Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

SRIJEDA, 14. 12. 2011.

Godina LXVIII • Broj 23.343

Zavr{eno zasjedanje UO Vije}a za implementaciju mira

Supervizor
ostaje u Br~kom
2-3. strana

Teroristi~ki napad u Belgiji

DANAS PRILOG

Reuters

^ETVERO MRTVIH,
DESETINE POVRIJE\ENIH
17. strana

Strana~ke reakcije

U @I@I

2

srijeda, 14. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

ZAVR[ENO ZASJEDANJE UPRAVNOG

Supervizor
Nepostizanje dogovora oko novog Vije}a ministara BiH podriva povjerenje i gra|ana i me|unarodne zajednice u odlu~nost lidera da promijene politi~ku i socijalnu dinamiku u BiH, istakao je Inzko
Direktori Upravnog odbora Vije}a za implementaciju mira (PIC) na ju~er zavr{enom, dvodnevnom zasjedanju, pozvali su na {to hitnije imenovanje novog Vije}a ministara, a sve dok se to ne desi, Vije}e ministara BiH u tehni~kom mandatu je pozvano da savjesno i po{teno radi svoj posao. Odluka o ukidanju me|unarodne supervizije za distrikt Br~ko nije donesena, a zaklju~eno je da se izmjena Statuta Grada Mostara mora rije{iti {to prije. - Napredak u 2012. u BiH je mogu} samo ukoliko se formira Vije}e ministara ili tehni~ko Vije}e ministara bude u potpunosti funkcioniraju}e. Nepostizanje dogovora o formiranju novog Vije}a podriva povjerenje i gra|ana i me|unarodne zaje-

Distrikt Br~ko: Dovoljno vremena za odluku

Izbjegnut rizik povla~enja
SDA i SDP pozdravili ostanak supervizije Dodik protiv nametnutih rje{enja
Supervizija u distriktu Br~ko nije ukinuta, a to zna~i da je glas razuma prevagnuo, ocijenili su ju~er u SDA. Iz ove stranke su poru~ili da ostaju pri ranije izre~enim stavovima, prema kojima ukidanje supervizije, bez prethodno stvorenih uslova, ne dolazi u obzir. - Na PIC-u je re~eno da }e u maju biti naredno zasjedanje i da }e do tadavidjeti{ta }e se de{avati. [to se ti~e Vije}a ministara, mi smo rekli da je najve}a odgovornost na strankama pobjednicama. Me|utim, do zakazivanja narednog sastanka, koji bi trebao biti odr`an u organizaciji predsjednika Tihi}a, ne}e do}i ukoliko ne bude pozitivnih signala da bi mogao uroditi plodom, izjavio je Erdal Selmanovi}, glasnogovornik SDA.

HDZ-ovi zadovoljni
Potpredsjednik HDZ-a BiH Marinko^avara je izjaviokako je PIC pokazao da nema stav o pitanju bilo kakvog zna~ajnijegutjecajame|unarodne zajednice na formiranje Vije}a ministara BiH. - Pozdravljamotakvostajali{te PIC-a. Mislim kako }e to obeshrabriti sve one koji su poku{avali da opstruiranjem dogovora o formiranju Vije}a ministara dovedu do intervencije me|unarodne zajednice na sli~an na~in kako je to visokipredstavniknapravio suspendiraju}i odluke Sredi{njeg izbornoga povjerenstva BiH u slu~aju uspostave Vlade FBiH, rekao je ^avara. V. d. glavnog tajnika HDZa 1990 VesoVegar jeizjaviokako je PIC u svom kominikeu iznio niz konstatacija s kojima se nije te{ko slo`iti. - Sla`emo se i da je potrebno {to skorije donijeti i prora~un, ali i formiratiVije}eministara. T ko|er, sla`emo se i a kako je nu`novoditira~una o fiskalnoj stabilnosti zemlje, J. G. rekao je Vegar. RS-a“, rekao je Dodik. Predsjednik SDS-a MladenBosi} izjavio je da je iznena|en{to Upravni odbor PIC-a u BiH nije donio kona~nu odluku o ukidanju supervizije za distrikt Br~ko, jer su svi uslovi za to odavno ispunjeni. Bosi} je ocijenio da to {to UO PIC-a nije donio ovu odluku predstavlja rezultat nekih drugih politi~kih procjena, a ne ispunjavanjauslova.

Doma}i zadatak
Visoki predstavnik u BiH Valentin Inzko je poru~io da je odgovornost za sada{nju situaciju u zemlji na doma}im politi~arima, koji su na izborima dobili povjerenje gra|ana.

PET GRAMA DOBRE VOLJE Potrebno je samo pet grama dobre volje i mnoge stvari se mogu rije{iti, rekao Inzko

dnice u odlu~nost lidera da promijene politi~ku i socijalnu dinamiku u BiH, istakao je Inzko. On je rekao da me|unarodna zajednica ne mo`e preuzeti odgovornost doma}ih politi~ara. - Potrebno je samo pet grama dobre volje i mnoge stvari se mogu rije{iti. Siguran sam da postoje najmanje tri stvari, put ka EU, put u NATO i ekonomija, gdje politi~ke stranke mogu sara|ivati dobro i bez ljubavi, rekao Inzko. Istaknuto je da se zbog nedostaka propisno formiranih dr`avnih organa BiH morala suo~iti s velikim izazovima, poput globalne ekonomske krize, manjeg broja investicija, kao i pove}ane nezaposlenosti, {to je rezultiralo padom kreditnog rejtinga BiH.

Bosi} iznena|en
Iz SDP-a su rekli da je, s obzirom na situaciju u dr`avi, o~ekivana odlukaPIC-a o superviziji za Br~ko. - Dok se ne ispune uslovi za ukidanje supervizije, takav potez predstavljao bi nepotreban rizik, kazao nam je Reuf Bajrovi}, savjetnik predsjednika SDP-a. No, predsjednik RS-a Milorad Dodik je ocijenio da je o~igledno da su pitanja koja su Bo{njaci nametnuli u Sarajevu dominantna u odluci Vije}a za provedbu mira da ne zatvori superviziju za distrikt Br~ko. Dodik je naglasio da nametanje rje{enja za formiranje Vije}a ministara BiH ne dolazi u obzir te da ono treba da bude izabrano u skladu s Ustavom i da je to stvar parlamentarnih izbora, a ne visokog predstavnika. Govore}i o mogu}nostima da se interveni{e i za bud`et BiH, Dodik je rekao da je stvar Parlamentarne skup{tine BiH da donosi odluku o tome i dodao da RS ima pozitivanpristup tom pitanju i `eli da bud`et bude usvojen. “Ne}emo pristati ni na kakvo nametanje odluka visokog predstavnika. Ukoliko on to u~ini, onda je odgovoran za mnoge mjere koje }emo preduzeti, a jedna od mjera jeste da povu~emo na{u saglasnost sa indirektnih poreza i da formiramo slu`bu koja }e te poslove obavljati na prostoru

[to prije rije{iti izmjene Statuta Mostara

Odvagati poteze
“^ini mi se da je objavljivanjebrisanja me|uentitetske linije razgrani~enja u oblasti distrikta Br~ko pro{lo sli~no kao i kandidatura Srbije za ~lanstvo u EU” rekao je , Bosi}, te zaklju~io da u ovom slu~aju treba dobro odvagati poteze i cijenu koja se pla}a za pojedine stvari. D. M. - G. K.

V I J E S T I

USTAVNI SUD FEDERACIJE BiH

Odluka o naknadama OV-a Konjic ustavna
Ustavni sud FBiH ju~er je objavio odluku prema kojoj odluka o naknadi za postavljanje i popravak podzemnih i nadzemnih instalacija na javnim povr{inama u op}ini Konjic i odluka o izmjeni i dopuni te odluke nisu u nesaglasnosti s Ustavom FBiH. Nakon razmatranja zahtjeva premijera FBiH Nermina Nik{i}a, za ocjenu ustavnosti spomenutih odluka, Sud je utvrdio da je u skladu s odredbama Ustava FBiH i Zakona o na~elima lokalne samouprave u FBiH propisano da Op}insko vije}e donosi propise o izvr{avanju op}inskih nadle`nosti, te da u te nadle`nosti spada i utvr|ivanje politike kori{tenja i utvr|ivanja naknade za kori{tenje javnih povr{ina. Podnositelj zahtjeva naveo je da OV Konjic nije imalo zakonski osnov za dono{enje osporene odluke, odnosno da nove naknade nisu predvi|ene Zakonom o gra|evinskom zemlji{tu, te da se subjekti koji vr{e postavljanje i popravku podzemnih i nadzemnih instalacija (JP Elektroprivreda BiH - podru`nica Elektrodistribucija Mostar) dovode u situaciju da im se dva puta obra~unava naknada za kori{tenje gra|evinskog zemlji{ta. Podnositelj je naveo da su tim odlukama dovede-

na u pitanje prava na jednakost pred zakonom i na imovinu, prenijela je Fena. Ustavni sud FBiH, pak, smatra da se ne radi o dvostrukom pla}anju, nego o dvije razli~ite naknade - jedna se odnosi na pla}anje kori{tenja gra|evinskog zemlji{ta na kojem su trafostanice, a druga na postavljanje instalacija na javnim povr{inama. Ustavni sud FBiH je, u drugoj objavljenoj odluci, utvrdio da je odredbom Zakona o prostornom ure|enju HNK-a (~lan 45. stav 3) povrije|eno pravo na lokalnu samoupravu Op}ine ^itluk. Odluka Suda je donesena nakon razmatranja zahtjeva na~elnika Op}ine ^itluk u kojem se navodi da ta jedinica lokalne samouprave nije konsultirana prilikom dono{enja osporenog zakona kako je propisano ustavnim odredbama u HNK-u i Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi.

OSLOBO\ENJE srijeda, 14. decembar/prosinac 2011.

U @I@I

3

ODBORA VIJE]A ZA IMPLEMENTACIJU MIRA

ostaje u Br~kom
Poziv liderima
Politi~ki lideri i izabrani predstavnici su pozvani da ispune svoje obaveze, intenziviraju dijalog kako bi se imenovalo Vije}e ministara, usvojio globalni fiskalni okvir i dr`avni bud`et, poduzele hitne mjere s ciljem pro mo vi ra nja ekonomskog rasta i stimuliranja zapo{ljavanja, ispunili zahtjevi koji }e osigurati napredak ka EU integracija ma. NA TO-ove ~la ni ce Vije}a za provedbu mira i Japan pozvali su vlasti BiH da dovr{e neophodne mjere kako bi bio omogu}en po~etak pro ve dbe Akci onog plana za ~lanstvo u NATO-u.
Foto: D`. KRIJE[TORAC

Moore i Inzko nakon sjednice PIC-a

Direktorima UO PIC-a obratio se i Dragan Vranki}, dr`avni ministar finansija i trezora, koji je dao ocjene ekonomske i bud`etske situacije. Supervizor za distrikt Br~ko Roderick Moore rekao je da mapa koju je predlo`ila i dostavila Vlada RS-a, a po kojoj nema granice RS-a unutar distrikta Br~ko, predstavlja pozitivan pomak u cilju ukidanja supervizije za Br~ko. U narednim mjesecima }e se vr{iti konsultacije i sa entitetima i sa vlastima u distriktu o ukidanju supervizije. Moor je rekao da postoji mogu}nost da i nakon ukidanja supervizije Arbitra`no vije}e nastavi djelovati kao dodatni sigurnosni element pored OHR-a. Prilikom rasprave o superviziji, Turska je bila rezervisana o pitanju njenog ukidanja.

POZITIVAN POMAK Moore je kazao da mapa koju je predlo`ila i dostavila Vlada RS-a, a po kojoj nema granice RS-a unutar distrikta Br~ko, predstavlja pozitivan pomak
^lanovi Vije}a za implementaciju mira razgovarali su i o neuspjehu klju~nih politi~kih faktora da po~nu provedbu odluke Ustavnog suda BiH o odre|enim elementima izbornog sistema u Mostaru. - To je veoma va`no, jer su sljede}e godine lokalni izbori i sve mora biti spremno kako bi se oni mogli provesti kako treba, poru~io je Inzko. Razgovaralo se i o programu 5+2, ali izuzev odre|enih pozitivnih vijesti o Br~kom, nije postignut nikakav napredak u odnosu na posljednje zasjedanje PIC-a.

Me|uentitetska linija
Strategije za rje{avanje predmeta ratnih zlo~ina i dalje su razlog za zabrinutost Vije}a za implementaciju mira. - Potrebno je da institucije BiH zna~ajno intenziviraju napore oko procesuiranja ratnih zlo~ina, rekao je Inzko. Vije}e za implementaciju mira pozdravilo je pobolj{ane re-

zultate u procesu uni{tavanja opasne municije, a konstatovano je da treba ubrzati sveukupni proces uni{tavanja opasnih vi{kova municije. PIC je istakao da }e kvalitetan obrazovni sistem me|ukulturalan, inkluzivan i nediskriminatorski doprinijeti miru u BiH. Direktori UO PIC-a informisani su i o nastojanju postizanja napretka u procesu povratka. Za april 2012. najavljena je donatorska konferencija na kojoj }e se razmotriti sve potrebno za provedbu Re vi di ra ne stra te gi je za im ple men ta ci ju ane ksa VII, uklju~uju}i i po tre be 8.600 ugro`enih stanovnika kolektivnih centara u BiH. Sve relevantne strane u BiH pozvane su da formiraju zajedni~ku komisiju za pripremu

preciznog opisa me|uentitetske linije razgrani~enja.

Rje{enja postoje
UO Vije}a za implementaciju mira je pozdravio dolazak specijalnog predstavnika EU u BiH Petera Sorensena i njegovu saradnju sa OHR-om. Data je i puna podr{ka OHR-u da odgovori na sva osporavanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, uklju~uju}i osporavanja suvereniteta i integriteta BiH. - Kao visoki predstavnik, ja }u i dalje osiguravati da se ovaj mandat provodi u cijelosti, rekao je Inzko, istaknuv{i da je siguran da postoje rje{enja za probleme s kojima se BiH suo~ava. Naredno zasjedanje PIC-a je krajem maja 2012.
Mimi \UROVI] RUKAVINA

POVODOM SMRTI FADILA BANJANOVI]A BRACIKE

PHILIP REEKER

PARLAMENT BiH

Sau~e{}a porodici
Povodom smrti Fadila Banjanovi}a Bracike, porodici su stigli brojni telegrami sa izra zima sau~e{}a. “S velikom tugom sam primio vijest o smrti na{eg Fadila Banjanovi}a Bracike. Ne postoje rije~i koje u ovome trenutku mogu ubla`iti Va{u bol. Fadil Banjanovi} svoj je `ivot posvetio drugima i u tome se nije {tedio ni u jednom momentu. Njegova smrt ostavila nas je nijeme i zaprepa{tene. Bracikina vedrina, neizmjerna dobrota, a prije svega njegova ljudska toplina, svima }e nam nedostajati. Izra ze najiskrenijeg sau~e{}a upu}ujem Va{oj porodici, u Va{oj boli i `alosti, povodom prerane smrti ovog divnog ~ovjeka i mog prijatelja“, ka`e se u telegramu @eljka Kom{i}a, predsjedavaju}eg Predsjedni{tva BiH. Telegram sau~e{}a uputio je i predsjedavaju}ei Vije}a ministara BiH Nikola [piri}. Izra`avaju}i sau~e{}e porodici Banjanovi}, ministar sigurnosti i zamjenik predsjedavaju}eg Vije}a ministara BiH Sadik Ahmetovi} je istakao da iznenadna smrt Fadila Banjanovi}a predstavlja nemjerljiv gubitak za ci-

jelu BiH, a posebno povratnike, za ~ija prava se neumorno i istrajno borio. “Gospodin Fadil Banjanovi} dao je veliki doprinos procesu povratka, a li~nim anga`ovanjem na terenu i u institucijama RS-a zna~ajno je doprinio stvaranju uslova za bolji `ivot povratnika i njihovih porodica i vra}anju povjerenja me|u ljudima i narodima“, navedeno je u telegramu predsjednika RSa Milorada Dodika. Povodom iznenadne smrti Fadila Banjanovi}a Bracike, i Narodna stranka Radom za boljitak izra zila je duboko suosje}anje sa porodicom, prijateljima i povratnicima za koje se borio i njegovim strana~kim kolegama iz SDP-a.

Bh. lideri nisu dorasli zadatku Be}irovi} u Albaniji
Philip Reeker, zamjenik pomo}nika dr`avne tajnice SAD-a, sino} je, u izjavi za Al Jazeera-u, rekao da se Vije}e ministara BiH mora hitno formirati. Uznemiruju}e je da vi{e od 14 mjeseci od izbora, BiH nema izabranu vladu. Odgovornost je na politi~kim liderima u BiH. - Oni treba da to naprave {to prije. Vidimo da ima aktivnosti, ali izabrani lideri kao da nisu dorasli zadatku. Mislim da se oni trude ali vjerujem da treba da udvostru~e napore, da naprave neophodne kompromise i formiraju vladu, izjavio je Reeker. D. M. Predsjedavaju}i Predstavni~kog doma Parlamenta Bosne i Hercegovine Denis Be}irovi}, na poziv predsjednice parlamenta Albanije Josefine Topalli, boravit }e danas i sutra u slu`benoj posjeti Albaniji. Osim bilateralnog susreta rukovodstava dva parlamenta, predvi|eno je da se Be}irovi} sastane i sa predsjednikom Republike Bamirom Topijem i premijerom Salijem Berishom. Ova posjeta bit }e iskori{tena i za boravak ve}e grupe privrednika iz Bosne i Hercegovine koji }e sa svojim albanskim kolegama razgovarati o zajedni~kim projektima.

4

DOGA\AJI

srijeda, 14. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

IZJAVA DANA
U procesu pridru`ivanja BiH Evropskoj uniji 75 posto obaveza vezano je uz nadle`nost entiteta, {to jasno pokazuje kako treba biti strukturiran put pribli`avanja BiH

Revizija pred Ustavnim sudom
Ustavni sud bi trebalo da se o~ituje o ~lanovima 1, 2. i 7. (stav 9) spomenutog zakona HNS pozvao na bojkot kontrole bora~ke populacije
Pri je ne ko li ko da na Vrho vni sud Federacije BiH kolegama Ustavnog suda FBiH podnio je zahtjev za ocjenu ustavnosti Zakona o provo|enju kontrole zakonitosti kori{tenja prava iz oblasti bora~ko-invalidske za{tite. - Ustavni sud bi trebalo da se o~ituje o ~lanovima 1, 2. i 7. (stav 9) spomenutog zakona, potvrdila je ju~er Ilhana Tahmaz - Jamak, glasnogovornica Vrhovnog suda FBiH.

Vrhovni sudl FBiH zatra`iol

Upravni spor

@eljka Cvijanovi},
ministrica za ekonomske odnose i regionalnu saradnju RS-a

DOBAR LO[

ZAO

NIKOLA [PIRI]
Predsjedavaju}i Vije}a ministara BiH Nikola [piri} ve} mjesecima dr`i u ladici prijedlog bud`eta institucija za narednu godinu. Zbog toga je sve izvjesniji finansijski kolaps dr`ave, na {to je upozorio i zamjenik ministra finansija i trezora BiH Fuad Kasumovi}.

PREDRAG KOJOVI]
Delegat u Domu naroda FBiH Predrag Kojovi} u intervjuu za Oslobo|enje govorio je o diskriminaciji ostalih i koracima koji se poduzimaju u FBiH i Kantonu Sarajevu kako bi se ispravila nepravda. Usvajanjem predlo`enih amandmana na Ustav FBiH u Domu naroda ti bi ljudi bili dovedeni u ravnopravan status.

MARTINA KATOVI]
^asna sestra Martina Katovi} dobila je proces vo|en protiv Op}ine Glamo~ pred Op}inskim sudom u Livnu. Sud je utvrdio da je Op}ina diskriminirala ~.s. Martinu i povrijedila joj prava, jer nije dala saglasnost i potvrdila njeno imenovanje za ravnateljicu Dje~ijeg vrti}a Leptiri}.

Podsjetimo, prvi ~lan Zakona o reviziji govori o tome ko podlije`e kontroli (ratni vojni invalidi, porodice poginulih, dobitnici ratnih priznanja, osobe koje su u mirovinu oti{le po uredbama Vlade FBiH), drugi o tome {ta revizija podrazumijeva (kontrolu svih uvjerenja o pripadnosti i okolnostima ranjavanja, pogibije, oboljenja, vje ro dos toj nost me di cin ske dokumentacije, ali i kontrolu svih pra va os tva re nih do 6. aprila 1992). Sedmi ~lan, stav 9, govori o tome kako se “protiv rje{enja federalnog Ministarstva za pitanja boraca donesenih u postupku revizije ne mo`e izjaviti `alba, ali se mo`e pokrenuti upravni spor kod Vrhovnog suda FBiH“. - Bilo je nekih najava da }e se ne{to sli~no desiti. Mislim da je, kada je Vrhovni sud FBiH u pitanju, za njih sporno to {to u zakonu ~iju ocjenu ustavnosti tra`e stoji da oni {to ostanu bez prava nemaju pravo `albe, ne go mo gu po dni je ti tu`bu Vrho vnom su du FBiH. Bo je se, da kle, da }e bi ti mno go tu`bi i da ne}e mo}i odgovoriti za dat ku, te bi even tu al ne sudske sporove radije spustili na ni`e nivoe, misli Zukan He-

Zukan Helez: Sud se pla{i brojnih tu`bi

Zaklju~ke HNS-a ma~ku o rep
Za klju~ke HNS-a o ne ustavnosti i diskriminira ju}em provo|enju revizije korisnika braniteljskih prava, oni koji su ih donijeli mogu objesiti ma~ku o rep, rekao je ministar Helez. - Poka`ite mi dr`avu u kojoj nevladine organizacije zadu`uju ministre da ne{to urade?! Dakle, HNS svoje zaklju~ke mo`e objesiti ma~ku o rep! [to se ti~e revizorskih timova, osobno odre|ujem gdje }e koji tim i}i, kao i koordinacijski tim, rekao je Helez. HNS, misli ministar, treba odvojiti od hrvatskoga naroda jer se kroz HNS vr{i manipulacija dva HDZ-a. Svejedno je, ka`e on, {ta HNS odlu~uje jer je rije~ “o glupostima i budala{tinama“. Dodao je i kako se revizija radi u skladu s va`e}im zakonima koje je potpisala potpredsjednica HDZ-a BiH i pukovnica Borjana Kri{to, koja }e tako|er na reviziju.
J. G.

lez, ministar za bora~ka pitanja FBiH.

Poziv na bojkot
Prije dva dana Predsjedni{tvo Hrvatskog narodnog sabora BiH (HNS) i Glavnoga vije}a HNS-a zaklju~ilo je kako Ustavni su da FBiH tre ba da se o~ituje o Zakonu o reviziji, te je pozvalo na bojkot “spornih po-

dobnih povjerenstava koja je utemeljio Zukan Helez iz Ministarstva za pitanja branitelja ko ji su izba~eni pri pa dni ci HVO-a i nepodobni revizijski timovi“. Podsjetimo, Zakon o kon tro li bo ra~ke po pu la ci je nije donijela aktuelna, no pretho dna vlast u ko joj su oba HDZ-a aktivno u~estvovala2.
A. B.

VIJEST U OBJEKTIVU

Foto: Amer KAJMOVI]

SALON KNJIGE
Sedmi zimski salon knjige, u organizaciji TKD „[ahinpa{i}“, otvoren je u Gradskoj galeriji Collegium Artisticum u Sarajevu. Posjetiteljima je na 61 {tandu dostupna izdava~ka produkcija vi{e od 100 izlaga~a/izdava~a po znatno sni`enim cijenama.

Prakti~na vje`ba
Studenti novinarstva iz BiH ju~er su tokom [este medijske {kole detaljno prou~avali Kodeks za {tampu, preporuke za medije, odnosno ono {to je njegova primjena u praksi, a danas }e prakti~no prepoznavati kr{enja Kodeksa, profesionalnih standarda u redovnim izdanjima {tampe i online medija prema `albama stanovni{tva koje Vije}e za {tampu redovno prima. Izvr{na direktorica Vije}a za {tampu u BiH Ljiljana Zurovac kazala je za Fenu da }e biti zanimljivo vidjeti kako }e putem vje`be ta kr{enja prepoznati i da li }e ih prepoznati.

VIJEST U

BROJU

milijardi KM iznosi procijenjena vrijednost nekretnina u Republici Srpskoj.

44,614

INTERVJU 5 Ismet Dahi}, predsjednik Saveza brigadnih udru`enja 1. korpusa ARBiH
OSLOBO\ENJE srijeda, 14. decembar/prosinac 2011.

Bora~ke organizacije su dru{tva jednog lica
Jedan od predsjednika organizacije dao je sebi platu od 2.000 KM i regres od 1.000 KM. Jedni te isti ljudi iz bora~kih udru`enja borave na moru po 20 dana i za to uzimaju dnevnice
Razgovarao: Asaf BE^IROVI]

• U otvorenom pismu Zukanu Helezu, ministru za bora~ka pitanja FBiH, zatra`ili ste reviziju predsjednika bora~kih organizacija svih nivoa. Za{to? - Zato {to, prema mojim saznanjima, me|u njima ima onih koji, s moralnog aspekta, ne mogu biti predsjednici bora~kih organizacija. Dio njihnije za vrijemerata bio u Sarajevu i BiH. Neki su bili u Turskoj, Italiji, drugi su evidentirani kao izvr{ioci najte`ih krivi~nih djela, tre}i su formirali udru`enja sebe radi, zbog mjese~nih primanja koja im donosi ta funkcija. Predsjednici bora~kih udru`enja su postali dru{tvo jednog lica.

Banjsko lije~enje
• Podr`avate aktuelnu reviziju koju radi Ministarstvo za bora~ka pitanja FBiH? - Naravno! Stalo nam je da se revidiraju i predsjednici bora~kih organizacija. Naro~ito nam je

zanimljivo znati njihov kontinuitet u~e{}a u oru`anim snagama. Oni, predsjednici bora~kih organizacija, trebalo bi da budu primjer ostalima. Revizija je prilika da o~istimo redove u bora~kim organizacijama od problemati~nih ljudi. • Mislite li da je unosno biti predsjednik bora~ke organizacije? - Mo} i novci vrte se oko njih! Stoga se oni ~vrsto dr`e predsjedni~kih i inih pozicija u organizacijama. Zna~ajna sredstva su na nivou op}ina, kantona i FBiH za rad udru`enja. Nisam ba{ siguran da taj novac stigne i do boraca kojima je namijenjen! Novci se dijele u krugovima upravnih odbora, zaposlenim u organizacijama. U Fojnici sam vidio ljude iz vrha bora~kih organizacija na banjskom lije~enju. • I kojega biste predsjednika bora~ke organizacije najprije revidirali?

- Neka krenu od mene! Pa nastave s predsjednikom JOB-a, ratnih vojnih invalida, Zelenih beretki, {ehidskih porodica, zlatnih ljiljana, demobilisanih boraca... • Imate li dojam da se stalno jedni te isti ljude vrte na rukovode}im mjestima u bora~kim organizacijama? Danas je predsjednik op}inske, sutra kantonalne organizacije, prekosutra

SVE NA REVIZIJU Neka u reviziju krenu od mene! Pa nastave s predsjednikom JOB-a, ratnih vojnih invalida, Zelenih beretki, {ehidskih porodica, zlatnih ljiljana, demobilisanih boraca...

predsjednik skup{tine... - Otprilike tako. Nau~ili su bora~ki funkcioneri manevrisati u {esnaestercu! Znajukako se to radi, kako se domo}ibud`etskihpara,a i vrte se oko onihkojidodjeljujunovceporeskih obveznika. To je istina i mi iz Saveza brigadnih udru`enja 1. korpusa ARBiH tako gledamo na te stvari. [to se nas ti~e, stalo nam je da postoji samo jedna bora~ka organizacija na nivouFBiH. Na{je osnovni cilj da novci iz bud`eta namijenjeni bora~kim organizacijama do|u do borca ili njegove porodice.

Voza~i, sekretarice
• Na {ta se, osim za pla}e uposlenih u bora~kim organizacijama, telefon, struju, pla}anje zakupnine, tro{e bud`etski novci namijenjeni bora~kim organizacijama? - Ka da pri ka zu ju zavr{ne ra~une, sve je u skladu sa zakonom, sve su rubrike ispunjene, sve je u najboljem redu. Borci su do-

Sarajevskim udru`enjima 961.000 KM
132.000 KM
Organizacija porodica {ehida i poginulih boraca Kantona Sarajevo (KS)

35.000 KM
Savez udru`enja logora{a KS-a

65.000 KM
Savez demobilisanih boraca

20.000 KM
Koordinacija udru`enja proisteklih iz HVO-a

35.000 KM
Kantonalni odbor SUBNOAR-a

55.000 KM
Udru`enje gra|ana Bosnae - Zelene beretke

100.000 KM
za programske aktivnosti udru`enja od interesa za bora~ku populaciju Sarajevskog kantona

132.000 KM
Savez ratnih vojnih invalida KS-a

55.000 KM
Savez RVI paraplegi~ara KS-a

55.000 KM
Savez udru`enja Patriotska liga KS-a

16.000.000 KM
za rad op}inskih, kantonalnih i federalnih bora~kih udru`enja, organizacija, saveza i udruga

142.000 KM
Jedinstvena organizacija boraca Unija veterana KS-a

100.000 KM
Savez udru`enja gra|ana Zlatni ljiljan i Zlatna policijska zna~ka KS-a

35.000 KM
Udru`enje veterana odreda policije Bosna KS-a

bili }umur i drva, nov~anu pomo}, i{li su na lije~enje... Pa jedan od predsjednika organizacije dao je sebi platu od 2.000 KM, regres 1.000 KM. Jedni te isti ljudi iz bora~kih udru`enja borave na moru po 20 dana i za to uzimaju dnevnice. Predsjednici imaju voza~e, sekretarice. Mo}ni su to ljudi! • Nezadovoljstvo koje imate spram rada bora~kih udru`enja zasnivate na li~nom primjeru? - Moja snaha je {ehidska porodica, sin joj je poginuo, dobitnik je Zlatnog ljiljana. Nisu ni osjetili da postoji organizacija zlatnih ljiljana. I dok je bila `iva, nije osjetila ni da postoji organizacija {ehidskih porodica. Na koncu, za{to na ~elu bora~kih organizacija ne do|e do smjena? Imamo puno {ehidskih porodica, ratnih vojnih invalida... sposobnih da vode udru`enja. Ovi sada{nji predsjednici su nedodirljivi, ne smije{ ih ni kritikovati. Na funkcijama su po osam godina, mijenjaju statute kako bi dobili novi mandat.

TAKORE]I... NASILNO
Udru`enje `ena Li - Women iz Livna, u okviru kampanje [esnaest dana aktivizma - [etnja za mir, ju~er je u Op}ini organizovalo tematsko dru`enje `ena u borbi za mir i protiv nasilja nad `enama. Kampanja, koju livanjsko Udru`enje `ena provodi u saradnji sa fondacijom TPO Medikom iz Zenice i drugim partnerskim or ga ni za ci ja ma u BiH, po~ela je 25. novembra i dio je globalne svjetske kampanje koja se provodi u vi{e od stotinu dr`ava u svijetu.

6

DOGA\AJI
VIJESTI

Narodna skup{tina RS-a o unutra{njem dugu

srijeda, 14. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

Skra}en rok

dospije}a obveznica
[vicarska iskustva
Delegacija Zajedni~ke komisije za odbranu i bezbjednost Parlamenta BiH i parlamentarni vojni povjerenik BiH Bo{ko [iljegovi} nalaze se u dvodnevnoj studijskoj posjeti Genevi i Bernu gdje }e se upoznati sa pregledom najbitnijih pitanja iz podru~ja koja tretiraju bezbjednosnu politiku i na~inom upravljanja bezbjednosnim sektorom. Delegacija komisije koju ~ine predsjedavaju}a Du{anka Majki} i ~lanovi Nermina Zaimovi} Uzunovi}, Krunoslav Vrdoljak, Sta{a Ko{arac, Mehmed Bradari}, Borislav Boji}, Beriz Belki} i parlamentarni vojni povjerenik BiH }e tokom posjete razmijeniti i znanja zasnovana na iskustvima zemalja u primjeni mehanizama nadzora, te razmotriti najbolje prakse u upravljanju bezbjednosnim sektorom i njegovom legislativom.

Prijedlog zakona o unutra{njem dugu uskla|en sa zahtjevom Ustavnog suda Republike Srpske
Na prijedlog Vlade Republike Srpske, Narodna skup{tina RSa ju~er je po hitnom postupku razmatrala prijedlog zakona o unutra{njem dugu RS-a, kojim se ure|uju postupak, na~in i rokovi utvr|ivanja i izmirivanja unu tra{ njeg du ga pre ma fi zi~kim i pravnim licima, u ukupnom iznosu do 1.557.500.000 KM.

NSRS: Razmatrali prijedlog po hitnom postupku

NEISPLA]ENE OBAVEZE Pod unutra{njim dugom podrazumijevaju se op{te neispla}ene obaveze bud`eta RS-a nastale do 31. decembra 2002.
jasnio je ministar finansija RS-a, Vlada je ispunila zahtjeve Ustavnog suda RS-a koji je ocijenio da se starim Zakonom o unutra{njem dugu RS-a kr{i Ustav ovog entiteta, jer ne postoji balans u zadovoljavanju javnog i pojedina~nog interesa. Republike Srpske. Pod unutra{njim dugom podrazumijevaju se op{te neispla}ene obaveze bud`eta RS-a nastale do 31. decembra 2002. godine, u iznosu do 182.600.000 KM, obaveze po osnovu stare devizne {tednje deponovane kod banaka na teritoriji RS-a do 31. decembra 1991. godine u iznosu do 774.900.000 KM, te obaveze po osnovu materijalne i nematerijalne {tete nastale u periodu ratnih dejstava od 20. maja 1992. do 19. juna 1996. u iznosu do 600.000.000 KM, navodi se u obrazlo`enju. Poslanik PDP-a Branislav Borenovi} smatra da Vlada treba najmanje jednom godi{nje da podnosi izvje{taj Narodnoj skup{tini o realizaciji unutra{njeg duga Republike Srpske. Dodao je da izvje{taj treba da sadr`i informaciju koliko je u gotovini ispla}eno oba ve za po pra vo sna`nim i izvr{nim sudskim odlukama nastalih u vezi sa potra`ivanjima pravnih i fizi~kih lica od 20. juna 1996. do 31. decembra 2002.
G. KATANA

Uva`iti mi{ljenje VSTV-a
Povodom dostavljanja nacrta zakona o sudovima RS-a Narodnoj skup{tini RSa na ra zmatranje, Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e BiH (VSTVBiH) uputilo je pismo ministru pravde RS-a D`erardu Selmanu, saop}eno je iz VSTV-a BiH. U pismu se podsje}a da je jedna od preporuka drugog sastanka strukturnog dijaloga da se ostvari saradnja s VSTV-om BiH o ovom pitanju, pa se o~ekuje da Ministarstvo pravde RS-a uva`i mi{ljenje VSTV-a u pogledu nacrta zakona. Naime, nacrt ovog zakona na{ao se na dnevnom redu drugog sastanka strukturnog dijaloga. Na sastanku su donesene preporuke u kojima se isti~e da EU o~ekuje da Ministarstvo pravde RS-a nastavi blisku koordinaciju s VSTV-om u vezi s nacrtom zakona o sudovima RS-a te da }e se u zakonu voditi ra~una o nezavisnosti sudstva i da }e on biti u potpunosti u skladu s prerogativima i preporukama VSTV-a.

Stara {tednja
Obrazla`u}i prijedlog zakona, ministar finansija RS-a Zoran Tegeltija je rekao da je ovim zakonom skra}en rok dospije}a obveznica emitovanih po osnovu op{tih obaveza sa 15 na 14 godina, dok je rok dospije}a obveznica emitovanih po osnovu materijalne i nematerijalne {tete nastale u periodu ratnih dejstava skra}en sa 14 na 13 godina. Istovremeno, RS }e biti du`an da isplati i kamatu po svim dospjelim presudama, {to do sada nije ~injeno. Na ovaj na~in, po-

Godi{nji izvje{taji
Tegeltija je napomenuo da zakon defini{e izmirenje unutra{njeg duga isplatom u gotovini i emisijom obveznica po kojim se ne ugro`ava makroekonomska i fiskalna odr`ivost

Vije}e naroda Republike Srpske

Bez saglasnosti oko spomenika
Predsjedavaju}i Vije}a naroda RS-a Momir Mali} kazao je da je Klub Hrvata u cijelosti osporio ovaj zakon, dok je Klub Bo{njaka djelovao amandmanski
Vije}e naroda Republike Srpske nije postiglo saglasnost oko Zakona o spomenicima i spomen-obilje`jima oslobodila~kih ratova RSa i taj akt ide na daljeusagla{avanje na Zajedni~ku komisiju Vije}a naroda i Narodne skup{tine RS-a. Ukoliko dogovora na relaciji NSRS i Vije}e naroda ne bude, kona~nu odluku o postojanju povrede nacionalnog interesa dat }e Ustavni sud RS-a. sip Jerkovi} smatra da je pitanje kako za{tititi spomenike, na primjer na podru~ju Posavine, gdje je podignuto dvadesetak spomenika pripadnicima HVO-a, “koji sada stoje, ne diraju se, pa postoji bojazan ukoliko se ne ugradi za{tita tih ve} podignutih spomenika, da ne do|e do nekog nesporazuma i do njihovih uklanjanja“.

Slijedi dalje usagla{avanje

Dodik: Ukinuti RTVBiH
Predsjednik RS-a Milorad Dodik smatra da “treba ukinuti Javni RTV ser vis BiH”, a dok se to ne desi, potrebno je “{to prije donijeti odluku da li }e gra|ani RS-a upla}ivati RTV taksu na dosada{nji ili neki drugi na~in“. Najaviv{i da }e vlast u RS-u inter venisati u zakonu da bi promijenila na~in uplate sredstava od takse, Dodik je ustvrdio da je “RTVBiH ne`eljen {to se ti~e RS-a, nametnut i ne predstavlja objektivan medij“. Naveo je i da RS ne tra`i politi~ko navijanje za ovu ili onu opciju u tom entitetu, ve} tra`i “objektivno informisanje kojeg nije bilo“.

Osnovne primjedbe
Predsjedavaju}i Vije}a naroda RS-a Momir Mali}, nakon ju~era{nje sjednice u Banjoj Luci, podsjetio je da je Klub Hrvata u cijelosti osporio ovaj zakon, dok je Klub Bo{njaka djelovao amandmanski na taj zakonski akt. Naveo je da se osnovne primjedbe ovih klubova odnose na to da oni u zakonskom tekstu ne vide mogu}nost da se podi`u, odr`avaju i imaju legislativuspomen-obilje`ja, prijesvega, civilnim `rtvama rata, kao i pripadnicimaArmijeRBiH i Hrvatskogvi-

ZA[TITA Predsjednik Kluba Hrvata Josip Jerkovi} smatra da je pitanje kako za{tititi spomenike, na primjer na podru~ju Posavine, gdje je podignuto dvadesetak spomenika pripadnicima HVO-a
je}a obrane. “Klub Srba i Klub ostalih bili su protiv odluke Kluba Hrvata i amandmana Kluba Bo{njaka. Klub Srba, u na~elu, smatra da bi mogle biti precizirane neke odredbe u zakonu, prije svega, kada su u pitanju civilne `rtve rata i da se u ovom ili nekom drugom zakonu moglo regulisati to pitanje“, kazao je Mali}. Pojasnio je da klubovi Srba i ostalih nisu mogli prihvatiti da se ne donese ovakav zakon po{to oblast spomenika i spomenobilje`ja “nije ure|ena i svako na svoj na~in, na mjestu i prostoru gdje misli da ne{to treba obilje`iti, to sada i radi“. Predsjednik Kluba Hrvata Jo-

Vitalni interes
Mujo Had`iomerovi}, predsjednik Kluba Bo{njaka, istakao je da se predstavnici ovog kluba nisu mogli prepoznati u pojedinim ~lanovima tog zakona u kojemstoji“da se gaji kulturno-istorijska tradicija i da je to op{ti interes“. Zakon o spomenicima i spomen-obilje`jimausvojila je Narodna skup{tina RS-a 3. novembra, a kluboviBo{njaka i Hrvata su na sjednicama polovinom istog mjeseca pokrenuli proceduru za{tite vitalnog nacionalnog interesa.
G. K.

OSLOBO\ENJE srijeda, 14. decembar/prosinac 2011.

DOGA\AJI
VIJESTI

7

KOMISIJA ZA REVIZIJU PARLAMENTA FBiH

Stro`ija kontrola
Komisija }e Parlamentu FBiH predlo`iti niz zaklju~aka s ciljem uspostave mehanizama kontrole finansijskog poslovanja federalnih institucija
Zajedni~ka Komisija Parlamenta FBiH odgovorna za reviziju ju~er je prezentirala izvje{taj o revizijskom izvje{taju bud`eta FBiH za 2009. i 2010. o kojem}e bitiraspravljano na sjednicama oba doma federalnog zakonodavnog tijela. Komisija je u okviru izvje{taja sa~inila niz preporuka koje organi vlasti i institucije u FBiH trebaju da provedu u cilju {to efikasnijeg tro{enja i izvje{tavanja o utro{ku sredstava iz bud`eta FBiH. U revizorskim izvje{tajima za protekle dvije godine bud`et FBiH je dobio negativnu ocjenu. slu~aju, besmisleno, jer se izvje{taj odnosi na mandat prethodne vlade. Problem je i nezainteresiranost rukovodilaca ve}eg broja federalnih institucija za prevazila`enje nedostataka u finansijskom poslovanju, koje je uo~io Ured za reviziju institucija u FBiH. Komisija je sa~inila i Parlamentu }e predlo`iti da obave`e sve revidirane institucije da sa~ine plan i program otklanjanja nedostataka utvr|enih revizijom finansijskog poslovanja i da u roku od 90 dana o tome izvijeste Parlament. Od federalne Vlade se tra`i da zbog nedosljednog provo|enja Zakona o javnim nabavkama sa~ini analizu nedostataka utvr|enih revizijom i uzme u obzir mogu}nost centralizacije nabavki tipske robe i usluga putem Slu`be za zajedni~ke poslove organa i tijela FBiH.

Vlada FBiH sa aktivistkinjama
Premijer Federacije BiH Nermin Nik{i}, ministrica okoli{a i turizma Branka \uri} i sekretarka Vlade FBiH Edita Kalajd`i} razgovarat }e danas u sjedi{tu Vlade u Sarajevu s predstavnicima Udru`enja Infohouse i Fondacije Cure, saop}eno je iz Vlade FBiH. Sa zvani~nicima Vlade }e razgovarati vi{e gra|anki iz Sarajeva, Zenice, Sokoca i Had`i}a, koje se `ele politi~ki aktivirati u nevladinom ili vladinom sektoru. Projekt je namijenjen svim `enama koje `ele da promijene sliku rodne diskriminacije u politici i da se aktivno uklju~e u dono{enje odluka u BiH - da zauzmu svoje mjesto u politi~kom `ivotu.

Politi~ka odgovornost
Predsjednik Komisije Mirsad Zaimovi} rekao je kako se nepravilnosti u radu kod revidiranih 28 institucija ponavljaju iz godine u godinu. Po njegovim rije~ima, pretpro{le i pro{le godine federalne institucije su od oko 500 revizorskih preporuka za otklanjanje nedostataka u finansijskom poslovanju, u 28 revidiranih, ispo{tovale svega 69. Zaimovi} je, tako|er, kazao da se revizorski izvje{taji dostavljaju tu`ila{tvu, a da su mehanizmi koje ima Komisija postavljanja pitanja politi~ke odgovornosti za uo~ene nedostatke, {to je, u ovom
Mirsad Zaimovi} predstavio zaklju~ke
Foto: Damir ]UMUROVI]

Tematska sjednica
Zaklju~cima Komisije predlo`eno je Parlamentu da u prvoj polovini 2012. odr`i tematsku sjednicu o temi Politika grantiranja u FBiH, s obzirom na to da su izvje{taji federalnih revizora utvrdili kako se bud`etski grantovi tro{e nenamjenski u velikom broju institucija, te da se ne podnose izvje{taji o utro{ku tih sredstava. Vladi }e biti predlo`eno da pripremi i uputi Parlamentu zakon o fiskalnoj odgovornosti. Iz Komisije je najavljeno da }e Parlamentu predlo`iti da ovo radno tijelo zadu`i da prilikom revizije revizorskih izvje{taja o poslovanju institucija FBiH za 2011. utvrdi mjere za postupanje prema institucijama koje budu imale negativnu ocjenu revizora.

Upravljanje prostorima
Od Vlade }e biti zatra`eno da usvoji dokument politike o upravljanju prostorima u vlasni{tvu FBiH, u kojem }e biti utvr|eni prioriteti za smje{taj institucija i organa FBiH, te usvojeni provedbeni dokumenti po kategorijama i vrstama prostora kojima se gazduje, uspostavom jedinstvenog registra prostora. S. [EHER^EHAJI]

Nadzor rada direktora FUP-a
U ju~era{njem nastavku konstituiraju}e sjednice Neovisnog odbora, odr`ane u Sarajevu, Nezir Pivi} je izabran za predsjednika, a Branka [ekari} za zamjenicu predsjednika, saop}eno je iz tog odbora. Neovisni odbor nezavisno je tijelo na nivou Federacije BiH ~ija je nadle`nost nadzor i pra}enje rada direktora Federalne uprave policije, kao i postavljanje te smjenjivanje direktora. Nezir Pivi}, mr. pravnih nauka, diplomirani je kriminalista, a Branka [ekari}, diplomirana je pravnica.

Nenajavljena sjednica Vlade FBiH

Nagrade pravobraniteljima

prihod bud`eta
Terminalima Federacije d.o.o. Sarajevo data saglasnost za upis prava raspolaganja na nekretninama Terminala u @ivinicama
Na ju~era{njoj u medijima nenajavljenoj sjednici u Sarajevu, federalna Vlada je utvrdila i u parlamentarnu proceduru po skra}enom postupku uputila prijedlog zakona o izmjeni Zakona o parni~nom postupku kojim se pravobraniteljima u FBiH osigurava pravo na “nagradu za radnje poduzete u zastupanju prema tarifi o nagradama i naknadama za rad tro{kova advokata“. Sredstva od nagrada }e biti upla}ivana u bud`ete odgovaraju}ih nivoa vlasti za koje je pravobranila{tvo formirano.

Iz sredstava teku}e rezerve Vlade FBiH ju~er je Rukometnom savezu BiH odobreno 60.000 KM. Iznos je odobren za sufinansiranje tro{kova mu{ke seniorske i juniorske reprezentacije BiH u kvalifikacijama za Svjetsko i Evropsko prvenstvo. tjev predaju Op}inskom sudu u @ivinicama. Saglasnost je data privrednim dru{tvima Pretis d.d. Vogo{}a, Agrokomerc d.d. Velika Kladu{a i PS Vitezit d.o.o. Vitez da, u cilju pokretanja proizvodnje, otvore namjenske ra~une radi obavljanja platnih transakcija. Uskra}ena je saglasnost na akt federalnog Ministarstva energije, rudarstva i industrije o prethodnoj saglasnosti za otvaranje ste~aja nad Vitezitom.

Pomo} rukometa{ima

Mladi `ele u inostranstvo
Sindikat radnika trgovine i uslu`nih djelatnosti BiH prezentirao je projekt Sindikalno informiranje u {kolama. Projekt je namijenjen u~enicima tre}ih i ~etvrtih razreda {kola uslu`nih zanimanja radi pru`anja informacija o tr`i{tu rada, svim mogu}im zamkama koje mlade ljude ~ekaju nakon zavr{etka {kolovanja, ali isto tako i informacije o STBiH i {ta on nudi. Projekt su podr`ali Olaf Palme centar i {vedska agencija za razvoj SIDA, a realiziran je u okviru FIET projekta solidarnosti za BiH i u saradnji sa Sindikatom Handels iz [vedske. Predsjednica STBiH Mersiha Be{irovi} rekla je da je istra`ivanje pokazalo da bi 86,1 posto u~enika oti{lo u inostranstvo da radi jer u Bosni i Hercegovini ne vidi priliku za zapo{ljavanje.

Izvje{taj o Krivaji
Usvojen je izvje{taj FMERI-ja o revidiranom finansijskom izvje{taju Krivaja 1884 d.o.o. Zavidovi}i za 2008, 2009. i 2010, u kojem je zaklju~eno da finansijski izvje{taji ne daju istinit i fer pregled o finansijskom polo`aju Krivaje 1884 na dan 15. oktobra 2010.
S. [e.

Ravnopravan polo`aj
Saop}eno je kako je “cilj izmjene da sve stranke u postupku imaju ravnopravan polo`aj, {to sada nije slu~aj“ jer pravobrani, telji, kao zakonski zastupnici FBiH, kantona i op}ina, imaju pravo samo na naknadu tro{kova zastupanja.
Prijedlog zakona po skra}enom postupku

Vlada je donijela odluku kojom je Terminalima Federaci je d.o.o. Sa ra je vo da ta sa glasnost za upis prava raspolaga nja na ne kre tni na ma Ter minala u @ivinicama s firme

Energopetrol d.d. Sarajevo u korist FBiH. Premijer Nermin Nik{i} je ovla{ten da, u ime Vlade, potpi{e zahtjev za upis prava raspolaganja na nekretninama, a Terminali da zah-

8

DOGA\AJI
VIJESTI

srijeda, 14. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

NA VIJEST O SMRTI FADILA BANJANOVI]A BRACIKE

@ivio je za
Prona|eno 70 posto nestalih
Do sada je prona|eno 70 posto od 40.000 nestalih u sukobima na prostoru biv{e Jugoslavije, ali preostale slu~ajeve bi}e sve te`e rije{iti jer se broj dodatnih informacija o lokacijama smanjuje, re~eno je na regionalnoj konferenciji o rje{avanju preostalih slu~ajeva nestalih koja je odr`ana u Sarajevu. Predstavnici vlada iz regiona rasprav lja li su o po tre bi rje {ava nja slo`enog niza tehni~kih pitanja u vezi sa slu~ajevima koji su zaklju~eni prije nego {to je 2001. godine Me|unarodna komisija za nestala lica (ICMP) po~ela da koristi analizu DNK u procesu identifikacije. Predstavnici vlada su se saglasili da se sastaju mjese~no kako bi razgovarali o mjerama ubrzanja procesa pronala`enja nestalih.

povratnike
Bilo bi povratka i bez njega, ali ne bi li~io na ovo {to danas imamo. Bracikin doprinos je nemjerljiv. Njega su zvali i u Gora`de i u Doboj da vra}a narod. Svi su ga zvali, ka`e Banjanovi}ev prijatelj Hasan Had`i}
U podrinjskom gradi}u Zvorni ku, u ta mo{ njoj bol ni ci u po ne dje ljak na ve~er, 200-tinjak metara od rijeke Drine, prestalo je da kuca srce Fadila Banjanovi}a Bracike (49), legende i lidera povratka u Bosni i Hercegovini. Iste no}i mu je pozlilo u njegovom rodnom Kozluku, a na putu do zvorni~ke bolnice je do`ivio infarBracika u Mahali u septembru ove godine

Pomo} glumaca
Direktor Biblioteke za slijepa i slabovida lica BiH Sakib Pleh upozorio je da je ta institucija u te{koj finansijskoj situaciji te da i dalje radi prvenstveno zahvaljuju}i dobrim ljudima koji rade volonterski i tako poma`u objavljivanje knjiga u tehnikama za slijepe osobe. “Glumci Nela \enisijevi}, Aleksandar i Vedrana Seksan, Alena D`ebo i drugi poma`u nam u tome. Tamo gdje stane dr`ava, oni podare svoj glas i na taj na~in u na{em tonskom studiju snimimo knjige u tehnikama za slijepe osobe“, isti~e on. Pleh navodi da se, na taj na~in, korisnicima omogu}ava da do|u do `eljene gra|e i podsje}a da je ovo jedina biblioteka u BiH gdje slijepe osobe mogu dobiti knjigu na Brajevom pismu.

Povelja

U okviru obilje`avanja 15. godi{njice povratka u Mahalu kod Kalesije, Banjanovi} je 18. septembra ove godine dobio Povelju povratka za nesebi~an doprinos povratku u ovo mjesto, ali i druga naselja u Podrinju. Banjanovi} je na manifestaciji u Mahali do~ekan kao heroj, a njegovo nadahnuto obra}anje izazvalo je odu{evljenje prisutnih. On je i ranije dobivao mnogobrojna priznanja i nagrade zbog svoje humanosti i zasluga u povratku. kt. Ljekari mu nisu mogli pomo}i.

Sa povratnicima prije dva mjeseca

Oslobo|enje u Kozluku
Kada smo prije dva mjeseca, na Banjanovi}ev poziv, posjetili Kozluk, ugostio nas je ispred Doma kulture u ovom mjestu. Tada nam je ispri~ao da svako jutro u Kozluk dolazi po 30 primjeraka Oslobo|enja, koje jedan od stanovnika ovog mjesta podijeli. No, Banjanovi} je i na sjednici Vije}a naroda RS-a prije nekoliko mjeseci zatra`io da se u ovu instituciju dostavlja Oslobo|enje. @elja mu je ispunjena. „Bilo bi povratka i bez njega, ali ne bi li~io na ovo {to danas imamo. Bracikin doprinos je nemjerljiv. Njega su zvali i u Gora`de i u Doboj da vra}a narod. Svi su ga zvali. Tra`ili su njegov recept za povratak“, govori nam Banjanovi}ev dugogodi{nji, prijatelj, novinar Hasan Had`i}. Iako je, prema Had`i}evim ri je~ima, ta da{ nja zva ni~na bo{nja~ka politika selila Podrinjce u Sa ra je vo, Ba nja no vi} se upravo tome protivio. On je poveo goloruki narod na svoja prijeratna ognji{ta, te mu vratio ponos i nadu. „On nije ~ekao institucije. On je `ivio za ovo, drhtao je sa obi~nim povratnicima, ginuo je u tome... @ivio je sa tim narodom, a ne kao neki podrinjski politi~ari, koji `ive u udobnim stanovima u Tuzli i Sarajevu“, govori nam Had`i}. njegov doprinos povratku. I u narednim godinama, Bracika je nastavio borbu za povratnike. Kao delegat u Vije}u naroda RS-a i predsjednik Regionalnog odbora SDP-a Zvornik, nastavio je uspje{nu saradnju sa institucijama oba entiteta. Kad god je i{ao u Sarajevo ili Banju Luku, u ministarstva je nosio nekoliko projekata za podr{ku povratnicima, a nije mu bilo mrsko povratnicima dijeliti pili}e, plastenike, sadnice, kurbansko meso... On je, jednostavno, `ivio za povratak, a do posljednjeg dana svog `ivota ostao je uz povratnike.
Samir KARI]

Vratio ponos i nadu
Legendarni Bracika u `i`u doma}e i svjetske javnosti prvi put je do{ao krajem augusta 1996. T a da je organizovao prvi povratak stanovnika u naselje Mahala kod Kalesije. Iako je srpska policija nasmrt pretukla jednog povratnika, te desetine njih povrijedila, povratak u Mahalu je uspio. A Bracika je nastavio da vra}a selo po selo kako bi {to prije osjetio miris njegove ljubavi – rijeke Drine. Od tada, pa sve do ponedjeljka uve~er, bio je glavni motor povratka u Podrinje.

Ostao uz povratnike
Kada je vodio povratak u Doboj, stranci su tada Banjanovi}a op tu`iva li da je vo dio taj nu operaciju „mi{iji ugriz“. Isto tako, povratak stanovnika u Jusi}e nazvan je „vojnom operacijom“. No, Bracika je sve to izdr`ao. Kao rijetko ko tada, Banjanovi} je zaradio ogromno povjerenje Alije Izetbegovi}a, koji je uvijek znao nagraditi

Kako se tro{i povratni~ki novac?
Unija za odr`ivi povratak i integracije u BiH organizirat }e danas u Nansen dijalog centru u Mostaru konferenciju o temi Monitoring utro{ka javnih sredstava za odr`ivi povratak. Danas, poslije 15 godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog spora zuma i zna~ajnih finansijskih sredstava koja su BiH i me|unarodna zajednica izdvojile u tu svrhu, proces odr`ivog povratka daleko je od uspje{nog zavr{etka, priop}eno je iz Unije. U saop}enju se dodaje kako doga|anja u Mostaru i podno{enje kaznene prijave Tu`iteljstvu HNK-a protiv Grada Mostara i gradona~elnika Ljube Be{li}a zbog sumnji na zloupotrebu sredstava namijenjenih za obnovu i povratak, pokazuju kako je identificiranje po~initelja mogu}e i da se situacija u toj oblasti po~inje mijenjati.

Nakon smanjenja plata

Policija TK-a najavila {trajk
Ukoliko Vlada Tuzlanskog kantona u narednim danima ne poni{ti svoju odluku o smanjenju plata bud`etskim korisnicima, Sindikat policije MUPa TK-a organizova}e {trajk opomene, saop{teno je ju~er iz Sindikata policije MUP-a TK-a. [trajk bi se trebao odr`ati 3. januara, a policajci isti~u da }e to predstavljati uvod u masovnije proteste svih bud`etskih korisnika. „@elimo informisati javnost, a podsjetiti Vladu TK-a da su pla}e uposlenika MUP-a TK-a me|u najni`im na nivou MUPa Federacije BiH, da nemaju pla}en no}ni rad propisan zakonom, prekovremeni rad, te rad na dr`avne praznike i dane vikenda“, napisali su sindikalisti MUP-a TK-a u zah tje vu upu}enom Vladi. Vlada TK-a je krajem pro{le sedmice odlu~ila da }e u narednoj godini svi bud`etski korisnici imati plate ni`e u iznosu od dva posto, a da }e dnevnice za slu`bena putovanja unutar BiH biti upola manje. Ta odluka, kojom Vlada `eli dodatno u{tedjeti, izazvala je nezadovoljstvo, prije svega, sindikata obrazovanja i policije.
A. [e.

OSLOBO\ENJE srijeda, 14. decembar/prosinac 2011.

DOGA\AJI
VIJESTI

9

Nakon zakazivanja {trajka

Inventura u Fondu

za invalide
Ako Vlada misli na onaj UO ~iji ~lanovi su navedeni u Slu`benom listu, onda je uredu, ali ako misli na paraformirani, onda je ovo neko truhlo kompromiserstvo, razo~arana je Karahasanovi}
Na ju~era{njoj sjednici Vlade FBiH razmatrano je stanje u Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapo{ljavanje osoba s invaliditetom, a Vlada je na kraju obavezala federalno Ministarstvo finansija da, u skladu s zakonom, izvr{i nadzor nad kori{tenjem sredstava Fonda. Tako|er, Vlada je federalno Ministarstvo rada i socijalne politike zadu`ila da pripremi i dostavi izvje{taj o poslovanju Fonda, broju uposlenih i njihovim mjese~nim primanjima, a Upravni odbor odmah mora raspisati javni konkurs za direktora ove institucije, u skladu sa Zakonom o formiranju Fonda. bio je od protekle srijede novi, privremeni UO, ~iji je predsjednik Fehim Bekan, sekretar Ministarstva za rad i socijalnu politiku Vlade FBiH. Ba{i} i Sanja Radlovi} - Lizdek. Podsje}amo, to su osobe koje su na pro{loj sjednici razrije{enog UO postavljale neka klju~na pitanja oko dotada{njeg funkcionisanja Fonda, a sjednica je bila puna iskrica... Spominjalo se neracionalno, nezakonsko tro{enje sredstava, enormne plate, zapo{ljavanje mimo konkursa, dakle, sve ovo {to Vlada sada `eli ispitati. Razrje{enje je uticalo i na zakazivanje {trajka osoba koje rade u nekoliko invalidnih preduze}a za naredni petak, i to pred zgradom Vlade, a jedan od razrije{enih direktor DES-a D`emal Ba{i}, koji je bio i najglasniji u ukazivanju na negativnosti vezane za Fond, najavio je tu`bu protiv Vlade.

