirahtin smenjuju u primeni sa svojim najvišim dozama (2x108 konidia/ml i 60 µg/ml). Ovo je posledica. repelentnošću za larve i imaga. ali se najviša efikasnost (preko 90 %) ostvaruje kada se P.. godine (31). godine pokazano je da azadirahtin uzrokuje smrtnost B. Azadirahtin se u polju. otrovnošću za larve i imaga. argentifolii brzo razvija rezistentnost prema korišćenim aficidima (33). sterilnošću imaga. (26). a kod krušaka (cv. Bristol Cross. – 07. Suzbijanje Bemisia argentifolii (Homoptera. ali ni antifidant efekat. Musca domestica L. verovatno. prekidom parenja i seksualne komunikacije. jakog negativnog uticaja sunca. Nasanovia ribisnigri (Mosley) (Homoptera. Aphididae).60 i 120 ppm (32). U svakom slučaju potrebno je ispitati efekat azadirahtina na gajene biljke. Istraživanja tokom 2001. u laboratorijskim ogledima (3). Razlog više je i nepostojanje razlika u efikasnosti kod različitih insekatskih redova (27).EkoIst' 06. Istraživanja (28) ukazuju na smanjenje napada rilaša Cosmopolites sordidus na osetljivim sortama banana. Veliki broj biljaka pokazao je tolerantnost pri folijarnoj aplikaciji (16). Na osnovu podataka (16) azadirahtin se može u celini definisati kao insektostatik. Hyphomycetes) ne ostvaruje značano povećanje smrtnosti. visokim reproduktivnim potencijalom i izraženim migracijama. ali je efikasnost upravo proporcionalna temperaturnim uslovima (36). U suzbijanju Franklinella occidentalis (Thysanoptera. Izuzetak su neke ukrasne biljke i kruška. Tokom 2003. poremećajem metamorfoze i remećenjem sinteze hitina. Thripidae) nim je visoko efikasan u inhibiranju razvoja i povećanju smrtnosti mlađih razvojnih stadijuma. Stomoxis calcitrans L.: Conferance. Aleurodidae) je jako teško. ali i smanjenje fertilnosti ženki i piljenje jaja.. Nabrojani efekti registrovani su pri vrlo niskim koncentracijama primene. Simptomi fitotoksičnosti su lako prepoznatljivi već 4-5 sati nakon primene. 04. Guyot. je nova ekonomski visoko značajna štetočina u usevu salata (Lactuca sativa) u zapadnom delu Sjedinjenih Američkih Država i Meksika od 1998. Larvicidno delovanje je za sada najizraženije i azadirahtin bi trebalo koristiti kao dobar regulator rasta i razvoja (IGR) u suzbijanju većeg broja ekonomski značajnih štetočina. Delovanje se ostvaruje: prekidom ili inhibicijom razvića jaja. argentifolii od oko 70% (20). ali ne dovoljno jak da u potpunosti eliminiše ženke i spreči ovipoziciju. komaraca Aedes aegypti (5). Ekološka Istina / Ecological Truth.

06. J.. Mechanism of action. a u dužem deformacije (30). dok u tretmanu sa Agroneem . Interesantno je i pitanje osetljivosti insekata prema ovom jedinjenju. throught the ingestion of certian solid materials. Phytoparasitica 20:305-306. ali potapanje u kraćem periodu uzrokuje pojavu uvenuća. C.. mogućnost njegove inokulacije je značajno smanjena.EkoIst' 06. Ascher. V. 2006. Azadirahtin ispoljava i antivirusno delovanje na Coxaci virus B grupe (4). 5. Alexander. LITERATURA 1. ne uzrokuju pojavu vidljive fitotoksičnosti. 2. S. S. (1994): The effekt of Neem Azal on Aedes aegypti (Diptera. Appl. 3. J. Culicidae). (1994): ″In vitro″antiviral activity of neem (Azadirachta indica Juss) lef extract against group B coxackie viruses. U našim uslovima preliminarna istraživanja (25) ukazuju na dobru efikasnost u suzbijanju zelene jabukine lisne vaši Aphis pomi De Geer. Kada vektor akvizicioni period provodi na potopljenim ili tretiranim pa ponovo zasađenim sejancima na kompostu. M. L. J. (1993): Nonconventional Insekticidal effects of pesticides available from the Neem tree. drip tretman) ili sa 5 češćih folijarnih primena (31). Boyce. verovatno zbog delovanja na plodnost ženki. Tako Aza-direct ostvaruje zadovoljavajuću efikasnost. S.(1932): Mortality of Rhagoletis completa Cress. J. ribisnigri. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja formulacije. A. kao i mogućnost korišćenja nim-ulja (″neem-oil″) kao sistemičnog insekticida i njegove stabilnosti u polju. A. Kod ovih štetočina izostaje naglo smanjenje brojnosti (″knock-down″ efekat). Azadirahtin smanjuje mogućnost prenosa PLRV (potato leafroll virus) na indikator biljke Nicotiana clevelandii (Gray) (29). M. Badam. Part I. (1944): Inert dust insecticides. 251-256. ali se brojnost populacije ne povećava u narednih 7 dana od primene. 6. K. S. 31. and Meisner. Bedekar. način. slična efikasnost postiže se sa tri tretmana kroz navodnjavanje (tzv.. Ann. Biol. acts on nymphs of the Western flower thrips. Daljim istraživanjima potrebno je razjasniti načine delovanja azadirahtina kao i uzajamni odnos (pretpostavlja se sinergistički) sa ostalim limonoidima pronađenim u nimu. 2: 79-80. Primenjen kroz sistem za navodnjavanje azadirahtin iz Aza-direct pokazuje sistemično delovanje i uspešno štiti usev od N. 35. Azadirachta indica. (1992): Azatin. Grunewald. Econ. J. 277 . Istraživanja (21) ukazuju na antimutagena dejstva azaditahtina kod Sallmonella typhimurinum pod uticajem direktnih i indirektnih mutagena.. zatim osetljivost biljaka hraniteljki (fitotoksičnost).. Boschitz. 31:143-149. 04. Arch. P. R.. P.om rezultati se u svim uzorkovanjima ne razlikuju od kontrole (netretirano). Insect. koje se preporučuju u tretmanu. učestalost i vreme primene bitno utiču na ispoljenu efikasnost preparata. Koncentracije od 500 ppm. Briscoe. Entomol. i Dysaphis spp. Isto tako koncentracija. Primena ovog insekticida poželjna je u integralnoj zaštiti zbog manje toksičnosti za sisare i korisnu entomofaunu. S. Joshi.. K. – 07. a neem formulation. 4. 4. Zapravo. A. U suzbijanju Lymantria dispar (41) pokazuje antifiding efekat. Physiol. R. Klein. Parasitol. 22:443-449.. pri čemu nije uočen negetivni efekat na vitalnost vektora Myzus persice (Sulzer). Ekološka Istina / Ecological Truth.. 25: 1053-1059. Kitchiner. Biochem. H. Ascher. Commun. Appl.

7. 49:1-21. 18. and Fruit Qualality.. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja 7. Miller. R. 127 (2):188-193. Econ. 19.. Entomol. Ann. E. D. Boca Raton. (1993): Incidence of nonpersistently transmited viruse in pepper sprayed with witewash. 24. S. Puterka. (1986): Incidence of aphid . W. University of Uberaba.. L.. Erez. Plant Helth Progress an on line Journal. Glenn. Entomol.. Soc. R. C. Insect Phys. 39: 903-924... Sci. Hunt. J. Hypomicetes) to control Bemisia argentifolii (Homoptera. Entomol. 126 (2): 175-181. Radiation Reflection. Mordue. G. 4-8. Bio. 2: 87-92. Phytopatology. (1993): The effects of dust on vegetation . Res. Glenn.insekticid biljnog porekla. Edmund and Kleeberg Hubertus (2001): Properties of NeemAzal-T/S expiriences and biological plant protection. Nwe York. P. S. Bleckwell (1993): Azadirachtin: an update. Cambrige university press. James. Larson.. Unruh.. (1999): Hydrophobic Particle Films: A New Paradigm for Suppression of Arthropod pests and Plant Diseases. Milenković. R. Farmer. Feldhake. Mutat. and Solar Injury in Apple. A. (1961): Host finding by aphids in the filde.D. T. W. 402. 22. C. visual attraction. R. C. Entomol.A. J. Hummel. Kusamran.based Particle Films to Control Apple Deseases.. E. J. pp. Knight L. Econom. A. The Neem tree. pp 178..C. Aleurodidae).. 10. R. Insekticide and akaricide tests. T... (1959): Rapid dessication of drywood termites with inert sorptive dusts and other supstances. Brazil. 27. 76:1344-1348. S. A. (1998): Antimutagenic and anticancerogenic potentials of some Thai vegetables.. (2001): Particle Film Application Influences Apple Leaf Physiology. Jacobson. Sci. T.L.transmited virus infections reduced by whitewash sprays on plants. Appl. Amer.. Byers. J. Gundram patrisis (2001): Efficacy of Kaolin . J. 04. Tepsuwan.P. 278 . Plant Dis. M.. 12. Kerchow. Bull. 21. S. Apl. M. 06. G. (1993): Materials under trail: information on composition. 96 (1):25-30. III.. Prado E.A. 8. W. Radovi sa XVI jugoslovenskog savetovanja o unapređenju proizvodnje voća i grožđa. Pollut. FL. 41:1-61. (2003): Combining azadirachtin and Paecelomices fumosoroseus (Deuteromicina. (1950)factors influencing the actoin of dust insecticides. Hort. R.RS. alone or combined.. Puterka. B. 70:245-249. Entomol. 18: 375-390. Ebeling. 20. Econom. R. D.. Wagner. 5: 13751378. David. (2002): A Reflective. 77:1119-1122 . J. D.. S.01 . Marco. A. Zbornik naučnih radova. – 07. 79:63-75. Baherle. stable fly and house fly (Diptera. Kennedy. Cerović. (1972): Similar efects of suspension of copper oxychlorid and kaolin on sprayed leaves. P. F. Gardner. Envirom. J Amer. J.a rewue. March 29-30. Chamberlain. O. Fruit Yield. G. Marco. Econ. and A. Drake. (1989): Azadirachtin as a larvicidae againist the horn fly. Volume 1. 2006. 26. Puterka. oil and insecticide. M. W. i Glavendekić Milka (2001): Azadirahtin . 16. Vanderzwet. J.EkoIst' 06. S.. O. Entomol. Ann. J. 15. Res. Debach. (1979): Biological control on natural enemies.. 2001. Kupradinum. Muscidae). Baugher A. (1947): Toxicity of insecticide dust diluents and carriers to larvae of Mexican been beatle. M. M. 11. W. J. L. M. formulation and suppliers. J. 52: 190-207. 13. 92 (4): 759-771. (1989): Fokus of phytochemical pesticides. CRC Press... 40: 215-219. doi:oi 1094/PHP . 25. 17. Glenn. 1-2: 247-258. 14.. Booth. G. 23. Ekološka Istina / Ecological Truth. Eveling. J Econ. Hort. Glenn. Biol. 9. A. 82. Tom van der Zwet.0823 . Puterka. W. Practise Oriented Results on Use Production of Plant Extracts and Pheromone in Integrated and Biological Pest Control.. 18.. J. Processed-Kaolin Particle Film Affects Fruit Temperature.2001 .

Čačak. C.. G. D. E. E. T.. C. Kaya. T. Entomol. S. S.7. M. D. 41. H. T. Nisbet. Coudriet. Z. C.. (2001): Effekts of neem seed derivates on behavioral and physiological responses of the Cosmopolites sordidus (Coleoptera. L. J. P. H. Xie.. Dodson. J. 39. J. G. 31. 29 (2):329-339. (2005): Uporedna ispitivanja efikasnosti nekoliko insekticida u suzbijanju Lymantria dispar L.. casls. H. 44. Ekološka Istina / Ecological Truth. Mizubiti. and D. M. Mark.. R. J. C. Protection. 165-173. G. 34. 25: 1176-1181. Crop. R. (1990): Effects of water potental. Muller. Musabyama... Phytoparasitica 28 (3):1-10. 139.Entomol. Plant. 55:417-427. M. Čačak. I. Entomol.. Glenn.. 279 . Appl. J. Milenković.. Pearsall. JR. 45. Barrett. G. (2003): Inertne materije u zaštiti bilja. M."NATURALITY CLASS". br. J. Saxena. Woodford. M. Richardson. Milenković S. (1997): Reduction on pear psylla (Homoptera: Psyllidae) oviposition and feeding by foliar aplication of various materials.based Particle Film Coatings on Insect and Disease Suppression in Apples. Zbornik rezimea. vol.. Lazić T. Tanasković Snežana. Kairu. Palumbo. Zimska škola za agronome. T.. Y. Florida Entomol. N. and M. vol. (1985): Insect resistance in the sweet potato whiteflay. Puterka. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja 28. Schroeder and R. novembar 2005. br. Glover.. Horton. E. E. R. T. Isman. R. 29.arizona. J. Tapp. Richard. W. 06. 14:51-56. 2006. Duniway. Andrew. zbornik radova. 2001 Filde Dey Report. Weissling . (1995): Toxicity and deterrancy of depitched tall oil to the green pach aphid.. E... J. K.. 43.. W. Brian.. J. R. S. 61:1786-1790. Microbiol.. 129:637-643. S.. Entomol. and Hogue. and Meyerdick. Enviromm. 42. temperature. 94. IX Savetovanje o biotehnologiji. Entomol. Sieburth.). Mayer. Econom.EkoIst' 06. Patol. Can. J. 165-173. H. (1990): Properties and potential of natural pesticides from the neem tree.edu/crops/counties/yuma/hort/bug/archive/neem. Tanasković S. Khan. Myzus persicae. 30. Ogol. B. L. Econ. pp. 37.. A. (2001): Control of lettuce aphids with neonicotinoids and azadirachtin in lettuce. and clay-coating on survival of Bauveria bassiana conidia in a loam and peat soil. 35. 78: 748-752. P. 36. K. J.1-7. 81:446-450. Milenković. Sretenović Dušica (2004): Nova grupa insekticida . Banja 15-18. L. J. duodecimpunctatat (Fab.8. (1932): Some effects of increasing foliage "inert" and toxic materials upon 12-sppoted cucumber beetle.. Journal of Economic Entomol. A. R. 33.8. 40. H. Azadirachta indica. (2000): Use of azadirachtin as a larvicide or feeding deterrent for control of western flower thrips in orchard systems.. and Stotzky. Loria. 15(1):9-14. (1995): Insecticidal activity of toxins from Bacillus thuringiesis kurstaki and tenebrionis absorbed and boun on pure and soil clays. Oliver.. Krdžić A. 82:213-217. E. C. VII savetovanje o zaštiti bilja. D. Environ. Unruh. Crop protection. Invertebr. D. Crawford. Studdert. Curculionidae). 04. Bemisia tabaci (Homoptera. J.html 32. Nedeljković B. Southwest Center. P. Bruse (2001): Evalution of Kaolin . Jones. E. Tanasković S. Rev. D. 35: 271-297. T. Prabhaker.. (1998): Effekts of oil and oilsurfoctant combinations on silverleaf whitefly nymphs (Homoptera: Aleurodidae) on collards. S. Lews. and Strang. Ann. Aleurodidae). R. (1998): Postharvest application of organic and inorganic salts for suppression of silver scurf of poteto tubers.7. 38. H. S. Schmutterer. Halsheth. – 07. (1996): The effects of azadirachtin on the acquisition and inoculation of potato leafroll virus by Myzus persicae.. Sekutowski. Thomas. (2000): Progress toward liquid formulations of particle films for insect and disease control in pear. A. dis. J. L. 2:449-454.

– 07. teški metali.Arrhenatherum elatius L. Ekološka Istina / Ecological Truth. (1987) u kontrolisanim uslovima sa zemljištima zagađenim piritom koja su pod livadama i bagremovom šumom. hiperakumulatori. heavy metals. 04. Stevanović i sar. Milan Antonijević2. moguće ostvariti uspešnu biljnu proizvodnju. odnosno gde procesi oksidacije sulfidnog sumpora nisu odmakli. Content of heavy metals was determinate in soil and heavy metals on the start and the end of the experiment. u cilju zaštite flotacijskih. (1995). Centar za poljoprivredna i tehnološka istraživanja Zaječar 2 Tehnički fakultet u Boru IZVOD: U radu su prikazani rezultati ogleda izvedenog na zemljištu oštećenom nanosima piritne jalovine u blizini Rudnika bakra u Boru. Analizirano je zemljište i biljni materijal na početku i na kraju eksperimenta na sadržaj teških metala. pokazuju da kalcifikacija i humizacija efikasno deluju 280 . uz primenu adekvatnih količina organskih i mineralnih đubriva. Kao potencijalni hiperaukumulatori teških metala (Cu i Fe) izdvojene su 2 vrste trava Francuski ljulj i Visoki vijuk. Content of copper above of the maximum of allowed contamination values and much content of iron was established in the soil and plants. Tim problemom bavi se veliki broj istraživača. which are the potential hyperaccumulators of heavy metals – copper and iron from soil. Na površinama gde je kiselost tla izraženija (pH oko 3) pored NPK đubriva unešene su i određene količine krečnjaka kao neutralizatora kiselosti. Istraživanja koja su vršili Marković i sar. Istraživanja koja se vrše u tom pravcu pokazuju da je. The two species of investigated grass were dissociate like potential hyperaccumulators of heavy metals . predlažu biološku rekultivaciju . Siniša Milutinović1 Institut SRBIJA Beograd. Zagađenje agroekosistema u okolini Borskog rudnika neophodno je zaustaviti i pronaći načine da se ublaže štetne posledice koje su nastajale dugi niz godina. Ključne reči: fitoremedijacija. 2006. Ovim načinom rekultivacije pokrila bi se površina jalovišta i okolina bi se zaštitila od aerozagađenja. The experiment have consisted nine species of grass. 06. Utvrđeno je prisustvo Cu iznad MDK. piritnih jalovišta “Veliki Krivelj”. tako i u biljnom materijalu. kao i povećani sadržaj Fe u biljkama. kao i prirodni adsorbent. and Festuca arundinaceae Schreb. kako u zemljištu. pokazala su da je ovakva rekultivacija moguća. Fe. Cu. Cu UVOD U cilju rekultivacije oštećenih zemljišta sve veću primenu nalazi biološka rekultivacija.gajenje jednogodišnjih i višegodišnjih zeljastih biljaka. Fe ABSTRACT: In this paper shown the investigations results of experiment made on soil damaged by pyrite barren soil. U ogledima je korišćeno je 9 vrsta trava koje su potencijalni hiperakumulatori teških metala – bakra i gvožđa iz zemljišta. CaCO3 i drugih neophodnih aditiva. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja FITOREMEDIJACIJA ZEMLJIŠTA OŠTEĆENOG NANOSIMA PIRITNE JALOVINE PHYTOREMEDIATION OF SOILS DAMEGED BY PYRITE BARREN SOIL 1 Miroslava Marić1. hyperaccumulators. Primenom adekvatne količine NPK đubriva usev uljane repice je relativno dobro uspeo. Istraživanja izvršena na delu jalovišta gde je pH 5-6.EkoIst' 06. Key words: phytoremediation.

1997. Engleski ljulj (Lolium perenne L. Do sličnog zaključka došao je i Legerwerff (1967). 04. Teški metali u biljakama indikatorima su na nivou njihovog sadržaja u zemljištu. U radu Milijića (1997) prikazani su rezultati izvršene biološke rekultivacije odlagališta Površinskih kopova i flotacijskih jalovišta u Boru.1986.1% Ni. 1995. Ogledno polje bilo je zemljište oštećeno piritnom jalovinom i nalazilo se u blizini brane 3A Borskog rudnika bakra. crni bor. C u n n i n g h a m et al. 1996. Ekološka Istina / Ecological Truth. Crvena detelina (Trifolium pratense L. topola. 06. 2006. kruška. došlo je do boljeg vezivanja zemljišta i vlažnosti usled razvoja sadnica. Visoki vijuk (Festuca arundinaceae Schreb. Ove biljne vrste možemo podeliti u dve grupe: indikatore i hiperakumulatore.. dok su kod biljaka hiperakumulatora koncentracije metala u tkivima biljaka daleko preko nivoa njihovog sadržaja u zemljištu.. Cu. 1994. Za biološku rekultivaciju Površinskih kopova u periodu 1979 . kao i smanjenje njihovog sadržaja u zemljištu. Italijanski ljulj (Lolium italicum A. Žuti zvezdan (Lotus corniculatus L. Mačji rep (Phleum pratense L. Ponašanje teških metala. 1995. Co. Korišćene su sledeće vrste trava: 1.) 281 . brest. R a s k i n et al..) 5.) 8. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja na povećanje prinosa ogledne kulture. U radovima B a k e r -a i W a l k e r -a (1990) i B a k e r -a i B r o k s -a (1989) navodi se da biljke hiperakumulatori sadrže više od 0. 1993. stalni je predmet interesovanja mnogih istraživača kod nas i u svetu. Jedan od načina smanjenja sadržaja teških metala u zemljištu je fitoremedijacija – nova tehnologija upotrebe biljaka za čišćenje zemljišta i voda zagađenih teškim metalima (K i n n e r s e l y . vrba. breze. platani. Francuski ljulj (Arrhenatherum elatius L. hrast.) 9.) 6. Pošumljavanjem je delimično sprečena erozija. klen.) 7. Ježevica (Dactylis glomerata L. – 07. a sprečeno je i dizanje prašine u površinskom delu. C u n n i n g h a m and O w . postavljen je ogled na polju. jasen. Teški metali iz zemljišta akumulirani u biljkama ulaze u lanac ishrane i njihova prekomerna količina može toksično delovati na ljude i životinje. Naime. Cr i Pb ili 1% Zn u lišću u odnosu na suvu materiju. Zbog toga se u poslednje vreme dosta radi na pronalaženju biljaka koje će skladištiti teške metale samo u korenu ne dozvoljavajući translokaciju teških metala u nadzemne organe. godine i 1992 .Br.) 2. U ogledu je korišćeno 9 vrsti trava.. a eksperimenti su izvršeni po blok sistemu u 3 ponavljanja. godine korišćen je različiti sadni materijal (bagrem. REZULTATI RADA U cilju pronalaženja biljaka hiperakumulatora taških metala. lipa. Osnovni cilj istraživanja je pronaći biljne vrste koje će akumulirati teške metale iz ovako oštećenog zemljišta i na taj način stvoriti povoljne uslove za uspešnu biljnu proizvodnju. trešnja).) 4.) 3. Procenat prijema sadnica kretao se od 30 do 70%. neke biljne vrste mogu akumulirati u svom korenu kao i u nadzemnim delovima teške metale i na taj način ukloniti izvesne količine teških metala iz zemljišta. S a l t et al.EkoIst' 06. bez obzira na koncentraciju metala u zemljištu. 1997). Livadski vijuk (Festuca pratensis Huds. R a s k i n et al.

Ježevica (Dactylis glomerate) Mačji rep (Phleum pratense L.) Cu (mg/kg) na početku na kraju 81. 7.63 Cu (mg/kg) 184.53 7633. Međutim. U biljnom materijalu izvršeno je ispitivanje sadržaja teških metala. 6.96 8961. a toksična koncentracija je 20-100 mg/kg (K a b a t a .19 11.57 123.35 4510.73 85. 2006. u toku vegetacionog perioda i na kraju ogleda. posebno teških metala (Zn. 5. Izvršena je kontrola plodnosti zemljišta (pH.11 89. Pb.01 79.07 8365.49 Cd (mg/kg) 3. – 07.56 8265.55 4482.78 84.05 4. Rezultati ogleda prikazani u tabeli 2 pokazuju da je sadržaj bakra u svim varijantama daleko iznad prosečnog.92 na kraju 5548.06 2. a odredjen je i sadržaj teških metala (Cu.31 97. Fe. 9. usitnjeni i analizirani.Br. Ekološka Istina / Ecological Truth.77 70.EkoIst' 06.86 4565.76 120. Mn. Sadržaj ukupnog Cu i Fe u različitim vrstama trava Varijante 1.79 6411. te se na taj način može tumačiti prisustvo velikih količina bakra u biljnom materijalu. odnosno da pripada toksičnim koncentracijama.55 19.) Engleski ljulj (Lolium perenne L.) Žuti zvezdan (Lotus corniculatus L.83 8870.42 Fe (%) 1. 23/94).26 5. Biljke usvajaju male količine bakra. . Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Ispitivanje zemljišta urađeno je pre postavljanja ogleda. 282 . humus. CaCO3.) Crvena detelina (Trifolium pratense L. 04.61 6430.35 93. 2. još jedan od mogućih uzroka veće koncentracije bakra u biljnom materijalu. Na povećano usvajanje bakra od strane biljaka može da utiče i prisustvo drugih jona.) Livadski vijuk (Festuca pratensis Huds. 4. s povećanjem njegove koncentracije u spoljnoj sredini.25 55. na dubini do 30 cm. 1984). Visoka koncentracija ukupnog gvožđa u zemljištu je. Uzorci zemljišta uzeti su iz površinskog sloja. Zn.) Italijanski ljulj (Lolium italicum A.) Francuski ljulj (Arrhenatherum elatius L.) Visoki vijuk (Festuca arundinaceae Schreb.62 3.81 7867. intenzitet njegovog usvajanja se naglo povećava. Cd).50 Tabela 2.11 115. br.41 5763. dakle. koja iznosi 100 mg/kg (Sl.88 100. sušeni su do vazdušno suvog sanja.54 3935.30 83. Kiselost zemljišta i sadržaj teških metala u zemljištu Opis uzorka Pre početka eksperimenta Nakon nicanja biljaka Na kraju eksperimenta pH 5. Koncentracija bakra u zemljištu na početku eksperimenta (tabela 1) veća je od dozvoljene.20 81. Glasnik RS.89 1.63 5338. 06.54 73. 1983).99 88.02 3966.23 106. ali je neophodan i ima stimulativno dejstvo na rastenje i razviće biljaka.92 Co (mg/kg) 13. 3.88 1.42 83.26 45.63 Fe (mg/kg) na početku 5707.Co. Fe) i fosfata (K a s t o r i .35 7585.P e n d i a s e t a l .65 Pb (mg/kg) 85. N). Prosečan sadržaj bakra u razvijenim listovima biljaka kreće se od 5-30 mg/kg.25 Bakar je veoma toksičan za biljke. Ni. K2O. P2O5. 8.45 260. Tabela 1.52 59.

J. njihov uticaj na životnu sredinu i metode rekultivacije. Publ. 5 i 7 -Ježevica.J. D.R. CAB International. 12: 207-217.. Brooks R. Donji Milanovac.. Miladinović (1987): Uticaj aerozagađivanja na kontaminaciju zemljišta u okolini Bora i način njihove rekultivacije. 155-177. Plants that Hyperaccumulate Heavy Metals. 7 i 9 . Agrohemija. No 3. Francuski ljulj i Visoki vijuk. U kiseloj sredini joni bakra i gvožđa su mobilniji i lakše dospevaju u biljku. str. (1996): Promises and prospects of phytoremedation. In R. 1: 81-126. 343-346. Ass Advmt. 283 . Baker A.. Marković N. te je došlo do akumulacije ovih elemenata u biljnom materijalu. 1-14. Brooks (ed. Kao potencijalni hiperaukumulatori teških metala (Cu i Fe) izdvojene su 2 vrste trava . Cunningham S.W. (1967): Heavy metal contamination of soils. Walker P. Ecology and Phytochemistry. R.R. Huang J. Sadržaj gvožđa u suvoj materiji biljaka kreće se u širokim granicama od 50 do 1000 mg/kg. Sci. 233-241. (1989): Terrestrial Higher Plants which Hyperaccumulate Metallic Elements – A Review of their Distribution. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Iz tabele 2 se može videti da je akumulacija bakra najveća u varijantama 2.M. odnosno došlo je do zakišeljavanja zemljišta.R.M. LITERATURA Brooks. New York. Plant Physiol. (1990): Ecophysiology of Metal Uptake by Tolerant Plants. Smanjenje pH vrednosti u toku eksperimenta dovelo je do veće rastvorljivosti bakra i gvožđa i do njegovog intenzivnijeg usvajanja od strane gajenih biljaka. Berti W. (1995): Phytoremedation of contaminated soils. (1998): General introduction.Francuski ljulj i Visoki vijuk.R. M.. Stevanović.Francuski ljulj. 06. (1993): The Role of Phytochelates in Plant Growth and Productivity. Am.W. 58-66. Trend Biotechnol.L. Smanjenje pH vrednosti u zemljištu na kraju eksperimenta dovelo je u nekim varijantama do veće rastvorljivosti gvožđa i do njegovog intenzivnijeg usvajanja od strane gajenih biljaka (varijante 5. 04. In Heavy metal Tolerance in Plants: Evolutionary Aspects.. i pH vrednost na kraju eksperimenta se smanjila.D. Kinnersely A.. NY.. Visoki vijuk i Crvena detelina). Baker A. Boca Raton: CRS Press.D. No 85. ZAKLJUČAK Prema postavljenim ciljevima istraživanja. Edited by Shaw A. 110: 715-719.). Biorecovery.M.EkoIst' 06. – 07. Ow D. a na osnovu dobijenih rezultata može se zaključiti sledeće: Zemljište na kome je postavljen ogled je kisele reakcije. V. 2006. Lagerwerff I. Plant Growth Regulation. 13: 393-397. te se ove tri vrste trava mogu izdvojiti kao potencijalni hiperakumulatori bakra iz zagađenih zemljišta.. pp. Sadržaj bakra i gvožđa u svim varijantama ogleda veći je od prosečnog sadržaja ovih elemenata u biljnom materijalu. Zbornik radova “Naša ekološka istina”. Cunningham S.J. Milijić Z. Ekološka Istina / Ecological Truth. (1997): Jalovišta rudnika bakra.

Stevanović.A.. Boca Raton. Z. (1995): Biološka rekultivacija flotacijskog jalovišta “Veliki Krivelj”.D.. 04. Kabata-Pendias A. Salt D.N. Pendias H.. Vukićević. Salt D. Inc.N. 83-84.B..D. Stevanović. Opin.. Raskin I. (1995): Phytoremediation: a novel strategy for the removal of toxic metals from the environment using plants. Curr.. Ensley B. Blaylock M. 2006.. Borsko jezero. O. (1997): Phytoremedation of metals: using plants to remove pollutants from the environment. (1995): Mogućnosti biološke rekultivacije flotacijskog jalovišta (Zn.E.EkoIst' 06.. 13: 468-474. Curr. (1984): Trace elements in soil and plants CRC Press.. Zbornik radova “Naša ekološka istina”. Borsko jezero. Boitechnol. Duchenkov S. K.E..A. Kumar P.. Opin. str. M. 5: 285-290. 06. Biotechnol. Cu-mulja) u Mojkovcu. D.. Pb.. Miranović.E.. Zbornik radova “Naša ekološka istina”. str. Duchenkov V. Smith R. Florida 284 .. Chet I. Ekološka Istina / Ecological Truth. Bio-Technology.. 8: 221-226. Kumar P. Salt D. (1994): Bioconcentracion of heavy meatls by plants. Milijić.B.. – 07. 73-74. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Raskin I. Raskin I.. Marinko. D.

Deponovanje isplačnog mulja na zbirne deponije značajno menja fizičko-hemijska i biološka svojstva autohtonog zemljiišta. Soil samples were taken from locality Mokrin. Zastupljenost azotobaktera je visoka u svim ispitivanim zemljištima. dehydrogenase UVOD Prilikom proizvodnje sirove nafte.EkoIst' 06. Ekološka Istina / Ecological Truth. Zastupljenost Actinomycetes je niska. Zemljište je ekološki sistem i ono je stanište za raznovrsne i brojne mikroorganizme koji sa svojim enzimima imaju centralnu ulogu u metaboličkoj aktivnosti zemljišta. Key words: microorganisms. i produkcijom bioloških aktivnih materija tipa vitamina. 285 . 2006. deposole. Na aktivnost mikroorganizama u agroekološkim sistemima utiču svojstva zemljišta. veliki problem predstavlja deponovanje isplačnog mulja–isplake iz naftno-gasnih bušotina. dehidrogenaza ABSTRACT: During crude oil production. 04.yu IZVOD: Prilikom proizvodnje sirove nafte deponovanje isplačnog mulja iz naftno-gasnih bušotina zanačjno utiče na hemijska i mikrobiološka svojstva zemljišta.ac. – 07. Distribution of Actinomycetes was low. Novi Sad 2 Institut za kukuruz Zemun polje-Beograd e-mail: nadam@ifvcns. razgrađuju pesticide i indikatori su nepovoljnog uticaja teških metala i zagađivača. Gorica Cvijanović2 1 Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo. Ključne reči: mikroorganizmi. pumping and transportation. kao i promena fizičko-hemijskih svojstava zemljišta. klimatski uslovi. zemljište. soil. dok su gljive su zastupljene u većem broju u deposolu u odnosu na autohtono zemljište.ns. Uzorci zemljišta su uzeti sa lokalitetu Mokrin. P. Mikroorganizmi imaju veliku ulogu u stvaranju i održavanju plodnosti zemljišta. Naime. disposing rinse mull from oil-gas wells presents a great problem.1 Branislava Tintor1. Microorganisms are the most important component of biological phase for their enzymatic systems influence compound degradation and synthesis in soil. Rezultati pokazuju visoke vrednosti ukupnog broja mikroorganizama i amonifikatora u autohtonom zemljištu u odnosu na zemljište deposola. The results show high values of total number of microorganisms and ammonifiers in autochthonous soil in relation to deposole soil. utiču na rast i razviće biljaka (snabdevanje osnovnim biogenim elementima-N. giberelina i auksina). K. njenog crpljenja i transporta. deposol. Distribution of Azotobacter was high in all tested soils. 06. Jordana Ralev1. while fungi were present in larger number in deposole soil than in autochthonous soil. mikroorganizmi su najznačajnija komponenta biološke faze zemljišta jer njihovi enzimatski sistemi utiču na razgradnje i sinteze jedinjenja u zemljištu. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja MIKROBIOLOŠKA SVOJSTVA RITSKE CRNICE I DEPOSOLA NA LOKALITETU MOKRIN MICROBIOLOGICAL PROPERTIES OF HUMOGLEY AND DIPOSOLE SOIL AT LOCALITY MOKRIN Nada Milošević.

EkoIst' 06, Ekološka Istina / Ecological Truth, 04. – 07. 06. 2006. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja

agromeliorativne mere, biljna vrsta, sadržaj pesticida, teških metala i akumulacija zagađivača kao i međusobni odnos mikrobne populacije (Milošević et al., 1997; 1999). Cilj istraživnja je da se prati brojnost mikroorganizama i aktivnost enzima dehidrogenaze na autohtonom zemljištu u blizini deponije koja je nastala nakon odlaganjem isplačnog mulja. MATERIJAL I METODE Uzorci za hemijska i mikrobiološka istraživanja uzeta sa autohtonog zemljišta tipa ritske crnice i sa deponije isplačnog mulja (deposola). Uzorci su uzeti po dubini profila na lokalitetu Mokrin. Biološka aktivnost zemljišta praćena je na osnovu zastupljenosti mikroorganizama (ukupan broj mikroorganizama, Azotobacter, oligonitrofili, amonifikatori, aktinomicete i gljive) i aktivnosti oksido-redukcionog enzima dehidrogenaze metodom razređenja na odgovarajućim podlogama. Zastupljenost ukupnog broja mikroorganizama određena je na agarizovanom zemljištom ekstraktu, i amonifikatotra na MPA (Pochon and Tardieux, 1962). Na bezazotnoj podlozi praćen je brojnost azotofiksatora. Brojnost aktinomicete praćena je na sintetičkoj podlozi, a gljive na Čapex-Dox podlozi. Dehidrogenazna aktivnost (DHA) određena je po modifikovanoj metodi Thalmann (1968), koja se bazira na merenju ekstinkcije trifenil formazana (TPF), koji je nastao redukcijom 2,3,5-trifeniltetrazoliumhlorida (TTC). REZULTATI I DISKUSIJA Odlaganje isplačnog mulja (lignosulfonatski tip, bazni rastvor) na zbirne deponije koji nastaje u toku nafno – istražnih radova nastaju automorfno tehnogeno zemljište tipa deposola, sa građom profila I, II, III. Tab. 1. Hemijska svojstva zemljišta Tab. 1. Chemical properties of soil
Uzorak Sample Profil 1 Ritska crnica (autohtono) Profil 2 Deposol Horizont Aa/1 Aa/2 AGr,so,sa Gr,so,sa I,sa II,sa III,sa I IIsa IIIsa IIIGso,sa Dubina Depth cm 0-50 50-99 99-126 126176 0-18 18-73 73-120 0-41 41-92 92-126 126183 pH u KCl 7,09 7,16 7,58 7,50 7,91 8,77 7,97 7,22 7,82 7,89 8,16 u H2O 8,03 8,24 8,11 8,00 8,43 9,63 8,80 8,19 8,62 8,63 8,79 CaCO3 % 4,59 3,54 14,45 14,87 16,57 14,02 18,41 5,09 17,42 16,57 12,32 N % 0,120 0,087 0,033 0,038 0,100 0,071 0,147 0,183 0,112 0,183 0,091 . C % 1,383 1,484 2,207 1,912 7,103 6,431 5,420 2,988 2,976 3,833 2,791 S % 0,060 0,058 0,052 0,063 2,180 2,671 0,089 0,251 0.292 0,393 0,451 ALP2O5 mg/100g 64,0 28,8 25,3 6,4 5,6 7,4 7,2 8,5 7,6 74,5 52,1 AL-K2O mg/100g 27,3 18,2 10,9 14,5 27,3 33,6 68,0 24,5 30,5 50,0 63,5

Profil 3 Deposol

Gr,so,sa

183200

7,93

9,04

15,72

0,079

2,085

0,507

6,4

68,0

286

EkoIst' 06, Ekološka Istina / Ecological Truth, 04. – 07. 06. 2006. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja

Autohtono zemljište ritska crnica-humoglej, odlikuje se umereno alkalnom reakcijom i karbonatnošću celom dubinom profila (Tab. 1). Sadržaj lakopristupačnog fosfora u površinskom horizontu je ekstremno visok, čak toksičan (64,00 mg/100g), dok je sadržaj lakopristupačnog kalijuma na visokom nivou obezbeđenosti (27,3 mg/100g). Zemljište deponija je alkalo i heterogenog hemijskig svojstava unutar profila, što je svakako posledica porekla i sastava deponovanog materijala. Mikroorganizmi kao najznačajnija komponenta biološke faze zemljišta važan su indikator plodnosti, odnosno kvaliteta/zdravlja zemljišta ali i procesa degradacije (smanjenjenje biodiverziteta, poremećaj hranidbenih ciklusa, akumulacija polutanata, redoks statusa). (Higa and Parr, 1994; Milošević et al., 1997). Fizičko-hemijska karakteristike zemljišta su najvažnije svojstvo koje utiče na aktivnost mikroorganizama (Govedarica et al., 1993; Milošević et al., l997a; 2003). Ugljenik, vodonik i azot su konstitutivni elementi za rast i razviće ove grupe organizama. koji su najznačajnija komponenta biološke faze zemljišta. Pojedine grupe mikroorganizama imaju potrebe za fosforom, kalijumom, sumporom, magnezijumom i gvožđem u većoj koncentraciji (l0-3 do l0-4 M), a zahtevi za mikroelementima (Mn, Cu, Co, Zn, i Mo) se kreću od l0-6 do l0-8 M (Milošević i sar., 2000) Tab. 2. Zastupljenost pojedinih grupa mikroorganizama Tab. 2. The number of microorganisms
Uzorak Sample Profil 1 Ritska crnica Humogley Autohtono Profil 2 Deposol Deposole Profil 3 Deposol Deposole Dubina Depth (cm) 0 - 50 50 - 99 99 - 126 126 - 176 0 - 18 18 – 73 73 - 120 0 – 41 41 – 92 92 – 126 126 - 183 183 - 200 Ukupan broj Total number (x 107g-1 ) 66,54 12,51 8,90 4,91 39,16 1,78 1,37 3,56 3,28 2,11 2,00 0,00 Amonifikatori Ammonifiers (x107g-1) 29,99 2,74 4,75 0,00 26,35 1,84 1,54 2,52 1,80 1,76 0,70 0,00 Actinomycetes (x10 g ) 4,00 0,50 0,00 0,00 1,50 0,50 0,00 8,65 3,09 2,01 0,70 0,00
4 -1

Gljive Fungi (x 104g-1) 4,78 0,00 0,00 0,00 9,00 0,70 0,00 16,56 12,27 14,33 0,90 0,00

Zastupljenost mikroorganizama, njihov medjusobni odnos i dinamika enzima je odraz biološke aktivnosti (biogenosti) odredjenog ekosistema. Rezultati na tab.2 pokazuju visoke vrednosti ukupnog broja mikroorganizama i amonifikatora u autohtonom zemljištu (Profil 1) u odnosu na zemljišta deposola. Zzastupljenost Actinomycetes e najniža u profilu 2, što ukazuje na malu razgradnju teško razgradljivih organskih jedinjenja. Zemljiše deposola, profil 3 ima najnižu zastupljenost ukupnog broja mikroorganizama, amonifikatora, ali visoku dehidrogenaznu aktivnost (tab. 3). Zastupljenost azotofiksatora je veća u zemljištu deponija u odnosu na autohtono zemljižte (Tab. 3). Dehidrogenazna aktivnost (DHA) kao pokazatelj oksidoredukcionih procesa je najmanja u autohtonom zemljištu u odnosu na deposol.

287

EkoIst' 06, Ekološka Istina / Ecological Truth, 04. – 07. 06. 2006. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja

Brojnost ispitivanih grupa mikrooganizama i DHA opada po dubini profila. Prisustvo velike brojnosti, aktivnosti i različitosti mikroogarnizama su pokazatelji dobrih svojstava zemljišta. U suprotnom, ako su ovi pokazatelji malih vrednosti to je indikacija nepovoljnih fizičko-hemijskih-toksikoloških svojstva. Siromašna zemljišta imaju veoma sužen opseg individualnosti mikroorganizama. Tab. 3. Brojnost azotofiksatora i aktivnost dehidrogenaze Tab. 3. Number of N free living and dehidrogenase activity Oligonitrofili Uzorak Dubina N free living Sample Depth Azotobacter 2 -1 (x 106g-1) (cm) (x 10 g ) Profil 1 0 - 50 18,27 5,19 Ritska crnica 50 - 99 3,75 11,23 Humogley 99 - 126 0,00 4,46 Autohtono 126 - 176 0,00 2,15 Profil 2 0 - 18 16,31 6,26 Deposol 18 – 73 7,00 3,22 Deposole 73 - 120 5,96 1,34 Profil 3 Deposol Deposole 0 – 41 41 – 92 92 – 126 126 - 183 183 - 200 13,33 13,89 2,45 0,00 0,00 ZAKLJUČAK Istraživanja pokazuju visoke vrednosti ukupnog broja mikroorganizama i amonifikatora u autohtonom zemljištu u odnosu na zemljište deposola. Zastupljenost azotobaktera je visoka u svim ispitivanim zemljištima. Zastupljenost Actinomycetes je niska, dok su gljive zastupljene u većem broju u deposolu u odnosu na autohtono zemljište. Brojnost ispitivanih grupa mikrooganizama i DHA opada po dubini profila LITERATURA
1. 2. 3. Govedarica, M., Milošević, N., Jarak, M., Bogdanović, D., Vojvodić-Vuković, M. Mikrobiološka aktivnost u zemljištima Vojvodine, Zb. radova, Institut za ratarstvo i povrtarstvo., 21,75-84, Novi Sad, 1993. Higa, T., Parr J. F.: Beneficial and effective microorganisms for a sustainable agriculture and environment. International Nature Farming Research Center, 1-20, Atami, Japan, 1994. Milošević, N., Govedarica, M., Jarak, M.: Mikrobi zemljišta: značaj i mogućnosti, Uređenje, korišćenje i očuvanje zemljišta, (ur. Dragović S.), JDPZ, 398 -398. 1997.

DHA (ug TPFg-1 zemljišta) 42,0 0,0 0,0 0,0 142 320 0,00 345,0 91,0 45,0 10,0 0,0

8,60 7,06 2,30 1,11 0,00

288

EkoIst' 06, Ekološka Istina / Ecological Truth, 04. – 07. 06. 2006. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja 4. Milošević N., Govedarica M., Jarak M.: Soil microorganisms – an important factor of agroecological systems. Zemljište i biljka, 48, (2) 103-110, 1999. 5. Milošević N., Govedarica M., Ubavić M., Hađžić V., Nečić Lj.: Mikrobiološke karakteristike zemljišta: osnova za kontrolu plodnosti. Zb. radova, Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, 39, 93-100, N. Sad, 2003. 6. Pochon, J. and Tardieux, P.: Techniques d'analyse en microbiologie du sol, Paris, 1962. 7. Thalmann, A.: Zur Methodik des Bestimmung der Dehydrogenaseaktivitat in Boden mittles Triphenyltetrazolium-chlorid (TTC). Londw.Forsch., 21, 249258, 1968.

