1

PosIijedipIomski sveuciIisni PosIijedipIomski sveuciIisni
studij informacijskih studij informacijskih
znanosti znanosti
Prof. dr. Miroslav Tudman
Katedra za organizaciju znanja
Odsjek za informacijske znanosti
Filozofski fakultet Sveucilista u Zagrebu
KoIegij: Istrazivacke metode
Akademska godina: 2008./2009.
2
$adrzaj predavanja: teme
o Priprema i organizacija znanstvenog
djeIa
o Znanstvene paradigme ili predmet
istrazivanja informacijske znanosti
o Metode ispitivanja (anketiranje - $urvey
methods)
o Povijesni pristup istrazivanjima
o KvaIitativna istrazivanja

$adrzaj predavanja: teme
KvaIitativna istrazivanja
AnaIiza sadrzaja
AnaIiza diskursa
$trukturaIna anaIiza
BibIiometrija
(Graficka) prezentacija podataka

$adrzaj predavanja
Znanstvena istrazivanja (vrste, projekt
znanstvenog istrazivanja, faze, kontroIa,
eticka pitanja, itd.)
EvaIuacija koIegija

iteratura
Charles H. Busha, Stephen P. Harter. Research
Methods in ibrarianship: Techniques and
Ìnterpretation. New York: Academic Press, 1980.
okic, Maja. BibIiometrijski aspekti vrednovanja
znanstvenog rada. Zagreb : $veuciIisna knjizara,
2005
Milko Mejovsek. Uvod u metode znanstvenog
istrazivanja u drustvenim i humanistickim
znanostima. Jastrebarsko: Naklada Slap, 200.
Goran Milas. Ìstrazivacke metode u psihologiji i
drugim drustvenim znanostima. Jastrebarsko:
Naklada Slap, 200.