Umjesto subvencija, podmi}ivanje medija
Vlada RS-a ukinula je u 2011. godini pravo na subvenciju elektri~ne energije za socijalno ugro`ene kategorije i bud`etska sredstva za ove namjene koristila za podmi}ivanje medija i druge nepotrebne tro{kove. Centar za humanu politiku zatra`io je od Vlade i Narodne skup{tine RS-a da u bud`etu za 2012. godinu obezbijede sredstva za subvenciju elektri~ne energije za lica koja primaju najni`u penziju i druge socijalno ugro`ene kategorije. Opravdanje ne mo`e biti nedostatak bud`etskih sredstava, jer je mnogo pre~e obezbijediti sred stva za sub ven ci je so ci jal no ugro`enim kategorijama, nego za pomo} medijima i sli~ne problemati~ne tro{kove. Vlada i NSRS-a moraju biti mnogo osjetljiviji prema socijalno ugro`enim kategorijama i obezbijediti im redovna i ve}a prava, a ne da ih se sjete samo u izbornim godinama, ka`u u Centru.

NA DVA MJESECA Privremeni UO je imenovan do najvi{e dva mjeseca, a tvrdilo se da je to u~injeno zato {to su neki njegovi ~lanovi bili u sukobu interesa
Privremeni UO je imenovan do najvi{e dva mjeseca, a tvrdilo se da je to u~injeno zato {to su neki njegovi ~lanovi bili u sukobu interesa. UO je sada u sastavu, pored spomenutog Bekana: Dobrica Jonji}, Sabina ]ano, Elvira Be{lija, Vojimir Radoj~i}, Ana [imunovi} i Ivan Peri}. Zna~i, u sukobu interesa su (bili) Midhat Bjelo{evi}, D`emal

Jasna Karahasanovi}: Na koji UO misli Vlada

Sukob, ali ~ega
„Ali na koji upravni odbor Vlada misli“, pita sino}, nakon {to smo joj pro~itali ovo saop}enje, Jasna Karahasanovi}, direktorica Libraga, jedna od nezadovoljnih najnovijim de{avanjima oko ove institucije. Jer, kao {to je poznato, federalni Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapo{ljavanje osoba s invaliditetom do-

Ko kome smeta
Zanimljivo je i to da je Vlada FBiH na jednoj od svojih nedavnih sjednica donijela odluku da se u roku od 15 dana svi statuti ustanova koje ona ili Parlament osnivaju usaglase s osniva~kim aktima i zakonom.

Upravo je to posebno motivisalo (sada razrije{ene) ~lanove UO da zatra`e detaljnu inventuru Fonda, na ~ije poslovanje, kao sumnjivo, oni ve} ionako dugo ukazuju. „Ako Vlada misli na onaj UO ~iji ~la no vi su na ve de ni u Slu`benom listu, onda je uredu, ali ako misli na ovaj paraformirani, onda je ovo neko truhlo kompromiserstvo, koje ne}e ni{ta bitno promijeniti“, razo~arana je Karahasanovi}.
E. KAMENICA

Opra{tanje i pomirenje
Trauma-centar Humanitarno-karitativne organizacije Kruh sv. Ante organizator je seminara za socijalne i prosvjetne radnike, pedagoge, psihologe, vjerske slu`benike i studente koji je o temi Trauma u procesu pomirenja lll - Proces opra{tanja po~eo ju~er u Sarajevu. Seminar je nastavak naprednog seminara realiziranog u oktobru, a sudionici su iz Mostara, [irokog Brijega, Sarajeva, Sanskog Mosta, Rudog i Gora`da. Oni }e u naredna tri dana, uz asistenciju stru~njaka, razmjenjivati iskustva s namjerom da se okrenu procesu opra{tanja na individualnom i kolektivnom nivou da bi se stvorili {to kvalitetniji preduvjeti za pomirenje na ovim prostorima.

KOORDINACIJA SINDIKATA BUD@ETSKIH KORISNIKA

Izjedna~iti plate u FBiH
Od kantonalnih vlasti u BPK-u Gora`de tra`i se utvr|ivanje prijedloga zakona o pla}ama i naknadama u organima vlasti te zakona o pla}ama i naknadama policijskih slu`benika
Koordinacija sindikata bud`etskih korisnika na ju~era{njoj konferenciji za novinare u zgradi MUP-a BPK-a Gora`de zatra`ila je od kantonalnih vlasti utvr|ivanje prijedloga zakona o pla}ama i naknadama u organima vlasti te zakona o pla}ama i naknadama policijskih slu`benika najkasnije do 15. decembra ove godine. dinstvenih pla}a i naknada za sve uposlenike u Federaciji BiH. Oni su istakli da je dodatni razlog za dono{enje zakona velika razlika pla}a i ostalih primanja na nivou Federacije, ~esto i u omjeru 3:1, {to smatraju diskriminacijom me|u uposlenicima koji rade isti posao te isti~u da je ovakva situacija izra`ena u BPK-u Gora`de.

Medijski afirmisati nacionalne manjine
Nacionalne manjine, njihovu kulturu i historiju, kao i jezik, mediji u BiH treba da predstavljaju na normalan i afirmativan na~in, rekla je izvr{na direktorica Kali Sara - Romskog informativnog centra Sanela Be{i}. “@elimo da na javnim ser visima postoje programi koji se bave pitanjima problema svih nacionalnih manjina i da se afirmi{u programi koje predstavnici manjina rade“, istakla je Be{i}eva pred po~etak okruglog stola Nacionalne manjine u bh. javnosti u Banjoj Luci. Ona je navela da je u medijima zastupljen stereotipni na~in izvje{tavanja o nacionalnim manjinama. Okrugli sto je organizovao BH radio 1, u saradnji sa Kali Sara i OSCE-om.

Velika razlika
Ovi zahtjevi su, kako su istakli, u skladu sa zaklju~cima Skup{tine i potpisanim sporazumom sa predstavnicima Koordinacije. Najavili su da }e Koordinacija ve} u petak, 16. decembra, donijeti konkretne odluke u vezi s tim. Upori{te za dono{enje zakona kojima bi se omogu}ilo izjedna~avanje pla}a policijskih slu`benika i ostalih bud`etskih korisnika sa ostalim u Federaciji, Koordinacija ima u federalnim propisima, a kako isti~u, to je i potreba definiranja je-

Ma}ehinski odnos
„Usva ja njem ovih za ko na tra`imo samo ravnopravnost ovog kantona i `elimo podsta}i aktivnosti usmjerene na pobolj{anje sveukupnog `ivota u Kantonu“, istakli su predstavnici Koordinacije. Tako|er, od izvr{ne i zakonodavne vlasti tra`e da preuzme odgovornost i obezbijedi ravnopravnost ovog kantona sa ostalim u FBiH, s obzirom na to da je, kako isti~u, odnos Federacije prema ovom kantonu ma}ehinski. A. H.

Gora`de: Raste nezadovoljstvo

RAVNOPRAVNOST Usvajanjem ovih zakona tra`imo samo ravnopravnost ovog kantona i `elimo podsta}i aktivnosti usmjerene na pobolj{anje sveukupnog `ivota u Kantonu, istakli su predstavnici Koordinacije

10

KOMENTARI

srijeda, 14. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

FOKUS

Pi{e: Josip VRI^KO josip.vricko@oslobodjenje.ba

Hej, Slaveni, na predzi|u pravoslavlja N M
a znakovit, ali i zlokoban su na~in, potkraj pro{loga tjedna, korespondirala dva doga|aja - jedan sarajevski, a drugi banjolu~ki; predsjedatelj Zas tu pni~kog do ma Par la mentarne skup{tine BiH Denis Be}irovi} je, u nazo~nosti svoga europskoga kolege Mevluta ^avu{olua, prizivao bonske ovlasti. Osobito u slu~aju Dodik. Vjeruju}i (?!) pritom kako, ba{ kao u ona lijepa vremena, transporter na mig visokoga predstavnika mo`e banuti pred lakta{ki skromni dom drugara Mi}e, te ga odvesti na sigurno mjesto. Njegov, pak, kolega iz Doma naroda Ognjen Tadi}, ne mogav{i slu{ati tu potresnu pri~u, odr`ao je Be}irovi}u kra}i te~aj iz (parlamentarnog) ku}nog reda, pa teatralno napustio i kon fe ren ci ju za no vi na re i za~u|enog visokog gosta. Sude}i po svemu, ovaj (banalni) poku{aj mla|ahnoga La gumd`iji na ju ri {ni ka da kod ^avu{olua isposluje katilferman za eresovskoga vo`da, izazvao je svesrpsko okupljanje. Jasno, Banja Luka ve} stanovito vrijeme isijava strah od turskoga povratka na ovaj dio Bal ka na, pa bi i bez Be}irovi}eva svilenog gajtana za Dodika pred Tur~inom ustrajavali na toj svojoj fobiji. Ustajali su na prednje noge, uostalom, i nakon, pa gotovo, bratimljenja Ankare i Beograda! Ipak, skup{tinski poku{aj obra~una SDP-ova du`nosnika s eresovskim predsjednikom ponukao je tandem [pi ri}&Va si} da pro go vo ri, ne, dakako, prvi puta, ali zato najizravnije o bo{nja~koj demografskoj bombi, prijete}em radikalnom islamu i, slijedom toga misli (?) Vasi}, novoj najezdi osmanizma. Nije, me|utim, ovaj tre}i srpski ustanak samo ispad Dodikova jastreba Vasi}a i premijera u tehni~kom mandatu, dosada, ina~e, prili~no nezainteresiranog [piri}a. Ima tu, ba{ kao i ina~e kada je rije~ o eresovskome srbovanju, nekoga sistema. ro{le je subote, naime, u Banjoj Luci zavr{en dvodnevni znanstveni skup Rusija i Balkan u suvremenom svijetu, koji je organiziralo Udru`enje Srpsko-ruski most. oglo se tu, tko nije `alio slobodnog vikenda, ~uti mnogo lijepih stvari - a u~esnici su se rastali uz, u biti, himni~nu parolu: Moskva je garant Republike Srpske! ^ime je potvr|ena vitalnost pravoslavlja, neposredno nakon neuspjelog humanog preseljenja Srba s Kosova pod okrilje majke Rusije. (Ne{to je, ~ini se, u Sibiru ovih dana prohladno). No, niti uloga RS-a nije zaboravljena. Naprotiv! “Slavenima treba lider; i to Rusija za Euroaziju, a Srbija za Balkan. Srbija za to trenuta~no nema snage i Republika Srpska je jedina koja mo`e da sa~uva duhovni prostor i istinske vrijednosti pravoslavne tradicije“ , kazala je povjesni~arka i direktorica Centra za suvremenu balkansku krizu Jelena Guskova. Nakon ~ega nije te{ko zaklju~iti kako su Vasi} i [piri} ili ~lanovi Udru`enja Srpsko-ruski most, ili makar simpatizeri spremni da uz most grade i predzi|e pravoslavlja na granicama Srpske. A kada ovi neima-

Nije te{ko zaklju~iti kako su Vasi} i [piri} ili ~lanovi Udru`enja Srpsko-ruski most, ili makar simpatizeri spremni da uz most grade i predzi|e pravoslavlja na granicama Srpske. A kada ovi neimari, potpomognuti, po ovom pitanju, ve} odavno senzibiliziranim Tadi}em - ne njihovim Borisom, nego ovim na{im (?) Ognjenom - zgotove ovaj sveti posao, e onda }e, po ruskom naputku promoviranom u Banjoj Luci, vratiti i himnu Hej, Slaveni

P

S

ri, potpomognuti, po ovom pitanju, ve} odavno senzibiliziranim Tadi}em - ne njihovim Borisom, nego ovim na{im (?) Ognjenom - zgotove ovaj sveti posao, e onda }e, po ruskom naputku promoviranom u Banjoj Luci, vratiti i himnu Hej, Slaveni! Ne gleda, me|utim, na taj projekt skr{tenih ruku SDA. Zanimljivo, od gore re~enih krsta{a (ne mogu, ipak, napisati kri`ara) u o~i im je upao samo [piri}. Valjda kao najopasniji. Posebice pritom njegova bojazan da Bo{njaci ra~unaju na vrijeme i natalitet. “ ...Nagla{avamo da dominacija nije u duhu na{e vjere, kao {to nije u duhu vi{estoljetnog zajedni~kog `ivota na ovim prostorima“ odgovorili su , iz sto`erne bo{nja~ke stranke, prizivaju}i islam. ve u svemu, kada danas ~itamo izjave na{ih politi~kih prvaka, dojma smo da su izgovorene za oltarom ili na mimberu. Pa, eto, na{i pastiri nemaju vi{e potrebe baviti se politikom. Ma, ~ak niti naru~ivati ustave!

POLIGON
vako malo smo svjedoci TV najava i novinskih naslova ispisanih u apo ka lip ti~nom sti lu, a kao primjer se mogu navesti slijede}i: „Posljednja {ansa za formiranje Vije}a ministara BiH”; „Posljednja {ansa za priklju~enje Evropi”; „Rok isti~e, EU gubi strpljenje”; „Posljednja {ansa za BiH, a mogu} je i mirni razlaz” „Sad , mo`da imamo {ansu da se plasiramo na svjetsko prvenstvo u nogometu” ... Mi, ~ini se, vjerujemo da bi takvi naslovi sa prate}im tekstovima i TV prilozi, u najmanju ruku, trebali izazvati reakciju politi~ara i, naravno, sramotno {utljive (tzv. ma sve je uredu) javnosti, a ovako, ja samo znam da meni ili nama u `ivotu nikada nije pru`eno vi{e “posljednjih {ansi” Ushi}en i bogat tim i ta. kvim {ansama, na pamet mi pada samo drug Ilija ^vorovi} iz filma “Balkanski {pijun“, lik koga je oskarovski odglumio pokojni i nikad prevazi|eni Danilo Bata Stojkovi} (1934-2002). Bez gluma~kih aspiracija, pomislio sam da bismo svi mi mogli biti “neki” {pijuni umjesto balkanski. S druge strane, neki od nas bi se na samom po~etku mogli suo~iti sa problemom identiteta, za razliku od Ilije koji je bio partizan, komunista, staljinista, jednom rije~ju – dobar ~ovjek, bar tako ka`u u filmu. Tako|er, ka`u da je sebi najte`e priznati. Pa gledano iz nekog Ilijinog ugla, ~ini se da mi nismo dovoljno patriote, nismo vi{e ni komunisti a ni ateisti, a ni dovoljno vjernici, niti imamo snage da iskoristimo svoju, mo`da, posljednju {ansu i poku{amo da kao pojedinci u~inimo ne{to i doprinesemo boljem sutra. Opet, sebi postavljam logi~no pitanje

S

Posljednja {ansa
Nevjerovatno je sa kojom uporno{}u, mo`da na granici mazohizma, pratimo medije. Poja~ano znojenje, isprekidano disanje, povi{en nivo adrenalina i onda jedno veliko ni{ta
da li trebamo pristupiti problemu na na~in na koji je to u~inio drug Ilija, i to tako da uzmemo bolovanje, a ve}ina ljudi nije ni zaposlena pa im bolovanje i nije potrebno, te krenemo u prikupljanje dokaza o tome za{to se ni{ta ne de{ava, gdje nestaje novac ili pak kako je mogu}e da ljudi misle da nam je dobro i da je sve uredu. ^ak bismo, kao i Ilija, trebali biti spremni i na veliku `rtvu, pa da sve njih pratimo po raznim pozori{nim premijerama i da, citiraju}i Iliju, otvoreno ka`emo: “Ra~unali su, ako ih neko prati, odustat }e zbog opera. Me|utim, nisu ra~unali da ima ljudi spremnih na sve”!!! Sa iz vje snom `alo{}u za klju~ujem da je Ilija opet u prednosti jer je morao nadgledati samo jednog “opasnog izdaj ni ka” Pe tra Ja kov lje vi}a ko ji ni je , bio dr`ava, a sa druge strane, mi bismo morali da dr`avi “objasnimo” {ta i kako treba, i sigurno ne bismo znali od kojeg nosioca vlasti da krenemo te koje tehnike ubje|ivanja da koristimo. Nekad mi se u~ini da je svaki drugi prolaznik utjelovljenje samog Ilije i uvijek pomislim da na tavanu ili u podrumu ~uvaju u posteljinu umotane slike jednog vo|e, sina svih naroda i narodnosti, a ne bi nikad priznali o kome je rije~, mada bi sutra te iste slike opet “prikovali“ na zidove. Kao i Iliji, krivi su nam “imperijalisti~ki agenti“ koji nastoje da nas uni{te. Mada nama ni to nije dovoljno, jer su nam pored njih krive jo{ i kom{ije, susjedi, narodi i narodnosti, i, naravno, me|unarodna zajednica. Ilija nije mogao vi dje ti i ra zu mje ti je dnos ta vne stvari, kao ni mi, jer nama nije problem to {to se svo je vre me no je dva 1.500 gra|ana okupilo na protestu povodom bru tal nog ubis tva po koj nog De ni sa Mrnjavca, nevine sarajevske mladosti, to je uredu, nismo mi krivi, do tramvaja je i, naravno, do ubica, a Boga mi, brzo i zaboravljamo. Uredu je {to `ivimo u neima{tini, pa {to ne re}i i u bijedi, {to su nam ulice prljave, {to nas mnogi vide kao divljake naviknute na tu prljav{tinu (svakako i onu moralnu), {to se puca svaki dan (rat na pauzi, a jo{ nije ni praznik), {to nema zastava za dr`avne praznike (ni u “glavnom” gradu), ma sve je tu uredu, u zemlji “Krvi i meda” rekla bi Angelina. Ko ugrabi , med, ugrabio je, a zna se {ta drugima ostaje. Kona~no, uredu je {to vidimo samo tu|e grijehe, ali ne i svoje. Opet, sa druge strane, ja `elim da vjerujem da ljudi koji nastanjuju ovu, nama jedinu zemlju, ne `ele da zavr{e kao drug Ilija koji je u momentima velike uzru ja nos ti do`ivio sr~ani na pad i umro! Mi ipak imamo svoju “posljednju {ansu” jer mo`da i progovorimo da , nije sve uredu, jer mo`da mi i nismo ovce. Drago mi je da smo bar u tome ispred susjeda, jer kod njih tek sad daju “i ovce i novce” kod nas je to ve} depla, sirano, s obzirom na to da na vi{em nivou ostaju samo novci. A susjedi, e oni odo{e u EU, a kasne za nama, {ta da se radi. Na kraju, za nas i sve one koji jo{ vide bar neku “posljednju {ansu” u boljem sutra, Me{a Selimovi} bi, izme|u ostalog, rekao: „Mi nismo ni~iji. Uvijek smo na nekoj me|i, uvijek ne~iji miraz. Stolje}ima mi se tra`imo i prepoznajemo, uskoro ne}emo znati ko smo. @ivimo na razme|u svjetova, na granici naroda, uvijek krivi nekome. Na nama se lome talasi istorije kao na grebenu. Otrgnuti smo, a neprihva}eni. Zar se slu~ajno zaklanjamo za ljubav kao jedinu izvjesnost u ovoj neodre|enosti, za{to? Zato {to nam nije svejedno. A kad nam nije svejedno, zna~i da smo po{teni. A kad smo po{teni, svaka ~ast na{oj ludosti“.
Kerim IKOVI]

OSLOBO\ENJE srijeda, 14. decembar/prosinac 2011.

DOGA\AJI
VIJESTI

11

OSLOBO\ENJE I NEZAVISNE NOVINE PREDSTAVLJAJU USPJE[NE @ENE: @eljana Bevanda, generalna tajnica Privredne komore FBiH

Nijedna firma sa `enom
na ~elu nije oti{la u ste~aj
Samo je manji broj `ena na rukovode}im poslovima, dok su `ene u vrhunskom menad`mentu iznimka
Od 1994. @eljana Bevanda zaposlena je u Privrednoj komori Federacije BiH. Posebno je anga`irana u podru~ju `enskog poduzetni{tva. - Privredna/Gospodarska komora FBiH ~lanica je udruge jadransko-jonskih gospodarskih komora sa jo{ 27 gospodarskih komora iz Italije, Slovenije, Hrvatske, Crne Gore, Albanije i Gr~ke. Rad udruge odvija se kroz {est okruglih stolova, izme|u kojih je i onaj o `enskom poduzetni{tvu. Kako je `ensko poduzetni{tvo prepoznato kao jedna od temeljnih vrijednosti socijalno-ekonomskog razvoja cijelog podru~ja, ustanovljena je praksa da po jedna predstavnica gospodarske komore iz svake zemlje ~lanice prezentira mjesto i ulogu `ene poduzetnice u okru`enju u kojem rade i stvaraju. Preuzela sam ovaj zadatak. Na{a komora je 2010. bila doma}in Petom kongresu `ena poduzetnica jadransko-jonske regije koji je odr`an u Herceg etno-selu u Me|ugorju, govori Bevanda. ja{njava na{a sagovornica. Institucionalnapodr{ka`enskom poduzetni{tvu egzistirala je kroz projekte odabira korisnika sredstava teku}ih transfera federalnog Ministarstvarazvoja, poduzetni{tva i obrta po~ev{i od 2005. i nekoliko narednihgodina, da bi se potompotpuno ukinule. Primjerice, isto ministarstvo u Hrvatskoj za potpore `enama u poduzetni{tvu do danas je dodijelilosredstva u iznosu11 milijuna kuna, a donesena je i Strategijarazvoja`enskogpoduzetni{tva u toj zemlji kao iAkcioniplan za provedbu strategije, koje BiH nema. - Financijska potpora pru`a se `enama isklju~ivo kroz mikrokreditne organizacije i to su u pravilu manja sredstva, dok banke nemaju posebne fondove za `ensko poduzetni{tvo kao {to imaju neke zemlje u okru`enju. @ene ~ine ne{to vi{e od polovine aktivnog stanovni{tva, ali se jo{ rje|e odlu~uju za pokretanje poduzetni~kih aktivnosti u odnosu na mu{karce. Samo je manji broj `ena na rukovode}im poslovima, dok su `ene u vrhunskom menad`mentu

Andri}, Aralica i Jerovi}

I Simatovi} na privremenoj slobodi
Pretresno vije}e Ha{kog tribunala odobrilo je zahtjev Franka Simatovi}a da tokom zimske pauze u radu Suda bude na privremenoj slobodi u Beogradu, saop{teno je ju~er iz Tribunala. Simatovi} }e u Beogradu mo}i da bude od 16. decembra, a u pritvorsku jedinicu mora da se vrati najkasnije 5. januara 2012. godine. Pretresno vije}e je od Srbije zatra`ilo da prije 16. decembra obnovi garancije da }e se Simatovi} pridr`avati svih predvi|enih uslova i da }e se vratiti u Haag na nastavak su|enja. Nekada{njim {efovima Slu`be dr`avne bezbednosti Srbije Franku Simatovi}u i Jovici Stani{i}u zajedno se sudi za zlo~ine koje su u Hrvatskoj i BiH po~inile policijske i paravojne jedinice pod njihovom kontrolom.

@ene poduzetnice
Tako sepo~elaintenzivnijebaviti pitanjem `enskog poduzetni{tva, te istovremeno do{la i do pora`avaju}e spoznaje da se iz vjerodostojnihpodatakane mo`esa~initia`uranpopispoduzetnica na podru~ju FBiH, odnosno BiH. - Zakonske pretpostavke su postavljene Zakonom o ravnopravnosti spolova BiH po kojem je stvorena obveza dr`avnim organima, javnimslu`bama i ustanovama, dr`avnim i privatnim poduze}ima da svi statisti~ki podaci koji se prikupljaju i obra|uju moraju biti prikazani po spolu, ali ovaj sustav jo{ nije profunkcionirao. Na{e analize pokazuju da su `eneve}inskivlasniciuglavnom u malim i srednjimtvrtkama i to uglavnom u trgovinskim i uslu`nim djelatnostima, zato {to bavljenje ovim djelatnostima tra`i znatnomanjekapitala, nisuizra`eni strogi standardi i procedure poslovanja, te su manjiposlovnirizici, po-

@eljana je ranoranilac i dan po~injenajkasnije u {estsati, kavom i igrom s ku}nim ljubimicama- dvjemama~kama. ^estopje{a~i do posla, a redovna je i na aerobiku. “Vikendomvolim pro~itatidobruknjiguomiljenih mi pisacaAndri}a, Aralice i Jergovi}a. Imam nekoliko dragih prijateljica s kojimaodlazim na gotovo sve kulturnemanifestacije. Volimputovati i obilazitipovijesna mjesta. Ove godine sa k}erkom sam obi{la balti~ke zemlje i SanktPeterburg, koji su me odu{evili, ka`e. @eljana `ivi sa k}erkom Ivanom, koja joj je najboljiprijatelj. “Pru`a mi potporu i razumijevanje, sli~nih smo interesa, otvorene za dru`enje i isprobavanjenovihstvari, {to na{ zajedni~ki`ivot~inizanimljivim i zabavnim. Moralnu vertikalu u `ivotupredstavljaju mi roditelji, koji su uvijekpoticalimojuneovisnost, samostalnost i predanost, a nau~ilisu me radovati se svakom novom danu“, isti~e Bevanda.

EU: Nova pravila za vizni re`im
Ministri unutra{njih poslova EU ju~e su na sastanku u Bruxellesu donijeli odluku o novim pravilima koja }e omogu}iti zemljma ~lanicama da br`e uvedu vizni re`im putnicima sa zapadnog Balkana u slu~aju iznenadnog priliva migranata. Odlukom ministara unutra{njih poslova odgovoreno je na zabrinutost zbog priliva azilanata iz isto~noevropskih zemalja. Ve}ina dr`avljana balkanskih zemalja sada mogu da u sklopu [engenskog sporazuma slobodno putuju {to je dovelo do velikog pove}anja azilanata u pojedinim zapadnoevropskim dr`avama, posebno u Njema~koj, Belgiji, Luksemburgu i [vedskoj. Novim pravilima bi}e olak{ano ukidanje bezviznog re`ima odre|enim zemljama zapadnog Balkana. O ovoj odluci ministara unutra{njih poslova EU mora da bude diskutovano u Evropskom parlamentu i da odr`i glasanje. Vlade EU odobrile su bezvizni re`im BiH i Albaniji krajem 2010, godinu nakon {to je to u~injeno za Srbiju, Crnu Goru i Makedoniju.

Foto: D`. KRIJE[TORAC

Rastro{nost dovodi do krize
• Kako gledate na du`ni~ku krizu u evrozoni i odjeke na FBiH? - Du`ni~ka kriza u svakoj zemlji, kao uostalom i u doma}instvu, doga|a se kada se doma}in pona{a rastro{no, ne vode}i ra~una o uskla|enosti izme|u tro{kova i prihoda. BiH je mala ekonomija, malo tr`i{te i svoj rast mora temeljiti na izvozu. Kako je eurozona na{e najve}e tr`i{te, na koje izvozimo vi{e od polovice ukupnog izvoza BiH, onda i kriza u eurozoni smanjuje potro{nju svih roba, time i onih porijeklom iz BiH. • Da li su privrednici zadovoljni kreditnom podr{kom banaka i da li je opravdan strah od zavrtanja slavine banaka? - Banke u BiH su u ve}inskom u stranom vlasni{tvu, uglavnom austrijskom i talijanskom. U kriznom vremenu te`e se dolazi do novca, skuplji je, uvjeti osiguranja kredita su rigorozniji, a podrazumijeva se da se prvo spa{ava vlastita ku}a. O~ekivati je te`u situaciju i ograni~avanje plasmana. • Kako komentari{ete najave Vlade FBiH o pove}anju poreza na dohodak po progresivnim stopama? - Nije rje{enje optere}ivati rad i dohodak, ve} ih rasteretiti. Izlaz treba tra`iti u racionalizaciji javne potro{nje.

iznimka, ka`e Bevanda. Premanjenimrije~ima, poslovne `ene u na{ojzemlji u pravilu su prepu{tene same sebi, a zbog patrijarhalnih predrasuda ~esto im nedostaje i samopouzdanja. U BiH nije stvorenainfrastruktura ni okru`enje u kojem bi `ena koja se bavi biznisom bila rastere}ena briga porodiljskog dopusta, smje{taja djece u vrti}ima i {kolama, te obvezama u obitelji. - Treba {to prije stvoriti mre`u udruga i `enskihpoduze}a na razinidr`ave, kako bi se stvorilepretpostavke za razmjenuiskustava, znanja, projekata i ideja te {irenjadobrihpraksi, u ~emu }e i komora institucionalno pomo}i, isti~e Bevanda.

Novi izazovi
Da su `ene spremne za nove izazove i da su dru{tveno odgovorne, govori i to da je odgovornost imenica `enskog roda, smatra Bevanda. Prema njenom mi{ljenju, poslovne `ene u prvi plan stavljaju osobu sa svim njenim raznolikostima i u pravilu ravnopravno se odnose prema mu{karcima i `enama kod pristupa zapo{ljavanju, profesionalnoj promociji i favoriziraju inicijative za uskla|ivanje posla i obitelji. - Isti~em podatak da nijedna firma kojoj je na ~elnoj funkciji `ena nije istu odvela u ste~aj niti likvidaciju, ka`e Bevanda.
Jasna FETAHOVI] i Biljana SAVI]

Drugi o @eljani

Glavni pretres Veselku i Ivi Ragu`u
Po~etak glavnog pretresa pred Odjelom I za ratne zlo~ine Suda BiH u predmetu Veselko Ragu` i drugi zakazan je za danas, saop}eno je iz Suda BiH. U optu`nici se navodi da su optu`eni Veselko i Ivo Ragu` od po~etka jula do kraja augusta 1993. u Stocu i ^apljini, za vrijeme oru`anog sukoba izme|u Armije RBiH i HVO-a, Veselko Ragu` kao zapovjednik IV bojne HVO brigade “Knez Domagoj“, te Ivo Ragu` kao pripadnik iste brigade, postupali suprotno odredbama @enevske konvencije o za{titi gra|anskih osoba za vrijeme rata.

Avdo Rapa, predsjednik Privredne komore FBiH: - @eljana je od integrisanja Privredne komore na rukovode}em mjestu u Uredu u Mostaru. U~inkovita je na svojim radnim zadacima, a posebno kada je rije~ o `enskom poduzetni{tvu. @eljana je jedna kompletna osoba. Olivera Pervan, tehni~ki sekretar u Privrednoj komori FBiH: - Gospo|a @eljana je istinski profesionalac, predana poslu, otvorena za suradnju i uvijek spremna pomo}i. Njene glavne osobine su otvorenost, komunikativnost, energi~nost i vedrina kojom pristupa svakom zadatku, tako da meni kao njenoj bliskoj suradnici predstavlja zadovoljstvo s njom raditi.

12

CRNA HRONIKA
Pripadnici MUP-a KS-a prekju~er su u Sarajevu po potragama uhapsili ErnadaDurmu(29), EminuAlibegovi} (24) i Adema Je`a (58). Durmo je uhap{en po naredbi Op}inskog suda Sarajevo, te predat pripadnicima Sudske policije Kantona Sarajevo. Alibegovi}eva je predata policijskimslu`benicima ZDKa, dok je Je` priveden zbog sumnje da je po~inio krivi~no djelo prevara i zadr`an je u prostorijamasaraDk. O. jevske policije.

srijeda, 14. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

Tri osobe uhap{ene po potragama

Rasvijetljen niz provalnih kra|a

Rade}i na rasvjetljavanju vi{e provala u Grada~cu i Gra~anici, policija MUP-a TK-a je privela tri osobe. Tokom krim-obrade S. B. (1977) je priznao devet provalnih kra|a u trgovine, pumpe i ku}e, dok su V. M. (1984) i M. B. (1976) priznali tri ista krivi~na djela. O svemu je obavije{teno tu`ila{tvo, kojem }e, po kompletiranju, bitidostavljen slu`beni izvje{taj.

Djed te{ko bolesne djevoj~ice iz Biha}a prijavio prevaru

M

Facebook grupa Za pomo} maloj Ajni Ramaki} je la`na
Policija traga za osobom koja stoji iza grupe i `iro-ra~una na koji je upla}ivan novac za lije~enje djevoj~ice, a koji nikada nije do{ao do nje i njenih roditelja
MEHMED RAMAKI] Sve bih prodao da spasim unuku, ali takva je situacija i hitnost da smo prinu|eni tra`iti pomo} od dobrih ljudi, kojih, hvala Bogu, ima. Na`alost, ima i onih drugih
tili inspektoru koji je preuzeo slu~aj. Jako mi je nezgodno, s jedne strane prosim za pomo}, a s druge strane ima takvih koji su spremni da nevolju i nesre}u djeteta zloupotrijebe radi li~ne koristi. Upozoravam humane ljude da postoje tri ra~una koja su ispravna, jedan je na moje ime, drugi na ime moje snahe i Ajnine majke Jasmine Ramaki}, a tre}i na ime njene rodice Eveline Tarti}. Oni su sigurni za pomo}, kao i humanitarni broj 090/292-013, koji smo nedavno otvorili, ispri~ao nam je djed oboljele djevoj~ice, koja je sa ocem u Austriji na lije~enju. Istraga ove prevare je u toku, a prema neslu`benim informacijama, traga se za Nerminom Im{irevi}em iz Biha}a, koji, navodno, stoji iza Facebook grupe Za pomo} maloj Ajni Ramaki}. Ta grupa je, nakon prijave policiji, uklonjena sa mre`e.
F. BENDER

ehmed Ramaki} (59) iz Biha}a prijavio je policiji USK-a da se izvjesna osoba putem Facebook grupe poku{ava okoristiti na nesre}i njegove unuke Ajne, koja je trenutno na lije~enju. Ista osoba je, prema rije~ima na{eg sagovornika, otvorila `iro-ra~un u Hypo Alpe Adria banci na koji gra|ani upla}uju donacije. Me|utim, kako u ovom slu~aju postoje obilje`ja krivi~nog djela prevara, policija je pokrenula istragu. Naime, djevoj~ica Ajna Ramaki}, Mehmedova unuka, oboljela je od leukemije, te joj je hitno potrebno 150 hiljada maraka za lije~enje u bolnici St. Anna u Be~u. - Sve bih prodao da spasim unuku, ali takva je situacija i hitnost da smo prinu|eni tra`iti pomo} od dobrih ljudi, kojih, hvala Bogu, ima. Na`alost, ima i onih drugih. Isklju~io sam kompjuter i internet kako bih u{tedio na svemu, a kom{ija mi je do{ao

Ajna sa ocem Mersudinom Ramaki}em

i kazao kako ima ta grupa na koju se ljudi `ale da su upla}ivali novac, a da on nije do{ao tamo

gdje treba. Odmah sam oti{ao u Sudsku policiju, gdje moj sin Mersudin radi, a oni su me upu-

Banjalu~kom tu`ila{tvu prijavljene ~etiri osobe

SARAJEVO Jo{ jedan zalutali metak zavr{io u stanu

Falsifikovanim
dokumentima do kredita
Banjalu~ka policija dostavila je Okru`nom tu`ila{tvu u tom gra du pri ja vu pro tiv Amande Balaban iz Bosanske Gradi{ke, Dragana Balabana iz Srpca, Gojka Trbi}a iz ^elinca i Milorada Daki}a iz Prijedora, koji se sumnji~e da su tokom juna i jula po~inili krivi~na djela obmana pri dobijanju kredita ili drugih pogodnosti i falsifikovanje isprave. Balabanima se na teret stavlja da su u namjeri da dobiju kredit, prilikom podno{enja zahtjeva prilo`ili neistinite podatke, dok se za Trbi}a i Daki}a sumnja da su sa~inili la`ne isprave, kako saznajemo, platne liste i obra~unske listi}e, na ime prvoosumnji~ene, ali i fiktivnih `iranata. Tu la`nu dokumentaciju, prema policijskom saop}enju, dali su Balabanima na kori{tenje. Tako|er, Trbi} i Daki} se terete da su u zahtjevu CJB-a Banja Luka za provjeru istinitosti podataka zaposlenja jedne osobe u preduze}u iz Banje Luke dostavili neistinit odgovor kojim su la`no potvrdili zaposlenje. Pri tome su neovla{teno koristili pe~at te firme, a Daki} se uz to la`no predstavio i kao direktor preduze}a i potpisao.
L. S.

Hici ispaljeni sa rubnih DIJELOVA GRADA?
U stan koji koristi Sanel M. u Zagreba~koj ulici u Novom Sarajevu u ponedjeljak od 9 do 22.25 sati kroz prozor je uletjelo zrno ispaljeno iz vatrenog oru`ja. Ovo je, podsjetimo, od po~etka decembra tre}i slu~aj ulijetanja zrna u stanove u Kantonu Sarajevo. Prije ovog slu~aja, policiji je u subotu prijavljeno da je od pono}i do 7.30 sati kroz kuhinjski prozor stana u Ulici Antuna Branka [imi}a broj 1 uletjelo zrno ispaljeno iz vatrenog oru`ja. Stan u koji je uletjelo zrno u vlasni{tvu je H. N., saop{teno je iz policije. Istog dana, samo nekoliko sati kasnije, policajcima u Novom Sarajevu je prijavljeno da je kroz balkonski prozor stana u Ulici grbavi~ka broj 66, vlasni{tvo K. J., uletjelo jo{ jedno zrno ispaljeno iz vatrenog oru`ja. U ovim slu~ajevima nije bilo povrije|enih osoba, dok je u stanovima nastupila manja materijalna {teta, saop{teno je iz policije. Policijski slu`benici su iza{li na mjesta doga|aja, te obavili uvi|aje. U razgovorima sa o{te}enim, te sa gra|anima, policajci su do{li do saznanja da niko nije ~uo pucnjeve, {to zna~i da nije bilo upotrebe vatrenog oru`ja u bli`oj ili daljoj okolini ovih objekata.

“Uzimaju}i u obzir navedene ~injenice, mo`e se konstatovati da su zrna ispaljena najvjerovatnije na rubnim nenaseljenim podru~jima Kantona Sarajevo ili na podru~ju CJB-a Isto~no Sarajevo. Izvr{enim provjerama u slu`benim evidencijama Operativno-komunikacijskog centra MUP-a KS-a i policijskim upravama, utvr|eno je da nije bilo prijavljenih slu~ajeva upotrebe vatrenog oru`ja, {to gra|ani obi~no prijave”, navedeno je u saop{tenju policije, uz napomenu da se rad na dokumentovanju ovih doga|aja nastavlja.
D. P.

OSLOBO\ENJE srijeda, 14. decembar/prosinac 2011.

CRNA HRONIKA
Tuzlanska policija preksino} je u Ulici Mirze Had`imehmedovi}a privela B. B. (1980), koji se sumnji~i za te{ku kra|u. On je, naime, zate~entokomprovale u golfvlasni{tvo T. M. (1952) iz Tuzle, a kod njega je na|endigitalnitermometar. O doga|aju je obavije{ten kantonalni tu`ilac, a uvi|aj su izvr{ili slu`benici PS-aCentar, koji rade na rasvjetljavanju i dokumentovanju navedenog doga|aja.

13

Zate~en na djelu

Razbojni{tvo na ulici

Dvije nepoznate osobe u ponedjeljak su u sarajevskoj Ulici Abad`iluk presrele i oplja~kale M. K. iz Sarajeva. Napada~i su, kako se navodi u saop}enju MUP-a KS-a, M. K. zaprijetili vatrenim oru`jem te oteli odre|enu sumu novca, nakon ~ega su se udaljili. O doga|aju je obavije{ten tu`ilac Kantonalnog tu`ila{tva u Sarajevu, a policija radi na rasvjetljavanju ovog razbojni{tva, te identifikaciji i pronalasku izvr{ilaca.

Zlo~in u selu ^obe kod Maglaja

BR^KO Saslu{an osumnji~eni za ubistvo Ive Ze~evi}a

Svekar ubio
snahu
Fa ti ma Me {ki} (1968) ubi je na je ju~er uju tro u se lu ^obe kod Maglaja. U nju je iz lo va~ke pu {ke, na kon po ro di~ne sva|e, pucao njen svekar Sa fet Me {ki} (1934). Ka ko se nezvani~no moglo ~uti, Me {ki} je pre ma sna hi ispa lio tri hica, od kojih su je dva po go di la. Je dan, na vo dno, u slje poo~ni cu. Te{ko ranjena Fatima je, kako saznajemo, preminula na putu do ambulante. Smrt je kon sta to vao de`ur ni lje kar mrtvozornik Faruk Faki}. Po nalogu de`urnog tu`ioca, obdu-

Safet Me{ki} nakon porodi~ne sva|e prema snahi Fatimi ispalio tri hica iz lova~ke pu{ke • Suprug ubijene u Hrvatskoj, ostalo dvoje djece
kcija tijela ubijene `ene bi}e izvr{ena u Tuzli. Prema informacijama do kojih smo uspjeli do}i, suprug ubijene Fatime [ukrija, koji je najmla|i od trojice Safetovih sinova, radi u Hrvatskoj. Iza ubijene je ostalo dvoje djece. Safet Me{ki} je priveden u policijske prostorije na saslu{anje, te bi danas trebao biti predat Kantonalnom tu`ila{tvu Zeni~ko-dobojskog kantona. Ina~e, Safet Me{ki} je djed Edhema Me{ki}a (1976), koji je zbog pedofilije, odnosno zlostavljanja maloljetne pastorke, te silovanja 16-godi{nje k}erke porodi~nih prijatelja, presudom Vrhovnog suda FBiH u januaru 2010. osu|en na 16 godina zatvora. On je, podsje}amo, mobitelom snimao nagu 16-godi{njakinju, a pastorku tjerao da gleda pornografiju sa njim. Zlostavljanje pastorke trajalo je od 2003. do 2009. prvo u Bo~inji kod Maglaja, gdje je `ivio u vanbra~noj zajednici sa F. S. G, a potom i Te{nju, gdje su preselili. Djevoj~ica je u tom periodu bila u dobi od {est do 12 godina. Mi. D.

Sa policijskog uvi|aja: Nagorjelo tijelo na|eno na njivi

Branko Mati} priznao zlo~in
Mati} tvrdi da je no` kojim je po~inio ubistvo oteo od Ze~evi}a, koji ga je napao
Tu`ila{tvo u Br~kom zatra`ilo je da se 47-godi{njem Branku Mati}u odredi 30-dnevni pritvor zbog toga {to je na svirep i podmukao na~in ubio svog prijatelja Ivu Ze~evi}a (48) iz Donjeg Zovika kod Br~kog. Kao {to smo ve} pisali, Ze~evi} je ubijen 3. decembra u Mati}evoj ku}i u mjestu Donji Vitanovi}i. Napola izgorjelo tijelo nesretnog Ze~evi}a na|eno je u no}i izme|u nedjelje i ponedjeljka na jednoj njivi u susjednom selu Donji Bukvik. Istragom je utvr|eno da je Mati} no`em usmrtio Ze~evi}a, a potom ga prevezao na njivu u susjednoselo, skinuo mu garderobu i zapalio tijelo. Policija u prvi mah nije znala ko je ubijena osoba, a prepoznavanje joj je olak{ano jer su izgorjeli samo donji ekstremiteti. Uslijedio je uvi|aj, policijska privo|enja i saslu{anja vi{e osoba, me|u kojima je bio i osumnji~eni. Tokom uvi|aja na|en je no` kojim je po~injen zlo~in, a na saslu{anju Mati} je priznao da je usmrtio Ze~evi}a. Ispri~ao je i to da su obojica bili pijani, te naveo da je Ze~evi}, koji je bio malo trezniji, nakon sva|e dograbio no` sa stola i krenuo prema njemu. Me|utim, Mati} mu je tokom hrvanja uspio oteti oru`je i ubiti ga. Mati}, kako saznajemo, `ivi sam. Njegov sin je u Hrvatskoj, a njih dvojica, navodno, ne konD. P. taktiraju.

Nastavljeno su|enje u predmetu Turkovi}

Osam novih
svjedoka optu`be
Su|enje Zijadu Turkovi}u i ostalim pripadnicima njegove zlo~ina~ke organizacije danas }e u Sudu BiH biti nastavljeno saslu{anjem novih osam svjedoka Tu`ila{tva BiH. Na klupu za svjedoke }e, kako je najavljeno, sjesti Enes Konjali}, Goran [ari}, Edin Dugali}, Nermin ^i{i}, Mirza [enderovi}, Alija Suljovi}, ^edo Vr`ina i Haris T a ri}. Od pomenutih svjedoka u dosada{njem sudskom postupku su Dugali} i Vr`ina. Dugali} je do sada vi{e puta ozna~en kao osoba koja je Turkovi}u izdala stan na Ciglanama, u kojem su se okupljali ~lanovi zlo~ina~ke organizacije. Dugali}a je kao prvi svjedok optu`be spomenuo i Vahidin [ahinpa{i}, vo|a Tima za posebne operacije SIPA. On je, naime, kazao da ih je do mjesta na kojem su ukopani Mario Toli} i Werner Ajdari odveo Sead Dumanji} (osu|eni ~lan zlo~ina~ke organizacije i svjedok op. a), te da su poslije saznali da je njihove le{e-

TUZLA Predlo`eno pritvaranje Ivice [imi}a

Nasmrt pretukao oca
Zijad Turkovi} na pro{lom ro~i{tu

ve u automobil na Bistriku ubacivao i Dugali}. S druge strane, Vr`ina je tokom su|enja Turkovi}u spomenut kao biv{idirektor KPZ-a Kula s kojim se moglodogovoriti oko izlaska iz zatvora. Tako je svjedok-pokajnik Isljam Kalender tokom svog svjedo~enja govorio da je Turkovi} pla}aoVr`ininjegoveizlaske iz zatvora. [to se ti~eNermina^i{i}a, vlasnikakafi}aKakadu, moglo se ~uti

da ga je Turkovi}anga`ovao, nakon plja~ke dva i po miliona KM iz Cargo-centra Me|unarodnog aerodromaSarajevo, da na svoje ime, ali za ra~unTurkovi}a, u Skoplju(Makedonija), registrujefirmuNermin trade te da mu je nalo`io da od Anefije^oli}aotkupitre}inuvlasni{tva u firmiGovl LTD. Time je Turkovi}, prema optu`nici, ukradeni novac opraoubacuju}i ga u legalnetokove u Makedoniji. Dk. O.

Tu`ila{tvo Tuzlanskog kantona ju~er je dostavilo prijedlog Kantonalnom sudu u Tuzli za odre|ivanje jednomjese~nog pritvora Ivici [imi}u (54), koji se sumnji~i da je 11. decembra ove godine, u mjestu Stare Rapa~e kod Tuzle, ubio oca Bla{ka [imi}a (74). Policija je, podsje}amo, u ponedjeljak uhapsila i saslu{ala osumnji~enog Ivicu, koji je uz izvje{taj o po~injenom krivi~nom djelu predat u nadle`nost Tu`ila{tva. Ivica se, naime, sumnji~i da je nakon sva|e i fizi~kog sukoba sa ocem u dvori{tu ispred vikendice u izgradnji, uzeo drveni kolac

Ku}a pored koje je na|eno tijelo Bla{ka [imi}a

i zadao mu vi{e udaraca po glavi i tijelu. Od zadobijenih povreda starac je preminuo na mjestu. Razlog zbog kojeg je do{lo do sukoba izme|u oca i sina jo{ nije poznat. S. K.

14

REGION
VIJESTI

srijeda, 14. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

Protesti u Ljubljani zbog rasisti~kog teksta

Uzaludna potraga za Majerom
Novinari lista Delo uzalud tra`e po Sloveniji navodnog pisca teksta Toma`a Majera, koji se u pamfletu izja snio kao sta no vnik mjesta Vrhnik. U telefonskom imeniku su na{li nekoliko Toma`a Majera, ali su svi porekli autorstvo. Identitet autora za Delo nisu `eljeli da potvrde ni u centrali SDS-a Janeza Jan{e, koja je ~lanak objavila na svojoj internet-stranici. Ju~er je na internetu peticiju protiv teksta objavilo nekoliko udru`enja gra|ana Slovenije porijeklom iz BiH, a potpisao ju je veliki broj onih koji se ne sla`u sa njegovim sadr`ajem. nije ni kada neko ka`e Srbinu da je Srbin, rekao je Jan{a koji odbija, jo{ od izbora, da se sretne sa Jankovi}em. Na mar{u protiv diskriminacije Ljudi u trenerkama, odr`anom u ponedjeljak nave~er na Pre{ernovom trgu u Ljubljani, prisustvovao je lideri Partije odr`ivog razvoja Matja` Hanzek, predstavnik Saveza sindikata u javnom sektoru Branimir [trukelj, a komentar na sajtu SDS-a osudile su i socijaldemokrate, liberalne demokrate i desni~arska Narodna partija. Saglasni su da je neprihvatljivo podsticanje na mr`nju i netoleranciju, te da je komentar kr{enje osnovnih principa Ustava. Jedino Nova Slovenija - Kr{}anska narodna partija vjeruje da u tekstu ne ma ele me na ta go vo ra mr`nje.

Sanader i dalje u zatvoru
Ustavni sud zatra`io je od odbrane Ive Sanadera svu dokumentaciju u vezi sa pritvorom biv{eg premijera, doznaje se od Sanaderove odvjetnice Jadranke Slokovi} koja o~ekuje da bi Ustavni sud odluku o tom pravnom pitanju mogao donijeti danas. Istovremeno, odbrana je posljednjeg dana `albenog roka podnijela i `albu Vrhovnom sudu na posljednju odluku optu`nog vije}a @upanijskog suda koje je Sanaderu nakon USKOK-ove optu`nice u slu~aju Fimi-media ponovo produ`ilo pritvor te ga istovremeno zamijenilo najve}om jam~evinu u povijesti hrvatskog pravosu|a od 12,4 miliona kuna. U `albi Vrhovnom sudu odbrana isti~e da @upanijski sud nije postupio po ranijoj odluci Ustavnog suda, iako je to bio du`an u~initi. @albu Vrhovnom sudu najavio je i USKOK koji smatra da je ponu|ena jam~evina premala.

Protestni miting „Ljudi u trenerkama“ u centru Ljubljane

Jankovi}: Jan{a
vrije|a Sloveniju
U tekstu „Jankovi}a su digli vje{ta~ki strah i slovena~ka dare`ljivost sa dr`avljanstvima“ pi{e da Pozitivna Slovenija pobjedu duguje bira~ima sa stranim akcentom sa prostora biv{e Jugoslavije
Lider Pozitivne Slovenije, pobjednik na nedavnim izborima i vjerovatni budu}i slovena~ki premijer Zoran Jankovi}, ocijenio je ju~er da komentar objavljen na sajtu Slovena~ke demokratske stranke (SDS) Janeza Jan{e da izbornu pobjedu duguje bira~ima doseljenim iz biv{e Jugoslavije, sadr`i elemente rasizma ili, ~ak, fa{izma. cionalnosti, sa stranim akcentom i koji su na birali{ta dolazili u trenerkama. Slovena~ka komesarka za informacije od javnog zna~aja Nata{a Pirc-Musar podnijela je prijavu protiv Toma`a Majera, koji je autor teksta, kao i protiv vlasnika sajta, isti~u}i da komentar sadr`i elemente javnog podsticanja na mr`nju, nasilje i netoleranciju, prenosi slovena~ka agencija STA. „Velikodu{nost Slovenije koja je davala dr`avljanstvo gra|anima biv{e Jugoslavije omogu}ila nam je da dobijemo Srbina, socijalisti~kog tajkuna, na mjestu premijera“ navodi se u komentaru Ma, jera, objavljenom na sajtu SDS-a.

Makedonci rade dva sata i 18 minuta
Makedonski dr`avljani dobi izme|u 20 i 74 godine u prosjeku dnevno rade dva sata i 18 minuta, dok za hranu i pi}e izdvajaju dva sata i osam minuta, utvrdio je dr`avni Zavod za statistiku. Osam sati i 32 minuta dnevno odvajaju za spavanje, pi{e skopski dnevnik Ve~er. Makedonci ne zapostavljaju slobodno vrijeme, ~emu posve}uju pet sati i 15 minuta. [to se ti~e perioda namijenjenog slobodnim aktivnostima, statistika pokazuje da mu{karci odvajaju vi{e vremena i to pet sati i 45 minuta, a `ene ~etiri i 46 minuta. Mu{karci se nisu dokazali ni u doma}im aktivnostima, po{to jedan sat i 17 minuta posve}uju svom domu, dok `ene ku}i aktivno posve}uju ~etiri sata. Najmanje jedan mobilni aparat ima 81,9 posto porodica.

Osude stranaka
Tekst su osudili i predsjednik Slovenije Danilo Tuerk, koji je pozvao vlasti da istra`e ovaj slu~aj, i ombudsmen za ljudska prava Zdenka ^eba{ek-Travnik. Jan{a, koji je insistirao da ovi komentari ne predstavljaju stav stranke, isti~e da njegova partija `eli da za{titi slobodu govora tako da komentari nisu uklonjeni sa veb-sajta. - Ako neko ka`e da je Slovenac, to nije govor mr`nje, kao {to

Krivi~na prijava
Jankovi} je dodao da je uvreda za zemlju i njene gra|ane tvrdnja da treba biti zahvalan bira~ima koji nisu slovena~ke na-

Postizborna jagma za fotelje

Vi{ak 500 HDZ-ovih kadrova
Vojsku dr`avnih tajnika po ministarstvima zamijenit }e novouvedeni zamjenici ministara
(Od na{e stalne dopisnice iz Zagreba)

Srbija odbila priznati Kosovo
Predsjednik Srbije Boris Tadi} izjavio je ju~er da je Srbiji u posljednjim trenucima pregovora o statusu kandidata za ~lanstvo u EU iznesen zahtjev da prizna nezavisnost Kosova, ali da ga Srbija nije prihvatila. Komentari{u}i izjavu ministra unutra{njih poslova Srbije Ivice Da~i}a da je priznanje Kosova uslov da Srbija dobije kandidaturu za EU, Tadi} je novinarima rekao da je taj zahtjev iznesen, ali ne na takav na~in. On je naveo da se sada radi o jednoj politi~koj borbi i izra zio uvjerenje da }e Srbija ubijediti svoje evropske par tnere da je to nemogu}e.

Slu`beno formiranje nove hrvatske Vlade pitanje je dana. Ali, dolaskom nove izvr{ne vlasti svi oni koji su na funkcijama tajnika Vlade, dr`avnih tajnika po ministarstvima, {efova agencija, zavoda, fondova ili u upravama i nadzornim odborima javnih poduze}a i kompanija u kojima je dr`ava vlasnik ili ima vlasni~ke udjele, moraju ponuditi mandate na raspolaganje. Radi se o postupku reguliranom zakonom.

nja vojske dr`avnih tajnika po ministarstvima, ~iji }e posao nastaviti novouvedeni zamjenici ministara.

Bitka HNS-a
Promjena brojnih {efova i nadzornika dr`avnih poduze}a tako|er je velika pri~a. Unutar pobjedni~ke Kukuriku koalicije navodno traju burne debate oko raspodjele mjesta. Iako je ^a~i}ev i Pusi}kin HNS na parlamentarnim izborima osvojio ~etiri puta manje saborskih mandata od SDP-a, ova stranka je za sebe rezervisala kadroviranje i nadzor Croatia Osiguranja, Hrvatske elektroprivrede (HEP), Plinacroa i Janafa. Me|utim, iz SDP-a je procurilo da }e Janaf ili Plinacro, tj. naftni i plinski biznis biti u sklopu nadle`nosti Ministarstva prometa i infrastrukture koje }e voditi esdepeovac, dok }e se u HEP-u rukovode}i kadro vi na vo dno in sta li ra ti iz HNS-a.
Jadranka DIZDAR

Milanovi} re`e dr`avnu upravu

30 agencija
Kukuriku Vlada budu}eg premi je ra Zo ra na Mi la no vi}a (SDP) }e odlu~ivati u roku od 60 dana gdje }e se dohvatiti metle, a gdje zadr`ati ve} postoje}e kadrove. Spekulira se da }e najmanje 500 dr`avnih du`nosnika koji su na svoje funkcije do{li po politi~koj liniji biti pometeni metlom novih vlasti.

Zasad je neizvjesno tko ostaje, a tko odlazi, no na listi funkcija koje se razmatraju su npr. pozicija guvernera Hrvatske narodne banke, {efova regulator nih agen ci ja kao {to su Hrvatska agencija za nadzor financija (Hanfa) i Agencija za za{titu tr`i{nog natjecanja, ravna te lja Hrvat ske ban ke za obnovu i razvoj i dr. Prema dostupnim podacima iz hrvatskog dr`avnog bud`eta, financira se trenutno 30 raznih

agencija za ~ije je djelovanje pro{le godine izdvojeno ~ak 1,5 milijardi kuna. Iz dr`avne blagajne financira se tako|er i 90 fondova, zavoda i sl. za koje se pretpostavlja da godi{nje ko{taju dr`avu oko 4,5 milijardi kuna. Pojedine me|u agencijama imaju visoki stupanj neovisnosti od izvr{ne vlasti pa njihove {efove direktno bira parlament dr`ave. Ali budu}a Vlada }e ionako imati pune ruke posla oko, primjerice, ukida-

OSLOBO\ENJE srijeda, 14. decembar/prosinac 2011.

OGLASI

15

16

OGLASI
Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina Canton Sarajevo Town Sarajevo Novi Grad Manicipality Sarajevo Mayor of Municipality

srijeda, 14. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Sarajevo Grad Sarajevo Op}ina Novi Grad Sarajevo Op}inski na~elnik

Na osnovu ~lana 7. Odluke o op}im, jedinstvenim kriterijima dodjele u zakup poslovnih zgrada, prostora i gara`a kojima pravo upravljanja ima Op}ina Novi Grad Sarajevo (“Slu`bene novine Kantona Sarajevo”, br. 3/98, 17/01 i 16/05) Op}inski na~elnik raspisuje

JAVNI OGLAS
ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA IZDAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA KOJIMA PRAVO UPRAVLJANJA IMA OP]INA NOVI GRAD SARAJEVO
r/b 1. 2. 3. 4. 5. Adresa Povr{ina Zona Stanje poslovnog prostora u m2 prostora Bulevar Me{e Selimovi}a br. 97 16,25 I uslovan (prizemlje zgrade Op}ine) Ul. Salke Lagumd`ije br.13 24,86 II uslovan prostor pod red. br. 5 Ul. Salke Lagumd`ije br.13 31,74 II uslovan prostor pod red. br. 9 Trg Djeca Dobrinje br. 13 70,74 II uslovan Ul.Omladinskih radnih brigada br. 3 116,08 II (prizemlje: 39,59 podrum: 76,49) 35,80 II potrebna sanacija Namjena kancelarija slobodan odabir (osim ugostiteljstva) slobodan odabir (osim ugostiteljstva) slobodan odabir (osim ugostiteljstva) slobodan odabir (osim ugostiteljstva) Po~etna cijena u KM/m2 12,00 8,00 8,00 10,00 prizemlje: 8,00 podrum: 50% od cijene prizemlja 10,00

6.

Ul. Esada Pa{ali}a br. 8

7.

Trg nezavisnosti br. 8

8.