289

EkoIst' 06, Ekološka Istina / Ecological Truth, 04. – 07. 06. 2006. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja

KLIJANJE SEMENA I RASTENJE BILJAKA PAPRIKE U PRISUSTVU OTPADNIH VODA REKE TOPLICE SEED GERMINATION AND GROWT OF PEPPER IN THE PRESENCE OF LIQUID WASTE FROM TOPLICA RIVER
1

Radmila Trajković1, Miroslava Krsmanović2, Ljubomir Šunić3, Prirodno-matematički fakultet Kosovska Mitrovica, 2Srednja-tehnička škola-Prokuplje, 3 Poljoprivredni fakultet –Lešak

IZVOD: Vršeno je ispitivanje klijavosti semena paprike i rast biljnih organa (korena, stabla i listova) pod uticajem otpadnih voda celog vodotoka reke Toplice u kontolisanim uslovima. Nađeno je da otpadne vode reke Toplice sa sa svih uzorkovanih mesta inhibiraju klijanje semena paprike . Sa druge strane neki uzorci otpadnih voda kao što je ,,Hisar,, stimulišu rast biljnih organa i izazivaju povećanje biomase. Na osnovu rezultata smatramo da su vode reke Toplice zagađene i da se ne mogu koristiti za piće i zalivanje povrtarskih kultura. Ključne reči: otpadne vode, povrće, zagađenje, zagađivači. ABSTRACT: Germination of pepper seed and growt of plant organs (root, stem and leaves) under the influence of liquid waste from Toplica research has bin conducted under strictly controled conditions. It was found that all liquid waste samples taken from Toplica inhibit the germination of the seed. On the other hand, some samples of liquid waste such as “Hisar” stimulate the grouth of plant organs and promote augmentation of biomass. Based upon these findings we have concluded that the waters of river Toplica are polluted and they can not be used for drinking or irrigation of the vegetable cultures. Key words: liquid waste, vegetable pollution, pollutin

UVOD Voda je neophodan sastojak svih živih bića. Biološki značaj vode proističe iz činjenice da je život nastao u vodi i da bez vode nema života . Rimski filozof Seneka za vodu je rekao: ,,Da čitav svet izgori, ostala bi voda, a u njoj bi ležala klica novog života,,. U životu biljaka voda ima izuzetnu ulogu, jer se svi životni procesi u biljkama normalno odvijaju u uslovima dovoljnog obezbeđenja vodom. Voda koju biljke koriste mora imati prirodan hemijski sastav i prirodne fizičke i biološke osobine. Za takvu vodu kažemo da je nezagađena. Međutim, iako je voda osnov života, ipak ona danas postaje međunarodni problem svoga korišćenja. Naime, brzom urbanizacijom, razvojem industrije, moderne poljoprivrede i njene tehnologije kao i demografske eksplozije dolazi do upotrebe raznih sirovina čiji se nus-produkti i razne zagađujuće materije u vidu otpada odstranjuju u reke, jezera ili mora i tako neposredno ili posredno ulaze u lance ishrane. Zagađujuće materije menjaju prirodne osobine voda a kod biljaka narušavaju važne fiziološke procese klijanja semena, rastenje biljaka, procese fotosinteze i disanja. Ove biohemijsko-fiziološke promene određuju životno stanje biljaka ( Verhoturova et al 1990). Toksične materije iz vode biljke apsorbuju korenovim sistemom i transportuju ih do listova. U listovima zagađujuće materije izazivaju strukturne i ultra sutrukturne

290

EkoIst' 06, Ekološka Istina / Ecological Truth, 04. – 07. 06. 2006. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja

promene hloroplasta, a kao rezultat toga nastaje smanjenje biomase biljke (Barcelo et al 1988). Imajući u vidu da ljudi Topličkog kraja svesno ili nesveesno koriste vode reke Toplice za zalivanje povrtarskih kultura ( pre svega paprike koja u ovom kraju predstavlja glavno povrće za ishranu ), odlučili smo da vršimo ispitivanje uticaja tih voda na klijanje semena paprike i rastenje biljaka u zemljišnoj podlozi u kontrolisanim uslovima. Za postizanje ovog cilja korišćena su semena paprike Capsicum annuum L, kao i uzorci voda reke Toplice uzeti sa šest tačaka i to : Izvor ( Lukovska banja, ,,Šik Kopaonik,, -Kuršumlija, Kompanija ,,Hisar,,Prokuplje, Fabrika obojenih metala ,,FOM,, -Prokuplje, deponija ( naselje Dunek) – Prokuplje i reka Toplica na izlazu iz grada Prokuplja. Kao kontrola korišćena je destilovana voda. Naklijavanje semana vršeno je na filter papiru u petri kutijama, pri čemu je svakoj petri kutiji dodato po 20ml odgovarajućeg uzorka vode na 100 semena. Klijanje semena odvijalo se na temperaturi od 220C u vremenu od 96 sati. Nakon toga izvršeno je brojanje proklijalih semena i izračunat procenat u odnosu na kontrolu. Po 20 proklijalih semena preneto je u zemljišnu podlogu i praćeno nicanje i rastenje biljaka uz povremeno zalivanje sa navedenim uzorcima vode. Ogled je trajao 120 dana nakon čega je izvršeno merenje dužine korena, stabla i listova i izmerena je ukupna biomasa biljaka. Izračunat je procenat rasta i biomase u odnosu na kontrolu. Rezulatati su tabelarno prikazani. REZULTATI RADA Reka Toplica predstavlja najveću reku u Topličkom kraju. Nastaje od dve reke Đerekaruše i Lukovske reke. Razvojem poljoprivrede ovog kraja ova reka postaje direktno mesto zagađenja iako se ni do danas ne može tačno odrediti stepen njenog zagađenja. Ranije pomenute fabrike ispuštaju svoje efluente u reku Toplicu, koje čine : teški metali, H2SO4, NH4, HCl, fenoli, smole i dr. Pored ovih zagađivači zagađenje reke Toplice nastaje i od divljih deponija koje se nalaze na samoj obali reke kao i od izduvnih gasova automobila i saobraćaja. Zbog toga se s pravom može reći da ova reke nije više čista. Uzorci voda koji su korišćeni za naklijavanje semena i rastenje biljaka imali su pH baznog i slabo baznog karaktera (7,31 -8,80). Rezultati dobijeni u toku istraživanja pokazuju razlike u procentu klijavosti semena paprike u zavisnosti od mesta uzorkovanja vode. Procenat proklijalih semena kod svih uzorkovanih voda uglavnom je manji u odnosu na kontrolu. Najveći procenat klijavosti izmeren je kod semena koja su testirana vodom sa lokacije gde se ulivaju ispusne vode fabrike ,,Hisar,, i iznosi 96,77% u odnosu na kontrolu. Mešavina organskog zagađenja ovih voda stimulativno deluje na klijavost semena paprike. Sa druge strane najmanja klijavost zabeležena je kod semena tretiranih vodom sa lokacije na izlazu iz grada i iznosi 56,45% u odnosu na kontrolu. Iako su koncentracije zagađujućih materija manje nego na prethodnim lokacijama onda imamo slučaj sumacije zagađivača. Naime, ovde nastaje sinergistično delovanje zagađivača pri čemu se pojačavaju štetni efekti delovanja. Takođe, zapaža se da je procenat klijavosti semena u prisustvu izvorske vode manji u odnosu na druge tačke uzorkovane vode i iznosi 66,13% u odnosu na kontrolu.

291

EkoIst' 06, Ekološka Istina / Ecological Truth, 04. – 07. 06. 2006. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja

Pretpostavlja se da je došlo do mešanja podzemnih mineralnih voda Lukovske banje ( koje su bogate sumporom) sa izvorskom vodom Lukovske reke, pa je sumpor inhibitorno delovao na klijanje semena. Seme poseduje sposobnost da apsorbuje različite zagađivanje koji inhibitorno deluju na proces klijanja (Kastori 1984). Rezulatati još pokazuju da na klijanje semena paprike utiče i pH vrednost uzorkovanih voda. Naime što je pH vode viša to je procenat klijavosti manji i obrnuto. Pretpostavljamo da više vrednosti pH vode koje nastaju pored prisustva zagađivanja izazivaju inhibiciju enzima odgovornih za proces klijanja semena. Pored klijanja semena vršeno je ispitivanje rastenja biljaka paprika na zemljišnoj podlozi pod uticajem istih uzoraka vode. Dobijeni rezultati pokazuju da postoje razlike u rastu biljnih organa i količini sveže biljne mase u zavisnosti od mesta uzorkovane vode, tj. od vrste i koncentracije zagađivača. Tako najveći porast biljnih organa korena, stabla i listova, kao i najveća sveža biomasa nađena je kod biljaka koje su rasle u zemljištu zalivane vodom sa lokacije ,,Hisar,, . Ove vrednosti za koren iznose 125,61%, za stablo 118,43% i za listove 107,68% u odnosu na kontrolu. Takođe, kod ovih biljaka izmerena je i najveća količina sveže biljne mase i ona iznosi 118,93% u odnosu na kontrolu. Naime, u otpadnim vodama ,,Hisar,,-a nalaze se velike količine organskih materija. Pored toga na mestu ulivanja otpadnih voda ulivaju se i kanalizacione i fekalne vode iz same fabrike i okolnih domaćinstva. Prema tome, ovaj uzorak vode je izvor azota koji ima primarnu ulogu u rastenju i razviću biljaka. Zbog toga ove vode stimulativno deluju na rast biljnih organa i uvećanje biomase biljaka paprike. Sa druge strane, najmanji porast biljnih organa kao i najmanju količinu biomase izmerili smo kod biljaka koje su zalivane vodama sa samog izvora reke. Izmerne vrednosti iznose za koren 42,25%, stablo 51,27% i za listove 60,84% u odnosu na kontrolu. Količina sveže mase kod ovog uzorka iznosila je 18,86% u odnosu na kontrolu. Inhibiciju rastenja biljnih organa verovatno vrši zagađenje prirodnog porekla koje dolazi podzemnim vodama sa izvora mineralnih voda Lukovske banje. Mineralne vode Lukovske banje izuzetno su bogate: SO4, NO3, NO2, K, Mg, Si, Ca, u manjim koncentracijama ima i olova ( Stevanović V. 2005). Sumpor inhibitorno deluje na klijanje semena i rastenje biljaka kukuruza i pšenice ( R. Trajković 1991). Inhibiciju rasta biljnih organa i smanjenje sveže biomase kod biljaka paprike izazivaju i uzorci voda sa lokacije ,,Šik,, Kopaonika koji je ujedno najveći zagađivač reke Toplice i to organskim materijama, pre svega fenolima koji su jako toksični vrše denaturaciju enzima odgovornih za rastenje biljaka. Smanjenje ili povećanje rasta biljnih organa kao i biomase zavisi od vrste i koncentracije zagađujućih materija kao i od pH vrednosti vode. Koktel organskih zagađivača stimuliše enzimski sistem biljaka odgovoran za procese klijanja i rastenja ratarskih i povrtarskih kultura ( Trajković R. Et al 2004; 2005) Na osnovu naših rezultata kao nekih literaturnih podataka pretpostavljamo da vode reke Toplice inhibiraju ili stimulišu enzime i fitohormone koji su odogovorni za procese klijanja semena i rastenje biljaka.

292

EkoIst' 06, Ekološka Istina / Ecological Truth, 04. – 07. 06. 2006. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja

ZAKLJUČAK Rezultati istraživanja pokazuju da je klijanje semena i rastenje biljaka paprike pod uticajem otpadnih voda reke Toplice neravnomerno i da zavisi od vrste zagađenja, koncentracije zagađenja i pH vrednosti vode. Procenat klijavosti semena kod svih uzorkovanih voda uglavnom je manji u odnosu na kontrolu. Najveći procenat klijavosti semana paprike izmeren je kod semena koja su naklijavanja otpadnim vodama fabrike ,,Hisar,, i iznosi 96,77% u odnosu na kontrolu verovatno zbog koktela organskih zagađivača. Najmanja klijavost zabeležena je kod semena koja su naklijavana vodama reke Toplice iz grada i iznosi 56,45% u odnosu na kontrolu što se objašnjava kumulativnim delovanjem zagađivača na procese klijanja . Otpadne vode reke Toplice izazivaju i neravnomeran rast biljnih organa i formiranje sveže biomase paprike. Najveći porast biljnih organa kao i sveže mase u odnosu na kontrolu izmeren je kod biljaka koje su zalivane vodama kod lokacije ,,Hisar,, što se objašnjava prisustvom organskim materija u ovim vodama koje stimulativno deluju na rastenje biljaka. Najmanji porast biljnih organa i sveže biljne mase u odnosu na kontrolu zabeležen je kod biljaka koje su zalivane izvorskom vodom što se tumači prisustvom termalnih voda Lukovske banje. Na osnovu klijavosti semena paprike biljnih organa smatram da je voda reke Toplice u manjoj meri zagađena i da se ne može koristiti za piće niti pak celim tokom za zalivanje povrća. LITERATURA
1. Barcelo J. Varmer M.D. (1988); Structural and ultra structural disordes in cadmium treated bush bean plants Phaswolus vulgarish. ,,New Phytol,, 108, N0-1, 37-49. 2. Verhoturova G.S. Zajceva. T.A, Postovalova V.M (1990); 3. Ispljovanije fotosintetičkih i metaboličkih pokazateljej dlja ocenki sastojnija pri ustanovljenim vozdejstvija faktorov okružajušćej sredi. Prirodo-kompleks Tom, oblTomsk –S-185-189. 4. Kastori R. (1974), Dinamika klijanja semena nekih hibrida iz rastvora različite osmotske vrednosti. Zbornik za prirodne nauke Matice srpske, 46,62-73. Novi Sad. 5. Kastori R. (1984),Fiziologije semena, Matica srpska, Novi Sad. 6. Stevanović V. (2005), Termomineralni izvori Topličkog okruga-Sadašnje stanje i mogućnost korišćenja, magistarski rad. Beograd. 7. Trajković R. ( 1991); Bioindikacije delovanja zagađivača vazduha na biljke. Magistarska teza,Skoplje. 8. Trajković R. (1995); Uticaj zagađivanja vazduha na neke biohemijske i fiziološke parametre kod biljaka u industrijskim zonama Kosovske Mitrovice i Obilića. Doktorska disertacija. Priština. 9. Trajković R. Bogdanović G, Ilić Z (2005); Tomato and paper plants growing in the Water of South Morava River within the Vranje Region; Acta agrimculture Serbia, vol IX, 18, 35-42. 10. Trajković R. Biberčić M. Krsmanović M (2004); 11. Uticaj voda reke Toplice na klijanje semena i ratarskih kultura.

293

EkoIst' 06, Ekološka Istina / Ecological Truth, 04. – 07. 06. 2006. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja

MOGUĆNOSTI ALTERNATIVNE ZAŠTITE BILJA PRIMENOM BILJNIH EKSTRAKATA U ZAŠTIĆENIM PROSTORIMA THE POSSIBILITIES OF PLANT PROTECTION USING PLANT EXTRACTS IN PROTECTED SPACES
Aleksandra Stanojković, Radmila Pivić, Dušica Delić, Ljiljana Kostić-Kravljanac Institut za zemljište, Beograd, Teodora Drajzera 7, Beograd e-mail: soilscis@eunet.yu
IZVOD: Polazeći od činjenice da biljke, kao jedan vid sopstvene zaštite, mogu da sintetizuju biotički aktivne metabolite, koji sprečavaju razmnožavanje patogena, u radu su razmatrane mogućnosti primene ekstrakata i gotovih preparata na bazi bilja u zaštiti biljaka od bolesti i štetočina u zaštićenim prostorima. Da bi se to postiglo, potrebno je, između ostalog, prilagoditi tehnologiju dobijanja aktivnih biljnih preparata uslovima poljoprivredne proizvodnje i osmisliti i razviti adekvatan marketing kako bi proizvedeni biopesticidi našli svoju primenu kod potrošača. Ključne reči: Biljni ekstrakti, zaštita bilja, zaštićeni prostori ABSTRACT: Knowing the fact that plants, as a way of self-protect, can produce the biologicaly active metabolites, which prevent the multiplying of the pathogens, the possibilities of using plant extracts and preparations in plant protection from diseases and pests in protected spaces are studied in this paper. In order to realize the above mentioned, it is necessary, among all, to adjust the technology of obtaining the active plant preparations with the conditions of agricultural production and to think out and develop the adequate advertising, so the produced biopesticides could find their application with consumers. Key words: Plant extracts, plant protection, protected spaces

UVOD Globalna proizvodnja poljoprivrednih proizvoda predstavlja najveću svetsku industriju sa prihodom od oko 5 triliona US dolara godišnje. Međutim, prema približnim procenama, gubici u biljnoj industriji, koji nastaju kao posledica napada pruzrokovača bolesti (gljiva, bakterija ili virusa), štetnih insekata, glodara i korova, iznose i do 30%, što predstavlja ogromne štete za privredu. Biljne bolesti i štetočine su, stoga, ekonomski veoma značajne. Budući da se skoro 40% svih biljnih destrukcija može direktno pripisati bolestima i štetočinama, razumljivo je da je zaštita bilja od velikog značaja u poljoprivredi (Misra, 2005.). Značaj biljne zaštite je utoliko veći jer se biljna proizvodnja intenzivira, a biološke nauke usavršavaju. Zato se postupci u zaštiti bilja sprovode uz pomoć mnogih naučnih grana, savremenim tehničkim i hemijskim sredstvima, a takođe i oplemenjivanjem i uzgajanjem vrsta koje su otporne na zaraze. Ipak, iako zaštita bilja podrazumeva složen sistem agrotehničkih, bioloških i hemijskih mera, proizvodnja, potrošnja i upotreba hemijskih sredstava (pesticida) radi zaštite kultura i industrijskog bilja od bolesti i štetočina zauzima prvo mesto u borbi protiv biljnih neprijatelja.

294

EkoIst' 06, Ekološka Istina / Ecological Truth, 04. – 07. 06. 2006. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja

Kada se posmatraju posledice primene pesticida, onda se, kao neizbežno, postavlja pitanje njihovih ostataka u povrću, voću, ratarskim kulturama, namirnicama životinjskog porekla, ali i zemljištu, vodi, površinskim vodama i vazduhu (Vitorović et al, 1999.). Ove posledice su naročito izražene u zaštićenim prostorima gde efekat ''staklene bašte'', izolovanog prostora i, ponekad, nedovoljne i neadekvatne ventilacije, uslovljava duže zadržavanje pesticida u vazduhu, njegovo zagađenje i visoku toksičnost za ljude. U svrhu iznalaženja načina da se izbegnu toksičnost biljnih i životinjskih namirnica, kao i negativni efekti na životnu sredinu mnogih hemijskih sredstava, u poslednjih nekoliko godina sve se veća pažnja posvećuje primeni (još uvek malobrojnih) biljnih preparata u kontroli biljnih patogena (Tuzun et al, 2002.). BILJNA PROIZVODNJA U ZAŠTIĆENIM PROSTORIMA Primeri gajenja pojedinih vrsta biljaka u zaštićenim prostorima, a posebno smene više vrsta u toku godine, omogućavaju svakom proizvođaču sopstveni izbor proizvodnje, pri čemu se mora voditi računa o mogućnostima objekta i potrebama tržišta. Danas je zaštićeni prostor plodna bašta u kojoj se proizvodi povrće, cveće i aromatične vrste u vreme kada se, zbog klimatskih uslova, ne mogu gajiti na otvorenom polju. Proizvodnja u zaštićenim prostorima pod plastikom (plastenicima) je uvek intenzivnija od drugih oblika proizvodnje, jer se, uz neophodno opšte i specifično znanje, ostvaruju veći prinosi. Ovakav vid zaštićenog prostora treba da obezbedi optimalne uslove za gajenje biljaka u jesenje-zimskom-prolećnom periodu, koji omogućuju planiranu berbu u vreme manje ponude na tržištu, što osigurava veću cenu (Lazić et al, 2001.). U toku vegetacije, biljne vrste, koje se gaje u zaštićenim prostorima, izložene su stalnom napadu štetočina, bolesti i korova. Suočen sa štetama, koje oni nanose biljnoj proizvodnji, čovek je prinuđen da se protiv njih neprekidno bori. U današnje vreme, najefikasniji vid borbe protiv biljnih patogena najčešće se ogleda u primeni hemijskih sredstava – pesticida. Međutim, pri upotrebi pesticida treba voditi računa, jer su mnogi od njih veoma jaki otrovi, kako za ljude, tako i za domaće životinje. Posebna opasnost za masovna trovanja nastaje usled korišćenja biljnih proizvoda odmah nakon primene pesticida (Maksimović, Simović, 1992.). Zbog posledica, koje pesticidi mogu uzrokovati po ljude, domaće životinje i životnu sredinu, potrebno je razviti i pospešiti alternativne i za životnu sredinu prihvatljive tehnologije u zaštiti gajenih biljaka od bolesti i štetočina, kako u zaštićenim prostorima, tako i na otvorenom polju. Polazeći od činjenice da biljke, kao jedan vid sopstvene zaštite, mogu da stvaraju biotički aktivne metabolite, koji sprečavaju razmnožavanje patogena, poslednjih nekoliko godina vlada sve veće interesovanje za primenu preparata na bazi bilja u zaštiti gajenih kultura. Nažalost, ovakvih preparata je malo, pa smo mišljenja da bi trebalo stimulisati intenzivniju proizvodnju i introdukciju biotički aktivnih biljnih preparata (biopesticida) u celokupni sistem zaštite bilja.

295

EkoIst' 06, Ekološka Istina / Ecological Truth, 04. – 07. 06. 2006. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja

BIOTIČKI AKTIVNI BILJNI METABOLITI Opšte je poznato da je biljni svet obdaren mogućnošću da u tkivima stvara hemijske sastojke koji mogu da spreče razmnožavanje škodljivih i neškodljivih mikroba i insekata. Laboratorijski je ispitano nekoliko hiljada vrsta višeg bilja i dokazano da je broj analiziranih biljaka, koje nisu imale bar izvesne minimalne antibiotičke osobine, veoma mali. Utvrđeno je da ove osobine imaju ne samo isparljive materije (npr. etarska ulja), već i mnoge neisparljive materije, naročito tanini i druga polifenolska jedinjenja, da se ta jedinjenja (fitoncidi) nalaze u raznim delovima biljke i da njihova mikrobicidna i insekticidna svojstva zavise od mnogih internih i eksternih činilaca (Tucakov, 1997.). Proučavanja delovanja biljnih metabolita u humanoj, veterinarskoj i biljnoj medicini dala su pozitivne rezultate i tako inicirala i stimulisala dalja ispitivanja ovog tipa u poljoprivredi i stočarstvu. Tako je, na primer, utvrđeno da fitoncidi belog luka i nane sprečavaju pojavu plamenjače krompira i bakterioze patlidžana. Istovremeno, ovi fitoncidi, kao i fitoncidi kukuruza, krastavca i divlje slačice, mogu uništavati prouzrokovače bolesti kod životinja i čoveka (Đokić et al, 1998.). Etarska ulja, kao isparljivi fitoncidi, poseduju jača ili slabija mikrobicidna i insekticidna svojstva, zavisno od ekoloških uslova i varijeteta biljke. Etarsko ulje helenin, izolovano iz korena omana (Inula helenium), se koristi kao antihelmintik, bakteriostatik i antimikotik (Sarić, 1989.). Mešavina etarskih ulja biljaka iz familija Lamiaceae i Umbelliferae je formulisana u komercijalni preparat BioFume™, koji poseduje vrlo širok spektar dejstva na gljivične, bakterijske i nematodne fitopatogene. Ovaj preparat se koristi kao zemljišni fumigant, čijom je primenom, takođe, utvrđeno da u zemljištu dolazi do povećanja broja korisnih biljnih organizama, uključujući aktinomicete. Komponente, koje čine preparat BioFume™, ne ugrožavaju zdravlje ljudi, životinja i kvalitet životne sredine (Tuzun et al, 2002.). Primenom ovog preparata u zaštićenim prostorima izbegla bi se upotreba zemljišnih pesticida, pa samim tim i zagađenja vazduha i trovanja ljudi. Od neisparljivih fitoncida, u poljoprivrednoj proizvodnji se najčešće koriste alkaloidi. Nikotin i anabazin se koriste za uništavanje raznih parazita na kulturnom bilju, a kolhicin za povećanje žetvenih prinosa stvaranjem poliploida (Tucakov, 1997.). Od ostalih biotički aktivnih biljnih metabolita, čiju aktivnost treba iskoristiti i u poljoprivredi, mogu se pomenuti flavonoidi, glikozidi, saponini i tanini. EKSTRAKCIJA BILJNOG MATERIJALA Pri preradi bilja ekstrakcijom dobijaju se etarska ulja koja sadrže kako lako isparljive i, po pravilu, liposolubilne komponente, tako i hidrofilne komponente. Na taj način se postiže potpuniji učinak aktivnih komponenti određene biljne vrste. Izbor odgovarajućeg rastvarača je izuzetno bitan zbog ostvarenja visokog stepena selektivnosti ekstrakcije i dobijanja preparata sa standardnim i visokim učinkom (Kišgeci, 2002.). Poslednjih godina se postupak ekstrakcije najviše primenjuje za dobijanje palete proizvoda sa širokom primenom u farmaceutskoj, kozmetičkoj i prehrambenoj proizvodnji. Primeri dobijanja biljnih preparata ekstrakcijom, za potrebe zaštite bilja, su retki. Tako je iz smilja (Helichrysum arenarium) dobijen smolast mirisni ekstrakt

296

EkoIst' 06, Ekološka Istina / Ecological Truth, 04. – 07. 06. 2006. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja

''arenarin'', koji ima osobinu da zustavlja razvoj mnogih mikroorganizama na biljkama, stimulira nicanje paradajza i štiti biljke od napada bakterioza, zbog čega se i koristi u poljoprivredi, naročito u hortikulturi i povrtarstvu (Tucakov, 1997.). Isto tako, ekstrakti biljaka Artemisia absinthium i Tanacetum vulgare se koriste u suzbijanju pauka (Tetranychus urticae) jer poseduju akaricidna svojstva (Chiasson et al, 2001.). Biljni preparati na bazi ovih ekstrakata bi bili veoma podesni za biološku kontrolu biljnih patogena i štetnih insekata u zaštićenim prostorima. ZAKLJUČAK Iako se o fitoncidima još uvek malo zna, a naročito o njihovoj hemijskoj konstituciji, ipak je utvrđeno da između klasičnih antibiotika u humanoj i veterinarskoj medicini i fitoncida nema velike razlike, jer je mehanizam njihove biološke aktivnosti veoma srodan (Tucakov, 1997.). Polazeći od pretpostavke da fitoncidi i pesticidi mogu imati srodan mehanizam biološke aktivnosti, biljni preparati bi se veoma uspešno mogli koristiti u kontroli škodljivih mikroba i insekata, koji napadaju gajene kulture. U poljoprivrednoj proizvodnji se danas proizvode biološki preparati za kontrolu štetnih insekata (bioinsekticidi), čija se aktivnost bazira na korišćenju entomopatogenih sojeva bakterija iz zemljišta (Božić et al, 1999.) i predatora (Vuković, 1999.). Isto tako, uporedo sa proizvodnjom mineralnih, aktivno se proizvode i mikrobiološka đubriva, što se uspešno obavlja na Institutu za zemljište u Beogradu. Ovi primeri biljne biozaštite bi trebali da budu uzor za aktivniju proizvodnju biopesticida i njihovu upotrebu u biljnoj proizvodnji, ne samo u zaštićenim prostorima, već i na otvorenom polju, ukoliko se prirodni resursi, životna sredina i zdravlje ljudi žele zaštititi i sačuvati. Da bi se to postiglo, potrebno je maksimalno iskoristiti postojeće biljne resurse, stvoriti program oplemenjivanja i stvaranja sorti aromatičnog i drugog bilja sa većim sadržajem aktivnih materija, prilagoditi tehnologiju dobijanja aktivnih biljnih preparata uslovima poljoprivredne proizvodnje, i kao, u današnje vreme, najvažnije, osmisliti i razviti adekvatan marketing kako bi proizvedeni biopesticidi našli svoju primenu kod potrošača. LITERATURA
1. 2. 3. Misra S. (2005.): Engineering broad-spectrum disease resistance, http://www.isb.vt.edu/articles/oct0502.htm. Vitorović S. et al (1999.): Stanje kontrole ostataka pesticida u Jugoslaviji, Četvrto jugoslovensko savetovanje o zaštiti bilja, Zlatibor, 6-10 decembar 1999., pp 49. Tuzun S. et al (2002.): Use of plant extracts-based biopesticides as a safe alternative to MeBr., http://mbao.org/2002proc/057TuzunS%20Summary%20for%20MeBr%20meetings%20 Tuzun%20et%20al%202002.pdf. Lazić B. et al (2001.): Povrće iz plastenika, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, ed. Tampograf, Novi Sad. Maksimović P., Simović N. (1992.): Praktično povrtarstvo, ed. Litopapir, Čačak. Tucakov J. (1997.): Lečenje biljem, ed. Izdavačka kuća “Rad”, Beograd.

4. 5. 6.

297

298 . Srpska Akademija nauka. Četvrto jugoslovensko savetovanje o zaštiti bilja. Cecidomyiidae) u redukciji brojnosti plena. et al (1998. pp 102.. Božić J. Kišgeci J. Unuverzitet u Kragujevcu. 11. pp 104. Partenon. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja 7. J. Zlatibor. 04. (1999.): Stepen vezanosti i efikasnost Aphidoletes aphidimyza Rond. 94. Econ. – 07. 9. Sarić M. Beograd. (1999. Zlatibor. 06. ed. Četvrto jugoslovensko savetovanje o zaštiti bilja. 2006. 8. 12. (2002. Beograd.. et al (2001. Agronomski fakultet u Čačku. (1989. (Diptera.): Acaricidal properties of Artemisia absinthium and Tanacetum vulgare (Asteraceae) essential oils obtained by three methods of extraction.): Fiziologija biljaka. 6-10 decembar 1999.): Aspekti zaštite životne sredine u proizvodnji i primeni bioinsekticida protiv dudovca (Hyphantria cunea).): Lekovito bilje. Chiasson H. ed. Ekološka Istina / Ecological Truth. Đokić D. 10.): Lekovite biljke Srbije. 6-10 decembar 1999. Vuković M.EkoIst' 06. 167-171. 1. Entomol.

Zapaženo je da povećanje zemljišne kiselosti uglavnom otežava usvajanje ovog hraniva iz zemljišta. međutim u usevu pšenice iskoristi samo 40 – 50% N. Ključne reči: akumulacija. UVOD Đubrenje je neophodna agrotehnička mera u sistemu gajenja pšenice. The aim was to determine differences of this parameter caused by increased soil acidity and differences between cultivars. 1dr Jelena Milivojević2 dr Miodrag Jelić 1 IIP SRBIJA. 06. are showed out in this paper. Centar za strna žita. kako sa aspekta visine prinosa tako I kvaliteta zrna (). 2006. 2002). nepoželjnih sa stanovišta zdravstveno bezbedne hrane. Od upotrebljenih đubriva se. soil. nitriti). gajenih na zemljištu kisele ineutralne pH reakcije Cilj je bio da se utvrde razlike u vrednosti ovog parametra. nastale usled povišene kiselosti zemljišta. Key words: accumulation. Usled upotrebe većih količina đubriva može se javiti i povećan sadržaj nekih elemenata i materija u biljci (nitrati. not considering pH value of soil. 1989). although there were cultivars which expressed significant tolerances to the unsuitable soil conditions. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja AKUMULACIJA AZOTA U BILJKAMA PŠENICE U USLOVIMA NEUTRALNE I KISELE REAKCIJE ZEMLJIŠTA NITROGEN ACCUMULATION IN PLANTS OF WHEAT IN CONDITIONS OF NEUTRAL AND ACID SOIL REACTION 1 Mr Olivera Nikolić. ali i na sve izraženiju potrebu zaštite i očuvanja životne sredine i racionalizacije poljoprivredne proizvodnje javlja se problem kako sa što 299 . wheat. 1dr Snežana Živanović – Katić. Ekološka Istina / Ecological Truth. 04. azot. ABSTRACT: The values of nitrogen accumulation in flowering plants of ten wheat cultivars. It was observed that soil acidity make uptaking of this nutrient more difficult. nitrogen. 1981). Lešak IZVOD: U radu su prikazane vrednosti akumulacije azota u biljkama u cvetanju 10 sorti pšenice. – 07. Efficiency of nitrogen uptaking out from the soil could be measured according to the amounts of the accumulated nitrogen in the plant in the flowering stage. Na osnovu vrednosti akumulacije azota u biljkama u fazi cvetanja ocenjivala bi se efikasnost sorti u usvajanju azota iz zemljišta. Neiskorišćeni deo đubriva ostaje u zemljištu kao potencijalni izvor zagađenja životne sredine (Stevanović i Jakovljević. Kragujevac 2 Poljoprivredni fakultet. grown up on normal and acid soil. ali i sortne razlike. S obzirom na značajnu ulogu azota u metabolizmu biljaka pšenice (Kostić I Đokić. pH vrednost.EkoIst' 06. mada je bilo sorti koje su pokazale značajnu tolerantnost na nepovoljne zemljišne uslove. pšenica.. too. bez obzira na pH vrednost zemljišta. što se prema utvrđenim skalama smatra slabim usvajanjem (Jagodin et al. pH value. zemljište. 10 – 25% P I 30 – 40% K.

1963. a na osnovu vrednosti akumulacije ovog elementa u biljkama pšenice u fazi cvetanja. Vizija. Ispitivano je 10 sorti pšenice: Studenica. Van Ginkee et al. Uporedo su izvođena dva ogleda. 1974. Takovčanka. Toplica. 1993). Identifikovanje takvih sorti bi bilo značajno i za oplemenjivanje pšenice na povećan prinos I poboljšan kvalitet zrna (Vose.74). 2001) Efikasnost usvajanja N iz zemljišta od strane biljaka pšenice može se ocenjivati neposredno i posredno. pa tako i azota. sa po 10 zrna po sudu. – 07. 04. 1989. Ispoljavanje sposobnosti neke sorte pšenice da efikasno usvaja azot iz zemljišnih rezervi i primenjenih đubriva zavisi. 2006. Stoga se akumulacija azota u biljkama pšenice u cvetanju može koristiti za brzo i pouzdano utvrđivanje razlika u efikasnosti usvajanja azota između različitih sorti pšenice. Neposredno ocenjivanje. između ostalog. 06. posebno u uslovima povišene kiselosti. te se zato ono najlakše može obaviti na osnovu određenih posrednih pokazatelja. Selekcioni aspekt u sagledavanju ovog problema podrazumeva odabir sorti pšenice koje se odlikuju sposobnošću povećanog usvajanja N iz zemljišta (zemljišne rezerve + primenjena đubriva)I njegovog efikasnog iskorišćavanja u biljci za stvaranje asimilata za nalivanje zrna (Austin. Problem kiselih zemljišta postaje sve aktuelniji u savremenoj biljnoj proizvodnji. u po tri ponavljanja: jedan na zemljištu neutralne (pH u KCl 6. dok je sadržaj mobilnog Al i drugih toksičnih elemenata povećan (Kamprath and Foy. 1977). Dosadašnja istraživanja su pokazala da između visine prinosa zrna i vrednosti akumulacije azota u biljkama pšenice postoji značajna pozitivna korelacija. Takva zemljišta su veoma siromašna u lako pristupašnim biogenim elementima. predstavljalo bi osnovu za oplemenjivanje još superiornijih genotipova po ovom svojstvu. Ekološka Istina / Ecological Truth. 1991). KG – 100. i od osobina zemljišta. Identifikovanje sorti efikasnih u usvajanju azota iz zemljišta. MATERIJAL I METOD Istraživanje je izvedeno u staklari Centra za strna žita u Kragujevcu . Setva je obavljena u sudovima . a drugi na zemljištu kisele pH reakcije (pH u KCl 4. čime bi se odgovorilo zahtevima kako za racionalizaciju proizvodnje pšenice tako i za očuvanje živptne sredine. Jedan od njih jeste akumulacija azota u biljkama pšenice.85). Cilj ovog istraživanja je bio da se utvrde sortne razlike u usvajanju azota iz zemljišta neutralne i kisele pH vrednosti. s tim što process zakišeljavanja I dalje teče (Stevanović I sar. a uzorci biljaka 300 . Azot se u biljci pšenice najvećim delom (skoro 2/3. Povećana akumulacija azota u biljkama produžava aktivnost vegetativnih organa u stvaranju asimilata za zrno. pa i više od ukupne kopličine) akumulira u periodu do cvetanja (Kostić i Đokić.EkoIst' 06. 1985). Takođe bi se gajenjem takvih sorti ostvarile značajne uštede u đubrenju. Tako je u uslovima povišene kiselosti zemljišta otežano usvajanje svih hraniva. Evropa i Renesansa. Rana 5. što predstavlja pogodniju osnovu i za povećanje prinosa zrna i za povećanje sadržaja proteina u zrnu odnosno njegovog kvaliteta. Gajenjem takvih sorti postojeći prinosi zrna bi se postizali upotrebom manjih količina đubriva ili bi se pak upotrebom sadašnjih količina đubriva mogli postići viši prinosi. Prema nekim procenama kisela zamljišta zauzimaju preko 50% od ukupnih obradivih zemljišta u Srbiji. na osnovu aktivnosti korenovog sistema. Clark. Pobeda. je teško sprovesti. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja manjim količinama đubriva obezbediti usevu pšenice dovoljno azota za održavanja aktivnosti vegetativnih organa u formiranju prinosa i kvaliteta zrna. Matica. Klimaševski.

65 Vizija 52. 1990. 1980. akumulirale su sorte Matica i Rana 5. a potom je određena koncentracija azota u njima po Kjeldahl – u (Krajovan isar. Dolling et al. Akumulacija azota u biljkama u fazi cvetanja izračunata je po formuli AN (mgN biljka -1) = %N x SM (g) i predstavlja proizvod koncentracije azota i suve mase nadzemnog dela biljaka pšenice u fazi cvetanja (Đokić et al.9 40. za polovinu ili skoro polovinu.14 40. merena je masa nadzemnog dela svake biljke.7 44. 2006. 06.9 37. Jelić i sar. 1995.7 Evropa 24.3 34. Tabela 1: Akumulacija azota u biljkama pšenice u fazi cvetanja (mgN biljka -1) akumulacija azota u biljkama na zemljištu sorta prosek neutralne kisele pH reakcije Studenica 55.75 prosek 46. Vrednost akumulacije 301 . Mnoga ranija istraživanja su i pokazala da se pšenica kao vrsta može uspešno prilagoditi nepovoljnim zemljišnim uslovima (Foy et al. 04.2 39. smanjuje se iskorišćavanje azota. Glazunova.15 Matica 40.7 40.5 KG – 100 55. Nakon prosušivanja do vazdušno suve mase.0 47. 2000).14 mgN biljka -1.7 32.6 27.5 27.85 Renesansa 31. Izrazito smanjenje akumulacije azota u biljkama uglavnom je nastalo kao posledica smanjene mase suve materije nadzemnog dela biljaka gajenih na kiselom zemljištu.9 Rana 5 42.4 26.6 34.7 38.5 49.2 25. Ekološka Istina / Ecological Truth. Muha.8 42.1 35. a na zemljištu kisele reakcije 34.1 47.29 mgN biljka -1 na zemlčjištu neutralne. – 07.2 34.95 Takovčanka 62. Skoro istu količinu azota u svojim biljkama. REZULTATI ISTRAŽIVANJA SA DISKUSIJOM Rezulati istraživanja dati su u Tabeli 1.21 Režim ishrane biljaka pšenice se pogoršava sa smanjenjem pH vrednosti zemljišta. 1998).4 Toplica 54. 1994).EkoIst' 06. Upoređivanjem vrednosti ovog parametra za svaku sortu pojedinačno na zemljištu neutralne i na zemljištu kisele reakcije uočava se da je uglavnom ona manja na kiselom zemljištu. Sorte Renesansa i Evropa su čak imale veću količinu akumuliranog azota u biljkama sa kiselog zemljišta. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja uzeti u fazi cvetanja i to po jedna biljka iz svakog ponavljanja. Prosešna vrednost akumulacije azota u biljkama pšenice u cvetanju iznosila je 46. na oba tipa zemljišta.29 34. što sve utiče na rast i razvoj biljaka (Alam and Adams. uočava se kod sorti Takovčanke i Vizije. Izrazito smanjenje akumulacije azota . 1987.2 37.1972 ).3 Pobeda 42.

poboljšan kvalitet zrna i tolerantnost na nepovoljne zemljišne uslove..B.A. Nebraska. Stoga one u potpunosti odgovaraju zahtevima za očuvanjem i zaštitom životne sredine. J. bila je sorta Takovčanka. D.. međutim. 2.D. energetska kriza i poskupljenje đubriva). R. Clark. značajno manje količine neiskorišćenih hraniva se zadržavaju u zemljištu kao izvori zagađenja zemljišta i voda. U istraživanju je bilo sorti koje su na povišenu kiselost zemljišta reagovale izrazitim smanjenjem vrednosti akumulacije azota u biljkama. 3: 73 – 79. 32 (3 – 4): 234 – 247. Od ostalih sorti izdvajale su se i: KG – 100. ZAKLJUČAK Niska pH vrednost zemljišta uglavnom otežava usvajanje azota iz zemljišta od strane biljaka pšenice i negativno utiče na vrednost akumulacije ovog elementa u biljkama u cvetanju. J. ali su i tada te vrednosti bile među boljima.A. 06.. 302 . M. Takođe su interesantni i za dalje oplemenjivanje ove ratarske vrste na povećan potencijal rodnosti. Austin. Edrich. W. Agriculture Western Australia.. Đokić.EkoIst' 06. 88: 159 – 167. Toplica i KG – 100) uglavnom su bile najefikasnije i u usvajanju ovog hraniva iz zemljišta kisele reakcije (KG – 100 i Studenica). Najefikasnija u usvajanju azota iz zemljišta.B. pokazale su sorte Evropa i Renesansa. (1992): Akumulacija I iskorišćavanje azota u biljci pšenice bez đubrenja. (1977): The nitrogen economy at winter wheat. Sorte efikasne u usvajanju azota iz zemljišta neutralne reakcije (Takovčanka. Izdvojeni genotipovi su značajni za savremenu proizvodnju pšenice u cilju prevazilaženja problema koji je ograničavaju (nepovoljni zemljišni uslovi. 188. LITERATURA 1. – 07. Sci.. S. Ford. S druge strane bilo je sorti koje su tek u uslovima loše pristupačnosti ovog biogenog elementa bile podstaknute da aktiviraju svoje mehanizme i povećaju količine usvojenog odnosno akumuliranog azota u svojim biljkama (Đokić i Kostić. Agricultural Research Division. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja azota u biljkama sorte Evropa bila je. 4. Adams. Ekološka Istina / Ecological Truth. 3. Blackwell. Gajenjem navedenih sorti. Sorte KG – 100 i Studenica imale su najveću vrednost ovog parametra u ogledu na kiselom zemljištu.A.. efikasnih u usvajanju i iznošenju većih količina hraniva iz zemljišta i primenjenih đubriva. a skoro najmanja u poređenju sa ostalim sortama. Kostić. Miller Amanda (2000): Soil acidity and barley production. M. R. najmanja u ogledu na neutralnom. Veću efikasnost usvajanja azota iz zemljišta kisele u odnosu na zemljište neutralne reakcije. Agr. Savremena poljoprivreda. (1989): Physiology of cereal for mineral nutrient uptake. R. Studenica. sa aspekta vrednosti akumulacije azota u biljkama. Farmnote 79/2000. Toplica i Studenica.M. Sorte Rana 5 i Matica su ispoljile zadovoljavajuću tolerantnost na povišenu kiselost zemljišta. 04. 1992). (1980): Effect of lime on the nutrient composition and yield of barley and oats grown on acid soil. 5. Pakistan J. u ogledu na kiselom zemljištu. Hills Andrea. Alam. Res.. Use and Efficiency. 2006. posmatrajući samo ogled na zemljištu neutralne reakcije. Dolling Perry. Sci.

Herb. Antonović.. Irkutsk. 4: 31 – 38. Srpska akademija nauka i umetnosti. (1993). 217 – 226. L. Savremena poljoprivreda. Milivojević Jelena (1995): Promene nekih pokazatelja plodnosti zemljišta tipa Vertisol posle višegodišnje primene Njival Ca. (1994): Kalciji i vosproizvodstvo počvenogo plodorodija. (1972): Priručnik za laboratorijske vežbe iz tehnologije piva (II prerađeno i dopunjeno izdanje). Moskva. 639. Beograd. 13. P. 7. A. Novi Sad. Fiziologija pšenice. Kisela zemljišta Srbije i njihova zaštita primenom hemijskih melioracija.. (1998): Physiological bases fpr selective improvement of protein content in the grain of the wheat. Jakovljević. M. Van Ginkee. D. (1981): Značaj makroelemenata za visinu i kvalitet prinosa pšenice.. Stevanović.N. 9 – 16: 1163 – 1174. Vose. s – h. Agropomizdat. (2002): Uticaj zemljišta i đubriva na kvalitet hrane i zdravlje ljudi i životinja.. Paraćin. (1985): Lime – Fertilizer – Plant interaction in acid soils. 4: 53 – 57. P. 20. S.. Fertilizer Technology and Use. (1990): Provedenije fosfatov v drenovo – podolistjah počvah pri izvestkovaniji. E. mater. 303 . Netherland. 11. (1974): Problemi genetičeskoj specifiki mineralnogo pitanija. 3 – 4. Soc. Kluwer Academic Publishers. C. Ortiz – Monasterio. Trethowan. (1991): Ispitivanje mogućnosti povećanja efikasnosti iskorišćavanja azota u ishrani pšenice.L. nauč – prakt.. 9. Kostić. O.. (1989): Agrohimija. 1 – 43. Đokić. Univerzitet u Novom Sadu. Odeljenje prirodno matematičkih nauka. M. Jagodin. E.M. 18. M. 06. Genetika. R. 33: 1 – 13. 677: 91 – 149. (1963): Varietal differences in plant nutrition. R. 11 – 53. Ekološka Istina / Ecological Truth. M. 10. Jelić. Briggle. (1987): Tolerances of oat cultivars to acid soil high in exchangeable aluminium. 2: 99 – 123. Pavlović.. Sovrš. 313 – 324. D. D. G.D. Fernandez. Journal of plant nutrition.. 15.. C. E. Lomović. S. 12. M. Abstrac. Smith. sredstv. Glazunova. Muha. Zbornik sa Simpozijuma Korišćenje i održavanje melioracionih sistema. 19. M. M. Kamprath. vozdel.D. Đokić. D. tehn. Agrohimija.. V. R. Stevanović. Ognjanović. Tehnološki fakultet. Đokić. 2006. Krajovan... 30. Foy. praksa i promet u agraru. N.V. V. 14. Smirnova. kultur. 16.. 611 – 620. – 07. 10. Sort i udobrenije. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja 6.. 8. Kursk. D.D. 103 – 130. konf.EkoIst' 06. Agroinovacije.J. III Savetovanje Nauka.. Klimaševski. Soil Sci. Zbornik radova Simpozijuma Popravka kiselih zemljišta Srbije primenom krečnog đubriva Njival Ca.B. D.M.. Kostić. Beograd. Soko Banja... 126 – 137. Stojanović Jovanka. (2001): Methodolgy for selecting segregating populations for improved N use efficiency in bread wheat. Ivkov Grujić.. Foy.H. of America. 17. 04. Wheat in a global environment. Brković. i tehnol. Gaćeša.

E5 URBANA EKOLOGIJA URBAN ECOLOGY .