iteratura
Vlatko Silobrcic. Kako sastaviti, objaviti i ocijeniti
znanstveni rad. Zagreb: Medicinska naklada, 200. (peto
izdanje).
M. Tudman: "Zakon o velicini vokabulara teksta: Heapsov
zakon i odredivanje velicine vokabulara tekstova na
hrvatskom jeziku, // Drustvena istrazivanja, 1., 1./2.
(200.) str. 227-20.
M. Tudman: "Zakon o velicini vokabulara teksta: Heapsov
zakon i odredivanje velicine vokabulara tekstova na
hrvatskom jeziku, // u: M. Tudman. Informacijsko ratiste i
informacijska znanost. Zagreb: Hrvatska sveucilisna
naklada, 2008., str. 271.-0.
Miroslav Vujevic. Uvodenje u znanstveni rad u podrucju
drustvenih znanosti. Zagreb: Skolska knjiga, 200. (7.
dopunjeno izdanje).
7
Priprema i organizacija
znanstvenog djeIa
to je znanstveno djeIo
Pisanje izvornog znanstvenog cIanka
Naslov
Autor(i)
Sazetak
Uvod
Materijal i metode
Diskusija
Citiranje literature
8
Priprema i organizacija
znanstvenog djeIa
Pripremanje pIakata i predavanja
Pisanje prikaza knjiga
Recenziranje znanstvenih radova
UIoga primarnih, sekundardnih i tercijarnih
pubIikacija
9
Znanstvene paradigme ili
predmet istrazivanja
informacijske znanosti
%homas Kuhn: znanstvena paradigma
kao metoda
Cetiri paradigme informacijske znanosti
Kompjutor
ÌNDOK sustavi (knjiznice)
Objektivno znanje
Umrezeno zanje (Ìnternet)
10
Znanstvene paradigme ili
predmet istrazivanja
informacijske znanosti
Predmet istrazivanja informacijskih
znanosti
arhivistika, bibIiotekarstvo,
dokumentaIistika, muzeoIogija,
informatika
o Predmet informacijske znanosti
podatak, obavijest, znanje?
11
Metode ispitivanja (anketiranje
- $urvey methods)
o Metoda ispitivanja: ne-eksperimentaIna,
deskriptivna istrazivacka metoda
Primjena u bibliotekarstvu i info znanosti:
od kvalitete korisnickih usluga do
korisnickih navika citatelja
Uzorak "bilo koji skup osoba ili objekata
koji imaju barem jednu zajednicku
karakteristiku¨
12
Metode ispitivanja (anketiranje
- $urvey methods)
o Ankete mogu koristiti kvaIitativne iIi
kvantitativne mjere (otvorena iIi zatvorena
pitanja u upitniku)
o Dva razIicita tipa ispitivanja
Unakrsno ispitivanje
ongitudinalno ispitivanje
1
Povijesni pristup istrazivanjima
o povijesna metoda istrazivanja
Primjena u svim podrucjima
Istrazivanje podrijetIa, rasta, teorija, osoba,
kriza, itd
o i kvantitativne i kvaIitativne varijabIe mogu
se koristiti u prikupIjanju povijesnih
podataka
1
KvaIitativna istrazivanja
KvaIitativne i kvantitativne metode
%ehnike prikupIjanja podataka
Povijesni izvori
AnaIiza kvaIitativnih podataka
VaIjanost naIaza kvaIitativnih istrazivanja
1
AnaIiza sadrzaja
istrazivacka tehnika za objektivni, sustavni i
kvantitativni prikaz komunikacijskih sadrzaja"
Koristi se za prikaz odredenih rijeci, pojmova, tema,
fraza iIi recenica u tekstu iIi skupu tekstova kako bi se
kvantificiraIa njihova prisutnost na objektivan nacin
osnovni pristup: konceptuaIna anaIiza iIi reIacijska
anaIiza
1
AnaIiza diskursa
AnaIizu diskursa karakterizira nacin pristupa i
razmisIjanja o probIemu.
AnaIiza diskursa nije ni kvantitativna ni
kvaIitativna istrazivacka metoda, nego preispitivanje
temeIjnih postavki kvantitativnih i kvaIitativnih
istrazivackih metoda
17
AnaIiza diskursa
AnaIiza diskursa nastoji otkriti skrivene motive
iza teksta, iIi istrazivackih metoda kojima se
interpretira tekst
AnaIiza diskursa: metoda dekonstrukcije i
interpretacije jednog probIema iIi teksta
18
$trukturaIna anaIiza
$trukturaIizam: metodoIogijsko naceIo
prema kojem je Ijudska kuItura skup
povezanih sustava, pa promjena jednog
eIementa ima za posIjedicu promjene u
drugim segmentima
19
$trukturaIna anaIiza
Cetiri osnovna tipa teorijskog i kritickog
pristupa strukturaIista:
Uporaba jezika kao strukturaInog modeIa
%raganje za univerzaInim funkcijama iIi
postupcima u tekstu
%umacenje kako je znacenje moguce
Post-strukturaIno poricanje objektivnog
znacenja
20
BibIiometrija
Uporaba kvantitativnih anaIiza i statistickih
metoda kako bi se opisaIe znacajke ponasanja i
sudbine pubIikacija u odredenom korpusu
BibIiometrijske metode koriste se za proucavanje
produktivnosti autora, faktora utjeca, itd.
21
(Graficka) prezentacija
podataka
Interpretacija podataka
NaceIa prezentacije podataka
Graficke metode prezentacije
RaspoIoziva programska rjesenja
22
Znanstvena istrazivanja (vrste,
projekt znanstvenog istrazivanja,
faze, kontroIa, eticka pitanja, itd.)
vrste znanstvenih istrazivanja
faze znanstvenih istrazivanja
Odredivanje ciIjeva istrazivanja
KontroIa
Eticka pitanja
2
EvaIuacija koIegija
Ocjena koIegija: od sadrzaja, prezentacije
do korisnosti
PrijedIozi za izmjene i dopune
2
Program koIegija Program koIegija
Istrazivacke metode Istrazivacke metode
Prijedlozi?
Pitanja?