Trg solidarnosti br. 17

151,70 II (prizemlje: 114,60 podrum: 37,10) 64,50 II

potrebna slobodan odabir manja sanacija potrebna slobodan odabir sanacija (osim ugostiteljstva) podruma

potrebna manja sanacija

slobodan odabir

prizemlje: 8,00 podrum: 50% od cijene prizemlja 10,00

• na izlicitiranu cijenu zakupa zakupac je du`an, uz mjese~nu zakupninu, pla}ati na ime poreza na dodanu vrijednost i iznos odre|en va`e}im propisima; • zakupac je du`an, na osnovu predra~una potrebnih radova, sa~injenog od strane nadle`ne Op}inske slu`be, izvr{iti sanaciju poslovnog prostora (sa tabele gdje je predvi|ena sanacija) u dogovorenom roku koji ne mo`e biti du`i od 3 (tri) mjeseca od dana potpisivanja ugovora, s tim da je u periodu odre|enom za sanaciju, zakupac oslobo|en pla}anja zakupnine. Prebijanje zakupnine sa ulo`enim sredstvima priznatim od strane nadle`ne op}inske slu`be regulisat }e se Aneksom ugovora. • ugovor o zakupu zaklju~it }e se na period do privatizacije, odnosno dvije godine s mogu}no{}u produ`enja istog uz pridr`avanje ugovornih obaveza. Pravo u~e{}a na Javnom oglasu imaju sva pravna i fizi~ka lica, dr`avljani BiH, sa izuzetkom politi~kih stranaka i udru`enja koja ne mogu uzeti u~e{}e na oglasu, iz razloga {to je Op}ina ve} dodijelila vi{e prostora udru`enjima raznih djelatnosti. Pismena ponuda na Javni oglas treba da sadr`i: 1. ~itko nazna~en naziv firme ili ime i prezime fizi~kog lica - kopija li~ne karte, adresu, odnosno sjedi{te firme i broj telefona ponu|a~a; ako je ponu|a~ pravno lice - firma uz pismenu ponudu obavezno prilo`iti rje{enje o sudskoj registraciji (komplet obrasci), poresku registraciju-identifikacioni broj, 2. redni broj i adresa poslovnog prostora sa tabele, za koji se ponuda podnosi, 3. visinu ponu|ene zakupnine po m2 izra`enu u KM, s tim {to po~etni iznos ne mo`e biti manji od iznosa utvr|enog ovim Javnim oglasom, a cijena treba da bude integralni dio teksta koja se ne smije ispravljati i treba da glasi na cijelu ili pola nov~ane jedinice, 4. priznanicu o uplati sredstava u iznosu od 50,00 KM na ime tro{kova oglasa na ra~un otvoren kod UniCredit banke br. 338-000-221003-2552, vrsta prihoda 722.631, {ifra op}ine 108, u korist Op}ine Novi Grad Sarajevo, koja se prila`e uz kovertu. Sredstva upla}ena na ime tro{kova oglasa se ne vra}aju. Kovertirane prijave sa gore navedenim podacima, potpisom podnosioca i brojem telefona, li~no dostaviti na Protokol Op}ine — Prijem podnesaka — [alter-sala prizemlje Op}ine Novi Grad Sarajevo, ulica Bulevar Me{e Selimovi}a br. 97, sa naznakom — "Javni oglas za poslovne prostore". Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja, zaklju~no do 1400 ~asova posljednjeg dana trajanja oglasa. U slu~aju da dva ili vi{e u~esnika na Javnom oglasu ponude isti iznos zakupnine po m2, prednost }e imati onaj u~esnik na Javnom oglasu koji je ranije predao prijavu. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Kontakt-telefon: 033 291-235 ili neposredno, sobe 233 i 234/II zgrade Op}ine Novi Grad Sarajevo. Napomena: Op}inska slu`ba civilne za{tite Op}ine Novi Grad Sarajevo raspola`e sa odre|enim brojem slobodnih skloni{nih prostora. Za pojedina skloni{ta potrebna su li~na sredstva za sanaciju, koja bi se refundirala kroz zakup skloni{nog prostora. Kontakt-osoba: Aliba{i} Mu{an, tel.033 778 983.

UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET POLITI^KIH NAUKA NASTAVNO-NAU^NO VIJE]E SARAJEVO Sarajevo, 09.12.2011. godine

OGLAS
Javna odbrana magistarskog rada kandidatkinje DAMJANE ZORI] pod naslovom

„NORMATIVNI OKVIR CIVILNOG DRU[TVA U BOSNI I HERCEGOVINI U PERIODU 2001.-2009. GODINA“
odr`at }e se u subotu, 14.01.2012. godine u 10.00 sati, na Fakultetu politi~kih nauka Sarajevo. Magistarski rad se mo`e pogledati svakim radnim danom od 10.00 do 12.00 sati u Sekretarijatu Fakulteta. Sekretarijat

UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET POLITI^KIH NAUKA NASTAVNO-NAU^NO VIJE]E SARAJEVO Sarajevo, 09.12.2011. godine

OGLAS
Javna odbrana magistarskog rada kandidatkinje MAJE DO[ENOVI] pod naslovom

„MASSMEDIJSKO KOMUNICIRANJE SA POSTDEJTONSKOM BH JAVNO[]U: IZME\U DIJALOGA I MANIPULACIJE“
odr`at }e se u subotu, 14.01.2012. godine u 12.00 sati, na Fakultetu politi~kih nauka Sarajevo. Magistarski rad se mo`e pogledati svakim radnim danom od 10.00 do 12.00 sati u Sekretarijatu Fakulteta. Sekretarijat

OSLOBO\ENJE srijeda, 14. decembar/prosinac 2011.

SVIJET
VIJESTI

17

Teroristi~ki napad u Belgiji

^etvero

mrtvih,
Najmanje ~etiri osobe su ubijene, a 75 je ranjenih u teroristi~kom napadu koji se dogodio u belgijskom gradu Liegeu, objavljeno je na konferenciji dr`avnog tu`iteljstva, javlja Le Soir, prenosi Index.hr. Me|u mrtvima su, prema neslu`benim informacijama, mladi}i od 15 i 17 godina, `ena od 75 godina. Najmanje sedam ranjenih je u kriti~nom stanju. Me|u te{ko ranjenima je i dvogodi{nje dijete.

Legalizirana stranka Suu Kyi
Stranka mijanmarske opozicionerke Aung San Suu Kyi - Nacionalna liga za demokratiju zvani~no je priznata od izborne komisije, objavio je ju~er dr`avni list New Light of Myanmar. Stranka koja je u novembru 2010. bojkotirala izbore sada mo`e predstaviti svoje kandidate, me|u kojim i dobitnicu Nobelove nagrade za mir Suu Kyi, na parcijalnim op}im izborima koji se o~ekuju za nekoliko mjeseci.

desetine
povrije|enih
Me|u ubijenima je i napada~, identificiran kao Nordine Amrani
Reuters

Napada~ otprije poznat policiji Ministar policije tvrdi da se radi o izoliranom kriminalnom ~inu
njali ~etiri eksplozije i pucnjavu iz vatrenog oru`ja.

Kina: Poginulo najmanje 15 djece
Najmanje 15 djece izgubilo je `ivot u nesre}i {kolskog autobusa u provinciji \iangsu, na istoku Kine, dan nakon {to je vlada usvojila o{tre mjere bezbjednosti u saobra}aju, prenosi Srna. Nesre}a se dogodila kada je autobus sletio u jarak nakon neuspjelog poku{aja da izbjegne motorizovanu rik{u na seoskom putu u oblasti Fengksijan. Zvani~nici ka`u da su se neka djeca utopila, a neka su se ugu{ila.

Bijeg iz zatvora
U belgijskim medijima pojavile su se {pekulacije da je napad bio povezan s poku{ajembijegazatvorenika iz Pala~e pravde, a u sklopu koje se nalazi i pritvorska jedinica. De Standaard je objavio da je gradona~elnik Liegea Willy Demeyer potvrdio da su tri mu{karca poku{ala pobje}i iz Pala~e pravde. “Izlazili smo iz zgrade Pala~e prav de ka da sam vi dio mu{karca kako baca ru~nu granatu. Sve se dogodilo tako brzo, dali smo se u bijeg. Zgrabio sam jednog dje~aka i uvukao ga natrag u zgradu. Nakon toga ~uli smo pucnjeve i u Pala~u su po~eli ulaziti ranjenici. ^uli smo da ima ne ko li ko na pa da~a, ali ja sam vidio samo jednog. Tako|er nam je re~eno da se radi o ljudima koji su pobjegli iz zatvora“, ispri~ao je za Belgijski radio svjedok napada Her ve Taverne.

Jedan napada~
Joelle Milquet, belgijski ministar unutra{njih poslova, tvrdi da se radi o izoliranom kriminalnom ~inu kojeg za sada nije mogu}e povezati s terorizmom. Izrazio je su}ut prodicama stradalih, te dodao da je {okiran tragi~nim doga|ajem u Liegeu. Dr`avi tu`itelj demantirao je medijske napise o skupini napada~a, kazav{i da je bio samo jedan napada~. Me|u mrtvima je i napada~
Najmanje sedam ranjenih je u kriti~nom stanju

koji je u centru grada aktivirao nekoliko ru~nih granata. Radi se o mu{karcu od 32 godine, koji je bio naoru`an ru~nim granatama i kala{njikovima. Ubijeni napada~ identificiran je kao Nordine Amrani, koji je otprije poznat policiji. Kao 29-godi{njak osu|en je na zatvorsku kaznu od ~etiri godine i deset mjeseci zbog posjedovanja ve}e koli~ine oru`ja i

uzgoja marihuane. Kako javlja RTL, Amrani se trebao ju~er pojaviti u Pala~i pravde, u procesu koji se vodi protiv njega. Belgijski mediji isprva su javili da su tri terorista bacila nekoliko granata na autobusnu stanicu kod trga Place Saint-Lambert u sredi{tu grada. Me|utim, ispostavilo se da je Amrani djelovao sam. Svjedoci su spomi-

Iran: Istraga o napadu na britansku ambasadu
Iransko pravosu|e je otvorilo istragu protiv demonstranata koji su napali Ambasadu Velike Britanije krajem novembra, izjavio je ju~er dr`avni tu`ilac u Teheranu Abas D`afari Dolatabadi, prenosi Fena. “Vi{e osoba koje je policija predala pravosu|u oslobo|eno je uz kauciju“, kazao je dr`avni tu`ilac, ne navode}i broj osoba pod istragom. Nekoliko stotina demonstranata je 29. novembra nanijelo {tetu Ambasadi Velike Britanije u Teheranu i rezidenciji britanskih diplomata, u napadu za koji je London optu`io iranski re`im da ga je planirao. Nakon ovog napada, koji je izazvao me|unarodno negodovanje i osudu Vije}a sigurnosti UN-a, Velika Britanija je evakuirala svoje diplomate i zatvorila Ambasadu u Teheranu, kao i iransku ambasadu u Londonu.

Skup podr{ke Jedinstvenoj Rusiji

Rogozin: Samo se Putin
mo`e oduprijeti diktatu SAD-a
Ambasador Rusije pri NATO-u Dmitrij Rogozin rekao je u Moskvi da samo Rusija ima lidera koji mo`e da se odupre diktatu Washingtona - premijera Vladimira Putina, prenosi Fena. Obra}aju}i se u~esnicima mitinga podr{ke vladaju}oj partiji Jedinstvena Rusija, koja je progla{ena za pobjednika nedavnih izbora za dr`avnu Dumu, on je rekao da danas u Evropi postoje sile koje razmi{ljaju o Rusiji i samo ~ekaju trenutak da iskoriste njene slabosti. “U Evropi nema nijednog jedinog lidera koji mo`e da se odupre diktatu Washingtona. Mi imamo takvog lidera, to je Vladimir Putin“, kazao je Rogozin na skupu Slava Rusiji kojim je obilje`en i praznik - Dan Ustava.

Smjene zbog ~lanaka o izborima
Maksim Kovaljski, glavni urednik sedmi~nika Kommersant Vlast te glavni direktor holdinga Kommersant Andrej Galijev smijenjeni su po{to je posljednji broj objavio nekoliko ~lanaka o izborima i izbornim nepravilnostima koji su izazvali masovne proteste opozicije koja tvrdi da su izbori bili namje{teni, prenosi Fena. Televizija Rosija 24 izvijestila je da je tu te{ku odluku donio glavni dioni~ar izdava~ke ku}e Ali{er Usmanov nakon objave posljednjeg izdanja ~asopisa Kommersant Vlast. Usmanov je objasnio da je Kovaljski smijenjen zbog materijala kojima je prekr{ena novinarska etika. Ruski ambasador pri NATO-u istakao je da Rusija prolazi kroz te{ko vrijeme i da je Putin spreman odbraniti Rusiju, a mi smo spremni da ga podr`imo. On je sve gra|ane Rusije pozvao na zajedni{tvo, uklju~uju}i i one koji su protestirali zbog navodnih nepravilnosti tokom izbora 4. decembra, tra`e}i njihovo ponavljanje. Skup koji je trajao sat vremena odr`an je na Manje`nom

Eksplozija plinovoda u Homsu
Ruski premijer Vladimir Putin

trgu pred nekoliko hiljada okupljenih, me|u kojima su bili ~lanovi pokreta Na{i i Mlada garda, kao i predstavnici sindikata, organizacije vojnih veteran i pristalice Jedinstvene Rusije.

Grupa naoru`anih terorista raznijela je plinovod u blizini grada Rastana u provinciji Homs, ali nije bilo `rtava, javila je agencija Sana i precizirala da }e vlasti popraviti plinovod, prenosi Fena. Sirijski opservatorij za ljudska prava je, pozivaju}i se na jednog aktivistu s mjesta doga|aja, saop}io da s tom eksplozijom koja se dogodila na plinovodu izme|u gradova Talbise i Rastan nisu povezani ni revolucionari ni dezer teri. Ovo je ~etvrti incident na naf tnoj infrastrukturi od mar ta.

18

OGLASI

srijeda, 14. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

Na osnovu ~lana 45. Zakona o gra|evinskom zemlji{tu ("Sl. novine Federacije BiH" broj: 25/03 i 16/04), ~lana 10. Odluke o gra|evinskom zemlji{tu ("Sl. glasnik op}ine Donji Vakuf" broj: 6/04) i Zaklju~ka Op}inskog vije}a Donji Vakuf, broj: 01-31 01860/11 032.11.2011. godine, Komisija za sprovo|enje konkursa Op}ine Donji Vakuf, raspisuje

KONKURS
za dodjelu neizgra|enog gra|evinskog zemlji{ta u dr`avnoj svojini u svrhu izgradnje i poslovnog objekta - otvorenog skladi{ta sekundarnih sirovina sa prate}im upravnim objektom 1. U cilju izgradnje poslovnog objekta-otvorenog skladi{ta sekundarnih sirovina sa prate}im upravnim objektom u Donjem Vakufu, ul. 770. sbbr, ogla{ava se otvorenim Konkurs za dodjelu na kori{tenje radi gra|enja gra|evinsko zemlji{te dr`avne svojine ozna~eno kao: - k.p 1231/89 zv. Op}insko zemlji{te - Park u povr{ini od 1226 m2 iz p.l 309 u k.o Donji Vakuf I, {to po gruntovnici odgovara k.~ 1137/74 i povr{ini od 1226 m2 iz z.k ul. 806 u k.o Donji Vakuf. 2. Izgradnja poslovnog objekata — mora biti u skladu sa prethodno izdatim rje{enjem o urbanisti~koj saglasnosti i rje{enjem o odobrenju za gra|enje s tim da objekat - otvoreno skladi{te sa prate}im poslovnim objektom mora biti dimenzija 15,00x5,50m ~ija je neto korisna povr{ina 68,18 m2 3. Naknada za dodijeljeno zemlji{te obuhvata: Po~etna cijena naknade za dodijeljeno zemlji{te iznosi 16,00KM po1m2 Naknadu za pogodnosti —rentu za ukupnu neto korisnu povr{inu objekta po cijeni od 32,50 KM/m2 x68,18m2, koja iznosi 2.215,00KM, uplatiti na Op}inu Donji Vakuf broj 101 133 0000006907-PBS Podru`nica Donji Vakuf - vrsta prihoda 722435. 4. Objekat ne podlije`e obavezi pla}anja naknada za ure|enje gra|evinskog zemlji{ta jer se radi o neure|enoj parceli ~ije ure|enje }e izvr{iti investitor odnosno lice koje ostvari pravo prvenstva. Investiciono tehni~ku dokumentaciju finsirat }e najpovoljniji ponu|a~. 5. Uz prijavu na konkurs u~esnici konkursa treba da prilo`e;visinu ponu|ene cijene za diodijeljeno zemlji{te, kvalitetan razvojni program (odgovaraju}i projekat) broj novozaposlenih radnika i visina investicije. Prijavu na konkurs predati na protokol Op}ine Donji Vakuf, Ul. 4. septembar 22 sa naznakom: „Prijavu na konkurs -ne otvaraj“. Otvaranje prijava vr{i Komisija za sprovo|enje konkursa. Svaki podnosilac prijave du`an je na ime tro{kova konkursa uplatiti 200,00 KM na ra~un Op}ine Donji Vakuf, a koji }e biti predo~en sa ostalom dokumetacijom iz konkursa. Navedeni iznos se ne vra}a po zavr{etku konkursa. 6. Pravo prvenstva za dodjelu na kori{tenje radi gra|enja ima podnosilac prijave koji sakupi ve}i broj bodova po osnovu kriterija iz ~lana 17. Odluke o gra|evinskom zemlji{tu. U slu~aju da se prvenstvo u~esnika u konkursu ne mo`e odrediti na osnovu zbira bodova, prvenstvo ima onaj u~esnik koji je ponudio vi{u cijenu po 1 m2 zemlji{ta. 7. Rok za podno{enje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u sredstvima javnog informisanja i na oglasnoj plo~i Op}ine Donji Vakuf. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. 8. Rezultati konkursa bit }e objavljeni na oglasnoj plo~i Op}ine Donji Vakuf i dostavljeni svakom podnosiocu prijave. 9. Navo|enje la`nih podataka u prijavi predstavlja osnov za odbacivanje prijave ili za poni{tenje rje{enja o dodjeli. Komisija za sprovo|enje konkursa

OSLOBO\ENJE srijeda, 14. decembar/prosinac 2011.
Zbog glasina na Twitteru Latvijci ispraznili bankomate

SVIJET FINANSIJA

19

Za dva dana povukli

BiH

EU

38 miliona dolara
Latvijski premijer Valdis Dombrovskis smatra da su glasine pro{irene s namjerom da se destabilizira situacija u zemlji
Latvijske vlasti objavile su kako je naglo povla~enje depozita iz Swedbankovih podru`nica u zemlji potaknuto la`nim glasinama, te da policija istra`uje cijeli slu~aj. Naime, vi{e od 10.000 Latvijaca nahrupilo je ovog vikenda na bankomate i povuklo depozite iz Swedbanka nakon glasina da je ta banka zapala u finansijske te{ko}e, odnosno da se bori s pravnim i problemima s likvidno{}u u Estoniji i mati~noj [vedskoj. Prema Reutersovim po da ci ma, iz Swe dban ko vih bankomata u Latviji pritom je povu~eno oko 38 miliona dolara, pri ~emu je oko polovice ure|aja ostalo prazno.

Organski proizvodi

na tr`i{tu EU
Polovina bankomata ostala bez novca

Policijska istraga
Glasine koje su se pro{irile dru{tvenim mre`ama, i to ponajvi{e Twitterom, navodile su, me|u ostalim, da se Swedbank povla~i iz Estonije te kako je dire ktor la tvij ske po dru`ni ce uhi}en. Kako prenosi The Wall Street Journal, latvijski premijer Valdis Dombrovskis smatra da su glasine pro{irene s namjerom

da se destabilizira situacija u zemlji. Premijerov glasnogovornik kazao je da policija razmatra nekoliko scenarija o tome ko je odgovoran za {irenje la`nih glasina, ali da jo{ nisu poznata imena osumnji~enih.

Stanje stabilizirano
Cijeli slu~aj pojavio se u vrijeme nesigurnosti u latvijskom bankarskom sistemu. Naime, Latvijas Krajbanka, deseta po veli~ini grupacija u zemlji, za-

vr{ila je krajem pro{log mjeseca u likvidaciji, pri ~emu njeni klijenti danima nisu mogli pristupiti svojim sredstvima. Smatra se da su upravo tada krenule i prve glasine o Swedbanku. Swedbank je u ponedjeljak objavio kako se situacija u Latviji ipak stabilizira nakon masovnih navala na bankomate tokom vikenda. Swedbank je najve}a bankarska grupacija u Latviji, te u Litvaniji i Estoniji, gdje, zanimljivo, nije do{lo do panike.

Evropska centralna banka

Smanjen

otkup
Evropska centralna banka (ECB) zna~ajno je smanjila pro{le sedmice otkup dr`avnih obveznica na samo 635 miliona eura, {to ukazuje na njenu odlu~nost da ograni~i podr{ku prezadu`enim dr`avama koje poku{avaju da se i{~upaju iz du`ni~ke krize u eurozoni. Pore|enja radi, prethodne sedmice je ECB na dr`avne obveznice potro{io 3,66 milijardi eura, a sedmicu prije toga ~ak 8,58 milijardi, prenijela je agencija AP. Otkup obveznica je glavno sredstvo ECB-a u borbi protiv du`ni~ke krize, zato {to to rezultuje smanjenjem tro{kova zadu`ivanja za prezadu`ene dr`ave poput Italije, koja je u posljednje

Bh. certifikacijsko tijelo za organsku poljoprivredu Organ ska kon tro la (OK) uklju~ena je na listu EU ovla{tenih kontrolnih tijela iz tre}ih zemalja, za izvoz na tr`i{te Evropske unije. Tim povodom ju~er je u prostorijama Vanjskotrgovinske komore BiH u Sarajevu uprili~ena sve~ana promocija na kojoj su predstavljene nove, je dnos ta vni je pro ce du re izvoza u EU. „Uprkos ~injenici {to BiH jo{ nema zakona o organskoj poljoprivredi, ponosni smo {to je Organska kontrola sada jedino certifikacijsko tijelo na Balkanu koje je ovla{teno od Evropske unije za certificiranje organskih proizvoda u tre}im zemljama“, istakla je Mersida Musabego vi}, di re ktor Or gan ske kontrole.

ali me|unarodno priznat i akreditiran. Aktivnosti pro{irenja opsega akreditacije OK i uklju~enja na lis tu EU podr`ao je projekt USAID Sida FARMA. “Nadamo se da ovaj proces certificiranja predstavlja prvi korak u procesu koji }e omogu}iti bh. proizvodima da se nastave izvoziti na tr`i{te EU“, kazao je ambasador Kraljevine [vedske u BiH Bosse Hedberg. Prema rije~ima Allana Reeda, direktora USAID-a za poljoprivredne proizvo|a~e iz BiH, veoma je va`no da imaju pristup tr`i{tima EU.

Razvoj poljoprivrede
Bosse i Reed su ovom prilikom istakli kako je ovo jedan od projekata koji }e pomo}i BiH na putu prema integracijama EU, te su najavili nastavak podr{ke razvoju poljoprivrede u BiH. Firma An|eli} iz Trebinja jedna je od firmi koja se bavi organskom proizvodnjom u BiH. „Mi ve} deset godina imamo organski certifikat i bez pomo}i vlada i politike uspje li smo da pos ta ne mo izvoznik na evropsko tr`i{te“, naglasio je Radovan An|eli} iz firme An|eli}. On je dodao da se oni bave proizvodnjom eteri~nih ulja i za~ina, te da sve svoje proizvode plasiraju na tr`i{te EU i SAD-a. An|eli} je naglasio kako bi Organska kontrola u narednom periodu trebala bolje i agresivnije nastupiti u cilju pro mo vi sa nja svog ra da, svog loga, kako bi kupci znali kada kupuju organsko da provjere da li je to zaista organska hrana. Ina~e, organska proizvodnja u BiH jedna je od rijetkih koja ima suficit i godi{nji izvoz ovih proizvoda je 17 miliona KM, a uvoz tih vrsta proizvoda pet miliona KM.
A. Pe.

Direktan pristup
Ona je dodala da to za organske proizvo|a~e iz cijele BiH prakti~no zna~i direktan pristup evropskom tr`i{tu. „Ne ma vi {e po tre be za skupim autorizacijama koje smo do sada morali pla}ati, nego je bh. proizvo|a~ima sa da omo gu}en di re ktan izvoz na tr`i{te EU ako ih je certificirala Organska kontrola“ naglasila je Musabego, vi}. Ina~e, kod Organske kontrole trenutno ima 39 registrovanih proizvo|a~a, dok 22 proizvo|a~a imaju OK cer ti fi kat. Ra di se o, ve}inom, izvozno orijentisanim proizvo|a~ima, a najvi{e se izvozi u zemlje EU, prije svega, u Njema~ku, Francusku, [vicarsku, Holandiju, [vedsku. Or gan ska kon tro la je osnovana 2003. u sklopu projekta Sida Razvoj organske poljoprivrede u BiH, s ciljem da se razvije bosanskohercegova~ki certifikacijski program koji bi bio prilago|en lokalnim uslovima,

obveznica

vrijeme u fokusu du`ni~ke krize. ECB, glavni monetarni autoritet za 17 zemalja koje kao valutu koriste euro, po~eo je da ograni~ava iznos koji tro{i na obveznice uprkos pozivima mnogih ekonomista da pove}a kupovinu. Dosad je ta banka na obveznice potro{ila ukupno 207 milijardi eura, {to ~ini tek mali dio iznosa duga prezadu`enih zemalja. Banka navodi da bi vlade zemalja poput Italije i Gr~ke trebalo da preduzmu politi~ki te{ke korake i same stave svoje finansije pod kontrolu, izme|u ostalog, putem smanjenja potro{nje i pove}anja poreza, a ne da ~ekaju na pomo} Evropske centralne banke.

Du`ni~ka kriza u eurozoni ubrzano hladi svjetsko tr`i{te nafte, ali vjerovatne sankcije protiv Irana za sada pru`aju podstrek cijenama te sirovine, saop}ila je Me|unarodna agencija za energetiku (IEA). IEA je snizila prognozu rasta svjetske potra`nje nafte u 2012. za ~ak 200.000 barela

IEA: Manja svjetska potra`nja nafte
dnevno i ukazala da }e rast potra`nje nafte iznositi skromnijih 700.000 barela dnevno, s obzirom na to da svjetski ekonomski rast sada izgleda za tre}inu sla bi ji ne go {to se o~ekivalo prije pola godine. IEA sa da pro gno zi ra da }e svjetska potra`nja nafte dosti}i prosje~no 89 miliona barela

dnevno u 2011. i 90,3 miliona barela u 2012. Ako se pretpostavi da }e biti nastavljeno pove}anje proizvodnih kapaciteta, u svijetu }e od 2013. do 2016. biti slobodnih kapaciteta za proizvodnju 6-8 miliona barela dnevno, navela je IEA u svom mjese~nom izvje{taju.

20

BIZNIS I EKONOMIJA

srijeda, 14. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

Radnici “Beogra|anke” ne odustaju

Oko 106 radnika biv{e Robne ku}e „Beogra|anka“ u Biha}u od 2005. godine ne radi i vodi pravnu bitku za naplatupotra`ivanja i ostvarivanjeprava koja bi im u svakojnormalnoj zemlji svijeta pripadala. Ogor~eni radnici su upozoravali na poslijeratne zloupotrebe i kriminal, ali glas obi~nih radnika nije se daleko ~uo, a njihova biv{a firma je vra}ena originalnom vlasniku PRK Beogradputemodredaba aneksa G Sporazuma o sukcesiji. Nakontoga, Beograd je prodao robnuku}u u Biha}u VFKomercu, koji je izdao objekat Konzumu, a u me|uvremenu su se izgubile obaveze prema radnicima. - Mi smo skoro bili u Beogradu i tra`ili da nam izmire obaveze, s obzirom na to da su naplatili prodaju Robne ku}e. Ali oni ne}e da ~uju za nas uz izgovor da smo gra|ani druge dr`ave. Mi ne}emo odustati, i i}i }emo do suda u Stra-

Tra`i}e prava u Strasbourgu

Te{ko stanje u privredi

Zatvoreno vi{e od 7.000 firmi
Odjavom djelatnosti zbog fiskalizacije u USK-u bez posla je ostalo oko 265 vlasnika radnji
Tokom 2011. godine u Federaciji BiH 7.162 poslovna subjekta i obrtnika prestala su sa radom. Istovremeno, kako su nam kazali u Poreznoj upravi FBiH, prijavljeno je novih 9.417 poslovnih subjekata i obrtnika. “PoreznaupravaFBiH ne raspola`epodacima o razlozimaprestanka rada, odnosno zatvaranja pravnih i fizi~kihlica, a pogotovonema saznanja da vlasniciposlovnihsubjekatazatvarajuobjekte i gaseposlove jer ne moguispunitiobaveze koje im name}eprocesfiskalizacije“ kazali su u Poreznoj upravi. ,

Muharem Bajramovi}

sbourgu, ispri~ao je MuharemBajramovi}, biv{i direktor „Beogra|anke“, a danas predstavnik o{te}enih radnika. Kao posljednji, o~ajni~ki potez Muharem je aplicirao sa prijedlogom za uvr{tavanje potreba u bud`etu Op}ine Biha} 2012. koji je F. Be. jo{ u izradi.

63 posto radnji zatvoreno zbog fiskalizacije

Klas: Uru~ena donacija

porodici D`ebi}
Povodom javnog apela za pomo} trinaestogodi{nje Zerine D`ebi} iz Zavidovi}a, kompanija Klas d.d. Sarajevo uru~ila je porodici D`ebi} paket prehrambenih proizvoda. Donaciju je primila majka Fadila, dok su najmla|i ~lanovi ove porodice ispunjavali {kolske obaveze, saop}io je Klas. “Samohrana sam majka troje djece. Mjese~no primamo 35 KM dje~ijeg doplatka. Perem ljudima }ilime, kre~im i ~istim, kako bih prehranila svoju djecu. Veoma te{ko `ivimo. Nikad nismo kupili vre}u bra{na, a evo sada, zahvaljuju}i Klasu, neko vrijeme ne moramo brinuti o osnovnim `ivotnim namirnicama. Jedva ~ekam da djeca do|u iz {kole i da ih po~astim hranom iz Klasa. Vjerujem da }e se najvi{e obradovati slatki{ima“ rekla , je Fadila D`ebi}.

Prijedlog
Me|utim, u udru`enjima privrednika tvrde da je upravo proces fiskalizacije jedan od glavnih uzroka zatvaranja malih preduze}a i obrtni~kih radnji, ali naj~e{}e nemaju konkretne podatke o tome. “Bilo je zatvaranja radnji zbog fiskalizacije, ima malih obrta gdje je ljudimafiskalizacijaprevelikainvesticija u odnosu na prihod koji ostvaruju“ kazao je predsjednik , Privredne komore Tuzlanskog kantona Nedret Kikanovi}. Sekretar Udru`enja samostalnih

zanatlija Kantona Sarajevo Mirza Kulugli} ka`e da, prema podacima koje Udru`enje dobija od op}ina, veliki broj ljudi zatvara radnje, ali nije siguran je li to samo zbog fiskalizacije ili i zbog, ina~e, velikih nameta dr`ave prema privrednicima. On je dodao da se najvi{e odjavljenih djelatnosti odnosi na trgovinu i usluge. Pomo}nik ministra poduzetni{tva, razvoja i obrta Jozo Beji} nam je, tako|er, potvrdio da nema kvalitetnih podataka o broju i razlozima privrednika koji su ugasili aktivnosti, me|utim, svi dobro znaju da je do{lo do velikih problema.

Prihodi
Jedini kanton u Federaciji BiH koji ima podatke o zatvorenim radnjama zbog fiskalizacije je Unsko-sanski. Prema registru Obrtni-

Sarajevo-osiguranje osigurava McDonald’s
Sarajevo-osiguranje, vode}e osiguravaju}e dru{tvo u BiH, i McDonald’s, vode}i svjetski lanac brze prehrane, uspostavili su uspje{nu saradnju potpisivanjem ugovora o osiguranju imovine i uposlenika. Kroz ovu saradnju Sarajevo-osiguranje pokazuje kako je spremno ponuditi najkvalitetniju osiguravaju}u uslugu koja odgovara i najvi{im standardima kakve zahtijeva McDonald’s kao jedan od vode}ih svjetskih brendova. Izborom Sarajevo-osiguranja kao partnera McDonald’s je pokazao da `eli graditi poslovne odnose sa bh. firmama i tako u~estvovati u ekonomskom oporavku BiH.

~ke komore USK-a, odjavljeno je 279 obrta i srodnih djelatnosti, zatim 92 samostalne trgova~ke radnje te 51 samostalna ugostiteljska radnja. “Prema anketi koju je proveo poseban odbor Komore, 63 posto privrednika je djelatnost odjavilo zbog nemogu}nosti fiskalizacije“ , kazao je predsjednikObrtni~kekomore USK-a Zuhdija Golubovi}. On je naglasio da je odjavom djelatnosti zbog fiskalizacije bez posla ostalo oko 265 vlasnika i pretpostavlja se da je otpu{teno najmanje 30 zaposlenih radnika. Sude}ipremaovimpodacima, poduzetnicikoji se bavemalimobrtima, trgovinom i ugostiteljstvom te{ko uspijevaju platiti fiskalizaciju ~ija je prosje~na cijena 650 KM sa uklju~enim svim tro{kovima.
J. Sa.

Privredne komore i privredni sistem

Korist ve}a od ~lanarine
Obavezno ~lanstvo u privrednim komorama garantuje ravnopravnost privrednih subjekata i ujedno je jaka brana pred svakim poku{ajem velikih kompanija da dominiraju nad malim preduze}ima. To je jedno od brojnih pozitivnih iskustava u radu ove privredne asocijacije u Njema~koj prezentirano ju~er u Sarajevu za okruglim stolom tokom rasprave o ulozi privrednih komora u privrednom sistemu. Dr. JurgenMollering, sa iskustvomrukovodiocapravnog odjela Asocijacije njema~kih industrijsko-trgovinskih komora, govorio je o brojnim uslugama koje komora pru`a ~lanicama, a {to je zna~ajno i za samu dr`avu. Prosje~na ~lanarina u komori kre}e se oko 120 eura godi{nje, s tim da ve}i pla}aju vi{e, a manji manje, dok je 40 posto privrednih subjekata oslobo|eno pla}anja.
U~esnici okruglog stola u Sarajevu
Foto: A. KAJMOVI]

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
Kursna - te~ajna lista - broj 243 - 14. 12. 2011. godine.
Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/
Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek.valutu Srednji za devize Prodajni za devize

EMU 978 EUR 1 1.955830 Australija 036 AUD 1 1.498878 Kanada 124 CAD 1 1.442150 Hrvatska 191 HRK 100 26.017395 Ceska R 203 CZK 1 0.076110 Danska 208 DKK 1 0.262343 Maðarska 348 HUF 100 0.640935 Japan 392 JPY 100 1.901501 Litvanija 440 LTL 1 0.565032 Norveska 578 NOK 1 0.253008 Svedska 752 SEK 1 0.215323 Svicarska 756 CHF 1 1.580348 Turska 949 TRY 1 0.791746 V.Britanija 826 GBP 1 2.305395 SAD 840 USD 1 1.480115 Rusija 643 RUB 1 0.046772 Srbija 941 RSD 100 1.900301 SDR (Special Drawing Rights) na dan 12. 12. 2011 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 12. 12. 2011 =

1.955830 1.502635 1.445764 26.082602 0.076301 0.263001 0.642541 1.906267 0.566448 0.253642 0.215863 1.584309 0.793730 2.311173 1.483825 0.046889 1.905064 USD BAM

1.955830 1.506392 1.449378 26.147809 0.076492 0.263659 0.644147 1.911033 0.567864 0.254276 0.216403 1.588270 0.795714 2.316951 1.487535 0.047006 1.909827 1.54932 2.286776

O privrednoj samoupravi u Austriji govorio je Sigmund Nemeti, savjetnik Trgovinskog odjela austrijske ambasade u BiH. Posebno je apostrofirao saradnju komore i dr`ave koja nema uticaj na dono{enje odluka u komorama. ^lanstvo u privrednim komorama Njema~ke i Austrije je obavezno, na ~emu se zasniva i novi zakon o privrednim komorama u Federaciji BiH, ~ije se dono{enje uskoro o~ekuje. H. A.

Energetska zajednica tra`i sankcije
Problemi u funkcionisanju Elektroprenosa BiH, nepostojanje strategije energetskog sektora te zakona o gasu na dr`avnom nivou, prema mi{ljenju Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, predstavljaju ozbiljnu prepreku u iskori{tavanju prirodnih potencijala ove zemlje i dolazak stranih investitora. Stanje u ovom sektoru ju~er je prezentirano novinarima i tom prilikom saop{teno da je Energetska zajednica protiv BiH pokrenula postupak jer je neusvajanjem spomenutog zakona prekr{ila sporazum o njenom formiranju. Sa novinarima su o tomerazgovarali Daniel Schroth, politi~ki savjetnik EUSR-a, i Rafael Bellon Gomez, direktor operativnih programa Delegacije EU u BiH.
H. A.

OSLOBO\ENJE srijeda, 14. decembar/prosinac 2011.
1.499,29 836,90
BIRS BIFX

BIZNIS/BERZE
943,96 816,49
ERS10 SASX-30
Hayat d.o.o. Poslovni centar WOG Jo{ani~ka 55 71 320 Vogo{}a

21

761,84 1.769,46
FIRS

SASX-10

Usljed {irenja poslovnih aktivnosti u Hayat d.o.o. Sarajevo, Poslovni centar WOG u Vogo{}i raspisuje

Energopetrol otvara

OGLAS
za sljede}a radna mjesta: 1. Voditelj poslova u maloprodaji i veleprodaji........................................................1 izvr{ilac 2. Organizator poslova i promocije PC WOG..........................................................1 izvr{ilac Uvjeti koje kandidati trebaju ispunjavati za radno mjesto broj 1. su sljede}i: - VSS, V[S - Poznavanje engleskog jezika - Poznavanje rada na ra~unaru - Voza~ki ispit B kategorije (po`eljno) - Radno iskustvo na istim ili sli~nim poslovima u trajanju najmanje godinu dana. Posebne vje{tine: - Spremnost za rad u dinami~koj sredini - Fleksibilnost u radnom vremenu - Maksimalna orijentiranost ka kupcu - Stru~no poznavanje asortimana roba - Timski rad Uvjeti koje kandidati trebaju ispunjavati za radno mjesto broj 2. su sljede}i: - VSS, V[S - Poznavanje engleskog jezika - Poznavanje rada na ra~unaru - Voza~ki ispit B kategorije (po`eljno) - Radno iskustvo na istim ili sli~nim poslovima u trajanju najmanje godinu dana. Posebne vje{tine: - Spremnost za rad u dinami~noj sredini - Fleksibilnost u radnom vremenu - Komunikativnost i kreativnost - Dobre organizatorske i sposobnosti planiranja - Izvrsne interpersonalne i organizacijske sposobnosti - Sistemati~nost - Samoinicijativnost - Timski rad Prijave uz prilo`enu biografiju dostavite putem e-maila biba.h@ntvhayat.com i nebi@ntvhayat.com ili putem po{te na adresu: Hayat d.o.o. Poslovni centar WOG, Jo{ani~ka 55, Vogo{}a (sa naznakom za voditelja poslova u maloprodaji i veleprodaji, odnosno za organizatora poslova i promocije PC WOG-a) Krajnji rok za prijave je 23. 12. 2011. godine.

benzinsku pumpu
Kom pa ni ja Ener go pe trol da nas }e sve~ano otvoriti rekonstruiranu benzinsku stanicu u sarajevskom naselju ^engi}Vila. Radovi na rekonstrukciji su po~eli jo{ 2009. godine, a zavr{eni 10. decembra 2011. Za rekonstrukciju ove benzinske stanice utro{eno je 2,8 miliona KM. Objekt je povr{ine 247 kvadratnih metara i nudi sve vrste goriva. Ova savremena benziska stanica mo`e istovremeno primiti osam automobila i na njoj }e biti uposleno 18 radnika. Prvih 20 kupaca na rekonstruiranoj pumpi Energopetrol }e nagraditi prigodnim poklonom, saop}eno je iz ove kompanije.

Sarajevska berza/burza Kursna lista za 13. decembar/prosinac 2011.
Dioni~ko dru{tvo Zvani~ni Promj. slu`beni kursa kurs (KM) (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM) Broj transakcija

KOTACIJA FONDOVA ZIF BIG Investiciona grupa dd Sarajevo ZIF MI Group dd Sarajevo ZIF Prof Plus dd Sarajevo KOTACIJA OBVEZNICA FBiH FBiH obveznice ratna potra`ivanja ser. D FBiH stara devizna {tednja serija D FBiH stara devizna {tednja serija O FBiH stara devizna {tednja serija R PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE BH Telecom d.d. Sarajevo Energoinvest d.d. Sarajevo Fabrika duhana Sarajevo dd Sarajevo IK Banka dd Zenica JP Elektroprivreda BIH dd Sarajevo Postbank BH d.d. Sarajevo [ipad komerc dd Sarajevo SEKUNDARNO SLOBODNO TR@I[TE Inter{ped dd Sarajevo Unis dd Sarajevo 30,00 5,45 0,00 -0,01 30,00 5,45 30,00 5,45 278 72 8.340,00 392,40 2 1 17,83 3,66 50,68 62,50 18,35 22,50 2,07 0,00 -0,07 -0,02 -0,01 -0,03 -0,03 -0,06 17,99 3,66 51,00 62,50 18,45 22,50 2,07 17,73 3,66 50,21 62,50 18,15 22,50 2,07 1.186 530 319 33 220 50 500 21.146,58 1.939,80 16.161,43 2.062,50 4.038,00 1.125,00 1.035,00 7 3 6 1 3 1 1 33,13 97,98 88,00 73,00 -0,03 0,00 0,00 0,01 33,13 98,00 88,00 73,00 33,13 5.000 97,61 40.930 88,00 2.000 73,00 3.600 1.656,50 40.044,01 1.760,00 2.628,00 1 7 1 1 3,50 3,88 3,40 0,00 -0,03 0,03 3,50 3,88 3,40 3,50 3,88 3,40 142 128 213 497,00 496,64 724,20 1 2 2

Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okolice Tuzlanskog kantona u saradnji sa d.o.o. „[irbegovi}“ Gra~anica upu}uje

P O Z I V
Za u~e{}e javnosti u postupku izdavanja okolinske dozvole za lokaciju II-proizvodni objekat za izradu fasadnih panela i temeljnih konstrukcija (FIT) i objekat fabrike {upljih plo~a (F[P) 1. Postoje}e aktivnosti: Izgra|eni proizvodni objekti za izradu fasadnih panela i temeljnih konstrukcija (FIT) i objekti fabrike {upljih plo~a, koji se nalazi na k.~. 5216, 5218, 5219, 5220, 5221/1 i 5249 (n.p.) KO Gra~anica; 2. Organ uprave odgovoran za dono{enje okolinske dozvole: Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okolice TK-a; 3. Tok postupka: a) Na~in u~e{}a javnosti: dostava u pisanoj formi primjedbi, informacija, analiza ili mi{ljenja relevantnih za datu aktivnost; b) Organ uprave za dobijanje relevantne informacije, vr{enje uvida u dokumentaciju, podno{enje primjedbi, mi{ljenja i sugestija, kao i izradu nacrta okolinske dozvole; Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okolice TK-a, Ul. Aleja Alije Izetbegovi}a br. 2, Tuzla; c) Rok za podno{enja primjedbi i pitanja: 30 dana od dana objave ovog poziva.

Banjalu~ka berza Kursna lista za 13. decembar 2011.
Dioni~ko dru{tvo Srednji kurs (KM) Promj. kursa (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM)

BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina Hidroelektrane na Trebi{njici a.d. Trebinje RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik Telekom Srpske a.d. Banja Luka BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA PIF-ova ZIF Euroinvestment fond a.d. Banja Luka ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka ZIF VB fond a.d. Banja Luka ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka 9,01 4,92 3,9(A) 5,37 -0,66 -1,99 0 -0,92 9,01 4,99 3,9 5,4 9,01 4,87 3,9 5,35 37 509 92 391 333,37 2.502,83 358,80 2.100,00 0,33 0,45 0,231 1,57 0 -0,22 0 -0,63 0,33 0,45 0,231 1,57 0,33 0,45 0,231 1,57 400 1.843 4.432 118.008 132,00 829,35 1.023,79 185.272,56

SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE - TR@I[TE AKCIJA Komo a.d. Modri~a Plasmo a.d. Modri~a Poljoprivrednik a.d. Derventa Veletrgovina a.d. Gradi{ka Republika Srpska - stara devizna {tednja 2 Republika Srpska - stara devizna {tednja 3 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 1 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 2 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 3 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 4 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 5 0,15 0,06 0,4(A) 0,287(A) 90,5 90,7 39 37,02 37,63 37,05 36,98 0 -25 0 -0,35 -0,55 0,18 0 -2,63 -0,95 -0,03 0,35 0,15 0,06 0,4 0,287 90,5 90,7 39,01 37,02 38 37,06 37,3 0,15 9.112 0,06 7.180 0,4 256.506 0,287 3.942 90,5 8.487 90,7 55.552 39 5.301 37,01 6.000 37,51 7.745 37 12.471 36,8 56.569 1.366,80 430,80 102.602,40 1.131,35 4.608,44 40.308,53 2.067,49 2.221,10 2.914,59 4.620,21 20.920,49 BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON JU O[ @IVINICE GORNJE Broj: 05-1090 /11 Datum:13. 12. 2011. godina. Na osnovu ~lana 72. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Sl. novine TK“, broj: 6/04 i 7/05), ~lana 203. Pravila JU O[ @ivinice Gornje, Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK-a i Odluke [kolskog odbora JU O[ @ivinice Gornje raspisuje: Kandidati su du`ni dostaviti original ili ovjerene kopije 1. 2. 3. 4. 5. Prijavu sa kratkom biografijom, Diplomu o odgovaraju}oj stru~noj spremi, Kopiju li~ne karte, Uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu, Dokaz o radnom sta`u koji odgovara stru~. spremi tra`enom konkursom, 6. Uvjerenje zavoda za zapo{ljavanje o du`ini ~ekanja na posao, 7. Kopija radne knji`ice, 8. Dokaz o poznavanju rada na ra~unaru. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Intervju }e se obaviti sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa 26. 12. 2011. godine, od 9 do 13 sati. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Tra`ene dokumente dostavitipreporu~eno na dresu: JU O[ @ivinice Gornje Ul. @ivini~ki sokolovi br. 171 75 270 @ivinice Predsjednik [kolskog odbora: Fahrudin Br~aninovi}, prof.

KONKURS
Za popunu upra`njenog radnog mjesta Za sljede}e radno mjesto: 1. Sekretar {kole 1 izvr{ilac — puno radno vrijeme na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenika sa porodiljskog odsustva (do 10. 1. 2012. godine). USLOVI: Pored op}ih uslova: da je dr`avljanin BiH, da je stariji od 18 god, da je zdravstveno sposoban za vr{enje tog radnog mjesta, da nije osu|ivan za krivi~no djelo, kandidati trebaju da ispunjavaju i posebne uslove: Zavr{en odgovaraju}i fakultet i polo`en stru~ni ispit.

NAFTA

ZLATO

P[ENICA

108,25 $
PLIN

0,92 %

1.668,50 $ 31,36

0,02 %

655,50 $
KUKURUZ

0,50 %

SREBRO
$ 1,17 %

3,27 $

0,61 %

597,00

$ 0,51 %

22

SARAJEVSKA HRONIKA

srijeda, 14. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

Direktor KSC-a Skenderija Alija Isovi}

Reprogram duga

Izmjene bud`eta Novog Sarajeva mogu}e do kraja godine

za struju i plin
Dogovorili smo isplate u deset mjeseci • Nismo odustali od ledene dvorane
Kulturno-sportski centar Skenderija i dalje ima problema sa izmirenjem dugova za komunalije, a koji su ve}inom nastali nemarnim odnosom sportskih klubova. Kada je u jesen preuzeo du`nost direktora Skenderije, Alija Isovi} nam je kazao kako se dug za struju popeo na vi{e od 20 hiljada KM, da su instalacije Centra veoma stare, a neki dijelovi objekta odavno i proki{njavaju. - Ni{ta se bitno nije promijenilo, dogovorili smo reprogram duga za struju i plin. Tako }emo dio tih iznosa morati izmiriti tokom deset mjeseci. Pomo} Kantona je izostala, tako da sve radimo u sopstvenoj re`iji, a najgore nam je {to i dalje imamo podstanare koji ne izmiruju tro{kove, ka`e Isovi}. Prema Isovi}evim rije~ima, u Domu mladih tradicionalno se odr`ava Sajam zapo{ljavanja, koji po~inje sutra, dok }e sajam knjige u organizaciji Centra biti uprili~en u martu. Kada je rije~ o osposobljavanju ledene dvorane, Isovi} isti~e da se od toga nije odustalo definitivno, ali jeste formalno.

Obnova pasarela ~eka izdvajanja i @eljeznica FBiH

Isovi}: Pomo}i KS-a nema

- Nemamo dovoljno sredstava za postavljanje i odr`avanje leda. Izdvojeno je 250.000 maraka, a godi{nje je za odr`avanje dvorane potrebno 850.000 KM, napominje Isovi}, te dodaje kako Skenderija nije odustala od ovog projekta, da bi njeni uposlenici voljeli da se on realizuje, ali uz ispunjenje uslova.
J. M.

Gra|ani odlu~uju
Nakon prvog kruga objedinimo sve zahtjeve, najrealnije i najbanalnije, te predstavnicima gra|ana ka`emo {ta se mo`e uraditi, ka`e Kold`o
Ve} drugu godinu Op}ina Novo Sarajevo u pripreme bud`eta uklju~uje i gra|ane, gdje se na javnim raspravama sa savjetima mjesnih zajednica razgovara o njihovim potrebama. Oslobo|enje na~elnik Op}ine Novo Sarajevo Ned`ad Kold`o. Nakon {to se odrede stavke koje je mogu}e rije{iti, predstavnici gra|ana trebaju odrediti prioritete svoje mjesne zajednice. Op}ina se trudi da svaka mjesna zajednica dobije pone{to. - Pravljenje ovih godi{njih planova u skladu sa potrebama gra|ana i stavovima savjeta MZ, najbolji je na~in za demokrati~niju podjelu bud`eta. Tako bi se do polovine mjeseca trebao znati njegov sadr`aj za 2012, istakao je Kold`o. Postoje projekti koji su ve} prethodnih godina po~eli, ali zbog nedostatka finansija nisu dovr{eni. Me|u njima je zavr{etak sportske dvorane, dovr{etak radova na Me|unarodnom centru za djecu i omladinu, po~etak obnove nekada{njeg pionirskog centra “Bo{ko Buha“, gdje je dokumentacija ve} zavr{ena, a koja je trebala po~eti ove godine. Tu je i sanacija pasarela preko `eljezni~ke pruge i Drinske ulice.

Intervencija ministra
- Ova sanacija je zajedni~ki projekat sa Direkcijom za ceste KS-a i upravom @eljeznica FBiH, gdje smo mi ve} odvojili potrebna sredstva, te se ~eka na druge nivoe vlasti da ih obezbijede. Direkcija je imala samo dio sredstava, a ostatak bi trebala nabaviti u idu}oj. Od uprave @eljeznica nismo dobili nikakve povratne informacije, zbog ~ega sam tra`io i intervenciju ministra, jer je to njihova du`nost. Sredstva za sanaciju pasarela prenijet }emo u idu}u godinu, isti~e Kold`o. Sjednica tima za investicije trebala bi se odr`ati do kraja godine, gdje }e biti predstavljeni svi projekti za idu}u godinu, te stanje realizacije projekata u ovoj godini, {to }e imati upori{te u bud`etu za 2012.
M. TATAREVI]

Kako ka`e direktor Isovi}, pregovori o do~eku Nove godine u Domu mladih i dalje traju. - Bilo je ve} nekoliko varijanti, ali su pjeva~i Vesna Zmijanac i Miroslav Ili} na kraju odustali, dodaje Isovi}.

Pregovori o do~eku 2012.

Svakom pone{to
- Zajedno sa saradnicima posjetim sve mjesne zajednice, gdje svaki od gra|ana mo`e dati primjedbu, prijedlog onog {to misle da je potrebno za njih, iako je dio tih zahtjeva neostvariv, neutemeljen, nemogu}. Nakon prvog kruga objedinimo sve zahtjeve, najrealnije i najbanal ni je, te pred sta vni ci ma gra|ana ka`emo {ta se mo`e uraditi. Ne mo`emo o~ekivati od gra|ana da procijene ta~no koliko }e {ta da ko{ta, zbog toga smo tu odgovornost preuzeli na sebe, gdje {aljemo stru~ne ekipe za procjenu. Kako nam se ne bi desilo da moramo skidati ili pove}avati neke pozicije jer nisu dobro planirane, ka`e za

Sti`e drugi konvoj opreme iz [vicarske

Dio opreme ve} se nalazi u Butmiru

Foto: S. GUBELI]

Dokumentarac o `i~ari
Drugi konvoj sa preostalom opremom za trebevi}ku `i~aru krenuo je u ponedjeljak ujutro iz {vicarskog Graechena. Transport dijelova demontirane `i~are odvija se uz pomo} {vicarske vojske, a ~im konvoj stigne, oprema }e biti uskladi{tena u EUFOR-ovoj bazi u Butmiru. - Iskoristili smo vremenske uvjete bez jakih snje`nih padavina, tako da se kompletna oprema transportuje u dva ve}a konvoja, naglasio je {vicarski ambasador u BiH André Schaller. Ambasador je dodao kako u {vicarskoj javnosti vlada veliko interesovanje o ovoj donaciji Sarajevu, o ~emu svjedo~e i dvije {vicarske televizije koje prate drugi konvoj i namjeravaju napraviti dokumentarni film o revitalizaciji trebevi}ke `i~are. Radovi na izgradnji `i~are trebali bi po~eti polovinom idu}e godine, a njihov zavr{etak i stavljanje `i~are u funkciju }e biti 2013. Napominjemo da je prvi konvoj sa opremom stigao u Sarajevo 15. novembra.
E. G.

Nova rasvjeta u 11 mjesnih zajednica
Sanacija, rekonstrukcija i postavljanje javne rasvjete na vi{e lokacija u op}ini Centar zavr{eni su tokom proteklog mjeseca. Vrijednost projekta iznosi 177.200 KM, za koji je sredstva osigurala Op}ina Centar. U mjesnim zajednicama Betanija - [ip, Bardak~ije, Ciglane - Gorica, Breka - Ko{evo II, Hrastovi - Mrkovi}i, Mejta{ Bjelave, Marindvor - Crni vrh, Park - Vi{njik, Pionirska dolina - Nahorevo, Soukbunar i Ko{evsko Brdo izvr{ena je sanacija javne rasvjete. Navedeni projekti su realizovani na osnovu ugovora kojeg su potpisali na~elnik D`evad Be}irevi} i v.d. direktora Zavoda za izgradnju KSa Ljiljana Pelidija.

OSLOBO\ENJE srijeda, 14. decembar/prosinac 2011.

SARAJEVSKA HRONIKA
DE@URNI TELEFON

23

Ministar za bora~ka pitanja najavljuje

276-982

Otkrivanje plo~e u Dobrovolja~koj
Spomenik pripadnicima Prvog korpusa na Trgu oslobo|enja, nova imena na plo~i u Atmejdanu
Nakon {to je Ministarstvo za bora~ka pitanja KS-a proslijedilo u Gradsku upravu dvije verzije teksta koji }e biti ispisan na spomen-obilje`ju u biv{oj Dobrovolja~koj, sada Ulici Hamdije Kre{evljakovi}a, postavljanje plo~e o~ekuje se do kraja mjeseca, ka`e za Oslobo|enje ministar za bora~ka pitanja Ned`ad Ajnad`i}. - Do kraja mjeseca zvani~no se otvara Aleja veterana na Vlakovu, spomen-obilje`je u Dobrovolja~koj ulici, te po~inju pripreme za ono na Skenderiji. Pripadnici Prvog korpusa Armije RBiH dobi}e spomenik na Trgu oslobo|enja - Alija Izetbegovi}. Pokrenuli smo i inicijativu da Ulica Ko{evo bude preimenovana i nosi naziv Prvog korpusa. Znamo da je potrebno izja{njavanje gra|ana i ~ekamo da se odr`i rasprava, napominje Ajnad`i}. U saradnji sa Ministarstvom, Udru`enje Zelene beretke prikuplja podatke o 2. i 3. maju 1992. Koordinacija bora~kih udru`enja KS-a je, prema Aj nad`i}evim ri je~ima, odlu~ila da se naprave izmjene kalendara zna~ajnih da tu ma, do ga|aja i li~nosti iz odbrambenooslobodila~kog rata. - Dosada{nje iskustvo pokazalo je potrebu da se kalendar revidira u smislu da smanji broj datuma, a onima koji se zadr`e da ve}i zna~aj, istakao je Ajnad`i}. imena civilnih `rtava D`evada Resi}a i Senada [e}erovi}a. - Ne}emo `uriti sa spiskom, jer ne `elimo nekoga da izostavimo. Imamo 14 imena, od kojih je sedam stradalih policajaca. Te{ko je prikupiti podatke, jer jedina dva izvora iz tog perioda su Bakije i Pokop, napomenuo je [arki}.
J. MILANOVI]

VA@NIJI TELEFONI

Manje doga|aja ve}i zna~aj

Atmejdan: Tra`i se pristanak jo{ 14 porodica

godine, s ciljem dopune spomenika u parku Atmejdan, a koje }e se odnositi na sve stradale pripadnike Teritorijalne odbrane i MUP-a u koloni kroz Dobrovolja~ku ulicu, ali i civile stradale u tom doga|aju.

Kako nam je kazao predsjednik Udru`enja Muhamed [vraki}, njegovi ~lanovi od porodica stradalih tra`e pristanak za ispisivanje imena na spomen-plo~i koja je u Atmejdanu ve} postavljena, a na kojoj su uklesana

Na razgovor pred tematsku sjednicu posve}enu problematici u KJKP Gradski saobra}aj, u ovo preduze}e pozvani su zastupnici Skup{tine KSa, ali i ~lanovi Vlade, kazao nam je predsjednik Sindikata komunalne privrede Grasa Adnan Himzanija. - Posla}emo autobus po njih pred Kanton, pa }emo potom obi}i depo minibusa u Vele{i}ima, trolejbuski depo i onda sjesti u remizu da razgovaramo. Nije nam interes da od Vlade tra`imo novac, ve} da zajedno izna|emo mogu}nosti kako bi ga Gras sam zaradio, zaklju~io je Himzanija. U Grasu su nam rekli kako je predvi|en polazak ispred zgrade Kantona u 9.30 sati, ali da postoji mogu}nost da se ~lanovi Vlade i Skup{tine ostave na ~ekanju do podne. - Taman po takvom redu vo`nje smo prinu|eni J. M. voziti, dodali su iz Grasa.