U industriji mašine generišu visoke nivoe buke. efekata koje buka može da izazove na čoveka. cumulative effect that noise has is often forgotten. ABSTRACT: Noise. Kada je u pitanju saobraćajna buka. procenjuje se da čak 50% ljudi živi u oblastima u kojima nije obezbeđen akustički komfor za građane. first of all. . pre svega zbog nedovoljnog poznavanja . Takođe se često zaboravlja na kumulativni efekat koji buka ima kada izlaganje buci traje duži vremenski period. dodatnih 170 miliona ljudi (40%) žive u tzv. Teški kamioni sa dizel mašinama i velikom bukom krstare drumovima širom zemlje. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja IZVORI BUKE U ŽIVOTNOJ SREDINI ENVIRONMENTAL NOISE SOURCES Goran Stojanović Opštinska uprava Bor IZVOD: Danas buka u životnoj sredini predstavlja veoma izražen problem. veoma jasno prepoznaju problem i ukazuju na buku kao glavni činilac koji kritično opterećuje populaciju. Huge numbers of vehicles are moving in cities and on highways. Ogroman broj vozila se kreće po gradovima i autoputevima.73dB(A)..skrivenih. – 07. Procenjuje se da u zemljama Evropske Unije. • male gradove: 62 .. Ekološka Istina / Ecological Truth.EkoIst' 06. today in environment.62dB(A).71dB(A). 06. Takođe. Srednje vrednosti nivoa buke u urbanim sredinama kreću se u granicama za: • velike gradove: 65 .sivim. a veoma bučni zabavni centri ne omogućuju opuštanje ni u slobodnom vremenu. Planes and trains give their own contribution to increase of total noise. • seoska naselja: 45 . Rezultati analize žalbi građana u Francuskoj i Japanu. represents very significant problem. isključujući buku koja nastaje na samom radnom mestu u industrijskim pogonima. jer remete miran san građana i izazivaju druge negativne efekte na zdravlje čoveka. 2006. • srednje gradove: 63 . In comparing to other aspects in environment. definiše se kao buka koju stvaraju svi izvori buke koji se javljaju u okruženju čoveka. za kontrolu komunalne buke veoma često nema razumevanja. pre svega u razvijenim zemljama. because of not knowing “hidden” effects that noise can irritate on men. Komunalna buka je oduvek predstavljala veoma važan problem sa kojim se čovek suočavao i težio da njom upravlja i da je kontroliše. U poređenju sa drugim aspektima u životnoj sredini.. zonama. Građani.. 04. jasno ukazuju da je buka aspekt koji znatno više smeta i ugrožava čoveka u odnosu na druge aspekte životne sredine. gde nivoi buke izazivaju ozbiljne smetnje u odvijanju mnogih ljudskih aktivnosti. Avioni i vozovi daju svoj doprinos povećanju ukupne buke. In industry machines are generating high level noise. and very noisy amusement centers want aloud relaxation on free time. when exposure to noise lasts for longer period of time. Heavy trucks running on diesel fuel and making big noise are cruising on roads throughout country. 307 .komunalna buka.75dB(A). UVOD Buka u životnoj sredini ili kako se veoma često naziva . oko 80 miliona ljudi (20%) žive u zonama gde su nivoi buke značajno neprihvatljivi. there is no enough understanding for controlling communal noise. Also.

pumpne stanice. železnički i avionski) i sve oblike prevoznih sredstava (motorcikli. uključujući sve oblike saobraćaja (drumski.. 2006.). alarmni sistemi i sl. automobile. – 07. • Građevinske mašine koje se koriste pri izvođenju javnih radova. železnički.. • Sportske aktivnosti. • Uređaji za muzičku reprodukciju. zabavni parkovi. • Ventilacioni sistemi i klima uređaji. koncerti. veš mašina i sl. kojoj su izloženi vozači i putnici.80dB(A). motorna testera i sl. Buka koja nastaje u drumskom saobraćaju pri kretanju konstantnom brzinom zavisi od: 308 . tramvaji. predstavljaju dominantni izvor buke u komunalnoj sredini. avionski).. Dok je prikazano stanje u jednom od većih nemačkih gradova tipično za većinu gradova. trafostanice i sl. Drumski saobraćaj uključuje sledeće izvore: motorcikle.). Izvori komunalne buke na otvorenom prostoru mogu se podeliti na sledeće grupe: • Saobraćaj (drumski. Pored buke koju prevozna sredstva stvaraju u okruženju. automobili. fen za kosu. 04. Neki od predstavljenih izvora buka u zatvorenom prostoru. • Mašine i vozila za komunalno održavanje. • Industrija. autobusi. IZVORI KOMUNALNE BUKE Glavni izvori komunalne buke koji se svakodnevno sreću u čovekovom okruženju uključuju: • Izvore buke na otvorenom prostoru. odnosno prevozna sredstva koje ljudi koriste. prikazano stanje u jednom od većih američkih gradova je atipično za većinu gradova. U različitim sredinama različito se rangira stepen negativnog dejstva izvora komunalne buke na populaciju stanovništva. karakteristična je i buka koja se stvara u unutrašnjosti vozila. • Mašine i uređaji za porodične potrebe (kosačica.EkoIst' 06. kamioni. autobuse i kamione. Izvori komunalne buke u zatvorenom prostoru mogu se podeliti na sledeće grupe: • Kućni aparati i uređaji (usisivač. vozovi. • Izvore buke u zatvorenom prostoru. 06. avioni i helikopteri). Ekološka Istina / Ecological Truth. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Pored saobraćajnica sa veoma gustim saobraćajem nivo buke se kreće u opsegu 75 . saobraćaj. mogu se pojaviti i kao izvori buke na otvorenom prostoru. Buka saobraćaja Iako nije uvek glavni uzrok žalbi građana. • Žurke. Buka drumskog saobraćaja Buka drumskog saobraćaja je najrasprostranjeniji izvor buke u svim zemljama i primarni je uzrok koji izaziva ometanje ljudskih aktivnosti.

raskrsnica. – 07. Putnička i teretna vozila se razlikuju po vrednostima nivoa buke koji generišu. Ekološka Istina / Ecological Truth. 06. Pozadinske buke. Atmosferskih uslova. Strukture saobraćajnog toka. ali takođe mogu generisati značajne nivoe buke i u okruženju fabričke hale.). 04. Generisana buka je uglavnom zavisna od snage mašine. • Pogonski sistem. Prirode površine. šina. Odnosa uzletanja i sletanja. uspona ili nizbrdica. npr. vagona. • Osnove na kojoj su šine postavljene. Mašinsku opremu predstavljaju mašine koje se 309 . • Tipa lokomotive. Buka je promenljiva u oblastima gde kretanje saobraćaja uključuje promene brzine i snage. spadaju u grupu stacionarnih izvora buke koji generišu buku na radnom mestu. • Krutosti točkova i šina. Buka železničkog saobraćaja Glavni izvori buke kod prevoznih sredstava u železničkom saobraćaju su: • Interakcija točkova vagona i lokomotive sa šinama.EkoIst' 06. pri letu na malim nadmorskim visinama. • Dodatna oprema (ventilacija. na otvorenom prostoru. 2006. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja • • • • • • Brzine vozila. • Aerodinamička buka kod vozova koji se kreću velikim brzinama. Industrijska buka Mašine i mašinska oprema koja se koristi u industriji. Meteoroloških uslova. ali i po spektralnim sadržajima generisane buke. dok sletanje aviona dovodi do generisanja značajnog nivoa buke u širokom okruženju. u zoni semafora. Buka vazduhoplova Operacije sletanja i uzletanja vazduhoplova (aviona i helikoptera) generišu značajan nivo buke u blizini komercijalnih i vojnih aerodroma. dok autobusi i kamioni imaju slične karakteristike buke. Buka koja nastaje usled operacija sletanja i uzletanja vazduhoplova zavisi od: • • • • Broja vazduhoplova. Uzletanje aviona generiše intenzivnu buku uz značajno generisanje vibracija. sirene i sl. Topografije terena. Koridora sletanja i uzletanja. Buka koju generiše železnički saobraćaj zavisi od: • Brzine voza.

bageri. Magnetne: magnetostrikcija i periodične sile između statora i rotora. Mašine i vozila za komunalno održavanje Pružanje komunalnih usluga (iznošenje smeća ili pranje ulica) može izazvati značajno ometanje normalnih aktivnosti čoveka. ležajevi. Lovačke aktivnosti (pucnjevi. kocerti na otvorenom. Glavni mehanizmi generisanja buke mogu se podeliti na: • • • Mehaničke: zupčasti prenos. Buka građevinskih mašina Korišćenje građevinskih mašina za izgradnju komercijalnih ili stambenih objekata ili za različite vrste iskopavanja u gradskim sredinama. Rekreativne aktivnosti Odvijanje aktivnosti u slobodnom vremenu. Aerodinamičke: protok fluida . Značajan doprinos generisanju buke mogu dati i sportska i muzička dešavanja. pumpe. Diskoteke ili koncerti u zatvorenom prostorima generišu veoma visoke nivoe buke koji mogu dovesti do uznemiravanja građana ako prostor u kome se odvijaju nije akustički 310 .vazduha ili neke tečnosti. kotlovi. kamion za iznošenje smeća ili za pranje ulica). Građevinske mašine spadaju u grupu privremenih ili povremenih izvora buke čije je korišćenje vremenski ograničeno. generatori. dozeri. vozila za kretanje po snegu) može značajno doprineti povećanju nivoa buke u predhodno mirnim zonama. moraju se uzeti u obzir pri ocenjivanju uticaja buke na životnu sredinu. vožnja kartinga. lavež pasa) mogu dovesti do značajnog uznemiravanja neposrednog okruženja ali mogu dovesti i do oštećenja sluha samih lovaca zbog veoma visokih nivoa buke koji se generišu pri pucanju. ventilatori i druge rotacione komponente. dečijih motora i automobila. – 07. transformatori. Pored izvora buke koji se koriste pri odvijanju navedenih aktivnosti. Ekološka Istina / Ecological Truth. 2006. Građevinske mašine kao izvori buke mogu se podeliti na: • • Pokretne izvore: kamioni. rovokopači. spadaju u grupu povremenih i privremenih izvora buke. takođe. vatrometi i različite festivalske aktivnosti. pneumatski čekić za razbijanje i sečenje betona i slična električna oprema. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja koriste u industrijske svrhe. malj nabijač. kaišni prenos. Igranje tenisa i odvijanje drugih sportskih aktivnosti na otvorenom prostoru. kule za hlađenje i ventilaciona oprema. Ovi izvori buke. kompresori. kompresori. namenjenih zabavi grupe ljudi ili pojedinca (trke motora. Stacionarne izvore: kranovi. može izazvati značajnu emisiju buke. 04. značajnu buku generišu i ljudi koji prisustvuju određenim događanjima. crkveno zvono i druge religiozne aktivnosti mogu remetiti predhodno mirno okruženje. utovarivači i sl. kao što su: motori. Ograničeno trajanje buke koji ovi izvori generišu.. pogotovo u noćnom periodu kada remete odmor i san (npr.EkoIst' 06. motornog čamca. 06.

Cvetković D. ZAKLJUČAK Institucije koje su zadužene da se bave problemima koji nastaju u životnoj sredini. i sl. liftovi. Ekološka Istina / Ecological Truth.. vodovodni sistemi. B&K Sound & Vibration Measurements. Bruel & Kjaer. 06. ventilacioni sistemi. 2005 Stojanović G. Planiranje korišćenja određenog prostora ne vodeći računa o nivoima buke i neadekvatna gradnja stambenih objekata u zonama gde je buka izražena. Buka u životnoj sredini.). upravo zbog njihovog odnosa prema aspektu buke.EkoIst' 06. 2001 Praščević M. žurke). M Kops Centar. Međutim. povećava izloženost populacije buci. izloženost većim nivoima buke karakterističnija je za zemlje u razvoju. 2. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja obrađen. – 07. LITERATURA 1. 3.luksuz. 1996 311 .) kao i glasnog razgovora. Prateći problem je ponašanje posetilaca pri dolasku i odlasku (korišćenje automobila.. Niš. galama i sl. 04. usisivači. 2006.. koji sebi mogu da dozvole samo razvijene zemlje.. Seminarski rad: Buka u životnoj sredini. muzike i dugih aktivnosti u neposrednom susedstvu (kosačice.. Niš. aparati za kućnu upotrebu. veoma često smatraju da je rešavanje problema buke . Buka u stambenim objektima U stambenim objektima buka može biti posledica rada različitih sistema namenjenih za zajedničko korišćenje (pumpe za grejanje. Fakultet zaštite na radu. Environmental Noise Booklet.

Na mestu prijemnika buka se doživljava kao problem ukoliko su nivoi buke visoki ili ukoliko remeti osnovne ljudske aktivnosti: rad. 312 . • Okruženja u kome se nalazi prijemnik. Pri samom projektovanju i proizvodnji potencijalnih izvora buke i njihovom održavanju. rest. KONTROLA BUKE NA IZVORU Primarna mera je kontrola buke na samom izvoru. mogu se koristiti metode i tehnologije koje će obezbediti tihi rad izvora buke. vozova i sl. 2006. On receivers spot noise is experienced as a problem if the levels of noise are high or if it deranges basic human activities: work. spavanje i sl. direktivama i propisima daju se smernice za kontrolu buke na određenim tipovima izvora buke ili se ograničavaju vrednosti emisije buke na definisanim rastojanjima. prostire se i prenosi ka prijemniku. Kontrola na mestu prijema. jer ukoliko se na izvoru buke preduzmu sve mere za smanjenje nivoa buke primena drugih metoda nije neophodna. U tom cilju je potrebno identifikovati glavne mehanizme generisanja buke. koje moraju da zadovolje izvori buke koji se stavljaju u promet. – 07. putanjama koje ne moraju uvek biti iste. Ekološka Istina / Ecological Truth. Kontrola na putevima prenošenja. odnosno rastojanja između izvora buke i prijemnika. • Dužine putanje kojom se buka prostire. 06. Međunarodnim standardima.). ABSTRACT: Noise that generates on source spreads and transmits to receiver by paths that may not be always the same. odnosno elemente koji emituju najveću zvučnu energiju. kamiona. sleep and so on. Za lociranje izvora buke primenjuju se različite metode od kojih je najefikasnija metoda intenziteta zvuka. odmor.EkoIst' 06. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja KONTROLA BUKE U ŽIVOTNOJ SREDINI ENVIRONMENT NOISE CONTROL Goran Stojanović Opštinska uprava Bor IZVOD: Buka koja se generiše na mestu izvora. Navedeni elementi od kojih zavisi nivo buke na mestu prijema određuju i osnovne principe kontrole buke: • • • Kontrola na samom izvoru buke. UVOD Nivo buke na mestu prijemnika zavisi od: • Zvučne snage izvora (automobila. kojom je moguće definisati pored količine izražene zvučne energije i same pravce prostiranja zvučnih talasa. 04.

delimično se smanjujući ali u većini slučajeva ne značajno. ne predstavlja značajan problem. pri njihovom guranju. Takođe. Karakter promena određuje frekvencijski sadržaj buke Nagle promene sile. Kod kolica za transport materijala.što se površine više deformišu pri kontaktu to su duže u kontaktu. Duge i uske ploče generišu manju buku Više dugih i uskih ploča generišu manju buku od jedne šire ploče iste ukupne površine. 04. pritiska i brzine generišu kratke impulse sa visokim sadržajem nivoa buke na višim frekvencijama. u slučajevima kada se njena funkcionalnost ne menja. Perforirane ploče generišu manju buku Velike ploče pobuđene vibracijama mogu dodatno da emituju značajnu količinu zvučne energije. Obložene ploče generišu manju buku Vibracije kojima je ploča pobuđena prostiru se po njenoj površini. Dodavanjem slojeva sa većim koeficijentom prigušenja.EkoIst' 06. generišu se buka zbog udara koji se javljaju u kontaktima sa 313 . Brzina ponavljanja promene određuje frekvencijski sadržaj buke Interval ponavljanja neke promene (sile ili pritiska) određuje frekvencijski sadržaj buke. Površina ploče koja vibrira može se smanjiti perforacijom. – 07. 2006. na metalne ploče može se smanjiti prostiranje vibracija a samim tim i emitovanje buke. 06. ako buka u neposrednoj blizini izvora. Ploče sa slobodnim uglovima generišu manju buku Ako ploče vibriraju sa slobodnim krajevima generišu manju buku. Duži interval ponavljanja generiše niskofrekvencijsku buku čiji nivo zavisi od veličine promene sile ili pritiska. Zatvaranjem uglova ploče povećava se buka. Tako. odnosno primena barijera na ovim frekvencijama je efikasnija. Ekološka Istina / Ecological Truth. lakše se može intervenisati na putevima prenošenja buke. Tako da. frekvencijski sadržaj buke treba pomeriti ka višim frekvencijama. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Buka visokih frekvencija se znatno smanjuje prolaskom kroz vazduh Visokofrekvencijski sadržaj buke se efikasnije redukuje prolaskom kroz vazduh jer je veća disipacija zvuka u vazduhu na višim frekvencijama. Karakter promene je određen elastičnošću i oblikom površina koje su u kontaktu . zvučnik u kutiji generiše basove većeg nivoa nego kada nije u kutiji. pa se generiše buka sa nižim frekvencijskim sadržajem. naročito na niskim frekvencijama.

Ako se ploče učvrste sa razmakom između ploča i okvira smanjuje se buka na niskim frekvencijama.to se 314 . Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja površinom poda. posledica je karakteristika i pneumatika i podloge. primenom mera kao što su: redovno podmazivanje.Buka izvora može se smanjiti oklapanjem izvora buke (pri projektovanju oklopa važno je obezbediti što bolju izolaciju od okolnog prostora .EkoIst' 06. projektuju se opruge koje pomeraju pobudnu frekvenciju izvora tako da ona bude barem tri puta veća od rezonantne frekvencije. 04. primenjuju se mere kontrole na putevima prenošenja zvuka od izvora do prijemnika. Promenom materijala kojim se presvlači površina puta može se dodatno smanjiti nivo buke. zamena starijih bučnih delova sa novim. Značajne napore čine i konstruktori pneumatika i konstruktori podloga za presvlačenje puteva da se buka smanji. Najopštiji pristup rešavanju ovog problema je izolacija vibracija. Pri proračunu treba voditi računa da se rezonantna frekvencija opruge ne pogodi sa pobudnom frekvencijom što može pogoršati problem. Ovakav pristup se najviše primenjuje za kontrolu buke u životnoj sredini i on podrazumeva sprovođenje mera za kontrolu strukturnog i vazdušnog zvuka. Kontrola vazdušne buke Kontrola vazdušne buke na putevima prenošenja zvučnih talasa podrazumeva potpuno oklapanje izvora buke ili stavljanje prepreka u vidu barijera ili tunela između izvora buke i prijemnika. Strukturni zvuk se može smanjiti pojačanim temeljom ili nosačem na kome je oslonjena mašina ili potpunim odvajanjem oslonca mašine od ostale strukture. tišim i sl. Opruge se mogu koristiti za izolaciju vibracija cevi. 2006. – 07. KONTROLA BUKE NA PUTEVIMA PRENOŠENJA Kada nije izvodljivo primeniti mere za kontrolu buke na mestu samog izvora. gde se izvor vibracija postavlja na neki tip elastične podloge koja smanjuje ili potpuno eliminiše prenošenje vibracija na konstrukciju. Većina puteva je prekrivena podlogom sa mikroskopskim šupljinama koje izazivaju rezonansu zvuka i povećanje nivoa buke. Kontrola strukturne buke Kada izvor buke vibrira i kada je u kontaktu sa konstrukcijom građevinskog objekta gde je smešten dolazi do generisanja strukturnog zvuka koji se dalje prostire kroz objekat. Kada su diskretne frekvencije problem. 06. Pravilno održavanje i korišćenje izvora smanjuje buku Pravilno održavanje mašina kao izvora buke. Ekološka Istina / Ecological Truth. Otvorena struktura podloge smanjuje buku Buka koja nastaje pri interakciji pneumatika i podloge. Buka se emituje i kada se materijal ubacuje u kolica. omogućava efikasnu kontrolu buke na samom izvoru. balansiranje.

objekti na koje buka ima manji uticaj (parkiralište. buka se može smanjiti udaljavanjem izvora buke od prijemnika. kao što su stanbeni objekti. čime je neophodno napraviti otvore na oklopu koji umanjuju njegovu efikasnost. je da se preduzmu sledeće moguće odgovarajuće mere na samom mestu prijema. Stanbena zgrada se orijentiše tako da se prostorije koje su manje osetljive na buku (kuhinje. pristupa se odvajanju izvora buke od osetljivih zona na buku. preduzimanjem odgovarajućih mera za sprečavanje širenja buke na samim putevima prostiranja (primenom: barijera. prirodnih prepreka . Takođe. čime se buka u zoni senke objekta tolerantnog na buku smanjuje. Stanbeni objekti se mogu locirati na 315 . dislocirati van stanbenih naselja ili objekata koji su posebno . Kada nije moguće potpuno oklopiti izvor buke ili oklopnjavanje ne daje očekivane rezultate.npr. na buku. pa je neophodno koristiti ventilacione kanale koji su sa unutrašnje strane obloženi apsorpcionim materijalima. kupatila. Pravilno lociranje stanbenih objekata i prostorija Pravilnom orijentacijom stanbenog objekta prema izvoru buke može se smanjiti izloženost buci stanara. dok se sa suprotne strane pozicioniraju dnevne i spavaće sobe. apsorpcija u vazduhu i sl. zemljanih nasipa ili kombinacijom navedenih načina). naročito tranzitne. Ukoliko se uzme u obzir i refleksija terena i karakteristike uobičajenih izvora buke u životnoj sredini. potrebno u fazi izrade planske i urbanističke dokumentacije glavne saobraćajnice. odmor i spavanje. 06. Tako je npr. – 07. ukoliko uslovi na terenu to dozvoljavaju. zvučno izoluje izvor) ili akustičkom obradom prostorije primenom apsorpcionih komora na mestu gde se izvor nalazi (smanjuje se uticaj reflektovanih talasa na generisanje ukupnog nivoa buke u samoj komori a time i u neposrednom okruženju). Na sličan način. hodnici. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja postiže zatvaranjem svih otvora i prekidanjem svih puteva kojima vibracije mogu da se prenose primenom elastičnih materijala sa više slojeva.). 2006.) mogu se pozicionirati između izvora buke i stanbenih zgrada.. Problem nastaje kada je potrebno obezbediti ventilaciju izvora buke. Ili primeniti meru koja podrazumeva trasiranje saobraćajnica ispod nivoa osetljivih zona na buku. tunela. Ekološka Istina / Ecological Truth. apsorpcija terena. a spoljašnji sloj koji je ujedno i strukturno izolovan od okruženja. tržni centar i sl.EkoIst' 06. pored rada.. nivo buke se može znatno smanjiti.) lociraju ka strani gde se nalazi izvor buke. Promena lokacije prijemnika Na ovaj način se buka može znatno smanjiti. gde unutrašnji sloj smanjuje uticaj reflektovanog zvuka. kao prostorije gde smanjeni akustički komfor značajno utiče na najčešće ljudske aktivnosti. KONTROLA BUKE NA MESTU PRIJEMA Ukoliko se metode za kontrolu buke na samom izvoru ili na putevima prenošenja zvučnih talasa iz praktičnih razloga ne mogu sprovesti ili ukoliko daju nezadovoljavajuće rezultate. 04.. jer nivo buke opada znatno sa povećanjem rastojanja prijemnika od izvora usled pojava koje prate prostiranje zvučnih talasa (divergencija zvučnih talasa. pre svega za čoveka.osetljivi.. poslednja prilika da se nivo buke svede u prihvatljive granice.

.. industrijska zona i sl. poslovna zona. Zvučna izolacija i akustička obrada Ukoliko navedene metode za kontrolu buke ne daju zadovoljavajuće rezultate. Fakultet zaštite na radu. može se smanjiti uticaj buke na stanbene zgrade. tipa ušnog štitnika. M Kops Centar. Pravilnim definisanjem namene određenog prostora može se smanjiti uticaj buke. 3. Buka u životnoj sredini. zona stanovanja. Bruel & Kjaer. 04. već se kao mera primenjuje samo na radnom mestu u neposrednoj blizini mašina kao izvora buke. kao i o kruženje u kome se nalazi prijemnik) određuju i osnovne principe kontrole buke: na samom izvoru buke.odnosno rastojanja između izvora buke i prijemnika. ZAKLJUČAK Elementi od kojih zavisi nivo buke na mestu prijema (zvučna snaga izvora. Pri tome se vodi računa o kompatibilnosti susednih zona i odvajanju zona u kojima je buka visokog nivoa od zona koje su osetljivije na buku. čime se smanjuje uticaj reflektovanih talasa od pregradnih zidova prostorije na nivo buke u prostoriji. pri čemu posebnu pažnju treba obratiti na prozore i balkonska vrata kao najkritičnija mesta za prolazak zvučnih talasa. poslednje što se može učiniti na smanjenju nivoa buke u životnoj sredini je poboljšanje izolacione moći fasadnih zidova okrenutih ka izvoru buke. Nivo buke u prostoriji se može dodatno smanjiti njenom akustičkom obradom. 06. LITERATURA 1. Environmental Noise Booklet.EkoIst' 06. Postupak se naziva zoniranje prostora pri čemu se za svaku zonu definiše njena namena (zona za odmor. 2006. Ekološka Istina / Ecological Truth. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja podijumima koji se mogu koristiti za druge namene. kao što su ispušteni fasadni zidovi i terase. nije pogodna za rešavanje problema buke u životnoj sredini. dužina putanje kojom se buka prostire . na putevima prenošenja i na mestu prijema. Seminarski rad: Buka u životnoj sredini. 2001 Praščević M.). Primena ličnih zaštitnih sredstava Mera primena ličnih zaštitnih sredstava. 2005 Stojanović G. 1996 316 . Niš. Cvetković D. B&K Sound & Vibration Measurements. efektom zaklanjanja osetljivih zona na buku od izvora buke. ušnog čepa ili kacige sa ušnim štitnicima. Niš. – 07.. Primena arhitektonskih rešenja Određenim arhitektonskim rešenjima. 2.

) I MOGUCNOSTI NJENE PRIMENE Nenad Stavretović Šumarski fakultet.) Cynodon dactylon (L) Pers. na degradiranim površinama ova vrsta dobro veže zemljište. 2-4 mm široke. čvrste. pokriva tlo zaustavlja njegovo isušivanje. degraded area UVOD Poznata korovska vrsta. Ima puzeče.5 mm ili izostaje kada se na njenom mestu javljaju dlačice. In Medeiteranean area bermuda grass form a nice lawn. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja ZUBACA (Cynodon dactylon (L.) Pers. drugim rečima postoje lokacije gde ova korovska vrsta predstavlja korisnu travu. Iz nodusa stolona se razvijaju adventivni korenovi kojim se stolon pričvršćuje za podlogu. Prisutna je na skoro svim površinama. bermuda grass. korov. Javlja se na toplijim lokalitetima.) Pers. 06. Klas sastavljen iz 3 do 7 prstastih razgranatih delova. troskot. širokog areala rasprostranjenja. U toplijim krajevima. dok se iz egzogenih pupoljaka najčešće razvijaju fertilni izdanci. spratovno raspoređene u zemljištu. Rizom prorasta do 35 cm u dubinu zemlje. – 07. javlja se na onim mestima gde izostaju redovne mere nege. degradirani tereni ABSTRACT: Bermuda grass (Cynodon dactylon) in continental area are weed. gubi zelenu boju i ponovo postaje rizom. Pod određenim uslovima fotofilni stolon urasta u zemljište. Ekološka Istina / Ecological Truth. pejzažna arhitektura.5-5 cm. weed. na zelenim površinama koje se ne zalivaju ili se slabo zalivaju. dosta tvrde rizome. Uloga ove vrste je veoma bitna u stabilizaciji kosina i rekultivaciji degradiranih zemljišta.. Bermuda grass is very useful in stabilisation of land and recultivation of degraded area. kasići jajastolacetasti postavljeni u vidu crepa u dva reda na spoljašnjoj strani osovine klasa. ova biljna vrsta formira kvalitetan travnjak.EkoIst' 06. hortikultura. dužine 2 do 15 cm. Horticulture. Kraći listovi su čvršći dok su duži mekši i povijeni nadole. Za razliku od ostalih trava iz nodusa stabla zubače mogu da se razviju 2 pa i 3 lista.Liske ove vrste su lancetaste. glatki ili malo dlakavi. Univerzitet u Beogradu IZVOD: Zubača (Cynodon dactylon) je biljna vrsta koja u umereno kontinentalnom području najčešće predstavlja korovsku vrstu. ipak u toplijim područjima. Opšte krakteristike zubače (Cynodon dactylon (L. dugih 2. Landscape Architecture. Mediteranu. ponekad sa dugačkim trepljama. 2006. 04. Upotreba ove vrste u zelenim površinama kontinentalnog klimata nije opravdana.Rukavac lista sa kratkim čekinjama. pripada familiji Poaceae. Key words: Cynodon dactylon. domači nazivi zubača. Višegodišnja je biljka. Ligula joj je kratka do 0. 317 . zubača. ravne. Ključne reči: Cynodon dactylon. zeleni. Fotofilni izdanak koji se razvija iz rizoma je dvojak: vertikalan izrasta iz pupoljka osovine rizoma (njegova visina se kreće od 10 do 50 cm) i horizontalan (stolon) koji se razvija kada cela osovina rizoma u povoljnim uslovima izrasta na površinu (može biti dugačak i do 1 m). sprečava proces erozije.

krupa eliptičnog oblika. slabe je klijavosti. okopavinama. jedna biljka daje oko 3-4. Seme. Korov je u baštama.000 semenki. gaženje i ispašu. južnim predelima ide i na vlažna mesta. sušnim staništima. Otporna je na mraz i sušu. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Pleve i plevice lancetaste sa izraženim rebrastim izraštajem sa dorzalne strane. 04. 2006. Ekološka Istina / Ecological Truth. Cveta tokom VI i VII meseca. dok u livadama i šipražjima razvija vertikalne fotofilne izdanke. – 07. Na osvetljenim mestima košenih travnjaka razvija se u vidu horizontalnih fotofilnih izdanaka.EkoIst' 06. Veoma je dobro prilagođena uslovima aridne klime. smeđe boje i nije obrasla dlakama. 06. Veoma dobro veže zemljište. dok se u Panoniji na primer nalazi na peskovitim. koren. U toplijim. ubraja se u grupu inicijalnih biljkaka za vezivanje živog peska. podnosi košenje. peskovito.000. 318 . rizom i nadzemni deo zubače Ekološki indeksi: V K N 2 3 3 S 4 T 5 Životna forma: a Mes G rhiz rept-caesp Florni elemenat: kosm (med-or-tur) Rasprostranjenje U Srbiji je rasprostranjena. Slika 1. Seme klija u kasno proleče ili leto. da bi se umanjila dormantnost semena treba je mešati je sa pravom livadarkom. Seme.

tada gradi gust travni pokrivač. Traži tople položaje. 06. Danas postoji veliki broj sorti ove trave koje se koriste za ozelenjavanje naselja. a prestaje sa rastom na temperaturi ispod 16 stepeni. Pored toga plavo-zelena boja lista odudara. Takođe. loš supstrat i nedostatak vlage u zemljištu i atmosferi. ali smatramo da bi bilo potrebno i korisno za našu struku i praksu da pojedine sorte ove vrste pristignu na tražište naše zemlje. podložan zablatljivanju. što je čini nepovoljnom i za manje dekorativne travnjake. tada zahteva dodatno. gusti pokrivač. stambenih naselja i svuda gde se ne traži visoka dekorativnost travnjaka može se smatrati uslovnim korovom. Zubača (Cynodon dactylon) je trava geofitskog karaktera zbog čega i predstavlja korov u visokodekorativnim i dekorativnim travnjacima. zadržavaju vitalnost nakon oranja i posle 50 dana izlaganja jakom suncu. odbacuje list i teren ostaje go. koristi se za golf igrališta u aridnijim kilatima. u proleče i ranu jesen. u jesenjem periodu je žuta. 2006. na temperaturi ispod 10 stepeni dobija braon boju. vezivanje nagiba i slično. u sportskim travnjacima Srbije predstavlja korov. Razmonožava se rizomima i semenom. U travnjacima oko saobračajnica može se posmatrati kao uslovni korov ili korisna vrsta jer izuzetno podnosi uslove visokog zagađenja. Ako je izložena sunčevim zracima gradi fini. 04. Najbolje raste na temperaturama višim od 25 stepeni. narušava uniformnost željenog kolorita travnjaka. Ekološka Istina / Ecological Truth. kontrolisano zalivanje. brzo se šireći po površini tla. ipak podnositi i duže poplave. Boja listova je svetlo zelena. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Upotreba Odgovaraju joj ocedita i suva zemljišta. Primena i kvalitet tih sorti nisu ispitani u našim uslovima. Podnosi nisko košenje. Slika 2. U uslovima kontinentalne klime. listovi su fine teksture. Travnjak formiran od zubače Na travnjacima parkova. Tolerantna je na so. oni se uništavaju sakupljanjem i paljenjem. U slučaju da želimo da uništimo rizome. Zubača lista kasno u proleće i rano u jesen odbacuje list.EkoIst' 06. Na Mediteranu predstavlja jednu od veoma retkih vrsta koja formira kvalitetan travnjak za sport i ostale travne površine. Treba je korisititi 319 . – 07.

Hungary KARADŽIĆ. srednjue teksturu listova.. A.Beograd KOJIĆ. JUSKA. H. . deponija. 7. N. A. formiraju zbijen travnjak.Naučna knjiga. E. Šumarski fakultet. ŠINŽAR. LITERATURA 1. Proceding of scientific papers of International scientific conference "50 years University of Forestry". Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja za zatravljivanje peskova. Beograd STAVRETOVIĆ. A. 3. Debrecen. Florida. V. COCKERHAM.Canada Department of Agriculture. golf “tee”. podnose toplotu i vlagu. W. (1970): Weeds of Canada. Ekološka Istina / Ecological Truth. Riverside DUDECK. C. A. – 07. (1983): Rate. 320 .. Dok druge sorte ove vrste pored sposobnosti da formiraju stalan i gust travnjak tamno zelene boje ukorenjuju se duboko. Šumarski fakultet. Od nedavno su na tržištu nekoliko sorti koji imaju poboljšane osobine. 302-307.. USA. State Hort. 2. 10. (1971): Turfgrass science. 32.. . Debrecen Agricultural University (551554).. Doktorska disertacija. 4. M.Proc. S. (1994): "Fitoindikatori i njihov značaj u proceni ekoloških uslova staništa".. . “fairway” i ”rough”. J.A. . B. KOJIĆ. USA FRANKTON. A. . (2002): "Struktura travnjaka kao determinator kvaliteta u različitim tipovima travnih površina urbanog područja Beograda". California. VAN DAM. CZARNECKI. Beograd STAVRETOVIĆ. magistarski rad. N. M. 11. PEACOCK.. (1996): Istraživanja funkcionalnosti i kvaliteta biljnih vrsta u parkovskim travnjacima Beograda”. T. imaju tanke listove i otporne su na košenje. (1985): Korovi.(1997): " Vaskularne biljke Srbije : kao indikatori staništa. B. 8. B. (1998): Establishment of Polish cultivars of lawn grasses on soil with a degraded topsoil layer. . 5. – Turfgrass – Agronomu Monograph no. A Prentice . J. Ove sorte su tolerantne na niske temperature (niže od 16 stepeni).. POPOVIĆ. (1992): Tutfgrass Managment Operations. USA HARKOT. U svetu danas postoji više sorti ove vrste koji imaju listove tamno-zelene boje. oporavljaju se brzo od gaženja i pogodne su za sunčane terene. Beograd STAVRETOVIĆ.EkoIst' 06. and Time of Overseeding White Clover on Bermudrass During the Winter.. Ovi varijateti su znatno skuplji od redovnih sorti trava. Madison. 04. Virginia 6. 9. MULLIGAN. KOJIĆ. Beograd : Institut za istraživanja u poljoprivredi "Srbija" : Institut za biološka istraživanja "Siniša Stanković" KOJIĆ. sportske terene. nemaju velike potrebe za vodom.American Society of Agronomy. B.Naučna knjiga. (1985): Turfgras Managment. Beograd KARADŽIĆ. Soc. Inc. 12. 06. Fla.. na protiverozionim travnjacima. (2003a): "Lawns along the roadsides".. M. Method.Proceedings of the 17 th General Meeting of the European Grassland Federation. 96. osunčanim lokalitetima. M. Preporučuju se za travnjake. N. (1986): Mala korovska flora. Toronto HANSON. Winsconsin.Reston Publishing Company..Hall Company Reston. F. . Sofia TURGEON. C. Inc. Te sorte dobro podnose zimske uslove u umerenim klimatma. G. Z. 2006. POPOVIĆ. 13. B.

Austrija. rock garden. kamena bašta. horticulture. Osnovano je niz organizacija koje su se bavile alpinumom. željama korisnika i umešnošću projektanta. Rast interesaovanja u čitavom svetu za planinske predele. ili čak glavni element kompozicije vode poreklo iz Kine i Japana. Hillside with a rocky outcrop. alpine. Anton Kerner von Marilaun. To su bili vrtovi izrađeni u pejsažnom stilu sa veoma izraženom osnovnom idejom da svaki detalj izgleda što prirodnije. and as the name itself indicates it is predominantly related to the landscape of the largest and the highest mountain system in Europe – Alps. odnosi se prevashodno na predeo najvećeg i najvišeg planinskog sistema u Evropi – Alpa. On podražava prirodni planinski predeo. 04. U širem smislu. Nenad Stavretović Šumarski fakultet. način formiranja alpinuma uz predlog pogodnih biljnih vrsta i sličnog. Ključne reči: alpinum. 321 . prirodno nagnuto ili brežuljkasto tle. dajući značajan doprinos ovoj oblasti hortikulture. Delo ovog botaničara je zasnovano na dugogodišnjem izučavanju planinskih biljnih vrsta i njihovog staništa. It imitates a natural mountain locality. a kako sam naziv govori. Alpinum može biti idealan način za sprečavanje erozije na površini pod većim nagibom stvarajući ujedno izražajnu tačku u prostoru. biljke za alpinum. Jedna od prvih knjiga koja je sugerisla podizanje alpinuma uz poštovanje prirodnih zakonitosti planinskih preda bila je ''Die Cultur der Alpenflanzen'' . In a wider sense ''alpinum'' do not have to keep up strictly to the flora of Alps. 2006. plants for rock garden. landscape architecture. alpinumi.EkoIst' 06. ABSTRACT: ''Alpinum'' represents special kind of landscape composition when the plant group are combined with nicely shaped rocks among which the plants find the room for growing. – 07. već se formiraju u skladu sa uslovima staništa. hortikultura. the users wishes and skillfulness of the designer. Reginald Farrer je bio jedan od autora čiji su radovi imali odjek u čitavom svetu početkom XX veka. location on which they are growing. UVOD Najstarije pejsažne kompozicije u kojima se kamen javlja kao ravnopravan. Key words: alpine garden. lokacije na kojoj se podižu. a samim tim i floru ovih predela uslovio je u XIX veku objavljivanje mnogih članaka u časopisima i knjiga sa temama kao što su prirodna vegetacija planinskih predela. steep banks or areas of irregular terrain is ideal spot for a rock garden or ''alpinum''. 1864. Univerzitet u Beogradu IZVOD: Alpinum predstavlja poseban vid pejsažne kompozicije kada se biljne grupacije kombinuju sa lepo oblikovanim stenama izmedu kojih biljke nalaze mesto za rast. Ekološka Istina / Ecological Truth. 06. but their concept is in accordance with conditions of sourrandings. Idealni uslovi za podizanje alpinuma su kamenito. An ''alpinum'' is ideal way to stop soil erosion while creating an expressive landscape feature. alpinumi ne moraju da se strogo zaustave na flori Alpa. pejzažna arhitektura. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja FORMIRANJE ALPINUMA U ZELENIM POVRŠINAMA Suzana Manjasek.

322 . Ovo kamenje treba učvrstiti sa posebnom pažnjom pošto će se po njemu gaziti. Pre svega zbog estetskih vrednosti koje poseduje. Alpinum ne treba posmatrati kao nužnu meru u pomenutoj situaciji. – 07. Zato se veliko. na primer: krečnjak. već kao veoma vredan detalj na zelenoj površini. Kamen Kamen koji se nalazi na terenu uvek treba iskoristiti. izuzev kada su alpinumi naučno–obrazovnog karaktera pa predstavljaju način izlaganja različitih vrsta biljaka i stena. Tada je potrebno nabaviti odgovarajuću količinu zemlje i kamenja kako bi se veštački formirao alpinum. Bez ozelenjavanja ovakav teren bi bio podložan odronjavanju a uklanjanje kamenja i stena. Izgradnja alpinuma počinje postavljanjem kamenja od podnožja alpinuma prema vrhu.EkoIst' 06. bezbroj autora se bavilo dizajnom alpinuma. tuf. u botaničkim baštama i arboretumima. Ekološka Istina / Ecological Truth. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Do danas. Za alpinume se po pravilu biraju osunčana mesta. Dok je njihova funkcija na javnim i privatnim zelenim površinama prevashodno dekorativna. ali i kamenje manjih dimenzija. Za formiranje alpinuma potrebno je nabaviti veliko kamenje nepravilnog oblika koje izgleda prirodno i veoma interesantno. nivelacija i nasipanje plodne zemlje često je teško i nekonomično. Najinteresantnije izgledaju oni alpinumi koji se oslanjaju na postojeće stene i kamenje. tehnikom podizanja ili radom na pronalaženju novih vrsta i selekciji sorata koje se uspešno mogu koristiti u formiranju alpinuma. ili više. Smatra se da kamen treba da pokriva bar polovinu ukupne površine alpinuma. Kamenje treba rasporediti tako da lepo izgleda i da obezbedi lako održavanje alpinuma. Krečnjak se izdvaja kao veoma dobar izbor pogotovu ako je izbrazdan. potrebno je još jednom iz daleka proveriti kako izgleda stvorena kompozicija u celini. 04. oblo ili pljosnato kamenje raspoređuje tako da omogući prilaz svakoj tački u alpinumu. Kada se alpinum veštački podiže. 06. preporučuje se da kamen bude iz istog područja. alpinumi botaničkih bašti često sadrže ugrožene vrste pa se njihova funkcija proširuje na obrazovnu i zaštitnu. Obično se koristi samo jedna vrsta kamena. dolomit. Kada se svo kamenje rasporedi. sa strmim nagibima. 2006. ne samo iz ekonomskih razloga već i zato što će alpinum tako izgledati prirodnije. FORMIRANJE ALPINUMA Ako je teren koji se uređuje brežuljkast. dosta kamenja ili stena logično je razmišljati o formiranju alpinuma. alpinum se često podiže i na mestima koja ne poseduju idealne prirodne karakteristike za tu svrhu. Svaki kamen je potrebno postaviti u prirodan položaj a zatim ga zatrpati zemljom dovoljno duboko da se obezbedi njegova stabilnost. Ako kamena nema u bliskom okruženju onda se bira ona vrsta kamena od koje su izrađeni obližnji objekti. Alpinumi su veoma zastupljeni u privatnim vrtovima. granit i dr. Od momenta postavljanja kamenja do sadnje biljaka treba da prođe nekoliko dana da bi se slegla zemlja. To znači da će se kamenje zakopavati do polovine svoje visine. na javnim zelenim površinama. Upravo njima treba zahvaliti za mnogobrojnu literaturu koja je danas dostupna i još širi spektar biljnog materijala koji se može primeniti.

klimu i ekspoziciju terena. Zemljište treba da bude porozno bar do dubine od 45cm. i to u grupama 3 do 5 biljaka jedne vrste i sorte. Izbegava se primena većih masa biljaka. Na maloj površini ne treba koristiti mnogo vrsta.EkoIst' 06. 4. Njihov izbor prevashodno zavisi od konkretnih uslova sredine u kojima se alpinum podiže. Posebnu pažnju treba obratiti na karakteristike zemljišta. period listanja. Način sađenja na ravnom terenu ili blagom nagibu podrazumeva sledeče faze: 1. 06. Biljke se sade kao što rastu u prirodi. visoke biljke nalaze se u sredini kompozicije. i obrnuto. travama ili grmljem. dok prednji deo formiraju biljke nižeg rasta. sve dok je alpinum dovoljno prostran moguće je zasaditi veći broj vrsta. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Biljni materijal Kao što je već napomenuto ima bezbroj vrsta i varijeteta biljaka koje se mogu koristiti u alpinumima. Prednost se daje onim vrstama koje će omogućiti lako održavanje. 5. 6. ali kako one cvetaju relativno kratko mogu se u manjoj meri kombinovati sa jednogodišnjim cvećem koje cveta od proleća do zime. Idealna kompozicija je ona koja čitave godine izgleda interesantno. kompostnu zemlju i pesak u odgovarajućem odnosu. Ako je alpinum približno kružnog oblika. Treba težiti formiranju jednostavnih. Broj vrsta zavisi od veličine alpinuma. Većina biljaka koje se koriste za alpinume slabo podnosi teško zemljište. Ekološka Istina / Ecological Truth. Boja listova i cvetova. cvetanja i plodonošenja su još neke bitne karakteristike o kojima treba voditi računa. Za svaku biljku potrebno je odabrati supstrat odgovarajućih fizičko-hemijskih karakteristika i dubine. Posebno su vredne zimzelene i četinarske vrste koje omogućavaju atraktivan izgled alpinuma i tokom zime. 2006. Formiranje sadne jame 2. Visoke vrste se sade u zadnjem delu alpinuma. Ako postoje samonikle vrste treba ih iskoristiti. Postavljanje biljke u sadsnu jamu 3. što prirodnijih formi. dok se niske raspoređuju ka periferiji. – 07. Zatrpavanje plodnom zemljom Postavljanje sloja šljunka ispod sadnice Rasprostiranje šljunka oko sadnice Zalivanje Postavljanje biljke između dve stene na nagibu: 323 . Najčešće se sade jastučaste i niske perene. a zatim se grupe kombinuju. Mešavina kojom se ispunjavaju sadne jame najčešće sadrži ilovastu zemlju. odnosno ako se sagledava sa svih strana. 04.

Ekološka Istina / Ecological Truth.. K. U. Alpinumi se mogu koristiti u proriverozione svrhe na mestima gde se zahteva visoka dekorativnost. 5.co. Beograd. U tom slučaju alpinum će biti najlogičnije i najekonomičnije rešenje. ’’GARDEN LIGHTING’’.. U postupku planiranja alpinuma treba dati prednost jednostavnom održavanju. Šumarski fakultet.EkoIst' 06. a zemljište skeletno sa velikim brojem malih i velikih stena. 06. 4. 2.com www. Zanimljivim oblikom i mnoštvom skladno primenjenih boja biljnog materijala i kamena on nesumljivo privlači pažnju posetilaca. Vujković Lj. www. Nećak M. zaštita biljnog fonda.nargs.poljoprivrednilist. James Davidson. Mnogi atraktivni alpinumi formirani su od samoniklih vrsta i postojećih stena što njihovo održavanje svodi na minimum. LITERATURA 1. Anton Kerner von Marilaun. Vujičić D. (1864): ''DIE CULTUR DER ALPENFLANZEN'' Austrija. One vrste kojima dati uslovi najbolje odgovaraju zahtevaće minimalno održavanje uz pružanje maksimalnih rezultata. 2006. Univerziteta u Beogradu. pogodni su za uređivanje kaskada i sličnog. 3. Alpinum treba koristiti kada je teren predmetne lokacije sa osunčanim nagibima. – 07. Ako nema postojeće vegetacije koja se može iskoristiti.org 324 . (1999). izbor se vrši prema uslovima sredine predmetne lokacije.yu www.gardenoutletonline. (2003): TEHNIKA PEJSAŽNOG PROJEKTOVANJA. 6. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Neke od perena koje se često koriste za formiranje alpinuma: Armeria maritima Bergenia crassifolia Santolina chamaecyparissus Alyssum saxsatile Cerastium tomentosum Santolina viridis Arabis albida Cineraria maritima Sedum acre Aster alpinus Iberis sempervirens Sedum spurium Aubrietia deltoidea Lavandula officinalis Sedum spectabile ZAKLJUČAK Kao veoma specifičan oblik cvetnog elementa u okviru zelene površine alpinum može da postane njena centralna tačka. 04.

alergijska kijavica. U ZELENIM POVRSINAMABEOGRADA PRESENCE OF PLANT SPECIES AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA L. zapažena je i zelenim površinama stambenih naselja. U Evropu je preneta iz Severne Amerike 1863 godine. zelene površine. ruderalnim staništima. 1968). The presence of this plant species in the urban green spaces is extremely dangerous for the inhabitants. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja PRISUTNOST BILJNE VRSTE AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA L. gušenje. along the roads of the urban part of Belgrade. sve je više prisutna na našim prostorima. nasipima. green spaces. s tim što zajednice nisu određivane. ambrosia. Centar za pesticide i zaštitu životne sredine3. Key words: Ambrosia artemisiifolia. obalama reka. cveta i plodonosi od početka jula do ranih jesenjih mrazeva. Ambrosia pollen has an allergic impact on humans. – 07. 06. Razmnožava se semenom. Prisutne biljke u travnjaku su podeljene u grupe po uzoru na metodu Zavoda za ratarstvo Poljoprivrednog fakulteta u Zagrebu (Šoštarić-Pisačić. Vaskrsija Janjić2 Elizabet Paunović 3 Šumarski fakultet. Univerzitet u Beogradu2 . Metod rada Analiza strukture i florističkog sastava biljaka u zelenim površinama urađena je po uzoru na metodu Braun-Blanquet-a (1964). it has also been noticed on the green spaces of residential areas. Beograd ABSTRACT: Allergenic species Ambrosia artemisiifolia L. business buildings. gde kvalitetne trave 325 . Sekretarijat za zaštitu životne sredine Grada Beograda 1 IZVOD: Alergena vrsta Ambrosia artemisiifolia L. Ekološka Istina / Ecological Truth. is increasingly present in our spaces. allergic rhinitis. oko saobraćajnica urbanog dela Beograda. IN THE GREEN SPACES OF BELGRADE Nenad Stavretović1. Javlja se po kanalima. manifested as an allergic eye inflammation. suffocation. neuređenom građevniskom zemljištu. river banks. 2006. U istraživanjima travnjaka koja obuhvataju travne površine u oblasti pejzažne arhitekture i hortikulture može se upotrebiti revidirana metoda Šoštarić-Pisačić-a. ruderal sites. pripada familiji Asteraceae. astma. Polen anbrozije ima alergeno dejstvo na čoveka koje se manifestuje kao alergijska upala očiju. 04.EkoIst' 06. rasprostire se antropohorno i anemohorno. unmanaged building sites. first of all the youngest population. poslovnih objekata. It occurs along the canals. predstavlja izuzetno opasnu invazivnu korovsku vrstu sa velikom produkcijom polena koji ima veoma jaka alergena svojstva. Institut za istraživanja u poljoprivredi Srbija. asthma. embankments. ambrozija.. Belgrade UVOD Ambrozija je korovska-ruderalna vrsta koja pripada grupi invazivnih korova. pre svega najmlađu populaciju. K. Prisustvo ove biljne vrste u zelenim površinama urbanog prostora je izuzetno opasno po stanovništvo. Ključne reči: Ambrosia artemisiifolia L. smatra se da je u našoj zemlji prvi put primećena u Sremskim Karlovcima 1953 godine.

naselje Čukarička padina(travnjak oko saobraćajnice). ulica Salvadora Aljendea (stambeno naselje). Kvalitetne trave. 5. Travnjak u blizini restorana "Šećeranac". 2. 2002. 1996. 2006.2 326 .2 R 1. Radnička ulica (travnjak oko saobraćajnice). VRSTA U SNIMKU 32 42 24 21 18 BROJ SNIMKA 1 2 3 4 5 I Kvalitetne trave: 1 1 1.2 R + R Poa pratensis 2 2 2. Drveće i grmlje (Stavretović. naselje Vidikovac (poslovni objekat). Zastupljenost biljnih vrsta u zelenim površina u kojima je zapažena vrsta Ambrosia artemisiifolia L (Stavretović. Stavretović.EkoIst' 06.2 + R + R + + R 3. Ostale zeljaste biljke 5. Loše trave. 2. 3. koja objedinjuje 5 fitocenoloških snimaka sa sledećih lokaliteta: 1. Leguminoze. 2004). Puzavice. 2003.2 1. Tabela 1.2 Poa trivialis 4 4 Agrostis alba 5 5 R R 2.1 2. Travnjak ispred zgrade upravnog objekta preduzeća "Jugopetrol". 3. 4. Travna površina u blizini apoteke na nagibu. 1999). lozice. 6. 4.2 Agrostis vulgaris 6 6 R R R Festuca pratensis II Loše trave: 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 Dactylis glomerata Poa annua Hordeum murinum Arrhenatherum elatius Bromus sterilis Agropyrum repens Cynodon dactylon + + + + R R 2. 1985. 04.2 R + 2. 06. 2003a. travnjaka stambenih naselja i travnjaka saobraćajnica predstavljeni su u tabeli 1. Travna površina uz saobraćajnicu Lazarevački drum. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja predstavljaju biljne vrste odgovarajućih vizuelnih i funkcionalnih osobina koje karakterišu travnjak (Turgeon. Broj POVRŠINA (m ) 120 70 80 100 20 Broj vrsta PORAST (cm) 40 110 8 17 70 vrsta u POKROVNOST (%) 80 50 90 70 50 grupi NAGIB (n ) 30 / / / / EKSPOZICIJA NE / / / / DATUM 2001 2001 2000 1999 2000 A B Br. 2002). Površina uz saobraćajnicu Mirijevski bulevar preko puta zgrada broj 44-48 (stambeno naselje).2 + Lolium perenne 3 3 1. – 07. Rezultati istraživanja i diskusija Floristički sastav i struktura travnjaka ispred poslovnih objekata. Ekološka Istina / Ecological Truth. Svaka od biljaka je na osnovu gornjeg izlaganja uvršćena u sledeće grupe biljaka: 1.

1 R R R R + + R R R R R + + R + R 2. 04.1 R R + R 1.EkoIst' 06.1 + + R 2. 06.1 R R R + + + R R R R R R R + + + R R R 327 .1 1.1 R R + R R R R + R R 1.1 1.1 R 1. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja 14 15 16 17 18 19 20 21 22 8 9 1 2 3 4 5 6 7 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Bromus mollis Sclerochloa dura III Leptirnjače: Medicago sativa Trifolium pratense Vicia cracca Trifolium repens Lotus corniculatus Medicago lupulina Vicia sativa IV Ostale zeljaste biljke: Ambrosia artemisifolia Convolvulus arvensis Taraxacum officinale Capsella bursa pastoris Lepidium draba Plantago lanceolata Artemisia vulgaris Daucus carota Achillea millefolium Arcium lappa Malva sylvestris Stellaria media Cirsium arvense Sonchus arvensis Reynoutria japonica Plantago media Mentha longifolia Rorippa sylvestris Polygonum aviculare Cirsium lanceolatum Geum urbanum Polygonum convolvulus Sonchus oleraceus Stenactis annua Centaurea jacea Gallium aparine Calystegia sepium Bidens tripartita Urtica dioica R R 1.1 R + + + + 1.2 R R R R + R R R R R R 2. 2006. – 07. Ekološka Istina / Ecological Truth.

Međutim. njena prisutnost je daleko veća na neuređenim površinama. 04. mogućnost njenog širenja je izvesna. odlagališta i smetlišta). VI Klijanci drvenastih vrsta: Cotoneaster zabelii Budleja davidii Acer negundo R R R R R R R R R R R R R R R R R R R + + + R R Alergena biljna vrsta ambrozija prisutna je u zelenim površinama stambenih naselja gde stanovništvo grada provodi najviše slobodnog vremena. Prisutnost ove vrste na analiziranim površinama nije velika. 06.EkoIst' 06. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 1 72 73 74 1 2 3 Senecio vernalis Lamium purpureum Bellis perennis Knautia arvensis Matricaria chamomilla Geranium pusillum Chenopodium album Chenopodium murale Papaver rhoeas Torilis arvensis Roripa amphilia Consolida regalis Senecio vulgaris Chelidonium majus Hypocheris radicata Rumex crispus Plantago major Althaea officinalis Lamium amplexicaule V Puzavice/ lozice: Clematis vitalba L. 2006. – 07. a na kojima se razvila bujna biljna masa. ambrozija je veoma malo prisutna ili je skoro nema. zapaža se najčešće u pojedinačnim primercima. Kada se posmatraju žarišta rasprostranjenja ambrozije onda se 328 . imajući u vidu sposobnost vrste da produkuje i do 62000 semenki. Ipak. osnosno širenja. Na neuređenim površinama koje su u takvom stanju još iz ranijeg perioda. Prisutnost analizirane vrste u zelenim površinama poslovnih objekta govori o slabom intenzitetu nege i održavanja istih. prevrtanje zemljišta. Najviše je ima na neuređenim zemljištima na kojima su obavljani različiti građevinski i hidrotehnički radovi (odlaganje zemljišta. Na periferiji Beograda ambrozija je utvrđena u svim usevima i zasadima. kopanje zemljišta za različite instalacije. Ekološka Istina / Ecological Truth. Dok pojava ambrozije oko saobraćajnica pre svega ukazuje na jedan od načina njenog rasprostiranja.

Proceding of scientific papers of International scientific conference "50 years University of Forestry". ANASTASIJEVIĆ. J. Tu je najčešće broj biljaka od 100 do 200 po m2 mada ima lokacija u kojima je utvrđeno i do 700 biljaka po m2. LITERATURA 1. (1964): Pflanzensoziologie. alergen uticaj njenog polena na stanovništvo. A Prentice . N. J. Sprovođenje navedenih mera se treba sprovoditi pre cvetanja. 2006. – 07. (2003): "Analysis of lawn of Karaburma and Mirijevo districts in Belgrade". 04.. Starom Gradu i Voždovcu. Proceding of scientific papers of International scientific conference "50 years University of Forestry". KOVAČEVIĆ. Zagreb 329 . – "Zadružna štampa" Poljoprivredna znanstvena smotra. STAVRETOVIĆ. Inc. N. hemijskim merama (herbicidi) i mehanički (plevljenje. STAVRETOVIĆ. Virginia 10. Beograd 6. Zagreb 3. kako bi se sprečilo njeno dalje širenje ali i sprečio negativan.Reston Publishing Company. 2. STAVRETOVIĆ. STAVRETOVIĆ. Vol. (2004): “Travne površine poslovnih objekata Beograda”. TURGEON. K.. N.Beograd 4. (207-212).Hall Company Reston. Ovo se podudara sa stepenom uređenosti zemljišta i pravcima odakle je ambrozija dospela na teritoriju grada Beograda. N. (1996): Istraživanja funkcionalnosti i kvaliteta biljnih vrsta u parkovskim travnjacima Beograda”. Broj lokacija u kojima je ambrozija prisutna u velikom stepenu najveći je u Zemunu. (1974): Kompleksna metoda za utvrđivanje kvaliteta i sumarne vrednosti travnjaka i detelišta. Novom Beogradu. Čukarici i Paliluli. magistarski rad. Šumarski fakultet. KOJIĆ. J. Šumarski fakultet. M. Sofia 7. (1985): Turfgras Managment. N.Nakladni zavod znanje. odnosno suzbijanje ambrozije predstavljaju potrebu i zadatak koji Grad i gradske službe trebaju redovno da sprovode. N 1. A. ŠOŠTARIĆ-PISAČIĆ. . a najmanji na Savskom Vencu.EkoIst' 06. (2003a): "Lawns along the roadsides". 302-307. Doktorska disertacija. Sofia 8. (2002): "Struktura travnjaka kao determinator kvaliteta u različitim tipovima travnih površina urbanog područja Beograda". Poljoprivredni fakultet. N. 13. (1971): Poljoprivredna fitocenologija. . Ekološka Istina / Ecological Truth. Kontrola anbrozije u Gradu mora se sprovoditi svim mogućim sredstvima.Naučna knjiga. 291-295. STAVRETOVIĆ. – Wien – New York KOVAČEVIĆ. (1985): Korovi. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja može uočiti da je ova biljka u tim lokacijama prisutna u visokom stepenu. Beograd 9. Beograd 5. ZAKLJUČAK Praćenje i kontrola širenja. 06. . J. ŠINŽAR.. Acta herbologica. BRAUN-BLANQUET. sakupljanje). B.

Na osnovu rezultata redovnih analiza sastava vazduha i učestalosti prekoračenja maksimalnih dozvoljenih koncentracija pojedinih polutanata u vazduhu i zemljištu.Prašina koja se emituje u atmosferu sadrži S. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja POTREBA SPECIFIČNIH MERA ODRŽAVANJA ZELENIH POVRŠINA U BORU NEED OF SPECIFIC MANTAINANCE MEASURES FOR GREEN AREAS IN BOR Dragana Ranđelović.U ovakvim sredinama postoji potreba specifičnog. uslovi sredine. Mb.bakra i arsena. Au. kako bi se pronašao put ka formiranju funkcionalnije i estetski prihvatljivije. Constant mantaining increases visualy-estethic quality. Se. Fe. but also in other industrial settlements. Zagađenje grada i okoline gasovima i prašinom otuda je jako izraženo. ali i drugih naselja industrijskog karaktera. Practice shows that permanent mantainainance of green areas (whose frequency and efficiency depends on specific environmental conditiones in green area location) reduce bad effects of pollution and concequences of plant stress. Permanentno izvođenje mera nege podiže vizuelno-estetski kvalitet zelenila. Cu. – 07. dipl. produžava njegovu funkcionalnost i životni vek biljaka. Fe i S. poboljšava uslove za rast i razvoj biljaka i ubrzava njihov oporavak. 04. estethicaly acceptable and more representative green areas. which influence their quality and function. (2) Zelenilo grada Bora razvija se otuda u izrazito izmenjenim medijumima sredine. Ekološka Istina / Ecological Truth. K. Zn. which would leed to more functional. reprezentativnije zelene površine. In these places we need a specific and competent tretmant of urban vegetation. Adsorpcijom na površini i apsorpcijom u unutrasnjost biljnih delova smanjuje se 330 .arh. što utiče na njegov kvalitet i funkciju. mantainance UVOD Grad Bor nalazi se u neposrednoj blizini rudarsko-topioničarskog kompleksa. As. Pb. Ključne reči: zelene površine. pejz. jedinjenja Na. prolongues functionality and vegetation lifetime.ing. Al. a sve u zavisnosti od vrste i stepena zagađenja. Čvrste čestice talože se najviše na pravcima dominantnih vazdušnih strujanja. Ag. Postupci izneseni u ovom radu mogu se primeniti na zelenim površinama Bora. Key words: green areas. Šumarski fakultet Beograd. 06. za najizraženije polutante na području gradskog centra možemo smatrati gasoviti sumpor-dioksid i čvrste čestice čađi. improves conditiones for growing and developing of plants and speeds their recovery. depending on caracter of pollution and it`s degree. Praksa pokazuje da redovna primena mera negovanja (čija učestalost i efikasnost zavisi od specifičnih uslova sredine u kojima je podignuta zelena površina) ublažava nepovoljne efekte zagađenja i posledice biljnog stresa. Kneza Višeslava 1 11 000 Beograd IZVOD: Zelenilo u industrijskim naseljima razvija se u otežanim uslovima. a sumpor-dioksid se širi i u periodima tišina. a pre svega stručnog pristupa tretmanu zelenila. 2006. Cu. Si.EkoIst' 06. mere održavanja ABSTRACT: Green areas in industrial settlements are growing in hard environmental conditiones. environmental conditiones. Mn. Treatments that are given in this paper can be used on green areas of Bor.

sredstva koja se iz gradskog budžeta izdvajaju u ovu svrhu obično su su nedovoljna. kao posledica kiselosti podloge. visok intenzitet svetlosti. No. dok je fosfor uglavnom u nerastvornom obliku i kao takav biljci nedostupan. Čak i kada je zemljište u dovoljnoj meri obezbeđeno humusom. poremećaja fizioloških procesa u biljkama . i u kojoj meri? Odgovore treba tražiti u kombinaciji selekcije vrsta i redovne primene odabranih mera negovanja. Šta je to što može doprineti poboljšanju uslova i stanja na Borskim zelenim površinama.a time i sama dekompozicija organske materije. što dovodi do značajnog disbalansa u mineralnoj ishrani. razaranja plodnog površinskog sloja usled dejstva SO2. Pri tom se mora imati u vidu da pojedini uslovi koji pogoduju rastu biljaka (visoka vlažnost vazduha. aktivaciju mikrobioloških procesa i povećanja njegove produktivnosti. U ovako ekstremnim uslovima životne sredine životni vek biljaka višestruko je umanjen. jer iako zelenilo industrijskih sredina zahteva pojačane mere nege. POPRAVKE OSOBINA ZEMLJIŠTA Kako uticaj aerozagađenja na biljku (u smislu oštećenja nadzemnih organa) nije moguće sprečiti. Kanada. što se u velikoj meri odražava na kvalitet i funkciju zelenih površina. opterećenosti teškim metalima. prilikom mera negovanja posebno se treba usresrediti na stvaranje uslova za održavanje vitalnosti korenovog sistema. Zemljište u Boru pokazuje tendenciju zakišeljavanja pod uticajem sumpornih jedinjenja. U kiselim zemljištima javlja se nedostatak Ca i Mg .oštećenja lisne površine i dr. optimalna vlažnost zemljišta) često potenciraju i štetne efekte sumpor-dioksida . Smatra se da povećana kiselost zemljišnog rastvora sprečava rast i grananje korena. mora posvetiti izuzetna pažnja. – 07. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja kolicina prašine i koncentracija gasnih polutanata u vazduhu.(4) Primenom sledećih navedenih mera uticalo bi se na popravku fizičko-hemijskih osobina zemljišta. Pri predlaganju mera nege moraju se uzeti u obzir i ekološke i ekonomske činjenice. Svi navedeni činioci značajno umanjuju prirast biljaka. Stoga se popravci osobina zemljišta. čime biljka istovremeno biva zatrovana. Ekološka Istina / Ecological Truth.Umanjeno je i korišćenje hranljivih materija iz zemljišta. prema istraživanjima sprovedenim u okolini topionice bakra u Sudbury-ju. kao medijuma u kojem se koren razvija. najznačajnijim limitirajućim faktorom razvoja vegetacije smatra se zapravo kontaminirana podloga i odsustvo vitalnih biota u njoj (6). zbog kiselosti supstrata mikrobiološki procesi u njemu su usporeni. Postupak koji se primenjuje za regulisanje snižene pH vrednosti zemljišta naziva se kalcifikacija i podrazumeva inkorporaciju fino usitnjenog krečnog materjala u 331 .EkoIst' 06. 2006. 04. 06.

Postupak pravovremene zamene jedna je od najznačajnijih mera za održavanje zelenih površina industrijskih naselja uopšte. Osim što kvare estetski izgled . Grupisane biljke bolje podnose nepovoljne uslove životne sredine i jednostavnije se održavaju. predstavlja i trenutak kad je poželjno pristupiti kalcifikaciji. organske materije. Na ovaj način formira se šira kruna i uvećava lisna masa.. Mera zaštite stabala sa tankom korom od mrazopucina u periodu oštrih zima bila bi od velike koristi. gde se u jednu sadnu jamu postavlja više sadnica. što je od velike važnosti za zadržavanje čvrstih čestica aeropolutanata. kao i da optimalna prehrana može ublažiti posledice zagađenja i ubrzati oporavak. truleži debla i slično. (6) Đubrenje je jedna od apsolutno neophodnih mera na zelenim površinama Bora. trpe velika oštećenja ili se suše. Perforacije ili sprženost lista. pre nego potpuno odumru i postanu potencijalna žarišta infekcije. Sve ovo drastično slabi vitalnost biljke i ona počinje ubrzano da odumire. lisnik.utvrđivanje kiselosti moglo bi se vršiti na osnovu promatranja terena i uočavanja promena u florističkom sastavu travnjaka. isušivanju. koja uvećava njihovu vitalnost i životni vek. gnezdastu sadnju. – 07. (3) Prilikom sadnje novih drvenastih individua preporučljivo bi bilo primeniti tzv. Dodatni motiv za primenu mere zaštite od izmrzavanja predstavlja i uočena veza između pojačane osetljivosti na niske temperature i uvećane količine SO2 u vazduhu.) treba uvesti kao redovnu meliorativnu i meru nege. 04. Prvenstveno je od značaja unos organskih đubriva. 06. Pod stalnim zagađenjem vazduha i zemljišta biljke trpe morfološke i fiziološke promene. smanjen intenzitet 332 . MERE ODRŽAVANJA BILJNOG MATERIJALA Nakon određenog perioda fiziološkog iscrpljivanja biljke počinju da podležu sekundarnim bolestima ili štetočinama. Poznato je da deficit u mineralnoj ishrani povećava osetljivost biljaka na SO2. obzirom na to da je izmrzavanje kore česta pojava na gradskim zelenim površinama. kompost. Praksa pokazuje da u većini slučajeva trenutak pojave i razvoja izvesnih korovskih vrsta na travnjaku .EkoIst' 06. pogotovu na zemljištu povoljne pH vrednosti. koji bi smanjio apsorpciju toksičnog arsena u biljkama. 2006. tj. ukoliko se želi obezbediti bolji razvoj vegetacije. isušeni delovi potencijalni su izvor infekcije.Upotreba kompleksnih neorganskih đubriva takođe bi imala pozitivan uticaj. Orezivanje u svrhu rejuvenilizacije takođe je korisna mera nege žbunastih biljaka. Posebno je od značaja unos fosfornih đubriva u dovoljnim kolčinama. Mera orezivanja je naročito efikasna u slučaju kada. Ona ne samo da aktivira mikrobiološke procese u zemljištu. Sa gradskih zelenih površina treba ukloniti sve one vrste i individue koje nisu uspele da se prilagode uslovima sredine.(2) Neka svetska iskustva sa kalcifikacijom u okolini topionica bakra govore o tome kako zadovoljavajuće rezultate daje fina mešavina određenog krečnog materijala sa dolomitnim krečnjakom. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja zemljište. trovanje teškim metalima.usled prodiranja kroz plitak supstrat u jalovinu koren ne može da podrži razvoj nadzemnog dela pa dolazi do isušivanja pojedinih grana ili do pojave suhovrhosti. Ekološka Istina / Ecological Truth. Stoga primenu organskog đubriva (pregoreli stajnjak..Ukoliko uslovi za vršenje redovnih agrohemijskih analiza ne postoje. koje podnose kiseliju podlogu i povećanu apsorpciju teških metala. već smanjuje ili neutrališe štetno dejstvo toksičnih elemenata vezujući ih za sebe u stabilna nerastvorna jedinjenja.

04. a tek onda o eventualnim klimatskim i drugim uslovima koji bi zahtevali dodatno navodnjavanje. tek posađena stabla često su meta huligana. Kao značajni navode se postupci kalcifikacije u cilju regulisanja pH vrednosti supstrata. čime se uklanja kontaminirana organska materija.Uvećana vlažnost supstrata i kapi vode na listu mogu izazvati velika oštećenja vegetacije prilikom naleta sumpornog dima. Nakon košenja potrebno je potpuno ukloniti otkos grabuljanjem. Dalje specifičnosti vezane za podizanje i negovanje ove zelene površine odnose se na primenu tzv. a takođe i rigoroznom kaznenom politikom. i đubrenja (prvenstveno organskim đubrivima). One najčešće spadaju ili u bioakumulatore pojedinih teških metala ili u vrste tolerantne na njihovo prisustvo. – 07. obzirom na najčešće nedovoljna sredstva koja se izdvajaju za održavanje zelenila u gradu. Mlada. 2006. kakva je borska. već zbog izvaljivanja ili oštećenja debla nakon presadnje. Ekološka Istina / Ecological Truth. pa se dešava da sadnica ne uspe da se primi ne zbog uticaja sredine. dominirajućih vrsta za formiranje travne površine. Aktuelni problem mehaničkog oštećivanja dragocenog biljnog materjala treba rešavati podizanjem ekološke svesti pojedinaca kroz aktivnosti svih sektora. ureza na stablima itd. održavajući ih tako da obezbede što veću i pravilniju pokrovnost. potisnuvši pritom druge vrste).sve su to faktori koji iscrpljuju biljku i čine je podložnom različitim infekcijama.EkoIst' 06. naročito kod mladih biljaka. izbor najefikasnijih mera nege i njihove dinamike dobijaju na značaju. Na travnoj površini treba forsirati prisustvo dominirajućih vrsta (koje su uspele da opstanu u nepovoljnim uslovima. Predložene mere nege biljnih vrsta ovde bi bile: pravovremena zamena oštećenog biljnog materjala. redovno orezivanje . Pored postojećih oštećenja biljaka od topioničkih gasova ili mraza postoje i mehanička oštećenja biljaka u vidu izlomljenih grana. ZAKLJUČAK Pri predlaganju mera nege moraju se uzeti u obzir i ekološke i ekonomske činjenice. Neophodna je i redovna entomološka i fitopatološka kontrola i prevencija.(2) Po pitanju navodnjavanja zelenila u gradu treba biti oprezan. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja fotosinteze. najefikasniju meru održavanja zelenih površina u Boru. uravnoteženju ishrane biljaka i aktivnosti zemljišne mikrofaune. pritom ih održavajući tako da obezbede što veću i pravilniju pokrovnost. zaštita od mrazopucina i eventualno oprezno navodnjavanje usklađeno sa dinamikom industrijskog procesa u topionici bakra. 333 . 06. Zato je ovde od presudne važnosti najpre strogo voditi računa o dinamici industrijskih procesa i periodu topljenja rude. Ove dve mere doprinose stabilizaciji i očuvanju strukturnih agregata zemljišta. Kada se ima u vidu da u industrijskim sredinama. ali i onih koje na ovoj lokaciji pređu drugu deceniju života. gnezdaste sadnje drveća radi formiranja veće lisne mase i upotrebu nestandardnih. Popravka osobina supstrata predstavlja obaveznu i zapravo. Stoga je neophodno vršiti redovnu entomološku i fitopatološku kontrolu i prevenciju. zelenilo traži pojačane i stalne mere negovanja. oguljene kore drveta. pa je njihovim košenjem i sakupljanjem obezbeđeno iznošenje određene količine ovih elemenata iz zemljišta.

Ekološka Istina / Ecological Truth.: `The restoration of an industrially disturbed landscape in the Sudbury. :' Produžetak funkcionalnosti zelenih površina u industrijskim naseljima – osvrt na Gradski park u Boru'. 3..: “Uvod u ekotoksikologiju”. 2003.. 2000 Winterhalder. Ranđelović D. 04. 6. Ontario mining and smelting region`. Agrohemijske analize zemljišta na zelenim površinama u Boru.html 334 . 06. Anastasijević N.1989. Jakšić P. – 07. 2006. Borsko jezero. diplomski rad.udd.EkoIst' 06. 2005. zbornik radova VIII naucno-strucni skup “Naša ekoloska istina” . Institut za poljoprivredna i tehnološka istraživanja. Ranđelović D. Kosovska Mitrovica. Zaječar. 1996. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja LITERATURA 1.Univerzitet u Prištini. 5.: ” Efikasnost ukrasnih biljaka u sanaciji gradskog aerozagađenja”. zbornik radova. 2005. Jablanović M. 2. http://www. naučni skup 'Naša ekološka istina'. K. Prirodno-matematički fakultet. Šumarski fakultet Beograd. 4.org/francais/forum1996/TexteWinterhalder. : ' Rekonstrukcija gornjeg dela Gradskog parka u Boru' .Sokobanja. Kosanović K.

Zadnjih godina.com IZVOD: U reciklažnim tehnologijama koriste se različite metode i uređaji u cilju dobijanja gotovih proizvoda. 06. gde se kasnije separira od korisnih komponenti (od stakla. javila se potreba za procesom recikliranja i dobijanja novih materijalnih dobara. Many factors influence on composition of municipal solid waste (economical development of region. way of collecting. which are very important at selection of technological process. it depends from composition of its. zbog racionalnog korišćenja prirodnih resursa i smanjenja zagađenja životne sredina. industrijskom otpadu i td. u pogledu organizacije sakupljanja i određivanja karaktrizacije na tačno uzetim uzorcima. medicinskom otpadu. koje nastaju pretežno u domaćinstvima. načina sakupljanja. recycling of municipal solid waste. dok ostalo učešće pripada. Which of treatments. 2006. Ova problematika neće zaobići našu zemlju. will be used at recycling process of municipal solid waste. Koji od tretmana.).) i podvrgava daljem tehnološkom postupku. gvožđa i td. JAPAN. Ključne reči: karakterizacija komunalnog čvrstog otpada. 335 . gume.EkoIst' 06. Ekološka Istina / Ecological Truth. javile su se kompanije koje su na sebe preuzele odgovornost. da je baš ova vrsta otpada najzastupljenija i spada u komunalne otpade. 04. U razvijenim zemljama sveta (USA. Na sastav. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja ISPITIVANJE SASTAVA KOMUNALNOG ČVRSTOG OTPADA U RURALNOJ SREDINI RESEARCHING COMPOSITION OF MUNICIPAL SOLID WASTE IN RURAL ENVIRONMENT Ninoslav Pavlović. proizilazi iz činjenice. – 07. radioaktivnom otpadu. opasnim otpadima. UVOD Osnovni motiv za upoznavanje svojstava i sastava komunalnog čvrstog otpada. Key words: characterization of samples from municipal solid waste. Komunalni otpad sadrži od 60% do 80% čvrstog otpada. a retki su slučajevi gde je učešće čvrstog komunalnog otpada veće ili manje od pomenutih granica. pa će veliki broj ljudi biti upošljen u rešavanju ovih problema. a komunalni otpad čini 60% od ukupnog otpada. u velikoj meri zavisi od sastava istog. ABSTRACT: The moust various methods and machines are being used in process of recycling. koji su veoma važni pri izboru tehnološkog procesa. U sastav črstog komunalnog otpada ulaze i neke materije koje su organskog porekla. for achieving of final product. UK…). Tehnički fakultet Bor e-mail: mineahellas@ptt. reciklaža komunalnog čvrstoh otpada. će biti primenjen pri reciklaži komunalnog čvrstog otpada. komunalnog čvrstog otpada utiče mnogo faktora (ekonomska razvijenost regiona. concentration of dangerous substances…). Milan Trumić Univerzitet u Beogradu.yu. zastupljenost opasnih materija i td. niky_79_161@hotmail. Takav otpad organskog porekla se sakuplja zajedno sa čvrstim otpadom.

305 t/m3. Vrednost srednje gustine zavisi od: morfološkog sastava. drvo. klima i geografski položaj. otpad od hrane. organske materije 0. odnosno paušalno procenjivanje. Gustine nesabijenog komunalnog otpada izračunate su na bazi morfološkog sastava istih i procenjenih gustina komponenata smeća (papir 0.056 t/m3. sagorevanja. drvo. metali 0. 04.574 t/m3. za srednje vrednosti karakteristika otpada izračunata je srednja gustina nesabijenog čvrstog komunalnog otpada koji podleže konačnoj dispoziciji i iznosi: ρsr = 0. pogotovo u udelu organskog otpada. ostalo 0. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja SASTAV KOMUNALNOG ČVRSTOG OTPADA Princip određivanaja morfološkog sastava i gustine Morfološki sastav otpada je maseni udeo pojedinih vrsta otpada u karakteristčnom uzorku otpada. klimatskim uslovima. guma 0. utvrđena su četiri kriterijuma za određivanje karakteristika opasnog otpada: zapaljivost. Ovo svojstvo se ispituje prosejavanjem otpada srednjeg uzorka kroz sito otvora 15x15. eksplozivnost. Čvrst otpad može se svrstati u otpad od hrane (iz domaćinstva.EkoIst' 06. pijace. sličnim stepenom standarda stanovništva i iskustvenih podataka dobijenih od komunalne organizacije koja prikuplja i distribuira otpad. guma. Na morfološki sastav utiče: broj stanovnika i ekonomska situacija.224 t/m3. tekstil. Zbog nepravilnog tretmana. 06. restorana). Morfološki sastav se može proceniti i na osnovu raspoloživih podataka za gradove sa sličnim brojem stanovnika. vode i putem lanca ishrane ugrožene su sva živa bića. srednje gustine pojedinih komponenata i njihove vlažnosti.224 t/m3. od spaljivanja smeća).324 t/m3) Na osnovu podataka za srednje gustine pojedinačnih komponenata i na osnovu morfološkog sastava komunalnog otpada koji će se odlagati na deponiji. tekstil. tekstil 0. smeće (hartija. vrstom privredne delatnosti. 2006. gumu.). kao i ostale proračune vezane za određivanje broja i tipova kontejnera i transportnih sredstava. staklo i porcelan 0. ali i način uklanjanja otpada u okviru samih domaćinstava (ishrana stoke. reaktivnost i toksičnost. To može biti posledica većeg standarda u gradskim naseljima. Srednja gustina je jedan od osnovnih parametara koji definiše veličinu prostora za deponovanje. korišćenje kao gorivo za zagrevanje domaćinstva. Srednja gustina se određuje laboratorijskim putem na bazi srednjeg uzorka. Površinske i podzemne vode mogu biti zagađene tečnim produktima raspadanja i filtratom koji preko zemljišta dospeva do podzemnih i površinskih voda. – 07. plastika 0. a preko vazduha. prodavnice. baštensko smeće. godišnje doba. Otpad može biti raznešen po okolnom zemljištu.247 t/m3 Karakteristike čvrstog komunalnog otpada Prema EPA klasifikaciji. 336 . mehanizacije itd. kuvanje i sl. metal. Ostatak na situ se raspoređuje ručno na pojedine komponente otpada. Kao jedan od bitnih razloga za tako velike varijacije je sigurno i nesistematsko ispitivanje sastava. odvijanja određenih reakcija) i tako zagaditi životnu sredinu za duži vremenski period. Ovi gasovi mogu spiranjem sa kišom zagaditi vode i zemljište na koje padavine dospevaju.064 t/m3. opasan otpad može oslobađati gasovite produkte u atmosferu (zbog isparavanja. pepeo (iz domaćinstva. plastiku itd. Ekološka Istina / Ecological Truth. plastika. Razlike mogu biti veoma značajne.321 t/m3. Maseni sastav se najčešće određuje u odnosu na: hartiju.

guma. dobijenih po danu. staklo. rešava jedan problem. deponije određene od neke institucije (bez analize terena i kontrole deponije) i deponije urađene po ekološkim propisima i standardima.EkoIst' 06. Prvo domaćinstvo sastoji se od 6 članova. Spaljivanje otpada. Broj ciljnih grupa predstavlja 1.1% od ukupne populacije u centralnom delu seoskog regiona. keramika). čime je dobijena ukupna masa istorodnih komponeneti na kraju snimanja procesa uzorkovanja. industrijski otpad (od prerade hrane. zagađenje vode od hlađenja pepela i nastanak čvrstog otpada. Energija se najčešće koristi za zagrevanje vode i odvođenja tople vode ili pare do korisnika. su pažljivo beleženi u tabelama svakog dana u trajanju od 14 dana. najpre po danu a zatim po članu domaćinstva. Što ukupno predstavlja 2.. Na osnovu njih proračunate su ukupne mase pojedinih. drugo od 5. Zagađujuće materije u čvrstom komunalnom otpadu Spaljivanjem otpada dobija se energija i smanjuje potrošnja fosilnih goriva. Drugi važan podatak koji je dobijen. cevi. Ciljne grupe predstavljaju izabrana domaćinstva u kojima su merene mase uzoraka. putnička i teretna vozila). cink. PRIKAZ DOBIJENIH REZULTATA Rezultati merenja masa uzoraka. 337 . Prilikom spaljivanja otpada u gasovima se javljaju i neke nove materije kao što su halogenoorganska jedinjenja. metal. hrom. rudarstva i metalurgije). šut). radioaktivan) i otpad od obrade otpadnih voda (čvrsti materijal sa rešetki i mulj). papir. gde ni jednom nije zabeležena masa gumenih otpadaka. fluor. Kao zagađujuće materije pri spaljivanju otpada javljaju se: hlor. specijalni otpadni materijal (medicinski. kojih je u ovom radu bilo šest. Sam metod uzimanja uzoraka. – 07. međusobnim sabiranjem ukupnih masa istorodnih komponenti. Smatra se da se može dobiti i do 10% energije od otpadaka od celokupne potrebne energije. nikal. a zatim po članu domaćinstava. organski otpad i pepeo kao opasna zagađujuća materija). otpad građevinskog materijala (drvena građa. 04. 06. staklo. ali stvara druge: zagađenje vazduha. METODOLOGIJA UZIMANJA UZORAKA Pre početka uzimanja uzoraka. olovo. Merenje masa uzoraka je trajalo u periodu od 14 dana. a vrsta i sastav zagađujućih materija zavise od sastava otpada. pepeo kotlovskih ložišta. istorodnih komponenti u komunalnom čvrstom otpadu. eksplozivan. peto od 4 i šesto od 5 članova. cigla. vozila (odbačena vojna. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja metalne konzerve. sulfati i dr. četvrto od 3. Po načinu nastanka deponije mogu biti smetlišta (nastale proizvoljnim izboromlokacije i odlaganjem smeća). Treći važan podatak je dobijen.2% od ukupnog broja domaćinstava u najužijem – centralnom delu regiona. crep. najpre su izabrane ciljne grupe. otpad bio-hemijske industrije. 2006. zasnivao se na merenju masa pojedinih komponenti u komunalnom čvrstom otpadu (plastika. najpre po danu. treće od 2. je masa ukupnog komunalnog čvrstog otpada u jednm domaćinstvu. Ekološka Istina / Ecological Truth.

a udeo industrije nizak. se može videti.44% metal 0. Ovde spadaju industrijska razvijenost i aktivnost. Grafički prikaz sastava komunalnog čvrstog otpada u seoskim domaćinstvima u zimskom periodu u prisustvu pepela Picture 2. Grafik je dat radi poređenja sastava komunalnog čvrstog otpada u proletnjem. pa je i procenat sadržaja pepela veliki. Slika 3.11% plastika 12. Na sve ovo najveći uticaj ima ekonomska razvijenost ovog regiona. a pojedina su u stečajnom postupku. Činjenica je da se u zimskom periodu na seoskom području troši dosta organskih proizvoda. najpre u prisustvu pepela i bez prisustva pepela. što je pokazatelj slabe ekonomske razvijenosti u seoskom regionu. u čvrstom komunalnom otpadu i izboru tehnološkog postupka. a sve slabiji procenat je plastike. veliki je utrošak energenata (najviše drvnog ogreva).EkoIst' 06.49% pepeo 63. – 07.99% organski otpad 64. papira. 338 . pa njihovim sagorevanjem nastaje pepeo. koji je posledica utroška organskih komponenti u prehrambene svrhe. da je najzastupljenija komponenta u komunalnom čvrstom otpadu pepeo sa svega 63. koja je na vrlo niskom nivou.39% metal 1.48% Slika 1. Grah of composition of municipal solid waste on village household in winter period without presence of ash ZAKLJUČAK Sa slike 2. a sa time nemamo i pepeo. Ekološka Istina / Ecological Truth. velikog utroška energetskih sirovina u zimskom periodu. letnjem i jesenjem periodu. Ovo je posledica. dok je stanovništvo privrženo dnevnoj migraciji u okolne gradove. za određivanje procentualnog sadržaja sekundarnih sirovina.88% papir 13.69% papir 5. jer u preostalim godišnjim dobima nemamo utrošak energenata. i 2.53% staklo 2. 04. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Zbirne mase istorodnih koponenti u komunalnom čvrstom otpadu dobijenih po danu predstavljeni su grafički na slikama 1. S toga je u regionu proglašen udeo poljoprivrede. Graph of compositin of municipal solid waste on village household in winter period with presence ash Slika 2. Neka industrijska preduzeća ne rade i ako rade onda je to sa smanjenim kapacitetima. Grafički prikaz sastava komunalnog otpada u seoskim domaćinstvima u zimskom periodu bez prisustva pepela Picture 3.30% plastika 4. pokazuje sastav komunalnog čvrstog otpada bez prisustva pepela. 06. metala i stakla.70% staklo 7. Dakle ovo je poredbena metoda.48% koji predstavlja opasan i zagađujući otpad. organski otpad 23. tj. Drugi po redu je organski otpad. Zboge velikih grejnih površina u domaćinstvima. u odnosu na procentne sadržaje ostalih komponenti. 2006. Ovi rezultati pokazuju sastav komunalnog čvrstog otpada.

org. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Dakle neophodno je izvršiti ista snimanja. 2. – 07. prof.dr Dragan Milovanović. mr Hristina Stevanović-Čarapina – Regionalni plan upravljanja komunalnim otpadom 339 . Ekološka Istina / Ecological Truth. 04. Dr sci med Branka Amidžić – upravljanje čvrstim komunalnim otpadom www. Dr Rade Biočanin. 06.recyu. 3. LITERATURA 1. uzorkovanja u preostalim godišnjim dobima i dati konačan pregled sastava – karakterizacije čvrstog komunalnog otpada i predložiti odgovarajuće tehnološke postupke za svako godišnje doba ponaosob.EkoIst' 06. tj.yu/izdanje/knjige/plan upravljanja komunalnim otpadom Dr Marina Ilić. 2006.

Ekološka Istina / Ecological Truth. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja PROCENA RASPROSTIRANJA POLUTANATA NASTALIH U POŽARIMA ZAPALJIVIH TEČNIH MATERIJA AN ESTIMATE OF THE DIFFUSION OF POLLUTANTS PRODUCED IN FIRES CAUSED BY INFLAMMABLE LIQUID SUBSTANCES Mr Stanimir Živanović. product of combustion. as a base for process development or storage for futher distribution. OUP Negotin 2 ''HE Đerdap'' Kladovo IZVOD: Procesi nekontrolisanog sagorevanja su dosta složeni i ne može se tačno definisati sastav nastalih produkata sagorevanja. This study analyzes the a mathematical tracking of the environmental harm caused by the products of uncontrollable combustion.inž. settlementes an enviroment in general. produkti sagorevanja. predpostavljeno vreme trajanja požara.2 1 MUP Srbije. which pose a potential danger for generating pollutants that can harm the environment to a smaller or greater extent. Polje koncentracije štetnih materija nastalih u požarima zapaljivih tečnih materija utiče na prostornu raspodelu štetnih materija u određenom trenutku vremena. Certain tecnological systems contain a considerable amount of inflammable liquid substances. 06.inž. Key words: inflammable liquids. Određeni tehnološki sistemi uključuju znatne količine zapaljivih tečnih materija. Mr Milan Stepanović. naselja i ukupnu životnu sredinu. the products of combustion are varied. 2006. kao i vremenske prilike. Postupak potpunog sagorevanja može se predstaviti jednačinom C n H 2n + 2 + 3n + 1 ⋅ O 2 = nCO 2 + (n + 1) ⋅ H 2 O + Q(kJ ) 2 340 (1) . karakteristike okolnog prostora. životna sredina. – 07. environment. tako i šireg prostora delovanja. U radu je analizirana mogućnost matematičkog praćenja ugroženosti životne sredine produktima procesa nekontrolisanog sagorevanja.EkoIst' 06. masu gasovitih produkata. od kojih su neki toksični i direktno i/ili indirektno ugrožavaju ljude. Procena mogućeg zagađenja vazduha u okolini požara uključuje toksikologiju produkata sagorevanja. Ključne reči: zapaljive tečnosti. Depending on the sort of inflammable liquid substance. dipl.. UVOD Svojim produktima požari spadaju u grupu površinskih izvora emisije sa često dalekosežnim posledicama kako lokalnog. as well as the degree of combustibility and evaporability. U zavisnosti od vrste zapaljive tečne materije. različiti su i nastali produkti. koje predstavljaju potencijalnu opasnost nastanka polutanata koji mogu u većoj ili manjoj meri ugroziti životnu sredinu. kao osnovu odvijanja procesa ili uskladištenja za dalju distribuciju. some of which are highly toxic and directly and/or indirectly harmful to people.1. kao i stepena sagorljivosti i isparljivosti. dipl. 04. ABSTRACT: The processes of uncontroled combustion are very complex and the content of their products cannot be defined precisely. toplotu i brzinu sagorevanja.