I kantonalna Vlada u autobusu

Isklju~enja struje
Zbog odr`avanja postrojenja bez struje }e ostati trafopodru~ja: od 8 do 15 sati Osjek 5, od 8 do 16 IV crnogorske brigade, od 8.30 do 15 Bla`uj kamenolom i Centar BiH, od 9 do 10.30 sati Barice, Donje Biosko, DP - Tocos i Relej Ormanj, od 9 do 15 Bla`uj silos, Crkvine, ^e{}e, Donji Popovi}i, Malinovac, Mrakovo 1, 2 i 4, Osenik 5, Podlugovi 2, 4, 5 i 6, Popovi}i, Radi}eva 2 i Lokve 2, od 9 do 16 Milinkladska, od 9 do 14 ^engi}-Vila I/6, od 11.30 do 12.30 Hrasnica mejdan, od 12.30 do 13.30 Alipa{ino Polje 36 i od 9 do 13 Zovik.
sati, Br~ko svakim danom u 6.30, 14 i 15.35 sati, Banja Luka svaki dan u 9.15, 14.30 i 15.30 sati, Bijeljina svaki dan u 5 i 15 sati, Bosanski Brod svaki dan u 12.15 sati, Bosanska Dubica svaki dan u 14.30 sati, Hrenovica svaki dan u 6.30, kao i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Pale svaki dan u 6.30, 8, 10, 14 i 15 sati i svaki dan osim nedjelje u 6.30 sati, Zvornik svaki dan u 15.30 sati, Srebrenica svaki dan u 7.10 sati, Biha} svaki dan u 7.30, 13.30 i 22 sata, Bugojno svaki dan u 10, 14 i 19 sati, Gora`de svaki dan u 8, Grada~ac svaki dan u 8.30 i 17 sati, Novi Travnik svaki dan u 13 sati, Ora{je svaki dan u 6.30 sati (preko Tuzle), Olovo svaki dan u 5, 6.30, 7.10, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.30, 15.35, 16, 17, 18 i 20 sati, Sanski Most svaki dan u 15.30 sati, Te{anj svaki dan u 7 i 13.15 sati, Tuzla svaki dan u 5, 6.30, 8.30,

MUP 122, 206-666, 207-777 Vatrogasci 123, 664-115 Hitna pomo} 124, 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222- 000 033/ 223-366, 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707, 220-435 Kanalizacija 203-059,668-259 Toplane 650-979, 650-956 Sarajevostan 276-690 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636, 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 592-095, 592-096, 592-097, 061/487-787 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebne usluge Mar tinovi} 061 191 010 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Uprava za inspekcijske poslove KS 770-156, od 8 do 14 sati, 061/252-252, od 14 do 22 sata Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 220-724 BIHAMK, pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS Pozivni centar 090 292 100

DE@URNE APOTEKE
BA[^AR[IJA 272-300 MARINDVOR 714-280 NOVO SARAJEVO 713-831 ^ENGI]-VILA 721-620 ILID@A 762-180 DOBRINJA 766-380 ILIJA[ 428-810 HAD@I]I 428-220 VOGO[]A 424-250 INFORMACIJE O LIJEKOVIMA 223-399

PORODILI[TA

^elnici Kantona bi}e prevezeni po redu vo`nje sati, Pariz petkom u 9 sati, Berlin ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Dortmund, Essen i Dusseldorf ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 8 sati, Frankfurt, Karlsruhe i Stuttgart svaki dan u 8 sati, Hamburg, Hanover i Kassel subotom u 17 sati, Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Be~ i Graz svaki dan u 8 sati, Beograd svaki dan u 6 sati, Ljubljana utorkom, ~etvrtkom i nedjeljom u 20.40 sati, Dubrovnik svaki dan u 7.15, 14.30, 22.30, Vela Luka utorkom, srijedom, petkom i subotom u 11 sati, Pula ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 6 sati, a petkom i subotom u 18 sati, Rijeka petkom i nedjeljom u 6 sati, Split svaki dan u 7.10 i 21 sat, Makarska svaki dan u 7.45 i 22.15 sati, Zagreb svakim danom u 6.30, 12.30 i 22 sata, HercegNovi svaki dan u 11 sati, Ulcinj svaki dan u 19

9 14

DJEVOJ^ICA DJE^AKA

VOZOVI
Polasci iz Sarajeva:
Zagreb 10.42 i 21.27, Budimpe{ta 6.55, Beograd 11.35, Plo~e 7.05 i 18.18, Zenica 4.36, 7.12, 11.52 i 19.30, Konjic 7.15, 15.40 i 19.10, Kakanj 15.37., Zenica 15.13, Doboj 17.00, Banja Luka 18.57, Novi Grad 20.30)

11.25 i 21.40, Ljubljana 12.20, Minhen 12.30, Be~ 14.05 i 21.40, Budimpe{ta 14.35, Zagreb 15.30 i 22, Zürich / Banja Luka 18.30

Odlasci:
Beograd 6.20 i 16.35, Zagreb 6.30 i 16, Be~ 7.25 i 14.55, Banja Luka / Zürich 12, Ljubljana 12.50, Minhen 13.05, Budimpe{ta 15.05, Ankona 17.55, Istanbul 18

Dolasci u Sarajevo iz:

Zagreb 6.39 i 18.05, Budimpe{ta 21.16, Beograd 17.35, Plo~e 10.22 i 20.59, Zenica 6.28, 9.23, 13.19 i 20.58, Konjic 6.40, 12.50 i 18.52, Kakanj 18.45., Zenica 05.50, Doboj 04.15, Banja Luka 02.18, Novi Grad 00.40)

AUTOBUSI
Antwerpen, Bruxselles, Liege, Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati, Rotterdam ~etvrtkom u 16 sati, Amsterdam iz Mostara utorkom u 8 sati, Amsterdam-via Biha} subotom u 8 sati, Amsterdam - preko Ora{ja srijedom i subotom u 8 sati, Amsterdam preko Bosanskog Broda utorkom u 8 sati, Den Hag utorkom u 8 sati, Utrecht subotom u 8

AVIONI Dolasci:
Istanbul 8.50, Ankona 10.25, Beograd

10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.35, 16, 17 i 18 sati, Tuzla radnim danima u 9.30, Travnik svaki dan u 7.30, 9.15, 10, 13, 13.30, 14, 15.30, 17.30, 19 i 22 sata, Velika Kladu{a svaki dan osim subotom i nedjeljom u 15.30, Visoko svaki dan osim nedjelje i praznika u 5.45, 7, 10.30, 10.45, 12, 12.45, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Visoko svaki dan osim subote u 8. 5, 8.45, 1 13.45, 15.15 i 16.30 sati, Kakanj svaki dan osim nedjelje i praznika u 5.45, 7, 10.30, 12, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Kakanj svaki dan osim subote, nedjelje i praznika u 13.45 i 16.30 sati, Zenica svaki dan u 21 sat via Visoko i Kakanj, Zenica ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom u 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30 sati autoputem, Zenica svaki dan osim subotom, nedjeljom i praznikom u 5.30 sati, Zenica svakim danom u 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30 sati.

24

SARAJEVSKA HRONIKA

srijeda, 14. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

Ve} deset dana u Ulici Patriotske lige

Jo{ tri dana za bespravnog graditelja
Ni deset dana nakon po~etka ru{enja bespravnog objekta u Nahorevskoj ulici 5, kamion firme BH Bau nije sklonjen sa ulaza u gradili{te kako bi mehanizacija KJKP Rad mogla nesmetano u}i. Kantonalno tu`ila{tvo proslijedilo je ju~er odgovor Op}ini Centar, nakon {to je tu`ilac dobio izvje{taj iz policije. Inspektorica Op}ine Centar dala je rok investitoru, firmi BH Bau, ~iji je vlasnik Bedro Hasanovi}, da u roku od tri dana skloni kamion sa ulaza u gradili{te. - Svi bi bili inspektori sa 20 posto dodatne stimulacije na platu, a da na~elnik rje{ava probleme. Cijelo gradili{te je pod kontrolom policije 24 sata, a inspektorica }e izdati rok za uklanjanje kamiona, {to je bio njen propust, kazao je ju~er za Oslobo|enje na~elnik Op}ine Centar D`evad Be}irevi}, te dodao da }e, ukoliko investitor sam ne skloni vozilo, Op}ina na}i na~in da to sama uradi. Portparol Kantonalnog tu`ila{-

NAHOREVSKA 5l Nastavak ru{enjal do kraja sedmicel

Svi bi bili inspektori, a da probleme rje{ava neko drugi, ka`e na~elnik Op}ine Centar

Ekipe ViK-a }e utvrditi o ~emu se radi

Problem izlijevanja otpadnih voda
U vodi ima i otrovnih supstanci iz obli`njih medicinskih ustanova, tvrdi Radoj~i}
U blizini Studentske poliklinike na Ko{evskom Brdu ve} deset dana izlijevaju se obilne otpadne vode i fekalije. Na{ sugra|anin ^edomir Radoj~i}, koji se obratio na{oj redakciji, ka`e da se voda slijeva danima i da je ~ak do{la i do obli`njih grobalja. - O~ito je da se radi o fekalnom i industrijskom otpadu iz Urgentnog centra jer se jasno vidi da su ovo kolektori u koje se slijevaju vode iz tih ustanova. Mora se pod hitno ne{to u~initi, jer se u ovoj vodi sigurno nalaze otrovne supstance koje mogu biti itekako velika prijetnja po zdravlje gra|ana. Redovno ovdje prolaze i gaze po ovoj vodi, a da nisu ni svjesni po ~emu gaze. Tri psi}a koja sam hranio uginula su nakon {to su popila vodu, ispri~ao nam je Radoj~i}. Nakon ove dojave na{eg sugra|ani na, kon ta kti ra li smo KJKP Vodovod i kanalizacija, gdje su nam kazali kako su iznena|eni prijavom te da nisu znali za ovaj problem. - Na{e ekipe }e u roku od 20 minuta iza}i na teren, vidjeti o ~emu se radi i odmah ukloniti kvar, kazali su nam iz Informativne slu`be ViK-a. E. G.

Kamion stoji na ulazu u gradili{te od 2. decembra

tva Jasmina Omi}evi} kazala nam je kako su pro{le sedmice dobili akt inspektora Op}ine Centar, nakon ~ega je policiji izdata naredba za provjerom stanja na terenu, a kako bi se moglo utvrditi ima li elemenata kri vi~nog dje la, odno sno spre~avanja ovla{tenih osoba u

obavljanju du`nosti. - Analizom izvje{taja policije, koji je stigao ju~er, tu`ilac je utvrdio da tih elemenata nema. To, me|utim, ne isklju~uje ovla{tenja koje Op}ina Centar u ovom pos tup ku ima, za klju~ila je Omi}evi}.
J. M.

[kolama podijeljena oprema iz Njema~ke

Direktor Huski} pored doniranih rekvizita

Stolice i klupe za O[ Vrhbosna

Usavr{avanje u Ulmu?
U aprilu dogovor o razmjeni u~enika dva grada, ka`e Suljagi}

O G L AS
Obavje{tavamo sve povjerioce JKP "KOMRAD" d.o.o. BIHA] da je Skup{tina JKP "KOMRAD" d.o.o. Biha}, na svojoj sjednici odr`anoj 9. 12. 2011. godine, u prisustvu notara, donijela Odluku o smanjenju kapitala ovog dru{tva za iznos od 1.455.358,92 KM. Nakon smanjenja osnovni kapital dru{tva iznosi 2.549.139,08 KM. Dru{tvo je spremno izmiriti sve svoje obaveze prema povjeriocima ili za njih dati osiguranje u roku od 30 dana od dana objavljivanja. VD IZVR[NOG DIREKTORA DANKO JAK[I]

OBAVJE[TENJE
JP [ume TK d.d. Kladanj obavje{tava sve zainteresovane kupce da je na web stranicama: www.jpsumetk.ba i www.ekapija.ba i na oglasnim tablama Preduze}a objavljen oglas broj: 11779/11 od 12.12.2011. godine o prodaji roba — {umskih drvnih sortimenata - putem pisanih ponuda (licitacija).

Sve~ana primopredaja drugog kontingenta {kolskog materijala, opreme i sportskih rekvizita, koje je osigurala Spitalhofschule uz pomo} grada Ulma, uprili~ena je ju~er u prostorijama O[ “Hamdija Kre{evljakovi}“ Oprema je do. nacija Ulma, koja je osigurana kroz projekat Rijeke i mostovi, idejnog tvorca nastavnika Zekerijaha Nali}a. Saradnja {kola iz dva grada traje ve} tre}u godinu, 2010. O[ “Hamdija Kre{evljakovi}“ je dobila laptope od Spitalhofschule, dok je u oktobru ove godine uru~en prvi dio donirane opreme iz Ulma. Vrijednost donacije je

izme|u 35 i 40 hiljada maraka. - Prije svega, mislim da treba zahvaliti na{im prijateljima iz Ulma na donaciji. To je jedna stvar, druga stvar je da to treba pamtiti i kad do|e vrijeme, vratiti. Mnogo ozbiljniji dio projekta od ovih stolica i klupa i sportskih rekvizita koje smo dobili je dogovor o programu razmjene u~enika. Dobio sam mail od gradona~elnika Ulma, koji nas poziva u posjetu u aprilu idu}e godine, da napravimo plan po kojem bi djeca iz stru~nih i tehni~kih {kola KS-a radila praksu u Ulmu. Zatim bi, kad se za to stvore prilike, nakon zavr{ene osnovne

ovdje, i{li na dalje {kolovanje u Njema~ku u trajanju od tri do tri i po godine, kazao je ministar obrazovanja i nauke KS-a Emir Suljagi}. Direktor O[ “HamdijaKre{evljakovi}“ Salko Huski} je istakao kako ova donacija podrazumijeva oko 200 stolica, 100 {kolskih klupa, mnogo dobrih rekvizita, te da }e to rasporediti tako {to }e dio opreme dati O[ Vrhbosna, dio Domu Vratnik, a dio }e ostati njima. Huski} je naglasio i to kako }e dio rekvizita dodijeliti Fakultetu za sport i tjelesni odgoj.
M. PAMUK

Pomo} Turske u stipendiranju
Ministar za bora~ka pitanja KS-a Ned`ad Ajnad`i}, te direktori Fonda IKRE Enisa Rustempa{i} i Fonda Memorijal Nurudin D`iho boravili su u radnoj posjeti Republici Turskoj. Cilj posjete je bila prezentacija projekata fondova, a rije~ je o stipendiranjudjece bora~kih porodica, izgradnji mezaristana i spomen-obilje`ja. S ciljem osiguranja novca za navedene projekte, odr`ani su sastanci sa predstavnicima asocijacije turskih ratnih veterana, guvernerom oblasti Yozgat Necati Senturkom, gradona~elnikom oblasti Yozgat Yusufom Baserom, ministrom za porodicu i socijalnu politiku Kenanom Bozgeyikom, Mehmetom Koseom, izvr{nim predsjednikom uprave za tursku dijasporu i prijateljske zajednice, te na~el ni kom op}ine Sin can Mustafom Tunom. Dogovorena je i uzvratna posjeta kantonalnom Ministarstvu.

OSLOBO\ENJE srijeda, 14. decembar/prosinac 2011.

OGLASI
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE BOSANSKOPODRINJSKI KANTON GORAŽDE MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU, KULTURU I SPORT

25

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE BOSANSKOPODRINJSKI KANTON GORAŽDE MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU, KULTURU I SPORT

BOSNIA AND HERZEGOVINA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ BOSNIAN-PODRINJE CANTON GORAZDE БОСАНСКОПОДРИЊСКИ КАНТОН ГОРАЖДЕ MINISTRY OF EDUCATION, SCIENCE, МИНИСТАРСТВО ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКУ, CULTURE AND SPORT КУЛТУРУ И СПОРТ

BOSNIA AND HERZEGOVINA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ BOSNIAN-PODRINJE CANTON GORAZDE БОСАНСКОПОДРИЊСКИ КАНТОН ГОРАЖДЕ MINISTRY OF EDUCATION, SCIENCE, МИНИСТАРСТВО ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКУ, CULTURE AND SPORT КУЛТУРУ И СПОРТ

Broj: 10- 38-3999 /11 Gora`de, 8. 12. 2011. godine Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 12/03 i 34/03), a u skladu sa ~lanom 87. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Slu`bene novine Bosanskopodrinjskog kantona Gora`de, broj 5/04 i 6/09), Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Bosanskopodrinjskog kantona o b j a v lj u j e

Broj: 10- 38-4000/11 Gora`de, 8. 12. 2011. godine Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine («Slu`bene novine Federacije BiH», broj: 12/03 i 34/03), a u skladu sa ~lanom 132. Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju («Slu`bene novine Bosanskopodrinjskog kantona Gora`de, broj: 10/11) Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Bosanskopodrinjskog kantona, o b j a v lj u j e:

za izbor i imenovanje predsjednika i ~lanova {kolskih odbora u osnovnim {kolama sa podru~ja Bosanskopodrinjskog kantona Gora`de Objavljuje se oglas za izbor i imenovanje predsjednika i ~lanova [kolskog odbora u osnovnim {kolama sa podru~ja Bosanskopodrinjskog kantona Gora`de i to: 1. Javna ustanova O[ „Fahrudin Fahro Ba{~elija“ Gora`de, - 2 (dva) predstavnika iz reda nastavnika i stru~nih saradnika (~lan) - 1 (jedan) predstavnik roditelja - staratelja u~enika (~lan) - 1 (jedan) predstavnik lokalne zajednice (~lan) - 1 (jedan) predstavnik osniva~a (predsjednik) 2. Javne ustanove O[ Hasan Tur~alo Brzi“ Ilova~a, - 2 (dva) predstavnika iz reda nastavnika i stru~nih saradnika (~lan) - 1 (jedan) predstavnik roditelja - staratelja u~enika (~lan) - 1 (jedan) predstavnik lokalne zajednice (~lan) - 1 (jedan) predstavnik osniva~a (predsjednik) 3. Javne ustanove O[ „Husein ef. \ozo“ Gora`de - 2 (dva) predstavnika iz reda nastavnika i stru~nih saradnika (~lan) - 1 (jedan) predstavnik roditelja - staratelja u~enika (~lan) - 1 (jedan) predstavnik lokalne zajednice (~lan) - 1 (jedan) predstavnik osniva~a (predsjednik) 4. Javne ustanove O[ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Vitkovi}i - 2 (dva) predstavnika iz reda nastavnika i stru~nih saradnika (~lan) - 1 (jedan) predstavnik roditelja - staratelja u~enika (~lan) - 1 (jedan) predstavnik lokalne zajednice (~lan) - 1 (jedan) predstavnik osniva~a (predsjednik) 5. Javna ustanova OM[ „Avdo Smailovi}“ Gora`de - 1 (jedan) predstavnik iz reda nastavnika i stru~nih saradnika (~lan) 6. Javna ustanova O[ „Ustikolina“ Ustikolina - 1 (jedan) predstavnik osniva~a (predsjednik) Opis pozicija [kolski odbor je odgovoran za utvr|ivanje i provo|enje politike {kole, generalno rukovo|enje radom {kole i efikasno kori{tenje kadrovskih i materijalnih resursa. Tako|er, [kolski odbor vr{i izbor nastavnika i stru~nih saradnika, odlu~ije o prestanku prava nastavnika, tru~nih saradnika i saradnika na daljnji odgojno-obrazovni rad, donosi odluke o broju, organizovanju i ukidanju odjeljenja osnovne {kole, razmatra ostvarivanje godi{njeg programa rada i realizacije nastavnog plana i programa, usvaja izvje{taj o finansijskom poslovanju, odlu~uje o prigovoru roditelja, odnosno staratelja u~enika na rad nastavnika, stru~nih saradnika i saradnika, razmatra odluke i preporuke nastavni~kog vije}a i sindikata i vije}a zaposlenika o preduzetim mjerama, odlu~uje o prigovorima i `albama radnika i vr{i druge poslove utvr|ene aktima {kole. Dva ~lana {kolskog odbora biraju se iz reda nastavnika i stru~nih saradnika na prijedlog nastavni~kog vije}a, jedan iz reda roditelja, odnosno staratelja u~enika, na prijedlog vije}a roditelji - {kola, jedan iz reda lokalne zajednice na prijedlog te zajednice, a jednog bira Vlada Kantona. Sastav {kolskog odbora mora odra`avati nacionalnu strukturu u~enika i roditelja, {kolskog osoblja i lokalne zajednice, onako kako ona u datom trenutku izgleda prema popisu stanovni{tva i BiH 1991. godine. Vr{enje du`nosti ~lana odbora je dobrovoljno i bez naknade. Po isteku jednog mandata ~lana [kolskog odbora od ~etiri godine mogu} je reizbor na samo jo{ jedan mandat. U prijavi na oglas kandidati su du`ni nazna~iti u ime koga se kandiduju (iz reda osniva~a, nastavnika, roditelja ili lokalne zajednice). A. Op}i uslovi za imenovanje - da su dr`avljani BiH - da su stariji od 18 godina - da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH, u periodu od tri godine prije objavljivanja upra`njene pozicije, - da nisu na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH („Slu`bene novine FBiH“, broj 12/03 i 34/03), - da nisu osu|ivani za krivi~no djelo ili privredni prestup niti se protiv njih vodi krivi~ni postupak, - da nisu ~lanovi organa zakonodavne, izvr{ne ili sudske vlasti ili savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH („Slu`beni glasnik BiH“, broj 16/02,14/03,12/04 i 63/08), - da nemaju privatni /finansijski interes u instituciji u kojoj se kandiduju, - da se na kandidate ne odnosi ~lan IX.1 Ustava Bosne i Hercegovine - da nisu stariji od 70 godina na dan imenovanja. B. Posebni uslovi za imenovanje - za imenovanje predsjednika [kolskog odbora iz reda osniva~a {kole svi zainteresovani kandidati trebaju imati VII ili VI stepen stru~ne spreme, odnosno I ili II, ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa i najmanje 3 godine radnog iskustva u struci. - za imenovanje ~lana odbora iz reda nastavnika i stru~nih saradnika svi zainteresovani kandidati trebaju ispunjavati uslove za nastavnika, odnosno stru~nog saradnika {kole, a biraju se prema ovjerenom prijedlogu nastavni~kog vije}a {kole koji se mora prilo`iti uz prijavu na oglas, - za imenovanje ~lana odbora iz reda lokalne zajednice i roditelja svi kandidati trebaju imati najmanje srednju stru~nu spremu, te da u`ivaju odre|eni ugled u sredini u kojoj djeluju, a biraju se na ovjereni prijedlog Vije}a roditelja {kole, odnosno lokalne zajednice, koji se prila`e uz prijavu, - da nisu ~lan vi{e od jednog {kolskog, upravnog ili nadzornog odbora, - preporuke ranijih neposrednih rukovodilaca, naro~ito u oblasti obrazovanja vaspitanja djece i omladine. Potrebni dokumenti - Prijava kandidata na javni oglas sa kra}om biografijom, adresom i kontakt-telefonom - Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci ili ovjerenu kopiju CIPS-ove li~ne karte) - Izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od 6 mjeseci) - Uvjerenje o nevo|enju krivi~nog postupka izdato od nadle`nog op}inskog i kantonalnog suda (ne starije od tri mjeseca) - Ovjerenu kopiju diplome - Uvjerenje o radnom iskustvu u struci (za predsjednika) - Prijedlog nastavni~kog vije}a {kole, prijedlog vije}a roditelja {kole, odnosno lokalne zajednice - Potpisane izjave kandidata koje se odnose na alineju 3, 4, 6, 7 i 8 pod A (op}i uslovi) i alineju 6 pod B (posebni uslovi) Nije dozvoljena diskriminacija prema bilo kojem od kandidata na temelju rase, nacionalnog ili etni~kog porijekla, boje, vjere, spola, bra~nog statusa ili porodi~nog statusa, invalidnosti ili zbog postojanja osude na koju je izre~eno pomilovanje. Podnosilac prijave sa kojim se ne stupi u kontakt u roku od 10 (deset) dana od isteka roka za podno{enje prijava ne}e biti razmatran u daljnjem procesu nominiranja, bez posebnog dostavljanja odbijenice. Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa u`im izborom bit }e pozvani na intervju pred komisijom za izbore. Kandidati su du`ni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima i popuniti obrazac u kojem }e iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slu~aju da do|e do njegovog imenovanja. Obrasci se mogu dobiti u Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Bosanskopodrinjskog kantona Gora`de. U postupku kona~nog izbora prednost imaju kandidati koji u potpunosti ispunjavaju op}e i posebne uslove i posjeduju ve}i stepen stru~ne spreme. Li~ni podaci o podnosiocima prijava su tajni i mogu se prikupljati i obra|ivati samo u skladu sa Zakonom o za{titi li~nih podataka BiH. Kandidati koje nakon intervjua preporu~i Komisija za izbor smatrat }e se da su najuspje{nije pro{li otvorenu konkurenciju. U slu~aju kada postoje dokazi da u postupku imenovanja nisu ispo{tovani principi i postupci utvr|eni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH, bilo koji kandidat ili bilo koji ~lan javnosti mo`e podnijeti prigovor na kona~no imenovanje. Prigovor se podnosi ministru za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Bosanskopodrinjskog kantona Gora`de, a kopija se dostavlja Ombudsmenu FBiH. Oglas za podno{enje prijava ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, a isti }e biti objavljen u „Slu`benim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“, kao i u dnevnim novinama „Oslobo|enje“. Prijave sa tra`enim dokumentima treba dostaviti li~no ili preporu~enom po{tom sa naznakom „PRIJAVA NA OGLAS NA NE OTVARATI“, na adresu: Bosanskopodrinjski kanton Gora`de Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Komisija za izbor Vi{egradska 2a 73 000 Gora`de Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. MINISTRICA Alma Delizaimovi}, mr. sci.

O G L A S

Za izbor i imenovanje predsjednika i ~lanova {kolskih odbora u srednjim {kolama sa podru~ja Bosanskopodrinjskog kantona Gora`de Objavljuje se oglas za izbor i imenovanje predsjednika i ~lanova {kolskih odbora u srednjim {kolama sa podru~ja Bosanskopodrinjskog kantona Gora`de i to: 1. Javna ustanova ST[ „Hasib Had`ovi}“ Gora`de - 2 (dva) predstavnika zaposlenika (~lan) - 1 (jedan) predstavnik roditelja-staratelja u~enika (~lan) - 1 (jedan) predstavnik osniva~a (predsjednik) - 1 (jedan) predstavnik lokalne zajednice (~lan) 2. Javna ustanova MS[ „Enver Pozderovi}“ Gora`de - 2 (dva) predstavnika zaposlenika (~lan) - 1 (jedan) predstavnik roditelja-staratelja u~enika (~lan) - 1 (jedan) predstavnik osniva~a (predsjednik) - 1 (jedan) predstavnik lokalne zajednice (~lan) 3. Javna ustanova SS[ „D`emal Bijedi}“ Gora`de - 1 (jedan) predstavnik osniva~a (predsjednik) - 1 (jedan) predstavnik zaposlenika (~lan) - 1 (jedan) predstavnik roditelja-staratelja u~enika (~lan) - 1 (jedan) predstavnik lokalne zajednice (~lan) - 1 (jedan) predstavnik tr`i{ta rada (~lan) Opis pozicija Organ upravljanja u {koli je [kolski odbor. [kolski odbor, pored poslova utvr|enih zakonom, obavlja i slijede}e poslove: vr{i izbor nastavnika stru~nih saradnika i saradnika, odlu~uje o prestanku prava nastavnika, stru~nih saradnika i saradnika na daljnji odgojno-obrazovni rad, odlu~uje o prigovoru roditelja, odnosno staratelja u~enika na rad nastavnika, stru~nih saradnika i saradnika, odlu~uje o `albama roditelja, odnosno staratelja u~enika na pedago{ku mjeru, odlu~uje na prijedlog Nastavni~kog vije}a ili direktora o prigovoru nastavnika, stru~nih saradnika i saradnika, izjavljen na ocjenu rada, imenuje i razrje{ava direktora {kole, donosi pravila {kole, utvr|uje prijedlog plana upisa u~enika u prvi razred, razmatra polugodi{nji izvje{taj o izvr{enju odobrenog bud`eta {kole po vrstama tro{kova i izvorima sredstava, donosi odluke o nabavci stalnih sredstava u skladu sa odobrenim bud`etom i usvaja izvje{taj o provedenim nabavkama, razmatra i usvaja izvje{taj popisnih komisija o popisu sredstava i izvora sredstava {kole i na prijedlog popisnih komisija donosi odluke o otpisu, razmatra i donosi odluke o visini sredstava na ime upisnine i od{tete, donosi akt o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji i druge op{te akte {kole, odlu~uje u drugom stepenu o prigovorima zaposlenika na odluke direktora o pravima i obavezama iz radnog odnosa i drugim slu~ajevima, rje{ava pitanja odnosa sa osniva~em, odgovara osniva~u za rezultate rada {kole, podnosi osniva~u najmanje jedanput godi{nje izvje{taj o radu {kole, vr{i i druge poslove u skladu sa ovim zakonom i pravilima {kole. U gimnaziji, tehni~koj, vjerskoj i umjetni~koj {koli dva ~lana {kolskog odbora imenuju se iz reda zaposlenika {kole, jedan ~lan iz reda roditelja-staratelja u~enika, jedan ~lan predstavnik osniva~a i jedan ~lan predstavnik lokalne zajednice, dok u srednjoj stru~noj {koli, jedan ~lan {kolskog odbora imenuje se iz reda zaposlenika {kole, jedan ~lan iz reda roditelja-staratelja u~enika, jedan ~lan predstavnik osniva~a jedan ~lan predstavnik lokalne zajednice i jedan predstavnik tr`i{ta rada. Sastav {kolskog odbora u najve}oj mogu}oj mjeri odra`ava nacionalnu strukturu u~enika roditelja-staratelja u~enika, zaposlenika {kole i lokalne zajednice. ^lanovi {kolskog odbora imenuju se na period od ~etiri godine. Isto lice mo`e biti imenovano za predsjednika ili ~lana {kolskog odbora najvi{e dva puta uzastopno. Vr{enje du`nosti predsjednika i ~lana odbora je dobrovoljno i bez naknade. U prijavi na oglas kandidati su du`ni nazna~iti u ime koga se kandiduju (iz reda osniva~a, zaposlenika, roditelja-staratelja, lokalne zajednice ili tr`i{ta rada) A. Op}i uslovi za imenovanje - da su dr`avljani BiH, - da su stariji od 18 godina, - da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH, u periodu od tri godine prije objavljivanja upra`njene pozicije, - da nisu na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH («Slu`bene novine FBiH», broj: 12/03 i 34/03), - da nisu osu|ivani za krivi~no djelo ili privredni prestup niti se protiv njih ne vodi krivi~ni postupak, - da nisu ~lanovi organa zakonodavne, izvr{ne ili sudske vlasti ili savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH («Slu`beni glasnik BiH», broj: 16/02,14/03,12/04 i 63/08), - da nemaju privatni/finansijski interes u instituciji u kojoj se kandiduju, - da se na kandidata ne odnosi ~lan IX 1 Ustava Bosne i Hercegovine, - da nisu stariji od 70 godina na dan imenovanja. B. Posebni uslovi za imenovanje - Za imenovanje predsjednika [kolskog odbora iz reda osniva~a {kole svi zainteresovani kandidati trebaju imati VII ili VI stepen stru~ne spreme, odnosno I ili II, ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa i najmanje 3 godina radnog iskustva u struci. - Za imenovanje ~lana {kolskog odbora iz reda zaposlenika, zainteresovani kandidat treba da ima VII stepen stru~ne spreme, odnosno I ili II, ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa uz radno iskustvo od 2 godine. - Za imenovanje ~lana {kolskog odbora iz reda roditelja-staratelja u~enika, zainteresovani kandidat treba da ima najmanje srednju stru~nu spremu, a bira se prema ovjerenom prijedlogu vije}a roditelja {kole koji se mora prilo`iti uz prijavu na oglas. - Za imenovanje ~lana {kolskog odbora iz reda lokalne zajednice zainteresovani kandidat treba da ima najmanje srednju stru~nu spremu. - Za imenovanje ~lana {kolskog odbora iz reda tr`i{ta rada zaiteresovani kandidat treba da ima najmanje srednju stru~nu spremu, a bira se na osnovu ovjerenog prijedloga privredne komore koji se mora prilo`iti uz prijavu na oglas. - Da nije ~lan vi{e od jednog {kolskog, upravnog ili nadzornog odbora. - Preporuke ranijih neposrednih rukovodilaca, naro~ito u oblasti obrazovanja vaspitanja djece i omladine. Potrebni dokumenti - Prijava kandidata na javni oglas sa kra}om biografijom, adresom i kontakt-telefonom, - Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci ili ovjerenu kopiju CIPS-ove li~ne karte), - Izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od 6 mjeseci), - Uvjerenje o nevo|enju krivi~nog postupka izdato od nadle`nog op}inskog i kantonalnog suda (ne starije od tri mjeseca), - Ovjerenu kopiju diplome, - Uvjerenje o radnom iskustvu u struci (za predsjednika), - Prijedlog Vije}a roditelja {kole, odnosno tr`i{ta rada, - Potpisane izjave kandidata koje se odnose na alineju 3, 4, 6, 7 i 8 pod A. (op}i uslovi) i alineju 6 pod B. (posebni uslovi). Nije dozvoljena diskriminacija prema bilo kojem od kandidata na temelju rase, nacionalnog ili etni~kog porijekla, boje, vjere, spola, bra~nog statusa ili porodi~nog statusa, invalidnosti ili zbog postojanja osude na koju je izre~eno pomilovanje. Podnosilac prijave sa kojim se ne stupi u kontakt u roku od 10 (deset) dana od isteka roka za podno{enje prijava, ne}e biti uzet u razmatranje u daljnjem procesu nominiranja, bez posebnog dostavljanja odbijenice. Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa u`im izborom bit }e pozvani na intervju pred komisijom za izbore. Kandidati su du`ni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima i popuniti obrazac u kojem }e iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slu~aju da do|e do njegovog imenovanja. Obrasci se mogu dobiti u Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Gora`de. U postupku kona~nog izbora prednost imaju kandidati koji u potpunosti ispunjavaju op}e i posebne uslove i posjeduju ve}i stepen stru~ne spreme. Li~ni podaci o podnosiocima prijava su tajni i mogu se prikupljati i obra|ivati samo u skladu sa Zakonom o za{titi li~nih podataka BiH. Kandidati koje nakon intervjua preporu~i Komisija za izbor smatrat }e se da su najuspje{nije pro{li otvorenu konkurenciju. U slu~aju kada postoje dokazi da u postupku imenovanja nisu ispo{tovani principi i postupci utvr|eni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH, bilo koji kandidat ili bilo koji ~lan javnosti mo`e podnijeti prigovor na kona~no imenovanje. Prigovor se podnosi ministru za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Gora`de, a kopija se dostavlja Ombudsmenu FBiH. Oglas za podno{enje prijava ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja, a isti }e biti objavljen u „Slu`benim novinama Federacije BiH“, kao i u dnevnim novinama Oslobo|enje. Prijave sa tra`enim dokumentima treba dostaviti li~no ili preporu~enom po{tom sa naznakom «PRIJAVA NA OGLAS - NE OTVARATI», na adresu: Bosanskopodrinjski kanton Gora`de Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Komisija za izbor Vi{egradska 2a 73 000 Gora`de Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. MINISTRICA Alma Delizaimovi}, mr.sci.

O G LAS

26

KULTURA

srijeda, 14. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

O^UVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA

7. zimski salon knjige

Od novih do antikvarnih naslova
Izdava~ima se dopada {to je ovo jedan od rijetkih sajmova gdje se posjetiocima ne napla}uje ulaz, tako da ljudi dolaze u vi{e navrata, te vjeruju da svako od njih mo`e za sebe ne{to prona}i
Otvorenje 7. zimskog salona knjige, iako je svake godine neformalno (prvi posjetitelji dobiju na poklon knjigu od njegova organizatora Tajiba [ahinpa{i}a, odnosno izdanja TKD-a “[ahinpa{i}“), pokazalo je da je interes za knjigom iskazan i da }e, po svemu sude}i, trajati i u narednih deset dana. U Gradskoj galeriji Collegium Artisticum nalazi se 100 izlaga~a/izdava~a iz BiH, Srbije i Hrvatske, pa susreti s nekima od njih govore slijede}e:
Kanton sa najve}im brojem nacionalnih spomenika u Federaciji BiH

Ulicom Bi{}a
Na manifestaciji Ulicom Bi{}a, koja se odr`ala od 4. do 18. novembra 2011. godine u Biha}u, prire|ena je i izlo`ba Kulturno pam}enje, blago koje nestaje u organizaciji Komisije za o~uvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. Izlo`ba, koja je do sada bila postavljena na vi{e lokacija {irom svijeta - u sjedi{tu Svjetske banke u Washingtonu, Barceloni, Istanbulu i Beogradu, sastoji se od videoprezentacije i izlo`benih panoa nacionalnih i ugro`enih spomenika sa podru~ja Bosne i Hercegovine sa fotografijama i osnovnim informacijama o spomenicima. Zanimljivo je da je ovo bila prva postavka izlo`be u Unsko-sanskom kantonu, kantonu sa najve}im brojem nacionalnih spomenika u Federaciji BiH. Izlo`ba }e do kraja januara 2012. godine biti postavljena i u ostalim gradovima ove regije: 7. 12. u Centru za kulturu i obrazovanje u Klju~u, 16. 12. u Gradskoj galeriji u Sanskom Mostu, te 26. 12. u Gradskoj galeriji u Bosanskoj Krupi. Komisija za o~uvanje nacional nih spo me ni ka Bo sne i Hercegovine je od svog uspostavljanja proglasila 653 dobra nacionalnim spomenicima Bosne i Hercegovine, od kojih je njih 40 na podru~ju Unskosanskog kantona. [est spomenika je na listi ugro`enih. Ova izlo`ba ukazuje na potrebu saradnje i ulaganja u rehabilitaciju o{te}enih i ugro`enih spome ni ka ka ko bi bi lo omogu}eno njihovo o~uvanje za budu}e nara{taje.

Zdrav `ivot i priroda
- [to se ti~e na{ih izdanja, imamo bestseler “Sarin klju~“ T atiane de Rosnay po ~ijoj je knjizi snimljen i film, ~ija je svetska premijera bila pre pet-{est meseci. Sada bismo za sajam mogli da isto prezentujemo njenu novu knjigu “Bumerang“ koja je tako|e bestseler New York Timesa. Jo{ ne{to {to je interesantno od na{ih izdanja za ljude koji dosta vole zdrav `ivot i vole prirodu, jeste da imamo izvanrednu enciklopediju “Koja je ovo gljiva“ ,
Azra Softi}, posebni popusti za {kole i biblioteke

gde imate oko 360 vrsta razli~itih gljiva. [to se ti~e popusta, otprilike na sva na{a izdanja su do 40 posto, ka`e Maja Peri}, prodavac, Izdava~ka ku}a Marso Beograd, dodaju}i da su specijalno za djecu, sad za Novu godinu, pripremili knjige. Na {tandu Naklade “Mate“, predstavni{tvu navedene nakladni~ke ku}e iz Zagreba u BiH, zati~emo Bo{ka Njavru,

od kojeg saznajemo da: - U ponudi imamo stru~nu literaturu, zna~i iz ekonomije, mar ke tin ga, fi nan ci ja, menad`men ta, ra~uno vod stva. Kom plet naj bo ljih svjet skih ud`benika iz ekonomije. Na nova izdanja dajemo popust 25 posto, a idemo 40 posto sa starijim izdanjima. Ra~unovodstvo je najskuplja knjiga, zna~i to je temelj poslovnog odlu~iva-

Prva knjiga u izdanju ASU

Kako pisati scenarij
ASU, Almira Im{irevi}a, {efa Odsjeka za dramaturgiju ASU, reditelja Faruka Lon~arevi}a, te Dragana S. Markovi}a, direktora izdava~ke ku}e University Press. „Stil filmskog scenarija“ na prakti~an na~in i kroz primjere govori o pisanju predlo{ka za film iz profesionalnog ugla. Elma T taragi}, doa centica na predmetu scenarij Akademije scenskih umjetnosti, knjigu je bazirala na svom magistarskom radu, i uobli~ila je kao priru~nik koji mo`e pomo}i svim budu}im scenaristima u njihovom radu. Na promociji koja se desila u toku Sarajevo Film Festivala u julu ove godine, Tataragi} je poru~ila da je inspiraciju za knjigu upravo na{la u svojim studentima, te da knjigu posve}uje njima. Mimo doma}e festivalske promocije, knjiga je nedavno predstavljena i u Domu omladine u Beogradu, u suradnji s Festivalom autorskog filma. Ni. S.

Povodom 30. godi{njice djelovanja, Akademija scenskih umjetnosti u Sarajevu prire|uje promociju knjige scenaristice i selektorice SFF-a mr. Elme Tataragi} „Stil filmskog scenarija“. Promocija knjige, koja je ujedno i prvo zvani~no izdanje ASU, bi}e uprili~ena u prostorima otvorene scene Obala danas u 13 sati, u prisustvu profesorice Marine Katni} - Bakar{i} sa Filozofskog fakulteta u Sarajevu, Sr|ana Vuleti}a, {efa Odsjeka za re`ije

Energoinvest - Sistemi upravljanja energijom d.d. Tvorni~ka br. 3, Sarajevo Na osnovu odredbi ~lana 242. Zakona o privrednim dru{tvima (,,Slu`bene novine FBiH“, broj 23/99, 45/00, 2/02, 29/03. i 84/08. od 25. 12. 2008. godine), te zahtjeva dioni~ara sa vi{e od 10% ukupnog broja dionica, objavljuje se

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 204263 11 P Sarajevo, 7. 12. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Aida Bahtovi} u pravnoj stvari tu`itelja VOLKSBANK BH d.d. Sarajevo, Ul. fra An|ela Zvizdovi}a br. 1, protiv tu`enih 1. Cvijanovi} Maja, Starine Novaka 12, Bijeljina, 2. Risti} Ru`ica, Vaska Pope 32, Bijeljina, 3. Ivkovi} Zoran, Majevi~ka 48, Bijeljina, 4. Ivkovi} Milena, Majevi~ka 48, Bijeljina, radi duga, vsp. 6.622,55 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH, objavljuje sljede}i

O B A V J E [ T E NJ E
O SAZIVANJU ^ETRNAESTE SKUP[TINE DIONI^ARA ENERGOINVEST — SISTEMI UPRAVLJANJA ENERGIJOM DD - SARAJEVO ^etrnaesta skup{tina Energoinvest - Sistemi upravljanja energijom d.d. - Sarajevo }e se odr`ati 5. 1. 2012. godine (~etvrtak) u Sarajevu u prostorijama Dru{tva Energoinvest - Sistemi upravljanja energijom d.d, Tvorni~ka br. 3, sa po~etkom u 13 sati. Za ^etrnaestu skup{tinu dru{tva utvr|en je slijede}i Dnevni red 1. Izbor radnih tijela Skup{tine Dru{tva: predsjednika i dva dioni~ara koji ovjeravaju zapisnik 2. Izbor Nadzornog odbora 3. Razno Uvid u materijale za Skup{tinu mo`e se izvr{iti u sjedi{tu preduze}a, Tvorni~ka br. 3, Sarajevo. Za detaljnije informacije kontaktirati: g|a Fehrija Sara~evi}, tel. 033 637-012

OGLAS
- dostava tu`be tu`enima Maja Cvijanovi} i Ru`ica Risti} Dana, 4. 8. 2011. godine, tu`itelj je podnio tu`bu protiv tu`enih, radi duga, vsp. 6.622,55 KM. Tu`bom tra`i da sud donese slijede}u presudu: Tu`eni Cvijanovi} Maja, Risti} Ru`ica, Ivkovi} Zoran i Ivkovi} Milena du`ni su solidarno isplatiti tu`iocu iznos od 4.869,49 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana podno{enja tu`be, pa do isplate, iznos 430,26 KM na ime obra~unate kamate na dan, 25. 7. 2011. g., iznos 1.137,80 KM na ime obra~unate zatezne kamate na dan, 25. 7. 2011. g., iznos od 185,00 KM na ime naknada za opomene, uz naknadu tro{kova parni~nog postupka i to takse na tu`bu u iznosu od 198,68 KM, takse na presudu u iznosu od 198,68 KM, a sve u roku od 30 dana od dana dono{enja presude, pod prijetnjom izvr{enja. Obavje{tavaju se I i II-tu`ena da su na osnovu ~lana 70. stav 1. ZPP-a du`ne najkasnije u roku od 30 dana, od dana prijema tu`be, dosta-

viti sudu pisani odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~lan 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Kad tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pisani odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPP-a). Ako stranka ili njen zastupnik u toku postupka ili prije isteka roka od {est mjeseci nakon pravomo}nog okon~anja postupka promijene adresu na koju se dostava obavlja, du`ni su o tome odmah obavijestiti sud, u suprotnom, sud }e odrediti da se dalje dostave u parnici obavljaju objavljivanjem pismena na oglasnoj plo~i suda, sve dok stranka ili njen zastupnik ne obavijeste sud o svojoj novoj adresi (~lan 352. ZPP-a). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj tabli suda. SUDIJA Aida Bahtovi}, s.r.

OSLOBO\ENJE srijeda, 14. decembar/prosinac 2011.
Foto: D. ]UMUROVI]

KULTURA
Sve~ana promocija

27

Za{to se dvoumiti kad se do poklona mo`e lak{e do}i na ovaj na~in

nja, i sad }e s popustom biti oko 100 KM, a imamo za 20 KM knjige iz menad`menta. Za {tandom Bosanske rije~i iz Tuzle zati~emo Azru Softi}, koja ka`e da su popusti od 20 do 50 posto. - Predstavljamootprilikedje~iju literaturu, a naj~e{}e je zastupljena lektira. Odnosno, predstavljamo se samo sa na{im izdanjima, zna~i ono {to je iza{lo iz na{e produkcije. Imamo i Sabrana djela Skendera Kulenovi}a u tvrdom i mekom povezu, koja su zastupljena sa 500 novih stranica nikad neobjavljena njegova teksta koji smo dobili od njegove supruge koja je to uspjela sa~uvati. Popust je 50 posto na tvrdi uvez koji je sada150 KM, a meki uvez je 100 KM. Ina~e, cijene su 300 i 150 KM, a popusti za dje~iju literaturu su od 20 do 50 posto. Naravno, ako su {kole i biblioteke u pitanju i tra`i se vi{e primjeraka, idemo i sa ve}im popustima. Imamo i neke poklon~i}e za djecu, pokaziva~e, markere. Igor Preradovi} je iz Knji`e-

vne zajednice “Vaso Pelagi}“ iz Banje Luke, na ~ijem se {tandu nalaze i antikvarna izdanja:

Izdanja i na{e mogu}nosti
- U sklopu Knji`evne zajednice, koja je izdava~ka ku}a iz Banje Luke, funkcioni{e i Klub knjige, knji`ara, koja je, izme|u ostalog, i antikvarijat. Mi se na Zimskom salonu knjige pojavljujemo {esti put i izme|u novih naslova imamo i antikvarnih naslova, zna~i onih koji se nisu obnavljali 15, 20 i 30 godina za koje mislimo da su interesantni sarajevskoj publici. Popusti su od 10 do 40 posto u zavisnosti od izdanja i na{ih mogu}nosti. Iskustva su takva da ne bismo dolazili da nam nije interesantno. Nama se jako dopada {to je ovo jedan od rijetkih sajmova gdje se posjetiocima ne napla}uje ulaz, tako da vi|am iste likove koji do|u u vi{e navrata i vjerujem da, ne znam koliko ta~no ove godine ima izdava~a, svako mo`e za sebe ne{to prona}i. An. [IMI]

Original se ~uva u posebnom prostoru Zemaljskog muzeja

Hagada u Banjoj Luci
Drugo izdanje reprodukcije slavne knjige bi}e predstavljeno ve~eras, uz u~e{}e eminentnih gostiju
U Banskim dvorima u Banjoj Luci ve~eras }e, s po~etkom u 19 sati, bitiodr`anapromocijadrugog izdanja Hagade u izdanju sarajevske izdava~ke ku}e Rabic. Nakon {to je ova reprodukcija slavne knjige - original se ~uva u posebnomprostoruZemaljskogmuzeja- predstavljena~itateljskojpublici u Opatiji, Zagrebu, Oslu i Bratislavi, sve~ana promocija }e biti odr`ana i u gradu na Vrbasu. Sve~ana promocija se odr`ava na poziv Emila Vlajkija, potpredsjednika Vlade Republike Srpske, koji }e ujedno biti jedan i od promotora, uz Nenada Novakovi}a, direktora izdava~ke ku}e „Besjeda“, Jakoba Fincija, cije nastupi}e i sopranistica Mateja Skelo i pijanista Du{an Erak. Dru go iz da nje Ha ga de je ura|eno zbog velikog interesovanja publike, te zbog ~injenice da je prvo vrlo brzo rasprodato. Kako ka`e Goran Mikuli}, vlasnik Rabica, najve}i dio tira`a drugog izdanja (1.500 komada) odlazi u Ameriku, ali jedan dio }e bi ti dis tri bu iran i do ma}im knji`arama. Nakon promocije u Banjoj Luci, Hagada putuje dalje u svijet, sa dogovorenim predstavljanjima u Pragu, Mariboru te u Barceloni, gdje }e simboli~no biti vra}ena tamo odakle je i krenula na svoj daleki put.
Ni. S.

ambasadora BiH u [vicarskoj i Borisa Ko`emljakina, predsjednika Jevrejske op{tine u Sarajevu. U muzi~kom dijelu promo-

Predstavljena knjiga dr. Ivana Cvitkovi}a

Moj susjed musliman
Knjiga “Moj susjed musliman“ prof. dr. Ivana Cvitkovi}a, dopisnog ~lana Akademije nauka i umjetnosti BiH, ju~er je, u organizaciji njena Odbora za sociolo{ke nauke Odjeljenja dru{tvenih nauka, predstavljena javnosti. Na prvoj promociji u BiH o njoj su govorili prof. dr. Fikret Kar~i}, prof. dr. Mirko Pejanovi} i doc. dr. Dino Abazovi}, dok je moderator bio akademik Boris Tihi. Prisutnima se u ANUBiH obratio i autor. Daju}i pregled sadr`aja, prof. dr. Fikret Kar~i} kazat }e da on “govori o {irokom podru~ju ideala i stvarnosti islama koje autor `eli da predstavi susjedima muslimana“. Za prof. dr. Mirka Pejanovi}a ~in ju~era{nje promocija ima osobitu va`nost za sociologiju religije i njen razvoj u BiH, dok doc. dr. Dino Abazovi} smatra da }e knjiga “Moj susjed musliman“ biti od naro~ite koristi onoj ~itala~koj publici koja ranije nije imala priliku dru`iti se s li te ra tu rom iz ove oblas ti, a stru~nja ci ma i is tra`iva~ima “orijentir da je zapravo jednako va`no znati postaviti klju~na pitanja i davati odgovore na njih.” Knjiga “Moj susjed musliman“ je objavljena u izdanju “[kolske knjige“ iz Zagreba i do`ivjela je prvu promociju na pro{lomjese~nom sajmu knjiga Interliber Zagreb. An. [.

Sa predstavljanja u ANUBiH

Foto: D`. DREKOVI]

Knji`evnost ]amila Sijari}a

Sve je nekad zborilo
Stranci iz Zenice u Sarajevu

Kvinte(t)sencija
SING SING u Vije}nici

Zna~enja za cijeli svijet

28

SCENA

srijeda, 14. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

Dino Merlin pred koncert u Zagrebu

Otac preminule Amy Winehouse

Mitch podr`ava
Lady Gagu
Mitch Winehouse smatra da bi Lady Gagabilasavr{enizbor za glavnuulogu u filmu o `ivotu njegove k}eri Amy Winehouse. Glasine o filmu posve}enom `ivotu ove tragi~ne dive kolaju od njene smrti u ljeto ove godine. Pro{le sedmice redatelj Reg Traviss otkrio je da je dobio ponude o filmu o njegovoj biv{oj djevojci. Reg je istaknuo da bi svako ko ima takve namjere morao prvo dobiti pristanak obitelji Winehouse, a prema najnovijim vijestima, glavnu ulogu mogla bi dobiti Gaga. U razgovoru za The Sunday Mirror Mitch je rekao: - ^uo sam da bi Lady Gaga htjela glumiti Amy na filmu. Ne znam kakav je njen engleski naglasak, ali to nije jednostavno engleski naglasak koji bi trebala savladati, ve} englesko-`idovsko-cockney, tako da bi joj bilo bolje da odmah po~ne vje`bati. Ali mislim da bi ona bila sjajna.

Dino Merlin: Tri godine na turneji

Volim izazove
Pred koncert u zagreba~koj Areni, 22. decembra, Dino Merlin gostovao je na hrvatskom radiju u glazbenom showu Dalibora Petka i pri~ao o detaljima koncerta, ali i cijele turneje “Ispo~etka“. - Veoma dobro se osje}am i jedva ~ekam koncert. Zagreba~ka Arena je novi izazov, a ja volim izazove, poru~io je Dino Merlin. Ina~e, Dino je ve} tri godine na turneji, a zagreba~ki koncert mu je, kako sam ka`e, vi{nja na torti. - Prodali smo preko 300.000 karata, {to je jedan od najve}ih uspjeha u ovom dijelu Evrope. Pro{li smo sve velike arene. U Hrvatskoj smo bili u pulskoj, osje~koj, splitskoj, a koncert u Zagrebu je kruna turneje. Mo`ete li zamisliti kakav je to lijepi osje}aj - rekao je Dino Merlin, koji je svjestan euforije koja ga o~ekuje u glavnom gradu Hrvatske. - Osje}am to na svakom koraku. Znam da }e biti veoma dobro. Onako kako Zagreb zaslu`uje, a kako zaslu`uje i Dino Merlin u Zagrebu, poru~io je Merlin, koji je pro{log mjeseca odr`ao tri koncerta u Beogradu.
Ja. D.

Pripreme za festival Exit

Po~inje prodaja ulaznica
U petak, ta~no u podne, zapo~et }e prodaja ulaznica za festival Exit, najve}i i najpoznatiji muzi~ki festival jugoisto~ne Evrope, koji }e se odr`ati od 12. do 15. jula 2012. na Petrovaradinskoj tvr|avi u Novom Sadu. U ponudi }e biti ulaznice i paketi. Paket za Tribe (krug privilegiranih posjetitelja u koji ulaze svi koji su jednom u protekle ~etiri godine kupili ulaznicu za festival) ko{ta 98 KM. Exit svim svojim vjernim kupcima uz kupovinu festivalske ulaznice poklanja mjesto u kampu i prevoz. Prodavat }e se i ulaznice po promotivnoj cijeni od 98 KM za nove kupce. Premium paket koji ko{ta 198 KM sadr`i festivalsku ulaznicu, mjesto u kampu i prevoz. Ponuda paketa za Tribe i ulaznica po promotivnoj cijeni vrijedit }e do 15. februara 2012. godine. Od 16. februara prestaje prodaja Tribe paketa, a cijena festivalske ulaznice raste. Premium paketi bit }e u ponudi do samog festivala. Ulaznice i paketi za Exit 2012. mo}i }e se kupiti na slu`benim prodajnim mjestima u BiH: Sarajevo (Caffe bar Opera), online prodaja http://www.kupikartu.ba, Tuzla (Urban beatz lounge), online prodaja http://www.tuzlalive.org, Banja Luka (Turisti~ka agencija Sebastijan i Dom omladine), Bijeljina (Klub Soba), Zenica (Caffe Backstage), Mostar (OKC Abra{evi} i Caffe Popaj), Br~ko (Pub Old Dubliner), Gora`de (DVD Club Il Padrino), Biha} (Gradska pivnica) i Doboj (Klub Hol).
Ja. D.

Novi projekt poznatog dua

2Cellos u
seriji “Glee“

Metallica u San Franciscu

Originalna postava za 30. ro|endan
Metallica se okupila u San Franciscu u originalnoj postavi na nastupu povodom obilje`avanja 30. obljetnice benda, a sada{njim ~lanovima pridru`ili su se prvi put nakon skoro tri desetlje}a Ron McGovney i Dave Mustaine. Metal-legende odr`ale su ~etvrti, ujedno posljednji intimni nastup u San Franciscu, u sklopu obilje`avanja obljetnice. Na ovom koncertu sa ostatkom benda nastupili su i McGovney i Mustaine prvi put nakon 1982. godine. Biv{i basist Jason Newsted, koji je svirao u bendu od 1986. do 2001, tako|er je bio na sve~anom koncertu, a na pozornici su se na{li i Lloyd Grant i Hugh Tanner. Ostali posebni gosti bili su Ozzy Osbourne i Geezer Butler iz grupe Black Sabbath, koji su se Metallici pridru`ili prilikom obrada pjesama Sabbatha “Sabbra Cadabra“, “Iron Man“ i “Paranoid“. Dugogodi{nji producent benda Bob Rock tako|er je bio prisutan na ovom doga|aju, na kojem je Metallica izvela ukupno 20 pjesama iz cijele svoje karijere, uklju~uju}i i ranije neobjavljenu pjesmu “Rebel Of Babylon“ iz vremena snimanja albuma “Death Magnetic“.

Luka [uli} i Stjepan Hauser, poznatiji kao 2Cellos, zavr{ili su izuzetno uspje{nu turneju po Australiji s Eltonom Johnom, a trenutno se nalaze u Los Angelesu, gdje snimaju epizodu serije “Glee“. “Glee“ je trenutno jedna od najgledanijih serija u svijetu, a u njoj }e izvoditi svoju verziju Smooth Criminala, zajedno s glum-

cima serijala, te poku{ati do~arati ugo|aj sa njihovog originalnog spota. Epizoda serije emitirat }e se nakon Nove godine. [uli} i Husar uskoro dolaze u Hrvatsku, gdje }e 21. decembra odr`ati prvi samostalni koncert u koncertnoj dvorani “Vatroslav Lisinski“. Koncert je rasprodan u rekordnom roku.

VOZILI SMO srijeda, 14. decembar/prosinac 2011. OSLOBO\ENJE- CHEVROLET CENTENNIAL LAUNCH

AUTOSVIJET

UZDANICE POZNATE MARKE
Povodom stogodišnjice postojanja Chevrolet je predstavio nekoliko zanimljivih noviteta, na kojima će se temeljiti budućnost marke, a čije smo vozne karakteristike isprobali u živopisnoj Švicarskoj... Str. 30

Autosvijet
OSLOBO\ENJE
srijeda, 14. decembar 2011. godine

TEHNIKA

KIA OPTIMA HIBRID

VOZILI SMO - CITROEN DS5

TEHNOLOGIJA STVORENA DA ŠTEDI
DA SU HIBRIDNA VOZILA PRIJE SVEGA STVORENA DA BI UŠTEDJELA KOJI LITAR GORIVA SVJEDOČI I PRIMJER NEDAVNOG OBARANJA GUINISSOVOG REKORDA, PRI KOJEM JE MODEL KIA OPTIMA U PROSJEKU TROŠIO 3,6 LITARA GORIVA...
STR. 34

MAGNET ZA POGLEDE

VREMEPLOV

NAJSTARIJI AUTOMOBIL

ČIČICA I DALJE VOZI
PROIZVEDENO IH JE SVEGA DVADESET, ŠEST IH JE PREŽIVJELO DO DANAS, A SAMO JEDAN JEDINI JE U VOZNOM STANJU I TO PRIMJERAK PARNOG AUTOMOBILA IZ 1884. GODINE...
STR. 36

Najveći model u DS gami poglede mami neobičnim dizajnom, podilazi čulima bogato opremljenim enterijerom i kvalitetnim materijalima, dok reskim zvukom turbobenzinskog motora poziva na dinamičnu vožnju, koja ne znači i odricanje od udobnosti... Str. 32

30

AUTOSVIJET

srijeda, 14. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

Volvo

NOVE PROMJENE U MENADŽMENTU
Volvo Car korporacija imenovala je dva nova ~lana izvr{nog menad`ment tima. Axel J Maschka je novi stariji potpredsjednik nabavke, a Maria Hemberg novi generalni savjetnik. Axel Maschka je donedavno bio predsjednik i izvr{ni direktor jedinice za motorne sisteme u kompaniji Continental AG. Prije toga bio je na vode}im pozicijama kompanije Bosch u Njema~koj, Francuskoj i Indiji. Sa novim aktivnostima u Volvu po~e}e 1. januara 2012. godine, a naslje|uje Bernta Ejbyfeldta, koji je napustio kompaniju. Maria Hemberg imenovana je za generalnog savjetnika i starijeg potpredsjednika, a na toj }e poziciji od 1. marta 2012. godine zamijeniti Elisabetu Wenzlaff. Maria Hemberg je od 2000. godine donedavno bila pravni savjetnik u kompaniji SKF, a ima veliko iskustvo na polju pravnih poslova u automobilskom biznisu.

Vozili smo - Chevrolet Centennial Launch 2011 Švica

Novo na tržištu

NAJBOLJA 911-ICA IKADA U SARAJEVU

Novitet do noviteta
Chevrolet je povodom svog stotog rođendana organizovao međunarodnu prezentaciju, na kojoj je predstavio svoje ovogodišnje novitete koje smo i sami isprobali na putevima Švicarske...
Ove godine Chevrolet puni jubilarnih 100 godina postojanja, {to je bio sasvim dovoljan razlog da se krene u jednu pravu ofanzivu na svjetsko tr`i{te. Naime 2011. je posebno va`na i zbog toga {to je Chevrolet lansirao jednu pravu plejadu novih modela, od kojih smo neke imali priliku upoznati i na premijernoj prezentaciji pod imenom Chevrolet Centennial Launch 2011, odr`anoj u [vajcarskoj. vorazvijeno podvozje i upravljanje, kao i veoma prakti~an i dizajnerski skladan enterijer. U ovom slu~aju sve tri varijante Aveovog 1.3-litarskog turbodizelskog motora ispunjavaju Euro 5 standarde o izduvnim gasovima, tako da Eco varijanta sa 95 KS emituje samo 95 grama CO2 po kilometru. Kada se radi o potro{nji goriva, Eco verzija s 95 KS prosje~no tro{i svega 3,6 litara eurodizela na 100 kilometara, dok varijante sa 75 i 95 KS tro{e 3,7, odnosno 4,1 litru. Ovi agregati specifi~ni su po tome {to se gorivo ubrizgava u komore za sagorijevanje do pet puta po ciklusu, za {ta je zadu`en moderni common-rail sistem sa vi{estrukim ubrizgavanjem pod pritiskom od 1.400 kod slabije i 1.600 bara kod varijanti sa 95 KS. ma pru`a stil i funkcionalnost petovratnog automobila, ali istovremeno i sve kvalitete koje su u vezi sa do sada vi{estruko nagra|ivanim limuzinskim modelom. Svakako najupe~atljiviji dio Cruza hatchback je njegova zadnja sekcija, koja skriva prtlja`nik zapremine 413 litara, pro{iriv parcijalnim preklapanjem sjedi{ta do 883 litre. Ovaj model na na{em tr`i{tu se plasira u kombinaciji sa tri paketa opreme - LS, LT i LTZ, agregatima sa kojima se nudi i limuzinska opcija, te po cijenama koje startuju od 22.790 KM, koliko ko{ta 1.6-litarska LS+ verzija. Od ostalih pogonskih opcija nude se 1.8-litarski benzinac sa 141 KS i 2.0-litarski turbodizela{ sa 163 KS, a njima }e se po~etkom naredne godine pridru`iti i novi 1.7-litarski turbodizela{, koji bi posebno u na{oj zemlji trebao zabilje`iti najve}i uspjeh.