U praksi se najčešće za prag zagađivanja primenjuju vrednosti inhalacione doze prema kojoj se određuju i spoljašnje granice zone zagađivanja.Environmental Protection Agency) Sjedinjenih Američkih Država. kao i različiti toksični produkti termičke oksidacije. . toplote i brzine sagorevanja. turbulentnost vetra.vrste i količine produkata koji se emituju. Osnova modela su jednačine o prostornoj raspodeli štetnih materija na osnovu kojih se procesi difuzije mogu predstaviti kvantitativno. U praksi se najčešće koristi Klimatološki disperzioni model Agencije za zaštitu sredine (EPA . ⎡ Q 1⎛ y C (x . linijskih i površinskih izvora. prag iritacije i sl. Ekološka Istina / Ecological Truth. Sastav produkata sagorevanja zapaljivih tečnih materija čine produkti potpunog i nepotpunog sagorevanja. Na pouzdanost bilo kog modela za određivanje raspodele značajno utiče i promenljivost pojedinih parametara u prostoru i vremenu (brzina vetra. Na osnovu toksikologije produkata sagorevanja. karakteristika prostora i vremenskih prilika može se proceniti prostor i stepen zagađenja vazduha u okolini mesta požara.meteoroloških uslova (temperatura vazduha. . treba da budu u stanju da simuliraju zagađenje iz kombinacije tačkastih (uključujući i izdignute). Dubina zone zagađivanja predstavlja rastojanje od centra izvora emisije do najudaljenije tačke gde koncentracije štetnih materija odgovaraju predviđenom pragu zagađivanja. .H ) = exp ⎢− ⎜ ⎢ 2⎜α 2πα y α z v ⎝ y ⎢ ⎣ ⎞ ⎟ ⎟ ⎠ 2 ⎤⎧ ⎡ ⎥ ⎪exp ⎢− 1 ⎛ z ⎜ ⎨ ⎜ ⎥ ⎪ ⎢ 2 ⎝ αz ⎥⎩ ⎣ ⎦ ⎞ ⎟ ⎟ ⎠ 2⎤ 2 ⎤⎫ ⎡ ⎥ + exp ⎢− 1 ⎛ z + H ⎞ ⎥ ⎪ (2) ⎜ ⎟ ⎬ ⎥ ⎢ 2 ⎜ α z ⎟ ⎥⎪ ⎝ ⎠ ⎦ ⎦ ⎣ ⎭ 341 . doze. 04. mase gasovitih produkata.karakteristika zahvaćene površine požarom. Skladišta zapaljivih tečnih materija u osnovi mogu se tretirati kao tačkasti izvori velike površine otvora. Kao prag zagađivanja mogu se primeniti MDK vrednosti. Dubina zone zagađivanja zavisi od: . brzina vetra. stabilnost atmosfere). koja je određena dubinom i širinom. 06. y. – 07. PROCENA RASPROSTIRANJA POLUTANATA Modeli za procenu rasprostiranja polutanata nastalih u požaru. vremena trajanja požara.EkoIst' 06. 2006. promenljivost emisije štetnosti).visine na kojoj je nastao požar. te se ne mogu prikazati matematičkim jednačinama. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Proces nepotpunog sagorevanja goriva uključuje čitav niz produkata sagorevanja različitog sastava i sadržaja. Teritorija zahvaćena štetnim materijama u koncentracijama opasnim za ljude čini zonu zagađivanja. Međusobna zavisnost i veliki broj ulaznih parametara usložnjavaju rešenje datog problema. Disperzioni model je primenljiv za urbane sredine jer koristi prosečne emisije za tačkaste i površinske izvore i zajedničku funkciju raspodele brzine i pravca vetra i atmosferske stabilnosti. Matematičkim modelom se dobijaju vrednosti koncentracije u pojedinim tačkama prostora.z.

može se umesto koncentracije uvesti prag toksičnosti ⎡ 6 x10 3 M ⎤ ⎥ X=⎢ ⎢ πvFGD ⎥ ⎦ ⎣ 1/ f +g (4) gde je: D = 104Ct (mg/kg) . Ukoliko se emisija štetnih materija u produktima požara izrazi preko ukupne količine koja nastane u požaru tada će jednačina za izračunavanje polja koncentracije štetnih materija kod prizemnih požara imati oblik: ⎡ M 1⎛ y C (x .EkoIst' 06.visina sa koje se emituje dim (m) v . Za određenje matematičkog modela je potrebno ispunjenje sledećih pretpostavki: .inhalaciona doza.standardno odstupanje raspodele koncentracije štetnosti u pravcu osa y i z. y.vreme trajanja požara (s). 2006. Postoji više kategorija stabilnosti zavisno od kriterijuma određivanja.z ) = exp ⎢− ⎜ ⎢ 2⎜α tπα y α z v ⎝ y ⎢ ⎣ ⎞ ⎟ ⎟ ⎠ 2⎤ ⎥ ⎥ ⎥ ⎦ (3) gde je: M .z) (g/m3 ) Q . 04. 342 . 06.količina emisije štetnosti pri požaru (g/s) H . t .da se rasejavanje štetnosti u horizontalnoj i vertikalnoj ravni opisuje Gausovom raspodelom sa standardnim odstupanjem raspodele koncentracije αyαz po osi z i y.da je turbulentnost vetra ista po čitavoj struji.količina štetnosti koja nastane u požaru (kg). Za praktično određivanje dubine zone zahvaćene produktima požara. .da je emisija štetnosti iz izvora konstantna. Paskvill je uveo šest a Šepesi sedam kategorija stabilnosti. . . unutar koje postoji opasnost trovanja ljudi preko respiratornih organa. – 07. Ekološka Istina / Ecological Truth. Rešenje jednačine (2) zavisi od vrednosti koeficijenta rasejavanja štetnosti αy i αz koji su funkcija stabilnosti atmosfere. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja gde je: C .srednja brzina vetra (m/s) αyαz .y.da je brzina vetra konstantna po jačini i pravcu.koncentracija štetnosti u nekoj tački s koordinatama (x.

Prilikom planiranja mera zaštite od požara mora se kao kriterijum uzeti i ekološki rizik. br. Određivanje indeksa opasnosti od požara i eksplozija se vrši na osnovu osnovne opasnosti procesa. odgovor na udes i sanaciju udesa. Matematički modeli obezbeđuju procenu i kontrolu ugroženosti. omogućavajući planiranje aktivnosti na evakuaciji i zaštiti ljudstva. Cvetanović. 1984. 06. Zbornik radova. br. načinu i rokovima merenja i evidentiranja podataka (''Sl.1992. 04. Pravilnik o metodologiji za procenu opasnosti od hemijskog udesa i od zagađenja životne sredine. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja ZAKLJUČAK Upravljanje rizikom je kompleksan proces koji obuhvata prevenciju. 6. Ekološka Istina / Ecological Truth. N. Veličina zahvaćene zone produktima. – 07.. Stojanović. Metode prognoziranja evakuacionih zona pri havariji postrojenja sa veoma opasnim materijama.Verzalpress. 2. 4. S. Glasnik RS''. vrste i karakteristike procesa i skladištenja. odnosno polje toksičnih koncentracija. Niš. IX Naučni skup ''Čovek i radna sredina''. LITERATURA 1. za čije određivanje je moguće primeniti neki od matematičkih modela.. Stojanović. N. 1999. 3. Kosanović. Živković. merama pripreme i merama za otklanjanje posledica (''Sl. 30/97) Živanović S. 2006.5.. VSO. Milošević. Beograd. 60/94). nafta i životna sredina. je različito. Fakultet zaštite na radu. vrstama i stepenima ugrožavanja. kao i materijalnih faktora i posebnih opasnosti koje proističu iz uslova i veličine procesa i skladištenja. D...god 343 . Zapaljive tečne materije. Složenost procesa sagorevanja nameće potrebu da se pri analizi mogućih efekata i posledica koristi matematičko modelovanje. Beograd. Đ.EkoIst' 06. saniranje posledica i dr. Negotin 2005.. 5. Glasnik RS''. Pravilnik o graničnim vrednostima emisije. Štetne i opasne materije. 28-29.. kao što je temperatura radnog procesa i radni pritisak u procesu skladištenja. O. Čovek. IRO «Rad». pripremu. Složeniji matematički modeli obezbeđuju dobijanje realne slike o mogućim pravcima.

to jugoistočni vetrovi nose zagađujuće materije na grad Pančevo. zdravstveno stanje stanovništva ABSTRACT: The industrial complex in Pančevo includes the Rafinery Oil. stručni timovi označili su Pančevo kao crnu ekološku tačku. Radnici su bili redovno podvrgavani lekarskim kontrolama i nikakvi zdravstveni problemi nusi bili pominjani. the Nitrogen Fertiliser Company and the Petrochemical Plant. Azotara i Petrohemija. Emisija zagađujućih materija iz Južne industrijske zone postaje izuzetno velika a uz emisiju iz ostalih industrijskih objekata postaje značajno opterećenje za gradsko a i šire područje. Ekološka Istina / Ecological Truth. jasno je da je Južna industrijska zona postavljena mimo svih pravila prostornog planiranja. healt condition of population UVOD Analizirajući položaj Južne industrijske zone u odnosu na grad Pančevo i dominantne pravce vetra. 04. Tokom 24časovnog procesa proizvodnje emituju se zagađujuće materije koje imaju velike posledice po zdravlje ljudi. emissions of specific pollutants have big influence and consequence to health of population. monitoring sistem.EkoIst' 06. sistem za praćenje. 06. koje su izgradjene na povšini od 8km² i na svega 150m udaljenosti od stambenih objekata. Međutim pocelo se pricati o tkz. Nakon brojnih naučnih istraživanja i skupova na temu životne sredine. Key words: pollutants. /5/ Kroz 3 vremenske faze pokušaćemo da vam prikažemo stanje u našem gradu. During the 24 hours work of these industrial plants. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja UTICAJ INDUSTRIJSKE ZONE NA ŽIVOTNU SREDINU I ZDRAVLJE STANOVNIKA PANČEVA THE INFLUENCE ON ECOLOGY AND HEALTH OF PANČEVO TOWN IHABITANTS FROM THE INDUSTRIAL ZONE Milica Pavlović. Ključne reči: zagađujuće matrije. Dažđa Danijel Geografski fakultet u Beogradu IZVOD: Industrijsku zonu u Pančevu obuhvataju Rafinerija nafte. 2006. – 07. industrial zone. iako je ona to postala mnogo ranije.’’pancevačkom raku’’ koji 344 . which are built on surface of 8km² and they are less that 150m awaz from the nearest residental buildings. nakon 1999.U to vreme nikakve zvanične informacije o zagađenju industrijskog zemljišta ili okoline nije bilo dostupno javnosti. Južna industrijska zona je na pravcu uticaja dva dominantna vetra: jugoistočnog i severozapadnog. industrijska zona. Kako je grad Pančevo u odnosu na Južnu industrijsku zonu orijentisan u severozapadnom segmentu. Zbog toga je neophodno unaprediti tehnološki nivo proizvodnog procesa ali i redovno pratiti emisiju uticaja ove zone. STANJE ŽIVOTNE SREDINE U PANČEVU PRE NATO BOMBARDOVANJA 1999-godine Nakon puštanja u rad industrijskog kompleksa 70-tih godina promena kvaliteta života u Pančevu počinje naglo da se menja.

neurotski poremećaji. glavobolju. Iako ovaj gas ne poseduje „upozoravajuća” svojstva. laka anemija i. Pri hroničnom izlaganju dolazi do oboljenja bronhija i predispozicije za tuberkulozu. leukopenija. u krugu i u neposrednoj okolini industrijske zone 200t vinil hlorid monomera. dermatografija. – 07. Prisustvo hlora u atmosferi je primetno po karakterističnom mirisu i nadržujućim svojstvima. VINIL-HLORID (C2H3Cl) Vinil-hlorid (hlor-etilen) monomer (VCM) jeste bezbojan gas. 30t goriva za avione i 200t kerozina /3/ Kroz nekoliko narednih pasusa objasnićemo štetnost neke od najstetnijih materija po zdravlje koje su tom prilikom dospele u vazduh (VCM. Iz petrohemijog kompleksa: 3000t sodijum-hidroksida. poremećaji kao što su hiperhidroza. U većim koncentracijama je smrtonosan. 2006. Ekološka Istina / Ecological Truth. C6H5CH3). HLOR (Cl) Nadražuje sluzokožu i respiratorni sistem. Akutno izlaganje izaziva refleksni kašalj praćen povraćanjem.jun 1999-e godine Za vreme bombardovanja pogođena su postrojenja u industrijskoj zoni Panceva i tom prilikom su izgorele ili oslobodjenje mnoge opasne materije u vazduh. 200t dizela. 04. vrtoglavicu i gubljenje orijentacije treba smatrati kao upozorenja na prekomernu zagađenost atmosfere. kao što su jak miris ili iritirajuće dejstvo.mart/7.NaOH Slika 1. zemlju i vodu. koncentracija je bila 10600 puta veca od dozvoljene.HCL 1000t etilen dihlorida. 06.. nespokojstvo i osećaj davljenja. eventualno. Simptomi kod radnika izloženih koncentracijama u opsegu od 0. Tokom ovih dana 50 000 Pančevaca je napustilo grad. Iz Rafinerije nafte 2900t gasa./4/ STANJE ŽIVOTNE SREDINE ZA VREME NATO BOMBARDOVANJA 23.Koristi se uglavnom pri proizvodnji plastičnih masa. neraspoloženje. Krajnje visoke koncentracije obično prouzrokuju trenutnu bespomoćnost i nesvest.EkoIst' 06. Nezvanično lekari zaposleni u fabrikama su to zabeležili ali su njihova saznanja bila nedostupna javnosti. a cije posledice još uvek se ne mogu sagledati.04 do 1.EDC 5t zive je otislo u Dunav 100t zive je ostalo u zemljistu. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja nastaje kao posledica izloženosti velikim koncentracijama VCM-a.VCM.CL) i one koje i dalje truju gradjane (C6H6. Otrovni oblak iznad Pančeva 800t 33% hlorovodonicne kiseline.1 miligram u litru jesu glavobolja. blagog sladunjavog mirisa. 345 .

pojave anemije. dok je oprema za očitavanje prisustva benzena. od 22. njegova najizrazitija osobina jeste sposobnost da ošteti tkiva za stvaranje krvi pri hroničnoj izloženosti. Obrada podataka se može obavljati. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja BENZEN (C6H6) Ova materija je otrovna i vrlo zapaljiva. /2/ STANJE ŽIVOTNE SREDINE NAKON NATO BOMBARDOVANJA 1999-godine OSVRT NA DANAŠNJICU Sistem opštine Pančevo za praćenje aerozagadjenja. što može da se pripiše i mnogim drugim uzrocima. – 07. nekoordinaciju pokreta i komu. a oštećenja su potencijalno neizlečiva.. glavobolje. Akutno je nešto više toksičan od benzena. Kao i mnogi drugi ugljovodonici. vrtoglavice. Ulici Cara Dušana postavljeni analizatori sumpor dioksida. 04. krvi u stolici. Prenos podataka na centralni računar vrši se na svakih sat vremena. Početak trovanja benzenom je veoma podmukao. gubitka apetita. vrtoglavicu. benzen izaziva akutno narkotičko dejstvo i nadražuje kožu i sluzokožu./1/ Velika mana monitoring sistema je ta što se ne mere iste zagađujuće materije na svim stanicama. ugljen monoksida i ozona. U Vojlovici su smešteni uređaji za praćenje koncentracije sumpor dioksida. prema zahtevu operatera. toluena i metilmerkaptana u vazduhu smeštena na mernom mestu Vatrogasni dom. u intervalu od 10 minuta do 24 časa. TOLUEN (C6H5CH3) Pri normalnim temperaturama toluen ispušta opasne zapaljive pare. CE i TUV. Ekološka Istina / Ecological Truth. kao i analizator benzena.jula 2004-e godine Sistem opštine Pančevo za kontinualno automatsko praćenje aerozagađenja (imisije) u naseljenom mestu. Analizatori zadovoljavaju svetske priznate standarde EPA. a delovanje na centralni nervni sistem izaziva glavobolju.U mernim stanicama nalaze se gasni analizatori koji detektuju kvalitet vazduha. postoje i neizlečive manifestacije toksičnog dejstva benzena kao što je početak leukemije. praškastih materija i ukupnog redukovanog sumpora. Pocetkom 2006.EkoIst' 06. Pored zamora. 2006. toluena i ksilena 346 . čak i u prisustvu malih koncentracija. sastoji se od tri merne stanice u gradu i jedne u prigradskom naselju Starčevo kao i centralnog računara u zgradi Opštine. Deo sistema je i monitor za javnu vizuelnu prezentaciju podataka koji je smešten u holu Opštine. Nadražuje kožu i sluznice disajnih organa.merno mesto u Starčevu. pusteno je u rad 4. 06. Međutim.

a posebno specijalistickih ambulanti.-198. Svako predškolsko dete u Pančevu godišnje ima četiri do pet bolesti respiratornog sistema. a u Vojvodini 53 do 51 na 1. – 29000. Primećuje se i porast stope obolevanja krvi i krvotvornih organa i od 2002. 1477 obolelih od tumora.EkoIst' 06. bolovao je 23408. kojih u pančevackoj opštini ima oko 35000. ale se na porast broja pacijenata .-1337 . 06. 24353 stanovnika opstine Pancevo. godine zapaža se blagi porast svih vrsta tumora : 1996. za novembar 2005. a 2001.000 dece. Prikaz rasprostiranja koncentracije benzena u vazduhu metodom interpolacije. 2006. – 133. – 07.Tri bolesti respiratornog sistema u toku jedne godine je prosek obolevanja na teritoriji Srbije. a 2001. dok je ta stopa u Srbiji u istom periodu iznosila od 46 do 47 na 1. 96.granicna vrednost za benzen iznosi 5µg/m Zdravstveno stanje građana Lekari svih zdravstvenih ustanova. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Slika 2.000 mališana. 1996. . 31189 Primećuje se porast broja novorođenčadi sa razlicitim zdravstvenim problemima. 2001.000 dece. Posebno je zabrinjavajuće oboljevanje dece. Najveća stopa registrovana je kod respiratornih 347 . Podaci dobijeni sistematskim pregledima radnika.298 Broj dece obolele od bolesti disajnih organa takodje brine. Ekološka Istina / Ecological Truth. ukazuje na porast svih vrsta tumora. Od kardiovaskularnih bolesti 1996. – 189. a 2001. 1996. a 2001. 04. do 2005. ako se porede podaci iz 1996 i 2001. godine kreće se od 87 do 99 na 1.

Samo u prošloj godini. povreda. a zatim sledi karcinom pluća sa 92 nova slučaja. kod bolesti uha. 5. Pančevo site report. Visoka je i stopa obolevanja kod dece školskog uzrasta.-2006. 2. 04. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja bolesti. okobar 1999. LITERATURA 1. Prema podacima Dispanzera za onkologiju. izveštaji 2004. i veća je nego u drugim sredinama. u našem okrugu od raka je obolelo 457 osoba. Zavod za zastinu zdravlja Pančevo. 2006. 4. 3. godine. i 2005.EkoIst' 06. Izvestaj Asocijacije za zaštitu Save i Dunava . koji je otkriven kod 108 pacijentkinja./2/ ZAKLJUČAK Dugoročni ciljevi svih projekata koji se odnose na zaštitu životne sredine služe utvrđivanju stvarnog stanja kvaliteta vazduha i naravno na preduzimanje odgovarajućih mera za sanaciju postojećeg problema. godisnji izvestaji za 2002. Istina. jer je u proseku svako školsko dete u Pančevu imalo oko tri bolesti tokom jedne godine. 2005. sistema za varenje. Jedino ekološko rešenje je modernizacija proizvodnog procesa i pre svega upotreba alternativnih vidova energije kao osnovnog pokretača svih postrojenja i sve to u cilju obezbeđivanja uslova za viši stepen kvaliteta življenja u gradu. Ekološka Istina / Ecological Truth. 1999. ukupno ima stotinak bolesnika više. trovanja i posledica delovanja spoljnih faktora. najučestaliji je karcinom dojke. UNEP. gde su deca imala oko dve bolesti godišnje. Sekretarijat za zastitu životne sredine SO Pančevo. ali u poređenju s 2003. – 07. Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine 348 . ovi podaci nisu premašili broj novotkrivenih iz 2004. zatim simptoma i znakova nedovoljno definisanih stanja. 06.

06. 2006. potential infectious. dezinficijenasa. Pod medicinskim otpadom podrazumeva se sav otpad nastao u zdravstvenim ustanovama. patološkog i laboratorijskog otpada.To je heterogena smeša klasičnog smeća. Ekološka Istina / Ecological Truth. Key words: medical waste. osobine i poreklo. klasifikacija. classification. lekova i sl Za pravilno rukovanje i menadžment medicinskim otpadom neophodno je pravilno definisati i klasifilovati medicinski otpad. low-actively and chemictry-toxic staff. infektivnog. definition . This paper gives a gude-lines for definition and classification of medical waste. ili pri zdravstvenoj zaštiti. osobine i poreklo. 4. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja DEFINICIJE I KLASIFIKACIJE MEDICINSKOG OTPADA DEFINITIONS AND CLASSIFITIONS MEDICAL WASTE Jelena Gavrilović. Niš e-mail: drkica@eunet. lečenju i imunizaciji ljudi i životinja. 2. i u medicinskom i biološkom istrazivanju vezanom za lečene ljudi i životinja [3]. 04. ABSTRACT: Medical waste represent all what get as waste by work health care institutions. need is properly define and classification of medical waste. in the face of his proporties and the origin of. lekova i sl. ambalaže. 5. Ključne reči: medicinski otpad. For properli handlihg and management in medical waste. – 07. 349 . Medicinski otpad uključuje sav otpad koji nije pogodan za dodatnu preradu u druge proizvode ili reciklazu u sirovine za proizvodnju a koji poseduju određene fizičko-hemijske ili biološke karakteristike [5] .ing. a koji može izazvati oboljenja kod ljudi [2]. medical expensively staff. bez obzira na njegov sastav.dr Jasmiina Radosavljević dipl. Fakultet zaštite na radu. infektivnog. bez obzira na njegov sastav.[4]. dezinficijenasa. U ovom radu datza su uputstva za definisanje i klasifikaciju medicinskog otpada. ambalaže. Prihvaćene su sledeće definicije medicinskog otpada: 1. Medicinski otpad je otpad koji obuhvata krv i telesne tečnosti sa primesama krvi i materijal biološkog porekla sa poznatim ili sumnjivim zaraznim dejsvom [1]. student Doc. Medicinski otpad je biohazardni otpad u koji spadaju i leševi životinja.yu UVOD: Pod medicinskim otpadom podrazumeva se sav otpad nastao u zdravstvenim ustanovama. patološkog i laboratorijskog otpada. DEFINICIJE MEDICINSKOG OTPADA Ne postoji saglasnost u vezi definisanja medicinskog otpada kod domaćih i stranih autora. definicija. and represent heterogeneous mixture from infectious.EkoIst' 06. 3. Medicinski otpad nastaje u lekarskoj dijagnostici. laboratory and pathology stauff.To je heterogena smeša klasičnog smeća. ili pri zdravstvenoj zaštiti. drugs desifectant means.

otpad iz ustanova u kojima se pruža zdravstvena zaštita ljudi i životinja . skslpeli.infektivni i potencijalno infektivni otpad. . . Primeri za ovu vrstu medicinskog otpada su igle za injekcije. ivice ili izbočine na kojima se ljudi mogu ogrebati. žileti.farmaceutsi otpad i . Prema Evropskom katalogu otpada (Direktiva 75/442/EEC) izvršena je klasifikacija medicinskog otpada na sledeći način: .pelene i sl.radioaktivni otpad. epruvete. itd.). Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja KLASIFIKACIJE MEDICINSKOG OTPADA Postoji više klasifikacija medicinskog otpada u zavisnosti od autora.lancete. Ekološka Istina / Ecological Truth. poseći ili ubosti.dijagnostike.igle.). -odbačene hemikalije i lekovi. 04.patoanatomski otpad. dijagnostike i tretmana ljudi. -hemikalije koje se sastoje od ili sadrže opasne materije. 06.otpad od preventivne zdravstvene zaštite. . oštrice. .ostali otpad čije sakupljanje podleže posebnim zahtevima zbog sprečavanja infekcije. – 07. turpije za zubne šupljine sa pulpom. -otpad od istraživanja. igle za 350 . nekorišćene oslabljene vakcine. Oštri predmeti kao medicinski otpad Medicinski otpad u vidu oštrih predmeta podrazumeva kontrolno-merni pribor (aparati i instrumenti) koji je polomljen i može poseći. . Globalno posmatrano medicinski otpad koji nastaje pri zdravstvenij zaštiti stanovništva može se svrstati u sledeće kategorije: . igle za injekcije sa ubrizgatorima. -ostali otpad čije sakupljanje i odlaganje ne podleže posebnim zahtevima radi sprečavanja infekcija (gipsevi.hemijski otpad. .delovi tela i organi uključujući i vrećice sa krvlju i produktima krvi.Tu spadaju: igle za injekcije. -otpadni amalgam iz stomatologije.tretmana ili prevencije bolesti životinja.sudovi pod pritiskom [4]. . Medicinski otpad u vidu oštrih predmeta podrazumeva bilo koji uređaj ili predmet koji ima oštre uglove.posteljina. -odbačene hemikalije [4]. . 2006.zavoji. Pod oštrim predmetima podrazumeva se i medicinski otpad nastao prilikom sečenja ili šivenja.makaze i sl.EkoIst' 06.opšti otpad. -citotoksični i citostatični lekovi. igle za akupunkturu. .oštri predmeti i drugi medicinski instrumenti.ogrebati ili ubosti onoga ko rukuje sa njim [6].oštri predmeti (skalpeli. . Dijapazon otpada koji nastaje pri pružanju zdravstvenih usluga je veoma širok pa je zbog toga i klasifikacija medicinskog otpada komplikovanija.

razbijeno staklo. slika 1. Ekološka Istina / Ecological Truth. Kada je kontejner napunjen oštrim predmetima treba ga zatvoriti poklopcem i specijalnim trakama oblepiti. moraju se predhodno dezinfikovati. spaliti se.polomljeni delovi aparata i uredjaja i dr.oštrice. 2006.zavoji i slično. Oštri predmeti. Otpad sa hemoterapije se smešta u plastične nepropusne vreće. U patološki medicinski otpad spadaju i leševi spremljeni za autopsiju kao i delovi tela sa autopsije. One se dalje odlažu u čvrste kontejnere sa poklopcem. Otpad sa hemoterapije U ovu grupu medicinskog otpapa uglavnom spadaju rukavice. Otpad sa patologije mora biti smešten u plastične. skalpeli . Kada su kontejneri sa oštrim predmetima puni.[6] Kontejnere sa oštrim predmetima treba ostavjati uspravno i na mestima koje nije u blizini radnih mesta. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja akupunkturu.moraju biti zatvoreni i sklonjeni na unapred određeno mesto. Ova vrsta medicinskog otpada mora biti odvajana na mestu svog nastanka. 351 .prazne boce krvi i td. prazne kese u kojima je bila krv . Kontejneri puni ovim ošrim predmetima odlažu se dalje u dopunski kontejner koji je pogodan za dalji transport. tretirati se u autoklavu ili se hemijski dezinfikovati Predmeti zaraženi krvlju ili telesnim tečnostima koje nemogu da izbuše plastične vreće mogu da se odlože u plastične vreće.Crvene biohazard vreće dalje se smeštaju u kontejnere. Mesto nastanka ove vrste medicinskog otpada uglavnom su operacione sale. 06. Plastični otpad. peškiri. Ako se ovi kontejneri ponovo upotrebljavaju za odlaganje otpada. Otpad sa patologije Ovu vrstu medicinskog otpada lako je prepoznati po tome što sadrži tkiva i organe ljudskog tela.žileti moraju da se odlože u crvene biohazard vreće. kao što su ubrizgatori. turpije za zubnu šupljinu sa pulpom.EkoIst' 06. odlažu se u kontejnere sa otvorom ili u crvene plastične vreće [7] Razbijeno staklo iz laboratorija treba sakupljati pažljivo do poslednjeg komada ali nikako golim rukama. a vreće zatim u kontejner pogodan za dalji transport.Ove kontejnere ne treba stavljati jedne preko drugih.Predmeti kao što su gaza. 04. Krv i predmeti zaraženi krvlju Ovaj medicinski otpad mora biti smešten u nepropustan. Ukoliko je ovaj medicinski otpad u tečnom stanju onda se on može deponovati u sanitarni odvodni kanal.hermetički zatvoren plastičan kontejner.[7] Ova vrsta medicinskog otpada mora biti smeštena u plastične kontejnere koji su otporni na mehaničke udare. Ove vreće dalje se odlažu u kontejnere.intravenska creva i td. – 07.nepropusne vreće.Pasterove pipete. odlažu se u crvene plastične vreće.

U medicinski otpad spadaju: oštri predmeti .Ivanović. Binghamton University.March 2001. Mikrobiološki otpad iz laboratorija Mikrobiološki otpad iz laboratorija mora da se odlaže u plastične. 2006. 04. krvavi tamponi.Filmovi sa većom tamnom površinom sadrže više srebra od filmova sa manjom tamnom površinom. P.peškiri. 1.hemijski dezinfikuje. može se zaključiti da je sav otpad nastao u zdravstvenim ustanovama. 3. 2. March 2001. Krv. otpad sa patologije.upotrebljeni rendgenski snimci sadrže srebro koje se tretira kao opasan otpad. Ekološka Istina / Ecological Truth.EkoIst' 06.Milosavljević. skalpeli. Department of Enviromental health and safety. 352 .Para sterilizatora koja sadrži formaldehid takođe pripada ovoj vrsti otpada.platnene kecelje i/ili krevetske posteljine koje su uprljane krvlju ili telesnim tečnostima odlažu se u crvene plastične vreće koje su pogodne za dalje pravilno odlaganje ove vrste medicinskog otpada. Regional office for Europ.Međunarodna Konferencija. mikrobiološki otpad iz laboratorija i otpad sa zubnih klinika LITERATURA [1] Starting Healt Care Wasre management iteratura in medical institutions.Rendgenski snimci.Model za uklanjanje manjih kolicina biomedicinskog otpada baziran na preporukama Bazelske konvencije.[2]. igle i ostali otpad [7] ZAKLJUČAK I pored toga što ne postaji saglosnost među autorima oko definicije i klasifikacije mecicinskog otpada. ili pri zdravstvenoj zaštiti.WHO i Evropske Unije. [2] TowsonUniversity. 4. Copenhagen. krv i predmeti zaraženi krvlju.Sredstva za čišćenje uređaja i aparata.medicinski otpad.. 2.To je heterogena smeša klasičnog smeća. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Laboratorijski mantili.Ova sredstva uglavnom sadrže hrom u vidu jedinjenja kao što je natrijumdihromat. M. S. 3. Long Beach Department of Health and Human Services.Rendgenski filmovi koji takođe sadrže srebro.spaljuje. Ako je ovaj medicinski otpad u vidu fekalija. bez obzira na njegov sastav. lekova i sl. ambalaže. on može da se odvodi u sanitarni kanal. patološkog i laboratorijskog otpada.nepropusne vreće.debljine najmanje 3mm. February 2003. 06. Otpad sa zubnih klinika Medicinski otpad koji nastaje u zubnim klinikama uglavnom se može svrstati u 4 veće grupe: 1.2004.Mandić. Herceg Novi.tertira u autoklavu ili tretira kao čvrst otpad [2]. [5] Medical Wastw generator. infektivnog. Vreće se otpadom dalje odlažu u čvrst kontejner.1998. [4] S. otpad sa hemoterapije. WHO. krvavi zavoji. [3] Guidelines for the Handling and Disposal for Regulated Medical Waste. dezinficijenasa. – 07. osobine i poreklo.Nikolć.

[7] Departtment of transportation regulations for Medical Waste.2001.California Medical Waste Menagement act. 2006. 04. 06.biological and medical waste.EkoIst' 06. – 07. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja [6] Guidelines for disposal of sharps. Ekološka Istina / Ecological Truth.UC Davis environmental Health and Safety.1998. 353 .

Sa ovih površina su česti požari kao i širenje neprijatnih mirisa i prašine pri duvanju vetrova. Najbolji rezultati se dobijaju kada se primeni više metoda za uklanjanje otpada. student Doc. Ovaj sistem se sastoji od posebnih uređaja – mlinova. U ovom radu obrađene su dve osnovne grupe uništavanja otpada: : uništavanje otpada bez iskorišćenjai uništavanje otpada sa iskorišćenjem. a daljim kruženjem zagađujuće materije dospevaju i do drugih medijuma životne sredine.EkoIst' 06. Smeće se na ovim deponijama nasipa kontrolisano u slojevima određene debljine. imaju prilazne puteve i puteve unutar njih po kojima se kreću vozila. Key words: comunal waste. gde se istovaruje. Nijedna from these method for not perfect. a zatim odvozi na otvoreno more. Niš e-mail: drkica@eunet. Sanitarne deponije se mogu locirati bliže naselju (5 . 2006.dr Jasmiina Radosavljević dipl.Ovaj metod odlaganja smeća podrazumeva njegovo odlaganje na sanitarne deponije. bolnica i stambenih zgrada. svaka ima svoje prednosti. reciklaža. recycling. Sanitarne deponije su ograđene. pored reka. Potapanje otpada u more vrši se u priobalnim naseljima. UNIŠTAVANJE OTPADA BEZ ISKORIŠĆENJA OBUHVATA Nekontrolisano odlaganje otpada podrazumeva njegovo odlaganje na površine van naselja koje su obično u uvalama. na udaljenost od oko 34 km od obale. Ključne reči: komunalni čvrsti otpad. 06. tretman. tretment. Na ovaj način dolazi do štetnog dejstva na biocenozu površinskih voda. koji može biti i veoma toksičan. menzi. Smeće se tovari u posebne brodove. a sa njima i samleveni otpad.yu UVOD: Danas se u svetu primenjuje više metoda za uklanjanje otpada. Fakultet zaštite na radu. Preko sloja nasutog smeća u toku dana zasipa se zemlja u debljini od 30 . Kontrolisano ili sanitarno odlaganje otpada . Ovakvim odlaganjem smeća remeti se funkcionisanje morskih ekosistema. restorana. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja ANALIZA TRETMANA KOMUNALNOG ČVRSTOG OTPADA SYSTEM ANALYSIS TRETMAN COMUNAL WASTE Jelena Gavrilović. 354 . Prostor na koji se smeće odlaže nekontrolisano je neograđen pa se po njemu slobodno kreću životinje koje dalje šire zarazu. Ekološka Istina / Ecological Truth. but and nedostatke. all there are own amenity.10 km). Best aftermath herself dobijaju When herself apply more method for removal gibberish. kojima se smeće usitnjava i sa vodom ispušta u kanalizacioni sistem. močvarama.ing. – 07. Kanalizacione otpadne vode se po pravilu ulivaju u površinske vode. Nijedna od ovih metoda za nije savršena. ali i nedostatke.Kao metoda za tretman otpada se najčešće primenjuje u kuhinjama hotela. Kominucija . ABSTRACT: Today herself at taboo primenjuje more method for removal gibberish.50 cm koja u potpunosti prekriva smeće. Herein road-stead obradene are two fundamental particles bit zone wreckage gibberish: wreckage gibberish without iskorišcenjai wreckage gibberish with iskorišcenjem. 04.

a zatim se ostavlja na gomili da odstoji nekoliko meseci (2 . Ponovna upotreba otpadnog materijala obuhvata postupke koji se danas sve više u metodološkom i tehnološkom pogledu razvijaju.70°C. tekstila. sl.je specijalan postupak obrade organskog otpada.EkoIst' 06.3 meseca). 04. Zavisno od temperature na kojoj se vrši kompostiranje može da bude toplo i hladno. itd.razgradivog otpada /1/ Reciklaža (novna upotreba otpada) . Deponovanje ostataka smeća vrši se zatim na znatno manjem prostoru. . Da bi se proces odvijao brže obezbeđuje se prisustvo vazduha provetravanjem materijala preko kanala za ventilaciju. Podrazumeva biohemijski proces razgradnje organskih materija koje se nalaze u smeću zbog dobijanja đubriva za poljoprivredu. papir i karton (celuloza). Proces veštačkog kompostiranja traje nekoliko dana. Dobijeni kompost može da se pakuje u papirnate vreće i koristi se kao đubrivo u poljoprivredi /1/. stakla. Toplo kompostiranje je veštačko kompostiranje. UNIŠTAVANJE OTPADA SA ISKORIŠĆENJEM Kompostiranje i fermentacija . ostaci voća i povrća.Ovom metodom vrši se delimično ili potpuno spaljivanje smeća u cilju smanjivanja njegove zapremine. Hladno kompostiranje je ono koje se obavlja prirodnim putem. Ekološka Istina / Ecological Truth.1. Kod prirodnog postupka kompostiranja otpada. Nedostatak ove metode evakuacije smeća je pojava velike količine dima pri sagorevanju i pojava dioksina. prirodno kompostiranje bio . sl. gume. 355 . Veštačko kompostiranje se obavlja u specijalno napravljenim basenima kroz koje se materijal za kompostiranje neprekidno kreće. Potpuno sagorevanje smeća obavlja se u specijalnim pećima ili centralnim postrojenjima za celo naselje. veštačko komostiranje bio .a.razgradivog otpada. Slika 1. Materijal se zatim postepeno suši. Najpogodniji materijal za kompostiranje je: ostaci hrane. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Spaljivanje otpada (smeća) . Pri prolasku kroz postrojenje materijal koji se kompostira zagreva se na temperaturi od 50 . hartije. Reciklažom se može dobiti znatna količina sekundarnih sirovina: plastike.Kompostiranje: a. b.1. Delimično ili nepotpuno spaljivanje smeća vrši se na otvorenom prostoru. 2006. 06. – 07. On iz dimnjaka direktno dospeva u vazduh i indirektno u zemljište gde zagađuje biljke koje se koriste u ljudskoj ishrani /1/. metala.obuhvata izdvajanje materija iz otpada koji se mogu ponovo upotrebiti.b. materijal koji se kompostira se usitnjava i kvasi.

Ovakav vid recikliranja zahteva dodatna ulaganja u separacionu opremu a odvojeni otpadni materijal je slabijeg kvaliteta nego kada se radi njegovo primarno razdvajanje /1/. – 07. Recikliraža materijala se sastoji iz sledećih faza: sakupljanje materijala. otpadni materijal se klasifikuje i odvaja na mestu nastanka. U zavisnosti od načina sakupljanja materijala razlikuje se reciklaža sa primarnim razdvajanjem materijala i reciklaža sa sekundarnim razdvajanjem materijala. Slika 2. može ponovo iskoristiti i do 80% materijala iz otpada. U slučaju reciklaže sa primarnim razdvajanjem materijala.EkoIst' 06. Postrojenje za automatsko sortiranje otpada za reciklažu /4/ 356 . U ovom postrojenju se vrši separacija otpadnih materijala koje će se kasnije iskoristiti. Ove tri faze čine osnov reciklaže materijala. On se odlaže u različite prijemnike (kontejneri. 06. One su međusobno povezane. Na slici 2. 2006. prikazano je automatsko sortiranje otpada u postrojenju za reciklažu. 04. itd. štedi energija . ostvaruje ekonomska dobit. prerada sakupljenih materijala. Na bavljenje reciklažom podstiče pravna regulativa i propisi subvencijama ili obavezujućim merama. Slika 3. može ponovo iskoristiti i do 80% materijala iz otpada. Po odlaganju on se odvozi transportnim sredstvima do postrojenja za reciklažu. Reciklažom se smanjuje pritisak na prirodne resurse. Ovakvim načinom razdvajanja otpadnog materijala ne dolazi do međusobnog mešanja otpadnog materijala. prikazani su kontejneri za prikupljanje sekundarnih sirovina /1/. Ekološka Istina / Ecological Truth. smanjuje količina otpada koji se nepovratno deponuje. Na slici 3. Reciklaža sa primarnim razdvajanjem zahteva određenu opremu. plasman sekundarnih sirovina.Kontejneri za prikupljanje sekundarnih sirovina /2/ Kod reciklaže sa sekundarnim radvajanjem sav otpadni materijal se odlaže u iste prijemnike. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja RECIKLAŽA KOMUNALNOG ČVRSTOG OTPADA Primena reciklaže materijala ima višestruku opravdanost.). kante.

3 0. godini /3/ Aluminijum % Zemlja Austrija Belgija Danska Finska Francuska Nemačka Grčka Irska Italija Luksemburg Holandija Portugalija Španija Švedska Velika Britanija 97 18 34 60 43 58 26 13 42 43 52 37 56 82 37 88 75 70 62 52 79 26 38 34 52 82 44 37 76 26 60 56 60 12.8 38 64 8 55 62.6 3 0. dat je procenat recikliranja pojedinih materijala u nekim evropskim zemljama u 2000.5 5. Urbana ekologija.org /3/ www.EkoIst' 06..4 12 18.8 4. 04.6 2. a samom tim i sve veće količine otpada.5 ZAKLJUČAK Zbog sve većeg broja stanovnika na planeti Zemlji.5 0 1.1 2.9 8. Ekološka Istina / Ecological Truth. LITERATURA /1/ Radosavljević.J. Tabela 1. u štampi /2/ www.gov 357 Plastika % Gvožđe % Staklo % Papir % .7 8. Fakultet zaštite na radu.56 49. najbolje.6 24 19 33 - 8. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja U tabeli 1.5 0. 06.rec. životna sredina biće u znatnoj meri ugrožena. – 07. kombinaciju nekih od pomentih metoda. U suprotnom.2 3. godini. 2006.fao.epa. neophodno je primeniti neku od pomenutih metoda tretmana čvrstog komunalnog otpada ili.4 1. Niš. Recikliranje komunalnog otpada u nekim evropskim zemljama u 2000.org /4/ www.

E6 VODOSNABDEVANJE I ZAŠTITA VODA WATER SUPLY AND PROTECTION .

ABRSTRACT: The area of Toplica is situated on the sotheast Serbia. kao i dva potencijalno značajna izvorišna lokaliteta koji su u početnom ravzoju (izvori Viča-''Milan Toplica'' i Suva Česma). It has been emphasized that some measures should bee taken as to valorize the location and needs for economic and ecological sustainble exploatation of springs. Prostor Toplice raspolaže znatnim bogatstvom i raznovrsnošću termomineralnih voda. Javna i grupna kupatila postala su kultna kupanja. Ukazano je i na mere koje treba preduzeti na valorizaciji lokaliteta i potreba ka ekonomičnoj i ekološki održivoj eksploataciji izvorišta. evidentirano 1909. UVOD Još u praistoriji ljudi nisu znali za lekove. Ekološka Istina / Ecological Truth. godine otkrivena dva rimska kupatila. – 07. Miodrag Damnjanović Ekološko društvo ''Toplica'' IZVOD: Područje Toplice se nalazi na jugoistoku Srbije. od kojih su samo tri izvorska lokaliteta aktivirana i banjsko-rekreativna lečilišta i turistika naselja. 2006. aipak su se okupljali oko izvora termomineralnih izvora vode. postojanje kaptaže mineralne vode (1. U ovom radu razmatrana su pitanja opisa. potreba za eksploatacijom i ekološki značaj. godine. Key words: thermomineral waters.2). 1975. from which only three are spring locations which have been activated into spa-reactive and turistic settelments and two potential spring lokalites in the development (springs of Vica-Milan Toplica and Suve Cesma). Ovo su bili prvi primitivni banjski kompleksi.EkoIst' 06. da bi u srednjem veku bila zabranjena što je dovelo do mnogih zaraznih bolesti. a istraživano 1928. 06. ali ta tehnologija korišćenja termomineralnih voda po mnogo čemu još ni do danas nije prevazidjena. ni za profitniti pak za turizam. god. Toplica. Etruraca i Rimljana. Toplica. Postepeno su upoznavali dobre osobine mineralnih voda i oko takvih izvora počeli da grade kupališta. godine. This work concidered the questions of descriptions. razmeštaja. This area ha significant values and thermomineral and mineral waters. 361 . a u neposrednoj blizini i naseobine što danas zaključujemo iz arheoloških ostataka pri istraživanjima. osobina i kapaciteta. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja MINERALNI I TERMOMINERALNI IZVORI TOPLIČKOG PODRUČJA MINERAL AND THERMOMINERAL SPRING ON THE AREA OF TOPLICA DISTRICT Dipl.oec. and consists of Toplica river with its armrivers. capacities and reserves. Ključne reči: termomineralne vode. 04. 1967. obuhvata sliv reke Toplice sa pritokama. Ovakav način naseljavanja iz perioda neolitskog bronzanog doba na prostoru današnje Toplice je arheološko nalazište sela Viča. u to vreme kod Grka. need for exploatation and ecological value.

gvozdevite i arsenove vode. Mineralne vode koriste se i za flaširanje. sulfatne i hloridne vode.hipertermne – temperatura vode preko 200C 200C 20 – 30 0C 30 – 400C 400C Postoje različite klasifikacije mineralnih voda a jedna od tih je (3): 1. Ekonomski značaj i privlačnost geotermalnog resursa može da prestavlja značajnu osnovu za privredni rast u Toplici. 04. regionalnih i lokalnih uticaha kao i porast troškova za zaštitu životne sredine. KLASIFIKACIJA MINERALNIH VODA U pogledu temperature termomineralnih voda su vrlo različite. ali uveliko koriste svoju pamet i poslovnost da dobro organizuju efektivan rad i to nadoknadjuju. Neke najbogatije zemlje imaju vrlo malo prirodnih bogatstava. 362 . ne sadrže rastvorene gasove. Prolomskoj i Lukovskoj banji. Korišćenjem geotermalne energije za grejanje i druge energetske svrhe je u početnoj i još nedovoljno razvijenoj fazi. koje sadrže 1 gram rastvorenih supstanci na 1 litar vode. u ovu grupu svrstane su vode koje sadrže elemente biološki aktivne u manjim količinama. Sa prostora Toplice je mineralna voda ''Milan Toplica'' i Prolom voda. jodne. neminovna tranzicija na tržišnu ekonomiju su sve više opredeljujući faktori za inenzivnom raspoloživom getermalnom energijom i resursima.homotermne – temperatura vode . Hidrokarbonatne.hipotermne – temperatura vode . Sumporovite.hladne – temperatura vode ispod . 2006. sportske i zdravstvene svrhe u već afirmisanim banjama Kuršumlijskoj. 3. stalni porast i deficit fosilnih i organskih goriva. Naša zemlja kao i područje toplice ima velike potencijale prirodnih resursa ali ostajemo skromni. I prema toj karakteristici one su svrstane u sledeće grupe: . mineralnih i termomineralnih voda i resursa je veoma skromno čak simbolično u odnosu na potencijalnost i raspoloživost resursa.tople – temperatura vode iznad . Danas najznačajnije korišćenje je u balneološke.EkoIst' 06. već neregulisan odnos vlasništva i nemogućnost eksploatacije resursa od strane privatnih preduzeća zbog neregulisanja pitanja koncesija za domaće investitore. Korišćenje geotermalne energije. Njihova održiva eksploatacija i korišćenje moraju postati intenzivni jer na to utiču sledeći faktori: situacija sa naftno-energetske neravnoteže. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja MOGUĆNOST KORIŠĆENJA MINERALNIH VODA U TOPLICI Korišćenje termalnih i termomineralnih voda na prostoru Toplice dobija sve više na značaju i počinje da se koristi u više oblasti života i rada. – 07. Ugljeno-kisele i radioaktivne vode. Područje Toplice po geotermalnom potencijalu spada u bogatija područja naše zemlje. porast transportnih troškova pogoršane ekonomske situacije zbog globalnih. 06. Ekološka Istina / Ecological Truth. Kaže se nedostatak novca što nije samo taj faktor. jer ne možemo da iskoristimo kreativnu energiju svog naroda. 2.

organizacionim donošenjem mera i propisa. 04. zatajiće i briga o sopstvenom zdravlju kao i životnoj sredini. Medjutim. Da bi se dobio rentabilan kapacitet. Ukoliko ona zataji. izdašnost treba da zadovolji od 2 lit. dovodi do ugrožavanja kvaliteta u slučaju incidentnih situacija u eksploatacionim područjima. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Ova kvalifikacija mineralnih voda izvedena je samo po osnovnim svojstvima. Porast nekontrolisane divlje gradnje na značajnim lokacijama eksploatacije i transportnih cevovoda. Prema ovom Pravilniku prirodna mineralna voda je ona voda koja se stavi u promet. I druga punionica koja je prestala da radi 2003. vodoprivrednim merama. Vička voda dobija reafirmaciju početkom 20 veka kada je započeta eksploatacija flaširanjem i distrubucijom a 1933 god.2). odnosno izvorišta. 2006. Nemogućnost pravne države da blagovremeno reaguje. Kao najstarija flaširana mineralna voda iz Srbije dobija medalju na sajmu u Parizu i Londonu (1. god. 06. izdana. – 07. a koja je koristila izvorišta poznata još u praistorijsko doba. ZAŠTITA IZVORIŠTA MINERALNIH VODA Zaštitne sredine postaje značajan problem sa kojim se sučeljavaju banjska mesta i punionice mineralne vode. Mineralni izvori u Topličkoj kotlini (5) po ukusu vode i načinu isticanja medju sobom su jako slična. Mineralne vode Toplice za sada se koriste samo sa dva izvorišta i to: Prolom voda sa izvorišta Prolom Banje – odnosno Pupovca gde je sagradjena nova fabrika punioci velikog kapaciteta. koja je bakteriološki ispravna a ima povoljno dejstvo na zdravlje čoveka. u originalnom pakovanju ako potiče iz podzemnog sloja ili nalazišta koja izbija na površinu iz jednog ili više izvora. koja ima najmanje 1. Neki naši proizvodjači punioci mineralne vode veoma uspešno posluju i sa izdašnošću od 0. Najvažnije je zato čovekova briga za vodu.3 l/s.u sekundi i ova količina obezbedjuje dnevnu proizvodnju od preko 150. Voda ima nakiseo ukus a izbija pod pritiskom gasova.EkoIst' 06. Radi rekonstrukcije i izrade nove fabrike koja se do sada zvala ''Milan Toplica''. Ekološka Istina / Ecological Truth. Zbog toga je neophodno urbanističkim planovima planirati zone zaštite izvorišta od zagadjenja (4). koji se odlikuje karakterističnim organoleptičkim osobinama i fizičko-hemijskim sastavom. Zaštita životne sredine nije pratila ove trendove pa su neophodne akcije zaštitne koje se sprovode uglavnom kroz aktivnosti tehnološkim merama.000 litara vode.000 mgr na litar čvrstih rastvorljivih sastojaka i čiji sadržaj ugljendioksida nesme da bude veći od 4 gr/litru (4). prirodnih ili bušenih. Prirodna mineralna voda koja se flašira zahvata se uglavnom iz bušenih bunara da bi se dobile optimalne količine vode kao i bakteriološki ispravne vode. po temperaturi vode možemo ih podeliti u dve grupe: akratopege – hladne (veliki izvor i 363 . pošto je u pogledu sastava svaka mineralna voda pojedinačno svojstvena i karakteristična. MINERALNE VODE ZA FLAŠIRANJE Mineralna voda za flaširanje mora zadovoljiti osnovne norme predvidjene Pravilnikom o kvalitetu prirodnih mineralnih voda.

ZAKLJUČNA RAZMATRANJA Geotermalne resurse i izvore termomineralnih voda treba koristiti u što većem obimu a ne odlagati njenu eksploataciju kao što je to do sada radjeno. Poznati su običaji poseta izvorima uoči verskih praznika na Badnji dan. vodopadi i drugo su neobične prirodne pojave koje naš narod poštuje kao mesta gde se dobija moć za održavanje životne energije. Iz navedenih se razloga prema izvorima postupalo sa posebnom pažnjom. Rentabilnost. 2006. Ova pažnja se ogleda kroz verske običaje i obrede koji su vezani sa izvorima. kako bi joj upućenoj molitvama isceliteljstvo trajalo i prenosilo se za buduće generacije. zvali su ih ''vodice'' a samo mesto ''Pod vodicom''. Voda izvire Umac – Suva Česma koja leži u aluvijalnom delu Toplice prolazi kraći put i ima manju mogućnost za hladjenje pa i višu temperaturu. arterski bunari. Kraj puteva često su kaptirani izvori i gradjene česme ili gradjeni bunari i podizani đeram. studen. lakoša eksploatacije. Takve vode su uglavnom bile proglašavane isceliteljskim za mnoge bolesti. zajedno sa zubom vremena uklonili sa lica zemlje. Božić. zatim potajnice. Takve pojave obožavane su kao statišta vanprirodnih bića ili iz straha pred čovekovim mineralnim i fizičko hemijskim dejstvima za telesno i duhovno čišćenje. za razliku od druge koja ne teče. a vremenom je ustanovljeno da neki izvori zaista imaju lekovito svojstvo zbog prisustva mineralnih soli. Raznim običajima i obredima uoči ili na dan velikih verskih praznika iskazivalo se poštovanje prema vodi i mestu za svo dobro koje pruža u životu. Naročito isvorska voda koja se naziva živom vodom. Đurđevdan kada se izvori i voda krste i kite cvećem i venčićima. za venčanje mladenaca. 04. onovljivom i ekološkom resursu. Žuborenje izvora. jer su ih nbriga i bezbožnost. – 07. Poznat je hrišćanski običaj Dodole. Činjenica da se radi o domaćem. koji je u vezi sa izvorima i vodom. čime će se obezbediti stabilnost ukupne razvijene strukture. Ekološka Istina / Ecological Truth. dovoljni su razlozi za njenu sve veću primenu na lokalnom prostoru. U bazaltnim konglameratima i peščarima iz kojih izbija Vički izvor i Brutana veće je mešanje obične podzemne vode sa mineralnim pa je zbog toga i temperatura vode ovih izvora niža.EkoIst' 06. za smrt ili pogreb pokojnika. toplota i mineralna dejstva. 06. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Barutana) i akratotermne – tople vode (Umac – Suva Česma). Izvorska ''živa voda'' smatra se da ima isceliteljsku moć. Bogojavljenje. Obredi su vezivani za rodjenje detea. MINERALNA VODA U TRADICIJI I OBIČAJIMA U tradiciji Srpskog naroda voda se poštuje kao svetinja. podizane su kapele posvećene svetoj Bogorodici ili svetoj Paraskevi. baca se novac u vodu i obavljaju druge radnje. Mnoga posvećena mesta i objekti su nestali. 364 . pa su ljudi prolazeći zastajali da se osveže pri letnjim žegama kad Sunce pripeče. Tamo gde su takvi dogadjaji imali uporišta posle svedočenja izlečenih. Izrada je složen postupak osnovnog planskog dokumenta kome moraju biti podredjeni svi konkretni planovi i programi razvoja. sigurnost snabdevanja i gotovo nikakvo zagadjenje glavne su prednosti sve šire upotrebe geotermalnih resursa.

Krčmar voda 28. Bace 14. Korišćenje elemenata iz termomineralnih voda prestavlja novi zahtev sa novom tehnologijom ali vrlo unosan i koristan posao što omogućuje vrlo veliku profitabilnost. 2006. Slana česma 8. 4. u rekreativne potrebe savremenog čoveka. 2. 5. Crveni Potok 21. Osim razvoja turističke privrede. Prokuplje praistoriji. Mrljak 2. Žeglova S. Smrdićki kladenac 3. Beograd. Beograd. Zbornik radova Geografskog zavoda Prirodnomatematičkog fakulteta sveska I. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Istraživanja izvorišta i ispitivanja voda uopšte. god. Sudimlje Crvena voda Brus 27. Budim Banja Dobrički Drenovac S. god. Opština Žitoradja 1. Žuta voda 7. Nada Dolinić. 1999.Žuti kladenac Blace 12. Ekologika posebno izdanje. Bokorna voda 6. Ekološka Istina / Ecological Truth.Sudimlje 29. Drešnica Kuršumlija 15. Žuta Bora 19. 365 . Smrdić S. Narodni muzej Toplice. 1954. 04. za toplifikaciju naselja i niz drugih privrednih aktivnosti kje bi bile podsticaj za brži razvoj i napredak Topličkog kraja. Suva česma 9. Julka Kuzmanović. Uticaj vode na zdravlje. – 07. Kvalitet flaširanih mineralnih voda u Jugoslaviji. Đavolja voda 20. Prokuplje 1988. Devojačka voda 23. Trebinje Kopaonik Kopaonik Kopaonik LITERATURA 1. Pupavac Prolom Banja Prolom Banja Prolom Banja Đavolja Varoš Majdan planina K. Ekologika posebnoi izdanje. Banja S. Žuti potok 16. 06. Sudimlje S.EkoIst' 06. mogu postati podsticaj razvoju specijalizovane poljoprivrede i proizvodnje zdrave hrane (zagrevanje staklenika i plastenika) i proizvodnja cveća. Banja K. 1996. pa i termomineralnih voda na prostoru Toplice treba intenzivno nastaviti kao osnov buduće eksploatacije. Smrdan S. termomineralni potencijali Topličkog kraja. Klokot izvor 24. Prolom Banja 17. Tomislav L. Arheološka nalazišta opštine Prokuplje. Primena termomineralnih voda u balneologiji. antici i srednjem veku. Smrdan 10. god. Prokuplje 1999 god. Lukovska banja 25. 3. Vlahovo Beli kamen Beli kamen Vodice Prokuplje Prokuplje S. Kisela čutura 18. Rakićević. Viča 11. Beli kamen 5. Barutana 13. Beograd. Žuti kladenac Prokuplje 4. Viča Džigolj Bace – Pločnik Bacež D. Mogućnost istraživanja paleolita na teritoriji Toplice. Zvonimir Kaludjerović. god. Kuršumlijska Banja 22. Narodni muzej Toplice. Živka Bašanović.

nelikvidirani bunari.500 objekata sa kompletnom sačuvanom dokumentacijom.inž. i Milenko Brzak. proper engineering. protection. stanovništva i industrije vodom za piće. exploitation and professional wells shutdown are basic for environment protection. Novi Sad. improperly shutdown wells.inž.geol. sanitarnom. whom without we have no life. sanitary.. likvidacija ABSTRACT: Wells represent important objects for supplying population and industry with drinking. NIS a. eksploatacija i stručna likvidacija bunara prestavljaju osnov za zaštitu životne sredine i resursa bez koga nema života. 04.d. tehničkom i tehnološkom vodom. Zato i ovaj rad predstavlja dugogodišnje iskustvo u problematici izrade ove vrste objekata. šta je sa svim tim objektima? Znamo da sve ima svoj vek trajanja pa i bušeni bunari. Danas se postavlja jedno veoma važno pitanje.com.geol. – 07. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja NELIKVIDIRANI I NEPRAVILNO LIKVIDIRANI BUNARI . Razvojem urbanih sredina i industrije rasla je i sve veća potreba za korišćenjem podzemnih voda.dipl. Unshutdown and improperly shutdown wells are hot spots for pollution (vulnerability) of groundwater. U tom poduhvatu „Hidrosonda“ kao jedna od firmi koja se bavi vodosnabdevanjem stanovništva i industrije izradom bušenih bunara uradila je preko 5. njihovoj likvidaciji. NIS-NAFTAGAS. tehničkim i tehnološkim vodama.EKO BOMBS Dušan Vučetić.000 raznih bušotina u cilju istraživanja i zahvatanja podzemnih voda. Key words: Groundwaters. Zato pravilno projektovanje. Nelikvidirani i nepravilno likvidirani bunari predstavljaju opasna mesta za zagađenje (ranjivost) podzemnih voda. 06.EKO BOMBE UNSHUTDOWN AND UNPROPERLY SHUTDOWN WELLS . REZIME: Bušeni bunari za zahvatanje podzemnih voda predstavljaju značajne objekte za vodosnabdevanje. OD Rudarski servisi.EkoIst' 06. unshutdown wells. 366 . technical and technological water. Pogon “Hidrosonda” E-mail: vuceticdusan@yahoo. Ključne reči: Podzemne vode. U pomenutom periodu od sto godina a posebno u periodu od šezdesetih godina prošlog veka do danas urađeno je na prostoru sadašnje SCG preko 7. likvidation UVOD Bušeni bunari za zahvatanje podzemnih voda u poslednjih sto godina postali su jedan od značajnih objekata za vodosnabdevanje stanovništva i industrije kvalitetnim pijaćim. njihovoj dugogodišnjoj eksploataciji i završnom činu. For that reason. nepravilno likvidirani bunari.geol.dipl. Ostali bunari su bez adekvatne zaštite i predstavljaju pravu ekološku bombu za zagađivanje podzemnih voda. zaštita.inž. Jovan Brzak.dipl. 2006. Iz iskustva znamo da je samo mali broj bunara čija je eksploatacija završena na adekvatan način sanirano „likvidirano“. Ekološka Istina / Ecological Truth.

) prestane da se eksploatiše? Najčešće korisnici te bunare zatvore nekom pločom i šaht u kome se nalazi bunar zatrpaju. ZAGAĐENJE PODZEMNIH VODA PREKO NELIKVIDIRANIH ILI NEPRAVILNO LIKVIDIRANIH BUNARA U predhodna dva odeljka smo već napomenuli faktore koji mogu dovesti do zagađenja podzemnih voda nestručnom izolacijom u toku izrade bunara i neadekvatnom eksploataciom bunara. EKSPLOATACIJA BUŠENIH BUNARA Proces eksploatacije bunara. Kod izrade bunara pored osnovnog motiva dobijanja vode i uspostavljanja prirodnog režima veliku pažnju treba posvetiti izolaciji bunara odnosno zaštiti vodonosnih horizonata. peskarenja i sl. i svi ostali vodonosni horizonti povežu bez obzira na kvalitet vode u njima. Ekološka Istina / Ecological Truth. U praksi smo imali niz slučajeva da se adekvatna zaštita postavi na sloj koji se kaptira a da se iznad zaštite izvrši zapuna građevinskim šljunkom. – 07. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja IZRADA BUŠENIH BUNARA Bušenje bunara je složen i odgovoran posao koji zahteva visoku stručnost u zahvatanju podzemnih voda a u cilju neremećenja njihovog prirodnog režima s jedne strane i primene adekvatne zaštite vodonosne sredine sa druge strane. alat i razne predmete do oružja. Režim eksploatacije pored već pomenute zaštite ima velikog uticaja na promene kvaliteta vode menjanjem slojnih pritisaka i omogućavanjem infiltracije površinskih voda koje su često zagađene. 367 . verovatno su služili za skrivanje ukradene robe. 06. nažalost danas. Postavljanje ove zaštite treba da obuhvati sve vodonosne horizonte u profilu bez obzira da li se oni trenutno žele kaptirati. Stavljanjem pod kontrolu izvorišta podzemnih voda i adekvatnoj ceni njenog korišćenja znatno će se uticati i na režim podzemnih voda što se na primeru susedne Mađarske već pokazalo u praksi. najčešće je vezan za potrebe korisnika i u velikoj meri utiče na režim podzemnih voda. U praksi smo u napuštenim bunarima nalazili delove radioaparata. Nažalost danas još uvek u projektovanju i izradi bunara učestvuju nestručni ljudi i preduzeća čiji je osnovni motiv zarada bez obzira na dalekosežne posledice koje mogu nastati nestručnom izradom bunara a posebno njegovom nestručnom likvidacijom. pre svega bentonitske gline. Šta se dešava kada bunar zbog „starosti“ (drastičnog smanjenja kapaciteta. da se čuje „bućkanje“ vode i sve tako dok se bunar ne napuni ciglama. Ima dosta onih koji bunar ostave bez ikave zaštite i oni postaju predmet raznih „eksperimentisanja“ u njih se ubacuju različiti predmeti. zemljom i ko zna kakvim materijalom.EkoIst' 06. Država pokušava da reši taj problem stavljanjem pod nadzor svih izvorišta i pojedinačnih vodozahvatnih objekata ali još uvek sporo. Zaštitu vodonosnih horizonata u zoni između eksploatacione kolone i zida bušotine treba postaviti na pravi način uz upotrebu izolacionih sredstava. 04. 2006. što je najednostavnije. u početku.

Obilaskom terena i na pitanje da li postoji neki napušteni bunar u krugu preduzeća dobili smo potvrdan odgovor a posebno objašnjenje da nisu nikad vršili likvidaciju starih napuštenih bunara. Treći primer zagađenja podzemne vode karakterističan je po tome što na bunaru nije urađena adekvatna likvidacija. čija ukupna tvrdoća iznosi 5 d0. odgovara početnom uzorku vode (sl. Posle procedure kao i u prethodna dva primera. zbog nedovoljne prohodnosti bunara. I tu je posle intezivnog kompresiranja bunara izvršena njegova likvidacija a korisniku je rečeno da novi bunar eksploatiše maksimalno dozvoljenim kapacitetom ne koristeći vodu iz njega sve dok se njen kvalitet ne vrati na početno stanje. Nismo pitali za način na koji je izvršena likvidacija bunara već smo posumnjali da postoji procurivanje vode kroz eksploatacionu kolonu koja je bila urađena od PVC-a i postojala je mogućnost njenog razdvajanja usled sleganja tampona oko nje. Ostalo je bilo rutina. 2006. Iz poslovnih razloga nećemo navoditi naziv korisnika iako ti ekscesi nisu imali veće posledice zahvaljujući brzom reagovanju samih korisnika.EkoIst' 06. Naravno napušteni bunar je lociran od strane rukovodioca preduzeća. Dogovorili smo se sa korisnikom da uzmemo hemiske analize vode iz bunara. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Daćemo nekoliko primera iz prakse kada smo imali intervencije. Bio je to stari napušteni bunar u čiji se šaht slobodno slivala voda ispirajući mazut sa puta. Izašli smo da obiđemo krug. nakon pola sata. 06. izašli smo na teren. posebno okolinu novog bunara. I tu su bila uobičajena pitanja posle „mirisanja“ vode u laboratoriji preduzeća da li u krugu postoje napušteni bunari? Odgovor je bio nedefinisan. Rezultate ovog rada nemamo ali znamo da nas korisnik nije više pozivao i reklamirao kvalitet novog bunara. u bunar pod pritiskom ubrizgali cementno mleko i zapunili ga do površine terena. novi bunar je crpljen sedam dana sve dok se ukupna tvrdoća nije smanjila na 50dH. Drugi primer zagađenja podzemnih voda preko napuštenih bunara znatno je drastičniji. na hemizam zahvaćene vode koji je bio izmenjen posle određene eksploatacije bunara u odnosu na početni. – 07. da voda iz novog bunara posle 10 dana od obilnih padavina ima miris na naftu izašli smo na teren. prvu odmah posle pola sata a drugu nakon rada od 4 dana. što smo dobili odgovor da je stari bunar likvidiran obišli smo teren. s tom razlikom. Kada smo se približili imali smo šta da vidimo. U dogovoru sa ljudima iz preduzeća izvršili smo likvidaciju bunara na taj način što smo. Namerno smo uzeli parametar ukupne tvrdoće jer je korisnik direktno koristio vodu iz podzemlja u tehnološkom procesu gde se zahtevala mala ukupna tvrdoća. Razbili smo beton u kompresorskoj stanici i našli bunar zatvoren čeličnom pločom zavarenom na četiri kraja.1) kod njegove izrade. Izradom skraćenih analiza vode konstatovali smo da prvi uzorak vode. Ekološka Istina / Ecological Truth. Udaljenost napuštenog bunara od novog bila je oko 16 m. 368 . 04. Na poziv korisnika. Iznad samog bunara izgrađen je aneks prostorije i u njemu smeštena kompresorska stanica. Sve nam je bilo jasno. kaptiranog bunarom. Na poziv da novoizgrađeni bunar nema adekvatnu izolaciju i da dolazi do mešanja podzemne vode iz prvog vodonosnog sloja (slobodna izdan) čija se ukupna tvrdoća kreće oko 27 0dH sa vodom dubljeg vodonosnog sloja. Na našu veliku sreću primetili smo da pored mazutane gde ima dosta rasutog mazuta po betonu postoji šaht u nivou puta potpuno otvoren. posle izrade novih bunara.

– 07. Hemizam vode posle pola sata (mg/l) Slika 2. posebno su nas iznenadile firme koje se bave projektovanjem bušenih bunara i projektovanjem likvidacije bunara. 04. Zamolili smo korisnika da nam da podatke o likvidaciji napuštenog bunara. Nije ih imao ali je detaljno opisao kako je to učinjeno. 369 . Usledila je analiza problema. Nalazili smo primere da se predlaže likvidacija bunara potpunim zapunjavanjem bunara građevinskim šljunkom koji omogućava slobodnu komunikaciju zagađene vode sa vodama dubljih vodonosnih horizonata i tome slično. Napušteni bunar u tom trenutku bio je star preko 25 godina.U bunar je spuštena čelična ploča na zavarenoj armaturi do dubine od dva metra ispod šahta. Odmah smo ukazali korisniku da je likvidacija bunara urađena pogrešno i da je to posledica promene kvaliteta vode u novoizgrađenom bunaru. LIKVIDACIJA NAPUŠTENIH BUNARA Da bunar ne bi postao ekološka bomba njegovu likvidaciju treba uraditi stručno i uz potpuno poznavanje geologije terena. 2006. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Ca 50 40 Ca 50 40 Fe 30 20 10 0 Mg Fe 30 20 10 0 Mg K Cl K Cl SO4 SO4 Slika 1. Zato je poznavanje geološke i hidrogeološke sredine i posedovanje dokumentacije o izradi bunara od velike koristi pri pravljenju programa likvidacije. Hemizam vode posle pola sata (mg/l) je promenu kvaliteta vode. Hemizam vode posle 4 dana (mg/l) Drugi uzorak vode (sl.EkoIst' 06. Preduzeće gde je bunar lociran koristi u toku proizvodnje dosta agresivne materije koje su zajedno sa starošću bunara uticale na propadanje eksploatacione kolone u zoni prvog vodonosnog horizonta koji se kreće do dubine od 60 m. Sama likvidacija napuštenih bunara ne može biti univerzalna i u mnogome zavisi od stepena oštećenja bunarske i filterske konstrukcije. hidrogeoloških uslova sredine i same tehnike izvođenja tog čina. Zatim je izvršena cementacija tog dela dužine 2 m i time je završena likvidacija. Ovakvih primera ima dosta. Ekološka Istina / Ecological Truth. njihove prohodnosti ili zapunjenosti raznim materijalom. odnosno do dubine od 4 m od kote terena. 06.2) pokazaoSlika 1.

Pri svakoj likvidaciji dobro je poznavati i mesto tampona urađenog u toku izrade bunara. mogao je biti zapunjen građevinskim šljunkom ili običnom glinom do površine terena. – 07. uzimanje uzoraka vode za skraćene analize. Pre njihove likvidacije vršeno je kompresiranje. Ekološka Istina / Ecological Truth. posle njenog propadanja. Ostatak bunarske konstrukcije. izradi. dezinfekcija bunara a onda likvidacija. veoma mali broj bunara posle njihovog prestanka rada likvidiran na pravi način a da o tome postoje pisani tragovi. pod uslovom da nema drugih vodonosnih horizonata. da je u poslednjih 100 godina urađeno preko 7. i da je na činjenicu. eksploataciji i likvidaciji bunara. ZAKLJUČAK Da bi zaštitili podzemne vode od zagađenja preko napuštenih bušenih bunara potreban je pre svega stručan i odgovoran pristup projektovanju.Fondovska dokumentacija NIS-Naftagasa 370 . 1. Većina bunara likvidirana je na taj način što je u zoni filtra ugrađen granulat ili građevinski šljunak a iznad toga postavljen tampon od sušene bentonitske gline i cementni čep različite dužine u zavisnosti od geoloških uslova. U praksi smo izvršili likvidaciju preko 400 napuštenih bunara. onemogući najbrža veza zagađenja dubljih vodonosnih horizonata već zagađenim vodama prve izdani.EkoIst' 06. 2006. Poruka autora je da se što pre nametne zakonska obaveza o likvidaciji napuštenih bunara sa pratećom stručnom dokumentacijom kako se ne bi suočili sa ekološkom bombom čije posledice je kasnije teško otkloniti. 06. LITERATURA 1. gde su postojali uslovi. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Osnove likvidacije su da se preko napuštene bunarske konstrukcije. 04.000 bušenih bunara. Mnogi primeri u praksi pokazuju da se ovom problemu malo posvećuje pažnje.

formiranje flokula i njhovu stabilizaciju. degradation UVOD Tim stručnjaka EUROVIX Srl i RADANOV Zavoda za biotehnologiju i ekologiju je izučavao problematiku otpadnih voda industrije piva tokom perioda 2003. 2006. čak i ako nisu direktno uključene u uklanjanje i stabilizaciju zagađujućih supstanci. Na primer. Hemijske osobine otpadnih voda industrije piva uzrokuju predominaciju nekih bakterijskih vrsta u odnosu na druge. relativno visok nivo proteina u otpadnoj vodi utiče na povećanje Alcalingenesa. zahvaljujući predatorskoj aktivnosti prema bakterijama 371 . 04. B. koji uzrokuju veliku količinu zagađujućih materija teško razgradljivih biološkim putem. bacteria’s. ponekad imaju veoma važnu ulogu tokom finalnog bistrenja vode. koji je zasićen kiseonikom putem uduvavanja vazduha uz primenu Enzimsko bakterijskog aktivatora. Flavobacterima i Bacillusa. Ekološka Istina / Ecological Truth. protozoe i ponekad nematode i rotifere. Key words : enzymes. – 2005.yu IZVOD: Ovaj rad prikazuje ostvarene rezultate EUROVIX Srl i RADANOV Zavoda za biotehnologiju i ekologiju na optimizaciji tretmana otpadnih voda industrije piva visoko opterećenih alkoholom i kvascima. Sprovedena su istraživanja na postrojenjima sa aktivnim muljem. 1 EUROVIX Srl Italija 2 RADANOV Zavod za biotehnologiju i ekologiju. Protozoe. Sc. Kikinda bfgbjerinkic@sezampro.EkoIst' 06. – 07. u manjem obimu alge. i utvrdio da postrojenja za tretman otpadnih voda permanentno imaju problem povećanja zapremine mulja. dok visoke koncentracije ugljenih hidrata ubrzavaju rast Pseudomonasa. which supplying a high amount of polluting substances difficult to degrade biologically. Ključne reči : enzimi. nadalje visok nivo rastvorenog kiseonika i niska koncentracija organskih supstanci ubrzavaju rast Nitrosomonasa i Nitrobactera. Bakterije su direktno odgovorne za uklanjanje organskih supstanci. pollutents. Branislav Jerinkić2. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja OPTIMIZACIJA TRETMANA OTPADNIH VODA INDUSTRIJE PIVA PRIMENOM ENZIMSKO BAKTERIJSKIH PREPARATA OPTIMIZATION OF THE TREATMENT OF A WASTEWATER COMING FROM BEER INDUSTRY BY ENZIMATIC BACTERIAL PREPARATION Dr Paolo Maggioni1. gljivice.bakterije. treatment. tretman. Među njima su saprofitne bakterije. razgradnja ABSTRACT: This paper showing the results reached by EUROVIX Srl and RADANOV Institute for biotechnology and ecology in optimization of the treatment of a wastewater coming from beer industry highly polluted by alcohol and yeast. OPTIMIZACIJA PROCESA PREČIŠĆAVANJA Mikroorganizmi odgovorni za prečišćavanje otpadne vode ne potiču od jednog soja. već predstavljaju heterogenu masu koja nastanjuje i stvara flokule aktivnog mulja. zagađivači. 06.

Faza oksigenacije inertnog i celularnog organskog materijala. zahvaljujući delovanju aktivnog mulja može se sumirati u sledećih pet faza : 1. a proučavanje dinamike populacije nam može dati informacije o tome da li je mulj u dobrom stanju. Zahvaljujući navedenom. 4. koji se javlja kada je dostupan supstrat. odgovarajuće pH. životna sredina bira najbolje sojeve i favorizuje predominaciju neke od njih. organsko opterećenje. pH. kako bi bili lakše usvojeni i metabolizirani unutar bakterijske ćelije. zahvaljujući kontaktu aktivnog mulja i supstrata dolazi do fenomena adsorpcije i flokulacije. koji se u stvari samooksiduje. – 07. koji je rastvoran u vodi i snabdevanje energijom sa oksigenacijom rezervnog materijala u ćeliji. One doprinose eliminisanju mikrobnih kolonija i dispergovanih i suspendovanih čestica. Faza sinteze novih bakterijskih ćelija i uvećan rast protoplazme. Sekvence fenomena koji dovodi do redukcije organskih supstanci. kao otpadnih supstanci. zbog toga u konvencionalnim fabrikama piva moramo odustati od dobre flokulacije radi ubrzavanja uklanjanja supstrata ili obrnuto. Formiranje aktivnog mulja. mešanja. rastvoreni kiseonik. koje proizvode okolne bakterije u svojoj životnoj sredini sa ciljem da se prekinu lanci polimernih supstanci i veliki molekuli uz nastanak manjih delova tj. 06. Najčešći rodovi su : Vorticella. 5. protozoe kao konzumenti se smatraju superiornijim u evolutivnom smislu : one se ne mogu hraniti rastvorenim organskim materijama. Opercularia i Epistilys. toksične supstance mogu uticati obostrano i na brzinu reprodukcije i na aktivnost. 3. već je rezultat hemijskih. Katalitička ekstracelularna razgradnja nastaje pod uticajem hidrolitičkih enzima. 372 . 2006. Hemijsko-fiizičko-biološka tokom koje. ali najviše dobra sedimentacija i kapacitet flokulacije i kvalitet kompozicije bakterijske populacije. osim ukoliko su sistemi dobro aerisani i stabilni gde se one mogu hraniti velikim flokulama organskih supstanci i aktivnog mulja. to nije samo biološki fenomen. mikro nutrijenti. biološko-fizičke karakteristike spojeva bakterija. Sa praktičnog stanovišta uklanjanje supstrata se može javiti usled dejstva dva parametra : jednog koji zahteva nizak nivo organskog mulja i drugog koji traži visok nivo. 2. Ekološka Istina / Ecological Truth. jer bi time dobile malu količinu energije. specifične koncentracije soli. sadržaja energije sistema i masa aktivnih i inaktivnih mikroorganizama. molekula. Rotifere se obično lako uočavaju. koji se može primetiti u fazi oksigenacije za koju je prisno vezan iz energentskih razloga. 04. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja kojima se hrane. Očigledno je da bilo koji faktor može uticati na rast mikroorganizama i odraziti se na proces prečišćavanja efluenta. Temperatura. Struktura bioloških populacija varira u zavisnosti od starosti aktivnog mulja. ili biološke flokulacije predstavlja fenomen koji se prirodno javlja posle nekoliko dana u aerisanom tanku koji sadrži bakterije. fizičkih i bioloških aspekata i prisustva organskih i neorganskih koloida.EkoIst' 06. Faza aerobne oksidacije se odvija kroz disanje rastvornih organskih materija i biodegradibilnih uz nastanak ugljendioksida i vode.

Cellulase. Utvrditi dozu Enzimsko bakterijskog aktivatora u cilju smanjenja uticaja končastih bakterija na protozoe. Preparat poboljšava metaboliziranje organskih komponenti uz olakšano dostizanje zahteva niskih vrednosti parametara efluenta. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja OPIS ENZIMSKO BAKTERIJSKOG AKTIVATORA Prirodni biološki promoter koji optimizuje procese biološke degradacije organskog supstrata prisutnog u otpadnoj vodi industrije piva. selektirane bakterije ( Micrococcus i Bacillus ). Enzimi i bakterije deluju kao antagonisti u odnosu na patogene poboljšavajući formiranje korisnih bakterijskih kolonija čime se značajno smanjuju koncentracije komponenata uzročnika neprijatnih mirisa poput indola. PROTOKOL TRETMANA Oksidacioni bazen Uvodna faza : primenjena je doza od 2g Enzimskog bakterijskog aktivatora po m3 otpadne vode na ulazu u oksidacioni bazen tokom 60 dana. kao i za čišćenje mreže slivnika i cevovoda u proizvodnim pogonima. 06. Pentosanase. 3. 2006. Phosphorilase Pullulanase. Gluco Amylase. Viši kapacitet sedimentacije mulja čime se poboljšava kvalitet prečišćenog mulja. Hemicellulase. CILJEVI ISTRAŽIVANJA U OKVIRU OVOG RADA 1. mineralne soli i mineralni biokatalizatori bogati oligo elementima. Pancrease. Amino kiseline i peptidi. skatola ili merkaptana. Faza održavanja :primenjena je doza od 1g Enzimsko bakterijskog aktivatora po m3 otpadne vode na ulazu u oksidacioni bazen u trajanju od 30 dana 373 .) Vrsta postrojenja : aerobno.000m3) i uz aeraciju od 2mg O2/lit). Beta Glucanase. PREDNOSTI KORIŠĆENJA ENZIMSKO BAKTERIJSKOG AKTIVATORA 1.EkoIst' 06. Optimizacija procesa prečišćavanja otpadnih voda s obzirom na niska ograničenja. Indentifikovati mikroorganizme koji uzrokuju ovaj problem. sa bazenom za oksigenaciju ( 9. Agar. 04. 2. ekstrakti biljaka. prirodni nutrienti. Beta Amylase. Lipase. Protease. Pectynase. Ekološka Istina / Ecological Truth. Lactase. Preparat je namenjen aktivaciji pomenutog postrojenja. U preparatu su kombinovani sledeći enzimi. koja ulazi u postrojenje za tretman. 3. – 07. mikroorganizmi i sastojci : Alpha Amylase. PODACI O POSTROJENJU ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA Količina otpadne vode : 2. Vreme zadržavanja otpadne vode u postrojenju : 4 – 5 dana. Razviti kapacitet prečišćavanja u prisustvu fenomena povećavanja zapremine. 2.300m3 / dan ( za 20 sati radnog vremena. Veliko smanjenje formiranja končastih bakterija.

Prisustvo ovih bakterija je uzrokovano prisustvom lake degradacije alkohola i kvasaca što za rezultat ima i poremećen odnos HPK / BPK5. 04. Ekološka Istina / Ecological Truth.8 mg / l NO2 Ukupni fosfor 0.5 mg / l NO2 Ukupni fosfor 4.8 mg / l Srednja vrednost indeksa zapremine mulja ( IZM ) je bila 150 – 190 ml / g. NO3. BPK5.6 mg / l NH3 0.9 mg / l NH3 0.1 mg / l NO3 2. zbog toga tokom početnih uzorkovanja mulj je imao kontinualno povećanje zapremine usled prisustva bakterije 021N i bio je stalno nabubreo i težak za sabijanje.000 mg / l 3. 2006.EkoIst' 06. – 07. Kada je IZM viši od 150 ml / g može se govoriti o povećanju zapremine. 374 .0 mg / l NO2 Ukupni fosfor 0.6 mg / l NO3 5. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Bioblok : Primenjena je doza od 0. 06. Prosečne vrednosti parametara otpadne vode na izlazu iz postrojenja pre tretmana Enzimsko bakterijskim aktivatorom : HPK 1.1 mg / l Vrednosti parametara otpadne vode na izlazu iz postrojenja nakon tretmana Enzimsko bakterijskim aktivatorom u trajanju od 90 dana : HPK 59 mg / l 22 mg / l HPK5 2.100 mg / l BPK5 25 mg / l NH3 0. REZULTATI U laboratoriji su svakodnevno tokom 90 dana tretmana proveravani sledeći parametri otpadne vode : rastvoreni kiseonik u aktivnom mulju analiza mikroflore indeks zapremine mulja ( IZM ) indentifikacija končastih bakterija i definicija njihove vrste prema JENKINS testu sa kineskim mastilom analize : HPK. NO2.550 mg / l 810 mg / l BPK5 7.1 mg / l Srednja vrednost IZM je bila 100 – 120 ml / g. NH3. P Prosečne vrednosti parametara otpadne vode na ulazu u postrojenje : HPK 5.5 g Enzimsko bakterijskog preparata po m3 otpadne vode na ulazu u blok tokom 90 dana.2 mg / l NO3 1.

a smanjuje hrana za končaste bakterije što smanjuje njihov rast i na ovaj način se rešava problem povećanja zapremine. a to donosi fenomen povećavanja zapremine i oticanja mulja iz drugog taložnika. smanjenje bakterijskog opterećenja. koji su visoko zagađujuće supstance. sprečavanje razvoja patogenih mikroorganizama obezbeđujući viši kapacitet sedimentacije mulja čime se poboljšava kvalitet prečišćenog mulja. a lake za biorazgradnju. – 07. Ekološka Istina / Ecological Truth. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja ZAKLJUČAK Industrijske otpadne vode koje nastaju u proizvodnji piva imaju izuzetno visok sadržaj alkohola i kvasaca. 2006. Enzimsko bakterijski preparati nastali iz saradnje EUROVIX – RADANOV Zavod za biotehnologiju i ekologiju u potpunosti su u skladu sa standardima i Direktivama EZ o zaštiti životne sredine. smanjenje ili uklanjanje neprijatnih mirisa. rast končastih bakterija genus 021N se povećava. 04. ne sadrže štetne sastojke po čoveka i životnu sredinu niti GMO. Primenom Enzimsko bakterijskog aktivatora uvećava se reakcija degradacije ugljeničnih supstanci. 06.EkoIst' 06. smanjenje potrošnje kiseonika. Pod ovim uslovima. 375 . Enzimsko bakterijski preparati u stvari potpomažu specifične procese ostvarujući : ubrzavanje biodegradacionih procesa zahvaljujući delovanju aktivnog mulja.

especially during summer and touristic season. Kikinda e-mail: bfgbjerinkic@sezampro. Obloženu je geotekstilom. podstakao je rukovodstvo deponije da pristupi rešavanju ovog problema.r. suspended matter and electrical conductivity were halved. Ključne reči: ocedne vode. Prateći navedeni trend na polju rešavanja pitanja organskog otpada kao jedno od najprihvatljivijih rešenja nametnula se primena biotehnoloških postupaka i preparata. U sferi komunalnih delatnosti poslednjih nekoliko decenija značajno mesto u svetu pri rešavanju organske frakcije komunalnog otpada biotehnološkim postupcima ima italijanski proizvođač EUROVIX S. induced management to solve the problem. enzimsko-bakterijski preparati ABSTRACT: The Regional Municipal Landfill ¨Lovanja¨. and 7 days from the beginning of the treatment) showed that the extremely high concentrations of BOD5.l. The landfill has been coated by geotextile. posle samo 4 dana konstatovano je osetno smanjenje neprijatnih mirisa. enzymatic-bacterial preparations UVOD Sveopšte zagađenje životne sredine nametnulo je potrebu nalaženja novih tehnologija usklađenih sa trendom održivog razvoja. 2006. landfill. bio. 06. dipl. predstavlja jedinu deponiju na teritoriji Grne Gore urađenu po tipu sanitarne deponije. Korišćenjem enzimsko-bakterijskih preparata italijanskog proizvođača EUROVIX S.r. hem. HPK. Tematika primene enzimsko-bakterijskih 376 .l. An extraordinary unpleasant smell. locirana u blizini Tivta. By utilization of enzimatic-bacterial preparation. mr Jasna Piperski. a pogotovo u toku leta i turističke sezone. deponija. is concluded significantly reduction of malodors only after 4 days. COD. Kontinuiranom upotrebom enzimsko-bakterijkih proizvoda uspešno je rešen problem ocednih voda sa deponije. Izuzetno neprijatan miris ocednih voda. dipl. is the only sanitary landfill in Montenegro. Analize ocednih voda (nultog stanja i sedam dana nakon početka tretmana) pokazuju da su koncentracije BPK5.yu IZVOD: Regionalna komunalna deponija „Lovanja”. 04. located near Tivat.l. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja PRIMENA ENZIMSKO BAKTERIJSKIH PREPARATA PRI TRETMANU OCEDNIH VODA SANITARNIH DEPONIJA APPLICATION OF ENZIMATIC BACTERIAL PREPARATION IN THE TREATMENT OF THE DRAINAGE WATER AT THE SANITARY LANDFILL Branislav Jerinkic. Continual application of enzymatic-bacterial preparations successfully solved problem of drainage water from the landfill. Key words: drainage waters... suspendovanih materija i elektroprovodljivosti prepolovljene. of the Italian producer EUROVIX S. so that drainage water has been accumulated in pools into the foot of the landfill. The analyzes of the drainage water (prior to. god.r. RADANOV Zavod za biotehnologiju i ekologiju. koji je bio definisan kroz AGENDU 21 na II Samitu o zaštiti životne sredine UN u Rio de Ženeiru 1992. – 07.EkoIst' 06. a ocedne vode sa deponije se slivaju u bazene u podnožju deponije. Ekološka Istina / Ecological Truth.

377 . što je predstavljalo uvodnu fazu. Količina vode varira u zavisnosti od atmosferskih uslova (padavina i temperature-intenziteta isparavanja). Tretman enzimsko-bakterijskim preparatima otpočeo je 07. koji se koristi kao 10% rastvor. U cilju rešavanja navedenih problema uprava deponije odlučila se za primenu enzimsko-bakterijskih preparata pomenutog italijanskog proizvođača. Značajan deo slobodne površine vode u bazenima (1/3 do 1/2 površine u oba bazena) pokrivale su beličasto-žućkaste penaste skrame. Ona predstavlja jedinu deponiju u Crnoj Gori kod koje su ispoštovani svi zahtevi sanitarne deponije. Umesto toga vode koje se sakupljaju na geofoliji usmeravaju se u dva bazena u podnožju deponije. Voda je bila crne boje izuzetno ostrog neprijatnog mirisa što je bio osnovni pokazatelj prisustva anaerobnih procesa. Budući da su vode izuzetno zagađene njihovo ispuštanje u lokalni kanal recipijent nije moguće. Aeracija se izvodi putem recirkulacije vode u oba bazena kao i uvođenjem vazduha kroz perforirane cevi postavljene u većem bazenu ( 200lit. preko koga je postavljena geofolija. Kotora i Tivta. Puštena je u rad 12. što je nepovoljno uticalo na aeraciju vode. Nakon uvodne faze koja je trajala 4 dana prešlo se na fazu održavanja koja još uvek traje.2004 god. Sistem bazena u koji se ulivaju procedene vode. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja preparata na našem području nije nova o čemu svedoče i radovi objavljeni na necionalnim naučnim skupovima [1. ali i pored svih preduzetih mera ostalo je nerešno pitanje neprijatnih mirisa koji su širili iz bazena izuzetno zagađenih ocednih voda../min ). 2006. Pre početka primene enzimsko-bakterijskih preparata JU Centar za ekotoksikološka ispitivanja Crne Gore iz Podgorice izvršio je uzorkovanje. 04.2005. postavljanjem folije sprečeno je poniranje procednih voda deponije u podzemlje. koje su takođe bile prekrivene geofolijom.EkoIst' 06. dodavanjem povećanih količina preparata.07. kako bi se zabeležilo ”nulto stanje “. Ekološka Istina / Ecological Truth. – 07. zbog čega se one peroidično koriste za vlaženje deponije. sastoji se od jednog većeg bazena i manjeg trokomornog. Regionalna sanitarna deponija komunalnog čvrstog otpada ¨Lovanja¨ locirana je u blizini Tivta. te je na ovaj način sprečena kontaminacija podzemnih voda. Primenjena su tri preparata: MICROPAN Normal i MICROPAN Complex – oba praškaste konzistencije i MICROPAN Soluzione – tečni koncentrat prijatnog mirisa. Usled variranja nivoa vode u bazenu ivice.4]. Soluzione-a raspršivan dva puta dnevno po obodima bazena radi razgradnje masnih naslaga. S obzirom da je područje na kome je izgrađena kraškog tipa.3. koje se ulivaju u lokalni kanal. bile su prevučene žućkastim naslagama. 06. ali i od potreba za vlaženjem deponije. MATERIJAL I METODE Deponija ¨Lovanja¨ prima komunalni otpad iz Budve. U momentu početka tretmana u bazenu je bilo oko 40m3 ocedne vode.2. a urađena je po svim propisima koje nalaže Evropska Unija za postavljanje sanitarne deponije. Rastvor M. Time se postiže brže i efikasnije sabijanje novoprispelih slojeva otpada. Praškasti preparati namenjeni tretmanu zagađene vode dodavani su u bazene uz prethodno rastvaranje u mlakoj vodi.07. Ovo podrazumeva da je dno deponije obloženo geotekstilom.

Tokom prvih sedam dana temperature vezduha su bile visoke (dnevne su dostizale i do 30oC) i sporadično je padala slaba kiša. 2006. što sumarno nije uticalo na količinu vode u bazenima.07.5 ml MICROPAN Soluzione/m2 dnevno Faza održavanja: 50 g MICROPAN Complex/m3 ocedne vode 2x nedeljno 2. Koncentracija amonijum jona je sa 1129. što je uslovilo podizanje čestica sa dna.07 mg/l. 06. 04. kao i otapanje žućkastih naslaga sa ivica bazena.EkoIst' 06. JU Centar za ekotoksikološka ispitaivanja Crne Gore iz Podgorice ponovio je uzorkovanje za fizičko-hemijske analize vode. REZULTATI I DIKUSIJA Rezultati fizičko-hemijske analize vode pre početka tretmana u poređenju sa onim rađenim sedam dana nakon početka ukazuju na značajno poboljšanje kvaliteta voda (Tabela 1. dok se nasuprot tome blago povećao sadržaj nitrata.). Ukratko.6 mg/l svedena na 12293. Na ovo je najverovatnije uticalo povećanje broja bakterija u bazenima i intenzitet procesa razgradnje organskih materija. gotovo svi relevantni indikatori zagađenja vode su prepolovljeni. dok je vrednost HPK sa 25738. što je predstavljalo indikator smanjenja intenziteta neprijatnih mirisa.2005. Uvodna faza: 50 g MICROPAN Normal/m3 ocedne vode dnevno 2. niti da se iz njih izvlači voda radi vlaženja deponije. Sedam dana od početka tretmana boja vode je i dalje ostala crna.4 mg/l smanjena na 519.5 ml MICROPAN Soluzione/m2 2x nedeljno Na početku tretmana dogovoreno je da aeracija bude konstantno prisutna i da se u bazene ne upuštaju nove količine vode. ali je zapaženo smanjenje plivajućih skrama. Prema svedočenjima zaposlenih na deponiji njihov intenzitet značajno je bio smanjen već posle 4 dana. 378 . Zapaženo je smanjenje sadržaja nitrita. Vrednost za BPK5 je sa 16000 mg/l smanjena na 8000 mg/l.7 mg/l. Ekološka Istina / Ecological Truth. Nakon sedam dana 15. Jedino je intenzite mutnoće nešto porastao sa 750 NTU na 999 NTU. U tom slučaju jedini uticaj na količinu vode imali su atmosferski uslovi. – 07. 1. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Doziranje je bilo sledeće: 1.