U Sarajevu je u kongresnoj dvorani hotela Radon Plaza, u uskom krugu gostiju, potencijalnih kupaca i novinara, predstavljen aktuelni Porsche 911 Carrera S. Porsche 911 svakako je jedan od najlegendarnijih i najprepoznatljivijih automobila u istoriji. U svojih skoro 50 godina postojanja ovaj automobil je bio i ostao predmet snova mnogih generacija voza~a. Izvedbe nove 911-ice br`e su od prethodnih, ali i {tedljivije, pa tako Carrera i Carrera S u prosjeku tro{e manje od 10 litara na 100 km i emituju minimalne koli~ine {tetnog ugljen-dioksida. Cijena za osnovni model Careere coupe je 168.000 KM sa uklju~enim porezom, dok je za model Carera S coupe potrebno izdvojiti ne{to vi{e od 195.000 KM. Plan Porschea u BiH je da u narednoj godini proda pet do 10 ovih modela.

Aveo dizel
Prvi od ponu|enih modela koje smo isprobali bio je Chevrolet Aveo 1.3 diezel, petovratni kompakt, koji u LS+ paketu opreme izme|u ostalog sadr`i klimatizacioni ure|aj, ESC program stabilnosti, tempomat i audio CD i start/stop sistem. Na na{em tr`i{tu ovaj model staruje po cijeni od 23.820 KM, {to je svakako odmjerena cifra uzmemo li u obzir koliko automobila se zapravo dobije za ovu svotu. Predstavljen krajem prolje}a ove godine, novi Aveo krasi moderan eksterijer, no-

Ford

NASTAVAK SPONZORSTVA LIGE PRVAKA

Cruze hatchback
Drugi model koji smo isprobali je model Cruze hatchback, odnosno petovratni model u svijetu sve popularnije Chevroletove limuzine. Novi Cruze hatchback budu}im kupci-

Električni Volt
Na Chevroletovoj manifestaciji upoznali smo se i sa elektri~nim modelom Volt, automobilom koji otvara novo poglavlje u istoriji elektri~nog automobilizma. Najzanimljiviji je svakako njegov jedinstveni pogonski sistem Voltec, koji ga ~ini prvim elektri~nim vozilom na svijetu s produ`enim dometom. Voltov elektri~ni pogon od 150 KS sastoji se od dva elektri~na motora, tri kva~ila i sistema zup~anika, koji pove}avaju ukupnu efikasnost smanjenjem kombinovane brzine rotacije elektri~nih motora. Ovaj model poseban je po tome {to ga u svakom trenutku pogoni

Ford je zvani~no saop{tio da }e svoju dvadesetogodi{nju saradnju sa Ligom prvaka produ`iti. Novi sponzorski ugovor vrijedje}e do juna 2015. godine, {to }e ovu saradnju u~initi najdu`om u istoriji Lige {ampiona. Povodom novog ugovora {ef Forda je rekao: „Za globalne kompanije kao {to je na{a UEFA Liga prvaka je idealna platforma za komunikaciju sa milionima gledalaca. To je trenutno najbolje {to marketin{ka mogu}nost pru`a i Ford jednostavno `eli biti dio toga“ Liga {ampiona je najpopularnije fudbalsko takmi~enje . koje se sa zanimanjem prati {irom Evrope, a kroz koje je u prethodnom periodu Ford Focus u{ao u domove miliona, kroz televizijske reklame i banere na stadionima. Koliko je ovaj novi ugovor bitan za Ford, najbolje ilustruju ovi podaci: Pro{lu sezonu Lige prvaka na televiziji je gledalo 500 miliona ljudi u Evropi, 230 miliona u Americi, 190 miliona u Africi i vi{e od 130 miliona u Aziji, {to na kraju zna~i globalnu pokrivenost od 100.000 sati.

OSLOBO\ENJE srijeda, 14. decembar/prosinac 2011.

AUTOSVIJET
uspješno realizira zaključene ugovore:

31

arska

Neuron commerce d.o.o. Sarajevo
1. JP Elektroprivreda BiH d.d. – isporuka 12 kom vozila Renault Kangoo i 7 kom pick-up vozila Dacia.

2. ZD RMU Zenica d.o.o. Zenica – kamion kiper, Renault Trucks Lander 6x4

a
3. Op}ina ^eli} – Kamion kiper s dizalicom, Renault Trucks , Midlum

elektri~na energija, a sa punim rezervoarom goriva i punom baterijom u stanju je prevaliti do 500 kilometara. U potpuno elektri~nom modu Volt ima autonomiju do 80 kilometara, a ono {to je posebno interesantno je ~injenica da ima trenutni obrtni moment u rangu sa legendarnom Chevrolet Corvettom.

Camaro za kraj
[lag na tortu Chevroletovog lansiranja novih modela bio je Camaro, kultni sportski automobil koji se u na{oj zemlji nudi po cijenama od 45.167 eura, koliko je potrebno izdvojiti za coupe opciju. Esencijalne karakteristike novog Camara jednako su impresivne kao i njegov dizajn. Sa ru~nim prenosom dolazi

mo}ni 6.2-litarski LS3 V8 motor sa 432 KS i 569 Nm obrtnog momenta, {to u praksi rezultuje sprintom od 0 do 100 km/h za samo 5,2 sekunde za kupe i 5,4 sekunde za kabriolet verziju, te maksimalnom brzinom od 250 km/h. Svakako valja istaknuti da je Camaro detaljno testiran na ~uvenoj njema~koj trka}oj stazi Nurburgring, tako da je posebno dizajniran za evropske kupce, sa potpuno novim ogibljenjem i cijelim nizom drugih pobolj{anja. Nakon prvih vo`nji ovih noviteta, Chevrolet je demonstrirao da ima i te kako potencijala da u budu}nosti ostvari jo{ bolju tr`i{nu poziciju u Evropi. Da li to va`i i za na{u zemlju, sazna}emo uskoro, ali sude}i po dosada{njim rezultatima, nema razloga da sumnjamo.

4. ZP Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. – Specijalno vozilo, dupla kabina, s dizalicom, 4x4 – Renault Midlum. Uskoro slijedi isporuka, istom kupcu, specijalnog vozila radionice, 6x6, Renault Kerax – finaliziranog u vlastitoj radionici.

32

AUTOSVIJET

srijeda, 14. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

Vozili smo - Citroen DS5

Novi ljepotan DS linije
Citroen je oživljavanjem svoje legendarne DS linije probudio emocije i uspomene, ali istovremeno i privukao pažnju kupaca. Nakon DS4 predstavljen je i model DS5, s kojim smo se upoznali na Azurnoj obali....
Poluostrvo St. Jean Cap Ferrat, na pola puta izme|u Nice i Monaca jedan je od najpresti`niji kutaka Francuske rivijere. To je raj za bogate i slavne, koji tu tro{e silan novac na luksuzne vile, hotele, skupocjene jahte i presti`ne automobile. U najbogatijem „selu“ Azurne obale, gdje kvadrat zemlji{ta ko{ta 2.800, a „najskromnija“ vila 5.000.000 eura, svjedo~ili smo predstavljanju novog Citroena DS5. Ekskluzivna DS porodica je Citroenov luksuzni podbrend nastao 2009. godine po uzoru na Toyotin - Lexus, Nissanov - Infiniti ili Hondinu Acuru. Provjerenom japanskom receptu Francuzi su dodali malo svojih dizajnerskih za~ina i luksuzne opreme, zahvaljuju}i kojoj se DS gama sastavljena od DS3, DS4 i DS5 modela te{ko mo`e poistovijetiti sa klasi~nim Citroenovim automobilima. Ime DS nije slu~ajno odabrano, to je svojevrsni Citroenov DNK kod, koji mu obezbje|uje prepoznatljivost od 1955. godine, kada je predstavljen DS19, masama poznatiji kao „ajkula“... se mo`e na}i i trendovski „avionski“ head-up displej sa projekcijom brzinomjera, tempomata i navigacije. Unutra{njost je oblo`ena kvalitetnim i na dodir ugodnim gumiranim oblogama, ali i prvoklasnom ko`om (osam dezena), koja se osim na sjedi{tima nalamjenja~a, gdje se uostalom nalaze i komande za upravljanje multimedijalnim sistemom automobila, u koji je uklju~ena i navigacija. Posebnost enterijera ogleda se i u takozvanim „avionskim“ krovnim komandama, za elektri~no podesiva sjenila panoramskog krova i pode{avanje head-up displeja. U drugom redu su dva punopravna, te jedno pomo}no sjedi{te. Uz doplatu se mo`e dobiti Wi-Fi internet konekcija, parking pilot sistem sa kamerom za vo`nju unazad, te Denon ozvu~enje. Kvalitet izrade je na najvi{em nivou, a svi elementi su precizno sastavljeni i u rangu rekli bismo najboljih njema~kih automobila, pa se za DS5 mirne du{e mo`e re}i da je to najkvalitetniji Citroen koji je do sada napravljen u tvornici u Sochauxu (So{o).

MOTORI
Benzinski 1.6 THP - 156 KS - 240 Nm 1.6 THP - 200 KS - 270 Nm Dizel 1.6 HDi - 110 KS - 285 Nm 2.0 HDi - 160 KS - 340 Nm agregata (1.6 i 2.0 HDi), a u ponudi je i jedna hibridna kombinacija, interesantna {to kombinuje dizel i elektri~ni agregat. Tokom prezentacije u Jean Cap Ferratu imali smo priliku da vozimo DS5 sa ja~om izvedbom 1.6 THP benzinca sa 200 KS i hibridni model sa istim potencijalom. Malolitarski, ali veoma sr~ani turbobenzinac (razvijen u saradnji sa BMWom) koji smo upoznali u DS3 i DS4 modelima ponovo nas je odu{evio elasti~no{}u, ali i zvukom. Citroenovi in`enjeri odli~no su podesili izduvni sistem, pa nam se od starta ~inilo da vozimo punopravan sportski automobil, a ne luksuzni kupe-karavan. Duboki bariton, koji nam je dolazio iza le|a mamio nas je da priti{}emo papu~icu gasa i tjeramo prosje~no potro{nju iznad razumnih 11, 12 litara. Opu{tenom vo`nja mo`e se svesti ispod deset litara. Da je DS linija u velikoj mjeri „posudila“ Citroenova iskustva iz WRC-a, najbolje se vidi po pode{enosti upravlja~kog sistema i vje{anja. Upravlja~ je direktan, a vje{anje ~vrsto, ali jo{ uvijek natprosje~no udobno. Ljubitelji hiropneumatskog sistema mo`da }e biti razo~arani {to ga nema u ponudi za DS5. Nama se DS5 svidio ba{ ovakav kakav jeste - sportski i dinami~an, automobil koji se mo`e voziti veoma brzo, ali i sigurno. U to smo se i uvjeri-

Igra detaljima
Kako i sama oznaka govori DS5 je do sada najve}i model savremene DS linije. Tehnolo{ki je zasnovan na karavanskoj izvedbi klasi~nog C5, od kojeg je kra}i tek 3 cm, a dizajnerski na atraktivnoj studiji C-SportLounge iz 2005. godine. Igra s detaljima jo{ jednom je Citrenovim dizajnerima obezbijedila visoku ocjenu za finalni proizvod. Klasi~ni C5 Tourer prekrojen je u atraktivni kupe-karavan, koji u`ivo djeluje veoma interesantno. U mno{tvu oku ugodnih dizajnerskih detalja izdvaja se hromirana lajsna, koja vizuelno spaja prednja svjetla i vrata, te predstavlja najprepoznatljiviji element automobila. Korak ispred vanjskog je oti{ao dizajn enterijera. Digitalni instrumenti djeluju futuristi~ki, ali nisu napadni. Ispred voza~a

Prtljažnik DS5 sa klasičnim pogonom prima 465 litara, dok je kod hibrida zbog baterija zapremina smanjena na 325 litara
zi i iznad instrument table, te na sredi{njem naslonu. U ponudi je i jedna kombinacija enterijera sa platnenim presvlakama. Osnovne komande poput onih za klimatizaciju i audio-sistem su jednostavne i nadohvat desne ruke voza~a. Podiza~i stakala su sa vrata „preseljeni“ na centralni tunel iza

Miriše na sportistu
DS5 }e biti dostupan sa dva 1.6 turbo-benzinska i dva turbo-dizel

OSLOBO\ENJE srijeda, 14. decembar/prosinac 2011.
DS5 HIBRID4
Drugi dio test vo`nje odvezli smo sa Hybridom4. Poznati 2.0 Hdi dizela{ sa 163 KS smje{ten je naprijed, dok se na zadnjoj osovini nalazi 37 KS sna`an elektromotor. Za prenos snage zadu`en je {estostepeni automatski mjenja~, a automobil je mogu}e voziti u ~etiri razli~ita re`ima Auto, Sport, ZEV i 4WD, koji se biraju prekida~em na centralnom tunelu. Su{tinski ovako motorizovan DS5 se vozi kao hibrid sa benzinskim motorom, prenos snage u startu prate blagi trzaji, koji se smanjuju kako se brzina pove}ava, dok se prosje~na potro{nja u gradskim uslovima vo`nje zadr`ava na nivou od ~etiri litre. Za 1.745 kg te`ak automobil to je odli~an rezultat. U`itak, ali i potro{nju mogu}e je pove}ati u Sport modu, kada se obrtaji pove}avaju, a odziv pogona je osjetno br`i. ZEV re`im omogu}ava prelazak nekoliko kilometara na „be{umnu“ struju, dok 4WD kombinacija uklju~uje pogon na sve to~kove i pove}ava sigurnost vo`nje u svim uslovima. 1. Motor dizel HDI (vu~a) 2. Elektromotor (pogon) 3. Baterije 4. Elektronska kontrola 5. Start & Stop sistem 6. Automatski mjenja~ 7. Reduktor 8. Strujni vod li voze}i {ibani najgorim jesenjim ki{ama vijugavim putevima, koji vode iz primorske Nice do okolnih visoravni na 1.100 metara nadmorske visine. Sve ispite DS5 je polo`io sa visokom ocjenom, uz visok nivo stabilnosti i upravljivosti, koja se do sada nije mogla dovesti u vezu sa najve}im Citroenima. Na kraju treba primijetiti da je DS5 automobil jedinstvenog dizajna, lijepo skrojenog i kvalitetno izvedenog enterijera, sa savremenim, ali dobro odmjerenim malolitra`nim turbo-motorima, koji omogu}avaju da se vozi dinami~no, ali i udobno. Za takav automobil treba}e izdvojiti oko

AUTOSVIJET 33

1.500 eura vi{e u pore|enju sa identi~no motorizovanim i opremljenim Citroenom C5 Tourerom, {to je po na{em mi{ljenju razumna razlika, s obzirom na dozu ekskluzivnost i posebnosti koju DS5 besplatno donosi sa sobom.

34

AUTOSVIJET

srijeda, 14. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

Tehnika - Kia Optima hibrid

Hibridni rekorder
Prostran, udoban i siguran automobil, koji uz to troši kao upaljač, donedavno je bio samo pusti san svakog vozača, no automobilska industrija već nudi rješenja koja su kompromis između prostranog i ne previše »žednog«...
Automobili pokretani elektri~nom energijom, koji se pojavljuju u posljednje vrijeme, jesu ekonomi~ni, ali prostrani i zabavni za vo`nju svakako nisu. Da tako ne ostane, potrudili su se opet ~udotvorci sa istoka, koji su poku{ali i uspjeli oboriti jo{ jedan u nizu ~udnih Guinissovih rekorda. Naime, Kia Motors, najstariji korejski proizvo|a~ ~etvoroto~ka{a, oborio je Guinissov rekord u disciplini, kako se zvani~no zove, ''najni`a potro{nja goriva kroz 48 susjednih dr`ava sa benzinskim hibridnim vozilom''. Cilj, koji je trebalo dosti}i i prevazi}i, iznosio je 4,45 l/100 km (52,27 mpg). Za ''pokusnog kuni}a'' odabrana je hibridna Kia Optima, mada svojom veli~inom na prvi pogled ne izgleda kao automobil stvoren za obaranje rekorda u niskoj potro{nji goriva. Uz sve to, u automobilu su se uvijek morala nalaziti dva putnika, sa kompletnim prtljagom, da bi u

je svega 462,62 litra benzina, odnosno samo 5,5 rezervoara benzina. Prosje~na potro{nja iznosila je ne-

Potrošnja Prilikom obaranja rekorda hibridna Kia Optima je u prosjeku trošila 3,6 litara goriva svakih 100 km
vjerovatnih 3,64 l/100 km benzina, {to predstavlja pobolj{anje od 23 posto u odnosu na raniji rekord, a

potpunosti bili ispo{tovani uslovi dugotrajnog krstarenja.

Odlični rezultati
Nakon automobila odabran je i tandem voza~a, a to su bili iskusni ''vukovi'' Wayne Gerdes i Cris Bernius. Njima je uru~ena potpuno serijska hibridna verzija (benzinstruja) modela Kia Optima. Ruta je vodila kroz 48 ameri~kih saveznih dr`ava, u smjeru kretanja kazaljke na satu, a po~etak rekordne vo`nje bio je 26. avgusta ove godine, ta~no ispred fabrike Kia u West Pointu. Nakon ta~no dvije sedmice putovanja, 9. septembra, stigli su u Greenvill u Ju`noj Karolini. Za to vrijeme pre{li su ta~no 12.712 km (7.889 milja) ili u prosjeku 908 km dnevno. Po stizanju na cilj Guinissovi revizori izvr{ili su detaljne i rigorozne postupke, a tek potom su voza~i i vozilo mogli nazad u West Point na zavr{nu proslavu. A imali su {ta i da proslavljaju. Nakon pre|enih 12 i kusur hiljada kilometara, potro{eno

zvani~na ameri~ka potro{nja izvan naseljenog mjesta pobolj{ana je za ~ak 61,37 posto. Pri tome, najdu`a udaljenost pre|ena izme|u dva punjenja rezervoara iznosila je nevjerovatna 2.282 kilometra.

Svakodnevni uslovi
“Sterilna“ okolina prilikom obaranja rekorda, odnosno jednoli~an i ravan put bez uspona, nisu dolazili u obzir. Kia Optima vo`ena je u realnim uslovima, po autoputevima, pustinjama sa

visokim temperaturama, u gradovima sa gusto naseljenim mjestima. Upravo zato, postignuti rezultat je prikaz realne potro{nje goriva, koju mo`e posti}i bilo koji vlasnik ovog Kia modela, ukoliko samo malo posveti pa`nju ekonomi~nom stilu vo`nje. Osim toga, voza~i Wayne Gerdes i Cris Bernius u svojim zapa`anjima isti~u da je Optima automobil prostran i ugodan za du`e vo`nje, da mu sam hibridni (benzinskoelektri~ni) pogon omogu}ava prili~nu ekonomi~nost na autoputevima, a da je kompletan automobil u toku svih 12.712 km vo`nje bio besprijekoran u svakom smislu. Zanimljivo je da su svi zainteresovani ovaj poduhvat mogli pratiti putem interneta, jer je Wayne Gerdes na svom blogu svakodnevno iznosio impresije, ''za~injene'' slikama i videoisje~cima. Ako ka`emo da Kia Motors, kao relativno mlada korporacija, osnovana 1944. godine, danas u sklopu Hyundai-Kia Automotive Group KMC zapo{ljava 44.000 radnika, onda je jasno odakle `elja i snaga za ovakvim podvigom. Korporacija koja u svojih 13 fabrika u osam zemalja proizvede i proda 2,1 milion automobila, s pravom se mo`e ponositi najnovijim Guinissovim rekordom. Pogotovo kada slogan ''e Power to Suprise'' (ili u prevodu ''Snaga iznena|enja'') pokazuje njeno stremljenje ka uvijek novim inovacijama u svijetu automobilizma.

OSLOBO\ENJE srijeda, 14. decembar/prosinac 2011.
Daimler Peugeot

AUTOSVIJET 35

3008 HYBRID4 “NAJZELENIJI” AUTOMOBIL U ŠVICARSKOJ
Nakon nagrade u Austriji (ARBÖ-Nagrada za za{titu okoline) i Njema~koj (Zlatni volan), prvom serijski proizvedenom dizel hibridnom vozilu je u [vicarskoj dodijeljena nagrada “Najzeleniji automobil” Vode}i njema~ko-{vicarski nedeljnik “Schweitzer Illustrierte” u . partnerstvu sa ~etiri francuske i italijanske publikacije u [vicarskoj organizovali su ceremoniju dodjele nagrada “Najzeleniji automobil u [vicarskoj” . Nagrade su dodjeljivane u pet kategorija automobilima koji su predstavljeni u [vicarskoj tokom godine a titula “najzelenijeg” vozila uru~ena je automobilu koji osigurava manje zaga|ivanje okoline pri vo`nji. Nakon tehni~ke analize i probnih vo`nji, `iri sastavljen od novinara i automobilskih stru~njaka proglasio je Peugeot 3008 HYbrid4 pobjednikom. @iri je osvojen funkcijama i prednostima ovog modela i njegove hibridne arhitekture sa ukupnom snagom

KRAJ ZA MAYBACH
Mercedes je 1997. godine na Sajmu u Tokiju predstavio luksuzni Mercedes-Benz Maybach i tada se mislilo da }e luksuzni proizvo|a~ imati izuzetan uspjeh. No stvari nisu i{le u o~ekivanom pravcu, posebno posljednjih godina, pa }e Maybach prestati sa radom 2013. godine. Razlog je jednostavan: izuzetno lo{a prodaja (pro{le godine prodato samo 157 Maybacha). U naredne dvije godine ovaj proizvo|a~ }e `ivjeti zahvaljuju}i svojim modelima Maybach 57 i Maybach 62 koji }e biti u prodaji, a kasnije }e ih zamijeniti Mercedesova S klasa i to njenih nekoliko verzija. Najluksuzniji }e biti top model Mercedes S600 Pullman. Dakle automobili sa oznakom Maybacha posta}e pravi rariteti, a nije te{ko zaklju~iti kakve }e cijene imati ovi modeli u budu}nosti s obzirom na to da ih ne}e biti mnogo. Recimo model Maybach 62 Landaulet proizveden je u samo 20 primjeraka i vjerovatno }e jedan krasiti neku kolekciju bogatog {eika.

od 200 KS, pogonom na ~etiri to~ka, opcijom “nulte emisije” kao i emisije CO2 gasa od 99 g po km i prosje~ne potro{nje od 3,8 litara na 100 km. 3008 HYbrid4 }e na evropskom tr`i{tu biti komercijalizovan po~etkom 2012. godine. Nekoliko mjeseci kasnije, ova tehnologija }e biti implementirana na modelima 508 i 508 RXH.

Ford

NOVI MONDEO DOLAZI 2013. GODINE
Ford je svoj koncept Evos oficijelno predstavio ove godine na Salonu u Frankfurtu, a upravo u tom smjeru }e biti razvijen novi Mondeo. Kao i do sada Mondeo }e biti dostupan u tri varijante: sedan, hatcback i karavan. Pred novim Mondeom je te`ak posao, jer je trenutna generacija prili~no popularna sa 70 000 prodatih jedinica u prvih deset mjeseci ove godine. Iako jo{ uvijek ni{ta nije zvani~no pretpostavlja se da }e novi Mondeo dijeliti linije sa konceptom Evos, a da }e ga pokretati EcoBoost agregati zapremine 1.6 i 2.0 litra, a ne{to kasnije bi trebale do}i i dizelske verzije. Podsje}anja radi Ford Evos koncept koristi isti „elektri~no-benzinski“ pogon koji }e pokretati i Ford C-Max Energy Hybrid ~ija }e se premijera desiti tako|e 2013. godine. Elektro motor i 2.0 litarski benzinski agregat Evosu omogu}uju autonomiju od 800 km. Koncept je dug 4.5 m, {irok 1.97 mi visok 1.36 m

36

AUTOSVIJET
RENAULT

srijeda, 14. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

Aktuelno - Najstariji automobil u voznom stanju

Rođendanski Magnum
Bijeli Renault Magnum 520.18 na festivalu Trucker & Country ukrašen je sa 2.900 potpisa i tako pretvoren u originalnu čestitku na točkovima...
U okviru 18. me|unarodnog festivala Trucker & Country, koji se tradicionalno odr`ava u {vicarskom gradu Interlake, Renault Trucks [vicarska je povodom obilje`avanja 20. ro|endana teglja~a Magnuma izlo`io jedan bijeli model ovog kamiona. Zadatak gostiju i posjetilaca Renault Trucks {tanda bio je da ukrase francuski “admiralski brod” svojim potpisom i tako naprave najve}u pokretnu „ro|endansku ~estitku“ . Tokom odr`avanja festivala skupljeno je oko 2.900 potpisa posjetilaca koji su do{li iz [vicarske, ali i iz cijelog svijeta, iz zemalja poput ^ilea, Japana, Rusije, Norve{ke... Metodom slu~ajnog odabira me|u mnogobrojnim potpisima je izabran jedan, [vicarca Renéa Wyssa, kojem je pripala ~ast da septembru ovu ~estitku na to~kovima odveze iz [vicarske do sjedi{ta Renault Trucks u St. Priest kod Lyona i tamo je “uru~i” Stefanu Chmielewskom, predsjedniku i izvr{nom direktoru kompanije Renault Trucks SAS. „Udobnost vo`nje u Renault Magnumu je izvrsna i ne bih imao ni{ta protiv da sam morao jo{ du`e da vozim ovaj kamion. Ovo putovanje }e mi jo{ dugo ostati u sje}anju“ izjavio je Rene ,

Vitalni čukundjed
Najstariji automobil, koji je i nakon 127 godina u voznom stanju, prodat je na aukciji za rekordnih 4,6 miliona dolara...
Proizvedeno ih je svega dvadeset, {est ih je pre`ivjelo do danas, a samo jedan jedini je u voznom stanju. Ba{ taj primjerak De Dion Bouton et Trepardoux Dos-aDos Steam Runabout parnog automobila iz 1884. godine prodat je u organizaciji aukcijske ku}e RM Auctions za rekordnih 4,6 miliona dolara. Bogati kupac je tek peti vlasnik ovog automobila u 127 godina njegovog postojanja. Podsje}amo da je ovaj model proizveden 1884. u Francuskoj, dvije godine prije nego {to je Karl Benz patentirao automobil pogonjen benzinskim agregatom. Proizvelo ga je preduze}e De Dion Bouton et Trepardoux, koje je svojevremeno bilo najve}i proizvo|a~ automobila u svijetu. Ovo preduze}e su 1883. godine u Parizu osnovali markiz Jules-Albert de Dion, te in`enjeri Georges Bouton i Charles Trépardoux. Markiz de Dion poznat je i kao utemeljitelj sajma automobila u Parizu, koji je prvi put odr`an 1898. godine. Skra}eno ime automobila je „La Marquise“ i posve}eno je Jules-Albert de Dionovoj majci. U tehni~kom pogledu najstariji automobil na svijetu je bio parni ~etvoroto~ka{, koji je omogu}avao transport dva putnika. Putnici, odnosno voza~ i suvoza~ su na trokolici sjedjeli jedan drugom okrenuti le|ima (dos-a-dos na francuskom). Za pogon su iskori{tene dvije parne ma{ine, u ~ijim lo`i{tima su sagorijevali drvo i ugalj. Zahvaljuju} i rezervoaru sa 150 litara vode ovaj automobil je imao autonomiju od tridesetak kilometara, te dostizao maksimalan 61 kilometar na sat.

Wyss po dolasku u 400 kilometara udaljeni Lion, gdje su ga do~ekali predstavnici Renault Truck kompanije. Nakon sve~ane primopredaje kamiona Rene Wyss je imao priliku da obi|e postrojenja francuske kompanije u kojima se proizvode devet i 11-litarski dizel agregati, te da se na licu mjesta uvjeri u na~in na koji se proizvode Renaultovi kamioni. Boravak u Lionu uljep{an mu je i ve~erom u renomiranom restoranu Paul Bocuse, te smje{tajem u jednom od najbolji hotela u ovom gradu.

OSLOBO\ENJE srijeda, 14. decembar/prosinac 2011.

SCENA

37

Proslava jubileja u Sarajevu

NOVI BROJ

25 godina od prvog nastupa Van Gogha
Treba spomenuti jo{ i to da je bend paralelno sa snimanjem spotova il koncertima na turneji “Kolo“ snimio i 35-minutni film “Tri linije ljubavi“l
U klubu Cinemas (Sloga) u Sarajevu, u petak, grupa Van Gogh odr`at }e koncert na kojem }e proslaviti jubilej, odnosno 25. godina od prvog nastupa na ovom mjestu. - Ljudi se ~esto pitaju za{to smo se odlu~ili ba{ za ovo ime koje smo dali grupi. Nastojimo da napravimo jednu lucidnu vangogovsku sliku stvarnosti, govori Zvonimir \uki} \ule, lider grupe koja je osnovana u januaru 1986. godine. \ule je prethodno svirao u srednjo{kolskom sastavu Haos, dok mu je brat Ljubo bio klavijaturista Elektri~nog orgazma. Van Gogh rad obnavlja 1990. objavljivanjem promo-singla “Gubi{ me“ i albuma “Svet je moj” gdje se \ule prvi put ogleda u ulozi pjeva~a. Kao gosti na albumu su bili Milan Mladenovi}, Margita Stefanovi}, Zoran [vaba Radomirovi}, Nera i Tanja Jovi}evi}. Nakon toga slijede albumi “Hodi“, “DrUnder“, “Kolo“, a posljednji “Lavirint“ snimili su prije dvije godine. U januaru 2001. grupa Van Gogh izdaje svoj drugi live album. Ovoga puta multiVan Gogh: Ponovo u Slogi

Sarajlije spremile 2.000 tu`bi protiv Republike Srpske Dr`ali su nas u logoru 1.425 dana - za to }e platiti milijarde Raif Dizdarevi} proslavio ro|endan Ma{ala, 85 SARAJEVO Zbog stare i dotrajale mre`e S Ba~eva do grada 70 posto vode popije zemlja!
medijalni pod nazivom “Happy New Ear“ (Sre}no novo uvo) na kojem je zabilje`ena koncertna atmosfera sa turneje “Opasan ples“. Ovim CD-om grupa je stilski krenula na novo muzi~ko putovanje i otvorila novo poglavlje u vizuelnoj komunikaciji sa publikom. U biografiji Van Gogha treba spomenuti jo{ i to da je bend paralelno sa snimanjem spotova i koncertima na turneji “Kolo“ snimio i 35-minutni film, “Tri linije ljubavi“, o sebi po scenariju Dimitrija Vojnova, u re`iji Neboj{e Radosavljevi}a, na lokaciji arheolo{kog nalazi{ta Viminacijum. Tako|er, ta~no tri godine poslije objavljivanja albuma “Kolo“ Van Gogh je dobio MTV nagradu Best Adriatic Act. Van Gogh radi na novom albumu i sigurnim koracima pribli`ava se kraju snimanja. Za sarajevski koncert u pretprodaji ograni~en je broj ulaznica, a mogu se kupiti u Cinema Clubu (od 12 do 15 sati) i u Cinemas klubu Sloga (od 18 do 22). Organizator je ku}a muzike i zabave Panta Rhei u suradnji sa Cinemas klubom - Sloga.
Ja. D.

Seks-afera na tuzlanskom Pravnom fakultetu Profesori ja~i od Tu`ila{tva: Bit }e optu`nica, ali za koga Srbija i Hrvatska nastavljaju krasti struju od BiH U Zvorniku dr`ava ostavila srce i desetine miliona maraka Supru`nici u BiH zbog predrasuda dru{tva rijetko tra`e stru~nu pomo} Razvodim se, jesenje mi ki{e, u braku mi dodijalo vi{e Veliki uspjeh sarajevskog doktora Adnana Dizdara sa Klinike za ortopediju i traumatologiju Ortopedske plo~ice napravile pravu pometnju

Zvonimir \uki} \ule: Najavljuje koncert iznena|enja

Sam Dunn ponovo re`ira

Snima dokumentarac

Haris D`inovi} promovirao spot

o Aliceu Cooperu
Sam Dunn, koji je nakon niza uspje{nih cjelove~ernjih dokumentaraca o he avy me ta lu trenutno zaposlen snimanjem dokumentarnog serijala “Metal Evo lu ti on“ za VH1 Classic, odlu ~io je da }e Alice Cooper njegov sljede}i dugometra`ni dokumentarni projekt biti pri~a o legendarnom Aliceu Cooperu. Dunn je za svoje starije projekte ve} nekoliko pura intervjuirao Coopera, pa je shvatio da je rije~ o fascinantnom liku koji je imao veliki utjecaj na popularnu kulturu te je zbog zasluga za svijet glazbe zaslu`io dokumentarni film. - Trenutno smo u ranom stadiju pri~anja pri~e o njegovoj karijeri, ka`e Dunn, do dav {i da se namjerava usredoto~iti na ranije godine Cooperove karijere te na njegov povratak osamdesetih, iako }e se obraditi sve od korijena {ezdese tih do no vog po vrat ka kr{}anstvu. Planira snimiti vizualno druga~iji dokumentarac, ali za sada se jo{ ne zna kada bi film mogao biti gotov i spreman za kina.
Haris D`inovi}: Detalj iz spota

”Pari{ke kapije” u Sarajevu
Haris D`inovi} ju~er je u sarajevskom klubu Coloseum promovirao spot za pjesmu “Pari{ke kapije“, u re`iji Hayat Produkcije. Ovim singlom D`inovi} najavljuje novi album koji bi se na tr`i{tu trebao na}i po~etkom narodne godine. Autori pjesme “Pari{ke kapije” su Slavko Stefanovi} Slavkoni, te Vlado i ^arli, ina~e tvorci velikog Harisovog hita „Mu{tuluk“. Kadrovi za sopt snimani su u Sarajevu i u gradu svjetlosti - Parizu, dok tekst pjesme na neki na~in govori o ova dva grada u kojima je D`inovi} proveo dio `ivota. U spotu se pojavljuje i manekenka Suzana Gali}, ina~e sestra Harisove supruge Meline. Na pitanje da li je Melina mogla da glumi u spotu, Haris je rekao: - Melini se svidjela uloga, ali oboje smo se slo`ili da bi njeno pojavljivanje u spotu bilo potpuno suvi{no, pa smo odustali od te ideje, kazao je D`inovi} nakon Ja. D. snimanja spota.

NAJVE]A NOVINA U BiH

38

POMO] U KU]I
Kaktusi ne podnose minuse

srijeda, 14. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

NOVOSTI I PREPORUKE

Zimi ih {titite
Ispunite ku}u mirisom ~okolade
Ispunite ku}u mirisom ~okolade. Evo nekoliko ideja koje }e vam u tome pomo}i. Najbolji na~in da ku}a zamiri{e na ~okoladu, jeste da ispe~ete ~okoladne kola~e. Tako }ete u`ivati u mirisu, a i ukusu. Ako ne volite da kuhate ili niste tome vi~ni, nabavite sprej sa mirisom ~okolade.

od smrzavanja
Ve}ina ne podnosi temperaturu ni`u od 12 stepeni, vrlo rijetke vrste podnose do pet stepeni Celzijusa
Umjesto grana i li{}a imaju samo mesnato stablo: stubasto, kuglasto, ili ~lankovito, rje|e u obliku rozete. Listovi su im preobra}eni u bodlje ili dla~ice ~ija je uloga odbrambena: od prejakog sunca ili `ivotinja. Kaktuse treba saditi u male, plitke, plasti~ne saksije, tamnosive, crne ili sme|e. Sadite ih u supte ih jednom u 20 dana sa jednom do dvije ka{i~ice vode za manje i pola {olje za ve}e kaktuse. Vodu prethodno ostavite da odstoji u otvorenom sudu najmanje 24 sata. Kaktusi se najpravilnije njeguju ako se izlo`e sun~anoj strani i zalijevaju samo onda kada im je zemlja sasvim suha. Zimi im treba dati umjereno toplo i suho mjesto. Za vrijeme zimskog mirovanja kaktusi se gotovo i ne zalijevaju. Polovinom maja, kada nastanu topliji dani, kaktusi se iznose napolje, ali se prethodno moraju priviknuti na svje` zrak i ispo~etka se pri~uvati od jakog sunca i vjetra, dok se malo ne aklimatizuju. Presa|uju se svake tre}e ili ~etvrte godine poslije precvjetavanja. Zemlja za kaktuse treba da bude laka i rastresita sa 15 posto rije~nog pijeska i malo pra{ine od drvenog uglja.

Ljubitelji prirodnih sredstava mogu da naprave osvje`iva~ zraka. Pomije{ajte nekoliko kapi esencijalnog ulja ~okolade, nekoliko ka{i~ica alkohola i ~a{u vode, pa sve stavite u bo~icu sa raspr{iva~em. Dodajte malo etarskog ulja ~okolade u ~iniju u koju }ete staviti nekoliko {tapi}a cimeta, karanfili}a, borove iglice i piljevinu. Dobili ste interesantan ukras za sto koji predivno miri{e. Zapalite miri{ljave svije}e sa aromom ~okolade. Svije}e napravljene od soje su najbolji izbor jer ne sadr`e toksi~ne sastojke.

strat koji, pored treseta, {umske zemlje i stajnjaka mora da sadr`i i oko 30 posto ispranog pijeska i usitnjene cigle. Ljeti ih mo`ete iznijeti napolje, godi im boravak na otvorenom, ali im morate obezbijediti za{titu od ki{e.

Zimi ih {titite od smrzavanja, ve}ina kaktusa ne podnosi temperaturu ni`u od 12 stepeni, vrlo rijetke vrste podnose temperaturu do pet stepeni Celzijusa. Preko zime ih dr`ite u sobi uz ju`ni ili isto~ni prozor. Zalijevaj-

MODA, STIL, TRENDOVI

LJEPOTA, KOZMETIKA

Du`e suknje ove zime
Jedan od najo~itijih trendova za ovu jesen i zimu vi|en na modnim pistama su du`e suknje. Takve suknje variraju du`inom od ispod koljena do kraja listova. Dizajneri preporu~uju in krojeve midi suknje u A liniji ili zvono, od boja midi suknji moderne su sme|a, boja patlid`ana i nougat, a in materijali su vuna i mje{avine s vunom. Uz njih pristaju: ~izme, {irokih {ara i debelih peta, najbolje visine do koljena, {e{ir u stilu 70-ih, puloveri, dol~evite u zemljanim i neu tralnim tonovima, torbe sre dnje ve li~ine s ru~kom... Pogledajte ne ke od modernih suknji kakve biste mogli uklju~iti u dnevni look.

Nije svaka maskara prava
Prvo {to bi trebalo da se zapitate jeste kakav tip trepavica imate. Kratke trepavice bi trebalo produ`iti, a za duge trepavice najbolje su maskare koje kovrd`aju dlaku. Ako vam se ~ini da su neprimjetne, potra`ite maskaru sa podebljavaju}im efektom koja i produ`ava trepavice. Maskare prave u najrazli~itijim nijansama i bojama, ali one koje svima pristaju, bez obzira na garderobu i priliku, sme|a su i crna. Ukoliko planirate da se kupate, pada ki{a ili sli~na (ne)zgoda prijeti vlagom va{im trepavicama, tu je vodootporna varijanta. Ova vrsta se ne skida lako bez skida~a {minke. Ne dijelite maskaru, to je najsigurniji na~in da zaradite infekcije koje niste imali u vidu dok ste se uljep{avali. Ne zaboravite da bacite maskare starije od tri mjeseca. ^etkicu operite i sa~uvajte, idealne su za uklanjanje ugru{aka od maskare na trepavicama ili ~e{ljanje obrva.

Fileti pastrmke u sosu
Potrebno:
600 g fileta pastrmke 150 g integralne ri`e 200 g mladog vlasca 30 g putera 2 ka{ike zelenog bibera sok od 2 narand`e malo {e}era veza estragona so, biber Integralnu ri`u skuhati u slanoj vodi. Mladi luk oguliti i isje}i na polovine ili ~etvrtine. Riblje filete oprati, dobro prosu{iti i za~initi solju i biberom. Pr`iti ribu na jakoj vatri 2-3 minuta. Pa`ljivo je okrenuti, pa je propr`iti i sa druge strane. Gotove filete izvaditi iz tave. Mladi luk dinstati na masno}i koja je ostala od pe~enja fileta. Zaliti ga sokom od narand`e, dodati zrna zelenog bibera i sve dobro promije{ati. Ovaj sos kr~kati u polupoklopljenoj posudi 2-3 minuta. Za~initi solju i {e}erom. Servirati filete na ri`i i preliti ih sosom od narand`e, pa garnirati gran~icama estragona.

Priprema:

OSLOBO\ENJE srijeda, 14. decembar/prosinac 2011.

OGLASI

39

40

KORAK NAPRIJED
Acer se fokusira na tablete
Acer planira da se u narednom periodu fokusira na tablet-ra~unare. Izvr{ni direktor Acera JT Wang navodi da }e ultratanki ra~unari koji postojanje duguju MacBook Air modelu biti klju~ni faktor rasta u toku naredne godine. Wang obja{njava da }e Acer u narednom periodu prebaciti svoju strategiju na unapre|ivanje profitabilnosti, te da }e prestati sa strategijom predstavljanja jeftinih i neprofitabilnih proizvoda. Ovakva odluka ~elnih ljudi Acera zapravo je javno priznanje da je Apple svojom strategijom u velikoj mjeri poremetio planove kompanije Acer, budu}i da je prodaja jeftinih notebook ra~unara pala pojavom iPad ure|aja na tr`i{tu.

srijeda, 14. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

Apricorn Velocity Solo oprema
Ukoliko razmi{ljate o tro{ku povezanom sa novim Windows baziranim ra~unarom imaju}i na umu SATA 3.0 hard driveove, imate priliku da se prije odlu~ite za investiciju vrijednu 37 eura nego za kompletno unapre|ivanje ra~unara. Apricorn je predstavio Velocity Solo opremu koja omogu}ava pristup SATA 3.0 hard driveovima i SSD, a sve {to je potrebno, jeste jedan x1 PCIe 2.0 slot i SATA 3.0 drive. Potrebno je naglasiti ~injenicu da Velocity Solo ne radi sa Mac ra~unarima. Kada je instaliran, ra~unar bi trebalo automatski da prepozna Velocity Solo, kao i bilo koji povezani drive.

Maxthon 3.3.1.2000
Maxthon softver je tabovani internet-pretra`iva~ sa visoko prilagodljivim interfejsom. Baziran je na Internet Explorer engineu za pretra`ivanje, {to zna~i da sve ono {to je dostupno u okviru IE pretra`iva~a, radi i sa Maxthon tabovanim pretra`iva~em, ali uz veliki broj dodatnih karakteristika. Verzija Maxthon 3.3.1.2000 donosi Print/Preview karakteristiku, podr{ku za sadr`aje drugih proizvo|a~a menija u okviru Ultra Mode, zakrpu za probleme prilikom isklju~ivanja Maxthon pretra`iva~a u Windows XP operativnom sistemu, kao i veliki broj zakrpa za primije}ene slabe ta~ke, me|u kojima je i zakrpa za problem koji je ugro`avao prikaz video pop-up prozora.

Lenovo ThinkPad tablet
Prvi Android bazirani tablet-ra~unar kompanije Lenovo pojavio se na tr`i{tu. ThinkPad odlikuje veliki broj karakteristika koje poslovni korisnici zahtijevaju od tablet-ure|aja, uklju~uju}i kompletnu enkripciju, mogu}nosti daljinskog brisanja, proizvodne aplikacije, VPN podr{ku, tehnologiju prepoznavanja teksta pisanog rukom i jo{ mnogo toga. Lenovo ThinkPad tablet odlikuje Android 3.1 i isporu~uje se sa vi{e od 25 besplatnih, unaprijed instaliranih aplikacija, od kojih }e veliki broj njih biti koristan poslovnim korisnicima. ThinkPad Tablet, tako|er, posjeduje mini HDMI konektor, tako da je mogu}e povezati ra~unar na ve}i monitor ili HTDV.

Japanci predstavili zanimljiv dodatak

Elektri~no vozilo na dva to~ka
iPad 3 na prolje}e?
^ini se da iPad 3, ipak, ne}e biti lansiran tako skoro kao {to se u posljednje vrijeme moglo ~uti. Prema posljednjim informacijama koje sti`u od dobavlja~a komponenti, tablet }e biti lansiran kroz tri do ~etiri mjeseca. Foxconn navodno s proizvodnjom po~inje u ja nu aru, a “{tancanje“ novog tableta bi u punom proizvodnom kapacitetu trebalo krenuti tokom februara, tvrde analiti~ari pozivaju}i se na vlastite izvore. U prva tri mjeseca 2012. trebalo bi biti proizvedeno skoro deset miliona iPada 3, dok bi istovremeno proizvodnja aktualnog iPada 2 trebala biti smanjena. Za posljednji kvartal ove godine o~ekuje se izme|u 14 i 15 miliona proizvedenih iPada 2, no ve} u prvom kvartalu proizvodnja bi trebala biti smanjena na ~etiri do pet miliona. O specifikacijama novog tableta zasad se ne zna ni{ta, no prema glasinama izgledni kandidati su ekran s rezolucijom od 2.048 x 1.536 piksela i ~ip A6. Japanska kompanija WHILL pokazala je po~etkom decembra na tokijskom sajmu automobila zanimljiv dodatak za invalidska kolica, koji svaka standardna kolica pretvara u elektri~no vozilo i korisniku omogu}ava da se lak{e i jednostavnije kre}e, na ekolo{ki prihvatljiv na~in. Dodatak istog imena (Whill), koje zvu~i kao engleska rije~ za to~ak, a izgleda kao par slu{alica, zapravo podsje}a na Segvej (Segway), samobalansiraju}e elektri~no vozilo na dva to~ka za jednu osobu. Dvije glav~ine ko je se pri~vr{}uju za to~kove kolica povezane su lu~nim uprav lja~kim ru ko hvatom. Svaka sadr`i po jedan elek tri~ni mo tor na 24 volta koji se napaja iz ugra|enog paketa litijum-jonskih baterija. Kolicima se upravlja laganim naginjanjem u pravcu kojim treba da se ide, sli~no

kao kod Segveja. Baterije se mogu napuniti za oko dva sata i sa jednim punjenjem omogu}avaju da se pre|e oko 30 kilometara maksimalnom brzinom od 20 kilometara na sat. Vil trenutno tra`i dobrovoljce

za terensko testiranje dizajna, kako bi eventualno dodatno doradio svoj prototip. Cijena nije spomenuta, kao ni datum kada }e se ovo zanimljivo rje{enje na}i na tr`i{tu. Me|utim, japanski tim o~igledno vrijedno radi.

B

NFC za Windows Phone 7
Jedan od Microsoftovih voditelja razvoja proizvoda Will Coleman za TechRadar je potvrdio kako Windowsi Phone 7 imaju podr{ku za NFC tehnologiju. Tako|er, iz Nokije su objavili kako uskoro planiraju koristiti NFC u svojim WP7 mobitelima. Prema rije~ima {efa razvoja za aplikacije Kevina Vartya, pitanje je vremena kada }e Nokia iskoristiti ovu mogu}nost. Uz lansiranje sve vi{e vezanih usluga, NFC ima svijetlu budu}nost, smatraju u Nokiji. Trenutno nijedan WP7 mobitel nema podr{ku za ovu te hno lo gi ju za be`i~nu komunikaciju na malim udaljenostima koja se mo`e iskoristiti na vi{e na~ina, a mo`da najatraktivniji je u sistemima za pla}anje mobitelom.

ritanska policija }e dobiti lasersko oru`je koje }e biti efikasno protiv de mon stra na ta ta ko {to }e praviti zid zasljepljuju}e svjetlosti. Laser podsje}a na pu{ku, a njegova namjena je da privremeno zaslijepi svakoga ko pogleda prema njemu. Razvio ga je biv{i britanski komandos, a ure|aj je vrijedan 25 hiljada funti. Metu mo`e onesposobiti na udaljenosti od ~ak 500 metara stvaraju}i zid zasljepljuju}e svjetlosti {irok ~etiri metra. Vladini nau~nici su impresionirani prvim testiranjima te se pripremaju zatra`iti od policije da testira lasere i upotrijebi ih kao oru`je za spre~avanje nereda poput onih koji su se dogodili u augustu. Lasersku pu{ku je razvila britanska kompanija Photonic Security Systems. Efekt lasera je kao da gledate u sunce tokom zimskog dana. Ovaj sistem }e

Novo oru`je britanske policije

Laserom protiv demonstranata

biti veoma koristan policiji pri suzbijanju nereda. Pu{ka je opremljena i infracrvenim ni{anom koji je koristan u uslovima slabe vidljivosti. Laserska pu{ka bi se mo-

gla primjenjivati i tokom osloba|anja talaca. No, ova tehnologija mora biti detaljno testirana kako bi se utvrdilo da ne uzrokuje o{te}enje vida, objavio je Daily Mail.

OSLOBO\ENJE srijeda, 14. decembar/prosinac 2011.

OGLASI

41

42

OGLASI
Broj: 01-SP-15-436/11 Cazin, 5. 12. 2011. god.

srijeda, 14. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 12/03 i 34/03), ta~ke 1. Zaklju~ka o utvr|ivanju upra`njene pozicije u regularnom tijelu koje je u nadle`nosti Vlade Zeni~ko-dobojskog kantona, broj:02-34-28196/11/11 od 03.11.2011. godine, a u postupku imenovanja, odnosno nominacije na upra`njene pozicije u regularnim tijelima u kojima kantonalni organi vlasti imaju pravni interes i u kojima, prema va`e}im zakonima, pravima i propisima imaju zakonito pravo da vr{e nominaciju, odnosno imenovanje, ministar Ministarstva za prostorno ure|enje, promet i komunikacije i za{titu okoline Zeni~ko-dobojskog kantona, raspisuje

JP VETERINARSKA STANICA d.o.o. Cazin Skup{tina javnog preduze}a

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj: 12/03), u postupku izbora i imenovanja predsjednika i ~lanova Nadzornog odbora, Skup{tina Javnog preduze}a Veterinarska stanica d.o.o. Cazin, objavljuje

J AV N I O G L A S
ZA POPUNU UPRA@NJENE POZICIJE ^LANA NADZORNOG ODBORA U PRIVREDNOM DRU[TVU „@GP ZENICA“ DD ZENICA Pozicija: ^lan Nadzornog odbora -1 Opis pozicije Nadzorni odbor privrednog dru{tva „@GP Zenica“ d.d. Zenica ~ine predsjednik i dva ~lana. Vladi Zeni~ko-dobojskog kantona, kao dioni~aru nosiocu dr`avnog kapitala u dioni~kom dru{tvu „@GP Zenica“ d.d. Zenica prema Statutu dru{tva, pripada jedno mjesto ~lana u Nadzornom odboru dru{tva. ^lan Nadzornog odbora, uz konsultacije sa ministrom Ministarstva za prostorno ure|enje, promet i komunikacije i za{titu okoline Zeni~ko-dobojskog kantona nadzire poslovanje i rad Uprave privrednog dru{tva, te obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom o privrednim dru{tvima („Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj:23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07 i 84/08), drugim zakonskim propisima i op}im aktima privrednog dru{tva. Kona~no imenovano lice ostvarit }e pravo na naknadu za rad u Nadzornom odboru, prema ugovoru koji odobri Skup{tina dru{tva. Kandidati za imenovanja /nominiranja na upra`njenu poziciju u regularnom tijelu Zeni~ko-dobojskog kantona moraju ispunjavati op}e i posebne uslove: Op}i uslovi za imenovanje /nominiranje • da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, • da je stariji od 18 godina, • da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezulat disciplinske mjere (bilo na nivou Dr`ave ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije, • da se na njih ne odnosi ~lan IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine, • da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj:12/02 i 34/03), • da nije ~lan organa zakonodavne, izvr{ne ili sudske vlasti ili savjetik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj:70/08), • da nema privatni /finansijski interes u instituciji u kojoj se kandiduje, • da nije osu|ivan za krivi~no djelo i za privredni prijestup nespojive s du`no{}u u instituciji u koju se kandiduje, pet godina od dana pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne, • da nije lice kojem je pravosna`nom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`noj instituciji u kojoj se kandiduje, • da nije stariji od 65 godina na dan imenovanja. Posebni uslovi za imenovanje /nominiranje • visoka stru~na sprema (VSS-VII), • 5 godina radnog iskustva u spremi, • da nije ~lan nadzornog ili upravnog odbora, odnosno, odbora za reviziju u vi{e od jednog privrednog dru{tva, • da nije ~lan Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeni~ko-dobojskog kantona, • da nije na funkciji poslovodnog organa preduze}a u kome ima dr`avnog vlasni{tva, niti vlasnik preduze}a, • da posjeduje stru~no znanje iz oblasti rada i organizacije privrednih dru{tava, • sposobnost kreativnog doprinosa refomi, privatizaciji i tranziciji dr`avne imovine, • sposobnost za savjesno, odgovorno i odlu~no obavljanje upra`njene pozicije, • sposobnost nepristrasnog dono{enja odluka, • komunikacijske i organizatorske sposobnosti, • sposobnost tuma~enja ekonomskih, tehnolo{kih i pravnih analiza i propisa, • rezultati rada ostvareni tokom poslovne karijere, • preporuke ranijih neposrednih rukovodilaca. Podnosioci prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku od osam (8) dana od isteka roka za podno{enje prijava ne}e biti uzeti u razmatranje u daljem procesu imenovanja. (Posljednji dan podno{enja prijava ra~una se prema datumu objave u glasilu koje posljednje bude objavilo ovaj oglas.) Svi kandidati koji budu stavljeni na listu u`eg izbora bi}e pozvani na razgovor od strane Komisije za izbor na upra`njene pozicije u regularnim tijelima. Prije razgovora kandidati su du`ni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima i popuniti obrazac u kojem }e iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slu~aju da do|e do njegovog imenovanja. Obrasci se mogu dobiti u Ministarstvu za prostorno ure|enje, promet i komunikacije i za{titu okoline Zeni~ko-dobojskog kantona ili preuzeti i popuniti neposredno prije razgovora. Li~ni podaci o podnosiocima prijava su tajni i mogu se prikupljati i obra|ivati samo u skaldu sa Zakonom o za{titi li~nih podataka Bosne i Hercegovine („Slu`beni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj:32/01). Kandidati koje nakon razgovora preporu~i Komisija za izbor smatra}e se da su najuspje{nije pro{li otvorenu konkurenciju, i izvr{i}e se i javna objava utvr|ene liste kandidata. Kona~an izbor vr{i}e Skup{tina dru{tva u skladu sa Zakonom o privrednim dru{tvima. U slu~aju kada postoje dokazi da u postupku imenovanja nisu ispo{tovani principi ili postupci utvr|eni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 12/03 i 34/03), bilo koji kandidat ili bilo koji ~lan javnosti mo`e podnijeti prigovor na kona~no imenovanje. Prigovor se podnosi „odgovornom javnom slu`beniku“ — Vladi Zeni~ko-dobojskog kantona, a kopija se dostavlja Ombudsmenu Federacije Bosne i Hercegovine. Prijave kandidata treba da sadr`e kra}u biografiju, adresu i broj telefona za kontakt. Uz prijavu treba dostaviti dokaze /originalni dokument ili ovjerena kopija / o ispunjavanju uslova, i to: • zavr{ena stru~na sprema, • radno iskustvo u spremi (VSS-VII), • dr`avljanstvo (uvjerenje ne starije od tri mjeseca), • neka`njavanje (uvjerenje koje izdaje nadle`ni Kantonalni sud ne starije od tri mjeseca), • neosu|ivanje, shodno ~lanu 227. stav 3. Zakona o krivi~nom postupku („Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 35/03) izdato od nadle`nog MUP-a (uvjerenje ne starije od tri mjeseca), • dapravosna`nom odlukom nije osu|ivan za privredni prestup, niti je izre~ena za{titna mjera zabrane obavljanja aktivnosti u instituciji u kojoj se kandiduje izdato od nadle`nog Op}inskog suda (uvjerenje ne starije od tri mjeseca), • izvod iz Mati~ne knjige ro|enih (ne starije od tri mjeseca), • preporuke ranijih neposrednih rukovodilaca i pokazatelje rada {to su ostvareni tokom poslovne karijere. Oglas }e biti objavljen u „Slu`benim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“, i dnevnom informativnom listu „Oslobo|enje“. Oglas ostaje otvoren za podno{enje prijava 15 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje. Prijave sa tra`enim dokumentima treba dostaviti li~no ili preporu~eno po{tom na adrersu: Zeni~ko-dobojski kanton Ministarstvo za prostorno ure|enje, promet i komunikacije i za{titu okoline Komisija za izbor na upra`njene pozicije u regularnim tijelima Ku~ukovi}i, 2 72000 Zenica sa naznakom „Prijava na Javni oglas za izbor ~lana Nadzornog Odbora u privrednom dru{tvu „@GP Zenica“ d.d. Zenica“ -ne otvarati-

za izbor i imenovanje na pozicije predsjednika i ~lanova Nadzornog odbora JP Veterinarska stanica d.o.o. Cazin

J AV N I O G L A S

I - NADZORNI ODBOR JP VETERINARSKA STANICA D.O.O. CAZIN Izbor i imenovanje Nadzornog odbora, koji se sastoji od 5 (pet) ~lanova, uklju~uju}i i predsjednika. II - OPIS POZICIJE Nadzorni odbor Javnog preduze}a obavlja slijede}e poslove: nadzire rad direktora dru{tva, priprema poslovnike i predla`e ih Skup{tini dru{tva, da u saradnji sa Odjelom za internu reviziju priprema Eti~ki kodeks i predla`e ga Skup{tini dru{tva, vr{i izbor kandidata Odjela za internu reviziju i podnosi prijedlog za njegovo imenovanje Skup{tini dru{tva, razmatra provedbeni propis za postupak nabavke i nadzire njegovo provo|enje, daje mi{ljenje Skup{tini dru{tva o prijedlogu direktora za raspodjelu profita, imenuje i razrje{ava direktora dru{tva u skladu sa postupcima utvr|enim u Poslovniku, odnosno poslovnicima te va`e}im propisima, daje ovla{tenje za aktivnosti koje su ograni~ene na osnovu odredaba Zakona o javnim preduze}ima, daje upute direktoru za provo|enje uvi|aja u vezi sa uo~enim nepravilnostima, organizira izradu vjerodostojnih ra~unovodstvenih evidencija i financijskih izvje{taja, donosi Poslovnik o svom radu, usvaja akt o disciplinskoj odgovornosti, postupku smjenjivanja i isklju~enju iz dru{tva, prima informacije o povredi zakona, statuta, kodeksa i druge poslove u skladu sa Zakonom o privrednim dru{tvima i Zakona o javnim poduze}ima. III - MANDAT Kandidati na pozicije predsjednika i ~lanova Nadzornog odbora JP Veterinarska stanica d.o.o. Cazin, imenuju se na period od 4 (~etiri) godine. IV - OP]I USLOVI ZA IMENOVANJE Svi kandidati za pozicije predsjednika i ~lanova Nadzornog odbora, moraju ispunjavati slijede}e op}e uslove: a) da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine; b) da je stariji od 18 godina; c) da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u periodu od 3 (tri) godine prije objavljivanja oglasa za upra`njenu poziciju; d) da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima; e) da nije pod optu`nicom Me|unarodnog tribunala za biv{u Jugoslaviju (~lan IX 1 Ustava BiH). f) da nisu izabrani zvani~nici, nosioci izvr{nih funkcija ili savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH („Sl. glasnik BiH“ br. 16/02 i9 12/04); V - POSEBNI USLOVI ZA IMENOVANJE 1) STEPEN OBRAZOVANJA I STRU^NA SPREMA a) da ima najmanje zavr{enu VSS ili V[S, tehni~kog ili dru{tvenog smjera; b) da ima najmanje 1 (jednu) godinu radnog iskustva za ~lanove, odnosno najmanje 2 (dvije) godine radnog iskustva za predsjednika Nadzornog odbora; c) da nije ~lan nijednog upravnog ili nadzornog odbora; d) prilagodljivost timskom radu i sposobnost za savjesno i odgovorno obavljanje pozicije za koju se kandiduje; e) da ima stru~ne, iskustvene, komunikacijske i organizacijske sposobnosti; f) da ima sposobnost samostalnog i nepristrasnog dono{enja odluka;

g) da ima sposobnost tuma~enja i primjene zakona i drugih propisa. VI - POTREBNI DOKUMENTI Uz prijavu za izbor i imenovanje, kandidati koji se prijavljuju na pozicije predsjednika i ~lanova Nadzornog odbora JP Veterinarska stanica d.o.o. Cazin, du`ni su prilo`iti: - kra}u biografiju; ovjerenu kopiju diplome; - uvjerenje o dr`avljanstvu; - ovjerenu izjavu kandidata sa kojom se dokazuju op}i uslovi (ta~ke c, d, e i f) i ostali posebni uslovi (ta~ke a, b, c i d); dokaz o radnom iskustvu (potvrda o radnom iskustvu ili kopija radne knji`ice). VII - OSTALE NAPOMENE Podnosioci prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku od osam (8) dana od isteka roka za podno{enje prijava ne}e se razmatrati u daljem procesu imenovanja. Posljednji dan podno{enja prijava ra~una se prema datumu objave u glasilu koje posljednje bude objavilo ovaj oglas. Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa u`im izborom, bi}e pozvani na intervju pred Komisijom za provedbu procedure izbora kandidata za predsjednika i ~lanove Nadzornog odbora JP Veterinarska stanica d.o.o. Cazin, imenovanom od Skup{tine Javnog preduze}a. Prije intervjua kandidati su du`ni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima i popuniti obrazac u kojem }e iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slu~aju da do|e do njegovog imenovanja. Obrasci se mogu dobiti i popuniti neposredno prije odr`avanja intervjua. U slu~aju kada postoje dokazi da u postupku imenovanja nisu ispo{tovani principi ili postupci utvr|eni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH, bilo koji kandidat ili bilo koji ~lan javnosti mo`e podnijeti prigovor na kona~no imenovanje. Prigovor se podnosi "ovla{tenom javnom slu`beniku-Skup{tini Javnog preduze}a", a kopija se dostavlja Ombudsmenu FBiH. Oglas }e biti objavljen u "Slu`benim novinama FBiH" i dnevnom listu Oslobo|enje Sarajevo. Oglas za podno{enje prijava ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Prijave sa tra`enim dokumentima treba dostaviti li~no ili preporu~enom po{tom sa naznakom "PRIJAVA NA OGLAS - NE OTVARATI" na adresu: JP Veterinarska stanica d.o.o. Cazin Komisija za provedbu procedure izbora kandidata za predsjednika i ~lanove Nadzornog odbora JP Veterinarska stanica d.o.o. Cazin Kasima Ljubijanki}a 15, 77 220 Cazin Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati. Predsjednik Skup{tine JP Veterinarska stanica d.o.o. Cazin Zuhad Por~i}, dipl. ing.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TRAVNIKU Broj: 51 0 I 023334 09 I Travnik, 14. 11. 2011. godine OP]INSKI SUD U TRAVNIKU, sudija Josip Topi}, u izvr{nom postupku tra`ioca izvr{enja Una-Sana Osiguranje DD Biha}, protiv izvr{enika [emsudin Sejfuli, radi izvr{enja na pokretnim stvarima, v.sp. 2.580,21, van ro~i{ta donio je 14. 11. 2011. godine sljede}i:

Z A KLJU^AK O P RO DA JI
Rje{enjem OP]INSKI SUD U TRAVNIKU, broj 51 0 I 023334 09 I, dopu{teno je izvr{enje protiv izvr{enika [emsudin Sejfuli, radi namirenja duga tra`ioca izvr{enja prodajom pokretnih stvari izvr{enika. 1. Odre|uje se druga prodaja pokretnih stvari izvr{enika: Red. br. Opis popisanih stvari Kom. Vrijednost 1. Aparat za proizvodnju sladoleda 1 4.000,00 KM "Frigonat" ev. 233 espreso, godina proizvodnje 1998. Italija i to putem usmenog javnog nadmetanja na dan 20. 12. 2011. godine, sa po~etkom u 12 sati, na licu mjesta, na adresi izvr{enika Ul. bosanska 71, Travnik. Provo|enje izvr{ne radnje nala`e se sudskom izvr{itelju SALKI [IPRAGA. 2. Vrijednost pokretnih stvari iz ta~ke 1. ovog zaklju~ka utvr|ena je zaklju~kom u ukupnom iznosu od 4.000,00 KM. 3. Stvari iz ta~ke 1. zaklju~ka mogu se prodati bez ograni~enja cijene. 4. Ponu|a~ s najve}om ponudom du`an je platiti cijenu odmah nakon objavljivanja rezultata ro~i{ta za prodaju. Ako to ne u~ini, drugi ponu|a~ }e biti progla{en kupcem i bit }e du`an platiti cijenu koju je ponudio i tako redom. 5. Ako se stvari ne uspiju prodati na drugom ro~i{tu, sud }e, u smislu odredbe ~lana 131. stav 5. Zakona o izvr{nom postupku ("Sl. novine FBiH", br. 32/03 i 33/06) obustaviti postupak. 6. Ovaj zaklju~ak o prodaji objavit }e se na oglasnoj tabli suda, a tra`ilac izvr{enja ga mo`e objaviti i u javnim glasilima o svome tro{ku. Pouka o pravnom lijeku: SUDAC Protiv ovog zaklju~ka nije dopu{ten pravni lijek. Josip Topi}

OSLOBO\ENJE srijeda, 14. decembar/prosinac 2011.