) svedeni na polovinu početne vrednosti.8 < 0.001 < 0.2005.3 18000 11400 0. – 07.62 536.07.4 31. Temperatura vode Temperatura vazduha Vidljive otpadne materije Miris Mutnoća pH vode Elektroprovodljivost Rastvoreni kiseonik Zasićenje vode kiseonikom BPK5 HPK Suspendovane materije Sedimentne materije Suvi ostatak rastvorene meterije Ukupni fosfor.07 2395 1544 2 1 17910 10603 5.5 2008.2 1471. 06. HPK.95 1166. suspendovane materije. Na ovaj način kontinuiranom primenom benzimsko-bakterijskih preparata uspešno je rešeno pitanje neprijatnih mirisa ocednih voda u bazenima.62 7840 4900 11122 6411.EkoIst' 06.000 0. Ekološka Istina / Ecological Truth.3 30 30 Vidljive čestice crne boje Ostar miris na trulež 750 999 7. The results of physical and chemical analysis of the drainage water from the landfill “Lovanja” Rezultati analize Parametri Jedinica mere o o Datum uzorkovanja 07.078 0. fosfati Amonijum jon (kao N) Nitrati (kao N) Nitriti (kao N) Utrošak KMnO4 Hloridi Ukupan azot (kao N) Žareni ostatak rastvorene materije Gubitak žarenjem Mineralna ulja C C NTU S/cm % mg/l O2 mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 26.001 ZAKLJUČAK Posle sedmodnevnog tretmana enzimsko-bakterijskim preparatima ocednih voda deponije ¨Lovanja¨ značajno je smanjen intenzitet neprijatnih mirisa.7 2.2005 15. 379 .000 16000 8000 25738.07.3 7. Rezultati fizičko-hemijske analize ocednih voda sa deponije ¨Lovanja¨ Table 1. a značajno je poboljšan i njen hemijski sastav. Fizičkohemijske analize vode pre početka tretmana i 7 dana po njegovoj primeni pokazale su da su svi relevantni pokazatelji zagađenja (BPK5.4 519.000 0. 2006.0215 2812.000 0. 04.33 1081.87 0.55 2.298 3. sadržaj amonijum jona. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Tabela 1.889 1129.6 12293. elektroprovodljivost i dr.

Zlatibor. 435-440 (2004) 380 . Jerinkić. Sukilović. Maggioni. 49-54 (2004) P. Zlatibor. Jerinkić. C. Otpadne vode. 06. Borsko jezero. 3. B. komunalni cvrsti otpad i opasan otpad. Bonassi. Ekološka Istina / Ecological Truth. 234-237 (2004) P. 4. B. 2. 2006. Borsko jezero. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja LITERATURA 1. – 07. Otpadne vode.EkoIst' 06. VODA 2004. komunalni cvrsti otpad i opasan otpad. EKOIST' 04. Bonassi. Sukilović. 288-291(2004) L. Maggioni. 04. L. C.

Beograd e-mail: soilscis@eunet.).yu IZVOD: U okviru projekta “Snabdevanje naselja vodom i zaštita kvaliteta podzemnih voda u dolini Velike Morave” proučen je uticaj osobina i načina korišćenja zemljišta na kvalitet podzemnih voda izvorišta Velike Plane “Livade” i Smederevske Palanke “Trnovče”. i 2005. U radu su predstavljeni rezultati fizičkih i hemijskih osobina poljoprivrednih zemljišta. METOD RADA Terenska istraživanja obavljena su 2004. In this article the results of investigation physical and chemical characteristic of arable soil are presented. Istraživanja zemljišta. Boreli-Zdravković. Na osnovu dobijenih rezultata smatra se da poljoprivredna proizvodnja ne utiče na kvalitet podzemnih voda. zemljište. soil. 2006. Radmila Pivić. Stoga. Ključne reči: Izvorište. According the results of study. pollution. 2005. Key words: Water source. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja UTICAJ ĐUBRENJA NA KVALITET PODZEMNIH VODA IZVORIŠTA “LIVADE” I “TRNOVČE” INFLUENCE OF FERTILIYATION ON QUALITY OF GROUND WATER SOURCE “LIVADE” AND “TRNOVCE" Biljana Sikirić. zagađivanje. fertilization UVOD Za vodosnabdevanje Velike Plane i Smederevske Palanke koriste se izvorišta podzemnih voda u aluvijalnoj ravni reke Velike Morave – “Livade” i “Trnovče”.). Ekološka Istina / Ecological Truth. prikazana u ovom radu. godine (sonde 1-6) i 2005. godine pri čemu je utvrđeno da su najviše zastupljeni tipovi aluvijalnih (fluvisol) i livadskih (humofluvisol) zemljišta. 04. – 07. Dragan Čakmak Institut za zemljište. it was concluded that fertilization does not have negative influence on quality of the ground water.). 1991. Teodora Drajzera 7. Zemljišta obrazovana na aluvijalnoj ravni Velike Morave zauzimaju značajne površine i odlikuju se visokim proizvodnim vrednostima pa se zbog toga intenzivno koriste u poljoprivrednoj proizvodnji (Tanasijević et al. pri đubrenju treba voditi računa o osobinama zemljišta i potrebama biljaka (Kastori et al. Branka Brebanović. a ukoliko se nestručno izvodi može da ugrozi životnu sredinu. 1965. Uzorci zemljišta uzeti su iz pedoloških bušotina 0-90cm i 0-300cm dubine u toku 2004. 06. đubrenje ABSTRACT: In the frame of the project “Water supplying of the cities and protection of ground water quality in the Velika Morava valley” was obtained the influence characteristics and way of the use of the soil on quality of the ground water source. Primena mineralnih đubriva omogućava postizanje visokih prinosa gajenih biljaka. obavljena su u širem okruženju izvorišta koja su izložena uticaju različitih ljudskih aktivnosti koja mogu da izazovu zagađenje podzemnih voda (Radenković.EkoIst' 06. godine iz pedološkog profila i sloja zemljišta dubine 0-30 cm 381 .

odnosno srednje teška i teška zemljišta. 56. Hemijske osobine zemljišta prikazane su u tabeli 1. dok na dubinama većim od 90cm nije konstatovan.7x10-3 cm/s u površinskom sloju profila a u dubljem 6. dok sadržaj fosfora varira u širim granicama na oba lokaliteta. Reakcija zemljišta kreće se od kiselih preko slabokiselih do neutralnih (Livade) I slabokisele do neutralne (Trnovče).50 – 73. 63. Vodno-fizičke osobine određene su na uzorcima livadskog zemljišta uzetih iz pedološkog profila.45 – 59. Ova zemljišta već duže vreme se koriste u intenzivnoj poljoprivradenoj proizvodnji. iako je podložan ispiranju. Sadržaj mineralnih oblika azota (NH4+ i NO3-) je u prve 3 dubine na nivou uobičajenom za poljoprivredna zemljišta. Ekološka Istina / Ecological Truth. – 07.7x10-4 cm/s (Livade). uzorci 1-4).67 – 61. Na lokalitetu izvorište “Trnovče” sadržaj mineralnih formi azota je u 2004.7-3. Maksimalni vodni kapacitet kreće se u granicama 68.EkoIst' 06. Laboratorijske analize vodno-fizičkih i hemijskih osobina zemljišta urađene su standardnim metodama JDPZ. ZAKLJUČAK U cilju zaštite izvorišta “Livade” – Velika Plana i “Trnovče” – Smederevska Palanka proučena su zemljišta u okolini izvorišta. Smatramo da đubrenje na zemljištima lokaliteta “Trnovče” ne utiče na kontaminaciju podzemnih voda nitratima iako se radi o zemljištima lakšeg mehaničkog sastava. Na lokalitetu “Trnovče” uočava se veća heterogenost zemljišta – gline.32 – 66. Ovi rezultati ukazuju da eventualna kontaminacija podzemnih voda nitratima 382 . Rezultati dvogodišnjih istraživanja sadržaja biljnih hraniva u zemljištima. smatramo da eventualna kontaminacija podzemnih voda nitratima na lokalitetu izvorišta “Livade” nije poreklom iz poljoprivredne proizvodnje. Vrednosti vodnih konstanti su visoke i odgovaraju teksturnom sastavu zemljišta koji se odlikuje visokim udelom frakcije gline. naročito mineralnih formi azota (amonijačni i nitratni) pokazuju da su zastupljena u količinama karakterističnim za poljoprivredna zenljišta i u dozvoljenim granicama.84 vol%(Livade).16 vol% (Livade). Sadržaj humusa je na nivou srednje i visoke obezbeđenosti. Poljski vodni kapacitet je u intervalu 53. 04. godini vrlo nizak. 2006.9 x 10-4cm/s (Trnovče) što ukazuje da se ova zemljišta odlikuju slabom vodopropustljivošću. 06. dok je u 2005. Nešto veći sadržaj nitratnog azota uočen je samo u prvoj dubini sonde 2 (Livade). Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja (profil1. a na dubinama većim od 90cm lakša zemljišta tipa peskovitih ilovača do peskova. Kako zemljišta pripadaju klasi teže propusnih zemljišta.12 vol% (Trnovče). sadržaj lakoprisupačnog kalijuma je visok.32 vol% (Trnovče). peskovito glinovite ilovače (u prvim dubinama). koja predviđa primenu različitih količina i vrsta đubriva. a 1. Koeficijent filtracije je 1. REZULTATI RADA Zemljišta izvorišta “Livade” su prema granulometrijskom sastavu gline i glinovite ilovače. godini na oba izvorišta bio u dozvoljenim granicama.

05 15.00 10.85 5.35 2.10 6.95 4.25 7.80 6.40 20.90 2. Poljoprivredni fakultet N.S.30 23.68 20.24 4.1 Uz.81 23.00 15. 2.00 14.00 1.): Đubrenje ratarskih i povrtarskih biljaka.60 2. br Oznaka Dubina cm pHu nKCL Humus % P2O5 mg/100gr K2O mg/100gr NH4+ mg/kg NO3mg/kg LIVADE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Uz.30 2. Đulija Boreli.50 0. studija Instituta za proučavanje zemljišta.05 2.Zdravković (2005.00 3. 383 . Voda 2005.2 Uz.30 8.56 4.00 1.35 6.9 2.6 6.00 40. Kastori R.00 2.50 0.75 1.62 23.62 25.90 6.32 18.00 0.86 31. – 07.00 0.50 1.90 6.00 0. 3.00 0.00 0.75 5.75 5.04 31.00 2.40 6.58 >40.70 6.55 3.3 Son.75 33.00 3.2 Uz.60 7.1 0-30 30-60 60-90 90-300 0-30 30-60 60-90 0-30 30-60 60-90 90-300 0-30 30-60 60-90 0-30 30-60 60-90 90-300 0-30 30-60 60-90 0-30 40-80 80-120 0-30 0-30 0-30 0-30 5.75 0.13 11.15 6.00 32.40 6.60 6.89 2.75 3.50 6.95 22.92 3.85 25.51 25.05 3.00 0.85 2.50 5.27 4.00 0.51 4.50 22.25 27.84 30.20 6.05 15.26 25.55 0.80 26. 7-10 jun 2005. et al (1965.62 32.4 3. et al (1991.15 5.64 22.1 5.00 1..25 2.44 4.75 3.0 6.75 22.32 3..70 6.20 4.75 3.50 0.70 19.95 2.6 14.40 10.60 2.03 3.00 1.20 5.62 2.30 0.50 LITERATURA 1.20 5.30 5.75 6.50 1.70 0.00 0.67 8.91 12.50 3.00 0.90 30.3 Uz.6 Son.4 6.50 6.75 7.35 2.0 5.4 2.60 4.00 30.90 23.15 5.90 6.EkoIst' 06.19 8.75 3.70 6.2 Son.69 21.00 0.00 5.85 6.63 4.6 0.95 5. PHI “Zorka” Subotica.45 4.75 18.00 55.94 5.75 24.50 1.00 0.45 9.10 6.45 24.39 29.4 Prof.00 1.00 30.69 26.75 0.55 13.45 4. Topčider. 06.86 33.45 5.00 5.62 24.23 51.40 24.00 0.95 1.46 16. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja na oba izvorišta ne može biti iz poljoprivredne delatnosti.10 6.05 38.00 11.): Zemljišta basena Velike Morave i Mlave.00 0. Ekološka Istina / Ecological Truth.75 8. 04.25 0.15 6.70 3.90 6.1 4.50 6.50 0.97 2.20 6.09 36.1 5.75 6.51 2.90 6.78 26.70 19.00 3.39 3. Tanasijević Đ.1 Uz.56 7.60 6.25 8.70 5.75 19. Kopaonik.) : Sistem zaštite izvorišta “Ključ” grada Požarevca – Faza realizacije objekta.4 Son. Zoran Radenković.91 >40.65 4.56 23.80 6.59 27.50 19.89 3.2 Son.5 Son.75 0. Tabela 1 – Hemijske osobine zemljišta Table 1 – Chemical analyses of the soil R.88 6.6 5.1 Son.0 5.00 0.00 0.4 Son. 2006.1 Son.3 Uz.75 3. posebno na izvorištu “Livade” čija su zemljišta težeg mehaničkog sastava i slabo propusna.00 0.75 0.79 3.25 TRNOVCE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Uz..6 2.0 6.75 6.70 7.00 0.86 26.50 0.5 Son. br Oznaka Dubina cm pHu nKCL Humus % P2O5 mg/100g r K2O mg/100gr NH4+ mg/kg NO3mg/kg R.1 0-30 30-60 60-90 90-300 0-30 30-60 60-90 0-30 30-60 60-90 90-300 0-30 30-60 60-90 0-30 30-60 60-90 90-300 0-30 30-60 60-90 0-30 30-70 70-115 0-30 0-30 0-30 0-30 6.73 14.4 Prof.91 5.90 0.45 22.20 4.09 6.50 8.55 25.44 27.50 0.00 0.00 0.05 25. pp 449-456. 34.00 0. Preporuka je da se na zemljištima oba lokaliteta izvodi adekvatno đubrenje azotnim đubrivima uz redovnu kontrolu plodnosti u cilju preventivne zaštite podzemnih voda.70 5.00 0.80 43.6 Son.3 Son. konferencija o aktuelnim problemima korišćenja i zaštite voda.60 0.00 3.

godine stoji da Švajcrska ima preko 2300 mini hidrelektrana. 06. – 07.yu REZIME: Ključ ubrzanog razvoja nije samo investiranje u nove tehnologije. merita.građ. ribarstva. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja MINI HIDROELEKTRANE -’’ZELENA’’ STRUJA ZA KORISNIKE – MINI HYDRO POWER PLANTS -’’GREEN’’ POWER FOR USERS – Merita Borota. industrial capatities and the market. a koji obezbeđuje proizvode koji se mogu odmah prodavati na tržištu. Mnoge zemlje Evrope već imaju više od 1000 mini hidroelektrana. transportation. as well as in the development of new programs which can produce the product interesting and competitive on the market. uključujući znanja. 2006.borota@minpolj. saobraćaja.. prirodni resursi ABSTRACT: The key role of quick development is not only the investing in new tehnologies. Ministarstvo poljoprivrede.? The answer to all these questions is comprehended in the title: MINI Hydro Power Plants Key words: mini hydro power plants. snabdevanja vodom.dipl.? Odgovor na ova pitanja sadržan je u naslovu: MINI Hidroelektrane Ključne reči: male hidroelektrane. fishing. natural resources. Koji je to program za koji posedujemo resurse. sasvim je svejedno? Koji su to proizvodi? Kako iskoristiti neiskorišćene obnovljive prirodne resurse. 04.Beograd e-mail. prema podacima od 2000.EkoIst' 06. but also the proper use of the existing human and technological resources. a pri tom obezbediti zaštitu okoline. Naprimer. šumarstva i vodoprivrede -Republička direkcija za vode. instalisane snage oko 384 . Razvoju mini hidroelektrana u svetu se daje izuzetan značaj. including knowladge.yu vladabor@eunet... domaćem ili stranom. and still with this usage. male akumulacije. industrijske kapacitete i tržište. uz novi impuls za pokretanje niza programa u oblasti poljoprivrede. renewal and natiral sources. water supply.ing. mini reservoirs.gov.. u razvoju novih programa i konkurentnih proizvoda. and which can provides products at the same time. već u korišćenju postojećih ljudskih i tehnoloških kapaciteta. Ekološka Istina / Ecological Truth.. provide the environmental protection. And what is that programme in which we already have the resources. easily sellable on the domestic as well as on the outside market? Which are those products? How to use still unused.sr. with new impuls for the establishing new programmes in agriculture.

i na proceduru izdavanja akata se poziva čak 14 Zakona. je dat najčešći izgled mini elektrane. Slika 1. Procenjeno je da je potrebno pribaviti više od 20 saglasnosti i dozvola. Međutim. 2006. u gradu Hančžonu. i verovatno će u narednih godinu ili dve dana. objekti takve vrste predstavljaju razvojnu šansu lokalnog karaktera. nakon detaljnijih provera. ponekad. a samim tim i potencijal bi bio veći. Procenjeno je da u ovom trenutku u Srbiji postoji potencijal za izgradnju mini elektrana na više od 850 lokacija. i da bi predviđena snaga mini elektrana mogla biti 25 MW. istraživački centri i društva za podršku i razvoj mini elektrana. Izgradnja mini elektrana se realizuje na osnovu rezličitih projektnih rešenja. Samim tim što se pomninje osvrt na ekološko očuvanje životne sredine. Ekološka Istina / Ecological Truth. U mnogim zemljama postoje posebne agencije. početi izrada dopune katastra. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja 8300 MW. Osim otvaranja novih radnih mesta o ogromnom doprinosu smanjenja emisije ugljen dioksida. Izgradnja ovakvih hidroelektrana na povoljnim lokacijama ujedno predstavlja dobru priliku za investitore i iz inostranstva. Austrija preko 1300 mini hidroelektrana. nedostataka novca i relevantnih informacija i koordinacije među nosiocima odgovornosti. U Kini. Uz to stoji i podatak da u Kini ima oko 89000 mini elektrana. procenjuje se da je interesovanje veće. Činjenica je da treba ići ‚‚korak po korak‚‚ u pripremi ovakvog značajnog posla. u zavisnosti od hidroloških i geoloških karakteristika svake lokacije. 04.1. Koristi od projekata izgradnje mini hidroelektrana su višestruke. – 07. Na sl.. Neobičan je primer recimo da u ravničarskoj Vojvodini postoji 13 pogodnih lokacija za gradnju mini elektrana. ako se izgrade na pravi način. jer će male hidroelektrane rešiti energetski problem. Podsticaj za razvoj ovakvih projekata trebalo bi da bude i to što imamao industriju koja može da proizvede sve osnovne i potrebne delove za mini hidroelektrane.EkoIst' 06. podiže se svest ekološke i tehničke kulture. instalisane snage 370 MW. ukupne instalisane snage oko 8300 MW. jer se radi o veoma isplativom poslu. Odličan primer dobre saradnje je 385 . mini elektrane donose povećanju sigurnosti snabdevanja električnom energijom. Pre par godina je urađen katastar malih hidroelektrana kojim je registrovan potencijal od 450 MW. Osim toga. poštujući principe održivog razvoja. 06. poteškoća u realizaciji projekata malih elektrana proizilazi i zbog nedorečenosti zakona i propisa. Međutim. osnovan je međunarodni naučno-istraživački centar za korišćenje energije malih reka. Španija sa 735 mini hidroelektrana ostvaruje instalisanu snagu 735 MW.

gde već postoji desetak mini hidroelektrana privatnih investitora. 04. uskih. tačnije od 01. u iskorišćavanju obnovljivih resursa i smanjivanju potrebe za uvozom struje. Izgradnjom malih elektrana na pogodnom mestu vodotoka. 4. Primer 1: Hidrocentrala ‚‚Gamzigrad‚‚ koja još radi. 18 godina posle Njujorka. Dalje. 5. 386 . te je proticaj usporavan. prvenstveno. drveće i druge predmete. pregrade. naseljenih dolina. a takvih lokacija ima mnogo. Vreme koncentacije vode je kratko. gde je prostor najčešće ograničen i gusto naseljen.godine. može se reći da se u priličnoj meri kontoliše režim voda i nanosa. 06. 6. koje se na krivinama prepreče i u koritu smanjuje propusnu moć vodotoka. Slivne površine rečnih dolina su u principu gusto naseljene. – 07.januara 1909. Mini hidroelektrane se mogu graditi na svim mestima gde postoji vodotok koji može pokrenuti turbinu. a u izgradnji ih ima još. Ovde se stavlja akcenat na male akumulacije koje imaju višestruku namenu i grade se za rešavanje problema električne energije. Korita vodotokova se ne održavaju. Veliku ulogu igraju i postojeći jazovi. Primer 2: Hidrocentrala ‚‚Sokolovica‚‚ radi preko 50 godina. ne samo kontrola nivoa vode u akumulaciji. U takvom okruženju se najčešće susrećemo sa sledećim poteškoćama a koje idu u prilog projektovanju i gradni mini elektrana: 1. 2006. čijim se adaptacijama otvaraju mogućnosti smanjenja investicionih ulaganja.. Mostovi i drugi objekti imaju često nedovoljnu propusnu moć. a mali slivovi se često 100% zahvataju provalom oblaka i za kratko vreme donesu velike količine vode. Mali vodotoci imaju imaju velike padove. 2. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Knjaževačka opština. čija je ukupna snaga 150 KW. ali i za rešavanje problema zaštite od štetnog dejstva velikih voda – poplava. ili brane Bojnik i Ćelije). a neprekidno je u pogonu već 90 i više godina. i godišnje proizvodi oko 12 miliona kilovatčasova električne energije. .EkoIst' 06. već se ostvaruje izuzetno efikasna zaštita od poplava. ima status minielektranemuzeja. pa se samim tim omogućava i brže doticanje vode sa sliva u rečno korito. Ekološka Istina / Ecological Truth. pa je oticanje vode sa krovnih i ostalih površina prilično. Prednost izgradne ovakvih izvora energije je.itd. formiraju se bočni nasipi kojima se postiže. vodenice. 3. kao na mestima gde već postoje brane koje treba rekonstruisati (brana na Užičkoj Đetinji. čime su Zaječarci u vek elektrike zakoračili 16 godina posle Beograđana. tj. Velike vode malih slivova po pravilu imaju bujični karakter koji nosi granje. Slika 2: Tipičan izgled jedne mini hidroelektrane.

Ukoliko u skopu mini elektrane postoji i mala akumulacija. 3-Male akumulacije. Izgradnjom mini elektrana se rešava sledeće: • Povećanje pouzdanosti snabdevanja elektroenergijom. umetnost. čak dobija sve značajnije mesto u svetskoj politici. sport. 4-Izgradnjom ovakvih objekata. životna sredina nije samo okolina u kojoj živimo.EkoIst' 06.. Jer. 5-Važna stvar. životne sredine. ona se provlači i kroz ekonomiju. čime se štite materijalna dobra. i postiže se značajna uloga u sprečavanju zasipanja postojećih. obezbeđuju zadržavanje poplavnog talasa. 04. čime se poboljšava standard stanovnika. 2-Voda iz malih akumulacija se može koristiti za snabdevanje vodom. naravno izaziva i promenu stanja okoline.. Promene koje pozitivno utiču na postojeći način života stanovništva u zoni akumulacije se ogleda u tome da se kvantitativno poboljšaju uslovi rada i života – dolazi do izgradnje i rekonstrukcije postojećih i novih saobraćajnica.. 06. U startu se pokazalo da su negativni uticaji na životnu sredinu izgradnjom malih hidroelektrana naspram velikih hidroelektrana i visokih brana. – 07. kulturu. • Energetska nezavisnost izolovanih i udaljenih potrošača. Ekološka Istina / Ecological Truth. rešavaju se opet sledeći problemi: 1-Male akumulacije. kao što je već naglašeno. Ali. 2006. mogu se koristiti za potrebe navodnjavanja. • Veliki broj mini elektrana koriste postojeću snagu vode . pored toga što akumulišu vodu neophodnu za rad elektrane. Primer 1: hidrocentrala ‚‚Gamzigrad‚‚ Hidroenergetsko korišćenje vodotokova donosi društvu značajne koristi. većih akumulacija. koji često nije prisutan čak ni na na skupovima ekologa. poboljšava se rad komunalnih službi. • Relativo jeftino snabdevanje energijom izolovanih i udaljenih potrošača. 387 . a da ne govorimo o ljudskim životima. nizvodnih. u kojoj mini elektrane i male akumulacije imaju veoma važnu ulogu jeste da obezbeđuju vodu za obogaćivanje malih proticaja u sušnim periodima.hidropotencijal. Ovim tekstom se želi aktuelizovati ekološki aspekt mini hidroelektrana. minimalni. tj. daje se veliki doprinos i učešće u borbi protiv erozije. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Slika 2.

2. LITERATURA 1.Černi. 06. 2000 388 .Energoprojekt i Institut za vodoprivredu J. – 07. Jugoslovensko društvo za odvodnjavanje i navodnjavanje. Ekološka Istina / Ecological Truth. Zato projektovanje i izgradnja mikro i malih elektrana i po potrebi malih akumulacija predstavlja značajnu komponentu integralnog vodoprivrednog uređenja sliva vodotoka.EkoIst' 06. elektoprivreda. vodoprivreda.god.. Dams and development The report of the world commission on dams. Vodoprivreda. Katastar malih MHE na teritoriji Srbije van SAP. godina 2005. u okviru sagledavanja u dugoročnoj perspektivi.. 2006. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja ZAKLJUČAK Ovakav koncept. 04. bez obzira ko ga je inicirao.. može se skladno utopiti u integralno vodoprivredno rešenje odgovarajućeg posmatranog sliva vodotoka. Beograd. 3.

poplave ABSTRACT: Water currents are part of integral and physical system which has one of basic pecularity rasing of ENTROPHY (Entrophy-maesuremant of quantitation uncertained and anregulated systems).dr Nenad Stavretović. erosion procceses raised. da bi se održavala entropija rečnih sistema na nivou i da bi imao bezbedan život čovek je obavezan da neprekidno ulaže u uređenje vodnih režima i slivova. i prelazak iz stanja veće uređenosti u stanje niže uređenosti. 2Doc. dipl.inž. b) pasivnom zaštitoma. The procces is changing for the worse by many anhtropogen actions on river basins... Ekološka Istina / Ecological Truth. changing from better regulation to the worse regulation. Kibernetski gledano. foresty are attacked. dipl.inž. šumarstva i vodoprivrede -Rapublička direkcija za vode-Beograd 2 Univerzitet u Beogradu Šumarski fakultet Beograd REZIME: Vode i vodotoci su fizički sistem. – 07.. vreme koncentracije velikih voda je sve kraće. usled čega su maksimalni protoci sve veći. male vode sve manje ali dugotrajnije. čija je jedna od osnovnih osobenosti porast ENTROPIJE (Entropija-mera za kvantificiranje neodređenosti i nesređenosti sistema). voda.. flow Uopšteno gledano.. 1 Ministarstvo poljoprivrede. All of these things result changrs water flow. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja NASIPI I ODBRANA OD VISOKIH VODA EMBRKMENTS AND DEFENSE OF HIGH LEVEL OF WATER SURFACE 1 Merita Borota. 2006. 04. 06. razvoj erozivnih procesa. tj. dok su nasuprot tome.građ. It happens becouse: the river basins becomes urbanistic areas. 389 . Zbog toga je čovek primoran da radi na uređenju vodotoka. Ključne reči: nasip. Key words:embarkment. Razlozi za to su : urbanizacija slivova. slivova i na zaštiti od štetnog delovanja voda. Sve to ima za posledicu pogoršanje režima protoka. Efikasna zaštita od poplava može se ostvariti kombinovanom primenom grupa mera: a) aktivnom zaštitom. Taj proces se još više pogoršava zbog brojnih antropogenih aktivnosti na slivovima.EkoIst' 06. and human being has to work on regulation river basins as well as on protection from damage influence of water. uništenje šuma.

-Geomreža za ugroženom području pristup c) • • • • • Vid ovakve zaštite se koristi pri: Formiranju odbranbenih linija.. Prednosti ovakvog izbora zaštite od visokih voda i poplava su uglavnom u jednostavnosti i brzini postavljanja. regulacije vodotoka. ublažavanje poplavnog talasa.. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja merama prostornog planiranja i namenskog uređenja prostora za zaštitu od voda.-Geomembrana za zaštitu nasipa od proceđivanja 4.. Izradi privremenih bazena. mogućnost korišćenja lokalnog materijala.Vodena barijera 2. višestruka upotreba. U daljem tekstu će se okvirno razmatrati način na koji bi mogao da se poboljša zaštita samih nasipa od dugotrajnih visokih voda.Box barijera 3. 06. minimalno korišćenje ljudstva i radne snage. pregrada ili manjih kanala. izgradnjom akumulacija. u koje ubrajamo nasipe. Biotehničke mere zaštite podrazumevaju sprovođenje procesa vezivanja zemljišta biološkim materijalom. uređenjem slivova. obaloutvrde.. Koja su to rešenja? 1. 04. Pod aktivnom zaštitom se podrazumevaju mere kojima se aktivno utiče na smanjenje. brane sa akumulacijama za zadržavanje poplavnog talasa.. Odbrana od poplava je često pitanje vremena U širokoj su upotrebi tradicionalna rešenja zaštite od poplava. VODENA BARIJERA Slika 1.. laguna. Ekološka Istina / Ecological Truth. 2006. retenzija. a merom planiranja se vrlo selektivno odlučuje gde se može graditi i kako se sme graditi u potencijalno plavnim zonama. Nadvišenju postojećih odbranbenih nasipa kod nailaska poplavnog talasa. zeljastim biljkama. Međutim u svetu se primenjuju i vrlo efikasna rešenja koja su vrlo jednostavna i brza... – 07. Zaštiti pojedinih objekata u slučaju poplave. Vodena barijera 390 .EkoIst' 06. Osiguranju izvođenja hidrotehničkih radova na suvom. d) biotehničke mere zaštite. Pod pasivnom odbranom smatramo linijsku odbranu nasipima i drugim zaštitnim objektima duž ugroženih područja.. tj. grmljem i drvećem.

06.. Montaža je vrlo jednostavna.5 do 1m Na slici 2. Koristi se za zaštitu od poplave. Osnovni elementi vodene barijere: -metalni nosač sa mogućnošću sklapanja od pocinkovanog čeličnog lima. -pribor za pričvršivanje (utega. za zaštitu proceživanja voda kroz nasip. Membrana se po vešanju spušta duž kosinu i utegama se osigurava prijanjanje na površinu. je primer postavljene box barijere. Box barijera je našla svoju izvrsnu primenu i za izgradnju čvrstog jezgra nasipa i služi kao drenaža u telu nasipa. prekrivene geomembranom. 391 . To je jednostavan sklop metalnih nosača i vodotporne višeslojne ploče. Box barijera se sastoji od skupa više ćelija obloženih geotekstilom. 2006.. tako da nema ni donjeg sloja tj. Dimenzija vodonepropusne ploče je 610 x 2000mm. Postavljanjem metalnih nosača formira se odbranbena linija.. Raymak iymeđu nosača yavisi od visine zaštite koju želimo postići. a pogodan je i za izradu privremenih bazena. -membrana sa PVC prevlakom. dužine 5 ili 10m a visine od 0.). zemlja. dna ni ¸poklopca¸ koji se puni raspoloživim materijalom (pesak. – 07. Koristi se za brzi izgranju ili nadvišenje odbranbenih nasipa. Slika 2. a ima primenu i vojne svrhe. postavljaju se kuke koje služe za vešanje membrane. šljunak. Ova vrsta barjera je obično širine 1m. otpaornost na habanje i korišćenje u više navrata. 04. zatim za pregrađivanje manjih vodotokova kod izgradnje potrebnih hidrotehničkih objekata.) Svi ovi elementi su izgrađeni od kvalitetnog materijala. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Na slici 1. laguna ili kanala. GEOMEMBRANE ZA ZAŠTITU NASIPA OD PROCEĐIVANJA Svako proceđivanje kroz telo nasipa dovodi do zasićenja nasipnog materijala. kuka. -višeslojna ploča koja je višeslojna.EkoIst' 06.. je data skica izgleda vodene barijere. što ugrožava stabilnost same konstrukcije nasipa jer dolazi do ispiranja materijala. BOX BARIJERA Ova vrsta prepreke od nadiranja visokih voda u zaleđe. Na gornji deo ove vodonepropusne ploče koja je višeslojna.. za zaštitu od proboja vode kroz nasip. koji čini neppropusnu i sigurnu konstrukciju. je na bazi gabionskih konstrukcija izrađenih od visokokvalitetne pocinkovane mreže. što omogućava duži vek trajanja. Ekološka Istina / Ecological Truth.

nasipima. spremnosti i organizovanosti službe za odbranu od velikih voda. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Za sprečavanje proceđivanja i osiguranja stabilnosti nasipa može se primeniti vrlo jednostavan način koji ima za osnovu armiranu geomembranu. koristi je za svoje potrebe. 04. Na kraju membrane se nalazi uteg koji osigurava pravilno postavljanje. Ekološka Istina / Ecological Truth. 2005a). pogotovu čvrstinu površinskog sloja zemljišta. i više puta se koriste. Trake se ugrađuju na preklop od 0. 06. veže je po dubini zemljišta svojim korenovim sistemom. Biljni pokrivač se formira na bedemima. GEOMREŽE ZA PRISTUP UGROŽENOM PODRUČJU Reševajući različite geomehaničke probleme pri izgradnji hidrozehničkih objekata. čepiranjem. sadnjom rizoma (Stavretović &All 2005. upija vodu. osiguranje pristupa gradilištu i izgradnja privremenih saobraćajnica je veliki problem jer treba obezbediti stabilizaciju slabo nosivog tla. jednostavno se postavljaju i uklanjaju. Slika 4. setvom omaškom. kao i od mogućnosti društva da pospeši odbranu od poplava pronalaženjem i uvođenjem novih. Geomreže svojom krutošću omogućuju prenos opterećenja na veću površinu. Na plavnim podruljima veliki deo odbranbenih linija nije lako dostupan jer je podloga sa visokim stepanom vlage i vrlo male nosivosti. postavljanjem travnog tepiha. što praktičnijih i rentabilnijih sredstava. 2006. Kao brzo i jednostavno rešenje pokazali su se geomreže.5m što daje sigurnost i nepropusnost pod pritiskom sile vode.postavljanje geomreže Kao što je na slikama prikazano. Po pravilu bi trebalo da su nasipi održavani i zatravljeni. svaka vrsta obaloutvrde zahteva određenu čvrstinu. Trake geomembrane se čeličnim klinovima pričvršćuju na kruni nasipa i spuštaju niz pokos. ZAKLJUČAK Stepen zaštite od poplave zavisi najpre od prirodnog uticaja. Dimenzije su 50m x 4m. tako da je spuštanje jednostavno. Širina traki je 4m dužine 5-10m. 392 .. drveće i grmlje.EkoIst' 06. i u tim prilikama treba u kratkom vtremenskom intervalu organizovati promet saobraćaja. puteva ili železnica. Formiranje biljnog pokrivača postiže se sadnjom biljaka. hidrosetvom. Nakon učvrščivanja i vezivanja tla od strane zeljastih biljaka na zemljištu se lakše sade visoke biljke. – 07.

Cokić. "Ekološka istina 2005". Ekološka Istina / Ecological Truth. Termoelektrane «Nikola Tesla» Obrenovac. (2005): “Metode biotehničke sanacije deponija pepela i šljake”. T. 2. S. Z. N. Beograd. 06. ISBN 86-80987-31-X. J. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Ne treba zaboraviti činjenicu da je nivo podzemnih voda uvek niži na mestima gde postoji vegetacija u odnosu na mesta gde je nema. Šević. Stavretović. Savez građevinskih inženjera i tehničara Srbije. Cokić.. 04..6 Građevinska knjiga.. Šević. Kisić. LITERATURA 1. D. – 07. Čeran. Zbornik radova Prvog savetovanja o deponijama pepela i šljake termoelektrana. 2006.EkoIst' 06. (2005a): “Hidrosetva i njena upotreba u rekultivaciji degradiranih površina“.. Zarić. M. 393 . N.. Obrenovac Stavretović. Beograd. Zbornik radova naučno stručnog skupa o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine. Z. V. Tehničar br. 386-390. Manjasek.... Društvo građevinskih inženjera i tehničara. Bor 3.

2000). kada se jave u velikom broju. The aim of the study was to test how starch affects biological parameters of activated sludge in experimental conditions. Preliminary results showed that starch causes filamentous grow. pa je ispuštanje skroba zakonski ograničeno samo ukoliko količina taloživih materija pređe dozvoljene vrednosti.yu IZVOD: Industrijske vode zbog svog sastava i dinamike ispuštanja dovode do poremećaja u radu uređaja za biološko prečišćavanje aktivnim muljem. Nikolavcic et Svardal. Pri tome treba imati u vidu složene ekološke odnose koji su prisutni u zajednici aktivnog mulja i činjenicu da su variranja u kvalitativnom i kvantitativnom sastavu industrijskih otpadnih voda znatno veća nego kod otpanih voda iz domaćinstava (Dalmacija. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja UTICAJ SKROBA NA KVALITET AKTIVNOG MULJA U UREĐAJU ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA U SUBOTICI Žika Reh JKP„Vodovod i kanalizacija“ Subotica reh@eunet. Otpadna voda većeg dela subotičke industrije se. Ključne reči: aktivni mulj. 2006. 2000). Cilj rada je bio da se ispita uticaj skroba na biološke parametre aktivnog mulja UPOV Subotica u laboratorijskim uslovima. skrob ABSTRACT: Composition and emission dynamics of industrial wastewaters cause disorders in activated sludge wastewater treatment processes in plants designed for treatment of domestic wastewaters. without affecting floc morphology and normal development of Protozoa. Ekološka Istina / Ecological Truth. 2000). 2000. 2006).EkoIst' 06. 2006). smatra se da predtretman industrijskih voda nije neophodan ukoliko one od komunalnih odstupaju samo u povećanim koncentracijama organskih materija (Dalmacija. U Uređaju za prečišćavanje otpadnih voda (UPOV) u Subotici često dolazi do prekomernog razvoja vlaknastih bakterija što ometa procese prečišćavanja. pri čemu nije dozvoljeno ispuštanje štetnih i toksičnih materija (Mešter Trungel. biological analysis. takođe ispušta u javnu kanalizaciju. biološka analiza. Tokom 2005. eksperiment. experiment. često se dovodi u vezu sa prisustvom nutrijenata poreklom iz industrijkih voda (Eikelboom. Abundance of filamentous bacteria often causes settling problems in Wastewater Treatment Plant (WWTP) of the town Subotica. 06. otežavaju taloženje mulja i njegovo odvajanje od vodene faze. što potencijalno dovodi do poremećaja u procesu prečišćavanja (Mešter Trungel. 04. godine u Laboratoriji za kontrolu kvaliteta otpadnih voda JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica urađeno je više eksperimenata sa aktivnim 394 . koje. starch UVOD Uređaj za prečišćavanje otpadnih voda u Subotici je predviđen za tretiranje komunalnih otpadnih voda i obuhvata mehaničko i biološko prečišćavanje. Preliminarni rezultati pokazuju da skrob favorizuje razvoj vlaknastih formi. i 2006. bez prethodnog tretmana. Problem pojave vlaknastih bakterija. Kewords: activated sludge. – 07. ne narušavajući morfologiju flokula i ne ometajući razvoj Protozoa. Međutim. Opštinskom Odlukom o javnoj kanalizaciji (Službeni list Opštine Subotica 39/2001) propisani su normativi za ispuštanje otpadnih voda.

– 07. 1-B). konzumna surutka u prahu “Mlekara Subotica”. Ekološka Istina / Ecological Truth.2 g/dm3. Materijal je fotografisan uz pomoć digitalne kamere. snižavanjem pH vrednosti favorizuje razvoj gljiva i slobodnih ćelija. 1-D). uz dezintegraciju flokula. Uzorci aktivnog mulja prikupljeni su standardnim tehnikama koje se koriste u biološkoj analizi aktivnog mulja (Eikelboom.EkoIst' 06. 06. 04. 2006. Poređenje sa drugim supstratima pokazuje da hranljivi bujon (Sl. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja muljem (Reh. surutka u prahu. iz kanala kroz koji protiče recirkulacioni mulj neposredno pre ulivanja u aeracione bazene. kvalitativni i kvantitativni sastav bioindikatorskih organizama (Protozoa. procenu broja slobodnih ćelija. ali ne dovodi do bujanja vlaknastih bakterija (Sl. uz stalno praćenje bioloških parametara. MATERIJAL I METODE Eksperimenti sa aktivnim muljem su obavljeni u biološkoj laboratoriji UPOV Subotica. Mulj je zatim izlagan različitim supstratima (rastvorljivi skrob “Merck-Alkaloid”. Nematoda i Rotifera). 395 . stepen vlaknastog rasta. što omogućava raznovrsnost mikroorganizama. 2000). 1-C) iako na osnovu bioindikatorskih organizama dovodi do preopterećenosti sistema. Pri tome je u svakom sudu bilo 10% recirkularnog mulja i 90% supstrata. hranljivi bujon “Torlak” 2g/dm3. Razlog tome je verovatno činjenica da su hranljivi bujon i surutka medijumi bogati raznovrsnim nutrijentima. Cilj rada je bio da se ispita uticaj skroba na kvalitet aktivnog mulja UPOV Subotica u eksperimentalnim uslovima. Merenja mikroorganizama su urađena uz pomoć softvera za obradu fotografija. pokazalo je da skrob u laboratorijskim uslovima favorizuje vlaknati rast (Sl. dok je kod ostalih medijuma konstatovano smanjenje brojnosti vlaknastih bakterija. Indeks filamentacije u medijumu sa skrobom se tokom prvih 10 dana povećavao. REZULTATI I DISKUSIJA Ispitivanje bioloških parametara aktivnog mulja gajenog u prisustvu različitih supstrata u laboratorijskim uslovima. na temperaturi od 22 do 25 ºC. ne dovodi do povećanog razvoja filamentoznih formi.2 g/dm3 i pitka voda kao kontrola) i gajen više dana. dok je skrob medijum koga mnoge bakterije teško metabolišu. 2006) u kojima je aktivni mulj iz UPOV Subotica tretiran različitim nutrijentima i uzorcima industrijskih otpadnih voda i gajen u laboratorisjkim uslovima. Biološki parametri su praćeni narednih 30 dana Analiza je obuhvatala ocenu morfologije flokula. kao i identifikaciju vlaknastih bakterija (na diferencijalno obojenim preparatima po Gramu i Neisseru). zbog čega su pojedini sojevi vlaknastih bakterija u kompetitivnoj prednosti. uz aeraciju pomoću akvarijumske pumpe u staklenim sudovima od 1 dm3. Isto tako.

2006. 04. 06. obojeno po Gramu 396 . Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Slika 1 – Mikroskopske fotogafije akivnog mulja gajenog 7 dana u različitim supstratima (A-pitka voda. D-surutka) Slika 2 – Sphaerotilus natans – vlaknasta bakterija u preparatu aktivnog mulja gajenog 7 dana u rastvoru skroba (2g/dm3). C-hranljivi bujon. – 07. Ekološka Istina / Ecological Truth.EkoIst' 06. B-skrob.

(2000): Process Controll of Activated Sludge Plants by Microscopic investigation. str. komunali čvrsti otpad i opasan otpad (36. B. 2006. K. Petković. Zato se. potrebe i značaj bioloških analiza u kontroli rada uređaja za prečišćavanje otpadnih voda. komunali čvrsti otpad i opasan otpad (36. Subotica). što bi trebalo uzeti u obzir prilikom donošenja zakonske regulative. str. B. 04. – 07. 2006. (2006): Interaktivni pristup biološkoj kontroli aktivnog mulja u Uređaju za prečišćavanje otpadnih voda u Subotici. LITERATURA Burger. komunali čvrsti otpad i opasan otpad (36. Međunarodna konferencija Otpadne vode. ZAKLJUČAK Eksperimentalni podaci pokazuju da skrob favorizuje vlaknasti rast u aktivnom mulju. Međunarodna konferencija Otpadne vode. IWA Publishing. (2006): Iskustva u primeni opštinske Odluke o javnoj kanlizciji u Subotici. Bez obrira na to što se ova bakterija u UPOV Subotica javlja samo povremeno i nije dominantna (Burger. To podrazumeva i neophodne promenu tehnoloških procesa u prehrambenoj industiji i uvođenje obaveznog predtretmana otpadnih voda. in: Kontrola kvaliteta voda u okviru upravljanja kvalitetom. Svardal.. 95-98 Dalmacija. (2000): Biological treatment of potato-starch wastewater – design and application of an aerobic selector.EkoIst' 06. V. Međunarodna konferencija Otpadne vode. Ekološka Istina / Ecological Truth.. 2006. 191-328 Eikelboom. 107112 Reh. 06. 2006. Subotica). (2000): Kvalitet prečišćenih otpadnih voda. 71-74 Nikolavcic. 2006. iako ne spada u toksične supstance. Dalmacija. str. (2006): Iskustva. Ž. (2006): Mikrobiološka karakterizacija aktivnog mulja Uređaja za prečišćavanje otpadnih voda u Subotici. 99-102 397 .. činjenica da je skrob uzrokovao povećanje stepena filamentacije je indikativna. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Identifikacija vlaknastih bakterija (Sl. pri čemu značajnije ne narušava zajednicu Protozoa i ne utiče znatno na morfologiju flokula. London Mešter Trungel.. O. str. 2006). komunali čvrsti otpad i opasan otpad (36. Novi Sad. B. Subotica). Water Science and Technology Vol 41 No 9 pp 251– 258 Obradović. Međunarodna konferencija Otpadne vode. B. E. B. str. 2) je pokazala da među filamentima dominira Sphaerotilus natans. Burger. bakterija koja uzrokuje nabujavanje mulja i predstavlja veliki problem u mnogim prečistačima u svetu. uz napomenu da je u laboratoriji nemoguće u potpunosti simulirati uslove koji vladaju u kompleksnom sistemu kao što je uređaj za prečišćavanje otpadnih voda. kako bi se ispuštanje skroba u javnu kanalizaciju svelo na minimum i na taj način smanjile smetnje koje vlaknaste bakterije izazivaju u Uređaju za prečišćavanje otpadnih voda. Petrović. A. D. ne može smatrati biološki bezazlenim jer značajno utiče na procese prečišćavanja. Subotica). ur.