FELJTON
1503. 1799.
NA DANA[NJI DAN
Ro|en francuski astrolog Mi{el de Notr-Dam, poznat kao Nostradamus, najpoznatiji prorok u istoriji, autor knjige “Proro~anstva“ (1555). Bio je li~ni ljekar francuskog kralja [arla IX i dvorski astrolog Katarine Medi~i.

43

Aziz Had`ihasanovi}: “Rezbarije i cjepanice“ (1)

Kraji{ki rapsod
Jednu je golemu ba{tinu ovo turbulentno bosanskohercegova~ko vrijeme, i ]opi}a i njegove knjige, grubo bacilo u zape}ak, u nehaj, u zaborav
Nekako je prorijedila – a moglo bi se kazati presahla – ovovremena i ovda{nja pa`nja za lik i veliko spisateljsko djelo Branka ]opi}a (1915, Bosanska Krupa – 1984, Beograd). Tako je jednu golemu ba{tinu ovo turbulentno bosanskohercegova~ko vrijeme, i ]opi}a i njegove knjige, grubo bacilo u zape}ak, u nehaj, u zaborav. Razlog bi, naravno, trebalo tra`iti u op{toj politi~koj i moralnoj zbrci uzavrelih nacionalnih i vjerskih strasti na ovom tlu, kada, eto, i veliki me{tar lijepe pisane rije~i postaje `rtvom ovog ili onog isko{enog nacionalnog ili vjerskog rezona; ove ili one pristrasnosti pri brojanju sva~ijih krvnih zrnaca, imena ili ideolo{kih pogleda.

Umro D`ord` Va{ington, prvi predsjednik SAD-a (1789-97), koji je u ratu za nezavisnost od Engleske (1775-83) komandovao vojskom kolonista. Odbiv{i da se tre}i put kandiduje za predsjednika, Toma{ Masarik uputio je Amerikancima “Opro{tajnu besjedu“.

1822. 1900. 1911. 1916. 1918.
Na hercegova~koj buri: Branko ]opi} u Mostaru 25. februara 1974, u okviru njegove velike knji`evne turneje po BiH u organizaciji Oslobo|enja, i autor ovih fragmentarnih podsje}anja

U Veroni zavr{en Kongres Svete Alijanse na kojem je odlu~eno da se interveni{e protiv gra|anske revolucije u [paniji, dok nije prihva}eno da se pru`i pomo} Gr~koj u borbi za oslobo|enje od Otomanskog carstva.

Prvi predsjednik ^ehoslova~ke Toma{ Masarik (od Njema~ki fizi~ar Maks Plank objavio 1918) podnio oskvantnu teoriju, prema kojoj energija tavku, a na poradijacije poti~e iz nevidljivih djeli}a, kvanta, i nije kon- lo`aj {efa dr`ave tinuirana, kako se ranije mislilo. ~etiri dana kasnije izabran je doNorve{ki istra`iva~ Rual Amundsen tada{nji {ef dipostao prvi ~ovjek koji je stigao na plomatije EduJu`ni pol, pretekav{i engleskog istra`iva~a Roberta ard Bene{. Skota, koji je na Ju`ni pol stigao 18. januara 1912.
Danci glasali da se Zapadna Indija koja je pripadala Danskoj proda SAD-u za 25 miliona dolara. U Velikoj Britaniji prvi put na izborima glasale `ene i dobile pravo da se kandiduju za poslanike. Prva izabrana `ena je bila grofica Markievi}, irski nacionalista, ali nije mogla da zauzme svoje mjesto u Parlamentu jer je bila u zatvoru.

1935.

Veze s Oslobo|enjem
Tako tragi~no nestaje, kopni, ime iza koga je - kao {to je svojevremeno, sada ve} daleke 1975. godine, zabilje`ila jedna prigodna i atraktivna publikacija koju je objavilo Oslobo|enje, u znak pa`nje i po{tovanja svog ratnog saradnika i poslijeratnog neodvojivog prijatelja, povodom 60 godina ro|enja Branka]opi}a – ve} stajalo{estmilionaprimjerakaknjiga, {tampanih na oko dvadeset jezika u hiljadu i {est stotina naslova. Po istoj prigodni~arskojpublikaciji, uz uredni~ki anga`man nezaobilaznog Enesa ^engi}a, prikazi, kritike i ]opi}evi intervjui i izjave jo{ tada bi mogli da buduposebne, velike i brojneknjige. U njihovim koricama su, gotovo prete`ito, duh, dah, puls i ljudskost Bosne. Nije slu~ajno jedno od najve}ih kriti~arskih imena u na{oj knji`evnosti Midhat Begi} u ogledu “Uz knji`evnakretanja u Bosni i Hercegovini” (“Raskr{}a –3” “Svjetlost” , , 1976), posebnoupozorio da Branko ]opi} pripada (uz H. Kiki}a, I. Grbi}a, S. Krupi}a, B. Su~evi}a, S. Kulenovi}a i Z. Dizdarevi}a) onoj plejadipripovjeda~akoja je ponudila “jednu novu i druk~iju misao koja nije okrenuta u tamnu pro{lost” jer “on govori o zahvatu u ljudskupsihologiju” i o “otklonu od herojisti~ke tematike rata” pa “ko, liko Andri}eva toliko je za tu crtu rje~ita gotovo svaka od odabranih proza kao {to je humoristi~ko-ironi~kapri~aBranka]opi}a‘Inicijativa’, gdje se u jednomtrenutkusukobilanarodnadomi{ljatost i mlada klimava administracija...” Kao neponovljivog hroni~ara jedne ~itave epohe, i kao pjesnika, i kao pripovjeda~a, i kao romanopisca, i kao pisca za djecu, njegov dugogodi{nji intimus i

1927.
tvo naroda.

Velika Britanija priznala nezavisnost Iraka i podr`ala njegov prijem u Dru{Japan uspostavio marionetsku kinesku vladu u Pekingu. Dru{tvo naroda isklju~ilo SSSR iz ~lanstva zbog agresije na Finsku.

Jelisejska palata

1995.

Progon u zaborav
Ogled “Vrijeme i savremenici Branka ]opi}a” autora Aziza Had`ihasanovi}a - fragmentarna panorama o liku i djelu Branka ]opi}a - poku{ava da upozori na u dana{nje vrijeme jednu nemoralnu i necivilizacijsku pojavu nacionalisti~kog, jednostranog tuma~enja literarne ba{tine ovog velikog pisca, pripovjeda~a, romansijera, dje~ijeg pjesnika i humoriste. Tako se, objektivno, zbog sitnih nacionalisti~kih kalkulacija, ]opi}evo djelo nastoji prognati u zaborav. Ilustracije u ovom tekstu uzete su iz bogatog fundusa fototeke biografa Miroslava Krle`e, Enesa ^engi}a, prijatelja i djelomi~nog biografa samog Branka ]opi}a, kao i iz izdanja Oslobo|enja, ~iji je ~lan redakcije i reporter Branko ]opi} bio u toku antifa{isti~ke partizanske borbe, da bi poslije rata bio vjeran i plodan saradnik svih izdanja ku}e Oslobo|enje. prijatelj po muzi, pjesnik Gustav Krklec, opisuje ga ovako (“Kraji{ki rapsod” 60 godina Branka , ]opi}a, Oslobo|enje, 1975): ”Moglo bi se s pravom re}i da je u ‘pjesni~koj dinastiji’ na{ Branko – Branko Drugi. Jer, kad se u pro{lomstolje}u u prosve}enomdru{tvu spomenulo ime Branko, znalo se odmah da je to pjesnik Branko Radi~evi} (r. 1824)... {iroka vrata u na{u savremenu knji`evnost, u kojoj se potvr|ivao na bezbroj na~ina, ali uvijek na visini svoje vokacije, svoje ljudske i umjetni~ke savjesti, svoga humanisti~kog opredjeljenja i {eretskog humora, za koji je Velibor Gligori} rekao da izbija iz bogatstva `ivotnog iskustva, iz veoma `ive opservacije, te iz njegovog talenta ‘usmenog pripovjeda~a’...” Krklec potom dodaje: ” Nema sumnje da je Branko ... ]opi} i narodni knji`evnik, ali utoliko, koliko ga je narod prihvatio kao svoga, ukoliko je u njegovim djelima prona{ao i prepoznao sebe, svojvlastitisjaj i bijedu, svojeushite i padove, svoje poraze i pobjede, svoj jad i svoju sre}u. Na tom putu samosvojnog izra`avanja po svaku cijenu, bez obzira na sirenske glasove sezonskih ‘moda’ i povremenih ‘struja’, ve}inom iz uvoznog sektora, Branko ]opi} ne samo da je iznio `ivu glavu, nego je dao i trajno svjedo~anstvo o tome, da rezultati i uspjesi na stvarala~kom planu zavise i od dosljednosti i vjere u svoj poziv...” (Sutra: Sli~an Servantesu i Gogolju)

1937. 1939. 1959. 1960. 1962. 1981. 1989. 1989. 1998. 1998. 2001. 2001. 2004.

Arhiepiskop Makarios III postao izabrani lider Kipra, a godinu dana kasnije, po{to je Kipar dobio nezavisnost od Velike Britanije, i njegov prvi predsjednik. Potpisana je Pariska konvencija o osnivanju Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD). Konvencija je stupila na snagu u septembru 1961. Kenet Kaunda formirao u Sjevernoj Rodeziji (Zambija) prvu vladu kojom su dominirali Afrikanci. Izrael anektirao Golansku visoravan koju je preoteo od Sirije u ratu 1967.

Umro ruski nuklearni fizi~ar Andrej Dmitrijevi~ Saharov, borac za politi~ke slobode i ljudska prava i protivnik nuklearnih eksperimenata. Dobitnik je Nobelove nagrade za mir 1975. Opozicioni lider Patrisio Ajlvin izabran za predsjednika ^ilea na prvim slobodnim izborima u toj zemlji od 1970. Prethodni demokratski izabrani {ef dr`ave socijalista Salvador Aljende ubijen u vojnom pu~u 1973, a na vlast je do{ao general Avgusto Pino~e. U oru`anom napadu maskiranih lica na kafi} u centru Pe}i na Kosovu ubijena {estorica mladi}a srpske nacionalnosti. U sukobu Vojske Jugoslavije i naoru`anih Albanaca u blizini Prizrena poginulo je 36 Albanaca, a {estorica su ranjena. Tu`ila{tvo Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine u Hagu objavilo optu`nicu protiv generala Vojske Republike Srpske Vinka Pandurevi}a za ratne zlo~ine po~injene nad Bo{njacima u Srebrenici u julu 1995. Uhap{en u decembru 2004. u Srbiji i isporu~en Hagu. Osu|en na 13 godina zatvora. Pisac njema~kog porijekla britanski akademik Vinfrif Georg Maks Sebald (57) poginuo u saobra}ajnoj nesre}i. Poznat po knjigama koje su se uglavnom bazirale na tragi~nim doga|ajima proteklih 200 godina. Predsjednik Francuske @ak [irak otvorio najvi{i most na svijetu - Milo vijadukt, visok 343 metra i duga~ak 2,5 kilometara.

Neponovljiv hroni~ar
Za BrankaRadi~evi}a se ka`e da je spustio liriku s olimpijskih visina i da je postavio kamen temeljac u razvoju na{e poezije, a za Branka]opi}amoglo bi se re}i da je prihvatioRadi~evi}evupjesni~ku{tafetu i da je dostojnopronosi ve} desetlje}ima kroz na{ knji`evni `ivot. Mo`e se za nju mirno re}i da je svojim ‘po~etnim’, ‘malim’, ‘kratkim’, ‘novinskim pri~ama’ u{ao na

U Jelisejskoj palati u Parizu potpisan mirovni sporazum o okon~anju 44mjese~nog rata u BiH, koji je postignut 21. novembra u Dejtonu, SAD. Sporazum su potpisali predsjednici biv{ih jugoslovenskih republika Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije Franjo Tu|man, Alija Izetbegovi} i Slobodan Milo{evi}. Tim sporazumom Bosna i Hercegovina je podijeljena na dva entiteta - Federaciju BiH i Republiku Srpsku, a nadgledanje provo|enja mira povjereno je NATO.

[varc [iling

2005.

Knjiga “Rezbarije i cjepanice“ - ogled o vremenu i savremenicima Branka ]opi}a, koju Oslobo|enje feljtonizira, objavljena je u decembru 2011. u izdanju Rabica iz Sarajeva (033 659 938 i 659 846, e-malil:rabic.doo bih.net.ba). Dr. Aziz Had`ihasanovi}, novinar i publicista (dugogodi{nji glavni urednik Oslobo|enja) autor je vi{e knjiga i ogleda.

Njema~ki diplomata Kristijan [varc [iling imenovan za visokog predstavnika me|unarodne zajednice u BiH.

44

SPORT

srijeda, 14. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

EVROPSKA LIGA Napeto u grupama D, E, F i J

Luli}u i Laziju treba
pobjeda, te remi Rumuna
Da bi Lazio pro{ao dalje, mora pobijediti Sporting, te pri`eljkivati remi ili poraz Vasluija u [vicarskoj • Asmir Begovi} i Senijad Ibri~i} sigurni u narednoj rundi
Za razliku od Asmira Begovi}a i Senijada Ibri~i}a, koji }e ve~eras u dresovima Stokea i Lokomtiva iz Moskve igrati tek duele za presti`, s obzirom na to da su njihovi klubovi ve} poro{li dalje, Senad Luli} do posljednjih minuta mora strahovati.

Parovi, 6. kolo
• Grupa D: 1. Spor ting 12, 2. Vaslui 6, 3. Lazio 6, 4. Zürich 2. Parovi: Zürich - Vaslui, Lazio - Spor ting (19 sati) • Grupa E: 1. Stoke 11, 2. Besiktas 9, 3. Dynamo Kyiv 6, 4. Maccabi TA 1. Poredak: Dynamo Kyiv - M. Tel-Aviv, Besiktas - Stoke (19 sati) • Grupa F: 1. Athletic 13, 2. Salzburg 7, 3. PSG 7, 4. Slovan 1. Parovi: Slovan Bratislava - Salzburg, PSG - Athletic (19 sati) • Grupa J: 1. Schalke 11, 2. Maccabi Haifa 6, 3. Steaua 5, 4. AEK Larnaca 5. Parovi: M. Haifa - Schalke, Steaua - AEK Larnaca (21.05 sati) • Grupa K: 1. Twente 13, 2. Fulham 7, 3. Wisla 6, 4. OB Odense 3. Parovi: Wisla - Twente, Fulham - OB (21.05 sati) • Grupa L: 1. Anderlecht 15, 2. Lokomotiv M. 12, 3. Sturm 3, 4. AEK 0. Parovi: Sturm - AEK, Anderlecht - Lokomotiv Moskva (21.05)

hletic Bilbaa. Ipak, najkomplikovanija situacija je u grupi J, gdje je siguran jedino Schalke, dok sva tri preostala tima mogu dalje. Macabi iz Haife trenutno je u najpovoljnijoj situaciji, s obzirom na to da ima bod vi{e od pratitelja Steaue i AEL Larnace, koji }e igrati me|usobni duel.

Wisla ~eka kiks Fulhama
Izraelcima je potrebna pobjeda, pa bi uta kmi ca izme|u Steaue i AEK-a bila igrana tek za presti`. Me|utim, ukoliko Maccabi kiksa, odnosno do`ivi poraz ili odigra nerije{eno, pobjednik duela u Bukure{tu ide u narednu rundu. U grupi L ve} je odavno sve rije{eno, Anderlecht i Lokomotiv su putnici dalje i u ve~era{njem me|usobnom duelu odlu~i}e tek o pobjedniku grupe, dok }e Sturm pobjedom nad AEK-om poku{ati zadr`ati barem tre}u poziciju. I na kraju, Fulham bi pobjedom nad posljednjeplasiranim Odenseom, zadr`ao drugu poziciju u grupi K, dok Wisla, koja igra protiv Twentea, mora ~ekati kiks Engleza.
J. LIGATA

Bez Medunjanina
Naime, Luli}u i njegovom Laziju u posljednjem kolu u Rimu potrebna je pobjeda nad Sportingom, koji je ve} pro{ao dalje, ali i remi ili poraz rumunskog Vasluija na gostovanju kod Züricha. Italijani i Rumuni imaju isti broj bodova, s tim {to je Vaslui bolji u me|usobnim ogledima protiv La-

zija (u Rimu bilo 2:2, a u Rumuniji 0:0), pa je nebesko-plavima, osim pobjede, potrebna i dobra utakmica {vicarskog sastava. Osim u grupi D, napeto je i u os ta lim sku pi na ma. Ta ko }e se u grupi E za mjesto u narednoj fazi, gdje se ve} nalazi ekipa Stokea, za koju }e ve~eras od prve minute braniti na{ Begovi}, boriti Besiktas i kijevski Dinamo. Turska ekipa je 90 odsto u narednoj rundi, s obzirom na to da ima devet bodova, te me~ u Istanbulu protiv rastere}enog Stokea, dok Ukrajinci na doma}em terenu do~ekuju Maccabi iz Tel Aviva, u kojem ne}e biti suspendovanog Harisa Medunjanina. ripreme malonogometne selekcije BiH za nastup na kvalifikacionom turniru za odlazak na SP ulaze u zavr{nicu. Stru~ni {tab sa selektorom Borom Matanom na ~elu te pomo}nicima Muhamedom Pori~aninom i Josipom ^ili}em prihvatio je ponudu KMF Tango iz Vojkovi}a, osvaja~a Kupa BiH za proteklu sezonu, za odigravanje prijateljske utakmice, koja je u ponedjeljak nave~er odigrana u dvorani O[ “Aleksa [anti}“ u Vojkovi}ima. Pobjedu je o~ekivano slavila na{a malonogometna selekcija od 4:1, mada je rezultat bio u drugom planu. “Radili smo ovih dana zaista pakleno i imali po dva veoma jaka treninga. Utakmica nam je dobro do{la da otkrijemo neke nedostatke i probamo pobolj{ati stanje na terenu. Znam da je igra~e pomalo stigao i umor, ali, sve u svemu, ova nam je provjera veoma dobro do{la i moramo biti zadovoljni“ is, takao je selektor Boro Matan, koji za ovu utakmicu nije mogao ra~unati na Maida Rami}a koji se `ali na bolove u le|ima. KMF Tango je zaista bio dobar rival na{oj najboljoj selekciji, a izabranici nekada{njeg malonogometnog reprezentativca biv{e SFRJ i BiH Mirka Marvana dobro su namu~ili na{e reprezentativce, posebno u prvom dijelu, kada su kod rezultata 1:1 Goran Mari} i Amel Radmilovi} propustili reali-

Kijevljani mogu dalje tek uz ubjedljivu pobjedu nad Izraelcima, odnosno ubjedljiv poraz Turaka, s obzirom na to da su u me|usobnim duelima podjednaki, pa bi o prolasku dalje odlu~ivala gol-razlika. Besiktas je uo~i posljednjeg kola na +4, a Dinamo na nuli. Uz Kijevljane, blizu ispadanja je i PSG, iako ima identi~an broj bodova kao i drugoplasirani Salzburg (sedam). Ipak, u me|usobnim duelima Austrijanci su bolji (u Parizu bilo 3:1 za PSG, a u Salzburgu 2:0 za Red-Bull), pa im je za prolaz potrebna bilo kakva pobjeda nad bratislavskim Slovanom u gostima, dok PSG na doma}em terenu igra protiv At-

Senad Luli} na izlaznim vratima Evropa lige

P

Malonogometnu selekciju BiH testirao KMF Tango

Uspjela provjera
U utakmici u Vojkovi}ima, iako je rezultat bio u drugom planu, slavili reprezentativci sa 4:1, a stru~ni {tab na{e selekcije zadovoljan • Maid Rami} izostao zbog povrede

Udru`enje evropskih fudbalskih asocijacija (UEFA) kaznilo je {kotski klub Celtic s 15.000 eura zbog toga {to su njegovi navija~i pjevali zabranjene pjesme za vrijeme duela protiv Rennesa u 4. kolu Europa lige. Naime, u toj utakmici, igranoj 3. novembra u Glasgowu, koja je zavr{ena pobjedom doma}ina od 3:1, Celticovi navija~i pjevali su pjesme posve}ene Irskoj republikanskoj armiji (IRA). Ranije ovog mjeseca Celtic je nakon zasjedanja Disciplinske komisije [kotskog nogometnog saveza izbjegao kaznu u doma}em prvenstvu zbog istog prekr{aja njegovih navija~a u utakmici protiv Hiberniana koja je odigrana 29. oktobra. Za razliku od [kotskog saveza, UEFA prema Celticu nije bila popustljiva.

UEFA kaznila Celtic

Selekcija BiH - KMF Tango 4:1 (2:1)
Dvorana O. [. ”Aleksa [anti}“ u Vojkovi}ima. Gledalaca 100. Sudije: Slavoljub Gogi} i Sr|an Do{lo (oba I. Sarajevo). Strijelci: 1:0 - Vico (8), 1:1 - Mari} (11), 2:1 - I. Matan (20), 3:1- [unji} (25), 4:1 Lali} (36). KMF TANGO: Hasanspahi}, Mari}, @ivkovi}, Tanaskovi}, ^ampara, Eri}, ^erani}, Mojevi}, Muratovi}, Radmilovi}. Zirojevi}. Trener: Mirko Marvan. BiH: Omerbegovi}, [unji}, Vladisavljevi}, Vico, Kahved`i}, Lali}, D. Novoselac, Be~arevi}, S. Novoselac, I. Matan, Berak, Laci}, Mulahmetovi}. Selektor: Boro Matan. “Start je najbitniji i bilo bi lijepo po~eti sa pobjedom, s kojom bismo bili bli`e ostvarenju cilja i plasmana u bara` za odlazak na ovo veliko takmi~enje. [panija je zaista neprikosnovena, ali mi se ne}emo unaprijed predati i smatram da smo kroz ove mini pripreme pokazali da mo`emo obradovati sve poklonike malog nogometa u na{oj zemlji. Zato pozivam sve iskrene prijatelje nogometa u Sarajevu i BiH da budu uz nas u ove tri kvalifikacione utakmice u Zetri“ , poru~uje selektor Boro Matan. Dvije prvoplasirane ekipe iz grupe 1 plasirat }e se u bara` za odlazak na SP na Tajlandu nareS. SPAHI] dne godine.

Zajedni~ki snimak selekcije BiH i KMF Tango

zovati udarce bez `ivog zida sa 10 metara. Susret je odigran u prijateljskom i fer nadmetanju sa mnogo lijepih poteza. U ~etvrtak na otvaranju kvali-

fikacionog turnira za SP na Tajlandu na{a selekcija starta protiv Belgije, {to je, po procjeni na{eg stru~nog {taba, mo`da i najva`nija utakmica turnira.

OSLOBO\ENJE srijeda, 14. decembar/prosinac 2011. Pred Malonogometni turnir “Asim Ferhatovi}“

SPORT

45

Hasetov primjer treba slijediti
Na 19. turniru posve}enom uspomeni na nekada{njeg legendarnog fudbalera tima sa Ko{eva i velikog ~ovjeka, koji se igra 24. i 25. decembra, nastupi}e Sarajevo, @eljezni~ar, Vratnik, selekcije grada Budve, Austrije, Vojvodine, Prijepolja i Kastrioti iz Albanije
Na 19. novogodi{njem me|u na ro dnom ma lo no go me tnom turniru “Asim Ferhatovi} Hase“, koji }e se odr`ati 24. i 25. decembra u maloj dvorani Skenderije, nastupi}e Sarajevo, @eljezni~ar, Vratnik, selekcije grada Budve, Austrije, Vojvodine, Prijepolja i Kastrioti iz Albanije. Organizator tradicionalnog turnira, posve}enog uspomeni na nekada{njeg legendarnog fudbalera Sarajeva i velikog ~ovjeka je FK Vratnik, dok je pokrovitelj Op}ina Stari Grad. sport Ramiz Kadi} istakao je da je malonogometni turnir izuzetna manifestacija koju treba poku{ati prenijeti i na veliki teren. “Uz podr{ku nekada{njih istaknutih fudbalera, Nogometnog saveza BiH, predsjednika Komiteta za normalizaciju Ivice Osima, mo`emo okupiti ~etiri do {est ekipa evropskog ranga koje bi igrale turnir na stadionu Ko{evo. Uspomena na Haseta zaslu`uje sadr`ajniju i jo{ zna~ajniju manifestaciju“, smatra Kadi}. Pomo}nica na~elnika Op}ine Stari Grad za obrazovanje, kulturu i sport Amina Deljkovi} rekla je da je raduje {to je ovogodi{nji Hasetov memorijal bogatiji za nastup dvije ekipe iz gradova pobratima Sarajeva, Budve iz Crne Gore i Kruja iz Albanije, koje }e doputovati u na{ glavni grad 23. decembra. “Na~elnik i Op}ina Stari Grad potrudili su se da gosti turnira ima ju ade kva tan smje {taj i osje}aju se ovdje kao kod ku}e“ , poru~ila je Deljkovi}. Prema Husi}evim rije~ima, do po~etka turnira bi}e uprili~ena jo{ jedna pres-konferencija na kojoj }e biti saop{ten sastav grupa i raspored odigravanja utakmica.
Z. RA[IDOVI]

Dva revijalna me~a
“Op}ina se uklju~ila u organizaciju turnira u punom kapacitetu i ispo{tova}e sve obaveze. Vratnik je tehni~ki organizator turnira kojim se odaje po~ast Asimu Ferhatovi}u Hasetu. Nadam se da }e utakmice posmatrati veliki broj gledalaca“ rekao , je na~elnik Op}ine Stari Grad Ibrahim Had`ibajri} na ju~era{njoj konferenciji za novinare u Sarajevu. Sekretar Vratnika Amir Husi} izjavio je da }e se na turniru odigrati i dvije revijalne utakmice izme|u veterana Sarajeva i @eljezni~ara, te dje~aka Vratnika i Bubamare. Nekada{nji no vi nar i hro ni~ar Fer ha to vi}evih igara i `ivota Stjepan Kljui} naglasio je da je rahmetli
Ovogodi{nji turnir ponudi}e kvalitetne utakmice
Foto: S. GUBELI]

UVIJEK VEZAN ZA SARAJEVO Da je bio `iv 1992. godine, Hase bi ostao u Sarajevu jer mu je pripadao. Nakon {to je oti{ao da igra u Tursku, vratio se poslije tri sedmice u Sarajevo, rekao je nekada{nji novinar Stjepan Kljui}
Hase bio ~ovjek posebnih vrijednosti, narodni ~ovjek koji je {titio ljudska prava sirotinje. “Hase je shvatao nogomet kao igru. Da je bio `iv 1992. godine, ostao bi u Sarajevu jer je pripadao na{em glavnom gradu. Nakon {to je oti{ao da igra u Tursku, vratio se poslije tri sedmice u Sarajevo. Napisao sam dvije knjige o Hasetu. On je primjer koji ljudi trebaju slijediti. Lijepo je {to Vratnik njeguje tradiciju odr`avanja malonogometnih turnira. I {ira dru{tvena zajednica obavezna je da se priklju~i obilje`avanju uspomene na Haseta, s obzirom na ljudski i sportski zna~aj njegove li~nosti“, kazao je Kljui}.

Turnir na velikom terenu
Pomo}nik gradona~elnika Sarajeva za obrazovanje, kulturu i

Nijaz Mulahmetovi} najavljuje

Beara do`ivio mo`dani udar
Legendarni vratar Hajduka Vla di mir Be ara do`ivio je mo`dani udar i u ozbiljnom zdravstvenom stanju je preba~en na lije~enje u splitsku bolnicu. Nekada{nji ~lan reprezentacije svijeta pretrpio je ipak lak{i udar i primljen je na intenzivni odjel gdje }e lije~nici dodatnim pretragama poku{ati definirati njegovo zdravstveno stanje te poduzeti odgovaraju}e mjere lije~enja. Beara ima 81 godinu,

Nijaz Mulahmetovi}: Start sa Belgijancima

no vrlo je vitalan i u formi, tako da su svi koji ga poznaju optimisti~ni.

U Zetri vadimo vizu za Tajland
Imamo {anse, jer se mo`emo nositi sa Belgijancima i Norve`anima, smatra bh. malonogometni reprezentativac
Iza Nijaza Mulahmetovi}a su dva bara`a. U oba poku{aja bh. hakleri su zaustavljeni, pa se jedan od najiskusnijih igra~a u timu Bore Matana nada da }e tre}a biti sre}a. Omerbegovi}, Lali}, bra}a Novoselac i ostali godinama sanjaju plasman na veliko takmi~enje. “Mo`da je sada prava prilika“ , nada se Mulahmetovi} ili Cuni, kako mu tepaju saigra~i. Suparnici su respektabilni. “[panci su nogometna velesila. Skoro da nema sporta gdje ne dominiraju [panci. Oni su prvi favoriti grupe.” Sretna je okolnost {to u bara` idu dva tima... “Imamo {anse, jer se mo`emo nositi sa Belgijancima i Norve`anima. Belgija je u ~etvrtak na{ prvi suparnik, potom u petak Norve`ani, a poslastica za kraj u nedjelju su [panci.” Puleni Bore Matana mamac su za publiku u Zetri. “Osvojio sam desetine jakih turnira, igrao sam na Mediteran kupu u Libiji, iza mene je dosta kvalifikacijskih turnira. Red je da napokon ostvarimo podvig i pla si ra mo se na Svjet sko prvenstvo u Tajlandu“, pri`eljkuje Nijaz Mulahmetovi}.
S. S.

Napada~ madridskog Reala Karim Benzema dobitnik je nagrade za najboljeg francuskog fudbalera 2011. godine u izboru presti`nog magazina France Football. Prema izboru u kojem glasaju biv{i dobitnici ove nagrade, me|u kojima su velikani poput Platinija, Zidanea, Henrya, Ginole i Papina, Benzema je slavio uvjerljivo sa 155 bodova ispred beka Barcelone Erica Abidala (110) i Lyonovog golmanaHugaLlorisa(69). Benze-

Benzema najbolji Francuz u 2011.

ma je tako sedam dana uo~i 24. ro|endana naslijedio aktuelnog veznjaka Manchester Citya Samira Nasrija koji je epitet najboljeg francuskog fudbalera ponio pro{le godine, tada kao igra~ Arsenala. Najboljim francuskim trenerom France Football je imenovao Rudija Garciju (47) koji je pro{le sezone odveo Lille do dvostruke krune. Garcia je tako naslijedio Marseilleovog trenera Didiera Deschampsa.

46

SPORT
AD "MERKUR" TESLI] Svetog Save br. 88 Tesli}

srijeda, 14. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

Aktuelnosti iz FK Sarajevo

Broj 27/11 Tesli}, 12. 12. 2011. godine ZAKAZIVANJE VANREDNE SJEDNICE SKUP[TINE AKCIONARA

Pripreme na Igmanu
Obavi}emo prvu fazu priprema od 13. do 20. januara naredne godine na Igmanu, rekao je sportski direktor Edim Had`ialagi}
Direktor FK Sarajevo Dino Selimovi} i sportski direktor Edim Had`ialagi} obi{li su olimpijske planine Igman i Bjela{nicu kako bi vidjeli mogu}e lokacije za prvi dio zimskih priprema u januaru 2012. godine. Prema Had`ialagi}evim rije~ima, prozivka bordo tima zakazana je za 4. januar naredne godine na stadionu Ko{evo. „Od 4. do 8. januara bi}e organizovane kontrolne utakmice za igra~e koji }e biti na probi u Sarajevu. Obavi}emo

OGLAS
Na osnovu ~lana 97. statuta AD "MERKUR" Tesli} i zaklju~ka Upravnog odbora AD "MERKUR" Tesli} sa odr`ane sjednice Upravnog odbora 1. 12. 2011. godine. Obavje{tavamo sve akcionare ovog Dru{tva da }e se vanredna sjednica Skup{tine akcionara odr`ati 30. 12. 2011. godine sa po~etkom u 12 ~asova u zgradi sjedi{ta dru{tva sa sljede}im:

DNEVNIM REDOM
1. Usvajanje zapisnika sa prethodne redovne sjednice Skup{tine akcionara odr`ane 30. 6. 2011. godine; 2. Verifikacija mandata i izbor i imenovanje zapisni~ara; 3. Dono{enje odluke o izmjenama i dopunama Statuta (uskla|ivanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti i Registru poslovnih subjekata po djelatnostima u Republici Srpskoj); 4. Teku}a pitanja. Upravni odbor AD "MERKUR" TESLI]

JKP KOMUNALNO DD @ivinice, Prva ulica 190 @ivinice ID: 4209436530006; PDV: 209436530006, tel:035/774-569,fax 035/774-473 e-mail: komunalno_zivinice@yahoo.com Dana: 13. 12. 2011. Broj: 5341 /11 Na osnovu ~lana 96. Statuta JKP Komunalno d.d. @ivinice, dioni~ari: U`i~anin Mehmed i Kadri} Fadil, sazivaju;

Prozivka zakazana za 4. januar

SKUP[TINU DRU[TVA
JKP Komunalno d.d. @ivinice Za Skup{tinu predla`emo sljede}i

Dnevni red:
1. Izbor radnih tijela Skup{tine a) Zapisni~ara b) Ovjeriva~a zapisnika c) Odbor za glasanje 2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne Skup{tine Dru{tva 3. Dono{enje odluke o promjeni klasifikacije djelatnosti JKP Komunalno d.d. @ivinice. 4. Dono{enje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dru{tva JKP Komunalno d.d. @ivinice. 5. Razmatranje izvje{taja o radu Nadzornog odbora za period od 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011. godine 6. Dono{enje odluke o razrje{avanju ~lanova Nadzornog odbora JKP Komunalno d.d. @ivinice 7. Dono{enje odluke o imenovanju ~lanova Nadzornog odbora JKP Komunalno d.d. @ivinice Skup{tina }e se odr`ati: 5. 1. 2012. godine u prostorijama Dru{tva, sa po~etkom u 15 sati. Sve informacije u vezi sa odr`avanjem skup{tine i potrebne materijale dioni~ari mogu dobiti u sjedi{tu Dru{tva, Prva ulica 190 @ivinice. Rok za izmjenu i dopunu predlo`enog dnevnog reda je 8 dana od dana objave Skup{tine Dru{tva. Skup{tini mogu prisustvovati i punomo}nici dioni~ara po ovjerenoj punomo}i i dostavljenoj prije odr`avanja Skup{tine na dva dana. Dioni~ari: Mehmed U`i~anin Fadil Kadri}

Disciplinski organi UEFA kaznili su FK Sarajevo sa ukupno 36.000 eura za nepravilnosti tokom u~e{}a u Evropskoj ligi. Tako je bordo klub sankcionisan sa 8.000 eura za transparent “Never forget Srebrenica“ koji je postavljen na utakmici Orebro - Sarajevo, 14. jula u [vedskoj, kao i zbog nekoliko baklji koje su navija~i Sarajeva upalili tokom utakmice. Revan{ Sarajevo - Orebro osta}e upam}en i po kazni od 20.000 eura za upotrebu pirotehni~kih sredstava i sigurnosne propuste u organizaciji. Zanimljivo da je klub ka`njen i zbog nastupa igra~a na toj utakmici, prema ocjeni delegata za sigurnost, koji je ocijenio da je na~injen prevelik broj prekr{aja i da je igra Sarajeva bila pregruba. Bakljada u Pragu protiv Sparte 28. jula dodatno je olak{ala kasu bordo kluba za 5.000 eura zbog upotrebe pirotehni~kih sredstava. Za kori{tenje pirotehnike u uzvratnom me~u sa ~e{kim timom na Ko{evu 4. avgusta, Sarajevo je moralo platiti jo{ 3.000 eura. prvu fazu priprema od 13. do 20. januara na Igmanu. Ekipa }e boraviti u hotelu Feri. Ponuda je korektna, smje{taj zadovoljavaju}i i preostalo je da Upravni odbor potvrdi da }e se po~etna faza priprema odraditi na Igmanu. Ekipa }e najvjerovatnije otputovati 12. ili 13. februara naredne godine u Me|ugorje na zavr{ne pripreme za proljetni dio prvenstva“, rekao je Had`ialagi}. Kako nezvani~no saznajemo, azerbejd`anski Neftchi zainteresovan je za fudbalere bordo tima Sedina Torlaka, Denisa ^omora i Amera Dupovca. Postoji mogu}nost i da Damir Koja{evi} nastavi karijeru u Rumuniji ili Rusiji. Z. R.

Ka`njeni sa 36.000 eura

BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton Op}ina Grada~ac Javna ustanova Osnovna {kola „Edhem Mulabdi}“ Me|i|a Donja Broj: 04-516/11 Datum: 13.12.2011. god. Tel: 035/869-026 Na osnovu ~lana 72. i ~lana 88. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“ br. 6/04 i 7/05) ~lana 201. Pravila ustanove i Saglasnosti na utvr|ene potrebe za {kolsku 2011/12. godinu Ministarstva obrazovanja, nauke kulture i sporta broj: 10/1-34-14770/11, [kolski odbor JU O[ „Edhem Mulabdi}“ Me|i|a Donja, objavljuje

Admir Ra{~i} napu{ta premijerliga{a sa Otoke

Olimpic mo`e u Evropu
Bogdan Korak, aktuelni trener Leotara, razlog za slabu realizaciju svog tima vidio je u nedostatku rasnog napada~a. Nakon doma}eg prvenstvenog poraza od Olimpica, trebinjski trener je izjavio: “Da sam imao igra~a poput Ra{~i}a, Leotar bi na kontu imao nekoliko bodova vi{e“ izrazio je Ko, rak `aljenje {to Ra{~i} nosi dres Olimpica, a ne Leotara. Ima li {ta ljep{e za igra~e nego kada vas pohvali suparni~ki trener. “U Trebinju smo pobijedili, zato me zapazio trener Leotara“ podsje}a Ra{~i}. , U Sarajevo je iz Gora`da potegao da rije{i status u Olimpicu. “Iako imam ugovor, predlo`io sam sporazumni raskid. Klub o~ito ne mo`e ispo{tovati dogovor koji smo imali, pa je najbolje korektni razlaz.“ Ima po nu da, ali ne i ~vrst dogovor. Evo i za{to. “Mo`da i Sarajevo! Za{to ne. Iako i sa Grbavice nosim lijepe uspomene, u Sarajevu mi je bilo najljep{e. Nezaboravne su utakmice u Evropi.” Olimpic je u gornjem dijelu tabele. Ni Evropa nije daleko, makar... “Sakupili smo dosta gostuju}ih bodova, {to garantira mirno prolje}e. Mo`da }e zvu~ati neskromno, ali te{ko }e izboriti Evropu bez mene. Ljudima koji vode klub, predsjedniku, treneru, saigra~ima, `elim uspjeh u proljetnoj polusezoni. Bit }u sretan ako se izbori Evropa, jer }e se neko sjetiti i mojih zasluga“, poru~io je Ra{~i}. Saznajemo kako bi se tim sa Otoke mogao poja~ati kvalitetnim stoperom. Pred potpisom ugovora je Nihad Mujki}, koji je jedno vrijeme igrao za dru gi tim fran cus kog Montpelliera.
S. S.

KONKURS
za popunu upra`njenih radnih mjesta 1. Nastavnik likovne kulture (8 ~asova)..............1 izvr{ilac 2. Nastavnik matematike (12 ~asova)..................1 izvr{ilac Radna mjesta pod rednim brojem 1 i 2 rad se zasniva na odre|eno vrijeme od po~etka drugog polugodi{ta do 30.06.2012. godine. Ukoliko se na radna mjesta ne prijave kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa primit }e se pripravnik. Pored op}ih uslova kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove {to prila`u uz prijavu i to: 1. Prijavu sa kra}om biografijom 2. Diplomu o stru~noj spremi ili ovjerenu kopiju diplome 3. Izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od 6 mjeseci) 3. Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) 4. Uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu ili ovjerenu kopiju uvjerenja 5. Uvjerenje Zavoda za zapo{ljavanje o du`ini ~ekanja na posao nakon sticanja stru~ne spreme tra`ene konkursom 6. Uvjerenje o radnom sta`u u ustanovama obrazovanja i izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stru~ne spreme i profila tra`enog konursom 7. Ovjerena kopija radne knji`ice 8. Ljekasko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje od nadle`nogsuda da kandidat nije osu|ivan za krivi~no djelo (ne starije od tri mjeseca) izabrani kandidat }e dostaviti u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa. Napomena: Intervju sa kandidatima }e se obaviti 28. i 29. decembra 2011. godine od 8.00 do 12.00 sati, a kandidat koji ne pristupi intervju gubi pravo daljeg u~e{}a u konkursnoj proceduri. Nepotpune i neblagovremene prijave se ne}e razmatrati. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Prijave slati u zatvorenoj koverti po{tom sa naznakom: „Za konkurs“ na adresu: JU O[ „Edhem Mulabdi}“ 76257 Me|i|a Donja Grada~ac Predsjednik [kolskog odbora Mulaomerovi} Halima

Admir Ra{~i}: Najbolje je bilo na Ko{evu

“Nemam sada u d`epu ni{ta konkretno, ali ima poziva. Vagam ponude, pa }u odlu~iti nastavljam li vani ili ostajem kod ku}e.” ^elik, Vele`, Sloboda... mogu}e su nove Ra{~i}eve destinacije.

OSLOBO\ENJE srijeda, 14. decembar/prosinac 2011.

SPORT

47

Izbor sportiste godine 2011. godine u Sarajevu

Ve~eras progla{enje najboljih
Nagrada publike, za koju su glasali ~itaoci portala Nezavisnih novina, pripala je Edinu D`eki, bh. nogometnom reprezentativcu i igra~u Manchester Citya
U sarajevskom hotelu Holiday Inn ve~eras }e se odr`ati tradicionalni Izbor sportiste godine, koji po 11. put organizuju Nezavisne novine i BHRT1, a pokrovitelj je @eljko Kom{i}, predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH. Partner manifestacije je i Olimpijski komitet BiH. Priznanja }e ove godine biti dodijeljena u 12 konkurencija, s tim da je jedan dobitnik nagrade ve} poznat. Naime, nagrada publike, za koju su glasali ~itaoci portala Nezavisnih novina, pripala je Edinu D`eki, bh. nogometnom reprezentativcu i ~lanu Manchester Citya. “Izbor sportiste postao je prepoznatljiv bh. brend i kao takav postoji ve} 11 godina. Nadam se da }emo i u budu}nosti njegov kvalitet odr`avati na visokom nivou“ re, kao je na v.d. direktor BHRT1 Muhamed Bakarevi} na ju~era{njoj pres-konferenciji. Za titulu najboljeg sportiste bore se Edin D`eko (nogomet), Danijel [ari} (rukomet), Amel Meki} (d`udo), Mirza Teletovi} (ko{arka) i Hamza Ali} (atletika). U utrci za naslov najbolje sportistkinje su: Dragana Kne`evi} (rukomet), Sandra Mitrovi} (odbojka), Biljana Cvijanovi} (atletika), Amela Kr{o (nogomet) i Emina Had`iahmetovi} (stoni tenis). Me|u pet najboljih ekipa su: nogometna reprezentacija BiH, mu{kako{arka{kareprezentacija BiH, RK Bosna BH gas, @OK Jedinstvo Br~ko i AK Glasinac. U konkurenciji za naslov trenera godine su: Safet Su{i} (nogomet), Branislav Crnogorac (d`udo), Irfan Smajlagi} (rukomet), Miroslav Klepi} (karate) i Amela Had`iahmetovi} (stoni tenis). Sve~ana ceremonija dodjele priznanja po~inje u 21 sat, uz direktan prijenos na BHT1. Publiku }e u kongresnojdvoraniHolidayInnazabavljati Crvena jabuka i ~lanovi Akademije Pink panter iz Sarajeva.
Sa pro{logodi{njeg Izbora najuspje{nijih sportista A. KRVAVAC

SP za rukometa{ice

Hrvatska sa Norve{kom u ~etvrtfinalu
U posljednja dva me~a osmine finala Svjetskog rukometnog prvenstva u Brazilu Danska je tek nakon produ`etka savladala Japan sa 23:22, dok su doma}e rukometa{ice bile uvjerljive protiv Obale Slonova~e, slave}i rezultatom 35:22. ^et vrtfi na le su izbo ri le i Hrvatice i Francuskinje, a jo{ u nedjelju rukometa{ice Norve{ke, Rusije, [panije i Angole. Hrvatska je u osmini finala savladala Rumuniju u me~u punom preo kre ta re zul ta tom 28:27, dok je Francuska prolaz me|u osam najboljih obezbije di la tri jum fom nad [ved skom (26:23).

Najbolji su Kvitova i \okovi}
Hrvatska pobijedila Rumuniju u osmini finala

^etvrfinalni susreti na rasporedu su danas, a sastaju se: Rusija - Francuska (14.45), Angola

- Danska (17.30), Hrvatska Norve{ka (20.15) i [panija - Brazil (23).

Tradicionalni izbor L’Equipa

Karabati} sportista godine u Francuskoj
Rukometni reprezentativac i igra~ Montpeliera Nikola Karabati} (27) izabran je za najboljeg sporta{a Francuske u izboru uglednog sportskog dnevnika L’Equipe. On je pobijedio sa 706 glasova, drugo mjesto je osvojio d`uda{ Teddy Riner (675), a tre}i je osmerostruki svjetski prvak u reliju Sebastien Loeb (505). Atleti~ar Christophe Lemaitre, koji je u ovom izboru slavio pro{le godine, zauzeo je ~etvrto mjesto sa 489 bodova, dok je peto mjesto pripalo NBA zvijezdi Tonyu Parkeru (336). Me|u deset najboljih ugurala se i jedan `ena, d`uda{ica Lucie Decosse na osmom mjestu. “Zaista sam iznena|en ovom nagradom i nisam je o~ekivao, pogotovo kada pogledam imena uglednih sportista koja su na listi,” kazao je jedan od najboljih rukometa{a na svijetu. Karabati} je u posljednje tri godine s francuskom reprezentacijom slavio na Olimpijskim igrama u Pekingu (2008), svjetskim prvenstvima u Hrvatskoj (2009) i [vedskoj (2011), te

Me|unarodna teniska federacija (ITF) proglasila je Novaka \okovi}a za najboljeg igra~a u 2011. godini, dok je u `enskoj konkurenciji priznanje oti{lo u ruke ^ehinji Petri Kvitovoj. U obrazlo`enju odluke ITF-a se ka`e da je \okovi} ove godine osvojio Otvoreno prvenstvo Aus-

tralije, Wimbledon i Otvoreno prvenstvo SAD-a i godinu zavr{io na prvom mjestu ATP liste, u kojoj je imao 70 pobjeda i samo {est poraza. Kvitova je pobijedila na Wimbledonu i predvodila Fed reprezentaciju ^e{ke do titule u tom takmi~enju. Na kraju sezone bila je druga na WTA listi.

^ili} otkazao nastup u Chennaiju
Marin ^ili} otkazao je nastup na ATP turniru u indijskom Chennaiju, gdje je tradicionalno trebao otvoriti novu sezonu. Me|ugorac, koji je pro{lu sezonu zavr{io na 21. mjestu ATPove ljestvice, ima problema s ozljedom tetive koljena tako da je morao otkazati sudjelovanje na turniru koji je osvajao 2009. i 2010. godine. Kako prenosi The Times of India, ^ili} bi mogao propustiti i prvi Grand Slam turnir godine Australian Open. “S obzirom na to da sam pet posljednjih sezona zapo~injao u Chennaiju, taj mi je grad postao drugi dom. Samo me ozljeda mogla udaljiti od Chennai Opena. Sre}om, dobro se oporavljam i sigurno }u se vratiti u Chennai sezonu kasnije“ , poru~io je ^ili}. Turnir u Chennaiju igra se od 2. do 8. januara sljede}e godine.

Najbolji: Nikola Karabati}

Evropskom prvenstvu u Austriji (2010). Za Francusku je do sada odigrao 141 utakmicu i postigao 602 gola.

48

SPORT
VIJESTI

srijeda, 14. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

Ovog vikenda igra se Studentski ko{arka{ki kup 2011.

Nastavljaju se
sportske aktivnosti
Nakon uspje{no organizovanog Studentskog nogometnog kupa 2011, DOP i USP organizuju i ko{arka{ki kup na kojem }e se u sali O[ Kova~i}i okupiti studenti sa 10 fakulteta
Demokratski omladinski pokret (DOP), omladinska nevladina organizacija, punih {est godina organizuje razne projekte za studente. ^lanovi DOP-a na teritoriji op}ine Novo Sarajevo veoma su aktivni i smatraju se za jednu od vode}ih omladinskih organizacija, istra`ivali su koji to projekti u oblasti sporta nisu dovoljno zastupljeni, a mogu privu}i veliki broj mladih ljudi da u njima aktivno u~estvuju. Tako su osmislili i pokrenuli projekat “Stu den tski ko {ar ka {ki kup 2011“ u suradnji sa Udru`enjem , studenata Pravnog fakulteta u Sarajevu (USP), koje je poznato me|u studentima kao jedna od najaktivnijih studentskih asocijacija na podru~ju Kantona Sarajevo. “Nakon uspje{no organizovanog Studentskog nogometnog kupa 2011. u oktobru, okrenuli smo se organizaciji studentskog ko {ar ka {kog ku pa. Ovo ta kmi~enje }e okupiti studente sa 10 fakulteta i ne teren }e ovog viken da iza}i vi {e od 120 ta kmi~ara. Zaista nam je drago {to odli~no sura|ujemo sa svim fakultetima. Ovim putem bih se zahvalio i Op}ini Novo Sarajevo, finansijeru ovog takmi~enja. USP zaista aktivno radi na projektima za studente na{eg fakulteta, ali isto tako uspje{no sara|uje sa drugim fakultetima. Pravnici su ipak tu da slu`e dru{tvu“ ka`e Tarik Trbi}, ruko, vodilac sektora za sport USP-a. S obzirom na to da su primarna ciljna grupa studenti sarajevUtakmice grupne faze, kao i polufinalni susret, igraju se 2x12 minuta. Finalni susret se igra 4x10 min. Prvi dan, 17. decembra, u sali O[ Kova~i}i }e se igrati susreti u grupnoj fazi. U Grupi A po~etak takmi~enja je zakazan za 10 sati, a u njoj se nalaze: Pravni fakultet, Fakultet zdravstvenih studija, Sarajevo School of Science and Technology, Fakultet politi~kih nauka i American University. U grupi B takmi~enje }e po~eti u 15 sati, a snage }e odmjeriti: FASTO, Gra|evinski fakultet, Medicinski fakultet, Arhitektonski fakultet, Saobra}ajni fakultet, Ekonomski fakultet. Prve dvije ekipe iz grupa u nedjelju, unakrsno, igraju poluS. K. finalne susrete.

Maljkovi} ostaje selektor Slovenije
Izvr{ni odbor Ko{arka{kog saveza Slovenije (KZS) odlu~io je u ponedjeljak da }e srbijanski 59-godi{nji stru~njak Bo`o Maljkovi} i dalje biti na kormilu reprezentacije. Na ovogodi{njem Eurobasketu u Litvaniji Maljkovi} sa slovenskom reprezentacijom nije ispunio o~ekivanja navija~a, jer je osvojio tek sedmo mjesto. Navija~i su glavnog krivca za rezultatski podba~aj vidjeli upravo u Maljkovi}u, predbacuju}i mu zastarjeli na~in vo|enja ekipe. No, Maljkovi} ugovor sa KZS-om ima do Evropskog prvenstva 2013. godine, koje }e se odr`ati ba{ u Sloveniji, a u KZS-u su odlu~ili da ga ne}e raskidati.

skih fakulteta, zabranjeno je registrovanje igra~a koji nisu studenti jednog od fakulteta ili studenata koji su ve} diplomirali. Turnir }e trajati dva dana.

Vranje{ napustio Borac
Da se KK Borac nalazi u krizi, poznato je odranije, a sada je klub zadobio novi udarac. Naime, banjalu~ki sastav }e u nastavak sezone u}i znatno oslabljen s obzirom na to da je ekipu napustio Nemanja Vranje{, jedan od ponajboljih igra~a Borca. Klub i igra~ sporazumno su raskinuli saradnju, a ne zna se gdje }e ovaj ko{arka{ nastaviti karijeru.

Pojedina~no brzopotezno prvenstvo Gora`da

Muratovi}
ispred Hajvaza
Pojedina~no prvenstvo Bosanskopodrinjskog kantona Gora`de u brzopoteznom {ahu odr`ano je nedjelju u zajedni~koj organizaciji {ahovskih klubova Gora`de i Vitkovi}i te Udru`enja penzionera op}ine Gora`de u prostorijama Udru`enja penzionera. Nastupilo je 27 igra~a, a igralo se po {vajcarskom sistemu 11 kola uz tempo igre od 5 minuta. Nakon veoma zanimljivih {ahovskih borbi prvo mjesto pripalo je FIDE majstoru Efimu Muratovi}u sa 9 osvojenih poena, na drugommjestuzavr{ioje majstorskikandidatD`emalHajvaz sa 8,5 poena, dok je tre}iElvisPe{teku sa 8 poena, koliko je imao i ~etvrtoplasirani majstorski kandidat D`evad Kajevi}. Najuspje{niji juniori bili su Edin Okovi} sa 5,5 poena i Emir Popovi} sa 5 poena. Sudijski dio posla obavio je Nijaz Obar~anin, {ahovski sudija iz Gora`da.
Zanimljivo brzopotezno prvenstvo Gora`da

Plasman: 1. Efim Muratovi} 9, 2. D`emal Hajvaz 8,5, 3. Elvis Pe{tek, 8, 4. D`evad Kajevi} 8, 5. Lazar Stavnjak 7, 6. Bajro Obu}a

6,5, 7. Milenko Gruji} 6,5, 8. Jasmin Begovi} 6,5, 9. Mithat Had`iomerovi} 6,5, 10. Sulejman Bav~i} 6,5 itd. S. K.

Pojedina~no {ahovsko prvenstvo SBK-a

Marc Gasol produ`io sa Grizzliesima
[panski ko{arka{ki reprezentativac Marc Gasol objavio je kako je postigao dogovor s upravom aktuelnog mu kluba Memphisa o potpisivanju novog ugovora. “Jedva ~ekam iza}i na teren sa svim saigra~ima“, poru~io je 26-godi{nji centar koji u redovima Grizzliesa igra od 2008. godine. Vjeruje se kako je Gasol, koji je imao status ograni~enog slobodnog agenta, pristao na potpisivanje novog ~etverogodi{njeg ugovora vrijednog oko 58 miliona ameri~kih dolara. U regularnom dijelu pro{le sezone Gasol je ostvarivao prosjek od 11,7 ko{eva i sedam skokova, da bi u doigravanju podigao svoje brojke na 15 ko{eva i 11,2 skoka po utakmici.

Slavlje Smaila Dautovi}a
Travnik je proteklog vikenda ugostio najbolje {ahiste SBK-a, ~lanove M[S-a SBK-a. Naime, 10. i 11. decembra u prostorijama Univerziteta u Travniku i [K-a Travnik odr`ano je Pojedina~no {ahovsko prvenstvo SBKa za 2011. godinu, a titulu pobjednika zaslu`eno je osvojio Smail Dautovi} iz Travnika, koji je ostvario 6 pobjeda i 3 remija. Prvi favorit prvenstva Damir [utkovi} osvojio je drugo mjesto sa u~inkom 7 pobjeda i 2 poraza (Dautovi} i Gapa). Sudjelovalo je 25 {ahista iz Gornjeg i Donjeg Vakufa, Bugojna, Viteza i Travnika, a me|u njima i dva kadeta - Sanjin [ehi} i Tarik Ekme{~i}. Prvenstvo se igralo u 9 kola po {vicarskom sistemu sa tempom igre od 30 minuta po igra~u. Pet najuspje{nijih osvojilo je prigodne nagrade koje je uru~io Rasim Daci}, predsjednik M[S-a SBK-a ~iji je univerzitet bio pokrovitelj prvenstva. Tabela: 1. Dautovi} 7,5, 2. [utkovi} 7, 3-4. Smailkadi} i A. Patkovi} po 6,5, 5-6. E. Kesten i V. Patkovi} po 6, 7. Robovi} 5,5, 812. E. Ekme{~i}, Gapa, Ohran, Rebihi} i Trako po 5, 13-17. ^au{evi}, Ibri{imbegovi}, Kanafija, [ehi} i M. Krehi} po 4, 1820. T. Ekme{~i}, A. Rebihi} i Ma{inovi} po 3,5, 21-24. Hod`i}, O. Kesten, Had`ijunuzovi} i A. Krehi} po 3, 25. Dadi} 1,5.
ENI news

^estitke Smailu Dautovi}u, prvaku SBK-a

OSLOBO\ENJE srijeda, 14. decembar/prosinac 2011.
NEKRETNINE ZAMJENA
MJENJAM dva stana 69m2 i 50m2. u Bijeljini za stan u Sarajevu. Tel. 061/440-887. IZDAJEM namje{tene stanove: ^engi} Vila, Vraca, trenzit — 73m2 i Titova — Centar 100m2. Mob. 065/294-840. IZDAJEM vikendicu na Jahorini, ekstra lokacija. Mob. 066/136-470. IZDAJEM dvosoban stan na Alipa{inom polju, B-faza, namje{ten. Tel: 061/842-989. IZDAJEM poslovni prostor Stari grad — manja kvadratura.Tel: 061/106-571. IZDAJEM nenamje{ten stan 75m2, na du`e vrijeme, 2 kupatila, 2 balkona, 2 lo|e, ul. Patriotske lige 46. Mob. 061/744-523. IZDAJEM garsonjeru opremljenu ul. Ohridska 3A N. Sar.Tel: 033/443-620. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru, cen. grij. bra~nom paru bez djece ili zaposlenima. Tel. 538-598 i 061/928-057. IZDAJEM namje{ten stan, privatna ku}a, poseban ulaz. Tel:062/255-827. IZDAJEM gara`u 15m2, Marin DvorTe{anjska ulica. Mob. 061/273-995. IZDAJEM dvosoban i trosoban namje{ten stan, u centru i dvosoban na Grbavici. Mob. 061/812-046. IZDAJEM pos. prostor 12m2, Ul. Patriotske lige, 150 KM. Tel. 033/211-975. IZDAJEM sobu kod [umarskog fakulteta studentici.Tel: 062/724-761. IZDAJEM jednosoban stan sa gara`om kod OHR.-a strancu ili poslovnom ~ovjeku. Tel. 061/323-347. IZDAJEM povoljno dvosoban stan. Tel. 061/440-887. IZDAJEM namje{tenu trgovinsku radnju 40m2 za granap. Tel. 061/358-772. IZDAJEM dvoeta`ni namje{ten stan u privatnoj ku}i sa gara`om u blizini Centra grada. Tel: 061/812-046. IZDAJEM jednoiposoban polunamje{ten stan na Ko{evskom brdu. Tel. 033/665-243 i 062/812-055. IZDAJEM stan, ul. Donja Megara br. 30, blizu pivare. tel. 537-240. IZDAJEM tri poslovna prostora u pa pa gaj ci po vr{i ne od 20m2. tel. 061/141-676, 033/535-165.

MALI OGLASI
PRODAJA
PRODAJEM dvoeta`ni stan na Ilid`i, adaptiran, povoljno. Finansiranje bez banko, kamate, `iranata. Mob. 066/854-161. POLJINE zemlje sa vodom prilazom i strujom 10 duluma. Tel. 066/669-696. MALE[I]I prodajem dva duluma vo}nja ka uz put Me le {i}i Ili ja{. Tel:066/722-576. POVOLJNO prodajem stan u Hrasnici 54m2.Tel:062/229-672. PRODAJEM ku}u u izgradnji Vrelo Bosne sa svim papirima. Tel:062/225-012. PRODAJEM dvosoban stan 44m2 kod Muzi~ke {kole. 78.000KM. Tel: 033/442-998 i 062/139-085. PRODAJEM dvosoban stan 53m2 Ko {ev sko brdo Bra}e Be gi}. Tel:033/442-998 i 062/139-085. PRODAJEM dvosoban stan Vraca ul. Dobojska 1. sprat 75.000KM. Tel: 062/139-085. STAN, Ciglane, 60m2, 73m2, 80m2. Mob. 061/299-911. STAN Centar, 66m2, ul. Patriotske lige, 77m2, Bolni~ka. Mob. 061/299-911. PRODAJEM poslovni prostor 62m2, u strogom centru, pogodan za ordinacije, kancelarije i sl. Mob. 061/344-365. STAN na M. Dvoru, Kralja Tvrtka br. 14/3 od 77m2. treba manja opravka. Tel. 058/483-561. DOLAC Malta, Paromlinska dvosoban stan 63m2 sprat 6, u odli~nom stanju, dva balkona. vl.1/1 hitno. Lo`ioni~ka trosoban stan 72m2 dvostran 19. sprat cijena 107.000 KM, hitno.Tel:061/139-592. KO[EVSKO brdo, Bra}e Begi}, prodajem dvosoban stan 53m2. Mob. 061/146-298. ^ENGI] Vila, 64m2, Otoka, 71m2 devastiran, Dobrinja, 55m2, 68m2, 88m2, Grbavica, 48m2, 73m2, 131m2, centar, 86m2, 120m2, Alipa{ino polje, 53m2, 64m2, 71m2, Novo Sarajevo, 32m2, Isto~no Sarajevo, 44m2, 60m2, 80m2, Pofali}i, 40m2. Mob. 061/375-787. PRODAJEM stan, ili mijenjam za Beograd, ul. Zagreba~ka 2D, drugi sprat, 64m2, CG, 2 balkona, podrum. Tel: 061/495-660. PRODAJEM trosoban stan u novogradnji na Stupu, ugrun}en, cijena 1m2 — 1.500 KM sa PDV-om. Mob. 061/548-023. PRODAJEM zemlju Poljine, uz asvaltni put, 35 KM/m2. Mob. 062/619-361, 061/170-254. CENTAR, dvosoban 65m2 i jednosoban 42m2, spojena sa ogra|enim balkonima 12m2, novogradnja sa eta`nim grijanjem, cijena po vi|enju i dogovoru. Mob. 061/352-112. DANIJELA Ozme, 160m2, 2 kat. Mob. 061/484-505. NA BA[^AR[IJI prodajem poslovni prostor kod taxi {tanda, 35m2, glavna ulica, prizemlje. Mob. 061/745-525. PRODAJEM ili mijenjam ~etverosoban stan u centru, kod Vje~ne vatre, za jednosoban ili dvosoban uz doplatu, Centar. Mob. 061/252-663. BJELAVE 50m2, 1 kat, dvosoban, 2 strane, plin, fix. 95.000 KM. Mob. 061/ 148-810. STAN, ^obanija, 84m2, I kat. Mob. 061/299-911. STAN Centar, ul. M. Tita, 147m2 i 121m2. Mob. 061/299-911. SOKOLOVI] kolonija, dupleks ku}a 140m2, ba{ta, 2 parking mjesta, eta`no gri ja nje, kom ple tno i kva li te tno ura|eno, 3 eta`e, 135.000KM. Mob. 061/269-835. DAL MATIN SKA — cen tar, stan 121m2/2.500KM, visoko prizemlje, mogu}a kombinacija stambeno poslovna. Tel. 033/221-533. STARI Grad kod Vodovoda 30m2, 4 sprat, mogu}nost pro{irenja za jo{ 30m2, 75.000 KM. Mob. 061/148-810. STARI Grad kod Po{te 50m2, kao nov i dozvola za pro{irenje za jo{ 50m2, 155.000 KM. Mob. 061/484-505. BRANILACA grada, kod BKC 80m2, 2 kat, renoviran. Mob. 061/484-505. STAN, Grbavica, 94m2, I kat, 68m2, ul. E. [ehovi}a. Mob. 061/299-911. KU]A, Kova~i, 150m2 + gara`a na 300 m2 placa. Mob. 061/299-911. DOBRINJA IV, 76m2, troiposoban, renoviran, 1.350 KM/m2. Mob. 061/484-505. DO BRI NJA, 89m2+ba {ta, 1.500 KM/m2. Mob. 061/148-810. CENTAR, Titova, 120m2, 4 kat, lift. Mob. 061/148-810. TITOVA 143m2, 3 kat, petosoban, pl. grijanje, 2.450 KM/m2. Mob. 061/148-810. CENTAR, kod pijace Markale, 111m2, 2 kat, 2.400 KM/m2. Mob. 061/148-810. JOSIPA Vanca{a, 120m2, 3 kat, 2.400 KM/m2. Mob. 061/484-505. ALEKSE [anti}a, centar, 100m2, 2 kat, 2.200 KM/m2. Mob. 061/148-810. GRBAVICA, 94m2, troiposoban, 1 kat, renoviran. Mob. 061/148-810. KU]A, Bjelave, 160m2, nova, 230.000 KM. Mob. 061/148-810. KU]A, Skenderija, 200m2+500m2 zemlje, za investitore. Mob. 061/148-810. RAJLOVAC, privredni objekti na 4.000m2 zemlje. Mob. 061/484-505. ZEMLJA, Ni{i}i, 5500m2, fik. 35.000 KM. Mob. 061/484-505.

49

TEHNIKA
PRODAJA mobitela, novih i kori{tenih, najjeftinije cijene, www.pacomoby.ba. nokia, samsung, soni, ericsson, ig.htc.ap ple in pho ne.Mob. 062/695-695. TEA pe}, 2 KW, po vo ljno. Mob. 063/918-909.

POTRA@NJA
POTREBAN stan do 60m2, namje{ten, Grbavica-Otoka, na dvije godine. Mob. 061/031-330. AGENCIJI Palma potrebni stanovi u zgradi prazni i opremljeni za iznajmljivanje za provjerene i ozbiljne klijente kao i za prodaju poznatim kupcima. Tel: 061/145-853. AGENCIJI potrebni stanovi za izdava nje i pro da ju, li jen ti po zna ti.Tel:061/360-084. AGENCIJI potrebno vi{e stanova u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061/437732 i 061/214-306. POTREBNO vi{e stanova praznih namje{tenih za prodaju i izdavanje. Tel. 062/200-777 i 033/203-127. POTREBNO vi{e praznih i namje{tenih stanova i ku}a za iznajmljivanje.Tel: 061/214-306 i 061/437-732.

PRODAJEM dvoiposoban stan na Marijin dvoru, preko puta Unitika, idealan za ured ili ordinaciju, papiri 1/1, cijena povoljna. Tel. 064/404-0387. MEJTA[ stan 32 m2, II sprat, 70 000 KM. mob 065/633-825. PRODAJEM stan na Ciglanama ul. Husrefa Red`i}a adaptiran, sa novim stvarima, 78m2, uknji`eno a fizi~ki ima 90m2, 300.000 KM. Tel:065/819-136. BA[^AR[IJA, ul. A{~iluk 90m2, 2. spr. 220.000 KM, Mojmilo ul. Olimpijska 80m2, V.P. 1.450KM/m2, Pofali}i, novogradnja, I sprat, 57m2, 113.000 KM. Tel. 062/383-064. STAN, Vojni~ko Polje ul. Hasana Su}eske 7 spr. 61m2, 104.000 KM. Tel. 061/320-439. STAN Vogo{}a ul. B. Kr{o I spr. 77m2+2 balkona, useljiv, 115.000 KM. Tel. 062/907-831. DVOIPOSOBAN stan na Trgu Nezavisnosti, 72m2, ~etvorosoban + {paiz i balkon, V kat, 110.000 KM, novi radijatori i parketi. Mob. 066/801-737. LO GAVI NA, 60m2, na mje {ten i H.Kre{evljakovi}a, 50m2, povoljno, ul. S.Pa{ali}a, 70m2, exs opremljen. Mob. 066/995-944. POSLOVNI prostor 190m2, kod porodili{ta Jezero i sa vi{e parking mjesta. Mob. 061/170-254. PRODAJEM gara`u trajni objekat, pasa` Kemalbegova 2, predposljednja. Tel. 033/534-111, zvati od 18 do 20 sati. TUZLA ku}a kod Jalske d`amije dvojna dva ulaza, dva dvosobna stana, dvije garsonjere, ~etiri gara`e 70m2 terasa, 550m2 ba{te, cijena 500.000 KM.Tel. 070/232-507, mob. 062/010-842.

VOZILA
PRODAJEM [koda Oktavija 1,9 TDI avgust 2000. god gara`iran druga ruka, pre{ao 170000 km, cijena po dogovoru. Tel. 061/174- 145. PRODAJEM Audi 1992. godina, benzin i plin crna boja. Tel. 062/752-598. PRODAJEM Oktaviu 2000. godina SDI, metalik trula vi{nja ili mjenjam za jeftinije. Tel. 062/752-598. OPEL vectra, 2.2 DTI 130 ks. 2002, ful oprema koza, memori sjedista, nova bos pumpa, navigacija, alu felge, tempomat, registrovana do kraja juna. Hitno, 061/890-430. PRODAJEM XI BMW - pogon 4x4, 2003. god., mjenja~ automatik i manuelno na ameri~kim tablama. Cijena 12.500KM. Mob: 061/172-518. RENAUL cady, 2002. god. pre{ao 119.000 km. Mob. 061/507-756. MAZDA 323 F, 2001. god. 1,6, 16V, ful oprema, metalik siva. Mob. 061/221-668. LAN DRO VER du gi ben zi nac u odli~nom stanju-gara`iran 1973. za 15.000 KM sa rez. djelovima. Tel. 058/483-561. PRODAJEM [kodu Oktaviju, TOUR 1.9.TD(90, KS 2009.Tel. 061/101-899. TOYOTA Yaris 2008. produ`ena, 20.000 km, klima, 16.000 KM. Mob. 061/080-330. JUGO skala 55, godina 90. registrovan do 4/2012. cijena po dogovoru. Mob. 061/374-716. PRODAJEM Golfa dvicu 1990 godina 1600 kub. 59 ks. benzinca registrovan u oktobru. Tel. 033/536-765. i 061/134-544. PRO DA JEM XIBMW-po gon 4x4 2003 god.Tel:061/172-518. PRO DA JEM Nis san 1,6 Sanny odli~om stanju povoljno. registrovan do 27.9.2012. Tel: 061/275-666.

PONUDA
IZDAJEM stan 40m2 ^.Vila od tramvaja 100 m kod Kuvajtske d`amije, kirija 300 km + re`ije slobodan od januara. Tel. 062/752-598. IZDAJEM poslovni prostor 43m2, [entada, pogodan za razne namjene. Mob. 061/344-365. IZDAJEM poslovni prostor 43m2, P.C. [entada, izlog staklo, prizemlje, centralno grijanje prva tri mjeseca popust 50%. Tel:061/344-365. NOVA Breka, izdajem luksuzno opremljen trosoban stan. Mob. 061/160-609. IZDAJEM pos. prostor 125m2, centar, 86 m2 i 76m2, centar. Mob. 061/573-640.

OSTALO
LIJEK za sve bolesti jetre dobijete u Po~itelju. Tel. 063/428-332. PRODAJEM 20m2 mermera 3 milimetra debljine. Tel:061/382-219. PRODAJEM nova invalidska kolica, cjena po dogovoru. Zvati svakim danom 8 do - 13 sati, na 061/199 328. PRODAJEM izra|ene drvene bebestubi}i od bijelog bora za drvena gazi{ta. Tel. 061/224-704. PRODAJEM dviej TA pe}i ~etvorke sa postoljem 150KM. Tel. 062/483-037 ili 033/200-696. PRODAJEM 16 knjiga Ivo Andri} Novelova 300 KM. Tel. 532-497. PRODAJEM termoakumulacionu pe} trojku. Tel:063/864-775. ZI DNO ogle da lo 200x75. Mob. 066/973-852. PRODAJEM preparirano mladun~e TIGRA, cijena po dogovoru. Tel: 061/275-440. PRODAJEM {iva}u ma{inu Singer starina povoljno. Tel:061/909-320. PRODAJEM nov njema~ki kompresor 150 l, trofazni. Mob. 061/191-521. PRODAJA drva i uglja. Tel:061/247186 i 061/785-535. PRODAJEM vrata 80x200+50cm 2 kom.90x200+50 cm 1kom, i prozore. Mob: 061/869-396. PRODAJEM uvezane revije Bosna, Globus, nacional.Tel:524-973.

50

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
KUPOVINA

srijeda, 14. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

S tugom se opra{tamo od na{e drage kolegice

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dragoj
KUPUJEM zlato 14 k -19.50 eura, 18 k-25 eura, isplata odmah 062/373-479. KUPUJEM papire saobra}ajnu od kamp prikolice ili sli~nu rashodovanu Tel. 061/224 -104. KUPUJEM staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu obveznice, dionice, isplata i dolazak na adresu u FBiH i RS, prodajem certifikate povoljno za otkup stanova. Tel: 061/175-237. KUPUJEM nekretnine u Sarajevu ili posreduje uz 3% proviziju pri prodaji. Tel. 654-793. KUPUJEM deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice firmi, fondova, najbolje pla}am. Isplata i dolazak odmah. Mob. 061/264-364. KUPUJEM lomljeno zlato, dukate, {oravne i sve predmete od zlata, najbolje pla}am, isplata i dolazek odmah. Mob. 062/788-739. KUPUJEM stan na relaciji Ba{~ari{ja —Otoka jednoipsoban ikli dvosoban. Tel: 061/106-571.

notara NASIHE ALI]

EDIKI

Merd`ana, Nerminka, Indira, Vesna K., Ned`ada, Sanja, Nedim i D`evad
7650

Njeni prijatelji Drago i Vera Milo{evi}
7658

POSLJEDNJI POZDRAV

U dubokoj boli javljamo rodbini, prijateljima i znancima da je na{a draga

POSLJEDNJI POZDRAV

gospo|i

teti

ZAPOSLENJE
ZAPO^NITE biznis proizvodnjom nekog od 50-tak alkoholnih pi}a, prva doma}a bro{ura. Tel. 032/244-417. SAMOZAPOSLENJE proizvodnjom eteri~nih ulja i stotinjak proizvoda, knjiga „Eteri~na ulja“. Tel. 032/244-417. ZAPO^NITE posao knjigom „Vodi~ malih biznisa sa 2.500 ideja“, knjigama DC-u. Tel. 032/244-417. POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju [vedske kozmetike, zarada minimalno 30%+kreditiranje+stimulacija, besplatno u~lanjenje. Mob. 063/036-955. POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju [vedske kozmetike, zarada minimalno 30%+kreditiranje+stimulacija, besplatno u~lanjenje. Mob. 062/940-550.

HEDVIGA EDIKA KORENE, ro|. PODNAR
preminula u ~etvrtak, 8. decembra 2011, u 79. godini u Lovi{tu na Pelje{cu, nakon te{ke bolesti sa kojom se dugo i hrabro borila.

HEDVIGA KORENE

@ELJKI BJEL^I]
Biv{e kom{ije: Rebri}, Glumac, Divljan, Gojak, Voloder
7654

Pogreb drage supruge, mame, bake i iskrenog prijatelja bit }e u ~etvrtak, 15. decembra 2011. godine, u 13.45 sati na gradskom groblju Bare u Sarajevu. Pamtit }emo je po njenoj dobroti, veseloj prirodi i predanosti obitelji i prijateljima, kao i u~enicima kojima je posvetila ~itav svoj radni vijek. Misa zadu{nica slu`it }e se 15. decembra 2011. godine u 17.30 sati u Katedrali. Po~ivala u miru Bo`jem. O`alo{}eni: suprug Zvonko, sin Zdenko, k}erka Sanja, unuk Gregor, brat Borislav, ne}aci Bruno, Brano i Sini{a, ne}akinja Nata{a, te obitelji Podnar, Korene, Mihali~ek, Mari}, Glu{ica, Bogdanovi}, Sauerborn, ^ondri}, Kova~, Pr{a, Nova~ek, \urkovi}, Koji}, Rajnpreht, Milo{evi} kao i ostala rodbina i prijatelji Ku}a `alosti: Ul. bolni~ka br. 34, Sarajevo.
„DOM VITALIS“, smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172-948. KIRBY dubinsko usisavanje usisavanje pranje i ispiranje svi vrsta tepiha namje{taja, auta pranje porala i generalna spremanja stanova i firmi, 1 sat/5 KM Tel. 061/350-688. PROF. francuskog, sudski tuma~, prevodi s ovjerom, instrukcije, maturski... Mob. 061/480-069. ENGLESKI poduka-instrukcije, za sve uzraste, mo`e dolazak ku}i, profesorica u mirovini. Mob. 061/139-768. VR[IM prevoz selidbe, veliki kombi. Tel. 062/226-665. 7657

Davor
7659

POSLJEDNJI SELAM

USLUGE
MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih-lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604.

MIKADO d.o.o., `aluzine trakaste i panelne zavjese, platnene, ALU i PVC vanjske roletne, harmonika i blindo vrata. Tel. 033/655-600, 062/170-248. ^UVALA bih dijete u svom stanu Dobrinja 3, imam iskustvoMob. 061/565-974. TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu, original daljinski za sve TV aparate. Tel. 650-867, 061/188-410. „VITALIS“, ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948 SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob. 061/482-882.

mom dragom bratu

MONTER centralnog grijanja radi instalacije za centralno grijanje. Tel: 061/552-556. ZIDARSKO-tesarski radovi: zidanje, maltanje, {alovanje, betoniranje, povoljno. Mob. 062/134-827, 033/241-465. MOLERSKI radovi uredno kvalitetno.Tel: 062/127-525. NJEMA^KI advokata iz BiH zastupa u svim pravnim stvarima u BiH. Tel. 061/537-739. MOLERI-profesionalci nude usluge: gletovanje, moleraj, boje stolarija, tapete, radijatori, i sve drugo po dogovoru. Mob. 061/219-768, 033/456-979.

ALU @ALUZINE 20KM/m2, trakaste zavjese 20KM/m2, ALU i PVC roletne, platnene roletne, tende, cijena sa ugradnjom. Tel. 033/211-484, 033/ 767-995 i 061/131-447.

HAMDIJI (HASIBA) GAD@I
od brata Ru{ida i porodice Ja{arevi}. Neka ti dragi Allah d`.{. podari vje~ni rahmet i lijepi d`ennet.
7662

POVOLJNO, vanjske roletne, aluminijske `aluzine, trakaste zavjese, harmonika vrata i PVC-re hau sto la ri ja. Mob. 061/214-303.

OSLOBO\ENJE srijeda, 14. decembar/prosinac 2011.
POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
istaknutom nogometa{u, uva`enom sportskom djelatniku i ocu na{e Stele

51

IVAN (JOSIPA) MIO^
Cijeli `ivot posvetio je porodici i nogometu. Prvo kao istaknuti igra~ i trener, a potom i kao dugogodi{nji uspje{ni nogometni djelatnik. Neiscrpno nogometno umije}e kroz vi{edecenijski period utkao je u razvoj cjelokupne bosanskohercegova~ke nogometne organizacije. Kako je Ivica kroz cijelu sportsku karijeru u Nogometnom savezu Bosne i Hercegovine, Nogometnom savezu Federacije BiH i Fudbalskom savezu Kantona Sarajevo odva`no i postojano njegovao sve krucijalne nogometne vrijednosti, isto tako je privr`eno ~uvao svoju porodicu. Porodici i svim mnogobrojnim po{tovaocima Ivicinog djela izra`avamo najiskrenije sau~e{}e i dijelimo tugu sa njima. NOGOMETNI SAVEZ FEDERACIJE BiH
7655

SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV

FADILU BANJANOVI]U BRACIKI

ENVER [AKOVI]
14. 12. 2010 - 14. 12. 2011.

S nevjericom smo primili vijest o iznenadnoj smrti predvodnika povratka u Podrinje i ~ovjeka koji se svim svojim bi}em posvetio borbi za prava i pobolj{anje uslova `ivota povratnika. Ova zemlja je izgubila velikog i plemenitog ~ovjeka, a povratnici velikog za{titnika. Ministar sigurnosti BiH Sadik Ahmetovi}
145 151

Sa ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. Brat i sestra sa porodicama

POSLJEDNJI POZDRAV

Duboko o`alo{}eni javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{ dragi

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

MUHIDIN DINO (MU[ANA) JAHI]
1950 - 2011.

HATA (HUSE) ^AU[EVI], ro|. POPOVAC
preselila na ahiret u utorak, 13. decembra 2011, u 88. godini.

IVAN (JOSIPA) MIO^
Dragom prijatelju, istaknutom fudbaleru, velikom sportskom radniku i na{em dugogodi{njem generalnom sekretaru. S ljubavlju i po{tovanjem, Fudbalski savez Kantona Sarajevo
7666

preminuo 12. decembra 2011. u 62. godini. Ispra}aj }e se obaviti u srijedu, 14. decembra 2011. godine, u 14 sati ispred Komemorativnog centra u Tuzli. Ukop }e se obaviti na gradskom groblju Trnovac. O`alo{}eni: supruga Rihsada, sin Ervin, brat Sulejman, sestre Emina, [ahza i Fatima, snahe, unuke i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
000

D`enaza }e se klanjati u srijedu, 14. decembra 2011. godine, poslije ikindija- namaza (14 sati) u haremu d`amije Hrasnica, a ukop }e se obaviti na mezarju Kova~i Hrasnica. O`alo{}eni: sinovi Alija i Meho, k}eri Ajkuna, Zineta, Izeta, Munira i Fahira, brat [a}ir, snahe ]amila, Fata i Hamida, djever Ibro, jetrva Fata, brati}i, sestri}i, zetovi Rasim, Mustafa Boji~i}, Mustafa Barac i Mujstafa Boji~i}, unu~ad, praunu~ad, te porodice ^au{evi}, Popovac, Karkelja, Boji~i}, Barac, Spahi}, Mu{anovi}, [a~i}, Brki}, Ademovi}, Keri}, \ipa, Helji}, Kajan, Pand`o, Radonja, [atara, Kapo, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 14 sati, Ul. Uglje{e Uzelca 53, Doglodi.

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga
POSLJEDNJI POZDRAV

HABIBA (AVDIJE) SILAJD@I] ro|. FETAHOVI]
preselila na ahiret u utorak, 13. decembra 2011, u 78. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 14. decembra 2011. godine, u 13 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni porodica i prijatelji. Ku}a `alosti: Aleja lipa 55. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

na{oj dragoj

RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

HATEMI FEHRI] PILICA
Svaki trenutak na{eg dru`enja osta}e nam u trajnom sje}anju. Seka i Keno sa porodicom Mufti} i Had`iomerovi}
71103

OSLOBO\ENJE
AGENCIJA ZA EKONOMSKU PROPAGANDU I MARKETING
D`emala Bijedi}a 185 Tel/fax: 472-899 i 472-901

52

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
POSLJEDNJI POZDRAV

srijeda, 14. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

na{em uva`enom prijatelju i istaknutom fudbaleru

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em drugu i istaknutom ~lanu SDP-a

IVAN MIO^

Fudbalski klub Sarajevo
149

OPRO[TAJNI POZDRAV

FADILU BANJANOVI]U BRACIKI

ISMETU (HASIBA) KARI]U
1954 — 2011.

za dugogodi{nju upornu borbu za povratak prognanika u Podrinje, ali i prava svih izbjeglih i raseljnih osoba na podru~je cijele Bosne i Hercegovine. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH Safet Halilovi} sa saradnicima
001

SDPBiH
001

^etrnaestog decembra 2011. navr{ava se sedam tu`nih dana od kada je na bolji svijet preselio na{ dragi suprug, otac i dedo POSLJEDNJI POZDRAV

FADILU BANJANOVI]U BRACIKI

EMIN (HALILA) LU^KIN

Za `ivota nas je zadu`io svojom dobrotom i za to }emo mu biti vje~no zahvalni. S tugom i po{tovanjem, predsjedavaju}i Predstavni~kog doma Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine dr. Denis Be}irovi}
001

Zahvaljujemo rodbini i mnogobrojnim prijateljima koji su lijepim rije~ima i gestama iskazali svoje po{tovanje i bili nam podr{ka u ovim te{kim trenucima. Porodica
150

Obavje{tavamo uposlenike, poslovne saradnike i prijatelje da je POSLJEDNJI SELAM

FADILU BANJANOVI]U BRACIKI

dr. @ELJKA BJEL^I]
nau~na savjetnica i direktorica Zemaljskog muzeja BiH u penziji, preminula 9. decembra 2011. godine. Komemoracija povodom smrti }e se obaviti u petak, 16. decembra 2011. godine, u Maloj galeriji u Samostanu sv. Ante na Bistriku u 19 sati. Kolektiv Zemaljskog muzeja BiH
001 001

istinskom borcu za povratak svih prognanih na svoja ognji{ta. CENTRALA SDA

OSLOBO\ENJE srijeda, 14. decembar/prosinac 2011.
... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
Obavje{tavamo da je ~lan na{eg kolektiva

53

HALIL (MEHE) PREMILOVAC

HATEMA PILICA - FEHRI]

preselio na ahiret u ponedjeljak, 12. decembra 2011, u 86. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 14. decembra 2011. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga ]amila, sestre Hata i Begana, snahe Fatima i Sonja, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, svastike Rukija i Ajnija sa porodicama, te porodice Premilovac, Elezovi}, ]atovi}, \uliman, Bajramovi}, ]orak, Pizovi}, \apo, Vla~i}, Kova~, Kapid`i}, Sad`ak, Ze~i}, Zeki}, Repe{a, Vilogorac, Hajdarovi}, Balji}, [ljoka, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 12.30 sati u d`amiji Magribija. Ku}a `alosti: Dolina br. 15/V
002

preminula 12. decembra 2011. u 51. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 14. decembra, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prevoz obezbije|en ispred zgrade Kantonalnog suda u Sarajevu sa polaskom u 12 sati.
147

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga mama, punica, nana i pranana

POSLJEDNJI POZDRAV na{oj dragoj

POSLJEDNJI POZDRAV

SABIHA (AHMEDA) NADAREVI], ro|. ]USTI]
preselila na ahiret u ponedjeljak, 12. decembra 2011, u 77. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 14. decembra 2011. godine, u 14 sati na mezarju Ravne Bakije. O`alo{}eni: k}erka Senada, zet D`evdet, unuk Adnan, unuka D`enana sa suprugom Alijom, praunuke Adna i Hana, sestra Samida, sestri~na Sad`ida sa suprugom Suadom i djecom Sanelom, Amelom i Amarom, te porodice Piraj, Nadarevi}, ]usti}, Tanovi}, Kahriman, Me{inovi}, Zaimovi}, Tafro, Sofi}, ^erkez, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 14 sati, Ul. Me{ino }o{e 25, Vratnik. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

HATEMI
NASIHI ALI]
Prijatelji Ljilja i An|elko Te{an sa porodicom
146 7649

Begzada, Nid`o, Sad`ida, Mediha, Asim i Alma

SJE]ANJE

SJE]ANJE

^etrnaestog decembra 2011. navr{ava se godina od odlaska na{eg dragog

~etrnaest mjeseci i 14 dana od odlaska na{eg dragog

POSLJEDNJI POZDRAV dragom ro|aku

POSLJEDNJI POZDRAV na{em kolegi, prijatelju, istaknutom sportisti i sportskom radniku

ENVER [AKOVI] ENVERA [AKOVI]A
i

i

EMIR [AKOVI]

Pro{la je bolna godina otkako nisu sa nama na{i dragi Enver i Emir.

EMIRA [AKOVI]A

Sa tugom sje}amo se plemenitih prijatelja. Meliha i Fahra
7648

IVICA MIO^
Sa po{tovanjem, obitelj ^oli} - [ehovi}
7638

IVANU MIO^U
S po{tovanjem, FK “BOSNA“ Sarajevo
7633

Tu`no i tiho prolaze dani bez Vas. Nama ostaju sje}anja na Va{a draga lica i uspomene na `ivot koji smo zajedno pro`ivjeli.

OBAVJE[TENJE

Ukoliko ste zainteresovani, sje}anja i smrtovnice mogu imati sliku u boji. Prilikom predaje oglasa naglasite to u na{oj Oglasnoj slu`bi. Cijena ostaje ista!

Supruga i majka Mediha, k}erka i sestra Lejla, unuka i sestri~na Amra i zet Edin Had`iahmetovi}
7642

54

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
POSLJEDNJI POZDRAV

srijeda, 14. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

mom drugu i Saborcu za mir i povratak

FADILU BANJANOVI]U BRACIKI

Zukan Helez - ministar
001

POSLJEDNJI POZDRAV na{em Saborcu za mir, povratak i jedinstvenu Bosnu i Hercegovinu

FADILU BANJANOVI]U BRACIKI

Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodila~kog rata
001

U srijedu, 14. decembra 2011, navr{ava se 7 dana od smrti na{e drage

MELIHE (JUSUFA) HAD@I]
Molimo Allaha d`.{. da joj podari lijepi d`ennet. Tevhid }e se prou~iti 14. decembra 2011. godine u 13 sati u stanu merhume u Ul. Skenderpa{ina 15. K}erka Azra i sin Emir

Zahvaljujemo medicinskom osoblju Op}e bolnice “Dr. Abdulah Naka{“, Odjel ortopedija i Odjelu intenzivne njege na nesebi~nom nastojanju da pomognu na{oj majci i olak{aju njene zadnje trenutke `ivota.

7645

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

ocu na{eg kolege

HATEMI PILICA - FEHRI]

HAMDO [I[I]

FADILU BANJANOVI]U BRACIKI

Od daid`e [efika, dainice Munire, Amele sa porodicom i Damira sa porodicom
148

S po{tovanjem,

Sprind d.d. kolektiv
001

Predstavni{tvo UNHCR-a za Bosnu i Hercegovinu
001

OSLOBO\ENJE srijeda, 14. decembar/prosinac 2011.
POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
POSLJEDNJI POZDRAV na{em drugu

55

na{em drugu

FADILU BANJANOVI]U BRACIKI
1962 — 2011.

FADILU BANJANOVI]U BRACIKI
1962 — 2011.

Hvala Ti, dru`e, na svemu {to si u~inio za Bosnu i Hercegovinu, za povratni~ku populaciju, za Socijaldemokratsku partiju BiH! Zlatko Lagumd`ija, predsjednik SDPBiH
001

Tvoj Kozluk, Tvoje Podrinje, Tvoja i na{a Bosna i Hercegovina — nikada te ne}e zaboraviti. SDPBiH
001

POSLJEDNJI POZDRAV na{em drugu

Pro{la je godina puna tuge i `alosti otkako nije sa nama na{a

@ELJKA MOM^INOVI]

Svakim danom sve nam vi{e nedostaje{. Nije istina da vrijeme ~ini svoje. Vesna, Lotesa i Du{an
143

FADILU BANJANOVI]U BRACIKI
1962 — 2011.

Devetog decembra umrla je moja draga rodica

@ELJKA BJEL^I]

Osta}e{ zauvijek sa nama. Pamti}emo Te kao velikog ~ovjeka, humanistu i aktivistu. Nermin Nik{i}, generalni sekretar SDPBiH
001

Njena ljudska, nau~na i gradska dostojanstvenost osta}e nam u trajnom sje}anju. Zvjezdana Kojo, Davor, Boris, Dejan i Gogi
7641

56

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

srijeda, 14. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

^etrnaestog decembra 2011. navr{avaju se dvije godine otkako nije sa nama na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

NASIHA (AHMETA) ALI], ro|. [AKI]
preselila na ahiret nakon kratke i te{ke bolesti u ponedjeljak, 12. decembra 2011, u 61. godini.

EMIN DOBARD@I]
Po dobrom }emo te pamtiti, s po{tovanjem i ljubavlju spominjati i nikad zaboraviti. Tvoji najmiliji: supruga Mihra, k}erke Suada, Jasmila i Adila s porodicama
7628

D`enaza }e se obaviti u srijedu, 14. decembra 2011. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: suprug Mirsad, bra}a Dino i Nasir, snahe Senada i Jasminka, brati}i Adi i Ahmed, brati~ne Sanja, Aida i Alma, djeveri Sead i Mustafa, te porodice Ali}, [aki}, Krkali}, ]osi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelj i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u ku}i `alosti u Ulici Josipa Vanca{a br. 17/II. 002

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i poznanike da je na{a draga

Obavje{tavamo vas s velikim bolom da je na{a voljena majka

JELENA JELA CRNOGORAC, ro|. AVDALOVI]
u~esnik NOR-a

NATALIJA SEKEREZ, ro|. [ARENAC
1939 - 2011.

preminula 13. decembra 2011. u 87. godini. Komemoracija }e se obaviti u ~etvrtak, 15. decembra 2011. godine, u 14.30 sati u Komemorativnom centru na groblju Bare, a sahrana nakon komemoracije. O`alo{}eni: sinovi Bato i Brane, brat Radoslav, sestre Dragica i Milica, unu~ad Maja, Ognjen, Filip i Milica, praunu~ad Kenan i Marissa, snahe Mirsada, Snje`a i Cveta, zetovi Vide i Rusmir, zaove Ljubica, Danica i Dara, sestri~ne Dara i Darija, sestri} Slobodan, brati~na Beba, porodice Crnogorac, Avdalovi}, Mandi}, Stani}, [arovi}, Avramovi}, Tunguz, Zelihi}, Grgur, Vujnov i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti: Ul. Dervi{a Numi}a br. 55.
000

preminula u Sarajevu 12. decembra 2011. godine. Sahrana }e se obaviti na groblju u Pra~i u srijedu, 14. decembra, u 13 ~asova. O`alo{}eni: sin Du{an, k}erka Una, bra}a Nenad i Slavko, snaha Hana, zet Erik, unuci Isak, Jakob, Sara, Ivor i Anya i ostala mnogobrojna porodica, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti: Esada Pa{ali}a br. 11.
141

Sa dubokim bolom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom prijatelju

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

MITHAD (BEKTE) ^ANOVI]
preselio na ahiret u ponedjeljak, 12. decembra 2011, u 54. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 14. decembra 2011. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prevoz obezbije|en sa platoa na Mejta{u (taksi-{tand) u 12.15 sati, do groblja i nazad. O`alo{}eni: supruga Milojka, k}erka Melisa sa porodicom, otac Bekto, ma}eha Tanja, brat Edin sa porodicom, sestre Belma i Aida sa porodicama, daid`a Mujo, tetka Adila, rodica Nerma sa porodicom, te porodice ^anovi}, Ustamuji}, Be{o, @muki}, \oki}, Komenovi}, Avram, Lalovi}, Risti}, ^u~ak, Petkovi}, Mili}, Stanisavljevi}, Durmi{evi}, Had`imuratovi}, Gelo, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u ku}i `alosti u Ulici Sepetarevac br. 11.
000

FADILU BANJANOVI]U BRACIKI
Predsjednik i ~lanovi Kantonalnog odbora SDPBiH Sarajevo
001

FATIMA HUSKI], ro|. VEHABOVI]
preselila na ahiret u ponedjeljak, 12. decembra 2011, u 87. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 14. decembra 2011. godine, u 13 sati na bakijskom mezarju Faleti}i. O`alo{}eni: sin Adnan, unuka Ada, sestra Subha, bra}a Ibrahim i Avdo, snahe Bisera i Senaida, sestri}i i sestri~ne, brati}i i brati~ne, te porodice Huski}, Vehabovi}, Had`ibeganovi}, Spaho, Krupi} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u ku}i `alosti u Ulici grbavi~ka br. 54/I.
000

POSLJEDNJI POZDRAV dragoj

POSLJEDNJI POZDRAV

dragoj Noni

NATALIJI SEKEREZ
S ljubavlju, porodica [imon: Kosa, Jela, Vi{nja, Biha i Envera
7630

NEDI [ILI]

Od Nadine, Nine i Ilijaza Omerovi}a
7646

OSLOBO\ENJE srijeda, 14. decembar/prosinac 2011.
POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

57

Dvanaestog decembra 2011. navr{ila se godina otkako nije sa nama na{a mama i supruga

na{em dragom drugu

AIDA JAHI]

FADILU BANJANOVI]U BRACIKI
Poslanici, delegati i saradnici SDPBiH u Parlamentu BiH
001

Molimo dragog Allaha d`.{. da joj podari lijepi d`ennet. Hatma-dova }e se pokloniti prije d`uma-namaza u Tekijskoj d`amiji 16. decembra 2011. godine. Tvoji: Haris, Faruk i Kerim
7626

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

S tugom u srcu javljamo rodbini i prijateljima da je

HAMDIJA (HASIBA) GAD@O

HATEMA (MU[ANA) PILICA, ro|. FEHRI]

NADA [ILI], ro|. DESPOT
preminula 10. decembra 2011. godine.

preselila na ahiret u ponedjeljak, 12. decembra 2011, u 51. godini.

preselio na ahiret u utorak, 13. decembra 2011, u 76. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 14. decembra 2011. godine, u 13 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Vasvija, k}erka Suada, sin Elvedin, snaha Vildana, zet Zejnedin, unu~ad Sanin, Dejna i D`ena, bra}a Hasan i Ru{id sa porodicama, sestra Rasema sa porodicom, te porodice Gad`o, Peljto, Zul~i}, Kujovi}, Kari{ik, Trgo, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije podne-namaza (12.30 sati) u d`amiji Alipa{ino Polje C faza. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

Sahrana }e se obaviti na groblju Metkovi} 14. decembra 2011. godine u 14 sati. O`alo{}eni: sin Krunoslav, snaha Jagoda, unuk Damir, unuka Ivana i praunuk Du{an
AX

D`enaza }e se obaviti u srijedu, 14. decembra 2011. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prevoz obezbije|en sa oketaljke u Boljakovom Potoku u 12.15 sati, do groblja i nazad. O`alo{}eni: majka Zehra, suprug Suljo, sin Adi, k}erka Nejra, bra}a Hajrudin, Ramo i Fahro, snahe Sabina, Hanifa i Vasvija, brati~na Merima, brati}i Tarik, Edin, Eldin i Mirnes, svekrva [efika, djeveri [u}ro i Refik, jetrve Selvedina i Sedika, djeveri}i Jasmin i Amil, djeveri~na Azra, daid`e Refik i [efik sa porodicama, daid`inice Hajra i Mina sa porodicama, tetka Azemina sa porodicom, strina Fatima sa porodicom, te porodice Pilica, Fehri}, [etki}, Spahi}, Kasapovi}, Karaman, Sali}, [abanovi}, ^elik, Hajdarevi}, Alajbegovi}, @uni}, Fetahagi}, Vatri}, ]ubara, Had`i}, kao i radne kolege i kolegice sa Suda u Sarajevu, te mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u d`amiji Had`i Envera [ehovi}a u Boljakovom Potoku, Ul. Smaje [ikala.
000

SJE]ANJE

na na{eg voljenog

VELJKO LAKI]
14. 12. 2006 - 14. 12. 2011.

SJE]ANJE

S ljubavlju i po{tovanjem,

Danas se navr{ava dvadeset {est godina od smrti na{eg voljenog brata, oca, djeda, daid`e

porodica
7617

S J E ] A NJ E

prof. dr. NERKEZA (IZETA) SMAILAGI]A
14. 12. 1985 - 14. 12. 2011.

na na{e drage i nepre`aljene roditelje

MUSTAFA ]ARO
14. 12. 1994 - 14. 12. 2011.

D@EMILA ]ARO, ro|. RED@OVI]
11. 9. 2010 - 14. 12. 2011.

HALID LALI]
14. 12. 1992 14. 12. 2011.

ELIFA LALI]
27. 12. 2007 27. 12. 2011.

S ljubavlju, porodica. Hatma-dova poklonit }e se u petak, 16. decembra 2011. godine, u ^obanija d`amiji prije d`uma-namaza.
7622

Poslije Vas je ostala velika praznina koju popunjavamo sje}aju}i se Va{eg lika, bezbroj dobrih djela i mole}i Allaha d`.{. da Vas nagradi lijepim d`ennetom. El-Fatiha K}erke: Azra, Sabiha, Pa{a i Amra sa porodicama
040

Sinovi Nedim i Nermin s porodicama
7569

58

PREDAH

srijeda, 14. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

HOROSKOP DANAS
OVAN
21. 3. - 20. 4.

Ponekad treba imati dovoljno profesionalne mudrosti i ne obazirati se na razli~ite komentare u susretu sa saradnicma. Va`no je da sa~uvate samokontrolu pred osobom koja ima negativan uticaj na va{e raspolo`enje. Reagujete suvi{e razdra`ljivo u situacijama koje vas prate u privatnom `ivotu. Pretjerivanje u izljevima osje}anja djeluju iritiraju}e na voljenu osobu. Usporite ubrzani ritam. Imate dobar predosje}aj i sa nestrpljenjem i{~ekujete neki poslovni razgovor sa jednom uticajnom osobom. Va`no je da pravilno isti~ete profesionalne sposobnosti, ali ne i da ugro`avate ne~ije interese zarad svojih ciljeva. Podsti~ite kod sebe istra`iva~ki duh i smisao za dobar ukus u mnogim situacijama koje vas prate u privatnom `ivotu. Pobolj{ajte psiho-fizi~ku ravnote`u. Ponu|ene su vam razli~ite ideje o poslovno-finansijskoj saradnji. Dobar izbor poslovne teme proizlazi iz zajedni~kih dogovora i konsultacije sa pouzdanim saradnicima. Va`no je da u dobrom profesionalnom maniru ispunite razli~ita o~ekivanja. Uz iskrene namjere, usre}ite osobu do koje vam je stalo. Prijat }e vam neka dodatna aktivnost kao psiholo{ka relaksacija. Neko ima pozitivan uticaj na va{ na~in razmi{ljanja ili na odluke koje donosite. Kada pored sebe imate osobe od povjerenja, sve se lako rje{ava i uspje{no zavr{ava. Nalazite se u prilici da ostvarite dvostruki dobitak. Najve}i u`itak ili zadovoljstvo donosi vam susret sa bliskom osobom koja zaista umije da vas obraduje i da vam ugodi. Zra~ite pozitivnom energijom i dobrom voljom. Susret sa jednom osobom otkriva va`ne detalje poslovne prirode koji su vam do sada bili nepoznati. Zajedni~ki dogovor predstavlja dobar uvod za uspje{nu saradnju. Ukoliko vam je stalo da obradujete partnera, budite dovoljno ma{toviti u svakom pogledu. Raznovrsnost u izra`avanju misli i osje}anja djeluje pozitivno na oboje. Planirajte neku omiljenu zabavu kao recept za dobro raspolo`enje. Intuicija vas jasno upozorava na potencijalnu opasnost, stoga budite pa`ljiviji u procjeni novih poslovnih prilika. Distancirajte se od osobe koja nema previ{e obzira za va{e interese i koja mo`da osporava va{e zasluge. Uljep{ajte raspolo`enje u odgovaraju}em dru{tvu. Nemojte dozvoliti da neko mijenja va{ emotivni ritam ili potrebe koje imate. Sa~uvajte optimizam i pozitivnu orijentaciju. Kada postoji neki nesporazum, va`no je da sa~uvate prisebnost duha i da se pona{ate u skladu sa profesionalnim manirima. Zadr`ite mjeru opreza pred osobom koja umije da ignori{e va{e prisustvo ili poku{ava da umanji va{e sposobnosti. Zbog emotivne nesigurnosti povremeno djelujete strogo i zahtjevno prema partneru. Potrudite se da pobolj{ate koncentraciju. Susret sa jednom osobom djeluje pou~no na va{ na~in razmi{ljanja. Stoga obratite pa`nju na nove informacije koje otkrivaju va`ne detalje o poslovno-finansijskoj saradnji. Poka`ite ve}u selektivnost u razmi{ljanju. Nemojte dozvoliti da neko iz mo`da pomalo sebi~nih pobuda sputava va{u volju i pravo na emotivni izbor. Prijat }e vam relaksacija i boravak u prirodi. Ukoliko se zadesite u pravom trenutku i na pravom mjestu, o~ekuje vas poslovno-finansijski dobitak ili neki vid javnog priznanja. Uspjeh proizlazi iz dobrih priprema, procijenite ulogu i mjesto u saradni~kim redovima. U skladu sa emotivnom inspiracijom koju osje}ate, upotrijebite zavodni~ke sposobnosti. Sa~uvajte dobro raspolo`enje i prisebnost duha. Ne dopada vam se uloga koju vam neko namjenjuje, ali ne budite brzopleti. Sa~ekajte da istina iza|e na vidjelo, okolnosti su na va{oj strani. Va`no je da sa~uvate energiju za neke korisne ciljeve. Odgovorite na ne~iju molbu i promijenite ustaljene navike, priredite neko prijatno iznena|enje osobi do koje vam je stalo. Opustite se i akumulirajte pozitivnu energiju. Obratite pa`nju na nove informacije ili na ne~ije upozorenje. Va`no je da svojim pona{anjem dajete dobar primjer. Ukoliko pretjerujete u zahtjevima, okolina ne}e `eljeti da vas podr`i u onoj mjeri koliko to o~ekujete. Ne mo`ete da se opustite od razli~itih de{avanja koja vas prate, neko vam iznenada zadaje dodatne probleme ili nove ljubavne dileme. Izbjegavajte konfliktne odnose i stresne situacije. Neko remeti va{ poslovni koncept tako da ste primorani da prona|ete zaobilazno rje{enje. Potrebni su vam dobar podsticaj i ne~ija podr{ka. Emotivno ste uznemireni. @elite da ostavite pozitivan utisak na osobu koja vam se dopada, ali jo{ ne pronalazite pravu ulogu kojom biste predstavili iskrena osje}anja. Prijat }e vam psihofizi~ka relaksacija.

BIK

21. 4. - 22. 5.

BLIZANCI

23. 5. - 22. 6.

RAK

23. 6. - 22. 7.

LAV

23. 7. - 22. 8.

DJEVICA

23. 8. - 22. 9.

VAGA

23. 9. - 22. 10.

[KORPIJA

OSLOBO\ENJE
Nezavisni BH dnevnik Web site: www.oslobodjenje.ba e-mail: redaction@oslobodjenje.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Sadat BEGI] DIREKTOR: Ned`ad [ADI] UREDNI[TVO: Esad HE]IMOVI], Branko MAJSTOROVI], Jelena MILANOVI], Daniel OMERAGI], Nada SALOM, Lejla SOFRAD@IJA i Josip VRI^KO PRODAJA: Fax: 465-727, Tel: 276-967, 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje.ba MARKETING: Meliha Hod`i} Fax: 472-901 Tel: 472-899, 468-161, 276-968, 276-988 e-mail: marketing@oslobodjenje.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900, 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902, fax: 468-090, modem: 468-018;

23. 10. - 22. 11.

STRIJELAC

23. 11. - 22. 12.

JARAC

23. 12. - 21. 1.

VODOLIJA

22. 1. - 19. 2.

RIBE

20. 2. - 20. 3.

RJE[ENJE: zarada, dmitar, radika, az, ~am, v, karo, kain, n, obris, slova, ~ak, vatikan, ot, nino, eja, lomiti, prt, inovator, a{, }, senjanin, k, kule, alema, `iri, sjever, {pirit, pale.

Uprava 234-718, fax: 461-007; Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903, Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937, Sarajevska hronika: 276-901, fax: 468-054, Kultura: 276-906, Sportska rubrika 276-908, Prilozi: 468-142 OGLASNA SLU@BA: Tel/fax: 205-938 e-mail: oglasnosg@oslobodjenje.ba UNICREDIT BANK DD, transakcijski ra~un broj: 3383202250044019, SPARKASSE BANK DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1990490005630121, VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1602000000317116, POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1872000000045887, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, filijala Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 5715000000017279 Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” Zorica Pand`i}, {ef DTP-a [tampa: Unioninvestplastika dd, Semizovac bb Prvi broj Oslobo|enja {tampan je 30. avgusta 1943. u Donjoj Trnovi, Oslobo|enje je 1963. godine Ukazom predsjednika Tita odlikovano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem, a 1976. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiHa. Oslobo|enje je 1989. godine progla{eno za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. U ratnoj 1992. godini Oslobo|enje je u Velikoj

Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. Oslobo|enje je od 1992. dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji), nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas), nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u izvje{tavanju pod najte`im uslovima" agencije Inter Press i Service, nagradu "za zajedni~ki rad novinara razli~itih nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" fondacije Alfons Komin (Barselona), nagradu "za borbu protiv ksenofobije" Kluba evropskih rektora, nagradu za ljudska prava "Saharov" Evropskog parlamenta, "Me|unarodnu nagradu za slobodu {tampe" Udru`enja turskih novinara, Medalju ~asti Fakulteta za novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD), Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno pero slobode" Me|unarodnog udru`enja novina (FIEJ), Nagradu “Premio Giornalistico Paolo Borsellino” koju listovima koji se bore za istinu dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD). Vije}e za {tampu u Bosni i Hercegovini Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH www.vzs.ba Za sve eventualne primjedbe na pisanje lista, obratite se VZ[ u BiH e-mail: info@vzs.ba, tel: +387 33 272 270 tel/fax: +387 33 272 271

Ujutro na sjeveru niska obla~nost, po kotlinama i dolinama rijeka magla, koja }e se ponegdje zadr`ati i prije podne. Tokom dana prete`no sun~ano i toplo. Samo }e u Hercegovini, Tropolju i Cazinskoj krajini biti umjereno obla~no. Puha}e slab do umjeren jugozapadni vjetar. Minimalna temperatura od 2 do 10, maksimalna dnevna od 10 do 15°C. Uve~e u svim predjelima naobla~enje, a na jugu slaba ki{a. U Sarajevu prije podne magla, popodne prete`no sun~ano. Puha}e umjeren, jugozapadni vjetar. Minimalna temperatura 4, maksimalna dnevna 11° C.

Danas }e u zapadnoj i sjevernoj Evropi puhati jak zapadni i jugozapadni vjetar koji }e imati olujne i orkanske udare. Ki{a }e padati u zapadnim i centralnim predjelima kontinenta i mjestimi~no na Pirinejskom, Apeninskom i Skandinavskom poluostrvu. U evropskom dijelu Rusije o~ekuje se snijeg. Prete`no sun~ano bi}e samo na jugoistoku Evrope. Maksimalna temperatura kreta}e se od 0 do 5 na sjeveru i od 16 do 20°C na jugu kontinenta. Ujutro u Panonskoj niziji, po kotlinama i dolinama rijeka magla ili niska obla~nost koja }e se ponegdje zadr`ati i prije podne. Tokom dana prete`no sun~ano. Samo }e du` Jadranskog primorja biti umjereno obla~no, ponegdje sa ki{om. Maksimalna temperatura od 9 do 18°C. Uve~e u zapadnim, a u no}i i sjevernim predjelima naobla~enje.

60

KULTURNI VODI^
komedija, re`ija: Brett Ratner, uloge: Eddie Murphy, Ben Stiller, Casey Af fleck, Alan Alda... po~etak u 15.50 i 20.40 sati. subotom ne radi, dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati.

srijeda, 14. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

SARAJEVO

KINA
UNA
PARANORMALNA AKTIVNOST 3
horor, re`ija: Henry Joost, Ariel Schulman, uloge: Katie Featherston, Sprague Grayden, Lauren Bit tner... po~etak u 18.30 i 21.15 sati.

Enes Salkovi}, Slaven Vidak, po~etak u 19.30 sati.

HISTORIJSKI
Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16, a vikendom od 9 do 13 sati.

MUZEJI
GRADA ZENICE
Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke, etnolo{ka, arheolo{ka i historijska. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17 sati, a subotom po dogovoru (tokom ljeta). Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice, od 9 do 17 sati.

[TRUMFOVI

ZEMALJSKI
Muzej je otvoren za posjete u sljede}im terminima: utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom od 10 do 15 sati, a nedjeljom od 10 do 14 sati.

KINA
KRITERION
OLENTZERO I ^AROBNI PANJ
re`ija: Juanjo Elordij, po~etak u 18 sati. avantura, animirani, re`ija: Raja Gosnell, glasovi: Hank Azaria, Katy Perry... po~etak u 15.40 sati.

BUDI MALO JA

BO[NJA^KI
Obilazak Instituta, stalne postavke galerije kao i zbirke ”Ismet Rizvi}’’ i ”Mersad Berber’’. Svakim danom izuzev nedjelje i ponedjeljka od 9 do 16 sati. Najava grupa na telefon: 033/279-800.

BANJA LUKA
komedija, re`ija: David Dobkin, uloge: Jason Bateman, Ryan Reynolds, Olivia Wilde, Leslie Hand... po~etak u 19 i 21 sat.

SUSRET SA ANDREI TARKOVSKIM
re`ija: Dmitry Trakovski, po~etak u 20.20 sati.

OLIMPIJSKI
Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“. Otvorena za posjete od ponedjeljka do petka, od 9 do 15 sati, dok vikendom muzej ne radi.

SUMRAK SAGA: PRASKOZORJE - I DIO
drama, fantazija, re`ija: Bill Condon, uloge: Kristen Stewart, Robert Pat tinson, Taylor Lautner... po~etak u 15.20, 18.10 i 20.30 sati.

KINOTEKA
[APTA^ KONJIMA

ZENICA

ART-KU]A SEVDAHA
Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati.

KINA
MULTIPLEX PALAS
PARANORMALNA AKTIVNOST 3
horor, re`ija: Henry Joost, Ariel Schulman, uloge: Katie Featherston, Sprague Grayden, Lauren Bit tner... po~etak u 15.15, 19.15, 21 i 22.45 sati.

POZORI[TA
NARODNO
ROMEO I JULIJA
Re`ija: Robert Redford Uloge: Robert Redford, Kristin Scott Thomas, Sam Niell, Dianne Wiest, Scarlett Johnasson... po~etak u 19 sati balet, muzika: Sergej Sergejevi~ Prokofjev, koreograf: Ronald Savkovi}, k.g. [panija, baletmajstor: Edina Papo, scenograf: Josip Lovrenovi}, kostimograf: Amna Kunovac-Zeki}, k.g, nastupaju: Mihail Mateescu, Nata{a Pavlovi} / Tamara Ljubi~i}, Boris Vidakovi} / Evgenij Gaponjko, Evgenij Gaponjko / Boris Vidakovi}, Mia Jahi} / Ekaterina Vere{~agina, Goran Stani{kovski, Igor Gut, Tomislav Pe{ut, Belma ^e~o-Bakra~ / Paula Grube{i}-Mateescu, Jovana Milosavljevi}, Marijana Mari}, Nad`a Pu{ilo, Aleksandra Smiljani}, Tamara Ljubi~i}, Dajana Popovi}, Amina Sulejmanagi}, Adnan \indo, Hariz [abanovi}, Jesenko Matkovi}, Igor Gut, Tomislav Pe{ut, Goran Stani{kovsk, po~etak u 19.30 sati.