Mehaničko prečišćavanje podrazumeva prolazak otpadne vode kroz sistem 398 . self-cleaning. physical characteristics and biodiversity of flocs of sludge. The biologic method takes place in aeration tanks by aerob method of the activated sludge. the ecosystem of activated sludge consist Protozoas and some Metazoas. Biološko prečišćavanje se odvija u aeracionim bazenima. and it`s based on the fundamental characteristics of the water. Cilj rada je da prikaže da je kvalitet aktivnog mulja. Razvoj ekosistema mulja zavisi od kvaliteta ifluenta.yu IZVOD: Prečišćavanje komunalnih i industrijskih otpadnih voda na gradskom uređaju za prečišćavanje otpadnih voda u Subotici se obavlja mehaničkim i biološkim putem. dipl. activated sludge. The treatment of wastewater with activated sludge is the oftenest way to treat the wastewater which contents organic materias. that`s how they treated the wastewater. aerobnom metodom aktivnog mulja. ekosistem aktivnog mulja čine Protozoe i neke Metazoe. uglavnom aerobnih. Proces prečišćavanja otpadne vode aktivnim muljem je najčešći način prečišćavanja otpadne vode zagađene organskom materijom. which with their ecstracellular enzims unbuild organic materias from the water. aktivni mulj. the type of equipment and the technology of managing the process of wastewater treatment. providing enough oxygen concentration for the growth and the differentiation of the microfauna of activated sludge is the mostly important. aktivni mulj je tvorevina izgrađena od velikog broja bakterija.co. tipa uređaja i od tehnologije upravljanja procesom prečišćavanja pri čemu je obezbeđivanje dovoljne koncentracije kiseonika za razvoj i diferencijaciju mikrofaune aktivnog mulja od presudnog značaja. Keywords: oxygen concentration. 2006. Naime. mostly aerob bacterias. Osim bakterija. The activated sludge consists a big number bacterias. Ekološka Istina / Ecological Truth.EkoIst' 06. koje svojim ekstracelularnim enzimima razgrađuju organsku materiju iz vode vršeći ujedno i njeno prečišćavanje. Ključne reči: koncentracija kiseonika. Except bacteria`s. biodiversity UVOD Gradski uređaj za prečišćavanje otpadanih voda u Subotici kontinualno radi od 1975. which depends of the method of aeration and the concentration of dissolved oxygen in the aeration tank. Growth of the sludge ecosystem depends on the quality of the influent. – 07. godine. 06. The aim of this study was to introduce the quality of activated sludge. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja PROBLEMI OBEZBEĐIVANJA OPTIMALNE KONCENTRACIJE KISEONIKA I POSLEDIČNA SLIKA AKTIVNOG MULJA NA UREĐAJU ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA U SUBOTICI PROBLEMS OF PROVIDING THE OPTIMAL OXYGEN CONCENTRATION AND THE STATUS OF ACTIVATED SLUDGE IN THE WASTEWATER TREATMENT PLANT OF TOWN SUBOTICA Bojana Burger. a zasniva se na fundamentalnom svojstvu vode. biodiverzitet ABSTRACT: The wastewater in the wastewater treatment plant of town Subotica has treated with mechanical and biological methods. 04. procesu samoprečišćavanja. odnosno fizičke karakteristike i biodiverzitet flokula mulja zavistan od načina aeracije i koncentracije rastvorenog kiseonika u aeracionom bazenu. biolog JKP “ Vodovod I kanalizacija “ Subotica e-mail:berke@tippnet.

0 mg/l u uslovima velikih atmosferskih padavina. dolazi do velikih odstupanja. oksidacije i redukcije na kojima se zasniva otklanjanje organskih otpadaka iz vode. mastolova i predhodnog taložnika. odnosno od mesta uliva otpadne vode. Biološko. Koncentracije kiseonika se kreću od 0 do preko 8. delimično prečišćene vode i mulja. 04.2 m. Od posebne važnosti predstavlja razvoj populacije končastih bakterija u aktivnom mulju obzirom da prevelik rast ove posebne grupe mikroorganizama često uzrokuje penušanje. veličinu. Aktivni mulj je flokulantna tvorevina izgrađena iz aerobnih mikroorganizama. postojanost. odnosno dubinski. i pored automatskog upravljnja koncentracijom kiseonika. REZULTATI RADA Kontinualno praćenje koncentracije rastvorenog kiseonika na fiksiranom WTW oksimetru pokazuje velika variranja. Aeracija u bazenima se sprovodi uvođenjem komprimovanog kiseonika na dno bazena. Sekundarno prečišćavanje se pretežno odvija pod aerobnim uslovima i zato je optimalna aeracija jedan od značajnih faktora za efikasnost ovog postupka. Aeracioni bazen je dvokomorni objekat širine 20 m. oblik. Ekološka Istina / Ecological Truth. što podrazumeva određena fizička svojstva flokula. sekundarno prečišćavanje se obavlja u aeracionim bazenima i podrazumeva mešanje otpadne vode. verovatno usled priliva vode i mulja različite organske opterećenosti. supstrata. sa enzimima mikroorganizama i kiseonikom. 06. čvrstinu. U upotrebi su dva ovakva bazena. 399 . 2005 ).5 mg/l O2. naduvavanje i otežano taloženje mulja u naknadnim taložnicima kvareći i umanjujući efekat prečišćavanja ( Petrović. kao i kvalitativan i kvantitativan mikrobni sastav. a takođe se u bazene uliva i recirkularni mulj na tri izvoda.0 i 2. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja rešetki ( grube i fine ). dok se deo izbacuje na deponiju mulja. Metazoa i filamentoznih bakterija. Protozoa i Metazoa. ali i za što potpuniju separaciju vode od mulja u naknadnim taložnicima. do izliva smeše otpadne. Otpadna voda se uliva u aeracione bazene iz predhodnog taložnika. Naime. ukupne zapremine 2560 m3. ( Burger. Od izvanrednog značaja za proces prečišćavanja je da flokule mulja budu dobrih osobina. 2006. Na osnovu literaturnih podataka je prihvaćeno da optimalna koncentracija rastvorenog kiseonika u aeracionom bazenu iznosi između 2. 2006 ). Dakle mehurići kiseonika sa dna bazena isplivavaju na površinu i tako dovode i do potpunog mešanja otpadne vode sa muljem. dok se povremeno vrši kontrola koncentracije kiseonika u bazenima po dužini. hidrolize. peskolova. bakterija. uključujući i mesta uliva recirkularnog mulja. Kvalitet bioaktivnog mulja se na uređaju svakodnevno prati i procenjuje fizičko hemijskim i biološkim metodama kontrole. Obradović. – 07. pri čemu biološki metodi podrazumevaju mikroskopski pregled flokula mulja i determinaciju prisutnih Protozoa. Koncentracija kiseonika u bazenima se kontinualno prati fiksiranom sondom WTW oksimetra na izlivu vode iz aeracionih bazena. dužine 40 m i dubine vode 3. Odvajanje vode od mulja se obavlja u naknadnim taložnicima odakle se deo mulja vraća u aeracione bazene kao recirkularni mulj. Dobro razvijena i zdrava mikrofauna aktivnog mulja je osnovni preduslov za uspešno izvođenje procesa degradacije.EkoIst' 06. kao višak mulja.

Mikroskopska analiza aktivnog mulja se na uređaju obavlja svakodnevno pregledom svežeg mulja sa mesta suprotnom od uliva ifluenta odmah nakon uzorkovanja iz bazena. U bioaktivnom mulju su ove jedinke najdominantnije prisutne cilijatne Protozoe. 06. Ona je subdominantan oblik. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Merenjem koncentracije kisonika prenosnim oksimetrom po dužini bazena su pokazala da je u bazenima koncentracija kiseonika ispod 0. slobodnoplivajuće “telotrihe” karakteristične za uslove nedostatka kisonika i visoke koncentracije ugljen dioksida ( Bick. međutim je jedina Protozoa koja je povremeno prisutna u jednakom broju kao sesilna V. najvećom zapreminom bazena vladaju gotovo potpuno anaerobni uslovi. uglavnom se javlja u manjem broju. Među velikim brojem prisutnih jedinki Vorticella microstoma.). Takođe je prilagođena širokom rasponu koncentracije kisonika od 0. Takođe se često sreću jedinke bez stalka. Flokula mulja obrasla V.0 mg/l. Pričvršćene cilijate u opsegu od 80% ukupne brojnosti u populaciji mikrofaune karakteristično je i za neravnomerno opterećenje u sistemu ( Obradović. ) Živi pričvršćeno za flokulu mulja.microstoma Slika 2. dok se nedostatak kisonika na fiksiranom oksimetru očituje tek povremeno. često se nalaze jedinke loše kondicije. 1972 ). 1972 ). ( Burger. 2006 ). Biodiverzitet aktivnog mulja nije velik i predstavljen je malim brojem vrsta u velikom broju jedinki. 2006. U mulju su najčešće i najdominantnije prisutne polisaprobne vrste koje se lako adaptiraju različitim uslovima sredine.5 mg/l u oko ¾ zapremine bazena.1 – 12. 2006. Veličina končastog rasta je najčešće okarakterisana maksimalnom vrednošću po Jenkinsovoj skali subjektivne procene filamentoznog rasta.0 mg/l ( Bick. neaktivne. Petković. Slika 1. ali sa razvijenim posteriornim cilijama. 04. – 07. Dakle.U ishrani koristi bakterije i male alge. Petrović. microstoma. Vorticella microstoma je polisaprobna Peritricha. Razvija se pri velikom rasponu u koncentraciji kiseonika od 0 do 12. Ekološka Istina / Ecological Truth. uključujući i varirianja u koncentraciji kiseonika. odnosno koja se javlja u vrednostima izraženim u 103 jedinki u ml uzorka. Burger.( Slika 1. Najdominantnije prisutna 400 .EkoIst' 06. TIP 021 N Aspidisca costata je cilijatna protozoa životom vezana za površinu flokule gde “brsti” prisutne bakterije. zatvorenih peristoma i nepokretnih treplji.

komunalni čvrsti otpad i opasan otpad ( ISBN 86-82931-17-6 ). 2006. često sadržeći krajnje nepovoljne i toksične materije za razvoj mikrosveta.. 107-112 Eikelboom. Na postrojenju se ova bakterija razvija u veoma velikom broju uzrokujući sluzavost mulja. O. pravac razvoja mulja. Usled nemogućnosti obezbeđivanja idealne sredine u pogledu sastava otpadne vode. Otpadne vode. ( 2005. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja bakterija je Eikelboom – ov TIP 021 N. ( Slika 2. 04. ( 2006 ): Iskustva. A. Bioaktivni mulj je sredina velikih amortizacionih mogućnosti i veoma dugo odoleva različitim negativnim uticajima. Otpadne vode. Kvalitet ifluenta koji se uliva na gradskom uređaju je veoma promenljiv i određen kvalitetom otpadnih voda industrije. 2. V. ( 1972 ): Ciliated Protozoa.. Ekološka Istina / Ecological Truth. London 401 . Sprečavanjem nastanka anaerobnih uslova bi se verovatno u mnogome promenila slika bioaktivnog mulja i omogućio bi se razvoj osetljivijim vrstama koje bi imale i svoj doprinos u procesu prečišćavanja. Obradović. ( 2006. Kvalitet voda III – 3 ( ISSN 1451-5571 ). 2000. D.): Filamentozne bakterije aktivnog mulja – problem biološkog prečišćavanja otpadnih voda.. potrebe i značaj bioloških analiza u kontroli rada uređaja za prečišćavanje otpadnih voda. V. Petrović. 24-26 Burger. 5. World Health Organization. Mikroskopski pregled mulja pored slike trenutnih uslova nam pokazuje i tendenciju. komunalni čvrsti otpad I opasan otpad ( ISBN 86-82931-17-6 ). 95-98 Bick. pp. Petrović. ZAKLJUČAK Uprkos stalnom dovodu kiseonika.): Process Controll of Activated Sludge Plants by Microscopic investigation. Burger. Petković. pp.). 3. ) Indikacije razvoja ove bakterije su: prisutne lako biorazgradive komponente u ifluentu. u rukovođenju procesom prečišćavanja se pažnja treba posvetiti obezbeđivanju ujednačene koncentracije rastvorenog kiseonika po celoj zapremini bazena.EkoIst' 06. u bazenima vladaju uslovi nedovoljne aerisanosti što pogoduje razvoju samo nekih mikroorganizama. – 07. pp. H. B. 06. O.): Mikrobiološka karakterizacija aktivnog mulja uređaja za prečišćavanje otpadnih voda u Subotici. posebno končastim bakterijama koje svojim velikim površinama mogu da obezbede dovoljno kiseonika za svoj razvoj. B. Geneva Obradović. IWA Publishing. nedostatak nutritijenata uključujući i kiseonika i kompletno mešanje vode u aeracionim bazenima. Ovakav prevelik rast ove bakterije umnogome otežava separaciju vode od mulja u naknadnim taložnicima izazivajući nabujavanje i isplivavanje mulja ( Eikelboom.. 4. LITERATURA 1. ( 2000.

E7 EKOLOŠKI MANADŽMENT (PRAVO. EKONOMIJA I STANDARDIZACIJA) ECOLOGICAL MANAGEMENT .

2006. . Key words: management. effects in low consumption of energy. .vodi racionalnijoj upotrebi resursa. it has an active approach to human resources. i to uglavnom u ekonomski uspešnijim preduzećima. Srpska tranzicija pokazuje da se strategija održivog razvoja i koncept ekološkog menadžmenta sprovode parcijalno. pored ekonomske odgovornosti i moralnu odgovornost u ostvarivanju kvaliteta života. Ekološka Istina / Ecological Truth. .yu IZVOD: Razvoj ekomenadžment sistema trebalo bi shvatiti kao društveni proces koji svojom realizacijom dovodi i transformiše tradicionalni menadžment u preduzeću na način koji: . Ključne reči: menadžment.podiže stepen održivosti ekonomskog razvoja preduzeća i društva u celini. Vranje e-mail: gogan1@ptt. ecology. 405 . develops marketing with the function of consumer education.povećava kvalitet života. utiče na malu potrošnju energije. pored uobičajenih problema koje nosi svaka privreda zbog svojih specifičnosti. tehnologija. koji se mogu neiscrpno i besplatno koristiti prilikom obavljanja ekonomskih aktivnosti.aktivno se odnosi prema ljudskim resursima. naročito onih koji su taj proces završili. . povezivanje ekologije i ekonomije sadrži.razvija marketing u funkciji obrazovanja potrošača. Ekološki faktor u savremenoj civilizaciji sve više postaje odlučujući faktor u pslovanju preduzeća i opstanku prirode i društva. 04. Iz tih razloga. privreda mora promeniti svest o neograničenosti prirodnih resursa.EkoIst' 06. pokazuje da privrede tih zemalja. leads to rational use of resources. razvoj ABSTRACT: The development of ecomanagement system should be understood as a social process which by its realisation leads to and transforms the traditional management in an enterprise in the way which: raises the level of sustainability of economical development of the enterprise and the society as a whole. ekologija. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja EKOLOŠKI MENADŽMENT U FUNKCIJI ODRŽIVOG RAZVOJA PREDUZEĆA ECOLOGICAL MANAGEMENT WITH THE FUNCTION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ENTERPRISE Mr Gordana Mrdak Viša Tehnička Tehnološka Škola. – 07. raises the quality of life. nosi i dodatan teret odgovornosti sadašnjih generacija prema zaštiti životne sredine. Menadžment u našim preduzećima mora shvatiti da u savremenoj tržišnoj privredi. technology. Ciljevi uspešnog razvoja preduzeća moraju se povezivati sa uspehom ekološkog menadžmenta i ukupnog održivog ekonomskog razvoja. 06. development UVOD Tranzicija postsocijalističkih zemalja.

Zbog zagađivanja sredine počeli su se pojavljivati i sve značajniji ekonomski gubici uzrokovani sve većim problemima otpadnih materijala. zadatak ekomenadžera je da pronađu mogućnost da jednom dobijene otpatke povratno usmere u ponovni proces upotrebe u obliku sekundarnih sirovina. . zagađivanja vodnih tokova. Tehnologija koja ima za cilj razvoj proizvodnih procesa isključivo radi stvaranja profita. a zagađujuće tehnologije putem transfera prenosili u zemlje u razvoju. osiromašivanju sirovinskih izvora koji su osnovni uslovi daljeg razvoja. 2006. koje su prve počele donositi najstrožije zahteve za čistu životnu sredinu. vodu i vazduh.korišćenju svih otpadnih materijala kao sekundarnih sirovina. Razvijene zemlje više ne uvoze i prerađuju sirovine na sopstvenom tlu. 06. Ekološka Istina / Ecological Truth. Preduzeće u svom razvoju nastoji da uz što manja ulaganja sredstava postigne što veće ekonomske efekte. Postalo je moguće da preduzeće ostvaruje visoki profit a da istovremeno smanjuje kvalitet životne sredine zagađujući zemlju. U odnosu čoveka sa prirodom narušavaju se njene vrednosti iscrpljivanjem prirodnih dobara. prihvatajući stare tehnologije. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja a manje ukupnom privrednom sistemu preko sprovođenja zakonskih odredbi u ekološkoj oblasti. Tehnološka rešenja nalaze se u uvođenju takvih tehnologija koje ne zagađuju životnu sredinu. Da bi se ovo izbeglo. ne vodeći pri tome računa o narušavanju ekosistema. 406 . EKOLOŠKO INŽENJERSTVO Prilikom korišćenja prirodnih dobara čovek sve više menja prirodu i utiče na prirodnu razmenu materije. . na osnovu prerade sirovina. .uanpređenju i razvoju novih tehnoloških procesa gde se smanjuju ispuštanja u biosferu. ekonomskoj i društvenoj osnovi. Zemlje u razvoju. Zato se smatra da je područje ekomenadžmenta kompleksno sagledavanje pojava na tehnološkoj. Aktivnosti ekomenadžmenta se kreću u pravcu: . Indirektnim putem. odnosno u uvođenju čistih tehnologija.razvoju tehnoloških postupaka pročišćavanja otpadnih voda i gasova. tj. Ekološko inženjerstvo pokušava da naučnim metodama i novim tehnološkim procesima zaštite životnu sredinu i racionalnije koriste prirodne izvore. već uvoze čistije materijale. Narušavanje prirodnih vrednosti na ovaj način ukazuje da proizvodnotehnološki procesi nisu zaokruženi. Čiste tehnologije podrazumevaju praktičnu primenu naučnih otkrića. metoda i sredstava koja osiguravaju najracionalnije korišćenje svih prirodnih izvora u cilju opšteg napretka društva i zaštiti životne sredine. vodi istovremenoj eksploataciji i ljudi i prirode. hemijskih i bioloških uslova života i opstanka. Nivo tehnologije korišćenjem prirodnih dobara u prirodi izaziva menjanje fizičkih. Time su najviše pogođene najrazvijenije zemlje. – 07. čime izbegavaju zagađujuće tehnološke procese. omogućavaju još brži razvoj razvijenih zemalja i transferom tehnologije prenose probleme zaštite sredine na svoje teritorije.praktičnog korišćenja savremenih metoda eksploatacije sirovina. gubitaka velikih površina. čime se remeti ekosistem i nestaju ili se smanjuju pojedine biljne i životinjske vrste.EkoIst' 06. zagađuje se prirodna sredina. i da se javljaju sve veći otpaci koji narušavaju procese u ekosistemu. 04. naučnoj.

Ukoliko se ta međuzavisnost ne uredi optimalno. U izboru između ove dve mogućnosti treba izmeriti ukupne troškove ulaganja i efekte dobijanja. 04. prenos istih preko nacionalnih granica i kontinenata.EkoIst' 06. Menadžment preduzeća mora strogo poštovati propisane norme dozvoljenog zagađenja. 407 . ili uvode kompletno nove nezagađujuće tehnologije čiji je uticaj na životnu sredinu minimalan. Veliki broj fabrika puštan je u rad bez prethodnih rešenja za prečišćavanje otpadnih materijala. Ekološka Istina / Ecological Truth. boljeg korišćenja sirovina i energije. gde moraju biti uključene i posledice koje takav razvoj može da izazove u odnosu na kvalitet životne sredine. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Pre uvođenja nezagađujućih tehnologija. Razvojni projekti moraju biti konstruisani od strane stručnjaka. 06. kao i upotrebu otpadnih materija u druge korisne svrhe. Budući razvoj ne sme ugrožavati kvalitet životne sredine. postji rizik da se problemi životne sredine prenesu na ekonomski razvoj i stabilnost i iskoriste za mnogobrojne manipulacije. transformacijom otpadaka u neškodljive materije. – 07. Ti podsticaji odnosili su se isključivo na unapređenje korišćenja sirovina i energije i na poboljšanja uslova rada. kontrolu otpadnih materijala i primenu zakonskih propisa ih ove oblasti. na način koji bi za dato preduzeće bio najekonomičniiji. U dosadašnjem razvoju nije bilo pomaka u delu primene nauke i tehnologije koja bi smanjila zagađenje životne sredine. Naučnotehnološki progres je bio usmeren na rešavanje otpadnih materija koje izlaze iz osnovnog tehnološkog procesa. uvesti sistem kontrole istih i primenjivati sankcije prema zagađivačima. OPTIMALIZACIJA NAUČNO-TEHNIČKOG PROGRESA I ŽIVOTNE SREDINE Porast fizičkog obima proizvodnje uslovio je povećano zagađenje životne sredine. potrebno je prikupiti podatke o nastajanju otpadaka i mogućnostima njihove ponovne primene. vraćanje otpadaka u proizvodnih proces reciklažm kao i upotrebom otpadaka u drugim proizvodnim procesima revalorizacijom. Naučno-tehnički progres mora voditi računa o usklađivanju potrebnog proizvodnog razvoja i stanja životne sredine. problemi životne sredine utiču na promenu klime. zagađivanje vazduha putem kiselih kiša. koji bi prethodno nalazili tehnološka rešenja koja eliminišu dalje pogoršanje stanja životne sredine. Na globalnom planu. Problem privrednog razvoja i kvaliteta životne sredine mora da se zasniva na optimalnom korišćenju prirodnih resursa i uvođenju tehnologija sa što manjim otpacima. Ona podrazumeva i recikliranje otpadnih tokova i njihovo ponovno vraćanje u proizvodni proces. Ciljevi razvoja nauke i tehnologije moraju biti u korelaciji sa dugoročnim ciljevima društveno-ekonomskog razvoja. Na globalnom planu pojavila se opasnost narušavanja ravnoteže u biosferi. 2006. Ekološka optimizacija proizvodnje mora biti bazirana na naučno-istraživačkom radu u cilju poboljšanja njene efikasnosti. Sam postupak uvođenja novih tehnologija podrazumeva mogućnost ugrađivanja delova tehnološkog procesa kojim se uklanjaju otpadne materije štetne po životnu sredinu. To je dovelo do narušavanja prirodne sredine i preraslo lokalni karakter. smanjenja stvaranja zagađenja i poboljšanja uslova rada.

06. Eko-menadžment: između privrede i prirode. usklađivanju društvenih ciljeva i kapaciteta životne sredine. 2. stepen razvijenosti proizvodnih snaga. Ekonomske teme. U prevazilaženju konflikata naučno-tehničkog razvoja i očuvanja životne sredine. 1996. konsultantske i projektne organizacije koje bi radile na optimizaciji svih proizvodnih procesa. Vukičević S. Blace 2001 dr Petar Hafner. Naučno-istraživački rad se mora nadalje razvijati i to naročito hemijsko-inženjerske nauke. 5. Strategija održivog razvoja i ekomenadžment u preduzeću. Nikšić. br. teorija održivog razvoja mora biti zastupljena u smislu dugoročnog korišćenja i reprodukcije resursa. mora razvijati proizvodnju adekvatno opremljenu za prečišćavanje tokova otpadnih materija i razvijati istraživačke. 408 . što je moralo da bude praćeno povećanjem količina otpadnih materija koje su ušle u životnu sredinu. maksimalnog uključivanja svih u odlučivanju o razvoju i podeli odgovornosti. Takođe se mora obezbediti stručna kontrola razvojnih projekata sa aspekta rešavanja problema zaštite sredine u konkretnim projektima. Nauka tehnologija razvoj. pa je u tom smislu potrebno definisati društveni interes za kvalitetom životne sredine kroz norme i propise i obezbediti efikasan mehanizam za kontrolu njihovog poštovanja i rigorozne sankcije. LITERATURA 1. radi rešavanja problema zaštite životne sredine. 4. 2003. Privreda i životna sredina – ekonomska i ekološka međuzavisnost. Beograd.EkoIst' 06. opšti interes treba da dominira nad pojedinačnim.. ciljevi koje društvo ostvaruje. 1996. Što se daljeg proizvodnog razvoja tiče. dr Vidoje Stefanović. Nije potrebno isticati neophodnost rešavanja konfliktnih situacija nastalih povećanom proizvodnjom u odnosu na kvalitet životne sredine. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Eko-menadžment preduzeća mora razvijati metode i opremu za efikasnu kontrolu stanja životne sredine i potencijalnih izvora zagađivanja.. Niš. Fakultet zaštite na radu. Ekološka Istina / Ecological Truth. ZAKLJUČAK U minulom periodu došlo je do višestrukog povećanja obima proizvodnje. 04. dr Slobodan Pokrajac. Milošević B. mora se insistirati na tome da kroz izbor tehnologije bude obezbeđena zaštita kvaliteta životne sredine. 1999.. 3. kao i smanjivanju razlika u razvoju. Ideal i stvarnost ekomenadžmenta. Niš. Sociološki pregled. Ekološki menadžment i marketing. 3. – 07. Đorđević B. 2006. Kvalitet životne sredine opredeljuju društveni odnosi.

Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja EKO-MENADŽMENT U FUNKCIJI ODRŽIVOG RAZVOJA POLJOPRIVREDE ECO-MANAGEMENT WITH THE FUNCTION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE Gordana Bogdanović-Dušanović1 Gordana Mrdak2 Radmila Trajković3 1 Viša tehnička-tehnološka škola. god. i koji ima dalekosežne posledice na opstanak čovečanstva. kao i način poslovanja i komuniciranja zahtevaju modernog menadzera koji će pored ekonomskih problema biti upoznat i sa problemima životne sredine. Vranje 2 Viša tehnička-tehnološka kola. Današnji savremeni trendovi. UVOD Zaštita i unapređenje životne sredine je danas jedan od najvažnijih procesa koji zahteva različite apsekte upravljanja i znanja. zdrava hrana. K. Key words: sustainability. a koji je takođe veoma važan za opstanak čovčanstva. 2006. 04. Na njoj je zaključeno da se čovečanstvo nalazi pred rastućim problemima povećanja broja stanovnika na planeti. e-mail: gogan1@ptt. K. Vranje 3 Prirodno-matematički fakultet. agriculture.Ovakav pristup životnoj sredini je danas preko potreban. Današnji savremeni trendovi kao i način poslovanja i komuniciranja zahtevaju modernog menadžera. poljoprivreda. healthy food.Mitrovica Filipa Filipovića 20. kako na mikro tako i na globalnom nivou. ecological management. Održivost poljoprivrede U organizaciji Ujedinjenih nacija 1992.EkoIst' 06.Mitrovica IZVOD: Zaštita i unapređenje životne sredine je jedan od najvažnijih procesa koji zahteva različite aspekte upravljanja i znanja. 06. – 07. Ekološka Istina / Ecological Truth.yu Lole Ribara bb. and which has extensive consequences on survival of mankind. koji će pored rešavanja ekonomskih problema morati da bude upoznat i sa problemima životne sredine. Ključne reči: održivost. ekološki menadžment ABSTRACT: The protection and improvement of environment is one of the most important processes which requires different aspects of management and knowledge. zagađenja životne sredine i iscrpljivanja resursa koji se koriste u proizvodnji hrane 409 . Today's contemporary trends as well as the way of operating and of communicating require a modern manager who will in addition to solving economical problems have to be familiar with the problems of environment as well. kao i sa osnovnim instrumentima i pravilima upravljanja u oblasti kako ekonomije. tako i životne sredine. 17500 Vranje. u Rio de Žaneiru je održana Konferencija o stabilnom ili održivom razvoju i životnoj sredini.

Ima i suprotnih tvrdnji. voda.Svaki pojedinac ima fizičko. ali ne i prilagodljivi svim novonastalim sintetskim jedinjenjima. Najveće iskorišćavanje prirodnih bogatstava po glavi stanovnika je mnogo veće u razvijenim zemljama nego u nerazvijenim. (1996) tvrde da je poljoprivredna proizvodnja održiva samo ukoliko istovremeno obezbeđuje i održivost biosfere u uslovima premanentnog rasta broja stanovnika. Danas se čovečanstvo suočilo sa ubrzanim privrednim razvojem i primenom savremenih tehnologija zasnovanim na potrebama stanovništva i raspoloživih resursa koji ugrožavaju celokupnu biosferu. sutra ne mora biti. na koje čovek ne može uticati. Tako je. 06. – 07. koji zadovoljava današnje potrebe čovečanstva. U prilog tome Heitschmidt et al. Znamo da je poljoprivredna proizvodnja zasnovana na korišćenju bioloških resursa kao što su: zemljište. regionalnom i globalnom nivou. UNESCO ( United Nations Education. koju moraju da magaciniraju. Poljoprivreda je kao ljudska delatnost u nadležnosti FAO i to specijalnim programom pod nazivom . biljke. koji su obnovljivi. dok na drugoj strani razvijene zemlje imaju višak proizvedene hrane. 1993). Zato je 1996. Opšti zaključak eksperata iz oblasti ekonomije i ekologije je da se prirodni izvori nekontrolisano iskorišćavaju. održivosti i posledicama za budućnost. životinje i čovek.. poput pesticida. socijalno i životno pravo na balansiranu ishranu. čiji su između ostalog zaključci sledeći: . život u nenarušenoj životnoj sredini. osnovnu zdravstvenu negu i obrazovanje. sanitaciju. Holling (1993). neplanskim iskorišćavanjem neobnovljivih i obnovljivih resursa (Dovers and Handmer. npr. ekonomsko.zdrava životna sredina i stabilan (održiv) razvoj" koja je usvojena na lokalnom. Danas je ipak u program stabilnog razvoja i održivosti uvrštena i poljoprivreda. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Tada je usvojena Agenda 12 pod nazivom .). vodotokova i zemljišta između ostalog i radi proizvodnje hrane. Održiva poljoprivreda predstavlja ekološku proizvodnju hrane za čoveka s aspekta zaštite životne sredine. Scientific ana Cultural).. bez negativnog uticaja na mogućnost zadovoljavanja potreba budućih generacija. Ovaj problem je naročito izražen u nerazvijenim zemljama. Održiv razvoj podrazumeva svaki razvoj u očuvanoj životnoj sredini. te da će ih ubuduće generacije naslediti potpuno degradirane i iscrpljene ( Bishop. vazduh. UNICEF(United Nations Children `s Fund). i dr. bez ikakvog plana o stabilnom razvoju. jer postoje reakcije prirode u vidu prirodnih katastrofa. 2006.FAO (Food and Agricultural Organization). Kulturnom razvoju čoveka prethodio je proces prilagođavanja prirode tj. etike i ekonomije. godine usvojena Madraska deklaracija o obezbeđenju hrane za svakog stanovnika na Zemlji. Stabilno ili održivo iskorišćavanje živih resursa". tvrdi da ono što čini stabilnim održivi razvoj danas.i mikroelementima. tako da mu s e obezbedi zdrav i produktivan način života.EkoIst' 06. Sauer (1956) tvrdio da se poljoprivreda razvija brzo. Čovečanstvo je suočeno sa velikim brojem stanovnika koji se nesrazmerno uvećava i problemom nedovoljne količine hrane za njih. što podržavaju sledeće organizacije: UNEP (United Nations Environment Program). tako. 1993. Ekološka Istina / Ecological Truth. UNDP (United Nations Development Program).. koja zadovoljava potrebe u makro. vodu za piće. 04. 410 .

korišćenja prirodnih đubriva. stepenu relativne nezagađenjenosti ruralnih područja. vazduha i voda. Dosadašnji nedostatak planskog usmeravanja tehnološkog razvoja u našoj zemlji. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja - Hrana mora da bude proizvedena korišćenjem efikasnih i ekološki ispravnih tehnologija. štetočina i bolesti. tržišnosti i dr. Sve pomenuto treba da obezbedi minimalno zagađivanje zemljišta. socijalni aspekti i dr. o eko-menadžmentu. Primena organske poljoprivrede predstavlja postovanje principa plodoreda. ekonomski uticaji. regulatora rasta i dodataka stočnoj hrani. smanjenja troškova proizvodnje ljudske i stočne hrane . 04. S druge strane nestabilnom razvoju poljoprivredne proizvodnje doprinose nepolodnost zemljišta. Danas rešenje ovog problema se vidi u organskoj poljoprivredi koja predstavlja poljoprivrednu proizvodnju bez ili sa vrlo malo pesticida. Poljoprivredna proizvodnja je moderna privredna delatnost zasnovana na principima efikasnosti. kao i neodgovarajuće korišćenje bioloških resursa koji izazivaju degradaciju ekosistema i ugrožavaju opstanak vrsta. koji danas sve više postaje bitan deo upravljanja privredom u ekološkoj ekonomiji. s toga je i Evropska unija 1992. Posebna vrednost održivog razvoja poljoprivredne proizvodnje je u širokoj primeni njenih dostignuća na svim poljima ljudske aktivnosti. i dr. primena veštačkih đubriva. Aktivnosti eko-menadžmenta u upravljanju poljoprivrednom proizvodnjom svode se na pravilan izbor mera koje akteri preuzimaju u delu procene realnih mogućnosti. Naša zemlja pruža realne mogućnosti za razvoj organske poljoprivrede obzirom na uslove koje pruža a koji se ogledaju u njenom pedološkom sastavu. Drugim rečima održiva poljoprivreda zadovoljava kriterijume ekologije. a koji se koriste u gajenju biljnih i životinjskih vrsta. konkurentnosti. gajenje životinja i biljaka. đubriva. karakteristike zemljišta. upotrebu prirodnih azotofiksatora (legumonosa) i biološku kontrolu korova. klimatski faktori. – 07.EkoIst' 06. raspoloživim prirodnim resursima. uticaji na biosferu. đubriva. o eko-menadžmentu. očuvanja zdravlja i uvođenja novih industrijskih procesa. Ekološka Istina / Ecological Truth. Indikatori održivosti poljoprivredne proizvodnje su: čovek svojim aktivnostima. 411 . Evropskom regulativom podržala razvoj organske poljoprivrede. Obzirom na postojanje različitih mišljenja da održiva poljoprivredna proizvodnja je ona koja opstaje u nenarušenim uslovima životne sredine i koja može da zadovolji potrebe čovačanstva za hranom. koji danas sve više postaje bitan deo upravljanja privredom u ekološkoj ekonomiji. ZAKLJUČAK Problem očuvanja životne sredine dugo je bio zanemarivan. Problem očuvanja životne sredine dugo je bio zanemarivan. 2006. god. degradacija litosfere. atmosfere i hisdrosfere. a da ne govorimo o upravljanju njome tj. klimatskim prilikama. 06. naročito u domenima izbora energije. a da ne govorimo o upravljanju njome tj. etike i ekonomije. kojima se čuvaju i uvećavaju prirodni resusri. imao je pored negativnih konsekvenci na sveukupni tehnološki razvoj i nedovoljno bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom.

69. (1993): Economic efficiency. Sauer. 20.. poslovna strategija ekomenadžmenta mora imati i elemente etičnosti i zakonitosti. Heitschmidt R. već i moralnu odgovornost u ostvarivanju kvaliteta života. 412 . sustainability and animal agriculture. Ambio.Jr. C. 04.E.L. 74. 4. sustainability and biodiversity.Short R. Environ. 2. B. M.C. Man's Role in Changing the Face of the Earth.W. 2006. (1993): Contradiction in sustainbility. 3. 3.. 4.O. 5. L. Ecol.. IL 49. Thomas. 217. Savremena tržišna privreda uslovljava povezivanje ekologijei poljoprivrede kao dela ekonomije i nosi ne samo ekonomsku. 06. – 07.O. Appl. Conserv. 22. Grings E. 2-3. Journal of animal Science. Holling C.S. Dovers R. Pored ostvarivanja ekonomskih ciljeva. 3. Mumford (Editors). University of Chicago Press.EkoIst' 06. Sauer C. 1395. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja Primena ekoloških standarda kao i stimulisanje i destimulisanje proizvodnje i potrošnje. Chicago. očuvanja životne sredine i smanjenje troškova uz ostvarivanje što većeg profita. In: W. 552.S.E (1996): Ecosustems. tj. (1956): The agency of man on the earth.K. LITERATURA 1. Handmer J. mogu biti moćni instrumenti eko-menadžmenta. (1993): Investing in research for sustainability.. Ekološka Istina / Ecological Truth. Bishop R.

2006. jer najbolje znaju kako njihovi sistemi funkcionišu i kako su zaštićeni. a naročito ekoloških podataka iz računara. koji se ustvari štite istim onim 413 . – 07. Naročito u aktivnostima u oblasti kompjuterskog kriminala. Ključne reči: ekološke informacije. Korumpirano rukovodstvo „proizvodi nepoštene zaposlene". internet. a ujedno i ekološkog kompjuterskog kriminala koji je ustvari i pokrenut iz velikih računarskih centara i korporacija. poslovna etika. a najveći broj devijacija nastaje upravo onda kad pravla ne postoje ili kad ljudi shvate da su pravila i regulative nešto nepravedno. Bussines Etic. Hackers UVOD Čovek je kroz istoriju demonstrirao svoju sklonost povinovanju dobrim pravilima i moralnim vodjama. sa jakom memorijskom karticom i brzom razmenom podataka).malim"da se bave ilegalnim aktivnostima. U radu je konstatovano da glavna pretnja informacionim sistemima dolazi uglavnom od zaposlenih lica u raznim firmama. pristrasno ili van običaja. što je i razumljivo. a ujedno i od ovih vrsta krađa podataka. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja INFORMATIČKA ETIKA I PROFIL EKOLOŠKOG KOMPJUTERSKOG KRIMINALA INFORMATIC ETHICS AND PROFILE OF ECOLOGICAL COMPUTER CRIMINALITY Mišel Atanasov. i „jakima" i „slabima" i „velikim" i .. kriminal. Dragoslav Gusković Tehnički fakultet Bor IZVOD: Kompjuteri i kompjuterske mreže kreiraju ogromne sive zone u kojima su linije između ilegalnog i ilegalnog (kriminalnog) ponašanja krajnje nejasne i neprepoznatljive. a rukdvodstva nisu u mogćnosti da spreče kriminal čak i od strane zaposlenih na najnižim nivoima. Criminal Activities. a društvo koje u stvari poklanja samo deklarativnu pažnju etici nebi trebalo biti iznenađeno ukoliko njegove institucije budu napadnute od strane tih istih. Internet. Ekološka Istina / Ecological Truth. Sve masovnijim pojavljivanjem kompjutera u društvu (što rezultira sve većim padom njihove vrednosti na tržištu i pojavom sve savremenijih tipova. 06.EkoIst' 06. because they know how the system works and how they are protected. ABSTRACT: Computers and computer networks create a huge grey zones in which lines between legal and illegal behavior are not clear and use of information technologies create situations in which ethics is crucial. Keywords: Ecological information. Codec`s should create procedures for protection against computer criminals and stilling data. u čiji dijapazon spadaju i ekološki kriminal. već preku potrebu. podjednako se otvara mogućnost u svim društvenim slojevima. krađa i friziranje ekoloških podataka. hakeri. 04. Talas komjuterskog kriminala. not a luxury. Specific etical codec`s in the area of informatics technologies is need. It was observed and presented in this paper that threat to the information systems comes from employers in various companies. Oni na višim pozicijama „ne drže više monopol". a rasprostranjeno korišćenje informacione tehnologije stvaraju situacije u kojima je stadardna etika. especially ecological data from computers. Kodeks treba da posluži uspostavljanju smernica i procedura koje mogu odigrati značajnu ulogu u zaštiti od komjuterskog kriminala. Specifičan etički kodeks u oblasti informatike koji bi otklonio ključne etičke dileme prisutne u ovoj oblasti ne predstavljaju luksuz. samo je odraz ukupnog stanja u društvu. Većina Ijudim u suštini želi da „Igra igru po pravilima"..

Ekološka Istina / Ecological Truth. Amateri Ovu grup čine lica uglavnom sa legalnim zanimanjem. koju su formirali filmovi i televizija.1. 04. narušavanje privatnosti (institucija). narušavanje privatnosti. Ovakav vid kriminala je proizvod slabe ličnosti i slbih instrumenata kontrole.1. dok se u bivšim socijalističkim zemljama. 06. međutim. Srbije. Amateri 1. izuzev naziva nije postojala. sabotaže. ali su drigačije grupisani i nazivani. pa i u našoj. Iz veoma širokog spektra izvršilaca krivičnih dela iz domena kompjuterskog kriminala moguće je grubo izvršiti podelu ovih lica u tri grupe: 1. a ona je najčešće nastala iz slike tipa gangstera iz doba prohibicije u SAD dvadesetih godina ovog veka. učene. iznude. 2006. kao što su: kompjuterske krađe ekoloških podataka. a naročito velikih korporacija koji konstanto svojom tehnologijom prete da ugroze životnu okolinu i koji često zarad svojih interesa koriste usluge ovih grupacija. Neki ga portretišu kao dva metra visokog džina.3. Profesionalni kirminalci 1. Danas mnogi pišu ko je i kakav kompjuterski kriminalac. U sagledavanju problema kompjuterskog kriminala polazi se od pretpostavke da kategoriji kriminala bele kragne. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja vrednostima koje društvo podržava. Uglavnom su oni propisani Krivičnim Zakonom R.1.EkoIst' 06. pa svako uprošćeno profilisanje može da bude varljivo i da odvede na sranputicu. prevare. Upravo zbog nedostataka informatičke etike kompjuterski kriminalci ne vide svoje aktivnosti kao kriminal.1. špijunaže. Njihova struktura može imati sledeće karakteristike: a) Slabi i podložni pojedinci koji se uglavnom pruža mogućnost da nešto ukradu ili pronevere iz razloga što su elementi kontrole neefikasni. Hakeri.2. Profil kompjuterskog kriminala Većina ljudi ima stereotipnu sliku kriminalca. suštinska razlika. jer mnogi delikti iz ove kategorije su postojali i postoje i kod nas.3 KRIMINAL BELE KRAGNE Naziv „kriminal bele kragne" je nastao u SAD gde je stekao široku upotrebu. ova kategorija smatrala karakteristikom kapitalističkog sveta. propaganda itd. on je ipak mnogo kompleksniji. i pored niza sopstvenih specifičnosti. pronevere. često se dešava da takvim licima (zbog 414 . odavanje tajni. već je to po njima sve deo igre pod izgovorom „Ja sebe ne vidim kao lopova. ali koja se povremeno upuštaju u kriminalnu delatnost. po većini svojih kartakteristika pripada i ekološko-kompjuterski kriminal i krađa ekoloških podataka iz računarskih sistema od strane raznih grupacija iz kriminogene zone. izdvojen je uži skup njegovh najpoznatijih i najrasprostranjenijih oblika. – 07. Međutim. Međutim. iz bogatog repertoara kriminala bele kragne. ja samo igram 'sistem9". Iz tog razloga. drugi kao elektronskog genija. kao posebna grupa lica koja dobija na sve većoj brojnosti. falsifikovanje ekoloških podataka.

U organizacionim strukturama profesionalni kriminalci nastupaju pojedinačno (individualno). „Zakon ćutanja“. Profesionalni kriminalci Profesionalni kriminalci. Nastupaju samostalno i nezavisno u realizaciji svojih ciljeva. kako sama reč navodi. 04.) ne ostaju neprimećeni i bitno utiču na ponašanje takvih lica. Hotel ''Zdravljak'' Sokobanja njihovog slabog karaktera) manipulišu druge odobe uglavnom nekim obečanjima ili kakvim pretnjama. što se u javnosti često naziva i „Omerta“. kocka. b) Ljudi sa porokom. U većini slučajeva se tajnost svodi na tzv. je uorganizacionom smislu ilustrativno prikazan piramidalan rast profesionalnog. Čestzo nemaju dugoročnu strategiju i razrađenu taktiku zbog čega ime je potencijal izvršenja dela ograničen. Mogu biti organizovane. Ova lica uglavnom imaju bogato iskustvo i veliko znanje zbog čega predstavljaju izrazitu društvenu opasnost. Slika 1. U ovim organizacijama tajnost predstavlja najznačajniji faktor opstanka. u grupama ili organizacijama čije ćemo opšte karakteristike ovde navesti. strogoj disciplini. život izvan sopstvenih finansijskih mogućnosti itd. su osobe kojima je jedno od glavnih ili često i jedino zanimanje bavljenje kriminalom. Organizovane grupe čine skupovi pojedinaca koji imaju zajedničke kriminalne interese. poslušnosti i ličnoj lojalnosti koji imaju izgrađenu dugoročnu strategiju i detaljno razrađenu taktiku. Kriminalne organizacije predstavljaju najviši organizovani oblik kriminalaca karakterističan po svojoj organizacionoj čvrstini. Ovakav tip ljiudi se lako i redovno otkriva od strane nadležnih organa gonjenja. jer njihovi privatni problemi kao eventualni poroci (alkohol. Te organizacije imaju lokalni karakter. 415 . počev od labavih udruženja pa do usklađenih organizacija sa određenim stepenom izgrađenosti strategije i taktike. 06. Individualni kriminalci. hijerarhiji. c) Frustirani pojedinci predstavljaju lica koja u sebi uglavnom nose osećaj da su prevareni ili nepravedno zapostavljeni od strane firme ili pretpostavljenih u firmi. Slika 2. droga. – 07. 2006. Ekološka Istina / Ecological Truth.EkoIst' 06. Na slici 1.

kompjuterski hakeri. da se šetaju po Internetu. Kreativci II. tehnika „Sniffer“. vremenom se kod hakera javljaju i brojni mnogi drugi motivi. 200