TUZLA KINA
MULTIPLEX EKRAN
SRETNA NOVA GODINA

BESMRTNICI 3D

MEETING POINT
NEPRIJATELJ
drama, triler, re`ija: Dejan Ze~evi}, uloge: Aleksandar Stojkovi}, Vuk Kosti}, Slavko [timac, Dragan Marinkovi}, po~etak u 20 sati.

GALERIJE
ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA
Stalna postavka crte`a, skica, akvarela Ismeta Mujezinovi}a, stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 sati.

romanti~na komedija, re`ija: Garry Marshall, uloge: Sarah Jessica Parker, Jessica Biel, Ashton Kutcher, Katherine Heigl... po~etak u 20.30 sati.

WINX: MAGI^NA AVANTURA 3D
animirani, re`ija: Iginio Straf fi, uloge: Erin Agostino, Letizia Ciampa, Angela Galuppo... po~etak u 15 sati.

CINEMA CITY
SRETNA NOVA GODINA
romanti~na komedija, re`ija: Garry Marshall, uloge: Sarah Jessica Parker, Jessica Biel, Ashton Kutcher, Katherine Heigl... po~etak u 17.35 i 20 sati.

akcija, fantazija, re`ija: Tarsem Singh, uloge: Henry Cavill, Mickey Rourke, John Hurt, Freida Pinto... po~etak u 21.45 sati.

GALERIJE
RAIFFEISEN GALERIJA
Izlo`ba radova mladog umjetnika Damira Avdi}a, koji je diplomirao na Akademij likovnih umjetnosti u Sarajevu, odsjek Slikarstvo. Galerija se nalazi u zgradi Centrale Raif feisen banke u ul. Zmaja od Bosne bb, a otvorena je za sve posjetioce radnim danima od 8 do 16 sati.

MOSTAR

MA^AK U ^IZMAMA 3D

PARADA
komedija, re`ija: Sr|an Dragojevi}, uloge: Milo{ Samolov, Nikola Kojo, Hristina Popovi}, Goran Navojec, Dejan A}imovi}, po~etak u 17, 19.30 i 22 sata.

IGRA POBJEDNIKA
biografski, spor tski, re`ija: Bennett Miller, uloge: Brad Pitt, Robin Wright, Jonah Hill... po~etak u 17.45 i 20.20 sati.

SUMRAK SAGA: PRASKOZORJE - I DIO

MA^AK U ^IZMAMA 3D

GALERIJE
CENTAR ZA KULTURU
Retrospektivna izlo`ba slika i bareljefa Kemala Kebe, umjetnika koji je od u Javuz sultan Selimovom mesd`idu, kod Starog mosta, imao atelje od 1987. do 1992. godine, u kojem je bila stalna prodajna izlo`ba njegovih radova.

COLLEGIUM ARTISTICUM
Izlo`ba radova “Jeka stade konja oko dvora“ akademskog slikara, crta~a i grafi~ara Ragiba Lubovca, za posjete je otvorena do 24. decembra.

animirana avantura, re`ija: Chris Miller, uloge: Antonio Banderas, Salma Hayek, Zach Galifianakis... po~etak u 14.30 i 16.30 sati.

VEZA BEZ OBAVEZA
komedija, romansa, re`ija: Will Gluck, uloge: Justin Timberlake, Mila Kunis, Woody Harrelson, Patricia Clarkson, Jenna Elfman, Richard Jenkins, Emma Stone... po~etak u 14, 16, 18 i 20 sati. drama, fantazija, re`ija: Bill Condon, uloge: Kristen Stewart, Robert Pat tinson, Taylor Lautner... po~etak u 17 sati.

ATELJE ZEC
animirana avantura, re`ija: Chris Miller, uloge: Antonio Banderas, Salma Hayek, Zach Galifianakis... po~etak u 15.30, 16, 18 i 20.10 sati. Stalna postavka djela slikara Safeta Zeca. Galerija je otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18, subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186.

POZORI[TA
HNK
KAZALI[TNI SAT
autor: Jasen Boko, re`ija: @elimir Ore{kovi}, igraju: Dragan [uvak, Robert Pehar, Velimir Njiri} P{eni~nik, Sanda Krgo Soldo, Toni Pehar, po~etak u 19.30 sati.

BESMRTNICI 3D
akcija, fantazija, re`ija: Tarsem Singh, uloge: Henry Cavill, Mickey Rourke, John Hurt, Freida Pinto... po~etak u 18.30 sati.

MA^AK U ^IZMAMA 3D
animirana avantura, re`ija: Chris Miller, uloge: Antonio Banderas, Salma Hayek, Zach Galifianakis... po~etak u 16, 17.45 i 19.55 sati.

TAJNI @IVOT KU]NIH POMO]NICA
drama, re`ija: Tate Taylor, uloge: Emma Stone, Viola Davis, Octavia Spencer, Sissy Spacek... po~etak u 18 sati.

GABRIJEL
Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati.

NE PLA[I SE MRAKA
horor, re`ija: Guillermo del Toro, uloge: Katie Holmes, Guy Pearce, Bailee Madison, Bruce Gleeson... po~etak u 17 i 21.30 sati

MUZEJI
SAVREMENE UMJETNOSTI RS
Izlo`ba slika i skulptura profesora Milivoja Unkovi}a, za posjete je otvorena do 17. decembra 2011. godine.

MUZEJI
SARAJEVO
Brusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej 18781918, Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom od deset do 15 sati, dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati,

PLJA^KA S VRHA

BIHA]

POZORI[TA
BOSANSKO NARODNO
PISMO IZ 1920.
autor i re`ija: Oliver Frlji}, igraju: Sa{a Hand`i}, Adis Mehanovi},

Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena.milanovic@ oslobodjenje.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.

OSLOBO\ENJE srijeda, 14. decembar/prosinac 2011. Sjaj Pariza
17.00 BHT

TV PROGRAM

61

SE

RI

Antoine predla`e Loreni da se vrate u Dijon, ali ona namjerava ostati u Parizu. Julien pronalazi Arthura i vra}a ga ku}i, zbog ~ega mu je Tara zahvalna. Alferd poziva Hermione da se vrati. Alfred i Alexia sla`u se da je samo Hermionina sre}a va`na u cijeloj pri~i. Philippe podr`ava Alfreda govore}i mu da }e i on pomo}i ukoliko Alexia bude pravila probleme. Hermione se pomiri s Ethanom. Saznaje da njen otac ne osje}a ni{ta prema Loreni, ali to ~uje i Lorena.

JE

Larin izbor
18.20 FTV

66. Sestra Domenika pristaje na neko vrijeme pru`iti Alenu i Vjeri krov nad gla vom. Iako je svjestan da je povrijedio Vjeru i da se treba iskupiti, Alen se osje}a pomalo ucijenjen od Vjere te ne prestaje razmi{ljati o Karmen, a ni ona o njemu. Dinkova ve~era s novinarima po|e po krivu nakon {to ga Nikol napadne zbog neiskrenosti i izdaje. Ton~i staje na Nikolinu stranu i udara Dinka. Dinko iz osvete la`e novinaru da Ton~i pati od stara~ke senilnosti, a da Nikol ima problema s opijatima. Blanka shva}a da se Dinko ne brine za Luciju i Ivana te ga poku{ava osvijestiti no on se ne obazire. Nik{a zahtijeva od Lare da mu doka`e svoju vjernost. Potaknuta Nik{inim rije~ima, Lara govori Jakovu kako vi{e nema slobodnog pristupa Zlaji, a jo{ manje njoj. Jakov je o~ajan radi Larine odluke a Leilina prisutnost mu nimalo ne poma`e. Ipak, Lara pati zbog svoje odluke, svjesna da je Jakov ~ovjek njenog `ivota. Jakov nenajavljen dolazi po Zlaju te se on i Nik{a sukobljavaju. Nik{a zaprijeti Jakovu da se dr`i podalje od njegove obitelji jer }e u protivnom snositi bolne posljedice.

Izdajnik
DRAMA / TRILER
Traitor, 2008. Re`ija: Jeffrey Nachmanoff Uloge: Don Cheadle, Guy Pearce, Saïd Taghmaoui, Jeff Daniels

23.20 BHT
Samir Horn, ameri~ki musliman sudanskog porijekla, biv{i vojnik, trguje oru`jem na Srednjem istoku. Nakon {to Horna uhapse u Jemenu, radi poku{aja prodaje eksploziva islamskim teroristima, ti isti teroristi ga oslobode. Samir odlazi na jug Francuske, pridru`i se tamo{njim islamistima i krene na ekstremnu vojnu obuku. Poslije vi{estrukih bomba{kih napada na ameri~ke gradove, agenti FBI-a im u|u u trag.

Zatvorski krug
23.15 PINK KOMEDIJA
Re`ija: Peter Segal Uloge: Adam Sandler, Chris Rock, Burt Reynolds, Nelly, Michael Irvin Longest Yard, 2005.

FIL

M

Druga istina - 1. dio
22.20 HAYAT TRILER
Re`ija: Philippe Monnier Uloge: Julien Boisselier, Michel Duchaussoy, Marie-Christine Barrault, Calude Chabrol Second Truth, 2003.

FIL

M

Predaj se, srce
20.05 TV1 / MRE@A

Bahar me|u Belgininim stvarima pronalazi njen dnevnik, te saznaje najve}u tajnu o svom `ivotu. Bahar i Hasan imaju emotivan susret. Salih i Bahar se `ele vjen~ati. Jedino {to im je ostalo jeste da budu podr{ka jedno drugome. S druge strane, Suzan pravi zastra{uju}i plan. Bahar i Salih ni ne pomi{ljaju na nevolju koja ih o~ekuje.

Kada biv{a zvijezda ameri~kog nogometa Paul Wrecking Crewe zavr{i u zatvoru zbog vo`nje u pijanom stanju, postaje glavni lik u planu dvoli~nog upravitelja kojim `eli zabaviti osoblje zatvora. Crewe mora sastaviti ekipu ka`njenika koji }e se suprotstaviti sadisti~kim stra`arima u napetoj utakmici ameri~kog nogometa u zatvoru. Pridru`uju im se legendarni trener Nate Scarborough i zatvorski domar.

Nema rezervacija
22.25 NOVA KOMEDIJA
Re`ija: Scott Hicks Uloge: Catherine Zeta-Jones, Aaron Eckhart, Abigail Breslin, Patricia Clarkson, Jenny Wade No Reservations, 2007.

FIL

Tijelo popularne 17-godi{nje Lucie Forest na|eno je zoru. Malim gradom po~inje se {iriti jeza i nevjerica. Ko bi u~inio ne{to ovako monstruozno? No, je li Lucie bila naivna djevojka kakvom se predstavljala? U gradu u kojem skoro svako ima neku tajnu, krivnja pada na dva marginalca koje svi optu`e za zlo~in. Ipak, slu~aj preuzima mladi inspektor Paul Verrier i kre}e u potragu za — drugom istinom...

M

^etiri usamljena oca
22.40 TV1 / MRE@A
Four Single Fathers, 2009.

FIL

M

Kad li{}e pada
20.00 HAYAT

KOMEDIJA
Re`ija: Paolo Monico Uloge: Alessandro Gassman, Francesco Quinn i Joe Urla

154. Ferhunde i Lejla imaju neugodan razgovor o D`anu. Tekinovi idu posjetiti [evketa u zatvor, te vide D`ejdu koja sa Kanom dolazi kod Ouza. Ouz se {okira kada ugleda Lejlu i Ned`lu, no mirno pri|e sinu i uzme ga u naru~je. Kada svi odu, [evketu dolazi Sedef. Njih dok razgovaraju zati~e Ferhunde. U dvori{tu se odr`ava improvizovano Fikretino i Tahsinovo svadbeno veselje. D`evrije ispoljava ljubomoru jer njen sin ple{e sa punicom.

Glavna kuharica Kate `ivi svoj `ivot kao {to vodi svoju kuhinju u elitnom restoranu '22 Bleecker' na Manhattanu intenzivno i prizemljena {to o~arava, ali i zastra{uje ljude u svojoj blizini. Pojava drskoga novog pomo}nog kuhara, vatrenog i pomalo neodgovornog Nicka predstavlja prijetnju Kateinu perfekcionizmu. Nick je kulinarska zvijezda u usponu koja voli slu{ati operu dok radi i nasmijavati kuhinjsko osoblje. Njegov le`eran pristup `ivotu i kulinarstvu itekako se razlikuje od Kateina, no kemija izme|u njih dvoje je vi{e nego o~ita, a nesuglasice odzvanjaju kao vilice kad padaju s granitne radne povr{ine...

Komedija o ~etiri Italijana koji su samohrani o~evi i koji poku{avaju da iza|u na kraj sa svojim biv{im `enama, Amerikankama, djecom, ostatkom porodice, te novim ljubavnim vezama. Radnja se odvija u Rimu i New Yorku.

Jedan maleni junak
10.45 HRT2 KOMEDIJA
Re`ija: Jennifer Marchese Uloge: Nathan Kiley, Lindsay Lewis, Robert Schuch (Hutch Flynn) One small hero, 2001.

FIL

M

Da sam oblak
21.00 FTV

Osveta marinca
22.50 OBN
Air rage, 2001.

FIL

M

25. Da ne bi zabrinuli Narin, niko joj ne govori da je Mustafa u Istanbulu. G|a Ind`i je pomno osigurala ku}u. Ipak, zahvaljuju}i genijalnom Salihovom planu, Mustafa uspijeva da u|e u nevjestinu sobu. Narin i Harun kre}u na medeni mjesec. U putu prave pauzu. Mustafa ih prati i na pauzi on onesposobljava Haruna jednim udarcem, uzima silom Narin i odlazi.

AKCIJA
Re`ija: Fred Olen Ray Uloge: Ice T, Cyril O'Reilly, Mark Humphrey

^etverica vojnih pilota, na ~elu sa pukovnikom Sykesom, dolaze na vojni sud pod optu`bama da su sudjelovali u masakru nedu`nih civila tokom akcije protiv ju`noameri~kog narko-kartela. Sykes poku{ava la`nim svjedo~enjem osloboditi svoje kolege. General Prescott osu|uje svu ~etvoricu, a Sykesa na do`ivotnu robiju...

Joey Cooper ve} se nekoliko puta poku{ao kvalificirati za ~lanstvo u Klubu za pre`ivljavanje u divljini, no, iako marljivo vje`ba, nije uspio. Ove godine njegova majka vjeruje da }e uspjeti, a i Joeyju je posebno stalo, jer je ~lanica kluba njegova simpatija Sarah. Na Joeyjevu `alost, ni ovaj put nije uspio. Nema srca razo~arati mamu koja mu je unaprijed kupila skupu opremu za kampiranje za koju je dugo morala {tedjeti, pa se na dan polaska sakrije u autobus me|u prtljagu. Kad stignu u planinu, dvojica otmu cijeli autobus, radi Sare Mann, senatorove k}eri...

62
BHT

TV PROGRAM
06.15 Gospo|a Barbara, igrana serija 07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Da sam oblak, igrana serija, 24. epizoda 10.00 Spretno - sretno, tv igra 10.25 Super {pijunke 10.50 Pop Pixie 11.05 Sve }e biti dobro, serija, 76. epizoda 12.00 Dnevnik 1 12.15 Larin izbor, serija 13.10 Pod sretnom zvijezdom, serija 14.00 Piplinzi, crtana serija 14.20 Fudbal, nogomet i jo{ pone{to, dok. film, 6. epizoda 14.50 Bracika, odlazak heroja povratka

srijeda, 14. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade (r) 09.10 Be Ha Teens 09.15 Kineski moreplovac, animirana serija, 24/52 09.40 Nema problema 10.00 BHT vijesti BHT arhiv … 10.15 Bio jednom jedan Dnevnik 10.30 Olimpijske planine: Bjela{nica 11.00 Poetski teatar: Antun Branko [imi} 11.30 Sjaj Pariza, igrana serija, 22/80 (r) 12.00 BHT vijesti 12.15 Crta, politi~ki magazin (r) 13.15 Ginko, strana dokumentarna serija, 1/3 (r) 14.30 BHT vijesti 14.45 Odli~an, 5+, edukativna serija Program za djecu i mlade 14.50 Kineski moreplovac, animirana serija, 25/52 15.15 Robot Robi, animirana serija 15.35 Izgubljena ~ast, igrana serija, 62/77 (r) 16.30 Hronika regija: Hercegovina 17.00 Sjaj Pariza, igrana serija, 23/80 17.30 Euroimpuls, magazin 18.00 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Be Ha Teens, program za mlade 19.00 Dnevnik 1 Sport Vrijeme 19.30 Business News 19.35 Na dnevnom redu, informativni program 20.00 Izgubljena ~ast, igrana serija, 63/77 21.00 Izbor sportiste BiH 2011, prijenos 22.00 Dnevnik 2 22.30 The Doha Debates 23.20 Izdajnik, film 01.05 Sve u svemu, dnevni magazin (r)

FTV

06.30 07.00 07.05 09.00 09.10 10.10 10.40 11.00 11.10 11.20 11.30 12.00 12.20 13.15 13.45

RTRS

Info kanal Vijesti Jutarnji program Vijesti Larin izbor, serija (r) Mala TV U no}noj ba{ti, crtana serija Graditelj Bob, crtana serija Tomica i prijatelji, crtana serija Zagonetka ^ika Blagoje u svijetu igra~aka, program za djecu (r) Dilajla i D`ulijus, crtana serija Dnevnik 1 Ah, ta planeta (r) Aktuelni razgovor NATO (r) U prolazu (r)

06.05 Pepeljuga 1, crtani film (r) 06.30 Pepeljuga 2, crtani film (r) 07.00 Najava programa 07.05 Ogrta~ od hiljadu, crtani film 07.35 Vjen~anje g-|e Fox, crtani film 08.00 Flashbacks - Music box 08.05 Ukradeni `ivoti, serija, 119. ep. (r) 09.00 Flashbacks - Music box 09.05 Zakon ljubavi, serija, 127. ep. (r) 10.00 Flashbacks - Music box 10.05 Junska no}, serija 11.00 Flashbacks - Music box 11.05 Kapital, biznis magazin (r) 12.00 Flashbacks - Music box

TV1

06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Top Shop 08.50 Na velikom odmoru, program za djecu 09.00 Bumba, crtani film 09.13 Timmy, crtani film 09.23 Fifi, crtani film 09.35 Garfield, crtani film 09.45 Dragon ball Z, crtani film 10.15 Lijeni grad, crtani film 10.40 Bakugan, crtani film 11.08 Winx, crtani film 11.30 Tractor Tom, crtani film 11.45 Vijesti 12.00 Suze Bosfora, serija 13.00 Miljenica, serija 14.00 ZMBT Profil 14.25 Top Shop

HAYAT

06.00 Sestre, serija (r) 07.10 ^arolija, dje~ja muzi~ka emisija 07.30 Udri mu{ki, jutarnji program 10.00 Put oko svijeta, reality emisija 10.40 Kupi.ba 11.00 Ljubav i mr`nja, serija 12.00 Info top, info - program 12.05 Vremenska prognoza 12.20 Porodi~ni obra~un, kviz 13.00 Brze pare, kviz 14.00 Info top, info - program 14.10 City, zabavna emisija

PINK

CSI: Miami

20.10

Dragulj u kruni

18.00

Zakon ljubavi

15.05

Garfield

09.35

Ljubav i mr`nja

11.00

15.10 Vijesti 15.20 Bumerang, 16. ep. 16.05 Sve }e biti dobro, serija, 77. epizoda 17.00 Federacija danas 17.25 Tajna Starog mosta, serija, 36. epizoda 18.20 Larin izbor, igrana serija, 66. epizoda 19.10 SuperLOTO, prijenos izvla~enja 19.20 Tomica i prijatelji, crtani film Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 CSI Miami, 9. ep. 21.00 Da sam oblak, igrana serija, 25. epizoda 22.00 [etnja sa zvijerima, dok. program BBC-a, 5. dio 22.35 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.05 Sestra Jackie, igrana serija, 8. epizoda 23.35 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 47. epizoda 00.20 Dnevnik 3 (r)

13.50 Dragulj u kruni, serija 15.00 Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika 15.10 U fokusu 15.50 Eu i mi Izvje{taj sa Banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.05 Larin izbor, serija 18.00 Dragulj u kruni, serija 19.10 ^ika Blagoje u svijetu igra~aka, program za djecu Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 Sport 20.10 Crni bombarder, mini serija 21.10 Art ma{ina 21.55 Statisti, serija 22.30 Dnevnik 3 Sport Finansijske novosti 22.45 Ararat, film 00.40 Crni bombarder, serija (r) 01.30 Statisti, serija (r) 02.00 Dnevnik 2 (r) 02.25 U fokusu (r) 03.05 Art ma{ina (r) 03.50 Ararat, film

12.05 Predaj se srce, serija, 79. ep. (r) 13.00 Flashbacks - Music box 13.05 Prijateljice, serija, (r) 14.00 Flashbacks - Music box 14.05 Ukradeni `ivoti, serija 15.00 Flashbacks Music box 15.05 Zakon ljubavi, serija 16.00 Junska no}, serija, 9/124 (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Predaj se srce, serija, 79. ep. (r) 18.15 Flashbacks Music box 18.20 Sedma brzina, emisija o automobilizmu (r) 19.00 Najava Dnevnika 19.30 Dnevnik TV1 20.05 Predaj se srce, serija, 80. ep. 21.05 Prijateljice, serija, 9/12 22.00 Dnevnik u 22 22.40 ^etiri usamljena oca, film 00.15 Pono}ne vijesti 00.30 Dug je put, film (r) 01.58 No}ni program

15.30 Kad li{}e pada, serija 16.30 Dokaz, film 2. dio 17.50 Biometeorolo{ka prognoza 17.54 Sport centar 17.55 Nepobjedive banzuke, zabavno-sportski TV show 18.25 Recept za dobar `ivot 19.00 Vijesti u 7 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Horizonti 20.00 Kad li{}e pada, serija 21.00 @ene s broja 13, serija 22.00 ZMBT, profil 22.15 Sport centar 22.20 Druga istina, film 1. dio 00.20 Astro Num Caffe, u`ivo Reprizni program 03.00 Vijesti u 7 03.30 ZMBT, profil 03.50 @ene s broja 13, serijski program

15.00 Sestre, serija 15.45 Kupi.ba, emisija 15.50 Info top, info - program 16.00 Mala nevjesta, serija 17.00 Tajna ljubav, serija 19.00 City, zabavna emisija 19.30 Info top, centralne vijesti 19.57 Biometerolo{ka prognoza 19.58 Za zdrav i lijep osmijeh 20.00 Naslije|e jedne dame, serija 21.00 Bra~ni sudija, zabavna emisija 22.15 Grand parada, zabavno muzi~ki show 23.15 Zatvorski krug, film

06.15 Ma|ioni~ar, crtani film 06.35 Atomska Betty, crtani film 06.50 Mixmaster, crtani film 07.15 Johnny Test, crtani film 07.40 Oggy i `ohari, crtani film 08.00 Casper”s Hunted, crtani film 08.55 Ukleta Marijana, meksi~ka telenovela 10.15 Stol za 4, kulinarski show 10.45 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 11.50 Crime Time, crtani film 11.55 OBN Info, informativni program 12.10 Vox populi 12.15 Skrivena kamera, humoristi~ni program 12.30 Na{a mala klinika, doma}a humoristi~na serija 13.25 Ljubav-vjera-nada, turska serija 14.15 Ukleta Marijana, meksi~ka telenovela 15.00 Dolina vukova, turska kriminalisti~ka serija 16.25 Stol za 4, kulinarski show, nova sezona 17.00 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 18.15 Crime Time, crtani film 18.25 OBN Info, informativni program 18.45 OBN Sport, sportski pregled 19.00 UEFA Euroliga, PSG FS - Atletic Club, prijenos utakmice 21.00 Dolina vukova, turska kriminalisti~ka serija 22.45 Vox populi 22.50 Osveta marinca, film 00.20 Dolina vukova, serija 01.00 OBN Info, info. program 01.20 OBN Sport, sportski pregled 01.25 Vox populi 01.30 Osveta marinca, film 02.55 OBN Info, info-program

OBN

Izgubljena ~ast
20.00 BHT
Meltemin otac Turaner se umije{a u cijeli slu~aj. Ljut je na k}erku {to je dovela u opasnost njegovu kandidaturu i ne dozvoljava joj da se razvede dok ne pro|u izbori. Tra`i da Meltem svjedo~i u Selimovu korist. Fatmagul po~inje i}i na terapiju. Prvi put pri~a o svemu {to se dogodilo i kako se sada osje}a. Perihan Ja{aran nudi Mukades novac da ne svjedo~i protiv njenog sina. Prije ve~ere kod Kristin, Ebe Nina vodi Fatmagul kod frizera i kupuje joj novu haljinu.

SE

RI

JA

TV SA

10.35 Mala princeza (r) 11.00 Vijesti TVSA 11.05 Non-stop, 17/25 (r) 11.35 Podmladi moje tijelo, 2/8 (r) 13.00 Vijesti TVSA 13.15 @ivot i zdravlje (r) 14.10 Mu}ke, 2001, humoristi~ki program, 1/1 (r) 15.30 Hollywood fatalne `ene 16.00 Vijesti TVSA 16.05 Dobiti bebu uprkos lo{im izgledima, 6/6 17.00 Dobre vibracije, u`ivo 18.15 Tarih, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Vitaminix 19.02 Bo u pokretu 19.25 Medo Rupert 19.35 Mala princeza 20.00 Sarajevdisanje 20.30 Sevdah 21.00 Ve~ernje vijesti 21.30 Uno, igrani film 23.15 Non-stop, 18/25 23.45 Podmladi moje tijelo, 3/8 00.40 Sevdah, muzi~ki program (r)

TV TK

06.05 Iz dana u dan... 09.05 Zakon ljubavi, serija (r) 10.05 Junska no}, telenovela 10.55 Ukradeni `ivoti, serija (r) 11.55 Iz dana u dan... 12.00 Vijesti 13.15 Liberty Tv, magazin 15.00 Zakon ljubavi, serija 16.00 Dnevnik 1 17.15 Predaj se srce, serija (r) 19.00 Dnevnik 2 20.05 Predaj se srce, telenovela 21.30 Uno, film i 23.15 Non-stop, serija 00.00 Junska no}, serija (r)

MRE@A

07.05 Ogrta~ od hiljadu boja, crtani film 07.35 Vjen~anje g-|e Fox, crtani film 08.05 Ukradeni `ivoti, serija, 119. ep. (r) 09.05 Zakon ljubavi, serija, 127. ep. (r) 10.05 Junska no}, serija, 9/124 14.05 Ukradeni `ivoti, serija, 120. ep. 15.05 Zakon ljubavi, serija, 128. ep. 16.00 Junska no}, serija, 9/124 (r) 17.15 Predaj se srce, serija, 79. ep. (r) 20.05 Predaj se srce, serija, 80. ep. 21.05 Prijateljice, serija, 9/12 22.40 ^etiri usamljena oca, film

TV MOSTAR

07.05 Ogrta~ od 1.000 boja, crtani film 07.35 Vjen~anje g-|e Fox, crtani film 08.05 Ukradeni `ivoti, serija 119. ep. (r) 09.05 Zakon ljubavi, serija 127. ep. (r) 10.05 Junska no}, serija ep. 9/124 14.05 Ukradeni `ivoti, serija 120. ep. 15.05 Zakon ljubavi, serija 128. ep. 16.00 Junska no}, serija ep. 9/124 (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Predaj se srce, serija 79. ep. (r) 18.15 Grad RTM-a 19.30 Dnevnik TV1 20.05 Predaj se srce, serija 80. ep. 21.05 Prijateljice, serija ep. 9/12 22.00 Dnevnik u 22 22.40 ^etiri usamljena oca, film

TV ZENICA

09.00 Dobro jutro 09.30 TV izlog 10.00 Zenica danas (r) 10.30 VOA (r) 11.00 Program za djecu 11.30 Frejzer (r) 12.05 Igrana serija 13.00 Vijesti 13.05 Nije te{ko biti ja (r) 14.00 Iz dana u dan 14.15 Bonaventura (r) 15.00 Vijesti 15.05 Sponzoru{e (r) 16.05 Razglednica (r) 17.00 Dokumentarni program 17.30 Dje~iji program 17.50 Ze sport plus 18.00 Cris Angel, zabavni program 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki spotovi 20.00 Sredinom 21.05 Putopisi 21.30 Sponzoru{e 23.00 Zenica danas (r) 23.30 Glas Amerike

TV KAKANJ

08.00 Sevdah i vrijeme 08.30 Frej`er, serija 09.00 Denis napast 09.10 Vjerski program 09.20 TV Sahar 10.00 Stvoreni za ubijanje 11.00 Melissa, mini serija 12.00 Vijesti 12.30 Frej`er, serija 13.00 Putovanja 14.00 Svijet uspje{nih 14.30 Legende bh sporta 15.00 Melissa 16.00 Link 16.30 Majstor kuhinje 17.05 Amor latino, serija 18.00 Reporta`e sa zemlje mira 18.30 Crne knjige, serija 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik 20.00 Vijesti 20.20 Crne knjige, serija 21.00 Auto shop magazin 21.30 Mr. Bean 22.00 Amor latino 23.00 Glas Amerike

TV VOGO[]A

10.30 Glas Amerike (r) 11.00 Info blok TV Vogo{}a 12.00 Sedam dana u Maglaju TV Maglaj (r) 12.30 Na{a realnost sa Dritom Haziraj 13.30 Program za djecu i mlade 14.30 Telenovela (r) 15.30 Majstori kuhinje 16.00 Otvoreni program, u`ivo 17.50 Crtani film 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 I.R.I.B. 20.00 Dok. program 21.00 Telenovela 22.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.30 Magazin Plus, sedmi~na hronika Viso~ke regije 23.00 Glas Amerike 23.30 Criss Angel, revijalni program 00.00 Otvoreni program (r)

TV USK

08.00 Tv jutro 09.30 Program za djecu 10.00 Vijesti 10.05 Junska no}, serija 11.10 Dance, dance, serija 12.00 Vijesti 12.10 Igrani film 13.50 Tragovi sudbina (r) 14.30 Vijesti 14.45 TV intervju (r) 15.30 Misti~na mjesta 16.00 Junska no}, serija (r) 17.15 Predaj se srce (r) 18.10 Muzi~ki tv poster 18.30 Eko kutak 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 Istina 20.45 Kultura 21.30 Dnevnik 2 21.50 Predaj se srce, serija 22.50 TV Liberti 23.25 Hitlerov portret zla, dok, film

TV SLON

17.50 Horoskop 18.00 Crno i bijelo 18.15 Vremenska prognoza 18.17 Hit top 18.30 Vje`bajmo zajedno 18.40 @uta minuta 18.41 Horoskop 18.46 Intermeco 18.57 Reklame 19.00 Muzi~ki Salto 19.30 Sanjalica 19.33 Horoskop 19.37 Aforizmi 19.40 @uta minuta 19.57 Reklame 20.00 KVIZ Extra 20.15 Vremenska prognoza 20.17 Hit top 20.22 Vremeplov... 20.30 Sredinom sedmice 21.07 Reklame 21.10 Op~injeni, 154/208 22.00 Reklame 22.05 Folk top 10 23.00 Slon extra info 23.15 Vremenska prognoza 23.17 Hit top 23.23 @uta minuta, zabavni program

TV BN

06.30 Jutarnji program 08.30 Serija 09.30 Pri~e o pjesmama 10.00 Novosti 10.05 Film 12.00 Novosti u podne 12.15 Crno na bijelo (r) 13.15 Tv dokument (r) 14.00 Novosti 14.05 Film (r) 16.00 Dnevnik 1 16.20 Anali, serija (r) 17.00 Serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring 19.00 Sport flash 19.30 Dnevnik 2 20.05 Selo gori, a baba se ~e{lja, serija 21.00 Stav i kontrastav 22.30 Dnevnik 3 23.00 Anali, serija 23.50 Dodirnuti prazninu, film 01.20 Serija

TV ATV

08.00 Jutarnji program 08.55 Vijesti 09.00 Bumba, crtani film 09.10 Mekanike u misiji 09.25 Timmy 09.40 Fifi 09.50 Garfild 10.15 Dragon Ball Z, crtani film 10.50 Lijeni grad 11.45 Vijesti 12.00 Suze Bosfora, serija 13.00 Miljenica, serija 14.30 Vizita 15.25 Arena 15.30 Kad li{}e pada, serija 16.30 Dokaz, film 18.00 Nepobjedive Banzuke 18.25 Jesen sti`e dunjo moja, serija 19.00 Vijesti 19.35 Arena 20.00 Kad li{}e pada, serija 21.00 Amplituda 22.00 Ve~ernje Vijesti 22.20 Sport centar 22.22 Druga istina, film 23.35 Amplituda

OSLOBO\ENJE srijeda, 14. decembar/prosinac 2011.
07.00 Dobro jutro, Hrvatska 07.05 Vijesti 07.10 Dobro jutro, Hrvatska 08.58 ZABA - 90 sekundi (r) 09.01 Ludi od ljubavi 1, serija 09.53 Vijesti iz kulture (r) 10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.15 Na vodenome putu 5: Normandija, dok.serija 11.06 Sve }e biti dobro, serija 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.17 TV kalendar (r) 12.34 Kad zavolim, vrijeme stane - serija 13.20 Dr. Oz, talk show 14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.14 Vrijeme sutra 14.18 Rije~ i `ivot: Tko nas treba i kako?, religijski program 14.50 Alisa, slu{aj svoje srce - serija 15.34 Alpe Dunav Jadran 16.05 HAZU Portreti: Josip Torbar 16.17 Pastel 16.25 Hrvatska u`ivo 17.00 Vijesti 17.10 Hrvatska u`ivo 17.28 HAK - Promet info 17.38 8. kat: Mama, tata, volim vas - talk show 18.26 Od Lark Risea do Candleforda 4, serija 19.19 LOTO 7/39 19.30 Dnevnik 19.55 Sport 20.00 Vrijeme 20.03 ZABA - 90 sekundi 20.08 Stipe u gostima 4, serija 20.42 @ivjeti zdravije 20.46 Misija: Zajedno 21.42 Paralele 22.13 Otvoreno 23.05 Dnevnik 3 23.25 Sport 23.28 Vrijeme 23.32 Vijesti iz kulture 23.41 Drugi format 00.30 Osam milja, film (r) 02.16 @ica 4, serija (r)

TV PROGRAM
07.30 Poznavali smo Bin Ladena II dio, dok. program 08.00 48 Gdansk, dok. program 08.30 Kontekst, talk-show 09.00 Aje program 16.30 Za stolom s teroristim - Ameri~ko dvori{te, dok. program 17.00 Poznavali smo Bin Ladena II dio, dok. program,r. 17.30 Kontekst, talk-show 18.00 Vijesti 19.05 Dogodilo se u Luxoru, dok. program 19.30 Sljede}a muzi~ka stanica - Tunis I dio, dok. program 20.00 Vijesti 21.00 Vijesti 21.30 Kontekst, talk-show 22.00 Vijesti 23.05 Kontekst, talk-show 23.30 Dogodilo se u Luxoru, dok. program 00.00 Aje vijesti 01.00 Kontekst, talk-show 01.30 Spa{avaju}i soweto, dok. program

63

HRT1

07.57 Mala TV TV vrti}: Zimski san (r) Gazoon: Baci pticu!, crtani film Izazovi: Sretni grad, slovenska drama za djecu (r) 08.27 Connor na tajnom zadatku 2, serija za djecu (r) 08.50 [kolski sat: Bo`i}ne radionice Izazovi: Skolt rock u Laponiji, finski dokumentarni film (r) 09.35 Crno proro~anstvo, serija za mlade (r) 10.00 Alisa, slu{aj svoje srce - serija (r) 10.45 Jedan maleni junak, ameri~ki film (r) 12.10 ^okolada, britanski film (r) 14.08 Briljanteen (r) 14.50 H2O Uz malo vode! 3, serija za mlade 15.14 Edgemont 5, serija 15.38 [kolski sat: Bo`i}ne radionice (r) 16.08 Izazovi: Skolt rock u Laponiji, dok. film (r) 16.23 Rupert, crtana serija 16.35 Mala TV (r) TV vrti}: Zimski san (r) Gazoon: Baci pticu!, crtani film (r) Izazovi: Sretni grad, slovenska drama za djecu (r) 17.06 [apta~ psima 5 17.55 Obrtnik 100% poduzetnik 18.00 Regionalni dnevnik 18.21 @upanijska panorama 18.33 4 zida (r) 19.04 Pipi Duga ^arapa, crtana serija (r) 19.28 Koki, crtani film 19.35 Glazba, glazba... {ansone 20.05 Svjetsko rukometno prvenstvo: Hrvatska Norve{ka, prijenos 21.45 Talac, film 23.40 @ica 4, serija 00.56 Hitna slu`ba, serija (r) 01.37 Trava zelena 2, serija (r) 02.10 Bez traga, serija (r)

HRT2

06.20 Bakugan, crtana serija 06.45 Jagodica Bobica, crtana serija 07.10 Roary, crtana serija 07.25 Bumba, crtana serija 07.40 Ptica trka~ica, crtana serija 08.05 TV izlog 08.20 Nate Berkus Show 09.15 Kad li{}e pada, serija (r) 10.10 Ljubav i kazna, serija (r) 11.10 Inspektor Rex, serija (r) 12.10 IN magazin (r) 13.00 Larin izbor, serija (r) 14.00 Teresa, serija 16.00 Inspektor Rex, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Kad li{}e pada, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Ljubav i kazna, serija 21.00 Larin izbor, serija 22.05 Ve~ernje vijesti 22.25 Nema rezervacija, film 00.25 Opasne strasti, film 02.05 Seinfeld, serija 02.30 Nestali, serija 03.15 Ezo TV, tarot show 04.15 Heroji, serija (r) 05.00 Nate Berkus Show, 05.45 IN magazin (r)

NOVA

AL-JAZEERA B.

10.00 10.30 11.05 11.10 11.30 12.00 12.30 13.00 14.00 14.30 15.10 16.00 17.00 17.20 17.45 18.40 19.30 20.05 21.05 22.00 22.30 23.00 23.29 23.35 23.50

RTS

Trag, dok. program Zadnja ku}a Srbija Vijesti Slagalica, kviz (r) Srbija na vezi, program za dijasporu (r) Dnevnik Matematika u srcu 2, {kolski program (r) Veliki izazov, kviz (r) Program za dijasporu (r) Dunav zauvek, dok. program (r) Ovo je Srbija Porodi~no blago, serija Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre, info Beogradska hronika Program za dijasporu Dnevnik Albatros, tv film Tvoje pjesme moji snovi: Bora Dugi} Dunav zauvij, dok. program Trag, dok. program Ad libitum, muzi~ki program Evronet, dok. program Dnevnik Oko, info

12.05 U centar (r) 13.00 Vijesti 13.05 Lkovna u mjetnost cg 13.35 Sa koncertnih podijuma 14.00 Vijesti 14.05 Nau~no-obrazovni program (r) 14.35 Narodna muzika 15.00 Sat tv aktuelno 15.05 Fle{ sport (r) 15.20 Kalendar 15.30 Dnevnik 1 15.45 Muzika 16.15 Putevi `ivota 16.45 Lajmet 17.00 Hronika Podgorice 17.30 Sat tv aktuelno 18.00 Vijesti 18.05 Crna Gora - u`ivo 19.00 Program za djecu 19.20 Kalendar 19.30 Dnevnik 2 20.00 Profil 20.30 Sat tv 21.00 Koncert 21.30 [krinja 22.00 Stil 22.30 U centar 23.00 Dnevnik 3 23.30 Sport 00.00 Crna Gora, u`ivo

RTCG

SP Izbor OR T sportiste BiH 2011.
21.00 BHT
Prijenos sve~ane manifestacije 11. tradicionalnog izbora najboljeg sportiste BiH, u organizaciji Radio-televizije BiH i Nezavisnih novina, uz pokroviteljstvo @eljka Kom{i}a, predsjedavaju}eg Predsjedni{tva BiH. Partner izbora je Olimpijski komitet BiH. U hotelu „Holiday Inn“ u Sarajevu bi}e izabran najbolji sportista, sportistkinja, trener, ekipa, najperspektivniji sportista i sportistkinja, sportista i ekipa u sportu za invalide, dodijeljene nagrade za `ivotno djelo i nagrada za razvoj sporta kao i nagrada publike.

PSG Atletic Club
19.00 OBN

SP

OR T

DISCOVERY

09.05 Vrhunsko graditeljstvo 10.00 Kako to rade? 10.30 U djeli}u sekunde 10.55 Pre`ivljavanje 11.50 Auta po mjeri 2008. 12.45 Dodaj gas 13.40 Ameri~ki ~operi 14.35 Prljavi poslovi 15.30 Opasan lov 16.25 Razotkrivanje mitova 17.20 Vrhunsko graditeljstvo 18.15 Pre`ivljavanje 19.10 Kako se pravi? 19.40 Kako to rade? 20.05 Vrhunski vojnik 21.00 Ros Kemp: Bliski istok 21.55 Majstori za oru`je 22.50 Pograni~na policija SAD 23.45 Razotkrivanje mitova

N. GEOGRAPHIC

06.00 [apta~ psima 07.00 Planeta meso`dera 08.00 Velik, ve}i, najve}i 09.00 Neuni{tivi 10.00 Tamna strana nilskih konja 11.00 Ponovna izgradnja Titanika 12.00 Raj na zemlji 13.00 Velik, ve}i, najve}i 14.00 Megastrukture 15.00 Planeta meso`dera 16.00 D`inovski krokodili 17.00 Narkobiznis 18.00 [apta~ psima 19.00 Raj na zemlji 20.00 Zakopane biblijske tajne, 2. ep. 22.00 Policajci sa Aljaske 23.00 Zakopane biblijske tajne, 2. ep.

08.30 GTA Road to Dubai 08.45 FIA touring car 09.45 Eurogoals 10.45 Plivanje, E[ Poljska 12.15 Ski-skokovi, SK Harrachov, ^e{ka 13.45 Biatlon, SK Hochfilzen, Austrija 15.45 Snuker, ork, UK Finals 17.00 Ski-skokovi, SK Harrachov, ^e{ka 17.45 Photo Finish 18.00 Tenis, Mats Point 18.30 All sports 18.35 Riders Club 18.40 Konji~ki sport 20.40 Golf, European Tour 21.40 Golf Club 21.45 Yacht Club 21.50 All sports 22.00 Snuker, York, UK Finals 23.30 Ski-skokovi, SK Harrachov, ^e{ka 00.45 Watts 01.00 Olimpijski magazin

EUROSPORT

03.30 Floorball 05.30 Hokej na travi, Novi Zeland Final 07.15 Surf 07.30 Fudbal, Bundesliga 10.00 Ko{arka, Eurocup 12.30 Surf 12.45 Fudbal, Bundesliga 14.00 Floorball

EUROSPORT 2

Ke~eri

20.00

15.00 Bilijar, York, UK Finals 18.00 Watts 18.15 GTA Road to Dubai 18.30 FIA touring car pregled sezone 20.00 Ke~eri 21.30 Boks 23.00 Borila~ki sportovi 00.30 Fudbal, Bundesliga 01.45 Surf 02.00 Fudbal, Bundesliga 02.45 Surf

07.00 Pentathlon European Championship UK (M) 09.00 Sailing - 34. American Cup 09.30 Vijesti 09.45 Premier League News 10.00 Copa del Rey najbolja utakmica 11.45 Ajax TV 12.00 Pregled championship 12.30 Pregled holandske lige 13.30 Uskijavanje 14.15 Barca TV: Real Madrid - Barcelona 16.00 Pregled portugalske lige - Portugol 16.30 Euroleague Studio 17.15 Euroleague: CSKA Panathinaikos, direktno 19.00 Vijesti 19.30 Premier League News 19.45 Fudbal mondijal magazin 20.15 Euroleague Studio 20.45 Euroleague: Real Madrid - Partizan, direktno 22.30 Copa del Rey: San Roque - Sevilla 00.15 Vijesti 00.45 Premier League News

SPORT KLUB

08.00 Telemarketing 09.00 Coppa Italia: Palermo - Siena 10.45 Copa del Rey: Celta - Espanyol 12.30 Premier League: Chelsea Manchester City 14.15 Copa del Rey: Getafe - Malaga 16.15 Premier League: Swansea - Fulham 18.00 Barca TV: Real Madrid Barcelona 20.00 Fudbal mondijal magazin 20.45 Euroleague: Armani Milan - Spirou, direktno 22.30 Euroleague: CSKA Panathinaikos 00.00 Euroleague: Real Madrid - Partizan 01.45 FA Cup: Macclesfield Chelmsford 03.30 Euroleague Basketball: Caja Laboral - Nancy 05.15 Copa del Rey: Deportivo - Levante 07.00 Euroleague: Zagreb - Unicaja 08.45 Premier League: Stoke - Tottenham

SPORT KLUB +

09.00 Fudbal Italijanska liga: Genoa - Inter 11.00 Rukomet Bundesliga 11.30 Rukomet Asobal: Barcelona - Ademar Leon 13.00 Liga {ampiona: Dortmund - Marseille 15.00 Vijesti-Omni Sport

ARENASPORT 1

Odbojka

20.15

17.00 Odbojka Cev liga {ampiona: Dinamo MoscowCrvena zvezda prenos 19.00 Fudbal Goalisimo 20.15 Odbojka Cev liga {ampiona: CAI Teruel - Partizan prenos 22.15 Rukomet Bundes Kup: Berlin - Kiel 00.00 Poker Wpt Series 7 01.15 Copa Sudamericana: Universitad de Chile - LDU Quito prenos

VIASAT HISTORY

08.00 Misterije istorije 09.00 Isus pre Isusa 10.00 Lovci na naciste 11.00 Crna smrt 12.00 Ko si zapravo ti? 13.00 Izgubljena krsta{ka tvr|ava 14.00 Guge izgubljeno kraljevstvo Tibeta 15.00 Drugi svjetski rat u boji 16.00 Salvador Dali: Pri~a o dva grada 17.00 Potraga za Sjeverozapadnim prolazom 18.00 Lovci na naciste 19.00 Kada su Mavari vladali Evropom 20.00 Ko si zapravo ti? 21.00 Posljednji branoru{itelj 22.00 Tajm tim godina X 23.00 Drugi svjetski rat u boji 00.00 Salvador Dali: Pri~a o dva grada

ANIMAL PLANET

10.00 Policija za `ivotinje 10.55 Veterinar sa pla`e Bondi 11.20 Spa{avanje divljih `ivotinja 11.50 Policija za `ivotinje, Specijal 2009. 12.45 Policija za `ivotinje 13.40 Planeta mutanata 14.30 @ivot majmuna 15.00 Dik i Dom u svijetu `ivotinja 15.30 Ro|eni lovci 16.00 Upoznajte divljinu 16.25 Sve o psima, ma~kama, ljubimcima 17.20 Sve o psima 18.15 Veterinar sa pla`e Bondi 18.40 Psi, jedna rasa, jedna pri~a 19.10 Sve o psima, ma~kama, ljubimcima 20.05 Planeta mutanata 21.00 Brzina `ivota 21.55 Divlje i bez cenzure 22.50 Pre`ivio sam!

UNIVERSAL

06.20 Dijagnoza: Ubistvo, serija 07.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 08.20 Ne{ Brid`is, serija 09.20 Zakon i red, serija 10.20 Ubistva u Midsommeru, serija 12.20 Dijagnoza: Ubistvo, serija 13.20 Urgentni centar, serija 14.20 Zakon i red, serija 15.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 16.20 Ne{ Brid`is, serija 17.20 Ubistva u Midsommeru, serija 19.20 Dijagnoza: Ubistvo, serija 20.20 Urgentni centar, serija 21.20 Titanik, serija 23.20 Zakon i red: Zlo~ina~ke namjere, serija 01.20 Pomorska patrola, serija 02.20 McLeudove k}eri, serija

TV1000

04.00 Povratni udar, igrani film 06.20 Golo kupanje, igrani film 08.00 Bob Roberts, igrani film 10.00 Novine, igrani film 12.00 Bejb, igrani film 14.00 F/X - Ubistvo trikom, igrani film 16.00 Podizanje Arizone, igrani film 18.00 Momak ostaje na filmu, igrani film 20.00 Pono}na trka, igrani film 22.10 Povratni udar, igrani film 00.30 Ta~ke zadovoljstva, igrani film 02.00 Poziv za djevojke, igrani film

FOX LIFE

14.12 O~ajne doma}ice, serija 15.00 Ludnica u Klivlendu, serija 15.35 Kugar Taun, serija 15.55 Serija 16.25 Serija 16.45 O~ajne doma}ice, serija 17.42 Kako sam upoznao va{u majku, serija 18.10 Ru`na Beti, serija 19.05 Ludnica u Klivlendu, serija 19.35 Kugar Taun, serija 20.00 O~ajne doma}ice, serija 20.55 Seks i grad, serija 21.25 Seks i grad, serija 21.57 Privatna praksa, serija 22.55 Kako sam upoznao va{u majku, serija 23.25 Svi vole Rejmonda, serija 23.57 Svi vole Rejmonda, serija 00.25 Prava krv, serija 01.15 Seks i grad, serija

FOX CRIME

08.35 Alias, serija 09.20 Brojevi, serija 10.10 Red i zakon, serija 10.55 Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere, serija 11.40 Bouns, serija 12.30 Pari{ki forenzi~ari, serija 13.20 Za{titnica svjedoka, serija 14.10 Alias, serija 15.00 Brojevi, serija 15.50 Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere, serija 16.40 Red i zakon, serija 17.30 Bouns, serija 18.20 Nepouzdani agenti, serija 19.10 Ovo nije moj `ivot, serija 20.00 Brojevi, serija 20.50 Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere, serija 21.40 Bouns, serija 22.30 Detektiv na Floridi, serija 23.20 Put osvete, serija

HBO

06.00 Sam u ku}i 2: Izgubljen u New Yorku, film 08.00 Europske filmske nagrade 2011., film 09.30 I to se zove ljubav, film 11.05 Ljubav je slijepa, film 12.55 Ljubavnici, film 13.50 Sve o Steveu, film 15.30 Alisa u zemlji ~udesa, film 17.15 Jack i Jill, film 18.35 Nevino osu|en, film 20.05 Zamjena, film 21.50 Okus krvi IV, ep. 10, serija 22.40 Pogre{no skretanje kod Tahoa, film 00.10 Jonah Hex, film 01.30 Kockanje, film 03.10 Zec bez u{iju 2, film 05.15 Ograda, film

HBO COMEDY

10.00 Tre}i kamen~i} od sunca, serija 10.50 Bolje s tobom, serija 11.15 Ti mi la`e{ najbolje, film 13.20 Klinci su zakon, film 14.40 Sredina II, serija 15.05 Tre}i kamen~i} od sunca, serija 15.30 Tre}i kamen~i} od sunca, serija 15.55 Pod suncem Toskane, film 17.50 Klinci su zakon, film 19.10 Sredina II, serija 19.35 Bolje s tobom 20.00 Kako ne `ivjeti svoj `ivot II, serija 20.30 Seks i grad 2, film 22.55 Volim te, film 00.30 Kako ne `ivjeti svoj `ivot II, serija 01.00 Ubi me dosada III, serija 02.05 A-Team, film 04.15 Jednostavno savr{ena, film

EVROPSKA LIGA Napeto u grupama D, E, F i J

Luli}u i Laziju treba pobjeda, te remi Rumuna
44. i 45. strana

OSLOBO\ENJE
SARAJEVSKO IZDANJE
srijeda, 14. decembar/prosinac 2011.

Palestinska zastava pred sjedi{tem UNESCO-a u Parizu

Abbas: Prvo priznanje dr`ave
Uz intoniranje palestinske himne, ju~er je palestinska zastava podignuta pred sjedi{tem UNESCO-a u Parizu, u kojem su 31. oktobra Palestinci dobili status punopravne ~lanice uprkos protivljenju Sjedinjenih Dr`ava i Izraela. Sve~anost podizanja zastave odr`ana je u prisustvu palestinskog predsjednika Mahmuda Abbasa i ministra vanjskih poslova Rijada alMalikija.

Prijem u UNESCO prilika je da se poka`e kako se mir gradi obrazovanjem i kulturom, kazala je Bokova

Ahmedined`ad izbjegao cipelu
Jedan 47-godi{nji radnik koji je bez posla ve} godinu, nezadovoljan {to ne dobija naknadu za nezaposlene, ga|ao je cipelama iranskog predsjednika Mahmuda Ahmedined`ada, ali je proma{io. Incident se dogodio u iranskom gradu Sariju tokom memorijalne ceremonije za biv{eg ministra koji je umro pro{le godine. Zvanice koje su prisustvovale ceremoniji savladale su nezadovoljnog radnika, a poslije toga je intervenisalo i obezbje|enje. Rije~ je o Ra{idu S, stanovniku grada Sari koji je jednom bio u zatvoru zbog bacanja jaja i paradajza na biv{eg iranskog predsjednika Mohamada Katamija.

Simboli~na sve~anost
“To je simboli~na sve~anost koja se odvija prigodom svakog pristupa nove ~lanice“ navodi UN-ova organizacija za na, uku, kulturu i obrazovanje. Palestinci ovaj doga|aj smatraju diplomatskim uspjehom na putu prema me|unarodnom priznanju njihove budu}e dr`ave. Pristupanje UNESCO-u je prvo priznavanje Palestine, izjavio je ju~er u Parizu palestinski predsjednik Mahmud Abbas, koji `eli da ovo bude dobar znak za prijem Palestine u druge me|unarodne organizacije. “Uzbudljivo je vidjeti na{u zastavu istaknutu danas u prostoru Ujedinjenih nacija“ naglasio je Abbas ju~er u govoru , odr`anom u UNESCO-u nakon {to je prisustvovao ceremoniji podizanja zastave kojom se slavi ulazak Palestinaca u UNovu organizaciju za nauku, kulturu i obrazovanje. “Prijem u UNESCO je izvor ponosa. Palestina, zemlja u kojoj su se susrele civilizacije, ponovo se ra|a. Uprkos svim pote{ko}ama nametnutim blokadom, o~uvali smo ba{tinu“ kazao je on. , Generalna direktorica UNESCO-a Irina Bokova je kazala kako `eli vjerovati da je

Kanada se povla~i iz Kyoto protokola
Kanada se povla~i iz Kyoto protokola o smanjenju emisija stakleni~kih plinova, izjavio je u Ottawi kanadski ministar okoli{a Peter Kent. Kanada pravda ovu odluku tvrdnjom da Kyoto ne funkcionira i ~injenicom da postoji rizik da Kanada pla}a kaznu od 13,6 milijardi dolara ako ostane potpisnica Protokola. Ta dr`ava postala je prva zemlja koja se zvani~no povukla iz ovog sporazuma potpisanog 1997, koji je stupio na snagu 2005. Kanada se obavezala da }e u 2012. smanjiti svoje emisije plinova za 6 posto u odnosu na nivo iz 1990, ali su se njene emisije, naprotiv, pove}ale.

Ovo je prvi put da je palestinska zastava izvje{ena u sjedi{tu organizacije UN-a

Reuters

Palestinci su 31. oktobra primljeni u UNESCO glasanjem dr`ava ~lanica, {to je izazvalo srd`bu Amerikanaca i Izraelaca.

Prekinuli finansiranje
Sjedinjene Dr`ave prekinule su finansiranje te UN-ove agencije za nauku, obrazovanje i kulturu kada je primila u ~lanstvo Palestinu. Dva zakona zapravo brane SAD-u finansiranje neke agencije UN-a koja prihvati Palestince kao dr`avu. Zbog ameri~ke odluke UNESCO gubi 22 posto prihoda u svoj bud`et, {to stvara manjak od 65 miliona dolara ve} od 2011, odnosno 143 miliona dolara za 2012. i 2013.

100. KOLO 9 13 26 33 35 38
3 5 6 5 8 4 3 5 9 0 5 0

prijem u UNESCO prilika da se poka`e kako se mir gradi, tako|er, obrazovanjem i kulturom, javio je AFP. Ovo je prvi put da je palestinska zastava izvje{ena u sjedi{tu organizacije UN-a.

JOKER 1 JOKER 2

POSLJEDNJE VIJESTI
DIPRH: SLU@BENI REZULTATI - Dr`avno izborno povjerenstvo Hrvatske objavilo je ju~er kona~ne slu`bene rezultate izbora za 7. saziv Hrvatskog sabora. Rezultati se ne razlikuju od ranije objavljenih potpunih rezultata po kojima je Kukuriku koalicija osvojila 80 mandata. TUZLA: PUCAO SEBI U GLAVU - ^etrdeset{estogodi{nji Muhamed H, iz tuzlanskog naselja Sepetari, ju~e oko 10.40 sati izvr{io je samoubistvo tako {to je iz pi{tolja pucao sebi u glavu. Vijest o samoubistvu Muhameda H. {okirala je njegove prijatelje i poznanike, jer je rije~ o uspje{nom privatniku, koji je tuzlanske prodavnice snabdijevao vo}em i povr}em. Uvi|aj su obavili slu`benici MUP-a TK, a de`urni kantonalni tu`itelj je naredio obdukciju. Istraga je u toku. NEMA POVRIJE\ENIH BH DR@AVLJANA - Ambasada BiH u Kraljevini Belgiji izvijestila je MVPBiH da u oru`anom napadu, koji se dogodio u ju~e u centru belgijskog grada Liegea, me|u poginulim i ranjenim nema dr`avljana Bosne i Hercegovine. U napadu su poginule ~etiri osobe i 75 ranjeno. MVPBiH }e o eventualno novim informacijama blagovremeno obavijestiti javnost u na{oj zemlji, saop}eno je iz Ureda za odnose sa javno{}u MVPBiH.

Doris Pack razo~arana komentarima

Zaustavite pogre{no
tuma~enje mojih izjava
vodi u svim rezolucijama Evropskog parlamenta o toj temi - da se strukturevlasti u FBiH trebaju smanjiti. Ona isti~e da samo “funkcionalna BiH mo`e imati aspiracije ka ~lanstvu u EU a ne njeni entiteti“ . - Nije na meni da odlu~im kako }e se to promijeniti, to je na izabranim predstavnicima BiH, kojima je narod povjerio taj zadatak. O pitanju zatvaranja Ureda visokog predstavnika, moj stav dijele mnogi u EU, vjerujem da bi zadr`avanje OHR-a otvorenim samododatnoudaljilopoliti~are u BiHod odgovornosti u klju~novrijemekadatrebajudonijeti odluke o budu}nosti svoje zemlje, izjavila je Pack. - Uprkos tome {to BiH trenutno nema vlade, dr`avni Parlament trebao bi ispuniti svoje odgovornosti i uvesti promjene zakonodavstva po pitanjupopisastanovni{tva, zakona o dr`avnoj pomo}i i u ostalim pitanjima, navodi se u reagovanju Doris Pack.

@elim izraziti razo~arenje {to se moje ime koristi u strana~koj politi~koj borbi u BiH nakon {to sam provela bolji dio svoje politi~ke karijere poku{avaju}i da radim u korist svih gra|ana BiH i sva tri konstitutivnanaroda, navodi se u reagovanju poslanice Evropskog parlamenta Doris Pack na komentare bh. politi~kih stranaka povodom njenih izjava tokom nedavne posjete na{oj zemlji. - Kadgod sam govorila o BiH, to sam ~inila imaju}i na umu interese zemlje kao cjeline, a ne zauzimaju}i ne~iju stranu. @alosno je da umjesto {to poku{ava raditi na zajedni~kimrje{enjima, SDPBiHkoristimoje ime da dodatnousijepoliti~kuraspravu u BiH, navodi se u izjavi Doris Pack. Ona je naglasila da zakonodavstvo oba bh. entiteta i zakonodavstvo dr`ave BiH treba biti u skladu sa zakonodavstvom EU. Pack smatra da zastoj u formiranjuvlade BiH “ne bi trebao biti prepreka uskla|ivanju zakona entiteta kao i u dr`avnom Parlamentu BiH” .

- Stoga, pogre{no tuma~enje mojih izjava u Italiji treba zaustaviti, izjavila je Pack. U reakciji na saop}enje za javnost SDP-a od 12. decembra, Pack navodi da nikada nije direktno ili indirektno izrazila bilo kakav stav o ‘kiparskom modelu’ kao modelu za BiH i da nije pohvalila RS {to kritikuje FBiH, nego je jednostavno ponovila ono {to se na-

Nikada nisam izrazila bilo kakav stav o ‘kiparskom modelu’